LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Noordhorn

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Van Noordhorn is er een nodig te restaureren Kerkenboek, beginnend met de Ledematen in 1667. Daarop volgend in hetzelfde boek Acta Consistori (kerkenraads- handelingen.
Tot aan 1703 MG voorjaar 2004 corr. jan. 2005, deel Acta tot aan 1703 MG jan. 2006.
Transcriptie Acta 1703-1733 winter 2006/2007 Rens Broos.
Transcriptie Acta 1734-1758 voorjaar/zomer 2007 Rens Broos.
Bewerking 1755-1809 juni 2007 Geert Kamphuis.
Lijst 1695-1708, 1750, 1755, kerkenraad nagekeken juni 2007 MG.
Periode 1703-1755 nagekeken/aangevuld zomer 2007 Riana Luiks.
Periode tot aan 1703 nagekeken/aangevuld sept. 2007 Riana Luiks. Het rode gedeelte daarvan moet nog eens beschouwd worden. Periode vanaf 1755 nagekeken herfst 2007 Riana Luiks.

- lijst 1667 (Gisbertus Heijdanus)
- mutaties 1667 - 1684 (Gisbertus Heijdanus)
- 'lijst' en mutaties 1684 - 1691 (Valerius Winsemius)
- mutaties 1692 - 1695 (Johannes Selvius)
- lijst 1695 met mutaties (Lambertus de Beveren)
- mutaties 1695 - 1708 I (samengevat tot aan 1703) (Lambertus de Beveren)
- mutaties 1695 - 1708 II (transcriptie vanaf 1703) (Lambertus de Beveren)
- mutaties 1708 - 1713 (Hillebrandus Janssonius)
- mutaties 1714 - 1716 (Antonius Stechnerus)
- mutaties 1717 - 1728 (Wilhelmus Themmen)
- mutaties 1728 - 1733 (Gerhard Jan Hillers)
- mutaties 1734 - 1738 (Antonius Clant)
- mutaties 1738 - 1743 (Theodorus Bijmholt)
- mutaties 1743 - 1750 (Hillebrandus Janssonius)
- lijst 1750 (Meinardus Hagenouw)
- mutaties 1750 - 1755 (Meinardus Hagenouw)
- lijst 1755 en mutaties 1755 - 1776 (Sipko Botius Venhuizen)
- acta verkort 1755 - 1793 (Sipko Botius Venhuizen)
- mutaties 1794 - 1811 (Rindert Meines Kruizinga)
- ouderlingen 1677 - 1752
- diakenen ca 1677 - 1733


[vertrokken/verstorven meestal in linkermarge, hier rechts tussen () ]

Anno 1667. den 24 februarij ben
ick Gisbertus Heijdanus nae voorgaende
wettelijcke beroepinge ende kerckelijcke Procla-
matien, tot Noordthorm, van dn Barlinckhoff
(geschiedende de oplegginge der handen door Dn
Beckering) bevestiget tot een dienaer des
Godtlijcken woordts.

De Ledematen Christi doenmaels
in dese gemeijnte bevonden waeren deese

Gisbertus Heijdanus Pastor tot Noordthorm.
Bieuwe Hermens Ouderling. (verstorven)
Jan Mennes op Oxuwaert Ouderling
[linkermarge] Accoord den 27 octob 1676
Jacob Peters Diacon. (verstorven den 20 Martij 1671)
Onne Uges mede Diacon.
Hermannus Brantlach Schoolmeester (vertrocken den 21 Novemb 1679)
Ude Janssen Glasemaecker (verstorven den 15 Julij 1682)
Jacob Ariaens wever
Peter Cornelis snijder
Allert Egberts arbeijder (verstorven)
Claes Jans Cremer
Luijrt Peters backer (verstorven)
Allert Writsers kuijper (vertrocken nae Commerzijl)
Jan Claessen wever
Jan Willems
Jan Jansen Cherger
Jan Nijckels
Cornelis Peters snijder (verstorven)
Frerick Simons backer
Egbert Janss Collecteur
Jurjen Jacobs timmerman
Hindrick Simons inde Vledderbosch (verstorven den 11 Augusti 1687)
Lodewijck Hermens (verstorven)
Jan Teckes op Oxuwaert
Claes Louwes gortemaecker (verstorven den 13 Octob 1677)
Wijer Tonnis Brantsema (verstorven den [niks])

Tonnis Frericx uijrwerker (verstorven den 4 april 1667)
Jan Peters gortemaker (verstorven)
Willem Jelis botterkooper (verstorven)
Ewe Sigers kremer (verstorven)
Claes Janssen arbeijder (verstorven 1678)
Luijrt Heijnens op Oxuwaert (verstorven den 22 Jan. 1667)
Peter Peters backer (verstorven)
Peter Jakels snijder
Peter Janss op Oxuwaert
Tonnis Luijs kuijper (verstorven den 4 Octob 1668?)
Jacob Reijnties op Oxuwaert
Jilje Gerrits Eijsema (verstorven den 8 Maij 1671)
Jan Cornelis Kuijper (verstorven den 3 decemb 1679)
Focko Willems (verstorven den)
Jurjen Peters C (verstorven den 15 Junij 1673)
Cornelis Seeckama
Tecke Hebbes (vertrocken)
Peter Claessen arbeijder (verstorven)
Marten Melles (verstorven den 19 april 1673)
Andreas Iwema (vertrocken nae Groningen)
Hermen Egges kolcker (verstorven 1677)
Jelte Dercx arbeijder
Roeleff Thomes wieldreijer (verstorven den 10 Maij 1672)
Geerdt Janss kremer
Geerdt Fockes arbeijder
Cornelis Peters backer (verstorven den 11 feb 1668)
Harmen Claesen Schoelapper (Ao 1672. van de vijandt doodtgeslagen)

Vrouws - Personen

Catharina Louwens huijsvr. van Gisbertus Heijdanus pastor tot Noordthorm
Jantien Boelens wed Folckeri Eccles. tot Feerwert
Aeltien Hindricx wed van Jacob Sibolts
Aetien Hindricx huijsvr. van Hindrick Peters (verstorven den 14 Octob 1677.)
Geertruijdt Reijnders huijsvr. van Peter Cornelis
Niese Willems
Baucke Peters huijsvr. van Allert Egberts
Renscke Jansen huijsvr. van Claes Jans
Teetie Willems, dienstmaeght van Pastor G. Heijdanus (vertrocken nae Saxum)
Aeffke Jacobs (vertrocken nae Visvliet 1667)
Petercke Jans wed. van Geerdt Sibolts
Aefke Peters wed. van Cornelis Jansen (verstorven den 20 Julij 1678)
Vree Reijnders huijsvrouw van Peter Arents (verstorven)
Antie Hindricx huijsvr. van Jan Willems (verstorven den 23 7br 1667)
Bauchien Peters huijsvr. van Peter Peters
Maria Grunj huijsvr. van Jan Jansen Cherger (verstorven den 16 decemb 1679)
Antie Jarges huijsvr. van Jan Nijckels
Trijntie Peters huijsvr. van Cornelis Peters (verstorven 1683 10 Octob)
Geertien Haeijens huijsvr. van Egbert Janssen (verstorven Decemb 1677)
Marije Alberts wed. van Eetken Gerrits (vertrocken)
Hapste Hemkes vrijster (verstorven 1680 den)
Baucke Jacobs vrijster
Grietie Peters huijsvr. van Jelte Jenties (verstorven)
Hindrickjen Alberts huijsvr. van Claes Lourens (ververstorven den 13 decemb 1679)
Moe Remmerts huijsvr. van Jan Jacobs
Anne Tiaerts huijsvr. van Jan Peters (vertrocken nae Le...)
Tiimcke Reijnts wed. van Harmen Lieuwes (vertrocken nae Nijekerck)
Etie Harmens wed. van Valentijn Jacobs (verstorven den 5 April 1669)
Ide Klaessen huijsvr. van Willem Jelis (verstorven)
Agnete Peters huijsvr. van Arijs Klaessen (verstorven)
Trijntien Timens wed. van Jan Peters (verstorven)
Geeske Roeleffs huijsvr. van Lodewijck Hermens (verstorven)
Trijntien Ariaens wed. van Feijcke Jacobs (verstorven den 27 Novemb 1679)
Leentien Feijckes

Jantien Meertens
huijsvr. van Jan Peters (vertrocken)
Trijne Willems wed. van Siuurt Hessels (verstorven)
Foske Harmens wed. van Harmen
Tiauckjen Ukema wed. van Claes Jouckes (verstorven den Apr 1675)
Antie Jacobs huijsvr. van Ewe Sigers (verstorven den 17 Aug 1679)
Eeske Martens wed. van Reijner Janssen
Geesjen Peters wed. van Samuel Joannis (verstorven den 6 maart 1688)
Berentien Geerts huijsvrouw van Peter Jakels
Magdalene Dercx huijsvr. van Berent Claessen
Grietie Dercx huijsvr. van Claes Janssen
Griet Peters huijsvr. van Peter Claessens Quant (verstorven)
Foske Claessen huijsvrouw van Arent Peters
Geertruidt Janssen huijsvr. van Jan Cornelis
Martien Cornelis huijsvr. van Jan Teckes
Anne Peters huijsvr. van Luirt Heijnes
Trijn Peters huijsvr. van Peter Jans (verstorven den 8 feb 1671)
Jantien Geerts wed. van Claes Cornelis
Trijn Dercx huijsvr. van Peter Claessen
Peterke Luitiens huijsvr. van Jelte Dercx (verstorven den 30 Octob 1667)
Corneliske Louwes wed. van Derck Alberts
Geertruijdt Meertens wed. van Tialling Martens (verstorven 1669)
Brechje Jans huijsvr. van Jacob Reijnties
Maijcke Roeleffs wed. van Abel Willems (vertrocken nae Visvliet)
Baucke Gerckes dienstmaegt van Maijcke Roelefs
Anne Wijbes huijsvr. van Egbert Frericx (verstorven)
Renske Wijerts huijsvr. van Marten Melles
Eenje Haeijes huijsvr. van Hindrick Wessels (verstorven 1681 den 27 febr.)
Abelje Ukema huijsvr. van Jilje Gerrits
Grietie Claessen huijsvr. van Tecke Hebbes
Assel Heeres huijsvr. van Harmen Egges
Gepke Marines
wed. van Dico Gerardi
Neeltien Eijlerts huijsvr. van Rickert Dates (verstorven)
Teete Oekes wed. van Reenick Dercx (verstorven den 20 junij 1680)
Kniertie Willems wed. van Wijer Tonnis Brantsema (verstorven den 31 maij 1672)
Aefke Reijners wed. van Derck Metskes (vertrocken nae Groningen)
Jantien Peters huijsvr. van Cornelis Peters (verstorven den 24 7tb 1668)
Trijn Janssen huijsvr. van Claes Jansen (verstorven 1669)
Aeltien Jacobs huijsvr. van Focko Willems

Tjipke Pauls huijsvr. van Geerdt Janss (verstorven den)
Teetie Jans huijsvr. van Jurjen Peters (verstorven)
Jantien Teckes huijsvr. van Cornelis Seeckema (verstorven den 14 meij 1681)
Peterke Seeckema (vertrocken)
IJmke Tiarcx, diensmaaght van Tonje Frericx uijrwercker (vertrocken)
Alske    huijsvr. van Simon Voerman (verstorven)
Bleije Harrits wed. van Peter (verstorven)


[ Uittreksel uit het Kerkenboek, de Acta Consistori. MG. jan. 2006 ]

Volgen
Acta Consistorij
in
Noorthorm

Den 16 juni 1667 op belijdenis:
Claes Gerrits huijsman (verstorven den)
Aeltien Ouckes huijsvr. van Roeleff Thomes (verstorven den 12 martij 1682)
Ariane Peters wed. van Claes Koenes
Jantien Ritskes huijsvr. van Tonni Luijs
Arent Peters arbeijder
Jelte Jenties huijsman
Jan Jacobs arbeijder
(verstorven den 29 decemb. 1669)
Antie Bruijns huijsvr. van Jurjen Jacobs
Jantien Vechters huijsvr. van Andries Iwema (vertrocken na Groningen)

[16 juni 1667] met attestatie:
[volgende 4] van Groningen
D'E. Heer Docter Leo Reneman ende (vertrocken na Suijdthorn)
Vrouw Margareta Andreae sijn Huijsvrouw (vertrocken na Suidthorn)
Anneke Hommens j.d.
Jantien Hindricx j.d.
Simon Dercx van Nijezijl
(verstorven den 27 novemb. 1679)
Anje Jans j.d. van Garnwert
[volgende 2] van Visvliet
Siger Willems ende (verstorven den )
Trijntie Peters sijn huijsvr.
[volgende 3] van Zuijdthorm
Harmen Thomas ende (verstorven)
Grietie Geerts sijn huijsvr.
Lijsbeth Claessen huijsvrouw van Claes Gerrits (vertrocken)
Nieske Willems van Sibaldebuijren

3. In saeke van Mr. Hermannus Brandtlach die, wegens ergernis an de gemeente gegeven, wegens een jonge dochter (tegenwoordich sijn huijsvrouw) gesuspendeert wort van des Heeren h. avondtmaal, volgens acte van den 18 Maij 1666 is geresolveert, dat Mr. Brandtlach gesuspendeert sal blijven tot dat hij sich coram classe gestelt heeft ende aldaer gehoort is.

4. In de visitatie eeniche onlust vernomen van? Trijntien Ariaens weduwe van Feicke Jacobs ende haer dochter Leentien Feickes tegens Egbert ..?.. is doenmaels niet gestilt: is nochtans Trientien van de tafel des Heeren geweest ende Leentien haer vermeijnde recht staende houdende.

5. Mr. Hermannus Brandtlach vermaent over sijn lossicheijt ende dickwijls afwesen ende slofichheijt in sijn schooldienst te verwaren, heeft belooft voortaan sijn plicht beter te willen waernemen.

Vree Reijnders huisvr. van Peter Arents gesuspendeert zijnde om het praematuir bijslapen bij haer bruijdegom, is op bekentenisse van haer sonde ende belofte van beterschap wederom tot des Heeren taefel opgenomen.

Cornelis Peters
ende sijn huijsvr: Trijntie Peters - ad idem.

Foske Claessen huijsvr. van Arent Peters - ad idem.

29 sep. 1667 op belijdenis:
Derck Cornelis arbeijder (vertrocken na Oostw.)
Geertien Alberts huijsvr. van Frerick Simons
Antie Oedes vrijster (verstorven)
Gepke Jans wed. van Derck Roeleffs (verstorven den 14 10br. 1667)
Louwke Reijnders vrijster
Lubbe Peters wed. van Gerke Gossens
Trijntien Wijrts Brantsema
Welmoet Tiaerdts
vrijster

[29 sep. 1667] met attestatie:
Anna Coerts huijsvr. van Schoolmr. Herm: Brantlach (vertrocken den 21 novemb. 1679)

2. In censura morum over de Kerkenraadt is (door Godts genade) niet strafwaerdichs bevonden.

3. In de visitatie ad artic. 4 vernomen hebbende eenige wrok van Leentien Feijckes tegen Egbert Jans over onkosten van een pleijt met Douwe Formers gelesen? ende haer begeerte verstaen van Egbert Jans te suspenderen van des Heeren avondtmael: heeft de Kerkenraadt dese begeerte ongefondeeert geacht ende dese saake aen de tijdt overgegeven of niet eenige veranderinge moch komen.

4. Mr. Hermannus Brandtlach vermaent over sijn lossicheijt ende dickwijls afwesen ende sloficheijt in sijn schooldienst te verwaren, heeft belooft voortaen sijn plicht beter te willen waarnemen: is, mede op het woort des E. Kerckenraedts, van sich stout tegens de goede vermaninge, doen het ministerium alhijr vaceerde, angestelt ende de eerwaerde Kerckenraadt  groot disrespect getoont te hebben scherpelijck vermaant, ende is hem sulcx op betuijginge van sijne leedtwesen ende belofte van sulcx in posterum te vermijden ten goede gehouden.

Den 15 Decemb: [1667] de gedachtenisse des lijdens onses Heeren J. C. gehouden zijnde het anwas deser gemeijnte.
Op de belijdenisse haeres geloofs
Wijert Siuurts schoemaecker
Heere Mentes
Aeltien Alberts huijsvr. van Heere Mentes
Jantien Jiljes Eijsema
Anne Janse
(verstorven) huijsvr: van Derck Cornelis
Aeltien Cornelis
huijsvr: van Wijert Siuurts
Lue Halsema
(verstorven)
Tittie Ukama
(verstorven) huijsvr: van Lue Halsema
Met Attestatie
Renske Folckeri
(vertrocken) van Visvliet

2. In censura morum is door Godts genade over de Kerckenraadt niet strafweerdichs bevonden.

3. In de visitatie ad artic 3 eenige wrock vernomen van Leentien Feijckes over Egbert Janssen is geresolveert van de Kerckenraadt dat de Pastor met de bijgevoegde Ouderling in de naeste visitatie haer beijde sullen verstaen om (soo mogelijck) de saecke te assopieren ende in cas de wrevel contineeert beijde an te seggen voor de Kerckenraadt sich te sisteeren; om de eene tot een minlijck woordt ende de ander tot vergeeflijchheijt te induceren.

15 maart 1668 op belijdenis:
Grietie Dercx huijsvr. van Onne Uges (verstorven april 1680)
Maijcke Ubels vrijster
Maijcke Geerdts huijsvr. van Willem Peters (verstorven den 9 decemb. 1679)
Paul Peters op Oxuwaert (vertrocken na Visvliet)
   met attestatie:
Geesjen Berents van Den Ham

2. In censura morum is (door Godts genaede) niet strafwaerdigs bevonden.

3. In de visitatie (ad artic 3.) bevonden de selfde wrock tusschen Leentien Feijckes tegens Egbert Janssen te leven soo nochtans dat gemerckt wierde op den naesten eenige veranderinge kond becomen gehoopt worden: heft de Eerw. Kerkenraadt der gemeijnte tot Noordthorm voorschr. Leentien Feijckes bevolen aen de gemoede Godts Godt biddende dat hij haer wil disponeren ende dirigeeren tot het gene de gen. kerkenraadt waracht.

4. Jeeske Martens, op t anbrengen van sommige ledematen, als soude sij, zijnde een lidtmaet der gemeijnte, argernisse geven an de kercke, met praematuir bijslapen, geciteert zijnde is niet gecompareert; maer heft een lidtmaat genaemt Everd Sigers ande kerkeraadt gesonden ende door den selven de daadt bekennet, waerop de Eerw. kerckenraadt reghard nemende op de faicte? in een Christen onbetamelijck ende op de ergernisse daer uijt ...ende ende oude tot voorkominge van quade consequentie, dese soude verswaart door haer contumacie in haer hebben goedt gevonden te strajden, met voors. Jeeske van vier naestkomende avontmaelen te suspenderen: sullende sij alsdan op teijkenen van berouw ende een christelijcke belijdenisse wederom an de tafel des Heeren mogen opgenomen worden.

7 juni 1668 op belijdenis:
[volgende 5] Op Snackerbuiren
Albert Jansen
Dewer Benrigs
sijn huijsvr. (verstorven)
Romke Fockes ende (verstorven den 1 novemb. 1671)
Aechtie Popkes sijn huijsvr.
Anje Rinnerts
Joannes Sibrandts Smitt
Corneliske Cornelis huijsvr. van Teete Tejes
Grietie Tiarcx huijsvr. van Jacob Ariens
Wijbe Tieerts Schoemaker ende
(verstorven den 26 octob. 1680)
Sijbrich Jansen huijsvr. van Wijbe Tieerts
Cornelis Willems arbeijder op Oxuwaert (verstorven)
Jacobjen Jacobs huijsvr. van Cornelis Willems

[7 juni 1668] met attestatie:
Sijtske Janss van Nijehove
Cornelis Claessen ende
Etien Jansen sijn huijsvr. van Oldehove
Reijnoue Tialles van Nijezijl

2. In censura morum is (door Godts genade) niet strafwaerdichs bevonden.

3. In de visitatie (ad artic. 3) dieselve wrock van Leentien Feijckes tegens Egbert Jans te glimmen is gemelte Leentien ende Egbert Jans voer ons om voor ons te compareeren geciteert, om van de eene reden van de wrock ende van de ander sijn verdedinge te verstaen; waer op Leentien is absent gebleven ende Egbert Jansen compareerende heft in consientie verklaert niet te weten haer eenige reden tot toorn gegeven te hebben, of inde pleijt gelijck Leentien praetendeert of elders; nochte oock Leentien een quaadt gemoedt toe te dragen niet tegenstaende eenigh onbehoorlijcke voorvalling van haer tot haer huijs om schattinge te ontfangen gebleven: wenschende dat Godt h. de geest van sachtmoedich. had vergevene van dit te willen tgeven ende verlenen. Kerckenraadt heft goedtgevonden dat de Pastor met twee Ouderlingen sullen gaen om haer tot sachtsinnigheijt te soecken te bewegen.

4. Baucke Peters bruijdt van Eppe Janss geciteert om praematuire conversatie met haer bruijdegom Eppe Janss heft van haer begaane sonde schult bekentenisse gedaen: waerop sij van Kerckenraadt vermaant tot waer berouw voor Godt is bevolen sich dese mael van de taefel des Heeren te onthouden om int volgende haer leven ende ijver in de Godtsdienst te sien.

13 sep. 1668 op belijdenis
Berendt Iwema
Bijwke Dercx
huijsvr. van Hendrick Alberts
Grietie Hendrix wed. van Cornelis Peters
Itijen Berents huijsvr. van Arien Andries
(verstorven)
Anne Cornelis vrijster

[13 sep. 1668] met attestatie:
Trijntien Crusinga huijsvrouw van Berent Iwema van de Hooge Mieden (verstorven den 17 novemb. 1679)

2. In censura morum is (door Godts genade) niet strafwaerdichs bevonden.

3. Pastor ende Ouderlingen (ad artic. 3) ter tijdt van de visitatie gecomen ten huijss van Feicke Jacobs weduwe, om Leentien Feickes (volgens resolutie van het naestvoorgaende Consistorio) soo doenlijck tot sachmoedicheijt tegens Egbert Janss ende nederlegginge van haer gewortelte vijandtschap tegens hem te bewegen; hebben voorschr. Leentien niet tegenwoordich gevonden; edoch van haer Moeder verstaen haer resolutie, dat indien Egbert Janssen geen schuldtbekentenisse doet, sij sich niet met hem sal laten versoenen. Waerop Kerckenraadt heft geresolveert door dien Leentien voor het Consistorium sich te sisteeren om reden van haer vijandtschap te geven weijgert ende sich inde visitatie absenteert noch voor dese sullende sijn de laatste mael haer door dieselve naml. Pastor ende Ouderlingen te besoecken ende als vooren tot nederlegginge van haer vijandtschap soecken te induceren ende in cas van een vruchteloose gang haer tegens het naeste Consistorium te citeeren.

4. Jeeske Mertens den 15 Martij hujus anni (artic. 4) een jaer lang van het Avondtmael des Heeren om het praematuir bijslapen met haer (doenmaels) bruidegom Cornelis Haickens gesuspendeert, is, op hare begeerte nae vertooninge van hertgrondigh leedtwesen ende begeerte van vergevinge wederom tot het H. Avondtmael toegelaeten; met vermaninge tot gebeden om de Godtlijcke vergevinge ende tot vermijdenis van dergelijcke ergernisse haer mede ledematen te geven.

5. Baucke Peters nu huijsvr. van Eppe Jans om gelijcke ergernisse den 7. Junij (artic. 4) gesuspendeert is wederom opgenomen ut supra.

13 dec. 1668 op belijdenis:
Hendrick Folckeri
(verstorven)
Trijn Claessen huijsvr. van Geert Janse
Tieetske Cornelis huijsvr. van Jurjen Claessen (verstorven den 12 febr. 1681)
Egbert Frericx (verstorven den 28 octob. 1683)
Luitien Ubels (verstorven)
Leuckjen Janss huijsvr. van Allert Writsers (vertrocken na Commerzijl)
Eppe Janss (verstorven den 22 feb. 1673)

[13 dec. 1668] met attestatie
Louke Hendricx huijsvr. van Geerdt Janss

2. Nae aenroepinge van des Heeren naam, gekomen sijnde ad censuram morum des Eerw: Kerckenraadts, is door Godes genade niet strafwaerdichs bevonden.

3. Leentien Feijckes (ad artic 3) door de Pastor ende Ouderlingen inde visitatie tot aflegginge van haer vijandtschap tegens Egbert Janssen versocht sijnde, heft daeran niet konnen geinduceert worden: Waerop sij geciteert sijnde is gecompareert ende is door beweeghlijcke persunsier? des Kerckenraadts sooverre gebracht dat sij aen Egbert Janss de handt tot een teijcken van vriendtschap heft gegeven.

7 maart 1669 op belijdenis
Meerten Janssen
IIle Peters
Claes Isebrandts
(verstorven)
Engbert Cornelis
Jelderke Janss
huijsvr. van Claes Mentes (verstorven)
Wibbe Tejes huijsvr. van Luitien Ubels (verstorven)
Aeltien Janssen
Jetse Alberts
huijsvr. van IIle Peters

[7 maart 1669] met attestatie:
de Hoogh Edel geb. Jr. Taco toe Nansum van Godlinse (vertrocken na Oldezijl)
Louwe Claessen van Gercks Clooster
de hooch Edelgeb. vrouw Gela Maria Polman van Godlinse (vertrocken na Oldezijl)

2. Nae aenroepinge van des Heeren naem, gekomen zijnde ad censuram morum des Eerw: Kerckenraadts, is door Godes genade niet strafwaerdichs bevonden.

13 juni 1669 met attestatie:
D fechtbare Rudolphus Matthaeus van Groningen (vertrocken)
Peter Gerrits Inia van Aangum

2. Nae anroepinge van des Heeren H. naam gekomen zijnde ad censuram morum des Eerw: Kerckenraadts, is door Godts genade niet strafwaerdichs bevonden.

12 sep. 1669 op belijdenis:
Claes Mentes (verstorven den [1 Maij ?] 1674)
Cornelis Janssen ende
Jantien Janssen sijn huijsvr.
Menie Hermens huijsvr. van Cornelis Janssen bij Snackerbuiren

[12 sep. 1669] met attestatie:
D'Hooghedelgeb. Jr. Henricus tho Nanssum van Godlinse ende (vertrocken na Gron. 1681)
D'Hoogh Edelgeb. Jffr Susanna  Maria Huninga desselffs huijsvr. van Oldehove
Appelloon Roeleffs huijsvr. van Hendrick Gales van Nijehove
(verstorven)
Maria Lalmer jonge dochter van Groningen (vertrocken)
Evert Coerts (van Groningen)

29 nov. 1669 op belijdenis:
Boje Peters ende (vertrocken)
Geeltie Roeleffs sijn huijsvr. (vertrocken)
Derck Janssen ende
Ide Mertens sijn huijsvr.
Alske Crijns huijsvr. van Jan Jansen Smitt
Hendrick Alberts (verstorven)

13 maart 1670 op belijdenis:
Arien Goverts op Oxuwaert (verstorven)
Hindrick Hendrics Snijder
Hille Abels huijsvr. van Jan Hermens timmerman
Albertie Joannes huijsvr. van Arent Tiercx
Geertien Peters dienstmaeght van Jan Mennes
Gese Jacobs weduwe van Jacob Janssen roodt roede (verstorven den 12 feb. 1671)
Jetse Thomes huijsvr. van Hindrick Hendricx (verstorven)
Hijlck Bauckes wed. van Garbrandt Rojemers
Stijne Geerdts wed. van Claes Abels
Sicjen Roeleffs huijsvr. van Jan Claessen

[13 maart 1670] met attestatie:
Jeicke Ijes huijsvr. van Cornelis Willems van Grijpskerck

5 juni 1670 op belijdenis:
Jan Peters een schoemakers knecht (vertrocken)
Jantien Joannis huijsvrouw van Hermen Heites[?] (vertrocken)
Geertie Ariens weduwe van Hendrick Tijsen
Hindrickjen Mertens vrijster (verstorven)

[5 juni 1670] met attestatie:
Anne Janss huijsvrouw van Jan Edzardts van Oldehove
[volgende 2] van Bedum
Joannes Jelties ende (verstorven)
Epke Peters sijn huijsvrouw (vertrocken den 27 octob. 1670)

2. In Censura Morum over de Kerckenraadt is door Godts genade niet strafwaerdichs bevonden.

3. Antie Udes huijsvrouw van Peter Jacobs in het kinderbedde gelegen met de tijdt van ses maenden (nae haer trouwdach welke een bewijs is van haer praematuir conversatie met haeren bruijdegom) is daerop van den Pastor ende Ouderlingen angesproocken in de visitatie, alwaer sij sulcx heft bekent ende h. leedtwesen betuijght. Is echter tot voorkominge van ergernisse door den Kerckenraet gesuspendeert van des Heeren avondtmael ende sulx haer door een Ouderlingh ingesecht?

