LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Meeden

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Namen van ledematen, in eerste instantie ontvangen van P. Bos, nov. 2005

In februari 2007 heeft Fred Wiersema de door P. Bos ingevoerde
namen nagekeken, en heeft daaraan toegevoegd de volledige
transcriptie van de Acta Consistorij.

In het kerkeraadsboek van Meeden zijn allerlei bijzonderheden
opgetekend over de lidmaten. Het betreft meestal ongunstige
zaken, waarvoor men en of meer keren de toegang tot het H.
Avondmaal werd ontzegd. Ook krijgt men een goed inzicht in
de toestand, waarin de kerk zich (b.v. in 1817) bevond. Veel
bijzonderheden zijn vermeld in het boek Meeden - Geschiedenis
van een Gronings dorp" van S.H.Achterop, P.v.d.Wal en G.G.
Wolthuis (V.R.B. Offsetdrukkerij, Groningen 1969). [P. Bos]

- acta 1680 - 1714 (Isebrandus Blanckstein)
- acta 1714 - 1734 (Fredericus Blanckstein)
- acta 1735 - 1736 (Matthias Engelberts)
- acta 1736 - 1748 (Johannes Rummerink)
- acta 1748 - 1753 (Wesselus Knock)
- acta 1754 - 1799 (Johannes Mensinga)
- acta 1800 - 1811 (Willem J.W. Abresch)
- lijst circa 1791


Acta Consistorij die gehouden zijn als
Isebrandus Blanckstein alhier predicant was,
begonnen den 3 December 1680

Fusis ad deum praecibus zijn dese navolgende saecken
voorgestelt.
(1) Nademaelder twe ouderlingen an de kerckenraedt
seijelden, soo is geresolviert een kondinge te doen om
nieuwe ouderlingen te nomineeren, op dat alsoo de
kerckenraedt in voorige staet wederom magh geraken.
(2) Zijn verscheenen de Eerb. Berent Ockes en
Albert Jaspers welcke begeerden te wieten of wij de
armen die in haer districkt woonden (welcke in de
bisschops tijdt scheenen van ons afgescheiden te zijn,
om dat zij het salguarde(?) gelt an Zuidtbroeck
opgebragt en gegeven hadden) wederom tot ons
wilden annemen of niet. Heeft het Consistorium
geantwoort, dat het tevreesen stondt dat dese saecke
door de Caspel lieden verlust niet over een was te
brengen, maer dat de Heer Drost verlust de saecke best
uitvondigh en ten einde konde brengen, en daerom heeft
het Consistorium belooft dese saecke met eerstener
gelegentheit eens an de Heer Drost voor te stellen.
(3) Is voorgestelt hoe dat Roelef Jurriens,
(de welcke bij Pastor Muincks tijden een ge-
ruimen tijdt en vant Avontmael des Heeren en
uit de kercke was gebleven) gevraeght zijnde na
de reden van zijn afbliven, geantwoort heeft, dat
sulcks geschiet was, om dat de pastor hem het
Avontmael verbooden hadde, om dat hij emant
sijn schulden niet haestigh genoech betaelde.  Het
Consistorium dagte dese reden seltzaem te zijn, en
daerom beslooten heeft dat men dese saecke wat
nauwkeuriger soude ondersoeken.
(4) De nieuwe ledematen de welcke ditmael
zijn angekomen zijn deze navolgende.
Met attestatie van andere plaetsen tot ons
Geertruit Berents van Loppersum
Rensie Bartholomeus van Nes van Amsterdam
Anna Lamberts weduwe van Harco Pieters in de
E camp. van Finserwolt.
Met belijdenis
Meerten Busschert
Gelijck het met den gebede is begonnen
alsoo is het met een danckgevinge gesloten.


Consist: gehouden den 4 Martij 1681.

Na gedaene gebedt zijn dese navolgende saecken
daer verhandelt
(1) Ten eersten zijn de voorige acten herlesen, en
hebben bevonden, dat de eerste artikel spreckende
vant verkrigen van nieuwe ouderlingen
in plaetse van de overleden, voldaen zij; om
dat na drie agtereenvolgende kundigingen van
de gemeente tot ouderlingen met de meeste
stemmen zijn verkoozen de Eerb: Pieter Clasen
en de Eerbare Meindert Busscher.
(2) Wat de twede artikel belanght, die daer spraekt
van de armen op Diurken acker blijft in staet.
(3) Wat belangst de derde artikel, spreckende van
het afbliven van Roelef Jurriens van des H. Avontmael,
is voer het Eerw. Consistorium geciteert
om hem eens ter dege te verstaen angaende
de reden van zijn afbliven, heeft geen andere
reden wieten bij te brengen dan de te vooren
van hem zijn voortgebragt, maar het Eerw: Consis-
torium heeft dit nog niet konnen met volle
genoegen annemen, maer wilden eerder geloven
dat het geschiet zij, om dat Roelef Jurriens
wil nu of dan droncken geweest zijnde het mes
eens op de wegh op emant getrocken hadde, en
of hem dit voorgestelt wierde, heeft hij het niet
willen bekennen.  En daerom heeft het Eerw:
Consistorium goetgedraegt, om na dese sacke wat
nader te vorsijen.  En de wijle hij op dese tijdt
als dit Avontmael gehouden soude werden, de
weduwe van Omke het carspel bedieninge
wilde uit de hantbrengen, en tot sich trocken
sonder reden, het welcke ergerlick is, dencke
het een soorte van onderdruckinge is, so
heeft het Consistorium om dese en andere reden
goetgedagt om den voorgenoemde Roelef Jurriens
te vermanen tot een godtsalig wandel, op dat
wij daerna met een vrije g...se hem wederom
tot het Avontmael mogten toelaten.
(4) Bij het herlesen van den vierden artikel spreckende
van de nieuwe Ledematen, zijn de nieuwe Ledematen
die nu met ten Avontmael gedencken te gaen
opgenoemt welcke zijn deze navolgende.
Met attestatie van Zuidtbroeck
Jan Geerts en Sibrigh Willems egtelieden
Met belijdenis zijn angenomen
Meester Isaack chirurgijn
Hessel Rempkes en Bouwe egtelieden
Ettijn de huisvrouw van Jan Lubberts
Achtie Rompkes
Liefke Jacobs
Hindrick Pieters
Collector Jacob Beeckman
Trintijn Roelefs

(5) Verder is voorgestelt hoe dat Eltie Onkes
tegen Rompke Jans hadde geset dat hij wel
wilde dat Anje Luirts (die met eenige
besoeckinge van Godt besocht was) altijdt soo
mochte gestelt bliven, welcke tale smaeckte
na wraeckgirigheit. En is daerom ontbooden voor
het Consistorium. En het consistorium hem onder-
vragende hoe hij tot sulcken tale was vervallen
heeft geantwoort dat Anje Luirts hem van
desen qualick bejegent hadde, en hij bekende
dat hij qualick gedaen hadde dat hij dit gewenscht
hadde, en hij seide t was uit onbedraegtsaemheit
geschiet, en daerom wel wenschte dat sulcks
niet geschiet was, en daerom oock
hartgrondelick begeerde dat het Consistorium
dese sijne misslagh hem wilde te goede houden
en vergeven.  Het Consistorium sijn opentlicke
bekentenis en betuiginge siende heeft sich
laten welgevallen dat hij mede mogte an des
Heeren tafel toetreden.
(6) Oock zijn bij dese gelegentheid geciteert
Hans Daniels en de oude Collectersche Grietie
de welcke malkanderen niet alle vrindelick
bejegent hadde, maer hadden harde woorden
gehadt tot ergernis des evennaesten, ja
Hans Daniels droncken zijnde had oock het
mes op jemant getrocken: wat belanght de oude
Collectersche spraeck oock niet alte Christelick
voor het Consistorium wanner zij berispt
wierde over haer qualieck comportement en
haer beroepinge, waer door zij ergenis gaf
an haer evennaesten.  Dese beiden heeft dan
het Consistorium voor ditmael het Avontmael
des Heeren ontseit, en met een vermaent om
haer te schicken tot een beter levent.


Anno 1681 den 1 Junij is wederom
Consistorie gehouden.


En na dat het angevangen was met den gebede sijn
de voorige acten herleesen.
(1) En komende tot de derde artikel spreckende van het
lange afbliven van Roelef Jurriens vant Avontmael,
en in welcke artikel oock vermelt wort om beter te vernemen
na de reden van sijn eerst afhoudinge, heeft men bevonden
int nasien van de oude notulen van de overleden
past: M de Muinck dat hij was afgehouden om
godtloose voornemens die Roelef Jurriens Eltie Harmens
had willen doen, soo als hij openlijck in presentie
van verscheiden, selfs oock van kerckenraedt had betuight
ja sich met Eltie Harmens niet had willen versoenen:
Roeloef Jurriens na dat hij geciteert was nu verscheenen
sijnde, is hem gevraeght, eerst waerom hij het gehele
voerende jaer was uit de kerck gebleven, daer op hij
antwoorde dat de pastoor te vooren geseght hadde, dat
soo hij sijn levent beterde dat men hem dan meetertijdt
wederom tot den tafel des Heeren soude tolaten, en
daerom seide hij stoutmoedigh wilde hij oock mettertijdt
wederom in de kercke komen.  Ten tweden seid hij dat
de pastoor gesegth hadde dat hij te vooren misschien was
afgehouden om dat hij droncken zijnde, en op de wegh emant
met het mes anboort wilde het welcke soo niet was, waerop
wij seiden wij weet of het soo niet gelegen is nademael wij
u uit de notulen van den overledene pastor konnen
bewijsen dat hij godtloose voornemens tegen Eltie Harmens
hebt gehadt, en hebben hem de notulen voorgeleesen, waerop
hij weinig konde antwoorden.  De onbeweeglickheit en
onbekeerlijckheit van desen Roelof Jurriens bemerckt
hebbende, hebben wij hem belast zijn levent te beteren
en oock beter op te passen op sijn politiemeesterschap,
of men soude hem de arme middelen, die hij uit onse
diaconie geniet onttrecken, en oock maken dat hij
oock verstecken worden van de houtslagerschap, en verders
sien hoe men met hem procedeeren sal, waer op hij belooft
heeft het te zullen verbeteren soe veel het mogelijck was.
(2) Bij het overlesen van de vierde artikel spreckende van
de nieuwe ledematen sijn oock genoemt de ledematen
die nu met ons opt nieuwe gedenken te communiceeren
en zijn dese navolgende
uit ander plaetsen
Pieter Hindrickx van Groningen
Lummegijn Abbringa van Groningen
Met belijdenis
Jan Jansen
Anneke Fockens
Trinje Wibbes
Harcke Nannens

Aeilcke Harmens
(3) Bij het heerlesen van de seste artickel spreckende van
de oneenigheden van Hans Daniels en de oude Collectersche
Grietie is bekent gemaeckt dat de genegentheden tusschen
beiden nog niet heel groot waren, ja dat zij weinig van
versoeninge spraecken.  En daerom heeft het Consistorium
nog haer niet kunnen tot des Heeren Avontmael toelaten.
(4) Verders is geciteert onsen Schoelmeester Harmen Berents
van de welcke gerugten lopen dat hij emant genaemt
Timen Bensinck in de herberge geslagen haade, en dat als
hij droncken was, hem nu van dese sacke ondervraeght
sijnde heeft het stoudmoedigh bekent geschiet te zijn, en
seide het nog wel eens te willen doen, en spraeck daerbij
noch andere seer toornige en ergelicke woorden, het welck
ons te samen seer deden.  En men heeft hem daer bij oock
overtuigt dat hij doe niet alleen droncken was geweest, maer dat
het menigmael geschiede, en dat hij oock sijn schoeldienst
niet alte naukeurig waer nam waerover de Caspellieden
klaegden, en dat hij oock scheen genegen te sijn to
speelen en diergelicke ergerlicke dingen meer, waer over
hij hartgrondelick van het Consistorium gewaerschuwt
is sulcke dingen na te laten of het wilde niet wel
afloopen, en dat hij sich nu wel ter dege en nauwkeurig
wilde ondersoecken al eer hij an de tafel des
Heeren quam, op dat hij geen swaerder oordiel op hem
mogte laden.
(5) Verders is voorgestelt dat Aeilcke Pieters sich dickmals
in dronckenschap tot ergernis van de gemeinte en die
buiten zijn verliep, en dat hij oock afbleef na sijn
bekomen vant Avontmael daarom hij geciteert is, doch
niet verscheenen zijnde, na aller apparentie om dat
hij een quade gewisse hadde, is onsen broeder
Jan Hindrickx belast dat hij hem soude anseggen uit
de name vant Consistorium dat hij sich ditmael voor
eerst moest onhouden om dat hij niet lettede op het
Consistorium en om sijn ergerlijck levent, het welcke
oock van onsen broeder Jan Hindrickx is uitgerigt.
(6) Verders is vermelt van Alberts Lisbeth dat die selden in
de kercke quam en meer andere dingen, dewelcke daer
op gewaerschuwt is soo sij sulcks voertaen niet
verbeterde, dan men dan verder met haer soude procederen.
Gelijck het met den gebede was angevangen is het met een dancksegginge geslooten. 


Acta Consistorij
gehouden den
24 Augusti 1681


Na gedane gebedt zijn herlesen de Acten van de voorgaende
gehoudene consistorij.
(1) Herlesende de eerste acte, die dar uijtloopigh spreekt
van Roelef Jurriens bedrijf, is geresolviert om dat hij
nog al een sloffe kerckganger bevonden wierde, hem verder
nog eernstlijck te vermanen, dat hij dog eerst een nierstig...
anhoorder van Godt woort, en een oeffenaer van
ander goede seden wilden wesen, aleer hij te verwagten
hadde dat men hem tot des Heeren tafel soude toelaten.
(2) Herlesen hebbende de voorgaende twede artijkel die
daer spreckt van de nieuwe communicanten, sijn oock
genoemt de ledematen die op nieuw met ons gedencken
te communiceeren en waren dese navolgende
Met attestatie
De E. Focko Tiackes van Schilwolda
Met belijdenis
Jan Pieters
(3) Doorgesien hebbende de derde artikel die daer spreckt
van de oneenigheden tusschen Hans Daniels en de oude
Collectersche met namen Gretien, is bekent gemaeckt hoe
datmen in de visitatie vernomen hadde haer versoeninge,
daer op zij verwittight zijn om voor de Eerw. Kerckenradt te
verschinen, en daer gekomen zijnde hebben de kerckenradt
om vergifvenis gebeden van haer gegivene ergernis met
een beloovende, dat zij sich voortaen wilden wagten om
geen anstoot an haren evennaesten te geven, en hebben
daarop oock onder malkanderen de handt gelanght tot een
teecken van versoeninge en vrintschap, waer mede sich
het Consistorium heeft laten welgevallen en haer toege-
wenst des Heeren zegen, en haer ook tot des Heeren tafel
toegelaten.
(4) Heerlesen hebbend de vierde artikel spreckende van het
bedrijf van onsen Schoelmeester Harmen Berendt, is bevonden
dat hij sich op onse serieuse vermaningen van des
Heeren tafel de laeste mael was afgebleven, en daerom nog-
mals geciteert, en hem nog het en ent ander van sijn
misslagen voorhoudende, waer op hij wel eerst veel
uitvluigten maeckte, maer eindelijk in sijn reden gevangen
daerop is hij komen tot bekentenis dat hij wel het
eene of ander misslag hadde gehadt, en met een begeerde
dat men het hem vergeven wilde belovende dat hij van nu
voortaen voorsigtiger wilde wandelen tot welcke voornemen
wij hem te samen des Heeren segen toewenschten.
(5) Heerlesen hebbende de vijfte artikel spreckende van het
levent van Aeijlke Pieters, is na dat hij geciteert was ver-
scheenen voor het Eerw: Constist: alwaer hem voorgedragen
is de  eisch van het Consistorium.  Eerst dat hij sich voortaen
Christelijcker moste dragen als hij duslange gedaen hadt
of men moeste verders met hem procedeeren als hem van
allein vant Avontmael af te houden.  Ten tweden is hem
oock voorgestelt dat hij een lange tijdt het huis van de
arme voorstanders hadde bewoont en de beloofde huire
niet had opgebragt, dat hij van nu vortaen daer beter
sorge voor moeste dragen, ofte men moste anders met hem
handelen, welcke beide hij angenomen heeft te willen
verbeteren.
(6)  Bij het herlesen van de seste artikel is spreckende
van Alberts Lisebeth is vermelt van de questie die daer
tusschen haer en Fenne was geweest en waer op Lisebeth
en Fenne beide geciteert zijnde is allein Lisabeth ver-
scheenen en die haer bedrif dat men dictmals bij haer huis
vernam voorgehouden, sij sulcke bekende dat het dickmals
daer niet al te wel seenen ginck heeft om vergifnis
gebeden en beloft zig voortaen naukeuriger te willen
wachten


Acta Consistorij
gehouden den laesten Novemb.
1681


Als het gebedt geeindight was zijn heerlesen de
acten van de voorgaende gehoudene Consistorij.
(1) Deerste acte spreckende van Roelef Jurriens
blijft in stant.
(2) De twede artikel spreeckende van de nieuwe
ankomende ledematen, soo sijn oock genoemdt de
ledematen die nu opt nieuwe met ons ten
Avontmael gedachten te gaen.
Met attestatie
Siben Tammens huisvrouw van
van Geert Tepens van Winschoot
Gesijn Hansen van Loppersum
en
Gretijn Jochums van de Nieuwe Beerta.
Met belijdenis
Jan Roelefs
(3) Herlesen hebbende de vijfte artikel die daer spreeckt van
het leven en ander handelings van Aijlcke Pieters, so sich
het Consistorium goetgedacht om dese artikel nog in staet
te laten, om dat de beloften nog niet alte wel nagekomen
is.
(4) Verders is Fenne geciteert dewelcke haer eigen kindt op een
vreeslijcke maniere verwenschte doen wij de visitatie deden
en dat selfs in de presentie van de pastoer en onsen broeder
Meindert Busschert.  En daer bij is Liefke Jacobs geciteert
dewijle die beide met malkanderen questie hadden, en
wanner die nu gekomen sijn int consistorium in plaetse
dat zij sich met malkanderen souden versoenen soe hebben
sij in presentie van het consistorium gekomen.  Het
consistorium siende de wrevelige gemoederen
van haeren beiden soo hebben de Broeders
geoordielt dat zij niet met een bequaem conscientie
souden tot des Heeren tafel konnen naderen.


Acta Consistorij
gehouden den 1 Martij 1682


Na gedane gebedt zijn herlesen de acten van
 de voorgehoudene Consistorij.
(1) De eerste act herlezen zijnde spreckende van Roelef
Jurriens
, soo is eenpariglijck beslooten dat hij eens geciteert
soudt worden om hem nochmals te ondervragend van al zijn
sondelingen, na dat hij dan verscheenen is in het Consis-
torium is hem de eene en ander misslagt voorgehouden
welks hij bekent heeft, en daer op van het Eerw.
Consistorium van herten vergifvenis gebeden beloovende
sich voortaen voorsigtelijck en godtsalig te willen
wandelen, neerstiger ten huize Godes te komen en sich
te dragen als een Christen en ware communicant toe-
staet welcke belijdenis en beloftenis van verbeteringe
sijns levents het Eerw. Consist: heeft welgevallen, en
daer op beslooten hem wederom tot den tafel des
Heeren te laten.
(2) Bij het heerlesende van de twede artikel die daer
spreeckt van de nieuwe ledematen, so sijn
oock bekent gemaeckt de namen der geenen die met
ons gedencken opt nieuw te communiceeren, als sijnde
de navolgende.
Met attestatie
Jantjijn Abrringe weduwe van Edo Jan Keers
van Westerlee
Met belijdenis
Geert Brunes
Roelefijn Klasen huisvrouw van Jan Jansen
Jantijn Bensinckx huisv. van mr Isaac Chirurgijn
Trijntijn Bartels huisvrouw van Geert Lucas
(3) De derde artikel blijft in staet.
(4) De vierde artikel herlesen hebbende die daer spreeckt
van Fenne en Liefke so zijnse beide geciteert en
oock voor het Eerw. Consistorium verscheenen, en na dat
haere fouten haer serieuslijck voorgehouden zijn, hebben
sij het consistorium om vergifenis gebeden en oock be-
looft dat zij sich voorsichtiger, vreetsamer en sacht-
moeder wilden dragen, soo dat geen klagten over haer
meer souden komen waer op sij wederom tot het
Avontmael zijn toegelaten
(5) Verders is voorgestelt hoe dat Ilbents Lisebets niet
lange geleden na het houden vant Avontmael
eenig hoij van Liefke Jacobs dat in de pastoirs
schuire stont hadde te samen gebonden om het selve
wegt te dragen maer sij is te haestig van Liefke
ontdeckt.  Lisbeth is dan voor het consistorium
geciteert en haer reden afgevraght van haer sloffe
kerckganck en van de handelinge vant hoij zij
daerop weijnig van belangh wetende te antwoorden
soo heeft het eerw: Consistorium om deze
quade bedrijff haer het Avontmael voor dit mael te
ontseggen, het welcke geschiet is.
(6) Verstaen hebbende in de Visitatie dat Albert Alles
volgens de bekentenis van sijn huisvrouw dat hij sijn
huisvrouw geslagen hadde, en dat zij oock in groote
oneenigheit binnen haer huis leefden soo is
hem daerom het Avontmael ontseijdt.


Acta Consistorij gehouden den
laetste Maij 1682.


Als het gebet geeindight was zijn heerlesen de acten van
de voorgaande gehoudenene Consistorij.
(1) Herlesen hebbende de tweede artikel spreeckende van
de nieuwe ledematen, soo bent oock wederom genaemt die
geene die met attestatie en ondersocht zijn met ons
gedencken tot communiceren.
Met attestatie
Wije Tiaerts huisvrouw van Emo Rempkes
van Zuidbroeck
Maijke Jacobs huisvrouw van Wijert Eilerts
van Wijnschoot
Met belijdenis
Wije Busschers en
Mette Zanders
(2) De derder artikel blijft nog in staet.
(3) Herlesen hebbende de vierde en vijfte artikel
spreckende van de handelingen van Fenne en Lisebeth
soo is verhaelt dat dat daer al wederom tusschen de beiden
eenige woorden waren geweest waer op zij geciteert
sijn en haer verstaen hebbende soo hebben wij, nadat
zij eerligh om vergifnis hadden gebeden, haer
vermaent dat sij sich voortaen wachten souden en
geseght dat het nu het uiterste was en soo zij sich
weder quamen te verloopen dat men dan op een
ander wijse met haar handelen soude na welcke
waarschouwinghe zij beloft hebben te willen luisteren.
(4) De seste artikel is in staet gelaten om dat wij
niemant in de visitatie te huis hebbenden
gevonden, noch hij oock voort Consistorium niet
verscheenen is.
(5) Is geciteert Leendert Berents en Oomken Lukke
de welcke eenige questie onder malkanderen
hadden gehaelt als het Eerwaerde
Consistorium haer beiden verschil hadde angehoord
soo hebben sij haer beiden seriuslijck
tot vreede en eenigh vermaent het welcke
sij beloft hebben te willen practiseeren.  Maer
Leendert is evenwel niet ten Avontmael geweest.
(6)  Het eerwaerde Consistorium hebben de
armen deses Caspels voor sich laten ver-
schijnen en haer voorgestelt dat nademael
het nu tegen de somer gingh en dat het
nu tijdt was om wat te verdienen, sij nu
van meijninge waren om de een een half en de-
ander een geheel broot na gelegentheit te
ontrecken tot der tijdt zoe dat de tijdt om
wat te verdienen geexpireert was.


