LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Mensingeweer

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Ledematen van de gecombineerde gemeente Mensingeweer en Maarslag. RAG Retro-Acta 284. Begonnen MG 2004, verder sept. 2005.
Nagekeken, oudste deel door MG;  vanaf 1678 door FW (dec. 2007)

- mutaties 1673 - 1681 (Johannes Swarte)
- mutaties 1682 - 1686 (Wibrandus Hartzma)
- mutaties 1686 - 1705 (Gerhardus Nanninga)
- mutaties 1706 - 1726 (Eibenius Hoexum)
- mutaties 1727 - 1733 (vacature)
- mutaties 1733 - 1741 (Adamus Pierius)
- mutaties 1745 - 1750 (Christophorus Gronau)
- mutaties 1750 - 1751 (vacature)
- lijst 1751 (Hermannus van der Tuuk)
- mutaties 1751 - 1806 (Hermannus van der Tuuk)
- mutaties 1779 - 1807 (apart register, Hermannus van der Tuuk)
 


[ 28 aug 1673 Joh. Swarte wordt als dominee bevestigd. ]

[ De eerste bladzijdes zijn vrijwel onleesbaar vanaf de fotoos, en het origineel was niet veel beter, zo uit mijn geheugen. Ooit eens nakijken. Onleesbare stuk volledig getranscribeerd (haha), meer een soort puzzel en helemaal correct hoeft wat ik getikt heb bepaald niet te zijn. Als er veel tijd over is eens lampje vragen en zo. Deels leesbaar, deels gokken.
15 nov. 2006 een poosje onder een UV-balk gewerkt, de eerste 4 blz. volledig gedaan vanwege de onleesbaarheid, inclusief huwelijken en dopen. ]

[ fol. 1v ]

[1675]

4den[?]
Maij Is een bejaerde persoon van
mennisten ouders gebooren
woonachtig bij Jarg Dercks nae
voorgaende belijdenisse onses
Christelijcke gereformeerde ge-
loof alhier opentlijck in de
kercke gedoopt en Fenne ge-
noempt.

11 Julij Is wederom door des Heeren
seegen alhier het Heilig avond
mael gehouden en sijn tot [ons]
gekoomen met attestatie van
Eenrum
Onne Berens en
Geertruid Claesen

18 Julij zijn in den houwlijcken staet
bevestiget alhier in de kercke
Egbert Harmens en
Gebge Frericks
met attestatie van Eenrum

Novembr. Wederom door des Heeren
seegen het hooghweerdig avont
mael onses Heeren J. C. gehouden
en sijn na voorgaende ondersoeck
en belijdenis van niews daerbij
angekomen
Antoni Jansen mijn knecht
Fenne Arens dienende voor
mijtt bij Jarg Peters

[ fol. 2 ]

1676

den 1 Febr. Is wederom het hooghwaer[dig]
Avontmael onser Heeren J. C.
alhier gehouden

den ... Sijn in den houwlijcken staet
alhier opentlijck bevestiget
Hieronijmus Reinders en
Peterke Writsers
van Mensingeweer

den 11 Junij Heb ick wederom door de
Heeren rijcken segen het hoog
waerde avontmael onses Heeren
J.C. gehouden

den 9 Dec. Wederom des Heeren Nach[tmael]
gehouden en sijn daer toe ge[ad]
mitteert na voorgaende onde[rsoek]
en belijdenis
Wilco Statius Wilcken
S. S. Th. studiosus bij mij woonende
is ock met attestatie toegelaten
Willemke Berens komende van
Wijmeer bij mij dienende

[2v]

Anno 1677
den 11 Martij Wederom des Heeren J.C.
hoogwaerdig avontmael alhier
gehouden

1 April is te doope gepresenteert
het kindt van Onne Berens
en Geertruid Claesen en wiert
Anie genaempt

4 Maij sijn alhier in de houwlijcken
staett bevestiget
Harmen Hindricks en
Petertien Peters
met attestatie van Groningen

... Maij in den houwlijcke staett
geconfirmeert
Neeng Juriens en
Lubge Reiners
met attestatie van Sandt en
Obergum

[3]

den 18 Aug. is alhier ten dope gepresen
teert een arrem persoons kindt
so ter huis van Writser Aijelts[?]
op Ernste Heem was bevallen ende
na duire betuiging van een
echte vruchte te sijn waer van
de vader 16 weecken doott was
geweest is het in des Heeren
nhame gedoopt en Frans ge
naempt.

den 31 Aug. is alhier te doope geprasen
teert t kindt van Onne Berens 
en Geertruid Claesen en is
Claes genaempt

8 7tembr.
wederom onder des Heeren rijcken
segen t hoogwaerdig avontmael
alhier met dese gemeente ge
houden

11? Dec. Nochmaels T avontmael onses
Heeren Jesu C. alhier gehouden
en sijn daer toe gelaten
Cornellis Jansen met attestatie
van Winsum
Cornellis Boelens en
Eltien    eluiden, met attestatie van Warffum en 
Eenrum
Ik? datmael weder geadmitteert [na]
voorgaende berouw
Jan Meiners en
Cornellisien Jacobs ehluiden

[ vanaf hier redelijk ontcijferbaar, dus enkel lidmaten ]

3 Junij [1678] geadmitteert met attestatie van Groningen
D. Georgius Henrici Placius S.S.Th. studiosus bij mij wonende

28 october [1678] op belijdenis:
Anje Hindricks dochter van Hindrick Rijckels
   met attestatie van Embden toegelaten
Thalia Schlichtingh mijn huisvrouw
Anneke Geerdts mijn dienstmaegt

14 maart 1680 tot ons gekomen:
Vrouwke Jansen j.d. dienende bij Jan Meinders met attestatie van d. Andel

6 juni 1680 met attestatie van Usquert:
Siouwke Heres

17 julij 1681 zijn gesuspendeerd Gisbert van Isselmonde schrijver van d. treckschuiten en Immichien Thomas sijn wijff beijde wegen haer groote gegevene ergenissen haett nijtt en quaedt leven waerop regarde dient genomen van d' broeder die mij in de bedieninge succedeert.

Anno 1681 den 24 Julij
Hebbe ick voor een gans groott getal van toehoorden mijn laeste predicatie gedaen en affscheijtt genomen ock daerop vervolgens vertrocken na mijn beroepinge tot Larrelt, bevelende die gemeinte dien onsterflijcken godt en den woorde sijner waerheijt,
Amen.


[ 9-7-1682 Bevestiging Wibrandus Hartzma als dominee ]

8-10-1682 met attestatie van Saxumhuisen
Nieske Jansen huisvrouw van Jan Clasen

18-2-1683 na ondersoekinge geadmitteert
Hindrick Hillebrandts van Warfhuijsen
wonende tot Maarslagh bij Lambert Harkens.  
Marretjen Jans met attestatie van Warfhusen, woonende an de Sandewegh

8-7-1683 na ondersoekinge geadmitteert
Johannes Hindricks tot Maarslagh
Derckjen Horenborghs J.D. mijn dienstm.