4. Maicke Ubels huijsvrouw van Hermen Hindricx angesprooken sijnde over praematuire conversatie met haer bruijdegom heft sulcx bekent ende is daerop gesuspendeert ende h. sulcx van den Pastor ingeseght.

Den 18 sep. 1670 op belijdenis
Trijntie Janssen huijsvr. van Cornelis Janssen arbeijder

[18 sep. 1670] met attestatie:
Isebrandt Joannis van Saxum (vertrocken na de Leecke)
Anne Ennes weduwe van Jan Leewes van Grijpskerck
Anje Louwes huijsvr. van Jan Janss van Nijehove

4 dec. 1670 op belijdenis:
Menso Hermens
Peter Klaessen

Annejen Alderts huijsvrouw van Evert Coerts
Laurents Jacobs (vertrocken na Nijehove)
Anje Janssen huijsvrouw van Laurens Jacobs (vertrocken na Nijehove)
Claesje Lecrij huijsvr. van Mr. Joan Hickens
Stijntie Laurents mijn dienstmaeght
(vertrocken)

[4 dec. 1670] met attestatie:
Lijsebeth Itens van Groningen
Aeltie Lecrij van Groningen

12 maart 1671 op belijdenis
Jan Jacobs
Reemke Rickerts huijsvr. van Jan Jacobs
Aeltie Kunnes vrijster (vertrocken)

2. In censura morum over de Kerckenraadt is door des Heeren genade niet strafwaardichs gevonden.

3. Trijn Claessen aengesproocken over praematuir bijslapen met haer Bruijdegom Reeninck Sibrants, heeft sulcx bekent ende is daer op van des H. H. Avondtmael gesuspendeert.

11 juni 1671 op belijdenis:
Hendrick Gales (verstorven)
Hiltie Geerdts huijsvr. van Peter Mennes
Sijtske Feijes huijsvr. van Albert Jans
Jantien Jansen vrijster
Hendrick Hindricx Kleermakers gesell (vertrocken)

[11 juni 1671] met attestatie:
Aeltie Siwerts van Saxum
Femke Folckerts van Nijehove
Frerick Hendricx van Buirum

3. De suspensie van Trijn Claessen (ad artic. 3) blijft in statu.

10 sep. 1671 met attestatie:
Petercke Claessen weduwe van Wijet Lenses van Oldehove

3. Sijn beruchtiget Jan Willems ende Petercke Jans tegenwoordich Echteluijden, dat sij voor den trouwdach vleeschelijcke conversatie met malkanderen souden hebben gehadt ende door dien den Kerckenraadt notoir bewijs ontbrack tot haer overtuijginge sijn geordonneert de E. Pastor ende Ouderling Ude Janss om voorschr. eheluijden voor hen beijden te citeren ende hen soodanigh geruchten voor te houden als van hen bekent was gestrooijt te zijn; ende indien haer geweten haer moghte dringen sulcx te bekennen haer van het H. Nochtmael te suspenderen: welcke citatie ende op h. bekentenisse suspenderen geschiedt is.

4. Hijlck Baukes tegenwoordich huijsvrouw van Geerdt Thonis ad idem.

5. Aeltie Cunnes Bruijdt van Louwe Lammerts van desselven sonde met h. Bruijdegom gepleeght beschuldight is van de Kerckenraadt op confirmatie van haer toekomende schoonvader Ude Janssen mede Ouderling wegens het gepleegde gesuspendeert.

3 dec. 1671 op belijdenis:
Menno Gossens
Bene Luitiens (verstorven den 7 maij 1683)
Geertruidt Jeuriaens huijsvr. van Menno Gossens (verstorven den 19 maij 1683)
Ettien Lieuwes huijsvr. van Frerick Hendricx
Rensckje Geerdts vrijster

[3 dec. 1671] met attestatie:
Joucke Jans van Suidthorm

1 maart 1672 op belijdenis:
Simon Peters
Dieuwercke Alberts sijn huijsvr. (verstorven 1683)
Jan Hermens
Barthold Abels
Jan Dercx

Fenje Gerkes sijn huijsvr (verstorven den octob. 1679)

2 juni 1672 met attestatie:
Wipke Egberts van Oldehove (vertrocken)

3 novemb. 1672 tot dese Gemeijnte gekomen:
Erick Onnes van Den Ham (vertrocken)

22 dec. 1672 tot dese Gemeijnte gekomen:
Grietie Krijthe van Roon in Drenthe
Trijn Jans van Suidthorm

8 Junij 1673 op belijdenis:
Cornelis Jans arbeijder

[8 Junij 1673] met attestatie:
Corneliske Cornelis van Werum

7 sep. 1673 op belijdenis
Jan Ariens

14 dec. 1673 op belijdenis:
Appeloon Jans huijsvr. van Claes Jans (verstorven)

[14 dec. 1673] met attestatie
Martien Peters weduwe van Jan Joannis van Suidthorm (verstorven)

7 juni 1674 op belijdenis
Bouwe Luirts (verstorven den 22 octob. 1680)
Jantien Brantsema sijn huijsvrouw
Meerdtelt Jeltes huijsvr. van Peter Clasen

[7 juni 1674] met attestatie:
Cecilia Marines van Suijdthorm
Martien Jansen huijsvr. van Jan Taeckes van Hauwerzijl (vertrocken)
Joukjen Alberts huijsvr. van Eijse Leuls van Nijezijl (verstorven 1684)
Aechtie Cornelis huijsvr. van Lodewijc Hermens van Suidthorm

13 sep. 1674 op belijdenis
Trinie Rinnerts

[13 sep. 1674] met attestatie:
Taecke Tiaerts van Visvliet
Jantien Roelefs sijn huijsvr. van Visvliet
Jan Jans van Garnwert

6 dec. 1674 op belijdenis
Arien Peters

7 maart 1675 op belijdenis
Riet Eemes Rademaker
Corneliske Jans sijn huijsvrouw (verstorven)

13 juni 1675 op belijdenis
Jantien Rinnerts op Snackerbuijren

[13 juni 1675] met attestatie:
vrouw Sophia Ackema van Groningen (vertrocken na Gron. mai 1685)
Peter Jacobs van Nijekerk een arbeijder
Lubbert Meijners een huijsman van Oostwolt (verstorven)
Grietie Jans sijn huijsvrouw ook van daar (verstorven)

5 sep. 1675 op belijdenis:
Anje Jans huijsvr. van Mense Hermens

12 dec. 1675 op belijdenis:
Ulphert Jans
Hebelke Andries sijn huijsvrouw
Aeltien Arents huijsvr. van Jacob Ariens
Peter Jacobs (verstorven den 20 maij 1680)
Stijntie Hendricx (verstorven)

5 maart 1676 op belijdenis:
Peter Willems
Jan Edzerts

Jacob Hendricx (verstorven den 9 febr. 1683)
Antie Menses sijn huijsvr.
Siert Frericx
Jantien Roelefs sijn huijsvr.
Onne Gerrits
Hendric Hermens (vertrocken na Esinge 1684)
Menno Janssen

11 juni 1676 op belijdenis:
Bauwcke Jans mijn dienstmaaght

[11 juni 1676] met attestatie:
[volgende twee] van Amsterdam
Willem Banning (verstorven)
Neeltie Kocx sijn huijsvr. (vertrocken na Veendam)
Grietie Jans van Groningen

10 sep. 1676 op belijdenis:
Egbert Allerts
Peter Hanssen
Grietie Thijssen

Eijsse Lues (verstorven)

[10 sep. 1676] met attestatie:
[volgende 2] van Nijehove
Abbe Janssen ende
Trijne Clasen sijn huijsvrouw
Derck Mennes van Zuijdthorm (weder vertrocken na Suidthorm)

10 dec. 1676 op belijdenis:
Roelef Folkerts
Fokeltie Janssen sijn huijsvr.

3 juni 1677 op belijdenis:
Jacob Feijes (vertrocken na Nijekerk)
Geertien Frericx dienstm. van Peter Peters

[3 juni 1677] met attestatie
Aeltien Joannis Labierum van Oldehove

9 sep. 1677 op attestatie:
[beide] van Nijehove
Claes Jans
Claeske Dercx


9 dec. 1677 op belijdenis:
Willen Hendricx Backer
Marije Jans sijn huijsvr.

[9 dec. 1677] met attestatie:
[beide] van Raard in West Vrieslandt
Anne Brants
Jantien Jeljes


9 juni 1678 op belijdenis:
Grietie Sekema huijsvr. van Menno Jansen

8 sep. 1678 op behoorlijcke attestatie:
Garbrant Lamberts van de Ham
Henric Nijsingh van Westerborck
Anje Jans weduwe van Freric Jans van Nijehove

8 dec. 1678 op belijdenis:
Peter Peters
Auwke Sibrans sijn huijsvr. (verstorven)
Jan Feijckes

[8 dec. 1678] op attestatie:
Baeuwke Gerkes van Nijezijl

9 maart 1679 op belijdenis
Berent Cornelis (vertrocken)
Geerdt Abels
Geertruidt Jans
sijn huijsvr.
Aefke Hendricx huijsvr. van Garbrant Lamberts

[9 maart 1679] op attestatie:
Jan Peters Boomsma van Nijehove (vertrocken)

15 juni 1679 op belijdenis:
Peter Allerts
Eefke Jans
sijn huijsvrouw
Willemtien Geelhuisen (verstorven)

[15 juni 1679] met attestatie:
Freric Temmes van Grijpskerck
Grietie Lues huijsvr. van Albert Ates van Ee in West Vrieslant

7 sep. 1679 op belijdenis:
Tonnis Hendricx ende
Wijpke Jacobs sijn huijsvr. (verstorven den 20 febr. 1681)

[7 sep. 1679] met attestatie:
Trijntie Hendricx huijsvr. van Geutien Iwema van Suidth.

7 dec. 1679 op belijdenis:
Derck Isebrants
Lijsbeth Jacobs huijsvr. van Joannes Sibrants (verstorven)
Michiel Cornelis ende
Ebel Allerts sijn huijsvr. (verstorven)
Anje Sigers weduwe van Lubbert Meijnerts

[7 dec. 1679] met attestatie:
Trijntien Venhuisen van Esinge (vertrocken)
Aeltien Wibets van Suidthorm

Peter Janssen op Oxuwaert moveerde tegen den Olderling Ude Jansen dat dieselve eenigh abuis soude hebben gehadt ontrent de overhandinge van het Commise gelt soo gemelte Peter Jans wegens sijn besaaijde landt an hem hadde getelt: ende dat hij daar over van de Pachters door mandaat werde gemolesteert. Waar over sijn gemoedt soo danich was ontrustet dat hij verklaarde niet te konnen communiceren soo lange hij in dese moeijelijckheijt was ende daar van door Mr. Ude niet ende was gereleveert: waar op Ude Janssen gehoort zijnde heeft geprotesteert niet te weten hoe het met de sake waar. Echter dewijls consteerde dat de sake in facto soodanich was, heeft Ude Jans sich met ons goedtvinden van het h. Avondtm. geabsenteert. Eijndelijck is hij wederom toegelaten nademaal hij verklaarde voor de Heere dat sulcx van hem door misverstant of vergissinge ende swackheijt ende niet studio ante dolo of uijt giericheijt ende ongerichticheijt waar gedaan: ende mede an nam den meergem: Peter Janssen van alle schade te indemniseren ende ontheffen.

20 juni 1680 op belijdenis:
Helena Folkeri

[20 juni 1680] met attestatie:
Margareta Folkeri van de Wildervanck
Aeltien Jansen van Leens (vertrocken)
[volgende 2] van Morrha in Dongerdeel
Claes Eijsses
Lubbe    sijn huijsvr.

8 sep. 1680 op belijdenis:
Berentien Udes (vertrocken na de Wildervank)
Eltien Hendricx vertrocken na Suidthorm Nijezijl
Baeuwcke Geerts
Fokel Ubels
vertrocken na Aduwert

[8 sep. 1680] met attestatie:
Martien Janssen huijsvrouw van Jan Jans chercher van Nijehove (vertrocken den    juni 1682)

5 dec. 1680 op belijdenis
Evert Jans
Sieuwcke Jans sijn huijsvr.
Hiltie Hendricx (verstorven den 30 martij 1682)
Jan Jans huijsman op Oxuwaart
[beide volgende] kinderen van Jacob Reijnties
Tonnis Jacobs
Sieuwke Jacobs


[5 dec. 1680] met attestatie:
[volgende 3] van Oldehove
Jan Isaacx Dorenbusch (vertrocken)
Berentien Niesingh sijn huijsvr. (vertrocken)
Geerdt Jans

13 maart 1681 op belijdenis:
Egge Peters
Lijckele Janssen

Anje Tonnis wed. van Isebrant Clasen
Albert Geerdts op Oxuwaert (verstorven 1683)
Peterke Bauwkes

12 juni 1681 op belijdenis:
Peter Mennes
Reijnouw Hendricx
huijsvr. van Freric Temmes

[12 juni 1681] met attestatie:
[beiden] van Groningen
Albert Cornelis
Aeltien
     sijn huijsvr.

11 sep. 1681 op belijdenis:
Claes Peters
Eelje Harkes sijn huijsvr.
Eltien Peters (vertrocken na Suidthorm)

[11 sep. 1681] met attestatie:
Willemke Abels huijsvr. van Roelef Hendr. van Den Ham (vertrocken)

11 dec. 1681 op belijdenis:
Claes Clasen (vertrocken na Suithorm)
Auwke Sibkes sijn huijsvr. (vertrocken na Suithorm)
Wessel Hendricx
Remmert Jans (vertrocken na Suidthorm)
Berent Gerrits Staving (vertrocken na Oldehove)
Trijntien Ripkens sijn huijsvr. (vertrocken na Oldehove)
Dewer Isaacx

11 juni 1682 op belijdenis:
Marten Simens

10 sep. 1682 op belijdenis:
Baeuwcke Arents huijsvr. van Egge Peters
Jacob Dercx kremer
Antie Lauwrents sijn huijsvrouw

3 dec. 1682 op belijdenis:
Jan Joosten
Jantien Menolts sijn huijsvrouw
Reijntien Mertens (vertrocken na Nijezijl)
Leentien    sijn huijsvr. (vertrocken na Nijezijl)
Peter Jacobs Timmerman

Jan Janssen chercher deses carspels ondertrouwt met Hadie Julles heeft volgens sijne eijgen bekentenisse dieselve sijne Bruijdt tot sijnen huijs ingenomen, na dat sij voor de tweedemaal alhijr waren geproclameert; ende is hij ter oorsake van dese praematuire bijwooninge voor dese maal van het H. Avondtmaal gesuspendeert.

11 maart 1683 op belijdenis:
Arent Egberts
Anje Eemes huijsvr. van Marten Simens
Hiltie Jans huijsvr. van Romke Harkes
Ave Jacobs

[11 maart 1683] met attestatie:
Hade Julles gekomen van Luttekegast

10 juni 1683 op belijdenis:
Welmoet Dercx

[10 juni 1683] met attestatie:
[volgende 2] van Suidthorm
Jan Isaacs Dorenbusch ende
Berentie Nising (Echteluijden)
Lijsebeth Siabbes van Legemieden
Corneliske Willems van Saxum

2 sep. 1683 op belijdenis:
Eefke Jans

[2 sep. 1683] met attestatie:
Anje Jacobs van Saxum

2 dec. 1683 op belijdenis:
Dewer Peters huijsvr. van Cornelis Reijners
Ettien Arents huijsvr. van Wessel Hendricx
Jantien Joannis huijsvr. van Hendric Hermens

9 maart 1684 op belijdenis:
Wipke Marines Dijken
Luitien Peters huijsvr. van Jan Abels
Dieuwerke Jans huijsvr. van Lue Jurjens
Harrit Douwes jongman (vertrocken na Peterzijl)
Kunne Abels ons dienstmaaght (vertrocken na Peterzijl)
Jantien Julles

22 juni 1684 op belijdenis
Jeltie Reijners dienstmaaght van Heere Mentes
Jan Abels
Geertruidt Jans huijsvr. van Garbrant Julles
Jantien Jans

[22 juni 1684] met attestatie:
Magdalena Hansen van Oldehove
[volgende 2] van Noordwolde
Berent Jacobs ende
Fenje    echteluijden
Berentie Udes van Veendam


Namen der Ledematen door Gods genade
sijn kerke toegevoegt ten tijde 
van mi Valerius Winsemius

Na dat ik Valerius Winsemius tot den dienst des h. Evangelums alhier tot Noorthorm door eendrachtige stemmen beroepen en door D. Alb. Ruises gesterkt door D. Gisbertus Heidanus in de selve bevestigt op den 31 aug. 1684 heb ik navolgende Personen als Ledematen der Gereformeerde Gemeinte aldaar gevonden te weten.

Jacob Reinties op Oxewaart als Olderling
Egbert Jansen binnen Noorthorm als Olderling
Claas Jansen als Diacon
Roelof Folkerts Diacon
Claas Eises als Schoolmeister.

[en dan houdt de lijst op 3/4 van de bladzij op, d.w.z. er had riant meer onder gepast. De volgende 2 bladzijden zijn blanko gelaten, en dan vervolgt het met onderstaande]

14 sep. 1684 deese Gemeente toegedaan:
D. Valerius Winsemius Pastor tot Northorm met attestatie van Winiaterp
Hermanna Klock huisvrouw van V. Winsemius met attestatie van Winiaterp (overleden den 28 apr. 1687)
Jan Meines
Martien Hendricks huisvrouw van Theunes Hendriks
Jantien Jacobs jonge dochter
Jantien Geerts huisvrouw van Jan Dirks

21 dec. op belijdenis:
Krijn Peters (vertrocken)
Nieske Jans huisvrouw van Albert Hendrix
Antie Rosema huisvrouw van Egbert Jansen met attestatie van Nijebert (overleden in october 1689)
Margareta Folkeri jonge dochter met attestatie van Suidhorm (vertrocken na Anloo den 1 maij 1686)

19 maart 1685 aengenomen:
Jan Hendrix Jongman
Harmen Jacobs
Trijnje Piers huisvrouw van Meerten Peters met attest van Nijehove

11 juni 1685 angenomen:
Geert Theunis
Corneliske Averes jonge dochter (vertrocken na Peterbuiren den 1 9br. 1685)
Jantien Fockes jonge dochter (vertrocken na Hoebant[?] 1689)
Elletje Jans jonge dochter met attestatie van Den Ham en Fransum
Aefke Freerks huisvrou van Egge Dirx met attest. van Feerwert

11 dec. 1685 aengenomen:
Jan Peters
Anna Alberts
huisvrou van Engbert Cornelis
Aeltie Clasen huisvrou van Harmen Jacobs
Jantien Fockes huisvrou van Jan Dirx
Saertien Claesen huisvrou van Jacob Ariens met attest van Cropswolde (vertrocken na Cropswolde 1689)

In visitatione als ook bi verscheidene gelegenheden is dE. Kerkenraad voorgekomen de noch continuerende dronkenschap van onse schoolmeester Claes Eijses, en is de selve crachtig geboden ende wel ernstelijk vermaent voor de laeste mael onder bedreiginge van hardere censura sich daer van te onthouden, en heeft deselve met handtasting beterschap belooft.

8 maart 1686 aengenomen:
Egge Dircks
Dirck Jans


Censura morum onder de leden des E. Kerkerades gehouden en zijnde is niets voorgekomen.
In visitatione is alles in goede ruste bevonden uitgenomen de saecke van Claes Eises voorengeroerd, en also de selve als noch volherdet in sijn ergerlijke dronckenschap, naulijx een week passerende, of hi wort bevonden twe a drie etmalen in Herberg en sich met sterke dranck te vullen, ook selfs op sondagen, ja in de week voer en terstont na t houden des H. avontmaels in voegen Hi Claes Eises eenige malen sig niet alleen onbequaem gemaeckt heeft t voorsingen waer te nemen, maer oock schandelijk en geduiriglijk sijn schooldienst versuimt, tot grote ergernisse der gemeinte ende droevige schade der jonge jeugd; so ist dat de Kerkenraad sulx in de vrese des Heren overwegende, sich genoodsaeckt bevonden, voor de laestemael nochmaels na so veelvuldige waerschuwinge hem te vermanen sich namaels van zo schandelijken dronkenschap ende versuimenisse van zijn schuldige dienst te wachten onder gewisse bedreiginge, dat andersins sijn saeke den eerw. Classe sal worden voorgedragen ende also voortgevaren tot dadelijke so bevonden sal worden te behoren.

11 juni 1686 aengenomen:
Floris Jacobs jongman met attestatie van Visvliet (vertrocken na Driesum den 1 maij 1687)

Na dat de Kerkenraed haer gravamina over Claes Eises schooldienaer deses Karspels volgens resoluten van den Mart. 1686 genomen op den 7 Jun. deses jaers den Eerw. Classi heeft voorgestelt ende des selfs advijs nopens sijn censure versogt, so is de Kerckeraed voorn[oem]t voertgevaren ende heeft voorn[oem]de Claes Eises wegens sijne als noch continuerende dronkenschappen ende versuimenissen sijnes dienstes vant H. Avontmael gesuspendeert met bedreiginge van swaerder censure so hi bevonden wort in voors. ergerlijke misdaden te volherden.
Jan Isaax Doornbusch bevonden wordende sich in het veelvuldige en gestadige dronkenschappen schuldig te maeken, na dat verscheide malen mondeling in visitatione als andersins is vermaent, word voor dese maal van t H. Avontmaal gesuspendeert.
Aef Harmens bevonden wordende lange tijt bedelaers aengehouden te hebben ende ergelijk haer vergaderde penningen te helpen doorbrengen door teeren? en smeeren? tot schandelijke dronkenschappen toe, ende andersins in twist met haeren naesten te leven ende te vooren vermaent zijnde daer van afstant te doen, dies niet tegenstaende daer in te volharden, word voor dese mael van den Tafel des Heren geweert.

19 sep. 1686 onse Gemeinte toegedaen:
Uge Onnes ende
Trijntie Watses sijn Huisvrouw
Albert Hendricks
Aafke Cornelis huisvrouw van Jan Meiners
Sijbrig Waelkes jonge dochter (vertrocken mij 1687)
Jacob Ebbes
Dirck Claessen ende
Lijscke Cornelis dr sijn huisvrouw (overleden den ... 1686)
Jan Claessen ende
Djeuwer Hendricks dr sijn Huisvrouw met attestatie van Grijpskerk

In Censura morum is onder de Broederen des Kerkenraads niet berispelijx voorgecomen.
In Visitatione is alles in vrede bevonden
Jan Isaax Doornbusch voorledemael gesuspendeert met wenende oog en berouw tonende ende beterschap belovende, is wederom ten H. Nachtmaal toegelaten
Aefe Harmens is van gelijken op schultbekenning en belofte van beterschap tot den Taeffel des Heeren toegelaten.
Maer Claes Eises als noch continuerende in sijn ergelijke dronkenschap ende versuimenisse sijnes diensts blijft gesuspendeert.

9 dec. 1686 aengenomen:
Andries Jansen
Abel Clasen ende
Itie Cornelis dr. sijn huisvrouw
Cornelis Reiners
Dirck Hendrix

Brechtie Piters jonge dochter
Antie Jans jonge dochter
Trijntie ... huisvrouw van Jan   met attestatie van Oldehove

Censura gehouden sijnde is niet berispelijx voorgekomen onder de Broederen des Kerkeraeds.
In visitatione is alles gerust bevonden.
Claes Eises schooldiener sich niets verbeterende blijft noch gesuspendeert van t H. avontmael.

14 maart 1687 op belijdenis:
Gerrit Gerrits
Riemke Clasen dr.
Gatske Riencks dr.

Censura morum onder de Leden des Kerkenraads gehouden zijnde is niet berispelijks voorgekomen.
Claas Eises schooldienaer alhier blijft noch gesuspendeert wegens sijn continuele dronkenschap en versuimenisse sijns diensts.

13 jun. 1687 aengenomen:
Geutien Iwema
Theunes Hendrix zoon bi de wech
Jan Dircks en
Jantien Fockes dr sijn huisvrouw met attestatie van Nijehove.

In Censura morum nopens de Broederen des Kerkenraeds is niets tot beswaringe van de selve ingebracht.
T Eerw Classis vant  Westerquartier vergadert op den 6. Jun laest heeft geresolveert navolgende acte ons Christelijke Gemeinte te laten bekent maken, gelijk deselve van woort tot wooort de selve is voorgelesen:
Also den eerw Classis van t Westerquartier gebleecken is, dat Klaes Eijses, Schoolmr. tot Noorthorm lange tijd an vuile dronkenschap sig schuldig heeft gemaeckt, en daar door an nalaticheid an sijn School en Kerkendienst tot klachte en misnoegen van t geheele dorp, waer bi noch bevonden wort te continueren so ist dat de E Cl. voornoemt hem niet allleen van sijn dienst heeft gesuspendeert tot aen Sept. naestkomende, maar ook dat hij daerom van t heil: Avontmael wort afgesneden, twelk bij desen van de predikstoel word afgecundigt. Actum in de Classicale vergaderinge tot Zuijthorm den 6. Jun. 1687
onderstonde
Haico Petri Haikelenburg
Pastor in Oldehove
p.t. Classis Praeses

Petrus Idema
Pastor tot Aduwert
p.t. Classis Assessor

Alb: Ruis
Past. tot Wijrum en Dorquert
p.t. Class. Scriba.

13 sep. 1687 op belijdenis aengenomen:
Peter Claessen ende
Froucke Tjallings dr. sijn huisvrouw

Censura morum onde de Leden des Kerkenraeds gehouden zijnde is niets voorgecomen, waer voor de Heer gedanckt zij.
In Visitatione is de Christel. Gemeinte in goeden vreede en eendracht bevonden.
Edoch Claes Eises blivende volgens t oordeel des E. Class. onder suspensie, welke noch voor een vierendeel jaer is gecontinueert, blijft ook noch van de Gemeente afgesneden nadien hi Claes noch in sijn ergelijke dronkenschap bevonden word te volherden, weshalve dE. Classis Occ...due? navolgende sententie over hem heeft gevelt:
Acta Classis Ouiduie? van den 5 7bris 1687
Praeside. Dno. Beckering
Assessore Dno Textore
Scriba Dno Placio

Acte des E. Kerkenraeds gehouden den 8. Novemb. 1687.
De Kerkenraed vernomen hebbende, dat Claes Eijses in vorige acten gementioneert, op den 7 deses begonnen heeft, school te holden, onaengesien hij door censure des Eerw: Classis occidue? over hem gestatueert op den 5. 7b. deses jaers noch een vierendeel jaer is gesuspendeert van school en Kerkendienst, heeft sich verplicht geacht, Claes Eises voorn[oem]t t Schooldienen te verbieden so lang vermelte sijn suspensie duirt: En heeft besloten twe Broederen uit het midden van haer te senden, ende gem[elte] Claes Eises sulx aen te seggen, met expresse protestatie, dat voorn[oem]de Kerkenraed onschuldig bliven wilde aen die ongelegentheden, de welke door sijn onbehoorlijk schoolhouden tegens t oordeel der E. Classis voors.  mogten veroorsaekt worden.
Voorschr. commissie is door de E. Broederen Olderlingen t.w. Jacob Reintjes ende Egbert Jans getrouwelijk uitgevoert, waer voor de selve worden bedanckt; En is desen alsoo in acte geteikent. Actum ut supra.
Den 2 Decemb. 1687

2 dec. 1687 op belijdenis:
Geeske Thomas jonge dochter
Sjeucke Romkes dr.
Corneliscke Annes jonge dochter met attest. van Nijehove
Lijsbet Classen jonge dochter met attest. van Garnwart

10 mart 1688 aengenomen:
Juffr. Reina Iwema
Grietje Ites dr.
Cornelis Gosens z.
Grietje Jans Huisvrou van Jan Clases
Grietje Willems dochter

10 jun. 1688 op belijdenis:
Dirk Cornelis met attestatie van Oostwolt
Thomas Piters jongman
Trijnje Jansen jonge dochter

9 dec. 1688 aengenomen:
Grietie Clases
Anje Benes met attest. van Esinge
Dirk Gerbrants Brongersma met attest. van Warfhuisen (overleden 18 mart. 1699)

10 maart 1689 op belijdenis
Geertje Claessen jonge dochter
Eefse Beerns jonge dochter
Jan Isaax Doornbus ende
Beerntie Nising sijn huisvrou met attest.

