LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Kropswolde

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Kropswolde, uit Retro Acta 246 en 247. Transcriptie van bewoning, lidmaten en Acta Consistorii van het kerspel Kropswolde door G. Kamphuis, feb./maart 2006. 1e lijst corr. maart 2006 MG, overige lijsten corr. maart 2006 Ton Bosch.

- Lijst 1627 met mutaties
- lijst 1626 en mutaties 1626 - 1674
- mutaties 1674 - 1748
- lijst en mutaties 1753 - 1811
- lidmaten uit Acta Consistorii 1754 - 1795

[folio 0]
Bekenne Ick ondergesch.
ontfangen toe hebben van
D: Pastoer Henricus Botti-
chius Predicant tot Crops-
wolde 32 str voor dit
Boeck. Actum den 10
Martij Ao. 1627.
[get.] Jan Gerritsen
Dr. van
Hans Sas.

NB.
De maneer deeser kercken offte ge-
meente is, die Jaerlicksche acten deeses
boekes, ende anteckenningen generali-
ter, offte in summa, op Nie-Jaers
dach nae die predicatie te vercondi-
gen, ten einde die gemeente van alles
moegt wetenschap hebben connen ende
voernaemlick der armen penningen
van renten, collecten, der kercken, ende
bussen der werts-huisen, in dese order.
1. hoe vaek daer gecopulert, ende
proclamert sint.
2. die geborene offte gedoepte
3. Affgestorvene dieses Jaers
4. Armpenningen van
-1. Renten des Jaers, in specie
-2. Collectes
-der kercke, in specie
-der wertshuisen, in specie
-3. Summa, deses entlick

deeses heeft gecauseret nerstigheit
int geven an de armen, ende werden
oeck meerder dartho angedreven worden.

Tot memorie gestelt,
Henricus Bottichius
pastoor tot Cropswolde mpp
Ao. 1650

[folio 1]
PROTOCOL-
LUM ECCLESIAE
Cropswoldane,
in sich
Vervatende

1. Die naemen der hoofden van alle hues-
gesinden, so int Kerspell woe-
nen, ende tot die Kercke hoeren.
Die naemen van die gedoe-
pedenn, ende affgestorvenen erst.
Die ledematen der gemeente.
Die namen der geenen, soe
sick in den houwlicken staeth
begeven hebbenn.
Ordere ende reckenschap van
die bedieninge der armenn.
Aldus angevangen
nae kerkenordere
offte
Sijnodael resolutien
Anno 1627
tot Cropswolda
3. Cor. 14.
versu. 40.
Latet alle dingen eer-
lick, ende met goede or-
dere geschiedenn.

[folio 2]
I. Register van Inwonders on-
ser kerspelen
1. Cropswolde (Norder-, Middel-, Kercken-, Suider-) Klufte
2. Wolfsberge.
3. Foxs-holl ende
4. Sappen-meer
hebbende omtrent 105 huisen
alle die hier ledematen sint
ende wechen
verhalende

die
respective
Pastoren so in wettelicke bedeninge
tot Cropswolde gewesen sint, voer
Gronger overganck, alse ock nae over-
ganck derselverst stadt, soe voele
alse het kercken boek, ende weten-
schap der oldesten mannen heefft be-
duden connen, tot narichtinge der
naecomlingen opgestelt.
Pastoren
I. voer overganck van Groeningen
1. Meister Johan Vuest, van Adel sinde,
het seggel om stedt des Amptmans
gehatt, ende ick sodanige breve ge-
sien ende gelesen hebbe patron: S. Jacob
in Ao. 1525 end 50. geschreven ende versegelt.
2. Johannes Eppinck
3. Jonas Rentinck van Suithlaeren
beroepen in anno 1575 verlaten
den deenst in anno 1599 pp papatum redeseratu[?]
II. Nae overganck van Groeningenn
1. Wilhelmus Johannis Hagensis anno
1604 tot tidt Lamb. Horenkens Amptman
2. Gellius Arondeeulx anno 1605 beropen
tot tide Roeleff Wicheringe Amptman.
3. Hermannus Lentzig ano 1608 beroepen
4. Henricus Toxopoeus Westph-Schuttorphi-
ensis anno 1616 beroepen
5. Gerhardus Bockholt in de Berte gestan
ende beroepen anno 1621 tot Wolde
6. Henricus Bottichius Benthimico
Schuttorpiensis Westphalus beroepen
in anno 1625 den -30- octobris.
7. Antonius Bottichius. Henrici filius
Croswoldanus beroepen Anno 1660
den 14 10ber: heft bij sijn L. Vaders tijdt als
een adjunct 3 jaer bedient, daer succediert.
[nummer 8 is later toegevoegd op folio 1v]
8. Rudolphus Bottichius nepos prior.
beroepen in d' herfst des jaers
1687, de vorig Predickant A. Bottichius
verstorven sijnde in 't selve jaer den 17 Aug.
en moetende de plaetse een jaer en 6.
weecken vaceeren, eerst bevestigt den
14 octobr 1688 door D' Jungius van Middelb.
predickende, Petrus Alberthoma en Abdias
Velingius Groning. (mijne 3 examinatores)
de handen opleggende.

[folio 2v; de volgende lijst noemt de bewoners per cluft; doorhalingen hebben betrekking op overlijdens of verhuizingen en worden soms gevolgd door tweede man of vrouw of nieuwe bewoners; dezelfde personen kunnen dus op verschillende nummers voorkomen]

I Cropswolde

daerin 1. die Noorder-cluffte

1.
Johann Luichijens
Evertijen sijn huisfrouwe
Jeije in plaetse

2.
Roeleff Jansens
sijn huesfrouwe

3.
Otto Jacobs Schroer
Elsijen sin huesfrouwe

4.
Lippe Lippens
Barber sin huesefrouwe

5.
Pieter Jansens Schachter
sin huesfrouwe
Johan Pieters in plaetse

6.
Gert Holle
Wemeltijen uxor.

[folio 3]
6.
Sijcke Sickens
Pietertijen
sin vrouwe
Herman vulgo Vloe
Gertijen Sickens sin vrouwe

7.
Roeleff
Fenne sin vrouwe

8.
Herman Sickens opt clooster
sin vrouwe

9.
Frerick Hermes
Johan Sickens opt clooster
Stintijen sin vrouwe

10.
Roleff Hindricks opt cloester
Willemtijen sin vrouwe

11.
Gert Roeleffs vulgo Smoeck
Eveste sin vrouwe

12.
Wilten Hille wedw.
Heere Hermanni ende
Pietertijen Gerts abijt, reliqt
Ebele Jansens ende Jantijen
Jantijen Roeleffs

Ghert Clesste vulgo Hotte
Wemeltijen sin vrouwe

[folio 3v]
13.
Johan Sickens
Roeleff Hindricks
Jantijen Sickens

14.
Nanne Haijckens
Jantijen sin vrouwe
Arent Gerts Jantijen sin vrouwe

15.
Luichijen
Grete Cornellis bontijen

16.
Gert Sickens
Ellichijen sin vrouwe

17.
Alle Mennes
Luthchert sin vrouwe
Gert in plaetse

18.
Luichijen Hermes
Gebbe sin vrouwe

19.
Engelbert Hindricks
Hebbele sin vrouwe
Roeleff Lippens
Geese Sickens uxor

20.
Johan Ties
Anne uxor, jam
Johan Jansens [toev.] Junge Jan van ...

[folio 4]
21.
Johan Pieters Moller
Tiere uxor.

22.
Menne (wever) Claessens
Pietertijen Fockens
Gerrit Nannes wever

23.
Roeleff Hermes
sin vrouwe

Willem Lippens, an plaetse
Trijne sin vrouwe

24.
Gert Willems opt groote leger
Evertijen sin vrouwe
Derk Jansens, op deselve plaetse
Elle sin vrouwe

25.
Hindrick Dieters
Greete sin vrouwe
Lambert Jansens
Geese sin vrouwe

26.
Claes Altens
Luttchert Lippens

27.
Johan Claessens
Ellichijen sin vrouwe,
Hindrick Altens,
Trijne sin vrouwe

[folio 4v]
28.
Remcke Backer
Neele sin huesfrouwe

29.
Melis
Lamme sin vrouwe
Johan Gerts
Jantijen sin vrouwe

30.
Gert Jansens
Jantijen sin vrouwe

II Middel-cluffte

31.
Otto Evers geswooren.
Gertruit sin vrouwe
Evert Ottens

32.
Lippe Hermes
Merrichijen sin vrouwe

33.
Steven Willems
Aele sin vrouwe
Johann Suinge

34.
Roleff Jansens Schroer,
Trine Claessens sin vrouw

35.
Ebele Haickens
Jantijen sin vrouwe
Aele sin vrouwe

[folio 5]
36.
Roeleff Sickens
Aeltijen sin vrouwe

37.
Tonis Sickens, Jantijen uxor
Willem alias Dreier
Grete Tonies sin vrouw

38.
Drewes Jansens
Jantijen sin
vrouwe
Sicke Moller, Roleffijen uxor.

39.
Johan vulgo Kitteler
Geese sin vrouwe

40.
Sicke Moller Roleffijen uxor.

41.
Lambert Stevens
Roeleffijen sin vrouwe
Johann Tiackens

42.
Johan Hillebrants
sin vrouwe
Hindrick Claessens
Willemtijen sin vrouwe

43.
Johann Roeleffs
Eenicke sin vrouwe
Johann Hindricks Wolderinck
Hille sin vrouwe

[folio 5v]
44.
Lippe Jansens corffmacker
Hille sin vrouwe
Johan Gerts
Anne sin vrouwe

45.
Tamme Siabbens
Hemme sin vrouwe

46.
Roeleff Reiners
Aelith sin vrouwe
Jacob Roeleffs
Hillichijen

47.
Albert Berents
Anne sin vrouwe

48.
Hindrick Junges
Welmoeth
sin vrouwe
Albert Hindrixs
Abele sin vrouwe

49.
Johan Hindricks wold:
Hille sin vrouwe reliquit.
Focke Jansen geswooren
Aele sin vrouwe

[folio 6]
50.
Johann Heines
Jantijen sin vrouwe

51.
Albert Jansens Creemer vulgo
Assele sin vrouwe
Johan Jansen vulgo Asselen Jann.

52.
Wolter Oomckes vulgo puet
Ave sin vrouwe, reliqt
Herman Jansen vulgo Ratt
Aelit sin vrouwe

53.
Berent Wever
Claessijen sin
vrouwe, religt
Hindrick Jansen wever reliqt
Claes Jochums, köster
Dewer sin vrouwe
Albert Teelens schatborder

54.
Egbert Backer, Ellichijen uxor
Johann Egberts
Hinnichijen sin vrouw
Gert Hermes vulgo Fiddeler
Geertruit sin vrouwe

[folio 6v]
III die Kercken-Klufte

55.
Reiner Hermes
Hannichijen sin vrouwe
Cornellis Hindricks vulgo Bontijen
Sicke Reiners
Jeije sin vrouwe

56.
Lippe Dercks
Greete sin vrouwe
Roeleff Lippes
Geese sin vrouwe
Johan Lippens
Roeleffijen sin vrouwe
Pietertijen successit

57.
Hermann Alberts alias Drenthe
Hebbele uxor
Aele Wilmes successit

58.
Albert Hermes
Ide sin vrouwe

59.
Aelert Egberts
Egbert Aelers
Gretijen uxor mutavit
Simon Warmelts
Trijne sin vrouwe

[folio 7]
60.
Henricus Bottichius pastoor
Margarieta sin vrouwe

61.
Jochum Jansens
Aele sin vrouwe

62.
Lippe Heerkes
Jantijen sin vrouw

63.
Gerrit Aelers
Jantijen sin vrouw

64.
Focke Hindricks
Jeije sin huesfrouwe
Tomke Jansens

65.
Teele Jansens mi favit locii
Jantijen sin vrouwe
Ellichijen wed. van S. Egb: gortmr.

[folio 7v]
66.
Hidde Telens Schulte
Trijne sin vrouwe

67.
Herman Schroer
Trijne sin vrouwe

68.
Albert Jansens Schmitt
Geese sin huesfrouwe
Johan Sijmons Schmitt
Trijne Claessens sin vrouwe
Albert Johansens Schmit
Geesen sin vrouwe
Johan Hindricks Schmitte
Gesijen sin vrouwe
Albert Jansens Schmitt
Geese sin huesfrouwe

69.
Claes Jochums köster
Dewer sin vrouwe
Johan Heebels organist
Wibbichijen uxor.

70.
Claes van Rolde
Hebbele sin vrouwe
Roeleff Lippens
Johann Aetens
Aele Claessens uxor.
Sicke Pieters

[folio 8]
71.
Berent Eijlers timmer-mann
Hermtijen sin vrouw
Hindrick Teelens timmer-man
Hermtijen Roeleffs uxor

72.
Johann Teelens
Ave sin vrouwe
Tele Jansens
Jantijen sin vrouwe

73.
Johann Teelens
Ave uxor
Berent Eilers, Hermtijen
Johan Jansens Teelens
Hindrickijen uxor

74.
Egbert Jansens Teelens
Talle sin vrouwe

75.
Teele Jansens
Jantijen
uxor.
Herman Aetens
Aele Hiddes sin vrouw

[folio 8v]
76.
Johan Gerts
Anne sin vrouwe
Johann Cuper
Geese
sin vrouwe
Crijne Simons
Gese Gerts sin vrouwe

77.
Gerth Schroer
Fenne sin vrouwe,
Jantijen successit

78.
Hindrick Gerts
Aelith sin vrouwe

79.
Hindrick Clooth
Evertijen sin vrouwe
Hidde Siabbens
Gertijen sin vrouwe

[folio 9]
IV die Suider-Klufte

80.
Focke Jansens
Aele sin
husfrouwe
Luichijen Cornellis Bontijen vulgo
Jije uxor

81.
Luichijen Hermes
Gebbe sin vrouwe
Focke Jansens gesworen
Aele sin vrouwe
Johann Dominicus Herschap
Dominicus Noorthoff
uxor ao. 1641

82.
Claes Gortemacker
Luttchert uxor.

83.
Egbert Puese
Gebbe sin
vrouwe
Herman rademaker
Aelit sin vrouwe
Hindrick wever
Claesijen sin vrouwe

[folio 9v]
89.
Hillebrant Jansens
Hille sin huisfrouwe

90.
Johann Hindricks
Jeije sin huesfrouwe

91.
Hillebrant Jansens mutatum locus
Hille sin vrouwe
Roeleff Jansen
Cornelisijen Hillebrants, uxor

92.
Arent Gerts
Jantijen sin husfrouwe
Ubbo Boelens
Pietertijen sin vrouwe

93.
Claes Luborch
Ellichijen sin vrouwe
Hindrick Claessens
Annichijen sin vrouwe

[folio 10]
94.
Johann Roeleffs
Roeleffijen
sin vrouwe
Drewes Jansens
Geese sin vrouwe
Johan Jansens
Gertruit sin vrouwe

95.
Johann Corts de Junge vulgo
sin vrouwe
Greete successit

96.
Hindrick Hindricks Schappe vulgo
Roeleffijen uxor

97.
Johan Hindricks Schlappe vulgo
Oijchijn uxor
Hindrick Jansen wever,
Claesijen sin vrouwe
Egbert Aelers
Grietijen sin husfrouwe

[folio 10v]
98.
Johann Alberts vulgo Lunte
Griete sin vrouwe.

