LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Krewerd

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Ledematen Krewerd. Ingevoerd zomer 2006 Henk Blok.
Nagekeken winter 2006/7 Menne Glas.

- mutaties 1627 - 1642 (Carolus Reneman)
- lijsten 1642 - 1645 (Carolus Reneman)
- lijst en mutaties 1649 (Joannes Hornenborch)
- lijst en mutaties 1651 - 1666 (Petrus Alberti)
- mutaties 1666 - 1683 (Jacobus Henningius)
- lijst 1684 en mutaties 1683 - 1706 (Eijbenius Hoexum)
- mutaties 1706 - 1719 (Simon Wiardi)
- mutaties 1720 - 1729 (Henricus Busch)
- mutaties 1730 - 1771 (Gerhardus Telchuis)
mutaties 1773 - 1776 (Tiddo van der Veen)
- mutaties 1776 - 1780 (Petrus Speckman) 
- mutaties 1780 - 1782 (Hero ten Camp Ensinck)


Sacramenta non justificant sed confirmant. Coena Domini est sacramentum Novi Testament secundum et quidem nutritionis.
[vertaald (Wumkes op blz 121 Groningsche Volksalmanak 1915): De sacramenten rechtvaardigen niet, maar bevestigen. Des Heren Avondmaal is het tweede sacrament des Nieuwen Verbond en wel der spijziging]

Anno 1627 op christadagh hebben tot het hochw. nachtmall har begeven Bartelt Michels ende Trine sijn huisvrou.

Int jaer 1629 den 4 october ofte op de 18 sondagh na Trinit hebben har tot de tafels des heren begeven Gertruit de huisfrouw van Focko Cornellis ende ock Anna de huisfrou van Jan Hindrick ofte Jan Sunde.

Op den 20 sondach na Trinit. anno 1630 hebben har tot het hillige nachmall des heren begeven Willem Jansen en Jeke sijn huisfrou, idem Corneliske de huisfrouw van Claes Hindricks.

Den 21 sondagh na Trinit anno 1631 heft Cornelis Peters Rockvegels sijgh mede tot het nachtmall onses heren Jesu Christ begeven.

Op deselvige 21 sondagh na Trinit anno 1631 heft Peterke de weduwe van zalig. Nanne Lewes ock har mede tot nachtmall des heren begeven desgelicken ock mester  Derck coster en scholmester.

Op Paschen anno 1633 heft mester Derckx huisfrouw Derchktien ock mede gecommuniceert en har tot des heren tafell begeven.

Anno 1634 heft Jan Hindrickx schipper en timmerman [deels onleesbaar door papierbeschadiging, wrs. "sijch"] mede begeven tot des heren hillige avontmall.

Op Paschen anno 1634 heft de huisfrouw van Cornellis Peters Alijt har mede begeven tot het nachtmall des heren.

Anno 1636 is Willem Jansen een [papier beschadigd] onordentlicke levent vor den tijt van een jaer van het nachtmall des heren gesuspendet.

Op Paschen anno 1637 is Jicke de weduwe uth Nien=C [papier beschadigd, waarschijnlijk Nien=Closter] een litmaet geworden van des heren gemele.

Op den 21 sondach anno 1637 na Trinit. heft Eiske de [papier beschadigd, waarschijnlijk staat er: huisvrouw] van Jan Egberts har mede tot des heren tafell begeven.

Anno 1638 den 24 Octob ofte op den 23 sondagh na Trinit heft Jan Egberts hem mede begeven tot des heren hillige nachtmall.

Op Paschen anno 1639 hebben Peter Bewes ende Hinderken har mede begeven an den tafell des hilligen nachmall.

Op Pinxsteren anno 1640 is het nachmall des heren uthgedelt tho Crewertt ende hebben har dese vrous-personen darmede tho begeven als
1 Grete Scholers in Nien-Closter
2 Grete de huisfrouw van Koert Baljes
3 Anna Jacobs

Op den 21 Sondach na Trinit anno 1640 heft Trine de huisvrouw van Willem Jansen har tot het nachtmall des heren begeven.

Op den 21 sondagh na Trinit heft Claes Bolt tot Arwertt sijch medebegeven tot het aventmael des heren anno 1642.


Op den 21 Sondagh na Trinit. anno 1642 is het hillige ende hoche aventmall uthgedeelt in orde en binnen comunicanten gewest.
1 pastor met sijn huisfrouw
2 de coster met sijn vrouwe
3 Cornellis Peters kerckvoge
4 Peter Bewes
5 Jan Egberts met sijn huisfrou Eiske
6 Claes Bolt
7 Willem Jansen ende sijn huisfrou Trine
8 Peterke de weduwe van zalige Nanne Levens
9 Grete de huisfrou van Coert Galjes
10 Corneliske de huisfrou van Claes Hendrick
11 Grete de huisfrouw van Peter Scholer
12 Anna Jacop Hindrick wif
13 Jike de weduwe in Nien Closter
14 Anna de weduwe van zalig. Jan Hindricks

Op Paschendagh anno 1643 uthgedelt het hillige aventmall des heren ende binnen communicanten gewest
1 pastor met sijn huisfrouw
2 Mester Derck met sijn vrou
3 Cornellis Peters kerckvoch
4 Peter Bewes
5 Claes Bolt
6 Jan Egbert met sijn huisfrouw Eiseke
7 Willem Jansen met sijn huisfrouw Trine
8 Peterke de weduwe van zalige Nanne Leuns
9 Grete de huisfrouw van Koert Galjes
10 Tietie de huisfrouw van Menno Reiners
11 Cornelische de huisfrouw van Claes Hindrickx
12 Anna Jacob Hindrick wif
13 Anna de weduwe van zalige Jan Hindrick
14 Martien de huisfrouw van Harmen Willems

Op den 20 sondagh na Trinit anno 1643 uthgedeelt het hillige ende hochwerdige Aventmall Jesu Christi ende binne communicanten gewest
1 Pastor Carolus Reneman met sijn huisfrouw Anna Holstein
2 Derck Berents coster ende Dercktien sijn vrouw
3 Cornellis Peters kerckvoche
4 Claes Bolt
5 Peter Bewens
6 Jan Egberts met zijn huisvrouw Eiske
7 Willem Jansen met zijn huisfrouw Trine
8 Peterke de weduwe van zalige Nanne Leuns
9 Grete de huisvrouw van Koert Galjes
10 Tieke de huisfrouw van Menno Reiners
11 Corneliske de huisfrouw van Claes Hindrickx
12 Anna Jacobs Hindrickx wif
13 Anna de weduwe van zalige Jan Hindrickx
14 Martien de huisfrouw van Harmen Willems
15 Jike de weduwe in Nien Closter
16 Meenie de huisfrouw van Siert Clasen bij de hoge wierde
17 Grete de huisfrouw van Peter Scholer in Nien Closter
18 Jan Coster tho Jucquert met sijn wif Ave

Op Paschendagh het H. Aventmael des heren uthgedeelt int jaer 1644 ende zijn dese navolgende personen communicanten geweest
1 Pastor Reneman met sijn huisfrouw Anna Holstein
2 Derck Berents ende Dercktien zijn huisfrouw
3 Claes Bolt arme vorstander
4 Peter Bewes
5 Jan Egbert met sijn huisfrouw Eischke
6 Ebel Falckx ende Diete sijn huisfrouw
7 Willem Jansen ende Trine zijn huisfrouw
8 Peterke de weduwe van zalige Nanne Leuns
9 Grete de huisfrouw van Koert Galjes
10 Tietke de huisfrouw van Menno Reijners
11 Corneliske de huisfrouw van Claes Hindrickx
12 Anna Jacob Hindrick wif
13 Anna de weduwe van zalig. Jan Hindrickx
14 Martien de huisfrouw van Harmen Willems
15 Jijcke de weduwe in Nien-Closter
16 Meenje de huisfrouw van Sijert Clasen bij de hoge wierde
17 Diete de huisfrouw van Peter Scholer in Nien Closter
18 Jan Koster tho Jucquert met sijn wif

1. Up saterdagh vor Dominica 21 na Trinit anno 1644 als de proef.predicatie gedaen was is Obel Falckx met gemene stemme der ledemaeten tot ouderlinck onser gemeente verkoren.

2. So is ock de onenicheit tuschen de Coster ende Willem Jansen bij geleit ende heft de coster beleit van Willem Jansen nijt ít weten dan alle eer ende goet.

