LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Meedhuizen

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Gegevens lidmaten Meedhuizen overgenomen uit het kerkeraadsprotocol van Meedhuizen (dtb 280-282). Jacob Boerema, april 2005.
Predikanten toegevoegd, MG juni 2007.
Nagekeken en aangevuld door Fred Wiersema, feb. 2008.

- predikanten
- mutaties 1715 - 1727 (Hermannus Warendorp)
- mutaties 1730 - 1742 (Jacobus Ringels)
- mutaties 1744 - 1781 (Helperus Helperi)
- mutaties 1783 - 1794 (Nicolaus Johannes Kruisinga, Johannes Rudolphus van Boekeren, Theodorus Stratingh, Pieter van Ham)
- lijst circa 1793 en mutaties 1793 - 1794 (T.F. Uilkens)
- mutaties 1798 - 1810 (Robbart de Kemper)
- lijst met mutaties 1798 - ca 1810 (Robbart de Kemper)
- kerkenraad 1747 - 1794 (diversen)


Kerckelijcke Protocol der Gemeijnte Jesu Chr to Mithuisen
Opgerigt door mij H: Warendorp Pastor ter Plaetze
Met anvanck van mijn bedieninge aldaer
In majo, A. Salvatoris nostri 1715

Den 5 November 1730
Ben ik als beroepen predikant tot Mithuisen J. Ringels
Aldaar bevestigt en also de ..... [?]
angenomen

Den 4 Augusti 1743 ben ik als Beroe-
pen predikant Helperus Helperi tot
Meithuijzen bevestigt.

Den 11 Maij 1783 Ben ik als wet-
tig geroepen Leeraar te Mithuizen in
mijnen dienst bevestigt N.J. Kruisinga

Den 24 Julij 1785 Ben ik als wettig geroepen
Leeraar te Meethuizen in mijn dienst beves-
tigt J.R. van Boekeren.

Den 28 8bris 1787 Ben ik als wettig geroepen
Leeraar te Meethuisen in mijn dienst bevestigt
Theodorus Stratingh
d. 24 Maij 1789 t. selve neergelegt

Den 18 Juli 1790 ben ik als wettig geroepen Leeraar
te Mithuizen in mijnen dienst bevestigt P. van Ham.

1793 Den 21 Juli ben ik als wettig geroepen leeraar te Mithuizen
in mijn dienst bevestigt T.F. Uilkens, den 4 nov.
1796 alhier mijn afscheidsrede gehouden als beroepen
zijnde te Loppersum --- den 18 dec. aldaar ....

Robbart de Kemper pred te Winsum & Baard in Friesland, als leeraar
in deeze gemeente den 30 October 1797 geroepen zijnde
is den 6 Maij 1798 ... ingezeegend ...  den 20 maart 1800 beroepen te
Beert, & Jellum onder het Cl: van Leeuwarden en bedankte ... [bedankte
ook voor beroeping van Geithoorn, 10 aug 1800  ... den 21 April 1803
beroepen te Selzum, en die beroeping aangenoomen hebbende predikte hij
alhier afscheid d. 5 Junij 1803

Abraham Ledeboer ... beroepen den 6 Dec: 1803 is den 19 Februarij in 1804 ...
bevestigd.  Den 30 Nov. 1804 beroepen zijnde te Stellum en die beroeping
aangenomen hebbende predikte hij hier afscheid den 3 Febr: 1805.

Elbertus Abraham Boerman.  Predikant te Cuinre in Overijssel, als leeraar
in deze Gemeente d: 2 April 1805 geroepen zijnde, is D: 9 Junij ...
ingezegend.  Heeft wegens zwakheid van borst, die hem het dienstwerk
moeilijk maakte, zijnen dienst, salvo honore, ter neder gelegd, en
afscheid gepredikt, den 16 Octobris, 1808.


Den 9 Junij [1715] is tot ons overgekomen Derck Jans met attest: van Oosterwijtwert.

