LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Niekerk/Oldekerk/Faan

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Ledematen Niekerk, Oldekerk en Faan. Transcriptie februari 2006 Cor Enter, corr. MG.
Cor Enter heeft in oktober 2007 de bewerking nagekeken en de namen vervet.

In eerste instantie vormen Niekerk en Faan ťťn gemeente. Op 4 maart 1683 wordt Oldekerk daarbij gevoegd.

- mutaties 1653 - 1691
- mutaties 1692 - 1721
- mutaties 1723 - 1787
- mutaties 1788 - 1816

Naamen van de Nieuwe Communicanten

Anno 1653 den 10 April op Paaschen is het Sacrament des Nachtmaals voor de eerste maal van Joh. Picard Pastoor tot Nijkerk aldaar uitgedeelt, voor dese reis zijn de Gemeinte des Heeren toegedaan dese navolgende:
Ecke Peters
Alle Derks
met attestatie:
Aaltien Picardus van Groningen

17 juli 1653 toegekomen:
Weefke Meertens, huisfrouw van Ecke Peters
Aibe Jans en sijn huisfrouw Dewer Klaassen

20 okt. 1653 toegelaaten:
Trine Hansen
Sijtje Geerts

met attestatie:
Elsien Westerwolt van Groningen

15 jan. 1654 toegelaaten:
Aarke Peters tot Faan
Teede Brants
Jacob Fokkes


23 april. 1654 toegelaaten:
Aeltjen Jacobs
Lijsbet Jansen
Jitske Jansen

6 aug. 1654 dese Gemeinte toegedaan:
Jonker Eernst Millinga
Jonker Jacob Millinga
Eise Meertens
Geertien Dreuws

met attestatie:
Vrouw Gelmer Hillebrants, weduwe Millinga
Juffer Meidina Millinga
Swaantjen Wessels, van Groningen te samen. [vorige drie]
Anne Tjeerts van ít Olbert.

26 nov. toegelaaten:
Cornelijs Ulpherts tot Faan
Claes Jansen
Joachim Jansen met sijn 
huisfrouwe Kunne Jansen
Allert Bonnes
Jannes Scheltes tot Faan

11 maart 1655 toegelaten:
Jan Sibrants, Schipper

10 juni 1655 toegekoomen:
Achte Klaassen tot Nijkerk
Jannes Sickes tot Faan

9 sept. 1655 angekomen:
Lammert Jansen, Sibrant Ariens beide tot Faan
Tetjen Jansen en Trijntjen Teessens

9 dec. 1655 angekoomen:
Tetjen Hessels huisfrouw van Lippe Jijr

15 maart 1657 toegekoomen:
Anne Jacobs

6 sept. 1657 aengekoomen:
Sijmen Crijns

13 dec. 1657 gekoomen:
Greete Hindriks weduwe van wijlen Popke Janssen

14 maart 1658 aengenoomen:
Hille Jacobs huisfrouw van Luitjen Rinjes

13 juni 1658 aengenoomen:
Jelmer Uijlrichs
Susanna Jacobs

Jebbe Jansen tot Faen
met attestatie:
Harmtjen Alefs van Groningen

5 dec. 1658 aengenoomen:
Greeta Brants weduwe van wijlen Hindrik Janssen.

20 maart 1659 toegekoomen:
Jan Gerrijts
Antje Roelefs huisfrouw van Cornelijs Olpherts tot Faen
met attestatie:
Jan Bartels van Lettelbert

12 juni 1659 aengenoomen:
Teetske Sikkes huisfrouw van Alje Jansen

13 dec. 1659 toegekoomen:
Claes Reintjes

3 maart 1661 angenoomen: 
met attestatie van Suidhorm 
Jan Peters, Bakker.

2 juni 1661 angenoomen:
Wolbrecht Homeijns wonende tot Faen bij dí E.E vrouw Millinga met attestatie van Groningen.

14 sept. 1662 angenomen:
Jantjen Lammerts huisvrouw van Jan Peters

25 dec 1662 angekoomen:
Fenne Johannis huisfrouw van Cornelijs Geerts op Dieps wall
Antjen Cornelijs huisfrouw van Date Geutjes met attestatie van Collum.

7 juni. 1663 angekomen:
Petertjen Aukes huisfrouw van Peter Marcks
Met attestatien dese naevolgende:
Vrouw Anna Gruis huisfrouw van Jonker Eernst van Millinga tot Faen
Wibbe Jansen tot Faen tí saemen van Groningen
Jancke Pauls huisfrouw van Frans Meertens Doorenbosch van Oldehove
Martjen Boukes huisfrouw van Jan Klaessen op de Dijk van Midwolde in de Leek

Den 14 juni is Frerijck Roelefs van Ö.. [deze regel is doorgestreept]

6 sept. 1663 aengekoomen:
met attestatie van Midwolde in de Leek: 
Beertjen Jansen de huisfrouw van Peter Roelefs tot Faen

5 juni 1664 angekoomen:
Heile Berents huisfrouw van Tjerk Rinses.
met attestatie van Groningen: 
Stijntjen Janssen tot Faen

4 dec. 1664 is het Nachtmael des Heeren gehouden en tot
den taefel des Heeren gekomen:
Tamme Popkes met attestatie van Westerembden

12 maart 1665 gekoomen:
Hendrick Janssen en Jacob Annes beide tot Faen.

11 juni 1665 gekomen:
Lambert Hindriks Polma.
Met attestatien dese volgende:
Maria Smaltz huisfrouw van voorseide Lambert Hindriks Polma van Zuidhorm.
Lijsbet Rensen tot Faen en 
Kunne Hendriks, beide van Groningen.

3 sept. aengenoomen:
Tjerk Rinsses tot Nijkerck en 
Trijntjen Menelts tot Faen op de Dijck.

10 dec. 1665 aengekomen:
Ite Onnes en sijn huisfrouw Roelefke Mennes
Wimke Janssen tot Faen

11 maart 1666 gekoomen:
Geertjen Eckes huisfrouw van Tammo Popkes.
Lammert Peters en sijn huisfrouw Trijn Alberts.

Den 3 juni 1666 is het Avontmael des Heeren gehouden en sijn navolgende personen
tot des Heeren gekoomen:
Ebge Tjallinks huisfrouw van Sijmen Crijns
Wijtske Doetjes huisfrouw van Tjark Jacobs.
met attestatie:
Eetjen Iwes van Oldekerk huisfrouw van Peter Hendriks
Maria Koen tot Faen van Groningen

9 sept. 1666 angekomen:
Aeltjen Lubberts huisfrouw van Luitjen Taekes

9 dec. 1666 angenomen van Oldekerck met attestatie:
Hermen Klaesens

10 maart 1667 angekomen:
Lutgert Hendriks en Reinerke Reiners huisfrouw van Sib Popkes.

2 juni 1667 angekoomen:
Garmbt Brants met sijn huisfrouw Achtje Annes.

8 dec. angekoomen:
Jantjen Dercks woonende bij de Pastor Joh. Piccardt.

1 maart 1668 angekoomen:
Peter Klaesens met sijn huisvrouw Greeta Jelles.

7 juni 1668 met attestatie tot den taefell des Heeren gekoomen:
Reiner Reiners van Leens .
Geertruit Meertens van Noordhorm.

6 sept 1668 angenoomen:
Peter Roelefs tot Faen
Greetje Dirks weduwe van wijlen Sicco Boikema met attestatie van Suidhorm.

14 maart 1669 aengekoomen:
Trijntjen Peters weduwe van wijlen Gaucke Reiners.

den 13 junij [1669] is het avontmael gehouden en zijn tot den taafel des Heeren op het nieuwe  aengekoomen:
Eetske Dootjes weduwe van Abel Sents
Trijne Claessen weduwe van Henke Jacobs
Eltjen Hindriks

Den 12 septemb. [1669] is het H. Nachtmael des Heeren gehouden, en is op het nieuwe tot den taefel des Heeren gekoomen:
Jantjen Peters de huisfrouwe van Harcko Peters.

Den 5 decemb. [1669] is het Avontmaal des Heeren wederom gehouden en zijn op het nieuwe tot den taefel des Heeren gekoomen:
Tjarck Jacobs 
Met attestatie: 
Geeske Sijwerts d' huisfrouw van Meinert Hendricks van Suidhorm
Teetske Franssen jonge dochter van Groningen

Anno 1670

Den 13 martij [1670] is het Avontmael des Heeren gehouden, doch niemant voor dit mael op het nieuwe angekoomen.

Den 12 junij [1670] is het H. Avontmael bedient en zijn tot den taefel des Heeren op het nieuwe aangekomen:
Cornelijske Sijbolts d' huisfrouw van Jan Cornelijs
Geertruit Joachims en Greetje Joachims
Met attestatie van Niehove: 
Sijtske Jansens d huisfrouw van Peter Jacobs in de Meeden.

4 sept. 1670 aengekoomen:
Peter Henkes, Schoemaeker.
met attestatie:
Jan Benes en sijn huisfrouw Geertjen Lebbes van Lettebert.
Peter Jacobs van Niezijll

11 dec. 1670 aengekomen:
Harmanna Piccardt
Greetjen Bottes wonende met Peter Hendriks.
Peter Tamminga
Met attestatie van Zuidhorm: 
Hilbrand Alberts

12 maart 1671 toegelaeten:
Sijben Janssen de huisfrouw van Geutjen Dates.

10 sept. 1671 aengenomen:
Jan Cornelijs
Meinert Hindriks
Renske Jansen
de huisfrouw van Joest Popkes.

10 dec. 1671 Aengenomen:
Joest Popkes
Renske Hendriks de huisfrouw van Sijbolt Geerts

10 maart 1672 aengekoomen:
Roelef Cornelijs en sijn huisfrouw Cornelijske Janssen op de Dijk.
Cornelijs Geerdts op Diepswall.

9 juni 1672 gekoomen:
Geertjen Alberts weduwe van wijlen Jan Roelefs op de Dijk.
met attestatie van Nijhove:
Stijntjen Louwrents huisfrouw van Jan Peters, Snijder.

6 okt. 1672 gekomen:
met attestatie van Den Ham: 
Diewer Annes.

29 dec. 1672 aengekomen:
Jan Heddes in het Gasthuis
met attestatie van Noordhorm:
Anje Rinders huisfrouw van Cornelis Jansens tot Faen.

30 maart 1673 aengekomen:
Jr. Ahaswerus Aldringa
Occo Piccardt
Jan Peters Snijder.

8 juni 1673 aengekomen:
Jan Jochems

7 dec. 1673 aengekoomen:
Geertjen Reinders weduwe van wijlen Allert Bonnes.

29 maart 1674 aengekoomen:
Jouke Claessens
Geeske Teuwes weduwe van wijlen Jan Claessens tot Faen.

25 juni 1674 aengekoomen:
Anne Jansen de huisfrouw van Tjerk Rintjes.
Met attestatie van Doezum: 
Etjen Abels de huisfrouw van Jan Sibrants in de Wijk.

8 nov. 1674 aengekoomen:
Herman Roelefs en sijn huisfrouw Meenje Lamberts.
Geertjen Garmbents.

21 feb. 1675 aengekoomen:
Claes Meints en sijn huisfrouw Trijnje Jeltes.
Trijnje Janssen van Faen en Harmen Lippes.

23 mei 1675 aengekomen:
Zijtse Claessen wed. van wijlen Lulke Sijwerts.
Met attestatie van Suidhorm:
Martjen Roelefs woonende bij Mijn Heer Gerhard Aldringa.

29 aug. 1675 aengekoomen:
Juffer Elisabeth Anna Clant met attestatie van Groningen.
Jonker Haio Unico van Eens 
Mevrouw Elisabeth Ubbena.

19 dec. 1675 toegekomen:
Tjoukjen Stoffers huisfrouw van Frerijk Claesen.
Hindrikjen Lebbes huisfr. van Ite Onnes.
met attestatie van Collum: 
Tjerk Idses op de Dijk bij Emetill.

