LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Nieuwolda

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

De administratie der Ledematen van Nieuwolda zijn te vinden in een Kerkenboek zich bevindende in de Retro Acta, veelal tussen de dopen door, alsmede (lijstje 1811) in het archief van de Hervomde Gemeente. De volgende deel-administraties laten zich hierin onderscheiden:

- lijst/mutaties vanaf 1648
- lijst 1713
- mutaties 1713 - 1728
- mutaties 1731 - 1754
- lijst 1754
- mutaties 1754 - 1806
- akte 1758 getekend door nieuwe ledematen daarna
- lijst 1811

Alle transcriptie zijn gemaakt in de periode nov. 2005 - maart. 2006 door Sieb Buiten, behalve de akte van 1758 (MG, tevens rest nagekeken).


[ Ledematen Nieuwolda, te dateren vanaf circa maart 1648 (eerste doop). Er is bv. tweemaal sprake van pastoors vrouw, driemaal van David Jansens vrouw, het is dus niet een zuivere moment-opname. Middels inspectie van bv. huwelijken kan ongetwijfeld beter gedateerd worden, wie dit wil doen gaarne! Transcriptie jan. 2006 Sieb Buiten, nagekeken jan. 2006 MG ]

Namen der communi-
canten, ofte Ledematen
der Gemeijnte

Joannes Taken, Pastor ende
Wije Eltjes sijn huisvrouwe
Frerick Alberts ende
Aske sijn huisvrouwe
Eggo Alderts ende
Grietjen Ehelieden
Bauwe huisvrouwe van Cornelis Cornelis
Eltjo Hendricks ende
Bauwe Ehelieden
Benno Oompkes ende
Haijcke sijn huisvrouwe
Hittjo Arents ende
Gese Ehelieden
Cornelis Jacobs ende
Hemme sijn huisvrouwe
Hero Haijes
Frouwe huisvrouwe van Luppo Tijes

Haijcko Harmens ende
Woltje sijn huisvrouwe
Jacob Peters ende 
Geeske Ehelieden
Martjen, huisvrouwe van Luppo Fockes
Tjaecke, huisvrouwe van Sijboldt Jans
Imcke, huisvrouwe van Thomas Meijnderts
Wupke Eltjes, dochter van Eltjo Hendricks
Foecko Juckens
Martjen, huisvrouwe van Baucko Peters
Goossen Eggens
Anna Eijlderts
Anna, huisvrouwe van Eeuwto Dates
Hendrick Eltjens, sone van Eltjo Hendricks
Beetjen, huisvrouwe van Roelof Claessen
Doe, huisvrouwe van Derck Dercks
Albert Jacobs, Kistemaker
Jantjen, huisvrouwe van Goecko Harmens
Hendrick Fockens
Geertjen, huisvrouwe van Eppo Meertens

Peter Geerdts ende
Wije Ehelieden
Eenje, huisvrouwe van Menno Jeltes
Eltjen Luitjens, dochter van Luitje Egberdts
Claes Fockens ende
Meenje sijn huisvrouwe
Menso Itiens
Sebo Ubekens
Jacob Alderts
Aefke, huisvrouwe van Geerdt Berents
Reene Bennes, dochter van Benno Oompkes
Trijne Jans
Geeske weduwe van Hendrick Jurijens
Aelcke Eltjens, weduwe van Nanno Tammens
Tjae, huisvrouwe van Jan Uildricks
Hille Eppes, dochter van Eppo Nannes
D. Henricus Waldrix, s.s. minist. candid.
Aeltjen, huisvrouwe van David Jans Chirurgijn
Hendrick Hendricks ende
Ida Ehelieden

Egberdt Cornelis timmerman
Houcke, huisvrouwe van Boelo Harmens
Eppejen Focke, jonge Dochter 
Jan Ellens ende
Aeltjen, sijn huisvrouwe
Popko Herens
Hille, weduwe van Aldert Eltjens
Geertjen, huisvrouwe van Peter Mewes
Harmcke, huisvrouwe van Peter Hendricks
Eltjo Jans zoon van Jan Louwens
Gepke Jans ende
Icktjen Jans, dochters van Jan Louwens
Sijben, huisvrouwe van Tjabbo Cebens
David Jans Chirurgijn
Jesela Geerdts, jonge dochter
Salome, huisvrouwe van Tije Melles
Arent Claessen ende
Bauwe Ehelieden
Esthera, huisvrouwe van Hero Tjabbes
Ancke Peter, dochter van Peter Geerdts
Anna, weduwe van Eeldt Harckens

Rottger Tjackens
Eppo Meertens
Berent Everts
Geesjen Everardi, mijns pastoors huisvrouwe
Cornelis Claessen ende
Haeske Ehelieden
Anna, huisvrouwe van Geerdt Alberts
Edsart Ellerus ende
Bontke, sijn huisvrouwe
Roelfke, weduwe van Jan Jurijens
Cornelis Drake ende
Lijsebeth sijn huisvrouwe
Aeltjen, huisvrouwe van Derck Jans
Greetjen Dercks jonge dochter
Claes Ipens
Wupke, weduwe van Redmer Krijnes
Anna Jacobs
Trijne, huisvrouwe van Berent Everts
Joannes Claessen
Jan Janssen Hoedt
Beencke, huisvrouwe van Sebo Ubekens

Eeske Febes, jonge dochter
Reene Febes, weduwe van Febo N.
Menno Berents ende
Wendelke, sijn huisvrouwe
Focko Bavinge ende
Rene sijn huisvrouwe
Martjen, huisvrouwe van Rottger Tjackens
Ocktjen, huisvrouwe van Jan Aeijssens
Aeltjen, weduwe van Christopher Hommerckhuisen
Grete, huisvrouwe van Harmen Harmens
Hille, weduwe van Autjo Cornelis
Jan Uildricks
Tonis Hebens ende
Sije, sijn huisvrouwe
Fenne, huisvrouwe van Jan Jans
Epko Jurjens
Aldert Wierdts Chirurgijn
Hildebrandt Peters
Ida, huisvrouwe van Cornelis Jans
Harmen Jans
Jan Arijsses
Focco Sijbens
David Jansen

Joannes Jacobs ende
Salome sijn huisvrouwe
Claeske Peters
D. Daniel Reneman studiosus
Petercke, huisvrouwe van Hendrick Jans
Reitzo Boeles ende
Taetje Ehelieden
Stijo Krijnes
Jantjen, weduwe van Menso Hommerckhuisen
Grietjen, huisvrouwe van Epko Jurjens
Jantjen, huisvrouwe van Lambert Iggens
Ancke, huisvrouwe van Hildebrandt Peters
Houcke, huisvrouwe van Harmen Bennes
Fossa, huisvrouwe van Jan Tjades
Maria, huisvrouwe van Hero Jurjens
Arent Hittjens
Jan Jansen
Jan Berendts
Hendrick Wessels ende
Geertjen sijn huisvrouwe
Jantjen, huisvrouwe van Albert Harmens
Tjaetjen, huisvrouwe van Reencko Harckes
Liuza Gerlaci, mijns pastoors huisvrouwe

Jacob Jansen
Murcke, huisvrouwe van Tjacko Ubekens
Hille, huisvrouwe van Menso Willems
Sara, huisvrouwe van Jacob Jans
Stijne, huisvrouwe van Albert Jans
Wijpke Cebes, dochter van Sebo Ubekes
Wierdt Scheltes ende
Eijcke, sijn huisvrouwe
Roelof Hendricks
Jacob Hilckes ende
Anje sijn huisvrouwe
Trijne, huisvrouwe van Stijo Krijns
Nieltjen, huisvrouwe van David Jans
Karstjen Wubbes
Hille, huisvrouwe van Jan Berents
Ette, weduwe van Tjae Jurjens
Jantjen, weduwe van Jan Reenckes
Hildebrandt Jansen
Geertjen, huisvrouwe van Wilcko Ebels
Peter Gerrits ende
Anje, Ehelieden
Trijne, huisvrouwe van Idens
Harmke, huisvrouwe van Peter Jansen
Ebo Taken

