LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Lettelbert en Enumatil

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Van de gemeente Lettelbert en Enumatil zijn diverse deel-administraties overgeleverd, onderstaand zijn de administraties uit twee kerkenboeken in de Retro Acta met nrs. 258 (1681-1751) en 259 (1752-1810) gerepresenteerd. Die uit 258 getranscribeerd door Klaas Bijsterveld (feb. 2006) en die uit 259 door Kristian Helmholt (okt. 2005).
Aangevuld met een administratie uit het protocol van kerkelijke zaken (HG Lettelbert/Enumatil inv.nr. 1), door Klaas Bijsterveld april 2006. Deze nagekeken en aangevuld met kerkenraad, sept. 2006 MG. Nagekeken door Cor Enter april 2007.
Hiermee zijn alle bekende administraties bewerkt!

- lijst en 1682
- lijst en mutaties vanaf 1718 (Sicco Gerhardus Alberthoma)
- lijst 1748 (Heino Harmannus Brucherus)
- mutaties 1750 - 1751 (Heino Harmannus Brucherus)
- lijst en mutaties vanaf 1752 (Albertus Alberthoma)
- lijst en mutaties vanaf 1755 (Albertus Groenman)
- lijst 1778 (Albertus Groenman)
- lijst en mutaties vanaf 1783 (Wilhelmus Koers)
- lijst en mutaties vanaf 1790 (Eerhardus de Grave)
- lijst en mutaties vanaf 1794 (Willem Sijpkens)
- lijst en mutaties vanaf ca 1798 (Gerardus van Bolhuis)

- Mutaties uit de kerkenraadshandelingen 1752 - 1811 (diverse)
 


Register van de persoonen de in 't begin van jaer 1682 cumunicanten geweest van des heeren heijligh Avontmael en daer toe aengenomen.

Harmen Eedes ouderlingh
Jochim Claesen ouderlingh
Pieter Smit daijcken
Hindrick Bartels daijcken
Schrijver Mettingh
Harmen Bousema
Tete Gerrijts
Jacob Lots
Geske Garbrants
Geske Bartels
Jantien Grifs
Teete Jochims
Imcke Teetes
Gese Sappes
Luijten Kuiper
Eeme Lubbes
Broer Sijtses
Pieter Brants
Claes Claesen
Jan Gerrijts
de heer Clant
vrou Clants
joffer Clants
Jacob Annes
Jan Ferdinand schoelmr.
Hilligien Jans
Berte Jacobs
Anije Luijtens
Lijske Peiters
Claes Meijnts schoelmr.
Trijne Claes
Jacb Folckerts
Greitien Jacobs
Trijne Claesen
Jacobtien Jans
Aries Griff
Claes Griff
Beerent Meendricks
Menne Alberts
Claeske Mennes
Crine Sijmens
Jan Jansen
Jan Bousema
Barber Jans
Luij Sickes
Aefke Luijs
Claes Claesen
Harmen Harmens

....s 1682
Lijsebet Aelfs tot Ematil is als ledemaet van de gemeijnte Jesu Christi aengenoemen
Focke Pieters
Grietien Fockes
Cornelius Claesen
Rense Sijtses
Lueke Willems
Frouke Meertens
Peterke Peters
Greitien Emes
is tot ledemaet an genoemen den 18 mert 1692
Greitien Krijns is tot ledemaet an genomen in 7bris 1692
Eetie Berents
Sijtie Jans [ ... ]
Harmen Hindricks tot Ematil is tot ledemaet an genoemen den 17 martius 1693
Renske Popkes is tot ledemaet an genoemen den 16 martius 1693
met attestaetie sijn tot ons gecoomen
Tietse Jans en sijn frou Trijntie Fockes en Lijsebet Johannis, t' samen van Freislant den 30 juni 1693
tot ledemaet is aen genomen
Jantien Iwema
tot Lettelbert den 30 juni 1693
met attestatie sijn tot ons gecoomen 
Teewes Jans en Antie Teewes van Faen
den 13 desembr. 1694 is 
Martien Sijtses tot ledemaet aen genoomen
... 1695 Jan Claesen tot ledemaet aen genomen
dese volgende personen tot ledemaeten an genoemen
Renske Renses
Etien Sijmens
Maria Harmens
Jantien Jansens
Reemke Wessels