3. Is Jan Egbers vermaent worden van wege sijn droncken schap om di tílaten,
en hirop op sondagh 21 na Trinit het hillige aventmall des heren uthgedelt ende hebben dese navolgende personen an de tafell des heren gewest.
1 Pastor Reneman met sijn huisfrouw Anna Holstein
2 Obel Falckx ouderlinck ende Diete sijn huisfrouw
3 Claes Bolt arme vorstander
4 Peter Bewes
5 Jan Egbers
6 Willem Jansen ende Trine sijn huisfrou
7 Derck Berents ende Dercktien zijn huisfrouw
8 Peterke de weduwe van zalige Nanne Leuns
9 Tieke de huisfrou van zalig Issebrants Peters
10 Corneliske de huisfrouw van Claes Hindrickx
11 Diete de huisfrouw van Kort Galjes
12 Anna Jacob Hindrickx wif
13 Anna de weduwe van zalige Jan Hindrickx [papier beschadigd]
14 Diete de huisfrou van Peter Scholer
15 Martien de huisfrou van Harmen Willems

Op Pinxteren anno 1645 hebbe ick na vorgaende visitatie ende gedane ommeganck int Caspel Crewertt het hillige ende hochwerdige nachtmaell uthgedeelt onder deselve ledematen die anno 1644 op de 21 sondagh na Trinitat an de tafell des heren gewest zijn uthgenomen dat
Peter Jacobs Scholer kerckvoch onse getall vermeert ende sijch nu mede tot de tafell des heren begeven heft.

Op den 4 sondach in de Advent is het hillige aventmael des heren in de gemente tho Crewertt gehouden anno 1645 ende is Jan Egbert des vreidages na gedane prof predicatie int choor vermaent worden van sijn onordentlicke leven heft met hantastinge beloft beteringhe ende is also noch gedildet worden.


Op Pasche dagh sijnde de 25 Martij 1649 hebbe ick Joannes Hornenborch pastor tot Creuwert het eerste mael met mijn gemeinte het heilige aventmael gehouden, dese naevolgende persoenen sijnt communicanten gewest.
Die tevooren communiciert hebben sijnt dese
1 Obel Valcks ouderlinck ende Grete sijn huisvrouwe
2 Peter Schoeler kerckvocht ende Grete sijn huis vrouwe
3 Claes Bolt arme voorstander
4 Derck Berens ende Dercktien sijn huis vrouwe
5 Peter Beuwes
6 Jan Egberts met sijn huisvrouwe
7 Peter Bartels
8 Grete de huis vrouwe van Koert Galies
7 Peterke de weduwe van zal. Nanne Lewes [in origineel springt nummering ook]
9 Cornelliske de huis vrouwe van Claes Hendricks
10 Trijne de weduwe van zal. Willem Jansen
11 Anna   Jacob Hindricks vrouwe
12 Martien de huis vrouwe van Harmen Willems
13 Jantien sijnde noch ongetrout de nigte van Mester Derck.
Neuwe ankoemelingen ofte die hijr niet te vooren gecommuniciert hebben sijnt dese.
1 Pastor Jannes Hornenborch met sijn huisvrouwe Maijke Vredemans
2 Harmen Willems de man van Martien Willems


Den 28 Martii anno 1651 hebbe ick Petrus Alberti bedienaar des Goddeliken woords tot Creeuwert de eersten proeff predicatie gedaan, nae welke proefpredicatie is Martien die huisvrouw van Hermen Willems, met advijs van de olderlinck Obele Falx ende andere ledemaaten, door mester Derk angesegt, dat se voor dat maal haar muste ontholden (om de groote oneenicheit tussen haar ende haar man Hermen Willems) van het gebruick des Heiligen Aventmaals, welke sij ook voor goet heeft angenoomen.

Den 30 Martii op Paaschedag hebbe ick daarop het Heilige ende hoogweerdige Aventmaal ande ledematen bedient, ende sijn deese naevolgenden tegenwoordich geweest
1 Petrus Alberti Pastor loci
2 Obele Falx olderling ende Griete sijn huisvrouw
3 Claas Bolt, armevoogt
4 Peter Bewes
5 Peterke de wedewe van wijlen Nanne Herens
6 Jan Egberts ende Eiske sijn huisvrow
7 Derk Berents ende Derkien sijn huisvrow
8 Anna, Jacob Hindricx wedewe
9 Peter Bartels
10 Trine, Willems Jansen wedewe

Den 27 Juli anno 1651 hebbe ick nae gedaene visitatie ende proefpredicatie, onder des Martie Willems aengehoort ende wederangenomen, met advijs van de ledematen, het Heilige Heeren Aventmael met dese navolgende ledematen, gecelebreert
Claes Bolt Armvoogt
Peter Bewes kerckvoogt
Jan Egberts ende Eiske sijn huisvrouw
Peter Bartolts
Peterke Clasen
Pieter[?] Scholers
Derk Berents schoolmester ende Derckien sijn huisvrow
Anna Jacobs
Trine Willems
Marrejen Peters
Dese sijn voor desemaal nieus angecoomen
Aris Gerrits
Anna Jansen nigte ende maagdt van de Past:
Lubbeien Cijties dienstmaagd van de E. P[papier beschadigd] Bewes

Den 20 Junii anno 1652 hebbe ik Petrus Alberti nae gedaene visitatie ende gehoudene proefpraedicatie, geen onheil vinden dan, als alleene de oude beuselingen van voorschreeven Marrejen Harkens dat se niet wilde communiceren, waar voor se van mij christelijk ende eernstelijk vermaant, met dese naevolgende ledemaeten in des Heeren vrese het H. Aventmaal geholden:
Claes Bolt armevoogd
Peter Bewes kerkvoogd
Jan Egberts ende Eiske sijn huis.
Cijrt Aljes
Peter Bartels ende Lumme sijn huis.
Jacob Frebens
Derk Berents ende Derkjen sijn huis.
Aris Gerrits
Hermen Willems
Peterke Claesen
Griete Schoelers
Lubbejen Cijtjes
Trine Willems
Anna Jacobs
Anna Jansens
Marrejen Peters absent om reden als booven verhaalt

Den 16 Octobris anno 1652 met de meeste stemmen (destijdt vergadert) Claes Bolt ende Peter Bewes tot olderling [papier beschadigd]

Den 17 Octobris anno 1652 hebbe ik nae gedane visitatie ende proefpredicatie met dese navolgende ledematen het Hoogweerdige Aventmaal geholden:
Claes Bolt olderling
Peter Bewes olderling
Jan Egberts
Cijrt Aljes
Peter Bartels ende sijn huisvrow
Jacob Frebens
Aris Gerrits
Derck Berents schoelmester met sijn huis.
Griete Schoelers
Lubbe Cijtjes
Anne Jansen
Trine Willems
Harmen Willems
Absenten:
Peterke Claesen [en]
Martien Peters [en]
Anne Jacobs [alledrie] krank sijnde.

Desen twie voorgenoemde mannen tot olderlingen wel verkooren ende tot driemaal de gemiente voorgest[elt]
maar hebben deselve tot noch toe niet voor de gemiente konnen bevestigen, dewijle het nooit voor desen is bij haar gebruikelijk gewest, ende daarom als onnodig bij haar gezien, hebbe daarom het in classe voorgestelt wat mij hijr in te doen stondt, is van de mesten geantwoort, dat indien het niet kunde geschieden, met vriewille, sulden het tot de meesten vreden so laeten vaeren.

Aris Gerrits gecooren tot Diacon, als die voorgemelde mannen tot olderlingen, maar niet [voor]gestelt de gemiente, om reden als van de olderli[ingen]

Den 14 Martii anno 1652 hebbe ik Petrus Alberti, nae gedane visitatie ende gehouden proeph predicatie, des Heren H. Aventmaal, met dese naevolgende ledematen geholden:
Claes Bolt Armevoogd
Peter Bewes
Jan Egberts ende Eiske sijn huisvrow
Cijrt Alies
Peter Bartels ende Lumme sijn huis. voor de eerstemael
Jacob Frebens
Derk Berents ende Derkien sijn huisvrow
Aris Gerrits
Harmen Willems
Peterke Claesen
Griete Schoelers
Lubbeien Cijties
Trine Willems
Anna Jacobs
Anna Jansen

Marrejen Peters absens, sich ontholdende van het H.A. omdat haar man Hermen Willems miede ledemaat voor de anderdemaal communiciert welke sij herwaarts enige geloofs calanghien heft opgeleit, ende sij begeert, dat hij an haar sal bekennen, belooft als dan mede te communicieren, maar dewijlen dit haar eigen quade phantasien sijn, waar van sij voorgemelte niet alleen van de ingesetenen van het Caspel, maer van een iegelijk, die hem kennen wort vrijgeholden; so wort hij daar van gesuivert, ende is als een eerlijk mens hem draegende, tot den taefel des Heren toegelaeten.

