LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Noorddijk

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
 GrA-1532-15: Lidmaten van Noorddijk 1726 - 1811;
de reden voor de herhaling, hoewel in andere bewoordingen, 
van een aantal inschrijvingen is niet duidelijk;
de gegevens zijn hier vermeld zoals ze achtereenvolgens in het
register voorkomen, hierdoor is de chronologie echter ver te zoeken:
- folio 6v tot en met folio 20v: aangenomen, aangekomen en vertrokken lidmaten van 1726 Ė 1811
- folio 72 en 72v: lijst met aangetroffen lidmaten in 1732
- folio 73 en 73v: aangenomen, aangekomen en vertrokken lidmaten van 1751 - 1776
- folio 74 en 74v : lijst met aangetroffen lidmaten op 18-12-1762
- folio 75: lijst met aangetroffen lidmaten op 22-12-1776
latere tekstuele toevoegingen zijn tussen haakjes geplaatst
- Geert Kamphuis, correcties Ton Bosch 4 april 2006

Ton Bosch stuurde juli 2006 een aanvulling met predikanten en kerkenraad. Deze gelegenheid aangegrepen om onderstaande index te maken. MG aug. 2006.
Dec. 2007: Cor Enter heeft namen vet gemaakt.

- predikanten
- mutaties 1726 - 1811
- lijst 1732
- mutaties 1751 - 1776
- lijst 1762
- lijst 1776
- kerkenraad


[Mutaties predikanten, gezien het handschrift is de lijst opgesteld in 1734/35, eerste deel slecht leesbaar TB]

Noortdijk heeft gehad predicanten als volgt:

1595 Johannes Meijer

1612 Wilhelmus Walraven vertrocken 1614 na WesterEmbden

1615 Jacobus Janiculij Bornb: [?] (dit bijvoeg zal [rest onleesbaar])

1631 Bolardris Stechman overl. 1648

1650 Hercules Harkens Terinckvelt overl. 1660

1662 Henrjcus Bijler vertrocken na 't Hoogezant 1668

1668 Everwinus Palthenus vertrocken naar de Harksteede 1676

1676 Pieter Mees vertr. na Loppersum 1680

1681 Rudolphus Elleri overl. 1699

1700 Johannes Henricus DorriŽ beroepen van Sibaldebuuren
en weeder beroepen tot Hoog Duijtsche [?] predikant in Groningen 1706

1706 Pompejus Heijdanus beroepen van Grote Past... overled. 1718

1720 Harmannus Lenting beroepen van Roowolde overled. 1725 d. 31 jan.

1726 Bernart Cock vertrock. na Lansmeer 1732
(van daar naar Uithuizen in de Ommelanden Ao. 1738, overleden 1742)

1734 Duiko Campingh beroepen van Rijsum uijt Oost-Frieslant
1735 vertrocken na Hillegendsbergh in Zuijt Hollant
(overleden d. 14 maart 1774 zie [rest onleesbaar])

1735 Johannes Ludovicus Gochenius, beroepen van Garsthuizen,
bevestigt den 23 october 1735
1743 vertrokken naar Delfzijl (overl. 1767)

1743 Johannes Arnoldus Eck, beroepen van Lellens 26 april [vlek]
en daarop bevestigt d. 21 jul. van hetzelve jaar
1750 vertrokken naar Sappemeer (van daar na Zutphen en
nu tot Amsterdam, overl. 1792)

1750 Albert Folckers beroepen den 13 maaij, bevestigt
den 5 julij, emeritus 19 juni 1755

1756 Theodorus Lubbers, bevestigd d. 4 jan., beroepen
den 8 october 1755
Vertrokken 1767 naar de Scheemda (nadehand te Groningen en
aldaar verders hoogleeraar in de Godgeleerdheid)

1767 Lambertus van Bolhuis, beroepen den 26 febr.
van Marssum in Westfriesland - bevestigd den 14
junij - weder beroepen te Oostwolde in den Oldamte
den 17 april 1772. Van hier gescheiden den 2 august.
en aldaar bevestigd den 23 august. (later pred. te
Groningen en aldaar overleden. Was de schoonvader
van Pieterke [?] J... van Eerde [namen slecht leesbaar].

1773 Martinus Swijghuisen, beroepen van Farmsum
en bevestigt d. 13 december 1772, van hier beroepen
naar Groningen en gescheideb d. 29 dec. 1776

1777 Antonius Driesen, beroepen van Rottum
in de Ommelanden den 27 maart, en
bevestigd den 25 maij. Overleden
den 7 october 1808 (was een zeer geleerd
man, bijzonder in het Oostersch, de vriend van Muntinghe en
broeder van den hoogleeraar Petrus Driessen)

1809 Wibrandus Johannes Kopius, beroepen van Midlum, in Reiderland,
voormalig Oostvriesland, den 25 october en
bevestigd door D. J. Sannes den 17 december (vertrokken naa Blijham)

1812 J...k [slecht leesbaar] Sannes beroepen van Noordlaren, bevestigd
den 13 november 1812 door Ds. W. J. Koppius
(van hier vertrokken naar Veendam den 27 octob. 1822)

[de lijst loopt nog door tot 1959]


[folio 6v]
Naemrolle der Ledematen tzedert
mijn bedieninge angenomen (of met attest.
overgekomen of vertrokken) tot 't
gebruik van Jeh. H. Avondm. B: Cock.

1726
Klaes Popkes met attest. vertrocken na Middelbert.

1727
Claesien Sickens huisv. van de Schoolmr.
Albert Oltman. (angenomen)

1728
Bartelt Jacobs dienstknegt van de
Hr RaedsHeer Wiechers. (angenomen)

1729
Grietjen Wiechers Huisv. van de School-
mr., Albert Oltman. (angenomen)

1730
Berent Cornelis met attest. van
Middelbert overgekomen.

1731
Tot Ledematen angenomen Harm Jans j[m]
en Saartjen Hijlkes. j.d.
Pieter Cornellis met attest. van Middelb. 
overgekomen.