met attestatie is tot ons gecoomen
Jantien Meertens van Ostewolt
Geert Hindrix en Reenie Geerts met attestatie tot ons gecoomen van Garwert
en Hindrick Jansen van die Leeke den 3 septbr. 1695
Sijmen Teijes en Greitien Sijmens zijn met attestatie tot ons gecoomen van die Leeke
1696 den 21 junis
met attestatie is tot ons gecoomen 
Reenie Meertens van die Leeke
en is aen genomen tot ledemaet 
Frouke Jannes
den 16 desembr. 1696 is 
Thoomas Jannes schoelmr. tot Lettelbert tot ledemaet an genomen

Register der ledematen die gevonden zijn in het begin van den dienst van Sicco Gerhardus Alberthoma predikant te Lettelbert [bevestigd 22 mei 1718]

[ 'x' geeft een annotatie aan, middels haak over 2 regels, voor beide personen ]

Te Lettelbert:
1. De heer Warnerus Klok (gestorven den 24 maij 1722)
2. vrouw Johanna Folkers (verstorven den 9 nov. 1721)
3. Fokke Peters oud. (verstorven te Foxwolde)
4. Jantje Egberts
5. Wessel Joosten
x (met attestatie vertrokken na Marum)
6. Jantje Lammerts
7. Popke Ebes diak. (verstorven)
8. Renske Frerix (verstorven)
9. Ile Bousema schoolmr. (verstorven den 4 mart. 1737)
10. Grietje Jansen
11. Geeske Bartels (verstorven)
12. Jacob Jans
13. Hiltje Sibkes
14. Hindrikje Jans (vertrokken met attestatie na Midwolde)
15. Ritze Tijzen
16. Hindrikje Girbe
17. Jocchem Engbers (verstorven)
18. Antje Popkes (verstorven)
19. Andries Klaassen
x (verstorven)
20. Jantje Egbers
21. Jantje Ennema
22. Bake Roelefs
x (vertrokken met attestatie na Rowolde)
23. Annigje Jans
24. Jantje Jans (vertrokken met attestatie na Gron.)
25. Lammert (verstorven)
26. Sjuerd Sijtses (verstorven)
27. Trijntje Holtrop (met attestatie vertrokken na Oosterwolde)
28. Wijpke Andries (met attestatie vertrokken na Groningen)
29. Martje Cornelis van Sauwert (met att. vertrokken met attest.)
30. Janna Karsies van Baflo (met att. vertrokken na Gron.)
31. Jacob Garbrants met att. van de Leek
x
32. Antje JansClaaske Mentes met att. van Niekerk
H. G. Alberthoma met att. van Leiden
Geertje Meertens }
Roelefje Meertens}
deze susters zijn na voorgaande belijdenisse tot ledematen aangenomen den 8 mart. 1724. (en met attestatie vertrokken na Midwolde en Tolbert)
Anneas Willems }
Harmtje Willems}
met attestatie tot ons overgekomen van Rowolde (vertrokken na Tolbert)
Peter Meinders met attestatie tot ons overgekomen van Hellum (verstorven den 19 7br. 1743)
Lijsebeth Berents met attestatie tot ons overgekomen van Oldehove
Grietje Jans wed. van Meindert Berents (met att. vertrokken na Midw. en de Leek)
Willem Popkes na voorgaande belijdenisse tot lidmaat angenomen den 21 jun. 1731
Martje Meertens met attestatie tot ons overgekomen van Midwolde en de Leek
Ide Alles met attestatie tot ons overgekomen van Midw. en de Leek
Elisabeth Alberthoma met attestatie tot ons gekomen van Gron. 1732
Alef Roelefs en}
Martje Alderts
egtelieden met attestatie tot ons overgekomen van Midwolde en de Leek
..... met attestatie van Grotegast
de welgeb. hr. H. C. baron van In en Kniphuisen}
vrou Pet. A. Lewe
met attest. van Ulrum en Aduert