Den laasten Novembris anno 1652 hebbe ick nae gedaene visitatie, ende proefpredicatie, het heilige Heeren aventmaal met deese naevolgende ledematen geholden:
Claes Bolt Armevoogt
Peter Bewes kerckvoogt
Jan Egberts ende Eiske sijn huisvrow
Peter Bartels
Peterke Claesen
Derck Berents schoelmester ende sijn huisvrow
Anna Jacobs
Trine Willems
Aris Gerrits
Anna Jansen
Lubbejen Cijties
Marreien Peters
Dese voor den eerstemaal angecomen:
Cijrt Alies
Jacob Frebens
Harmen Willems

Den 23 Januarij anno 1653 hebbe ik nae gedaene visitatie ende proefpredicatie met mijn ledematen naevolgende het heilige Aventmael (sonder enige [papier beschadigd]teuringe onder die ledematen) in den vreese Godts gecelebriert
Claes Bolt olderling
Peter Bewes olderling
Jan Egberts met sijn huisvrouwe
Cijrt Aljes
Peter Bartols, sijn huisvrow om krancheit absent
Derk Berents schoelmeester met sijn huisvrou
Griete Schoelers
Lubbe Cijtjes
Anne Jansen
Trine Willems
Harmen Willems
Absenten om kranckheit
Aris Gerrits
Martien Peters huisvrow van Harmen Willems
Anne Jacobs. Peterke Claesen doodt

Den 1 Maji anno 1653 hebbe ick nae gedane visitatie ende proefpredicatie met mijn ledematen in goede orde ende vreese des H. het Heilige Aventmaal geholden sonder des verstorven sijnde Martien Peters ende Anne Jacobs ende Aris Gerrits

Den 4 Septembris anno 1653 hebben nae gedaene visitatie ende proefpredicatie in vrede ende enicheit, in des Heeren vreese des Heeren Aventmaal geholden
Claes Bolt olderling ende Diacon
Peter Bewes olderling
Jan Egberts, sijn huisvrow om krancheit absent
Cijrt Alies
Peter Bartels met sijn huisvrow
Derck Berents schoelmester met sijn huis.
Griete Schoelers
Lubbe Cijtjes
Trine Willems
Harmen Willems
Anne Jansen vertrocken nae Groningen

Anno 1653 op middewinter hebbe ick nae gedaene visitatie ende geholdene proefpredicatie in vrede ende enicheit, in des H. vreese, dat Aventmaal des Heeren met dese ledemaeten geholden
Claes Bolt olderling
Peter Bewes olderling
Jan Egberts met sijn huisvrow
Cijrt Alies
Derk Berents schoelmest. met sijn huisvrow
Griete Schoelers
Lubbe Cijties
Trine Willems
Harmen Willems
Peter Bartels met sijn huisvrow vertrocken nae Goddelinse

Anno 1654 op den 26 Martii sijnde Pascha hebbe ick het hoogweerdigen Aventmaal inde vreese des Heeren, in liefde ende enicheit met die voornoemde ledemaeten geholden.
Harmke die huisvrow van Jan Peters voor de eerste maal.

[ van de registraties van de viering van het avondmaal waarop geen nieuwe ledematen zijn aangenomen of bijzonderheden zijn vermeld enkel de datum vermeld, dat er de bekende riedel staat aangegeven met 3 puntjes ... ]

Den 18 Junii ao 1654 ...

Den 17 Septembris ao 1654 ...

Den 27 Januarii ao 1655 ...

Den 3 Junii ao 1655 ...

Den 21 Octobris anno 1655 hebbe ick nae gedaene visitatie ende proefpredicatie in vreede ende enicheit in de vreese Godts, des Heeren Hoog. Aventmaal geholden met mijn Carspellieden.
Nieus aengecoomen
Claas Nannens
Peter Claasen

Den 28 Octobris is Zijrt Aljes, nae dat hij met meeste stemmen onlangs gecooren, ende daar nae tot driemaal de gemiente opentlijck voorgestelt, sonder enige opspraake, tot Diacon, het formulier beantwoort hebbende, in Claas Bolt plaatse die nu een groote geruime tijdt het [papier beschadigd] bedient hadde, opentlijck bevestigt.

Den 2 Martii anno 1656 is des Heeren Aventmaal in vreeden ende enigheit nae gedaene proefpredicatie
Peter Bewes Olderling
Jan Egberts met sijn huisvrow
Zijrt Aljes
Griete Schoelers
Claes Nannens
Peter Clasen
Derk Berens schoelmr met sijn huisvrow
Trijne Willems
Nieus gecomen met attestatien
Grietie Sasmeshuusen van Garshuusen
Geertruit Joannis van Holwijrda dochter van die E. Joannes Weneman Pastoor in sijn leeven tot Ootterdum
Claas Bolt absent
Harmcke Jansen absent [en]
Jacob Frebens absent [beide] om het reeds als die Pastoor [papier beschadigd] laets [papier beschadigd] huir [papier beschadigd] genae [papier beschadigd]

Den 21 Septembris sijnde den 16 Trinitatis, nae gedaene visitatie ende proefpredicatie is des Heeren heilige Aventmaal in de vreese des Heeren ende enicheit geholden
Jan Egberts met sijn huisvrow
Zijrt Alies Diacon
Peter Bewes Olderlinck
Hermen Willems
Geertruit Jansen huis. van Har. Wil.
Claas Bolt
Olderlinck wederom verenigt is mede gecompariert
Jan Peters
Harmcke sijn huisvrow
Derck Berents Schoelmeester
Derckjen sijn huisvrow
Claas Nannens
Trine Willems
Griete Schoelers
Grietjen Sasmeshuusen
Trijntien Peters Schoeler
Albertjen Gerrits, vertrocken weder na Oldenklooster nae haar vader

Den 4 Januarii anno 1657 hebbe ick nae gedaene visitatie ende proefpredicatie in de vreese des Heeren, het Heilige Aventmaal met mijn ledematen geholden
Jan Egberts ende Zijrt Eiske sijn huisvrow
Zijrt Aljes Diacon
Peter Bewes Olderlinck
Claas Bolt Olderlinck
Harmen Willems
Geertruit Jansen sijn huisvrow
Jan Peters
Harmke sijn huisvrow
Derck Berents Schoelmester
Derckjen sijn huisvrow
Claas Nannens
Peter Claasen
Trine Willems
Grietjen Sasmeshuusen
Griete Schoelers
Trijntjen Schoelers

Den 29 Martii ao 1657 ...

Den 21 Junii ao 1657 ...

Den 27 Septembris anno 1657 hebbe ick nae gedane visitatie ende proefpredicatie sonder enige steuringe in liefde ende de vreese Godts, des Heeren Avontmaal in mijn gemiente geholden
Nieus angekomen
Etjen de huisvrow van Peter Claasen
Jan Jansen van Spijck

Den 25 Maii sijnde Pinxterdach hebbe ick nae gedaane visitatie ende proefpredicatie met deese naevolgende ledematen het aventmael des Heeren geholden
Jan Egberts met sijn huisvrow Eiske
Zijrt Aljes
Peter Bewes
Harmen Willems
Geertruit Jansen huis. van Harmen Willems
Jan Peters ende Harmcke sijn huisvrow
Derk Berents ende Derckjen sijn huisvrow
Claas Nannens
Peter Clasen
Trijn Willems
Griete Schoelers
Grietien Sasmeshusen
Ankomelingen
Jan Peters bovengenoemt
Trijntjen Peters Schoeler
Albertjen Gerrits van Oldenklooster
Absent
Claas Bolt omít pleit wegens kerkehuir, tusschen ons ende kerkvoogden.

Den 3 Januarii ao 1658 ...

Den 11 Aprilis ao 1658 ...

Den 11 Julii ao 1658 ...

Den 10 October ao 1658 ...

