LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Niekerk/Vliedorp

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Ledematen Niekerk/Vliedorp uit (onder meer) Retro Acta 305. Deels ingevoerd augustus 2004 MG, deels gecontroleerd en aangevuld juni-sep., dec. 2006 MG. Nagekeken voorjaar 2012 door Bert Schut.

Alles niet bold dient nagekeken te worden.

- Lijst circa 1651
- Lijst 1651
- Lijst 1653
- mutaties 1653 - 1689 
- acta 1655 - 1689
- Lijst 1690 (DTB Vierhuizen)
- Lijst 1690 geannoteerd
- Lijst 1692 en mutaties 1693-1711
- Lijst 1711
mutaties 1711 - 1753
mutaties 1753 - 1781
- mutaties 1781 - 1785
- lijst 1785 en mutaties 1786 - 1793 
- mutaties uit de Acta 1786 - 1793
- lijst 1793 en mutaties 1793 - 1810?
- mutaties 1810 - 1811

Toegang 124 inv. nr. 305

[ DTB Niekerk-Vliedorp, mogelijk 1651. Er staat geen originele datum op de eerste lijst van lidmaten. De lijst gaat vooraf in het heringebonden DTB aan een wel van datum voorziene lidmatenlijst Niekerk-Vliedorp 1651. Ooit heeft iemand "1651?" in de linker bovenhoek geschreven. De ongedateerde lijst bestaat uit 2 deel-lijsten, met kopje Niekerck en Vliedorp respectievelijk Houwerzijl. Tussen de ongedateerde en gedateerde lijst bestaat wat betreft de genoteerde personen een grote mate van overeenstemming. De gedateerde lijst uit 1651 geeft van sommige vrouwen het patroniem weer. De ongedateerde lijst daarentegen vermeldt de "beroepen", die op de gedateerde lijst ontbreken: Frerick Wever, resp. Jacob Cremer waar de gedateerde lijst van 1651 Frerick Garbrandts resp. Jacob vermeldt. De meeste personen in de ongedateerde lijst onder kopje Houwerzijl vinden we terug op de gedateerde lijst 1653 onder Vliedorp! De ongedateerde lijst vermeldt "Reiner Jacobs en Hiske", de lijst 1653 "Hijske Geerts wed ...". Waarschijnlijk is de ongedateerde lijst een eerste versie en opgemaakt in 1651. MG 11-08-2004 ]

Ledemaeten der kercken Niekerck en Vliedorp

Beno Jansen en Aike
Jacob Garbrandts en Annechien
Walle Eilkens en Annechien
Hinrick Jansen en Abeltien
Warner Mennes ende Froucke
Frerijck Garbrandts en Wibbe
Harmen Hinricks en Anne
Mr. Jurrien Schoelmr.
Claes Heres en Lijsebet
Frerick Wever en Barber
Richt Alies en Anne
Oude Nese Moer

Jacob Cremer en Hille
Geert Haijes en Geertien Moer
Jan Geerts en Aeltien

Houwersijl [mogelijk is hier bedoeld Vliedorp! Vergelijk lijst 1653]

Reiner Jacobs en Hiske
Hinrick Tonnis en Stine
Peter Jansen en Claeske
Harmen Sijbes en Lumme
Claes Jansen en Jantien
Sijcke Popkes en Nieltien
Rainck Julles en Aeltien
Jan Tietes wedman
Albert Tomes en Alijt
Claes Hardrick en Auke
Derck Neiskes

Warner Lubbers en Barber
Mr. Cornellijs Willems cuiper
Jan Tomas muller en Griete
Jantien de weduwe van Joest Sch[oe?...]
Hinrick Jannes en Marrechien
Temme backer en Foeckele
Duirt Wessels en Anne
Julle Rainck en Annechien
Saite[?] Wierts en Abele
Rijckel Peters en Beetie
Wesselus Rhodius Kungunda Joachimi


[Lidmaten lijst van Niekerk-Vliedorp. Vergelijk met voorgaande 1651-lijst, die waarschijnlijk een kladversie van deze lijst is]

Naemen der Ledematen der kercke Jesu Christi
tot Nijekerck ANNO 1651.

Bene Janssen en
Ailcke sijn huijsvrouw
Jacob Garbrandts en
Annighjen Heins sijn huijsvrouw
Walle Eijlckes en
Annighjen sijn huijsvrouw
Hindrick Janssen en (obiit anno 1653)
Abeltjen Eijsses sijn huijsvrouw
Warner Mennes en
Frouwke sijn huijsvrouw
Frerick Garbrandts en (obiit Anno 65)
Wibbe Janssen sijn huijsvrouw
Harmen Hindricks en
Anna sijn huisvrouw
Mr. Jurjen Willems
Claes Heeres en
Lijsabet Lammers sijn huijsvrouw
Frerick Janssen en
Barber Janssen sijn huijsvrouw
Richt Alljes en
Anna sijn huijsvrouw
Nese huijsvrouw van Harmen Jacobs
Jacob [Cremer] en
Hille sijn huijsvrouw

Geert Haijes en
Geertjen sijn huijsvrouw
Jan Geerts en
Aeltjen sijn huijsvrouw


[1653, Lidmaten lijst van Niekerk-Vliedorp. ]

Naemen der Ledemaeten der Gemeijnten Jesu Christi beijde
tot Niekerck ende Vliedorp gevonden int
jaer 1653, den 20 Julij.
[obiit = overleden, abiit = overleden of vertrokken, excessit = vertrokken]

Tot Niekerck

Bene Janssen en (obiit Ao 1658)
Ailke Peters sijn huijsvrouw (obiit Ao 1668 mense Junio)
Jacob Garbrandts en (obiit Anno 1657 menso Julio)
Annichjen Hijns sijn huijsvrouw (obiit Ao 1674 mense Aprili)
Walle Eilckes en (obiit Ao 1672 den 11 Januar)
Annichjen Klaessen sijn huijsvrouw (obiit Ao 1662 mense Julij)
Abeltjen Eijsses weduwe voor dien tijdt van wijlen Hindrick Jansen (obiit 1663)
Warner Mennes en (obiit Ao 1676 den 22 9bris)
Froucke sijn huijsvrouw (obiit Ao 1664 mense Martio)
Wibbe Jansen weduwe voor dien tijdt van wijlen Frerick Garbrandts (obiit)
Harmen Hindricks en (Excessit)
Anna sijn huijsvrouw (obiit Ao 1666)
Claes Heeres en (obiit Ao 1677 den 28 7br)
Lijsabeth Lammers sijn huijsvrouw (obiit Ao 1674 mense Aprili)
Frerick Janssen en
Barber Janssen sijn huijsvrouw (excessere [krulhaak: beide])
Richt Aljes en (obiit Ao 1678 den 25 10bris)
Anna sijn huijsvrouw (obiit Ao 1663 mense xbris)
Nese huijsvrouwe van Harmen Jacobs (obiit Ao 1658)
Jan Geerts en (obiit Ao 1657 mense Novembr)
Aeltjen Geerts sijn huijsvrouw (obiit Ao 1657 mense martio)
Mr. Jurjen Willems koster en schoel-Meester ter plaetse (Excessit)

Tot Vliedorp

Cornellis Willems (obiit Anno 1663 mense Januar)
Julle Raankx en (obiit Ao 1664 mense Aprili)
Annichjen Janssen sijn huijsvrouw (abijt cum testimonio et sedijt obiit 1678)
Duijrt Wessels en (obiit Ao 1664 mense Aprilis)
Anna Harmens sijn huijsvrouw (abijt cum testimonio)
Jan Tomes en (obiit 1660 mense August)
Greetjen Geerts sijn huijsvrouw (obiit Ao 1657 mense Septembr)
Rijckel Peters (obiit Ao 1660)
Altjen Sijbelts weduwe voor dien tijdt van wijlen Raanck Julles (obiit Ao 1669)
Sicke Popkes en (obiit Ao 1660)
Neeltjen Janssen sijn huijsvrouw (obiit Ao 1662)
Jantjen Janssen weduwe voor dien tijdt van wijlen Jost Berents
Jan Teetes (obiit mense Martio Ao 1663)
Claes Haddrickx en (obiit Ao 1662)
Sijeke Alberts sijn huijsvrouw (obiit Ao 1659)
Albert Tomes en (obiit 20 Maij Ao 1675)
Altjen Lippes sijn huijsvrouw (obiit Ao 1658)
Derrick Geerts (obiit Ao 1657)
Claes Janssen en (obiit Ao 1670 den 5 Junij)
Jantjen Helperichs sijn huijsvrouw (obiit Ao 1684 den 2 Maij)
Claeske Janssen huijsvrouw van Jan Peters (obiit Ao 1664 mense Junio)
Hindrick Tonnis en (obiit Ao 1665 mense 9bris)
Stijne sijn huijsvrouw (obiit Ao 1664 mense Aprilis)
Hijske Geerts weduwe voor dien tijdt van wijlen Reijner Jacobs (obiit Ao 1657)
Sjude Wiers (obiit Ao 1663 mense Julij)
Warner Lubbers en (obiit Ao 1657)
Barber sijn huijsvrouw (obiit Ao 1680)
Hindrick Jannis en (obiit Ao 1675)
Marichjen sijn huijsvrouw (obiit 1657)
Pietje Jansen weduwe voor die tijdt van wijlen Claes Siwerts (obiit) [dese is later in andere kleur inkt toegevoegd]

Temme Janssen en (obiit Ao 1671 29e Januarij)
Foockel Cornellijs sijn huijsvrouw (obiit Ao 1665 mense 9bris)
Harmen Sibes koster en schoelmeester ter plaetse en
Lummichjen sijn huijsvrouw (Erasere Ao 1658 [krul: slaat op beide])

Johannes Wilmannus pastoor
tot Niekerck en Vliedorp Maersanus
en
Geesjen Mees anders Wilmans
sijn huijsvrouw van Groningen


[pagina 5v]

Int selve jaer 1653 Dom. 20 p. Trin. sijn tot nieuwe ledematen der Gemeijnten voors. toegelaten, (in gebruijckt den h. Avondtmaels gehouden tot Niekerck):
Jan Eijsses en (obiit Ao 1666 30 Julij)
Remmerigh Hindricks sijn huijsvrouw tot Nijekerck (Excessitium testimonio en redijt denno excessit sine testimonio)
Melcher Melchers en (obiit Ao 1667 mense Aprilis)
Trijntjen Melchers sijn huijsvrouw met attestatie uijt Groningen, tot Vliedorp.

Anno 1654 Dom. Sexages. sijn toegelaten (tot de Gemeijnte in het gebruijck des h. Avontmaels gehouden tot Vliedorp):
Abraham Berents en (obiit Ao 1659)
Greetjen Derricks sijn huijsvrouw (van Niekerck) (excessit Ao 1662 cum testimonio)
Etjen Leuwes huijsvrouw van Mr. Jurjen Willems schoelmester tesamen tot Nijekerck (excessit)
Annichjen Sass huijsvrouw van Cornellis Willems (obiit 1 Maij 1675)
Teijte Sass weduwe voor dien tijdt van wijlen Peter (obiit Ao 1670)
Engel Popks huijsvrouw van Sass Sassens tesamen tot Vliedorp (op Houwersiel) (obiit Ao 1686 den 3 junij)

Int selve jaer Dom. Excandi sijn toegelaten tot ledematen d'Gemeijnte int gebruijck des h. Avontmaels gehouden tot Niekerck:
Lippe Mennes tot Niekerck (obiit Ao 1679 den 20 Febr.)
Aucke Lubberts tot Niekerck met attestatie van Leens (dochter van Lubbert tot Leens, excessit)
Brecht Jannes huijsvrouwe van Lippe Geerts (evasit)
Evert Eckes en (obiit Martio 1664)
Greete Lammers sijn huijsvrouwe tesamen tot Vliedorp (obiit Ao 1674 in 7ber)

Int selve jaer Dom. 15 p. Trin. sijn togelaten tot Ledematen der Gemeijnte en gebruijck des h. Avontmaels:
Eijsse Cornellis tot Niekerck (obiit den 13 Januar Ao 1655)
Oliger Janssen en (excessit)
Anna Geerts sijn huijsvrouw (excessit)
Reijn Tomes huijsvrouw van Derrick Geerts tesamen tot Vliedorp (excessit)

Int selve jaer Dom. s. Advent is toegelaten tot een Ledemaet Gemeijnte in het gebruijck des h. Avontmaels gehouden tot Niekerck:
Trijntjen Harmens tot Niekerck (dochter van Harmen Hindricks tot Niekerck) (excessit)

Anno 1655 Dom. Quinquages. sijn toegelaten tot de gemeijnte in het gebruijck des h. Avontmael gehouden tot Vliedorp:
Altjen Mennes dochter van Menne Harmens tot Niekerck (excessit)
Jan Hanssen en
Elie Eijsses sijn huijsvrouw tesamen tot Niekerck (obiit Ao 1680)

Int selve jaer Fer. 1 Pentecostusis toegelaeten tot een lademaet der Gemeijnte in het gebruijck der h. Avontmaels gehouden tot Niekerck:
Menne Janssen tot Niekerck (obiit cum testimonio)

Int selve jaer Dom. XII p. Trin. is toegelaten tot de Gemeijnte int gebruijck der h. Avontmaels gehouden tot Vliedorp:
Claes Eijsses sijnde kerckvoogt tot Nekerck

Int selve jaer Dom. II Adv. sijn toegelaten als Ledemaren der Gemeijnte tot het gebruijck der h. Avontmaels gehouden tot Niekerck:
Jan Obels en (excessit cum testimonio Ao 1665)
Aeltjen Helperichs sijn huijsvrouwe tot Hauwersiel (obiit Ao 1658)

Anno 1656 is het h. Avontmael gehouden tot Vliedorp Dom. Letare ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des gelooffs tot het gebruijck desselven toegelaten:
Trijntjen Abbaringh huijsvrouwe van Claes Eijsses tot Niekerck (obiit)
Coene Coenes tot Niekerck soone van Coene Coens (excessit)

Int selve jaer Dom. II p. Trin. is het h. Avontmael gehouden tot Niekerck ende nae voorgaende beproevinge der leren ende belijdenisse des Gelooffs tot het gebruijck desselven in de Gemeijnte Jesu Christi amgenomen:
Marrejen Claessen huijsvrouwe van Lippe Mennes tot Niekerck (obiit)
[volgende twee] beijde uijt Groningen met getuijchnisse ende met een bekende goede wandelinge
Greetjen Mees
Marejen Melchers (obiit 1657 mense 9br.)

Int selve jaer is het h. Avontmael gehouden Dom. XIV p. Trin. tot Vliedorp ende de Gemeijnte J.C. in ruste bevonden sijnde, is voor dien tijdt absent geweest Jan Geerts tot Niekerck, ende daerover ter rede gestelt.

Int selve jaer is het h. Avontmael gehouden Dom. IV Advent tot Niekerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des gelooffs tot het gebruijck desselven toegelaten:
Herman Couvers nieuws beroepen koster en schoelmr. tot Niekerck (excessit)

Anno 1657 is het h. Avontmael J.C. gehouden Dom. Liptare tot Vliedorp ende nae voorgaende beproevineg in Leer en Leven ende belijdenisse des Gelooffs tot het gebruijck desselven toegelaeten:
Cornellisje Janssen huijsvrouwe van Herman Couvers schoelmr. tot Niekerck (excessit)
Mede is voor dien tjdt absent bvonden Trijntjen Abbaringhe huijsvrouwe van Claes Eijsses tot Niekerck ende daervoor ter rede gestelt.

Int selve jaer is het h. Avontmael Jesu Christi gehouden tot Niekerck Dom. II p. Trin. ende nae voorgaende ondersoeckinge ende belijdenisse des Gelooffs tottet gebruijck desselven toegelaeten:
Tjado Gerlaci Tijaden studiosus tot Niekerck, soone van Gerlacus Tjaden (abiit cum testimonio)

Int selve jaer is het h. Avontmael wederom gehouden tot Vliedorp Dom. XIX p. Trin. ende voor dien tijdt absent bevonden [vlek]...e Janssen en sijn huijsvrouw tot, Lippe Mennes en sijn huijsvrouw tot Niekerck, [vlek]... Thomes tot Hauersiel ende sien daerover te rede gestelt.

Int selve jaer is het h. Avontmael Jesu Christi gehouden tot Niekerck Dom. p. Nat. Domini, ende voor dien tijdt als noch sich onthouden vant gebruijck desselven Harmen Sibes tot Hauwersiel en daerover verscheiden maelen te rede gestelt.

Anno 1658 is het h. Avontmael Jesu Christi gehouden tot Vliedorp Dom. Latare ende nae voorgaende beproevinge in leer en leven met belijdenisse des Christelicken Gelooffs tot het gebruijck desselven aengenomen:
Rijcke Beuckema en (obiit Ao 1658)
Scheltje Cornellis sijn huijsvrouw tot Niekerck (obiit Ao 1670 9 7bris)

Int selve jaer is het h. Avontmael Jesu Christi gehouden tot Niekerck Dom. 1 p. Trin. ende bevonden voor dien tijdt van't gebruijck desselven sich onthouden te hebben Claes Eijssens, Claes Heeres tot Niekerck, Jan Thomes, Sicke Popkes, Rijckel Peters met sijn huijsvrouw etc. van Hauwersiel tot Vliedorp dewelcke hierover sijn te rede gestelt.

Int selve jaer is het h. Avontmael onses heeren Jesu Christi gehouden tot Fliedorp Dom. XIV p. Trin. ende bevonden voor dien tijdt van't gebruijck desselven sich onthouden te hebben Claes Eijses, Claes Heeres tot Niekerck, Jan Thomes, Sicke Popkes, Melcher Melchers tot Hauwersiel en Fliedorp, dewelcke hierover sijn te rede gestelt. Mede is voor dien tijdt [..?..] om sich vant h. gebruijck te onthouden van wegen ergerlicke leven Brecht Jans tot Houersiel, ergenis pers[..?..] (naer Groningen vertrocken)

Int selve jaer is het Avontmael Jesu Christi gehouden tot Niekerck Dom. III Adv. ende nae vertoonde Attestatie van Mensingaweer ad usum h. communis mede toegelaten:
Wilem Janssen nieuws beroepen koster en schoelmr. tot Niekerck en Fliedorp
Met belijdenisse des reformeerden gelooffs ende beproevinge in leer ende leven sijn tot leden der Gemeijnte Jesu Christi aengenomen:
Lammert Claessen van Hauwersiel en (excessit)
Aegtjen Claessen sijn huijsvrouw (obiit Ao 1662 mense August.)
Elje Luels huijsvrouwe van Jan Claessen tot Hauwersiel in Fliedorp (excessit)

Anno 1659 is het Avontmael Jesu Christi gehouden tot Fliedorp Dom. Latare ende bevonden voor dien tijdt als noch vant' h. Gebruijck desselven sich onthouden te hebben Melcher Melchers, Sicke Popkes van Hauwersiel dewelcke hiervoer sijnde te rede gestelt. Mede is van wegen ergerlicke leven vant' gebruijck des h. Avontmael sich te onthouden affgemaent Jan Thomas, Jan Tetes tot Hauwersiel.

Eodem Anno is het h. Avontmael Jesu Christi gehouden tot Niekerck Dom. Trin. ende nae voorgaende beproevinge van leer en leven ad usum h. communionis mede toegelaeten ende voor een lijdmaet der Gemeijnte aengenomen:
Aefke Geerts huijsvrouw van Jan Obels tot Hauwersiel (obiit Ao 1663)

Int selve jaer Dom. XX p. Trin. is het h. Avontmael J.C. gehouden tot Fliedorp ende voor dien tijdt affwesende bevonden Melcher Melchers Sicke Popkes ende vant h. gebruijck desselven gesuspendeert gebleven Jan Thomas, Jan Tetes, Brecht Jannis.

Anno 1660 Dom. VI p. Epiph. is het h. Avontmael onser heeren J.Christi gehouden tot Niekerck ende voor dien tijdt affwesende gewest Trintjen Abbaringh, als mede gesuspendeert gebleven Jan Thomas, Jan Tetes, Brecht Jannes, Jantjen Janssen bij Hauwersiel.

Eodem anno Dom. V p. Pascha is het h. Avontmael onses heeren J.Christi gehouden tot Fliedorp ende nae vertoonde Attestatie van Groningen ad usum h. communionis toegelaten Tiddo Gerlaci Tjaden studiosus tot Niekerck (abiit cum testimonio)
Met belijdenisse des Reformeerden Gelooffs ende beproevinge in leer ende leven is mede tot een lidtmaet der Gemeijnte Jesu Christi aengenomen:
Aeltjen Annes huijsvrouw van Willem Johannis koster en schoelmr. (abijt cum testimonio Ao 1676)

Int selve jaer Dom. XIII p. Trin. is het h. Avontmael onses heeren J.C. gehouden tot Niekerck ende voor dien tijdt absent bevonden Aijlke Peters huijsvrouw van Garbrant Jacobs, als mede Remmerigh Hindricks huijsvrouw van Jan Eijsses zijnde hierover te rede gestelt. Mede sijn ock in suspense gebleven Hindrick Jannis ende Jantjen Jansen sijn huijsvrouw, Brecht Jannis beteringe hares kevens beloofft hebbende.