Reijndt Everts
Wobbe, huisvrouwe van Hendrick Edsens
Martijen Reijndts, jonge dochter
Lambert Iggens
Anna, huisvrouwe van Lauwo Sijmons
Hille, huisvrouwe van Thomas B[?]ennes
Dewer, huisvrouwe van Roelof Hendricks
Tijmen Edes
Warmoldus Joannis ende
Ette, sijn huisvrouwe
Jantjen, huisvrouwe van Wierdt Scheltes
Aefke, huisvrouwe van Joannes Jacobs
Geerdt Philippus
Kenna Nantkes, huisvrouwe van Cornet Jan Geerdts
Taco Gerrits
Aldert Egges
Hindricktjen, weduwe van Jan Claessen Roedt
Peter Julles ende
Haijcke, Ehelieden
Remen, huisvrouwe van Tjarck Claessen
Dewer, huisvrouwe van Derck Claessen
Peter Eppes ende
Jantjen sijn huisvrouwe

Anna, huisvrouwe van Willen Jacobs
Eggo Tjackens
Trijntjen Hermens, dienstmaeght van Solliciteur Geerdtsma
Jacob Cornelis
Jan Jacobs ende
Wije sijn huisvrouwe
Aeijsso Hermens
Arent Gresel
Wilcko Ebels
Hille, huisvrouwe van Focko Tammens
Jantjen, huisvrouwe van Jan Tammens
Sara, huisvrouwe van David Jansen
Trijntjen, weduwe van Koene Tonis
Hendrick Eppens ende
Aeltjen sijn huisvrouwe
Trijntjen, weduwe van Tammo Fockes
Icktjen, huisvrouwe van Taco Gerrits
Thomas Bennens
Peter Hilckes

Sieke Jansen jonge doghter
Jantien Meertens huisvrou van Jurien Arents
Albert Roelefs en sijn vrou -
Hilke
Ieke Geerts
Wobbe Berents weduwe van Pieter Hilkes
Pieter Gerrits en sijn vrou -
Jantien Altinks
Trintien Cornelis jonge doghter
Cornelis Jansen
Wiske Geerts huisvrou van Tie Melles
Tiaduwe Fokkes van Bleiham
Aeltien Tiabbes van de Beerta
Jan Jochums met attestatij van de Beerta
Ickien Jaspers van Oosterwijtwert huisvrou van 
Hindrik Eppes, met Attestatij van Enum
Menne Jacobs en sijn vrou
Anna Jansen
Eppe Harms, en sijn vrou
Joestien Cornelis

Geeske Harms huisvrou van Edze Haies
Harm Peters en sijn vrou
Tiaekien Renjes
Meiste Jurjens huisvrou van Tiddo Cornelis
Fenneke Roelefs weduwe van Jan Hindriks
Geeske Egberts weduwe van Tjapke Eels
Geertjen Harms huisvrou van Aise Harms
Geertjen Aises huisvrou van Lammert Egges
Dewer Hindriks weduwe van Metske Lammers
Jan Krijns met attestatij van Wagenborgen
Derk Dewers
Geerdt Egberts en
Eltje Cornelis Ehelieden
Pieter Hindriks
Albert Jansen
Roelef Ennes
Houke Aiolts, huisvrou van Berent Cornelis
Folke Jansen, huisvrou van Garremt Jansen
Aldert Arijs en sijn huisvrou Martjen Alberts
Peter Gerrits en zijn huisvrou
Jantjen Altinghs
Onne Roelefs
Tidde Cornelis
Roelef Ennes
Abel Rights en sijn huisvrou
Eeltje
Aeldrik Jans en sijn huisvrou
Hille

Edze Hajes
Here Jansen met attestatij
Cornelis Jansen


[ Ledematen van Nieuwolda 1713. Transcriptie Sieb Buiten, nagekeken MG jan. 2006.  ]

Leden 
der 
Gemeente

Van mij gevonden
†Ao 1713 den 27 aug.

Fokko Hommes
Wije Rotgers
Lupke Fokkes
Here Berents
Aaltje Tjarks
Harm Jans
Aaltje Louwerts
Louwert Fokkes
Reentje Jans
Klaas Luitjens
Etje Jakobs
Jan Fokkes
Haike Ritzes
Sijpke Luitjens
Jan Jans
Anje
Trijntje Eppes
Wupke Harms
Tjapke Frerix
Wendel Heres
Grietje Berents
Jan Hindrix
Sibregt Peters
Geert Tijes
Frowke Jans
Martje Hindrix
Wopke Jakobs
Geert Hindrix
Martje Everts
Sara Geerts

Jannes Tomas
Jan Geerts Post
Lutgert Meijers
Berent Hindrix
Zwaantje Harms
Harm Eltjes
Garmt Olcherts
Anje Geerts
Jan Peters
Aafke Jakobs
Awtje Berents
Yje Tjabbes
Aafke Hommes
Geert Hindrix
Hillebrant Alberts
Agneta Boekholts
Peter Jans
Aafke Hillebrants
Geeske Geerts
Bartelt Hindrix
Martje Jans
Eppe Roelefs
Hille Bartelts
Tamme Aises
Anje Tjaarts
Tjake Hindrix
Siwert Tebbes
Reentje Eppes
Kornelius Tiddens
Anna Kunnera Stellingwerf
Grietje Harms
Abel Sierts
Teetje Fokkes
Nanne Aises

Jannes Klasen
Bouwe Tiddes
Bouwe Hindrix
Hindrik Jans
Lizebet Jans
Popke Abbring
Geeske Peters
Edze Folkerts
Aafke Leenderts
Martje Alberts
Tamme Fokkes
Trijntje Aaldrix
Jan Haijes
Wijpke Tjapkes
Martje Roelefs (Na Oterdum vertrokken 9 Maai 1714)
Peter Jans
Bonje Epkes
Jakobje Jakobs
Jakobje Edzes
Asse Jurkes
Derk Klasen 
Siben Klasen
Antoni Frerix
Harm Edzes
Martje Peters
Trijntje Takes
Jannes Peters
Teelke Harms
Jurrien Jurriens
Ebeltje Jans
Harm Boeles
Melchert Klasen
Diewer Jans

Tja Roelefs
Ike Tammes
Siwertje Takes
Eltje Hindrix
Derk Fokkes
Anje Abels
Tjakko Rotgers
Anje Tammes
Tepo Geerts
Jan Heepkes
Deine ...
Wyte Meinderts
Meneke Hindrix
Krijne Peters
Martje Alderts
Harbert Reining
Riemen Hindrix
Remke Reining
Jan Jakobs
Hille Hindrix
Aike Hindrix
Haike Hindrix
Folkert Alderts 
Nele Augustinus
Leentje Edzes
Edze Haijes
Geeske Harms
Hindrix Waldrix
Hilje Arents
Bouwe Jans
Jantje Heres
Hilje Jans
Remke Eljes [en, krulhaak]
Trijnje Jans ( Na Delfzijl vertrokken den 22 Maai 1714)

Kornelis Eltjes
Elsje Hiddes
Geert Hindrix Dam
Trijntje Jans
Hyke Abels
Trijntje Klasen
Ike Jans
Geeske Willems
Anneke Jans
Lodewijk Jakobs†