13-1-1684 van nieuws angenomen
Jan Clasen 
Jerollimus Reindels
Grietje Wiggers huijsvrouw van Hindrick Hillebrants

20-4-1684 nae ondersoekinge geadmitteert
Peter Albers [18-4 volwassen gedoopt]
Hilletjen Jurjens wonende voor maeght op Rollingeweer

3-8-1684 na voorgaende ondersoekinge
Greetje Jansen dochter van Jan Jacobs op Maarslagh
met attestatie van Winsum
Thomas Hindricks en
Greetjen Jansen sijn huijsvrouw wonende bij de dam ant treckwegh
Niesjen Bartels J.D. mijn dienstm. met attestatie van Groningen

8-3-1685 na ondersoekinge geadmitteert
Jacob Wiggers soon van Wicher Jacobs op Maarslagh
met attestatie tot ons gecomen
Jelis Geerts met attestatie van Baflo
Lambert Willems
Trijnje Clasens
van Saexum
Anje Hillebrandts J. Dochter van Warfhusen

11-6-1685 nae voorgaande ondersoekinge
Cornellis Jansen soon van Jan Meinders zal.
met attestatie van Warfhusen
Pieter Lamberts

27-9-1685 met attestatie van Winsum
Douwe Douwes en
Lijsbeth Tonnis sijn huijsvrou

10-1-1686 na ondersoekinge
Fritzer Jansen sone van Jan Jacobs op Maarslagh
Thomas Onnens soon van Onne Thomas op Maarslagh
Trijnje Jans huijsvrou van Derck Berens wonende an de Sande wegh

28-3-1686 nae ondersoekinge
Christina van Isselmunde en
Helena van Isselmunda dochter van Gisbert van Isselmonde Commissaris alhijr van de treckschuiten
met attestatie van Warfhijsen
Lambert Pieters en
Lamge Sickens wonende op Schouwerzijl

20-6-1686 met attestatie van Winsum
Liefke Immes huisvrouw van Jan Lamberts


[ 29 augustus 1686 Bevestiging Gerhardus Nanninga als predikant ]

3-10-1686 aengenomen
Derck Berents
Hans Hinricks, ende sijn huijsvrouwe
Aeltjen Nanninx, alle drije onder Maerslach

25-12-1686 als nieuwe Ledematen gekomen
Jan Cornelis ende
Claes Janssen zijnde dese de jongste soon van Jan Jacobs, dese beijde onde Maerslach
Witske Benes de huijsvrouwe van Writzer Harms tot Mensingeweer
met attestatie zijn tot ons gekomen
Grietie Jacobs wed. van Bene Hindricks moeder van Witske Benes van t' Nije Landt
met attestatie van Loppersum
Trijntje Claessen dienstmaeght van Jan Cornelis tot Maerslagh

20-3-1687 na voorgaende ondersoeck
Abeltjen Janssen dochter van moeij Trijne bij de Sande-weg

12-6-1687 nae voorgaende ondersoeck en doop toegelaten
Frouke Claessen van Maerhuijsen

11-9-1687 Mensingeweer nae voorgaende ondersoeck
Aefke Jansen jonge dochter van Mensingeweer
met attestatie dese navolgende
Anje Claesen huisvrouw van Jacob Harmens met attestatie ???? 
Trijntje Rocchus onse dienstmaeght met attestatie van Baffelt
??kjen ??? met attestatie van Warfhuijsen dienstmaeght van Jan Jacobs 

11-12-1687 Mensingeweer met attestatie van Esinge
Mettjen Ebels de huijsvrouwe van Arent Willems [te] Schouwer zijl

8-4-1688 Maarslagh nae voorg. onderwijsinge en ondersoek geadmitteert
Martijen Arents van Schouwerzijl en
Claes Cornelis van Mensingeweer

17-3-1689 Maarslagh aengenomen
Jan Lamberts van Mensingeweer

22-9-1689 tot Maarslagh nae voorg. ondersoeck
Jan Harmens van Mensingeweer
net attestatie van Holwijrda
Trijntje Jansen de huijsvrouwe van Jan Cornelis tot Maarslagh
met attestatij van Baffelt
Stijntjen Garmts dienstmaeght wonende op Allerts plaatse tot Maarslagh

23-3-1690 Maarslagh geadmitteert
Anje Hindricks de huijsvrouwe van Warner Reijnders tot Maarhuisen
Peter Peters voor enige tijdt gedoopt en tot het avontmael gekomen en
Reinder Janssen tot Mensingeweer en sijn huijsvrouwe
Anje Thomas met attestatie van Baflo

8-6-1690 Mensingeweer geadmitteert
Goris Hillebrants tot Maarslagh, oock
Martijen Hindricks wonende voor dienstmaeght op Allerts plaetze tot Maarslagh
met attestatie zijn gekomen
Nieske Harmens met attestatie van Garnwert, dewelke beneffens haer man Peter Peters dese mael alhijr noch hebben gecommuniceert, doch tot Eenrum wonachtigh
nog met attestatie van Eenrum
Tonnis Abels en
Anje Tonnis sijn huijsvrouwe

14-9-1690 Het avontmael des Heeren gehouden tot Maarslagh ende zijn daer nae voorgaende ondersoeck ende onderwijs toegelaten
Jantjen Hillebrandts wed. van Meerten Jansen ende
Corneliske Jarghs huijsvrouwe van Goris Hillebrandts tot Maarslagh
met attestatie van Esinge is daer toe gekomen
Joanna Cornelis als dienstmaeght wonende bij Mr. Luijtjen Kuijper op Schouwer-zijl

14-12-1690 na onderwijsinge ende ondersoekinge
Dieuwer Janssen de huijsvrouwe van Sipke Bartolts tot Maarslagh
met attestatie van Oldenhove
Jacob Leeuwes nieuws geworden schipper bij Schouwerzijl

15-3-1691 Maarslag geadmitteert
Hindrick Hindricks wonende bij Jacob Ennes op Rollingeweer
met attestatie van Garnwert
Anje Claessen wonende als maeght bij Jacob Ennes

7-6-1691 Mensingeweer nae ondersoek
Jacob Hindricks ende sijn huijsvrouw
Geeske Claessen van Schouwerzijl
Aefke Hindricks wonende voor dienstmaeght bij Jan Claassen tot Mensingeweer

13-12-1691 met attestatie van Warfhuijsen
Anje Seeikes huijsvrouwe van Luijtjen Folkers

12-6-1692 met attestatie van Eenrum
Ocke Dercks ende sijn huijsvrouwe 
Frouke Jacobs wonende nu in de Weem tot Maarslagh

4-9-1692 Maarslagh geadmitteert
Jan Cornelis sone van Cornelis Claessen sal. ende Anje Eemes tot Mensingeweer

4-12-1692 Mensingeweer na ondersoek toe gelaten
Doeke Peters bij Schouwerzijl
met attestatij van Den Ham is wederom bij ons gekomen
Stijntjen Garmts wonende nu op Rollingeweer
met attestatij van Obergum
Auke Lubberts de dochter van moeij Eijske

12-3-1693 Maarslag na ondersoek geadmitteert
Berent Wichers en
Elke Claesen,
gelijk ook mede de 2 nieuws gedoopte
Anje Peters ende
Harmen Peters

25-12-1693 na voorgaende ondersoek 
Barbar Arents Huisvrouwe van Hindrick Lubberts tot Mensingeweer

