LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Middelstum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten te Middelstum.
Lidmaten 1667-1689 ingevoerd feb./april 2006 Gerry Groen, gecontroleerd MG, nogmaals gecontroleerd TB herfst 2006.
Lidmaten 1690-1715 ingevoerd okt. 2006 Ton Bosch, gecontroleerd MG.
Lidmaten 1715-1811 ingevoerd nov. 2006 Klaas Bosch, nagekeken TB
Mutaties kerkenraad/acta ingevoerd okt./nov. 2006 Ton Bosch, nagekeken MG

- lijst 1667 en mutaties 1667 - 1689 (onder Johannes Henricus Munten)
- lijst en mutaties 1690 - 1711 (onder Osewoldus Eijssonius)
- mutaties 1711 - 1722 (onder Gerardus Pierius)
- mutaties 1722 - 1755 (onder Joh. Conr. Heideggers)
- lijst en mutaties 1755 - 1763 (onder Hiddo Woelesius)
- mutaties 1763 - 1783 (onder Apko Luitiens Bouman)
- mutaties 1783 - 1811 (onder Berhard Wilhelm Hoffmann)
- kerkenraad/acta consistorie


[onder de bediening van Johannes Henricus Munten]

Anno 1667 den 28 April
ben ick Johannes Henrici Munten
als Pastor tot Middelstum ende
Toornwerd geintroduceert ende geconfirmeert.

Namen der Ledematen die ick tot Middelstum gevonden hebbe:
De E.E. heer Jan Lewe, heer van Middelstum.
Hendrickjen Heppincks
Frerick Hendricks ende Aeltjen Bonnes sijn huis-vr.
Jurjen Harmens ende Dietjen Jurjens sijn huis-vrou
Aijcke Reenderts ende Grietjen Eeuwes sijn huis-vrouw
Grietjen de huis-vrouw van Peter Popkes.
Peter Jacobs ende Cornelliske sijn huis-vrouw.
Jan Tonnis ende Trijne sijn huis-vrouw
Claes Thomas ende Trijne sijn huis-vrouw bij de pompe bij Buirdam.
Claes Dercks
Claes Claesen ende Harmtjen sijn huis-vrouw
Jacob Steffens ende Ebelje sijn huis-vrouw bij Fraamtill
Derck Peters ende Geeske sijn huis-vrouw bij de Roode-schoel
Trijnje de wedewe van Jacob Peters
Trijnje de wedewe van Jan Doornbusch
Eppo Claesen op de Roode schoele

bij den Deel:
Trijne de wedewe van Frerick Jansen
Sipke Julles ende Trijnje sijn huisvrouw
Rinne Broerckes ende Fennetjen sijn huis-vrouw
Cornellis Peters
Aeltjen de wedewe van Lambert Reenderts
Hidje Hiddens de huisvrouw van Claes Sijmons
Claes Peters ende Nanje sijn huis-vrouw

Int ronde van Middelstum:
Mr Wicher Peters Zijtsema ende Jesultjen sijn huis-vrouw
Hindrickjen Martini ende Aeltjen Martini
Tonnis Hindricks ende Harmtjen sijn huisvr.
Ida wedewe van Albert Aepkes
Hijbel Geerts ende Marretjen sijn huisvr.
Lubbert Aepkes ende Sijbrich sijn huis-vrouw
Jantjen Thomas
Peter Lues
Lue Jacobs ende Ave sijn huis-vrouw
Jacob Peters
Evert Sijbels ende Fenne sijn huis-vrouw
Lippe Timons ende Dewerke sijn huis-vrouw
Aldrick Peters ende Meenje sijn huis-vrouw
Willem Jacobs
Trijnje de wedewe van Jan Berents

Joachim Alberts
Peter Peters
Harmen Hindricks ende Jantjen sijn huis-vrouw
Anje de huis-vrouw van Harmen Jacobs
Harmen Ottens ende Anje sijn huis-vrouw
Trijne de wedewe van Hindrick Jansen
Swaantjen de wedewe van Romke Meertens
Sijmon Meertens ende Eeuke sijn huis-vrouw
Jan Arents ende Marretjen sijn huis-vrouw
Lubge de wedewe van Lambert backer
Ave de wedewe van Jan Schipper
Moeij Anna
Ave de wedewe van Abel Jansen
Louwerens Peters ende Aefke sijn huis-vrouw
Aeltjen Luirts
Jan Roelefs ende Jantjen sijn huis-vrouw
Lambert Julles
Elias Freborch ende Hilletjen sijn huis-vrouw
Eltjen de huis-vrouw van Folckert Clasen
Jan Cornellis ende Wijmge sijn huis-vrouw
Fenne de wedewe van Jan Ulgerts
Sijert Luitjes ende Itjen sijn huis-vrouw
Peterke de wedewe
Anje huis-vrouw van Meerten Claesen
Egbert Fransen
Peter Alberts

Peter Meinderts ende Cornelliske sijn huis-vrouw
Jan Claesens
Albert Peters ende Ante sijn huis-vrouw
Jan Jansen
Jacob Jansen ende Jantjen sijn huis-vrouw
Hille de wedewe van Jurjen Lamberts
Gebbe Jurjens
Claes Cornellis ende Aeltjen sijn huis-vrouw
Jan Wijerts ende Anje sijn huis-vrouw
Lambert Jurjens ende Eelje sijn huis-vrouw

tot Toornwert:
Jan
Menckes
Stijne huis-vrouw van Jarch Cornellis
Regnerus Regneri ende Ebelje sijn huis-vrouw
Tonnis Hoickes ende Anna sijn huis-vrouw
Peter Geerts ende Birne sijn huis-vrouw
Cornellis Geerts
Ubbe Willems ende Anna sijn huis-vrouw
Rener Haijes ende Trijnje sijn huis-vrouw
Claes Tonnis ende Evertjen sijn huis-vrouw
Frouke de wedewe in de Wesem
Temmo Hindricks ende Tjaecke sijn huis-vrouw
Jelte Ebels
Berent Geerts ende Bouwe sijn huis-vrouw
Jantjen de wedewe
Frouke de wedewe

Tjarck Reinderts ende Jantjen sijn huis-vrouw
Gese wedewe van Cornelis Edzkes
Jantjen de huis-vrouw van Alje Aljes
Abelje de wedewe Jannes Bewes
Jan Remges
Peter Jansen
Doedo Evers ende Bautjen sijn huis-vrouw
Luitje Peters bij Stitswerder wech.

1667
Op den 14 Julij gehouden het H. Avontmael
ende zijn tot nieuwe Ledematen aengenoomen:
Geert Alberts ende Hilje Frericks sijn huis-vrouw
Trijntjen Everts jonge dochter
Hilje Haejes wedewe met attestatie van Rottum.
Arent Jacobs ende Anna sijn huisvrouw met attestatie van Onderwierum

Den 20 Octobris gehouden het H.Avontm. des Heeren
tot nieuwe Ledematen aengenomen:
Ate Hindricks ende Peije Coerts sijn huis-vrouw .
Geertjen Alberts huisvr. van Joachim Alberts
Willem Thomas met attestatie van Warffum.
Wolter Olpherts ende Trijnje Luitjes sijn huis-vrouw .
Peter Luitjes ende Sickjen Peters sijn huis-vrouw

1668
Den 9 Februarij gehouden het H. Av. des Heeren
ende zijn tot nieuwe Ledematen der Gemeinte
aengenoomen:
Eelje Sijukes de huisvrouw van Peter Peters
Meijnt Claesen
Sijmon Peters
Jargh Cornellis tot Toornwert
Trijntjen Rijpkes
Trijntjen Harmens
Anje Jeltes
Grietjen Treccius wedewe met attestatie van Wester-dijcks-horne

Den 14 Junij gehouden het H. Avontmael
des Heeren, en zijn tot Ledematen angenomen:
Susanna Leunincks met attestatie van Peterbuiren
Grietjen Peters met attestatie van Groningen
Marretjen Harmens
Eijso Peters ende Renske Tijmens sijn huisvrouw met attestatie van Bedum
Claes Luitjes
Marretjen Wiggers huis-vrouw van Willem Thomas
Jantjen Hausen de huis-vrouw van Crijn Luwens
Jan Benes met attestatie van Garwert
Jan Thies met attestatie van Mensingeweer

Den 4 Octobris wederom gehouden het H. Avondm.
des Heeren ende zijn doen tot nieuwe Ledematen der
Gemeente aengenoomen:
Ave Rijpkes tot Toornwert
Anne Hindricks huis-vrouw van Cornelis Jeltes tot Toornwert
Hiddo Claeses bij de Roode schoele
Hindrick Harmens ende Geeske Alberts sijn huis-vrouw
Hindrick Berents ende Anje Sjabbes sijn huis-vrouw nae dat Anje eerst gedoopt was.
Aeltjen Hindricks de huis-vrouw van Sijmon Peters nae dat sij gedoopt was.
Remge Jansen ende Lamge Tjeerts sijn huis-vrouw
Oock noch Aeltje Hindricks
Doedo Jacobs ende Trijnje Roelefs sijn huis-vrouw

1669
Den 31 januarij gehouden het H.Avontmael
ende sijn tot nieuwe Ledematen aengenoomen:
Cornelis Jeltes tot Toornwert
Timen Lippes
Anne Peters bij den Deel
Gebbe Alberts tot Toornwert

Den 23 Maij gehouden het H. Avontmael
ende zijn tot Ledematen aengenoomen:
Alje Aljes tot Toornwert
Marretjen Peters bij den Deel
Albertus Wilhelmi ende Anna Jans sijn huis-vrouw
Sijbolt Jansen ende Trijnje Jansen sijn huis-vrouw

Ende is daerop den 5 septemb het H.Avontmael
gehouden, ende zijn tot nieuwe ledematen
der Gemeente aengenoemen:
Peter Popkes in de Oosterbuiren
Aurelia Munten
Wilke Ennes met attestatie van Ulrum
Sijger Daniels met attestatie van Nieuwe-Zijl.

Den 5 Decemb gehouden het H. Avontmael,
ende tot ledematen aengenoomen:
Derck Temmens ende Claeske Edzens sijn huisvrouwe
Grietjen Dercks tot Toornwert
Als oock Mechtelt .... huisvrouw van Claes Snaetjen, welcke Claes door
onvoorsichticheijt de soon van de e. past. Martinus Johannis zal. hadde
dood geschooten, waarom de pastoor Mechtelt opgemlt. noch in de Kercke
noch tot het Avontmael niet en soude hebben willen tolereren. Ende alsoo
de vrouwe des mans foute niet en konde verbeteren, ende dien volgens
daer aen onschuldigh was, is daerom met approbatie des Kercken-raeds
wederom geadmitteert.

1670
Den 20 Martij gehouden het H. avontmael
ende zijn tot nieuwe Ledematen der Christel.
Gemeinte aengenoomen:
Jacob Hillebrandts ende Neeske Jansen sijn huis-vrouw
Harmen Jacobs
Geeske Jacobs
Claes Hindricks ende Nanje Peters sijn huis-vrouw
Geeske Jacobs bij de Rode schoele.

Den 19 Junij wederom gehouden het H. Avontmael
des Heeren ende tot nieuwe Ledematen angenoomen:
Thomas d' Dunne
Dewerke Johannis tot Toornwert
Marretje Clases de huisvr. van Claes Luitjes

Den 16 Octob het H. Avontmael gehouden,
ende tot Ledematen aengenomen:
Wiske Eeuwes de huis-vrouw van Reender Haijes met attestatie van Loppersum
Sicco Memmes met attestatie van Niehove.
Trijntjen Doedens sijn huis-vrouw.
Renger Sijmons en Grietje Jansen sijn huis-vrouw met attestatie van Rottum
Grietjen Eckens met attestatie van het Ooster-nielant

Den 25 Decemb wederom gehouden het H. Avontm.
ende zijn tot nieuwe ledematen aengenoomen:
Jan Dercks met attestatie van Husinga
Trijntjen Regneri tot Toornwert

1671
Den 26 Martij gehouden het H. Avontmael ende
zijn tot nieuwe ledematen aengenomen:
Grietjen Dercks tot Toornwert
Trijntjen Sijbrants bij den Deel met attestatie van Noord-Wolde

Den 11 Junij wederom gehouden het H. Avontmael
tot gedachtenisse van het bittere lijden
onses heijlandt J. Chri.

Den 10 Septemb gehouden het H. Avontmael ende
zijn tot nieuwe ledematen aengenomen:
Hilje Sjabbes
Geeske Peters met attestatie van Oldenzijl
Sijbrandt Peters ende Anje Engelberts sijn huisvrouw, met attestatie van Westerwijtwert

Den 10 Decemb gehouden het H. Avontmael
ende zijn tot nieuwe Ledematen aengenoomen:
Renske Jansen tot Toornwert
Remke Claesen tot Toornwert
Marretjen Oomkes met attestatie van Westerwijtwert

1672
Den 10 Martij wederom gehouden het H.
Avontmael en zijn tot Ledematen aengenomen:
Peter Luidens
Cornelis Doornbusch tot Toornwert
Cornelis Reenders met attestatie van Husinga

Den 16 Junij wederom gehouden het H. Avontmael
ende zijn tot nieuwe Ledematen aengenoomen:
Jacob Lippes ende Trijne sijn huisvrouw met attestatie van Wester-embden
Eenje Louwerens met attestatie van Cantens
Grietjen Jansen met attestatie van t Zandt

Den 6 October het H. Avontmael des Heeren
gehouden ende tot een ledemaat aengenoomen:
Aeltjen Harmens huis-vrouw van Lambert Cornelis

Den 22 Decemb wederom t H. Avontm. gehouden
ende tot ledematen aengenoomen:
Leffert Jansen ende Rijkjen de Raedt met attestatie van Steenwijck.
Dietjen Abels huis-vrouw van Claes Peters
Thomas Dercks in de Oosterbuiren
Meerten Remkes ende Grietjen Edzes sijn huis-vrouw
Trijne Frericks

1673
Den 23 Martij gehouden het H. Avontmael
ende tot nieuwe ledematen aengenoomen:
Freuke Lamberts, met attestatie van Saexum-Husen
Grietjen Jacobs huisvrouw van Jan Luitjes
Claes Edzes ende Temke Temmens sijn huis-vrouw
Jan Peters tot Toornwert.

Den 22 Junij gehouden het H. Avontmael
ende is tot een lidtmaet der Gemeinte angenomen:
Gerrit Dercks

Den 21 Septembris wederom gehouden het H.
Avontmael ende tot een litmaet angenomen:
Jacobjen Dercks met attestatie van Sawert

Den 14 decemb het H. Av. gehouden ende
zijn tot Ledematen aengenoomen:
Seijke Willems met attestatie van Groningen
Michael van Bolhuis
Harmen Jansen
Annetjen Freborchs met attestatie van Uijthuisen

1674
Den 8 Martij wederom gehouden het H.
Avontmael des Heeren.

Den 31 Maij het H. Avontmael gehouden
ende zijn tot ledematen aengenoomen:
Johannes Hoendricks ende Aeltjen Hoendricks sijn huis-vrouw
Gerhardus Hoendricks, alle drie met attestatien van Groningen

Den 20 Septemb gehouden het H. Avontmael
ende zijn tot ledematen der Gemeinte aengenomen:
Tjabbe Tiddens
Jantjen Aldericks huis-vrouw van Reijner Tammens
Ide Jansen huis-vrouw van Hindrick Harmens

Den 13 Decemb wederom gehouden het H. Av.

1675
Den 7 Martij wederom gehouden het H.
Avontmael, tot ledematen aengenoomen:
Sijbrichjen Lamberts huisvrouw van Michael van Bolhuis
Jan Luitjes

Den 13 Junij wederom gehouden het H. Av.
tot een lidtmate der Gemeinte aengenomen:
Claes Gerrits met attestatie van Mede

Den 5 Septemb het H. Avontmael wederom
gehouden, ende tot ledematen aengenomen:
Jan Nannincks
Jan Jacobs ende Bouke Peters sijn huisv. bij den Deel met attestatie van Mensingeweer

Den 12 Decemb wederom het H. Avontmael
gehouden tot gedachtenisse van het
bittere lijdens onses Heijlands J. Christi.
ende tot een lidtmaet aengenoomen:
Jacob Wolters met attestatie van Sandweer

1676
Den 19 Martij wederom gehouden het H. Avontmael, tot een littmaet aengenomen:
Albertjen Jacobs met attestatie van Wester-embden

Den 18 Junij wederom gehouden het H. Avontmael ende tot ledematen aengenomen:
Teetjen Lubberts
Anje Lippes
Hemmo Peters ende Trijnje Luitjes sijn huis-vrouw met attestatie van Husinga

Den 17 Septemb wederom gehouden het H. Av. ende zijn tot ledematen aengenomen:
Peter Hemmes ende Aefke Pelgrums sijn huis-vrouw
Eppo Jansen
Harbert Jansen ende Anneke sijn huis-vrouw met attestatie van Witte-wierum
Eppo Hindricks bij Onderen-dam.

