LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Nieuw-Beerta

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Menne



powered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Transcriptie lijst 1665 door Klaas Bijsterveld (KB) (Ontv. 06-08-2004 MG)
Periode 1788 - 1812 ingevoerd herfst 2006 door Paul Stuit.
Nagekeken kerst 2006 MG.
Vervolgens periode 1666-1722 en 1747-1788 ingevoerd sept. 2007 Henk Blok

Periode 1666-1788 nagekeken voorjaar 2013 door Bert Schut.

- lijst 1665 (Petrus Wolphius)
- mutaties 1665 - 1668 (Petrus Wolphius)
- mutaties 1668 - 1672 (Gerhardus Waldriks)
- mutaties 1676 - 1682 (Nicolaus Waaker)
- mutaties 1685 - 1706 (Gerhardus Gramsbergen)
- mutaties 1706 - 1713 (Johannes Munckerus)
- mutaties 1713 - 1722 (Fredericus Beckering??)
- mutaties 1747 - 1788 (Gerardus Beckering)
- mutaties 1788 - 1791
- lijst 1790
- mutaties 1792 - 1792
- mutaties 1794 - 1811


Toegang 124 inv. nr. 310.1 folio 16 c.q. 50. Register der Ledematen in de Nieuwe Beerta

Anno 1665 den 17 Septemb. is dar ter plaetse (doen in de Pastorije woninge)
voor de Eerstemal des Heeren hoogw. Aevondtmal gehouden en uitgedielt, ende
vervolgens daerin gecontinueert, gelijck hijrvorens eijgentlick ende met
meerderen te sien is. Ende sint aldaer do eerst selvest an Ledematen gewest,
ende heeft het getall daervan toegenomen, als volgt, vooreerst:

1. de H. Pastor Petrus Wolphius Ducher ende (vertrocken in juni anno 68)
2. sijn Eerwaerde huisvrow (vertrocken in juni anno 68)
3. de E. Hindrick Hemmens Camming ende
4. Dewertien van Lingen sijn huisvrow
5. de E. Haicke Abels ende
6. Grietien Fabers sijn huisvr. (gestorven op den 20 aug. 66)
7. Claes Berents ende
8. Griete Jans sijn huisvou
9. Aijlcke Fransen ende (gestorven op den 4 jun. 66)
10. Hisse Jans sijn huisvrow
11. Homme Poppens ende
12. Lijsbet Sekema sijn huisvr. (gestorven op den 12 7br. 66)
13. Emme Luppens
14. Evert Boelens ende
15. Gese Jans sijn huisvrow (gestorven op den 1 9b. 65)
16. Lucke Warners huisvrou van Heijne Everts (gestorven op den 1 jun. 66)
17. Riewen Jacobs huisvroue van Here Elses
18. Jacobjen Jacobs suster van voorges. Riewen Jacobs (vertrocken)
19. Fenne Engels huisvrouw van Folckert Eppens (gestorven op den 10 julij 67)
20. Galtie Edzkens ende (gestorven op den 22 maij 66)
21. Lupke Alberts sijn huisvrou (gestorven op den 16 jun. 66)
22. Egbert Hindricks ende
23. Trijne Franssen sijn huisvr.
24. Jan Hindericks ende
25. Griete Tammes sijn huisvr. (gestorven op den 26 octob. 65)
26. Hiske Doedens
27. Egge Boelens ende (gestorven op den 30 jun. 66)
28. Rixte Everts sijn huisvr.
29. Hille Freericks huisvr. van Jan Steffens (gestorven op den 14 maij 66)
30. Schelte Edzkes ende
31. Tia Jaspers sijn huisvr.
32. Frouwe Clasen huisvr. van Harrem Wubbes (gestorven op den 24 jun. 66)
33. Gerloff Eltiens ende (gestorven op den 21 maij 66)
34. Tiake Jans sijn huisvr.
35. Frouwe Jans
36. Harrem Frericks ende
37. Corneele Geerts sijn huisvr. (gestorven op den 1 7br. 66)
38. Wendel Harrems wed. van sal. Harrem Roeleffs
39. Jan Tammens ende
40. Mette Harrems sijn huisvr. (gestorven op den 15 aug. 66)
41. Claes Everts ende
42. Gese Dercks sijn huisvrou
43. Sijmen Eijlders ende
44. Jantien Tiaerts sijn huisvr. (gestorven op den 14 aug. 66)
45. Bronger Tammes ende
46. Bouwe Nomnes sijn huisvr.
47. vrouw Hiddina Croens wed. Rense
48. Fenne Janssen huisvr. van Berent Elses
49. Eeucke Jans, huisvrou van Hans Hansen van Be...
50. Riender Wildricks ende
51. Fenne Jans sijn huisvrou (gestor. 14 dagen vor kersdag anno 65)
52. Meentie Tiarcx huisvrou van Claes Jans .... (gestor.)
53. Peter Matthias Koster
Behalven dese, sint bij de eerste mal angenomen, na voorgaende belijdenis gedaen
54. Ette Sijpkens huisvrou van Willem Sijbes (overleden op den 12 decemb. 66)
55. Focktien Tiackens huisvrou van Emme Luppes (overleden)
maer hebben voor dat mal niet met gecommuniceert, gelijck vooren in dit boeck is sien.


Nieuw Beerta
Op belijdenis aangenomen
56 Trijne Jans huisvrouw van Jan Riemts op de 28 december 1665
57 Trijne Jans huisvrouw van Hindrick Jans en (overleden op den 1 jun. 66)
58 Harrem Wubbes op dien selven dito angenomen

01-01-1666
Homme Poppens en Galtie Edzkens tot eerste ouderling verkoren
Bronger Tammes en Jan Tammes tot eerste diacons verkoren. Allevier bevestigt op 21-01-1666.

22-02-1666 (donderdag)
59 Gepke Harrems van Stapelmoer, dienstmagd van Folckert Eppens, tot ledemaet angenomen
60 Jan Beerents de op de Gare woort, (ni sal:)
61 Jan Hoving met
62 Else Rentkes sijn huisvrouw
63 Anna Alberts wed. van Jan Jans tot ledematen angenomen
op 01-03-1666 (donderdag)
64 Stijntie Harrems huisvrouw van Hindrick Hindr: Gelder en
65 Fennichjen Vos, dienstmaegd van Pastor Wolphius

23-03-1666 (vrijdag)
66 Hindrick Hindricks Gelder
67 Geertien Balsters huisvrouw van Geert Geerts Cloppenburg

01-06-1666
68 Martien Warners huisvrouw van Jan Beerents bij de Hamdijk tot ledemat angenomen

02-09-1666 Eerste keer dat het avondmaal in de nieuwe kerk is gehouden
69 Met attestatie van Sappemeer toegelaten Douwe Bouckens

30-11-1666 vrijdag
70 Jurjen Geerdts bij de Hamdijck
71 Cornelia Wijngaerden wed. van Harrem Pieters op de Horn

06-01-1667
Jan Hindericks is tot ouderling gekozen en bevestigd in plaats van sal. Galtie
Edzkes die overleden is

26-02-1667
72 Geerdt Geerdts van Cloppenburg uit Westphalen

27-02-1667
73 Tiepe Jans van Stapelmoer

28-02-1667 donderdag
74 Haije Harrems ende den 1 Martij op vrijdag met attestatie van
Finsterwoldt verschenen
75 Jantien Clasen, getrout an Arent Jans bij de Hamdijck
Noch in’t particulier tot een ledemat angenomen

09-06-1667
76 Jan Riemts op belijdenis

01-09-1667
77 Hanne Jurjens en
78 Harrem Eedes oock mede tot ledematen angenomen

28-11-1667 donderdag
79 Epke Jans huisvrouw van Claas Geerdts tot ledemat angenomen

12-01-1668
Emme Luppes verkozen tot diacon in plaats van de afgaande Jan Tammes.
Hij wordt op 09-02-1668 bevestigd

01-03-1668
Op belijdenis toegelaten
80 Tiabbe Tammes
81 Claes Geerdts krämer
82 ende Grietie Jans huisvrouw van Tiepe Jans

28-05-1668 donderdag
83 Lijsbet Balcker van Bremen dienstm. van pastor Wolphius
84 Harrem Jurjens en
85 Anne Everts eheluiden met attestatie van Finsterwolt

31-05-1668
Er zijn van deze 85 genoemde ledematen 51 in leven, en 34 of overleden, of
vertrokken.


05-08-1668
Beroep van ds. Henricus Waldericks (Dallenwertensius Berta Oldamtinius) in
Nieuw Beerta.
Na diverse examens bevestigt op 11-10-1668

03-12-1668 donderdag
86 Fenne Jans dochter van Jan Steffens na belijdenis des geloofs aangenomen
87 Henricus Waldericks

24-01-1669
Verkiezing van Hanne Jurjens tot diaken in plaats van de afgaande diaken
Bronger Tammes. Hanne Jurjens is 21-02-1669 bevestigd.

03-03-1669
Op belijdenis aangenomen
88 Lijsbet Tiarcx huisvrouw van Jan Hindericks olderling alhijr
89 Eltie Nomnes
90 Foeckel Haijkes huisvrouw van Heijne Everts
91 Auwe Jans huisvrouw van Emme Luppes diacon alhijr

04-03-1669 donderdag
92 Sijbe Reemts
93 Grietie Reendts
94 Hijsse Everts
95 Asse Reendts
Harrem Eedes en Geert Geerts hebben ruzie gehad vanaf 1668. Dit is nu bijgelegd.

