LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Niezijl

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

De lijst van circa 1651 ingevoerd aug. 2005 Klaas Bijsterveld.
De mutaties (het leeuwendeel) ingevoerd voorjaar/zomer 2006 door Cor Enter.
Nagekeken sept. 2006 Menne Glas.

- lijst circa 1651
- mutaties 1652 - 1668
- mutaties 1669 - 1673
- mutaties 1673 - 1682
- mutaties 1683 - 1701
- mutaties 1702 - 1714
- mutaties 1714 - 1727
mutaties 1728 - 1736
- mutaties 1739 - 1783
- mutaties 1785 - 1811-


[ca 1651, ongedateerd]
Register
van die oude 
Ledematen te vooren angenoomen tot Grijpskerck.

Jacob Claessen Camper (in den Here gerust 1654)
Suiurt Hillebrants
Martjen Peters sijn huisvrouw (in den Heer gerust den 22 septemb. 1654)
Meeuwes Jullis
Anna Reiners sijn huisvrouwe
Jan Lubbers
Fenneke Emes sijn huisvrouw
Reintjen Willems
Jacobtjen Alberts sijn huisvrouw (in den Heer gerust 1653)
Willem Derckx
Dercktjen Melchers sijn huisvrouwe
Joannes Hessels
Abel Iles en
Reintjen Hindrickx sijn huisvrouwe
Derck Feikes en
Antie Peters sijn huisvrouwe
Rouke Uges en
Renske Hotses sijn huisvrouwe
Menne Janssens en
Trijntjen Ottens sijn huisvrouwe
Jacob Meinders (1655 den 9 mart. gerust in den Heere)
Tietjen Cornelis sijn huisvrouwe
Gercke Elses (1653 in den Heer gerust den 2 apr.)
Jetse Gerckes sijn huisvrouw
Bruin Janssen (1652 in den Heer gerust den 9 decemb.)
Trijntjen Watses sijn huisvrouw
Bouke Abbes
Anne Folckers sijn huisvrouwe
Marck Goossens
Anne Janssens sijn huisvrouwe
Gerrit Hindrickx
Renske Heddes
Jacob Derckx (in den Heer gerust den 21 mart. 1654)
Alste Heerkes sijn huisvrouwe (gerust in den Here 1657 in martio)
Jan Derckx (gerust in den Here 1657 in april)
Anne Mennes sijn huisvrouwe (gerust int selfde jaer in mart.)
Wiger Derckx
Tietje Feikes sijn huisvrouwe
Peter Crijns en (1652 in den Heere gerust den 25 maeij)
Hantje Claessen
Roelef Doeckes (in den Heer gerust den 21 septemb. 1653)
Hille Janssens sijn huisvrouwe
Aucke Halbes
Mintje Attema
Aisse Berents
Barber Enjes
Lubbe Jacobs
Goossen Merck
Imke Jitses sijn huisvrouwe (in den Here gerust den 3 julij 1651)
Sioucke Harmens
Niese Meinders
Reen Galles
Aechtje Seijes
Aefke Jacobs (in den Heere gerust den 7 maeij 1652)
Martjen Claessens
Dieuwer Hiddes
Jantjen Meinders
Jantjen Janssen
Aeltjen Garbrants
Eme Hanssen
Hebele Pelgrums
Hindrick Hindrickx
Timen Tammes sijn huisvrou (1653 in den Heer gerust den 26 januar.)
Hindrick Alberts en
Anne Janssen sijn huisvrou
Aucke Marckx
Harmen Wibrants haer man
Sara Jochems (gerust in den Heere)
Tjalle Jitses
Frouke


Register van de 
Ledematen neus in die gemeente tot
Nieuzijl angenoomen.

[1651?]
Door D. Pastor Christophorus Cregelij primus Pastor in hoc loco.
met attestatie:
Geertjen Popkes moeder van Wemele Wolters (Gerust in den Heer den 11 August 1652)
Geertjen Peters moeder van Renske Heddes

1652 den 6 Febr. Door Everwinus Wassenborch tot Grijpskerck int genaden jaer angenoomen dese navolgende:
Met attestatie van Groningen van D. Wesselio Emmen: Maria Eilers Weduwe van Salige Christ. Kregelij
Lippe Wijnnants
Wiet Gerrits en
Wemele Wolters zijn huisvrouwe
Barber Romkes huisvrou van Eme Hansses

Door D. Pastor Haico Petri 
van Nijehoove int genaden jaer
dese persoenen naestvolgende:

Den 7 Maeij
Geertruit Harmens huisvrou van Jans Hesels
Meindert Hindrickx
Met Attestatie van Wee:
Jan Derckx Moltemacker (gerust in den Here)
Grietjen sijn huisvrou (gerust in den Here)

Den 6 August angenomen dese persoenen:
Wobbe Harmens (vertrocken nae Grijpskerck)

Den 12 Novemb:
Frans Harmens met attestatie van Suithorm
Antje Hotses (in den Here gerust den 27 Januar 1655)

Door mij Wernerus Wiggeren dese navolgende persoenen:

1653 den 7 Maij
Lubbe Sasses
Jan Bruins
Tijs Cornelis (Gerust in den Here 1657 den xv. Junij)

Den 8 Julij
Sibbel Popkes
Anne Harmens met attestatie van D. Pastor tot Oostwolt
Harmen Rippes
Tijetke Meinders (In den Heer gerust den 16 April 1655)
Trijntjen Meinders (Gerust 1657 in April)

Den 8 Jul.
Berent Haikes
Hindrick Tijssens coster met attestatie van Grijpskerck

Den 14 Octob.
Geert Geers (In den Heer gerust den 17 Febru 1654) en sijn huisvrou
Trijne Frericks
Griete Albers
Trijne Eepkes huisvrou van Geert Geers

1654 den 13 Janua.
Berent Derckx
Thomas Jochems
Grietjen Geers (vertrocken nae Grijpskercke)
Jantjen Hanssens huisvrou van Toole Hindrickx
Douwe Leeuwes (den 15 januar 1656 gestorven, doch Douwe verdroncken) [en]
Grietjen Lubbes
(gestorven) sijn huisvrou, met attestatie van Marum
Albert Evers met attestatie van Grijpskerck (vertrocken nae Grijpskerck

7 Aprilis
Aefke Douwes huisvrou van Salige Oetse Tietes
Grietjen Crijt met attestatie van Roon

1654
28 Junio
Jan Janssen en 
Trijne Luitjes sijn huisvrou
Antje Tiaerts van Groningen
Aechtje Berents
Anna Melis weduwe van 
Suirt Romkes