12 maart 1676 toegelaeten:
Meerten Hindriks, de Smidt en sijn huisfrouw 
Reenje Harkes.
Jan Gerlefs
met attestatie:
Hijlke Jacobs de huisfrouw van Tjark Idses op de Dijk bij Emetill van Collum.
Geertruit Aarijes de huisfrouw van Arrien Sijbrants in de Meden van Den Ham.
Martjen Sibolts de huisfrouw van Ile Tonnis van Nijehove.

4 juli 1676 aengekomen:
Cornelijs Janssen tot Faen.
Roelofjen Berents bij dí E.E. Jonker Eens
Eetske Sijbolts bij de Past. ter plaetse.
met attestatie van Saaxum: 
Jan Cornelijs woonende bij Sicco Reinders weduwe.

10 sept. 1676 aengekomen:
Arrien Sijbrants in de Meeden.

17 dec. 1676 aengekomen:
Peter Menolts op de Dijk.
Barbar Tjeerts de huisfrouw van Jouke Claessen, Schoemaeker.
met attestatie van Sijbaldebuiren:
Claas Hindricks int Gasthuis.

Den 27 Maij ist H. Nachtmael voor dí eerste mael uitgedeelt van mij Jacobus Aelrichs Pastor tot Nijkerck en Faen; en sijn met attestatie gekoomen:
Uupke Gerrijts van Lettelbert.
Tiewes Jansen en Antje Hendrix echtelieden op Sprickenborgh, van Oldehove.

9 sept. Voor de tweede mael gecelebreert en vermeert met dese ankomelingen:
Jan Hindrix en Tjeske Jansen echtelieden, woonachtigh op de Dijck.
Taelje Jochums en Trijnje Jocchums jonge dochters.
met attestatie:
Wijmer Tamminga van de Nuis.
Antje Sickes van Eeckeburen onder Oudekerck, sijnde huisvrouw van Jacob Roelefs.

17 maart 1678 op ít nieuws toegetreden:Grietje Cleveringh op de Dijck.

16 juni 1678 der Gemeinte toegevoegt:
Grietje Hindrix huisfrouw van Harmen Lippes.
met attestatie:
Foockjen Heres van Nijehove huisfrouw van Jan Jacobs.

9 maart 1679 toegelaten:
Harmen Alberts.
IJle Tonnijs
Geertjen Jansen huisfrouw van Jan Cornellijs.

8 juni 1679 vermeerdert:
Jan Sibrants in de Wijck.
met attestatie:
Roelef Claesen onse schoolmeester van Surhuisum.
Jelte Alberts en Grietje Crijth echtelieden, van Oldehove.

7 dec. 1679 nieuwe lidtmaet:
Eefke Alberts.

7 maart 1680 Angekoomen:
Geeske Hindrix huisvrouw van Tonnijs Reeukes

19 sept. 1680 Nieuwe lidtmaett naemelijck:
Wijtjen Reintjes huisfrouw van Peter Menolts op de Dijck onder Faen.
met attestatie 
van Zuidhorn: 
Hilje Jansen huisvrouw van Jacob Goossens tot Faen.

13 maart 1681 Nieuwe lidtmaet:
Eme Claessen.

5 juni 1681 Nieuwe ledematen:
Claes Aibes en Nante Cornellis echtelieden.

11 sept. 1681 Nieuw communicanten:
Wijke Claessen huisfrouw van Reiner Gaukes
Jeltje Menses huisvrouw van Roelef Claessen, Schoolmeester.

12 maart 1682 nieuwe lidmaet:
Juffer Geertruda Aldringa

18 juni 1682 met attestatie:
Jacob Feijes en Trijnje Rinnerts van Noorthorn.
Luitjen Harmens van Lutkegast.

10 sept. 1682 vermeerdeert met dese Communicanten:
Trijnje Martens huisvrouw van Luitjen Harmens.
Cebe Haetjes en Aefke Garbens echtelieden.

10 dec. 1682 Gemeinte toegedaen een lidmaet:
Barber Tijmens tot Faen, en haer man 
Wijtze Tjidgers met attestatie van Beetsterswaag.

11 maart 1683 vermeerdert met een lidmaet:
Jantjen Tonnijs weduwe van Jan Gerlefs.

Nademael ick den 4 Martii geinstalleert ben tot Oudekerck, wordende doe gecombineert met Nijkerck; soo is ít H. Nachtmael gecelebreert tot Oudekerck den 17 Junii voor dí eerstemael.

16 sept. 1683 toegetreden:
Jantjen Gaejkes huisvrouw van Willem Jansen, Smidt tot Eeckeburen.

8 juni 1684 H. Avondmael gehouden tot Oldekerck.
Gemeinte vermeerdert met een lidtmaet:
Hindrickjen Peters op Cusemer tot Old.

15 maart 1685 H. Avondmael gecelebreert tot Nijkerck en de Gemeinte vermeerdert met dese ledematen:
Jacob Goossens tot Faen
Harmen Jurjens.

21 juni 1685 Oudekerck, en de Gemeinte verrijckt met dese ledematen:
Geertjen Jiljes, huisvrouw van Jan Dirx tot Old. 
Jan Harmens bij de Balck 
Jelle Garmts, Huisvrouw van Jacob Cnellis tot Eeckeburen. 
Reintjen Foppes tot Nijkerck
Hille Roelefs, huisvrouw van Reiner Aljes Schoemaecker.
Met attestatie:
De H. Lieutenant Otto Philip van Borch, van Lutsborg in Oost-Vriesland
Harmen Jansen ende Anje Luirts Echtelieden van Sibald.
Minte Luitjens en Grietje Jacobs Eh-lieden van Grijpskerck
Jobke Isebrants ende Tonniske Jansen, beide dienstmaegden van Sibald.

Den 13 Decemb. is ít H. Avondmael de vieren-dartighste mael gedistribuŽrt, en de Gemeinte verrijckt met drie ledematen:
Claes Jansen Smidt en Anje Foppes echtelieden tot Nijkerck
Trijntjen Harmens Huisvrou van Binnert Jacobs tot Old

14 maart 1686 met attestatie gekomen:
Tjipke Tjidgers van Oostemeer in Vriesland.

13 juni 1686 met een lidmaet verrijckt:
Aaltjen Jansen tot Eeckeburen. 
Met attestatie van Noorthorn:
Krijn Peters ende Jantjen Jans echtelieden.

12 sept. 1686 sijn op ditmaell van nieuws toegelaten:
Agniete Luirts
Reener Claessen jongelinck ende sijn jonge dogter van Old.
Aefke Jacobs huisvrouw van Claes Aibes Backer
Tjip Sickes Huisvrouw van Claes Cornelis bij ít Oudehoff.

12 dec. toegelaten:
Anje Aibes Huisvrouw van Peter Tekes.
Met attestatie van Nijezijl:
Wibbe Allerts ende Anje Roelefs echtelieden.

20 maart 1687 nieuwe ledematen:
Peter Sijmons, Schoenmaker ende Sijbrigh Gaejkes echtelieden
Geert Jansen
Hille Peters Huisvrouw van Claes Louwes
Jantje Aibes Huisvrouw van Jan Claessen
Met attestatie:
Eiske Arens van Garnwert, Huisvrouw van Peter Aibes Backer.

5 juni 1687 ditmael gehouden tot Old:
nieuw toegelaten:
Peter Geerts ende Aske Berens echtelieden tot Nijkerck
Jan Dirx Snijder tot Eeckesburen 
Maijke Thomas Huisvrouw van Mecke Sickes op de Wall tot Old.
Met attestatie Van Noorthorn:
Arent Peters en Foske Klaessen echtelieden.

11 sept. 1687 vermeerdert met dese ledematen:
Jacob Roelefs Schipper ende Nieske Louwes eedlieden
Baetje Mennes Huisvrouw van Willem Peters Smidt tot Eeckeburen.
Met attestatie van Noorthorn:
Sibrigh Waelkes jonge dochter tot Oudekerck.

4 dec. 1687 na gedaene belijdenisse toegelaeten:
Claes Louwes in de Wijck
Claes Cornellis int Gasthuis.
Met attestatie van Lettelbert:
Geeske Garmts, huisvrouw van Jocchim Meertens.

11 maart 1688 verrijckt en gecomplieert met dese ledematen:
Claes Aibes Backer
Jonckjen Harckes jonge dochter
Peter Aibes backer ende Aeltjen Aibes jonge dochter.

17 juni 1688 vermeerdert met dese Ledematen:
Steven Roelefs ende Renske Jacobs eelieden tot Eeckeburen
Dootje Abels ende Sibrigh Hindrix echtelieden tot Nijkerck.
Met attestatie van Grijpskerck:
Aeltjen Jansen jonge dochter.

16 sept. 1688 Verrijckt met een lidmaet:
Reiner Aljes Schoemaecker ende sijn Huisvrouw, Aefke Cornellis, is met attestatie gekomen uit de Gemeinte van Garnwert.

10 maart 1689 vier nieuwe ledematen:
Martjen Foppes op Cusemer
Lijsbeth Berents tot Eeckeburen
Martjen Claessen wonende bij de edele Grietman
Hille Jansen oock tot Nijkerck, alle vier jonge dochters.

8 dec. 1689 De Gemeinte verrijckt met twee Susters:
Aefke Abels ende Baicke Jansen, beide jonge dochters tot Nijkerck.

16 maart 1690 nieuwe Communicanten:
Hindrick Foppes
Krijn Sijmens
Jan Claessen Arbeider
, onse Switser.

1 juni 1690 nieuwe ledematen:
Dirck Simmes op ít Zand tot Old.
Martjen Berents bij de Balck aldaer, wed. van Cornellis Cnellis.
Met attestatie van Lutjegast:
Beenske Poppes, Huisvrouw van Egbert Koojker tot Faen.

7 sept. 1690 nieuwe lidtmaet:
Auckjen Tjemmes Huisvrouw van Jouke Claessen Schoenmaker.
Met attestatie van Grotegast:
Derck Rompts ende Lijsbeth Harmens eelieden, mitsgaders
Wisck Lammers, haer dienstmaegd.

8 maart 1691 verrijckt met twie nieuwe leden:
Geert Hindricks tot Eeckeburen, ende 
Hille Ites Huisvrouw van Jacob Garmts tot Faen.

Terwijl de predickdienst aen dese plaetse gevaceert heeft, zijn dese volgende als nieuwe ledematen tot dese Gemeijnte gekomen:
Derck Klasen ende Geesjen Alberts Echtelieden met attestatie van Nijehove van den 1 Julij 1691

Remke Jansen ende Stijntjen Johannis Echtelieden met attestatie van Nijehove van den 2 Julij 1691.


23 okt. 1692 is het hooghweerdige avondtmael onses Heeren Jesu Christi voor de eerstemael gedistribueert tot Nijkerck door mij Johannes van Meeuwen V.D.M. tot Nijkerck en Oldekerck.

8 jan. 1693 is het hooghweerdige avondtmael des Heeren voor de tweedemael van mij gedistribueert tot Nijkerck en de gemeijnte des Heeren alhier doenmaels verrijckt met dese volgende personen:
Jan Hindricks en Martjen Bottes Echtelieden.
Hantjen Willems
Mencke Klasen [en] Frouke Brughts Echtelieden.
Met attestatie zijn doenmaels tot ons gekomen:
Tjip Jansen van Grote Gaste
Grietjen Geerts van Groningen

2 april 1693 is het hooghweerdige avondtmael des Heeren voor de derdemael van mij gedistribueert te Nijkerck, en zijn doenmaels als nieuwe ledematen tot de tafel des Heeren toegetreden dese volgende:
Kampe Alberts
Cornellis Menkes
Jacob Garbents
Geertjen Sjoerts


18 juni 1693 is het hooghweerdigh avondtmael onses Heeren Jesu Christi voor de vierdemael van mij gedistibueert te Oldekerck, en zijn doenmaels als nieuwe ledematen tot de tafel des Heeren toegetreden dese volgende:
Van Nijkerck:
Harmen Harckes en Wolbrigh Brants Echtel.
Klaes Jacobs en Geeske Willems Echtelieden.
Weefke Tammes.
Hester Alberts huisvrouw van Popke Luitjes, met attestatie van Suidthorm.
Jantjen Eppens jonge dochter met attestatie van Groningen.
Van Oldekerck:
Meijndert Klasen 
Sijtje Deujes en Ide Tammes Echtelieden.
Jonckjen Jans
Hilke Martens
Trijnje Lammerts
Mecke Sickes

8 okt. 1693 is het hooghweerdige avondtmael onses Heren Jesu Christi de vijfdemael van mij gedistibueert te Nijkerck, en zijn doenmaels als nieuwe ledematen tot de tafel des Heeren toegelaten:
Pieter Aljes van Nijkerck en 
Jan Harmens van de dijck.

