LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Nieuwe Pekela

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten Nieuwe Pekela

Periode 1704-07 samengesteld door Dick Kuil. Ontvangen en corr. feb. 2005, eerst tegen afschrift uit DTB, daarna tegen origineel.
Periode 1708-1796 ingevoerd nov. 2006 door Annelies de Wijk.
Aangevuld vanuit de Acta, en nagekeken nov/dec. 2006 Menne Glas.

In Retro Acta (=DTB ) 312 bevindt zich volgens index lidmaten 1704-1719, 1725-1772 en 1791-1805. Dit blijkt een 20e eeuws afschrift te zijn, hier genegeerd.

In het archief van de Hervormde Gemeente bevinden zich twee kerkenboeken. Het oudste kerkenboek HG 1, bevat ledematen administraties vanaf het begin in 1704 tot aan 1796, vanaf 1742 grotendeels bestaande uit handtekeningen van nieuwe lidmaten. Daarnaast bevat dit boek Acta Consistori tot aan 1774. Het tweede boek HG 2 bevat de Acta vanaf 1774. Dick Kuil en vooral Annelies de Wijk hebben de lastige lidmatenlijsten in het HG 1 boek verwerkt.

- predikanten
- lijst 1704 en mutaties 1704 - 1705
- acta 1704 - 1705 (geen lidmaten)
- mutaties 1706 - 1719
- geen acta 1706 - 1719
- belijdenis met handtekeningen, enkele attestaties 1718 - ca 1740
- geen acta 1720 - 1726
- attestaties 1726 - 1729
- acta 1726 - 1729
- attestaties 1736 - 1740
- acta 1729 - 1740 tuchtzaken, geen lidmaten-mutaties
- mutaties met handtekeningen 1741 - 1753
- kerkenraad 1741 - 1753
- acta 1741 - 1753
- mutaties met handtekeningen 1754 - 1770
- aangekomen van elders 1767
- acta 1754 - 1770
- lijst (partieel) 1771
- mutaties met handtekeningen 1771 - 1806
- acta 1771 - 1806
- acta 1808 - 1811


[ Predikanten beperkt tot vóór de B.S. ]

Volgen de Namen der Praedicanten, die hier zedert den Stigting deser Nieuwe Colonie geweest zijn.

1. Ailko Meijnderts bevestigt den 4 April 1704, na Farmsum

2. Johannes Meurs bevestigt den 20 Januari 1706, obit

3. Sikko Tjaden bevestigt den .... 1720, obiit

4. Wilhelmus Themmen bevestigt den 26 augustus 1726, na Amersfoort

5. Baroldus Woldering, bevestigt den .... 1729, obiit

6. Petrus Galama bevestigt den 26 novmbr. 1741, ob. 12-3-1753 [aanlegger lijst]

Albertus Alberthoma bevestigt d. 12 Maij 1754

Regnerus Tjaarda de Cock bevestigt d. 12 Maij 1771

H. R. Warmolts bevestigd den 2 Octob. 1808

D. J. Zikkema bevestigt 1832

.... (lijst gaat door)


[midden 1704, "overleden" staat links in de marge, niet echt duidelijk bij echtparen op wie (of allebei?) dat slaat]

Namen der Ledematen van des
Heeren Gemeijnte alhijr in de
Nieuwe Pekel

Aijelko Meijnderts eerste Herder en leeraer deeser Colonie
Foske Bennes weduwe van Hillebrant Meijnderts, mijn waerde moeder
Claes Jans ouderlingh deeser gemeijnte en desselfs huijsvrouw 
Elske Beerents
Arent Hindricks ouderlingh deeser gemeijnte neffens sijn huijsvrou
Elisabet Luitiens Westerbrinck (overled)
Bartelt Roelfs diacon met desselfs huijsvrouw (overleden)
Jantien Carsiens
Tiddo Jans diacon en desselfs huijsvrouw
Trijntien Rosevelts
Ebbo Clasens kerkvooght met desselfs huijsvrou
Trijntie Dercks
Nicolaus ten Have Schoolmeester (overleden)
Hindrick Roelfs en desselfs huijsvrouw Grietie Nannes (overleden)
Jemmo Tammes en Maria Pauls desselfs huijsvrou (overleden)
Steffen Clasens, Geesien Hindricks sijn hijsvrou
Etsko Luppes en Martien Reijnderts sijn huijsvrou
Freedrick Beerents en Geesien Alberts sijn huijsvrou
Albert Freedricks en Grietie Clasens sijn huijsvrouw
Jantien Freedricks
Geeske Jans, huijsvrou van Andreas Reijnderts
Hindrick Alberts en Aeltien Hindricks sijn huijsvrouw
Hindrick Geerts en Grietie Eghberts sijn huijsvrouw
Hille Harrems
Jacob Takes en Jantien Olchers sijn huijsvrou
Jannes Hindricks en Aeltien Jans sijn huijsvrou
Jacomina Cronenburgh (overleden)
Lammert Harrems en Hille Beerents
Jantien Roelfs huijsvrou van Roelf Dercks
Eghbert Geerts (overled.)
Eggerick Beerents, Harremke Geerts (bejde overleden)
Grietie moeij wed. van Olchert Alberts
Antien Olchers
Frens Hindricks met sijn huijsvrou Albertien Olchers
Jantien Jans huijsvrou van Geert Geerts
Sicce Waterams
Aeltien Tiarks
Ulo Clasens en Trijne Eghberts desselfs huijsvrou (verstorven)
Bouke Jans
Grietien Jacobs
Jan Jacobs en Grietien Clasens sijn huijsvrou (overleden)
Meijlof Geerts en Geeske Beerents sijn huijsvrou (overleden)
Jan Clasens soon van de eerb. Claes Jans ouderlingh

Door mij angenomen tot des Heeren Tafel:

Roelef Eghberts met sijn huijsvrou Trijntien Jans (overleden)
Claes Derks en Harremke Alberts sijn huijsvrouw (overleden)
Claes Jans Schuijringh en Fenne Beerents sijn huijsvrou
Aeltien Jurriens
Eghbert Jacobs en Aefke Jurriens sijn huijsvrou (overleden)
Eghbert Lammerts en Grietien Eghberts sijn huijsvrou (overleden)
Geerdt Roelefs en Aeltien Harrems sijn huijsvrou
Roelef Clasens Schuijringh
Jan Hindricks van Cappen en Grietien Hindricks sijn huijsvrouw
Antie Jans
Hindrickie Clasens huijsvrou van Jan Aeldricks
Phenne Pieters
Hindrick Lammerts, Geertien Oomkes (overleden)
Beerent Hansens en Aeltien Jans sijn huijsvrou
Beerent Assies en Stijntien Hansens sijn huijsvrou (overleden)
Beerent Beerents en Jenne Hindricks sijn huijsvrou (overleden)
Hindrick Jannes en Cunne Beerents sijn huijsvrou (overleden)
Jan Jannes en Jantien Jans sijn huijsvrou (overleden)
Lubbighien Clasens huijsvrou van Sikko Aeldricks
Aeltien Lubberts huijsvrou van Albert Beerents
Geert Lammerts en Lubbe Jans sijn huijsvrou
Jan Aeldricks en Aeltien Jans sijn huijsvrou
Trijntie Tamkes
Albert Hindriks en Grietien Reijnderts sijn huijsvrou
Martien Alberts
Albertien Jans huijsvrou van Jan Geerts
Jacob Jans Schuijringh en Geesien Pieters desselfs huijsvrou
Hindrickie Dercks
Sioert Roelfs en Cornelisien Jans sijn huijsvrou
Jan Wolters en Martien Jans sijn huijsvrou
Hindrick Boeles en Jantien Eghberts sijn huijsvrou
Lubbe Hindricks huijsvrou van Hindrick Jans Schuijringh
Jurrien Hindricks
Grietien Luppes huijsvrou van Arent Roelfs
Jacob Geerts en Janna Waterams
Wubbo Alberts en Martien Reijnderts sijn huijsvrou
Arien Jans
Lijsabeth Hindricks
Hindrick Wubbes en Hille Hindricks desselfs huijsvrou
Jan Rotgers en Grietie Jurriens sijn huijsvrou
Martien Jans
Aeltien Jurriens
Hoppo Jacobs en Antie Wijpkes sijn huijsvrou
Gosen Geerts
Jan Lammerts Swierts voorsinger in de tijt mijner bedieninge des H. Evangeliums an deese plaets, en Jantien Clasens sijn huijsvrou
Jacob Hindricks en Hindrikien sijn huijsvrou
Frouke Jans
Jan Jans
Beerent Jans en Antie Jans sijn huijsvrou
Joest Beerents en Jantien Hansens sijn huijsvrou

Anno 1704 den 14 7br. is door des Heeren dierbare genade het H. en Hooghwaerdige Avontmael gecelebreert in de kerk van beneeden Pekel A, door mijn seer waerde collega de godtsalige welgeleerde Wigerus Rustinga en mij Aijelko Meinderts eerste herder deser colonie, wijl de gemeijnte van de Oude en Nieuwe Pekel A voor deesen een zijnde de schiftinge tusschen beijden noch soo seer niet was bekent gemaekt.

