LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Middelbert

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
GrA RetroActa-286; Lidmaten Middelbert, vanaf 1630 eerst samen met Engelbert;
de latere toevoegingen zijn tussen haakjes geplaatst; transcriptie door Geert Kamphuis, correctie door Ton Bosch, febr-april 2006

Ton Bosch stuurde juli 2006 aanvulling met de kerkenraad.

- mutaties 1630 - 1811
- kerkenraad 1640 - 1811


[folio 31]
NAMEN DER LEDEMATEN
Van
De Gemeinte tot Middelbert en Engelbert
aengewonnen met den
jaere 1630 tot den tegenwoordigen

Claes Meuwes (verstorven)
Geese Tonnijs (verstorven)
Lijsebeth Jansens (verstorven)
Derck Meuwes (verstorven)
Eijse Jansens (verstorven)
Eelcke Eijsens (verstorven)
Jan Hansens end Harmetien sijn huijsfrouw (verstorven)
Hidde Eppens (verstorven)
Mr. Wiert Onnes (verstorven)
Sijmon Jacobs (verstorven)
Claeske Sijmens sijn huijsvrouw (verstorven)
Lambert Roelefs (vertrocken)
Thomas Abels (vertrocken)
Griete Thomas (verstorven)
Elle Gerrijts (verstorven)
Jan Eppes (vertrocken)
Aeltien Jansens (verstorven)
Claes Jansz (vertrocken)
Griete Clasens (vertrocken)
Tiaert Dercks (verstorven)
Jacob Clasens (vertrocken)
Sallinck Fettjes (verstorven) (is lidmaet geworden Ao 1642)
Jantien Meijers (vertrocken)
Laurens Peters (verstorven)
Aike Heitmes (vertrocken)
Freke Aikes sijn huisvrou (vertrocken)

[folio 31v]
Hermen Willems (vertrocken)
Stijne Harmens (vertrocken)
Aeltien Jacobs (verstorven)
Jan Hindricks (verreijst op een ander plaetze)
Aeltjen Jansen sijn huijsfrouw (oock vertrocken)
Geesien Berents (vertrocken)
Jacob Hermens (vertrocken)
Claes Geerts (tot Middelbert) (gestorven den 19 Januarij 1657)
Ave Dercks (tot Engelbert)
Mieuwes Dercks (tot Engelbert)
Jan Jansens Schoolmr (tot Engelbert)
Griete Jansen sijn huijsvrouw
Siabbe Bronnes, (tot Engelbert)
Rickste Elles (tot Engelbert)
Johan Clasens (tot Engelbert)
Swaentien Hiddes (tot Middelbert)
Annetien Doornbus (tot Engelbert)
Abel Popkes (tot Middelbert) (gestorven den .1670.)
Hille Clasens (tot Engelbert)
Geertien Lamberts (tot Middelbert) (verstorven)
Geesien Abels (tot Middelbert)
-----------------------------------------
Ao 1640. (NB sijn aengesworen bij mij navolgende tot op tegenwoordige jare.)
Griete Clasens (verstorven)
Jacob Egberts (vertrocken)
Geertien Oopkes (vertrocken)
Annetien Knottens (tot Middelbert)
Hille Cornelis (verstorven)
Johan Fredericks (vertrocken)
Annetien Isebrandts (verstorven)

[folio 32]
Petertien Peters (tot Engelbert)
Anna Laurents (tot Middelbert) (verstorven 1653)
Isebrandt Eppes (tot Middelbert) (verstorven)
Geert Jansens (tot Middelbert) (gestorven den 22 martius 1676)
Jantien Geerts sijn huisvrouw van Geert Jansen
Claes Alberts (tot Middelbert) (verstorven Ao 1652)
Diewertien Hindricks sijn huijsfrouw (verstorven)
Claes Roelofs (tot Engelbert)
Jacobjen Jansens sijn huijsfrouw (vertrocken)
Cornelis Hansens (tot Middelbert) (vertrocken)
Willemtien Geerts sijn huisvrouw (vertrocken)
Jan Jansens (eerst tot Engelbert, nu tot Middelbert)
Isebrandt Eijsens (tot Engelbert) (vertrocken)
Marritien Isbrands sijn huisvrouw (vertrocken)
Harmen Sijbrands (tot Engelbert)
Sijme Jansens sijn huisvrouw
Luppe Eijsens (tot Engelbert) (verstorven)
Stijne Luppes sijn huisvrouw (verstorven)
Schulte Dercks (tot Middelbert) (excludeert ao 1653 admissius anno 1654)
Abeltien Tonnis sijn huisvrouw (gestorven den 8 junij 1664)
Jantien Jansens huisvrouw van Jan Jansens (tot Engelbert) (gestorven)
Jeije Alberts huisvrouw van Isebrand Eppes.
Lambert Jansens (tot Engelbert)
Roelof Elles (tot Engelbert) (vertrocken)
Albert Jansens Schoolmr (tot Middelbert) (vertrocken)
Jan Menckes (tot Middelbert) (vertrocken)
Krijn Jacobs (tot Engelbert) (verstorven)
Eeuwke Hindricks sijn huisvrouw (verstorven)
Geert Clasens (tot Middelbert) (gestorven 1674)

[folio 32v]
Geertien Cornellis (vertrocken)
Hindrick Heijnes (vertrocken)
Jacobjen Jacobs (vertrocken)
Heijcke Allers (vertrocken)
Anne Goss (vertrocken)
Hillebrandt Clasens (vertrocken)
Fokeltien Harmens (vertrocken)
Egbertien Roelofs (vertrocken)
Jantien Peters (verstorven)
Johannes Fressen (vertrocken)
Petertien Peters (vertrocken)
Annetien Harmens (vertrocken)
Hindrickien Clasens (vertrocken)
Geert Lubberts (vertrocken)
Jantien Tiaerts (verstorven)
Jantien Peters (vertrocken)
Tonnis Jurjens (tot Middelbert)
Griete Alberts (huijsvrouw van mr Albert Korte) (vertrocken)
Jan Clasens soon van Claes Mewes (t' Engelbert)
Trijntien Alberts (tot Middelbert) (vertrocken)
Swaentien Reijnties huisvr. van Geert Clasen
Trijne Reijnts huisvrouw van Reijnt Jansen (vertrocken)
beijde tot Middelbert
Reenke Ebels huisvrouw van Eijse Jansz (verstorven den 15 mar 1659)
Ecco Klasens (verstorven)
Aeltien Thomas sijn huijsvrouw (verstorven)
Popko Bartels (verstorven Ao. 1688. sijnde ouderling geweest)
Johan Peters over de borgh wonachtich (vertrocken)

[folio 33]
Wijberich Jansen huisvrouw van Jan Jurjens (verstorven den 2 Julij 1667)
Heebeltien Tonnijs huijsvrouw van Tonnijs Jurrjens (gestorven Ao 1696 den 24 Martius)
Lubbetien Jansz huisvrouw van Jan Luitiens (verstorven)
Jacob Fockes (propter farinora excludeert) (verstorven)
Trijntien Claesen dochter van Claes Alberts (vertrocken)
Nanninck Peters (verstorven)
Geele Hindricks sijn huijsvrouw (verstorven)
Claes Jansen (verstorven Ao. 1692)
Trijntien Jansen huisvrou van Claes Jansen (verstorven Ao. 1693)
Taelcke Lamberts huisvrouw van Feddo Sallings (gestorven den 4 Maij 1667)
Fenne Clasens huisvrouw van Jan Peters (vertrocken)
Jacob Hillebrants met attestatie van Groningen (vertrocken)
Ewalt Clasens (gestorven in anno 1668 den 23 Januarij)
Jan Geerts (verstorven)
Hindrick Clasens (geschoten en gestorven in de belegering den 16 Augustus 1672)
Bonne Jansen (vertrocken)
Jantien Jansens (verstorven)
Sicke Lamberts (vertrocken)
Annetien Hansen. huisvrouw van Johan Hindricks met attestatie van Scharmer (verstorven)
Hindrick Allerts tot Middelbert (gestorven den 20 Junij 1663)
ende Marritien Benens sijn huisvrouw
Rensche Clasen huisvrou van Popko Bartels (verstorven Ao. 1694)
Bijwe Peters huisvrou van Hindrick Clasens (gestorven den 16 maij 1673)
Trijne Harmens
Eppo Hiddes (den 4 Februarij 1670 gestorven)
Jacob Roeleffs (verstorven Anno 1663)
Zijtse Sjuirs sijn huisvrouw van Sappemeer (vertrocken)
Jannes Jacobs Schoolmeester ende \ (gestorven 1666 den Augustus
Ettien Jannes sijn huisvrouw van Cropswolde / 15 en 16 Augustus)
Peter Dercks (verstorven)
Jantien Hindricks weduwe van Peter Dercks (Ao 1664) (1672 overleden den 27 maij)
Frerick Sipkes ende sijn Huisvrouwe
Wemeltien (gestorven den 6 Maij 1672)
Bonne Hiddes

[folio 33v]
Ao 1664
Derck Hindricks (obijt den 13 April 1674)
Anna Sijwerts huisvr van Egbert Clasens (1675 gestorven)
Douwe Tomes, vertrocken
Anna Groenouws huisvr. van E. Heijdema (vertrocken na de stadt) (verstorven)
Menno Jansens ende
Anne sijn huijsvrouw met attestatie (vertrocken en verstorven)
Claesien Geerts d huisvrouw van Derck Hindricks (obijt 1680 den 10 Apr.)
Eppo Isebrants (verstorven Ao 1683 in october)

Ao. 1665 den 2 Junij
Thomas Jansen ende
Hilletien Cornellis sijn huijsvrouw (beijde vertrocken na de Harckste)
Jacob Jansen ende sijn huijsvrouw 
Jantien Hermens (gestorven den 9 Junij 1669)

