LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Midwolde, Leek en Zevenhuizen

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Van Midwolde en Leek twee lijsten ingevoerd, van 1674 en van 1686, Menne Glas.
Cor Enter Midwolde/Leek vanaf 1702, ingevoerd in feb/maart 2006. Corr. MG.
DTB 296 (1674, 1685-93) nagekeken, pred. erbij, sept. 2006 MG.
Cor Enter heeft okt. 2007 nogmaals nagekeken en vervet.

- predikanten
- lijst 1674
- lijst 1686
- lijst 1702 en mutaties 1702 - 1713
- lijst 1713
- belijdenis 1713 - 1728
- attestatie 1713 - 1728
- attestatie 1729 - 1771
- belijdenis 1729 - 1775
- attestatie 1783 - 1790
- lijst 1783
- belijdenis 1783 - 1790
- mutaties 1791 - 1796
- attestatie 1796 - 1811
- belijdenis 1796 - 1811

Naam - Lijst
Der Ee. Praedicanten welke
tzedert de reductie de kerke te
Midwolde en de Leek hebben geweit.
   Midwolde, Tolbert, Nijbert, Nuis, Marum, Noortwijk tzamen gecombineert.
Johannes Wirichius 1599, geremoveert 1603 16 Maij
   Midwolde en Tolbert gecombineert.
Melchior Balthasaris 1612 27 April
Johannes Hazelbeek 1616 28 Mart.
Filippus Verstegus 1622 2 7br.
Henricus Ditsmari 1625 11 April
   Midwolde alleen.
Daniel Sollingius 1639 21 Maij cum melancholia geremoveert 1647 13 7br.
Franciscus Brantius 1649 16 April
   Midwolde en Leek
Nicolaus Barlinghof 1662 15 7br obiit 1667 31 Maij
Nathan Bollaert 1668 10 Mart. beroepn te Lettelbert 1676 4 April
Arnoldus Kniphuizen 1676 4 April vertrokken naar Gieten in Drente 1678 13 Maij
Filippus Knopaus 1678 2 7br obiit 1683 13 Jan.
Hemmo Hovius 1684 den 6 April obiit 1693 16 Juni
Abdias Hattinga 1694 12 Aug. naar Sluis vertrocken 1702 16 Febr.
Petrus Venhuizen 1702 6 Aug. vertrocken naar Visvliet 13 Maart 1713
Albertus Alberthoma 1713 16 Juli vertrocken naar Embden den 1 Aug. 1728
Obbo Copinga bevestigt den 22 Mai 1729 obiit 1776 den 15 Meert
Albert Ter Huizen den 12 Jan 1783 vertrokken na Vierhuisen 1796
J. G. Meulenbroek bevestigt den 23 Oct. 1796


Namen der Ledematen soo
van Midwolde, Leeke, en
Sevenhuijsen tot onse gemeijn-
te behoorende, soo als wij bij
nieuwe opteijkeninge, gedaen
in den jaere 1674, heb-
ben bevonden 221 personen.

van Midwolde
de Heer van Nieoort
de Vrouw van Nieoort[!]
Gerrit Johannes
Oelkjen Andries
Albertien Harckens
Jacob Janssen
Theunis Naelkes
Lijsebet Markes
Ancke Janssen
Luijtien Bartels
Grietie Abels

Tamme Janssen
Beerte
Rindert Janssen
Antie Pieters
Martijen Claessen
Mense Roelefs
Jantje Theunis
Tijeske Sijrts
Hendrick Hanssen
Jouck Sijmens
Aeltie Tijes
Jan Pieters
Harmke Cornelis

Jacob Janssen
Haijke Michiels
Jan Thomas
Trijntie Janssen
Sijbrandus Meijnardij
Theunis Janssen
Engeltien Alders
Antie Gerckes
Roelefke Jacobs
Grietie Gabbes
Tijte Gerrits
en Imke sijn vrouw
Jochem Jans
Renske Feijes
Griet Sijmens

Tijtie Cornelis
Wijpke Wijbes
Jacob Janssen
Alle Harmens
Stijn Sijgers
Jacob Annes
Jebbe Johannes
Hendrick Jacobs
Beerent Geerts
Lubbert Harmens
Lubbe Meijts
Siouwke Egberts
Grietie Janssen
Lambert Pieters

Trijntie Alberts
Roelefke Reijnders
Trijntie Willems

van de Leeck
Hendrick Pals
Tieetse Meijnts
Siuwke Siuwers
Rense Cornelis
Grietie Gerbens
Geese Sijgers
Jan Marsens
Hiltie Klaessen
Tijte Meijnts
Ave Jacobs
Theunis Luijties
Beerte Cornelis

Arent Roelefs
Carst Riuwerts
Jantien Geerts
Ide Janssen
Ave Asinghs
Frerick Janssen
Ript Siuwers
Elske Lebbes
Reijn Janssen
Frouke Boerts
Anne Melles
Eijse Egberts
Grietie Mensses
Lamme Janssen

Pieter Abels
Aeltien Tijmens
Theunis Janssen
Wendel Klaesen
Coert Alberts
Feijje Jacobs
Harmen Cornelis
Anne Edses
Hendrik Geerts
Doede Arents
Ave Coerts
Elske Hendricks
Martijn Martijnes

Harmen Berents
Tieetske Hendricks
Roelef Geerts
Jan Heeckama
Siuwe Folckers
Geertien Alberts
Jan Teekens
Maeije Jochems
Willem Roelefs
Lijsebet Janssen
Harmen Jeijps
Claeske Folckers
Trijn Jochems
Albert Wijerts
Jicke Sipkes

Jan Folckers
Trijn Harmens
Martijen Janssen
Roelef Janssen
Grietie Pieters
Andries Teijes
Antie Lenarts
Lubbetie Pieters
Trijn Arents
Harmen Berents
Trijn Martens
Hans Adriaens

Wolter Janssen
Trijn Roelefs
Benne Roelefs
Jan Claessen
Trijn Geerts
Pier Janssen
Lijsebet Elles
Griet Harmens
Hans Knoop
Diuwer Isebrants
Isebrant Johannes
Jantien Abels

Jan Jacobs
Tieetske Jassen
Jantien Harmens
Jacopje Willems
Jan Abels
Roelefke Jacobs
Jan Hendricks
Hendrickje Harmens
Geert Janssen
Anne Boelens
Stijntie Harmens
Geeske Tonnis
Aucke Doetjes

Pieter Cornelis
Sibble Janssen
Claas Alberts
Saake Bouwkes
Lubbartus Stullinga
Alida van Coesvelt en haer moeder
Geert Hendricks
Ave Dircks
Hiltie Wijerts
Oeble Gerrits
Dedje Jaspers
Griet Romkes
Antie Hendricks

Claertie Jacobs
Tijte Eves
Lubbetie Popkes
Willem Harmens
Lijsebet Folckers
Lambert Martens
Aeltien Janssen
Sijtske Luijties
Jacob Crijns
Martien Jacobs
Christiaen Sijgelaer
Lutgert Roelefs
Martijen Harmens

Jochem Jeijps
Frouke Tieerts met attest. van Groen.
Hendrick Willems
Jeltie Jacobs
Ite Fockes
Griete Frericks
Swaentie Olchers
Frans Sanders
Eelke sijn vrouw
Geertruijt Harmens
Aefke Sijmens
Tijtie Hendriks
Oeble Aales
en Jantien sijn vrouw

Pieter Bauwkes
Martien Melles
Fenne Pieters
Reijnder Julles
Tijtie Tiebbes
Sipke Reijnders
Hendrickjen Luijckes
Oege Willems
Aeltien Juriens met attest van Groningen de Ao 1671 14 februarij
Popke Sijmens en sijn vrouw Hille Mennes
Andries Claessen
Martijen Gerrits

Luije Jacobs met attest van Groen.
Claes Janssen noch niet vertoont sijn attestatie
Geesjen Juriens
Antie Alberts

van de Sevenhuijsen
Jannes Ubels Lantinck
Antie Roelefs
Goossen Janssen  [en]
Egbertie Harmens, sullen noch attestatie van Rhoon vertoonen. Daerna vertoont
Martijen Egbers
Willem Oepkes
Anne Tamkes
Wolter Popkes
Ike Gerckes
Jacob Janssen [en]
Lutgert Willems, noch geen attestatie vertoont daerna vertoont
Aeltijen Egberts

Hendrick Willems
Jeijke Hendricks
Marchien Harmens
Harmen Hendricks
Aeltien Alberts
Griete Jacobs
Jantie Theunis
Luijtie Willems
Hendrickje Alberts


[ DTB Midwolde/Leek/Zevenhuizen. Datering beginnend in 1686, de staart van de deellijsten per plaats bevatten mutaties. Echtparen onder elkaar, hier naast elkaar. 24-08-2004, Menne Glas ]

Naemen der Ledemaeten soo van Midwolde, Leek, en 7venhuijsen, tot onse Gemeente behoorende, soo als deselve met overleveringe deses boeckx gevonden hebbe, welke boeck t sedert de Eerw. Bollarts tijdt van de Schoelmeester Albert Oosterhof is bewaert en waergenomen, en mij in octob. 1686 eerst overgelanght is, en hebbe dan sedert de nieuws angenomene daer oock bijgevoeght, en opgetekent.
Hemmo Hovius
Pastor