21 dec. 1704
Hindrick Jans Schuijringh
Albert Beerents
Arent Roelfs
Albert Jans
Jan Hindricks
Hindrick Jans
Gosen Beerents
Roelf Dercks
Jan Aeldricks
Sikko Aeldricks
Andreas Reijnderts
Hindrick Adams
Jan Geerts
Hindrick Eppes
Marchien Jans, huijsvrou van Jan Hindricks
Marchien Reijnderts, huijsvrou van Gosen Geerts
Lubbighien Dercks, huijsvrou van Geert Roelfs
Lammighien Roelfs, jonge dochter
   Met attestatie is tot ons overgekoomen:
Jantien Jans uijt Veendam

1 maart 1705
Jacob Geerts
Geert Jans
Reijnt Hindricks (met attestatie vertrocken na Blijham)
Thees Hindricks
Pieter Clasens Schuijringh (overleden)
Hindrick Dercks met sijn E. huijsvrou Grietien Clasens
Geerdt Eghberts
Agenesse Adriaens, huijsvrou van Geert Pieters
Hindrickien Dercks, huijsvrou van Albert Jans
Wupke Hindricks, huijsvrou van Willem Willems
Pietertien Clasens, huijsvrou van Pieter Clasens
Jantien Geerts, huijsvrou van Claes Pieters (overleden)
Geesien Pieters, huijsvrou van Geert Jans
Jantien Hindricks, huijsvrou van Jacob Geerts
Martien Hindricks, huijsvrou van Reijnt Hindricks (met haer man vertrokken als boven)
Grietien Jacobs Schuijringh jonge dochter
   Met attestatie is tot ons overgekomen:
Hindrikien Wijbes, huijsvrou van Harrem Eppes, uijt Muntendam

14 juni 1705
Jan Clasens soon van Claes Jans, ouderlinck
Jacob Boeles
Antie Jans jonge dochter
Anna Reijnts jonge dochter
Trijntie Pieters jonge dochter
Grietien Alberts jonge dochter
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen:
Liebbo Oedzes en Jeltie Taddeus van de Noorder Drachten uijt West Vri[esland]
Caspar Luijtiens en Hindrikie Coerts eheluijden van het Hoge Veen
Hindrick Lucas en Aeltien Eghberts, eheluijden van de Wildervan[k]

13 september 1705
Lammert Eghberts
Grietien Arents, huijsvrou van Gosen Beerents
Elske Alberts jonge dochter

Hier sijn 195 Ledematen geboekt.


Acta Consistorii, gehouden in de Gemeijnte van middelaer Jesus alhier in de Nieuwe Pekel.

Anno 1704, den 19 December is ....

[ deze 4e van 1704, en 3 consistoriale vergaderingen tm 11 sep. 1705 geregistreerd op 1 en nog geen kwart pagina, waarin geheel en al niets bijzonders is genoteerd. ]


6 juni 1706
Jannes Jansen kleermaker
Stijntien Ubbens huijsvrouw van Aarje Jans (met attestatie vertrocken na Leeuwaerden)
Stijntien Ebbes huijsvrou van Hindrick Berents
Stijntien Dercks jonge dochter
   Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Berent Geerts en Gesien Rotgers

5 september 1706
Hindrick Garmens en Heijle Hindricks sijn huijsvrouw
Willem Willems
   Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Pieter Matthijs van Amsterdam (wederom van hijr vertrocken met attestatie)
en Maria Poortmans van den Berge van Alsmaar sijn huijsvrouw (nu overleden)
Trijntien Tobias van Esing huijsvrouw van Jan Hindricks
Stijntien Dercks met attestatie vertrocken na Groningen
Jannes Jansen en Trijntien Tobias sijn huijsvrouw met attestatie van ons vertrocken na Garwert

5 december 1706
   Met attestatie is tot onse gemeente angekoomen:
Machelt Waterums, van Staphorst

6 maart 1707
Arent Kiers
Pieter Frericks en sijn huijsvrouw Getruijt Geerts
Abraham Hindricks
Margien Jans j.dochter
Annegien Jans van Havelt j.dochter
Aeltien Hindricks j.dochter
Hanna Harmens j.dochter
   Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Marten Lammerts en Antie sijn huijsvrouw van Oostvrieslandt

5 juni 1707
Met attestatie is tot onse gemeente overgekomen:
Grietien Nie Schirringe van Emmen huijsvrouw van Albert Wijbes (wederom met attestatie vertrock)
Jan Adriaans van Veendam

4 december 1707
Is met attestatie tot ons overgekomen:
Magdalena Parsen wed. Berendt Houwing van Groningen
Met attestatie van hijr vertrocken:
Hanna Harmens j.d. na de Beneden Pekel A 

4 maart 1708
met attestatie tot ons overgekoomen:
Geert Jans van de Beneden Pekel A.

3 juni 1708
[...] toegevoeght de navolgende:
Gepke Jans huijsvrouw van Jan Hindricks.
Grietien Aelderts huijsvrouw van Lambert Egberts.
met attestatie sijn tot ons overgekomen:
Willem Harmens en des selfs huijsvrouw Moeder Jans beijde van de Wildervanck.

9 sept. 1708
met attestatien sijn tot dese gemeente overgekoomen:
Harmen Harmens (overleden) en Elsien Geerts sijn huijsvrouw, beijde van Veendam. Swaantie Jans wed. van Harmen Jans van de Beneden Pekel A (met attestatie vertrocken na de Beneden Pekel A)

2 dec. 1708
met attestatie is tot dese gemeente overgekoomen:
Hermannus Jansen schoolmeester van dese Gemeente (met attestatie vertrocken ter Pekel A)

3 maart 1709
[...] toegevoegt de navolgende:
Hindrick Eertwijn en Geesien Kiers sijn huijsvrouw
Ebe Jans en Grietien Hindricks sijn huijsvrouw
met attestatie van 't Hoogeveen is tot onse gemeente overgekoomen:
Aeltien Hermens Smant, huijsvrouw van Hindrik Alberts Haagen.

2 juni 1709
met attestatie sijn tot dese gemeente overgekoomen:
Alert Koerts en Lammegien Geerts sijn huijsvrouw beijde van het Hoogeveen.
Gerrijt Jansen en Wobbegien Bartels sijn huijsvrouw beijde van de Wildervanck
Jannes Harmens en Beerentien Udens sijn huijsvrouw beijde van Veendam.

8 sept. 1709
met attestatie sijn tot dese gemeente overgekoomen:
Andries Assies van de Wildervanck.
Hindrick Fockes van Finsterwolt (overleden)

2 maart 1710
[...] toegevoegt de navolgende:
Geerdt Geerdts.
Pieter Kiers en Margien Egberts sijn huijsvrouw.
Evert Jans.
Andries Jans.
Albert Hindricks.
Alert Jans (met attestatie vertrocken na de Oude Pekel A)
Albert Jans.
Jantien Hindricks huijsvrouw van Hindrick Eppes.
Grietien Frericks jonge dochter (met attestatie vertrocken na Blie Ham)
Getruijt Houwing jonge dogter (met attestatie vertrocken na Groningen)
Geesien Alberts jonge dogter (met attestatie vertrocken na de Mieden)
Getruijt Harmens jonge dogter.
Fockien Beens jonge dogter (met attestatie vertrocken na de Oude Pekel A)
Margrieta Houwing jonge dogter (met attestatie vertrocken na Groningen)
met attestatie sijn tot dese gemeente overgekoomen:
Simon Wolters en Jantien Coerts sijn huijsvrouw van [papier vergaan, waarschijnlijk mist een volledige regel, aan de rafels te zien]

1 juni 1710
[...] toegevoegt:
Margien Wijchers jonge dogter (met attestatie vertrocken)
met attestatie sijn tot dese gemeente overgekoomen:
Lucas Egberts (overleden) en Aeltien Berents sijn huijsvrouw beijde van Veendam.

7 sept. 1710
[...] toegevoeght:
Geerdtien Roelefs (overleden) huijsvrouw van Roelef Boeles.
Hindrickien Frericks j.d.
met attestatie van Meppel is alhijr overgekoomen:
Anna Margrieta Smit huijsvrouw van Nicolaas Kruger (met attestatie vertrocken na de Pekel A)

7 dec. 1710
[...] toegevoegt:
Femme Aelderts j.d.
Femme Berents j.dogter.
Elske Harmens j.d.
met attestatie sijn tot dese gemeente overgekoomen:
Eggerick Oldiks Vos Antie Luppes des selfs huijsvrouw beijde van Bonda.
Trijntien Abels jonge dogter van de Beerta

1 maart 1711
[...] toegevoegt:
Alle Willems (met attestatie vertrocken na Groningen)
Roelof Boeles (met attestatie vertrocken na Uijthuijsen)
Eppien Egberts huijsvrouw van Claas Pieters.

7 juni 1711
met attestatie sijn tot dese gemeente overgekoomen:
Claas Mejer en des selfs huijsvrouw Eltien Schultens beijde van NoortBroeck (met attestatie van hier vertrocken na Veendam)

6 sept. 1711
[...] toegevoegt:
Lummegien Jans jonge dochter.

6 dec. 1711
[...] toevoegt:
Jan Eerkes Brouwer en (overleden)
Aeltien Jans huijsvrouw van Geerd Egberts.

6 maart 1712
[...] toegevoeght:
Pauwel Beerents en
Janna Hindricks sijn huijsvrouw
Lammert Hindricks en
Swaantien Alberts sijn huijsvrouw.
Lubbegien Aeldricks jonge dogter.

5 juni 1712
met attestatie sijn tot dese gemeente overgekoomen:
Hindrick Alberts (overleden) en des selfs huijsvrouw IJckien Nantkens beijde van de Beerta
Hebeltien Hilbers huijsvrouw van Harmen Jans van 't Hoogeveen.

4 sept. 1712
met attestatie is tot dese gemeente overgekoomen:
Engel Jans huijsvrouw van Berent Assies van Winschooten (met attestatie vertrocken na Wester- en Heiligerlee)

4 dec. 1712
[...] toegevoegt:
Grietien Jans huijsvrouw van Derck Jans.
Harmke Harmens huijsvrouw van Casper Claasens.
Margien Bastiaans huijsvrouw van Hindrick Lubberts.
Epien Claasens jonge dochter.
Grietien Jans jonge dochter (met attestatie vertrocken na de Beneden Pekel A)

5 maart 1713
[...] toegevoegt:
Hindrick Alberts Haagen.
Derck Jans.
Swaantien Pieters huijsvrouw van Jan Koerts
Aeltien Arents jonge dogter
Pieter Jacobs Schuijrinck j.gesell.
Swaantien Goosens jonge dogter.
Evert Gerrits (overleden) en Gerberig Thekes sijn huisvrouw.
Hindrick Lubberts.
Jacob Geerdts (overleden)

4 juni 1713
[...] toegevoegt:
Grietien Jans huijsvrouw van Jurrien Jans
Aeltien Berents j.dogter
met attestatie is tot dese gemeente overgekoomen van Groningen:
Laurens Jacobs schoolmeester nu alhijr.

