LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Lutjegast

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

De Ledematen van Lutjegast. Transcriptie mei 2005 Hans Schripsema
Nagekeken juni 2007 door Cor Enter.

- lijst 1684 (Georgius Alstorphius)
- mutaties 1684 - 1739 (Georgius Alstorphius)
- mutaties 1741 -  1750 (Meinardus Hagenouw)
- mutaties 1752 - 1771 (Rudolphus Brongers)
- mutaties 1778 - 1790 (Bernhardus Bruins)
- mutaties 1791 - 1811 (???)


Namen der Ledematen
soo als gecommuniceert hebben voor de
eerste maal met G: Alstorff
den 5 October 1684

De Heer Overste Prot en sijn huisvrouw (de Vrouw verstorv. De heer overs. verst.)
Gerben Klaessen Ouderlingh (gestorven)
Gerrit Tonnis Ouderlingh (vertrocken. gestorven) en
Hitje sijn h.vrouw (gestorven)
Joest Harmens Diakon (vert. ao 1702) en
Etjen sijn h.vrouw (Etjen den 17 Junij 1690 verstorv.)
Lambert Jannes Diakon (verstorven ao 1690) en
Trijne sijn h.vrouw (verst.)
Reinder Eckes (gest. ao 1716)
Gale Iwema (gest. ao 1696)
Secretaris Videnius (gest. ao 1716) en sijn h.vrouw
Aeltjen Wussum (b. gest. ao 1709)
Marten Halbes (gest. ao 1701) en
Weefke sijn h.vrouw (vertr. met attest. ao 1703)
Albert Minnels en
Meise sijn hvrouw (b [beide[?] gestorven den 3 Aug 1685)
Albert Geerts (verstorven ao 1690) en
Antje sijn hvrouw (gest. ao 1700)
Peeb Jansen (verstorven)
Jacob Klaessens (verstorven)
Andries Harmens Jurjens (vertrocken met attest. na Boerum
Focco Mellema de Backer bij Froomerbueren (gestorven)
Tonnis Harckens (vertrokken met att. na ít Clooster ao 1689 den 13 meij)
Peter Claessens (gest. ao 1707)
Mr Garbrant Harmens (gest. 1694) en
Grietje sijn h.vrouw (vertr. met att. na Visvliet)
Lulke Karst (gest. 1704) en sijn h.vrouw
Krijnje (gest. ao 1716)
Dirck Jansen (gest. 1694) en sijn h.vrouw
Renske (verst. Ao 1706)
Harmen Rickels (gestorven 1690)
Harmen Peters (gest. ao 1728) en
Grietje (gest. 1695) sijn h.vrouw
Lubbe Thomes (gest. ao 1728) en sijn h.vrouw
Trijnje (gest. ao 1703)
Juffer Huinga (gestorven den 4 Junij 1690)
Tiet Jansen h.vrouw van Thomas Goukes (gestorven)
Jan Elles weduwe Jantje (gest. ao 1697)
Vrouwke Peters h.vrouw van Benne Bennes
Kunne moej (gest.)
Vrouwke h.vrouw van Hemme Harmens (gest. ao 1708)
Eeuke hvrouw van Joost Harmens (gest. ao 1704)
Sibrich Aelricks (gest)
Hebel h.vrouw van Siwert Coopman (vertrokken na Doesum 1699)

Foeckjen h.vrouw van Menne Backer (vertrocken met att. na Visvliet)
Anje Lulkes (gest)
Trijnje h.vrouw van Ulchert Jans (gest. ao 1718)
Ide moej (gest.)
Eenje moej (gest.)
Focco Gieuws weduwe Aefke (gest. 1706)
Jantje hvrouw van Romke Claessens (gest 1713)
Neel Gerrits (gestorven)
IJmke h.vrouw van Popke Jans (gest. ao 1705)
Hielke h.vrouw van Focco Peters (gest. ao 1700)
Geese h.vrouw van Egbert Geerts (gest.)
Jan Berents weduwe Trijntje Peters (gest. ao 1706)
Reemke hvrouw van Hemke Janssens (gest. ao 1702)
Martjen Folckers (vertrocken met attest. na Grijpskerk)
Griet Folckers (vertrocken)
Anke Folckers (vertrokken met attest. na Boerum)

Absenten

Aefke Klaessens weduwe van Jacob Jans (gestorven ao 1691)
Hilje weduwe van Willem Jans (gest. ao. 1695)
Thomes Jues (gestorven)
Gebbe Thomes (gestorven)
Antje Harckes (vertrocken met attest. na Boerum)
Klaas Arbs (gest.)


Namen der geene die na gedaene belijdenis
of met Attestatien zijn aengekomen
t zedert t begin van den dienst van G. Alstorff

1684

Octob.
Catharina Alstorff (vertrocken met att. na Gron.)
Grietje Jacobs (vertrocken met att. na GrGast)
(beide van Leeghkerck met att.)
Wierck Gales na belijd. (vertrocken met att na Z.horm)

Decemb.
Hindrickjen Jacobs huisvrouw van Wierck Gales na belijd. (vertrocken)
Reintje Gerkes weduwe van Heerke Goukes na belijd. (gest.)
Hidde Ottes na belijd. (verst. ao 1709)
Reenick Teekes met attest. van Grijpskerck (gest. ao 1728)

1685

Juni
Popke Jans na belijd. (gest. ao 1719)
Aefke Ritskes huisvrouw van de E. Reinder Eckes met attest. van Visvliet (gest.)
Aeltjen Hindricks met attest. van Groningen (wederom met attest. vertrocken na Groningen in 9b. 1686)
Jacob Eckes en sijn h.vrouw met attest. (a. gest. b. gest. 1648)

Decemb.
Foeckeltjen de huisvrouw van Jan Gerbens met att. van Oxwerd (vertrokken met attestatie na Grootegast den 2 7b.1686)
Jeene Harmens en
Imckjen Reinders sijn huisvr. met att. van Boerum (beide tegelijk gestorven in Novemb. 1689)