Int selve jaer Dom. III Adv. is het h. Avontmael onses heeren Jesu Christi gehouden tot Vledorp ende nae voorgaende ondersoeckinge ende belijdenisse des Gelooffs tot Littmaeten der Gemeijnte Christi aengenomen:
Jan Teeckes tot Hauwersiel en (abijt)
Renske Janssen sijn huijsvrouw (obiit Ao 1669 mense Januar)

Anno 1661 Dom. Reminise is het h. Avontmael J.C. gehouden toe Niekerck ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des Gelooffs ad usum s. coena als ledematen des Gemeijnte toegelaten:
Cornellis Simens tot Hauwersiel (obiit Ao 1661 mense Junio)
Tjaertjen Claessen sijn huijsvrouw (excessit cum testimonio)

Int selve jaer Fer. I. Pentecostis is het h. Avontmael J.C. gehouden tot Niekerck ende voor dien tijdt absent bevonden Cornellis Willems, Julle Raancks, Claes Janssen, Melcher Melchers tot Hauwersiel, sijnde hierover te rede gestelt.

Int selve jaer Dom. XII p. Trin. is het h. Avontmael onses heeren Jesu Christi gehouden tot Vliedorp, ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Gelooffs ad usum s. Coena als Ledematen der Gemeijnte aengenomen:
Jurjen Janssen tot Hauwersiel en (obiit Ao 1669 mense April)
Reijnuwe Claesen sijn huijsvrouw (abijt cum testimonio)
Anna Tonnis tot Niekerck dochter van Tonnes (abijt cum testimonio)

Int selve jaer Dom. II Adv. is het h, Avontmael onser h. J.C. gehouden tot Niekerck ende met kerckelicke attestatie van Esinge ad usum S. Coena geadmitteert:
Wieberigh Abels huijsvrouw van Peter Jacobs tot Niekerck (excessit)
Mede sijn voor dien tijdt absent bevonden Reijne Thomas, Anna Hermans huijsvrouw van Duert Wessels, Barber weduwe van Warner Ebberts, Temme Janssen sijnde hierover te rede gestelt.

Anno 1662 Dom. Latare is het h. Avontmael J.C. gehouden tot Vliedorp, ende nae voorgaende beproeving ende belijdenisse des Gelooffs ad usum S. Coena toegelaeten ende als Ledemaeten der Gemeijnte aengenomen:
Garbrandt Jacobs tot Niekerck
Trijne Janssen huijsvrouw van Albert Thomas tot Hauwersiel (obiit)

Int selve jaer Dom. II p. Trin. is het H. Avontmael onser h. J.C. gehouden tot Niekerck ende voor dien tijdt in suspensie gebleven Hindrick Jannis, Jan Teetes beijde tot Hauwersiel.

Int selve jaer Dom. XVIII p. Trin. is het h. Avontmael onser h. J.C. gehouden tot Fliedorp ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des gesloofs ad usum S, Coena als Lidtmaeten der Gemeijnte geadmitteert:
Wibbe Lammers tot Niekerck dochter van Lammert van Flachwedde (excessit)

Int selve jaer Dom. IV Adv. is het h. Avontmael onser h.J.C. gehouden tot Niekerck ende met attestatie van Groningen tot de Gemeijnte per usum S. coena gekomen:
Daniel Tepens studiosus tot Niekerck (excessit cum testimonio)

Anno 1663 Dom. Quadrages. is het h. Avontmael onser h.J.C. gehouden tot Fliedorp ende voor dien tijdt in suspensie gebleven Jan Teetes, Hindrick Jannis en Brecht Jannis tot Hauwersiel.

Fer. I Pentecost Anni ejusdem is het h. Avontmael onser h.J.C. gehouden tot Niekerck ende nae vertoonde Attestatie van Ulrum tot de Gemeijnte gekomen:
Rickert Hindricks en
sijn huijsvrouw Ide Cornelis tot Niekerck (Excessit [beide])

Dom. XIII p. Trin. in het selve jaer is het h. Avontmael onser heeren Jesu Christi gehouden tot Fliedorp ende voor dien tijdt in suspensie gebleven Jan Tetes, Brecht Jannis, Hindrick Jannis tot Hauwersiel, als mede absent bevonden Garbrandt Jacobs ende Ailke Peters sijn huijsvrouw sijnde daerover te rede gestelt.

Dom. II Adv. int selve jaer is het h. Avontmael onser h.J.C. gehouden tot Niekerck ende nae voorgaende Beproevinge en belijdenisse des Gelooffs ad usum S. Coena als lijdtmaet der Gemijnte J.C. geadmitteert:
Aeltjen Hessels huijsvrouw van Cornellis Lippes tot Hauwersiel (obiit)
Mede is voor dien tijdt absent bevonden Garbrandt Jacobs ende sijn huijsvrouw tot Niekerck ende Scheltje Cornellis huijsvrouw van Jan Reijners, Duert Wessels ende zijn huisvrouw Temme Janssen tot Hauwersiel, Maertjen Claessen huijsvrouw van Lippe Mennes tot Niekerck sijnde hierover te rede gestelt.

Anno 1664 Dom. Quadrages. is het h. Avontmael onses heeren J.C. gehouden tot Fliedorp ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Gelooffs als Lidtmaten der Gemeijnte in distributione S. Coena geadmitteert:
Derrick Simens soone van Simen
Cehiele ? Harmens dochter van Harmen beijde tot Hauwersiel (obiit)
Absenten: Claes Jacobs en sijn huijsvrouw, Jan Obels, en de huijsvrouw van Duert Wessels.

Fer. I Pentecost desselven jaere is het h. Avontmael onses h.J.C. gehouden tot Niekerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Gelooffs ad usum S. Coena als Lidtmaten der Gemeijnte aengenomen:
Cornelis Lippes tot Hauwersiel (abijt)
Jan Hindricks en (obiit Ao 1670 mense 9br)
Luijckjen Derricks tot Fliedorp
Jeremias Wilderfanck studiosus (excessit cum testimonio)
Grietjen Jacobs beijde tot Niekerck (excessit)
Met attestatie van Liens:
Attje Janssen tot Hauwersiel (obiit Ao 1683)
Anna Janssen tot Fliedorp (obiit Ao 1665)
NB. Brecht Jannis sich beklagende over haer voorgaende gegeven ergernisse en leetwesen harer sonden contesterende, hefft versocht met beloffte van hare beteringe de gemeijnschap in de Gemeijnte J.C. nae als voor, waerop sij van haer suspensie is geremitteert, ende met ons gecommuceert, ende Attestatie des versocht sijt, is de ontfangen, also sij naer Groningen vertrocken

Dom. XIV p. Trin. ejusdem anni is het h. Avontmael onses h. Jesu Christi gehouden tot Fleidorp ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Gelooffs per usum S. Coena als Lidtmaeten tot de Gemeijnte toegedane:
Peter Hiddes (obiit Ao 1671 27 Februar)
Ide Hindricks beijde tot Niekerck huijsvrouw van Claes Derricks
Met attestatie van Saxum:
Aucke Hindricks tot Hauwersiel
Abs: Warner Mennes, Claes Eijsses, Claes Heeres tot Niekerck, Claes Janssen en zijn huijsvrouw, Jan Teeckes, Tomas Janssen, Evert Eckes en zijn huijsvrouw etc. sullende hierover te rede gestelt worden.

Dom. III Adv. is het h. Avontmael gehouden tot Niekerk ende sijn nae belijdenisse des Gelooffs tot de Gemeijnte toegedaen:
Alle Jansen en (obiit Ao 1671 1e Martij)
Hille Peters sijn huijsvrouw tot Fliedorp (obiit)
Peter Garbrants tot Hauwersiel
Met attestatie van Leens:
Remmert Crins en (abijt)
Grietjen sijn huijsvrouw tot Hauwersijl (excessit)

Anno 1665 Dom. Latare is het h. Avontmael onser h.J.C. gehouden tot Fliedorp, ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des Gelooffs tot het gebruick des h. Avontmael als nieuwe Ledematen der Gemeijnte geadmitteert:
Claes Derricks tot Niekerck (obiit Ao 1680 den 27 Aug.)
Jan Thomas tot Fliedorp (excessit)
Martjen Scheltes huijsvrouw van Jan Harmens tot Hauwersiel (obiit Ao 1665)
NB: Sijn mede absent bevonden Melcher Melchers en sijn huijsvrouw, Remmerich Hindricks huijsvrouw van Jan Eijsses sijnde daerover te rede gestelt.

Dom. II. p. Trin, is het h. Avontmael onser h.J.Christi gehouden tot Niekerck, ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des Gelooffs tot het gebruick des h. Avontmaels als nieuwe Ledematen der Gemeijnte geadmitteert:
Peter Claessen en (abijt cum testimonio Ao 1676)
Anna Warners sijn huijsvrouw tot Fliedorp (obiit Ao 1674 den 4 Januar)
Met attestatie van Ulrum sijn tot de Gemeijnte gekomen:
Jacob Janssen en (obiit)
Eltjen Stijnts sijn huijsvrouw tot Fliedorp (excessit cum testimonio)
Met attestatie van Middewolder-Hammerick:
Jan Janssen tot Fliedorp (obiit Ao 1665 mense 7bris)
NB. Noch sijn absent bevonden Melcher Melchers, Remmerich Hindricks huijsvrouw van Jan Eijsses tot Niekerck, sullende hiervoor te rede gestelt worden, Peter Hiddes.

Dom. XVI p. Triniti is het h. Avontmael onses h.J.C. gehouden tot Fliedorp ende met Attestatie van Leens tot de Gemeijnte gekomen:
Anne Willems tot Niekerck (obiit Ao 1667 mense Martio)
NB. Noch is absent bevonden Melcher Melchers tot Hauwersiel, Warner Mennes sullen beijde hierover te rede gestelt worden.

Dom. II Adv. is het h. Avontmael onser heeren Jesu Christi gehouden tot Niekerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des gelooffs ad usum s. coena en tot Ledematen der Gemeijnte Jesu Christi aengenomen:
Greetjen Tonnis huijsvrouw van Claes Abels tot Hauwersiel.
Annetjen Busch tot Niekerck, dochter van Geele Busch tot Amsterdam (excessit)
Met Attestatie van Grijpskerck is tot de Gemeijnte gekomen:
Idje Claessen huijsvrouw van Jacob Luilofs tot Hauwersiel (excessit)
NB. Sijn mede absent bevonden Garbrant Jacobs met sijn huijsvrouw tot Niekerck, als mede Jan Teetes tot Fliedorp in suspensie gebleven, Evert Eckes met sijn huijsvrouw absent

Anno 1666 Dom. Quadrages, is het h. Avontmael onser heeren J.C. gehouden tot Fliedorp, ende nae voorgaende beproevinge ende Belijdenisse des Gelooffs tot het gebruijck des h. Avontmaels als Littmaten der Gemeijnte geadmitteert:
Peterke Remghes huijsvrouw van Walle Eijlkes tot Niekerck
Wibbe Willems huijsvrouw van Peter Hiddes tot Niekerck (obiit Ao 1674)
Petrus Wijchgel studiosus tot Niekerck (excessit cum testimonio)
NB. Noch sijn absent bevonden Garbrant Jacobs en sijn huijsvrouw tot Niekerck, Temme Janssen tot Fliedorp sullende hierover te rede gestelt worden.

Fer. I. Pentecost. is het h. Avontmael onses h.J.C. gehouden tot Niekerck, ende nae voorgaende Belijdenisse des Gelooffs en beloffte van beteringe des levens tot het gebruijck des h. Avontmaels als littmaet der Gemeijnte geadmitteert:
Jan Reijners tot Niekerck (obiit den 19 Augusti 1675)
Met attestatie van Esinge:
Greetjen Hindricks huijsvrouw van Ritse Janssen tot Hauwersiel (obiit Ao 1696 den 18 Aprilis).
Met attestatie van Leens is tot de Gemeijnte gekomen:
Martjen Kunnes dochter van Kunne tot Niekerck (excessit)

Dom. XIII p. Trin. is het h.Avontmael onses h.J.C. gehouden tot Nijkerck ende sijn voor dien tijdt absent bevonden Temme Jansen, Evert Eckes met sijn huijsvrouw, Jacob Janssen met sijn huijsvrouw sullende hierover te rede gestelt worden.

Dom. I. Adv. deselven jaers is het h.Avontmael onses h.J.C. gehouden tot Nijekerck ende met attestatie van Ulrum tot de Gemeijnte gekomen:
Jacob Reijnders tot Nijekerck (excessit cum testimonio)
Ende sijn absent bevonden Peter Hiddes en sijn huijsvrouw tot Hauwersiel, Jan Tetes blijvende in suspensie.

Anno 1667 Dom. Reminiseer is het h.Avontmael onser heeren J.C. gehouden tot Fliedorp ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des Gelooffs ad cummuniorem s. coena geadmitteert:
Lambertus Woelesius studiosus tot Nijekerck (excessit cum Testimonio)
Met attestatie van Ulrum sijn tot het gebruijck des h.Avontmaels toegelaten:
Daniel Pilon Chirurgijn aldaer
Met attestatie van Hoornhuijsen tot de Gemeijnte gekomen:
Geertjen Peters tot Nijekerck (obiit Ao. 1686 13 9bris inundationem occasi)

Do. II p. Trin is het h.Avontmael onses h.J.C. gehouden tot Nijekerck en nae voorgaende belijdenisse des Gelooffs ad s. Sijnapin geadmitteert:
Jacob Derricks tot Hauwersiel.
Met attestatie uijt Groningen tot de Gemeijnte gekomen:
Helena Balthasers Nurneij jonge dochter tot Nijekerck (abijt cum testimonio)

Dom. XVI is het h.Avontmael onses heeren Jesu Christi gehouden tot Nijekerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Gelooffs ad s. Sijnapin geadmitteert:
Sass Sasses tot Hauwersiel
Aeltjen Melles sijn huijsvrouw
Met vertoonde attestatie van Groningen is tot de Gemeijnte gekomen:
Petrus Mees studiosus tot Nijekerck (excessit cum testimonio)
Met attestatie van Grijpskerck:
Joannes Wassenbergh studiosus tot Nijekerck (excessit cum testimonio)
Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs en sijn huijsvrouw tot
Hauwersijl, Evert Eckes en sijn huijsvrouw tot Houwersijl, Peter Garbrants etc., sijnde hierover te rede gestelt
blijvende in suspensie Jan Tetes, Hindrick Jannis tot Hauwersijl.

Dom. III Adv. is het h.Avontmael onser heeren J.Christi gehouden tot Nijkerck
ende met attestatie van Bedum tot de Gemeijnte gekomen:
Rindert Reijnders tot Hauwersijl (obiit den 23 7bris Ao 1672)
Absenten sijn bevonden Garbrandt Jacobs en sijn huijsvrouw tot Nijkerck, Warner Mennes blijvende in suspensie, Jan Tetes tot Hauwersijl (obiit mense aprili 1668)

Anno 1668 Dom. Judica is het h. Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck, sijnde in suspensie gebleven Jan Tietes tot Hauwersijl.
Absenten sijn bevonden Claes Eijsses, Jan Reijners en sijn huijsvrouw tot Nijkerck, Aile Janssen en sijn huijsvrouw tot Fliedorp, sijnde hierover te rede gestelt.

Dom. III p. Trin. is het h.Avontmael onses h. Jesu Christi gehouden tot Nijkerck ende sijn absenten bevonden Jan Teeckes, Cornellis Lippes, Anna Harmens tot Hauwersijl, sijnde hierover te rede gestelt.

Dom. XVI p. Trin. is het h.Avontmael onses h.J.C. gehouden tot Fliedorp, ende sijn nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Gelooffs als Ledematen der Gemeijnte toegedaen:
Lubbetjen Peters huijsvrouw van Claes Eijsses (obiit Ao 1672 27 Jun.)
Willem Abels en
Jije Renjes sijn huijsvrouw tesamen tot Nijkerck (obiit Ao 1678)
Absenten sijn bevonden Jan Teeckes, Cornellis Lippes, Anna Hermans tot Hauwersijl, Ide Hindricks huijsvrouw van Claes Derricks tot Niekerck sijnde hierover te rede gestelt, Peter Hiddes.

Dom. III Adv. is het h.Avontmael onses Heeren Jesu Christi gehouden tot Nijkerck ende sijn nae voorgaende beproeving en belijdenisse des Gelooffs als Ledematen der Gemeijnte toegedaen:
Derrick Luitjens (abijt cum testimonio Ao 1673)
Ritse Janssen beijde tot Hauwersijl
Absenten sijn bevonden Cornellis Lippes, Anne Hermans tot Hauwersijl, Claes Derricks en Ide Hindriks sijn huijsvrouw, Peter Hiddes, sijnde daerover te rede gestelt

Anno 1669 Dom. Reminiscent is het h.Avontmael onser heeren J.C. gehouden tot Niekerck ende sijn absenten bevonden Ide Hindricks huijsvrouw van Claes Derricks, Peter Hiddes tot Hauwersijl, sijnde hierover te rede gestelt.

Dom. Trinit. is het h.Avontmael onses heeren J.C. gehouden tot Nijkerck, ende sijn nae voorgaende belijdenisse ende beproevinge des Gelooffs als Ledemaeten der Gemeijnte toegedaen:
Ruloff Jurjens tot Nijkerck (obiit 20 9bris Ao 1676)
Frouwke Lauwens (obiit eod. anno mense 10bris 1669)
Lammert Everts beijde tot Hauwersijl (obiit Ao 1684 mense majo)
Absenten sijn bevonden Claes Derricks en Ide Hindricks sijn huijsvrouw, Jan Teeckes Backer tot Hauwersijl, sijnde hierover te rede gestelt worden.

Dom. XIII p. Trin. is het Avontmael onses Heeren J.C. gehouden tot Fliedorp ende sijn absenten bevonden Cornellis Lippes en Greete Lammers van Hauwersijl, Ide Hindricks huijsvrouw van Claes Derricks tot Niekerck, hierover sijnde te rede gestelt.

Dom. II Adv. is het h.Avontmael onses Heeren J.C. gehouden tot Nijkerck, en is met attestatie van Hoornhuijsen tot de Gemeijnte gekomen:
Greetjen Melles dochter van Melle Hindricks tot Nijkerck (obiit)
Absenten sijn bevonden Cornellis Lippes, Jan Teecks backer, Peter Hiddes, Temmen Janssen, Greete Lammerts tot Hauwersijl, Ide Hindricks huijsvrouw van Claes Derricks tot Nijkerck, sijnde hierover te rede gestelt.

Anno 1670 Dom. Oculi is het h.Avontmael onses Heeren J.C. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des Gelooffs ad usum s. coena geadmitteert Anna Willems wed. van wijlen Lubbert Warners tot Hauwersijl (obiit Ao 1686 p. inundationem derani 13 9bris)
Absenten sijn bevonden Claes Derricks en sijn huijsvrouw tot Nijkerck, sijnde hierover te rede gestelt, Cornellis Lippes tot Hauwersijl.

Dom. II p. Trin. is het h.Avontmael onses Heeren Jesu C. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende Belijdenisse ende Beproevinge des Gelooffs ad usum s. coena geadmitteert en sijn der Gemeijnte toegedaen:
Willem Cornellis tot Hauwersijl soone van Cornellis Willems (obiit Ao 1680 21 Aprilis)
Albert Janssen en (obiit Ao 1671 mense majo)
Lubbe Hiddes sijn huijsvrouw
Hindrick Hillebrants en (obiit Ao 1684 den 1 8bris)
Anje Wolters sijn huijsvrouw
Greete Tjarcks dochter van Tjarck Janssen tesamen tot Nijkerck (obiit)
Absenten sijn bevonden Cornellis Lippes tot Hauwersijl en Warner Mennes, sijnde hierover te rede gestelt.

Dom. XIV p. Trin. is het h.Avontmael onser Heeren J.C. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende belijdenisse ende beproevinge des Gelooffs p. usum s. coena tot de Gemeijnte toegedaen:
Wiert Garbrants en (obiit Ao 1677)
Trijntjen Crijns sijn huijsvrouw tot Hauwersijl (obiit Ao 1670)
Jantjen Janssen dochter van Jan tot Nijkerck
Absenten sijn bevonden Claes Derricks tot Nijkerck, Temme Janssen, Albert Thomas tot Hauwersijl sijnde hierover te rede gestelt.

Dom. II Advent. is het h. Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Niekerck en absenten bevonden Peter Garbrants en Wiert Garbrants beijde tot Hauwersijl, sijnde hierover te rede gestelt.