99.
Claes alias colver
Lutchert uxor
Arent Gerts
Jantijen
Johann , sit-bit-vuer vulgo
uxor
Johann Peters Witteman vulgo
Jantijen uxor

100.
Johan Corts de olde vulgo
Griete sin vrouwe

101.
die E. Johan Jochems herschap
Wilmina Alberda uxor

102.
Abell
Leefcke sin vrouwe
Sicke
Jeije sin
vrouwe

[folio 11]
103.
Thomas Jansens
Geese sin vrouwe

104.
Timan Pieters
Imme sin
vrouwe
Eijlt
Johann Johans
vulgo Jan mont
Trijne sin vrouwe
Egbert Arents,
Hille sin vrouwe

105.
Wobbe

Crine Sijmons
Gese sin vrouwe

106.
Berent Eijlers timmermann
Hermtijen sin vrouwe

[folio 11v]
107.
Hindrick Pieters vulgo moscher
Greete sin vrouwe

108.
Arent Drewes
Merrichijen sin vrouwe

II Wulfs-bergen

1.
Sicke
Jeije sin vrouwe

2.
Claes vosijen vulgo
Bije sin vrouwe

[folio 12]
3.
Reiner Tammes
Eppeke sin
vrouwe
Roeleff Aebels
sin vrouwe

4.
Herman Jansens
sin vrouwe
Roeleff Roeleffs

5.
Frerick Roeleffs
sin vrouwe
Herman Hermes,
Hebbele sin vrouwe
Cort
sin vrouwe
Johan Lubberts
Jantijen sin vrouwe

[folio 12v]
6.
Lambert Everts
sin vrouwe

7.
Barelt Jansens
Aelit sin vrouwe
Johann Aelers
Elle sin vrouwe

8.
Gaichijen Hermes
Froucke sin vrouwe

9.
Reiner Keiser

Arent Pieters

[folio 13]
10.
[naam van de man niet ingevuld]
Trijne sin vrouwe
Doe Reiners
Anne Smons
uxor

11.
Sicke Roeleffs

12.
Lubbert Breider
Fenne sin frouwe
Dit hues is afgebrant

13.
Evert Reinerts vulgo olde Evert
Toebe sin vrouwe
Wolter Oemkes
Ave sin frouwe

[folio 13v]
Dese huesen rekenen
sick mede tot
Wulfs-bergen ende
niet
tot
Suithlaaren pro
tempore.

1.
Johann Lubbers
Jantijn sin
vrouwe
Cort gortemr, werth
Hille sin vrouwe

2.
Fenne wed: van Lubbert
Breider

3.
Herman Hermans vulgo schmite been
Hebbele uxor

-------------------------------------------
Anno 1626
also gewoont
=============================

[folio 14]
III inwonders van Foxs-holl

1
aen die
Noorder-sith-
van de
Brugge off till.

1.
Adam Hindricks mennist.
Lijsebeth sin vrouwe

2.
Johann de Lantsheere
Tannichijen
sin vrouwe

3.
Hans Pieters
Annichijen
sin vrouw,
Hindrick Jansens
Cornellisijen sin vrouwe

[folio 14v]
Gert Hermes
Gertruit
sin vrouwe
Gerrit Nannes
Gesijen
sin vrouwe
Derck Ockers
Swantijen sin vrouwe

5.
Evert Hanses schnickevarder
Tallichijen sin husfrouw
Johan Sunderbart
Cornellisijen
sin vrouw
Jelle Sijmens
Aeltijen
sin frouwe
Willem Frericks, Modderman vulgo
Siue sin frouwe

6.
Evert Jansen schnickevarder
Talle sin huesfrouwe
Jacob Neckers backer
Jantijen sin husfrouwe
Jacob Hindricks
Anne sin huesfrouwe

[folio 15]
7.
Haije Tiddens
Jacobijen
sin vrouwe
Gosse Tiesses
Anne sin vrouwe
Bouwe Ruinckes
Swantijen
sin frouwe
Johan Edsers
Anne sin vrouwe

8.
Johan de Lantsheere
Tannichien sin vrouwe

9.
Johan Sunderbart
Cornellisijen sin vrouwe
Abraham Froeme
Aesijen sin frouwe
Albert Arents
Dewer
sin frouwe
Herman Arents
Hebeltijen sin frouwe

[folio 15v]
10.
Albert Antoni
Nele sin frouwe
Luitijen Alberts
Grete sin
frouwe

11.
Neltien die wed: van
S. Albert Antoni

12.
Abraham van den Brecke
corfmaker end schipper
Jantijen sin frouwe
Jacob Hindricks
Anne sin vrouwe
Johann Simens
Merents sin frouwe
Albert Arents
Dewer sin frouwe

[folio 16]
13.
Boldewin Pieters
Willemtijen sin vrouwe
Evert Hansen van Harlingen
Talle sin vrouwe
Gert Hermes
Gertruit
sin vrouwe
Aijsse Siabbens
Annichijen sin vrouwe
Hindrick Egges successit

14.
Andrees Andressens
Stine sin vrouwe
Johann Simons
Merent

15.
Hindrick Jansens
Merrichien sin frouw

[folio 16v]
16.
Aert Boldewins
Jantijen sin vrouwe
Ulben successit

17.
Carol Lantsheere
Efijen sin vrouwe

18.
Deelis Bouwes,
Biwe sin frouwe

==============================

II Suider-sith
van
de brugge.

19.
Johan Nannes
Trine Fratermans
uxor
Allie Jansens
Ellichien sin frouwe
Hindrick Roleffs alias vulgo kunstijen
Jantijen uxor

[folio 17]
20.
Edtijen die wed. van Heije backer
Hindrick Wigbolts
Lamme sin frouwe

21.
Gerrit Sijmons
Elsijen sin frouwe

22.
Hindrick Jansen van oldenborch
Anne sin frouwe

23.
Gert Cornellis
Jantijen
sin frouwe
Krije backer
Etijen
sin frouwe
Derck Jansen scholapper
Wibbe sin frouwe
Here Hermanni
Petertijen sin frouwe

[folio 17v]
24.
Johan Eedens
Mensije sin frouwe
Tonnis Sickens successit

25.
Gert Cornellis Ruiter
Jantijen sin frouwe
Albert Hermes
Assele sin frouwe

26.
Gert Cornellis
Jantijen sin frouwe
Johan Gerts ruiter
Lammichijen sin vrouwe

[folio 18]
Pieter Peters kremer
Anne sin frouwe
[..?..] Fenne
Andrees Andreessen
Stine sin vrouwe

28.
Jacob Albers
Aucke sin vrouwe

29.
Hindrick Hindricks vunk
Jetse sin vrouwe
Willem Roelefs, Wiske uxor
Jacob Mecke baker, Jantijen
Jacob Gerts Nannes
Greete sin vrouwe
Goichijen Roelefs
Trine sin vrouwe
Garbrants Roeles
Geese desponsata
Albert Simens
Anne sin vrouwe
Here Hermanni
Petertijen sin vrouwe

[folio 18v]
30.
Hindrick Hindricks vombe
Jetse sin frouwe
Peter Jansens,
Gese sin frouwe

31.
Albert Antoni
Neele sin vrouwe
Hindrick Fockes menniste
Willemtijen

32.
Gert Hermes Mouwe
Trine sin huesfrouwe

33.
Claes Brockhuesen,
Jantijen sin vrouwe

[folio 19]
34.
Engelbert Hindricks
Hebbele sin huesfrouwe
Johan D..cke
Trijne
sin vrouwe
Albert Wever
Anne sin husfrouwe

35.
Hindrick Jansens
Trijne sin vrouwe

36.
Bartelt Jansens schmitt
Jeije sin vrouwe
Andrees Eerckes
Grete sin huesfrouwe

[folio 19v]
37.
Gert Roeleffs
Ewesse sin vrouwe

============================
Op die Hoeck,
annex
een tit lanck met
deese gemeente
tot
Foxsholl also ledematen
ende Cropswolde

38.
Johan Jansen vulgo backer
Jeije sin vrouwe
Johan Jansens
Geese sin vrouwe
Greete successit

39.
Hindrick Pieters
Grete sin vrouwe

40.
Herman van Plancken

[folio 20]
41.
Abraham Froem
Aese sin huesfrouwe
Delis Bouwens Wilde Mennist
Bijwe sin vrouwe

42.
Evert Jansens, schipper
Talle sin huesfrouwe
Hindrick Gerts Ruiter

43.
Otto Jacobs schroer
Elsijen sin vrouwe

44.
Pieter Peters olderlinck tot Wolde abijt
ad Sappenmeranos insalutate hospite ... contra ecctia regules[??]
Anna sin vrouwe

45.
Johan Gerts Ruiter
Lammichijen
sin vrouwe

46.
Magdalena wed: van ...

47.
Herman Hermes alias ratt
Griete sin vrouwe

[folio 20v]
Sappen-meerster
personen, also ledematen
deser gemeente etc:

1.
Derck Claessen borgmr. van Doccum
Witse uxor

2.
Tiarck Wibels Weddeman
Witse sin vrouwe

3.
Hindrick Hattum
Merrie sin vrouwe

4.
Andele Dauwens
Antijen sin vrouwe

5.
Laurentz Siuwens
Annitije sin frouwe

6.
Maria Bernhardi

-------------------------------------
Nae die beroepinge
der wettelicke pre-
dicanten aldaer, sint se
van ons separert,
de erste predicatien versche-
den sint gedaen in Tiarck
Wibens hues die ande-
ren sint gedaen in die
pastorien kockene tot ...
in Sappen-meer van
Henrico Bottichio
pastoor tot Cropswolde:
darna sint beropen
1. Johannes Hermanni Groning.
2. Johannes à Vullen Grong: Ao. 37- den 22 vocatus
3. Johannes Bernhardi ; ad ; Amen - 39 - den - 27. Feb:
4. Matthias Mejarius oldamptinus
anno 1640 - 16 Feb: introductus
noie classis à Cropswoldane
van Engelbert en Middelbert beropen.


[GrA-124-246-part-2; transcriptie lidmaten kerspel Kropswolde door G. Kamphuis]
[het register is, zowel in de tekst als in de kantlijn, voorzien van aanvullingen zoals obijt/abijt en in geval van verhuizing de nieuwe kerspelnaam. Deze latere aanvullingen zijn tussen haakjes geplaatst. Verder zijn naderhand vrijwel alle namen doorgehaald, waardoor het niet zinvol is de doorhalingen in de transcriptie weer te geven. De vele doorhalingen maken de tekst echter vaak slecht leesbaar -GK-]

[folio 102]
ledematen: V register
der
gemeente Christi tot
Cropswolde
in ancomst
Henrici Böttichij Pastors
anno 1626 gevonden.

1. die pastor met sin vrouwe also
2. Margreta Brucheri.
3. Claes Jochums Scholmeister (obijt) ende
4. Deewer sin hussfrouwe
5. Johann Annes tot Foxsholl ende (abijt)
6. Catharina Fratermans sin vrouwe (obijt)
7. Boldewin Pieters van Foxsholl
8. Hans Pieters van Foxsholl (obijt)
9. Egbert Puese tot Wolde obijt ao 1626
10. Hindrick Pieters van Wolde (in de stat.)
11. Jantijen Reinerts tot Wolde.
12. Agneta Bockholt, brevi abijt.
__________
Anno 1627
angewonnen tot fiden
Henrici Böttichij

13. Swane Bertels, Jan Annes magt op Pingster (abijt)
14. Imme Lentij op nie Jaer.(Groningen)
__________
Anno 1628.
15. Geese Cupers op Passen (obijt)
16. Peter Craemer, ende sin vrouwe (nae sappemeer)
17. Anna tot Foxsholl.
18. Claes Gerts op Assendelfs verlaten. (abijt)
19. Berent Timmerman tot Wolde
20. Tallichjn Everts van Foxholl (Sappemeer)
21. Allie Jansen tot Foxsholl.
22. Toebe Everts van berge op passen
23. Anniche Jansijens ad. 9. 9ber (Middelstum)
24. Trinichije, claes Gerts vrouwe tot Wolde (abijt)
25. Johan Corte van Wolde
26. Renier Tammes vrouwe van berge, ad.
9 november Eppe Reiners
__________
Anno 1629
27. Reiner Tammes van Berge den 5. Martij
28. Tiarck Sibels veen meister in Sappe-
meer den 5. martij
29. Trine Claesens van Wolde.
30. Wolter Oemekens, van Wolde. 5 Martij (obijt)

__________
[folio 102v]
31. Teele Jansens van Cropsw. 15 Junij
32. Johan Corts vrouw Grete van Cropswold
33. Derck Claesens uth Sappenmeer [slecht leesbaar]
burgemeister tot Doccum
34. Tiarck Wibels vrouwe uth Sappmer
35. Laurents Louwens uud Sappmer ende
36. .... sin hussfrouwe
37. Andele Douwens uth Sappenmeer.
38. Hindrick Hattums vrouw uth Sapmeer
39. Egbert Alers van Wolde.
40. Berent Timmermans vrouw Hermtijen
op den 13. octob. dese sess personen [nrs. 33 t/m 38]

__________
Anno 1630.
41. Johan Cuper van Cropswolde. 9 Maij
42. Claes Gerts moder (nae ostvreeslandt; abijt)
43. Gert Hermans van Wolde Fidler
44. Ellichijen Egberts gortemackerse
45. Jacob Alberts van Foxsholl
46. Annichijen Siabbens Aijssens van Foxsholl
den 4. Maij.
47. Johan Hindricks schmit tot Wolde 23 aug. (vertrocken, abijt)
48. Tonies Sickens van Wolde den 23. augusti.

__________
Anno 1631.
den 13. feb:
49. Egbert Jansen\
50. Johan Jansen / van Wolde Jan Telers sonen
51. Johan Roelves ut Suden tot Wolde
tegenwordige kerckvoget (obijt)
52. Geesijen pieters schmits vrouwe den
13. februarij vertroken (abijt)
53. Roleff Sikens tegenwordige kerck-
voget den 26. Junij
54. Lippe Dercks tot Wolde
55. Arent Dreewes tot Wolde (na Suthlaren)
56. Maria Bernhardi Andreae nichte
int meer hett se een egenes pastor
57. Jantijen Teelens den 26. Junij

__________
Anno 1632.
58. Claes Claessens die broekensnider
tot Foxsholl ende sin hussfrouwe (abijt int Sapmeer)
59. Maria Claesens (vertroken beide)(abijt)
60. Ebell Haijckens van Wolde.
61. Marichijen Hindricks Peters frouwe

[tussen de voornamen van 60. en 61. staat Grete]
62. Greetijen Egberts van Wolde
63. Derck Scholapper tot Foxsholl
den 26. februarij.

[folio 103]
Anno 1632 den
3. Junij
64. Sicke Sickens die olde int Norden (obijt)
65. Jantijen Tonies Sickens vrouwe, (obijt) ende
66. Arent Berdes, die wever van .ai.en,
tonende geene getuigenisse, ut infia (abijt)

__________
Anno 1632 den
4. November
67. Hindrick Cloth ende
68. Hidde Sijabbens sin steffsohne
69. die vrouwe van Arent
gerts, wever tot Bergen (abijt)
70. Claes Nieborck op Kersdach ao 1632
__________
Anno 1633
op Paschen den 21 Aprill
71. Focke Jansens
72. Gertruith Jochums, vrouw van Gerth Hermes
73. Jantijen Ebels, vrouwe van Ebel Haickens (abijt)
__________
Anno 1633
op Vrinachten den 25. 10br
74. Gerrith Alers met sin hussfrouwe Jant:
75. Jantijen Albers anders Alers
76. (abijt) swagerinne van Tonis Sickens
78. Cornelis Goerth de vuler [?] op Foxsholl
__________
Anno 1634
op Passen [slecht leesbaar] geen angecomen.
Anno 1634 op
Winachten
79. Aele Arents, Hidde Siabbes [slecht leesbaar] (obijt)
80. Goichjen Hermes op Foxsholl, (obijt)
81. Elsijen Gerrits [?] gortemackersche op Foxholl
__________
Anno 1635
op Paschen
82. Corth Gerts tot bergen, testim. Groningen (abijt, Groningen)
83. Roeleff Jansen schroer
84. Aucke de vrouw van Jacob Albers
85. Froucke de vrouw van Goichijen tot Bergen
86. Merrichije de vrouw van Arent Drewes
__________
Anno 1635
op Winachten.
87. Evert van Harlingen van Foxholl (obijt)
88. Neesijn Jochums van Foxsholl
89. Drewes Jansen van Wolde
__________
Anno 1636
op Pasche-dag
90. Alten Grete vrouw van Hindrik Deters
Ale de vrowe van Focke Jansens
gesworene ende kerckvoget tot Wolde ( na Groningen)

[folio 103v]
Anno 1636 den
4. September.
91. Hindrick Deters
92. Albert schoemaker op Foxsholl
93. Goichijen Hermes tot bergen (nae Groningen)
94. Here Hermanni (redijt)
95. Hindrickijen kasteleins vrouwe
96. Tallichijen Egbert telens vrouw
97. Assele de schoemakersche op Foxsholl
98. Olde Fenne tot Bergen
99. Jantijen Ruiters vrouwe (obijt)
100. Trine Simons vrouwe
101. Altijen Roeleff Sickens vrouw
102. Petertijen Heeres vrouwe
103. Ahle Focke Jansens vrouwe

__________
Anno 1636 op
Wijnachten
104. Hindrick Hindricks van Foxsholl
105. Hindrick Hindricks Schip [?] van Wolde (obijt)
106. Luthchert, gortemaker clas [?] vrouw
107. Grete Lippe Dercks vrouwe
108. Trijne Boichijens vrouwe op
Heck wohnende