14 juni 1689 aengenomen
Reiner Meeuwes
Hendrik Jacobs jongman
Aefke Jansen met attestatie van Warfhuisen

8 sep. 1689 aengenomen:
Andries Eelses
Allert Simons
op belidenis des geloofs gedoopt
Aeltien Julles huisvrou van Gerrit Jans
Peter Freerx met attestatie van Visvliet
[volgende 2] met attestatie van Aduwert[?]
Derk Hendricks ende
Geertien Dreuwes

8 dec. 1689 aengenomen:
Cornelis Gosens
Trijnje Harmens huisvr. van mr. Thomas Piters
Willem Fockes ende
Corneliske Luitjes sijn Huisvrouw
Gerrit Jans
Jacob Jans jongman

2 maart 1690 aengenomen:
Garmt Julles
Antie Reiners jonge dochter
Imke Tiallings dr. huisvrouw van
Jan Reiners op Oxewaert
Lubge Cornelis dr. Huisvrouw van
Hendrik Jacobs te Oxewaert

In Censura morum is onder de kerkenraed niets berispelijx voorgestelt.
In Visitatione der Gemeinte is alles van rust en eendragt bevonden, uitgenomen:
1. Is al voor eenigen tijt onlust ontstaen tuschen meest Dirk Jans en Sierd Freerx, edocht is de selve door tuschensprake des Kerkenraes geassepieert.
2. Is bevonden dat al voor eenige malen Lubb Pieters sich onthouden van des Heeren taefel, welke ondervraegt eenige beswaring: tegens Maeike Uwes, welke beide ook door de Kerkenraed vereenigt zijn.
3. Is grote twist geresen tuschen Aefke ende Theunes Hendrix met zijn vrouw Martie over t onderhoud van haer olde vader mest. Hendrick..... welke verstaen zijnde, heeft de Kerkenraed aen Theunes cum uxore geraden dat hij bij provisie sijn gemelte vader een maend a ses weken soude tot sig neemen of onderhouden, sullende onder des ordre worden beraemt dies aengaende, Theunes heeft sulx aengenomen, waerop sij aen malkanderen de rechterhant der Liefde gegeven ende elcanderen alles van herten vergeven hebben.

[ vacature, gedurende deze ]
3 juli 1692 met attestatie
Claes Jans


[23 okt. Johannes Selvius bevestigd]

Anno 1692 Mensis Octobris 23 die, sum ego Johannes Selvius, post legitimam vocationem ecclesiastionsque proclamationes Noorthorniae, reverendo vino domino Johannae Idema pastora Oldehoviano (cum [grieks] xeirotesioe [/grieks] fine impositione manum revenendo domino Petro Idema pastora Aduartino et reverendo doctissimoque vino domino dominico van der Sloot ecclesiasta Grijpskerkiani) minister verbi divini confirmatus.

De Kerkeraet doe ter tijt was 
Jacob Reintjes van Oxfort ouderling
Geert Jansen Kremer ouderling in de binnen Buijren
Harmen Frerix schoolmeester
Anno Brants diacon in de buijten Buijren
Onno Gerrits diacon in de binnen Buijren zijnde boekhouder

6 nov. 1692 met attestatie:
Claes Cornelis van Nikerk
Annetje Cornelis van Leegkerk

18 dec. 1692 op belijdenis:
Aletta Delia Bargmans, huijsvrou van de E. Heer Mesman, leutenant van de Petardiers van sijn Kon. Maj. van Groot Britanien
Hero Mentes ende
Hiltje Frerix sijn huisvrou
Claes Rickers chirurgijn
Tjepke Gerrits Stellema ende
Fetje Jansen sijn huijsvrou
Trijntje Jacobs dogter van Jacob Rintjes
Jantjen Tonnis jonge dogter
Harmen Menses
Wijrt Tes

Teke Hendrix sijn huijsvrou
Dirk Garbrants
Aeltjen Menses
Romke Harkes


[18 dec. 1692] met attestatie
Jan Hendrix
Jelke Reijners jonge dogter
Anje Hendrix jonge dogter
Bijwke Albers

In Censura morum is in de Kerkeraet niet berispelix voorgekomen.
Behalven datter eenig questie was geresen tusschen Frerik Simons ende Claes Jansen, wegens twee Drentse schapen, Dog zijn door tusschenspreken van de Kerkeraet wederom met malkanderen versoent. 

2 april 1693 op belijdenis:
Jan Swijter collector
Claes Aris
Tjepke Geerts
jonge dogter
Fokjen Engbers
Trijnje Hendrix
Dieuwer Tjaaxs
, dewelke na dat sij om verscheijden sware sonden haer eenige jaren had onthouden, na voorgaende visitatie tot mij gekomen is, ende heeft versogt, datse wederom als litmaet mogte aengenomen werden; waerom wij in de Proefpredikatie hare naem mede de gemeijnde hebben voorgedragen, also nu daer over verscheijden misnoegt waren, hebben wij haer in het Consistorio ontboden, ende versogt datse haer nog een wijle tijts wilde onthouden; daer van sij reden versogte; so hebben wij haer hare grove sonden voorgestelt, hoe datse in grote hoererije ende overspel geleeft had, alsmede in grote twist ende onvrede met hare man, die daerom haer ook heeft verlaten; so heeft opentlijke belijdenisse gedaen van hare sonden; datse in hoererije ende overspel ende qualijk met haer man geleeft had; ende beleden dat haer sulx van herten droevig ende leet was; ende belooft om nooijt voortaen in sulke sonden meer te sullen leven offte sodanige te betragten: op welke bekentenisse haeren sonden, belijdenisse van berou ende leetwesen, belofte van een heijlig[?] ende onberispelijk leven sij derhalven van de E. Kerkenraet wederom als litmaet is aengenomen.
In de visitatie is alles in vrede bevonden.
In Censura morum is in de KerkenRaet niet berispelijx voorgekomen.

25 juni 1693 op belijdenis:
Geertjen Bennema dogter van de E. Menno Gosses
Jacob Peters kuijper
Lue Jurjens
Ide Hendrix
jonge dogt.
Bijuke Claesen jonged.
Pleunje Tes
Riener Hajes ende
Jantjen Tomas sijn Huisvrouwe
Hendrik Oedes

[25 juni 1693] met attestatie:
Jantjen Frerix wed. van Jacob Geerts van Oxfort

24 sep. [1693] op belijdenis
Willem Sigers vrijgesel
Trijnje Jansen Huisvrou van Jacob Peters kuijper
Froukjen Dirx huijsvrou van Marten Kuijper
Aeltje Iles jonge dogter

[24 sep. 1693] met attestatie
Baxtje Mennes van Grijpskerk huisv. van Jannes Isebrans
Corneliske Harmens van Zaxum huisvrou van Tomas Peters

17 dec. [1693] op belijdenis
Nieske Luitjens

25 maart 1694 op belijdenis:
Corneliske Jacobs huisv. van Jacob Jansen

17 juni [1694] op belijdenis:
Warnaer Jansen ende Fenje[?] Freericks
Hinderk Klasen ende sijn huisvrouw met attestatie
Greetien Hindriks huisvrou van Jacob Edes[?] met attestatie

5 okt. 1694 op belijdenis:
Trijntie Reeckes huisvrouw van Harm Menses

10 maart 1695 met attestatie:
Grietije Drewes


[Een lastige lijst, met veel gekriebel. Moet aan de hand van origineel nagekeken worden!. Soort 2-koloms, met marginale aantekeningen. De eerste kolom is klaarblijkelijk bevonden per straat, en de tweede aangenomen. Verwerkt per straat, die in deze bewerking bovenaan staat ]

BINNENBUUREN                             1695

Nije str. ten Noorden
[bevonden, linker kolom]
Abel Jansen en (verstorven den 15 April 1696)
Trijne Klaessen sijn Huijsvr.
Bouke Peters (obiit 1698)
Klaes Jans en
Renske Jannes sijn Huijsvr. (obiit 23 April 1704)
Inne Gerrits en
Jantien Hindriks
sijn Huijsvr.
Jantien Roelofs
Evert Jansen en
Tjietke Jansen sijn Huijsvr.
[aangenomen, rechter kolom]
Frerik Sijrks op bel. 30 aug. 1695
Pieter Benediks op bel. 1 7bris 1695
Jan Dirks op bel. den 1 7b. 1695
Sjouke Blinxema 8 Decemb 1695 [en]
Maria Wiersuma  wed. Blinxema met att. van Winsum den 8 septemb. 1695 [beide] vertr. na Mensingewier 6 maij 1699
Jan Abbes op bel. den 7 junij 1698
Dirk Everts op bel. den 7 junij 1698 [en]
Berentje Hillebrants sijn Huijsvr. ..?.. den decemb. 1698 [beide] vertr. na ..?.. 1698
Jannes Jacobs op Att. van Aduwert 9 10b 1703 (vertr. na Aduwert 1706)

Nije str. ten Suijden
[bevonden 1e kolom]
Garbint Lammers en
Aefke Hindriks sijn Huijsvr.
Sibrigh Jansen
Geert Tonnis (vertrokken na Groningen)
Tijs Jacobs en
Trijn Jans sijn huijsvr.
Eltien Jans
Jantien Jullens H. van P. Feijtema old.
Dirk Jansen (obiit 1697)
[aangenomen 2e kolom]
Hindrikjen Folkerts j.d. op bel. 30 Aug. 1695 (vertr. ma Aduwert 1699 4 junij)
Hindrik Geerts op bel.1 7b. 1695 (obiit 22 feb. 1705
en Antje Jans sijn H. op bel. 12 Martij 1702
Anje Geerts op bel. 1 Martij 1696 (vertr. na Aduwert)
Jantjen Jans j.d. met att. van Leegkerk 6 junij 1697 (obiit 1701)
Jacobjen Jans huisvr. van Jan Menssens met att. ..?..
Helena Peters Feijtema j.D. op Bel. 1 Maert 1705
Claas Luitjes op Bel. 9 Decemb 1703

Molen Horn
[bevonden 1e kolom]
Jan Peters en
Sjuke Jakobs sijn Huijsvr.
Jan Jansen en
Hade Jullens sijn Huijsvr.
[aangenomen 2e kolom]
Temme Klaassen op Bel. den 7 maert 1706 en
Lutske Pibes sijn H. op Bel. 7 junij 1705
Anje Dirks den 14 martij 1697 met Attest. van N.zijl (vertr. na Gron. 13 7b. 1705)
Peter Renses en
Geertjen Alberts sijn H. [beide] met Att. van de Leek den 12 junij 1698 ([beide] vertr. na Garnuwert 21 Febr. 1706)

Bij de Wegh
[aangenomen 1e kolom]
Rompke Harkens
De E. Menno Gosses (obiit 1705)
Geertruijd Bennema (vert. naer Fries in Drente 1 Martij 1696)
Aagtie Cornelis (obiit 1703)
Jan Hindriks (obiit 12 febr. 1707)
Immighjen Feijkes
Reijnder Meeuwes (obiit 1703)
Trijnje Hindriks
(obiit 1701)
Luijtien Jurjens en
Maijke Ubels sijn huijsvr.
Peterke Secama (obiit 1698)
Albertien Jans
Andries Elsens
en
Aaltien Janssen sijn Huijsvr.
[aangenomen 2e kolom]
Casparus Sicman S.Th.Stud. op bel. 4 7b. 1701 (vertr. na Groningen 10 7b. 1701)
Catharina Stegnerus onse Huijsvr. met attest. van Gron. den 4 7b. (obiit 1702)
Ida Dirks met attest. van Gron. den 4 7b. (vertrokken na Groningen 1 9b. 1696)
Geertruida de Beveren op belijd. 2 7b. (vertrokken na ..?..)
Jan Harmens en
Martien Jansen s. Huijsvr. [beide] op belijd. den 27 Aug. 1695 ([beide] vertr. na Zuijthorm)
Julle Lodewijks op belijd. d.  7 7b. (vertrokken na Zuijthorm)
Wijven Reijnders j.d. op bel. 1 7b. (vert. na Suijthorm[??])
Cornelis Enghwweeren[?] [en]
Juike Peters s. huijsvr. op ..?.. 1695
Claas Claessen op bel. 8 martij 1696 (vertr. na Zuijthorm)
Meenje Harkes op bel. 1 10b. 1699
Lijsbeth Sipkes op bel. 8 decemb. 1700 (vertr. na Warfhuisen 9 mei 1705
Berentje Jansen op bel. 8 decemb. 1708
Mr. Ulrig Groothof op Bel. 9 martius 1704

Oldenstr. ten westen
[bevonden 1e kolom]
Cornelis Goossens en
Annighjen Alders sijn Huijsvr. (obiit 1706)
Anje Jansen
Tonnis Peters (vertr. na Hoogkerk 9 10b. 1697)
Batien Mennes
Harmen Jansens en (obiit den 5 April 1708)
Trijnje Roeckes sijn Huijsvr.
Warner Jans en
Trijntien Frerijks sijn Huijsvr.
Tjipke Gerrits en (obiit 22 octob. 1706)
Fetjen Jans sijn Huijsvr. (obiit 15 octob. 1706)
Marten Lourens en (vertrokken nae Nijkerk in maij 1696)
Frouke Dirks sijn Huijsvr.
Jantien Roelofs (obiit Ao 1700)
Jouke Cornellis
Anna Jacobs

[aangenomen 2e kolom]
Tonnis Jacobs 2 Septemb. 1695
Jacob Klaessen 2 Septemb. 1695
Jan Reijnders en ([beide?] vertr. na Zuijth.)
Jantien Geerts S.Huijsvr. [beide] 8 Decemb. 1695
Trijntien Geerts j.dochter 8 Decemb. 1695
Jantjen Geerts ....suster op Bel. 11 Martii 1703 (vertr. na Delfzijl)
Harmen Sijmons op Bel. den 4 Martij 1696
Klaas Cornelis op Bel. den 4 Martij 1696
Cornelisjen Cornelissen met Attest van Zuijth. (vertrokken na Midwolda)
[vage naam]
[vage naam] (obiit 15 feb. 1705)
[vage naam]
Loth Egberts en op Bel.
Trijntjen Meijnderts sijn H. met att [beide] den 12 ... 1699 van Esinge [?]

[ Nieuwe bladzijde, vervolg ]

Olde wech ten westen
[1e kolom bevonden]
Jan Hindriks en
Geeske Sijmons sijn Huijsvr.
Arien Peters
Trijn Dirks
Breghjen Peters

Mr. Jurrien Jacobs en
Etjen Jans sijn Huijsvr. (obiit 16 Febr. 1707)
Mr. Klaas Rickers en
Wibke Dijkens sijn Huijsvr. (obiit Ao 1703)
Klaas Aris en
Aaltien Arents sijn Huijsvr.
Cornelis Reijnders en (obiit 1703)
Diuwer Otten sijn Huijsvr. (obiit 1705)
Garbrand Jullens en
Aafke Hindriks sijn Huijsvr.
B..?.. Willems en
Jeltien Reijnders sijn Huijsvr.
Tomas Peters en
Cornelliske Harmens sijn Huijsvr. (obiit 30 junij 1706)
Jan Switer (obiit 4 april 1707)
Ida Hindriks
Arent Eghberts en
Grietien Dreews sijn Huijsvr.
Louke Hindriks (obiit 14 junij 1703)
[2e kolom aangenomen]
Tepo Tepens S.S.Th.St. 11 decemb. met Att. van Groningen (vertr. na Groningen den 1 Maij 1699)
Johanna Rosema wed. ..?.. met Att. van Den Ham den 2 junij 1700 (obiit 20 Mart 1704)
Jan Remmerts op Bel. 11 Martii 1703 (vertr. na ten Buur[?] den 10 August 1705)
Hiltje Tonnis j.d. op Bel. 8 Decemb. 1710 (vertr. na Nijehove den 7 maert 1706)
Nieske Ejes Feringa met Att. van Nijhove den 8 decemb. 1700
Itjen Cornelis Huijsvr. van Cornelis Sijtses op Bel. 4 Decemb. 1701
Claas Reninks en
Antje Jans sijn H. [beide] op Bel. 4 decemb. 1701
Monsr. Henricus Bennema op Bel. 8 7b 1700
Gebke Luijes huijsvr. van Jan Ouges met Att. van Suijthorm den 12 10b. 1697 (vertr. na Suijthorm den 8 Maij 1702)
Trijnje Jans huijsvr. van Evert Geerts op Bel. den 6 junij 1697
Grietjen Jacobs j.d. op Bel. 11 martii 1703 (vertr. na Den Ham 4 10b. 1705)
Elsjen Jans j.d. op Bel. 9 Martii 1704
Hans Hindriks en
Stijntjen Douwes sijn H. [beide] op Bel. den 6 junij 1706
Corneliske Feddes H. van Jan Switer met Att. van Zuijthorm den 6 junij 1697
Aaltjen Egberts j.d. op Bel. 12 10b. 1706

Nije wester ....
[1e kolom = bevonden]
Jacob Peters en
Ide Gerrits sijn Huijsvr. (obiit 13 januarij 1707)
Gatske Torfmeetster
Hindrik Udes en
Aaltien Mensens sijn Huijsvr. (verstorven den 2 April 1696)
[2e kolom aangenomen]
Hindrik Peters, en (obiit 1702)
Anje Jansen sijn Huijsvr. [beide] op Bel. den 10 7b 1696 (obiit 1706)
Jelis Willems en (obiit 1706)
Bregjen Brandts sijn H. [beide] op Bel. den 6 10b. 1696
Arent Piers en   op Bel den 14 maert 1697
Grietjen Roelofs sijn H.     op Bel. den 6 10b 1696
Anje Peters Huijsvr. van Jannes Peters op Bel. 6 7b. 1705
Renink Hindriks op Bel. 7 maert 1706 (vertr. na Suithorm 2 junij 1707)

Olde Wegh[?] ten Oosten
[1e kolom = bevonden]
Anje Jansen
Jacob Jans en
Cornelliske Jacobs sijn Huijsvr.
Dirk Hindriks en (obiit Ao 1704)
Geertien Dreews
Louwe Klaessen en
Trijntien Wijerts sijn Huijsvr. (obiit Ao 1701)
Aaltien Jacobs (obiit Ao 1703)
Jacob Dirks en
Hilje Geerts sijn Huijsvr. (obiit 1705)
Hindrikje Louwens (vertrokken na Middelbert)
Eeske Jansen
Jan Meinders en
Ilte Harkens sijn Huijsvr.
Hendrik Klaessen en
Martien Geerts sijn Huijsvr.
Jan Dirks en
Jantien Geerts sijn Huijsvr. (obiit Ao 1696)
Diuwertien Isaaks (obiit Ao 1704)
Jacob Peters en (vertr. na Grijpskerk 1698)
Trijnje Jansen sijn Huijsvr. (15 Febr. 1697 obiit)
Jacob Eebes en
Grietien Hindriks sijn Huijsvr.
Jan Nikels (obiit 1701)
[2e kolom = aangenomen]
Tetjen Jans wed.  van Menno Harmens op Belijd. den 28 aug. (obiit 1698; obiit in 10br 1696 [??])
Evert Geerts op bel. 24 aug.
Jan Ouges 8 Decemb. 1695 (vertr. na Suijthorm den 8 Maij 1702)
Sijmon Freerijks op Bel. den 7 junij 1696 (obiit 1704)
Meem Hindriks j.d. op Bel. den 13 7b 1696
Trijnje Egberts H. van Mr. Ulrig Groothoff op Bel. den 8 10b. 1696
Corn. v. Alten J.U.D. op Bel 14 martij 1697 (vertr. na Winschoten den 17 dito)
Grietjen Sibrands j.dochter met Att. van Oldehove 14 martij 1697 (vertr. na Oldeh.)
Trijntjen Jacobs H. van Hindr. Olgers op Bel. 11 Decemb. 1698 (vertr. na Fransum 10 junij 1700)
Kniertjen Louwens j.d. op Bel. 11 Decemb. 1698 (vertr. na Vierhuijsen 26 Augusti 1703)
Hindrikjen Janssen j.d. met Att. van Nije-hove 11 decemb. 1698
Hindrik Olgerts op Bel. 13 martij 1699 (vertr. na Fransum 10 junij 1700)
Jannes Peters op Bel. 6 junij 1697 (vertr. na Nijehove 27 febr 1701)
Hindrik Mensens op Att. 15 Martij 1702 (vertr. na Esinge 9 martis 1703)
Trijntjen Hindriks huijsvr. van Sijmen Freriks op Bel. 4 Decemb. 1701 (obiit 1704)
Harmen Harmens op Bel. 11 martii 1703
Krijn Sijmens en
Grietjen Jans sijn H. [beide] met Att. van Lettelbert den 12 junij 1698
Jantjen Willems j.d. van Sibaldeb. 6 junij 1697 (obiit Ao 1700)

[ Nieuwe bladzijde ]

Olde str. ten westen
[1e kolom bevonden]
Jan Ariens en
Ariaentien Peters sijn Huijsvr.
Epke Jacobs wed. Selvius
[2e kolom aangenomen]
Arent Piers .... [papier afgesneden]
Agnietjen Klaessen huijsvr. van Evert Melis op Bel. den 7 decemb. 1704
Eilke Jans op Bel. den 7 Decemb. 1704
Grietjen Jacobs Huijsvr. van Renink Hindriks op Bel. den 7 Decemb. 1704
Elle Maria Elleri met Att. van Leeuwarden den 8 junij 1704 (vertr. na Leeuwarden 31 Maij 1705)

Olde str. ten oosten
[1e kolom bevonden]
Frerik Sijmons en (obiit 1704)
Geertjen Alberts sijn Huijsvr. (obiit 1702)
Aaltien Ilis (obiit 1702)
Harmen Jacobs en
Aaltien Klaessen
Cnelliske Willems (obiit 1700)
Wessel Hindriks en (obiit 23 Martius 1703)
Etjen Arents sijn Huijsvr. (verstorven den 30 julij 1696)
Geesjen Janssen Huijsvr. van Mr. Harmen Freriks
[2e kolom = aangenomen]
Evert Melis op Bel. 16 7b. 1703
Jan Karsts op Bel. den 1 maert 1705
Cornelis Jans en
Geeske Peters sijn Huijsvr. [beide] op Attest van Aduwert den 7 decemb. 1704
Aafke Karstjens Huijsvr.
van Louwe Klaassen
Hiske Warners j.d. op Bel. 7 Decemb. 1704 (vertr. na de Leek 3 octob. 1706)
Geertruid Jocchums met Att. 1 maert 1705

Nieuwe Ledematen in de Binnen Buuren

bij de weg
Harmen Jans [en]
Hindrik Jacobs en
Antjen Peters sijn H. [alle 3] op bel. den 13 martii 1701
Eede Tjaarts op Bel. den 4 junij 1699 (obiit den 8 julij 1702)
Lubge Lubbers j.dogter op Bel. 4 junij 1699 (obiit den 16 Maij 1707)
Jantjen Klaassen j.dogter met Att. 10 7b. 1702 (obiit den 17 maij 1706)
Wilhelm Johan de Beveren [en] (vertrokken na Nij..?.. den 5 Martij 1704)
Jannes Peters knegt van Menno Gosses [beide] op Bel. den 11 martii 1703
Fokel Luitjes j.d. met Att. den 17 junij 1703
Reenje Jacobs j.d. met Att. van Aduwert den 7 junij 1705
Joh. Mensinga S.S.Th.Stud. met Att. 8 junij 1704 (vertr. na Groningen den 7 junij 1705)
Tietjen Sibrants Huisvr. van Jac. Bennema op Bel. 6 decemb. 1705
Imke Peters wed. van Berent Hindr. met Att. van groningen den 6 10b 1705
Jacobjen Jans huisvr. van Jan Mensens met Att. van Visvliet 9 maert 1704 (vertr. na Gron. 20 Febr. 1707)
Mons. Jacobus Bennema op Bel. 9 10b 1703
Rikste Geerts j.dogter met Att. van Oldehove den 11 Septemb. 1707 (vertr. na Oldehove 1 April 1708)

Nije Straat ten Noorden
Ide Abbes j.dogter op Bel. den 4 junij 1699

Olde straat ten oosten
Arien Jacobs op Bel. den 4 junij 1699
Swaantjen Freriks j.d. op Bel. 9 Martii 1704 (obiit Ao 1704)
Martjen Jacobs j.D. op Bel. 1 maert 1705 (vertr. na Delfzijl 25 julij 1706)
Aafke Karstjens Huijsvr. van Louwe Klaassen met Att. den 7 Decemb. 1704
Cornelis Jans en Geeske Peters sijn H. met Att. 7 10b. 1704
Hiske Warners j.D. op Bel. 7 10b. 1704
Trijnje Klaassen j.D. op Bel. den 6 Septemb. 1705
Stijntjen Harmens huisvr. van Harmen Harmens met Att. van Fransum den 5 junij 1707
Frederika Zaunsliefers j.dogter op Bel. 5 junij 1707 (vertr. na Leeuwarden 1 Aug. 1707)

Olde Str. ten westen
Jannes Peters met att. van Nijkerk in de Marne
en Grietjen Egges sijn H. van Oldehove [beide] den 17 junij 1703 ([beide] vertr. na de Leek den 20 7b. 1705)
Agnietjen Klaassen H. van Evert Melis op Bel. 7 Decemb. 1704
Grietjen Klaassen H. van Renink Hindriks op Bel. 7 10b 1704
Eilke Jans op Bel. den 7 Decemb. 1704
Elsjen Jans j.D. op Bel. 9 maert 1704
Antje Ejes j.D. met Att. van Leegkerk den 6 junij 1706 (vertr. na Zuithorm 6 maert 1707)
Valentijn Jacobs \of Valentijns/ met Att. van Baflo den 13 maert 1707
Grietjen Ubts sijn Huisvr. op Bel. den 4 Decemb. 1707
Jan Peters op Bel. den 4 Maert 1708
Eme Reits en Reenke Derks sijn Huisvr. op Bel. 4 maert 1708
Lutske Pibes H. van Temme Klaassen op Bel. 7 junij 1705

Molen Horn

Nije Straat ten Zuiden
Dieuwerke Tijssen j.Dogter op Bel. den 4 maert 1708

bij de weg
Teeke Sekema op Bel. den 4 maert 1708

Nieuwe Ledematen in de Buijten Buuren ..... [papier weggesneden]

int Noorden
Aaltjen Bens j.d. op Bel. 8 junij 1704 (vertr. na Suithorm den 30 aug. 170?)
Antje Tijssen j.Dogter op Bel. den 6 Septemb. 1705
Jan Roelofs en
Reijnie Willems sijn H. beide] op Att. den 6 7b. 1705 van Esinge ([zij] obiit 14 maij 1707)
Jeijchjen Hindriks j.D. met Att. van Oostwolt 6 7b. 1705 (vertrokken na de Legemeden 12 10b. 1706[?])
Grietje Peters j.D. [en] (vertrokken na Suithorm den 9 April 1708)
Lijsbeth Hindriks j.D. [beide] op Bel. den 6 Decemb. 1705
Martjen Reerts j.D. op Bel. den 9 Decemb. 1703
Jacob Hindriks op Bel. 13 Maert 1707

in t westen en noordwesten
Klaas Jans op Bel. den 5 junij 1707 (is nu schipper)
Peter Cnellis op Bel. den 4 decemb. 1707

op Oxwert
Peter Jacobs op Bel. den 4 Maert 1708
Epke Everts j.Dogter op Bel. den 4 Maert 1708

[ volgt fout gefotografeerde bladzijde met weinig info, een naam of zes, moet opnieuw gefotografeerd worden ]


[ 16 juni 1695 bevestiging dominee Lambertus de Beveren ]

1695 Den 18 martij ben ick Lambertus de Beveren met eenparige stemmen der H. Heeren Collatoren tot dienste dese gemeijnte beroepen den 29 maij geexamineert en na 3 voorgaende proclamatien den 16 junij door de Eerw. Heeren predicanten D. M. Hammerik Eccl in Letterbert en Eenumatil D. L. Rotgers Eccles. in Nuijs ende Nijebert en P. Venhuisen Eccl. in Grijpskerk in den dienst des Goddelijcken woorts bevestight.
Bestont alsdoen de kerckenraet in navolgende personen.
Lambertus de Beveren predikant
Jacob Reijnties olderlink.
Peter Feijtema olderlingh
Diaconen:
Willem Hindriks
Gerrit Gerrits

Mr. Harmen Frericks Schoolmr.