Acta Consistorij gehouden
den 30 Augusti
1682


(1) Na gedane gebedt zijn heerlesen de acten
van de voorige gehouden Consist:
(2) Herlesen hebbende de eerste artijkel
van de Nieuwe angekomenen Ledematen
soo bent op nieuw genoemt die nu opt
nieuws met ons communiceeren gedagten als
Jacobijn Busschers huisvrouw van
Meerten Busscher
Met attestatie
Trijntijn Roelefs van Scheemter-Hamrick
(3) De tweede artikel is noch in staet gebleven
(4) De vierde artikel herlesen hebbende soo is
bekent gemaeckt de droevige klaegten van Albert
Alles hoe leet dat het was dat hij sich soo verloopen
hadde, en heeft seer ernst versogt datmen
het hem wilde te goede houden, met be-
loftenis, sich voortaen voorsigtiger te willen
wacthen: waerin het Consistorium vergenoegen
heeft genomen, en na dat hij om vergifvenis
gebeden hadde, tot het Avontmael toegelaten.
(5) Bij het herlesen van de vijfte artikel is gerept
de oorsaeck van Leendert Berents afblijven
vant Avontmael, te weten om dat
hij qualick opgevat hadde de meininge van t
eerw: Consistorium, waer op hij vermaent is dat
hij sulcke quade overleggingen niet moste voe-
den in sijn herte, twelck hij belooft heeft te
willen achtervolgen en begeerde men hem te
goede wilde houden t welck is geschiet en
wederom tot het Avontmael is toegelaten
(6) Liefke Jacobs geciteert zijnde is verscheenen
voor Consistorium, en als haer voorgestelt is
haer boosaerdigh gemoet dat zij niet ant Avont-
mael wilde komen om dat Lisebeth daer quam
en haer voorgehouden hebbende de boos-
aerdige woorden die zij geuitet hadde
heeft zij daer weinigh van belangs daer op
konnen seggen, maer veel dwaase en ijdole
woorden, waer door zij haer boosaerdigheit ant
ligt bragt, voortgebragt, en siende hier door
haer boos gemoet is haer het Avontmael
ontseijt.
(7) Lisebeth Alberts oock wederom geciteert
zijnde, om haer over teene ent
ander te verstaen, is niet verscheenen, en wel
van te vooren, verstaan hebbende, dat zij
soude geseght hebben of zij geciteert wierde
dat zij niet soude willen compareeren, en nu
sulckx bevindende, soo is dese daet opgeno-
men als een verachtinge van de bedieninge
ons anbetrouwt, en daerom en oock om andere
dingen het Avontmael ontseijt.
(8) Verstaen hebbende de oneenigheden die daer ont-
staan waren tusschen de oude Collectorsche
Grietijn en Jan Jansen Snijder en zijn vrouw zijn
daer op geciteert, maer de eene partie niet
verscheenen sijnde, en de ander partie die al
verscheenen was, waer soo ontstelt dat men ver-
nam groote boosaerdigheit, soo dat het
Conistorium goetdagte om de gegeven ergernis
en nog ontstelt gemoet, dat zij sich ditmael
ten minsten van den tafel des Heeren mosten
onthouden.
(9)  Verstaen hebbende het heftich gebolden van
Trinje de huisvrouw van Geert Lucas dat
hij gedaen hadde an Geertijn de huisvrouw van
Albert Peters Prins, is haer angeseit om de
gegevene ergernis dat zij zich ditmael van
des Heeren tafel most onthouden.
Gelijk het met den gebede is angevangen is
het met een dancksegginge geeindight.


Acta Consit: gehouden den
30 November 1682.


Na gedane gebedt sijn heerlesen de voorgaende acten.
(1) De derde artikel is noch in staet gebleven.
(2) Liefke Jacobs citeert zijnde is verscheenen en haer
laetste boosaerdigheit voorgehouden heeft ten minsten
haer leetwesen uiterlijck betuight en om verge-
venis gebeden, en is wederom toegelaten, met die
waerschuwinge dat soo zij sich soo wederom
verliep, dat het dan swaerder met haer wilde afloopen.
(3)  Lisbeth Alberts oock wederom geciteert sijnde is
verscheenen, en haer eerstlijck voorgehouden waerom
sij de laeste mael geciteert was, zijn niet verscheenen was
wist weinigh van belangh daer op te antwoorden
en zij is vermaent wel eernstlijck dat zij sich
orderlijke soude dragen en men moste eerst sien
beterschap hares levents eer men haer wederom tot
de tafel des Heeren konde toelaten.
(4) Heerlesende hebbende de 8 artikel spreeckende van de
oneinigheden van Jan Snijder en collectersche en sijn
daer op geciteert en oock verscheenen, en betuight dat
haer voorige misslagen haer berouwden en begeerden
vergevenis het welcke oock is geschiet en wederom toegelaten
tot de tafel des Heeren, met een eernsige vermaninge
om sich voorsigtiger te wagten besonder
de collectersche om dat het soe vaeck haer gebeurdt.
(5) Trine de huisvrouw van Geert Lucas geciteert
zijnde is verscheenen, maer vernemende dat haer
gemoet nog niet geheel van haet gesuivert
zijnde is haer nog angeseit dat zij sich dog veroot-
moedigde voor den Almagtigen, hem smeeckende om
vergevinge en sagtmoedigheit op dat zij wederom tot
des Heeren tafel moght toegelaten worden.


Acta Consist: gehouden
den 28 Februarij 1683


Het gebedt geeindight zijndt, zijn de voor-
gaende acten heerlesen.
 (1) De eerste artikel wort noch in staet gehouden
en dat na de desen oock stercker ange-
drongen worden.
(2) De derde artikel spreeckende van Lisbeth Ilbents
bedrijf blijft nog in de staet, en hier is
nog tot harer beswaringe gerept hoe dat zij
op Nieuwjaersdags tot ergernis van veelen met
dranck overladen zijnde, sich in de dreck had
omgewentelt.
(3) De vijfte artikel spreecken van Trinje is nog in staet
gelaten om de reden in de artikel vermelt.
(4) De nieuwe ledematen die ditmael opt nieuw met
ons gedenken te communiceeren sijn dese navolgende.
Met attestatie van andere plaatsen
Heijltie Reinders van Amsteledam
en Gretijn Hindricks van Westerlee.
Met belijdenis
Tamo Ulckes en sijn huisvrouw Teijlke
Diebe Wilts
Roelofke huisvrouw van Jan Hitjes.
Reine Jacobs huisvrouw van Jan Roelefs
Tiacke Elties, huisv: van Ude Bouwes
Geeske huisvrouw van Hindrick Martens
Trine Aeickes huisvrouw van Albert Martens
Hilke Doedens en
Doe Everts huisvrouw van Hilke Doedens
Aeltijn Pieters mijn maeght
(5) Soo is voorgestelt de bijna onmenschelijcke woorden
van Leenaert Berents die hij onlangs op een Avontstont
in dronckenschap en in toorn geuitet hadde tegen Siben
en anderen, waer over, als hij in de visentatie
angesproocken wierde hij wel bekende dat hij het gezegt
hadde, maer noch in toornigheit seide, dat so het hem
geverght wierde nog wel eens wilde doen.  Siende
niet allein de onmensigelijcke toorn die nu in
hem was, maer oock overwegende de onchristelijke toorn
die altijt bij hem geweest is soo is dit vant Const:
swaer opgenomen, en met eenparige stemmen
beslooten dat hem angeseght zoude werden dat hij
sich van de tafel des Heeren voor dit mael soude
onthouden, en eerst beterscap betoonen aleer hij
wederom soude toegelaten werden.  De woorden die
hij in sijn toorn gesprooken heeft, waer van boven
gerept is, worden om haer vreeslijckheits salven
verswegen.
Gelijck het met den gebedes was begonnen soo is
het oock met een danckseggingh van gebede geeindight.


Acta Consistorij gehouden
den 1 Junij 1683


Na gedane gebedt zijn heerlesen de acten van de
voorgaende gehouden Consistorij.
(1) De eerste artijkel blijft nog in staet, en is verders
bij het Eerw: Consistorij beslooten dat men Aijlcke Peters
anseggen sal dat hij de belofde penningen
opbrengen sal, en indien hij dit niet nakomt verders
met hem te procedeeren:  en men sal hem oock bekent
maken wat een ergerlijke saecke het is, het Consistorium
soo lange te abuseeren, dat dit niet anders is
als sich schuldig te maken an bedroogh en leugens.
(2) De tweede artijkel is oock noch in staet gelaten
en soo lange men geen ander blijken van verbeteringe
toont, soo sal sij niet widerom tot des
Heeren tafel toeglaten worden.
(3) De derde artijkel van Trinje huisvrouw van
Geert Lucas is oock niet verandert, om dat men
geen veranderinge in haer vernoomen heeft,
na sich gesegt heeft.
(4) Bij het herleesen van de vierde artijkel zijn genoemt
de Nieuwe Ledematen die met ons gedencken
te communiceeren en is na ondersoeckinge toe gelaten
Trintijn Peters huisvrouw van
Arent Geerts
(5)  De vijfte artijkel is oock in staet gebleven om
dat men noch het minste berouw bij Leenart Berents
vernoomen heeft.
(6) Is voorgestelt de quataerdigheit van Fenne de huis-
vrouw van Hindrick Peters, hoe zij met haer snaersche
Rempke Wilts in woorden was uitgevallen tot ergernis
des evennaesten, en daerom haer voorgestelt dat zij
haer wel eernstlijck soude ondersoecken aleer
zij naderde voor het alsiende ooge des Heeren.
Het welcke sulcks een indruck op haer schint gehadt
te hebben, dat sij sich heeft afgehouden van den
tafel des Heeren.
(7) Het consistorium oock verstaen hebbende de
moite die tusschen de huisvrouw van Alef Jans
en Leenaert Berents en sijn huisvrouw ontstaen
was heeft het Consistorium twe uit de vergaderinge
van het Consist: gedeputeert om de
saecke te ondervragen, welck rapporteerden dat
Alif huisvrouw niet wel te vreede was, en de
gedeputeerden verhaelden hoe dat zij haer in
bedencken gegeven hadden nademael haer harte van
toorn niet ten enemael ontledight was, of zij
op die wijse derfde voor de oogen van dien
Saligen God verschijnen, en dat zij wel bij haer
nedersitten mooghte en overwegen dese saecke, en men
heeft oock vernoomen dat zij niet geweest is an
den tafel.
(8) Soo is met droefheit verhaelt het ongeval
datter gebeurt was tusschen onsen broeder de
Collector Jacob Beeckman en Jan Pieters hoe
dat Jacob Beekman Jan Pieters tusschen de
welcke moijelijckheit ontstaen was over de hand
eene sneede met het mes gegeven hadde waerover
Jacob Beeckman sijnde een Litmaet het Avontmael
ontseit is, en him vermaent tot berouw
voor den Almagtigen over dese zijn misdaet
op dat die hem het mag quitschelden.
Gelijck het met den gebede is begonnen soo is het
met dancksegginge en gebede geeindight.


Acta consistorij gehouden
den 29 Augustij 1683
.

Als gebedt was geeindight zijn herleesen de acten
van de voorgaende gehoudene Consistor:
(1) De eerste artijkel spreeckende van Aijelke Peters is
beslooten datmen hem nochmals sal citeeren t welck is
geschiet, maer is niet gecompareert, en daerom een
helligh beslooten dat men hem een mandaet om de
penningen sal stijren, en verders te zien wat men met
hem sal doen.
(2) De tweede artijkel herlesen hebbende is voorgestelt
de begeerte van Ilbents Lijsebeth, hoe zij vrindelijck
van t Eerw. Consist: versoeckt dat men haer fouten
magh vergeven, met beloftenis, dat zij sich voortaen
door de hulpe Godes voorsichtig in allen gedenckt
te gedragen, en beloovende insgelijk om dat soo zij
sich wederom onergerlijck quam te dragen dat sij sich
dan een grooter censure wilde gewillig onderwerpen.
Dewijle dan geen nieuwe klagten van haer ons ten
voorschijn gekomen en sich nu tamelijck gedragen hadde
soo hebben wij na het voorschrift des Almagtigen en liever
barmhertigheit dan strengigheit willen gebruiken,
en daerom haer fouten te goede houden en haer
wederom tot den tafel des Heeren toegelaten onder
een ernstige vermaninge om sich voortaen te dragen
als een ware Ledemaet Christi betaemt.
(3)  De derde artijkel gelesen hebbende, is met droefnis
gerept en angehoort de nieuwe klaegten over Trinje de
huisvrouw van Geert Lucas en bemerckende uit
het gansche verhael dat het een passieus en ge....
mensch is, en dat zij niet geheel vreedig leven kan
soo zijnter twe uit het Consistorium gedeputeert
die haer vermaent hebben om sich te onthouden van
de liefde tafel des Heeren, en haer eernstig vermaent
tot verootmoedinge en bekeeringe, en enigelijcken om van
God te versoeckten een stille en sachtmoedigen Geest.
(4) Bij het herlesen van de vierde artijkel spreeckende van
de nieuwe angenoomene Ledematen is gerept hoe dat
tot ons met attestatie gekoomen is
Hubert Havinck uit Veendam
(5) Bij het herlesen van de vijfte artijkel is vermelt hoe dat
Leenaert Berents geseght hadde dat hij niet ten Avontmael,
en niet kunnende wijs werden de reden waerom
soo dat geresolveert is dat hij de andermael de reden
sal moeten seggen.
(6) Overgesien hebbend de seste artijkel is vermelt hoe dat
Fenne nu toonde dat het haer berouwde, en oock met een
versorgte vergevenis, en oock beloofende, sich in alles voortaen
te willen dragen als een ware litmaet, soo heeft het
Consistorium haer te goede gehouden en tot den tafel des
Heeren toegelaten.
(7)  De saecke van Alefs huisvrouw in den 7 artijkel vermelt
is wederom in alle vrindelijckheit ingeschickt.
(8) De achte artijkel blijft noch in staet om datter meer
oneenigheid gevreest wert als de breucke sal gevondert
worden.
(9)  Verders is gerept hoe dat Fenje Harmens huisvrouw van
Haije Elties groote ergernis gegeven hadde door haer
ontijdigh bijslapen en is daerom haer het Avontmael ontseit.
(10) Is oock verhaelt met droefheit het qualijck
comportement van Jantijn Bensinckx huisvrouw van
Mr. Isaack chirurgijn welcke een van ons Ledematen opentlijck
geslagen en vuile woorden gegeven heeft, waer over
sij voor het Consistorium citeert is, doch niet verscheenen,
en zij heeft sich oock sijnt het slagen uit de kercke
gehouden welcke saecken haer sullen voorgehouden worden
als zij eens sal verscheenen sijn.  Het Avontmael is haer ontseit.
(11) Is citeert Diebe Wilts die angeklaegth wierde van haer
lustveerdig spreecken welcke daer over te rede gestelt is,
sich beklagende datse sich sommighen daer wel in mishadde(?)
maer beloofde door Godes genade te willen verbeteren.
Gelijck met de gebede was begonnen is het met een gebed
en danckzegginge geeindight.


Acta Consistorij den
29 November 1683


Na gedane gebedt zijn herleesen de voorgaende acten.
(1) De eerste artikel is in staet gelaten, voor soo
veel het toelaten tot het Avontmael betreft.
(2) De derde artijkel is oock in staet gelaten.
(3) Bij het herlesen van de vierde artijkel zijn voorgestelt
de Ledematen die met ons op nieuw gedencken
te communiceeren en zijn van andere
plaetzen tot ons gekoomen.
1. Anna Theodora Pavenstet met attestatie van Mulheim
2. Saertien Cornelis van Sapmeer
3. Haijo Harmens van Zuitbroeck
4. Trintie Luirts van Westerlee
(4) De 5 artijkel blijf in staet om dat Leenaert niet te huis was.
(5) De agte artijkel is nog in staet gebleven.
(6) De tijnde artijkel is noch in staet gelaten om dat
zij haer niet verbetert maer verergert heeft.
Gelijck het met den gebede is angevangen is het met danck-
zegginge geeindigt.


Acta Consistorij
Den 28 Febr: 1684


Als t gebedt was geeindight, zijn heerlesen
de acten van de voorgaende gehoudene Consistor:
(1) De eerste artijkel is in staet gelaten.
(2) De 2 artickel gelesen hebbende is daer op geciteerd en
verscheenen en heeft bekentenis van haer misslagen gedaen
en om vergevenis gebeden, en versocht om wederom
te mogen toegelaten werden, welcke geschiet it.
(3) Bij het herlesen van de vierde artijkel zijn genaemt
de Ledematen die opt nieuw met ons dagten te
communiceren als zijn ondersogt
Jan Egberts
Arents Geerts
Geert Busscher
en Ike egtelieden
Jan Hitjes
En dese alle hebben int choor van de kercke haer
belijdenis gedaen.
(4) De vierde artijkel is nog in staet gebleven.
(5) De 5 artijkel is in staet gelaten.
(6) De seste artijkel herlesende hebbende is daer op
Jantijn verscheenen welcke haer fouten bekende en om
vergevenis sogten en begeerde wederom te mogen
toe gelaten welcke geschiet is met bijvoeginge
van een eerstige waerschouwinge om sich voorheen
voorsigtiger te dragen.
(7) Artikel 9 vernomen hebbende hoe dat Jan Arents
en zijn huisvrouw met malkanderen eenige questie
hebben gehad is het eindelijck soo hoog geresen dat
Jan Arents haer hart gedreight had ja met het mes
boven haer gestaen hadde volgens eigen bekentenis
als oock selve verstaan hebbe is haer beiden het
Avontm: ontseit


Acta Consistorij gehouden
den 30 Maij 1684.


Na gedane gebed zijn heerlesen de voorgaende acten.
(1) De eerste artikel is nog in staet gelaten.
(2) Bij het heerlesen van de derde artijkel zijn oock
wederom opgenoemt de geene die opt nieuw met
ons gedagten tot communiceeren en zijn deze volgende
van ander plaetsen tot ons gekomen
Sophia Jans van de Scheemba
en
Allert Jans en Wobbe Jans egtelieden van Westerlee
(3) De vierde artijkel is nog in staet gebleven.
(4) De vijfte artijkel is oock in staet gebleven.
(5) De sevende artijkel is in staet gebleven om dat
men niemant te huis was.
(6) Verders is verhaelt hoe dat Focko Koens vrouw en
Swaentijn malkanderen op de wegh tot ergernis
van veele niet alleen malkanderen gescholden maer
oock geslagen hadde, waer op haer het Avontmael
is ontseit.
Gelijck met den gebede begonnen alsoo met een
danckzegginge geeindight.


Acta Consistorij gehouden
den 5 September 1684.


Het gebedt geeindight zijnde sijn de acten
van de voorgaende gehoudene Consistorij
herlesen.
(1) De eerste artikel is noch in staet gelaten.
(2) Bij het herlesen van de tweede artikel is
angeteickent dit geene die tot ons met attestatie
zijn gekomen als
Geertruit Frerickx huisvrouw
van Camp Hindrik van Veendam
(3) De derde artikel is noch in staet gelaten
om dat hij sich excuseert om te komen.
(4) De 5 artikel is oock nog in staet gelaten.
(5) De 6 artikel is oock nog in staet gelaten
om dat men vernoomen heeft dat het niet
gebetert maer verergert was.
(6) Door dat de Collector nu wederom met
Jan Pieters en sijn vrouw vereenigt waren zijn
zij wederom toegelaten.
(7) Is vermelt het quade comportement van
Hans Daniels welcke niet alleen sich dickmals in
dronckenschap verloopt, maer oock daer en boven
sich met Eltie Remgkens heeft geslagen en
het mes getrocken heeft, welcke dingen
alles strecken tot groote ergernis, en daerom
hem oock het Avontmael ontseijt.
(8) Is vermelt hoe qualijck sich Ettijn Meeuwes
gedragen heeft wanneer sij met Durcke Aijlses
verlooft is, doen hebben zij langs de weg met
hooren voor sich laten blasen en een
meenigte van jongens bij haer gehadt en
des s nagts lustig gedroncken en vrolijck geweest
tot veelere ergernis, niet anders gelijckende
als een Heijdens wegen, en is hier op haer het
Avontmael ontseijt.
(9)  Is vermelt hoe sich Hessel Rompkens en sijn
huisvrouw Bouwe malkanderen hebben geslagen
en is haer daer op geseijt datse sich moeten onthouden.
Gelijck het met den gebedt is begonnen soo is het met
een danckseggingh beslooten.

Acten Consistorij gehouden
den 3 November 1684
.

Na gedane gebedt zijn de voorgaende acten
herleesen.
(1) De eerste artikel is in staet gebleven.
(2) Met attestatien zijn tot ons gekomen
Adam Beenes van Pieterbuiren
en
Grietie Tammes en
Anje Geerts beijde van de Beerta
(3) De derde artikel is noch in staet gelaten.
(4) De 5 artikel is nog in staet gelaten.
(5) De sevende artijkel is nog in staet gelaten.
(6) Oock de agte.
(7)  Verders is vermelt hoe datter groote
onenigheden zijn tusschen Wiert Eilers
en zijn huisvrouw welcke tot twemaels vant
Avontmael waren gebleven, en zijn vermaent om
na liefde en eenigheit te staen, en sich oock
soo lange te onthouden tot datse beter
eensgesint zijn.


Acta consistorij gehouden
den 27 Februarij 1684.


Na gedane gebet zijn heerlesen
de voorgaende acten.
(1) De eerste is noch in staet gelaten.
(2) Zijn ondersocht
Fenne Rempkes huisvrouw van
Remke Pieters
Geert Lucas
(3) De derde is oock noch in staet gelaten.
(4) Oock de vierde.
(5) Oock de vijfte.


Acta Consistorij gehouden
den 5 Junij 1685.


Na gedane gebedt zijn heerlesen de voorgaende acten.
(1) De eerste arijkel spreeckende van Aeijelke Pieters
comportement, die is noch in staet gelaten om dat
het sijn oude gang houdt.
(2) Zijn genoemt die op t nieuw met ons dagten te
communiceeren en is met attestatie tot ons gekomen
Jan Jurriens van Oon int graefschap Bentheijm.
(3) De derde is oock noch levendig gelaten.
(4) Oock de vierde en vijfste.


Acta Consistorij gehouden
den 4 September 1685.


Als het gebedt geeindight was zijn heerlesen de
voorgaende acten.

(1) De eerste artijkel is noch in staet gelaten om
sijn noch continueerde dronckenschap.
(2) Zijn oock opt nieuw voorgestelt de personen die
met attestien van andere plaetsen tot ons gekomen zijn als
Aijold Mensens van Noortbroeck
(3) De derde artikel spreeckende van Leenart Berents
comportement is oock in staet gelaten om dat sijn levent
nog niet alte voordelig siet ansien.
(4) De artijkel waer gesproocken wort van Hans Daniels
gedrag is oock nog soo gelaten om dat men daer geen
beterschap vernam.
(5) Is wederom met droefheit vermelt het quaedt gedragh
van Ettijn Meeuwes met haer man, hoe dat zij weinig
liefde an hem betoonde ja hem verwenschte en dergelijke
waer op haer het Avontmael ontseght weerde.
(6) Zijn Lisebeth Ilbens en Fenne de huisvrouw van
Hendrick Pieters vermaent dat zij neerstiger tot
het gehoor van Godts woort moeten komen, of sien
hoe men met haer handelen sal.
(7) Is oock vermelt hoe dat Anna Edzens onse
Mulders zich int overgaen van haer tweede
houwelijck niet alte Christelijck draeght
en hoe dat se oock sint de doot hares man
niet an t Avontmael des Heeren is geweest,
en oock weinig int gehoor van Godts
woort quam om deze redenen is haer het
Avontmael voor ditmael ontseijt.


Acta Consistorij gehouden
den December 1685


Alle de acten in de voorgaende Consistorij
gehouden zijn in staet gelaten.


Acta Consistorij gehouden
den 5 Martij 1686

Alle de acten van de voorgaende Consistorij
gehouden zijn in staet gelaten.  Ilbents Lisbeth
is ditmael wat meerder tot kercken geweest.
Op nieuw is hier ingebragt het slegt comportement
en gedrag van Harm Harms Snijder
soe dat hij tot veeler ergernis sich droncken hadde
gedroncken op de uitught van Elle Wapkens
soo dat hij sich als een dwaes op het kerckhof
selven anstelde.  Harm is het Avontmael ontsijt.
Van onze Broeder Jan Hindrix is vermelt
hoe dat Wakke Harms Trijn met haer
nabursige Barbar quastieus was geweest om
dat Trijn de rooven garen op de mate niet
hadde gesponnen als gewoonlijck maer veel
minder en dit is geschiet maer een dag of twe
voort Avontm:  Trijn ist Avontmael ontseijt.


Acta Consistorij gehouden
den 28 Maij 1686


De Acten van de voorgaende gehouden Consistorij
zijn ten meestendeel in staet gelaten.
Met attestatie van andere plaetsen zijn tot ons gekomen
Thijns Lucas en Lummegijn Abbringa
sijn huisvrouw van Groningen
Jan Pieters en Trinje sijn huisvrouw
en Stijne haer suster en Trijntijn Roelefs
te samen van de Wildervanck.


Acta Consistorij gehouden
den 30 September 1686


Gelijck voor desen alsoo als nog zijn de
acten in de vorige staet gebleven.
Met attestatie van de Scheembda
is tot ons gekoomen
Hubert Havinck met Grietie sijn huisv:


Acta Consistorij gehouden
den 2 December 1686


De voorgaende acten zijn nog in staet gebleven.
Met attestatie van Westerlee is gekomen
Jan Ottens


Acta Consistorij
Anno 1687 den 5 Martij


Tegenwoordigh is van geen groot belanghs voor
gekomen als alleen dat Hans Sickens zich met
emant geslagen hadde tot ergernis van veele
waarom hem ditmael het Avontmael ontseijt.
De nieuwe ledematen die ondersogt zijn deze:
Sijben Tonckens huisvrouw van Aijolt Mensens.
Jeije de huisvrouw van Sondagh Hindrick
Grietie Everts en Anje Jans.


Acta Consistorij
gehouden den 3 Junij 1687.


(1) Is voorgestelt dat Geert Brunes zijn vrouw
hadde geslagen die daer op het Avontmael ontseijt.
(2) Is vermelt het dickmals droncken zijn van
Edzart Jans, dit ... ontz eernstig sal te
... gesocht worden.
(3) Is bekent gemaeckt hoe Evert in de wandelinge
genaemt Drint hoe hij onsen broeder Jan Hindrix
gescholden hadde als hij hem uit getrouwigheit
hadde gewaerschouwt welcke daerom eernstiglijck
sal te rede gestelt worden, welcke oock is geschiet
en zig beklaeght heeft.
Met attestatie zijn tot ons gekomen
van Siddebuiren Aeltijn Cornelis.