Den 9 Januarii anno 1659 is wederom des Heeren nachtmaal nae gedane visitatie ende proefpredicatie inde vreese Godts ende enicheit der ledematen gecelebriert
Trijntjen Schoeler vertrocken na den Dam

Den 3 Aprilis 1659 sijnde Paaschedag is wederom des Heren nachtmael geholden nae gedane visitatie ende proefpredicatie in de vreese Godts ende enicheit der ledematen hijr volgende
Jan Egberts ende sijn huisvrow
Zijrt Aljes Diacon
Peter Bewes olderling
Grietjen Aljes voor de eerste maal
Harmens Willems ende sijn huisvrow
Jan Peters met sijn huis.
Claas Nannens
Peter Clasen, Eetjen sijn huis: verstorven
Aeltjen Cornelis voor de eerstemaal
Derck Berents ende sijn huis.
Here Dercks voor de eerstemaal
Jan Jansen van Spijck
Trijne Willems
Petrus Alberti Pastor ende sijn huisvrow
Griete Schoelers

Op den 4 Julii ...

Op den 19 Trinitatis sijnde den 9 Octobris [1659] hebbe ick, nae gedane visitatie ende proefpredicatie, des H. Avontmaal inde vrese Godts, in liefde ende enicheit geholden met mijn ledematen
Verstorven Jan Peters Schipper
Here Dercks absent wegens de breucke van sijn bien
Moij Eiske de huisvrow van Jan Egberts absent wegens onmacht

Op midwinter hebbe ick nae gedaene visitatie ende proefpredicatie, des Heeren Aventmael inde vreese Godts in liefde ende enicheit mijn ledematen geholden.
Moej Eiske absent, sijnde impotent

Den 25 Martii 1660 hebbe ick nae gedane visitatie ende proefpredicatie inde vreese Godts des Heeren Aventmaal geholden in enicheit ende vrede met mijn ledematen.
Moej Eiske absent om reden als voren
Die E. Roelef Jansen voor de eerstemaal

Den 5 Januarii anno 1661 is nae gedaene visitatie ende proefpredicatie inde vreese des Heeren in vreede ende liefde, het Heilige Aventmaal, sonder anwas ofte verminderinge, alhijr geholden.
Eiske, Jan Egberts huisvrow absent om reden voor desen angevoert.

Op Pascha anno 1661 is nae gedane visitatie ende proefpredicatie inde vreese des Heeren, in vreede ende liefde, het heilige Aventmaal geholden.
Voor de eerstemaal hebben gecommuniciert Claas Ebels ende Grietjen Buininck sijn huisvrow

Harmke, die huisvrow van Jan Schipper inde visitatie, nae gedane vermaninge ende onderwisinge gevraagt ofte sij enige swaricheit hadde, so haar muchte ofte kunde verhinderen, heeft geantwoort niet te hebben, dat haar beswaarde, als dat het leugen waare, tegen mij des morgens sullen woorden [onleesbaar] mijn maagd ende die kerckvoogd sijn maagd [onleesbaar] enich wittebrood van de ene die ander gegeven te sijn [onleesbaar]seijt te hebben, sich hijr over vervloekt ende versweren [onleesbaar, papier beschadigd] ende is daar op van het heilige Aventmaal geholden waar tegens ick hebbe gesprooken sulx waarachtig te sijn, bereit sijnde met ende bi mijn hoogste waar over allen hooge ende leeger leichten te willen getuimen [getuichen?].

Den 5 Trinitatis sijnde den     Julii anno 1661 is nae gedane visitatie ende proefpredicatie des Heeren aventmael in sijn vreese gecelebriert, niemant absent als Zijrt Aljes ende sijn schoonmoeder om kranckheit, ende Harmcke voor ditmael met advijs van mijn kerckvoogd ende schoelmester van het aventmael afgelecht om het volherden in het liegen.

Den 16 Trinitatis sijnde den 29 Septembris anno 1661 is nae gedaene proefpredicatie ende visitatie des Heeren avontmaal in sijn vreese gecelebriert niemant absent als moej Eiske om impotentie ende Harmke wederom angenomen om sekere reden ende haar traenen.

Voor die eerste maal heeft gecommuniceert die E. Berent Jansen
ende die deugt. Dewertjen Peters

Op Middewinters dach anno 1661 is nae gedaene visitatie ende proefpredicatie des Heeren avontmael geholden in Godes heiligen vreese ende dat inder minne, niemant absent sijnde als moej Eiske wegens swackheit ende der is niemant gewonnen

Den 13 Aprilis anno 1662 is nae gedane visitatie ende proefpredicatie des Heeren aventmael geholden in Godes heiligen vreese sonder enige steuringe.
absenten
Grietje Schoelers [en]
Moej Eiske [beide] wegens kranckheit

Den 10 Augusti anno 1662 is nae gedane visitatie ende proefpredicatie des Heeren avontmael in sijn heilige vreese geholden, Trine Willems onder des van het selve gesuspendiert, om quade geruchten tusschens haer ende Jan Snijder angaande sekere wrusselingen op het kerckhoff, alhoewel niet so inderdaar bevunden, also heerst de sprake war.
Voor de eerste maal gecommunicieert Peter Claasens Geeske.

Den 23 Novembris anno 1662 is nae gedane visitatie ende proefpredicatie des Heeren Aventmaal in sijn heilige vreese geholden ende dat sonder anige anwas ende sonder enige swaericheit.

Trijne Willems nae scherpe vermaninge, hoge bevestinge sulx haar liet te sijn, ende belofte met hantastinge niet weer sodane stucken te plegen onder traenen, is wederom geadmitteert.

Heer Dercks Smedinck vertrocken, met sijn woninge ende huisholdinge ten enemaels naar Holwijrda, ende dat met attestatie hijr geweest te hebben als lidmaad onser gemiente, gesont in geloven ende eerlijck in wandel so veel ons bewust is.

Den 15 Martii anno 1663 is nae gedaene visitatie ende proefpredicatie des Heeren Avontmael inde vreese Godts, sonder enige moeiten ende twist onder die ledematen, hijr bij ons te Crewert geholden.

Overleden sedert het voorige Avontmaal Moej Eiske huisvrow van Jan Egberts so mede Anneke (dochter van Jan Egberts ende Moej Eiske) huisvrow van Zijrt Aljes.
Voor de eerstemael gecommuniceert Elske Dercks onses schoelmeesters dochter.

Den 28 Septembris anno 1663 is nae gedaene visitatie ende proefpredicatie in des Heeren vreese, dat heilige Avontmaal geholden sonder enige elende ofte steuringe onder de ledematen.
Elske Dercks vertrocken voor haar houwelijck nae Catmis, ende daarop attestatie versocht, welck sij oock genooten heeft.

Den 27 Decembris anno 1663 is nae gedane visitatie emde proefpredicatie, des Heeren Avontmaal in de vreese Godts sonder enige moeite ende twist onder den ledematen gecelebriert.

Den 27 Martii anno 1664 is nae gedane visitatie ende proefpredicatie, des Heeren Avontmaal in des Heeren vreese geholden
Harmen Willems [en]
Geertruit Wenerani [beide] elieden vertrocken naar Holwijrda

Harmen Schippers uit en boos ende wrevell gemaackt hebbende van het Avontmaal omdat se werde vermaant het broodt te moeten betaelen, dat noch inden Dam voor haar openstondt, ende dat met konsent van de Diacon, Olderling als mede kerckvoogd.

Den 26 Junii anno 1664 is nae gedane visitatie ende proefpredicatie, des Heeren Avontmaal in des Heeren vreese, niet sonder enige moeite, maar wat steuringe, door des kosters jonnsten soon, sijn godtloosen ende onkuise mondt, geholden.
Harmke wederom om deselve oorsaake van des Heeren Avontmaal gebleven.

Den 25 Septembris anno 1664 is des Heeren heiligen Avontmaal sonder enige steuringe bij ons hijr in des Heeren vreese gecelebreert.
Harmke noch uit louter godtlose verstockheit als vooren afgebleven, nadat sij tot twiemaal toe door mijn maagd angedient, tot mij in de minne te willen komen.
Derckjen om kranckheit absent.
Ankoomelingen:
Zijrt Aljes huisvrow Hille
Berent Goes
Jantjen Egberts
Lisebetjen Jansen Iwema


Anno 1666 den 1 junij .... [bovenste regel deels onleesbaar door beschadiging van het papier]
des goddelijcken woords tot Crewert na gedaene visitatie die eerste proefpredicatie gedaen.
Ende den 3. dito [juni 1666] op Pinxterdagh het heijlige ende hooghweerdige Avontmaal J.C. sonder eenige verstooring an die ledemaeten bedient.