Te Enematille:
1. Menne Alberts oud.
2. Claaske Berents (verstorven)
3. Jacob Emes diak. (vertrokken met attestatie)
4. Jantje (verstorven)
5. Wiert Jans schoolmr.
x (met attestatie vertrokken na Westwij...)
6. Anna Jacobs
7. Jacob Peters Bloem (verstorven)
8. Aafke Olchers
9. Egbert Meinders
10. Jan Bousema (verstorven)
11. Barber Jans (verstorven)
12. Albert Mennes
13. Hilje Luitjes
14. Maria
15. Harm Willems
16. Enje Simens
17. Anje Luitjes
18. Itske Dootjes
19. Luije Sikkes (verstorven)
20. Etje Jans
21. Isebrant Simens (vertrokken met attestatie na Nieukerk)
22. Geeske Eelkes (verstorven)
23. Jan Eelkes
x (met attestatie vertrokken na Zuidhorm)
24. Martje
25. Dixt Peters
26. Getruidt Hindrix
27. Eetje Reintjes
28. Broer Martinus
x (met attestatie vertrokken na Zuidhorm)
29. Trijnje Berens
30. Cornelis Claassen
31. Wijmke Jans
32. Jacob Folkers (verstorven)
33. Grietje Hindrix (verstorven)
34. Peter Cornelis (verstorven)
35. Liske Alefs
36. Peteke Remers
37. Sitje Gerrits
38. Albertje
39. Trijnje
40. Hindrik Gerrits
41. Peterke
42. Simon Peters (verstorven)
43. Dootje Abels (verstorven)
44. Jantje Willems (verstorven)
45. Jan Claassen (verstorven)
46. Jantje Jakobs (vertrokken met att. na Zuidhorn)
47. Fedje
48. Swaantje Sibkes (verstorven)
Geertie Reinders (vertrokken met att. na Huisinge)
Ankien Jacobs met att. van Grijpskerk
Fopke Stevens met att. van Tolbert
Hiltje Jacobs met att. van de Leek (wederom vertrokken na de Leek)
Berent Jacobs }
Sikke Luijes -- } en Reinke Duirts (met attestatie vertrokken na Oostwolde)
Grietje Brants }
Martje Jans    }
Nieske Jans    } met attestatie vertrokken na Wirum
Aagtje Roelefs}
Aaltje Andries }
Roelefje Barels} zamen bij mij gedaan 1725 en zijn tot de tafel toegelaten

Ebel Gerbens schoolmr. met attestatie tot ons overgekomen van de Leek
Albert Harms op belijdenisse toegelaten
Hillebrant Geerts en
Koopke Menses egtelueden met attestatie tot ons gekomen van de ...den
Anne Menses en
Corneliske Wijrts ehelieden met attestatie tot ons overgekomen
Jan Harms en
Geertruid Jans ehelieden met attestatie tot ons overgekomen van Zuidhorn
Derk Willems           }
Anke Derks j. dogter }(met attestatie van Oostwolde)


[ Lidmatenlijst 23 junij 1748 (uit kerkraadshandelingen)]

Te Lettelbert:
1. Alef Roelefs ouderling
2. Berent Sikkes diakon
3. Willem Popkes
4. Martjen Abels
5. Klaaske Mentes
6. Martje Meertens
7. Aagtje Roelefs

Te Enematil:
1. Ebel Gerbens ouderling
2. Jan Harms diakon
3. Albert Harms van Wijk
4. Jan Alberts van Wijk
5. Derk Willems
6. Berent Jakobs
7. Martjen Jans
8. Geertruijd Jans
9. Geertruijd Hindriks
10. Anke Derks


Register van persoonen welke tot Ledematen dezer gemeente angenomen zijn en tot des Heeren Tafel toegelaten zedert 't jaar 1750.