Anno 1637 in Julij
109. Jochum Jansens van Wolde
110. Richardt Alberts van Foxsholl (abijt)
111. Grethe Roeleffs Rolf Bramschen vrouw

Anno 1637 ad 12. 9ber.
112. Roeleff braemsche (obijt)
113. Claesijen Hindrick Veerens frouwe
114. Aele Luinge stevens vrouwe
115. Abraham Froem
116. Wibbe Derck scholappers frouwe
117. Jacob Mertens backer op Foxholl
118. Thetcke [slecht leesbaar] vrouwe (abijt)
__________
Anno 1639 op Paschen
119. Nanne Jantijen ( geheten Jantijen Gerts)
120. Otto Evers nichte van Beem (nu tot Scharmer)
121. Gerth Roeleffs [slecht leesbaar]
122. Johan Sij..se.. [slecht leesbaar] van Sidebueren
123. Johan Hebels organiste
124. Johan Jansen Roeleffs (uit Suiden)
125. Grete Jan Alberts vrouwe (lunte vulgo)
__________

Anno 1639
op den 1. november.
126. Andrees Andreesens, alias piper (abijt)
127. met sijn vrouwe geheten Stijne (abijt)
__________
Anno 1640 op paschen
128. Hillebrant [slecht leesbaar]
op den olde Hillebrandt

[folio 104]
129. Gert Jansens
130. Johan Wolderink
131. Ebele Claessens (Jansens biltert vulgo)
132. Gertruit Jansens van Gieten
133. Jetse Hindricks, ...ke [toevoeging niet leesbaar]
134. E..eff. [voornaam niet leesbaar] Gerts, Roleffs sch... [toevoeging niet leesbaar]
__________
Ao 1640, ad: 20-7bris
135. Nanne Haickens
136. Simon Warmelts
137. Roeleffijen die Wed. van Hindrick Schlapper
138. Nehle de Wed. van Albert Antoni
139. Gert Schroer in die Suider kluffte
__________
Anno 1640 op
winachter
140. Remcke Albers backer met
141. Neele sijn huesfrouwe
142. Claes Alter
143. Cornellis Rolefs Hillebrants (abijt)
144. Geese Alter
145. Jantijen Gerts, (nu [?] vrouwe de Gesworene Jan Jansens vrouwe)
146. Gertijen die vrouwe van Sikke Siabbens
olderlink ende kerkvoget
__________
Anno 1641 op
paschen
147. Aele die huesfrouwe die gewesene
kerkvoget, ofte tegenwordiges dia-
cons, Ebele Haickens
148. Wemele Gert Holtes vrouwe
149. Lippe Hames Spoelman
150. Roeleff Jansens Hillebrants swager
151 Jantijen die frouwe van Gert Schroer
152. Wibbeke de vrowe van onse organiste
__________
Ao. 1641. de
24. 8ber
153. Roeleff Reiners
154. Johann Edsers op Foxholl [toevoeging niet leesbaar]
155. Gert Claessens - Holle vulgo
156. Petertijen wed. van salige
wever bij die mollen
157. Johan Albers, alias luuk, Qc:
158. Jeije wed. van Backer ofte olde Jeie
op die Hok an de west sith wonende
__________
Anno 1641
op
Wijnachten
159. Herman Arents Werth op Foxholl
end sin husfrouwe
160. Hebeltijen, vertoonende beijde goede
getuichenisse d' gemente tot Westerbroek
(vertrocken)
161. Swantijen, Derk ...kens [slecht leesbaar] vrouwe
__________

[folio 104v]
op paschen
Ao. 1642
162. Herman Sickens opt klooster
163. Ewecke sijn huesfrouwe
164. Jacob Wever op Foxsholl
165. Hermtije, frouw van Hind. Teelens.
__________
op den - 26 - junij
Anno 1642.
166. Melle Jansens end (abijt)
167. Geescke ehelieden met sin suster
168. Aeltijen, getoont hebbende goede
getuchnisse der gemeente tot
Suithbroeck Qc:
169. Hindrik Hindricks van Stickhuisen ende
170. Merrichijen sijn huisfrouwe (obijt)
__________
Anno 1642
op Winachten
171. Sicke Pieters tot Wolde mede seer
goede getuichnis van Westerbroeck
172. Sicke Roelefs tot Wulfs-bergen.
__________
Anno - 1643 -
op Paschen
173. Luichijen Hermes
174. Anna de vrouwe van Sicke Rolefs
tot Wulfs-bergen
175. Anna de vrou van Hindrick
Biddeman [?] vulgo, op Foxsholl
__________
Anno 1643 - op
Winachten angecomen
176. Crijn Arijs molder ende,
178. Aelijt Wilmes sin huisfrouw
[nr. 177 overgeslagen]
_________
Anno - 1645 op
Winachten.
179. Henricus Bottichius junior
180. Hindrick Hanssen op Foxholl
181. Etijen Claessens op Foxholl
182. Jantijen Jochums tot Wolde
nb. - 107. Hoc tipore in vivis.
__________
Anno 1646 op
Wijnachten
183. Johan Jansen van 't veen vulgo Asselen Jan
184. Hille Everts [of Coerts?] tot Bergen (abijt)
185. Arent Hermes van Foxsholl
186. Johan Roeleffs vulgo Huisman
__________
Anno 1647 op
Paeschen
187. Theete de vrouw van Claes Smid op Foxholl
188. Aele Claessens de vrouw van Sicke Pieters
189. Evertijen Galtckes van Westerbroek
woenende met de pastoor Henricus Bottichius
Hec Evertijen zedijt ad noc [slecht leesbaar]
__________
Anno 1647 op
Winachten
190. Gretijen, vrow van Luchijen Hermes instructe
abijt testimonio Sibrandi - pr. in damm
191. Hindrick Jansen ende
192. Bijwe sin frow op t Hoogesant instructi tes-
timoni W... [niet leesbaar] van Westerbroek.

[folio 105]
193. Johan Gerts bij de molle
194. Lutebert Lippens vrouw van Claes Alters
195. Albert Jansens schmitt
__________
Anno 1648 in
Junio
196. Andrees Smitt op Foxholl
197. Lambert Jansens vant Kleene-leger
__________
Anno 1648 in
September (geen nieuwe leden)
__________
Anno 1649 in Martio
198. Johan Hille[b]rants te Wolde
199. Johan Gerts vulgo post van Wolde
200. Hindrick Wevert van Foxholl
201. Trine vrowe van Hindrick Jansen van Wolde
202. Jantijen - vrowe van Hind. Schroer van Foxholl
__________
Anno 1649 - ... 8-
September
203. Jan Wever ende
204. Hindrickijen; beide vertoonde haere getuichenisse van Suthlaare
205. Johannes Jacobs wever op Foxholl
__________
Anno 1649 den
- 9 - december
206. Geese de husfrowe van Albert Smit
207. Jantije, de vrouwe van Simon Warmelts
__________
Anno - 1650 - in
- Martio -
accessit -
208. Ubbo Boelens met sin husfrowe
209. Petertijen Ubbens
210. Roeleff Roeleffs alias Junker op Foxholl
__________
Anno 1650 den
- 11. Junij
211. Johan Claessen - tot bergen -
212. Gertijen Gerts, onnes frowe, Swartens
maijt, Groningens tuchnisse getoont
213. Lamme Hind. wevers frowe op Foxholl
__________
Anno 1650
in September
214. Jannickes Bottichia met attestatie
d gemeente tot Amsterdam
215. Hindrick Harmes - alias vlot -
216. Herman Fockens van Schlochteren, met getuichnisse ter plaetse
217. Hille sin husfrowe
218. Luichijen Wetercamp op A..t [slecht leesbaar] Drews platse
219. Grete ende sin vrowe
__________
Anno 1650
ad. Adventus gecomen
220. Onno Lippens
221. Johan Berents snider tot Bergen
222. Sicke Sikens tot Bergen met
223. Jeije sin vrowe
223. Petertijen Ubbes vrowe [tweemaal nr. 223]
224. Hindrick Jansens ....ijens [woord niet leesbaar] broder
__________

[folio 105v]
Anno 1651 den
2. Martij
225. Gert Holles vrowe
226. Hinrick Snider op Foxholl
227. Jantijen Hindricks alias Egberts gortemaker
__________
Anno - 1651 - den
- 7 - Junij
228. Die manhafte heer Captein Hinrick van Worden, ende
229. Anna sin huisfrowe, met goede getui-
cgnisse des Consistorij in den Doms onder
die Handt Pimperlinck, pastors aldaer.
230. Havick van die gemeente tot Suithlaaren
231. Geesije Böttichius
__________
Anno 1651 In
September
231. Albert Berents
__________
Anno 1652 In
Martio
233. Alert Hames vulgo kije in mr. Berents olde hues
anders Claessens [dit hoort waarschijnlijk bij 234.]
234. Anna Lippes, moeder van Peter Wille [of Wilte] (obijt)
__________
Anno 1652. In Junio
235. Amrejen, Juncker Roleffs vrow op Foxsholl
__________
Anno 1653, In Junio
235. Mr. Johan Cherurgin op Foxholl
236. Areijen sin huesfrowe [onleesbaar] holden
237. Trintijen Lammers Junge dochter, uth den ge-
meente van Sappemeer, met getuichnisse
des pastoors Matthias Mejeri
238. Gretijen (slecht leesbaar) des mollers dochter, onder
getuichnis van Amsterdam
(abijt nae Westerborck in Drente)
__________
Anno 1653 den
- 11 - September -
239. Jacob Jansen schlachter (abijt)
240. Reijnauw des schlachters vrowe (abijt)
241. Catharina Böttichia pastoors dochter
__________
Anno 1653 in den
December
242. Gretijen dochter van Allie Jansens
243. Rolefijen de husfrowe van Sicke möller
__________
114 in Ao. 1653 int levent
__________
Anno - 1654 in

den Martio
244. Peter Jansens op Foxsholl

245. Brunne Lippes op Foxsholl
246. Johan Reiners Timmerman ende
247. Geese sin huisvrouwe, getoont hebbende
haer goede getuichnisse, van de E. pastor
Abrahamus Artopoeus, ende de Ed. Philips
Clante ende andere tot Schermer
248. Andrees Erckens smitt op Foxholl
249. Hemme Eggers, Wed. van Jan Tammes
250. Jantijen de vrowe van Ebel Janssens
__________

[folio 106]
Anno 1654
in Junio
251. Johan Lubberts tot Bergen end
252. Jantijen sin huisvrowe
253. Aeltijen Tonnis Collectorsche onder goe-
de getuichnisse van Groning
254. Anna, de weversche op Foxsholl
255. Luichijen, vrowe van Jan Snider
__________
Anno 1654
in 7ber-
256. Hindrick Baker op Foxsholl
257. Ale de vrow van Andrees Erkes
258. Welmoet vrowe van Jan wever (abijt)
__________
Anno 1654 den 10 - 10ber.
259. Geese op Foxholl Frans Tonnis vrowe [nauwelijks leesbaar]
260. Anna Lip Hind. Brunnes vrowe
__________
Anno 1655

in Junio
261. Hindrick Gerts tot Bergen (wever), onder ge-
tuichnisse van Groningen
262. Aeltijen Roleffs vrouw van Otto Remers
met getuchnisse van Suthlaaren
263. Geesijen de vrowe van Roichijen (Albert Stevens)
__________
int levent 118 Ao. 55
__________
Anno 1655
In September
264. Herman Hindricks Schroer bi het hoft
265. Julle de vrow van Boele
Roerinck op Fockens plaetse
266. Hindrickijen vrowe van Tonis Roeleffs
__________
Anno 1656
in Januario den - 20 -
267. Siabbe Jansens collector
268. Arijs Jansens, bij de molle
269. Trintijen vrou van Herm. Hindrix snider Wolde
270.Jantijen Lippes, nabur Berent vrouwe
271. Berent Wilmes haer man te voren vergeten
__________
Anno 1656
Martio nemant gecoemen -
op nie
__________
Anno - 1656 in Junio
Cornelisijen vrow van Hind. Hansen Diacon
__________
Anno 1656 in September
273. D. Manhafte Petrus Verrucius, Majoer end ritmeister
274. dessen E. Husfrowe Cornelia
275. dessen Juffer, Anna Verrucia, dochter
276. Antonius Böttichius test. Groninganorum
277. Joan Lantsheert senior op Foxsholl
278. Willem Lippens
279. Peter Eerckes ruiter onder den E.E. Verrucio
280. ende Anna sin vrouwe (abijt Groningen)
281. Catelina, meit van min heer Verrucius
282. Jantijen Ebele onse meijersche tot Bergen
283. Zara, Claes Jochens dochter, chergers vrouwe
284. Ale Arent Gerts dochter, vrowe van Folckert
285. Ulben op Foxsholl Wilm Arent Boldewijns vrowe
__________
Ad. - 1. Martij Ao. 1657
286. Geesijen Egberts, tot Groning gedoopt end ledemate
287. Eppe Bonnickts meister op Foxsholl
288. Jan Evers an platse van Derck Scholapper
289. Beeke vrowe van Hindrick Rolefs braemsche
__________

[folio 106v]
Ao. 1657 in Junio
290. Frans Tonnis op Foxholl
291. Jantijen vrow van Jannes Jan Woldering [niet leesbaar] Suthlaren
__________
Ao. 1657 - in September
292. Hebbele de vrowe van Jan Jacobs op Foxsholl
__________
Anno 1657 in December
293. Geesije vrow van Jan van Daelen, lede-
mate tot Noortlaren, darna tot Haren
294. Elle de vrow van Willem Derck opt legger
295. Trijne vrowe van Rotcher schipper op Foxsholl (abijt na de Dam)
296. Willemtijen vrowe van Alert tot Wolde
__________
Anno - 1658 in Martio
297. Hindrick Roeleffs Sponck alias ofte vulgo
__________
Anno 1658 - in Junio
298. Hindrick Heines smitt, ende
298. Greetijen Tammes sin husfrowe
__________
Anno 1658 in September den - 12
299. Christiaen Gerts schomacker op Foxholl
300. Greetijen - sin husfrowe
301. Peter Nannes
302. Hindrickijen Jan Huismans vrowe
303. Dedde, Hind. wevers vrowe tot Bergen
__________
Ao. 1658, in december
304. Hindrick Alters opt leger
305. Johan Jacobs op Foxsholl
306. Jan Jansen van Jiken uth Beiler kerspel
307. Albert wever op Foxsholl
__________
Ao. 1659 - in Martio
308. Barbara vrowe van dam
309. Susanna vrowe Misci., na Italien
310. Anna vrou Isbrants qc:
311. Maria van Foxholl offte Amsterdam
__________
Anno 1659 in Julio
312. Altijen, vrou van Jan Nörprich met attestatie
des pastors Wilhelmi van Westerbroeck
313. Trine de vrowe van Willem Lippes
314. Edse Jansens corfmacker op Foxsholl ende
315. Gebbichijen sin huisvrowe aldaer
316. Aeltijen vrowe van Hind. Hindricks, [niet leesbaar]ncke vulgo
__________
Ao. 1659 - in September -
317. Sike Dercks cherger tot Wolde
318. Luichijen gortmaker bij Foxsholl
319. Gertijen Hind. Vlots vrowe
320. Jantijen in die Witte Swane
__________
Anno 1659 den -4- 9ber.
321. Boole Roerinck ledemate tot Anloe ende
Groningen, nu tot Wolde
322. Minnelt Aris - backer op Foxsholl
323. Margreta Bottichia pastor dochter
324. Tiackijen Remckes, [niet leesbaar] dochter
325. Jantijen, vrow van Alert Hermes tot Bergen
326. Roleffijen Johan Clossen vrouw tot Bergen
__________
Ao 1660, den -4- Martij
317. Jo[hann]es Fockens meijer met
318. Stintijen sin vrouwe
329. Fenne tot Bergen, wed. Lambert Everts
__________
Anno 1660 den 3. Junij
330. De heer Steenhus swager van de heer Verrucius
331. Sicke Lippens ende sin vrouwe
332. Geese Lamberts

