LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Lellens

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Ingevoerd herfst 2006 door Petronella J. C. Elema.
Nagekeken door Fred Wiersema, maart 2007.
Bron: Retro Acta 257

- lijst 1667 (Jacobus Schickhart)
- mutaties 1667 - 1683 (Jacobus Schickhart)
- mutaties 1683 - 1697 (Carolus Reneman)
- mutaties 1698 - 1706 (Joannes Munkerus)
- mutaties 1706 - 1734 (Dominicus Wiertsema)
- mutaties 1735 - 1738 (Johannes Fredericus Heideggers)
- mutaties 1738 - 1742 (Rutger Perizonius)
- mutaties 1742 - 1743 (Johannes Arnoldus Eck)
- mutaties 1743 - 1744 (Elardus Wegner)
- mutaties 1744 - 1744 (Lambertus Stephanus Bulthuis)
- mutaties 1787 - 1811 (Jacobus Borgesius)
- kerkenraad 1784 - 1811


[folio 2]
Namen der gener, die voordeese ledematen der Ware Gereformeerde Christelijcke Gemeijnte zijn geweest in Stedum; maar nu, den 2. Septembris anno 1667 met Attestatie van onse veel geliefden []der en Predikant aldaer, Arnoldo Warendorp tot on[s] sijn gekoomen; nu voort onder andere sullende uijtmaecken de nieuwe onderscheijden gemeijnte tot Lellens.

De H. Ed. geb. heer, Hillebrant Gruijs
Vrouw Gruijs echtelieden
Jr. Geert Gruijs &
Jffr. Gruijs
Fenne Cornellis weduwe van Jan Jansen
Peter Peters &
Geertien sijn huijsvrouwe
Claes Peters &
Grietjen Reinties sijn huijsvrouwe
Teetjen Claesen huijsvrouw van Hommo Reijnders
Bront Mennes &
Seijcke Gerrits s. huijsvrouw
Koene Aljes &
Tetje Dercks s. huijsvrouwe

[folio 2verso]
Tiaa Cornellis
Grietjen Louwrens woonende in t schathuijs te Lellens
Harmtien Jansen op Heemwert J.D.
Neeske Jansen J.D. op Heemwert
Geertjen Bronts J.D. op Heemwert

Jacob Schickhart nieuw vercooren & bevestighde predic. tot Lellens
Harbert Jansen schoolmester vert. attestatie van Wittewijrum


Naemen der nieuws aengenoomene Leedematen in de gemeijnte tot Lellens den 1 Septemb. 1667

1 september 1667
Albert Jans Schipper
Jan Hermens
Bartholt Geerts
Diewer Henricks
Anna Harberts


8 meert 1668
Geertien Cornellis
Bouwe Alberts
Rensce Wilhelmus


2 september 1668
Humme Reijnders

[folio 3]
27 november 1668
Hermen Weijdts
Egbert Peters
Abeltien Geerts
s. huijsvrouwe
Remt Eijsses

4 meert 1669
Geertien Peters J.D.
Assele Jans J.D.

10 juni 1669
Annetien Henrimks J.D.
Theijs Evers &
Aeltien Claesen sijn huijsvrouwe [beide] met attestatie van Ten Buer

12 september 1669
Tonnisjen Popkens J.D.

Juni 1670
Grietjen Mennes amme op de Borgh

9 december 1670
Eefke Jans J.D. & Martien Luijtjens

23 december 1671
Hitjen Jans van ten Post

13 maart 1672
Folkert Pelgrims

21 maart 1673
Jantien Jans van ten Post

20 juni 1673
Jff. Leowina Tamminga
& Anje ... huijsvrouwe van Jan Arents

15 december 1673
Lippe Aljes op Heemwert

24 junij 1674
Jan Peeters op de Borch tot Lellens J.M.
Tonnis Crijns met attestatie van Godlinse

28 september 1674
Hillichjen Alberts
Hillichjen Harmens


[folio 3verso]
20 december 1674
Tonnis Henricks J.M. met attestatie van Godlins broed[er] van Harm Weijds

27 juni 1775
Roelef Claesen van t Tichelwerck een man van hoogen ouder over de 70 jaar
Sara Christina Allershof J.D.
Magdalena de Rieviere J.D met attestatie
Cornellis Wolters &
Garbrich sijn huijsvrouw [beide] met attestatie
Trijntie Popkens huijs vrouw van Cornelis Schipper met attestatie

26 september 1675
Menno Bronts J.M. tot Heemwert
Lisabet Jacobs J.D.

20 juni 1676
Martien Coenes J.D. op Heemwert

4 september 1676
Cornelis Alberts eheman van Trijnje Popkens
Anje Tammens huijsvrouw van Menno Bronts

6 november 1676
Gale Eijsses broeder van Remme Eijsses

12 maart 1677
Aeltien Dercks E.V. van schoolmr. Jan Peters
Teeuwes Jans J.M.

25 maij 1677
Jantien Gerrits van Ulsen met attestatie uijt Groningen

8 september 1677
Welmoet Harmens
Greetje Tjaes


5 april 1679
Trijntien Garbrants

4 meert 1680
Anje Jans op de Borgh
Grietjen Mennes wonende bij Wolter, nu bij Hommo R.

19 juni 1680
Grietjen Clasen J.D. woonende bij Altjen weduwe Theijs Everts
[bijgeschreven tekst onleesbaar op foto]
Anna Hillebrants J.D. met attestatie van Stedum van 7 september 1679

[folio 4]
30 november 1680
Trijntien Albers huijsvrouw van Jurjen Roelefs
Harmen Vreericks smit tot Lellens &
Remke Tjaerts sijn huijsvrouw

17 december 1680
IJtien Garrems huijsvrouw van Wolter Peters

10 juni 1681
Bouke Jansen J.D. woonende tot Hommo Reijnders

9 december 1681
Dedde Tiaes J.D. op Heemwert

5 maart 1682
Derck Koenes op Heemwert

19 november 1682
Anie Hindricx wed. van Hindrick Jans tot Steedum met attestatie van Steedum

18 maart 1683
Eevert Sijmons met attestatie van Stedum


Carolus Reneman beroepen ende bevestight Praedicant tot Lellens anno 1683 den 18 November.