1750 den 25 meert
Te Lettelbert:
1. Sijtje Bousema schoolmr.
2. Oetze Alles
3. Jan Sikkes
4. Grietje Abels
5. Geeske Rotjes
6. Deeltje Klaassen

Te Enematil:
1. Hindrik Benedictus
1750 den 24 junij
Trijntje Jurijens te Enematil

1751 den 25 april
Te Enematil:
1. Gerrijt Hindriks
2. Foeke Folkerts
3. Jan Folkerts
4. Klaaske Ailbes
5. Jacob Jochems


[ Ledematen Lettelbert en Enumatil. Echtparen zijn vaak vermeld met "Egte lieden" in de linker marge, en een accolade. Hier vervangen door een "x" ]

Naamlijst Van de Leedematen
Die te Lettelbert En Enematil
gevonden zijn in het begin van
Den Dienst van Dom.
Albertus Alberthoma 
[circa jan. 1752]

Te Lettelbert:
Willem Popkes
Aagtje Roelefs
Martje Meertens
Dieltje Klaassen
Claaske Mentes
Berent Sikkes
Ouderl.
Sijtje Bousema Schoolmr.
Oetse Alles Diaken.
Jan Sikkens (vertrokken met attestie na Midwolde)
Grietje Abels
Geeske Rottjes (vertrokken met attestie na Midwolde)
Alef Roelefs en
Martje Abels [beide] (vertrok. met attestie na Oostwolde)
Hedde Heeres aangenomen den 6. Meert 1752

Te Enematil:
Ebel Gerbens
Schoolmr. en Ouderl.
Jan Folkers Diaken
Jan Alberts van Wijk
Martje Harms
Jan Harms
Geertruit Jans
Gerrijt Hindriks
Focke Folkerts
Klaaske Ailbes
Hindrik Benedictus
Geertruid Hindriks
Trijntje Juriens
Jacob Jochems


Namen der Lede-
maten die met attestie
hier zijn aangekomen

Henrica Cornelus met attestatie van Groningen (weeder vertrokken naar de Nieuwe Pekel A.)
Maria Cornelia Driessen met attestatie van Groningen (weeder vertrokken naar de Nieuwe Peekel - A.)


Naamlijst der Leedematen, die tot
Lettelbert en Enema-Til
gevonden sijn in 't begin van de
dienst van Albertus Groenman [1755]

Tot Lettelbert:
Willem Popkes (ooverleeden 1774.)
Aagtje Roelefs (ooverleeden den ... November 1762
Deelje Claassens (ooverleeden)
Claaske Mentes, (overleeden den 31 meert 1780)
Sietje Bousema Schoolm. en Diak.
Oetse Alles Ouderl.
Grietje Abels (met attestatie vertrokken naar Zuithorn)
Hedde Heeres (overleeden den 7 april 1780)
Martje Meertens (ooverleden den 20 Julie 1769)

Tot Enema Til:
Ebel Gerbes Ouderl. en Schoolm. (ooverleeden den 30 decemb. 1767)
Jan Alberts van Wijck Diak.
Jan Folkerts
Martje Harms (ooverleeden den 23 Meert 1765)
Jan Harms (ooverleeden den 7 Augustus 1768)
Getruid Jans (overleeden den 9 Julie 1771)
Focke Folkerts
Hindrick Benediktus
Jacob Jochems
Gerrit Hindriks (ooverleeden den 19 decemb. 1780)
Claaske Aibes (ooverleden den 27 oktober 1762)
Getruid Hindriks (ooverleeden den 8 Maai 1765)
Trijntje Juriens
Aucke Derks

Berent Jacobs (ooverleeden den 29 Julie 1764)

Naamen
Der Leedenmaaten, welke hier van elders met attes-
tatie gekoomen en aangenomen sijn.

