LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Kolham

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
[GrA 249-1: Lidmaten Nederlands Hervomde Kerk Kolham, latere toevoegingen tussen accolades, opmerkingen tussen vierkante haken, transcriptie voorjaar 2006 Geert Kamphuis]

Nagekeken juli 2006 Ton Bosch


aantekeningen van lijst van de predikanten van Kolham in twee verschillende handschriften]
In 1607 is hier als Predikant gekomen Levinius Roland overleden in 1622.
In 1623, Antonius Schultens, afgezet 1644.
- 1645, Albertus Millies, overl. 1649.
- 1650, Hermannus Dilles(?) overl. 1686

Opgaaf der verschillende predikanten die sints de Her-
vorming te Kolham zijn geweest. (volgens eene opgaaf van
Middendorp zoon van Martinus Middendorp).
1607 Levinus Roland
1611 Was Kolham met een andere gemeente gecombineerd,
men klaagde over de slechte bediening.
1623 Antonius Schultetus - afgezet in 1644.
1645 Albertus Millies overled. 1649.
1650 Hermannus Dellis overled. 1686.
1687 Hermannus Beckering overled. 1697.
1698 Gualtherus Piccardt overled. 1742.
1745 Occo Piccardt geboren in Harkstede, overled. 1761.
1762 Martinus Middendorp: deed de intrede 5 Sept 1762 naar
2 Cor 5:20. De laatste leerrede had tot text Joh 1:29
17 Febr 1805 +.
1809 Escher.
1814 Mees.
1817 Spekman.
1826 Borgesius.
1831 Sannes.
1838 Rutgers.
1850 Hendriksz.
1857 Kool.
1866 Bleijenberg.
1870 de Groot.

Anno 1687 den 4 Decembris ben
ick Hermannus Beckeringh door de Eerw.
seer geleerde Heeren D. Gersonius en D. Ramus
respective opsienders der Gemeijnte JC
in Scharmer en Sloghteren bevestight in
mijn opsienders ampt over dese Gemeijnte JC
in Colham.

Hebbe daer op voor de eerste mael met mijn
Gemeijnte het H Avontmael gecelebreert,
op den volgenden 25 Dec en bevonden, alhijer
te zijn dese volgende Ledemaeten nevens mij:

Mannen

Hendrick Hendricks Backer Ouderlingh {obijt 1690}
Warmolt Warmolts Diacon
Derck Pieters Diacon {obiit ao 1696}
Gerrit Jaersema Schoolmester {obijt 1691}
Jan Jaersema jonge Schoolmester
Alexander Jans {obiit ao 1697}
Galtie Harmens
Jan Berents
Roelf Jans
Hendrik Jans {obijt 1691}
Peter Jans {obiit ao 1691}
Willem Christiaens
Sicke Claessen
Tamme Sijlvesters {obiit ao 1692}
Albert Jans
Jan Galties {obijt ao 1689}
Jan Pieters {vulgo Jan Reijnders}
Alert Pieters {met attestatie vertrocken nae Woltersum}
Roelf Harmens {obijt ao 1690}
Egbert Jans {obijt ao 1691}
Bartelt Kenes {vertrocken}
Hendrick Hendricks op Gorveen {obijt ao 1693}
Gerrit Jansen
Jochum Jans

Vrouwen.

