LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Menkeweer

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Uittreksel gemaakt dec. 2004 door Ton Bosch, aangevuld/gecorrigeerd okt. 2005, nagekeken okt. 2005 MG.
E.L. als afkorting voor echtelieden in diverse voorkomens.

Aangevuld met kerkenraad, mei 2006 (nagekeken 2006 MG)

- lidmaten 1686 - 1736
- lijst en mutaties 1737 - 1764
- mutaties 1766 - 1811
- kerkenraad


1686 Den 23 Maij op Pinxter-dagh 
hebbe ick Johannes Sickens beroepen van
Warfhusen tot Menckeweer, hier ter plaet-
se het Avondtmael des Heeren gehouden,
ende zijn boven de Comminicanten alhier
bevonden op 't nieuws toegelaten en toegekomen
1. Meijnerdt Jelles met attestatie van Obergum
2. Nae voorgaende ondersoeck en onderwijsinge Claes Johannis van Warfhusen

24-8-1686 Nae voorgaende onderwijs en ondersoeck
1. Pieter Jans
2. Wibrecht Reijntjes
3. Pieter Tonnis
4. Metjen Frericks
5. Aeltjen Ubbes
6. Froucke Aemges

11-12-1686 met attestatie van Tijnallinge
Ebel Geerts

6-3-1687 Nae voorgaende ondersoeck en afkondinge dese onderges.
1. Ulfert Tiaerts
2. Ewoldt Roelefs
3. Aleiff Leffers
4. Anje Eijses
5. Martjen Arendts
6. Hindrickjen Hindricks
7. Anje Benes
8. Sijpke Cornelis
9. IJke Gerrijts

5-6-1687 Op 't nieuws aengenomen ende toegekomen
Timon Coens en 
Cunje Jans
Pieter Dreeuws
Claes Ates nae voorgaende ondersoeck te samen
Geertjen Lamberts met attestatie van Bedum

18-9-1687 Nae voorgaende versoeck en onderwijs daer toegelaten
Trijnje Havinghs van Stedum
Tonnis Wigbolts

24-6-1694 met attestatien toe gecomen 
   van Bedum:
Reijntien Berents en sijn huijsvr. Geelje Willems
   en van Bellingeweer:
Frebes Ritses en sijn huijsvr. Rickstie N.

1-3-1696 toe koomen:
Jan Tomas
Hebelje Eijsses
Jantien Rejnties

7-6-1696 toegekomen:
Gretien Frijdes met attestatie huisvr. Jacob Tammes

14-3-1697 toegekoomen:
Jan Goejtiens Smit

6-6-1697 toekomen:
Eernst ...

5-6-1698 
Egbert Peters angenomen en
Jacob Ubbes en 
Geerte Everts met attestatie toegekomen

4-6-1699 met attestatie toegekomen:
Alje Aljes en 
Wemeltien Knarf echl.
Joest en Boele Tiaerts

8-9-1700 met attestatie toe komen:
Willem Claesen smit en Anje Willems E.L.
Jan Tedes
   nieuws toe komen:
Jacob Sijmens backer

5-3-1702 toegekomen:
Derck Jans en Bettie sijn huisvr. en
Eebelje Jans

11-6-1702 toekoomen:
Derck Elias en Grietie E.L.
dre maeghden

10-12-1702 toegekomen:
Cornellis Jansen

10-6-1703 toekomen:
Tonnis Andries en Martien Tiarx

9-12-1703 met Attestatie toe komen
Harmen Harmens en Hans Harmens van Obergum

9-3-1704 met Attestatie toegecomen
Frerick Jacobs en sijn huisvr. Ricxtien

8-6-1704 met attestatien van 't Graafschap Lip toekomen:
Johan Hindrix Smidt en Fenna Harmens huijsvr.[?]

1705

Den 15 Martio des heeren H. Avontmael gehouden 't Menckew.
toekoomen Fritz Harmens met attestatie van Obergum en voort na belijdenis
Joest Harmens, en Grietie Hindrix dienend met mr. Sicco Frerix.

Den 7 Juinij des heeren H. Avontmael gehouden 't Menckew. en toekoomen
met attest. van Groningen d'Collector Eilko van Dijck en vorders
Claeske Hindrix, en Ettien Reinolts.