9 Januario
Nieltje Jacobs van Amsterdam 
huisvrou van Hindrick Tijesens coster
Martjen Julles

1655
23 Octob.
Claes Seeckema en sijn huisvrou
Roelephjen Janssen, met attestatie van Suithorm
Frerijck Hindrickx en sijn huisvrou
Renske Janssen met attestatie van Gerckx Clooster
Meinert Melis en sijn huisvrou
Baucktje Tiallinges met attestatie van Gerckx Clooster (maer wederom derwaers getrocken)
Cornelis Jacobs en sijn huisvrou 
Grietjen Meiners met attestatie van Nieuhoove

1656
7 Februar. angenomen:
Simon Hermans cuiper (vertrocken)
Bele Meeuwes huisvrou van
Teecke Garbrants
Folckert Baukts
Anne Jurriens huisvrou van 
Liewe Derckx
Ide Willems huisvrou van Jan Helms
Trijntjen Peters huisvou van Jan Bruins
Harmke Geers huisvrou van Jan Janssen
Jeicke Jacobs huisvrou van Gerrit Janssen met attestatie

9 Februar.
Reiner Meeuwes in die buiten buiren

19 Maij
Martjen Harmens
Jan Janssen en Talle Luitjes

8 Augusti. 1656
Rein Sipkes en 
Anje Doeckes sijn huisvrou
Geertjen Wijnnants met attestatie van Nijkerck
Jantjen Jitses huisvrou van Popke Muller met attestatie

Decemb. 2
Fenne Goossens

1657
Mart. 13 
Eetje Peters, vrou van Wilm Hindrickx

Decemb. 11 
Eiske Jacobs huisvrou van 
Attje Janssen Met attestatie van Saexum

Sept. 25
Wilm Hindrickx

1658
Jun. 4
Anne Gosses met attestatie van Beem
Rottje Simens en sijn huisvrou
Antje Claessens Met attest. van Stavoren
Anne Jacobs huisvrou van
Geert Peters
Jan Harmens

Decemb. 20
Claes Metes Smit
Trijntjen Derckx huisvrou van
Frerick Hindrickx

1660
16 Martij
Clara Hindrickx met attestatie van Northorm (Vertrocken)

1661
27 Junij
Meinou Albers
Ave Temmens
Abeltjen Hindrickx
Geertjen Albers

19 Octob.
Reijnder Jansen

12 januarij 1662
Hendrickien Hendrix, huijsvrou van Cornelis Lambers
Geert Peters

16 Novemb.
Jacob Janssen
Berent Hindrickx
Eltjen Luitjens
Tietje Sijurs

1663
23 Januarij [vgl. hierboven, nog eens!]
Jacob Jansen 
Tietie Sioerts

Berent Hindrix
Eltie Luities

Oom Arijs Hollander

1663 11 Novemb.
Harmen Wessels
Ebeltjen Derckx
Joannes Idses
Foecke Jelles
Hindrick Lambers

15 Maeij
Jantjen Luitjes

21 August.
Albert Janssen
Aucke Geers sijn huisvrou,met attestat van Grij[p]skerck
Hindrick Luitjes

1664
19 Febr.
Jacob Janssen Koijer
Toole Hindrickx
Harmen Albers

1664
23 Septemb.
Hesel Wolters
Jelle Ites
Ave Bouckes
Reene Janssen
Trijntje Pieters
Swaentjen Bootes met attestatie van Franequer
Martjen Louwerens met attestatie van Buxum
Derck Jacobs [en]
Tabbe Auckes sijn huisvrou met attest van Grijpskerck

1664
3 Decemb.
Peter Jansen
Sijmon Dercks
Trijntie Dercks

Ao 1665
Den 17 Martij
Wirco Elinghs en sijn huijsvrouw Geertien Peters
Corneliske Hermens huijsvrouw van Albert Jansen
Trijntie Jansen
Wijtse Mennes huijsvrouw van Jacob Jansen
Jetes Julles Huijsvrouw van Jan Helmes

6 Septemb.
Albert Hermens en sijn huijsvrouw Geertien Hermens met attestatie van Grijpskerck
Jan Mennes en sijn huijsvrouw Fopke Meijnses
Jurrien Jansen en sijn huijsvrouw Swaentien Jansen
Antie Hindrix huijsvrouw van Hessel Wolters
Antie Oetses huijsvrouw van Peter Hermens

1665
8 Decemb.
Griete Jansen van Embden
Trijn Willems huijsvrouw van Sioert Hessels
Jan Takes en Martien Cornelis op Oxwert
Jacob Reinties en Brechtie Jansen van Oxwert

1666
15 Junij
Tietie Jansen huisvrouw van Joannes Andries
Riet Jansen en sijn huijsvrou Trijntie Peters met attestatie van Visvliet

7 Septemb.
Jan Hermens
Tije Jansen met attestatie van Sibaldeboeren.

1667
22 Decemb.
Geeske Jansen
Brandt Cornelis en sijn huijsvrou Jantien Roelefs
Reijnouw Tialles met attestatie van Suijdthorm

1668 het genader jaer
19 Junij
Peter Heijnes
Albert Jansen
Pieter Sekema


1669

Door Pastor A. Scherphuijs aengenomen.

7 Julij
Hilletien Altingh met attestatie van Groningen

29 Septemb.
Jantien Jillijes Eijsema met attestatie van Northorm
Trijne Hermens wed. van Peter Balles

31 Decemb.
Meijse Hindrix met attestatie van Saexum

1670
7 Julij
Berent Hindrix met attestatie van Letterbert

30 Septemb.
Conradus Mattheus met attestatie van Groningen
Ugo Roukes
Jan Jansen

16 Decemb.
Diurt Jansen
Lumme Willems huijsvrouw van Menno Harmens

1671
24 martij
Grietie Kenneken huijsvrouw van Conradus Mattheus
Joan Faber van Harlingen

15 Decemb.
Freuke Tijes
Engelbert Meijnderts en sijn huijsvrou Trijntien Hindrix

1672
14 Martij
Elske Roelefs huijsvrouwe van Jan Menes
Batie Jacobs weduwe wijlen Diurt Jans
Berent Jans met attestatie uijt te Drachten

5 Junij
Peter Geerts van Nijezijl [en]
Auk Folkers sijn vrouw met attestatie van Northorm

17 Decemb.
Jan Peters en sijn huijsvrouw Fockien Onnes met attestatie van Morrha
Hermen Loureus en sijn huijsvrouw Swaentie Wijgers
Jacob Jans met attestatie van Grijpskerck

1673
14 Martij
Leonard Tonnijs met attestatie van Grijpskerck
Cornelis Lamberts

6 Junij
Anna Jansen huijsvrouw van Albert Hermens
Meinouw Tialles met attestatie van Nijehove

2 Septemb.
Foukien Alberts huijsvrouw van Eijse Luijes met attestatie van Nijehove (1 Junij 1674 nae Noordthorm vertrocken met attestatie van ons)


Volgende zijn door mij S. Hoising aengenomen.