Den 1 7br [1715] is doemaels tot ons overgekomen Jan Hindricks met [att] van Helm, en sijn nae goede ondwijs en geloofs belijdenisse tot ledemaeten van chr. gemeijnte angenomen Eltje Heijnes en Trijntje Folkers.

Den 1 martij [1716] en is de gemeijnte van Mithuisen toegevoegt nae voorgaende onderwijs Harm Jacobs en Gerloff Eeverts schoolmr ter plaetze met attest: van 't Zant.

Den 7 junij [1716] en sijn nae voorgaende onderwijs en belijdenisse des geloofs tot ledemaeten van jesus gem: angenomen j.d. Meenje Tonnijs, Cornelske Jans en IJdje Willems.

Den 13 [10br 1716] en is nae voorg. onderwijs de gemeijnte van Mithuisen toegevoegt de jongman Jan Tonnijs.

[NB: het lijkt erop of op deze en volgende pagina's mogelijk wat door elkaar heen geschreven is. Mogelijk betreft het bij de linker pagina's steeds 1717 en bij de rechter 1718 want op p. 7 komt pas 1719 en dat zou je gezien de opeenvolgende data eerder verwachten.]

Den 14 [10br?] [1717?] en sijn nae voorg: onderwijs tot ledemaeten van chr. gemeijnte angenomen Martjen Garbrants en Elisabeth Tiddes.

Den 20 Junij [1718] en sijn nae voorg: onderwijs en belijdenisse des waren geloofs tot leedemaeten van chr. gemeijnte angenomen Sijbolt Garbrants, Pieter Corneelijs, de j.d. Epke Cornellijs en met attest van Wagenb: sijn tot ons overgekomen Regijne Jans en Grietje Onnes

Den 12 [7br 1718] en sijn nae voorg: onderwijs tot leedemaeten van jesus gemeijnte angenomen de j.d. Wije Jans &c: en met attest: sijn onse gemeijnte toegevoegt Eltje Harmens van Hellem en Jan Jacobs met attest: van Losdorp.

Den 4 10br [1718] ... ons overgekomen Geert Coen..  met attestatie van Spijck.

Den 12 meert [1719] en sijn de gemeijnte toegevoegt nae voorgaende onderwijs en belijdenis des geloofs de jonge dogteren Jantjen Harmans, Elisabeth Jacobs, Jacobtjen Jacobs.

Den 24 october 1719 ...  in plaetze van Jan Jans tot ouderlingh geko[zen] Cornellijs Pieters.
Op dezelve dag in plaetz van de afgaende dijaken Cornellijs Pieters gekoosen Jan Tonnijs

15 octob [1719] ... en sijn tot onse gem: overgekomen met attestatie van Wagenborgen Egtel: Klaas Jans en Maria Pieters en met attestatie van Farmsum Regina Jans.

Den 10 meert [1720] ... is nae voorgaende onderwijs en belijdenisse des waeren geloofs de gemeijnte van Mithuisen toegevoegt Claes Jans Spijck.

Den 26 jan. 1721 is bevestigt Tijejes Laurens as diaken (continueert tot jaar 1722)

Den 14 meert [1721] ... tot ons is overgekomen Hilje Pieters met attest: van Godlinse.

Den 11 Maeij is Hindrik Heijnes als diaken bevestigt

Den 30 maeij [1721] ... nae voorgaende onderwijs en geloofs belijdenis de gemeijnte van Mithuisen toegevoegt de E Harm Meijnders en met attest: van Farmsum de ... Arent Lammers en A... [onleesbaar op kopie, ws Anje Pieters]

Den 12 7br [1721] ... nae voorgaende onderwijse en belijdenisse des geloofs als litmaet van jesus gemeijnte is angenomen de schoelmeester Roelf Jansen.

Den 11 7br [1722] ... tot ons sijn overgekomen Trijntje Jans met attest: van Wagenb: en Aeltje Klasens wedue van Pieter Reijnders met attest: van Siddebuiren.