Henricus Groenman S. Theol. stud. van Groningen
Hindrik Eltjes van Groningen (overleeden 1764)
x
Geeske Pieters van Groningen (ooverleeden den 5 Septemb. 1765)
Gepke Hindriks van Aduart
Jan Groenman van Groningen
x
Getruda Huttema van Groningen (ooverleeden den 31 Julie 1760)
Trijntje Drews van Groningen
Jacobus Monning van Feerwert (ooverleeden den 9 Septemb. 1765)
x
Tietje Jans van Feerwert (ooverleden den 28 Februar 1779)
Jantje Lues van de Leek
Alef Roelefs van Oostwold (overleden den 25 Julie 1769)
x
Martje Abels van Oostwold (ooverleden den 27 februar. 1765)
Grietje Jurjens van Aduwert
Aaltje Jans, weduwe van Geert Claassen van Oostwold.
 
Naamen
der Leedemaaten, welke van deese plaatse naa ande
re met attestatie vertrokken sijn

Anna Pieters naa Amsterdam 1756
Geert Jurjens
x egte-lieden naa Niekerk in 't Westerquartier
Antje Jacobs
Gepke Hindriks
naa Aduart
Oetse Alles
x egte lieden naar Zuidhorn
Grietje Abels
Trijntje Drews naa Groningen
Henricus Groenman S. Min. Cand. naa Woltersum, van
daar weederom naa Lettelbert, en van Lettelbert naa
de Classis van Leeuwaarden, aangesien sijn Eerw. tot Pre-
dikant beroepen wierd in de Rottevalle, onder die Classis
behoorende.
Jan Groenman naa de Rottevalle [zie + hieronder]
Warner Knijpinga naar de Scheemda.

+ Jan Groenman naa de Rottevalle in Friesland,
en aldaar ooverleeden den 22 Julie 1776, dog alhier op
den 29 dito in de kerk naast sijn vrouw Getruda
Huttema begraaven.

Naamen der Persoonen, welke door Albertus Groenman
Pred. tot Lettelbert naa een behoorlijk onderzoek tot
Leedemaaten der Gemeenten sijn aangenoomen

1756 Geert Jurjens (met attestatie vertrokken na Niekerk)
1756 Antje Jacobs (met attestatie vertrokken na Niekerk)
1756 Anna Pieters (met attestatie vertrokken na Amsterdam)
1757 Mente Bousema.
1758 Onno Wolthuis (ooverleeden den 26 Julie 1775)
1759 Antje Alberts
1760 Jantje Alberts
1763 Jurjen Harms
1765 Grietje Jans
1766 Warner Knijpinga (met attestatie vertrokken naar de Scheemda)
1766 Marchjen Geerts
1766 Bauwkje Hindriks
1771 Jantje Gerrits.
1771 Pieter Jukes
1771 Willemke Jans.
1771 Johanna Meintz (ooverleeden den 9 octob. 1779)
1771 Josina Meintz
1772 Jantje Bousema (ooverleeden den 9 octob. 1780)
1772 Tetje Pieters.
1772 Jan Heddes
1772 Menne Heddes
1772 Harm Doedes
1773 Anna Clara Nijsingh.
1775 Wijke Freriks.
1779 Focke Siethes Iwema (ooverleeden den 25 Septemb. 1779)


Naamlijst der Leedemaaten in de Gemeente van JKr. tot Lettelbert
in 't jaar 1778

Tot Lettelbert:
Albertus Groenman Predik.
Hedde Heeres Ouderl. (Overleden den 7 April 1780)
Harm Doedes Diak.
Sietje Bousema Schoolm.
Jantje Lues
Johanna Meintz
Overleeden den 9 octob. 1779
Tetje Pieters
Tietje Jans Overleden den 28 Febr. 1779
Mente Bousema
Josina Meintz
Wijke Freriks
Menne Heddes

Grietje Jans
Jurjen Harms
Margjen Geerts
Jan Heddes
Jantje Bousema (Overleden den 9 octob. 1780)
Anna Clara Nijsing

op Enema-Til onder Lettelbert:
Jan Alberts van Wijk Ouderl.
Pieter Jukes Diak.
Gerrit Hindriks. (overleeden den 19 decemb. 1780)
Ancke Derks
Aaltje Jans
Jantje Gerrits
Willemke Jans
Jan Folkerts
Grietje Jans
Hindrik Benedictus
Bauwkje Hindriks
Foeke Folkerts
Jantje Alberts
Jacob Jochems
Antje Alberts