22 april 1684
Antie Willems koemeit op de Borgh

21 juni 1684
met attestatie uit Groningen Anna Barbara Berckhuis huisvrouw van pastor Reneman

14 december 1684 angenomen ledematen
Geert Hendrix kuiper tot Lellens en
Trijnje Hindricks zijn huisvrou
Rolef Cornelis bij de Laen en
Trijntje Reinders zijn huisvrouw

15 martij 1685
is Reentie Jans J.D. van Westeremden met attestatie tot ons overgekomen

11 september 1685
Hilje Jacobs huijsvrouw van Pieter Peters van Kroddebuijren met attestatie overgekomen

[folio 4verso]
11 september 1685
Aldert Sicces kramer tot Lellens en
Bouke Jans sijn huijsvrouw angenomen

10 december 1685
Gerrit Harmens Schulten schipper tot Lellens met attestatie van Norch

12 maart 1686
Ide Jacobs huijsvrou van Isebrant Hommes met attestatie van Wittewierum

12 maert 1686
Grietien Berents backersche tot Lellens met attestatie uit Groningen

13 junij 1686
Peter Peters angenomen als ledemaat

8 september 1686
Jantien Cornelis met attestatie van [niet leesbaar op foto]

20 maart 1687
Jan Hendricks backer tot Lellens tot ledemaet angenomen
Anna Weijke Renemans als ledemaet angenomen

18 maart 1688
Anje Leenderts met attestatie overgekomen van Garsthuisen

9 september 1688
Jan Harms & Grietien Melis met attestatie overgekomen van Onderwierum

9 december 1686
Wisse Pieters met attestatie overgekomen van Beem &
Abeltien Willems met attestatie van Wirdum defecit nostra communione ad mennonites

9 juni 1689
Folkert Claessen en Annegien Hilbrants met attestatie van Lopp[er]sum

22 september 1689
Lientien Hiddes angenomen tot ledemaat huisvrouw van Ulphert Jacobs snijder

6 juni 1690
jonker Hillebrant Gruijs angenomen tot ledemaet na voorgaende ondersoek

12 december 1690
Geertien Claessen met attestatie van Loppersum tot ons overgekomen

12 juni 1691
monsieur Laurentius Gualterus Lucanus s. min. Candidatus preceptor op de Borgh met attestatie uit de Scheemda overgekomen

[folio 5]
12 juni 1691
Jacob Jansen ende Jantien Martens sijn huijsvrouw, met attestatie van Loppersum

13 maart 1692 tot ledematen angenomen
Hendrick Heeres, op het Tiggelwerk
Ulphart Jacobs, snider tot Lellens
Anje Tonnis, huijsvrouw van Luppe Aljes op Heemwert

8 maart 1693 tot ledematen angenomen
Harmen Jans ende Gebke Pieters zijn huijsvrouw woonachtig op Heemert

15 september 1693 tot ledematen angenomen
Pieter Ites ende Trijnje Hindricks, zijn huijsvrouw

7 maart 1695 tot ledematen angenomen
Aeltien Waldricks huijs-vrouwe van Jan Bartels
Anje Eltiens jongedochter op Heemwert

7 juni 1695 tot ledematen in dese gemente angenomen
D'weledelgeboren juffer Sijbilla Geertruit Gruijs dochter tot Lellens
Hindrickje Cornelis, koemaeght op Borgh
Louke Freriks jonge dochter
Geertruit Arents jonge dochter

11 september 1695 angenomen tot ledemaet in dese gemeinte
Geeske Eltiens jonge dochter

12 maart 1696 tot ledematen van dese gemeinte angenomen
Claas Jans knecht op Borgh en
Simon Reinders

18 juni 1696 angenomen tot ledematen in dese gemeinte
Tiake Jans op Heemert jonge dochter
Martien Harms tot Lellens jonge dochter
Lootske Teunnis tot Lellens jonge dochter

[folio 5verso]
11 september 1696 angenomen
Jr. Onno Bernhard Gruijs soen op de Borgh tot Lellens
Jan Jans Poll lijfknecht op de Borgh
Trijntien Jans kockmaeght op de Borgh

13 augustus 1697 tot lidt maet van die gemeijnte tot Lellens angenomen
Evert Claesens met attestatie van Zant overgekomen

5 november 1697 tot lidmaet angenomen
Jacobtien Jacobs huijs vrouw van Pieter Jans op Heemert met attestatie van Wirdum overkomen


Personen, van mij Joannes Munkerus tot praedicant van dese gemeente geroepen, en op den 22 Maj 's jaers 1698 bevestigt, tot ledematen aengenomen, of tot ons door attestatien overgekomen, zijn dese naestvolgende

30 junij 1698
Annigjen Wobbes weduwe van Jurriaen Coops
Lutgert Jans huisvrouw van Lippe Aljes
Geesjen Henriks huisvrouw van Evert Claesen

30 november 1698
Engbert Harmens wever en
Geesjen Jans sijn huisvrouw
Sjabbe Cornelijs wonend' bij Ysbrant Hommes op de Hemert

9 december 1698
Petrus Brontsema met attestatie van Sciltwolda
Peter Jans (doorgehaald: met att. vertrokken nae Ter Munten)
Jacob Emes (met attestatie vertrokken)
Swaentjen Jans

9 junij 1699
Lambert Klaesen en Aeltjen Alberts egtelieden met attestatie van Ten Bour
Peter Egberts snijder nae voorgaende ondersoek mede aengenomen