Den 4 Nov.
Geeske Hepkes met attest. vertrocken
na Engelbert.

Den 9 Nov.
Bartelt Jacobs met attest: vertrocken
na Lewaerden. (met deselve attestatie
weder terug gekomen.)

Den 21. Nov.
tot Lidmaet angenomen Cornelliske Derks
wonende op Ruischer-brugge.

1732
Den 5 Sept.
Hindrikjen Hindricks met attest. van
Middelbert overgekomen.

Den 7 Sept.
Loewijna Cocks met attestatie na
Landsmeer vertrocken.
Geertjen met attest. na Groningen.

[folio 7]
1733
Jan Albers Met een Attesta[tie] van
Noordwolde overgekoomen.
Jan Harms en Aefke Addes met
attestatie vertrocken na Engelbert
Pieter Sijmens met Attestatje vertrocken
Na Loppersum

den 11 Sept. Marije Albers Met een Attestae
van Sljejen uijt drente overkoomen.

1734
Aldert Campen met een attestae
overgekoom van Sljejen uijt drente.

1735
Jan Albers vertrucken Met een attestasie
Na Zuijdewolde
Lucas Hindrijcks en Jantje Pieters van
Scharmer overgekoomen
Marje Albers met een attestaetie
vertrocken na ten Buur.

[folio 8]
Ao 1735. den 11 Decemb.
Met Kerkelijke attestatie van Zuidwolde
is aangekomen Bouke Hanssen
huisvrouw van Coop Reinders.
En op de belijdenisse des geloofs tot
Lidtmaat aangenomen Willem
Roelfs, Schoemaker op Ruischerbrugge.

Ao 1736.
Den 13. Maij Bonneke Tjaarts met Kerkel.
attestatie vertrokken naar Zuidbroek.

Den 17. Junii
En zijn met Kerkelijke attestatien aangekomen:
(obiit) Antje Emmen huisvrouw van Else Derks op
Noorderhogerbrugge, van Grijpskerk; en
Aafjen Jans huisvrouw van Eilert Fokkes, van Slochteren.

[folio 8v]
1738 Den 23. Maart
En zijn op de belijdenisse des geloofs tot
Ledematen aangenomen:
Jakob Geerts, wonende op Oosterhogerbrugge; en
Hilje Jans, jonge dochter
Met Kerkelijke attestatie van Cropswolde is aangekomen
(obiit) Annechjen Geerts, huisvrouw van Hindrik Geerts Maat.

[folio 9]
1738.
Den 1. Decemb. heeft Hilje Jans een Ker-
kelijke attestatie ontfangen, om als Lidtmaat
te Haren toegelaten te worden.

1739. Den 21. Junii
En zijn op de belijdenisse des geloofs wei-
nige dagen tevoren tot Ledematen aangeno-
men en thans tot des Heeren Tafel
genadert de drie volgende personen:
Hindrik Eltjes
Anje Wiltes, huisvrouw van Geert Willems;
en 
Liefke Jans, huisvrouw van Claas Wolters 
(Deze laatste is naderhant met haren man
Claas Wolters vertrokken, hebbende Kerkelijke attestatie ontfangen.)

[folio 9v]
1739. Den 5. Septbr. heeft Aafjen Jans huisvrouw
van Eilert Fokkes een Kerkelijke
attestatie ontfangen, om als Lidtmaat
te Adorp toegelaten te worden.

1740. Den 11. Septbr.
En is thans met Kerkelijke atte-
statie van Ten Buur, als Lidtmaat
aangekomen Maria Evenhuis.

[folio 10]
1741, den 19. Maart
En is met Kerkelijke attestatie van
Middelbert als Lidtmaat aangekomen 
Claas Popkes.

Den 18. Juni
En is met Kerkelijke attestatie van
Garmerwolde als Lidtmaat aange-
komen Weeke Hindriks, huisvrouw
van Claas Mensses.

Den 10. Septbr.
En is met Kerkelijke attestatie van
Groningen, als Lidtmaat bij ons
aangekomen Freerikjen Ukes huis-
vrouw van Jan Dieters, op Ooster-
hogerbrugge.

[folio 10v]
1742. Den 16 Decemb.
En is met Kerkelijke attestatie
van Ten Buur als Lidtmaat bij
ons aangekomen Martjen Hemmes,
huisvrouw van Popke Jans.

1743. den 24. Maart
En zijn op de belijdenisse des geloofs
tot Ledematen aangenomen:
Jantjen Hindriks, huisvrouw van Jakob Geerts;
Geert Willems;
Jan Aalderts; en
Jan Harms.

[folio 11v]
Ao. 1743.d. 8 Septb.
En met eene Kerkelijke Attestatie van Lellens tot deze Gemeente
overgekomen Margje Hindriks, jonge Dogter.
Met een kerkelijk getuijgschrift is te dezer tijdt naar Groningen vertrokken Jan Aalderts.

d. 8. Decemb.
En is kort te voren na voorgaande Geloofs-belijdenisse tot Lidtmaat aangeno-
men Juffer Johanna Margaretha Emilia Eck.

A. 1744. d. 13. Sept.
en zijn met kerkelijke getuijg-schriften vertrokken
Johanna Margaretha Emilia Eck naar Groningen, en
Saartjen Hijlkes, naar Westerbroek.

A. 1745. d. 26. Sept. 
En sijn met Kerkelijke getuig-schriften tot deze Gemeente overgekomen,
Geeske Simons van Middelbert en
Hindrikjen Jans Huisvrouw van Geert Willems van Groningen.