13-9-1705 met attestatie toegekomen
Aeltien Busch en
Geesjen Jullens

20-12-1705 toekomen:
Peter Arents
   met attest. van Gron.
Hans Harmens en Antien

14-3-1706 toekoomen:
Berent Noes

6-12-1706 toekoomen met att.:
Peter Clasen en Martjen Derkx E.L
en
Lijsebet Jans eerst annomen

19-6-1707 toegecoomen:
Peter Harckens

11-9-1707 met attestatie toekoomen
Peter Claesen en Martjen Derx van Obergum

10-3-1709 toekoomen:
Jan Gosses

11-9-1709 met attestatie van Nijkerk en Vleedorp:
Rembt Clasen en Lijsebet E.L.

14-6-1711 toegekoomen:
Deetjen Crijns aengenomen en
Jan Jurjens met attestatie van 't Grafschap Lip

6-3-1712 toegekoomen:
mr. Eijse Freercks van Winsum
en
Gerrijt Jans eerst aengenomen

26-6-1712 met Attestatie gekomen:
Obbe Jans en Trinje Reintjes van Olden Zijl
Matthieas Everson van Uijthuisen, en 
Jan Remeken van Middelstum

11-12-1712 met Attestatie gekomen:
Jelis Willems van Warfum

4-3-1714 Toegekomen:
Harmen Gerts en
   met attestatie:
Jan Dercks uit die Graefschaft Lippe

28-6-1716 Belijdenisse hebben de gedaen:
Jan Eijsing en Grietie Hindriks E.L.

27-9-1716 Met attestatie gekomen:
Frans Hindriks uit de Graafschap Lippe en
Jan Onnes en Renske E.L. van Warffen

3-1-1717 met attestatie gekoomen:
Arent Jacobs en Dewertie E.L. van Onderwijrem

14-3-1717 met attestatie gekomen:
Frerik Thijjes van Bafloo

20-6-1717 met attesttie toe gekomen:
Garmt Jans en Lijzabet Wichers E.L.
Jan Pieters en Gertie Writsers E.L. van Bedum

12-9-1717 met attestatie toe gekomen:
Roelofje Freriks van Garmerwolde

18-6-1719 met Attestatien gekomen:
Ernst Harms en Trijntje Jans E.L. en
Trijntie Tonnis van Onderwijrum

10-9-1719 met Attestatie:
Martje Hilbrands van Bedum

2-6-1720 met attestatie toegekomen:
Frerik Tijs van Spijk

15-6-1721 met attestatie gekomen:
Aaltje Jans van Onderwijrum

7-9-1721 Belijdenisse hebben gedaan:
Jacob Tammes Schipper
Hillie Harms
Anna Smeding en
Geertje Remts
als met goet keur van de Ouderling Egbert Peters

8-3-1722 belijdenisse hebben gedaan:
Gerrit Frebes
Peter Egbers en
Trijntie Peters

20-9-1722 met attestatie toegekomen:
Eijsse Jacobs en Aaltie Brules E.L. van Baflo
   belijdenisse hebben gedaan:
Claas Jacobs
Tetie Tijmes
Aafke Peters
Peterke Egbers

13-6-1723 belijdenisse hebben gedaan:
Tidde Oosterhuis en
Jan Hofman

19-9-1723 met attestatie toegecomen:
Trijntie Luifs van de Zerijp

12-12-1723 met attestatie toegekomen:
Stoffer Stoffers van Loppersum

18-3-1725 met Attestatie toegekomen van Wittewijrum:
Drewes Ewolds
   Belijdenisse gedaan
Jan Egberts Til van Onderwijrum

10-6-1725 met Attestatie gekomen van Onderwijrum:
Gerrit Froon en Maria Korvel

16-3-1727 met Attestatie toegekomen van Westerdijxhorn:
Grietje Jans
   Belijdenisse gedaan:
Trijnje Fritzes van Menkweer

28-9-1727 op Belijdenisse angekomen:
Cornelis Egberts

21-12-1727 met Attestatie toegekomen:
Niclaas Sterenborg van T Niebert uit Westerquartier

28-3-1728 met Attestatie toegekomen:
Jan Geertmaags van Emmen

12-9-1728 met Attestatie toegekomen:
Anna Beatrix Hoexum van Menscheweer en
Claas Jacobs van Middelstum