Den 10 Decemb wederom gehouden het H. Avontmael, tot ledematen aengenomen:
Abeltjen Ates met attestatie van Saexum-husen
Fenne Sijbels met attestatie van Wede
Gese Willems met attestatie van Westerwijtwert
Willem Fockes

1677
Den 18 Martij gehouden het H. Avontm. des heeren, ende tot nieuwe ledematen aengenomen:
Freke Reenderts huisvrouw van Claes Gerrits
Trijntjen Alberts

Den 27 Maij wederom gehouden het H. Avontm. enede tot ledematen aengenomen:
Lijsebedt Jacobs huisvrouw van Eppe Jansen
Wijeke Halsuma met attestatie van Loppersum

Den 2 Septemb wederom gehouden het H. Av.
ende zijn tot nieuwe ledematen aengenoomen:
Geertjen Bennes huisvrouw van Jan Willems met attestatie van Cantens
Heere Bonnes met attestatie van Tijnallinge
Willem Clasen met attestatie van Onderwierum
Tewes Jacobs
Onno Ubels

Den 16 Decemb wederom gehouden het H. Av.
tot gedachtenisse van het bittere lijden ende sterven
onses Heijlandt J. Chri.

1678
Den 10 April wederom gehouden het H. Avontmael ende zijn tot ledematen aengenoomen:
Eiso Harmens
Aeltjen Hindricks huisvrouw van Gaijcke Hindricks bij den Deel

Den 9 Junij wederom gehouden het H. Avontmael ende zijn tot ledematen aengenoomen:
Hindrick Peters ende Trijnje Luitjes sijn huisvrouw, nae dat sij den 7 Junij gedoopt was.
Jan Peters met attestatie van Bedum
Eise Temmens met attestatie van Wester-dijcks-horne

Den 15 Septemb. wederom gehouden het H. Avontmael des Heeren

Den 15 Decemb wederom gehouden het H. Avontm. des Heeren ende is tot een Littmaet aengenoomen:
Johanna Hoendricks

1679
Den 9 Martij wederom gehouden het H. Avontmael ende tot ledematen aengenomen:
Jan Lefferts ende Elske Frericks sijn huis-vrouw
Trijnje Sipkes huisvrouw van Jan Peters bij den Deel
Geeske Lamberts met attestatie van Menckeweer

Den 8 Junij wederom gehouden het H Avontmael ende zijn tot ledematen aengenomen:
Derck Peters Smitt ende Anje Clasen sijn huisvrouw

Den 21 Septemb wederom gehouden het H. A. ende zijn tot ledematen aengenomen:
Derckjen Tholes huis-vrouw van Lubbert Aepkes met attestatie van Woltersum
Trijnje Wiggers huis-vrouw van Harmen Jansen

Den 21 Decemb wederom gehouden het H.A. ende zijn tot ledematen aengenomen:
Sijeke Melles huisvrouw van Peter Leus
Jan Everts ende Sijcke Lamberts sijn huisvrouw
Geeske Geerts met attestatie uijt de Zeerijpe
Grietjen Gerrits met attestatie van Godelinse

1680
Den 14 Martij gehouden het H. Avontmael ende tot Ledematen aengenoomen:
Doetjen Jacobs huisvrouw van Harmen Hendricks ,nadat sij gedoopt was.
Trijntjen Jansen huisvrouw van Heere Bonnes
Jan Willems
Gaijcke Hindricks bij den Deel

Den 23 Maij wederom gehouden het H. Avontmael ende tot Ledematen aengenomen:
Wendele Everts huis-vrouw van Willem Jansen nadat sij gedoopt waer
Hindrick Bartels ende Eltje Rijpkes sijn huijsvrouw
Gerlof Willems ende Ebeltjen Arijs sijn huisvrouw
Albertjen Willems huisvrouw van Eiso Harmens

Den 5 Septemb: wederom gehouden het H. Avontm. ende tot Ledematen aengenoomen:
Hermannus Sweegh-huisen met attestatie van Leeuwarden bij Onder-en-dam
Stijntjen Swaaninghs met attestatie van Appingadam
Trijntjen Jacobs huisvrouw van Cornellis Leus met attestatie van Tijn-allinge

Lijsebeth Jansen huijs-vrouw van Hindrick Aijbes bij Onder-en-dam
Alegunda Hoendricks
Amelia Hoendricks
Geert Jansen

Den 5 Decemb wederom gehouden het H.A. ende tot nieuwe Ledematen aengenoomen:
Aeltjen Wolters huijsvrouw van Tijes Ewolts met attestatie van Loppersum
Jan Steffens ende Cornellisje Sijmens echtelieden met attestatie van Onderwierum
Jacob Rinjes in de Ooster-buiren
Hindrick Egberts Struick
Geertjen Dercks huijsvr. van Jan Hekes
Reine Edzes huijsvrouw van Onno Ubels tot Toornwert
Hindrick Aijbes bij Onderendam
Annejen Backhuijs huijsvr. van Hermannus Sweechusen bij Onderendam
Jantjen Hermans jonge dochter

1681
Den 13 Martij gehouden het H. Avontmael ende tot Ledematen aengenoomen:
Hillebrandt Jansen
Cornellis Alberts

Den 12 Junij gehouden het H. Avontmael ende tot Ledematen aengenoomen:
Marretjen Jansen Kruisinga huis-vrouw van Julle Lamberts met attestatie van d' Hoege ende Lege Meden
Peter Dercks
Sijrdt Sijwerts met attestatie van Stitswert
Hindrick Jacobs met attestatie van Stedum
Alida Barents met attestatie van Groningen

Den 11 Septembris gehouden het H. Avontmael ende tot Ledematen aengenoomen:
Juffer Anna Habbina Lewe
Marretjen Remkes huijs-vrouw van Peter Hemmes

Den 11 decembris gehouden het Heijlige Avontmael, ende tot een Littmaet der Gemeinte aengenoomen:
Peter Sijbrants tot Middelstum.

1682
Den 12 Martij gehouden het H. Avontm. ende tot Ledematen aengenomen:
De E. Redger Clemens Hermius met attestatie van Husinga, ende Hebbelia Snip sijn huisvrouw met attestatie van Groningen
Lisebedt Hindricks huisvrouw van Hindrick Peters
Cornellis Hindricks

Den 18 Junij gehouden het H. Avontmael ende tot Ledematen aengenoomen:
Grietjen Peters met attestatie van Zandweer
Geeske Hindricks met attestatie van Husinga
Jelte Arents ende Diewerke Takes na dat sij gedoopt waer

Den 17 Septemb gehouden het H. Avontm. ende tot Ledematen aengenoomen:
Remmertjen Lubberts met attestatie van Eppenhuisen
Jan Clasen ende Trijntjen Alberts echte-lieden met attestatie van Embden

Den 10 Decemb gehouden het H. Avontm. ende tot Ledematen aengenoomen:
Ave Jansen achter t hof Mentheda
Trijne Jurjens int Gast-huijs
Ide Jacobs met attestatie van Baffelt

1683
Den 11 Martij gehouden het H. Avontmael ende tot Ledematen aengenoomen:
H.E. Vrouw Helena Clant, Vrouw van Middelstum
Stijntjen Wichers Zijtsema
Geertruit Regneri huijsvrouw van Jan Arents met attestatie van Stedum
Frouke Harbrichs met attestatie van Farmsum

Den 10 Junij gehouden het H. Avontmael ende zijn tot Ledematen aengenoomen:
Aeltjen Sebes met attestatie van Onderwierum
Jantjen Allers huisvr. van Jan Leffers met attestatie van Cantens
Jan Onnes met attestatie van Nijekerck ende Hillejen Wessels sijn huisvr. met attestatie van Wee
Talle Peters met attestatie van Rottum
Reijner Roelefs ende Jantjen Harmens sijn huijsvr. met attestatie van Stitswert
Roelefjen Louwrens met attestati van Groningen
Diewer Jacobs nae dat sij den 8 Junij gedoopt waer

Den 9 Septemb gehouden het H. Avontmael ende is tot Littmaet der Gemeijnte aengenomen:
Frerick Sijmens

Den 23 Decemb gehouden het H. Avontmael ende zijn tot nieuwe ledematen aengenoomen:
Anje Ubbes huis-vrouw van Peter Sijbrants
Jan Peters Bousema met attestatie van Groningen
Geeske Alderts met attestatie van Stedum

1684
Den 23 Martij gehouden het H. Avontmael ende tot een littmaet aengenoomen:
Peter Aldericks

Den 15 Junij gehouden het H. Avontmael ende tot ledematen aengenomen:
Wiske Frericks huijs-vrouw van Sijrt Sijwerts
Welmtjen Peters huijsvrouwe van Jelte Alberts met attestatie van Menckeweer
Anje Haijes met attestatie van Warffum
Jan Steffens ende Cornellisje Simons echte-lieden met attestatie van Bedum

Den 21 Septemb gehouden het H. Av. ende tot ledematen aengenomen:
Grietjen Jacobs Peters huijsvrow van Claes Cornellis
Marretjen Jacobs huijsvrouw van Claes Luitjes

Den 14 Decemb gehouden het H. Avontmael ende tpt ledematen aengenomen:
Roelef Wiggers
Hindrick Fockes met attestatie van het Zandt

1685
Den 15 Martij gehouden het H. Avontmael ende tot een Lidtmaet aengenomen:
Jan Everts nae dat hij den 13 gedoopt was.

Den 21 Junij gehouden het H. Avontmael ende tot Ledematen aengenoomen:
Claes Jansen ende Aeltjen Jansen sijn huisvr. met attestatie van Appingadam.
Peter Geerts ende Trijnje Jansen sijn huisvrouw
Lambert Cornellis

Den 13 Septemb gehouden het H. Avontmael ende tot een Lidtmaet aengenomen:
Herman Roelefs met attestatie van Winsum

Den 6 Decemb gehouden het H. Avontmael des Heeren

1686
Den 14 Martij gehouden het H. Avontmael des Heeren , ende zijn tot ledematen aengenomen:
Heijne Idema met attestatie van Appingadam
Cornelia Schepel met attestatie uijt de Zee-rijpe

Den 13 Junij gehouden net H. Avondtmael ende tot ledematen aengenomen:
Jantjen Roelefs huijs-vrouwe van Peter Roelefs
Grietjen Daniels huijs-vrouwe van Jan Onnes met attestatie van Leens
Grietjen Jacobs bij de Rodeschoele
Jan Berents ende Geeske Jansen sijn huijsvrouwe op de Meend-scheer

Den 12 Septembris gehouden het H. Avontm. ende tot Ledematen aengenomen:
Aeltjen Beenjes de huisvrouw van Hemmo Peters
Engele Doedens met attestatie van Wester-wijtwert

Den 5 Decembris gehouden het H. Avontm. tot gedachtenisse Jesu Christi.

1687
Den 20 martij gehouden het H. Avontmael

Den 19 Junij gehouden het H. Avontmael ende tot ledematen aengenomen:
De E.E. Heer Reijnt Lewe Heer van Middelstum
Grietjen Sibolts huis-vrouw van Mr. Claes Peters met attestatie van Cantens
Jan Isebrants met attestatie van Uijthusen

Den 11 Septembris gehouden het H. Avontm. ende tot een lidtmaet aengenomen:
Julle Lamberts

Den 4 Decemb gehouden het H. Avontm. ende tot ledematen aengenoomen
Geeske Jansen huijsvrouw van Sijweke Peters met attestatie van Onder-wijrum
Wijeke Jacobs huisvrouw van Remmert Peters met attestatie van Cantes

1688
Den 11 Martij gehouden het H. Avontm. ende tot ledematen aengenomen:
Evert Alles met attestatie van Oosterwijtwert
Grietjen Everts met attest. van Leermens
Broercke Everts

Den 1 Julij gehouden het H. Av. ende tot een lidtmaet aengenoomen:
Brechtje Alberts met attestatie van Loppersum

Den 7 Octob gehouden het H. Av. ende tot ledematen aengenomen:
Ebelje Everts tot Toornwert
Reender Haijes met attestatie van Ooster-wijtwert

Den 16 Decemb gehouden het H. Av. ende tot ledematen aengenomen:
Niesjen Vooght huisvrouwe van Broercke Everts
Hilje Jansen huisvrouwe van Eijso Temmes
Anna Boudron met attestatie van Stitswert
Tiddo Wichers Zijtsema
Anje Meertens

1689
Den 14 April gehouden des H. Avondmaal, tot ledematen angenomen:
Anje Nannens wed. van Jacob Abels met Attestatie van Stitzwerd
Grietje Fridus met Attestatie van Warfhuisen

Den 30 Juni gehouden des H.Avondmaal, na de doot van de Eerweerd. Ds Joh. Munten
Salg. van Ds Ceun predikant van Cantens.

NB. Na de Doot van Dnus Joh. Munten salig. is door de Eedl. Heer Reijnt Lewe
de Classis van Middelstum versogt dat het H. Avondmaal het gehele ge???
jaar door van Dnus Ceun en Roering predikanten tot Cantes en Huisinge mogte
bedient worden [rest onleesbaar]

Den 29 Septemb. gehouden des H. Avondmaal door Dnus Roering van Huisinge

Den 9 December gehouden des H. Avondmaal door Dnus Ceun van Cantes

1690
Den 16 Meert gehouden des H. Avondmaal, door Dnus Roering van Huisinge


[onder de bediening van Osewoldus Eijssonius]

1690. Den 4 maij ben ik Osewoldus Eijssonius, als Leeraar van Middelstum en Torenwert voor de gemeente opentlijk bevestigt, doende de eerw. Theodorus Antonides van Wester wijtwert de predikatie, de Eerw. ds. Keun van Cantens en ds. Roering van Huisinge de opleggenge der handen.

Namen der Ledematen die ik in de gemeente van Middelstum en Toornwert gevonden hebbe:

De Osterburen:
1. De H.E.G. Heer Reijnt Lewe Heer van Middelstum
en
2. Helena Clant, vrou van Middelstum
[tussengevoegd] + Beerta Moltmakers
3. Claas Gerritz
en
4. Freke Reiners
5. Jacob Reinjes
en Aaltjen Bonnens
Jan Luitjens
en Greetjen -
10. Tomas Derks
en
10. Greetjen -
Hemmo Peters
en Aaltjen -
Greetjen op Hafwegen [?]
moj Harmtjen

De Roschoel:
moj Trijnje
Trijntjen Jacobs
Eijsso Temmens
en Hilje -

Fraam Til:
20. Geertjen Derks
Wellemt -

Den Deel:
Dietjen vrou van Jan Garmtz
moj Hidje wed.
Siert Siwertz
en Wiske -
Gerlof
en Martjen
Moj Bouke wed.

In't Ronde:
Geertruit Knijphusen
30. Moj Ave wed.
Fredrik Simens
en Aaltjen Jans
Jan Roelefs
en Abeltjen Ates
Greetjen Harms
Julle Lammers
en Martjen Jans
Peter Sibrantz
en Anje Ubbes
40. Jantjen Roelefs
Derk Peters Smit
en Anje Klasen
Hero Bonnens
en Trijntjen Jansen
Dewertje Jacobs
Klaas Luitjens
en Dewertjen
Martjen Jacobs
Klaas Hendrix
en Nanje Peters
50. Harm Roelefs
Roelef Wiggers
en Anje Jacobs
Hendrik Jans Harms
en Iedje Jans
Harm Jans diac.
en Trijntjen Wiggers
Greetjen Wiggers
Anje Meertens
Anje Nannes
60. Jan Isebrantz
en Anje Broerkes
Jan Albertz
en Jantjen Aldrix
Jan Willems
en Greetjen Benjamijns
Reiner Roelefs
en Jantjen Harms
Geeske Jans
Mr. Tjabbe Tiddens
70. en Seeke Willems
Jan Leffers
en Jantjen Allers
Broerke Evertz
en Neesjen Voogtz
Willem Thomas
en Greetjen Fokkens
Derk Temmens
en Klaaske Edzens
Meerten Regniers Remges
80. en Greetjen Edzens
Anje Sjabbes wed.
Geertruid Regneers
Heijne Idema
en Lubje Gales
Henrika Hopping, wed. van past. Munten ???
Anje Hillebrantz
Henrick Peters
en Elisabeth Henrix
Greetje Peters
90. Remke Jans
Tewes Jacobs
en Hilje Fredrix
Trijnje Fredrix
Geert Jans
Mest. Aldrik Peters
Renske Jans
Jan Onnes Kuper
en Greetje Daniels
Greetjen Peters
100. Anneke Berentz
Frank Harpers
Hillebrant Jans
Freeuke Lammertz
Peter Geertz
en Trijnje Jans
Derkjen Tolens
Anje Lippens
Peter Leugs
en Geeske Melles
110. Klaas Jans
en Aaltjen Jans

In 't Gasthuis:
Gebbe Jurjens
Trijne Jurjens
Geeske Jacobs
Jantjen Olgers
Mr. Jan Schoelmest.
Sibreg Albertz
Ave Jans wed.
Jan Berentz
120. en Geeske Frans
Jan Nannings
en Albertjen Jacobs
Hendrik Jacobs Kuijper
en Trijnje Roelefs
Aaltjen Harms
Jelte Arentz
Eppe Jans
Ties Geertz
en Stijntjen Henrix
130. Trijnje Jacobs