[ Ledematen van Nieuwolda 1713 - 1728. Transcriptie Sieb Buiten, nagekeken MG jan. 2006.  ]

Bij mij angenomen de navolgende
Den 29 augustus 1713
Meneke Remkes
Hindrix Tobias met attest. van Appingadam
Aagtje Haijkes met attest. van Wagenburgen

Den 30 novemb. 1713
Hitjo Gerrijts
Christoffer Hindrix
Bront Jakobs
Anna Hindrix
Antje Klasen
Harm Jans met attest. van Noortbroek
Neeltje Gijzes met attest. van Termunten

Den 1 meert 1714
Mette Louwerts
Tiddo Thijes
Anneke Arents
Martje Klasen
Aafke Louwes

Reinder Jans Kronenburg
Jan Geerts
Hilje Klasen
Heil Hindrix
Maria Jakobs
Hille Wilkes
Kornelliske Edzes
Teetje Popkes
Lamke Harms
Ubbo Hebels [en, krulhaak]
Aaltje Harms met attest. van Niewscheemda

Den 30 Maai 1714
Doede Jans
Hindrik Jans van Dijl
Grietje Everts
Jakob Hindrix
Trijntje Peters
Nantko Waldriks
Katrijna Arents
Ipo Oomkes
Metje Jakobs
Aaltje Steffens
Hille Jurriens
Albert Geerts
Ubbo Roelefs
Lammert Roelefs met attestatie van de Pekel A
Arijs Alberts
Epke Geerts

Den 27 Novemb. 1714
Frouwe Olles
Zwaantje Roelefs
Haike Julles
Peterke Garbrants
Lizabet Willems
Aaltje Geerts
Hindrik Jans
Harm Jans
Tiddo Nantkes
Remko Haijes
Jakob Derx
Met attestatie
Geeske Hillebrants nan Sloghteren
Haijo Peters van Midwolde

Den 27 Februar 1715
Reenje Berents
Antje Jans
Kornelius Peters
Jan Alofs
Berent Geerts
Kornelliske Louwes
Met attestatie
Hindrik Jansen Vrieze [en, krulhaak]
Trijntje Popts van Groningen
Hemke Remkes van Woldendorp
Betje Eppes van Wester- en Hilliger-lee

Den 29 Maai 1715
Geeske Hindrix
Trijneke Hindrix
Jantje Fokkens
Harm Tebbes (met attest. van Zuitbroek
Annechjen Sjabbes (met attest. van Groningen

Den 24 August 1715
Hilligjen Ipes
Janna Everts

Den 29 Novemb 1715
Tjakko Egges, met att. van Woldendorp
Bauwe Jans, met attest. van Niewscheemda

Den 27 Februar 1716
Kornelis Fokkes [en, krulhaak]
Aaltje Derx met attest. van Midwolde
Rotger Fokkes
Hindrik Steffens
Anje Jans

Den 2 Jun 1716
Jan Geerts
Moeder Luitjens
Jan Jakobs
Geeske Folkerts
Derk Douwes

Houwke Wytes, met attest. van Farmsum
Stijnje Nantkes, met attet. van Niewscheemda
Ida Jans j.d. met attest. van de Harkstede

Den 3 Septemb 1716
Wibbo Eilderts
Frerik Tjapkes
Martje Simons
Grietje Folkerts
Remke Egberts
Kornelliske Edzes met attest. van de Eexta

Den 9 Decemb 1716
Wibregt Jans
Hebbeltje Garremts, met attest. van Spijk

Den 4 Meert 1717
Harm Klasen
Teelke Berents
Hindrikje Klasen

Den 3 Junius 1717
Riemen Renekes, wed. van Evert Jans met attest. van Scheemda

Den 2 Septemb 1717
Waalke Kornellis met attest. van Woldendorp

Den 1 Decemb 1717
Remke Jans
Ida Reinink

Meiste Jannes
Aaltje Geerts
Tjalda Reinink

Den 26 Maai 1718
Stijntje Tobijas
Trijntje Boelema met attest. van Winschoten
Derk Berents [en, krulhaak]
Petertje Harmens met attest. van de Nieweschans

Den 1 Septemb 1718
Stijntje Jans met attest. van Niewscheemda
Trijntje Jurriens met attest. van de Oude Schans
Lupke Jakobs

Den 5 Decemb 1718
Hans Hindrik Wijze
Sophia Juliana Wijze
Hille Jurriens
Jan Rykes [en, krulhaak]
Wije Rimts met attestatie van Niewbeerta

Den 28 Febr 1719
Willem Wijchers met attest. van Sappemeer

Den 1 Jun 1719
Martje Derx
Jannes Peters, met attest. van de Beerta
Tepo Steffens [en, krulhaak]
Wopke Kornellis  Egtel. Met attest van de Eexta

Den 14 Septemb 1719
Peterke Jakobs

Den 6 Decemb 1719
Derk Klasen en 
Etje Sijpkes egtel. met attest. van Westerlee

Den 29 Februar 1720
Julle Jannes
Hembke Abels met attest. van Finsterwolt
Jan Hindrix Dijl met att. Van Midwolde

Den 29 Novemb 1720
Bijke Sijpkes met att. van Langakkerschans
Ellegje Jans met att. van Beerta

Den 4 Meert 1721
Abel Hindrix
Reneko Jans
Trijntje Edzes
Geertruit Klasen
Anneke Kornellis
Anje Klasen
Eltje Roelofs
Peter Jans Berghuis met attest. van Appingadam

Den 27 Maai 1721
Harmke Rimts, met attest. van Niew Beerta
Jantje Amelinks, met attest. van Noortbroek

Den 30 Aug 1721
Hindrik Alberts Kruimink, met attest. van de Wilderv.
Hemke Hindrix
Eltje Derx
Lammert Arents

Den 2 Meert 1722
Anje Jans
Willem Wabbes Busch
Luitje Klasen
Klaas Jannes met attest. van Oostsaandam

Den 3 Jun 1722
Johanna Everts met attest. van Oostsaandam
Engelbert Jans j.m. met attest. van Farmsum
Lutgertjes van der Tuik, huisvrow van Willem Alderts met attest. van Midwolde


Den 5 Septemb 1722
Teetje Phoebes j.d. met attest. van Finsterwolt
Willem Wijcherts j.m. met attest. van Termunten

Den 8 December 1722
Jannes Heins en
Jauchijn Roerts egtel. met attest. van Siddeburen
Grietje Wubbelts met attest. van Hamsweerum
Jan Alderts
Teetje Klasen
Geetruit Hindrix

Den 10 Meert 1723
Jan Jurriens Breuker
Geert Everts

Den 4 Jun 1723
Jan Fokkes [en, krulhaak]
Haike Ritzes echtel. met att. van Niew Scheemda

Den 3 Sept 1723
Wyto Thijes [en, krulhaak]
Anje Bruins egtel. met att. van Oostwolt
Berent Siboltkes met att. van Niew Beerta

Den 2 Decemb 1723
Ubbo Jans
Hindrik Klasen

Den 3 Meert 1724
Hebe Hannes met attest. van Woldendorp

Den 9 Jun 1724
Peter Mathias met attest. van Kanum
Lukje Jakobs met attest. van Westerlee

Den 7 Septemb 
Hindrik Roelofs met attest. van Onstwedde
Siben Hindrix

Den 28 novemb
Hero Rindelts
Anna Helena Dronrijp
Maria Hindrix

Den 1 Meert 1725
Lizabet Edes
Tetje Eppes
Geeske Berents met att. van Finsterwolt