10-6-1694 Mensingeweer na ondersoek geadmitteert
Joest Freriks,
Anna van Isselmonde
Amke Berents

met attestatien
Anna Boudron wonende als dienstmaeght met me vrouw Swartte ende
Anje Claessen huijsvrouw van Jacob Popkes Harbargier met attestatie van Warfhuisen

9-9-1694 Maarslagh toegelaten nae voorgaande ondersoek, ende onderwijs
Juffr. Cornelia Swartte ende
Aeltien
Tieles nu wonende voor dienstmaaght op Rollingeweer
met attestatie van 't West Nielandt
Tieert Wijrssema en 
met attestatij van Den Ham
Aijelke Wijrsema ehelieden op Rollingeweer

17-3-1695 Maarslag met attestatie
Egbertjen Salomons huisvrouw van Mr. Hindrick tot Maarslag met attestatie van Baflo
Ubbe Does en
Foske
Claessen ehelieden met attestatie van Warfhuisen

9-6-1695 Mensingeweer na ondersoek en onderwijs
Mijn Heer Peter Jan Swartte tot Mensingeweer ende
Johanna Jarchs van Groningen de huisvrouwe van mijn broeder Henricus Nanninga brouwer tot Groningen

8-9-1695 Maarslag na voorgaende ondersoek en onderwijs
Rhena Melchers van Leer uijt Oost Ffrieslandt wonende voor dienstmaeght met me vrouw Swartte ende
Grietjen Crumingh van Dalen wonende tot Groningen, zijnde hijr eenigen tijdt ten huise van me vrouw Swartte als neijster geweest

8-3-1696 Maarslag met attestatie van Garnwert mijn dienstmaeght
Corneliske Roelefs

14-6-1696 Mensingeweer na onderwijsinge en ondersoekinge
Claes Jacobs tot Mensingeweer
Douwe Douwes ende
Lijsebeth Tonnis met attestatie van Warffum

13-9-1696 Maarslag angenomen
Jantjen Willems wonende voor dienstmaeght met me vrouw Swartte

14-3-1697 Maarslag met attestatie
Christina Zijtzema mijn tegenwoordige Huijsvrouwe met attestatie van Winsum
Anje Jans met attestatie van Bedum
tot ledemaet angenomen nae voorgaende onderwijsinge
Gesina Nanninga mijn outste dochter

12-9-1697 Maarslag met attestatatie van Eenrum
Trijnje Everts


12-12-1697 Mensingeweer nae ondersoek en onderwijsinge
Claes Julles
met attestatie van Eenrum
Grietjen Algers onse dienstmaeght

12-6-1698 Mensingeweer toegekomen die vier nieuws-gedoopte 
[5 juni gedoopt vier bejaarde personen van mennistige ouders geboren]
1. Luijtjen Hindriks op 't Wilde-velt een getrouwt man
2. Juijrt Tiarcks wonende als dienstknecht bij Thomas Onnes
3. Garmt Peters de jonghste broeder van Harmen Peters tot Mensingeweer
4. IJdje Claessen de huijsvrouwe van Jan Menkes tot Maarslag
en daerbeneven de nieuwe schoolmr. Jan Staats en sijn huisvrouw
Eske Bennes met attestatie van Appingadam
Geesjen Jans met attestatie van de Harckstede wonende voor dienstmaeght met me vrouw Swartte

11-6-1699 Mensingeweer na ondersoek en onderwijsinge
Juffer Aurelia Swartte ende
Abeltjen Cornelis huisvrouwe van Ubbe Does
met attestatie van Noorthorm
Maria Wijrtsema wed. van s. Sijtse Jentjes Blinxma ende haer dochter
Sioucke Blinxma
met attestatie van het Wester-Nielant
Martjen Cornelis de huijsvrouwe van Abraham Wijpkes

10-9-1699 Maarslagh na voorgaende onderwijs en ondersoek
Reijnder Jans an de wijrde en
met attestatie van 't Wester-Nielandt
Geertruijd Egberts huisvrou van Berent Willems tot Mensingeweer

10-12-1699 Mensingeweer met attestatie van Husinga
Sjabbichjen Jans wonende voor dienstmaeght met me vrouwe Swartte

2-7-1700 Mensingeweer na ondersoekinge ende onderwijsinge
Aijelke Ajolts huijsvrouwe van Claes Jans tot Maarslagh

8-9-1700 Maarslagh naer voorgaende ondersoeck ende onderwijsinge toegelaten
1. Geertjen Tiaerts wonende voor dienstmaeght met Claes Jans
2. Jedsche Thomas wonende met Maria Wijrssema
3. Aeltjen Isebrandts woonende voor kock-maeght met me vrouw Swartte
4. Trijntjen Nanninga mijn dochter

8-12-1700 Mensingeweer na ondersoek ende onderwijsinge
Trijnje Harmens de huijsvrouwe van Reijnder Jans tot Maarslagh
met attestatie van Groningen
Jantjen Hindriks wonende voor dienstmaeght met me vrouw Swartte

20-3-1701 Maarslagh nae ondersoek
1. Julle Peters wonende als dienstknecht met de wed. van Hans Hindricks
2. Dieuwer Berents huisvrouw van Jan Janssen
3. Nieltjen Sijtses Blinxema dochter van Maria Wijrssema
4. Jantjen Abels Iwema een voordochter van moeij Ajelke de huisvrouwe van Tjeert Wijrssema
5. Hebel Jacobs dewelke onlanghs is nae voorgaaende onderwijs gedoopt

18-12-1701 Mensingeweer na ondersoek ende onderwijs
Jacob Claessen van Garnwert wonende voor dienstknecht met Claas Julles
met attestatie van Leens
Grietjen Heijmes huisvrouw van Jelis Geerdts

18-6-1702 Mensingeweer na ondersoek en onderwijs
Abraham Wijpkes ende
Martjen Ubbes dienstmaaght in 't Meulenhuis
met attestatie van Groningen
Tjouwke Brongers
met attestatie van Oosterwijtwert
Barbara Peters wonende voor dienstmaeght met me vrouw Swartte

10-9-1702 Maarslag met attestatie van Saexumhuisen
Trijnje Jacobs wonende voor dienstmaeght met me vrouw Swartte

11-3-1703 Maarslag na ondersoek en onderwijsinge
Hindrick Willems en sijn huijsvrouw
Jantjen Hindricks ende
Aefke Jacobs jonge dochter wonende voor dienstmaeght bij Onne Schipper

10-6-1703 Mensingeweer na voorgaende onderwijs ende ondersoeck
Aefke Peters huisvrouw van Ocke Dercks in de Weem tot Maerslagh
met attestatie van Suirdijk
Albert Jans

9-9-1703 Maarslag met attestatie van Bedum
Hindrik Flugel wonende voor dienstknecht met me vrouw Swartte

7-10-1703 is Tjeert Wijrssema als Diaken van Maarslagh bevestight

23-12-1703 Mensingeweer na voorgaende ondersoek ende onderwijs daer toe gelaten 
Louke Nanninks huisvrouw van Arent Menckes

16-3-1704 Maarslag na ondersoek en onderwijs
Hindrickjen Jochums
Aeltjen Luitjens
Bernardina Nanninga

drie jonge dochters

22-6-1704 Mensingeweer na ondersoek en onderwijsinge
Onne Claessen ende
Lijsebeth Sijtses Blinxema