In Toornwert:
Jarg Cornelis
en Stijntjen Hibels
Jantjen Clasen
Jan Derks
Temmo Henrix
en Tjake Tomas
Timen Lippes
en Anna Regneers
Tonnis Hopkes
140. en Anna Zijtz
Peter Geertz
Cornelis Jeltes
en Anna Henrixs
Onno Ubels
en Rene Edzens
Jan Evertz
Evert Alles
Reiner Alles
Greetjen Alles
150. Ebeltje Alles
Wolter Olfers
Trijnje Luitjens

1690 Julius Den 6 is van mij Osewoldus Eijssonius voor de eerste maal tot Middelstum des Heeren H.W. Avondmaal gehouden.
Nieus tot Ledematen angenomen:
Mijn huisvrou Beerta Moltmakers met attestatie van Groningen
Geertruid Knijphusen met attest. van Groningen
Ja[c]ob Mennens en Anneke Evertz
Albert Jans en Jantjen Jacobs
Elske Cornelis huisvrou van Sirp Elema
Anje Abels h.vrou van Cornelis Simens
Aaltjen Willems huisvrou van Geert Peters
Remge Cornelis
Egbert Besuink
Arent Benes
Martjen Arentz
Henrik Leugs
Martjen Klasen
Jantjen Leugs
Albert Geertz
Swaantjen Harms
Maria Derks h.vrou van Geert Jans
Greetjen Frederix

Septemb. Den 28 het H. Avondmaal gehouden en sijn niews angekomen
Met attestatie:
Aaltjen Albertz, wed. van Rense Evertz van Sandweer
Derk Jans en Annetjen Crijtz, van Groningen
Niews angenomene:
Sirp Elema
Popke Peters
Jan Jans
Willem Albartz
Geeske Jans vrou van Jelte Arentz
Greetjen jong vrou van Cornel. Reners
Hilje Albertz, vrou van Mekke Simons
Dewertjen Reintz vrou van Cornel. Harms
Martjen Geertz, vrou van Lamge Peters
Anna Pouels, vrou van Simon Leugs
Meijske Popkes
Elske Tonnis

Decemb. Den 14 het H. Avondmaal gehouden, en sijn tot dese gemeente toegekomen
Met attestatie:
Renske Jans van de Scheemda
Elske Simons van Onderwirum
Nieus angenomene:
Jelte Albertz
Geert Peters
Cornelis Harms
Mekko Simons
Wiet Julles en Elisabet Augustinus
Greetje Albertz h.vrow van Eppo Jans
Anje Willems h.vrow van Harm Roelefs
Cornelske Julles wed. van Jan Jans
Anje Cornelis h.vrow van Klaas Tjarkx
Greetjen Hindrix
Jantjen Jansen
Anje Evertz

1691

Martius. Den 15 het H. Avondmaal gehouden, en sijn met attestatie gekomen:
[blanco]
Niews angenome:
Remge Jans huisvrow van Jan Evertz
Jan Jans
Cornelis Leues
Pelgrim Harms en Greetjen Jochems
Regnier Albertz
Aaltjen Jacobs

Junius Den 14 is 't H. Avondmaal gehouden en sijn angekomen
Met attestatie:
Niesjen Bosch
Niews angenomen:
Trijntjen Evertz

September Den 13 't H. Avondmaal gehouden en sijn angekomen
met attestatie:
Reijnder Hiddes
en Maike Douwes [beide] van Bellingweer
Ewolt Drewes
en Anje Eijsses [beide] van Menkeweer

Decemb.
Den 13 is 't H. Avondmaal gehouden en sijn niews angekomen
Met attestatie:
Trijntjen Berentz van Weed
Greetjen Janss. van Groningen
Niews angenomen:
Greetjen Geertz h.vrow van M. Egbert Besuink
Jacob Gerritz en Metjen Zijtzema
Focke Tonnis, en Aefke Tonnis
Dutmer Claassen en Reijnerke Albertz
Duirt Willems en Deetjen Jacobs
Claas Tijmens
Elsjen Jacobs
Martjen Evertz
Hinrikjen Janssen

1692

Martius
Den 20 des Heren H. Avondmaal gehouden en tot lidmaat
niews angenomen:
Sijuke Peters

Junius
Den 19 des Heren H. Avondmaal gehouden en tot lidmaten
angenomen
Met attestatie:
Trijntjen Peters vrou van Jan Hebes van Zandeweer
Aefjen Hindrix j.d. van Groningen
Niews angenome:
Jan Barnjes
en Joestjen Sjabbes
Geerten Derks h.v. van Jan Jans
Trijntjen Albertz h.v. Claas Lammers
Anje Dreewes j.d.
Eefke Meijners h.v. van Jan Albertz
Itjen Alles j.d.
Alje Alles

Septemb.
Den 11 des H. Avondmaal gehouden

Decemb.
De 18 des H. Avondmaal gehouden.
Sijn met attestatie angekomen:
Jan Roelefs en Jantjen Jans van Den Dam
Anje Evertz van Godlinse

1693

Martius
Den 12 des H. Avondmaal gehouden
en sijn angekomen met attestatie:
Heijlje Claassen van Huisinge
Nieus angenomen:
Jan Hebes
Eelje Cornelis huis vrou van Hinrik Jacobs

Junius.
Den 11 des Heren Avondmaal gehouden,
sijn met attestatie gekomen:
Eetje Benes, van Weed
Jantjen Leugs van Westerembden
Anje Luitjens van Godlinse
Niews angenomen:
Bijwke Jacobs

Septemb.
Den 10 des Heren Avondmaal gehouden.
sijn angekomen met attestatie:
Roelina Konings van Groningen, huisvrow van mester Egbert Besuink organist tot Middelstum
Niews angenomen:
Catharina Gemmenga

Decemb.
Den 10 des Heren Avondmaal gehouden.
Sijn angekomen met attestatie:
Getruid Tonnis, van de Rijp
Anje Peters, van Cantens
Niews angenomen:
Haje Hindriks

1694

Martius.
Den 11 des Heren Avondmaal gehouden.
Sijn gekomen met attestatie:
Jelte Julles, van Menkeweer
Geerke Wijardi van Delfzijl
Niews angenomen:
Jan Garms
Gepke Wolters

Junius.
Den 10 des Heren Avondmaal gehouden

Septemb.
Den 9 des Heren Avondmaal gehouden

December
Den 9 des Heren Avondmaal gehouden

1695

Meert
Den 10 des Heren Avondmaal gehouden

Junius
Den 9 des Heren Avondmaal gehouden

Septemb.
Den 8 des Heren Avondmaal gehouden

December
Den 8 des Heren Avondmaal gehouden.
Tot ledematen sijn niews angenomen:
Jacob Jans
Aaltjen Jacobs, de huisvrow van Cornelis Simens
Willem Alberts met attestatie van Eppenhuisen

1696

April
Den 12 des Heren Avondmaal gehouden
en sijn tot Leden niews angekomen:
Wigbold Derks
Metjen Luitjens huisvr. van Frerik Simens
Greetje Jans huisvr. van Jan Berentz
Menje Albertz jonge dogter

Junius
Den 28 des Heren Avondmaal gehouden
en sijn tot Ledematen angenomen:
Jan Sickes van Rottum met attestat.
Grietje Sijbrants van Westerwijtwert met attestat.
Harm Hindrix
en Anje Lammers [beide] van Toornwert

Septemb.
Den 13 des H. Avondmaal gehouden
Tot Leden sijn angekomen:
Frouke Writzers van W.w.wert
Jantjen Geerts huisvr. van Peter Jeltes, van Cantes

Decemb.
Den 6 des H. Avondmaal gehouden
tot Leden sijn angenomen:
Magdalena Reiners, de huisvrow van Jan Isebrants
Willem Harms

1697

Meert
Den 28 des Heeren Avondmaal gehouden
en sijn tot Ledematen angekomen:
Doede Evertz
Peter Alders
Peter Hemmes
Trijnje Jacobs h.v. van Jacob Rinjes
Jantjen Peters jonge dogter
Met attestatie:
Jantjen Reinders van Adorp
Aafke Edzes huisvrouw van Egbert Jacobs, van Warfhuisen

Junius
Den 13 des H. Avondmaal gehouden.
Sijn tot ledematen angekomen
met attestatie:
Martjen Peters, van Wester Embden
Klaas Klaassen van Groningen
Hilje Cornelis h.vrow van Doede Evertz
Dewer Jans

Septemb.
Den 12 des H. Nagtmaal gehouden
Tot Lidmaat angenomen:
Peter Jeltes

Decemb.
Den 5 Decemb. des H. Nagtmaal gehouden.
Tot Lidmaaten angekomen:
Willem Geerts van Groningen
Greetjen Besuink van Godlinse
Hilje Jans van Bedum

1698

Meert.
Den 12 des H. Avondmaal gehouden.
En angekomen met attestatie:
Jelder Jacobs van Bedum
Aafjen Isebrands van Uithuisen
Ebelje Wiggers van Rottum
Niews angenomen:
Simen Gerrits van Middelstum

Junius.
Den 19 des Heeren Avindmaal gehouden.
En angekomen
met attestatie van Winsum:
Jelle Janssen Voerman en Talle Geertz sijn huisvrouw
Lubge Jacobs, van Cantens
Jan Cornelis Niewenhuis van Garrelsweer
Geesjen Tjaarts van Groningen

Septembr.
Den 11 des Heeren Avondmaal gehouden

Decembr.
Den 4 des Heeren Avondmaal gehouden
zijn angekomen met attestatie:
Cornelis Tjallings en zijn huisvrow van Dokkum
Geertjen Jacobs van Sandeweer Groningen

1699

Meert.
Den 26 des Heeren Avondmaal gehouden
en angekomen met attestatie:
Martjen Klaassen van Westerwijtwert
Niews angekomen:
Trijnje Willems huisvrow van Hidde Klaassen
Trijnje Sibels huisvrow van Kornelis Luitjens
Jan Kornelis
Jannes Dorenbusch

Junij.
Den 11 des Heeren H. Avondmaal gehouden, en
angekomen met attestatie:
Annetjen Hanssen van Baflo
Trijntjen Onnema van Groningen

Septembr.
Den 10 des Heeren Avondmaal gehouden
en angekomen:
Jurjen Willems
Anje Abels
Maria Derks
Jantjen Jacobs, huisvr. van Jan Hekes [?]

Decembr.
Den 10 des Heeren Avondmaal gehouden en zijn
angekomen met attestatie:
Klaas Egbertz van Westerwijtwert
Wobbigjen Eewes de huis vrow van Julle Lammers van Leermens
Niews angenomen:
Peter Jans
Hilje Jacobs huisvrow van Cornelis Jans

1700

Meert.
Den 10 meert des Heeren Nagt maal gehouden

Junij.
Den 9 des Heeren Avondmaal gehouden.
Met attesstatie zij gekomen:
Simon Peters
vrow Anje Freriks [beide] van Winsum
IJtjen Eijsses van Appingadam

Septembr.
Den 8 des Heren Avondmaal gehouden

Decembr. [vermeld na consistorie op 6 dec.]
Ende zijn tot Ledematen niews angenomen:
De Hoog Edel Welgeboorne Juffer Anna Lewe
Jan Eppes
en Anje Jacobs Eluiden
Anje Jans
Willem Jurjens

1701

Meert.
Den 20 des Heeren Avondmaal gehouden.
Zijn angekomen met Attestatie:
mr. Wilhelmus Middendorp van Menkeweer
Niews angenome:
Martjen Cornelis
Jan Jans
en Niesjen Jacobs

Junij.
Den 5 des Heeren Avondmaal gehouden.
Zijn angekomen met attestatie:
Gerrit Jans
en Hilje Lammers [beide] van Onderwierum
Geertruit Lammers huisvrow van Geert Willems van Onderwierum
[blanko gelaten] van Garsthuisen
Niews angenomene:
Peter Jacobs
Martjen Cornelis de huisvrow van Willem Geertz

Sept.
Den 11. des Heeren H. Nagt-maal gehouden

Decembr.
Den 11. des Heeren H. Nagtmaal gehouden
Tot Ledematen niews angekomen:
Cornelis Popkes
en Aafke Folkers
Marregjen Stoffers de vrow van Steffen Luitjes

1702

Meert
Den 19. 's Heeren H. Avondmaal gehouden

Junij
Den 11. s Heeren H. Avondmaal gehouden

Sept.
Den 10. s Heeren Avondmaal gehouden

Decemb.
Den 10. Decembr. s Heeren H. Avondmaal gehouden
Met attestatie:
Joanna Christina Delbrink van Leugerke van de Leek
Lijsbet Romkes van Menkeweer
Niews angenomen:
Geeske Jans jonge dogter van Middelstum

1703

Meert.
Den 10 's Heren Avondmaal gehouden
Met attestatie van Groningen is gekomen
Helena Harssema de huijsvrow van Peter Hindrix

Junius.
Den 10. des Heeren Avondmaal gehouden.
Met attestatie van Eenum:
Trijntjen Jans jongedochter
Niews angenomene zijn:
Hilbrant Frericks ende Jantje Luidens, Eluiden
Liefke Jans jongedogter

Septemb.
Den 9. des Heeren Avondmaal gehouden.
Met attestatie van Sandweer:
Geert Hilbrantz en Joanna Weltz, Egteluiden
van Huisenge:
Sibolt Willems

Decemb.
Den 9. des Heeren Avondmaal gehouden.
Met attestatie zijn angekomen:
van Onderwierum
Trijntjen Jans
Jantjen Jacobs de huisvrow van Sirp Elema, van Baflo
Gepke Pouels jongedogter van de Groote Gast
Niews angenomen is:
Trijntjen Aijlkes huisvrow van Mr. Wilhelmus Medendorp chirurgijn

1704

Meert.
Den 9 des Heeren Avondmaal gehouden.

Junij.
Den 8. des Heeren Avondmaal gehouden.
Met attestatie zijn gekomen:
Jan Ten Holte en Jantjen Reijnders, Eluijden van Menkeweer
Annetjen Cornelis van Marssum
Niews angenomene zijn:
Jan Lues en Elske Evertz, Eluiden op dartighondert
Teubge Harms huisvrow van Peter Alders
Aagtjen Albertz jonged.
Trijntjen Klaassen jongedogter

Septemb.
Den 7 des H. Avondmaal gehouden
Met attestatie:
Jacob Lammes van Noorddijk
Niews angenomen:
Hijke Eijses huisvrou van Cornelis Mennens

Decemb.
Den 7 des Heeren H. Avondmaal gehouden
Niews angenomen:
Trijntjen Janssen huisvrow van Doue Roelefs
met attestatie:
Aaltjen Luitjes vrow van Cornelis Simens

1705

Meert.
Den 15. des Heeren H. Avondmaal gehouden

Junij
Den 7. des Heeren H. Avondmaal gehouden
Niews angekomen:
Hilje Cornelis de huisvrow van Claas Timens
Met attestatie:
Greetjen Mennens van 't Ooster Niewlant
Anna Aaldrix van Groningen

Septemb.
Den 20. des H. H. Avondmaal gehouden

Decemb.
Den 13. des H. Avondmaal gehouden
Nieus angenomen:
De Welgeb. Juffer Geertruda Lewe van Middelstum
Met attestatie:
Hindrik Ter Maat (de hovenier an de borg) van Spankeren
Joannes Riemken van Groningen

1706
Meert.
Den 14 meert des Heeren Avondmaal gehouden

Junij.
Den 13. Junij des Heeren Avondmaal gehouden,
zijn angekomen met attestatie:
Popke Jans van Usquert
Maria Hintz van Winschoo
Teunisjen Willems van Groningen [slecht leesbaar]
Nieus angenomen:
Peter Derks en
Bouke Peters
Anje jacobs
Frerikjen Frerix, h.v. van Harm Roelefs Smit

Septemb.
Den 12. Septemb. des Heeren Avondmaal gehouden
zijn angekomen met attestatie:
Frerick Jacobs &
Rixtje Thies [beide] van Menkeweer
Trijntjen Geertz jongedogter van Uithuijsen
Niews angenomen:
Jan Albertz en Trijnje Hindrix
Sibe Albartus & Geertruit Claassen
Cornelis Jans en Geeske Thomas

Decemb.
Den 12. Decemb. des Heeren Avondmaal gehouden
zijn angekomen
Niews angenomen:
Geertjen Mennens h.v. van Sijwe[?] Peters
Martjen Popkes vrou van Jan Eijses
Met attestatie:
Anje Drewes huijsvr. van Ewold Drewes van Westerwijt[werd]

1707

Meert.
Den 13. des Heeren Avondmaal gehouden en zijn
met attestatie gekomen:
Eppe Peters en Peterke Jacobs van Uithuisen
Niews angenomen:
Hindrikjen Tonnis h.v. van Eijsse Temmens op de Rodeschoel

Junij.
Den 5. des Heeren Avondmaal gehouden,
en zijn met attestatie angekomen:
Engel Scheltes [en]
Tetje Geertz [en]
Dina Buinings [alle drie] van Groningen
Jantjen Hindrix van Woltersum

Septemb.
Den 11. Septemb. des Heeren Avondmaal gehouden

Decemb.
Den 4. Decemb. des Heren Avondmaal gehouden
Niews angenomene:
De Welgebr. Jonker Jan Lewe van Middelstum
Reijnt Frerix en sijn huijsvrouw Trijnje Claassen
Geertjen Writzers huisvr. van Roelef Aijlkes
Hindrikjen Hindrix jongedogter
Stijntjen Roelefs jongedogter
Met attestatie:
Magdalena Rijkes van Obergum
Geertjen Julles van Sandeweer

1708

Meert.
Den 21. des Heeren H. Avondmaal gehouden
zijn met attestatie angekomen:
Joan. Boekenberg S.S.Theol. Candidaat, van Leijden
Writzer Heertjes van Winssum
Niews angenomen:
Peter Wirkes
Melle Jans

Junij.
Den 10. des Heeren H. Avondmaal gehouden
Met attestatie zijn angekomen:
Grietjen Jacobs van Uithuijsen
Claas Egbertz, en sijn huisvrow Aeltjen Roelefs van Cantens
Geertjen Jacobs huisvr. van Writzer Heertjes van Ten Post
Harm Peters en sijn huisvrow Lamge Meertens van Sandeweer
Niews angenomen:
Peter Jans
Grietje Wijrtz huisvrow van Heke Jans

Septemb.
Den 9. des Heeren H. Avondmaal gehouden
Met attestatie zijn angekomen:
Geeske Hillebrantz vrow van Tamme Benens van Usquert
Grietjen Geertz van Groningen
Helena Jans van Groningen
Jan Evertz en Remge Sibrantz van Ten Buir
Niews angenomen:
Hindrik Tonnis en sijn vrow Fenje Claassen
Jacob Albertz
Christoffer Berent Coster

1709 [?]