1686

Mart
Menne Luels na belijd. (vertr. met att. na Visvliet 9b. 1687. Weergekomen in Juni 1689. verst. 1716)
Jeike Hindriks h.vrouw van Hidde Ottes na belijd, (gest. ao 1700)
Eentje Ottes Jongedochter na belijd. (vertrocken met att. na GrGast den 21 Juni 1687)
Beenske Poppes h.vrouw van Egbert Simmes na belijd. (vertrocken met attestatie naar Nijkerck 1690)
Claes Jantjes Jongeman na belijd (vertr. met attest. na Midwolde 1698) gestorven in Juli 1734

Juni
Claes Gerbens Jongeman na belijd. (verstorven)

Septemb.
Barber Jansen huisvrouw van Jan Dercks na belijd. (vertrocken na GrGast ao 1694)
Ebel Isaacs Jongedochter na belijd. (vertrocken met att. na Gron. in 7b. 1687)
Maria Fransen h.vrouw van Gerrit Tonnis (met att van Groningen in meij. gest. 1690)

Decemb.
Grietje Peters h.vrouw van Gerrit Cornellis na belijd. (gest. 1690)
Hemme Harmens na belijd. (gest. ao 1717)
Maria Wolderingh Jongedochter woonende bij den heer Collonnel Prot. na belijd. (vertr. na Gron. Den 8 meij 1687 met att.)
Folckert Piers (gest. nae 1717) en
Pietje Klaessen sijn huisvrouw beide na belijd. (gest. ao 1719)
Aeltjen Dircks h.vrouw van Ubel Harrits na belijd. (vertr. na Doesum)

1687 Ledematen

Meert
Eelke Lamberts Jongedochter na belijd. (vertr. na Visvliet)
Ida Alberts Jongedochter van het Dorp na belijd. (verst. ao 1726)
Trijntje Freriks Jongedochter woonende bij de E. Secret. Videnius na belijd.
Rieuke Goukes h.vrouw van Focco Jiljes Backer bij de treckwech na belijd.
Geertje Fransen weduwe van (verst. ao 1696) Peter Jacobs na belijd (verst. ao 1721)
Antje Berents hvrouw van Tieert Alberts na belijd.
Menne Haickes Smid na belijd. Verst. ao 1716
Hindrik Reinders Jongeman na belijd. (vertrocken met attest: na Gkloost:)
Annichjen Barniers met att. van Gron. (weder vertrocken)

Septemb.
Grietje Jans hvrouw van Menne Haickes na belijd. (gest.)

Decemb.
Arend Geerts Jongeman woonende bij de heer Collonel Prot met att. van Gron. (wederom vertrocken)
Haddue Reinders Jongedochter na belijd. (vertr. na GrGast.)

1688

Meert
Jurjen Jacobs Molanus jongeman na belijd.
Maicke Jans jongedochter na belijd (gest. ao 1707)
IJle Gauckes en
Simke Jiljes (gest. ao 1720) sijn h:vrouw beide na belijd.

Juni
de Welgeboren Vrouw Cicilia Elisabeth Tamminga h.vrouw van de heer Collonel Prot. van Grotegast. (gest. ao 1718)
Jannes Jansen en
Fopke Folckers sijn h.vrouw beide na belijd.

Septemb.
Annichjen Jurjens met att. van Gron. (weder vertrocken)
Egbert Jacobs na bel. en
Metje Wiers met att. van Grijpskerck (vertr. ao 1691)

Decemb.
Jan Geerts na bel. ende (vertrocken met att. na G.Gast in Xb. 1692)
Antje Lijkels sijn hvrouw na bel. (vertrocken met att. na G.Gast in Xb. 1692)
Nittert Jeltes jongeman na bel (vertr. na Obergum)
Lebbe Tijssen na bel. (verstorven)

1689

Juni
IJmke Jans jongedochter na bel. (vertr. na t Clooster)
Antje Dirks h.vrouw van Willem Jans na bel (vertr. na GrGast)
Jacob Jans (verst. ao 1707) en
Wijtske Mennes sijn h.vrouw met att. van Nijzijl (verst. ao 1710)

Sept.
Jan Wenkers (verst. ao 1723) en
Eebel Annes sijn h.vrouw (verst. ao 1711) [beiden] met att. van G.Gast.

Decemb.
Pietje Roelefs hvrouw van Klaas Jantjes na bel. (vertr. met attest. na Midwolde 1698)
IJke Hermanni mijn dienstmaagt na bel. (gest. ao 1706)
Tonnis Jans na bel. (verstorven)
Roelef Frericks na bel. (gest. ao 1697)

1690

den 20 Junij 1690 Stijntje Flooris met attestatie van G.Klooster (vertrocken, weergekomen met att. Stroobus na Grgast 1699)

Sept.
Geeske Jurjens met att. van Nijzijl (vertrocken)
Grietje Videnius h.vrouw van Lambert Jans na bel. (verst. ao 1724)

Decemb.
de Eedele heer Onne Jacob de Hertoch na belijd. (gest. den 9 apr. 1694)
Antje Klaessens na belijd. (vertr. na Collum)
Ancke Jans na belijd. (gest. ao 1717)
Bouwe Martens na belijd. (vertr. na t Clooster)
Klaas Jans (gest ao 1709) en
Diewertje Lamberts sijn hvrouw (gest. ao 1720) [beiden] met att. van Visvliet

1691

Meert
Lamme Uwes na belijd. (verst. ao 1719)
Vrouwke Klaessen na belijd. (ovl)

Juni
Reinder Jiljes en
Antke Albers van Oosterhof sijn h.vrouw beide na belijd. (vertr. na G.Gast 1705)

Septemb.
Eedje Peters Huisvrouw van Albert Meenelts na belijd (vertrocken ao 1720)
Jan Oltgers (verst ao 1720) en
Grietje Janssen sijn h.vrouw beide na belijd. (verst. ao 1728)

