LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Leens

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

[ Geheel en al kompleet!! Vanaf 1717 door Wim Helder ingevoerd okt./nov. 2005 ]


[ DTB Leens. Bevestiging dominee Keun 7 maart 1680. MG 03-09-2004 ]

Naem-Register
van
De gevondene Ledematen
bij mijn Eerste
visitatie.
Behoudt dat ghij hebt, op dat
niemandt uwe krone in
neme. Apoc. iii Vers ii

Colum. 1.
In 't Loegh
1. Gerrit Willems en zijn huijsvrouwe
2. Grietje Juijrts
3. Moeij Anne wed. van Thomas Molenaer
4. Gebbeke Jacobs wed.
5. Jantjen Jans j.d.
6. Jan Peters en zijn huijsvrouw
7. Jelske
8. Arent Driewes en zijn huisvrouw
9. Geertjen Jacobs
10. Moej Grietje en haar dochter
11. Aeltjen Garbrants

Colum 2.
12. Jacob Allerts en sijn huijsvrouw
13. Aaltjen Gerrits
14. Jacob Jansen en sijn huijsvrouw
15. Maria Schroders
16. Margjen en haar dogter
17. Anje Tiddes
18. Peter Tiddes en zijn huijsvrouw
19. Fokelje ......
20. Peter Peters en sijn huijsvrouw
21. Hijcke
22. Moej Stijnje

23. Moej Albertje
24. Moej Geertjen
25. Bouwke Peters en sijn huijsvrouw
26. Anne
27. Grietjen Daniels j.d.
28. Berent Rijpkes en sijn huijsvrouw
29. Geertjen
30. Tjaekjen Rembts
31. ...... Elles en sijn huijsvrouw
32. ......
33. Jan Luijtjens en sijn huijsvrouw
34. Peterke
35. Moej Cornelijske
36. Moej Alijdt
37. Claas Jansen en sijn huijsvrouw
38. Anne
39. Albert Willems organ. en sijn huijsvrouw
40. Metjen Schepels

41. Frans Jacobs en sijn huijsvrouw
42. Roelphjen
43. Jacob Jansen en sijn huijsvrouw
44. Clara
45. Abraham Jacobs en sijn huijsvrouw
46. Margjen
47. Harm Hindriks en sijn huijsvrouw
48. Trijne
49. Moej Willemke en haar dochter
50. Anneke Onnes
51. Aeltjen
52. Moej Jantjen de weefster
53. Albert Hindriks en sijn huijsvrouw
54. Grietje
55. Claas Jansen Terwolt Schoolmr.
56. Allert Writzers en sijn huijsvrouw
57. Anje
58. Gerrijt Alberts en sijn huijsvrouw

59. Aefke
60. Hijbel Claesen en sijn huijsvrouw
61. Frouwke
62. Grietje Lamberts
63. Diewer ......
64. (onzigbaar)
65. (adidem)
66. Lammichjen de weefster
67. Moej Anne Hindriks
68. Moej Onne
69. Moej Griete Smits
70. Derck Hansen en sijn huijsvrouw
71. Margjen Heeres
72. Aafke Remmerts
73. Wibbe Eppes, en sijn huijsvrouw
74. Aeltjen
75. Margjen Hindriks j.d .
76. Swijer Hindriks en sijn huijsvrouw
77. E.
78. Trijnje Jansen

79. Kobcke van Londenborgh
80. Driewes Tjarks, en sijn huijsvrouw
81. E......
82. Moej Jantjen
83. Anje Egberts
84. Jacob Reijnerts en sijn huijsvrouw
85. Anne Jacobs
86. Jantjen Romkes
87. Evert Wijpkes, en sijn huijsvrouw
88. Trijnje Peters
89. Geese Klaesen
90. Jan Peters, en sijn huijsvrouw
91. Moedere Jans
92. Peter Hijbels
93. Aeltjen Tols
94. Peter Moestop
95. Albertje Geltes

II. Buiten 't Loegh
1. Op Houw, en in de Kleij.
96. Harm Peters Boschman en sijn huijsvrouw
97. Jantjen
98. Thonijs Jansen, en sijn huijsvrouw
99. Anje Leus
100. Moej Griete
101. Sijger Gerrits, en sijn huijsvrouw
102. Lumcke
103. O..... huijsvrouw van Berent Crijns
104. Engel Sijmons
105. Harm ..lles en sijn huijsvrouw
106. (niet wel zigbaar)
107. (adidem)

2. Op Markelhuisen
108. Moej Anje, en haar zoon
109. Jan Cornelis, en sijn huijsvrouw
110. Jantjen Brouns

3. Op Grijssloot
111. Moej Foske
112. Jan Gerrijts en sijn huijsvrouw
113. Bijwe
114. Eppe Eppes, en sijn huijsvr.
115. Eeuke Haejkens

4 In de Valge.
116. Jantjen Claesen
117. Jan Alberts en sijn huijsvr.
118. Anne
119. Fokele
120. Gosen Brants, en sijn huijsvr.
121. Hilje
122. Moej Claeske
123. Jan Borckerts, en sijn huijsvr.
124. Anje
125. Moej Jantjen
126. Moej Tjaecke

5. Op, en omtrent het Huijs Verhildersum
127. Juffer Hiddina Anna Tjarda van Starkenborgh
128. Hindrik Arents, en sijn huijsvr.
129. Rienje
130. Goejtjen Jans, en sijn huijsvr.
131. Grietje Claessen
132. Peter Jeltes, en sijn huijsvr.
133. Gebbeke
134. Hindrick Luitjens, en sijn huijsvr.
135. Grietje

6. Op de Douwen.
136. Peter Jans, en sijn huijsvrouw
137. Renske
138. Geeske Lamberts Moej M....en
139. Moej Grietje in de V.... 


(NB. Hier begint het Naamregister van de aangenomene Ledematen tot het H. Avondmaal door Geloofs-belijdenis ten tijde van Do. Keun)

5.
Naam-Register
van de
Aangenomene Ledematen
tot het H. Avondtmael
Door Geloofsbelij-
denisse.

Indien ghij met uwen mondt
sult belijden den Heere Jesum,
ende met uw herte geloven
dat hem Godt uijt den doden
heeft opgeweckt, soo sult
ghij saligh worden.
Rom. cap. 10 vers.9.

It. tat. Xri 1680
1. Grietjen Jacobs, wed. Peter Willems
2. Jan Jansen

Ao. 1681
3. Willem Roelphs
4. Thonijs Jansen en sijn huijsvrouw
5. Enje Hansen
6. Berent Hindriks en sijn huijsvr.
7. Grietjen Rijpkes
8. De Hr Edzard Jacob Tjarda van Starkenborg, Heer op Verhildersum en Leens
9. Jurjen Nanckes en sijn huijsvr.
10. Elijsabeth Hindriks
11. Geesjen Terwoldt j.d.
12. Margjen Peters, huijsvr. van Wibbe Haejkens 

Anno 1682

13. Enne Boelens
14. Isebrant Jansen
15. Anje Arents huijsvr. van Boele Peters
16. Lutgert Liewerts, wed. Jan Jansen
17. Willem Harmens
18. Corneliske Lamberts, wed. Tiele Harms
19. Cornelsijn Schepels j.d.
20. Garmt Jeltes en sijn huijsvr.
21. Kunne Claesens
22. Onne Garmts
23. Jacob Jacobs
24. Fredrik Sijrts, en sijn huijsvr.
25. Grietjen Abels
26. Maria Peters, en sijn huijsvr. Hans Dercks
27. Anje Willems j.d.
28. Cornelijske Claesens j.d.

Anno 1683

29. Hindrick Tiddes
30. Meenske Lues, wed...
31. Boele Peters

Den 27 Martij 1684

32. Anje Claesen, wed. Gosen Willems
33. Hilje Berents j.d.

Den 27 Junij 1684
34. Harm Jansen van Lingen, chergant onder capt. Alting

Den 26 Septemb. 1684

35. F.... Peters
36. Anje Jacobs huijsvr. van Eijlke Remges
37. Hindrik Jacobs en sijn huijsvrouw
38. Aefke Jansen
39. Itienn Jansen, huijsvr. van Peter Gerrijts

Den 26 Decemb.

40. Jacob Mennes
41. Boele Jans

Anno 1685
Den 2 Octobris

42. Trijnje Jeltes, huijsvr. van Peter Hindricks
43. Grietjen Peters van Londenborgh j.d.
44. Aafke Tjarcks j.d.
45. Roelph Jansen

Anno 1686
Den 2 April

46. Johannes Peters
47. Anna Martini j.d. aen Verhildersum
48. Hilligjen Jacobs j.d.

Anno 1687
den 1 januarij

49. Wesselus Heerens, Stud. h.s. Th.
50. Claes Oosterhoff, en sijn huijsvrouw
51. Anje Daniels
52.Margjen Brouns, wed. Hindrik Jansen

den 25 Martij

53. Tjallinge Abrahams
53. Abel Claesen, en sijn Huijsvrouw
55. Aechtje Alberts
56. Anje Hindriks j.d.

Den 1 Julij

58. Jan Jacobs
59. Tjaert Roelphs

Den 28 Septemb.

60. Jan Peters aen 't huijs Verhildersum
61. Reijntjen Remges
62. Remge Alberts, en sijn huijsvrouw
63. Anje Peters

Anno 1688
den 13 Jan.

64. Heera Heerens j.d.
65. Wibbeke Jans j.d.

Den 3 Aug.

66. Rijcke Jans Boejkema
67. Abraham Pijlon
68. Eppe Sickes
69. Anje Jans huijsvr. van Jan Thomas
70. Cobeke Peters j.d.

Den 11 Novemb.

71. Grietje Heijnes, huijsvr. van Hind. Luitjens

Anno 1689.
Den 15 Februarij

72. Driewes Claesen en sijn huijsvr.
73. Anje Peters
74. Meenje Thonijs huijsvr. van Boele Jans
75. Wiske Jans j.d.
76. Bouwke Alberts j.d.

Den 31 Maij

77. Jacob Peters

Den 30 Aug.

78. Jacob Berents
79. Elle Lues
80. Willemke Jans, huijsvr. Occo Riewerts
81. Geesjen Claesen j.d.
82. Trijnje Geerts j.d.

Anno 1690
Den 28 Febr.

83. Claes DoeŽs

Den 5 Septemb.

84. Peterke Alberts, huijsvr. Elle Lues
85. Eijlke Lamberts j.d.
86. Jantjen Reijnekes j.d.

Den 14 Decemb.

87. Eenke Gerrits, en sijn huijsvr.
88. Geertruit Berents

Anno 1691
Den 1 Martij

89. Roelph Heijnes

Den 7 Junij

90. Grietjen Roelphs, huijsvr. Lambert Jans
91. Grietjen Harms, huijsvr. Jac. Berents
92. Jan Thomas Molenaar, en sijn huijsvr.
93. Anje Jacobs

Den 2 Septemb.