Den 13 decemb 1725
Jakob Klasen
Jan Ekkes
Peter Jans
Ida Reining met att van den Dam
Lizabet Fokkes met att. van Niew Scheemda

Den 6 Jun 1726
Martje Haijes met attest. van Wagenburgen
Meiste Jannes met attest. van Groningen

Den 18 August 1726
Eewtje Folkerts met att. van de Beerta
Gepke Jans met att. van Niew-beerta

Den 6 Decemb 1726
Johan Wilhelm Ahmeijer met attest. van Lengerigh
Grietje Derx met att. van Termunten

Den 3 Meert 1727
Jan Sjabbes [en, krulhaak]
Jantje Andries met att. van Sappemeer

Den 2 Februar 1728
Sizo Jans
Willem Alderts
Hero Alderts
Peter Dronrijp
Bonneke Remkes
Martje Peters

Den 4 Jun 1728
Ufko Tonkes [en, krulhaak]
Janna Everts met attest. van de Mieden

Matthias Peters en
Trijntje Lukas met attest. van 't Nijbert


[ Ledematen mutatie Nieuwolda 1731-1745, uit Kerkenboek in de Retro Acta. Ingevoerd Sieb Buiten, nagekeken MG jan. 2006 ]

3 juni 1731 op attestatie toegelaten:
Everwijn Mexteroth van Latbergen
Tjapke Jans van Mithuisen
Sara Jans van Groningen
Taale Ritjes van Wijbersum
Geertjen Warners van Noordbroek
Mensje Ekkes van Wagenborgen
Tjadwe Roelofs van Wagenborgen
Lijsabet Balsters van Niew-Beerta

31 augustus 1731 met attestatie:
Asse Heres, huisvrouw van de E. Jan Jacobs uit de Beerta
Altjen Hindriks vrouw van Hans Hindriks díWijse, van Wagenborgen
Op belijdenis:
Remke Doedes j.m.
Geeske Rijbes[Bijbes?] j.d.
Anje Engberts, j.d.

30 november 1731 met attestatie van Wagenborgen:
Meiske Jacobs huisvrouw van Tonnijs Hindriks
Op belijdenis:
Louert Tjakkes uit de Eexta
Okko Rindels uit de Beerta

9 maart 1732 met attestatie:
Harm Berents van Lijnen uit de gradschap Tekelenborg

5 september 1732 met attestatie:
Hindrik Roelofs van Mid-wolde

7 december 1732 met attestatie:
Bouchien Rhoda van Groningen

1 maart 1733:
Anna Margaretha Hamriks met attestatie van Niew-Scheemda
Pieter Hindriks en sijn huisvrouw van Delfzijl
Jacob Jans van Delfzijl

7 maart 1734 met attestatie:
Baugijn Tiddes van de Niewe Pekel A
Tjabbechien Tammes huisvrouw van Luitjen Claessen van Winschoten

3 december 1734 op belijdenis:
Wubbelt Augustinus j.m. van Finserwolde
Swaantjen Migchiels huisvrouw van Albert Cornellijs
Antje Luitgerts j.d. van Finserwolde

6 maart 1735 met attestatie van de Beerta:
Hero Rindels en 
Anje Tjakkes zijn huisvrouw

5 juni 1735 op belijdenis:
Derk Harms en 
Tjalda Egberts Egtel. 
Hebbeltjen Aaldriks jonge dogter

2 december 1735 op belijdenis:
Grietjen Harms huisvrouw van Eiso Jans

2 maart 1736 gedoopt, daarna op belijdenis:
Pieter Jans van de mennoniten, de sone van Jan Pieters en Anje Lubberts
op belijdenis:
Frerik Harms en bovengenoemde
Pieter Jans

10 juni 1736 met attestatie:
Menne Geerts van Termunten

1 maart 1737 op belijdenis:
Willemke Berents, huisvrouw van Geert Fokkes

2 juni 1737 met attestatie van Niewscheemda
Altjen Geerts huisvrouw van Hindrik Aickes

8 september 1737 met attestatie:
Cornellijs Fockes van Zuidbroek
Iikjen Pieters huisvrouw van Edzo Harms van Noordbroek

9 maart 1738 met attestatie van Termunten:
Trijntje Jans huisvrouw van Frerik Harms

1 juni 1738 op belijdenis:
Jacob Taekes

14 september 1738 na onderzoek op den 8sten dezes toegevoegt:
Tobias Hitjes

12 juni 1739 op belijdenis:
Geert Jans

11 december 1739 met attestatie van Midwolda:
Tietjen Jacobs huisvrouw van Frerik Jacobs
Op belijdenis:
Jacobus Molema
Abel Derks en 
Geertjen Hitjes Egtel.
Edzo Harms
Frerik Jacobs
Edzo Harms de kleine begenoemt en 
Aapke Jacobs

13 maart 1740 met attestatie [van Nieuw-Scheemda]:
Jan Pieters Dik getrouwt aan Martjen Haijes

9 september 1740 met attestatie:
Jacob Mensses van Woldendorp

12 november 1741 na voorgaande geloofsbelijdenisse gedoopt navolgende huisgesin, die van de Mennoniten tot onse gemeinte sijn overgegaan:
De eersame Gerrijt Jans Hulshoff geboorn in Groningen den 29sten februarius 1704.
En desselfs huisvrouw Aaltje Eltjes geboorn, en tesamen woonagtig in dese plaetse, den 27sten januarius 1709.
En de kinderen uit dit huwelijk:
De oudste dogter genaamt Eja geb. den 21 julius 1732
De twiede dogter genaamt Geertje geb. den 10 august. 1733
De derde dogter genaamt Fokkelijna geb. den 20 junius 1736
De twiede soon, sijnde de oudste te Groningen, genaamt Eltjo geboren den 5den maijus 1738.

1 december 1741
Derk Pieters met attestatie van Wagenborgen
Op belijdenis:
Gerrijt Jans Hulshoff en 
Aaltjen Eltjes Egtel. [zie boven]
Jan Tiddes en 
Jantjen Hindriks Egtel.
Hindrik Hemmes Camminga en 
Lijsabet Harms Egtel.
Habbo Sijbolts
Hillebrand Pieters Vos de schoolmeester
Hilke Rimpts huisvrouw van Eente Haikes

2 maart 1742 op belijdenis gedoopt en tot lidmaat aangenomen:
Aaltjen Derks dogter van Derk Engberts en welke van de Mennonijten tot onse gemeinte is overgegaan, sijnde de huisvrouw van Habbo Sijbolts

1 juni 1742 met attestatie:
Jan Harms en 
Roelofke Jans van Niewscheemda

7 september 1742 met attestatie:
Lammert Freriks
op belijdenis:
Hindrik Adolphs en 
Grietjen Geerts zijn huisvrouw

[ zie 1 dec. 1741 ]
7 september 1742 gedoopt het oudste soontjen van Gerrijt Jans Hulshoff en Aaltjen Eltjes, geboorn den 3den novemb. 1735 en genoemt Jan.

