LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Midwolda

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
De Lidmaten van Midwolda: Toegang 262 inv. nr. 1
Ingevoerd periode 1596-1703 door Gert Schansker, winter 2006/7 en zomer 2007.
Grieko Enter heeft de periode vanaf 1750 ingevoerd, voorjaar 2007.

Nog eens kijken of er niet meer is, er missen nogal wat periodes. Zo is het vreemd dat J. Sparringa dominee van 1693 tot 1733 slechts gedurende de periode tot 1703 de lidmaten zou hebben bijgehouden.

Nagekeken Bert Schut voorjaar 2013.

- predikanten
Register van die namen der predigeren so alher gestan hebben forder die Reductie van dese provincie:
1. Wigboldus Homerus ... Wibbo Hommens geboren ... Oostwolt .. ehlicke sohne van Hommo Poppens moeder sin huisfrouwe
2. Peterus Hooren geboeren in die fortresse Bellingwolster Schantze ehelicke sohne des e. manhaften Christoffer Hooren vendrich ende Ehelisabeth siin huisfrouwe
wettelick alhir beropen tott mijn collegam in anno 1637 in September.
Ende an mijn dochter Ida vortrouwes desenen ? jahrs in November op den ersten Advents sondach wesende
3. Reinholdus Weemhof natione Winschotanus wettelijck beroepen van Lutkegast den 14 Maij anno 1647 ende tot Midwolda in sijn dienst bevestiget in Februario anno 1648.
Is gesorven den 26 Martij anno 1676 zijnde Paeschdagh des nachts tusschen 12 ende 1 uiren aetatis 65.
4. Joannis Taken, Oldamtino-Beertanus, beroepen eerst in Midwolder-Hamrick anno 1647 den 19 Maij ende in sijn dienst bevestight in Februario anni 1648;
ende daernae in Midwolda beroepen op den 9 Augusti anni 1676 ende bevestiget op den 13 Maij anni 1677.
Godt salig verstorven den 21 december 1691.
5. Jacobus Sparringa, Frisius Orientalis beroepen van Bunde ende alhijr bevestiget den 12 Februari anni 1693
ende is overleeden den 5 Juni anni 1733. Ende is also geweest de vijfde predikand na de reformatie en reductie van dese provincie.
6. Anno 1633 [alleen linkerkant van bladzijde leesbaar]
Abraham van Ves...
Nieuwolt A. Stra...
Haselhuf u. Cop...
....
Oldamptinus...
alhier van Wees...
1734 nadat hij ...
staan hadde anno ...
En is in den heijlige ...
den 4 November 1723 en ...
bevestigt in den H. dienst den ...
door I. Klugkist predikant ... predikte uit Hebr: 13:17 en de ...
te uit Zachar: 6:9 ...
In den jare 1750 is bovengemelte ...
Anno 1746 den 13 December ...
Anna Margerieta Sijbinga wed. van ...
antecessor Ds. Jacobus Sparringa overleeden
en den 20 ter aarden bestelt in het
choor van onse kerke.
7. Anno 1751 is Ds. Willem Jan van Eerten hier beroepen van Wanneperveen in Overijssel
bevestigd den 31 October deszelfden jaars en overleden in Februari 1776.
8. Anno 1776 is hier eene nominatie van twaalf pred. gemaakt en daaruit met eenparige stemmen beroepen
van de Zeerijp onder de klasse van Loppersum G.J. van Hasselt en hier bevestigd d. 23 Maart 1777 nadat hij
6 jaaren te Leersum in 't sticht van Utrecht, ruim twee jaren te Farmsum en en een en 1/4 jaars den H. Ev. werk had waargenomen in de Zeerijp.
1802 den 8 Februarie is mijn waardigen man Gerard Jan van Hasselt na ene onpaslijkheid van weinige dagen op het onverwagtst overleden
hebbende hij bijna den tijd van 25 jaaren alhier den Heiligen Evangeliedienst met lust en ijver en niet zonder zegen waargenomen
nadat hij den ouderdom van bijkans 58 jaren had. Den 28 dito heeft ds. R. Blaauw, predikant te Oostwold, de lijkrede gedaan
predikende Hebreeen 13 vers 7a voo eene grote menigte toehoorders. - periode 1596 - 1637 (gelijkmatige hand (Weemhof?), afschrift van latere datum)
- mutaties 1650 - 1676 (Reinoldus Weemhof)
- mutaties 1677 - 1691 (Johannes Takens)
- mutaties 1693 - 1703 (Jacobus Sparringa)
- lijst 1734 (Wilhelmus Schortinghuis)
- acta 1734 - 1750 (Wilhelmus Schortinghuis)
- belijdenis 1734 - 1750 (Wilhelmus Schortinghuis)
- attestatie 1734 - 1750 (Wilhelmus Schortinghuis)
- mutaties 1751 - 1777 (Willem Jan van Eerten)
- mutaties 1777 - 1803 (Gerard Jan van Hasselt)
- mutaties 1803 - 1811 (Frederik Adolf Begeman)p. 21

Namen van die litmaten der gemeinte ende
der d..gen so in consistorio Ecclesiastico sinnen
vorhandelt

Anno domini 1596 van 1 Augusti erstmall
na die reductie desz h. aventmal alhijr geholden
mede ten oeverstan desz h. Ludovici Lohuisz
pastoren in de Schembda unde hebben domalen
na gedane oepentlicke bekentenisze under handt:
tastinge sick to die sichtbare gemeinte begeven

Nafolgende personen

mannen   frouwen
Hemmo Ebbens kerckvoget   Folcke Ubekens
Hindrick Eltkens kerckvoget   Icka Meckens
Sebo Rinnolts   Haijcke haer dochter
Siben Sebens   Moeder Hommes
Hommo Poppens   Wijpke Febens
Eppo Ebelens   Frouwe Hemmens
Diudo Herens   Wipke Hindricks
Brundt Hermens
Tammo Peters
Hinricus Johannis scholmester

Anno 1597 den 17 april

Isz desz h nachtmal alhir geholden ende nagedane
proffpredige ende opentlicke belijdenisze desz geloffs
sijnnen tot die gemente under hanttastinge to gedan

nafolgende personen

manspersonen   frowspersonen
Nanno Haiens   Bumko Heuwens
Haio Eppens   Siben Hittiens
Hitko Meckens   Tijaddu Sibens
Sibel Meckens   Tijacko Ritzens
Hommo Meckens
Aijtie Sinkens
Elle Etzkens

Foto 1597-98

p. 22

Anno Dominj 1597 den 17 Septemb

Isz des h aventmal alhir geholden unde sinnen na
anropinge van Godes hillige name ende genochsame
underwisinge van dat amt der olderlingen mit een-
drachtige stemmen der Gemeinte na gedane
proffpredige tott olderlingen vorkoren dieh
mannen alse Siben Sebens ende Nanno Haiens
an des sidt ende Sebo Rinnolts in t Hamrich
unde vor die bedeninge desz aventmals befestiget
worden
Sinnen domals tot gemeinte ange-
nomen nafolgende personen

mannen   frouwen
Jacob Hillebrants   Haicke Eckens
Aldrick Stijens   Hemmo Hermans
Wunko Sibens   Remko Eppens
Johan Hermans   Jeijo Tonckens
&   Assa mijn huisf:
   Geese Ellens
   Anna Sijwerts

Anno 1598

Pasche mandach desz h. aventmal geholden ende sinnen
nha dat d'gemeinte vermanet is worden van het
ampt des diaconen na de gedane proffpredige
tott diaconen vorcoren Aldrick Stijens
ende Haio Eppens ende vor die bedeninge
des aventmals befestiget
Isz ock censuora morum geholden unde niet
streffwerdiges befonden

Unde sinnen nafolgende personen tot
dat aventmal to gelaten

mannen   vrouwen
Johan Arents   Fossa Jan Arents
Herman Gerdes   Anna Hermans
Peter Jansen schomakersknecht   Geese Gerdes
   Tijacke Meekens
   Eesche Aijtiens
   Ethien(?) Nannens


p. 23

Anno 1598 om Michaelis

Isz desz heeren aventmall alhir geholden unde is na
gedane proffpredige censura morum geholden nichtes
straffwerdiges befonden
Unde is domalen ock mit gemeene advijsz gudt
gefunden dat men jarlix tvemall desz heeren
aventmal sall holden als nomtlich die erstmall
op Pasche mandach unde die andermall desz
Sondages voor Michael

Unde sinnen domalen so die
gemeente angenomen nafolgende
personen

manspersone   Frowspersonen
Frerick Hittiens   Remen Hermansz
Johannis Lamberts coster   Alijtt Peters
Johan Bijls   Greete Jan schomakers dochter
Herman Jacobs   

Anno Domini 1599

Op Pasche mandach is alhijr des h hillige aventmall
geholden. Ende na gedane proffpredige ende geholdene
censura sinnen na christelicke bekentenisze desz geloffs
ende belofftenisze van een unstrafflick levent, nafol:
gende ledematen angenomen

Mans personen   Vrouspersonen
Rinnolt Diurckens   Eltien Haiens
Peter Sijmens   Eije Rinnolts
Hindrick Berents   Aelke Hindricks
Johan Hindricks   Mette Remkes
Eppo Eltiens
Remke Michels


p. 24

Anno 1599

Desz sondages vor Michel hebben wij na kerken
ordeninge desz heeren h Nachtaml geholden
unde is na gedane proffpredige censura
morum geholden ende eenige vermanet sick van dron-
kenschap t wachten, t welke se belovet hebben
Sijnnen ock na gedane bekentenisse dese
nabeschreven tot litmaten angenomen

Mans personen&   Vrous personen
Haio Haickens   Aijme sin huisf:
Derck Luitiens&   Murcke sijn huisf:
Isebrant Jansz   Hase sin huisf:
Gerdt Hindricks   Fenne sin huisf:
Johan Frericks   Sijamke sijn huisf:
Heuwe Ottens   Janke sin huisfr

Anno Domini 1600

Pasche Mandach na bestemder ordeninge is
desz heeren aventmaell alhir geholden
unde na gedane proffpredige is censura
morum geholden unde niet straffbar befonden
sinnen desz tides na Christelike vermaninge
ende gedane confeszie nabeschreven personen
to die gemente angenomen

Manspersonen   Vrouspersonen
Herman timmerman   Tijacko Brundts
Hindrick timmerman   Hiske Hilwerts
Johan Gerdes   Hille Willems
Phopke Hemmens   Gertruit Frericks
   Epke Alberts


p. 25

Anno Domini 1600

Desz sondages vor Michaelis is avermalen
na bestembder kerckenordeninge desz h. Nacht
mall alhir geholden
Unde na gedane provepredige is die censure
geholden ende godtloff weinich befonden dat straff
werdich gewest
Unde sinnen na gedane bekentenisze hares geloves
ende belofftenise van ee[n] Christelicke wandel t' voren
na gedane handttastinge dese nafolgende perso:
nen tott hett gebruick desz h. aventmal angenomen:

Ussa Hermans weduwe
Greete Herman timmermans huisf:

Anno Dominj 1601

Op Pasche Mandach hebben wij avermalen
na gewonheit desz heeren hillige aventmal ge:
holden
Unde na dat gemeente vermanet wasz door Juevich(?)
anropen van desz heere name om een Diacon t'
vorkesen: so is na gedane provepredige die
E Hindrick Berents vorcoren tot een armen
vorstander ende vor dat gebruicke desz avent:
mals in tegenwordicheit van de gemeinte befestiget
Isz ock volgents centura morum geholden
Ende na gedane confeszie nafolgende personen
tot desz heeren aventmall to gelaten under be:
lofften van een godt salich Christelick leven t'
leven

Mannen   Wijven
Boele Haiens snider   Frouwe sin huisf:
   Sijamke Johans
   Wije Johans


p. 26

Anno Domini 1601

Desz sondages na Michaelis is des heeren h. aventmall
alhirt gecelebrert
Unde is na geholdene provepredige censura morum geholden
unde niet straffwerdich befonden
Unde is volgents ock na dat de gemeinte vormanet is worden
omme godt almachtich t' bidden, tot een Diacon vercoren Peter
Alberts ende vor de communicatie desz aventsmals ..ran
Ecclesia befestiget worden
Sinnen desz tides na gedane belijdenisse haeres geloffe ende
belofftenisse van een stichtelicke woerdt nafolgende personen
to de Gemeinte hen to gedan

Jantien Jansz weduwe sampt
Gretien haer dochter

Anno 1602

Op Pasche mandach is avermalen des h. aventmall
alhir uitgedeelet
Unde na gedane proffpredige ende censure sinnen nabe-
schreven personen angenomen op har gedane bekentenisze
des geloffe ende belofftenisze desz unstraffliken wandels

Tijabbo Tammens   Haicke sin huisf:
   Jacob Luitiens
   Roenke Berents

Anno 1602

Desz sondages vor Micheel is alhir desz heeren aventmal
uitgedeelet unde is domalen ock mit eene van de Olderlingen
een ommeganck gedan. Ende na gedane profpredige ende
censura morum dese personen na hare belijdeniss ange:
nomen

Mannen   Vrouwen
Peter Sijwerts   Ilben Harckens
Jan gortmaker   mit sijn huisf:
   Talle Fockens
   Bauwe Goesens
   Wijpke Jans Corts


p. 27

Anno Dominj 1603

Op Pasche mandach isz na angestelde verordnunge desz heeren
aventmall alhijr wedder uthgedelet
Unde na gedane provepredige unde censura morum sinnen
nafolgende personen op hares gelovens bekentenisze ende
eenes Christeliken wandels belofftnisze to der gemeinte
angenomen

Mannen   Vrouwen
Johan Peters Epke sin   Greete Mennes
huisf:   Grete Hindricks
Gerhardus Everhardus   Anna Nankes
Menso Johans

Anno Dominj 1603

Desz sondages voor Michaelis is alhir avermalen na
unser karcken gebruick desz heeren aventmal geholden
Unde sinnen to der gemeinte to gedan na vorher:
gande ordonantie dese nafolgende personen

Mannen   Vrouwen
Otto Heuwens   Elsche weduwe
Richt Ockens   Hemme Cornelijs weduwe
Menno Bernhardus   Tetie Brunts
   Greete Wibbes weduwe
   Tijauwe Sijbels

Anno Domini 1604

Pasche mandach is desz heer nachtmal alhir geholden
unde na gedane prövepredige ende vorrichter censura
sinnen des personen op hares geloffs bekentenisze
ende Christlicken wandels belofftenisze to de gemente
getroden

Mannen   Vrouwen
Sijbbo Tiddes   Tijadduwe Ockens weduw
Otto Remmes   Lamme Haickens
Eppo Ockens   Imke Hemmens
Ubeke N.
Casper Hansz   Frouwo Tijackens
Luitien Heuwens   Anna Ubekens


p. 28

Anno 1604

Sondages voor Michaelis isz alhir nha Christlicken gebruicke
desz heeren aventmall alhir geholden unde na gedane
prove predige mede geholden censura sinnen nafolgende
personen op hares geloffs bekentnisze ende Christlicken
wandels belofftenisze tot de gemente to geda

Mannen   Vrouwen
Jan Soltbergen wever   Murcko smits
Johan Cornelijs   Alijt Dercks

Anno 1605

Op Pasche mandach is alhir nha anordening der
gemeinte desz heren aventmall geholden
unde sinnen to de gemente gedan na vorgande
ordeninge dese personen

Jeije Hermans
Gerdt Cuipers wiff Groete

Anno Domini 1605

Desz sondages vor Michaelis isz alhir na gewonheit
desz h. hillige aventmall geholden
unde isz na gedan proeffpredige censura morum
geholden ock eenige vormanet tot een stichtelicke wandel
sinne dese personen mede togekomen

Hindrick Hindricks
unde Menke sin huisf:
Wije Rinnolts
Teele Jacobs
Johan snider van Embden

Anno 1606

Desz mandages in de Pasche hillige dag isz desz h.
hillige aventmal alhir geholden
unde na gedane pröve predige is ock censura
morum geholden sinne togekomen

Gerdt Dercks   Wijpke wevers weduwe
   Geske Aijlkes


p. 29

Anno 1606

Desz sondages vor Michaell is alhir wedderomme
desz h. hillige aventmal geholden
unde na gedane provepredige ende geholdene censura
sinnen nafolgende personen to die gemeente angenomen
na gedane conseszie hares geloves ende belofftenisze eens
unstrafflicken wandels

Mannen   Vrouwen
Ello Edtzkens   Geese sin huisf:
Jan Hermans   Wije sin huisf:
   Icka Garbrants wedu
   Epke schomakers wedu

anno 1604

Op Pasche mandach isz desz heeren nachtmal alhir
geholden na dat sulkes 4 wecken beforens die gemente
wasz angedenet ende ock van mij mit eene van unse
olderlingen een private ommeganck off visitati wasz
gedan. Item prove predige ende censura morum geholden
sijnnen domalen hen to gekomen nafolgende personen

Mannen   Vrouwen
Tammo Peters   Etzke sin huisf:
Tije Hermans   Trijne sin huisf:
Derk Harkes   Murke sin huisf:
   Talle Fockens weduwe

Anno 1607

Desz sondages voor Michael is alhir desz heer avent:
mal geholden na dat idt 4 weeken t' voren wasz vor:
kundiget worden under prove predige en censura geholden
sinnen domals na gedane conseszie ende Christelicke
beloffte omme unstraffliken t' wandeln nabeschreven personen
angenomen

Mannen   Vrouwen
Heuwe Ottens   Jancke sin huisf:
Phebo Brungers   Emme sin huisf:
Eppo Eltiens   Focko sin huisf:

Foto 1608-09

p. 30

Anno Dominj 1608

Op Pascho mandach isz alhijr na kerklike ordeninge
desz heeren aventmal geholden na sulket 4 weeken
bevorens wasz vorkundiget mit ock die gewontlicke
proffpredige gedan ende censura geholden wasz
unde sinnen nafolgende personen to dat Aventmall
mede to gelaten na dat sie op die vorgestelde vragen van
bekentenisze haeres geloves ende stichtelicken wandels
grundtlicken hadden geantwordet ende mit handtastinge
beloven bestendichlicken darbij t' volherden

Mannen   Vrouwen
Jemmo Tammes   Birne sin huisf:
Sincko Eppens   Nanke sin huisf:
Jan Frericks   Sijamke sin huisf:
Evert Berents

Anno Domini 1608

DEsz sondages vor michael hebben wij avermal na unse
karcken ordoninge desz heeren aventmal geholden na dat
sulkes 4 weeken t' voren was angekundiget
hebben damalen ock een ommeganck off visitatie gedan
ende na geholdene provepredige ende gewontlick censura
hebben sick nafolgende personen to de gement begeven
na dat he hares gelovens bekentenisze gedan hadden

Mannen   Wijven
Evert Smidt   Hille sin huisf
Luippe Hindricks   Hiske sin huisf
Derck Schomaker   Wipke sin huisf

Anno dominj 1609

Op Pasche mandach hebben na unse gewonte desz heeren
Nachtmal alhir geholden
Unde sinnen to de gemente gedan nafolgende personen

Mannen   Vrouwen
Menno Aijtiens   Elsche Jans weduwe
Reinder Tammes
Aldrick Stijens   Haijke sin huisfr


p. 31

Anno Domini 1609

Sondages vor Michael is desz heeren aventmal alhir
wedder uitgedeelet als sulkes t' voren 4 weeken na
gewonheit wasz angedenet ende na gedane provepredige
ende gewontlicke censura sinnen dar nijes to gekomen
nafolgende personen, na dat sie haer bekentenisze desz
gelovens ende belofftenesze van Christeliken t' wandelen
hadden gedan

Mannen   Vrouwen
Ubbo Hemmes   Anncken sin huisf:
Heero Sipkes   Ette sin huisf:
Jacob Hillebrants   Poppe sin huisf:

Anno 1610

Mandages in Paschen isz avermalen desz heren hillige
aventmal geholden ende na alle vorgande gebruicken
ende gerechticheijden sinnen des nabeschreven personen
to dat aventmal mede to gelaten
unde is desz tides na dat sulkes de gemente wasz
angedenet tott en diacon vercoren die E Heero
Mennes

Mannen   Vrouwen
Heero Sinkes   Ette sin huisf:
Reinder Everts   Hemme sin huisf:
Peter Gerdes   Wije sin huisf:

Anno Domini 1611

Sondages vor Michael is na older gewonte dat aventmall
desz heren alhir uitgedelet na dat alle vorgande
kercklike requisiten gebruicket sinn worden
unde is domalen niemant nijet togekomen

Foto 1612-13

p. 32

Anno 1612

Op Pasche mandach hebben wij alhir na older gewonheit
desz heeren nachtmal geholden na dat sulkes 4 weeken
t' voren de gemeente wasz a[n]gedenet ende die prove
predige ende censura morum geholden wasz
unde is domalen tot een diacon vorcoren Ubbo Hemmes
na dat d'gemente darvan t' voren kentenisze gehadt
unde sinnen na gedane confesie desz gelovens ende
belofftenisze eenes unstrafflicken levendes nafolgende
personen under hanttastinge tot de gemente angenomen

Mannen   Vrouwen
Mello Lupkens snider   Siben sin huisf:
Derck Haiens   Hemme sin huisf:
Herman Jacobs   Remen sin huisf:

Anno Domini 1613

Desz sondages vor Michaelis is alhir avermalen
na dat idt 4 weken t' voren wasz verkundiget
uitgedelet unde na gedane proff predige ende
geholdene censura sine nafolgende personen
mede hen to gedan, nadem sie hare bekentenisze
desz geloves ende belofftenisse van een Christelick
levens hadden gedan

Mannen   Vrouwen
Ezko Johan   Emke Terincks weddu
Menso Johans   Anna sin huisf:
Jochim timmerman
Harcko Dercks   Tijadduw sin huisf:


p. 33

Anno 1614

Aldus hebben den ordentlicken desz jars tweemalen alsz
vorschreven desz heeren aventmal geholden ende sinnen
voor ende na vorscheiden personen so mannen alse vrouwes
personen hen tott die gemeinte gedan nomtlicken tot dat
jar 1631 domalen om s. Vitt hebben wij na an:
ropinge Godtlickes namen nije olderlingen vorcoren,
na dat unse vorige weren vorstorven nomtlicken
Ubbo Rottgers ende Jan Peters an dessidt van de Dullart
unde Jan Lauwes in t hamrick
Unde is domalen gudt gefonden dat men desz heeren
aventmal dreemalen desz jars solde holden alsz nomt:
licken Pasche Mandach, Item omtrent S. Vitt ende
entlicken om Michaelis

Anno 1631 den 12 Junij is desz h. aventmal alhir uith:
gedelet na dat sulkes 4 weken t' vorens wasz angedeent
ock d'gemente vermant tot verkesinge van d'olderlingen ende
sinnen domalen opgemelte mannen befestiget geworden, Ende
tot d'gemeente getreden na gedane bekentenisze desz geloffs
ende belofftenisze eenes Christeliken levents na folgende
personen

Mannen   Frouwen
m. Haio Voilens   Anneken sin huisvrouw
Ubbo Mennens
Allie Claeszen   Auke sin huisvrouw
Tijacko Alberts snider   Swanke sin huisf

Anno 1632

Op Pasche mandach isz avermalen desz h. aventmall
uithgedeelet na dat sulkes 4 weeke bevorens wasz ange-
kundiget
Isz domalen ock censura morum geholden so bij die
consistorianten alsz ock ledematen der gemeente
sinnen ock eenige vormanet tot merder unstrafflichen in har
wandel t' welke se belovet hebben

Foto 1632-33

p. 34

Omtrent S. Viti is alhir isz alhir (sic.) desz heeren hillige
aventmal na kerken ordeninge wedder uitgedeelt
na dat sulkes 4 weeken t' vorens wasz vorkundi:
ges unde hebben sick domalen nafolgende personen
tot dat aventmal mede begeven nadat sie christliken
vormant hare bekentenisse desz geloffs unde beloffte
nisze eines Christeliken wandels under handttastinge
in den consistorio hadden gedan
Isz ock in censura so bij olderlingen alsz ledematen
niet sonderlix om t' straffen vorgefallen

Achte dagen na Michaelis ejusden anni 1632 isz
avermalen desz heeren nachtmal na voriger
ordeninge alhir uitgedelels na dat sulkes
3 weeken beforens wasz angedenet unde
hebben sick ock seekere personen so uith het
caspel als hamrick to die gemeint hen to
gedan, na gedane bekentenisze haeres geloffs
ende belofftenisze eines Christelicken wandels
under handttastinge an die olderlingen ein(?)
ordentliken consistorie gedan
Unde isz ock in censura morum dor desz
heeren genade niet besunders vorgefallen

Anno 1633

Pasche mandach hebben avermalen desz heeren
aventmall uithgedelt na dat sulkes 4 weken
t' vorens was vorkundiget, unde hebben sick
ock seekere personen so uith dat hamrich alsz
hares geloffs end belofftenisze eenes Christliken
levents unde dat in ordentlicke vorsamlinge
van dat consistorium under handttastinge

In die censura sinnen eenige wegen desz
dronckes gestraffet, dewelke ock dem
consistorie mit hanttastinge beteringe hares
levents hebben belovet


[Als de voorgaande pagina: mensen worden lidmaat, maar er worden geen namen genoemd]


p. 40

Anno 1637 am 25 Junij hebben wij na kerck:
licken anordeninge unse gewontlicke avent:
mall geholden na dat sulkes 4 weeken t' vorens
wasz angecondiget
Unde domalen ock na jarlicke gewonheit unse
visitatie gedaen mit d'olderlingen als Ubbo Rotgers
doe een dach ende Johan Peters d'ander dach alhir
in Midwolda, ende d'derde dach mit Jan Lauwes
int Hamerich unde hebben sick nafolgende personen
to dat aventmall begeven

Mannen   Vrouwen
Ebbelo Epkens
Berent Berents smit
Wibbo Aipkens smit   Siben sin huisfrouwe
Hemme Hermans snider   Frouwe Frericks huisvrouwe van Frerick Hommis
Jannis Frericks cuiper
Dewelke ock na gedane confeszie mit hanttastinge
an dat consistorium haere bestendige gehorsamheit
belovet hebben
Isz ock na geholdene prooffpredige censura
geholden, unde nichtes besonders vorgefallen
dat straffens werdich is

Anno 1637 am i octob hebben avermalen desz h.
aventmal geholden na dat sulkes 4 weken t' vo:
rens wasz vercondiget unde na geholdene
censura ende gedane proffpredige hebben sick
nafolgende personen to desz h. aventmal
begeven, na dat sie haere confeszie gedan ende
mit handttastinge bestendicheit ende gehorsam:
heit belovet hadden

Foto 1637-37b

p. 41

namentliken

Manspersonen   Vrouws personen
Jurrien Bils   Gertien d'huisvrouwe van Jan Hovinck
Luica Hermans
   Sara d'huisf: Peter Jurriens
   Martien Claeszen mijn dienstmacht


p. 41

Anno 1650 den 29 Septembris is des h.h. Avont
mael gehouden, als datselbe 4 weken van to vooren
was affgekundiget ende de proefpredige op den
27 deses gedaen, ende hebben sick navolgende perso=
nen tot datselve op t' nieuwe vervoeget

Fosse, d'huijsfrouwe van Mentko Tiackens
Renske, d'huijsfrouwe van Boijo Everts
Foske Ewerts, een olde maecht

Anno 1651 den 9 Feb: wesende Vastelaventdach
is naer drie weeckische voorgaende verkundinge, ende
gedaene proefpredige, het h.h. Avontmael in de vre=
se des heeren gehouden, ende heefft sick op t' nieuwe daer toe
begeven

Frouwke, d'huijsfrouwe van Emme Lamberts

Anno 1651 den 25 Maij hebben wij dat h.h. Avontmaal
gehouden, als dat drie weecken van te voren was aengekundi=
get, ende na gedaene proeffpredige voer datselve zijn dese navol=
gende personen tot dat h. Avontmael mede aengenomen

Autie Sebes, Elske sijn huijsfrouwe
Emme Luppes
Hindrick Elties

Anne, d'huijsvrouwe van Ewet Dates
Doe, d'huijsfrouwe van Derck Dercks


p. 42

Anno 1651 den 7 Septembris hebben wij dat h.h. Avontmael [gehouden]
na een veerweeckelijcke voorgaande verkundige ende gedaen ......
den, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Jeronimus Jansen ende Wipke sijn huijsfrouwe
Jan Harmens ende Aeltien sijn huijsvrouwe
Engele d'huijsvrouwe van Egge Wijpkes

Anno 1652 den 25 Januarij is alhijr het h.h. Avontmaal na voorgaende .....
ende gehouden proefpredicatie wel verrichtet, ende hebben sick op t' nieuwe
daer toe begeven

Memme Eppes   Geertien d'huijsvrouwe van Eppo Meertens
Brunger Tammes ende sijn huijsvrouwe Bauwe Nomnes
Hindrick Fockes   Jantien d'huijsvrouwe van Doeke Harmens
Eltien Luitiens

Anno 1652 den 16 Maij is alhir het h. avontmaal na dat het 4 weken
van te voren was affgekundiget ende de vrijdachs de proeffpredicatie
was gedaen in de vreese des heeren geholden ende hebben sick op
t' nieuwe daer toe begeven

Wilcko Dercks   Ettien, Folckert Leenharts huijsvrouwe
Menso Inens   Geeske, huijsvrouwe van Hittie Arents
Claes Mertens ende Geertien sijn huijsvrouwe met attestatie van Ter Munte
Claes Fockens ende Meenie sijn hijsvrouwe mit attestatie van Oostwolt
   Margareta Pezenius huijsvrouw van Luppo Aeickens

Anno 1652 den 5 Septembris is het h. Avontmaal (na dat het 3 weecken van te
voren was affgekundiget ende de proeffpredicatie op den 3 dito gedaan) in de
vreese des heeren gehouden, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Tammo Dercks   Antie, d'huijsvrouwe van Memme Eppes
   Reenie Bennes
   Ave, d'huijsvrouwe van Geert Berents
   Trijne Jans

Anno 1652 den 5 Decembris hebben wij dat h. h. Avontmaal na een voorgaande veer
weeckelijcke affkundiginge ende gedaane proeffpredicatie, in de vreese des heeren gehouden
ende hebben sick op t' nieuwe daar toe begeven

Cebo Ubekes   Remcke Alberts mit attestatie van Oostwolt


p. 43

Den 6 Martij anno 1653, is alhijr des h. h. Avontmaal in de vreese des heeren
gehouden, na dat het 4 weeken van te voren was affgecundiget ende hebben sick
op t' nieuwe daar toe begeven

Abel Harmens ende Griete eeluijden mit attestatie van Winschoott
Otte Jansen   Tiaa, d'huijsvrouwe van Jan Uijldrix
   Houwke, d'huijsvrouwe van Boele Harmens
   Hille Eppens

Den 5 Junij anno 1653 is het h. Avontmaal (na dat het 4 weeken van te voren
was affgecundiget, ende de proeffpredige op den 3 dito gedaen) in de vreese des hee=
ren gehouden, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Hindrick Frericks, ende Froutie zijn huijsvrouwe mit attestatie van Woldendorp

Den 11 Septembris anno 1653 hebben wij dat h. h. Avontmaal na een voergaende
veerweeckelijcke affcundinge ende gedaene proeffpredicatie, in de vreese des
heeren gehouden, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Jantien d'huijsvrouwe van Boele Reints

Anno 1653 den 4 Decembris hebben wij dat h. h. Avontmaal na een voorgaen=
de veerweeckelijcke affcundinge, ende gedaene proeffpredicatie, in de vreese
des heeren gehouden, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Egbert Cornellijs   Aeffke, de huijsvrouwe van
   Albert Willems koster
   Epien Fockes

Den 5 Martij anno 1654 is alhijr dat h. h. Avontmaal in de vreese des heeren
gehouden, na dat het 4 weeken van te voeren was affgekundiget, ende hebben
sick op t' nieuwe daer toe begeven

Luwert Egberts ende Aijelcke sijn huijsvrouwe
Claas Geerdts Geesien muijrmester   d'huijsvrouwe van Tiacko
   Benes mit attestat van Groningen
   Jantien, d'huijsvrouwe van Willem
   Eppes mit attestatie uijt de Scheembda
   Aijsse de huijsvrouwe van Addo Tonckes
   Bauwe Sebes, d'huijsvrouwe van
   Arent Claes in Midwolder hamrick


p. 44

Den 4 Junij 1654 hebben wij dat h. h. Avontmaal (na .......
affgecondiget) wel in de vreese des heeren gehouden, [ende hebben sick op t' nieuwe daer toe]
begeven

Sentse Sebes ende Meijske sijn huijsvrouwe [rechterstuk van bladzijde weggevallen]
Popko Heeres   Alijt, d'huijsvrouwe van ...
   Hille Geerts weduwe van ...
   Geertien, d'huijsvrouwe ...
   Fosse, d'huijsvrouwe van ...
   attestatie van ...