28-4-1705 Maarslag na ondersoek en onderwijs
Focktjen Jacobs en
Bougjen Nanninga jonge dogteren
Lamge Jansen d'Huisvrouw van Jan Lipkes

2-10-1705 met attestatie overgekomen
Jansen[?] Fricks van Vierhuisen
Bronger Sickes en sijn vrouw van Eenrum

27-12-1705 Mensingeweer na ondersoek en belijdenisse
Arent Eijses


[ Beroepen 8 augustus, bevestigd 17 oktober 1706 Eibenius Hoexum als predikant van Mensingeweer en Maarslag ]

11-12-1706 met attestatie vertrokken
Lisabeth Sijtses
met attestatie van Hornhuis admitteert
Enno Ennes

22-4-1707 met attestatie vertrokken
Klaas Jacobs, nadat hij drijmael sijn houlijx proclamaties hijr in onse kerken hadde laten doen

11-6-1707 met attestatie overgekomen
Froucke Jans huisvrou van Jelte Peters op de zijl, koomt van Warfhuisen
Hilje Tammes huisvrou van Onne Peters, koomt van Oldehove en
Trijntie Teilmans huisvrou van Arent Stevens koomende tot ons van Eendrum

18-9-1797 Maarslag met attestatie van Klooster-Buiren 
Grietien Lammers wiens moeder woont op Schouwerzijl is meede mijn dienstmaeght
Anje Joesten van mij ondersoght zijnde an den tafel des Heeren toegelaten

29-3-1708 ondersoght en als ledematen angenomen
Frans Jurriens en
Grietie Klasen sijn huisvrou wonende op Schouwer sijl
Jacob Liewes dienstknecht bij Anje Kuper op Schouw zijl

15-6-1708 met attestatie van Grijpskerk
Maria Wijrsema wed. van Jan Koerts
derselven dito een metselaer sijnde indienst ende ten huise van meester Bronger Feijkes genaemt
Luitien Hindrix van Elp uit het Lantschap Drente na dat hij van mij in de fondamenten der religie waer ondersoght meede tot den tafel des Heeren als Ledemaet angenomen

12-6-1708 met attestatie na Cloosterb. vertrocken
Garremt Peters

18-12-1708
Luitien Hindrix van Elp met attestatie vertrocken

21-4-1709 
Enje Enjes met attestatie na Bedum vertrocken
Fockien Jacobs vertrocken met attestatie na Hornhuisen

15-3-1710 
Gebbe Jochems van ons onderwesen en an 't H. Avontmael angenomen ende met attestatie van Den Dam vertrocken den 16 maej

28-12-1710 met attestatie na Weijwert vertrocken
Anje Joosten mijn oude dienstmaget
tot onse gemeinte met attestatie overgecomen van Groningen
Margreta Walraven huisvrou van de Commissaris
van Veendam
Jantien Samuels dienst maghet van de Commissaris van de Soltcamp 
Claes Leus
Aijke Peters huisvrou van Claes Leus met attestatie van Wehe nu beijde wonachtigh op Schouwerzijl

21-6-1711 Mensingeweer
Anje Peters met attestatie van Warfhuisen

20-9-1711 met attestatie van Cloosterbuiren
Harmen Hindrix en sijn huisvrou
Geeske Klasens

16-9-1712 met attestatie van Dorquert
Arent ...

3-1713 Maarslag
Arent Christiaens van Dorquert met attestatie

11-6-1713 Mensingeweer
De Hr. Dr. Hind. Grimminga ende sijn huisvrou met attestatie van Noorthorn
Lientien Jans van Baflo p. me examinata et admissa
Reender Jans met attestatie van Liens als leedmaet geadmitteert

12-1713
Jannes Oetses dienstkneght van Arent Menkes tot Maersl. door mij ondersoght ende geadmitteert

11-3-1714 Maarslag
Luirt ... meerderjarig gedoopt ende meede ad caenam angenomen
Lientien Jans
Jannes Sipkes en
Folckert Luitiens
meede angenomen na gedane ondersoeck

17-6-1714 Mensingeweer angenomen
Leeuwe Jacobs van Schouwerzijl ende
Anje Berents van Eendrum

23-9-1714 Maarslag na ondersoekinge ende ondervraginge toegelaten
Antje Jans huisvrou van Riender Jans wonende op Schouwerzijl

4 week na pinxter 1715 ad caenam angenomen
Willem Abels van Hornhuisen ende
Albert Wijrsema van Rollingeweer tot Maerslagh ende
Willem Abels

15-10-1715
Jacob Tonnijs en
Tielle Lues met attestatie van Warfhuisen
Garremt Jansen met attestatie van Wehe

5 april 1716 Maarslag angenomen na gedane ondersoek
Ailcke Sijtses Blincksema van Maerslagh
Anje Eppes huisvrou van Folkert Luitiens kuper op Schouwerzijl
Hans Bartels uit het Graefschap Lippe kneght bij Arent Menkes
Nanne Bonnes van Maerslagh
Harremke Gorijs van Mensingeweer

23-12-1716 Mensingeweer na ondersoek mijn dochter
Anna Beatrix ende
Marrechien Klasen dochter van Klaes Julles en 
Anje Kornelis

4-1717 Maerslagh
Marretien Cornelis
Antie Luitiens
Lue Jans

van mij ondersoght en angenomen

6-1717 Mensingeweer met attestatie 
de Eed. Heer Overste J. Leuwe
desselfs dienstmaeght Anna van Uldrum met attest.

23-12-1717 Mensingeweer
Dr. H. Grimminga en sijn huisvrouw met attestatie

19-6-1718 Mensingeweer met attestatie overgekomen
Thie Peter en
Ariaentie Jansen Siccama van Grijpskerk
Peter Willems en
Hilje Bebbes van Warfhuisen
Aefke Olghers huisvrouw van Nanningh Bonnes van Zuidt horn
door mij na gedane ondersoeck is angenomen
Trijnje Jans dienst maeght van de Eed. Heer Overst J. Leuw

18-12-1718 na gedane onderwijs angenomen
Tonnijs Harrems dienstknegt van den Ed. Heer overste Leeu en
Jan Jacobs kneght van de molenaar

31-4-1719  Hindrick   ...     Gerrijt
en Hindrick Lubberts van Maerslagh
na gedane odersoek op 2 April
tot des H. Avontmael angenomen

28-3-1720 angenomen
Lammert Peters
Jantien Luitiens
Nieltien Jans


28-6-1720 na gedaene ondersoekinge angenomen
Grietie Geerts dienstmaeght van Hebbe Jiltes tot Mensing. geboortig van Garwert
Eenje Hindrix dienstmaaght woonende bij Cornelis Heres tot Maarslagh, geboren tot Niehove, mede ondersoght en angenomen

29-9-1720 Maarslag na gedane onderwijs toegelaten
Anne Jeltes dienstmaeght van d' Eed. Heer overste Leuwe

29-12-1720 Mensingeweer met attestatie van Obergum tot ons overgecomen
Aefke Lammers woont met Tij Peters

28-9-1721 na gedane onderwijs angenomen
1. Klaes Cornelis van Maersl.
2. Ettien Hindricks Hoff
3. Anje Geerts dienstmaeght bij de Overste Luit. Leeu
4. Hebbe Jiltes tot Mensingeweer
5. Harremke Writser dienstmaeght bij Thij Peters
6, Jantien Hindricks dienstmaeght bij Jacob Schultes
7. Grietie Everts dienstmaeght bij Nanne Bonnes