Decemb.
den 15. des Heeren Avontmaal gehouden
Nieuws angenoome:
de Welgeboorenen juffer Helena Lewe, juffer van Middelstum
Willem Henderiks knegt van Frerik Simons
Met attestatie:
Feijke Clasen van Groningen

1710

Martij.
Den 15. 't H. Avondmaal des Heeren
gehouden. En is nieuws aangekomen:
D. E. Abelia Eijssonius, dogter van de
salige pastor deser plaatse D. O. Eijssonius

Den 7 10br 't H. Nagtmaal gehouden, en
in de visitatie niets bestraffelijx bevonden
sijn van nieuws aangekomen:
Gerrijt Willems en sijn huijsvrouw
Trijntje met attestatie van Usquert
Item Jan Jans met attestatie van Lutkegast


[onder de bediening van Gerhardus Pierius]

Den 13 Junii 1711 hebbe ik Gerhardus Pierius
voor de eerste maal het H. Avondmaal uijt
gedeelt an dese Gemeente tot Middelstum en
zijnde bevestiget den 25 Maij jungst.

Voor dese maal is de gemeente versterkt
door dese navolgende personen:
Jan Wollesius chirurgus tot Middels.
Met attestatien:
Mecchetien Popkes huisvrouw van Claas Pieters, van Stitswert
Frouke Jans jonge dogter van Uthuisen

Den 16 7ber T.H. Avondmaal gehouden
En is de Christelijke Gemeijnte vermeerdert
met navolgende personen
Met attestatien:
Grietie Olchers huisvrouw van mons. Wollesius chirurgus, van Appingadam
Fennigjen Caspers dienstbode van de Welgeb. Heer van Middelst., van Rolde

den 13 10ber T. He. Avontmaal gehouden en
zijn de Gemeente angenomen als volgt:
Athe Hoejkes
Trijnje Alles, huisvrou van Andries Jans
Maria Jans wed. van Tonnis Jacobs
Hilje Cornellis wed. van Melle Jans
Met attest. van de Meden: Rotger Jans en Wellemtie Albers ehel.
van Warfum: Trijnje Dercks dienstbode van Tewes Jacobs

Den 20 Meert 1712 Des Heeren H. Avondmaal
gehouden en is de Gemeente versterckt met
navolgende personen:
Grietie Cornellis
Aegtie Jans
Meisse Clasen
Jeike Jacobs
Met attest Middewoldumer Hammerijk:
Jan Roelfs Smit
van Eppenhuisen: Geertie Jans wed. van Harm Jans
Item Jan Hinderijx bij Fraamtil

Den 12 Junii 1712 des Heeren Heilig Avontmaal
gehouden na voorgaande visitatie

Den 11 Septb. des H.H. Avontmaal gehouden
en zijn tot ledematen angenomen de E.
Jan Hemmes

Item Harm Harmens Pottebacker en desselfs
vrouw Anje Nannincks

Den 11 Decemb. 1712 des H.H. Avontmaal gehouden
en is de Gemeente versterckt door navolgende personen:
Jacob Wijpkes en Jantien Pieters eheluiden
Alle Ebels en Trijnje Jans eheluiden
Eise Henderijx soon van Hinderijx Harmens
Met attestatie van Bedum: Jantie Dreuws

Den 12 Meert 1713 des Heeren Heilig avontmaal gehouden,
en is de Gemeente vermeerdert met navolgende
personen:
Jan Albertus
Willem Albertus
Jan Andries en Stijntien Pieters eheluiden

Den 28 Maj des Heren H. Avontmaal gehouden is de
Gemeinte versterckt door volgende personen:
Jan Boelens Schipper tot Middelstum
Claas Pieters van Toornw[ert]
Remge Meerten van Middelstum
Warner Jans Schoemaker
Jan Tonnis Hovenier op Euwsum
Met attestatien:
van Usquert: Menno Dreuws en Sara Hinderijx eheluiden
en Hinderik Mennes haar bijder soon
van Huisinga: Pieter Hemmes

1713

Den 27 Maij des H.H. Avontmaal gehouden, zijn tot de
Gemeente toegedaan:
Focco Pieters en zijn huisvrouw Margriete Jurjens
Met attestatien van Groningen:
Geert Edens en Elsjen Magirus eheluiden
van Loppersum: Claas Jans

Den 10 Decemb. 1713 des H.H. Avontmaal gehouden
Is de Gemeinte vermeerde met Jan Jans
van Garrelsweer met attestatie gekomen

1714

Den 25 Febr. des H.H. Avontmaal gehouden, is de
gemeinte versterckt met volgende personen:
Jan Pieters timmerman
Martien Julles huisvrou van Warner Jans Schoemaker
Met attestatie van Garsthuisen gekomen:
Aafke Jans huisvrouw van Jan Cornellis kuiper

Den 10 Junii des H.H. Avontmaal gehouden en is de
gemeinte versterckt met navolgende ledematen
die met attestatien tot ons zijn overgekomen
van Rottum: Reender Allers en Haaske Hinderijx Eluiden
van Dalerveen: Jans Harrems timmerman
van Groningen: Jantie Jans wed. Wijnstocks
van Usquert: Pieter Reinds en Trijnje Jans Eluiden
van Garsthuisen: Grietie Jannes huisvrouw van Pieter Popkes

Den 9 Septemb. het heilig avontmaal des
Heeren wederom hijr ter plaatse gehouden

Den 9 10ber het heilig Avontmaal des Heeren
gehouden, is de Gemeinte vermeerdert met na
volgende personen:
Albert Mennes
Jantie Clasen
Grietie Cornellis
Aafke Aalfs
Writser Cornellis en Eltie Eltes eheluiden
Geeske Hinderijx
Met attestatie van Steinfurt: Willem Knuiver

1715

Den 17 Febr. des Heeren Heilig Avontmaal gehouden
is tot de christelijke gemeinte toegedaan:
Jan Alders schipper tot Middelstum
Met attestatie van Groningen zijn gekomen:
Bartholomeus Bensiger en Marchien Bartholomeus
ehelieden tot Onderdendam op de Bult wonende

Den 16 Junii het H. Avontmaal gehouden en is de gemeinte
versterkt met volgend personen:
Wicher Jacobs van Middelstum
Met attestatien
van Garsthuisen: Hinderijck Tomas en Martien Jacobs eheluiden
van Westerwijdwert: Derck Jans en Grietie Gajes eheluiden tot Toornwert wonende

Den 15 7ber d. Heeren Heilig Avontmaal gehouden
is de gemeente vergroot met volgende personen:
Gesina Aikes
Met attestatien zij gekomen:
van Warfhuisen Jantien Jans, vrouw van Pelgrim Harms
van Garsthuisens Geertien Freercks
van Uthuisen Hilje Jans

Den 22 Decemb. Het Heilig Avontmaal gehouden
is tot de gemeinte toegedaan:
Meenje Pieters, vrouw van Harm Jans voerman

1716

Den 22 Meert anno 1716. Het Heilig Avontmaal
gehouden, is de gemeinte vermeerdert met volgende personen:
Michiel Tiddens en Claaske Cornellis eluiden
Siberg Tjaarts, vroue van Jan Roelfs Smit
Tjaakje Thies jongedogter
van Rottum met attestatie:
Taake Berents

Den 19 Juni het heilig Avontmaal des Heeren gehouden

Den 20 7ber des Heeren Heilig Avontmaal gehouden
en is de gemeinte versterkt met deze 2 personen:
Aake Cornellis
en met attestatie van Groningen
Geertruida Everdes

Den 13 xber het heilig Nachtmaal gehouden en is ditmaal
de gemeinte vermeerdert met 3 personen
met attestatie tot ons gekomen:
van Groningen Hinderikus Roda
van Enum Albartus Jans
van Loppersum Claas Hammes

1717

Den 28 meert des Heeren heilig Avontmaal gehouden
en is deze gemeinte vermeerdert met volgende personen:
Tjallink Cornelis
Hinderijk Jans
Hinderckjen Pieters
met att. van Namen Henderijk Jansen Holtman
van Groningen Jantien Albers

Den 13 Juni wederom des H.H.Avontmaal gehouden en is de
gemeinte versterck[t] met volgende personen:
met attestatie uijt Groningen Jan Mulder en Ida Deckkers eheluiden
uijt Friesland van Rensmageest Geertruit Deckkers jongedogter
van Westerwijtwert Trijntie Jans vrouw van Jan Doornbosch
van Tjamsweer Lijsebet Jans vrouw van Jan Jeltes voerman
Belijdenis heeft gedaan Jantien Hamens jongedogter

Den 26 7ber des Heeren Heilig Avontmaal gehouden
en alles in voorgaande visitatie tot genoegen gevonden.

Den 19 10br des H.H. Avontmaal gehouden en
is de gemeinte versterkt met volgende ledematen:
Roelf Andries en
Batie Jans vroue van Henderijkus Rodius, belijdenis gedaan hebbende
Met attestatie van Rottum Geertruda Magirus

1718

Den 20 Meert des Heeren H. Avontmaal gehouden
en is van Groningen met attestatie gekomen:
Agneta Holtmans

Den 19 Juni des H.H. Avontmaal gehouden en
de gemeinte vermeerdert met volgende pers:
met attestatie van
Sandweer Klaas Pieters en Aaltien Jans ehel.
Ooster Nieland Reemke Jans huisvrouw van Klaas Pieters
Westerwijtw. Mecheltie Popkes
Veendam Jan Altinghe en Geertien Nijsinge

Den 11 7ber des Heeren Heilig Avontmaal gehouden
en is de gemeinte vermeerdert met volgende personen:
Rolina Aikes, met attest van W.wijtwerd
Grietie Dercks en Aeltien Pieters

Den 18 10br 1718 T.H. Avontvontmaal gehouden
en is met attestatie van Uijthuisen gekomen:
Sjabbe Jacobs

1719

Den 26 Meert des H.H. Avontmaal gehouden en
is de gemeinte versterkt met volgende ledematen:
Berent Harrems en Anje Hajes eheluiden
met attest. van de Meden Harmtie Jans
van Stitswerd Derck Mennes en desselvs vrouw

Den 11 Juni des H.H. Avontmaal gehouden
en is de gemeinte vermeerdert door 2 personen
met attest.: Geert Aljes van't Ooster Nieland
en Geertien Harmens jongedogter van de Wildervank

Den 8 8ber wegens mijne siekte des H.H. Avontmaal
gehouden is de gemeente vermeerdert met volgende ledematen:
Sens Tiddens en Anje Sijmons ehel. met attest. van Meurs
Catharina Cnopen vrouw van Jan Cornelis van den Appingadam
Aafke Jurjens Oosterhof vrouw van Eildert Cornellis

Den 17 xber des Heeren H. Avontmaal gehouden
is de gemeinte vermeerdert door volgende personen:
met attestatie van Groningen
Thies Textor ende Lisebet Oosterwijks ehel.
van Warffum Jaijke Jacobs vrouw van Christiaan Rijck

1720

Den 30 meert 1720 des Heeren Avontmaal gehouden
is de gemeinte vermeerdert met volgende personen:
Wessel Clasen
Janje Jans
Anje Clasen
Jan Cornellis Leijendecker
Met attestatie van Hornhuisen Freerck Aalphs
van W.emden Heertien Jans en desselfs vrouw
Grietie Hinderijx van Loppersum

Den 22 Jun. des H.H. Avontmaal gehouden en is de
gemeinte versterckt met volgende ledematen:
Alegonda Elisabet Pierius
Trijntien Doedes
Met attestatien:
Geertruit Hauwincks van Pietersbuiren
Mr. Evert ter Maat en Trijntien Cornellis van Leerm??s
Anje Clasen wed. van Aalf Lubbers van Noordwolde

Den 8 7ber des H.H. Avontmaal gehouden is de
gemeinte vermeerdert met deze 2 ledematen:
met attestatien tot ons overgekomen van
Usquert Hester Waalties
Sandweer Aeltien Geerts vrouw van Bartelt Jans

Den 8 december des Heeren Heilig Avontmaal
gehouden, zijn met attestatie tot ons gekomen van
Bedum Willem Geerts en Martien Cornellis eheluiden

1721

NB. De plaats vacant


[onder de bediening van Joh. Conr. Heideggers]

1722

Anno 1722 d. 5 Julii heb ik Joh. Conr. Heidegers
voor de eerste mael het H. Avondmael aen de
gemeente tot Middelstum en Toornwerd uijtgedeelt.

Den 5 Jul. Avonmaal gehouden, en nieuws toegelaten:
Reinder Fronten en
Claartje Davids egtelieden, met attestatie van Appingadam
Berend Harms en Anje Hajes, met getuigenisse van Cantens
Johanna Elias met attestatie van Grijpskerk
Menne Reinderts met getuijgenisse van Cantens

Den 20 Sept. H. Avondmael gehouden en toegelaten:
Anje Wijrsema, met attestatie van Zuidwolde

Den 20 December H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Arnoldus Arnoldi Chirurgus en
Maria Krabbe egtgenoten, met attestatie van Groningen
Berend Benthem j.m. met getuijgenisse van Stedum
Marijtjen Everts j.d. met attestatie van Stedum

1723

D. 21 Martij des Heeren H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Peter Toppen met attest. van Bierum

D. 13 Jun. H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na voorgaande belijdenisse:
Bauwina Margarita Waldrix van Linge
Ietje Simons van Dornwert
Eppo Jans met attest. van Zuijdwolda
Eenje Reijnjes met attest. van Garnwert

D. 12 September H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Daniel Jacobs met attest. van de Meeden
Saekjen Bastiaens na voorgaende belijdenisse

D. 19 December H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Jantjen Jans, na voorgaande belijdenisse
Vrouwke Jans, na belijdenisse
Trijntjen Frericks, na belijdenisse
Albert Peters, met attestatie van Spijk

1724

D. 26 Mart. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Juert Abels met attestatie van Zeerijp
Lijske Jans met getuigenisse van Noordhorn
Peter Claessen met attest. van Loppersum
Hindrikjen Claessen met getuigen. van Bedum
Lijsabeth Hindriks na voorgaande onderwijs

D. 25 Juni H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Heere Derks met attestatie van Usquert
Jacob Jans met getuigenisse van Oosterwijtwert
Foske Ates met attest. van Wester-Embden
Jacob Wijbes na voorgaande onderwijs

D. 17 September H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Willem Peters en Aaltjen Arends egtelieden,
met attest. van de Meeden
Heine Jans, na voorgaande onderwijs
Hiekjen Harms, na voorgaande onderwijs
Trijnje Mennes, na voorgaande onderwijs

D. 17 December H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Douwe Hindriks en Trijntje Jans, egtelieden met get. van 't Hogezand
Jan Jans na voorgaande onderwijs
Geertje Mennes met attest. van Wester-Wijtwert
Sikke Mennes na voorgaande onderwijs
Hindrikjen Douwes na voorgaande onderwijs
Albert Hajes na voorgaande onderwijs

1725

D. 25 Marti H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Lijsabeth Jans met attestatie van Uijthuijsen

D. 10 Juni H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Reiner Claessen en Aafke Bruijns, egtelieden met attest. van 't Ooster-Nijeland
Anna Amalia Cramers met attest. van Bremen
Trijnje Jans met attest. van Noorddijk
Homke Cornelis na voorgaande onderwijs
Antje Harms met getuigenisse van Warfhuijsen

D. 16 September H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Anje Jans met attest. van Eendrum
Leentjen Jacobs na voorgaande onderwijs en belijdenisse