Naamlijst der Ledematen die hier
gevonden zijn in het begin van den dienst
van Wilhelmus Koers predikant te Lettelbert [1783]

Te Lettelbert:
Wilhelmus Koers pred. te Lettelbert
Mente Bousema ouderling
Jurjen Harms Diaken
Josina Meintz
Tetje Pieters (met attestatie vertrokken na Rowolde)
Jantie Lues
Jan Heddes

Menne Heddes (overleden)

Op Enematil:
Jan Folkerts ouderl. (overl.)
Pieter Jukes Diak (overl.)
Willemke Jans
Grietje Jans (met attestatie vertrokken na Zuidhorm)
Hindrik Benedictus (overl.)
Jantie Gerrits overl.
Ancke Derks. overleden
Bauwkje Hindriks

Namen der Ledematen die alhier van elders
aangekomen zijn gedurende den dienst
van Wilh. Koers pred. te Lettelbert
Gerrit Anninga van Groningen
Geertruid Siethes IJwema van Nuis
Jannes van der Meulen van Scharmer (en is met attestatie vertrokken na Burum)
Alje Jacobs van Wierum

Namen der personen die na een behoorlijk
onderzoek door Wilhelmus Koers pred. te Lettelbert
tot Ledematen der Gemeete zijn aangenomen

April 1784 - Aaltje Mullers Lettelbert
Maart 1785 - Jan Wijgers - Lettelbert

Den 13 april 1786
Jan Roelofs Lettelbert
Willem Heddes Lettelbert
Aafke Jurjens Lettelbert
Pieter Gerrits Enematil
Cornelsche Jans Enematil

Junij 1786 Grietje Duurts Lettelbert
Julij 1784 Frans Sipkes Enematil

4 october 1787 Tamme Pieters - Enematil (met attestatie vertrokken na Metselawier 1788)

1788 den 5 maart Jacob Beerents - - Lettelbert


Naamlijst der Ledematen die gevonden
zijn in het Begin van den Dienst
van E. de Grave [1790]

Te Lettelbert:
E de Grave Predikant
Mente Bousema Ouderl. (overleden)
Willem Heddes Diacen
Josina Meintz
Jan Heddes overl.
Jan Wijgers schoolmr
Jantje Lues
Jan Roelfs
Grietje Duurts
Jacob Berends
Aafke Juriens
(met attestatie vertrokken)
Bregtje Jans.

Te Enumatil:
Pieter Gerrids diacen
Cornelske Jans
WIllemke Jans
Frans Sipkes
Alje Jacobs

Namen der Personen welke
hier met attestatie van elders
zijn angekomen geduirende den
Dienst van E. de Grave

In de vacature van Lettelbert 1789
Bregtje Jans komende van Oostwold.
Pieter de Mare en Jantje
Wipkes van Griepskerk
wederom met attestatie vertrokken
men wist niet zeker waarheen
de attestie luidde op Amsterdam en
is nagesonden
Derk Alles van Zuidhorn
1791 Grietje van de Nietap vertrokken
1792 Rica Ramaker uit Groningen
met attestatie wederom vertrokken

Na voorafgaand Onderwijs
en Proefneming van hunne vor
deringen in den voortreflijken
Godsdienst van Jesus zijn door
mij tot Ledematen angenomen
d. 10 nov 1793
Drewes Bousema
Willem Tibbes
Jacob Lunzing
Hinderk Klaassens


Naamlijst der Ledematen die gevonden
Zijn in het begin van den Dienst
van W. Sijpkens. [ ca. 1794 ]

Te Lettelbert:
W. Sijpkens Predikant
Jurjen Harms
Willem Heddes ouderl.
Josina Meintz
Tetje Pieters
Jan Wijgers
schoolm.
Jantje Lues (met attestatie vertrokken)
Jan Roelfs
Grietje Duurts
Jacob Berends
Bregtje Jans
Drewes Bousema
Diacon
Willem Tibbes
Jacob Lunsing
met attestatie vertrokken
Bregtje Jans

Te Enuma Til:
Pieter Gerrids Ouderl.
Cornelske Jans
Willemtie Jans
Frans Sipkes
Alje Jacobs 
Hinderk Klaassens
Derk Alles Diacon
Bouwkje Hindriks

Naamlijst der Persoonen, welke alhier van
elders met attestatien Zijn aangekomen ge
durende den dienst van W. Sijpkens
1794 Hendrik Hendriks van Niekerk in 't Westerquartier
1795 Andreas Mulder van Niekerk en Gachlingen uit
het Canton Schafhausen in Zwitzerland.