Den 17 Jan 1723 in plaetze van ... Hindrick Heijnes tot diaken verkoosen Eltje Harms

Den 14 martij [1723] ... is nae voorgaende onderwijse en belijdenisse des geloofs tot litmaet van Jesus gemeijnte aengenomen de j: dogter Anje Pieters.

Den 12 7br [1723] .. en sijn tot onse gemeijnte overgekomen Ehelieden Derck Jacobs en Haaijke Pieters met attestatie van Siddebuiren.

Den 19 10br [1723] ... en is de gemeijnte van Mithuisen toegevoegt nae voorgaende onderwijs de jongman Pieter Jans.

Den 4 junij [1724] ... en is de gemeijnte van Mithuisen nae voorgaende onderwijs en belijdenisse des geloofs toegevoegt de jonge d: Grietje Meertens en Sara Tijes.

Den 3 7br [1724] ... en sijn tot dese gemeijnte overgekomen Ehelieden Redmer Abels en Geertjen Aijckes met attest: van Weijwert en Martje Hillebrants met attest: van Helm.

Den 10 junij [1725] ... en is de gemeijnte nae voorg: onderwijse en belijdenisse des geloofs toegevoegt de E: Eevert Abels.

Den 23 [december 1725] ... sijn tot onse gemeijnte overgekomen Ehelieden Sijbolt Garbrants en Anje Jans met attest: van Weijwert.

Den 17 [meert 1726] ... sijn de gemeijnte toegevoegt met attest: van Holwijrda Jan Jans en nae voorgaende onderwijs en belijdenisse des geloofs Jan Pieters en Jan Cornellijs.

Den 2 junij [1726] ... is tot ons overgekomen Aeltje Heres huisvrouw van Wiert Hindrix met attest: van Termunten.

Den 8 7br [1726] ... is tot ons overgekomen Alje Claesen, huisvrouw van Jacob Jans met attest: van Heveskes.

In Majo 1727 ...  in plaetz van Haijo Jacobs tot dijaken verkoosen Hindrik Eltjes


1730 den laasten December ... Hinderkt Eltjes afgaand diaken tot ouderlingh wederom verkosen  ... tot Diaken verkosen Mester Roelf (Jans) schoolmeester

Den 23 December [1731] ... dat tot onse gemeinte zijn toegedaen met attestatie Roelfke Pieters van Wagenborgen, Hilje Hinderks van Termunten.

Den 4 april 1732 ... als dat Aafke Harrems tot Mithuisen als nieuws angekomen tot onse gemeente is toegedaan.

Den 19 December [1732]  ... Jan Geers en sijn huijsvrouwe Grietje Onnes  ... in moeilijkheden met melkanderen

Den 1 januari? 1733 in plaats van mester Roelf tot dijaken verkoren Jan Kornellijs

Den 30 Maij 1734 ... in plaats van Hindrik Eltjens tot ... ouderlingh gekosen Roelf Jans

Den 26 junij [1736] ... en is na voorgaende onderwijs tot het Avondmaal opgenomen Maria Adams.

December 1736 is Wiert Hendriks als dijaken verkoren

Den 10 Feb 1738 ... als dijaken verkoren Pieter Cornellijs

Den 3 Feb 1739 ... als dijaken verkoren Pieter Jans

Den 4 dito [october 1739] ... en is na voorgaande onderwijs tot onse gemeijnte toegebragt Harm Harrems en Hinderikus Jannes?

Den 7 December 1742 is de proefpredikatie gedaan en is met attestatie tot de gemeinte overgekomen Anje Jans van Siddebuuren.


Den 14 mei 1744 is met attestatje tot dese gemeinte overgekomen Grietie Tieszens huijsvrouwe van Jan Willems van Siddebuiren, en op dien zelven tijd naa onderwijs tot leedemaaten aangenomen Doeitie Bartels, Jan Willems en Jan Jaekobs.

Den 24 maij 1744 ... tot diakonen verkooren Jan Willems en Jan Jaekobs

Den 31 Aug 1746 ... tot dijaken verkooren Pieter Jans

Den 13 januari 1747 zijn na onderwijs tot leedemaaten aangenomen Jan Knellis, Abeltie Harms en Frouwke Eltjes.