Ao 1665 den 10 7bris
Harmen Abels (vertorven 1693)
Jan Boelens en sijn huijsvrouw (Jan Boelens gestorven den 1 December 1670)
Grietien Jacobs (gestorven 1671)
Grietien Haijes d huisvrou van Eppo Abels ([beiden] vertrocken)

Anno 1668 den 5 Martius
Egge Geerts (vertrocken)
Hindrick Dercks (verstorven)
Jacob Geerts (vertrocken)

Anno 1669 den 6 Junij
Hilletien Joestens (gestorven 1676)
Hindrick Karstens (gestorven den 18 Martius 1672)

1670 9 Junij
Marritien Tonnijs huisvrou van Bonne Hiddes (verstorven)
Rensche Sijmens (vertrocken)

Ao. 1671 den 9 Junij
Claes Wobbes en (verstorven Ao. 1694)
Wemeltien Egberts sijn huijsvrouw (vertrocken Ao. 1694)
Claes Sierts (vertrocken)

Anno 1673 den 5 April
Schulte J. Hindricks Mertens vrouwe (verstorven)

1673 den 26 decemb.
Ebo Hindricks (gestorven den 8 December -)
Claesjen Abels huisvr. van Eppo Isebrants (gestorven)
Marritien Tonnis huisv. van Bonne Hiddes (gestorven)

Anno 1675
Albert Isebrants en sijn huijsvrouw (vertrocken)
Bauwetien Jansen (gestorven den 3 Novemb 1676)

1676 den 5 Martij
Albert Jansens (gestorven den 17 Augusti 1676)

den 24 Junij
Claes Remberts (gestorven in Anno 1683 den 20 Apr.)
Willem Jansen coster (vertrocken)
Jantien Willems sijn huisvr (vertrocken)

[folio 34]
Den 21 Septemb. 1676
Anna Delis (met attestatie vertrocken ao 1682)

Ao. 1677 den 10 Junij
Occo Jansen (verstorven Ao. 1681)
Lamme Hindrix (den 22 Junij obijt)
Tja Clasens (verstorven Ao. 1688. in Januarie)
Marritien Cornelis
Peter Geerts
Claesjen Reijners
Meenje Dercks
Geertien Jansens
(obijt)

Ao. 1678
Laurents Abels (olderling verstorven Ao. 1699 den 15 Februarij)
Eijske Sasses
Marritien Jansen
(obijt 1680
20 Januarij)
Bernardus Andreae coster

Ao. [16]79
Anje Hommes attestatie

Ao. Domini 1681
Trijntien Tonnis
Marritien Simens huisvrouwe van Peter Cornelis
Aeltien Egberts anders Simens Jans huisvrouwe.

Ao. 1682 den 9 Junij
Jacob Wiltes gesworen (Diacon verstorven Ao. 1694 den 2 Januarij)
Geertruidt Hendricks (verstorven Ao. 1694)

den 1. September
Jan Claesens over de borg (verstorven Ao. 1688)

Ao. 1683. den 9 Martij.
Jan Hermens met attestatie van Engelbert (vertrocken Ao. 1687)

Den 9 Junij
Hindrick Hindricks Luichiens en (verstorven Ao. 1690)
Tibegien Berents met attestatie van Noortlaren

Den 7 September
Geertruidt Wendels huijsvrouwe van Eppe Abels met attestatie van Noordijck.

Ao. 1689 den 6 Junij
Annetie Fockens huisvrouwe van Jacob Wiltes Gesworen
Annetie Wiltes vertrocken (Ao 1690)
Geesje Hijberts [Huberts] huisvrouwe van Peter Ebes
Frouwke Hitties weduwe van Tidde Fockens (verstorven Ao. 1686 den Februarij)

Den 12 September
Jantien Lamberts huisvrouwe van Bartelt Jacobs (vertrocken Ao. 1688)
Aeltien Albers huijsvrouwe van Hindrick Ebes.

Anno 1685 den 3 Martij.
Claes Popkes

Den 1 Junij
Annje Peters huijsvrouwe van Timen Olfers (vertrocken nae Groningen en aldaer verstorven)
Gretien Hindricks huijsvrouwe van Jan Lutiens.
(Ao.90) Jan Lutiens met Attestatie van Groningen (verstorven Ao. 1690)
Jan Jansen en
Aeltie Hindriks sijn huijs-vrouwe met attestatie van Noordijck

Den 11 September
Harmen Cibrants met attestatie van Engelbert (vertrocken nae Groningen)
Cibrig Reijners huijs-vrouwe van Adde Scheltes.

Ao. 1686. den 2 Martij
(Ao.1691) Thijes Simens (verstorven Ao. 1691)
Claes Egberts
Annetie, huijsvrouwe van Berent Olherhemius met attestatie van Groningen. [staat rechts vermeld bij 1686 op open plek, gezien de kleur van de inkt hoort dit bij 1690]

Ao. 1690 den 12 September.
(Ao. 1691) Popke Hermens, sone van Hermen Abels, (vertrocken nae Gron. den laesten Novembris.)
Brune Isebrants
Eeuwke Wiltes en Trijntie Harmens met attestatie van Hoogkerke

Ao. 1690 in Martie
(Ao. 1694 NB) Jan Hindricksen Schulte met Attestatie van Velthuijsen (verstorven)

Ao. 1691 in Martie
(Ao. 1692) Grietien Samuels met Attestatie van Hoog en Leegkerke (vertrocken)

den 26. Junij.
Sophia Wilmans anders Jungius met Attestatie van Gron.
(Ao. 1692.) Thietien Louwers met Attestatie van Veendam (vertrocken nae de Harkstede)
Grietien Reijnties huijsvrouwe van Claes Claesens.
(Ao. 1693) Itien Wiggers (vertrocken nae Groningen.)

Anno 1692. den 11 Martij
Hindrick Harmens sone van Harmen Abels.

den 19 Junij.
(Ao. 1693) Hillebrandt Jans, met attestatie van Engelbert (verstorven)

den 9 September.
Jan Claesen angenomen.

Ao. 1693. den 2 Junij.
Jantien Peters huisvrouwe van Jan Ebes angenomen.
Trijntien Hindricks met Attestatie van Crops-wolde.

Ao. 1693. den 3 September.
(Ao. 1693. NB) Gretien Harmens, Harm Abels dochter angenomen (verstorven)

Ao. 1694. den 8 Martij.
Ebbe Remkes aengenomen.

den 15 Junij.
Jan Hermens met attestatie van Engelbert (vertrocken)
Jantien Jans met attestatie van Haren (vertrocken)

[folio 35]
Den 2 September Ao. 1694.
Martien Tieerts tot lidmaet angenomen (verstorven)

den 7 Decenber Ao. 1694.
Egbert Claesens tot lidmaet angenomen.
Geertijn Jans met attestatie van de Harkstede (verstorven.)
Berent Luichies met attestatie van Noordijck.

Ao. 1695 den 21 Martij
Abel Hermens tot Lidmaet angenomen.

den 29. November.
Reentien Dates met attestatie van Veendam.

Ao. 1696 den 3 Martij
Hindrickien Louwens huijs-vrouwe van Hindrick Hermens met attestatie van Noorthorn.
Jan Eppens tot lidmaet angenomen nae gedane belijdenisse
en Hillechien Cornelis huijsvrouwe van Egbert Claesens van gelij[??]

den 18 Maij
Jan Ebes tot Lidmaet angenomen en
Hillje Claesens huijs-vrouwe van Berent Luichies

Den 10 September.
Claeske Hindricks huijsvrouwe van Hindrick Egberts met
Attestatie van Noordijck

Ao. 1698. den 11 Martij
Jan Jansens Huising
Jantien Hindricks, sijn huijsvrouwe.
Cornelis Peters, alle drie nae voorgaende onderwij-
singe en daer op gedane belijdenisse angenomen.
Jan Simens met attestatie van Engelbert.

Ao. 1698. den 10 Junij.
Willem Wessels en
Trijnje Gerrits sijn huijsvrouw met attestatie van Suijtlaren
Wellemt Barens huijsvrouw van Luichien Elias
met attestatie van Garmerwolde.

Anno 1699. Den 16 Sept.
Geeske Dercks met Attestatie van Noordijck
Geeske Jansen met Attestatie van Emmelkamp.

Anno 1699 Den 20 decemb.
is Gretien Barckhuijs als ledemaat angenomen.
zijnde de huijsvrouw van Abel Hermens.

[folio 35v]
Anno 1700 den 6 Meert
Gesien Laurens
Elle Jans
Trijntien Addes
Watse Hindriks

Siberigh Pieters huisvrouwe van Watse Hindriks
Engeltien Berents t samen na gedane belijde-
nisse aengenomen.

Den 28. Maaij
Grietien Jans
Hindrik Egberts
Annegegien Eppes

[voorgaande drie] na gedaene belijdenisse
Hindrik Karsies met attestatie van Hooghkerk.
Johanna Galama anders Winters met attestatie
van Groningen

Den 29. Augusti.
Hindrickien Hindriks huisvrouwe van Hindrik
Karsies
- na gedaene belijdenisse.

Den 28. Novemb.
Simen Jans. - na gedaene belijdenisse.

[folio 36]
Anno 1701,
Den 3. Meert.
Roelfien Jans. na gedaene belijdenisse.

Den 2 Junius.
Hilje Derks, huisvrouwe van Bartelt Popkes, na gedaene belijdenisse.
Jan Claesen, en Altien Hindriks, sijn huisvrouwe, met at-
testatie van Woltersum.

Den 9. Septembr.
Grietien Jacobs. huisvrouwe van Albert Jans (na gedaene belijdenisse.

Anno 1702.
Den 26. Novembr.
Ebel Bourema na gedaene belijdenisse
Wibbegien Geerts met attestatie van Menckeweer.

