LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Nieuw-Scheemda

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

De Acta van Nieuw-Scheemda vanaf 1673 tot en met 1811 zijn door Henk Blok bewerkt. Nagekeken voorjaar 2013 door Bert Schut

Lijst lidmaten Nieuw Scheemda opgemaakt ca. 1708, bijgehouden tot 1714. Ingevoerd door Jacob Boerema, september 2004. Nagekeken dec. 2006 MG.

Bronnen:
- Acta 1673 - 1881: Toegang 274 doosnummer 1 register nr. 2
- Lijst ca. 1708-1714: RA 323

- kerkenraad 1673 - 1691 (Beckeringh/Helperi)
- mutaties 1682 - 1686 (Gerardus Beckeringh)
- mutaties 1687 - 1690 (Rudolphus Helperi)
- kerkenraad 1695 - 1705 (Johannes Schepel)
- mutaties 1693 - 1705 (Johannes Schepel)
- mutaties 1705 - 1727 (Phoebus Themmen)
- lijst ca. 1708 - 1714 (Phoebus Themmen)
- mutaties 1728 - 1747 (Gerlacus Wolters)
- mutaties 1749 - 1769 (Jan Suijlman Themmen)
- mutaties 1769 - 1782 (Harm van der Swaagh)
- mutaties 1783 - 1789 (Tiddo Waldrik Siertsema)
- mutaties 1789 - 1807 (Johannes Beckeringh)
- mutaties 1808 - 1811 (Ubbo Everhardus van der Swaagh)


[Ledematen Nieuw Scheemda. Aantekeningen als: “En wijders door des H. genaede geen besondere ergernissen aenmerkens weerdigh voorgevallen” zijn weggelaten. HB]

Folio 12
Anno 1673 den 2 Febr. is de E. welg. Godts. Hermannus Meijer S.S.Min.Cand. in het predickampt, door Dns. Hermannus van Veendam bevestight ende daer op nae de middagh de predicatie van in weijdingh gedaen, uit 2 Cor. 5:20.

En voorts in Martio tot avontmael wederom met blijtschap aengenomen, de Jan Geers ende Lutgert echtel. soo te vooren wegens ontijdige bijslaepinge waeren gesuspendeert, also de man dies aengaende onschuldigh bevonden wiert, ende in de vrouw een ernstelijck berouw, gevoeght met een besonder Godtsaligh leven.

Anno 1674 tot Diaken verkoozen de E. Egbert Luitjens.
Tot ouderlingh in plaets van de E. Hillebrand Hindricks verkoozen Hans Egbers.
Anno 1675 in Junio tot Diaken verkoozen de E. Bene Peters
Anno 1676 verkoozen tot Diaken de E. Mr. Albert Hindricks.
Anno 1677 verkoozen tot Diaken de Aiso Eppes in plaetse van Bene Peters
Anno 1678 tot Diaken verkoozen de E. Jan Peters Dick in plaetse van Albert Hindricks
Anno 1679 verkoozen tot Diaken de E. Reuwen Aries in plaetse van Aiso Eppes en in sijn bedieninge bevestigt.
Anno 1680 tot Diaken Edzko Jans in plaetse van Albert Hindricks
Anno 1681 gekoozen tot Diaken Mr. Simon Arijs in plaetse van Reuwen Arijs.
[ander handschrift]
Anno 1687 tot Ouderlingh verkoren Cornellijs Jans
Anno 1687 tot Diaken verkoren Albert Thammens en Claes Evertzen in plaets van Claes Dercks en Ritzo Jans
Anno 1688 tot Diaken verkoren Albert Hindricks in plaets van Albert Thammens
[ander handschrift]
Den 20 Julij 1691 Tot Diaconen verkoren in plaets van Albert Hindricks en Jan Jurriens verkoren Nantko Reindts en Thomas Bennes

[Uit consistorie acte van 02-09-1679:]
Anne Vincents, weduwe van wijlen Aiso Eppens, heeft zich verloofd met Reijndt Nannes.
Er zijn nogal wat bedenkingen hiertegen: ze zijn te na in verwantschap, Aiso Eppens is nog maar een vierendeel van het jaar dood, als dochter van een predikant en als weduwe van een diaken kan ze dit niet maken, en door hen wordt in de herberg zelfs op de dag des Heren “in dansen en suijpen ende dergelijke” ergernis gegeven. Uiteindelijk wordt ze gesuspendeerd van het Avondmaal.


Anno 1682 den 21 Februarii ben ick Gerardus Beckeringh verkooren tot predicant van NieuScheemda, en vervolgens op den 9 Aprilis zijnde palm: Sondagh in den H. Dienst bevestight met toereickeninge des Handts door Rev: Dnus Danietem Hulsebosch predicant tot Winschooten, die sijne text daertoe genoomen hadde uijt Hebr. 15 vers 17 ende ick de mijne des naede middaeghs uijt Rom: 1 vers 15.

Den 29 Mai deses jaars is in plaetse van den afgaenden Edzko Jansen tot een nieuwen Diacon verkooren de E. Cornelis Jansen.

04-06-1682 nieuw ledemaat
met attestatie van Noortbroeck Anje N.

03-09-1682 nieuwe ledematen
op belijdenis des geloofs Menne Drewes 's vrijdaeghs te vooren gedoopt
en Grietjen Batrams

03-12-1682 nieuwe ledematen
op belijdenis des geloofs
Grete Peters
Grete Jansen
Jantjen Mennes
Hitje Jansen
Ritzo Jansen
Harmen Dercks

04-03-1683 nieuwe ledematen
op belijdenis des geloofs
Teetje Tonkes huijsvrouwe van Mr. Harmen Wever
ende Jan Popkes
met attestatie van de Scheemda
Geesjen Hindricks huijvrouwe van Rotger Janssen

02-06-1683 nieuwe ledematen
op belijdenis des geloofs
Hendrick Willems
en Hijcke Aijbes eghtelieden
Gebke Janssen

Den 2 Septembris nae Kercken ordre des Heeren H. Avondtmaal gehouden in de voorgaande censura morum op den dagh van de proefpredicatie is Evert Peters om verscheiden ergernissen door dronckenschap gegeven als insonderheijdt dat hij Mecke Bonnes in de voorgaande pinxterdaagen met een mes in het hooft hadde gewondet, ende daernae wederomme bij den dronck het mes op eene van sijn nabuijren hadde getrocken onder behoorlijcke vermaaninge van des Heeren Avondtmaal gesuspendeert.
als Nieuwe Ledemaaten sijn door onse gemeintte toegevoeght
Jurjen Harmens met attestatie van Teckelenborg
Aefke Jans met attestatie van de Scheemda

04-12-1683
op de belijdenisse haares geloof
Grete Bennes
Met attestatie van Groningen
Hindrick Alberts schoolmr. en
Dewertjen sijn huijsvrouwe
16-03-1684 nieuwe ledematen
op belijdenis des geloofs
Nantko Reindts en
Antje Sanders sijn huijsvrouwe
Anna Tiackens
Klaas Everts
Wije

01-06-1684 nieuwe ledematen
op belijdenis des geloofs
Eltje Janssen huijsvrouwe van Jan Menses
Albert Tammes
met attestatie van de Scheemda
Swaantjen Peters huijsvrouw van Aysso Tebbes

10-09-[1686]: [door ds. Meijer van de Scheemda genoteerd]
met attestatie was van Groningen gekomen Corneliske Meijer


Anno 1687 den 2 Julij ben ick Rudolphus Helperi, van Heveskes in de gemeente alhyr beroepen sijnde in de Niewe Scheemda in de dienst bevestight met toereickinghe des handts door Dom: Herm: Meijer Pastor in de Scheemda, die die introductie predicatie gelijck ick achteraande middagh de inleidinge predicatie gedaen hebbe heeft waer aan? [papier beschadigd]

10-09-1687 acta consistorie
Den 10 Septembris 1687 is nae Kercken ordres onder de Heeren zeegen in goede ruste voor de eerste mael van mij met de gemeente gehouden het H: Aventmael allene dat nu Mekke Bennes huisvrouwe nomine T: Peters wegens haer ontijdigh bijslapen met haer bruidegom voor dit mael is het Aventmael verboden.