31 mei 1743 met attestatie van Winschoten
Jantjen Tammes huisvrouw van Harm Geerts
Op belijdenis:
Regnerus Tjaarda de Cock s.s. theol: stud:
Hajo Harms
Roelof Eppes

6 september 1744 met attestatie van Farmsum:
Hemme Jans Jongman

4 december 1744 met attestatie van Westerlee:
Philippus Jans en 
Trijntje Tammes Egteluiden

3 september 1745 met attestatie van Schilwolde:
Maria Jacobs huisvrouw van Roelof Berents stelmaeker een papist

11 maart 1746
op belijdenis:
Jan Jacobs en deszelfs huisvrouw Hanna Jans

10 juni 1746
met attestatie van Noordbroek:
Trijntje Jans huisvrouw van Bonneke Jurjens

31 augustus 1746
op belijdenis:
Harm Gerrijts
jonge dogter Bouwe Freriks

8 maart 1748
op belijdenis:
Ailke Luppes en Trijnje Berents Egteluiden
Abels Abels Croon
Aafjen Wubbes huisvrouw van Cornellijs Fokkes
Lijbe Oomkes huisvrouw van Hindrik Christiaans
Magdalena Jans huisvrouw van Menne Geerts

9 juni 1748
op belijdenis:
Jacob Gerlofs en Lamke Wolters Ehelieden

27 augustus 1751
op belijdenis:
Gerrard Theodorus de Cock s.s. theol. Stud. mijn jongste soon

3 maart 1752
op belijdenis:
Bonneke Jurjens

1 december 1752
op belijdenis:
Gerrijt Jans Bart.
Met attestatie van Martens-hoek
Marieke Harms huisvrouw van Pieter Hindriks


[ Lijst van 1754. Ingevoerd Sieb Buiten, nagekeken en aangevuld MG jan. 2006 ]

De naamen der Ledemaaten, dewelke ten tijde van mijn bevestiginge (geschiedt op den 24 februarij anno 1754) bevonden en angenomen zijn geworden. J. Siertsema Eccls tot Nieuwolda.

Rotger Fockes, ouderling (obiit) en 
Eltjen Derks, zijn huijsvrouw (obiit)
Hindrik Waldriks, ouderling en (obiit)
Hilje Arents, Egtel. (obiit)
Hero Alders, diaconen (ob.)
Habbe Sijbolts, diaconen en 
Aaltjen Derks, Egt. (obiit)
Hilbrandus Pieters Vos, schoolmeester
Edzo Harms
Geertjen Hittjes, weduwe van Abel Derks (ob.)
Jacob Gerlofs (ob.)
Cornellis Fockens en (ob.)
Aaffijn Wubbes Ehel.
Derk Harms, smidt, (ob.) en 
Tjalle Egberts Ehel. (obiit)
Jan Jacobs en (obiit)
Assijn Heres Ehel. (obiit)
Ettje Jacobs, weduwe van Klaas Luijtjens (obiit)
Philips Jans en (ob.) 
Trijntje Tammes, Egt. (ob.)
Reenko Evers (obiit)
Bonneke Jurjens en 
Trijntje Jans, Ehel. (abierunt)
Jan Pieters Dik en 
Martjen Hajes, Egt. (abierunt)
Freerik Tjapkes en (ob.)
Lupke Jacobs Ehel. (ob.)
Bouwe Jans, weduwe van Klaas Karsjens (obiit)
Aaltjen Jantjen Hinderks, weduwe van Jan Tiddes (ob.)
Frauwke Klaasens, vrouw van Cornellis Hindriks (obiit)
Jan Harms (obiit)
Trijntjen Jans, vrouw van Eppo Brondts (ob.)
Pieter Hinderks en (ob.)
Marieke Harms, Egt. (ob.)
Hindrik Adolfs en (ob.)
Grietjen Geerts, Egt. (ob.)
Epke Roelfs, vrouw van Jan Harms Tink (ob.)
Freerk Harms schoenmaaker en 
Lijsbet Oomkes, Ehel. (obiit)
Grietje Folkers, vrouw van Jan Willems Kuiper (obiit)
Aaltjen Geerts, vrouw van Hindrik Eikes timmerman (obiit)
Jacobtjen Edzes (ob.)
Tjaddewe Roelfs, vrouw van Jurjen Everts (obiit)
Jan Luitjens Bouwman en 
Martjen Jans Oudenhove, Egt.
Geert Jans (obiit)
Geeske (obiit)
Harm Gerrijts (obiit)
Swaantje Harms (obiit)
Abelia Brucherus, vrouw van Henricus Muller, med.doctor (ob.)
Aaltjen Geukes, weduwe van Hinderk Bartels (ob.)
Anje Tjakkes, weduwe van Here Rindels (ob.)
Roelf Eppes
Pieterke Harms, vertrokken naar Westerlee (abiit)
Trijntje Aaldrix, weduwe van Jacobus Molema (obiit)
Jan Jacobs en 
Hanna Jans, Egt.
Lammert Freriks (Mulder) (obiit)
Luitjen Klaasens en (ob.)
Tjabbegijn Tammes, Egt. (ob.)
Anje Jans, vrouw van Jan Hansens (ob.)
Tiddo Writzers en (obiit)
Anje Wietes (obiit)
Geertjen Alberts, vrouw van Pieter Derks, knoopmaker (ab.)
Ailko Luppes (ob.) en 
Trijntje Berents, Egt. (obiit)
Geert Alderts, schatbeurder (obiit)
Jan Alderts (obiit)
Cornelske Edzes, vrouw van Hinderk Timmer (obiit)
Martjen Sijmens, weduwe van Hindrik Willems Smidt (obiit)
Gerrijt Jans Bart, vertrokken naar Termunten (abiit)
Edzo Harms, de kleindere (ob.)
Ida Reining, weduwe van Jacobs Rustens (obiit)
Tjetje,      vrouw van Willem Berents Flink (obiit)
Fenna Adriani, vrouw van J. Siertsema Past. Loci (obiit)
Arent Willems en zijn huisvrouw
Elizabet Jans (obiit)
Jan Klaassens (ob.)
Tammo Reints, ouderling geworden den 13 april 1777 (ob.)
Jurjen Arents (ob.)
Meindert Jans (ob.)
Geessijn Lefferts, weduwe van Ede Harms van Vlagtwedde (abiit)
Margaretha Sijpkens, huisvrouw van J. Siertsema, Past. Loc.
Anje Harms, vrouw van Egbert Hindriks
Emelius Willem Jeger, van Limborg (ob.)
Allardus Muller
Anna Kuen, vrouw van Berent Mensses, Bakker
Corneelijs Garbrants (obiit)
Derk Jans
Jan [Freerks Oest] en (abiit)
Harm Freerks Oest (obiit)
Hindrik Lammerts (obiit)
Tobies Utjes (ob.)
J.J. Blom, Med. Pract.
Ida Klaassens, vrouw van Hero Alders (ob.)
Harm Edzes, schatbeurder. Ouderling geworden den 13 april 1777
Nanko Jans
Jan Ritzes (ob.)
Jacob Freerks en 
IJda Abels, Egtel.
Boele Hemmes (obiit) en 
Knelske Aeijsses, Egtel.
Hindrik Habbes (obiit) en 
Bregtje Hindriks, Egtel.
Aijsso Tammes
Jacob Beerents
Jan Meinderts Philippus Woestman, vertrokken naar Saaxumhuizen (ab.)
Jacob Sijses
Jan Beerents Bakker (vertrokken naar Schildwolda)
Tiddo Lammerts (ob.)
Aaltjen Haijsen, schoolmeestersche (ob.)
Haijko Meinderts (abiit) en 
Harmke Beerents, Egtel. (ob.)
Harm Smedes
Lijsbet Pieters, vrouw van Hindrik Tjackes (ab.)
Jan Beerents Sinningh, vertrokken na de Beerta (abiit)
Martjen SamuŽls, weduwe van Uunko Tjackes (ob.)
Beno Geerts (ob.)
Derk Edzes
Wubbo Cornelius Fockens (ob.) en 
Aaltjen Klaasens, Egtel. (ob.)
Eltjen Jacobs
Simen Jans, Smid (ob.) en 
Wjeja Jans (ob.)
Jan Smits (ab.)
Anna Hemmes, huisvrouw van Harm Groeneboom (abiit)
Iktjen G. Fockens, huisvrouw van H. Smedes
Trijntjen Harkes, huisvrouw van Jurjen Arents
Ike Beerents, huisvrouw van Derk Jans
Aaltjen Aijlkes en 
Harm Pieters, egtelieden (ob.)
Derk Harms
Willem Jans (ab)
Nieske Hinderiks, huisvrouw van Waldrik Lulofs
Bront Freerks
Frouwke Beenes, huisvrouw van Hindrik Lammerts
Anje Krijnes, huisvrouw van Jacob Berents
Hemmo Jans en 
Grietje Meinders, Egtelieden
Teijle Jans Groenewout en 
Hindrikje Derks, Egtelieden
Wubbo Jans (abiit) 
Harm Meertens (obiit)
Berent Geerts (ob.)
Albertus Geerts (ob.)
Harm Ritzes (ob.)
Gerrit Bart
Anna Maria Muller, huisvrouw van Harm Edzes
Arent Harms
Anna Petrina Elleri, vrouw van J.J. Blom, Med. Pract.
Hindrik Tjackes
Geeske Botjes, huisvrouw van Focko Pieters
Jan Jans van der Heide en 
Elsijn Pieters, Ehel.
Klaas Harms Bouman
Geert Hindriks 
Anje Geerts
Frouwke Fiebes
Jan Roelfs
Alegonda Siertsema
Derk Abels
Anna Tammes
Focko Jans Brouwer
Christina J. Bouman
Margaretha Fossea Siertsema (abiit) 
Roelfijn Harms