Anno 1703.
Den 15. Junius.
Jan Cornelis en Lubbeke Geerts sijn huisvrouwe met at-
testatie van Ten Bour.
Harmen Elias en Jantien Frens sijn huisvrouwe met
attestatie van Onderwierum.
Afien Linckshum met attestatie van Groningen.

Anno 1704
den 9. Martius.
Jacob Hindriks na gedaene belijdenisse.

Anno 1706 den 4. Martius.
Wijmke Simens
Grietien Jans

Hillegien Upkes
[de drie voorgaande] na gedaene belijdenisse
Berent Jans
Idechien Berent

[voorgaande twee] met attestatie van Emmelkamp.

[folio 36v]
Anno 1706. den 11. Junius.
Gebbechien Harmens met attestatie van Cropswolde.

Anno 1709 den 31 Majus.
Jan Maags met attestatie van Schonebeek.
Trijntien Jansen met attestatie van Groningen.

Den 28. November.
Berent Alberts van Essche bij Velthuisen met attestatie van Haren.
Jeichien Jans na gedaene belijdenisse.

Anno 1710 den 30 November.
Jan Geerts.
Pieter Hindriks.
Abel Eppes.
Jan Dieters.
Marchien Geerts
Aaghtie Ebbes
Jantien Willems
Aeltien Berents
Hebeltien Klasen

[voorgaande negen] t samen na gedaene belijdenisse
Willem Jansen Hemke van Scherhoren met attestatie van Emmelkamp.
Jantien Alberts met attestatie van Haren.

Anno 1711. den 16 Febr.
Roelefien Geerts met attestatie van Scharmer.

Anno 1711. den 31 Augustus.
Hilje Sasses met attestatie van Wehe.

Anno 1711 den 2. December.
Willem Jans met attestatie van Haren.
Pieter Ebes
Eppe Bonnes
Jan Pieters
Hindrik Jansen
Hindrik Jansen
Ebeltien Hindriks
Anje Addes

[voorgaande zeven] t samen na gedane belijdenisse

[folio 37]
Anno 1713. Den 2 Junius.
Ale Jansen met attestatie van Emmelkamp.
Wilte Hindriks
Mindelt Eppes
Aeltien Jans
Marchien Klasen
Siberig Elles
Jantien Pieters
Jantien Simens

[voorgaande zeven] t samen na gedane belijdenisse

Anno 1714 den 30. Augustus
Berent Jacobs met attestatie uit de Harkstede.
Sibrig Alberts met attestatie van Groningen.

Anno 1715. den 1 Meert.
Klaas Mensens en Mettie Eppes sijn huisvrouwe met attestatie van Noordijk.
Goosen Jans tot Middelbert na gedane belijdenisse.

Anno 1721 den 6. Junius.
Harm Abels na gedane belijdenisse.

Den 5. September.
Jan Klasen
Berent Gerrijts
Laurens Elles
Laurelia Winters
Bouke Ebbes
Jantien Mennes

[voorgaande zes] na gedane belijdenisse
Hemme Hindriks
en
Lammiggien Jans

[voorgaande twee] Echtelieden, met attestatie van de Meeden.

[folio 37v]
Den 3. December
Pieter Cornellis
Aeltien Hindriks

[voorgaande twee] na gedane belijdenisse.

Anno 1724
Den 3. Meert.
Pieter Cornellis met attestatie van Westerbroek
Geesien Alefs met attestatie van Garmerwolde.

[folio 38]
Anno 1731
Den 1. December
Hindrickien Hindriks na gedane belijdenisse

Anno 1735. den 2 December
Grietien Klasen
en
Marchien Abels

[voorgaande twee] na gedane belijdenisse

Anno 1736. den 31. Majus.
Anje Wierts met attestatie van de Harkstede
Anje Pieters na gedane belijdenisse

Anno 1736. den 1. September.
Trijntien Abels huisvrouw van Cornellis Jacobs na gedane belijdenisse (met de attestatie vertrokken
naar Scharmer 1773 den 18 Maert.)

Anno 1737 den 1. September.
Trijntien Geerts met attestatie van Haren.

Anno 1739.
Den 25. Feb.
Wilderik Jans na gedaene belijdenisse

Den 4. Jun.
Aicke Jans, na gedane belijdenisse (vertrokken met attest: naar Schildwolde 25 Februarij 1781)

Den 26 Maart 1742.
Louwe Hendriks na voorgaande onderwijs en gedane geloofsbelijdenisse
Theodorus Croeser, Ecclet: in Sappemeer.

Anna Winter, Huisvrouwe van Ds. Joh. Bril, aangenomen tot Lidmaat
van haar overledene Vader, Ds. Abr. Winter, en nadien, met attestatie
vertrokken naar Groningen, en van daar, naar Olderzumergast, in
Oostvrieschland, is hier, neffens haar man, widergekomen, en onder
de ledematen, opgenomen, heeft voor de eerste maal, het Avondmaal
alhier widerom gebruikt, den 1 Julij, 1742 (bovengenoemde is 1768 den 10: 9b: 
met de attestatie, vertrokken, naer Zuidbroek.)

Den 27 Februarij 1744.
Peter Alberts (En is deze naderhand met Attestatie vertrokken naer Lopperzum) 
Jan Lucas en ([Jan Lucas] Is insgelijks met Attestatie vertrokken naer Zeerijp.)
(ob.) Anje Peters
[voorgaande drie] na voorgaande belijdenisse tot ledematen aangenomen.

(ob.) Jan Fetties na voorgaande belijdenisse, aangenomen den 11 Meert. 1745.

(ob.) Lijsbeth Rickers, na voorgaande belijdenisse aangenomen 17 Sept. 1745.

Den 9. September. 1746 na voorgaande belijdenisse, aangenomen:
Harmanna Muntingh, Dogter van Den Heere Borgem. H. Muntingh, Kerkvoogd van Middelbert,
en Huisvrouw van de Heer Ajolt Jan Terborgh: met Attestatie vertrokken naer Groningen.
Klaas Geerds (toen nog provisioneele) Schoolmeester te Middelbert (En is deze Ao. 1754 met Attestatie
vertrokken naar Midwolda.)
Grietjen Fokkens, Huisvrouw van Hidde Pieters na voorgaande belijdenisse aangenomen de 14. Meert 1749.

[folio 38v]
Tonnis Jansz. na gedane belijdenis aangenomen tot Lidtmaat, d. 7 Junij 1754.

Jan Geerdtz beroepen alhier tot Schoolmr. den 3. Aug. 1754 met attestatie tot ons overgekomen van Groningen, den 13 Sept. 1754.

Geert Beerends, na voorgaande belijdenis, tot Lidtmaat aangenomen, den 15 Decemb. 1757.

Tjapke Bartels, met attestatie aangekomen van Scharmer, den 9. Junij 1758.

Abraham Bril, met Attestatie tot ons overgekomen van Rotterdam, en als zodanig
hier gekondigt den 7 December 1758.

Johannes Bril, na voorgaande belijdenis tot Lidtmaat aangenomen, den 2 Meert 1759.

Grietje Jans (deze is wederom, met de attestatie, naer Groningen vertrokken, den 1:10b:1765)
en
Heike Jans, beide Dogters van Jan Klaassen, met Attestatie overgekomen van Zuid-
broek, den 8 Juni 1759 (en vertrokken, met de attestatie, naer Gron: den 13e Majus 1776)

Elisabeth Garmts, Huisvrouw van Sijwert Abels, na voorgaande belijdenis, tot Lidt-
maat aangenomen den.4: Junij 1760 (en 1776 met de adtest., naer Groningen, vertrokken.)

Francina Johanna Bril, dogter van dr. Joh. Bril na voorgaande belijdenis, tot Lidtmaat aangenomen, den 7: September 1763.

1765 Den: 5: decemb. is Aeltje Pieters, Huisvrou van Garbrand Berends, met de attestatie van Ulrum, tot ons, overgekomen.

1766. Den: 30. Majus is Fockelina Bolhuis, Huisvrou van Joh: Franc: Buning, met attestatie van Oostwolt en Lagemieden, tot ons, overgekomen, (en 1780 den: 8: octob. met de adtest: vertr: naer Uithuizen.)

1767. Den: 2: Maert, is Garbrand Berends, na voorgaende onderwijzing en belijdenis, tot Lidmaet, aangenomen.

1768, Den: 2: Maert. Jan Clasens, na voorgaende onderwijzing en belijdenis, aengenomen.

den: 19: Majus. is Grietje Willems Huisvrouw van Jacob Roelef, na voorgaende belijdenis, wederom, tot Lidmaet, aengenomen: want, haer: P: was te Westerbroek al lange als Lidmaet bekend geweest; maer, niet met d' adtestatie van daer, tot hier, overgekomen; nademael Dom: Winter Bril haer die noit afgevraegd, nog aengezet hadden, om dezelve te halen, en aen den Kerkraed dezer plaetze te vertonen.

Den: 29: Augustus zijn de volgende personen, na voorgaende Onderwijzing en Belijdenis tot Lidmaten, aengenomen. Elle Hindriks; Jantjen Hindriks, Huisvrouw van den E. Gezworen Tonnis Jans; Trijntje Pieters, vrouw van Jacob Hindriks; en Eiske Laurens, dogter van den E. Gezworen Laurens Elles Kerkvoogd en Ouderling van Middelbert (welke laets gemelde, met de adtestatie, vertrokken is naer Ten Bour, den: 26. Majus 1779.)

1769. Den: 30: Aug: na voorgaende Belijdenis, aengenomen Hidde Pieters (ob.)

1771. Den: 27: Febr: na voorgaende belijdenis, aengenomen Jacob Roelefs, en Pieter Popkes.

1772. Den: 4: Jun: na voorgaende onderwijzing en belijdenis, aengenomen Jantje Lauwes, Huisvrouw van Elle Hindriks, thans diakon (ob:)

den 6: Octob: is Leonard Crull van Groningen, met toestemminge van Dom. B:W: Budde, pred: te Gron:, door mij, na ene voorafgaende belijdenis der waerheden, tot Lidmaet der Herformde Kerke, aengenomen, en daer op, met de Adtestatie, naer Oostindien, vertrokken (en, op de reis, overleeden.)