Anno 1673.
den 23 Decembris
Barber Luijtjes met attestatie van Lutkegast
Catharina Loling wed. van sal. Dnus Godefridus Hoisingius in leven praedicant tot Bedum (met attestatie gegaen naer Groningen)
Maria Hoisingh

1674
den 23 Junij
Tierck Benes met attestatie van Grijps-kercke

1675
den 18 Martij:
Martjen Hindricks
Claeske Pouwels

den 16 Junij
Jurjen Hendricks Schultz met Attestatie van Schuttorf (den 23 7bris. wederom met attestatie vertrocken)

den 18 dito
Annetje Claessen huijsvrouw van Wolter Joannis met attestatie van Grijpskercke (den 5 Septemb. 1680 attestatie ontfangen naer Groningen)

1676
den    Martij
Greete Reinders dogter van Reinder Janssen op Luchtenborg

den 25 Juni
Geert Janssen met Attestatie van Grijpskerk
Anje Frericks met attestatie van Saaxum

den 25 Decembris
Jan Janssen gortemacker en Joucke Luijtiens egtelieden.
Lutgert Hindricks (den 5 Martii met attestatie naer Niehove)
Imke Pieters d' huijsvrou van Geert Janssen

1677
den 22 Martii
Tamme Hindricks en Foeckel Harms Egtelieden
Meester Foppe Bonnes en Grietje Willems Egtelieden met attestatie van Suijdhorm

den 21 Junii
Sijtske Jans met Attestatie van Noorthorm
Albert Roelefs Cercher

1678
den 14 7bris.
Dirck Joosten Kuijper met attestatie van Collum

den 21 10bris.
Jan Roches getrouwde persoon op belijdenisse sijnes geloofs aengenoomen

1679
den 12 Martij
Jantjen Frericks d' huijsvr. van Jacob Geerts
Jan Jacobs
en Grietje Harms echtelieden

den 13 Junij
Sibrand Adama Chijrurgijn en Engeltjen Pieters echtelieden met attestatie van Doccum
Aeltjen Lammerts d' huijsvrouw van Jan Pieters met attestatie van Grijpskerk
Pieter Jacobs met attestatie van Noorthorm

den 7 Septemb.
Trijnje Wijgers
den 13. 10bris.
Menne Harms
Joucke Oetzes
Hans Emes
Pieter Auckes en Grietje Lippes echtelieden

1680
17 Martii
Geertjen Frericks (met attestatie vide inferius vertrocken 19 Martij)

27 April
Trijntjen Peters met attestatie van Groningen (vide den 10 Junij infra)

19 Martii Op belijdenisse des geloofs en bekentenisse der zonden aengenomen:
Aucke Wijgers, de huijsvr. van Eppe Dircks
Trijntje Andeles, de huijsvr. van meester Dirck Joesten
Grietje Linemans, jonge dogter
Jacob Geerts getrouwde man
Simon Coenes getrouwde man
Pieter Joosten en sijn vrouw Geertjen Frericks met attestatie van Saaxum

den 10 Junii
Trijntjen Peters de huijvr. van Arent Wolfering met attestatie van Goningen vide supra
Op de belijdenisse des geloofs:
Arent Wolfering ex papatu discedens
Grietje Gauckes de huijsvr. van Jan Ives
Jan Lammerts met attestatie van Niehove
op belijdenisse des geloofs:
Grietje Pieters van Commerzijll (den 5 1681 met attestatie gegaen nae Grijpskerk)
IJcke Harms de huisvr. van Jan Lammerts
Jelte Jannes
huijsvr. van Mr. Dirck Joosten
Aefke Jans, jonge dochter

1681
den 7 Junii
Berentjen Janssen d' huijsvr. van Gerrijt Thijssen met attestatie van Grijpskerk

den 9 dito
Op belijdenisse des geloofs tot des H.taffel aengenomen
Hotze Tonnijs en Antje Harms Echtelieden

den 11 dito
Welmoet Simons de wed. van zal. Abel Meinarts met attestatie van Niehove
Naer voorgaende belijdenisse Topke Thijenga

den 20 9bris.
Eltje Hindricks de huijsvr. van Roelef Geerts met attestatie van Noorthorm

den 22 10bris.
Naer voorgaende ondersoeck aengenomen:
Mr. Derck Dercks
Gerrijt Thijssen
Roelef Geerts

1682
den 23 Martij.
Naer voorgaende belijdenisse:
Mr. Andries Janssen Smidt en Trijnje Botnia echtelieden
Jacob Jans en Anje Jans echtelieden

den 17 Junii.
Anne Janssen huijsvr. van Peter Jacobs met attestatie van Niekerk

den 28 dito
Romke Goslings en Lieutske Wickes echtelieden met attestatie sine dato van Niekerk
Op belijdenisse des geloofs:
Jan Peters op Juijrsema
Fenneke Emes, dogter van Eme Sekema
Brechje Wijgers, huijsvrouw van Mr. Dirck Joosten Cuijper

den 14 7bris.
Hesther Harms d' huijsvr. van Lourens Cercher met attestatie van Lutge-gast.
Op belijdenisse:
Romke Emes Sekema
Anje Jannes dochter van zal. Jannes Hessels
Jan Claessen Bolt
Hindrick Jans

den 27 7bris.
Geert Janssen met attestatie van Oldehove (wederom bij vertreck met attestatie gegaen nae Visvliet)


Volgende Ledematen bi Dn. Oon angenomen of met Attest angekomen, en van mi bevraagt.

