LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Niehove

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Ledematen Niehove. Eerste deel mei 2004, aangevuld nov. 2005, afgemaakt maart 2006, Menne Glas.
Nagekeken dec. 2006 Fred Wiersema.

- predikanten
- lijst 1721 en mutaties 1721 - 1748
- lijst 1781 en mutaties 1781 - 1811


[uit de HG 1 overgenomen tot en met 1811, lijst aangelegd aan schrift te zien door dominee Sinninghe]

Naamlijst der Predikanten

Theodoricus Petri 1602

Everhardus Valckius 1614, overl. 4 Nov. 1643, oud 56 jaar

Johannes Colombier 1645, vertrokken naar Usquert 1648

Haiko Petri Haikelenborg 1648, vertrokken naar Oldehove in 1660

Bartholdus Reneman 1660, overl. 23 Sept. 1704, oud 74 jaar

Haico Reneman Bz. 1700, zijnen vader toegevoegd, vertr. naar Oldehove in 1704

Wilhelmus Reneman 1705, den 9 Febr. bevestigd, overl. d. 4 September 1724, oud 49 jaar, geb. 30 Nov. 1676.

Johannes Lubbers 1725, vertrokken naar Beerta in 1730

Nicolaus Metelercamp N.f. Joh.fr. 1730, beroepen van Feerwert, overl. 5 Nov. 1777 in den ouderdom van 79 jaar, na eene 50 jaarige bediening in de gemeenten v. Feerw. en N.

Themmo Themmen Corn. fil. 1779, overl. in 't zelfde jaar

Henricus Hovius 1780, beroepen van Feerwert, overl.
1781

Ningo Nienhuis Sinninghe 1783, overl. 14 October 1846


[ Geen datum, maar logischerwijs 1721 ]

Opteijkeninge van alle de Ledematen
der Gemeijnte J. XI tot Nijehove die bij
den anvangh van dit Boek zijn bevonden
en oock noch naderhant onder des Heeren
zegen zijn gewonnen en angenomen
van mij Wilh. Reneman
Pastor

I. Bevonden

1. In de binnen Buiren

1. Anna Berbera van Meeuwen huisvrouw van d. Wilh. Reneman pastor (met attestatie na Groningen)
2. Cornelis Jans Ouderlingh (verstorven 1730)
3. Aaltjen Willems sijn huisvrouw (verstorven 1731)
4. Pieter Hinderiks van der Gulden schoolmeester en diacon
5. Gepke Jansen Hasekamp sijn huisvrouw
6. Trijnje Sierts dienstmaacht van de pastoor
7. Pieter Pieters (verstorven)
8. Martjen Jans sijn huisvr.
9. Sjuurt Clasen (verstorven)
10. Dieuwerke Barnjes sijn huisvr.
11. Pijer Haijkes
12. Aaltje Aijbes sijn huisvr. (verstorven 1728)
13. Bonne Geutjes
14. Tetje Andrees sijn huisvr. (verstorven 1732)
15. Jan Willems Sluiter
16. Gretje Eppes sijn huisvr. (verstorven 1730)
17. Trijnje Hiddes huisvr. van Corn. Alberts Vogel (verstorven in apr. 1724)
18. Geert Busman wever
19. Jan Hindercks timmerman (verstorven den 5 juni 1723)
22. Foltje Jacobs sijn huisvr.
21. Hijlcke Jans arbeijder
22. Jantjen Geerts sijn huisvr. (verstorven 1722)
23. Albert Cornelis arbeijder
24. Aaghtje Onnes sijn huisvr.
25. Lammert Everts
26. Tetje Keijmpes sijn huisvr.
27. Trijnje Geerts wed. van Pieter Harmens
28. Trijnje Pieters een oude vrijster
29. Martje Jans wed. van Jan Johannes
30. Nieske Jans wed. van Jan Cornelis
31. Derck Jans
32. Ida Rijpkes sijn huisvr.
33. Thijs Freriks
34. Gretje Leenders sijn huisvr. (verstorven)
35. Harmen Jans wever
36. Aaltje Jans sijn huisvr. (verstorven 1722)
37. Claas Cornelis (verstorven 1728)
38. Anje Jacobs sijn huisvr.
39. Trijnje Tjeerts wed. van Wijbe Sijbrants (verstorven 1722)
40. Berent Cornelis
41. Jantje Reenders sijn huisvr.
42. Geertje Freriks wed. van Harmen Jans (verstorven in maij 1721)
43. Pieter Crijns wedman (vertrocken nae Aduwert)
44. Dieuwerke Jans sijn huisvr.
45. Derk Jans schoenmaker (verstorven 1728)
46. Eetske Geerts sijn huisvr.
47. Mindelt Brants timmerman
48. Tijmen Harmens kuiper
49. Trijnje Cornelis sijn huisvr. (verstorven)
50. Hinderik Geutjes kleermaker (verstorven in dec. 1723)
51. Geeske Freriks sijn huisvr. (verstorven)
52. Jantje Popkes wed. van Frerik Tijmens
53. Florus Cornelis timmerman
54. Eltje Reijntjes sijn huisvr.
55. Jan Jacobs kleermaker
56. Bowkjen Gerrijts sijn huisvr.
57. Jan Jacobs backer
58. Aafke Jans sijn huisvr.
59. Aaltjen Pieters huisvr. van Jan Cornelis
60. Arent Siwerts
61. Gretje Oetses sijn huisvr.
62. Uilkjen Harmens wed. van Jan Broers
63. Eltje Jans huisvr. van Harmen Sibolts (attestatie gegeven na Grijpskerke)
64. Lijsbet Jans wed. van Jan Clasen
65. Jan Jans vrijgesel
66. Martjen Reijnders wed. van Harmen Pieters
67. Hinderik Reijnders Zeba stellemaker (wegens oproerigheijt in 1718 gebannen)
68. Trijnje Hiddes sijn huisvr. (attestatie gegeven in oct. 1722)
69. IJpe Pieters arbeijder [en]
70. Lijsbet Roelefs sijn huisvr. ([beide] met attestatie vertrokken na Warfhuisen in sept. 1721) (wedergekomen 1730)
71. Geertje Pieters wed. van Jeppe Pieters
72. Anje Alberts vrijster
73. Jan Klasens knecht van Pijer Haijkes

