LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Losdorp

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Uit het Archief van de Hervormde Gemeente Losdorp.
Ingevoerd zomer 2006 Rens Broos.
Nagekeken en aangevuld aug. 2006 Ton Bosch

- predikanten
- acta 1714 - 1732
- acta 1734 - 1794


[getypte lijst, overgenomen tot 1811]

NAAMLIJST VAN PREDIKANTEN DER HERVORMDE
GEMEENTE TE LOSDORP sinds de Kerkhervorming

1595 S. Adriani

1597 W. Agricola, vermoedelijk vertrokken naar Garsthuizen 1601

1611 C. Goltius, gekomen van Godlinze

1620 J. Vincentius, gekomen van Zuurdijk

1624 P. Regneri, gek. van Oost-Friesl., overleden 1651

1650 J.H. Munten, gek. als hulppr., vertr. naar Middelstum 1667

1667 A. Cornelii, vertr. n. Wittewierum 1668

1668 H. Molanus, overleden 1682

1683 W. Wiardi, vertr. n. Thesinge 1688

1688 J. Martini, ontslag 1700

1701 H. Wiardi, overleden 1706

1706 J. van Weerden, overleden 1733

1734 H. van Weerden Jzn., overleden 1794

1796 H. van Weerden, gek. v. Bourtange, overleden 1810

1812 N. Westendorp, gek. v. Sebaldeburen, overleden 1836


Kerkenraadsverhandelingen beginnende bij mij J. van Weerden. Pastor in Losdorp.

1714

den 25 Novemb. is de kerkelijke vergaderinge met t gebed begonnen, en na
gehoudene censura morum door Gods goetheijt niet berispelijks in de Gemeijnte
voorgevallen, als dat Reijnder Jans en Jantjen Tijmens, Jacob Willems, en Diever
Tjaarts, Claas Harmens en Grietjen Jacobs sigh van de tafel des Heeren hebben
onthouden om eenige dogh geringe redenen van haar voortgebraght. Woltherus
Hammingh
is op sijn verzoek, van hier vertrekkende een kerkelijke attestatie toegestaan,
hiermede is de kerkelijke vergaderinge met een gebed geeijndight.

J. van Weerden Pastor.

1716

de 12 Septemb: is de kerkelijke vergaderinge gehouden, en na
gehoudende Censura morum door Gods goetheit niets berispelijk
in de Gemeinte voorgevallen, als dat Diever Tjaarts
sigh onthoud niet alleen van t H. Avontmaal, maar ook van
de kerkgangh; als ook dat Luitjen Jans en Trijnje Mennens,
Lambert Harms en Trijnje Pieters Ehelieden van Spijk
met attestatie, en Geeske Claassen van Enum met attestatie
zijn overgekomen.

J. van Weerden

Den 4 Decemb: is de kerkvergaderinge gehouden, en na gehoudene
censura morum door Gods goetheiit niets berispelijk in de gemeente
voorgevallen, als dat Diever Tjaarts continueert in t versuimen
van t H. Avondmaal en van de kerkgangh, niet tegenstaande
alle de vermaningen omtrent haar angewend: daer en boven is ook
Roelef Jans van wegens sijn menigvuldige dronkenschap de H.
communie ontsegt, voorders is met attestatie van Spijk overgekomen
Grietjen Jacobs.

J. van Weerden

1717

den 28 Feb. is de kerkvergaderinge gehouden, en na gehoudene censura
morum is door Gods goetheijt niets voorgevallen, als dat Diever Tjaarts
continueert in t versuimen van t H. Avondmaal en van de kerkgangh, als
ook dat Roelef Jans van wege sijn anhoudene dronkenschap van t H. Avondmael
nogh wort geweert, daer en boven dat ook Vrouke Jans van wegen haer
light vaardigheit in leven de H. Communie is verboden, ende haer een attestatie geweigert

J. van Weerden

den 11 Septemb: is de kerkelijke vergaderinge gehouden, en na gehoudene
Censura morum is door Gods goetheiit niets voorgevallen,
als dat Diever Tjaarts continueert in t versuimen niet alleen
van t H. Avondmaal maar ook van de kerkgangh,
als ook dat Lambert Harmens van wegen sijn quade gedragh van
leven en wandel t H. Avondmaal is veboden. Jan Jacobs
is op zijn versoek van hier vertrekkende een attestatie toegestaan.