Den 27 Novembris tot ouderlingh geconfirmee[r]t Cornellijs Jans
den selven dito tot Dyaconen Claes Everts en Albert Thammens

11-12-1687 nieuwe ledematen
met attestatie toegekomen
Trijntien Pieters van Noordtbroeck en
Bouwe Douwens van Farmsum

02-09-1688 nieuwe ledematen
Jan Lijckens Smith en
Marchien Remkes
Hebel en Geeske sijn huisvrouwe nae dat een tijdtlanck haer ...
hadden geabsenteert

02-12-1688 nieuwe ledematen
met attestatie van Groningen
Aeltien Hindricks
Nieuws nae diverse ondersoeckinghe toegekomen
Geeske Reindts [er stond eerst Geeske Arents, maar Arents is doorgehaald HB]
Jacob Harms
Jan Takens
Aeltien huisvrowe van Geert Takens
Meenie Aybes

04-03-1689 nieuwe ledematen
tot de gemeente nae diverse onderwijsinghe toegekomen
Geert Takens

07-06-1689 nieuwe ledematen
nae diverse onderwijsinghe toegekomen
Claeske Pieters van Noordtbroeck met attestatie
Froucke Cornellijs huisvrouw van Jan Tonnijs
Haijcke Meints huisvrouw van Harm Gosens

06-09-1689 nieuwe ledematen
met attestatie van den Dam toegekomen Jantien Luirts huisvrouwe van Heero Jacobs

Den 9 Martij is in plaetse van de afgaende Diacon Claes Evertsen bevestight Jan Jurriens

10-03-1690 Acta consistorie
De schoolmeester Hindrick Alberts en zijn vrouw worden ondervraagd waarom er geld uit het bekken is verdwenen bij de begrafenis van de huisvrouw van Harm Feijes en de huisvrouw van Jan Mensens. Naderhand is een deel teruggevonden in de kerkbanken en in de “busse”, maar de specie, de soort munt, is veranderd.
Op 24-03-1690 een buitengewone consistorievergadering, waarbij ook Ds. Oostbroeck van de Eexta, Ds. Meijer van de Scheemda en Ds. Jansonius van Noortbroeck, hiertoe door de classis gecommitteerd, aanwezig waren.
De schoolmeester bekent nu dat bij de begrafenis van zijn eigen kind hij het geld van het bekken in de busse gedaan heeft, maar hij weet niets van het ontbrekende geld.
Uiteindelijk wordt besloten het advies van de classis af te wachten.
Op 11-04-1691 is uiteindelijk de uitspraak binnen: de schoolmeester wordt uit al zijn taken gezet, heeft geen recht meer op emolumenten uit zijn diensten en het recht van collect wordt aan Claes Evertsen gegeven.
De facto wordt de schoolmeester gedeporteerd, staat ingevoegd in de acte.

01-06-1690 nieuwe ledematen
na gedaene belijdenisse des geloofs Wapke Tonckens, die oock vrijdages te vooren waer gedoopt.

14-12-1690 nieuwe ledematen
Foske Sijbens en Annechien Dates.
[bij deze datum staat ook nog:]
Nieuws angekomen Foske de huisvrouwe van Cornellijs Jans
Annie Dates


Anno 1695 den 17 Martij is tot Ouderlingh bevestight Ritzo Jans.
den selven dito sijn tot Diaconen bevestight Jan Wilckes en Eggo Does, in plaatse van die afgaende Diaconen Nantko Reijndts en Eppo Scheltes.

1696 den 5 Julij is tot Diacon bevestight Hebel Hindricks, in plaatse van die afgaende Diacon
Jan Wilckes

1697 den 8 Augusti is tot Diacon bevestight Peter Hapkes in plaatse van die afgaende Diacon Egge Doës

1698 den 31 Julij is tot Diacon bevestight Haijcke Goosens in plaatse van die afgaende Diacon Hebel Hindricks

1699 den 14 Octobris is tot Diacon bevestight Peter Berents in plaatse van die afgaende Diacon Peter Hapkes

1700 in November is tot Diacon bevestight Tijacko Benes

1702 den 19 Febr: is tot Diacon bevestight Louwert Jans

1703 den 29 Aprilis is tot Diacon bevestight Heero Jacobs

1703 den 24 Junij is tot Ouderlingh bevestight Eggo Doës

1705 den 22 Febr: is tot Diacon bevestight, door Pastor Hubbelink, Pieter Jans Dik in stede van de afgaende Diacon Mr. Louwert Jans.


Anno 1693 den 24 Junij ben ick Johannes Schepell in ’t Heijlige predick. Door Dominum N: Oosbroeck Past: in de Eexta met toereijckinge des handts in de Gemeijnte in de Nieuwe Scheemda bevesticht, en heb daerop des naemiddaeghs de inleijdingh predicatie gedaen.

29-10-1693 nieuwe ledematen
Peter Berendts

11-02-1684 nieuwe ledematen
toegevoeght de ene met attestatie ende andere nae gedaene belijdenisse des geloofs, Trijntjen Willems en Cornelijske Dercks.

03-06-1694 nieuwe ledematen
toegevoeght Jantjen Altinghs huisvrouwe van Berendt Reidtzes

16-09-1694 nieuwe ledematen
toegevoeght nae dat se een tijdtlang onderwesen waeren
Louwerdt Jans
Egge Does
Peter Jans
Grietje Peters
Hebel Hindricks
Julle Peters
Hindrick Christiaens
Aeghtje

02-12-1694 nieuwe ledematen
met attestatie van Groningen
Rotgher Wederspam?
Fanna Margreta ter Lage
met attestatie van Scheemda
Trijntjen Simons huisvrouwe van Beno Peters
Hero Jacobs
Jan Allerdts
Jans Peters en
Grietje Willems sijn huisvrouwe
Eenke Harms

03-03-1695 nieuwe ledematen
met attestatie wederom toegevoeght Hermannus Priegmier van Wester Cappel

01-09-1695 nieuwe ledematen
met attestatie
Peter Hapkes en Anje Tiapkes
Bouwe Focces
Trijntje Abrahams

08-12-1695 nieuwe ledematen
toegevoeght met attestatie Geertruidt Coerts huisvrouwe van Hero Jacobs,
en Aeltjen Peters, sonder attestatie
Lambert Peters
Geertjen Douwes

08-03-1696 nieuwe ledematen
Tiacke Benes

08-06-1696 nieuwe ledematen
Bouwe Lubberts

maart 1697 nieuwe ledematen
Eghbert Hindricks
Bartelt Bartelts
nae dat hij een tijdtlangh onderwesen waer

11-09-1698 nieuwe ledematen
met attestatie
Hindrickjen Jans huisvrouw van Harm Hindricks

04-12-1698 nieuwe ledematen
toegevoeght nae dat se een tijdt langh onderwesen waeren
Hisko Smaels en Haijcke Martens, huisvrouw van Peter Jans Dick

05-03-1699 nieuwe ledematen
toegevoeght, soo met attestatie als nae een tijdt langh ondwijsinge
Aeltjen Sanders huisvrouwe van Jan Menses met attestatie
Harm Jans en
Hille Jans

11-06-1699 nieuwe ledematen
met attestatie toegevoeght
Talje Jans

03-12-1699 nieuwe ledematen
Peter Benes
Anje Jans
Mayke

eersten zondag in maart 1700 nieuwe ledematen
Hebbeltien, huisvrouwe van Aries

02-06-1700 nieuwe ledematen
toegevoeght nae dat se een tijdt langh onderwesen waeren
Reencke en
Aefke wonende op het Diepswal bij Hindrik Soetjes

03-03-1701
Dieuwer Eppes doenmaels angeseght dat sij sich soude onthouden van den tafel des Heeren overmits sij in de sonde van hoerije vervallen was

12-06-1701 nieuwe ledematen
met attestatie
die E: Berendt Lienders van Midwolderhammerick
die E: Goosens Andries Stuur van de Eexta

11-06-1702 nieuwe ledematen
toegevoeght nae een tijdt langh onderwijsinge
Berendt Reijtzes
Arijs Reeuwens

10-09-1702 nieuwe ledematen
Oomke Uutjes en
Jan Ubbes

04-03-1703 nieuwe ledematen
Dms. candidatus Ritzema

10-06-1703 nieuwe ledematen
Janna Jans

Den 4 Decembris 1703 de Eerw: Joh: Schepel in den Here ontslapen zijnde, is daar anvolgende dieswegen
den 21 Decembris De proefpredicatie gedaan door Dom: Harmannus Meijer pastor in de Scheemda

09-03-1704 nieuwe ledematen
met attestatie van Groningen verteikent door Joh: Abbring eccls. Groning: de E. Jan Boelenz
met attestatie van Farmsum ondergeschreven door Alb: Muntinghe pastor ibidem
de E. Jacob Hermen Elsthoff
met attestatie van Zuijtbroek gegeven door C: Klugkist pastor in Zuijtbr:
de J:D: Willemke Hindricks

06-06-1704 nieuwe ledematen
de E: Andries Clinge met attestatie van Noort-Broek

12-09-1704 nieuwe ledematen
met attestatie van Midwolda
de E: mr. Otto Jacobs ende Bartie Eiles Egte luiden

12-12-1704 nieuwe ledematen
Uke Eibens Huijs-vraauw van Rieuwen Harmens met attestatie van Zuijtbroek


Anno 1705 den 17 Maij ben ick Phoebus Themmen bevestigt tot predikant in de N. Scheemda. De bevestings predikatie is gedaan door Dm. Haijo Sibinga predikant in de Exta uijt 1 Tim:[onleesbaar] vers [onleesbaar] Waar op mijn eerste rede tot de gemeijnte heb gevoert uijt 1 Cor: XI vers 1.