2. In de buijten Buiren

1. Ecke Clasen diacon (verstorven 1731)
2. Cornelis Jans Schuiringa olderlingh
3. Cornelis Tjebbes
4. Grietje Pieters sijn huisvrouw (verstorven in Nov. 1722)
5. Thijs Eijsses (verstorven 1734)
6. Ancke Hinderiks sijn huisvrouw (verstorven)
7. Jan Meijnema kerck-vooght (verstorven 1729)
8. Martjen Tonnis sijn huisvrouw (verstorven)
9. Stijnje Meijnema huisvrouw van Ebel Menses (verstorven in Nov. 1722)
10. Jantjen Tjeerts dienstmaaght van J. Meijnema
11. Garmt Jacobs arbeijder
12. Ancke Freriks sijn huisvr. (verstorven 1723)
13. Jelcke Cornelis wed. van Roelef Ennes (verstorven 1723)
14. Trijntje Fockes huisvr. van Albert Luitjes
15. Hinderik Jans arbeijder (verstorven)
16. Aaltjen Cornelis sijn huisvr.
17. Ebelje Keijmpes wed. van Reijnder Cornelis (verstorven 1723)
18. Sibolt Hiddes [en]
19. Gretje Harmens sijn huisvr. ([beide] op maij 1722 vertrocken met attestatie na Feerwert)
20. Wijert Harckes
21. Auckjen Wibbes sijn huisvr.
22. Berent Tjeerts arbeijder
23. Corneliske Hanssen sijn huisvr.
24. Aafke Cornelis dienstmaacht
25. Anje Harckes wed. van Hans Tonnis (verstorven 1735)
26. Tonnis Hanssen jonghman
27. Harmke Pieters huisvr. van Gerrijt Heijnes (met attestatie na Nijzijl)
28. Cornelis Gerckes [en]
29. Anje Pieters sijn huisvr. ([beide] met attestatie na Nordthorn)
30. Hilje Egges wed. van Jan Rengers (vertrokken)
31. Jan Coerts (verstorven den 28 dec. 1723)
32. Trijnje Aljes sijn huisvr.
33. Hendse Wijbes [en]
34. Eltcke Christina de Sigers sijn huisvr. ([beide] vertrokken met attestatie na Burum)
35. Trijnje Hindercks dienstmaaght van H. Wijbes (met attestatie vertrocken na Aduard)
36. Jacob Jans (verstorven 1732)
37. Hiske      sijn huisvr.
38. Simon Popkes
39. Trijnje Sipkes sijn huisvr.
40. Jan Timens arbeijder (vertrocken na Zuithorm 1734)
41. Gepke Abels sijn huisvr. (verstorven 1732)
42. Jannes Reijnders arbeijder
43. Roelfke Rempts sijn huisvr.
44. Cornelis Pieters grietman (verstorven in april 1731)
45. Tetje IJes Feringa sijn huisvr.
46. Berber Derks dienstmaacht van Tonnis Jacobs
47. Gele Brants huisvr. van Siwert Hinderiks (met attestatie vertrocken na Oldeh.) (obiit)
48. Dieuwer Harmens dienstmaacht op 't Ruige Zant
49. Pieter Jacobs (verstorven 1732)
50. Anje Derks dienstmaacht van Pieter Jacobs
51. Tjeert Sigers arbeijder
52. Geeske Janssen sijn huisvr.
53. Cornelis Ennes (verstorven)
54. Jacob Drewes (verstorven 1723)
55. Hijlcke Tjerks (met attestatie vertrocken)
56. Claas Pieters arbeijder
57. Barber Harmens sijn huisvr.
58. Aaghtje Clasen dienstmaacht
59. Trijnje       dienstm. van Hinderik Geerts
60. Bouwkjen Harmens dienstm. van Corn. Jans op Roebsum
61. Aafke Cornelis Schuiringa huisvr. van Jan Roelefs Sickens (met attestatie vertrocken na Nijezijl in nov. 1721)
62. Dieuwercke Jans dienstm. (met attestatie vertrocken)
63. Mettje Harmens dienstm. van C. J. Schuiringa