7 jan. 1694 is het hooghweerdige avondtmael onses Salighmakers Jesu Christi de sesdemael van mij gedistibueert te Nijkerck, en is doenmaels met attestatie van Groningen tot ons gekomen:
Cornellis Thomes.

1 april 1694 is het hooghweerdige avondtmael onses Heeren Jesu Christi de sevendemael van mij gedistibueert te Nijkerck, en de gemeijnte des Heeren alhier verrijckt met dese volgende ledematen:
Garbent Julles en Sijbbrigh Gaukes Echtelieden.
Popke Luitjes.
En met attestatie van Groningen:
Geessien Hindricks huisvrouw van Cornellis Thomes.

1 juli 1694 is het hooghweerdigh avondtmael onses Heeren Jesu Christi de achtemael van mij gedistibueert te Oldekerck, en de gemeijnte doen verrijckt met volgende ledematen:
Eeme Klasen
Willem Brunts en Anne Gabbes Echtelieden.
Wijtske Gabbes
Geert Everts
Harcke Dercks

alle van Oldekerk.
Met attestatie van Nijzijl:
Wessel Lamberts ende Grietjen Sents Echtelieden.
Van de Leek:
Griete Gerckes wed. van Meint Sigers.
Van Groningen: 
Jacomina Jansen wed. van Wijbrandt Bornier.

30 sept. 1694 is het hoogweerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de negende mael van mij gedistibueert te Nijkerck, en de gemeijnte des Heeren doen verrijckt met dese volgende ledematen:
Thomas Harckes en Peterke Harmens Echtelieden op ít Oostersandt.
Willem Foppes te Kuisemer.
Jantjen Geerts te Eeckeboeren
en met attestatie van Grotegast:
Idze Louwes op de dijck te Faen.
Met attestatie van Noordhorm
Aeltjen Aibes jongedochter te Nijkerck.

13 jan. 1695 is het hoogweerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de thiendemael van mij gedistibueert te Nijkerck, en de gemeijnte verrijckt met dese volgende nieuwe ledematen:
Van Nijkerck:
Pieter Teeckes
Jantjen Gaukes huisvrouw van Peter Geerts
Aeltjen Sickes
Van Oldekerck:
Jacob Dates en Wemeltjen Frankes Echtelieden.
Siger Klasen

7 april 1695 is het hoogweerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de elfdemael van mij gedistribueert te Nijkerck, en de gemeijnte verrijckt met dese volgende nieuwe ledematen:
Van Nijkerck:
Cornelliske Cornellis huisvrouw van Jan Cornellis, met attestatie van Noordhorm.
Van Oldekerck:
Juwe Dates en Trijntjen Cornellis echtelieden in de wijck.
Date Julles en Sjouckjen Offering echtelieden in de wijck
De beijde laeste met attestatie van Suidhorm.

23 juni 1695 is het hoogweerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de twaelfdemael van mij gedistribueert te Oldekerck, en de gemeijnte verrijckt met de volgende twee nieuwe ledematen:
Martjen Jans huisvrouw van Peter Aljes
Anje Jans Jongedochter beyde van Nijkerck.

22 sept. 1695 is het hoogweerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de derthiendemael van mij gedistribueert te Nijkerck, en de gemeijnte verrijckt met dese volgende nieuwe ledematen:
Geert Jansen en Ide Brants met attestatie van Grijpskerck.
Jonkjen Harkes met attestatie van Leegkerck
Betje Jacobs jongedochter met attestatie van Suidhorm. 

22 dec. 1695 is het hooghweerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de veerthiendemael van mij gedistribueert te Nijkerck, en de gemeijnte verrijckt met dese volgende nieuwe ledematen:
Freerickjen Eppes jongedochter
Geertruid Winter jongedochter, de laeste met attestatie van Groningen.

15 mrt. 1696 is het hoogweerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de vijvthiendemael van mij gedistribueert te Nijkerck, en de gemeijnte verrijckt met dese volgende nieuwe ledematen:
Tonnis Jansen en Antjen Tijmens Echtelieden te Nijkerck
Harke Alberts en Aechtje Jiljes Echtelieden op Ďt Oosterzand.
Hindrick Jansen te Eeckeboeren
Jantjen Jans huisvrouw van Klaes Kornellis te Oldekerck
Frouke Kornellis te Eeckeboeren
Jantjen Willems huisvrouw van Dootje Abels met attestatie van Lettelbert.
Aeltjen Sjabbes huisvrouw van Idse Gerbens op de dijck met attestatie van Suidhorm.

28 juni 1696 is het hoogweerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de sesthiendemael van mij gedistribueert te Oldekerck, en zijn tot de gemeijnte toegelaten dese volgende nieuwe ledematen:
Hindrick Meijnderts en Trijntjen Kornellis met attestatie van Nijehove.
Marten Simons en Frouke Dircks met attestatie van Noordhorm.

27 sept. 1696 is het hoogweerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de seventhiendemael van mij gedistribueert te Nijkerck, en is tot de gemeijnte toegelaten een nieuwe ledemaet:
Reenje Gerrits met attestatie van Lettelbert

27 dec. 1696 is het hoogweerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de acthiendemael van mij gedistribueert te Nijkerck, en zijn voor dit mael als nieuwe ledematen tot de tafel des Heeren aengegaen:
Wolter Lamberts
Harm Harms
 
beijde woonachtig te Eeckeboeren
Anne Jansen huisvrouw van Jan Cornellis in de Meulenhorn
Tetjen Gerrits jongedochter
Tetjen Jobs jongedochter te Faen
Hantjen Krijns jongedochter in de Wijck
Jeijgjen Staels huisvrouw van Willem Bennema met attestatie van Peijse.

28 mrt. 1697 is het hoogweerdige avondmael onses Heeren en Saligmakers Jesu Christi de negenthiendemael van mij bedient te Nijkerck, en is ditmael niemand op ít nieuw tot het getal der ledematen toegevoeght of tot de tafel des Heeren toegelaten.

20 juni 1697 is het hoogweerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de twintigstemael van mij bedient te Oldekerck, en zijn dese volgende ledematen de eerstemael in dese gemeijnte tot de tafel des Heeren toegelaten:
Geertjen Geerts jongedochter
Jacob Alberts en Anje Klasen Echtelieden te Nijkerck met attestatie van Den Ham.
Jacob Jacobs en Foske Sijwerds Echtelieden te Nijkerck met attestatie van Visvliet.
Jantjen Jansen huisvrouw van Harke Folkerts te Kuismar met attestatie van Sibaldeburen.

19 sept. 1697 is het hoogweerdige avondmael des Heeren Jesu Christi onses Saligmakers de een en twintigste mael van mij bedient te Nijkerck, zijnde doen als nieuwe ledematen tot de tafel des Heeren toegelaten:
Arend Stael te Kuismar
Duurt Jacobs en Agnietje Luirts Echtelieden te Kuismar met attestatie van Oostwold.
Jan Reinders en Jantjen Geerts Echtelieden op de dijck met attestatie van Noordhorm.

19 dec. 1697 is het hoogwaerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de twee en twintigste mael van mij bedient te Nijkerck, en zijn als nieuwe ledematen tot de tafel des Heeren toegelaten:
Peter Jannis te Nijkerck
Ime Eies te Faen de laeste met attestatie van GroteGast.

27 mrt. 1698 is het hoogweerdige avondmael onses groten Heijlands en Saligmakers Jesu Christi de drie en twintigste mael van mij bedient te Nijkerck, en is ditmael niemand op ít nieuw tot de tafel des Heeren toegelaten.

19 juni 1698 is het hoogweerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de vieren twintigste mael van mij bedient te Oldekerck, en is ditmael op het nieuw tot de tafel des Heeren toegelaten:
Edom[?] Lourens jongedochter met attestatie van Wee

11 sept. 1698 is het hoogweerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de vijv en twintigste mael van mij bedient te Nijkerck, en zijn ditmael op ít nieuw als ledematen tot de tafel des Heeren aengenomen:
Jan Offering van Oldekerck
Klaes Egberts en Imke Jans met attestatie van de Leeck.
Jacob Hindricks en Maria Sijwerds met attestatie van Visvliet.

18 dec. 1698 is het hoogwaerdige avondmael onses Saligmakers Jesu Christi de ses en twintigste mael van mij bedient te Nijkerck, en zijn ditmael op ít nieuw tot de tafel des Heeren toegelaten:
Van Nijkerck:
Jan Kornellis in de meulenhorn
Trijntjen Lamberts jongedochter, zijnde in dienst bij de Ed. Heer Aldringa.
Grietjen Hindricks jongedochter, zijnde in dienst bij Hindrick Fops.
Van Oldekerck:
Grietjen Willems huisvrouw van Jacob Kornellis.
Iwe Julles jongman
van Faen:
Itske Jobs jongedochter.

26 mrt. 1699 is het hoogwaerdige avondmael onses Heeren en Saligmakers Jesu Christi de seven en twintigstemael van mij bedient te Nijkerck, en zijn ditmael als nieuwe ledematen tot de tafel des Heeren toegelieden:
Tjeert Sjoerts en Maijke Harmens Echtelieden
Popke Tammes jongman.
Jacob Berents jongman.
Dirck Wijgers jongman.
te samen woonachtig te Nijkerck.

11 juni 1699 is het hoogwaerdige avondmael onses gezegenden Heijlands J.C. de acht en twintigste mael van mij bedient te Oldekerck, en zijn ditmael van nieuws als ledematen tot de tafel des Heeren in onse gemeente toegelaten:
Eiske Arends Weduwe van Peter Aibes, nu woonachtig te Oldekerck, met attestatie van Aduwerd.
Sjouke Jacobs jongedochter, tegenwoordig in dienst bij Hindrick Fops te Nijkerck, met attestatie van Noordijck.
Klaas Berents kuuper te Nijkerck, met attestatie van Grotegast.
Peter Jacobs en Martjen Jacobs, nu woonachtig te Faan, met attestatie van Suidhorm.

10 sept. 1699 is het hoogwaerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de negen en twintigste mael van mij bedient te Nijkerck, en zijn ditmael op ít nieuw als ledematen tot de tafel des Heeren toegelaten:
Van Nijkerck:
Jan Roelofs en Marij Dircks Ehlieden
Jacob Jacobs en Foske Sijwerds met attestatie van Visvliet.
Albert Jacobs met attestatie van Wierum
Van Oldekerck:
Engel Jansen huisvrouw van Frerijck Dircks
Juwe Dates en Trijnje Kornellis met attestatie van GroteGast.

17 dec. 1699 is het hoogwaerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de dertigste mael van mij bedient te Nijkerck, en is ditmael op ít nieuw als lidmaet tot de tafel des Heeren toegelaten:
Cornellis Garbents huisman te Nijkerck.

10 mrt. 1700 is het hoogwaerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de een en dertigste mael van mij bedient te Nijkerck, en zijn ditmael op ít nieuw als ledematen tot des Heeren tafel toegelaten:
Van Nijkerck:
Gouke Reinders jongman
Gijsseltjen Harkes jongedochter
Aechtje Meijnderts jongedochter
Trijntjen Peters jongedochter, zijnde in dienst bij de Ed. Heer Aldringa.
Van Oldekerck:
Harke Folkerts
Klaas Waalkes jongman.
Dirck Luirts jongman
Aefke Luirts huisvrouw van Albert Jans
Albert Jans met attestatie van Wierum.