15 september 1754
met attestatie van Westerlee:
Trijntje Jans tegenwoordig huijsvrouw van Eppo Bronds

9 maart 1755
met attestatie van Heveskes:
Abelia Brucherus, vrouw van Henricus Muller, med. doctor alhier

8 juni 1755
met attestatie van Noordbroek:
Geertjen Alberts huijsvrouw van Pieter Derks knoopmaker

12 september 1756
met attestatie van Groningen mijn vrouw:
Fenna Adriani

5 december 1756
met attestatie van de Meden:
Jan Luitjens Bouman 
Op belijdenis:
Deszelfs vrouw Martjen

16 juni 1759
met attestatie van Bellingewolda:
Elizabeth Jans huisvrouw van Arent Willems
Op belijdenis:
Jan Klaassens
Tammo Reints
Jurjen Arents
Meindert Jans
Arent Willems

9 september 1759
met attestatie van Termunten:
Geesjen Lefferts weduwe van Ede Harms van Vlagtwedde

2 december 1759
met attestatie van de Eexta mijn vrouw:
Margaretha Sijpkens dogter van Tammo Sijpkens en Margaretha Fossea Piccardt

15 maart 1761
met attestatie van Nieuw Scheemda
Anje Harms

6 december 1761
met attestatie van Limborg
Emelius Willem Jeger

3 december 1762
met attestatie:
Allardus Muller van Wagenborgen
Anna Kuen vrouw van Berent Mensses Bakker

11 september 1763
tot lidmaat angenomen na doop, als zijnde van de Menisten tot ons overgekomen:
Korneelijs Garbrands

3 juni 1764
met attestatie naar Winschoten vertrokken:
Geessijn Lefferts, weduwe van Edo Harms van Vlagtwedde

2 december 1764
met attestatie:
Derk Jans van de Scheemda

10 maart 1765
op belijdenis:
Jan en Harmen Freriks Oest, zonen van Freerk Harms Schoenmaaker

8 september 1765
op belijdenis:
Tobeas Untjes en 
Hindrik Lammerts, Stelmaaker op ít Waar

1 december 1765
op belijdenis:
J.J. Blom, Med. Pract.

9 maart 1766
op belijdenis:
Ida Klaasens, huisvrouw van Hero Alders

15 maart 1767
op belijdenis:
de schatbeurder Harm Edzes

6 december 1767
op belijdenis:
Nanko Jans en 
Jan Ritzes

11 september 1768
op belijdenis:
Freerk Jacobs en 
IJda Abels, Egtel.

9 juni 1769
op belijdenis:
Boele Hemmes en 
Knelske Aeijsses Egtel. 
Hindrik Habbes en 
Bregtje Hinderiks Egtel. 

8 december 1769
op belijdenis:
Aijsso Tammes
Jacob Beerents
met attestatie:
Jan Meindert Philippus Woestman van Usquert

8 maart 1770
met attestatie van Groningen:
Collector Jacob Sijses
op belijdenis:
Jan Beerents, en gedoopt geworden, als van mennisten ouders geboren zijnde

4 mei 1770
met attestatie vertrokken:
Jan Freerks Oest, naar Weender

8 juni 1770
op belijdenis:
Tiddo Lammerts

7 december 1770
op belijdenis:
Aaltjen Haisen, huisvrouw van de schoolmeester Hildrandus Pieters Vos

30 augustus 1771
op belijdenis:
Haijko Meinderts en 
Harmke Beerents Egtel.

6 december 1771
met attestatie:
Harm Smedes van de Nieuwe Schans
op belijdenis:
Lijzabet Pieters, huisvrouw van Hindrik Tjackes

5 juni 1772
op belijdenis:
Jan Beerents Sinningh

13 december 1772
met attestatie van Oterdum:
Martjen SamuŽls weduwe van Uunko Tjackes

4 maart 1774
met attestatie:
Beno Geerts van Amsterdam

10 maart 1775
op belijdenis:
Derk Edzes 
Wubbo Cornelius Fockens en deszelfs huisvrouw 
Aaltjen Klaasens

1 september 1775
op belijdenis:
Eltjen Jacobs

1 juni 1777
met attestatie van de Scheemda:
Simen Jans, smid en 
Wjeja Jans Egtel.

14 september 1777
met attestatie van Groningen:
Jan Smith

4 september 1778
op belijdenis:
Anna Hemmes, huisvrouw van Harm Groeneboom

4 juni 1779
op belijdenis:
Iktjen Cornelius Fockens, huisvrouw van Harm Smedes
Trijntjen Harkes, huisvrouw van Jurjen Arents

3 december 1779
op belijdenis:
Ike Beerents, huisvrouw van Derk Jans

2 juni 1780
met attestatie:
Aaltjen Aijlkes, huisvrouw van Harm Pieters
op belijdenis:
Harm Pieters
Derk Harms
Willem Jans

1 september 1780
op belijdenis:
Nieske Hindriks, huisvrouwe van Waldrik Lulofs
Bront Freerks
Frauwke Beenes, huisvrouwe van Hindrik Lammerts

3 december 1780
op belijdenis:
Anje Krijnes, huisvr. van Jacob Berents

3 juni 1781
op belijdenis:
Hemmo Jans en 
Grietje Meinderts, Ehel.
met attestatie naar Oostwold vertrokken:
Derk Harms

10 maart 1782
met attestatie:
Teijle Jans Groenewout en 
Hindriktje Derks, Egtel. van Winschoot
Wubbo Jans van Nieuw Beerta

2 juni 1782
met attestatie naar Eexta vertrokken:
Willem jans

30 augstus 1782
op belijdenis:
Berent Geerts en
Albartus Geerts en 
Harm Meertens, 
die van de mennonieten tot ons is overgegaan, en gedoopt geworden

1 december 1782
op belijdenis:
Harm Ritzes 
met attestatie:
Gerrit Bart
Anna Maria Muller, huisvrouw van de schatbeurder Harm Edzes

3 september 1783
op belijdenis:
Arent Harms

12 december 1783
met attestatie van het Zand:
Johannes Hindricus van der Molen, Med. Pract. en
Johanna Engelina Haarsma Egtel.