[folio 6]
8 december 1699
Eppo Sikkes
Geert Geerts
en sijn huisvrouwe
Dievertje Peters

14 maart 1700
Drews Hajes
Albert Knellijs
Peter Jans
soon van J. Meesters scoolmeester alhier

7 juni 1700
Wijrd Borchers en
Leefke Jans egtelieden met attestatie van Wittewierum
Jantjen Jacobs met attestatie van Leermens
Henrik Wolters Heuvink koetsier op de Borg. (Met attestatie na de Leek vertrokken)

5 december 1700
Leentjen Jacobs huisvrouw van Peter Egberts met attestatie van Loppersum

22 maart 1702
Grietjen Derks met attest. van Stedum

26 juni 1702
Aeltjen Jans

24 augustus 1702
Jan Geerts met attest. van Groningen

25 maart 1703
Martjen Mennes
Lijsebeth Stephens
Tjake Does


8 juni 1703 Jacob Jans en Jantjen Jansen egtel. met attest. van Obergum
Anje Harms huisvrouw van Peter Jans met attestatie van Enum

14 december 1703
Klara Willems (met attestatie vertrokken na Delfzijl)
Geeske Knellijs

13 juni 1704
Peter Jans en Grietje Henriks egtel. met attest. van Huisinge

[folio 6verso]
11 juni 1705
Bouke Alberts met att. van Holwijrda

9 september 1705
de hoogedele en welgeborene juffer Lewina Elisabeth Gruis
de hoogedele en welgeborene juffer Anna Willemina Clant
juffer Johanna Elijsabeth Munkerus
de hoogedele en welgeborene heere Swier Boldewijn Gruijs

7 maart 1706
Bouke Elles dienstmaagt op de Borg

17 juni 1706
Hilligjen Kornellijs huisvrouw van Peter Bronsema
Swaantje Jansen
met att. van Woltersum
Jan Jansen wonende bij meester Knellijs smit


[folio 7]
De Personen van mij Dominicus Wijrsma tot Predicant van dese Gemijnte geroepen, en op den 28 November 1706 bevestight, tot Ledemaeten aengenomen of tot ons door attestatie overkomen zijn dese naevolgende.

16 december 1706
Aeltien Arents met attestatie van Groningen.

3 april 1707
Balster Jans soon van Meester Jan Coster
Hilligien Wolters koemeit op de Borgh
Zara Folkers

6 juli 1707
Ulrigh Hindricks

2 oktober 1707
Leentien Geerts doghter van de kuiper
Trijntien Paabes [Popkes?]
Jantien Willems

5 april 1708
Aucke Lubberts, met attestatie van Cantens

6 juli 1708
Geesjen Jans, met attestatie van Groningen

21 september 1708
Annigien Jans meit op de borgh

22 december 1708
Kornellijs Jans smit tot Lellens
Grietien Jans sijn huisvrou
Trijnje Claasen huijsvrou van Isebrant Hommes
Abel Fockens schoenmaeker tot Lellens

8 juli 1709
Martha Catarina Tobias
Jenne Gerrijts
Fennigien Roelefs (nu met attestatie vertrokken na Farmsum)
Henrike Frinckers, met attestatie van Schilwolda

17 september 1709
Lucke Geerts met att. van Colham

16 december 1709
Hindrick Geerts

20 juni 1710
Rixtie Gerbrants van ten Bour met attest. van ...
Wijke Ockens met att. van Groningen
Trijntien Geerts met attest. van Woltersum

13 december 1710
Jantien Crusinga
Simen Frericks meest. schoenmaker

25 april 1711
Hindrick Jans

23 maart 1712
Jacob Willems en Froucke Jans met attestatie van Wirdum

24 juni 1712
Willemke Jans met attestatie van Wittewierum

2 april 1713
Met attestatie van Delfzijl tot ons overgekomen Anna Collen uisvrouw van pastor Wijrtsma
Martien Jans
Trijnje Geerts
Arentijn Gerrijts
Hillebrant Hindricks
Aeltijn Tonnis
sijn huisvrouw
Trijntien Egberts met attestatie van Westerwijtw.

23 sept. 1713
Aefjen Freerks
Swaentien Sipkes


21 maart 1714
Lucretia Dijkema

14 juni 1714
Jacobus Temmen (met attetatie na Wittewijrum & daar gestorven)
Sophia Hindricks

20 december 1714
Lambert Lamberts en Jeigien Jans
Fennigien Boelens, met attestatie van ...

27 oktober 1715
Vrouke Geerts
Grietien Alberts


25 september 1716
Abel Tiaers backer tot Lellens en Cornelske Jansen eghtel. met attestatie uit de Zerijp
Harm Jans
Egbert Bonnes
Reijnje Jans
Mettjen Jans

.... Pieters

21 april 1718
Ocke Steffens en Geertijn Injes sijn huisvrou
Ite Pieters
Claeske Ellens
Janna Pieters
Swaentien Jans
, met attestatie van Groningen

12 oktober 1718
Trijntien Nitters
Grietien Geerts
en Jantien Roelefs maeghden op de Borgh
Margrieta, dienstmeijt van de Gesworen Abbring, met attestatie van Eelde

7 april 1719
Michiel Tiddens chirurgus en Claeske Cornellis, met attestatie van Middelstum
Jan Thomas, met attest. van t'Zandt

4 september 1719
Alje Lippes en sijn huisvrou, met attestatie van Ste[dum]
Na voorgaende ondersoek
Anje Jans, Jeltien Jans doghters van Jan Coerts

25 december 1719
Jantien Folckers, met attestatie van Huisinghe

25 juni 1720
Hermannus Henricus Werningh preceptor bij de jonge Heers kinderen, met attestatie van Lengeren uit t'Graefschap Tecklenburgh
Claes Roelefs backer en Albertien Geerts, met attestatie van't Zandt (beijde gestorven)
Gerrijt Jacobs schoolmeester alhier nae voorgaende ondersoek aengenomen (gestorven)

5 oktober 1720
Grietien Dercks en Margien Dercks met att. van Groningen
na voorgaende ondersoek
Peike Geerts (obiit.)
Grietien Harms
Jannes Harms
Jan Harms


20 december 1720
Nae voorgaende ondersoek
Warner Berents (gestorven)
Claes Pieters
Elizabet Geerts met attestatie van Wierum

23 maart 1721
Tietien Dercks, met attestatie van Usquert
Jan Reerts ende Albertien sijn huivrouw (doorgehaald; NALEZEN)

22 juni 1721
Grietien Jacobs, met attestatie van Wester Emden.
Jan Simens na voorgaende ondersoek, knecht van de H. Abbringh.