Den 3 Septembris 1654 hebben wij dat h. h Avontmael (naar een ....
veerweeckelijcke affkundinge, ende gehoudene proeffpredicatie) in de [vreese des]
heeren gehouden, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Eevert Willems ende sijn huijsvrouwe mit
attestatie van Oostwolt

Den 3 Decembris 1654 hebben wij dat h. h Avontmaal (na dat het 4 weeken
van te vooren was affgecundiget) in de vreese des heren gehouden, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven
Albert Willems onse koster   Gepke ende
   Icktien, dochters van Seebe Jans Louwes

Den 4 Martij 1655 is alhijr dat h. h. Avontmaal in de vreese des heeren
gehouden, na dat het 4 weeken van te vooren was affgecundiget, ende hebben
sick op t' nieuwe daer toe begeven

Meijnert Dercks
Jan Berents
Tijbe, d'huijsvrouwe van Otte Harmens, met attestatie van Suijdbroeck
Geertruijdt, d'huijsvrouwe van Roeleff Wensing
Tetie, d'huijsvrouwe van Folckert Leenarts
Salome, d'huijsvrouwe van Tije Melles

Den 10 Junij anno 1655 hebben wij dat h. h Avondmaal (na dat het 4 weeken van t
vppren was affgecundiget, ende de proeffpredicatie op de voorgaende vrijdach gedaen
wel in de vreese des heeren gehouden


p. 45

Den 2 Septembris anno 1655 hebben wij dat h h Avontmaal (naar een
voorgaende veerweekelijkcke affcundinge, ende gehouden proeff=
predicatie) in de vreese des heeren gehouden, ende hebben sick op t'
nieuwe daar toe begeven

Anne Michels

Den 2 Decembris anno 1655 is alhijr dat h. h Avontmaal in de vreese
des heeren, na dat tot 4 weken van te vooren was affgecundiget
ende hebben sick op t' nieuwe daar toe begeven

Jan Jans snijder ende Anneke sijn huijsvrouwe
Imke, d'huijsvrouwe van Rotger Ubbes
Jan Driewes, mit attestatie van Noortbroeck

Den 2 Martij anno 1656 hebben wij dat h. h Avontmaal (na dat
het 4 weeken van te voren was affgecundiget, ende de proeff=
predicatie op de voorgaende vrijdach gedaen) wel in de vreese
des heeren gehouden, ende hebben sick op t' nieuwe daar
toe begeven

Tonnijs Tiackes rademaker
Hille Harmens d'huijsvrouwe van
Jan Jansen Stijffhooren

Den 1 Junij anno 1656 is alhijr dat h h Avondmaal in de
vreese des heeren gehouden, na dat het 4 weecken van te voren
was affgecundiget, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Marten Martens
Hindrick Jans snijder, ende Mette sijn wijff
Jan Heebels chercher, mit sijn wijff mit attestatie
van Leermens
Luppe, de weduwe van Hidde Sebes
Fosse, de weduwe Emme Jans
Stijne, de weduwe van Tonnijs Heeres
Emme, de huijsvrouwe van Jan Boeles
Wije, de huijsvrouwe van Tonnijs Tiackes rademaker
Ave, de huijsvrouwe van Reindt Harmens Timmerman
Eltien, de huijsvrouwe van Hendrick Drewes


p. 46

Den 7 Septembris anno 1656 hebben wij dat h. h Avontmaal in [de]
vreese des heeren gehouden, na dat het van te vooren 4 w[eecken]
was affgecondiget

Den 7 Decembris 1656 is alhijr dat h. h. Avontmaal in de
vreese des heeren gehouden, na dat het 3 weken van te vooren was
affgecundiget

Den 1 Martij 1657 hebben wij dat h. h. Avontmaal in de vreese
des heeren gehouden, na dat het van te vooren 4 weeken
affgecondiget ende heefft sick daar op t' nieuwe toe begeven

Ipo Aepkes

Den 7 Junij 1657 is alhijr dat h. h. Avontmael in de vreese
des heeren gehouden, na dat het 4 weken van te voren was
afgecundiget, ende hebben sick daar toe op t' nieuwe begeven

Greete, d'huijsvrouwe van Jan Driewes
Jantien, d'huijsvrouwe van Harmen
Hindricks mit attestatie van Warfum

Den 6 Septembris anno 1657 is alhijr dat h. h. Avontmaal in de vreese des
heeren gehouden, na dat het 4 weken van te voren was afgecundiget
ende heefft sick daar op t' nieuwe toe begeven

Geesien Onnes, d'weduwe van wijlen Onno
Jansen Heslings

Den 6 Decembris is aljijr dat h. h. Avontmaal in de vreese des
heeren gehouden, na dat het 4 weken van te voren was afge=
cundiget, ende heefft sick daar op t' nieuwe toe begeven

Hindrick Eeckenhorst mit attestatie van
Groningen


p. 47

Den 7 Martij anno 1658 hebben wij dat h. h. Avontmaal in
de vreese des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te
vooren was afgecundiget, ende hebben sick op t' nieuwe daar
toe begeven

Mr Pouwel Onneken ende Aaltien eeluijden
mit attestatie van Hilliger en Westerlee
Albert Dercks
Hindrick Harmens

Den 6 Junij anno 1658 is alhijr dat h. h. Avontmaal in de vreese des
heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te voren was afgecundi=
get, ende is daer toe op t' nieuwe gecomen

Swaentien Arents huijsvrouwe van Ida Jansen
mit attestatie van Northoorn, uijt het Graef=
schap van Benthem

Den 5 Septembris anno 1658: niemand

Den 5 Decembris anno 1658: niemand

Den 6 Martij 1659: niemand

Den 5 Junij 1659 is alhijr dat h. h. Avontmael in de vreese des heeren
gehouden, na dat het 4 weeken van te voren was afgecundiget, ende hebben
sick op t' nieuwe daar toe begeven

Berent Berents smit
Eede Jans snijder
Roelef Fockes ende Aaltien sijn huijsvrouwe mit attestatie van Hellum
Greetien, d'huijsvrouwe van Hindrick Peters Spuwer(?)


p. 48

Den 4 Septembris anno 1659 hebben wij dat h.h Avontmael in de vreese des heeren
gehouden, na dat het 4 weeken van te voren was afgecondiget, ende hebben
sick daer toe op t' nieuwe begeven

Harcko Ockes met sijn huijsvrouwe
Hindrick Peters kuip[er]
Wijpke d'huijsvrouwe van Brunger Phrebes
Buntke, d'huijsvrouwe van Jan Harmens

Den 4 Decembris anno 1659 is alhijr dat h.h. Avontmael in de vreese
des heeren gehouden, na dat het 4 weecken van te voren was af=
gecundiget, ende heefft sick op t' nieuwe daer toe begeven

Martien, d'huijsvrouwe van Hindrick Harmens

Den 4 Martij anno 1660 hebben wij dat h.h. Avontmaal in de vreese des
heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te voren was afgecundiget, ende
is op t' nieuwe mit attestatie van Noortbroeck daer toe gecomen

Baucke Doedes, huijsvrouwe van den
achtbaren Ubeko Haijckens

Den 3 Junij anno 1660 is alhijr dat h.h. Aventmael in de vreese des
heeren gehouden, na dat het 4 weken van te vooren was afgecundiget
ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Auwe Egberts mit atestatie uijt de Breeke
Epke Ebbels, Jan Harmens
Martien Jans
Teetie, d'huijsvrouwe van Sijntko Bunnes

Den 2 Seprembris anno 1660 hebben wij dat h. h. Avontmael in de vreese des
heeren gehouden, na dat het 4 weken van te voren was afgecundiget
ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Foske, d'huijsvrouwe van Hindrick Frericks
Focktien Nomnes, huijsvrouwe van mr Pouwel Onneken
mit attestatie van Delfzijl ende Embden


p. 49

Den 2 Decembris anno 1660 is alhijr dat h. h. Avondtmael
in de vreese des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van
te vooren was afgecundiget

Den 3 Martij anno 1661 hebben wij dat h. h. Avondtmael in de vreese des
heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te voren was afgecundiget
ende hebben sick daer toe op t nieuwe begeven

Claes Harmens kuijper
Jan Claesen
Wijven Geerts, d'huijsvrouwe van
Epko Ebbels

Den 2 Junij anno 1661 is alhijr dat h. h. Avontmael in de vreese des
heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te voren was afgecundiget
ende hebben sick daer toe op t nieuwe begeven

Jan Claesen backer ende Remen sijn huijsvrouwe
Foske, de huijsvrouwe van Ubeko Ouwens
Anne, de huijsvrouwe van Claes Harmens kuijper
Martien, de huijsvrouwe van Jan Harmens wert d'Jonge
Ulphert Tees met attestatie van Uijthuijsen

Den 1 Septembris anno 1661 hebben wij dat h. h. Avontmael in de vreese des
heeren gehouden, na dat het 4 weken van te voren was afgecundi-
get

Den 1 Decembris anno 1661 is alhijr dat h. h. Avondtmael in de vreese
des heeren gehouden, na dat het 4 weken van te voren was
afgecundiget

Den 2 Martij anno 1662 hebben wij dat h. h. Avontmael in de
vreese des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te voren
was afgecundiget, ende heefft sick t' nieuwe daer toe begeven

Michiel Alberts


p. 50

Den 1 Junij anno 1662 is alhijr dat h. h. Avontmael in de vreese
des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te voren was af-
gecundiget, ende hebben sick daer toe op t' nieuwe begeven

Wipke Eppes, de weduwe van Jan Peters
Griete, de huijsvrouwe van Willem Claesens
Imke, de huijsvrouwe van Reint Hillebrants
Hindrick Ubbes ende Eppe Edzkes eeluijden, zijn mijt attestatie
van Finserwolt aengecomen

Den 7 Septembris anno 1662 is alhijr dat h. h. Avontmael in de
vreese des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te
voren was afgecundiget, ende heeft sick op t' nieuwe
daer toe begeven

Focko Reewers

Den 7 Decemb: anno 1662 is alhijr dat h. h. Avontmael in de vreese
des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te voren was
afgecundiget, ende heefft sick op t' nieuwe daer toe begeven

Lucke, d'huijsvrouwe van Jan Driewes

Den 1 Martij anno 1663 is alhijr dat h. h. Avontmael in de vreese
des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te voren was af-
gecundiget, ende is mit attestatie van Woldendorp daer toe gecomen

Jacob Folckers

Den 7 Junij anno 1663 is alhijr dat h. h. Avontmael in de vreese
des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te voren was
afgecundiget.

Den 6 Septemb: anno 1663 is alhijr dat h. h. Avontmael in de vreese
des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te voren was
afgecundiget.


p. 51

Den 6 Decemb: anno 1663 is alhijr, dat h. h. Avontmael in de
vreese des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te vooren
was afgecundiget, ende heeft sick op t' nieuwe daer toe begeven

Jacob Hemmes

Den 6 Martij anno 1664 is alhijr dat h. h. Avontmael in de vreese
des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te voren was
afgecundiget, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Willem Willems Asze Harmens
Berent Ennes mit Meentie Jans
Attestatie van Hoge-
bunde

Den 5 Junij anno 1664 is alhijr dat h. h. Avontmael in de vreese des
heeren gehouden, na dat het 3 weeken van te vooren was afge-
cundiget, ende zijn daer toe op t' nieuwe, mit attestatie van de Mee-
den aengecomen

Egbert Jans ennde Meijske Udens eeluijden

Den 4 Septemb: anno 1664 is alhijr dat h. h. Avontmael in de
vreese des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te voren
was afgecondiget, ende hebben op t' nieuwe sick daer toe begeven

Broer Harmanni ende Wopke sijn huijsvrouwe mit
attestatie van Weener
Egbert Jans ende Selie sijn huijsvrouwe mit atte-
statie van Suijdtbroeck
Jacob Harmens ende Sije sijn huijsvrouwe
Wijpke, de huijsvrouwe van Haije Harmens
Aelke, de huijsvrouwe van Epke Ebbels


p. 52

Den 4 Decemb: anno 1664 is alhijr dat h. h. Avontmael
in de vreese des heeren gehouden, na dat het 4 weeken
van te voren was afgecundiget, ende heeft sick op
t' nieuwe daer toe begeven

Hindrick Driewes

Den 5 Martij anno 1665 is alhijr dat h. h. Avontmael
in de vreese des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van
te voren was afgecundiget, ende hebben sick op t' nieuwe
daer toe begeven

Tijaerdt Ubbes, ende Doetien sijn huijsvrouwe
Jan Jansen
Trijnie, d'huijsvrouwe van Claes Egges
Lutgert, d'huijsvrouwe van Hindrick Peters
Jantien, d'huijsvrouwe van Roelef Harmens

Den 4 Junij anno 1665 is alhijr dat h. h. Avontmael in de vreese
des heeren gehouden, na dat het 4 weken van te voren was
afgecundiget, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Harmen Boeles
Heero Ubbes ende Hiske echteluijden, mit
attestatie van Wagenborgen
Jan Eeckenhorst ende
Tiapko Reints

Den 3 Septemb: anno 1665 is alhijr dat h. h. Avontmael
in de vreese des heeren gehouden, na dat het 4 weecken
van te vooren was afgecundiget, ende hebben sick op t'
nieuwe daer toe begeven

Gerrijt Reijners ende
Geertien Martens


p. 53

3 Decemb: 1665 soude volgens afcondinge het h.
nachtmael hebben gehouden worden: maer dewijle door
Catharina vloet de dijcken also wierden gebroecken
dat wij niet konden bij malcanderen comen, is t' selve
niet gehouden, noch konnen gehouden worden.

Den 18 Martij anno 1666 is alhijr dat h. h. Avontmael in de vreese
des heeren gehouden, om dat het op den 4 Martij, wegen t'
overlopen des waters niet kond gehouden worden, op
welcken tijdt het anders, volgens afgecundinge van 4
weken van te voren, soude hebben gehouden worden ende
hefft sick op deselve tijdt daer toe begeven

Maria, d'huijsvrouwe van Derck Jans

Den 3 Junij 1666 (wesende Pinxterdach) is alhijr dat h.
h. Avontmael, na dat het 4 weeken van te voren was
afgecundiget, in de vreese des heeren gehouden.

Den 2 Septembris 1666 is alhijr dat h. h. Avontmael (na
dat het 3 weeken van te vooren was afgecondiget)
van mij alleene, om dat mijn collega huijsvrouwe
doot boven d'eerde stondt, ende hij ooc sulve sieck
was, in de vreese des heeren bedient, ende gehouden

Den 2 Decembris 1666 is alhijr dat h. h. Avontmael (na dat
het 4 weeken van te vooren was afgecundiget) van mij
wederomme alleene bedient, om dat mijn collega noch niet
weder gesunt was, ende heeft sick op t' nieuwe daer toe be-
geven

Focktien Hindricks, Hindrick Mennes dochter


p. 54

Den 3 Martij 1667 is alhijr wederomme dat h. h. Avont
mael (na dat het 4 weeken van te voren was afge-
cundiget) gehouden van de Midwolders hebben ver-
nomen dat twie vrouwen, als Egbert Cornelijs
ende Peter Kortarms wijf uijt het Hamrick ...
ooc zijn present geweest ennde hebben sick op t' nieuwe
daer toe begeven

Willemtien Eeckenhorst mit
attestatie van Groningen
Jufferen Anna Maria Clinge
Henrica Maria Clinge
ende Trijne Michaels huijs
vrouwe van Micheel Alberts
als ooc Lamme Jans huijsvrouwe
van Hindrick Driewes mit
attestatie van Blijham

Den 2 Junij anno 1667 i het h.h. Avontmael, (na dat het
4 weeken van te vooren was afgecondiget,) voor de
eerste mael in de Schoele(?) in de vreese des heeren
gehouden, ende hebben sick op dien tijdt op t' nieuwe
daer toe begeven

Trijntien Peters huijsvrouwe van Hindrick Mennes
Tijes Louwrens mit Aeltien
sijn huijsvrouwe
Grietie Tiddens, huijsvrouwe
van Jan Claesens
Martien Geerdts, huijsvrouwe
van Marten Martens
Rijcktien Cornellijs, weduwe
van Mr Peter Jan Emens
Haeske Jans, weduwe van
Jan Reewens smit
Frouwe, huijsvrouwe van
Edzko Ipes
Eggo Haijckes
mit attestatie van Oostwolt
Jan Meijer mit attestatie
van Wester Cappelen
Grietie Herens, huijsvrou-
we van Mr Pouwel mit
attestatie van Finserwolt
Scheltie Emmes mit
attestatie van Noordtbroeck


p. 55

Den 1 Septemb: anno 1667 is het h.h. Avontmael
in de vreese des heeren (na dat het 4 weeken van
te voren was afgecundiget) gehouden

Den 1 Decemb: anno 1667 is het h.h. Avontmael
wederomme in de vreese des heeren gehouden, na
dat het 4 weeken van te voren was afgecundiget
ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Eppo ende Tammo Jemmes
Engelbert Hindricks

Anne d'huijsvrouwe van Jan Harmens d'olde
Aeltien d'huijsvrouwe van Claes Sijntkes
Anneke d'huijsvrouwe van Cornelijs Egberts
Tiadduwe d'huijsvrouwe van Jacob Hemmes

Den 1 Martij 1668 is het h. h. Avontmael wederom-
me in de vreese des heeren gehouden, na dat het 4
weeken van te voren was afgecundiget, ende hebben
sick op t' nieuwe daer toe begeven

Harmen Jansen mit attestatie van Spijck
Eva Jarfkes mit attestatie van Oostwolt
Eltie Jans, weduwe van Aeldert Heeres
ende Remcke Luppes


p. 56

Den 7 Junij anno 1668 is alhijr in de
vreese des heeren dat h.h. Avontmael (na dat het
4 weeken van te vooren was afgecondiget)
gehouden, ende hebben sick dies tijdts op t' nieuwe
daer toe begeven dese navolgende personen

Eppo Eebels ende Ilben sijn huijsvrouwe mit attesta-
tie uijt de Beerta
Hindrick Frericks mit attestatie van Oostwolt
Geerdt Hindricks ende Geeske sijn huijsvrouwe
Reindt Tonnijs ende Wijeke sijn huijsvrouwe mit attesta-
tie van Finserwolt
Harcko Dercks ende Trijne sijn huijsvrouwe
Griete Poppes
Trijne, de huijsvrouwe van Ubbo Jans
Geertruijdt de huijsvrouwe van Peter Hindricks
mit attestatie van de Scheembda

Den 6 Septemb: anno 1668 is wederomme alhijr in de
vreese des heeren dat h.h. Avontmael (na dat het
4 weeken van te voren was afgecundiget) gehou-
den ende hebben sick dies tijdes op t' nieuwe daer
toe begeven dese navolgende persoonen

Albert Juriens
Peter Mennes
Roelef Harmens Prince
Luijke Luijkes ende Engel sijn wijf
Harmke, Lupke Melles weduwe
Hindrick Hindricks mit attestatie uijt de Beerta


p. 57

Den 6 Decemb: 1668 is wederomme alhijr in de
vreese des heeren gehouden het h.h. Avontmael
des heeren, na dat het 4 weeken van te voren was af-
gecundiget, ende hebben sick dies tijdes op t' nije daer
toe begeven

Edzart Aijolts
Cornellijs Egberts
Geeske, Sijben Bennes huijsvrouwe
Frouwe, Frerick Tiackes huijsvrouwe
Anna, Willem Willems huijsvrouwe
Sijbben, Eede Jans huijsvrouwe
Claeske, Harmen Michels weduwe
Reijner Hindricks mit attestatie van Finserwolt
Juffer Etta Henrica Clinge mit attestatie van Groningen

Den 7 Martij anno 1669 is wederomme alhijr in de vreese
des heeren gehouden dat h.h. Avontmael, na dat het
4 weeken van te voren was afgecondiget, ende hebben
sick op t' nieuwe dies tijdts daer toe begeven

Auwe, d'huijsvrouwe van Albert Willems koster
Renske, d'huijsvrouwe van Lubbert Mennes
Harmen Hindricks ende Alijt sijn wijf
Antie Fockens mit attestatie van Finserwolt

Den 6 Junij anno 1669 is wederomme alhijr in de vreese des
heeren gehouden dat h.h. Avontmael, na dat het
4 weeken van te vooren was afgecundiget, ende hebben
sick op t' nieuwe dies tijdts daer toe begeven

Sijben, d'huijsvrouwe van Eppo Peters
Griete, d'huijsvrouwe van Edzart Aijoldts


p. 58

Den 5 Septemb: 1669 is wederomme alhijr
dat hoochweerdige h. Avontmael (na dat het
4 weeken van te vooren ware afgecundi-
get) in de vreese des des heeren gehouden, ende
hebben sick op t' niuwe daer toe begeven

Beijke Claesen
Harmke Jans mit attestatie uijt de Scheemda

Den 5 Decemb: 1669 is alhijr wederomme dat
h.h. Avontmael (na dat het 4 weeken van te
voren was afgecundiget) in de vreese des heeren
gehouden, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe be-
geven

Mr: Joest Haurandth

Den 6 Martij 1670 is alhijr wederomme dat h.h. Avont-
mael (na dat het 4 weeken van te vooren was afge-
condiget) in de vreese des heeren gehouden, ende hebben
sick op t' nieuwe daer toe begeven

Rotger Ubbes
Harmen Coenes ende Claeske sijn huijsvrouwe
Antie Jans, huijsvrouwe van den E: Eppo Jannes
mit attestatie van Finserwolt
Jantien Willems, huijsvrouwe van Willem Jans
mit attestatie van Siddebuijren


p. 59

Den 5 Junij 1670 is alhijr wederomme in de
vreese des heeren het h.h. Avontmael gehouden
na dat het 3 weeken van te vooren was afge-
cundiget, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Harmen Hindricks schoemaker
ende
Trijntie sijn huijsvrouwe
Jeije Hindricks mit attestatie uijt
Midwolderhamrick

Den 4 Septemb: 1670 is alhijr wederomme in de
vreese des heeren het h.h. Avontmael gehouden,
na dat het 4 weeken van te vooren was afgecund-
iget, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Ubbe Jans
Eppo Gerhardi ende Anna Cruls echtelieden
mit attestatie van Weener
Anneke Siabbes, huijsvrouwe van Jacob Jans
mit attestatie van de Scheembda

Den 4 Decemb: 1670 is alhijr wederomme in de vree-
se des heeren het h.h. Avontmael gehouden, na
dat het 4 weeken van te vooren was afgecundi-
get


p. 60

Den 5 Martij 1671 is dat h.h. Avontmael (na dat het 4 weeken
van te voren was afgecundiget) in de vreese des heeren weder-
umme gehouden, ende heeft sick op t' nieuwe daer toe begeven

Nanne Jans

Den 4 Junij 1671 is dat h.h. Avontmael (na dat het 4 we-
ken van te voren was afgecundiget) in de vreese des he-
ren wederumme gehouden, ende hebben sick op t' nieuwe daer
toe begeven

Hindrick Jans snijder, ende Grietie echtelieden

Den 3 Septemb: 1671 is dat h.h. Avontmael (na dat het 4
weecken van te vooren was afgecondiget) in de vreese
des heeren wederomme gehouden

Den 3 Decemb: 1671 is dat h.h. Avontmael (na dat het
4 weeken van te vooren was afgecondiget) in de vreese
des heeren wederomme gehouden, ende hebben sick op
t' nieuwe daer toe begeven

Ubbo Tijaerdts mit attestatie van Groningen
Dercktien Brondts mit attestatie van Suijdtbroeck
Nomcke, d'huijsvrouwe van Jan Jans snijder
Lutgert, d'huijsvrouwe van Luijcke Luijckes

Den 3 Martij 1672 is dat h.h. Avontmael (na dat het 4
weeken van te voren was afgecundiget) in de vreese des
heeren wederomme gehouden, ende hebben sick op t' nieuwe
daer toe begeven

Swaentien, die huijsvrouwe van Tammo Jemmes
Grietien, Ubbo Tijaedts huijsvrouwe mit attestatie uijt d'Eexta(?)


p. 61

Den 2 Junij 1672 is dat h.h. Avontmael wederomme (na dat
het 4 weeken van te vooren was afgecundiget) in de vreese des
heeren gehouden, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Hille Alberts, huijsvrouwe van Willem Allerts
Marten Meijnerts mit attestatie van Wagenborgen

Den 6 Octob: 1672 is dat h.h. Avontmael wederomme, (na dat wij elf
weeken voor den Bischop van Munster tot Embden hadden moeten vluchten ende
wesen, ende na deselve vluchtinge 5 weken wederomme te huijs hadden geweest)
in de vreese des heeren gehouden, ende heeft sick op t' nieuwe daer toe
begeven

Jantien d'huijsvrouwe van Harmen Hindricks schoemaker

Den 15 Decemb: 1672 is dat h.h. Avontmael wederomme (na dat
het 3 weeken van te vooren was afgecondiget) in de vreese des heeren
gehouden ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Cornellijs Harmens
Sijben Tiackes, huijsvrouwe van Popko Juriens Muller,
mit attestatie van de Scheembda
Roelefke Roelefs huijsvrouwe van Eggo Haijckes,
mit attestatie uijt Oostwolt
Johanna Faber, mit attestatie van Groningen

Den 2 Martij 1673 is dat h. Avontmael gehouden, na dat
het 4 weeken van te vooren was afgecondiget, ende
hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Lubbert Mennes
Jan Tonnijs
Focktien Jans

Den 1 Junij: 1673 is dat h. Avontmael wederomme
(na dat het 4 weeken van te vooren was afgecondiget)
in de vreese des heeren, gehouden, ende hebben sick op t'
nieuwe daer toe begeven

Bijlcke, weduwe van wijlen Sijntko Geerdts
Hindrick Martens ende Aeltien echtelieden mit
attestatie van Winschoot


p. 62

Den 7 Septemb: 1673 is wederomme in de vreese des heeren
het h.h. Avontmael gehouden, na dat het 4 weeken van te vooren
was afgecondiget, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe
begeven

Andel Bruchts ende Mentke Eppes mit
attestatie van die Scheembda
Haije Juriens ende Emme echtelieden
Trijnie, Engelbert Hindricks wijf


Den 7 Decemb: 1673 is wederomme het h.h. Avont-
mael in die vreese des heeren gehouden, na dat het 4
weeken van te vooren was afgecondiget, ende heeft
sick op t' nieuwe daer toe begeven

Jacob Bunnes


Den 1 Martij 1674 is het h.h. Avontmael wederomme in die
vreese des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te vooren
was afgecundiget, ende hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Ude Tiaardts
Meenie Mennes, huijsvrouwe van Tiabbe Bunnes
Mit atttestatie van Ruijnen uijt Drente zijn aengecomen
Hindrick Jans Veltinga, ende sijn huijsvrouwe Lamme Roelefs
Luijtien Hindricks, ende sijn huijsvrouwe Roelefien Hindricks


p. 63

Den 6 Septemb: 1674 is het h.h. Avontmael wederomme in de vreese
des heeren gehouden, na dat het 4 weken van te vooren was afgecundi-
get, ende is op t' nieuwe daer toe gecomen mit attestatie van Groningen

Grietien Berents

Den 6 Decemb: 1674 is het h.h. Avontmael wederomme in die
vreese des heeren gehouden, na dat het 3 weeken van te vooren
was afgecundiget, ende zijn op t' nieuwe daer toe gecomen

Popke Juriens Muller mit attestatie uijt Appingadan (sic.)
Hermannus Broers

(boven, in de kantlijn naast de tekst: ...ste mael uijt [Win]schoeten tot het nachtmael)

Den 7 Martij 1675 is het h.h. Avontmael wederomme in
de vreese des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te
vooren was afgecundiget, ende zijn op t' nieuwe daer toe gecomen

Jan Wilckes
Martien, d'huijsvrouwe van Harcko Dercks

Den 6 Junij 1675 is het h.h. Avontmael wederomme in de vreese
des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te vooren was af-
gecundiget, ende zijn daer van gesuspendeert Ipo Aepkes, Epko
Ebbels mit sijn wijf om dat sij mit een Duijvelbannerse te
rade hadden gegaen, om te kunnen karnen, ende hebben sick op
t' nieuwe daer toe begeven

Geert Jans, ende sijn wijf Griete Bruijns

Den 5 Septemb: 1675 is het h.h. Avontmael wederomme
in de vreese des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te
vooren was afgecundiget.