Den laasten meert 1747 na onderwijs tot leedemaaten aangenomen Jacob Heijs, Heine Hind., Eltie Hind. en Vrouwke Oomkies.

Den 6 september 1748 zijn na onderwijs tot leedemaaten aangenomen Jan J[e]ronimus, Klaas Tonnis, Arent Willems, Aris Willems en Geeske Harms.

Den 29 november 1748 na onderwijs tot lidemaat aangenomen Stijnje Jelles.

Den 18 juni 1751 na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs als litmaat van dese gemeinte is aangenomen Frouw Hindriks.

Den 7 december 1753 sijn tot ledematen aangenomen Remke Derks en Tonnijs Hindriks.

Den 18 juni 1758 is tot litmaat angenomen Tietie Albers huisvrouw van Hindrik Tonnijs.

24 meert 1769 is Jan Geerts als litmaat met attestatie van de gemeinte van Garrelsweer tot ons overgekoomen.

17 april 1772 sijn tot leedemaaten angenomen de E. Willem Arijs en des selfs huijsvrouw Trintie Tonnijs en met attestatie tot deese gemeinte sijn overgekomen de E. Stoffer Tonnijs en des selfs huijsvrouw Trintie Jans beide uit het Lipse.

Den 28 meert 1773 tot leedematen angenomen:
Tonnijs Pieters en desselfs huijsvrouwe Meggeltie Hindriks
Jan Hindriks en desselfs huijsvrouwe Jantie Dauwes
Lupkie Jans huijsvrouw van Tomes Febes
Willem Jans
Tonnijs Klaasens
Swaantie Lambers huijsvrouwe van Hemme Sijpkes

Den 12 april 1781 tot leedematen angenomen Derk Derks en juffrouwe Alagonda Helperi, passtoorte tot Meithuijzen.


Den 26 8bris 1783 tot lidmaat aangenomen Roelf Klaassen.

Den 4 april 1784 tot lidmaat aang: Wopke Febes.

Den 29 jan: 1786 is met attestatie als lidmaat van de gereformeerde kerke tot ons gekomen Catharina Sibinga van Groningen.

Den 24 do. [juni 1787] tot ledematen aangenomen Aaltje Hindriks & Anje Jans.

Den 2 febr: 1794 en is na voorafgaand onderzoek tot lidmaat der gemeente aangenomen Fredrik Arents te Ideweer.

Den 3 augustus 1794 aangenoomen tot lidmaat der gemeente Anje Hendriks vrouw van Hindrik Freerks


Lijste der ledematen
[Zonder datum, ca. 1793, bijgehouden tot en met 1794; origineel in twee kolommen, de mannen links, de vrouwen rechts.]

Mannen
Remke Derks ouderling (overleden 1792) [later naam doorgehaald]
Stoffer Tonnis ouderling (overleden 1793)
Derk Derks boekhoudend diaken (ouderling 1794)
Tonnis Klasens diaken (ouderling 1794)
C. P. van Wijland schoolmeester  (diaken 1794)
Jan Jans
Fredrik Arends
(diaken 1794)

Vrouwen
Wobke, vrouw van Derk Derks
Anje, vrouw van Tonnis Klasens
Elisabeth Hinderks, vrouw van C. P. van Wijland, schoolmeester
Lupke, vrouw van Thomas Febes
Anje, vrouw van Freerk
Anje, vrouw van Jan Jans
Jantje
, wedw van Jan Hinderks
Geesje, wedw (overleden 1793)
Anje, vrouw van Hinderk Freerks.


Naamlijst der geenen die op de belijdenis des geloofs tot lidmaaten deezer gem: aangenoomen of met attestatie van elders herwarts over gekoomen zijn.

