LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Noordbroek Doopsgezind

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Ledenlijsten Doopsgezinde gemeente Noordbroek en Nieuw-Scheemda.
Overgenomen door Henk Blok, juni en sept. 2007.
Nagekeken okt. 2007 MG, behalve lijst 1716 (geen foto's).

- lijst 1716
- lijst 1749
- lijst 1751
- lijst 1752
- lijst 1770


[ Onderstaande lijst bestaat uit 2 beschreven vellen, met naast elkaar 2 kolommen genummerde ledematen. Deze kolommen zijn onder elkaar gezet, op volgorde van nummering. ]

Een opstellinge der Namen van Jaer 1716
Dienders
1 Sebo Hindricks
2 Jan Jacobs
Deijaecken
3 Berent Alberts
4 Luilef Hindricks
5 Sijbe Hindricks
6 Onne Hindricks
7 Luirt Hindricks
Broederen
8 Alle Elties
9 Albert Eppes
10 Albert Jacobs
11 Albert Hindricks
12 Derck Eenies
13 Duirt Alberts
14 Derck Elles
15 Eppo Gerrits
16 Eenije Klaessens
17 Focko Jacobs
18 Feije Elkes
19 Feije Harmens
20 Harmen Mertens
21 Harmen Jacobs
22 Harcko Harckes
23 Harcke Jans
24 Homme Harckes
25 Homme Arins
26 Jacob Jans
27 Jan Willems
28 Jan Klaessens
29 Jerolems Pouwels
30 Joreijn Edsens
31 Jacob Alberts
32 Kornellis Offens
33 Krijne Mertens
34 Klaes Mennes
35 Klaes Suirts
36 Luirt Geerdts
37 Menso Berens
38 Merten Remkes
39 Nanne Jolles
40 Pieter Mertens
41 Pieter Willems
42 Pieter Jacobs Berta
43 Pieter Jacobs in Wolt
44 Pieter Harmens
45 Pieter Ockes
46 Reinder Willems
47 Roelf Sebes
48 Sebo Sickes
49 Sebo Scholtes
50 Fijcko Tiddes
51 Sijbolt Mertens
52 Scolte Frecks
53 Selvester Jans
54 Sijwerdt Geerdts

Opstellinge van sodanijge susters in Jaer 1716
Vrouwen die getrout sijn
1 Sebo Hindricks frou
2 Jan Jacobs frou
3 Luirt Hindricks frou
4 Onne Hindricks frou
5 Sijbe Hindricks frou
6 Albert Eppes frou
7 Kornellis Offes frou
8 Pieter Ockes frou
9 Scholte Frecks frou
10 Oom Lole frou
11 Mense Bernts frou
12 Pieter Harmens frou
13 Sijpke Tiddes frou
14 Eltie Harckes frou
15 Selvester Jans frou
16 Aeileke Sickes frou
17 Sebo Sickes frou
18 Focko Jacobs frou
19 Feije Elkes frou
20 Krijne Mertens frou
21 Harmen Mertens frou
22 Hommo Harckes frou
23 Pieter Jacobs frou
24 Merten Remkes frou
25 Albert Hindricks frou
26 Harcko Harkes frou
27 Jan Willems frou
28 Eppe Gerrijts frou
29 Klaes Mennes frou
30 Jacob Jans frou
31 Sebo Scholtes frou
32 Derck Eenijes frou
33 Luirt Geerdts frou
34 Klaes Berens frou
35 Roelf Sebes frou
36 Kornellis Klaessens frou
37 Nanne Joltes frou
Weduwen
38 Merten Krijns weduwe
39 Merten Jans weduwe
40 Egbert Egberts weduwe
41 Jan elles weduwe
42 Jacob Jans weduwe
43 Jacob Upkes weduwe
44 Albert Olferts weduwe
45 Feije Tabbes weduwe
46 Poule Jerolems weduwe
47 Tonke Hindricks weduwe
48 Jan Jacobs weduwe
49 Pieter Ammes weduwe
50 Gerrijt Meinders weduwe
51 Luijtien Roelfs weduwe
Albert Oljes wed [deze is niet genummerd, maar staat er direct onder geschreven in een ander handschrift HB]
Vriesters
52 Tiaecken Eppes
53 Truitien Fockens
54 Edzke Harmens
55 Martien Jans
56 Eije Mennes
57 Epke Sijpkes
58 Gertuit Klaessens
59 Grietie Jans
60 Trinie Jans
61 Tette Luitiens

62 Harrem Jacobs vrouw
63 Sijbelt Meertens vrouw
[deze laatse 2 in een ander handschrift, hetzelfde als bij Albert Oljes HB]