Midwolde

De Hoogh-Gebooren Heer van Nijenoort Georgh Wilhelm Jr.
De Hoogh-Gebooren Vrouw van Nijenoort Anna van Euwsum Jr.
Carel Ferdinand Heer van Nijenoort
Francoise de Zoete de Lake van Villers vrouw van Nijenoort met attestatie van Noortwijk binnen van den 10 Janu. 1690
Frerik Claesen bij Ametil en Tioukien Steffens sijn vrouw met attestatie van Suijthorm den 19 Septemb. 1685
Arent Alberts en sijn Huijsvrouw
Roelef Meertens
en sijn Huijsvrouw
Frerik Gerrits en sijn Huijsvrouw
Jannes Teijijes Ouderlingh en sijn Huijsfrouw Icke
Hindrik Jacobs en sijn Huijsvrouw Anna

Jan Jacobs
Jacob Jansen Boer en sijn Huijsvrouw Jebbe
Sijwe moeij Lubbe Meijnts wed.
Jan Alberts wed. Martien moeij
Jan Jansen Blauw en sijn Huijsvrouw Wijtse Teijijes
Lammert Haeijijes vrouw Hilje
Hendrik Hijlkes en sijn Huijsvrouw Hilje
Luijtien Bartels
Eeuwe Jannes
Gretie Abels
Simen Mennes en sijn Huijsvrouw Aeltien
Tietie moeij
Auke moeij
Tiebbe Frerikx
Gretie Jacob Jans wed.
Jacob Luijtiens en sijn Huijsvrouw Martien
Stijn moeij Aale Harmens wed.
Jan Geerts en sijn Huijsvrouw N.N.
Douwe Jannes en sijn huijsvrouw Baukien
Rindert Jansen en sijn Huijsvrouw Renske
Jannes Willems met attestatie van Suijthorm en sijn Huijsvrouw
Gerrit Jansen Smit [en] Auke sijn Huijsvrouw
Tamme Jans en sijn Huijsvrouw
Jan Teijijes Ouderlingh en sijn Huijsvrouw
Lisebet moeij Tonnis Naelkes wed.
Hendrik Jans jonghman en sijn Huijsvrouw

Teete Gerrits en sijn Huijsvrouw Imke
Jacob Hendrikx en sijn Huijsvrouw Hendriktien
Hiddingh Tonnis en sijn Huijsvrouw
Abel Hilbrants
Arrien Claesen en sijn Huijsvrouw Gretie moeij
Ariaentie Arriens
Tomas de Mulder en sijn Huijsvrouw
Rotje Andries en sijn Huijsvrouw Fenne
Onne Wessels Bakker
Derk Bakker
Simen Seijijes in de Bosch sijn vrouw Gretie
Hendrik Hanssen
Jacob Annes Ouderlingh en sijn Huijsvrouw Beerte moeij
Tomas Jansen Mulder en sijn Huijsvrouw Ebeltien Lolkens
Gretie Hindrickx
Renske Alberts
Louwe Hendrikx [en]
Jantien Roelefs [beide] Den 25 September 1692 angenomen
Jan Willems van de Leek. Den 25 Septemb. 1692 angenomen.
Maria Heetveld wedew. Lennip
Pieter Jansen Mulder en Jantien Jansen met attestatie van Oosterwolde Den 25 septemb. 1692
Jan Holt met attestatie van Hattem de Hovenier van Nijenoort Den 16 April 1693.

Ledematen van de Leek

De vrouw van de H. Heer Major Ham, in de Hel wonende
Gretien Berents [en]
Albertijn Harmens [beide] hare maeghden
Pastor Hemmo Hovius
Catharina van Olphen sijn huijsvrouw
Jacobus Fenoni waer wederom tot pausdoom afgevallen en ons verlaten NB
Ariaentie Gijsberts [en]
Aefien Geerts [beide] sijn maeghden
Tietse Meijnts Teete Meijnts en sijn huijsvrouw Aefien Anna Aefke
Frerick Jansen
Aechtie Eeuwes
Geert Jansen en Geertien sijn Huijsvrouw
Anna Harmens
Geertien
Berent Berents
Trintie Sijbrants
Gretie Berents
Peter Abels
Aeltien Tijmens
Jan Hessels
Eijcke Folkerts
Hindrick Scheerhoorn
Anna Alberts

Peter Rensen
Geertien Alberts
Sijwe Folkerts
Hindrik Paltz [en] Hille sijn huijsvrouw
Haijke moeij
Greet moeij
Martinis Martien wed.
De wed. van Geert Lap Aeltien
Trintien moeij
Abraham Halewijn en sijn huijsvrouw Remke
Jan Jacobs
Martien Egberts
Teete Eeuwes
Lubbe Popkes
Brechtie Tonnis wed.
Egbert Elses
Sijtske Luijtiens
Hartwijk Hartwijkx [en] Aefke sijn Huijsvrouw
Derk Fransen [en] Jente sijn Hijsvrouw
Eelke vrouw Geertien
Christiaen Zegelaer [en] Hindrikjen moeij sijn Huijsvrouw
Anna Barels
Albert Hindrik
Renske Jacobs
Anna Leners wed.

Andries Teijijes [en] Anna sijn Huijsvrouw
Gerrit Jans
Anke Peters
Harmen Harmens
Geertien Thomas
Hendrik Frerikx
Anna Peters
Lijsebet moeij, Pijr Wevers wed.
Aeltien Gerrits
Isebrant Jannes Ouderlingh
Claes Alberts
Sake Boukes
Mr. Anthoni Nijenhof [en] Geeske moeij sijn Huijsvrouw
Egbert Jans en sijn Huijsvrouw Anje
Geert Jansen Wever en sijn Huijsvrouw Anne moeij
Claes Egberts en sijn Huijsvrouw IJmke Jansen
Gerrit Lammers
Maijke Willems
Gerrit Claesen
Tiepke Willems

Ede Meijnts
Wijtse Harmens
Claeske Ites
Peter Andries Glasemaker en sijn Huijsvrouw Gretie moeij
Lammert Arents en sijn Huijsvrouw Sake moeij
Claes Elles
Gretie Everts
Ubele Aales Ouderlingh
Jantien
Roelef Ampsingh
Jacomina
Hans Derckx
Hantie
Sipke Reijners
Uge Willems
Gerrit Beenes
Trintie Peters
Evert Lantink
Alijda van Olphen
Gretien Jansen
Jan Jacobs
Martien
Else Sosses
Cristiaen Zegelaer
Hindriktien
Peter Renses
Geertien Roelefs
Sijwe moeij

[rechtermarge]
NB de naemen de
de doorstreken
sijn waren
2 mael
geschreven
[einde rechtermarge]
Egbert Elses
sijn Huijsvrouw
Geert Hindrikx
Renske Willems
Jan Ites wed. Brechtie Tonnis
Teete Eeuwes
Lubbe
Abel Mennes
Peter Abels
sijn Huijsvrouw
Berent Berents en Trintien Sijbrants sijn Huijsvrouw
Trintien Sijbrants
Geert Jans
Geertien
Jan Hessels
Sijn Huijsvrouw
Frerik Jansen
Reijne Tiert Harmens vrouw
Elske moeij Rint Sioerts wed.
Uge Martien
Wendel moeij Tonnis Jansen wed.
Lam Bakkers
Frouke Harmens wed.
Hindrik Geerts Dun
Berent Wever
Geeske Harmens
Arent Ebbes
Eelke Tonnis
Gerben Renses vrouw Crijn Harmens
Harmen Cornelis
Anna sijn huijsvrouw
Hieltie Oenes wed.
Gretie Meijnts

Sijtse Hiltie wed.
Jan Warners
Elske
Hendrik Harmens [en] sijn huijsvrouw Leenje Harmens
Intie Jansen
Jan Heekema
Trintie Meijnts
Sijtske Harmens
Popke Simens
Hilje
Jannes Ites [en] sijn Huijsvrouw Auke
Willem Roelefs
Lijsebet
Harmen Berents [en] Maijke sijn Huijsvrouw
Jacob Crijns wed. of Martien Cuijpers
Hans Jansen
Aechtie Abels
Leuke Alberts
Albert Wijerts Oosterhof Schoelmr. [en] Icke moeij sijn Huijsvrouw
Hollenburghs wed.
Willem Caltenbergh [en] Anneke sijn Huijsvrouw
Jan Ebels
Roelefke Jansen
Wigbolt Berents
Gretie
Frerick Jansen
Monsr. Knopeus [en] sijn Huijsvrouw Juffrouw Elias
Catharina Monsr. Knopeus sijn maeght

Hendrik Frerick wed. Anne moeij
Pijr Jans wed. Lijsebet
Aeltien Warfsters
Reijner Isebrant Jannes knecht
Gretien Bootes
Jan Derkx [en] sijn huijsvrouw
Sipke Jansen
Alegonde Schueninghs
Gretien Luijtiens
Gerben Jansen
Geeske Peters
Albertijn Willems
Aefje Geerts
Gretien Crijns
Gretien Berents
Albertijn Harmens
Arentie Gijsberts
Harmen Bekker uijt pausdoom tot ons overgegaen
Willemtijn Geerts
Gerlof Harmens van Schuttrop
Wessel Lammers
Jan Frederik Harmens van Schuttrop
Judith Margaretha Reinkingh met attestatie van Cassel
Gerbrich Elses
Trintie Jansen
Martien Tonnis met attestatie van Groningen
Gretie Abrahams met attestatie van den Dam
Reijner Jacobs den 6 septemb 1691 angenomen
Gretien Jansen met attestatie van Groningen
Marrichien Claesen met attestatie van Nijkerk
Ida Lucretia van Lennep met attestatie van t Oldebert
Catharina van der Hagen
Jantien Tonnis met attestatie van Roonen
Jan Willems van de Leek Den 25 septemb. 1692
Maria Heedtvelt wed. Lennep Den 25 septemb 1692 met attestatie van Uplewert
Tijlo Crijt Secretarius van Vredewoldt. Den 25 septemb. 1692
Johanna van der Schild met attestatie van Groningen Den 25 sept. 1692
Eijlke Arents van Groningen 16 april 1693
Sipke Edsema [en]
Alegonda Schuenienghs beijde met attestatie van Rooden, den 16 april 1693
Jan Holt met attestatie van Hattem, den 16 april 1693
Simen Seijijes van Leek Jantien Harmens met attest van Rooden