Francina van Bronckhorst Huisvrouw van Pastor Beckering
Griete Jans Huisvrouw van Hendrick Hendricks Backer {met
attestatie vertrocken in het jaer 1691}
Stijne Reijnders Huisvrouw van Warmolt Warmolts.
Grietie Reijnders Huisvrouw van Derk Peters
Aeltien Berents Huisvrouw van Jan Jaersema
Rixte Herens Huisvrouw van Alexander Jans {obijt ao 1692}
Geertie Roelfs Weduwe van Onneke Jans {obiit ao 1693}
Imke Jolkes weduwe van Wijbe Hessels
Aeltien Gerlofs Huisvrouw van Galtie Harmens
Fennichjen Jans Huisvrouw van Roelf Alberts Valk
Ida Geerts Huisvrouw van Jan Berents
Annichjen Lamberts Huisvrouw van Roelf Jans {obiit ao 1692}
Grietie Hendricks Huisvrouw van Hendrick Jans
Etje Simons Huisvrouw van Peter Jans
Frouke Hansen Huisvrouw van Willem Christiaens
Anje Laurents weduwe van Cornelis Reijnders
Wobbichjen Hendricks Huisvrouw van Sicko Claessen
Geeske Claessen Huisvrouw van Tammo Sylvesters
Grietie Tammens wed: van Derk Hendricks {obiit ao 1692}
Anne Geerts wed: van Derk Hendricks {obijt ao 1690}
Grietie Claessen Huisvrouw van Albert Jans {obijt ao 1694}
Hendrickjen Reijnders Huisvrouw van Jan Galties {obijt ao 1691}
Trijntien Derks Huisvrouw van Jan Pieters
Hillichjen Harms Huisvrouw van Alert Pieters {met
attestatie vertrocken nae Woltersum}
Jantien Jans Huisvrouw van Claes Claessen {obiit ao 1689}
Hendrickjen Harmens Huisvrouw van Roelf Harmens
Gebbichjen Willems wed. van Edzart Jans
Petertien ..... wed. van Enno Heijnens {obiit ao 1692}
Grietje Christiaens Huisvrouw van Egbert Jans {vertrocken
met attestatie naar Cropswolde}
Hille Onnekens Huisvrouw van Henrick Henricks op Gorveen {obijt ao 1690}
Anne Mennes Huisvrouw van Jan Alberts {obiit ao 1696}
Mettien Jacobs Huisvrouw van Gerrit Jans
Jantien Peters Huisvrouw van Jacob Alles {obijt ao 1690}
Grietje Jacobs Wed. van Jan Alberts
Lijsebeth Jacobs Huisvrouw van Jochum Jans {obiit ao 1692}
Jantien Jans Huisvrouw van Luirt Hendricks op
de belijdenisse des geloofs aengenomen {met attestatie
vertrocken nae Sloghteren}

Anno 1688

Op den 18 Martij hebben wij het H. Avontmael
door des Heeren genarde in goede rust en vrede
wederom gehouden en zijn doe ter tijt de Gemeijnte
op nieuw toegedaen volgende personen op de belijdenisse
des geloofs
1 Wijbe Hendricks en
2 Roelfjen Jansen sijn Huisvrouw
3 Luirt Hendricks {obiit ao 1693}
4 Jan Jansen en
5 Grietie Alberts sijn Huisvrouw {met attestatie
vertrocken naar Sloghteren}
6 Hendrick Harmens {vertrocken nae Westerbroeck}

met Attestatie van 'Hogesant
Albert Auckes en Anje Aijbes sijn Huisvrouw {dese
wederom vertrocken nae 't Hogesant}

Den 25 Martij is Hendrick Jans met volle
stemmen der Gemeijnte verkoren tot Diakon
in plaets van den afgaenden Diacon Warmolt
Warmolts die van sijn dienst begeerde ontslaegen
te zijn

Den 22 Aprilis de gemeijnte voorgedragen zijn,
de hoe dat 'er maer één ouderlingh der
gemeijnte waer, en nootsaekelijkck een tweede (nae
de maniere in andere gemeijnten gebruickelijck)
behoorde verkoren te worden, is men getreden
tot verkiesinge van eenen tweden, en is derhalven
met volle stemmen daer toe verkoren Warmolt Warmolts

Op den 3 Junij hebben wij etc.
en zijn tot de Gemeijnte op die tijt
wederom aengekomen
met Attestatie van Westerbroek
Jan Luilfs en {obiit ao 1693 4 Nov}
Martien Hindricks sijn Huisvrouw {obiit ao 1693 3 Nov}

Op den 9 Sept
zijn vorders de Gemeijnte op nieus
wederom toegedaen
met attestatie van Sloghteren
Geert Berents en {obiit ao 1695}
Marie Cornelis sijn Huisvrouw
van Nijehove
Reijnouw V. .... Wed. van Derk Pieters [sic]
{wederom met attestatie vertrocken nae de Harcksteden.}