3 sept. 1713
met attestatie gekoomen van Groningen:
Getruijt Houwing

3 dec. 1713
[...] toegevoegt:
Jan Siordts en Grietien Pieters sijn huijsvrouw.
Oomke Hindricks.
met attestatie sijn tot ons overgekoomen van de Oude Pekela:
Gijse Claasens en Frouke Harmens sijn huisvrouw
Geesje Jans wed. van Gerrit Tijpkes (met attestatie vertrocken na de Wildervanck)

3 juni 1714
met attestatie is tot ons overgekoomen van Oostvriesland:
Margien Jans huijsvrouw van Harmen Eides.

2 sept. 1714
[...] toegevoegt:
Allert Berens j.gesel (met attestatie vertrocken na Zuijdbroeck)
Aeltien Hindricks huijsvrouw van Egbert Dercks.
Aefke Edzkes jonge dogter.

2 dec. 1714
met attestatie overgekoomen:
Jan Hindricks en Geesien Lubberts sijn huijsvrouw gewoont in de Lula gehoorig onder 't Hoogezand (met attestatie vertrocken na Veendam)
Focke Menses uijt de Oude Pekel A.

3 maart 1715
[...] toegevoeght:
Jan Geerdts
Renske Aelders sijn huijsvrouw.
Grietien Jannis huijsvrouw van Jacob Boeles.
Grietien Jans huijsvrouw van Pieter Schuijrinck.
Hindrickien Jacobs jonge dogter
Janna Houwing jonge dogter.
met attestatie is tot dese gemeente overgekoomen van de Oude Schans:
Eltie Ockens huijsvrouw van Pieter Jacobs (met attestatie  vertrocken na de Oude Schans)

2 juni 1715
[...] toegevoegt:
Hindrick Jans.
Hindrick Jurriens en Geesien Alberts des selfs huijsvrouw.
Hilligien Ebbes huijsvrouw van Roelef Pieters Schijrinck.
Margien Berents j.dogter
Harmen Dekens j.gesell (met attestatie vertrocken na de Nieuwe Schans)
met attestatie tot ons overgekoomen van Groningen:
Albert Dekens, Hindrickien Hindricks sijn huijsvrouw.

1 dec. 1715
[...] toegevoeght:
Poortman Siordts j.geselle.
Swaantien Siordts j.dogter.
Hindrickien Mielofs j.dogter.
Kunne Egberts j.dogter.
Annegien Jans j.dogter.
Elske Jannis j.dogter.
Roelefien Roelefs j.dogter (met attestatie vertrocken na Veendam)

1 maart 1716
[...] toegevoeght:
Gepke Remmerts huijsvrouw van Roelef Claasen Schuijrinck.
Claas Jans Hulst en Lubbegien Pieters des selfs huijsvrouw.
Jan Hindricks en Swaantien Claasen des selfs huijsvrouw.
Ziene Alberts en Hindrickien Goosens des selfs huisvrouw.
Wolter Coops en Sara Isaacks des selfs huijsvrouw
Roelef Pieter Schuijrinck.
Jan Wijchers.

6 sept. 1716
[...] toegevoeght:
Aeltien Jans huijsvrouw van Jacob Egberts.
Berent Claasen j.gesel.
Jantien Jans j.dogter
Margien Claasen j.dogter.

6 dec. 1716
[...] toegevoegt:
Kunna Houwingh j.dogter (met attestatie vertrocken na Groningen)
Assien Berents j.gesell.
met attestatie overgekomen van Groningen:
Daniel Vermeulen.

7 maart 1717
[...] toegevoeght:
Hindrick Jans Cappen en Margien Roelefs des selfs huijsvrouw
Jan Egberts en Frouke Hindricks des selfs huisvrouw.
Luijtie Jans en Egbertien Aelderts des selfs huijsvrouw.
Jan Gelmers
Arent Jans Ruijten.
Geerd Alberts
Claas Coops.
Geerd Berents.
Roelef Sierdts j.gesell.
Claas Geerdts Schuijrinck.
Antie Jans huijsvrouw van Jan Jans.
Jantien Geerdts jonge dogter.
Jantien Aelderts jonge dogter.
met attestatie overgekoomen van Midwolde:
Aeltien Alberts.

6 juni 1717
met attestatie overgekoomen:
Hermannus Aijssens uijt Blie-ham.
Lammert Engelberts uijt de Nieuwe Scheemda.

5 sept. 1717
met attestatie overgekoomen:
Claas Westerbring en Hinrica Croonholts Ehelieden van Groningen.
Jan Roelefs en Jantien Akkes Ehelieden van Veendam.

5 dec. 1717
[...] toegevoeght:
Grietien Takens huijsvrouw van Laurens Jacobs Schoolmeester alhier
Jantien Jacobs jonge dogter
met attestatie overgekoomen van de Oude Pekel A:
Swaantien Jans huijsvrouw van Lambert Lamberts
Derck Thomas en Hillegien Hindricks Ehelieden

6 maart 1718
Lijsabeth Hindricks huijsvrouw van Albert Jans is hier op goede getuigenisse, soo veel ons bewust is tot lidmaat angenoomen
met attestatie tot ons overgekoomen:
Jan Wever van Noordhoorn

4 sept. 1718
met attestatie tot ons overgekoomen:
Jurrien Roelefs van de Oude Schans.

1 dec. 1718
met attestatie tot ons overgekoomen:
Jan Wiggers van Velthuijsen

12 maart 1719
met attestatie tot ons overgekoomen:
Reint Hindricks en des selfs huijsvrouw Marrichje Roelefs

9 sept. 1719
met attestatie tot ons overgekoomen:
Obbo Nannes en Anna-Margrieta Roelefs Elieden van Groningen.
met attestatie van de Beneden Pekel tot ons overgekoomen:
Jantien Egberts
met attestatie van hier vertrocken:
Aeldrick Jans en Anne Reints sijn huijsvrouw
Grietien Harmens Wed. van Harmen Jans na de Beneden Pekel A

24 sept. 1719
met attestatie tot ons overgekoomen :
Jan Spanjer van Amsterdam

15 dec. 1719
met attestatie alhier gekoomen:
Geert Harmens van Appinga-dam
met attestatie tot dese gemeente overgekoomen:
Jantien Harmens van Appinga dam


De hier na volgende personen sijn (na voorafgaande onderwijsing in de gronden der Leere Christi, na overweging van haer wandel, en naer waerschouwing omtrent de vereijschte gestalte in een Avond-maal-ganger) op haar gedane belijdenis, in de tegenwoordigheijd en met goedvinden des Kerkenraads, tot Ledematen dese Gemeijnte angenomen,
Dog sijn alvorens an haer voorgesteld dese vraag-stukken:

I.
Verklaard gij de Leere van onse Gereformeerde kerk, so verre gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, te houden voor een ware en heijlsame leere, overeenkomende met het woord van God?

II.
Belooft gij onder Gods genade bij deselve suivere Leere en desselfs belijdenisse tot den einde uwes levens te volharden?

III.
Belooft gij onder des Heeren zegen en onder waarneminge van middelen, nog verderenanwas te sullen soeken in de kennisse van die leere die gij beleden hebt?

IV.
Heeft gij hier benevens ten allen tijden de vrijheid an de opsienders der kerke om u dien angaande wel wederom te mogen ondersoeken?

V.
Bevestigd en bekrachtigd gij de beloften van uwen Doop, wenscht gij voor als nog een hertelik welgevallen te nemen in die voorgestelde weg van God om allesints ellendige in sijn soon te saligen, verlochend gij de satan en sijn werken, de wereld en hare pragt, het vleesch en desselfs begeerlikheden, en sijt gij van voornemen in des Heeren mogentheden u belijdenisse te vercieren met een heijligen wandel?

VI.
Belloft gij u de vermaninge, bestraffinge en kerkelike tucht te sullen onderwerpen, indien gij u (het welk God verhoede) in Leer of Leven quaamt te ontgaen?

VII.
Belooft gij ook nog hier benevens u met geen papisten of lieden van een afgodische religie oijt of oijt in houwelik te sullen begeven?

Welke vraagstukken alle van haar met ja beantwoord, en met hand-tastinge beloofd sijnde, hier door haer naems ondertekening van haer selfs, of (so het schrijven haer ondoenlik was) uit haer last, sijn bevestigd geworden.

Angenomen d. 7 meert 1781 [!18]:
Roelf Hinderks
Geert Alberts
Ties Egberts
Hinderk Derks Klein
Jantie Beerens

Roelf Geerts

Elijsabet Janss

N. Wijlbers

Greijete Petters

Trijntje Albers uit haer naam en last geschreven in tegenwoordigheijd des Ke[rkenr]aads door mij S. Tiaden Eccls.

Harmke Luijtiens

den 12 December. 1719
Jurrjen Jans uit sijn last geschreven in tegenwoordigheijd des Kerkenraads S. Tiaden Eccls.
[volgende 10 rechts accolade zie onder]
Geert Goossens
Hindrik Goossens
Claas Hindriks
Gerrit Hindriks
Jurrjen Christiaans
Berent Jans
Hibbe Ebbes
Geesjen Alberts (als een bejaarde op belijdenisse gedoopt)
Marchjen Reinders
Jantjen Hindriks
[ in rechtermarge naast bovenstaande 10 namen ]
uit haar naam en last geschreven praesente consistorio S. Tiaden Eccls.]