Den 5 Decemb: 1675 is het h. Avontmael wederomme in de
vreese des heeren, na dat het 4 weeken van te voren was
afgecondiget, gehouden


p. 64

Den 5 Martij 1676 is het h.h. Avontmael wederomme in de vreese
des heeren gehouden, na dat het 4 weeken van te vooren was afge-
condiget, ende zijn daer toe ooc wederomme opgenomen Ipo Aepkes
ende Epke Ebbels, na voergaende bekentenisse, ende berouw van
haren sonden, (daeromme sij den 5 Junij 1675 van het Avontmael waren
gesuspendeert) ende belovinge in t' toecomende van beterschap, ende
hebben sick op t' nieuwe daer toe begeven

Hindrick Dercks Muller mit attestatie van Wagenborgen
doorgestreept: Hille Jans, d'huijsvrouwe van Cornellijs Harmens
doorgestreept: Aeltien Jans, d'huisvrouwe van Harmen Boeles
Peterke Addes


<
p. 65

Anno 1677 den x Junij is het h. Nachtmael des heeren
wederom gecelebreert; ende zijn daertoe op t' nieuwe
aengecomen dese navolgende personen:

Liura Gerlaci mijn huisvrouwe
Ebo Taken hebben beijde tevoren in t' Hamrick gecommuniceert;

Claes Tjarcks ende
Wendelke sijn huisvrouwe met attestatie van Finsterwoldt;

Ebo Autjens
ende
Anna Ehelieden met attestatie van Finsterwoldt;

Lucretia Doedens, jonge dochter van Groningen
residerende in Midwolda

Trijntjen, huisvrouwe van Willem Jurjens

Den 2 Septembris anno 1677 is wederom het h. Nachtmael
des heeren gecelebreert; ende zijn daertoe op t' nieuwe
gecomen dese navolgende personen:

Grietjen, huisvrouwe van Harcko Dercks, hebbende
te voren in t' hamrick gecommuniceert;
Haijcke Ottens;
Ancke, huisvrouwe van Jan Wilckens

Den 2 Decembris anno 1677 is het h. Nachtmael des
heeren wederom gecelebreert; ende zijn daertoe
op t' nieuwe geadmitteert dese navolgende personen

Martjen Brondts, met attestatie van Winschote
Menso Ottens
Harmen Jacobs

Anno 1678 den 3 Martij is het h. Nachtmael des heeren
wederom gecelebreert; ende zijn daertoe op t' nieuwe
geadmitteert dese navolgende personen

Hildebrandt Alberts Vos, met attestatie van Groningen
Neeske Berents, met attestatie van Oostwoldt
Eelje Edzkes, met attestatie van Westerlee
Ocktjen, de huisvrouwe van Claes Luppes
Aeltjen, d'huisvrouwe van Tjarck Tammens
Imke Mertens


p. 66

Op voorgeschr: tijdt is Hieronijmus Jansen van het h.
Avondtmael des heeren gesuspendeert om [hoek weggevallen van rechterkant]
dronckenschap bij hem een tijdt lanck gepl...
dat hij beterschap betoont

Op den 2 Junij is wederom het h. Nachtmael des heeren
gehouden; ende zijn tot het selve geadmitteert dese
navolgende personen:

Icktjen Haijckens, met attestatie van Wester ende Heili-
gerlee
Tjabbetjen Fockens jonge dochter
Agnieske Boeckholdt, huisvrouwe van Hildebrandt
Alberts Vos, met attestatie van de Scheemda
Froucke Memmens, huisvrouwe van Jan Cornelis
met attestatie van Wagenborgen
Geeske, huisvrouwe van Jan Jansz: Bonder
Mr Sijger Boomgaerdt ende Annetjen Oesbrandts
sijn huisvrouwe, met attestatie van
Finsterwoldt

Den 8 Septemb: is wederom het h. Nachtmael des heeren
gehouden; ende zijn daertoe op t' nieuwe geadmitteert dese
naevolgende personen

Haijo Peters ende Lijsebeth Ehelieden, met attestatie
van Suidtbroeck
Geertjen, huisvrouwe van Menso Ottens, met attestatie
van Oostwoldt
Grietjen, huisvrouwe van Cornelis Tonis

Den 1 Decembris is wederom het h. Nachtmael des heeren
gehouden; ende zijn daertoe op t' nieuwe geadmitteert;

Wolter Sprinsen, Lieutenant van de guarde
van sijne vorstelicke doorluchtigheijdt, d'Heer
stadthouder van dese provincie
van Stadt ende Lande


p. 67

Anno 1678 den 2 Martij is het h. Nachtmael des heeren
wederom gecelebreert; ende zijn daertoe op t' nieuwe
geadmitteert dese navolgende personen

Reijnder Cornelis
ende
Tobeke sijn huisvrouwe
Hilwerdt Alberdts
Hille, d'huisvrouwe van Cornelis Harmens
Lamme Jansz, met attestatie van de Scheemda
Geerdtjen Brondts, met attestatie van Winschoten
Anna Jansz, dochter van Jan Alberdts

Anno 1679 den 8 Junij is het heijlige Nachtmael des heeren wederom
gecelebreerdt; ende zijn daertoe geadmitteert dese navolgende:

Annetjen Harmens jonge dochter, met attestatie van Groningen
Tjaecktjen Jans jonge dochter

Anno 1679 den 21 Septembris is des heeren h. Nachtmael
wederom gehouden

Anno 1679 den 7 Decembris is het h. Nachtmael des
heeren wederom gehouden; ende zijn daer toe
op t' nieuwe geadmitteert dese navolgende personen:

Boelo Everdts
ende
Roelof Tjarcks

Anno 1680 den 8 Martij is het h. Nachtmael des heeren
wederom gecelebreert; ende zijn tot het selve
op t' nieuwe aengecomen dese navolgende personen:

Claes Luppens
Catharina Niemans
Hille Edzkens, met atttestatie
van Westerlee


p. 68

Op den 6 Junij is het h. Nachtmael des heeren gecelebreert; ende
zijn doenmaels op t' nieuwe daertoe gecomen

Jan Berendts
ende
Hille sijn huisvrouwe hebbende beijde te voren in t' hamrick gecommuniceert

Op den 5den Septembris is het h. Nachtmael des heeren
wederom gecelebreert; ende zijn doemaels tot hetselve geadmitteert
Haijcke Hendricks, huisvr van Derck Jansz; met attestatie
van de Scheemda;
ende
Welmoedt Itzes, wed. van wijlen Aepko Ockens

Op den 5den Decembris is het h. Nachtmael des heeren wederom
gecelebreert

Anno 1681 den 13 Martij is het h. Nachtmael des heeren wederom
gecelebreert

Den 5 Junij ejusdem anni is het h. Nachtmael des heeren wederom
gece[le]breert; ende zijn op t' nieuwe daertoe gecomen

Eijcke Broers
ende
Trijntjen Geerdts, huisvrouwe van Jan Hendricks smidt,
met attestatie van de Beerta

Den 5 Septembris is het h. Nachtmael des heeren wederom
gecelebreert; ende is daertoe op t' nieuwe geadmitteert

Mettjen Roberts, huisvrouwe van
Seijto Wessels

Den 4 Decembris is het h. Nachtmael des heeren
wederom gecelebreert; ende zijn daertot voor
dese reijse op t' nieuwe aengecomen dese personen:

Hendrick Bartolts
ende Geesjen Wijbrandts, Ehelieden, met attestatie van Groningen ende Westerlee(?)

Foske Edtzkes, jonge dochter
Meentke Eemes, jonge dochter


p. 69

Anno 1682 den 5 Martij is het H. Nachtmael des heeren
gecelebreert; ende zijn daertoe op t' nieuwe geadmitteert
dese navolgende personen:

Seijto Wessels - Imke Claessen, met attestatie van Appingadam
Froucke Emmens, met attestatie van de Scheemda ende Eexta
Haijcke Lupkes, huisvr. van Jan Jansz

Den 4 Junij is het h. Nachtmael des heeres wederom gecelebreert
geworden; ende doemaels daertie geadmitteert Antje Isbrandts
tot Groningen

Den 3 Septembris is het h. Nachtmael des heeren gecelebreert;
ende zijn tot hetselve geadmitteert navolgende personen:

Geeske Hendricks, huisvrouwe van Hindrick Jansz Roeck,
Hemmetjen Fockens jonge dochter;
Swaentjen Peters jonge dochter

Den 3 Decembris is het h. Nachtmael des heeren wederom
gehouden geworden

Anno 1683

Den 4 Martij, is het h: Nachtmael des heeren wederom
gecelebreert; ende zijn daertoe aengecomen dese na-
volgende personen; als

Eppo Jansz
ende
Grietjen, Echtelieden

Wije Clasen, huisvrouwe van Hiddo Autjes
Hendricktjen, huisvrouwe van Eggo Egges

Den 3 Junij is het h. Nachtmael des heeren wederom gecelebreert
ende zijn daer toe op t' nieuwe geadmitteert;

Jan Edes ende Taelcke Ehelieden, met attestatie van
Oostwoldt


p. 70

Den 2 Septembris is het h. Nachtmael des heeren
wederom gecelebreert; ende is daertoe geadmitteert;

Maria Holtes, huisvr van Willem Lucas, met
attestatie van Midwolder-hamrick

Den 2 Decembris is het h. Nachtmael des heeren wederom
gecelebreert, ende daertoe geadmitteert,

Hendrick Geerdts, met attestatie van Oostwoldt

Anno 1684

Den ix Martij is het h. Nachtmael des heeren wederom
gecelebreert; ende zijn daertoe geadmitteert dese navolgende
personen

Feijo Sprincen
Imke, d'huisvrouw van Haijo Peters
met attestatie van de Beerta
Grietjen, wed. van Jan Ottens, met attestatie
van de Scheemda
Hiddo Autjes
Jan Hendricks smidt
Trijntjen, huisvrouw van Geerdt Bruindts
Feije, huisvrouw van Claes Harmens
Martjen, huisvrouw van Boelo Everdts
Foske Jansz, jonge dochter
Geesjen Jacobs, jonge dochter


p. 71

Den 1 Junij is het h. Nachtmael des heeren wederom
gecelebreert; ende zijn daertoe geadmitteert;

Bauwe, weduwe van Bronger Tammens
Cornelis Drake ende Geeske Ehelieden, met attestatie
van Nieuwolda

Den 7 Septembris is het h. Nachtmael des heeren gece-
lebreert geworden; ende zijn daertoe gecomen volgende
personen
Wijpke, d'huisvrouwe van Swijcko Tonis
Froucke Rottgers, jonge dochter
Grietjen Senses, jonge dochter

Den 7 Decembris is het h. Nachtmael des heeren
wederom gecelebreert

Anno 1685

Den 1 Martij is het h. Nachtmael des heeren wederom
gecelebreert; ende is op t' nieuwe daertoe
geadmitteerdt

Ida Aeijlckes, jonge dochter

Den 7 Junij is het h. Nachtmael des heeren wederom gece-
lebreert; waertoe dese navolgende personen zijn geadmitteert

Egberdt Cornelis, met attestatie van Nieuwolda
Maria Hillenius

Wigboldt Roelofs
ende
Hilletjen sijn huisvrouwe met attestatie van Groningen

Claes Harmens

Den 6 Septembris is het h. Nachtmael des heeren wederom gecelebreert,
ende daertoe geadmitteerdt

Hilcke Dercks, huisvrouwe van Sijmon Jansz, met
attestatie van Termunten


p. 72

Den 6 Decembris is het h. Nachtmael des heeren
wederom gecelebreert geworden

Anno 1686

Den 7 Martij is het h. Nachtmael des heeren gecelebreert
waertoe gecomen zijn

Ettjen, huisvrouwe van Nantko Sijntkes, met
attestatie van de Scheemda;
Geeske, weduwe van Frederick Theils, met attestatie
van Oostwoldt;
Claes Peters ende Annetje echtelieden, met
attestatie van Westerlee
Grietje, huisvrouwe van Jacob Hemmens,
met attestatie van Niewolda

Den 6 Junij ejusdem anni is het h. Nachtmael des heeren
wederom gehouden; waer toe geadmitteert zijn dese na-
volgende personen:

Swijcko Tonis,
ende
Trijnten Cornelis, huisvrouwe van
Tjarck Tammens,
met attestatie van Niewolda

Den 4 Septembris is het H. Nachtmael des heeren
wederom gecelebreert

Den 5 Decembris is het h. Nachtmael des heeren
wederom gecelebreert, ende daer toe geadmitteerdt

Trijntjen Meijnderts, met attestatie van
Groningen


p. 73

Anno 1687

Den 6 Martij is het H. Nachtmael des Heeren
gehouden; ende zijn daer toe aengecomen

Hendrick Tholen
ende
Antje, huisvrouw van Frederick Jansz

Den 5 Junij is het H. Nachtmael des Heeren
wederom gecelebreerdt; waertoe zijn op t' nieuw
aengecomen

Harmen Peters
ende
Tjaecktjen Mensens, Echtelieden
met attestatie uijt Midwolder-hamrick

Den 4 Septembris is het H. Nachtmael des heeren
wederom gecelebreerdt ende gehouden

Den 4 Decembris is het H. Nachtmael des Heeren
wederom gecelebreert; ende daer toe geadmitteert

Geertjen Jurjens, jonge dochter, met
attestatie van Niekerck

Doch is daernae van diefstal beruchtiget; waerom
sij oock den vlucht heeft genomen

Anno 1688

Den xi Martij is het H. Nactmael des Heeren
gecelebreert door Dn. Wigboldus Horen Past: tot
Oostwoldt, om mijn swackheijdts wille

Den x Junij is het H. Nachtmael des heeren ge-
celebreert; ende zijn daer toe geadmitteert dese
navolgende personen:

Aeijlco Epkenius ende Magdalena Amelia Heijssen
sijn huisvrouwe, met attestatie van de Scheemda

Item Anna Wijpkens j.d., met attestatie van de Scheemda

als oock Aeijsso Sickens, met attestatie van Finsterwoldt


p. 74

Den 2 Septembris is wederom t' H. Nachtmael
des Heeren gecelebreert.

Den 2 Decembris is het H. Nachtmael des Heeren
gecelebreert, ende zijn daer toe aengecomen
dese navolgende personen:

Bauwe, d'huisvrouwe van Boelo Everts;
Sara Berents, wonende op Midwolder-veen

Anno 1689

Den 3 Martij is het H. Nachtmael des Heeren
wederom gecelebreert geworden

Den 2 Junij is het H. Nachtmael des heeren wederom
gecelebreert, ende zijn daer toe geadmitteert dese volgende

Alberdt Wessels, met attestatie van Veendam ende
Wilder-vanck

Magdalena Jansen, met attestatie van Groningen

Den 1 Septembris is het h. Nachtmael des Heeren
wederom gecelebreerdt, ende daer toe geadmitteert

Niesjen Wedda, jonge dochter uijt Groningen

Den 1 Decembris is het h. Nachtmael des heeren
wederom gehouden, ende niemandt daer toe
om reden geadmitteert; sullende de
catechisatie voortaan ounderhanden met
alle mogelicke neerstigheijdt


Anno 1690

Den 2 Martij is het H. Nachtmael des Heeren
wederom gecelebreert, ende niemandt geadmitteert
op t' nieuwe, om reden mij daer toe moverende

Den 1 Junij is het h. Nachtmael des heeren
wederom gecelebreert; waer toe op t' nieuwe
zijn geadmitteert dese personen

Annetjen Weemhofs, jonge dochter
Harmen Hendricks Drente
Eluwe Alberdts, huisvrouwe van Jan Hendricks

Den 7 Septembris is het H. Nachtmael
des Heeren gecelebreert geworden,
ende niemandt van nieuwe tot hetselve
geadmitteert

Den 7 Decembris is wederom het H. Nachtmael
des Heeren gecelebreert, ende vange-
lijcken niemandt op t' nieuwe daer toe
aengecomen

Anno 1691

Den 1 Martij is het H. Nachtmael des Heeren
wederom gecelebreert geworden.p. 76

Anno 1693

Den 5 martii is 't Heilige Avontmael uitge[deelt]
't selve perstitis perstandis angenomen

Ida Berents

Den 4 Maii daer toe geadmitteert Simen Jans van Termunten

Den 3 7br [september]: zijn met attestatie van Muntendam gekomen [Jan Hen]
driks ende Geertruidt Wessels Ehluiden

Den 3 xbr [december] zijn na veelvoudige onderwijsinge tot 't Avontmael ge....

Hinderk Reinders
Frerik Jansen
Jan Reints
Renke Hindriks
volgens attestatie [toege]laten geworden Otto Harkens

Anno 1694

Den 4 martii is wederom 't H Av: gehouden

Den 3 Junii zijn daer toe nae genoegsame onderwisinge geadmitteert

Benne Bontkes Jan Hindriks mr: Herman Jans
Eppo Jacobs Albert Krul mr: Albert N:
Hinderk Roelfs Albert Migcheels
Aeltien Pauls Lisabet huisvrou van Renke
Jantien Freriks Anje

Den 2 7br [september] zijn volgens attestatie bij ons tot 't hv
toegelaten Aeltien Hermans uit de Scheemda
Grietie uit onse Hammerig

Den 2 xbr [december] zijn met attestatie tot ons gekomen

Jantien Abrahams uit de Pekel:
Frouke Everts van Groningen

Anno 1695

Den martij Itie Garrelts met attestatie van 't hoge sant

Den 2 Junij zijn toegelaten

Herman Haijes
Aike Hindriks
Luppe Ubbes
Tiakke Memmes
Amelink Christoffers
Anneke Jans
Trijntien Jacobs

Den 1 7bris [september] wederom des H Avontmael gehouden en zijn daer van
twe afgewesen om begane misslagen
En volgens attestatie zijn toegelaten Grietie Jans J.D. met attestatie
van Loppersum ende Jan Oomkens Huisvrou van de Scheemda
Op 't nieuwe is angenomen Liefke Pieters J.D.


p. 77

Decembris

Zijn tot des H: Avontmael geadmitteert

Nantke Edzerts Trijntie Wubbes
Gerrijt Wessels Chrietie Christoffers
Hemme Jacobs Anje Harkes
Dreuws Roelefs Aeltien Pauls
Anneke Jacobs
met attestatie Anne Hebels van Finserwolt


Anno 1696

Martius

Zijn op 't nieuwe toegelaten

Harke Tonnis, Deuwer Hermans
Jacob Jans, Antie Jans
met attestatie:
Antie Hindriks van Nieu Beerta
Bouwtie Meijers van Bourtange

Junius
is 't H Avontmael gehouden

September
Zijn tot 't H: Avontmael toegelaten

Jacob Jans
Anje Pheebes

met attestatie
Hinderk Bartelts
Geesje Wibrants [van] Nieuw Beerta
Hinderk Engelberts, Beerta

December
Zijn tot des Heeren Nachtmaal toegelaten
Engel Hermans
Jan Jans Huisvrou met attestatie van Winschoot

Anno 1697

Martius
Zijn op 't nieuwe angenomen
Jantien Jans
Trijntie Roelfs
Anje Willems
Anje Cornelis

Anno 1697

Junius is des Heeren Avontmael gehouden en zijn tot 't selve
toegelaten
Mons Ubeko Weemhof en Vrou Catarina van Oostbroek met
attestatie van de Scheemda

7br [september] zijn tot des Heeren tafel op 't nieuwe toegelaten

Mentke Freriks
Herman Alberts
Okke Hindriks
Lisabet Fokkes
Trijntie Hindriks
Martien Jans
Geert Hilbrants volgens attestatie van Finserwolt
Aaltien Hindriks volgens attestatie van Scheemda


p. 78

December
Zijn tot 't H: Avontmael op 't nieuwe toegelaten

Warrender Tholen
Klaas Klasens
Stoffer Harkes
Derk Geerts
Emme Pheebes
Greetie Jans met attestatie van Finserwolt

Anno 1698

Martius
Is 't H: Avontmaal gehouden en is toegelaten met attestatie van de Scheemda (sic.)

Junius
Zijn na een half jaar gedane onderwijs tot des Heeren Tafel angenomen

Reindt Jans
Geert Cornelis
Jan Jelis
Greete Lammerts
Hemme Menties
Wupke Willems
Haike Melles
Aaltien Heeres
Aisso Pieters en Grietie Auties met attestatie van Bunde
Anneke Jans met attestatie van Scheemder Hammerig

7br [september] is des Heeren Avontmaal alhijr uitgedeelt:

xbr [december]
Is 't heilig Avontmaal gehouden, ende met attestatie van Noortbroek
daer toe gelaten Beren Hindriks

Anno 1699

Martius
Zijn tot 't Avontmaal aengenomen Bounje Epkes, Eefke Hermans, ende
ook Willem Abels met attestatie van Kropswolde

Junius
Is des Heeren Avontmaal gehouden ende daer toe aengenomen

Teetie Heeres, Anje Derks, Bouwe Sierts

7br [september]
Is tot onse gemeinschap toegelaten Engel Jans met attestatie van de [Meeden]

xbr [december]
Zijn tot des Heeren Avontmaal op 't nieuwe gekomen
Eppe Tonkes, Herman Jans, Jan Jans, Korneliske Berents, Trijntie ... [tekstverlies]

Anno 1700

Martius
Zijn op 't nieuwe geadmitteert
Eggel Amels, Lamme Luitiens, Hille Arents
Anje Garrelts met attestatie van Winschoot

Junius
Is des Heeren Avontmaal gehouden ende toegelaten Otte Schoenmaker met
attestatie van Woldendorp

7br [september] is des Heeren Avontmaal gehouden

xbr [december] is 't heilige Nagtmaal gehouden

Anno 1701

Martius is 't Avondtmaal uitgedeelt

Junius
Zijn tot des Heeren Tafel toegelaten

Hiske Jans, Geeske Jans
Tonnis Everts ende Aaltien met attestatie van
de Beerta


p. 79

September

Zijn tot des Heeren tafel geadmitteert

Greetie Jans Huisvrouw van Tiakke Memmes
Hiltie Upkes ende Hermke Roelfs met attestatie van de Scheemda

xbr [december]
Zijn tot onse Christelijke gemeinschap in 't gebruik van des Heeren
Tafel gekomen

Uco Eijssonius Elsjen Eebes
Stijne Berents Faas Laurents met attestatie van de Scheemda
Bettie Folkerts Jantien Derks met attestatie van 't Hamrig
Engel Jans
Trijntien Cornelis

Anno 1702

Martius
Is des Heeren Avondmaal gehouden, ende niemant op 't nieuwe
geadmitteert

Junius
Is des Heeren Avondmaal gehouden, en niet anstotelick
voorgekomen, maar geadmitteert Buttie Wildricks en sijn
Huisvrou met attestatie van Veendam

7br [september]
Is 't Avondmaal gehouden

xbr [december] Hebben wij wederom des Heeren nagtmaal gehouden en
zijn daar toe gekomen
Hindrick Jans

Anno 1703

Martius
Is 't H: Avontmaal gehouden

Junius
Zijn tot 't H: Avontmaal op nieuwe gekomen
Jan Julles, Steven Jans, Hisce Emmes, Trina Hindricks
Sijnkce Eedes, Anje Hindricks, Hermanke Jans, Gepke Geukes
Hemme Jacobs met attestatie van Oostwolt
Bouwe Cornelis met attestatie van Oostwolt

[Start vanaf pagina 79 ledenlijst, opgemaakt bij begin dienst Schortinghuis 1734]

De namen der geene so als tegenwoordig lid
maten sijn van de gereformeerde Gemeente
sijn (na het berigt van de weduwe Sparringa
an mij overgelevert) dese navolgende.