Acta Consistorij
gehouden den 2 September 1687


Niet van belangst is voorgevallen als dat die
te vooren afgehouden zijn sijn eernstig
vermaent en toe gelaten.
Oock is verscheenen Anna Ezdsens onse muldersche
die een tijdlanck vant Avontmael was afgehouden
bekende en beklagende haere misstanden en
begeerde weder toegelaten werden, welke na een
eernstige waerschouwinge wederom is toegelaten.


Acta Consistorij
gehouden den 2 December 1687


Na gedane gebedt zijn dese dingen voorgedragen.
(1) Leender Berendts als hij versocht sijnde om sich selven
te beproeven, heeft met toornigheid geantwoort dat
wij uit geveijnstheit met hem doch handelden dat wij
hem ant Avontmael niet wederom wilden hebben
en dat men tot hem niet wederom behoefde te komen
om hem te noodigen.
(2) Hans Daniels is na een seer serieuse vermaninge
ditmael wederom toegelaten.
(3) De huisvrouw van Eppe Aelders is ook afgehouden
om dat zij ergernis gegeven met haer slaen.


Acta Consistorij
gehouden den 2 Martij 1688


Niet van belangh is voorgevallen.
Tot nieuwe ledematen met belijdenis zijn angenomen
Lisebeth Tiarckx huisv. van Tamme Tiarx
Gebke Tiackens en
Barber Eilers huisv: van Geert Eilers
Hendrick Jans
Evertijn Klasens en
Geertijn Waelkes.


Consistorij gehouden
den Martij 1689


Met attestatie tot ons gekomen
van Winschoot Frouke Tonnis,
en Roelef Pieters van Delfzijl
Tot nieuwe ledemaet angenoomen
Wendel Alberts


Consistorij gehouden
den 31 Maij 1689


Na gedane gebed zijn dese dingen voorgestelt.
(1) Hoe dat Albert Jaspers sich in de Wildervanck
geslagen heeft, ja sijn eigen vrouw gestooten en
geslagen is hem het Avontmael ontseijt.
(2) Gepke Tiackens is met haer nabuir questieus
geweest en sij heeft een vorcke in de hant gehad,
waer mede sij haer nabuir wilde steeken gelijck
sij selven beleden heeft.  Haer is het Avontmael
ontseijt.
(3) Hans Daniels heeft Bartelt Hindrix
met een mes over sijn angesigt gesneden
welcke oock van desen vant Avontmael
om verscheijden delliten is afgehouden.
(4) Is voorgestelt hoe dat Leenart Berents
ditmael groote schult bekentenis gedaen
heeft van sijn quade comportementen en heeft
belooft sich te willen beneerstigen om sijn levent
te beteren waer toe wij hem eerstig
hebben vermaent, en so sulckx bespeurt
wert, soo sullen wij oock soecken te ontsluiten.


Anno 1689 in September


Is ons voorgekoomen hoe dat Roelef Pieter
smits knegt welke onlangs met attestatie
van Delfzijl tot ons gekomen is met zijn
vrouw Anje Geerts een houwelix belofte
hadde angevangen en nu van sins haer te
verlaten en beloften en trouwe te breken en
daer over questieus geworden en daerom beijde
Roelef Pieters en Anje het Avontmael ontseght
om datter veel van beijde gesproocken.


Anno 1689 den 29 November
Consistorij gehouden


De bovengaende acten in staet gelaten.
Met attestatie van de Wildervanck
Evertijn Clasen.
Is verders gerapporteert het quade
comportement van Hessel Rempkes dat
hij met sijn vrouw questieus is geweest en sijn
vrouw geslagen waer voor hem het Avontmael
des Heeren ontseijt is.
Verders is vermelt dat Albert Jaspers
zijn huisvrouw wederom geslagen heeft
en wederom Avontmael ontseijt.


Den laesten Febr. 1690
Consistorij gehouden.


(1) Anje Geers die om gegeven ergernis van t
Avontmael was afgehouden is weder toegelaten.
(2) Insgelijke Hessel Rempkens is toegelaten en
Albert Jaspers was ontboden om voor het Consisto-
rium te verschijnen en is niet gecompareert.
(3) Tot nieuwe ledematen zijn angenoomen
Grietie Berents huisvr:
van onsen collector Doede Tiaerts
Corneliske Haijens mijn meit
Trijntijn Ilbens huisv. van Claes Jarfkes
Geeske Jans en
Agnita Cornelis.
(4) Is wederom geresolveert om s wonsdagh
voor de proefpredicatie Consistorij te houden.


Consistorij gehouden
den 30 Maij 1690.


Tot nieuwe ledematen zijn met attestatie tot ons
gekomen
Maria Kuen wed Bootsema van Groningen
en Geertijn Walkes van Veendam en Wildervanck.
(2) Leendert Beerents nu wederom overstallig
droncken zijnde is ons op het kerckhof zeer beestelijck
ontmoet.  So datmen daer uit genoegsaem vernoomen
heeft, hoe ijdel en vergeefs zijn voorige beloeften zijn
geweest.
(3) Onse Schoelmeester Harmen Berents droncken
zijnde op het wijnkoop van Albert Jans dogter
heeft sich met zijn swager Ajurt Heijes geslagen warop
hem het Avontmael ontseijt is.


Acta Consistorij gehouden
den 3 September 1690.


Agneta Cornelis is van wegen haer vuile
leugenen en grouwelijcke gedrag plegingen van
het Avontmael onthouden.


In Martio 1691
Consistorij gehouden


Is niet van belangh voorgevallen.
Tot nieuwe ledematen zijn dese tot ons gekomen
Geertijn Jans wed. van Henr. Reiners
nu huisvrou van Jan Jans snijder
westert. van Noortbroeck
Wije Berents jonge dochter van de Wildervanck
de dochter van korte Berent in de wandeling.
Ondersocht en belijdenis zijn
Doe Tiaerts collector
Eltie Herberts en
Rempke Elties


Den 28 Maij 1691
Consistorij gehouden

Is niet besonders voorgevallen als alleen is vermelt.
Het quade bedrijf van Geeske Luirts wed van
Luilef Eppens hoe dat zij op een onrein en
onkuise maniere tot een houwelick weder is
overgegaen en haer daerom gelast haer om haer
gegane ergernis ditmael te onthouden.


Acta Consistorij gehouden
den 4 September 1691


Geeske Luirts is wederom toegelaten.
Geepke Tiackens sich verloft hebbende met
een man uit de Wildervanck heeft de belofte
gebroocken is daerop het Avontm. ontseijt.


Acta Consistorij
gehouden den 4 December 1691


De acten van voorgaende gehoudene Consistorij
zijn in staet gebleven.
Nieuwe ledematen van andere plaetsen
Wendel Alberts van Groningen
Udo Edzens en Aeffijn Jurriens
egtelieden van Zuitbroeck.


Acta Constorij gehouden den 4 Martij 1692

Nieuwe ledematen met belijdenis
Eppe Aelders
Imke Harmens huisvrouw van
Eme Ezdsens


Den 4 Junij 1692 Acta Consistorij gehouden

Met attestatie is tot ons gekomen
Jan Lukets uit de Nieu Scheembda

Barber Eilers huisvrouw van Geert Eilerts,
een van onze ledematen uitgescholden
hebbende is het Avontmael ontseijt en meer
andere quaet bedreven


In September 1692
Consistorij gehouden en niet voorgevallen.


Den 1 December 1692

[Bronmateriaal bijna niet leesbaar]
Hebbende bemerckt dat Barber Eilers sonder genoodight
te zijn wederom stoutmoedig ant Avontm. was toegetreden
haer vermaent sulcke noit niet wederom te practiseeren,
en om haer qualijck ... comportement angeseit sich te
onthouden soo lange tot dat men siet beterschap hares
 levents haer besonderlijck ...ude van vloecken ligtwaardige
verwesen....ingen? etc. Lisbet Ilbens is vermaent over haer dronckenschapals andere ijdelheden en is daerop vant
Avontm. gebleven.


Acta Consistorij gehouden
den 3 Martij 1693


Met attestatie van de Wildervanck
is tot ons gekomen Engel Jans
huisvr. van Harmen Arents.


Acta Consistorij gehouden
den 2 Junij 1693.


Is niet van belangh voorgekomen.
Met attestatie zijn tot ons gekomen
Harmen Berents uit de Scheemda.
Geeske Hindrix huisvrouw van Gabriel Harmens
van Zuidbroeck.
Met belijdenis zijn angekomen
Griete Hindrix huisvrouw van Hindrick Geert
Engel Jans huisvrouw van Hindrick Jans.


Acta Consistorij gehouden
den 1 September 1693


Met attestatie van Winschoot gekomen
Aeltijn Jans weduwe van Jan Jans.
Is voorgestelt hoe Geert Bruins zijn vrou heeft
geslagen en daerop het Avontmael ontseijt.


Consistorij gehouden
in December 1693


Is van geen belang voorgevallen.  Geert Bruins op
sijn beproevinge wederom toegelaten.


Consistorij gehouden den
28 Februarij 1694.


Tot nieuwe ledematen
Jasper Jans met attestatie van Westerlee
Gijske Jans met belijdenis.


Consistorij gehouden den 28 Maij 1694

Zijn tot nieuwe ledematen angenomen
met belijdenis
Sijben huisv: van Egge Edzens
Frouke huis: van Hilke Does
Grietijn huisv: van Rempke Elties.
Van Hans Daniels is vermelt dat hij sich
nu en dan nog al droncken drinck als oock
Leendert Berents etc.


Den 29 Augustij 1694
Consistorij gehouden


Zijn tot nieuwe ledematen angenomen
met attestatie
Tiabbegijn Matthae huisvrouw
van onsen kerckvooght Focco Tiackens
met attestatie van Westerlee.
Met belijdenis is angenomen
Murcke Haijkens jonge dogter.
Verders is voorgestelt het quade comportement
van Geert Bruins hoe dat hij sich in de herberge
met emant geslagen hadde, hoe hij op sondagen
in de herberg sat, hoe hij seer onvrindelijck met
sijn huisvrouw handelde etc.
Verders is voorgestelt hoe Jan Pieter Rompkens
niet Christelijk sich droeg omtrent sijn huisgesin
hoe dat hij oock sijn vrouw hadde geslagen etc.
waer op hem het Avontmael voor dit mael
ontseght is.

Consistorij gehouden
den laesten November 1694.


Na gedaane gebet is ons vertoont een
attestatie van
Tidde Heerens en des selfs huisvrouw
Ida Albers van Westerlee tot ons gekomen.


Consistorij gehouden den eersten
Martij 1695.


Na gedane gebedt is ons vertoont een attestatie
van Geertijn Waelkes van de Scheembda.
Met belijdenis angenomen
Pieter Jans mijn knecgt van Sapmeer geboortig
en Ezko Popkens.


Den laetsten Maij 1695 consistorij gehouden.

Na gedane gebedt is gelesen de attestatie van
Aeltijn Clasen huisvrouw van
Herbert Fecken uit Bonde.
Met belijdenis angenomen
Wipke Harmens huisvrouw van Ebbe Eppens
Frouke huisvrouw van Harmen Ottens
Grietie Febens huisv: van Jan Pieters
en Harmke Roelefs jonge dochter.


Den 30 Aug. 1695

Consistorij gehouden en is niet
van belangh voorgekomen.


Den 29 November 1695
Consistorij gehouden


Na gedane gebed is voorgestelt het quade comportement
van Teijlke wed. van Tamme Uilckens en Sophia Jans
huisv. van Hindrick Buiter welcke niet allein
malkanderen met scheltwoorden hebben ontmoet
maer oock met vuisten geslagen en is haer beider
het Avontmael ontseijt.
Is oock nog al wederom vermelt het onverbeterlijck
levent van Geert Bruins die self sijn vrouw sint
het laeste Avontmael qualijck gehandelt heeft.
Soo dat hij noch geensins heeft wederom konnen
toegelaten werden.


Den 28 Februarij 1696
Consistorij gehouden


Met attestatie is tot ons gekomen
Hindrick Ellens van Schilwolda.
Is voorgestelt hoe Jan Hitjes en Hessel Rempkens
met malkanderen geslagen hebben die daer op het
Avontmael is ontseijt.
Is Jan Pieter Rempkens wederom toegelaten.


Den 5 Junij 1696
Consistorij gehouden


Met attestatie tot ons gekomen
Berent Wessels en Etie des selfs huisv.
van Westerlee.
Met belijdenis
Trinje Edzens huisv: van Edze Harmens.
Feiske Harmens en Imke Albers jongedochters.

In September en November [1696]
Consistorij gehouden
en niets besonder voorgevallen.
Met attestatie van Woldendorp
Tiake Elties de huisv: van Harm Jans


Den 5 Martij 1697
consistorij gehouden


Met attestatie tot ons gekomen
Jan Luppes en Mettijn Harmens egtelieden
van de Scheemda
Annechijn Jans van Winschoot huisv:
van Hommo Clasen
Met belijdenis
Harmen Ottens
Geeske Jans huisvrou van Jan Hontvoet
in de wandelinge
Rempe en Jantijn Hessels, broeder en suster.


Den 4 Junij 1697

Consistorij gehouden en met attestatie gekomen
Grietijn Febens uit Bemerwolt van Oostfrieslant
en Wipke Engelbers van de Scheemda.


Den September 1697
Wipke Engelbers is afgehouden om dat zij met een
jongelinck die daerna haer man is geworden in
ongevontheit geleeft hadde.


Den 4 Martij 1698
Consistorij gehouden


Tot nieu ledematen
Christianus Nethenus s.s.t.s. mijner
kinderen praeceptor.
Sijbel Detmers met attestatie van
Bemerwolt uit Oostfrieslant.
Geert Bruins, Hans Daniels, Leendert Berents, Jan Hitjes
Hipke, Hessel Remkens, Jan Roelefs nog afgebleven
en niet toegelaten.


Den 3 Januij 1698
Consistorij gehouden

De voorige acten zijn in staet gebleven.
Nieuwe ledematen
Aeltijn Abbringh huisvrouw van de kerckvooght
Focko Tiackens met attestatie van Siddeburen
Hendrick Tepper is toegelaten met attestie van
Gilhuisen uit Graefschap Benthem


Den 2 September 1698
Consistorij gehouden


NB [kant tekening, moeilijk leesbaar]

Tot nieuwe ledematen
Roelifien Berents met attestatie van
Leewarden onder de hant van R. Noordbock ...
Op deze tijdt zijn verscheiden ledematen het Avontmael
ontseijt om dat zij op een nachtmeals namiddag uit de
vergaderinge zijn gebleven en na een Mennonisten
warschap sich hadden begeven tot droefheijt van veele
Ledematen.
Geert Lucas om dat hij sich geslagen hadde was oock
het Avontm. ontseijt.
Jan Luppes en Diebe zijn oock bekent gemaeckt
dat sij sich moesten onthouden, om dat zij door haer rasen,
en kijven ergernis gegeven hadden.


In December 1698
Consistorij gehouden


Zijn de voorgenoemde na een serieuse vermaninge
wederom tot de tafel toegelaten.


Den 3 Martij 1699

Zijn tot nieuwe Ledematen na belijdenis angenoomen
Berent Harmens en Aeltijn Bronnens egtelieden
Hindrick Jans en Jan Hindrix
Grietie Derckx
Geertruit Eilens
Aeltijn Tammens
Jantijn huisvr van Hindrik Wieldraijer

Den 1 Martij 1700
Consistorij gehouden


Is voorgekomen de droevige en seer anstootelijcke
hoererije van Sijbel Detmers en Jantijn Hessels
welcke het Avontm: ontseijt is.
Is met attestatie van Groningen gekomen
Margijn Harms huisvrouw van Harm Jans


Den laetsten Maij 1700
Consistorij gehouden


Tot nieuwe Ledematen zijn angenoomen met belijdenis
Haijo Elties
Smits Aeltijn
Anneke Hansen, Jan Ruiters vrouw.
Is wederom toegelaten Geert Bruins welcke belooft
dat al het geene van hem gedaen was hem hertlijck
berouwde, en eernstlijck van voornemen was om
sich in alles Christelijck te gedragen.
De huisvrouw van Luppe Roelefs met namen Frouke
is oock geoordeelt niet te zullen toegelaten worden
om dat sij sich seer ergerlijk heeft gedragen int
rasen en kijven en meer andere sonden tegen
Moij Duircke


Den 28 Augustij 1700
Consistorij gehouden


Op t nieuw wederom voorgekomen (niet togenstaende
sulcke gedane protestatie van t levent te willen betonen)
sulcken barbarise wreetheit van Geert Bruins tegen
zijn vrouw haer met ketten te sluiten an een pael
en selfs uit huis gaende is geciteert maer niet
gecompareert.
De acte is in staet van Frouke.


Den 29 November 1700
Consistorij gehouden


En acten in staet gebleven
Van Westerlee met attestatie gekomen
Aijso Gerrits


Anno 1701 den 4 Martij
Consistorij gehouden


Tot nieuwe Ledematen met belijdenis angenoomen
Hindrick Haijkens
Claes Jans.
(2) Is voorgestelt het ontijdig te samen kominge
van Rempke Elties en Trijnje in den houwelijken
staat is dan op haer voor ditmael t Avontmael
ontseijt om dat het so onstoetelijck is toegegaen.
Andere voorgaende acten sijn in staet gebleven.


Den 3 Junij 1701
Consistorij gehouden
.

Met attestatie tot ons gekomen
van de Nieuwe Beerta Froucke Jans.
Is voorgekomen hoe dat Hindrick Buiters vrouw
Sophie en Egbert Wipkes vrouw met malkanderen
questieus zijnde malkanderen opentlijck gescholden
hebben waer op haer het Avontmael ontseijt is.
NB:  Rempke Elties en Trijnje na eerstige vermaninge
wederom toegelaten als oock Sijbel Detmers en Jantijen


Den 2 September 1701
Consistorij gehouden

Met attestatie tot ons van Westerlee gekomen
de E Siert Tiddens en
Sijben Ezdkens, egtelieden.
De voorige acten in staet gelaten.


Den 2 Martij 1702
Consistorij gehouden en met attestatie
van Zuitbroeck gekomen
Luitijn Tonnis.


Den 2 Junij 1702
Consistorij gehouden en zijn tot nieuwe Ledematen
met belijdenis angenoomen
Eltie Haijens
Hindrick Luppes
Aeldrick Martens
Geert Harmens

Met attestatie van Midwolder Hamrick
Geertijn Waelkes huisv. van Gaike Jacobs
en Egbertijn Jans van Nieveen.  NB.


Den 1 September 1702
Consistorij gehouden.


Is voorgekomen het quadt comportement van
Rempke Elties welcke droncken zijnde zich geslagen
heeft waer op hem het Avontmaael ontseijt is.
En Hindrick Luppes oock droncken sijnde doch zijn gewoonte
niet sijnde maer oock met veel woet met elck een uit
Godts woort op de bierbanck? wilde disputeeren tot groote
droefheit en ergernis van anderen, is hem bekent gemaekt
sulcks onbetamelijck voor een Christen te zijn en dat het
noodig was om de gegeven ergernis zich voor ditmael sich
van des Heeren tafel te onthouden.


Den 1 December 1702
Consistorij gehouden


Is ons op nieu voorgekoomen het ongemein quadt bedrijf
van Rempke Elties die sich wederom soo geslagen heeft
dat hem twee ribben uit ... gebroocken zijn.
Hindrick Luppes is wederom toegelaten, om dat sijn voorige
doen geen gewoonte maer een onvoorsigtigheijt geschiet zij.


1703

Derwijl in de voorige gehoudene Consistorien niets besonder
is voorgekoomen daerom is hier niet van geteijckent


De 1 September 1703
Consistorij gehouden


Met attestatie tot ons gekomen uit de Scheemda
Lamke Popkens dogter van Popkes MeeuwesDen laesten November 1703
Consistorij gehouden


Tot nieuwe Ledematen angenoomen
met attestatie
Geert Busscher van Winschoot
Met belijdenis
Meint Harmens
en Marten Hindrix


Den 30 Maij Consistorij
gehouden 1704


En is met attestatie gekomen
Almets Harmens van Zuitbroeck


Den 5 September 1704
Consistorij gehouden


Met attestatie tot ons gekomen
Auwke Lammerts tegenwoordighe huisvrouw van
Thies Lucas van Groningen
Met belijdenis
Jan Alders soone van Aldert Jans van de Meeden.
Is ons voorgekomen het quade comportiment van groote
Hindrick ... in de wandelinge gewoont die sich
dickmals droncken drinct en dan wel dese en geene
ongelegentheid anzegt, waerom hem angeseght is
sich van den tafel des Heeren te onthouden, en
beterschap zijns levents te vertoonen.


Den 5 December 1704
Consistorij gehouden

Met attestatie tot ons gekomen van Zuitbroeck
Swaentijn Addekes huisvrouw van
Claes Rempkens op Diurcken acker


Den 27 Febr: 1705
Consistorij gehouden


Na gedane gebet is ondersogt het attestatie van
Geertijn Geers huisvrouw van Jan Geerts
met attestatie van Finsterwolt en is toegelaten.
Na belijdenis zijn angenomen
Frans Jans
Claes Jans

Geart Jans
Tia Harmens.
Is na een serieuse vermaninge an Jan Snijder om
sich te waeghen? voortaen van dronckenschap toegelaten?
[bronmateriaal moeilijk te lezen]


Den 5 Junij 1705
Consistorij gehouden


Met attestatien tot ons gekomen onsen
Schoelmeest: Jan Tilking en Coena Luijnen
des selfs huisv. van Haren
Corneliske Haijes wed. van Pieter Edes van Westerlee
Imke Heeres huisv. van Doede Tiaerts collector
Aeltijn Jans huisv. van Wapko Jans van de Beerta
Is gerept dat Geert Jans op Duircken acker opentlijck tot
dronckenschap sich vergrepen hadde waer op hem het
Avontmael voor ditmael is ontseijt.
Is oock vermelt hoe Homme Jagers huisv. en
Belcke Tammes huisv. nog in onderling verschil
leeven, en daerom verboden het Avontm: des
Heeren te genieten.
Op desen dach is Focko Tiackens verkoozen
Ouderlinck in sijn ampt bevestight.


Den 4 September 1705
Cons: gehouden


Met attestatie tot ons gekomen
mijn dogter Alagonda Catharina Blancksteijn
van Duisburg int Cleefslant
Gerrit Jans op Duircken acker na serieuse vermaninge
en bekentenis wederom toegelaten
Hemmo Jagers huisv. en Ailcke Tammens vrouw om
dat zij niet verscheenen zijn, blijft in staet
dat zij nog niet wederom toegelaten zijn.


Den 5 Martij
Consistorij gehouden 1706


Zijn tot nieuwe ledematen met belijdenins angenomen
Jantijn Bronnens huisvr. van Luitijn Tonnis
Corneliske Haijes huisv. van Geert Roelefs kuiper
Swaentijn Harmens en Lutgert Harmens.
Na een serieuse vermaninge zijn Hemmo Jagers huisv.
en Ailcke Tammens vrouw toegelaten.


Den 4 Junij 1706
Consistorij gehouden


Niets van belancks voorgekomen


Den 3 September 1706
Consistorij gehouden


Tot nieuwe Ledematen angenoomen
Riemen Martens huisvrouw van
Hendrick Jans


Op 16 Januarij 1707 is onsen Zijlvest
Sijbelt Detmers  tot Diaken bevestight in den
overledene Ziert Tiddens plaatse.


Anno 1707 den 4 Febr:
Consistorij gehouden


Met attestatie tot ons gekomen
Albertijn Jans huisvrouw van Jan Gijskes van Veendam
Met belijdenis
Jantijn Hindrix huisv. van Rempke Hessels
Sicco Hansens
Rieuwen Sierts jonge dogter


Anno 1707 den 3 Junij

Tot nieuwe Ledematen
met belijdenis angenoomen
Grietie Emes huisvoruw van Eltie Mensens
Geeske Pieters jonge dogter
en Roelefke Eppens.


Den 2 September 1707

Met attestatie tot ons gekomen
Hijlcke Hindrickx huisvrouw van
Edzo Mensens van Zuitbroeck
Met belijdenis
Mijn soonen Johan Everhard Blancksteijn
en Fredericus Blancksteijn


Den 2 December 1707
Consistorij gehouden


Met attestatie tot ons gekomen
Geertijn Jans huisv. van Jan Alders
van Sapmeer.


Anno 1708 den 2 Martij
Consistorij gehouden


Zijn met attestatie tot ons gekomen
de E. Remke Bronnens uit Nieuwe Beerta
en Margareta Harms van Groningen


Den 1 Junij [1708] Consistorij gehouden

Met attestatie tot ons gekomen
Geertruid Edens van Ulrum de collectors vrouw


Den 31 Aug 1708 Consist: gehouden

En met attestatie tot ons gekomen
Luppo Jans en des selfs huisvrouw Aefke Ennes
van Noortbroeck
Met belijdenis
Bouwe Udens.
Margreta Harms is het Avontmael ontseijt om dat sij het
ganse dorp ... hadde met een gruwelijck gedraght?, door
haer ongebondetseijt, daer met Jan Albers klockluscher?
overspel bedreven hadde, daer van gerugten liegen
datter overvloedige bewijzen waren van dit quadt, en daerom
het Consistorie geoordeelt heeft, dat het ganses onbetame-
lijck was, dat zij tot het Avontm: toegelaten weerde,
wilcke soo geschieden, tot een groote ergernis van selve
de buiten zijn, soude gebeuren.