A. 1746 d. 13. Mart.
En zijn na voorgaande Geloofs-belijdenisse tot Lidmaaten aangenomen
Nanning Joesten, en
Hindrik Jans.

d. 19. Jun.
En zijn tot deze Gemeente overgekomen.
Gerrijt Willems
en
Dedje Jans, Egtelieden, met attestatie van Woltersum.

[folio 12]
Saartjen Hijlkes, met attestatie van Westerbroek.
Ook heeft de Heer Jan Samuel Entrup voor zig en desselfs Huisvrouwe
Mevrouw Willemina Swalve eene attestatie van Groningen ingebragt,
om tot Leden in deze Gemeente aangenomen te worden.

A. 1749. d. 14. Septemb.
En is tot deze Gemeente overgekomen,
Grietje Klaassen, Huisvrouw van Onne Jans, met attesta-
tie van Ooster-Wijtwert.
Maar hebben hun attestatie ontvangen, om te Groningen als Le-
den der Gemeente toegelaten te worden Hindrik Eltjes en Geesje
Pieters, deszelfs Huisvrouwe, gewoont hebbende in het Tolhek.

A. 1750. d. 8. Maart
En is na voorafgaande geloofs-belijdenis tot Lidmaat van de Gemeente aan-
genomen Anje Jans, Huisvrouw van Barteld Jakobs, School-Meester.
Gelijk mede Armke Berends, Huisvrouw van Jan Jans van Delden, 
bij Noorder-Hooger-Brugge.
En hebben haar Kerkelijk attestatie ontvangen
Geeske Simons, vertrokken naar Middelbert.
en
Margje Hindriks, naar Sappemeer.

[folio 12v]
1751. d. 14. Meert
En is tot deze gemeente van Sappemeer met Kerkelijk ge-
tuijgenis overgekomen de E. Margje Hindriks
huijsvrouw van Roelef Pieters.

d. 2. Septemb. is in bijwezen van onzen Medebroeder
Popko Jans na gedane belijdenis van mij angenomen de
E. Rudollf Aaldriks. (Evenhuis)

[folio 13]
1757 10. Juli.
En is met attestatie van Groningen overgekomen [Bat]truid
Hillebrands
Huisvrouw van den Schoolmr. Hindrik Harms.

1759
11. Juni
zijnde op belijdenis des Geloofs tot Lidmaten 
aangenomen Sibrand Willems, Klaas Ennes en zijn Huisvrouw
Hilligjen Simons.

30. 10br.
Is op belijdenis aangenomen Hebbeltjen Jans Huisvrouw van Sibrand Willems.

1761 14. Junij
is enige dagen te voren op belijdenis aangenomen Aafke Klaassens

1762
12 Sept.
Woensdags te voren op belijdenis tot Lidmaat aangenomen Klaas Popkes

19. December
Donderdag te voren op belijdenis des Geloofs aangenomen Gerrit Pieters.

1763 19. Juni
zijnde vrijdags te voren met attestatie tot ons overgekomene personen
Klaas Pot en zijn Huisvrouw Trijnje Benes van Warfhuizen.
en
Heiltjen Wieringa van Ter Veer in Zeeland openlijk afgekondigd.

1764 11. Meert
zijnde donderdag te voren de op
belijdenis aangenomen nieuwe Ledematen Derk Gerrits en Luitjen Tonnis
openlijk afgekondigd.

[folio 14]
1766 15. Juni.
is met attestatie van Engelbert
tot ons gekomen Geesjen Timens Dolfing Huisvrouw van Hindrik Jans.

[folio 14v]
Ledematen ten tijde van L. van Bolhuis
1767. den 27. Sept.
zijnde toen als nieuwe Ledematen bij ons aangekoomen en open-
lijk voorgestelt. Rijka Cranssen mijne Huis-
vrouw met attestatie van Groningen en
Juff. Ella Catharina van Bolhuis mijne
Zuster met attestatie van Warffum

1769. 5 meert.
en met attestatie van de lang-
akkerschans overgekoomen Roelf Schierbeek en
Saske Roelfs ter Ham. Echtelieden. zijnde hier
openlijk afgekondigd.

[folio 15]
1770
4 Meert
weeks te vooren op belijdenisse
des geloofs aangenomen en openlijk in de proefpreek den
gemeente voorgedragen Swaantje Hindriks huisvrouw
van Hijlke Gosens.

10 Juni
op belijdenis tot Lidmaat aange-
noomen en afgekondigd Hijlke Gosens.

2 Sept.
met attestatie van de Harkstede als Ledematen tot ons
overgekomen Lammert Mennes en Anje Hindriks.

1771
9 Junii
den 5de voorgaande op belijdenis des geloofs tot Lidmaten aangenomen
Berent Cornelis en Harm Cornelis, en openlijk voorgesteld.

8 decemb.
op belijdenis des geloofs (den 2 dito) tot leedematen aangenoomen
Elske Tjapkes Huisvrouw van Hindrik Willems
en Geesje Pieters Huisvrouw van
Elle Laurens en openlijk in de profpreek afgekondigd.

1772 14. Juni
den 8 voorgaande op belijdenis
des geloofs tot ledematen aangenomen
Anje Jacobs huisvrouw van Derk Gerrits, Hindrik
Cornelis en zijn Huisvrouw Aaltje Harms, Antje Jans van
Delden huisvrouw van Jan Klaasen, en in de proef-
preek voorgesteld.

[folio 15v]
Ledematen ten tijde van Martinus Swijghuisen

1773 d. 11. Juli.
met attestatie overgekomen
Hindrik Louwens van Engelbert.
&
Wijke Hindriks van Garmerwolde

1774
d. 17. April.
op belijdenis des geloofs d. 8 dito tot Ledemaaten
aangenomen & der gemeente openlijk voorgestelt
Joost Nannen en Jan Popkes.

d. 10. Juni
met attestatie overgekomen Albert Smit &
Aaltje Nieuwenhuis, echte lieden.