Den 25 Decemb. Midwinters Dagh 1692
Wederomme het H. Nachtmael sijnde en doe nieuws
angenoomen
Berent Schultens van Nijen Groningen Nijenoorts knecht
Anne Crijns van de Leeck Nijenoorts maeght
Pabe Teeckes van de Leeck
Frerik Hendrikx van de Leeck
Roelef Willems van de Leeck
Jacob Coerts van de Leeck
Auktien Bonnes van de Leeck

Den 16 April 1693 wederom H. Nachtmael paeschdach
Simen Seijijes van de Leeck
Sipke Edsema [en]
Alegonda Schueningh [beide] met attestatie van Roonen
[rechtermarge] 209 [einde marge]
Thenis Harmens
Berent Luijsen
Itie Oebles
Roelefke
Martien

Van 7venhuijsen en nae 't Veen op

Ide Jansen in de Wolveschans
Tietse Meijnts en Anne sijn Huijsvrouw
Luijtien Willems
Hindricktien Alberts
Tonnis Hendrickx
Jantien Harmens
Martien Jans
Trintien Sioerts
Harmen Hendrickx
Aeltien Alberts
Hendrick Willems
Jejje Hendrickx
Roelef Jansen
Fennichien Alberts
Jan Harmens
Gretie Roelefs
Jijcke Gerkes wed. Willem Luijties
Louwe Willems
Jannes Ubels Lantinck Rentemeester
Annechien Grevingh
Gretie Jansen
Egbert Claesen
Gretie Gerkes
Imke Renses

Cornelis Tonnis
Tietske Jansen
Hindrik Peters en Trintie Stevens met attestatie van t Oldebert
Eelke Cars
Trijnje Jansen
Cars Rewers
Teete Meijnts [en] Anna sijn huijsvrouw
Berent Harmens en sijn huijsvrouw Albertijn met attestatie van Roden Den 6 Decemb. 1691
Harmen Harmens op 7venhuijzen [en] Gelze sijn huijsvrouw
Jacob Jansen
Lutgurt Willems
Jan Suningh Den 21 Meert 1686 angenomen
Antie Jansen Den 21 Meert 1686 angenomen
Trintie Harmens Den 19 Decemb. 1686 angenomen
Hendrick Sijoerts Den 9 Decemb 1688 angenomen
Claeske Jansen Den 9 Decemb 1688 angenomen
Gerke Sijoerts Den 9 Decemb 1688 angenomen
Eijtte Jacobs [en]
Aeltien Udes,  beijde met attestatie van Roden den 22 Septemb. 1689 angekomen
Meijnt Sijgers angenomen
Gretie sijn Huijsvrouw angenomen

Hendrik Sijoerts
Claeske Jansen
Derck Tonnis [en]
Gretie Inties  [beide] Den 9 Decemb 1688 angenomen
Martien Harmens Den 27 meert 1692 angenomen
Jantien Harmens met attestatie van Ronen Den 16 April 1693


Anno 1702 den 10 Septemb. heb ick door Gods genade, voor d' eerstemaal in mijn bedieninge des Heeren nagtmaal, op Midwolde uitgedeelt, en sijnde niets bijsonders an mij in mijn visitatie voorgekomen, heb ik dese navolgende bevonden te sijn, Ledematen mijne Gemeinte:

De Hooggeboorn Graaf, Georg Wilhelm, Heer van Nienoort
De Hooggeboorn Vrouw Anna van Eusum, Vrouw van Nienoort
De Welgeboorn, Edel Heer Carel Ferdinand, Heer van Vredewolt
Frerik Claasen
Tauke Steffens
Abel Pieters
Geertien Harmens
Arent Alberts
Aafke Claasen
Claas Janties

Pietertien Roelefs
Metze Pieters
Aaltien Wijtses
Lauwe Hindriks
Tieske Jans
Geeske Harmens
Hindrik Jacobs
Bregtie Isebrants

Luitien Willems
Hindrikien Harmens
Louwe Willems
Jan Harmens
Grietie Roelefs
Grietien Pieters
Trijntien Sijbrants
Geert Hindriks
Geertien Tierks

Tonnijs Harmens
Geertruit Alberts
Jan Pieters
Hindrik Willems
Teke Hindriks
Harmen Hindriks
Aaltien Alberts
Gerke Jours
Trijntien Jours
Derk Tonnijs

Grietie Jenties
Tijtse Meints
Anne Janssen
Jantien Harmens
Elske Lebbes
Martijn Harmens
Wendel Tonnijs
Martien Tonnijs
Lampe Tonnijs
Jacob Hindriks
Hindrikien Jacobs
Berent Berents

Geeske Berents (gestorven)
Itie Ubels
Willem Kattenborg
Germen Jans
Roelfke Andries
Geeske Pieters
Auke Bonnes
Frerik Pieters

Wolter Janssen
Trijntien Roelefs

Antie Pieters
Jan Willems
Geeske Juriens
Eelke Tonnijs
Annie Boelens
Wijtske Harmens
Gerrijt Claassen
Trijntie Willems

Catharina van Olfing. wed: Hovius
Trijntien Alberts
Berent Wigbolts
Aagtie Cornelis
Pieter Andries
Grietien Freriks
Anne Claassen
Hiltie
, wed: Brant Willems
Martien Alberts
Jan Jacobs
Jan Teijes
Martien Claassen
Douwe Jans
Bouke Pieters
Meerten Roelefs
Anke Jeljes
Tiebbe Freriks
Grietie Janssen
Rotie Andries
Aaltien Tils
Euwe Janssen
Grietien Abels
Auke Gaukes
Swaantien Cornelis
Abel Hillebrants
Crijne Germens
Anne Harmens
Trijntien Meijnts
Bijwke Hindriks
Jacob Koerts
Grietien Jacobs
Hindrik Jours
Claaske Janssen
Jannes Ites
Auke Jans
Willem Roelefs
Lijsbet Jans
Frouke Harmens
Harmen Berents
Trijnie Harmens
Hans Janssen

mr: Jan Hogertius

Aagtie Abels
Sipke Edsema
Alegonda Edsema
Jan Ebels
Roelfke Jacobs
Sophia Bijbers
Amelia Elisabet
Geertruit Jacobs
(vertrokken met att.)
Teeke Freriks
Berent Lues
Janneke van der Plassen
Gerrijt Berents
Trijntien Pieters
Lubbe Popkes
Anneke Alberts
Bregtie Lage
Aaltien Harmens
Femke Janssen
Martien Menels
Leuke Alberts
Roelef Amsingh
Jacomina Amsingh
Hindrik Hijlkes
Hijlke Hindriks
Henrik Wolters Hueving
met attestatie van Lellens
Welmoet Jans, met attest: van Groning. (vertrokken met attest:)
Hillichien van Tarel, met attest: van Groning: (vertrokken met attest:)
Johanna Christina Delbrugge, met attest: van Lengerke
Johanna Meurs met attestat: van Groning:
Hillichien Roelefs met attest: van Rhoen
Annechien Jacobs van de Sevenhuisen op belijdenisse angenomen.

Den 18 martij 1703 hebbende avondmaal gehouden op de Leek en sijnde geen swarigheden van eenig belang in mijn visitatie voorgevallen hebbe dese navolgende persoonen op een goede belijdenisse haares geloofs en getuigenisse van kristelijk leven en wandel tot Ledematen angenomen:
Kornelis Hiddinks
Antie Lammers
Geert Jours
Antie Crijts
Geeske Meentes
Kristina Cattenburg
Wijbberg Hindriks

Den 10 juni 1703 hebbende Avondmaal gehouden en geen swarigheden van belang, in onse visitatie sijnde voorgekoomen sijn dese navolgende persoonen met attestatie tot gebruik Des H. Avondmaals toegelaaten:
Martien Coops j.d. van Uithuisen
Foekjen Heeres, huisv: van T: Jans van Tolbert
Grietie Jansen huisv: van Hendrik Jacobs van Suiderhuisterveen
Albertien Winzing huisv: van Joest Geers van Rhoon

Den 9 sept. 1703 Avondmaal gehouden, en is niets van belang voorgevallen, alleen dese navolgende persoonen met attestatie tot de gemeinte van andere plaatsen gekomen:
Maria Steuvigh j.d. (vertrokken)
Margareta Paalmans wed: van Reint Warners (vertrokken)
beide van Groningen
Jacob Pieters van de Wildervank
Antien Roelefs van Donkerbroek
Hindrik Leffers en Reinske Jans, egtelieden beide van Jiendorp[?]