[eerst twee, daarna drie kolommen volgordelijk van boven naar beneden naast elkaar. Hier onder elkaar, volgorde ongewijzigd]

Hajo Harms
Jan Tonnis en Berentie
Eppo Jans
Hindrik Hermans
Ubbo Hebela en Elsken Poppes
Bouwe Cornelis
Siben Peters
Anke Hilkes
Tjakkien Menses
Albert Jans en Engel Jacobs
Jantien Freriks
Anke Hendriks
Antie Wilkes
Geertruit Albers
Frouwe Rapsena
Ida Meuwes
Gretie Jans [en] Maria Jans
Jantien Konings
Elske Stevens
Herman Jans
Antie Kotis
Lamme en Fenjie Bartels
Anna Maria Stuirs
Heke Abels
Jan Harmens
Geeske Roelofs
Jacobjen Heekes
Anke, Wed: van Geert Menses
Hindriktjen Hekes
Tjark Jans
Geertien Stevens
Jannes Rupsina
Anje Willems
Evert Willems
Jantien Bartels
Harm Jans
Corneliske Cornelis
Beren Geerts
Sijben Tonnis
Hindrik Hermans
A.M. Sijbenga
Allegunda Sparringa
Herman Dieken
Maijke Alefs
Jan Ritses en Geeske Peters
Beeke Clasen
Harbert Alberts en Lijsabet Jans
Steven Jans en Jantien Alberts
Leenje Febes
Jan Tonkens
Gretie Alders
Willem Cramer en Tetie Menties
Geert Fokkes en Lollina Jelles
Gerlof Jans en Aaltie Pieters
Wija Eppes
Ludolf Hinricus
Jan Gosens
Geeske Peters
Imke Eijsses
Gosen Jans
Peter Reijnders
Hindrik Dreeuwes en Hebbeltien
Geert Clasens en Trijntie Heerties
Jan Peters en Imke Roelofs
Claas Klasens en Hemke
Geertien Eppes
Hijke Hindriks [en] Jantien Hermans
Bijwe Cornelis
Anje Menkes
Edzard Folkerts
Hemmo Thomas
Anna de Nies
Amelink Christoffers
Jan Jans Smits vrouwe
Remen Vrouw van Jan Geerts
Willem Warnes en Aaltien Geerts
Eefke Peters
Aaltien Lauwers
Peter Peters
Die hier niet wonende met atteste sijn gekomen, sijn
Maria Albers van Beerta
Hindrik Roelofs Niewolda
Hans Kraan van Scheemda
Gretie Jans van Westerlee
Bregtie Oldenhove van Amsterdam
Barber Geerts van Beerta
Jan Simonds en Teetie wonende in Niewolda
Met attestatie van
Weender sijn gekomen
Pastor W: Schorting-
huis en Aletta Busch
met attestatie van
Groningen Tonnis van Dalen
en sijn huisvrouw den
5 Febr: 1738


Anno 1734 den 1. Augusti
Is dit protocol van Consistori
als handelingen door mij
Pastor Wilhelmus Schortinghuis
Begonnen.
Art:1 1734 Den 5 Septemb. alhier na voorgaande
vier malige afhandinge en visitatie des Heeren
Hoog weerdig Avondmaal gehouden en
is doenmaals na voorgaande ondersoek
en gedaane Geloofsbelijdenis tot een nieuw
lidmaat der gemeijnte angenomen
De WeleDel: Juffer Anna Catharina Hora.
Anno 1734 Den 3 December sijnde kerken
raads leeden namelijk Dom: W: Schortinghuis
De ouderling Tjark Jans en de Diakenen
Gerlof Jans en Hindrik Harmens in onse
kerk vergadert en is voorgevallen als volgt
1 Sessie
Art:1. Is dese sessie met den gebeede
begonnen
Art: 2. Sijn de kerkenraadshandelingen voor
geleesen van de voorgaande sessie
3. Sijn de præsente kerkenraads leden gecensu-
reert en is tegen niemant enige
beschuldinge ingebragt.
4. Sijn de leden der gemeijnte gecesu-
reert en is ook tegen niemant enige
beschuldinge ingebragt.
5. Is na voorgaande publicatie op een
ingebragte en goedgekeurde attestatie
van Oostwolt tot een nieuw lidmaat
deser gemeijnte angenomen De E Poppe
Tjakkes huisvrouw van Berend Geerts
6. Is deze sessie met een danksegging geeyndigt

81

Anno 1734 Den 5 Decemb: is des
Heylig Avondmaal bedient.

Ao 1735 Den 3 Meert sijn na voorgaande
ondersoek en gedaane geloofsbelijdenis tot
nieuwe litmaten deeser gemeijnte an
genommen Juffer Henrica Busch en
Bonne Berends.
Ao 1735 den 4 Meert is er geen consis
tory gehouden omdat alle kerkenraads
leden niet present waren. Egter is
Gerlof Jans gecommitteert om Gosen
Kuiper te vermanen wegens enige
verongelijking gepleegt omtrent Peter
Reijnders.
Den 6 Meert 1735 is alhier des Heeren
H: avondmaals bedient.
A0 1735 d´2 Juni sijn op attestatie van de
Beerta tot nieuwe leden deser gemijnte
angenomen Geert Menkes en imke Haijkes
Egtelieden in Midwolda.
Ao 1735 5 Juni ia alhier des Heeren H:
avondmaal bedient.
Ao 1735 den 2 Decemb. is geen consistory gehoud
den om dat er niemant van de leden present was.
Egter is Gerlof Jans gecommitteert op goetkeuringe
van de leeden des anderen daags om Gosen Jans
wegens verongelijkingen van Peter Reijnders en
openbare gegevene ergernis, waar over hij van
den H: Drost gearresteert is het H: avondmaal
te ontzeggen voor eerst tot hij beteringe
betoont.
Ao 1735 Den 4 Decemb. is het H: avondmaal
alhier bedient.
En tot een nieuw lit deser gemeijnte met
Attestatie van Groningen tot ons over
gekomen. De Vrouwer moeder van
Christoffer Ameling, Annegien Ennes
Weduwe van Thomas Clandt

82

1736 den 8 April sijn met
parige stemmen van de gemeijnte
tot ouderlingen verkoren J:Rupsina
schoolmr en Jan Ritzes kerkvoogt
welke na een driemalige afkondiginge
in haar bedieninge sijn bevestigt den
13 maij 1736.
Ao 1736 Den 31 maij sijn de consistory
leden vergadert namelijk Pastor W: Schorting
huis. De ouderlingen J.Rupsina en Jn Rit
zes De diaken Jan Tonkens
1 Sessie
Artic: 1. Is deser sessie met de gebeede geopent
2. Is het voorgevallene van de voorgaande
sessie voorgelesen.
3. Sijn de praesente consistorij leeden ge
censureert en is tegens niemant enige
beschuldinge ingebragt
4. Is de absente diaken Hindrik Har
mens gecensureert en tegen hem ook
geene beschuldinge ingebragt.
5. Sijn de leeden van de gemeijnte gecensu
reert en is ook tegen niemant enige be
schuldinge ingebragt
6. Is met attestatie van Groningen
tot ons overgekomen en tot een nieuw
lit deser gemeijnte angenomen
De E: Harm Mindels.
7. Is goedgevonden dat ijdere ouderling
met een diaken neffens de gemeene
opsigt over de geheele gemeijnte sijn
besondere opsigt sal nemen over de
helfte van de gemeijnte. Sal der hal
ven de opsigt van ouderling J: Rupsi
na en Diaken Hindrik Harms voeren
over het gedeelte der gemeijnte dat
wij westent noemen. En dat opsigt
van ouderling Jan Ritzes en Diaken
Jan Tonkens over het gedeelte der
gemeijnte dat wij oostent noemen
8. Is dese sessie met een danksegging geijndigt
[w.g.]
W:Schortinghuis, Pastor
Jan Ritzes ouderling
Jan Tonkens Dijaken

83

Anno 1736 den 30 Augusti sijn de
sistorij leden vergadert namelijk W. Schor
tinghuis Pastor De ouderlingen J A: Rupsi
na Jan Ritzes, en de Diakenen Hindrik
Harms en Jan Tonkens
Art:1 is deese Sessij met den gebede geopent
2 is het voorgevallene van de vorige sessij
voorgeleesen:
3 Is Censura morum over de Consistorij leden
gehouden en tegen niemant enige beschul
dingen ingebragt
4 Is censura over leden der gem: houden en tegen niemant
beschulding ingebragt
5 Is goed gevonden dat men Berentie
Lucas huisvrouw van Jan Tonnis door
Pastor Schortinghuis soude ondersoe
ken om gewaar te worden of sij
waarlijk om vorige misslagen gecen
sureert is van t H: Nagtmaal, en
Is ja gelijk wij berigt sijn. door welk
een weg sij wederom toelating tot
de bond segelen hebben ontfangen
6 Sijn tot nieuwe leden deser gemeijnte
angenomen op attestatie van de
boven Pekel A. De E. Harm Albers
En na voorgaande ondersoek en belij
denis des geloofs Tetie Hindriks van
Groningen tegenwoordig tot Midwolda
7 Is goetgevonden, dat men een
kerkelike attetstatie sullen geven an
jemant die na een gemeijnte met de
woninge verhuyrt, die persoon eerst
kerkelik proclameere en dan een
attestatie passeere.
8 Is deese Sessij met een dankseg
ginge Geijndigt
W:Schortinghuis Pastor
J.A. Rupsina oud-
Jan Ritzes ouderling
Hindrick Harms diacken
Jan Tonkens dijaken

84

Anno 1736 den 31 Augusti is de proef
predicatie gehouden.
Den 2 Sept: is des Heeren H: avond
maal na 4 malige vorige publicatie en
visitatie gehouden.
Berentie Lucas huisvrouw van Jan Tonnis
verstaan sijnde over haar censura van t
H:Nagtmaal. betuigt dat sij voor een
maal alleen gecensureert was. en van Dom:
J. Sparringa wederom vrijheijd heeft bekomen
en bij sijn leven reeds weeder heeft ge
communieert en als van de Censura
is ontheft.
Ao 1736 Den 29 November sijn de Constorij
leeden vergadert namelijk Pastor W.Schor
tinghuis De Diakenen Hindrik
Harms en Jan Tonkens en is voorgevallen
als volgt.
Art:1. Is dese Sessij met den gebede geopent
2. Is het voorgevallene van de vorige sessij
voorgeleesen
3. Is censura morum over de presente con
sistorij leeden gehouden en tegen niemant
enige beschuldinge ingebragt.
4. Is censura morum gehouden over de
twee absente consistorij leeden de ouder
lingen J.A: Rupsina en Jan Ritzes en
geen beschuldingen tegen haar ingebragt.
5. Sijn de leeden der gemeijte onder
censura gebragt en is ook tegen nie
mant derselve enige beschuldinge in
gebragt.
6. Also Berentie Lucas huisvrouw van Jan
Tonnis voor Pastor Schortinghuis betuigt
heeft dat sij van de censura ontheft is
en ons verdere bewijsen ontbreken is
goetgevonden dat men daar in sal
berusten tot nadere openinge van
saken
7. Is deese sessij gelik sij met den
85

gebeede begonnen was ook met
een danksegginge geeijndigt
W:Schortinghuis Pastor
Hindrick Harms diacken
J Tonkes diajcken

1736 den 30 November Is de Proefpredicatie
gehouden
Den 2 Decemb: is t H:Avondm: bedient
Den 4 Decemb 1736 is de Ouderling
en Schoolmeester J:A:Rupsina overleden
En den 10 begraven
1737 Den 1 meert is de Proefpred
catie gehouden
Anno 1737 Den 1 meert sijn de Consis
torij leeden vergadert namelijk Pastor
W:Schortinghuis. De ouderling Jan Ritzes
De Diaken Jan Tonkens en is voor
gevallen ls volgt.
Artic:1. Is deese Sessij met den gebeen
geopent.
2. Is het voorgevallene van de vorige
Sessij voorgelesen en daar op niets
bijsonders angemerkt.
3. Is censura morum over de presente
consistorij leeden gehouden en tegen niemant
enige beschuldinge ingebragt.
4. Is censura gehouden over de ab
sente Diacon Hindrik Harms en
tegen hem ok niets ingebragt
5. Is censura moum over de leeden
der gemeijnte gehouden en tegen
niemant enige beschuldinge in
gebragt,
6. Sijn tot nieuwe leeden onser ge
meijnte op attestatie ange
nomen Corneliske Tammes
huisvrouw van Jan Hindriks

86

Van de Nieuwe Beerta, en
Hendrik Jantzen Hense van Velthui
sen
7. Is deese sessij gelijk sij met
den gebeede Geopent is also met
een danksegginge geijndigt
W:Schortinghuis Pastor
Jan Ritzes ouderling
J Tonkens Dijaken

Anno 1737 Is na vorige publicatie en
visitatie hetH.Nagtmaal gehouden

Den 31 maij is na voorgaande ondersoek
en geloofsbelijdenis tot een nieuw lit
deeser gemeijnte angenomen de
E. Geertruid Hindricks huisvrouw van
Tonnis Hindriks in Midwolda.
Den 2 Juni is na voorgaande publi
catie visitatie en proefpredicatie
des Heeren H:Nagtmaal gehouden.

En sijn voor het heijlige avondmaal
de consistorie leeden niet verga
dert om dat alle de leeden niet
præsent waren, en er niet bij-
sonders was te verhandelen.

Ao 1737 den 4 Augusti is na voorgaande
ondersoek en bevindelike geloofsbelij-
denis tot een nieuw litmaat van
dese gemeijnte angenomen de
E. Anje Geerts huisvrouw van
Geert Jans van Midwolda

87

1737 den 6 Septemb: is de proefpredicatie
alhijr gehouden
En sijn op die selve dag de consistorij leeden
vergadert te weeten Pastor W:Schortinghuis
De ouderling Jan Ritzes en Diaken JanTonkens
En is voorgevallen als volgt.
Art:1 Is deese Sessij met den gebeede geopent
2. Is het voorgevallene van de vorige sessij
voorgelesen.
3. Is censura gehouden over de præsente
consistorij leeden en tegen niemant iets ingebragt
4. Is censura gehouden over de Absente Dia
ken Hindrik Harms en ook geen beschul
dinge tegen hem ingebragt
5. Is censura morum gehouden over de
leeden der gemeijnte en tegen niemant
eenige beschuldinge ingebragt. Uit
genomen tegen de vrouwe van Jan Gosens
die sig eenige rijsen an de sonde van
dronkenschap heeft schuldig gemaakt.
waar toe gecommitteert is de ouder
ling Jan Ritzes om hem hier over
te vermanen en te reede te stellen
6. Is deese Sessij met een danksegginge
geijndigt
W.Schortinghuis Pastor
Jan Ritzes ouderling
Jan Tonkens dijaken

88

1737 den 29 Novemb: is proefpredi
cate gehouden
Op den selven dag sijn de consistorij leeden
vergadert namelijk Pastor W: Schorting
huis de ouderling Jan Ritzes en Diaconen
Hindrik Harms en Jan Tonkens en
is voorgevallen als volgt
Art:1 Is dese sessij met den gebede geopent
2. Is het voorgevallene van de vorige
sessij voorgelesen
3. Is censura morum over de praesente
consistorij leeden gehouden en tegen
niemant iets ingebragt
4. Is censura gehouden over de leeden
der gemeijnte en tegen niemant
iets ingebragt
5. berigte ouderling Jan Ritzes van
sijn comittij. Dat hij Jan Gosens over
sijn sonde van dronkenschap hadde
te rede gestelt en afgemaant welk
sijn sonde hadde beleden en beter
schap belooft
6. Is dese sessij met een danksegging
besloten
W:Schortinghuis Pastor
Jan Ritzes
Hindrick Harms
Jan Tonkens

1737 den 1 Decemb: na voorgaande publicatie
en visitatie den H: Nagtmaal
gehouden

89

Anno 1738 den 28 Febr: Is na [voorgaan]
de visitatie Proefpredicatie gehouden
Op den selven dag sijn de consistorij leeden
vergadert nam: Pastor W:Schortinghuis. De
ouderling Jan Ritzes en Diaconen Hindrik
Harms en Jan Tonkens en is voorgevallen
als volgt
Art:1 Is de sessij met den gebede begonnen
2. Is de praesente consistorij leeden onder
censura morum geweest en tegen niemant
enige beschuldiging ingebragt. Uitgenomen
tegen Jan Gosens en Harke Jans die sig
an de sonde van dronkenschap hebben schul
dig gemaakt.
4. Is de ouderling Jan Ritzes gecommitteert
om Jan Gosens voor de tweede maal over
sijn dronkenschap te bestraffen in welke
hij anhouden voorgaat. en indien hij
voornemens was om ten H:Avondmaal
te gaan, gelijk wij uit sijn beantwoorden
der vraagstukken en de proefpredicatie
gedaan vermoede dat hem dan te entriu
neren hij ditmaal om gegevene ergernis
te moeten onthouden
5. Is ouderl: Jan Ritzes ook nog gecom
mitteert om Harke Jans over de sonde
van dronkenschap te bestraffen.
6. Is deese sessij met een Dankseg
ging besloten
W:Schortinghuis. Pastor
Jan Rizes
Hindrick Harms
Jan Tonkens

90

1738 Den 2 Meert is des Heeren H:Nagt
maal gehouden.
6 meert is met gemeene toestemminge tot
een Nieuwe Diacon verkoren onse
schoolmeester Tonnis van Dalen en
in sijn Dienst bevestigt den 6 meert 1738
Den 30 Maij is Proefpredicatie dog geen
Consistorij gehouden en om dat er niet bij
sonder was voor te stellen.
D.1 Juni is Des H:Hijlig nagtmaal bedient.
Ao 1738 Den 5 September is na voorgaande
visitatie proefpredicatie gehouden en
is op dien selven dag consistorij gehouden
sijnde de consistorij leeden Pastor
W:Schortinghuis. De ouderling Jan Rit
zes en de Diacon Tonnis van Dalen
en is voorgevallen als volgt.
Art:1. Is deese sessij met den gebeede geopent
2. Sijn de praesente consistorij leeden onder
censua morum geweest en tegen niemant
iets ingebragt
3. Is de absente Diacon Jan Tonkens
onder censura gebragt
4. Is censura morum over de leeden
der gemeijnte gehouden en tegen niemant
iets ingebragt. uitgenomen Jan Gosens
die van ouderl: Jan Ritzes over sijn
sonde van Dronkenschap is voor de
tweede maal bestraft en enigsinds beter
schap belooft: gelijk ook Harke
Jans bestaft is die ook beterschap heeft
belooft
5. Is dese sessij met een danksegging
geeijndit
W:Schortinghuis Pastor
Jan Ritzes
Tonnis van Dalen

91

Anno 1738 den 12 +bris is Proefpredicatie
gehouden dog geen consistorij om dat dese
leeden niet praesent waaren en er niet bijsonders was voor te stellen.
Den 27 Febr: 1739 is proefpredicatie
gehouden.
Den 1 meert is des Heeren H:Nagtmaal
alhijr gehouden.
Den 5 Juni 1739 is de proefpredica
tie voor t H:avondmaal gehouden
En sijn op die dag de consistorij leden
vergadert namelik de E.Pastor W:
Schortinghuis. Ouderling Jan Ritzes
en De Diacon Tonnis van Dalen
en is voorgevallen als volgt.
Art:1. Is dese sessij met den
gebede geopent
2. Sijn de Praesente Consistorij leden
onder censura morum gebragt en
tegen niemant iets ingebragt.
3- Is censura morum gehouden
over de absente Diacon Jan Tonkes
en geen beschuldinge ingebragt.
4. Is censura morum gehouden
over de leeden der gemeijnte en
is tegen niemant enige wesentlike
beschuldinge ingebragt
5. Is dese sessij gelijk se met
den gebede is begonnen met
een danksegginge geijndigt
W:Schortinghuis Pastor
Jan Ritzes
Tonnis van Dalen

92

Anno 1739 den 7 Juni is des Heeren H:Nagt
maal na voorgaande visitatie alhijr gehouden
Anno 1739 den 6 September is des
Heeren H:Avondmaal alhier bedient
En doe maals geen consistorie gehoud
den omdat de leden niet praesent waren.
Anno 1739 den 4 December is de
proefpredicatie voor het H:Nagtmaal
gehouden en sijn op dien dag de
consistorie leeden vergadert namelik
Pastor W:Schortinghuis De ouderling
Jan Ritzes De Diaconen Jan Tonkens
en Tonnis van Dalen en is voorge
vallen als volgt.
1. Is dese sessie met den gebede geopent
2. sijn de consistorie leden gecensureert
en tegen niemant enige beschulding angebragt
3. Sijn de leeden der Gemeijnte ge
censureert en tegen niemant eenige
bwschuldiginge ingebragt
4. Is dese sessij met een dankseggin
ge geeijndigt.
W:Schortinghuis Pastor
Jan Ritzes
Jan Tonkes
Tonnis van Dalen

93

1740 Anno 1740 den 4 meert is
voorgaande visitatie Proefpredicatie
gehouden.
Den 6 meert is des Heeren H:Avond
maal bedient.
Den 3 Juni is na voorgaande visi
tatie proefpredicatie gehouden. En
sijn de consistorie leden vergadert
namelik Pastor W:Schortinghuis
De ouderling Jan Ritzes De Diacon
T. van Dalen en Evert Willems en
is voorgevallen als volgt.
Art:1 Is drese vergaderinge met den gebede
geopent.
2. Sijn de consistorie leden onder censura
morum gebragt maar is tegens nie
mant iets ter beschuldiginge ingebragt.
3. Sijn de leden der gemeijnte onder
censura morum geweest en tegen nie
mant eenige beschuldiginge ingebragt.
4. Is tot een nieuw lit deser gemeijn
te angenomen na voorgaande on
dersoek belijdenis en publicatie Geeske
Hindriks Huisvrouw van Geert Geerts
van Midwolda.
5. Is dese sessie met een dankseg
ginge geeijndit.
W:Schortinghuis
Jan Ritzes
Tonnis van Dalen
Evert Willems

94

1740 Den … [sic] Juli is tot een
nieuwe ouderling in deser gemeijnte
bevestigt De E. Jan Tonkens.
En 2 Sept: is proefpredicatie voor
het H:Nagtmaal na voorafgega
ne visitatie gehouden.
Den 4 December is na voor
afgegane visitatie en Proef
predicatie Des Heeren H:Nagt
maal alhier gehouden.
En sijn tot Nieuwe leden deser
Gemeijnte angenomen op voor
gaande geloofsbelijdenisse de
Wel Edele Juffer Anna
Maria Hora en op eene
Attestatie van Winsum dese
Geertruida Keun huisvrouw
van Ajolt Weemhof.
Den 6 December is van
hier met Attestatie na
Emden vertrokken Juffrouw
Henrika Bak huisvrouw
van den Heer Henricus
Haykens.
Den 1 meert 1741 sijn na voor
gaande belijdenis des geloofs so
des monds als des herten tot
Nieuwe Leden deser gemeijnte
angenommen De E. Tonnis
Hindriks en Corneliske Geerts
Den 1 Juni 1741 is na voorgaande
geloofsbelijdenis tot een nieuw lit
angenommen De E. Fokke Jans van
Midwolda.
En met attestatie van ´t Hogeland
en Quadijk sijn tot ons overgekomen
Elleghie Jans huisvrouw van Huibert Huijting
en Hindrik Wilken Cramer.

94 II

Anno 1741 Den 2 Juni na voorgaande Visitatie
Proefpredicatie gehouden. En sijn [de]
consistorij leden vergadert namelik [pastor]
W:Schortinghuis De Ouderlingen Jan [Ritzes]
en Jan Tonkens De Diaconen Tonnis
van Dalen en Evert Willems. En [is]
voorgevallen als volgt.
Art:1. Is dese sessij met den gebede
geopent.
2. Sijn de consistorie leden onder cen
sura morum gebragt maar is tegen
niemant iets ingebragt.
3. Sijn de leden der Gemeijnte onder Cen
sura morum gebragt en tegen niemant iets
ingebragt als tegen Sijben Tonnis huisvrouw
van Tiddo Pieters. Die de Predikant W:
Schortinghuis op eene onvriendelik wijse
was ontmoet. Want als die haar te
reede stelde over een langdurig versuim
van de genade middelen onder sijn dienst, en van
het gaan een en ander maal na de
mennonieten vergaderinge Heeft sij ver
klaard te gaan daar t haar beliefde
sonder daar iemant over te vragen
En op eene seer harde wijse tegen
hem uitgevaren, Dat hij haar sogt te
onderdrukken en de voet op de nek
te setten en diergelike harde uitdruk
kingen meer.
Als de leeraar dese bittere ont
moetinge die hem den 24 maij 1741
in de visitatie van Sijben Tonnis ont
moet was an de leeden van de consisto
rie hadde voorgedragen. Is het een
parig al vijf van aale de leden geweest
dat men om de allersagste weg tot
haar verbetering in te slaan. De
ouderling Jan Tonkes soude commit
teeren om sijben Tonnis op eene
minsame wijse voor te houden

95-I

1. Of sij niet ongelijk hadde in so een
geruime tijd De middelen der genade alhier
te versuimen Eer na de vergadering der
mennonieten een en ander maal te gaan. En 2. of sij niet
als was het op de sagste wijse wilden belijden
Dat sij de Predikant in de visitatie op
een al te onbescheijdene wijse hadden be
handelt. En sulks wilde verbeteren.
Art:4. Is dese sessie met een danksegging
gesloten.
W:Schortinghuis Pastor
Jan Ritzes
Jan Tonkens
Tonnis van Dalen
Evert Willems

Anno 1741 Den 1 September is na voorgaande
visitatie de proefpredicatie gehouden. En sijn
De kerkeraadsleden vergadert namelijk Pastor
W:Schortinghuis. De ouderlingen

Den 31 Augusti na voorgaande belijdenis
tot een nieuw lit angenommen
De Heer Onno Joest Alberda
Den 1 September sijn de consistorie
leden vergadert namelik Pastor
W:Schortinghuis De ouderlinge Jan Ritzes
Jan Tonkens en Diaconen Tonnis van Dalen
en Evert Willems en is voorgrvallen als
volgt.
Art:1 Is dese sessie met den gebede geopent
2. Is censura morum over de consistorie
leden gehouden en tegen niemant iets ingebragt
3. Sijn de leden der gemeijnte gecensureert
en tegen niemant enige beschuldinge
ingebragt uitgenomen tegen Sijben
Tonnis huisvrouw van Tidde Pieters
aan welke de ouderling Jan Tonkens
sijn opgedrage commissie heeft
uitgevoert. En heeft gerapporteert dat
hij

95 II

Dat hij haar met medelijden hadde er[kend] [rechterkant een hoek weggevallen]
haar seer langwijlig versuim van de [...]
ze genade middelen alhier. en het gaan [na de]
mennonieten vermaninge als mede het [on]
behoorlijk behandelen van de leeraar in [de]
visitatie den 24 maij 1741. En dat [zij]
hem hadde geantwoord als sij een ander[...]
vrijheijd daar in wilde houden. Dat sij
den Predikant niet hadde beledigt. En dat als
Sijne vermaning omtrent Sijben Tonnis
vrugteloos geweest was.
Terwijl na Ds Schoringduis betuigde dat hij
alle beledigingen sijn persoon betreffende haar
van herten hadde vergeven.
So heeft de Eerw. consistorij dit overwegende
Goet gevonden dat men om na de lesse
van van Christus / Mat : 18 indien sij u niet en
hoort neemt een of twee met u - en
dus de sagtste weg in te slaan over een
komstig het woord Gods. Soude commit
tee ten gelijk sij daar desen committeert
De twee ouderlingen Jan Ritzes en
Jan Tonkens om Sijben Tonnis mede
lijdig en ernstig te rede te stellen so ver
het gaan na de mennonieten verma
ninge het bijna een jarig en nog an
houdend versuim van de openbare Gods
dienst alhier. met opwekking tot
schultbelijdenis boetvaardiheijd en verbe
tering met betuiginge dat de leeraar
om sijn sugt tot haar verbeteringe te
tonen het ongelijk als personeel hem
angedaan haar van herten wilde
vergeven.
4. Is dese sessie met een danksegging
geeijndigt.
W.Schoringhuis
Jan Ritzes ouderling
Tan Tonkens ouderling
Tonnis van Dalen als Diacon
Evert EWillems als diacon

96

Ao 1741 Den 1 December is de
Proe¨predicatie gehouden En sijn dee
se nieuwe leden deser gemeijnte afge
kondigt en angenomen de E.hove
nier Willem Laath met attestatie
van Appingedam. En de E. Berend
Berends met attestatie van de
Beerta
Ook is dese dag geen consistorie ge
houden om dat er niet bijsonders
was voorgevallen. En de twee ouder
lingen (hunne voorgemelde commissie
wegens siekte van J.Tonkens nog
niet hadden kunnen uitvoeren.
die door ten eersten verrigt sal
worden.
Den 3 December is des H.H.avond
maal alhier gehouden.
Den 2 meert is na voorgaande visitatie
Proefpredicatie gehouden en sijn de
consistorij leden vergadert namelijk
Pastor W:Schortinghuis. De ouderlingen
Jan Ritzes en Jan Tonkns en Dia
conen Tonnis van Dalen en Evert
Willems en is voorgevallen als volgt
Art:1 Is dese sessij met den Gebede begonnen
2. Is over de consistorij leden Cen
sura morum gehouden en tegen nie
mant enige beschuldiginge ingebragt
3. Is over de leden der gemeijnte
Censura morum gehouden en
tegen niemant iets ingebragt en
also Sijben Tonnis huisvrouw Tiddo
Pieters an Pastor Schortinghuis en
ouderling Jan Tonkens in de visita
tie voldoeninge heeft gegeven is
dat geschil in der minne bijgelegt.
En haar op haar belofte van beter
schap in t waarnemen der Genade
middelen de hand van vrindschap
toegereijkt.

97

Art 4. Is dese sessij met een dank
segging geeijndigt.
W:Schortinghuis Pastor
Jan Ritzes ouderling
Jan Tonkens ouderling
Tonnis van Dalen diacon
Evert Willems

1742 den 17 october is na voorgaande regt
sinnige verkondiginge en gemoedlike belijdenis
des geloofs tot een nieuw lit van dese ge
meijnte angenmomen de E.Berend Harms
van Zellingen
Den 29 November is na voorgaande regtsinnige
verstandige en gemoedelike belijdenisse des
geloofs tot een nieuw lit dese gemeijnte
angenommen de E. Jan Jans van Gassel

Ao 1743 Den 4 meert is na
voorgaande visitatie proefpredicatie
gehouden. En sijn de consistorie
leden vergadert namelik Pastor
W Schortinghuis. De ouderlingen Jan
Ritzes Jan Tonkens en de diaconen
Evert Willems en Gerlof Jans en
is voorgevallen als volgt.