19-6-1729 met Attestatie toegekomen:
Martien Eernst van Onderwijrum

25-9-1729 met Attestatie toegekomen:
Meijndert Pieters en Hinderica Roerings E.L. van Warfum
   op belijdenisse angenomen
Knelliske Pieters

11-3-1731 met Attestatie toegekomen:
Melle Reijnies van Warfum
Enne Jans van Middelstum en
Lijsbeth van Stitswert

7-10-1731 met Attestatie toegekomen:
IJdje Pieters van Middelstum
Elske Rienders van Onderwijrum
   op belijdenisse angekomen
Egbert Cnellis en Anje Clasen E.L. op t Rowolt

20-1-1732 met Attestatie toegekomen:
Martien Bruins van Tinalling

4-9-1735 met Attestatie toegekomen:
Jacob Bennes, van Warfum

18-3-1736 op belijdenisse toegekomen:
Claas Willems, en
Jan Garmts

16-9-1736 met Attestatie toegekomen:
Anna Elema wd. Hoexum van Winsum

15-9-1737 op belijdenisse toegekomen:
Eijbenia Hoexum Huisvr. van Freerk Willems
Mettie Egberts, Huisvr. van Jan Boelens
Tjaarke Derx Huisvr. van Klaas Willems


6-7-1738
Voor de eerste maal bedient door
onze nieuwe pastoor Petr. D. Jager

Namen der ledematen te Menkeweer
Tiddo Oosterhuijs ouderling
Anna Smedinghs sijn huijsvrouw
Harm Geerts Diaken
Elisabeth Jans sijn vrouw
Gerrijt Frebes Diaken
Martijn Bruins sijn vrouw
Schoolmr. Nicolaus Sterenborg,
Martijn Groenemeijers sijn vrouw
Hebbelje Eijsses wed. van Egbert Buschman
Geertijn Everts wed. van Pieter Harkes (overleden den x apr. 1744)
Meindert Pieters
Hinrica Roeringhs sijn vrouw
Egbert Cornelis
Anje Clasen sijn vrouw
Berent Noes
Elske Rieners vrouw van Albert Anthonij
Claas Willems
Tiaarke Derkx sijn vrouw
Jacob Bennes
Mettijn Egberts vrouw van Jan Boelens (overleden in maaij 1742)
Geertrud Boelens
Aaltijn Jans wed. van Willem Clasen
Arent Jacobs
Dieverke Hindrikx sijn vrouw
Enne Jans
Melle Reejes
Cnelske Pieters sijn vrouw
Anna Elama wed. van Dns. Eub. Hoexum
Eubenia Hoexum vrouw van Frerik Willems
Jan Hofman
Hilje Harms de vrouw van Jan Hofman
Jan Pieters
Geertjen Fritsers sijn vrouw
Ate Pieters
Auke Eijsses wed. van Pieters Arents (overleeden)

21-6-1739 met Attestatie toegekomen:
Jacob Jans van Bedum

25-9-1740 met attestatie toegekomen:
Pietertjen Jans van Stedum

24-9-1741 met attestatie toegekomen:
Jan Garmts van de Meden

29-12-1743 met Attestatie toe gekomen:
Anna Beatrix Hoexum, wed. Froons van Bedum

20-9-1744 op Belijdenisse angenomen:
Grietie Alberts Huijsvr. van Jacob Jans Bakker

22-6-1749 met Attestatie toegekomen:
Geert Pouwels van Uijthuijzen

28-9-1749 met Attestatie toegekomen:
Eijsse Egberts van Menscheweer

12-1749 met Attestatie van Bedum gekomen:
Willem Tonnis en Trijnje Jans E.L. Edog genoemde Trijnje Jans sondaags voort Avontmaal overleeden

27-9-1750 met Attestatie toegekomen:
de E. Jan Tonnis van Stedum

26-12-1751 met Attestatie toegekomen:
Berent Nieman van Groningen

26-3-1752 met Attestatie gekomen:
Douwe Jannes en
Jantien Willems van Tijnallinge

10-9-1752 op Belijdenisse toegekomen:
Anije Arents Huisvrouw van Jan Tonnis op het Rodewolt

17-12-1752 met Attestatie toegekomen van Uijthuisen:
Klaartien Meijnts, Huisvrouw van Jan Froon

8-9-1754 op Belijdenisse toegekomen:
Pieter Harms
Auke Clazen Huisvrouw van Jacob Jans en
Geertruit Hindrix Huisvrouw van Arent Jacobs Pot

17-9-1755 met attestatie afgegaan:
Gerrijt Frebes na Bafloo en
Willem Tonnis na Bedum

19-9-1756 met Attestatie toegekomen van Bolswart in Vrieslant:
Tjeert Jans Lantinga en Trijntien Abels Stellema E.L.