[ Volgende twee paragraafjes:]
Prasente consistorio S. Tiaden Eccls.:

uit haar naam en last geschreven den 8 Meert 1725:
Hillegjen Hindriks

Marchjen Derks

uit haar naam en last geschreven den 7 Junij 1725:
Abraham Frijlinck
Grietje Geerts

Hinderijcka Westerbrinck den 6 Septemb. 1725

Lukkjen Jans uit haar naam en last geschreven den 7 Decembr. 1725, ex papati ad nos transiit

Lubbegijn Eewkes den 23 Nov. 1727

Aeltijn Lubberts den 25 xber 1728

Griet Wijllems

Hilligien Derx uijt haar naam geschreeven presente consistorio W.Themmen Eccls den 13 Febr. 1729

den 10 xbr 1729:
Maria Grimmenga
Frouke Klaesen

Wupke Beerents huisvrouw van Alert Coert met attestatie van Onstwedda tot
ons over gekomen, 1730

den 7 meert 1730 Jan Drieuwes

Abraham Pieters en zijn huisvrouw met attestatie uit de O. Pekel A
den 16 juni 1731 Hinderika Westerbrinks met attestatie van Groningen
Albert Beerens, Harm Helmers den 16 Junij 1731
Sophia Catarina Ringelings met attestatie van Emden den 10 Junij 1733 (met attestatie vertrokken in Oct 1742)
Jacobje Mulders met attestatie van Huising den 10 Junij 1733
Jan Hindriks met attestatie van Onstwedda den 10 Junij 1733
Aafje Jans met attestatie van Veendam in 't jaar 1732

Klaas Gijses, Wolter Eijlders

Lucretia Grezel

Derck Jacobs

[bladzijde zonder datum]

Derk Hindriks
Klaas Jans Zwiers
Jantin Freeks
Margijn Geerts
Jan Beerents
Engeltje Beerents
Pieternelle Grimmenga
Annegijn Hindriks
Jatje Hindriks
Menke Floris met attestatie van Groningen
Egbert Hindrix en vrouw Antje Reijntjes met attestatie van Bonda hier aangekomen
Harm Berents [met streep verbonden met] Trijntje Jacobs met attestatie
Grietje Klasen
Jantje Klaasen vrouw v. Cornelis Jacobs
Folkert Jans zie pag 33, hier verkeert geplaatst [33=belijdenissen 1758]
Lubbegijn Jans
Grietje Hindriks
Lammert Abels backer [zie acta 9 sep. 1773]
Egbert Jans [zie acta 22 dec. 1773]
Swijr Aalders [zie acta 22 dec. 1773]
[volgende 6 belijdenis in de acta 8 maart 1780]
Jans Harms Mulder
Lammert Claasens
Reinje Jans
Sijbolt Freerks
Jantie Nannes
Klaassijn Nannes


Litmaten die tot de Gemeinte van de Nieuwe Pekela zijn overgekomen met attestatien ten tijde van Dominus Wilhelmus Themmen.

1726

Den 16 Febr. Jantjen Schepels huis-vr. van Jurjen Roelfs van de Wildervanck

Den 11 Septembr. Wilm Meints Lientant van de Leeke

den 19 7br. Derkjen Gerrits huis-vrouwe van Derk Jakobs van Winschoten

den 20 7br. Fennigjen Jurjens van Oosterhesselen

1727

Den 8 Januari Jan Berens & Hinderkjen Berens Ehl. van de Nieuwe Beerta

Den 26 Martij Bastjaan Hansens van de Wildervank Nb.

Den 22 April Bauwe Tiddens Wed. van Jannes Klasens van Niewolda

1728

Den 19 Juni Berent Jurjens en Grietjen Harms Ehl. van de Oude Pekela

Den 6 Juli Hinderk Jans & Grietjen Abbering Ehl. van de Oude Pekela

den 9 Nov. 1728 Berent Brontsma & Anna Grimminga van Vlachtwedda

1729

Den 20 Maart Wessel Harberts & sijn vrouw van Wiender


Anno 1726
Na dat ik Wilhelmus Themmen alhijr ter Nieuwe Pekel A op den 18den Augs. 1726 in mijnen dienst bevestigt ben ...

[ in 1726-29 huisbezoekingen en visitaties gedaan, niets bijzonders, behalve het onderstaande, even voor Afscheidsreede, die op zijn beurt voor avondmaal 20 maart 1729 gehouden is. ]

Art. 1.
Noopens des kerken raat laast gehouden even voor mijn afscheidsreede.
De broederen zaamengekoomen zijnde, is geciteert de schoolmr. Eppo Tammen, welke volgens aanklagte van eenigen broederen en verscheidene leedemaeten veele smaatreedenen over de predikant en sijn dienst sou gesproken hebben, bijsonder dat hij in een seeker beede stonde, in de school met verscheidene menschen biddende, onder andere uijtdrukkingen, ook deese woorden gebruijckt heeft: "o Heere, bewaar onsen leeraar, dat hem geen Belialsgedagten en nog minder Belials stukken meer moogen aankleeven, om des Heeren vol... te bedroeven, maar dat hij op sijn nieuwe pla... een nieuw herte, en ook eenen nieuwen geest moge ontfangen ens." en veele andere groote ergernisse heeft gegeeven, waar over verstaan zijnde, de voorgem. schoolmeester antwoorde, dat hij sig wel in verscheide opsichten teegen den predikant besondigt hadde, maar niet wiste van sulk een seggen als hem hijr te laste geleidt wierde. Hijr op wierd hem een seekere attestatie, onderteekent van een ouderling, een diaken en litmaat voorgelesen, die van dit geval oorgetuijgen zijn geweest, dewelke hij echter in haar teegenswoordigheit ten eenemaal ontkende. Dit ontstelde de broederen seer, gaaven de man dit stuk nogmaals op sijn gew... en de predikant betuijgde hertelijk, dat hij gewillig was om hem op sijn schultbekentenisse deese en alle andere beleedigingen daadelijk te vergeeven, maar de meester bleef in het teegendeel volstandig bij sijne ontkenninge, evenswel de drie geloofwaardige getuijgen daar zijnde, die volgens Gots wet moesten gelooft worden, hebben de broederen gesamentlijk beslooten, dat de meester om deese en geene ergernisse bij provisie van de H. Bondseegelen sal afgehoouden worden tot dat hij aan den predikant en den gantschen kerkenraat voldoeninge sal gegeeven hebben, en sulx ten eersten niet geschiedende, sal men naar vereisch van saaken, en dat volgens de trappen van de kerkelijke tucht daar oover verder handelen.

[ .... ]


Met attestatie ten tijde van mijn antecessor B. Woldring die niet geprotocolleert sijn.

1736 x Juni:
Jan Gerlofs & Gepke Harms van Onstwedde
Hindrik Harms & Antje Roelofs van Onstwedde
Wendel Wubbes van Onstwedde

Jan Luikens & Willemtje
Roelof Alberts & Antje Wilts Ehel. & Naantje Roelofs
Hindrik Everts & Zwaantje Geerts Ehel. & Tijbigje
Jacob Alberts & Hindrikje Harms Ehel. & Annigje
Fennigje Evers met attestatie van Wildervank
in 't jaar 1740
Antje Hindrix met attestatie van Niewe Schans
Hiltje Wilkes met attestatie van Oudorp uit Oostfrieslandt
Aalje Jans met attestatie van Veendam


De Personen welke sedert mijne bediening alhier 't zij door het afleggen van de belij denis voor de Kerkenraadt 't zij door attestatie van elders onse gemeente zijn toegevoegt, hebben na t' voorlesen & annemen van de artikelen pagina 23 te vinden
hunne namen zelv geschreven of in mijne tegenwoordigh. hunne merken eijgenhandig
getrokken.

[ Petrus Galama was predikant van 1741-1753. Hij deelde de bladzijdes in twee kolommen in, hier per bladzijde onder elkaar weergegeven. Linkerkolom Belijdenis, rechterkolom Attestaties. Veel eigengeschreven namen. ]

Op belijdenis

Geertijen Jans Den 7 meert 1742

Den 7 meert 1743
Fennigje Jans     Roelef Hindricks (attestatie gegeven 18-8-1743)

Den 11 Septembr. 1743 Jan Wallenbroek

Dese den 12 Septembr. 1743:
Bernardus Jemmes Camminga
Jantie Klasens

Magdalena Bloemers
Hinderkien Abrahams
Margin Jans

den x Juni 1744:
Eppo Hendriks Croonenburg
Hindertin Harms

Den 9 7br. 1745:
Jaapkin Sickes
Grietie Hinderks
Dit merk + toog de e. Renske Andries in mijn prasentie P. Galama

Aaldrick Jans Smit

Dese letters S J screev in presentie den kerkeraat Sjoert Jans

Beerent Hinders Den 16 meert 1746 gedoopt

Dit kruis +  toog Aaltje Geerts in presentie van de kerkeraadt en mij P. Galama

Hinderk Reinders de 17 7br 1746 gedoopt

Met Attestatie

Anna Jurjens & Hille
Anje vrouw v. Harm Berents 1742

den 6 Juni 1743:
Berent Harms & vrouw
& suster

Jantje Wilts
Engelke Geerts

Geert Jans en Geeske Klasen van Vriescheloo den 11 7br. 1743

Den 12 Decembr. 1743:
De Hr. Leutn. Hindrik Fopkens van Goldenarm van Venloo
Hilke Luikens van Veendam
Geesje Helperigs van Rolde
Pietertje Hajes van de Pekel A
Tetje Alberts v. Finsterwolt 1744
Roelofje Everts 15 7br. 1746 v. Gron.
Alle Jans v. Westerbroek 1747 xbr.
Gerbrant Pauw en
Geesje Pieters v. Oldemarkt 7br. 1747
Aaldrik Wallars v. Groningen
Aaltje Pieters van Winschooten gekomen in febr. 1748

[ Belijdenissen ]

K J
Dese letters schreev in presentie der kerkeraadt de E. Cornelsje Jans den 8 xbr. 1746 P. Galama

Den 7 meert 1747 [de volgende 4]:
+ Dit merk toog de E. Jantje Jans Kappen in praesentie van de kerkeraat
+ Dit merk toog de E. Jantje Harms in presentie des consistorie
Jantijn Geers
Elske Arents

Aeltien Geerst Den 8 Juni 1748

Jurjen Koerts den x decembr. 1748

Olgert Vos den 6 meert 1748

Gesin Roels in jun 1748

Wijger Wolbers gedoopt den 27 februari 1749

Gerhardus Pauels
op den 13 meert 1749
Jantije Harms
Feiore[?] Harms
Willemtjen Jans (ao 1758 den 11 october attestatie vertrokken na de Boven Wildervank)

Dit merk + toog de E. Arentje Jans in presentie van de kerkeraadt ..?.. de 14 decemb. 1749 P. Galama

Jan Engels ..?.. 1750

Wijcher Jans
1750
Eppe Tobias

Berent Albers den 30 Meert 1751
ook om gedoopt te worden

[ Attestaties ]

Met attestatie xbr 1748
Maria Jans v. Groningen
Trijntje Meijnders v. Veendam
Tatje Okkes v. Pekela
Harmke Alberts v. Blijeham 7br. 1749
Jan Philippus & Renske Scheltes v. Westerlee
Metje Jans v. Groningen
Henrica Westenbrink (ao. 1759 met attestatie vertrokken na Sapmeer)

met attestatie van Sluis in Vlaanderen
Pieter Sijbrants snijder 7br. 1751

[ Belijdenissen ]

Den 9 xbr. 1751
Dese Letters S. H.  zijn gescherevn door Stijntje Heijnes

Den 23 februari 1752
Harm Knellis

Harm Lienders (met attestatie vertrokken naar de Beneden Pekel A)

Aldert Derks

Geesijn Roelofs Juni 1752

Den 19 7br. 1752
Willem Jans

Altijn Jans

Dit merk X toog Jantje Hindrix Drok

[ Attestaties ]

Met attestatie in de vacature overgekomen:

Trijntje Jans, vrou van Jan Hemmes van Veendam 30 Maart 1753 (met attestatie vertrokken na Appingedam mai 1763)

Vaandrig Johannes Philippus Meerts
en Christina Smits, Echte Lieden, van Groningen 9. Juni 1753.