21 september 1721 na voorgaende ondersoek
Nieske Roelefs
Sieke Pieters
Hindrick Pieter
(obiit)
Jacob           , koetsier bij de Heer van Lellens

17 maart 1722
Fennegien Roelefs (met attestatie na Farmsum)
Grietien Elles
Berent Alberts (door attestatie vertrokken na Wittewijrum)
Jan Pieters

13 december 1722
Jacob Eimes, met attestatie van Lettelbert
Berent Gerrijts, met attestatie van Middelbert

19 maart 1723
Hitjen Jans, met att. van Garnw. (nu gestorven)
Harm Luities
Aefke Harms
(obiit)

20 juni 1723
Jan Ebels en Maria Roelefs, met attestatie van Oosterwijtwert
Trijnje Jans, met attestatie van Stedum
Trijnje Arents, met attestatie van Wester Emden (obiit)
Swaentien Geerts, na voorgaende ondersoek

3 september 1723
Geesjen Jacobs dienstmaeght van de Heer Raetsheer Abbringh, met attestatie van Groningen

9 maart 1724 (?)
Jan Hindricks
en Pietertjen Cornelijs egte luiden, met attest. van Wirdum

6 september 1724 (?)
joncker Allardt Ludolf Gruijs aengenomen tot ledemaet nae voorgaende ondersoek

23 september 1725
Jan Hindricks meester Timmerman
[regel doorgehaald]
Litske Berents Venecamp echtel., met attest. van Wittewijrum (de eerste door attestatie na Loppersum vertrokken 1758 en de laeste verstorven)
Harm Timens meester kleermaeker, met attestatie van Wittewijrum
Lubijna Harms Vastenhou dienstmaeght van Heer Raetsheer Abbringh nae voorgaende ondersoek

7 december 1725
Nae voorgaende indersoek sijn tot ledematen aengenomen
Aeltijn Dercks
Tietijn Jans
Garbrant Pieters
Martijn Pieters


2 maart 1726
Derck Welchmeijster, met attestatie van Amsterdam

6 juni 1726
is de Hoogh-Edel Welgeboren Heer Dr. Berent Gruijs Heer van Lellens met attestatie van Hooghkerk tot dese Gemijnte overgekomen

1 juni 1727
Jan Dercks en Pieterke Pieters eghteluiden, met attestatie van Wirdum (beijde gestorven)

maart 1729
Fennegien Jans, met attestatie van Noordijk.
Mettien Roelefs van Streun, met attestatie van Delf-zijl
Meijndert ... en Aeltijn

10 maart 1729
Martien Wijrts
Taeke Geerts
en sijn huisvrou Nantien Ebels
Heine Injes (obiit)

4 juni 1729
Harm Dercks
Hindrick Elties
Haje Elties
Trijnje Douwes

Leentien Jacobs

12 maart 1730
Hindrick Jacobs, met attestatie van Stitswert (obiit)

1731
Judith Hoffinga dienstmaeght bij de Heer Raetsheer Abrringh, met attestatie van Groningen

10 juni 1731
Jantien Jansen, met attestatie van Stedum

3 september 1731
Nae voorgaende ondersoek aengenomen dese navolgende
Roelf Jans kuiper en Grietien Walrighs sijn huisvrou
Anje Dercks
Trijnje Dercks
(gestorven)
Abelje Pieters
Anje Dreuws
Roelefjen Jans
Grietien Hindricks
Coene Hindricks


5 december 1731
Catharina Mensens, met attestatie uit de Eexta

9 maart 1732
Geertien Jans dienstmaeght van Jacob Willems op Tighelwerck, na voorgaende ondersoek

4 maart 1733
Aeghtje Pieters, met attestatie van Groningen
Nae voorgaende ondersoek aengenomen Christina Lobwasser huisvrou van de chyrurgus hier ter plaetse
Alstien Pieters koemaeght op de Borgh
Tibe Harms (obiit)

14 september 1733
Freerk Tijes, met attestatie van Sauwert

28 maart 1734
Janneke Simens (gestorven)
Geertruid Alberts
[beide] met attestatie van Wittewierum

19 september 1734
Timen Pieters schipper hier ter plaetse met attestatie van Eenrum (nu door attestatie vertrokken na Stedum)


De Persoonen dewelcke door mij Jan Fredrick Heidegers, tot predikant  van deese Gemeijnte geroepen, ende den 16 Octobr. 1735 bevestigt, tot lidmaten zijn aangenomen, of tot ons met attestatie zijn overgekoomen, zijn deese naa-volgende

23 december 1735
Anje Jacobs, met attestatie van mijn broeder tot Middelstum

12 oktober 1736
Fokeltyn Haijens, met attestatie van Haren
ende
Aeltien Rinnes, met attestatie van de Wildervanck

20 december 1736
Jan Nenis cuijper alhier naa voor-gaande geloofs-belijdenisse

19 december 1737
Jannes Haijes, smit al-hier naa voor-gaande geloofs-belijdenisse

16 juni 1738
Bront Hajes Brontsma en
Cornellis Brontsema en sijne huijsvrouw
Freke Stenhuijs als-oock
Frerick Peters
alle viere naa voor-gaande onderwijsende geloofs-belijdenisse

18 juni 1738
Antje Willems, met attestatie van Groningen


De Perzonen die, door mij Rutger Perizonius in de tijt mijnes bedieninge alhier, tot ledematen zijn aengenomen, of die met attestatie tot ons zijn overgekomen, staen hier in't vervolg aangetekent.