Op den 16 Decembris
En zijn de Gemeijnte op 't nieu toegedaen
met attestatie van 't Hogesant
Hendrick Backbant Chirursijn en
Ellighjen Jacobs sijn Huisvrouw
{met attestatie vertrocken nae Noortbroek}

Anno 1689

Op den 17 Martij
zijn de Gemeijnte op 't nieuw wederom toegevoeght
op de belijdenisse des geloofs
Jan Berents {obiit ao 1692}
Ulrich Harmens
Bouwe Jacobs Huisvrouw van Hendrick Haijes {obiit ao 1692}

Gerrit Jans den 28 Aprilis tot Diacon verkoren is
op den 20 Maji in sijn Dienst bevestight.

Op den 15 Decembris
Is vorder op belijdenisse des geloofs der gemeijnte toegedaen
Barbara Claessen wed. van Eppe Coerts {obiit Anno 1694}

Anno 1690

Op den 23 Martij
en is de Gemeijnte op dese tijdt wederom toegevoeght
op de belijdenisse des geloofs nae dat sij vrijdaeghs gedoopt waer
Trijntje Pieters Jonge doghter als Dienstmaeght woonende
bij Wijbe Hendricks {vertrocken nae Westerbroek}

den 8 Junij
en zijn op dese tijdt de Gemeijnte J Christi wederom toegevoeght
dese naevolgende personen
op de belijdenisse des geloofs
Roelf Alberts Valk {obiit ao 1692}
Albert Harmens
Geesje Jans Jongedoghter
Met Attestatie van Suidtbroeck
Swaentie Jans Wed. van Sijbrant Martens {tegenwoordigh
huisvrouw van Hindrik op Gorveen}{obiit ao 1694}

Op den 21 Septembris
en zijn op dese tijdt de Gemeijnte op
de belijdenisse des geloofs wederom toegevoeght de volgende
personen
Mettien ....... [sic] Huisvrouw van Meijnt Does {obiit ao 1692}
Anje Meijnts Jongedoghter
Hillje Egberts Jongedoghter {met attestatie vertrocken nae Cropswolde}
Anje Tiapkes Jongedoghter {vertrocken}

En sijn ook op den selven dagh naedemiddagh Mr.
Hendrick Backbandt als Ouderlingh en Jan Pieters
als Diacon bevestight

Op den 14 Decembris
en is op dese tijdt de Gemeijnte
toegevoeght op de belijdenisse des geloofs
Martien Peters Jongedoghter

Anno 1691
Den 15 Martij
en zijn op dese tijdt de Gemeijnte
op belijdenisse des geloofs wederom toegevoeght dese
naevolgende
Geertien Jans Jongedoghter {obiit an 1694}
Lijsebeth Jans Jongedoghter, {met attestatie vertrocken
nae Sloghteren}

Den 21 Junij
wederom toegevoeght dese naevolgende met attestatie
Jantien Geerts Wed. van Jochum Tiaerts van Siddebuiren {obiit ao 1694}
Albert Auckes, en
Anje Aijbes sijn Huisvrouw van 't Hogesant
wederom tot ons gekomen { met attestatie wederom
vertrocken nae Noortbroek}

Overmits Hendrick Backbant ouderlingh dese Gemeijnte
met sijn wooninge nae Noortbroeck vertrocken waer, vrien-
delijck sijn afscheijt van ons nemende, soo is op den 12 Julij
Derck Pieters in des selfs plaets met volle stemmen tot
ouderlingh wederom verkoren, en nae de derde kondiginge
op den behoorlijcken tijdt bevestight.

Op den 20 Septembris
wederom toegevoeght met attestatie van Westerbroeck
Cornelisje Jans Jongedoghter {met attestatie wederom
vertrocken nae Westerbroek}

Op den 20 Decembris
op belijdenisse des geloofs toegevoeght
Bouchjen Eessens uit den Dam Jongedoghter {obijt an 1692}

Anno 1692

Op den eersten dagh van het jaer is Roelf Jans Huisman
bevestight in het Diakonschap.