8 sep. 1695 op belijdenis:
Anje Geerts huijsvrouw van Eghber Alders
Jan Harmens en
Martien Jansen sijn Huijsvr.
Tetjen Jans wed. van Menne Harmens
Jeijke Geerts Huijsvrouw van Tonnis Peters
Tomas Jacobs
Jacob Klaessen
Frerik Sijrts
Hindrikjen Folkerts
(vertr. na Aduwert den 2 junij 1699)
Diewer Bonnens
Fokeltien Jacobs
Evert Geerts

Julle Lodewijks
Geertruijda de Beveren j. dochter
Hindrik Geerts
Peter Benedikts
Jan Dirks

Wijven Reijnders jonge dochter
Trijnje Lubberts jonge dochter
Meendelt Gerrits en
Etteke Cristina de Sigers sijn Huijsvr. op Oxwert
Cornelis Enghwerts[?] en 
Gerke Peters sijn Huijsvr.

[8 sep. 1695] met attestatie
Catharina Stegnerus, nu de Beveren onse Huijsvr. van Groningen
Ida Derks van Groningen
Maria Wiersuma wed. van Sijtse Jentiens van Winsum
Gerrit Tijssen en
Berentie Janssen sijn huijsvr. van Zuijthorm

Acta Consistorii Noorthormensis Mercurii den 4 Decemb. 1695.
Art. 1. nadien in visitatione ons verscheijden ledematen sijn voorgekomende klagende dat hoewel sij van de Arme niet wierden onderhouden sij nochtans met veele kinderen belast waren welke sij geerne in de schoole wilden bestellen indien de Schoolmr. Harmen Freriks het schoolgelt wat geliefde te verminderen het welke hem is voorgedragen en versoght daer ontrent contiderent?  te willen gebruijken het welke de schoolmr. voorn. weigerende? en belast heeft.
Art. 2. is door de Eerw. D: de Beveren Ecc. omvrage geleght of het niet billijk ware dat de namen van ledematen die na een andere plaets vertrokken en attestatie begeerden bevorens die haer vergunt wierde van den predighstoel wierden afgelesen om te vernemen of ijmandt wettelijke redenen hadde waerom haer een kerkelijke getuijgenisbrief behoorde geweijgert worden. Het welke met volle stemmen aengenomen en voor goet gekeurt is.
Art. 3. in Censura morum is onder de kerkenraet niets berispel. bevonden.
Actum ut supra.

8 dec. [1695] met attestatie:
Harmen Hindriks op Oxwaert van Lettelbert
Luijtien Tijmens en
Sijrtien Luijrts sijn huijsvr. van Suijthorm

[8 dec. 1695] op belijdenis:
Peter Gerrits en
Anna de Sigers sijn huijsvr.
Tiertien Tieerts op 't Tolhuijs
Aaltien Tieerts ten Oosten Buijren
Klaaske Mensens
Jan Reijnders
en
Jantien Geerts sijn Huisvr:
Trijntien Geerts j.dochter
Sjouke Blinxema j.dochter
Jan Ouges
in visitatie is alles in volle ruste bevonden.

8 maart 1696 op belijdenis:
Klaas Klaassen
Geertien Jans
j.d.
Peter Hindriks
Anje Geerts
Huijsvr. van Beerent Alberts
Harmen Tijmens
Michiel Cornelis en
Trijnje Peters sijn Huijsvr.
Claas Kornelis

[8 maart 1696] met attestatie:
Cornelisjen Cornelissen j.d. van Zuijdhorm

Art. 1. in Visitatione is alles in rust bevonden. Exempt eenige questie tusschen Tonnis Peters en sijn huijsvr: ter eener en Mr. Tomes Jacobs en sijn Huijsvr: Batien Mennes ter andere sijde over een .... dert ? ........? geresen en door ons bijgeleght ende partijen versoent.
Art. 2. Censura morum gehouden sijnde is onder de kerkenraet door Gots genade niet Ergerlijks of censurabels bevonden.

7 juni [1696] op belijdenis
Peter Jans
Dirk Everts
Alof Jacobs
Sijmon Frerijks
Jan Abbes


[7 juni 1696] met attestatie:
Freeuwke Tijsses wed. Louwrens van Doccum

[heel slecht leesbaar]
Art. 1. in Visitatione is eenige swaerigheijt bevonden bij Meendelt Gerrits en Etteke C. de Sigers sijn Huijsvr. tegens Berentjen Janssen huijsvr: van Gerrit Tijssen welke verscheijdene redenen tot haer verachtingen.......... [rest te slecht leesbaar, overgeslagen]

19 sep. 1696 op belijdenis:
Hendrik Peters en 
Anje Jans sijn huijsvr.
Renske Meijndts j.dochter
Meem Hendriks j.dogter

6 dec. [1696]
Lijsbeth Claassen j.dochter
Klara Sjoerts huijsvr. van Klaas Cornelis
Grietjen Roelofs huijsvr. van Arent Piers, eerst gedoopt sijnde
Brantje Hillebrandts huijsvr. van Dirk Everts
Trijnje Egberts huijsvr. van Mr. Ulrigh Groothof
Jelis Willems en Breghje Brandts sijn huijsvr.

14 maart 1697 op belijdenis
Cornelius van Alten J.U.Dr.
Arent Piers en
Tetje Benes

[14 maart 1697] met attestatie
Grietjen Sibrands van Oldehove
Anje Dirks van Nijezijl

Art. 1. in visitatione is alles gehoeghsaem in Ruste bevonden, alleenlijk sijn eenige klachten voorgekomen tegens Rompke Harkes wegens geduijrighe dronkenschap en eenige gewelt in het huijs van sijn suster gepleeght waer over hij door de eerw.: Pastoor sijnde aengesproken en bestraft sigh best gevonden heeft met Advijs van voorn. Pastoor hem dese male van des Heeren tafel te onthouden.
Art. 2. in Censura Morum is niets censurabels (waer voor de Heere gedankt sij) onder de leden des kerkenraadts bevonden.

6 juni 1697 op belijdenis:
Trijnje Jans Huijsvr. van Evert Geerts
Reemke Heeres j.dochter
Jannes Peters
Jan Alberts

[6 juni 1697] met attestatie
Jantjen Willems j.d. van Sibaldebuijren
Jantjen Jansen j.dochter van Hooghkerk
Corneliske Feddes Huijsvr. van Jan Swijter van Suijdthorm
Ootske Wobbes van 't Oldebert
Art. 1. in visitatione is swarigheijt voorgekomen tusschen Aaltjen J[aco]bs? en Trijngen Egberts huijsvr: van Ulrigh Groothof welke klaagde over quade vermoedens soo opgevat en scheltwoorden als gegeven waren van Aaltjen J[aco]bs? voornoemt welke den beijde den eerste over het voorz[egde] de andere om al te percipitante? aentrekken van het geene alleen tusschen Aaltjen en haar suster gepasseert was sijnde bestraft en tot onderlinge liefde en vrede vermaent in presentie van de pastoor sijn versoent, hare gemoederen hebben gerust gestelt en malkanderen alle naebuijrelijke en christelijke liefdensplichten belooft.
eenige misverstanden tusschen de leden des kerkenraats geresen sijn ook in der minne bijgeleght.


Art. 2. Rompke Herkes waer van in de laestste Acte hadde sigh met sijn suster versoent en eenige hoope van beterschap sijner dronkenschappen gegeven waerom hij wederom tot het H: Avondm: is toegelaten.

12 dec. [1697] op belijdenis
Jan Reijntjes

[12 dec. 1697] met attestatie
Gebke Luijs Huijsvr. van Jan Ouges van Suithorm
Reijnder Aljes en
Aafke Cornellis sijn Huijsvr. van Nijekerk

12 juni 1698 op belijdenis:
Loth Egberts en
Anje Sijtses huijsvr. van Claas Cornelis
met attestatie:
Krijne Simons en
Grietje Jans sijn Huijsvr. van Lettelbert
Pieter Renks en
Geertjen Albers sijn Huijsvr. van de Leeke
Trijntjen Meijnders Huijsvr. van Lot Egberts van Esinge
Derk Garmts van Oldehove

 


Art. 1. In visitatione was swarigheijt tusschen Luijtjen Tijmens en Gerrit Jans Gortemaker welke laatste den eerst genoemden sonder eenige de minste oorsaek hadde aangetast en soo met woorden als daden beledight waer over hij door de E. Pastor scherpelijk bestraft en op getoont leedewesen nevens versogte vergiffenisse wederom met Luijten Tijmens versoent sijnde is dese sake inder minne bijgelegt.


Art. 2. Op gelijke wijse klaegde Jan Jansen van Egbert Alders aengevallen en nogh daerenboven bij het gerighte beklaegt te sijn waer op de E. Pastor en binnen ouderling gecommiteert sijn om Egbert Alders dieswegens te spreeken welke hem niet te huijs vindende belasten niet aen des Heeren Tafel te verschijnen sonder te vooren van de E. Pastor onderstaen te sijn welke laetste hij niet achter volgt hebbende ook van des Heeren Tafel is afgebleven waer van bij de naeste visitatie als de sake ook politice sal afgedaen sijn nader kennisse sal genomen worden. buijten dese dingen is in visitatione niets van belang voorgekomen.

Acta Consistorii den 4 Septemb. 1698.
Ar. 1. Is door de Eerw. Pastor de kerkenraet aengedient dat in visitatione Egbert Alders hadde geprentendeert van Jan Jansen en Klaas Struijve te weten verongelijkt hebbende nae sijn seggen hem de eerste gescholden en den tweede geslagen en gepretenteert sulks voor het consistorium en desselfs gecommitterden te doen blijken hoewel als sig van de gegevene ergernisse gemelt bij de vorige Acte te suijveren alle het welke van de broederen sijnde overwogen en met eenen hunlieden bewust dat de sake bij den politiken rechter afgedaen en Egbert Alders in boeien geslagen is hebben eenpariglijk geresolveert de Eerw. predikant en ouderlingen te committeren om op aenstaende dijsdag sijnde den 6 deses kennisse van saken te nemen en (soo het mogelijk sij) alles in der minne af te doen. gelijk voorz: broederen tot sulken sijnde Jan Jansen Egbert Alders en Klaas Struijve tegen geseijde dag voor haer hebben doen citeren. Actum ut supra.

Acta consistorii den 9 Septemb. 1698.


Art. 1. De gecommitteerde Broederen hebben gerapporteert dat op den sesden deses de sake tusschen Egbert Alders en Jan Jansen hadden afgedaen als volgt.
Acta van predikant en ouderlingen gecommitteert bij de kerkenraet den 4. deses tot afdoen van de questie tusschen Egbert Alders Jan Jansen en Klaas Struijve.
Naer aenroepinge van Godts H: naame sijn gecompareert Jan Jansen Diacon Egbert Alders en Klaas Struijve welke verklaarden dat de questie tot bevorens tusschen hun geweest waer in der minne met malkanderen hadden bijgelegt waer op sij over vechtereije dronkenschap en lichtvaardige aenklacht bestraft en tot vrede soberheijt en vermeijdinge van alles dat hun in diergelijke sonden weder konde doen instorten vermaent sijn het welke van haer alle met hanttastinge belooft is.
t Consistorium gehoort hebbende bovenstaende rapport der gecommitteerde broederen heeft haer werk goetgekeurt en haer eerw: voor het ...iwelijk uijtvoeren harer commssie hartelijk bedankt waer mede dese sake blijft afgedaen. Actum in de kerke tot Noorthorm op dato als boven. 

 


11 dec. 1698 op belijdenis:
Trijntjen Jacobs Huijsvr. van Hind. Olgerts
Kniertjen Louwens j.dochter
met attestatie:
Tepo Tepens s.s.th.stud. van Groningen
Hindrikjen Jansen j.dochter van Nijehove

12 maart 1699 op belijdenis:
Dieuwertjen Freeriks j.dochter
Dirk Mennes
en Hindrik Olgerts

4 juni 1699 op belijdenis:
Iide Tiaarts
Ide Abbes
j.dochter
Arien Jacobs
Lubge Lubberts j.dochter
met attestatie:
Berent Hindriks en
Immigjen Peters sijn Huijsvr. van Nijezijl


Peter Peters en
Alentijn Jans sijn Huijsvr:

3 sep. 1699 met attestatie:
de Heer Lubbertus Stullinga en
Geertruijda van den Bosch van Haren
Jan Jans en
Aafjen Alefs j.dochter van Den Ham

In visitatione was geen swarigheijt van eenig belang als tusschen Hendrik Geerts en Tijs Jacobs nevens Anje Geerts van welker kinderen de eerst genoemde gesegt hadde dat sij hem de appels uijt sijn het namen [??] waer over hem Tijs Jacobs heftig gescholden en in sijn eijgen huijs gedreijgt hadde te slaen waer op sij bij de Eerw. pastoor volgens besluit des kerkenraets is sijn huijs ontboden en de eerste sijn onvoorsigtichheijt de tweede sijne haeftigheijt en de derde hare bitterheijt tegen haer nagebuijr over het kopen van voornoemde tot sijnde voor ogen gestelt sij elk haer fout bekenden en met malkanderen in de tegenwoordigheijt des Predikants verb.. den onder vermaninge en belofte van als goede Christenen en nagebuijren in alle liefde eenigheijt en vrede te saemen te leven.


In Censura morum is geen ergernisse van aenbelang onder de leden des kerkenraets bevonden.


3 dec. 1699 op belijdenis:
Andries Olferts
Hilke Jans huijsvr. van Jan Jans de jonge
Krijn Cornelis
Geertjen Harmens j.doghter
Nathanel Janse
Meenje Harkes huijsvr. van Harmen Jans
Met attestatie:
Itske Jobs huijsvr. van Krijn Cornelis van Nijkerk

5 maart 1700 aengenomen:
Anje Roelofs hijsvr. van Wijert Tijes
foto 1699-00
Acta Consistorii Noorhormensis den 31 Maij 1700


Art. 1. Hebben de Eerw. predikant en de E. Peter Hansen Frijtema ouderling rapport gedaan van de visitatie en was daer in behalve eenige quaestie van seer gering belang het volgende gevonden.


Art. 2. 1. klaegde Anje Sijrts in haer huijs aengevallen en geslagen te sijn van Meenje Harkes huijsvr: van Harmen Jans waer op sij beijde door de Eerw. Pastoor verstaen sijnde Meenje Harkes tot verschoning in bragt dat Anje Sijrts haer kint geslagen en sij daer door in toorn versteken haer aangetast en ter neder gesmeten hadde dog ontkende haer te hebben geslagen waer op sij van de predikant aen de eene kant over haer onvoorsightigheijt dog insonderheijt aen de andere kant over haer .... penthheijt en t gewelt haer nabuijrse en medelitmaet in haer eijgen huijs aengedaen bestraft sijnde de laetste haer misslag hadde beleden en haer deselve van Anje Zijrts op voorsprake van de Pastoor vergeven en sij daer op wedersijts versoent waren onder een ernstige vermaninge van in het toekomende sig voor alle vechterije toorn en vijandschap wagtende in liefde vrede en vriendschap met malkanderen te leven. in welke handelinge des predikants t eerst.... genoegen neemt. en daer mede dese sake is afgedaen.


Art. 3. 2. Dewijl alomme bekent was dat Klaas Rikkerts sig op een regtdag tot Suijthorm met Peter van Haren in vechterije hadt verlopen is hem sulks in visitatione van de Predikant voorgehouden en hij ....wensend?  sig met sijn tegenparteije te versoenen en berouw van sijn misslag te tonen en dewijl nu het Consistorium berigt ontvangt dat voorn: vermaninge reedts is geschiet is goetgevonden dat voorn: Klaas Rikkers ten huijse van de predikant soude worden ontboden, en van hem over dese gegevene ergernisse berispt ende vermaent worden sig in het toekomende voor alle quaestien en gelegentheijt van de selve te wachten t welke gedaen sijnde van de predikant en bij hem aengenomen daer mede dese sake is afgedaen.

 


foto 1700-01
2 juni 1700 op belijdenis:
Wendel Dirks huijsvr. van Geert Harmens
en Heere Klaessen
met attestatie
vrouw Johanna Rosema wed. van D. Ajoldus de Vreese van Den Ham
Reijnder Cornelis en
Trijntjen Jans sijn Huijsvr. van Suijthorm

8 sep. 1700 op belijdenis:
Monsr. Henricus Bennema

8 dec. 1700 op belijdenis:
Hiltjen Tonnis j.dogter
Lijsbeth Sipkes j.dogter
en Berentje Jansen huijsvr. van Jede Tjaarts
met attestatie:
Nieske Ejes Feringa Huijsvr. van Monsr. Henr. Bennema van Nijehove

Acta Consistorii in Noorthorm den 6 febr. 1701.
art. 1. Was de vorige rustdag, uijt name van Grietjen Jans huijsvrouw van Krijn Simons, de kerkenraat aengedient: dat sij klaegde van Martjen Geerts ten onrechte te sijn beschuldigt van een buijdel? bundel? vlas haer te hebben onthouden. Waerop [niet leesbaar, blad kapot]


Peter Hansen Feijtema ouderling versogt sijnde dese sake te ondersoeken, en (indien mogelijk ware) bij te leggen.
Rapporteerde in deselve: dat bovengenoemde vrouwen voor hem ontboden hebbende Martjen Geerts het wel eerst hadde ontkent; edog door drie getuijgen, alle ledematen, overtuijgt sijnde eijndelijk beleden sulks door onvoorsigtigheijt gesegt te hebben, en dewijle sij niet het minste wist voor te brengen om eenige schijn van waerheijt aen het quade gerugt te geven dat sij van haer nabuijrsche en medelidtmaet hadde uijtgestrooit; was sij door de Broederen geraden te verklaren dat sij Grietjen Jans voor onschuldig hielt aen het geen sij haer hadde te last gelegt en te versoeken dat deselve het haer wilde ten besten houden.
Het welke van haer gedaen en door haer Eerw. tusschenspreken Grietjen Jans daer mede bevredigt sijnde Martjen Geerts van de Eerw. Pastor over het uijtstrojen van soo leugenagtigen gerughte ernstelijk bestraft en sij beijde tot onderlinge liefde en eendragt vermaent waren.
De Consistorie dit Rapport gehoort hebbende, neemt in het afdoen deser sake genoegen en worden de Eerw. Predikant en ouderling voor hare moeijte in desen aengewendt, bedankt.

13 maart 1701 op belijdenis:
Hantjen Hindriks j.dochter
Jacob Berents
Harmen Jans
Hindrik Jacobs
en
Antjen Peters
sijn Huijsvr.
Art. 1. in visitatione is gene swarigheijt nodig om aen te teijkenen ontmoet en selfs eenige onlust tusschen Klaas Rikkerts en de Eerw. Pastor ontstaen, bijgeleijt en alles in der minne tusschen hunl. af gedaen.
5 juni 1701 op belijdenis:
Eelke Jacobs
Tot hier


foto 1701-02
4 sep. 1701 op belijdenis:
Casparus Sicman s.s.th.stud.
en Trijntjen Jans j.d.
met attestatie:
Peter Gerrits van Nije-Hove
Art. 1. Jacob Beerents en Diuwerke Freeriks tegenswoordig Echteluijden sijn om prematuire vleeschelijke conversatie voor dese mael van het H: Nagtmaal gesuspendeert.

4 dec. 1701 op belijdenis:
Martjen Jans huijsvr. van Gerrit Tijssen
Trijntjen Geerts j.dogter
Itjen Cornelis huijsvr. van Corn. Sijtses
Klaas Reninks
en
Antjen Jansen sijn huijsvr. (attest gepasseert na Nijehove)
Trijntje Hindriks huijsvr. van Sijmen Freeriks

12 maart 1702 op belijdenis:
Jelder Hindriks j.d.
Antje Jans huijsvr. van Hindrik Geerts
Geert Jacobs
met attestatie:
Hindrik Mensens van Nije-Hove
Art. 1. in de visitatie was alles in bijsondere ruste. Edog naderhandt Jacob Berents sig in dronkenschap en vegterije verlopen hebbende is daer over van de E. Pastoor uijt name van de kerkenraat aangesproken en sijne sonden hem voor ogen gestelt welke hij betuijgde dat hem van herten leedt waren waer op hij in presentie van de Pastoor voorn: met sijn partije versoent sijnde onder belofte van sig in het toekomende voor sulke ergernissen te wagten nog tot het H: Avondmaal is toegelaten.

4 juni 1702 op belijdenis:
Martjen Heres j.dogter
Den 25 junij is men na gedane arme-rekening getreden tot de verkiesinge van een ouderling in de buijten buuren in plaetse van de E. Jacob Reintjes laetst verstorven en bij die gelegentheijt bij meerderheijt van stemmen der aenwesende leden der gemeijnte goetgevonden dat ingevolge vorige resolutie van den 19 junij 1642 voortaan de buijten ouderling alle twee jaren sal afgaan ende als dan een nieuwe keure sal gedaen worden waar op verkoren sijn tot Ouderling Roelof Folkerts en tot diacon Ouge Onnes.
10 sep. 1702 toegevoegt:
Jantjen Klaassen j.d. met attest. van Noordijk

Art. 1. in visitatione is quaestie bevonden tusschen Martjen Geerts huijsvr. van Hendrik Klaassen en Grietjen Jans huijsvr. van Krijn Sijmens, welke onderling handtgemeen waren geweest. waerover sijlieden op ordre des kerkenraets, van de Predikant en binnen ouderling aengesproken, bestraft en tot vrede vermaent sijnde, op gedane beloften van beterschap en gemaekte versoening, nog tot het H: Nagtmaal sijn toegelaten.

3 dec. 1702 op belijdenis:
Grietjen Cornelis huijsvr. van Klaas Luitjes en
Aaltjen Jocchums j.d.
met attestatie:
Engel Janssen huijsvr. van Frerik Dirks van Oldekerk

Art. 1. Eenige swarigheijt is in de visitatie der buijtenbuuren ontmoet die bij gebrek van gelegentheijt en door de verbeteringe der gemoederen dese maal niet heeft konnen bijgeleijd worden.
Art. 2. Meenje Harkes van snode practijken ontrent Hindrik Peters .... rigt en van bedekte? handelingen met haer overtuijgd hebben wij in visitatione geraden sig voor dese reijse van des Heeren tafel te onthouden hetgene sij vrijwillig belooft heeft.[Vanaf hier heeft Rens Broos een volledige transcriptie gemaakt, nagekeken en aangevuld door Riana Luiks! ]

1703
Den 11 Martii is onder des Heeren gunste wederom in dese gemeijnte sijn H: Avondmaal gehouden en tot het selve aengenomen op belijdenisse hares geloofs.
[Twee rijen, hier onder elkaar gezet]
Jantjen Geerts j:d.
Jannes Peters Vijeselle
Date Geutjes en
Trijnje Willems, sijn H:
Leentjen Geerts j:d.
Jantjen Geerts j:d. bij de kolk
Harmen Harmens

Jan Remmerts
Sibrig Ariens
j:d.
Grietjen Jacobs j:d.
Wilhelm Johan de Beveren
Sibrand Reninks en
Swaantjen Jacobs, sijn Huisvr:

Art: 1. De swarigheijt in de vorige acte vermeldt hebben wij in visitatione voor het meeste weggenomen sijnde een der personen die in questie was absent de twee andere hebben betuijgt gerust te willen wesen en alle vorige moeijte te vergeven.
Art: 2. Lijsbeth Klaessen is om premature bij slapinge met haar bruijdegom Jannes Jacobs voor deze reijse van het H: Avondmaal gesuspendeert.
Voorts was alles in visitatione door Godts goetheijt in ruste en is in Censura morum onder de leden des kerkenraats niets berispelijks ontmoet.
==================================
Nogmaals hebben wij door Godts goetheijt Sijn H: Nachtmaal in dese gemeijnte gehouden op den 17 Junij en tot het selve aengenomen op belijdenisse hares geloofs
Aukjen Olgerts, huijsvr. van Mekke Rengers
Abel Annes
Trijnje Simens j:d
met attestatie
Jannes Peters van Nijkerk in de Marna en
Grietjen Egges sijn huijsvr: van Oldehove
Mekke Rengers van Grijpskerk
Fokel Luitjes j:d van den Ham
Oetse Sjoerts en
Jantjen Peters sijn huijsvr. van Grijpskerk.
in visitatione was alles in ruste en is onder de leden des kerkenraats door Godts genade in censura morum niets berispelijks bevonden.
==================================
Wederom is door des Heeren gunste sijn H: en hoogweerdig Avondmaal in dese gemeijnte door ons uijtgedeelt den 16 Septemb. en tot het selve toegelaten op belijdenisse:
Peter Claassen v: Ges: in t oosten. Attest na Zuith[orn]
en Evert Melis

met Attestatie
Geesjen Louwrens van Bolhuis, huijsvr van
Andries Olferts Clevering van Middelbert.

Art: 1. in visitatione was enige quaestie tusschen Alet Jacobs en Fenje Hendriks ter eener en  Imke Tjallings huijsvr. van Jan Reijnders ter andere sijde om welke neder te leggen wij beijde parteijen in ons huijs ontboden hebben dog is alleen de laetste verschenen welke haer gemoet niet konde gerust stellen soo lang sij de ongenegentheijt tot versoeninge (so sij meijnde) bij haer partij en sijn huijsvr. sag weshalven sij alle drie van des Heeren tafel sijn afgebleven
Art: 2. Lubge Cornelis huijsvr. van Hendrik Jacobs klaagde van een Arbeijders vrouw tot Nijezijl in haer eere te sijn benadeelt welke sake wij aen de kerkenraat tot Nijezijl hebben gerenvoyeert.
Art: 3. andere swarigheden van minder belang hebben wij niet weerdig geoordeelt aen te teijkenen.
Art: 4. Censura morum gehouden sijnde is onder de leden des kerkenraats door Godts genade niet berispelijks voorgekomen.
==================================
Op den 9 Decemb is des Heeren heijlig Avondmaal in dese gemeijnte gehouden en deselve door Godts segen met navolgende ledematen vermeerdert
op belijdenisse hares geloofs sijn aengenomen
Monsr: Jacobus Bennema
Grietjen Jans j:dogter
Tjelle Reijnders j:dogter
Martjen Reerts j:dogter  m attest na Zuith[orn]
Klaas Luitjes

met aengebragte Attestatie
Jannes Jacobs van Aduwert
Ritse Fokkes en
Nieske Luitjes sijn Huijsvr. van Leegkerk

Art: 1. Voor de visitatie is door tusschensmeken van de Eerw. Pastoor de quaestie tusschen Fenje Hindriks en Imke Tjallings  meest uijt haestige woorden van wedersijts dogters ontstaan ter nedergelegt en sij beijde tot liefde en vrede in haer selfs en tusschen hare kinderen te houden vermaant hetgene sij ook beijde belooft hebben Alet Jacobs nog doe ter tijt nog in de visitatie hebbende konnen spreken is deselve of om .. quaestie of om andere redenen van des Heeren H: Avondmaal afgebleven.