27-9-1722 Maarslag angenomen
Jantjen de dochter van Arent Menkes

24-3-1726 Maarslag
Trijntie Bush met attestatie vertrokken

22-9-1726 Maarslag na onderwijs angenomen
Leeuke Popkes van Lettelbert dienstmaeght van Nanne Bonnes
Jantien Cornelis van Mensingeweer
Attie Jans van Rhanum dienst maeght bij Simon Josten
Aefke Ennes met attestatie van Baflo

22-6-1727 Mensingeweer met attestatie van Obergum
Claes Cornelis geboortig tot Mensingeweer

28-9-1726 Mensingeweer met attestatie van Winsum
Jan Steffens en zijn huisvrouw
Geesjen Roelefs


[ Vacature in Mensingeweer / Maarslag vanaf sept. 1727 tot aan okt. 1733 ] 

1-10-1730 Mensingeweer met attestatie van Wijrum
Albert Luitjens en
Anje Peters

8-4-1731 met attestatie van Winsum
Frijdes Fransen en Antje Jans

15-3-1733 met attestatie van Warfhuisen
Aam Peters


[ 4-10-1733 Bevestiging Adamus Pierius ]

laatste zondag -3-1736 Mensingeweer met attestatie van Groningen
Alegonda Langendorp

eerste zondag-7-1736 Maarslag aangenomen
Jan Freriks van Schouwerzijl

laatste zondag-6-1738 Mensingeweer aangenomen
Peter Alderts

28-9-1738 Mensingeweer met attestatie van Petersbuiren overgekomen
Arent Peters en
Jantien Writzers deszelvs huizvrouwe

5-7-1739 Maarslag met attestatie van Warfhuizen overgekoomen
Jan Claasen

eerste zondag-4-1740 Maarslag aangenomen
Roelf Berents

26-12-1740 Maarslag tot litmaat angenoomen
Jacob Cornelis woonende als knegt bij Frerick Jurriens

2-4-1741 Mensingeweer aangenomen
Hindrik Jans

3-4-1741 Maarslag aangenomen
Jan Jans knegt ende neef van Nanne Bonnes

2-7-1741 Maarslag met attestatie van Obergum overgekomen
Jan Harms met zijn huizvrouw
Grietie Jans

24-9-1741 Mensingeweer met attestatie van Winzum
Wijtzke Kars


[ 24 jan. 1745 Bevestiging dominee Christophorus Gronau. Hij neemt afscheid op 12 juli 1750. Ingekort (wel alle personen natuurlijk) uittreksel van ledematen uit gemengd dtb-boek ]

23-2-1745 na gedaan onderzoek aangenomen
Eisse Egberts te Mensingeweer

26-9-1745 Mensingeweer met attestatie van Eenrum
Anje Herms, egtgenoote van Peter Jans

26-9-1748 na onderzoek aangenomen
Hilbrand Sijmens van Maarslag
Rudolf Janssen Knegt van de Hoogwelgeb. Heer General Joost Lewe
Pauline Westerlo van Mensingeweer en
Bieuwke Heeres dienstmeijt
Luijtijen Hendriks van Maarslag

29-6-1749 Mensingeweer met attestatie van Hoog ... den
Gepke Alberts Bolte huijsvrouw Cornelis Bolte

5-7-1750 Maarslag na onderwijzinge
Trijntje Jacobs dochter van Jacob Peters en deszelfs huijsvrouw Eilke


[ Gedurende de vacature ]

27-9-1750 Mensingeweer met attestatie van Groningen
Hoog Welgeb. Fruling Anna Maria Hijma Juiliana Lewe van Martines

12-4-1751 Mensingeweer, toegelaten
Hoogwelgeb. Fruling Aourelia Anna Lewe ende
Hoogwelg. Fruling Elisabet Cristina Emereniana Lewe beijde van Martines

27-6-1751 Mensngeweer, tot het gebruik deses verbond zegels toegelaaten die
Hoogwelgeb. Fruling Willemina Petronella Lewe van Martines


[ Ledematenlijst Mensingeweer/Maarslag aangelegd bij het begin van de dienst van Hermannus van der Tuuk, die op 3-10-1751 ingezegend werd.  Verslag van de beroeping en inzegening doet de dominee zelf op 17-10-1751, dus kan de oorspronkelijke lijst gedateerd worden oktober 1751. Overlijdens-gegevens zijn uiteraard later toegevoegd. Hier en daar voor de leesbaarheid een letter toegevoegd ]

Ledematen gevonden tot Mensingeweer

1. Martien Hindriks Wed. van Jan Cornelis overled. Oct 1753 out in de 80 jaren.
2. Hindrik Jans Ouderling Overl. Jan. 1757 out in de 80 jaren.
3. Joost Lewe Heer op Mattenes etc. Overl. 7 febr. 1758 out 71 en jaren.
4. Frides Fransen Kleermaker Overl. Sept. 1766 out in de 70 jaren.
5. Willem Abels Diakon, als Ouderling Overl. 31 Decembr. 1765 out 70 jaren.
6. Hans Jans Diakon, nu Ouderling Overl. 18 Sept. 1772. out in de 60 jaren.
7. Hindrik Jans Marskramer. obiit ongetrouwt 7 Oct. 1781. oud 70 jaren.
8. Roelof Jans Agricola Boereknegt, dog naderhand Koetsier bij de Generaal Lewe op Mattenesse, 1760 Schoolmeester Overl. 24 Sept. 1766 out 42 jaren.
9. Grietje Jans Wed. van Riender Jans Overl. 11 Dec. 1762. out 70 jaren.
10. Anje Jans Suster van de Marskramer Overl. Meert. 1761. out. 66 jaren.
11 Leuwke Popkes vrouw van Hans Jans Overl. 25 Novembr. 1766 out 60 jaren.
12. Trijnje Derk Bos Wed. van Claas Bos obiit 3 Juli 1770 out omtrent de 70 jaren.
13. Wijtske Cars vrouw van Jilte Hebbes. overl. 15 Aug. 1782 oud ruim 70 jaren.
14 Anje Harms vrouw van Pieter Jans Overl. April 1760 out ruim 30 jaren.
15 Gepke Albers Bolt vrouw van Cornelis Bolt, nu van Willem Jurjens.obiit 21 Oct. 1766 out 52 jaren.
16 Pauline Westerlo dogter van de Schoolmeester Albertus Westerlo. Overleden 30 Jan 1769 out 46 en jaars.
17 Antje Jans vrouw van Frides Frans Kleermaker Overl. 8 Maj 1766 out 82 jaren.
18 Wilhelmina Petronella Lewe attest. na Groningen obiit 2 Oct 1796 ibidem out 56 jaren.
19 Aurelia Anna Lewe attestatie na Groningen overl. Groningen 18 April 1790.
20 Elisabetha Christina Emerentiana Lewe Overl. te Groningen 8 Oct. 1759 out 35 jaren
21 Anna Maria Hijma Juliana Lewe overl.
1792 te Groningen oud 63 jaar
[18-21] dogters van de Generaal Lewe op Mattenesse alle attestatie verleent na Groningen
22 Albertus Westerlo Schoolmeester te Mensingeweer Overl. 4 febr. 1760 out 70 jaren.