Ledematen der Gemeijnte J.C. tot Crewert

1 Jacobus Henningius Pastor loci en mijn suister Maria
2 Peter Beves ouderlingh en kerckvooght
3 Claes Nannes ouderlingh
4 Roeleff Jans Diacon en kerckvooght en sijn huijsvrouw Aeltjen
5 Ziert Aljes en sijn huijsvrouw
6 Claes Ewes en sijn huijsvrouw
7 Peter Claessen en sijn huijsvrouw
8 Berent Jansen Iwema en sijn huisvr Lisebetjen
9 Berent Goes
10 Jan Spijck
11 Trijntje Eewolts huijsvrouw van Jan Hindricks
12 Jantjen Sniders huijsvrouw van Mr. Jan
13 Derk Obels
14 Moij Trijne
15 Griete Schoelers
16 Mr. Derck Berents en sijn huijsvrouw en sijn soone Jan

Roeleff Jans den 19 Augusti overleden

Den 20 [vermoedelijk, papier beschadigd] Augusti is na gedaene proefpredicatie des Heeren Avontmael in den vreese Gods alhijr bij ons tot Crewert gecelebreert
Mijn suster[?] Maria vertrocken na Embden den 12 9ber.
Moij Griete Scholiers na Loppersum

Den 2 10bris is na gedaene visitatie en proefpredicatie des H. Avontmael in des Heeren vreese geholden.
Heeft voor de eerstemael met ons gecommuniceert Catharina Gemminga mijn L: Huisvrouw.

Trijntjen Eewolts de huisvrouw van Jan Hindrick is onder tusschen overleden.

Anno 1667

Den 10 Martij is na gedaene visitatie en proefpredicatie des H. Avontmael in de vreese Gods gecelebreert.

Den 16 Junij is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des Heeren Avontmael in de vreese Gods gecelebreert.

Hille de huisvrouw van Sijrt Aljes gestorven.

Den 8 7bris is des Heeren H. Avontmael na gedaene visitatie en Proefpredicatie in de vreese Gods an de ledemaeten J. C. alhijr van Crewert bedient en sonder eenige verstooringe gehouden.
En hebben met ons voor de eerste mael gecommuniceert:
Jan Hindricks
Jacob Scholier en sijn huisvrouw Jantjen.

Den 8 10ber Dominica 11 Adventis, is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des Heeren H. Avontmael in des Heeren vreese geholden, en heeft voor de eerste mael met ons gecommuniceert:
Aefke Geerts wed. van Heijne Jans
[in marge] Mr. Derck verkooren tot Diacon

Anno 1668

Den 1 Martij Dominica Latare is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des Heeren H. Avontmael in den Heeren vreese geholden.

Den 14 Junii Dominica 4 P.T. is des Heeren Avontmael na gedaene visitatie en Proefpredicatie in des Heeren vreese an de ledematen bedient.
[in marge] Aefke Geerts vertrocken na Stedum met attestatie.

Den 13 7bris Dominica 17 P.T. is sulcks wederom in de vreese des Heeren geschiet.

Den 6 10bris Dominica 2 Adv. is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des Heeren H. Avontmael in de vreese Gods gecelebreert, en hebben met ons voor de eerste mael gecommuniceert
Geertjen Clasen wed. van wijlen Jan Heertiens.
Anje Goes van Siddebuiren.

Anno 1669

den 7 Martij ...

Den 13 Junij Dominica 1 Trin. is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des Heeren Nachtmael in de vreese Gods gecelebreert. Lisebeth Jansen IJwema overleden.

Den 12 September Dominica 14 Trin. is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des Heeren Avontmael in de vreese des Heeren gecelebreert en hebben voor de eerste mael met ons gecommuniceert Arent Pieters en Menje Jacobs sijn huisvrouw.

Den 5 10ber ...

Anno 1670

Den 6 Martij ...

Den 12 Junij ...

Den 12 7ber is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des Heeren Avontmael in de vreese des Heeren gehouden en heeft met ons voor de eerste mael gecommuniceert Pieterke Frix de huisvr. van Herman Oomkes.

[tussen 12 September en 11 December in de kantlijn]
Jacob Schoeler verkooren tot Diacon.

Den 11 10ber ...

Anno 1671

Den 5 Martij is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des H: Avontmael in de vreese Gods gehouden. Dercktjen de huisvrouw van Mr. Derck verstorven.

Den 11 Junij is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des Heeren Avontmael in de vreese des Heeren gecelebreert. En heeft voor de eerste mael met ons gecommuniceert Aeljen Clasen met attestatie van Lamb. Beckeringh Pastor in Husinga.

Den 10 7br. ...

Den 10 10br. ...

Anno 1672

Den 10 Martij is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des Heeren Aontmael in des Heeren vreese gehouden. Claes Ebens verstorven hebbende well een jaer niet geweest an de Tafel des Heeren. Mr. Derck hebbende 4 jaeren schoelmr. gewesen verstorven.

Den 9 junij

Den 8 7br. is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des Heeren Avontmael in de vreese Gods gecelebreert.
Claes Nannes ouderling verstorven

Den 8 8br. Hebbjen Clasen met attestatie vertrocken.

[papier beschadigd, wrs. december 1672]
des Heeren Avontmael in de vreese des Heeren gecelebreert en heef met ons voor de eerste mael gecommuniceert Lambert Tonnis. Zijrt Aljes verkooren tot ouderling. Arent Pieters tot Diacon.

Anno 1673

Den 9 Martij ...

Den 8 Junij is na gedaene visitatie en Proefpred. des Heeren Avontmael in de vreese des Heeren gehouden, is Claes Ebens Griete verstorven de welke sich een geruime tijt ...?... selfs hadde afgehouden.

Den 7 Septembris is na gedaene visitatie en Proefpred. des H. Avontmael in de vreese Gods gecelebreert. Heeft voor de eerste mael met ons gecommuniceert Gee[rt] Piet[ers].

Den 7 10br. is na gedaene visitatie en Proefpred. des H: Avontmael in de vreese des Heeren gecelebreert.
Menje de huisvrouw van Arent Pieters verstorven.

Anno 1674

Den 8. Martij is na gedaene visitatie en Proefpred. des H. Avontmael in de vrese Gods gecelebreert.
Heft voor de eerste mael met ons gecommuniceert Claes Pieters Schipper.

Den 14 Junij ...

Den 13 7br. is na gedaene visitatie en Proefpred. des H. Avontmael in de vrese Gods gehouden en hebben voor de eerste mael met ons gecommuniceert
Dewerke Hermans de huisvrouw van Peter Derks
Met attestatien:
Pieter Dercks van Holwijrda.
Jurjen Reenders en Anna Jans Echtelieden van Spijck.

Den 6 10br. is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des Heeren Avontmael in de vreese des Heeren gecelebreert.
Hebben voor de eerstemael met ons gecommuniceert
Engeltjen Simens de huisvrouw van Lambert Tonnis
Pieter Evers Schoolmr.

Anno 1675

Den 14 Martij is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des Heeren Avontmael in de vreese Gods gehouden
Zijrt Aljes ouderlingh verstorven

Den 13 junij is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des H: Avontmael in de vreese des Heeren gecelebreert.
Hebben voor de eerste mael met ons gecommuniceert met attestatien:
Sijbrick Peters van Lasquart ofte den Dam
Diewer Geerts van Berum
Jantjen Hemmes van Jucquart.
[in kantlijn volgende twee] 
Pieter Dercks verkooren tot ouderling
Peter Claasen Diacon

Den 12 7br. ...

Den 5 10br. ...

Anno 1676

Den 12 Martij is na gedaene visitatie en Proefpredicatie des Heeren Avontmael in de vreese Gods gehouden.
En heeft voor de eerste mael met ons gecommuniceert Herman Arijs Schipper.

Den 11 Junij is des Heeren Avontmael na voorgaende visitatie en Proefpredicatie in de vrese des Heeren an de ledemaeten J.C. bedient.
En heeft voor de eerste mael met ons gecommuniceert Meerten Peters met attestatie van Scheemderhamrick.
[naast 11 Juni, in de kantlijn:] Derck Obels verstorven.