16 juni 1700 is het Hoogwaerdige avondmael onses Heeren Jesu Christi de twee en dertigste mael van mij bedient tot Oldekerck, en zijn ditmael op ít nieuw als ledematen tot des Heeren tafel toegelaten:
Hindrick Luirts woonachtig te Kuismar
Jan Jansen en Trijnje Klasen Echtelieden, met attestatie van Oldehove.
Fokel Wijbes huisvrouw van Jouke Klasen, met attestatie van Grote Gast
Peter Simons op de dijck onder Faan, met attestatie van Den Ham.

15 sept. 1700 is het Hoogwaerdige Nachtmael onses Heeren Jesu Christi de drie en dertigste mael van mij bedient tot Nijkerck, en op ít nieuw als lidmaat tot des Heeren tafel toegelaten:
Gerrit Jans, Kleermaker tot Nijkerck

15 dec. 1700 is het hoogwaerdige Nachtmael onses Heeren Jesu Christi de vier en dertigste maal van mij bedient tot Nijkerck, en zijn op ít nieuw als ledematen tot de tafel des Heeren toegelaten:
Van Nijkerck:
Hindrick Teedes en Geertjen Klasen Echtelieden.
Jeigjen Jans huisvrouw van Gerrit Jans.
Van Oldekerck:
Arien Dircks
Hindrick Harmens
Hijle Jansen
.

20 mrt. 1701 is het Hoogwaerdig Avondmaal onses Heeren Jesu Christi de vijv en dertigste maal van mij bedient tot Nijkerck, en is op ít nieuw als lidmaat met onse gemeente aengegaan:
Jantjen Simons dienstmaagd van Albert Jans tot Nijkerk, met attestatie van Suidhorm.

19 juni 1701 is het Hoogwaerdig Avondmaal onses Heeren Jesu Christi de ses en dertigste maal van mij bedient tot Oldekerk, en zijn op ít nieuw als ledematen aengegaan:
Trijntjen Meijnderts jongedochter tot Nijkerk.
Ide Peters jongedochter zijnde in dienst bij de Edd. Heeren Aldringa

18 sept. 1701 is het hoogwaerdige Avondmael onses Heeren en Saligmakers Jesu Christi de seven en dertigstemaal van mij bedient te Nijkerck, en zijn op ít nieuw mede aengegaan: 
Wijtske Simmes weduwe van Gerke Thomes met attestatie van Nijzijl. 
Anke Jannis huisvrouw van Hindrik Luirts met attestatie van Noorddijk.

18 dec. 1701 is het hoogwaerdige avondmael onses Heeren en Saligmakers J.C. de acht en dertigstemaal van mij bedient, en is ditmaal niemand tot het getal der ledematen op ít nieuw toegevoegt of tot des Heeren tafel toegelaten.

12 mrt. 1702 is het hoogwaerdige Avondmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de negen en dertigstemaal van mij bedient, en is oock ditmaal niemand op ít nieuw tot het getal der ledematen toegevoegt of tot de tafel des Heeren toegelaten.

11 juni 1702 is het hoogwaerdige avondmaal onses Heeren en Saligmakers Jesu christi de veertigstemaal van mij bedient tot Oldekerk, en zijn op ít nieuw mede aengegaan:
Frerijk Ennes en Anje Peters Echtelieden, met attestatie van Oldehove.

17 sept. 1702 is het hoogwaerdige avondmaal onses Heeren en Saligmakers Jesu christi de een en veertigstemaal van mij bedient, en is op ít nieuw mede aengegaan:
Grietjen Popkes jongedochter zijnde in dienst bij Ed. Heeren Aldringa, met attestatie van Groningen.

10 dec. 1702 is het hoogwaerdige Avondmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de twee en veertigstemaal van mij bedient, en ditmaal niemand tot het getal der ledematen op ít nieuw toegevoegt, of tot des Heeren tafel toegelaten. 

18 mrt. 1703 is het hoogwaerdige avondmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de drie en veertigstemaal van mij bedient, en ditmaal niemand tot het getal der ledematen toegekomen.

24 juni 1703 is het hoogwaerdige avondmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de vier en veertigstemaal van mij bedient, tot Oldekerck, en zijn op ít nieuw Als ledematen aengekomen:
Jantjen Tammes jongedochter tot Nijkerk.
Roelof Thomes en Grietjen Wijbes Echtelieden met attestatie van Gerks Klooster.

23 sept. 1703 is het Hoogwaerdige Avondmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de vijf en veertigstemaal van mij bedient, en op ditmaal niemand op ít nieuw het getal der ledematen toegekomen.

23 dec. 1703 is het Hoogwaerdige Avondmaal onses Heeren Jesu Christi de ses en veertigstemaal van mij bedient, en op ditmaal als nieuwe ledematen aengekomen:
Luwe Klasen en Romkjen Frankes Echtelieden woonachtig tot Nijkerk.
Geertruid Knijphuisen j.d. in dienst bij de E.E. Heeren Aldringa met attestatie van Groningen.
Trijnje Jansen j.d. met attestatie van Den Ham.

23 mrt. 1704 is het hoogwaerdige Avondmaal onses Heeren J.C. de seven en veertigstemaal van mij bedient, en op ditmaal als nieuwe ledematen aengekomen:
Aafke Peters huisvrouw van Jacob Berents tot Nijkerk.
Swaantien Luitjens jongedochter tot Oldekerk.

15 juni 1704 is het hoogwaerdige avondmaal onses Heeren J.C. de acht en veertigstemaal van mij bedient tot Oldekerk, en is op ditmaal het getal der gemeente met volgende nieuwe ledematen:
Mensje Boukes huisvrouw van Iwe Julles eijgenerfde tot Oldekerk.
Thies Hindriks Mr. Smid tot Nijkerk met attestatie van Suidhorm
Jan Lubbes en IJtske Aljes Echtelieden tot Faan, met attestatie van Suidhorm.

21 sept. 1704 is het hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers Jesu Christi de negen en veertigstemaal van mij bedient, en zijn op ditmaal als nieuwe ledematen aengekomen:
Frerijk Sipkes jongman wonende op het Oosterzand onder Oldekerk.
Lourens Rippens Hovenier bij de Ed. Heeren Aldringa met attestatie van ít Nijebert.

14 dec. 1704 is het hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren J.C. de vijftigstemaal van mij bedient, en zijn op ditmaal als nieuwe ledematen tot des Heeren tafel aengekomen:
Van Nijkerk:
Jan Alberts
Jeltjen Julles huisvrouw van Gouke Reinders.
Van Oldekerk:
Abeltjen Harkes huisvrouw van Dirk Luirts.
Van Faan:
Roelof Jansen Koijker.

22 mrt 1705 is het hoogwaardige Avondmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de een en vijftigstemaal van mij bedient, en zijn op ditmaal geen nieuwe ledematen tot de Gemeente toegekomen.

28 juni 1705 is het hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de twee en vijftigstemaal van mij bedient tot Oldekerk en is op ditmaal als nieuwe lidmaat tot onse Gemeente overgekomen:
Aafke Everts huisvrouw van Tonnis Jansen met attestatie van Aduwerd.

13 sept. 1705 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de drie en vijftigstemaal van mij bedient, en is de Gemeente op ditmaal vermeerdert met volgende nieuwe ledematen:
Berent Boeles Koopman en Antje Meinderts Echtelieden woonachtig tot Nijkerk.

27 dec. 1705 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de vier en vijftigstemaal van mij bedient, en is de Gemeente op ditmaal vermeerdert met volgende nieuwe ledematen:
Luirt Jansen Eijgenerfde tot Nijkerk en Hiltje Cornellis Echtelieden.
Grietien Roelofs mijn dienstmaagd met attestatie van Groningen.
Hantjen Hindriks jongedochter met attestatie van Noordhorm.

21 mrt. 1706 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren J.C. de vijf en vijftigstemaal van mij bedient, en zijn der Gemeente op ditmaal toegevoegt de volgende nieuwe ledematen:
Marten Jans 
Klaas Jans beijde woonachtig in de Wijk tot Nijkerk.
Jan Klasen zijnde in dienst bij Hindrik Luirts tot Kuismar onder Oldekerk.
Klaas Jans Eijgenerfde tot Nijkerk met attestatie van Noordhorm.

tot Oldekerk Den 20 juny 1706 is het Hoogwaardige nachtmaal onses Heeren J.C. de ses en vijftigstemaal van mij bedient, en zijn der Gemeente op ditmaal toegevoegt en tot ons overgekomen:
Willem Klasen en Anje Fokkes Echtelieden met attestatie van Hoogkerk.
Barber Lulkes j.d. met attestatie van LutkeGast.

5 sept. 1706 is het Hoogwaardige nachtmaal onses Heeren J.C. de seven en vijftigstemaal van mij bedient, en zijn der Gemeente op ditmaal toegevoegt en is op ditmaal tot onse Gemeente overgekomen:
Siger Klasen met attestatie van Grijpskerk.

12 dec. 1706 is het Hoogwaardige nachtmaal onses Heeren J.C. de acht en vijftigstemaal van mij bedient, en zijn op ít nieuw tot des Heeren Tafel toegelaten:
Jan Ejes jongman
Tamme Ejes jongman, beijde woonachtig tot Kuismar onder Oldekerk.

13 mrt. 1707 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de negen en vijftigstemaal van mij bedient, en zijn op ít nieuw tot onse Gemeente overgekomen:
Dirk Wijgers en Edom Lourens Echtelieden met attestatie van Visvliet.

19 juni 1707 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de sestigstemaal van mij bedient tot Oldekerk, en zijn op ít nieuw als ledematen tot des Heeren Tafel toegelaten:
Imke Feddes huisvrouw van Thijes Hindriks
Anje Geerts huisvrouw van Siger Klasen beijde tot Nijkerk.
Weefke Tammes weduwe van Jacob Heerkes, met attestatie van Oldehove.
Geeske Simons huisvrouw van Klaas Aibes met attestatie van Nijehove.

18 sept. 1707 is het Hoogwaardige Avondmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de een en sestigstemaal van mij bedient, en zijn op ditmaal tot onse Gemeente overgekomen:
Jan Cornellis en Martien Cornellis Echtelieden met attestatie van Nijehove.
Tonnis Geerts en Geeltjen Edses Echtelieden met attestatie van Noordwijk.

11 dec. 1707 is het Hoogwaardige Avondmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de twee en sestigstemaal van mij bedient, en is op ditmaal het getal der ledematen met geen nieuwe aenwas vergroot.

11 mrt 1708 is het Hoogwaardige Avondmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de drie en sestigstemaal van mij bedient, en zijn na gedane belijdenis op ít nieuw tot de tafel des Heeren mede toegelaten:
Van Nijkerk:
Jacob Jans en Jebbina Uupkes Echtelieden.
Van Faan:
Martien Peters huisvrouw van Jacob Garbents.
Van Oldekerk:
Gerrit Jans en Grietjen Gerrits Echtelieden.
Lebbe Alberts.

10 juni 1708 is het Hoogwaardige Avondmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de vier en sestigstemaal van mij bedient tot Oldekerk, en zijn op dit maal op het nieuw als ledematen tot de Tafel des Heeren aengekomen:
Agneetje Harms j.d. tot Nijkerk
Grietjen Dirks j.d. tot Oldekerk
Roelof Jacobs en Rijdtje Mennes met attestatie van Lutkegast.
Reinder Jansen en Anke Roelofs met attestatie van Grotegast.

16 sept.1708 is het Hoogwaardige Avondmaal onses Heeren J.C. de vijf en sestigstemaal van mij bedient, en is op ditmaal tot het vorige getal der Ledematen niemand toegekomen.