1774. Den: 28: Febr: is Petrus Harmannus Bril, na voorgaende onderwijs en belijdenis, aengenomen (vertr: naer Gron: den 13. Majus 1776)

Den: 3: Jun: Abel Kornellis, na voorgaende onderwijzing en belijdenis, aengenomen (vertrokken, met de adtestatie, naer Groningen, den 28: Majus 1775)

1775. Den: 8: Jun: Geeske Tonnis, na voorgaende onderwijzing en belijdenis, aengenomen

1776. Den: 28: Febr. na voorgaende onderwijzing en belijdenis, aengenomen:
Sjauwke Willems, Huisvrouw van de Schoolmeester Jan Geerdsz (ob:)
Marchien Zacharias, Huisvrouw van Pieter Popkes, thans Diakon, en
Hebbeltje Jans, jonge dogter en dienstmaegd van den Schoolmeester (vertrokken naar de Harkstede)

1779. den : 2: Jun:, na voorgaende onderwijzing en belijdenis, aengenomen:
Klaeszjen Luitjens, Huisvrouw van Jan Klaeszens en
Anje Berends Huisvrouwe van Allert Harms
[voorgaende twee] in de Kleine Harkstede.
Aeltien Gerrits, Huisvrouw van Jan Jans, met de adtestatie, tot ons, van Stedum overgekomen, den: 3: junius.

[folio 39]
1780. den: 6: Sept: volgende perzoonen, na voorgaende onderwijzing en belijdenis, aengenomen:
Jan Berends.
Abel Laurens en \
Grietje Garbrands / Egtelieden.
Zwaentje Klaeszens, Huisvrouw van den Schulte Jakob Roelefs.
Annechien Tonnis
Harm Lauwes
.

1781 is Antje Jans Kruisinga, Wed: van Louwe Hindriks, met de Attestatie
als lidmaat, van Schildwolde den 9 December, tot ons overgekomen.

1782 den 26 Augustus is Grietje Tonnis, Dogter van Gezw. Tonnis Jans, met de Attestatie als Lidmaat, van Uithuizen, tot ons overgekomen (weder vertrokken naar Engelbert.)

1783. den 30 November zijn Christina Sissingh huisvrouw van Fr: Ad: Begeman, en desselvs dienstmaagd Swaantje Lubbers met attestatie van Sleen overgekomen.

Den 9 December 1783 heeft de WelEdel Franciscus Cramer Student in de GodGeleerdheid een attestatie van lidmaatschap overgegeven, waaruit bleek dat Zijn Edele reets in febr. 1779 van Bornwerd in friesland met attestatie, te Groningen was aangekomen.
(NB met attestatie na Staveren vertrokken)

1784. Den 20den februarij is Jan Jans Kort na voorafgaande geloovs-belijdenis tot
Lidmaat aangenomen.

1788. Den 17 februarij zijn na afgelegde geloovsbelijdenis tot ledematen
der kerke aangenomen
Jan Jans
Harm Geerts

[voorgaande twee] van Euvelgunne
Petrus Isaak Calkoen van 't Hogeveen, op de landschap Drenthe
(met attestatie naar Groningen vertrokken)
Grietje Ellens van de Euvelgunne.
Janna Jans Vrouw van den Schoolmr. te Middelbert.
(vertrokken naar Zuidwolde.)
1788. den 15 maij is met attestatie van Norgh overgekomen Henrijk Bruininga Schoolmr.

1789. Den 11den Junij zijn na afgelegde geloovs-belijdenis tot ledematen
aangenomen Henrijk Tönnis en Jacob Berends beide van Euvelgunne.
(de laatste met attestatie naar Engelbert vertrokken)

1790. den 6 Junij tot lidmaat aangenomen Derk Claassen van Middelbert (is gestorven)

1790. Den 10 November is met attestatie van Beilen tot ons overge-
komen Leffert Bakker (vertrokken naar Utrecht)

1791. Den 25den februarij zijn naa afgelegde geloovsbelijdenis tot 
Ledematen aangenomen
Harke Jacobs
Jantje Kornelis
Betje Jans

alle drie van Euvelgunne.

1792. Den 24 februarius zijn naa afgelegde geloovsbelijdenis tot
lidmaten aangenomen, Popke Pieters, van Middelbert
Venniggin Pieters vrouw van onzen Schoolmeester, en 
Martje Claassen van Kolham (de laatste vertrokken naar Noordijk)[Volgende vermeldingen komen uit de 'ACTA ECCLESIAE',
waaronder een groot aantal na 1792 - GK]

[folio 43v]

[1644]
Den 23 octobris heeft versocht de Eerweerdige ende 
Welgeleerde Johannes Calmius attestatie van
wettelicke copulatie met sijn huisvrouw:Eegade Marrij:
tien Joesten
te dier tijd
in de kercke tot Engelbert geschiedt, welcken ick
noie consistorij hebbe gepasseert om haer te strecken
nae behoeve. Ao. 1644.

[folio 59v]
1-3-1792
art. 3
door de Dominee wierd berigt, dat tot leden van de gemeente
naa afgelegde belijdenis waren aangenomen Popke Pieters,
Venniggen Pieters, Hilliggen Freerks, Martje Claassen,
waartegen niets was op te merken.

[folio 60]
7-3-1792
art. 2.
Dom. Begemann berigtte, dat naa voorafgaande geloovs-
belijdenis tot lidmaat was aangenomen Jan Egberts.

[folio 60v]
2-6-1793
art.2.
Dom. Begemann berigtte, dat naa voorafgaande geloovsbelijdenisse
tot lidmaten aangenomen waren den Custos Jan Cuipers
en Siewert Pieters op de Euvelgunne, en dat met
attestatie tot ons overgekomen was Pieter Roelfs van
Norgh.

1-9-1793
art. 3.
De student Nicolaus Smidt is met attestatie van Lidmaat-
schap tot ons overgekomen van Groningen.

[folio 61]
8-6-1794
art. 3.
Student Nic: Smidt heeft een kerkelijk attestatie verzogt
om examineert te worden, en is zulks zijn Ed: toegestaan.

[folio 61v]
1796 den 6 den Maij is naa afgelegde belijdenis tot lidmaat aangenomen Trijntje Pieters

1797 den 24 februarij is na afgelegde geloovs-belijdenis tot lidmaad van
de herformde kerke aangenomen de student Jacobus Begemann.

den 10. Junij is met attestatie van Veendam tot ons overgekomen de Custos
Jacob Groenhuis woonagtig op de Euvelgunne.

[folio 62]
1798 den 13. Maij
art. 2.
Dom. Begemann berigtte, dat door hem naa afgelegde geloovs-
belijdenis tot ledematen waren aangenomen Jannes Tijmens,
Henrijk Geerts, Geertje Eppes, Martje Jans.

1798 den 24 augs. is tot lidmaat der herf: kk. naa voorafgaande geloovs-belijdenis
Jacobus Hillebrand Tuttel van Steenwijk.

[folio 62v]
1799 Den 14den April is naa afgelegde geloovs-belijdenis aange-
nomen tot Lidmaat den Heer G.W. van der Felts van 
Assen (vertrokken naar Groningen)

[folio 63]
1800 den 2den Zondag in Junij
[door dom Begeman] tot lidmaat was aan-
nomen de Heer L.O.W. van der Felts (vertrokken naar Groningen)

den 25sten December
met attestatie van Lidmaadschap is tot ons
overgekomen W. Waalkens S.S. Th. Stud.

[folio 63v]
1800 Den 29den April Zijn naa voorgaande geloovs belijdenis
tot Lidmaten aangenomen
Claas Jans Jantje Ellens \
Harm Coops Eewke Pieters | van Euvelgunne
Geert Abels /
Albert Jans (vertrokken naar Noordijk.)

1801 Den 2den Maij is naa afgelegde geloovs belijdenis
tot Lidmaat aangenomen de Heer
J: van Houtten (vertrokken met attestatie naar Franekker.)

Den 2den Maart heeft W. Waalkens een attestatie
van Lidmaatschap verzogt om præparatoir
geexamineerd te worden, en is zulks zijn
Ed. toegestaan.

Den 23. Augs is met attestatie van Lidmaatschap
tot ons overgekomen Egbert Pieters en
desselvs huisvrouw Aaltje Pieters in het
schoolhuis wonende op de Euvelgunne.

[folio 64v]
1802 Den 26 februarij is naa afgelegde geloovs belijdenis
tot Lidmaat aangenomen Beernd Jans
te Middelbert.

[folio 65v]
1802 Den 25den Augs is naa afgelegde geloovs belijdenis tot Lidmaat aangenomen
Cornellis Tjaards van Slogteren wonend op Euvelgunne.
Eodem met attestatie van Lidmaatschap van Norgh tot ons overgekomen
Willem Henrijks op Euvelgunne

[folio 66]
1803 Den 10den Decembr zijn naa afgelegde geloovs
belijdenis tot Lidmaten aangenomen
Jan Wilkens Jantje Henrijks
Laauwe Harms Grietje Jans
Pieter Pieters Trijntje Jans
Jan Jans


[folio 67]
1806 den 7den April is met Attestatie van Lidmaatschap uit Emlenkamp
tot ons overgekomen Jan Roeles.

1807 Den 24sten Februarij zijn na afgelegde Geloofs Belijdenis tot Lede-
maten aangenomen
Haike Jans Klaas Harms Tjaard Jans
Albertje Hendriks Siertje Jacobs


den 27sten dito is aangenomen tot Lidmaat Tijmen Jannes.
met attestatie zijn tot ons overgekomen
Douwe Roelofs Huisman Schoolmr. op de Euvelgunne van Kalkwijk Lula
Welmtje Luitjes Huisvrouw van Pieter Pieters van Engelbert.