7 maart 1784
op belijdenis:
Anna Petrina Ellerie, huisvrouw van J.J. Blom, Med. Pract.
Hinrik Tjackes

6 maart 1785
met attestatie van Termunten:
Jan Jans van der Heide

10 december 1786
met attestatie van Zuidbroek
Geeske Botjes, huisvrouwe van Focko Pieters

11 maart 1787
met attestatie:
Elsijn Pieters, van Winschooten, huisvrouw van Jan Jans van der Heide
Klaas Harms Bouman, van Weeners, Custos alhier

16 september 1787
met attestatie:
Derk Harms van Oostwold
op belijdenis:
Geert Hindriks

14 september 1788
met attestatie:
Anje Geerts, huisvrouw van Edzo Epkes, van Scheemda
Frauwke Fiebes, huisvrouw van Hindrik Hemmes van Noordbroek

8 maart 1789
op belijdenis:
Alegonda Siertsema

13 september 1789
op belijdenis:
Derk Abels

13 december 1789
met attestatie:
Weemke Jurjens, van Oostvriesland, als litmaat van de Lutherse Kerke met attestatie van Breda overgekomen, en op belijdenis van onze Gereformeerde kerk leere, tot Litmaat van onze Gereformeerde kerke overgegaan, en aangenomen.

7 maart 1790
op belijdenis:
Anna Tammes, huisvrouw van Focko C. Fockens

29 augustus 1790
op belijdenis:
Focko Jans Brouwer en 
Christina Jans Bouman, Ehel.

5 november 1790
op belijdenis:
Jan Roelfs

13 maart 1791
op belijdenis:
Margareta Fossea Siertsema

18 maart 1792
op belijdenis:
Cornellis Karssens en 
Anje Hindriks Sinning, Ehel.

26 augustus 1792
met attestatie:
Roelfjen Harms van Blijham, huisvrouw van Klaas Berents
op belijdenis:
Jan Jacobs Beckering en 
Lupke Jacobs, Ehel.

9 juni 1793
op belijdenis:
Jan Sijmons
Sijmon Hemmes en 
Anje Berents Lesterhuis, Ehel.
Elsijn Derks en 
Anje Derks
Jan Jans Buiten
vertrokken met attestatie:
Anje Derks naar de Scheemda

8 juni 1794
op belijdenis:
Metdina en Tamme Siertsema
Willem Harberts Reinink

7 september 1794
op belijdenis:
Anna Nannes, weduwe van Berent Lammerts 
Jacob Habbes

6 maart 1796
op belijdenis:
Jan Harms Prenger en 
Elizabet Wormnest, Ehel.
Pieter Jans
Cornelius Harms Smedes
Arent Jurjens

12 maart 1797
met attestatie:
Jan Cornelius Smidt, schoolmeester alhier

11 juni 1797
met attestatie:
Berent Jaspers Zuidhof van Bellingewolda
op belijdenis:
Aaffijn R. Beckeringh 
Janneke Jans, weduwe van Hindrik Tonnis
Hinderkjen Jans

3 september 1797
op belijdenis:
Grietje en Anje Jacobs Mars
Janna en Beerentdijna Derks

3 december 1797
met attestatie:
Foske Clemens Hikkens van Appingedam

11 maart 1798
op belijdenis:
IJda Remts, huisvrouw van Roelf Okkes
Anna Wubbens Fockens, huisvrouw van Jacob Takes
Janke Rentjes, huisvrouw van Luppo Rijkes

9 december 1798
met attestatie:
H.A. Steur van Groothuizen (en vertrokken na Westerlee den 29 dec. 1800)

2 mei 1799
met attestatie:
Reinder Roelfs van Wenigermoer
op belijdenis:
Martjen Reints, weduwe van Geerts Hindriks

8 december 1799
op belijdenis:
Waalko Jans Waalkens en 
Aafijn W. Fockens, Egtel.

8 maart 1800
op belijdenis:
H.C. Siertsema

8 augustus 1800
met attestatie vertrokken na Appingadam
Hindrikjen Derks, weduwe van Teijle Jans Groenewout

8 maart 1801
op belijdenis:
Stijntje Derks, huisvrouw van Cornelius Karsjens
Heere Harberts Reinink
Klaas Harberts Reinink
Freerk Gerlofs

31 mei 1801
op belijdenis:
Geert Jans Bouman
Harm Jurkes
Jan Hemmes
Jan H. Smedes

7 maart 1802
op belijdenis:
Meindert Haikes en 
Elssijn Egberts, Egtel.

Maart 1803
op belijdenis:
Lupko Tjarks

13 december 1803
met attestatie:
Jan Derks van Nieuw Scheemda

3 juni 1804
met attestatie:
Klaassijn Aeilkes, vrouw van Klaas Aeilkes, van de Meeden

7 juli 1805
met attestatie:
Hemmo Rients van Niewbeerta

9 maart 1806
met attestatie van Zuidbroek:
Frouwke Jans Kolk, vrouw van Cornelius F. Fockens

8 juni 1806
op belijdenis:
Cornelius Fokko Fockens
Jacobus H. Smedes


[ Een akte dd. 8 juni 1758 overgenomen uit Kerkenboek Nieuwolda, in de Retro Acta. Naar ik aanneem sinds die tijd getekend door de nieuwe ledematen, hoewel niet alle handtekeningen mij van de personen zelf toelijken. Wat de in de linkermarge staande - rsp. + betekenen weet ik niet. Transcriptie jan. 2006 MG ]

Volgens een consistoriale acta, in dato den 8 junij 1758, is beslooten, dat die gene, dewelke op ít nieuws tot ít gebruik van ís Heren h. Nagtmaal wierden geadmitteert en als Ledematen der kerke angenomen, hun geloofs belijdenis en belofte bekragtigen zouden met eigenhandige naams onderschrijvinge in navolginge van Gods aloude Volk, en wel gelijk aldaar staad uitgedrukt ter beantwoordinge en onderteikeninge, namentlijk dit navolgende

Art. 1:
Dat zij, volgens Godts woord, wenschen en begeren eene kerkelijke vrijheijd tot het gebruiken van 's H. Avondmaal.

Art. 2:
Dat zij belijdenis der geloofswaarheden thans hebbende gedaan, wel bijzonderlijk daar bij belijden, dat de uitwendige belijdenis der heijlwaarheden niet genoeg is, om een levendig litmaat der Gemeente J. Ch. te zijn, maar dat de kragt der waarheden in geloofs vereniginge met hem in 't harte moet ondervonden en in de wandel betragt worden.

Art. 3:
Dat zij de vraagstukken, naa gedane proefpredicatie de Gemeente in onze kerke wordende afgevraagt, en aldus luiden: ten eersten vrage ik u, enz. enz. met jaa en amen toestemmen en beantwoorden, wenschende dat de H. haar daarin wilde meer en meer verligten, bevestigen, en de kragt er van doen ondervinden.

Art. 4:
Dat zij uit dien hoofde beloven van voornemens te zijn, om zoo veel haar beroep enigsins toelaat, vlijtig allerleij genade middelen waar te nemen, tot vermeerderinge in de kennisse, en bevestiginge der geloofslere, en zich door Gods genade te wagten voor zulke zonden, waarom de naame Godts zoude gelastert worden, en naa genade te staan, om in liefde tot Godt, hunnen Naasten, en bijzonder de Godtsalige werksaam te zijn, en zig verbinden alle nauwe gemeenschap, voornamentlijk door een houwelijk, met die gene, die buiten ons zijn, en wel bijzonderlijk de Papisten, te vermijden.