Den laetsten November
Consistorij gehouden 1708


Met attestatie tot ons gekomen
Bartelt Jans van Scheemder Hamrick
Is geciteert Meints Harms en Rempke Hessels.
Meint Jans niet verschenen maer Rempke en dus
wegen niets uitgezogt.


Acta Consistorij
den 1 Martij 1709


Met attestatie tot ons gekomen
Grietie Ottens huisvrouw van Jan Tonnis
van Zuitbroeck.
Is Altijn Smits huisvrouw van de overledene Hindrick Backer
gekomen, versoeckende om wederom toegelaten te werden
tot den tafel des Heeren, na dat sij van selfs een tijdtlangh
van onthouden hadde, over haer versuim vermaent zijnde
is sij wederom toegelaten.
Andere acten zijn in staet gebleven.


Den 30 Aug 1709
Consistorij gehouden


Met attestatie tot ons gekomen
Harmen Knars en Annigijn egtelieden
onse sarijs van Groningen
Febe Hindrix en Bouwe Elties van Westerlee
Grietie Meinders huisv. van Albert Derckx van Pekel A.
Met belijdenis
Sijben Pieters weduwe van Jan Folckers op de Meeden
Onse Schoelm. Jan Tilking, is op sijn protestatie van
beteringe van sijn dronckenschap, voor ditmael nog
toegelaten.
Geert Jans op Diurcken acker geciteert zijn, heeft niet
voor Consistorie verscheenen.


Den 30 November 1709
Consistorie gehouden


Tot nieuwe Ledematen angenomen
met belijdenis
Anje Ebbens huisv: van Marten Hindrix
Werde voergestelt dat Barber Eilers een attestatie
versogt waer op beslooten is, sij most selfs komen
en onse gemeente vredig stellen.  Na sij haer misdat
heeft bekent en vergevenis versocht, haer attestatie
gegeven is.


Den 28 Februarij 1710
Consistorij gehouden


Met attestatie van de Exta tot ons gekomen
Jacobus Meijer en Elsijn Udens
des selfs huisvrouw.


Den 28 Maij 1710
Consistorij gehouden


Tot nieuwe Ledematen met attestatie
Louwe Hitjes wed. van Derck Jans van Veendam
Gesijn Alberts huisvrouw van onsen collector
Hindrick Jochums van Nieuw Pekel A.
De belijdenis gedaan hebben
Sijbel Elties huisvrouw van Jan Hindrix timmerman
Lamke Eggens huisvrouw van Harmen Mensens
Tetie Reuwes jonge dogter


Den 5 September 1710
Consistorij gehouden


Met attestatie tot ons gekomen van Zuitbroeck
Dedde Bouwes en Maria Hendrix egtelieden
Met belijdenis zijn aangenomen/

Hindrick Geers
Hindrick Egbers
die gedoopt is op desen dagh
Wijpke Martens
Aeldrick Eppens
Lisabet BartelsDen 5 December [1710]

Consistorie gehouden en met attestatie
tot ons gekomen
Jurrien Jurriens van Cappelen uit
Graafschap Tekelenborg
Gerrit Velthof van Ulfen en nu uit Veendam


Den 27 Febr. 1711
Consistorie gehouden. 
Met attestatie tot ons gekomen
Elske Jans huisvrouw van Geert van Dijck van Sapmeer
...  ...:  Jan Tilking boven maten sich in dronckschap
hebbende verloopen onthout zich vant Avontm.


Den 5 Junij Consistorij gehouden
Met attestatie
Aeltijn Jans huisvrouw van Wapko Jans van Veendam
Is niet bezonder voorgekomen, de schoelmeester is wederom
toegelaten.


Den 6 Martij 1712
Avont: gehouden
Tot nieuwe Ledematen,
met attestatie
Emme Doedes van Zuitbroeck
met belijdenis
Fecke Herberts en Geert Jans

Den 3 Junij 1712

Consistorij gehouden
Is angenomen
Samuel Blancksteijn studiosus met belijdenis
Met attestatie
Tiakijn Elties huisvrouw van Harm Jans van Westerlee
tot ons gekomen.

Den laetsten Augustij 1712
Consistorij gehouden
Zijn angenomen
Wipke Hindrix huisv. van Geert Jans op Diurckenacker,
[att.] van Veendam
Met belijdenis
Bouke Eggens, van de Mieden en Eltio Elmers, van de Mieden.
Onse schoelmeesters saak is bij sijn afwesen in stant gelaten.


Den 2 December 1712
Consistorij gehouden
Met attestatie tot ons gekomen
Jacobijn Rotgers huisv. van Albert Michiels van Veendam
De schoelmeester geciteert en niet gecompareert.

Den 4 Martij 1713
Consistorij gehouden
Met attestatie tot ons gekomen
Anna Albers wed. van Geert Hindrix en haer
dogter Geertijn Elties van Midwoldener Hamrick onder
de woort van de E. pastor Hijl
Onsen schoelmeester Jan Tilking geciteert en gecompareert is hij
over sijn versuim van sijn schooldienst, en onverantwoordelijcke en
gruwelijke continueerende dronckenschap, te rede gestelt, en
met sachtmoedigheit ondervragt, soo hij soo voortgaet, dat men
op een ander wijse sal moeten handelen, en oock gelast niet ant
Avontmael te komen, heeft hem op belooft een verbeteringe
vant versuimde, en sich voertaen stigtelijck te gedragen, waer
toe wij hem des Heeren zegen en genade hebben toegewenscht,
en des Heeren genade voor hem hebben versocht,
volgens zijn versoeck.

In Junij en September Consistorie
gehouden maer van geen belang
voorgevallen

Consistorie gehouden den 2 December 1713

Is met attestatie tot ons gekomen van Finsterwolt
Hindrick Pieters soon van Pieter Fockens


[ Volgens Duinkerken is Fredericus Blanckstein predikant te Meeden vanaf 7 jan. 1714. Dat is hij dan samen met zijn vader, of Duinkerken is licht abuis: de dochters hieronder zullen toch echt van Blancksteijn senior zijn! ]

1714

In de volgende Consistorie sessies zijn niet van belanckt
voorgekomen als dat met belijdenis in Junij zijn angekomen
Harbert Feckens
Catharina en Maria Blancksteijn, mijn dochters
Den laetsen November Consistorie gehouden en
met attestatie van Zuitbroeck tot ons gekomen
Thamer Jans, jonge dochter van Zuitbroeck
Grietien Jans van Slochteren jonge dochter.


Anno 1715
Den 1 Martij Consistorie gehouden

 
Na anroepinge des Heeren naem zijn de nieuwe verkoozene
ouderlingen met namen
onsen kerckvooght Berent Harmens
Eppe Aelders en
Geert Lucas
naer des Heeren zegen toegewenscht en heb deze eerste
sessie int Consistorie genoomen
Met attestatie van Westerlee is tot ons gekomen
Daniel Hansen
Tot nieuwe Ledematen met belijdenis angenomen
Pieter Hindrix
Wessel Clasens, knegt van Eltie Haijes
Hilke de huisvrouw van Luitjen Sondagh
Frouke jonge dochter van Lubbert Jans
Lisebet huisvrouw van Hitje Popkens.
Jan en Griete egtelieden over haer bedrogh van wegen een arme
jonge van Midwolde die met bedrog tot sich getrocken hadde, is
daer over te recht gestelt, en overtuight van dit bedrogh, heeft
gezegt daervan berouw te hebben, en eernst daer over berispt,
en gewaarschuwt en bestraft is op sijn beproevinge, daar hij al
eenige tijd vant Avontmael afgehouden was, nu nogmals op de
betuigenis van berouw, toegelaten.


Den 30 Junij 1715
Consistorij gehouden


Tot nieuwe Ledematen angenoomen
Nanne Wibbes op Diurckenacker
Harmen Hilkes
Jan Lubbers, soon van Lubbert Jans
Elke, huisvrouw van Pieter Jans
Lutger Haijes, huisvrouw van .....
Geeske, huisv. van Hindrick Geerts gortemaker
Louwina Busscher, huisv. van Wessel
Hindrickien, huisv. van Jan Edzars
Onse meester Jan Tilking die int voordeer jaer dickmals overstallig
droncken geweest, heeft versocht, om sijns vrouws wegen .... (?)
bevallen was, en dat hij niet voor het consistorium mogte geciteert werden om geen alteratie(?) an sijn vrouw te maken, en met
eene belofte heeft hij vant Avontmael sich wilde onthouden, en soo hij sich eenigsins wederom int vierendeel jaer quam te verloopen,
sich dan voor het Consistorium soude verschijnen en de eernsige
 sig soude onderwerpen, waerom voor dit mael het consistorium
dan heeft gemist, en door laten loopen.


Den 29 November
1715 Consist. gehouden


Na gedane gebet zijn de nieuwe Ledematen voorgestelt als
Aijelt Willems en Grietie Heerens, egtelieden
met attestatie van Westerlee
Anje Jans jonge dogter van de Scheembda
(1) Altijn de huisvrouw van de overledene Ukke Tammens
sich gansh leelijck hebbende gedragen door die sij om
haer gestoolen goet weder te krijgen na wicken en waer
seggen is gegaan, is haer het Avontm. ontseijt.
(2) Onse schoelmeester Jan Tilking droncken sijnde in de
kercke komende en voorloopende en het orgel niet
konde na behooren behandelen is eernstig tot recht gestelt
en nu seer verlegen, ishet hem angeseijt hoe hij zich
niet verbetert dat het einde qualick wil uitvallen en
is hem het Avontmael ontseijt.
(3) Jan Hindricks met zijn huisvrouw westert in de wandelinge
genaemt ent wiet niet goed met Saijke en sijn burtvrouw
in questie geweest en malkanderen geslagen sijn oock
van t Avontm: onthouden, om dat sij niet voor de
Consistorie verscheenen zijn, daer zij ontboden waren.


Den 28 Februarij 1716
Consistorij gehouden


Na anroepinge van des Heeren naem is de naem van nieuwe
Lidmaet, is angenoomen, na dat zij belijdenis van de leer
geloofs in het choor van de kercke voor de gemeinte hadde
gedaen Tettijn Busschers, huisvrouw van Nantke Udens
Het eerste bovenste artikel is in staet gebleven.
Het tweede van de schoelmeester insgelijken dewijl hij een
dag vijf se voort Avontmael wederom droncken is geweest.
Het derde is oock in staet gebleven.


Den 5 Junij 1716
Consistorij gehouden


Met attestatie gekomen van Wedda
Albert Hindrix
De artikel van onse schoelmeester noch in staet gelaten
al wederom droncken voorstelling(?) geweest voor Avontm.
De eerste artikel oock.


Den 4 December 1716
Consistorij gehouden


Met attestatie van Groningen gekomen
Christina Placius, huisvr. van onsen kerckvoogth
Luitijn Tonnis
De voorige artikelen zijn in staet gebleven, onsen schoelmeester
nog al in dronckenschap continueerende en de ander artikelen
oock dusgelijke.


Anno 1718 den 4 Meert
consistorij gehouden


Na aanroepinge van s Heeren H naam sijn tot nieuwe ledematen
na dat sij haar geloofsbelidenis inst choor der kerke voor de
gemeente hadden gedaan aangenomen
Eenje Edzens
Tonko Ajolts
Rempke Geerts
knegt van Eenje Edzens
Likel Jans
Met attestatie van Westerlee is tot ons gekomen
Jan Jans de swager van Tiakke Jans


Anno 1718 den 3 Junij
Consistorie gehouden


Wat de staet van onsen schoelmeester Jan Tilking belanght
na dat hij ses weken gesuspendeert is geweest, is wederom
angenoomen om schoelmeester te verblijven soo hij getroulijck
sich in sijn dienst gedroeg, en soo hij sijn enorme levent
verbeterde, maer dewijl de wonde nog soo vers was soo hebben
wij geraetsaem geacht, hem voor tegenwoordig te moeten
onthouden nog van Avontmael, om te sien hoe hij sich verders
Christelijkck gedragen souden.
Met attestatie sijn tot ons gekomen
Ellegijn Harms Tamminghe, van Zuitlaren.
Met belijdenis angenoomen
Annegijn huisvrouw van Jan Jurckes
Aeltijn huisv. van Jan Meinders
Anneke huisv. van Hindrik Gerrits
Hemke, huivr. van Jan Jans
Bonne Jans, jongelinck
Arent Jans


Anno 1718 den 2 September
Consistorie gehouden


Met attestatie tot ons gekomen
Moeder Busschers huisvrouw van
Wibrant Amsing van Zuitbroeck
De saake onser schoelmeesters Jan Tilking is in
staet gelaten om dat hij in sijn dronckenschap continueert.


Anno 1719 den 2 Junij
Consistorij gehouden

Met attestatie tot ons gekomen
Lourents Andries Kroon en des selfs huisvrouw
Lukke Jurriens van Langackerschans
Willem Haijes van Zuitbroeck.
De saake onses bovengenoemde schoelmeesters is in
staet wederom gelaten.


Ao 1719 den 1 September
Consistorie gehouden

In dese sessie is niets van belang voorgevallen de sake
van onser scoolmeester is in staat gelaten.


Ao 1719 den 1 December
Consistorie gehouden

De scoolmeester continueert nog in sijn dronkenscap en
profane wandel.
Met attestatie tot ons gekomen
Hindrick Pieters van Westerlee
Anneke Pieters de vrou van onsen sargier
Krijnje Reinders de moeder van haar, van Woldendorp


Ao 1720 den 1 Meert
Consistori gehouden


In de saak van onsen scoolmeester is t consistorij getreden
tot t doen van een verbod an hem om sig wegens sijn godloos
gedrag van de Kerken dienst te onthouden voor de tijd van
ses weken.
Met attestatie van Zuidbroek sijn tot ons gekomen
Coert Jans en
Meentke Egbers


Ao 1720 den 31 Maij
Consistorie gehouden


De scoolmeester is wederom toegelaten tot t voorlesen
van Gods woort onder veragtige vermaningen
om sig te beteren.


Ao 1720 den 30 Augusti
consistorie gehouden


Onse scoolmeester heeft sig tegen sijn beloften niet verbetert en
daarom blijft sijn actie open.
Tot nieuwe ledematen sijn van ons na gedane opentlike
belijdenis aangenomen
Jan Martens jongman
Nanne Sierts jongeling outste soone van
Siert Tiddens zaliger


Ao 1720 den 1 December
consistorij gehouden
Onse scoolmeesters sake blijft nog als voren


Ao 1721 den 28 Februarij
consistorij gehouden

Once scoolmeesters sake blijft nog als voren.
Tot nieuwe lidmaat is na gedane belijdenis
angenomen Jelle Jans


Ao 1721 den 30 Maij
consistorij gehouden


Art 1:  De sake van onsen scoolmeester blijft not als
boven om dat sijn dronckenscap continueert
Art 2:  Den 31 dito ben ik met mijn ouderling
Eppe Aalders en diaken Hindrick Egbers uit naam van t
consistorij gegaan na Hans Jan en sijn vrouw Grietje
die wij t avondmael ontseid hebben eendeels wegens
haar overgrote onkunde anderdeels wegens haar
quaat gedrag gaande met leugens om daarmede haar feiten
te bedekken waer van sij door een getuige ge...
Art 3:  Met attestatie van Westerlee is tot ons gekomen
Gepke Udes huisvrouw van Jan Egbers


Ao 1721 den 5den Septembris
Consistorij gehouden


Art 1:  ad artikel 1 onse schoolmeester blijft nog gesuspen-
deert dewijl hij nog in sijn dronckenschap continueert
Art 2:  ad artikel 2 blijft in staat als voren
Art 3:  met attestatie tot ons sijn angekomen
van Westerlee Michiel Berents
Hillegien Hendrix van Veendam


Ao 1721 den 5 December
consistorij gehouden


Art 1:  ad art. 1 onse scoolmeesters sake blijft als voren wegens
sijn continuatie in dronkenscap
Art 2:  ad art. 2. Jan Hindriks en Grietje sijn na een eernstige
vermaninge en belofte van beterscap weer angenoomen op die
... dat Grietje in de catechesatie wederom sal gaan of datse
anders toekomende wise wederom te rug sal bliven.
Met attestatie is tot ons overgekomen Elke Eltjes uit Groningen


Ao 1722 den 27 Februarij
consistorij gehouden


Art 1 ad art. 1 blijft levendig.
Tot nieuwe ledematen sijn angenomen met belijdenis
Harm Eenjes
Jan Harms

Met attestatie
Jan Hindrix Ligger van Veendam
Geesjen Jans van Groningen.


Ao 1722 den 5 Junij
consistorij gehouden


Art 1 ad art. 1 blijft levendig.
Tot nieuwe lidmaat is angenomen
Anje Luitjens


Ao 1722 den 4 Septembris
Consistorij gehouden


Art 1:  ad art. 1 blijft levendig
Tot nieuwe lidmaat is angenomen met belijdenis
Murke Ajolts.
Met attestatie uit Veendam tot ons gekomen
Hiltje Jans.
Art 2:  Voor de eerst maal hebben onse nieue bevestigde
ouderlingen sessie genomen met namen
Sijbelt Detmers
Luitjen Tonnijs
Hindrik Egbers


Ao 1722 den 8 octobr.
isser een extraordinaire consistorij gehouden met bijsijn
van eenige lidmaten.   De anleidinge tot dese extraordinare
vergaderinge met eenige lidmaten die daar toe alle sondags
waren versogt is geboren uit de sake van onser scoolmeester
Jan Tilking die sig een tijdlang so enorm en buiten sporig
heeft gedragen dat t onuitsprekelijk is.
1. hij heeft sig derven onderstaan om op nagtmaals dag dronken
Gods heilig woord voortelesen, de sondag daar an volgende
wederom, en wanneer hij doe van de kerkenraad daar over op
t allereernstigste te rede is gestelt en op t scerpste bedreigt
dat hij strax ingeval hij sulks wederom ondernam gecasseert
zou werden so heeft hij niet tegenstaande dat hij beloofde
sulx noijt wederom te willen doen sig egter viertijn dage
daarna sijnde den 4 octobr so dronken in Gods huis begeven
om sijn heilig woord voor te lesen dat hij niet eens wiste wat
hij leesde springende dan iets op en lesende dan eens een
ding twemaal tot ergernis der gemeinte bedroevinge van ware
..rien spot van die gene die buiten ons sijn, onteeringe van
Gods H ...
2. behalve dese anhoudende dronkenscap heeft hij sijn vrou
so gebavalseert dat sij allen niet in haar huis heeft derven
sijn waarop Dr. Hubbeling van Winscoot, Dn. Cok van
Groningen en ik na sijn huis sijn geweest, en hebben hem
seer serieus op sijn hemeltergende sonden bestaft dog hij
is daarop even hardnekkig in t bose voort gevaren.
Hijrop is na t consistorij met eenige ledematen op
den 8 vergadert om hem te willen casseeren edog
op bede en beloften van sijn vader en swager predicant
op t Niewe Veen die beide voor ons consistorij verscheenen
en beloofden dat sij hem wilden wegnemen dat wij
haar de scande van cessatie niet souden doen so heeft
t consistorie op haar belofte dit ook niet werkstellig
gemaakt op een geregelte wise maar heeft sig daar
in vergnoegt dat sij hem souden wegnemen gelijk
ook geschiet is.


Ao 1722 den 18 November

Art 1:  Sijn volgens voorgaande kerckkondiginge de collatoren
voor t caspel Meeden in t choor der kerk bijeenvergadert
over de sake van de scoolmeester, en dewijl veel collatoren
nog beedswise van t consistorij versogten datse hem ditmaal
nog mogten versconen en dan niet meer, so heeft de
kerkenraad hem den tijd van dertijn weken gesuspendeert
van kerkdienst mits dat hij vlitig school sou houden dog
geen tractement van dan vierendeel jaars genieten om so
nog eenige straf te dragen wegen sijn ongodloos gedrag


Ao 1722 den 4 December
consistori gehouden


In dese sessie is niet nieus voorgevallen dewijl de scoolmr
nu gesuspendeert is.
Tot niewe ledematen sijn angekomen
Senne Rempkes van Middewolda
Met belijdenis
Auke Clasens huisvrou van Michael Berents


Ao 1723 den 5 meert
consistorij gehouden


In dese sessie is niets bijsonders voorgevallen.
De scoolmr scoon van sijn suspensie ontslagen
blijft nog deselve


Ao 1724 den 4 Junij
consistorij gehouden


In dese sessie is niets bijsonders voorgevallen.
Art. 1:  De scoolmeester egter in buiten dienst gestelt en
resolveert dat ik na Drente na sijn ouders sou scriven
datse ons volgens belofte hem souden quijtmaken of
dat wij hem anders casseeren souden.


Ao 1723 den 3 Septembris
consistorij gehouden


Art 1:  In dese sessie is niet bijsonder voorgevallen
Tot nieuwe ledematen sijn
met attestatie van Wagenborgen angekomen
ons sargiersche met haar dogters
Baugijn en Wija


Ao 1723 den 10 December
consistorij gehouden

Art 1:  In dese cessie is niets voorgevallen


Ao 1724 den 3 Meert
consistorij gehouden


Art 1:  Tot nieuwe ledematen sijn bij ons angekomen
Met attestatie van Groningen
Debora Idema mijn huisvrouw
Met belijdenis
Johanna Augusta Blanckstein mijn suster
Hilke Hansen
Harmke Harms
Edzo Eenjes
Otto JansAo 1724 Den 2 Junij
consistorij gehouden

Art 1:  In dese cessie is mede niets voorgevallen
onse scoolmr nu gesuspendeert is en blijft


Ao 1724 den 1 September
consistorij gehouden

Art 1:  In dese cessie is mede niet nieuw voorgevallen.


Ao 1724 den 1 December
consistorij gehouden

Act 1:  In dese cessie is mede niets voorgevallen


Ao 1725 den 2 Meert
consistorij gehouden

Art 1:  Tot een nieuw lidmaat is bij ons angekomen
de E Remmert Berents van Helm


Ao 1725 den 1 Junij
consistorij gehouden

Art 1:  In dese cessie is niet bijsonder voorgevallen.


Ao 1725 den 31 Aug:
consistorij gehouden

Art 1:  Tot nieuwe ledematen sijn bij ons
angekomen met attestatie
Anne Clasen van Zuidbroek
Anje Harms j.d. van Termunten
Wijko Jans van Zuidbroek .....
Art 2:  Jan Hindrix en sijn vrou is t avondmael
ontsegt om dat Jan Hindrix 2 sondagen achter een ... in de
herberge geweest is en sijn paarden verkocht heeft
.. een ... oude peerdehandelaar als .....  sijn ... wegens
haar onkunde [slecht leesbaar]


Ao 1725 den 7 December
consistorij gehouden


Art 1:  Met belijdenis is bij ons angenomen onzen
scooldienaar Pieter Clasens
Art 2:  ad Art 2 blijft in staat te meer doordien de vrouw
van Jan Hindrix geweigert heeft om voor t consistorij
te verganen
Art 3:  Jan Hindrikx Ligger en zijn vrouw, neffens
Jan Lubbers is t avondmaal ontsegt wegens twist en
vijandscap die zij onder malkander hebben en Jan Lubbers
om dat hij geweigert heeft voor t consistorij te verscheenen.
Art 4:  ook is Laurens Croon t avondmaal onsegt om dat hij
met Willem Bakker sig bij de meulen geslagen heeft als mede
omdat hij zijn vrouw ontijdig beslapen heeft.


Ao 1726 den 7 Meert
consistori gehouden


Art 1:  Met attestatie van Termunten is bij ons angekomen
de E Meindert Gerrijts
Art 2:  Dawijler tusschen de E. Sijbolt Detmers en
Luitjen Tonnijs beide leden van ons consistorij een tijdlang
een gefeil is geweest over enige onkosten wegens een
pleijdoij waar toe Luitjen Tonnijs vermeende dat
Sijbolt Detmers most betalen en Sijbolt Detmers dat
hij niet mogt betalen, so is dese sake na eenige debatten
so ver bijgelegt, dat zij op anhouden van de andere leden
van t consistorij beide geresolveert zijn om de sake an
twe onpartidige mannen of regtsgeleerde overtegeven en
dat zij met haar uitspraak wilden te vreden zijn hoe dat die
t ook maakten, waar over de andere leden van de kerkenraad
verblijd zijn geweest op hope dat t swevende gefeel eens
bijgelegt zou werden tot eer van God en stigtinge zijner
gemeinte en dus is de vergaderinge na een hertgrondige
dankseggginge en gebed geeindigt.