[folio 16]
1775
d. 24. Sept.
met attestatie van Hoog - en
laag kerk overgekomen Tonnijs Jans

d. 31. Dec.
met attestatie overgekomen
van Loppersum Derk Mensen.

1776
d. 22. Sept.
op belijdenis tot 
lidmaat aangenomen Anjes Tjapkes
huisvrou van Hindrik Derks.

d. 22. Dec.
op belijdenis aangenomen Matje Popkes
en vertrokken naar Zuidwolde Bonne Jans

[folio 16v]
Gedurende de Bediening van Anton Driessen.
[zonder datum] 
(van Rottum met attestatie tot ons overgekomen
Beerta Clara Wichers huisvrouw van Antonius Driessen Predikant)

1777 21 September is met attestatie overgekomen Lammert Geerts van Zandeweer.

1778 Den 15 Meert
en zijn aangenomen
Jantje Hijlkes
Geertje Hindriks

met attestatie overgekomen 
Brune Aaldriks van Scharmer

den 20 Sept.
met attestatie van Groningen overgekomen
Anna Willems Smit

1779 Den 21 Meert
en zijn tot Ledematen aangenomen
Quirina Jacoba van Iddekinge
Bartha Johanna van Iddekinge
Remberdina Folkers van Iddekinge
Francina Schatina van Iddekinge
Hindrik Tonnis

[folio 17]
1781
Is tot Ledemaat aangenomen Elle Laurens op Ooster Hoger Brugge

1782
En in Meert aangenomen Jan Claassens en Bauke Bartels
Met attestatie overgekomen Aaltje Pieters
Huisvrouw van Egbert Pieters, van
Groningen. den 24 November.
Egbert Pieters met attestatie van
Zuidlaren den 3 Dec.

1783
Tot ledematen zijn aangenomen
Willem Hindriks

1784
En zijn tot ledematen aangenomen

[folio 17v]
Janna Folkerts Broos
Roelf Pauls

1786
zijn tot ledematen aangenomen
Bauke Pieters weduwe van Hindrik Jans Bieruma ouderling alhier
en Sibolt Pieters.

1787
is aangenomen Anna Schierbeek

[folio 18v]
1795
en zijn tot ledematen aangenomen Hindrik Claassen,
Tjapke Hindriks en Jan Jans.

1796
En zijn tot ledematen aangenomen Harm Amels,
Claas Hindriks en Matje Hindriks.

1797
en zijn tot ledematen aangenomen
Grietie Clasens
Ietie Jans
Anna Cristina Driessen


1798
en aangenomen tot ledematen
Hindrik Elles
Wellemtje Hindriks
en Hilligje Claassen

[folio 19]
1800
zijn tot ledematen na voorgaand onderwijs en onderzoek door
mij aangenomen Hilje Jans, Derk Leeuwes,
Jan Luitjes, Claas Jans, Roelf Hindriks

1801
en aangenomen na behoorlijk onderzoek Annigje Garbrands, Fenje
Pieters, IJda Abrahams en tegen het volgend avond-
maal in Junij Gerrit Jans, Eibe Derks en Wibbena Driessen

1806
in October is op
belijdenis des Geloofs aangenoo-
men Wijva Agneta Driessen.

[folio 20]
1809 den 25 Wintermaand
Met Attestatie van Lidmaatschap en onergerlijken wandel
zijn herwaards uit de Gemeente van Midlum in
Reiderland overgekomen
Arnolda Gesien Speckman, Huisvrouw van den Predikant W.J. Koppius, en
Ettien Louwes (vertrokken met Attest. naar Peize)

1810
Met Attestatie van den 16 van Zomermaand zijn uit
de Gemeente van Middelbert tot ons overgekomen
Klaas Harms en Siertje Jacobs, Ehel.

Met attestatie van den 25 August. zijn uit Gro-
ningen tot ons gekomen Daniel Febus en 
Margje Jans, Ehel.

d. 8. v. Herfstm.
Op belijdenis der waarheid zijn, in tegenwoordigheid
van den Ouderling Jan Popkes, tot leden dezer
Gemeente aangenomen
Lukas Roelfs Mensen
Jantjen Egberts, en
Sibrig Popkes

[folio 20v]
1811
Den 5 September zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten aangenomen
Jan Abrahams,
Jakobus Veldman,
Hindrik Jans,
Jakob Klaassens,
Annigjen Hindriks,
Jantjen Hindriks.


[folio 72]

[folio 72]
Namen Der Ledematen in de gemeinte tot Noor-
dijk. 1732

An de benedekant.
Popko Jans (obiit 1735), en sijn Huisvr. Marchien Jans.
Anje (ob.), wed Jan Harms. en haer soon
Harm Jans (obiit 1743)(aan hem heeft de Gemeente veel verlooren)
Klaes Mensens en sijn Huisvr. Mettjen (obiit)
Pieter Gerrits (obiit 1768) en sijn Huisv. Grietje (ob.)
Aaaltjen (obiit 1746) wed. Jan Jans
Roelef Clasens (obiit. 1742.) en sijn huisvr. Rentske.
Bartelt Jacobs (obiit. 1751) Schoolmester.
Jan Harms (vertrok: 1733) Diacon en sijn huisvr. Avien.
Jan Simens (obiit. 1743.) en sijn Huisv. Sijtske.
Aaaltjen (obiit.) wed. Hijlke Berends en 
haer soon Berent Hijlkes en haer
dogter Saartjen.
Popko Jans
Cornelliske Derks op Ruischerbrugge