3. op Commerzijl

1. Geertjen Jacobs wed. van Jan Clasen
2. Trijnje Benes wed. van Hille Douwes (verstorven 1723)
3. Anje Timens wed. van Ecke Jacobs
4. Aaltjen Upts huisvr. van Popke Oetses (met attestatie vertrocken na Suidh. in dec. 1721)
5. Pieter Derks arbeijder (verstorven)
6. Sijberigh Janssen sijn huisvr. (verstorven 1733)
7. Aukje Fransen huisvr. van Lippe Pieters (verstorven)
8. Corneliske Jurjens huisvr. van Tjerk Janssen (verstorven 1732)


II Angenomen

Anno 1721

23 maart:
1. Severijn A. Boumans Chercher angenomen (met attestatie vertrocken na Gron. 1722)
2. Geertjen Hanssen sijn huisvr. met attestatie van Groningen

22 juni:
3. Anje Jans huisvr. van Claas Clasen met attestatie van Esinge
4. Deuje Elles smits knecht met attestatie van Visvliet (met attestatie derwaarts wederom vertrocken op maj 1722)

14 december:
5. Lewe Reijntes (verstorven)
6. Trijntje Jans sijn huisvrouw (met attestatie vertrocken na Noorth. in maart 1723)
7. Joost Joosten
8. Riete Pieters

Anno 1722

5 april:
9. Teke Vliege [en]
10. Vreda Lamine Fabritius sijn huisvrouw beijde met attestatie van Grijpskerk

28 juni:
11. IJpe Pieters [en]
12. Lijske Roelefs sijn huisvrouw beijde met attestatie van Bedum

20 september:
13. Eelko Brants [en]
14. Janneske Onnes beijde met attestatie van Oldehove

20 december
15. Claas Clasen meester kuiper
16. Anje Jans sijn huisvrouw

Anno 1723

20 juni:
16. Cornelis Reijntjes en
17. Eltjen Jans sijn huisvrouw beijde met attestatie van Oldehove
18. Grietje Jans huisvrouw van Jan Freriks met attestatie van Esinge
19. Dieuwerke Luitjes dienstmaagt met attestatie van Nijezijl

Anno 1724

26 maart 
20. Henderik Gankema chercher en
21. sijn huisvrouw [beide] met attestatie van Groningen (wederom vertrokken)
22. Eltje Roelfs huijsvrouw van Claas Jacobs met attestatie van Grijpskerk

17 dec:
Renske Lamberts met attestatie van Nijekerk (vertrokken met attestatie na Groningen den 17 Augusti 1727

Anno 1725

19 maart:
Anje Jurjens met attestatie van Obergum

1 dec:
Abraham Geerts en
Hijlkjen Hindriks sijn huisvrouw met attestatie van Wetsinge