94. Engle Gerrijts huijsvr. Jemme Gijses

Den 3 Decemb.

95. Albert Jansen, en sijn huijsvr.
96. Dietjen Peters
97. Geeske Nanninx, huijsvr. Lippe Peters
98. Hindrik Dercks, en sijn huijsvr.
99. Itjen Ariens

Anno 1692
Den 4 Martij

100. Grietjen Jans j.dochter.

Den 2 Septemb.

101. Eelje Jans j.d., van Wee op Grijssloot woonachtig

Den 9 December

102. Evert Jans
103. Eetje Cornelijs, wed. van Jan Cornelijs tot Vliedorp
104. Trijntjen Geerts j.d., aan 't huijs Verhildersum
105. Albertien Alberts j.d.

Anno 1693
Den 10 Martij

106. Peter Peters
107. Jurjen Lubberts
108. Hindrikjen Garmts, weduwe Tjaart Peters
109. Margjen Hindriks j.d.

Den 2 Junij

110. Jan Saeckes

Den 1 September

111. Evert Garmts
112. Elijsabeth Popkes, huijsvrouwe van meester Harm Schepel
113. Metje Peters huijsvrouw van Rijcke Jans Bojckema

Den 6 December
114. Sijbenje Berents, huijsvrouw van Albert Hasecamp
115. Bouwke Windels, huijsvrouw van Paul Jans Molenaer
116. Grietje Peters, wed. van wijlen Jan Garmts

Anno 1694
Den 9 Martij

117. Grietie Gerrits, wed. Zijtze Jacobs
118. Diewerke Jacobs j.d.

Den 6 Junij
119. Hindrick Thonijs

Den 5 Decemb.

120. Peter Jacobs
121. Hindrick Onnes
122. Meenje Peters
123. Anje Cornelis, wed. Ritze Jacobs
124. Grietien Lulckes

Anno 1695
Den 8 Martij

125. Bortgert Jans, en sijn huijsvr.
126. Aeltien Jacobs
127. Luitien Jans, en sijn huijsvr.
128. Grietie Jochums
129. Doecke Hindrix op Houw
130. Anje Ubbes j.d.

Den 5 Junij

131. Margien Ritzes j.d.

Den 4 Septemb.

132. Jannes Lamberts
133. Lijsbeth Alberts, huijsvr. van Jacob Peters

Den 4 December

134. Rijckel Rijckels in de Valge, en
135. Rinske Rinnes deszelfs huijsvr.
136. Duijrt Harms

Anno 1696
Den 6 Martij

137. Roelf Lippes

Den 12 Junij

138. Jacob Jans, Slagter
139. Jeltie Meens, huijsvr. van Thomas Harms
140. Wennigje Egberts, huijsvr. van Eppe Sickes
141. Aeltien Lamberts
142. Claessen Popkes j.d.

Den 2 Decemb.

143. Evert Lamberts
144. Renje Jeltes
145. Abelje Abels j.d.
146. Anje Peters j.d.
147. Gerrigien Jans j.d.
148. Peterke Clasens

1697
Den 5 Martij

149. Gerrit Hansen Sterrenborgh

Den 2 Junij
150. Aucke Jacobs j.dochter

den 3 Septemb.
151. Focke Rienekes, en sijn huijsvr.
152. Geertruit
153. Peter Hindrix, bij de Wijerde

Den 3 Decemb.
154. Peter Hindrix en sijn huijsvr.
155. Jantjen Wabbes
156. Albert Jacobs
157. Anje Peters, huijsvr. van Simon Clasen op Houw

Ao. 1698
Den 6 Martij
158. Brechtje Reijnts, huijsvrouw van Thonijs Peters op Grijsloot

Den 11 Junij
159. Annechien Jans de Vriese, huijsvrouw van Bronne Cleveringa

Den 2 7bris, 1698
(doch dit moest 1699 zijn,
maar is een abuis in 't oude
prothocoel :)
160. Jan Jacobs
161. Zjouwke Jeltes j.d.
162. Trijnje Claesen, huijsvr. van Jan Jans Bosch

Anno 1699
Den 9 Junij
163. Hinderik Lammerts en sijn huijsvr.
164. Jantien Folkerts
165. Sijger Cornelis op Houw
166. Aefke Beeuwes, huijsvr. van Jurjen Geerts

Den 15 September
167. Anje Cornelijs j.d. en dienstmeijt aen 't huijs Verhildersum

Den 8 December
168. Rudolphus Keun, Stud. S.S. Th.
169. Peter Lubberts
170. Lammert Jans
171. Itien Lammerts j.d.
172. Albert Dercks, en sijn huijsvr.
173. Geertien Popkes

Anno 1700
Den 31 Maij
174. Onne Thomas op Grijsloot
175. Ettie Peters, huijsvr. van Jan Lues

Den 6 7ber
176. Reijnt Alberts

Den 6 Decemb.
177. Utien Hindrix

Anno 1701
Den 25 Martij

178. Bonne Jans en zijn huijsvr.
179. Aefke Peters
180. Aeltien Wibbes j.d.
181. Lijsbeth Everts j.d.

Den 24 Junij
182. Menke Peters
183. Claes Remges
184. Bouwke Tobias
185. Stijntien Thomas, huijsvr. Tjallinge Abrahams
186. Lijsbeth Eppes, wed. wijlen Harm Peters van Houw

Den 23 7ber
187. Evert Peters

Den 23 December
188. Rudolph Keun, Lieut. onder 't Regiment infanterij van den Heere prins van Nassouw Vrieslandt
189. Aeltien Allers, huijsvrouw van Onne Thomas op Grijsloot
190. Jurjen Geerts in de Valghe

Anno 1702
Den [blanko] April

191. Jan Jans en sijn huijsvr.
Tj ....... [stippen staan er]

Den 22 7ber
193. Harm Jeltes
194. Hilje Alberts j.d.

Den 16 December
195. Schelte Melles en sijn huijsvr.
196. Grietie Berents
197. Margien Willems j.d.

Anno 1703
Den 23 Martij

198. Gerrijt Jacobs
199. Mencke Cornelijs
200. Trijnje Jans
201. Grietien Jansen, j.d.

Den 22 Junij
202. Hindrik Egberts
203. Harm Taeckes
204. Doe Popkes

Den 21 Septemb.
205. Jacob Claesen en sijn huijsvrouw
206. Anje Geerts

Den 21 Decemb.
207. Tidde Peters
208. Hindrikjen Claesen, huijsvr. van Jelte Peters

Anno 1704
Den 27 Junij

209. Juffer Geertruida Tjarda van Starckenborgh op Verhildersum
210 ....... [staan stippen]

Den 26 Decemb.
211. Goejtien Harms en sijn huijsvr.
212. Foeckjen Harms
213. Grietie Cornellijs, wed. van Luitjen Harms
214. Jantien Arents j.d. op Houw
215. Aegtie Willems j.d.

Anno 1705
Den 26 Junij

216. Lippe Peters op Grijsloot
217. Jacob Claesen, Molenaar
218. Geertien Jacobs j.d.
219. Zara Lamberts j.d.

Den 25 7ber
220. Loewke Luitjens j.d.
221. Majke Jans j.d.

Den 26 xber
222. Wolter Thijs
223. Elle Cornellis
224. Grietien Willems, huijsvr. van Jacob Molenaer

Anno 1706
Den 26 Martij

225. Lue Jacobs
226. Grietie Peters, j.d. in de valge

Den 25 Junij
227. Luitjen Everts

Anno 1707
Den 18 Martij

228. Jan Claesens, en sijn huijsvrouw
229. Anje Claesens
230. Jan Cornelis Agterof
231. Otto Jurjens, en sijn huijsvr.
232. Bouwke Harms
233. Jan Jans, en sijn huijsvr.
234. Aeltien Bebbes, op Houw
235. Hindrik Warners, en sijn huijsvr.
236. Tonnijske Tonnijs
237. Jan Peters, op Merkelhuisen
238. Crijnje Lamberts j.d.

Den 16 7ber
239. ...... Aeljes
240. Peterke Luitiens j.d.

Anno 1708
Den 8 Junij

241. Lambert Jesses en sijn huijsvr.
242. Anje Peters j.d.

Den 7 Septemb.
243. Peter Jans
244. Jacobjen Jacobs j.d.
245. Margien Wijbes j.d.
245. Anna Johannes Bagtmans, j.d.
247. Jacobjen Kornellis j.d.
248. Grietje Jans, j.d.

Den 7 Decemb.
249. Peter Boelens op Grijssloot
250. Doe Peters, tot Leens
251. Jacob Harms, en sijn huijsvr.
252. Aeltien Boelens tot Leens
253. Luitien Hindriks, tot Leens

Anno 1709
Den 22 Martij

254. Berent Leners
255. Antje Martens j.d.

Den 13 7ber
256. Jejke Peters, j.dogter
257. Anje Rokes j.dogter

Den 16 10ber
258. Roelf Jans van Aan
259. Grietien Roelfs, huisvr. van Jelte Peters
260. Elijsabeth Harms huisvr. van Wolter Thijs

Anno 1710
Den 21 Martij
261. Harm Harms Boekholdt
262. Rijkel Gales en sijn huijsvr.
263. Anje Garmts
264. Jan Jacobs
265. Lubbert Roelfs, en sijn huijsvr.
266. Claeske Goosens
267. Hindrikjen Onnes j.d.
268. Riewert O...

Den 12 7b.
269. Juffer Gratia Susanna Tjarda van Starkenborgh op Verhildersum
270. Willem Gosens, en sijn huijsvrouw
271. Martien Peters op Grijsloot

Den 12 December
272. Hindrik Ebels

Anno 1711
Den 3 Junij

273. Hindrik van Assen en sijn huijsvrouw
274. Jantien Jargs

Anno 1712
Den 18 Martij

275. Stephen Jansen
276. Riener Jans
277. Reiner Eenjes
278. Claas Gosens, en sijn huijsvrouw
279. Grietje Harms

Den 9 Septemb.
280. Jan Jacobs en desselfs huijsvrouw
281. Eelje Sjabbes
282. Peter Harmens en sijn huijsvrouw
283. Jouwerke Jans

Den 10 Decemb.
284. Geesjen Menses, j.d.