[folio 67v]
1808 Den 4den Maart zijn tot Ledematen aangenomen
Luitje Jans en Geert Harms.

[tussen 13 maart en 5 juni]
Met Attestatie is alhier aangekomen Albert Luurts Wolthuis van
Zuidbroek Schoolmr. op de Euvelgunne.

[folio 68]
1809 Den 3den Maart zijn tot Ledematen aangenomen
Zwaantje Staats Huisvrouw van Harm Koops en
Menje Gerrits Huisvrouw van Berent Jans

Den 9den van Herfstmaand is alhier na afgelegde Geloofsbelijdenis tot Ledemaat on-
zer Gemeente aangenomen de Hr. Adrianus van Slooten J: Utr: Studiosus aan
de Academie te Groningen.

1810 Den 4den van Lentemaand is met Attestatie van Lidmaatschap van Ezinge
tot ons overgekomen Pieter Diephuis, geb: van Groningen, timmerknecht bij Jan J.
Kortholt
.
den 24sten van Bloeimaand zijn alhier na afgelegde Geloofsbelijdenis tot Lede-
maten dezer Gemeente aangenomen:
Jan Hendriks. - Jan Jannes. - Koop Hendriks Bruininga. - 
Otto Eltjes. - en Jantje Hendriks.
den 30sten dito is Aangenomen tot Ledemaat Geert Klaassens.

[folio 68v]
1811 Den 16den Juni is tot ons met Attestatie van Thesinge overgekomen
Grietje Jans


[Mutaties en/of vermelding van kerkeraadsleden, hoofdletters
klein getypd, teksten hier en daar ingekort, juli 2006 TB]

ACTA ECCLESIÆ
Middelbertana & Engelbertana
ab Anno 1640

Den 13 septembris hefft de eerbare Hidde Eppens
diacon van Middelbert van des ontfang end uitgave
der almosen reeckeninge gedaen in prasentie
van Claes Geerts olderlinge ende schoelmr. Wiert Onnens

Anno 1641 den 8 augusti
heeft de Eerbare Derck Mewes diacon van
Engelbert rekenschap gedaen an mij pastoor
Johannes Hubertus in praesentie van mij pastoor, Siabbe Bronnens
kerkvoogd, Claes Mewes olderling ende mr. Jan
Jansen
schoelmr.

Anno 1644 den 6 octobris
heeft de E. Derck Mewes wederom rekenschap
gedaen [verm. van Engelbert]
in prasentie des olderlings, costers ende Mewes Derks
end Eijse Jansens

Anno 1645 den 15 junij
heeft de E. Hidde Eppes reekenschap gedaen van
den ontfangh ende uitgave der almosen van Middelbert
van de jaren 1640, 1641, 1642, 1643, 1644 end 1645 tot
15 junij, ende dit voor mij
Joh. Hubertus pastor, Claes Geerts olderlingh,
mr. Wiert Onnes coster end schoolmr.

Anno 1647 den 18 januarij
hebbe ick pastoer met Claes Geerts de ontfangh
end uitgave der kercken almosen tot Middelbert
soo Hidde Eppes voor deses duslange in sijn leven
hadde bedaert [?] end als diacon etc.
[genoemd wordt nog Swaentie weduwe Hiddo Eppes die
diakonie gelden op rente heeft].

Anno 1647 den 3 octobris
heeft de E. Derck Mewes wederom reeckenschap
gedaen van den ontfang ende uitgave der
almosen tot Engelbert etc.
Aldus geschiet in presentie van de olderling
Claes Mewes, Mewes Dercks, Cornellis Clasen, mester Jan
Jans
schoolmr. ende mij pastor Johanis Hubertus

Anno 1649
Den 20 maij is Geert Clasens, soone van Claes
Geerts
olderling der gemeente tot Middelbert, tot
diacon in Hiddo Eppes plaatse gestelt

Anno 1649 den 26 junij
Sijn gecomen voor mij old. Geert Clasens ende
Jan Geerts caspel luiden tot Middelbert om te
getuigen van de houlicks voorwaarden tusschen Jacob
Fockes
tot Rasquert ende Trijntien Reners tot
Middelbert, dewelcke in tegenwoordich van
Rener Ebels, als vader van de bruidt ende
Frederick Hindericks als stiefvader van de bruidegom etc.

Den 16 septembris 1649 is in de kercke tot Engelbert
nae de predicatie met gemene stemmen Mewes Dercks
soone van Derck Mewes overleden sijnde, in sijn vaders
plaetse tot diacon van Engelbert angenomen

Den selven dach is de gantsche gemeente tot
olderling in plaets van Claes Mewes verstorven sijnde,
gekoren, ende daernae, nae kercken order bevestigt
Isebrandt Eijssens tot Engelbert

Den 1 septemb. 1650 heeft de E. Meuwes Dercks
rekeninge gedaen van den ontfangh ende uijtgave
des almosen tot Engelbert

Anno 1651 den 20 julij
Sijn vercoren van d' gemeente tot Middelbert tot
olderling Isebrand Eppes ende tot diacon
Jan Clasens ende nae driemael condinge bevestigt
den 10 augusti 1651

Sijn also voordan olderlingen der kercke ende
gemeente tot Middelbert Claes Geerts ende
Isebrant Eppes, ende diacone Geert Clasen
ende Jan Clasens

Den 27 junij 1652 Jan Clasens diacon
rekenschap gedaen van den ontfang ende uitgave
der almosen

Item den 11 julij 1652 Geert Klasens reeckenschap
van den ontvangh ende uitgaven der almosen tot Middelbert

Anno 1653 den 24 julij
hebben de diaconen Jan Clasens ende Geert Clasens
reeckenschap gedaen van den ontfanck ende uitgave
der almosen tot Middelbert

Anno 1654 den [niet vermeld]
hebben de diaconen Jan Clasens ende Geert Clasens reekenschap
gedaen van den ontfanck ende uitgave der almosen tot Middelbert
Actum den 1 octobris, in praesentie van den pastoor, Claes Geerts
olderlingh, Geert Clasens, diacon - mr. Albert Schoemr.,
Isebrant Eppes olderlingh, Johan Clasens diacon, Tonnijs Jurriens
ende d E. schulte Vinckenborgh

Anno 1654 den 5 novemb. is nae gewoonlijcke wijse ende
kercken ordre Tonnijs Jurrjens in Jan Clasens plaetse
voor diacon geconfirmeert ende bevestigt

Anno 1656 hebben de diaconen rekenschap gedaen van den
ontfangh ende uitgave der almosen ende de busse in de
kercke gelichtet

Den 10 maij 1657 is Geert Jansen, gecoren sijnde van de
gemeente tot Middelbert tot olderling more solito bevestigt
in plaetse van Claes Geerts verstorven

Anno 1657 den 15 novemb. hebben de diaconen rekenschap
gedaen van den ontfang ende uitgave der almosen

Anno 1659 den 7 augusti de eerbare diacon
Geert Clasens rekenschap gedaen van den ontfang
ende uitgave der almosen ende busse leeggemaeckt

Anno 1661 den 25 augusti
De diaconen Geert Clasens ende Tonnijs Jurriens
voor de gemeente reekenschap gedaen van de almosen

Anno 1662 den 17 augusti hebben de diaconen rekenschap
gedaen in presentie van de gemeente.
Is nae ??chte rekeninge overgebleven 28 gl 14 st
die Geert Clasens bij sich beholden heeft, ter tijdt
na vier weeken Claes Jansen van de gemeente
op dien selven tijdt tot diacon in sijn plaetse vercoren nae
de ordinarje bevestinge, hem de selve overgelevert
muchten worden.

Anno 1663 den 18 octobris hebben de diaconen rekenschap
gedaen van de ontfangen en uitgegeven almosen, ende is
bij Claes Jansen overgebleven 14 gl - 6 st. tot ?????
uitgave an de armen.

Anno 1665 den 15 octobris hebben de diaconen
rekenschap gedaen van den ontfan???? end uitgave
der almosen tot Middelbert

Anno 1671 den 18 junij in plaetse van Tonnis Jurrijens gecoren
tot diacon Egbert Clasens an den dijck met gemene toestemminge
overlevende an Egbert Clasens 60 caroli gulden armen
gelt, is daer op na drie volgende sondagen bevestiget

Anno 1676
Sijn tot olderlingen vercoren en bevestigt den 14 maij
Popke Bartels ende Tonnijs Jurrijens.
Diaconen Claes Jansens ende Hindrick Dercks
Ende is de overleveringe der armen geldes an Hindrick Dercks
geschiet

Anno 1677 den 4 maij
Is de E. Harmen Abels bevestigt tot diacon der gemeente.