1726
20 maart:
Jantjen Cornellis huisvrouw van Albert Bartels met attestatie van Oldehove
21 maart:
Hilje Jansen huisvrouw van Jan Wessels met attestatie van Grijpskerk (wederom vertrokken)
24 maart:
Dieuwer Harmens vrouw van Joost Joosten (vertrokken met attestatie naar Oldehove)
Claas Pieters en Dieuwer Harmens (met attestatie naar Oldehove)
Mensse Wijbes en Elstje Christina de Sijgers (vertrokken met attestatie na Buurum)
Dieuwerke Luitjes (met attestatie vertrokken na Groningen)
21 juni:
Baukje Cornellis angenomen [beide]
Jantje Lippes (met attestatie vertrokken na Leens 1748) [beide]
Eelkjen Meinderts huisvrouw van Hessel Idses met attestatie van Helwert (verstorven)

1727
2 maart:
Riete Peters (met attestatie vertrokken na Northorn)
20 sep:
Hilje Janssen wed. van Jan Lijkels  (met attestatie wederom vertrokken na Grijpskerk)
29 sep:
Wijtske Klaasen met attestatie van Saaxum gekomen

1729
7 okt:
Jan Pieters Sarrijs en Elske sijn huisvrouw met attestatie van Niezijl
25 dec:
Jan Jacobs en Aeltjen Wijbrants met attestatie van Niezijl

1731
17 juni:
Jan Isebrandts en Margijn Engelberts Egtl. met attestatie van Zeerijp overgekomen

1732
16 maart:
Cornellis Hindrixs met attestatie van Niezijl
Wessel Jans met attestatie van Garnwert
Geertjen Meertens met attestatie van Oldehove
Harm Roelefs nae gedaene geloofsbelijdenisse aengenomen
Jan Lippes en
Lutske Hindriks E.L. nae gedaene geloofsbelijdenisse aengenomen
5 okt:
Trijntjen Andries met attestatie overgekomen van Northorn

1733
5 april:
Nae voorgaende gedaen geloofsbelijdenisse zijn volgende 
personen tot het H. avontmael aengenomen t. w.:
Geert Jans aengenomen van Commerzijl
Antje Liekels aengenomen
Antje Harms aengenomen
Peterke Dauwes aengenomen
Tarcke Everts aengenomen van Commerzijl (vertrocken nae Grijpskerk)
28 juni 's Heren H. Avontmael gehouden; en zijn tot des Heren tafel toegelaten:
Wijbren Jansen Koningh  en
Frawkjen Pieters E.L. met attestatie overgekomen van op 't Wichel uit Vriesl.

1734
27 feb:
Wietske Clasen (met attestatie vertrocken nae Esinghe)
21 maart: 
Eltjen Hendriks met attestatie van Wierum 
27 juni: 
Eltjen Jans met attestatie vertrocken nae Grijpskerk

1735
13 maart:
Harm Geerts met attestatie overgekomen van Zuithorm
1 juli:
Rickelijna Huisinga huisvrouw van D. N. Metelercamp past. met attestatie van Groningen

1736
in maart:
Tjeetske       en
Maria Gerrits nae gedaene geloofs-belijdenisse aengenomen

1738
in sept:
Leeuwkjen      nae gedaene geloofs-belijdenisse aengenomen
Maijke Sibren nae gedaene geloofs-belijdenisse aengenomen

1741
24 maart:
Nae voorgaene onderwijs en gedane geloofs-belijdenisse aengenomen:
Martjen Claesen
Antje Alberts
Lamge Metskes
Hiske Numan

1744
in maart:
Nae voergaande onderwijs tot lidtmaten aengenomen:
Eelke Posthuma en Lieuwkjen E.L.

1745
Martjen Jans na voorgaende onderwijs tot Lidtmaat aangenomen

1746
in juni:
Met attestatie van Oldehove tot ons overgekomen:
Claas Claessen en Anje Ickens E.L.
Jan Jans met attestatie van Mensingeweer

1748
in mei:
Hinricus Silvius S.S.M.Cand. met attestatie van Lingen

[in ander schrift met een pijltje naar deze laatste volgt.]
Is dit 'n zoon van meester Silvius die een strijd met ds.
Metercamp voerde.