30 dec. 1708 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren J.C. de ses en sestigstemaal van mij bedient, en op ditmaal op het nieuw tot onse Gemeente overgekomen:
Jacob Klasen Torninga met attestatie van Maarslag.

31 mrt. 1709 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de seven en sestigstemaal van mij bedient, en is op ditmaal als lidmaat op het nieuw tot des Heeren Tafel mede toegelaten:
Wibge Hindriks huisvrouw van Jacob Alberts tot Nijkerk.

23 juni 1709 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren J.C. de acht en sestigstemaal van mij bedient tot Oldekerk, en zijn na gedane belijdenis op het nieuw tot de tafel des Heeren toegelaten:
Van Nijkerk:
Fennigje Boeles mijn dienstmaagd.
Jannes Eisinge Dienstknecht van de Edd. Heeren Aldringa.
Menke Cornellis.
Van Oldekerk:
Jantien Ejes huisvrouw van Tamme Ejes.

22 sept. 1709 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers Jesu christi de negen en sestigstemaal van mij bedient, en zijn op ditmaal als nieuwe ledematen tot des Heeren Tafel mede aengetreden:
van Nijkerk:
Hindrik Jans en Stijntien Garbrands Echtelieden.
van Oldekerk:
Martjen Jacobs huisvrouw van Klaas Waalkes.
Uukjen Egberts huisvrouw van Peter Simons met attestatie van Nijehove.

15 dec. 1709 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de seventigstemaal van mij bedient, en is op ditmaal op het nieuw als lidmaat mede toegelaten:
Johannes Roelofs Makkinga. Provisioneele Schoolmr. tot Nijkerk.

30 mrt. 1710 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers jesu christi de een en seventigstemaal van mij bedient, en zijn op ditmaal als ledematen voor de eerste maal tot des Heeren Tafel toegelaten:
van Nijkerk:
Gouke Harkes Eijgenerfde.
Meint Hindriks en Tetjen Jans Echtelieden.
van Oldekerk:
Klaas Kornellis en Agneelje Heinen Echtelieden.

15 juni 1710 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de twee en seventigstemaal van mij bedient tot Oldekerk, en zijn op ditmaal als ledematen op het nieuw tot des Heeren Tafel toegelaten:
van Nijkerk:
Antie Geerts huisvrouw van Johannes Roelofs Makkinga.
Geert Hindriks
Stijntjen Eijsses

van Oldekerk:
Mechteltjen Luitjens huisvrouw van Peter Jannis
van Faan:
Reid Klasen en Hiltje Mentes Echtelieden
Hindrik Hemkes en Hille Roelofs Echtelieden met Attestatie van Nuis.
Sijweke Jans en Harke Jans met Attestatie van Leegkerk.

28 sept. 1710 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de drie en seventigstemaal van mij bedient, en is op ditmaal de Gemeente verrijkt met dese nieuwe ledematen:
Kornellis Jans en Eenje Klasen Echtelieden.
Grietjen Eijsses jongedochter.

28 dec. 1710 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren J.C. de vier en seventigstemaal van mij bedient, en zijn op ditmaal na gedane belijdenis als nieuwe ledematen tot de tafel des Heeren toegelaten:
van Nijkerk:
Grietjen Peters huisvrouw van Jan Alberts.
Klaas Berents en Leentjen Berents Echtelieden.
van Oldekerk:
Willemke Luitjens Weduwe van wijlen Tjesse Tibbes

22 mrt. 1711 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de vijf en seventigstemaal van mij bedient, en de Gemeente verrijkt met een nieuwe ledemaat:
Anne Willems jongman, zijnde in dienst bij Harco Jansens weduwe.

14 juni 1711 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de ses en seventigstemaal van mij bedient tot Oldekerk, en zijn op het nieuw als ledematen tot onse Gemeente overgegaan:
Catharina Jurriens j.d. in dienst bij de Edd. Heeren Aldringa met attestatie van Groningen.
Klaaske Innes Riepstra j.d. mijn Dienstmaagd met attestatie van Sneek.
Dieuwerke Roelofs in dienst bij Marten Wobbes op het Oosterzand onder Oldekerk met attestatie van Suidhorm.

20 sept. 1711 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de seven en seventigstemaal van mij bedient, en zijn op het nieuw als ledematen tot onse Gemeente overgegaan:
Peter Gerrits Huisman op ít Oosterzand onder Oldekerk. met attestatie van Grijpskerk.
Harm Alberts en Agnietje Jelles Ehelieden mede op ít Oosterzand met attestatie van Marum.

13 dec. 1711 is het Hoogwaardige Avondmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de achtenseventigstemaal van mij bedient, en zijn de volgende personen, na gedane belijdenis op het nieuw als ledematen tot de gemeenschap van des Heeren Tafel mede toegelaten:
Jantien Rosema huisvrouw van Frerijk Timens
Klaaske Mentes j.d. in dienst bij de Weddemans Weduwe.
beijde woonachtig tot Nijkerk.

27 mrt. 1712 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de negen en seventigstemaal van mij bedient, en zijn op het nieuw na gedane belijdenis als ledematen tot de Tafel des Heeren mede toegelaten:
Teeke Peters en Peetje Ubels Ehelieden woonachtig tot Nijkerk.

26 juni 1712 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de tachtentigstemaal van mij bedient tot Oldekerk, en is op ditmaal niemand op het nieuw tot de Gemeente aengekomen.

25 sept. 1712 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de een en tachtentigstemaal van mij bedient, en is op ditmaal niemand op het nieuw des Heeren toegelaten.

18 dec. 1712 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de twee en tachtentigstemaal van mij bedient, en op ditmaal na gedane belijdenis als lidmaat mede toegelaten:
Nieske Duirts j.d. tot Oldekerk.

12 mrt. 1713 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de drie en tachtentigstemaal van mij bedient, en zijn op het nieuw tot des Heeren Tafel mede toegelaten:
Abeltien Jans weduwe van Hillebrand Jans op het Oosterzand onder Oldekerk. 
Hindrik Jans tot Eekebuuren met attestatie van Marum.

18 juni 1713 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de vier en tachtentigstemaal van mij bedient tot Oldekerk, en zijn op het nieuw tot des Heeren Tafel mede toegelaten:
Grietjen Peters huisvrouw van Harke Jans in de Mieden.
Marrichjen Peters j.d. mijn dienstmaagd met attestatie van Groningen.
Gerrit Jans en Heiltjen Everts Ehelieden met attestatie van Garnwerd.
Gijssel Jans huisvrouw van Geert Harms oock met attestatie van Garnwerd.

17 sept. 1713 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers Jesu Christi de vijv en tachtentigstemaal van mij bedient, en zijn als nieuwe ledematen tot des Heeren Tafel mede toegelaten:
Sipke Sipkes Weddeman tot Nijkerk.
Writzer Willems oock woonachtig tot Nijkerk.

10 dec. 1713 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de ses en tachtentigste maal van mij bedient, en is op ditmaal niemand op het nieuw tot des Heeren Tafel mede aengekomen.

11 mrt. 1714 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de seven en tachtentigste maal van mij bedient, en zijn als nieuwe ledematen tot des Heeren Tafel mede toegelaten:
van Nijkerk:
Klaas Joukes, Schoenmaker
Geert Harms, Kleermaker
Eenje Jacobs en Roelofke Jacobs j.d.D.
Johannes Haijens, Hovenier bij de Ed. Heer Aldringa met attestatie van Groningen.
Hindrik Kornellis, Schoenmaker met attestatie van Nijehove.
van Oldekerk:
Dirk Iwes
Freerijk Wiltes.

10 juni 1714 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de acht en tachtentigste maal van mij bedient tot Oldekerk, en zijn na gedane belijdenis op het nieuw tot des Heeren Tafel mede toegelaten:
De Hoog Ed. Welgeb. Heer Rudolph DíMepsche mede Grietman in Oosterdeel Langewold.
Menne Berents 
Anje Peters beijde tot Oldekerk.
Dato Pabes tot Faan.

16 sept. 1714 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers Jesu Christi de negen en tachtentigste maal van mij bedient, en zijn na gedane belijdenis op het nieuw tot des Heeren Tafel mede toegelaten:
Trijnje Geerts Weduwe van Eisse Meines
Julle Garbrands Jongman zijnde in dienst bij de Ed. Heer Aldringa.
Noch met attestatie van LutkeGast:
Sasker Jans en Wiske Lamberts Echtelieden.

23 dec. 1714 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers Jesu Christi de negentigste maal van mij bedient, en zijn na gedane belijdenis op het nieuw tot des Heeren Tafel mede aengekomen:
Van Nijkerk:
Lammechjen Smaltius
Aachtje Hindriks j.d.
Baukjen Gerrits j.d.
Aaltjen Hindriks j.d.
Van Oldekerk:
Jacob Menkes en Baukjen Ejes Echtelieden
Roelof Alberts en Geertien Klasen Echtelieden.
Martien Harkes j.d.
Betjen Harkes j.d.
Albertjen Dirks
van Faan of de Dijkstreek:
Meendelt Kornellis en Grietjen Harms Echtelieden.
Wijpke Mentes j.d.

24 mrt. 1715 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J. C. de een en negentigste maal van mij bedient, en zijn op het nieuw tot de gemeenschap van des Heeren Tafel mede toegelaten:
van Nijkerk:
Jacob Tonnis Koopman
Willemke Hessels huisvrouw van Klaas Jans.
van Oldekerk:
Marten Wobbes
Gijwe Fokkes
met attestatie van GroteGast:
Brechte Meertens huisvrouw van Hans Wijers.

30 juni 1715 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de twee en negentiste maal van mij bedient tot Oldekerk, en zijn op het nieuw mede aengekomen dese volgende nieuwe ledematen:
van Nijkerk:
Fop Hindriks jongman
en Willemina Huising zijnde in dienst bij mij Pastor met attestatie van Groningen.
van Oldekerk:
Hans Wijers
Jantien Hindriks huisvrouw van Arien Dirks en
Jan Jans en Annegien Geerts Echtelieden met attestatie van Sibaldebuiren.

29 sept. 1715 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de drie en negentigstemaal van mij bedient, en is op ditmaal niemand op het nieuw tot de Gemeenschap van des Heeren Tafel mede toegelaten.

29 dec. 1715 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de vier en negentigstemaal van mij bedient, en op het nieuw tot onse Gemeente overgekomen:
Garbent Jacobs met Attestatie van Nijehove.

22 mrt. 1716 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de vijf en negentigstemaal van mij bedient, en de Gemeente op ditmaal vermeerdert met een nieuwe lidmaat:
Jan Jacobs, Kleermaker tot Nijkerk

21 juni 1716 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de ses en negentigstemaal van mij bedient tot Oldekerk, en zijn op dit maal tot ons overgekomen:
Nieske Jans huisvrouw van Jan Cornellis tot Nijkerk met attestatie van Nijehove.
Geertien Jacobs j.d. met attestatie van Wehe.

20 sept. 1716 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de seven en negentigstemaal van mij bedient, en is als lidmaat mede aengenomen:
Jacob Klasen Jongman tot Nijkerk.

20 dec. 1716 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de acht en negentigste maal van mij bedient, en zijn op het nieuw na gedane belijdenis als ledematen mede aengegaan:
van Nijkerk:
Jan Martens
Eltien Gerrits j.d.
van Oldekerk:
Jelle Brongers en Lammechjen Juwes Ehelieden.
Gebke Geerts j.d.

14 mrt. 1717 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de negen en negentigstemaal van mij bedient, en zijn op het nieuw na gedane belijdenis tot de Tafel des Heeren mede toegelaten:
Van Nijkerk:
Jan Sickes en Peterke Jans Hasekamp Echtelieden.
IJke Takes huisvrouw van Jan Jans
Gaijke Peters en Simon Peters.

20 juni 1717 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de van mij bedient tot Oldekerk, zijnde dese de honderdste maal, en zijn op ditmaal na gedane belijdenis tot de gemeenschap van des Heeren Tafel mede toegelaten:
van Nijkerk:
Peter Peters en Renske Jans Echtelieden.
van Oldekerk:
Mecke Folkerts en Jeltien Jenties Echtelieden.
van Faan:
Grietien Egberts j.d.