Decemb.
Lambert Jans na belijd. (ovl)

1692

Juni
Anje Reinders met att van Noorthoren (vertr.)
Leene Lenses met att. van G.Gast (wederom vertrocken na G.Gast)
Claes Fockes Eskes met att. van Collum (verst. ao 1720)
Jan Harmens met att. van Boerum en
Aucke Reinders sijn h.vrouw na belijd. ([beiden] vertrocken met att. 1703)

Septemb.
Jannes Jans met att. van Visvliet (vertrocken met att. na G.Gast) en
Geeske Lamberts sijn h.vrouw met att. van Visvliet (overleden in febr. 1695)
Wiske Lamberts met att. van Visvliet (vertr. met att. na Nijkerk ao 1714)
Geertjen Klaessen met attest van Noorthoren (vertr. na Noorthoren ao 1713)
Barber Alberts na belijd. (verst[?] ao 1714)

Decemb.
Eeske Peters na belijd. en
Antje Ottes sijn h.vrouw na belijd. ([beiden] vertrocken met att. na GrGast 1699)
Tonniske Jansen na belijd. (vertr. na Gr.gast)
Willem Abels na beleijd. (vertr. na Nijezijl ao 1730) en
Hilje Jacobs sijn hvrouw na belijd. (verst. ao 1697)

1693

Juni
Grietjen Ubbens met att. van Gron.

Decemb.
Sasker Jans jongeman na belijd. (vertr. met attest. na Nijekerk ao 1714)
Sibrich Peters jongedochter na belijd. (vertrocken met attest. na Sibaldebuiren 1700)
Jantjen Hindriks jongedochter met att. (vertr.)
Grietjen Peters jongedochter met att. (vertr.)

1694

Meert
Geert Dirks na belijd. (overleden 1704)
Goucke Thomes na belijd. (vertrocken)
Albert Berents na belijd. (gest. ao 1722)

Septemb.
Barber Klaessen weduwe Focke Jansen met attest. (gest. ao 1704[?])

Ledematen

1695

Meert
Roeleff Tammes na belijd. en
Jelcktjen Lubbes sijn huisvrouw na belijd. ([beiden] vertr. met att. na Sibald. 1699)
Jan Wessels de Schoolmr na belijd. (vertrocken den 23 Meert 1721)
Fijke Martens na belijd. (gest. ao 1722)
Eijte Tomes na belijd. (gest. ao 1712)
Jantjen Eijtes h.vrouw van Willem Hindricks (vertr. met attest. na Grgast ao 1715)

Juni
Jantjen Geerts met attest. van Nijkerk (vertr. met attest na Zuidhorm)
Grietje Peters na belijd. (vertr. met att.)

Septemb.
Wijtse Geerts met att. van ít Clooster en
Aeltjen Coops met att. van ít Clooster ([beiden] weder vertr. met attest. na ít Clooster) ao 1699)
Geert Wigbolts na belijd. (gest. ao 1716)

Decemb.
Ancke Harmens na belijd. (gest. ao 1720)

1696

Juni
Bauktjen Hindriks h.vrouw van Geert Harmens met att. van Visvliet (vertr. na G:Gast)

Sept.
Meind Sijwers met att. van G:Gast en
Ettien Claessen sijn h.vrouw met att. van G:Gast ([beiden] vertrocken wederom na G:Gast in 7br 1699)
Brecht Meertens met att. van G:Gast (vertrocken na G:Gast in Octob. 1702)
Albertjen Willems na belijd. (vertr. met att. na Grijpskerck in 7br 1698)
Decemb.
Jan Helms na belijd. (ovl. ao 1705)
Johanna Zaunsliffer met att van Gron. (gest. den 20 juni 1734)

1697

meert
Ancke Meertens h.vrouw van Hindrik Ubels met att. van G:kerck (weder vertrocken met attest. na G.Kerk.)
Siauckjen Jurjens met att. van Visvliet (gest. ao 1700)

Juni
Trijntje Geerts met att. van Gron. (weder vertrocken na Gron. 1699)
Geert Harmens (verst.) en
Lammichjen Jochums sijn h.vrouw met att. van Zuidhorm (gest. ao 1702)
Renske Jacobs na belijd. (vertr. na Zuidhorm in meert 1700, wedergekomen in Juni 1701, verstorv. ao 1703)

Decemb.
Trijntje Jacobs h.vrouw van Jannes Jans na belijd. (vertrocken met att na G:Gs)

1698

Juni
Peter Reinders na belijd. (vertrocken na Grijpskerk ao 1699)

Septemb.
Elle Jans na belijdenis (gest. 1699) en
Trijntje Tijmens sijn h.vrouw na belijdenis (gest. ao 1716)

1699

meert
Harmen Hindriks na belijd. (gest. ao 1721) en
Roelefjen Dates sijn h.vrouw na belijd. (vertr. na Grijpskerk in Juni 1722)
Jannes Lamberts na belijd. (gest. ao 1720) en
Geeske Frericks sijn h.vrouw na belijd. (gest. ao 1713)
Lubje Heerkes h.vrouw van Frans Peters na belijd. (gest. ao 1702)
Trijntje Jacobs h.vrouw van Albert Berents na belijd. (gest. ao 1700)

1699

Juni
Geesjen Harms met attest. van Uijthuijsen (vertrocken ao 1702)
Grietjen Dieters met attest. van Bafflo (vertr. ao 1713)
Pietje Peters h.vrouw van Otte Jans na belijd. (gest. ao 1704)
Thijs Janssen met attest. van Nijehove (verstorv. In Aug. 1699) en
Antje Tieerts zijn h.vrouw met attest. van Nijehove (weder vetrocken 1699)

1700

Meert
Jantjen Jans h.vrouw van Thijs Lamberts met att. van G:Gast (ovl 1720)
Willem Hindriks na belijd. (vertr. met attest na G.Gast ao 1715)

Juni
Grietje Remmers h.vrouw van Jelte Jacobs met attest. van Gerksklooster.