[folio 107]
333. Jan Gerts in de middelkluffte
334. Alert Jansens - vulgo bomen Aelert
__________
Ledematen tot nu to int getal 147 noch present
Anno 1660 den -2- 7ber.
335. Hindrick Claessens
336. Johan Roleffs Schulte tot Wolde
337. Johan Thomas-Koninck vulgo
338. Merrichijen de vrowe van Hindrick Altens
__________
Anno 1660 den -2- 10ber
339. Hindrick Hindricks vulgo runcke op Foxsholl
340. Anna Tonis des nien sniders vrowe
341. Grietijen Gerrits van Wolde
__________
Anno - 1661 - den -3. Martij -
342. Herman Atens
343. Johan Rommerinck gewesene Schulte
__________
Anno 1661. den -16- Junij in prima visitatiene Antonij Bottichij
344. Roleffs Jansens tot Bergen op [naam plaats slecht leesbaar]
345. met sin vrouwe beide met Attestatie van Suithlaaren
346. Sicke Roeleffs
346. Albert Gerts in de kercken kluffte Willem Hoovinges Jantijen
347. Aijse Alberts snider op Foxsholl
348. Johan Pieters onse meijer tot Bergen
349. Johan Pietter in de Suiderklufte tot Wolde
__________
Anno -1661. in September
350. Merrichijen Jans, met attestatie van die
pastoor tot Westerbroeck
351. Jacob Hindricks op Foxsholl, van der Damm
352. Willem Crijns Junge moller ende
353. Hebbele sijn huisvrowe
354. Gertijen Joan Gerts vrowe
355. Albert Gerts tot Wolde
356. Teetijen Jansens op Foxsholl
357. Dedde Jansens Johan Backers vrouw op Foxsholl
358. Roeleff Claessens tot Wolde
359. Merrichien Sike Roeleffs vrowe
360. Hille Jansen Egbert vonckes vrowe
361. Gert Jansen wever tot Bergen
__________
Anno 1661, den 1. December
362. Wigbolt Jansen op Foxsholl

363. Dewer Timans op Foxsholl
364. Herman Luichiens tot Wolde
365. Frerick Jansens opt Clooster
366. Pietertien Jansens Aries vrowe
367. Berent Alberts ende sin vrowe
368. Metijen Ubbens
369. Berent Jansens in de middelkluffte
370. Jantijen Jansens met attestatie van Schermer
371. Albert Roeleffs tot Berge
372. Hindrick Jansens - Huismans soene
373. Gert Jansens tot Bergen
374. Lamme Willems Johan poste vrowe
375. Roeleff Ebele van Foxsholl met sin vrowe
376. Maijt Remkens
__________
Anno 1662. den -9- Martij.
377. Brunne Jansens
378. Johan Moersinck end sin vrowe

[folio 107v]
379. Claes Alberts
380. Luileff Tonnis
381. Egge Hindriks orgeltreder
382. Jan Alberts
383. Tonis Sikens int Suiden
384. Teekle Hindricks [voornaam niet duidelijk]
385. Greetijen Hindriks
386. Elsijen Deriks
__________
Anno 1662. In Junio
387. Willem Hoovinck
388. Johan Jochims
389. Aeltijen Jansens, vrow van Frerik Jansens
390. Roeloff Claessens vrow, Jantijen Luichijens
391. Egge Jochims vrow, Aave Roeleffs
392. Tonis Sickens vrowe Anne Arents
__________
Anno 1662. in 7ber.
393. Lippe Lippens end sin vrowe
394. Annichijen Alberts
395. Jan Thimans end sin vrouwe
396. Cornelisijen Popckens
397. Siouwe Jelles Wilm moddermans vrow
398. Willemtijen Jansens Hind. Classens vrowe
399. Geesijen Jansens, Derck Jacobs vrouwe
400. Jantijen Lippens, Luileffs vrowe
__________
Ao. 1662. den -7- 10ber.
401. Ida Bottichia anders Noerdendorph
402. Greetijen Albers Herm. Sickens dochter
403. Aete Jansens opt leger
404. Roeleff Jansens
405. Jantijen Jacobs Jan Alberts vrowe
406. Egge Jochims
407. Hindrick Gerts de Stellemaker met
408. Annichijen sin huisvrowe
409. Eebe Alberts Albert Gerts vrowe
410. Alle Lippens borgmeisters Swarten meijer [dwz meijer op Swarten-plaatse]
411. Claes Gerts in de Suiderkluffte
412. Derck Jacobs, op Foxsholl
413. Harmtijen Jansens, [slecht leesbaar] swager
__________
Anno 1663 in Martio
414. Eetijen Hindricks Albert Schomackers vrouwe
415. Trijntijen Herman Aetens vrouwe
416. Jantijen Abels Remckens wijff op de bult
417. Gert Berents in de Middelcluffte
418. Jan Wolderink
__________
Anno 1663. in Majo
419. Antijen Jacobs jonge dochter op Foxsholl
420. Ida Hindricks jonge dochter op Foxsholl
421. Peter Jansens bij die molle
422. Roeleff Hermes
423. Geesijen Dercks opt Leger
424. Berent Hindricks cuper op Foxsholl \
425. Derckijen Hindricks sin vrouwe / met Attestatie van Slochteren
426. Jantijen Gerts Allers vrouwe op Swarten plaetse
__________

[folio 108]
Anno -1663-den 6-7ber
427. Jan Backer op Foxsholl, abs... consensu [slecht leesbaar]
428. Berent Cuper, met attest. van Slochteren sup...

428. [of 429?] Altijen Arts, Ulbens dochterijen selff angeven
429. Geesijen Dercks opt leger
__________
Anno 1663 den -6-10ber-
Nemo de novo accessit-
__________
Anno 1664 den -13-Martij
430. Etijen die vrouwe van Pieter Nannes
__________
Anno 1664 den 18 Junij
431. Marretjin Noerdendorph van den Dam
432. Harmtjin Roelijfs van Gronningen
433. Warmelt Sijmons
434. Meentjen Sickens, Peter Jansens vrouwe
435. Jelle Roerts
__________
Anno 1664 den -18- 7temb.
436. Geswooren Dreuwes Jansens Vrouwe Jantjin
437. Alte Hindricks Vrouwe Hille Jansens
438. Warmelt Sijmons Vrouwe Anne Jansens
439. Jantjin Sickens
440. Gretien Gerrijts met attestatie van Noordbroeck
__________
Anno 1664 den 3 December
440. Reijner Jansens Brouwer op Foxhol
441. Luijtjin Allejens op Foxhol
__________
Anno 1665 den 5 Martij
442. Berent Jansens end sijn vrouwe
443. Ave Jochums
444. Boele Ubbens Vrouwe Auwcke
445. Sicke Sickens tot Barge
__________
Anno 1665 den 11 Junij
446. Claes Geerts Vrouwe Jantjin Roelijfs
447. Jan Jansens Hindricks end sijn vrouwe
448. Jantjen Beerent
449. Hindrick Backer met attestatie van Scheemterhamrijck
450. Antjie Ottens met attestat: van Grijps-kercke
__________
Anno 1665 den 4 7ber.
452. Jan Jansens alias Coster
453. Jan Peters Vrouwe Lammetjin
454. Roelijf Jansens Vrouwe op t Lieger Geesjin
455. Abel Hoovinge tot Barge, end sijn Vrowe
456. Talle met attestatie van Suitlaeren
__________
Anno 1665 den 10 Decemb.
457. Daniel a Besten S.S.M. Cand: end
458. sijn Vrouwe Maddelena met attestat van Gronnigen
459. [geen naam ingevuld]
__________
Anno 1666 den 11-Martij
460. Sjabbe Hiddens
461. Jacob Hiddens
__________
Anno 1666 den 17 Junij
462. Jan Costers wijf Lammetjin Hindricks
463. Beerent Cuipers wijf Vrouke
464. Egbart Sickens tot Barge
465. Remmickjin Gerrijts
466. Brunne Brouwers wijf Heijeltjin
467. Beerent Hindrick\
468. Jantjin Willems / met attestatie van Anloo-viem
__________

[folio 108v]
19 September Anno 1666
469. Egbart Wiltens op Foxhol
470. Fenne Willems tot Wolde
__________
Den 26 Novemb Anno 1666
471. Folckert Auckes van Foxhol
__________
Den 3 Martij Anno 1667
472. Jan Westerbrinck op Foxhol ende
473. sijn vrouwe Aeltjin Jochums
474. Swaentjin Jansens
475. Geesjin Harmens
476. Geesjin Roelijfs, Stuir-wolts dochter
__________
Den 9 Junij 1667
477. De E. Hopman Helmholts Vrouwe
met attestatie uijt Gronningen
478. Jan Roelijfs snijder met attestatie van Eelde
479. Lijsebet Jansens van Anloo met attest:
480. Annichjin Jansens met attest: van Slochteren
__________
Den 1 Sept. Ao 1667
481. Jurjen Tijs op t leeger, end sijn wijf
482. Ettjin Hindricks
483. Carel de Lantheere op Foxhol
484. Goosen Jansens Coster
485. Jan Jansens wijf Lammichjin Roelijfs
486. Jan Dercks end sijn Vrouwe
487. Greetjin end Dochter
488. Jantjin met attestatie van Anloo
489. Ottjin met attestatie van de Harckstede
__________
Den 8 Decemb. Ao 1667
490. Harman Harmans met attest. van Gronnig.
491. Marrijtjin Harmens van Wolde
__________
Den 8 Martij Ao 1668.
492. Teetjin Jochums
493. Jan Geerts Schuirinck
__________
Den 7. Junij
494. Egbert Hoovinga end
495. Teeleck sijn Huisvrouwe met
attestatie van Zuijtlaeren
496. Geert Millinge met attest. van Sleenen
497. Wipke Harmens met attestatie van Winschooter-zijl.
498. Hebbele Hindricks onse Costersche
499. Marten Sijwers end sijn Vrouwe
500. Wenne met attest. van Westerbroeck
501. Harmen Beerents
__________
Den 13 Septemb.
502. Hopmans Maeght Jantjin Albarts
503. Aeltjin Hoovinge
504. De junge Mulder Reijnder Douwes end
505. sijn vrouwe Geertjin Crijns
506. Beerent Harmens en sijn vrouwe
507. Albartjin Albarts
__________
Den 13 Decemb. Ao 1668
508. Geertjin Tomas van Foxhol
509. Aeltjin Claesen van Emmen
510. Meentjin Hindricks van Foxhol
511. Jan Roelijfs Snicke-vaerder ende

[folio 109]
512. sijn Vrouwe Antjin Jansens welck
volgens voergaende belijdenisse haeres
geloofs op de voergaende sondach is
gedoopt geworden
513. Derck Albarts met attest: van Colham
514. Jan Hindricks end sijn Vrouwe
515. Roelijfjin Jacobi met attestat: van Sappemeer
__________
Anno 1669 den 7. Martij
516. Wilm Jurjens
517. Marretjin Landts Mulders vrouwe
518. Jurjen Egbarts
519. Jantjin Egbarts
520. Marretjin Hindricks
521. Eebel Hindricks
522. Marretjin Brunnens
__________
Anno 1669 den 6 Junij
523. Jacob ?eccet [beginletter ?] met attest. van Gronningen
524. Maria Harmens van jeveren
525. Beerent Hindricks end sijn vrouwe
526. Trijntjin Geerts end sijn Moeder
527. Geesjin Beerens met attest. van Vrijes
__________
Anno 1669 den -5- 7temb.
528. Albart Jacobs Weduwe van Foxholl
529. Jan Arents, end sijn vrouwe
530. Jantjin van Barge
531. Sicke Albarts van Wolde
__________
Anno 1669 Den 5 Decemb.
532. Wibbetjin Christiaens
533. Jacob Smidt met attest: van Winschoot
534. Elletjin Jacobs van Foxholl
535. Hilletjin Jansens van Foxhol
536. Foppe Gossens van Barge
537. Berent Willems van Wolde
__________
Ano 1670 Den 13 Martij
538. Aeltjin Jansens van Wolde
539. Wobbe Roelijfs van Foxhol
540. Greete Jansen van Barge
541. Albart Sickens van Wolde
542. Sijmon Doedes van Barge ende
543. Mettjin Thomas sijn huijsvrouwe
544. Bastiaen Claesens met attest. van Gronningen
__________
Anno 1670 den 5 Junij
545. Wibolt Hindricks wever op Foxholl
546. Gerrijt Louws als Menniste van Sap-
pemeer met de woninge hijr komende
is met voergaende belijdenisse des
geloofs op Vrijdach nae de proef-predige
opentlijck gedoept, end daer op tot het H.
Aventmael op den volgenden Sondach angenoomen.
547. Trijne Hindricks sijn Vrouwe
__________
Anno 1670 den 12 Septemb.
548. Albart Hovinge ende sijn vrouwe
549. Jantjin Beerents
550. Tijbe Jansens
551. Jantjin Hindricks
552. Roelijf Geert ende sijn vrouwe
553. Leefke Beerens

[folio 109v]
554. Maretjin Roelijfs
555. Roelijfjin Luijchjis
__________
Anno 1671 den 12. Martij.
is door t onweder ende weghsphoelen
van de wegh geen visitatie gedaen,
ende oversulcks geen neuwe
Leedemaeten voer ditmael sijn ange-
noomen geworden.
__________
Den 18. Junij Ao 1671.
is door oorsaecke van mijn beenbreuck

geen visitatie gedaen, ideoq nemo
de novo accessit
__________
Den 17 Septemb: Ao. 1671.
Itidem, eademq causa nemo de novo
accessit.
__________
Den 10 Decemb Ao 1671
is wederom door des Heeren genaede visi-
tatie gedaen, ende op t neuwe angenomen
556. Luijrt Eebels
557. Haijcke Nannens
558. Greetjin Lammarts
559. Jacob Luijchjis Smidt op Foxholl
__________
Den 4 Martij Ao 1672
560. Boele Ubbens Vrouwe Egbartjin Ellens
561. Annichjin Luyckjins
562. Stijne tot Barge
563. Hindrick Warners
564. Jantjin Egbarts
565. Aeltjin Hindricks met attest: van Suijtla[ren]
566. Sicke Hindricks Vloo
567. Bastiaen Hansen ende sijn Vrouwe
568. Hindrickjin Hindricks met attest van Hoogezant
__________
Anno 1672 den 9 Junij
569. Aeltjin Bensingh mett attestatije van Vries
570. Mr. Jan Arents Smit
__________
Den 22 Septemb: 1672
Nemant neuws is angenomen, overmits
door de inval des Viandts de visitatie

is belettet geworden.
__________
Anno 1672 den 8 Decemb.
571. Hindrick Alliens \
572. Jan Eebels Plat / van Foxhol
573. Hillichjin Jansens
__________
Anno 1673 den 9 Martij
574. Albart Foppes van Foxholl
575. Trijne Geerts
576. Harmen Hindricks
577. Marretjin Jansens met attest: van Gasselt
__________

[folio 110]
Anno 1673 den 8 Junij
578. Des Pastoors Maeght Greetjin Geerts
579. Willem Hansens en sijn
580. Vrouwe Greetjin met attest: van Noortlaren
581. Anne Hansens
__________
Anno 1673 den 14 Septemb.
582. Trijntjin Claesens
583. Greetjin Willems
584. Jan Derck Tubbe
__________
Den 5 December
585. Jan Eebels in de Middelkluft
586. Luijckjin Luijchjis bij de Moele
587. Jacob Hiddens Vrouwe Luijte
__________
Anno 1674 Den 1 Martij
588. Hindrick Roelijfs Mulder
589. Jan Dercks Tubbe

het vervolgh hijr van
is in t neuwe
Protocol


[GrA-124-246-part-3;Lidmaten Kropswolde 1-3-1674 tot en met 6-12-1748; transcriptie door G. Kamphuis]
[ten behoeve van de leesbaarheid zijn de afkortingen, waarbij een afsluitende of soms zelfs een tussen 'n' of 'm' werd weggelaten, voluit weergegeven]

[folio 58]
Het Vervolgh der Naemen ende het
getal der Leede-maeten.