Art: 2. De sake tusschen Lubge Cornelis en Martjen Cornelis huijsvr. van Tite Peters tot Nijezijl waer van mede in de vorigen acten is gemelt is den 7 deses in de kerkenraet van Nijezijl in presentie van mij L. de Beveren afgedaan en bevonden uijt een ongegronde jalousie van Martjen bovengemelt te sijn ontstaen welke overtuijgt sijnde gesegt te hebben dat haer man Tite Peters Lubge (soo sij vermoede) alsoo lief als haer hadde en die beijde op elkanderen liefoogden nu schult bekentenisse dede en verklaarde van Lubge Cornelis niet te weten dan alle eer en goet waerop sij wedersijts tot liefde en ruste vermaant en soo wederom met elkander versoent sijn.
Art: 3. In visitatione is door Godts goetheijt geen nieuwe quaestie ontmoet en dus de oude sijnde weggenomen, alles in ruste bevonden.
Art: 4. Censura morum sijnde gehouden, is onder de leden des kerkenraats niets berispelijks voorgekomen.
==================================
1704
Den 9 Martius is de gedagtenisse des lijdens en stervens onses Saligmakers in dese gemeijnte vernieuwt door sijn H. Nachtmaal en tot het selve als leden deser gemeente toegelaten
op haar geloofs Belijdenisse
Mr. Ulrig Groothof Chirurgijn
Swaantjen Freriks j. dogter
Elske Janssen j. dogter, in t Noorden
Elsjen Jans j. dogter
met Attestatie
Jacobjen Jans, huijsvrouw van Jan Menssens van Visvliet
Geen quaestie van belang is ons in de huijsbesoekinge voorgekomen
en in Censura morum onder de leden van des kerkenraats, niets berispelijks gemelt.
==================================
Voor de twede reijse deses jaars heeft ons de Heere in dese gemeijnte de segelen sijner liefde in het H: Avondmaal opgeset op den 8 Junij tot het selve sijn aengenomen
op belijdenisse hares geloofs
Aaltjen Benes J. Dogter
en Hille Egges  Attest. gegeven na Grotegast
op Attestatie
Monsr: Johannes Mensinga S.S.Th: Stud: van Groningen
Elle Maria Elberi van Leeuwarden
Alles was in de visitatie (behalven enige quaestie van kleijn belang in vrede
En is in de censura morum onder de leden des kerkenraats niets berispelijks ontmoet.
==================================
Art: 1. Het derde H.Avondmaal deses jaars is gehouden in dese gemeijnte op den 7 Septemb.
Art: 2. in de huijsbesoekinge is ons geen swarigheijt van eenig belang en weerdig om geboekt te worden, voorgekomen
Art: 3. Dan Peter Klaassen en Martjen Reerts sijn huijsvrouw sijn om praemature bijslapinge voor dese reijse van des Heeren H: Nagtmaal gesuspendeert.
==================================
Art: 1. Het vierden H: Avondmaal deses jaars is door Gots Gunst in dese gemeijnte gehouden den 7 Decemb. sijnde in de huijsbesoeking geen swarigheijt van belang gevonden.
Art: 2. De nieuws aengenomene ledematen sijn navolgende
op Belijdenisse des geloofs
Eilke Jans
Grietjen Jacobs huijsvr.
van Renink Hindriks
Agnietjen Klaessen huijsvr:

van Evert Melis
Hiske Warners J:Dogter
Met Attestatie:
Cornelis Jans en
Geeske Peters sijn huijsvr. van Aduwert
Aafke Karstjens huijsvr. van Louwe Klaessen mede van Aduwert

Art: 3. In censura morum na t berispelijke onder de kerkenraat gevraagt sijnde is door Gots genade niets bevonden.
==================================
1705
Art: 1. Den 1 Maert des Heren H: Avondmaal in dese gemeijnte gehouden en tot hetselve aengenomen
op belijdenisse des geloofs
Jantjen Harmens J: Dogter
Eltjen Reinders huijsvr. van Gerrit Tijssen
Helena Peters Feitema J: Dogter
Martjen Jacobs jonge dogter
Jan Karsts.
op Attestatie
Geertjen Freriks huijsvr. van Jannes Jacobs
en Geertruid Jocchems van Suijthorn.
Art: 2. In visitatione hebben wij Egberts Alderts die wederom om vechtereije van t H. Eed: gerigte was in breuk geslagen geraden van des Heren tafel sig voor dese male te onthouden.
Art: 3. Jacob Berents is afgebleven om deselve reden.
Art: 4. Dirk Gerbrants en Trijnje Jans tegenswoordig Bruidegom en Bruijt sijn om premature bijslapinge dese maal van des Heren H: Avondmaal gesuspendeert.
==================================
Art: 1. Sijn wij naer gehoudene proefpredikatie met malkanderen geweest aen des Heren H. Tafel en met ons als nieuwe ledematen deser gemeijnte op den 7 Junij tot deselve toegelaten op belijdenisse hares geloofs aengenomen
Lutske Pibes huijsvr. van Hemme Klaassen
Lijsbeth Wijerts J: Dogter
Teetjen Annes J: Dogter
met Attestatie
Reenje Jacobs J: Dogter van Aduwert
Art: 2. Eenig verschil tusschen Anje Jans en haar schoondogter Jacobjen Jans huijsvr. van Jan Mensens over t schrijven van een brief ter ener en enige scheltwoorden ter andere sijde ontstaen sijnde is door ons bijgelegt.
Art: 3. Voorts is in visitatione alles genoegbaar in ruste bevonden.
Art: 4. Censura morum is door t kleijn getal der aenwesende leden des kerkenraats bij de proefpredicatie niet gehouden maar in de huijsbesoekinge gebleken dat niets berispelijks onder de leden des Consistoriums was tegens jmant in te brengen.
==================================
Art: 1. Den 6 Septemb is nogmaals de gedagtenisse van jesus kruijsdoot door het houden van sijn H: Nachtmaal onder ons vernieuwt
met aenwas van volgende ledematen
op belijdenisse hares geloofs:
Anje Peters huisvr. van Jannes Peters
Antje Tijssen J:Dogter  Attest. na Aduwert
Trijnje Klaassen J:Dogter
Met Attestatie:
Jan Roelofs en
Reijnie Willems sijn Huijsvr. van Esinge
Jeijchjen Hindriks J:D: van Oostwold.

Art: 2. In de huijsbesoekinge was alles in ruste, behalven eenige quaestie tusschen Grietjen Roelofs ter ener en Hille Egges ter andere sijde in dier voegen bijgelegt dat Hille bekende ten onregte quaat vermoeden tegens Grietjen te hebben opgevat en niets van haar te weten dan alle eer en goet, met wedersijtsche beloften van liefde en enigheijt.
Art: 3. tusschen Jan Alberts en Peter Peters was enig verschil over t maken van sekere uitweg waar over sij door tusschen spreken van de E. Pastor onderling sijn verdragen 
Art: 4. Censura morum sijnde gehouden onder de leden des kerkenraats, is door des Heren genade niets berispelijks ontmoet.

Art: 1. Na gedane huisbesoekinge waar in geen swarigheijt van enig belang sig heeft opgedaan sijn wij op den 6 Decemb in dese gemeijnte geweest aen des Heren H: Tafel
Art: 2. De nieuws aengenomene ledematen waren dese
op Belijdenisse des geloofs
De E. Tietjen Sibrants Huisvrouw van Monsr.: Jac. Bennema
Grietjen Peters J:Dogter
Lijsbeth Hindriks J:Dogter
Grietjen Hessels J:Dogter
Met Attestatie:
Imke Peters wed van Berent Hindriks van Groningen
Art: 3. Censura morum sijnde gehouden is onder de leden des kerken= (Dank sij Gode) niet berispelijks voorgekomen.
==================================
1706.
Acta Consistorii den 31 Januarij
Op het voorstel der Diaconije Boekhouder dat seker vrijgeselle genaamt Hindrik geboortig van Tekelenborg en gedient hebbende in t carspel Nijehove alhier gebragt was om van een swaar toeval aen sijn been genesen te worden en also hij van alles gebrek hadde onderstant van de Diaconije versogte waar toe die van Nijehove mede sijnde aengemaant belooft hadde soveel als wij of een andere Diaconije te contribueren is aen gemelte Hindrik geaccordeert uit de armemiddelen de summa van drie Car: Gld.
==================================
Art: 1. Voor de eerste maal deses jaars hebben wij door Gots gunst sijne liefde segelen gesmaakt in sijn H: Avondmaal op den 7 Maert en tot hetselve toegelaten
op belijdenisse hares geloofs
Sjouke Jans J:D: op Oxwert
Renink Hindriks en
Temme Klaassen
op aengebragte Attestatie
Baukjen Jans huisvr.van Jacobs Hindriks van den Ham
Onno Pieters en
Remke Klaassen sijn huisvrouw van Garnuwert
Bouke Folkerts v.geselle van Nijezijl
Harmen Jans van Steinfurt
Art: 2. in de huisbesoekinge ofte censura morum is geen swarigheijt van belang en niets berispelijks onder de leden des kerkenraats voorgekomen.
==================================
Art: 1. Het twede H: Avondmaal deses jaars is door Gots goetheijt bij ons gehouden den 6 Junij en tot hetselve aengenomen de volgende ledemate
op haar geloofs belijdenisse 
Hans Hindriks en
Stijntjen Douwes sijn Huisvr; attest. na Zuidhorm d 21 Mart 1709
Trijntjen Hanssen j. dogter en attestatie gegeven na Zuidhorm d 26 Aug 1708
Antjen Freriks j. dogter   attest gegeven na Oostwolt
Met Attestatie.
Antje Ejes j. dogter van Leegkerk.
Art: 2 in de huisbesoekinge of ondersoek der leden is in de gemeinte geen swarigheit en onder de leden des kerkenraats niet berispelijks voorgekomen. Edog na de visitatie op besluit des kerkenraats Jacob Baerents over sijne sware en geduirige dronkenschap aengesproken die sich ook daarom dese maal van het H: Nagtmaal  heeft onthouden.
==================================
Art: 1. Ten derdemaale sijn wij aen Jesus H: tafel geweest op den 5den Septemb deses jaars en sijn doenmaals tot deselve onder ons toegelaten
op Attestatie
Barnier Klaassen en
Grietjen Jansen Echtelieden van Burum
Jelder Ariens j. Dogter van Nijehove.
Art: 2. In de huisbesoekinge is genoegsaam alles in rust bevonden of in rust gebragt en in Censura morum onder de leden des kerkenraats niets berispelijks voorgekomen.
==================================
Art: 1 Het vierde H: Nagtmaal deses jaars 1706 is in onse gemeinte gehouden den 12 Decemb en sijn dese gemeinte toegedaan op Haar Geloofs belijdenisse
Aaltjen Egberts j. Dogter    att. na Zuithorm
op Attestatie
Dr. Hendrik Grimminga en
Johanna Catharina Mees sijn Huisvrouw
van Groningen.
Art: 2. In de huisbesoekinge is geen swarigheit van enig belang voorgekomen en was in Censura Morum onder de leden des kerkenraats niets censurabel.
==================================
1707
Art: 1 Den 13 Maert is in dese gemeinte de gedagtenisse van Jesus lijden en kruisdoot voor ons in Sijn H: Avondmaal vernieut en tot hetselve aengenomen
op Sijne geloofs belijdenisse:
Jacob Hindriks
op Attestatie
Valentijn Jacobs  of Valentijne van Bafloo

Art: 2. in de visitatie is swarigheit voorgekomen tusschen Itjen Cornelis, huisvrouw van Cornelis Sijtses en Klaas Rikkerts, die aen de sijde der eerstgenoemde niet heeft konnen voor dese reise bevredigt worden Edog wat de laetste gerust en is ook aen het H: Avondmaal geweest en verhoopt de kerkenraat dat ook eerstgenoemde sig sal bedaren.
Art: 3. Nog is swarigheit gevonden bij Lue Jurriens over scheltwoorden van Minne Harkes die daar over beide ontboden bekende de laatste hem een bijsondere diefstal te hebben verweten. Edog konde het niet bewijsen nog wilde hem voor een eerlijk man verklaren weshalven haar is aengesegt so lange sich van des Heren H: Avondmaal te onthouden tot hij de saak bewesen of verklaart hebbe van Lue Jurriens niet te weten dan alle eer en goet.
Art: 4. Antje Sijtses is op hare belijdenisse van met Hindrik Udes vleeschelijke gemeinschap te hebben gehad (dat hij nogtans ontkende) voor dese reise van des Heren H: Avontmaal gesuspendeert.
==================================
Art: 1. Den 5 junij wederom des Heren H: Avondmaal gehouden en tot hetselve aengenomen op Belijdenisse hares geloofs:
Frederika Zaunsliefers j. Dogter
en Klaas Jans
op Attestatie
Klaas Ages van Lutke Gast    att na Nijehove
Stijntjen Harmens huisvrouw van Harmen Harmens van Franssum
Art: 2 ad Art: 2 Heeft in de visitatie Itjen Cornelis verklaart dat sij niet konde aen t Avondmaal gaan so lange sij en haar man van Klaas Rikkerts geen verdere satisfactie hadden t welke hem sijnde voorgestelt sustineerde hij aen Cornelis Sijtses Schoon die geen litmaat was die voldoening te hebben gegeven die hij geeischt hadde en met sijn vrouw geen verschil gehadt te hebben waar op geresolveert is hun beiden voor te slaan of sij voor de Eerw. Predikant verschijnen en sij sonder ophalen van oude questien het laetst gebeurde
Claas Rikkerts op schuiltbekentenisse te goede houde en so gerust wesen wilden. Edog dit hun sijnde voorgedragen bleven sij wederzijts bij hare vorige resolutie weshalven ook dit in statu moet verblijven.
Art: 3. Tusschen Rompke Harkes en Antje Peters over enige scheltwoorden quaestie sijnde geresen is die door onse tusschenspreken wederom bevredigt.
Art: 4. in Censura Morum is (door Gots goetheit) onder de leden des kerkenraats niets berispelijks voorgekomen.
=================================
Art: 1. Op den 11 Septemb is wederom in dese gemeinte des Heren H: Avondmaal gehouden en tot hetselve voor de eerste maal onder ons toegelaten
Met Attestatie
Rikste Geerts j. dogter van Oldehove.
Art: 2. Dewijl Itjen Cornelis niet tegenstaande alle vermaningen haar in de huisbesoekinge voorgehouden volhert bij haar voornemen en Klaas Rikkers tot gene nadere voldoeninge kan worden gedrongen blijft dit nog in statu.
Art: 3 Antje Sijtsens versoekende wederom te werden toegelaten is om de ergenisse die bij haar is gegeven en nog niet weggenomen vermaant sig nog dese maal van het H: Avondmaal te onthouden haar over haar gedrag voor Got te vernederen en sig so te gedragen dat sij bij de volgende reise  sonder ergenisse tot Gots H: Bontsegelen kan werden toegelaten.
Art: 4. Voorts is in de visitatie of censura morum onder de gemeinte of leden des kerkenraats geen aenmerkelijke swarigheit of ergerlijk gedrag, door Gots goetheit, voorgekomen.
==================================
Art: 1.  Na gedane huisbesoekinge is des Heren Nagtmaal in dese gemeinte gehouden den 4  Decemb en tot hetselve aengenomen
op belijdenisse hares geloofs
Peter Cnellis
Grietjen Ubts, huisvr. van mr. Valentijn Valentijns
en Martjen Roelofs j. dogter    na Nijezijl d 28 Aug nog
Art: 2. Het gemoet van Itjen Cornelis niet tegenstaende alle aenmaningen nog niet verandert sijnde blijft haar saak nog in statu.
Art: 3. op getoont berouw en belofte van beterschap is Antje Sijtses dese maal wederom toegelaten.
Art: 4 voorts is nog in visitatione onder de gemeinte nog in censura morum onder de leden des kerkenraats gene swarigheit waerd om aen te teikenen nog ijts berispelijks voorgekomen.
==================================
1708.
Art: 1 Den 4 Maert sijn wij nogmaals geweest aen des Heren tafel, en dese gemeinte toegedaan
op belijdenisse hares geloofs
Julle Brongers
Peter Jacobs
Epke Everts
j. dogter
Dieuwerke Tijssen j. dogter
Eme Reits
en
Menke Dirks sijn huisvr.
Teeke Sekema
Jan Peters.
Art: 2 ad art:2 Itjen Cornelis door ernstige en vriendelijke vermaninge in de huisbesoekinge bewogen haar gemoet op de gedane voldoeninge van Klaas Rikkerts gerust te stellen is wederom mede aen het H: Avondmaal geweest en daar mede dese sake afgedaan
Art: 3 voorts was alles in de visitatie in een bijsondere rust. En in Censura morum onder de leden des kerkenraats niets te bestraffen.

1708
Anno 1708 den 28 Maij ben ik Hildebrandus Janssonius na voorgaande wettige verkiesinge en 3 achter een volgende proclamatien in den H. Dienst te Noorthorn bevestigt door de Eerw. Heeren Predikanten S. Abbringh Eccl. in Visvliet J. van Meeuwen Eccl. in Nijekerk, Oldekerk en Faan en C. H. Metelerkamp Eccl. in Zuijthorm.
Ouderlingen waren
Onno Gerrits backer
Gerrit Gerrits op Oxuwert
Diakonen
Hindrik Jacobs
Warner Jans
Schoolmr. Harmen Freriks
Art: 1. Na gedane visitatie is des Heeren Avontmaal in deese gemeente gehouden den 29 Junij, en aangenomen op belijdenis des geloofs
Anje Geerts
op attestatie
Lijsbet Jurjens J.D. van Aduwert    attest na Zuithorn
en Abel Pieters van de Leek.
Art: 2. In de huisbezoeking en censura morum is geen swaricheit voor gevallen.
===================================================================
Art: 1. Na gedane visitatie is des Heeren Avontmaal in deese Gemeente gehouden den 16 Septembr. en tot t selve aangenomen
op belijdenis des geloofs
Jan Geutjes en
Knelliske Feddes Eh lieden
op attestatie
Jan Eejes van Oldekerk en
Anneghjen Hendrix Kroese van Lieroort J.D.
Art: 2. Een paar volx om praematuire bijslapinge afgehouden is tot des Heeren H. tafel wederom toegelaten
Art: 3. Voorts is in censura morum en visitatie niets voorgevallen
===================================================================
Na gedane visitatie is des Heeren Avontmaal gehouden den 16 Decembr. sonder eenige wezentlike onrust
tot des H. tafel angenomen
op belijdenis des geloofs
Aelje Harmens huisvrouw van Klaas Ages    attest. Nijehove
op attestatie van Warffum:
Andreas Jans en
Grietjen Isebrants Ehlieden

1709
Den 10 Mart. is des Heeren Avontmaal na gedane visitatie gehouden
En zijn deese gemeente toegedaan
op belijdenis des geloofs
Grietje Jacobs, J.D.   attest gegeven na Zuijthorn
Met attestatie
Jacobjen Jans van Groningen
Aabeltje Pieters J.D. van Nijehove

Den 16 Junij is des H: Avontmaal gehouden na gedane visitatie en sonder merklike onrust
En zijn deese gemeente toegedaan
op belijdenis des geloofs
Antje Jacobs huisvr. van Abel Pieters
Reemke Duirts, huisvr. van Jan Eeijes
met attestatie
Fenne Hindrix, huisvr. van Gerrit Janssen
Antje Piers, huisvr. van Pieter Hindrix, beijd van Zuijthorm.

Den 8 7br is des H. Avontmaal na voorgaande visitatie gehouden sonder merklike onrust.
En is deese gemeente toegevoecht
Geertjen Jans met attestatie van Aduwert

Het laatste Avontmaal deses jaars is gehouden na voorgaande visitatie den 15 Decembr, en is meest alle gereese quaestie bijgelegt
En zijn deese gemeente toegevoecht
Anje Janssen J.D. op belijdenis des geloofs
met attestatie
Jan Jans van Essche met attest van Haren [linkermarge: ] attest. gegeven na Groningen
Elijsabeth Krijns nu Janssonius, mijn huisvr. met attest. van Groningen.

1710
Het eerste Avontmaal deeses jaars is gehouden na voorgaande visitatie den 9 Martij sonder anmerkens weerdige swarigheit  Deese gemeente zijn toegevoecht
op belijdenis des geloofs
Berechje Jans J.D.
Trijntje Mennes J.D.
Lijsbeth Jans J.D.
Frerik Derx
Kaere Harmens

Het 2de Avontmaal deeses jaars is gehouden na voorgaande visitatie den 8 Junij sonder merkweerdige swaaricheit. Deese gemeente zijn toegedaan op geloofsbelijdenis:
Geelje Geerts, J.D.   attest. na Zuijth.
Met attestatie
Dr. Henricus Grimminga en
Johanna Catharina Mees Ehlieden van Oldenhove.   attest. gegeven na Mensingeweer
Pieter Jacobs van Baflo
Martjen Harmens van Stedum
Renske Pieters van Oldehove
Het 3de Avontmaal is gehouden den 14 7bris na voorgaande visitatie sonder merkweerdige swaricheit
op belijdenis des geloofs zijn de gemeente toegedaen:
Jelder Heeres J.D.
Frouwke Geerts J.D.
Het laatste Avontmaal deezes jaars is gehouden den 14 Xbr na voorgaande visitatie sonder merkweerdige swaricheit
op belijdenis zijn de gemeente toegevoegt
Gerrit Dirx van Oxuwert
Julle Dates   attest na Grijpskerk
Douwe Harrits
met attestatie
D Hr Advocaat Johannes Rubers van Groningen
Elsjen Oostendorp, wedw v. Hendrik Krouse van Lieroort
Grietjen IJttes huisvrouw van Tomas Pieters v. Zuithorn

1711
Het eerste avontm. is gehouden den 8 Martij na voorgaande visitatie zonder merkensweerde swaricheit:
op belijdenis is toegedaan
Jacob Peters.
Het twede Avontmaal dezes jaars is na vorige visitatie gehouden sonder grote swaricheit. alleen zijn twee vrouwens om openbare [in de linkermarge:] den 7 Junij vechterije geraden deeze reijze haar te onthouden.
met attestatie is ons toegevoeght
De Wel Eedl. Welgeb: Hr Capitain L. E. Coenders van Oldenzijl deezen weder attestatie gegeven na Groningen
Het derde Avontmaal is gehouden den 6 7br na voorgaande visitatie sonder merkweerdige swaricheit
op belijdenis des geloofs zijn  toegedaan
Jan Lamberts
Margreta Nestelmans J.D.
Het laatste avontmaal deezes jaars is gehouden na voorgaande visitatie zonder merkweerdige swaricheit den 6 Xbr
op belijdenis zijn angenomen
Teekjen Teekes huisvr van Jan Roelfs
en Etjen Simons J.D.

1712
Het eerste avontmaal dezes jaars is gehouden den 6 Martij na voorgaande visitatie zonder merkweerdige swaricheit
op belijdenis zijn aangenomen
IJdje Roelfs J.D.   attest gegeven
Ariaan Jacobs en
Janke Jans Ehlieden.
Geertjen Klaassen huisvrouw van Jan Hanssen
Het tweede Avontmaal is gehouden den 12 Junij 1712 na voorgaande visitatie zonder merkweerdige swaricheit.
Het Derde Avontmaal is gehouden den 18 7br en is eenich verschil geweest bij ijemant dat niet kon worden bijgelegt als endlik met moeijte
Nieuwe ledematen zijn
Foppe Lamberts op belijdenis
met attestatie
Albert Berents en
Corneliske Cornelis Ehlieden van Aduwert
Cornelis Tomes en
Geesjen Hindrix Ehlieden van Noordbroek
Geertjen Reerts van Zuijthorn.
Grietjen Egges van de Leek.
Het laaste Avontmaal deezes jaars is gehouden den 11 Xbr zonder merkweerdige swaricheit.
Nieuwe Ledematen zijn
op belijdenis
Halbe Hindrix en
IJtjen Janssen Ehlieden op Oxuwert
Met attest.
Martjen Hindrix van Aduwert
Klaas Bopkes van Groningen

1713 
Het eerste Avontmaal deezes jaars is gehouden den 19 Martij zonder merklike swaricheit als alleen dat een en ander over gegeve ergernis zijn geraden en vermaant sich tegenwoordigh te onthouden .
Nieuwe ledematen zijn
Auwke Jans J. D. [in linker marge:] att. na Zuijth.
Wemeltje Pieters J. D. [in linker marge:] attest. na Grijpsk
Sepke Michiels J. D.
Martje Popkes J. D.
Anneghjen Doedens J. D.    att. na Zuijthorn
Jan Hanssen
Berent Jacobs en
Dieuwerke Ennes Ehl.
Het tweede Avontmaal is gehouden den 4 Junij zonder merkweerdige swaricheit.
Op belijdenis zijn toegelaten
Geertruijt Tomas huisvr. van Emo Reijts
Geertjen Wijbrants
Het derde avontmaal is gehouden den 3 7br zonder merkweerdige swaricheit.
op attestatie zijn toegelaten
Sophia Folkerts van Groningen
Jan Derx en
Geertje Meertens Ehl. van Oldehove
Reijnder Knellis en
Trijntje Geerts van den Ham

1713
Het laaste Avontmaal deezes jaars is gehouden den 10 Xbr na voorgaande visitatie zonder merkweerdige swaricheit
Met attestatie zijn toegekomen
Hans Hindrix en
Stijntje Douwes van Zuijthorn
Geertje Klaassen van Lutkegast
Grietje Jans van den Ham
Anje Hindrix van den Ham

1714
Den 12 Augustij ben ik Antonius Stegnerus na voorgaande wettige beroepinge en drie agter malkanderen volgende proclamatien in den Heijligen Praedikdienst alhier bevestigt, door de Eerweerde Heren Pradikanten D.D. N. Venhuisen Eccl: tot Grijpskerk, N. Noordijk, Eccl: in Hoog en Leegkerk, N. Mensinga Eccl: tot Aduwert.
De Kerkenraad bestond uit
Gerrijt Gerrijts    )
Lauwe Claassen   ) ouderlingen
Temme Classen    )
Luitse Sjoers        )
Thomas Jacobs    ) Diakonen
Harm Freriks Schoolmr zijnde

Den 16 Septemb. is door Gods genade het avondmaal alhier gehouden.
Met attestatie van Grijpskerk is angekomen
Pieter Harms.

Het laatste Avondmaal deses jaars is gehouden den 16 December na voorgaande visitatie sonder merkelijke swarigh
Met attestatie sijn angekomen
Aaltje Claassen van Eendrum
Anje Harms van den Ham
Fennigje Classen van Groningen
Anneke Janssen van Suithorm
Nieuws angenomen alhier sijn
Aafke Wikses van Bumm
Grietje Willems van Noorthorn

1715
Het eerste avondmaal deses jaars is gehouden d. 17 Martij
Met attestatie zijn angekomen
Jan Hindriks en
Giertje Jacobs van Esinge
De nieuws angenomene alhier zijn
Julle Pieters
Ets Egberse
Tjeert Jans
Pieter Jacobs
Pieter Janssen
Jacob Aljes
Aaltjen Willems
Stijntje Knelles


Het Twede is gehouden d. 16 Jun: na voorgaande visitatie waar in verscheidene an de Predikant en Ouderling zeggende dat Andries Janssen ergerlijk en seer grouwelijke woorden gesproken had, hebben sij daar verder na vernomen en sulks waar bevonden en sulks daar op an de overige leden bekent gemaakt waar op met eenparige stemmen goed gevonden is hem voorschreven het avondmaal voor die tijd te ontseggen, gelijk ook geschiet is met bijvoeging, dat hij sich wegens het gepasseerde voor God te vernederen had, en door een Godzalig gedrag te betonen dat het hem leed was, op dat hij als dan naderhant tot genoegen der gemeijnte wederom konde worden angenomen. A. Stegnerus. Eccl:

Met attestatie sijn angekomen
Hero Mennes van Gron:
Hoene Harms en Anje Jans van Nieuwe-Hove
Anke Eeld van Suidhorm
Jantje Aljes van Esinge
Nieuws is angenomen
Benedictus Abels
Het derde avondmaal is gehouden d: 15 September en is Andries Janssen (schoon hij sulks beloovt had) in de kerkeraad niet verschenen
Met attestatie is angekomen
Grietje Berents wed. van Frans Derks van Nieuwe hove
Het vierde en laatste avondmaal deses jaars is gehouden d. 8 December
Met attestatie is van Sandeweer angekomen
Lijsebet Jans
en nu nieuws angenomen
Willemke Willems van Noorthorm

1716
Het eerste Avondmaal deses jaars is gehouden d. 8 Martij
Met attestatie van Visvliet is angekomen
Else Pieters Siccama
Van nieuws zijn op geloofsbelijdenis angenomen
Evert Christiaans
Rijkje Harms
IJske Sijbrands
Hilligje Swijters

De voorgemelde Andries Janssen versogt wederom toegelaten te worden dog dewijl in de visitatie hem wederom actie gemaakt was dat hij op verscheide plaatsen ijmand de doot gesworen had, is sulks met eenparige stemmen afgekeurt.