18 oktober 1738
Anna Margareta Schepmans, met attestatie van Groningen

16 januari 1739
Tibe Harms, met attestatie van Peterburen (nu gestorven)

10 juli 1739
Pieter Jans, met attstatie van de Harkstee (nu gestorven)

11 juli 1739
Klaas Derks schoenmaker met zijn huisvrouw
Teetjen Jans (nu door attestatie na Lopperstum getrokken den 20 dec. 1749)
Stoffer Berents, nae voorgaende gelijfsbelijdenis

14 december 1739
Bouwke Peters, met attestatie van Wirdum
Vrouwke Dreeuws, nae voorgaende gelijfsbelijdenis

1 oktober 1741
is des Heeren H. Avondmaal an dese plaatse gehouden en sijn met attestatie tot dese Gemeente overgekomen
Jan Haijkes, gewesen ... in Croddebuiren
Roelef Jans en
Grietie Walrichs, beijde van Oosterwijtwert
Elte Jans, met attestatie van Stedum (nu gestorven)

24 december 1741
wederom hier het H. Avontmaal gehouden, waneer met attestatie tot deze Gemeijnte, van de Gemeijnte van Middelbert is overgekomen Aijke Jans en sijn huijsvrouw Marie .... (nu overleden) hetwelk bedient heeft
J.P. Bruinwolt Predikant te Stedum.

18 maart 1742 is alhier des Heren H. Avondmaal bedient door mij
J.H. Nieuwoldt, past. Ten Buur

24 juni 1742 wederom alhier het H. Avondmaal bedient, J.H. Nieuwoldt, past. ten Buur.
Zijn met attestatie van Ten Buur overgekomen en tot leden van deze gemeente aangenoomen Hindrik Eltjes en Hilje Berends echtelieden (de laaste gestorven)

30 september 1742 alhier het Avondmaal bedient. P. Oorsinga, pastor te Wittewijrum.


Johannes Arnoldus Eck, wettelijk beroepene en d. 7 Octob. van het jaar 1742 bevestigde Leeraar van dese Gemeente, heeft de volgende perzoonen of na voorafgaande onderzoek of na vertooning van een kerkelijk getuijgschrift tot leden van dese gemeente aangenomen:

24 december 1742
Marregje Hindriks, vertoonende eene attestatie van Groningen
Den zelfden dito is des Heeren H. Avondmaal van mij voor het
eerstemaal bedient.

17-3-1743 Hebbe wederom het H. Avondmaal bedient.
Is met attestatie van Ten Buur tot deze gemeente overgekomen
Jacob Pieters (obiit)

9 juni 1743 Hebbe wederom des Heeren H. Avondmaal bedient.

15 juli 1743
Is na voorgaande onderzoek tot Lidmaat van deze gemeente aangenomen Jantje Martens huijsvrouw van Jannes Haijes smit alhier (nu overleden)


De personen dewelke Elardus Wegner, beroepene en den 8 September 1743 bevestigde Leeraar te Lellens tot Lidtmaten van dese Gemeente heeft angenomen, sijn de navolgende.

22 december 1743
Auke Claasens, vertonende een Getuigschrift van Winschoten


De Persoonen die van mij, Lambertus Stephanus Bulthuis, wettig geroepene en bevestigde Leeraar van deese gemeente den 23 Augustus 1744 of met attestatie tot ons over gekomen sijn, of na voorafgaane onderzoek tot Ledematen geworden sij, sijn de volgende, waarbij de tijt op welk 't Avontmael gehouden is [N.B., deze laatste data zijn hier weggelaten]

25 september 1744
Jan Alberts, vertonende een attestatie van Ten Buur (nu wederom na Ten Buir voor attestatie vertrokken)

december 1747
... op welke tijt mijn Huisvrouw Maria Metelercamp tot Lidmaat der Eh. Gemeente alhijr angenomen wiert, na voorgaende ondersoek

12 oktober 1749
... op welke tijt Roelefje Derks huisvrouw van Jannes Hajus door attestatie van Wirdum tot ons overgekomen is (& nu gestorven, 1765)

24 december 1751
Consistorie gehouden [uittreksel] ...
... Pieter Jans gewesene weddeman hijr te Lellens
... L. Bulthuis Eccl. ...
... G. Jacobs ouderling
... Jan Hindrijks ouderling
... Jannes Haijes (?) diaken
... C. Bronsema diaken

26 december 1751
Door attestatie is tot ons overgekomen Etje Harmens wed. van
Egbert Hofstede, vertonende een attestatie van Groningen
(& is door attestatie na ...... wederom vertrokken, 1755)

17 juli 1752
kwam tot ons over Trijntje Hindriks huisvrouw van Wijpke Jacobs, vertonende een attestatie van Ten Bour & Folkert Bennink onse schoolmeijster, van Groningen (nu na Crewert)

17 april 1754
is door attestatie van Wirdum tot ons over gekomen Trijnje Alberts huisvrouw van Jacob Eltjes (daar na door attestatie vertrokken na Thesinge)

5 oktober 1744 de Jonge Heer Wijtzius Hendrik Lohman Juris Cand. na voorafgaende ondersoek tot Lidmaat deeser gemeente angenomen (nu met attestatie vertrokken na Gron.)