1683
in Dec.
Frans Tonnis met Attestatie van Suithorm
Frouke Jans met Att. van Menssingeweer

1684
Mart.
Fookje Hindriks na voorgaande belidenis des geloofs
Luitjen Lulkes bejaarde op belidenis gedoopt, en anít H.Avontm. angen.
Aaltjen Jans sijn Huisvr. na belidenise

Jun.
Marten Pieters en Grietjen Gerremts sijn Huisvr. met Attestatie van Burum

1685
Jun.
Wijbrant Harmens, na belidenis des geloofs
Jan Wijgers, na voorgaande ondersoek
Aaltjen Coerts van Ďt Mennistendom afgaande op belidenis gedoopt en an ít H. Avont. angenomen.

Sept.
Martjen Cornellis na belidenis

1686
Mart.
Thomas Derks na voorg. ondersoek

1687
Mart.
Onne Hindriks ít Mennist. verwerpende op belid. ged. en anít H. Avontm.

1688
Dec.
Claas Jacobs op belidenis

1690
Dec.
Conellis Freriks en Aaltjen Gerbens sijn Huisvr. na voorg. ondersoek

1691
Dec.
Hindrik Meindert op belidenis sijnde Ao 85 gedoopt, nu anít H. Avontm. angen.
Aaltjen Dates na ondersoek

1693
[geen maand]
Jantje Reinders [en]
Hitske Hodses, beide na voorg. ondersoek

Jun.
Jan Arents en Tijske IJes Eelieden, met Attest van Niehove

1694
Mart.
Albert Berens en Jantjen Foppes sijn huisvr. na voorg. belid. des geloofs
Dootje Tjarks en Fedje Hodses sijn Huisvr. na voorgaande belidenis des geloofs

Dito
Melle Martens
Engbert Luitjens
Renske Abrahams, alle na voorg. ondersoek

Dec.
Amarenske Ricts met Attestatie van Niehove

1695
Mart.
Pieter Ricts en Eetske Geerts sijn Huisvr. na voorg. ondersoek op belid. ang.

Jun.
Baukjen Willems op belidenis des geloofs

Dec.
Anje Sweerts
Antje Hindriks, beide na voorg. ondersoek

1696
Sept.
IJpke Teekes op belidenis

1697
Jun.
Hindrik Meinders en Trijntje Cornellis, Eelieden met Attestatie van Niekerk
Teete Pieters op belidenis
Grietje Sibolts, van ít Mennistendom afgaande gedoopt en anít H.Avontm.

1698
Jun.
Feike Lippes en Stijnje Berents Echtelieden, na voorg. ondersoek op belid. des geloofs ang.
Tjeert Fockes mede op belidenis en sijn huisvr. Ariaantjen Reinderts met Attestatie van Grijpskerk
Jannes IJpes en sijn huisvr. Trijntje Jacobs met Attest van Suit en Noorthorm

Dec.
Jacob Jans met Attest. van Aduwert

1699
Dec.
Engbert Engelberts op belidenis des geloofs

Jun.
Eede Jans en sijn Huisvr.
Anje Mennes met Attest. van Pieterbuiren angek. (in Mart. 1702 met Att. na Niehove vertrocken)
Geert Jacobs en Hilligjen Jans Echtelieden met Attestatie van Anloo

1700
Jun.
Aaltjen Willems met Attest van Grijpskerk

Sept.
Grietjen Andries j.d. na voorgaande ondersoek

Dec.
IJmke Pieters Wed. Berent Hindriks met Attest. van Noorthorm

1701
Jun.
Geert Melis en sijn Huisvr. Aaltjen Jans, met Attestatie van Leegkerk

Aug.
Hans Grets, en sijn Huisvr. Stijnje Remges, en dogter Antje Hanssen, met Attestatie van Hornhuisen (Ao 1704 in Oct. met Attest. weder (als Cercher verplaatst tot Wee) vertrocken)


De Volgende sijn bi mijn tijdt angekomen tot ít H.Avontmaal.

1702
15 Jun.
Abeltjen Derks, huisvr. van Jan Jans na voorg. belidenis angenomen

19 Sep.
Claas Janssen Vink, en Trijntje Dirks Ee-lieden met Attest. van Doccum (Trijntje Att. na Doccum Ao 7)
Geertjen Claassen, jonge dogter na voorg. onderwijs en belidenis ang.

1703
Mart. 
Albert Jacobs (jongman) na voorg. onderw. op belidenis ang. (Att. na Garwert Ao 4)

Jun.
Aafke Jans (J.D) na voorg. onderw. op belid. gedoopt en tot ít Avontm. angen.

Dec.
Grietjen Jans huisvr. v. Hindrik Jacobs met Att. v. de Leek

1704
Mart.
Jan Hindriks en Trijntje Pieters Ee-lieden op belidenis angen.
Na voorg. belid. angenomen:
Juitje Jacobs hvr. v. Jannes Jeltes
Hilje Beerens hvr. v. Wijnant Lippes
Fockje Nitters hvr. v. Jacob Jans
IJmke Hessels (jonge dogter) met Att. van Niehove

10 Sept.
Wijtske Tonnis huisvr. v. Jacob Engberts op belid. angen.

Dec.
Johannes Wesselus Dodecamp (Chijrurgijn) en Margareta Camphuisen Ee-lieden met Att. van Groningen
Take Claassen Smit (Cercher) en Anna Maria Wenssels Ee-lieden met Att. van Wehe en Suirdijk (Attest na Visvliet Ao 7)

1705
Mart.
Grietjen Harmens Wed. Jelle Botes na voorg. ond. op belid. annomen
Bauke Folkers (vrijgesel) op belidenis angenomen (Att. na Noorthorm Ao 6)

Jun.
Wabbe Claassen en Trijntjen Teijes Eelieden met Att. v. Hogesand
Grietjen Claassen (jonge dogter) met Att. van Garnuwert (Attest na Auwert)

Sept.
Anke Freriks huisvr. van Garbrant Jacobs met Att. v. Oldehove
Geert Pieters (jongman) op belidenis angenomen (Att. na Garwert Ao 7)

1705
10 Dec.
Aafke Goossens hvr. van Tijs Gerrijts, na voorg. belid. angen.
Aafke Claassen Hvr. v. Claas Jacobs op belid. annomen
Pieter Jarges na voorg. onderwijs op belid. annomen

1706
12 Mart.
Wijnant Lippes op belid. annomen
Tonnis Sijbrants (jongman) op belid. na voorg. leeren angen.
Jacob Binders op belid.
Grietjen Claassen mede op belid.
Gerrijt Reinders en Lijsebet Willems Eelieden op belid. en betuig annomen

1706
Dec.
Teeke Caspers en Fockjen Jacobs Eelieden op belid. annomen
Geert Roelefs en Gebke Eebts Eelieden op belid. anomen