Op den 25 Decembris
wederom toegevoeght op de belijdenisse des geloofs
Jan Dercks
Jannes Wijbes
Jan Hendricks {vertrocken nae Westerbroek}
Eltie Hendricks {vertrocken nae Westerbroek}
Sije Auckes. Jonghman. {met attestatie vertrocken nae 't Hogesant.}
Antie Auckes Jongedoghter
Aeltien Edzers. Jongedoghter {van de taefel des Heren
afgewesen en daernae van ons vertrocken vid. ao 1694 den 18 Martij}
Reijnouw Wijbes Jongedoghter {met attestatie vertrocken nae Cropswolde}
Nieske Wijbes Jongedoghter
Jantie Gerrits Jongedoghter
Welmoet Eppes Jongedoghter {vertrocken nae Sloghteren}

Anno 1693

Den 26 Martij
wederom toegedaen dese volgende personen op de belijdenisse des geloofs
Menno Jansen
Bartelt Pieters
Lubbert Lubberts en {obiit ao 1694}
Martien Pieters sijn Huisvrouw {met attestatie vertrocken nae Woltersum}

Den 11 Junij
toegevoeght dese volgende personen
op belijdenisse geloofs
Geertien Geerts Huisvrouwe van Menno Jans
Maria Lolkes Huisvrouw van Jannes Wijbes

met attestatie van Westerbroek
Jan Claessen en
Tietie Roelfs sijn Huisvrouw

van Cropswolde
Jan Luichjes en
Jantien Roelfs sijn Huisvrouw {met attestatie vertrocken
nae Cropswolde}

Den 17 Decembris
toegevoeght op de belijdenisse des Geloofs
Bartelt Jans Jongman {met attestatie vertrocken nae Engelbert}

Anno 1694

Den 18 Martij
op belijdenisse des geloofs toegevoeght
Sijtze Jelles
Marie Willems Jongedoghter

Den 3 Junij
als nieuwe ledematen toegedaen op belijdenisse des geloofs
Hendrick Haijes en
Geertien Jans sijn Huisvrouw

met attestatie van Groningen
Claes Jans

van 't Hogesant
Geert Hoevenbergh en
Elijsabeth Gratema sijn Huisvrouwe

van Scharmer
Jan Jans en
Hendrickjen Jans sijn Huisvrouw
{met attestatie vertrocken naer Woltersum ao 1696}

Den 16 Septemb
toegevoeght op de belijdenisse des geloofs
Jantien Lukes huisvrouw van Jan Hendricks {vertrocken
nae Westerbroek}
Fokel Haijes Huisvrouw van Eltie Hendricks {vertrocken
nae Westerbroek}

Den 23 Decemb
als nieuwe ledematen toegevoeght op de belijdenisse des geloofs
Jan Jans van Wolfsberge
Margariet Harms Huisvrouw van Karsten Jans

Anno 1695

Den 17 Martii
dese volgende niewe Ledemaeten toegevoeght
op belijdenisse des geloofs
Roelf Geerts
Martien ....... [sic] Huisvrouw van Claes Jans
Jantien Warmelts Huisvrouw van Geert Alles
met Attestatie van Scharmer
Luilof Jans en
Jeije Hendricks sijn Huisvrouw.

Den 16 Junij
dese volgende nieuwe ledematen der Gemeijnte toegevoeght,
op belijdenisse des geloofs:
Berent Arents en
Anna Maria Caspers sijn Huisvrouw.
Juffr. Margareta Catharina Stoltzs {met attestatie
vertrocken nae Groningen.}

Met Attestatie van Groningen:
Juffrouw Susanna van Wullen Huisvrouw
van Dr Jan Vertier Stoltz {obiit 1696}

van De Harcksteden:
Jan Jacobs en
Jantien Coerts sijn Huisvrouw.

Den 15 Sept.
toegevoeght op de belijdenisse de geloofs
Imke Harmens Huisvrouw van Roelf Huisman.

Den 8 Decembris
toegevoeght op de belijdenisse des geloofs
Anna Sophia Harms Huisvrouw van
Jochum Jans {vertrocken}
Met attestatie van Gildehuis
Harmen Jantsen en
Lucke Ravenschott sijn Huisvrouw
{[beide] vertrocken}

Anno 1696

Op den 12 Jan is Claes Jansen bevestight in sijn Diaconie bedieninge.