Einde


Namen der ouderlingen en diaconen welke hier zedert 't jaar 1741 de gem. dezer colonie gedient hebben zijn:

Roelof Geerts ouderling
Jan Hindriks ouderling
Roelof Sjourts ouderling
Derk Hindrix diacon
Wolter Egberts diacon
Claas Gijsenius diacon

Den 26 xbr 1741 voor Derk Hindrix, Jan Drews diacon gekosen en bevestigt.

den 26 xbr 1742 Roelof Geerts mede tot ouderling in gekosen, en in plaets van Wolter Egberts tot diacon Jan Wijgers voor de vierde reijse.

Den 26 xbr 1743 voor Klaas Gijsenius, Meinardus Jemmes Camminga.

1744 den 26 xbr voor de uitgaande diacon Jan Drewes, Wolter Egberts. En voor de afgaande ouderling Jan Hindrix, Jan Drewes.

1745 den 26 xbr voor de afgaande diacon Jan Wijgers, Derk Hindrix.

1746 den  26 xbr voor de afgaande ouderling Roelof Sjourts, Jan Hindrix. En voor de afgaande diacon M. J. Camminga, Eppo Hindrix Cronenburg.

1747 den 26 xbr voor de overledene ouderling Jan Hindrix in gekoosen Poortman Sjourts. En de afgaande diacon Wolter Egberts, Jan Arents.

1748 26 xbr. voor de afgaande diacon Derk Hindrix, Jurjen Coerts, en afgaande ouderling Roelof Geerts, Derk Hindrix.

1749 26 xbr. Voor de afgaande diacon Eppo Hindriks Cronenburg, Klaas Jans Zwiers.

1750 26 xbr. Voor de afgaande ouderling Jan Drews, Roelof Geerts.

1752 2 jan. Voor de afgaande diacon Jurjen Coerts, Albert Berents.

1752 26 xbr. Voor de afgaande diacon Klaas Jans Zwiers, Jurjen Coerts.


Nadat ik Petrus Galama hier door een sonderbare schikking Gods, van de hoogagtbare regering onser stede op 't ernstig versoek dese gemeente beroepen zijnde, op den 26 novembr 1741 van dom. J. C. Hubbeling geconfirmeert ben ....

[ Dominee Galama heeft uitgebreide notulen gemaakt gedurende zijn dienst, 80 dichtbeschreven pagina's vol. Onderstaand zijn de lidmaten-registraties en kerkenraads-verkiezingen daaruit overgenomen. ]

21 dec. 1741: nieuwe diaken in plaats van Derk Hindrix, uit Jan Drews, Jan Wijgers en Jurjen Christiaans is Jan Drews gekozen.

15 feb. 1742 art. 4: Is geresolveert dat personen van buiten met Attestatie als Ledematen tot ons overkomende vriendlik sullen worden versogt om hunne namen in dit protocol te tekenen.

7 maart 1742 op belijdenis:
Geertje Jans, huisvrouw van Willem Hindrix snijder

6 dec. 1742 op belijdenis:
Fennigje Jans

19 dec. 1742: de jaren van de dienst des ouderlings- en diakenschap van Roelof Geerts en Wolter Egberts zijn verstreken, uit Jurjen Christiaans, Hindrik Eertwijn en Roelof Geerts  wordt weder gekozen Roelof Geerts tot ouderling. Tot diakonen benoemd Tonnis Martens, Klaas Jans en Jan Wijgers, maar voor Tonnis Martens is om gewochtige redenen Jan Berents benoemd, en hieruit is op 26 dec. gekozen  Jan Wijgers.

17 sep. 1743 op belijdenis:
Bernardus Jemmes Camminga
Jantje Klasen
Hindrikje Abrahams
Margje Jans
Helena Bloemers

11 dec. 1743 art. 6: De niews angekomen met attestatien sijn bij de overige geprothocolleert.

11 dec. 1743: genomineerd als diaken voor de afgaande Klaas Gijsenius zijn Derk Hindriks, Jan Berents en Bernardus Jemmes Camminga, voor Derk Hindrix is gesubstitueerd Klaas Jans Swiers, uit welke op 26 dec. is gekozen Bernardus Jemmes Camminga.

10 juni 1744 op belijdenis:
Chirurgijn Eppo Hindrix Cronenburg
Hindrikje Harms huisvrouw van Jacob Alberts

23 dec. 1744: in plaats van de afgaande ouderling Jan Hindrix genomineerd Poortman Sjourts, Derk Hindrix en Jan Drewes, gekozen Jan Drewes, en in pkaats van de afgaande diaken Jan Drewes genomineerd Wolter Egberts, Jan Berents en Albert Berents waaruit gekozen Wolter Egberts.

21 sept. 1745 op belijdenis:
Jacobje Sikkes
Grietje Hindrix
s'daags daar an op belijdenis:
Renske Andries

11 dec. 1745: tot diaken genomineerd Derk Hindrix, Jan Berents, Eppo Hendrix Cronenburg, op 26 dec, gekozen Derk Hindrix.

16 maart 1746 op belijdenis:
Berent Hindrix Plukker
Aaltje Geerts
sijnde de eerst voor af door de doop de gemeente ingelijft.

15 sept. 1746 op belijdenis:
Hindrik Reijnders, wordende de volgende dag door den doop de gemeente ingelijft.

9 dec. 1746 op belijdenis:
Cornelsje Jans

23 dec. 1746: in plaats van Bernardus Jemmes Camminga genomineerd tot diaken Klaas Jans Swiers, Eppo Hindrix Cronenburg en Derk Jacobs Wolf en de 26e gekozen Eppo Hindrix Cronenburg, de 28e voor ouderling Roelof Sjoerts genomineerd Poortman Sjoerts, Jan Hindrix en Roelof Sjoerts, waaruit gekozen Jan Hindrix, die samen bevestigd zijn 22 jan.

8 maart 1747 op belijdenis:
Jantje Jans Kappen
Jantje Harms
Jantje Geerts
Elsje Reijnts

9 juni 1747 op belijdenis:
Aaltje Geerts huisvrou van Klaas Roelofs

7 dec. 1747 op belijdenis:
Jurjen Coerts

22 dec. 1747 tot plaatsvervulling van het ouderlingschap opengevallen door get versterven van Jan Hindrix genomineerd Poortman Sjourts, Jan Wijgers en Roelof Sjoerts, terwijl tot plaatsvulling van de afgaande diaken genomineerd Jan Berents, Albert Berents en Jurjen Coerts. Tot diaken gekozen 26 dec. Jan Berents en tot ouderling Poortman Sjoerts.

6 maart 1748 met attestatie van Winschoot:
Aaltje Pieters Schoon
op belijdenis:
Olgert Vos

5 juni 1748 op belijdenis:
Geesje Roelofs
en een attestatie na de Wildervank gegeven aan:
Aaldrik Wallant

5 dec. 1748 nominatie van ouderlingen Jan Eggens, Roelof Geerts en Derk Hindrix, gekozen Derk Hindrix, nominatie tot diakenen Albert Berents, Jurjen Coerts en Harm Berents, gekozen Jurjen Coerts.

13 maart 1749 op belijdenis:
Gerhardus Pauls
Romke Harms
Fennigje Harms
Willemtje Jans
Arentje Jans
de attestatie van Talje Okkes is goedgekeurd.

10 sep. 1749 attestatie gelesen van Harmke Alberts v. Blijeham en geapprobeert.

23 dec. 1749 in plaats van de afgaande diaken Eppo Kronenburg genomineerd Klaas Jans Zwiers, Hindrik Reijnders en Alle Jans, waarvan gekozen Klaas Jans Zwiers.

9 dec. 1750 op belijdenis:
Wijcher Jans
Eppo Tobias

23 dec. 1750 in plaats van afgaande ouderling Jan Drews genomineerd Roelof Geerts, Jan Wijgers, Jan Drews, gekozen Roelof Geerts, voor afgaande diaken Jan Berents genomineerd Albert Berents, Harm Berents en Jurjen Jans Pranger, gekozen Harm Berents.

30 maart 1751 op belijdenis:
Berent Alberts Mugge, sijnde op den volgende zondag gedoopt

9 dec. 1751 op belijdenis:
Stijntje Heijnes

30 dec. 1751 genomineerd Albert Berents, Eppo Tobias en Jan Luiken[?], waaruit op 2 jan. gekozen Albert Berents.