Den 9 Decemb: 1703 hebben wij H: Avondmaal gehouden en is ons niets van bijsonder angelegentheid in onse visitatie voorgevallen, als dat van Berent Luies en Wijtske Metses, dogter van Metse Pieters op de Hoogetraan welke dogter voorgaf dat an haar trouwbeloften van voornoemde persoon gedaan waaren, dog nademaal niemant deselve om het ongemaklijk stormweder voor ons Compareerde is de saak tot nader tijd uitgestelt, alleen met attestatie dese navolgende van buiten angenoomen:
Gerrijt Outhof van Naaldwijk
Claas Heijns van Stavoren
Wessel Joestens en Jantien Lammers egtelieden beide van Oostwolt

Den 16 martij Het H. Avondmaal op de Leek gehouden en sijn op gedane geloofsbelijdenisse tot het toegelaten dese navolgende:
Alle Ubels
Weemeltien Jacobs
Anke Jans
Anna Hovius
Fennegien Louwes
   met attestatie van Sappemeer:
Roelfien Anskes

Den 8 Juni 1704 Het H: Avondmaal op Midw: gehouden en is door Sí Heeren goedheid niets van belang an ons in onse huisbesoekinge voorgekomen, alleen sij navolgende personen met attest: tot den Tafel des Heeren toegelaten:
Aaltien Hendrikzsen Boentelaar van íT Laar
Reijne Geerts en Hindrik Jans van íT Oldebert
Jan Voss van de Bourtagne

Den 21 7bris 1704 Het H: Avondmaal gehouden op Midw: en is ons in de huisbesoekinge niets van belang voorgekomen, en sijn navolgende Personen tot sí Heeren Tafel toegelaten.
   met attestatie:
Maria Buegholts van Deventer
Eelje Geerts van Oldehove
Grietie Willems van Marum
   op belijdenisse:
Maria Hovius [en]
Jan Harmens beide van de Leek
Sijrte Jacobs van Midwolde

Den 15 martij 1705 Het H: Avondmaal gehouden, en is op belijdenisse haares geloovs angenomen
De Hooghgebooren Fruelijn Anna Gravinne van Kniphuijsen. En wederom toegelaten na dat sij alvoorens haar Eenige tijt hijr van hadden afgehouden.
Derk Stompend en sijn huisvrouw Grietie
insgelijks de wed: van Egbert Crouse, Martien genaamt.

Den 21 Junii 1705 Het H: Avondmaal gehouden en sijn volgende Personen met attestatien voorsien sijnde tot der selver gemeinscap toegelaten:
[volgende 3] Van Suidhorn:
Gerhard Buiningh
Margareta Untzelman
Stijntien Janssen 
Lijsabeth Juriens
van Hoogkerk
Jantien Sijmens van íT Oldebert

Den 20 7ber: 1705 Avondm: gehouden en isser niet sonderlings belang voorgevallen, alleen is op belijdenisse des geloofs angenomen:
Peter Jans van de Leek
   met attestatie:
Berendt Reinders en Tetje Mennes van íT Oldebert
Jannes Peters en Grietien Egges van North:

Den 13 Dec: 1705 H: Nagtmaal gehouden en isser in de gedane visitatie niets van belang voorgevallen, maar sijn dese op belijdenisse hunner geloof toegelaten:
   van de Leek:
Bartelt Luijtjens
Berent Harmens
Anke Klaassen
Grietie Peters
Katarijna Velsteken
[?]
Detje Peters
   van Midw:
Leentjen Peters
Martjen Olgchers


Den 14 martius 1706 Het H: Avontmaal gehouden en zijn op belijdenisse des geloofs toegelaten:
   van de Leke:
Simon Jans
Jan Willems
Trijntje Jans
Bodwe Geerts
Diever Lammerts
Jantjen Geerts
Pieter Gassinjet
, door gots genade van ít Pausdom tot ons overgebragt.
   van de 7 huizen:
Jan Willems van de Lutherze kerke tot dí onze overgegaan.
Jacob Willems, met attest: van íT Oldebert

Den 6 Junii 1706 Het H. Avontmaal gehouden, en zijn op belijdenizze des geloofs toegelaten:
   van de Leke:
Wijndelt Koens
Jannes Isebrants
Trijntie Andries
Eltje Gerbens
Trijntje Harmens
   met attestatie:
Egbert Jochums en zijn huisvrou van Colderveen
Trijntje Sjoerts van ít Amelant

Den 12 7ber 1706 Het H: Avontm: gehouden, en zijn op attestatie aangenomen:
Kornelisjen Bartels van Letterbert
   van Tí Oldebert:
Derk Janssen
Wijtske Metzes
Geertje Wolfs
van Coevorden (vertrok:)

Het H: Avontmaal gehouden den 26 Dec: 1706 En is op belijdenisse aangenomen:
Gerrit Janssen Olthof
   met attestat:
Trijntie Thomas van Rhon
Aaltjen Stevens van Rhon

Het H: Avontm: gehouden den 13 maart 1707 en zijn op belijdenis aangenomen:
Geert Jans
Stijntje Berents
Fennigjen Berents
Hiltje Jacobs
Derkje Hindrix
Meente Meertens
Hinrik Lucas
Grietje Koens

Henrik Belling
Jantjen Tonnis
Martinus Sivers

   met attestatie overgekomen:
Bontje Uilkes van Goeredijk
Anje Fops van Nieukerk
Grietje Willems van Den Ham

Het H: Avondmaal gehouden den 26 Juni 1707 en zijn op belijdeniss aangenomen:
Tileman Jans
Jan Driesing
Martjen Coops
Maatjen Aaldrix
   met attestatie tot ons overgekomen:
   van íT Oldebert:
Jan Janssen
Wibbe Willems

   van Groningen:
Catarijna Wilgenbos
Geertruijt Jacobs
   van ít Nijbert:
Jannes Crijthe
Renske Willems
   van Lettelbert:
Auke Jans

Den 11 Septemb: 1707 tot H: Avontmaal gehouden te Midwolde en is op belijdenis aangenomen:
Grietie Jans van de Leke

Den 11 Dec: 1707 Het H: Avontmaal gehouden op de Leke en zijn op belijdenisse des geloofs aangenomen:
Jan Lammerts
Jantjen Alberts
   met attestatie tot ons overgekomen:
Geertruijt Dekkers j.dogt: van Groningen

Jan Schullten en zijn vrouwe Harmken Harms van Bakelen uit de Graafschap Bentheijm

Den 11 mart: 1708 Het H: Avontmaal des Heren op de Leke gehouden, en zijn op belijdenis aangenomen:
Pieter Hindrix
Trijntie Jans
Geeske Abels

   met attestatie:
Hiske Warners van Northorn
Oencke van Engels

Den 9 jun: 1708 Het H: Avontmaal op Midw: gehouden, op belijdenisse gedoopt en tot Avontmale toegelaten:
Antje Jans van Midw:
   met attest:
Jannes Brongers van Gron:
   van TíOldebert:
Albers Alberts en
Roelfke Janssen
Ida Hindrix van Gron: (vertrokken)
   van Zuidhorn:
Wijtje Aukes en
Trijntie Tiebbes

Den 16 sept: 1708 Het H: Avondmaal des Here gehouden, en met attest toegelaten:
Willemina Asbroek wed: ter Stege van Olst
Grietjen Hendrix van Tí Oldebert
Elisabeth Helena Meijnens van Groningen

Dezen 23 Dec: 1708 Het H: Avondmaal op de Leke gehouden en op belijdenis toegelaten:
Swaantie Derx van de Leke

Dezen 1 april 1709 Het H: Avondmaal op Paschadag gehouden, en op belijdenisse toegelaten:
Klaas Gerrits
Rienje Frerix
Renske Uulkes
Jantjen Hindrix
Anke Jans
   met attestatie van Zuidhorn:
Johanna Mansholt

Dezen 16 Jun: 1709 Het H: Avontmaal gehouden en op attestatie toegelaten:
Jan Gerrits van Groningen
Grietje Meijnts van T' Oldebert
Metje Lonis van Oldehove (vertrokken)

Dezen 8 sept: 1709 Het H: Avondmaal gehouden, en op attestatie toegelaten:
Hiltje Selvius van Zuidhorn

Dezen 8 xbris: 1709 Het H: Avondmaal gehouden, en met attestatie overgekomen:
Albert Hindrix van Rhoon
Anna Raefkens van Wetsinge
Jan Hummelen van Bakkeveen

Dezen 16 maart 1710 Het H: Avontmaal gehouden en op belijdenis aangenomen:
Hiltje Luijtiens
Grietie Abrahams
Eebel Gerbens

Abel Luijtiens
Martjen Berents
Joest Geerts
Jan Harmens
   met attestatie:
Lambert Jans van Groningen
   van Finkum:
Reijner Jacobs en
Antje Tjesses

Dezen 15 Jun: 1710 Het H: Avontmaal gehouden en met attestatie overgekomen:
Margareta Jacobs van Groningen
Renske Kurlag[?] van Wildervank
   van Rhoon:
Jan Coens en
Aaltjen Geers
Jan Tilemans van Huesden

Den 14 7bec: 1710 Het H: Avondmaal gehouden, en is niets van belang in de visitatie voorgekomen, met attestatie toegelaten:
Wolter Jans en Geertien Arents egtelieden van Norch
Grietien Hindrix van Groningen
Jacob Lamberts en Stijntie Peters egtelieden van Drogeham
Baume Jelles en Antte Tonnis egtelieden van ít Niebert

Den 14 xber: 1710 Het H: Avondmaal gehouden en is niets van aangelegentheid voorgevallen met belijdenis aangenomen:
Abel Peters van de Leke
   met attestatie:
Maria Jans j.d. van Groningen
Annechjen Johannes j.d. van Groningen
Aafjen Janssen j.d. van Zuidhorn
Harmen Jans van Oosterwijtwert

Den 15 maart 1711 Het H: Avontmaal gehouden, en is niets van zonderling belang in onze visitatie voorgevallen op belijdenis des Geloofs tot de gemeente gekomen:
Menne Abels
Meijnt Tietses
Jantjen Jans
Jan Lammerts
Jimke Peters
Aaltjen Uulkes
Maije Loewes
Aafke Hindrix
Jantjen Jacobs
Willem Jacobs
Aafke Derx