Het twede avondmaal is gehouden d. 14 Jun:
Met attestatie van [doorgestreept] is angekomen van Nijkerk
Nieske Duirts.  van Garnwert 
Hindrik Klaassen en
Martje Geerts
Nieuws sijn angenomen
Sicco Mekkes en
Jan Harms
Het darde Avondmaal gehouden den 20 Septemb
Met attestatie is aangekomen
Geertjen Zijdses van Doccum, Huisvrou van Lue Jurijens.
Het vierde of laaste Avondmaal deses jaars is gehouden den 20 Desemb:


1717 Den 24 Januarius
Na dat Dn: A. Stegnerus van hier na de gemeente J.C. tot Godlinse op een Godlijke wijze geroepen wierde heeft het de aanbidlijke voorzienigheid Gods behaagt mij Wilhelmus Themmen in t 20ste jaar mijns ouderdoms met een wettige beroepinge van dese plaats  wederom te begunstigen; tot welk eijnds ik, na drie agtereenvolgende sondagen als sodanig een dese gemeente voorgestelt zijnde, in den H. Dienst den 24 Jan: met oplegginge der handen bevestigt wierde, door Dn: H. Brongersma, Dienaar van J.C. op den Ham en Fransum, Dn: G. Alstorphius tot Lutkegast en Dn: R. van der Sloten [Sloot] tot Nieuwzijl, Dn: Brongersma had zijn Leerrede genomen uijt Hand: 20 v 28 en ik uijt Jes: 6 vs 5-9.
Ouderlingen waren te dier tijd:
Gerrijt Gerrijts
Lauwe Claassen

Diakonen
Arent Egtberts
Crijns Kornellis
Reijnder Kornellis
en
Harm Freriks Schoolmeester

1717 Sondag den 14 Mart: na gedane visitatie het eerste Avontm: deses jaars gehouden en zijn tot de gemeente tot lidsmaten aangenomen
Aldert Pieters en
Jurrien Janssen
dog met attestatie zijn gecomen
Jan Fockes van t Hoge-zandt en
Remke Roelofs van Groningen
Cornelis Beninks en
Grietje Pieters Echtl. van d. Ham 
als mede Pieterke Harms van Zuijdthorm.

t dier tijd zijn de kerkenraadt gevordert en verschenen Andries Jansen en Martje de garentweerdsche [? in de kantlijn; dat zou de hierboven genoemde Martje uit Garnwert kunnen zijn] welke van verscheide getuijgen beschuldiget wierden de sonde van overspel, t welk zij in tegenwoordigheid dier getuijgen ontkent en zig op de politijken Rigter beroepen hebben. Ondertusschen is hen het H: Av: om dese en andere quade gerugten van hen verspreit zolang verboden tot dat zij hen van deze en andere beschuldinge gesuivert hadden, of met een openhartige belijdenisse hunner sonden daar verschene waren, om die te betreuren en voor God en de gemeente beterschap belooft hebbende, hetzelve door een heiligen wandel met der daat te bevestigen.

1717
Den 13. Yunij
Het tweede Avontm: gehouden na gedane visitatie den 13 Junij. Waar in Andries Janzen en Martie .... niet verschenen zijn nog hen voor de Rigter of Kerkenraad verontschuldigt hebben.
Te dier tijd is met attestatie verschenen:
Eppien Hillebrants van Groningen
Tietie Bruijns van Leegkerk

Den 12 Sept.
Het 3de Avontm: gehouden den 12 Sept: na gedane huijsbezoekinge waar in de voorgen: personen van bij sonder beschuldigt wierden, maar deselve tot nog toe hardneckig ontkent hebben.
te dier tijd zijn tot ledematen aangenomen
Aute Fockes en
Grietie Mennes Echtl:
alsmede Anje Fockes.
Met getuijgschriften zijn gecomen
Aaltien Claassen van Groningen
Gerrijt Derks en
Grietie Jans, E.L: van Visvliet
Hindrik Lamberts en
Geertje Everts van Oudehove.

Den 28 Nov:
Het 4de gehouden den 28 Nov: in goede rust en vrede na gedane huijsbezoekinge dog zijn boveng: personen wegens sij onbekeerlijkheid niet aangenomen.
tot des Heren tafel is toegedaan
Aafke Pieters Feitema.
Met getuijgenis
Hindrik Benseman van de Leek

1718
Het eerste Avontmaal deses jaars gehouden den 6 Martig na gedane huijsbesoekinge nog zijn voorgen: bij het ontkennen gebleven en de andere saake blijven nog in statu quo.
Met attestatie naderde
Claaske Tijssens van Zuijdhorn.

Het 2de, 3de en 4de daar op sond verhindringe. boveng: saak blijft nog in statu quo.

1719
Het 1ste, 2de, 3de en 4de van dit lopende jaar wederom geh: na gedane huijsbezoeking maar is niets voorgecomen: boveng: saak van Andries Cremer te weten weegens beschuldiging van overspel is onder regt en men verwagt uijtslag. Het overige blijft nog als vooren.
Onder dese tijd is de E. Cornelis Onnes tot der H. bondzegelen aangenomen, na dat hij de grondstukken des geloofs zeer christelijk beantwoort had.

1720
Den 24 Maart
Na gedane huijsbesoeking het eerste Avontmaal deses jaars gehouden Claas Arijs wierd voor de Eerw: Kerkenraad gedagvaart en beschuldigt van een schandelijke en onophoudelijke dronkenschap, waar op hem de H. bondzegelen ontzegt zijn tot dat hij berouw en beteringe des levens getoont hadde.  Te dier selver tijd wierd Andries Jansen wegens openstaande schult ooc binnen geeischt, maar is te ruggebleven.

Antie Gaukes, na datse belijdenis van t ware geloof gedaan h. en de gemeente voorgestelt was, wierd van ons tot ledemaat aangenome.
insgelijks: Walraat van Ojen S.S.Th: Studiosus van Kuijk in Gelderlant.

Het tweede Avontm: deses jaars gehouden den 16 Junij.
De saak van Andries Jans blijft nog deselve.
In de huijsbesoekinge niets merkwaardig voorgevallen: de zaak van Andries Jansen blijft in statu quo en:
Met attestatie overgecomen:
Wijtske Pieters van Ulrum:

Het derde Avontm: d. jaars: geh: den 15 Sept:
In de huijsbesoekinge niets voorgecoomen: Andries Jans gedagvaart maar niet verscheenen: so dat men ten eersten daarop vergaderen sal om te raatpleegen, wat men in soon saak doen sal:
Ondertusschen met getuijgenis tot ons overgecomen mijn Huijsvrouw:
Geertruijda Mettingh van Groningen:
Dn: Joh: Martinus Themmen S.S.M. Cand: van Leijden
Luttie Klaassen van Grijpskerk

Het laaste Avontm: deses jaars gehouden den 8 Dec: in gedane huijsbesoekinge niets gevonden. Andries Jans blijft nog volherdende in sijn gotloosheit

1721
Den 9 Martij na gedaane huijsbesoeking het H: Avontm: des Heeren gehouden.
is te dier tijd onse gemeente toegedaan
Hindrik Mennes jongman van Eibersbuiren
en met kerk: getuijgnis overgekomen:
Bouwgien Simons van Groningen: jonge dogter
De voorgem: Andries blijft weegens verstoktheit en vermeerdering van sijn schulden nog in statu onder censure.

Den 8 Junij het 2de Avontm gehouden sonder merkwaardigs voorvallen in onse huisbesoekinge vernomen te hebben: De saak van Andries blijft nog staan, en men vint geen beeterschap.

Den 7 September:
Na gewone huijsbesoeking het H: Avontm. van dHere Jesus geh: sonder veel uijterlijke ergenissen te vernemen. Andries Jans ontrekt sig tot nog toe de genaade middelen en blijft als voren.

Den 7den December
Na gedane huijsbesoeking des Heeren H: bondzegel aan dese Gemeente uijtgedeelt:
zijn nieuws daar toe aangenomen op een ernstlijke belijdenisse sijnes geloofs
Abelje Freerks van Oldehove,
Trijnje Andries van Noorthorn J.D.
Reinder Jans jongman: van Zuijthorn
met getuijgnis:
Klaaske Jans van Kampen, J.D.
Hilje Wolters, van Zuijdhorn, hijsvr. van Jacob Klasen
Lijske Jans J.D. van Godlinse


1722
Het eerste, tweede, derde en vierde Avontmaal, telkens naar gedaane Huijsbesoekinge gehouden; maar heevt sig niets voor den kerkeraat opgedaan, als dat men Andries Jans voorgem: weegens sijne verhardinge in veelerlei sonden, als dronkenschap, lasteringen, insgelijx en geheel versuijm van gotsdienst ... keert kwaade bedreigingen, slaagerijen en een geheel versuijm van den oopenbaare gewaarschouwt voor een volgende ban. gotsdienst, en ook insonderheit weegens voorgaande Gotslasteringen, voor een volgenden ban ernstlijk heeft gewaarschouwt. In desen is mij ..?..lijk dat met Addestatie van Groningen dese gemeente is toegevoeght:
Geertruijda Bennema

1723
Den 7 Maart  Het Aavontm: des Heeren gehouden wanneer met getuijgenisse tot ons oovergekoomen sijn
Renske Beerents van Bourum en
Trijnje Jans van Nieuw-Hoove en
Weemeltie Jansen van Grijpskerk

Den 6. Junij naa gedaane Huijsbesoekinge het H. Nachtm: gehouden, en zijn met getuijgnis aangenoomen
Klaas Derks en
Grietien Pieters, echtl. van Stedum
Antie Jans van Esinge
Nog heeft Andries Jansen sig niet gebeetert, of eenig inkeer getoont.

1723
Den 12 Sept: Het H. Aavontm: naa gewoonl: Huijsbesoekinge gehouden en kwaamen met attestatie
Tobias Vinke en
Johanna Remmering Echtl: van Zuijthorm

Den 5den Xber het 4de Aavontmaal deeses Jaars gehouden naar gedaane Huijsbesoek:
en is tot Litmaat aangenomen naa voorgedaane Doop de
E: Garmt Eeverts,geweesen Mennist en

met attestatie van Groningen:
Juffr: C. M. Pijrsema

1724
Den 19. Maart
het 1ste Aavontmaal deeses jaars naa gedaane Huijsbesoekinge alhijr gehouden. tot Leedemaaten zijn aangenomen
de E: Kornelis Jansen van Usquert naa dat hij eerst van mij onderweesen en gedoopt was. en
Mevr. Stien Frides van den Ham.
Andries J. is al weer vermaant; maar blijft deselve

Den 9. Junij
het 2de Aav: deses Jaars naa volbragte Huijsbesoekinge gehouden
wirt tot Litmaat aangenoomen
Beerent Feikes knegt van Oetse Ziours.
met attestatie kwam Aaltie Dirks van Harlingen
Andries Jansen wierde gedagvaart, en voor het laaste naa een agt jaarige verhardinge in sijne sonden, versuijm van Gotsdienst, en een veragtinge van de kerkelijke tugt, gewaarschouwt, teegens sterkere behandelinge, indien men nu  in die 4 deel jaars geen beeterschap bevondt, of eenige schultbekentenis van hem gehoort wierde.

1724 Den 3 7ber.
Het 3de Aavontmaal deeses jaars gehouden.
Is met attestatie gekoomen
Trijnje Bruijns van Dorquert en
Grietien Jans van Rhoon de maagt van Andries Jans van Rhoon.
Voorgem: Andries Jans is weegens sijn onbekeerlijkheit van den preedigstoel voor de eerste maal afgeleesen en van den ban gewaarschouwt. insgelijx wierd de Gemeente versogt om hem nog ernstlijk te vermaanen en voor dien sondaar Got Almagtig te bidden, of hij nog tot inkeer mogte koomen.
Den 1sten October 19den November is deese konding ten 2demaal geschiet, maar was van geen effect
Den 3den Xber
Den 19den November is deese groote sondaar eindlijk door den ban van de Gemeente afgesneeden, alles volgens gewoonlijke kerkenorder.

Den 3den Xber het H: Aavontm: naa voorgaande Huijsbesoeking gehouden. en zijn met attestatie gekomen
De. E. Solliciteur Kornelis Eisema en sijn Huijsvrouw
Anje Jansen van Winsum

Voorgemelte Andries Jansen heeft tusschen dit en het laaste Aavontmaal, den predikant en onder sijn persoon de gantschen Kerkenraat, door een mandaat bij de Heeren Gedeputeerden aangesproken; invoegen hij sig de predikant onthouden sou van verdere kondinge van sijn persoon van den preedikstoel te doen: bij geweltstraffe. waar op
De kerkenraat bij den predikant heeft aangestane dat men bij Haar Edelm: versoeken sou, dat soon mandaat gecasseert mogt worden, als sijnde informeel en onwettig wijl het een saak is die niet eerst bij de Heeren Gedeputeerden, maar bij de Classis moest gehanthaaft worden. volgens Sijnodale resolutie van t jaar 1595 art: 34: 1628 en 1629 art:2: en 1666: art: 3.

Hijr op heeft de pastoor, de als sijnde een saak van belang, de Directores Classis aan sijn huijs versogt, en daar oover raatgepleegt; welke goetvonden om uijt Hun naam de Deputatus Sijnodi van Groningen te versoeken, ten einde sijn Eerw: bij de Heeren Gedeput: mogt binnenstaan, en haar Edelm: ernstig uijt naam van de Classis en onsen Kerkenraat te versoeken, dat deese saak van dhant geweesen, en tot haar eigen regtbank gebragt wierde, waar op Haar Edelm: den 10  Jan:1700 vijf en twintig geresolveert hebben:
Dat deese saak bij provisie aan de Classis sal werden gelaaten, voorbehoudens Andries Jans sijn regt, om sijn beswaaren soo als sal vermeenen te hebben, daar teegens inbrenge, daar sulx sal behooren.
Ondertusschen blijft de Kerkenraat bij Haar voorneemen, en verwagten naader uijtslag van saaken.
Boovenstaande is eenpaarig in onse Vergaaderinge beslooten, t welk wij met onse naamen onderschrijven.
J.S.S. Themmen. pastor
[onleesbaar]
Claes Rickers
ouderlingh
Dit mark heeft Ouge Onnes getoogen in bij sijn van mij ons booven en ondergeschreevene
Jan Woelfs
Coene Barmens
De E. Classis van t Westerquartier bevestigt het boovenstaande, dus is de saak afgedaan.

1725
Mense Martio: Het eerste Aavontmaal deeses Jaars geh.
en sijn toegedaan op belijdenisse
Jan Klaassen en
Sijtske Meinders Echtl.
Jan Pans van Vridorp.

Mense Jun: Het Tweede Aavontmaal des Heeren gehouden.

Mense 7br. Het H. Aavontmaal des Heeren geh:
en is op belijdenisse aangenoomen
de E. Hindrik Derks, Jongman van Nieuwe-Hove

Mense Xbr Het laaste Aavontmaal deeses Jaars geh:
en is met attestatie aangekoomen:
Sepke Michiels van Oostwolt

1726
In Maart Het eerste Aavontm: deeses Jaars gehouden

Mense Junii het Tweede en is toegedaan:
Christoffer Pieters, Jongman van Delfzijl met attestatie.
Trijnje Popkes van Visvliet en
Jacob Thijssens van Aduwert.

Den 15 7bris is het 3de Avontmaal deses jaars gehouden En door Do. Antoni Clant predicant te Olde hoop Bedient En den 13 7bris voor de proefpredicatie in presentie van Een ouderlingh door Do. Rinsius van der Sloot predicant in zijn Gemijnte tot Nijesiel
op belijdenis angenomen
Lijsebet Roelofs

Den 15 Xbris is Het 4de Avontmaal gehouden en is niets voorgevallen, maar in vrede Bedient door de E: Georgius Alstorpius predicant te Lutteke Gast

1727
den 16: Maart is het Eerste Avontmaal des Heeren gehouden En is niets voorgevallen maar in vrede Bedient door Do: Rensius van der Sloot, predicant tot Nijesiel:
En is met Addestatie tot onse Gemijnte overGekomen:
Riet Pieters van Nijehoof

den 22 Junij is het 2de Avontmaal gehouden En is nit voor gevallen maar in vrede Bedient door Do Renicus Salmasius, predicant tot Subaldaboeren
En op belijdenisse des Geloofs door Do. Rinsius van der Sloot Angenomen als mede Litmaat in dese gemijnte
Ipe Dirks van Winsum

den 21 7bris is het 3de Avontmaal gehouden En is nit voorgevallen maar in vrede Bedient:
door Renicus Salmasius, predicant tot Subaldeboeren, en de dienst van Do: Haijke Reneman v: Garwert.

den 21 Decembr het 4de Avont maal gehouden En is nit voorgevallen maar in vrede Bedient door Pastor Antoni Clant te Oldehoove en met addestatie onse gemijnte toegevoeght
Cornellis Gertis en
Anje Pieters van Nijehoof

1728
den 21 Maart is Het 1 Avontmaal in vrede gehouden En door middelen Bedient van Do: Mentis, predicant in Visvliet en zijn met addistatie tot onse gemijnte toegevoeght
Hilje Eggis van Nijehoof en
Jans Woltthuijs van Groningen

Den 20 Junius is het 2 H: Avontmaal in vreede gehouden En door middelen bedient van de Do: Albartus Albarthoma van Middewolde en de Leek.
En sijn met addestatie tot onse Gemeente toegevoeght
Jans Holger met addestatie van Groningen
En Boukije Jans van Wijrum met addestatie   

Den 26 September is het 3 H: Avontmaal in vreede gehouden En door middelen bedient van Do. Rintius van der Sloot van Grijpskerck.
 

Wanneer Ds. W. Themmen hiervandaan naar de gemeente van de N. Pekel A was vertrokken, heeft het de Here des Oogstes (nadat deze plaats ruim 2 jaren gevaceert hadde) behaagt, mij Gerhardt Jan Hillers 22 jaren en 2 maanden out zeer onverwagt tot deze gemeente te roepen; nadat ik dan 3 agtereenvolgende rustdagen de gemeente voorgestelt was, ben ik bevestigt den 3 Octob. 1728  door D. J. C. Sweertveger, pred. te Aduwert toen predikende uit Joh: 21: 15, D. Haico Reneman, pred. te Garnewert en Oostum, en D. R. Salmasius pred. te Sibaldaburen. Mijn intrerede was genomen uit 2 Cor. 2: 16 pars ultima.
Ouderlingen zijn geweest
Jan Pieters schoemaker
Oetze Sjoerts buiten op Oxuwert
Diakonen
Douwe Harrijts smit
Pieter Jacobs buiten op Oxuwert
Schoolmr
Harm Freriks

1728
Het laatste Avondm.is na voorgegane huis-bezoeking zonder merkelijke gevallen den 12 Decemb. gehouden, en zijn met Attest: deze gemeente toegedaan:
Gaike Roelefs van Zuithorn
Trijnje Abels van Bedum.

1729
Het eerste Avondm. van dit jaar is na gedane visitatie zonder merkelijke zwarigh. den 20 Meert gehouden, en zijn met Att: aangekome
Renske Harms, en op belijdenis des geloofs
Menne Siewkes van Middelstum.

Het tweede Avondm. is na gedane bezoeking gehouden den 26 Junij
Met attest: zijn aangenomen:
Claas Harms van Sandeweer
Trijntje Tonnijs van Obergun
Op belijdenis:
Henrike Beusema,
Jantje Frericks,
Ettje Clasen
,
Engel Wildriks,
Dieuwerke Jans, en
Anje Cornelis

Het derde Avondm: is na gedane visitatie, waarin niets merkwaardigs voorviel, gehouden den 2 Octob. Met Attest. quam Jelderke Heris van Grijpskerk
Op belijdenis:
Tjeert Hijlkes

Ondertusschen ben ik op den 25 Octob.1729 te Roden in het Landschap Drenthe beroepen, welk beroep, nadat ik t 10 dagen in mijn beraat genomen hadde, van mij afgeslagen is niet zonder den Here, Gods volk, mijn gewisse en goede vrienden.
Het laatste Avondm. is na geschiede huisbezoeking den 18 Dec.gehouden en is op belijdenis aangenomen:
Neeltje Andries, terwijl er toen niets merkwaardigs voorviel.

1730
Het eerste Avondm: is wer naar gedane visitatie gehouden den 19 Meert en werden toen op belijdenis aangenomen:
Temke Clasen en
Weeske Dates

Het twede Avondm: is naar geschiede visitatie gehouden den 25 Junij zonder merkelijke zwarigheid.

Het derde Avondm: is zonder merkelijke vardering den 17 Sept. gehouden, nadat alvorens de visitatie gedaan was, en is op belijdenis aangenomen
Geertruijt Alberts en met Attest.
Antje Derks van Oostwolt
Eefke Binders van den Ham

Den 3 Novemb. zijn door de Eerw. Kerke-raat  en verdere leden der Gemeente met meederheit van stemmen gekozene Diakonen Garmt Everts en Julle Brongers in haar dienst ingezegent van de Eerw. Predikant naar gewone kerkenorder, en zijn haar dienzelven dag de arme boeken etc. etc. overgegeven.

Het laatste Avondm. van dit jaar is na voorafgegane huisbezoeking gehouden den 17 Decemb. 1730 en zijn toen in de uitwendige schoot onzer Gemeente aangenomen op belijdenis:
Aaltje Derks en
Geertje Jans

1731
Het eerste Avondm. is gehouden den 25 Meert en is op voorafgegane belijdenis aangenomen
Geertje Geutjes en
Aafke Alberts

Het twede Avondm. is gehouden den 17 Junij zonder enige merkelijke omstandigheden terwijl op belijdenis aangekomen zijn:
Ubel Alles
Bregtje Ariens
Jantje Willems en
Claaske Luijes

met Attest:
Jebbine Upkes van Nijkerk.

Het derde Avondm. is den 30 Sept. gehouden en is met Attestatie van den Ham deze gemeente toegevoegt:
Geertje Wibrants

Het laatste Avondm. is gehouden den 16 Dec. na voorgegane bezoeking en zijn op belijdenis des geloofs aangenomen:
Epke Everts en
Cijtske Clasen

Den 23 Dec. is Here Mennes Collector; schatbeurder, en houtkoper hier in zijn dienst in plaats van Garmt Everts, nadat hij met algemene stemmen zo des Kerkenraats als der tegenwoordige leden der gemeente tot Diaken gekozen en die agterelkander volgende rust-dagen was voorgestelt, naar kerkenorder bevestigt, zijnde hem de nodige instrumenten diezelve dag overgegeven.

1732
Het Eerste Avondm. is gehouden den 30 Maart, zonder dat er in de gedane huisbezoeking iets voorgevallen zij dat hier dient ingelascht te worden, en zijn toen toen op belijdenis deze gemeente toegedaan:
Jan Pieters
HelperighTammes en
Hindrikje Derks.

Het twede Avondm. is na voorgegane visitatie gehouden den 29 Junij:

Het derde Avondm. den 14 Sept. en zijn toen geen merkwaardige omstandigheden voorgevallen.

NB. Na het vertrek van Dom.: G.J. Hillers van hier na Anlo is des Heren Avontmaal op gewone tijdt telkens gehouden en zijn met attestatie overgekomen en tot dese gemeijnte angenomen
Lijsbeth Roelefs van Zuijthorn den 20 juni 1733.


In t jaar 1734 den 9 Febr. ben ik Antonius Clant toen Predikant te Roderwolde in t Landtschap Drenthe na gedane toestemminge en overgave van de H.H. Collatoren van dese gemeijnte (welke door hun Ed. was gedaan an de Edelmogende Heren Gecommitteerden van de Hoge Justitie Kamer, namentlijk an de Heren Borgemeesteren Johan de Drews, Johan van Sijsen en Paulus Laman) beroepen in de gemeijnte van Noorthorn, en aldaar bevestigt den 14 Meert 1734 door H.Chr. Metelercamp van Zuijthorn, H. Brongersma van den Ham, en Nicolaus Metelercamp van Nijezijl, welke laaste predikte uit 1 Pet: 2 vs 1 en ik Jes: 35 vs 5, 6, 7.

1734
Het Avontmaal des Heeren is gehouden den 28 Meert.

den 23 Maij zijn tot Diaconen in dese gemeijnte verkoren Harm Harms en Jan Hindricks, en is teffens bij de Eerw: Kerkenraat en Leden der gemeijnte besloten dat de Diaconie Rekeninge voortaan s jaarlijks sal gedaan worden op den eersten Sondag na olde Maij.

den 27 Juni is na gedane visitatie t Nagtmaal des Heren gehouden en is met Attestatie tot ons gekomen:
de E.H. Jacobus Bennema van Groningen

den 12 Sept. des Heren Avontmaal gehouden en zijn op belijdenisse tot de tafel de Heren angenomen
Hindrik Dates
Luitien Jans
Cornellis Pieters en
Teetje Jacobs.

den 26 Dec: des Heren Avontmaal gehouden en zijn op belijdenisse des geloovs tot de tafel des Heren angenomen
Pietertien Douwes en
Jantien Harms
en met attestatie:
Cornelis Tjebbes van Nieuwhove en
Antie Geerts van Wierum

1735
den 27 Meert Het Nagtmaal des Heren gehouden en is op belijdenisse angenomen
Lippe Feijkes

den 17 Juli des H.H. Nagtmaal gehouden en zijn tot Ledematen op de belijdenisse des geloovs angenomen
Geertruida Bennema huijsvrouw van de E.E  Ejeh Bennema
Geertruida Bennema jonge dogter
Hilje Warners, huijsvrouw van de E. Tejeh Alberts

den 14 Aug.is bij het houden van de Diaconije Rekeninge in plaatse van de overledene ouderling uit de buijten buijren tot het Ouderlingschap verkoren Gerrit Derks en is daarop naa drie publicatien in sijn bedieninge ingesegent den 4 Sept. 1735.
 
den 25 Sept. des Heren Nagtmaal gehouden en en is op beleijdenisse tot de tafel des Heren angenomen
Niesien Swijters
en met attestatie van Zuithorn gekomen
Roelefke Jans huijsvrouw van Derk Freriks

den 25 Dec. des Heeren Avontmaal gehouden en zijn op belijdenisse des geloovs angenomen
Tjeetske Tonnijs
Trijntie Willems
Hindrik Foekes


1736
den 11 Meert des Heeren Avontmaaal gehouden en zijn op belijdenisse des geloovs angenomen
Mr. Ejeh Bennema
Jacob Jans Backer
Tejes Tonnijs
Willem Bartels

den 18 Juni des Heeren Avontmaal gehouden en zijn op belijdenisse tot de tafel des Heeren angenomen
Claaske Jans huijsvrouw van Louwerens Andries
IJdje Jans, J.D.
Hiltie Gerrits J.D.
Sjouwke Andries huijsvrouw van Teijes Tonnijs

den 7 Oct. des Heeren Nagtmaal gehouden en zijn met attestatie gekomen tot dese Gemeijnte
Helperig Tammes en
Zijtske Claasen van Nijezijl
en op belijdenisse
Abel Pieters en
Louwke Eijlkes Echtl.
Eltien Jacobs J.D.

den 25 Dec. t Avontmaal gehouden

1737
den 27 Meert des Heeren Avontmaal gehouden en zijn op belijdenisse toegevoegt:
Age Andries
Pieter Hiddes en
Aaltien Alderts Echtelieden
Ebke Crijns J.D.
Dieuwerke Reijnders J.D.
IJpke Gerrits J.D.
Eltien Hindriks
Jannes Feijes

met attestatie Wefke Dates

Den 7 Julij 1737 het NagtMaal gehouden en bedient door Nikolaus Metelerkamp, Predekant tot Niehove
met attestatie is overgekomen
Corneles Hinderks van Niehove

Den 15 7b: Het Nagtmaal gehouden
En in vrede bedient  door Ubbo Copenga Predekant op de Leek

Den 8 Desemb. 1737 bij het houden der diaken Reken door meerderheijt van stemmen is verkosen die E: Jacop Luis tot diaken

Den 15 Desemb. 1737 Het Nagtmael gehouden  en in vrede bedient door Hilbr. Mentes Predekant tot Visvliet
Met Attstase tot ons is over gekomen
Willem Pieters van Grijpskerk
En Jantjen Pieters van Schardam
 
1738
Den 16 Meert 1738 Het Nagtmael gehouden en in vrede bedient door Ubbo Copenga predekant op de Leek

Den 29 Junij 1738 Het Nagtmael gehouden en in vrede bedient door Nikolaus Meteler Camp Predekant tot Niehove


Na dat het de Souveraine Jehova behaagt den Wel Eerw. Seer Geleerden en Godzaligen Heer den Heer Antonius Clant uit dit tranendal over te nemen in zijn onbegrijpelike vreugde, en deze gemeente ruim een jaar als zo vele dolende schapen omgezworven hadde, heeft het diezelve behaagt de harten der H.H. Collatoren zo te neigen, dat zij mij, Theodorus Bijnholt, zelvs zonder eene voorafgaande nominatie, tot gewonen herder en leeraar geroepen hebben, en ben ik na gewone driemalige publicatie in den H. Dienst ingezegent op den 5 October 1738 dezelve dag mijner verjaring. De bevestigers waren de H. Smook, Metelercampen, Alberthoma predikanten in de gemeentens van Grotegast, Niehove en Marum. De Text van D. Alberthoma was uit Spr. 10: 30 ende wie zielen vangt is wijs, die van mij uit Jerem. 42: vs 1.2.3.4.5.
De kerkenraat bestont toen uit :
Theodorus Bijnholt als predikant
Jan Pieters     )
Gerrit Derks )als Ouderlingen
Jacob Jans  )
Jacob Lues ) als Diaconen

Het laaste avontmaal des jaars is in broederlike vrede gehouden den 26 October; met attestatie quam tot ons over
Hindrikje Zijtzes van Esinge

1739
Den 25 Januarii wierden voor de eerste maal de ontzaglike genadepaaden, na gehoudene huisbezoekinge met de Eerw. Jan Pieters eendragtelik uitgedeelt.
Met attestatie quam over van Zuithorn
Freke Jacobs, huisvrouw van Hindrik Jans.
Na gedane en bij mij ten vollen goetgekeurde belijdenis van de Gereformeerde Kerk wiert toegedaan
Eelkje Cornelis, huisvrouw van Jan Holscher.