1707
Jun.
Cornellis Thomes (Cercher) en Geesjen Hindriks Eelieden met Att. van Niekerk tot ít H. Avontm. angek.

Dec.
Geertruit Beerens (weduwe) met Att. van Leens
Grietjen Jans (wed.) met Att. van Stedum
Sijbrant Edses met Att. van Burum

1706 [beetje uit volgorde, maar dat staat er]
4 Sept
Albert Arents en Engeltje Teijes Ee-lieden met Attest. van Niehove

1708
Jun.
Broer Popkes, en Hitske Cornellis Ee-lieden op belidenis angenomen
Jantjen Tammes Huisvr. v. Marten Melles met Attest. van Niekerk
Hilligjen Bilevelts Hvr. v. W. Bodecamp met Att. van Groningen
Jan Conraats en Trijntjen Janssen Ee-lieden met Att. van Groningen

Sept.
Martjen Roelefs J.D. met Att. van Noorthorm

Dec.
Jacob Claassen en Grietjen Willems Ee-lieden met Att. van Leens

1709
Mart.
Hindrik Jacobs op belidenis en Gooite Douwes sijn Huisvr.met Att. v. Oostermeer

Sept.
Jan Tjallings, en Geele Miccheels Eelieden op belidenis annomen
Septjen Wijbrants Halbetsma Hvr. van Cornelis Freriks met Att. van Grijpskerk
Trijntje Hessels Hvr. v. Sijbrant Eedses op belidenis

1710
Mart.
Joh. Deodatus Brucherus S.S.Th.Studiosus op belidenis, mijn Soon
Jan Juirts mede op belidenis

Aug.
Eebeltjen Hindriks huisvr. van Thomas Derks met Attest. van Grijpskerk

1712
den 13 7br.
Do. Buiningh en Maragrieta Untzelmans met attest. van Oldehove
Harm Jans en Aefke Jans met mondelijk attestatie van GrKerk
Fenije Jans van Cloosterbuiren met attestatie

1713
17 Martij
Martien Coops van de Leek met attestatie
Mecheltien Pieters huisvr. van Derk Geerts met attes. van Tolbert

Den 16 Junij
Geeske Pieters huisvrouw van Fridser Jans met mondelijk attestatie van Grijpskerk
Geert Clasen en Talije Fongers met Attestatie van Aduart

1714
Den 23 Martij
Claes Rienecks en Antie Jansen met attestatie van Niehove


De volgende sijn bij mijn tijt aangekomen tot het H. Avondmaal.

1714 den 12 Jun.
Gerrijt Hansen Sterenborgh en Magdalena Terwolt Eelieden met attestatie van Vierhuisen
Jacob Luirs en Harmke Cornelis Eelieden op belijdenis
Jan Tijssen op belijdenis
Garmt Jacobs op belijdenis

1714 den 14 Sept.
Jan Harmens met attestatie van Nijehove
Alef Jacobs en Fenje Hindrixs Echtelieden met attestatie van Noorthorm
Gerardus van Velsen S.S.Th.Stud. op belijdenis
Grietje Jans op belijdenis

in December
Trijntie Harms van de Leeck
Jeltie van der Sloot van Franequer

1715 den 2 Mart.
Hilje Egges met atttestatie van Grote Gast
Bintie Paebes met attestatie van Grijpskerk
Claas van Heughlum en Jantie Cornelis Echtelieden op belijdenis

den 2 Jun.
Enne de Sijgers met attestatie van Niehoov
Lijsbet Wierts met attestatie van Noorthorm
Sippe Jacobs op belijdenis
Roelef Luities en Soetie Jacobs Echtelieden op belijdenis, als mede Soetie Jacobs huisv. van Roelef Luities op belijdenis gedoopt
Grietie Sijmens op belijdenis

in Sept.
Grietie Jacobs weduw. van Simen Hansen met attest. van dí Andel
in Decemb.
Hendrik Andrijs op belijdenis
Martien Andrijs op belijdenis
Jantie Wijbrants op belijdenis

1716 in Mart.
Harm Allerts en Aaltien Fungenis Calsbeek Echtelieden op belijdenis met attestatie van Oostwolde
Arent Arents en Elisabet Hendriks Echtelieden op belijdenis
Grietie Simens op belijdenis

in Jun.
Wijbrigh Jetses op belijdenis

11 Sept.
Hiltie Eelkes met attestatie van Harlingen
Dirk Jans op belijdenis gedoopt en aangenomen

4 Decemb.
Jan Tammes op belijdenis
Martie Jacobs op belijdenis

1717 in Mart.
Geertie Jans op belijdenis

in Jun.
Claas Rintjes en Aaltje Fockes met attestatie van t'Hogezand
Jan Pese met attestatie van Groningen
Jeltie van der Sloot weduw. van Secretaris D. Radbodus met attestatie van Stavoren

in Septemb.
Jacob Simens van Visvliet en Welmoed Jacob van Grijkerk Echtelieden
Evert Christiaans en Eske Wijbrands Echtelieden beide van Noorthorm
Marten Jans en Hantien Willems Echtelieden van Nijkerk
Enna de Sigers van Oldehoov
Martien Jacobs op belijdenis

in Decemb.
Wijger Martens op belijdenis
Jilje Fockes op belijdenis

1718 in mart.
Sujke[?] Pieters op belijdenis

in Sept.
Menne Dirks en Antie Mackes Echtelieden met attestatie van Boerum

in Decemb.
Claas Pieters met attestatie van Niehove
Evert Pieters op belijdenis

1719 in Mart.
Lijske Roelefs met attestatie van Nijehove
Oetse Joukes op belijdenis
Anje Roelefs op belijdenis

in Jun.
Reinder Heerkes schoolmr. tot Niezijll en Fockien Elses met attestatie van Openda

in Sept.
Grietie Simens huisvrouw van Albert Berents met attestatie van Niehove

in decemb. Foppe Berents op belijdenis

1720 in Mart.
Jan Hansen en Geertien Klasen met attestatie van Noorthorm

in Decemb.
Hendrik Hendrix met attestatie van Stenfort

1721 in Mart.
Jantie Dirks ter Broek met Attestatie van de Oude Schans
Op belijdenis aangenomen Willem en Antie Jans Echtelieden

in Jun.
Nijske Cornelis op belijdenis
Wijtske Sipkes met attestatie van Grijskerk
Willem      met attestatie van Grijpskerk
Grietie      huisvrouw van Harm Jacobs met attestatie van Niehove

in Decemb.
Johannes Hajes en Aaltie Abels echtelieden met attestatie van Grotegast
Aafke Cornelis Schuiringa met attestatie van Niehove
Jan Roelefs Sickens op belijdenis
Datie[?] Roelefs op belijdenis
Focke Claassen op belijdenis