Anno 1713
Den 19 Martij

285. Jan Claesens
286. (onleesbaar) [dat staat in dit afschrift]
287. (: adidem :)

Anno 1714
Den 17 Junij

288. Nannink Jurjens en sijn huijsvr.
289. Lammigien Menses

Den 7 Decemb.
290. Trijnje Thonijs op Grijsloot

Anno 1715
Den 23 Martij

291. Grietien Jacobs, j.d.
292. Tjeetske Cornelis, j.d.
293. Tjaeckje Everts, j.d.
294. Aegtje Garmts, j.d.

Den 16 Junij
295. Juffer Anna Bouwina Tjarda van Starkenborgh op Verhildersum
296. Aefke Ennes huijsvrouw van Jan Jans op Houw

Den 6 December
297. Derck Jacobs en sijn huijsvrouw
298. Owcke Jans
299. Mense Hindriks en sijn huijsvr.
300. Anje Jacobs
301. Jan Jans en sijn huijsvr.
302. Grietje Jacobs op Houw

Anno 1716
Den 3 April

303. Willem Wolthuijs Organist
304. Griete Gosens, huijsvr. Jurjen Clasens
305. Aeltien Egberts huijsvr. Wil: Jans
306. Geertjen Boekholts
307. Fenje Allers


Naem-Register
der
Aengenomene Ledematen
tot het H. Avontmael
met attestatie van
andere
plaetsen

Anno 1680 
Mevr. Frouwina Starkenborgh, geboren Eeck, van Groningen
Grietje Gerrijts, j.d., van Groningen
Wijcke Jans van Gron.
Aeltjen Jacobs, van Ulrum
Gesina Titzingh, van Gron.
Willem Peters en sijn huijsvr. 
Grietjen Jansen, uit de Nieuwe Scheemda
Margjen Hindriks, van 't Sappemeer
Wibbe Haejkens van Ulrum

Anno 1681
Wobbina van Ess wed. Gemminga Pastor van Suijrdijck
Hindrick Keun, vaend. en sijn huijsvr. 
Clara Onnekes, van Gron.
Sophia Brouns, van Gron.
Grijetjen Unnes, van Gron.

Anno 1682
Den 10 Jan.

Aeltjen Cornelijs j.d. van Gron.

Den 12 April
Lucke Wessels van Wee.
Barbara Jansen van Warfh

Anno 1683
Den 24 Junij

Elijsabeth Lamberts van den Dam
Margjen Jacobs van Cantens
Jan Timens en sijn huijsvrouw 
Jourcke van Esinge

Den 28 Decem.
Jan Thomas van Esinge

Anno 1684
Den 27 Martij

Peter Hindriks van Bedum
Willem Gerrijts van Wee.
Roelphjen Hiddes van Ulrum
Grietjen Heijnes j.d. van Eenrum
Diewerke Jacobs j.d. van Niekerk

Den 26 September
Geertjen Jans wed. van Vierhuisen
Cornelius Claesen uit 's Hertogenbosch

Den 26 December
Peter Willems van Ulrum
Marian Hindriks van Warffum
Jacobjen Simons j.d. van Warfhuizen

Anno 1685
Den 3 Julij

Jantjen Jans van Warfhuijsen, huijsvrouw Gosen Brandts
Aefjen Jansen j.d. van Groningen
Aefke Jans van Spijk, huijsvr. van Cornelis Elles

Den 2 October
Vr. Anna Habina Starkenborgh geboren Leeuw, van Zandeweer, vrouw op Verhildersum
Rinne Peters van Gron.
Julius Eijses, en sijn huijsvr. 
Geeske Peters van Suijrdijck
Antje Jansen van Wee, huijsvr. Claes Jansen
Anje Thomas j.d. van Warfhuijsen

Anno 1686
Den 1 Jan

Diewertjen Lues van Gron. huijsvr. van Jacob Mennes Schoolmr.
Fredrik Edzes, en sijn huijsvr. 
Frouwke Jacobs van Ulrum
Jantjen Hindriks van Wee, huijsvr. Driewes Tjarcks
Geertruit Cornelijs, j.d. van Warfh.

Den 2 April
Jan Hindriks van Ulrum

Den 4 Julij
Aeltjen Jansen van Eenrum huijsvr. Reijntjen Remges
Margjen Jans van Winsum, huijsvr. Johannes Lamberts
Jantjen Jans, j.d. van Ulrum

Anno 1687
Den 25 Martij

Luijtjen Lippes en sijn huijsvr. 
Elijsabeth Nankes van Vierh.

Den 1 Julij
Aeltjen Jans j.d. van Oberg.

Den 28 Septemb.
Claes Willems Haen, van Ulrum

Anno 1688
Den 13 Jan.

Johannes Jansen en sijn huijsvr. 
Aefke ..... van Peterbouren

Den 27 April
Jan Geerts en sijn huijsvr. 
Geertje Willems van Hornhuizen

Den 3 Aug.
Trijnje Oetses van Niekerk, huisvr. Rijcke Bojkema
Nieske Cornelis van Wehe huisvr. Tjaert Roelphs
Derckjen Sonius j.d. van Gron.

Den 11 November
Claes Tjaerts, van Vierhuijsen

Anno 1689
Den 31 Maij

Magdalena Terwolt, j.d. van Gron.

Den 30 Aug.
Jantjen Jans van Oberg.
Grietjen Lenerts van Oldehove

Anno 1690
Den 31 Maij

Aeltjen Hindriks van Eenrum wed. Jan Oosterhoff
Trijnje Roockes, j.d. van Eenrum

Den 6 Septemb.
Helena Harmens van Wetsinge

Den 14 Decemb.
Thomas Allerts en sijn huijsvr. 
Itjen Louwes van Wee

Anno 1691
Den 1 Marti

Trijnje Berents j.d. van Eenrum

Den 7 Junij
Harmen Caspers en sijn huijsvr. 
Aefke Peters van Vierhuijsen
Grietjen Jans j.d. van Aduwert

Den 2 September
Geeske Peters j.d. van Obergum

Anno 1692
Den 3 Junij

Harm Schepel, Schoolmr. tot Leens, van Opwijrda

Den 2 Septemb.
Anje Cornelijs, huijsv. van Jan Alberts, van Ulrum
Margjen Hindriks, j.d. van Rottum

Anno 1693
Den 2 Junij

Peter Alberts en sijn huijsv. 
Grietje Jans van Vliedorp
Grietjen Cornelijs huijsvrouw van Enne Peters, van Garnwert
Brechte Onnes van Dijckshoorn

Den 1 Septemb.
Pauwel Jans Molenaar, van Wirdum

Anno 1694
Den 6 Junij

Cornelsijn Fredrix van Groningen

Den 5 7bris
Judith Fredrix, huisvrouw van Hans Casper Chijrurgijn tot Leens, van Ulrum
Stijntien Garmts j.d. van Mensingeweer

Anno 1695
Den 5 Junij

Willem Hiddes en sijns huijsvr. 
Trijnje Popkes van Niekerk
Garmt Garmts van Baflo
Grietje Peters j.d. van Baflo
Peter Bartholts van Eenrum

Den 4 December
Harmtien Richardts j.d., van Koevorden
Jacob Peters en sijn Huijsvr. 
Mentie Rijpkes van Niekerk

Anno 1696
Den 12 Junij

D. Christianus Trox, s.h.m.cand. en praseptor aan t huijs Verhildersum, van Gron.
Aurelia Bartholds, j.d. van Groningen

Den 2 December
Willem Harms en sijn huijsvrouw 
Aefke Taekens, van Pieterbouren

Den 5 Mart. 1697
Simon Claesen van Nieukerk

Den 2 Junij
Pieter Hindrix en sijn huijsvr. 
Grietien Pauls van Wehe
Jan Lubberts en sijn huijsvrouw 
Grietien Remges van Eenrum
Anneke Cornelijs, huijsvrouw van Derck Hansen van Esinge

Den 3 December
Auwke ..... van Groningen

Den 16 Martij 1698
Peter Luitiens en sijn huijsvr. 
Anje Harms van Vierhuisen
Thomas Peters van Wee
Neeske Jans van Baflo

Den 11 Junij
Lue Taekes van Eenrum ende deselffs huisvr. 
Aeltien Jacobs van Middelstum

Den 2 Decemb.
Wijberigh Peters huijsvr. van Claes Oosterhoff van Winsum

Anno 1699
Den 15 7

Gerrijt Jacobs en deselfs huijsvr. 
Annetie Wighboldus, uit Vriesl. van Burum
Derck Peters en sijn huijsvrouw 
Grietien Wijpkes van Suijrdijk

Anno 1700
Den 31 Maij

Sibilla van Holfelds, j.d. van Lerh.

Den 6 7b.
Grietie Jans  j.d. van Vierhuisen

Anno 1701
Den 24 Junij

Jelte Peters van Warfhuisen
Margien Roekes van Wee, en huijsvrouw van Evert Peters op de Haerde

Den 23 December
Geert Wessels en sijn huisvrouw 
Elske Hiddes van Suijrdijk

Anno 1702
Den 23 Junij

Jacob Jansen en sijn huisvr. 
Maria Schroders, van Hornhuisen, te voren hier gewoont.
Arijs Laesens en sijn huijsvr. 
Griete Jans van Wee

den 16 Decemb.
Cornelijs Jacobs en sijn huijsvr. 
Dedje Tonijs van Middelstum

Anno 1703
Den 22 Junij

Emmina Meijers j.d. van Groningen
Meenje Jans, huijsvr. van Jan Jans, van Baflo

Den 21 Decemb.
Evert Tjeerts, van Eerum
Claes Jans en sijn huijsvrouw 
Trijnje Hindriks van Hornhuijsen

Anno 1704
Den 27 Junij

Hilje Hindriks huisvr. van Lambert Teeles
Heere Derks, en sijn huisvr 
Trijnje Jans van Warfhuisen

Den 26 December
Jr. Albert Jan Tjaerda van Starkenborgh, op Vierhildersum,
 uit het campement van den Staets deses jaars bij ----

Anno 1705
Den 26 Junij

Martha du Lot, j.d. van Groningen
Bregtien Jans j.d. van Leermens

Den 25 7ber
Freerk Garmts van Niekerk
Namcke Harmens huijsvrouw van Lue Jacobs, van Garnwert

Den 26 Xber
Wobbeke Jans, j.d. van Oldehove

Anno 1706
Den 25 Junij

Willem Harckema, en sijn huisvrouw 
Maria Sijgers, van Oldehove
Geesjen Ebels, weduwe van Sijger Daniels van Esinge

Anno 1707
Den 18 Martij

Aefjen Struivers, j.d. van Groningen

Den 24 Junij
Julle Peters van Mensingeweer
Weemeltien Meijers j.d. van Gron.
Griete Jans, huisvr van Jan Cornelis van Eenrum

Den 16 7bris
Hilje Weets huisvrouw van Sicce Aeljes van Hornhuisen

Anno 1708
Den 7 December
Jurjen Nanningh en sijn huisvrouw 
Elijsabeth Hindrix van Kloosterburen
Martien Tonnis, huisvr van Peter Boelens op Grijsloot, van H.
Anje Goosens huisv. van Harm Peters tot Leens, van Hornh:
Reinderke Allerts huisv. van Luitien Hindriks van .....