An de Bovenkant.
Geeske Pieters (vertrokken) in 't Tolhuis
Klaas Wolters (vertrokken) en sijn huisv. Kunje.
Berent Jans (1744. obiit.) en sijn huisv. Avien (obiit 1743)
Berent Cornellis. (obiit.)
Sijme Thies (1746. obiit) ouderl en sijn huisv. Hindrikje
Geertruit (obiit) wed. Willem Jacobs
Bonneke Tjaerds Schulte. (vertrokken)

[folio72v]
Pieter Cornellis (obiit. 1743.)
Popko Clasen (vertrokken naar Gron.) Diacon en sijn Huisv. Avien.
Tjapko Jans ouderl. en sijn huisv. (obiit 1744) Anje (en 
desselfs Huisvrouw Maria Evenhuis.)
Martjen (obiit. 1739.) Huisvr. van Rudolph Aaldrix.

[ lijst later aangevuld met onderstaande ongedateerde namen in een ander handschrift ]

Jan Albers (vertrokken.)
Marje Alberts (vertrokken.) (huisvrouw van Tjapke Jans ouderling)
Aldert Campen (vertrokken)
Luckas Hindricks (sub censura) (ob. 1759) en zijn Huijsvrou Jantjen Pijeters (obiit)
Bouke Hanssen, wed. van Koob Reinders
Willem Roelfs Schoemaker op Ruischer-Brugge. (aangen. 1735)
Jacob Geerts (obiit) (aangen. 1738)
Hindrik Eltjes (vertrokken) (aangen. 1739)
Anje Wiltes, Huijsvrouw van Geert Willems (1744. obiit) (aangen. 1739)
[de drie voorgaande] Wonende bij O. Hooger-Brugge.
Klaas Popkes (obiit 1747.)
Weeke Hindriks (ob.), Huijsvrouw van Klaas Menssens. (aangek. 1741)
Frerikje Ukes (vertrokken), op OosterHooger-Brugge. (aangek. 1741.)
Martje Hemmes, Huijsvrouw van Popko Jans Diaken. (aangek. 1742)
Jantje Hindriks (obiit) Huijsvrouw van Jacob Geerts, op Oost. H. Brugge.
Geert Willems
Jan Harms
[voorgaande drie] (aangenomen 1743.)
Margje Hindriks (vertrokken)(ob.) (aangek. 1743.)
Johanna Margareta Emilia Eck. (vertrokken.) (aangen. 1743.)
Geeske Simons. (vertrokken.) (overgek. 1745.)
Hindrikjen Jans (obiit), Huisvrouw van Geert Willems. (dito 1745.)
Nanning Joesten (obiit.)
Hindrik Jans
[de twee voorgaande] (aangen. 1746)
Gerryt Willems
en
Dedje Jans, desselfs Huisvrouw
[de twee voorgaande] op OosterHoogerBrugge (overgek. 1746.)
Grietje Klaassen (vertrokken), Huisvrouw van Onne Jans (woonende op de
plaats van de Heer Sijlman. (overgek. 1749.)

[folio 73]
Anje Jans (vertrokken), Huisvrouw van Barteld Jakobs, Schoolmeester (aangen. 1750)
Armke Berends, Huisvrouw van Jan Jans van Delden, (bij Noorder Hooger-Brugge. (dito. 1750)

1751.
Rudolf Aaldriks.
Margje Hindriks (obiit) met attestatie terugge gekomen.

1754.
Anje Hindriks Huisvrouw van Pieter Eltes op belijdenis aangenomen
Magdalena Emelia [achternaam slecht leesbaar] met attestatie van Emden.

1757.
Battruid Hillebrands, huisvrouw van den Schoolmr. Hindrik Harms
met attestatie van Groningen tot ons overgekomen.

1759.
Sibrand Willems. op belijdenis aangenomen.
Klaas Ennes en zijn Huisvrouw Hilligjen Simons [toevoeging slecht leesbaar]
nog Hebbeltjen Jans huisvrouw van Sibrand Willems.

1761.
Aafke Klaassens Huisvrouw van Jan Harms.

1762.
Klaas Popkes.
Gerrit Pieters.

1767.
Roelf Schierbeek en Saske Jacobs ter Ham met attest. van langakkerschans.

1770
Zwaantje Hindriks huisvr. van Hijlke Gozens.
Hijlke Gosens [toevoeging slecht leesbaar]
Lammert Mennes & Anje Hindriks met attest van de Harkstede.

1771.
Berent Cornelis
Harm Cornelis

nog Elske Tjapkes huisvr. van Hindrik Willems
Geesje Pieters Huisvr. van Elle Laurens

1772.
Anje Jacobs huisvr. van Derk Gerrits.
Hindrik Cornelis en zijne huisvr. Aaltje Harms
Antje Jans van Delden huisvr. Jan Klaasen

1773
Wijke Hindriks van Garmerwolde (wederom vertrok. na Slogter)

1774
Joost Nannens
Jan Popkes
Aldert Smit
en Aaltje Nieuwenhuis met attestatie
van Groningen (wederom vertrokken naar Amsterdam)

[folio 73v]
1776 tot Lidmaat aangenomen
Anje Huisvrou.
Matje Popkes.