D. 16 December H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Roelef Entes en Anje Olgers, egtelieden met attest. van de Meeden
Aaltjen Gerrits met attest. van Uijthuijsen
Claes Derks met attest. van Stitswert
Berend Heeres na voorgaande onderwijs en belijdenisse
Claes Derks na voorgaande onderwijs, ondersoek en belijdenisse
Martjen Freriks na voorgaande onderwijs, ondersoek en belijd.
Aaltjen Ritsema met attest. van Garshuijsen

1726

D. 17 Marti H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Eltje Aijkes na voorgaande onderwijs, ondersoek en belijdenisse
Jannes Alles en Grietje Jans na voorgaande onderwijs en belijdenisse
Martjen Coerts na voorgaande onderwijs en belijdenisse
Joh. Henr. Duer met attest. van Sappemeer

D. 23 Juni H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Lippe Scheltes met attest. van Schildwolde
Hijckjen Frericks huijsvrouw van Lippe Scheltes met attest. van Husingen
Timan Roelofs en Grietje Dos egtelieden met attest. van Stitswert
Bronne Roelefs met attest. van Schildwolde
Geeske Hindriks met attest. van de Meeden

D. 15 September H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Elisabeth Ritzes na voorgaande onderwijs en belijdenisse
Reinderke Dutmers na voorgaande onderwijs en belijdenisse
Peter Eppes en Aaltjen Claassen, egtelieden met att. van Stedum
Jan Tonnis met attest. van Menkeweer
Aaltjen Heertiens met attest. van Garshuijsen
Anje Theunis met attest. van Cantens

D. 15 December H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Bouwke Luijes na voorgaande onderwijs en belijdenisse en doop

1727

D. 30 Mart. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Herman Doornbos
Barbara Gerbens
Trijnje Hindriks
Martjen Heeres, t' saam, na voorgaande onderwijs en belijdenisse
Grietje Boelens, met attestatie van Garshuijsen
Herman Kempen, met attest. van Groningen

D. 15 juni H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Mr. Jan Eijssingh en Grietje Hindriks, egtelieden,
met attestatie van Menkeweer

D. 21 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Claas Jacobs, met attestatie van Zeerijp
Claas Geerts en Anje Claassen, egtelieden, en
Grietje Claassen, t' saam met attest. van Cantens

D. 21 December H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Hile Alles, met attest. van Warfhuijsen

1728

D. 14 Marti H. Avondmaal gehouden

D. 13 Juni H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Cornelis Reinders, met attest. van 't Hoge-zand
Stijnje Derks, met getuijgenis van 't Zand
Enno Jans, met attest. van Stitswert, ???
Derk Derks en Vrouwke Sebes, met attest. van Stitswert

D. 19 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Anne Jans en Claasjen Annes, egtelieden met attestatie van Veendam
Nanninghe Derks, met attest. van Uijthuisen
Antje Willems, met attest. van Uijthuisen

D. 19 Decemb. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Anna Lattenburg, met attest. van Embden
Geertjen Jacobs, met attest. van Wierum
Geesjen Jans, na voorgaande belijdenisse

1729

D. 10 April H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Eijlerd Jans en Geeske Peters, egtelieden met attest. van Spijk
Anje Jans, met attest. van Bedum

D. 19 Juni H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Barbara Olchers, met attest. van Uijthuisen
Martjen Hajes, na voorgaande belijdenisse

D. 11 Septemb. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Menno Siewkes, met attest. van Noordhorn
Jan Hermans, na voorgaande belijdenisse
Elske Everds, met attest. van Rottum

D. 25 Decemb. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Anje Alberts, met attest. van Bedum
Roelef Jans, na voorgaande belijdenisse
Jan Gijses, na voorgaande belijdenisse en doop
Martjen Joostens, na voorgaande belijdenisse en doop

1730

D. 26 Mart. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Berend Jans Zwaagman, met attest. van Groningen
Harmtje Harms, met attest. van Obergom
Menno Wolters en Anje Jacobs, na voorgaande belijdenisse

D. 11 Juni H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Albert Hajes en Trijnje Ritzes, egtelieden met attest. van Stitswert
Na voorgaande belijdenisse:
Greetje Lewes
Epke Reiners
Trijnje Joostens

D. 10 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Ebelje Jans, met attest. van W.Wijtwert
Aafke Claassens, met attest. van Bedum
Na voorgaande belijdenisse:
Willem Claassen
Willem Jans
en Cornelske Jans, egtelieden
Trijnje Luijtjes
Iedje Peters
Anje Sibes


D 10 Dec. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Tjaardt Entes, met attest. van Heveskes
Na voorgaande belijdenisse:
Jurjen Robbes
Greetje Peters
Jantjen Edzes
Aafke Cornelis
Anje Eltjes
Anje Derks


1731

D. 8 April H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na voorgaande belijdenisse:
Hoogwelgeb. Reint Jan Lewe, Heer van W.wijtwerd
Roelef Fokkes
Lukke Lamberts
Geertjen Hiekes
Gerrit Joostens, met attest. van Obergom
Roelef Jans, met attest. van de Oude Pekel-A

D. 10 Jun. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Zeike Claassen, met attest. van W.wijtwert
Okke Abels, na voorgaande belijdenisse

D. 9 Septembr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Ludmer Harms en Aagtje Jans, egtelieden, met attest. van Groningen
Egbert Berends, met attest. van Zandweer
Janneke Jans, met attest. van Onderwierum
Deetjen Cornelis, na voorgaande belijdenisse

D. 16 Decembr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Anna Elzabe Heidegers, met attest. van Batavia
Aaltjen Willems, met attest. van Winsum
Na voorgaande belijdenisse:
Geert De???
Getruijd Regnerus
Stijnje Hillebrands
Anje Jacobs

1732

D. 16 Mart. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Adolph Biegel, met attest. van Wassenaar
Na belijdenisse:
Jacob Jans en Hilje Olchers, egtelieden
Enno Peters en Trijnje Hindriks, egtelieden

D. 15 Juni H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Jantjen Regnerus, met attest. van Groningen
Jaijke Jacobs, met attest. van Cantens

D. 14 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Jan Dutmers, met attest. van Warffum
Getruijd Sijerts en Teetje Harms, na voorgaande belijdenisse

D. 14 Dec. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Claas Peters en Aaltjen Nannings, egtelieden, met attest. van Zandeweer
Aafke Jans, met attest. van W.wijtwert
Na voorgaande belijdenisse:
Joost Everds
Tonnis Roelefs
Alle Andrees
Jantjen Peters


1733

D. 29 Marti H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Herman Jans en Sabina Mulders, egtelieden, met attest. van Cropswolde
Heine Jans, nadat voor de E.Kerkenraad over sijn misbedrijf had voldaan
Greetje Lewes, met attest. van Rottum
Derk Heres, na belijdenisse

D. 5 Jul. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Aaltje Jans, met attest. van Grijpskerk
Engelbert Lippes en Janneke Floris, egtelieden,
na voorgaande belijdenisse en doop

D. 4 Octobr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Olchert Hajes, met attest. van Zuijdbroek
Na belijdenisse:
Bouwke Peters
Jacob Peters en Claaske Allerts, egtelieden
Ietjen Gerrits

D. 27 Decembr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Johan Georg Jungman, met attest.
Harke Willems, met attest. van Stedum
Aaltjen Jans, na vernieuwde belijdenisse voor 't consist.

1734

D. 14 Marti H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Na belijdenisse:
Hillebrand Gijses
Jacob Meints
Jan Hindriks, na vernieuwde belijdenisse voor 't consistorie

D. 27 Jun. H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Jan Freriks
Peter Derks en sijn huijsvr. Auke Arends
Jan Peters
Geert Jans
Dewerke Nannings
Eppo Jans, nadat voor de E. Kerkenraad aangaande sijn misbedrijf had voldaan
Geert Peters en sijn huijsvr. Aafke Jans, met attest. van Garshuijsen
Anna Jans, met attest. van Wester-Embden

D. 12 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Jan Geerts, na belijdenisse
Jan Peters, van Toornw. na belijdenisse
Geertjen Jans, met attest. van Cantens

D. 12 Dec. H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Herman Peters en Jelstjen Berends, egtelieden
Grietje Hijbes
Peterke Peters

1735

D. 13 Marti H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Jan Antonius en Trijnje Reinjes, egtelieden
Hindrik Timens
Eppo Tonnis
Lambert Ritzes
Martjen Andrees


D. 19 Jun. H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Albertus Sibes
Albert Peters

Jurjen Geerts, met attest. van Weijwert

D. 25 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Gerrit Geerts, na belijdenisse

D. 18 Dec. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Swaantjen Simons, met attest. van Garshuijsen
Na belijdenisse:
Aafke Pelgroms
Eltje Gerlofs


1736

D. 25 Marti H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Derk Peters
Peter Simons
Dewerke Popkes


D. 10 Juni H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Martjen Claassen, met attest. van W.dijkshorn,
dog dewijl deze attest. niet was in forma
heeft sij op 't nieuw het onderwijs ondergaan
Ebelje Geerts, met attest. van Obergum
Jantjen Jans, met attest. van Mensingeweer
Vrouwke Claassen, met attest. van Bedum
Clara Hermens, met attest. van Uijthuijsen
Grietje Tjallings, na belijdenisse

D. 9 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Willem Jans, met attest. van Termunten

D. 23 Decembr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Albert Lamberts, na belijdenisse

1737

D. 24 Marti H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Anje Hindriks, na belijdenisse
Stijnje Claassen en Anje Heres, na berouw voor het consistorie
en na vernieuwde belijdenisse

D. 30 Juni H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Jacob Boelens en Vrouwke Melles, egtelieden, met attest. van Winsum
Willem Jans en Cornelske Jans, egtelieden, met attest. van O.wijtwert
Roelef Tonnis, met attest. van Assen
Jaijke Jans, met attest. van Onderwierum
na belijdenisse:
Peter Berends
Anje Jans
Lisabeth Cornelis


D. 15 Septembr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Fokke Jans
Jan Barthels
Aaltjen Jans
, met attest. van Ten Bour

D. 15 Decembr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Herman Joosten
Grietje Wolters
Jantjen Allerts


1738

D. 30 Marti H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Georg Frederick van Schweden
Gerhardus Nanninga
Hindrik Derks
Anje Roelefs
Crijnje Alberts
Renske Wijbes

Geertruijd Laurens, met attest. van de Meden

D. 8 Jun. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Herman Henrich Humke, met attest. van Bege
Jan Claassen en Peterke Roelefs, egtelieden, na belijdenisse

D. 14 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Abigail Bredenburg, met attest. van Groningen
Jan Douwes, na belijdenisse

D. 14 Dec. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Stijnje Hillebrands, met attest. van Warfhuijsen
Roelina Aijkens, met attest. van Groningen
Bareltje Derks, met attest. van Godlinse
Auke Simons, na belijdenisse

1739

D. 15 Mart. H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Jannes Carels
Martjen Cornelis
Jantjen Fokkes


D. 14 Juni H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Tjaart Reeukes en Trijntje Jacobs, egtelieden, met attest. van Usquert
Hiekjen Hermans, met attest. van Huizinge

D. 27 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Cornelius Jans en Claasjen Harms, egtelieden, met attest. van Gasselter-nieuw-veen
Aaltjen Sijwerts, met attest. van Wester-dijxhorne

D. 13 Dec. H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Jurjen Jans
Claas Martens
Allert Jans
Jan Meertens
Eetje Jacobs
Grietje Nanninga


1740

D. 13 Marti H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Jantjen Claassen
Martjen Sirps
Trijnje Eltjes
Antje Jacobs
Reintje Eisses
Dewerke Jacobs
Grietje Hermannus


D. 19 Juni H. Avondmaal gehouden

D. 11 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
De HWgbr. heer E.J. Lewe, heer van W.wijtwert
Hibel Cornelis
Claas Geerts


D. 25 Dec. H. Avonmaal gehouden en toegelaten:
De HWgebr. vrouw A.M. Rengers, vrouw van W.wijtwert
na belijdenisse:
Jochem Mindelts
Marlene Jans


1741

D. 2 April H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Jan J. Poppe
Peter Geerts
Iedje Eijsses
Gerritje Eltjes


D. 2 Jul. H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Jan Willems
Simon Everds
Jelte Jans
Anje Jans


D. 10 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Meinerd Alkes
Jantjen Simons
Anje Hendriks
, met attest. van Huizinge

D. 24 Dec. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Hebo Franzen, met attest. van Groningen
Lummegjen Harms, met attest. van Zandeweer
na belijdenisse:
Jannes Jans
Aaltjen Harms
Aaltjen Hebes


1742

D. 1 April H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Anje Willems, met attest. van W.wijtwert

D. 24 Jun. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Jan Jacobs en Martjen Hajes, met attest. van Stedum
Aafke Jans, met attest. van Cantens
na belijdenisse:
Martinus Egberts
Aaltjen Jans


D. 30 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Roelef Hans, na belijdenisse

D. 23 Dec. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
na belijdenisse:
Jan Hindricks
Aaldrick Jans
Trijnje Alberts
Trijnje Harmens
, van Oldenzijl, op getuijg.

1743

D. 7 April H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
na belijdenisse:
Thomas Hindriks
Meerten Remkes
Renske Jacobs


D. 7 Jul. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Grietje Willems, wed. van Geert Ebels, met attest. van Leens
Trijnje Frericks, na belijdenisse

D. 22 Septembr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Marlene Reiners, wed. van Jan IJsebrands, met attest. van Stedum

D. 22 Decembr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Tjeerdt Abels
Melle Meertens


1744

D. 5 April H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Wemeltje Meiers, wed. van Roelef van Aar, met attest. van Groningen
Na belijdenisse:
Egge Eggens
Abraham Tjallinks
Cornelis Rigtes
Albertje Luddes
Jaabjen Gerrits


D. 5 Jul. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Roelef Jacobs, met attest. van Zandweer
Vrouwke Eppes, met attest. van Appingedam
Reintje Eijsses, met attest. van Cropswolde

D. 11 Octobr. H. Avondmaal gehouden

D. 27 Decembr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Anna Star, met attest. van Zandeweer

1745

D. 18 April H. Avondmaal gehouden

D. 4 Juli H. Avondmaal gehouden

D. 26 Septembr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Jantjen Frericks, met attest. van Zandeweer
Anje Popkes, na belijdenisse

D. 19 Decembr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Godefridus Berghuijs, na belijdenisse

1746

D. 3 April H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Lijsabeth Jans, met attest. van 't Zandt
na belijdenisse:
Meijndt Idema
Anje Jans
Eevke Derks


D. 10 Jul. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Grietje Pieters Koster, wed.van D. Scheltema en
Grietje Scheltema, beijde met attest. van Groningen
Swaantjen Peters, na belijdenisse

D. 25 Sept. H. Avondmaal gehouden

Na voorgaande kond. 1746
D. 1 Jan. 1747 H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Jan Egberts, met attest. van Groningen
Egbert Geerts en Lamina Haans, na belijdenisse

1747

D. 2 April H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Brondt Mennes, na belijdenisse

D. 18 Jun. H. Avondmaal gehouden

D. 1 Octobr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Luije Ames, na belijdenisse

D. 31 Decembr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Rensina Woelesius, met attest. van Grijpskerk
Abel Jans Kuijper en sijn huijsvrouw Aafke Lamberts, na belijdenisse

1748

D. 14 April H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Berend Assijn [?], met attest. van 't Zand
Etjen Wichers, na belijdenisse

D. 30 Jun. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
na belijdenisse:
Berend Jans
Grietje Egberts


D. 13 Oct. H. Avondmaal gehouden

D. 29 Dec. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Hermannus Tonnis, met attest. van Huizinge

1749

D. 23 Mart. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Jan Joosten, na belijdenisse

D. 8 Jun. H. Avondmaal gehouden

D. 14 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Gerrit Doornbos
Sophia Elizabet Fokkenius
Lizabet Willems, met attest. van Uijthuizen

D. 28 Dec. H. Avondmaal gehouden

1750

D. 29 Marti H. Avondmaal gehouden

D. 28 Jun. H. Avondmaal gehouden

D. 27 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Teupke Fokkes, na belijdenisse
Tjallechien Jans, met attest. van Garshuijsen

D. 20 Dec. H. Avondmaal gehouden

1751

D. 4 April H. Avondmaal gehouden

D. 4 Jul. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Peter Hiddes, met attest. van Wehe

D. 3 Octobr. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Bastiaan Bosch, vaandrich, met attest. van Gron[ingen]
Jochum Mindelts en Elisabeth Hermanni, egtelieden, met attest. van Appinged[am]
Aaltjen Alderts, met attest. van Wehe
Stijnje Willems, met attest. van W.wijtwert

D. 19 Decembr. H. Avondmaal gehouden

1752

D. 2 April H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Jacob Hillebrands
Everd Alberts
Claas Jans

Lizabeth Eijsses
Menje Douwes, met attest. van W.wijtwert

D. 9 Jul. H. Avondmaal gehouden en toegelaten
na belijdenisse:
Teetje Tjarks
Jantjen Jans Schippers

D. 10 Sept. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Hindrick Roelefs, na belijdenisse

D. 17 Dec. H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Do. Frider. Barthol. Hassieur, met attest. van Franek[er]
Peterke Melcherts, met attest. van Zandew[eer]

1753

Den 8 April na gedane proefpredicatie 's Heren Avondmaal gehouden
(wegens 't afsterven van den Godsaligen  Here J.C. Heideggers) door mij
Henr. Blankstein Eccl. in Huisinge

Den 15 Junius proefpredicatie gehouden
Den 17 dito H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Cornelis Pieters met attestatie van Bedum
door mij ondergeschrevene uijtgedeelt:
P. D. Jager v.D.M. tot Westerwijtwert

Den 14 Sept. proef-predikatie gehouden, dog dewijl
er niets van de kerkenraad was voortestellen, geen
consistorie gehouden
den 16 dito H. Avondmaal gehouden
M. Dekens, Pastor Uithuis[en]

Den 14 Decembr. proefpredikatie gehouden
Den 16 dito H. Avondmaal gehouden
P. D. Jager v.D.M. in Westerwijtwert

1754

Den 12 Septembr. proefpredikatie gehouden
Den 15 dito H. Avondmaal uijtgedeelt
P. D. Jager v.D.M. tot Westerwijtwert


[onder de bediening van Hiddo Woelesius]

1755

Den 23 Februarii ben ik Hiddo Woelesius als leeraar van
Middelstum en Toornwert opentlijk voor de gemeinte bevestigt
door de weleerwaarde heeren praedicanten P. de Jager praed. van
Westerwijtwert en Menkeweer, H. Blankstein, praed. te Huisinge
en H.W. Schmaal, praed te Cantens, welke laetste praedikte uit
1 Cor:1:23, waer op  ik mijn dienst begon, met de woorden van
den apostel uit  Gal:4:19.