1798 den 24 Junij is met attestatie van lidmaatschap van die gem: van Winsum (in Friesland) tot deeze gemeente overgekoomen Titia de Kemper geb: Steeling.
1800 den 4 Maij zijn op belijdenis des geloofs tot leedematen deeser gemeente aangenoomen.
Hitje Febes en desselvs huisvrouw
Aaltje Remkes
Alje Aljes
en desselvs huisvrouw
Lisabeth Jans
Doetie Teunis
(huisvr: van Fiebe Derks)
Martien Jans (huisvr. van Jan Machiels)
Marten Jans (watermoolnaar)
Jan Sebes (van mennonieten afkomst dog zullende zig op gedaane belijdenis laaten doopen) en desselvs huisvrouw Aukje Jans

1801 den 11 Maij zijn op gedaane belijdenis des geloofs tot lidmaaten deeser gemeente aangenoomen.
Bartelt Klaassen
Hendrik Eltjes
Sikke Febes
en desselvs huisvrouw
Eva Haikes
Martje Gerrits
(huisvr: van Marten Jans)

1802 den 9 Maij is met attestatie van lidmaatschap van de gemeente van Midwolda tot deese gemeente overgekoomen Frans Hiddes.

1803 den 29 April is op belijdenisse des geloofs tot lidmaat deeser gemeente aangenoomen Jantien Teunis.

1803 den 13 Nov: is met attestatie van lidmaatschap van de gemeente van Hellum tot dese gemeente overgekomen Evert Hinderks.

1804 den 19 Febr: is met attestatie van lidmaatschap van de gemeente van Rotterdam tot deze gemeente overgekomen F. C. L. Ledeboer geb: Verster

1805 is in den jare 1804 door Albert Weerts ingeleverd ene attestatie van lidmaadschap, dan deze attestatie niet bevonden zijnde in debita forma is dezelve door den kerkenraad afgekeurd en Albert Weerts door haar niet als lidmaad erkend: den attestatie door bovenstaande te rug gevorderd zijnde, is hem dezelve overhandigd en copie van dezelve gehouden als volgt,
L.S.
Naar aanwijzing van ons kerken protocol is toonder dezes Albert Weerts zoon van Weert Alberts en zijne echtgenote Stijntje Christoffers in de leer van de hervormde kerk onderwesen zijnde in den jare 1784 d. 5 Apr. na voorgaand onderzoek tot lidmaat van deze gemeente aangenomen (welke attestatie dus was getekend)
Nattermoer den 5 Mars 1804, S: Knottens, past: loci.

1806 den 31 Maart zijn op belijdenisse des geloofs aangenomen:
Enje Sijpkes, huisvrouw van Aijldert Jans
Trijntje Jans
, huisvrouw van Hendrik Hendriks

Den 29 Maij zijn met attestatie van lidmaatschap van de gemeente van Blijham tot deze gemeente overgekomen:
Siben Garrelts, wed: van Lourens Klaassens
en hare dochter Frauwe Laurens.

Den 29 Junij is met attestatie van lidmaatschap van de gemeente van Hellum tot deze gemeente overgekomen:
Anje Luurs, huisvr: van Claas Machielsz

Den 22 Dec: is tot lidmaat dezer gemeente aangenomen:
Claas Machielsz

1808 den 28 Maart is op belijdenis des geloofs tot lidmaat dezer gemeente aangenomen Marijke Stoffers, huisvrouw van Fridrik Arents.

1810 den 22 van zomerm: is met attestatie van lidmaatschap in deze gemeente ingekomen Marijke Hindriks, vrouw van Berend Luitjes, uit de gemeente van Hellum.
Ook in deze maand heeft Grietje Lamberts, geboren Jonkhof, attestatie van haar lidmaatschap hier ingebragt, uit Groningen.