Den 14 Jun: 1711 Het H: Avontmaal gehouden te Midwolde en is in huisbesoeking niets van belang voorgevallen, met attestatie toegelaten:
Renske Uugens van Peise
Geeske Abels van Rhoowolde
   van de Nuis:
Thijs Martens en
Jantjen Tonnis

Den 13 7ber 1711 Het H. Avontmaal gehouden te Midwolde, en hebben wij in de huisbezoeking gene zonderlinge ontmoetingen gehad, op attestatie toegelaten :
Lammegjen Bruins van Groningen

Den 13 xber: 1711 Het H: Avontmaal gehouden op de Leke en isser niets van zonderlijke belang in visitatie voorgekomen, op belijdenis toegelaten:
Renske Abels van de Leke

Den 20 maart 1712 Het H: Avontmaal gehouden, en zijn deze volgende personen op belijdenis aangenomen:
   van de 7 Huizen:
Jannes Remmers
Tiert Harmens
Jike Loewes
Martjen Tonnis
Albertje Lammerts
Barteltjen Hepkes
Trijntie Feitses
Fennigie Luijtiens
   van de Leke:
Jan Hindrix
Jannes Nederhoet
Lamme Alberts
Ebbe Sjourts
   van Midwolde:
Jan Lujtiens
Trijnje Claassens
Engbert Fokkes
Eltje Simens
Idse Metes
Martjen Hindrix
Aafke Claassen
Reit Rotjes
Welmoet Tammes
Anje Jochems
Berent Hindrix
Wigbolt Reuwes
Klaaske Arents
Aaltjen Everts
   met attestatie van Gron.
Anna Maria Ganseberg j.d.

Den 12 Jun: 1712 Het H: Avontmaal gehouden, en op belijdenis aangenomen:
   van de Leke:
Jan Isebrants
Lammert Geerts
Hindrik Juriens
Wikke Wijbes
Harmke Harms
Francoise Amsing
Albertie Willems
Meise Roelefs
Ebbe Arents
   met attestatie:
Maria Buegholts wed: Unzelmans van Grijpskerk
Hermanna ter Stege van Windesheim
Fenje Jacobs van Aduwert
Hester Hellenius van Betchum

Den 11 7ber: 1712 H: Avondmaal gehouden, en is met attestatie van Groningen gekomen:
Lutgert Pijr, jonge dogter.

Den 11 xber: 1712 Het H: Avondmaal gehouden en op belijdenisse aangenomen:
Elske Hindrix
Beertie Pijrs

   met attestatie:
Geertruit Buekholt j.d. van Rhon
Heiltje Bruins j.d. van Groningen
Grietie Geerts j.d. van Leuwaarden
Hindrikje Jans van Toucse Vrou van Meerten Jochems
Albert Lippes en Lijsbeth Zipkes egtelieden van Warfhuisen

Den 12 maart 1713 Het H: Avondmaal gehouden, en zijn op belijdenis toegelaten:
   van Midwolde:
Grietje Loewes
Jacob Gerbrants
Antje Jans
Jacob Jacobs
Wijbe Jacobs
Albert Alberts
Peter Douwes
   van de Leke:
Maijke Willems
Foekje Jans
Anke Geerts
Maijke Jans
Aaltje Hanssen
Frouke Hindrix
Hindrik Stevens
   met attestatie overgekomen:
Willem Sipkes en
Frouke Bockoes van Augustijnsga
Lutgertien Berents van Groningen

[ ander handschrift ]

Na Venhuisens vertrek is met attestatie overgekomen:
Jouke Hindrix van Augustinusga.


Register der ledematen van de Midwoldemer en Leekster gemeentens na voorgaande opteikeninge in de visitatie, te boek gestelt den 6 7br: 1713 door Albertus Alberthoma

De hoog en Welgeboren Vrouw Anna van Euwzum, vrouw van Nijnoort. (doot)
De hoog en Welgeboren Heer Karel Ferdinants, heer van Vredewolt. (doot)
De hoog en Welgeboren vrouw Fransois de Zoche de Lake van Villers, vrouw van Vredewolt. (doot)
De hoog en W.G: vrouw Anna Gr. van Knijphuizen. (doot)
5
Renske Abels
Trientien Feitzes (doot)
Martien Harms (doot)
Grietien Peters (doot)
Jan Lutiens
10
Grietien Hindrix
Ebbe Arents
Aaltien Stevens

Martien Tonnis (doot)
Jan Harms (doot)
15
Geert Jans (doot)
Stientien Berens
Berent Berents
Anke Janssen
Anna Edses
(doot)
20
Tonnis Harms
Grietje Koens
Catarina Uulsteke
Wikke Wibes
Hindrik Stevens

25
Hiltje Selvius
Geert Sjoers
Itien Ubels
(doot)
Jakop Koers (doot)
Grietien Meins (doot)
30
Peter Hindrix
Trientien Jans
Hindrik Sjoers
Klaasje Jans
Elske Hindrix
35
Martien --------
Ouke Jans (doot)
Trientien Jans
Abel Peters
Hiltje Luties
(doot)
40
Lijsbet Jans (doot)
Detje Peters
Aafke Hindrix (doot)
Roelef Willems
Jintje Jans (doot)
45
Meeske Roelefs (vertrocken)
Vrouwe Harms
Harm Berents (doot)
Trientien zijn vrouw (vertrocken)
Oukien Gerrits
50
Jilke Tonnis
Aagtje Abels (doot)
Abel Luties
Aaltien Hanssen
Hiske Wadners
55
Sipke Etsma (doot)
Alegonda Scheunik (vertrocken)
Peter Gasiet
Johanna Mansholt
Jan Ebels (doot)
60
Willem Kattenburg (doot)
Kristina Simens (doot)
Tile Krijt (doot)
Anke Jans (doot)
Jan Oosterhof (doot)
65
Roelefijn Barels (doot)
Ebbe Sjoers (doot)
Gerben Jans
Geeske Peters (doot)
Wijndelt Koens
70
Trientien Andries
Berent Wigbolts
(doot)
Aagtje Cornelis
Stientien moei (vertrocken)
Frerik Peters (doot)
75
Maike Louwes (doot)
Anna Bult (vertrocken)
Maike
Willem de verver (doot)
Vrouwe zijn vrouw (vertrocken)
80
Jan Willems (doot)
Wibrig Hindrix
Jan Isebrants
Foekien Jans
(doot)
Menne Abels
85
Reenje Frerix
Jantien Geerts
Aaltien Oelkes

Johannes Nederhoet (doot)
Lammechien Bruins (doot)
90
Gerrit Klaassen (doot)
Martien Egberts (doot)
Janneke van der Plas
Joest Geerts
Albertien Winzing
95
Ebel Gerbens
Hindrik Jurjens (vertrokken met att: naar Rhoon)
Anke Jans
Simen Jans (doot)
Roelefke Anskes (vertrocken)
100
Jakomina Wedmansche
Bartelt Luties
Wemeltien Jakops
Jan Driessing
(doot)
Renske Oeges
105
Anna Oeges
Jan Tileman
Johannes Brongers
Elizabet Helena Meins
Grietje Oeges
110
Jouke Hindrix
Renske Oelkes (doot)
Hindrik Lukas
Jantien Alberts
Trientien Hanssen

115
Berent Harms
Anke Klaassen

Saakje Boukes (doot)
Grietien Meins
Meente Meertens
120
Geeske Alberts (doot)
Willem Wigbolts (doot)
Fenje Berents
Peter Jans
Tjeetske Janssen
125
Jakop Hindrix (doot)
Martien Miendels
Jan Warnders (doot)
Elssien Hindrix (doot)
Lubbe moei (doot)
130
Catarina van Olfen wed: Hovius (vertrocken) 
Anna Hovius (vertrocken)
Maria Hovius (vertrocken)
Gerrit Berents 
Trientien Peters

135
Brechje Tonnis (doot)
Lammert Gerrits (doot)
Albertien
Berent Luis (doot)
Tileman Jans
140
Willemina Asbroek (vertrocken)
Geertien Wolfs (vertrocken)
Getruit Beuchholts (vertrocken) [boven de 'u' in Beuchholts staat een 'i' : dus Beichholts bedoeld?]
Rotgertien Berents
Anna van Buren (vertrocken)
145
Grietien Hindrix
Antje Peters (doot)
Abraham Hollewijn (doot)
Remke Mechiels
Zwaantien Hindrix

150
Brechtje Isebrants (doot)
Welmoet Jans
Johannes Krijt
Renske Wibes
Bouwe Geerts
155
Jan Willems
Peter Abels (doot)
Fenje
Trientien Lammers
Trientien Sibrants
(doot)
160
Geert Hindrix (doot)
Geertien Tjerks
Antje Geerts
Leuke Alberts
Hiltje Jakops
(vertrocken)
165
Derk Blauw
Frerik Jans (doot)
Vrouwtje
Jan Lammers (doot)
Jimke Tetes
170
Jan Willems
Jantien Harms
(doot)
Hindrik Peters (doot)
Meint Tietzes
Jantien Jans
(doot)
175
Anna Jans
Derk Tonnis

Grietje Roelefs (doot)
Gerke Sjoers (doot)
Tieert Harms
180
Albertien Lammers
Harm Hindrix (doot)
Martie Tonnis
Harmtien Harms
Jan Remmers
185
Martien Alers
Getruit Alberts
Margareta Paalmans
Wolter Jans
Geertien
zijn vrouw
190
Jan Harms
Barteltien Hebkes
Willem Jakops
Aafke Derks
Hindrikje
Alberts (doot)
195
Fennechien Luties (doot)
Grietje Popkes
Tetje Mennes