23 feb. 1752 op belijdenis:
Harm Cornelis
Harm Lienders
Allert Derx

8 maart 1752 op belijdenis [2e keer!]:
Harm Cornelis
Harm Leenders
Allert Derks

[ abrupt einde, midden in een vergadering op 2 juni 1752 (fol. 92). Vergeten te fotograferen, verkeerd opgeborgen of niet overgeleverd? ]


Naamlijst der Personen die of tot Ledematen dezer Chr. gemeinte zijn aangenomen of met attestatie tot ons zijn overgekomen staande den dienst van dominus
A. Alberthoma

[linkerkolom met door de lidmaten zelf geschreven namen
in rechterkolom attestaties, volgt na de lijst met aangenomen ledematen]

Tot Ledematen aangenomen

1754
Beertje Jurjens

2 dec. 1755
Geert Hindricks (na voorafgaande belijd. gedoopt en aangenomen)
Frouke Jans
Jantien Jans (gedoopt en aangenomen)
Wiea Bennes
Sara Harms

1756
Jannes Egberts
Addeke H. Ruiben

1758
Folkert Jans (zie pag 26)

Junij 1759
Beerent Geerts

15 juni 1759
Grietije Jans (na voorafgaande belijdenisse gedoopt en aangenomen)

Gerrit J. Uilingh
Nijssijn Derks
Hijlligijn Harms
Hindrik Alberts
Hinderck Klasen
Jantie Jans
Trijntie Derks

1761
Jannnes Evers (aangenomen en na voorafgaande belijd. gedoopt)

Geert Roelofs
Anjegin Abrahams
Geerdt Klasens
Harm Jans
Margin Jans
Antje Beerents
Harm Rudolf
dit X merk toog Cristoffer Hindriks in onser praesentie
dese H L letters toog Harm Lammerts in onzer praesentie
Albert Hindercks Venster
Hijnderck Eebes
Tjerk Roelofs
Jantje Derks
Geesijn Jans
Hannes Oosterveldt
IJnko IJpes
Klaas Jans
Berendje Jans
Margijn Tiessens
Swaentie Geerts
Hinderkijn Nannes
Jantein Harms
Harmannus Opt Holt [zie acta 1 okt. 1772]

[rechterkolom, bevat ook door de lidmaten zelf geschreven namen, dus afwijkend waarschijnlijk ook aannames i.p.v. attestaties]

18 juni 1763[?]
Mejltije Nannes
Jantie Peters
Swaantie Egberts
Jan Geers
Harm Jans
Beerent Derks
Harm Hindriks
Lammert Hermens
Egbert Jacobs
Annijgien Harms
Margin Harems
Alt Obbes
Trijntijn Derks, W

[hiertussen een losse attestatie]
Harm Jans Schoemaker met attestatie van Ten Post onder de kerk van Wittewierum

1767
Geertruda Busscher
Kenna Busscher
Woltil Jans

1768
Lubbegijn Jans
Grietje Hindriks
Jan Harms
Jan Derks

Met attestatie tot ons overgekomen

1. Maria Cornelia Alberthoma geb. Driessen
2. Henrica Cornelis  [beiden] met attest. van Lettelbert 1754
3. Jan Wijling
4. Fokkje Gerrits [beiden] met attest. van de ben. Pekel A 1754
5. Jan Kantzelaar Lieut.
6. Maria Agata Versteeg [beiden] met attest. van de Wilderv. 1754 (maij 1762 vertrokken na Mappelt)
7. Claas Jans en
8. Lummijna Willems [beiden] met attestatie van de Beneden Pekel A 1756
9. Immeltje Barla met attestatie van Groningen in Decemb. 1756
10. Albert Alfrink j.m. van Halle carspel Ulsen met attestatie hier aangek. 31 Dec 1756
11. Foske Harms huijsvrouw van Meijndert Albers met attestatie van de Beneden Pekela A
12. Harmke Albers met attestatie van Blijham 1757
13. Mettjen Pieters huijsvrouw v. Jan Ebes in de Boven Pekela met attestatie van Westerlee
14. Hindrikje Cornelis met attestatie van Groningen
15. Talletje Jans met attestatie van Vlagtwedda hier aangekomen (1759 met attest. vertrokken na Groningen)
16. Jantje Hindriks Drok met attestatie van Windeweer en de Lula 1759
17. Grietje Hindriks huisvrouw van Reijtse Cornelis met attestatie van de Beneden Pekela
18. Francijna Wijna Hunsbeek met attestatie van Winschoten 21 Jan. 1761
19. Trijntje Jans met attestatie van de Beerta
20. Geert Jans & Geessijn Klaassen, Ehel. beijde met attestatie van de Oude Pekela
21. Trijntje Floris van de Lange Akkerschans met attestatie
22. Dorothea Versteeg met attestatie van Oude Rode [?], (Maij 1762 vertrokken na Meppelt)
23. Eevert Jannes met attestatie van Woldendorp 1762
24. Frans Philip Meijer van Schotmar in Lipsland
25. Grietje Folkerts huijsvrouw van Joest Hindriks met attestatie van Veendam
26. Janneke Huizinga huijsvrouw van Abel Lammers met attestatie van de Beerta
27. Pieter Claassens & Antje Pieters met attestatie van Winschooten
28. Lammert Louwes met attestatie van Veendam
29. Trijntje Rotgers met attestatie van de Beneden Pekel (1766 weer na de Beneden Pekel)
30. Dorothea Versteegh met attestatie van Meppelt (& met attestatie weer derwaarts vertrokken ..?.. Apr. 1765)
31. Maria Martina Mulder met attestatie van de Beneden Pekel A.
Carel Oosterhuis & Hiltje Reinders met attestatie van Noorthorn

Met attestatie aangekomen

Ettje Jans, wed. van Jan Arends met attestatie van Blijham
Joh. Hindrik Herget[?] van Breitenbach aan den Hersberg in Nederhessen met attestatie van daar na Minden, en van Minden herwaarts tot ons gekomen.
Aaltje Meijlofs met attestatie van Groningen
Hendrik Rinklaar en Albertina Alberthoma met attestatie van Veendam

1768
Remke Wubbes huisvrou van Jan Geerts met attestatie van de Lange Akkerschans (att. verleent d. 5 Juni 1772)
Geertje Meijnders huisvrouw van Bronne Pieters met attestatie van de Beneden Pekel A
Geert Hindriks, Hindrik Geerts en Grietje Jans met attestatie van de Beneden Pekel A
Jan Wessels met attestatie van Roosewinkel
Leentje Jans van de Beneden Pekel A met attestatie herwaarts gekomen
Juffrouw Jacoba Catharina Buscher Weduwe wijlen Ds. Langenhart met attestatie van Veendam
Folkert Derks met attestatie van Sellingen
Anna Velts huisvrouw van Albert Albertus Kremer met attestatie van Winschoot
Antje Jans weduwe van Pieter Freriks van Oldenhove (met attestatie naar Groningen vertrokken)
Harm Miedendorp van de Bourtange & Albertien Geerts van Vlagtwedde opgekom. met attestatie den 29 Dec. 1770


Notul van perzonen die 't zedert Maij 1767 hier van elders met der woon zijn gekomen.

Maij
Coenraad Carel Oosterhuis van Noorthorm en Hilje Reijnders ehel.
Hindrik Hindriks Strobos en Aafke Carssijs van Blijham.
Friderik Ziegeler met zijne huisvrouwe, hebben aan ons vertoont attestatie van de Lutherse gemeente ter Pekel A den 31 aug. 1767

[ helaas heeft de volgende dominee deze lijst niet gecontinueerd. ]


Nadat ik Albertus Alberthoma van mijn geliefde gemeinte te Lettelbert door de Hoogh agtbare Regeering der Stad Groningen verroep, en den 12 Maij 1754 alhier in gezeegent en bevestigt ben, predikende Professor Chevallier bij die gelegenheid uit Luc 10 5 en 6. Terwijl de Eerw. Heren Hubbeling en Woldringh predicanten te Winschoot en Westerlee de inzeegeninge deden, en ik daarop aanstonds een aanvang mijner bedieninge maakte tot een intree Reden neemende Jes 61 .... zo hebben wij daarop den 23 Maij onse eerste Consistoriale vergaderinge gehouden welke handelingen hier na volgen.

6 junij 1754
Art. 6: stond binnen Lucretia Grevel huijsvrou van de vorige schoolmr. Ringels verzoekende attestatie van lidm. voor haar en haar man, en wierde besloten om haar een attestatie te geven maar voor haar man vond de kerkenraad in gemoede geen vrijheid, en dewijl hij bij het Classis ook tot lidm. was aangenomen, en zijn naam niet in dit protocol te vinden wierd haar geraden zig daar eens te addresseeren.

2 dec. 1755 op belijdenis:
Geert Hindriks
Jantje Jans
Frauke Jans
aangenomen, en 2 gedoopt.

8 sep. 1756 op belijdenis:
Wijer Bennes
Zaartje Harms

14 dec. 1757 op belijdenis:
Jannes Egbers
Addeke Haijes

2 maart 1759 na belijdenis:
Folkert Jans

13 juni 1759 na belijdenis:
Berend Geerts Starke
Grietje Jans

19 nov. 1759 op belijdenis:
Gerrijt J. Uilen

10 sep. 1760 aangenomen:
Niessijn Derks
Hillegje Harms

11 maart 1761 op belijdenis:
Hindrik Albers
Hindrik Claassen
Jantje Jans
Trijntje Derks

16 nov. 1761 na belijdenis:
Jannes Evers, en zal gedoopt worden.
Met attestatie van Schiermonnikoog hier ter woon gekomen:
Eisse Albers en
Antje Jans

9 dec. 1761 wierde een attestatie van Harm Luiks en Trijntje Claessen die van Oostvriesland hier gekomen is ingeleevert van de Lutherse gemeente deser plaatsen die voor 7 jaar Borge zeijden en is broeder Jan Luikens commissie gegeeven dat eens nader te onderzoeken en ons rapport te doen.

17 maart 1762 op belijdenis:
Geert Roelefs
Annegijn Abrahams
Geert Claasens
Harm Jans
Margijn Jans
Antje Berends
Harm Rudolfs
Christoffer Hindriks
Harmen Lammers

23 febr. 1763 op belijdenis:
Albert Hindriks Venster
Hindrik Eibes
Tjerk Roelefs
Jantje Derks
Geessijn Jans

7 sep. 1763 op belijdenis:
Dr. Hannes Oosterveld

6 dec. 1763 op belijdenis:
IJnco IJpes

22 feb. 1764 op belijdenis:
Claas Jans

14 maart 1764 op belijdenis:
Berendje Jans
Margijn Tiessen
Swaantje Geerts

6 juni 1764 wierde besloten dat de namen van de niews aangekomene en waar van daan zouden worden aangetiekent, om altijd te konnen zien hoe lang zij hier gewoont hebben.

17 sep. 1764 met attestatie van Meppel:
Dorothea Versteeg

12 dec. 1764 met attestatie van Apen in t Oldenburgsche:
Jan Schroder en Maria Margaretha, waar in de Kerkenraad in zo verre berust mits dat de predikant aan de Luthersche Dominee alzo zij luthersch zijn daar van kennisse laten toekomen.