Naemen der Broederlijke Leedemaeten soo bevonden zijn in de tijdt van het laest gehouden Aventmael op den 28 Deesemb. 1749

1 Albert Hinders
2 Hinderck Seebes
3 Alber Jans
4 Pieter Harms
5 Luirdt Hinders (verstorven inít jaer 1751)
6 Abel Jans
7 Geerdt Seebes
8 Albert Eppes
9 Derck Jacobs
10 Roelf Jans
11 Harko Jans
12 Derck Freercks
13 Menne Sijbels
14 Hinderck Tonkes  
15 Tonko Hinders
16 Luitien Gerris
17 Harm Roelfs
18 Allerdt Duirdts
19 Focko Jacobs
20 Jan Pieters Rog
21 Jacob Eppes
22 Jacob Jans
23 Jacob Harms
24 Klaes Jans
25 Jacob Jans Lom
26 Derck Jans
27 Sijwert Geerts
28 Warmelt Jans
29 Jan Jans Snijder
30 Pieter Backer
31 Mense Beerens
32 Klaes Enghbers
33 Sicko Seebes
34 Jacob Harms
35 Geerdt Tonkes
36 Oenne Folkers
37 Julle Nannes
38 Jan Gerrijts
39 Otte Corneelijs Wille[ms?]
40 Harm Jans Weever

Susterlijke Leedemaeten van ít Jaer 1749
1 Frouke Jorrins
2 Martien Rights
3 Diewer Seebes
4 Eeie Mennens
5 Abelke Jacobs
6 Aeltien Eppes
7 Diewer Geerts
8 Aeltien
9 Grietie Pieters
10 Rient Warrendes
11 Martien Jans
11 Anie Alles [nr 11 wordt 2 x keer genoemd HB]
12 Grietie Seebes
13 Trintie Sijwers
14 Hilke Hinders
15 Sijbe moeij
16 Ide Mennes
17 Sijpke Tiddes weed
18 S[i]pke Tiddes dogter
19 Jacob Olffers wed
20 Grietie Meertens
21 Trinie Seebes
22 Sijben Fockes
23 Martien Albers
24 Grietie Harms
25 [papier beschadigd]nenie Eppes


Op laest gehouden Aventmaal in den jaere 1751
In getal an B: En S: bevonden als volgt
1 Albert Hind.
2 Pieter Harms
3 Hinderck Seebes
4 Albert Jans (overleden 1752)
5 Abel Jans
6 Geerdt Seebes
7 Albert Eppes
8 Allert Duirts
9 Focke Jacobs (overleeden 1752)
10 Derck Jacobs
11 Derck Jans Snij
12 Derck Vreercks (overtuigt)
13 Hinderck Tonkes
14 Harko Jans
15 Harm Roelfs
16 Harm Weever
17 Jan Pieters Rog (dienaar inít woort 1751)
18 Jacob Eppes
19 Jacob Jans
20 Jacob Harms
21 Jacob Jans Lam (verstorven)
22 Jan Jans Snij (overleden 1752)
23 Jan Gerris
24 Jacob Harms Kort
25 Jolle Nannes
26 Klaes Jans
27 Klaes Enghbers
28 Luitien Gerris
29 Menne Sijbels
30 Meindert Eppes
31 Mense Beerens
32 Oene Folkes
33 Pieter Jans Bar
34 Roelf Jans S-
35 Sijwert Geers
36 Sicke Seebes
37 Tonke Hinders
38 Warmelt Jans (overleeden 1752)
39 Willem Corneelijs
40 Otte Willems

Susteren
1 Frouke Juirrins
2 Martien Rights
3 Abelke Jacobs
4 Diewer Seebes
5 Eie Mennes
6 Aeltien Eppes
7 Jantien Pieters
8 Dercktien Fockes
9 Emme moeij
10 Jantien Corneel
11 Rienie Seebes
12 Geeske Corneel
13 Diewer Willems
14 Eelie Jurrins
15 Almt moeij
16 Swaentie Albers (overleden 17[onleesbaar])
17 Menje Eppes
18 Grietie Harms
19 Sijben Fockes
20 Martien Albers
21 Trinie Seebes
22 Grietie [papier beschadigd]
23 Grietie [papier beschadigd]
24 Aeltien moeij
25 Diewer moeij
26 Rientien Warrenders
27 Martien Jans
28 Anie Alles (overleeden 1752)
29 Grietie Seebes
30 Sijbe moeij
31 Ide Mennes
32 Trintie moeij
33 Hilke Hinders (overleeden 1752)
34 Derck Smidts vrouw
35 Sijpke Tiddes weed
36 en de doghter van dien
37 Aeltien Claesens
38 Grietie Garbrandts
39 Martien Abels
40 Jeltie Jans
41 Grietie moeij
en op den 5 Juilis hebben sigh noch door den doop tot leedemaeten an de gemeente vervoeght D:E: Melle Pieters en
Tietie Oenes inít jaer 1751