Maarslag

1 Luitjen Hindriks in het Wildevelt Overl. Nov. 1757 out 80 jaren.
2 Simon Joosten Ouderling Overl. 1761 out in de 60 jaren.
3 Jan Harms Diakon nu Ouderling nu Ouderling te Mensingeweer obiit 9 Meert 1781 out 76 jaren.
4 Jan Freriks Schatbeurder Overl. als Diakon, en mede Kerkvoogt tot Maarslag Jan. 1766 out ruim 50 jaren.
5 Jan Klasen Schipper op Schouwerzijl nu Diakon, nu Ouderling Overl. 1775.
6 Jantjen Tjipkes vrouw van Luitjen Hindriks in het Wildevelt Overl. Meert 1761 out 89 jaren.
7 Aeilke Ajolts vrouw van Jacob Pieters op Hoog Maarslag Overl. Sept. 1759 out ruim 70 jaren.
8 Aeilke Sijtses Blinxsema Wed. Wiersema, op Rollingeweer Overl. Dec. 1765 out in de 70 jaren.
9 Evertje Hillebrants Wed. Simon Joosten op Hoog Maarslag Overl. Sept. 1765 out in de 70 jaren.
10 Aefke Ennes Vrouw van Ekke Everts Arbeider op Klein Maarslag overl. Maj. 1779 out ruim 70 j.
11 Grietje Geerts Wed. Wijpke Cebes op Schouwerzijl overleden 1775. out ruim 70 jaren.
12 Griete Jans Vrouw van Jan Harms Diakon nu Ouderling bij de looptil van Warfhuizen nu te Mensingeweer obiit 11 April 1781. out ruim 70 jaren.
13 Anje Blauw op Groot Maarslag Overl. 1762 out 70 jaren.
14 Lammert Pieters op Groot Maarslag Overl. Augt. 1760 out teegen de 70 jaren.
15 Lijsbet Jacobs zijn vrouw Overl. 7 Meert 1765 out 70 jaren.
16 Trijnje Jacobs dogter van Jacob Pieters op Hoog Maarslag nu getrout an Luitjen Olthof tot Zuidhorn werwaarts 31 Meert 1757 attestatie verleent overleden te Zuidhorn 1796.


25-12-1753 Mensingeweer na onderwijs en onderzoek
Hilbert Coers Koutsier van zijn Exell Luit. Gen. Joost Lewe op Matteness

31-3-1755 Maarslag op belijdenis
Klaas Simons huisman op Hoog Maarslag (obiit meert 1787)

1-7-1756 Maarslag met attestatie van de Leege Mieden overgekomen
Albert Luitjens en
Lientje Tonnis nu woonende bij Luitjen Hendriks in het Wildevelt

3-10-1756 Maarslag na onderwijs en belijdenis toegelaten de jonge dochter
Aeltjen Ames van Rollingeweer

25-12-1756 Mensingeweer op attestatie van Rijswijk in Zuid Holland mijn Huisvrouwe
Johanna Brugma

26-12-1756 Maarslag na onderwijsinge en belijdenis de jonge dochter
Geeske Lammers, deesen attestatie na Middelstum .....

10-4-1757 Mensingeweer na onderwijs en belijdenis
Auke Hansen jonge dogter
Aefijn Tierts, mijn dienstmaagt (overl. Gron. 1784)

15/16-4-1759 Mensingeweer/Maarslag na onderwijs en belijdenis
Anje Berens, vrouw van Klaas Luitjens op Schouwerzijl
Lijsbet Lammers vrouw van Jurjen Freriks, Huisman op Klein Maarslag

22/23-3-1761 Mensingeweer op attestatie van Esinge
Jannes Westerloo en
Trijntje Geerts edoch in fine anni wederom attestatie verleent na Saxumhusen

10-10-1762 Mensingeweer na onderwijs en belijdenis
Willem Jurjens, Huisman in de Meeren tot Mensingeweer

3/4-4-1763 Mensingeweer na onderwijs en belijdenis
Luitjen Geerts en zijn vrouw
Geeske Wernerts Mr. Timmerman en Kremer an het Trekpad tot Mensingeweer

22/23-4-1764 Mensingeweer na onderwijs en belijdenis
Lijsbet Clasen Pot vrouw van Pieter Jeltes
Lucretia Houtuin vrouw van de schoolmeester Roelof Jans Agricola
Aefijn Rienders vrouw van Harm Jurjens
Tietje Geerts, jonge dogter, dogter van Luitjen Geerts Mr. Timmerman


22/23-4-1764 Maarslag na onderwijs en belijdenis
Pieter Lammers, jongman

7/8-4-1765 Mensingeweer na onderwijs en belijdenis
Klaas Ebels huisman en
Tietje Geerts vrouw van de schoenmaker Roelof Tonnis

6/13-7-1766 Maarslag na onderwijs en belijdenis
Jurjen Freriks kerkvoogt
Hindrik Hansen
Tonnis Geerts


4-10-1767 Beide gemeentes op attestatie
Jan Jans en
Martjen Jans Ehelieden van Zuidhorn, nu woonende op de Plaatze van Jan Harms en Grietje Jans bij de Warfhuister looptil, terwijl Jan Harms en vrouw ouderling tot Maarslag na Mensingeweer zijn verhuist in het huis van de Commissaris.

1-1-1769 Maarslag met attestatie van Leens
Cornelis Berents en
Gielje Freriks ehelieden woonende in het Wildevelt op de plaatze van Albert Luitjens nu neuwe herbouwt

26-12-1770 op belijdenis aangenomen
Cornelis Bos Timmerman tot Mensingeweer
Derk Bos Kleermaker tot Mensingeweer
Roelof Tonnis Schoenmaker en Collecteur en provisionele Commissaria ibidem
Jannes Troost Schoolmeester te Mensingeweer en Maarslag

19-4-1772 Mensingeweer op belijdenis
Niclaas Bolt van Mensingeweer
Wadner Luitjen van Mensingeweer
Aefke Cornelis mijn dienstmaagt van Middelstum

3-10-1772 Mensingeweer met ons gecommuniceert
de HoogWelgebr. vrouw Johanna Baronesse van Eijtken Huisvrouw van de HoogWelgebr. Heer H. F. Baron Lewe van Mattenesse Col. Command van het Regiment van de Luit. Gen. B. Lewe van Aduwert met desselfs Kamermaaht
Margijn Berens met attestatie van Zuidlaren

11-4-1773 Mensingeweer met attestatie overgekomen
Johan Diederik Sunderman van den Berge uit den Graadschappe Lippe van Klottmar

11-7-1773 Maarslag op belijdenis aangenomen
Geertien Roelofs wed. van Jan Freriks op Schouwerzijl
Klaaske Emes vrouw van Pieter Roelofs
Anje Aepkes vrouw van Reurt Reinders op Hoog Maarslag
Hindrikje Jochems vrouw van Pieter Lammers op Hoog Maarslag
Jantjen Cruiningh vrouw van Willem Pieters Castelein tot Mensingeweer

10-10-1773 Mensingeweer op belijdenis donderdaags bijvoorens jonge dogter
Tietje Bolt

25-12-1773 Maarslag na belijdenis op den 24
Pieter Roelofs

5 april 1774 Mensingeweer na belijdenis donderdaags te vooren
Reurt Reinders op Hoog Maarslag en
Anna Ebbenmajer
Aefijn Tomas
jonge dogter tot Mensingeweer