[folio 74]
Namen der Ledematen in de Gemeente van
Noorddijk. d. 18 Decemb. 1762.

aan de Benedenkant.
Klaas Menssens (ob. d. 17. Meert 1763)
Renske Jans (ob.) wdw. Roelf Klaassens
Sijtske Renses (obiit) wdw. Jan Simens.
Popke Jans (obiit d. 12. 10br 1774) ouderling, en zijn Huisvrouw Martjen Hemmes.
Willem Roelfs (ob.) en zijn Huisvrouw Kornelske Derks (ob.)
Jan Harms (ob.) en zijn Huisvrouw Aafke Klaassens.
Hindrik Harms Schoolmr. en Battruid Hillebrands zijn Huisvr.
Gerrit Pieters (ab.)
Elizabeth Sophia Wichers (ab.) Huisvrouw van Ds. Lubbers.
Heiltjen Wieringa (ob)(d. 17 Juni 1763)
met attestatie van ter Veere
Derk Gerrits (ob.) 
Luitje Tonnis (obiit)
[de twee voorgaande] d. 11 Meert 1764
Rijka Cranssen (abiit) Huisvrouw
van ds. L. van Bolhuis met
attestatie van Groningen 27 Sept 1767.
Ella Catharina van Bolhuis (abiit)
met attestatie van Warffum d.
27 Sept 1767. (abiit naar Woltersum, aldaar obiit)

aan de Bovenkant
Tjapko Jans ouderling (ob. 24 april 1763)
Rudolf Aaldriks.
Geert Willems Diaken (afgegaan 1763)
Hindrik Jans.
Gerrit Willems en zijn Huisvr. Dedje Jans (obiit 1774)
Armke Berents (abiit) Huisvr. van
Jan Jans van Delden bij Noorderhogerbrug
[de twee voorgaande] beid. met attest naar Groningen 1774)
Anje Hindriks (ob. 1775) Huisvr. van Pieter Eltes.
Sibrand Willems (abiit met attestatie naar Zuidwolde 1774) en
zijn Huisvr. Hebbeltje Jans (ob. Junij 1767)
Klaas Ennes (ob.) en zijn Huisvr. Hillegjen Simons (obiit 30 Sept. 1774.)
Klaas Poples (vertrokken naar Groningen.)
Klaas Pot (abiit) en zijne Huisvrouw Trijnje Benes (abiit)(d. 17 Juni 1763)
Geesjen Timens Dolfing (ob.) huisvrouw van Hindrik Jans ((12 Juni 1766)
Roelf Schierbeek en Saske Roelfs ter
Ham. Egtel. op Noorderhogerbrugge
met attestatie van de Langakker-
schans. 9 Nov. 1767.
Swaantje Hindriks huisvr. van Hijlke Gosens
Lammert Mennes en
Anje Hindriks Egtelieden
[de twee voorgaande] met attest van de Harkstede 2 Sept. 1770
Berent Cornelis den 5 Junij 1771 [datum slecht leesbaar]
Harm Cornelis den 5 Junij 1771 [datum slecht leesbaar]

[folio 74v]
Elske Tjapkes huisvr. van Hindrik Willems
Geesje Pieters huisvr. van Elle Laurens
[de twee voorgaande] 8 Dec. 1771
Anje Jacobs huisvr. van Derk Gerrits
Hindrik Cornelis en zijn huisvr. Aaltje Harms
Antje Jans van Delden huisvr. van Jan Klaasen
[de drie voorgaande] 8 Junii

Wijke Hindriks (abiit) gekomen met attestatie
van Garmerwolde (abiit naar Slogteren 1774)
Joost Nannen (ob.) aangenomen d. 
8. April 1774. (obiit. d. 24. Nov. 1775.)
Jan Popkes. aangenomen d.
8. April 1774.
Albert Smith & zijn huisvrouw
Aaltje Nieuwenhuis. wederom 
vertrokken naar Amsterdam.
Anje Tjapkes huisvrou van Hindrik Derk. 1776
Matje Popkes 1776


[folio 75]
Naamen der Ledemaaten in de
Gemeente van Noorddijk d. 22 Dec. 1776
(bij het vertrek van Ds. M. Swijghuisen.)

aan de Benedenkant.
Martje Hemmes Wed. van Popke Jans
Berent Corn. Paskom en zijn huisvrou.
Anje Jans
Hijlke Goossens
en zijn huisvrou Zwaantje Hindriks
Lammert Mennes en zijn huisvrou Anje Hindriks
Hindrik Harms Schoolmr. en ouderl. en
zijn huisvrou Battruid Hillebrands
Anje Jans wed. van Derk Gerrits.
Jan Popkes
Matje Popkes
Harm Cornellis
Hindrik Cornellis
Diak. en zijn Huisvrou Aaltje Harms
Anje Hindriks huisvrou van Pieter Eltes.

aan de bovenkant.
Gerrit Willems en zijn huisvrou .........
Geesje Pieters huisvrou van Elle Laurens.
Geert Willems
Hindrik Jans. ouderling
Elske Tjapkes huisvrou van Hindrik Willems
Anje Tjapkes Huisvrou van Hindrik Derks
Hindrik Louwes
Rudolph Aaldriks.
Aafke Klaassens wed. van Jan Harms
Roelf Schierbeek diaken bij de NoorderHoogebrug.


[Handelingen Noorddijk 1734-1810]

Kerkelijke en consistriale acten
gehouden ten tijde van J.L. Gochenius
predikant te Noordijk

Anno 1736 den 15 april is door de E. kerkenraat
en enige leden der gemeinte tot
medediaken alhier bij meerderheit
van stemmen verkoren de eerzame Harm
Jans, in plaats van den afgaanden diaken
de E. Popke Claassen

Ao. 1736 den 13 maij is de E. Harm
Jans in zijnen dienst bevestigt, nadat hij
driemaal voorhene zinder verhindering van
den predikstoel was gekondigt
================================

Kerkelijke en consistoriale acten
gehouden in de tijdt der bedieninge
van Joh. Arn. Eck

Anno 1744
d. 19 jan. Hebben de E. leden van den kerken-raad en eenige van de
overige gemeente met eenparigheid van stemmen tot mede-diaken
verkoren de eerzamen Bartelt Jacobs, school-meester hier ter plaatse,
om den overledenen Harm Jans in zijne bedieninge op te volgen