Ledematen bij mijn inkomste in deze gemeinte gevonden:

in de Oosterb.:
1. De Hoog Wel Geborene vrouwe Mevrouw van Middelstum etc. douariere Lewe geb. Rengers
Jannes Alles
Aeltien Geerts, wed. van Jelte Jans
Heertie Jans en zijn vrouw
Grietien Hendriks
Meindert Alkes
Hindrik Vechter

Molenhorn:
Jan Jurjen Poppe
, weddeman en zijn vrouw
Geertruijd Regnerus (ob.)
Pieter Hiddens, chercher (ob.) en zijn vrouw
Aaltien Alderts (vertrock.)
Egbert Berents Molenaar, en zijn vrouw
Hijkjen Freerks
Jacob Wijbes Pelmulder (ob.) en zijn vrouw
Jantien Sijmens

te Middelstum:
Juffrouw Luijlhofs, wed. van Joh. Corn. Heidegers
Juffer Sophia Elisabeth Fokkenius
Cornelis Pieters
, verver
Claes Martens en zijn vrouw
Martien Sirps Elema
Aldert Jans, diacon en zijn vrouw
Geeske Jans
Albert Lammerts en zijn vrouw
27. Jantien Alderts

Lijsabeth Jans
, wed. van Harke Willems
Jacobjen Gerridts, wed. van Cornelis Richtes (vert.)
Anje Tonnis
Albert Pieters en zijn vrouw
Aafke Pelgrims
Roelf Jacobs en zijn vrouw
Jantien Freerks
Martinus Egberts en zijn vrouw
Reinderke Dutmers
Melle Meertens en zijn vrouw
Anje Jans
Trijnje Jans, vrouw van Albert Abrams
Renske Jacobs, wed. van Thomas Hindriks
Lijsebeth Eijses, wed. van Jan Harms (vert.)
Jan Joesten en zijn vrouw
16. Anje Pieters

In de Kerkstraat:
Juffrouw Grietie Pieters Koster wed. van D. Scheltema
Crijnje Alberts, vrouw van Cornelis Jans
Eefke Derks, vrouw van Hindrik Jans
Harmannus Tonnis en zijn vrouw
Antie Jacobs
Jochum Mindelts (ob.) en zijn vrouw
Elijsabeth Harmanni
Abel Jans Cuijper diacon en zijn vrouw
Aafke Lamberts
Martien Andries, vrouw van Jacob Zierts
Jan Dutmers en zijn vrouw
Anje Jans (ob.)
Bront Mennes en zijn vrouw
Anje Willems en daer bij te huijs
Stijntie Willems
Jan Gijses en zijn vrouw
Antie Willems
Trijntie Pauls, wed. van Ame Sijwerts
Jan Pieters (ob.) en zijn vrouw
Jantien Regnerus
Aafke Bruijns, wed. van Reinder Claasen
Harm Pieters, en zijn Jelstje Berents
Willem Knuijver, en zijn vrouw
Pietertie Melcherts
Anna Jansen (ob.), vrouw van Coop Roelfs
Renske Wijbes, vrouw van Harmannus Franzen
28\68 Bastiaan Bosch, vaandrik

Diewerke Popkes
, vrouw van Abel Jans
Baatje Jans (ob.), wed. van Henderikus Roda
Anje Heeres (ob.), wed. van Harm Harms
Hindrik Roelfs en zijn vrouw
Anje Heeres (ob.)
Berent Assijn
Meerten Remkes, en zijn vrouw
Rensina Woelesius
Sabina Mulders, wed. van Herman Jans
Aaltien Gerridts, vrouw van Doctor Meints
Anje Sijmens (vert.), wed. van Sent Tiddens
Pieter Berents Westerhoff en zijn vrouw
Abigail Bredenburg
Jan Meertens (ob.) en zijn vrouw
Jantien Fokkens
Aaldrik Jans (ob.)
Jan de Grave, en zijn vrouw
Grietien Wolters
Lammert Ritzes
Tallegien Jans (vert.), vrouw van Hindrik Jacobs
Martien Jans, wed. van Jan Jochems
Vrouke Melles (ob.), wed. van Jacob Boelens
Jurjen Fokkes en zijn vrouw
Albertien Luddes
Gerridt Geerts
Gerardus Nanninga, schoolmeester en zijn vr.
Grietien Scheltema
Grietien Pieters (ob.), wed. van Meerten Jans
29/99. Jurjen Jans

buijten 't dorp:
Albertus Cijbes (ob.) en zijn vrouw
Barberke Olchers (vert.)
Menne Wolters (ob.) en zijn vrouw
Jantien Jans
Anje Jacobs, wed. van Claas Hommes

Rode Schoole:
Anje Alberts, vrouw van Jan Clasens
Grietje Egberts, wed. van Roelf Clasens
Dieuwerke Nannes, wed. van Popke Alberts
Jacob Jans en zijn vrouw
Hilje Olcherts
11/110. Lijsebeth Cornelis, wed. van Claas Geerts

Jan Douwes en zijn vrouw
Jeike Jans
IJdje Gerrids, vrouw van Freerk Egberts
Jan Freeriks (ob.), en zijn vrouw
Dietjen Cornelis
Egbert Geerts, en zijn vrouw
Aafke Klaasen
8/118. Gerridt Doornbosch

Toornwert:
Reinder Allerts, ouderling, en zijn vrouw
IJdje Sijmens
Evert Alberts Schipper, en zijn vrouw
Jantien Jans
Jan Klaasen en zijn vrouw
Pieterke Roelfs
Melle Pauls, en zijn vrouw
Tietie Tjarks
Anje Jans (ob.), wed. van Jan Jans
Sijmen Everts en zijn vrouw
Teubegien Fokkes
Anje Hindriks, vrouw van Cornelis Writzers
Berent Jans korvemaeker
Writzer Cornelis (ob.) en zijn vrouw
Eltien Eltes (ob.)
Auke Arijs, huijsvrouw van Hebel Harms
Cornelis Jans (ob.)
Vrouke Jans (ob.), wed. van Fokke Jans
Jacob Jans (ob.) en zijn vrouw
Grietien Nanninga
Claas Derks en zijn vrouw
20/140. Trijnje Luijtiens

1755

Den 30 Meert het Avondmael gehouden en toegelaten:
Jantien Hoenderken, vrouw van H. Woelesius, pastor, met getuijgenis van Engelbert
Trijntie Pieters (ob.), wed. van Folkert Luijties met attestatie van Warfhuijsen
Hindrik Wichers (vert.)
Gaijke Medendorp en zijn vrouw
Aaltien Ter Maats (ob.), alle drie met attestatie van Groningen

Den 22 juni 't H. Avondmael gehouden

Den 28 September 't H. Avondmael gehouden en toegelaeten
nae belijdenisse:
Harmannus Fransen en
Jannes Klaasen (vert.)

Den 28 december het H. Avondmael gehouden en toegelaeten:
Etje Harmens, huijsvrouw van Gerrijt Jans, met attestatie van Lellens,
gedateerd den 3 Nov. 1755

1756

Den 28 Maart het H. Avondmaal gehouden

Den 24 Juni proefpreek gedaen door D.A. Pierius,
pastor te Noordlaaren uit Matth. 8:1-5
en den 26 het Nagtmaal gehouden, en zijn als
ledematen tot deze gemeinte toegekoomen:
1. De E. Ocke Pieters, met kerkelijke attestatie van Cantens
2. De E. Trientien Joesten, huijsvrouw van Jan Doornbosch,
met kerkelijke attestatie van Westerwijtwert
3. De E. Jacob Hillebrandts, met kerkelijke attestatie van Bedum
4. Nog is op voorgaande belijdenis aangenomen de E. Jan Mennes

Den 26 September het H. Avondmaal gehouden,
wanneer als lidmaaten tot deze gemeinte zijn toegekomen:
1. De E. Jacob Claasen, met kerkelijke attestatie van Slochteren
2. De E. Fritze Jans, met kerkelijke attestatie van Uithuijsen
3. en deszelfs huijsvrouw Annigje Willems, met kerkelijke
attestatie van Groningen

Den 26 December het H. Avondmaal gehouden,
wanneer als lidmaten tot deze gemeinte zijn toegekomen
alle deze nae voorgaende belijdenisse:
D.E. Coobe Roelefs,
D.E. Jan Pieters en
D.Eerb. Marregiens Jans j.D. (vert.)

1757

Den 27 Meert het H. Avondmael gehouden

Den 3 Julii het H. Avondmael gehouden, en toegelaeten
dese alle nae voorgaande belijdenisse:
1. De E. Claas Jans,
2. De E. Sijmen Lues,
3. De E. Allert Reenders, en deszelfs huijsvrouwe
4. Geertien Theophilus

Den 25 September het H. Avondmaal gehouden

Den 25 December het H. Avondmaal gehouden, en toegelaten:
D.E. Geert Jans met kerkelijke attestatie van Uithuijster
Meeden en laest van Stitswert
Deze twee nae voorgaande belijdenisse:
De E. Rienje Lues, en
Geesjen Jans (vert.), huijsvrouw van Pieter Jans Toppenga

1758

Den 2 April het H. Avondmaal gehouden

Den 9 Julii het H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
De E. Harm Jacobs, nae voorgaande belijdenisse

Den 10 September het H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
1. De Eerb. Trientien Reinders, wed. van Theophilus Jannes, met
kerkelijke attestatie van Onderwierum
2. de Eerb. Roelfjen Hindriks, huijsvrouw van de wedman Jan Jurjen Poppe,
met kerkelijke attestatie van Cantens
3. de Eerb. Anje Jacobs, huijsvrouw van de E. Evert Sirps Elema,
nae voorgaande belijdenisse

Den 7 Jan. 1759 het H. Avondmaal gehouden, in
plaat van den 31 Decemb. 1758, wegens
mijn ziekte het acht dagen uitgestelt zijnde

1759

Den 15 April het H. Avondmaal gehouden en toegelaeten:
1. D. Eerbaere Martien Jans, j.D., na belijdenis

Den 1 Julii het H. Avondmaal gehouden

Den 16 September het H. Avondmaal gehouden, en toegelaeten:
1. De E. Derk Roelfs Ollersma, met kerkelijke attestatie van Oldehove
2. Jacob Jacobs, met kerkelijke attestatie van Obergum (vert.)
3. Egbert Jans, met kerkelijke attestatie van Zuijdwolde
4. Geertruijd Ubels, huijsvrouwe van Meerten Cornelis, nae belijdenis
5. Lijsebeth Meinders, j.D., nae belijdenisse (vert.)

Den 30 December het H. Avondmaal gehouden

1760

Den 13 April het H. Avondmaal gehouden

Den 6 Julii het H. Avondmaal gehouden en toegelaeten:
1. De Eerb. Grietien Jans, j.D., met kerkelijke attestatie van Uithuijster-Meeden (vert.)
2. De E. Jan Koerts, en zijn huijsvrouw
3. Liefke Willems, beide nae belijdenisse

Den 14 September het H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
De E. Freerk Rooskens, met kerkelijke attestatie van Bedum

Den 4 Jan. 1761 in plaats van in December 1760 wegens
de invallende praedikbeurt den 28 December te Zuijdwolde

1761

Den 22 Meert het H. Avondmaal gehouden, en toegelaeten:
1. De Eerbaere Swaantien Landt, huijsvrouwe van Gaijke Middendorp,
met kerkelijke attestatie van Groningen
2. nog Melle Pauls, nae belijdenisse

Den 5 Julii het H. Avondmaal gehouden, en toegelaeten:
1. De chierugijn Henrikus Wichers en
2. deszelfs huijsvrouwe Trientien Willems,
met kerkelijke attestatie van Delfzijl
3. De Eerb. Grietien Cornelis, huijsvrouwe van
Berent Harms vijfschagtwever, nae belijdenisse

1762

Den 11 April 't H. Avondmaal
(na de dood van den saligen Here H. Woelesius)
bedient en op belijdenisse toegelaten:
de HW Geb. hr. R.J. Lewe
R. Blankstein, Eccl. te Huisinge

Den 18 Junij de proefpredicatie gedaan door
M. Antonides, pred. te Onderwierum etc.

Den 20 Juni 't avondmaal bedient door mij H. Blankstein

Den 17 7bris de proefpred. gedaan door Dom. M.Antonides,
pred. te Onderwierum en consistorie gehouden
Hierop den 19 dit. het Heilige Avondmaal uitgedeelt door
B.C. Hase, pr.t. Bedum

Den 22 Decemb. de voorbereinge gehouden door mij
B.C. Hase, lect. Bedum
Met attestatie overgekomen van Bedum:
Greetje Peters van de Rode School

Des H.H. Avontm. gehouden den 26 Decembr. 1762 zijnde bedient
door M. Antonides, pred, te Onderwierum.

1763

Den 1 April proefpredicatie geschied en is Lijsebet Eijsses als nog door de
geschillen en tegenstand van haar man opge??? afwesig geweest.
En sijn ook Jan Mennes en Rienje Luies wegens dronkensch. en ergernisse afgemaant

Den 3 i. avondmaal gehouden door
mij H. Blankstein Eccl. te Huisinge

Den 30 Juni proefpredicatie ged. door do. H. Blankstein
en sijn tot de gemeente toegevoegt:
1. op gedane belijdenis voor do. Jager van W.wijtwert
de Hoog Welg. hr. E. Lewe secret. v. ter Edel????
2. en met attestatie van 't Zandt:
Albertje Jacobs huisvrouw van Berent Harms

Den 3 Jul. het Heilig Avondmael uitgedeelt doo
B. P. Hase pred. t. Bedum


[onder de bediening van Apko Luitiens Bouman]

Den 17 Julij ben ik Apko Luitiens Bouman (beroepen zijnde van Cropswolda in het
Gorecht) als leeraar van Middelstum en Toornwert voor de gemeinte opentlijk
bevestigt door de weleerw. heeren P. de Jager, H. Blankenstein en ... Mindels predikanten
tot Westerwijtwert, Huisinga en Kantens, welke laaste predikte uit Jes. 62:6a waarop
ik agtermiddag mijn dienst heb begonnen met de woorden van Paulus 2 Cor. 5:20
Soo zijn wij dan gesanten van Xti wege als of God door ons bade, wij bidden van Christi
wege, laat u met God versoenen.