Elske Lebbes (doot)
Berent Alberts
200
Berent Hindrix
Anje Jochchums
Lamke Alberts
Janje Simens
Aaltien Koopkes
205
Klaaske Arents (vertrocken)
Jan Koenes (vertrocken)
Aaltien Geerts (doot)
Wietien bij Ouwematil (doot)
met zijn vrouw Trientien 
210
Bouwe Jelles (doot)
Aaltien Tonnis
Albert Ploeg
Roelefke Jans
Albert Alberts
215
Wibe Jakops
Jakop Gerbrants (vertrocken)
Antje Jans (vertrocken)
Jakop Jakops
Grietje Jans
220
Tjebbe Freriks
Grietje Jans
Martie
(doot)
Trientien Klaassen
Hindrikkien Jans (vertrocken)
225
Aafke Klaassen (doot)
Reenje Harms
Reit Rotties
Welmoet Tammes
Beerte Jans
230
Douwe Jans (doot)
Bouwe Peters
Wigbolt Reuwers (doot)
Grietien Willems
Tiets Martens
235
Jantien Tonnis
Meerten Roelefs
Anke Jiljes
Eltje Simens
Aafke
(doot)
240
Aaltien Ties (doot)
Ewe Jans
Leentje Peters
Albert Lippes
Lijsbet Zipkes
245
Joest (doot)
met zijn vrouw 
Jan Jans (doot) en
Wibbe moei (vertrocken)
Oukien Jans (vertrocken)
250
Cornelis Hiddink
Aatje Lammers (doot)
Zwaantje (doot)
Louwe Hindrix (doot)
Jantien Roelefs (doot)
255
Grietje Louwes (vertrocken)
Martien Hindrix 
Jolse Metes (vertrocken)
Trientien Sjoers (vertrocken)
Peter Douwes
260
Fransois Amsing
Hindrik Hijlkes (doot)
Beertje Piers (doot)
Harmke
Klaaske Ites
Dieuke


Register:
Dergener, die na een voorgaande belijdenis zijn aangenomen onder den dienst van Albertus Alberthoma

Tegens den 10 dec. 1713:
Getruit Jakops (doot)

10 juni 1714:
Aaltien Harms (doot)

9 sept. 1714:
Brechchien Harms (vertrocken)

9 maj 1715:
Vrouke Jans (doot)

1 10br. 1715:
5.
Maria Steenmans (vertrocken)
Hindrikkien Jans

8 maart 1716:
Tetine Wolters
Willem Quaestius

6 maart 1718:
8.
Sjoert Rips
10.
Antje Lieuwes

5 juni 1718:
Jannes Eeuwes

12 maart 1719:
Albert Gerrits
Maike Jans
Anna Cattenburg

15.
Jan Janssen

10 maert 1720:
Harm Jans

9 maert 1721:
Hiddink Cornellis

8 maert 1722:
Anna Jans
Lijsbet Jans

20.
Lamme Jans

14 maert 7br 1723:
Jakobus Krijtke (vertrocken)
Jakop Hindrix
Willem Louwes
en
Hiltje Wolters
25.
Hindrik Stevens
Geertien Janssen


12 maert 1724:
Peter Gerrits van de 7 Husen

11 maert 1725:
Anke Claassen
Anje Jans
30.
Evert Kattenburg
Reinder Joosten

10 maert 1726:
Hollewijn Abrahams
Johannes de Beer
Albert Wiegers
35.
Ties Feijkes
Martje Meertens
Wendeltien Meertens


15 xbr 1726:
Harmke Peters vr: Brouwers

16 maert 1727:
40.
Peter Gerrits
Grietien Hanssen


14 maert 1728:
Riemer Derx


Register 
Der gener, die met attestatie zijn overgekomen onder den dienst van Albertus Alberthoma 
[Opm: de plaatsnamen zijn de plaatsen waar de personen met attestatie vandaan kwamen]

10 7br: 1713:
Margareta Keuchenius wed: Alberthoma (vertrocken) van Groningen
Jantien Jans (vertrocken) van Groningen
Grietien Hindrix van Groningen
Jike Loewes (doot) van Rodewolde

10 dec: 1713
Anna van Buren (vertrocken) van Groningen 

10 juni: 1714:
Cornelia Pars (vertrocken) van Appingadam
Trientien Hanssen van Zuithorm
Sjoeke Cornellis van Rhoon

9 7br: 1714:
Robertus Alberthoma (vertrocken) van Leijden

9 10br: 1714:
Antje Geerts van Rhoon

10 maert: 1715:
Engbertien Engberts Posma (vertrocken) van Groningen

9 juni: 1715:
Johanna van Hoorn (vertrocken) wed: Meins van Tolbert
Antje Alberts van Varetum[?]
Geessien Hanssen van Groningen

8 7br: 1715:
Claas Kriff van Enematil
Jantien Claassen (doot) van Enematil
Claas Zuininga van Enematil
Aaltien Kleefs van Enematil

1 10br: 1715
Wilhelmina Asbroek (vertrocken) van Diepenveen

14 juni: 1716:
Zietze Jans (doot) van Marum

13 7br: 1716:
Jan Jakops (vertrocken) en 
Rixtje Alberts (doot) [beide] van Oldehove
Hindrik Benseman (vertrocken) van Peise
Helena Rosewinkel (doot) van Wee
Johannes Robers advocaat van Groningen

13 10br: 1716:
Anna Tarquinius (vertrocken) van Collum
Neeltje Jakops van Arum

13 juni: 1717:
Lutje Claassen (vertrocken) van Oldehove
Jakop Aalders (doot) van Oldenziel
Henderina ten Broeke (vertrocken) van Lengerke
Melis Jans van Oostwolde
Hindrikkien Hindrix van Oostwolde
Gerrit Pieters (doot) van -----
Grietien Geerts van Hogeveen

12 10br: 1717:
Alegunda Ilberi van Bedum
Sjouwke Harms (vertrocken) van Groningen
Jan Frerix (vertrocken) van Marum en
Grietien Arents (vertrocken) van Marum

4 7br: 1718:
Annechien Gerrits van Groningen
Jantien Simens (vertrocken) van Bedum
Fenneke Louwes (doot) van Uplewert

12 maert 1719:
Hendrik Feddes van Sappemeer
Trientien Dauwes van Sappemeer

X 7br: 1719:
Grietien Andries van Groningen
Harmen Arents (vertrocken) van Meppel
Hindrik Hindrix (vertrocken) van Nijbert
Jantien Frerix (vertrocken) van Nijbert
Hindrik Jurjens (vertrocken) van Rhoon

10 maert: 1720:
Nathan Fockens (vertrocken) van Groningen
Gesina Jans (vertrocken) van Groningen
Geertien Geerts van Den Ham

9 junius: 1721:
Geert Egges (vertrocken) van Groningen
Harm Alles (vertrocken) van Vliedorp/Nijkerk en
Zwaantje Harms (vertrocken) van Vliedorp/Nijkerk
Cornellesien Baerels van Rhoon
Grietien Harms van Groningen
Henrikus Groenhuis (vertrocken) van Groningen
Sjouwke Peters van Rhoon

8 xbr: 1721:
Anna Regina Berlage (vertrocken) van Embden
Rinse Bartels Posthmus van Garijp
Geessien Hindrix (doot) van Norch

15 juni: 1721:
Jakobien Mentes (vertrocken) van Nijkerk
Sophia Ernestina Christiana Leurings (vertrocken) van Steinfurt
Sidonia Catarina Maria Ebels (vertrocken) van Steinfurt

21 7br: 1721:
Doctor Johannes Leurings van Steinfurt
Catarina Sophia Schultes (vertrocken) van Lengerke

Xbr: 1721:
Mattheus Magijrus van Rottum
Anna Maria van Ulphen van Groningen
Wilhelmus Quaestius van Rhoon
Berentien Thies van Sleen

19 juni: 1722:
Alegunda Materstek van Tolbert
Jantien Tonnis van Zuithorm
Andries Meinsen (vertrocken) van Rhoon
Wiebe Jans (doot) van Norg en 
Rensjen Aalderts echte lieden van Norg
Jan Garrelds van Grij Mersum
Hedje Heddes (vertrocken) van Oldehove

13 xbr: 1722:
Catarina Mestrup (vertrocken) van Steinfurt
Margareta Jakops van Groningen

13 juni 1723:
Johanna van Thoorn wed: Meins van Tolbert
Fijke Alberts van Sappemeer

12 xbr:1723:
Steven Hekkeman (vertrocken) van ís Gravenhage

18 mei: 1724:
Jantien Harms van Zuitwolde
Willem Meins van Rhoon
Alef Roelefs van Oostwolde
Hiltje Jacops van Lettelbert

17 7br: 1724:
Grietien Louwes (vertrocken) van Zwaag

10 xbr: 1724:
Geertien Meertens van Lettelbert

11 maert: 1725:
Isabella Justina Ebel van Steinfurt

10 juni: 1725:
Hindrikkien Jans van Lettelbert

9 7br: 1725:
Frouwkien Heins (vertrocken) van Marum
Margien Abels van Roderwolde

16 xbr: 1725 
Fockien Simens van Groningen

7 juni: 1726:
Wipke Roelefs van Nuis
Jan Jakops van Den Ham

15 juni: 1727:
Claaske Foppes van Tolbert

21 7br: 1727:
Jantien Meertens van Oostwolde


Register der gene, die onder den dienst van O: Copinga met attestatie zijn overgekomen:

12 jan. 1729:
Grietje Jans weduw: van Reindert Berents (vertrocken) van Lettelbert

2 juni 1729:
Haijtje Fockes en
Cornelisje Jochums (vertrocken) Echtelieden van Oude horne
Harmtje Jans van Groningen
Adriaen Jacobs (vertrocken na Opende) en
Auke Hindriks (vertrocken na Opende) Echtelieden van Tolbert