07-09-1705 nieuwe ledematen
Itia Themmen met attestatie
Hindrik Harms
Tietje Dieters beijde na voorgaande onderwijsinge

07-03-1706 nieuwe ledematen
na voorgaande onderwijsinge, en belijdenisse hares geloofs
Jan Harms
Jan Tonnijs
Hindrik Harms
Garmt Olgers
Bonneke Jans
Geesjen Nannekes
Eeje Schmaals
Imke Uupkes
Eetje Edtskes
Frouwke Louwerts
Annigjen Mentses
met attestatie:
Maije van Weijwert

April 1706 tot Diaken verkozen die E. Arys Reuwens en vervolgens den 17 Maij bevestigt.

04-06-1706 nieuwe ledematen
na voorig onderwijs en gedane belijdenisse des geloofs
Arent Hindriks
Harm Lammers
Pieter Claessen
Aaltjen Reinders
Anje Harms
Geesjen Pieters
Trijntjen Andries
Wibbigjen Pieters
Lijsbet Harms
met attestatie zijn gekomen
Wieke Luijgjens van Groningen
Aaldrik Martens van de Mieden
Joannes Luppes en Anna Cornelis Egt: beijde van Noortbroek
Cornelis Jans van de Scheemda

06-09-1706 nieuwe ledematen
na voorgaande onderwijsinge en gedane belijdenisse des geloofs
Willemke
Eje Sondag
Met attestatie
Geeske Leenders van Weiwert

02-12-1706 nieuwe ledematen
met attestatie
Willem Cramer van de Nieuwe-Schans
Albertjen Luijtjes van Schiltwolde

04-03-1707 nieuwe ledematen
na voorgaande belijdenisse hares geloofs
Hebel Mees vaandrik onder de H: Col Junius
Arnoldus Arnoldi s.s.Th:st: [en] phil:st:
Cornellijs Geerts
Derk Hindriks
Aaltjen Harms
Mientjen Haijes
Hilligjen Tammes

in April is tot Diaken verkoren de E: Jakob Willems

03-06-1707 nieuwe ledematen
na voorgaande belijdenisse hares christelijken geloofs
Gerrijt Simons
Harke Benes
Anna Tiddens

Den 28 Maij is in plaatse van de afgaande Diaken Pieter Jans Dik, tot nieuwsangaande bevestigt de Eerb: Jakob Willems.

03-06-1708 is in plaets van de afgaende diaken Arijs Reuwens wederom ingestelt de eerb. Jannes Luppes

02-03-1708 nieuwe ledematen
nae voorgaende onderwijsinge en en belijdenisse hares geloofs
Antje Lammers
Eva Arents
Bartholdt Jans

08-06-1708 nieuwe ledematen
op belijdenisse van van ’t allerheiligste gelove toegevoegt hijr ter plaetse
Geeske Edsens
Grietjen Arents
Hindrik Arents
met attestatie waren van Westerlee
Hindrik Jans en Lijsbeth sijn huijsvrouw
Van Gron: Grietjen Popkens

02-09-1708 nieuwe ledematen
nae voorgaende belijdenisse des geloofs
Lambertus Muntinghe s.s.Th.st.

30-11-1708 nieuwe ledematen
na voorgaand onderwijs
Freerk Jans
met attes:
Jakobus Jans Bronssema nieuws beroepen schoolmeester

01-12-1709 nieuwe ledematen
Pieterke Alberts met att: van Schilwolda
Na vorige onderwijsinge en belijdenisse
Hindrik Hebels
Ubbo Hebels
Susanne Hindriks
Swaentjen Wiers
Met attestatie zijn vertrokken
Lambertus Muntinghe na Gron:
Wibbigjen Pieters na Westerlee
Mr: Jakob Elstof na Delfzijl
Willem Cramer na Midwolda
Antje na Sapmeer
Aaltjen is verstorven

28-02-1710 nieuwe ledematen
met attest: van Noortbr:
Zijtze Ontjes
was verstorven Meuij Willemke alsmede in Dec: de E: Diaken Hindrik Harms en is met eenparige stemmen in desselfs plaets verkoren de E: Gerrijt Simons

30-05-1710 nieuwe ledematen
met attest:
Assel Hindriks van Gron:
Reinder Cornellijs en Eltje Jans Egt: van Loppersum
met attestatie na Gron: vertrokken Grietjen Popkes

05-12-1710 Acta consistorie
Jan Alberts Schrik betuigt berouw omdat hij met zijn zalige huisvrouw Leentjen Harms in onmin geleefd had.
nieuwe ledematen
op belijdenis hares geloofs
Claes Jans en Aeltjen Lienders

07-11-1711
Pieterke Alberts met attestatie vertrokken naar Schilwolda

21-02-1712
Als drietal om te kiezen tot nieuwe ouderling zijn voorgesteld: Gerrijt Simons, Hebel Hindriks en Jakob Willems. Aangezien de eerste twee evenveel stemmen hebben wordt met het lot beslist dat Gerrijt Simons ouderling wordt.

04-03-1712 nieuwe ledematen
na voorgaende belijdenis hares geloofs
Vreerk Hindriks
Pieter Hindriks
Reint Nantkes
Jan Cornellijs
Elske Alberts
Trijntjen Meinders
Grietjes Luijtes
Stijntjen Nantkes
met attestatie van Ohne was Arent Henrik Wernink

03-06-1712 nieuwe ledematen
met attestatie
Mr. Derk Jans en Hindrikje Jans Egt: van N:Wolda
Bauwe Jans van de Scheemda
na vorig onderwijs en belijdenis
Siben Cornellijs
Aaltjen Tonnijs
Beertjen Louwerts

19 Juni de E: Hindrik Hebels als Diakon van dese plaets bevestigt

04-12-1712 nieuwe ledematen
de E: Aaldrik Aaldriks zijnde na vorig onderwijs en geloofsbelijdenis voor de gemeynte eerst gedoopt.

03-03-1713 nieuwe ledematen
na vorig onderwijs en gedane belijdenis
Hindrik Klaessen
Pieter Jans
Lijsbeth Focces
Anje Jans

01-03-1714 nieuwe ledematen
Wije Wessels met attestatie van N.Wolda
Na vorig onderwijs en belijdenis hares geloofs
Albert Edtzkes
Geert Jans
Harm Willems
Thole Jakobs
Berent Tammes
Harm Heijnes
Jan Geerts
Dietje Ypes
Sare Jans
Bauwe Luijtjes
Grietje Allers

03-05-1714 nieuwe ledematen
na vorige belijdenis van haere gelove
Arent knegt van Albert Edtzkes mede maegt van Jannes Luppes genaemt [niet ingevuld] en de maegt van de brouwersche genaemt Stijntjen

02-09-1714 nieuwe ledematen
na vorige onderwijsinge en op belijdenis van haer gelove
Stijntjen Jans
Pietje Wibes na dat se eerst gedoopt was
Jantjen Amelinks
Aaltjen Douwes
Lijsbet Jans
Met attestatie van Noortbroek
Jan Sierts en Moeder, sijn huisvrouw

01-12-1714 nieuwe ledematen
na vorig onderwijs en geloofsbelijdenis
Grietje Berents

01-03-1715 nieuwe ledematen
na onderwijs en belijdenis
Hindrik Lammers
Paulus Peters?
Gepke [onleesbaar]

06-06-1715 nieuwe ledematen
met attestatie van Weender
Josefus de Potsenkowo Potsenkouwski

juni 1715
in dese maant is de E: Albert Edtzkes tot Nieuwangaende Diakon verkoren in plaets van de afgaende Diakon Focco Pieters

30-08-1715 nieuwe ledematen
Jan Harms met attestatie van de Wildervank
Na voorig onderwijs en op de belijdenis van haer gelove
Gerrijt Jakobs
Jan Arents
Lijsbeth Allers
Frouke Reints
Fennigjen Jans