03-06-1669 donderdag
96 Mevel Eedes huisvrouw van Haije Harrems

04-06-1669 vrijdag
Op belijdenis aangenomen
97 Folckert Eppes et paulo post
98 Grietie Harrems dochter van Harrem Jurjens
99 Wijpke Egberts dochter van Egbt Hindricks

21-06-1669
Op belijdenis aangenomen
100 Jelte Mennes
101 Reempt Tijden, door attestatie a pastore Job: Wart Singis toe Venhusen in Oostvrieslant den 28-08-1669
102 Hinderick Jans, onse nabuir
103 Remmert Bonnes en
104 Tijbe Peters sijn huisvrouw
105 Ijde Peters aneilla Homme Edzkes

31-12-1669
Op belijdenis aangenomen
106 Tiarck Melles en
107 Griete Berents huisvrouw van Jan Joestens bij de Hamdijck

04-03-1670
Op belijdenis
108 Claes Jans van Muntendam, tegenwoordig swager van Evert Boeles
109 Aeve Bonnes huisvrouw van Tijmen Hindricks
110 Focco Waldericus Henricus filius mius
111 Gerrijt Annes en
112 Eltie Jacobs sijn huisvrouw

20-03-1670
Jan Jans Hoving wordt als diacon bevestigd in plaats van de afgaande Emme Luppes

24-06-1670
113 Geeske Willems dienstmagd van Folckert Eppens

31-06-1670 vrijdag
Op belijdenis
114 Jan Berents
115 Arendt Jans [beide] bij de Hamdijck
116 Martien Garrelts huisvrouw van Reempt Tijden
117 Griete Phoonkes bij Sijbe Remts te huis

08?-09-1669 donderdag
Op belijdenis
118 Fosse Tiarcx huisvrouw van Jurjen Geerts bijde Hamdijck

21-06-1670
Op belijdenis
119 Jan Joesten en
120 Sibelt Frericks [beide] beijde bij de Hamdijck
121 Jan Harrems en
122 Bettje Jans sijn huisvrouw [beide] bij de Horn
123 Geertien Tiarcx huisvrouw van Jan Berents op de Gare wonende
124 Doetien Phobkes huisvrouw van Haijcke Abels en
125 Swaentie Konckes dog ter tijt met ons wonende en olt ong. 18 jaer

02-09-1670
Op belijdenis
126 Jan Alberts

03-03-1671
Op belijdenis
127 Tijmen Hindricks
128 Jantien Sibes huisvrouw van Folckert Eppes
129 Gebke Berents huisvrouw van Jan Tammes

Op de voorafgaande vrijdag heeft Hanne Jurjens als afgaande diacon rekening afgelegd.
Op 05-03-1671 is Haike Abels verkozen als nieuwe diacon en op de 17e bevestigd

06-12-1671
Wilke Gerrijdts en Ijmke Harrems met attestatie van de Oude Beerta

130 Wilke Gerrijdts en sijn huisvrouw
131 Ijmke Harrems

02-06-1671
Aeltie Roelefs, vrouw van Geert Ottes bij de Hamdijck, wil aan het avondmaal. Dit wordt toegestaan

04-06-1671
Na belijdenis aangenomen
132 Geert Ottes van Raastee ende
133 Aeltien Roeleffs sijn huisvrouw

01-12-1671
Met attestatie aangenomen van Gron.
134 Zacharias van Noordt
135 Eijscke Hillinckhusen sijn huisvrouw

01-03-1672
Jan Hoving verzoekt ontheffing uit zijn diacon ambt. Claes Geerdts wordt als
nieuwe diaken gekozen en op 17-03-1672 bevestigd

31-05-1672
Nieuwe ledematen na belijdenis
136 Aelcke Harrems uit het ampt Lingen van Roomsgesinde ouders en vrienden,
wed. van sal. Willem Sibes
137 Jurjen Willems van Finsterw.
138 Geescke Cornellijs van Wagenb. sijn huisvrouw beide met attestatie van
Finsterwolt

06-06-1672
Op nominatie voor ouderling staan:
Jan Hoving
Jan Beerents
Harmen Juriens
Op nominatie voor diaken staan:
Schelte Edskes
Harmen Juriens
Jeurien Willems
Op 13-06-1672 worden gekozen Harmen Juriens tot ouderling en Jeurien Willems
tot diaken


03-03-1676
Na belijdenis aangenomen
Idse Berents
Heijne Everts
Jacob Clasen
Pietertjen Beerents huisvrouw van Harmen Renken
Harmen Tammes met attestatie van Langackerschans

30-06-1676 vrijdag
Frerik Berens
Hendrikjen Hitskes [beide] echteleuiden
Cnellis Memes huisvrouw van Tjabbe Tammes
Wijpke Egberts
Met attestatie van Embden Anneke Nannes

29-09-1676 vrijdag
Met attestatie van Larrelt aangenomen
Sijmon Oomkes en
Tetje Hansen
Met attestatie van Gandersum
Jeurien Frederiks en
Tetje Icken

13-03-1677 vrijdag
Na voorgaande nominatie tot lidmaten aangenomen
Harke Hindrix
Meerten Ibels
Trijntje Jans
Jeurien Harmens
Annetjen Joosten

01-06-1677 vrijdag
Na voorgaande examinatie aangenomen
Focco Cornelis
Geertjen Remmerts
Anne Arents

13-05-1677
Tjark Melles treedt af als diacon. Op nominatie staan Schelte Edskes, Emme
Luppes en Hanne Jeuriens. Op 04-06-1677 (Pinkstermaandag) wordt Emme Luppes
gekozen.

31-08-1677 vrijdag
Met attestatie van Marienweer gekomen
Lammert Pieters en
Pieterke Clasen

31-05-1678 vrijdag
Na voorgaande examinatie aangenomen
Harrum Harrems
Hindrick Jans
Vrouke Bonnes

30-08-1678
Na voorgaande examinatie aangenomen
Oepke Heerens

10-04-1679
Na voorgaande examinatie aangenomen
Aijtze Harmens
Court Jans
Grietje Jochums
Morke Jans

21-091679
Emmo Luppes is afgaand diaken. Op nominatie om hem op te volgen staan
Claas Geerts
Focco Hovingh
Meerten Ebres
Meerten Ebres wordt gekozen

05-03-1680
Met attestatie van Vellage aangenomen
Hille Bonnes ende
Hilke Aijts echteluijden
Met attestatie van Finserwolt
Gepke Harmens
Na voorgaande examinatie aangenomen
Bonne Ulferts

04-06-1680
Tot lidmaat aangenomen
Martjen Harmens

11-03-1682
Tot lidmaat aangenomen
Egbert Haijens uit de Beerta
Froucke Harmens uit Oldenborgerlandt
Eetske Scheltes uit die Nieuwe Beerta
Hilke Peters uit die Nieuwe Beerta
Antje Jans van Wijmeer
Met attestatie van D. Tonckes


07-05-1685
Ds. Gerardus Gramsbergen, predikant te Borchweer, wordt gekozen als nieuwe
predikant in de Nieuwe Beerta
Op 9 mei neemt hij het beroep aan en op 5 juli 1682 bevestigd.

07-07-1685
Na belijdenis aangenomen
Harmen Geerts
Hille Andries huisvrouwe van Hanns Jurriens
Hindrick Harmens ende
Hindrickje Eedens echte-lieden
Hindrick Janss ende
Lamme Mennens echte-lieden
Balster Jurriens
Met attestatie zijn tot ons gekomen dese volgende
Jacob Harmens ende
Geesje Teuges echtelieden van d’Oude Schans
Hijbe Rimts ende
Klaeske sijn huisvrouwe van Finsterwolt
Derck Janss van Ter Munten uit Amsterdam

24-09-1685
Na belijdenis aangenomen
Geert Hindricks
Eede Frericks ende
Aechtje Jurriens echtelieden
Grietje Janss huisvrouwe van Frerick Berents
Eeuwerke Scheltes huisvr. van Harm Geerts
Jacob Harmens ende
Wipke Rijpers echtelieden
Geeske Ottes huisvr. van Jurrien Geerts
Sara Jacobs huisvr. van Hindrick Egberts
Eltje Elses huisvr. van Edske Scheltjes
Tiarck Bonnekes
Jan Hindricks ende
Antje Cornelis echtelieden
Met attestatie overgekomen
Hindrick Egberts van Groningen
Meenje Mennes huisvr. van Geert Hindricks van Midwolda

26[?]-09-1685
Hanno Jurriens is afgaand diaken. Op nominatie op hem op te volgen staan
Eltjo Nomdes
Lambert Peters
Focco Hovinck
Focco Hovinck wordt 1 november gekozen en 29 bovember bevestigd

03-12-1685
Na voorgaende examinatie angenoomen
Jan Elses ende
Aeltje Harmens echtelieden
Met attestatie uit de Oude Beerta zijn tot ons overgekoomen
Tiapko Poppes ende
Marretie Jans echtelieden

4/5-03-1686
Na voorgaende belijdenisse angenoomen
Harmen Rencken
Jan Janss Groen [en]
Reijne Jans echtelieden
Jan Hindricks Romp
Aijke Dercks

10-06-1686
Na examinatie aangenomen
Jurrien Dries ende
Ouwe Egberts echtelieden
Hindrickje Hindricks huisvrouwe van Mr. Derck Janss

03-09-1686
van d’Oude Beerta tot ons gekoomen
Lamme Alberts huisvrouwe van Hindrick Fockes
Op 5 september 1685 was het avondmaal en zijn er 93 a 94 ledematen, zowel
mannen als vrouwen, aanwezig geweest.

Anno 1686 den 2 Decemb. Wegens de onbequamheijt der wegen ende paeden veroorsaeckt door een schickelik watervloet deses jaers 1686 en 13 Novemb. des morgens circum circa 5 uirs, waerdoor het water 6 a 8 voet over de Dijcken gelopen is, de Dijcken gebrooken, kolcken gescheurt, geheele Dorpen wech gespoelt, veele huisen ende schuuren vernielt ende ontallijcke menschen en beesten verdroncken zijn, ende also er onwaerdeerlijcke schade is geschiet, wegens dese onheijlen hebben geen visitatie konnen doen: Maer nae gedaene proefpredicatie gehouden op woensdach den 8 Decem. op welcke toegelijck een algemeene goet, valt ende bedendach geviert wierde; is het H. Avontm. op dato boven genoemt, den 12 Decemb. in den vrese des Heeren gecelebreert ende gehouden ende zijn aen de tafel des Heeren so mannen als vrouwen geweest 91 persoonen.

2/3-03-1687
Na examinatie aangenomen
Simon Janss ende
Geeske Harmens echtelieden
Wibke Hindricks huisvrouwe van Coert Janss
Berent Hindricks
Hindrick Heres

16-05-1687
Harcko Hindricks treedt af als diaken na vervulling van zijn termijn. Op nominatie om hem op te volgen staan
Tiapko Poppes
Tiarck Bonnekes
Jan Janss Groenlander
Tiapko Poppes wordt gekozen en 29-05-1687 bevestigd als diaken

Juni 1687
Na examinatie aangenomen
Swaentje Feijkckes huisvrouwe van Otto Rijckwerts
Met attestatie tot ons overgekomen van de Oude Beerta
Trijne Galtjes huisvrouwe van Edske Scheltes

03-08-1687
Jurrien Willems wordt tot ouderling gekozen in plaats van de overleden Harmen Jurriens. Emmo Luppes en Jan Tammes stonden ook op nominatie, maar zijn niet gekozen. Jurrien Willems is bevestigd 04-09-1687 .

Maart 1688
Na onderzoek tot ledemaat aangenomen
Albertje Alberts huisvrouwe van Geert Jurriens
Met attestatie van de Scheemda gekomen Peterke Jacobs

Bij het avondmaal van 0-03-1688 zijn 96 ledematen aanwezig.
Absenten zijn bij dit avondmaal Eltjo Nomdes en Harmen Renckes wegens een
“gepretendeerde questie”; Meester Hans Bartels en zijn huisvrouw; Jurrien
Geertsen zijn huisvrouw; Jan Elses, wiens huisvrouw dood boven de aarde
stond, en Grietje de huisvrouw van Frerik Berents in de kraam zijnde

03-06-1688
Avondmaal gehouden, en absenten zijn geweest
Jurrien Geerts en zijn vrouw wegens een kwestie met Emmo Luppes
Harmen Renckes
Hijbo Rients
Claeske Egberts
Antje
Hanno Jurriens en zijn vrouw
Mr. Hans Bartels en Jetse
Edske
Trijne
Derck Kuijper en zijn vrouw omdat hij de vraagstukken van het avondmaal niet
wilde beantwoorden
Peterke, Jurrien Dries maegt

In het laatst van augustus 1688 avondmaal gehouden, 85 ledematen zijn aanwezig.
Absenten zijn geweest:
Bonno Ulpherts
Jurrien Geerts en Geeske zijn vrouw
Gebke de vrouw van Berent Hindricks
Harmen Renckes
Balster Jurriens
Antje de vrouw van Egbert Hindricks
Timon Hindricks
Jacob Tonnijs
Jan Gortemakers
Antje
Edske Scheltes ende Trijne Galtjes echtelieden
Harmen Geerts
Geeske Jans huisvrouw van Focko Hovinck zijnde in de kraam
Wibke de huisvrouw van Jacob Harmens

07-10-1688
Bevestiging van Emmo Luppes in plaats van de overleden Jurrien Willems als ouderling. Op nominatie stonden ook nog Jan Tammens en Hanno Jurriens.