30-7-1775 Maarslag met attestatie van Opende de jonge dogter
Anna Folkers geboortig van Schouwerzijl

13-5-1778 om redenen op belijdenis angenomen
Abel Jacobs van Pietersbuiren Huisman te Mensingeweer
Derk Jans van de Hogemieden en
Trijnje Abels van Mensingeweer Ehelieden, de laasten op 5 Oct. 1778 attestatie na Garsthuisen

2-7-1779 Op belijdenis aangenomen
1. Jacob Geerts Huisman tot Mensingeweer
2. Pieter Hendriks Bakker te Mensingeweer
3. Lammert Michiels Kleermakers knegt van Leens wonende bij Derk Bos gewesen Mennonijt, nu door den doop in onse Kerke ingelijft, 25 febr. 1753 geboren
4. Grietje Melles te Mensingeweer vrouw van Writser Eijses
5. Anje Jacobs vrouw van Cornelis Bos Timmerman te Mensingeweer
6. Frouwke Willems vrouw van de Schoolmeester D. J. Troost te Mensingeweer
7. Margijn Roelofs vrouw van Willem Arents Bakker te Mensingeweer Mennonijt ook door den doop ingelijft, attestatie na Warfhuizen 17 juni 1784
8. Grietje Cornelis dogter van wijlen Cornelis Berents in t' Wildeveld onder Maarslag

23-3-1780 op belijdenis aangenomen
Jantjen Jurjen jonge dogter, (attest. na Adorp 81)
Derkje Cornelijs item (attestatie na Warfhuisen 17 dec. 82)
Aleijda Bolt vrouw van mijn zoon J. D. van der Tuuk
Trijnje Jurjens jonge dogter (attest. na Eendrum 1782)
Gijselijne Ebbenmejer item

12-11-1782 met attestatie van Tinallinge
Claas Luirts mijn gewesene 5jarige dienstknegt gbr. van de Zeerijp

11-4-1783 op belijdenis
Jantjen Jans te Mensingeweer
Tidde Clasen te Maarslag
Reinder Reinders ibidem
Jan Dietert van der Tuuk te Mensingeweer, mijn oudste zoon, 15 sept. 1790 attestatie na Obergum en Maarhuisen

25-12-1783 met attestatie van mijn geboortestad Appingedam de jongman
Geert Lodewijks van Roon een Pelmulders knegt (wedeom derwaarts attestatie April 1786)

12-3-1784 op belijdenis
Trijnje Albers van Bedum vrouw van Jannes Gerlofs Hovenier op Mattenesse
Ida Reinders van Leens Vrouw van Tidde Clasen op Maarslag
Claas Hindrik van Sappemeer een Buitenvaarder alhier getrouwt en woonagtig
Abel Reinders van Leens mijn Diensknegt (9 maart met attestatie na Warfhuisen)
Jan Harms van Ranum Dienstknegt van mijn zoon J. D. van der Tuuk in de Meeren
Heertje Tonnis van Niehove een schoenmakersgezel

22-9-1785 op belijdenis in presentie van den ouderling
Here Pieters Heres van Saxumhuisen
Martha van der Tuuk mijn dogter (beide 1 november 1785 attestatie na Groningen)

15-4-1786 op belijdenis aangenomen de jonge dogter
Berendina Cornelis ain het Wildeveld onder Maarslag

20-7-1788 wederom tot ons met attestatie van Eendrum
Pieter Hendriks Bakker

9-4-1789 op belijdenis aangenomen
Jan Hansen van Mensingeweer
Jacob Gajes van Mensingeweer (overl. 12 nov. 1805)
Derk Hindrick van Mensingeweer
Derk Clasen van Schouwerzijl

1-10-1789 met attestatie tot ons overgekomen
Claas Isebrans en vrouw
Trijnje Jurjens van Eendrum nu wonende op Rollingeweer
Antje Harms van de Soutkamp vrouw van Broer Heres Collecteur op Schouwerzijl
Jan Hendrik Ernst Heissenberg uit Lipland Coopman op Schouwerzijl
Heertje Tonnis en vrouw
Berendina Cornelis van Leens

30-3-1790 op belijdenis aangenomen
Evert Egberts Huisman op Klein Maarslag gebr. van Adorp
Menne Clasen dienstknegt van Gielje Freriks wed. Cornelis Berens in het Wildevelt gebr. van Warfhuisen
Hilje Arens huisvrouw van Walke Egges arbeider op Schouwerzijl gebr. van Warfhuisen

30-3-1790 met attestatie van Eendrum
Matje Jans

8-4-1791 op belijdenis aangenomen
Trijne Pieters huisvrouw van Berent Popkes bij de Kerk te Maarslag
Grietje Jeltes jonge dochter van Mensingeweer
Geertruid Jacobus jonge dochter van Leens mijn dienstmaagt

25-3-1792 op belijdenis aangenomen
Claas Gerberts van Bedum Turfschipper
Harmtje Geerts van Haren Huisvrouw van Jan Lammerts Hovenier op Mattenesse

1-7-1792 met attestatie van Leens overgekomen de jongman
Derk Simons, een schoenmakersgezel

28-3-1793 op belijdenis aangenomen
Gerhardus Nanninga en Ega
Hilledina Nanninga en haar suster
Sijbelina Nanninga, de eerste geboortig van Suithorn en de twee laaste van Middelstum Huisman op Hoog Maarslag

8-1-1797 attestatie naar Sappemeer
Claas Hendriks schipper

18-6-1797 met attestattie naar Oldehove [ heel verhaal ]
Derk Simons

2-4-
1801 op belijdenis
Rijpke Sijwkes
Willem Klasen
mijn dienstknegt, mennonist gedoopt
Willemtje Jacops
Lijsebet Hindrik
Aafke Douwes
Jantjen Jans
(overl. febr. 180?)

5-7-1801 met attestatie
Jan Klaasen van Winsum en
Mensje Ennes van Obergum ehelieden

[ op den 4 october 1801 mijn vijftig jaarige dienst gevierd ]

15-10-1801 op belijdenis
Abel Eenjes Engelkes schoolmeester te Mensingeweer en Maarslag
Jan Foppes Bos dienstknegt op Rollingeweer
Pieter Martens Wieldrajer te Mensinge Weer

9-10-1803 met attestatie van Baflo
Geertje Berends

18-3-1804
Roelf Tekes met attestatie van Warfhuisen
Aagtje Aljes mijn dienstmaagd op belijdenisse

30-12-1804 met attestatie overgekomen
Lammert Bartels van Winsum huisman op Rollingeweer

6-7-1806 Maarslag met attestatie van Tijnalling overgekomen
Lippe Jans en
Hijke Bolt ehl.