02-12-1715 nieuwe ledematen
met attestatie van Groningen Aaltjen Stevens
van Schilwolde Aijsse Alberts en Harmke Roelfs Egt:

28-02-1716 nieuwe ledematen
Na vorig onderwijs en belijdenisse van haer gelove
Jan Jans Geel
Geert Tebbes
Krijne Arents
Geertjen Popkens
Meijske Jakobs

07-06-1716 nieuwe ledematen
met attestatie van Noortbroek Rotger Eltjes en Alette Davids

04-09-1716 nieuwe ledematen
met attestatie van de Scheemda Hindrik Wessels

04-12-1716 nieuwe ledematen
na vorig onderwijs op de belijdenis van haer gelove
Jan Tiackes
Pieter Alberts
Eltje Willes
Anna Harms
Eiske Haijes
Martjen Alberts
Jantjen Olkerts
Martjen wiert eerst gedoopt

05-03-1717 nieuwe ledematen
met attestatie van Midwolde Jakob Jans
na vorig onderwijs en geloofsbelijdenis
Hindrik Harms
Aaltjen Derks
Arentjen Harms

01-09-1717 nieuwe ledematen
na vorig onderwijs en geloofsbelijdenis
Dietert Hindriks

03-12-1717 nieuwe ledematen
met attest. van de Beerta Tonnijs Albers
van Midwolda Grietje Jans
van Jennelt Tettje
na vorig onderwijs en geloofsbelijdenis
Douwe Douwes
Derk Meinders
Willem Jakobs

Den 13 dito [maart 1718] ’s Heeren Avontmaal voor de eerste mael na de watervloet van den 25 Dec. 1717 gehouden. door een tamelijk antal ledematen na tijdts gelegentheijdt zijnde het water alsdoen nog in de pastorie, die ongenaekbaer was, komende de gansche gemeijnte met scheepjes sommige met budden, ook 1, 2 of 3 sterk teffens in een loeike over ’t water na de kerk.

03-06-1718 nieuwe ledematen
Tettje Jans met attestatie van Oostwolde

Den 5 Junius [1718] ’s Heeren Avondmael geviert, wanneer het water nog in de dellen digt an de meulen spoelde, edog kon nu de gemeijnte weer droog voets sedert Maij na de kerk gaen.

03-03-1719 nieuwe ledematen
is Anje Berents na vorig onderwijs en geloofsbelijdenis gedoopt en daer na tot ’t H: Nagtmael toegelaten

04-12-1719 nieuwe ledematen
na vorige geloofsbelijdenis
Rintelt Pieters
met attestatie van Bonda
mijn huisvrouw Helena Themmen geboren Suijlmans
met attestatie van de Scheemda
Anje Jans

Februari 1720
de organist en schoolmeester J.J. Brontsema wordt op zondag 18 februari geboeid afgevoerd naar Groningen. Hij heeft in het provinciaal collectboek gefraudeerd. Hij wordt uit zijn ambten gezet en het collecteurschap wordt hem ontnomen.

29-02-1720 nieuwe ledematen
na vorig onderwijs
Grietje Hekes

30-08-1720 nieuwe ledematen
met attestatie van Delfzijl
Geesjen Bevers

29-11-1720 nieuwe ledematen
met attestatie van Winschoot
Aafke Jans

28-02-1721 nieuwe ledematen
met attestatie van Delfzijl Geesjen Bevers [het voorgaande zinsdeel is doorgehaald, het navolgende deel niet] huijsvrouw van Dietert Hindriks
na vorig onderwijs
Harmannus Mentses

30-05-1721 nieuwe ledematen
met attestatie van Winschoot
Albertjen Heres

05-09-1721 nieuwe ledematen
met attestatie van den Dam
Folkert Jans en Lijsebeth Claessen Egt.
J.Jans Brontsema, de gewezen schoolmeester, verzoekt weer toegelaten te worden tot het Avondmaal. Hij vertoont een bewijs van Christelijk gedrag te Opwijrda. Na berouw en ernstige vermaningen wordt dit toegestaan.

03-12-1721 nieuwe ledematen
met attestatie van den Dam
Jantjen Stevens

01-02-1722 nieuwe ledematen
met attestatie van Haren
Grietjen Abbring huijsvrouw van Hindrik Jans Smith
na belijdenis
Jakob Arents

05-06-1722 nieuwe ledematen
met attestatie van de Scheemda
Fenne Andries huijsvrouw van Berent Tammes
(met attestatie van Wedde)
Elsjen Haijkens huijsvrouw van Willem Egberts
(met attest van de Scheemda)
Pieter Alberts Viswat provisioneel schoolmeester alhijr (na vorige belijdenisse des geloofs)

04-09-1722 nieuwe ledematen
met attest van Delfzijl
Geertruijda Kuen
van Schilwolde
Wiert Luijtjes
van Siddebuijren
Jan Alberts en Renske Aijelts

02-06-1723 nieuwe ledematen
met attest van de Nieuwe Schans
Cornellijs Jans en Geertruijt

03-09-1723
nieuwe ledematen
met attest van Hellem
Aafke Jakobs en
Anje Jans van Schilwolda

02-12-1723 nieuwe ledematen
met attest van de Scheemda
Jannes Jans

01-03-1724 nieuwe ledematen
na vorige geloofsbelijdenis
Jan Derks Mulder

03-06-1724 nieuwe ledematen
met attest van Sapmeer
Jakobjen Rienekes huijsvrouw van opgemelte Jan Derks

01-09-1724 nieuwe ledematen
met attestatie van Groningen
Catharina Themmen

02-03-1725 nieuwe ledematen
met attest. van Nieuw-Wolda
Berent Sijbelkes en sijn huijsvrouw
met attestatie van Groningen
Jantjen Ottens huijsvrouw van de sarrijs

03-06-1725 nieuwe ledematen
met attestatie
Giele de huijsvrouw van Enne Enne Hindriks

03-03-1726 nieuwe ledematen
met attestatie van Slogteren
De huijsvrouw van Jan Hitjes genaemt Harmke
met attestatie van Groningen
mijn suster Itia Themmen wed: Mees
Na vorig onderwijs en christelijke geloofsbelijdenis
Doetje Nantkes huijsvrouw van Siben Cornellijs

19-06-1727 acta consistorie
Er wordt besloten dat de armen, die hun brood van de kerk krijgen, verplicht zijn om de kerkdiensten en andere oefeningen zoveel mogelijk bij te wonen. Als men niet komt zonder geldige reden, dan krijgt men die week geen brood.
Ieder lidmaat zal jaarlijks een opgave moeten doen wat hij dat jaar aan de armen wil geven, zoals boter, koren, geld of iets anders.
Ook wordt besloten dat, als een lid van het consistorie niet op de consistorie vergadering verschijnt, hij voor iedere keer een schelling boete voor de armen zal geven.
Nieuwe ledematen
met attestatie van de Wildervank
H. Menkes en Wapke Jakobs
van Slogteren
H: Hulpoons [slecht leesbaar, in kantlijn erbij gekrabbeld HB] en sijn huijsvrouw

07-09-1727 nieuwe ledematen
na vorige belijdenisse des geloofs
Jan Meinders
met attestatie van ’t Graefschap Benthem Egbert Jans

25-09-1727 acta consistorie
Ds. Themmen heeft een beroep gekregen en aanvaard naar Scheemda. Er wordt een getuigschrift opgesteld.