1722 in Mart.
Grietie Luities op belijdenis
Dujerke Luities op belijdenis

in Sept.
Harm Jacobs op belijdenis

1723 in Mart.
Lubbert Uilkes op belijdenis
Jan Menses op belijdenis

in Jun.
Date Pabes en IJske Arjens met attestatie van Niekerk
Geeske Pieters met attestatie van Grijpskerk
Hijlke Tjeerds op belijdenis

in Sept.
Martien Sijtses de huisvrouw van Hijlke Tjeerds op belijdenis
Jan Jans met attestatie van Niehove

in Decemb.
Janke IJves op belijdenis
Marten Jans op belijdenis

1724 in Mart.
Jan Jansen met attestatie van Noorthorn
Jacob Cornelis op belijdenis

in Sept.
Mecke Rengers en Auckien Olhus met attestatie van Noorthorn

1725 in Mart.
Jffr. Catharina Maria Ausma met attestatie van Noorthorn
Jan Jacobs op belijdenis

in Jun.
Cornelis      met attestatie van Visvliet

in Sept.
Jan Rickers[?] en sijn huisvrou Elske met attestatie van Grijskerk

in Dec.
Wilte      op belijdenis

1726
in Mart.
Anje Roelefs met attestatie van Garwert

in Jun.
Lubbert Jans op belijdenis

in Dec.
Grietie Dirks op belijdenis

1727
in Jun.
Marchie onse dienstmaagt met attestatie van Groningen


In de Tijdt der bedieninge van N. Metelerkamp

1728 25 9br
Baukje Gerrijts
van Niehove met Attestatie

1729 1 Maij
Hillighjen Harms
van de Legemeeden met Attestatie

1729 30 Junij
Harmke Peters van Niehove met Attestat.

10br
Elisabet Pieters van Sibaldebuiren met Attestatie

1730 23 Juni
Willem Abels van Lutkegast met Attestatie
Marten Pieters en Eetje Jans Egteluiden van Zuidhorn met Attestatie

1731 23 Maert
Lambert Jansen en Fokje Annes Egtel. met attest van Grijpskerk

1732 6 Aug.
Klaaske Fockkes met attestatie van de Nes in Vriesl.

1733 7 Juni
Welmoedt Lubbers met attestatie van Winsum

19 Juni
Aafke Alberts met attest. van Noorthorn

20 Juni
Helperig Tammes en Zijdske Klasen met attest.van Northorn

1735.
Tot ledematen zijn door D. N. Metelercamp aangenomen, volgende personen niet van zijn Eerw. in dit boek getekent maar op een handschriftje:
Elske Hindriks
Geertje Meints
Jetske Mennes
Rienje Harmens
Janke Geerts
Antje Hindriks
Pieter Jacobs
Fenje Wolters

1736 29 Meert
Nog zijn aangenomen Cornelis Reinders en Albert Roelfs


De volgende zijn in de tijt van mijne bedieninge hier tot het heilig Avondmaal aangekomen.

1739 5 Jun.
Doctor N. Ludolphi en des zelfs huijsvrouw Soetje Posthuma met attestatie van Zuijthorm
Lubbert Ulrigs
en zijn huijsvrouw Martje Jacobs met attestatie van Grijpskerk

12 Sept.
Berent Feikes en Antje Jans zijn huijsvrouw met attestatie van Grijpskerk

22 Decemb
Jantjen Prins met Attestatie van Oldehove
Op de Belijdenisse des geloofs zijn naa voorgaande onderwijs in de Lere der waarheit aangenomen:
Meinert Harms
Halbe Liebbes en Grietje Louwes zijn huijsvrouw

1740 29 Jun.
IJpe Hindriks en Geeske Mennes zijn huijsvrouw met attestatie van Den Ham

23 Sept.
Doctor S. Rickinga en Geeske Boukes Egtelieden met attestatie van Grijpskerk

Fokjen Jacobs huijsvrouw van Jacob Derks met Attestatie van Groningen

Luitjen Roelfs van Weperen op belijdenis des geloofs tot het H. Avondmaal aangenomen

1741 23 Meert
Hindrik Hindriks naa voorgaande onderwijs is op belijdenisse des geloofs aangenomen tot des H. Heijlig Avondmaal

17 Sept.
Jan Bartels en Janke IJves zijn huijsvrouw met Attestatie van Dokkum

13 Dec.
Op Belijdenisse des geloofs zijn aangenomen tot des Heren heilig Avondmaal:
Luitjen Folkers
Martjen Derks

1742 14 Sept.
Nae voorgaende onderwijs zijn op Belijdenisse des geloofs tot des Heren heijlig Avondmaal aengenomen:
Tonniske Tonnis
Tjaekjen Hindriks

1743 13 Dec.
Met attestatie van Grotegast tot ons overgekomen
IJmke Wijbes wed. van Lammert Wilts

1744 24 Sept.
Met Attestatie van Niehove is tot deze Gemeinte gekomen van Niehove
Trijntje Andries

1744 30 Decemb.
Op belijdenis hares geloofs zijn de Gemeinte toegedaen
Aldert Harms en
Auktjen Foppes
.

1745 2 April
Op belijdenisse zijns geloofs is aengenomen tot des Heren Avondmaal
Broer Tekes

25 Jun.
Met attestatie van Grijpskerk is tot deze Gemeinte overgekomen
Neeltje Willems

17 Sept.
Met attestatie van Collum is tot deze Gemeinte gekomen
Geert Heines

1746 18 Mart.
Op belijdenisse hares geloofs nae voorgaende onderwijs zijn tot deze Gemeinte en tot des Heren Avondmael aengenomen:
Hindrik Foppes
Claes Jacobs
Pieter Foppes
Grietje Jans

17 Jun.
Met attestatie is van Ternaet tot ons overgekomen:
Doetje Clasen

1747 24 Mart.
Op belijdenisse nae voorgaende onderwijs zijn tot des Heren H. Avondmael aengenomen:
Jacob Abels
Jacob Derks
Hartman Jans

1748 5 Jul.
Met attestatie is van Grijpskerk tot ons overgekomen
Juffer Johanna Rikkinga