In de visitatie voor 02-12-1688
Met attestatie van Wagenborgen overgekomen Menne Isebrants
Bij het avondmaal van 02-12-1688 waren absenten
Bonne Olferts en zijn vrouw
Jurrien Geerts en zijn vrouw
Albertje Jurrien Geert vrouwe
Berent Hind: en Gebke
Harm Renckes en Pieterke
Egbert Costers
Antie
Jacob Tonnis
Hilke Bonnes
Simon Gortemakers
Geeske
Jurrien Dries ouwe

[in het vervolg neem ik de absenten aan het avondmaal niet meer op HB]

06-07-1689
De bouwvallige kerk in de Nieuwe Beerta, waarvan de eerste steen gelegd was juli 1665 door de predikant Petrus Wolphius Ducher, eerste predikant alhier, en Jonckheer Plilipes Daniel Flinck, en Hindrick Hemmes Camminga kerkvoogd, uitbesteedt om afgebroken te worden. Op 17 juli 1689 is men daar al mee klaar.

1689
Tiapko Poppes treedt af als diaken. Op nominatie staan Jan Jans Groenlander, Jurrien Dries en Hindrick [papier beschdigd]. Gekozen wordt Jan Jans Groenlander en hij wordt bevestigd 01-09-1689
02-03-1690
Nieuwe lidtmate angenomen de e. ... Jurriens en
met attestatie van [papier beschadigd] Jantje Jans huisvrouw van Joost Willems

Eind mei 1690
Tot lidmaat aangenomen Joost Willems
Met attestatie van Beerta aangenomen Doeje Dieters weduwe van Leffert Harmens

13-07-1690
Han Bartels treedt af als diaken. Opnominatie staan Eltio Nomdes, Haijo
Harmens en Jan Peters. Eltio Nomdes wordt gekozen en 24-08-1690 bevestigd.

November 1690
Aangenomen als lidmaat
Aeltje Emmes huisvrouw van Aalf Tonkes

05-08-1691
Jan Janss Groenlander treedt af als diaken. Op nominatie staan Tiarck
Bonnekes, Eedo Frericks, Derck Janss. Gekozen wordt Tiarck Bonnekes en
bevestigd 06-09-1691.

04-09-1691
Nieuwe ledematen
Harmke Wibbes huisvrouwe van Willem Lefferts
Aeltje Harmens huisvrouwe van Harcko Hindricks
Met attestatie tot ons gekomen
uit de Beerta Reijnt Eebels
uit Finsterwolt Griete Jacobs huisvrouwe van Jurrien Geerts
en Zijtske Andries huisvrouwe van Boelo Egges

Juni 1692
Aangenomen als lidmaat
Wijpke Claessen huisvrouwe van Reijnt Eebels
Willem Jurriens

Augustus 1692
Na voorgaande examinatie toegelaten
Boelo Egges en de
deuchtsame jonge dochter Aeltje Elties

10-10-1692
Eltio Nomdes treedt af als diaken. Jan Peters wordt gekozen en bevestigd 20-11-1692.

December 1692?
ondertusschen zijn tot nieuwe ledematen angenoomen
Jacob Janss
Grietje Harmens huisvrouwe van Jan Hindricks
Luppo Harmens ende
Hindrickje Wilckes echtelieden
Bonje Janss huisvrouwe van Rijcko Andries
Willem Lefferts
Met attestatie van d’Beerta
Peter Peters
Evertje Claesses huisvrouwe van Mr. Geert Deckers

03-03-1693
Aangenomen
Goossen Peters
Hilke Peters
Hindrick Alberts ende
Trijntje Janss [beide] met attestatie van de Beerta
Harcke Harmens met attestatie van Bellinckwolda

Mei 1693
Na examinatie aangenomen
Lucke Janss huisvr. van Jan Bruins
Grietje Janss huisvr. van Harcko Dercks
Fenje Janss

Augustus 1693
Na voorgaande examinatie aangenomen
Wildrick Rienders
Met attestatie tot ons van Garmvert gekomen Derck Harssema

03-12-1693
Met attestatie van Midwolda gekomen Hindrick Bartels en Geesje Wijbrants

01-12-1693
In plaats van Tiark Bonnekes boekhouder van de armen middelen wordt Reijnt
Eebels gekozen en bevestigd 25-12-1693

Februari 1694
Tot nieuwe ledematen aangenomen
Oest Harmens
Coop Alberts
Hindrick Fockes
Rient Hijbes en Berentje Geerts sijn huisvr.
Antje Hindricks huisvrouwe van Abel Haijckes
Antje Wobbes
Trijne Janss huisvrouwe van Sijbo Willems

Mei 1694
Tot nieuwe ledematen aangenomen
Willem Hindricks
Berent Amels en Wibke sijn huisvr.
Lupke Timens huisvr. van Aijelt Theijls
Wendele Hannes huisvrouwe van Peter Peters
Met attestatie van Bonde Jantje Hindricks
Van Vlachtwedde Hindrickje Janss

Augustus 1694
Na examinatie aangenomen
Hanne Janss
Met attestatie van de Beerta tot ons gekomen
Teelcke Janss weduwe van Harmen Harmens

November 1694
Na examinatie aangenomen
Harmen Haijes

27-12-1694
Jan Peters treedt af als diaken en wordt opgevolgd door Peter Peters. Hij is
bevestigd 25-01-1695

01-03-1695
Na examinatie aangenomen
Hindrickje Janss
Grietje Meijnders huisvr. van Geert Jurriens
Met attestatie uit de Beerta tot ons gekomen Doeije Dieters weduwe van
Cornelis Janss

15-04-1695 is men begonnen de buitendijkse landen, genaamd de Horne, in te
dijken om zo ongeveer duizend deijmatten land tot profijt van de stad
Groningen te kunnen winnen is genaemt Croone Polder groot voor [papier beschadigd] 25 deijmatten.

Mei 1695
In de visitatie is alles goed, behalve bij Uupko Heeres en zijn wijf, die een oude haat tegen Hanno Jurriens hebben
Na examinatie aangenomen
Heijo Everts
Harmen Lubberts ende
Geeske Bouwes huisvr. van Jurrien Harmens
Augustus 1695
Na examinatie aangenomen
Bijuwe Bronnes huisvrouw van Willem Lefferts
Anje Onnes huisvrouw van Willem Hindricks

November 1695
Na examinatie aangenomen
Anje Berens jonge dochter wonende bij Claes Geerts

Februari 1696
Nieuwe ledematen
Rijcko Andries ende
Hindrick Gramsbergen

Anno 1696 heeft het nae een slap en slecht winter in’t midden van Martio so
strengh beginnen te vriesen, dat den 18 Martij die enter beesten van de E.
Reijnt Eebels op het eijs in de sloot bij malkanderen hebben gestaen ende
uijt het water-bit gedroncken. [de jonge koeien stonden dus op het ijs uit
een wak te drinken HB]

10-04-1696
Is de opbouwinge van een nieuwe Kercke uitbesteedt door de E. Jan Hovingh, Hanno Jurriens, Claes Geerts, Jan Janss Groenlander, Tiapko Poppes en Reijnt Eebels aen den E. Swijcko Elties en Albert Berents, om die te timmeren nae het besteck daer van gemaekt. En is daer op van [onleesbaar] den 6 Maijus de eerste steen des fundaments van dese kerck gelecht ende 12 dito de eerste steen van het opgaende muirwerck op het fundament.
[rest deels onleesbaar door papierbeschadiging, samengevat:] in september is de kerk klaar en op 13 [maand onleesbaar] vindt de eerste predicatie plaats.

Augustus 1696
Na examinatie aangenomen
Geertruidt Hindricks huisvrouw van Hindrick Harmens

November 1696
Met attestatie overgekomen van de Wildervanck jongman Berent Harmens
Bij hetzelfde nachtmaal is Hanno Jurriens bevestigd als ouderling in plaats van de overleden Emmo Luppes

05-03-1697
Na examinatie aangenomen
Geert Jacobs
Lumke Olicks ende
Albert Hindricks met zijn huisvrouwe Aeltje Helperichs
Met attestatie van Dijl
Antje Geerts huisvrouwe van Jan Esses

Mei 1697
Tot lidmaat aangenomen
Hilcke Theijls huisvr. van Geert Jacobs
Met attestatie van Finsterwolt
Anje Reijnts huisvrouwe van Oost Harmens
Van de Scheemda Lubbert Aries

Augustus 1697
Met attestatie van Mitlingen tot ons gekomen Koene Janss

November 1697
Na voorgaende examinatie angenoomen
Eltjo Janss

Februari 1698
Na voorgaende examinatie angenoomen
Ventje Janss huisvrouwe van Aeldrick Phebens
Grietje Daniels huisvrouwe van Eltjo Janss

06-03-1698
In dit somer zijn de bancken in de Kercke gemaeckt

Mei 1698
Na voorgaende examinatie angenoomen
Reemt Hindricks
Hindrick Jans
Reeneke Hindricks
Aatie Willems
Met attestatie uit de Oude Beerta gekomen Peter Jans en zijn huisvrouwe
Luidewe Jacobs
Remt Poppes ende Jantie zijn huisvrouwe uit Groningen
Grietie Hindricks weduwe van wijlen Egbert Hindricks
en Hindrick Egberts

02-12-1698
Na belijdenis aangenomen
Grietje Hindricks dienstmaegt bij Jacob Janss en
Grietje Claessen dienstmaegt bij Luppo Harmens

Februari 1699
Na onderzoek toegelaten
Abel Haijckes
Vincent Gramsbergen ende Eva Mathias

Mei 1699
Na onderzoek toegelaten
Harcko Dercks ende
Grietje Harmens weduwe van wijlen Harmen Claessen
Met attestatie van Marck uit Oost Vrieslant tot ons overgekomen Arent Hindricks
ende Lumke Janss zijn huisvrouwe

September 1699
Met attestatie van Wedde Hans Wessels ende Lamme zijn huisvrouwe

Van Bellingewolda Harmen Aijckens ende Anna Aalwerts [papier beschadigd]

15-06-1699
Aan Mr. Albert Berents is de reparatie van de pastorie uitbesteed. Alle
muren zijn afgebroken maar het dak en de spanten zijn op stutten blijven
staan. Iedereen van het Carspel heeft hieraan meegeholpen.