[Helaas is onderstaande lijst uit de Toegang 124 inv. nr. 323 niet van een datum voorzien]

Tot het Avontmaal des Heeren gaan dese naavolgende personen:

# dit betekent sulke die afgehouden worden [oorspronkelijk gebruikte teken is een omgekeerde T]
- sulke die vertrokken zijn of vertrekken sullen
T die afgestorven zijn
0 sulke die buijten dese plaatse hijr egter communiceeren
+ dit zijn die met attestatie gekomen zijn

1. Mentse Gielens
Cens [tussen 1 en 2 gekriebeld, betekenis ontgaat me MG]
2. Wieke Luijchjes
3. Eppe -
4. Willemke T
5. Pieter Benes
6. Antje [teken: liggend streepje met 3 vertikale strepen, onduidelijk wat bedoeld wordt, mogelijk als doorhaling bedoeld JB]
7. Andries Clinge -
8. Eva Arents -
9. Anna Tiddens T
10. Hiske Schmaals
11. Gerrit Simons
12. Voske Sibens
13. Louwert Jans
14. Geesjen T
15. Derk woont bij Grote Geert -
16. Aibe Menkes
17. Jantjen Aibes -
18. Martjen -
19. Anne T
20. Jakob Harms T
21. Mienje
22. Hille Tammes -
23. Eggo Doedens
24. Edtzke T
25. Etjen
26. Jan -
27. Aaldrik Aaldriks T
28. Aaltjen -
29. Geeske -
30. Focco Sietses
31. Imke
32. Haijke
33. Aaltjen T
34. Harm
35. Bartholt Jans -
36. Harke Benes T
37. Antje Lammers
38. Cornellijs Jans
39. Vrouke Louwerts
40. Antje -
41. Hindrikjen
42. Jakob Willems T
43. Anje
44. Talle
45. Hindrik Hindriks T
46. Vrouwke
47. Bene Pieters -
48. Trijne -
49. Pieter Dik
50. Haijke
51. Jan Egberts T
52. Roelfke T 1713
53. Lammert Pieters
54. Geertje T
55. Hebel Hindriks
56. Geesjen
57. Arent
58. Anje
59. Rieneke Hiddekes -
60. Aaltjen -
61. Nantko Reints T
62. Antje T
63. N. Schreuder - [streep lijkt doorgehaald]
64. Geesjen Nantkes - [streep lijkt doorgehaald]
65. Arijs Reuwens 0
66. Hebbeltje 0
67. Trijnje
68. Thomas Bennes
69. Aaltjen Pieters
70. Willem Cramer -
71. Garmt Olchers -
72. Heere Jakobs T
73. Anne Margarieta
74. Hindrik T
75. Geeske Leenders 0 - na Winschoot
76. Mientjen Haijes in N. Wolda 0
77. Albertjen Luijtjes nu w. bij F. Hommes 0
78. Aaltjen Harms 0
79. Roelef Simons
80. Trijntjen
81. Jakob -
82. Jan Groot T
83. Lientjen T
84. Haijke Goosens [en]
85. Aagtje [beide] na Zuijtbroek
86. Pieter Bennes
87. Jantjen Bennes
88. Aaltjen #
89. Berent Reijders [?] 0
90. Jantjen T
91. Wibbigjen -
92. Jannes Luppes T
93. Anna Cornellijs
94. Harm Andries T
95. Martjen
96. Vrouw Schmaals
97. Tjakko Benes
98. Eje Schmaals -
99. Martjen meuij
100. Anna Mentses
101. Bonneke Jans -
102. Jan 0
103. Pieter Benes
104. Anje
105. Geeske Edzens -
106. Grietjen Arents
107. Hindrik Arents
108. Hindrik Jans +
109. Lijsbeth +
110. Grietjen Popkens -
111. Mientjen Haijes 0
1708, 12 Sept:
112. Lambertus Munting S.S.Th.St. -
30 Nov:
113. Vreerk Jans -
114. Jacobus Jans Bronssema +
1709 den 28 Nov. zijn na voorgaende onderwijsinge en belijdenis des geloofs de gemeijnte j.c. toegevoegt:
115. Hindrick Hebels T
116. Ubbo Hebels - na N. Wolda 1714
117. Susanne Hindriks -
118. Swaentjen Wiers -
119. Pieterke Alberts +, met attestatie van Schilwolde
120. Zijtze Ontjes +, met att. van Noortbroek
120. Reinder Cornellijs + en [120 dubbel]
121. Eltjen Jans Egt., +, met att. van Loppersum
122. Assel Hindriks + van Gron. -
Den 7 dec. 1710:
123. Aaltjen Rieners -
124. Claes Jans
1711:
125. Willem Mulder van de Scheemda met att.
126. Trijntjen Jans van Woldendorp met att.
1711:
127. en 128. Bront Bakker en sijn huijsvrouw met Att. van Zuijtbroek
1712 den [niks]
129. Arent Henrick Wernink met Att. van Ohne -
[Vanaf hier worden de nummers achter elkaar geschreven op de bladzijde en zijn de tekens meestal voor de naam geplaatst. Voor de leesbaarheid is alles hier onder elkaar geplaatst met de tekens achter de naam.]
130. Pieter Hindriks -
131. Vreerk Hindriks
132. Jan Cornellis -
133. Reint Nantkes
134. Elske Alberts
135. Trijntjen Meinders
136. Grietjen Luijtjes -
137. Stijntjen Nantkes -
138. en 139. Derk Jans en Hindrikjen Jans met At. van N. Wolda
140. Bauwe Jans met At. van de Scheemda
141. Siben Cornellijs -
142. Aaltjen Tonnijs
143. [niks]
144. Beertjen Louwerts
145. Aaldrik Aaldriks na dat eerst gedoopt was
1713
146. Hindrik Claessen
147. Pieter Jans
148. Lijsbet Fokkes
149. Anje Jans
1714
150. Harm Heines
151. Jan Geerts - [of de - bij 150]
152. Bauwe Luijtjes
153. Grietje Allerts - [of bij 152]
154. Weije Wessels met Att. van N. Wolda +
155. Allert Edtzkes
156. Geert
157. Harm Willems
158. Thie... Jakobs
159. Berent Tammes
160. Dietje IJpes
161. Sare Jans
162. Lammert
163. Mest. Haijko Themmen
164. en 165. Jan Sierts en sijn Huijsvrouw Moeder genaemt met attestatie van Noortbroek
166. Stijntjen Jans
167. Dietje Wibes na dat deselve eerst gedoopt was
168. Jantjen Amelinks
169. Aaltjen Douwes
170. Lijsbet Jans
171. Grietje Berents -
172. Hindrik Lammers
173. Paulus Josefs de Potzentkows Potzenkofschi
174. Gepke Derks
175. Josephus de Potzentkow de Potzentkouwski T
176. Jan Harms
177. Gerrijt Jakobs
178. Jan Arents
179. Lijsbeth Allerts
180. Frouke Reints
181. Fennigjen Jans
182. Arent , knegt van Albert
183. Stijntjen dienstmaegt van G. Schreuder
184. de maagt van Jannes Luppes genaemt Annigjen
185. Aaltjen Stevens met Attest. van Gron.
186. Aijsse Alberts
187. Harmke Roelfs
188. Jan Jans
189. Geert Tebbes
190. Crijne Arents
191. Geertjen Popkens
192. Meijske Jakobs
193. Rotger Eltjes
194. Alette Davidts
195. Hindrik Wessels
196. Jan Tiackes
197. Pieter Alberts
198. Eltje Willis
199. Anna Harms
200. Eiske Haijes
201. Martjen Alberts
202. Jantjen Olcherts
203. Jakob Jans
204. Hindrik Harms
205. Aaltjen Derk
206. Arentjen Harms


Toegang 274 doosnummer 1 register 2 folio 34 en verder

04-06-1728 acta consistorie
Berent Sibelkes is diaken te Nieuw Scheemda. Echter, Scheemda meent dat hij lidmaat is aldaar. De zaak is inbehandeling bij de classis Oldambt en Westerwolde, en volgens Berend ook in Groningen. Besloten wordt af te wachten.
Deze acta is als volgt ondertekend:
G. Wolters Eccles. Nieuw Scheemda
en is met mij overgekomen Berendina Theodorij van de Bourtange
[ook nog ondertekend door Gerrijt Simons, Arijs Reuwens en Albert Edzkes]

03-12-1728 nieuwe ledematen
met attestatie
Remke Geerts van Westerlee
Jantjen Jans van Zuidbroek
Aafje Benjamins van Purmerent

10-06-1729 nieuwe ledematen
met attestatie
Habbe Claasen en Rixte Harms van de Beerta
Sijbelke Freriks van Nieuw Beerta
Hindricus Alberts van Wagborg

02-12-1729 nieuwe ledematen
nae voorgaende onderwijs
Michel Jacobs
Reinuwe Olcherts
en Antje Roelfs

30-03-1730 nieuwe ledematen
met attestatie
Jan Edzes van Groningen


01-12-1730 nieuwe ledematen
met attestatie
Hilje Bonnes van Wagborg
na voorg. onderwijs
Antje Roelfs

23-03-1731 nieuwe ledematen
met attestatie
Lammigje Tammes van Noortbr.

31-08-1731 nieuwe ledematen
met attestatie
Hemmigjen Jans van Noortbr.

30-11-1731 nieuwe ledematen
na voorgaande onderwijs
Engbert Harberts en Reinuwe Wilkes Ehel.