Septemb.
Harcke Derks met attest. van Nijkerk (vertrocken na Haren meij 1703)
Willemke Lieuwes h.vrouw van Harmen Luitjes met attest. van G:Gast (gest. 1726)

1701

Meert
IJwe Martens Meima na belijd. (overled. ao 1702)
Auktjen Gales Iwema sijn huisvrouw na belijd. (gest. ao 1709)
Harmen Luitjes na belijd. (gest. ao 1719)

Juni
Frans Peters na belijd. (gest. ao 1722)

Sept.
Annigjen Harmens na belijd. (vertrokken met attest. 1702 in 9br)
Wimke Peters na belijd. (vertr. met attest. 1703 in Xbr)

Decemb.
Juffer Maria Eens na belijd. (vertrokk. met att. 1704)
Tamme Lubbes na belijd.
Hindrik Peters na belijd. (vertrocken met attest. na Aduwert in Aug 1703, wedergekomen in Xbr 1704, vertrocken na Boerum meij 1707)

1702

Meert
Froucke Johannes h.vrouw van Roeleff Idses met attest. van Nijehove (gest. 1703)
Geeske Joestens na belijd. (vertr. na boerum meij 1707)
Jelte Jacobs Feringa na belijd. (gest. ao 1720)

Juni
Jan Jacobs na belijd. (gest. ao 1720)

Decemb.
Trijntje Havinga met attest. van Groningen (gest. ao 1706)
Trijntje Jans h.vrouw van Willem Abels na belijd. (gest. 1721)

1703

Meert
Jacob Hindriks na belijd. (gest. ao 1722) en
Ancke Willems zijn h.vrouw na belijd.
Abel Jacobs na belijd. en
Antje Gerrits sijn h.vrouw na belijd. ([beiden] vertr. na G.Gast den 30 meij 1720)

Juni
Barbara Peters met attest. van Mensingeweer (vertr.)
Brand Reinders na belijd. (overleden den 10 7ber 1721)

Septemb.
Grietje Carsjes met attest. van Grijpskerk (vertr. na G.kerk 1704)

Decemb.
Jantjen Egberts h.vrouw van Klaas Eckes na belijd (verstorven ao 1716)

1704

Meert
Harmen Joestens na belijd. (verst. ao 1722) en
Wijke Tammes sijn huisvrouw na belijd. (gest. ao 1731)

Juni
Grietje Klaessen h.vrou van Klaas Fokkes met att. van Visvliet (gest. ao 1736)
Roelef Tammes met att. van Sibaldabuiren (verst. 1720)
Rietje Popkes jongedogter na belijd. (vertr. met att. na Ggast ao 1727)
Jelk Hindriks jongedogter na belijd. (verstorven ao 1713)

Ledematen

1704

Septemb.
Andries Ages na belijd. (vertrocken na Nijehove ao 1713)
Klaas Ages na belijd. (vertrocken meij 1707)

Decemb.
Roeleff Peters na belijd. (verst ao 1738)
Barber Jansen h.vrouw van Andries Ages (gest. den 1 april 1702[?])

1705

Juni
Emina Meiers jongedogter met attest van Leens (vertr. na Gron in 9ber 1705)
Swaantje Gerbrants h.vrouw van Frans Peters na belijd (verst. ao 1722)
Grietjen Jans jongedogter met attest van Gron. (vertr. na Lutjewoude ao 1743[?])
Barber Lulkes met attest. van Esinge (vertr. na Niekerk in Juni 1706

1706

meert
Maria Gilthuis met attest. van Gron. (vertrokken)
Annichjen met attest. van Delfzijl. (vertr in 9br 1706)
Roeleff Jacobs na belijd. (vertr. na Nijekerk 1708) en
Bijdje Mennes sijn h.vrouw na belijd.
Antje Jans jongedochter na belijd. (vertr. na G.Gast ao 1709)

Juni
Arend Gerrits na belijd (vertr. na Grijpskerk ao 1710)
Peter Harmens na belijd (vertr. na Grijpskerk ao 1709)
Ancke Jans jongedogter na belijd. (vertr. na Grijpskerk ao 1710)
Reintje Jans met attest van buitenpost (vertrocken en gestorven)

7ber
Bouwe Sijbrants na belijd. (verst. in 9br 1710) en
Aukjen Wijbrens sijn h.vrouw met att van Gerkes-clooster (vertrocken ao 1711 met attest na Marrum in Vriesland
Gebke Renicks met att. van Niehove (gest. 31 Janu. 1710)

1707

meert
Roelef Roelefs Idses na belijd. (gest. 1737) en
Aukjen Joestens sijn h.vrouw na belijd. (gest. 22 meert 1709)
1708

meert
Renick Simens na belijd. (vertr. met attest. ao 1709 na G.Gast)

Juni
Stijntje Floris met attest. van Doesum (vertrokken na Visvliet)

1709

meert
Harmen Jacobs na belijd. (verst. ao 1720)
Schelte Popkes na belijd. (vertr. na G.kerk ao 1714)
Jan Claessens na belijd. (verst. ao 1724)
Geertjen Hemmes h.vrouw van Renick Teekes na belijd. (gest. 1738)

7ber
Geeske Carst h.vrouw van Albert Berents na belijd. (verst. ao 1721)
Metje Martens h.vrouw van Geert Wigbolts na belijd. (vertrokken na G.Gast ao 1722)

Xber
Tietje Focces met attest van Visvliet (verst. ao 1710)

Ledematen

1710

Meert
Assel Jans jongedogter na belijd. (verst. ao 1722)
Sioucke Harmens j.d. na belijd. (vertrokken na Grijpskerk den 6 Juni 1718)
Janneke Aanes j.d. na belijd. (vertrokken met att. na Oldehove den 4 meert 1716)