Anno 1679 den 25 novemb. hebben de diaconen met
makander sonder bijwesen van pastoer ende olderlingen
rekeninge gedaen, in presentie van enige carspel luiden
ende bevonden dat Harmen Abels gewesen diacon aen
Eppo Isebrants 161 gulden heeft overgelevert

Ao. 1682
Den 19 martij is Tia Claesens van de E. Kerkenraedt tot diacon
vercoren sijnde nae behoorlicke driemalige afcondinge volgens kerkenorder
bevestigt in de plaetse van Hindrick Derkx overleden

Ao. 1684
Den 9 martij is Lauwrens Abels van E. kerkenraedt tot
diacon vercoren en is nae behoorlijcke afcondinge volgens kerkenorder
den 30 martij bevestigt, comende in de plaetse van Eppo Isbrandts overleden

Ao. 1682
Den 20 september is de heer Adamus Berchhuijs gelij???
mede de E. gesworen Jacob Wiltes, beijde tot kerkvoogden
van Middelbert door gemeijne toestemminge der
gemenijnte vercoren volgens het reglement van de edele
heeren borgemeesteren en raedt ??? opgemaekt

Ao. 1687
In 't laeste van november is de E. Claes Wobbes van de kerkenraedt met
gemeijne stemmen tot diacon vercoren in plaetse van Tia Claesens, bij versterf
van sijn huijsvrouwe Swaentien Reijntiens, en is dar op volgens kerkenorder
den 1 januarij Ao. 1688 bevestigt

Ao. 1688 den 20 martij [onderstaande tekst moeilijk leesbaar]
is Lauwrens Abels gesworen tot olderling vercoren in plaetse van
Popke Bartels overleden, en is ???????? Jacob Wiltes gesworen
tot diacon vercoren ?? martio, is overmits Jacob Wiltes ??? traeg
was, is het condigen een tijdtlank utgestelt, tot dat hij het ?????
hebbende, neijde nae kerken order op d. 12e maij sijn bevestigt

A0. 1693 den 17 september
is Claes Popkes, sijnde van de E. kerkenraedt vercoren tot
diacon en besorger der armen, nae kondinge volgens kerken-order in sijn
bedieninge bevestigt in plaetse van de E. Claas Wobbes overleden

Ao. 1694 den 10 junij
Sijn van de gemeijnte verkoren de E. Peter Geerts tot ouderling
en de E. Claes Egberts tot diacon en besorger der armen, en sijn nae
voorgaende kondinge den 29 dito volgens kerken-order bevestigt,
de eerste in plaetse van de gesworen Louwerens Abels, en de ander
in plaetse van de gesworen Jacob Wiltes, beijde overleden

Ao. 1694 den 25 november
Is Hindrick Harmens van de gemeijnte tot diacon vercoren,
en is nae voorgaende kondinge den 16 december bevestigt
in plaetse van Claes Popkes

Anno 1701
Den 17 april zijn van de gemeente verkoren Claes Egberts
tot ouderlingh in plaetse van Tonnis Jurriens, en de Jan
Simens
wederom tot diacon in plaetse van Claes Egberts

Anno 1715 den 26 majus
Berent Jans bevestigt als diacon

Anno 1715 den 23 junius
Elle Jans bevestigt als diacon

Anno 1715 den 8 julius
Is diaconie reeckeninge gehouden en van de afgaende diacon
de E. Abel Harms, aen de aengaende diacon de E. Elle Jans etc.

Anno 1719 den 30 meert
Is van de beide diaconen de E. Elle Jans als boekhouder, en de E. Berent Jans,
diaconie reeckeninge gedaen etc.

Anno 1720 den 19 junius
Is van de E. Elle Jans als boekhouder diaconie reeckeninge gedaen etc.

Anno 1722 den 4 september
Consistorie gehouden sijnde, is voor de selve geciteerd de E. geswooren Jan Eppes, op klachte van Klaes Egberts ouderlingh, wegens schandelicke geruchten bij verscheiden gehoort, als of van Jan Eppes soude uitgestrooijt sijn, vleeschelicke gemeenschap gehadt
te hebben met Anje Klasen dochter van Klaes Egberts, na welke hij te vooren
gevrijet hadde etc. [hetgeen uiteindelijk door hem ontkend wordt].
[was getekend:]
A. Winter Eccts. in Middelbert
Claes Egberts als ouderlijnck
Simen Jans merk, als ouderlingh
Elle Jans diacon

Anno 1723 den 17 junius
Is van de E. Elle Jans, als boekhouder diaconie reeckinnge gedaen etc.

Anno 1729 den 22 junius is van de beide afgaende diaconen de E. Abel Harms
als gewesen boekhouder, en de E. Klaas Jans, als diaconen van Middelbert, aen de aengaende diaconen der sel...[?] plaetse de E. Frerik Roelfs als boekhouder, en de E. Jan Klasen, in onse tegenwoordigheit diaconie reeckeninge gedaen etc.

Anno 1736 den 22 jan.
Sijn de E. Frerik Roelfs als verkoren ouderlingh en Hindrik Egberts als verkoren diacon
na drie voorgaende kondigingen in haren dienst voor de gemeinte bevestight

Anno 1736 den 6 jun.
Is van de E. afgaende diacon Frerik Roelfs gewesene boekhouder als verkoren, en reets
bevestight ouderlingh aen de E. Jacob Fetties als aengaende boekhouder, en de E. Hindrick
Egberts
als nieuw aengekome diacon, diaconie reeckeninge gedaen etc.

Anno 1738 den 13 junij
Is van de afgaande diacon Jakob Fetties, geweezen boekhouder, en de E.
Hindrik Egberts, als mede diacon, diaconie reekeninge gedaan etc.
[in de kantlijn:] Diaconie-reekening van de E. Jakob Fetties, tot ouderling verkoren

Anno 1742 den 12 julij
Heeft de boekhoudende diacon Louwrens Ellens, reekening gedaan van den
ontfang en uitgave zedert de laats gehoudene reekening den 13 junij 1738.

Anno 1743 den 14 julij
De gemeinte, na voorafgaande bekentmaking, na gedane predikatie op
't choor der kerke verscheenen zijnde, is na voorafgaand gebed, door den leraar
voorgestelt, hoe de E. ouderling Jakob Fetties op den 18 september
1742 tot droefheid van velen overleden zijnde [stuk slecht leesbaar]
En is tot ouderling verkoren de E. Louwrens Ellens, tot hiertoe boekhoudenden
diacon, en in zijne plaatze, gelijk ook voor de E. Hindrik Egberts,
welke verzogt hadde ontslagen te mogen worden, de E. Sijwert Abels
tot boekhouder, en de E. Klaas Jans tot mede-diacon, welcke alle
na voorgaande drievoudige voorstelling aan de gemeente op den 18 augustus
1743 in 't openbae[r] bevestigt zijn

Anno 1743 den 22 augustus
Heeft de E. ouderling Louwrens Ellens, als afgegane boekhoudende diacon
reekening gedaan, en is bevonden, zeder[t] de laatst geslotene [?] reekening
van den 12 julij 1742

Anno 1746 den 2 october
De E. diacon Klaas Jans den 1 julij 1746 overleden zijnde, uit een
drietal door het lot, in desselvs plaatze tot mede-diacon verkoren de
E. Jan Fetties, welke vervolgens na een drievoudige voorstellinge aan
de gemeente, den 23 october desselven jaars in het openbaar bevestigt is

Anno 1750 den 15 november
De E. Jan Fetties ontslag hebbende verzogt als diacon, en de E. Sijwert Abels
als boekhouder, is in de plaetze van den eersten en teffens tot boekhoudende
diacon, met gemeene toestemming verkoren de E. Louwe Hindriks, en is deze
na ene drievoudige kondiging den 6 december in 't openbaer voor de
Gemeente bevestigt, blijvende de E. Sijwert Abels continueeren als diacon

Anno 1750 den 17 december
Heeft de E. Sijwert Abels, als afgaande boekhouder, reekening en overdragt
gedaan van zijne bedieninge, en is boek daarop overgedragen aan de aankomende
boekhoudende diacon Louwe Hindriks

Anno 1754 den 25 april
Heeft de boekhoudende diacon Louwe Hindriks van zijne bedieninge
rekening gedaan.

Dewijl de E. Sijwert Abels begeert heeft ontslagen te worden van zijne
bedieninge als diaken, en de E. Louwe Hindriks van het boekhouden,
zo is na voorgaande kondiging op den 24 october 1756 door den
kerkenraad en de praesente leden der gemeente, weder tot boekhoudende
diaken verkoren de E. Tonnis Jans, welke onverhindert drie agtereenvolgende
reizen aan de gemeente voorgestelt zijnde, op den 14 november
opentlijk in zijner bedieninge bevestigt is

Den 17 november 1756 heeft de afgaande boekhoudende diaken Louwe
Hindriks rekening gedaan, doende hiermede de E. Louwe Hindriks het boek
over aan den aangaande boekhouder den E. Tonnis Jans

Den 25 april 1759 heeft de boekhoudende diaken Tonnis Jans
rekening gedaan van ontfang en uitgave seedert zijne aankomste

Den 25 juni 1761 heeft de boekhoudende diaken Tonnis Jans
reekening gedaan

De E. diaken Louwe Hindriks overleeden zijnde den 19 augusti 1762
is, na voorgaandes kondiging wederom aangestelt den oud-diaken
Sijwerd Abels, op den 14 november des selven jaars, en na een
drievoudige kondiging op den 5 december daraan volgende,
in deeze bedieninge bevestigt is

1766 den 30 jan. heeft de boekhouder diakon Tonnis Jans wederom
rekening gedaen

Alzo de E. gezworen Tonnis Jans een en andermael den kerken-raed verzogt hadde
om van zijne bedieninge als diakon ontslagen te worden, heeft de kerken-raed
deszelfs verzoek ingewilligd, waer op na voorgaende kondiging Garband Berends
den 27 maert 1768 door den kerken-raed en tegenwoordige ledematen, tot
diakon verkozen is, welke ook na ene onverhinderde drievoudige kerk-kondiging,
in zijne bediening bevestigt is den 17 april 1768

1768 den 20 april heeft de E. gezworen Tonnis Jans, als boekhouder diakon,
rekening gedaen, en is bevonden dat zedert de voorgaende rekening
het ontfang meerder dan d' uitgave was ene som van 124-10-6
welke penningen tot voordeel van de diakonije,
bij Sijwert Abels als boekhouder diakon, blijven berusten.
Inmiddels is de E. gezworen Tonnis Jans voor zijne bij uitstek getrouwe
bedieninge van der kerken-raed hartelijk bedankt, met toewenschinge van
alle heil en zegen over zijnen perzoon, familie en het werk zijner handen.
Voorts zijn bij deze rekening volgende drie stukken met eenparigheid besloten
om in tijdvervolg waertenemen, namelijk
vooreerst: dat alle jaer, op pinxterdingsdag,
diakonij-rekening geschieden zal
ten tweden: dat alle drie jaer een niewe diakon verkozen zal worden
en ten derden: dat de boekhouder diakon zal zijn op Euvelgunne,
't welk 1774 den 23 majus eenparig vastgesteld is, zijnde dit laetste
artik. om redenen toen zo veranderd en be...eld
[de laatste tekst vanaf "op Euvelgunne" lijkt later bijgeschreven te zijn]

1769 den 16 majus heeft de boekhouder diakon Sijwert Abels rekening gedaen

1770 den 5 jun. heeft de boekhouder diakon Sijwert Abels rekening gedaen

1771 den 28 april is, na voorgaende kondiging, in plaetse van
den afgaenden boekhouder diakon Sijwert Abels met eenparigheid van
stemmen beroepen de E. Elle Hindriks, die na ene drievoudige onverhinderde
kerkondiging in zijnen bediening bevestigd is op Pinxstermaendag den
20 majus van het gemelde jaer.