26 sept. 1717 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en eerstemaal van mij bedient, en is op ditmaal niemand op het nieuw tot de gemeenschap van des Heeren Tafel mede aengenomen.

19 dec. 1717 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en tweedemaal van mij bedient, en zijn na gedane belijdenis op het nieuw als ledematen tot de gemeenschap van des Heeren Tafel mede toegelaten:
van Nijkerk:
Geertien Hindriks j.d.
Aaltien Jacobs j.d.
Lammechjen Klasen j.d.
van Oldekerk:
Luitjen Oebels tot Ekebuiren
Hiltie Duirts j.d. tot Kuismar
Froukjen Berents j.d.
Leentien Jans op ít Oosterzand.

27 mrt. 1718 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en derdemaal van mij bedient, en zijn na gedane belijdenis op het nieuw als ledematen tot de gemeenschap van des Heeren Tafel mede toegelaten:
Aagtie Feddes Huisvrouw van Fop Hindriks tot Nijkerk en 
Jacobjen Mentes j.d. tot Faan.

12 juni 1718 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en vierdemaal van mij bedient tot Oldekerk, en is op ditmaal niemand op het nieuw tot de gemeenschap van des Heeren Tafel mede aengenomen.

18 sept. 1718 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en vijfdemaal van mij bedient, en zijn op het nieuw tot ons overgekomen:
De Hoog Ed. Welgeb. Vrouw Mevrouw Susanna Elizabeth Dí Mepsche geboren Alberda vrouw op Bijma tot Faan Echtgenoot van de HoogEd. Welgeb. Ed. Heer de Heer Rudolph Dí Mepsche Heer op Bijma, Grietman in Ooster en Westerdeel Langewold etc. met attestatie van Sandeweer.
Grietjen Peters huisvrouw van Jan Jacobs met attestatie van Openda.

11 dec. 1718 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en sesdemaal van mij bedient, en zijn op het nieuw na gedane belijdenis tot de Tafel des Heeren mede toegelaten:
Jochem Peters en Grietjen Jans Echtel. woonachtig tot Oldekerk.

26 mrt. 1719 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en sevendemaal van mij bedient, en zijn op het nieuw tot de gemeenschap van des Heeren Tafel mede toegelaten:
Jan Jans en Eelkjen Timens Echtelieden tot Nijkerk.
Arien Peters tot Oldekerk met attestatie van GroteGast.

25 juni 1719 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en achtstemaal van mij bedient tot Oldekerk, en zijn op het nieuw tot ons overgekomen:
Fokeltien Jans huisvrou van Harmen Binnerts tot Oldekerk, met attestatie van Boerum.
Fennegien Kaspers, Kockmeid
Eltien Gerrits, Koemeid bij de Ed. Heer Dí Mepsche op Bijma tot Faan
Cornellis Jacobs, Koetzier 
alle drie met attestatie van Groningen.

24 sept. 1719 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en negendemaal van mij bedient, en zijn op het nieuw de Tafel des Heeren mede toegelaten:
Tot Nijkerk:
Jantien Ottes j.d.
Joost Jans jongman zijnde in dienst bij de Ed. Aldringa.
Sjoukjen Harms huisvrouw van Tonnis Everts met attestatie van Grijpskerk.
Tot Oldkerk:
Sipke Douwes en Hielke Remkes Echtelieden met attestatie van Suidhorn.
Tot Faan:
Harm Jacobs jongman en lijfknecht bij van de Ed. Heer Dí Mepsche op Bijma.

24 dec. 1719 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en thiendemaal van mij bedient, en is op ditmaal niemand op het nieuws tot de gemeenschap van des Heeren Tafel mede toegelaten:

17 mrt. 1720 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en elfdemaal van mij bedient, en is op ditmaal als nieuwe ledemaat tot de gemeenschap van des Heeren Tafel mede toegelaten:
Wijtske Riemers huisvrouw van Jan Harms tot Nijkerk.

16 juni 1720 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en twaalvdemaal van mij bedient tot Oldekerk, en is op het nieuw tot ons overgekomen:
Grietjen Harkes met attestatie van Holwerd.

15 sept. 1720 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en derthiendemaal van mij bedient, en is op het nieuw tot ons overgekomen:
Klaaske Mentes j.d. met attestatie van Noordhorn.

29 dec. 1720 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en veerthiendemaal van mij bedient, en zijn na gedane belijdenis op het nieuw tot de Tafel des Heeren mede toegelaten:
van Nijkerk:
Garbrand Hindriks Bennema
Peter Jacobs, Mr. Kuiper
van Faan:
Klaas Reids
Jan Roelofs

Noch Tonnis Everts tot Nijkerk met attestatie van Burum.

30 mrt. 1721 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en vijfthiendemaal van mij bedient, en is op het nieuw tot ons overgekomen:
Catharina Hindriks tot Faan met attestatie van Peijse.

29 juni 1721 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en sesthiendemaal van mij bedient tot Oldkerk, en is op het nieuw na gedane belijdenis tot de Tafel des Heeren mede toegelaten:
Luitjen Abels Hovenier bij de Ed. Hr. Aldringa.

28 sept. 1721 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en seventhiendemaal van mij bedient, en is ditmaal op het nieuw tot ons overgekomen:
Geert Jans Mulder tot Nijkerk met attestatie van Wehe.

21 dec. 1721 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de honderd en achthiendemaal van mij bedient, en zijn op het nieuw na gedane belijdenis tot des Heeren Tafel mede toegelaten:
Hindrik Willems en Geeske Dootjes Echtelieden tot Nijkerk.


[...] is gekomen met Attestatie van Niehove:
Jannes Claessen
en van de Meden:
Renste Lammerts en zijn mede aangenomen:
Dirk Roelfs en Beetske Jans Egtelieden te Faan.

26 dec. 1723 aangenomen tot lidmaat: 
Neeltje Pieters.

18 juni 1724 met Attestatie van de Leek:
Jakobjen Menkes.
van Zandeweer:
Trijntje Pieters
en aangenomen:
Geertien Jacobs jonge dochter.

25 mrt. 1725 is met Attestatie tot ons van Lettelbert overgekomen:
IJzebrand Zijmens
en van Zuidhorn:
Teunisjen Sjourts huisvrouwe van de E. Hindrik Jans.

17 juni 1725 is met attestatie van Esing gekomen:
Pieter Claassen.

24 mrt. 1726 Zijn tot Ledematen aangenomen:
Ebbe Pieters en
Trijntje Reenders. Jonge dochters.

30 juni 1726 is tot ons met Attestatie van Groningen overgekomen;
Popke Tammes.

6 okt. 1726 is tot lidmaat aangenomen:
Antje Jans huisvrouwe van Jacob Schreur.

23 mrt. 1727 is met Attestatie van Visvliet tot ons overgekomen:
Dathe Dhates.
item:
Pieter Douins en Marieke Wielens Egtelieden, met attestatie van Grote Gast.
item is tot Ledemaat aangenomen:
Hendrik Arents.

4 april 1728 met Attestatie van Zuidhorn:
Anje Pieters

23 dec. 1729 met Attestatie van Oldehove:
Dieuwerke Luijtiens.

9 juli 1730 met Attestatie van Ezinge:
Hilje [??].

8 okt. 1730
Hidde Ewes met Attestatie van Wijrum.

12 okt. 1731
Trijntje Pieters met Attestatie van Zuidhorn

30 dec. 1731
Jan Alberts en Meintje Jeltjes Egtelieden met Attestatie van Zuidhorn.
item:
Willem Abels met attestatie van Nieuwe-Zijl.
item:
Jan Pieters en Elsje Jans Egtel. met attestatie van Nieuwe-hove.

3 april 1733 Zijn tot Ledematen aangenomen:
Cornelis Jacobs, en 
Roelfke Reenders.

1 okt 17[??] tot Ledemaat aangenomen:
Trijntje Jans, huisvrouwe van Gaieke Pieters

29 april 17[??] met attestatie van Zuidhorn tot ons gekomen:
Hendrik Harms, en Corneliske Roelfs, Egtelieden.

20 okt 1737 Zijn met Attestatie tot ons van Groningen overgekomen:
Catharina Alagonda Zandt huisvrouw van Helperus Ritzema hujus loci Pastor en Anna Geertruid Hagemans.

22 juni 1739 is tot ons met Attestatie van Groningen overgekomen:
Margaretha Palthenius weduwe Ritzema.

5 okt. 1739 is tot ons met Attestatie van Suidwolde en Tietjerk overgekomen:
Stijntie Warners huisvrouw van Oeds Hendriks 

11 okt. 1739 is tot ons met attestatie van Zuidhorn overgekomen:
Grietje Andries als mede haar dogter
Neeltje Andries.

10 jan. 1740 Zijn tot ons met attestatie van Nijzijl overgekomen:
Pieter Timens en Swaanje Harms egtelieden.

10 juli 1740 zijn tot ons met attestatie van Lutkegast overgekomen:
Johan Hajes en Aaltjen Abels egtelieden.

9 okt. 1740 zijn tot Ledematen aangenomen en tot het gebruik van ís Heren Avondmaal toegelaten:
Jarch Harms en Tetje Mennes egtelieden.

16 april 1743 is tot ons met Attestatie van Nijehove overgekomen:
Agnietje Jelles.

14 april 1743 is tot ons met Attestatie van Zuidhorn overgekomen:
Aafke Freriks huisvrouw van Claes Cornellis.

13 okt. 1743 is tot ons met attestatie van Middelstum overgekomen:
Aaltjen Jans Dienstmaagd aan ít Huis Bijma tot Faan.

sept. 1744 is tot dese gemeinte (van Oosterwijtwert) overgekomen:
Hinderika Holst geboren Froon huijsvrouw van O. Holst Pastor loci.

juli 1745 Sijn met Attestatij van de Zeerijp de gemeente toegevoegt:
Jan Hofkamp en desselfs huisvrouw Sijberdina Kruisman.

28 sept. 1745 Sijn met Attestatij van Wetsing tot ons gekomen:
Willem Meiners en Trijntje Jeltes EgteLieden.

31 sept. 1745 is met Attestatij van VeenWouden uit Friesland tot Ons gekomen:
Pabe Tsitzes.

1 jan. 1747 is t H: Avondmaal more solito gehouden en sijn na voorgaande belijdenis de gemeente toegevoegt:
Hiltje Oetses huisvrouw van Jan Jans en 
Antje Roelfs huisvrouw van Abel Tijmens 
als mede met Attestatij van Grijpskerk:
Jantjen Alberts.

juli 1747 is 
Aukje Cornelis na voorgaande belijdenis tot het H: nagtmaal toegelaten.

6 april 1749 Sijn na voorgaande en ondersoek tot leedemaaten der kerke an genomen:
Job Roelfs Van Niekerk en 
Luirt Derks.
Kunje Ejes weduwe van Jacob Menkes van Oldkerk.

20 feb. 1750 is tot de Gemeente van Faan overgekoomen:
de Hoog Welgeb. Heer Willem Alberda, met attestatie van de Franse Gereformeerde Gemeente van Nijmeegen.

29 mrt. 1750 is na voorgaande belijdenis en ondersoek tot de gemeenschap van des Heeren Tafel toegelaaten:
Harke Derks te Nijkerk.

28 juni 1750 is met attestatie tot Onse Gemeente overgekomen van Oldenzijl:
de Hoog Wel Gebooren Heer Edzart Reint Alberda Heer van Bloemersma Gedeputeerde Staate deser Provintie, Curator van ís Lands Academia etc.

31 mrt. 1752 met attestatie van Grotegast tot Ons gekoomen:
Germ Jannes en Reenje Sickes egtelieden.

1 juli 1752 is na voorgaande belijdenis als Litmaat der gemeente angenomen:
Gaijke Roelfs
en met attestatie tot Ons gekomen van Noordhorn:
Auctie Foppes huisvrouw van Jan Reinders.