Namen der ledematen, bij mijn eerste huisbesoekinge in de gemeinte bevonden:
[verder niets vermeld, folio's 67v en 68 ontbreken]

Anno 1763 den 25 Sept.
Is van mij A.L. Bouman, pastor loci, voor de eerste
maal tot Middelstum des Heeren Heilig Avondmaal
gehouden en toegelaten:
Josina Maria van Weerden, vrouw van A.L. Bouman pastor loci,
op getuigenis van Cropswolde
Derk Jans met attestatie van Huisinge
Ettien Hillebrands met attestatie van Uithuisen

Den 25 Decemb. des Heeren H. Avondmaal gehouden

1764

Den 22 April het Heilig Avondmaal gehouden

Den 8 Julij het H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Tiaart Walles met attestatie van de Meeden
Jantien Pieters met attestatie van Uithuisen

Den 18 Septemb. de HoogWelgeb. frelle Amelia Maria Lewe, na
voorafgaande belijdenisse

Den 27 Septemb. Timen Jelles na voorgaande belijdenisse

Den 30 Dec. het H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Bouwke Simons, met kklijke attestatie van Cantens

1765

Den 7 April het H. Avondmaal gehouden en daar toegelaten:
Jacob Tomas, na voorgaande belijdenisse
Eelje de Jagers op kkl. attestatie van W.wijtwert
Geesien Jans op kklijke attestatie van Wirdum

Den 30 Junij des Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 15 Sept. des Heeren H. Avondm. gehouden en toegelaten:
Jan Beerents en zijn huisvrouw
Anje Rienders op kkl. attestatie van Adorp
Geeske Lammerts op kerkel. attestatie van Mensingweer

Den 29 Dec. des Heeren H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Hindrik Pieters op kklijke attest. van Heveskes
Hindrik Ennes op kkl. attestatie van Husinge
Cornelia Eijssonius op kkl. attestatie va Groningen

1766

Den 13 April des Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 13 Julij des Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 21 Sept. 's H.H. Avondmaal gegouden en doen toegelaten:
Juffrouw Geertruda Arends, weduwe van D.L. v.d. Tuuk, met attestatie van Uskwert
Jantien Willems vrouw van Jan Jans met kerkl. getuigenis van Groningen
Gesina Elleri vrouw van ... met kerkel. getuignis van Stedum

Den 28 Decemb. des Heeren H. Avondmaal gehouden

1767

Den 26 April des Heeren Heilig Avondmaal gehouden, en daar
toegelaten na voorafgaande belijdenisse des geloofs:
Doede Everts
Jan Derks
Dutmer Jans
Gartie Jans vrouw van Jacob Tomas
met kerkel. attestatie van Oldenhove:
Wendelina Tonnis Rodius vrouw van Engelb. Gummers

Den 12 Julij des Heeren H. Avondmaal gehouden, en daar
toegelaten op voorafgaande belijdenisse:
Antie Harms
met kerkelijke attestatie van Ten Boer:
Luitjen Teunis

Den .. Sept. des H.H. Avondmaal gehouden

Den 27 Decemb. des H.H. Avondmaal gehouden
en toegelaten op voorgaande belijdenis:
Jantien Gerrits
met kerkelijke attestatie van Bedum:
Grietie Alberts

1768

Den 24 April des H. Heilig Avondmaal gehouden

Den 10 Julij des Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 2 Octob. des Heeren H. Avondmaal gehouden en daar
toegelaten op voorgaande belijdenisse des geloofs:
Jan Eppes

Den 11 Decemb. des H. Heilig Avondmaal gehouden en toegelaten
op vertoonde kerklijke attestatie van Bellingweer en Ranum:
Geert Tonnis en deszelfs huisvrouw
Aaltien Jans

1769

Den 24 April des H.H. Avondmaal gehouden
en toegelaten op voorgaande belijdenisse:
Meerten Cornellis

Den 16 Julii des Heeren H. Avondmaal gehouden en toegelaten
op kerkel. attestatie van Bedum:
Leefke Willems

Den 24 Sept. des Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 17 Decemb. des H. Heilig Avondmaal gehouden

1770

Den 1 April des Heeren H. Avondmaal gehouden
en toegelaten op voorgaande beljdenisse:
Annegien Jans Geerts

Den 15 julii des Heeren Avondmaal gehouden

Den 23 Sept. des H.H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Frouwke Klasen op voorgaande belijdenisse
Anje Derks op attestatie van Eendrum
Lijsabet Harms op attestatie van Bedum

Den 16 Decemb. des Heeren H. Avondmaal gehouden

1771

Den 28 April des Heeren H. Avondmaal gehouden
en toegelaten op voorgaande belijdenisse:
Epke Hindriks
Trijntie Hiekes
Elisabet Christoffers


Den 14 Julii des Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 6 Octob. des Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 22 Decemb. des Heeren H. Avondmaal gehouden

1772

Den 26 April des Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 19 Julii des Heeren H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Hillebrand Jacobs en
Trijntie Freriks op attestatie van Bedum

Den 27 Decemb. s Heeren H. Avondmaal gehouden

1773

Den 18 April 's Heeren H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Hindrik Klasen op attestatie van [niet vermeld]

Den 18 Julij 's Heeren H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Geert Zechelhoorn op attestatie van Kleine Ringe onder Emlenkamp

Den 10 Octob. s Heeren H. Avondmaal gehouden
en op kerkel. attestatie van Husinge toegelaten:
Enne Sierts en zijn huisvrouw
Trijnje Hindriks

Den 12 Decemb. 's Heeren H. Avondmaal gehouden
en op kerkel. attestatie van Mensingweer toegelaten:
Tietje Bolt

1774

Den 3 April 's Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 3 Julij 's Heeren H. Avondmaal gehouden
en toegelaten op kerkel. attestatie van Haren:
Trijntje Lammers huisvrouw van Johan Adam Schrick?

Den 9 October 's Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 11 Decemb. 's Heeren H. Avondmaal gehouden

1775

Den 16 April 's Heeren heilig Avondmaal gehouden
en toegelaten op vertoonde kerkelijke attestatie
van Heemstede bij Utregt:
Jan ter Horst

Den 9 Julij 's Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 1 Octob. 's Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 17 Decemb. 's Heeren H. Avondmaal gehouden en toegelaten :
Trijntie Pieters op voorgaande belijdenisse des geloofs
Hijle Alles op vertoonde attestatie van Cantens

1776

Den 7 April 's H.H. Avondmaal gehouden
en toegelaten op  voorafgaande belijdenisse:
Christina Houdina Boumans
Bouwke Popkes en
Jantien Meertens

Den 7 Julii 's H. Heil. Avondmaal gehouden

Den 6 Octob. 's H.H. Avondmaal gehouden
en toegelaten op voorgaande belijdenisse:
Jan Harms en met attestatie van Appingedam
Do Pieters

Den 15 Decembr. 's Heeren H. Avondmaal gehouden

1777

Den 30 Meert 's Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 13 Julij 's Heeren H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Hillegien Olchers, met attestatie van Westerwijtwert

Den 5 october 's Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 28 decemb. 's Heeren H. Avondmaal gehouden en toegelaten
op voorgaande belijdenisse:
Geert Egberts
Klaas Wiltes
Hijktien Meertens
op kerkelijke attestatie:
Ebbe Kornelis Zuidevelt van Kantens
Trijnje Aijkes van Groningen

1778

Den 19 April 's H.H. Avondmaal gehouden

Den 12 Julij 's H.H. Avondmaal gehouden en toegelaten op
kerkelijke attestatie van Gordijk:
Elisabet van Ulphen

Den 4 Octob. 's H.H. Avondmaal gehouden en toegelaten op
kerkel. attestatie van Zuidwolde:
Vrouwke Derks

Den 13 Decemb. 's H.H. Avondmaal gehouden

1779

Den 11 April 's H.H. Avondmaal gehouden en toegelaten
op kerkel. attestatie van Westeremden:
Hindrik Jacobs
op belijdenisse des geloofs:
Sijwert Gerrits

Den 27 Junius 's H.H. Avondmaal gehouden en toegelaten op
kerklijke attestatie van Stedum:
Johannes Elleri en diens huisvrouw
Trijntien Isaks

Den 26 Sept. 's H.H. Avondmaal gehouden

Den 26 Decemb. 's H.H. Avondmaal gehouden

1780

Den 26 Maart 's H.H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Annechien Geuchies met kerkelijke attestatie van Bedum

Den 25 Junij 's H. Avondmaal gehouden

Den 1 Octob. 's H.H. Avondmaal gehouden

Den 31 Decemb. 's H.H. Avondmaal gehouden

1781

Den 8 April 's H.H. Avondmaal gehouden en toegelaten:
Anna Star met attestatie van Bedum,
en op voorgaande belijdenisse:
Klaas Kornellis
Jakob Geerts en
Pieter Reekers, na dat dese laatste van mennistenafkomst
zijnde vrijdag bevorens was gedoopt

Den 8 Julij 's H.H. Avondmaal gehouden en toegelaten
op voorgaande belijdenisse:
Evert Jans
op kerkelijke attestatie van Bedum:
Anje Klasen

1782

Den 13 Dec. proefpred. en den 15 dito 't H. Avondmaal
bediend door G.B. Antonides, pred. te W.wert

1783

Den 16 Maart 's H. Avondmaal gehouden
en met attestatie van Loppersum overgekomen:
Habbe Ottes
[get.] H. Blankstein v.d.m. te Husinge

Den 15 Junii is 't H. en Hoogwaardig Avondmaal gehouden, na dat de
proefpredikaatsie geschiet was, en sijn tot dese gemeente als ledematen
uit de gemeente van Wehe en Suurdijk:
de E.Luirt Harms en Anje Cornelis
[get.] E. Mindelts, pred. te Cantens

Den 19 Sept. proefpred. gehouden en den 21 dit des Heeren H.
Avondmaal bediend
[get.] Gerh.Busz Antonides, pred. te Westerwijtwerd


[onder de bediening van Bernhard Wilhelm Hoffmann]

Den 28 Sept. 1783 ben ik Bernhard Wilhelm Hoffmann
beroepen van Peize in 't landschap Drenthe als leeraar van
Middelstum en Toornwert bevestigd door de weleerwaardige heeren
Henr. Blankstein, Everhard Mindelts en Gerh. Busz Antonides,
predikanten te Huisinga, Cantes, Westerwijtwert en Menkeweer.

Lijst der ledematen welke of door mij na gedane
belijdenisse zijn aangenomen, of met kerkelijke getuigenis van elders
hier gekomen zijn. NB. Zij achter wier namen niet staat, van
waar gekomen zijn, zijn door mij zelven na gedane belijdenis aangenomen.

1783

Adriana Blom (overleden)
Petronella Otto & (overleden)
Adriana Hoffmann, van Peize

1784

Jantje Pieters, van Cantens
Amelia Maria Lewe van Middelstum
(van Groningen, vertrokken naar Groningen)

1785

Elisabet van Bolhuis, van Winschoot
Martje Evers Elema, van Ilpendam
Lucretia Saagman, van 't Schild op Texel
Caspar Hommes, van Menkeweer (overleden)
Tietje Wigtbolts

1786

A. Heidegers, van 't Zand (overleden)
Elske Harms, van Uithuisen
Swaantje Alberts, van 't Zand
Fokke Jans Smit (overleden)
Jan Frutis [?]
Jan Jans
Henricus Wibbens (overleden)
Cornelis Harms
Reinder Alles
Paul Luies (overleden)
Hindrik Derks
Jan Harms (overleden)
Anje Pieters (overleden),
Geertruid Peters,
Jantje Alberts, zijnde deze drie van doopsgezinde
afkomst, en dus na gedane belijdenis door mij gedoopt
Anje Hillebrands (overleden)
Geertje Jacobs
Aaltje Peters (vertrokken naar Bedum)
Tietje Gerrits
Enne Peters (overleden)

1787

Wibbina Fritz, van Bedum
Grietje Pieters, van Eppenhuisen
Elisabet Geerts, van Bedum
Gerrit Wooning, van Uithuisen

1788

1789

IJtje Jans (vertrokken naar uithuizen)
Sieke Jans
Albert Jacobs
Jacob Jans
Jacobus Wichers (overleden)
Jelmer Jans (overleden)
Sirp Elema (vertrokken naar Westerwijtwert)
Harm Cornelis

1790

Anna Rasschers (vertrokken naar Amsterdam)
Tietje Wigtbolts, van Huizinge
Johanna Sophia Piccardt, van Winsum
Anna Jans, van 't Zandt (overleden)

1791

Jan Cornelis, van Warffum
Lucas Jans
Elizabet Groenhoff, van Groningen
Cornelis Brongers en Geelje Cornelis, beiden van Huizinge
(weder vertrokken naar Wester Emden)

1792

Cornelske Pieters, van Hornhuizen

1793

Heere Hendriks en Anje Derks, van de Meden

1794

Haje Hajes (overleden)
Pieter Jans
Conraad Hendriks
Joest Jans
Geert Peters (overleden)
Helina Wibbens
Grietje Klaasses
Engeltje Arends
Lammegien Klaassens
Diewerke Hendriks
Grietje Jacobs
Marcus Mindelts (vertrokken naar Hornhuizen)
Jan Harms
Jacob Evert Elema
Sijmon Reintjes (vertr. naar Baflo)
Jacob Luijes
Enne Hindriks

1795

Jan Geerts, van Appingedam
Popke Tijmens
Berent Jans
Hendrik Jacobs (vertrokken naar Uskwert)
Elizabet Geerts
Antje Jans (vertrokken naar Huizinge)

1796

Barber Jans, van Uith.meeden
Onno Thomas

1797

1 oct. is 't avondm. bediend door A.J. Costerus leraar te Rottum

1798

Aaltje Remges, van Rottum
Wolbert Reinders Visser en
Gezien Boeles, van de O.Pekela (overleden)
Jan Geerts, van Appingedam

1799

Lui Jans Berghuis

1800

Jantje Gerrits, van Bedum

1801

Jan Willem Roelofs, van Groningen (overleden)
Lucas Jannis, van Wittewierum

1802

Luurt Willems (vertrokken naar Garshuizen)
Harm Johannis (vertr. naar Huizinge)
Jan Jannes
Servaas Ernest
, te voren roomsch geweest (overleden)
Jan Klaassen
Trijnje Evers
Trijntje Tesmaker
Martje Evers
Elizabet Jans
(vertrokken naar Winsum)
Jantje Jacobs

1803

Barbara Alberts, van Groningen
Antje Cornelis, van Usquert

1804

Riender Jans
Jelte Cornelis
Evert Jacobs
Jan Willems

Berend Ennan [?]
Aleida Aaltje Smids, te voren Roomsch geweest
Tietje Harms
Voske Abels
Elizabet Willems
Fennechien Lucas
Alexander Numan
(vertrokken naar 't Hogezand)
Jannes Harms en Martje Klaassen, van Winsum
Hijke Reinders, huisvrouw van Klaas Kornelis, van Eppenhuizen
(vertrokken naar Hoogkerk)

1805

Wijnand Antoni Berghuis, van Woortman (vertrokken naar Groningen)
Gepke Cornelis, van Bedum

1806

Albert Hendriks, van Onderwierum (overl.)
Jan Luinge en Johanna Maria Esselbrugge, van Groningen
Jan Alberts, van Niekerk

1807

Aldert Sebes, van Kantens
Jantje Bronkhorst, van Groningen

1808

Geertruid Loewerts, thans huisvrouw van Jakob Luies,
en deszelfs dochter
Elizabeth Kamphoff, beiden van Obergum (de laatste vertr. naar Warffum)

1809

Hendrik Jakobs, van Zandeweer
Pieter Alberts
Louwke Meertens
Harmtje Rienders
Grietje Cornelis
Petronella Hoffmann (vertr. naar Scheemda)
Duurke Derks Holstein (vertr. naar Uithuizen)
Jakob Lodewijk Zeehuizen, van Groningen
Jakob E. Huizingh en Korneliske Venekamp, van Huizinghe
Anje Hendriks

1811

Pieter Georg Christoff Siemens


Kerkeraadshandelingen/consistorij:

1669

Acten des Kercken-raets tot Middelstum
den 3 Septemb 1669 vergadert
1. Zijn in de vrese des Heeren vergadert de E. Pastor,
de E. Doedo Everts, de E. Peter Meinderts ouderlingen
ende de E. Jan Claesen diakon
2. Heeft de E. Pastoor voorgestelt, hoe dat hij met
leetwesen in 't visiteren hadde verstaen, dat tusschen
Mr. Simon Peters Schoenmaker ende
Aeltjen Luirts Weefster eenige twist ende
kijvagie waer ontstaen: alsoo dat Simon haer
eenige bittere ende 't herte doorsnijdende woorden
soude hebben toegesproocken, waer op Aeltjen
hem wederom smadelick sulde bejegent hebben
3. Zijn daerop boven-genoemde personen binnen
ge-eijschet, ende van de pastoor uijt name der
vergaderinge over dese onbehoorlickheijt berispet,
tot Leetwesen ende berouw vermaent, ende zijn
oock eindelick, naer lange debatteren tegen mal
kanderen, ende ernstige berispingen aen haer gedaen,
soo verre gebracht, dat sij in onser aller presentie,
naer bekentenisse van misdaet, begeeringe van
onderlinge vergevinge, ende beloftenisse om voortaen
soodanige onbehoorlicke ontmoetinge te vermijden,
met malkanderen ter contrarie in ware Christelicke
liefde te leven, gelijck Christenen betaemt,
ende malkanderen daerop de rechter-handt
langende, vriendelick vereniget.
4. Is haer hier op van vergaderinge de hulpe ende bij
stant der Alderhoochsten van herte toegewenscht
 
Acta Consitorij den 5 septembris
1. Is met approbatie van de H. Ed. Heer Johan
Lewe
, Heer ende unicus Collator, van d' Eerw. Kercken-
raedt tot eenen tweeden diakon verkooren d' Eerb.
Jan Cornellis Smit: die oock (volgende ordre van
de Kercke) de Gemeinte sal voorgestelt worden, of
oock jemant eenige wettelicke reden mochte hebben
op sijn persoon, raeckende sijn leer ende leven.
2. Is daerop Jan Cornellis (nae dat hij op drie den
anderen volgende Sondagen de Gemeinte voorgestelt
waer, ende niemant jeet tegen hem inge-
bracht hadde) den 10 Octob Kerckelick bevestight

1673


1. Is van de Eerw. Kercken-raedt nae aenroepinge
van Godes H. Naem, int bijwesen
van den Ed. geb. Heer Evert Lewe, die
oock sijn stemmen daer toe gegeven heeft, tot
een tweeden diakon gekooren de Eerbare
Harmen Jacobs Schoenmaker, in plaetse
van de afgaende diakon Jan Claesen, sal
daerop persoon opgemelt de Gemeinte, op
drie den anderen volgende Sondagen,
voorgestelt worden.
2. Ende is daer op den 1 Junij Kerckelick
bevestight.