20 Dec.
Met attestatie is van Grijpskerk tot ons gekomen
Hindriktjen Oebels
Op belijdenisse des geloofs is tot des Heren heijlig Avontmael aengenomen Hermannus Berents

1749 4 April
Met attestatie van Grijpskerk tot ons overgekomen
Juffer Swana Rikkinga

27 Jun.
Op belijdenisse des geloofs nae voorgaende onderwijs en gedoopt te zijn is tot het heijlig avontmael aengenomen:
Wilte Lammerts

21 Dec.
Met attestatie van Zuijthorn
Jan Willems

1750 13 Mart.
Op belijdenisse des geloofs is nae voorgaende onderwijs in de leer der waerheijt tot des Heren heijlig Avontmael aengenomen
Harmina Harmannus

11 Dec
Met attestatie van Groningen is tot deze Gemeijnte overgekomen
Grietje Edens
Op belijdenisse des geloofs is aengenomen tot het Avontmael des Heren
Aafke Jans

1751 26 Mart.
Op belijdenisse des geloofs zijn aengenomen tot het Heijlig Avontmael:
Claes Jans
Lippe Folkerts
Jan Hindriks
Jan Jans Pece[?]

1752 23 Jun.
Met Attestatie van Eelde is tot deze Gemeijnte overgekomen
Tonniske Tonnis

1753 13 Sept.
Op belijdenisse des geloofs aengenomen en tot het Avontmael des Heren toegelaten
Bonne Sijbes

1754 22 Mart.
Nae voorgaende onderwijs heeft
Geeske IJles
gedaen belijdenisse des geloofs en is tot het H. Avontmael toegelaten.

1755 28 Mart.
Met Attestatie van Doccum
Antje Oeges
huijsvrouwe van Gabe Sjoerts

25 Dec.
Nae voorgaende onderwijs is op belijdenisse hares geloofs tot des Heren Tafel toegelaten
Trijntje Lubbers


1756 4 Julii.
Met Attestatie van Grotegast is tot deze Gemeinte overgekomen
Cornelliske Jans
wed. van Nanning Abels

1758 16 Jun.
Met attestatie is van Visvliet tot ons overgekomen
Jan Goukes

24 Sept.
Pieter Burgtman met attestatie van Warfhuisen
Magdalena Ippinga met attestatie van Groningen en
Tilo Meertens van Zuijthorn

1760 16 Mart.
Op belijdenisse des geloofs nae voorgaende onderwijs zijn tot deze Gemeijnte aengenomen
Mechtelt Aleijda Muntingh
en
Wijtske Wiltes
en
Sara Lubbers
vrouw van Jannes Jans

29 Jun.
Aefke Sigers weduwe van Jan Ebels met Attestatie van Baflo-Rasquert

1761 13 Sept.
Met attestatie van Visvliet tot deze Gemeijnte overgekomen
WelEd. Heer J.A. Rikkenga en
Mevrouw Rickenga des zelfs Huijsvrouw en dochter
Juffer Swana Rickenga

13 Sept.
Op belijdenisse is aengenomen tot des H. H. Avontmael
Henricus Muntingh
S. S. Th. Studiosus

1763 1 April
Nae voorgaende onderwijs zijn op belijdenisse des geloofs tot deze Gemeijnte aengenomen
Gerrijt Alberts
en Hindrik Pieters

1764 14 Mart.
Op belijdenisse des geloofs nae voorgaende onderwijs is tot het H. Avontmael aengenomen
Jacob Lubberts

1764 23 Sept.
Met attestatie van Adewert is tot onze Gemeijnte overgekomen
Trijntje
vrouw van Rense Arents

1767 Den 20 Martius
Tot deze Gemeijnte en des Heren Avontmael zijn op belijdenisse des geloofs nae voorgaende onderwijs aengenomen
Atje Jacobs
Willemke Meinderts
Aeltje Jans
Henke Wiltes
en
Aefke Foppes


1769 Den 17 Martius
Zijn nae voorgaende onderwijs op belijdenisse des geloofs tot het Avontmael des Heren in deze Gemeijnte aengenomen:
Wolter Clasen en zijn vrouw Trijntje Hartmans
Jacob Jans
Berent Meinderts
Eelje Geerts
Grietje Pieters, vrouw van Lambert Wiltes
Jacob Lubberts

1770 Den 25 Martius
Nae voorgaende onderwijs zijn op belijdenisse des geloofs tot des Heren heijlig Avontmael aengenomen:
Theodorus Muntingh
Juffer Pieterke Muntingh
Aefke Douwes en
Trijntje Jans

Den 22 Junius
Zijn tot deze Gemeijnte van Niehove overgekomen met Attestatie
Eelke Postema en zijn Huisvrouw Lieuwkje Jacobs Wisman

Den 21 Sept.
Met attestatie van Ezinge is tot deze Gemeijnte overgekomen
Wikje Alberts

1771 Den 20 Majus
Met attestatie van Zaaxum is tot deze Gemeijnte overgekomen
Kunje Drewes huijsvrouw van Evert Jans

1774 Den 25 Martius
Zijn nae voorgaende onderwijs op belijdenisse des geloofs tot des Heijlig Avontmael aengenomen:
Egbertus Muntingh S.S. Th. Studiosus
Roelf Luijtjens van Weperen en
Hiltje Jans huijsvrouw van Marten Gerbens

1777 Den 20 Junius
Op belijdenisse des geloofs nae voorgaende onderwijs is tot het Avondmael des Heren aengenomen:
Riemke Jans Huijsvrouw van Hindrik Pieters
Met attestatie van Niehove is tot onze Gemeijnte overgekomen Tietje Wiersema weduwe van Reinder Gaukes

1778 Den 20 Martius
Op belijdenisse des geloofs nae voorgaende onderwijs is aengenomen tot Litmaat en het Avondmael des Heren
Derkje Tjebbes Huijsvrouw van Coopman Luijtjen Roelfs van Weperen

1779 Den 19 Martius
Op belijdenisse nae voorgaende onderwijs is aengenomen tot Litmaet dezer Gemeijnte
Jan Clasen en tot het Avontmael des Heren toegelaten

1780 Den 26 December
Met Attestatie van Hornhuizen is tot deze Gemeente overgekomen Juffrouw K. Vos weduwe Putting

1781 Den 10 Sept. Met Attestatie van Visvliet is tot deze Gemeente overgekomen
Gerrijt Johannes Gossijs

1782 Den 12 Jan.
Met attestatie van Grotegast is tot deze Gemeente overgekomen
Meentje Pieters

1783 Den 15 Julij Met attestatie van Sibaldaburen is tot deze Gemeente overgekomen
Wijtske Wilts


Ten tijde den Bediening van P. Metturen zijn hier tot het H. Avondmaal aangekomen de volgende.