Ao 1726 den 30 Maij
consistori gehouden


Act 1:  Met attestatien zijn tot ons gekomen navolgende
ledematen
Ofko Tonkens van Ziddebuiren
Janna Evers sijn huisvrouw van Niewolda
Antje Jans huisvrou van Marten Hindrix
onser boekhouder der armen van de Wildervang
Margareta Tiliking van Stitswerd
Art 2:  ad art. 2 is niets angedaan
Art 3:  Jan Lubbers is wederom tot t avondmaal toegelaten


Ao 1726 den 30 Augusti
Consistorij gehouden

Art 1:  In dese cessie is niets bijzonders voorgevallen


Ao 1726 den 29 November

Art 1:  Met attestatie zijn tot ons gekomen navolgende
ledematen
Teetje Albers, van Engelbert
Ede Pieters, van de Wildervanck
Art 2:  Is in t consistorium beraamt dat die gene die
bij ons wat in t oogliepen wegens daden die niet bewesen
konden werde, van de predicant en een ouderling elk in
zijn kluft in de gronden van de christelike religie souden
ondersogt werden en dan bij gebrek van nodige kennis
afgewesen werden van de H: bondtafel tot beteringe
van haar leven.
[getekend]  Berent Harmens    Luitien Tonnijs
                  Sijbelt Detmers     Hindrick Egberts


Ao 1727 den 26 Febr.
is t consistorij gehouden


Art 1:  Na een hartgrondig gebed tot God gedaan zo zijnde
voorgaande acten herlesen.
Art 2:  In censura morij is in omvraag gelegt ofter ook iemant
van de leden van t consistorij te censureeren was, waar
op Luitjen Tonnijs medelid van t consistorij zeide dat t wel
sceen of zijn mede ouderling Sijbolt Detmers tegens hem
met een haat en wrevel was angedaan t welk de overige
leden van t consistorij ook zo voorquam.
A - omdat hij de derde man geweest is en zig in t midden
van die twe gestelt heeft die Luitjen Tonnijs t scatbeuren
in t kerkvoogdscap op den 16 Feb. 1727 opentlijk
in de kerke hebben laten opseggen sonder dat Luitjen
Tonnijs
die met zijn gansche familie in de kerke was
hijr iets van wist of eenige lugt konde krigen om dat
t condigcedel mij eerst in de hand werde gebragt als ik
na de predigstoel ging om hem zo met de slag(?) te
waarscouen, van welke overige twe de eene een buiten
collector was en de ander een man die in jaren niet
eens onder t gehoor van Gods woord komt om datse
der doe anders niemant toe bewegen konden die t
condigcedel wilde tekenen.
B - Deze redenen van vermoeden werde bij t gansche
consistorij geaggraviert om datter tusschen Sijbolt Detmers
en Luitjen Tonnijs sijn medeouderling al lang geen goede
grond is geweest, wegens eenig gefal van onkosten wegens
een pleidoij voorgevallen, waar toe Luitjen Tonnijs als schat-
beurder vermeende dat Sijbolt Detmers mede gebonden
was om te betalen, daar Sijbolt Detmers in tegendeel
vermeinde dat hij niet gebonden was, waar over in
t consistorij versceiden malen debatten zijn voorgevallen om
t zelve te beslissen t welk in so ver bijgelegt was datse
met de mond tans getuigden datse tegen malkander niet
hadden, waarop se ook wederom tot de H bondzegelen(?)
zijn toegelaten, in welken en zedert welken tijd
Luitjen Tonnijs sig ook altijt stil gehouden heeft, zijnde
nu van Sijbolt Detmers op een wise als boven gemeld
is wederom angevallen t welk an de overige leden van t
consistorij geen klein vermoeden gaf dat dit uit geen
goede grond voortquam.
Art 3:  Hijrom zijn an Sijbolt Detmers ook dese navolgende
vragen voorgestelt, ziende op de omstandigheden alleen
van de zaak en niet op de saak zelfs die ons onversallig
voorquam was t van andere gedaan.
A - Waarom hij sig in t midden had gestelt zijnde een
ouderling van die twe die Luitjen Tonnijs t scatbeuren en
kerkvoogscap hadden opgesegt daar der anders niemant
was die dit condigcedel had willen tekenen.
Waarop Sijbolt Detmers tot antwoord gaf om dat t
een heeren resolutie was dat men alle dij jaren t kerk-
voogscap mog opleggen, en soen voordeel in stak so mog
een ander t voordeel ook wel wat genieten en soer geen
voordeel in stak watter dan in misdaan was.
B - Op de vrage of hij dan iets tegen hem had intebrengen
dat hij zijn ampt in t scatbeuren of in t kerkvoogdscap niet
wel had waargenomen was de antwoord van Sijbolt Detmers
dat hij van t scatbeuren niet wiste, maar wegens het
kerkvoogdscap oordeelde hij dat hij (zijnde geeligeerde) niet
genoeg gerekent wirde vermeindende dat hij zo wel kennis
most hebben van alles watter door haar versegt werde als zig
daardien hij den eed niet als geeligeerde maar als kerkvoogd
had afgelegt.
C - Op de vrage of hij nu zijn medebroeder wel zo gehandelt
had als hij wilde dan men met hem in sulk een gesteltheid
van zaken handelde volgens ... lesse en hij mij selfs nog
vrindelijk in de visitatie versogte so ik iets tegen hem had ik
mogte t hem alleen getrou seggen, was de antwoord van
Sijbolt Detmers, hij zouer niet quaad om wesen als sij
hem t ampt van eligeerde opseiden
D - Op de vrage of hij om al quaad vermoeden (dat de leden
deser gemeinte hadden datter tusschen hem en Luitjen
Tonnis
dog geen goede grond was) wegtenemen en de
gemeene stigtinge te bevorderen hem niet zelfs, mindelik
of door een ander had moeten laten waarscouen dat
de ampten hem souden opgelegt werden, heeft hij
niet met voldoeninge geantwoord.
E - Ook niet op de vrage of hij ons nu hilp boven an de
mueren van de vervallen kerk, daar reeds een en ander
lidmaten haar van s heren tafel een tijdlang hadden onder-
houden zeggende opentlik datse so lang niet wilden met
ons communiceeren als t zo in de kerkenraad toestond
F - Ook niet op de vrage of hij nu geen nieuwe gelegentheid
gaf dat de ledematen tegen mij seiden pastor so gij er niet
wilt doortasten so moeten wij zien hoe wij, te maken wast
dat de grond tusschen Sijbelt met Luitjen niet goet is dan
geven de uitwerkinge klare proeven van doordien men
de boom an de vrugten zal leeren kennen.
Hierop is in omvrage gelegt watter nu te doen stont, waerop
al de overige ledematen des kerkenraads nemine excepto
besloten hebben dat Sijbolt Detmers om dat hij in geen
ding schuld wilde beliden zijnde toornig op sijn vermaners sig
zo lang van s heren tafel most onthouden tot dat hij beter
bleken van vrindscap en broederlike liefde an Luitjen Tonnijs
betoonde om also de gemeene stigtinge te bevorderen en de
ergernissen wegtenemen, en Luitjen Tonnijs alscoon hij in dit
geval lijdende was is vrinedlijk versogt om alle anstoot wegte-
nemen dat hij zig ditmaal zou onthouden t welk hij ook in
liefde heeft ondernomen.
[getekend]
T. Blankstein Eccte Mieden
Berent Harmens        Wijpko Martens
Hindx Egberts            Frans Jans


Ao 1727 den 26 Maij
consistori gehouden


Art 1:  Na een hertgrondig gebed tot God gedaan zo
zijn de voogaande acten herlesen
Art 2:  ad art 2 blijft levendig
Art 3:  Jan Hindrix Ligger en zijn vrou zijn wederom
tot t avondmaal toegelaten
Met attestatie is tot ons gekomen
Eelje Jans huisvrou van Jan Harms van de Beerta


Ao 1727 den 5 September
consistorij gehouden


Art 1:  Na een hertgrondig gebed tot God gedaan zo zijn
de voorgaande acten herlesen
Act 2:  ad art. 2 is afgedaan op volgende wijse. 
De Eerw. Dn. Conradus Kluigkist pastor tot Zuidbroek en
de Eerw. F. Themmen pastor tot Westerlee en de
Eerw. Phoebus Themmen pastor in de Nieuw Sceemda
versogt zijnde door de Eerw. kerkenraad van de Meeden
om eenige swarigheden geresen sijnde tusschen de
Eerw. kerkenraad, en een van haar Eerw. medeleden
de Eerw. Sibolt Detmers finaliter aftedoen hebbende
Sibolt Detmers en de overige leden des kerkenraads ter
ander zijde sig absoluut en zonder restrictie vrijwillig alle
differenten tusschen haar Eerw. en Sibolt Detmers
overgegeven an ons ondergeschrevene om zig in alles
t oordeel van ons ondergeschrevene te onderwerpen, so
is t dat wij ondergeschrevenen de differenten bijzonder
dijleedig bevinden
1 - Dat de Eerw. S. Detmers sig beswaart vonde wegens een
acte des kerkenraads, waar in hij wegens t opseggen van t
kerkvoogdscap en scatbeurderscap an zijn medeouderling
Luitjens Tonnijs in eenige hatelike omstandigheden, was
gesuspendeert
2 - Ook wasser een liefdeloos en hatelik different dat ligt
van sware gevolgen kon zijn wegens eenige gelderen
zo de E. Luitjen Tonnijs als scatbeurder wegens ongewenschte
onkosten tot inninge der proces kosten van een handwagen
hadden uitgegeven voor de interregenten en waar toe
Sibelt Detmers op 95 gulden was gescat oordeelende daar toe
ongehouden te zijn om te betalen.
3 - Ook vond zig Sibolt Detmers beswaart om de onkosten te
betalen pro quota van t gene laast door de H. collatoren tot
Jan Hemmes verteerd was.
Omtrent deze drij opgemelde pointen zijn de Eerw. kerken-
raad en de Eerw. ouderling Sibolt Detmers verenigt.
a - Angaande t eerste point wegens de suspensie zijn de
partien op volgende artikelen vereenigt en versoent.
De Eerw. S. Detmers oordeelde wel na de liefde dat de
Eerw. kerkenraad had beoogt bevorderinge van liefde maar
vond zig egter beswaart, nadien hij oordeelde dat men om alle
menschelike en gemeene swakheden die elk ligt onderhevig
is so een sware censure niet had behoven geoefent te werden
en dat te meer daar het landwet in desen most dekken,
die vrijheid gaf tot zulken opsegginge an wie t ook zij
beide van t kerkvoogdscap en scatbeurderscap, en dat men
niet gehouden was an elk daar van reden te geven dat
bij velen niet oorbaar was, oordeelde ook dat eenige
leden des kerkenraads sig niet minder in liefdeloosheid an
hem hadden vergrepen.
Egter liet hij uit vredelieventheid de censure in so ver als hij
boven (art. A) had verklaart daar, en sou se niet verder edog
vredeshalven bewisten, hoewel hij zig daar in ander oordeelde
gegraveert te zijn, en was verder bereid alles antewenden,
wat tot broederliefde ende vrede kon dienen.
b - Verders was de Eerw. kerkenraad met dese verklaringe
van de Eerw. Sib. Detmers wel vergnoegt en versogten alle
leden dat de Eerw. S. Detmers haar t menschelike daar
hij dagt dat eenige leden zig door hadden laten vervoeren
mog vergeven gelijk wederzijds hij hantastinge is belooft.
2 - Wegens t twede en derde artikel hebben wij onderge-
schevene geoordeelt dat de Eerw. S. Detmers wegens de
onkosten tot de zandwagen sou betalen een som van
seventig gulden, mits bij aldien hem anspraak werde gedaan
op de verteeringe bij Jan Hemmes gedaan volgens art. 3
de Eerw. kerkvoogden L. Tonnijs en B. Harms zulx annemen
voor de E. Sibolt Detmers te voldoen caveerende de
E. S. Detmers deswegen voor alle actie en anspraak zo
op hem mog gedaan werden, als mede de E. L. Tonnijs
caverende den zelven voor allerleij actie van verder
antewendene of angewende onkosten tot inninge der
onkosten, van de ook nog overige onwillige om tot de
zandwagen te betalen en zal deze uitsprake gehouden
werden niet als gedaan nast strikste zegt maar alles
vredenhalvens gelijk ook de E. S. Detmers duidelik
verklaarde, en zal de eene of de ander noijt over dit
mogen verweiten als of de eene of de andere voormaals
onregtmatig iets had geweigert of gevordert.  Oorkonde
onser ondergeschrevene handen als mede die van de
Eerw. kerkenraad.
[Getekend] Mieden den 12 Sept 1727
C. Klugkist pastor in Zuidbroek en Muntendam
F. Themmen Eccl. in Westerlee
Phoebus Themmen pastor in Nieuw-Scheemda
T. Blankstein Eccte Mieden
Sijbelt Ditmers
Berent Harmens
Luitijen Tonnijs
Hindrick Egberts
Wijpko Martens

Frans Jans
Bovenstaande acta is op dato deses ten vollen voldaen.


Ao 1727 den 5 December
consistorium gehouden


Art 1: Na een hertgrondig gebed zijn de voorgaande
acten herlesen dog Sijbelt Detmers heeft tegen gedaane
beloften zig van onse vergaderinge onthouden.


Ao 1728 den 5 Meert

Art 1: Na een hertgroindig gebed zijn de voorgaande
acten herlesen en bleef t eerste artikel nog zo.
Art 2: Gehoort hebben hoe Hemme Clasen Anne zig
geslagen heeft met haar buirvrouw zo heeft t
consistorij besloten haar t avondmaal te ontzeggen
zo lang als zij wederom belijdenis van haar zonde
doet voor t consistorij.


Ao 1728 den 4 Junij

Art 1: Na een hartgrondig gebed zijn de voorgaande
acten herlesen so bleef t eerste artikel nog zoo.
Art 2: Tot nieuwe lidmaat is met attestatie tot
ons van Zuidbroek gekomen Aachtje Haijes


Ao 1728 den 3 Sept
consistorij gehouden


Art 1: Na een hartgrondig gebed tot God uitgestort zijn
de vorige acten herlesen en bleef t eerste artike nog zoo.
Art 2: ad art. 2 van t gehoudene consistorij in Meert
blijft levendig


Ao 1728 den 3 December
consistorij gehouden


Art. 1: Na een hartgrondig gebed tot God zijn de voorgaande
acten herlesen en bleef t eerste artikel nog zoo
Met attestatie van Veendam is tot ons gekomen
Hilke Fockes
Art 2: Belangende t voorvallene van Anne huisvrou van
Hemmo  Clasens dat houd op, door dien zij voor t
consistorij verschenen is en vergevinge van haar wanbedrijf
versogt heeft.


Ao 1729 den 4 Meert
Consistorij gehouden


Act 1: Na een hertgrondig gebed tot God gedaan zo is
met belidenis tot een nieu lidmaat van ... tafel aangenomen
de jongeling Eltjo Harberts
Art 2: Stont binnen de E Aaldert Eppes welke over zijn
grote driftigheid die zelfs tot dadelikheid was uitgebroken
omtrent een paapsman bestraft werden, en na
belidenis van zijn misdaad wederom tot s heren
tafel wilde toegelaten na dat hij zig er bevorens
een geruimen tijd van onthouden hadde.


Ao 1729 den 31 Maij
consistorij gehouden


Act 1: Na een hartgrondig gebed tot God gedaan zo zijn de
acten herlesen nog bleef Sibolt Detmers zig van ons absenteeren
Act 2: Na een voorgaande anklagte door Wessel Frans
is Aaltjen huisvrouw van Remmert Berents geciteert
en voor t consistorij verschenen, Wessel Frans beschuldigde
Aaltjen dat zij an zijn vrouw Louwina Busschers tegen
t verbod door de Edl: H. Drost G Scaffer an haar
geinsinueert door de gerigts dienaar van ons gesien en
gelesen, nog sterke drank tapte, welke anklagte waarheid
bevonden zijnde volgens eigen belidenis van Aaltjen, so
resolveerden de leden van de kerken raad dat Aaltjen
voor deze maal zig most onthouden van s Heren tafel,
voor eerst om dat zij in haar geen goeden gedwehe
gemoets gestalte sagen tegen haar beschuldiger, voor
t twede om dat zij t gebod van haar overheden ongehoor-
saam was, voor t derde om dat t tegen de aard eens
Christens strijd die gehouden is zijn dwalende ... zoeken
te regte te brengen, voor t vierde om dat zij op leugentale
bevonden is als hebbende iets ontkent dat zij wederhand
gedaan bekende wanneer t consistorij zag dat zij zig
verbeterde zo beloovende haar wederom beter laten na
dat zij benevens wederom voor ons verscheenen is.
[Getekend]
Berent Harmens
Luitien Tonnijs
Hindrick Egberts
Frans Jans
Eltjo HaijensAo 1729 den 2 Septembris
is consistorij gehouden

Art 1: Na een hertgrondig gebed tot God gedaan, zo zijn de
acten herlesen en er is niets van belang voorgevallen.


Ao 1729 den 2 December
is consistorij gehouden


Act 1: Na een hartgrondig gebed tot God gedaan, zo zijn de
acten herlesen, en er is ditmaal niet van belang voorgevallen
Act 2: Tot nieuwe ledematen zijn met attestatie tot ons
gekomen navolgende personen
Jantjen Jans jonge dogter van Veendam
Anje Harms vrou vaan Haijo Geerts, ook van Veendam


Ao 1730 den 3 Meert
is consistorij gehouden


 Act 1: Na een hertgrondig gebed tot God om zijn zegen
gedaan zijn navolgende personen tot nieuwe ledematen
deser gemeente aangenoomen
Hitjo Egges zoon van Egge Hitjes
Frerik Rempkes zoon van Remkpo Bronnes
Fokjen Jans huisvrouw van
onsen ouderling Hindrik Egbers
Bouke Udes huisvrou van Jan Martens
Bonje Nannes huisvrouw van Geert Jans
Renske Jans huisvrou van Jan Hindrix
Moeder Popkens jonge dogter
Eelbering Sijbolts jonge dogter
Frouke Reinds jonge dogter
Art 2. Door gods goetheid is ons in dese vergaderinge niet
anstotelix voorgekomen


Ao 1730 den 2 Junij
consistorij gehouden

Art 1: Na een hertgrondig gebed tot God gedaan zo zijn de
acten herlezen en er is door Gods goetheid niets anstoteliks
bevonden.


Ao 1730 den 1 Septembris
consistorij gehouden


Art 1: De acten na een heverg gebed tot God gedaan herlesen
zijnde zo isser niets anstoteliks bevonden maar Sijbolt Detmers
absenteert sig nog
Met attestatie van Veendam is tot ons gekomen
IJda Wubbes huisvrou van Tjakke Jans


Ao 1730 den 28 November
consistorij gehouden


Hetwelk begonnen en geeindigt is met dankzeggingen en
gebeden tot God almagtig
Act 1: Lauren Andreas Croon voor t consistorij geciteert zijnde
zo is hem t avondmaal ontzegt wegens uitgebraakte lastertaal
tegens de predicant, die hij naderhand door leugentaal
wederom heeft willen bedekken, waar van hij nogtans vertuigt
is door twe getuigen, zullende zig zo lang onthouden van t
avondmaal tot dat hij voor de kerkeraad schuld belidenis doet
en om vergifnis ...
[getekend]
F. Blankstein, Eccte Meeden
Berent Harmens
Luitien Tonnis
Hindrick Egberts
Frans Jans
Eltjo HaijensAo 1731 den 9 Meert

Consistorij gehouden en begonnen met een gebed tot God
en geeindigt met een dankzegginge
Act 1: blijft levendig
Act 2: De zake van Sibolt Detmers blijft nog als voor en hij
weet van geen wederkeeren
Act 3: tot nieuwe ledematen zijn met belijdenis aangenomen
de E Harm Meints zoon van Meint Harms en
Frouke Eltjes dogter van onze diaken Eltjo Haijens
Met attestatie van Noordbroek
Martjen Derks huisvr van Harm Egbers


Ao 1731 den 1 Junij
consistorij gehouden


Na een hertgrondig gebed tot God gedaan zo zijn de acten
herlesen en de eersten en 2de  levendig gehouden
Art 2: tot nieuwe ledematen zijn met attestatie bij ons
overgekomen
Meenje Albers wed Coop Derks
van de Veendam
Eesko Haijes van Nieu Sceemda
Art 3: Werd voor consistorie geciteert Hindrickjen huisvrouv van
Jan Edzars die zig op een gildebier qualik gedragen hebbende
van t H avondmaal geweert werde
Hierop is t consistorij na een gedane danksegginge gescheiden.


Ao 1731 den 31 Aug.
consistorij gehouden


Hijr in is door Gods goedheid niet anstotelix voorgevallen en
dus t consistorij door den gebed geopent zijnde ook wederom
geeindigt.
Jan Edzars vrou Hindrickjen stont ondertusschen binnen en
bad om vergeving.


Ao 1731 den 30 October
consistorij gehouden

Hijr in is door Gods goetheid niet anstotelix voorgevallen en
dus t consistorij na een gedan dankzegging geeindigt
Art 1: Dog de zaken van Sijbolt Detmers en Laurens Andreas
staan bliven levendig vermits die hardnekkig zijn en blieven


Ao 1732 den 29 Feb.
consistorij gehouden

Art. 1 ad Art. 1 blijft levendig


Ao 1732 den 30 Maij
consistorij gehouden

Met de gebede begonnen hebbende zo isser in deze sittinge
niets van belang voorgevallen
Art. 1 ad art. 1 blijft levendig


Ao 1732 den 5 Septembris
consistorij gehouden


Dit consistorij is wederom met den gebede begonnen en
geeindigt
Art. 1. ad art. 1 blijft levendig
Art 2: onze scoolmr vrou Margareta Tiliking wegens angerigte
kwagien met Reind Edzars vrou Christina die geen lidmaat is
gien baan(?) op de Heere weg is daarver ernstig bestraft en t
avondmaal voor deze maal ontzegt


Ao 1732 den 5 December
consistorij gehouden


Art. 1: ad art. 1 blijft levendig
Art. 2: de huivrouw van onse schoolmr Margareta Tiliking is
wederom toegelaten
Met attestatie van Woldendorp is tot ons gekomen
Lizebet Hilkes


Ao 1733 den 28 Feb.
consistorij gehouden


Art. 1: ad art. 1 blijft levendig
Art. 2: tot nieuwe ledematen met belijdenis zijn angenomen de E
Berent Roelfs
Jan Harms
Harm Geerts [en] Meindert Geerts, jongelingen
Met attestatie van Veendam is tot ons gekomen
Louwe Hitjes


Ao 1733 den 5 Junij
consistorij gehouden

Met openinge van een hertgrondig gebed
Art. 1: ad art. 1 zakend Sijbolt Detmers gewesene
ouderling zijn zake blijft levendig om dat hij met zijn
vrouw van geen veranderinge ten goede weten
ook blijft de zake van Laurens Croon levendig
Art. 2: tot een nieuw lidmaat is met belijdenis angenomen
de E. Tiddo Sierts
en met attestatie van Westerlee
de E. Simen Bartels en
Eltje Harms zijn vrouw


Ao 1733 den 4 Septembris
consistorij gehouden en met den gebede geopent
en geeindigt
Art. 1: ad art. 1 blijft zo verder isser niets voorgevallen


Ao 1733 den 5 December
consistorij gehouden en t zelfve met den gebede geopent
Art. 1: Laurens Andreas Croon heeft voldoeninge an de
kerkenraad gegeven en is daarop wederom an t H Avontmaal
toegelaten en heeft belooft voorzigtiger te willen wandelen.
Verders isser van belang niets voorgevallen.