Februari 1700
Na onderzoek toegelaten
Reeneko Frericks
Berent Janss
Menno Jelties ende Elske Jacobs zijn huisvr.

22-03-1700 vrijdag
Harmen Lubberts bevestigd als diaken

Mei 1700
Met attestatie aangekomen van Groningen Grietje Hanssens huisvrouwe van
Hindrick Egberts

Augustus 1700
Na onderzoek toegelaten
Harmen Elties
Anje Hindricks huisvrouwe van Geert Jacobs
Gijssel Jans huisvrouwe van Jan Bartels
Met attestatie van Groningen tot ons gekomen Cornelius Peters ende
Heijltje Egberts zijn huisvrouwe
Van Vlachtwedda Jan Habbens
Van Bellingwolda Aefke Geerts huisvrouwe van Wilcko Ottens

02-09-1700
De Kerckengraft rontom het kerckhoff is geheel uitgegraven. Door eendrachtig
samenwerken van alle Carspellieden is dit in 1 dag geklaard.

November 1700
Na onderzoek toegelaten
Remko Bronnes ende zijn huisvr. Sijcke Freriks
Luppo Eppens Hovingh ende Antje Janss sijn huisvr.
Jan Harmens van Anckeren
Vrouwke Janss dienstmaegt van Remko Bronnens
Aeltje Gramsbergen
Met attestatie van Lhier Antje Janss huisvr. van Hindrick Harmens

Anno 1701 is de oude stijl verandert ende heeft men oock in dese Provincie de nieuwe stijl beginnen te gebruicken, so dat men op den eersten Januarij terstont heeft geschreven den 12 Januarij.

04-03-1701
Na onderzoek toegelaten
Geertruit Harmens huisvr. van Jan Jeltjes
Grietje Heerens ende Gebke Tiabbens jonge dochters

31-08-1701
De ouderling Jan Hovingh is overleden en in zijn plaats is bevestigd Tiapke Poppens

September 1701
Nieuw lidmaat
Peter Fockens

November 1701
Na onderzoek toegelaten
Arent Janss
Berent Harmens zoon van Harmen Reneken

Maart 1702
Na onderzoek toegelaten
Grietje Joosten jonge dochter

27-01-1702
Hanno Jurriens en Tiapko Poppens zijn door de burgemeester en raad van Groningen aangesteld als verzegelaars namens het Carspel

Augustus 1702
Nieuwe ledematen
Jantje Carssies huisvrouwe van Willem Hindricks

03-12-1702
Na voorgaende examinatie angenoomen
Derck Hilbrants
Geert Ickens
Claes Otten
Tamme Janss en
Antje Geerts huisvr. van Albert Hindricks
Met attestatie van de Oude Beerta Sijbelke Frericks ende Hilje Frericks echtelieden
02-03-1703
Na voorgaande belijdenis aangenomen
Jurien Aepkens ende Eeuke Janss sijn huisvr.
Engelke Jacobs ende
Trijntje Galtjes

Mei 1703
Tot nieuw ledemaat aangenomen
Grietie Janss huisvr. van Geert Ockens
Bijeke Luitjes weduwe van Derck Alerts

Augustus 1703
Na voorgaand onderzoek aangenomen
Jan Jeltes

November 1703
Na voorgaand onderzoek aangenomen
Trijntje Bruins
Grietje Berents
Met attestatie gekomen
Derck Thomas van de Oude Beerta ende Reemke Peters sijn huisvr. van de Bonda
Grietje Berents huisvrouwe van Jan Jeltes van de Bonda

29-02-1704
Na voorgaande examinatie aangenomen
Tammo Tiabbes ende Grietje Nannens echtelieden
Met attestatie van de Eexta Anneke Janss huisvrouwe van Jan Eltjes
Jantje Deeckens met attestatie van Groningen

06-04-1704
Jacob Janss wordt bevestigd tot nieuwe diaken door Ds. H.W. Hoorn van de Nieuwe Schans in plaats van de afgaande Rijcko Andries

13-08-1704
Anno 1704 den 13 Augusti hebben de Geallieerde troupen onder den hertoch van Marleboureuch over d'
Engelsche ende Hollanders ende den prince van Eugenius van Savoojen een voortreffelijke
victorie bevochten tot Hoochstet bij de Donauw tegen de Fransen ende Beijerschen, so dat er van
de vijanden vermist zijn 42000 ende eenige honderden, waarvan 13000 doden en de rest gevangen
ende in de Donau verdronken sijn. Zijnde onder de gevangen 16 . generaels personen, waaronder de
maerstal De Tallardt ende 1600 officieren, waardoor geheel Beijeren voor de Geallieerdennopen stondt

27-08-1704
De oude kerkklok waarvan het opschrift geweest is: Meestr. Bonno Alberda, Johan Wijserdingh, Geert Arends en Evert Eeldes voogden Joest Bremensis me fecit Anno VC XVI, is opnieuw gegoten en vermeerdert met 125 pond klokspijs, zodat de nieuwe klok weegt 450 pond.

Augustus 1704
Na voorgaande examinatie aangenomen
Anje Eltjes dochter van Eltje Nomdes
Geeske Janss ende Diedtje Harmens dienstmaegden van Peter Peters
Engel Frericks dienstmaegt van Boelo Eggens
Met attestatie uit de oude Beerta tot ons gekomen Hindrick Peters

Novemer 1704
Na voorgaande examinatie aangenomen
Willem Bouwens ende Antje Ernst

Februari 1705
Na voorgaande examinatie aangenomen
Epke Reijnts huisvr, van Berent Harmens
Tiabbe Roelefs ende
Fenne Jacobs

10-04-1705
Engelke Jacobs wordt bevestigd als diaken in plaats van de afgaande diaken Reeneke Frericks

Mei 1705
Met attestatie tot ons gekomen
Van Winschoot Marretje Balsters huisvr. van onse schoolmr. G. Deeckens
Vrouwke Eijssens van Wolden-dorp zijnde dienstmaegt van Remko Bronnens
Tot nieuwe ledemaat aangenomen Ida Haijckens huisvr. van Reemt Hindricks

02-08-1705
Tiarck Bonnekes wordt bevestigd als ouderling
Toegelaten tot het avondmaal Hindrick Carspers dienstknecht van Luppo Harmens

12-10-1705
Ds. Gerardus Vincentius Gramsbergen is overleden. Hij is 30 jaar dominee geweest en heeft 66 jaar geleefd.

13-12-1705
Avondmaal gehouden door ds. Conrad. Clugkist van Zuidbroek.
Tot nieuw lidmaat aangenomen Aeltje Galtjes huisvr. van Tammo Tjabbes

14-03-1706
Avondmaal gehouden door ds. Fred. Ulrick Burger van Finsterwolt.
Tot nieuw lidmaat aangenomen Gerhardt Claus hebbende attestatie van Wigboldens Hoorn pastor in de N. Schans

13-06-1706
Avondmaal gehouden door ds. Allardus Hijl van Nieuw-wolda.
Met attestatie van Slochteren tot ons gekomen Dieuwer Jans moeder van Toncko en Aeldrick Feebens


12-12-1706
Avondmaal gehouden door mij Joh. Meenkerus leeraar in dese gemeente bevestigd door ds. Meijer en [?] november 1706

06-03-1707
Diaken Engelko Jacobs treedt af en in zijn plaats is gekozen Berent Harms

05-06-1707
Na gedane belijdenis aangenomen
Jan Tjapkens
Derk Coerts en Leentje Harms
Jannes Jans en Sijben Roelefs
Harm Betjes
Harke Hindriks wonende bij Albert Hindriks
Tontje Roelefs
Renske Hansens
Hilke Beerents wonende bij Knellis Jankes
Aaltjen Geerts
Joost Harms
Jantjen Freriks wonende bij Jan Jans
Gebke Derks wonende bij Willem Lefferts
Grietje Everts wonende met de weduwe van Luppe Harms
Aaltjen Josens wonende bij Rembke Bronts
Gebke Leenderts wonende bij Reenke Freriks
Carel Jacobs wonende bij Gerhard Claus

04-09-1707
Met attestatie van Winschoten overgekomen Hendrik Tijmens en sijn huisvrouw Rixte Halberts
Na belijdenis aangenomen
Swaantjen Berents
Geertruit Derks
Antje Hindriks
Geeske Tjaarts
Maria Magdalena Tjabbes
Tekele Berents
Geeske Sijmens

04-12-1707
Aangenomen
Eltje Tjabbes

04-03-1708
Na belijdenis aangenomen
Jacob Hindriks en
Anna Christina Metting
Harm Jurriens
Geert Lubberts
Geeske Geerts
Antje Harms
Willem Joestens en Antje Stoffers
Derk Hillebrants heeft het diaconieboek overgegeven aan Berent Harms en in zijn plaats is gekozen en bevestigd Sijbelko Freriks

03-03-1709
Na belijdenis aangenomen
Jan Ottens en
Jurrien Hindriks

“Niet lang daarna” Berent Harms heeft het diakonie boek overgedragen aan Sijbelko Freriks en in zijn plaats is gekozen Jurrien Aapkens

02-06-1709
Met attestatie gekomen
Albert Willems van Ritsum
Haike Jans van Finsterwolt
Geeske Jans met att. van Bemerwold
Na voorgaand onderzoek
Jan Jansen
Harm Harmens
Geeske Jans
Aaltjen Jans

08-09-1709
Met attestatie overgekomen
Vincent Gramsbergen van de N. Schans
Remko Bronts met att. van de Meden
Na belijdenis aangenomen
Anne Trijne
Alke Aijsens
Imke Wicherts
Haicko Jans wonende bij Jurrien Aapkens

01-12-1709
Met attestatie van de N. Schans overgekomen Bouwijna Schaink
Na voorgaand onderzoek
Martjen Tjabbes
Jantjen Freriks

02-03-1710
Omtrent deze tijd heeft Sijbelko Freriks rekening gedaan en het boek aan
Jurrien Aapkens gegeven. Jan Tjapkens wordt gekozen maar deze overlijdt
terwijl de afkondigingen gaande zijn. Jacob Hindriks wordt dan gekozen en
bevestigd.

Juni 1710
Na belijdenis aangenomen
Derk Jansen
Wijpke Reints
Wije Rimbts
Harmke Geerts
Martjen Hillebrants
Betje Peters

07-09-1710
Na belijdenis aangenomen Berent Berents

01-03-1711
Met attestatie van de Nieuwe Scheemda overgekomen Eja Smaals huisvrouw van Focko Haickens
Wat na deze tijd heeft Jurrien Aapkens rekening gedaan. Reemt Hindriks wordt diaken in zijn plaats

06-03-1712
Geert Hindriks heeft rekening gedaan en het diakonieboek overgedaan aan Reemt Hindriks. Harm Harmens wordt tot diaken gekozen in zijn plaats

04-09-1712
Na belijdenis aangenomen
Vrouwke Balsters
Rindelt Stoffers

05-03-1713
Na belijdenis aangenomen
Diever Tonkes
Trijntje Coerts
Grietje Freriks
Antje Heijes
Geeske Hindriks
Omtrent deze tijd heeft Reemt Hindriks het diakonieboek overgedragen aan Harm Harmens en is verkozen in zijn plaats Harmen Dijcken

03-09-1713
Na belijdenis aangenomen
Schelte Edzkes
Geeske Willems
Harmke Heddes


December 1713
Eerste keer dat de nieuwe ds. Gualterus Willem Abrahams het avondmaal bedient.
Met attestatie van de N.Schans overgekomen Goosen Pieters en sijn vrouw, en voor niews angenoomen de Mr. Geuke Willem Abrahams .