4 april 1756 na voorafgaande belijdenisse tot Lidtmaat deeser gemeente angenomen Nieske Hajes huisvrouw van Jan Klasen op Heemert

2 juli 1758
is Trijntje Roelefs van de Harkstede huisvrouw van Hindrik Eltjes na voorafgaende belijdenisse tot lidmaet der Gemeente angenomen (nu in meert 1778 overleden)

14 januari 1759
is door attestatie tot ons overgekomen van Groningen Jantjen Geerts (nu na Hornhuizen en Kloosterbuiren met attestatie vertrokken)
Na voorgaende onderwijs en ondersoek angenomen Ebbe Harkes, schipper hijr te Lellens

15 juli 1759
is Eijlke Lubberts huisvrouw van Egbert Pieters, na voorafgaende belijdenisse tot lidmaat der Gemeente angenomen

13 januari 1760
is tot lidmaat deeser gemeente angenomen Egbert Pieters op Heemert na voorafgaende belijdenisse (nu gestorven)

25 maart 1763
is tot Lidmaat deeser gemeente angenomen Jan Klasens na voorafgaende geloofs belijdenisse (obiit)

30 september 1763
is als Lidmaat van Stedum tot ons overgekomen Tijmen Pieters, met attestatie (nu gestorven)

8 april 1764
na voorgaende belijdenisse tot Ledematen angenomen
Wijpke Jacobs
Berent Hindriks
(obiit d. 10 April 1770)
Jantje Jans huivrouw van Reinder Pieters (d. 28 Oct. 1765 na St...)
Geesijn Hindriks van Lucas Tobias
Geertruidt Menkes van Hindrik Jans (nu overleden)
Lientje Jacobs Jonge Dogter (na Wittewijrum vertrokken d. 1 Oct. 1767 met attestatie)
Anna Brontsema Jonge Dogter (na Stedum vertrokken net attestatie)

22 juli 1764
door attestatie van Borger uit het Lantschap Drenthe tot ons overgekomen Jan Harms timmerman (& daar na door attestatie wederom na Borger vertrokken)

30 september 1764
... waneer Derk Koijmans onse schoolmeester met attestatie van Groningen tot ons over kwam

30 december 1764
... waneer Roelefje Alles de huisvrouw van onse schoolmeester, door attestatie van Groningen, tot ons overkwam

29 juni 1766
... waneer Aagtje Jacobs de Huisvrouw van onse wedman van Woltersum, na voorgaande belijdenisse lidmaat wiert

27 december 1767
... waneer Pieter Brondsema met attestatie van Wittewijrum tot ons overkwam

3 april 1768
... waneer de 4. soon van Cor. Brondsema met naame Bront Hajus Brondsema en Hindrik Jans onse timmerman na voorgaande belijdenisse zijn angenomen (overl.)

31 december 1769
... waneer Anna Bonthuis geb. Brondsema met attestatie vertrok na Stedum

8 april 1770
... waneer Hicke Geerts en des selfs huisvrouw Wipke Harkes en Martje Egberts huisvrouw van Ebbe Harkes leden sijn geworden na voorgaande belijdenisse

15 juli 1770
... waneer Harm Geertsema de Hovenier an de Borg na voorgaande belijdenisse lidmaat wiert (nu na Hornh. en Kloosterburen met attestatie vertrokken)

30 juni 1771
... waneer tot ledematen wierden angenomen na voorafgaande belijdenisse
Willem Derks onse schoenmaker en sijn huisvrouw Aagtje Derks
Pieter Pieters & Klaasje Hindriks mede egte lieden (de laaste obiit)

4 oktober 1772
... waneer door attestatie tot ons zijn overgekomen van Gardelsweer Luitje Klasen en Swaantje Fokkes (nu overleden) & en na voorgaande belijdenisse Jantje Gerrijts, van Sapmeer de dienstmaagd van Mevrouw de Wed. Raats Heer Hammenk (nu met attestatie vertrokken na Groningen & daar gestorven)

11 juni 1773
... waneer Peter Jacobs van Bedum met attestatie tot ons over kwam

3 april 1774
... waneer na voorgaande belijdenisse tot Ledematen sijn angenomen Hindrik Berents onse Kleermaker &
Marlene Egberts Jonge Dogter (met attestatie na de Brede vertrokken)

2 oktober 1774
... waneer na voorafgaande belijdenis tot lidmaat is angenomen
Hillechijn Brondsema Jonge dogter

1 oktober 1775
... waneer Harm Geerts & Jantje Aaldriks, met attestatie tot ons over kwamen (nu na Woltersum vertrokken)

juli 1777
is Henricus Brinks met attestatie tot ons overgekomen, van Loppersum

29 maart 1778
... sijn na voorgaande belijdenisse angenomen:
de jongelingen Jacobus Brondsema, Jacob Wijpkes & d'Jonge Heer stud. Geert Jan Basse
en de jonge dogteren Jacomina Bulthuis, Grietje Wijpkes &
Hilke Peters (d'laaste is met attestatie vertrokken na Groningen)

12 juli 1778
... waneer na voorgaande belijdenis angenomen sijn d'Heer stud.
Feicko van der Mark en Jan Koers onse Wever

18 april 1779
sijn met een kerkelijke attestatie van Groningen tot de gemeente van Lellens overgekomen de Wel Edele Gestrenge Heer Lucas Hammink en diens huisvrouw mevrouw Harmanna Gesseler Heer en vrouw van Lellens.

6 juni 1779
is met een kerkelijke attestatie van Noortbroek tot de Gemeente van Lellens overgekomen .... Adam Ritter. [Getekend] G. Cremer pred.
te Woltersum.