Septemb.
Boukjen Louwes Siccema h.vrouw van de E. Secret. Videnius met att. van Visvliet (vertrokken sonder attest. in meij 1722)
Lammichjen Lijsingh j.d. met att. van Gron. (vertr. met attest. na Gron. ao 1712)
Jan Jans j.m. na belijd. (vertr. met attest. na Middelstum ao 1710)
Beitske Uipts h.vrouw van Ewe Zijbolts met att. van Doesum (gest. 1733)

Decemb.
Leentjen Jans h.vrouw van Klaas Cornelis met att. van Grijpskerk (weder vertrocken na Grijpskerk)

1711

Juni
Antje Dirks h.vrouw van Willem Jans met att. van G.Gast (gest. ao 1714)

7br
Ebeltjen Jiljes h.vrouw van Menne Harmens met att. van Doesum (gest. ao 1727)
Trijntje Bartels j.d. dienstmaagd van Jan Claesen na belijd. (verst. ao 1720)
Antje Focces j.d. na belijd. (vertr. met attest na Collum)

1712

Meert
Jantjen Jans h.vrouw van Roelef Roelefs Idses na belijd. (gest. ao 1720)
Welmoet Wirks j.d. na belijd. (verst. ao 1727)
Geertjen Dirks j.d. d.boode van Secret. Videnius na belijd.
Grietjen Alberts j.d. dienstboode bij Harmen Jacobs na belijd. (vertr. met att na G.Clooster)

Juni
Focce Wobbes met att. van Grijpskerk (weder vertr. na G.kerk)
Wobbe Focces met att. van Visvliet (overleeden 1740) en
Jeike Jans sijn h.vrouw met att. van Visvliet
Aeltjen Tierks h.vrouw van Schelte Popkes na belijd. (vertr. na G.kerk)
Imke Mennes h.vrouw van Jan Wennekes met att. van Gron. (vertr. 1726)

Decemb.
Wijbe Cornelis met atttest. van Grijpskerk (gest. ao 1722)
1713

Meert
Anje Klaassen h.vrouw van Wijbe Cornelis na belijd. (gest. ao 1730)

Juni
Lijsebet Luirts j.d. met attest. van Gron. (vertrokken met att na Grijpskerk)
Aeltjen Bennes h.vrouw van Roeleff Peters met attest van Zuidhorm (gest. ao 1722)

Decemb.
Haske Willems weduwe van Fridse Tonnis na belijd.
Trijntje Sijtses j.d. na belijd (overled. 1726)

1714

Juni
Aeltjen Marttersteck met att. van Eenum (vertr. met att. ao 1719)
Elte Jacobs met att. van Eenrum (vertr. na Haren ao 1717)

Sept.
Jacob Tijmens met att. van Niehove en
Lijsbet Roelefs sijn h.vrouw met att. van Niehove (verst. ao 1722)
Fenne Tijssen j.d. na belijd. (verst. ao 1722)

Decemb.
Ariaentje Ariaens h.vrouw van Jan Klaessen na belijd. (overl. 1 meert 1727)
Jilje Dirks na belijd. (verstorv. ao 1721)
Foske Hemmes sijn h.vrouw na belijd. (verst. ao 1723)
Jacob Hemmes (verst.)

Ledematen

1715

meert
Sijbrand Tijmens na belijdenis (verst.)

1716

meert
IJwe Sijbolts na belijd. (verst. ao 1722)

1717

meert
Johanna Harmens j.d. met attest. van Gron. (vertr. met attest. den 29 9br 1717)
IJtjen Melles j.d. met attest. van Gron. (vertr. met attest. den 5 meij 1718)
Grietje Gerrits na belijd. (vertr. met attest. na Esinge)
Aeltjen Sijbens weduwe van Andries Ages na belijd. (verst.)

Juni
Jan Hindriks (Smid) met attest. van de Legemeeden
Froukjen Hindriks Faber sijn h.vrouw met attest. van Visvliet

Decemb.
Sijbrich Rompts h.vrouw van Garmt Jans met att. van G:gast (vertr. in 7br 1728 na G:gast)
Catharina Elisabeth Alstorff na belijd. (vertr.)

1718

meert
Juffer Cicilia Hijbernia de Hertoge na belijd.
Renske Martens j.d. na belijd. (vertr. na Noordhorm den 1 Decemb. 1718)
Harmen Berends na belijd. (gest. ao 1722) en
Jantjen Mennes sijn h.vrouw na belijd. (gest. ao 1722)

Juni
Gerben Fokkes Eskes na belijd. (vertr. met attest. na Zuidhorm in Juni 1722)

Septemb.
Marten Albers met att. van G.Gast (verstorv. ao 1719) en
Geertjen Mekkes sijn h.vrouw att. van G.Gast (vertrokken na G.Gast 1720)
Jepke Meinders h.vrouw van Reinder Jans met att. van G.Gast (vertr. na G:Gast den 9 Juni 1721)

Decemb.
Stijntjen Geerts met att. van Gron. (weder vertrokken na Groningen 1719)
Matthies Franssen met att. van G:Gast (vertr. na Gron. 1702)
Hindrik Hindriks met att. van Ohne uit het Graafschap Bentheim (vertrokken 1709)
Trijntje Jans j.d. na belijd. (verst. ao 1721)

1719

Meert
Jan Hajer hoovenier met att. van G:Gast (vertr. na G:gast ao 1721)

Juni
Gieuwe Fokkes met att. van Oldekerk (verst. 1736)
Lijsebet Niclenius h.vrouw van Jurjen Molanus met att. van G:Gast (vertr. den 10 Augus. 1737 na Nijezijl)
Annichjen Dreeuws j.d. met attest. van Gron. (vertr. na Gron. den 5 meij 1720)

Septemb.
Hindrik van der Linde j.m. na belijd. (verst. ao 1722)

Decemb.
Annichjen Jans j.d. met att. van Warffum

1720

Decemb.
Jonker Berend Jan de Hertoge na belijd. (verst.)