Den 10 7br. is na gedaene visitatie en proefpredicatie des Heeren Avontmael in de vreese des Heeren gehouden.
En hebben voor d' eerste mael gecommuniceert
Anje Hindricks de huisvrouw van Meerten Peters
Liefke Berents van Bijsum.

Den 10 10br. Is het Avontmael des Heeren in de vreese Gods gecelebreert.
En heeft voor de eerste mael gecelebreert Jacob Jansen Iwema alhijr van Crewert.

Ao 1677

Den 11 Martij ...

Den 10 Junij is des Heeren Avontmael na gedaene visitatie en proefpredicatie in de vreese des H. gehouden.
[Marge naast 10 Juni 1677:]
Liefke Berents van Bijsum vertrocken met attestatie na den Post.

Den 9 7br. ...
[Naast 9 September 1677:]
Lambert Tonnis verkooren tot Diacon.

Den 9 10br. ...
[Naast 9 December 1677:]
Dewerke Hermans verstorven.

Ao 1678

Den 10 Martij ...

Den 9 Junij ...

Den 8 7br. ...

Den 8 10br. ...
[Naast 8 December 1678:]
Jantjen Egberts verstorven
Lambert Tonnis Diacon verstorven
Meerten Peters tot Diacon verkooren

Ao 1679

Den 9 Martij ...
[Bij 9 Maart 1679:]
Jantjen Schoelers verstorven

Den 8 Junij ...

Den 14 7br. ...

Den 14 10br. ...
[Naast 14 December 1679:]
Herman Arijs
Claas Peters verstorven


Sacramentorum non privatio S contemtus [onleesbaar]
Den 12 Augusti 1683, na voorgaende proefpredic[papier beschadigd] vrese des Heren Avondmaal gehouden, en sijn met attestatie [papier beschadigd] Wiardi Pastor tot Enum, tot dese gemeinte gekomen [papier beschadigd] en Mette Folckers Ehluijden.

Den 25 November 1683 is na voorgaende visitatie [en] proefpredicatie [papier beschadigd] vrese des Heeren het Avontmael alhier gehouden en is Pieterke Frix huisvrou van Lambert Schipper weederom na voorgaende kerke vermaninge en nadat sij haere droefenis hadde betoont, betuigende voor Godt onschuldig berucht te zijn, van ons an de tafel des heeren toegelaten.
[in de kantlijn:] Eijbenio Hoexum voor de eerste mael bedient.

Den 24 Febr. 1684 is na gedaene visitatie en proefpredige het avontmael des Heeren alhijr tot Crewert in aller stilte gehouden.
En hebben voor de eerste mael mede gecommuniceert
Anje Jans dochter van Jan M[papier beschadigd]
Lambert Jans Schipper
Peter Jans Schipper
[in de kantlijn, papier deels beschadigd:] Hebben voor de eerste mael gecommuniceert [papier beschadigd, vermoedelijk de hierboven genoemde Anje] Jans
Lambert Jans [en]
Pieter Jans [beide] schippers

Alle ledematen der gemeinte J.C. tot Crewert
Eijbenius Hoexum Eccls
Mr. Pieter Everts met sijn huisvrou Hijckien Jans
Jan Hindrijx met sijn huisvrou Aeltien
Meerten Pieters met sijn huisvrou Anje
Pieter Klasen met sijn huisvrou
Berent Jans met sijn huisvrou ende sijn broeder Jacob Jans
Anje Jans dochter van Jan Hindrijx
Reinder Jacobs met sijn huisvrou
Grietie Luitiens
Pieter Jans met sijn huisvrou
Lambert Jans met sijn huisvrou
Jan Spijck
[tussen Jan Spijck en Engeltie ingevoegd:] op Arrewert
Engeltie de vrou van Focco Willems
Annie Meinders
Trijn Willems
Grietie
Gerrijt Derx met sijn huisvrou
Reinout Reners mijn dienstmaegt
Laurens Jans en Jantje Jacobs sijn huisvrou

1684

Op heden den 1 Junij ...

Op heden den 14 Sept. sijnde den 16 Trint is na gedaene proefpredicatie en gewoonlijcke visitatie des Heeren H. Avontmael alhijr in onse gemeente sonder beletselen gehouden en hebben de E. Laurens Jans met sijn huisvrou Jantien Jacobs voor haer eerste mael het selve meede geparticipeert en genooten.
[in de kantlijn dezelfde aantekening]

Op heeden den 14 December ...
[In de kantlijn bij 14 December 1684, papier beschadigd:] Moej? Trijn Willems  [onleesbaar] de laesten mael [onleesbaar] versturven[???] den [papier beschadigd] Maaij 1685
?? Grietje [??] Cornelijs huisvrou ?? verstorven in Maaij

1685

Heeden zijnde den 8 martij ...

Heden zijnde pinxterdag ...

Heeden zijnde den 6 September ...

Heeden zijnde den 16 Decmber [1685] is na gedane visitatie en proefpredicatie het H. Avontmael gecelebreert en de kerckenraet gehouden en Trine Eises huisvrou van Pieter Jans Schipper van de kerckenraet tot versoeninge wegens enig gering geschil soo sij hadde op Reinder Jacobs edoch sig niet willende laeten versoenen is van ít gebruick des Avontmaels terugge gebleeven.
[in de kantlijn voor bovenstaande aantekening staat iets wat onleesbaar is]

1686

Heeden zijnde d. Dominica Oculi ...

Heeden zijnde den 1 Trinit. ...

Heeden zijnde den 14 Trinitatis ...

Heeden zijnde den 1 Advent ...

1687

Op sondag quinquapsima ...
[in de kantlijn voor 1687 sondag quinquagsima staat, deels onleesbaar door papier beschadiging:] ... Cornelis ... verstorven

Heeden op sondag vocem jucunditatis ...

Heeden zijnde den 8 Trinit. ...

Heeden zijnde den 20 Trinit. ...
[voor de 20 Trinit 1687 staat nog iets wat onleesbaar is]

Anno 1688

Heeden den 1 sond. na 3 Con. zijnd den 8 januarij ...

Heeden zijnde paasche sondag den 15 April ...

Heeden den 17 Trinit. ...
[voor zondag 17 Trinit 1688 staat in de kantlijn iets wat zeer onduidelijk is en tevens is het papier beschadigd. Waarschijnlijk staat er zoiets als .. die huisvrou van meester Ö Hindricks schoolmr]

Dominica 2da Adventus ...

1689

den 21 April ...

Den 14 Julij [1689] is des Heeren H. Avontmael alhijr volgens voorgaande visitatie Consistorie en proefpredicatie gecelebreert en Mr. Hinderick over sijne onordentelijckheeden [onleesbaar] pastoor gepleegt en gecorrigeert ende na belofte van verbeteringe toegelaten.

Den 13 Octob. ...

1690

Den 6 januarij ...

Den 31 martij ...
[in de kantlijn voor 31 maart 1690]
Peter Tijs verkooren tot Diacon
Den 29 April Itie op Arwert verstorven
Den 2 Maeij Jan Hindrix kerkvoogt verstorven

Heden den  [onleesbaar] Trinit. ...

Heeden den 13 Trinit. ...

Geeden den 14 Decemb. ...

1691

Den   Martij ...

Den 21 Juni ...

Den 2 Septemb. ...

Den 27 Decemb. ...

1692

[marge vanaf 2 September 1691]
Beatrix Treccius uxor mea decessit en Pijssinia Treccius filius meus Jacobus mortui illa 29 Januarij hic 1. Febr. 1692. [slecht leesbaar, zal niet foutloos zijn]

Den 27 Martij die Paschali is ut supra des Heeren H. Avontmael gecelebreert ende is de huisvrou van Hindrijck Jans, Aeltien Hindrix, tot ons overgecomen.
[in de kantlijn voor 27 maart 1692:]
Grietie Luitiens huisvrou van Peter Tijs gestorven.

Den 12 Junij ...
[in de kantlijn voor 12 Juni 1692:] 
Reinder Jacobs als Diacon geconfirmeert.

Den 11 7br. ...

Den 25 Decemb. ...

1693

Den 12 Martij ...

Den 11 Junij

Den     7br. is des Heeren Avontmael alhijr gecelebreert nadat wij consistorie gehouden hadden, in welcke Peter Tijs (omdat hij on eerbaerlijck met sijn maeght Menje Jans hadde geleeft waer over hij oock van den politicke richter gestraft waer in een groote gelt boete) van ons het avontmael is verbooden.

[dec.] ...