[ Dominee vd. Tuuk heeft een apart register van ledematen gemaakt, waarvan twee vellen bewaard zijn gebleven vanaf midden 1779.  Gearchiveerd als RetroActa 284*. Nogal beschadigd, onderstaand wat ik eruit kon halen ... geeft missend papier aan.  Vergelijk met bovenstaand, deels is het herhaling maar niet allemaal ]

Jacob Geerts Huisman te Mensing... (obiit 1795)
Pieter Hindriks Baker te Mensingew... (na Eendrum 19 juni 1784[?], wederom van daa... juli 1788)
Lammert Michiels van Leens Kleermakers... bij Derk Bos te Mensingeweer Mennonijt gedo... en op belijdenisse angenomen
Grietje Melles vrouw van Writser Eijses te Mensingeweer (overl. 1784)
Anje Jacobs vrouw van Cornelis Bos Timmerman te Mensingeweer
Frouwke Willems vrouw van de ... eester D. J. Troost te Mensingeweer
Margijn Roelfs vrouw van Willem Arents Bakker Schipper te Mensingeweer Mennonijt ook gedoopt en op belijdenisse angenomen (attestatie na Warfhuisen 17 juni 1784)
Grietje Cornelis dogter van wijlen Cornelis Berents uit t' Wildeveld onder Maarslag (overl. 4 meert 1806)
deese alle te samen op belijdenisse ... nomen 3 Juli 1779

Jantjen Jurjens en (attest. na Adorp 15 dec. 1780)
Trijnje Jurjens geb ... (26 Juni 1781 na Eendr...)
Derkje Cornelis (attestatie na Warfhuis...)
Aleijda Bolt (Obiit 11 juni 88)
Gijselijne Ebbenmajer
alle 5 op den 23 ... op belijde... angenomen

Claas Luirts gebr. van de Zeerijp mijn geweesene dienstknegt den 12 Novembr. 1782 met attestatie van Tinallinge (attestatie na Baflo 9 Dec. 1785)

11 April 1783 op Belijdenisse
Jantjen Jans gebr. van Wee
Tidde Clasen gebr. van Westerwijtwert
Reinder Reinders gebr. van Leens
Jan Dietert van der Tuuk mijn oudste Zoon gebr. van Mensingeweer (15 sept. 1790 attestatie na ba Obergum en Maarhuisen

25 December 1783 met attestatie van mijn geboorte stad Appingedam de Jongman
Geert Lodewijks van Roon een Schoenmakers Knegt (April 1786 wederom attestatie derwaarts) (obiit ibidem dec. 88)

19 juli 1784 Martien Jans van Sappemeer met attestatie van Obergum (Met attestatie na Leens 21 meert 1804)

... Meert 1784 op Belijdenisse
... je Albers van Bedum vrouw van Joanis Gerlofs Hovenier op Mattenesse (den 21 Dec. attestatie na Warfhuisen)
Ida Reinders van Leens vrouw van Tidde Clasen op Hoog Maarslag
Claas Hindriks van Sappemeer hier getrout en woonagtig zijnde een buitenvaarder mennonijt (attestatie na Sappemeer 8 jan. 1797)
Abel Reinders van Leens mijn Dienst knegt (7 Meert attest. na Warfhuisen)
... Harms Mennonijt van Ranum Dienstknegt van mijn Zoon J. D. van der Tuuk in de Mertie (attestatie 29 febr. 1787 na Ranum)
Heertje Tonnis van Niehove een Schoenmakers gezel (attestatie na Leens 1786) (1789 met attestatie vandaar wedergekeert)

23 sept. 1785 op Belidenisse
Her ... Pieters Heres van Saxumhuisen ... novemb. attestatie na Groningen en
Martha van der Tuuk van Mensingeweer mijn Dogter (overleden 24 september 1805)

... April 1786 op Belijdenisse
...dina Cornelis uit het Wilde ... onder Maarslag (attestatie na Leens 1789) (... attestatie van daar wedergekeert)

... December 1788 met attestatie van Bedum tot ons overgekomen
Pieter Hiddes Bonnes en zijn vrouw
Grietje Jenes Sijtzema

1790 30 Meert op Belidenisse angenomen
Evert Egberts Huisman op Klein Maarslag gebr. te Adorp
Menne Clasen dienstknegt bij Gielje Freriks Wed. Cornelis Berens in het Wildevelt gebr. van Warfhuisen
Hilje Arens vrouw van Wale Egges Arbeider op Schouwerzijl gebr. Warfhuisen
op Att:
Matje Jans met Attestatie van Eendrum gebr. te Eendrum

den 25 Meert 1792 op Belijdenisse angenomen
Claas Gerlofs van Bedum Turfschipper
Harmtje Geerts van Haren Vrouw van Jan Lammerts Hovenier op Matenesse (attestatie na Eenrum 8 april 1802)

17 Juni 1792
Derk Simons een Schoenm... gezel met attestatie van ... (18 Juni 97 attestatie na Oldeh ... )

1793 den 28 Meert op Belijdenisse ang ...
Gerhardus Nanninga van Suithorn en
Hilledina Nanninga van Middelstum neef en nichte ehelieden
Sijbelijna Nanninga van Middelstum susters
Huisman op Hoog Maarslag (overl. jan. 1804)
Geertruid Jacobus de Vries mijn dienstmaagt gebr. van Leens (den 12 Juni 1796 attestatie na Saxum)

[onleesbare of doorgehaalde datum?] Op belidenisse angenomen
Cornelis Freriks jongman in het Wildevelt onder Maarslag
April 1798                 &
Jan Lammers Hovenier op Mattenesse onder Mensingeweer

1795 Grietje Schuiring met attestatie van Adorp (attes. na Eenrum 8 April 1802)

1796 Albert Evers met attestatie van Usquert

1801 2 April op belijdenis angenomen
Rijpke Sijwkes van Vier ...
Willem Klasen van Bierum mijn dienstknegt menno ... gedoopt (den 18 nov. 1805 at ... dilstum[?] in oo...)
Wellemtje Jacops
Lijsebet Hindriks
van Baflo
Aafke Douwes
Jantjen Jans
van Pieterbuiren (overl. den 18 febr. 1804)

Met attestaatjes overgekomen
Jan Klasen van Winsum en
Mensje Ennes van Obergum
den 5 juli 1801

den 15 october op belijdenis angenomen
Abel Eenjes Engelkes schoolmeester te Mensingeweer en Maarslag, gebr. te Farmsum
Jan Foppes Bos dienstknegt op Rollingeweer gebr. te Midde Wolde bij de Leek (overl. April 1802)

... [of vervolg vorige datum, begin nieuwe blz]
Pieter Martens Wieldrajer te Mensingeweer gebr. op Den Ham in 't Westerkwartier

den 27 juni met Attestaaties overgekomen
Harm Jans van Warfhuisen (den 19 Maj attest. na Warfhuisen 1803)
Lienje Johannes van Wehe
Lucretia Houtuin van Warfhuisen (juni overl. 1806)
Geertje Berenst den 30 sept. 1803 met attestatie van Baflo
Roelf Tekes met attestatie van Warfhuisen den 24 febr. 1804
Aagtje Aljes op belijdenis an...nomen 14 Meert 1804 mijn dienstmaagd
Lammert Bartels met attes. van Winsum den 29 juni 1804
de oud schepper Enne Jans met attes. van Obergum 28 septembr. 1805
op dato met attes. wedergekeerd van Obergum 1805 Grietje Jiltes
Lippe Jans en Hijpke Bolt Ehl. met attestatie van Tinallinge den 6 juli 1806
Willem Klasen den 19 April 1807 wedergekeerd met attest. van Ditsum in Oost Vriesland

Ubel Tekes met attest. van Warfhuisen den 1 juni 1807

 


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.