1785 Den 15 Junij
Zijn na voorgaande onderwijs op belijdenis des geloofs tot Ledematen aangenomen
Reinder Heerkens Schoolmeester en
Harm Schuringa

1786 Den 22 April
Met Attestatie van de Scheemda is tot deze Gemeente overgekomen
Aaltjen Velts

1787 Den 16 Maart
Is na voorgaande onderwijs op belijdenis des geloofs tot Lidmaat en het H. Avondmaal aangenomen
Jan Kornelis

1788 Den 17 Maart
Is na voorgaande onderwijs op belijdenis des geloofs tot Lidmaat en het H. Avondmaal aangenomen
Jan Hielkes

Den 21 Maart
Met attestatie van Zaaxum is tot deze gemeente overgekomen
Maria van ít Hoff weduwe Boerema

Den 14 Junij
Met attestatie van Holwierda zijn tot deze Gemeente overgekomen
Albert Hindriks en
Hilke Alberts
Met attestatie van Groingen is tot deze gemeente overgekomen
Jantjen Ebels

1789 Den 27 Maart
Zijn op belijdenis des geloofs na voorgaand onderwijs tot Ledematen aangenomen:
Aagtje Berends
Hindrikje Heeres
Doetje Klaassen
Martje Klaassen
Antje Klaassen
Itje Jacobs

1792 Den 5 April
Met attestatie van Samarang is tot deze Gemeente overgekomen
Frans Munting

Den 25 Dec. na voorgaand onderwijs zijn tot Ledematen aangenomen
Geert Klaassen en Meindert Jacobs

1793 Den 15 Junij
Met attestatie van Stavoren is tot deze Gemeente overgekomen
Saakjen Hindriks

1796 Den 19 Maart
Na voorgaand onderwijs op belijdenis des geloofs zijn tot ledematen dezer Gemeente aangenomen
Pieter Klaassen en Jacob Pieters

1797 Den 10 Julij
Met attestatie van Groningen is tot deze Gemeente overgekomen
Annegijn Pieters

Den 16 Dec. Met attestatie van Hasselt zijn tot deze Gemeente overgekomen
Jan Bakker en
Janna van der Herst

1800 Den 28 Sept.
Met attestatie van Lutkegast zijn tot deze Gemeente overgekomen
Frans Munting en
Mechteltje Aleida Muntingh.

1801 Den 28 Maart
Op belijdenis des geloofs na voorgaand onderwijs tot lidmaat aangenomen
Doede Johannes

Den 27 Sept.
Met attestatie van Roderwolde zijn tot deze Gemeente overgekomen
Roelf Harms en deszelfs huisvrouw Aaltje Hindriks

1803 Den 18 Sept.
Met attestatie van Noordhorn is tot deze Gemeente overgekomen Lubken Arends weduwe van Hielke Klaassen

1804 Den 22 Dec.
Is op belijdenis des geloofs na voorgaand onderwijs tot lidmaat dezen Gemeente aangenomen
Pieter Hindriks

1805 Den 5 April
Met attestatie van Visvliet is tot deze Gemeente overgekomen
Fokje Pieters

Den 20 Sept. zijn op belijdenis des geloofs tot ledematen dezen Gemeente aangenomen:
Roelfke Klaassens
Idje Jans
Grietje Klaassen
Korneliske Abels

1806 Den 19 Julie
Met attestatie van Grijpskerk zijn tot deze Gemeente overgekomen
Hindrik Witterborg en
Hinderika Bolt

Den 17 Sept.
Met attestatie van Roden is tot deze Gemeente overgekomen
Aaltje Egberts

Den 27 Sept.
Met attestatie van Noordhorn is tot deze Gemeente overgekomen
Dirkje Tjebbes

1807 Den 10 Sept.
Is met attestatie van Niekerk tot deze Gemeente overgekomen
Gerrit Themmes Reitsema

1808 Den 23 Junij
Is met attestatie van Niekerk tot deze Gemeente overgekomen
Jan Lammerts Wolters, schoolonderwijzer alhier.

1808 Den 24 Junij
Zijn op belijdenis des geloofs tot ledematen dezer Gemeente aangenomen
Klaas Abels en Willem Johannes

1809 Den 24 Juni
Is met attestatie van Grijpskerk tot deze Gemeente overgekomen
Aafke Jans
gelijk met attestatie van Niekerk
Pieterke Roelofs

Den 24 Sept.
Is met attestatie van Sebaldeburen tot deze Gemeente overgekomen
J.A. Buist

Den 6 Dec. Is met attestatie van Burum tot deze Gemeente overgekomen
Djurre Elses Kiestra

Den 29 Maart 1811
zijn op belijdenis des geloofs tot Leden der christelijke Gemeente aangenomen:
Elske Harms en Geertje Jelkes
Hiltje Pieters en Itje Freerks
Saartje Hillebrands en Anje Wolters
Titia de Cock en Grietje Lammerts
Antje Meinderts en Anje Ties en gedoopt
Grietje Alberts
Onne Arends en Arend Jacobus Pol
Heerke Johannes Pol en Else Klaassen van Hakeler
Wilhelmus Groeman en Cornelis Tjebbes
Jan Hindriks en doop Meindert Heerkens
Hindrik Klaassen
en Harm Arends

Den 4 Juni
Is met attestatie van Oldehove tot deze Gemeente overgekomen
Jacob Hendriks

Den 7 Juni
Zijn op belijdenis des geloofs tot Leden der chr. Gemeente aangenomen:
Engbert Pieters en Lauwe Ritskes
Itje Jans en Trientje Alberts

Den 6 Sept.
Zijn tot Ledematen der chr. Gemeente op belijdenis des geloofs aangenomen:
Pieter Kijmpes en Elske Klasens

Den 6 Dec.
Is op belijdenis des geloofs tot Lidmaat der chr. Gemeente aangenomen:
Menke Jans.
Met kerkelijke Attestatie is van Oldehove tot ons overgekomen:
Antje Scholtens

Den 6 Jan. 1812
Is op belijdenis des Geloofs tot Lidmaat der christelijke Gemeente aangenomen
Trientje Geerts en gedoopt.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.