Naamlijst der Persoonen, welke na voorafgaan
de onderzoek van hunne kennis in den Chr.
Godsdienst, door W.Sijpkens tot Ledematen
zijn aangenomen:

1795 d. 18 wintermaand
Jantje Oosterhuis
Albert Jacobs


Naamlijst der Ledematen die
gevonden zijn in het begin
van den dienst van
G: van Bolhuis [ ca. 1798? ]

Te Lettelbert:
G: van Bolhuis Predikant
Jurrien Harms
Willem Heddes
Tetje Pieters
(overleden)
Jan Roelfs
Jakob Berends
Brechtje Jans
Drewes Bousema
Willem Tibbes


Te Enumatil:
Pieter Gerrits
Cornelske Jans
Willemke Jans
Frans Sipkes
Alje Jakobs
Derk Alles
Bouwkje Hindriks
Jantien Oosterhuis
Albert Jakobs
Hindrik Klaassens Mulder

Naamlijst der Personen, welke alhier
van Elders met attestatie zijn aangekomen
gedurende den dienst van G. van Bolhuis

1799 Hindrikien Kuipers van Groningen (en
met attestatie vertrokken na Oudemirdum)
1800 Maike Johannes van Oostwold
1802 Grietje Krijthe van Rhoden
1804 Hindrik Derks van Nijkerk
1805 Grietje Harkes van Oostwold
1806 Andries Martens Venema van 't Hogezand
1808 Jantjen Onnes van Garnwerd
1809 Aries Cornelis van Oostwold
1809 Jan Pieters van Roderwolde

Naamlijst der personen, welk
na voorafgaand onderzoek van
hunne kennisse in den Christelij
ken Godsdienst door G: van Bolhuis
tot ledematen
zijn aangenomen.

1803 Den 17 December 
IJle Bousema
Jan Duurts
Sikke Duurts
Jantien Jans

1810 Den 1 April
Aaltien Jakobs
Willem Bousema
Enne Berends
Jan Berends
Roelf Jans
Hinderkien Harms Boerma


[ Uit het protocol van kerkelijke zaken (toegang 255, inv. nr. 1) ]

9 april 1752
Hedde Heeres (Lettelbert)
met attestatie van Gron. Hindrika Cornelis

25 maart 1753
tot Ouderling in de plaatse van Berent Sikkes gekoren Oetse Alles voorheen Diaken, en in desselfs plaatse weer tot Diaken Sijtje Bousema Schoolmr.

10 maart 1754
tot Diaken van Enematil in plaatse van den afgaanden Diaken Jan Folkerts gekosen Jan Alberts van Wijk.

11 april 1756
Geert Jurjens
Antje Jacobs
Anna Pieters
met attestatie van Groningen
Henricus Groenman s. th. stud.
Hindrik Eltjes en Geeske Pieters el. (Enumatil)

3 okt. 1756
met attestatie van Aduart
Gepke Hindriks


26 dec. 1756
met attestatie van Groningen
Johan Groenman en Getruda Huttema el. (Lettelbert)
Trijntje Drews (Lettelbert)

3 april 1757
Mente Bousema (Lettelbert)

2 april 1758
met attestatie van Feerwert
Jacobus Monning en Tietje Jans el. (Lettelbert)
in plaatse van Oetse Alles tot Ouderling van deese gemeente gekoosen Hedde Heeres

2 juli 1758
Onno Wolthuis (Enumatil)

15 april 1759
met attestatie van de Leek Jantje Lues (Lettelbert)