30 sept. [??] is met attestatie van Bedum tot ons gekomen:
Lije Jacobs alsmede
Albert Roelfs van Noorthorn.

31 dec. [??] is na voorgaand ondersoek en belijdenis tot Litmaat van Gods kerk en ít gebruik van des H: Avondmaal toegelaaten:
Ite Pieters Hamming te Faan.

29 mrt. 1754 is na voorgaande ondersoek en belijdenis tot lidmaat van Gods kerke en tot Des Heeren tafel toegelaaten:
Tijmen Jans dienstknegt bij Jan Meints te Oldekerk.

6 juli 1754 is met attestatij van Amsteldam tot ons gekoomen en heeft het Avondmaal op die dag met de gemeente genoten:
Mevrouw Anna Hakfort huijsvrouw Van de HoogwelGeb. Heer Van Kronenfels.

29 dec. 1754 is na voorgaande onderwijs en belijdenis tot des Heeren Tafel en litmaat der gemeente toegelaaten:
Wipke Jacobs huijsvrouw van Lambert Beerents te Faan.

30 april 1755 is na voorgaande onderwijs en belijdenis tot lidmaat der gemeente en tot des Heren Avondmaal toegelaaten:
Claas Cornelis en
Trijntje Jans beide woonagtig te Nijkerk.

29 juni 1755 is met attestatie van Groningen tot deese Gemeente overgekomen:
Wipke Roelfs.

5 okt. 1755 Sijn met attestatie tot ons overgekoomen en hebben het H: Avondmaal op dien dag met ons genooten:
de Hooggeb. Freule, Josina Petronella Alberda van Bloemersma, van des gemeente in Ďs Graavenhaage en Beerent Willems van de Gemeente te Roden.

27 juni 1756 is met attestatie van Groningen tot ons overgekoomen:
mevrouw Adriana Sophia Alberda gebooren Gokkinga Vrouw van Bloemersma etc.

4 april 1756 is na voorgaande belijdenis tot Litmaat der gemeente en tot des Heeren tafel toegelaaten:
Jan Meints te Oldkerk.

27 mrt. 1757 is na voorgaande belijdenis tot Litmaat der Gemeente en tot des Heeren tafel toegelaaten:
Hilje Derks huijsvrouw van Tijmen Jans te Niekerk.

30 sept. 1757 is met attestatie van de Gemeente te Rhoden tot ons overgekoomen:
Wobbe Marttens.

16 dec. 1757 is met attestatie van de Gemeente van Noorthorn tot ons gekoomen:
Pieter Cornelis.

26 april 1758 Zijn tot deese Gemeente als Litmaaten overgekoomen met attestatie van Lettelbert:
Geert Jurjens en Autje Jacobs Egtelieden als mede 
Albert Jacobs met attestatie van Sijbaldebuiren.

30 juni 1758 Sijn tot deese gemeente toegevoegt:
de Hooggeb. Freule Schadijana Sophia Alberda van Bloemersma met attestatie van De gemeente van S. Graven Haage en 
de Hr. Abraham Frijling en 
Mev. Wilhelmina Coenders tot de gemeente van Oldekerk.
Met attestatie van Groningen nog na voorgaande belijdenis tot de Gemeente van Faan:
Frouke Smits, Dienstmaagd op ít Huijs Bijma te Faan.
Nog:
Hindrik Klaasen met attestatie van Sijbaldebuiren tot de Gemeente van Oldkerk.

6 juli 1759 is na Voorgaande belijdenis tot Litmaat van de Gemeente Van Oldekerk toegelaaten, en angenoomen:
Aukje Hijlkes huijsvrouw van Pieter Cornelis.

26 dec. 1759 Sijn met attestatie als Litmaten de Gemeente van Nijkerk overgekoomen:
Jacob Pieters en Lijske Hindriks egtelieden van Noorthorn en 
Maria Schepel HuijsVrouw van Jan Aafting van Groningen.

25 dec. 1760 is na voorgaande belijdenis tot Litmaat des Gemeente en ít genot van des Heeren Tafel toegelaaten:
Jan Carels thans de School en kerkdienst so wel den Schoolmeester angaat alhijr waarnemende voor de weduwe van wijlen den Schoolmeester Joest Jans.

20 jan 1761 
Gerrijt Reits is den 20 jan. na voorgaande belijdenis tot Litmaat der gemeente van Niekerk en tot ít genot van des Heeren tafel toegelaaten.

4 okt. 1761 Sijn als Ledematen der Gemeente van Oostwolt tot de gemeente van Oldekerk overgekoomen:
Geert Rintjes en Gijssel Gaukes, egtelieden.

3 sept. 1763 Sijn als lidmaaten der Gemeente van Lutkegast tot ons overgekoomen
Cornelis Derks en Trijntjen Beerents egtelieden, 
ook is na voorgaande belijdenis tot Litmaat angenoomen:
Wilhelmina Meinardij huijsvrouw van Jan Meints te Oldkerk.

Scato Ludolph Alberda is den 30 Septemb. 1763 als litmaat der Gemeente van Utrecht, met attestatie tot ons gekoomen. 

Susanna Harms is na voorgaande belijdenis tot Litmaat der Gemeente van Oldkerk aangenoomen den 30 Maart 1763.

1764 
Jan Freerks te Niekerk en 
Froukje Jans jonge dogter te Oldkerk sijn na voorgaande belijdenis tot Litmaten angenoomen den 28 Junij.

Wiggel Wijbes is met attestatij als Litmaat van Doesum tot ons gekomen den Januarij 1765.

Jan Sikkes is met attestatie als Litmaat van de Gemeente te Sijbaldebuiren tot ons overgekoomen de 5 April 1765.

1766
Sijbrig Gaeijkes jonge dogter, is na voorgaande belijdenis tot Litmaat der Gemeente en ít genot van des Heeren Avondmaal angenoomen den 9 Januari.

Roelf Joosten is na voorgaande belijdenis tot Litmaat der Gemeente van Niekerk en tot des Heeren Tavel toegelaten den 30 Meert.

Abeltje Luirts jonge dogter is na voorgaande belijdenis tot Litmaat der Gemeente van Oldkerk en ít genot van des Heeren Tavel toegelaten den 27 Julij.

24 sept. 1767 is met attestatie van den 1 Junij tot ons overgekoomen van de Gemeente van Groningen:
Gerhard Andreas Holst.

25 dec. 1767 is:
Jacob Beerents als Litmaat van de Gemeente van Groningen met attestatie tot ons overgekoomen en 
Jannes Hindriks Staal, en 
Avina Alagonda Holst zijn na voorgaande belijdenis tot Litmaten der Gemeente angenomen.

1 juli 1768 Sijn na voorgaande belijdenis tot Litmaaten der Gemeente van Faan toegelaten:
de Hoog Geb. Freulijn Anna Adriana Alberda van Bloemersma en 
Jannes Meints
tot de gemeente van Oldkerk:
Pieter Gaeijkes en 
Johannes Gaeijkes.

26 mrt. 1769 is met attestatie van Niezijl als litmaat tot ons overgekoomen:
Klaas Jacobs.

Lientje Tonnijs wed. Albert Luitjens, is met attestatie als Litmaat van de gemeente van Mensingeweer tot ons overgekoomen den 30 Junij

Eltje Foppes Staal huijsvrouw van Geert Arjens is na voorgaande belijdenis tot Litmaat van de Gemeente van Oldkerk angenoomen den 30 Junij.

Martje Reinders huijsvrouw van Roelf Joestens is na voorgaande belijdenis tot Litmaat der gemeente angenoomen den 30 Meert 1770.

Roelfke Willems huisvrouw van Jan Meints te Faan. 
Baiske Jans huisvrouw van Harm Arents te Niekerk. 
Martje Foppes Stael te Oldkerk en 
Jantjen Jans te Niekerk
zijn na voorgaande belijdenis tot Litmaten angenomen den 28 Juni.

Juli 1772 is met attestatie als Litmaat van de Gemeente te Sijbaldebuiren tot ons overgekomen:
Berend Willems Hofstede.

Jan. 1773 is naa voorgaande belijdenis tot het gebruik van ít H: Nagtmaal toegelaten:
Harm Jans Rosema van Niekerk.

13 april 1773 Zijn tot de gemeenschap van des Heeren Tavel toegelaten:
Jan Berends en deszelve huisvrouw Betje Jans.
Anje Jans huisvrouw van Jacob Buning en 
Jantje Jans huisvrouw van Jacob Ploeg alle te Niekerk. 
En met attestatie van Zuidhorn:
Jorigje Jacobs jonge dogter.

2 juli 1773 is met attestatie tot ons overgekomen:
Lammert Wolters
en na gedane belijdenis tot lidmaat aangenoomen:
Agnietje Gaeijkes huisvrouw van Menke Claasen te Oldkerk.

30 sept. 1774 is tot litmaat na voorgaande belijdenis aangenomen:
Klaas Jans van Niekerk.

6 sept. 1775 Zijn tot leden van de Gemeente naa voorgaande belijdenis aan genomen:
De HoogWelgeb. Heer Onno Tamminga van Alberda van Bloemersma Monster Commissaris dezer Provintie.
De HoogWelgeb. Jonkheer Edzard Reint Alberda van Bloemersma meester Knaas[?] van ít Jachtgerichte etc..
Arent Hindriks Staal huijsman te Oldekerk en 
Geert Jacobs, dienstknegt van Jan Gerrijts te Niekerk.

28 sept 1776 is met attestatie van Zuidhorn tot ons overgekomen:
Doumina Geldersma huisVrouw van Uge Tuinman.

28 mrt. 1777 Zijn na voorgaande belijdenisse tot Leeden der gemeente aangenoomen:
Roelof Jobs en 
Hindrikjen Pieters weduw. van Rientje Jobs.

6 april 1777 
Lucas van Houten S.S.Th. Studiosus met attestatie van Groningen tot ons gekoomen.

1778 Wiete Egbartus Smit S.S.Th. Stud. is naa voorgaande belijdenis tot litmaat der gemeente aangenoomen den 18 Septemb.

1 okt. 1779 is
Jacobus Hinderikus Themmen S.S.Th.Stud. tot Litmaat aangenoomen naa voorgaande belijdenisse.

1780 
Corneliske Jans jonge dochter te Niekerk is naa voorgaande belijdenis tot Litmaat aangenoomen den 30 Junij.

6 sept. 1780 is 
IJtje Reinders met attestatie van de Leek tot ons overgekoomen.

13 mrt. 1781 Zijn na voorgaande onderwijs en belijdenis tot Ledemaaten der Gemeente te Oldkerk aangenoomen:
Temme Gerrijts Reits huisman te Oldkerk.
Meinte Jans en 
Hindrik Jans j. mans.

13 juli 1781 is naa voorgaande onderwijs en belijdenis tot Litmaate aangenoomen:
Grietje Jacobs Buining j. dochter. En 
Gerrijt Andries is met attestatie van Noordhorn tot ons gekoomen.

jan. 1782 is 
Harm Doedes en Wijke Freerks Echtelieden, van Lettelbert tot de gemeente Oldkerk overgekoomen.

okt. 1782 Zijn 
de Hoogwelgeb. Heer Scato Ludolph Alberda en de Hoogwelgeb: Vrouw Wendelina Cornera Alberda Heer en Vrouw van Bijma etc. met attestatie van Groningen tot ons gekoomen. ook is 
de Hr. Studiosus Jacob Meesters tot deeze gemeente overgekoomen met attestatie en op belijdenis.

20 juni 1783 met attestatie van Zuidhorn:
Jan Hendriks en Hilje Jacobs.

8 feb. 1784
De Heer J. Fruitier met attestatie van Visvliet.

19 mrt. 1784 is op voorafgegane belijdenis door Ds. Braam van Sibaldebuiren tot lidmaat aangenomen: 
Arent Foppes Staal.

17 juni 1785 
Jantien Sikkens met attestatie van Vries[?]