Maart 1714
Na voorgaande examinatie aangenomen
Reimt Boeles
Jan Rijkes
Epke Eijlards

Juni 1714 [papier deels beschadigd, deels hele lichte inkt, deels onleesbaar handschrift, alles aangegeven met ? HB]
Na voorgaande examinatie aangenomen
Jan Takes
Poppe Tiapkes
Eijlerd Freriks
Huetje Rempts
Sapke Boeles
Bouwke Aikes
Hille Menkens
Hindrickje Berents
Tetje Harkes
Jantjen Balsers
Greetje Coers
Fiekje Arents
Met attestatie overgekomen van ... Anna Egberts

02-09-1714
Na voorgaand onderwijs en onderzoek toegelaten
Jan Arents
Reint Jans
Geeske Jans

02-12-1714
Met attestatie gekomen van Rijssum
Trijneke Beerents

02-06-1715
Nieuwe ledematen
Doetje Jans jd wonende bij Hanno Jurjens
de Epke met attestatie van de Beerta

01-09-1715
Na onderwijs toegelaten
de Eltie Rijkes jd
Stijntje Harkes jd
Met attestatie
Grietie Jans van de Wildervank
Lisabeth van Westerlee

01-12-1715
Met attestatie van de Beerta overgekomen Luppe Haijkes

01-03-1716
Na belijdenis aangenomen
Eltje Rijkes
Heebe Hannes
Antie Alberts
Lijzabeth Harms
Trijntie Aalderts
Met attestatie overgekomen
Foelke Abbers van Mark van Kerkborgen
Aaltie Jacobs van Winschooten
Maria Jacobs van Noortbroek

03-06-1716
Na belijdenis aangenomen
Harm Harkes
Beerent Sijbelkes
Arijs Ivens
Met attestatie van de Eexta overgekomen Foske Hemmes huisvr. van
Hinderik Jans

06-09-1716
Na belijdenis aangenomen
Jan Harms Vlietmeijer
Aaltie Arents
Met attestatie van den Pekel A is tot ons overgekomen Lisabeth Coens

December 1716
Na belijdenis aangenomen
Hinderik Reempts jm
Pieter Harmens jm
Eltie Aijkens jd
[aantekening geheel doorgehaald]

05-12-1716
Na voorgaand onderwijs toegelaten
Jurjen Oestens
Lijsabeth Rimpts
Geertien Jans
Tjaberig Jans
Anneke Joesten
Antie Ottens
En met attestatie
Aaltien Hinderiks van de Beerta
Doije Koenkies van Wijmeer

07-03-1717
Na voorgaand onderwijs aangenomen
Ebel Reijnts
Jan Hindericks
Alle Onnekes
Met attestatie tot ons overgekomen
Pieter Reijnts van Winschooten
Lupke Fockens van Niew Wolda
Tiake Edzens en Tekele Beerents beijden van den Beerta
Heijlke Reijnts van Zuidbroek

06-06-1717
Aangenomen
Lijsabeth Balsters
Antie Geerts
Met attestatie overgekomen
Luppe Egberts en Arentie Harms van Groningen
Daije Dieters van Wijmeer
Jan Hinderik Wichman van Lipperlant
Anne Jans jd woonende bij Jurjen Aapkes van Zuidbroek

September 1717
Met attestatie tot ons gekomen Luppe Egberts en sijn huisvr Arentie Harms
Aangenomen
Edske Hannes
Beerent Sijbelts
Sijwert Geerts
Heijne Jans
Aeltien Arents

05-03-1718
Aangenomen
Egbert Tiapkens
Antie en Frauke Rijkens

05-06-1718
Aangenomen
Luppo Edzens
Roelef Jans
Gebke Ferdnands
Jantien Roelefs
Met attestatie aangenomen
Jacob Alders van Rijsum
Tamme Jans en Jantien Willems sijn huisvrou van Oostwolt

07-09-1718
Na voorgaand onderzoek aangenomen
Hinderik Riempts
Pieter Harmens
Geeske Jans

04-12-1718
Na voorgaand onderzoek aangenomen
Egbert Tjapkens
Doemaals tot ons gekomne
Antie weduwe van Hinderik Harmens met attestatie van Delfzijl
Jan Luppes en Doetje sijn huisvou van de Beerta

08-03-1719
Na voorgaand onderzoek aangenomen
Grietie Jans jd
Hemme Sijbelkes jd
Grietie jd woonende bij Poppo Tjapkens
Tjake Luppes jd

Juni 1719
Aangenomen
Goosen Empkes

Maart 1720
Aangenomen
Jacob Reijnders
Geesjen Harms jd woonende bij Jacob Reijnders
Anje Empkes jd
Met attestatie Rixte huisvr. van Gerhard Willems van Beerta

Juni 1720
Tot ons overgekomen
Johannes Meijer en sijn huisvrou Tjakien Reenekes met attest. van de Beerta

September 1720
Tot ons overgekomen
Pieter Onnes en sijn huisvrou Lijsabeth Alders met attestatie van Finsterwolt
Trijntie jd met attestatie van Rijsum woonende bij Jan Haijes

Juni 1721
Tot ons overgekomen
Tietie Garrelts jd woonende bij Andries Hannes met attest. van Rijsum

September 1721
Tot ons overgekomen
de weduwe van Abel Haijes met attest. van Finsterwolt
Harmen Egberts en sijn huisvrou Geesje met attestatie van Veendam

December 1721
Aangenomen
Gerhardus Willems
Hanno Pieters

Maart 1722
Aangenomen
Hinderik Hajes
Met attestatie overgekomen
Hille Meertens en
Trijntie Rijkwerts huisvrou van Hinderik Harkens beijde van N. Schans

07-06-1722
Na voorgaand onderzoek aangenomen
Ettie Rindels huisvrou van Thije Meijnders
Martien Rienkes jd
Antie Jans jd
Met attestatie tot ons overgekomen
Sikko Haijkens Beerta
Derk [doorgeschreven met Henderik] Thomas N. Schans
Geeske Jans jd Winschooten

Omtrent deze tijd: een dienstmaagd van Hinderik Pieters waarvan men niet
anders wist dan dat deze moest kramen wonderlijk in het huisje van Heijne en
Grietje van haar kwaal verlost. Aangezien men dit zeer verdacht vindt zijn
Hinderik Pieters en Grietje de vrouw van Heijne verzocht zich te onthouden
van avondmaal, wat is geschied.

06-09-1722
Met attestatie van de Beerta tot ons gekomen
Derk Wessels en sijn huisvrou Aghse Geerts en haar soon Wessel Derks