13 juni [1779]
... heb, na dat d. 6 jun. de proef predikatie door dom. G. Cremer gedaan was, t Heil: Avondmaal bedient dus voor- en na-middag gepredikt.
[Getekend] J. Goldschmid predik. te Bierum

19 september [1779]
... t H. Avondmaal gehouden, en ... gepredikt, door mij G. J. Spandaw, pred. te Ten Boer

12 december [1779]
... na voorgaande proefpreek van dom. Heideggers ... gepredikt
door mij H. Alers pred. te Thesinge

5 december 1783
met kerkelijke attestatie zijn tot ons overgekomen van Zutphen Jacoba Arnolda Elisabeth Haesebroek, van Groningen Grietje Jans

23 mei 1784
attestatie afgegeven van hijr na Spijk aan Henrikus Brink

27 juni 1784
attestatie afgegeven aan Jacoba Arnolda Elisabeth Hasebroek van hijr vertrokken na Naarden

11 Juli 1784 heeft de Eerwaarde Heer P. Chevalier van hijr zijn afscheidsrede gedaan, en vertrokken als Fransch Predikant na Naarden


Aantekening van het H. AvondMaal door mij Jacobus Borgesius predikant alhier (bevestigd den 21 October 1787) gehouden, tevens van de perzoonen die op gezonden geloofs belijdenisse zijn aan genomen, met attestatie zijn overgekomen, en vertrokken

19 maart 1788
met attestatie van Delfzijl overgekomen Dieverke Eppes
en vertrokken na Ten Buir Grietien Wijpkes

25 december 1788
met attestatie van Groningen overgekomen Anna Geertruda Wed. Menninga

5 april 1790
En tot ledematen op gehouden geloovs belijdenis angenomen
Hinderk Valks
Pieter  Reinders
Klaas Eilders
Geert Lammers
Anna Cramorser


27 juni 1790
Met attestatie na Wolterzum vertrokken
Dieverke Eppes
en op gehouden geloovs belijdenis tot leden der gemeente angenomen
Jan Willems
en Suzanna Hinderks.

13 juni 1791
Mevrouw Menninga, lidtmaat van hijr vertrokken na Noordbroek


Aantekening van het H: Avondmaal
ten tijde van Elibertus Warmolts
pred: te Lellens
[zijn eerste aantekening is op 25 december 1791]
 
25 maart 1792
Met attestatie na Groningen is vertrokken Anna Cramorser

30 september 1792
Met attestatie van Groningen naar hier overgekomen
Alagonda Warmolts geb. van Bolhuis

6 oktober 1794
... heb ik tot Ledematen aangenomen Kornelsje Lukas, Hindrik Jakobs, en Jan Wijpkes
Met attestatie zijn van hier vertrokken Zuzanna Hindriks naar ten Boer & Alagonda van Bolhuis naar Buitenpost

13 september 1795
Met attestatie van Lidmaatschap zijn van Assen overgekomen Hindrik de Bruin en Ariaantje Reetgeld ehel.


Aantekening van het Avondmaal
ten tijde van J.A. Uilkens .... en pred: te Lellens
[zijn eerste aantekening is op 7 januari 1797]  

7 januari 1797
"[met Attestatie was alhier gekomen Gezina Uilkens geb. Hovinga van Bellingeweer]"

14 januari 1798
Terwijl van Stedum Everdina Bonthuis geb. Oudeman met attestatie van lidmaatschap overgekomen was

21 februari 1798
met attestatie van Lidmaatschap van hier na Stedum vertrokken Jan Wijpkes

28 april 1798
Tot ledematen aangenomen
Alle Kooimans
Anje Freerks
en
Matje Derks


15 december 1799
met attestatie van Lidmaatschap van Stedum overgekomen
Anna Bonthuis


Aantekening van de viering van het H. Avondmaal
ten tijden der bediening van H. van Weerden Jansonius
[zijn eerste aantekening is op 20 september 1800]

28 juni 1801
... nadat met kerkelijke attestatie van Groningen tot ons was overgekomen Grietje Ekens

27 december 1801
.... toen met attestatie naar Gron. vertrokken was Grietje Ekens

4 april 1802
Terwijl tot ledematen waren aangenomen Pieter Freerks en
Corneske Heikes

26 december 1802
... en met attestatie van Lidmaatschap van Gron. tot ons overgekomen Abelia Henrica Oudeman

24 maart 1805
tot ledematen angenomen Jan Pieters, Adriana Maria Elfringhoff

16 juni 1805
... terwijl met attestatie van lidm.schap van Winsum was overgekomen Christina Zwartwolt

12 oktober 1806
... terwijl met attestatie van Lidmaatschap naar Zandeweer vertrokken was Adriana Maria Elfringhoff

1 augustus 1808
Tot ons overgekomen Jan Klasen Wenninga

26 februari 1809
Met attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen Jurrien Klaasens Rijpma

28 mei 1809
Met attestatie vertrokken naar Appingadam [geen naam genoemd]


Aantekening van de viering van het H. Avondmaal
ten tijde der bediening van A. Lofvers
[zijn eerste aantekening is op 24 december 1809]

30 september [1810]
Tot ledematen aangenomen
Evert Thomas
Valk Hindriks
Aafke Pauls
Martjen Freerks
, en
Gesina Wessels
Zijnden tevens met attestatie van lidmaetschap tot ons overgekomen
Jan Cornelisz. van Stedum, en
Aaltje Johannes van Dieken van Bergum in Friesland

13 januari 1811
Met attestatie van lidmaatschap was tot ons overgekomen
Martje Alberts weduwe Johannes Hindriks, van Wittewierum
en
Gesina Mettevier, van Groningen

4 april 1811
Zijn tot ledematen aangenomen
Pieter Arends
Hijlfke Willems
Geert Heikes


Verkiezing van Ouderlingen en Diakenen

1784
De gemeente heeft Wijpke Jacobs gewezen Diaken alhier tot ouderling verkoren in plaats van den overled. oud. Cornelis Brondsema -- en tot Diaken in plaats van Wijpke Jacobs, Pieter Brontsema; de laatste heeft deze keus aangenomen, onder voorwaerde, van niet langer verbonden te zijn tot den dienst, dan 2 jaaren -- Beide zijn ze bevestigt den 27 Junii. [Getekend] P. Chevalier, predik. te Lellens.