1694 

In Martij is na gehoudene consistorie proefpredige en visitatie des Heeren H. Avontmael in vrede gecelebreert ende Ciberich Berents van mij tot het H. avontmael na gedane geloofsbelijdenisse angenomen, is oock Peter Tijs weeder om (na dat hij sich oover sijne sonden met vrezen hadde beklaagt ende merckelijcke verbeteringe sijnes leven betoonde) weder van het consistorium tot het H. Avontmael geadmitteert ende sijn huisvrou Menje Jans mede van mij geexamineert zijnde angaende de fondamenten des geloofs is meede an ít nachtmael angenomen.

Den 30 Junij Dominica quarta Trinitato is alhijr na gedane visitatie proefpredicatie ende gehoudene consistorie des Heeren H. Avontmael gehouden ende alsoo eenige onlust tusschen meester Hindrick Klooster als Diacon ende Berent Jans als ouderling waren ontstaen soo sijn nochtans deselve door mijn tusschen spreecken bijgelegt ende sij beide gereconcilieert.

Den 16 September is des Heeren Avontmael in vrede volgens alle kerken orders gecelebreert en Peter Harrems van mij tot het H. Avontmael eerst angenomen.

Den 23 December ...

1695

Den 24 Martij ...

Den 23 Junij [1695] is des Heeren Avontmael more debite gecelebreert en Hindrijck Jans na gedaene geloofsbelijdenisse daer toe geadmitteert.

den    7br ...

den   10ber ad idem.

1696

in Martio ...

den 7en junij ...
[in de kantlijn bij Juni 1696:]
Lammert Jans
vertrocken na Sandeweer.

den   7ber ...

den 25 december ...

1697

Heeden den 4 April ...

den 4 julij ...

den 3 Octob. ...

den 26 Decemb. ...

1698 

Den 9 April is des H.H. Avontmael gecelebreert ende Hindrick Jans afgebleeven.

den 26 junij ...
[in de kantlijn bij 26 juni 1698]
Hindr. Jans met sijn vrou Aeltien na Leermens vertrocken.

den 15 7ber ...

Den 18 10ber is des Heeren Avontmael gecelebreert ende alsoo eenige onlust waer ontstaen tusschen de E. Peter Harrems van Arrewert ende beide Schippers is Peter Harrems te rugge gebleeven.

1699

Den 12 Martij is des Heeren Avontmael in vreede gecelebreert ende de E. Peter Harrems met de Schippers reconcilieert sijnde weeder an des Heeren tafel verscheenen.

den 9 julij ...

den 8 October ...

1700

Den 14 Martij 1700 is het H. Avontmael na gedane visitatie en proefpredicatie in des Heeren vreese gecelebreert ende hebben met ons voor de eerste mael gecommuniceert
Froucke Jans van Schilwolda mijn dienstmaegt
Reinout Klasen de maget van Berent Jans
Maer alsoo daer een merckelijcke onlust waer ontstaen tusschen Meester Hindrick Klooster als collector ende opbuerder van het commissiegelt ende Peter Harrems als Diacon van Arwert ende Engeltie de wed. van Focco Willems meede van Arwert soo hebben bovengemelte huisluiden sigh beswaert gevonden met hem Mr. Hindrick Klooster te communiceeren.
Sijn des wegen Peter Harrems en sijn huisvrou en Engeltien de wed. Focco Willems achter gebleeven en is Mr. Hindrick Klooster gelast sigh te onthouden van des Heeren tafel.

Den 16 Junij 1700 is na gedane visitatie Proefpredicatie ende consistorie het avontmael des Heeren gecelebreert ende is in consistorie meester Hindrick Klooster weeder met Peter Harrems gereconcilieert ende hebben de saecke heene geleght soo dat wij door Godes genade het H. Avontmael in vreede hebben mogen celebreeren.

Den 15 7ber 1700 ...


Acta Consistorij Crewerdani
[enkel ledematen zaken overgenomen]

15-09-1700 ...

25-09-1702
... waer in tusschen een en ander ledematen wel eenig dogh gering geschil waer, edog door tusschen spreeken gestilt tusschen de vrou van Conraet Jans en Trijn Eises, ...

18-12-1701
... eenige onlusten tuschen Jan Jacobs ende Jan Peters Abelje ende Trijn Eises ontstaen edogh weder gereconcilieert door tusschen spreken van mij ende de Ouderling Berent Jans, ...
van nieus angenomen:
Klaes Peters Pielman, Peter Saspers ende Hinderkien sijn huisvrouw als meede mijn dienstmaget Mettie Frerix

18-06-1702
Jan Tiackes met sijn huisvrou Jantien Hindrix tot ons van Uijtwijrda met attestatie overgecomen, ende toegelaten

10-09-1702
Peter Cornelis Schipper als ledemaet angenomen

16-12-1703
Hindrijck Jans na de Rijp van ons vertrocken

16-03-1704
Louke vertrocken

21-12-1704
Peter Jans ende sijn vrou niet gecompareert

1706

Den 15 7ber is 't h. Avontmael onses Heeren J.C. van mij op 't versoeck van mijn kaspel Luiden alhijr voor de laeste mael gehouden, de Heere verleene ende mij ende dese mijne gemeintes Luiden dat wij met Abraham, Isack en Jacob in Godts anschijn eewigh ansitten mogen boven in de hemel.


[ enkel de lidmaten-registraties overgenomen ]

Den 26 Decemb. 1706 is des Heeren H. Avontmael in vrede gehouden.

05-06-1707
angenomen:
Rem Elties

03-03-1709
angenomen:
Bouke Luis huisvrouw van Willem Fockens
Jan Laurens
Haijo Mindels

19-05-1709
angenomen:
Klaeske Hindricks weduwe van Rem Elties

02-03-1710
angenomen:
Pieter Writserts en des selfs huisvrouw Japiggijn Hindricks
Geessijn Jans huisvrouw van Jan Jacobs

01-06-1710
afgebleven Jan Jacobs en sijn huisvrouw

12-06-1712
Van des Heeren Tafel gebleven door labberie Margijn huisvrou van Mester H. Klooster, en Geeske huisvrou van Jan Jacobs

5-03-1713
angenomen:
Jacob Pieters

02-09-1714
angenomen:
Jan Tijs

17-03-1715
angenomen:
Grietie en Willemina Cloosters

08-09-1715
angenomen:
Willem Geerts en Lubbert Jans

06-09-1716
angenomen:
Mettie Jans

06-12-1716
angenomen:
Mense Jans en zijn Vrou

04-09-1718
angenomen:
Grietie en Geertie Pieters

12-03-1719
angenomen:
Grietie Pieters en Geeske Jans

11-06-1719
angenomen:
Wendina Ottens en Aantien Pieters Claassen

03-09-1719
Met attestatie tot ons gekomen van Stedum Meerten Jacops


Sancta Coena non via ad salutum, sed conformatio et obsignatio salutis
[vertaald: Het Heilig Avondmaal is niet de weg tot het heil, maar de bevestiging en bezegeling van het heil]

Den 10 Novemb. 1720 ben ik Henricus Busch in den Heil. Dienst alhier te Krewert bevestigt. De Heer geve schijnsel en genade over en aan zijnen Knegt en doe het werk zijner bedieninge voorspoedig zijn.

Op den 25 Decemb. hebbe ik H. Busch des Heren H. Avondmaal alhier te Kreuwert na gedane visitatie en proefpredikatie in ene uijterlijke vrede gehouden;
En hebbe deze navolgende ledematen gevonden.
1. Hindrik Clooster schoolmeester (versturven)
2. Margien
3. Coenraat Jans
4. Jantje Jakobs
5. Pieter Jans Spijk (verstorven)
6. Trijnje Eisens
7. Jan Tjakkes (verstorven)
8. Klaas Pieters Pielman
9. Elje Timens
10. Pieter Saspers (versturven)
11. Hindrikjen Geerts
12. Pieter Geerts diak
13. Sijbrigh Berens
14. Jan Lourens diak
15. Albert Cornelis (vertrokken met attestatie)
16. Hilje ------- (verstorven)
17. Tjaart Lourens
18. Geeske Jans
19. Jan Pieters Tijs [en]
20. Vrouke ([beide] vertrokken met attestatie)
21. Margareta Cloosters
22. Willemina Cloosters (met attestatie vertrokken)
23. Martje Coenraats
24. Metje Coenraats (vertrokken met attestatie)
25. Meerten Jakobs
26. Derk Jans [en]
27. Hilje ([beide] vertrokken met attestatie)
28. Anna (met attestatie vertrokken)
29. Grietje Pieters (met attestatie vertrokken)
30. Geertje Pieters (met attestatie vertrokken)
31. Grietje Pieters Tijs (met attestatie vertrokken)

13 April 1721
aangenomen op belijdenis:
Harmannus Clooster (verstorven)
Met attestatie zijn tot ons overgekomen en toegelaten:
Swijtert Harmens, van Westeremden
Dietje Gerrits, van Enum

28-09-1721
aangenomen op belijdenis:
Hindrik Tiddens
Grietje Nanninks
Diewertje Jans
Geertje Jannes (met attestatie vertrokken)
Met attestatie zijn tot ons overgekomen en toegelaten:
Sicco Steenhuisen [en]
Klaaske Derks [beide] van Appingadam ([beide] vertrokken met attestatie naar Eendr.)