Op d. 16 febr. is de E. Bartelt Jacobs, na dat vooraf driemaal van
den predik-stoel aan de gemeente was voorgestelt, geene verhindering
zijnde tusschen beide gekomen, plegtiglijk in zijnen dienst bevestigt

A. 1746
d. 11 april is door de E. kerken-raad en de tegenwoordige leden
van de gemeente met eenparigheid van stemmen tot mede diaken
in plaats van den afgaanden diaken de E. Popke Jans, verkoren de
E. Nanning Joesten, zijnde de E. Popke Jans voor zijne getrouwe waarneming
van dezen lastigen dienst, dien desele verscheide jaaren agtereen gewillig
op zig genoemn hadde, hartelijk bedankt

d. 8 maij is de E. Nanning Joesten, na voorafgaande openlijke voorstelling
van den prediksstoel, op drie agtereenvolgende zondagen, zonder eenige
verhindering in zijnen dienst bevestigt

d. 30 octob. is na voorafgaande opentlijke bekendmaking door den kerkenraad eene
nominatie van drieŽn gemaakt, om daaruit eene ouderling, in plaats van den
overledenen Sijmen Thijs te verkiezen, zijnde daarop gebragt
de E. Popko Klaaszen, gezworen bijzitter van het gerigte van Selwert,
de E. Popko Jans, laatst gewezen diaken, en
de E. Bartelt Jakobs, schoolmeester hier ter plaatze, thans ook diaken.
Daarop is deze uitgebragte nominatie 's agtermiddags aan de tegenwoordige
leden van de gemeente voorgestelt en daaruit met eenparigheid van
stemmen tot ouderling van deze gemeente verkoren
de E. Popko Jans.

d. 27 novemb. is de E. Popko Jans, na dat op drie agtereenvolgende zondagen aan de gemeente voorgestelt en geene verhindering ingekomen was plegtiglijk in zijnen dienst bevestigt

A. 1748
d. 19 maij is door de E. leden van den kerkenraad en die er van de gemeente
tegenwoordig waren, in plaats van den afgaanden diaken den E. Barteld
Jakobs, wederom tot mede-diaken aangestelt met meerderheid van stemmen
de E. Jan Harms; na dat de tijd der verkiezinge agt dagen te voren van den
predik-stoel opentlijk aangekondigt was, zijnde de E. Barteld Jakobs door
den pastor in naame van den kerken-raad voor de getrouwe waarneming
van zijnen vierjaarigen dienst hartelijk bedankt.

d. 9 junij is de E. Jan Harms, na dat op drie agtereen volgende zondagen
aan de gemeente als verkoren diaken voorgestelt en geene verhindering
ingekomen was, plegtig in zijnen dienst bevestigt
==============================================

Albert Folckers

1751
d. 24 october is met eenparigheijt van stemmen in onze
gemeente tot diaken verkoren den E. Hindrik Jans
in plaatze van onzen overledenen broeder Nanning
Joosten

den 14 november daaranvolgende is dezelfde Hindrik Jans
in zijne bedieninge door ons bevestigt
=======================================

Kerklijke en consistoriale
handelingen
gedurende de bediening van
Theod. Lubbers

1756.
den 9 maij is door den kerkeraad en
tegenwoordige leden der gemeente met
eenparigheid van stemmen tot medediaken
dezer gemeente verkoren de eers. Hindrik
Harms schoolmr. in plaats van de E. Jan
Harms die met dankzegging van zijnen
getrouwen agtjarigen dienst ontslagen is

den 7 juni is de nieuwgekozen diaken, na dat hij drie
agtereenvolgende zondagen der gemeente zonder verhindering
was voorgesteld plegtig in zijn dienst bevestigd

1758
den 14 maij is met eenparige stemmen der kerkenraats
en der tegenwoordige ledemaaten tot diaken verkoren
de E. Geert Willems in plaats van den afgaanden boekhouder
Hindrik Jans die voor zijne getrouwe administratie
bedankt is

den 25 juni is onze nieuwe medebroeder, na dat vooraf drie
maalen aan de gemeente was voorgelezen zonder dat iemand iets
tegen hem had intebrengen in zijne bedieninge openlijk
ingezegend

1763 den 8 maaij
stelde de predikant aan den kerkenraad en tegenwoordige leden der gemeente voor
dat Geert Willems om verscheiden gewichtige redenen verzocht ontslagen
te worden van zijne bediening als zig niet in staat oordeelende om het
boek te houden het geen anders zijn beurt zou geworden zijn, waarom
men heden moest tot verkiezing van een nieuwen diaken in
zijne plaats, het welk in omvraag gebracht zijnde, wierdt met meeste
stemmen tot die bediening verkoren de E. Sibrand Willems op de
Bovenrijge, en Geert Willems voor de getrouwe insameling der
aalmoessen tot hier toe bedankt

d. 23 maaij op Pinkstermaandag is onze nieuwe broeder Sibrand Willems
na voorafgaande herhaalde kondiging openlijk bevestigd

10 julij Na voorafgegane kondiging
traden kerkenraad, en tegenwoordige leden der gemeente
ter verkiezing van eenen ouderling, om de breuke door het
overlijden van den oudsten ouderling Tjapko Jans gemaakt
te heelen, en is met eenparige stemmen tot die bediening
aangesteld: de E. Jan Harms, welke terstond zig gewillig
getoond heeft om de hem opgelegde last te dragen

31 julij is de nieuwsberoepen ouderling Jan Harms na voorafgaande
herhaalde kondiging openlijk in zijnen dienst bevestigd