Den 21 majus [1771] heeft de afgaende boekhouder diakon Sijwert Abels, rekening
gedaen, en is bevonden dat, zedert de voorgaende rekening het ontvang meer was
10-11-7 welke penningen, als ook de obligaties enz. aen den niewen boekhouder
diakon Garbrand Berends zijn overgelangd, en is Sijwert Abels hartelijk bedankt
voor zijnen langdurigen en getrouwen dienst

1772 den 9 jun. heeft de boekhouder diakon Garbrand Berends rekening gedaen

1773 den 1 jun. heeft de boekhouder diakon Garbrand Berends rekening gedaen

1774 den 1 majus is na voorgaende kondiging, in plaets van den afgaenden
boekhouder diakon Garbrant Berends verkozen de E. Pieter Popkes, welke na ene
driemalige onverhinderde kerk-kondiging den 23 majus, zijnde pinxstermaendag, in
zijne bediening bevestigd is.

Den 23 majus [1774] heeft de afgaende boekhouder diakon Garbrand Berends rekening
gedaen, en is bevonden dat zedert de voorgaende rekening het ontfang boven de uitgave
was 107-1-2 welke penningen met de overige brieven, obligatien enz. aen den niewen
boekhoudende diakon Elle Hindriks zijn overgehandigd, waer op Garbrand Berends voor
zijnen getrouwen dienst bedankt is.

Den 5 jun. 1775 heeft de boekhouder diakon Elle Hindriks rekening gedaen

1776 den 27 majus heeft de boekhouder diaken Elle Hindriks rekening gedaen

1777 den 27 april is de gezwooren Tonnis Jans Koning, in plaetz van den afgaenden diakon
Elle Hindriks, met eenpaerige stemmen tot boekhoudenden diakon verkoosen en, na eene
driemalige onverhinderde kerkkondiging den 19 majus, zijnde pinxstermaendag, bevestigd

Den 19 majus [1777] heeft de afgaende daikon Elle Hindriks rekening gedaen, en is bevonden dat zedert de voorgaende rekening meerder ontvang als uitgaev was 109-18-1
welke penningen met de brieven enz. aen den nieuwen boekhoudende diakon Tonnis Jans Koning zijn overgelangd en aengenomen, waer op Elle Hindriks van den kerken-raed, en die er meer tegenwoordig waren, voor zijnen getrouwen dienst bedankt is

1778 den 8 jun. heeft de boekhouder diakon Tonnis Jans Koning rekening gedaen

1779 den 24 majus heeft de boekhouder diakon Tonnis Jans Koning rekening gedaen

1779 den 19 septembr. is Elle Hindriks, in plaetz van den overleeden ouderling
Laurens Abels Ellens door het lot tot ouderling verkoozen, en na eene onverhinderde
driemaelige kondiging den 31 octob. daer aen volgende, bevestigd.

1780 den 9 april is Pieter Popkes wiens jaeren van 't diakonschap om pinxteren ten einde
waren, wederom door de tegenwoordige leden van den kerkenraed en de mans ledemaeten,
ingekoozen tot diakon, waer toe gemelde bewilligd heeft.

Den 22 majus [1780] heeft de boekhouder diakon Tonnis Jans Koning rekening gedaen

1781 den 4 junij heeft de boekhoudende diaken T.J. Koning rekening gedaan

1783 den 18 mai is Jakob Roelfs door de kerkenraad en mans ledematen der gemeente
tot boekhoudende diaken verkozen, en na ene onverhinderde driemalige kondiging
den 18 juni 1783 bevestigt.

1783 den 19 juni
heeft Tonnis Jans als afgaande boekhoudende diaak rekening gedaan
en is bevonden, dat zedert de vorige rekening was meerder ontvang 39-2-2
welke penningen, met de brieven en boeken daar van zijnde, aan den
nieuwen boekhoudenden diakon Jakob Roelfs zijn overgelangt, en
aangenomen, waar op Tonnis Jans van den kerkenraad, en die er meer
tegenwoordig waren, voor zijnen getrouwen dienst bedankt is.

Den 31den maij 1784
heeft Jacob Roelfs op Euvelgunne als boekhoudend
diaak rekening gedaan

Den 10den maij 1785 heeft de boekhoudend diaak Jacob Roelfs
van Euvelgunne rekening gedaan

Den 11 junij 1786 is Jan Berends van Middelbert
tot diaak verkoren in plaats van Pieter Popkes

Den 12 junij heeft Jacob Roelfs diakonije rekening
afgelegt

D. 27 maij 1787 is tot ouderling verkoren de E. G. B. Veenkamp
op de Euvelgunne in de plaats van Freek Roelfs

Den 28 maij [1787] heeft Jacob Roelfs diakonije rekening gedaan

Den 12 maij [1788] heeft Jacob Roelfs als
boekhoudend diaken rekening gedaan

Den 17den maij 1789
De scholtus Jacob Roelfs zes jaren tot genoegen den plaats als
diaak bedient hebbende, moest er nu een ander in desselvs plaats
verkoren worden, tot dat einde zijn, na voorgaande kerkkondiging, den
17den maij de kerkenraad en mans ledematen in het choor der kerk
't saam gekomen, en is toen met meerderheid van stemmen op nieuws
weer ingekosen Jacob Roelfs om als boekhoudend diaak te continueren,
hiertoe bovengemelde ook bewilligt hebbende in zulks den
volgenden zondag der gemeente van den predikstoel bekent gemaakt

Den 8den junij [1789] heeft Jacob Roelfs als afgaande maar thans
op nieuws weer ingekosen boekhoudend diaak rekening gedaan

Den 14den octobr. 1789 is kerkenraad gehouden in de tegenwoordigh.
van de WelEerw. Heeren H. Sijpkens, J. Meijer en H. Heres predikanten
te Groningen, Haren en Westerbroek als gecommitteerde van
de classis, op verzoek van den ouderling G. B. Veenekamp, welke met de
aanstelling van den diaak (ziet acten van den 17 maij 1789) niet
tevreeden was.
Art. 4
De ouderling G. B. Veenekamp bragt de navolgende beswaren in:
1 mo. dat Do. F. A. Begemann afgekondigd dat op volgend zondag
een boekhoudend diaak zoude gekosen worden, er niet bij gekondigt
had, dat de mans ledematen mede moesten stemmen volgens
gebruik, en dat daarom dezelve waren weggebleven, uitgezondert eene
Tonnis Jans.
Dnus Begeman repliceerde hierop, dat hem niet bewust was, dat
de kondiging met die bijvoeging moest geschieden, maar dat dezelve
als voorheen gebruikelijk geschied was, en dat er ook telkens uit de
gemeente bij de verkiesing slegts 2 of 3 waren gecompareert, zoo dat
de gemeente dit aan den kerkeraad overliet, gelijk ook nabuirige
gemeentens geschieddte. Dit bevestigden ook alle de overige leden
van den kerkenraad.
2 do. dat men nieuws had ingekozen tot continuerende boekhoudend
diaak scholte Jacob Roelfs, daar er nog wel 2 bekwame personen
gevonden wierden, met naam Harm Louwes en Abel Laurents.
Do. Begemann berigte hierop in 't gemeen, dat hem tot dit amt
geen bekwame en geschikte personen bekent waren, in 't bijzonder
dat genoemde Harm Louwes een swager was van de thans zittende
diaak, en niet wiste dat Abel Laurents genoegsam bekwaamheid
in het schrijven hadete. Dit confirmeerden ook alle overige
leden van den kerkenraad.
3 tio. dat geen aanverwanten in de kerkenraad konden zitten,
en dat de ingekosene boekhoudende diakons vrouw eene nigte
was van den ouderling Elle Hindriks, dat die ouderling ook
aangetrouwde oom was over den diaak Jan Beernds.
Dog klager beleed zelve dat hij bij de verkiesing van een
boekhoudend diaak op zijnen schoon zoon gestemt had, zoo dat
hem nog meer sterkte [?] het beswaar dat hij onbedagt indienden.
4 to. dat Do. Begemann maar eenmaal gekundigt had, dat de
scholte Jacob Roelfs tot boekhoudend diaak was ingekosen
om 6 jaar te continueren, zonder dat er wederom bevestiging
geschied was.
Do. Begemann en de overige kerkenraads leden verklaarden, dat
dit volgens hun protocol zoo gebruikelijk was, gelijk ook te Haren,
Engelbert, Westerbroek en elders, selvs wel zonder kondiging geschiedden.
5to. Dat er uitgaven van diakonie penningen geschiedde door den
boekhouder zonder voorkennis van den kkenraad en gemeente.
Dog klager ouderling wiste zijn zeggen niet te staven, en de predikant
met alle overige kkenraads leden wisten niet anders, of alles
geschiedde eerlijk en in goeden ordre.
6to. Dat verscheiden huuren en renten niet behoorlijk op zijn
tijd aan de diakonie wierden betaalt.
Klager ouderling wiste dit al wederom met geen duidelijke
blijken daartedoen.
7mo. dat van een diaken huis in jaren geen huur betaalt was.
De predikant en overige kkenraads leden verklaarden, dit
waar te zijn dog voegden er bij, dat dit in geval zij op die inning te
sterk stonden, of die menschen, te voren uit de diakonie middelen
gealimenteert uit dat huisje zetten, er groter beswaar
van te wagten hadden.
Art. 5
Na dat deze frivole beswaren door den onrustigen ouderling
G. B. Veenekamp ingedient, waren aangehoort en ondersogt
heeft de weleerw. heer praeses H. Sijpkens aan genoemden ouderling
en overige kkraads leden eene zeer opwekkende aanspraak gedaan ter
kwijting van hunnen pligt, aansporing tot onderlinge vreede en eensgesindhd., en
betering van eerbied agting en lievde voor hunnen waardigen en vreede
lievenden leeraar, die, om den vreede te bewaren, zelvs in meer genoemde
verkiesing niet gestemt hadde. Dog de ouderling G. B. Veenekamp
zeide hierop dat het wel zoo wezen moeste, an het H. Praese gesegt
hadde, dan dat hij, wegens zijn verdoemelijk hart, als nog tot den
vreede niet kon besluiten, waarop de Praeses hem op het aller
nadrukkelijkste vermaande tot verootmoediging over zijn loos
gestel en zijnen pligt voorstelde; dit was eindelijk van dat
gevolg, dat alles in de lievde is bijgelegt, alzoo de ouderling
G. B. Veenekamp in tegenwoordigheid van boven genoemde
committeerden de hand van vriendschap gegeven heeft.