Anno 1671 Dom. Quinquages. is het h.Avontmael onses Heeren J.C. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Gelooffs ad usum s. coena als Ledematen geadmitteert:
Geert Laurens en (obiit Ao 1675 den 4 januar)
Anje Derricks sijn huijsvrouw tot Hauwersijl
Absent is bevonden Sas Sasses tot Hauwersijl sijnde hierover te rede gestelt.

Dom. Exandi is het h.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck ende sijn tot de Gemeijnte gekomen met attestatie van Suijrdijck:
Albert Thomas tot Hauwersijl sijnde tevoren ock littmaet geweest (obiit)
Eijske Janssen jonge dochter tot Hauwersijl
Met attestatie van Baflo:
Jan Ottes en (excessit)
Cornelliske Roockes sijn huijsvrouw tot Hauwersijl (excessit)
Met attestatie van Oldehove:
Martjen Janssen jonge dochter tot Niekerck (abijt cum testimonio)

Dom. XII p. Trin. is het h.Avontmael onses h.J.C. gehouden tot Fliedorp en is nae vertoonde attestatie van Warffum tot de Gemeijnte gekomen en ad usum s. coena geadmitteert:
Anna Berents huisvrouw van Jan Lubberts tot Hauwersijl (abijt)
Absenten sijn bevonden Claes Eijsses en Lubbetjen Peters sijn huisvrouw, Claes Heeres en Lijsabeth Lammers sijn huisvrouw te samen tot Nijkerkck, sijnde hierover te rede gestelt.

Dom. II Adv. is het h.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des Gelooffs sijn tot de Gemeijnte toegedaen ende ad usum s. coena geadmitteert:
Frerick Peters tot Hauwersijl
Allert Peters tot Fliedorp
Met attestatie van Noordthorm:
Wiert Sjudes en
Aeltjen Cornellis sijn huijsvrouw tot Hauwersijl
Met attestatie van Groningen:
Anna Wessels jonge dochter tot Nijkerck (abijt cum testimonio)
Met attestatie van Garnwert:
Aeltjen Claessen jonge dochter tot Nijkerck (abijt cum testimonio)
Absens is bevonden Jan Ottens tot Hauwersijl sijnde hierover te rede gestelt, blijvende in suspensie Jan Teeckes tot Hauwersijl.

Anno 1672 Dom. Reminisc. is het h.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Fliedorp ende nae beproevinge en belijdenisse des Gelooffs per usum s. coena der Gemeijnte toegedaen:
Peter Derricks en (abijt cum testimonio)
Luijcke Richts sijn huisvrouw tot Fliedorp (obiit Ao 1673 mense majo)
Absenten sijn bevonden Garbrandt Jacobs tot Nijkerck, Cornellis Lippes tot Hauwersijl, Anna Berents huisvrouw van Jan Lubberts tot Hauwersijl, Cornelliske Roockes huisvrouwe van Jan Ottes tot Hauwersijl, sijnde hierover te rede gestelt.

Dom. II p. Trin. den 9 Junij is het h.Avontmael onses h.J.C. gehouden tot Niekerck ende nae beproevinge en belijdenisse des Gelooffs ad usum s. coena in de Gemeijnte geadmitteert:
Trijne Hiddes wed. van wijlen Lippe Classen tot Hauwersijl (obiit Ao 1680)
Absenten sijn bevonden Lammert Everts en Jantjen Janssen sijn huisvrouw, Allert Peters en Luijchjen Derricks sijn huisvrouw tot Fliedorp, Albert Thomas tot Hauwersijl, Garbrandt Jacobs tot Niekerck, sijnde hierover te rede gestelt.

Dom. XV p. Trin. den 15 7bris is het h.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Fliedorp.
Absenten sijn bevonden Garbrandt Jacobs tot Niekerck, blijvende in suspensie Jan Teeckes tot Hauwersijl.

Dom. II Adv. den 8 10bris is het h.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck, ende sijn tit den Gemeijnte gekomen:
Met Attestatie van Leens:
Cornellis Janssen en (obiit Ao 1682 den 18 febr.)
Tonniske Janssen sijn huisvrouw beijde tot Nijkerck (obiit Ao 1683 den 23 8br)
Met Attestatie van Groningen:
Marrejen Rottgers jonge dochter tot Niekerck (abijt cum testimonio)
Absenten sijn bevonden Wiert Sjudes en sijn huisvrouw, Jan Ottens, Derrick Luitjens, Greetjen Hindrick huisvrouw van Ritse Jansen tesamen tot Hauwersijl, sijnde hierover re rede gestelt. Noch is Warner Mennes tot Niekerck en Jan Teeckes tot hauwersijl in suspensie gebleven.

Anno 1673 is het h.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Niekerck Dom. Oculi den 2 Martij ende is van groningen tot d' Gemeijnte gekomen:
Willem Willems tot Hauwersijl
Absenten sijn bevonden Wiert Sjudes en sijn huisvrouw, Jan Ottens en sijn huisvrouw, Derrick Luitjens en sijn huisvrouw, Peter Garbrants, Wiert Garbrants, Lammert Everts, Greetjen d' huisvrouw van Ritse Janssen tsamen tot Hauwersijl, sijnde hierover beneffens Garbrant Jacobs tot Niekerck te rede gestelt, blijvende in suspensie Jan Teeckes tot Hauwerzijl.

Dom. II p. Trin. den 8 Junij is het h.Avontmael onses Heeren J.C. gehouden tot Niekerck en sijn tot de Gemeijnte gekomen met attestatie van Ulrum:
Jan Janssen en (obiit Ao 1683 den 15 8br)
Ebel Reners sijn huisvrouw beijde tot Niekerck
Van Vierhuisen met attestatie:
Lijsabeth Claessen huisvrouw van Claes Eijsses tot Niekerck (obiit Ao 1676 1 7br )
Absenten sijn bevonden Wiert Sjudes en sijn huisvrouw, Jan Ottens en sijn huisvrouw, Peter Garbrandts en sijn huisvrouw, Wiert Garbrandts, blijvende in suspensie Jan Teeckes tot Hauwersijl, Garbrandt Jacobs tot Niekerck, sijnde daerover te rede gestelt.

Dom. XVI p. Trin. den 14 7bris is het h.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck sijnde absenten bevonden Wiert Garbrants, d' huisvrouw van Wiert Sjudes tot Hauwersijl, noch d' huisvrouw van Jan Teeckes Backer, blijvende hij in suspensie, d' huisvrouw van Jan Ottens en van Jan Lubberts, Garbrandt Jacobs tot Nijkerck sijnde hierover te rede gestelt.

Dom. II Adv. den 7 10bris is het H.Avontmael onses Heeren Jesu Christi gehouden tot Nijkerck ende sijn tot de Gemeijnte gekomen met attestatie van Groningen:
Harmen Lolingh en (excessit)
Isabelle Potters sijn huisbrouw tot Hauwersijl (excessit)
Absenten sijn bevonden Peter Garbrandts en Gele Harmens sijn huisvrouw, Jacob Derricks tot Hauwersijl, Claes Derrick en Ide Hindricks sijn huisvrouw, Warner Mennes tot Nijkerck, sijnde hierover te rede gestelt.
Blijvende in suspensie Jan Teeckes tot Hauwersijl en Remmerich Hindricks tot Nijkerck.

Anno 1674 is het h.Avontmael onses Heeren J.C. gehouden tot Nijkerck Dom. Reminiscere den 15 Martij, sijnde absenten bevonden Willem Wiltens tot Hauwersijl, Warner Mennes, Claes Derricks en Ide Hindricks sijn huivrouw, sijnde hierover te rede gestelt. Blijvende in suspensie Jan Teekes tot Hauwersijl en Remmericch Hindricks tot Nijkerck en Garbrandt Jacobs mede tot Nijkerck.

Fer I Pentecostes den 7 junij is het H.Avontmael onses H. Jesu Christi gehouden tot Nijkerck sijnde absent bevonden Willem Wiltens tot Hauwersijl, Claes Derricks en Ide Hindricks sijn huisvrouw tot Nijkerck, sijn hierover te rede gestelt. Ende is Jan Reeckes in sijn suspensie vertrocken nae een ander plaetse sonder getuigenisse, sijnde Garbrant Jacobs van sijn suspensie relaxeert en nae voorgaende betuiginge van berouw over te vooren gegeven ergernisse en belofte van onberispelicke wandelinge als een boetveerdigh littmaet van Christi Gemeijnte tot het gebruick des H.Avontmaels toegelaeten.

Dom. XII p. Trin. den 6 7bris is het h.Avontmael onses H.J.Chri. gehouden tot Nijkerck ende sijn nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des geloofs per usum s. coenae tot de Gemeijnte toegedaen:
Rippert Doockes tot Nijkerck (obiit Ao 1675 den 12 9bris)
Greetje Janssen huisvrouw van Peter Derricks tot Fliedorp (Abijt cum testimonio)
Met attestatie van Leens:
Talle Harmens jonge dochter tot Nijkerck (abijt cum testimonio)
met attestatie van Groningen:
Anne Janssen wed. van wijlen Derrick Luitjens, sijnde tevoren littmaet (obiit)
Absenten sijn bevonden Peter Derricks tot Fliedorp, Willem Wiltens, Wiert Sjudes tot Hauwersiel, Claes Derricks en Ide Hindricks sijn huisvrouw tot Nijkerck, sijnde hierover te rede gestelt.

Dom. II Adv. den 6 10bris is het h.Avontmael onses Heeren Jesu Christi gehouden tot Nijkerck ende is nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des geloofs per usum s. coena der Gemeijnte toegedaen:
Mije Claessen dochter van Claes Heres tot Nijkerck (abijt cum testimonio)
Absenten sijn bevonden Wiert Sjudes en sijn huisvrouw, Jantje Helprichs wed. van Claes Janssen tot Hauwersijl, Claes Derricks en sijn huisvrouw tot Nijkerck, sijnde hierover te rede gestelt.

Anno 1675 is het H.Avontmael onses Heeren Jesu Christi gehouden tot Nijkerck Dom. Oculi den 7 Martij ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Geloofs per usum s. coena tot de Gemeijnte toegedaen:
Hindrick Janssen en
Hilje Jeltes sijn huisvrouw tot Hauwersijl
Here Claessen tot Nijkerck (obiit Ao 1683 den 24 10bris)
Jannis Derricks en
Aefke Reijnts sijn huisvrouw tot Hauwersijl
Jan Berents en
Aefke Jannes sijn huisvrouw tot Hauwersijl ([beide] abiere cum testimonio)
Geert Jacobs tot Hauwersijl (obiit Ao 1679 den 25 martij)
Jan Wessels koster en schoolmr. deser Gemeijnte tot Hauwersijl
Absenten sijn bevonden Claes Derricks en sijn huisvrouw tot Nijkerck, sijnde dieswegen te rede gestelt.

Den 13 junij Dom. II p. Trin. is het H.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des Geloofs per usum s. coenae der Gemeijnte toegedaen:
Geert Claessen en (obiit Ao 1686 den 20 8bris aquis submersis)
Trijnje Oetses sijn huisvrouw tot Hauwersijl
Geeske Janssen jonge dochter tot Nijkerck
Absenten sijn bevonden Claes Derricks en Ide Hindricks sijn huisvrouw tot Nijkerck en sijn dieswegen te rede gestelt.

Den 1 7bris Dom. XIV p. Trin. is het h.Avontmael onses heeren Jesu Christi gehouden tot Fliedorp ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des geloofs per usum s. coenae der Gemeijnte toegedaen:
Geert Jansen en
Martjen Peters sijn huisvrouw tot Nijkerck
Absenten sijn bevonden Claes Heres, Warner Mennes tot Nijkerck, Sasse Sassens tot Hauwersijl, sijnde hierover te rede gestelt.

Den 1 10bris Dom. II Adv. is het h.Avontmael onses Heeren Jesu Christi gehouden tot Nijkerck, sijnde absent bevonden Claes Eijsses tot Nijkerck, Ritse Janssen tot Hauwersijl en sijn dieswegen te rede gestelt, blijvende in suspensie Willem Wiltens tot Hauwersijl tot dat beteringe sijns levens sal bewijsen.

Anno 1676 den 1 Martij Dom. Latare is het H.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Fliedorp, ende sijn voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Geloofs ad usum s. coena geadmitteert ende der Gemeijnte toegedaen:
Crijn Siwerts tot Hauwersijl (obiit Ao 1681, mense martio)
Wibbe Hindricks (abijt cum testimonio)
Martjen Abrahams beijde jonge dochters tot Nijkerck (evasit)
Met attestatie van Ulrum:
Aeltjen Meijnerts huisvrouw van Claes Harmens tot Hauwersijl (abijt)
Absenten sijn bevonden Peter Garbrants en Ritse Janssen beijde tot Hauwersijl, blijvende in suspensie Willem Wiltens tot Hauwersijl tot dat beteringe sijns levens sal bewijsen, also nu over 3/4 jaers in continuele verachtinge van Godts woordt gepersisteert heft.

Dom. III p. Trin. den 11 Junij is het h.Avontmael onses Heeren J.C. gehouden tot Nijkerck ende is nar voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Geloofs ad usum s. coenae geadmitteert, en den Gemeijnte toegedaen:
Ludovicus Wijchgel studiosus tot Nijkerck (abijt cum testimonio)
Met attestatie van Vierhuisen:
Focke Lamberts tot Nijkerck (obiit Ao 1679)
Met attestatie van Feerwert:
Foske Jostens tot Hauwersijl (abiit cum testimonio)
Blijvende wegen continuele verachtinge van Gotts woort en weijgeringe van submissie onder de kercklicke tucht Willem Wiltens tot Hauwersijl gesuspendeert, sulle Ritse Jansen van wegen absentie te rede gestelt worden.

Dom. XV p. Trin. Ao 1676 den 3 7bris is het h.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck ende sijn nae beproevinge en belijdenisse des Geloofs per usum s.coena der Gemeijnte toegedaen:
Claes Harmens tot Hauwersijl (obiit Ao 1680 den 15 maij)
Aeltjen Everts huisvrouw van Albert Goris tot Hauwersijl
Absenten sijn bevonden Ebel Reeners de huisvrouw van Jan Janssen, Warner Mennes, Garbrant Jacobs, Remmerigh Hindricks, Geert Janssen tesaemen tot Nijkerck, Ritse Janssen tot Hauwersijl, sijnde hierover te rede gestelt.

Dom. I Adv. den 3 10bris is het h.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des geloofs sijn ad usum s.coena geadmitteert ende der Gemeijnte toegedaen:
Trijntjen Derricks jonge dochter van Derrick (abijt cum testimon.)
Hindrickjen Claessen jonge dochter van Claes Janssen beijde tot Hauwersijl (abijt cum testimonio).
Met attestatie van Vierhuisen sijn tot de Gemeijnte gekomen:
Claes Reijnjes en
Diewerke Gerrijts sijn huisvrouw tot Nijkerck (obiit Ao 1680)
Absenten sijn bevonden Ritse Janssen tot Hauwersijl, Claes Derricks en Ide Hindricks sijn huisvrouw tot Nijkerck sijnde hierover te rede gestelt.

Anno 1677 den 4 martij Dom. Quadrages. is het h.Avontmael onses H.Jesu Christi gehouden tot Fliedorp ende is nae beprovinge en belijdenisse des geloofs per usum s.coena der Gemeijnte toegedaen:
Jantjen Sjudes huisvrouw van Hindrick Janssen tot Hauwersijl
Absenten sijn bevonden Geert Janssen, Claes Derricks en Ide Hindricks sijn huisvrouw tot Nijkerck sijnde hierover te rede gestelt.

Fer. I Pentecostes den 3 junij is het H.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck ende sijn nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des geloofs der Gemeijnte toegedaen per usum s.coena:
Reijner Janssen en (abiere cum testimonio)
Anneke Peters sijn huisvrouw tot Hauwersijl
Petrus Wilman pastoris filius in Nijkerck (abijt cim testimonio)
Met attestatie van Ulrum is tot de Gemeijnte gekomen:
Rixte Janssen jonge dochter tot Nijkerck (abijt)
Absenten sijn bevonden Claes Derricks tot Nijkerck, Geert Jacobs tot Hauwersijl, zijnde hierover te rede gestelt.

Anno 1677 den 2 7bris Dom. XII p. Trin. is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Fliedorp, sijnde absent bevonden Claes Derricks, Geert Jans, Ebel Reeners huisvrouw van Jan Janssen tot Nijkerck, sijnde daerover te rede gestelt.

Dom. I Adv. den 2 10bris is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck sijnde absenten bevonden Claes Derricks en Ebel Reeners huisvrouw van Jan Janssen tot Nijkerck, Hilje de wed. van wijlen Alle Janssen, Aeltjen Cornellis huisvrouw van Wiert Sjudes tot Hauwersijl en Vliedorp, sijnde hierover te rede gestelt.

Anno 1678 Dom. Letare den 10 martij is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Vliedorp ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des geloofs door 't gebruick des avontmaels der Gemeijnte toegedaen:
Beerte Melchers dochter van Melcher Melchers tot Hauwersijl (abijt cum testimonio)
Absenten sijn bevonden Claes Derricks, Claes Renjes en sijn huisvrouw, Hindrick Hillebrants, Remmerigh Hindricks wed. van wijlen Ipe Jariges, Ebel Reeners huisvrouw van Jan Janssen tesaemen tot Nijkerck, Aefke Jannis huisvrouw van Jan Berents, Jantjen Sjudes huisvrouw van Hindrick Janssen tot Hauwersijl sijnde hierover te rede gestelt.

Anno 1678 den 9 junij Dom. II p. Trin. is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des Geloofs der Gemeijnte toegedaen:
Riencke Sijtses huisvrouw van Claes Eijsses tot Nijkerck (obiit den 14 Aug. 1678)
Willemtjen Willems huisvrouw van Willem Wiltens tot Hauwersijl.
Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs tot Nijkerck, Reijner Janssen, Jan Berents, Wiert Sjudes en sijn huisvrouw tot Hauwersijl, sijnde hierover te rede gestelt.

Den 15 7bris Dom. XVI p. Trin. is het H.avontmael gehouden tot Fliedorp ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des geloofs der Gemeijnte in usu s.coena toegedaen:
Bebbe Wildricks en
Meijntje Rijpkes sijn huisvrouw tot Nijkerck
Met gebleken getuichnisse van Meurs [is Moers in Duitsland] is tot de Gemeijnte gekomen:
Theodorus Wilman S.Ministerij Candidatus tot Nijkerck (abijt in testimonio)
Absenten sijn bevonden Jan Janssen en sijn huisvrouw tot Nijkerck, Focko Lamberts tot Nijkerck, Trijntjen de huisvrouw van Frerick Peters, Anje de wed. van Derrick Luitjens tot Hauwersijl

Anno 1678 den 8 10bris Dom. II Adv. is het h.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des geloofs der Gemeijnte p. usum s.coena toegedaen:
Martjen Hindricks jonge dochter tot Fliedorp
Gerhardus Houttuin Studiosus tot Nijkerck (abijt cum testimonio)
Met attestatie van Vierhuisen:
Foske Josten wed. van Isebrant Janssen tot Nijkerck (obiit Ao 1679)
Absenten sijn bevonden Remerigh Hindricks wed. van Ipe Jariges tot Nijkerck, Willem Wiltens tot Hauwersijl, Aefke Geerts huisvrouw van Jan Berents tot Hauwersijl.

Anno 1679 den 2 martij Dom. Quinquages. is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Fliedorp ende nae voorgaende belijdenisse ende beproevinge des Geloofs p. usum s.coena der Gemeijnte toegedaen:
Harmen Claessen tot Fliedorp
Greetjen Janssen huisvrouw van Claes Eijsses tot Nijkerck
Jacobjen Janssen jonge dochter tot Nijkerck (abijt cum test.)
Absenten sijn bevonden Sasse Sassens sullende hierover te rede gestelt worden, Geert Jacobs beijde tot Hauwersijl.

Anno 1679 den 1 junij Dom. VI p. Pascha is het h.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Geloofs der Gemeijnte toegedaen:
Bauwjen Garbrandts tot Nijkerck
Absenten sijn bevonden Claes Derricks, Jan Janssen tot Nijkerck, Aeltjen de huisvrouw van Wiert Sjudes, Jantjen d'huisvrouw van Lammert Everts tot Hauwersijl, sijnde daerover te rede gestelt.

Den 7 7bris 1679 Dom. XII p. Trin. is het H.avontmael onses heeren J.C. gehouden tot Vliedorp ende sijn absenten bevonden Sasse Sassens tot Hauwersijl Claes Derricks, en Jan Janssen tot Nijkerck, sijnde hierover te rede gestelt.

Den 14 10bris currentis anni is het h.avontmael onses Heeren Jesu Christi gehouden tot Nijkerck.
Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs tot Nijkerck, Ritse Janssen tot Hauwersijl, sullende daerover te rede gestelt worden.