Anno 1674 den 1 Martij.
1. Hendrick Roelijfs Mulder
2. Jan Dercks Tubbe
3. Aeltjen Willems

Den 14 Junij
4. Geert Hindrick en sijn Vrouwe
5. Wibbe Harmens met attestatie
van Westerbroeck
6. Heijne Jansens met attestatie
van Noortbroeck
7. Hebbeltjin Jansens met
attestatie van Gronningen

Den 13 Septemb.
8. Albart Jansens snijder
9. Jan Luijninck ende
10. sijn Vrouwe
11. Albart Willems, alias Moet-hemdaer [slecht leesbaar]

Den 6 Decemb.
12. Hilletjin Jacobs in de zuijr-kluft
13. Hindrick Hindricks met attest. van Noortlaren
14. Geert Jansens Harbargier op Foxhol

Anno 1675 den 7 Martij.
15. Mr. Freerijck Stelle-maecker
16. Jan Jochums Vrouw Lammetjin
Deeckens

Den 6 Junij.
17. Hilletjin Jansens bij de Moele
18. Deuwer Jansens - Snijdersche
19. Jantjin Hindricks met attest van Noorlaren
20. Jan Luijlifs - op t Clooster

Den 12 Septemb.
21. Hindrick Jansens en sijn Vrouwe
22. Greetjin Jansens tot Barge
23. Cornellijs Jansens in de zuijrkl:
24. Eenijcke Beerents

Den 5 Decemb.
25. Jacob Timmer-man op Foxholl
26. Jantjin Sickens met attest. van Scharmer
27. Gosselt Jansens op Foxholl
======================
Anno 1676
Den 12 Martij.
28. Marretjin Hindricks
29. Geesjin Roelijfs
30. Anne Beerents
31. Luijchjin Hindricks
32. Jantjin Willems

Den 11. Junij
33. Jeije Jansen Jonge Dochter
34. Annichjin Frericks op Foxholl
35. Anne Beerens Wed. van Claes Snider
36. Jan Tonnijs met attest. van Gronningen
37. Marretjin Hindricks met attest van Gasselt

Den 20 Septemb.
38. De E.E. Siccretarius Swartte ende
39. Sijn L.E.E. Vrouwe, ende
40. Sijn L.E.E. Moeder de Vrouw Borgemestersche uijt Gronningen
41. Beerentjin Gerrijts
42. Allart Peters en sijn Vrouwe
43. Aeltjin Jansens

Den 3. Decemb.
44. Greetjin Jacobs tot barge
45. Harmen Aarents
============
Anno 1677 den 11 Martij.
46. Jan Barelts vrouwe Aeltjin
47. Weije Heerents met attest. van Larrelt.
48. Jan Woldringhs vrouwe Jantjin
49. Remmicke Jansens
50. Jan Claesens met attest. van Scharmer

[folio 58v]
Den 1 Junij 1677
51. Jan Luijninck end sijn vrouwe
52. Jantjin Jansens

Den 7 Septemb.
53. Gosselt Jansens op Foxholl
54. Harmen Gerrijts.

Den 21 Decemb.
55. Albart Jansens en sijn Vrouwe
56. Bouwtjin Harmens
57. Harmen Egbarts Gortemaecker
58. Jantjin Gellinge tot Barge
============
Den -10- Martij Ao 1678
59. Hindrick Hindricks Timmerman ende
60. Sijn Vrouwe Gebbetjin.
61. Jan Luijnincks wed. Jantjin
62. Mr. Aarent Tjaerts Provisionele
Coster ende Schoolmester
63. de E.E. Heer Secret. Swart en Maeght
Jantjin uijt Gronningen

Den 9. Junij
64. Albart Hindricks
65. Jan Peters Pott op Foxholl
66. Harmen Jansen Clunder

Den 8 7br.
67. Juff: Anna Titia Kijf van Gronningen
68. Harmen Jansen en sijn Vrouwe
69. Jantjin Jochums

Den 1. 10br.
70. Geert Jansens van Foxholl
71. Boele Ubbens van Cropswolde
72. Jantjin Luychjis met attest: van Nortlaeren
============
Den -2- Martij 1679
73. Harmen Egbarts met attest van Westerbroek
74. Jan Steevens en sijn Vrouwe
75. Hilletjin Albarts
76. Harmen Hindricks en sijn vrouwe
77. Anne Sickens

Den 1. Junij.
78. Mr. Lammart Conradi met attestatie van t Hoogezant
79. Claes Jansen van Barge en sijn
80. Vrouwe Roelijfjin Egbarts
81. Gerlijf Jacobs van Barge en sijn
82. Vrouwe Hindrickjin Jansens
83. Jan Willems Snijder
84. Geert Albarts - in de zuijrkluft
85. Jantjin Roelijfs Jong-dochter
86. Lisebet Peters Jong-dochter

Den 14. 7br.
87. D. Everardus Lubbarti met
attestatie van Gronningen

88. De E. Solliciteur Allershoff
89. End sijn Vrouwe met attestatie van Gronning
90. Jan Egbarts van Barge

Den 7 Decemb.
91. Egbart Backers Vrouwe Gretjin
92. Jan Luijchjis en sijn Vrouwe
93. Hindrickjin Jansens
94. Gebbetjin Sickens J.Dochter
95. Jan Eebels wijf Lamme Jansens
96. Aeltjin Jans J Dochter met
attest: van Wijnschoot.
97. Eevert Bennens verloste Slave
van Turckeijen, heft sick voor
3 a 4 weecken laeten doopen
op t hoogezandt, ende nu het
H. Aventmael alhijr ontfangen
============
Den 28 Martij 1680
Dewijl van wegen mijn swacheijt
geen visitatie is gedaen, soo sijn daer
ock geen neuwe Leedemaeten aengenoomen.

[folio 59]
Den 6 Junij
98. Teetjin Popkens met attest:
van t Hooge-zandt
99. Sijwart Mertens end sijn Vrouw
100. Willemtjin Jansens.

Den 5 Septemb.
101. Jantjin Jacobs met attestatie
van Slochteren
102. Harmen Egbarts Gortemaecker
103. Albart Sijmons

Den 5 Decemb.
104. Jan Roelijfs
105. Thomas Albart end sijn
106. Vrouwe Annetjin Reijners
============
[de nummering springt zonder aanwijsbare reden van 106 naar 147]

Anno 1681. - 13 Mart[ij]
147. Geert Harmens uijt het
Graf-schap de Lippe.
148. Ocke Swijrts en sijn Vrouwe
149. Roelijfjin Garrebrants

Den 5 Junij
150. Eefke Steijes Jung: Dochter
151. Derck Sickens Jungelingh
152. Deuwer Sickens Jung-dochter
153. Jacob Jansen van Foxholl
154. Arent Roelijfs en sijn Vrouwe
155. Willemtjin Roelijfs van Foxholl

Den 11. - Septemb:
156. Greetjin Jansens van Barge
157. Jan Aarents Snijder
158. Nanne Peters
159. Vrouw Helmholts Maeght
160. [niet ingevuld]

Den 4 Decemb.
161. Aefjin Jansens
162. Jan Jansens van Neijkerck
163. Hillichjin Geerts
164. Jantjin Jansens met
attestatie van Scharmer
============
Anno 1682
Den 12 Martij
Nemo de novo accescit.

Den 6. Junij.
165. Jan Luijninck
166. Claes Bults Vrouwe Greetjin

Den 10. 7br.
167. Hindrickjin Harmens wed: van
Wijbe Jacobs
168. Jan Jansen Schuijrinck en sijn Vrouwe
169. Elletjin Luijchjis

Den 3 Decembr.
170. Schulten Dochter, Anna Brunnens.
171. Jan Luijnincks Vrouwe Jantjin.
172. Deuwer Remkens Junge-dochter
============
Anno 1683. Den 3 Martij
Is van wegens het hooge waeter
ende on-bruijckbaere weegen geen
vijsitatie gedaen, ende oversulcks ock

niemant aen-genoomen.

Den 10 Junij
173. Claes Egbarts van Barge
174. Geesjin Jansens

Den 2. September.
175. Jan Arents met attestatie van de
Harck-steede; end sijn Huijsvrouwe
176. Leentjin Cornellijs
177. Aeltjin Beerents junge Dochter

Den 3 Decembr.
178. Jantjin Sickens junge Dochter.
============
Anno 1684 - Den 2. Martij-
sijn geen neuwe Leedemaete
aengenoomen.

Den 1. Junij
179. Derck Popkes ende sijn Vrouwe
180. Aeltjin Egbarts
181. Epjin Harmens jondt Dochter te
saemen met attestatie van het
Hooge-zant

[folio 59v]
Den 14 Septemb.
182. Roelijf Albarts van Westerbroek
183. Alte Jansens en sijn Vrouwe
184. Aeltjin Haijckens
185. Aeltjin Jansens Vrouwe van Roelijf Albarts

Den 7. Decembr.
186. Reijnt Cornellijs met attest: van Gronning[en]
187. Jacob Jansens Stellemaecker
188. Arent Huijsinck van Foxholl
189. Annichjin Berents Junge Dochter
190. Peter Willems van Wulfs-barge
============
Anno 1685 den 8 Martij
191. Wennichjin Mennens
192. Hindrick Albarts van Barge
193. Jochum Harmens van Barge
194. Cornellijs Luijchjis
195. Geert Jansens ende sijn Vrouwe
196. Jantjin Haijckens
197. De wevers knecht op Foxholl
met attest: van Northooren

Den 7 Junij.
198. Luijchjin Roelijfs
199. Albartjin Luijchjis

Den 13 Septemb.
200. Geert Jansens van Schaepen
201. Greetjin Peters

Den 13 December.
Door t overlijden van mijn S. Vrouwe hebbe
ick geen visitatie koenen doen, ende daerom
ock geen neuwe Leedmaeten aengenomen.
============
Den 14 Martij Ao 1686
202. Geesjin Eijsens Junge-dochter
203. Albartjin Luijchjis Weduwe
204. Thomas Jansens end sijn Vrouwe
205. Jantjin Jansen Schuijrinck

Den 6 Junij.
Nemo de novo accessit.

Den 12 Septemb.
206. Warner Geerts ende
207. Anne sijn Vrouwe

Den 12 December.
208. Sijbilla Cruijse - Pastoorsche
209. Jan Stevens.

Om d' langhduirige sieckte van mijn oom [niet leesbaar]
Voorige Predickant, aen welcke hij evicum evita
een jaer merckelijck afginck quijnende,
(sijnde d' dienst door mij principael, waerge-
noomen) sijn er bij manquement van visitatie
geen nieuwe lidtmaten aengenoomen.
de sieckte sich streckende tot Augustus van
't jaer 1687.
Om d' tusschencoomende doot, (moetende de
plaets een jaer en 6 weecken vacceren)
sijn er oock, tot datum als onder, bij ge-
breck van dienst, in dien deele, geen
nieuwe lidmaten in 't jaer 1688 aen-
genoomen;
Welcke 2 dingen eeven geseght, soveel
redenen sijn, waerom bij 't eerst
gehoudene Avondm. nae mijn confirmatie
soo veel lidtmaeten sijn aengenoomen;
als volght.

Den 9 Decembr, Ao 1688.
210. Jantien Ockens. wed.
211. Trijntien Heijnes.
212. Lammechien Jansens.
213. Hindrick Jurriens.
214. Roelef Beerents.
215. Jan Mejerinck
216. Willem Reinders \
217. Zeechien Egberts / E. lieden.
218. Jan Geerts.
219. Gossel Foppens.
220. Doe Reinders.
221. Hillebrant \
222. Harmen
223. Jan / Jansen, 3 Broeders.
224. Geessien Jansens.

[folio 60]
225. Harmen Claessens.
226. Sijmen Warmelts.
227. Aeffien Beerents.
228. Trijntien Remkens.
229. Claessie Claessens.
230. Geert Roelefs.
231. Otto Andreas.
232. Gerardus Daniels.
233. Jan Jansen.
234. Lammechien Wigbolts.
235. Gijsseltien Geerts
236. Trijntien Altens.
237. Roelef Albarts:
met attestatien.
238. R. Bottichius.
239. Teleke Claessen. E lieden van Gron.
240. Eebeltie Tjercks. van Noorth. mea ancilla.
242. Peter Luininck van Nortlaren.
242. Jacob Albarts van Sidbuiren.
243. Jan Ottens en \
244. Martien Barels / E lieden, van Westerbr.
245. Grietje Jans. van Westerbr.
246. Cornelis Hasselt Lieutenant op Foxhol, van Gron.
247. Dr. Helmholts vrouwe. van Gron.

Den 8 Martius 1689.
Geessien Beerents.
Sijmen Alberts.
Phebe Alberts.
Willemtien Jansens.
Hillechien Haickens.
Ubbe Boelens.
Aucke Boelens.
Jantien Jansens.
Willem Alberts.
Jan Jansen.
Marchien Hovinghs.
Jantien Tammens
Geessien Jansen.
Jantien Albarts.
Wijpke Jansen.
Fennechien Jansens.
Roelef Jansen.
Lippe Jansens.
Sickien Sickens.
Geessien Harmens. Roelef Jansen, vulgo Post.

Den 7 Junii.
Dr. Helmholt.
met attestatien.
Saertien Claessens van Noorthorm.
Jan Sickens, en Geertien Benen
Echtelieden van Sappemeer.

Den 4 Sept.
Trijntien Harmens.
Marchien Broers.
Eefke Carels.
Annechien Sijmens.
Annechien Peters.
Ellechien Hindrix.

Alleen maer deese, sijnde de
visitatie om 't versterf van
mijn moeje alhier en om 't
eendrachtigh arbeijden van d'
lieden in d' torf doe, soo slecht
als nooijt te vooren geschiet.

Den 4 Dec.
Willemtien Egberts, vr. van Jan Jansen
Harmen Gellinck
Aeltien Jansen sijn vrouw.
Marchien Jacobs, vr. van Peter Roelefs.
Weemeltien Jans. vr. van Aibe Roelefs
Griettien Claessens jonge dr.
Roelef Claessens.
Fennechien Beerents vr. van Arent Roelefs.

Den 7 Martius 1690.
Hindric Albarts
Jan Roelefs.
Peter Jansen.
Geert Sickens.
Albartus Hachtingh. Studiosum apud nos habitans
Derck Bastiaens.
Jantien Jansen wed. Wolderinghe met attest; van Gasselt.
hier hertrout

Den 6 Jun.
Wijbeltien Hindrix vrouw van Claes Sickes.
Cornelius Hasselt met attestatie van Gron.

Den 5 Sept. geene aengenomen,
dewijle niemant 't wachten konde sich
te laten onderwijsen.

Den 5 Decembr.
Harmen Beerents.
Sicke Jans.
Jan Beerents.
Annechien Roelefs.
Jantien Albarts met attest. van Colham.

[folio 60v]
Den 6 Martius 1691.
Sijn van wegens veele ongestuimig' dagen,
en onbruickbaerheit der wegen geen nieuwe
Ledematen aengenomen, konnend' d' visitatie
nae wensch niet volvoert worden.
Met attestatien deese navolgende.
Jacob Ariaens van Noorthorn.
Jan Tijmens en
Jantien Jansen van 't Hogezandt.
Harmen Sickens en Roelefke Annes van 't Hogez.
Egbert Jans van Westerbroeck.

Den 14 Jun.
Claes Sickens.
Trijntien Remkens van Slochteren met attest.
Geessien Jans van Westerbroeck, attest.
Jan Hindrix en Maria Gerbens van 't Hogezant, met attest.

Den 11. Sept. aengenomen.
Jantien Luichies huisvrou van Roelef Sickens.
aengecomen,
Hillechien Egberts huisvrou van
Peter Carels met attest. van Colham.

Den 9 Dec.
Sijn geen niewe aengenomen, overmits
niemandt quam om onderwesen te worden.

Den 11 Martius 1692.
Martien Jans huisvrouw' van Jan Lui-
ningh' met attest. van Leermes.
Teijsien Harmens vrou van Geert Albarts
met attest. van Westerbroeck
aengenomene
Hindric Jans jongelinck
Jantien Jans. jonged.
Aeltien Harmens van wolde.

Den 10 Jun.
Niemandt aengenomen, vermits niemandt quam om
onderwesen te worden, sijnd' het werk aenders ge-
noechsaem gestaeckt tot leetwesen door die onmatige regen
aengecomen
Griettie Christiaens wed. van Egbert Jans
met attest van Colham.

Den 9 Sept.
Trijntien Hindrix.
Ellechien Sickens.
Juffr. Houwcke Mettinghe van Troepsumb. uit Oost....
[plaats en gebied erg onduidelijk]
Jantien Jans van Scharmer. beid' laeste met attest

In Dec. aengen.
Beerentien Jans. }
Trijntien Lippens } van Wolde
Trijntien Harmens }

In Martius 1693.
Jacob Antonius. aengen.
Jan Hindrix van Noorthoorn met attest.

In Septemb.
Geessien Claessens.
Sijnd' somers geene aengenomen, om de
drocke tijt; En 's winters niet om onge-
meen hooch water en onbruickbare wegen

In Martius 1694.
Juffr. Ebelia Mettinghe.
Beerent Harmens
Hindrick Harmens.
Harmen Geerts.
Arent Jans.
Jeichien Harmens.
Geessien Thomas.
Albartien Remkens.
Marchien Tebbes.

In Jun.
Jan Hans cum uxore met attest. van Beem

den 5 Sept.
Jan Eppes van Suitlaren.
Harmtien Roelefs van Gasselt.
Albart Vos van 't Hogeveen.
Geessien Beerents van Gron. cum testim.