Anno 1709
Den 13 7ber

Edde Johannes en sijn huisvrouw 
Anje Mennes van Den Andel
Stijntien Jacobs j.d. van Groningen

Anno 1710
Den 8 Junij

Jacob Jans en sijn huisvrouw 
Geeske Meeuwes van Vierhuisen
Anje Hansen j.dogter van Wee
Geertruid Kuiter, j.dogter van Groningen

Den 12 7ber
Jan Jacobs van Niekerk
Martien Hiddes van Westeremden

Den 12 Decemb.
Lippe Luitiens, en sijn huisvrouw Aeltien Arents, van Uithuistermeden

Anno 1711
Den 3 Junij

Jan Peters, en sijn huisvr. Anna Hindriks, van Warfhuisen

Den 18 7b.
Jan Gaejkes van Uithuisen

Anno 1712
Den 18 Martij

Peter Peters van Winsum
Eltjen Willems van Hornhuisen

Den 10 Junij
Jantien Alberts, j.d. van Eelde
Engele Claesens, j.d. van Hornhuisen
Anje Elings, j.d. van Warfhuisen
Hilje Gosens van Wehe
Auke Jolkes van Niekerk

Den 9 7b.
Remge Heeres en 
Lijsebeth Jans, sijn huisvrouw van Baflo
Tetjen Harmens van Hornhuisen

Den 10 Decemb.
Hindrik Hesseling van Vlagtwedde

Anno 1713
Den 10 Junij

Renske Jacobs, j.dogter van Westeremden

Den 8 Decemb.
Trijntien Oomkes, j.dogter van Eelde

Anno 1714
Den 17 Junij

Jan Luitiens, en desselfs huisvr.
Jantijen Folkerts van Niekerk

Den 7 Decemb.
Maria Jansen, j.d. aan 't huis Verhildersum, van Farmsum

Anno 1715
Den 23 Martij

Jacob Obbes, en sijn huijsvrouw Grietje Isebrants van Obergum

Den 16 Junij
Eijsse Peters van Niekerk

Den 6 7ber
Abel Jannis en sijn huisvrouw 
Diewer Jacobs van Wehe

Den 6 Decemb.
Roelf Gerrijts en sijn huisvrouw 
Grietje Hindriks van Vierh.

Anno 1716
Den 3 April

Willem Jans van Ulrum
Eenje Everts van Vierhuisen

(: Hier eindigt deze aanteekening va Do. Keun,
en wordt op bladzijde 145 vervolgt door Do. Ekkens :)


[ DTB Leens. Ledematen bij begin dominee Eckens november 1717. Volgens mededeling elders in Kerkenboek zijn de met - gemarkeerden verdronken in de Kerstvloed van 1717. Het betreft een in 1814 gemaakt afschrift, origineel schijnt verloren gegaan te zijn. De "...." alsmede (onzigtbaar) in afschrift als zodanig. 2-koloms, hier onder elkaar. MG 07-09-2004 ]

[ Toegevoegd wat dominee over de Kerstvloed schreef. Strikt genomen geen Ledematen, verklaart de - in lijst daaropvolgend. MG okt. 2005 ]

Anno 1717.
Den 25 December op Midwinter-
dagh des morgens om drie uijren
heeft God de Heer ons alhijr
besogtht met een overgroote wa-
tervloet, na dat het daaghs
te vooren sterk gewaaijt
had uijt den Zuijdwesten, met
donder, blixem en hagel, het
water is alhijr te Leens op-
geklommen tot in de school
daar het even inspoelde, tot
an de put in 't Pastoriehof,
waardoor bij de vijftigh huizen
onder de klokkeslagh van Leens
geheel sijn nedergestort en
veel meer seer beschadight,
bij de hondert en taghtentigh
menschen verdronken, onder
dese over de 60 ledematen,
welke met een streek zijn an-
geteijckent pag. 151 en bij de
driehondert en taghtentigh
koebeesten, over de hondert
peerden en seer veel schapen.
En in de nabuijrige Cars-
pelen is het niet beter som-
mige slimmer afgelopen.
Te Niekerk is niet als de
Pastorie een Boeren huijs be-
nevens de kerk staande ge-
bleven, te Vierhuijzen ook
maar een of ander stuk van
Huijzen, te Hornhuijzen be-
nevens de Pastorie en
kerk maar een stuk van
een en ander huijs. Te 
Cloosterbuijren stond het
niet beter, en in die beijde
laatste carspelen zijn
bijna de helfte menschen
verdronken. Te Ulrum heeft
de Noorder Straat de groot-
ste schade geleden, te Wehe
heeft het water tot ant Choor
van de kerk gestaan. God wil
al dese schade weder her-
stellen, en ons voor derge-
lijcke droevige ongevallen
verder bewaren!


( NB. Hier begint het naamregister der gevondene Ledematen toen Henricus Eckens pred. te Leens zijn eerste visitatie deed, ten jare 1717 )

Naam Register
van
Gevondene Ledematen
wanneer Henricus Eckens
Pastor te Leens
sijn eerste visitatie deed.

Op en omtrent de Borgh Verhildersum
1. De H. Ed. Welgeb. Mevrouw Anna Habina Leeuw Douariere van den Hoogh Ed. Welgeb. Heer Generaal Majoor Edzard Jacob Tiarda van Starkenborgh
2. Hoogh Ed. Welg. Juffer Geertruida Starkenborgh
3. Hoogh Ed. Welg. Juff. Gratia Susanna van Starkenborgh
4. Hoogh Ed. Welg. Juff. Anna Bauwina Starkenborgh
5. - Roelef Gerrits en sijn
6. - Huisvrouw Grietjen Hindriks
7. - Harm Jeltjes en sijn
8. - huisvrouw Auke Jolkes
9. Lijsbeth Jans wed. van Remges. abiit
10. - Luijtjen Everts en sijn
11. - Huisvrouw Hilje Alberts
12. - Pieter Alberts en sijn
13. - Huisvrouw Grietjen Jans
14. - Pieter Jeltjes
15. - Jeike Pieters
16. Metjen Pieters weduwe van Rijke Jans Boijkema. obiit

17. - Grietjen Rijpkes weduwe van Derk Pieters
18. Hanje Claassen Huisvrouw van Geert Jacobs
19. - Anje Pieters weduwe van Remge Alberts. obiit
20. - Claas Jans en sijn
21. - Huisvrouw Trijnje Hindriks
22. Bauke Harmens Huisvrouw van Marten Pieters

Op Houw
23. Jan Jans en sijn Huisvrouw
24. Aaltjen Bebbes. obiit
25. Frerick Garmts. obiit 1720 en sijn Huisvrouw
26. Sijbenje Berents. obiit 1727
27. Julle Pieters en sijn Huisvrouw
28. Grietje Pieters

29. Cornelisje Jans, Huisvrouw van Luitjen Arents
30. Jacob Pieters en sijn huisvrouw
31. Lijsbeth Alberts
32. Anje Lues. obiit
33. Jantjen Arents
33. Jan Jans en sijn Huijsvrouw Aafke Ennes
     * Jan is het avondmaal ontzegd.
34. - Martjen Roekes, wedw van Evert Pieters

Op de Kleij.
35. Bauke Tobias en sijn huijsvrouw
36. Tonnisje Pieters

Op Markelhuisen
37. Geert Wessels, obiit en sijn Huijsvrouw
38. Elske Hiddes
39. Jan Pieters en sijn huijsvrouw
40. Anje Harmens

Op Grijsloot
41. Willem Hiddes. obiit
42. - Anje Gosens, weduwe
43. - Willem Gosens en sijn Huijsvrouw
44. Martjen
45. Geeske Nannens
46. Pieter Boelens, obiit en sijn Huijsvrouw
47. Martjen ... obiit
48. Tonnis Pieters en sijn Huijsvrouw
49. Brechtje Reijnts obiit
50. Eeuwke Haijkens weduwe. obiit

Op de Valge
51. - Jurrien Geerts en sijn Huijsvrouw
52. - Aaf... Beeuwes
53. - Grietje Gosens
54. - Rijckel Gaaljes
55. - Aagtje Garmts
56. - Focke Renekes

57. - Lammert Tieses en sijn Huijsvrouw
58. - A... Pieters
59. - Harmen Caspers en sijn Huijsvrouw
60. - A... Pieters
61. - Geertjen Popkes weduwe van Albert
62. - Jan Claassen en sijn Huijsvrouw
63. - Eltjen Willems
64. - Grietje Heijnes
65. - Hindrik Assies en sijn Huijsvrouw
66. - .... Jargs
67. - Itjen .....ns, weduwe van ....

Op Douwen
68. Menke Kornelis
69. Anje Cornelis
70. - Arius Lansens
71. - Grietje Jans sijn Huijsvrouw

72. Eijsse Pieters bij 't trekdiep. obiit 1717
73. Lubbert Roelefs en sijn Huijsvrouw
74. - Claaske Goossens, in 't Bosch
75. Geertjen Willems Huijsvrouw van Engelbert
76. Frouwke Jurjens, wed.