Art. 5:
Dat zij beloven, indien zij zich naderhand in leere of onbehoorlijk levensgedrag kwaamen te buiten te gaan, zich ten allen tijde met gehoorsaamheijd en eerbied de vermaningen en bestraffingen der Kerken-raad, of de kerkelijke censure, over haar geoeffent, tot den tijd van betering te hebben belooft en betoont, gewillig te zullen onderwerpen

Zoo dit ook is uwe betuiginge, dan antwoordt jaa!

De Allerhoogste Godt zelve bevestige het, en geve u genade uit Jesus volheijd door zijnen Geest, om heijliglijk te volbrengen, 't gene gij in zijne tegenwoordigheijd hebt belooft. Amen

[ Ondertekend sinds 1758 door de volgende nieuwe ledematen, soms met een zelf geschreven naam, zo lijkt het. ]

Jan Klasens
Tammo Reints
Jurjen Arens
Meindert Jans
Arent Willems
Korneelijs Garbrants
Jan Freerks Oest, vertrokken na Weender
Harm Freerks Oest
Tobeas Untjens
Hindrik Lambarts
Joost Isašk Blom
Ida Klasens
- Harm Edzes
- Nanko Jans
Jan Ritzes
Jacob Freerks
Ida Abels
Boele Hemmes
Knelske Aeises
Hindrik Habbes
+ Brechtje Hinderiks
Aijso Tammes
Jacob Beerents
Jan Beerents
Tiddo Lammerts
Aeltjen Heisen, schoolmeestersche
Haijko Meinderts
Harmke Beerents
Lijzabet Pieters
Jan Beerents Sinningh
Derk Edzes
Wubbo Cornelius Fockens
Aaltjen Klaassens
- Eltjen Jacobs
Anna Hemmes
Iktjen Cornelius Fockens
+ Trijntien Harkens
+ IJke Beerents
Harm Pieters
- Derk Harms
Willem Jans
- Nieske Hinderiks
Bront Freerks
Frouke Beenes
Anije Krijnes
- Hemmo Jans
- Grietje Meinders
Beerent Geerts
Albartus Geerts
Harm Meertens
Harm Ritzes
- Arent Harms
- Anna Petrina Ellerij
Huisvrou van J. Blom
Hindrik Tiackes
Geert Hindriks
Alegonda Siertsema
- Derk Abels
- Wimke IJwens
Anna Tammes
Focko Jans Brouwer
- Christina Jans Bouman
Jan Roelfs
M. F. Siertsema
- Cornelius Karsijns
Anje Hindriks Sinningh
- Jan J. Beckeringh
- Lupke Jacobs
Jan Sijmons
Elsijn Derks
Anje Derks
- Jan Jans. Buiten
Sijmon Hemmes
- Anje Beerents Lesterhuis
Metdina Siertsema
- Willem Harberts Reinnink
Anna Nannes
- Jacob Habbes
+ Anna Oltmans
- Jan Harms Prenger
Elizabet Wormes
Cornelius Harms Smeedes (abiit na Groningen)
- Arent Jurjens
- Pieter Jans
Aaffijn R. Beckeringh
Janneke Jans
Hindertien Hindriks
Grietje Jacobs Mars
Anje Jacobs Mars
Janna Derks
Beerentdijna Derks
IJda Remts
Anna W. Fockens
Janke Rentjes
Martjen Reints
Wed van Geert Hindricks
- Waalko Jans Waalkens
Aafijn Wubbes Fockens
Hillegonda Catharina Siertsema
- Heere Harberts Reinink
Klaas Harberts Reinink
Freerk Gerlofs
- Stijntje Derks
- Geert Jans Bouman
- Harm Jurkes
Jans Hemmes
Jan H. Smedes
- Meindert Haijkens
- Ellegien Egberts
- Lupko Tjarks
- Hemmo Rients
- Cornels F. Fockens
Jakobus H. Smedes


In het jaar 1811 waren hier 

Kerkvoogden:
Pieter Harms
Nantko J. Dallinga

Ouderlingen:
Hemmo Jans
Cornelius Karsijns

Diakenen:
Geert J. Bouman
Fokko Boeles
Pieter Harms
Jan H. Smid, schoolmeester

Ledematen:
Attje van der Tuuk, vrouw van den Pred. Engels
Geertjen F. Fockens, vrouw van Pieter Harms
Grietje Meinderts, vrouw van Hemmo Jans
Stijntje Derks, vrouw van Cornelius Karsijns
Antje Harms, vrouw van Fokko Boeles
Wien Heijes, vrouw van Jan K. Smid
Wiert Luitjens Kunst en
Jenneke Berents Bakker echtel.
Grietje Harms, weduwe Klaas Temmenhof
Derk Abels
Jan Jans Buiten
Anna Willems, vrouw van Geert F. Blouw
Hindrik Jans Pals en
Tjebbe Pieters, echtel.
Klaas Berents Stel en
Enneke Hindriks, echtel.
Hindrikjen Hindriks
IJke Berents, weduwe Derk Jans
Berendina Derks
Elssijn Derks, weduwe Willem H. Reinink
Heero H. Reinink
Aagje Alberts, weduwe Hindrik Franssen
Anna Maria Muller, weduwe Harm Edzes
Annechien Wormnest, vrouw van F.D. Nieman
Pieter Jans Dallinga
Klaassijn Aeilkes, vrouw van Klaas Aeilkes
Christina J. Bouman, weduwe van Fokko J. Brouwer
Antoni Janes en
Tjaddewee Kornelius, echtel.
Jakob Habbes
Martje Reints, vrouw van Hindrik Udes
Anna W. Fockens, vrouw van Jakob Takes
Tetje Kornelius
Anje Hindriks, weduwe Freerk Franssen
Aaffijn Pieters, weduwe van Ö
IJda Reimpts, vrouw van Roelf Okkes
Gielje Jakobs Huisman, weduwe Eltjo DaniŽls
Feiko Alberts Drijver
Geertruid Geerts, weduwe Eppo Meinderts
Kornelis van Dijk, schoolmeester op het Waar
Meiske Roelfs
Jan Derks
Gepke Tammes, vrouw van Jan Eppes
Jan Wilkes
Evertje Jakobs
Jan Jans van der Heide
Frouwke Jans
Geeske Botjes, vrouw van Fokko Pieters
Arent Harms Angerman
Jakobjen Harms
Berent Berents en 
Anna Meinderts echtel.
Anje Berents Lesterhuis, weduwe Sijmon Hemmes
Ettje Edzes, weduwe Lupko Tjarks
Arent Jurjens
Frouwke Jans Kolk, weduwe Cornelius F. Fockens
Jan Jans Kolk
Freerk Derks Mulder
Aafke Jans Steenhuis, weduwe Jan Sijmons
Rikste Everts, vrouw van Berend Hindriks
Heike Harms, vrouw van Epke Pieters
Reinder Roelfs
Korneliske Hindriks, vrouw van Berent Stoffers
Abraham Jakobs de Vries, schoolmeester 
Niezien Sibolts Haan, vrouw van Ö Heikens
Trijntje Jans, vrouw van Paulus Scheringa
Geertruit Freerks, weduwe Pieter Luitjens
Theodorikus Adolfs
Jakob Pieters
Gerrit Jans Post en
Ailke Hindriks, echtel.
Auke Klaassens, vrouw van Abel Hindriks
Harm Jurkes

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.