[folio 61]
Den 5 Dec.
Geessien Geerts en
Helena Sluiters van Gron. met attest.

In 1695. den 6 Mart.
Annechien Arents
Reina Wijbets met attest. van Colham.

in Jun. geen aengen. of aengecomen

in Sept.
Trijntien Jacobs. van Foxholl.

den 4 Dec.
Hindrick Wigbolts. van Foxholl.

in 't jaer 1696 den 7 Mart.
Annechien Jans. Aeltien Peters.
Trijntien Eissens. Fennechien Fockens.

In Martius 1697.
Jan Luichies en Jantien Roelefs
met attest. van Colham.
Hillechien Olgers met attest. van Gron.
aengen. Lammechien Tijmens.

In Decemb.
Conraedt Lamberts
Willem Abels.
Witske Egberts.
Luichien Jans en Jantien Harmens Elieden

Den 11 Martius 1698
Hindrick Beerents. aengen.

Den 9 Jun.
Jeichien Hindrix aengen.
Geert Jans en Griettien Jans met attest van Haren.

Den 9 Dec.
Albartien Jacobs van Westerbr. met attest.

Den 8 Sept. 1699.
Geert Albarts en Teessien Harmens
met attest. van Groningen.

Den 9 Dec.
Willemtien Albarts
Geessien Albarts aengen.
Lutgertien Jelijs met attest. van Suitl.
Elske Jans met attest. van Westerbroec[k]

In Martius 1700.
Wemeltien Roelefs.
Wipke Goossens.
Aeltien Reinders
Ellechien Willems
Elsien Harmens.
d Heer Peter Eisleven met attest. van Finzerwold.
Juffr. Mums van Delfzijl.

in Sept.
Arentien Arents.
Vrouw' Golmer van Millinga aenders Eisleben met attest. van Gron.
Jan Remkens en Hillechien Jansens.
Margreta Bastiaens. in Dec.

In Martius 1701.
Hindric Haickens.
Hidde Jacobs. Trijntien Geerts.
Jantien Jans. Albart Cruiningh.
Aeltien Phebes. vrouw' van Willem Hovinghe.

In Decemb.
Jan Jans Stuckien.
Jan Barelts.
Cornelius Jans en Roelefien Roelefs
van Eendrum met attest.

In Martius 1702.
Alberdina Sluis.
Harmtien Harmens.
Sickien Sickens met attest. van 't Hogez.

in Jun.
Trijntien Roelefs vrouw van Beerent Harmens

den 8 Decemb.
Annechien Harmens met attest. van d Lutkegast.

In Martius. 1703.
Jan Jans en Marchien Hindrix.
Egbert Harmens.
Lammechien Jans.

[folio 61v]
in Jun 1703.
Annechien Geerts vrouw van Jan Dettemer.
Jan Harmens.

Den 11. Decemb.
Griettien Peters met attest. van Gron.
Harmen Harmens en
Hindrickien Harmens Elieden.

Den 9. Martius 1704.
Alje Hindricks.
Aeffien Levinghe Schultinne met
attest van Nortlaren.

in Junio.
Griettien Harmens en
Annechien Harmens.
Gebbechien Harmens ancilla mea.

den 12 Sept.
Lipke Sijwerts
Witzke vrouw van Gerrijt Timmerman
met attest. van Scharmer.

Den 11 Decemb.
Geertien Hindricks.
Lutgertien Luichies met attest. van Borger.

Den 6 Martius 1705.
Heebel Goossens aengenoomen.

Den 12 Junij
overgecoomen met attest.
Johan Hindrix Wittenbrok van Lijnen uit d'
graefschap Teclenburg verteijckent van d'
Prediger D. Wachloo in d' Oude Schans
Leendert Hindrix en Annetien Jansen van Borger.
Gijssel Geerts van Scharmer.
Annechien Geerts van Haren.

den 8 Sept.
Griettien Willems van Foxholl.
en Griettien Harmens van Barge'.

den 11. Decemb.
Roelefien Jans huisvrou van Jacob Harmes
met attest. van Anloo.

Den 5 Martius 1706.
Luichien Jans en Jantien Jacobs beijde van Foxholl.

in Junio.
Roelefien Cornelius van Barg'
Warner Hindrix en Geessien Peters van Wold.
Peter Fokkens met attest. van Woltersum.

den 10 Dec.
Trijntien Peters uxor mea met attest. van Gron.
Griettien Hindrix van Barg'.
Marchien Hindrix, Jantien Harmens
Trijntien Jansens van Wold'. jong' dochter.

den 9 Martius 1707.
Fennechien Altens en Griettien Sluis
jong dochter van wold.

den 8 Dec.
d' E Lieutenant Sjamme Jans van Foxhol.
en Jacob Harmens van wold.

den 9 Martius 1708.
Lammechien Cornelius van Wold'.
Griettien Jans van Suitlaren. ancilla ptorij
Griettien Levinghe en Margreta Bottichia filia mea.
Roelefien Sickens met attest. van Westerbr.

den 8 Junij.
Tebbo Ubbens van Foxholl.
Sophia Geerts met attest. van Scharmer.

Den 9 Decemb.
Hindrick Roelefs vrijgesel van Foxholl.
Griettien Geerts huisvr. van Tebbe ubbens
Geertruidt Geerts beijd' van Foxholl.

Den 7 Martius 1709.
Roelef Clasens
Harmen Hindricks.

[folio 62]
Lambert Jans.
Jan Claessens.
Hindrick Sondagh.
Wipke Roelefs.
Griettien
Aeltien en Harmens.
Jantien Susters Dochters van d' Mr.
Hindrick Jans &
Sicke Claessen van Wulfsbarge.
Aeltien Jans.

Annechien Egberts
Elssien Eppens.
Jantien Hindricks.
Petertien Jans.
Wijbeltien Roelefs.

Den 7 Junij.
Fuickien Jans met attest. van Gron.

in Septemb.
Hillechien Jans
e[n] Jantien Hindricks hare dochter met attest van Rolde.

1710. den 7 Martius.
Jan Jansen. Jantien en Trijntien
Hindricks susters.

den 6 Junij.
Marchien Jelijs. Geertien Tjaerts
Aeltien Egberts alle van Foxholl.
Peter Maech aldaer woonend als Kuipersknecht.
d' E Egbert Hoving' en Alberdina Sluis met
attest. van Anloo.
Geerttien Dadens van Haren.
Jan Haickens en Trijntien Geerts echtelieden van t Hogezant.
Hindrick Meulencamp van Gron.

den 12 Sept.
Harmtien Harmens ancilla Vidua Profes[sor] Joris Bertlingii
Griettien Willems ancilla mea van d' Scheemd'
Jan Jans met attest. van Borger.
Gebbechien Harmens met attest. van d' Scharmer
Tallechien Ottens huisvrou van Sijwert Meertens
met attest. van Veendam.

den 12 Decemb.
Geertien Jans uxor 3ii Suprà met attest. van Borger

Ao 1711. den 6 Martius.
Egbert Jans. Sicke Sickens.
Jan Harmens. Jan Warners.
Jacobien Beerents. Karst Uibels.
Gebbechien Aijbes. Cornelius Jans.
Hindric Severinus. Roelef Jans.
Hindrick Jans. Roelef Harmens.
Freerick en Claes Harmens.
Jan Vechnerus & Hemke Hindrix met attest. van Gron.

den 12 Junij.
Jan Hendricks van Lijnen en Anna
Margreta Bastiaens met attest van Engelbert.
Griettien Roelefs met attest. van Westerbroeck.

den xi Sept.
Geessien Roelefs van Eexterveen.

Ao. 1712. den 11 Martius.
Jan Peters. Reinder Thomas.
Joest Hanssen. Lucas Jans.
Roelef Claessens. Wijtske Jans.
Swaentien Hindrix. Jan Geerts.
Geert Geerts. Trijntien Beerents met attest. van Gron.

den 10. Junij.
Sara Datama met attest. van d' Scheemd'

den 9 Dec.
Cornelius Jans met attest. van Midwold'.
Eelje Luppes j.D. met attest. van Noortbroek.

[folio 62v]

Ao. 1713 den 9 Martius.
Geert Barelts. Harmen Jacobs.
Geert Ockens. Sicke Dercks.
Egbert Luichies. Jan Egberts.
Griettien Hindrix. Griettie Christiaens.
Hillechien Jans. Trijntien Roelefs.
Claessje Freericks.
Jantien Steencks Cerresche
Beerent Gerbens & Antje Philippes
alle drie met attest. van 't Hogezant.

den 9 Junij.
d' Edl geboren Lieutenant Jacob Clant met attest van Tolbert.

den 8 Sept.
Aeltien Sickens met attest. van 't Hogez.
Roelef Jansen jong'sel met attest. van Gron.

den 8 Decemb.
Willem Jurriens & Anna Cornelius
met attest. van Westerbork in Drente.

Den 9 Martius 1714.
Roelef Beerents.
Hindric Roelefs.
Cornelius Sluis.
Geertruit Aijbes.
Lammechien Roelefs.
Marchien Jans.
Marchien Peters.
Hillechien Cornelius.

Den 8 Junij.
Jan Roelefs. Antien Tijssens baptizatus.
Hindrickien Aerents. Marchien Dercks.
Aertien Jacobs.
Jeijchien Dercks met attest. van Engelbert.
Jacomina Reiners J.D. met attest. van Eelde.

den 14 Sept.
Tallechien Freericks huisvrou van Roelef Jans.
Hindrick Jans beijde van Foxholl.

den 7 Decemb.
Peter Jans Kuiper & Petertien Jans
Echtelieden met attest. van Veendam.
Harmen Tebbes en Ebel Jans met attest. van 't Hogez.
Lammichien Jans met attest. van Groningen.

Den 8 Martij 1715.
Abraham Geerts.
Geessien Geerts.
IJcke Hemkens.
Bonneke Tjaerts.
Beerentien Jans.
Heijeltien Sluijs.
Marchien Luichies.
Marchien Harmens.
Hillechien Harmens.
Griettien Roelefs.
Tomas Eebels en Geertien Tjaerts met attest. van Colham.
Griettien Everts met attest. van Veendam.
Roelef Harmens met attest. uit d' Harcsteed'

Den 7 Junij.
Beertie Jans met attest. van Garmerwold.
Jan Willems en Hillechien Geerts van Schilwold
Engeltien Hindricks van Gron.

Den 6 Sept.
Hindrickien Jans j.D.
Annechien Jacobs j.D.
Stijntien Egberts j.D.
Harmen Hindricks & Teubechien Roelefs met attestatie van H... [niet leesbaar]
Swaentien Jans ancilla mea met attestatie van Groningen.

[folio 63]
den 6 Martius 1716.
Trijntien Albarts.
Jacob Willems.
Jantien Luichies.
Albart Luichies.
Cornellisien Roelefs.
Cornelius Jans met attest. van Gieten.
Swaentien Hindricks met attest. van 't Hogezant.

den 12 Martius 1717.
Wijpke Jans.
Jan Herberts.
Hindric Tomas.
Roelef Hindricks.
Annechien Jans.
Aeltien Harmens.
Geessien Jans
Annechien Geerts met attest.
uit d' wildervank
Petrus Joh. Kinchma van Foxhol

den xi Martius 1718.
Bronne Sluijs.
Jacob Tonnijs.
Aeffien Beerents.
Jantien Roelefs.
Jantien Egberts.
Aeltien Beerents.
Jantien Jans.
Johannes Kinchma aengesteld
Carcher bij d' boom op Foxhol
met attestatie van Bolzwart.

Den 9 Septemb.
Jantien Aelders & Annechien Dercks.
Jan Geerlichs met attest van Ommen,
smit op Foxhol.

Anno 1719.
den 10 Martij.
Lucas Tijes & Aeltien Pijers Echtel. van Foxhol.
Hindrick Harmens.
Geert Peters. Geerttien Warners.
Geessien en Jantien Abrahams sorores.
Stijntien Jans van Cropswold'.

den 9 Junij.
aengenomen Jancke Freericks huisvrou
van Joh. Kinchma Carcher bij d' boom tot Foxhol.
Jan Harms Hinnekamp en
Geessien Arents Echtel. met attest. van Westerbr.
Fredericius Brunes met attest van Lengerik.
Jan Steevens met attest. van Colham.

den 8 Sept:
Beerent Jansen & Hindrickien Jansen
met attest. van Dalen.
Marchien Jans j.D. met attest. van Gron.
Engel Klaessen ad id

Den 6 Decemb.
Beerent Egberts aengenomen.
Aeltien Harmens en
Aechtien Ebbens met attest. van Gron.

Den 8 Martij 1720.
Reinder Willems.
Jan Harmens.
Jacob Remmerts.
Roelef Luichies.
Willem Peters.
Haicke Albarts.
Jan Sluis.

[folio 63v]
den 7 Junij 1720
aengen. Gerrijt Sijmens van Foxhol.
Aemeltie Jaersma huisvrou van
Christiaen Geerts van Colham met attest.

Den 6 Septemb.
Harmen Beerents met attest. van 't Hogezandt.

Den 5 Martij 1721.
Gerben Jans. Griettien Willems.
Aeltien Lamberts alle van Foxholl.

Den 6 Junij.
Reint Buiningh Charcher
& Roelefien Sickens Echtelieden van Gron.
Roelef Harmens van Westerbroek.
Jantien Jans van Driesum in Westvrieslant.

Den 6 Dec. 1720.
t' voren versuimt.
Roelef Peters aengenomen.
Jacob Peters & Lucretia Regniers Echtel.
met attest. van Leermens.

Den 12 Dec. 1721.
Jan Hendricks en
Hindrickien Egberts met attestatie van Suitlaren.

Den 6. Martij 1722.
Eppe Eppens & Trijntien Coninghs
Geertien Sickens. Griettien Jacobs.
Tijbechien Jans. Lammechien Phebes.
Griettien Jans. Ellechien Jacobs.
Jantien H. & Marchien Hindrix sorores.
Jan Jans. Hillechien Jans.
Hindric Altens. Sappe Eelkens.
Jan Hindricks. Jan Eijlerts.
Hindric Jans. Jan Jacobs.
Willem Hindricks.
Hillechien Harmens met attest van Gron.
Gerrijt Roelefs & Marchien Luities
met attest. van Suitlaren.

Den xi Dec. 1722.
Beerent Hindricks van wold'

Den xii Martij 1723.
Ellechien Jans van Barge.

Den x Septemb.
Idechien Harmens van wold'

den x Decemb.
Freerick Beerents.
Claessien Ubbens.
Aeltien Harmens
Geeske Jans met attest. van 't Hogezant.
Anna Dercks van Westerbroek.
Boele Tijmens van Assen en Anloo.

Den x Martij 1724.
Jimke Douwes
& Jantien Jans Ehlieden.
Jan Egges Smit
Maria Sickes.
Beerentien Roelefs.
Swaentien Sijmens.
Sicke Jacobs.
Jan Roelefs.
Jan Jansens.
Hindrick Harmens
Lucas Hindricks.

in Junio.
Aeltien Wessels ancilla vidua Prof. Bertlingii.

[folio 64]
Den 9 Martij 1725.
Egbert Hindricks.
Jantien Jans.
Griettien Geerts.
Hindrickien Jans.
Jantien Harmens.
Bijwke Roelefs Dijkhuisen met attest. van Engelbert.
Aeltien Sickens met attest. van Colham.
Jan Luining met attest. van Slochteren.

den 8 Junij.
Albartien Ottens
Jan Claessens met attest. van 't Hogez
Ettien Albarts van Haren.

den 8 Martij 1726.
Maria Jans.
Jantien Jacobs.
Eppe Eppens.
Beerent Jans.
Jan Peters.
David Dercks.

den 6 Decemb.
Aeltien Albarts met attest. van Slochteren

den 7 Martij 1727.
Petertien Cornelius
Aeltien [Cornelius] sorores.
Hindrickien Geerts.
Aeltien Tijmens.
Boele Ubbens.

den 6 Junij
Jan Hindrix van Lijnen & Anna Mar-
greta Bastiaens Echtel. met attest. van Farmpsum.

den xi Junij 1728.
Reint Buiningh Sjargeant
& Roelefien Sickens Echtelieden met
attestatie van Embden.

den x Septemb.
d' Hoochgeboren Mevrouw' Johanna Sijbilla
Bocholt geboren d' Sijgers ter Borgh
met attestatie van Eelde.
d' E Trijntien Rienekes huisvrou van
Sicke Dercks collector met attest. van Gron.
Johan Willem Ahmeijer van Niewolde

den x Decemb.
Jantien Roelefs met attestatie van Westerbroeck
Jan Ottes van Velthuisen met attest.

den xi Martij 1729.
Tomas Jans & Aeltien Jans Echtel.
Aeltien Jans. Jan Abrahams.
d' E Heer Sicke van Bocholt Lieutenant
Jan Willems & Hillechien Geerts Echtel.
met attestie van Helm.

den 3 Martij 1730.
Jan Egberts Joncker
Jantien Jans. Lutgertien Luichies.
Annechien Ubbens. Wijpke Jans.
Anna Hovinghe.
Trijntien Egberts.
Annechien Geerts met attestatie
van Westerbroeck.

den 9 Junij
Beerent Albarts met attest. van Gron.

den 15 Decemb.
Jan Sjabbes ad id van West [niet leesbaar]

[folio 64v]
den 9 Martij 1731.
Jan Aerents. Geert Jans.
Hebbeltien Jans. Jantien Luichies.
Beerent Arents. Barelt Jans.
Marchien Hebels. Menne Derx.
Aeltien Dercks. Harmen Jans.
Aeltien Lamberts. Stijntien Roelefs.
Lijsebet Does. Grietien Dercks.
Marchien Wijpkes met attest. van Gron.

den 8 Junij.
Harm Harmens met attest. van Haren.

den 7 Decemb.
Harmen Ernst Schipp van Foxhol.