Den 15 Junij
als nieuw Lidtmaet toegevoeght op de belijdenisse des geloofs
Bouwe Cornelis Jongedoghter

den 27 Septemb
als nieuwe lidtmaten toegevoeght op de belijdenisse des geloofs
Carsten Jans {doot}

met attestatie van Sappemeer
Lebbert Jacobs

met attestatie van Westerbroeck
Jan Hendricks en
Jantien Lukas sijn Huisvrouw

Den 27 Decembris
als nieuwe lidtmaeten toegevoeght op de belijdenisse des geloofs
Geert Alles {doot}
Imke Wijbes {doot}
Swaentje Geerts {met attestatie vertrocken nae Sloghteren}

met attestatie van Cropswolde
Jan Jans en
Fenje Fockes sijn Huisvrouw

met attestatie van Scharmer
Hendrick Jans

Anno 1697

[de volgende twee zijn na 20 juni en voor 19 Sept in een ander handschrift
oner aan de pagina toegevoegd]
Aeltjen Ellinge huijsv. van Hindrik
Sickinge met attest van Noortlaren {vertrocken den 11 7bris 1697.}

den 25 10bris Anje Euweriks huijsv. van Cornelis Jans
met attest van Schiltwolda.

Anno 1698 den 13 November ben ik Gualterus
Piccardt door de eerweerde seer geleerde Heren
Dominus Gersonius, en D: Kamus respectieve opsienders
der gemeente in Scharmer en Sloghteren bevestijght
in de predickdienst over dese gemeinte Jesu Christi tot Colham.

1699 den 8 jan
op belijdenisse des geloofs
Jan Geerdts van de Ruten
en Geessien Frerijks van Colham

Den 19 Meert
met toevoeginge van een lidtmaet op de belijdenisse
des geloofs en van twe met attestatie van
Schilwolda tot ons gekomen als
Corneljes Jans van de Rute
Albert Aukes
en Anje Aijbes als echte luiden van Schilwolda {wederom vertrocken}

Den 11 Junij
met toevoeginge van drie ledematen die met attestatie tot ons gekomen sijn als
Christiaen Willems {doot}
en Ockien sijn huisvrouw van Slochteren {derwaars vertrocken}
en Folkert Asinghs van Woltersum {doot}

Den 20 September
met attestatie tot ons gekomen
Gretien Jans van Sapmeer Huisvrouw van
Willem Christiaans deze op Colham {doot}

Anno 1699

Op den 5 November is Albert Harmens bevestijcht in sijn diaconie
bedieninge

Den 3 December
toegevoeght een lidtmaet op belijdenisse des geloofs
Aaltien Hagenauw van Schilwolda {vertrocken}

Anno 1700

Den 3 Meert
met toevoeginge van vijf ledematen op de belidenisse
des geloofs namentlijck
Jacob Fijbes
en Vrouwe Hindrijcks echteluiden
Gretien Roelefs huisvrouw van
Hindrijck Jans
Wobbijgjen Luitiens huisvrouw van Jan Harmens {doot}
Jacobjen Gerjes
en Corneljes Claesen met attestatie van Slochteren
tot ons gekomen.

Den 2 Junij
met toevoeginge van een lidtmaet op
de belidenisse des geloofs namentlijck
Jantien Hindrijcks Sicking
en met attestatie tot ons gekomen
van Slochteren Welmoet Eppes Huisvrouw van Geert Harmens
van Scharmer Annijgjen Berens Huisvrouw van Albert Jans

Den 1 September
met toevoeginge van vijf ledematen die met attestatie
tot ons sijn gekomen,
van Slochteren Geert Jans
van Meethuisen Teelke Haijes huisvrouw van Geert Jans {doot}
van Anlo op Drente Roelef Berens {doot},
en Berent Roelefs {doot},
en Aaltien Jacobs huisvrouw van Berent Roelefs.