Anno 1680 den 14 martij Dom. Oculi is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Vliedorp, ende sijn absenten bevonden Jan Janssen en Remmerigh Hindricks tot Nijkerck.
Edoch Jantjen Sjudes tot dato van haer ergerlicke conportementen sich niet gebetert hebbende, is haere suspensie (waer van in actis consistorialibus in dato den 12 10bris 1679) gecontinueert.

Dom. Trin. den 6 junij is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck, sijnde absenten bevonden Harmen Claessen ende Hilje Costers sijn huisvrouw.
Edoch nae beproevinge en belijdenisse des Geloofs door 't gebruick des H.avontmaels der Gemeijnte toegedaen:
Margareta Elisabeth Wilmans pastoris filia
Blijvende Jantjen Sjudes in suspensie als boven.

Dom. XIII p. Trin. den 5 7bris is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Vliedorp, ende absent bevonden Jan Janssen tot Nijkerck, blijvende Jantjen in suspensie als vooren.

Anno 1680 den 19 10bris Dom. IV Adv. is het h.avontmael onses Heeren J.C. gehouden tot Nijkerck.
Ende sijn absenten bevonden Jan Janssen en sijn huisvrouw Remmerigh Hindricks tot Nijkerck, Willem Abels en sijn huisvrouw tot Vliedorp, sijnde daerover te rede gestelt.

Ao. 1681 den 13 martij Dom. Laetare is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Vliedorp ende sijn tot de Gemeijnte gekomen met attestatie van Groningen:
Hilletjen Wessels tot Hauwersijl jonge dochter van Wessel Eijlers tot Wede (abijt cum testimonio)
Met attestatie van Warffhuisen:
Anje Eijbers wed. wijlen Lippe Derricks, edoch niet gecompareert (obiit mense martio Ao 1681)
Absenten sijn bevonden Jan Jansen en sijn huisvr., Geert Janssen tot Nijkerck, Lammert Everts, Willem Wiltens, Jantjen Sjudes tot Hauwersijl, sijnde dieswegen te rede gestelt.

Dom. I p. Trin. den 5 junij is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck, ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des geloofs per usum s.coena der Gemeijnte toegedaen:
Hindrick Janssen
Tee Siwers (abijt cum testimonio 1682 den 2 7br.), beijde tot Hauwersijl.
Met attestatie van Groningen is tot de Gemeijnte gekomen:
Franciscus Gomarus Studiosus tot Nijkerck (abijt)
Absenten sijn bevonden Jan Berens en Aefke sijn huisvrouw tot Hauwersijl, sijnde hierover te rede gestelt.

Dom. XV p. Trin. den 11 7bris 1681 is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Vliedorp, ende nae beproevinge ende belijdenisse des geloofs met toelatinge tot des Heeren H.avontmael der Gemeijnte toegedaen:
Ebeltjen Alles dochter wijlen Alle Janssen tot Vliedorp
Absenten sijn bevonden Lammert Everts en sijn huisvrouw, Anna Harmens wed. wijlen Duijrt Wessels tot Hauwersijl, Ide Hindricks wed. wijlen Claes Derricks en Jan Janssen tot Nijkerck, sullen dies wegen te rede gestelt worden.

Dom. IV p. Adv. den 18 10bris is het H.avontmael gehouden tot Nijkerck.
Absenten sijn bevonden Ide Hindricks huisvrouw van Peter Claesen, Remmerigh Hindricks wed. wijlen Jan Jariges, Jan Janssen en sijn huisvrouw tot Nijkerck, Willem Willems en sijn huisvrouw tot Hauwersijl, sullende hierover te rede gestelt worden.

Ao. 1682 den 12 martij Dom. Reminiscere is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse toegedaen:
Peije Gerrijdts huisvrouw van Claes Renjes tot Nijkerck
Jan Onnes soone van Onne Kuijper
Sasse Cornellis soone van Cornellis Willems beijde tot Hauwersijl
Absenten sijn bevonden Willem Abels, Jan Janssen tot Nijkerck, die dieswegen sijn te rede gestelt.

Den 4 junij Fer. I. Pentecostes is het h.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Niekerck ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des geloofs der Gemeijnte toegedaen:
Dewer Jacobs dochter van Jacob Schipper tot Niekerck (abijt cum testimonio)
Met attestatie van Ulrum:
Siberigh Simens huisvrouw van Jan Hindricks tot Niekerck
Blijvende Remmerigh Hindricks als noch van het H.avontmael gesuspendeert.

A. 1682 den 10 7bris Dom. XIII p. Trin. sijn nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des geloofs der Gemeijnte toegedaen:
Martjen Jacobs jonge dochter tot Vliedorp
Peter Lubberts soone van Lubbert Peters (abijt cum testimon.)
Geeske Peters jonge dochter beijde tot Nijkerck
Absenten sijn bevonden Wiert Sjudes en Aeltjen sijn huisvrouw tot Hauwersijl, Ide Hindricks huisvrouw van Peter Claessen tot Nijkerck, sullende daerover te rede gestelt worden.
Blijvende Remmerigh Hindricks als noch wegen continuatie van haer ergerlicke leven gesuspendeert.

Dom I Adv. den 3 10bris is nae voorgaende Christelicken doop op den dagh der voorbereijdinge en belijdenisse des gelofs der Gemeijnte toegedaen:
Hindrick Simens tot Vliedorp
Absenten sijn bevonden Jan Janssen en Geert Janssen beijde tot Nijkerck, Ritse Janssen tot Hauwersijk, sijnde hierover te rede gestelt. 
Blijvende Remmerigh Hindricks als noch wegen continuatie hares ergerlicken levens gesuspendeert.

Anno 1683 den 11 martij Dom. Oculi is het H.avontmael gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Geloofs door 't gebruick des H.avontmael der Gemeijnte toegedaen:
Martjen Roelofs huisvrouw van Garbrant Jacobs tot Nijkerck
Geertjen Willems nae dat tevoren gedoopt was, dochter van Willem Peters tot Nijkerck
Anna Tjarks wed. van Jacob Renjes tot Hauwersijl
Fookel Duirts dochter van Duirt Wessels tot Hauwersijl
Met attestatie van 't Hoge Zant
Jeltjen Zircks huisvrouw van Claes Janssen tot Hauwersijl (abijt cum testimonio)
(NB) Jan Hindricks tot Nijkerck is nae belijdenisse des geloofs tot een Littmaet aengenomen, ende sijn naem der Gemeijnte in sijn presentie neffens de andere voorgedragen, edoch door tuschen komende sieckte absent gebleven.
Absent is bevonden Jan Janssen tot Nijkerck die om de swackheit sijns hoofts is geexcuseert. Blijvende Remmerigh Hindricks als noch van wegen de continuatie hares ergerlicken en onboetveerdigen levens gesuspendeert.
NB: Jan Hindricks voorn. is op de naestvolgende tijdt den 20 junij anni ejusdem tot het gebruick des H.avontmaels getreden en toegelaeten (obiit den 23 8br. ejudem anni).

Ao. 1683 den 10 junij Dom. II p. Trin. is het h.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge en onderwijsinge in de Leere des geloofs der Gemeijnte toegedaen:
Remmert Haijkes tot Hauwersijl
Jan Alles soone van Alle Janssen tot Nijkerck (obiit 7 9bris anni ejusdem)
Sijnde Remmerigh Hindricks tot Nijkerck van wegen de continuatie haer ergerlicke leven in haer suspensie gebleven.

Dom. XIV p. Trin. den 9 7bris is het H.avontmael onses Heeren J.C. gehouden tot Nijkerck ende sijn nae voorgaende catechisatie en beproevinge van de Kennisse des geloofs der gemeijnte toegedaen p. usum s.coena:
Harmen Jansen tot Hauwersijl
Helperich Claessen tot Hauwersijl (obiit Ao 1686 den 20 8bris, aquis submersus)
Met attestatie van Middewolde:
Aeltjen Annes wed, wijlen Peter Claessen tot Hauwersijl (obiit Ao 1686 p. inundationem occasi 13 9bris)
Absenten sijn bevonden Claes Renjes en sijn huisvrouw, Ide Hindricks tot Nijkerck, Wiert Sjudes tot Hauwersijl, die daerover verstaen sijn, blijvende Remmerigh Hindricks tot Nijkerck in suspensie door continuatie van ergerlick leven.

Ao. 1683 den 2 10bris Dom. I Adv. is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck, ende met vertoonde attestatie van Groningen tot de Gemeijnte gekomen:
Beertjen Melchers tot hauwersijl (abijt cum testimonio)
Remmerigh Hindricks tot Nijkerck en Jantjen Sjudes tot Hauwersijl sijn wegen continuatie van haer ergerlicke leven in suspensie gebleven.
Absent is gewest Ebel Reeners wed. wijlen Jan Janssen tot Nijkerck, sijnde daerover te rede gestelt.

Anno 1684 den 9 martij Dom. Latare is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Vliedorp, sijnde absent bevonden, Ide Hindricks huisvrouw van Peter Claessen, Rittse Janssen, sullende daerover werden verstaen.
Blijvende in suspensie Remmerigh Hindricks huisvrouw van Jacob Lues tot Nijkerck en Jantjen Sjudes huisvrouw van Hindrick Janssen tot Hauwersijl.

Dom. II p. Trin. den 8 junij is het h.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende onderwijsinge en belijdenisse des geloofs per usum s.coena der Gemeijnte toegedaen:
Aefjen Derricks dochter van Derrick Simens tot Hauwersijl
Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs tot Nijkerck, Ritse Janssen tot Hauwersijl om reden te geven.
Blijvende in suspensie Remmerigh Hindricks tot Nijkerck, Jantjen Sjudes tot Hauwersijl.

Den 7 7bris 1684 Dom. XV p. Trin. is het H. avontmael gehouden tot Vliedorp, sijnde absent bevonden Rittse Jans tot Houwersijl, Garbrant Jacobs tot Nijkerck. Blijvende in suspensie Remmerigh Hindricks tot Nijkerck en Jantjen Sjudes tot Hauwersijl.

Dom. II Adv. den 7 10bris is het H.avontmael onses Heeren J.C. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des geloofs per usum s.coena der Gemeijnte toegedaen:
Peter Geerts tot Nijkerck
Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs tot Nijkerck en Geert Janssen, Rittse Janssen tot Hauwersijl. Blijvende in suspensie Remmerigh Hindricks tot Nijkerck en Jantjen Sjudes tot Hauwersijl.

Ao. 1685 den 8 martij Dom. Quadrages, is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Vliedorp ende nae voorgaende onderwijsinge en beproevinge des geloofs per usum s.coena der Gemeijnte toegedaen:
Geertjen Lammers huisvrouw van Helperigh Claesen tot Hauwersijl (abijt cum testimonio na Vierhuijsen)
Antje Wierts dochter van Wiert Sjudes tot Hauwersijl
Jan Geerts soone van Geert Janss van Zuirdijck (abijt cum testimonio)
Thomas Albers soone van Albert Thomas van Vliedorp, beijde van Nijkerck
Sophia Wilmans pastoris filia
Met attestatie van Ulrum sijn tot de Gemeijnte gekomen:
Jan Lubberts en
Aeltjen Janssen sijn huisvrouw tot Hauwersijl
Met attestatie van Zuirdijck is tot de Gemeijnte gekomen:
Anje Peters huisvrouw van Harmen Claessen tot Vliedorp

Fer. I Pentecostes is het H.avontmael onses H.J.Chri. gehouden tot Nijkerck den 7 junij ende is met attestatie van Zuijrdijck tot de Gemeijnte gekomen:
Claeske Janssen dochter van Jan Reijners tot Nijkerck
Met attestatie van Wede:
Trijntjen Wessels dochter van Wessel Eijlerts tot Hauwersijl
Absent is geweest Jantjen Sjudes huisvr. van Hindrick Janssen tot Hauwersijl, so gesegt is, wegens ergerlicke dronckenschap

Dom. XII p. Trin. den 6 7bris is het H.avontmael onses H.J.Chri. gehouden tot Vliedorp en is in suspensie gebleven Remmerigh Hindricks, die nae de Stadt vertrocken is.
Met attestatie van Ulrum is tot de Gemeijnte wedergekomen:
Peter Lubberts tot Niekerck

Dom. II adv. den 6 10bris is het H.avontmael onses H.J.Chri. gehouden tot Nijkerck en is in suspensie u s.coena gebleven Remmerigh Hindricks die van den man weggegaen sij ? in de stadt woont

Ao. 1686 den 7 martij Dom. Oculi is het H.avontmael onses H.J.Chri. gehouden tot Vliedorp, ende sijn nae voorgaende onderwijsinge en belijdenisse des geloofs der Gemeijnte met admissie tot des Heeren h.avontmael toegedaen naervolgende personen:
Jan Janssen soone van Jan Teekes in de Soutkamp (abijt cum t.)
Timen Wibrants soone van Wibrant (abijt cum testimonio)
Geertjen Janssen dochter van Jan
Martjen Alles dochter van Alle Janssen tot Vliedorp (abijt cum testimonio)
Lubbetjen Ritses dochter van Ritse Janssen tot Hauwersijl
Anje Rebbes dochter van Rebbe Rebbes tot Hauwersijl (abijt cum testimonio)
Anje Janssen dochter van Jan Simens tot Hauwersijl
tesaemen tot Vliedorp en Hauwersijl.

Dom. II p. Trin. den 13 junij is het H.avontmael onses H.J.Chri. gehouden tot Nijkerck, ende sijn nae voorgaende onderwijsinge en belijdenisse des geloofs der Gemeijnte toegedaen met admissie tot des H.h.avontmael:
Willem Hiddes en
Foske Rebbes sijn huisvrouw
Lubbert Willems soone van Willem Johannis gewesen koster en schoolmr., tesamen tot Hauwersijl (obiit Ao 1686 p. inundationem occasi 13 9bris)
Met attestatie van Ulrum:
Jan Geerts en
Geertjen Willems sijn huisvrouw tot Vliedorp (abiere cum testimonio)

Dom. XIV p. Trin. den 5 7bris is het H.avontmael onses H.J.C. gehouden tot Vliedorp ende nae voorgaende onderwijsinge beproevinge en belijdenisse des geloofs der Gemeijnte toegedaen:
Melle Melles tot Nijkerck
Absenten sijn bevonden Harmen Claessen en sijn huisvrouw tot Vliedorp en sal daerover te rede gestelt worden. Blijvende in suspensie Remmerigh Hindricks tot Niekerck.

Dom. III Adv. den 12 10bris is het H.avontmael onses Heeren J.Chri. gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des geloofs per usum s.coena der gemeijnte toegedaen:
Hindrick Janssen en
Geelje Wessels sijn huisvrouw tot Hauwersijl
Met attestatie van Petersbuiren:
Derrick Peters tot Nijkerck
Absent bevonden Willem Wiltens tot Hauwersijl sullende hierover te ree gestelt worden.

Ao 1687 den 13 martij Dom. Judica is het H.avontmael om reden gehouden tot Nijkerck ende is nae voorgaende onderwijsinge en belijdenisse des geloofs per usum s.coena der Gemeijnte toegedaen:
Allert Simens tot Hauwersijl (obiit eodem anne)
Sijnde absenten geweest Aeltjen de huisvr. van Wiert Sjudes en Antje Wierts haer dochter tot Hauwersijl, Geert Janssen tot Nijkerck, dei daerover te rede gestelt sijn.

Dom. III p. Trin. den 12 junij is het H.avontmael gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende onderwijsinge en beproevinge des geloofs door 't gebruick des h.avontmael der Gemeijnte toegedaen:
Tjae Hindricks en
Trijntjen Borchaerts sijn huisvrouw tot Nijkerck

Den 4 7bris Dom. XV p. Trin. is het H.avontmael gehouden tot Vliedorp, ende is in suspensie van 't gebruick der h.avontmaels gebleven Remmerigh Hindricks, hoewel nae andere plaetsen vertrocken sonder attestatie.

Den 11 10bris Dom. III Adv. is het H.avontmael des Heeren gehouden tot Nijkerck, sijnde de visitatie der gemeijnte gehouden op den dagh der voorbereijdinge in de Kercke op 't Choor propter corporia xaxesian ministri in alias fonticas causas.
Absent sijn geweest Willemtjen de huisvr. van Willem Willems tot Hauwersijl, de beijde gasthuis vrouwen, Geert Janss tot Nijkerck.

Ao. 1688 den 11 Martij is het H.avontmael onses Heeren J.Christi gehouden tot Vliedorp. Ende nae voorgaende onderwijsinge, beproevinge ende belijdenisse des geloofs sijn der Gemeijnte per usum s.coena toegedaen:
Rentje Crijns tot Nijkerck soene van Crijn Boer
Trijntjen Claessen tot Nijkerck dochter van Claes Eijsses
Anje Jacobs tot Hauwersijl
Met attestatie van Enrum is tot de Gemeijnte gekomen:
Anje Hindricks tot Hauwersijl (abijt cum testimonio)
Absent sijn gewest Allert Pieters tot Vliedorp met sijn huisvrouw, die sich ock absent hebben gehouden van 't gehoor des woorts.
Dieswegen coram Consistorio gevordert sijnde den 2 Junij, is Allert Peters gecompareert, ende versoeninge over de gegeven ergernisse van de Gemeijnte versochet hebbende, is hem deselve van het E. Consistorium toegestaen, met serieuse vermaeninge van in 't toekomende voorsichtelick te wandelen ende conform het ampt der Diaconschaph andere tot een exempet te sijn niet tot ergernisse maer tot stichtinge. Edoch sijn huisvrouw niet gecompareert sijnde, is geresolveert dat deselve sich mede in korten sal sisteren om deselve te doen.

Fer. I Pentecostes den 3 Junij is het H.Avontmael gehouden tot Nijkerck, sijnde absent bevonden Bebbe Wildricks tot Nijkerck met sijn huisvrouw, sullende daerover te rede gestelt worden.

Ao. 1688 den 2 9bris Dom. XII p. Trin is het H.avontmael gehouden tot Vliedorp, ende nae voorgaende onderwijsinge ende beproevinge des geloofs tot het H.Avontmael ende der Gemeijnte roegedaen, sijnde ock die parafeevastica tevoren gedoopt:
Hackste Hindricks huisvrouw van Peter Geerts tot Hauwersijl
Luijcke de huisvrouw van Allert Peters heft in visitatione ante s.coenam de versoeninge wegens haer gegeven ergernisse versocht, ende nae vermaeninge van voortaen stichtelick te leven, ende neerstiger tot het gehoor van Gotts woort te komen, is wederom tot het gebruick des H. avontmaels geadmitteert.

Dom. I Adv. den 2 10bris is het H.avontmael gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende onderwijsinge ende beproevinge des geloofs is per usum s.coena der Gemeijnte toegedaen:
Jan Claessen tot Hauwersijl
Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs ende Geert Janss tot Nijkerk, Jannis Derricks ende Anna Tjarcks de huisvrouw van Harmen Jans tot Hauwersijl, sullende hierover te rede gestelt worden.

Ao. 1689 den 29 7br is nae voorgaende belijdenisse des geloofs volgens Att. D. Senioris Kuen tot Ulrum de Gemeijnte toegevoeght:
Simeon Wilman Stud.

Den 29 10bris is met attestatie der Kerke van Ulrum tot de Gemeijnte toegedaen:
Hindrick Lubberts (abijt cum testimonio na Vierhuijsen).


[ DTB Vierhuisen, 18-05-1690, Ledematen lijst van Niekerk-Vliedorp. De haakjes () niet in origineel, omsluiten latere annotaties. Linker-marge annotaties rechts laten volgen. MG 11-08-2004 ]

Register der Leedematen
der Kercke Jesu Christi
tot Vliedorp en Nijkerck
gevonden door J. Berchuijs
pastor aldaer bevesticht
den 18 Maij 1690

Vliedorp

Hindrick Jans
en
Geelje Wessels
Harmen Klasen
en
Anje Pieters
Pieter Geerts
en
Hackste Hindricks
Hindrick Jans
en
Hilje Jeltes
Sasse Cornellijs (vertrocken na Suijrdick)
en
Ebelje Alles
Pieter Garmts (obiit)
en
Bouwe Garmts
Aefke Dercks huijsvr.
van Jan Clasen
Hindrick Jans
en
Jantjen Sjudes
Remmert Hoijckes
en
Anje Dercks
Jacob Dercks
en
Aucke Hindricks (obiit)
Jan Lubberts
en
Aeltjen Jans
Wijrt Sjudes
en
Aeltjen Cornellijs

Allert Pieters (obiit)
en
Lucke Dercks (obiit)
Hindrick Sijmens
Jantje Clasen wed. van (obiit)
Hindrick Jannis
Anne Harmens wed. van (obiit)
Duijrt Wessels obiit
Jannes Dercks
en
Aefke Reijnts
Frerick Pieters (obiit)
en
Trijntjen Hindricks
Jan Clasen
en
Anje Jacobs
Mr. Jan Wessels
Antje Wijrts
Ritse Jans
Lubghe Ritses (vertrocken na Winsum)
Willem Wiltens
en
Willemtjen Willems
Derck Sijmens
Anje Jans

Leedematen tot Nijkercke
gevonden.