1721

meert
Geeske Joestens wed. van Hindrik Peters met attest. van Boerum (verst.)
Hilje Klaessen h.vrouw van Jacob Hemmes na belijd.

Sept.
Sasker Jans met att. van Niekerk (verst 1723) en
Wiske Lamberts sijn h.vrouw met att. van Niekerk (verst. 1722)

Xbr
Obbo Alstorff na belijd. (vertrokken met att. na Gron. in 7br 1722)
Jelte Popkes met att. van Augustinusga (vertr.) en
Sijke Fokkens sijn h.vrouw met att. van Augustinusga (vertr.)
Mr Gerrit van Sterenberg met attest van Uppenda (verst. ao 1728) en
Magdalena ter Wold sijn h.vrouw met attest van Uppenda (vertr. met attest. ao 1728)

Ledematen

1722

Juli
Halbe Hindriks met attest. en
Nieske Duirds sijn h.vrouw met attest.
Taatje Ockens h.vrouw van Hermannus Hekhuis met attest van G:kerk (vertr. met att. na Visvliet den 15 aug 1726)

1723

meert
Grietje Jans hvrouw van Hindrik Hindriks na belijd. (gest. den 20 febr 1733)
Ancke Hindriks weduwe van Francis Gerardus na belijd. (vertrokken na Oppenda den 1 7br 1730)

Juni
Geertruit Bijma j.d. met attest. van Groningen. (vertr. na Gron. 13 meij 1724)

Xbr
Jan Popkes met att. van Grijpskerk (gest. 1728)
Tonnis Geerts met att. van Visvliet (vertr. met att. na G.Gast ao 1727, wedergekomen in meij 1729)

1724

Sept.
Jean Veenhuisen jm. met att. uit Parijs (vertr. na Den Haag 30 apr 1725)

Xber
Metje Martens h.vrouw van Reinder Jans met att. van Grotegast (vertr.)

1725

meert

Jan Lulkes met att van Drogeham
Grietjen Uipts met att. van Noordhorm (verst.)
Elisabeth Harmens met att van Sibaldabuiren (vertr. na Sibald. den 26 meij 1732)
Martje Jans h.vrouw van Gijwe Fokkes na belijd.

Sept.
Aeltjen Duirts h.vrouw van Jan Popkes na belijd.
1726

meert
Albert Jans (verst.) en
Wijtske Jans sijn huisvrouw na belijd.

Juni
Geertje Geerts h.vrouw van Jan Klaesen Brunewolts met att. van Hornhuisen (vertr.)

Decemb.
Juffer Truida d Herthoge na belijd.
Juffer Catharina d Herthoge na belijd. (vertrokken na Delfzijl in maeij 1738
Thijs Jans met att. van Grotegast (vestorven den 15 xber 1729)

1727

Meert
Klaas Roelefs na belijd. (vertrokken)
Gerrit Gerrits na belijd. (verstorven den 15 novemb. 1735
Roelef Jans na belijd. (verst. den 30 xbr 1728)
Reinder Jans na belijd. (verst.)
Jacob Harmens met attest. van Visvliet en
Aafke Jans sijn h.vrouw met attest. van Visvliet ([beiden] vertrokken na Grijpskerk in 7ber 173[?])

Decemb.
Geert Rienks met attest van Augustijnsga en
Aafje Wierds sijn huisvrouw met attest van Augustijnsga ([beiden] sonder attestatie vertrokken)

1728

Juni
Houkjen Dates hvrouw van Roelef Peters na belijd. (vertr. 1728)
Klaas Wobbes met attest. van Grotegast (verst.)
Haaijtjen Hindriks sijn h.vrouw met attest. van Zuidhorm (verst.)

Juli
Siouwkien Harmens met attest. van Niekerk (gestorven den 27 9br 1728)

1729

meert
Mr Jan Venema met attest. van Groningen (vertrokken met attestatie na Gron. in april 1735)
Fennchjen Sijmons sijn h.vrouw met attest. van Groningen (verstorven den 8 meert 1731)

Juni
Trijntje Reinders j.d. met att. van Appingadam (vertr. den 13 9br 1729)
Hillichjen Hindriks j.d. met attestatie van Groningen (vertr. den 13 meij 173[?])

7ber
Jacob Brants met attestatie van Swe[?](verstorven)

Xber
Jantjen Alberts met attestatie [?] meij 1731[?]

Leedemaaten

1730

Juni
Harmtje Evers met attestatie van Dwingeloo (met attestatie vertrokken den 24 Decemb. 1730)
Jan Hindrik Schrader met attest. van de Bourtange (vertrokken met attestatie na Grijpskerk den 30 Juni 1732)

1731

meert
Thijmen Jacobs Posthuma met attest. van Visvliet (vertr.)
Thietske Metsckes sijn huisvrou met attest. van Visvliet (vertr.)

Juni
Jantjen Leffers wedu van Roelef Jans met attest. van Norgh (verst.)
Lieuwe Alles na belijd. (vertr.) en
Trijntje Roelefs sijn h.vrouw na belijd. (verst. den 19 xbr 1737)

Decemb.
Martje Lamberts h.vrouw van Jan Lieuwes na belijd.
Peter Reniks na belijd.
Jacob Klaessen na belijd. (verst. den 27 meij 1731) en
Hillichjen Balles sijn h.vrouw na belijd. (verst.)

1732

meert
Geertruit Blink weduwe Prins met attest. van Grijpskerk (vertrokken 1733)
Janke Rintses H.vrouw van Jan Lulkes na belijd.
Date Harmens na belijd. (verst.) en
Aefke Rosema sijn h.vrouw na belijd.