7 7br: 1729:
Jacob Gerrits en
Grietje Jans (vertrocken) Echtelieden van Rhoon
Hendrik Jans en
Willemtje Roelefs Echteluiden van IJhorst
Pieter Dovig en
Marieke Wielens (vertrocken na Grijpskerke) Echteluiden van Niekerk

9 octobr. 1729:
Bindert Jacobs en
Autje Sjoerts Echteluiden van Oltkerk

7 maart 1730:
Martje Jacobs Wed: van Hendrik Geerts Noortbroek

18 jun. 1730:
Jacobje Harms huisvr: van Tjebbe Alberts van Tolbert Hendrik Gerrits en Claertje Tjaerts van Rhoden
Jantjen Meertens van Tolbert

17 sep. 1730:
Jantjen Geerts van Oostwolde
Ide Alles van Zuithorm

5 xbr. 1730:
Eelke Sijdzes en Alke Gerrits Echteluiden van Rhoon

2 sept. 1731:
C.R. Praetorius en Lewena Elis: Gruijs Echtg: van Lettelbert

23 mart. 1732:
Willem Jans en Jetske Gerkes Echtg: van Tolbert

22 jun. 1732
Grietje Jacobs van Aduwert

17 xbr. 1732:
Eje Bonnema van Tolbert

7br 1733:
Allert Allerts en Beilske Jans Echtg: van Aalsum en Wetsens

18 jun. 1734:
Hilligjen Harms van Veendam (vertrocken 31 8br: 1735)

9 decemb. 1734:
Sijdtje Abrahams van Amsterdam

24 jun. 1735:
Anje Jans huisvrouw van Egbert Hendriks van ít Nijbert

15 jun. 1736:
Wijbrechien Hansen van Marum

13 martius 1737:
Martijn Freerks huisvrouw van Gerrit Jans van Appingedam

23 apr. 1737:
Bene Alberts en Jantjen Jans Echtelieden van IJhorst

8 maij 1737:
Anje Tammens van Marum

20 jun. 1737:
Fenje Beerents Wed: van Albert Hindriks van de Nijtap onder Rhoon
Wipke Hindriks van Openda

16 mart. 1738:
Lambert Hindriks en Grietje Bennes Echtelieden van Roderwolde (vertrocken)

23 mart. 1738:
Grietje Zuinga van Groningen

22 7br. 1740:
Anna Jans van Nijbert en Tolbert

15 mart. 1741:
Jan Geerts van TíOlbert

25 febr. 1741:
Eetje Douwes huisvrouw van Hindrik Edsgers van de Nuis

15 jun. 1742:
Eefke Roelfs huisvrouw van den Oudt Lieutenant Willem Meijnts van Sijbaldebuiren

24 jun. 1744:
Wobbe Jans van TíOlbert

6 dec. 1744:
Cornelis Wijgers en Henrica Kuen Echtelieden van TíOlbert

29 9br 1745:
Philippus de Haas van Gron:

1747:
Hindrik Copinga van Groning:

10 mart. 1749:
Trijntjen Pieters van Gron:

8 7br 1749:
Petrus Vos van Gron:

4 xbr. 1749:
Elisabet Smook van Gron:

16 febr. 1750:
G. Gasinjet van Donkerbroek

1752:
Grietje Sjoerts Geltema van Breda

1757:
Jan Hindriks en Grietje Edens van Opende

1758:
G: Leuringh van Burgsteinfort
Alberdina Dijkama van Delfzijl
Ebeltje Wobbes van Grotegast

17 jun. 1759:
Margrieta Willems van Tolbert

1760:
Aukje Jans van Gron:

1761:
Jacob Alberts van Nuis

1762:
Grietje Harms van Gron:

3 meert 1763:
Annegijn Jacobs van Gron:

1764:
Adriaan Fonken van Gron: 1764
Geertruidt Bach van Gron:

1765:
Claes Reinders Juninga van Niehove 

1766:
Gereit Hindriks van Zuidbroek

1767:
Wipke Roelfs van Niekerk
Derk Themmen van Gron:

1768:
Joh. Schuirman van Oldehove
Date Mekkes Meinema van Gron: en Martje Sonius van Aduart

1771:
Trijntje Luigiens van Gron:
Wilhelmina Hekkema van Gron:
Engelina Specius huisvr. van M. Taapkens van Rhoden


Register dergene, 
die na ene voorgaende belijdenisse des geloofs angenomen Zijn onder den dienst van Obbo Copinga

17 maart 1730:
Abraham Tammes

15 dec. 1730 van de Leek:
Pieter Meuwes
Aefke Sijbrants
Trijnte Beerents
Hiltje Jakops
Geertje Tonnis
Grietje Barthels

4 dec. 1731 van de Leek:
Pieter Jullens
Hiltje Eedes
Aintje Jans
Jantje Claessens
Aintje Hekkama
Jantje Hekkama
Willemke Hekkama


23 maart 1732 van Midwolde:
Feije Douwes

27 maart 1733 van de Leek:
Martjen Willems
Jantjen Tjietses
Geesjen Geerts


16 dec. 1733 van de Leek:
Grietje Jans
Geesjen Hindriks
Albertjen Beerents
Geert Joostens

18 maart 1734 van de Leek:
Jan Gerrits
Jacobjen Coops
Trijntje Derks


17 maart 1735 van de Leek:
Anna Lijsabeth Jans
Auke Jans
Aeltje Jans
Elske Geerts


22 maart 1737 van Midw:
Claes Jochums

20 maart 1739 van Midw:
Aukje Wijdtses

15 maart 1742 van de Leek:
Sjoert Hendriks
Folkert Claessen
en
Geeske Jannes Echtelieden
Gerben Derks van 7Huizen

13 dec. 1742 van de Leek:
Jan Reinders
Anke Derks
Zaekje Beerents
Hantje Jans

16 dec. 1744 van de Leek:
Wigbold Beerents
Tetje Zacharias
Doekel Zacharias
Fenje Meentes


24 sep. 1745:
De Hoog-Welgeboren Freulijn Johanna Habijna Baronesse van In- en Kniphuizen
Wibbo Copinga den selfden dito
Pieter Brouwers S.S. Th: Stud: den selfden dito

16 dec. 1745:
Jan Joostens
Roelf Louwes en
Abel Wijbes
Arent Garbrants en
Auke Wijmers
Hindrik Christoffers
Rommert Jans
Harmannus Frank de Behr
Trijntje Willems
Hindrikje Riemers
Tammo Meeringa
Bernhardus Braemhorst
Carel Ferdinand Gasinjet
Wilhelmina Rudolphus Meindts
Harm Hindriks
Boele Hindriks
Grietje Abels
Tetje Friederiks
Sioert Piers
Jan Pieters
Tjeert Abels
Abraham Santťť
Geertjen Tjessens
Hindrik Tonnis
Albertje Thiessens
en
Rensche Annes
Trijntje Meertens en
Nieske Dukels
Trijntje Willems en
Trijntje Ebbes
Luitjen Beerents
Luitjen Abels
Derk Riemers
Cornellis Beerents
Tjieske Meinders
Hiltje Koops
Trijntje Jaukes
Claeske Meinders
Grietje Willems
Feike Pieters
Abraham Hollewijns
Menne Frideriks

Juffr: Catharina Amelia Leuringh
Jan Hindriks

Jufr: Willemina Margareta Leuringh
Hiltje Jacobs
Zaekje Folkers
Annigjen Boelens
Aeffien Hindriks
Baukje Alberts
Aintje Jans
Anke Jans
Martje Harms
Aintje Frideriks
Jan Heeres
Harm Jacobs
Elske Gerrits
Femke Willems
Grietje Hindrikus

26 dec. 1762:
Hindrik Sjoerts Raven
Jan Geerts Flonk
Jan Horsting
Frouwke Meertens
Jacob Edes

30 meert 1763:
Lammechien Hollenwijns
Josina Reinders


1764:
Benne Lammers Casimier
Jan Pieters
Grietje Douwes


1766:
Martje Copinga

1767:
Aeltje Harms
Metje Adriaens
Auke Halbes
Janna Hindriks
Jan Harms
Jannes Pieters en
Geertje Willems

1769:
Uge Alberts
Coenraet Harms
Albert Hindriks
Bartelt Geerts
Jan Pieters Hekkema
Hans Jans

1770:
Jan Meeles en
Fenje Alberts
Martje Johannes
Johanna Robers

1771:
Carst Jans
Claes Jans
Martje Harms
Wilhelmina Meints


1772:
Meinhardus Taapkens

1774:
Claes Reinders
Balster Pieters
Leentje Pieters
Carst Jacobs

1775:
Harmannus Jans
Renscke Halbes
IJte Reinders


Register der Ledematen die met attestatie zijn overgekomen onder den dienst van Albert Ter Huizen

1783:
Den 24 maart: Meinardina Taapkens Loek op belijdenis [deze zin is doorgestreept]
Den 14 april: Johanna Wilhelmina Schultz van Bentheim op Attestatie
Den 6 junij: Folkert Ugtman (vertrocken) van Groningen op Attestatie

23 dec. 1784:
Trientje Harms van Rhoden op attestatie

17 Ap. 1785:
Juffr: A.A. Holst (vertrocken) van Grotegast op attestatie

28 juni 1786:
Jantje Luderus Hugting huisvrouw van Albert Trip van Suidlaren op attestatie

28 juni 1786:
Hemmina Vechnerus (vertrocken) huisvrouw van Theodorus Uilkens van Sapmeer op attestatie