Op laest gehouden Aventmael 1752 an broederen en sus. bevonden als volght
Albert Hinders
Albert Jans
Jan Pieters
Pieter Harms
Abel Jans
Geert Seebes
Albert Eppes
Allerdt Duirs
Derck Jacobs
Derck Jans
Hinderck Tonkes
Harke Jans
Harm Weever
Harm Roelfs
Jacob Jans
Jacob Eppes
Jacob Harms
Jan Gerris
Jacob Harms Kort
Jolle Nannes
Claes Jans
Klaes Engberts
Luitien Gerris
Menne Sijbels
Meindert Eppes
Mense Beerens
Oene Solkes
Otte Willems
Pieter Jans Back
Roelf Jans Schud
Sijwerdt Geerdts
Sicke Seebes
Tonke Hinders
Willem Corneelis

Susteren op die tijt
Frouke Jurrins
Martien Rights
Diewer Seebes
Grietie Harms
Eje Mennes
Aeltien Eppes
Jantien Pieters
Jantien Coreelis
Emme moeij
Rienje Seebes
Dercktien Focks
Geesk Corneelis
Diewer Willems
Eelje Jurrins
Almt moeij
Menie Eppes
Sijben Fockes
Martien Alberts
Trinje Seebes
Grietie Meertens
Abelke Jacobs
Grietie Pieters
Aeltien moeij
Diewer moeij
Rientien Warrenders
Martien Jans
Grietie Seebes
Sijbe moeij
Ide Mennes
Trintie moeij
Epke Abrams
Sijpke Tiddes wed
en de doghter van dien
Aeltien Claesens
Grietie Garbrandts (overleeden 1752)
Martien Abels
Jeltie Jans
Gretie moeij


Namen van eenige vroegere Leden der Doopsgez. Gemeente van Noordbr. en Nieuw Scheemda

Tijd wanneer zij
in leven waren
1770 Menno Tonkes geh. met Anje Itskes
1770 Menno Sijbolts in de Dellen
1770 Fiepko Fiepkes geh. met Elsijn Stevens
1770 Jacob Fokkes te Nieuw Scheemda
1770 Jacob Harkes te Noordbroek
1770 Geert Harkes te Nieuw Scheemda
1770 Albert Hindriks geh. met Dieuwer Sijbolds te Noordbroek
1770 Louwrens Jans en vrouw Trijntje Klaassens op de Korengarst
1770 Hindrik Tonkes geh. met [blanko] te Nieuw Scheemda
1770 Pieter Hindriks te Nieuw Scheemda
1770 Jan Hindriks te Nieuw Scheemda
1770 Jan Abels geh. met Reinje Jans te Nieuw Scheemda
1770 Grietje Makkes te Noordbroek
1770 Dieuwer Sebes wed. Alberd Jans te Nieuw Scheemda
1770 Sebo Sijbolts geh. met Knelske Hindriks op de Oude Dijk
1770 1772 Sebo Jans geh. met Fenje Gebes op de Korengarst
1770 Harm Everts geh. met Trijntje van Calcar in de Scheemda
1770 Klaas Jans geh. met Grietje Meertens op de Korengarst
1770 Lieuwe Oenes geh. met Nantje Roelfs te Noordbroek
1770 Harm Itskes geh. met Anje Abels te Noordbroek
1773 Harm Hindriks geh. met Anje Abels de wed. van Harm Itskes te Noordbroek
1770 Meerten Klaassens geh. met Trienje Fiepkens te Noordbroek
1770 Jan ten Dorenkaat geh. met Lammechijn Jacobs te Noordbroek
1770 Wijbo Garbrands geh. met Abeltje Alberts op het Waar
1790 Alberd Hinderks Noordhoff te Noordbroek
1790 Eppo Harms te Nieuw Scheemda
1785 Scholto Sebes geh. met Neeltje ten Dorenkaat te Noordbroek
1785 Fokko Jacobs geh. met Nantje Roelfs te Noordbroek
1785 Sebo Hindriks geh. met Elisabeth ten Dorenkaat op ít Waar
1785 Jannes Harms geh. met Emke Tonkes te Nieuw Scheemda
1790 Fokko Harkes te Nieuw Scheemda
1787 Otto Willems geh. met Abeltje Jacobs te Noordbroek
        Geert Sebes geh. met Aaltje Eppes te Noordbroek
1759 Marten Rigst te Noordbroek
1761 Jantje Kornelis
 


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.