J. van Weerden

Den 3 Decemb: is de kerkelijke vergaderinge gehouden, en na
gehoudene censura morum is door Gods goetheit niets
voorgevallen, als dat Lambert Harmens van wegens
sijn voorgaande quade gedragh van leven tot de tafel des
Heren nogh niet is geadmitteert, als ook, dat de waerde
kerkenraad is geordineert, bij t verkiezen van Jan Popkens
tot Diacon, dat de Diaconen van nu af an vier jaren
haar ampt zullen moeten bedienen.

J. van Weerden Pastor

1718

den 26 Mei is de kerkelijke vergadering gehouden, en na
gehoude censura morum isser in de kerk niets voorgevallen als
1. dat Pieter Geerts om eenigh quade handel de tafel des
Heren is ontseght.
2. dat Jacob Geerts ernstelijk is gewaarschout om sigh in t
toekomende beter an te stellen met dreijgement om bij
de eerste faute hem te censureren.
3. is Jan Geerts op zijn versoek een attestatie toegestaan
als ook Aaltjen Koekenbrinks.

J. van Weerden

1720

Den 9 Janu. is van Meester Harmen Claassens
in deze Gemeinte tot Diacon bevestight

1721

Den 2 Feb. is Claas Harmens in deze Gemeinte
tot Diacon bevestight.

3 September is de kerkelijke vergadering gehouden
over Moeder Roelofs, en is vanwege haar quade
feit volgens verscheidene Getuigen van t H.
Avondmaal geweest.

J. van Weerden Pastor

1723

Den 2 Maij is door de kerkelijke vergadering uit t getal van
twij tot Diacon verkoren Roelof Claassen.

J. van Weerden Pastor

1724

Den 10 Meert is Pieter Geerts wegens zijn veelvoudige dronkenschap
de tafel des Heeren verboden, daer en boven is Anje Jans
geweest van t H. Avondmaal wegens haar begane hoererij.

J. van Weerden


1725

Den 29 April is kerkelijke vergadering gehouden , en is
nominatie van twee gemaakt om te treden tot een verkiesinge
van een nieuwe Diakon, te weten Meester Jans Bruins
en Jan Omges, waar van de eerste met volle toestemminge is
verkoren en op pinxstermaandagh bevestigt.

J. van Weerden Pastor

1727

Den 21 Julij is kerkelijke vergadering gehouden en is een nominatie
van twee gemaakt om te treden tot een verkiesinge van een
nieuwe Diaken, te weten Jan Omges en Frerik Garms, waar
van Jan Omges met volle toestemminge is verkosen en den 17
Aug. bevestigt.

J. van Weerden Pastor

1728

Den 23 Maij is kerkelijke vergaderinge gehouden, en Cornelis
Tammens
is de Tafel des Heren ontsegt van wegen sijn dronkenschap
vertoont selfs in de kerke.

J. van Weerden Pastor

De 4 Julij is kerkvergaderinge gehouden en is na de anroeping
van des Heren naam van de Kerkeraad verkoren tot ouderling
deses Gemeinte Roelof Claassen en is in sijn dienst bevestigt den
8 Aug:

J. van Weerden Pastor

Den 23 Septemb: is kerkvergaderinge gehouden en met den gebede
begonnen.
Art: 1. is vastgesteld, dat men Diever Tjaarts zal anseggen om niet toe te
gaan an de tafel des Heren, so lange als sij niet meerder komt in t
anhoren van Gods woort.
Art: 2. is Cornelis Tammens den tafel des Heren ontseght wegens sijne
dronkenschap in de kerk, als ook om dat hij sich qualijk gedraagt
omtrent sijn vrou.
Art: 3. Sijn Trijnje Engelberts, Anna Claassen en Grietjen Jans
geweest van H. Avontmaal, wegens haar grote onkunde
in de fundamente hooftstukken van de Christelijke religie,
so lange tot datse bequamer worden bespeurt.
Art: 4. Is t Frerik Garms verboden om an de Tafel des Heren te gaan,
door dien hij op een sondag en wel op een danqkdagh niet lange voor
t avondmaal an t jong volk veel sterke drank heeft uitgetapt,
waar door t jong volk en misschien ook andere tot late in de nagt
hebben geseten tot dronken wordens toe, en ijdele liedekens hebben
gesongen, en nademaal Pieter Geerts, mede bij dat losse geselschap is
geweest tot late in de naght, is hem mede t avontmaal verboden.
Art: 5. Sijn van Spijk overgekomen tot dese Gemeijnte Pieter
Willems
en Engel Mennens met attestatie.
Hiermede is de kerkvergaderinge met een gebede geeijndinght.