21 oktober 1787
Ben ik Jakobus Borgesius (door de Wel Ed. Ges. Heer H.L. Wichel als primarius Collator tot predikant van Lellens verkoren zijn de alhier in mijn dienst bevestigd door den Erw. Heren D. Mees D. Alies en D. Havinga pred. te Leermens, Thesing, en Garshuizen. Waarop ik des Agter middaghs mijne dienst begon met een leerrede uit 1 Cor. 2.2.
Ouderling was Wijpke Jakobs
Diaconen Derk G. Koojmans en Petrus Brondzema

14 december 1788
Is in plaats van den afgaande D.G. Koojmans, met eenparige stemmen verkooren Willem Derks en na drij maal afkondiging in zijn dienst bevestigd
Is in plaats van den overledene ouderling Bront Haies Brondzema met eenparige stemmen tot ouderling verkooren D.G. Koojmans en na 3 maal afkondiging, mede in zijn dienst bevestigd

23 oktober 1791
Ben ik Elibertus Warmolts, door den Wel Edel Gestrengen Here H.L. Wijchel als primarius Collator, en P. Brontsema en J. Brontsema als mede-collatoren tot Predikant van Lellens verkoren zijnde, in mijnen dienst bevestigd door de Eerw. Heren L. Nienhuis, J.H. Wijchel, en D.V. Sibinga Pred. te Ten Bour, op't Zandt, en te Enum, waarop ik mijne intrede deed uit Rom. 1:16a
Ouderlingen waren Wijpke Jacobs & Derk G. Kooiman
Diakonen Petrus Brontsema en Willem Derks

14 december 1791
Heeft de Gemeente in plaats van den afgaanden Diaken P. Brontsema, wederom verkoren J. Brontsema, die, na 3 maal aan de gemeente voorgesteld zijnde, den 1 januari 1792 in zijnen dienst bevestigd is

15 september 1796
... ben ik J.A. Uilkens A.L.M. Philos. Dn., door de stemhebbende burgers van Lelles als predik. aldaar beroepen zijnde, door den burger T.F. Uilkens, mijnen broeder alhier bevestigd, en door N. Havinga, E. Frima, en van Lacum pred. te Garshuizen, Wittewierum, en Spijk, ingezegend; waarop ik des nademiddags mijne intrerede uit 1 Corint. deedt.
D.G. Kooiman ouderling & schoolm.
J. Brontsema en W. Derks, diaconen

Oktober 1796 is in plaats van den afgaanden diaken Willem Derks, Pieter Reinders door de leden der kerk alhier gekozen; en Willem Derks ouderling gemaakt, welke beide deze posten op zich genomen hebben en na driemaal van de predikstoel gekondigd te zijn, in hare bediening zijn ingezegend

17 maart 1799
... heb ik na enen derdehalfjarigen dienst mijne afscheidsredevoering bij deze gemeente gehouden, zijnde het toen verhandelde onderwerp "het Grootste geluk en de beste Zegenwensch is die van zelfsvolmaking" uit Hebreen 13 v. 20, 21.
J.A. Uilkens A.L.M. Ph. Dr.

1 december 1799
zijn na 3maligen kerkelijke afkondiginge tot ouderling en diaak bevestigd Hindrik Lodewijk Wijchel tot ouderling en Klaas Alders tot diaak in stede van den afgaanden ouderling J. Brontzema en den diaak
J. Wiepkes

19 maart 1800
Ben ik Henrijkus Van Weerden Jansonius door de Gemeente van Lellens als Pred. aldaar beroepen, zijnde in mijn dienst bevestigd, den 3 Aug. door den Wel Eerw. Heer W. Jansonius pred. te Uithuizen, en door G. Cremer, C. Contenot en L.B. Folmer, zijnde pred. te Woltersum, te WesterEmden, en te Bierum ingezegend en waarop ik des 's nademiddags mijn intrede deed uit 1 Cor. 3:11
Ouderlingen waren de wel Edle gestrenge H.L. Wijgchel en Geert Lammert & diakonen Hendrik Berents en Klaas Alders

november 1801
zijn in plaatz van de afgaande Diakonen Hendrik Berents en Klaas Alders met een parige stemmen wederom tot hetzelve benoemd Pieter Reinders en Willems Derks welke naar een 3malige k.k.kondiging den 29 dato in hunne bedieninge zijn bevestigt geworden

november 1803
Hebben wij voor den afgaanden diakon Pieter Reinders met eenparige stemmen daartoe verkozen Jacob Wijpkes welke na dat hij 3 maal aan de Gemeente was voorgesteld in zijn dienst bevestigt is

3 december 1809
Ben ik Albertus Lofvers als Predikant te Lellens beroepen zijnde in mijn dienst bevestigd door den Hooggel. Heer Prof. E. Tinga, en door Ds. Frima, Steenwijk, Contenot predikanten te Wittewierum, Leermens en Westeremden ingezegend, doende des nademiddags mijne intree leerreede uit Coloss. 1: 27bm 27a "Christus de hoop der heerlijkheid denwelken wij verkondigen"
Ouderlingen toen ter tijds waren De Wel Eed. Gestr.
H.L. Wijchel en Willem Derks
Diakonen Jacob Wijpkes en Pieter Jans.

18 november 1810
Hebben wij voor de afgaande diakenen Jacob Wijpkes en Pieter Jans weeder als dezulken verkozen en wel met eenparigheid van stemmen Pieter Reinders en Pieter Arends, welke beide personen ook na 3maal der Gemeente voorgesteld te zijn in hunnen diakendienst zijn bevestigd.

 


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.