Claes Eijsses
en
Grietje Jans
Jan Hansen (obiit)
Melle Melles
en
Anje Wolters (obiit)
Ebelje Reeners wed. (obiit)
van Jan Jans
Sijbrich Sijmens wed. (obiit)
van Jan Hindricks
Lubbe Hiddes wed. van (obiit)
Focke Lamberts

Tjae Hindricks
en
Trijne Borcherts (obiit)
Geert Jans (obiit)
en
Martjen Pieters (obiit)
Willem Hiddes
Willem Abels
en
Martjen Hindricks (obiit)
Jantjen Jans wed. van
Lambert Everts
Garmt Jacobs
en
Martjen Roelofs
Claes Reijnjes
en
Peijke Gerrijts
Pieter Lubberts
en
Pieterke Remges
Bebbe Wildricks (obiit)
en
Mentje Rijpkes
Jacobus Berchuijs pastor (obiit)
en
Geesjen Cloecks

Met attestatie sijn
gekoomen

Trijnje Popkes van Hornhuijsen
Anje Eijses van Wierhuijsen (obiit)
Garmt Jans
en
Jacobje Jans van Whee
Jacob Pieters van Whee


[Pagina 29v]

Lidmatenlijst van Niekerk-Vliedorp. Vrijwel gelijk aan de iets eerder gedateerde lijst in DTB Vierhuisen, beide gemaakt door dominee Berchuis die immers migreerde van Vierhuisen naar Niekerk. De haakjes () niet in origineel, omsluiten latere annotaties. Sommige opmerkingen gemarkeerd met HG (meestal x voor niet gevonden) zijn van Godof. Huchting, gemaakt in nov. 1692. MG 11-08-2004. MG nagekeken, en vet gemaakt juli 2006 ]

Register der Leedematen der Kercke Jesu Chri. tot Vliedorp gevonden
den 3 aug. 1690

[linkermarge:]
Gevonden bij mij
Godof. Huchting
1692 Nov
Hindrick Jans en
Geelje Wessels (HG: x)
Harmen Clasen en
Anje Pieters Pieter Geerts en
Hackste Hindricks Hindrick Jans en
Hilje Jeltes
Sasse Cornellijs (HG: Nota niet gevonden 1692 x)en
Ebelje Alles(HG: x)
Pieter Garmts(obiit den 2 8br 1690) en
Bouwe Garmts
Aefke Dercks huijsvr.van
Jan Clasen
Hindrick Jans en
Jantjen Sjudes
Remmert Hoijckes en
Anje Dercks
Jacob Dercks en
Aucke Hindricks(obiit den 5 7br 1690) (HG: x)
Jan Lubberts (HG: x) en
Aeltjen Jans
Wijrt Sjudes en
Aeltjen Cornellijs
Allert Pieters(obiit den 4 8br 1690) (HG: x)en
Lucke Dercks(HG: x)
Hindrick Sijmens
Jantje Clasen wed. van Hindrick Jannis (HG: x)
Anne Harmens wed. van
Duijrt Wessels (HG: x)
Jannes Dercks (HG: x)en
Aefke Reijnts
Frerick Pieters (obiit den 30 aug. 1690) (HG: x) en
Trijntjen Hindricks (HG: x)
Jan Clasen en
Anje Jacobs
Mr. Jan Wessels en
Antje Wijrts
Ritse Jans
Lubghe Ritses (HG: x)
Willem Wiltens en
Willemtjen Willems
Derck Sijmens
Anje Jans (HG: x)
Leedematen der kercke
Jesu Christi tot Nijkerck gevonden
gevonden.
Claes Eijsses en
Grietje Jans
Jan Hansen (HG: x)
Melle Melles en
Anje Wolters(HG: x)
Ebelje Reeners wed. van
Jan Jans (HG: x)
Sijbrich Sijmens wed. van
Jan Hindricks (obiit den 30 7br 1690 (HG: x)
Lubbe Hiddes wed. van
Focke Lamberts (obiit den 30 7br 1690) (HG: x)
Tjae Hindricks en
Trijne Borcherts (HG: x)
Geert Jans(HG: x) en
Martjen Pieters (obiit den 27 7br 1690) (HG: x)
Willem Hiddes (abiit cum testimonio)
Willem Abels en
Martjen Hindricks (obiit den 3 sept. 1690) (HG: x)
Jantjen Jans wed. van
Lambert Everts onder Vliedorp
Garmt Jacobs en
Martjen Roelofs
Claes Reijnjes en
Peijke Gerrijts
Pieter Lubberts en
Pieterke Remges
Bebbe Wildricks (HG: x) en
Mentje Rijpkes
Jacobus Berchuijs pastor en
Geesien Cloecks
Met attestatie sijn gekoomen
Trijnje Popkes van Hornhuijsen (HG: x)
Anje Eijsses van Vierhuijsen (HG: x)
[krulhaak volgende drie:] van Wee
Garmt Jans en
Jacobje Jans
Jacob Pieters

Op den 3 aug. 1690 is 't h.avontmael gehouden tot Vliedorp, en is in
suspensie van 't avontmael gebleven Pieter Garmts. Absenten zijn geweest Frerick
Pieters en Trijntjen Melchers, Allert Pieters en Lucke Dercks, Jantjen Clasen
wed. van Hindrick Jannis, Remmert Hoijkes, Aeltjen Jans
huijsv. van Jan Lubberts, Jan Clasen
en Anje Jacobs, Geert Jans, Tjae Hindricks en Trijne Borcherts.


[De predikant Godofr. Huchtingius heeft niet alleen de lijst van zijn voorganger van een 'x' voorzien voor lidmaten die hij niet meer aantrof, hij heeft ook zelf een ietwat warrige lijst gemaakt, met annotaties in twee kolommmen, maar hier onder elkaar. Door middel van spatiering heeft de predikant kennelijk echtparen aangegeven, dat heb ik zo goed mogelijk overgenomen, maar zal niet altijd goed gegaan zijn. Sommige namen zijn deels onderstreept, heb ik geheel onderstreept (overleden?); sommige namen zijn doorgehaald, heb ik ook doorgehaald (weggegaan?). MG juli 2006. ]

Register der Ledematen der Gemeijnte JC
tot Nijkerck en Vliedorp 1692
bij mij Godofr. Huchtingius Pastor
Bevonden doe ter tijd 48 ledematen.

Nijkerck

Claes Eijssens
Grietje Jans

Garmt Jacobs
Martjen Roelofs
(mortui)

Claes Reintjes
Peijke Gerrits

Peter Lubberts
Peterke Remges

Tjae Hendricks
Martjen Jans

Jacob Peters
Mentje Rijpkes
(discessere cum testimonio)

Willem Hiddes
Trijntje Popkes
(abiere cum testimonio)

Mekke Melles
Gertjen Cornellis

Willem Abels

[volgende vier personen met haak:] op Houwerzijl

Jan Claesen (x)
Anje Jacobs

Harmen Janss
Anne Tiaercks

Peter Geerdts
Hackstje Hendricks
Aefke Dercks
Garmt Jans
Jacobjen Jans

Vliedorp

Derck Simens
Willem Wiltens
Willemtjen Willems

Mr. Jan Wessels organist
Antje Wierts

Wierst Siudes
Aeltjen Cornellis

Jan Sigers
Trijntje Arents
(abicis cum testimonio Ulrumum)

Hendrick Jansen
Jantje Siudes

Hendrick Jansen op de Weeme (x)

Peter Geerdts
Hackste Hindricks

Hendrick Janss, Schröder
Hiltje Jelts

Jacob Dercks
Aeltje Janssen, sarrissche
Remmert Hoikes
Anje Dercks
Jantje Jansen
Bouwe Garmts
Aefke Reints
Hindrick Wilde
Luijtjen Willems
Grietje
Ritse Jans
Harmen Claessen
Anje Petris

bij Do. G. Huchting
Anno 1693 den 16 martij sijn nae voorgaende beproevinge en belijdenisse haeres geloofs der gemeinte toegedaen en tot het gebruijck des H. Avondmaels toegelaeten:
Claes Jans en Anje Wierts sijn huijsvrouw
Jan Claessen tot Houwerzijl

tot Fliedorp
Den 19 Martij is des Heeren H. Avondmael gehouden, en sijn nae voorgaende proclamatie, en belofte van verbeteringe des levens, wederom tot het gebruijck desselfs toegelaeten:
Willem Duirts en Jeltje Hindricks, sijn huijsvrouw

Den 13 septembris sijn nae voorgaende beproevinge en belijdenisse des geloofs der Gemeinte toegedaen:
Trijntje Geerdts, huijsvrouw van Eijsse Peers tot Houwerzijl
Peter Allen en Aeltje Dercks tot Nijkerck.

Den 14 decembris is nae beproevinge en belijdenisse des geloofs tot des Heeren H. Avondmael toegelaeten:
Eijsse Peters tot Houwerzijl

Geesjen Gerrits huijsvrouw van gerrit Hindricks als lidmaat met attestatie gekomen van Groningen. (abiit)

1694
Den 15 junij 1694 sijn nae voorgaende belijdenisse en beproevinge des geloofs der Gemeinte toegedaen en toegelaeten tot het H. Nachtmael:
Peter Allers
Cornelliske Wessels
Menne Jans
Evert Lammerts
Jantjen Janss
Trijnje Luijrs
Jantjen Stijnes
Is gekomen met attestatie van Suijrdijck:
Trijntje Claessen, vrouw van Hindrick Jans.

Den 15 Septembris is de Christelicke Gemeinte alhier toegedaen en nae belijdenisse des Geloofs tot het gebruijck des. H. Nachtmaels toegelaeten:
Sicke Peters van Vierhuijsen (vertrok met attestatie nae Hornhuijsen)

[pagina 33. Vanaf hier verder met een ingekorte versie]

14 dec. 1694 sijn nae voorgaende beprovinge des geloofs en belijdenisse
tot het H. Avontmael toegelaten
Claes Jans en Trijntje Wessels
Geerdt Uges

22 maart 1695 op belijdenis:
Martjen Alberts huijsvrouw van Harmen Jans op Houwerzijl

17 juni 1695 op belijdenis:
Bartelt Sipkes van Maerslagh
Jantjen Jannis vrouw van Jacob Dercks tot Nijkerck
Jan Hindricks tot Houwerzijl (is vertrocken met attestatie nae Ulrum)

13 dec. 1695 op belijdenis:
Simon Claessen van Leens (is verrtrocken met attestatie)
met attestatie van Groningen:
Gerrit Hindricks, sarris op Houwerzijl (is vertrocken met sijn vrouw nae Delfzijl)

12 maart 1696 op belijdenis:
Geert Dercks en Trijnje Willems sijn huijsvrouw
Mr. Jan Ritses, ende Jacob Dercks tot Nijkerck
met attestatie van Ulrum:
Trijnje Lubberts huijsvrouw van Mr. Jan Ritses tot Houwerzijl

10 dec. 1696 op belijdenis:
Harmen Claessen tot Nijkerck en
Popke Jansens met sijn huijsvrouw Bieuwke Klaessen van Houwerzijl; (vertrocken nae Suirdijck met attest.)

22 maart 1697 op belijdenis:
Cornelis Mennes tot Nijekerk
Fredrik Garmts, Claes Krijns, Frouwke Peters, Aefke Sibrants
[in marge] profelijtae ? 3 baptinati ?
[Aanvulling MG uit doopboek: 12 maart zijn Cornelis, Fredrik en Frouke bejaard gedoopt]

11 maart 1697 op belijdenis:
Evert Alberts en Grietje Garmts op Houwerzijl

16 dec. 1697 op belijdenis:
Allert Jans en Trijnje Tobiassen sijn huisvrouw (met attestatie vertrocken nae Zuirdijk)

25 juni 1699 op belijdenis
Lubbert Jans tot Nijekerck
met attestatie van Leegkerck gekomen:
Imme Peters, en Cunje Klaessen echtelieden (abiit Zuidwolda ?)
Absentes Claes Eijsses en uxor, Wierdt Siudes en uxor, Aefke op de Stroeck, Aeltjen Gerskes vrouw van Tierck Simons

24 sept. 1699 op belijdenis:
Hillje Lammers huisvrouw van Harmen Claessen tot Nijekerck
Jacob Jans tot Houwersijl en Reenje Allers sijn huisvrouw
Jan Jurjens op Houwersijl
absentes:
Jan Peters en Cunje Claessen sijn vrouw
Mr. Willem Willems ob morbum
Harm Claessen aen de Dick.

16 dec. 1699 op belijdenis:
Duirt Willems en Derckjen Jannis sijn huisvrouw
Jantjen Geerdts van Suithorm

23 juni 1700 absenten:
uxor Magistri
Wierd Siudes en uxor
Harmen Claessen tot Nijekerck

15 sept. 1700 malicieuselick onthouden:
Wierdt Siudes en Uxor
absenten:
Cornelis Mennes tot Nijekerck
Lubbert Jans, en sijn vrouw
Isebrand Hanssens vrouw
Neltje van Pieter Alles
Trijnje Wessels
Antje Wierds vrouw van Claes Kuiper

27 maart 1701 op belijdenis:
Anje Berents van Kloosterbuiren

24 juni 1701 op belijdenis:
Geelje Uges van Houwersijl
absenten:
Claes Kuiper en uxor
Mr. Wierdt en uxor
Aeltje op de Stroeck
Hillje, Harmen Claessens vrouw
Lisebeth, Arent Claessens wijf

Maart 1702 op belijdenis:
Paul Beuwes tot Nijekerck

Juni 1702 op belijdenis
Rembt Claessen
Jannes Peters en
Lisebeth Lammerts

Juni 1703 op belijdenis:
Claeske Jans van Vierhuisen
Aebel Willems van Nijekerck

Sept. 1703 op belijdenis:
Heerdtjen Heeres
Jacob Willems
Harmen Peters
Wijcke Jans - gedoopt

Dec. 1703 op belijdenis:
Lisabeth Claessen
Willem Wierdts

Maart 1704 op belijdenis
Willem Luitjens op Houwersijl
Jan Jacobs van Hornhuisen

18 dec. 1704 op belijdenis:
Tobias Hindricks
Reinje Claessen
Teitje Wierdts
Crijnje Reinders

20 maart 1705 op belijdenis:
Crijn Willems en
Aeltjen Siabbes - baptizati ambo

25 juni 1706 op belijdenis:
Bouwke Abels vrouwe van Lippe Claessen tot Nijekerck - baptizata

Maart 1707 op belijdenis:
Derck Jans schipper op Houwerzijl en
Lisabeth Elings sijn vrouw
Lisebeth Christiaens huisvrouwe van Mr. Jannes schoolmeester tot Niekerck
Geerdtjen Janss. vrouwe van Jannes Renjes Kuiper, welcke selfs attestatie heeft getoont
Willemke Jurjens met attestatie van Ulrum
Harmen Jacobs en Trijnje Jacobs met attestatie van Eenrum

8 juli 1709 met attestatie:
Willemke huisvrouwe van Hoike Remmerts, smidt op Houwerzijl - vide supra
vertrokken met attestatie:
Remt Claessen en Lisabeth Peters van Houwerzijl
op belijdenis:
Hindrickjen Hindricks
Remge Heeres en
Anje Hindricks
absentes:
Harmen Lammerts
Peter Alles
Aeltjen Dercks
Martjen Jans
Jan Claessen - ut opinon Aimee ?
Hindrick Jans Vliedorp
Hilje Jeltes
Hilje Lammerts
Tobias Hindricks
Geerdjen Jans

18 sept. 1709 op belijdenis
Hoike Remmerts Mr. Smidt op Houwerzil
Jelte Hindricks en Jan Hindricks op Vliedorper Weeme
absentes a Coena:
Aeltjen Dercks, malitia
Geerdt Dercks et uxor Everts
Lisebeth uxor Jannis Peters
Harmen Lammerts
Claes Reinjes tot Nijekerck, forsari morbi ge ?

Dec. 1709 op belijdenis:
Martjen Dercks van Suirdijck
met attestatie:
Grietje Groenewolts vrouw van Reinje Claessen tot Nijekerck
aangenomen:
Evert Fricks
Fenje Willems
Auke Jolckes
Trijnje Petris
Jannis Sibes

Maart 1710 na onderwijs:
Timon Geerds
Jannes Hindricks van Leens en
Hindrick Willems

21 dec. 1710 op belijdenis:
Hindrickjen Jans
Albert Hindricks
Jan Onnes

Den 29 Martij 1711 Grietie Pieters op Attestatie van Oldehoove (vertoont an D'Pastoor van Leens) tot dese gemeijnte overgekomen.

Toegang 124 inv. nr. 305 blz. 117-138

[Uittreksel van de Acta Consistorii 1655 - 1689]

16 maart 1655: Mr. Jurjen Willems en Etjen Leuwes zijn vrouw te Niekerk vanwege kwalijk en ergerlijk huisleven, ten overstaan van Bene Janssen, Walle Eilckes, Claes Eijsses respective ouderlingen, diaconen en kerkvoogden in de kerk bestraft

dom. xi p. Trin. [1655]:
1) Mr. Jurjen Willems schoolmeester te Niekerk en Etjen Leuwes zijn vrouw, ten overstaan Bene Janssen, Walle Eijlckes, Cornellis Willems, Jacob Garbrandts, Julle Raancks, respective ouderlingen en diaconen, te rede gestelt en bestraft.
2) Harmen Sibes schoelmeester tot Vliedorp, in tegenwoordigheid van Cornellis Willems, Julle Raancks, Bene Janssen, Walle Eijlckes, Jacob Garbrandts respective ouderlingen, kerkvoogden en diaconen te rede gestelt wegens afwezigheid avondmaal. Hij zegt dat dat komt omdat hij geen tractement ontvangt, maar volgens kerkenraad geen afdoende reden.

10 sept. 1658: consistorium gehouden, tot Niekerk, in tegenwoordigheid Walle Eijlckes, Jan Eijsses, Cornellis Willems, Abraham Berendts respective ouderlingen en diaconen zijn Hindrick Jannis en Jantjen Jansen te Houwerzijl wegens schandelijke enormiteiten en gegeven ergernisse gesuspendeert.

11 maart 1659: in tegenwoordigheit Walle Eijlkes, jan Eijsses, Cornellis Willems, Julle Raancks, Abraham Berendts repsective ouderlingen en diaconen zijn Hindrick Jannis en Jantjen Janssen zijn vrouw tot Houwerzijl gecompareerd, vermaand, bestraft en gesuspendeerd.
Mede geciteerd Jan Tetes tot Houwerzijl om reden te geven van zijn continuele absentie. Weggebleven, en (dus) gesuspendeerd.

10 febr. 1660: geciteerd Sicke Popkes van Houwerzijl om reden te geven van zijn continuele absentie, in tegenwoordigheid van Wale Eijlkes, Jan Eijsses, Cornellis Willems, Julle Raancks resp. ouderlingen en diaconen gesuspendeerd.
NB daerna gestorven

8 maart 1661: in tegenwoordigheid Cornellis Willems, Jan Eijsses, Claes Eijsses respective ouderlingen, diaconen en kerkvoogt binne gestaan Jantjen Janssen huisvrouw van Hindrick Jannis tot Houwerzijl, en gemerkt haar bekering ende berouw van hare gegeven ergernisse, van suspensie ontslagen.

Anno 1658 is de brede Gemeijnte tot Niekerck van wegen het affsterven van beijde Diaconen ende Ouderlingh Bene Janssen ende Jacob Garbrandts in de kercke vergadert, verkoren Jan Eijsses tot Ouderlingh ende Diacon, Abraham Berendts tot tweede Diacon.

Anno 1660 is de Reprasenteerende Gemeijnte van Niekerk ende Fliedorp vergaderd ende van wegen het afsterven van Abraham Berendts gewesen Diacon tot Niekerck, Walle Eijlkes wordt gekozen.

Dom. XXIII p. Trin. 1663: Cornellis Willems, Ouderling en Diacon tot Fliedorp gestorven, tot Ouderling Julle Raancks en tot Diacon Willem Johannis gekozen.

Dom. p. Nativ. Domini 1664 consistorium, zal collecte voor de Waldensers gehouden worden.

27 mei [1664] consistorium, Julle Raancks gewezen Ouderling en Diacon overleden, Claes Janssen tot Houwerzijl wordt gekozen en bevestigd.

19 april 1665 consistorium, ....

Dom. XIII p. Trinit. consitorium, ....

30 nov. 1666 consistorium, gegeven ergernisse van Claeske Janssen weduwe tot Houwerzijl, gesuspendeerd.

1 maart 1667 consistorium, Claeske Janssen weduwe tot Houwerzijl toont berouw en is weer toegelaten.

16 mei 1667 Consistorium, van wegen versterf Jan Eijsses Ouderlingh en Diacon electie van Jan Hanssen tot Nijekerck.