22 juli 1759
Antje Alberts (Enumatil)

5 okt. 1760
Jantje Alberts huisvrouwe van Jacob Jochems huisman (Enumatil)
met attestatie van Oostwold Aleph Roelefs en Martje Abels el. (Lettelbert)

3 april 1763
Jurjen Harms (Lettelbert)

21 juli 1765
Grietje Jans (Enumatil)

16 aug. 1766 belijdenis en 17 aug 1766 gedoopt
Warner Knijpinga, voornaam koopman te Groningen, de vader was tot aan zijn dood toe een waardig lid en ouderling van de mennonieten societeit te Groningen geweest, gelijk ook zijn broers en zusters thans nog aan die gemeente zijn, alhoewel een zuster van hem een gereformeerd man ten huwelijk heeft, waaruit een kind gedoopt in de hervormde kerk.

5 okt. 1766
Warner Knijpenga uit Groningen

28 dec. 1766
Margjen Geerts huisvrouw van Jurjen Harms (Lettelbert)

[1768 Willem baron van In en Kniphuisen enz. overleden te Groningen den 17 en den 21 maart in der kerk tot Midwolda bijgezet]

23 juli 1769
met attestatie van Aduwert Grietje Jurjens huisvrouw van Bouwke Tijes (Lettelbert)

15 juli 1770
met attestatie van Oostwold Aaltje Jans weduwe van Geert Claassen (Enumatil)

4 juli 1771 gedoopt Bauwkje Hindriks uit mennonieten ouders geboren en huisvrouw van Hindrik Benedictus, nadat zij belijdenis des geloofs hadde gedaan (Enumatil)

7 juli 1771
Bauwkje Hindriks (Enumatil)
Jantje Gerrits huisvrouw van Onno Wolthuis (Enumatil)
Pieter Jukes en Willemke Jans el. (Enumatil)

29 dec. 1771
Johanna Meintz echtgenote van A. Groenman (Lettelbert)
Sosina Meintz huisvrouw van Mente Bousema (Lettelbert)

12 april 1772
Jantje Bousema huisvrouw van Fokke Sitkes Iwema (Lettelbert)

12 juli 1772
Tetje Pieters huisvrouw van Sietje Bousema schoolmeester (Lettelbert)

27 dec. 1772
Harm Doedes huisman (Lettelbert)
Jan Heddes zoon van Hedde Heres (Lettelbert)
Menne Heddes zoon van Hedde Heres (Lettelbert)

11 juli 1773
Anna Clara Nijsingh dochter van mr. C. S. Nijsingh, medelid van het college gedeputeerden van het landschap Drenthe, zij behoorde onder Eelde en logeerde bij de mr. J. H. de Raad op de Nietap onder Roon, heeft met voorkennis en goedkeuringe van dom. B. Alting tot Eelde alhier belijdenis gedaan.

9 april 1775
Wijke Freriks huisvrouw van Harm Doedes huisman (Lettelbert)

28 mrt. 1779
Focke Sitkes Iwema huisman (Lettelbert)

11 april 1784
Aaltje Mullers

10 april 1785
Jan Wijgers

16 april 1786
Jan Roelefs (Lettelbert)
Willem Heddes (Lettelbert)
Aafke Jurjens (Lettelbert)
Pieter Gerrits (Enumatil)
Cornelsche Jans (Enumatil)

8 okt. 1786
Grietje Duurts

8 juli 1787
Frans Sipkes

14 okt. 1787
Tamme Pieters

23 mrt. 1788
Jacob Beerents (Lettelbert)

17 nov. 1793
Dr. Bousema
Jacob Lunzing
Willem Tibbes
Hinderk Klaassen


18 okt. 1812
Anna Muller huisvrouw van de predikant Sissingh met attestatie van Finsterwolde
Freerk Hemsink met attestatie van Ter Apel in Westerwolde
Pieter Luitjes (Lettelbert)
Klaas Kornelius (Lettelbert)

24 jan. 1813
Aafke Jurriens met attestatie van Tolbert

11 juli 1813
Freerk Willems (Enumatil)
enz.

 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.