Den 14 Martij 1732.
Sabina Mullers & Maria Kuijlmans
beijde van Foxholl.

den 6 Junij.
Claessien Obbens meestersche met attest. van Gron.
Willemtien Coerts met attest. van Westerbroec.

den 6 Martij 1733.
Hindric Willems. Jan Hindricks.
Jan Eeverts. Jan Heebels.
Geerttien Lubbers. Jantien Luichies.

den 11 Sept.
Geerttien Does met attest. van Westerbroek.

den 12 Martij 1734.
Hindric Aljes. Marten Melles.
Edze Luichies. Harm Peters.
Femmechien Roelefs Nijsingh'.
Engeltien Jans. Jantien Sickens.
Fraucke Peters. Aeltien Jans.
Griettien Harmens met attest. van Gron.

den xi Martij 1735.
Cornelis & Reint Hovingh' Fratres.
Harmtien Jans & Geertruijdt Harms.
Hebbeltien Heebels.

den 9 Septemb.
d' E Samuel Hindrix met attest. van Schildwold'.

den 9 Decemb.
Anna Jansen met attest. van Haren.

den 8 Junij 1736.
Jan Alberts met attestatie van Bedum.

den 7 Decemb.
Jantien Jans met attest. van Odoren.

den 8 Martij 1737.
Roelef Roelefs. Jantien Jans.
Tijbechien Aerents. Marchien Beerents.

den 6 Decemb.
Griettien Aljes van Foxhol.

den 3den Martij 1738.
Jan Luichies. Roelef Harmens.
Harmen Ubbes. Griettien Willems.
Ellechien Peters. Annechien Jans.

den 6 Junij.
Hillechien Harms met attest. van Aduwert.

den 12 Junij 1739.
Geert Stevens met attest. van Odoren.

den 11 Septemb.
Rintie Ruirds & Jetske Minnes Elieden
met attestatie van Hiandra in Westvrieslant.

den 11 Decemb.
Marchien Hebels j.D. met attest van Gron.
Ettien Albarts met attest. van Haren.

[folio 65]
1740 den 10 Junij.
Beerent Geerts Hovingh met attestatie van Emmen in Drente.

den 9 Decemb.
aengenomen Heijeltien Meinders
huisvrouw van Cornelis Hovingh.
met attestatien
d' Edl' Heer Carel Jacob Niewenheim
Baron van Nieukercken, Capitein
onder 't regiment van Veltman.
& Mevrouw Antonetta Baronesse
van Lijnden van Veurne
als oock Petronella Blijminck.

den 10 Martij 1741.
aengenomen Wendeltien Maurits.
met attestatie van Gron. Jan Krieger

den 9 Junij
Berent Geerts Hovinge met atte-
statie van Emmen uit Drente.

den 8 Septemb.
Jan Roelefs & Griettien Willems
echtel. met attest. van Slochteren.
Simon Hardwich Muller van 't Hogeza[n]t.
Lubbert Evers van Eelde.
Hillechien Doedes van Groningen.

den 9 Martij 1742
Gerrijt Beerents & Geessien Aljes.
Geessien Beerents wed. van Christiaen Boon.
Harm Derx. Albart Beerents [slecht leesbaar].

den 7 Decemb.
Roelefien Arents.
Johan Philip Hering van Detmold met attest.
Rienje Eisses van d' Meden.

Ao. 1743 den 3. Martij.
Bouwchien Harms huisvrou van Harm Ubbes.
Jantien Eppes [huisvrou] van Roelef Roelefs.
Peter Geerts. Willemtien Hebels.
Jantien Geerts.

den 6 Decemb.
Geessien Jans huisvr. van Jan Peters.
Annechien Tomas. Maria Gerrijts.
Geerttien Cornellis ancilla mea.

Ao 1744 den 4de Martij
Hindric Rôtgers van Emmelkamp.

den 5 Junij.
Edzard Hindrix van d' Scheembd'
& Gebbechien Aijbes van d' Harcstêd.

den 10 Decemb. 1745.
Lipke Gerrijts van Slochteren.

den 11 Martius 1746.
Egbert Arents & Lijzebet Peters
Echtelieden van Barghe.

den 10 Junij
Jeanne Cairouse met attest van Nimwegen [slecht leesbaar]

den 9 Septemb.
Jan Caspers & Griettien Jans bij N. Compagnie
Sijmen Gerrijts van Foxhol
Swaentien Meedenbroek van Wold'
Marten Louws & Frouke Poppes van Farmsum

den 9 Decemb.
d' E Jantien Rosingh huisvrou
van d' Gesworen Bussema met
attestatie van Odoren in Drente.

[folio 65v]
Geert Abrahams e Geessien Roelefs
vrouw van Hindric Jans van Wolde
den 10 Martij 1747.

Tot ons overgecomen met attestatie
Geert Geerts Sluiters van Mesen.
Haicke Geerts van Sapmeer.
den 10 Septemb. 1747

Jan Hinderks van der Vaart
Willemtien Roelefs beide van Foxhol
den 13 maart 1748

Berent Hindriks van Hogesandt
den 10 september

Tot ons overgecomen met attestati
J. Böttichius candidatus
van Deinem den 6 december 1748
en onse mester Wicher Ebbinge den 6 decemb.
van peise.


[GrA-124-246-part-4; Lidmaten Kropswolde november 1753 tot en met mei 1811; transcriptie door G. Kamphuis]
[de eerste lijst is situatie in 1753, daarna volgen de mutaties, waarvan de datum echter meestal niet of slechts globaal wordt aangegeven]

[folio 278]
Naam-Lijst der Ledematen
Soo als ik die hier gevonden hebbe bij
mijn Eerste huisvisitatie in de Maant
November 1753.

Zijnde het Vierde Deel
van dit Kerken Protocol.

In Wolfs Berge.
1. Hindrik Harms en Zijn Vrouw
2. Geertruit
3. Harm Pieters
4. Egbert Arents en Zijn Vrouw
5. Lijsabet
6. Berent Arents
7. Roelf Hindriks en Zijn Vrouw
8. Hinderktien.
9. Harm Jacobs en Zijn Vrouw
10. Grietie
11. Jantien Wedw van [niet ingevuld]
12. Hindrik Willems en Zijn Vrouw
13. Elle
14. Grietie Wedw van [niet ingevuld]
15. Jantien Wedw van [niet ingevuld]
16. Wijbelt vrouw van Harm Willems
17. Roelf Klasen.
18. Meijnt Eppes en Zijn Vrouw
19. Swaantie
20. Jantien vrouw van Eppe Jager.

In de N. Compagnie.
21. Willemtie Wedw van [niet ingevuld]
22. Jan Hindriks
23. Willem Hindriks

In Wolde
24. Tomas Jansen en Zijn Vrouw
25. Aaltien
26. Geese Wedw van [niet ingevuld]
27. Berent Withaar en Zijn Vrouw
28. Lammigijn


[folio 278v]
29. Geert Abrams en Zijn Vrouw
30. Aaltien
31. [niet ingevuld]
32. Annegijn vrouw van Jacob Harms.
33. Jan Alberts en Zijn Vrouw
34. Tijbegijn
35. Lammert Strijck en Zijn Vrouw
36. Geesijn
37. Pietertien vrouw van Jan Jans
38. Carel Jacob Baron van Nijvenheim en Zijn Vrouw
39. Antionetta Baronnesse van Lijnden.
40. Jan Lugijs en zijn Vrouw
41. Wijpke
42. Jan Warners en Zijn Vrouw
43. Ellegijn
44. Geertruit vrouw van Hindr. Jans
45. Cornelis Hoving en Heijltien vrouw
46. Heijltien
47. Willem Reijnders
48. Hillegijn Wedw van [niet vermeld]
49. Reinder Willems en Zijn Vrouw
50. Aaltien
51. Samuel Hindr. en Zijn Vrouw
52. Berentie
53. Jan Geerts Post en Zijn Vrouw
54. Hinderktien
55. Hindrik Harms.
56. Jantien Wedw van [niet vermeld]
57. Annegijn Wedw van [niet vermeld]
58. Reijnt Sluis
59. Jantien Vrouw van Jan Alberts
60. Beertie Wedw van
61. Hillegijn Vrouw van Mekke Alberts
62. Geert ....... Schoemr.
63. Klasijn Wedw van [niet vermeld]
64. Lijsabet vrouw van Eerke Gerrits
65. Jan Hebels en Zijn Vrouw
66. Vrouwke
67. Heijsen Geerts .... en Zijn Vrouw
68. Elsijn
69. Grietie vrouw van Harms
70. Wicher Ebbinge Schoolmr

[folio 279]
71. Jan Everts en Zijn Vrouw
72. Aaltien
73. Jan Sluis Schults
74. Jantien Vrouw van J. Boschma
75. Reint Hoving en Zijn Vrouw
76. Trijntie
77. Eppe Eppes.
78. Roelf Luigies en Zijn Vrouw
79. Berentie
80. Edze ........ en Zijn Vrouw
81. Lutgert
82. Berent Stuirwolt, Kerkvoogt en Zijn Vrouw
83. Vennegijn
84. Geert ........ en Zijn Vrouw
85. Willemtie
86. Roelf Roelfs en Zijn Vrouw
87. Jantien
88. Roelfien Vrouw van Berent Jans
89. Jantien Vrouw van Coert
90. Sicko Derks en Zijn Vrouw
91. Trijntie
92. Harm Ubben en Zijn Vrouw
93. Bouwgien

Op Foxhol
94. Roelfien Arents een Wedw
95. Jan Pieters en Zijn Vrouw
96. Gesien
97. Menne Derks en Zijn Vrouw
98. Antie
99. Berent Alberts en Zijn Vrouw
100. Trijntie
101. Jan Wever
102. Aafje Roelfs
103. Freriktien Vrouw van Jan Benes
104. Roelf Timmerman en Zijn Vrouw
105. Grietien
106. Margien Wedw
107. Geertien Wedw
108. Annegien Wedw
109. Gerrit Wever en Zijn Vrouw
110. Geesien
111. Reentie Keiser en Zijn Vrouw
112. Jetske
113. Ariaan de Jager en Zijn Vrouw
114. Willemtie

[folio 279v
115. Simen Gerrits
116. Lubbert Harms en Zijn Vrouw
117. Hindriktien
118. Boele Ubben
119. Harm Derks
120. Anna Vrouw van Willem Geerts
121. Jan Hindriks en Zijn Vrouw
122. Marregien
123. Esdert Hindriks en Zijn Vrouw
124. Trijntie

Aldus bevonden in mijn eerste Huisvisitatie in
de Maant Novembr 1753. A.L. Bouman.

Naderhand aangekomen of aangenomen.
Gerrit Reurts met Attestatie van 't Herenveen.
Johan Hindr Stork en Zijn Vrouw
Elizabeth Puttenhausen met Attestatie van 't Hogezand.
Reinder Doeës op voorgaande belijdenisse des Geloofs.
Niesien Jans met attestatie van Gronin:
Jacob Haselhof na voorgaande belijdenisse des Geloofs in Junij 1758.
Petronella Meijr huisvr: van Loewert Albers met kerkl:
attestatie van de Eexta in Junij 1758.
Hindrik Cornelis op voorgaande belijdenisse des Geloofs
Trijntie Freriks op voorgaande belijdenis des Geloofs
Trijntie Berents Vrouw van Evert Meuleman met kkl
Attestatie van Groning: in Junij 1761.
Hindrik Dilling na voorgaande belijdenis des Geloofs in Meert 1762.
Christina Maria Tenting met Attestatie van t Hogezand in [niet vermeld]
Lisabet Bierling met Attestatie van Groning: in Decem: 1762.

Bij mij F:J: Detmers
Harm Roelfs
Freerktjen Eppes deszelfs huisvrouw
Cathrina Voskuils huisvrouw van R: Reinders Schults alhier.
alle drie op belijdenis des geloofs.
Sijbolt Detmers \
Pieterke Hoving / beide op belijdenis des geloofs.
Geert Gerts met attestatie van Haren
Maria Cathrina Weichium huisvr: van Chirurgijn
Fox met attestatie van 't Hogezant.
Jan Claasen
Arent Hoving
Jan Roelfs
Hidde Reintjes
Johanna Detmers
Wupke Reinders = huisvr van Hind: Cornelius
[laatste zes] alle op belijdenis des geloofs
Johannes Luttrop en
Vrouwktje Hindriks Egtl: met Attestatie van Geithoorn

[folio 280]
Jacobje Jans huisvr: van Hindr: Eppes met
attestatie van Eexte
Eelberen Detmers (= attestatie gegaen na Groningen 1775)
Wijpke Hoving
[laatste twee] op belijdenis des geloofs
Aagtje Römmeling huisvr: van Doede Roelfs
met attestatie van Groningen.
Gesien Hindriks huisvr: van Roelf Roelfs
met attestatie van Eexte
Jan Lucas van Colham met attestatie
Harm Hindriks op belijdenis
Hindriktjen Jans huisvr: van Roelf Eppes op belijdenis
Jeigien Freerks huisvr: van Warner Berents
meede op belijdenis des geloofs.
Cornelius Harms op belijdenis
Jantje Hoving huisvr: van Pieter Jans Sout op belijdenis (overleden)
Obbo Harms met Attestatie van Groningen.
Antje Ejes huisvr: Uble Jans met Attestatie van Oudega
Roelf Freerks met attestatie van t Hogesant.
Willem Wessels met attestatie van Zwele.
Wijpke Hoving huisvr: van Jacob Eites met at-
testatie van het hogesant
Evert Jacobs
Roelf Eppes
Berent Freerks
[laatste drie] na vorige geloofsbelijdenis.
Harm Jans de Jager naa voorgaande geloofs-belijdenis
Abraham Eppes en Vrouw met attestatie van Zuitbroek
Elsje Roelofs uit de wildervank met attestatie
(d: 20 December 1796 overleden).

1797

Met attestatie van Lidmaatschap zijn tot de gemeen-
te van Cropswolde overgekoomen
Juliana Dorothea Kymmell (na Peize vtr: met attest: 1808 [dit hoort mogelijk bij de volgende persoon])
Roelofje Jans Alsink van Kockange in October 1797 [mogelijk samen met de volgende]
Jan Jans Frans

1798

Dina Haselhof van Groningen in Junij 1798

1799

Tot lidmaten der Gemeente zijn op den 26. Maij
1799. de volgende personen na beleidenis hunner ge-
loofs gedaan te hebben, aangenomen
Berend Jans Nijtap
Albert Willems
Johannes Kloosterhuis (overleden)
Trientjen Harms
Marregjen Hindriks

Met attestatie van Groningen gekomen
Geert Tammes (weer naar Groningen vertrokken 1802)

1800

In Maart van Groningen met attestatie gekomen
Geertjen Heines

In Junij van Kolham met Attestatie gekomen
Lucas Jans.

En tot Ledematen waren aangenomen
Anna Lauwerts
Berendje Jacobs
Trientje Jacobs heeft attestatie van lidmaatschap na Veendam bekomen.
Maijke Peters attestatie na Veendam.