Den 2 Apr: 1787:
Trientje Klaazen van Rhoden op attestatie

16 dec. 1788:
Doedje Jacobs van Ulrum op attest:

28 maaj 1790:
Grietje Jans van Lettelbert op attest:

12 junii: 1790:
Roelf Klaazen (vertrocken) van Marum op attest:

22 junii: 1790:
Juffr: A.A. Holst van Rhoden, weer terug gekomen op attest:

12 junii 1790:
IJepje Jans van Norg


Register Der geenen die in de huisbezoeking bevonden zijn ledematen te wezen
door A Ter Huizen [er wordt geen jaartal vermeld, zal begin 1783 zijn]

Jannes Pieters
Geertje Willems
Jochem Jans
Aaltje Jans
Aukje Jans
Antje Jans
Weduwe Hindr. Tonnis
Wilh. Clemens Gunther
Angenetta Klinkert
Harm Jacobs
Antje Fredriks
Jacob Dades
Albertje Berends
Trientje Ebbes
Hindrik S. Raven
M.Taapkens
Engelina Specius
Dina
Rensjen
Wed. Matt. Halbes
Eva Van Weperen
Adr. Vonk
Geertriena Vonk
Hindrikje Riemers
Hindrik Gerrits
Elske Gerrits
Anke Halbes
Jan Hosse
Vroukje Meertens
Juffr. Ten Cate wed.
Milje Adriaans
Janna Hindriks
Folkert Ugtman
Jan Pieters
Abram Hollinga
Gerrit Hindriks
Klaas Reinders
Trientje Luichjes
Hans Jans
Antje Jans
Reinder Joestens
Jantje Klaazens
Bonne Lammerts
Saakje Folkers
Aate Hindriks
Hindrik Christoffers
Grietje Harms

Saakje Berends [?]
Barteld Flonk
Marem Zuidema
Wemeltje Warners
Johanna Roefs
Jan P. Hekkema
Anke Derks
Jan Flonk
Leentjen Pieters
Grietje Sjoerds
Anke Klaazens
Ouge Albert
Derk Riemers
Hiltje Jacobs
Dathe Mekkes
Margjen Sonius
Derk Themmen
Martje Jans
Cornelis Berends
Balster Pieters
Trientje Harms
Janna Bouzema
Nieske Donkels
Reit Tonnis
Cars Jans
Klaas Jans Hummel
Jan Harms
Louwe Willems
Jantje Harms
Jan Heeres


Register der geenen die naa eene voorgaande blijdenis zijn aangenomen onder den dienst van Albert Ter Huizen.

Den 24 maart 1783:
Meinarda Taapkens

23 maart 1788:
Derk Luitjens
Willem Klazen Haan
Jantje Gerrits
5.
Martje Cornelis
Theodorus Uilkens (met att: vertrocken)
Albert Fix
Jantje Allers
Geeske Tjeerds
wed: Jac. Raam[?]
10.
Akke Zijtzes vrouw van Hen. Hendriks (met att: vertrocken)

19 junii 1790:
Jarko Folkerts Menink


1791-1796: Ledematen geduirende den Vacature veroorzaakt door ít vertrek van A.T. Huisen van hier elders tot Lidmaat angenomen of met attestatie tot dese gemeente overgekomen:

13 maart 1791:
Wilhelmus Westenbrink

13 junij 1791:
Margaretha Lijphart wed: Maggonodij

20 jann. 1793:
J.L.T. Baron van In en Kniphuisen

7 febr. 1793:
Coenraad Naieger[?]

1 sept. 1793:
Otto Hindriks en Hindrikje Jans Egtel:

14 sept. 1794: 
Josijna Meints wed: van Mente Bouzema
Diwerke Jans vrouw van Hessel Feikes

12 julij 1795:
Luigjen Reinders
Koene Geerts


14 maart 1796:
Jan Dietters Smit

12 junij 1796: 
Engeltje Oedzes
Fredrik Hemsing


24 julij 1796:
Albert Melis


Geduirende den Dienst van J.G. Meezenbroek zijn met attestatie herwaarts overgekomen:

23 oct. 1796:
Christina Brongens vrouw van J.G. Meezenbroek

11 Dec. 1796:
Nicolaas Willem Colxt[?] (wederom met att: vertrokken)

28 julij 1796: Margaretha Hulsewe

7 nov. 1796: 
Antje Pieters vrouw van Jan Pieters Feringa
Anna Margaretha Amsing vrouw van J. Roseboom (wederom met attestatie vertrokken)

5 febr. 1797:
Roelina Sante (met att: vertrokken)

16 janu. 1798:
Geert Bennes Casimier en Nandina Staal Egtel:

1 junij 1798: 
Pietertje van der Werf vrouw van Duijrt Pieters

5 janu 1799: 
Johannes Kuipers (met attestatie vertrokken)

22 maart 1800: 
Derk Hindriks en Johanna Masman Egtel: (vertrokken met att:)

21 december 1800:
Hindrik Jans Smit
Heert Pierts[?]

22 junij 1801: 
Coenraad Helwig en Geertruda Helena Lubbers Egtel: (weder met att: vertrokken)

19 dec. 1801: Jacob Pieters

Den 21 bloeijmaand 1802:
Sijbrigje Fokkes Sapma 

1 junij 1801:
Thomas Rosenberg en Aaltje Alberts E.L. (weder vertrokken met att:)

3 sept. 1802: 
Margaretha Lijphart wed: Moggorodie
Jan Osewolt Joost Baron van Lintelo

19 sept. 1802: Eg[beschadiging]t Jans en Hindrikje Hindriks

12 april 1803: Harm Drees

4 maij 1803: Lutske Pieters

30 junij 1805: Maria Ram

7 julij 1805: Welmoed Roelofs

14 dec. 1805: Geert Landeweer

7 sept. 1806:
Aaltje Clasens wed: van J. Dieterman
J.H. Copinga en Martje Jacobs Egtelieden

13 sept. 1807:
Lucas Roelfs
Antje Pieters


10 dec. 1807:
Margien Copinga wed: Landweer

7 febr. 1808: 
Evert Bazuin

12 junij 1808: 
Janna Tonnis

16 dec. 1808: 
Hilje Geerds

19 febr. 1809: 
Roelef ter Voor 
Johanna ten Oever Egtel:

17 sept. 1809: 
Abel Clasens
Hindrikje Wilhelmus Wilkens Egtel:
Jantje Onnes
Aaltje Jacobs


20 dec. 1809: 
Annigje Boersema

16 sept. 1810: 
Maria Justina Kok

23 dec. 1810: 
Roelfke Clasen

10 julij 1811: 
Antje Alberts

15 sept. 1811: 
Grietje Pieters


Ledematen die op belijdenis des geloofs zijn an genomen door J.G. Meezenbroek 

12 sept: 1798
Johannes Vonk en Catharina Siertsema Egtel:
Sijbrig Jans vrouw van Jan Jacobs
Jacobje Gerbens wed: van Jan C. Helder
Trijntje Jans vrouw van Take Luitjes
Martje Jans
vrou van Marten Eelkes
Meike Jans
vrou Willem Willems

14 sept: 1798
Harmen Lijkeles
Jan Eelkes
Jantje Luitjens Post
vrouw van Bartelt Geerts Flonk

14 febr: 1799
Albert H. Hummel
Hindrik Jennes en Diouke Gerrits Egtel:
Hessel Feikes
Willem Sikkes

Berent Jans en Renske Jans Egtel:
Trijntje Jans vrou van Jan G. Flonk
Jantje Clasens Suininga

17 april 1800:
Riemer Derks en Aaltje Jochems Egtel:
Wijtze Roelefs
Roelef Lammerts
Grietje Alberts
Sjoukje Jans
vr: van Jacob Harms
Sijbrig Roelofs vr: van Zacharias Halbes
Martje Bartels Flonk
vr: van Jan Hindriks

24 april 1800:
Johannes Eijsses
Jacob Haijtjes

28 junij 1800:
Niessijn Jacobs vr: van Reinder Sjides
Geertje Hindriks vr: van Willem Clasen

8 sept. 1800:
Bote Jacobs

22 junij 1801:
Reina Alberts vr: van Haatje Jacobs
Jemke Alberts
vr: van Jelle Roelofs

1 julij 1803:
Willem Jans
Jantje Wijndelts vrouw van Abel Onnes

Den 5 Aug.1804: Heeft openlijk voor de Gemeente in de kerk op den Leek tot het grootst genoegen van mij en een talrijke schare zijnen geloofs belijdenis afgelegt de wakkere jongeling Tjeerd Jacobs Raven

5 aug. 1805:
Wopke Douwes

1 meert 1806:
Corneliske Derks vrouw van Berent Alberts

3 april 1807:
Geertruida Cristina Brongers vrouw van E.R. Meints

16 Sept. 1807:
Roelf Alberts
Teunis Steenhuisen en Grietjen Hindriks Egtel:

23 april 1808:
Johanna Vonk
Aukje Jans vrouw van Jelle IJpes

17 Dec. 1808: 
Derk Scholma

17 febr. 1809:
Luitje Bartels Flonk
Evert Dieters Groenewolt
en Johanna Sudema Egtel:
Antje Alberts vrouw van Pieter Flonk

17 april 1810:
Alle Haijtjes
Gerat van Panden

Doekle Lippes en Claaske Bantma Egtel:
Janna Fix vrouw van Roelf G. Koekoek
Jantje Iwema vrouw van Luitje Bartels
Cornelia Bartels Flonk
wed: van Hind. J. Brink

24 febr.1811:
Jannes Jacobs

4 julij 1811:
Hindrikus Steenhuisen
Wilmke Steenhuisen
Jan Hessels van Wolda


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.