13 dec. [1667] consistorium, binnen gestaan Hindrick Jannis van Houwerzijl, weer toegelaten tot het Avondmaal.

3 jan. 1669 concistorium, diaconen tot Fliedorp met naemen Willem Johannis ende Claes Janssen hebben rekening gedaan ten overstaan van HochEdlgeb. Vrouw Elisabeth Hooftmans wed. Lewe vrouw tot Ulrum etc. unica Collatrix derselver kerkcke, diaconen verzochten en verkregen ontslag, maar één voor één, dus Claes Janssen ontslagen, gekozen Alle Jansen tot Fliedorp, bevestigd 31 jan.

20 maart [1669] consistorium, Jacob Reijners vertrocken nae Leens verzoekt getuignis, krijgt hij met wat opmerkingen over zijn gedrag.

3 sep. [1669] consistorium, Lammert Everts van Hauwerziel wegen ergerlicke geruchten geciteert, edoch niet comparerende, dus gesuspendeerd.

4 dec. [1669] consistorium, Lammert Everts binnen gestaan, van zijn suspensie gerelaxeert.

10 juni 1670 consistorium, Lammert Everts geciteerd wegens gegeven ergernisse en bestraft, maar niet gesuspendeerd.

2 sep. [1670] consistorium, geciteert Lammert Everts tot Hauwerzijl van wegen zijn enormiteyten en ongeregelde leven gepleegt in dronckenschap ende met het mess-trecken en deerlick verwonden van eener zijner mede arbeijders, niet gecompareert, gesuspendeerd.
Geciteert Cornellis Lippes tot Hauwerzijl, vanwege continuele ergerlicke absentie, weigerde te compareren, gesuspendeerd.

2 dec. 1670 consistorium, Cornellis Lippes tot Hauwerzijl geciteert, in suspensie gebleven.
Lammert Everts tot Hauwerzijl berouw getoont hebbende, wederom geadmitteert.
Cornellis Lippes was ziek, toonde alsnog berouw, weer geadmitteert.

28 mei 1671 consistorium, geciteert en binnen gestaan Jan Teeckes Backer en Jantjen Helperichs wed. van Claes Janssen tot Hauwerzijl, op gedaene confessie gesuspendeerd.

2 juni [1671] consistorium, binnen gestaan Remmerigh Hindricks huisvrouw van Ipe Jariges tot Nijkerck, d'welcke met attestatie van ons tevoren nae Burum in Vrieslandt vertrocken geweest zijnde, sonder attestatie van Vrieslandt tot ons is overgekomen met versoeck om in de gemeijnte wederom te mogen accepteert worden, na confessie en berisping geadmitteerd.

25 juni [1671] consistorium gehouden ter oorsaeke van't vacerende diaconschap dat de erv. Alle Janssen in zijn leven bedient hadde tot Fliedorp, Sass Sassens tot Hauwerzijl gekozen, bevestigd 30 juli 1671.

8 sep. [1671] in consistorio binnen gestaan Jantjen Helperichs wed. Claes Janssen en Jan Teeckes, beide tot Hauwerzijl, beide gesuspendeerd, zie 28 mei, Jantjen Helperichs belooft beterschap, boven alle versoenlickheijt met Jan Teeckes, en wordt de suspensie gerelaxeert. Jan Teeckes blijft gesuspendeerd.

1 dec. [1671] in consistorio geciteert Warner Mennes en Jan Reijners beide te Nijkerck over geresen onlusten en gegeven ergernisse. Beide gesuspendeerd.

14 april 1672 Walle Eijlkes diacon te Niekerk overleden, nu gekozen Roeloff Jurjens te Niekerk, bevestigd 2 juni 1672.

2 juni 1672 consistorium ter occasie van het vaceerende ouderlingschap so de erv. Walle Eijlkes in sijn leven bedient hadde, genomineerd Claes Eijsses tot Niekerck, bevestigd 23 juni.

11 sep. 1672 consistorium, geciteert Warner Mennes en Jan Reijners beide tot Niekerck, Jan Reijners iterativelick de versoeninge met Warner Mennes gepresenteert, mag het avondmaal ontvangen. Edoch Warner Mennes blijft onverzoenlijk en gesuspendeerd.

6 dec [1672] gecompareert Remmerigh Hindricks huisvrouw van Ipe Jariges tot Niekerkck, ten dele bekent ten dele ontkent, dan onversoenlick blijvende tegens haer eijgen man, met haer selffs overtuiginge gesuspendeerd.

13 dec. [1672] hebben de broederen der consistorij tot Niekerck (nae dat Remmerigh Hindricks haer man Ipe Jariges verklaegt gadde voor 't gerichte tot Ulrum, ende de saecke aldaer coram judicio politico sodanigh was affgedaen, dat de e. redger Tjadens haer beijde echteluijden voorn. pro authorisatie hadde ingesegt dat sij voortaen souden gehouden sijn sich te gedragen als christelicke gehouwede betaemt ... [etc]) sich vervoegt ten huijse van meergemelte Remmerigh Hindricks ter verzoening. Ipe wil wel verzoenen, maar Remmerigh niet, de broeders gaan onverrichter zake heen.

26 jan. 1673 Willem Johannis verzoekt als diacon van Fliedorp ontslagen te worden na verscheidene jaren, genomineert Derrick Simens tot Hauwerzijl, bevestigd 9 maart.

28 feb. [1673] Warner Mennes met Jan Reijners verzoend, van suspensie geabsolveerd.

6 juni [1673] geciteerd Jan Ottes tot Houwerzijl wegens continuele absentie, geoordeelt hem voor dien tijdt niet admissibel te zijn in s. coena communionem.

23 juni [1673] consistorium op verzoek Ipe Jariges, wil verzoend worden met zijn vrouw Remmerigh Hindricks, maar Remmerigh pertinaliter refuseert, verklaerende geen houelicks plichten aen hem te willen geven

12 sep. [1673] bevonden, dat Jan Ottens tot Houwerzijl in sijn obstinate verachtinge van Gotts h. woordt continueert gaende van quaet tot erger specialick door een ergerlick leven met sijn eijgen huisvrouw is in consistori goetgevonden hem daerom aen te spreken, so ter presentie van 2 broederen tw. Claes Eijsses tot Nijkerkck ende Sasse Sassens tot Hauwerzijl ... blijft gesuspendeerd.

3 dec. [1673] Jan Ottens en sijn huisvrouw tonen geen betering des levens, zullen door Sass Sassens en Derrick Simens beide te Hauwerzijl te rede gestelt worden. Is gebeurd, ze zullen hun leven beteren, en zijn weer aangenomen.
Garbrandt Jacobs tot Nijkerck iterativelick privatie te rede gestelt ende bestraft over zijn continuele absentie, en ergerlicke negligentie van zijn kinderen (waervan riedes twie bij Martjen Roelefs zijn huisvrouw geprocreert) tot den christelicken doop niet te brengen, so nu ock albereijts ter presentie van de broeders des consistorij tw. Claes Eijsses, Jan Hanssen, Roeleff Jurjens dieswegen is bestraft ... is geciteert, niet gekomen, dus gesuspendeerd.

13 maart 1674 Jan Ottens van Hauwerzijl geremerqueert zijnde tegenwoordigh geweest te zijn in de proefpredicatie ... mag na belijdenis van berouw over zijn zonden weer komen.

15 maart [1674] Jan Ottens belooft beterschap.
Garbrant Jacobs tot Nijkerck berouw getoont hebbende van naelaetigheijt ende versuim des doops sijner kinderen als mede sijn continuele absentie gecorrigeert hebbende is nae gedaene confessie van het e. consistorium niet gevilipendeert te hebben hoe geciteert ende niet gecompareert ware eengegeven hebbende coram facie consistorij sich daervan te willen excuseren. Edoch in consistorij gehouden den 1 maij sich niet susteert hebbende uit oorseacke van nodige envermeedelicke absentie, heeft den 6 maij daeranvolgende sich dieswegen beklaegt en also nae vorgaende belofte van christelicke wandelinge en reparatie van voorgaende naelatigheijt, is als een boetveerdigh Littmaet ad usum s. Coena geadmitteert den 7 junij.

Remmerigh Hindricks berouw getoond hebbende van de voorgaende gegevene ergernisse ende de eersoeninge met haer man Ipe Jariges bij sijn leven ingegaen hebbende, is nae voorgaende contestatie dat hare sonde haer van herten leet waren, ende belofte van ware beteringe hares levens is van hare suspensie gerelaxeert ende als een boetweerdige Littmaet ad usum S. Coena toegelaten 6 sep.

4 sep [1674] ergelijk leven en wandel van Jan Ottens met zijn huisvrouw, na beloofde betering op 15 maart van kwaad tot erger, ten overstaan van Claes Eijsses ouderling scherplick bestraft, gesuspendeerd.

29 nov. [1674] Willem Wiltens tot Hauwerzijl met een echte vrouw wettelick getrouwt zijnde, ende eerlijk tot Groningen nae de copulatie eeniger tijdt in de echten staet tsamen gewoont hebbende, nu leefde niet sonder mercklicke ergenisse in een echtscheijdinge, t'welck voor desen ende tsedert den 2 martij 1673 dat hijr van Groningen tot de Gemeijnte van Fliedorp gekomen is, tot dato niemandt bekent geweest is, ... zal door Sasse Sassens te rede gestelt worden.

10 dec. 1674 Willem Wiltens blijft volharden dat het zijn privé-zaken zijn, wordt voor 't concistorium geciteert. Verschenen, wil geen opening van zaken geven, wordt gesuspendeerd.
Claes Eijsses en Sasse Sassens zijn bij Jan Ottens geweest: de man sijn vrouw met slagen te mishandelen, de vrouw dagelijks dronken. Beiden gesuspendeerd.

24 feb. 1675 Willem Wiltens heeft in de visistatie met eenigh getoonde misnoegen aen pastor loci ter praesentie van de erb. Sasse Sassens vertoont een seker geschrift gestelt bij forme van attestatie door een notarius pub. Kimminga genaemt onder verhoorde getuigen dicterende dat Willemtjen Willems de huisvrouw van Willem Wiltens haer man malitieuselick hadde verlaeten, hebbende ock haere goederen medegenomen ... dient met meer documenten in consistorio te verschijnen. Is niet gekomen, zal nog eens geciteerd worden.

26 feb. 1675 Willem Wiltens geciteerd, niet gekomen, blijft gesuspendeerd.

11 juni [1675] Willem Wiltens gevisiteert, zegt dat niemandt in consistorio bequaamheijt hadde of in kennisse of in andere qualiteijt sijn saecke te oordelen, blijft gesuspendeerd.

3 sep. [1675] Willem Willems persisteerde op de gemeijnte te ergeren, blijft gesuspendeerd.
Tot ouderling in Fliedorp gekozen Sasse Sassens tot Hauwerzijl, bevestigd 24 okt.

6 feb. 1676 Sasse Sassens ouderling te Vliedorp en tevens diaken aldaar verzoekt van het diakenschap ontslagen te worden, daarop Willem Cornellis gekozen en 19 maart bevestigd.

1 sep. 1676 Willem Wiltens tot Hauwerzijl heeft gedesisteert van zijn continuele en ergerlicke verachtinge van Gotts woort, en meerdere documenten aan de pastoor getoond. Zal toegelaten worden als hij in consistorio verschijnt.

1 dec. [1676] Willem Wiltens gecompareert, satisfactie wegens zijn echtscheidinge gegeven, het was Willemtje Willems haar schuld. Suspensie opgeheven.

10 dec. 1676 aflijvigheijt van wijlen Ruloff Jurjens gewesen diacon in sijn leven tot Nijkerck, verkoren Here Claessen, bevestigt 21 jan. 1677.

25 nov. 1677 dat Willem Wiltens niet vreemt scheen te wesen van sich met Willemtjen Willems sijn getrouwde vrouw ...

7 juni 1678 Claes Derricks tot Nijkerck wegens kwalijke geruchten in zijn huis aangesproken, ontkent, zal zich van de tafel absenteren. Onderhouden door Claes Eijsses en Sasse Sassens, helpt niet, gesuspendeerd.
Remmerigh Hindricks wed. van Ipe Jariges tot Nijkerck aangesproken wegens absentie van het h. avondmaal, Claes Eijsses en Sasse Sassens zullen haar daarover onderhouden, ze heeft zich geexcuseert en de de broederen consistorij voor haer stichtelijke vermaningen bedanckt.

13 sep. 1678 Claes Derricks te rede gestelt wegens pretense vilipendentie des e. consistorij, heeft zich geexcuseerd, van zijn suspensie ontslagen.

31 aug. 1679 klachten ingebracht over de continuele dronkenschap ind' brandewijn van Jantjen Sjudes huisvrouw van Hindrick Janssen tot Hauwerzijl, beneffens haer ergerlicke leven met haer man, gesuspendeerd.

7 sep. 1679 ingediend een memoriaal tenderende om Cornelliske Roockes tegenwoordig wed. van Jan Ottens in Veendam een kerkelijke attestatie te verlenen.Ze was met haar man vanwege dagelijkse dronkenschap en ergerlijk leven gesuspendeerd, zie 4 dec. 1674, en vertrokken gedurende de suspensie, zonder door ware bekering gezocht te hebben zich met onze gemeente te verzoenen, dus geen andere attestatie mogelijk dan wat de acta van 4 dec. 1674 dicteert, of ze moet eerst hier verschijnen voor onze gemeente.

12 dec. 1679 het ergerlicke leven van Jantjen Sjudes huisvrouw van Hindrick Janssen tot Hauwerzijl continueert, dronkenschap, blijft gecensureerd.

22 aug. 1680 Cornelliske Rookes wed. Jan Ottens nu wonend in Veendam zoekt verzoening met de gemeente, doet belijdenis van haar zonden met beweeglicke traenen van berouw, krijgt kerklicke attestatie.

3 sep. [1680] door overlijden van Willem Cornellis tot Hauwerzijl is diaconenschap tot Fliedorp vacant, gekozen Allert Peters. Claes Renjes tot Nijkerkc geeligeert in plaetse van de erb. Jan Hansen tot Nijkerck, die om reden van zijn diaconschap is geexcuseerd. Beiden bevestigd 10 okt.

17 dec. 1680 gecompareerd Jantje Sjudes huisvrouw van Hindrick Jansen tot Houwerzijl, toont berouw, wordt weer toegelaten.

3 juni 1681 Jantjen Sjudes geciteerd wegens ergerlicke dronckenschap, hebbende sich somtijdts sich des nachts van haer man geabsenteert, gesuspendeerd.
Reijner Jansen tot Hauwerzijl is beruchtigt ende geconvinceert van een valsche handt geschreven te hebben, ende den naeme van de Hooch Edelgeb. Heer van Ulrum naegeteijckent, aangeklaagt, de Lieut. van Gewaldige profoos sijn bijhebbende stock-knechten zochten hem. Maar door gerichte tot Ulrum wegens dit crimen falsi gepardonneert onder een serieuse reprimande, door pastoor gevisiteert toont berouw, maar niet voor de kerkenraad verschenen, wordt voorlopig gesuspendeerd.

9 sep. 1681 Jantjen Sjudes confessie hebbende gedaen, van suspensie ontslagen.
Reijner Janssen tot Hauwezijl toont berouw, wederom angenomen.

5 maart 1802 Remmerigh Hindricks wed. Ipe Jariges tot Nijkerck aangesproken wegens absentie, iets over verhuur van haar plaats, ouderling Sass Sasses heeft in Pieterburen gejoort dat ze door bijslaepinge met haer knecht Jacob Lues genaemt was te bedde gegaen etc., pastoor met beide ouderlingen Claes Eijsses en Sasse Sasses met Vlaes Renjes diacon gaan met haar praten, ze bekent met haar knecht Jacob Lues te willen trouwen, en dat ze tsamen op de koije gelegen hadden. Zij is ernstig vermaand.

10 maart 1682 Remmerigh Hindricks, op haer eijgen confessie, dat sij haer knecht bij haer op de koije geroepen, ende evenwel weijgerde t houwlick met hem te consumeren, wordt gesuspendeerd.

4 maart 1683 het aenstootlicke leven en gegeven ergernisse van jantjen Sjudes huisvrouw van Hindrick Janssen gecauseert door lasterlicke woorden ende continuele dronckenschap, waerdoor haer man voorn. genootsaeckt geweest was door den wedman de herbergiers of bier en brandewijn slijters gerechtelick te laten aenseggen dat haer geen bier of brandewijn soude mogen getapt worden, gesuspendeerd.

8 juni 1683 Jantjen Sjudes in consistorio gecompareert, berouw, belooft beterschap, is weer aangenomen.

2 sep. [1683] Jantjen Sjudes door beestelicke dronckenschap ende schandelicke desertie van haer huishoudinge de gemeijnte noch meer geergert hadde dan tevoren, is gesuspendeerd.

2 maart 1684 Here Claessen gewesen diacon tot Nijkerkck overleden,

[rest van deze acta ontbreekt, gaat door met volgende uit 1686. Waarschijnlijk ontbreken twee pagina's]

10 december. 1686 door overlijden Geert Classen gewesen diacon tot Hauwerzijl is het diaconschap tot Vliedorp komen te vaceren, gekozen Wiert Sjudes, bevestigd 20 feb. 1687.

9 dec. 1687 verschenen Peter Geerts tot Nijkerck nae dat de erb. Claes Eijsses klachten tegens hem ingebracht hadde, sijn grove fauten belijdende, ernstig berispt en vermaand, en tot het avondmaal toegelaten.

30 okt. 1688 Geproponeerd zijnde in consistorio dat Peter Garbrants tot Hauwerzijl ijemandt 1/4 botter hadde ontvreemt, voor het gerecht, gesuspendeerd.

12 april 1689 is bij mij ondergeschr. na 't overlijden van d. Joh. Wilman pastor tot Nijkerck ende Vliedorp na gedaene proefpredicatie consistorium gehouden.
Reijntje Crijns en Claeske Jansen als knecht en maagd in dienst van zal. d. Wilman ende desselfs nagelatene wed., nu wettelijcke getroude echteluijden, doch met alte vroege bijslapinge voor de kerckelijke copulatie ergernisse an de gemeijnte gegeven hebbende, voor deze keer gesuspendeerd, mogen na confessie weer komen.
Onderstond: Rudolph Kuen pastor in Ulrum.

Anno 1648 den 15 septembris hebben Gheert Haijes ende Warner
Mennens rieckeninge gedaen aen de ed. erentv. joncker
Abel C. Lewe, heer tot Asinga, ten overstaen van de
pastoir Wesselius Rhodius wegen haer ontfanck ende uitgaeve
der arme pennninghen en is bevonden dat
1. Geert Haijes ontfanck sedert den iaer 1644 tot dato
boven gemelt montiert ter somma vijffentnegen
tich gulden negentijn stuver vijff plakken daerentegens desselfs
uitgaeven hondertdrie gulden ses stuiver vier plakken. Ergo meer uitge
ven als ontfangen soven gulden ses stuiver seven plakken
2. Warner Mennes ontfanck drieentachentich gulden drie
stuver ses plakken desselfs uitgaeven daerentegens sovenentachen
tich gulden tijn stuvers ergo meer uitgeven als ontfangen vier
gulden ses stuver twee placcen. Actum ut supra. [w.g.] Abel C. Lewe, Wesselus Rhodius.

Toegang 124 inv. nr. 306, folio 1v - 19

[Deze lijst is tweemaal opgeschreven door dominee Berchuijs. Eenmaal in inventaris nummer 305, daarin echtparen met haak links gemarkeerd. Tweede maal in inventaris nummer 306, op één regel. Onderstaande versie is in eerste instantie gemaakt vanuit inventaris nummer 305, geredigeerd naar en aangevuld (overlijdens) mt behulp van inventaris nummer 306. Marginale aantekeningen rechts van persoon tussen( ), het 'en' van een echtpaar vervangen door 'x'. Onderstreping weggelaten. 12-08-2004 en sept. 2006 MG ]

Register der Ledematen der Kerke Jesu Christi tot Vliedorp
en Nijkerk gevonden door D. J. Berghuis Pastor aldaar den
4 October 1711.