Den 24 den maij 1790 heeft de boekhoudend diaak scholte
Jacob Roelfs rekening gedaan

Den 27den februarij 1791 kerkenraad gehouden
art. 2 afwezig zijn geweest de ouderling Garbrand Beernds
Veenkamp, de diaak Jacob Roelfs, en de diaak Jan
Beernds


Den 4den september 1791 kerkenraad gehouden
art. 2 De leden van den kerkenraad waren present, uitgenomen
Jacob Roelfs als diaak was afwesig

1792
Den 19 den augustus is, naa dat er 's morgens was
bekent gemaakt, dat 's namiddaags een ouderling in plaats
van de overleden gesw. Garbrand Beernds Veenekamp, en
een boekh. diakon in plaats van de overleden Scholtus Jacob
Roelfs
, door de stemmende mansledematen zoude verkoren
worden, is men 's namiddaags in het choor van de kerk
gekomen ten einde voorschreven, dog er was, behalven de
kerkenraads leden, uit de gemeente niemand present
dan de schoolmr. Henrijk Bruininga.
Met algemeene stemmen is daarop tot ouderling
gekosen de gesworen Tonjes Jans van Euvelgunne.
Tot diakon om als boekhouder in plaats van de
Scholtus Jacob Roelfs de bepaalde zes jaren van deesen en dus
voor circa 3 jaren te te dienen, is insgelijks met algemeene
stemmen verkosen de E. Abel Laurentz

Den 16den septembr.
De doms. Begemann berighte, dat hedenmorgen de
nieuws verkosene ouderling en diakon naa 3 malige
kundiging in hunnen dienst bevestigt

1795
den 3 maij is met eenparige stemmen voor 4 jaren wederom ingekosen
de E. Gesw. Abel Lourens, welke zig dit heeft
laten welgevallen

den 19 augustus is met algemeene stemmen in de plaats van Elle
Hindriks
tot ouderling verkoren Pieter Popkes, zijnde naa driemalige
kk kundiging in deezen post bevestigt

1796 d. 8 maij zijn de mans ledematen en de kk te Middelbert
't saam gekomen tot het verkiesen van eenen ouderling in de
plaats van den overledenen gesw. Tonnis Jans Koning.
Vervolgens is met de grootste meerderheid van stemmen tot
ouderling verkosen Jan Jans van de Euvelgunne, welke deezen
post ook aangenomen heeft, en eerlang in zijne bediening
staat bevestigt te worden

1797 den 2 julij de mansledematen in de kerk 't saamgekomen zijnde
tot verkiesing van eenen diaak in de plaats van den afgaanden
Jan Jans.
Op de laage zijde een diaak moetende verkosen worden waren er
2 mans ledematen, Jan Beernds en Siewert Pieters, en is daaruit
tot diaak verkosen Siewert Pieters

1799
Den 21 april is diakon verkiesing gehouden.
Hierop zijn de stemmen ingebragt, en de meerderheid
is gevallen op de scholte Harm Louwes

1801
Den 3 maij zijn de mansledematen naa voorafgaande
kkenkundiging in het choor van de kk vergadert
tot het verkiesen van eenen nieuwen diacon in de
plaats van Siewert Pieters.
Overgegaan tot de zaak bevond men, dat er op de leege zijde
van Middelbert 3 ledematen waren, die konden
gekosen worden namelijk Jan Jans, Jannes Tijmens
en Henrijk Geerts, en is daaruit met eenparige stemmen
gekosen Jannes Tijmens, zijnde de afgaande
diacon voor zijnen trouwen dienst geduirende den tijd
zijner bediening bedankt.
Bovengemelde verkorene diaak is op pinxter maandag [=25 mei]
in zijnen post bevestigt.

1803
Den 8den maij moesten ter verkiezing van een boekhoudend diacon
in plaats van den afgaanden Harm Louwes de mans ledematen
der gemeente in het choor der kerk 't saamkomen, maar er
was niemand gebleven.
De stemming waardoor elk zijne stemme bij de nagtmaals
tafel uitbragt, geschied zijnde, bleek het
dat met eenparigheid van stemmen tot diacon op Euvelg[unne]
verkosen was de E. Henrijk Tonnis, welke nae
eene 3 malige kerkkundiging in deezen post staat
bevestigd te worden.

Den 21den novbr, is hier kerkenraats vergadering gehouden ter
oorzaak om onsen pred. van zijnen dienst als leeraar
v. onse gemeente te ontslagen.
Vertoonde dom. Begemann een instrument van beroeping
door de gemeente van Midwolda zijn eerw. opgedragen,
welke beroeping in de vreese des Heeren door hem aangenomen
zijnde, verzocht zijn weleerw. van zijne betrekking
als leeraar van deese gemeente, en als lid van deeze
vergadering ontslagen te worden.
De leden der vergadering hebben, hoe gaarne zij hunnen
leeraar langer wenschden te houden, evenwel zich verpligt
gevonden, dit verzoek volwaardig toe te staan.

1805
den 12 den maij wierd er eene zamenroeping der kerkenraad en mans
ledematen gehouden ter verkiezing van eenen ouderling in plaats
van Pieter Popkes, en eenen diaken in plaats van Jannes Tijmens.
Na dat de stemmen waren uitgebragt, bleek het dat tot ouderling
was verkozen gezw. Abel Louwrens Ellens, en tot diaken
de E. Siewert Pieters van Middelbert, welke na 3 malige kerkkondiging
in hunne posten staan bevestigd te worden

1807
Den 26 ste april is er ene vergadering der kerkenraad en mans ledematen
geweest ter verkiezing van enen boekhoudend diaken in plaats van
gezw. Hendrik Tonnis.
Na dat de stemmen waren uitgebragt, bleek het, dat met meerderheid
van stemmen tot diaken verkozen was Berent Pieters, welke na 3 malige
kerk kondiging staat bevestigd te worden

1808
Den 13 den november wierd er eene zamenroeping gehouden van den
kerkenraad en mans ledematen ter verkiezing van een ouderling in
plaats van den overleden ouderling Jan Jans van de Euvelgunne.
Na dat de stemmen waren uitgebragt, bleek het, dat tot ouderling met
meerderheid van stemmen was verkozen Jannes Tijmens uit de Kleine
Harkstede, welke na 3 malige kerkkondiging in zijne post staat bevestigd
te worden

Den 1sten december wierd er buitengewone kerkenraads vergadering gehouden.
Door eenige ledematen bezwaren zijnde ingebragt tegen de bovengemelde verkiezing
van Jannes Tijmens tot ouderling, uit hoofde, dat dezelve had kunnen goedvinden
op zich zelven te stemmen, en hier door de meerderheid voor hem beslist was,
heeft de kerkenraad zich nopens deze bezwaren geinformeerd, de wettigheid daarvan
erkend, en de stem van Jannes Tijmens op zich zelven uitgebragt, als onwettig en
vervallen verklaard.
Wijders in overweging zijnde genomen, hoe nu in dezen te handelen, heeft de
kerkenraad besloten tot nadere gelegenheid de verkiezing van eenen nieuwen
ouderling te moeten uitstellen.

1809
Den 30sten april wierd er eene gewone kerkenraads vergadering, en zamenroeping
der mans ledematen ter verkiezing van een ouderling in plaats van
den overleden ouderling Jan Jans, van de Euvelgunne, en een diaken in plaats
van den aftredenden diaken Siewert Pieters, gehouden.
Na dat de stemmen waren uitgebragt en ingenomen, bleek het, dat tot
ouderling met eenparigheid van stemmen was verkozen Hendrik Tonnis van
de Euvelgunne, en tot diaken met meerderheid van stemmen Hendrik
Geerts uit de Kleine Harkstede, welke personen na 3 malige kerkondiging
in hunne posten staan bevestigd te worden

1811
Den [niet vermeld] mai is er eene kerkenraads vergadering, en zamenroeping van
de stemhebbende ledematen geweest, ter verkiezing van eenen nieuwen
boekhoudende diaken in plaats van den afgaanden Berend Pieters.
Na de inneming der uitgebragte stemmen bleek het, dat met alle stemmen tot
boekhoudenden diaken verkozen was Klaas Jans van de Euvelgunne, welke
na 3 malige kerkondiging staat bevestigd te worden.

Den 3den juni is Klaas Jans als diaken bevestigd geworden

 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.