1674

Acta Cons. den 25 Decemb
1. Is van de E. Kerckenraadt, nae aenroepinge
van Godes H. Naem, tot een tweede diakon, in
plaetse van den afgaenden diakon d. E. Jan Cornelis
Smitt, gekooren de Eerb. Claes Peters.
Sal daerop de Gemeinte op drie malkander
volgende Sondagen voorgestelt worden.
2. Is daerop, nae gedane voorstellinge den 24
Januarij 1675 bevestiget.

1680

Acta Consistorij den 31 Octobris
1. Is met approbatie van den H. Ed. Heer R. Lewe
heer ende unicus collator van den Eerw. Kerckenraed
tot een tweeden diakon verkoren de Eerb.
Herman Jansen Holtkoper, in plaetse van de
overledene diakon Herman Jacobs, sal daerop den
Gemeijnte op drie den ander volgende sondagen
voogestelt worden.
2. Ende is daer op den 28 Novemb kerckelick bevestight

1684

Den 27 Januarij is, met approbatie van de H. E.
Heer R. Lewe Heer ende unicus collator, tot een
twieden diakon verkooren de Eerb. Thomas Dercks
in de Oosterbuiren, in plaetse van den afgaende
diaken Claes Peters sal daerop de Gemeinte, op drie
den ander volgende sondagen voorgestelt worden
En is daerop den 29 Februarij kerckelick bevestight

1687

Nae dat, met approbatie van de E.E. Heer Collator,
de E. Mr. Tjabbe Tiddens Chirurgijn tot een twieden
diakon verkoren was, is de nae behoorlicke kercklicke
proclamatien, op den 18 Martij bevestight

1691

Acta Consistorii den 9 October 1691
1. Hebben de E. pastor en diaconen Harmen Jans en Tjabbe Tiddens
an de H. Eed. Geb. Heer Reijnt Lewe (unicus collator) rekening
van ontfank en uijtgave des diaconie goederen gedaan en sijn voor
haar getroue diensten bedankt. Voortz sijn hijr op met approbatie
van de H. G. Heer collator voor genoemden mannen Harmen Jans en
Tjabbe Tiddens tot ouderlingen, en Julle Lambertz en
Meerten Remges tot diaconen verkosen en sullen de gemeente
tot 3 maal worden voorgedragen.
2. Sijn daarop na gedane voorstellingen den 25
october bevestigt.

1692

Acta Consistorii den 21 November
1. Hebben de E. pastor en diaconen van Middelstum en Toornwert
an de H. E. Geboren Heer Reijnt Lewe als unicus collator rekeninge
gedaan van ontfank en uitgave des arme goederen en sijn voor haar
gedane diensten bedankt.
2. Sijn hijr op van nieuws ingekomen met goedkeuringe van
de H. E. Geb. Heer collator de Eerb. Julle Lammers als ouderling
en de Eerb. Hindrik Harms als diaken, en sullen de Gemeente
3 agter an volgende sondagen voorgedragen worden.
3. Sijn na gedane afkondigingen genoemde ouderling en diaken op
den 18 December voor de Gemeente bevestigt.

1694

Acta gedaan in het Consistorie van Middelsdom
den 12 Meert 1694. Tegenwoordig
pastor Eijssonius,
Mr. Tjabbe Tiddens, Julle Lammes ouderlingen,
Meerten Remges, en Hinrik Harms diaconen

Articl. 1
Is voorstel gedaan om niewe ouderling en diaken
te kiesen. En sijn tot diaconen genomineert
Derk Temmens en Jan Isebrants.

Articl. 2
Is men getreden tot het verkiesen van een niewe
diaken en ouderling: en is Derk Temmens daar toe
verkosen met een parige stemmen. En Meerten
Remges
tegenwoordig afgaande diaken voor sijn dienst
bedankt sijnde, tot ouderling, mede met een parige
stemmen.

Articl. 3
Derk Temmens sijnde bekend gemaak hoe dat hij met
eenparige stemmen tot de diaconie bedienenge
was verkosen, heeft geweigert dese bedienenge
an te nemen.

Acta gedaan in 't Consistorie tot
Middelsdom den 18 April 1694
tegenwoordig pastor Eijssonius
mester Tjabbe Tiddens, Julle Lammers, Meerten Remges
ouderlingen, Hindrik Harms diaken.

Articl. 1.
Is uit ordre van de hoog-edel-geboren Heer Reint Lewe
unicus Collator van Middelstum en Toornwert de
Eerw. kerken-raat 't samen geroepen, en door sijn
Hoog Edelheid deselvige in bedenken gegeven of niet
betamelijk was dat de ordre van ouderlingen en
diakenen te kiesen mogte verandert worden, dat
in plaats van alle jaar een niewe keur te doen,
die gene die riets verkosen of bevestigt sijn en
die voortaan verkosen en bevestigt sullen worden,
solange in de bedienenge sullen moeten verblijven
ter tijd sij met eenparigheid van stemmen der ker-
ken-raad weder ondslagen sullen worden, en sulks
tot voorkomen van onkosten die de Diaconie soude
moeten doen, indien de niews gekosen diaconen
sig 'telkens met pleidojen tegens de verkiesengen
van de kerken-raad wilden anstellen om haar ver-
kiesenge sonder reden te weren, welke geval sig te-
genwoordig in de verkiesenge van Derk
Temmens
opdoet.

Articl. 2.
De eerw. kerken-raad dit overwegende, en noodsaaklijk
goed bevindende, heeft besloten dat van nu voort
an die gene, die voorts sullen als ouderlingen
en diaconen gekosen en bevestigt worden, in haar
bedienengen sullen moeten verblijven ter tijd
sij met eenparige stemmen van de kerkenraad
sullen ondslagen worden.

Acta gedaan in 't Consistorie
tot Middelstum den 2 maaj 1694
tegenwoordig pastor Eijssonius, mest.
Tjabbe Tiddens, Julle Lammers, Meerten
Remges
ouderlingen, Hindrik Harms diaken.

Articl. 1.
Mestr. Derk Temmens verkosen diaken heeft an
de eerw. kerken-raad door mester Tjabbe Tiddens
tegenwoordig ouderling, voorgesteld, hoe hij wel
begerig was om (indien konde gescheen) met de
kerken-raad te accorderen over de verkiesenge
tot de diaconie bedienenge voorgevende dat
niet alte wel lesen en schrijven konde, over sulks
dan belovende een merkelijke somma ten
profijte der armen ban Middelsdom te wullen ver-
eeren, indien voor tegenwoordig en voor altijd
van dese bedienenge mogte ondslagen worden,
welke voorstel de eerwaarde kerken-raad over-
wegende, heeft geoordeelt dat sulken accoort
tegenwoordig niet an haar magt alleen meer stond,
angesien de sake an het e.e. gerigte anhangig
was gemaakt, edog overwegende dat de diaconie
hijr door merkelijk konde profiteren, hebbende Derk
Temmens
een belofte van hondert gulden ge-
daan, so heeft de eerwaarde kerkenraad sulks sig
laten welgevallen, op approbatie van het e.e.
gerigte van Middelsdom daar de sake anhangig is.

Acta gedaan in't Consistorie tot
Middelsdom den 9 Maaj 1694. Tegenwoordig
pastor Eijssonius, Mr. Tjabbe Tiddens, Julle
Lammers
ouderlingen, Meerten Remkes,
Hindrik Harms diaconen.

Articl. 1
Hebben de twe gecommitteerden van de Kerkenraad
de E. pastor van Middelsdom en Mr. Tjabbe Tiddens ouderling
het accoort tusschen de diaconie voorstanders en Derk
Temmens
, rakende desselfs verkiesen tot diaken an het
EE. Gerigte van Middelsdom bekend gemaakt, en daar van
tegenwoordig an het consistorie rapport gedaan, invoegen
dat het EE. Gerigte mede in het gedane accoort toestemt,
sullende Mr. Derk Temmens voor tegenwoordige ende
voortaan so lange hij tot Middelsdom woonagtig is,
van de diaconie bedieninge vrij wesen, mitz tot een
vereerenge an de diaconie van Middelsdom en Toornwert
betalende een somma van hondert car. gl. so nogtans
dat dit accoort, omtrend andere die vervolgens
gekoren worden geen praejudicie sal wesen, maar sal
de Eerw. kerkenraad in haare keuren vrijheid houden en als van
te voren.

Articl. 2
Dese acte Derk Temmens geinsinueert sijnde, heeft daarop
anstons gemelde hondert gl. an de arme voorstanders
betaalt.

Articl. 3
Is men hijr op getreden tot het verkiesen van een niewe diaken
en is met een parige stemmen tot dese bedieninge gekosen de
Eerb. Tewes Jacobs en sal na kerken order gekondigt en
bevestigt worden.

Den  1 Junius is Tewes Jacobs als diaken
bevestigt.

1695

Acta Consistorii gehouden den 4 December 1695.
Tegenwoordig etc.
Derk Temmens heeft zich meer dan een jaar van het nachtmaal onthouden, gecommitteerd mr. Tjabbe Tiddens ouderling en Tewes Jacob diaken.

1696

Den 10 April Consistorie gehouden.

Articl. 1.
Is van de pastor van Middelsdom na gedane visitatie
voorgedragen dat hij onder het visiteren sommige ergernissen
over het vroeg bijslapen van Meiske Popkes tegenwoordig de
huisvrow van capiteijn Wegewaart waar over tot wegnemen-
ge van dese aegernisse de e. pastor uit last van het eerw. consistorie
heeft an gesegt dat se sig voor dese maal van het H. Nagtmaal
hebbe te onthouden.

2.
Van gelijken is ook voorgasteld de vuile hoererije
van Swane Harms (wordende van de diaconie
middelen van Middelsdom onderhouden) die se gepleegt heeft
na haar openbare bekentenisse met seker Jan Schaal van
Westerwijtwert van welke se openbaar belijd, dat se bevrugt is.
Heeft het eerw. consistr. besloten dat de pastoor van Middelstom
haar eerenstlijk haar soude voor ogen stellen en tot
eerenstig berow anmanen, en widers tot nader ordre en
bevindende van saken van het H. nagtmaal af te wijsen
tot dat se beteringe des levens bewijse.

3.
De zaak van Derk Temmens, mester Tjabbe Tiddens, mr. Tewes Jacobs.

1699

Den 6 December Consistorie gehouden.
Klaas Egbertz is lidmaat geweest, heeft zich onbetamelijk gedragen, maar zijn leven gebeterd te Westerwijtwerd. Woont nu meer dan een jaar te Middelstum, gedraagt zich als een vlijtig kerkganger en wordt weer toegelaten.

1700

Den 6 Decembr. 1700 consistorie gehouden
waaren tegenwoordig:
Eijssonius pastor tot Middelsdom
Julle Lammers ouderling
Meerten Remkes ouderling
Hindrik Harms diaken
Tewes Jacobs diaken.
Mr. Klaas Hindrix Stelmaker gaat zich aan daaglijkse dronkenschap te buiten, belooft beterschap maar moet zich deze keer van het avondmaal onthouden.

1701

Meert.
Consistorie gehouden en niets strafbaars bevonden.

Sept.
Consistorie gehouden en niet strafbaar bevonden

1702

Meert
Consistorie gehouden en nietz strafbaars bevonden

1703

Meert
Den 8. consistorie gehouden zijnde, is voorgesteld
hoe dat Hilje Jacobs en Martjen Cornelis sig met
elkanderen hadden geslagen, en hoe dat Willem Geertz
door slagerijen en daaglijkse dronkenschap sig tot grote ergernisse
van de gemeente hadden te buiten gegaan, niet
tegenstaande de E. pastor meermalen eernstlijke
vermanengen hadde gedaan. So ist dat de E. kerkenraat
heeft goet gevonden om an bovengenoemde personen,
door de E. pastor en Meerten Remkes mede ouderling
onder eernstige bestraffinge en vermanenge an te seggen
dat sij voor dese maal, tot wegnemenge van dese
groote ergernisse, van des H. Tafel sullen hebben te
onthouden.

Decemb. Den 9: En na gehoudene consistorie, is bevonden dan niet bestraflijks is voorgevallen, Hilje Jacobs, Martjen Cornelis en Willem Geerts, na beterenge van leven en wandel zijn wederom tot het H. Avondm. toegelaten, vid. meert den 10 1703.

1707

Meert.
Den viertijden dato consistorie gehouden, en
is in omvrage gelegt met de presente ouderingen en
diaconen of ook jeetz strafbaars in de Gemeente be-
kend was, en is bevonden dat door Gods goedheijd alles
in ruste was.
Hijr op is men getreden tot verkiesinge van een
niewe ouderling en diacen, zijn op de nominatie
voorgesteld als ouderling de afgaande
diacen Hindrik Harms, en tot diacen Derk Peters
en Jan Isebrantz.

Den 15. dito is men getreden tot verkiesingen van
een niewe ouderling en is daar toe gekosen Hindrik
Harms
. En tot diacen Jan Isebrands welke
personen de gemeente sullen voor gedragen worden
drie agter een volgende sondaghen, om al dan in hare
dienst bevestigt te worden.
Is onder de kondenge Hindrik Harms gestorven,
en Jan Isebrantz tot diaken bevestigt
den 3 April daar an volgende.

1762

Acta Consistorii gehouden den 18 Juni 1762:
Art.1 opening door M. Antonides
Art.2 waren present gecommiteerden uit de classis
M. Antonides pred. te Onderwierum en Dijxhorne
H. Blankstein, pred. te Huisinge
uit de kerkenraad:
Harm Peters, ouderling
Jacob Jans, diacon
Marten Remkes, idem
de schoolmr. Gerh. Nanninga
Art. 3 Wierd in overweginge genomen hoe Lijsebet Eijsses wel eer gehuwt an Jan Harms neffens haer lidmaet de Gereformeerde kerk en hertrouwt an Jan Willem Roomsgesinde thans ook selve sedert een geruime tijt met hem na de paapse kerk pleegde te gaan etc. [zie bronfoto's]

Acte Consistorii habiti Middelstum die 17 Sept. 1762:
Art.1 opening door M. Antonides
Art.2 Leden van dese vergadering waren deselve als in de vorige
Art.3 etc.
[betreft de zaak van Lijsebet Eijsses en haar paapse man, zie bronfoto's]

Acta consistorii habiti 15 Dec. 1762
Art.1 opening
Art.2 praesente leden waren:
uit de classis Dom. M. Antonides van Onderwierum
Dom. Blankstein v. Huising
voorts:
Harm Peters ouderling
Meerten Remkes
Jan Jacobs, diaconen
de schoolmr. G. Nanninga
Art.3 t/m 6 [betreft opnieuw de zaak van Lijsebet Eijsses, zie bronfoto's]
Art.7 sluiting

1764

Den 9 Julij Consistorie gehouden, alwaar Jan Mennes na voorgaande
citatie verscheen, welke over gegevene ergernisse van dronkenschap
en slagerie ondervraagt zijnde, schuldbelijdenisse
deed en beterschap beloofde, is daar op over het kwaat ernstig
bestraft en tot zijn pligt vermaant, als ook tot een meer vreedig
t samen leven met zijn vrouw, waarop de vergaderinge, die
met den gebede begonnen was, ook met den gebede is besloten.

1772

Den 1 Octob. Consistorie gehouden, alwaar na voorgaande citatie
verscheen de schoolmeester Harmannus Westerhof, welke
over dronkenschap en ander gegeven ergernissen onder
vraagt zijnde schuld beleed en beterschap beloofde, is
hem daar op voor ditmaal des H.H. Avondmaal ontsegt, en
voorts over et kwaad ernstig bestraft, en tot zijn pligt
vermaant. Waar op de vergadering die met den gebede
begonnen was ook met den gebede is geeindigt.

1780

Den 26 Decemb. consistorie gehouden, en de schoolmr.
H. Westerhof, daar geciteert en gekomen zijnde, zijn ergerlijk gedrag
voorgehouden, niet allen wegens dronkenschap, maar ook zijn onkuis en
oneerbaar leven met zijn meid, nu zijn vrouw, met 18 weeken na
het trouwen in de kraam gekomen. Waar op de meester schuldbeleed
en beterschap beloofde, zo is hem voor dit en het naastvolgende
Avondmaal ontzegt. Voorts hem over het kwaad ernstig bestraft en tot
zijn pligt vermaand, waar op de vergaderinge die met het gebed
begonnen was ook met het gebed is geeijndigt.


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.