98

Art.1. Is dese sessie met den ge
bede geopent.
Art.2. Is Visie gehouden over de
afgekondigde kerkelike attestatien
van Hayke Ritzes wed. van Jannes
Pieters van Nieuwolda. En Simon
Hardwich Muller van Cropswolde
En wel bevonden. En dat ge-
noemde personen tot de gemeijnte
als nieuwe leden toegelaten.
3. Is censure over de leden der
consistorie gehouden en tegen niemant
enige beschuldinge ingebragt.
4. Is censura over de leden der
Gemeijnte gehouden en tegen niemant
iets ingebragt.
5. Is dese sessie met een dankseg-
singe geeijndigt.
W.Schortinghuis
Jan Ritzes ouderling
Jan Tonkens ouderling
Evert Willems
Gerlof Jans
Den 3 meert 1743 is des Heeren H:
Avondmaal alhier gehouden.
Den 31 maij 1743 is proefpredicatie dog
geen constorij gehouden om dat sommige
leden der consistorij absent waren
Den 2 Juni 1743 is t H:avondmaal gehouden
Den 30 Augusti is Proefpredicatie gehouden
en tot een nieuw lit deser gemeijnte met
attestatie angenomen Johanna Swart
wet huisvrouw van Simon Hartwich Muller
Den 1 septembe: 1743 is t H:avondmaal gehouden

99

Ao 1744 Den 28 Febr:
prefpredicatie gehouden En sijn de
consistorij leden vergadert. name+lik
Pastor W:Schortinghuis. Ouderlingen
J.Ritzes en J.Tonkens Diaconen
Evert Willems en Gerlof Jans en
voorgevallen als volgt.
Art:1 Is dese sessij met den gebede
geopent.
2. Is censura over kerkenraad leden
gehouden en tegen niemant iets ingebragt.
3. Censura over de gemeijnte ge
houden en tegen niemant iets ingebragt.
Als aleen dat Pastor W Schorting
huis berigte dat hij in het huis
van Engel. wed. van Lucas
Harms in het Holt in de visitatie
Sprekende van de noodsakelik heijd
van den Bijbel te lesen van
haar knegt tot antwoordd ontfing
De Bijbel let de menschen
na het verderf en Eeuwige ver
doemenis over welke lasterlike
tale de consistorij gevoelig
sijnde, te rade is geworden
Den Heer Drost te versoeken
om na sijn goedvinden sulks te
beteugelen. Daar toe ge
committeert de E. Jan Ritzes ouderling
is dese sessie met een dank
segging geeijndigt
W Schortinghuis
Jan Ritzes ouderling
Jan Tonkens ouderling
Evert Willems diacon
Gerlof Jans diakon

100

1744 Den 4 Juni is na voorgaande
belijdenisse des geloofs tot een nieuw
lit deser gemeijnte angenomen de E.
Jacob Hemmes.
1744 Den 4 Septembeer is wegens swakhijd
van de leeraar geene proefpredicatie
als mede geene consistorij gehouden.
Dog is den 6 September het H:Nagt
maal aan dese gemeijnte bedient
1744 Den 4 December is proefpredicatie
gehouden en tot twee nieuwe leden
deser gemeijnte abgenomen De E. Anne
ke Haijkes huisvrouw van Hindrik Jacobs
[in de marge: Anneke Haykes is met attestatie
na de Beerta 17 Aug:1774]
met attestatie van Finsterwolt en de E.
Jacob Lucas met attestatie van Schildwolda
1745 Den 3 meert is des H avondmaal
bedient
1745 Den 5 Jan: is t H:Avondmaal bedient
1745 Den 4 September is Proefpredica
tie gehouden En sijn na voorgaan
de ondersoek en belijdenisse des ge
loofs tot nieuwe leden deser gemeijn
te angenommen De Studiosus Ger
hardus Schortinghuis En Catharina
Schortinghuis.
1745 Den 3 December is na gehoudene
visitatie proefpredicatie
gehouden En sijn tot Nieuwe leden deser
gemeijnte angenommen Hilke Temmen
met attestatie van Groningen
[in de marge: Hilke Temmen met attestatie
na Suijdbroek op den 3 maart 1752] En
Hiundrik Clasens na belijdenisse des geloofs.
[in de marge: Hindrik Clasens [...]Nov
1754 met attestatie na Bonda]
Den 5 December 1745 is des H:avond
maal alhier gehouden.
1746 Den 4 Martus is Na voorgaande
visitatie Proefpredicatie gehouden
Dog geen constorium gehouden om
dat er niets bijsonders was voor te stellen.
Den 6 meert is des Heeren H:Avondmaal
gehouden

101

Ao 1746 D. 20 Februari
Sijn met eenparige stemmen
van de doe praesente consitorij en
Gemeijnte leeden tot ouderlingen ver
koren De E.Evert Willems En
de schoolmeester Tonnis van Dalen
De welke na een drie malige on-
verhinderde proclamatie in haare
Bedieningen sijn bevestigt op rustdag
namiddag den 13 Meert 1746.

Ao 1747 Den 3 Meert is tot een nieuw litmaat van
deser gemeijnte na voorgaande belijdenisse des
geloofs angenomen de E.Claas Hartoghs
En de E.Berenke Berends weduwe
van Derk Roelofs.
Den 5 meert is des Heeren H. Nagtmaal bedient
D.2 Juni is na voorgaande visitatie in costert
van der gemeijnte Proefpredicatie gehouden.
Den 1 Sept. is na na [sic] voorgaande belijdenis des ge
loofs tot nieuwe leden deser gemeijnte
angenomen De E.Swaantie Rupsina
huisvrouw van Ludolf Henricus en
Hindriktjen Logeman.
En met attestatie van Farmsum
is tot ons overgekomen De
Antie Geerts.
Den 3 December is des Heeren H:Avondmaal gehouden.
1747 Den 1 December is na voorgaande visitatie
proefpredicatie gehouden. En tot een nieuw lit
deser gemeijnte na voorgaande Geloofsbelijdenis
angenomen De E.Elijsabeth Jans huis
vrouw van Frerik Geerts. en met attestatie
Gretie Christoffers huisvrouw van berend Berends
Den 3 Decemb: is des Heeren H:avondmaal gehouden
1748 Den 1 meert is na voorgaande visitatie van
t midden an Sijlvest Fecko Ayks huis. proef
predicatie gehouden. En tot een nieuw
lit op attestatie van Scheemder hamrik
angenomen Hebbeltie Derks wed: van
Aries Riewens
Den 3 meert is t H avondmaal gehouden

102

Anno 1748 Den 30 Augusti is Proefpre
dicatie gehouden, En tot een nieuw litmaat
deser gemeijnte, na voorgaande Geloofsbelijdenisse
angenomen. Georgius Schortinghuis Wilh: fil
SS-Theol: Studiosus
Den 1 Septemb: is des Heeren H:Avondmaal gehouden
Den 2 Decemb: is s Heeren H:Avondmaal gehouden
Ao 1749 Den 28 Febr: is na voorgaande
visitatie Proefpredicatie gehouden En tot
Een nieuw lit op attestatie van Finsterwolt
angenomen en afgekondigt als ouderling
Hindrik Hindriks op dese dag sijn de E.
consistorij leden vergadert Namelik De
E.Pastor W:Schortinghuis De E.ouderling
Jan Ritzes Jan Tonkes. De E.Evert Wil
lems en Tonnis van dalen neffens de Dia
con Ludolf Hindericus. En is voorgevallen
als volgt
Art:1. Is dese sessie met den gebede
geopent.
Art:2. Sijn de kerkenraads handelingen
van de vorige sessie voorgelesen.
Art:3. Is censura morum over de leden
der consistorie gehouden en tegen nie
mant iets ingebragt.
Art:4. Is over de leden deser gemeijnte
censura morum gehouden en tegen nie-
mant iets ingebragt.
Art:5. Is dese sessie met een dankseg
ginge geeijndigt- En dese handelingen
onderlings onderteijkent
W.Schortinghuis Pastor
Jan Ritzes
Jan Tonkens
Everts Willems
Tonnis van dalen
Ludolf Hindrijcks

103

Den 5 Juni 1750 proefpredica
tie gehouden en tot een nieuw lit
op attestatie van de Beerta angenomen
De E. Claas Tyaberings.

+Na het salig afsterven van de Eerw:Gel: en Godsal: Heer en Broeder
W:Schortinghuis in sijn Eerw:leven veel Geagt Leeraar hier ter plaatse
is de Proefpredicatie gehouden dog niets in consistorius van de leden
der Eerw: kerkenraad ingebragt. Midwolda Den 18 Decemb: 1750
J.Silman. eccls: in de Eexta


104

Anno 1751 Den 31 October (den dag
mijner insegening) is dese aantekening
van kerkelijke verhandelingen door
mij pastor Willem Jan van Eersen
begonnen.

Anno 1751 Den 5 December is alhier na voorgaande
viermalige afkondiging en visitatie der
gemeente en gedaane proefpredikatie
op den 3 Dec: des Heeren Heijlig en Hoog
waardig Avondmaal gehouden, en is
toenmaals met attestatie uijt Groningen
tot lidmaat der gemeijnte aangenomen
de I:I:M:G: Jacobus Francken.
1752 De 2 Maart is de kerkenraadsvergadering
met een gebed ingesegend.
Daar in wierd opening gegeven van de
visitatie der gemeijnte voor een gedeelte
zoodat er niets aanmerkelijks is voorgevallen.
Voorts wierd na gehoudene proefpredicatie
berigt gedaan, dat tot ledemaaten waren
aangenomen Harmen Jans en Gerhardus
Jacobus Molema.
Voort wierd censura morum over de leden
van de gemijnte gehouden en niemand der
broeders wist iets in te brengen.
Nog censura morum over de leden van de con
sistorie gehouden en niemand der broeders
wist iets op den anderen te seggen.
Daar op is de vergadering met danksegging
geeijndigt
W.J.van Eerten
Tonnis van Dalen
Evert Willems
Hindrick Jacobs

105

1752 Den 1 Juni is p[roefpredicatie gedaan,
daar op den 4 is bediening van hoogwaar
dig H:A: gevolgd.
ook is als lidmaat uijt de gemeente van
Midwolde en Leek tot ons overgekomen
Bernhardus Gersonius.
kerkenraad is dese dag niet gehouden
daar was ook niets te belijden
1752 In de maand September is de proef
predikatie gedaan door Do. Appelius
pastor in Zuijdbroek veroorsaakt door
siekte van den pastor Loci, en dus ook
geen consistorie gehouden

Art: 1.
1752 den 30 Nov: is proefpredikatie de
kerkenraads vergadering door een gebed
ingesegend
Art: 2.
Daar in konden geen berigt van de
huysbesoeking gedaan worden dewijl
die wegens swakheijd van den pastor
loci niet heeft kunnen geschieden
Art:3.
Wierd voorgesteld of ook ienmand der
broederen iets nopens de leden der
gemeijnt te berigten hadden, het welk
van alle broederen beantwoord wierd,
dat se niets wisten in te brengen.
Art: 4.
Wierd gevraagd of iemand van de leden
der consistorie ook iets van den anderen
te seggen hadde, het welk alles broederlijk
bevonden wierd.
Art: 5.
Daar op is de vergadering met dank
segging geeijndigd.
W J v Eerten, Eccls Midw
Jan Ritzes Tonnis van Dalen
Evert Willems Hindrick Jacobs

106

1753 Den 31 Meij is proefpredikatie gedaan en
niets voorgevallen sijnde als dat Jan Harms
en Swaantje Eltjes tot Ledemaaten deser
gemeijnte aangenomen sijn soo is daar op
op den 3 juni des Heeren Heijlig nagtmaal
gehouden.
1753 Den 9 Sept: is na gedaane proefpredikatie
des H: Nagtmaal gehouden, dog geen
consistorie geopend also er niets te berigten
was.
[Art:] 1. 1753 is op den 29 Nov: proefpredikatie gedaan
en daar op op den 2 Dec: het H:N: gehouden.
1754 Den 28 Feb: is de kerkenraadsvergadering
door een gebed geopend na gehoudene proef
predikatie.
2. En wierd daar in berigt gedaan nopens
de huijsbesoeking dog niets van belang
gerapporteerd, als alleen een seker geval
nopens een seker lidmaat die sig in iets
hadde te buijten gegaan dog door vermaning
en overtuijging van het sondig doen tot betere
gedagten gebragt soo dat de leden van
de consistorie konden goedvinden Broeder
Evert Willems en Gerhardus Molema te
committeren der afwijkende lidmaat
te vermaanen sig van dese reijs van de tafel
des Heeren te onthouden.
3. Voorts wierd censura morum gehouden
en is alles broederlijk bevonden.
4. Daar op is de vergadering met dankseg
ging geeijndigd:
W J v Eerten p: Midwolda
Evert Willems diacon
Gerhardus Molema

107

1765 Den 30 meij is proefpredikatie gehouden
dog geen consistorie gehouden alsoo we
gens gedaane huijsbesoeking niets te be
rigten was, als alleen is aan de gemeijnte
bekend gemaakt dat op belijdenis des geloofs
aangenomen sijn Luijtje Luijtjes, Anna
Eltjes egtelieden; nog Albertje Harms
en Fenneke de Wit.

1754 den 6 Sept: is proefpredikatie gedaan
dog geen consistorie gehouden dewijl
de broederen sulks onnodig keurden en alsoo
niets wegens gedaane huijsbesoeking te
berigten was, ook is aan de gemeijnte
bekend gemaakt dat Claas Geerts onse
schoolmeester van Middelbert met atte
statie tot ons is overgekomen.

[Art:]1. 1754 Den 27 November is de kerkenraads vergadering
na gehoudene proefpredikatie door den Gebed
geopend.
2. Deed de pastor berigt van sijne huijsbesoe
king verklaarende dat hem niets opmerkelijks
ontmoet was en daar omtrent niets als het
onder berigtede, als alleen dat Jantje Wil
lems wed. van Tonnis van Daalen gewesen
de schoolmeester alhier met attestatie na
Groningen en de E.Hindrik Claassen na
Bonda vertrokken sijn, en tot lidmaat met
attestatie aangenomen Peter Jacobs, Geesjen
Lammerts huijsvrouw van Harms Jans van Scheemda.
Niets meer door de Broederen berigt sijn
de is dese vergadering met danksehhing geeijndigd
W J v Eerten pastor
Jan Ritzes ouderling
Evert Willems Diacon
Gerhardus Molema Diacon

108

1755 Den 27 Febr proefpredikatie gedaan sijnde wierd
door de pastor berigt van sijnen huijsvisitatie gedaan,
dog niets daar in voorgevallen sijnde wierd consistorie
te houden onnodig gekeurd.
W.J.v Eerten
1755 Den 23 meij proefpredikatie gedaan en daar op den
25 meij de bediening van des Heeren H:A:
1755 den 5 sept preofpredikatie gedaan sijnde is met
attestatie uijt Groningen tot ons gekomen
Peter Swartwolt en daarop den 7 sept be-
diening geweest.
[Art:]1.
1755 den 11 Dec: is de kerkenraad door een gebed
geopend na gedaane proefpredikatie
2. Wierd daar in berigt gegeven van de
gedaande huijsbesoeking en dat daar
in niets opmerkelijks den predikant
is voorgekomen.
3. Met atestatie van Winschoten is
tot ons overgekomen Elisabeth Lubbers
huijsvrouw van onse schoolmeester en
ouderling Claas Geurtsz als mede
Elisabeth Woldringck huijsvrouw van
den p. l. van Westerlee.
4. Verders wierd aan de E Broederen voorge
steld of sij ook niets nopens den toestand
der gemeente te berigten hadde, dog niets
daar omtrent wetende is dese vergadering
na een betuijging van broederlijke samen
woning met danksegging geeijndigd.
W:J:v:Eersten p:l:
Jan Ritzes ouderling
K. Geerds ouderling
Gerardus Molema dijacon
Luitjen Luitjens diacon

109

1756 Den 11 maart berigte de predikant na gedane
proefpredikatie (waar op dienst dito bedie
ninge van t Hoogw: H: A: volgen moet) dat
niets als het oude in de huijsbesoeking ont[...]
is als mede dat Reinder Harms met attesta
tie van de Scheemda tot ons is overgekomen

1756 den 3 Juni proefpredikatie gedaan na gedaane
huijsvisitatie, waar niets ongewoons ont-
moet is, is daar op pinksterdag den 6 Juni
de bediening gevolgd.

1756 den 3 Sept: is de nagedaane huijsbesoeking de
voorbereijding gedaan en daar op den 5 Sept
de bediening van t Hoogwaardig H:A: ge
volgd.

[Art:] 1.
1756 den 2 Dec: wierd kerkenraads vergadering
door een gebed ingesegend.
2. Daar op wierd berigt gegeven van de pastor
dat de huijs visitatie gedaan was, en hem
daar in niets ongewoons onmoet.
3. wierd berigt dat tot Ledemaaten wa-
ren aangenoomen en aan de gemeijnte
voorgesteld Simon Claasen, Geert
Geerts, en Aafje Helmers.
Voorts is dese vergadering met Dankseg
ging geeijndigd/
W:J:v:Eerten
Evert Willems ouderling
K: Geerdsz Ouderling
Gerardus Molema Diacon
Luitjen Luitjens diacon

110

1757 Den 3 Maart proefpredikatie gedaan en
aan de gemeente bekend gemaakt, dat tot ledemaa
ten op voorgaand bevindelijke belijdenis des aller
heijligste waarheden waaren aangenomen Aagtje
Hindriks en Johanna Harms, voorts is geen
kerkenraads vergadering gehouden, dewijl de
meeste leden door toeval absent waaren,
en ook niets nopens de gedaane huijs besoeking
te berigten was. En op den 6 Maart de bediening
van het H: Avondmaal geweest, en des namid-
dags de E.Claas Geerts Stijl tot diaken bevestigd.

[Art:] 1.
1757 Den 3 Juni wierd de kerkenraads vergadering
met een gebed geopend na gedaane proefpredikatie
2. en volgens attestatie van Pieter Coenraads tot lidmaat
uijt Lutjegast.
daar is voorgesteld, dat er eenig geld tot
onderstand der diakonie nodig was deels
om obligatie groot 400 gld van Derk
Enjes ten laste van de Diakonie af te lossen,
deels om tot onderstand der armen te
gebruiken, soo is het dat de kerkenraad
authoriseerd de E. Broeder Luitjen Luijt-
jes en de E. Broeder Claas Geerdsz Stijl
beijd. diakenen en van de E. Gerhardus
Molema in geldt op rente op te nemen 550 car:gld
gelijk sij reeds gedaan hebben, wordende
hun gedrag in desen door ons gebillijkt.

3. Voorts verklaarden de Broederen diakenen
dat de Diakoni staat seer gebrekkig was,
waarom nog vereijst wierd, dat er eenig geldt
wierd genegotieerd: soo is t dat de kerken
raad dit overwegende, en nodig oordeelde
waarom sij den Broederen diakenen autho-
riseeren gelijk sij doen door desen om nog
vier honderd gulden ten laste van de diakonie
te mogen negotieren, en op rente te nemen.
4. eijndelijk sijn wij broederlijk bijeen geweest
en met danksegging geeijndigd.
W:J:v:Eerten
Evert Willems ouderling
Luijtjen Luijtjes Diacon
K:G: Stijl, diakon
Gerardus Molema Diacon

111

1757 Den 1 sept: na gedaane proef predikatie
berigte de predikant dat sijne huijsvisit
tie gedaan hadde en niets buijten gewoons
ontmoet, als mede dat eene Meijndert Jans
uijt de Eexta met attestatie tot ons is
overgekomen, waar op sondaags daar aan den
bediening van 't Hoogw: H:A: gevolgd is.
WJvEerten.
[in marge] Meijndert Jans op den 19 maij 1761 met attestatie na Weender
[Art:] 1. 1757 Den 26 october is kerkenraads vergade
ring met den gebede geopend.
2. Wierd daar in voorgsteld, hoe de diaco-
nie op het gevoegelijkste van Aleijde
van Heerde in Gelderland, die hier als
sinneloos omswerft, soud kunnen ontsla-
gen worden.
3. Is omtrent dit stuk geresolveerd, dat
men een Request aan den Hoog E: Gest.
Heer H:J:Veldman, drost der beijd. Oldam-
ten. presenteeren souden, sijnd van inhoud, dat de diakonie mogt
geauthoriseerd worden, om dat lastig arm
persoon wederom na haare vrienden te
doen verbrengen, als mede, dat uijt naam
van wge. Heer den drost er die vrienden
mogte verwitttigd worden, dat sij sorg draa-
gen om haar daar te houden, dat soo in 't
anders geviel, dat dan door het Hoog
E: gerigte daar in soude voorsien wor-
den.
4. Dan is deze vergadering met gebed geeijn
digd.
W:J:v:Eerten
Jan Ritzes ouderling
Evert Willems ouderling
Luitjen Luijtjes diacon
K:G::Stijl Diakon

112

1757 Den 4 Dec: bediening van 't H:H: avondmaal
na gedaane proefpredikatie op Donderdag
avond den 1 Dec. gehouden, na dat alvoorens
huijs besoeking gedaan was.
1758 Den 2 Maart voorbereijding is daar op den
5 dito bediening geweest na dat bevoorens
huijs besoeking gedaan was.
1758 Den 2 Junius is de voorbereijding gedaan na
vereijste huijs besoeking en is daar op desen
4 het H:H:A: uijtgedeeld.
1758 den 8 Sept. is de voorbereijding gedaan en
daar in bekend gemaakt dat Hindrika Jacobus
Molema belijdenis der waarheijd gedaan had-
de, en daar op tot lidmaat aangenoomen was
waar op den 10 dito de bediening van 't H:H:
A: volgde
[In de marge] H:J:Molema met attestatie na de
Nieuwe Beerta op den 25 Aug: 1759
[Art:] 1. 1758 Den 30 Nov: de kerkenraads vergadering
door een gebed opgesegend sijnde, na
gedaane proefpredikatie.
2. Door de predikant berigt van sijnen
gedaane huijs visitatie, waar in hem
niets nieuws ontmoet was.
3. Voorts wierd gepropeneerd hoe met
met eene verarmde jongeling bijna kreu-
pel die in sijn eijgen ouders huijs geen
behoorlijk voedsel krijgen kan tot sijn
herstel na het oordeel van de Docter dien-
stig, leven moest. daar op wierd gere-
solveerd dat men die jongeling bij pro-
visie bij een ander soud besteden en
vervolgens door den docter tot sijn herstel
behandelen worden laaten soo lang als de broede-
ren diaken dit nodig oordelen.
4. Niets meer voorgesteld sijnde is de
vergadering met danksegging geijndigd.
WJvEerten p:m:
Gerardus Molema Diacon
Luitjen Luijtjes Diacon
K:G:Stijl diacon

113

1759 Den 2 Maart na gedaane proefpredikatie
berigte de pastor, dat de huijs visitatie verrigt
was, en maakte bekend dat dese volgende per
soonen belijdenis des waarheijd afgelegt had
den als Ameling Hindriks, Sijben Egberts,
Harmke Hindriks, Claaske Alberts, Anna
Clasina van Eerten, Jenneke Ariaans
waar op den 4 dito de bediening van het H:
Avondmaal gevolgd is.

1759 Den 1 Junius na gedaane proefpredikatie
wierd bekend gemaakt de verrigte huijsvisitatie
dog niets bijsonders voorgevallen is daar op den
3 dito het H:H:A: bediend.

1759 Den 7 Sept. is de voorbereijding gedaan en daar
op na volbragte huijs visitatie op den 9 dito
het H:H:A: des Heeren gehouden.

1759 Den 30 Nov: is de voorbereijding gedaan en daar
op na gegevene berigt van gedaane huijs visi
tatie den 2 Dec: de bediening van 't H:H:
Avondmaal gevolgd.

1760 29 Feb: de voorbereijding en daar op berigt gegeven
van gedaane huijs besoeking is de bediening van
het H:A: op den 2 maart gevolgd.

1760 den 30 Maij de voorbereijding, en daar na opening gege
ven van gedaane huijs besoeking is daar op
den 1 Juni de bediening gevolgd,

1760 Den 5 September na de gedaane proefpre
dikatie is de kerkenraad met den gebede
geopend en daar in verslag gegeven
van de gedaane huijs besoeking, en voorts
is alles broederlijk en vriendelijk behan
deld met eene hartelijke ter bidding
en segenwensch de Heere voor ons allen
in den band des verbonds, en doe ons tot sijne
Eere, en Heerlijkheijd leven, waar op dese
vergadering met danksegging geijndigd us.
WJvEerten
Luitjen Luijtjes Diacon
K:G:Stijl ouderling en Diakon
Ameling Hindriks Diakon

114

1760 Den 5 Dec: is de voorbereijding gedaan, en
rapport gegeven van de gedaane huijsbesoeking
dog niets aanmerkelijks ontdekt, waar op
den 7 dito de bediening van het Hoogwaardig
H:A: des Heeren gevolgd is.

[Art:] 1 1761 Den 26 Febr proefpredikatie gedaan sijnde
werd de kerkenraads vergadering met den
gebed geopend.
2. De predikant deed berigt van sijne gedaane
huijsbesoeking, en verklaard dat hem niets
bijsonders bejegend was.
3. Is Johannes Neue van Haren met
attestatie tot ons overgekomen.
4. Broederen niets meer hebbend te
berigten is de vergadering met danksegging
geslooten.

WJvEerten P:M:
K:G:Stijl ouderling
Luitjen Luijtjes Diacon
Ameling Hindriks Diakon

1761 in Juni is na gedaane huijsbesoeking proefpredikatie de bediening
van 't Heijlig A: gehouden
1761 In Sept: is na gedaane huijsvisitatie, en voorbe
reijding de bediening van 't H:A: gehouden.
1761 In Dec: is na gedaane voorbereijding het H:A:
gehouden
1762 In Maart na gedaane proefpredikatie is het
HÄvondmaal op den 7 Maart bediend.
1762 In Juni na huijsvisitatie en voorbereijding is het
H:A:Avondmaal op den 6 Juni gevierd.
1762 In Septem: is na huijsbesoeking en voorbereijding
het H:H:Avondmaal op den 5 Sept. gehouden.
1762 In Dec: is na visitatie en voorbereijding op den 10 Dec:
het H:H:Avondmaal gehouden op den 12 Decemb:

115

1763 op den 3 maart na gedaane visitatie is proefpredikatie
gedaan en aan de gemeijnte bekend gemaakt dat
tot ledemaaten waaren aangenomen de E. Hans
Nannes en Etje Wildriks egtelieden daarop is
den 6 maart de bediening van 't H:H:Avondmaal
gevolgd.
1763 op den 7 April heeft Mr Amelink Hindris als af
gaand administreerende diaken sijne rekening
van ontvangst en uijtgave gedaan en berigt
dat sijn ontvangst was ........... 2787-11-1
en sijne uijtgave daartegen ..... 2500-15-4
dus in cassa ..........................   286-15-4
gelijk in 't diakonie boek is aangetekend, ook is
bij die gelegenheijd tot ouderling verkoosen
in plaats van den gestorvenen broeder Evert Willems
de E Ebel Reinds en tot diakon de E Hans
Nannes, gelijk mede na gewoonte in 't diakon
boek is aangetekend.
1763 op den 3 Juni is de voorbereijding gedaan en wegens
koortsen geene huijsbesoekingen geschiet, ook is
bekend gemaakt dat Hailtie Caspers uijt de
Wildervank met attestatie tot ons overgeko
men, waar op den bediening van 't H:A: volgen
moet.
1763 den 2 Septb voorbereijding en den [..] na gewoonte bediening
van het H:A: dog wegens siekte geene huijsbesoeking
1763 Den 7 Dec: de kerkenraads vergadering door
een gebed ingesegend sijnde proponeerde
De E Broeder Peter Jacobs administreerende
diaken, dat de hij en de E Hans Nannes als
diaken beijden qualit. geciteerd waaren om
op maandag den 12 Dec 1763 te verschijnen voor
Luijtenant en Hooftmannen om daar ante hoo
ren eene verklaring over seker Apostil van
de H.H. Burg en Raad gegeven in sake
van Eefke Matthias ten voordeele van Mid
wolda waar in die van de Eexta niet heb
ben willen berusten maar sig beroepen hebben
op de hoge justitie kamer, de vraag is van die
Broederen wat daar in gedaan.
De kerkenraad dese saake overwegende
besloot, dat een of van voornoemde broederen
compareren moesten, en sig voorsien van
een bekwaam doctor, die dese saak ter dia
konie van Midwolda na staatsresolutie in
dato den Dec: 1705 predigden;

116

De wijl er niets meer in dese vergadering
geproponeerd wierde, soo is dese vergadering
met danksegging geeijndigd.
W:J:v:Eerten P:Midwolda
K:G:Stijl Ouderling
Ebel Reints Ouderling
Ameling Hindriks Dijakon
Pieter Jacobs Dijakon
Hans Nannes Dijakon

1764 In Maart is na voorgaande proefpredikatie
de bediening van het H:A: gehouden.
1764 In Juni is na voorgaande proefpredikatie
het H:A: gehouden.
1764 Op den 7 Sept: voorbereijding en op den 9 Sep. den
bediening van het H:A: gevolgd na dat alvo
rens eene gedeelte van de gemeijnte was gevisi
teerd, en tot ons met attestatie van de Leek
E: Smook wedw. Gertsonius, en van Kropswolde Jan Everts
en vertrokken na de Scheemda Ludolf Hin
ricus, en Trijntje Meijnes de vroedvrouw.
[in de marge] Jan Everts met att: na
Wagenborgen op den 5 Sept: 1768
1764 Op den 29 Nov. is de voorbereijding gedaan en op den
2 Dec: daar aan volgende de bediening van
het H:H:Avondmaal gevolgd en dewijl aan
gedaane voorbereijding geene bijsonderheden
te behandelen wierden, is geene kerkenraad
gehouden.
1765 In Maart is na voorafgaande proefpredikatie
de bediening van 's Heeren H: A: gehouden.
1765 In Juni is wederom na voorafgaande voorbereijding
de bediening van 's Heeren H:A: gehouden.
1765 In September is na voorg. proefpred. de
bediening van 's Heeren H:A: gehouden.
1765 in December is wederom na voorafgaande
voorbereijding de bediening van 's Heeren H:A:
gehouden.
Tot ons sijn overgekomen Hendrikjen Hendriks van de
Eexta, Herman Jobst Webbeler van Noordbroek, en
sijne huijsvrouw Marrigjen Berents heeft belijdenis gedaan,
nog Jan Jans Grijs en Foske Engelkes egtelieden met
attestatie van Wedde.
[in de marge: Hendrikje Hendriks op den 5 Septb. 1758 met
att: na Wagenborgen]

117

[Art:]1. 1766 op den 27 Febr de vergadering van den kerkenraad
door een gebed geopend sijnde na gedaane proef
predikatie wierd daar in bekend gemaakt
dat Joost Eppes met attestatie van Finsterwolde
tot ons overgekomen is
2. wierd daar ijn voorgesteld, dat in val Claas Poppes
en sijne huijsvrouw met sijne kinderen van oud in
Winschoot wederom tot ons verdreven mogte worden
wij als dan ons bij het geregte vervoegen sullen
om daar over decisie te versoeken, alsoo het ons
toeschijnd dat iemand, die een huijs, of huijsjen
in een ander plaats gehad heeft, van dieselven
niet kan of mag verdreven worden.
3. Voorts was niemand der broederen die iets omtrent
de gemeente te berigten hadde en soo is dese vergade
ring met daksegging geeijndigd.
W:J:v:Eerten. P:M.
Ebel Reints ouderling
Pieter Jacobs Dijaken
Hans Nannes Diac:
Gerardus Molema Diac.
1766 in de maan Junius is na voorafgaande
proefpredikatie de bediening van het H:A: gevolgd
[Art:]1. 1766 Den 5 September de kerkenraad na gedaane
proefpredikatie door een gebed in
gesegend wierd daar in voorgesteld, of iemand
der broederen ook iets aangaande de toestand
der gemeijnte te berigten hadde.
2. Voorts wierd geproduceerd, dat niemand
der broederen iets hadde in te brengen, als een
volgende beklag ook of God meer in Zoon
deed gebooren worden, dat de Heere geve.
3. en soo is dese vergadering met danksegging
gesloten
W:J:v:Eerten. P:M.
Jan Ritzes ouderling
Ebel Reints ouderling
K:G:Stijl ouderling
Pieter Jacobs Dijakon
Gerardus Molema Diacon.