1734
Consistorij gehouden na gedane proefpredicatie
den 18 Junij 1734
Na gedanen gebede
1. Is gevraagt in t gemeen of er iets waar wegens de
gemeente en is geantwoort, niets dat geboekt werde
2 Censura morum gehouden wegens de leden des
Kerkenraads te samen present zijnde.
Is door de drie andere ouderlingen tegen de E: Sijbolt Detmers
als mede ouderling ingebragt tot sijn belastinge
dat de E. Sibolt Detmerts sedert de bevredinge van
de 12 September 1727 nog niet wederom tot den tafel des
Heeren is geweest als nu jongst na het versterv van de
Eerw: D.nus F. Blankstein sonder in de proefpredicatie
te komen of in de voorgaande tussentijt bij de consistorie
te verschijnen, en worde des wegen daar van reden
gevordert.
a. Waarop de E: Sibolt Detmers antwoorde, niet tevreden
te wesen wegens nieuwe ansprake wegens onkosten
van de weert voor na de vereeringe gedaan, welke dog
de kerkvoogden op sig genomen hadden, zijnde nu de
leeden des Kerkenraads.
b. Dewijle daar nieuwe moeijelikheeden onstaan waren
tussen hem en D.nus Blankstein in sijn leven wegens
de verhuiringe van sijn plaats.
c. Dat ten dage van voorgaande proefpredicatie na de
stadt was geweest.
Is na dese saken wijdlopig wedersijts behandelt met
meerderheit van stemmen besloten, dat de E: Sibolt Detmers
dese reise sig nog wederom van des Heeren tafel sal
onthouden tot dat dese sake in ordre afgedaan worde.
Met dankzegging geeindigt
uit aller naam
M. Tideman, Eccl. in Veendam


Den 16 Augusti zijn op ordre van t Eerw: Classis tot Wedda
jongst vergadert gecommittert D.ni. C. Klugkist, F. Themmen,
Phoeb. Themmen en M. Tideman predicanten in Zuidbroek,
Westerlee, Scheemda en Veendam verschenen in consistorie
op de Mieden om af te doen de moeijelikheeden tussen de
leeden des E: Kerkenraads en besonderlik de E: Sibolt Detmers
as mede ouderling.
Na gedane gebede van D.nus D. Klugkist.
Presente leden des Kerkenraads waren de E. Berent Harmens
als ouderling, de E. Sibolt Detmers als ouderling, de E. Luitjen
Tonnis als ouderling, de E. Hindrik Egberts als ouderling,
de E: Aald. Eppes als Diacon, zijnde de E. Diacon Tjakke Jans
verwittigt en niet verscheenen.
Is pravie(?) gelesen de voorgaande acte van den 12 Sept. 1727
waar in vereeninge geschiedt ware, dog naderhand weder ver-
wijderinge voorgekomen en daar op heeft Sibolt Detmerts
sig onthouden van het H: Avondmaal en is voor na het
versterv van D.nus Blankstein weder toegelaten, waar over
in consistorio van den 18 Junij 1734 op de Mieden is gehandelt
en an t Eerw: classis is gebragt om daar over te oordelen.
Waar op als gesegt in dese forma dese vergadering is
geschiet en de saken wedersijts voorgestelt en gehoort
zijnde, het volgende tot wederzijts genoegen besloten.
1.  Dat E: Sibolt Detmers qualik gedaan heeft om sonder
vereeninge so lange afgebleven is van het H: Avondm:
en sonder ter proefpredicatie te komen weder toegegaan, dog
besonderlik te bestraffen wegens quade bejegeninge an
de overledene Predicant, en daar over sig te betreuren
en dat te verbeteren hebbe en in ware liefde bij den
anderen verkeeren, het welke de E. Sibolt Detmers
heeft beleden en angenomen.
2.  Dat de E: Kerkenraad met reden over opgemelte
ergernissen sig misnoegt heeft getoont, edog dat deselve
sonder reden opgemelte mede ouderling Sibolt Detmers
anmerken als een gesuspendeert lidmaat, en in haar
acten hebben angeteekent als een gewesen ouderling,
nadien deselve noijet na de vorige versoeningen van den
12 September 1727 (daar hij als ouderling erkent is en
getekent en hem noijet om genoegsame gewigtige reden
hadde afgeset) voor de consistorio is geroepen, nog
sijn verantwoordinge daarin gehoort. Hoewel de
E: Kerkenraad om haar waaksaamheid om de ergernissen
te weeren word gepresen.
En is hijr op een wedersijdse vereeninge met onderlinge
handreikeninge van vrede en beloften geschiet om nimmer
het voorgaande te melden.
Met danksegginge besonderlik over dese sake geeindigt.
Aldus bij ons ondergeschevene gearresteert.
Actum in Consistorio op de Mieden in dato als boven
den 16 Augusti 1734.
[Getekend]
C. Klugkist Pastor in Zuidbroek en Muntendam
F. Themmen pred in Westerlee en Heiligerlee
Phoebus Themmen past: te Scheemda
M. Tideman Pastor in Veendam
Berent Harmens als ouderlinck
Sijbelt Detmers als ouderlijnck
Luitien Tonnis als ouderlinck
Hindrick Egberts als ouderlinck
Aaldert Eppes diacken


[volgende paragraaf in lastig handschrift]
Op heeden den 13 September 1734 consistorie gehouden
waar dan nevens de pastoor F. Themmen te
Wester en Heijliger Lee allen de leeden van de
Eerw. kecken raadt van de Mieden verscheenen
zijn hebbende voor af geciteert de personen
Eenje Edzes, Toncken Ajelts en Pieter Klasen
Hagenes die in s gelijks zijn gecompareert wegens
gegevene ergerniss in het openbaar niet lang
geleegen bij een ... geval.  Wanneer haer
de saecke christlijk voorbedraegen ... ... van
de gecombineerde kercken raadt eens tot het
en verbetering aangeset (?).
De kerken raadt de saecke ...  in sijn ...
vindende en geen genoegen hebbende in de dedicatie
van haer gedane heeft geoordeeld dat sigh de
boovengenoemde schuld(?) hebbende onthouden
van het H. Avontmaal op dat geen aenstoot
gegeven werd in dat de slechte onder haer of alleen
of ten overstaan van mannen van vreden sal worden
gemaakt.  Waertoe sij voor betere redenen opgewekt
en soo verstaet de kercken raadt tot van de
gemaackte vrede en volgende vierendeel jaers
in constistorio van haer sal worden ....  gedaen
men Godt biddende Hij als de Godt des vreedes
dees versoeninge en vrede bewerken wil
Godt tot heerlijkheit en deese gemeinte tot
hijlig(?) en onderlinge zaeligheit.
Gegeven in t choor der kerk op dato als booven
en soo dan van de leeden der ... teekent
F. Themmen Eccl. in Wester en Heiligerlee
Berent Harmens
Sijbelt Detmers
Luitien Tonnis
Hindrick Egberts
T Jans
Aeldert EppesConsistorie gehouden
den 17 December 1734

 
Na gedane gebeden stonden binnen de E: Eenje Edzes,
de E: Tonke Eils en de E: Pieter Klaassen Hagenes
waar over in t voorgaande gemelt, welke bekende en
beleden met malkanderen bevredigt te wesen
waar in de kerkenraad sig vergenoegden en
wensten dat het in waarheid bevestigt wierde.
Verder niets voorgedragen dat geboekt soude worden.
Censura morum gehouden is niets berispeliks van
de leden des kerkenraads voorgedragen.
Absent ware Tjakke Jans en Aaldert Eppes.
Met danksegginge geeindigt.
Sulks geschiet in presentie van mij
M. Tideman
Eccl.s in Veendam.


Den 4 [of 5] Junij 1735

Kerkenraad gehouden
1. De vergaderinge door den gebede geopent.
2. De leden waaren allen bijeen
3. De handelingen van de laatste vergaderinge
gelesen, goetgekeurt
4. Is ingebragt dat Harm Geerts met zijn huisvrouw
Wieke Deddens voor den houwelijken staat in
ontugtigheit verkeert te hebben gelijk gebleken is van
agte van de wijle se na weinig dagen zedert t
geslote houwelijk in de kraam beval, en t is eenpaarig
geresolveert Harm Geerts te censureeren, en tot boete
naart beide te vermanen.
5. Is ingebragt dat de dienstbooden alhier twee
huisen hadden, alwaar de dienst boden op sundagen
oft een onordentelijke wijse vergaderden, is voorgenoomen
... daar tegen te waaken.
6. Censura Morum gehouden niets ver...kelijk gevonden
7. De vergaderinge door dankzeggingen gescheiden.


Den 2 September 1735
Kerkenraad gehouden


1. De vergadering door den gebede geopent
2. De leden waren alle tegenwoordig
3. Ad art. 4 de saak van Harm Geerts is in effect gebragt,
en onder censure gehouden
4. Ad art. 5 is ingebragt dat de huisversamelingen van de
dienstboden hier vooren gemelt wat verminderen is
geoordeelt, op die huisen nauw te letten daar se te samen
quamen of t mogelijk waar die gehad te beletten
5. Censura morij gehouden is niets berispelijks voorgekomen.
6. De vergaderinge is door dankzegginge gescheiden.


Den 2 December 1735
kerkenraad gehouden


1. De vergaderinge wiert geopent door den gebede
2. De leden waaren alle tegenwoordig
3. Ad art. 3 Harm Geerts blijft onder censure
4. Ad art. 4 blijft levendig
5. Is ingebragt dat men tegen de huidige .atspeele in de
bakkers huisen op Midwinters en Nieujaars dagen mosten
gewaaken en dat de Eerw. kerkenraad te dien eind de
predicant en twee ouderlingen daar na toe
souden committeren(?)
6. De vergaderinge is door dankzeggingen gescheiden.


Den 9 Meert 1736
kerkenraad gehouden


De leden waaren voltallig
2. Harm Geerts blijft onder censure
4. Ad. art. 4. Is ingebragt dat men in Jaspers huis ...
... ... ...  [onduidelijke tekst]
5. Is ingebragt dat de schoolmeester versogt sijnde de
santloper op de tafel wanneer er gecatigeseert werde te
setten geweigert had is door meerderheid der stemmen
geoordeelt dat het niet onder sijn onder begrepen was
maar blijft nog weigerig als ook om 8 uren te beginnen
school te houden.


Den 12 Meert 1736
kerkenraad gehouden


1. De leden waaren voltallig.
2. Die articul blijft levendig
3. Blijft levendig
4. Is geresolveert dat er 2 zandloper sullen wesen. 
Een op de tafel en een op de predikstoel
en de meester neemt an om 8 uur school te houden ... ...
hier mede sal de questie ... wesen en de hand van
broederschap gelangt wedersijts.
5. De vergaderinge is met den gebed gescheiden.


Den 5 April 1736
Consistorie gehouden


[Het volgende niet erg duidelijk]
Extraord. alhier gehouden in t Kerken Choor waar dat
Dom. F. Themmen van Wester en H. Lee en Dom.
F. Sparringa van de Eexta als daar toe particuleer
van Dom. M. Engelberts ins..lijk verzogt den eersten
presiderende den ware assisteren verschenen,
zijnde dese Kerckelijke Vergaderinge ter ... van
genoemde Dom. Engelberts na t gasthuijs te Delft
beroepen, dan gratelijk na Kercken order belegt.
Stonden dan na dat dese vergaderinge door dom. Themmen
ordentelijk door den gebede geopent bij daar binnen Dom.
Berteling uijt t gasthuijs vertrokken nevens gemelte Dom.
Engelberts vertonende naast zegen wensch an en over
dese vergadering die ook na mate van den in dese
vergadering presiderende na vermogen, bij artikelen
beantwoord.  Dom. Berteling als ten ad.hcuam(?)  Van de
Wel. Ed.e Heeren Curatoren extraordinair gecommitteert
die van de Wel Ed. H. Curatoren op de persoon van
Dom. Engelberts bijtgebragte beroepinge met de certificatie
en approbatie van dien door de Magistraat van de genoemde
stad, versoekende dan bij dese overgave de gemelde
Dom. Engelberts welk ter opvolginge van dese beroepinge
genoeg genegen gelijk sijn Eerw. gevraagt ......,
ordentelijk van de [ge]meinte van de Mieden, en soo van
de Kercken raad al ...... deser gemeinte mogt worden
gedimitteert t geen dan in amvrage bij de Leeden des
Kercken raadt, de ouderlingen, en diaconen gebragt
verklaarden eenpariglijk datse tegender meer gemelten
persoon zijn leer en levent niets hadden in te brengen,
gevolglijk tot het geven der versogte dimissie wel
geresolveert, gelijk ook dan dat schiftelijk geschied en
algemeen gelijck ook van de versogte twee predicanten
geteikent is.  Alleen wiert van de kerkenraad die al Meed
collatoren en kerkvoogden, met name ingebragt, dat de
refusie van die bij de voorgaande vacature gedebourseerde
penningen van Dom. M. Engelberts geeischt t geen dan
om te behandelen in de pastorie vermits de vallende avond
en konde ten overstaan der gecompareerd predicanten
tusschen Dom. Berteling en Engelberts en de verschenen
leeden der kerkenraad nog dien avond hoe wel vrugteloos
uijtgeschooten commissoriaal gemaakt, zijnde de conferentie
tusschen Dom: Engelberts en sommige Coll: ja ook daarna
de kerkvoogden hervat geweest.
[Getekend]
F. Themmen Eccl. in Wester en Heiligerlee
Berent Harmens
Luitien Tonnis
Tiddo SijersDen 10 April 1736

Na gedane proevepr. consistorie gehouden, waer wel een
seckere moeielijkheit geoppert, dogh vermits de tijdt van t
H. Avontm. anstaande onafgedaen gebleven en tot ander
gelegenheit verschooven sullende dan op den aanstaanden
sondagh het H. Avontm. gehouden worden, waer toede
Godt sijn genade en segen gebieden wil zijnde ondertussen
van de pastoor Themmen van Westerlee an de Eerw. Miedener
kerkenrade om de vacante plaetse nae de intentie van
d Eerw. classis ter spoedigsten te bestellen gerecommendeert.
[Getekend]
T. Themmen Eccl. in Wester en Hilligerlee


1736 Den 14 September

Consistorie gehouden des nademiddags om 2 uiren op
bekentmakinge van Dnus. Tideman Eccl. in Veendam als
proefpredicatie gedaan hebbende en betuigt, dat
ordinaires de proefpredicatie gedaan zijnd de consistorie
gehouden wierde, dog dewijl Tonke Eils op het naast-
voorgaande clsssis iets voorgestelt hadde tegens de E.
kerkvoogd Berent Harmens en de E. Luitjen Tonnis so is
Dnus. Themmen predicant tot Hill: en Westerlee bijgevoegt
om present te wesen en daarom met bewillinge na gedane
proefpredicatie op dese wise te stellen, en is sulks
angenomen bij de presente ledematen behalven de E.
Berent Harmens also absent zijnde, en is de meester belast
sulks an de E. Berent Harmens huis bekent te maken, het
welk de meester gedaan dog de kerkvoogd niet te huis
gevonden heeft, en de E. Hindrik Egberts en de meester
tegenkomende sulks berigt geseit hebben dan niet nodig
te zijn daar tegenswoordig te wesen en haar belovten
als present te willen wesen niet gehouden, daarom voor
tegenwoordig bovende gemelte predicanten tegenwoordig
zijnde de E. Sibolt Detmers als ouderling de E: kerkvoogd
Tidde Sierts als diacon so is na de gedanen gebede
1. de E. Tonke Ails versogt of iets boven het voorgaande
hadde voorte stellen, heeft geantwoord neen en daarom wegens
absentie van de E: kerkvoogd Berent Harmens is in die sake
stil gestaan, t welk de E: Luitjen Tonnis als ouderling ook
anging.
2. De tegenwoordige leeden ouderling en diacon gemelt
gevraagt of iets in censura morum tegens de absent leden
te hadden in te brengen wierde geantwoord neen behalven
onverwagte absentie en ook tegen de tegenswoordige.
3. Is besloten int toekomende de absente broederen tijdig
genoegsaam kennis te geven om in t volgende consistorie
tegenwoordig te zijn.
Met danksegginge geeindigt.
[Getekend]
F. Themmen Eccl. in Wester en Hillig.
M . Tideman Eccls. in Veendam


Den 31[sic] November 1736
 
Consistorie gehouden na de proefpredikaatsie
1. De vergadering door het gebedt geopent
2. Ad art. 1, 2, 3. In de sake van D. E. Tonko Aijolts
en Berent Harmens en Luitjen Tonnis kerkvoogden
niets gedaan wegens absentie van de 2 ouderlingen
Sibolt Detmers, die niet te huis was, en Hindrik Egberts
die ziek was; des dezelve tot de naaste gelegenheit wort
uitgeschoven, wanneer tijdig kennis zal worden gegeven
aan de ....
3. Harm Geerts blijft onder censure.
4. Censura morij gehouden, en niets door Godts
goetheit bevonden
5. De vergadering met dankzegginge besloten.


Den 1 Meert 1737

Consistorij gehouden na de proefpredikaatsie.
1. De vergadering met een gebede geopent
2. Ad. art. 2. De zaken tusschen D. E. ouderlingen en
Luitjen Tonnis zijn wederom gerept, en aldus afgedaan
dat op het verzoek van Luitjen Tonnis ouderlinge
Tonko Ajolts hem vergeven heeft en de hant van
broederschap gelangt zij, waardmede, de klagte van
Tonko Ajolts wegens harde uitdrukkingen in een
request is voldaan en vernietigt.
[Getekend]
J. Rummerink pred. aldaar
Sijbelt Detmers [en] Berent Harmens ouderlingen
Hindrick Egberts ouderlinck
Tiddo Sijerts diaken
Jan Martens
3. De vergadering met dankzegginge gesloten.


Denzelfden dito, den 1 Meert [1737], zijn met attestatie
tot ons gekomen
Derk Jans, met attestatie van de Wildervanck
Engel Harms, huisvrouw van Hans Sikkes van Zuidtbroek
Albertien Jans met attestatie van Engelbert.


Den Maij 1737
 
Consistorie gehouden na de proefpredikatie.
1. De vergaderinge met de gebede geopent.
2. Harm Geerts blijft onder censure
3. De vergaderinge met dankzegginge geeindigt.


Den 6 September [1737]

Consistorie gehouden na gedane proefpredikatie.
1. De vergaderinge door het gebedt geopent.
2. Harm Geerts blijft onder censure.
3. De vergaderinge met dankzegginge gesloten.


Den 28 Febr. 1738

Na de proefpredikatie Consistorie gehouden.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent.
2. Heeft Berent Harmens kerkvoogt en ouderling
voorgestelt en verzogt dat Tonko Aijolts zig neffent
keer van des Heren Tafel mogt onthouden, klagende
over een belediging t.w. dat Tonko Aijolts hem hadde
beschuldigt dat hij onregtveerdig gelt hadde ontfangen.
Het welk de kerkeraat in overweging hebbende genomen,
heeft zij besloten
-- dat zij die beschuldiging van beleding over het nemen van
onregtveerdig gelt zig niet aantrekt, als zijnde dat een
politijke zake, nog na de waarheit of onwaarheit daarvan
onderzocht doet
-- maar dat zij nu meermaals opentlijk in de consistorie
gezien hebben, welk een grote oneenigheit wegens deze
zake en ander questie gerezen zijn tusschen haar beide,
en tot het leetweezen zonder verzoeninge gebleven is,
daarom goetgedagt en besloten hebben, dat zij zig beide
zo lange van des Heeren Avontmaal zouden onthouden, tot
dat ze met elkander verzoent waren.
[Getekend]
J. Rummerink predikant
Sijbelt Detmers,  ouderlijng
Luitien Tonnis ouderlinck
Hindrick Egberts ouderlinck
Tiddo Sijers diaken
Jan Martens
3. De vergadering met dankzegginge geeindigt.


Den 30 Maij 1738

Consistorie gehouden na de proefpredikatie
1. De vergadering met den gebede geopent.
2. Harm Geerts blijft onder censure
3. Ad. art. 2. heeft Tonko Aijolts op de klagte van Berent
Harms
ouderling, zakende het nemen van onregtveerdig
gelt, gezegt, dat zijne woorden also niet geweest waren,
dat zulks zijne zin en meninge niet was, en beleden,
dat hij Berent Harms voor een eerlijk man erkende, met
welke belijdenis Berend Harmens vergenoegt was.  Hierop
zijn ze wederom met malkander verzoent, hebben malkander
vergeven, en de consistorie voldaan, t welk daar op haar
beiden van de censure heeft ontslagen, en haar Godts
genade en vrede toegewenscht.
[Getekend] J. Rummerinck.
4. De vergaderinge met dankzegging geeindigt.


Den 14 Sept 1738

Consistorie gehouden na de proefpredikatie.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent.
2. Blijft levendig
3. Ad art. 3 deze zake afgedaan.
4. De vergaderinge met dankzegging geeindigt.


Den 5 December 1738

Consistorie gehouden na de proefpredikatie
1. De vergaderinge met het gebedt geopent
2. Blijft levendig
3. Censura morij gehouden, en door Godts goetheit
niets bevonden
4. De vergaderinge met dankzegginge gesloten.


Den 27 Febr. 1739

Consistorie gehouden na de proefpredikatie.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent.
2. Blijft levendig
3. Censura morij gehouden door Godts goetheit
niets bevonden.
4. Met attestatie tot ons overgekomen van Groningen
mijn vrouw Bernardina Busch
5. Tot nieuwe lidmaten na gedane belijdenis zijn aangenomen
Sebe
Sijeke
Anje Frans
Lutgert Derks
Gijssel Eltjes

6. De vergadering met dankzegginge gesloten.


Den 5 Maij 1739

Consistorie gehouden na de proefpredikatie.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent.
2. Blijft levendig.
3. Censura morij gehouden, en door Godts goetheit niets
bevonden.
4. De vergaderinge met dankzegging gesloten.


De 4 Decemb. [1739]

Consistorie gehouden, na de proefpredikatie.

1. De vergadering met het gebedt geopent.
2. Is Harm Geerts van zijne censure ontslagen, nadat hij
belijdenis van zijne zonde en berouw gedaan heeft, en
beterschap belooft. ....
3. Censura morij gehouden, en door Godts goedheit niets
bevonden.
4. De vergadering met dankzegging gesloten.
NB. is Aaltien Alberts huisvrouw van Tonnis Luitiens
met attestatie van Zuitbroeck tot ons overgekomen.


Den Meert 1740

Consistorie gehouden na de proefpredikatie en door s Heeren
goetheit niet gevonden.


Den 10 Junii 1740

Consistorie gehouden na de proefpredikatie.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent.
2. Alle leden waren present
3. Censura Morum gehouden en door Godts goetheit
niets bevonden
4. De vergadering met dankzegginge gesloten.


Den Sept 1740

Consistorie gehouden na de proefpredikatie.  En na dat de
vergadering met het gebedt geopent was, en alles welbe-
vonden is door G. goetheit, weer met dankzegginge gesloten.


Den 2 December [1740]

Consistorie gehouden na de proefpredikatie.  En alles door
G. goeth. zo gevonden, dat er niets was voorgevallen, is
dezelve door het gebedt geopent en besloten.


Den 11 Meert 1741

Consistorie gehouden na gedane proefpredikatie.
1. De vergaderinge met den gebede geopent.
2. Na gedane predikatie geexamineert in het choor
Harmtien Haijbes
Sijbelke Elties
Aeilke Jans
Berent Sijpkes
Koert Sijpkes

En nadat de drie laetste eerst wettelijk gedoopt zijn,
en neffens de twee andere welbevonden in de belijdenis,
tot lidmaten van onze gereformeerde kerk aangenomen.
3. Met dankzegg. geindigt.


Den 9 Junii 1741

Consistori gehouden na gedane proefpredikatie.
1. De vergadering met den gebede geopent.
2. Censura marij gehouden, en door Godts goetheit
niets bevonden
3. Met dankzegging geeindigt.


Den Sept. 1741

Consistorie gehouden na gedane proefpredikatie.
1. De vergadering met den gebede geopent.
2. Censura morij gehouden, en door Godts goetheit
niets bevonden
3. Met dankzegginge geeindigt.


Den 1. Decemb. 1741

Consistorie gehouden na gedane proefpredikatie.
1. De vergaderinge met gebedt geopent
2. Censura mori gehouden en door Godts goeth. niets
bevonden.
3. Met dankzegginge geeindigt.

Den 10 Febr. 1742

Extraordinarie kerkenraadt gehouden, ende stukken op
papier getekent, die naderhant verder getekent zullen
worden in ons protocol zo t nodig is.


Den 4 Meert 1742

Na de proefpredicatie consistorie gehouden.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent.
2. Censura morij gehouden, en niets door Godts goetheit
bevonden
3. Van de zaken waerover extraordinarie kerkenraadt
gehouden is verslag gemaakt.


Den 8 Junii [1742]

Kerkenraat gehouden na de proefpredikatie.
1. De vergadering met het gebedt geopent.
2. Censura mori gehouden, en niets door Godts goetheit
bevonden.
3. Hierop geresolveert en geordonneert, dat men nog niet
tot de meestersche zou gaan, en met haar spreken.
4. Met dankzegginge geeindigt.


Den 14 Sept. 1742

Na de proefpredikatie consistorie gehouden.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent
2. Censura mori gehouden en door Godts goetheit niets
bevonden.
3. Ad art. 3. geresolveert dat predikant en ouderling
Sijbolt Detmers met haar daarover zouden spreken.
4. Met attestatie van Zuitbroek hier gekomen
Margaretha Holtvoogt, nu de vrouw van
Hindrick Jochums
5. Met dankzegginge geeindigt.


Den December 1742

Na de proefpredikatie consistorie gehouden.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent.
2. Censura morij gehouden, en door Godts goetheit niets
bevonden.
3. Met dankzegginge geeindigt.


Den 8 Meert 1743

Na de proefpredikatie consistorie gehouden.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent
2. Censura morij gehouden, en door Godts goetheit
niets gevonden
3. Met dankzegginge geeindigt


Den 7 Junii [1743]

Na de proefpredikatie consistorie gehouden.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent.
2. Censura morij gehouden, en door goetheit niet
gevonden, de ouderling Luitjen Tonnis absent.
3. De vergaderinge met dankzegginge gesloten.


Den 29 Nov. 1743

Na de proefpredikatie consistorium gehouden.
1. De vergaderinge met gebedt geopent.
2. Alle leden tegenswoordig uitgenomen S. Detmers
3. Censura morij gehoude, en door Godts goetheit
niets bevonden.
4. De vergaderinge met Dankzegginge gesloten.