Lijste der Ledematen in de Gemeente Niehove 1781

[ man/vrouw kolom naast elkaar, hier onder elkaar. Gaat over in mutatie-lijst ]

[ mannen ]
H.B. Hovius predikant
Jan Jans ouderling
Jan Edes ouderling
R. Gjalts diaken
Jan Lammerts diaken (met attestatie vertrokken na Oldehove den 1 maart 1798)
Jan Pieters
Hindrik Harms
Isebrandt Jans
Sijwert Jakobs
Wolter Hindrix
Remmert Garms
Jan Hindrix
Derk Cornelis
Jan Schuiringa

Harm Schuiringa

Harm Wessels
Jan Leffers Elslo
Ipe Cornelis


[ volgende in deze kolom in afwijkend schrift, hoogstwaarschijnlijk later geschreven, dus volgen nu eerst de vrouwen in gelijk schrift van de rechterkolom ]

[ vrouwen ]
Aleida van Loe
Jantien Geerts Kenter

Anna Helena Metelercamp
Grietje
Jantien Jakobs
Stientien

Derkje Coenes
Maike
Martjen Folkers
Ettje Schuiringa
(met attest. vertrokken na Noordhorm)
Freke Gerrits
Martien Jans
Gerregien Luitjes
Martien Itjes
Aafke Foppes
(met attestatie vertrokken na Oldehove den 14 feb. 1783)
Jantien Popkes
Elie
Sara Abrams
Fennegien Jans

Greetje Abrams
Magdalena Doesborg


[ klaarblijkelijk einde 1781-lijst ]
[ van de volgende enkele niet gedateerd, daarvan volgorde onzeker dankzij het feit dat er wisselend in twee kolommen geschreven werd ]

door belijdenisse angenomen den 5 april 1781:
Anje Willems
Riemke Feikes (met attestatie vertrokken na Zuidhorn d. 12 dec. 1785)
Klaaske Gerrits

Abraham Abrahams

Jacobje Tonnis huisvrouw van Jan Jans (met attestatie vertrokken na Noordhorn d. 26 sept. 1790)

Aaltje Hovius (met attestatie vertrokken)

Rijke Eppes op belijdenis aangenomen 1786

Frans Vonk met attestatie overgekomen 1787

Harm Berends op belijdenis aangenomen 1787

Evert Jacobs op belijdenis des geloofs aangenomen den 15 sept. 1790

Renske Gerrits huisvrouw van Evert Jacobs op belijdenis des geloofs aangenomen d. 15 sept. 1790

Martje Abels huisvrouw van Rijke Eppes op belijdenis des geloofs aangenomen d. 15 sept. 1790

Harm Hartzma met attestatie overgekomen van Zuidhorn den 12 junij 1791

Stijntje Hindriks huisvrouw van Jan Lamberts op belijdenis aangenomen den 14 dec. 1791 (met attestatie vertrokken na Oldehove 10 maart 1798)

Warner Jans met attestatie overgekomen van Grotegast d. 17 julij 1791 (vertrokken na Grijpskerk d. 22 sept. 1799)

IJdje Hans weduwe van Pieter Jans op belijdenis aangenomen den 14 dec. 1791

Antje Jacobs weduwe van Jan Davids Bazuin op belijdens aangenomen den 14 dec. 1791 (met attestatie vertrokken na Oldehove d. 20 sept. 1793)

Nieske Pieters huisvrouw van Jan Jans op belijdenis aangenomen d. 14 dec. 1791

Vreda Bernardus op belijdenis aangenomen d. 14 dec. 1791

Pieter Roelfs op belijdenis aangenomen den 15 dec. 1791 (met attestatie vertrokken na Burum 1798)

Jan Pieters op belijdenis aangenomen den 15 dec. 1791

Folkert Teijes op belijdenis aangenomen den 17 junij 1793

Hendrik Jans op belijdenis aangenomen d. 17 junij 1793

Albert Berends aangenomen den 28 maij 1794

Arend Jans aangenomen den 28 maij 1794

Abraham Geerts aangenomen den 28 maij 1794

Tietje Aukes huisvrouw van den schoolmeester J.D. Elslo aangenomen den 28 maij 1794

Grietje Fridzers huisvrouw van Harm Hartsma aangenomen den 28 maij 1794

Aafke Dates huisvrouw van Jannes Meertens aangenomen d. 28 maij 1794

Wijtske Lamberts huisvrouw van Warner Jans aangenomen d. 28 maij 1794 (vertrokken na Grijpskerk d. 22 sept. 1799)

Geertruida Pieters aangenomen d. 28 maij 1794 (met attestatie vertrokken na Groningen 1795)

Maike Schuringa aangenomen d. 15 maij 1794 (met attestatie vertrokken na Oldhove 1795 (overl. 18 febr. 1854)

Klaas Jurriens met attestatie aangekomen van Aduard den 6 sept. 1794

Enne Vonk met attestatie aangekomen van Oldehove den 3 dec. 1794 (vertrokken naar Grijpskerk d. 15 sept. 1802)