Juni
Wendeltjen Meertens met attest. van Sibaldebuiren
Sept.
Hindrik Jans met attest. van Collum (vertrokken na Collum)

1733

meert
Klaas Derks na belijd. (verstorven) en
Baukjen Meinderts sijn hvrouw na belijd (verstorven)

Juni
Jan Hofkamp met attest. van Nijbert (vertrokken) en
Siwerdina Krijgsman sijn h.vrouw met attest. van Nijbert (vertrokken in meij 1634 [sic], weergekomen)
Johannes Hajes met attest. van Grijpskerk en
Aeltje Abels sijn h.vrouw met attest. van Grijpskerk ([beiden] vertrokken na Nijkerk met attestatie 1740
Rense Harmens met attest. van Grotegast (vertrokken)

1734

Juni
Peter Wijbes met attest. van Garijp (verstorven 1735) en
Menke Wijgers sijn h.vrouw (verst. den 13 Aug. 1735)

Decemb.
Aeltjen Gerrits h.vrouw van Hindrik Jans na belijd. (verstorven in Octob. 1735)
Anje Saskers jonge dogter na belijd. (verstorven)
Thomes Tammes jongman

1737

1 April
Renske Jannes h.vrouw van Peter Roelefs met attest. van Sibaldebuiren (verstorven)

[ ------------------------Vanaf hier een ander handschrift, behalve de (toevoegingen) ]

1738

Marti
Freerk Klasen met Attestatie van Ezinge en
Hindriktien Beenes sijn Huisvrouw met Attestatie van Ezinge ([beiden] vertrokken)

In Juni
Pieter Douwes na belijdenis (vertrokken in Juli 1739)

December
Aaltjen Brants huisvrouw van Hindrik Jans na belijdenis (vertrokken na Collum)


1741

18 Septb.
Remke Engberts Huisvrouw van Arent Gerrits met Attestatie van Suidhorn

1742

9 Meert
Maria Cost Huisvrouw van Mr Hagenouw Predicant alhier met kerkelijke Attestatie van Groningen (vertr.)

dito Jantien Ejes Huisvrouw van Jan Meinders met attestatie van Sibaldebur[en]
[?] Gr[?] M[?]nsens Huisvrou van Jan Lambe[?] Met attestatie [?] [papier stuk]

1742

9 meert
Eelktien Wijbes Huisvrouw van Tomas Tammes Schoolmeester alhier na Belijdenisse

20 Junij
Abel Jans in de Westerhorn na Belijdenis

14 Sept.
Imke Brands na voorgaande Belijdenijs (vertr)

1743

21 meert
Renske Reitses Huisvrouw van Abel Jans na voorgaande Belijdenisse

1742

14 Decembr.
Annegijn Engberts Huisvrouw van de Weddeman Hendík B: Wolda na voorgaande Belijdenisse

1743

8 Junij
Grietje Harms mett Attestatie van Schiltwolda (verst.)

1744

12 Junij
De HoogEed: en Welgeborene Mevrouw Johanna Susanna Alberda nu de Herthoge Vrouw van Feringa met Attestatie van Groningen (verst.)

1745

Den 17 Junij
Onze meijd Lijsbet Jeltes na Belijdenisse (vertr.)

Den 17 Decembr
de Hoog Welgeb. Frelle Elisabet Maria de Herthoge van Feringa na Belijdenisse (verst.)

1746

Den 16 Junij
Thomas Derks na Belijdenisse (vertr.)
Bouke Saskers Huisvrouw van Louwe Lieuwes na Belijdenis
1747

Den 14 meert
Jan Harms na Belijdenis
Tonnis Geerts na Belijdenis

Den 26 Decembr
Claas Harms na Belijdenis

1748

Den 13 meert
Cornellis Barnjes na belijdenis
Hiltje Leuwes Huisvrouw van Claas Harms na belijdenis

1750

Den 27 meert
Louwe Louwes na belijdenis
Cornellis Derks na belijdenis
Sijpt Tijssen na belijdenis en t H: Sacrament des Doops
Sijbrich Pieters Huisvrouw van Claas Derks na belijdenis
IJtie Lubbes Huisvrouw van Egbert Jans na belijdenis
Trijntien Berents Dienstmaagt van Cornellis Barnjes na belijdenis
Auke Jans Snijder is al eenige tijt Communicant geweest edog moet sijn vergeeten in de anteekeninge


Namen der Ledematen die na gedane belijdenisse of met attestatien zijn angenomen ít Zedert ít begin van de Dienst van R. Brongers. 1752

1752

20 Dec.
Tjerk Coens in de Westerhorn, na voorgaande belijdenisse

1753

18 Dec.
Eje Jeltes (mr Timmerman) op ít Oostende na voorgaande belijdenisse, met veel genoegen (verst.)

21 Dec.
Warmolt Kuiper S:S: Theologice Studiosus en woonagtig alhier tot Lutkegast, na voorgaande belijdenisse, insgelijx (vertr.)

1754

27 Junij
Anje Jans (Huisvrouw van Pieter Rienixs) na voorgaande belijdenisse

27 Sept.
De Hoog Welgebr. Freulin Anna Ulcea Jargers met attestatie van Delfzijl (vertrok.)

1755

21 Sept.
Antje Jans (wed) met Attestatie van Marum (verstorv.)

12 Dec.
Hindrik Clasen van Marum na voorgaande Belijdenisse (vertrok.)

13 Dec.
Anke Jans (Huisvrouw van Jan Clasen) met Attestatie van Sijbaldebuiren (vertrok.)
Pieter Conraadt (Dienstknegt van de Hoog Welgeb. Heer van Feringha) met Attestatie van Groningen

1759

23 Dec.
Jan Coenes (op ít Oost.) na voorgaande belijdenisse (vertrok. Na Grijpsk.)
Aafke Rosema (wed. van Date Harms) na voorgaande belijdenisse
IJntje Hindrix (Huisvrouw van Ripke Sjoerts) na voorgaande belijdenisse

1761

21 Maij Donderdagagtermiddag)
Brechtje Christiaans door bedieninge des H. Doops na voorgaande belijdenisse des Geloofs met veel Genoegen en blijdschap van ons tot weerdig Litmaat der kerke en dezer Gemeente angekomen, dog met attestatie na Huisum Vertrokken

18 Sept. (vridag proefpred.)
met Attestatie van Groningen tot ons overgekomen Do. Gerardus C[?] S:S:M: Candidatus (vertrok.)
Berend Jans Hasewinde (Hovenier an de Borgh van H.W.G Hr. Van Feringha) met attestatie van Westerbroek (vertrok.)