12-6-1757 met Attestatie toegekomen:
Anna Star Huisvr. van Renger Hindrix

10-12-1759 met Attestatie toegekomen:
Eijbenia Hoexum wed. van Freerk Willems van Stitswert

12-9-1762 op belijdenisse toegekomen:
Egbert Jans

11-9-1763 op Belijdenisse toegekomen:
Hindriktie Hofmans Huisvr. van Egbert Jans

25-3-1764 op Belijdenisse toegekomen:
Lijsbet Luis wed. van Jan Sasses

17-6-1764 op Belijdenisse toegekomen:
Jantien Garmts Huisvrouw van Pieter Harms


1766 Geduerende de Bedieninge van mij G. B. Antonides, Pred.
te Westerwijtwert en Menkeweer

7-12-1766 met Attestatie overgekomen:
Jacob Egges en Etjen Ennes van Wester Dijxhorn en 
Pieterke Boeles van Onderwierum

11-9-1768 met Attestatie overgekomen:
Luitjen Roelfs van Groningen

8-9-1771 met Attestatie van Bedum overgekomen:
Anje Claassen, en
Martjen Beerents
   op Nieuws angenomen
Lijsbeth Claassen

1-12-1771 na voorafgaande Belijdenisse der waarheijd angenomen:
Hilje Olchers

8-3-1772 na voorafgaande Belijdenisse der waarheijd angenomen:
Willem Claassen en
Niklaas Steerenborg

14-6-1772 met Attestatie uit het Graafschap Lippe Dethmold overgekomen:
Conraad Jans Betje

6-9-1772 na voorafgaande Belijdenisse angenomen:
Magdalena Steerenborg

13-10-1772 na voorafgaande Belijdenisse angenomen:
Derk Klaassen en
Trijntje Aaldriks

19-9-1773 overleeden Jacob Egges, zie 1766

12-6-1774 na voorafgaande Belijdenisse angenomen:
Aafke Tjaarts de Huisvrouw van Jan Willems

19-3-1775 met Attestatie van Groningen herwaarts overgekomen:
Egbert Willems

11-6-1775 met Attestatie vertrokken na Appingedam bovengenoemde
Egbert Willems

31-8-1775 angenoomen:
Grietie Fokkes Doorenbosch wed. van de Scheepmaker Roelf Verheek

9-6-1776 van hier vertrokken na Westerwijtwert met goed getuichenisse:
Hilje Olchers

8-12-1776 overgekomen van Onderwierum met Attestatie:
Aaltjen Reenjes

13-9-1778 na voorafgaande Belijdenisse angenomen:
Casper Hommens
Jan Hommens en
Euwe Derks

23-9-1779 na voorgaande Belijdenisse angenomen:
Trijnje Roelfs de Huisvrouw van Derk Claassens Smit

4-6-1780 na voorafgaande Belijdenisse angenomen:
Trijntje Jacobs, Huisvrouw van Garmt Derks en
Hilje Egberts, de huisvrouw van Jan Tjeerts
NB: En is Trijntje Jacobs met Attestatie na Bedum vertrokken

11-3-1781 na voorafgaande Belijdenisse angenomen:
Albartus Steerenborg, zoon van de Schoolmr. Nic. Sterenborg te Menkeweer
   en als lidmaat overleeden:
Jantjen Garmts, de Huisvrouw van Pieter Harms

13-1-1782 van Westerwijtwert met Goed getuichenisse Herwaards overgekomen:
Eevert Geerts en desselfs Huisvrouw Janneke Jacobs

10-3-1782 zijn hier als Leedmaten overleeden:
de E: Jacob Jans, wedman en
Claartje Meijnts, de weduwe van Jan Froon