29-02-1732 nieuwe ledematen
nae voorgaande onderwijs
Sebo Gerrijts van Mennonitus tot ons overgegaan
Harmke Jacobs
Jantjen Reenkes
Gebke Aaldriks

30-05-1732 nieuwe ledematen
met attestatie
Klaas Pieters van de Scheemda
Anje Harms van Noortbroek

05-09-1732 nieuwe ledematen
met attestatie
Aaltjen Jans van de Mieden
Tietje Tiddens van de Scheemda

05-12-1732 nieuwe ledematen
nae voorgaande onderwijs
Hindrik Berends
Derck Berends
Roelf Remmers
Jan Peters Dik
Jan Brontes
Sijmen Gerrits
Albertje Peters
met attestatie
Stijntje Nantkes van Niewolda

27-02-1733 nieuwe ledematen
na voorgaand onderwijs
Claas Hilkes

04-09-1733 nieuwe ledematen
met attestatie
Ubbo Roelfs

06-12-1733 nieuwe ledematen
nae voorgaande onderwijs
Jan Harms
Talje Nantkes
Aaltje Haijes
Sijmen Roelfs

07-03-1734 nieuwe ledematen
na voorgaand onderwijs
Autje Rienkes

03-12-1734 nieuwe ledematen
met attestatie
Jan Luppes van Sapmeer
Frouke Harmens van Bellinghwolde

02-12-1735 nieuwe ledematen
met attestatie
Stijntjen Harms van Noortbroek

31-08-1736 nieuwe ledematen
met attestatie
Berend Eppes en Anje Wijpkes van Slochter

01-03-1737 nieuwe ledematen
na voorg. onderwijs
Jan Jans
Edzo Fockens
Edzke Tjackes
Frouwke Haijes en
Aaltjen Geerts

27-02-1739 nieuwe ledematen
met attestatie
Jantje Lammers van Winschoot
na voorgaande onderwijs
Wibko Hiltes
Ailko Sappes
Jan Harms
Roelfke Jans
Aagtje Peters en
Harmke Roelfs

05-06-1739 nieuwe ledematen
met attestatie
Jacob Jans Oostveld en Janna Jans van Groning
Jantjen Sipkes van Winschoot

28-08-1739 nieuwe ledematen
met attestatie
Antje Wilkes van Noortbroek

02-09-1740 nieuwe ledematen
was aangenoom tot lidmaat de E. Harmannus Hulshoff
met attestatie
Martjen Peters van de Scheemda
Roelfke Jans van Noortbroek

02-06-1741 nieuwe ledematen
met attestatie
Wigbolt Augustinus van Finserwold

02-03-1742 nieuwe ledematen
Antje Jacobs
Eeske Ailkes

08-06-1742 nieuwe ledematen
met attestatie
Jan Elsers en Tonnis Tammens van Noortbroek
Sijbrand Sijtsius van Groningen
na voorgaande onderwijs
Harm Bronts
Goossen Harms
Anna Hesse
Anje Claassens
Eetje Wolters
Lijsabeth Boukes
Geeske Wessels
Aaltjen Wessels
Roelfke Wessels
Saartjen Rotgers

31-08-1742 nieuwe ledematen
met attestatie
Jan Hindriks van Noortbroek
na voorg. onderwijs
Benne Isebrands
Jan Caspars, de laatste van ’t pausdom tot ons opgegaan

28-02-1744 nieuwe ledematen
na voorgaand onderwijs
Geert Tjapkes
Tide Jans
Jan Harkes
Harm Jans
Geert Melles, dese laatste van de Menoniten tot ons opgegaan
met attestatie
Berend Simon Bennink uijt het Graafschap Lippe van Schwalenberg

04-12-1744 nieuwe ledematen
na voorg. onderwijs
Geert Geerts Doornbusch
Reinder Dreuwes
Grietje Iedes

03-09-1745 nieuwe ledematen
met attestatie
Jan Busman van Ohne

02-06-1747 nieuwe ledematen
na voorg. onderwijs
Roelf Berends
Albert Cornelius
Lubbert Jans
Jan Ides
Antje Berents
Harmke Jans
4 mei gedoopt het kind van Willem Harms en Roelfke Tjabbes genaamt Harm
nog gedoopt het kind van Nantko Reijnts en Biefke Hilties genaamt Frouke
den 15 Maart [1747] is na het overlijden van Ds. G. Wolters hier de proefpredicatie gedaan en consistorie gehouden door E.H. Swijghuizen heres in de Scheemda


Anno 1749 den 10 Augustus ben ik Jan Suijlman Themmen (soon van Phoebus Themmen in leeven predikant eerst in Nieuw-Scheemda naderhant in de Scheemda) bevestigt tot predikant in Nieuw-Scheemda, mijn soete geboorte-plaatse: de bevestinge predikatie is gedaan door Dom: Cornelius Swijghuijsen predik: in de Scheemda uit Joh: 1.vs: 6,7 waarop mijn eerste reede tot de gemeente hebbe gevoert uit Psalm: 71: vs: 16.

12-12-1749 tot ouderling beroepen de Eers: Edzo Fockens

06-03-1750 nieuwe ledematen
met attestatie
De heer C. Geertsema, oud-Landschrijver van Zuijdbroek
de Juffrouw Anna Maria Themmen, geboren Warmolts van Haren
de E. Klaas Hilkes van Noortbroek
Albert Meinders van Zutphen
Johan Cristoffers van N.Wolda

04-06-1751 nieuwe ledematen
met attestatie
Hiske Smaals en Siben Claasens, beide van Noortbroek
na voorgaande onderwijs
Albert Pieters Viswat (als schoolmeester overleden den 15 April 1772)

04-06-1752 nieuwe ledematen
met attestatie van N.Wolda
Menne Geerts en Magdalena Jans (de laaste overleden 26-12-1769, de laaste 28-03-1776) [wie nu het eerst overleden is is onduidelijk, er staat 2 x “laaste”]

01-12-1752 nieuwe ledematen
met attestatie
Bouwe Freriks van N.Wolda
Engel Harms van Woldendorp

22-04-1753 acta consistorie
De schoolmeester en diaken A.P. Viswat wordt gedurende 6 weken gesuspendeerd van zijn kerkendienst, omdat hij nog maar 5 maanden getrouwd was toen zijn vrouw van een zoon beviel.

06-06-1755 nieuwe ledematen
na voorgaande belijdenisse des geloofs
de Juffer Elegonda Geertsema

12-09-1755 nieuwe ledematen
met attestatie
Harm Meints (overleden 04-12-1774) van de Meeden (zijnde ouderling deser gemeinte geweest)

05-12-1755 nieuwe ledematen
met attestatie
Jan Pieters Dik en Martjen Haijes Echtl. van Nieuw-Wolda

05-03-1756 nieuwe ledematen
na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs
Jantje Wessels (overleden den 26 Jan 1772)
Benne Berents
Anje Harms
Cornelis Jans Jan Jacobs
Trijntje Simens
Diewer Obbes
Grietje Hindriks
met attestatie
Haijke Martens en Hilje Hindriks
de eerste van de Meeden en de laatste van Termunten

28-05-1756 nieuwe ledematen
na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs
Christina P. Viswat

10-12-1756 nieuwe ledematen
met kerkelijke attestatie van Groningen overgekomen Jacomijna Alberdina Nauta (met attestatie na Gron. vertrokken den 16 April 1770)

01-03-1757 nieuwe ledematen
op voorgaande belijdenis des geloofs
Jans Cornelius [onleesbaar]
met kerkelijke attestatie van Westerlee Fekke Tiddes

09-06-1758 nieuwe ledematen
na voorgaande onderwijs en gedane belijdenisse des geloofs
Roelf Pieter Viswat en
Lupke Ides

24-08-1759 nieuwe ledematen
met kerklijke attestatie
Wilmke Boeles van Haaren

06-06-1760 nieuwe ledematen
met kerklijke attestatie van Groningen Frans Venema

12-12-1760 nieuwe ledematen
met kerklijke attestatie van de Eexta Geertruid Hindriks wed: van Tonnis Hindriks

09-03-1761
de ouderling Sijben Cornelius verzoekt van zijn ouderlingschap ontslagen te worden, wat wordt toegestaan

05-06-1761
tot ouderling deser gemeente verkooren Cornelius Jans

05-03-1762 nieuwe ledematen
na voorgaande onderwijs en belijdenisse
Haijo Michiels
Wilm Beerents
Dreuws Reinders

04-06-1762 nieuwe ledematen
met kerklijke attestatien
Wilmke Boelens van Groningen
Fokjen Roelefs van de Beerta

04-03-1763 nieuwe ledematen
met kerklijke attestatie van Bonda Roelf Pieters Viswat

10-06-1763 nieuwe ledematen
na voorgaande belijdenisse des geloofs
*Diewer Derks van N.Scheemda
met kerkelijke attestatie van Noortbroek Thallina Bilefelts
*zijnde de Eerste met volle geloofsruimte als aan Jesus borst, onder ondervindinge van sijne alles overklimmende Sondaars liefde, gestorven den 17 Aug. 1771

09-12-1763 nieuwe ledematen
na voorgaande onderwijs en op belijdenisse des geloofs
Doetje Beerents en
Geert Deekens

29-02-1764 nieuwe ledematen
op belijdenisse des geloofs
Aeltje Tonkes
Meint Harms

01-06-1764
de ouderling Benne isebrands verzoekt om dimissie van zijn ouderlingschap en dit wordt geobtineert.