Arend Jans met attestatie aangekomen van Noordhorn d. 1 maart 1798

Aafke Schuringa huisvrouw van Arend Jans met attestatie aangekomen van Noordhorn d. 1 maart 1798

Pieter Klaassen met attestatie aangekomen van Aduart den 16 sept. 1800

Geeske Hindriks huisvrouw van Enne Vonk, aangenomen d. 16 junij 1800 (vertrokken naar Grijpskerk d. 15 sept. 1802)

Aafke Gerrits huisvrouw van Jacob Jans Emmelkamp, aangenomen d. 16 junij 1800 (vertrokken na Nieberd[?] d. 22 aug. 1818)

IJlke Pieters huisvrouw van Tijs Sipkes, aangenomen den 16 junij 1800

Antje Jans, weduwe van Geert Martens met attestatie aangekomen van Ezing d. 24 dec. 1800

Trijntje Schuringa huisvrouw van Pieter Rietsma aangenomen d. 17 maart 1801 (met attestatie vertrokken na Grijpskerk)

Anna Themmens huisvrouw van Harm Hartsma met attestatie aangekomen van Wierum d. 24 maart 1801

Antje Thomas huisvrouw van Hindrik Jans aangenomen d. 4 april 1801

Klaas Roelfs aangenomen den 19 sept. 1801

Albert Jans aangenomen den 19 sept. 1801 (met attestatie vertrokken naar Sebaldeburen d. 21 junij 1827) (wederom derwaarts vertrokken d. 12 maij 1835)

Klaaske Arends aangenomen den 19 sept. 1801 (met attestatie vertrokken na Oldehove d. 3 dec. 1809)

Lubbert Klaassen aangenomen den 13 junij 1802

Jan Jans aangenomen den 17 junij 1802

Grietje Dates huisvrouw van Rijpke Tjerks aangenomen den 18 junij 1802

Trijntje Cornelis huisvrouw van Garmt Roelfs aangenomen d. 18 junij 1802

Douwe Johannes aangenomen den 17 maart 1803

Renje Jurjens huisvrouw van Douwe Johannes aangenomen den 17 maart 1803

Geertje Everts huisvrouw van Jan Pieters aangenomen den 17 maart 1803

Warner Jans en zijn huisvrouw Wijtske Lammerts overgekomen van Grijpskerk d. 12 junij 1803 (met attestatie vertrokken na Lutkegast d. 12 junij 1804)

Gesina Warners huisvrouw van Egbert Hindriks aangenomen d. 4 maart 1805

Jantje Abels huisvrouw van Fokke Hindriks aangenomen den 4 maart 1805

Grietje Geerts huisvrouw van Jan Wichers aangenomen den 4 maart 1805

Frans Menses aangenomen den 15 sept. 1805

Grietje Freerks aangenomen den 5 maart 1806 (met attestatie vertrokken naar Groningen)

Grietje Kornelis Lijfring, huisvrouw van Klaas Roelfs, met attestatie van Zuidhorn overgekomen d. 11 dec. 1806

Jacob Everts, met attestatie van Dokkum overgekomen den 20 sept. 1807 (vertrokken naar Oldehove 1824)

Jacob Klaassen aangenomen den 18 maart 1808 (overl. 21 junij 1865)

Jacob Onnes aangenomen den 18 maart 1808 (met attestatie vertrokken 1809)

Jan Jacobs aangenomen den 18 maart 1808

Stijntje Ajolts huisvrouw van Luije Ebbels aangenomen den 18 maart 1808

Jacob Jans Emmelkamp aangenomen den 16 sept. 1808 (met attestatie vertrokken na Niebert d. 22 aug. 1818)

 Garbrand Roelfs aangenomen den 16 sept. 1808

Jacob Schuuringa aangenomen d.   dec. 1808 (overl. 1846)

Maria Sinninghe huisvrouw van Jan Dijck aangenomen 1810 (en met attestatie vertrokken 1810)

Roelina Sinninghe huisvrouw van Luurd Willems aangenomen 1810 (en met attestatie vertrokken 1810)

Jantje Haitsma huisvrouw van Jan Sluiter met attestatie aangekomen 1810

Jurjen Kornelis aangenomen den 21 sept. 1811

Jan Dreuws en zijn huisvrouw Fijke Jans met attestatie overgekomen den 8 dec. 1811 (wederom vertrokken naar Niezijl d. 10 junij 1819)

[ volgen lidmaten aangenomen 1816 en later ]

 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.