1764
den 20 maaij tradt men ter verkiezing van eenen nieuwen diaken
in plaats van den boekhoudenden diaken Hindrik Harms
schoolmeester, die na een achtjarige moeilijke administratie
niet ten onrechte verlangde ontslagen te zijn, en wierdt
met groote meerderheid aangesteld de E. Derk Gerrits

den 11 juni wierd de nieuwaangestelde diaken na voorafgeganen
kondiging in den dienst der armen ingezegend
==========================================

Kerkelijke en consistoriaale
acten
ten tijde van L. van Bolhuis

1767
den 11 octobr. wierd Hindrik Jans door den kerkenraad
en aanweezende ledematen met eenpaarige
stemmen gekoozen tot diaken in plaats
van Sijbrand Willems die op zijn billijk
verzoek van zijne administratie ontslagen
wierde, en voor zijnen getrouwen dienst bedankt

8 novbr. wierd Hindrik Jans na drie maalen van de
predikstoel der gemeente te zijn voorgestelt
in zijne nieuwe bedieninge ingezeegend

1772
den 5 julii wierd Derk Gerrits als boekhoudende diakon
ontslagen van zijne dienst op zijn verzoek en
in zijne plaats tot diakon gekozen Hindrick Cornelis, die
26 juli daarop na driewerf [??] herhaalde afkondiging
in dien post bevestigd
=====================================

Kerkelijke en consistoriaale
handelingen
gedurende de bediening van
M. Swijghuisen

1774 d. 12 juni wierd voor den kerkeraad & de tegenwoordige leden
der gemeente, in plaatze van den overledenen ouderling
Popko Jans tot ouderling de afgaande boekhoudende
diacon Hindrik Jans en in plaatze van den
voorgaanden diacon Hindrik Jans (die op zijn verzoek
ontslagen & voor de herhaalde getrouwe bediening hartelijk
bedankt wierd) tot diacon de E. Claas Ennes met
eenparigheid van stemmen verkoren

d. 3 juli wierden de gemelde personen Hindrik Jans
als ouderling en Claas Ennes als diacon, na alvorens
driemaal opentlijk van den predikstoel der gemeente te zijn
voorgedragen, in hunne nieuwe bedieningen plegtig ingezegend

1775
d. apr. traden de kerkeraads & tegenwoordige leden der
gemeente ter verkiezing van enen nieuwen ouderling
& diacon, om de brueke door het overlijden van den oudsten
ouderling de E. Jan Harms & den jongsten diacon de
E. Claas Ennes veroorzaakt, te helen. En zijn met
eenparige stemmen tot die posten verkozen, tot ouderling
de schoolmeester Hindrik Harms, tot diacon de
E. Roelf Schierbeek.

7 maij
Hierop zijn deze broederen, driemaal 's zondags
der gemeente voorgestegen zijnde, in
hunne bedieningen plechtig ingezegend
====================================

Kerkelijke en consistoriale
handelingen
gedurende de bediening van
Antonius Driessen

1778
Den 13 dec. wierdt Jan Popkes door den kerkenraad
en aanweezende ledematen gekoozen
tot diacon in plaats van Hindrik
Cornelis, die van zijne getrouwen
dienst bedankt, en van zijne administratie
ontslagen wierdt.

1779
Den 3 jan. wierdt Jan Popkes na driemaalen van
den predikstoel der gemeente te zijn voorgesteld,
in zijne bediening bevestigd

1781
den 30 augustus wierd door den
boekhoudenden diacon Roelf Schierbeek, na
voorafgaande kerkondiging, rekening gedaan
van de administratie der diaconie penningen,
en dezelve, alles wel bevonden zijnde
uit naam van kerkenraad en gemeente
voor zijnen getrouwen dienst bedankt.
In wiens plaatze terstond daarop
met algemene stemmen, tot aangaande
diacon wierd verkoren Hindrik Louwes,
en na behoorlijke kerkkondiging bevestigd in zijnen dienst.

1783
den 22 decembr. wierd door den
boekhoudenden diacon Jan Popkes
diaconierekening gedaand, en dezelve
door den kerkenraad en tegenwoordige
leden der gemeente, wel bevonden zijnde,
hij van zijnen getrouwen dienst, met
dankzegging en zegenwensch, ontslagen,
zijnde voort daar na in des zelvs plaats
verkozen Jan Claassen, die der gemeente
als aankomende diacon 3 maal
zijnde voorgesteld, in zijn dienst wierd
bevestigd

1786
Den 11 junij overleed de ouderling
Hindrik Jans Biruma, en
wierd in deszelvs plaatze met eenparige
stemmen van kerkenraad en gemeente
aangesteld Roelf Schierbeek
welke 3 maal aan de gemeente voorgesteld
en goedgekeurd zijnde, daarop
in zijnen dienst wierd bevestigd
=============================

[hiaat ten tijde van de bediening van Antonius Driessen]
====================================

Handelinge van den Kerkenraad
ten tijde der bediening
van W.J. Koppius

1809
den 25 van wintermaand is in plaats van den afgaanden
boekhoudenden diaken Jan Luitjes door den
kerkenraad en eenige mans-ledematen der
gemeente bij meerderheid van stemmen tot diaken verkozen
Derk Lewes

1810
den 14 van louwmaand is Derk Lewes, na driemalen
aan de gemeente ongehinderd voorgsteld te zijn,
in zijnen dienst bevestigd

den 21 van wijnmaand is, uit hoofde van den hoogen
ouderdom en de verzwakking van den ouderling Jan
Klaassen
, door de meerderheid der stemmende mans-ledematen
dezer gemeente tot ondersteuning en in geval
van overlijden tot opvolger deszelven verkozen Jan Luitjes

den 11 van slagtmaand des namiddags is de nieuwsverkozen ouderling
Jan Luitjes openlijk in zijnen dienst bevestigd

 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.