23 feb. 1785 
Derica Dijk huisvrouw van Johannes Henricus Broeke Pastor Loci met attestatie van Borger
Marten Mekes met attestatie van Sijbaldebuiren.

12 juni 1786 
Lubbertus Lubbers met Attestatie van Bedum.

19 dec. 1786 Na voorafgegaane Belijdenis van de waarheden van onsen Hervormden Godsdienst is tot Lidmaat aangenomen:
Jan Schuit Lijfknegt van den H.W.Geb. Heer van Bijma.

4 april 1787 Na voorafgegaane Geloofs Belijdenis Zijn tot Lidmaaten van onse Hervormde kerk aangenomen:
Arien Rengers van Oldekerk
Anne Cornelis ook van Oldekerk
Menne Jargs van Niekerk.

23 juni 1787 Na Gedane Geloofsbelijdenis tot Lidmaat aangenomen: 
Wijbe Mindelts van Niekerk.

16 juli 1787 Na voorafgegane plegtige en uitmuntende Geloofsbelijdenis is tot Lidmaat van onse Hervormde kerk aangenomen: 
De Hoogwelgeboren Heer JonkHeer Edzard Jacob Alberda van Bijma.

27 juli 1787 
Jacob Siegers met attestatie van Gerkesklooster.


[ begin 1788 ]

Register van Ledematen, uit het oude aan den Heer Maire overgegeven Prothocol in dit overgebragt.

Arend Hendriks Staal
Arend Foppes Staal
Fritzer Eises
Eltje Foppes Staal
Meint Jans Meinardi
Hendrik Jans Meinardi
Vrouwkje Jans Meinardi
Jantje Zwartwold
Jantje Jans
G. A. Olthoff
Abeltje Luirts
Hiltje Jans
Jan Berends
Betje Jans

Namen der Ledematen Van Niekerk Oldekerk en Faan

14 mrt. 1788 Na voorafgegaane belijdenis der Waarheden van onsen Godsdienst Tot Ledematen aangenomen:
Jan Willems [en]
Trijntje Jans Echtelieden
Sijger Geerts en 
Jelte Willems
alle van Niekerk.

13 mrt. 1789 Zijn na gedane Geloovs-belijdenis tot Ledematen van Onse Hervormde kerk na tegenomen:
Peter Harms [en] 
Albertje Harms Echtelieden
Janna Jans
Gerrit Peters
Hendrik Mennes dienstknegt van H. J. Rosema
alle van Niekerk

1 april 1790 Na voorgegane geloovsbelijdenis tot Lidmaat van onse Gereformeerde Christelijke Kerke aangenomen:
Willem Willems van Niekekerk.

28 mei 1790 
Arent Arents en 
Trijntje Arents met attestatie van Den Ham tot ons overgekomen.

14 april 1791 Na voorafgegane Geloovsbelijdenis zijn de volgende personen tot Ledematen aangenomen:
Antje Gerrits Rosema
Jan Peters Hovingh
Hendrik Hendriks
Willem Jans
Doutje Douwes
Heert Piers
Reender Jans
Jan Willems

19 sept. 1791 Is 
Geertje Hendriks Braak huisvrouw van Lukas Geerts Klamer met attestatie van Zuidhorn tot ons overgekomen.

29 mrt. 1792 Zijn na voorgaande Geloovsbelijdenis tot Ledematen aangenomen:
Jan Jurjens
Kornelis Willems
Hendrikje Hendriks
Geertje Peters
Melis Hendriks
Hendrik Derks [en]
Anje Derks [en]
Ida Derks, dese sijn Broeder en Zusters en van de Mennoniten tot onsen Godsdienst overgegaan na gedaane belijdenis door den kerkelijken Doop der gemeente ingelijvt.
Geertruid Jurjens
Alle van Faan

2 april 1792 Na voorgegaane belijdenis van onse Godsdienst Waarheid Zijn de volgende personen tot Ledematen aangenomen:
Matje Jacobs
Diewerke Wiets
Antje Jans
Trijntje Jeltes
Jantje Pauwels, alle van Niekerk 
en
Engeltje Klasen [en]
Popke Fops Staal Echtelieden van Oldekerk 

30 juni 1792 Zijn na gedaane Geloovsbelijdenis tot Ledematen aangenomen:
Lukas Geerts Klamer chercher bij de Mole
Geert Albers Ploeg en
Frerik Peters die de Mennoniten Godsdienst heeft laten gaan belijdenis aangenomen door den kristelijken doop der Gemeente is ingelijvt.

31 mrt. 1793 is Anna Douwes huisvrouw van Hendrik Joestens te Faan met attestatie van Gron. tot ons overgekomen.

20 april 1793 is Willem Jans met attestatie van Lidmaatschap van Sijbaldebuiren tot ons gekomen.

10 sept. 1793 is Tjark Harms met attestatie van Oldehove tot ons overgekomen.

6 jan. 1794 Na Voorgaande uitmuntende Geloovs-Belijdenis is de HoogWelGeboren Freule Susanna Elizabeth Alberda van Bijma tot Lidmaat van onse Gereformeerde kerk aangenomen.

16 april 1794 Zijn na Voorgaande Geloovsbelijdenisse tot Ledematen aangenomen:
Klaas Lubbers [en]
Geeske Hesders Echtelieden
Hendrik Sijmens
alle van Oldekerk. 

19 juni 1795 is na voorgaande belijdenis van onsen Kristelijken Gereformeerden Godsdienst tot Lidmaat aangenomen:
Aafke Germens van Oldekerk

20 dito is Peterke Roelofs met attestatie van Lidmaatschap van Noorthorn tot ons overgekomen.

27 sept. is Peterke Klasen met attestatie van Lidmaatschap van Grijpskerk tot ons overgekomen.

23 mrt. 1796 Na voorgaande Geloovsbelijdenis van onsen Gereformeerde Godsdienst tot Lidmaat aangenomen:
Sara Hanna Boerma van Niekerk.

12 sept. 1796 Maria van ít Hoff wedu. wijlen den Predikant P. Boerma met attestatie van Lidmaatschap van Niezijl tot ons overgekomen.

20 mei 1797 Na voorgaande geloovsbelijdenis is tot Lidmaat aangenomen:
Lutske Feddes van Oldekerk.

22 juni 1798 Na voorgegane belijdenis van onse Gereformeerde Geloofs leer tot Ledematen aangenomen:
Sipke Liewes van der Meer en 
Willemke Jans Echtelieden te Niekerk.

20 mrt. 1799 Na voorafgegane Geloovsbelijdenis is tot Lidmaat aangenomen:
Reinje Tekes van Oldekerk.

10 april 1800 Is met attestatie van Lidmaatschap van Den Oosterhout tot ons overgekomen:
De HoogwelGeboren Freule Josina Margareta Alberda van Bijma.

24 sept. 1800 Tjitske Annes met attestatie van Lidmaatschap van Grotegast.

31 mrt. 1802 Na voorgaande Geloofs belijdenis tot Ledematen aangenomen:
Geert Tonnis
Frerik Harms
Aaltje Beenes
Hiltje Jans
alle van Oldekerk.

22 aug. 1803 Zijn de HoogwelGeboren Mevrouw Anna Alberda van Bijma en de HoogwelGeboren Freule Adriana Sophia Alberda van Bijma van Breda met attestatie van Lidmaatschap van onse Hervormde kerk tot ons overgekomen.

3 nov. 1803 Na voorgegane Geloofs belijdenis tot Lidmaat aangenomen:
Jacob Pieters Holthuis Lijfknegt van de HoogwelGeboren Heer S.L. Alberda Heer van Bijma.

10 sept. 1804 Is Radst Ottes met attestatie van Lidmaatschap van Heeg tot ons overgekomen.

22 sept. 1804 Trijntje Jans met attestatie van Lidmaatschap van Sebaldeburen.

26 mrt. 1805 Na voorafgegaane geloofsbelijdenis Zijn tot Ledematen aangenomen:
van Oldekerk:
Aaltje Harms
Geesje Beenes
Wilhelmina Jans
Klaas Douwes
van Niekerk:
Willem Jeltes
Anje Klasen
Albert Roelofs
Gerrit Klasen
Eltje Berends

29 mrt. 1805 Na voorgaande Geloofsbelijdenis tot Lidmaat aangenomen:
Grietje Jans van Faan

15 juni 1805 Na voorafgegaane Geloofsbelijdenis tot Lidmaat aangenomen:
Arien Peters van Faan

3 april 1806 Jan Lammerts Wolters met attestatie van Lidmaatschap van Noordbroek.

25 mrt. 1807 Na wel gedaane geloofsbelijdenis tot Ledematen aangenomen:
Reid Klasen
Jannes Eppes [en]
Anje Garmts Echtelieden.
Gerrit Temmes Reitsema
alle van Niekerk.

20 dec. 1807 Zijn met attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen van de Fransche Hervormde Gemeente van Groningen:
Den HoogwelGeboren Heer Mr. Justus Hendrik Lodewijk DíAulnis De Bourouill
En van de Hervormde Neder-duitsche Gemeente van Groningen:
De HoogwelGeboren Mevrouw Catharina Clara DíAulnis de Bourouill Geboren van In en Kniphuisen.

14 april 1808 Na voorgaande Geloofsbelijdenis tot Ledematen van onse Gereformeerde kerk aangenomen:
Johannes Peters [en]
Gerke Johannes, vader en zoon van den Mennoniten tot onsen Gereformeerden Godsdienst overgegaan na voorgaande geloofsbelijdenis van onse kerk door den Doop dezelve ingelijft.
Doede Harms
Trijntje Lamberts
alle van Niekerk

10 Winterm.[dec.] 1809 Is met attestatie van Lidmaatschap van Noorthorn tot ons overgekomen:
Klaaske Kornelis.

21 van Lentemaand[mrt.] 1810 Is met attestatie van Lidmaatschap van Grotegast tot ons overgekomen:
Eske Jans

18 van Grasmaand[april] 1810 Zijn na voorafgaande Geloofsbelijdenis van onse Hervormde kerk tot Ledematen aangenomen:
van Niekerk:
Hendrikje Cornelis
Stijntje Cornelis
Klaaske Olthoff
Beke Gerrits Reitsema
Antje Rosema
Verdina Douwes
Mettje Onnes
Aukje Tonnis
Willemke Willems
Roelfke Klasen
Roelfke Lukas
Berend Temmes Reitsema
Gerben Freriks
Tjeerd Feringa
Renger Ariens van Oldekerk

11 april 1811 Zijn na afgelegde Geloofsbelijdenis tot Ledematen van onse Hervormde kerk aangenomen:
Jacob Lamberts Wolters
Jan Rosema
Tetje Mennes
Joukje Berends
Matje Jochums
Derk Peters en 
Martje Jacobs Ehelieden,
alle van Niekerk.

Eodum dato Is met attestatie van Lidmaatschap van Sebaldeburen tot ons gekomen:
Hendrik Jans te Oldekerk.

17 juni 1811 Zijn met attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen van Niezijl: Harm Arends en vrouw 
Aaltje Egberts.

1812
Den 24 Maart Na voorgaande Geloofsbelijdenis is tot Lidmaat van onse Gereformeerde kerk aangenomen Anje Brandje Valk van Niekerk.

1813
April 14 Na voorgaande Geloofsbelijdenis tot Lidmaat van onse kerk aangenomen Grietje Jacobs Kuipers van Niekerk.

1814
Den 8 April Na afgelegde Geloofsbelijdenis tot Lidmaat van onse Gereformeerde kerk aangenomen Jan Pieters  Meringa

1815
Den 16 Julij Is Frerik Hemsink met attestatie van Lidmaatschap van Marum en Noordwijk tot ons overgekomen.

1816
Den 9 April Na gedaane Geloofsbelijdens tot Ledematen aangenomen:
Geertje G. Ploeg
Geert Harms Hoeksema
Andries G. Olthof

Jannes Kamping
alle van Niekerk

[ Administratie loopt door ]

 


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.