20 feb. 1765 op belijdenis:
Hindrikkijn Nannes

5 dec. 1765 op belijdenis:
Jantijn Harms

10 juni 1766 op belijdenis:
Meijltje Nannes
Jantje Pieters
Swaantje Egbers

Het vervolg van onze consistoriale handelingen is om dat hier geen plaatse meer was gecontinueert in het voorste deel van dit protocol beginnende met pag. 37.
[pag. 37] Vervolg der Consistoriale handelingen ter continuatie van de laaste pagina.

11 feb. 1767 op belijdenis:
Geert Geerts
Harm Jans
Berend Derks
Harm Hindriks
Lammert Harms

11 maart 1767 op belijdenis:
Egbert Jacobs
Annegijn Harms
Margijn Harms
Aaltje Obbes
Trijntje Derks

25 mei 1767: wierd van de broederen dienstig gevonden, dat de namen der niews met der woon hier aankomenden op een aparte pagina met de tijd hunner aankomst telkens mogte aangeteekent worden, welke hier agter pag. 77 te vinden is.

16 juni 1767 op belijdenis:
Geertruda Busscher
Kenna Busscher
Woltie Jans

19 juni 1768 op belijdenis:
Lubbegijn Jans
Grietje Hindriks

10 feb. 1770 op belijdenis:
Jan Harms
Jan Derks

5 sept. 1770: laatste Acta Consistorie van dominee Alberthoma.
6 nov. 1770: Acta Consistorii Extraordin: afscheid A. Alberthoma.


... ... 1771 hebbe [i]k R. T. de Cock in de ... .... ...nge de naemen der Leedemaaten der gemeente in de N. PeekelAa zo veel dienlijk angeteekent, en vervat in de volgende Lijst:

Noortkant naar Boven:

Grietje Hindrix vrou van Reitze Kornellis Hazewinkel
Geert Hindrix Holtman
Hinderica .... vr. van Hindrik Steffens Smit
Geertje Meinderts vr. van Bronne Pieters
Jan Luiken
Trientje Derx vr. van Jacob Pieters Lesterhuis
Woltje Jans vr. van Claas Jurjens
Sjoert Jans en diens vrou
IJkje Harms
Rixte .... vr. van Jan Harms Dijken
Antje .... weedw. Hindrik Harms Onstwedder
Hindrikkijn Harms weedw. van Sibrant Obbes
Stientje Heines vr. van Egbert Pieters
Klaas Pieters
Bruine Hindrix
Kornelske Jans Weeduu
Hindrik Klaaszen en diens vrou
Jantje Jans
Jillechijn Hindrix vr. van Harm Lammerts
Hindrik Rinklaar en diens vrou
Albertina Alberthoma
Stoffer Hindrix en diens vrou
Marijke Reedekers

[ helaas, dat is alles ]


[ de volgende lijst begint in het origineel na de kolommen met belijdenissen en attestaties van 1742-1753 ]

Ten tijde van mij R.T. de Cock pred. ter Pekel A zijn navolgende personen op hunne belijdenis angenomen kragt hunne eigen naamtekening

[ Regnerus Tjaarda de Cock was predikant van 1771-1808 ]

Mettina Margaretha de Cock
Elje Jans Ulen
Harm Jans
Hindrik Jans

Sikke Derks
Eepke Ebes
Beerent Harms Kappen
Mens Jans
Geert Okkes
Roelof Beerents Kappen
Gielke Ebes
Nanne Hindercks
Anna Dijken
Catharina de Cock

T. N. van Linge lieutenant
Margijn Obbes
Trijntje Jans
Hinderkijn Bartels
Jacobjen Tonnis
Altijn Beerents
Hinderk Hinderk Eibes
Derk Hindriks
Arent Jans Noten
Margijn J Ulen
Geesijn Klaasens Speelman
Geesijn Klaasens
Cornelius Eerkes Wolthof
Jan Harms Vremoet
Anna Dijken
Jan Menses

Lammert Pieters Pijbes, geb. den 10 Aug. 1754
Jan Hindriks
Teeke Poortmans
Hinderkijn Hinders Bronseema
Albert Sjourts den 29 Augus 1787
Annegijn Klaasens den 31 Aug 1787
Jan Klasens Swijrs Den 21 Febr 1788
Wolter Jans 21 Feb. 1788
Reinder Hindriks Den 27 Februarij 1788

Trientje Aalders, W Eelt Egbts d. 20 sptb. 1788

den 11 maart 1789:
Geertje Derks, vrou van Sibolt Freerx
Trijntie Klaasens vrou van Frans Martens
Tiesijn Arens vr.v. Hindrik P. Ruiter
Margijn Jans vrou van Sikke Aalders
Jantije Hindirks vr.v. Swier Aalders.

Klaas Klaasens d. 3 Sep. 1789

Harmijna Mentses den 3 September

d. 13 Nobr 1789
Pieter Menses
Jantje Klaasens
Grietie Alberts

Pieter Brons Mulder Den 26 Februarijus

Den 26 Novbr. 1790
Folkertie Aalders
Barber Boeles

Antje Hindriks d. 4 Meert 1791

Hinderkijn Klaassen Den 20 maai An. 1791

Renssche Rendenders

[onleesbare handtekening, door predikant geannoteerd]
Elisabet Abrahams

Wija Lammerts

d. 3 juni 1791
Peter Gerritsen
Aaltje Heijnders vrouw v. Jan Tiddes

Jan Hindriks Cappen Den 2 September 1791

G. R. de Cock D. 2 Septemb. 1791

D. 22 Febr. 1792
Jan Boeles
Hinderk Harmens
Gretie Willems
Altie Willems
Antje Jans Dik
Hinderkijn Roelfs

Jacob Jans Den 7 Juni 1792

Aaltje Mienes d. 21 Juni 1792

Minkijn Hinders d. 26 Juli 1792

Hinderk Jans Wolker D. 1 Jan. 1793

Geertje Geerds vr. van Harm Harms d. 18 Febr. 1793

Albert Alberts Huibert Den 7 junij 1793

Harm Harms de Weert Den 7 Junij 1793

Hinderk Deddes Den 7 September 1793

Pietertijn Arents D. 13 9br. 1793

D. 2 xbr. 1793
Hinderkijn Abrams
Jantie Willems
Jantie Abrahams

Jan Swingh Den 4 xbr 1793

Sijzo J. Wiltens D. 20 Febr. 1794

D. 16 Febr. 1796
Annegijn Derks
Trijnte Halbes

(het vervolg 13 bladen hieragter)

[ Onderstaand dus de handtekeningen uit genoemde vervolg, ingevoerd MG ]

Grietje Hinderks 1796 den 25 febr.

Jantje Hinderks 1796

Albert Eltjes Kuipers 1796 den 1 decemb

Jan Alberts op 't Holt den 3 maart 1797

Harm Stoffers Smit den 3 meert 1797

Anna Oostervelts den 19 maij 1797

Jacob Cornelius Dupree 1798 den 8 meert

Jan Klaasens Niebuir 1798

Hinderk Pieters Krouten den 8 mert 1798

Hinderk Geerts Coning [en]
Johannes Meerts
Fokke Joesten de Jonge
[alle 3] d. 22 9b. 1798

Tjaarda de Cock den 9 decbr. 1798

Cornelis Tekkes mulder [en]
Minkijn Jans [en]
Aaltie Jans [alle 3] den 28 feebr. 1800

Hindrikkijn Harms vr. van Koene Hindrik woensd. 3 sptbr. 1800

Harmke Jurjens den 12 decemb. 1800

Jantje Beerents den 5 meert 1801

Harmannus Jans de Boer den 7 meerts 1801

Marieke Kontes Nagel d. 18 juni 1801

Geertie Egberts [en]
Elsijn Harms [beide] d. 2 septbr. 1802


den 25 septembr.  [de volgende drie]
Jacob Beerends verver
Harm Harms
Janna Alders vrouw van Albert Berents Mugge

Antie Alberts vrouw van Jacob Verw[er] 1802

Jan Harms Korter

Koert Jans Dick

Engeltij Jurjens vrouw van Klaas Pieters Klatter

Trientje Gerrits vrouw van Hindrik Jager

Froukje Remmerts vrouw van Hidde Vries

Saakje de Juis

Geesijn Beerents

Feennegijn Beerens

Engeltje Harms vrouw van Geerd Albers d. 7 xb. 1802

Pietertie Egberts

Trijntj[e] Geerts

Jan Gerrijts IJtsma d. 17 xb. 1803

Egbert Jans Dik den 28 febra. 1804

Aaltie Pieters [en]
Jantje Roelfs Koop [en]
Jeltje Jans Boon [alle 3] d. 4 7b. 1804

Jantie Klaasens [en]
Geesin Lammerts Speulman [en]
Geesijn Wolters [alle 3] donderdag d. 6 7b. 1804

Roelf Klaasens Koo [en]
Elsijn Beerents [en]
Engeltje Beerents [alle 3] d. 10 sptb. 1804

Hinderkijn Beere[n]ts Kappen

Jaapkijn Harms Huberts
Grietie Harms Huberts

Hilgijn Alberts [en]
Hinderkijn Jans Dik [en]
Hinderkijn Jans Bronsema
vr. v. R. Roelfs Tazeman[?] [en]
Trijntje Jannes [en]
Grietje Geerts vr. v. Jochem Geerts [en]
Geesijn Wessels vr. v. Egbd. J. Dik [alle 6] vrijdag d.    septb. 1804

Tjakijn Harms Dijken vrouw van Derk Hindriks Vos den 26 novemb. 1804

Jantje Pieters koster vrouw van     [en]
Annigjen Roelefs vrouw van Geert Lucas [beide] donderdag d. 29 9b. 1804

Pieter Harms Hulst den 6 deesemb 1804

Harms Menses [en]
Hinderkijn Geers Kram [en]
Annetijn Jans [alle 3] den 13 deetsember 1804

Cornelis Jans Boon den 15 feebr. 1805

Jan Beerends de Boer den 15 feebru. 1805

Harmanna Jans Dijkhuis

Geert Beerens Kool [en]
Jacob H. Wijgers geb. ter N.P. d. 8 meert 1760 [beide] d. 26 febr. 1805

Jan Pieters Schuiring [en]
Klaas Lammerts Tiktak [en]
Harm Jans Dik [alle 3] d. 28 febr. 1805