Ledematen tot Vliedorp

Luijtjen Willems (Diaken van Vliedorp, nu ouderling, obiit den 10 April
1736) x Martjen Derks (obiit den 21 Julij 1743)
Hindrik Jans x Hilje Jeltes (ambo mortui in diluvio)
Klaas Jans (obiit den 26 Junij 1741) x Anje Wijrts (obiit)
Tobias Hindriks x Noltjen Jolkes (ambo mortui in diluvio)
Bartelt Sipkes x Grietje Ipes (ambo mortui)
Hoijke Remmerts (obiit) x Willemke Jurjens (obiit den 11 Junij 1736)
Jannes Derks (obiit den 15 Martij 1724) x Lisebet Lammerts
Anneke Peters (met attestatie vertrocken na Woldendorp)
Krijnje Reijnders (met attestatie vertrocken na Woldendorp)
Wijrt Sjudes (obiit den 31 octob. 1720)
Willem Wijrts (obiit in Groenlandia)
Jannes Rienders (obiit den 7 julij 1720) x Geertjen Jans
Aaltjen Jans (obiit den 24 septembr 1720)
Tijmen Geerts (obiit in diluvio)
Jannes Clooster Schoolm. (obiit) x Lisebeth Christjaans (obiit in diluvio)
Saartjen Sibrants (obiit)
Antje Wijrts (obiit in diluvio)
Jan Klasen (obiit den 17 Martij 1736)
Derk Jans x Lisebeth Elinks (met attestatie vertrocken na Warfhuijsen)
Geert Derks x Martjen Alberts (obiit in diluvio)
Garremt Jans (obiit den 1 December 1725) x Jakobtjen Jans (obiit den 17 December 1743)
Eijse Pieters (Met attestatie vertrocken na Leens)
Jan Ritses (obiit den 30 Maij 1722) x Trijnje Lubberts (met attestatie vertrocken na Ulrum)
Jelte Hindriks (obiit den 27 Januarij 1724)
Trijnje Peters (met attestatie vertrocken na Wehe)
Anje Hindriks (met attestatie vertrocken na Wehe)
Geeske Peters (met attestatie vertrocken na Ulrum)
Grietje Peters (met attestatie vertrocken na Esinge)
Jakob Derks x Aafke Reijnts (ambo mortui)
Bouke Garremts (obiit)
Jan Klasen x Aafke Derks (ambo mortui in diluvio)
Evert Friks x Fenne Willems
Evert Alberts
Jannes Sibes (obiit) x Hinderkjen Jans (obiit den 16 December 1722)
Rienje Allerts (obiit den 20 Febr. 1731)
Jannes Hindriks (obiit den 5 Junij 1724)
Auke Jolkes (met attestatie vertrocken na Leens)
Hindrik Jans (Diaken van Vliedorp, nu Ouderling, obiit den 20 December 1722) x Trijnje Klasen (obiit den 2 Junij)
Harrem Klasen (obiit den 29 Januarii 1721) x Anje Peters (met attestatie vertrocken na Ulrum)
Jan Jurjens (met attestatie vertrocken na Groningen, sie 't ..ttestatie gegeven ... ... Feb. 1720) x Geelje Uges (obiit in diluvio)
Jan Hindriks (met attestatie vertrocken na Adorp)

Ledematen tot Nijkerk
Klaas Renjes (obiit)
Renje Klasen (Diaken van Nijkerk) x Grietje Harrems (den 7 junij 1722 met attestatie vertrocken na Eendrum)
Hilje Lammerts (obiit den 1 December 1728)
Peter Lubberts (obiit) x Hinderkjen Hindriks
Jan Onnes (obiit in diluvio)
Harrem Peters x Wijke Jans (ambo mortui in diluvio)
Peter Geerts (obiit) x Haxte Hindriks (obiit in diluvio)
Martjen Jans (obiit)
Peter Alles (obiit) x Aaltjen Derks (obiit in diluvio)
Kornellis Mennes (obiit)
Aafke Sibrants (obiit in diluvio)
Trijnje Luijrts (obiit in diluvio)
Lubbert Jans x Jantjen Stijnes (ambo mortui in diluvio)
Harrem Jakobs x Trijnje Jakobs ([beide] met attestatie vertrocken na Ulrum)
Melle Peters x Lisebet Klasen (obiit)
Grietje Jans (obiit)
Krijn Willems x Heertje Heres (ambo mortui in diluvio)
Hindrik Willems (obiit) x Aaltjen Siabbes (obiit in diluvio)
Lippe Klasen x Bouke Abels (ambo mortui in diluvio)
Albert Hindriks (obiit den 13 Febr. 1721)


[Onderstaande versie is eveneens in eerste instantie gemaakt
met behulp van inventaris nummer 305, en vervolgens geredigeerd naar en aangevuld (overlijdens)
met behulp van inventaris nummer 306. Vanaf 1718 staan mutaties enkel in inventaris nummer 306]

4 okt. 1711 met attestatie:
de Redger Johan Kemner en Maria Hollinga egte lieden van Ulrum
(met attestatie vertrocken na Groningen)
Jacob Kornellis en Lisebeth Willems egte lieden van Vierhuijsen (zijn wederom met attestatie
vertrocken na Vierhuijsen)

27 dec. 1711 op belijdenis:
Grietje Jans (met attestatie vertrocken na Peterburen den 8 October 1736) huijsvrouw van
Willem Wijrts (obiit den 20 Maij 1724)
met attestatie:
Catharina Hulsebusch huijsvrouw van D. J. Berghuis van de Oude Schans

19 juni 1712 op belijdenis:
Paul Jans (met attestatie vertrocken na Ulrum)
met attestatie:
Anje Roekes huijsvrouw van Paul Jans van Leens (met attestatie vertrocken na Ulrum)
Rixtje Geerts van Oldehove (obiit in diluvio)
Jan Kornellis (met attestatie vertrocken na Leens) en Grietje Jans (obiit
in diluvio) egtelieden van Leens

25 dec. 1712 op belijdenis:
Hinderkjen Berents
met attestatie:
Peter Lieus (met attestatie vertrocken na Ulrum) en Martjen Siabbes (obiit) egte
lieden van Vierhuijsen
Klaas Gosens en Griete Harrems egte luijden van Leens

19 maart 1713 op belijdenis:
Lisebeth Jans
Jan Luijtjens en Jantjen Folkers egte lieden (met attestatie vertrocken na Leens)
Reijnt Jannes (met attestatie vertrocken na Esinge)
Jan Derks (met attestatie vertrokken na Wehe)
Jan Jans (met attestatie vertrocken na Kloosterbuijren)
Tomes Olchers (obiit in diluvio)
met attestatie zijn aangekoomen:
Roelef Eijntes en Trijnje Sijmens egte lieden van Vierhuijsen (met attestatie vertrocken na Nijehove)

18 maart 1714 op belijdenis:
Hijbel Remges (obiit)

Den 17 junij [1714] is des Heeren H.Avontmaal gehouden, en is bij de
Kerkenraat beslooten dat Krijnje Reijnders om haar ergerlijk leeven, dat se
leijde, de tafel des Heeren ontseijt soude worden (Krijnje Reijnders heeft een
attestatie na waarheijt ontfangen. Noch niet weder angenomen zijnde tot de tafel
des Heeren, en daar meede vertrocken na Woldendorp)

17 juni 1714 op belijdenis:
Jan Geerts (obiit den 26 April 1726), Geeske Roekes (obiit in diluvio)

16 sept. 1714 op belijdenis:
Heijltje Zacharias

26 dec. 1714 op belijdenis:
Anna Catharina Philips (met attestatie vertrocken na Kloosterbuijren)
met attestatie:
Jakob Jans en Grietje Kornellis egte liede van Uijthuijsen (ambo mortui in diluvio)

24 maart 1715 op belijdenis:
Hans Jans (met attestatie vertrocken na Suijrdijk)
met attestatie:
Hessel Haijkes Mellema (obiit) en Sara Jans Korling (obiit den 20 Novbr 1739) egte lieden van Warfhuijsen

23 juni 1715 met attestatie:
Willem Kuen (met attestatie vertrocken na Warfhuijsen) en Johanna Vincents (obiit) egte lieden van Ulrum

15 sept. 1715 op belijdenis:
Roelef Klasen Smit op Houwerzijl (obiit den 11 Decemb. 1725)

8 dec. 1715 op belijdenis:
Sijmen Jans en Grietje Peters egte lieden
Jan Jans en Ouke Jannes egte lieden (met attestatie vertrocken na Vierhuijsen)
Gerrijt Olchers (obiit in India orientali)
Teeke Garremts
met attestatie:
Klaas Harrems van Hornhuijsen (obiit den 10 septbr 1736)
Trijnje Klasen van Baflo (met attestatie vertrocken na Groningen)

15 maart 1716 op belijdenis:
Derk Jargs (obiit in diluvio),
Jantjen Sasses (met attestatie vertrocken na Esinge)
met attestatie:
Fennechien Jans van Nijezijl (obiit den 29 januarij 1738)

7 juni 1716 op belijdenis:
Lubge Hindriks (Den 11 Decembr 1733 met attestatie vertrocken na Suirdijk),
Trijnje Sasses (met attestatie vertrocken na Suijrdijk)

28 dec. 1716 met attestatie:
Waling Gerrijts en Antje Heeres egte lieden van Burum (met attestatie vertrocken na Bourum)

20 juni 1717 met attestatie:
Meenje Meertens huijsvrouw van Kornellis Gerrits van Wetsinge (obiit in diluvio)

[Vanaf hier (folio 3) staan de registraties enkel in Toegang 124 inv. nr. 306.]

13 nov. [1718] consistorie gehouden tot Nijkerk:
Hindrik Jans en Melle Pieters Diaconen bedankt voor haren dienst, en Hindrik
Jans met eenparige stemmen verkooren tot Ouderling, en Derk Jans met eenparige
stemmen wederom verkooren tot Diaken.

7 dec. [1718]: Hindrik Jans als Ouderling en Derk Jans als Diaken in haar
dienst bevestigt na drie voorgaande proclamatien

18 juni 1719 met attestatie:
Mester Jan Luijtjens schoemaker op Houwersijl (obiit den 17 April 1724) en
Evertje Jans egte lieden van Leens
Harrem Alles en Swaantje Harrems egte lieden van Garnwert (met attestatie vertrocken na de Leek)

15 sept. 1719 consistorie gehouden tot Nijkerk:
Dewijl Derk Jans Diaken van Vliedorp met attestatie vertrocken is na
Warfhuijsen, soo is Sijmen Jans Schipper op Houwerzijl wederom met eenparige
stemmen tot Diaken van Vliedorp verkoren.

17 sept. 1719 met attestatie:
Harrem Boukes (obiit den 7 Martij 1725) en Trijnje Hindriks (obiit den 4 April
1724) egte Lieden van Ulrum

8 okt. 1719 is Sijmen Jans bevestigd als Diaken van Vliedorp

10 dec. 1719 op belijdenis:
Derk Jans en Anje Jans egte lieden (zijn met attestatie vertrocken na Vierhuijsen)
Lubbertus Hulsebus schoolmr. (met attestatie vertrocken na Wehe)
Tonniske Roelfs huijsvrouw van Melle Pieters
Jacob Jans Schreur op Houwerzijl

25 feb. 1720 attestatie gegeven:
Dat Jan Jurjens Lidtmaat is van de waare Gereformeerde Christelijke Religie getuijge ik ondergeschreeven, en heeft den 19 December 1717 het H. Avondtmaal noch met ons genooten, maar door de watervloet van den 25 December met sijn huijs wech gedreeven zijnde, en sich t' sedert elders opgehouden, soo konnen wij geen getuijgenisse geeven, hoe sijn leeven en wandel in die tijdt geweest is, ondertusschen wenschende an die geene, wien deesen sal vertoont worden, genade en vreede.

17 maart 1720 op belijdenis:
Anje Reijnders wed. van Sijger Garremts
met attestatie:
Tetje Vreriks van Eendrum (met attestatie vertrocken na Adorp)

9 juni 1720 met attestatie:
Grietje Jakobs, huijsvrouw van Eijse Pieters herbergier op Houwerzijl
van Esinge (met attestatie vertrocken weederom na Esinge)

16 maart 1721 op belijdenis:
Sijwert Pieters en Tieke Geerts egte lieden
Arent Jakobs (obiit) en Wijke Willems egte lieden
Grietje Klasen (obiit den 1 Junij 1743)

8 juni 1721 met attestatie:
Anje Theijs huijsvrouw van Jakob Jans Schreur op Houwerzijl, van Wehe

28 sept. 1721 met attestatie:
Koopke Jans van Esinge (met attestatie vertrocken na Groningen)

25 dec. 1721 met attestatie:
Margarita Unselmans weduwe van Doctor Buijnink van Nijezijl (sonder attestatie vertrocken na Baflo)

15 maart 1722 met attestatie
Albert Beerents van Leens (obiit den 19 Febr. 1729)

21 juni 1722 op belijdenis:
Rooske Jans (met attestatie vertrocken na Vierhuisen) en
Sijmen Jans (met attestatie vertrocken na Ulrum)

6 sept. 1722 consistorie tot Nijkerk:
Klaas Gosens tot Diaken van Nijkerk verkoren.

13 sept. 1722 met attestatie:
Margareta Schepels van Leens (obiit)

11 okt. 1722 bevestigd:
Klaas Gosens als Diaken van Nijkerk

13 dec. 1722 op belijdenis:
Jan Jakobs (obiit den 27 october 1729)

1 okt. 1724 met attestatie:
Mr. Derk Roelfs (obiit den 26 julij 1747) en Margjen Hindriks
(obiit den 14 septbr. 1744) egte lieden van Groningen
Aafke Reijnders van Usquert

17 juni 1725 met attestatie:
Jantjen Tonnis huijsvrouw van Evert Alberts van Leens

9 sept. 1725 met attestatie:
Aaltjen Jakobs (obiit den 5 Octob. 1739) huijsvrouw van Geert Lubberts Kouper op
Houwerzijl, van Pieterbuiren

26 dec. 1725 consistorie gehouden tot Nijkerk:
Melle Pieters tot Ouderling met eenparige stemmen verkooren, en Jacob Jans
Schreur op Houwerzijl en Albert Beerents tot Nijkerk zijn beijde met drie
stemmen tegen een stem tot Diaconen verkoren

20 jan. 1726 bevestigd:
Melle Pieters als Ouderling
Jacob Jans en Albert Beerents als Diaconen.
bedankt:
Sijmen Jans en Klaas Gosens als Diaconen

15 dec. 1727 op belijdenis:
Jacob Harrems (obiit den 31 Julij 1748)

16 maart 1727 op belijdenis:
Anje Jacobs de huijsvrouw van Jan Geerts (met attestatie vertrocken na Ulrum)
Sicke Jans (obiit den 2 9ber 1735)
Lammert Harrems

15 juni 1727 op belijdenis:
Geert Lubberts
met attestatie:
Jan Pieters van Vierhuisen (met attestatie vertrocken na Wehe)
Jan Derks en Anje Onnes egtelieden van Leens (met attetstatie vertrocken na Ulrum)

21 dec. 1727 op belijdenis:
Hans Willems

4 jan 1728 consistorij:
Geert Lubberts Couper op Houwerzijl met eenparige stemmen tot Diaken van Vliedorp verkooren

23 jan. 1728:
Jacob Jans heeft pertinente reekeninge gedaan van sijn Diaconie ontfank en
uijtgave, en is daar op voor sijn getrouwe bedieninge bedankt, en van sijn
Diaconijschap ontslagen

1 feb. 1728 bevestigd:
Geert Lubberts als Diaken van Vliedorp

12 dec. 1728 na voorgaande belijdenisse des geloofs van de Lutheranen
overgegaan en deese Gemeijnte toegevoegt:
Beerent Jans
met attestatie:
Idje Pieters huisvrouw van Hans Willems, van Uijthuijsen

26 mei 1729 consistori:
Albert Beerents Diaken van Nijkerk overleeden zijnde, is met eenparige stemmen
Lammert Harrems weederom tot Diaken van Nijkerk verkoren

19 juni 1729 op belijdenis:
Anje Klasen huisvrouw van Lammert Harrems
Geeske Jans (obiit den 20 novbr. 1746) huisvrouw van Derk Klasen

26 juni 1729 bevestigd:
Lammert Harrems als Diaken van Nijkerk

11 maart 1731 met attestatie:
Henrica Coops huisvrouw van D. Herm. Berghuis eccls. in Vliedorp en Nijkerk, van Groningen

10 juni 1731 op belijdenis:
Tjipke Jacobs (obiit den 23 Maij 1743) en
Stijnje Melis (obiit den 13 April 1743), egte Lieden
Jantjen Beerents huisvrouw van Harrem Goris
Lammert Peters (obiit den 21 julij 1731) en Itjen Klasen egte Lieden

16 maart 1732 op belijdenis:
Klaas Melles en
Kornelliske Roelfs huisvrouw van Jacob Jans Schreur tot Nijkerk

8 maart 1733 op belijdenis:
Claas Jans en Jantjen Luitjens egte lieden (met attestatie vertrocken na
Schouwerzijl den 4 Junij 1734)
Egbert Hindriks (met attestatie vertrocken na Groningen den 29 junij 1734)
Luitjen Cornellis en Lijsebeth Berents egte lieden
Harrem Goris

14 juni 1733 met attestatie:
Peter Jacobs Backer op Houwerzijl, van Usquert (obiit den 20 April 1740)

11 dec. 1733 op belijdenis:
Jan Clasen, en sijn huisvrouw Louke Jannes (met attestatie vertrocken na
Grijpskerk den 22 augusti 1734)

4 mei 1734 consistorie:
Geert Lubberts als Diaken van Vliedorp voor sijn bedieninge bedankt, en Peter
Jacobs Backer op Houwerzijl wederom tot Diaken van Vliedorp verkoren

30 mei 1734 is Peter Jacobs als Diaken van Vliedorp in sijn dienst bevestigt.

19 sept. 1734 met attestatie:
Anje Derks weeduwe van Remge Hansen van Suirdijk (met attestatie vertrocken na
Groningen den 5 Januarij 1745, met de wooninge op Maij 1743)

6 maart 1735 op belijdenis:
Dietjen Beerents huisvrouw van Lammert Jannes

11 sept. 1735 op belijdenis:
Engelbert Clasen en Anje Vreriks egte lieden
Martjen Clasen huisvrouw van Derk Geerts
met attestatie:
Egbert Hindriks van Groningen (met attestatie vertrocken na Ulrum)

11 maart 1736 op belijdenis:
Sijbelt Willems

10 juni 1736 op belijdenis:
Sicke Jans (obiit den 21 April 1765) en Aaltjen Jans egte lieden

24 aug. 1736 consistorie, met eenparige stemmen verkoren Jacob Jans
(gestorven den 10 august. 1754) tot Ouderling van Vliedorp, in plaats van de
overleedene Luitjen Willems, en Jacob Harrems tot Nijkerk is met eenparige
stemmen verkoren tot Diaken van Nijkerk, in plaats van de afgaande Diaken
Lammert Harrems.

23 sept. 1736 is Jacob Jans als Ouderling van Vliedorp en Jacob Harrems als
Diaken van Nijkerk in haar dienst bevestigt. En Lammert Harrems afgaande Diaken
van Nijkerk voor sijn trouwe dienst bedankt.

10 maart 1737 na onderwijs:
Jacob Jans tot Vliedorp

7 juni 1739 op belijdenis:
Menne Peters en Claaske Clasen egte lieden tot Nijkerk
Louwe Ennes en Martjen Sijgers egte lieden tot Nijkerk

12 juli 1739 consistorie: met eenparige stemmen tot Diaken van Vliedorp
verkooren Engelbert Clasen

9 aug. 1739: Engelbert Clasen als Diaken van Vliedorp in sijn dienst
bevestigt

12 maart 1741 op belijdenis:
Derk Rienekes tot Nijkerk

19 maart 1741 consistorie tot Nijkerk: Jacob Harrems Diaken van Nijkerk
overleeden zijnde, is Tjipke Jacobs in sijn plaats weederom tot Diaken van
Nijkerk met eenparige stemmen verkooren.

16 april 1741 is Tjipke Jacobs als Diaken van Nijkerk in sijn dienst
bevestigt.

10 dec. 1741 op belijdenis:
Roelf Roelfs en Ebelje Tonnis egte lieden

9 juni 1743 consistorie gehouden tot Nijkerk, door het vertrek van Engelbert
Clasen, en het versterf van Tjipke Jacobs de beijde Diakens plaatsen vacerende,
soo is na anroepinge van Godts Naam Teeke Garbrants tot Diaken van Vliedorp, en
Menne Peters tot Diaken van Nijkerk met eenparige stemmen verkooren.

7 juli 1743 is Teeke Garbrants als Diaken van Vliedorp en Menne Peters als
Diaken van Nijkerk bevestigt.