Den 28 Febr. 1744

Consistorie gehouden na de proefpredikatie.
1. De vergaderinge met t gebedt geopent.
2. Alle leden tegenwoordig uitgenomen Sijmen Bartels
die ziek was.
3. Censura Morium gehouden en door Godts goeth.
niets bevonden.
4. De vergaderinge met dankzegginge gesloten.


Den 12 Junii 1744

Na de proefpredikatie consistorie gehouden.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent.

2. Alle leden present.  Dog Sijmen Bartels gestorven.
3. Censura Morum gehouden, en door Godts goeth.
niets bevonden.
4. De vergaderinge met dankzegginge gesloten.


Den 3 December 1744

Na de proefpredicatie Consistorie gehouden.
1. In omvrage gelegt zinde of ook iemant iets te zeggen
hadde, is er door s Heeren goetheit niets bevonden, en
daar mede zijn wij gescheiden.


Ao 1795 den 12 Meert

Consistorie gehouden na de proefpredikatie.
1. De vergadering met het gebedt geopent.
2. Alle leden present, dog Sijbolt Detmers gestorven.
3. Censura morij gehouden, en niets bevonden.
4. Tot ledematen van deze gemeent, na opentlijke belijdenis
zijn aangenomen
Eltje Martens
Albert Harms
Hinderikus Luitjens
Eppo Martens
Eltjen Hindriks
Wupke Frans
Aaltien Jans
Janna Louwrens
.
5. Met dankzegginge geeindigt.


Den 5 Junii 1795

Na de proefpredikatie consistorie gehouden.
Wij alle verschenen zijnde, hadde niemant iets intebrengen,
dus zijn wij met het gebedt en dankzegginge gescheiden.


Den 3 Decemb. 1745

Na de proefpredikatie consistorie gehouden.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent.
2. Nadat alle vier ouderlingen dezer gemeente voor en na
verstorven waren, zijn na voorgaande kerkenkondiging
den 28 October 1745 vier nieuwe ouderlingen verkozen,
te weten
Frans Jans
Jelle Jans
Meindert Geerts
Aeilko Jannes

3. Censura morij gehouden, en niets bevonden.
4. Met attestatie tot ons gekomen Cornelis Hindriks van
Zuitbroek.  (Den 11 Aug. 1746 met atttest. vertrokken
na Helm.)
5. Met dankzegginge gesloten.

 
Den 11 Meert 1746

Na de proefpredikatie consistorie gehouden.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent.
2. Censura morij gehouden en niets door Godts goetheit
bevonden
3. Met dankzegginge besloten.


Den 10 Junii 1746

Na de proefpredikatie consistorie gehouden.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent, waarin alle
leden present waren.
2. Censura morum gehouden, en door Godts goetheit
niets bevonden.
3. Met attestatie van Noortbroek tot ons gekomen
Fokjen Meertens, huisvrouw van Koert Sijpkes.
4. Met dankzegginge geeindigt.


Den 9 Sept. 1746

Na de proefpredikatie consistorie gehouden.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent.
2. Alle leden present, uitgenomen Frans Jans, die ziek was
3. Censura Morum gehouden, en door Godts goetheit niets
bevonden
4. Met dankzegginge geeindigt.


De 9 Decemb. 1746

Na de proefpredikatie consistorie gehouden.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent
2. De leeden van de vergaderinge nu all present door Godts
goetheit
3. Censura morij gehouden, en niets bevonden
4. Met dankzegginge geeindigt.


Den 10 Meert 1747

Na de proefpredikatie Consistorie gehouden.
1. De vergaderinge met het [gebedt] geopent.
2. Met attestatie van Noortbroek tot ons gekomen
Frouwke Deddes, vrouw van Arent Jans
3. Na openbaar gedane belijdenis aangenomen
Ebbe Martens, en zijn vrouw Ida Edskens, en
Hindrik Roelfs, en
Hindrik Jans, veentjer.
4. Censura morij gehouden, en door Godts goetheit niets
bevonden.
5. Met dankzegging geeindigt.


Den 9 Junii 1747

Na de proefpredikatie consistorij gehouden.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent.
2. Met attestatie van de Wildervank tot ons gekomen
Emmine Thomas, vrouw van Christoffer Ameling.
3. Censura morij gehouden, en door goetheit niets bevonden.
4. Met dankzegging geeindigt.


Den 15 Sept 1747

Na de proefpredikatie consistorie gehouden.
1. De vergaderinge met het gebedt geopent.
2. Censura morij gehouden, en door Godts goetheit
niets bevonden
3. Met dankzegging geeindigt.


Den 2 Nov 1747

1. Predikatie bij gelegentheit van aanneminge gedaan
2. Na de predikatie
A) voor de openbare aanneminge in t choor, gebeden
B) Ondervraagt en aangenomen tot lidtmaten van de
Christelijke gereformeerde kerke
Sijben Tonkes, dogter van Tonko Aijolts
Wije Hillenius, ehevrouw van Albert Berents
Luitjen Frans, dogter van Frans Jans
Hilke Sijpkes, dogter van Sijpke Koerts
Jan Luitjens Bouman, zoon van Luitjen Tonnis
Albert Sijpkes, zoon van Sijpke Koerts
C) Dog Hilke en Albert Sijpkes zijn vooraf gedoopt,
na gedane predikatie.
3. De vergaderinge met dankzegg. geeindigt.


Den 26 October [waarschijnlijk 1747]

Consistorie gehouden extraordinair in t kerken choor alhier,
ten overstaan van de weleerwaarde heeren F. Themmen,
leeraar te Wester en Heil:lee nevens R. Perizonius leeraar
te Veendam daar bij specialijk verzogt van de eerwaarde
leeraar Dnus. J. Rummerink aan de plaatse ten einde zijn
eerwaarde van deeze gemeente los te maken als beroepen
zijnde in de gemeente te Bonda door solemnele latinge (?)
1. Deeze vergaderinge is door Dnus. Temmen met den
gebede plegtelijk geopent.
2. Stond binnen de weleerwaarde Dnus. Rummerinck welke
na een gepaste aanspraak (door Dnus. Themmen presiderend
beantwoord) te kennen gaf, hoe door de goddelijke bestieringe
tot predikant was beroepen in de gemeente te Bonda in
Oostvriesland, en in genade hem verpligtigte deeze
beroepinge op te volgen, gelijk ook verklaarde de zelve
aangenomen te hebben, daarom na de beroeping vertoond
te hebben verzogt van de kerkenraat alhier als representanten
van de gemeente gedismitteerd te worden
3. Waarop t beroep van ons ingezien, de Eerwaard. Heer
J. Rummerinck afgetreden, van de presiderende Heer Themmen
aan de kerkenraad is in omvrage gelegt, of ook iets ten laste
van Dnus. J. Remmerinck rekende zijn persoon leer en leven
hadden in te brengen, welke gezamentlik daar op antwoorden
dat niet alleen niets hadden, maar met veel ruimte konden
en wilden dimitteeren na kerkenorde gelijk dan ook
geschriftelijk geschied en door kerkenraad en predikanten
bovengemeld is getekent.
[getekend]
F Themmen Eccl. in de Wester en Hilliger Lee
R. Perizonius vocati ad ...
Ajelko Jannes ouderling
Meindert Geerts als ouderling


December 1747

Consistorium gehouden.
1. De vergaderinge met den gebede geopent
2. Censura morum gehouden is niets ba..liks ingebragt
3. Met dankz. gesloten
[getekend]
R. Perizonius pastor in Veendam


15 Meert 1748

Consistorie gehouden en na opening door het gebedt
vernomen of er ook iets in de gemeente was voorgevallen
waarop moeste gesproken worden is niets geoppert, ook
in de censura morij niets ergerlix bevonden.
Dus de vergadering na dankzegging ge..ijck is
[getekend]
C. Galama Eccl. te Nieuwpekela


Anno 1748 den 14 Juni

Consistorie gehouden zijnde.
Art. 1: Is deselve met den gebede begonnen
Art. 2: Censura morij gehouden zijnde en gevraagt zijnde of
ook iemand iets mogt voorschouw... in den gemeente, is
niets voorgesteld.
Art. 3: Met attestatie is overgekomen Albert Beerents
van Westerlee
Art. 4: De vergadering met dankz. geeindigt


Anno 1748 den 6 September

Is na de proefpredikatie Consistorie gehouden.
1. Deselve met den gebede begonnen
2. Censura morij gehouden zijnde en gevraagd zijnde of er
iets in de gemeinte mogt zijn voorschouwd dat
behoorde voorgesteld te worden, is niets voortgebragt.
3. De vergadering met dankzege geeindigt


Anno 1748 den 6 December

Is na de proefpredikatie consistorie gehouden.
1. Deselve met den gebeden begonnen
2. Censura morij gehouden zijnde is niets bevonden, als
alleen een swarigheit tegen broeder [inktvlek] waarvan
de sprake ging alsof geen volle mate had gegeven
tgeen van hem ontkent werd, waarop geoordeelt is deze zaken
tot een nadere gelendheit uit te stellen, en alsdan een
attestatie tot zuivering verwagt word.
3. Gevraagt zijnde of er in de gemeente iets was voorgevallen
dat nodig was voorgestelt te worden in niets bevonden
4. De vergadering met dankzegg. geeindigt.


Anno 1749 den 7 Februari

Consistorie gehouden naa de proefpredikatie
1. Deselve met den gebeden geopend, alle leden waren
present uitgenomen Elko Jans die wegens ziekte afwezig was
2. Ad. 2. Wat aangaat de zake van [naam is uitgekrast in t
bronmateriaal] die betuigde swarigheid gevonden te hebben
om een attestatie te halen waarop hij gevraagt wierd of
met vollen gemoede kon betuigen dat volle mate
gegeven heeft, en geantwoord was, ja, waarop de
broeders geoordeelt hebben terwijl geen beschuldigingen
zijn opgekomen den zake even te laten of er voor of
tegens na den bewijs gegeven wierd.
3. Censura morij gehouden zijnde is niets bevonden
4. Gevraagt zijnde of er iets in de gemeinte was voorgevallen, is
voorgehouden dat Janna Laurens zig merkelijk aan gegeven ergernis
heeft schuldig gemaakt, gelijk zij door de predikant en eene der
ouderlingen reeds daarover gesproken zijnde genoegzaam zelfs
heeft moeten belijden so dat geoordeelt werd daar haar door een
of weer leden van de kerkeraad wierde aangezeid zig ten
minstens voor dese reis aan den H. Tafel te onthouden.
5. Met attestatie is tot ons overgekomen Jantje Berents
huisvrouw van de E. Hindrikus Luitjens Bouman, van de
Nieuwe Beerta.
6. De vergaderinge met dankzegging geeindigt.


Anno 1749 den 6 Junii

Consistorie gehouden naa de proefpedikatie.
1. De vergadering met den gebede geopent terwijl
alle leden present waren uitgenomen Frans Jans
die ziek was.
2. Cessat articulus.
3. Censura morium gehouden zijnd is niets bevonden
4. Blijft onder censure.
5. Gevraagt zijn of er iets in de gemeente was voergevallen
is niets voorgekomen
6. De vergadering met dankzegg. geeindigt.


Anno 1749 den 12 Sept.

Consistorij gehouden na de proefpredikatie
1. De vergadering met den gebede geopent zijnde,
alle leden present uitgenaderd Meindert Geerts
wegens ziekte
2. Censura morij gehouden zijnde is niets bevonden
3. Ad 4. Omtrent Janna Laurens is besloten dat men
haar eens zou gaan besoeken en vragen hoe gesteld
was onder die zake.
4. Is verscheenen de kerkvoogd Tonko Aijolts die ver-
scheide klagten en beschuldigingen inbragt tegen de
Meester en zijn vrouw.  De beschuldigingen zijn op t
papier gesteld, en overwogen zijnde heeft de vergade-
ringe getragt deze zake wederzijdt te vereffenen, dog
sonder effect, alwaarom besloten is bij de eerste
gelegenheid door een extraordinaire vergadering
dese zake verder in overweginge te nemen, ten einde
se uit de weg moge geruimd(?) werden, worden de
partijen wederzijds verpligt wegens vele blijken vant
drijft en toorn zig voor desen reis van den H. tafel
te onthouden.
5. De vergadering met dankzegg. geeindigt.


Anno 1749 dem 15 October

Extraordinaar consistorie gehouden over de zake
daar art. 4 van de vorige vergadering melding van
gemaakt is.
1. De vergadering met den gebede begonnen zijnde
alle leden praesent, uitgenomen de ouderling Meindert
Geerts
wegens aanhoudende lichaams swakheid
2. Is binnengestaande kerkvoogd Tonko Aijolts den
beschuldiginge verbragt
I. Tegens de Schoolmeester P.C. Hagenos
-- 1. Dat de Meester onwaarheid gesproken had, als of de
kerkdeur niet had kunnen gesloten worden, en daardoor
gelegenheid was gekomen in dat de keersen uit de kerk
waren weggenomen, waartegen een Attestatie aan
Nanne Jacobs uitleverde, waarin hij getuigde dat hij den
26 October 1748 de deur gemaakt had.
-- 2. Dat de Meester in vorige tijden de smit Peijske Hitjes
had aangezet om voor hem een taphake(?) te
maken, en in plaats van dat een ... op kerkenrekening
te stellen, gelijk door een Attestatie van Popko Hitjes
bevestigd werde.
-- 3. Dat een woekerende rente van Pieter Jans had
genomen voor 15 guldens in een jaar een paer schoenen,
een paar muilen, en een dag sweeter(?) genomen hebbend
gelijk wede door een Attestatie bleek.
II. Tegens de Meestersche dat die hem in de schole
geaclumnieerd hadde, onder deze uitdruckkinge
Uw soon heeft eens een turf hier opgehangen, dat gaf te
kennen dat ik een hoere was en dat is goet zelfs over-
gekomen
waar over de kerkvoogd verklaring en schrifactie
eischte.
3. De zake aangaande de Meester wierd eerst ondersogt,
sijnde de Meester binnengeroepen, en hem deze boven-
vermelde stukken voorgesteld, welke antwoordde
--a) Op de eerste beschuldiginge dat hij wel gesegt had
en zulks nog bevestigde dat de kerkdeure enige tijd niet
heeft kunnen gesloten worden, maar dat hij niet konde
bepalen of hadde bepaald de juiste tijd hoe lange behalven
dat de keersen bij andere gelegendheden genoegzaam
konden weggenomen worden.
--b) Op de tweede beschuldiginge 1 dat hij die taphake
nog gebruikte tot een ... (?) 2 dat hem niet
bekend was dat hij de smit aangezet had om aanslag
daarvoor op kerken reken te stellen (t gene waar
wel van Popko Hitjes dan ook geciteerd wierd mond-
deling bevestigd wierd) 3 dat den zake al voor lange
gaend uit de tijd van Berend Harms en Tiddo Sierts
als kerkvoogden was voorgevallen, en toen reeds tot
vergenoegen van de kerkvoogden afgedaen.
-- c) Op de derde beschuldiging 1 dat hij ontkende dat
Pieter Jans dat geld maar een jaar gehad had maar verre
boven t jaar  2 dat Pieter Jans die genoemde rente
gewillig had aangeboden en zig daarover vergenoegd
had getoond.
Pieter Jans schoemacker, die mede bij de kerkenraad
verschenen was, hier over verstaan sijnde, bekende
zelve dat t wel zijn konde dat hij den 15 guldens wat
langer als t jaar gehad had omdat hij ook geen onver-
genoegtheid over de renten getoond had.
4. Dus de zake aangaande de Meester van weerkantens
ondersogt zijnde so heeft de kerkenraad deze stukken
overwegende geoordeelt
--1/ Ten aanzien van de eerste beswaarnisse, dat de
Meester behoorde vermaant te worden over t sluiten van de
kerkdeur te passen, maar dat zij niet meer houden dat
de Meester zig aan onwaarheid had geschat dog gemaakt
ons dat geen tijd bepaald had hoe lange de deur niet had
kunnen gesloten worden.
--2/ Ten aanzien van t tweede dat de zake zelve, so als
se van Popke Hiltjes getuigd was wel zeer te misprijsen
is, ende Meerster behoorde vermaand te werden om sonder
consent van de kerkvoogden niets op kerken rekeninge
te laten zetten. Dog deswijl den zake reeds so vele jaren
gepasseerd was dat de kerkvoogd zulk eernstich niet
weder behoorde voor te stellen, maar overbij te zien.
--3/ Ten aanzien van t derde over.. .. .. ..
volgens enige belijdenis van Pieter Jans wat der beweren
werden ten aanzien van de tijd hoe lange hij t geld
gehad heeft en die zelf bevestigd had dat hij zig vergenoegd
had gedragen, so oordeelde de kerkenraad dat Pieter Jans
in t geven van zulk een Attestatie zeer slegt gehandelt
had en dese zake dus buiten haar bestek was.
--4/ Verder werd geooordeelt dat dese stukken aan de
kerkvoogd en de Meester voorgelesen zijnde zij tot onderlinge
rede en vereniging zouden opgesecht werden, met vergeting
en vergeving van al t gene gepasseerd mogt zijn.
5. Hierop zijn de kerkvoogd en de meester binnen geroepen
ent oordeel van de kerkenraad verstaan hebbende is zulks
van beide aangenomen en de hand ... broedersche
vereniging en bevrediging gegegen, zijnde hen daarijn
des H. genade en vrede toegewenscht.
6. Hier op is tot de zake rakende de beschuldiging tegens
de Meestersche boven Art II. aangehaald overgegaan.
De Meestersche binnen geroepen zijnde en de beschuldiging
haar voorgesteld, antwoorde dat se niet gezegt had,
maar allen dese uitdrukkinge had gedaan ik heb aan die
spijker daar nog een turf aangehangen en dubbelde
vergenoeging gekregen, ik heije? dat die bovens?
(aan welke een
pasquil(?) schrift was aangeslagen geweest) mij ook
dubbelde vergenoeginge sal geven.
 Denkende dat zij de
kerkvoogd daarmede wat benadeelt had, en betuigende
als nog wel tot last van zijn persoons te kunnen inbrengen.
De kerkvoogd dit antwoord van de Meestersche voor-
gehouden zijnde, beloofde met getuigen zijne gezegden
eens te zullen bevestigen.
Waarop op kerkvoogde versoek binnen quamen de  zijlvest
Hindrikus Luitjens en Popke Edzkes die ijder afzonderlijk
getuigden dat ze sonder enige reden van haat alleen tot
bevestiging der waarheid konden verklaren dat op dien tijd
zelve in de schole tegenwoordig waren geweest en de
Meestersche die woorden had gesproken die de kerk
voogt tot haar last had voortgelaagt, scheent wel zijns
konde dat zij die anderen uitdrukkingen er ook nog had
bijgedaan.
7. De Meestersche dit getuigenis tot bevestiging van de kerk
voogde zeggens voorgehouden zijnde, zeide alsnog dat van
die woorden niet eens wisten en maar omdat tot de rede
genegen was, zig wilde laten overreden, dat uit drift en ...
die uitdrukking mogte gehad hebben, sonder dat zij t
wiste en over zulke dan begeerde dat de kerkvoogd haar
dat verschonen en vergeven over dien niets ten laste van zijn
persoons had in te brengen
7. Hier op heeft de kerkenraad geoordeelt, dat de Meestersche
moest vermaand worden om zig te wagten voor zulke driftige
uitdrukkingen, en zig uit de schole behoorde te houden
wanneer de caspellieden daar t samen zijn, maar tegelijk
waarmede de Meestersche dese uitdrukkinge alleen door drift
moest gezegd hebben, daar zij zelfs van agteren niet eens
van weet, de kerkvoogd haar zulks als een onbedagtsaem
woord verschoonde te vergeven, bij aldien zij zulks van hem
begeerde zo dat dese zaken dus afgedaan mogh werden.
8. Hier op de kerkvoogd en de Meestersche tezaams binne
getreden zijnde wierd haar zulks voorgesteld, de Meestersch
belijde nogmaals dat zij om vredenshalven versogte
van de kerkvoogd of dat hij die uitdrukkinge so zij die had
gesproken als een onbedagtsaam woord wilde vergeven
ende zig met haar bevredigen.  Dog de kerkvoogd bragt in dat
hier mede geen voldoeninge kreeg,  ten zij de Meestersche
beleed dat zij directe leugentale van hem gesproken had,
en zulks in t protocol getekend wierde en wat middelen tot
wegneeming van dese zake werden aangewend, so bleef
t vrugteloos, en is dit dus onafgedaan gebleven
9. Waar op de vergadering met dancking tot God om
herstelling van vrede en ruste gescheiden is
[getekend]
W. Knock
Frans Jans
Julle Jans
Ajelko Jannes
Eltje Martens
Koert SijpkesAnno 1749 den 12 December

Na de proefpredikatie consistorie gehouden
1. De vergadering met den gebede geopend, zijnde
alle leden praesent dog Meindert Geerts ouderling
was overleden.
2. Censura morij gehouden zijnde en gevraagt zijnde of
iets was voorgevallen dat diende aangetekend te worden
is niets bevonden
3. De zake aangaande Janna Laurens, omdat zij verstaan
zijnde van de predikant en twee ouderlingen geen volle
belijdenis gedaan heeft, so is besloten haar bekent te maken
dat zij weder zou ontslagen zijn van de censure, so die zij t
begeerde onder gulle belijdenis van haar begane quaad.
4. De zake waarove extraordinair kerkeraad gehouden is
tusschen de kerkvoogd Tonko Aijolts en de Meestersche,
de Meestersche heeft met drie getuigen Maarten Wijckens,
Frerik Reents, en Berend Sijpkes bewezen dat zij de
kerkvoogd ergentlijk niet te nae was geweest, of schoon zij
de eigentlijke woorden niet wisten.  Dog de kerkvoogd
geciteerd zijnde bleef op zijn stuk staan, willende hebben
dat de Meestersche beleid dat leugentale gesproken had
so dat dit stuk weder als tevoren onafgelaat gebleven is.
5. De vergadering met dankzegg. geeindigt.


Anno 1750 den 6 Meert

Na de proefpredikatie consistorie gehouden
1. De vergadering met den gebede begonnen
2. Ad. 3 en 4 blijven in status quo
3. Censura morus gehouden zijnde, en gevraagt of
er iets in de gemeinte was voorgevallen, is door
des Heeren goedheid niets bevonden
4. De vergadering met dankzegging geeindigt.


Anno 1750 den 11 Sept

Na de proefpredikatie consistorie gehouden
1. De vergadering met den gebede geopend
2. Censura morum gehouden zijnde is door s Heeren
goedheid niets bevonden.
3. Met attestatie van Ter Munten zijn tot ons overgekomen
S. Haijkens schoolmeester alhier en zijn vrouw
Margareta Goesenbier
4. De zake angaande Janna Laurens blijft in status quo,
omdat zij van huis is geweest
5. De zake tusschen de kerkvoogd Tonko Aijolts en den
Meestersche is afgedaan door de dood van de laatste.
6. De vergadering met dankzegg. geeindigt.


Anno 1750 den 11 December

Consistorie gehouden na de proefpredikatie.
1. De vergadering met den gebede geopend.
2. Censura morij gehouden zijnde, en gevraagd zijnde
of iets in de gemeente was voorgekomen dat
ingebragt moest worden, is niets bevonden
3. De predikant voorstellende dat hij Janna Laurens
uit eigen beweging besogt had en ze toen belijdenis
van haar gedane quaad had gedaan, is geoordeelt dat
zij weder hadde en zoude bijgelaten worden tot t
gebruik van t Avondmaal.
4. De vergadering met dankzegg. geeindigt.


Anno 1751 den 12 Meert

Consistorie gehouden naa t eindigen van de proefpredikatie.
1. De vergadering met den gebede geopend
2. Censura morum gehouden zijnde en gevraagd zijnde
of iets in de gemeente was voorgekomen dat ingebragt
moest worden, is niets bevonden.
3. Na gedane belijdenis zijn tot ledematen der kerke aangenomen
Trijntje Aelderts
Harm Tjaards
en
Edze Tonkes
4. De vergadering met dankz. gesloten.


Anno 1751 den 9 September

Naa de proefpredikatie consistorie gehouden.
Censura morum gehouden sijnde is niets bevonden
Met een attestatie van Onstwedde is als lidmaat
tot ons overgekomen
Wupke Henricus huisvrouw van
Henricus Alberts
De vergadering is hier op met dankz. gesloten.


Anno 1752 den 9 Junii

Is na de proefpredikatie consistorie gehouden
1. De vergadering met den gebede geopend
2. Censura morum gehouden zijnde, en gevraagd of er
ook iets in de gemeente is voorgevallen dat behoorde
aangemerkt te worden, is door Gods goedheid niet bevonden
3. De vergadering met dankz. geeindigt.