Freerk Klaazens Harding [en]
Grietje Tonnijs Leikster [en]
Jantie Bartelts [alle 3] d. 1 meert 1805

Klaas Derks [en]
Hindrik Harms Bakker [beide] den 2 meert

Claas Pieter Piebes [en]
Insijn Reinders [beide] d. 9 meert

Lummegijn Alberts Huiberts [en]
Hinderkijn Koerts Dick [en]
Annegijn Koerts Dick [alle 3] maandag d. 3 juni 1805

Aaltje Hiddes [en]
Arentje Egberts [en]
Talle Hiddes d. 29 juli 1805

Antje Hindriks [en]
Derkien Hindriks [en]
Grijetje Pieters [en]
Janna Rengers [en]
Enje Kornelius [en]
Jurjen Alberts de Boer [alle 6] d. 19 aug. 1805

Klaas H. Dijkhuis den 21 augistus 1805

Trijntje Jans Mulder

Lijsabet Klaasens Jonker [en]
Lubbegijn Alberts Huiberts [beide] den 13 7b. 1805

Hinderk Klaasens

Nanne Hinderks

Jantje Reinders
Geertje Wijsts

Johanna Sterke vrouw van koopman Willem Kiers met attestatie van de Beneden PekelA

Aaltie Jans

Willem Klasens [en]
Antoonij Liffers van Dijken [en]
Egbert Alberts Oldenburger [alle 3] d. 2 xb. 1805

Derk Jans die Jonge [en]
Jantie Heekers [en]
Hilgijn Pieters [en]
Lientje Hindriks [alle 4] d. 18 xb. 1805

N.B. Is den lijst der ledematen vervolgd in het nieuwen consistoriaal prothekol
[ helaas, lijkt niet meer te bestaan MG ]


Ik Regnerus Tjaarda de Cock [...] bevestigt [...] op den 12 maij 1771.

1 okt. 1772: stondt binnen de e. Harmannus op 't Holt verzoekende in de waarheden onderzogt te mogen worden opdat hij bequaam gekeurt, ten lidmate dezer gemeente mogte worden angenomen. Hetwel toegestaan ende verrigt zijnde, is dezelve met eenparige stemmen onder toewensen van zegen tot Litmaat dezer gemeente angenomen nadat hij de gewone voorstellingen en bij deze gelegentheit gebruikelijke vragen met ja beantwoort hadde, die hij ook vervolgens eigenhandig ondertekende.

9 sep. 1773: is de e. Lammert Abels Bakker zich voor deze vergaderinge geciteert hebbende met verzoek ok tot litmaat dezer gemeente angenomen te worden, [etc.]

22 dec. 1773: Egbert Jans en Swier Aaldrix verzoekende belijdenis der waarheit te mogen doen [etc.]

9 feb. 1775 op belijdenis:
Mettina Margaretha de Cock
Elje Jans Uilen

8 maart 1775 op belijdenis:
Harm Jans
Hindrik Jans

7 dec. 1775 op belijdenis:
Sikke Derx

6 juni 1776 op belijdenis:
Eepke Ebes

12 maart 1777 op belijdenis:
Beerent Harms Kappen
Arent Jans
Geert Okkes
Roelf Beerents

8 maart 1780 op belijdenis:
Jannes Harms mulder
Lammert Klaaszen
Rientje Jans
Sijbolt Freerx
Claaszijn Nannes
Jantje Nannes

5 dec. 1781
Klaas Jans de Vrieze van Mennisten afkomst en noch ongedoopt, op belijdenis onzer hervormde leere gedoopt en tot Litmaat angenomen.
Op belijdenis:
Evert Jans Gust

6 juni 1782 met attestatie van Siddeburen:
Roelf Elevelt, om ergerlijk gedrach ten jare 1768 gecensureert doch nu in el die gemeente weeder verzoent.

4 juni 1783 op belijdenis:
Hillechijn Simons Smit

4 sep. 1783 berigte de Predikant dat zijne dochter Catharina Uniken geboren de Cock de belijdenis haars geloofs [etc.]

9 sep. 1784 op belijdenis:
Lieutenant Van Lingen
Trientje Jans
Marchijn Obbes

25 feb. 1785 op belijdenis:
Jacobje Tonnis
Aaltje Beerents
Ter aflegging van belijdenis angediend:
Derk Hindrix
Hindrik Ebes
Arent Jans Ruiter
om op morgen agtermiddach onderzogt te worden.

13 mei 1785: de 3 in de vorige acten genoemde persoonen hebben op gemelden tijt belijdenis gedaan waarop zij tot Leedemaaten angenomen zijn.

3 juni 1785 op belijdenis:
Marchijn Uilen vrou van E. Stenhuis
Geertijn Klaaszen
huisvrou van Lammert H. Speulman
Geesijn Klaaszen
vrou van Harm Hindr. Schortenbroek

9 sep. 1785 op belijdenis:
Cornellis Eerkens Wolthof
Jan Harms Vremoet

18 nov. 1785 op belijdenis:
WelEdele Juffer Enna de Cock
Anna Dijken
huisvrou van Sipke Uulkema

9 dec. 1785 op belijdenis:
Lammert Pieters Pieters
Jan Menszes
Jan Hindrix Onstwedder
kerkelijke attestatie naar Leermens verzocht:
Enna Mees geb. De Cock

23 feb. 1787 op belijdenis:
Teeke Poortmans
Hindrikje Hindr. Bronsma

31 aug. 1787 op belijdenis:
Albert Sjourts
Annechijn Klaaszen
vr. v. Aaldrik Jans

22 feb. 1788 op belijdenis:
Jan Claaszen Swierts
Wolter Jans

6 maart 1789 op belijdenis:
Reinder Hindrix

5 juni 1789 attestatie verzocht, vertrokken  naar Oude PeekelAa:
Lieutnt. van Lingen

21 aug. 1789: deze verzochte attestatie gegeven

4 sep. 1789 op belijdenis:
Klaas Klaaszen
Pieter Menszes
Harmina Menszes

4 juni 1790 met attestatie van Westzaandam:
Roelof Veenhoven, gescheiden levend van zijn vrouw. [zie acta]

20 mei 1791 op belijdenis:
Wija Lammerts
Hindrikkijn Klaaszen
Renske Reinders
Elisabet Abrahams
An Hindrik Jacobs Draaijer en Trientje Eules ehel. ter O. Peekel Aa was acte van indemniteit verleend

3 juni 1791
Klaas Niewmeijer en Stientje Ludolfs ehel. hebbende 4 kinder van hier naar de O. PeekelAa vertrokken is acte van indemniteit gegeeven.
op belijdenis:
Pieter Gerrits
Aaltje Hindriks
vrouw van Jan Tiddes

2 sep. 1791 op belijdenis:
Gerhard Regnier de Cock
Jan Hindrix Kappen
Acte van indemniteit verleend aan:
Trientje Rientjes d. 17 aug. 1791 te Groningen woonende
Hindrik Pieters d. 21 dito te Vlagtwedde woonende

25 sep. 1791 acten van indemniteit verleend aan:
Tjaatje Rientjes vrouw van Godtlieb Ritter te Rotterdam
Luitje Pieters en Abeltje Pieters ter O. PeekelAa

22 feb. 1792 op belijdenis:
Jan Boeles
Hindrik Harms
Grietje Willems
Aaltje Willems
Antje Jans Dik
Hindrikkijn Roelfs

8 juni 1792 op belijdenis:
Jacob Jans
en monsjr. Nicolaus Buning en Elsje Pothof ehel. met attestatie van Groningen tot ons overgekoomen.

10 aug. 1792 op belijdenis:
Menkijn Hindrix vrouw van Hindrik Deddes

7 juni 1793 op belijdenis:
Harms de Weert
Katharina Heeres
Johan Ulrich Wunst

5 dec. 1793 met attestatie vertrokken:
Johan Ulrich Wunst
op belijdenis aangenomen:
Hindrik Deddes
Pietertje Arents
Hindrikkijn Abrahams
Jantje Abrahams
Jantje Willems
Jan Crange

21 feb. 1794 op belijdenis:
Sibo J. Willems ondermr. alhier

26 feb. 1796 op belijdenis:
Trientje Halbes
Annechijn ...
Jantje Hindriks
Grietje Hindriks
,
vrouwen van Hindrik Jans, J. Riensema, Tj. de Cock en Klaas Lamm. Tiktak

19 mei 1797 attestatie naar Bedum verzocht:
Gerh. Regn. de Cock
met attestatie overgekomen:
Jan Egberds Ekkeboom
op belijdenis aangenomen:
Anna Hulst geboren Oostervelt

10 maart 1798 op belijdenis:
J. C. Dupré
Hindr. P. Kreiter
Jan Kl. Nieuwboer

22 nov. 1798 op belijdenis:
Hindrik Geerts Coning
Johannes Meerts
Fokke Joesten de Jonge

28 feb. 1800 op belijdenis:
Cornellis Tekkes
Minkijn Jans
vrouw van Wolter Jans
Aaltje Jans
vrouw van Hindrik B. Plukker

6 maart 1801 [op belijdenis]:
Jantie Berends vr. v. Jan Eilts Degenhart
Harmen Jannes de Boer
met attestatie van Vrieschelo:
Grietje Hindriks vr. v. Klaassens

2 sep. 1802 op belijdenis:
Geertje Egberts vrou van Reinder Hindriks
Elsijn Harms
vrouw van Jan Harms Korter

26 nov. 1802 op belijdenis:
Jakob Berents Verwer
Harm Harms Voerman
Janna Alderts
vrouw van Albert Berents Mugge
Antje Alberts

10 dec. 1802 op belijdenis:
Jan Harms Korter
Koert Jans Dik
Engeltje Jurjens
Trientje Gerrits
Frouwke Remmert
Saakje Djues
Geesijn Berends
Fennechijn Berents
Engeltje Harms

9 dec. 1803 op belijdenis:
Pietertje Egberts
Trientje Geerts


Handelingen van den Kerkenraad te Nieuwe Pekela gehouden den 2 December 1808
... [eerste vergadering nieuwe dominee]

[ Helaas, dominee Warmolts hield geen lidmaten administratie bij, tenminste, niet in de acta ]

 


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.