118

1766 op den 4 Dec: na gedaane huijsbesoeking de voorbe
reijding gedaan, en daar op op den 7 dito de bediening
van het H: A gevolgd sijnde op die tijd met Atte
statie tot ons overgekomen Johan Hildebrand
Determans van Lengerich in het graafschap
Tecklenburg en Luppe Jans van Nieuw Scheemda
[in de marge] Johan Hildebrand Determans met Att:
na Noordbroek op den 2 maart 1768
1767 na gedaane voorbereijding is in het begin van
Maart de bediening van H:A: gehouden na alvo-
rens berigt ontvangen te hebben dat niemand der
broederen iets omtrent de gemeijnte op te merken
hadde.
1767 op den 5 Juni: voorbereijding gedaan sijnde
is daar op den 7 dito de bediening van het
H:A: gevolgd na dat alvoorens Jacob Jans van Staphorst en Jan Remmels
hoor belijdenis gedaan hadden en tot ledemaaten angenoomen
[in marge] Jacob Jans met attestatie na Groningen op den 24 februari 1768
Jan Remmels op den 5 juni 1770 met attestatie na Zuijdbroek
1767 op den 4 september voorbereijding gedaan sijnde
is daar op den 6 dito de bediening van het
H:A: gevolgd en tot lidmaat aangenomen
Renske Geerts.
1767 den 3 Dec. de voorbereijding gedaan en
daar op den 6 Decb. de bediening gevolgd
na dat berigt van gedaane huijsbesoeking
en niemand der broederen iets hadde te
berigten ook sijn met attestatie tot ons
overgekoomen Tantje Berents van Nieuw Beerta
Claasjen Cornelis van Gieten.
[in de marge] Claasjen Cornelis op den 2 sept 1768
wederom met att: na Gieten. Tantje Berents
wederom Nieuw Beerta op den 15 Juli 1773.
1768 Na gedaane voorbereijding in Maart en huijs
visitatie is bediening van H:A: gevolgd, soo ook
in het laatste van maij na gedaane voorbereijding
is op pinksterdag toen het H:A: gehouden.
1768 op den 2 Sept is na verrigte huijsbesoeking en proef
predikatie aan de broederen leden van den kerken
raad gevraagd of er iets was omtrent de gemeijnte
op te merken en niemand iets hadde te seggen is daar
op de 't H:A: op den 4 Sept. gehouden na dat
bevoorens bekend gemaakt was dat de E. Tonnis Ebels
en de E. Wijpke Claases egtelieden haare belijdenis
gedaan hadden, en tot leden der kerke aangenoo
men waaren.
1768 op den 2 Dec: is door B: Woldring de voorbereijding
gedaan, en op den 4 daar aan de bediening van
H:H: Avondmaal gevolgd.
1769 Den 3 maart voorbereijding en den 5 dito is de
bediening van t H: Avondmaal gevolgd.

119

[Art:]1. 1769 Den 9 maart de kerkenraad vergaderd sijnde
wierd die vergadering met een gebeede
geopend.
2. Voorts wierd daar in voorgesteld een be
kend gerugt namenslijk dat eene Willem
Tammes, en Jan Jans beijde gedoopt in de herformde kerk
na Lier soude gereijst sijn, en daar een
Helle Pool, bekend voor eenen waarsegster
of duijvels besweerster soude geraadpleegt
hebben omtrent eenige verborgenen din
gens te mogen weeten.
3. De kerkenraad dese saak overwegende,
en denkend, dat die van seer veele
nadeelige gevolgen kond sijn: deels
tot verleijdinge van veelen is en deels
tot inbreng van Jesus koningkrijk heeft
kunnen goedvinden, die saak te onder-
soeken en heeft tot dat eijnde fecom-
mitteerd, Ds. W J v Eerten pastor, en de E
Claas Geerts Stijl, ouderling, en de E. Hans Nan
nes oudste diaken, ten eijnde na bevin
ding van saak hier omtrent mogen handelen.
Hier op is de kerkenraad met den gebede
geijndigd.

W:J:v:Eerten. P:M.
K:G:Stijl ouderling
Ebel Reints ouderling
Gerardus Molema Diacon.

[Art:]1. 1769 den 27 maart de kerkenraad bij een geroepen sijnde
is die vergadering met den gebede geopend.
2. In die vergadering hebben rapport gedaan
van haare verrigting in commissie omtrent Willem
Tammes en Jan Jans welke commissie was
toevertrouwd aan de Ds. W.J. v. Eerten, en de
E Claas Geerts Stijl ouderl: en de diaken Hans Nannes
dog in plaats van die de E. Gerhardus Molema
3. dese hebben op den 12 Maart bij Willem
Tammes geweest, en hem gevraagt, of hij niet
na Lier was geweijst, en Poel Hilla, een
mensch, die eene waarseggende geijt, of eene
duijvel besweerster sijn soude sulks gevraagd
hebben, gelijk het gerugd door d: gansche
gemeijnte verspreijd was, dat sulks door hem
soude geschied sijn, waar op hij ant-

120

woorde van ja, dog dat hij haar niet gevraagd
hadde, als alleen haar voorstel en of sij wel
wist, waar toe hij hier was, waar op dat
wijf hem veele dingen gesegd hadde.
4. Men stelde hem voor of hij niet begrijpen
konde, dat dat eene swaare sonde was, eenen
sonde, die den duijvel voor raadsman aan
nam, die sijne schandelijkheijd bij het schep-
sel sogt, en ook God in sijn bestaan loochen
de
5. waar op hij antwoorde, dat hij niet sien
konde sij was een vrouw, die in dies als
een goed burgeres of ingesetene onverhinderd
woonde, en om dat wijlen docter Ludeman
te Amsterdam van wijd en sijd selfs door
wijsen en verstandigen gevraagd wierde, en
dat sonder belet van de vergadering, en even daar
om daar in geen gevaar sien konde.
6. voorts bragt men hem de afschuwelijkheijd
van die sonde verder onder het oog, en bad
dat hij dese sonde nader wilde beschouwen
en God bidden, dat Die hem dat ontdekken,
en uijt sijn woord bekend maaken wilde en
tot dat eijnde wierd hem overgegeeven eenige
schriftuur plaatsen dien hij in stelle
bedaardheijd kon overwegen, als Lev:19
vers 31, Lev: 20, vers 27, Deut: 18 vers 10, 11, 14.
1 Kron. 10 vers 13, 14, Jes: 8,19. met getuij-
ging, dat het ons niet te doen was om  hem
te bederven, maar te behouden en het om
standigen volk, dat mede veerdig was, soo
een stap te doen daar voor te bevrijden
en was het mogelijk den gemeijnte van
die siekte te geneesen door Gods genade
voegend daar bij, dat wij over agt dagen
souden weder komen om te verneemen hoe
hij sig in die tijd omtrent die vorige
daagen hadde, het geen hij eijndelijk toe
liet.
7. Op den 19 maart daar aan volgende sijn
tot Willem Tammes geweest de Ds. en
de ouderling Ebel Reints, en de diaken Gerhar
dus Molanus om te verneemen, hoe hij sig
in die weggevlugte week omtrent sijnen
boos bedrijf gedraagen hadde, en of hij
de aan hem overgegevene schriftuur laatsens
wel overdagt hadde, en dies van

121

Doemelijkheijd van die sonde hadde leeren
kennen waar op hij antwoorde, dat indien
hij gevraagd hadde, na verborgen dingen, dat het
dan sonde was, waar na hij gevraagd hadde
na dingen die hij wel wist, kon hij niet sien
dat het een misdaad was.
8. Waar op hem aangetoond wierd, dat er trap
pen in de sonde waren, en de een boser dan
de andere, en dat dese onder de aller afschu-
welijkste sonden moest gesteld worden, dog hij
bleef bij sijn begrip, en vraagde eijndelijk
wat men met hem wilden, paaps was
hij niet, en wilde daarom hij daarom voor geen
de sonde belijden, waar op hem geant
woord wierd, dat men dat niet eischte, maar
hij soude die gruwelen voor God belijden,
en daar over vergiffenis in Christus bloed
soeken, en ons bewijsen geven, dat hem
dese sonde leed was.
9. dog alle dese betuijgingen konden niets
baaten, maar braakte viele lasteringen
uijt, dewijl men hem ondertussen bad,
hij wilde dog met ernst die sonde overwegen
en tot dat eijnde soude men over agt
dagen weder komen, en verneemen sijn gedrag
hier omtrent, dog hij antwoorde, dat dat niet
geschieden moest, dat hij daar niet na
koomen souw men appliceerde, het konde
sijn met door God konde sijn hart ver
breeken, en hem in schuld doen nederknie
len, dat hij sijn Rigter om genaade smeekte
dog alles was vrugteloos.
10. Wat Jan Jans betreft, dese betuijgde
dat hij voor omtrent een jaar ook na
dat selfde wijf geweest was, en het scheen
dat hij daar in ook soo een groot gevaar niet
sien konde, dog door geduurig daar omtrent
met hem besig te sijn bleekt het, dat hij daar
ter verrast is geworden, en betuijgde het sonde
te sijn, die God veroordeelde, de leden baden
hem dat hij God wilde bidden, dat

122

hem de doemelijkheijd der sonde, wilde doen
sien, en hem vergiffenis in Christus bloed ge
ven, en voorts hem bewaaren, dat iets derge-
lijks nooijt weder gebeuren mogt, dat hem niet
mishaagde.
11. De kerkenraad alle dese dingen overwegende,
konde niet anders op de sagste besluijten, als
den Ds. te versoeken, dat die die sonden in
eene bijsondere leerreden op een afschuuwelijken
wijse aftemaalen, het God onteerend, en
sielverwoestende daar in te ontdekken
ten eijnde de verdwaalde sielen tot God mogten
wederkeeren, en de gemeijnte voor dergelijken
gruwelen te bewaaren.
12. aldus is dese vergadering met dankgebed
en danksegging geeijndigd.

W:J:v:Eerten P:M:
K:G:Stijl, ouderling
Ebel Reints ouderling
Hans Nannes Diacon
Gerardus Molema Diac
S:H:Muller Deacen

123

[Art:]1. 1769 Op den 9 Junius is de kerkenraad met een gebed ge
segens na gedaane voorbereijdings predikatie
2. Niemant der broederen hadde iets te berigten
als alleen dat de vrouw van Willem Tammes
die bij een besonding tot haar man over die
saak in de voorige dito bekend eenige stuurse
ontmoeting vertoonde, en in den eersten opslag scheen
met haar man eens te sijn, omtrent die saak
kon de kerkenraad goedvinden die Broeder Claas
Geerts Stijl en de Broeder Ebel Reints beijde
ouderlingen te committeeren, ten eijnde de gesteld
heijd des harten van haar omtrent die voorige
saak te toetsen, en daar na bevinding daaromtrent
te verkeeren, het sij haar aan te seggen om
dese reijs van de tafel des Heeren te blijven, of
haar toe te laten.
3. daar op is dese vergadering met danksegging
geeijndigt

W:J:v:Eerten
K:G:Stijl, ouderling
Ebel Reints ouderling
Gerardus Molema Diac
S:H:Muller Diaken
Ameling Hindriks Diaken

[Art:]1. 1769 Op den 25 Aug: ma gedaane voorbereijdings
predikatie de kerkenraad met den ge
gebede ingesegend sijnde, rapporteerde
de Do. dat hij een gedeelte van sijn
gemeijnte besogt hadde.
2. bij die huijsbesoeking was hem ontmoet
aan het huijs van Willem Tammes, en
Fenneke de Wit Egtelieden, sijnde die
vrouw lidmaat, eene gans bitteren
bejegening dien hij niet verwagt hadde,
sijnde sijn toeleg alleen verdwaalde
en verre van God afgewekenen sielen
tot Christus te brengen, maar in plaats
van dat wierden en man en vrouw
beijder vervuld van gans bittere woorden
tegens den Do. uijt te spreeken.
3. Dewijl na de vrouw in de voorige be-
diening van t H:A tegens vriendelijk van
behandeling aan, sonder erkentenis van
de boosheijd door haar, maar bedreven

124

in de voorige acta van den 27 maart 1769 bekend
in die trap als het betaamden, haar wens
wel tot ergernis van de gemeijnte aan de tafel
op dese reijs te naderen.
4. Dewijl sij nu dese morgen onder de proef
predikatie geweest is wanneer de Do. de
vraagstukken voorlas, en sij daar onder mede
opstond, dat sij in de voorige bediening niet
gedaan hadde en evenwel gegaan was,
uw vermoedelijk tegen de gegeven raad, daar sij die mede beantwoorde
wederom voornemens is sij door te laaten
vinden. dat sonder aanstoot niet geschieden
kan, dewijl sij gien gesijt van sonden heeft.
omtrent het voorige, in tegendeel smertelijk
den Do. bejegent heeft, soo is het
5. Dat de kerkenraad kan goedvinden, ge
melte Fenneke de Wit te laaten aanseggen
dat sij sig van de tafel des Heeren onthoude,
ter tijd sij eene behoorlijke voldoening
over haar gedrag aan de kerkenraad geve.
Om dese kerkenraads resolutie aan haar
bekend te maaken op eene vriendelijke wijse
is de E Broeder ouderling Claas Geerts Stijl
gecommitteerd.
6. Daar op is de kerkenraad, dewijl er niets
meer door de broederen voor te stellen was
met den gebede en danksegging geeijndigd.

W:J:v:Eerten
K:G:Stijl, ouderling
Ebel Reints ouderling
Hans Nannes ouderling
Gerardus Molema Diac
S:H:Muller Deaken
Ameling Hindriks Diaken

Op den 7 Dec: 1769 is de voorbereijding gedaan
en met attestatie tot ons overgekomen
Johan Hermans Austmeijer en daar op
de bediening van het H:A: gevolgd.

125

1770 Op den 1 maart de voorbereijding gedaan, en tot
ledemaaten aangenomen de Hendrik Frans Smit en
Hendrik Jans en de E Jefke Okkes Joling waar
op op den 4 Maart de bediening van het H:A:
na gewoonte volgen moet.
[In de marge] J:O: Joling met attestatie na Noordbroek op den 2 Dec: 1774

1770 op den 31 meij na gedaane visitatie is de voorbereijding gedaan, en daar op
de bediening van het H:A: op den 3 Junius gevolgd

1770 op den 14 Sept de voorbereijding en toen bekend gemaakt
dat tot ons als ledemaaten sijn overgekomen
van Farmsum Jan Jans Wal, van Haaren
Gerrit Dries, en van Lang Akkerschans Jacob
Jacobs waar op den 16 de bediening van t
H:A: gevolgd is

1770 op den 22 Nov: de voorbereijding gedaan, en sijn
tot ons overgekomen Jan Themmen met attesta-
tie van Groningen, en van Elcke Stheeman van de
Scheemda egtelieden waar op op den 25 Nov:
de bediening van het H:A: volgen moet.

1771 op den 28 Febr de voorbereiding en op den 3 maart
de bediening van 't H:H: Avondmaal des Heeren

1771 op den 17 meij de voorbereijding gedaan en tot Lede
maaten aangenomen Jantjen Okkes Joling, Hen-
drikjen Febus, Haijke Gerlofs, Swaantje
Gerlofs en Albertjen Gerlofs, waar op den
bediening van het H:A: op den 19 meij gevolgd
is.
1771 den 6 Sept. de voorbereijding en den 8 den bediening
van het H:A: gevolgd. met attestatie van
dese gemeijnte na Oostwolt vertrokken is
Renske Geerts.

1771 den 28 Nov: de voorbereijding gedaan waar op de bediening van
het H:A: gevolgd is op die tijd is met attestatie tot ons
overgekomen Egbert Huijsman, en Anna Sophia Hartke
van Groningen.

1772 den 6 maart voorbereijding en den 8 de bediening van het
H:A:.
1772 den 28 meij de voorbereijding, en den 31 de bediening van
het H:A: En tot lidmaat deser gemeente is
aangenoomen de E. Tonnis Harms, in met attesta
tie van Arlinghousen uijt het graafschap
Lippe Simon Bodeker.

1772 in Sept het H:A: bediend na voorgaande proefpredikatie

1772 op den 3 Dec: de voorbereijding predikatie gedaan na gedaane
huijsvisitatie daar van berigt gedaan aan de
kerkenraad is daar op de bediening van het
H:A: op den 6 Decb gevolgd niet sonder
segen

126

1773 op den 9 Febr is de kerkenraad met den gebede
geopend en daar in voorgesteld
wat het meest tot voordeel van die diakonie van
Midwolda sijn sou of men de landerijen dan
die in huur door Jan Gerlofs, en Derk Jacobs,
tegenwoordig gebruikt worden. Die landerijen
voortaan sullen verhuurd, dan of het beter, en voor
deliger waare, dat men in dese tijd daar diergelijken
landen seer gesogt worden, sou wijduurende
beklemming daar van op sekere voorwaarden
verkopen souden.
2. Dese saak overwogen sijnde, begreep de ker
kenraad, dat het beste voor de diakonie sijn soude,
dat de verkoop getendeerd wierde; waarom sij
besluijt na rijp overleg, dat het ten meeste voordeele
van haare diakonie sijn soude, dat van voornoemde
landerijen, thans in huure bij Jan Gerlofs,
en Derk Jacobs gebruijkt, eene eeuwig duurende
beklemming verkogt wierde, op sekere voorwaarden,
die op den verkoopdag sijnde den 12 Febr 1773
sullen voorgelesen worden, en in val na
genoegende verloop geschieden, sal daar van
door de diakonie, geauthoriseerd van den kerken
raad, behoorlijk transport gedaan worden.
3. En soo os dese vergadering met danksegging
geeijndigd.
W:J:vEerten: p:M:
Hans Nannens ouderl
Ameling Hendriks dijaken
Jan Themmens Diaken
Hindrik Jans Diaken

1773 den 25 Feb. de voorbereijding gedaan en bij die gelegen
heijd bekend gemaakt dat belijdenis gedaan hadden de
E. Heine Jans en Grietjen Jurjens egtelieden nog de
E. Harmen Remmelts, Tetjen Egbers, Hindrik
Peters waar op de bediening van het H:A: volgen moet.

127

1773 op den 6 Junius is de bediening van het H:A: geweest onder veel
segen, schoon de voorbereijdings proefpredikatie om gerwigti
ge redenen gestaakt wierde.

1773 op den 3 Sept de voorbereijding gedaan waar op den 5 Sept
de bediening van het H:A: gevolgd is.

1773 den 25 Nov: de voorbereiding gedaan, waar op den 28 de bediening
van het H:A: gevolgd is. voorts sijn met attestatie
na Westerlee vertrokken den E Harmen Remmelts en
Geestje Machiels.

1774 in maart na gedaane voorbereijding de bediening van
het H:A: gehouden

1774 in Juni op gedaane voorbereijding is de bediening van H:A: ge
volgd

1774 in Sept: op gedaane voorbereijding is de bediening van H:A: ge
volgd

1774 op den 8 Dec de voorbereijding en op den 11 dito de bediening
van het H:A: en is tot lidmaat aangenomen den
E Frerik Obbes en met attestatie na Noordbroek
de E Jeeske Okkes Joling.

1775 op den 16 Jan: heeft E Jans Themmen als diaken sijne
rekening wegens administratie der diakonie goede-
ren gedaan en is bevonden sijn ontvangst,  3889-  3-1
sijn uijtgaven: ........................................ 3960-  1-2
dus meerder uijtgaven'............................     70-18-1
gelijk het in het diakonie protocol is aangetekend
en bij die gelegentheijd sijn met eenparige stemmen ver
koren tot ouderlingen de E Tonnis Ebels in plaats van de E Ame
link Hindriks in plaats van den nu saliger ClaasG:Stijl
en tot diaken de E Frerik Obbes en plaats van Amelink Hindriks
die op den 5 Febr bevestigd sijn.

1775 na gedaane voorbereijding is op den 5 maart de H:b: van a: gevolgd
en tot leden aangenomen Elisabeth Dates, Elle Geerts
Imke Roelofs, Grietjen Mentkes.

1775 op den 9 Juni de voorbereijding gedaan waar op de be
diening van het H:A: gevolgd is.

1775 op den 28 Julius de voorbereijding gedaan, en op den 30 dito
daar aan volgende de bediening van H:A: gehouden

Den 15 Martij 1776 is hier na gehouden Proefpredicatie Consistorie gehouden
den vergadering door mij als preses, met den gebed geopend.
De kerkenraads leden waren alle present
Is censura morum over de leden van de kerkenraad, als over de Gemeente
niets insgelijks ingebragt
sijnde hierop de vergadering met danksegging gesloten

J:Sijlman
Hans Nannes ouderling
Tonnis Ebels ouderling
Ameling Hindriks ouderling

128

21 Juni 1776 is hier kerkenraads vergadering gehouden
welke door Ds van Bolhuis als naburig Leeraar met
den gebede geopend wierd. - waar op Derk Olthof
Schoolmr- en Fennigje Venema Echtelieden, met
attestatie van de Wildervank als leden der
gemeente wierden voorgesteld en aangenomen
- Verders had niemand der leden iets voor
te stellen, - waarom de vergadering met blijd
schap en danksegging aan God scheidde.

L van Bolhuis past. te Oostwold
Hans Nannes ouderling
Tonnis Ebels Ouderling
Ameling Hindriks ouderl.

Den 13 Sept 1776. Is na gedaane Proefpredicatie Consistorie gehouden
Welke vergaderinge met het gebed door mij praesis geopent.
De leden der [Consistorie] waren allen present.
In Censura Morum is ondersoek gedaan na burgelijke Leere of
lere, dog is niets tegen ijemant ingebragt.
Al waar de vergaderinge met Dankseggingen gesloten is.

J: Sijlman sijnde den Handelingen des kerken
raads niet onderteekent van de Consistorie
leden, voordien op de dag der gehouden
Consistorie dit Protocol besloten is.

Den 13 Decemb 1776 is hier ook kerkenraadsvergadering gehouden
welke door Ds. van Bolhuis als Praesis met een gebed
geopend wierd - waar in niemand der Leden
oets had intebrengen, des dezelve met dank
zegging aan den Heer scheidde.

L:van Bolhuis p:Oostw. als praes.
Tonnis Ebels
Hans Nannes

129

Den 14 Martij 1777 is hier Consstorie gehouden.
welke door mij J:Sijlman als Praesis met den gebed is
geopent.
De E Ouderlingen waren alhier present.
In Censura Morum is niets iegerlijks ingebragt.
En zonder iets bijzonders was voor te stellen is de vergaderinge
met danksegginge besloten.

J:Sijlman
Hans Nannes Meede ouderling
Tonnis Ebels meede ouderling
Ameling Hendiks ouderling


Den 13 Junij Is na gedane proefpredikatie Consistorie gehouden in
de gewoone form, zijnde met gebeden dankzeggingen geopend
en gesloten, waarin niets bijzonders voor kwam, dan de
attestatien van Lidmaatschap van Bernardina van
Hasselt, geb. Jacobsen, E.H. van Hasselt, geb. Sijpkens
Lubbert Filipus Kwint, alle drie van de Zeerijp en
van Margrieta Berends van Winschoot, en Anna Jans
van de Eexta, zijnde hierop den 15 Junij der H:H:Av.
in alle stilheid en vreede gehouden.

1777 in Sept. na gedane visitatie en proefpreek het H.hei
lig Av. geviert.

1777 in Dec na gedane visitatie en en proefpreek het H.Av. geviert
zijn geen kerkenraad gehouden omdat niets bezonders was voor te stellen

1778 in Maart des H.heilig Av. na visitatie der gemeente voor een deel, en
proefpreek gehouden

1778 in Junij insgelijks bij welke gelegeheid de attestatie van lidmaatschap
zijn ingelevert en goedgekeurt van Bernardus Haijkens en
Jesel Nannes Ehel. van de Nieuwe Scheemda tot ons overgekomen

1778 in Sept. en Dec. zijn op de gewoone tijd, en wijze de H.Av. in stilte gehouden

1779 in Maart, Junij, Julij Sept. en Dec. telkens na gedeeltelijke visitatie
en voorbereiding des H: hoogwaardig avondm. in vrede en stilte
gecelebreert. Zijnde bij elke voorbereiding van de leden on
nodig gekeurt consistorie te houden, omdat men niets bezonders
hadt voor te stellen.

130

1780 in Maart, Juni, Sept. en Dec. is telkens op de gewoone tijd en wijze des
H:H:Av. na gedeeltelijke visitatie der gemeente en voorberei
ding hier gehouden, terwijl men niets bezonders hadt
om kerkenraad te houden.
1781 in Maart is hier des H: Hoogw. Av. in alle stilte en vrede geviert, na
gehoudene voorbereiding, zijnde op belijdenis des geloofs, tot
lidmaat der gemeente aangenomen Hilje Berents, huisvrouw
van Hendrik Jurjens van Scheemder meer.
1781 in Juni, Sept, en Dec. alvorens des H.Av. gehouden nadat den
gemeente voor een deel door den Leraar bezogt en den
voorbereiding gehouden was. Zijnde met attestatie van Nieuw
Scheemda tot ons overgekomen Thomas Jakobus Harpers.
1782 in Maart hier des Heeren Hoogwaardig Av. na voorgaande
voorbereiding gehouden.
1782 in Juni wierden op belijdenis des geloofs tot het gebruik des H.
Av. toegelaten Gerard Wilkes Schreuder, Poppe Hille
nius, overleden d. 28 Juni 1784. Jan Simons Muller en
Aaldrik Hindriks, als mede Anna Kornelis, huisvrou
Hindrik A. Krul, Sara Okkes Joling, huisvr. van J.S.
Muller, Lemine Kuitert Huisvrouw van Pieter Jans,
Anna Simons Muller, huisvrou van Harm Edzes,
en Meiske huisvrou Haijko Geerts Kuper, terwijl daarop
na huisvisitatie en proefpreek des H.H.Av. in stilte gehou
den wierd.