Den 3 Maij wierde na gehoudene huisbezoeking voor de twede maal het H. en gevreest Avontmaal in alle rust en vrede gehouden. Op gedane en mij ten vollen behagende belijdenisse des geloofs wierden de gemeente toegevoegt
Nicolaus Elleri en
Jan Temmes.

Den 14 Junii wierde den armen rekening door Jacob Jans dus verre gehouden opgenomen en geapprobeert; de Eerw. Jan Pieters verzogt wegens zijn blintheit ontslag van het Eerw. Ouderlingschap en opgemelde Jacob Jans van zijn lastige administratie het welk haar geaccordeert zijnde koos de vergadering tot een nieuwe Ouderling Coene Harms tot een nieuwe Diacon Cornellis Pieters welke na driemalige voorstellinge door mij in dien dienst ingezegent zijn.

Den 19 Julii wierde na gedane huisbezoekinge zo buiten als in het dorp voor de derde maal het H. en ontzagtlik avontmaal gehouden van s geliken in broederlike rust en vrede.
Met attestatie quam over
Pieter Douwes van Lutkegaste

Den 11 October wierde na gehoudene visitatie het vierde avontmaal deses jaars geviert.
Met attestatie quam tot ons over:
Enje Jans, huisvrouw van Lubbert Cornelis van Lettelbert

1740
Den 3 Januari wierde het eerste avontmaal deses jaars als voren gehouden

Den 3 Aprilis wierde het twede als voren geviert.
Na gedane en bij mij ten vollen geapprobeerde belidenisse des geloofs wierde de gemeente vermeerdert met
Anje Clasen, huisvr. van Aldert Jans

Den 3 Julii wierde het derde avontm. deses jaars als voren gehouden

Den 10 Julii deed de Armevoogt Cornelis Pieters coram facie Ecclesia rekening van zijn jaarre administratie. Jacob Lues verzogt ontslag van zijn dienst, het welk hem geaccordeert zijnde wierde Hindrik Dates voor hem verkozen en na gedane proclamaties bevestigt.

Den 2 October wierde het vierde en laaste avontmaal deses jaars 40 gehouden
Op belidenis des geloofs wiert aangenomen
Aaltje Tietes, huisvr. van N. Elleri
Met attestaties quamen tot ons over
Antje Geerts van Sijbaldebuiren
Berent Feikes en
Antje Jans, egteluiden van Nieuwzijl
Tjeert Wichers en
Geeske Jans, eheluiden van Zuithorn
Trijntje Gerlofs van Oostwolt.
Gesien Albers j.d. van Winsum
Antje Ewes j.d. van Aduart

Den 11 Decemb. 1740 deed de Armvoogt Cornelis Pieters armen rekening, en in zijn plaats wiert verkoren de E. Jan Abbes, welke na plegtige kunding bevestigt wierd.

Den 18 Decemb. moet gerekent worden dat het eerste avontmaal des jaars 1741 geviert wierde

1741
Den 19 Meert 1741 het twede
Den 2 Julii 1741 het derde
Den 15 October 1741 het vierde
Met attestatie quamen tot ons
Siurt Abels
Elijsabeth Jans eheluiden van Ulrum
Maria Jans j.d. van Appingadam.

1742
Den 7 Januarii wierde het eerste avontmaal deses jaars in broederlike vrede gehouden.

Den 4 Februarii deed de afgaande Armvoogt Jan Abbes rekening en wierde in zijn plaats geeligeert
Nicolaus Elleri Chirurgus h.c. die na kerkenordre geconfirmeert is.

Den 1 April het twede Avontm. als voren
Op gedane belidenis wierden de gemeente toegedaan
Jilje Sipkes, Schoolmeester alhier
Hindrik Jans
Jan Alders
.

Den 24 Junii het derde als voren
Den 23 Septemb. het vierde of laaste deses jaars en mijnes dienstes.
Den 21 October deed Nicolaus Elleri courante rekening coram facie Ecclesiae
Hindrik Dates verzogt en bequam dimissie. Met meerderheid van stemmen wierd Tjeert Wichers in zijn plaats verkoren, g.f.f.g.s.

Den 16 December Het Nachtmael gehouden en in vrede bedient door Martines Uden predikant tot Oostwolt.

1743
Den 17 Meert Het Avontmael gehouden en in vrede bedient door Reijntius van der Sloot predikant tot Grijpskerck.

Den 16 Junii Het Avontmael gehouden en in vrede bedient door Martines Uden predikant tot Oostwolt en Legemieden.


1743
Na dat het den Here des Oogsts behaagt hadde den Eerwaarden seer geleerden Heer Theodorus Bijmholt te verplaatsen van hier na Metselawierda en Niewierda in de Provincie van Vriesland en zo dese plaats is komen te vaceren, heeft den Here de herten der Collatoren eenparig zo gelieven te neigen, met instemminge der gemeente, om mij Hillebrandus Janssonius tot gewoon leraar hier te beroepen. En ben na gewone examen en 3 agtereen volgende proclamatien hier in den heiligen dienst bevestigt den 14 Julij 1743. Geschiedende de oplegginge der handen door de Eerwaarde Heren Henricus Brongersma Predikant op den Ham en Fransum, Tsjerk Everts Atlas Predikant te Sibaldeboeren zijnde Ubbo Copinga, Predicant in de Leek (wegens voorkomende verhinderinge) afwezig.
De bevestingspredicatie geschiede door Mijn Eerwaarde en gelievde Vader Hillebr. Janssonius, hier eertijts gewoon leraar, doch nu te Zandeweer, uit Luc. XII: 42-43. De mijne was Jer I: 6-7. Dan zeide ik ach Here ik kan niet spreken
Te dier tijt waren
Coene Harms   )
Gerrit Derx      ) Ouderlingen
Nicolaus Elleri )
Tjeert Wigers   ) Diaconen
Jilje Sipkes Schoolmeester

Den 29 Septembr Is het H. Avontmaal des Heren gehouden
en is toegekomen met Attestatie van Groningen
Trijntje Selvanus, jonge dogter
zonder dat in de huisbesoekinge of censura morum iets is voorgevallen

Den 29 Decemb: Is t des Heren H. Avontmaal gehouden zonder dat in de huisbesoekinge of censura mory iets van belang is voorgevallen.
Ondertusschen is met getuigenis van Zuithorn toe gekomen
Berent Meijer
en Albert Roelfs met attestatie van Niezijl

1744
Den 5 April op Paasdach is het heilig avontmaal des Heren hier ter plaatse gehouden zonder dat iets in de Kerkenraat van belang is voorgevallen.
Doch is tot dese gemeente toegekomen met attestatie van Leens
Anje Jacobs, huijvrou van Date Krijns
en op belijdenis Fenna Hulsebos, huijsvrou van Klaas Harms

Den 6 Aprilis op Paasmaandag dede de afgaande diacon Nicolaus Elleri Rekeninge en wiert wel bevonden bij welke gelegenheit de Ouderling Gerrit Derx wegens zijn doofheit dimissie van zijn ambt versogt en bekwam. in wiens plaats met meerderheit van stemmen verkoren wiert Jacob Luis. En tot diacon Hindrik Jans Smit en tot derde diakon Juurt Abels. welke na driemalige publicatie in hun dienst zijn ingesegent den 3 Maaije 1744. door A: W: Costerus Predikant te Zuithorn.

Den 12 Julii Is het H. Avondmaal des Heren an dese plaatse gehouden zonder dat iets van belang in de Kerkenraat is voorgevallen.

Den 9 Octobris is het Avontmaal des Heren gehouden als vorens.

Den 27 Decembris is het H: Avontmaal des Heren gehouden zonder dat iets antekenens weerdig is voorgevallen.

1745
Den 4 Aprilis Is t avontmaal des Heren gehouden als voren

Den 9 Maji dede Hindrik Jans diaconij rekeninge en wiert wel bevonden; bij welke gelegenheit de diacon Tjeert Wigers dimissie versogte en bekwam in wiens plaats als mede in plaats van Juurt Abels, die vertrokken was, is verkoren in t dorp de schoolmr. Jilje Sipkes en buiten t dorp Foppe Pieters, welke Personen na driemalige publicatie in hun dienst zijn ingesegent den 23 Maji 1745 door D: Teilinga, predikant te Hellum.

Den 11 Julii Is t avontmaal des Heren hier gehouden zonder dat er iets bijzonders is voorgevallen als dat tot dese gemeente met attestatie van Birdaart uit Vriesland zijn toegekomen
Karel Reneken Oosterhuis en
Fetje Jans Eheluiden.

Den 3 Octob: Is t H. Avontmaal des Heren gehouden als voren
zijnde met attestatie van Grijpskerk tot ons overgekomen
Foppe Pieters en van Zuithorn
Andries Pieters

Den 26 Decem: Is t avontmaal des Heren gehouden als voren

1746
Den 3 Aprilis is het Avontmaal des Heren gehouden als voren

Den 30 Maaij op Pinxermaandach dede de Armevoogt Hindrik Jans diaconie Rekeninge welke opgenomen en welbevonden zijnde geapprobeert is.
Waarop dimissie van zijn dienst versogt en bekomen heeft, zijnde in sijn plaats verkoren Jan Temmes Mulder welke na driemalige kondiginge in zijn ambt bevestigt is den 19 Junii 1746.

Den 3 Julii is het Avontmaal des Heren gehouden zonder dat iets antekenens weerdig is voorgevallen, als dat met Attestatie van Middelstum is toegekomen
Frauke Eppes

Den 9 Octob: is het Avontmaal des Heren gehouden als voren.

1747
Den 1 Jan: is het Avontmaal des Heren gehouden als voren zonder dat iets van belang is voorgevallen. N.B. dit moet voor t laaste avontmaal van 1746 gehouden worden.

Den 2 Aprilis is het Avontmaal des Heren gehouden in onderlinge vrede.
Zijnde op belijdenis des geloofs angenomen
Lubge Engberts, huisvrou van Klaas Cornellis.
Welmoet Klasen, Jonge dogter
Wilmke Pieters, Jonge dogter

Den 4 Junii Dede de Diacon Jilje Sipkes Rekeninge welke in behoorlike form bevonden zijnde versogt de Boekhouder beneffens Foppe Pieters dimissie van hun dienst, zijnde in hun plaats gekoren buiten t dorp Berent Feikes en in t dorp Jan Alderts. Welke na driemalige kondiging in hun dienst bevestigt zijn op 25 Junii 1747.

Den 9 Julii is t avontmaal des Heren in uiterlike vrede gehouden zonder dat iets antekensweerdig is voorgevallen

Den 8 Octob: Is t Avontmaal des Heren gehouden als voren

Den 31 Decemb: Is t laaste avontmaal des Heren gehouden, zijnde toegekomen met Attestatie van Leegkerk
Sicco Reinders en
op belijdenis des geloofs Bruin Romkes

1748
Den 14 Aprilis is het Avontmaal des Heren voor de eerste maal gehouden zonder dat er iets antekenensweerdig is voorgevallen

Den 3 Junii N.B. Zie van de veranderinge der diaconen op de ander pagina.

Den 14 Julii Is het avontmaal des Heren gehouden als voren

De 13 Octobris  Is het avontmaal des Heren gehouden; zijnde tusschen enige ledematen wel enige spurtelingen geweest doch zodanig bijgelegt dat op hun versoek geen plegtige consistorium er over gehouden is.

Den 29 Decembris is het laaste avontmaal des Heren in uiterlike vrede gehouden.

1748
Den 3 Junii Dede de Boekhouder van de arme Middelen Jan Temmes rekeninge in behoorlike form, waarop dimissie van zijn dienst versogt en bekomen heeft; zijnde in zijn plaats gekoren Karel Reneken Oosterhuis, welke na driemalige kondiginge in den dienst bevestigt is en 23 dito als mede Nicolaus Elleri als Ouderling in plaats van den overledenen Ouderling Koene Harms.

1749
Den 6 Aprilis Is het Avontmaal des Heren zonder dat er iets antekenens weerdigs is voorgevallen gehouden

Den 11 Junii op de dankdag over de vrede dede Jan Alderts als Boekhouder diaconie rekeninge, versoekende beneffens Berent Feikes dimissie van dese dienst welke bekomen hebbende tot diacon buiten t dorp is verkoren Sicco Reinders en in t dorp Jacob Jurjens, welke na driemalige kondiginge in den dienst zijn bevestigt op 29 dito

Den 13 Julii is het avontmaal des Heren gehouden als voren

Den 19 Octobr: Is het avontmaal des Heren gehouden, zijnde tot ons overgekomen
Willem Mellema met Attestatie van Garnwert

Den 28 Decemb: Is het laaste avontmaal des Heren van dit jaar en van mijn dienst gehouden. Zijnde op belijdenis des Geloofs met veel genoegen de gemeente toegevoegt:
Pieter Cornellis, en
Roelfke Abels, huisvrou van Sicco Reinders.

Art: 1. De vorige Boekhouder der diaconie Jan Alderts door zijn successeur Karel Reneken Oosterhuis agterhaalt zijnd dat er verscheide misslagen begaan waren tot nadeel van de diaconie, zo heeft Karel Reneken Oosterhuis zulx den Ew: Kerkenraadt bekent gemaakt, waar op Jan Alderts ontboden en voor de Kerkenraadt verschenen zijnde, angenomen heeft zulx te vergoeden.
Edoch in t vervolg van tijt meer misslagen ontdekt zijnde heeft zulx grote argwaan ja meer als argwaan verwekt als of zulx met opset mogte geschiet zijn en hier door groot gerugt en irgernisse in de gemeente ontstaan, hoewel Jan Alderts het gelt tot genoegen des kerkenraats an 2 diaconen in praesensie van den Predicant gerestitueert heeft, zo is daar door de ergenisse niet weggenomen waarom de Ew: Kerkenraat heeft goetgevonden dat Jan Alderts eerst door den Predicant eens verstaan zoude worden voor dat men men hier verder iets in dede, welke hem tegen t vorige avontmaal ontboden heeft, hebbende angenomen te komen, doch is niet gecompareert, om reden die hij nu gegeven heeft dat zijn nabuir was impotent geweest. Het laaste avontmaal genadert zijnde hebben de leden van de Ew: Kerkenraadt nodig geoordeelt voor die tijt hier in te voorsien te meer omdat de tegenwoordige Boekhouder an hem bijzonder geergert was wegens gerugten als of Jan Alderts hem zou beschuldigt hebben als of hij hem niet ter goeden trouwe behandelt hadde, en door zijn gedrag ook genoegsaam toonde dat Jan Alderts ook iets tegen hem hadde.

de Ew: Kerkenraadt dit in overweginge genomen hebbende heeft nogmaals goetgevonden dat Jan Alderts bij den Predicant zou ontboden worden om hem alleen te verstaan, met Karel Reneken Oosterhuis om was t mogelik de ergenisse in t gemeen en t particulier ongenoegen tusschen hen beiden weg te nemen, waarop den Predicant Jan Alderts wederom ontboden heeft doch is niet gekomen.
de Predikant hiervan rapport gedaan hebbende heeft de Ew: kerkenraadt goetgevonden hem door den Schoolmeester te laten citeeren tegen den 26 deses na de proefpredicatie doch heeft in plaats van te compareeren den Predicant een briefje te huis gestuirt waar in zig om gemeende reden excuseert om voor de kerkenraadt te compareren. de Predicant hier van rapport gedaan hebbende zo wierde nochmaals in de Ew: kerkenraadt goetgevonden dat de Predikant noch een tentamen zou doen door een briefje om hem te overreden van doch eindelek te compareren en hem onderwijlen an te zeggen dat zig van t avontmaal des Heren moest onthouden welke van die uitwerkinge geweest is dat hij eerst bij den Predicant zig vervoegt heeft, die hem onderstaan hebbende en verslag van t oogmerk des kerkenraads gegeven hij angenomen heeft te compareren tegens heden op welke de kerkenraadt belegt was.  hier van den kerkenraat verslag gedaan hebbende zijn op t versoek van Jan Alderts de leden des kerkenraats in de Pastorie vergadert en hebben sessie genomen.

Art: 2 stonde binnen bovengemelde Jan Alderts die vorens den Predikant te kennen gegeven hebbende dat zijn ongehoorsaamheit an den kerkenraadt al mede uit ongenoegen tegen Karel Reneken Oosterhuis ontstaan was, zo vonde de Ew: Kerkenraadt goet hem hier eerst over te verstaan. hebbende de Predicant hem voorgestelt welke de beswaarnissen waren die hij tegen Karel Oosterhuis hadde in te brengen; waarop antwoorde dat hij hem op vele plaatsen, en bij vele menschen hadde gecalangeert,  doch gevraagt zijnde met wat woorden wilde hij die niet noemen, maar hem alles geerne kwijtschelden als zig in t toekomende daar van wilde wagten; waar op Karel Oosterhuis inbragte t gene hij zou gesegt hebben als of hij zijn bark hadde verandert en hem noch tot een schelm zou maken, t welke Jan Alderts ontkende.
ondertusschen van weersijden beleden hebbende dat zij door driften wel van malkander iets gesegt hadden dat tot kleinagtinge konde dienen, zo hebben zij van weerzijden belooft voortaan in vrienschap te leven onder die voorwaarde dat Jan Alderts moeste bekennen wat de sake angaat het agterhalen van de reken, dat Karel Reneken Oosterhuis daar in gehandelt hadde als een eerlik man en Boekhouder betaamde, die t nadeel van de diaconie verpligt is te schutten als hij t ziet. t welke ook van Jan Alderts erkent is en dat hij in desen niet tegen hem hadde maar dat hij zulx te veel hadde verbuit en uitgemeten, t welke belooft is van de gehele kerkenraadt om niet verder te doen, dus is dese sake zo ver bijgelegt.

Art 3: Wiert van de predikant an Jan Alderts voorgehouden in praesentie van de leden des Kerkenraats, t gene hem alleen insgelijks gedaan hadde of hij voor got in dese vergadering wel diende betuigen dat hij in dese gehele handel van de diaconie rekeninge nooit met opset kwalijk gehandelt hadde gelijk de kerkenraadt vermoede. waarop hij Ja heeft geantwoort en dat hij nooit zoude belijden dat hij met opset in desen kwalik gedaan hadde, waarop hem van den Predikant wierde voorgehouden dat of schoon hij zulx hier verbergde hij zulx voor got nooit konde doen, en als hij hier geen belijdenisse en berouw toonde dat het voor de grote vierschaar te laat zou zijn, en dat wij daarom hem belijdenisse afvergden als het waar was enkel tot beste van zijn ziele en doch hij bleef bij t ontkennen en zeide dat hij zulx nooit zoude doen. hierop wierde hem van den Predikant voorgestelt of hij evenwel niet belijden moest dat vooronderstelt zijnde dat zulx uit onagtsaamheit geschiet was dat hij evenwel een onverschoonlike schult begaan hadde. dat daar hij gestelt was om t voordeel der diaconie te behertigen door zijn toedoen evenwel zoveel nadeel hadde toegebragt was het niet ontdekt. Ja dat hij hier door grote ergenisse an de gemeente hadde gegeven en bijzonder den kerkenraadt door zig zo lange van hare gehoorsaamheit te onttrekken. Waarop hij Ja heeft geantwoort en dat hij met zijn eigen ogen abbuisen er in gesien hadde en dat het hem moeijde[?]

Art 4: hierop versogt zijnde uit te gaan heeft de Predikant in omvrage gelegt hoe verder in desen te handelen en is na rijp overleg goetgevonden om Jan Alderts boven de suspensie die reets geschiet was hem noch een vierendeel jaars van het H: Avontmaal des Heren te suspenderen of zulx noch meer tot zijne vernederinge mogte dienen.

Art 5: hier op Jan Alderts binnen geroepen zijnde is hetgene dat hij vorens beleden hadde nochmaals door den Predikant herhaalt en gevraagt of hij daar bij persisteerde, waarop Ja geantwoort hebbende hem voorgestelt wierde de sententie des Kerkenraadts, en gevraagt of hij zig de censure onderwierp? waarop hij insgelijx Ja heeft geantwoort dat hij zulx moeste doen.

Art 6: waarop de vergaderinge na danksegginge tot got in smekinge om zegen over t verhandelde is gescheiden.
Gedaan in Noorthorn den 28 Decemb: 1749 en dese acta geresumeert zijnde op 1 Jan: 1750 getekent uit aller naam.
H: Janssonius,
Pred: te Noorthorn

1750
den 5 Januarii Is Tjipke Harkes, Huisvrou van de schoolmeester Jilje Sipkes (op sterke intentie en grote begeerte om deelgename van s Heren Tafel te zijn en na ingenomen advijs van den christeliken kerkenraat) belijdenisse des geloofs afgevergt en angenomen om vervolgens de gemeente te worden voorgestelt als een nieuw lidmaat hebbende angenomen zij na vermogen verder in de here der waarheit te oefenen.
Na dat de Heer H: Janssonius op den 4 Januaris 1750 sijn afscheidt van deese gemeente had genomen met de woorden uit Hand: 21 : 14 is des Heeren Nagtmaal hier gehouden op den 22 Maart en bedient door Dos Muntinghe Eccl: tot Nijzijl. Nadat de voorbereidings preedicatie gedaan was door Dos Meijer Eccl: op Den Ham en Fransum.

Den 21 Junii is het H: Avondmaal des Heeren in deese gemeente in uitwendige vreede gehouden en zijn de bond segelen uitgedeelt en bedient door de Eerw: Dos Brucherus Eccl: tot Lettelbert na dat de voorbereidings preedicatie gedaan was door onse geweesene leraar H. Janssonius nu praedicant tot Cropswolde.


Namen der Ledematen dezer Gemeente, bij mij
M. Hagenouw alhier gevonden, en angenomen of toegekomen.

[twee kolommen, hier onder elkaar]

[1e kolom]
Jan Uiges
Jan Abbes
Ida Abbes

Niezijn Ejes Feringa huisv.  \wd./ van d'Hr. Hindr. Bennema
Lutske Pijbes
Tietie Sijbrands wd. van J. Bennema
Albert Berents
Gerrit Derks
Grietie Jans
Aafke Pieters Feijtema
Trijntie Jans
Claas Derks
Grietie Pieters
Hilje Egges
Boukje Jans
Jan Holscher
Trijntie Abels
Eltie Clasen

Juffr. Henrica Bennema
Trijntie Tonnis
Claas Harms
Tieert Hijlkes
Temke Clasen
Jebbijna Uipkes
Claaske Lues
Uibel Alles
Garmt Everts
Epke Everts
Hindrikje Derks
Luitien Jans
Wefke Dates
Lippe Feijkes

Hiltie Warners
Juffr. Geertruida Bennema
Juffrou Geertruida Bennema
Roelofke Jans
Niezijn Swijters
Trijntie Willems
Tieetske Tonnis

Tees Tonnis
Jacob Jans
Rekenmr. Eje Bennema
Sjouke Andries
Dieuwerke Reinderts


[2e kolom]
Ebke Crijns
Age Andries
Eelke Cornellis
Freeke Jacobs
Jan Temmes

Doct. Nicolaas Elleri
Anje Clasen
Antie Eeuwes
Geeske Jans
Tieert Wijchers
Antie Jans
Beerent Feijkes
Aaltie Teekes
Jan Alderts
Hendrik Jans
Jilje Sipkes
Schoolmr.
Fenna Hulsebos
Anje Jacobs
Fetje Jans
Caarl Oosterhuis
Andries Pieters
Wilmke Pieters

Claas Cornellis
Lubge Engelberts
Sicke Reinders
Roelofke Abels
Pieter Cornellis
Tipke Harkes
Maria Cost
Huisv. van mij M. Hagenouw
Jelte Gaaijkes
Uitie Cornellis
Hiltie Reinders
Grietie Jans
Jurrien Folkers


1750

Na dat het den Groten Herder Sijner schapen behaagt had, den Wel Eerw: Godz: Heer Hillebrandus Jansonius Ordin: Leeraar dezer Gemeinte te verplaatsen van hier naar Cropswolde onder t E: Classis van Groningen, en dus dese Gemeinte ruim drievieren deel Jaars zonder Herder, heeft egter de Heere de Hertes der H: H: Collatoren alras geneijgt dese plaats wederom te voorsien, en daarheen te sturen om eenparig met algemeene instemming deser Gemeinte mij, M: Hagenouw Eccl: tot Lutkegast te roepen tot ordin: Herder en Leeraar: welk Beroep na enige dagen beraad heb goedgevonden te accepteeren en ben na drie agter een volgende proclamatien Alhier in den H: Dienst ingezegent den 20 7br. 1750. Zijnde de zegenwensinge gedaan door D: R: van der Sloot pred. tot Grijpskerk en D: N Munting pred: tot Niezijl doende D: D: Meijer pred: op den Ham en Fransum de Bevestigingspredicatie uit 2 Cor 4 : 6 gelijk ook ik mijn intrede uit Eph: 6 : 19 en t eerste lid van 18, 20
te deser tijd bestond de kerkenraat uit:
Meinardus Hagenouw als predicant
Jacob Lues       )
Nicolaus Elleri ) als Ouderlingen
Carel Reneken Oosterhuis  )
Sicco Reinders                      )
Jacob Jurriens                      ) diakonen
zijnde Jilje Sipkens Schoolmeester in der tijd

Den 27 7br is met meerderheid van stemmen vercoren tot Diaken Andries Pieters collector welke na 3 maal de Gemeinte voorgestelt zijnde is Bevestigt den 11 Octobr. Karel Oosterhuis afgaande

Den 2 Oct: is na voorgaande proefpredicatie (geen visitatie kunnende verrichten wegens de te korten tijd cedert mijn Bevestiging alhier) in Consistorio niets voorgekomen en daarop des H: H: Avondmaal gehouden den 4 dito.
Mede is op dato des 4 deses in volle consistorio beraamt
Art 1 dat niemand van de Leden derselven (onder censure) sig sal onderstaan, om zaken van belang het consistorium betrekkelijk aan andere, daar niet toebehorende, te verhalen, maar de an hem aan vertrouwde zaken geheim houden op dat dat de ruste niet gestoort werde.
Art 2 als ook, dat de Boekhouder Diaken in der tijd, verpligt sal zijn om beneffens andere Lasten, der Diakonie specteerende, ook proces zaken van wat natuur ook, op sijn Naam over te nemen, op dat den afgaanden volgens de natuir der zaak daar van werde gelibereert.
Aldus geteekent den 4 Oct: 1750 uit aller naam:
M: Hagenouw,
Eccl. tot Noorthorn.