In 't Loegh
77. Utjen Hindriks en sijn Huijsvrouw
78. Aaltjen Lamberts
     Aaltjen obiit, Utjen ook
79. Jacob Ubbes (abiit na Obergum) en sijn Huijsvrouw
80. Grietje Isebrants . obiit 1718
81. - Boele Jans en sijn
82. - Huijsvrouw Meenje
83. Willem Jans en sijn
84. Huijsvrouw Aaltjen Egberts
85. Hindrik Lamberts en
86. Jantjen Folkerts
87. Cornelis Elles, ouderlingh. obiit 1726

88. Tietske Cornelisj.d. abiit na Wehe
89. ...beth Nanninghs weduwe. obiit
90. ...uwke Luijtjens weduwe. obiit
91. Lueije Takes en
92. sijn Huijsvrouw. abiit na Bedum
93. Pastoor Meijers weduwe. abiit na Groningen
94. Sicco Aljes en sijn
95. Huijsvrouw
96. Hilje Wiets abiit na Zuijrdijk
97. Lambert Jansen, obiit 1718
98. en - sijn vrouw Grietjen
99. ...tjen Lamberts. j.d. abiit na Warfum 1721
100. Jelte Pieters obiit 1730 en
101. Grietje Roelefs sijn Huijsvrouw
102. Jannes Lamberts en
103. Bauwke Claassen
104. Welmtje. obiit 1718
105. ..... Meents. obiit

106. (onzigbaar) abiit na Hornhuijsen
107. (adidem) Huijsvrouw van Claas Eijsses. obiit
108. (adidem) en Trijnje
109. ..... sijn Huijsvrouw
110. ..... Harms. obiit
111. en sijn vrouw Grietje Tonnis. obiit 1721
112. Willem Wolthuijs organist
       Wolthuijs is 't avontmaal ontzegd den 9 April 1741
113. ..nje Tjaarts Huijsvrouw van Rinne Rijckels
114. Grietje Jochems. Huijsvrouw van Jan Jans
115. - Steven Jans en sijn
116. Huisvrouw Anje Hansen
117. Jantjen Jans weduwe
118. Anje Jacobs weduwe obiit 1722
119. Jan Gaeijkes obiit en sijn Huijsvrouw
120. Tjauwke Jeltes. obiit 1736
121. Jan Jans en sijn Huijs
122. vrouw Grietje Jacobs na Peterburen

123. Anje Gosens. obiit Huijsvr. van Harm Voerman
124. Jetske Romkes obiit
125. Hilje Gosens
126. Abelje Abels. obiit
127. Eppe Sicces 1731 en sijn
128. Huijsvrouw
129. Wennigjen Egberts obiit
130. Pieter Hindriks obiit en sijn Huijsvrouw
131. Jantjen Wabbes. obiit
132. Jacob Jans en Maria
133. Schroders abi na Wee
134. Hindrikjen Garmts. obiit 1721. Huijsvrouw van Pieter Sleuver
        Evert het avondmaal ontsegd
135. Evert Lammerts en sijn
136. Huijsvrouw Jantjen. obiit
137. Tjaakjen Everts vrouw van Claas Jacobs. obiit 1727
138. Jacob Slagter en sijn
139. vrouw Maria Jacobs obiit uxorejus na Wehe
140. Wijberigh Pieters weduwe van Claas Oosterhof. obiit
141. Jan Luijtjes Schoenmaker abiit na Houwezijl
142. Jan Jacobs Kuiper

143. Gerrit Alberts ouderlingh
144. en sijn - vrouw Gebge
145. Jan Cornelis. obiit 1719
146. Anje, obiit 1718
147. Pieter Jans obiit 1732 en sijn Huijs
148. vrouw Meenje Pieters
149. Evert Tieerds diacon, obiit 1727
150. en Jantjen Jacobs sijn Huijsvrouw. obiit
151. - Jan Claassen en sijn
152. vrouw - Anje Claassen
153. Pieter Bartels obiit 1725
154. Jacob Harms en sijn
155. vrouw Aaltjen Boelens
156. - Pieter Pieters en
157. - Reijnertje Allerts sijn vrouw
158. Lijsbeth Everts huisvrouw van Christiaan
159. Tonnische Huisvrouw van Jan Derks. obiit
160. - Roekes Everts en
161. sijn vrouw - Wilmtje
162. Anje, de huisvrouw van Gerrit Mennes obiit 1727

163. Gerrit Jacobs en sijn vrouw
164. Martjen Willems. obiit
165. Harm Schepel Schoolmeester
166. Mense Hindriks en sijn vrouw
167. Anje Jacobs
168. Tiallingh obiit 1721 Abrams en sijn vrouw
169. Stijnje Tomas. Stijnje is geŽxcommuniceert
170. Luije Jacobs obiit 1728 en
171. Namke Harms. obiit 1727
172. Derk Jacobs en sijn
173. vrouw Auke Jans
174. Jacob Jacobs. obiit
(Hier is het, in het oude prothocol bijna onleesbaar, doch dat
zigbaar was, is aangeteekend)
Lammigjen Levinghs
Thies en sijn vrouw
Lijsbeth Harms
.....ters en sijn vrouw
Anna Hindriks. obiit 1731
Harkema en sijn
vrouw Maria Sijgers

Ariens weduwe van Hindrik Derks
Huijsvrouw van Jan Lueijes
Schelte Melles obiit 1730 en sijn
vrouw Grietje Berents obiit 1722
- Grietje Gosens Huijs
vrouw van Jurjen Claassen
190. - Jacob Jacobs
191. - Albertje Alberts. wed.
192. Fokelje Jans wed. van Pieter Tiddes. obiit
193. Ja... Harms en sijn huisvrouw
194. Aaltje Boelens
195. Jantjen Arents op Houw
196. Maria Jansen j.d. op Verhildersum, abiit Farmsum
197. Aaltjen Eckens
198. Jacobus Metelercamp, S.S. st, abiit Groningen


Den 10 December 1717
Nieuws Angenomenen

1 Luitjen Arents (abiit na Hornh.)
2 Heepke Pauwels en sijn huijsvrouw Geertjen (abiit na Wehe)
3 --- Jans
4 Albert Berents (abiit na Nijkerk)
5 Frouke Pieters weduwe
6 Grietje Onnes Huijsvrouw van Willem Wolthuijs organist
7 Aaltjen Jacobs Huijsvrouw van Albert Remges
8 Aaltjen Tonnis Huijsvrouw van Jan Jans
9 Janna Derks huijsvrouw van Adriaan Kerkers
10 Margrieta Schepels j.d. (ab. na Nijk.)
11 Tjada Alberts j.d. op Verhildersum (abiit na Groningen)

Den 27 Meert 1718
Nieuws aangekomen
12 Jonker Eijles Onsta Tjarda van Starkenborg, soon van Verhildersum
13 Mr. Evert Lobwasser (obiit) 1725)
14 Gerrit Mennes (obiit) 1728)
15 Rinne Rijkels
16 Jurjen Claassen (obiit)
17 Swaanje Meijnders huijsvrouw van Gerrit Elings (obiit) 1726)
18 Teube Luitjens j.d. (na Ulrum)
19 Hilje Pieters j.d. (obiit) na de Wildervank)
20 Jantje Tonnis j.d. (obiit) na Nijkerk)
Den 9 Junij
nieuws angenomen
21 Jan Derks en sijn huijsvrouw
22 Dietjen Alberts
23 Jan Rijkes Boijkema
24 Hidde Willems
25 Jantjen Jacobs van Houw j.d. (abiit na Ulrum)
26 Hindrikjen Hindriks (abiit na Wehe)
27 Antje Cornelis j.d.
28 Claas Eijsses (obiit)
Den 11 Septemb.
29 Evertje Jans huijsvr. Van Jan Luijtjens (abiit na Niekerk)
30 Sjauwke Jurjens huijsvrouw van Jan Arents het avondmaal ontzegd
31 Antje Oosterhof j.d. na Winsum

Ao 1719 den 11 Junij
32 Walrik Reijningh s.s.Th.St. (abiit na Appingedam)
Den 10 Septemb.
33 Jan Jans en
34 Pieter Cornelis
Den 10 Decemb.
35 Jonker Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh soon van Verhildersum
36 Jacob Hindriks en sijn huijsvrouw (Jacob is het avondmaal ontzegd)
37 Jantjen Meeuwes
38 Johannes Schepel

Den 10 Meert 1720
39 Claas Eppes
40 Tidde Wolthuis Studiosus (na Groningen)
41 Evertje Everts, j.d.
42 Grietje Rijkes j.d. (abiit na Groningen)
Den 15 Decemb.
43 Pieter Derks
44 Foske Harms

Den 9 Meert 1722 [lees: 1721]
45 Zijtse Lammerts
46 Fennigjen Sickens huijsvrouw van Jacob Ulpherts (abiit na ---)
47 Aaltjen Pieters Huijsvrouw van Jan Lubberts
Den 7 Septemb.
48 Berent Claassen en
49 Anje Aries Echtelieden
50 Thomas Arents (obiit) 1727) en sijn Huijsvrouw
51 Grietje Derks
52 Reijnt Remges
53 Eeuwe Remges
54 Luckjen Hindriks j.d. (na Groningen 1722)
Den 14 Decemb.
55 Onne Hindriks na Noorthorn
56 Lippe Jacobs

Ao 1722
Den 8 Meert
57 Fredericus Cleveringa
58 Willem Dercks en sijn Huijsvrouw
59 Grietjen Alberts
60 Lieke Wilkes, j.d. (het avondmaal ontsegd)
Den 14 Junij
61 Augustinus Lubberts
Den 13 Septemb.
62 Hindrick Dercks van de Douwen (abiit na Wetzinge) 
63 Barelt Jans
Den 6 Decemb.
64 Jan Abels
65 Eppe Freriks
66 Elijsabeth Schepels, j. d.

Ao 1723
Den 14 Meert
67 Pieter Claassen
68 Rijpke Rijkes Boijkema en
69 Martjen Jans sijn Huijsvrouw
70 Jannes Alberts Hasecamp (na Suijrdijk)
71 Hillebrand Meents
72 Martjen Lippes, j.d.
73 Renske Garmts
74 Trijnje Willems, j.d.
Den 12 Decemb.
75 Heijl Alles Huijsvrouw
76 --- Jacobs
77 Peter Jans en sijn Huijsvrouw
78 Foske Lubberts
79 Jantjen Harms

Ao 1724
Den 12 Meert
80 De H. welGeb. Heere Evert Bartelt Tiarda van Starkenborg, soon van Verhildersum
81 Jan Jans van Houw (abiit na Ulrum)
Den 17 Junij
82 Albert Rijkes Boijkema
Den 10 December
83 Claas Sjourts, en
84 Jantjen Jans Huijsvrouw van Jan Peters Sleuver

Ao 1725
Den 11 Meert
85 Roelf Hindriks (obiit) 1725) en sijn huijsvrouw
86 Antje Tjaarts
87 Hindrikjen Jans Huijsvrouw van Eeuwe Jans
88 Grietje Jans Huijsvrouw van Peter Derks
89 Grietje Jans Huijsvrouw van Jannes Alberts (abiit na Zuijrdijk)
90 Jacob Alberts
Den 10 Junij
91 Jan Berent
Den 9 Septemb.
92 Cornelis Sijgers
93 Wiske Ellies Huijsvrouw van Tobias Peters
94 Grietje Rijkes Boijkema
95 Gebke Rijkes Boijkema
96 (onleesbaar)

Den 10 Meert 1726
97 (onleesbaar)
98 (adidem)
Den 9 Junij
99 (onleesbaar)
Den 8 Decemb.
100 Aaltjen Hindriks Huijsvrouw van Sicke Eppes

Ao 1727
Den 16 Meert
101 De H. Ed. W. vrouw Elisabeth Diepenbroek Huijsvrouw van de Hr. Capitain J. T. van Starkenborgh
102 Eltjen Jacobs Huijsvrouw van Reijner Reijners (Den & Decemb 1736 is Eltjen het avondmaal ontsegd wegens een quaad gerugte)
Den 8 Junij
103 Popke Sijmons (Het avondmaal ontsegd)
Den 14 September
104 Wibbe Veenhuijs en sijn huisvrouw
105 Anje Jans de Vries
Den 13 December
106 Anje Alles Huijsvrouw van Jacob Jurjens