folio 34-41v

Nieuw Beerta vanaf 1747
10-12-1747
Met attestatie van Oosterzee uit Vriesland Elijsabeth Beckeringh
10-03-1748
Aangenomen
Jantjen Beerents
09-06-1748
Met attestatie van Westerlee Fokko Klaasens en Janna Jans ehel.
08-09-1748
Met attestatie uit Loga uit Oostvriesland Antje Hindriks huisvrouw van Jan Aalfs
08-06-1749
Na belijdenis toegelaten
Jurjen Melles
Hindrik Alberts en
Wendel Reijnts huisvrouw van Jan Pieters
07-06-1750
Op belijdenis aangenomen
Jan Jans Kuiper
Homme Hindriks
Jan Hindriks
Rimpt Jurjens
13-06-1751
Op belijdenis aangenomen
Harm Hindriks en
Martjen Bruins ehel.
05-09-1751
Met attestatie overgekomen van Zuidbroek Frouke Ottes huisvrouw van Karstjen Tammes
Gerardus Gramsbergen
05-03-1752
Na belijdenis aangenomen
Jurjen Beerents
Freerk Ottens
Sara Beerents huisvrouw van Meerten Hindriks
10-09-1752
Op belijdenis aangenomen
Trijntie Hindriks huisvrouw van Hindrik Riemts
Anneke Hindriks huisvrouw van Sijnke Boeles
04-03-1753
Aangenomen
Juffrouw Foske Ebbens huisvrouw van mij G. Beckeringh
10-06-1753 Op Pinxteren
Stijntie Aarents huisvrouw van Wessel Edes met attestatie van de Nieuwe Schans
Eeutjen Menses huisvrouw van Hindrik Jans op belijdenisse haares geloofs
09-12-1753
Op belijdenis aangenomen
Geeske Remkes huisvrouw van Aapko Jacobs
03-03-1754
Op belijdenis aangenomen
Trijntie Alberts huisvrouw van Jan Hindriks
Bonje Andries huisvrouw van Bronne Hindriks
09-06-1754
Aangenomen
Trijntie Alberts
Bonje Andries
05-09-1756
Op belijdenis aangenomen
Elsjen Cornelius huisvrouw van Jurjen Beerents
05-06-1757
Aangenomen
Jan Derks
11-12-1757
Op belijdenis aangenomen
Hilligien Harmens huisvrouw van Otto Aarents zijnde de cherger alhijr (vertrokken met attestatie na Appingadam 07-09-1758)
11-06-1758
Aangenomen
Tiapko Poppens
Jan Werties
10-12-1758
Met attestatie van Groningen Tonnis Polse cherger alhijr en Annigie Jans ehelieden
11-03-1759
Op belijdenis aangenomen
Jan Dirks en
Geert Jans
09-03-1760
Op belijdenis aangenomen
Sophia Randa
08-06-1760
Op belijdenis aangenomen
Jan Aaldriks Oostert
Evert Jurts
14-09-1760
Op belijdenis aangenomen
Fekko Melles en
Ida Hiltjes ehelieden van de Nieuwe Stadtspolder
13-09-1761
Aangenomen
Juffrouw Hemmegien Jans Brons huisvrouw van mij pastor G. Beckeringh
Met attestatie van Winschooten gekomen
de ingenieur S.J. Wolthuis en
de juffers T. Wolthuis en
M. Wolthuis
14-03-1762
Op belijdenis aangenomen
Nanno Daniels
06-03-1763
Na belijdenis aangenomen
Hilke Tiddes huisvrouw van Renko Stoffers
05-06-1763
Op belijdenis aangenomen
Renske Geerts wed. van Willem Jans Roemeling
Met attestatie van Westerlee overgekomen Egbert Roelfs
11-12-1763
Op belijdenis aangenomen
Tielke Jans huisvrouw van Hindrik Jans (obiit)
02-09-1764
Met attestatie van de Beerta overgekomen Philippus Franssen
09-12-1764
Op belijdenis aangenomen
Reinder Jacobs
Homme Klaasen dienstknegt van Hindrik Andries Croon
Jantje Beerents wed. van Jochem Franssen [beiden] vertrokken
09-06-1765
Op belijdenis aangenomen
Geert Eijlers Busch
07-12-1765
Met attestatie overgekomen
Pieter Jans van Hilligerlee
Op belijdenis aangenomen
Jan Roelfs
Klaas Sijmons
Reinder Cornelius
Lamme Alles huisvrouw van Roelf Everts
02-03-1766
Op belijdenis aangenomen
Jan Jans dienstknegt woonende bij Geert Eijlders Bosch
09-06-1766
Op belijdenis aangenomen
Sijbelko Tjaards
Anje Jans huisvrouw van Egbert Roelfs op de nieuwe Stadtspolder
Jantjen Tjapkes huisvrouw van Egbert Waalkens op de Croone polder
Fenje Garrelts huisvrouw van Evert Jurts
15-03-1767
In plaats van de overleden ouderling Hindrik Riemts wordt Jan Bartels
Na belijdenis aangenomen
Renke Stoffers
Jan Hindriks
07-06-1767
Na belijdenis aangenomen
Koert Wierts
Remke Hindriks en Jantjen Hindriks egtelieden
Alke Jans huisvrouw van Daniel Derks
Annegien Hommes huisvrouw van Freerk Ottes
Hilke Jans huisvrouw van Nanno Daniels
Jacob Hiltjes
05-06-1768
Na belijdenis aangenomen
Geert Pieters en Martjen Jacobs egtelieden
Maria Hilwerts huisvrouw van Klaas Simons
Harm Jans Koster en
Jochum Jans van de Stadts Nieuwe polder
Met attestatie van de Beerta is tot ons overgekomen Poppe Jans
11-12-1768
Na belijdenis aangenomen
Ellerus Hillenius en Epke Harmens Renken, egtl. van de Kroonpolder
04-06-1769
Met attestatie van Wijmeer tot ons overgekomen Tjaberen Hindriks
05-12-1769
Met meerderheid van stemmen tot ouderling gekozen in plaats van de overleden Jan Bartels de eerb. Jurjen Melles
Na belijdenis aangenomen
Jan Kornelius (den 28 febr. 1803 met attestatie vertrokken na de Beerta)
Harm Jans Hollander
Bonje Jans huisvrouw van Rotger Jans
Met attestatie van Groningen overgekomen Willem Karsjens
04-03-1770
Na belijdenis aangenomen
Kasper Hemmes
05-06-1770 Pinksterdag
Na belijdenis aangenomen
Egbert Waalkens
Huibert Huiberts Beeckhuis
Geertien Geerts de Kraaker huisvrouw van Oest Jurjens schatbeurder
Bettie Eppes huisvrouw van Jan Tijdes
Korneliske Heijes huisvrouw van Jochem Jans op de Stadts Nieuwe polder
09-09-1770
In plaats van de overleden ouderling Jurjen Pieters wordt gekozen Tjapko Poppes
10-03-1771
Na belijdenis aangenomen
Lieuwe Jans Hollander
02-06-1771
Na belijdenis aangenomen
Anje Christiaans Struif huisvrouw van Onno Sebes
Epke Hanssens huisvrouw van Poppo Jans
Eppien Jans huisvrouw van Duirt Harms
Taatie Koerts huisvrouw van Geert Derks
08-09-1771
Met attestatie tot ons overgekomen
Nomdo Ennen Jans van Manslagt uijt Oostvriesland
Johan Jurjen Lahme van Schlangen uijt het Graafschap Lippe
08-03-1772
Na belijdenis aangenomen
Jan Jacobs Smidt
Met attestatie tot ons overgekomen van Winschooten Jan Roelfs van Winschooter Zuiderveen
07-06-1772 Pinksterzondag
Tot diaken wordt gekozen Poppo Jans
07-03-1773
Na belijdenis aangenomen
Aaldrik Jans en
Rijko Abrahams [beide] jongmans
06-06-1773
Nomdo Ennen Jans wordt tot diaken gekozen
Na belijdenis aangenomen
Geert Harms en
Antie Jurjens huisvrouw van Stoffer Hindriks
05-12-1773
Na belijdenis aangenomen
Roelf Everts
Met attestatie van Midwolda tot ons overgekomen Jantie Beerents
06-03-1774
Met attestatie tot ons overgekomen van Bellingwolda Jan Alberts Meijer onse nieuwe collector
12-06-1774
Jan Cornelius wordt als diaken bevestigd
Na belijdenis aangenomen
Onno Sebes
Aaldrik Eijlders
Jan Tijdes
Jantjen Sijzes huisrvouw van Jan Wilts schoolmr
Elijzabet Derks huisvrouw van Ekke Warrenties
04-12-1774
Na belijdenis aangenomen
Jan Jans Kuiper
04-06-1775
Na belijdenis aangenomen
Hindrik Tonnis
Roelf Hindriks
Duirt Harms
Geesjen Hemmes huisvrouw van Hindrik Hindriks
Elijsabet Jacobs huisvrouw van Pieter Warrenties
07-04-1776
Is alhijr, op paaschen den 7 April weegens het versterf van mijn ouste zoon Frederikus Beckeringh, de bedieninge van het H. Nagtmaal geweest.
09-06-1776
Na belijdenis aangenomen
Galtie Jacobs
Harm Mensses en Jantjen Doëes egtel molenaar alhijr
Jantjen Eppes huisvrouw van Jan Roelfs
01-12-1776
Na belijdenis aangenomen
Ida Jurjens huisvrouw van Cornelius Beerents
Met attestatie van Winschoot zijn tot ons gekomen Rotger Jans en Bonje Jans egtel.
01-06-1777
Na belijdenis aangenomen
Kier Roelfs
Harm Everts
Ebo Eijsses en Trijntie Hindriks egtel.
Frouke Nantkes huisvrouw van Egbert Waalkens
Beerent Harmens
Frouke Fekkes huisbrouw van Klaas Ebels
Anna Fekkes
07-12-1777
Na belijdenis aangenomen
Heijtie Rimpts jonge dogter
08-03-1778
Na belijdenis aangenomen
Garrelt Everts
Met attestatie van de Beerta is tot ons overgekomen Jantie Beerents
14-06-1778
Na belijdenis aangenomen
Mr. Eggo Bernardus Dijkhuisen
Eltie Jans huisvrouw van Geert Harms
Met attestatie van Finsterwold tot ons overgekomen Harm Harmens van Farsmold uijt het Brandenburgsche tans als dienstknegt woonende bij Derk Roelfs
06-12-1778
Na belijdenis aangenomen
Stoffer Jans
13-06-1779
Na belijdenis aangenomen
Jurjen Pieters
Eiltjen Aapkes huisvr. van Jan Derks
Ekko Warrenties
Jacob Jans
Louwerents Beerents dienstknegt van Rimpt Jurjens
11-06-1780
Na belijdenis aangenomen
Frouke Eppes vrouw van Roelf Hindriks
Anje Hindriks huisvrouw van Tiejo Oltmans
Wubbo Jans als dienstknegt woonende bij Egbert Waalkens
Met attestatie tot ons overgekomen
Simon Jurjens uijt het Graafschap Lippe het Dorp Mejenberg
10-09-1780
Na belijdenis aangenomen
Foske Ebbens huisvrouw van Geert Derk
Fenje Eijlders huisvrouw van Nomdo Ennen Jans
05-12-1780
Met attestatie van Stapelmoer overgekomen Dirk Jurjens Oorthuis, tans bij schoolmr., bij Jan Haakens wed.
11-03-1781
Met attestatie uit de Beerta tot ons overgekomen Jantjen Roelfs wed. van Jan Beerents Sinning
03-06-1781
Na belijdenis aangenomen
1 Rixte Willems roemelingh huisvrouw van Aijto Freerks
2 Geeske Roelfs huisvrouw van Derk Roelfs
3 Lijzabet Rijkwerts huisv. van Jan Jans Kuiper
4 Martjen Freerks huisv. van Christiaan Jans
5 Epke Jurjens, dogter van de Kroonepolder
6 Klaas Wubbes dienende bij Hilwert Harms
7 Eijdert Jans Vinkenborg jongman
8 Philippus Beekman dienende bij Egbert Waalkens
02-09-1781
Na belijdenis aangenomen
Hebe Abrahams huisvrouw van Jan Jacobs Smidt
Geesjen Pieters huisvrouw van Galtie Jacobs
Met attestatie tot ons overgekomen
Beerent Everts en Aaltjen Pieters egtel. van de Exta
nog Geesjen Fokkes Brongers huisvrouw van Klaas Benedictus cherger alhijr, van Adewert (vertrokken na de Scheemda 1786)
10-03-1782
Met attestatie van de Scheemda tot ons overgekomen Geertjen Jans huisvrouw van Coopman Willem Karssjens
09-06-1782
Na belijdenis aangenomen
Jacob Reijnders en
Hindrik Jans Kuiper [beide] jongmans
Talje Fekkes huisvrouw van Hero Korsjens
Elijzabet Jans huisvrouw van de chirurgijn Hind. Harm Harmanni
Met eenparige stemmen tot diaken gekozen de collector Jan Alberts Meijer en heeft de afgaande diaken Jan Tijdes als boekhoudend diaken rekenschap gedaan. Onder andere zijn er verzegelingen, vastigheid en van lastbrieven, achterstallige renten, zaken van twee huizen, en geld dat hij aan zijn successor heeft overgedragen. Dit alles bij elkaar begroot op 8794=9==7.
08-09-1782
Met attestatie weer van ons overgekomen van de Beerta Grietie Rijkes wed. van Jan Wirties
08-06-1783
Na belijdenis aangenomen
Hero Karsjens wonende op de Stads Nieuwe polder
Wubbina Tjapkes j. dogter
07-09-1783
Met attestatie tot ons overgekomen
Tammo Jacobs en Lupke Derks egtel. van Woldendorp
Daniel Ferdinand hijr als bij meester fungeerende van Bonda
15-02-1784
Den 15 Febr. is de Bedezang voor de predicatie hijr voor de eerste maal gezongen, zijnde zulks omtrent die tijt alomme in de stad Groningen dat gerecht de Beide Oldampten en Westerwoldingeland ingevoert op order van de H. Heeren Burgemeesteren ende Raad in Groningen
20-06-1784
Na belijdenis aangenomen
Harm Jans Schoemaaker en Marike Hindriks egtel.
Elijzabet Folkers huisvrouw van Hindrik Tonnis
Tot diaken is bevestigd Harm Mensses
06-03-1785
Met attestatie van de Oostvriesche Landschapspolder tot ons overgekomen Grietie Hindriks huisvrouw van Marten-Giliams op de Stads nieuwe polder
Na belijdenis aangenomen
Amke Luppen woonende als dienstmeid bij Jan Hemmes
12-06-1785
Na belijdenis aangenomen
Jan Hindriks en Jantjen Ellerus egtel.
Aafjen Ottes huisvrouw van Rijko Abrahams
11-09-1785
Met attestatie van de Meden Christina Hinderikus Bouwman huisvrouw van Hinderikus Tonnis
04-06-1786
Na belijdenis aangenomen
Hessel Douwes en Wendel Daniels egtel.
Met attestatie van Groningen tot ons overgekomen Hindrikjen Remmerts huisvrouw van Pieter Alberts Hoving cherger alhijr
Tot diaken gekozen Jan Jans Kuiper
10-09-1786
Na belijdenis aangenomen
Mello Feckes en Anje Pieters egtel. woonagtig op de Stads Nieuwe Polder
Met attestatie van de Exta tot ons overgekomen Reint Nannes van de Exta
11-03-1787
Met attestatie van de Beerta tot ons overgekomen Wieja Hindriks huisvrouw van Jacob Reijnders
10-06-1787
Na belijdenis aangenomen
Klaas Ebels
Philippus Jans Bartels en Jantjen Jans egtelieden
Martjen Dirks huisvrouw van Mr. Harm Mensses
Grietie Jans huisvrouw van Seben Tjarks
Algonda Mensinga
Wolbert Hindriks
09-09-1787
Met attestatie tot ons overgekomen Geert Ockes van de Nieuwe Pekel-A
Kort daarna is Nomdo Jans tot ouderling gekozen in plaats van de overleden Jan Derks. Nomdo Jans is bevestigd op 07-10-1787
21-10-1787
Afscheidsrede van ds. Beckeringh. Hij gaat met emeritaat wegens ouderdom. Hij is 6 jaar predikant geweest van Oosterzee en Egten in Vriesland en daarna 40 jaar in deze gemeente.
25-05-1788
In plaats van de boekhoudend diaken Jan Jans Kuiper wordt Jan Hindriks gekozen tot diaken.
07-12-1788
Met attestatie van Vriescheloo overgekomen Alagonda Geertruida Eltjens huisvr. van J.G. Borgesius pred. alhier.