Den 26 Dec: is na voorgaande visitatie alhier in t Carspel (sullende in t vervolg om t ander vierendeel Jaars in en buiten het Dorp visiteeren) en proefpredicatie in consistorio niets voorgekomen en daar op des Heeren H: Avondmaal gehouden den 27 dito.

1751
24 Meert Zijnde woensdag en Algemene Bededag is na voorgaande visitatie en proefpredicatie in consistorio niets voorgekomen, en is daar op des Heeren H: Avondmaal gehouden den 28 dito.
Ook zijn tot Ledematen angenomen op Belijdenis des Geloofs:
Uitie Cornellis op de Oxuwaart en
Jelte Gaaijkes in t Noort

25 Junij is na voorgaande Visitatie en proefpredicatie in Consistorio niets voorgekomen en daar op des Heeren H: Avondmaal gehouden den 27 dito.
Ook is tot Lidmaat op belijdenis des Geloofs de Gemeinte toegevoegt
Hiltie Reinders Dienstmaagt van Carel Oosterhuis

25 dito zijn ook op nieus tot Diakenen vercoren, in het Dorp: Mr. Claas Derks, en buiten Pieter Cornellis, welke na driemaalige kundiginge bevestigt sijn, den 25 Juli, terwijl Jacob Jurriens en Sikke Reinders diaconie rek: in behoorlijke forma, hebbende verrigt, en hare dimissie hebbende versogt, afgegaan zijn.

24 7br is na voorgaande Visitatie en proefpreedicatie in Consistorio niets voorgekomen, en daarop des Heren H: Avondmaal gehouden den 26 dito.
Ondertusschen zijn door attestatie onse Gemeinte toegevoegt
Jurrien Folkerts van Zuiderhuisterveen in Friesland
en Grietie Jans, Huisvrouw van Uipke Engelbertz van Grijpskerk

25 Dec.is na voorgaande Visitatie en proefpredicatie in Consistorio niets voorgekomen en daar op des Heren H: Nagtmaal gehouden den 26 dito.

1752
Den 20 Febr: Den Oudsten Ouderling deser plaats Mr. Jacob Lues den weg van alle vlees gepasseert sijnde, soo is wederom met eenparigge stemmen tot Ouderling in datselfts plaats vercoren Berent Feijkes welke na drie voorgaande afkondiging in sijn dienst bevestigt is den 12 Meert.

Den 22 Meert is na voorgaande Visitatie en proefpredicatie in consistorio weinig van belang voorgekomen, alleenlijk enige ledematen verschil hebbende, welke nog tijdig verenigt zijn, en daar op des Heren H:Nagtmaal gehouden den 26 Meert.

Den 23 Junij is na voorgaande Visitatie en proefpredicatie in Consistorio niets voorgekomen, en daarop des Heeren H: Nagtmaal gehouden den 25 Junij

Den 29 Sept: is na voorgaande Visitatie en proefpredicatie in Consistorio niets voorgekomen, en daar op des Heeren H: Nagtmaal gehouden den 1 Octbr:

1 Octbr: is mede door meerderheid van stemmen tot Diaken uit het Dorp vercoren Teije Alberts welke na driemalige kundiging bevestigt is den 22 dito, hebbende ondertusschen de Collector Andries Pieters sijne Diakonie rek: in behoorlijke forma verrigt en sijne dimissie becomen.

24 Dec: is na voorgaande Visitatie en proefpredicatie in Consistorio niets voorgekomen, en daar op des Heeren H: Nagtmaalgehouden den 25 dito.

1753

23 meert is na voorgaande Visitatie en proefpredicatie des Heeren H: Nagtmaal gehouden den 25 dito.

Ook zijn door belijdenis tot Ledematen dese Gemeinte toegevoegt
Claaske Olthofs, Huisvrouw van de Coll: Andries Pieters
Frouke Jans, Huisvrouw van Duirt Jans
Egbert Gaaijkes
Ariaantie Hijlkes, Huisvrouw van Egbert Paaijkes
Grietie Christiaans, Dienstmaagt van Pastor Loci

Art 1: mede is in Consistorio voorgekomen, hoe Doct: N: Elleri Ouderling en Antwoorder deser plaats sig enige dagen bevorens, bij sekere gelegenheid, an grove zonden had schuldig gemaakt, waar door de Gemeinte in t gemeen, en de Consistorie in t besonder grotelijks
gergert waar, en derhalven tot nadere kennis van zaken, bij provisie van het Avondmaal en antwoorden gesuspendeert.
Art 2: De reden van Ergernis nader vernomen, en kenlijk geworden zijnde is het advijs van de Consistorie geweest, hem N: Elleri voor te houden of ook geresolveert was, wegens die begane misdaat, opentlijk voor de Gemeinte te verclaren, voor eerst, dat gesondigt, en de Gemeinte grotelijks gergert had, ten tweeden kwijtschelding en vergeving te verzoeken, ten derden, belofte van beterschap, onder Gods genade, mits de Censuire onderhevig te blijven, tot het naast volgende Avondmaal, dit voorstel van hem angenomen zijnde, is sulx ter uitvoer gebragt den 8 April 1753.
Actum Noorthorn in Consistorio den 25 meert 1753 uit aller Naam
M: Hagenouw
past: te Noorthorn

10 Junij zijn door meerderheid van stemmen tot Diakenen deser plaats vercoren Jacob Tijssens binnen en Utie Cornellis buiten het Dorp terwijl Claas Harms en Pieter Cornelis haare dimissie versogt en becomen hebben, ook heeft Teije Alberts als Diaken Boekhouder

29 Junij is na voorgaande visitatie en proefpredicatie in consistorio niets voorgekomen, dan alleen is de Doctor N: Elleri weder van sijn censuir ontslagen, en in de Gemeenschap onser Kerk, onder toewensinge van s Heeren zegen, als Ouderling en Lidmaad angenomen,
en is hier op des H: H: Nagtmaal gehouden den 1 Juli.
met attestatie is tot ons van Hoogkerk overgekomen
Eltien Hindriks Wd: van Freerk Borgers en
met attestatie van Cropswolde Antie Floris

20 8br. is Alhier na gehoudene proefpredicatie, gedagtenisse gehouden, onder uitdeelinge van broot en wijn, van onzes zaligm: smertelijk dog voor zijn volk zalig lijden en sterven.
En is met attestatie van Oldehove tot ons overgekomen
Geeske Gosses

Is met Attestatie van Groningen tot deze Gemeinte overgekomen de Heer Jacob Hindrik Junius, den 19 Decemb. 1753.

1754
Den 15 Decemb: is het H: Avondmaal hier gehouden en in vreede bedient door Dominus

J: Munthinge Eccl: tot Nijzijl
Met Attestatie uit s Gravenhage zijn dese gemeente toegevoegt
Valentijn Tijseroort

en Gesina Eppens Ehelieden

1755
Zijn op volgende dagen de bondsegelen van t hoogweerdig Avondmaal alhier uitgedeelt door de Classicale praedicanten in uitwendige ruste en vreede
Den 16 Martius
Den 22 Junii
Zijnde de voorbereidings praedicatien geduurende de vacatura bij beurtverwisselinge gedaan door de Eeerw: nabuurige leeraaren J: Munting en D: Meijer pred. te Nijezijl en op den Ham en Fransum


Namen der Ledematen deeser Gemeinte bij mijne komste alhier den 3 Aug. 1755 gevonden, of zedert dien tijt door mij S.B. Venhuizen aangenomen of met Attestatie tot ons overgekoomen.

Jan Abbes
Berent Feikes
Nicolaus Elleri
chirurgijn
Tijes Tonnis
Jelte Gaaikes
Jacob Jans
Jilje Sipkes
Niesje Feringa
wed. van de Hr. Hend. Bennema
Tietje Sijbrants
wed. van de Hr. Jac. Bennema
Juffer Geertruida Bennema
Juffer Hendrika Bennema
D. Hr. E. Bennema
Geertruida Bennema
Huisvrouw van de Hr. Eje Bennema
Albert Berents
Gerrit Derks
Claas Derks
Aafke Pieters Feitema
Hilje Egges
Boukje Jans
Jan Holscher
Ettje Claassen
Tjeert Wijgers
Garmt Everts
Epke Everts
Wefke Dates
Lippe Feikes
Hiltje Warners
Roelfke Jans
Tjeetske Tonnis
Sjouke Andries
Diewerke Reinderts
Anje Claassen
Ubel Alles
Ebge
Crijns
Eelcke Cornellis
Freeke Jacobs
Antje Eeuwes
Antje Jans
Uitje Cornellis
Jan Alders
Fenna Hulsebos
Carel Oosterhuis
Andries Pieters
Willemke Pieters
Sicke Reinders
Roelfke Abels
Pieter Cornellis
Jullina Themmen
Huisvr. van mij, S.B. Venhuisen
Hiltje Reinders
Grietje Jans
Jurrin Folkerts
Tipke Harkes
Jacob Thijssen
Egbert Gaaikes
Ariaantje Hijlkes
Jacob Jurriens
Frouke Jans
Hendrik Jans
Eltje Hendriks
Geeske Gosses
de Heer Jacob Hendrik Junius
Themke Klaassen
Claaske Lus
Anje
Huisvrouw van Date Crijns
D. Hr. Rekenmeester Menno Bennema door mij aangenoomen Meert 1756
Jan Berents aang. Juni 1756
Derk Benediktus [en]
Wipke Engelbertus [beiden] aang. Dec. 1756
Albert Jans met Attestatie van Oldehove 1757
Catharina Arnoldi [en]
Aafke Jans [en]
Antje Pieters [en]
Brechtje Jans [en]
Lijsbet Wijbes [en]
Geert Louwes [en]
Knels Pieters [en]
Abel Jans [alle 8] aang. Juni 1757
Agniete Jans wed. van Jan Schipper met Attestatie van Visvliet 1757
Klaas Jans met attestatie van Nijziel 1758
Geertie Geerts Aang. Decemb. 1758
Joest Harms [en]
Derk Gerrits [en]
Anje Olthof [en]
Grietie Coenes [alle 4] Aang. Meert 1759
Jacob Pieters [en]
Lijske Hendriks [beide] Juni 1759 (naa Nijkerk vertrokken)
Jan Meints met Attest. van Niehove
Alstje Jans huisv. van Lippe Feikes aang. sept. 1759
Knelske Hanssen met attest. van Niehove 1760
Grietie Jacobs met attest. van Esing 1760 Meert
Trientie Hindriks [en]
Anje Sijbrants [en]
Anje Hanssen [alle 3] Aang. 20 Juni 1760
Hendrik Halbes 26 Juni 1761 aang.
Knels Hendriks [en]
Imke Sjoerts [beide] Aang. 25 Meert 1762
Meerten Eckes [en]
Leefke Hillebrants [beide] met attestatie van Oldehove
Jan Jacobs [en]
Evert Garmts [beide] aang. den 22 Sept. 1763
Tonnis Meckes en
Klaaske Jans [beide] met attestatie van Gron. 1763
Olgert Jans met Attest. van Zuidhorm 1764
Lijsbet Metting met att. van Gron. 1765
Knelske Berents met attest. van Amsterdam 1766
Renske Onnes [en]
Knelske Onnes [beide] op Bel. aang.
Jan Pieters Nijenhuis [en]
Pieterke Alles [beide] met Att. van Gron.
Niesje Bennema [en]
Janna Olthof [en]
Jantie Geerts [en]
Abeltie Derks [alle 4] op Bel. aang. 1767
Sijbrig Peeters met Att. van Den Ham 1768
Fenna Frijmoet op Belijd. aang.
Grietie Jans [en]
Alegonda Elleri [beide] op Bel. aang. 1769
Greetie Klaassen met Att. van Nijezijl 1770
Jacob Peeters [en]
Lijske Hendriks [beide] met Att. weer van Nijkerk 1771
Jan Jacobs [en]
Geertie Tjeerts [beide] op Bel. aang.
Trientie Lubbers met att. van Nijezijl
Wendelena Tonnis Rodius met Att. Middelstum
Derk Berents op Belijd. aang.
Martie Andries op belijd. aang. 1772
J.G. Geertsema met attest. van Grijpskerk
Paul Jebbes [en]
Elisabeth Jans [beide] met att. van Sandeweer
Greetie Lubbers op Bel. aang.
Aldert Jans [en]
Date Jacobs Homan [en]
Knels Gerkes [alle 3] op Bel. aang. 1773
Engelina Harms met att. van Gron.
Jacob Jans [en]
Anke Harmannus [en]
Geertie Jans [alle 3] op Bel. aang. 1774
Jan Alberts met att. van Oldehove
Hijlke Klaassen [en]
Lubke Arens [beide] op Bel. aang.
Roelf Meints op Belijd. aangenomen
de Schoolmeester Lucas Wessels 1775 met attest.
Knelske Jans jonge dogter op Belijd.
Henrikus Roelfs op Belijd.
Stijnje Lippes op Belijd.
Fetje Hotses op Belijd.
Geert Cornelis Plenter met attest.
Truitie Jans met attest.
Engelbartus Grommers op belijd. 1776
Grietie Harkes op Belijd.
[ volgen nog 6 namen op onleesbare foto, maar staan rechts in afgesneden stuk ... ]
Etjen Schuringa met Attest. ....
Petrus Venhuisen op belijd. ang.
Tietie Hiddes Nan...
Egge Jijwes op ....
Douwe Knels op ....
Hiske Jans met ...


Namen der Ledematen deeser Gemeinte bij mijne komste alhier den 3 Aug. 1755 gevonden, of zedert dien tijt door mij S.B. Venhuizen aangenomen of met Attestatie tot ons overgekoomen.

Jan Abbes
Berent Feikes
Nicolaus Elleri
chirurgijn
Tijes Tonnis
Jelte Gaaikes
Jacob Jans
Jilje Sipkes
Niesje Feringa
wed. van de Hr. Hend. Bennema
Tietje Sijbrants
wed. van de Hr. Jac. Bennema
Juffer Geertruida Bennema
Juffer Hendrika Bennema
D. Hr. E. Bennema
Geertruida Bennema
Huisvrouw van de Hr. Eje Bennema
Albert Berents
Gerrit Derks
Claas Derks
Aafke Pieters Feitema
Hilje Egges
Boukje Jans
Jan Holscher
Ettje Claassen
Tjeert Wijgers
Garmt Everts
Epke Everts
Wefke Dates
Lippe Feikes
Hiltje Warners
Roelfke Jans
Tjeetske Tonnis
Sjouke Andries
Diewerke Reinderts
Anje Claassen
Ubel Alles
Ebge
Crijns
Eelcke Cornellis
Freeke Jacobs
Antje Eeuwes
Antje Jans
Uitje Cornellis
Jan Alders
Fenna Hulsebos
Carel Oosterhuis
Andries Pieters
Willemke Pieters
Sicke Reinders
Roelfke Abels
Pieter Cornellis
Jullina Themmen
Huisvr. van mij, S.B. Venhuisen
Hiltje Reinders
Grietje Jans
Jurrin Folkerts
Tipke Harkes
Jacob Thijssen
Egbert Gaaikes
Ariaantje Hijlkes
Jacob Jurriens
Frouke Jans
Hendrik Jans
Eltje Hendriks
Geeske Gosses
de Heer Jacob Hendrik Junius
Themke Klaassen
Claaske Lus
Anje
Huisvrouw van Date Crijns
D. Hr. Rekenmeester Menno Bennema door mij aangenoomen Meert 1756
Jan Berents aang. Juni 1756
Derk Benediktus [en]
Wipke Engelbertus [beiden] aang. Dec. 1756
Albert Jans met Attestatie van Oldehove 1757
Catharina Arnoldi [en]
Aafke Jans [en]
Antje Pieters [en]
Brechtje Jans [en]
Lijsbet Wijbes [en]
Geert Louwes [en]
Knels Pieters [en]
Abel Jans [alle 8] aang. Juni 1757
Agniete Jans wed. van Jan Schipper met Attestatie van Visvliet 1757
Klaas Jans met attestatie van Nijziel 1758
Geertie Geerts Aang. Decemb. 1758
Joest Harms [en]
Derk Gerrits [en]
Anje Olthof [en]
Grietie Coenes [alle 4] Aang. Meert 1759
Jacob Pieters [en]
Lijske Hendriks [beide] Juni 1759 (naa Nijkerk vertrokken)
Jan Meints met Attest. van Niehove
Alstje Jans huisv. van Lippe Feikes aang. sept. 1759
Knelske Hanssen met attest. van Niehove 1760
Grietie Jacobs met attest. van Esing 1760 Meert
Trientie Hindriks [en]
Anje Sijbrants [en]
Anje Hanssen [alle 3] Aang. 20 Juni 1760
Hendrik Halbes 26 Juni 1761 aang.
Knels Hendriks [en]
Imke Sjoerts [beide] Aang. 25 Meert 1762
Meerten Eckes [en]
Leefke Hillebrants [beide] met attestatie van Oldehove
Jan Jacobs [en]
Evert Garmts [beide] aang. den 22 Sept. 1763
Tonnis Meckes en
Klaaske Jans [beide] met attestatie van Gron. 1763
Olgert Jans met Attest. van Zuidhorm 1764
Lijsbet Metting met att. van Gron. 1765
Knelske Berents met attest. van Amsterdam 1766
Renske Onnes [en]
Knelske Onnes [beide] op Bel. aang.
Jan Pieters Nijenhuis [en]
Pieterke Alles [beide] met Att. van Gron.
Niesje Bennema [en]
Janna Olthof [en]
Jantie Geerts [en]
Abeltie Derks [alle 4] op Bel. aang. 1767
Sijbrig Peeters met Att. van Den Ham 1768
Fenna Frijmoet op Belijd. aang.
Grietie Jans [en]
Alegonda Elleri [beide] op Bel. aang. 1769
Greetie Klaassen met Att. van Nijezijl 1770
Jacob Peeters [en]
Lijske Hendriks [beide] met Att. weer van Nijkerk 1771
Jan Jacobs [en]
Geertie Tjeerts [beide] op Bel. aang.
Trientie Lubbers met att. van Nijezijl
Wendelena Tonnis Rodius met Att. Middelstum
Derk Berents op Belijd. aang.
Martie Andries op belijd. aang. 1772
J.G. Geertsema met attest. van Grijpskerk
Paul Jebbes [en]
Elisabeth Jans [beide] met att. van Sandeweer
Greetie Lubbers op Bel. aang.
Aldert Jans [en]
Date Jacobs Homan [en]
Knels Gerkes [alle 3] op Bel. aang. 1773
Engelina Harms met att. van Gron.
Jacob Jans [en]
Anke Harmannus [en]
Geertie Jans [alle 3] op Bel. aang. 1774
Jan Alberts met att. van Oldehove
Hijlke Klaassen [en]
Lubke Arens [beide] op Bel. aang.
Roelf Meints op Belijd. aangenomen
de Schoolmeester Lucas Wessels 1775 met attest.
Knelske Jans jonge dogter op Belijd.
Henrikus Roelfs op Belijd.
Stijnje Lippes op Belijd.
Fetje Hotses op Belijd.
Geert Cornelis Plenter met attest.
Truitie Jans met attest.
Engelbartus Grommers op belijd. 1776
Grietie Harkes op Belijd.
[ volgen nog 6 namen op onleesbare foto, maar staan rechts in afgesneden stuk ... ]
Etjen Schuringa met Attest. ....
Petrus Venhuisen op belijd. ang.
Tietie Hiddes Nan...
Egge Jijwes op ....
Douwe Knels op ....
Hiske Jans met ...


1794
[Rindert Meines Kruizinga is op 26-1-1794 als predikant van Noordhorn in zijn dienst bevestigd door ds. Meije van Den Ham en Fransum, Gockinga van Grijpskerk en P. Mettevier van Niezijl]

en bestond de Kerkenraad uit de volgende Leden

Rindert Meines Kruizinga
Ouderlingen:
Nicolaus Elleri
Hijlke Klazens

Diakonen:
Date Homan
Knellis Gerkes
Gaeike Egberts

Schoolmeester:
Lucas Wessels schoolmeester

20 April
met attestatie van Groningen overgekomen Carel Opten en vrouw Geesje Bozen, als ook van Den Ham Aalke [?]Wolters.

8 Juni
Heeft Date Homan als afgaande diaken boekhouder [...] rekening gedaan [en is opgevolgd door] Gaaike Egberts. Nieuwe Diakenen Jans Jansen en Sjoerd Medsker.

27 Julij
van Appingedam tot ons met attestatie overgekomen Thomas de Broos en vrouw Bijfke Gaukes.

1795
5 April
met attestatie van Anlo uit het Landtschap Drenthe overgekomen Eelje Grevijlink. [op 26-1-1795 in Anloo met predikant Rindert Kruizinga getrouwd]

24 mei
heeft de Boekhoudende Diaken Cnellis Gerkes ten overstaan van de Kerkenraad [...] rekening gedaan [...] zijnde in plaatse van deze afgaande Diaken op dezen Pinxtertijd de nieuw aangestelde Diaken Arend Jans in zijne bediening ook bevestigt geworden.

1796
27 Maart
na voorafgaande belijdenis aangenomen Zijtske Homan van Noordhorn.

16 October [niemand]

1799
20 December
op gedane belijdenisse des geloofs tot Lidmaat en Lidtmatessen bij het Gereformeerde Kerkgenootschap te Noordhorn door mij R.M. Kruizinga predikant in der tijd aangenomen Jacob Hoezum en Eeske Homan Echte Lieden, gelijk ook Anje Jacobs Huisvrouw van Pieter J. Regenbach [Reichenbach] en Catarina Jans.

1809
21 Maart zijn op Belijdenisse des Geloovs tot Lidmaten aangenomen
Alje Meints
Luitje Jans
Harke Alberts
Hilje Jans
Huisvrouw van Auke Uips.
en met Attestatie van Lidmaatschap tot de Gemeente toegekomen
Gaaijke Pieters van Grijpskerk
van Ulrum Jeltje Jakobs Huisvrouw van Hindrik Neeven


[Lijst begint in handschrift van Gisbertus Heijdanus, bevestigd 24 feb. 1667]

Namen van de Ouderlingen deser Gemeijnte
tot Noordthorm welcke alhijr van mij gevonden ende
door versterff malkanderen gesuccedeert zijn.

Bieuwe Hermens Coopman tot Noordthorm (verstorven den    )
Jan Mennes Huijsman op Oxuwaert (verstorven den 27 Octob. 1670)
Ude Janssen Glasemaker (verstorven)
Jilje Gerrits Eijsema bij de Kolck (verstorven den 8 Maij 1674)
Jacob Reijnties Huijsman op Oxuwaert (verstorven in April 1702)
Egbert Jansen Collector tot Northorm (verstorven)
Geert Jans Coopman in Noorthorm (gestorven)
Peter Hansen Feijtema (verstorven den 19 Martius 1704)
Roelof Folkerts verkoren den 25 Junij 1702 (gestorven den 4 Maert 1705)
Onno Gerrits Bakker verkoren den 27 julij 1704 (vertrocken na Kollum)
Gerrit Gerrits huisman op Oxwert verkoren den 26 julij 1705
Louwe Klaassen Smit verkoren in 8br 1709
Claas Rickerts Chijrurgijn  -  - [=verkoren in] 1720
Jan Pieters Schoenbakker [en]
Oetze Sjoerts huisman op Oxuwert beijde verkoren 1728
Gerrit Derks Huisman in t Noord verkoren 14 Aug 1735
Coene Harms Bakker verkoren 14 Junij 1739
Jacob Luijes in de Snikstal verkoren 6 april 1744
Nicolaus Elleri Chirurgijn verkoren den 20 Maji
en bevestigt den 3 Junii 1748 dico 3 Junii 1748
Berent Feijkes vercoren den 20 februari bevestigt den 12 meert 1752


[Onderstaande lijst is in n regelmatig handschrift, kennelijk ergens in de 18e eeuw van oudere registraties overgeschreven.]

Namen Der Diaconen in Voorgaande
jaren malkanderen gesuccedeert.

Pieter Jans Huisman op Oxuwaart
Jacob Pieters Harbargier
Onno Uges Huisman ten Oosten op t Hoge
Egbert Jansen Collector en Schatbeurder
Cornellis Seckema Huisman
Geert Jans Coopman
Heere Mentes Huisman bevestigt den 3 Xbr 1671
Jan Cornellis Rott Cuiper bev. den 25 apr. 1673
Cornellis Jans Huisman bev. den 23 aug. 1674
Louwe Clasen Smit bev. den   1675
Jan Jacobs Huisman op Oxuwaart bev. den 1 apr. 1677
Berent Iwema Laken Coper bev. den
Menno Jansen Huisman bev. den 15 Juli 1680
Claas Jansen Coopman bev. den
Roelof Folkers Huisman bev. den    Juli 1684
Pieter Hansen Feitema bev. den 20 Juli 1686
Ulfert Jansen Huisman bev. den 28 Juli 1687
Onne Gerrits Bakker vercoren den 2 Aug. 1689
Jan Edzers Huisman Verc. den 14 7br 1690
Anno Brands Huisman verc. in febr. 1691
Willem Hindrix Bakker Verc. 15 Janr. 1693
Gerrit Gerrits Huisman Verc. 13 Meij 1694
Claas Rikkerts Chirurgijn Verc. 20 7br 1696
Jan Jans Huisman Verc. 26 Xbr 1697
Jan Pieters Schoemaker Verc. 26 meert 1699
Hero Mentes Huisman Verc. 16 Juni 1700
Thomas Pieters Schoemaker Verc. 26 Juni 1701
Ouge Onnes EijgenErfde Huisman verc. 25 Juni 1702
Jacob Eves Cremer Verc. 15 Juli 1703
Jan Jans Junior Verc. 27 Juli 1704
Arien Jacobs Bakker verc. 26 Juli 1705
Hindrik Jacobs Huisman op Oxuwaart Verc. 1 aug. 1706
Warner Jans Pelmulder Verc. 14 aug. 1707
Michiel Cornellis Huisman in t Noorden Verc. 7br 1708
Eijlko Jans Coopman verc. 8br 1709
Derk Garremts Huisman op Oxuwaart Verc. 7br 1710
Temmo Clasen Molenaar verc. 8br 1711
[linkermarge:]
in Dom. Themmen tijd
[/marge]
Krijne Sijmens 1715
Reinder Cornellis 1716
Arent Egberts 1717
Valentijn Jacobs 1718
Gerrit Derks 1719
Benedictus Abels 1720
Halbe Hindrix 1721
Aute Fokkes 1721
Eemo Reits 1722
Jan Roelofs 1723

[Nieuwe blz, in linkermarge  handtekening:]
GHillers
[/marge]

Diakenen bij mijn tijt gevonden als bij vervolg gedurende mijn verblijf aangestelt:

Dauwe Harrijts Mr. Smit [en]
Pieter Jacobs Huisman op Oxuwert 1728 beijde

Garmt Everts Cremer [en]
Julle Brongers huijsman bij 't Tolhuis 1730 beijde zijnde Dauwe Harrijts nog gebleven in zijn dienst

Here Mennes Houtkoper en Collector 1731 zijnde Dauwe Harrijts nog al gebleven neffens Julle Brongers


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.