[folio 280v]
1801. d: 30 April zijn tot ledematen des gemeentens aangenomen
Klaas Jans (overleden 1808)
Roelof Willems
Jan Geerts Attest na de Kiel ontv:
Reinardus Willems
Edina Derks
Anna Luttrops (overleden)
Zwaantje Berends
Grietje Jans
Annegje Obbes Woelesius
Hendrikje Obbes Woelesius
Tallegjen Herms Jager
Cornelis Everts Hovingh (v. attn: na de Kiel [slecht leesbaar])

1802. d: 9 Junij zijn tot ledematen des gemeentes aangenomen
Hendrik Derks (vertrokken na Dokkum)
Catharina Zondag (attestatie naar Den Haag bek.)
Trientje Roelofs
Grietje Peters
Trientje Jans wed: van Evert Jans (overleden)

1803 den 3 en 4 Junij zijn tot ledematen der Gemeente aangenomen
Jannes Willems
Hermannus Willems Reinders
Cornelis Jans
Lucas Obbes Woelesius (, overleden 1809)
Tonko Hajos (met attestatie vertrokken na Wagenborg)
Willem Alberts
Reint Hendriks
Derk Jans Mulder
Gerrit Jans Crans [naam onzeker]
Roelof Roelofs ten Velde
Willemtje Peters (attest: na de Wildervank bek.)
Jantje Hendriks
Johanna Harms Jager
Jantje Roelofs
Jacobje Peters
Stijntje Harms (vertrokken met attestatie na Wagenb:)
Marrigje Jans

En is met Attestatie van het Hogezand gekomen
Reinder Hendriks.
Hermannus Schierbeek \
Engelina Ontrup / echtel. van Groningen
Alberdina Peters Smits van de Harkstede.

1804 den 1 Junij zijn tot ledematen aangenomen
Harm Jans
Remmert Jacobs
Reinder Willems
Anna Derks
Vrouwke Peters

Met Attestatie van Zuidlaren tot ons gekomen
Maria Roelofs (weder vertrokken naar Zuidlaren)

[folio 281]
1805 den 7 Junij zijn tot leden der gemeente aangenomen
Eppe Abrahams
Jakob Harms Bos
Aaltje Peters
Jantje Peters
Aaltje Lamberts
Berendje Willems
Annegje Klazens
Met attestatie zijn van Winschoot overgekomen
Jakobus Andries van der Vegt \
en
Anna Berends van Delden / Echtelieden

1806

zijn in Maart met Attestatie overgekomen
Johanna Aljes Enuma van Zandeweer (vertrokk. met attest na Ezinge 1808)
Willem Harms Jager van Zuidlaren

In April tot leden der Gemeente aangenomen
Willem Hendriks,
Jan Derks, (vertrokken na Dokkum)
Arend Berends,
Anthonij Thiessens,
Geertruid Roelofs,
Zeike Klazens,
Trientje Hendriks,

en
Trientje Jans

In Junij met Attestatie tot ons overgekomen
Hillegje Jans van Anlo,
Renske Luitjes van het Hogezand,
Klaas Pieters Spijk \
en

Anje Jans Mulder / echtelieden van Schildwolda

In December met Attestatie tot ons overgekomen
Aaltje Kremer van Zuidhorn

1807

In Maart met attestatie van Westerbroek
Hendrik Lamberts.

In April zijn tot ledematen der Kerke aangenomen
Roelof Hendriks,
Jan Hendriks,
Hendrik Hendrikus,
Jan Jans,
Jan Havemans,
Berend Klaas,
Trientje Alberts,
Trientje Hendriks,
Annegje Everts,
Annegje Frans,
Tubegje Peters,
Trientje Jans Kruizinga.

[folio 281v]
1807

In Junij zijn met attestatie tot ons overgekomen
Poppe Geerts \
en

Aafke Jakobs / Echtelieden, van het Hogezand.
Roelofje Warners van Westerbroek

1808

Op den 9 en 11 Maij zijn tot ledematen der
Kerke aangenomen
Geertje Abrahams,
Grietje Harms,
Aaltje Maathuis,
Grietje Jans,
Wichertje Jans,
Peter Abrahams,
Roelof Jans,
Ailke Berends,
Hendrikje Jans,
Trientje Jans,
Aaltje Klazens,
Geesje Hugoos,
Engelina Andrees [slecht leesbaar],
Jaigje Jans,
Jan Roelofs Schild,
Hermannus Roelofs,
Albert Karsts Hiddingh,
Lulof Jans,
Harm Pieters Kremer,
Brons Sluis.

1809

Op den 2 en 3 Junij zijn tot ledematen der
Gemeente aangenomen
Harm Alberts Bruining.
Frederik Karsts Hiddingh,
Jan Aalst,
Harm Hendriks,
Jan Harkes,
Jakob Hendriks,
Alberdina Harms Jager,
Geertruid Berends,
Petertje Hendriks,
Jantje Willems,
Stijntje Jakobs.

[folio 282]
Met attestatie zijn tot ons overgekomen
Willem Atzema Ottenhof van Groningen
Arend Teunis van Assen.


1810.

den 5 en 6 van Grasmaand zijn tot leden
der gemeente aangenomen
Jakob Everts,
Geert Klazens,
Derk van der Wal,
Jan Abrahams,
Harm Jans,
Geesje Harms,
Aaltje Harms,
Dina Jans.

1811.

In Bloeimaand is met Attestatie overgekomen
Roelof Berends van Veendam
En tot ledematen zijn aangenomen
Jan Berends,
Roelof Roelofs,
Jantje Klazens,
Roelofje Berends,
Grietje Jans,
Grietje Hendriks,
Hillegje Everts,
Hindrikje Roelofs,
Jantje Hendriks,
Jantje Harms.


acta[GrA-124-247; Consistorie Zaken 1754 tot en met 1811; uit de notulen van de vergaderingen zijn de vermeldingen m.b.t. lidmaten getranscribeerd. Sommige vermeldingen komen niet voor in het lidmatenboek, de meeste vermeldingen zijn echter detailleringen van hetgeen in het lidmatenboek is vermeld. - Geert Kamphuis]

[folio 11]
7-3-1755: Vertoonde Gerrit Reurts zijn Kerkel. Attestatie als Lidmaat op 't Heeren Veen, en is daar op tot Litmaat deser Gemeente aangenomen.
5-9-1755: Zijn met Kerkel. Attestatie, als Ledematen van het Hogezant tot Ons overgekomen, de Heer Johan Hindrik Stork en desselfs Huisvrouw Elizabeth Puttenhausen, welke daar op tot Leden deser Gemeente zijn aangenomen.
12-12-1755: is Kerkel: Attestatie gegeven aan de Hr. R.T. van Iddekinge Secret: van het Gerecht.
12-3-1756: Is Reinder Doës na voorgaande belijdenisse de Geloofs tot Lidmaat deser Gemeente aangenomen.

[folio 12]
9-9-1757: Is Jan Geerts Post met desselfs huisvrouw als Ledematen tot westerbr. met Kerkel. attestatie tot ons overgekomen, en tot Leden deser gemeinte aangenomen.

[folio 13]
3-3-1758: Is Niesjen Jans met attestatie van Groningen tot ons overkomen en van ons als Lidmaat aangenomen.
11-6-1758: Jacob Haselhof op voorafgaande belijdenisse des Geloofs en
Petronella Meijr met attestatie van de Eexta

[folio 14]
7-3-1760: zijn na voorgaande belijdenisse des geloofs van ons tot Lidmaten deser Gemeinte aangenomen Hindrik Cornelis en Trijntie Freriks.

[folio 15]
10-12-1762: is met kerkelijke attestatie tot ons over gekomen Christina Maria Tenting van 't Hogezant en Lisabet Bierling van Gron.

[folio 16]
9-6-1765: zijn op belijdenis des geloofs toegelaten
Harm Roelfs
Freerktjen Eppes desselfs huisvrouw
Cathrina Voskuils huisvrouw van de Schultes R. Reinders

[folio 17]
9-3-1766: zijn op belijdenis des geloofs toe gelaten
Sijbolt Detmers
Pieterke Hovingh
12-9-1766: is Geert Geerts met attestatie van Haaren tot ons overgekomen
27-9-1767: is met Attestatie van 't Hogezant tot ons overgekomen Maria Cathrina Weichim huisvrouw van Chirurgijn Fox.

[folio 17v]
12-3-1769: zijn tot Litmaten op belijdenis des geloofs angenomen
Jan Claasen
Jan Roelfs
Arent Hoving
Hidde Reintjes
Wupke Reinders huisvr: van Hindr: Cornelius
en
Johanna Detmers
9-6-1769: zijn met attestatie van Geithoorn uit de provintie
van Overijssel tot ons overgekomen
Johannes Luttrop en
Vroukje Hindriks des zelfs huisvrouw.
24-9-1769: is Jacobje Jans nu huisvr: van Hindrik Eppes
met attestatie van Eext tot ons overgekomen

[folio 18]
6-9-1770: zijn op belijdenis des geloofs tot Litmaten angenomen
Eelberen Detmers
Wijpke Hovingh. Welke na versogte attestatie is
overgegaan tot de gemeente van 't Hogezant.
7-3-1771: zijn met attestatie tot ons overgekomen
Aagtje Römmeling huisvr: van Doede Roelfs van Groningen en
Gesien Hindriks huisvr. van Roelf Roelfs van Eext in Drenth.
14-6-1771: met attestatie van Colham tot ons overgekomen Jan Lucas.

[folio 18v]
19-12-1771: angenomen Obbe Jans
6-3-1772: is op belijdenis des geloofs angenomen
Harm Hindriks
Hindriktjen Jans huisvrouw van Roelf Eppes
Jeigien Freerks huisvrouw van Warner Berents.

[folio 19]
11-3-1773: op belijdenis de geloofs angenomen
Cornelius Harms en
Jantje Hoving huisvr. van Pieter Jans Smith
10-6-1773: zijn met Attestatie tot ons overgekomen
Obbo Harms van Groningen
Antje Ejes huisvr. van Uble Jans van Oudega
10-9-1773: met attestatie tot ons overgekomen
Roelf Freerks van t Hogesant
10-6-1774: met attestatie van Zwele tot ons gekomen Willem Wessels
11-9-1774: met attestatie van het hogezant tot ons gekomen
Wijpke Hoving huisvrouw van Jacob Eites.

[folio 19v]
17-3-1775: zijn op belijdenis des geloofs tot Litmaten angenomen
Evert Jacobs
Roelf Eppes
Berent Freerks

[folio 20]
8-3-1776: zijn navolgende personen op belijdenis angenomen tot Ledematen.
De E. Pieter Berents van Foxholl
Aaltjen Willems vrouw van Harm Jans
Aaltjen Berents vrouw van Cornelius Harms
Anna Hoving vrouw van Hind: Reinders
Grietjen Hindriks vrouw van Derk Jans
Jantien Elses vrouw van Tie Eppes en
Catje Roelfs vrouw van Harm Heikes

[folio 21]
6-9-1776: is met attestatie van Grietzijl uit OostVriesland tot ons overgekomen Aaltjen Pauwels
22-12-1776: met attestatie van Foxham tot ons overgekomen Arentje Jacobs.

[folio 21v]
16-3-1777: is met attestatie van Groningen tot ons overgekomen Helena Derberti
6-6-1777: zijn als ledematen met attestatie tot ons overgekomen
Abraham Eppes en
Lammegien Jans Egtl: van Zuitbroek
Willem Hansen van Veendam

[folio 22v]
9-3-1781: zijn op belijdenis des geloofs aangenomen
den E. Alje Gerrijts
Grietje Sijmens huisvr. van Jan Berents
en onse Dogter Maria Detmers
met attestatie tot ons overgekomen
Jantje Jans wedw. Eppe Sikkes van Zuitlaren
Trijntje Fokkes huisvr. van Albert Willems van Slogteren

[folio 23]
21-3-1783: op Belijdenis des geloofs aangenomen
Gesien Harms dogter van Harm Obbes
en met attestatoe van Colham tot ons overgekomen
Wijpke Hoving huisvrouw van Hindrik Hindrijkus.

[folio 23v]
14-9-1783: is op belijdenis des geloofs tot Litmaat aangenomen de E: Hindrik Hindrijkus.
6-6-1784: zijn op belijdenis des geloofs aangenomen en toegelaten
De E: Roelf Roelfs
E: Hindrik Jans en Grietjen Roelfs huisvrouw van Hindrik Jans
E: Evert Wildrink onse scharter
5-12-1784: met attestatie van Suitlaren tot ons overgekomen Gesien Ottes Tammink huisvr. van de Collector.

[folio 24]
5-6-1785: in de voorbereiding, naar voorigen
gedaane belijdenis des geloofs de h: Doop bedient aan de
volwassene jongedogter Aaltje Poppes van
Foxholl, en vervolgens meede op belijdenis des ge-
loofs tot het h: Avondmael toegelaten en als Litmaten der Gemeente aangenomen
De E:. Jacob Reintsma schoolm: te Foxholl
Egbertjen Cornellis huisvr: van Jan Jans
Grietje Pieters huisvr van Jan Tomas
en voorn: dogter Aaltjen Poppes
11-9-1785: is met attestatie van Emmen in Drenth tot ons overgekomen de jonge dogter Willemtje Jans

[folio 24v]
11-6-1785: zijn op belijdenis des geloofs aangenomen en toegelaten
De E: Jan Berents en Gesien Jans, huisvr: van Berent Freerks
en met attestatie van Groningen Monsr. B. Detmers en
Aagtje Römmeling huisvr: van Doede Roelfs
en van Mackinga Jan Jansen Schoolm: te Foxholl

[folio 25]
10-6-1787: is van ons op belijdenis des geloofs tot Litmaat deezes Gemeente aangenomen
De E: Pieter Jans Smit

[folio25v]
7-6-1789: op belijdenis der geloofs aangenomen voorgestelt en afgekondigt, navolgende personen
De E: Hindrik Reinders
De E: Kars Hidding
juffrw Ettien Borgesius huisvr. van monsr Benj. Detmers
jonge dogter Grietje Cornelius
en met attestatie van Groningen Ida Willes huisvr van Jan Reurs

[folio 26]
7-3-1790: met attestatie van N: Pekel A tot ons als Litmaat overgekomen onze
schoolmr Jan Harms Vriemoet
6-6-1790: op Belijdenis des geloofs tot Litmaten aangenomen
Klaas Hindriks van Wolfsbarge
Jeigien Harms Wedw Pieter Jans Kremer
Jantjen Harms h: vrouw van Evert Jacobs
Jantjen Jacobs h: vrouw van Hindrik Hoving
Sapke Aickes h: vrouw van Berent Roelfs
6-3-1791: op Belijdenis des geloofs tot Litmaat aangenomen Remke Paulus ancilla nostra,
nu huisvrouw van Hindrik Pieters vicinus.

[folio 26v]
5-6-1791: met kerkelijke attestatie van het hoogesand
tot ons overgekomen Jantje Kars.
25-3-1792: op Belijdenis des Geloofs door mij tot Litmaat
aangenomen: Hindrik Kars zoon van onze tegens-
woordige boekhoudent Diakon Kars Hidding.
met attestatie van Westerbroek tot ons
overgekomen de E: Jacob Roelfs.
17-6-1792: met attestatien tot ons overgekomen van
Westerbroek Hindriktje Hindriks huisvrouw van Berent Jans
en van het hogesant Jantje Kars dogter van Kars Hidding

[folio 27]

16-9-1792: is met attestatie van Veendam tot ons overgekomen
onze nieuw beroepen schoolmr: Hermannus Pieters Cremer
8-12-1793: is met attestatie van Zuitlaren tot ons overgekomen
Geertjen Berents huisvrouw van Reinder Willems te Foxholl:

[folio 27v]
2-3-1794: zijn met kerkelijke attestatie tot ons overgekomen
Grietje Cornelius huisvr van Tie Eppes, van Kolham, en
Roelfijn Warners van Westerbroek.
9-6-1794: zijn op belijdenis des geloofs aangenomen
Beertje Harms dogter van onze ouderling Harm Roelfs
Jantje Harms dogter van onze kerkvoogd Harm Jans Jager
Trijntje Rengers dogter van Renger .... op Foxholl,
nog met attestatie van Westerbroek tot ons overgekomen
Corneliske Hendriks huisvrouw van onze nabuir Berent Klaasen.

[folio 28]
6-9-1795: Berentje Eijlers huisvrouw van Roelf Roelfs met
attestatie tot ons overgekomen
7-12-1795: met attestatie tot ons overgekomen Jacob Holtman
onze nieuw met eenparige stemmen geroepen schoolm. van Westerlee
28-8-1796: op belijdenis des geloofs aangenomen
Roelfje Melles huisvrouw van Bronne Sluis.
Dina Pieters huisv: van Albert Hindriks en
de jonge dogter Grietje Philippes ancilla mea.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.