Toegang 267 inv. nr. 5

[ Bij veel namen staat een (o.) Dat staat voor overleden. Wanneer deze zijn toegevoegd is onduidelijk. ]

Naamen der Ledematen te Nieuw Beerta

1788

Den 7 Decemb. Is met attestatie van lidmaatschap van Vriescheloo overgekomen: Alagonda Geertruida Eltjens huisvrouw van Ds. J.G. Borgesius, pred. te Nieuw Beerta.

1789

Den 26 Novemb. Is van Finsterwold met attestatie overgekomen:
Maaijke Everts huisvr. van Redmer Jans . (den 10 julij 1804 met attestatie na Bellingwolda weder vertrokken)

1790

Den 26 Febr. Zijn naa voorgaande belijdenis, tot ledematen aangenomen:
De E. Harm Ockes en
Anje Daniels , huisvr. van Poppo Jans Land

Den 30 Maart Is naa voorgaande onderwijs en belijdenis tot lidmaat aangenomen:
Liefke Warrenders , huisvrouw van Berend Jans en is den 1 April daarop volgende gedoopt, aangezien haar E. van Mennoniten afkomst en nog ongedoopt ware. (den 2 Maij 1815 met attestatie vertrokken na Appingedam)

Den 24 Maij Is van Blijham met attestatie overgekomen:
Jantje Hindriks , huisvr. van Zurie Ontjens .

Den 30 August Is met attestatie van Groningen overgekomen:
Grietje Everts Boerema , dogter van E. Evert Jurts .

1791

Den 25 Februar Zijn naa voorafgaande belijdenis des geloofs tot leeden der gemeente aangenomen:
Berend Thomas
Nanne Wubbes (vertrokken na Bellingwolda)
Lijsebet Ebes huisvr. van Harm H. Hollander (o.)
Meentje Roelfs huisvr. van Tidde Soenes (o.)
Tibetha Folkers huisvr. van Harm Jans (vertrokken na Leer)
Mede is op den 25 Febr. aangenomen:
Geert de Craker , Schatbeurder

Den 2 Decemb. Zijn na voorgaande belijdenis des geloofs tot leden der gemeente aangenomen:
Simon Hindriks (o.)
Geert Alberts Drijver (o.)
Hindrik Jans (o.)
Anna Fiebes , huisvrouw van Geert A. Drijver


Aantal en Namen der Leedemaaten te Nieuw Beerta in den Jaare 1790.

De Wester Gilde
1. Rixte Roemeling vrouw van Aite Freerks
2. Kier Rolfs (o.)
3. Jantje Hindriks vr. v. Zoene Ontjes
4. Berent Everts [en]
5. Aaltje Pieters Ehelieden ([beide] vertrokken met attestatie na N. Scheemda den 28 aug 1801)
6. Poppe Jans [en]
7. Epke Hansens Ehel. (attestatie afgegeven naar de Beerta den 27 Nov. 1799)
8. Jantjen Roelfs wed. van Jan Sinningh ( in Septbr 1800 met attestatie vertrokken naar de Beerta)
9. Anje Daniels , vr. v. Poppo Jans Land
10. Stoffer Jans
11. Tjapko Poppes , Ouderling (overleden in ’t jaar 1805)
12. Wendel Poppes wed. v. Fekke Melles (o.)
13. Lamme Alles wed. v. Roelf Everts (o.)
14. Ebo Eissens (o.) [en]
15. Trijntje Hindriks Ehel.
16. Remke Hindriks [en] (met attestatie vertrokken 28 Maij 1802 na Finsterwold)
17. Jantje Hindriks Ehel. (overleden)
18. Geeske Roelfs vr. v. Simon Hindriks (overleden)
19. Jan Hindriks [en]
20. Jantje Ellerus Ehel.
21. Heitje Rimpts vr. v. Jacob Aapkes (o.)

De Kerken-Gilde
22. Wolbert Hindriks
23. Allegonda Geertruida Eltjens vr. v. Ds. Borgesius (met attestatie vertrokken na Bellingwolde)
24. Jan Jans Kuiper [en] (o.)
25. Lijsebet Rijkwerts Ehel. (overleeden)
26. Jan Wiltes schoolmeester [en] (o.)
27. Jantjen Sijses Ehel.
28. Egge Bernardus Dijkhuisen
29. Maria Hilverts Dijken vr. v. Pieter Derks (overleden)
30. Liefke Warrenders vr. v. Berent Toren (vertrokken na Appingedam) (nu onder Bellingwolda)
31. J.A. Meijer collector [en] (o.)
32. Geertje de Craker Ehel. (overleden)
33. Jan Tijdes [en] (o.)
34. Betje Eppes Ehel. (overleden)
35. Harm Jans [en]
36. Marike Hindriks Ehel.
37. Jacob Reinders [en]
38. Weja Hindriks Ehel.
39. Ida Jurjens vr. v. Corn. Berents
40. Kasper Hemmes (o.)
41. Martje Derks wed. v. Harm Menses (o.)
42. Geert Ockes (vertrokken)
43. Evert Jurts [en] (overleeden)
44. Fenje Garrelts Ehel. (o.)
45. Garrelt Everts
46. Grietje Everts (vertrokken na Oostvriesland)
47. Hessel Douwes [en]
48. Wendel Daniels Ehel. (beijde met attestatie vertrokken na Stitswert den 15 october 1806)
49. Alagonda Mensinga
50. Willemtje Hessels Mellema wed. v. Jurjen Melles (o.)
51. Geert Harms [en]
52. Hilke Jans Ehel. (beijde overleden)
53. Ailtje Aapkes vr. v. Jan Derks

Ooster-Gilde
54. Jan Jacobs
55. Christijna Bouman vr. v. Hendrikus Tonnis (met attestatie vertrokken na de Scheemda den 26 Maij 1797)
56. Duurt Harms [en] (o.)
57. Eppijn Jans Ehel. (o.) (den 20 julij 1802 met attestatie beijde na Groningen vertrokken. Duurt Harms weergekomen, en Eppijn Jans overleden)
58. Roelfs Hindriks (o.) [en]
59. Frouke Eppes Ehel. (met attestatie vertrokken na Winschoot den 22 Maij 1806, (o.)
60. Onno Sebes [en]
61. Anje Christjaans Ehel. (beijde (o.)
62. Martje Freerks vr. v. Christjaan Jans (o.)
63. Klaas Ebels [en] (o.)
64. Frouke Fekkes Ehel.
65. Berend Harms (o.)
66. Harm Ockes (o.)
67. Foske Ebbens wed. v. Geert Derks (o.)
68. Rieven Aaldriks wed. v. Eildert Jans (o.)
69. Nomde Jans Ouderling [en] (overleeden)
70. Fenje Eilderts Ehel. (met attestatie van lidmaatschap na de Scheemda vertrokken den 1 Maij 1813)
71. Rijke Abrahams [en] (o.)
72. Aafijn Ottes Ehel. (den 28 aug 1816 met attestatie vertrokken na de Beerta)
73. Tamme Jacobs [en] (o.)
74. Lupke Derks Ehel.
75. Derk Willems (o.)
76. Jan Jacobs [en] (o.)
77. Hiebe Abrahams Ehel. (o.)
78. Hindrik Jans Kuiper
79. Philippus Jans Bartels [en]
80. Jantje Jans Ehel.
81. Taatje koerts vr. v. Geert Derks (o.)
82. Maaijke Everts vr. v. Redmer Jans (vertrokken met attestatie na Bellingwolda)
83. Eeke Warrentjes (o.)

De Oude en Nieuwe Polder
84. Jurjen Pieters (vertrokken na Oostvriesland met attestatie)
85. Ellerus Hellenius [en] (o.)
86. Epke Harms Renken Ehel. (met attestatie vertrokken na de N Schans den 24 Sept 97)
87. Reint Nannes [en] (o.)
88. Epke Jurjens Ehel. (o.)
89. Geert E. Bosscher (o.)
90. Melle Fekkes [en] (o.)
91. Anje Pieters Ehel.
92. Aaldrik Eilderts (o.)
93. Hero Karsjens [en] (o.)
94. Talje Fekkes (o.) Ehel.

Buiten het Kerspel wonend
95. Jan Cornelius in de Beerta (met attestatie vertrokken na de Beerta, (o.)


1792

Den 2 Maart Zijn naa voorafgaande belijdenisse des geloofs tot leden der gemeente aangenomen:
DE. Jan Wierts
-- Harm Renken
-- Kristjaan Onnes (vertrokken naar de Beerta in 1837)
-- Aise Ebes (vertrokken naar Bellingwolde)
-- Jan Haijes (vertrokken naar de Nieuw Schans)

Den 7 Maart is met attestatie van lidmaatschap van Groningen tot ons overgekomen:
DE. Ebbe Geerts zoon v. Geert Jacobs Zijlbewaerder (met attestatie vertrokken na de N Schans)


1794

Den 16 Maart Alhier beneffens de predikant J.H. Mensinga , met attestatie van lidmaatschap van Emmen uit de landschap Drente gekomen Ellegonda Dijk desselfs vrouw.