Ao 1728
Den 14 Meert
107 Redger Fredericus Cleveringa, en sijn Huisvrouw
108 Martjen Stenhuijs
Den 13 Junij
109 Wilke Berents en
110 Grietje Jacobs j. d.
Den 12 Septemb.
111 Eppe Eewolts
112 Jantjen Jans huijsvrouw van Albert Hindriks

Ao 1729
Den 20 Meert
113 Trijntjen Uties, Huijsvrouw van de wedman Claas Jacobs
114 Trijnje Isebrants Huijsvrouw van Tjalling Crijns
Den 12 Junij
115 Trijnje Luijtjens, Huijsvrouw van Jan Tonnis

Ao 1730
Den 1 Meert
116 Tonnijs Jans
117 Egbertje Egberts
Den 10 Decemb.
118 Peterke Geerts wed. van Claas Berents

Ao 1731
Den 16 Decemb.
119 Cars Joesten

Ao 1732
Den 16 Meert
120 Roelof Hillebrants
121 Lammigjen Hindriks, Huijsvrouw van Claas Jacobs wedman
Den 14 Septemb.
122 Margaretha Harms Huijsvrouw van Jan Claassen
Den 14 Decemb.
123 Anje Willems Huijsvrouw van Warner Hindriks

Den 8 Meert, Ao 1733
124 Trijnje Freriks Huijsvrouw van Rijke Rijpkes
Den 14 Junij
125 Crijn Peters en sijn Huijsvrouw
126 Anje Hindriks op Houw
Den 20 Septemb.
127 Antje Jannes Huijsvrouw van Peter Haijes
128 Nieske Jans Huijsvrouw van Willem Cornelis
Den 13 Decemb.
129 Alegonda Hofmans Huijsvrouw van ----- Jans

Ao 1735
Den 13 Meert
130 Wessel Geerts
131 Rijke Rijpkes
Den 11 Decemb.
132 Berent Pauwels

Den 1 Julij 1736
133 Grietje Hiddes, Huijsvrouw van Wessel Geerts
Den 9 Decemb.
134 Pieter Jans Bik

Ao 1737 den 17 Meert
135 Jacob Lues
Den 9 Junij
136 Popke Reeuwerts
Den 8 Septemb.
137 Lijsbeth Peters, Huijsvrouw van Berent Pauwels
Den 8 Decemb.
138 Menne Rijpkes
139 Edzardina Schepels

Ao 1739
Den 15 Meert
140 Johannes Cleveringa en sijn huijsvrouw
141 Gesina Eckens
Den 14 Junij
142 Eijlke Tonnis, en
143 Liefhard Everts

Ao 1740
Den 13 Meert
144 Harm Hindriks en
145 Tjaakjen Tjallings sijn huijsvrouw
146 Anje Tjaarts Huijsvrouw van Menne Roelefs

Ao 1741
Den 12 Meert
147 Trijntjen Wijrts Huijsvrouw van Jan Nanninga
Den 18 Junij
148 Frouwke Jans Huijsvrouw van Eijlert Jacobs

Den 11 Meert Ao1742
149 Aafke Alles Huijsvrouw van ------- Joesten


( NB. Vervolg der naamlijst van aangenomen Leden tot het H. avondmaal met attestatie van andere plaatsen, ten tijde van Do. Eckens)

Ao 1717 den 10 Decemb.
1 Cornische Jans huijsvrouw van Luijtjen Arents van Hornhuisen rediit

Ao 1718 den 19 Junij
2 Frouwke Jans huijsvrouw van Jacob Jacobs van Saaxemhuijsen
Den 11 September
3 Tije Sibrants en
4 Tetje Wijrts Echtelieden met attestatie van Eenrum
5 Abel Jans en
6 Stijntje Peters, Echtelieden, met attestatie van Vierhuijsen
7 Jan Tammens en
8 Eijke Meeuwes van Vierhuijsen
9 Jacob Jurjens van Peterbuijren
Den 19 Decemb.
10 Jan Cornelis van Niekerk

Ao 1719 den 11 Septemb.
11 Nieske Freriks wed. van Tjerk Tijes van Grijpskerk
12 Lammert Laas van Eenrum (obiit)
13 Johan Cord Henrich Meijer van Horn in Duitschland rediit
14 Jantjen Jans j.d. van Baflo
Den 10 Decemb.
15 Martjen Garmts Huijsvrouw van Jan Jans van Pieterbuijren
16 Johannes Wolthuijs van Meppel na Groningen
17 Anje Clasen van Souwert (obiit)
18 Renske Pieters Huijsvrouw van Luijlof Hemmes van Eenrum na Visvliet

Den 9 Junij 1720
19 Jannes Jansen en
20 Trijntjen Venhuijsen sijn Huijsvrouw, met attestatie van Groningen obi-na Witersum
21 Willem Jacobs van Vierhuisen
22 Weke Pieters van Eenrum
Den 15 Decemb.
23 Jannes Hansen en Zijtsche Jans sijn Huijsvrouw
24 Van Warfum abi (na Winsum)

Den 9 Meert 1721
25 Claas Jacobs van Groningen
Den 8 Junij
26 Trijnje Annes j.d. van Oldehove
Den 7 Septemb.
27 Claas Rijkels en sijn Huijsvrouw
28 Anje Hindriks van Wehe
29 Jan Derks en sijn Huijsvrouw
30 Anje Onnes van Cloosterbuiren

Ao 1722
31 Jan Gelmerts van de Pekel. A.
Den 6 Decemb.
32 Jacob Ulpherts van Groningen
33 Frouwke Sijgers Huijsvrouw van Hindrik Derks van Bellingeweer abi na Wetzinge

Den 14 Meert (1723?)
34 Frouwke Hindriks, j.d. van Vierhuijsen
Den 13 Junij
35 Elijsabeth Reijntjes huijsvrouw van Zijtse Lammerts van Stitwerd
Den 12 Septemb.
36 Martjen Hiddes weduwe van Evert Jacobs van Onder wijrum
Den 12 Decemb.
37 Jan Tonnes van Eenrum

Ao 1724
Den 12 Meert
38 Heere Willems van Warfhuijsen
En
39 Geeske Jans Heijdema van Warfhuisen rediit na Warfhuisen

Den 11 Meert 1725
40 Renne Roelefs en Trijnje Luijes sijn huijsvrouw
41 van Hornhuisen
Den 9 Decemb.
42 Oesebrant Bruijns uit oldamt (obiit)

Den 9 Junij 1726
43 Sicke Melis van Wierhuisen
44 Cornelia Noordijk Huisvrouw van Evert Tjeerts ouderlingh, van Saaxemhuisen
Den 8 September
45 Jacob Hindriks van Eenrum

Ao 1727
Den 8 Junij
46 Hilbrand Jacobs met attestatie van Wehe en
47 Sijn huisvrouw Bieke Jacobs van Onderwijrum

Ao 1728
Den 12 Septemb.
48 Tjalling Crijns van Baflo
49 Jantjen Lippes huijsvrouw van Hothe Folkerts met attestatie van Niehove
50 Jan Harms Bannink en sijn huisvrouw
51 Wigbeltje Tjabbes van Groningen

Den 12 Junij 1729
52 Catharina Molanus wed. van chiru--- veth met attestatie van Farmsum
53 Jacob Coens en sijn huijsvrouw
54 Geertjen Jans van Westeremden
Den 25 September
55 Jannes Alberts Hasencamp en Grietje Jans van Suijrdijk
56 Etjen Jans Huijsvrouw van Lambert

1730 den 11 Junij
58 Jan Thomas van 't Westernieland
59 Jeiken Hindriks Huisvrouw van Jacob Peters van Aduard
60 Antje Writsers huisvrouw van Jan Rijkes van Hornhuizen

NB tussen Nr 56 en 58 is ------------------??

Den 9 Septemb. 1731
61 Aaltjen Jacobs Huisvrouw van Roelef Hillebrants van Usquert
Den 16 Decemb.
62 Barbara Hillenius wed. van Harm Mennes van Usquert
63 Trijnje Annes huisvrouw van Jelte Pieters van Eenrum

Den 8 Junij 1732
64 Liefke Derks van Hornhuizen
Den 14 December
65 Jan Ennes en
66 Jantjen Alberts van Cloosterbuiren

Anno 1733 Den 8 Meert
67 Grietje Harms van Warfhuisen
68 Luij Jans van Groningen
69 Harm Lantink van Groningen
Den 14 Junij
70 Jan de Wit van visvliet
Den 20 Septemb.
71 Beetje Jans Huijsvrouw van Kars Joesten van eenrum
72 Christina Lobwasser Huijsvrouw van Herm: Schoneveld van Lellens
Den 13 Decemb.
73 Woltje Geerts Huijsvrouw van Luije Jans van de Oude Schans

Den 14 Meert 1734
74 Trijnje Bruins huijsvrouw van Eijlke Tonnis van Tinallinge
Den 13 Junij
75 Harm Gebbels van Appingedam

Den 11 Septemb. 1735
76 Aafke Jansen, wed. van Jacob Peters van Usquert

Den 9 Decemb. 1736
77 Geesje Isebrants van Groningen (obiit)

Den 9 Junij 1737
79 Wijtske Jans Huisvrouw van Kars Joesten van den Ham
80 Jantjen Claassen Huijsvrouw van Menne Rijpkes van Vierhuisen
Den 8 Septemb.
81 Cornelis Peters van Wijrum
Den 8 Decemb.
82 Anje Haijes, j.d. van obergum

Den 8 Junij 1738
83 Geert Alberts en sijn Huisvrouw
84 Liefken Jans, van Eelde

Den 12 Junij 1740
85 Jan Nanninga van Groningen
Den 11 Decemb.
86 Isebrant Hindriks en sijn Huisvrouw
87 Grietjen Jans, van Groningen
en
88 Lijsbeth Willems wed. van Jurjen Popkes van Wester Nijland

Ao 1741
Den 10 Decemb.
89 Peter Hiddes en sijn huisvrouw
90 Aaltjen Aldertss van den Ham

Ao 1742
Den 11 Meert
91 Grietje Peters van Ulrum

Ao 1743
92 Anje Claassen van Peterburen

Ao 1744
Den 6 September
93 Hindrik Thijs Schoolmr van Farmsum en sijn Huijsvrouw
94 Peterke Cebes van Groningen
95 Albert Jacobs van Groningen

Ao 1745 Den 27 Junij
96 Jan Melles en Trijnje
97 Jans van Wehe
Den 19 Septemb.
98 Lue Elles en Jantje
99 Hindriks van Ulrum

Ao 1747
100 Idsche Freriks Huisvrouw van Geert Tammes van Baflo

( NB. Hier eindigt de aantekening van Ds. Eckens)


Naams Register der genen wie van mij tot Ledematen
sijn aangenomen alsmede die met Attestatie tot
ons sijn overgekomen.