8 dec. 1743 met attestatie:
Maria Harkes van Warfhuisen (obiit den 4 April 1746)

8 maart 1744 met attestatie:
Grietje Peters huisvrouw van Jan Eijses vn Tijnalling

14 juni 1744 op belijdenis:
Jantjen Willems huisvrouw van Derk Rienckes
met attestatie:
Harrem Derks en Lubge Hindriks egte Lieden van Suirdijk

13 sept. 1744 met attestatie:
Jan Rijpkes (obiit 17 7ber 1770) en Anje Jans (obiit 17 juni 1760) egte lieden
Saartien Melis weeduwe van Allert Jacobs, van Vierhuisen (met attestatie
vertrokken na Appingadam den ... [onderkant pagina afgesneden])

20 dec. 1744 met attestatie:
Peter Harms van Warfhuizen

14 maart 1745 op belijdenis:
Lubbert Jacobs, Backer op Houwerzijl

4 sept. 1746 met attestatie:
Frouke Gerrijts (obiit 8 meert 1764) huisvrouw van Jan Rienders van Garshuisen

11 dec. 1746 op belijdenis:
Albert Wolthuis

11 juni 1747 met attestatie:
Sikke Melis en Martjen Lippes egte lieden van Leens

10 sept. 1747 met attestatie:
Hermannus Iborg en Willemina Berents egte lieden van Eenrum
(met attestatie vertrokken naa 't Ooster Nieland) [onduidelijk of deze aantekening op bovenvermeld paar slaat]

[hierna avondmaal gehouden met wisselende dominees, kennelijk vacature]

8 juni 1749 tot Diaken bevestigt naa voorgaande condiging etc. E. Lubbert Jakobs

22 maart 1750 na voorgaande condiging tot Ouderlingh bevestight den E. Lammert Harms

4 juli 1751 met attestatie van Warfhuisen:
Jacob Clasen en Martjen Eises (obiit 2 maaij) egte lieden

26 sept. 1751 met attestatie:
Atje Derks van Ulrum

1 juli 1753 met attestatie van Swol:
Bernardus Apol (met attestatie vertrokken naa Ulrum)


7 okt. 1753 Het eerste Nagtmaal door mij J. Spiets Pastor
te Niekerk en Vliedorp gehouden.

30 dec. 1753 met attestatie:
Roelfie Derks van Oldehove (met attestatie vertrokken naa Groningen)

15 april 1754 op belijdenis:
Harm Lamberts op De Hoogte
Antie Jans vrouw van A. Wolthuijs meester

29 dec. 1754 met attestatie:
Trijntje Peters van 't Oosternielant (en wederom met attestatie vertrokken naa
Wetzinge den 9 xber 1760)

6 febr. 1755 Sikke Melis, Jan Rijpkes, Hans Willems en Harm Goris consistorie
begeerd hebbende als te onvreden over 't verkiezen van Jakob Klasen tot
ouderlinge (ingevolge dit protokol) door de kerkeraad geschied. [volgt heel verhaal ....]

7 febr. 1755 Jakob Klasen consistorie begeerd hebbende ...

29 mei 1755 consistorie gehouden [over Jacob Claasen]

28 sept. [1755] met attestatie:
Jourke Hndriks

10 april [1757] op belijdenis:
Lubbert Geerts van Houwerzijl (is met attestatie naa Leermens vertrokken den 24
maij 1757)
Swaantje Aaldrix ban Niekerk, vrouw van Derk Kornelis

25 dec. 1758 op belijdenis:
Jantjen Roelfs Sickens vrouw van Dom. J. Spiets Pastor te Niek. en Vlied.

23 sept. 1759 met attestatie:
Harm Derks en Lubge Hindriks van Zuijrdijk

30 maart 1760 met attestatie:
Jan Derks van Wee (wederom met attestatie vertrokken den 24 7ber 1768)

4 jan. 1761 met attestatie van Ulrum:
Anje Rijpkes vrouw van Lambert Harms van Niek.

28 juni 1761 op belijdenis:
Gozen Klasen en Swaantie Tonnis egte lieden te Niek. (zijn met attestatie
vertrokken naa Ulrum den 9 xb. 1763)
Jan Geerts van Niek.
Anje Geerts vrouw van Klaas Alders van Vlied.
en zijn gemelde drie laaste perzoonen t.w. Jan Geerts, Swaantie Tonnis en Anie
Geerts bij t houden van de proev-predik gedoopt.
met attestatie:
Kornelia Wiardij vrouw van Zacharias Teekes van Houwerzijl

11 maart 1762 met attestatie van Zuurdijk:
Jantien Jans huijsvrouw van Theodorus Carels (en is met attestatie na Ulrum vertrokken)

26 dec. 1762 aangenomen:
de Hoog Welgebooren Heer Evert J. Baron van In- en Kniphuijzen Heer van Ulrum etc. etc. etc.

2 okt. 1763 op belijdenis:
Grietje Jans vrouw van Harm Lamberts, en
Martjen Jans vrouw van Hendrik Jeltes beijde van Vliedorp,
zijnde eerstgemelte Grietje Jans bij de gehoudene proef-predikatie gedoopt.

8 juli 1764 met attestatie van Vierhuizen:
Rijpke Cornellis en Stijnje Sijgers egte lieden

29 dec. 1765 aangenomen:
Aaltjen Mennes vrouw van Willem Luijtjens van Niek.

5 okt. 1766 met attestatie van Grijpskerk:
Reider Geerts

28 dec. 1766 op belijdenis:
Lijsbeth Willems vrouw van Geert Hindriks, en
Anje Mennes vrouw van Hindrik Geerts,
beide van Houwerzijl, zijnde Lijsbeth Willems den 21 Decemb. gedoopt.

29 sept. 1768 Jakob Klasen Ouderling in consistorio geciteerd en verschenen
zijnde om reden te geven van zijn wangedrag [ging laatste half jaar niet na de
kerk]

2 okt. 1768 met attestatie:
Aries Pieters van Warfum

25 dec. 1769 op belijdenis:
Lambert Geerts van Niekerk
Alle Ubels van Houwerzijl

8 juli 1770 op belijdenis:
Geert Hindriks van Houwerzijl

20 dec. 1770 Heeft Jakob Klasen gewezene Ouderling van Vlied. in gevolge
vorige acte van den 29 7ber 1768, belijdenis gedaan van zijn bedreven wangedrag,
vergevenis verzogt, en beterschap beloovt, en dus aan den eijsch van die acte
voldaan, en zoo is hij met attestatie van zijn Lidmaatschap vertrokken na Ulrum.

26 dec. 1773 op belijdenis:
Peter Simons en zijn huijsvrouw IJdje Isebrants van Vliedorp, en zijn naa dat
IJdje den 25 xber gedoopt was, tot 't gebruik van des heren h. avondmaal
toegelaten.

3 april 1774 met attestatie van Zuurdijk:
Jan Jakobs
op belijdenis:
Klaas Alders van Vliedorp
Tonnis Roelfs van Houwerzijl(is met attestatie van Lidmaatschap vertrokken naa Eenrum)
Jan Jans en
Aiolke Mennes van Niekerk

26 juni 1774 op belijdenis:
Zacharias Tekes

1 jan. 1775 op belijdenis:
Auke Jans vrouw van Olchert Ipes van Vliedorp

16 april 1775 op belijdenis:
Hindrik Peters van Saaxum

12 juli 1775 op belijdenis:
Tonnis Baltzers
Hindrik Geerts
Hindrik Jans
Sijger Lauwes
alle te zamen van Vliedorp

30 maart 1777 op belijdenis:
Gezina Melis van Niek.
met attestatie van Hallum uit Vrieslant:
Aaltjen Jans Meijers vrouw van Lubbert Jakobs bakker van Houwerzijl

26 dec. 1779 na onderwijs, belijdenis en doopsbediening aan Geertruijd
Jeltes, tot Ledematen dezer Gemeente aangenomen:
Klaas Mennes en zijn vrouw Geertruijd Jeltes
Martjen Meertens vrouw van Arijs Peters
Aaltjen Jans vrouw van Alle Ubels
alle te zamen van Vliedorp

[hierna wisselende dominees, enkel avondmaal gehouden tm. sept. 1781]


Den 14 October 1781 ben ik P. Suthoff alhier door Dom.
E. Hagenauw pred te Ulrum en H. Warendorp eccles. te Leens tot
Leeraar dezer gemeente bevestigd.

14 juli 1782 met attestatie:
Aaltjen Benes van Ezinge
Anna Margaretha Hartzema van Groningen (vertrokken den 26 december 1782 na Niehove)

29 dec. 1782 met attestatie:
Hanna Suthoff (mea soror) van Oude of Beneden Pekel A
met attestatie vertrokken van hier na Zuidhorn:
Anna Margaretha Hartzema

20 maart 1783 Ouderlingen gekozen, Jan Jans uit het Carspel Niekerk en Harm
Lammers uit het Carspel Vliedorp.

6 april 1783 op belijdenis:
Jan Roelfs van Houwerzijl
Klaas Hansen en
Anje Derks van Niekerk

13 april 1783 Harm Lammers en Jan Jans de eerste van Vliedorp de laatste van
Niekerk als Ouderlingen bevestigd

13 juli 1783 Pieter Sijmons van Vliedorp tot Diacon, met meerderheid van
stemmen voormaals verkoren, bevestigd.

30 juni 1784 op belijdenis:
Renske Jacobs van Houwerzijl
Mattje Klasens van Vliedorp

10 jan. 1785 op belijdenis, in tegenwoordigheid van Harm Lammerts van De
Hoogte en Jan Jans van Niekerk als ouderlingen:
Jan Lammerts te Niekerk

11 april 1785 consistorie: Geert Hindriks klaagt erover dat hij beledigd is
door Zacharias Teekes en vrouw Cornelia Wiardij ...

4 juli 1785 consistorie: geschil opgelost. Hindrik Geers begeert ontslagen te
worden als diacon, wordt hem beloofd.


Toegang 265 inv. nr. 1

Register der Ledematen zo als bevonden wierde 7ber 1785

Te Niekerk

Jan Jans
Ailke Mennes huisv. van Jan Jans
Gesina Melis
Jan Geers (obiit)
Jan Jacobs
Stijnje Sijgers (obiit)
Hanna Suthof (met attestatie vertrokken na de O. Pekela den 18 Junij 1793)
Hindrik Geers (obiit 19 Junij 1793)
Anje Mennes huisv. van Hindrik Geers
Klaas Hansen
Anje Derks huisv. van Klaas Hansen
Jan Lammerts
Lammert Helprigs (met attestatie na Vierhuizen vertrokken d 30 Maai 1786)
[volgende op zelfde bladzijde, zullen later in kopie bijgeschreven zijn]
Den 8ber 1786 met attestatie van Ranum overgekomen:
Driewes Engbers (obiit)
Jan Jannis
Aafke Derks huisvr. van Jan Geers
H.H. Froon J.U.D. en Rigter van het Grote en Kleine Reedschap
Anje Duthmers

Vliedorp

Harm Lammers
Grietje Jans huisv. van Harm Lammers
Arijs Pieters
Martjen Meertens huisv. van Arijs Pieters
Klaas Mennes (obiit den 14 Febr. 1793)
Geertruid Jeltes (huisv. van Klaas Mennes )
Hindrik Jans (obiit den 23 Julij 1788)
Meiske Jans
Zacharias Teekes
Cornelia Wiardi huisv. Zach. Teekes
Alle Ubels (obiit den 3 Maai 1793)
Aaltje Jans huisv. van Alle Ubels
Aaltje Beenes
Antje Jans wedw. A. Wolthuis (met attestatie vertrokken na Leens 1788)
Jan Roelfs
Geert Hindriks (obiit)
Lijsabeth Willems huisvr. van Geert Hindriks (obiit)
Hoog Wel Gebr. Heer Evert J. Baron van In en Kniphuizen
Sijger Lauwes
Renske Jacobs
Teunje Simons
Matje Klasens
Pieter Sijmons
IJdje Isebrands huisv. van P. Sijmons (obiit)
Auke Jans
Tonnis Balsters (obiit)
Hijltje Harms (met attestatie vertrokken na Vierhuizen 23 Maai 1786)
Is van Groningen met attestatie overgekomen
Aafje Kuiter (obiit den 28 Maai 1793)
Is met attestatie tot ons van Groningen overgekomen den 8 April 1787
Trijntje Jans huisvrouw van Pieter Sijmons
Met Attestatie tot ons van Ulrum den 25 Julij 1788 Jan van der Borg schoolmeester te Niekerk en Vliedorp
Jan Harms
Jan Jacobs
Teke Zacharias
Jan Albers
Anje Jans huisvrouw van Jan Jacobs
Frerik Pieters


12 jan. 1786 Kerkenraad nomineert Jan Geers , Klaas Hansen en Jan Lammers,
allen uit het Carspel Niekerk om een Diacon uit het Carspel Niekerk uit te kiezen, kerkenraad en
mans-ledematen kiezen hieruit Klaas Hanssen.

feb. 1786 wierde Klaas Hansen na driemaalige Kerkkondiging als Diacon bevestigd.

2 maart 1786 na gedane belijdenisse des geloovs tot des H.H. en H. Avondmaal
in de tegenwoordigheid van Harm Lammerts van De Hoogte en Jan Jans van Niekerk
als Ouderlingen angenomen Ajeltje Harms van De Hoogte.

3 april 1786 op belijdenis in tegenwoordigheid van Harm Lammerts van de
Vliedorp en Jan Jans van Niekerk angenomen Lammert Helprigs van Niekerk

2 juli 1786 na vertoning van een attestatie als lidmaat mede verscheenen Aafje
Kuiter van Groningen.

okt. 1786 na vertoning van Attestatie als lidmaat mede verschenen Driewes Engerbes
van Ranum

8 april 1787 na vertooning van Attestatie als Lidmaat tot ons overgekomen van
Groningen Trijnje Jans .

8 april 1788 Kerkenraad nomineert op instantie van Pieter Sijmens als afgaand
diacon Alle Ubels , Klaas Mennes en Hindrik Jans , waaruit kerkenraad en
mans-ledematen Alle Ubels tot diacon kiezen.

4 mei 1788 is na 3malige
Kerkenkondiging tot Diacon bevestigt Alle Ubels van Houwerzijl.

3 mei 1789 op belijdenis:
Jan Jannes van Niekerk
Jan Harms van De Hoogte
Jan Jacobs van Vliedorp welke na voorgaande belijdenis is gedoopt in de
proefpred. den 1 Maai 1789
Teeke Zacharias Vliedorp

28 jan. 1790 is na voorgaand onderwijs en belijdenisse des geloofs, gedoopt
Marten Hansen op Houwerzijl, en dus tot Lidmaat dezer gemeente angenomen.

31 jan. 1790 met attestatie van Ten Bour:
Hindrik Harm Froon J.U.D., Rigter van het Grote en Kleine Reedschap

16 juli 1790 Kerkenraad gehouden, gedrag Hindrik Geers overwogen en uit
anmerking van de slegtheid van dien goedgevonden opgenoemde te laten vermanen
door Predikant en de twe Ouderlingen om voortaan een beter leven te leiden.

24 april 1791 op belijdenis:
Aafke Derks , huisvrouw van Jan Geerts te Niekerk

12 juli 1791 kerkenraad, niks biezonders

31 juli [1791] is alhier des H.H. en H. Avondmaal gehouden en zijn aldaar
verscheenen, Jan Albers van de mennoniten tot ons overgekomen, en Auwke Wibbes
beide van Vliedorp, welke na voorafgaande belijdenisse tot Ledematen waren angenomen.

28 okt. 1791 Kerkenraad gehouden, Jan Jans was absent.

29 jan. 1792 op belijdenis:
Anje Jans huisvrouw van Jan Jacobs tot Vliedorp

1 jan. 1793 tot Diacon verkozen Jan Lammers tot Niekerk, en den 20 dito in
zijn dienst bevestigd.

25 jan. 1793 angenomen Freerk Pieters van Vliedorp welke na voorgaand
onderwijs en belijdenis des geloovs uit de Mennoniten tot ons overgegaan, en
door den doop onze herformde Kerk ingelijvt,en Anje Duthmers van Vliedorp

19 mei 1793: is door Kerkenraad en mans Ledematen tot Diacon uit het Carspel
Vliedorp in plaats van wijlen de Boekhouder Diacon Alle Ubels verkozen Pieter
Sijmons van Vliedorp, en is evengenoemde op den 9 junij tot Diacon bevestigd,
zijnde de Diaconie boeken zijn Ed. na opgenomene rekening ter hand gesteld op
den 10 Junij 1793.


Na dat ik Eerhard de Grave zedert den 4 van Julius 1790
het Prediker Amt te Lettelbert in het Westerquartier waargenomen en eene
beroeping te Nuis en Nijbert even van te voren hadde afgeschreven, ben ik 1793
den 8 december tot Leeraar en Opsiender in de gemeente J.C. te Niekerk en
Vliedorp angesteld. Mijn antecessor overleed den 5 october 1793 en het beroep
ontving ik den 26 van dienzelfden maand.
De bevestigingspreek uit 1 Tim. 1.12 en 16 geschiede door Dom. Ter Huizen te
Vierhuizen, Broederlijke Handreiking door Dom. Hagenouw en dom. Meder te Ulrum en Hornhuisen.
Voor de eerste keer tot zijne nieuwe gemeente sprekende, deed de bevestigde
zulks uit Jae 1 vs. 21b ontfangt met zachtmoedigheid etc.

Naamrol der Leden van de Kristelijke Hervormde Kerk-Gemeente te Niekerk en
Vliedorp, zoo als dezelve was den 8 december 1793

Niekerk

Jan Jans en desz. huisvrouw
Ailke Mennes
Gesina Melis
Jan Jacobs
Jan Jannis
Klaas Hansen en desz. huisvrouw
Anje Derks
Jan Lammerts

Vliedorp

Harm Lammers en desz. huisvrouw
Grietje Jans
Arijs Peters en desz. huisvrouw
Martjen Meertens
Geertruid Jeltes
Meiske Jans
Zacharias Teekes en desz. huisvrouw
Cornelia Wiardi
Teeke Zacharias
Aaltje Jans
Jan Roelfs
Sijger Lauwes
Renske Jacobs
Martje Klaassens
Pieter Siemons
Auke Jans
Jan van der Borgh
Jan Harms
Jan Jacobs en desz.
huisvrouw
Anje Jans
Jan Albers
Freerk Pieters

[volgend stukje op ongedateerd blad, zo te zien eerste paragraaf handschrift
de Grave, daarna van der Helm]

10 april [1793?] heb ik tot ledemaat angenomen Trientje Willems wed. van
Hinderk Jans die op dien zelven tijd door mij den doop heeft ontvangen.

[nieuw handschrift, zo te zien van der Helm]

Verder zijn door den WelEerw. Zeer Gel. Heer E. de Grave volgens zijne aantekening tot leden deser Gemeente aangenomen:
Jan Harms
Jan Alles
Menne Jans Beukema
Simen Pieters
Marten Jeltes
Roelf Muller
Matje Pieters
Trienje Garmts
Anna Wolthuis
Jantje Jacobs
Klaaske Jans Beukema
Anje Jans
Klaaske Klaasens
en met attestatie van Usquert in dato den 12 dec. 1803 is overgekomen:
Johanna Benthem

[Verdwaalde aantekening in het Trouwboek (Toegang 124 inv. nr. 307) ]
Den 11 junij 1797 is met attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen
W. Petersen Schoolmr. alhier en Hinderkien Berends Buirma deszelfs huisvrouw,
komende van Sappemeer.
[Einde verdwaalde aantekening]


Eillardus van der Helm , na ... heeft alhier te Niekerk, op
den 10 April 1810, ... zijne Evangelie bediening aanvaard ... [lang verhaal]

Lijst der Leedematen der Hervormde Gemeente te Niekerk en Vliedorp zoo als
dezelve was den 1sten Meij 1810

Te Niekerk

Ailke Mennes wedw. Jan Jans Beukema
Marten Jeltes
Jan Jacobs Vriese
Klaas Hanssen
Jantje Jacobs huisvrouw van Pieter Willems
Gesina Alles wedw. Jan Harms
Menne Jans Beukema

Te Vliedorp

Simon Pieters en deszelfs vrouw
Klaaske Jans Beukema
Jan Alles Smit en deszelfs vrouw
Trijntje Garmts
Anna Wolthuis
Evertje Wolthuis
Jan Jacobs Rietema en deszelfs vrouw
Anje Jans Beukema
Martje Meertens wedw. Aries Pieters
Roelf Mulder en deszelfs vrouw
Klaaske Klaassens
Wieke Pietersen Schoolmr. en deszelfs vrouw
Hinderkien Berends Boerma
Pieter Winter
Marten Hanssen
Martje Pieters wedw. Jan Roelfs
Jan Hendriks
Willem Jans

1810 Lijst der Ledematen welke gedurende het Leeraarampt van Ds. Gillardus
van der Helm bij de Gemeente der Hervormden van Niekerk en Vliedorp, zoo met
attestatie van elders, als door het afleggen der belijdenis zijn aangekomen.

1810 Geertje Siccama , huisvrouw van Ds. J. van der Helm , met attestatie van
Oosterhaule (in Vriesland) aldaar getekend den 1 April en alhier afgekondigd den
19 Augustus 1810.

1810 Martje Garmts , huisvrouw van Jan Jacobs Vriese , met attestatie van
Hornhuizen, aldaar getekend den 8 Augustus en alhier afgekondigd den 19 dito
1810 (overleden januari 1812).

1810 Geeuwe Rijkles op belijdenis des Geloofs aangenomen den 18
Augustus 1810 (overleden)

1811 Evertje Jans met attestatie van de Breede, aldaar getekend den 26
October 1810 en alhier afgekondigd den 4 Maart 1811.

1812 [lijst gaat door]

 

Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.