1763

18 Mart (vriedag proefpred.)
Hieronimus Herwich (Hovenier an de borg van de H.W.G. Hr. V. Feringha) met Attestatie van ít Hogezand (vertrokken na Veendam)

15 Sept.
Antje Jans (Huisvrouw van Lubbe Harms) na voorgaande belijdenisse

13 Octob.
Aafke Harms (Huisvrouw van Evert Tonnis) met attestatie van Grijpskerk

1764

21 Dec. (vriedag proefpred.)
IJwe Barelts en
Cornelliske Berends E:L: met attestatie van Niehove (De Huisvrouw verstorv. en Ywe Barelts vertrokken na Grotegast)

1765

21 Junij (vriedag proefpred.)
Renscke Alles weduwe van [sic, lijkt weggekrabd] met Attestatie van Sijbaldebuiren (vertrokken na Grotegast)

1766

28 Mart (vried. proefpred.)
Krijnje Alberts (huisvrouw van Cornellis Jans Mr Bakker) met attestatie van Middelstum

1768

25 (vried. proefpred.)
Sijmon Reinjes (koopman) en desselvs Huisvrouw
Froukje Jacobs
Doede Pieters en desselvs Huisvrouw
Jitske Gerbens
Popke Dates

Alle Zanen[?] na voorgaande Belijdenisse
Egbert Jans (mr Kleermaker) na voorgaande Belijdenisse zijnde desselvs Huisvrouw IJtje Lubbes al eenige tijd Lidmaat geweest

23 Dec. (vriedag)
Rintje Gerrits (van Garijp) met Attestatie
1769

22 Sept.
Jan Gaukes met attestatie van Niehove
Jan Coenes met Attestatie van Grijpskerk weeromgecomen

1770

30 Mart
Jene Geerts (Eigenerfde op de Nije) met attestatie van Grijpskerk

1771

15 Mart
Harm Alles en
Aukje Halbes (echteluiden) met attestatie van Grotegast

14 Junij
Jan Jansz. (anders Jan Doeckman[?], zijnde van Lutkegast geboortig, maar te Doesum hebbende gewoont) met Attestatie van Minnertsga D:W: de Vries uit naam en last des kerkenraads


Naamen der Ledemaaten die na gedane belijdenis of met Attestatie zijn aangenomen zedert het begin van den dienst van B. Bruins.

1778

20 Janu.
Fridzer Kornellijs jonkman na gedane belijdenis aangenomen

april
Jacob Pieters met Attestatie van Grijpskerk
Dirkje Bos met Attestatie van Breda

178[? geen cijfer ingevuld]
Harm Hindriks met Attestatie

1783
Is tot Lidmaat van de waare Gereformeerde Christelijke Kerke, na gedaane belijdenis aangenomen
Jonker Edzard Unico de Herthoge

1784
Meint Wijtses met Attestatie van Doezum

1785
Jan Nienhuis met Attestatie van Opende
Wopke Gerbens met attestatie van Gerkensklooster

1786
Is na gedaane belijdenis tot Lidmaat aangenomen
Eppe Egberts
Met Attestatie van Opende de Vrouw van Jan Nienhuis

1787
Is na gedane belijdenis en het ontvangen van Doop
Martjen

1788

8 fbr.
is de Hoog Wel Geboren Freule Elizabet Anna de Hertoghe door Do. A.A. Cremer Predikant te Grotegast, na voorafgegane Geloofsbelijdenisse tot Lidmaat der Hervormde Kerk aangenomen

1789

7 Juni
Met Attestatie van Lidmaatsch. Van OostZaan overgekomen Janna Hindrikz

14 Juni
is de Hoog Wel Gebooren Vrouwe Anna Habbina Tjaarda van Starkenborg Mevrouwe van Feringa met Kerkelijk Attestatie van Groningen aangenomen

4 Decb.
is op belijdenisse de geloofs tot Lidmaat dezer gemeente te Lutkegast aangenomen de Heer Georg Lodewijk Auhuizen bij mij A.A. Cremer Pred. Te Grotegast en Doezum

1790

13 Junij zijn met kerkelijke attestatie van Boornbergum uit Friesland overgekomen
Germt Bennes en
Tjietske Lammerts Echtelieden

13 Junij heeft Kerkelijke attestatie verzogt en verkregen naar Anlo
Catharina Haselhoff


1791

10 Febr.
is op belijdenisse zijnes geloovs tot lidmaat dezer gemeente aangenomen
Pieter Japiks

11 Dec.
Zijn door hunne belijdenisse bij mij afgelegd te hebben tot leden van deze gemeente aangenomen
1 Truda Jurriens
2 Elisabeth Jans
3 Lijske Jans

dezelve dag met attestatie gekondigd
1 Wobbe Martens van Niekerk
2 Epke Tammens van Noordhorn
3 Willem Garmt van Sibaldebuiren
C.J. H.A. Braam Pred. te Sibaldebuiren

23 Oct.
is met attestatie naar Tolbert vertrokken
Fridzer Cornelis lidmaat
Q.T. A.A. Cremer Pred. te Gr.g.

3 Novb.zijn met eenparigheid van stemmen door de ledematen der gemeente tot ouderlinge verkozen Simon Reintjes en Jakob Pieters en tot Diaken den boekhoudende

18[?] dec.
gekondigd dat op belijdenisse hunnes geloovs waaren aangenomen door H. A. Braam pred van Sibald.
Japik Wibert
Wibert Lubbes
Baukje Meinders
Barbertje Pieters
Grietje Johannes

 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.