J. van Weerden Pastor

Den 25 Novemb: is kerkvergaderinge gehouden en met den
gebede begonnen.
Art: 1. ad art: 1. blijft is staat.
Art: 2. wort Cornelis Tammens als nogh de tafel verboden
tot dat hij beterschap toont.
Art: 3. Sijn Anna Claassen en Grietjen Jans, van wegen haar
onkunde nogh niet weder angenomen tot t avontmaal, maar Trijnje
Engelberts
is wederom toegelaten, om datse wat in kennisse
heeft toegenomen en sij belooft heeft in de catechesatie weder
sigh te laten onderwijsen.
Art: 4. wort Pieter Gaerts nogh maals t Avontmaal verboden
door dien hij na de voorgaande ontsegginge van de H. Communis
niet in de kerke of eenmaal is geweest, maar Frerik Garms
so wanneer hij beterschap belooft wort wederom toegelaten.

J. van Weerden Pastor
Roelof Clasen

1729

Den 3 Junij is kerkvergaderingh gehouden en met den gebede
begonnen.
Art: 1. ad articulum 1: blijft in staat
Art: 2. ad art:2 blijft nogh in staat als ook wort sijn
vrou van de tafel des Heren geweert, door deinse met hare
lasteringen hare evenaasten heeft beledight, en daar mede
geergert.
Art: 3. sijn Anna Claassen en Trijnje Engelberts sijn
wederom toegelaten tot de tafel des Heren, maar
Grietjen Jans wort nogmaals van wegen hare onwetenheit en
ver???inge in de catichisatien daar van te rugge gehouden.
Art: 4. sijn Pieter Geerts en Freriks Garms wederom
geadmitteert an de tafel.
Hiermede is de kerkvergaderinge met een gebede geeijndight.

J. van Weerden Eccles:
Roelof Clasen

Den 3 Septemb: is kerkvergaderingh gehouden en met den
gebede begonnen.
Art: 1. is Jantjen Luitjes overgekomen met attestatie van
Noordbroek.
Art: 2. is Diever Tjaarts wederom toegelaten an de Tafel
des Heeren, dewijlse nu vlijtiger is in Gods woort te anhoren.
Art: 3. ad arti: 2 blijft in staat, behalven dat hij en sijn vrou
malkanderen hebben geslagen, so dat wij haar tot nog toe
niet konnen admitteren tot de tafel des Heren.
Art: 4. Grietje Jans wort noghmaals geweert van wegens haar onkunde.
Hier mede is de kerkvergaderinge met t gebed geeindight.

J. van Weerden Eccls:

1731

Den 21 Feb: is kerkvergaderinge gehouden en met den gebede begonnen.
Art: 1. sijn Jantje Huges en Grietjen Jans
wederom angenomen ten avontmaal.
Art: 2. is overgekomen met attestatie van Loppersum Hijke Gars [of Jans?].

1732

Den 25 Feb: is kerkvergaderinge gehouden en sijn
Cornelis Tammens en Jan Claassen van wegen
haar ergerlijk leven geweert van de Tafel des Heeren.


Kerkenraatsverhandelingen beginnende bij mij Henricus Van Weerden
Pastor in Losdorp

1734

Den 15 Sept: is kerkvergaderinge gehouden en met den gebede begonnen.
Art: 1. Dat Cornellis Tammens geweert wort van t H: Avondtmael,
wegens een onbeschaamde vrijemudigheidt om te naderen tot deselve,
daar hij van te voren geweert was om zijn ergerlijk leven.
Art: 2. Aaltjen Jacobs is met attestatie overgekomen van Spijk.
Art: 3. Als dat Jan Clasen nogmaals deze kere sig onthoudt van de tafel
Art: 4. Dat Wiske Tonnijs om haar ergerlijk leven geweert wordt: [van de tafel]
des Heeren wegens gegeve ergernissen.

H. van Weerden Pastor

Den 25 December is kerkvergaderinge gehouden, en met den gebede begonnen
zijnde en dus geeindigt:
Art: 1. idem
Art: 2. in wesen, als dat Jan Clasen nogmaals geweert wort omdat hij
in sijn snode wanbedrijven volhardt.
Art: 3. Pieter Cornellis is overgekomen met attestatie van Oostwijtwerd.
Art: 4. Hijke Jans wordt t Avontmaal ontsegt wegens hare seer grote
onwetenheidt in de alder noodsakelijkste waarheden.
Hiermede is de kerkvergaderinge met den gebede geeindigt.