Wolter Peters [en]
Geertjen Arens [beide] van Spijk

25-12-1721
Met attestatie zijn tot ons overgekomen en toegelaten:
Wolter Wiers [en] (met attestatie vertrokken)
Grietje Peters [beide] van Oosterwijtwert (met attestatie vertrokken)

05-04-1722
aangenomen op belijdenis:
Jakob Jans (met attestatie vertrokken)
Anje Jans (met attestatie vertrocken)
Tjaske Jans (met attestatie vertrocken)
Grietje Gerrits (met attestatie vertrokken)
en is tot ons gekomen mijn huijsvrouw
Grietje Baldringa

28-06-1722
... eenige onlusten ontstaan tusschen Sicco Steenhuijsen en Tjaart Louwerens, welke door tusschen-spreken van mij en de Diaconen wederom, zo 't scheen, verzoent zijnde, is Sicco Steenhuijsen en zijn vrouw evenswel van des Heren Tafel afgebleven. En zijn met attestatie tot ons gekomen en toegelaten:
Onne Heeres [en]
Aaltjen Ties [beide] van Oosterwijtwert

27-09-1722
tot ons met attestatie gekomen:
Arentje Klasen van Oosterwijtwert (wederom vertrokken met attestatie)

27-12-1722
Met attestatie tot ons gekomen:
Arijs Baldringa van Appingadam
Haaske Gerlofs van Stitswert

09-06-1724
Met attestatie tot ons gekomen:
Jakob Peters [en] (verstorven)
Grietje Arens [beide] van Oosterwijtwert

01-04-1725
aangenomen op belijdenis:
Fenje Rems (vertrokken met attestatie)
Elske Gerlofs
Jannes Clooster
(verstorven)
Hindrik Jans
Harmen Peters

07-03-1728
angenomen op belijdenis:
Martjen Klaassen
Anje Arens
Tijmke Klaassen
(vertrokken met attestatie)


1730 Den 12 Novemb. ben ick Gerhardus Telchuis in den Heil. Dienst alhier te Crewert bevestigt en op den 17 Decemb. des Heeren H. Avondmael alhier gehouden nae gedane visitatie en proefpredicatie.
En sijn tot ons gekomen met attestatie :
Hermanna Telchuis van Steinfurt (vertrokken met attestatie)
Jan Frericks en Lijsbet sijn huisvrouw van Spijk (vertrokken met attestatie)
Jacob Simens en Bouke Klaessen van Oosterwijtwert
Geertje Alberts huisvrouw van Berent Peters van Opwijrda (vertrokken met attestatie)

30-09-1731
Tot ons gekoomen met attestatie:
Lijsabeth Classen huisvrouw van Jan Fockes van ít Zandt

21-12-1732
Tot ons gekomen met attestatie:
Tonnis Willems van Jukwert (vertrokken met attest)

22-03-1733
op belijdenis:
Berent Peters (vertrocken met attestatie)

06-12-1733
Tot ons gekoomen mijn huisvrouw Gertruida Uden (met attestatie vertrocken na Holwijrda)

27-06-1734
Tot ons gekomen met attestatie:
Jan Classen en Liefke Jans sijn huijsvrouw van Appingadam (vertrocken met attestatie)
Op belijdenis:
Reinder Sebes en Trijntjen Gerrits sijn huijsvrouw
Beelke Udens Bolt de huijsvrouw van Hinderick Jans

22-12-1737
Tot ons gekomen:
Lijsebet Eijsses, wed. van wijlen Jan Eebels, met attestatie van Husinga

14-09-1738
Tot ons gekoomen Eppo Hindricks met attestatie van Holwijrda

24-09-1741
Tot ons gekoomen Sieben Peters en Tjaske Jans van Jukwert (met attestatie vertrokken)

11-03-1742
Met attestatie van Westeremden tot ons gekomen Lutjen Onnes

23-06-1743
Na voorgaand onderwijs en daarop gedane geloofsbelijdenis tot lidmaat aangenomen:
Onno Crinis en sijn huisvrouw Anje Hindricks
Cornellis Classen en sijn huisvrouw Jantjen Tjaerts

29-03-1750
Na voorgaent onderwijs en daer op gedaene geloofsbelijdenis tot lidmaten aengenoomen:
Peter Hiddes
Jacob Willems en sijn huisvrouw Lisebit Willems

07-04-1754
Na voorgaende onderwijs en belijdenis des geloofs tot lidmaeten aengenoomen:
Jan Hindricks en sijn huisvrouw Hieke Arents

28-09-1755
Nae voorgaende onderwijs en gedaene geloofsbelijdenis tot lidmaet aengenoomen:
Jan Telchuis

10-10-1756
Met attestatie van Oosterwijtwert tot ons overgekoomen Martjen Peters

26-12-1756
Met attestatie van Leermens overgekoomen Trijntje Ennes huisvrouw van Roelf Sijbels

01-07-1759
Tot lidmaedt aengenoomen op gelofsbelijdenis:
Martinus Telchuis S.S.Theol.Stud.

05-04-1760
Op voorgaende onderwijs en belijdenis de geloof aengenoomen:
Aaljen Geerts de huisvrouw van Hindrick Tiddens
Elsjen Dercks
Sjouke Reinders

25-12-1763
Met attestatie van Lellens tot ons overgekomen
Meester Folkert Bennink

03-04-1768
Naer voorgaende onderwijs en belijdenis des geloofs tot lidmaet aengenoomen:
Johanna Gertruida Telchuis (+)

03-07-1768
Met attestatie van ít Zandt tot ons overgekoomen:
Maria Harms (wederom met attestatie vertrocken)

01-10-1769
Naer voorgaende onderwijs en belijdenis des geloofs tot litmaeten aengenoomen:
Tobias Jacobs en Grietjen Jans de huijsvrouw van Mr. Folkert Benninck

15-07-1770
Met attestatie van Oldenzijl tot ons overgekoomen:
Martjen Freriks (met attestatie vertrokken naar WesterEmbden)

09-10-1771
Nae voorgaende onderwijs en belijdenis des geloofs tot lidmaet aengenoomen:
de Vrouw Jacomina Telchuis weduwe van de Heer Gesworen L. Beckerinck (met attestatie vertrokken naar Holwijrda)


1773 den 11 Julij ben ik Tiddo van der Veen alhier in den H. Dienst bevestigt ...

17-04-1774
Met attestatie tot ons overgekomen Christina Pieterdina Meezenbroek huisvrouw van mij T. van der Veen, wederom met attestatie vertrokken na Feerwert.
En is teffens met attestatie tot ons overgekomen Trijntje Tinerts huisvrouw van Jan Garbrants, huisman alhier, van Opwierda.

10-07-1774
Afscheidsdienst van ds. T van der Veen

14-03-1776
Met attestatie van Leermens overgekomen:
Jan Garbrants


1776 Den 13 October ben ik Petrus Speckman alhier in den H. Dienst bevestigd ...

25-06-1780
Mijn suster Christina Speckman met attestatie tot ons overgekomen, is met attestatie ook wederom van hier naar Eelde vertrokken

23-07-1780
Afscheid van ds. Speckman, vertrokken naar Eelde


1780 Den 15 October wierde ik Hero ten Camp Ensinck hier in den H. dienst bevestigt ...

25-03-1781
Met attestatie overgekomen mijn suster Anna Geertruida Ensinck van Groningen

31-03-1782
Na belijdenis aangenomen tot lidmaat:
Jacob Jans


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.