1751
Den 1 October
Reinder Reinders
Adriaan Luitjens
Willem Clasen (met attest. na Wetsing)

Den 6 Juli
Albert Jannes
Aafijn Cleveringa

1752
Den 3 Januari
Daniel Berghuis
Lucas Gerrijts
Egbertje Philippus
Hiske Cornellis

1753
Den 6 Juli is met attestatie
tot ons overgekomen van Groningen
Nantje Jacobs

Den 23 September sijn met attestatie van
Obergum en Maarhuisen tot ons overgekomen
Cornellis Berents
en
Gielje Freerks

1754
Den 23 September sijn met attestatie
van Niekerk tot ons overgekomen
Derk Rinckes en Jantjen Willems

Den 25 November 1754 is met attestatie van
Baflo tot ons overgekomen
Jantje Tammes huisvrouw van Lubberts Rienders

Den 26 Juni 1755 met attestatie tot ons overgekomen
Maria Jans van Wehe

Den 27 Juni 1755 is Aaffijn Cleveringa met attestatie vertrokken na Wetzingh

Den 8 Juli 1756 sijn met attestatie tot ons overgekomen
van Wetzingh en Sauwert
Willem Clasen en Kunje Lammerts Echtelieden

Den 4 April 1757 is
Sijbenje Jans van Hornhuisen
met attestatie tot ons overgekomen

Den 28 September 1758 sijn
Sijbelt Willems en Hinderktjen Hindriks beijde van Niekerk
met attestatie tot ons overgekomen

Den 8 October 1765 is
Anje Luitjens huisvrouw van Eppe Ewolts
van Suijrdijk met Attestatie tot ons overgekomen

Den 14 februari 1766 is
Roelef Wubbes Bruningh van Onstwedde
met attestatie tot ons overgekomen

Den 22 April 1766 is met attestatie tot ons
van Wetzing & Sauwert overgekomen
Trijntje Christoffers

Den 16 May 1768 is met attestatie tot ons
van de Bourtange overgekomen
Anna Hoexuma

Den 26 Juni 1768 is met attestatie
van Hornhuijsen tot ons overgekomen
Martje Berents Huisvrouw van Harke Jans

Den 19 December 1768 is
Jacobus Jochems van Hornhuijsen
met attestatie tot ons overgekomen

Den 29 September 1770 is
Nanne Pieters van Warffum
met attestatie tot ons overgekomen

Den 16 Juni 1771 is
Jan Pieters van Tijnallingen
met attestatie tot ons overgekomen

Den 25 Juni 1771 sijn dese navolgende van ons angenomen
A. O. Wolthuis organist
Jacob Engberts
Geertje Reinders
Pieter Sijberings
Tijs Jans
Imme Onnes
Bregtje Jeltes
Derk Cornellis
Rijke Clasen

Den 22 December 1771 is
Pieter Clasen tot Lidmaat van ons aangenomen

Den 27 Meert 1772 sijn
Witske Jans en Writser Jans
tot Lidmaten van ons angenomen

Den 9 October 1772 is
Etjen Boneschans wed. Hoexma
met Attestatie van de Boertange tot ons overgekomen

Den 1 Januarius 1773 is
Sijmentje Sijmens nu schoolmeesterske alhijr
van Groningen tot ons overgekomen

Volgens Attestatie van Visvliet
in dato den 24 februari 1773 is
Cornellis Gerbers als lidmaat
tot ons overgekomen (ook weder vertrokken)

Volgens attestatie in dato den 1 Juli 1774 sijn
Alle Willems & Anje Willems echtelieden
van Hornhuisen als Ledematen tot ons overgekomen

Volgens attestatie in dato den 16 febr. 1775 is
Jan Jans van LutkeGarst tot ons overgekomen
als lidmaat (vertrokken weder na Eenrum)

Op den 2 April 1776 sijn de navolgende van ons aangenomen:
Luitjen Adriaans Schoolmr.
Seebe Tijs
Pieter Jans op Houw
Anje Harkes
Anna Cathrina Tijs
Grietje Martens &
Gertje Jans
Anna Cathrina Tijs met attestatie vertrokken
na Gerkes Clooster in Vrieslandt
op den 23 Juni 1781 is Geertje Jans
met attestatie vertrokken van hijr na Huisingh

Volgens attestatie in dato den 2 Decemb. 1778
is van Groningen tot ons overgekomen
Titia Boneschans

Volgens attestatie van Amsteldam
in dato den 21 October 1781 is tot ons overgekomen
Pieterke Clasens

Den 20 October 1781 is
Betje Mindels van Amsteldam
met Attestatie tot ons overgekomen

Den 20 October 1781 is
Hilje Ewolts van Wetsing
met Attestatie tot ons overgekomen

Den 29 Meert 1782 is
Martjen Tjaarts van Ulrum
met Attestatie tot ons overgekomen

Den 15 October 1782 is
Anje Harms van Souwert,
Huijsvrouw van Pieter Jans Bulkema
tot ons overgekomen met attestatie

Den 19 April 1783 tot lidmaten angenomen
Jan Harms en Geeske Jannis
Hinderk Pieters
Derk Jans
Rienje Augustinus
Aeilke Hinderks

Den 6 Juli 1783 is
Niclaas Bolt van Mensingeweer
met attestatie tot ons overgekomen

Den 16 October 1783 is
Walle Pieters van het WesterNielandt
 met Attestatie tot ons overgekomen

Den 4 Juli 1784 is
Benjamijntje Boewes van Oldehove
met Attestatie tot ons overgekomen

1785
Den 26 Junij
ben ik Fredericus Snethlage (Eccles.
tot hier toe geweest te Peize) in het
Heilig dienstwerk hier ter plaatse bevestigd,
wanneer de Wel Eerw. Heer Ds. P. Suithof pred. te Nijkerk
bij die gelegenheid gepredikt heeft uit 2 Tim. 2: 24, 25, 26
en de Wel Eerw. Heeren H. E. Hagenauw Pred. te Ulrum
en M. Vinckers pred. te Wehe en Zuurdijk de inzegening
verrigt hebben.
Mijne intrede is op den zelven dag geschied
met de woorden uit Gal: 6: 14a
[volgen twee onleesbaar doorgehaalde regels]

Namen der gener, welke zo met attestatien
van Lidmaatschap tot ons zijn overgekomen
en na elders vertrokken, als die op gedaane
geloofsbelijdenis tot Lidmaten der Kerk
zijn aangenomen ten tijde van  Fredericus Snethlage
Predikant te Leens

Den 26 Junij
Allert Hazekamp attestatie gegeven na Ulrum

[26 juni]
Roelina Adriana Snethlage attestatie ingeleverd
van Peize in het Landschap Drenthe

[26 juni]
als ook
Geertruid Johannes van dezelvde plaats

Den 24 Aug. is op gedane geloofsbelijdenis
tot lidmaat aangenomen
De Heer Richter Henricus Cleveringa

1786
Den 12 April zijn op belijdenis des geloofs
tot Lidmaten der kerk aangenomen
Jan Jacobs, die van Mennist Gereformeerd is geworden en
Trientje Mennes

Den 14 April
Aaltje Bavinge attestatie van lidmaatschap
ingeleverd van Rhoden in 't Landschap Drenthe als ook
Johanna Henderine Bavinge van dezelvde plaats

Jan Jacobs & Trienje Mennes attestatie
gegeven na Warffum den 20 Junij

Den 15 Julij
Roelf Buning attestatie ingeleverd van Bergen op Zoom
Heertje Tonnis & Berendina Cornelis van Mensingeweer

Den 19 Sept
Roelina Adriana Snethlage attestatie gegeven na Coeverden

1787
Den 4 April zijn op gedane geloofsbelijdenis
tot lidmaten der Christelijke kerk aangenomen
Aaltje Jans
Christoffer Jacobs
Ekke Roelfs
Hindrik Hindriks
Jacob Sissing
Jantje Hindriks
Remge Reindts
Fokeltje Sibels
Grietjen Jans
Luutske Harms
Amke Jannes
Tielje Jans
Anje Cornelis
Bronno Cleveringa
Anje Klaassen
Sijtske Stoffers
Siebrenje Rikens
Trienje Jans
Grietje Tjaarts
Aaltje Jans

Den 23 Julij
Anna Hoexuma attestatie gegeven na Winsum

Den 7 Oct. is
Antoni Pot met attestatie van Lidmaatschap
van Groningen tot ons overgekomen

1788
Den 17 April is op gedaane geloofsbelijdenis
tot Lidmaat der Christelijke Gereformeesrde kerk aangenomen
Anje Jans

Den 5 Maij
Roelf Buning attestatie gegeeven na den Ham

Den 28 Sept.
Nicolaas Oling attestatie ingeleverd van Weener in Oostvriesland

Den 21 Dec.is
Antje Jans van Niekerk met attestatie tot ons overgekomen

1789
Den 7 April zijn op gedaane geloofsbelijdenis
tot Lidmaaten der Christelijke kerke aangenomen
Cornelis Jacobs
Anje Rintjes
Geeske Roelfs
Geertruid Willems
Lammechien Jans
                                                                                               
Den 11 April zijn
Jan Vriese en Margaretha Rinkenbach Ehel.
met attestatie van Groningen tot ons overgekomen

Den 28 Junij zijn
Anna Margaretha Mees van Leermens en
Stijntje Jans van Groningen tot ons overgekomen

Den 4 Julij
Heertje Tonnis en Berendina Cornellis
attestatie gegeeven na Mensingeweer

Den 24 Aug
Johanna Henderica Bavinge attestatie gegeeven na Coevorden
Lammechien Jans attestatie gegeeven na Peize

Den 20 Nov.
Antje Jans attestatie gegeeven na Groningen

Den 20 Dec.
Aurelia Cornelia de Graaff van Wetzinge
met attestatie tot ons overgekomen

1790
Den 10 Febr.
Stijntje Jans attestatie gegeeven na Groningen

Den 29 Febr.  zijn op gedaane geloofsbelijdenis tot Lidmaaten aangenomen
Namke Jacobs
Aafke Gabriels
Jantien Willems
Anna Jacobs

Den 30 Febr.  is op gedaane geloofsbelijdenis
tot lidmaat aangenomen
Jantien Pieters