H. Van Weerden Eccles.

1735

Den 14 Sept. is kerkvergadering gehouden en met den gebede begonnen:
1. Art:. Als dat Cornelijs Tammens en Jantjen Hugens t Avondmaal
ontsegt wort wegens haar onenig leven.
2. Art: Dat Wiske Tonnijs alsnog sich onthouden sou om gewigtige
reden.
3. Art: Hijke Jans nog t Avontmaal ontsegt wort om die vorige reden.
4. Art: Dat Jan Claassen nog geweert wort van het H. A.
Hijr mede is kerkvergaderinge met den gebede eindigt.

H. van Weerden Eccles.
J. Bruins Diaken

1736

Den 13 Sept: is kerkvergadering gehouden en met den gebede
begonnen:
Art: 1. belangend Cornellis Tammens en Jantje Huges
als voren blijft in staat.
Art: 2. blijft in staat
Art: 3. Blijft in wesen
Art: 4. Jan Claassen nog wort geweert.
Art: 5. Met attestatie zijn overgekomen Vrouwke Jacobs
van Holwijrda en Lijsbet Luitjens Fransen van
Veendam.
Hiir mede is kerkvergadering met den gebede geeindigt.

H. Van Weerden Eccles
J. Bruins Diaken

1737

Den 19 Mart: is kerkvergadering gehouden en met
den gebede begonnen

Art: 1. Blijft in wesen.
Art: 2 en 3. Blijft.
Art: 4. Als voren
en met den gebede geeindigt

H. Van Weerden Eccles
J. Bruins Diacon.

Den 21 Junii is kerkvergadering gehouden en met den gebede
begonnen.
Art: 1. belangende Cornellis Tammes en Jantje Huges
blijft in staat.
Art: 2. idem
Art: 3. belangende Jan Claassen blijft in staat.
soo ook geeindigt.

H. Van Weerden Eccles

1738

Den 14 Martii is kerkvergadering gehouden en met den gebede begonnen
Art: 1. Belangende Cornellis Tammens en Jantjen Huiges
blijft in staat.
Art: 2. belangende Jan Claassen blijft als voren.
Art: 3. Dat Pieter Cornellis sig van t Avondmaal
zal onthouden.

H. van Weerden
J. Bruins


Den 10 April is na voorgaande resolutie dat E: Consistori
vastgestelt om nieuwe Ouderlingen en Diaconen te kiesen
en na voorgaande publicatie een nominatie van 3 namentlijk
Harm Clasen Smit, Meester Jans Bruins, en Jans Omges, en
een nominatie van 3 te weten Nanning Derks, Claas Luitjes,
en Pieter Garmens, om uit de eerste 2 nieuwe ouderlingen,
en de 2de nominatie 2 Diaconen te kiesen, en sijn tot
Ouderlingen gekoren Harm Clasen Smit en de meester J. Bruins,
en tot Diaconen Nanning Derks en Claas Luitjes welke bevestigt
zijn den 25 Maij zijnde Pinxter

H. Van Weerden Eccles.

Den 19 Junii is kerkvergadering gehouden en
met den gebede begonnen.
Art: 1. Dat Cornellis Tammens het H. A.
ontsegt word wegens sijn snood gedrag als
voren
Art: 2. Dat Jantje Huges en Martje Clasen wegens
hare onenigheid t Avontmaal ontsegt is bij aldien zij
haar niet weder versoenen met elkander dog bevonden???
Art: 3. van Jan Clasen blijft in staat
Art: 4. dat Pieter Cornellis sig van t H. A.
zal onthouden.
Dus geeindigt
H. van Weerden Eccles

Den 26 Septemb. is kerkvergadering gehouden en met
den gebede begonnen.
Art: 1. Belangende Corn. Tammes blijft
Art: 2. blijft
Art: 3. dat Pieter Cornellis nogh sig onthouden
zal van t H: A:
Art: 4. Harm Egberts en IJkje IJpes met attestatie
zijn overgekomen van Wittewierum.
Art: 5. Dat Jan Lammers een attestatie is toegestaan
als mede Grietje Jacobs.
Art: 6. dat Lijsbet Fransen t H:A. ontsegt
wort wegens seer grote onwetenheid in de aller
nootsakelijkste waarheden des xtendoms.
So ook geeindigt
H. van Weerden Pastor
J. Bruins Ouderling

1739

Den 20 Maert is kerk vergadering gehouden
en met den gebede begonnen.
Art: 1, 2, Dat Cornellis Tammes, Jan Clasen
en Pieter Cornellis wegens haar quaat
gedrag t H:A: ontsegt wort, als voorhene.
En dus geeindigt.
H. van Weerden Ecclesiastes:
Harmen Clasen

1740

Den 16 Septemb. is kerkvergadering gehouden
en met den gebede begonnen.