26-08-1764 nieuwe ledematen
met kerklijke attestatie van Binnen-Wijsent overgekomen Zara Teunis

02-12-1764
tot ouderling voor Benne Isebrands verkoren de E. Harm Meints (overleden den 4 Dec 1774)

08-03-1765 nieuwe ledematen
met kerkelijke attestatie van de Scheemte Margrietje Borgers

29-11-1765
Fekko Tiddes wordt gesuspendeert van het Avondmaal, wegens ergerlijken wandel en dronkenschap.
met kerkelijke attestatie van Groningen Emmo Wilkens (met attestatie weder na Groningen den 26 Junii 1770 Harm van der Swaagh pastor N.S.)

05-09-1766 nieuwe ledematen
met kerkelijke attestatie van de Beerta Anneke Freriks

01-03-1767 nieuwe ledematen
met kerkelijke attestatie van Veendam Roelf Pieter Viswat (overleden 09-05-1772)

14-06-1767 nieuwe ledematen
op voorgaande geloofsbelijdenisse
Maria Stoffers

31-03-1769 nieuwe ledematen
op belijdenis des geloofs
Geesjen Berends huisvrouw van Jan Gerrits woonachtig in de Nieuwe Scheemda (En met volle ruijmte in den Heere gestorven den Maert 1770)


21-12-1769
met attestatie van Zuidbroek gekomen Etjen Fiebes. En mijn vrouw Meddina van der Swaagh, geboren Evers, van Appingadam. Harm van der Swaagh eccels. Nieuw Scheemdanus Bevestigt den 19 November 1769 door Den WelEerw. Seer Geleerden Heer Joh. Heringa Waardig Egli Dienaar in de Gemeinte J.Cti. Te Scheemda met de woorden Hebr: 15. vs. 17 Textus Inauguralis suit ex Priori Epistola Pauli ad Corinth. Cap. 9: versu. 16

21-01-1770
nae voorgaande driemalige kundiginge tot Diacon voor de tijd van Twee Jaren bevestigt de E. Haijo Michiels.

06-12-1770 nieuwe ledematen
met attestatie van Deventer Hendrik Jans
[in kantlijn] Hendrik Jans met attest. vertrokken na Groning den 19-03-1771

20-01-1771
tot Diacon voor 2 jaar bevestigt de E. Willem Beerents Schatbeurder

06-06-1771
met attestatie naa de Mieden vertrokken Meinte Harms

12-12-1771 nieuwe ledematen
met attestatie van Garshuisen Pieter Heeres

26-01-1772
tot Diacon voor 2 jaar bevestigt de E. Geert Dekens

05-03-1772 nieuwe ledematen
na voorgaande onderwijsinge van ons (in de heilslere) op belijdenisse Jarke Willems en Geertruit Heines
[in kantlijn bij Jarke Willems]: overleden den 1 Febr. 1773
[in kantlijn bij Geertruit Heines]: met attestatie vertrokken naa de Eexta 19-06-1775

26-06-1772
is hier met 28 stemmen (tegen 26 stemmen die voor Jan Geerts Knoop waren) tot meester, en organist beroepen: Bernardus Haijkens

10-09-1772 nieuwe ledematen
met attestatie van Groningen onze meester: Bernardus Haijkens
van s’Gravenhage: Constantia Pijlsteker

10-12-1772 nieuwe ledematen
na voorgaande onderwijsinge van ons in de heilslere op belijdenisse
Grietje Eppes
Thomas Jacobus [in kantlijn:] vertrokken naar Midwolda 1781
Jan Gerrijts [in kantlijn:] vertrokken met attestatie na Noordbroek 1774
met attestatie van Vlagtwedde Elsjen Engels

15-01-1773
verkoren tot Diacon voor 2 jaar de Coopman Pieter Heeres

30-01-1774
verkoren tot Diacon voor 2 jaar De E. Bernardus Haijkens, organist en Schoolmeester

08-09-1774 nieuwe ledematen
op belijdenis aangenomen
Harm Derks Smith
met attestatie naar Noordbroek vertrokken Jan Gerrijts en Elsjen Engels, Ehelied.

08-12-1774
is hier proefpr. en censura morem gehouden en niets besonders in Consistorie voorgevallen (als dat ons de sterflijkheid wederom door de dood van onse medebroeder, ouderling Harm Meints wierde herinnert. Den 4 Dec. overleden)

29-01-1775
in plaats van de overleden Harm Meints is tot ouderling verkozen de E. Wigbolt Augustinus, en in tot Diacon voor 2 jaar de E. Harm Derks Smith

07-01-1776
besloten wordt dat diakenen voortaan 4 jaar in hun ambt zullen blijven, waarvan 2 jaar als hulp en 2 jaar als boekhouder. Dit omdat er te weinig ledematen zijn. Het besluit wordt genomen in de Caspel school in de Nieuw Scheemda

07-03-1776 nieuwe ledematen
op belijdenis
Folkert Edzes en Anje Jacobs, Ehel.
Augustinus Wigbolts
Jantje Jacobs

06-06-1776 nieuwe ledematen
op belijdenis
Jezel Nannes
Dietjen Reinders

05-09-1776 nieuwe ledematen
met attestatie van Westerlee
Foekje Eppes

02-02-1777
tot Diacon voor 4 jaar bevestigt de E. Folkert Edzes

06-03-1777 nieuwe ledematen
op belijdenis
Everhardus Molema en Meertie Molenaars Ehel.

04-08-1778
met blijdschap, genoegen en met eenparigheid van alle Collatoren stemmen is tot organist en Schoolmeester beroepen Theodoricus Römelingh in plaats van de van hier beroepen Bernardus Haijkens na Midwolda vertrokken den 11 Junii 1778

10-09-1778 nieuwe ledematen
met attestatie van Delfzijl
Theodoricus Römelingh thans onse organist en schoolmeester
met attestatie van hier zijn vertrokken
Bernardus Haijkens organist en schoolmeester te Midwolda, en Jezel Nannes, Ehel.

31-01-1779
voor 4 jaar tot Diacon bevestigt Everhardus Molema

09-03-1780 nieuwe ledematen
op belijdenis
Albertien Jans

07-12-1780 nieuwe ledematen
met attestatie van Westerlee
Meinte Harms en Trijntjen Geerts, Ehel.

11-02-1781
voor de tijd van 4 jaar als Diacon bevestigt de E. Pieter Heeres
tevens is besloten dat de afgaande boekhouder, Folkert Edzes, nog 2 jaar met raad en advies zal continueren.

15-03-1781 nieuwe ledematen
op belijdenis
Jan Talens

Den 12 August 1781 is door mij ondergetekende de lijkpredikatie gedaan over wijlen onzen Eerwaardigen en zaliger Broeder Harmannus van der Zwaagh, overleden den 2 August [getekend: W.H. Folckers]

15-03-1782 nieuwe ledematen
op belijdenis
de juffer Lucretia Welmijna van der Swaagh


[ Duinkerken: Siertsema bevestigd 1 juni 1783 ]

22-06-1783
tot Diacon bevestigt de E. Harm Derks Smith

03-12-1783 nieuwe ledematen
met attestatie van de Meeden
Aagtje Loeden, vrouw van Theod. Romeling, organist en schoolmeester hier ter plaatse

04-06-1784 nieuwe ledematen
met attestatie van Schildwolda
Johanna Harmanna Hillegonda Wijchgel, huisvrouw van den weleerw Heer Tiddo Waldrik Siertsema, predikant te Nieuw Scheemda

12-09-1784
Folkert Edses tot ouderling verkozen en bevestigt

16-05-1785 Pinxtermaandagh
Cornelius Jans, ouderling en kerkvoogd, heeft zijn ontslag ingediend omdat hij verhuist naar Zuidbroek. Dit wordt ingewilligd, hoewel iedereen hem graag had gehouden
20-06-1785
nieuwe ledematen
Mechiel Haikes en zijn zuster Siben Haikes, beide van Nieuw Scheemda
25-06-1785 na onderwijs en belijdenisse
Jacobus Scale van Emden en de schooldienst waarnemende in de Waarkom