Den 9 Sept. Is met attestatie van lidmaatschap van de Meeden tot ons overgekomen: Aagtje Harms (met attestatie weder na de Meeden vertrokken den 27 April 1807)

1796

Den 20 Novemb. Is met attestatie van lidmaatschap van Bonda tot ons overgekomen:
Marieke Hindriks de Boer (weder vertrokken naar Embden den 31 April 1800 met attestatie)

1797

Den 28 Jan. Is met attestatie van Vriescheloo tot ons als lidmaat overgekomen:
Harm Harms Waterman (den 28 Nov. 98 met attestatie weder vertrokken naar het Hogeland)

1798

Den 2 Junij zijn na voorafgaande belijdenisse des geloofs tot leeden der Gemeente angenomen de E:
Pieter Ottes
Poppe Tjapkes en desselfs huisvrouw
Frouwe Heeres (o.)
Tijde Jans (o.)
Fenje Onnes (o.)
Evert Beerents (en 5 Junij 1802 met attestatie na Scheemder hamrik vertrokken)

1800

Den 29 October is met attestatie van Lidmaatschap van de Beerta tot ons overgekomen:
Jacob Harms knegt van J. Mensinga (weder vertrokken den 23 Junij 1802 na Winschoot)

1801

Den 9 April zijn alhier na voorafgaande belijdenisse der geloofs tot leeden deezer gemeente angenomen:
Rixte Emkes huisvr. van Hinderk Jans .
Hilke Tammes (met attestatie vertrokken na Midwolda 1801)

Naamen der Lidmaaten te Nieuwe Beerta

[1801]

Rixte Jans huisvrouw van Roelf Jacobs .

Rieweke G. Busscher (den 16 Febr. 1802 met attestatie vertrokken na Winschoot)

1802 den 20 Febr. met attestatie van lidmaatschap van de Beerta tot ons overgekomen:
Emme Botjes (o.) en Anje Haijes Ehel. woonagtig op de Nieuwe Polder (de laatste vertrokken naar de N.Schans 1835)

1803 den 24 Februarij zijn met attestatie van lidmaatschap van het Hogezand tot ons
overgekomen:
Pieter Geerts (o.) en Hilligje Lammerts Ehel. woonagtig op de oude Polder (Hilligje Lammerts met attestatie vertrokken na Scheemderhamrik den 23 December 1805)

1803 den 9 Octobr. is met attestatie van lidmaatschap van Woldendorp tot ons overgekomen:
Engel Entes thans huisvrouw van Jacob Tammes (o.)

1804 den 20 Novembr. is met attestatie van lidmaatschap van de Pruische Polder tot ons overgekomen:
Nomke Gramsbergen vrouw van Roelef Sinninge (den 1 maij 1814 derwaarts weder met attestatie vertrokken)

1804 van Bellingwolde met attestatie overgekomen:
Sijbolt Dethmers .

1805

Den 10 April zijn na voorafgaande belijdenisse des geloofs tot lidmaten der Gemeente angenomen navolgende personen:
Egge Aeijlts van Neermoor (den 3 Mart 1822 met attestatie van lidmaatschap na de Beerta vertrokken)
Hemme Rients van Wijmeer (met attestatie vertrokken naar Nieuwolda den 20 Junij 1805)
Wichert Harms Schortinghuis .
Engelke Jans van Bellingwolde (met attestatie vertrokken na Finsterwold den 9 Febr. 1806)
Rixte Roelfs (den 20 Decembr 1805 met attestatie na Winschoot vertrokken)
Frouke Harms (met attestatie na Finsterwold vertrokken den 25 Maij 1821)

Den 12 April zijn na voorafgaande belijdenisse des geloofs tot lidmaaten der gemeente angenoomen navolgende perzoonen:
Jan Suines
Hinderk Harms Groen (met attestatie na de Beerta vertrokken den 19 Februarij 1808)
Roelf Jans Sinninge (den 1 Maij 1814 met attestatie na de Landschapspolder vertrokken)
Hilje Duirts Huisvrouw van Sjabbe Harms (met attestatie vertrokken na de Oude Pekel den 7 Sept. 1811)
Truida Ellerius huisvrouw van Aalderik Eilderts
Anna Egberts huisvrouw van Harm Jans Haaken (met attestatie vertrokken na de N.Schans den 24 Maij 1818)
Tettje Nombdes huisvrouw van Harm Renken (o.)
Antje Jans huisvrouw van Seeben Tjarks (o.)
Anje Beerents huisvrouw van Tidde Suines (den 1 Maij 1806 met attestatie vertrokken na Spijk)
1805 Den 23 November zijn met attestatie van lidmaatschap van de Nieuwe Schans tot ons overgekomen:
Sijze Wiltens Schortinghuis [en]
Janna Reinderts Lutje Ehel.

1806 Naamen der Lidmaaten van de Nieuwe Beerta.

Den 7 Januarij is met attestatie van lidmaatschap van de Pruische Polder tot ons overgekomen:
Agatha Hopkes  vrouw van Eijldert A. Janssen (vertrokken naar Woldendorp 1847)

Den 4 April zijn op voorafgaande belijdenissse hunnes geloofs tot lidmaten deezer gemeente angenomen navolgende perzoonen:
Jacob Tammes (in Maij 1813 met attestatie na de Beerta vertrokken)
Anna Jans huisvr. van Garrelt Everts (o.)
Anje Jans huisvr. Doewe Harms (in Sept 1806 met attestatie vertrokken na Noordbroek)
Corneliske Rotgers huisvr. van Frerik Jans (in Maart 1807 met attestatie van lidmaatschap vertrokken naar Noortbroek) (Met attestatie wedergekomen, als ook haar man Freerk Jans Zijlker )

Den 28 Maij is met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen van Westerlee:
Coert Sijpkes .

Den 3 Maij [!] is met attestatie van lidmaatschap van Manslagt uit Oostvriesland tot ons overgekomen:
Teetje Habben (huisvrouw van Eijldert Nombdes , o.)

Den 13 Junij is met attestatie van lidmaatschap van Noordbroek tot ons overgekomen:
Aaltje Eltjes huisvrouwe van Jacob J. Mulder (o.)

1807

Den 16 Februarij is met attestatie van lidmaatschap van Rijsum uit Oostvriesland tot ons overgekomen:
Jan Arends Tjaden (met attestatie vertrokken na de Eexta den 15 April 1816)

Den 10 April zijn op belijdenisse haares geloofs tot lidmaaten der Gemeente angenomen:
Jans Stoffers (o.)
Mariea Andries Gramsbergen vrouw van Christiaan Onnes (o.)
Carsien Heeres

Den 12 Junij op belijdenisse haares geloofs tot lidmaat der gemeente angenomen:
Gepke Tammes (met attestatie vertrokken naar Midwolderhamrik den 20 December 1807)

Den 16 September van Suitbroek met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen:
Haijke Laurens (vertrokken naar Wagenborgen 1835)

1808

Den 11 April tot lidmaten op belijdenisse hunnes geloofs angenomen:
Frederik Tjapkes en Lucretia Onnes Ehel.
Tielke Harms huisvr. van Sijbolt W. Dethmers (den 1 Maij 1814 na Nieuwolda met attestatie vertrokken)
Trijnje Jans vrouw van Jan Poppes

1808 Naamen der lidmaaten van de Nieuwe Beerta

Den 14 April is met attestatie van lidmaatschap van de Langeakkerschans tot ons overgekomen:
Sibelt Willems Dethmers (den 1 Maij 1814 met attestatie na Nieuwolda vertrokken)

Den 1 Junij is met attestatie van lidmaatschap van Finsterwold tot ons overgekomen:
Harmannus Kramer (den 17 Maij 1812 met attestatie vertrokken na Midwolde)

Den 16 Maij is met attestatie van lidmaatschap van Finsterwold tot ons overgekomen:
Engelke Jans

Den 18 Septenb. is met attestatie van lidmaatschap van Bergen op Zoom tot ons overgekomen:
Joseph Schoenmaker (met attestatie vertrokken na Groningen den 8 van winterm. 1809)

Den 20 Novemb. is met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen van de Oude Pekel Aa:
de muldersche Aike Hinderks (in oktober 1815 met attestatie vertrokken na de Bovenpekel)

1810

Den 20 Februarij is met attestatie van lidmaatschap van de O. Beerta tot ons overgekomen:
Poppo Freerks

Den 3 April zijn op belijdenisse haares geloofs tot lidmaten angenomen navolgende perzonen:
Martha G. Busscher vrouw van Kornelius Jans
Wendel Poppes vrouw van Pieter Jurjens (vertrokken naar de N. Schans 1832)
Engel Jurjens vrouw van Derk Jans
Woltje H. Haaken vrouw van Karsien Heeres
Jantje Ebes vrouw van Jan Suines
Renske Kiers vrouw van Beno Harms
Janna Menses vrouw van Evert Jacobs

Den 16 April zijn na voorafgane belijdenisse hunnes geloofs tot lidmaten dezer gemeente angenomen:
Jacob Rijkes zoon van Rijkwert Jacobs (vertrokken naar de O. Beerta den 1 Sept. 1830)
Geert Stoffers
Jan Luikas
Trientje Remmers Dienstm. van Ida Jurjens
Aaltje Jacobs Dienstm. van Rikste Roemeling (in Aug 1812 met attestatie vertrokken na de Beerta)
Aaltje Harms dogter van Harm Okkes (vertrokken met attestatie na Bonda den 21 April 1819)

Naamen der Lidmaaten van de Nieuwe Beerta.

1811 Den 26 April zijn op belijdenisse hunnes geloofs tot lidmaaten deezer gemeente angenomen navolgende perzoonen:
Jan Poppes Aalderiks
Eildert Aalderiks Jansen (vertrokken naar Woldendorp 1841)
Beno Harms
Wubbelt Jans (vertrokken den 10 Febr. 1831 naar de N. Schans)
Hinderkte Ebes dogter van Ebo Eijses (den 20 September 1814 met attestatie na Bierum vertrokken)
Anje Harms vrouw van Poppo Freerks
Geertruit Jans vrouw van Derk Daniels
Corneliske Jurjens vrouw van Koert Sijpkes (o.)
Johannes Mensinga S. S. Th. Studiosus op S Lands Universiteit te Groningen (is met attestatie vertrokken den 30 April 1811 na Groningen)

1811 Den 12 April zijn van Noortbroek met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen:
Freerk Jans en Korneliske Rotgers Ehel.

Den 20 Maij is met attestatie van lidmaatschap van de Beerta  tot ons overgekomen:
Geert Jans Prijt arbeijder bij de oude dijk (o.)

1812 Den 6 Maij zijn op belijdenisse hunnes geloofs tot lidmaten deezer gemeente angenomen:
Ebel Klasens Ebels
Ida Klasens
Teelke Jans (met attestatie vertrokken na Bellingwolde den 27 Sept 1818)
Jan Jakobs Houwing

Den 30 april is met attestatie van lidmaatschap van Veendam tot ons is overgekomen:
Trijntje Hindriks Kemper (in 1814 met attestatie weder naar Veendam vertrokken)

 

Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.