Art: 1. belangende de saak van Jan Clasen en Pieter
Cornellis
blijft en van Cornellis Tammes is met een
parigheid van stemmen geoordeelt dat hem sal angesegt
worden en belooft, dat bij alleen hij wesendlijker blijken
geeft van boetvaardigheid over sijn gedrag, hij als dan de anderreis
weder geadmitteert sou worden tot s' Heeren H:A:.
So ook geeindigt.

H. van Weerden Pastor
Harmen Clasen
J. Bruins

1741

Den 18 december is kervergadering gehouden
en met den gebede begonnen.
Art. 1 bovengemelde personen blijven
nog gecensureert en door s' Heeren
goetheidt niet bijsonders voorgevallen.
So ook geeindigt.

H. van Weerden Pastor
Harmen Clasen
J. Bruins

1742

Den 2 April is kerkvergadering gehouden en
met den gebede begonnen.
Voorts is vastgestelt van D. Eerw. Consistori
om een nieuwe Diaken te kiesen en een
nominatie gemaakt van 3, als Jan Pieters,
Harrijt Eijses en Harm Luitjes, en daar uit
gekoren Harm Luitjes, en is in sijn dienst bevestigt
den 20 Maij.

H. van Weerden Eccles

Den 20 Decemb is kerkvergadering gehouden
en met een gebede geopent.
Art: 1. Belangende Cornellis Tammens en Jan
Clasen
is eenparig geoordeelt dat sij haar
sullen onthouden van het H: Avondmaal.
Art: 2. dat Pieter Cornellis tot het H: A: weder
angenomen wort:
en door s Heeren goetheit niets bevonden.
So ook geeindigt.

H. van Weerden Eccles
Harmen Clasen
J. Bruins

1743

in Junii is Jan Pieters verkoren tot Diaken
en ook bevestigt.

Den 23 Decemb. is kerkvergadering gehouden en met
den gebede geopent.
Art: 1. Belangende Jan Clasen is gesamentlijk
geoordeelt dat hij sig nog zal onthouden
van s H: H: Avondmaal
Art: 2. Pieter Cornellis is het H: Avondmaal
ontsegt wegens zijn ijdel en ergerlijk
gedrag.
So ook geeindigt.

H. van Weerden Eccles
Harmen Clasen
J. Bruins

1754

Den 5 April is kerkvergadering gehouden
en met den gebede begonnen.
En in omvrage gebragt het geval van Auke
Alders
voorgevallen in Febr. bij t begraven van
een kindt.
So is eenparig geoordeelt dat Auke Alders
sig van t H. Avondmael sal onthouden wegens
sijn snood in schandelijk gedrag gepleegt wegens
Kokkenie in idelheit met Garmt Jans
Maegt om een Houwelijk met haer te
willen ingaen, gans onbetamelijk zijnde op sulken
tijd en omstandigheden: tot dat hij blijken geeft
van ware ootmoet en berouw over sijn
wangedrag waer toe wij van herten wenschen
s Heeren Genade.
So ook is de vergadering met dankzegging geeindigt:

H. van Weerden Eccles: te Losdorp
Harmen Clasen
J. Bruins Ouderling.

Den 5 Julii is kerkvergadering
gehouden en met den gebede begonnen.
Belangende Auke Alders is weder toegelaten
tot t H. Avondmael na alvoren sig voor
ons gestelt hebbende met erkentenis van
sijn schuldt en gegeven ergenisse, waertoe
wij Hem s Heeren Zegen hebben gewenscht.
So ook met danksegging geeindigt.

H. van Weerden Pastor te Losdorp
Harmen Clasen
J. Bruins

1758

Den 28 November is Consistorie
gehouden en te voren gepubliceert om de
Diaconie reken in te nemen als mede 2 nieuwe
Diakenen te kiesen en sijn verkoren Harrijt
Eises
en Wessel Eltjes en na kerken ordre
driemael gepubliceert sijnde, bevestigt den 14 Jan. 1759.