Naamlijst der leedematen te Mithuisen
[zonder datum, ca. 1798, bijgehouden tot ca. 1808]

Robbart de Kemper predt. en | vertrokken met attest na
zijn vrouw Titia Steeling | de gemeente te Jelsum
Christoffel Pieters Wijland schoolmr en
zijn vrouw Elisabeth Hendriks Wolda
Derk Derks en
zijn vrouw Wopke Febes
Teunis Klaassen en - overleeden
zijn vrouw Anje Hendriks
Friedrik Aarents
Jan Jans schoenmr en
zijn vrouw Anje Jans
Teunis Pieters en
zijn vrouw Meggeltje Hendriks - overleden
Lupke Jans vrouw van Thomas Febes
Anje Hendriks vrouw van Hendrik Freeriks
Anje Klaassen vrouw van Freerik
d. wed. Jantien Doekes
[De lijst gaat direct verder maar onderstaande zijn waarschijnlijk later toegevoegd:]
Hitje Febes en
zijn vrouw Aaltje Remkes - overleden
Alje Aljes en
zijn vrouw Lisabeth Jans
Doetie Teunis vrouw van Febe Derks
Martien Jans vrouw van Jan Machiels

Marten Jans
watermolenaar - met attestatie vertrokken na de Meeden in t Oldamt in april 1802
Jan Sebes en
zijn vrouw Aukje Jans
Bartelt Klaassens
Hendrik Elties
Sikke Febes
en
zijn vrouw Eva Haikes
Martje Gerrits vrouw van Marten Jans - vertr. met attest. na Old: Meeden in april 1802
Frans Hiddes
Jantje Teunis
vrouw v: Bartelt Klaassens
Evert Hinderkz
Abraham Ledeboer pred: en zijn vrouw | vertrokken met attest naar
Frederica Charlotta Louiza Verster | de gemeente te Hellum
Elbertus Abraham Boerman en zijn vrouw
Johanna Tineken
Enje Sijpkes
vrouw van Aijldert Jans
Trijntje Jans vrouw van Hendrik Hendriks
Claas Machiels
Marijke Stoffers
huisvrouw van Fridrik Arents.


Kerkenraad 1747-1794

Den 23 April 1747 is Jan Cornellijs en Heine Hindrik nieuwe dijakenen verkooren,
en den 14 Maij bevestigt.

Den 1 Januari 1749 sijn tot Ouderlingen verkooren Jan Jaekob en Klaas Tonnijs,
en op denselven dito tot Nieuwe Dijaken Arent Willems, en zijn tesamen
bevestigt den 15 Januari 1749.

Den 1 Januari 1752 is in plaats van de afgaande dijaken als Boekhouder
Heine Hindriks, tot Nieuwe Dijaken verkooren Eltie Hindricks, en bevestigt
den 23 Januari 1752.

1753 op den 1 Januari is in plaats van de afgaande Dijaken (als Boekhouder
Arent Willems) Remke Derks tot nieuwe Dijaken verkooren, en na drie
agter een volgende sondagen bekentmakinge bevestigt.

1754 Den 1 Januari is in plaatse van de overleedene ouderling Klaas Tonnijs
door meerderheit van stemmen Heine Hindriks tot Ouderling verkooren en na
drie agter een volgende sondagen kondinge, bevestigt.

1759 Den 1 Januari is in plaatse van de afgande Boekhouder Remke Derks,
Eltie Hindriks to Dijaken verkoren, en op de gewoone tijt bevestigt.

1760 Den 1 Januari is Jan Willems door mederheit van stemmen tot neuwe
Dujaken verkosen in plaatze van de afgaande Dijaken Remke Derks
en den 20 Januari bevestigt.

Den 16 April 1770 is Jan Geerts door meederheidt van stemmen in
plaats van Jan Willems als overleeden Dujaken, tot neuwe Dujaken
verkoosen, en is op den 6 Maij 1770 bevestigt.

1773 den 30 Maij is Jan Geers, als ouderling, en Willem Jans tot
Dujaken verkooren (en bevestigd op 13 Juni 1773)

1781, den 13 maij is Stoffer Tonnijs als afgande Dujaken door eenpari
stemmen tot ouderling inplaatze van den overleedene ouderling
Jan Jakobs verkoosen.
En Derk Derks tot Dujaken in plaatze van Stoffer Tonnijs met eenparighet
verkoosen en beide op tijt, en plaatze bevestigt.

 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.