1782 in Sept. en Dec. zijn insgelijks de visitaties der gemeente voor een deel
gedaan, de proefpredikaatie gehouden en het H.Av. geviert.

1783 in Maart, Juni, Sept en Dec. wierd hier telkens op zijn tijd het
H.Av. geviert, na voorgegane visitatie en proefpreek.

1784 in Maart en Juni het H.Av. gehouden, en tot litmaat der gemeen
te op belijdenis des geloofs aangenomen Peter Okkes
Joling en op attestatie van de Eexta Gerrit Dries, en van den
Beeta Antje Harms.
in Sept. en Dec. des H.H.Av. na gedane huisbezoeken en voorbereiding
gehouden.

1785 in Maart, Juni, Sept. en Dec. op gewoone tijd en wijze des H.H.Av. in
stilte en vrede gehouden.

1786 in Maart, Juni, Sept. en Dec. na gedeeltelijke huisbezoek en gedaane
voorbereidingen des H.Av. telkens gehouden in vrede en
stilte

131

1787 in Maart wierden op belijdenis des geloofs, na voorgaande
voorstelling in den kerkenraad en getrou onderzoek
in de waarheden tot leden der gemeente aangenomen
de E. Geert Derks en Fennigje Geerts Ehel. Roelof
Derks, Geert Stades, Anneke Etskes, Lumke Harms en
Harmke Emmes, waarop des H. Av. gedane voor
bereiding hier noch gehouden mocht worden.

In Juni en Sept. is na gedane huisbezoeking voor een deel,
en gehoudene voorbereiding des H.Av. in stilte
en vrede gecelebreert geworden.

in Dec. d.16 nadat Sondags te voren de voorbereiding
gehouden was, wierd des H.Av. hier plegtig geviert
zijnde tot ons met Attest. van de Nieuw Beerta
Galtje Jakobs en Geesje Pieters Ehel. en van de
Bellingwolder Schans Foske Eppes, J.D.
overgekomen. Deze laatste weer vertrokken met att. na winschoot.

1788 in Maart is na gehouden huisbezoek der Gemeente voor een deel
en gedaane voorbereiding op de gewoone tijd en wijze, des
HEEREN H. avondmaal in veel Stilte, gevierd zijnde
als lidmaat der Gemeente op attestatie van blijham
aangenomen de E. Geertje Harms, Huisvrouw van Eltje Jans.

in Juni is des Heeren Av. na voorafgaande voorbereiding en huisbezoek voor een deel gehouden
d. 28 Sept. nadat zondags te vooren de voorbereiding gedaan is, des H.Av.
in veel stilte en vrede gevierd, zijnde tot ons ter woning over
gekoomen en tot litmaat der Gemeente aangenomen de Eerw.
Heer Gerardus Bekkering, Rustend Predikant van de
Nieuwe Beerta.

d. 1 Dec. Is hier de proefpredikatie en d. 8 Dec. des H. heilig avond
maal in stilte en vrede gevierd, nadat de huisvisitatie voor
een deel geschied was, zijnde geen consistorie gehouden, omdat
niemand der Leden iets had voor te stellen.

1789 d.15 Maart wierd hier de voorbereiding voor het Nachtmaal
des Heeren gehouden, doch geen consistorie, omdat er ook nu
niets was voor te stellen, waarop d. 22 dito de Bediening
volgde, nadat de gemeente voor een deel bezocht was.

d. 14 Juni is hier de voorbereiding tot het Av. des Heeren en d. 21de bediening
zelve in alle vrede en stilte gevierd, na voorafgaande visitatie
zijnde ook nu de consistorie niet vergaderd geweest omdat
niemand der leden iets van belang had voor te stellen.

132

1789 in Sept, is des H. hoogwaardig Avondmaal na visitatie en proef
preek op zijn tijd gehouden.

1790 in Maart, Juni en Sept. zijn na voorgaande visitatie van de
gemeente voor een deel, de proefpreek gehouden en des Heeren
Avondmaal gevierd.

in Dec d. 20 is hier H.Av. in alle stilte en vreede gevierd na voor
gaande proefpreek zijnde de E. Okko Jans Kuper tot
Lidmaat op belijdenis des geloofs aangenomen, gelijk ook
Jakob Pieters, die zijne belijdenis openlijk heeft ge
daan tot verwondering van de geheele gemeente.

1791 d. 9 Maart is hier des Heeren Avondmaal gevierd in
alle Stilte en vreede, en voor zommigen niet zonder zegen,
nadat behoorlijk de voorbereiding preek gehouden was.

d. 2 April zijn op belijdenis des geloofs tot leden der
Gemeente aangenomen de E. Tja Tonnis, Ehevrou van den
E.Pieter Okkes Joling, Weia Cornelius, wed. Joost Eppes, en
Trijntje Egberts. deze laatste met att. vertrokken na Winschoot.

d.30 Mai is na gehoudene Proefpredikaatie de kerken
raad vergaderd geweest.
Art.1. Alle de kerkenraadsleden, behoorlijk geconvoceerd, waaren
tegenwoordig, behalven de E.Broeder ouderling Hans Nan
nes, die wegens ziekte absent was.
2. over de Leden van de gemeente is censura Morum
gehouden en niemand berispelijk gevonden.
3. Alle de tegenwoordige leden van de kerkenraad stonden
capitatim buiten en bij elk omvraag gedaan zijnde hadt nie
mand iets berispelijks of ergerlijks tegen iemand der
leden in te brengen.
4. voorts stelde de predikant voor, of het niet goed waare
een vaste dag en uur te stellen, waarop de kerkenraad
voor ieder avondmaal vergaderde, het welk in omvraag

133

vraag [sic] gebragt zijnde, is met algemene stemmen beslo
ten dat des maandag morgens ten 11 uure op het
koor der kerke de kerkenraad voor ieder Av.maal
zal worden gehouden.
Art.5. zo iemand der Leden na de klokslag van 11
uuren in de kerk komt, ten tijde als de kerkenraad
voor het Nachtmaal moet vergaderen, die zal
daardoor 6 stuivers ten behoeve van onze ge
meente armen verbeuren.
Art,6 voorts had niemand der Broederen iets bezonders
meer voor te stellen.
Art.7. gelijk deze vergadering met den gebede begonnen is
zo is ook dezelve met blijdschap en dankzegging
tot Gode gescheiden.

G.J.van Hasselt Predikant
Gerardus Molema ouderling
Bernardus Geonius ouderling
Gerhard H: Schroder Diakon
Galtje Jacobs Dijaken
Jakob Pieters Diakon

d. 6 Juni is hier des Heeren Hoogwaardig Av. gevierd.

134

1791 d. 29 Aug. is na gehoude voorbereidings Leerreden de Kerken
raad vergaderd geweest.
Art.1. de vergadering is met den gebede door den Preses geopend.
Art.2. alle de Leden waaren tegenwoordig, behalven Broeder Hans
Nannes, die wegens ziekte, en de Broederen Gerardus Mole
ma en Galtje Jacobs die wegens noodwendige affaires
absent waaren, hebbende beide laatsten de breuke
op de absentie gesteld ter summa 6 st. reeds betaald.
Art.3. over de Leden der gemeente, als mede over die van den
Kerkenraad is censura morum gehouden en niemand
voor het oog berispelijk gevonden.
Art.4. in de Huisbezoeking was niets bezonders voorgevallen.
Art.5. in omvraag gebragt zijnde of iemand ook iets buiten
gewoons of bezonders had voor te stellen, wierd die
omvraag met neen beantwoordt.
Art.6. De vergadering wierd hierop met dankzegging en
gebed besloten.

G.J.van Hasselt Predikant
Bernardus Geonius ouderling
Gerhard H: Schroder Diakon
Jakob Pieters Diakon

d. 5 Sept. wierd hier het H.Avondmaal met opgewektheid gehouden.

135

1791 d. 5 Dec. is de kerkenraad van deze Gemeente
voor des H.Av. nadat de proefpred. daags te
vooren gehouden was vergaderd geweest.
Art. 1. de vergadering is met den gebede tot Gode geopend
-2 alle de Leden waaren vergaderd, uitgezonderd
Broeder Hans Nannes, die noch door ziekte ver
hinderd word hier tegenwoordig te zijn.
-3. Censura morum gehouden zijnde, zo over de
Leden des Kerkenraads, als der Gemeente, is er
door Gods goedheid, niets ergerlijks of misdadids
ingebragt.
-4 Uit aanmerking van de zeer agterlijken Staat onzer
Diakonie middelen, en de toenemende armoe in deze gemeen
te, waardoor zij zelf genoodzaakt wierden vaste Effecten te
verkoopen, wierden de gezamenlijke Leden van dezen kerken
raad, in navolging van naburige gemeenten te raade
bij Burg. & Raad in gron. verlof tot het doen eener Jaar
lijkse Kollekte in ons Karspel, te verzoeken, waarop Burg.
& Raad in hun Appointement op onzen requeste in zo ver
gehoor gegeven hebben, dat ze voor éénmaal het doen van
zulk een Kollekte toelieten, waarop de Leden van den kerken
raad den tijd daartoe hebben vastgesteld, en zich in 3 partijen of
kluften verdeeld hebben om elk naar gelang hunner be
trekking dezen last op zich te nemen en uit te voeren, waar
over de Heer Zijnen zegen gebiede!
-5 in omvraag gebragt zijnde of er iets bezonders waare
voor testellen, wierd die vraag met neen beantwoord.
-6 De vergadering wierd met een dankzeggend gebed
gesloten

G.J. van Hasselt

136

Gerardus Molema ouderling
Bernardus Gersonius ouderling
Gerhart H: Schroder Diaken
Galtje Jacobs Dijaken

d. 12 Dec. is hier de Bediening van des H.Hoogwaardig Avondmaal
gehouden.

1792 d. 11 Maart is de voorbereiding voor 's Heeren
Avondmaal gehouden.
d. 15 dato is de kerkenraad van deze plaats vergaderd geweest
en door den Preses met plegtige gebede tot Godt
geopent.
Art.1. presente Leden waaren G.J.van Hasselt Pred. Gerar
dus Molema en Bernardus Gersonius Ouderlingen
Gerard H. Schroder en Galtje Jakobs Diakonen, zijnde
dus Hans Nannes wegens ziekte en Jakob Pieters
wegens bezondere affaires afwezig waarom de laat
ste voor 6 st. breukvallig is.
Art.2.  Censura Morum is zo over de Leden van den Kerken
raad Capitatim als over de Leden der gemeente ge
houden doch niets berispelijks of misdadigs van iemand
der Leden ingebragt.
-3. De collecte, waarover in de vorige handeling gemeld
wordt is op zijn tijd, en in de bepaalde form geschied
met dien gezegende uitslag, dat de gezamelijke
Leden van de Kerkenraad vergaderd hebben eene
summa van ruim Drie Honderd en vijftien gl.

137

1792 Art.4. in omvraag gebragt zijnde of er iemand
waare die bezonderheden had aan te merken,
wierd deze vraag met neen beantwoord.
Art.5. De vergadering wierd hierop met sankzeg
gend gebed besloten.

G.J.van Hasselt Pred.
Gerardus Molema ouderling
Bernardus Gersonius ouderling
Gerhard H: Schroder Diakon
Galtje Jacobs Dijaken

d. 3 Juni is de proefpredikatie voor des Heeren avondmaal
gehouden, en bij die gelegenheid aan de Gemeente
voorgesteld als Lidmaten op Belijdenis des geloofs
aangenomen, Aysso Daniels, Albert Roelfs Pinkeltoren, Haijo Simens
Sijwke Joukes Bleeker, en Hin
drik Alberts Krol. en op attestatie van de Beerta
Elsje Egberts, en van winschooten Joannes Schaut.
zijnde ditmaal geene Kerkenraadsvergadering gehou
den, omdat de Pred. G.J.van Hasselt met de kerkvoog
den, op den dag onzer vergadering zich futeren moest voor den
Raadscommissie in Groningen.

d.10 dato is des Heeren H.Avondmaal hier gevierd.

Sept. in Sept. is na voorgaande voorbereiding des Heeren
Avondmaal gevierd. Zijnde geene Kerkenraad gehouden
omdat niemand der Leeden ten dage en ter ure onzer
vergadering behalven alleen de Predikant is opgeko
men.

d.17 Oct. zijn op Belijdenis des geloofs tot leden der gemeente
aangenomen de zijlvest Klaas Tonnis en IJktje
Tammes, Ehel.

138

1792 in Decemb. is des Heeren Avondmaal in vreede hier gevierd, nadat de
proefpredikatie des zondags te vooren geschied was. Zijnde
Anneke Etskes van ons met att. vertrokken na Dokkum.  en tot
ons overgekomen met att. van de Beerta Eltje Egberts.


d. 28 Maart wierden op belijdenis des geloofs tot leden van de Gemeente aan
genomen Geeske Hommes, Huisvro van Aijsso Daniels, Eja Pie
ters, Huisvr. van Hindrik P. Molema, Ida Ritzes, wed. Schelto
Klaasens, Grietje Freriks, Huisvr. van Harm Harmannus,
Riemen Tjaarts, Huisvr. van Emmo Jacobs, Beertje Arends,
Tjaakje Pieters weduwe, Lina Fokkes, Huisvr. van Harm
Simens en Adriaantje Hindriks, wed. van Hindrik Jans
Bakker.

d. 6 Juni zijn tot Leden der gemeente op geloofs belijdenis aangeno
men, Etske Galtjes, en Frans Heddes, die beide tegelijk
met de zo evengenoemde aangenomene Leden op den
9 Juni toen de voorbereidings Leerreden voor het H.Avondmaal
gehouden wierd, aan de gemeente zijn voorgesteld.
d.10 dato Art.1.  is de kerkenraad van deze Gemeente vergaderd geweest en met
den gebede geopend.
-2. Alle de Leden van den Kerkenraad waaren tegenwoor
dig, uitgezonderd Broeder Galtje Jakobs.
-3. over de Leden van de Gemeente wierd Censura Morum
gehouden, en niemand der Broederen had tegen een des zelven
iets berispelijks in te brengen.
-4 ook wierd over de Leden van den Kerkenraad die tegenwoordig
waaren, als mede over onzen afwezenden Broeder, die Censu
ra gehouden, en wierd ook tot onze blijdschap tegen geenen
onzer iets misdadigs en ergerlijks ingebragt.

139

Art.5. in omvraag gebragt zijnde of iemand iets bezonders
had in te brengen, wierd zulks met neen beantwoord.
-6. Deze vergadering, gelijk zij met den gebede geopend
wierd, is zij met dankzegging tot Godt gescheiden.

G.J.van Hasselt Pred.
Gerardus Molema ouderling
Bernardus Gersonius ouderling
Jan Themmen ouderling
Galtje Jacobs Dijaken
Eisso Daniels Diakon

1793 d. 1 Sept. is hier na voorgaand huisbezoek de voorbereidings
Leerrede gehoudem.

d. 2 dato is op belijdenis des geloofs, en met veel aandoening des
gemoeds tot Lid van de gemeinte aangenomen de E
Betje Willems, wed. van Albert Hindriks Krol.

d. 8 dato is des Heeren Hoogwaardig Avondmaal, hier in
stilte en niet zonder zegen gevierd.

d.15 Dec. is hier des heeren hoogwaardig Avondmaal gevierd
nadat de proefpredikatie 8 dagen te vooren geschied was.

140

1794 Art.1. d. 3 Maart is de kerkenraad vergaderd geweest en met den
gebede geopend.
2. Alle leden van den kerkenraad waaren tegenwoordig
3. is censura morum over de leden der gemeente gehou
den en tegen niemand iets ingebragt, dan tegen Beertje
Arents Huisvr. van Reinder Jan Kruise, welke wegens te
vroegtijdige huewelijksvermenging en besloten is, vriende
lijk bestaft en vermaand te worden.
4. ook is censura morum over de leden van den
kerkenraad gehouden, zonder dat dezelve censurabel
bevonden zijnde
5. voorts viel er niets bezonders aan te merken, dat nodig
was geboekt te worden.
[in de marge] Art.6. wierden tot leden der gemeente
aan personen op Attestatie van Groningen Bernardina Mar
garetha Foscea van Hasselt, en van de Beerta Frouwe Laurens
7. Eindelijk wierd deze vergadering met gebeden en
dankzeggingen besloten.

G.J.van Hasselt Predikant
Gerardus Molema ouderling
Bernardus Gersonius ouderl.
Jan Themmen, ouderling
Galtje Jacobs Dijaken
Jakob Pieters Diakon
Eisso Daniels Diakon

d. 10 Maart Is des Heeren H.Avondmaal
hier in alle stilte en vreede gevierd.

d. 6 April op belijdenis des geloofs tot Litmaaten aangenomen
Roelfje Engels, en Emmo Jakobs.

d. 27 dato Aangenomen op belijdenis des geloofs Lutgert Reints
Huisvrou van Jacob Pieters en Berentje Harms, wed.
van Meindert Kaspers.

141

1794 d. 23 Mai is hier de voorbereiding voor des Heeren Avondmaal, na voor
afgegaane 3maalige kondiging, gehouden, zijnde des anderen
daags d. 23 dato, geen kerkenraadsvergadering geweest, omdat
niemand tegenwoordig was, dan de Predikant, en de ouderling
B. Gersonius.

d. 1 Juni is hier des Heeren Avondmaal gevierd.

d. 11 dato is op eene gemoedelijke belijdenis der waarheid, gedaan met
veel hartelijkheid, tot Litmaat aangenomen, onze zuster in den
Heere, Eltje Lammerts huisvrou van Geert Stades.

d. 17 Sept. is na voorgaande voorbereiding & huis bezoek
des Heeren Avondm. hier gevierd

d. 9 Dec. wierd hier des H.Av. gehouden, nadat de voorbereiding
den voorigen dag des Heren geschied was, gehouden

1795 in t laast van Maart is hier de voorbereiding voor 's Heren avondm.
en daarop het Av. gehouden.

d. 22 Juni is hier door Br.Sitter de voorbereiding en d. 29
door Br. Siertsema het Av. bediend wegens mijn
toeval op de ogen.

In Sept. en Decemb. zijn hier de voorbereidingen, en daarop
des Heeren H. Avondm. op zijn tijd gevierd.

1796. in Maart, Juni en Sept. zijn hier de voorberei
ding tot des H.Av. op zijn tijd gedaan, en daarop
des Heeren avondmaal gehouden.

d. 29 Nov is op eene hartelijke en zeer gemoedelijke belijdenis
des geloofs tot Lidmaat dezer gemeente aangenomen
de Broeder in den Heere, Emmo Remkes, gelijk
op die zelve wijze, eenige tijd te vooren, op gemoedelijk
belijdenis der waarheden aangenomen is, Engel Roelfs.

142

1796 d. 4 Dec. is hier de voorbereiding voor des Heeren H. Avondmaal ge
houden en
d. 11 dato des Heeren Hoogw. Avondmaal in alle vreede en stilte gevierd.

1797 d. 5 Maart wierd hier de voorbereiding voor des Heeren Avondmaal
gehouden en daarop
d. 12 Maart het H. Avondmaal des Heeren niet zonder stichting en ze
gen gevierd.

d. 11 Juni wierd hier de voorbereiding gehouden voor der H.Heilig
Avondmaal, en afgekondigd als Leden der gemeente aan
genomen op Belijdenis der waarheid, de E. Harm Fok
kes, en Jakobus Gerardus Molema, en met attestatie
van de Meden tot ons overgekomen de E. Tonko Men
ses en de E. Geertje Hillenius, Ehelieden.

d. 18 Juni is hier des Heeren Avondmaal in alle stilte en vrede
gevierd.

d. 10 Sept. Nadat de voorbereiding 's Heren dag te vooren ge
daan was, is hier des H.Avondm. gehouden.
d. 18 Dec. De voorbereiding gehouden zijnde d. 11 Dec. is hier
des Heeren Hoogw. Av. gevierd.

1798 in Maart is hier des Heeren Av. gehouden, nadat de voor
bereiding zondags te voren geschied was.

d. 12 Juni wierd hier de voorbereiding voor 's Heeren Av. gehou
den en afgekondigd als Lid van de gemeente op
belijdenis der waarheid aangenomen Margaretha
Fossea van Hasselt en daarop den 19 dato des
H.Av. gevierd.

d. 3 Sept wierd hier het H. Av. gevierd nadat de dag des Heren
te vooren, de voorbereiding gedaan was.

143.

1798 d. 7 Dec. wierd hier de voorbereiding gedaan
der H.H.Avondmaal.

d. 14 wierd des H.Avondmaal gehouden.

1799 d. 3 Maart wierd na gedaane Huisbezoek de
voorbereiding gedaan tot des H.waardig Av.
gevierd.

- d. 2 Juni is hier voorbereiding voor 's H.
Av. en d. 9 het Av. des H. gehouden.

- in Sept. en Dec. zijn hier, na gedeeltelijke
gedaane huisbezoekingen, de voorbereiding en
't H. Av. op zijn tijd gehouden.

1800 d, 2 Maart wierd hier de voorbereiding gedaan

- d. 9 dato des H.H.waardig Av. gevierd.

- d. 15 April zijn op belijdenis des geloofs
tot Lidmaaten aangenomen Annechijn
Haijes, Ehevr. van Hero Julles, Geessijn G.
Molema, Ehevr. van Engel Roelfs, en
Elisabeth Gersonius.

In Juni is hier de voorbereiding en het H.Av.
op zijn tijd gevierd.

d. 31 Aug. geschiedede hier de voorbereiding tot
des Heeren hoogw. Av.

d. 6 Sept. is hier des Heren Av. gevierd.

d. 8 Dec. is de voorbereiding tot het Av. en des Heren
avondm. op zijn tijd gehouden.

144

1801 in Maart hielden wij de voorbereiding tot en vierden wij des
Heeren Av. op zijn tijd

d. 7 Juni wierd hier de voorbereiding gehouden tot des Hee
ren hoogwaardig Avondm. en bij die gelegen
heid aan de gemeente voorgesteld Hendrik Derks
Mulder met att. van Nieuw Scheemda tot ons
overgekomen en Aiko Willems, op belijdenis
des geloofs, tot lidmaat aangenomen.

d. 14 dato wierd hier des Heeren Avondm. in alle stilte
en met zegen gevierd.

In Sept: wierd alhier op de gewone tijd de voorbereidings
Leerrede en Het Heilig Avondmaal gehouden
en is met Attest. overgek. Hilke Tammes van Nieuw Beerta

In Dec: wierd hier als naar gewoonte de voorbereidings
Leerrede gehouden, en de volgende Zondag
des Heeren Hoogwaardig Avondmaal gevierd
in alle Stilte en niet zonder zegen.

[tussen gevoegd] 1802 stierf v. Hasselt volgt het schrift van Begeman

1802 Den 28 Maart is hier geduirende de vacature naa gehoudene voorbereiding
door Dom: Sitter het H: avondmaal gehouden.

Den 20 Aug. door Dom: Tamling van Wagenborgen, naa gehoudene voorbe
reding het H: avondmaal uitgedeeld.

Den 19 September is door Dom: Smith van Winschoten het heilig av: bediend.

Den 19 December is hier door Dom: Siertsema van Eexta het heilig av: bediend.

1803 Den 16den Januarij is tot Diacon verkoren door de mansledematen de E. J: G:
Molema, welke naa driemalige kondiging in zijnen post bevestigd is.

Den 27 Maart door Dom: Abbring van Zuidbroek het h.avondmaal bediend.

Den 19 Junij door Dom: Mensinga te NBeerta het H: avondmaal bediend.

Den 18 September door Dom: Abbrink te Woldendorp het H:avondmaal bediend.


Den 11den Dec: is naa eene driemalige kondiging in zijnen dienst be-
vestigd de Weleerw: Heer F.A. Begeman, door desselfs
swager J:Sissingh pred. te Nieuwe Schans met de
woorden Luc: 14 - 23. het laatste deel dwingt ze enz.
des namiddags deed de bevestigde zijne intreede
met Paulus woorden 1 Cor. 1 - 25 wante het dwaase enz.

145

1803 den 18 Dec: produceerde de predikant F.A. Begeman in den kerkenraad
eenen gedrukten briev van de inwoners te Scheveningen
waarin deeze hunner ongelukkigen toestand, waarin zij zich
wegens de oorlog bevonden, te kennen gaven, en van deze
Gemeente eenige hulp en ondersteuning in hunnen nood
verzochten. De kerkenraad besloot hierop, dat men tot
voldoening aan dit vriendelijk verzoek op den eerstvolgende
zondag eene schotel bij de deure des kerke zoude zetten
en de Gemeente door den predikant zoude opgewekt wor
den, om bij den uitgang uit de kerk daarin hunne
liefdegaven te werpen; dit op den bovengemelden
dag des voor- en namiddags geschied zijnde, is
er gecollecteerd voor de Scheveningen de somma 41 gl 14 st
3 duiten, welke penningen aan de Archidiacon H.O.
Feith te Groningen zijn overgemaakt, om ze ter plaatse
te bezorgen, hebbende daarvoor kwitantie gepasseerd.

Den 25. Dec: is naa gedaane proev predikatie het H: avondm
in deeze Gemeente uitgedeeld.

1804 Den 10den Maart zijn met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen Beernd
Rijntkes en Geesjen Jans Ehel. van Oostwold.

idem zijn naa afgelegde geloofsbelijdenis tot lidmaten aangenomen:
Jan Henrijks, IJje Harms, Aaltje Remkes, Zwaantje
Febes.

Den 18. Dec: is naa gehoudene voorbereiding tot heilig avondm: uitgedeeld.

Den 29 April zijn met attestatie van Lidmaatschap tot ons opgekomen
Jan Henrijks Kijff. van Vries en Heintje Pieters van
Groningen

Den 29 Maij naa afgelegde geloofsbelijdenis tot lidmaat aangenomen
Henrieka Roelfs.

Den 2den Junij is met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen van
Oostwold Anna Margaretha Evers, huisvr. van Filippus Hendriks
Gosselaar.

Den 26 augs. zijn naa afgelegde geloofsbelijdenis tot lidmaten der Gemeente
aangenomen Geert Geerts en Antje Luitgens

Den 3den zondag in Junij is hier naa gehoudene voorbereiding
het heilig avondmaal uitgedeeld.

146

1804. Den 28 augs. tot lidmaat naa afgelegde geloofsbelijdenis aangenomen
Teelke Jans

Den 3den Sept. is kerkenraads vergadering gehouden
art.1. de vergadering wierd met gebed geopend.
art.2. is besloten, dat van nu voortaan telkens 's maandags voor de
voorbereidings pred: 's agtermidd: om 2 uur consistorie zal gehouden worden, en is op
de afwezigheid van ieder lid 2 st: boete voor de armen gesteld, en voor
de te laat komende een st:
art.3 censura morum is gehouden en tegen niemand van de leden der
Gemeente iets ten besware ingebragt; gelijk mede tegen niemand
der kerkenraadsleden
art.4. De vergadering is met den gebede en dankzegging besloten.
F.A. Begeman uit aller naam.

Den 30 Nov: zijn naa voorafgaande geloofsbelijdenis tot ledemaaten der
Gemeente aangenomen Henrijk Gerh: Molema; Meindert
Haaijes; Hanne Gerh: Molema, Gerlof Hindriks
Sijpko Themmen, Heere Julles.

Den 6 December is kerkenraads vergadering gehouden, en waren twee
afwezig de broederen Gerhs. Molema, Aaldrik Oostendorp.
Art.1. De vergadering is met gebed geopend.
art.2. Tegen niemand der leden van den Gemeente was eenig be
swaar, gelijk mete niet tegen iemand der leden van den
kerkenraad.
art.3. de vergadering is met dankzegging besloten.
F.A. Begeman pred.

Den 3. dito zijn naa afgelegde geloovs belijdenis tot lidmaten der
Gemeente aangenomen, Teetje Alberts, Petronella
Themmen, Jacob Hermannes Themmen.

Den 7 dito insgelijks tot Ledematen der Gemeente aangenomen
Henrijk Tjaards, Harm Jacobs, Grietje Willems
Meentje Derks.