Den 4 April
Jacobus Sissing attestatie gegeeven na Groningen

Den 27 Junij
Jantien Peters attestatie gegeeven na Wehe

Den 10 Julij
Ekke Roelfs attestatie gegeeven na Zuurdijk

1791
Den 14 April zijn op afgelegde belijdenis des geloofs
tot Lidmaaten aangenomen
Derk Sijmens
Hindrik Alberts
Jan Jacobs (van der Mennonieten gemeente tot ons overgekomen)
Jan Jans

Den 18 April
Wijpke Tjaarts (van Mennist Gereformeerd geworden)
Geertje Roelfs
Klaaske Klaassen
Janneke Thomas
Trienje Peters
Johannes Deodatus Beckering

Abraham Graatsma
Elijzabeth Warendorp
Alberdina Beckering

Den 21 April
Jantje Jans

Den 18 Dec.
Jan Cornelis met attestatie van Heusden tot ons overgekomen

1792
Den 10 Maart
Hindrik Alberts attestatie gegeven na Vierhuizen

Den 5 April is op afgelegde belijdenis des geloofs
tot lidmaat aangenomen
Geeske Cebes

Den 6 April zijn
Jan Jans Friese en Margijn Klein Echtel. met attestatie
van Lidmaatschap van Groningen tot ons overgekomen

Den 23 April is op belijdenis des geloofs
tot Lidmaat aangenomen
Jan Rijpkes

Den 7 Junij is
Wijpke Tjaarts met attestatie van ons vertrokken naar Den Andel

Den 10 Junij
Geeske Cebes attestatie gegeeven na Zuurdijk

Den 24 Junij is
Derk Sijmons met attestatie vertrokken na Mensingeweer
                                   
1793
Den 20 Maart op afgelegde geloofsbelijdenis
tot Lidmaaten aangenomen
Willem Wolthuis
Klaas Willems
Jan Dorenbos
Grietje Hindriks
Zwaantje Bruning
Grietje Hazekamp
Lijzabeth Jans

Den 28 Maart   zijn op afgelegde geloofsbelijdenis
tot Lidmaaten aangenomen
Willem Jans
Hidde Jans

1794
Den 16 April zijn op afgelegde geloofsbelijdenis
tot Lidmaten aangenomen
Jan Pieters Bloemhof
Pieter Claassen
Foske Tjaarts
Hilje Jacobs
Liefke Claassen

Den 9 Junij is
Liefke Claassen met attestatie van ons
vertrokken na Schiermonnikoog

Den 8 Julij is
Jan Harms met attestatie van Rosewinkel tot ons overgekomen

1795
Den 30 Maart zijn op afgelegde geloofsbelijdenis tot Lidmaten aangenomen
Aafke Abels
Trientje Alderts

Den 3 April is
Hilje Jacobs met attestatie van ons vertrokken na Warfhuisen

Den 22 April is
Jan Harms met attestatie van ons vertrokken naar Rozewinkel

Den 15 Junij is
Anje Harms van ons met attestatie vertrokken naar Winsum

Den 19 Julij is de
HoogWelGeboren Mevrouwe L. H. van Burmania
Douairiere Starkenborgh vrouwe van Leens etc. etc.
met attestatie van Wehe tot ons overgekomen

1796
Den 22 Maart is op afgelegde geloofsbelijdenis tot Lidmaat aangenomen
Auke Jans

Den 11 Maij is
Jan Vriese met attestatie van ons vertrokken naar Groningen
1797
Den 11 April zijn op afgelegde geloofsbelijdenis tot Lidmaaten aangenomen
Jan Abelis
Lijzabeth Willems
Stientje Pieters

Den 24 Junij
Trienje Jans attestatie gegeeven na Zuurdijk

Den 12 Sept. is
Aaltje Jans met attestatie tot ons overgekomen van Ulrum

1798
Den 9 Maart is
Auke Jans met attestatie vertrokken naar Groningen

Den 23 Sept. is
Pieter Klaassen met attestatie vertrokken naar Groningen

Den 29 Sept. is de
Hoog WelGebooren Mevrouwe
L. H. van Burmania Douairiere van Starkenborgh
vrouwe van Leens etc. etc. etc. met attestatie naar Wehe vertrokken

Den 25 Junij is
Jurjen Redeker met attestatie van Eenrum tot ons overgekomen    

1799
Op den 19den Maart zijn op afgelegde
geloofsbelijdenis tot Lidmaaten aangenomen
Douwe Allerts
Tjaartje Willems Smit

Den 6 Oct. is
Sijger Louwes met attestatie van Lidmaatschap
van Niekerk tot ons overgekomen

1800
Op den 9den April zijn op afgelegde geloofsbelijdenis
tot Lidmaaten aangenomen
Freerk Geerts
Anna Engberts
Lijzabeth Sijbes
Trienje Klaassen

Den 13 Julij is
Harm Harms van Rozewinkel met attestatie van
Lidmaatschap tot ons overgekomen

1801
Den 31 Maart zijn op afgelegde geloofsbelijdenis tot Lidmaten aangenomen
Aries Reintjes
Eke Tammes

Den 16 December is op afgelegde geloofsbelijdenis tot Lidmaat aangenomen
Reindt Meier

Den 15 April 1802 zijn op afgelegde geloosbelijdenis tot Lidmaten aangenomen
Klaas Sebes
Fenje Tunnis
Grietje Tijs
Willemke Johannes
Jantje Menses

1802
Den 1 April is
Ailke Hillebrands met attestatie van Lidmaatschap
van Winsum tot ons overgekomen

Den 4 Julij is
Ekke Roelfs met kerkelijke attestatie van Lidmaatschap
van Zuurdijk tot ons overgekomen

Den 10 Julij is
Anne Jacobs met attestatie van ons vertrokken naar Obergum

Den 3 Oct. is
Knelske Jacobs met attestatie van Lidmaatschap
van Eenrum tot ons overgekomen

1803
Den 5 April is op afgelegde geloofsbelijdenis tot Lidmaat aangenomen
Jan Rikes

Den 7 April is op afgelegde geloofsbelijdenis tot Lidmaat aangenomen
Martje Thijs, welke van de Mennonieten tot ons is overgekomen en
daar op den 8 April alhier gedoopt is

Den 8 April is
Catharina Maria Schoonveld met kerkelijke attestatie
van Lidmaatschap van Wehe tot ons overgekomen

1804
Den 29 Maart zijn op afgelegde geloofsbelijdenis tot Lidmaten aangenomen
Eppe Geerts
Trienje Hindriks, welke van de Mennonieten tot ons is overgekomen en
daarop den 30 Maart gedoopt is
Lijzebeth Klaassen

Den 30 Maart is
Willemtje Tjaarts met attestatie van Lidmaatschap
van Groningen tot ons overgekomen

Den 30 Maart zijn met kerkelijke attestatien van Lidmaatschap
van Warfhuizen tot ons overgekomen
Jan van Julzinga en
Martje Sijtsma
van Mensingeweer
Martjen Jans

Den 24 Julij is met kerkelijke attestatie van Lidmaatschap
naar Ditzum in Oostvriesland vertrokken
Aaltje Snethlage geb. Bavinge huisvrouwe van F. Snethlage
tot hier toe Predikant alhier doch naar Ditzum verroepen en derwaarts vertrokken

1805
Den 25 Aug. is met attestatie van Mensingeweer alhier overgekomen
Aagtje Aljes

1806
Den 5 Jan.
ben ik Nicolaus Smith van
Vlagtwedde beroepen zijnde
alhier te Leens bevestigt,
wanneer mijn Zwager H. J.
Staverman Pred. te Colderveen
bij die gelegenheid gepredikt heeft
uit 2 Cor. 4 vs 5 en de WelEerw.
Heeren W. Sijpkens, E. W. Lubbers
en E. de Grave Pred. te Ulrum
Wehe en Niekerk de inzegening
verrigt hebben. Mijne intreede
is op den zelven dag geschied met de
woorden uit 1 Cor. 1 vs 23, 24.

Namen dergenen welke zo met attestatie
van Lidmaarschap tot ons zijn overgekomen
en naar elders vertrokken, als die op gedaane
geloofsbelijdenis tot Lidmaten der kerke zijn
aangenomen, ten tijde van N. Smith, Pred. te Leens

Den 26 Maij is met kerkelijke attestatie naar Bedum vertrokken
Jurjen Redeker

Den 15 Sept. is met kerkelijke attestatie van Lidmaatschap
van Leeuwarden tot ons overgekomen
Roelofje Roelofs

1806
Den 26 Oct. zijn met kerkelijke attestatie van Lidmaatschap
van Ulrum tot ons overgekomen
Lubbert Roelfs enTrijntje Hindriks Echtelieden
19 Dec. is op afgelegde geloofsbelijdenis
tot Lidmaat aangenomen de schoolmeester
Jacob Pietersen

1807
Den 25 Febr. is met kerkelijke attestatie van Lidmaatschap
van Groningen tot ons overgekomen
Diewertje Hooghuis

Den 29 Sept. zijn met kerkelijke attestatie van Lidmaatschap
van Hornhuizen tot ons overgekomen
Jacob Eises en
Jantje Sijgers Echtel.

1808
Den 2 Maart is met kerkelijke attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen
Roelf Pieters

1809
Den 7 April zijn op afgelegde geloofsbelijdenis tot Lidmaten aangenomen
Jacob Abels
Roelof Alberts
Sijtze Geerts
Waalke Ailjes
Lucas Berents
Jan Bazuin
Jan Harms (welke van de Mennonieten tot ons overgekomen is)
Pieter Egberts
Nanje Jans
Pieterke Eijes
Anna Lammerts

Den 11 April zijn op afgelegde geloofsbelijdenis tot Lidmaten aangenomen
Hindrik Jans
Jan Roelfs

Den 25 Augustus is met kerkelijke attestatie
naar Niekerk en Vliedorp vertrokken
Willem Jans

Den 25 Sept. is met kerkelijke attestatie van Maarslag
tot ons overgekomen
Rijpke Lijwkes

1810
Den 7 April aan
Hilje Ewolts een attestatie naar Wehe gegeven

den 8 Julij met kerkelijke attestatie
tot ons overgekomen van Warffum
Evert Hindriks

Den 29 Sept. zijn met attestatie van Lidmaatschap
van Delfzijl tot ons overgekomen
Hendrik Schuiling en
Elsje de Vries Echtel.

1811
Den 18 April zijn tot ledematen aangenomen
Cornelske Jans
Anna Abels

Den 12 Julij is met attestatie van Lidmaatschap
van Vierhuizen tot ons overgekomen
Jacob Waalkes

Den 7 van Grasmaand [april] is met attestatie van Lidmaatschap
tot ons overgekomen van Langweer
Jacob Hendriks

Den 18 Sept. zijn met attestatie van Lidmaatschap
van Suurdijk tot ons overgekomen
Jan Jacobs Bos en
Antje Ites Echtelieden

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.