Op dato deses de kerkeraad extraordinair vergadert
ten overstaan van Ds. A Sluiter en P. Galama predikanten
in de Wildervank en de Nieuwpekela daar toe expres so versogt
en met het gebet geopent door E. Ds. Sluiter als praeses, stond
binnen de weleerw. Hr. Ds. C. H. Swijghuisen pastor in
de Scheemda volgens verleende ..ed.tiaal gevolmagtigt van
de kerkeraadt van Amersfoort, na voorafgaande zegen
wensch notifieerde dat onse geliefden Leeraar Ds. W. Knock
aldaar volgens kerkenordre was beroepen tot huis leeraar,
die beroeping prolitig en kerkelijk was geapprobeert
verzoekende zeer ernstig aan dese gemeente om
hieraan geroepene hierom an de Amersfoorden gaan
te laten toekomen, en hem met een dienstig getuigschrift
te voorsien, om te angenome bij sijn nieuwe gemeente
te mogen sijn, de broederschap de beroeping in forma
bevonden hebbende, en van de kerke vernomen
dat hij sig in gemoede verpligt vonde die roepende
stemme Gods optevolgen heeft de versogte demissie
en een loflijke attestatie geaccordeert waarop met
wedersijdse zegenwenschingen en anroeping van
s H. naam de vergaderinge gescheijden is.  Dit getekent
op de Meeden in Consistorio de 9 Januarii 1753.
[Getekend]
A. Sluiter pastor in de Wildervank
h.t. consistorii praeses,
als hier toe specialijk versogt sijnde
P. Galama [+ onleesbare aanvulling]
Jelle Jans ouderling
Ajelko Jannes ouderling
Koert Sijpkes diaken
Albert Beerentz diaken


Anno 1754 de 8 Meert

Is consistorium gehouden en zijn tot lidmaten dezer gem.
na openbare belijdenisse angenomen
Hilke Harms [en] Hille Geerts, ehel. alhijr
Grietje Jans
Met attestatie is overgekomen uijt het Camp bij Heidelberg
Hans Boelens
Is verder niets bijzonders voorgevallen
in censura morum niets gevonden.


Anno 1755

Van de Scheemda met attestatie overgekomen
Jurjen Geerts
Mede Eetje Geerts uijt Oostvriesland


Anno 1756 den 18 Junii

Consistorie gehouden en is met attestatie overgekomen
Carel Willems van de Nieuwe Schans
En angenomen na voorgaande belijdenis
Wijpke Hindrix
en na voorgaande belijdenis en doop
Aaltje Sijpkens
en Meerten Willems


Anno 1756 den 10 Sept.

Consistorie gehouden.  En is met attest. overgekomen
van Westerlee Grietje Jans huisvr. van Meindert Gerrits
Hemke Mulders, huisvr. van 
Sijlvest Hinderikus Luitjens Bouman,
van de Scheemda overgekomen


Anno 1756 den 12 Dec.

Avondmaal gehouden.

Den Dec. 1756 van de gemeente na voorgaande
nomin. tot diaken verkozen Albert Harms in plaats
van de afgaande Eppe Martens en is bevestigt
den Jan 1757.


1757 den 16 Jan.

Is geresolveert volgende attestatie te geven an
Jeltje Hiddes
Wij ondergeschrevene kerkenraat op de Meeden
nemen kragt dezen aan Toonderesse dezes Jeltje
Hiddes van Duirkenakker ingevalk van verarming
uijt diaconie casse, na geregte helfte tegen de
Zuidbroekster diaconie te willen en zullen ondersteunen
(zijnde vertekent)
Joh. Mensinga F
Ailko Jannes ouderling
Henricus Luitjens Bouman als diaken
Albert Harms als diaken


Anno 1757 den 4 Meert

Consistorie gehouden.
De vergadering met den gebede geopent
Alle leden waren praesent
Censura Morum gehouden en door Godts goetheid
niets bevonden
Als klagte over veel ongebondentheid en daar tegen
met ernst te waken
Met den gebede geeindigt.
[Getekend]
J. Mensinga
Ajelko Jannes ouderling
Henricus Luitjens als diaken
Albert Harms


Anno 1760 den 19 Dec.

Zijn tot lidmaten angenomen na opentlijk belijdenis
in het kerken choor
Martje Eltjes ehevrouw van Harm Tjaart op de Meeden
Abraham Geerts
Aijolt Tonkes
Menso Tonkes
Jacobus Mensinga
[attest.] van Zuidlaren, S.S.Th. Stud.


Anno 1762

Met attestatie van Schildwolde tot ons overgekomen
Anna Maria Vinkers huisvr. van coopman Derk Hindriks
Van Winschoot
Timotheus Meinders en Meentje Addens ehel.
Van Farmsum
Hindrik Geerts


Anno 1763 den 11 Meert

Zijn na gewoonte in volle vergadering, na gedane openbare
belijdenis tot Litmaten met vol genoegen angenomen
Jan Tjakkes en
Engel Tjakkes

Copia.
Ondergeschrevene kerkenraad op de Meeden verklaart kragt
dezen dat dezelve caveren voor Jantje Clasen om ingevalle
zij of een kind van haar quame te verarmen, voor zij 8 jaar
na haar mondigheid bereikt en van hijr zo lange afwezig
mogt geweest zijn, dat gemelde zo lang tot onze laste
verblijven zal.
Dit afgegeven na Veendam den 27 Feb. 1766 en was van de
kerkenraad vertekent.


Anno 1766 den 6 Meert

Zijn na publique belijdenis in het kerken choor tot lidmaten
dezer gemeente angenomen
Trijntje Pieters huisvr. van Berend Jans
Okje Clasens huisvrouw van Willem Jans
Nathanal Daniels
Zwaantje Ottes
Imke Tjakkes1767

Met attestatie overgekomen
Tiddo Sijerts  en Wijpke Tjapkes, ehel.
Hinderikus Geerts
Gesijn Pieters Graver ehevr. v. d. E. Menso Tonkes
Anke Freriks Ehevr. van Coopman ...
Geertijn Fokkes ehevr. v. Fokko Albers
Carel Willems
Rijkje Dirks Ehevr. van Pieter Cornelis Hazewinkel
Bruine Janssen


1770

Tot Lidmaten dezer gemeente op plegtige en openbare
belijdenis aangenomen
Griete Tonnijs, huisvrouw van Bronger Harms
Tetje Harms, huisvrouw van kerkvoogt Aijolt Tonkes
Jantje Dethmers, huisvrouw van Harmen Edzes
Martje Jacobs, huisvrouw van collector Meind Popkes
Tjaduwe Geerts, huisvrouw van ...
Bouke Willems, huisvr. van Nathanal Danils
Gesijn Willems
Frouke Haijes, huisvrouw van Remke Pieters
Sijpke Koerts
Collector Meind Popkes
Met attestatie van Zuidbroek overgekomen
Eetje Edzes, hshuisvr. v. Edzo Tonkes, v. Zuidbr.
 

Met attestatie
[Zonder datum, mogelijk ca 1771]
Abraham Rensing en Hinderica Bredenborg, ehel. v. Groningen
Imke Pieters, huisvr. Fokko Tjapkes, 1772 v. Bellingwolda
Harmke Wigbolds
, schoolmeestersche, 1772 v. Beerta
Meind Harms
Sijwertje Aijolts, huisvr. v. Eenje Tonkes, 1772 v.Zuidbr.
Catharina Schrader wed.v.Thuinen, huisvr v. Ds Mensinga,
1772 van Dokkum
Geertruida Mensinga, v. Groningen 1773
Albert Jans, v. Zuidbroek
Febo Allens, v. Amsterdam 1773
Hinderica Emmen


1775 den 10 Meert

Zijn na openbare belijdenis in t kerken choor tot
lidmaten dezer gemeente angenoomen
Wija Harms wed. Albert Egberts
Fokje Eppes
Jantje Coerts
Ida Alberts
huisvr. van Sijpke Coerts
Geertruda Harmannus, hsvr.v.Coert Hindriksen
Fenje Jans, huisvr.v. Claas Jans
Anje Hilkes
Dedde Doewes1775 den 1 Dec.

1. Kerkenraad gehouden en de vergadering met gebed geopent.
2. Censura morum gehouden en tegens niemand der leden
enige klagten voorgekomen
3. Op het verzoek van Hindrik Jans Ventjer, om als gast tot
des tafel des H. toegelaten te worden, is gedisticulteert, en gelast
eerst attestatie van Veendam te vertonen, op dat geblijke hoe
ver zijn zaken met zijn elders gewordent zij, om toegelaten te
kunnen worden of niet.
4. Angaande de zaak van de coopman Tebe Tonnis van Allen en
deselfs huisvr. Meentje Addens waarover de predikant en
ouderling al voor lange tijd haar verstaan en de pred. ook de
eheman reeds voorlang onderhouden heeft, heeft de kerkenraad
met grote bevreemding en verontwardinge gezien, dat zich
velerlije ergel. zonden, zonder schaamte of ontzag en
....., in veelvuldige ondanigheden, twist, slagerijen,
dronkenschap, zo datzeker tot ons liet wezen ten opentl.
spot voor alle geworden zijn, en zelf gerigtel(?) schieding ..gten
te zoeken, terwijl ze onderling onverzoenbaar zijn.  En heeft
deswegen de kerkenraad na veel langdurig gedult en vergeefse
hoop van beterschap besloten om ze zolang des H. tafel te
ontzeggen, ter tijd dat ze tot inkeer en berouw gebragt, voor
de kerkenraad mogten belijdenis doen en beterschap beloven
en betaan mogten: zullende deze sententie na gewoonte door
de schoolmeester worden ge......rt.
Also gedaan als boven
[getekend]
Johan Mensinga P. Eccl.
Ajelko Jannes ouderling
Edzo Tonkes diaken
Albert Sijpkes diaken


1776 den 7 April

Consistorie gehouden
Op verzoek van Tebe Tonnis van alhier, dewelke binnenstond,
doende belijdenis zijner veelvuldige ergernissen in zijn,
thans gescheiden, huwelijk, door grote onenigheden etc.
begaan, betuigende zijn leedwezen, en belofte doende
van toekomenden onergerlijk gedrag, met verzoek om ontslag
van censuire, en verzoek om kerkel. attestatie naar Rotterdam. 
Waarin deze  consistorij berust en bewilligt heeft.
En is de vergadering met den gebede geopent en geeindigt.
[getekend]
Joh. Mensinga P.
Ajelko Jannes ouderling
Albert Sijpkes diaken
Meint Popkes diaken


1778 den 18 Jan.

Is in t choor der kerk na gedan gebede, met algemene stemmen
der ledematen tot diaken verkozen de E. Menso Tonkes en de
vergadering met den gebede wederom besloten.


1778 den 27 Febr.

Zijn met plegtige belijdenis tot lidmaten aangenomen
de E. Hillenius Dethmers
Harmannus Fransens
Tammo Popkes en
Marieke Jans1779 den 26 Dec.

Tot diaken verkozen ... Sijpko Coerts


1780 den 26 Meert
Zijn lidmaten dezer gemeent na gedane openbare
belijdenis in choor onzer kerke angenomen
Jan Martens
Hindrik Wichers
Hitje Popkes
Dedde Haijes
Hindrik Haijes
Doewe Egberts
Fokko Berends
Aaltje Aijlkes
Anneke Aijlkes
Edzijn Edzes
Remke Jans
Zwaantje Harms
Lutgert Jans

Met attestatie van Gron.
Catharina Mellema1781 den 4 Junii

Is na openbare belijdenis in het kerken choor tot lidmaat
aangenomen Johannes Henricus Janssonius Mensinga


1781 den 26 Dec.

Zijn van praesente leden der gemeente verkozen
tot ouderlingen
Hindericus Luitjes Bouman
en Albert Sijpkes
en tot diaken Harmannus Fransens


1782 den 6 Aug.

Consistorie gehouden en na aanroep van Gods naam
stond binnen Hindrik Geerts welke enige tijd in verscheide
openbare zaken en ongeregeltheden tot veler ergernis
gewantelt hebbende, daarom belijdenis doet en beloofde God
antezoeken met belijdenis en om meede tot nadrukkelijke
verbetering voor dit maal gecensureerd is in hope dat de
gegeven ergernis met verbetering zal beantwoorden om
alsdan en na bevind van zaken behandelt te worden
waarna de vergadering met gebed besloten is
[getekend]
Joh. Mensinga
H.L. Bouman
A. Sijpkes
Sijpko Koertz
Harmannus FranssenDen 29 Maij 1783

Is, na gedane openbare belijdenis tot deze gemeente aangenomen
Aagtje Loedes


26 Dec. 1784

Is met algemene stemmen tot diaken voor de 2 maal verkozen
de collector Meind Popkes


1785 den 22 Meert

Zijn in openbare belijdenis tot Lidmaten deze
gemeente aangenomen
Jantje Mennes
Fenje Geerts
Aagtje Harms
Christina Bouman
Gesijn Bouman
Folkert Derks
Fokke Tonnijs
Pieter Mulder Bouman
Leendert SmedingDen 25 Dec. [1785]

Tot diaken verkozen Hillenius Dethmers
Met attestatie overgekomen
Philippus Beekman Wicher


1786 den 17 April

Zijn na gedane belijdenis in t kerken choor opentlijk
geschied tot lidmaten dezer gemeente angenomen
Aaltje Jans, ehevr. van Doewe Egberts
Trijntje Zwijerts, ehevr. van Harm Coerts
Geertje Brongers, ehevr. van Hindrik Haijes
Gesijn Hommes neffens haar eheman Hillenius Tjarks
Lutgert Harms
, ehevr. van Geert Willems
Diepke Alberts, ehevr. van Fokko Tiddes
Martje Jans, ehevr. van Eltje Berends
Hindrikje Jans, ehevr.v. Salvus Memmes
Willemke Christiaans
Jan Harms
Edze Jans


[Latere aanvulling]
Met attestatie van Delfzijl is in dit jaar overgekomen
Bougijn Oostingh, schoolmeestersche


1787 den 25 Dec.

Tot diaken verkozen Hillenius Tjarks
Met attestatie zijn als lidmaten overgekomen
Renske Harms, ehevr. van Meerten Coerts
Jacobus Scale 
Harm Verheide en Marietje Croes, ehel.
Marieke Jacobs, ehevr. van  .......  v. Veendam
Edske Jans en Anneke Aijlkens
[m.u.v. Marieke staat er niet bij waar ze vandaan kwamen]


1788 den 3 Nov

Consistorie gehouden, de vergadering met het gebed geopent.
Presente leden D. J. Mensinga, H. L. Bouman, Hillenius
Dethmers
, en Hillenius Tjarks.
Stond buiten de E. Edzo Tonkes klagende, op Sijwertje
Aijolts
, dat dezelve ongeagt dat zij de verschillen
over den sadel van haar eheman Eenje Tonkes, in
compromis ter beslissing had overgegeven nogtans
tegens de uitspraak der compromissarissen aan, met
pleiten voortaan, en op t nieuwe de processen beriep
verzoekende tegen haar verhoor en kerkelijke censuir.
De kerkenraad oordeelt, dat de zaken van processen tot
het wereldlijke geregt behoren en elk zijn regt behoorlijk
vragende bevorderen, de kerkenraad die zaken afwijst,
als hier geheel niet behorig.
Wijders was over niemand eenige klagt of bezonderheid
ingebragt.  En is de vergadering met dankzegg. besloten.
[Getekend]
J. Mensinga
H. L. Bouman
Hillenius Detmers
Hillenius Tjarks1789 den 5 April

Zijn na openbare belijdenis tot lidmaten
dezer gemeente aangenomen
Geertjen Ouwes
Pietertje Tiddes
Zwaantje Cornelis
Cieke Clasens
Popke Meinds
Geert Willems
Eilerd Hemmes
Hindrik Jans
Meerten Coerts1791 den 25 Dec.

Nademiddag na geeindigde godsdienst tot diaken verkozen
Dedde Haijes


179? den 25 Dec.

Tot diaken verkozen de E. Edsko Jans


1792 den 9 April

Zijn na openbare belijdenis in t kerken choor tot lidmaten
der gemeente angenomen
Renske Jans
Tjaakje Jannes
Tjaduwe Christiaans
, huisvr. van Eppe Jacobs
Zwaantje Harmannus, huisvr. van Nanno Sijerts
Zwaantje Menses
Toncko Menses
Geertje Hillenius
Wija Meinds
Helena Hindericus Bouwman
Clasijn Aijlkes
Hindrik Jans Middel
Coert Sijpkes
Andries Jurjen Kroon
Fokko Wijpkes
, met attestatie overgekomen v. Zuidbroek


14 Aug 1799

Reinder Alberts, timmerman van Blijham is met attestatie
overgekomen


1796 den 25 Dec.

Tot diaken verkozen Doewe Egberts


1797 den 25 Dec.

Voor de 2 reis tot diaken verkozen Hillenius Dethmers,
zijlvest alhier


1799 den 26 Dec.

Is tot diaken verkooren Hindrik Heijes
[getekend] Hend. Cannegieter pred. te Winschoot


1800 den 28 Sept

Met attestatie van Britsum overgekomen:
Jacoba Catharina Buning, huisvrouw van de
pred. W.I.Wicherts Abresch
[latere aanvulling: Attest. den 17 Aug 1818]
en Trijntje Berends


1801 den 25 Dec.

Is tot diaken verkozen Pieter Hinderikus Bouman


1802 den 30 Mei

Met attestatie van Mithuisen overgekomen
Marten Jans en Maartje Gerrits, E.L.


1803 den 4 Maart

Sijn, na afgelegde belijdenis des geloofs, met ene leerrede
over Filipp. 1:27, in t openbaar tot lidmaten deser
gemeente aangenomen
Eppo Edzes
Willem Nathanal
Jacob Tonnis
Ida Hitjes
Tonje Cornelis
, huisvr. van Geert Freriks
Aaltje Jans, huisvr. van Geert Derks


1803 den 19 Mei

Is tot ouderling deser gemeente verkozen
zijlvest Hillenius Dethmers


1803 den 4 Sept

Met attestatie van de Scheemda overgekomen
Trijntje Harms


1803 den 25 Dec.

Is tot Diaken verkozen Popko Meints


1804 den 25 Mai

Zijn, na afgelegde belijdenis des geloofs, met ene
leerrede over Rom. 10:9, in t openbaar tot ledematen
deser gemeente aangenomen
Aijolt Menses en Sijbentje Edzes ehel.
Geert Derks
Meerten Sijpkes
Jantje Bronnes
, huisvr. van Edsko Harmens
Geertje Berents, huisvr. van Fokko Geerts
Eetje Menses
Imke Menses
Gepke Alberts
Jantje Fokkes1804 den 2 Sept

Met attestatie tot ons overgekomen
Luitjen Luitjens van Zuidbroek
Grietjen Jans, huisvr. van Nomdo Karssijns, van de Beerta
Harmen Henrich Lubke van Veendam


1805 den 23 Mai

Op hemelvaartsdag zijn des namiddags, na afgelegde belijdenis
des geloofs, met een leerrede over Filpp. 2:9-11, in t openbaar
tot lidmaten deser gemeente aangenomen
Geert Hinderikus en Metje Klasens E.L.
Albert Fokkes
Harmke Wilkes
, huisvrouw van Luiken Jans
en Trientje Deddes


1805 den 2 Juni

Zijn met attestatie tot ons overgekomen:
Nanno Jans, van de Scheemda
en Stijntje Harms, van de Eexta
 

1805 den 26 Nov.

Zijn met attestatie tot ons overgekomen:
Pieter Douwes en Nieske Temmes, E.L. van Noordbroek


1805 den 25 Dec

Is tot diaken verkozen Aijolt Menses


1806 den 21 Febr.

Is, na afgelegde belijdenis des geloofs, bij het einde der
Lijdenspredikatie, in t openbaar tot lidmate dezer gemeente
aangenomen Lamke Harms, huisvr. van Tammo Popkes,
en door den H. Doop der Gemeente ingelijfd.


1807 den 31 Mei

Is met attestatie van Nieuw Beerta tot ons overgekomen
Aagtje Harms


1807 den 6 Sept

Sijn met kerkelijke attestatie tot ons overgekomen
Hillenius Hommes en
Grietje Pieters Graver E.L. van Bellingwolde
Luiken Jans en
Harmke Wilkens E.L. van de N. PekelA.
Koeno Harms, van Midwolda;
Seijke Klasens, huisvr. v. Hindrik Freerks, van Hellum


1807 den 26 Dec.

Is voor de tweede reis tot diaken verkozen Doewe Egberts


1809 den 8 Maart

Sijn, na afgelegde belijdenis des geloofs met eene leerrede
over 2 Tim. 2:19, in t openbaar tot lidmaten dezer gemeente
aangenomen
Harmannus de Muinck
Detmer Hillenius
Albert Sijpkes
Berent Sijpkes
Lubbertus Patroclus Romeling
Jan Klaasens
Tjakke Hitjes

Geert Fokkens
Geertruida Sijbolts
, huisvr. van Detmer Hillenius
Geesje Bronnes, huisvr. van Harm Brongers Boer
Hilke Edskes
Grietje Geerts
, wed.Christiaan Hindriks
Met attestatie van de Wildervank zijn tot ons overgekomen
Jantje Bronnes, huisvr. van Edsko Harms
en Hindrikje Klaasens


 1809 den 4 van zomermaand

Is met attestatie van Westerlee tot ons overgekomen
Jacob Tonnis


1809 den 17 van wintermaand

Is met attestatie van Emlenskamp tot ons overgekomen
Albert Wijlen


1810 den 28 v. louwenmaand

Is tot ouderling dezer gemeente verkozen
kerkraad Hillenius Tjarkes
dergenen dito tot diaken
Hillenius Hommes


1810 den 10 v. zomermaand

Is met attestatie van Westerlee tot ons overgekomen
Tietje Medendorp, huisvr. v. Lubbertus Patroclus Romelingh


1811 den 16 v. zomermaand

Is met attestatie van Noordbroek tot ons overgekomen
Harm Joestens


1811 den 1 v. wintermaand

Zijn, na afgelegde belijdenis des geloofs, met een leerrede
over Matth. 10:32, in t openbaar tot lidmaten dezer
gemeente aangenomen
Albertje de Muinck
en Fokje Sijpkes1811 den 26 Dec.

Is tot diaken dezer gemeente verkozen Luitje Luitjes Bouman


1812 den 30 Augustus

Is met attestatie van Enum tot ons overgekomen
Tijmen Kuipers, schoolonderwijzer alhier.


1812 den 29 November

Van Oostwold Jantje Geerts huisvr. van Hindrik Geukes


1813 den 13 Juni

Zijn, na afgelegde belijdenis, met een leerrede over Kol. 2:6
in t openbaar tot lidmaten dezer gemeente aangenomen:
Tjapko Sijbolds Detmers
Tjark Hillenius ten Have
Hillenius Sijpkes Sijpkes
Rikste Hillenius ten Have
Jantje Hillenius ten Have
Harmke Joostens
, huisvr. van Lodewijk Arends
Bauchien Bonnes Romeling, huisvr. van
Klaas Jans Garrelsma
Ida Jans Garrelsma
Lamke Hindriks
en Elizabeth Geerts Boscher.


[Het navolgende is ingevoerd door P. Bos van ander
bronmateriaal, en daarom nog niet nagekeken.  FW.]

Register van Ledematen dezer Gemeente
(waarschijnlijk opgemaakt ca 1791;PB)

Edske Jans en Anneke Aijlkes e.l.
Renske Harms
Fokke Tonnis
Jan Martens
Kerkv. H.L.Bouman en Hemke Mulder e.l.
Pieter Mulder Bouman
Gesijn Hindericus Bouman
Tamme Popkes
Bouwe Willems
Wije Harms
Anneke Freriks
Hillenius Dethmers, zijlvest
Wijpke Tjapkes
Harmannus Fransen
Gesijn Pieters Graver
Hitje Popkes en Engeltje Tjakkes e.l.
Lutgert Jans
Fokke Berends en FenJe Geerds e.l.
Loede Hagen en Bouchijn Oostlng e.l.
Carel Willems
Albert Sijpkes, ouderling en Anna Maria Vinkers
Gesijn Willems
Hindericus Geerts en Imke Tjakkes e.l.
Zwaantje Harms, wed.
van Hindrik Bakker
Remke Jans
Dedde Haijes
Folkert Derks
Harm Tjaards en Martje Eltjes e.l.
Aagtje Harms
Meind Popkes en Martje Jacobs e.l.
Jurjen Geerds en Grietje Jans e.l.
Tetje Harms "kerkvoodsche"
Dedde Douwes
Edzijn Edzes
Coerts Truite Geertr.Harmannus
Sijwertje Aijolts
Jan Tjakkes en Anna Maria Clasens e.l.
Hillenius Tjarks en Gesijn Hommes e.l.
Edzo Tonkes en Eetje Eppes e.l.
Hindrik Haijes en Geertje Brongers e.l.
Doewe Egberts en AaltJe Jans e.l.
Sijpko Coerts kerkvoogd en Ida Alberts e.l.
Jan Alberts
Nijne Swijerts
Hindrikje Jans
Edzo Jans
Philippus Beekman Wijchers
Lutgert Harms, de Bakkersche
Fenje Jans
Diepke Alberts
Harm Verheide en Marietje Croes e.l.
Jacobus Scal
Dom. Johannes Mensinga en Catharina Schrader e.l.
Catharina Mellema
Albert Jans
Miend Harms, de Tolman
Geertje Fokkes
Hans Boelens
Marieke Jacobs
Geerd Willems
Geertruida Mensinga
Hindrik Jans Haan
Eilerd Hemmes
Popke Meinds
Cieke Clasens
Zwaantje Cornelis
Pietertje Tiddes
Jan Harms


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.