1805. Den 2 Maart is naa driemalige kekrk kundiging als Diacon in die
bediening bevestigd de WelEd. Heer S.J. Bleeker zijnde
in de plaatse van Tonko Menszes

147

1805. Den 4. Maart is voor die bediening des heiligen avondmaals de gewone
kerkenraads vergadering gehouden.
art.1. De vergadering is met den gebeden geopend.
art.2. bij de resumtie des vorigen acte bleek dat de Broeder G: Molema
en Aaldrik Oostendorp wegens abesntie breukvallig waren, hebben
de breuke daarop gesteld, thans betaald.
art.3. alle de Leden van den kerkenraad waren present.
art.4. was voor deze vergadering geciteerd de schoolmr B: Haijkens,
welke door sijn gedrag, als meermaals zich schuldig makende aan
aan [sic] dronkenschap en andere wandaden. Zoo in als buiten den
schooldienst, aan de Gemeente zedert eenigen tijd, grote ergernis
gegeven had. Edog genoemd schoolmr in plaats van perzoonlijk
te compareren zond een brievgen van deezen inhoud: Waarde
vriend F.A. Begeman! Daar ik van morgen ben geci
teerd, door den hondslager of zo genaamden Deurwaarder
Gerrit Fries, om halv vier uir in de kerk te komen,
vinde mij niet verpligt, om zulks te doen, degeene, die
mij wat heeft te zeggen, kan hier bij mij komen, ik
ben altoos tot uwen dienst, ik ben de Organist en schoolmr.
was geteken": B. Haijkens in haast.
De vergadering dit stuk overwogen hebbende, begreep, dat
dit een blijk van verre gaande stoutheid en ongehoor
zaamheid was, waarmede de schoolmr. toonde zich aan de
aangenomene kerkelijke wetten niet te willen onderwer
pen, en vermits alle middelen van zachtheid, dusverre  
aangewend, om hem te verbeteren, geheel vrugteloos be
vonden waren, was het oordeel des vergadering, dat hij
[ingevoegd: B: Haijkens] voornamelijk wegens zijn betoonde ongehoorzaamheid ge
censureerd, en voor ditmaal hem het gebruik van
's Heeren h: avondmaal hem behoorde ontzegd te
worden. Zullende extract deeses hem ter zijner
naricht worden ter hand gesteld.
art.5. censura morum gehouden, en was tegen niemand der kerken
raads leden nog tegen de andere leden der Gemeente te
herinneren.
art.6. De vergadering is met dank zegging besloten
F.A. Begeman, Jakob Pieters, J: Molema
Gerardus Molema, A:H:Oostendorp, J.Bleeker
Jan Themmen.

148

1805: Den 12 Maart Beuitengewoone kerkenraads vergadering gehouden.
art.1. De vergadering is met het gebed geopend
art.2. verscheen in onze vergadering de schoolmr. B.Haijkens, welke
beleed, dat hij berouw had over zijn gehouden gedrag, wegens
het niet obediëeren aan de citatie van de kerkenraad, hem
in de vorige week gedaan, verzekerende, dat deeze misstap
hem vergeven mogte worden. de vergadering oordeelde, dat aan
dit verzoek nu behoorde voldaan, in uit dien hoofde de kerkelijke
censure (ziet de vorige acte art.4) opgeheven te worden. genoemde
B.Haijkens vervolgens onderhouden over zijne dronkenschap ont
kende niet, zich daaraan schuldig gemaakt te hebben, verklarende,
dat hem dat nu zeer speet, belovende tevens, dat hij zich ten
deezen opzigte zonde zoeken te bekeren. Deze verklaring was
den kerkenraad zeer aangenaam, en wenschte, dat dezelve eene
gewenschte uitwerking mogte hebben.

art.3. De vergadering is met dankzegging tot God besloten.

F.A. Begeman pred.
G. Molema Ouderling
Jakob Pieters ouderling
Aaldrik H:Oostendorp Dijaaken

Den 17. april is met attestatie van Lidmaatschap opgekomen Grietje Harms

Den 19 april zijn tot Ledematen der Gemeente naa voorafgaande
geloofsbelijdenis aangenoomen
Henrijk Harms, Trijntje Harms,
Antje Harms,
Antje Jans
Margaretha Reints
Geerterud Jans
Trijne Harms

Den 29 Augs. zijn naa afgelegde geloofsbelijdenis tot ledematen
aangenomen Laurentius M.Brouwer, en Hindrik
Brouwer.

Den 6.den Augs. is tot ouderling in deeze Gemeente door de mand lede
maten gekosen Jan S. Muller, en naa 3malige kundiging
in zijnen post bevestigd.

149

1805: Den 20 Maij is kerkenraads vergadering gehouden.
art.1. De vergadering met den gebeede geopend zijnde bleek het dat
absent waren G: Molema ouderl: en J: Molema Diacon.
art.2. wierd een briev geproduceerd van den schoolopziener H: Wester, be
trekking hebbende op den schoolmr, B. Haijkens, wegens het bedanken
van zijnen Custos versoekende de medewerking van den kerkenraad ten
nutte van onse school, en is deese briev voor notificatie aangenomen
begrijpende de kerkenraad, dat men voor als nog diende stil te zitten
dewijl Haijkens pogingen aanwendde, om eenen anderen Custos te vinden.
art.3. Tegen niemand der leden van de Gemeente en van den kerkenraad
was iets in te brengen, de zaak ten aanzien B. Haijkens begreep
men voor ditmaal op zijn beloop te moeten laten gaan
art.4. De vergadering is met dankzegging tot G: gescheiden.
F.A. Begeman pred.

in Junij is naa voorafgaande voorbereiding 's Heeren heilig avondmaal
in deze Gemeente gevierd.
den 2 den Zond: in September is insgelijks des H:av: gevierd.
Den 8 December is naa voorafgaande preovpredikatie, door mijnen zoon
wegens lich: ongesteldheid van mij, gehouden, het heilig avondmaal
gevierd. Zijnde naa afgelegde geloovs belijdenis tot lidmaat
aangenomen Haijo P: Edens

1806. Den 1den Jann. is er kerkenraad gehouden
art.1. De mans Ledematen opgeroepen zijnde, tot het verkiesen
van eenen ouderling in de plaats van den overleden
schatbeurder G: Molema is de vergadering met het gebed
geopend
art.2. Door de kerkenraad wierd voorgesteld, dat op de notatie
gebragd waren de E: Geltje Jacobs, de kerkvoogd Eisso
Daniels en Roelf Engels, en is daaruit met eene grote
meerderheid van stemmen verkosen de E. Roelf Engels.
art.3. de vergadering wierd met dank zegging tot G: besloten
F.A. Begeman

Bovengemelde Roelf Engels is naa 3malige k.kundiging
in zijnen post als ouderling bevestigd.

150

1806. Den 6 Januarij is kerkenraads vergadering gehouden
art.1. De vergadering is met het gebed geopend.
art.2. was voor deeze vergadering geciteerd Geert Haijkes, om onder
houden te worden wegens zijn wangedrag, als hebbende wegens
dronkenschap, bij gelegenheid, dat er een ouderling zoude ver
kosen worden, aan de Gemeente grote ergernis gegeven.
art.3. Br. Geert gecompareerd zijnde beleed openhartig, dat zig zeer
bezondigd had, en verklaarde daarover berouw ye hebben; de kerken
raad dit in overweging neemende, vermaande hem, om zich nu
in het vervolg overeenkomstig desen belijdenis te gedragen, en
zich in het vervolg voor zoortgelijke wandaden zorgvuldig
te wagten, 't welk hij ook beloofde:
art.4.de vergadering is met dankzegging tot G: besloten
F.A. Begeman
Jakob Pieters ouderling
Jan S: Muller ouderling
Aaldrik H: Oostendorp Dijaaken
J. Bleeker, Diacon

Den 1den Maart zijn naa afgelegde geloofsbelijdenis tot ledematen aange
nomen mr. Derk Luikens, Henrijk A. Oostendorp en Fokko
Harms.

Den 14 Maart is naa voorafgaande voorbereiding alhier het h: avondm. gevierd.

Den 8. april zijn naa afgelegde geloofsbelijdenis tot Ledematen der
Gemeente aangenomen Wilko Geerts en Jan Beernds.
Willem Henrijks Fisker en Pieter Harms.

Den 9den Zondag zijn


Den 2. Maij zijn naa afgelegde gel: belijdenis tot Lidmaten aangenomen
Hiljen Jans, Etjen Galtjes, Stijntje Melles

Den 2den zondag in Junij is naa voorafgaande voorbereiding het h: avondmaal gevierd

Den 28 Augs. is naa geloofs belijdenis afgelegd te hebben tot Lidmaat
aangenomen Jan de Groot:

151

1806. Den 14. Sept. is naa gehoudene voorbereiding het heilig avondmaal bediend, er is
agter voor dit av: geen kerkenraad gehouden, dewijl men geen
reden van noodzakelijkheid daarin vond.

Den 28. Sept. is ten behoeve van de armen van Maasluis hier eene collecte ge
daan, welke bedragen heeft de somma 32 gl: 3 st: 2 duiten

Den 2 den zondag in December is hier het heilig avondmaal gehouden naa voorafgaande
voorbereidings predikatie, en dewijl niemand van de kerkenraads leden
eenig beswaar had, begreep men dat er thans geen kerkenraads vergadering
hoevde plaats te hebben

1807. Den 9. en 10den Februarij is te Midwolda op last van het Gouvernement ten
dienste der Stad Leijden, waarvan een groot gedeelte door het in
brand raken van een schip met buskruit geladen, geruineerd is ge
worden, eene collecte door den kerkenraad, welke zich in 3 cohorten
verdeelden, aan de huizen der ingezetenen gedaan, en is bij die
gelegenheid gecollecteerd de somma van gl: 100 : 7 : 7: welke
aan den Drost der beide Oldampten zijn ter hand gesteld.

Den 22 febr: is in zijnen dienst bevestigd als Diacon
de E. Gerlof Hindriks Bakker, welke voorheen op den
dag, dat Diacon rekening gedaan is, uit een motie van drie
namen Hendrik G: Molema, Gerlof H: Bakker, en Harm Fokkens
door de present zijnde leden tot dezen post verkosen is.

Den 1. Maart is hier naa voorafgaande preov predikatiehet h: avondm. gevierd.

D. 22 april zijn naa afgelegde geloovs belijdenis tot Ledematen der
Gemeente aangenomen

[kolom links]
Tammo Galtjes
Jan Galtjes
Koeno Harms
Pieter Galtjes
Jacob Willems
Jan Pieters
Fokko Hiltjes
Pieter Fokkes

[kolom rechts]
Marieke Jans
Jantjen Kornelis
Sieben Alberts
Rikste Christiaans
Heike Themmen
Martje Kornelis
Geertjen Hommes
Grietje Henricus
[Annigjen] Antje Jacobs
Geertje Jans

152

1807. Den 2den zond: in Junij is hier het heilig avondmaal, naa vooraf
gaande proef-predikatie gevierd.

Den 24 Julij zijn met attestatie van Lidmaatschap tot deze
Gemeente van Amsterdam overgekomen Lammert Ploeger
en Gerritje Booms.

Den 2den zondag in September is hier naa vooraf gehoudene proefpreek
het h: avondmaal bediend.

Den 27 octobr is de WelEd: Heer J:H: Siccama, naa afgelegde
Geloofs belijdenis tot Lidmaat der gemeente aangenomen
zijn Ed: is eerst met attestatie naar Groningen vertrokken
bij die gelegenheid is voor de armen gecollecteerd die
Somma 12 gl:

Den 20. en 30 octobr is door den kerkenraad, gedrongen door den nood
der en de behoefte der armen kas, eene collecte in het
karspel van Midwolda gedaan, en is toen gecollecteerd
de Somma f:263:18 st: met negen mudden en
3 bak Rogge.

1808. Den 10 februarij is voor de bediening des a:  kerkenraads vergadering gehouden
Na dat de vergadering met het gebed geopend was bracht
Ds Begeman ter kennis, dat Jeze;l Nannes, vrouw van
schoolmr: B: Haijkens, thans woonagtig te Zuidbroek,
door haar Broeder Klaas Nannes eene kerkelijke at
testatie had laten verzoeken. De vergadering dit verzoek over
wegende, was van oordeel: vermits bovengenoemde Jezel Nannes be
kend was als een mensch, zuiver in de Leer en anders in alle op
zichten onergerlijk van wandel, en er misschien moveerende redenen ge
weest waren, welke haar en haaren man bewogen hadden, zich met
accoord van malkander te verwijderen, welke de vergadering echter niet
konde beoordelen, dat predikant de gewone attestatie met eene
kleine mentie van het exteerende geval, zoude afgeven, en wel op
deeze wijze: Jezel Nannes is Lidmaat van de ware christelijke gere-
formeerde kerk, zuiver en gzond in de leere des geloofs, en schoon, om
moveerende redenen van haaren man Bernh: Haijkens verwijderd
echter zoo veel ons bekend is, stichtelijk en onberispelijk
in de wandel, verzoekende derhalven enz. enz.

153

1808 voorts gevraagd zijnde of er iets was aan te merken
is de vergadering met dank zegging besloten
F.A. Begeman
Jakob Pieters ouderling
Jan:S: Muller Ouderling
Roelf Engels ouderling
Jacobus Molema Diacon
S Bleeker Diacon
Gerlof Hindriks diacon

Den 12den februarij is met attestatie van Lidmaatschap van
de Pruische Polder tot ons overgekomen de E. Albert
Jacobs Smit.

Den 22 febr. met attestatie van Finsterwolde Beernd Galtjes

Den 29 febr: is op aanschrijving van den Bailluw der beide Oldampten
door den kerkenraad bij de huizen gecollecteerd de somma
18gl: 8st:

Den 2den zon": in Maart het heilig avondmaal bediend

Den 10den Maij naa afgelegde geloofs belijdenis tot Lidmaten
aangenomen

[kolom links]
Gerrit Jans
Jan Uildriks
Geert Stoffers
Henrijk Engelkes

[kolom rechts]
Grietje Harms
Fokje Alberts
Klaaske Stevens
Wijpke Lammerts
Beerndje Stevens
Epke Eltjes

Den 12 Junij is naa voorafgaande voorbereiding alhier het heil
avondmaal gehouden

Den 18 Septembr is naa voorafg: voorbereiding des H:H: avondmaal
bediend bij welke echter veele Leden der Gemeente wegens
eene heerschende ziekte afwezig waren

Den 6. Decembr zijn met attestatie van Lidmaatschap tot ons van
Oostwolde overgekomen Reint Aijlkes en Trientje
Siebolts E.L. vertrokken naa N.Scheemda

154

1808 Den 25den Decembr zijnde eerste kersdag is hier des H:H: avondmaal
naa voorafgaande voorbereiding gevierd

1809 in februarij is tot Diacon verkosen Galtjo Jacobs en vervolgens bevestigd in deezen post
op den 2den zondag in Maart is het H: avondmaal - naa vooraf
gehoudene voorbereiding bediend.

Den 18den April naa afgelegde Geloofsbelijdenis tot Lidmaten
aangenomen Aafjen Henriks, Elsjen Hemmes, Sijben
Loers, Geeske Heikes, Fokje Eijses
insgelijks Hendrik Reinders, Hermannus Antoons
Pieter Gerrits Stikker, Fridrik Derks Kluisma
Tomas Tiddes, Harm Kock, Jan Alberts

Den 28 Maij is kerkenraadsvergadering gehouden, waarbij alle leden present
waren
art.1. De vergadering is met Gebed geopend.
art.2. rondgevraagd zijnde of iemand iets berispelijks op een of ander leden der
Gemeente ten aanzien van derzelven Leer en gedrag had aan te merken,
betuigden allen tegen niemand eenig beswaar te hebben
art.3. Ds Begeman berichtte, alzoo het Capitaal van de Diaconie, van
f1100,-,-: ten laste van wijlen Jan Themmen en vrouw op zijnen
tijd behoorlijk opgezegd zijnde, om op Maij dezes jaars opgebragt
te worden, dusverre niet betaald was, en Sijpko Themmen, zoo als
het scheen, de zaak op de lange baan schoof, voorgevende, dat hun uit
den boedel van wijlen hunnen Grootvader Steeman, nog verscheiden 1000den
van gl. toekwamen, hij predikant zich met de Br. Diaconen verpligt
gevonden hadden, bij de familie van Themmen nader onderzoek te doen,
wat er van het genoemde voorgeven al dan niet waar ware, maar tot hun
innigst leedwezen uit de stukken en blijken bij Mons. Steeman
in de Scheemda voorhanden, vernomen hadden, dat de Erfsportie aan
Elcke Steeman, uit haares vaders Boedel completeerende reeds
verteerd of door voorschotten in de Boedel versmolten waren
ook gaf de predikant met de Diaconen bericht, dat zij reeds
bij den Dr Sitter geweest waren om hem te bestellen dat hij de Diaconie Schuld

155

vordering langs den weg rechtens moest voortzetten, of er nog kans
ware dat de Diaconie schadeloos gesteld wierd. voorts geven zij den
kerkenraad in bedenking.
1) of het niet goed zoude zijn, vermits de kerspman Jan G: Koenes bij
mankement van Borgen voor de vrije leverantie van het aangekogte
huis en tuin voorneemens was, het eerste termijn koopschat penningen
in den Gerigte te [s]tellen, dat eene Commissie uit den kerkenraad afge
zonden wierd naare den Rigter van den Oldampten, om in geval dat
gebeurde, zijn HoogE: te verzoeken, dat hij over deeze penningen ten meesten
nutte van onze Diaconie geliegde te beschikken.
2. of het niet noodzakelijk ware, dat ook eene Commissie uit den kerkenraad
benoemd wierd om de wed. van wijlen J: Themmen en vooral ook hare
zoon Sijpko Themmen perzoonlijk en ernstig te onderhouden, zoo over het eer
loze schandelijk en schadelijk 't welk in kas van wanbetaling, door hun toedoen
aan onze Diaconie wierd toegebragt, als over het leugenagtige, waaraan
laatstgenoemde in veele opzigten getoond had, zich schuldig gemaakt
te hebben, met kennis geving tevens Acten deezen doen zoude, 't geen men immers
zoude om zich betaling te verschaffen, ten einde de kerkenraad bij nageslagt van geen pligtsverzuim
zouden kunnen beschuldigd worden. Deze voorstellen goedgekeurd zijnde
zijn tot de eerste commissie benoemd Muller en Gerh:N: Bakker en
Galtje Jacobs. tot de 2de commissie Ds Begeman, Jacob
Pieters, en de beide broeders Diaconen.
art.4. Ds Beg: stelde voor, of er niet ook een Commissie dient benoemd
te worden, om den koning van Holl: in geval hij deeze plaats
passeerde en aanhield, te complimenteeren. Dit ook goedgekeurd
zijnde, heeft de heele kerkenraad zig daartoe verpligt, om in
dit geval ten huizen van de wed: Krall 't samen te komen.
art.5. De vergadering is met dakzegging tot God besloten.

F.A. Begeman pastor
Jakob Pieters ouderling
Jan:S: Muller Ouderling
Roef Engels ouderling
J.Bleeker Diacon
Gerlof Hinders Diaken
Galtje Jacobs Dijaken

156

1809 Den 21 Augs is naa afgelegde geloofsbelijdenis tot lidmaat aange
nomen de Heer Jan Siertsema

Den 25. Augs zijn met attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen
Jannes Geerts Koens van Beerta
Anna Brongers van Westerlee
Lydia Luppes van Groningen

Den 2 den zondag in Septembr is naa voorafgehoudene voorbe-
reiding het helilig av: in deze Gemeente gevierd.

Den 10 Decembr is naa voorafgaande voorbereiding het helilig avond-
maal alhier gevierd, hebbende de kerkenraad tegen
niemand der leden eenig beswaar.

1810. Den 2 den zondag in Maart is hier het heilig avondmaal naa
voorafgaande voorbereiding uitgedeeld.

Den 22den van Grasmaand zijn naar afgelegde geloofsbelijdenis
tot lidmaten der Gemeente aangenomen
Renko Pieters, Maria Jacobs
Marten Meints, Alart Jacobs
Jan Roelfs

Den 29 van Bloeim: is met attestatie van Lidmaatschap tot
ons overgekomen van de Scheemda Jacob Eltjes
[ingevoegd] weer derwaards vertrokken
Den 10. van Zomerm: op eerste pinksterd: is hier het heilig av:
naa gedaane voorbereiding gevierd.

Den 2 den zondag in Septembr is hier het h: avondmaal naa gedaane
voorbereiding, gevierd zijnde naa afgelegde geloofsbelijdenis tot lidmaten aange-
nomen Karolina Eleonora Begeman en, Martha Begeman.

Den 16.den van Wintermaand insgelijks het heilig avondm. bediend.
Zijnde tot lidmaat aangenomen Stado Koens

1811 Den 2 den zondag in Maart is naa gehoudene voorbereiding
het heilig avondmaal bediend
Den 4 den Maij zijn naa afgelegde geloofsbelijdenis
tot lidmaten der Gemeente aangenomen
Hermannus Jans, Anna Jans
Geert Roelfs
Willem Jans

In den maand Januarij den 26 den is een nieuwe Diacon in plaats
van Dr Bleeker verkosen, op de nominatie zijn gesteld
Tonnis Tiddes, Henr: G: Molema, en Meinert Haaijes
zijnde daaruit met meerderheid van stemmen verkosen de
E. Henrijk G: Molema, die naa eene 3malige kondiging
in deezen post bevestigd is.

157

1811 Den 1. Junij zijn met attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen
van Winschoten Adolph B. Heeres en Aaltje S. Knotnerus
van Oostwolde Ludewe Bruines; van Noordbroek
Jacobjen Harms. NB deeze laatste is met attestatie weer vertrokken

Den 16 Junij is naa gehoudene voorbereiding het heilig avond
maal gehouden. Zijnde van Oostw: gekomen Trientje Pieters

Den 1 den Sept: is naa afgelegde geloofsbelijdenis tot Lidmaat van de
Gemeente aangenomen Willem Jans Toese.

Den 15 Septembr is naa gehoudene voorbereiding het heilig avond-
maal gevierd.

Den 16.den Decembr zijn met attestatie van Lidmaatschap tot ons
opgekomen van Blijham Geesjen Gerrits Stikker en van
Winschoot Frants W. Dresselhuis.

Den 15. Decembr is alhier naa voorafgaande voorbereiding
het h: avondmaal gevierd.

1812. op den 3den zondag in Maart is alhier naa gehoudene
voorbereiding des H: avondmaal gevierd

Den 26 Februarij zijn naa afgelegde geloofsbelijdenis tot
Lidmaten der Gemeente aangenomen Trijntje
Jurjens, Grietje Julles, Tjamme Henrijks, Wupke Jans

Den 28den Maart insgelijks naa afgelegde geloofsbelijdenis
tot Lidmaten aangenomen Henrijk Henricus Dammer
Henrijk Alberts, Pieter Jans.

Den 20. Maij mede tot Lidmaat aangenomen Jan
Geukes

Den 21. Maij is met attestatie van Lidmaatschap van de
Nieuwe Beerta tot ons overgekomen Hermannus
Kremer

Den 2 den zondag in Junij naa gewoonte het heilige
avondmaal gevierd

Den 5. Septembr is met attestatie van Lidmaatschap
van Wildervank tot ons overgekomen Jantjen
Hindriks Hage

158

1812. Den 13 Septembr is naa gehoudene voorbereiding het
heilig avondmaal gevierd.


159

Lijst der Predikanten van de Hervormde Gemeente
te Midwolda.

I. Wigboldus Homerus, alias Wibbo Hommens,
1596 - 1638, overleden
II. Petrus Hooren, September 1637 - 1648, ver-
trokken naar Winschoten.
III. Reinholdus Weemhof, van Lutjegast gekomen,
1648 - 1676, overleden.
IV. Joannis Takens, in Nieuwolda van 1648; in
Midwolda 1677 - December 1691, overleden.
V. Jacobus Sparringa, van Bonda, 1693 - 1733,
overleden
VI. Wilhelmus Schortinghuis, van Weener, 1734 -
1750, overleden.
VII. Willem Jan van Eerten, van Wanneperveen, 1751 -
1776, overleden.
VIII. Gerardus Jan van Hasselt, van Zeerijp, 1776 -
1802, overleden.
IX. Frederik Adolf Begeman, 1803 - 1824 [ingevoegd: 1823], over
leden [ingevoegd: (+ Dec 1823, zie grafzerk)]
X. Gerrit Joannes Frederik Cramer von Baum-
garten, van Eenrum gekomen, 1824 - 1855, overleden.
XI. Henricus Eskelhoff Gravemeijer, van

160

Hantum aangekomen, 1856 - 1865, vertrokken
naar Onstwedde.
XII. Petrus Josephus Rogaar, van Nieuw-Stads-
kanaal gekomen, 1865 (3 December) - [ingevoegd: (1905,
voor jan 1906 + Dec 1907)]
XIII E. ter Spill, van Veenwouden gekomen .....
7 oct 1906 - overleden 1907 (27 jan)
XIV Reinier Gerrit Johannes Schouten van Vroomshoop ge-
komen 17 November 1907 - '10 naa Maastricht
XV Henri Gerardus Theodorus Ravesteijn, gekomen
van Hoogvliet (Z.H.) 21 mei 1911 - '27 naar Visvliet
XVI 1934 Ds. O. Huistra (rechtz) uit Sloten (Fr.) - '37 naar Zelhem
XVII '37 S.J.Hoekstra (cand) gefusilleerd door de
Duitsers vlak voor de bevrijding 1945.
XVIII L.v.Hartingsveld (uit Emmen-com.veen) '45 - '51 naar Berkel Roderijs
XIX 23 April '51 J. Bouterse uit Rottum (Gr) en Stitswerd


162

Register
der Communicanten die onder de Bedieninge
van mij W S Schortinghuis op de belijdenisse
des geloofs sijn angenomen.

Ao 1734 D. 5 Sept. Juffer Anna Catharina Hora
1735 D. 3 Meert Juffer Henrica Busz en Benno Berends
1736 Den 30 Augusti Tetie Hindriks van Groningen.
1737 D. 31 Maij Geertruid Hindriks huisvrouw van
Tonnis Hindriks.
D. 4 Augusti Anje Geerts huisvrouw Geert Jans.
1740 D. 4 Meert Geeske Hindriks huisvrouw van
Geert Geerts
1740 D. 4 Decemb: De Juffer Anna Maria Hora.
1741 D. 1 Meerta Tonnis Hindriks, en Cornliske Geerts
D. 1 Juni Focko Jans,
D. 31 Augusti De Heer Onno Joost Alberda.
1742 D. 17 October Berend Harms van Zellingen.
D. 29 Novemb. Jan Jans van Gasselt.
1745 D. 4 Septemb: De Studiosus Gerhardus
Schortinghuis en Catharina Schortinghuis.
D.3 Decemb: Hindrik Clasen backer.
1747 D.3 Meert Claas Hertoghs en Berentie
Berents wed: van Derk Roelofs.
1747 D. 1 Sept: Swaantie Rupsena huisvrouw van
Ludolf Hindericus En Hindrikkie Logeman
1747 D. 1 Decemb: Elijsabet Jans huisvrouw
van Freerk Geerts.


165

Register
der Communicanten die op Attestatie
tot leden angenomen.

Ao 1735: D. 2 Juni Geert Menkes en Imke Haijkes
Egtelieden van de Beerta.
D. 4 Decemb: Annighien Ennes Wed: van Thomas
Clandt van Groningen.

1736 D. 31 Maij Harm Mendels van Groningen.
D. 30 Aug: Harm Alberts van de Pekel A.

1737 D. 1 Meert Corneliske Tammes huisvrouw van
Jan Hindriks van de Nieuwe Beerta.

1738 D. 5 Febr: Tonnis van Dalen en Jantien
Willems Egtel: van Groningen: [ingevoegd] Jantjen Willems
wederom op den 22 Nov 1754 na Groningen

1740 D. 4 Decemb: Geertruida Keun. huisvrouw van
A Weemhof van Wirdum.

1741 D. 1 Meert Ellichien Jans huisvrouw van Hubert
Huijting van 't Hoge Zand. En Hindrik
Wilken Cramer. van Quadijk.
D. 1 Decem: Willem Looth van Appingedam
En Berend Berends van de Beerta.

1743 d. 1 Meert Haijke Ritzes wed: Jannes Pieters van
Nieuwolda en Simon Hartwich Muller van Cropswolda
D. 30 Aug: Johanna Swartwolt huisvrouw van
Simon Hartwich Muller van Haren.

1744 D. 4 December Anneke Haijks huisvrouw van
Hindrik Jacobs van Finsterwolt en Jacob
Lucas van Schilwolda

1745 D. 3 Decemb Hilke Temmen wed: van J.
Smedes van Groningen.

1747 D. 1 Sept: Antie Geerts van Farmsum [ingevoegd] op
den 4 Sept 1754 na de Scheemda
D. 1 Decemb: Grietie Christoffers huisvrouw van
Berend Berends van Winschoot.

1748 D. 1 Meert Hebbeltien Derks wed. van
Aries Riewens van Nieuw Scheemda.

161

Register
Ao 1749 Der Communicanten die op At=
testatie sijn angenomen.
D.26 Febr: Hindrik Hindriks ouderling van Finsterwolt.
6 Septemb. Aaltie Ritzes wd: van Uko Okkels is
wederom met attestatie na Finsterwold vertrokken
op den 17 Aug: 1753.
6 Sept: Jurrien Geerts van Finsterwolt.

Anno 1750 Den 27 Febr: Trijntie Meijnes wed: van
Hijbo Egberts van de Pekel A
op den 29 Nov: 1764 met attest: na d: Scheemda
 


Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.