8-9-1782 na voorgaande Belijdenisse aangenomen:
Diewer Tjeerts Lantinga, Dogter van Tjeert Jans Lantinga te Onderdendam, en thans huisvrouw van Gerrit Wieringa te Winsum, derwaards zij met attestatie vertrekt, en reeds vertrokken is

1-6-1783 met Attestatie herwaards overgekomen van Obergum:
Lijsbeth Claassen, voorheenen ook door mij angenoomen, zie het Nagtmaal van de maand sept. 1771

28-12-1783 Des Heeren Heijlig en Hoogweerdig Avondmaal bediend, en zijn Eenige leeden absent geweest als Euwe Derks, Trijntje Abels Stellema, Hindrikje Jans Hofman, en Aafke Tjaarts, wegens lichaams indispositie, en Trijntje Aaldriks, die ergens elder moeste zijn qua obstetrix, Enne Jans, wegens ouderdom en swakheijd, en mogelijk ook het onguere weeder

21-2-1784 met Attestatie van Garwert overgekomen:
Bouwke Jans J.D.
   en van de Leedemaaten is den 16 Januarie overleeden:
Pieter Harms

18-9-1785 na voorafgaande belijdenisse angenomen:
Garmt Pieters, en desselfs Huisvrou Claaske Jurjens
Hindrikje Jacobs, de Huisvrouw van Conraad Jans, thans diaken
   met attestatie na Middelstum vertrokken:
Casper Hommes

4-3-1787 na voorafgaande Belijdenisse angenomen:
Jan Roelfs, woonagtig bij 't verlaat, en
Niclaas Eltjes Steerenborg

13-4-1788 met Attestatie overgekomen van Ziddebuiren:
Pieter Cramer Schoolmr., en zijn vrouw Willemina Groenewold

1810 met Kerkelijke attestatie overgekomen van Winsum
Pieter Jans Lamerus en zijn Huisvrouw


Kerkenraad

1735 den 30 october is de E. Tidde Oosterhuis tot Ouderling,
en de E. Harm Geerts tot Diacon bevestigt

1740 den 27 Meert zijn Meijndert Pieters en Klaas Willems tot Diaconen bevestigt.

1750 de 21 junij is de e. Claas Willems als ouderling bevestigd, waar toe hij met meerderheijt van stemmen de 18en maaij zijnde pasha maandag waar verkooren.

1764 den 12 Aug. is Eijze Egbert als Diacon bevestigt, waartoe hij door meerderheijt van stemmen was verkoren.

1765 den 19 Maj verkoren Pieter Harms, bevestigd 16 junij tot diacon

1766 den 12 Oct. tot Diaken verkoren Egbert Jans, bevestigd den 7 decemb. 1766

1774 Den 10 Juli tot Ouderling verkoren Tjeert Jans Lantinga in plaats van overleeden Claas Willems, bevestigd 21 augustus

1781 Den 16 April tot Diaken verkoren de E. Derk Claassen Smit, in plaats van den afgaanden Diaken Egbert Jans, bevestigd pinkstermaandag den 4 Juni 1781

1786 Den 29 Oct. tot Diaken verkoren Eevert Geerts, in plaats van de afgaande Diaken Conraad Jans Betje, die te vooren verkooren en bevestigd is geweest in plaats van den doen afgaanden Diaken Pieter Harms; 't welk op zijn tijd en plaats is vergeeten an te teekenen, bevestigd den 10 Dec. 1786

1789 Den 25 October tot Ouderling verkooren de E. Derk Claassen Smit, afgaande Diaken, in plaats van de E. coopman Tjeert Jans Lantinga, die op vriendelijk verzoek van zijn dienst als Ouderling ontslagen is geworden. En tot diaken in plaats van den afgaanden diaken Derk Claassen Smit, is verkooren Luitjen Roelfs, beide bevestigd den 6 Dec. 1789

1791 Den 27 Meert nieuwe diaken, in plaats van de oudste diaken Evert Geerts, dewelke zijn ontslag verzogte, is in desselfs plaatze tot Diaken verkooren de E. Garmt Pieters Tichelaar, bevestigd den 8 Maij.

1800 Den 22 Juni verzogt de Boekhoudende Diaken Luitjen Roelfs zijn ontslag, en is in desselfs plaatze verkooren tot Diaken de Schoolmr. Jan Pieters Smit, welke is bevestigd den 17 Augusti 1800

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.