22-11-1785 nieuwe ledematen
na voorgaand onderwijs op belijdenis
Roelf Kunst en
Derk Jans mulder

23-11-1785 nieuwe ledematen
op belijdenis
Jan Jans Kolk

24-11-1785 nieuwe ledematen
op belijdenis en voorgaand onderwijs
Trijntje Jacobs huisvrouw van Hindrik Jacobs Bos

21-12-1785
de pastor en de kerkvoogt doen afrekening van de pastorie inkomsten van het jaar 1783, waarbij de vaste pastorie landen worden gerekend van St. Michiel tot St. Michiel en de losse pastorie landen van St. Pieter tot St. Pieter.
[getekend: FW Siertsema predikant ter plaatse en Cornelius Jans als kerkvoogt]
15-09-1786 nieuw ledematen
met attestatie van Nieuwolda
de E. Albartus Geerts van Nieuwolda nu getrouwd aan Trijntie Geerts, wed. van Meint Harms te Nieuw Scheemda

17-06-1787
tot ouderling bevestigt Pieter Heeres en tot Diacon Derk Jans Mulder

16-09-1787 nieuw ledematen
met attestatie van Oostwold
Elisabeth Jans, vrouw van Pieter Harms

15-06-1788 nieuw ledematen
met attestatie van Oostwold
Obbo Harms, mijn knegt

25-10-1788
de predikant laat weten dat hij een beroep van Eexta, van 9 oktober, heeft aangenomen.

15-12-1788 nieuw ledematen
na voorgaand onderwijs op belijdenis
Meindert Jans
Jan Roelfs Kunst
Aaltje Molenaars vrouw van den ouderling Pieter Heres
Anje Krijnes vrouw van Fouke Jans

23-02-1789 nieuw ledematen
na voorgaand onderwijs op belijdenis
Antje Hindriks
Pieter Geerts
Sibolt Jans ten Have
Ebbo Eppes
Jacob Fockes
Warntje Jans Jonghof schoolmeester bij het waar alhier

05-07-1789
als Diacon bevestigt de E. Albartus Geerts


06-12-1789
bevestiging van Johannes Bekkering als predikant te Nieuw Scheemda.
Hij was eerst 1 jaar predikant in Goinga in Friesland (classis Sneek) en daarna 8 jaar en 9 week predikant in Zeerijp (classis Loppersum)

10-01-1790 nieuw ledematen
met attestatie van de Zeerijp
mijn huisvrouw Berendina Riemina van der Swaagh
mijn dienstmaagt Jantjen Klasen

05-12-1790 nieuw ledematen
met attestatie van Midwolda
Meiske Hindriks, huisvrouw van Haiko Geerts

16-06-1791
Sibolt Jans, die 08-06-1791 gekozen was als diacon, bevestigt

01-03-1792 nieuw ledematen
op belijdenis
Jan Ubben
Geert Mennes Nap
Anna Nantkes, huisvrouw van Fredrik Jans Vos

30-06-1793
bevestiging van Jan Ubben als Diacon

09-03-1794 nieuw ledematen
op belijdenis
Anna Jans, huisvrouw van Jan Ubben
Margien Jacobs Kruithoff

03-09-1794 nieuw ledematen
op belijdenis
Jan Cornellis Smit op Custos bij ‘t Waar

05-04-1795
het Avondmaal gehouden, door inkwartiering der Fransen later als normaal

18-07-1795
Harm Derks bevestigt tot Diacon

26-02-1796 nieuw ledematen
op belijdenis
Jan Harms
Fredrik Derks
Jurjen Jans
Jan Friedriks
Wendel Derks

11-12-1796 nieuw ledematen
Jan Eilbers, schoolmeester bij het Waar, heeft zijn attestatie ingeleverd

12-03-1797 nieuw ledematen
Frouke Benes heeft haar attestatie ingeleverd

11-06-1797 nieuw ledematen
met attestatie
Anna Schatsbergen van Nieuwolda

25-06-1797
Geert Mennes Nap als Diacon bevestigt

10-12-1797 nieuw ledematen
met attestatie van Veendam
Derk Ruurts

29-07-1798
Augustinus Wigbolts als Diacon bevestigt

25-02-1800 nieuw ledematen
op belijdenis
Berent Hajes
Harm Meints
Geert Meints

15-06-1800
Jan Harms Smit als Diacon bevestigt

10-12-1800 nieuw ledematen
met attestatie van Amsteldam
Wijart Konst
op belijdenis
Sijpke Geerts, huisvrouw van Ailko Ubbes
Anje Geerts, huisvrouw van Edo Derks

06-09-1801 nieuw ledematen
met attestatie van Nieuw Beerta
Berent Evers en
Aaltjen Pieters

13-12-1801 nieuw ledematen
Jannes Roelfs Huijsman (den schooldienst bij het Waar waarnemende) heeft zijn attestatie van Siddebuiren ingeleverd

01-03-1801 nieuw ledematen
op belijdenis
Hijbo Jacobs
Willem Coops
Abraham Geerts
Evien Luitjens Const
Frouke Jans Kolk
vertrokken met attestatie naar Zuidbroek Derk Ruirts

13-06-1802 nieuw ledematen
met attestatie van Nieuw-Beerta
Evert Berents

20-09-1802
Berent Hajes in plaats van de afgaande Geert M. Nap, als Diacon bevestigt

13-03-1803 nieuw ledematen
met attestatie van Blijham
Frouwe Lourens

20-05-1803 nieuw ledematen
Jan Derks, uit Mennoniten ouders geboren zijnde, op belijdenis des geloofs tot Ledemaat dezer Gemeente aangenomen, hebbende den 22 May de bediening des Doops ontvangen

08-07-1804
is Albartus Geerts als ouderling en Fredrik Derks Mulder als Diacon, na behoorlijke kondiging bevestigd. De eerste in plaats van Folkert Edzes, die na verzogt en bekomen ontslag, na Sappemeer is vertrokken, en de laaste in plaats van de afgaanden Diacon Augustinus Wigbolts

03-03-1805 nieuw ledematen
op belijdenis
Ailko Harms
Friedrik Stoffers
Hindrik Stoffers

02-06-1805 nieuw ledematen
op belijdenis
Jan Jans Kolk
Berent Jans Kolk
met attestatie van het Hogezand
Klaas Ages de Vries en Trijntje Jans Ehel.
Eefke Hindriks, huisvrouw van Jan Harms

09-03-1806 nieuw ledematen
Hillechijn Lamberts heeft haar attestatie van Nieuw-Beerta overgeleverd

22-06-1806
Hindrik Stoffers tot Diacon bevestigt in plaats van de afgaande Jan Harms Smit

14-12-1806 nieuw ledematen
met attestatie van de Scheemda
Jantjen Luitjens Bouman

16-06-1808 nieuw ledematen
met attestatie van Winschoot
Cornellis Jans


30-10-1808
U.E. van der Swaagh bevestigt als predikant. Hij was eerst ruim derdehalftjaar in Krewert predikant en daarna bijna vijftien en een half jaar te Heveskes predikant (beide onder de classis van Appingadam)

11-12-1808 nieuw ledematen
met attestatie van Heveskes
Egberdina Beckeringh echtgenote van Ubbo Everhardus van der Swaagh

24-06-1810
Berend Jans Kolk tot Diacon bevestigt in plaats van de afgaande Hindrik Stoffers

02-09-1810
vertrokken met attestatie naar Nieuwolda Freerk Derks Mulder en Jan Jans Kolk
met attestatie van de Meeden gekomen Bougje Oostingh, weduwe van Loedo Haijen

03-03-1811
vertrokken met attestatie naar Termunten Cornellis Jans

02-04-1811 nieuw ledematen
op belijdenis
Hero P. Heeres
Harm Pieters
Aldert Geerts Nap
Anna Kornelius
Tjaatje S. ten Have
Antje Kornelius

09-04-1811 nieuw ledematen
op belijdenis
Reimt Koerts
Reint Freerks Vos
Hindrik Aaldriks
Emke Hindriks, huisvrouw van Berend Hajes
Diewer Sjabbes, huisvrouw van Geert Meints

23-06-1811 nieuw ledematen
met attestatie
Anje Jakobs weduwe van wijlen Folkert Edzes, van Sappemeer
Pieterke Harms huisvrouw van Meindert H: Stel, van Emden in Oost-Friesland

 

Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.