H. van Weerden Pastor

1760

Den 21 Januari is Consistorie gehouden
en na voorgaende publicatie om een Ouderling
en een Diaken te verkiezen is met eenparige stemmen
tot ouderling verkoren Harm Luitjes en
tot Diaken Auke Alders, welke bevestigt
sijn den 17 Feb. 1760.

H. van Weerden
Eccles te Losdorp

1762

Den 4 Julii is Consistorie gehouden en tot
Diaken verkoren Geert Cornellis in plaats van
afgaende Diaken Harrijt Eises en na behoorlijke
publicatie bevestigt den 1 Augusti.

H. van Weerden

1772

Den 20 Septemb. is Consistorie gehouden
en met een gebed geopent.
Na voorgaande publicatie om een Ouderling en 2 Diakenen
te kiesen, is met eenparige stemmen tot ouderling gekoren
De Eersame A: Alders Knip en tot Diakenen sijn gekoren
De Eersame Harmans Bruins en Claas Tonnijs, en haar
s Heeren Zegen toegewenst in hare ontstaande bediening.
Waar op de vergadering met danksegging is
geeindigt.

H. van Weerden Eccles te Losdorp
Harm Eijsens
A. Alders Knip

welke ouderling en diakenen
bevestigt sijn den 18 Octob:

1773

Den 11 Martii is Consistori gehouden en gehandelt
wegens Egbert Luitjes sijn voorstelling om enige raad en
ondersteuning wegens diaconie middelen voor Trijn [slecht leesbaar] sijn vrouw
en 3 kinderen is sulks in overweging genomen en besloten
om de andere Diakonien als Tesing Wildervank waar van de
ouders geboortig sijn en Holwijrda waar dat een kind
geboren is in gourande te roepen, en so men niet
anders kan voor de H. H. Gedeputeerden te citeren in
waarheids oirkonde hebben wij dese vertekent den XI Marti. 1773:
Dus met danksegging geeindigt

H. van Weerden Eccles te Losdorp
Klaas Tonnis
Harmannus Bruins

1779
Den 24 Januarii is consistorie gehouden
en met t gebed geopent.
Na voorgaande publicatie is tot Diaken verkoren
Cornellis Pieters in plaats van wijlen Claas Tonnijs en
na een driemalige kondiginge bevestigt in sijne
bedieninge Den 14 Februarii 1779.

H. van Weerden predik: te Losdorp

1793

Den 5 Maij consistorie gehouden en met het
gebed geopent. Na voorgaande publicatie
sijn tot Ouderlingen gekoren Bartelt Elties en
Harmans Bruins. Tot diakenen sijn gekoren
Mekke Harms en Nicolaus Sterenberg schoolmeester
te Losdorp sijnde elk in sijn Post Godes Zegen
toegewenst en Den 2 Junii 1793 in Haren dienst bevestigt
en plegtig ingesegent door D. E. van Groenendal Pred:
te Godlinse wegens mijne onpaslijkheid.

H. van Weerden Pred: te Losdorp

met den gebede begonnen [kan ook bij ondersttande tekst horen].

1794
Den 17 April hebben wij Consistori gehouden ter
oorsaak van enig misverstand ontstaan door t
verkiesen van Ouderlingen en Diakenen voorvallende Dagte [?]
H. Bruins tot Ouderling gekoren met B. Elties dat
de eerstgenoemde de rang moeste hebben, sij des wegen
een geruimen tijd onthouden heeft van t H. Avondmaal:
Art: 1.
Bij het houden van censura morum betuigde
H. Bruins dat wegens het verkiesen van Ouderlingen
hij de eerste moeste sijn geweest in rang adviseren
en in kerkelijke saken die te verrigten sijn, sulke
heeft Bartelt Elties geaccordeert en so alle twist
en jalousie geeindigt wenschende daar toe Gods Genade en Zegen.
Art: 2.
Belangende Cornellis Pieters (als afgaande diaken) die een geruime tijd
onse Godsdiens verlaten heeft en t H: Avondmaal
niet gebruikt daar over ondervraagt sijnde, betuigde
tart onse Godsdienst verrigting en H: Avondmaal te
houden en te in te huren waar meede alle misnoegen is weggenomen en
Gods Zegen toegewenst.
So is de vergaderinge met Danksegging geeindigt.

H. van Weerden Pastor
H. Bruins
Bartelt Elties
Mekke Harms
N. Steerenberg

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.