Anno 1701

Den 12 Junij
met toevoeginge van twe ledematen die met
attestatie tot ons gekomen sijn van Scharmer
Jan Jans en Hillijgjen Alberts echte luiden

Den 11 September
met toevoeginge van een lidmat die met attestatie
van Slochteren tot ons gekomen is namenlijck
Tiajo Takes {doot}

11 December
met toevoeginge van dri ledematen
waarvan twe met attestatie tot ons gekomen sijn,
Jantien Jans huisvrouwe van Tiaje Takes van Slochteren {doot}
en Geesjen Roelefs huisvrou van Willem Dene van Sapmeer en
een op de belidenisse des geloofs namentlijck
Hindrijckien Haijes {vertrocken}

1702

Den 12 Meert
met toevoeginge van dri ledematen, op de belidenisse
des geloofs angenomen, namentlijck
Abelis Jans, en Arentien Willems echteluiden van Foxham,
en Catrine Peters van de Harckstede {vertrocken}

den 10 September
met toevoeginge van een lidtmaet op de belidenisse des geloofs
Trijntien Jans

1703

den 12 Martii
met toevoeginge van twe ledematen die met attestatie tot
ons sijn gekomen van Kropswolde
[de namen worden niet vermeld]

1704

den 2 Meert
met toevoeginge van ses ledematen die op de
belidenisse des geloofs daartoe sijn angenomen namentlijck
Jacob Alles,
Alle Geerdts,
Corneljes Geerdts,
Trijntien Geerdts
Jantien Jans,
Geeske Geerdts.

1705

den 8 Meert
met toevoeginge van vier ledematen, waarvan twe
met attestatie van Cropswolde tot ons gekomen sijn namentlijck
Jan Jans en Harmtien Roelefs echte luiden
en twe op de belidenis de geloofs angenomen namentlijck
Amel Jaersema en Marchien Hindrijcks beide van Colham.

den 7 junij
met toevoeginge van twe ledematen namentlijck
Roelef Kars en Hindrijkien Warmolts echteluiden,
die met attestatie van Anlo uit Drente tot ons gekomen sijn.

den 6 December
met bivoeginge van vier ledematen op de belijdenisse des geloofs als
Peter Geerdts en Elisabhet Geerdts
Ike Alders en Geertien Jans

Anno 1706

[onderstaande 7-12 wordt vermeld tussen 5-3-1706 en 4-6-1706,
mogelijk consistorie vergadering van dec 1705]
den 7 Decemb
met bijvoeginge van vijf ledematen, waarvan vier
op de belijdenisse des geloofs sijn toegelaten, als namelijck
Gretien Hindrijcks Sickinge, Roelefjen Hindrijcks Sickinge
Gretien Hindrijcks {tsamen vertrocken} en Vennijgjen Jansen
tsamen van Colham en een die met attestie van Slochteren
gekomen is te weten Jantien Aapkes.

5 Decemb. sondaghs
met toevoeginge van een lidmaet namentlijck
Wiert Warmolts die op de belijdenisse des geloofs is angenomen.

1707

Den 4 Meert vridaegs
met toevoeginge van ses ledematen namentlijck
Loert Jans, Renske Dercks, Geert Harms,
Jan Alders, Aaltien Jans en Gretien Jans.

1708

den 4 Meert
met toevoeginge van een lidtmaet met name
Hans Willems op de belijdenisse des geloofs.

den 2 december
met toevoeginge van dri ledematen waar van twe
op de belijdenisse des geloofs sijn angenomen, met namen
Gretien Abrahams, en Geertruit Jans, en een met attestatie
tot ons gekomen van Garlesweer, met name Loeke Geerdts
{weder vertrocken}

1709

Den 2 junij
met toevoeginge van een lidmaet die met attestatie
van Groningen tot ons is overgekomen met name
Reinder Scheerhoorn. {ver.}

den 1 Decemb
met bijvoeginge van dri ledematen op de belijdenisse
des geloofs te weten Aaltien Jans van Peise, Jantien Joghems van Colham
en Antie Kleis van het Hogezant {dese dri vertrocken} en met
attestatie tot ons gekomen van de Harckstede Gretien Hindrijks en
van Slochteren Kunne Jans {alle vertrocken}

1710

Den 2 Meert
met bijvoeginge van twe ledematen op de belijdenisse des geloofs,
te weten Jan Germs en Claes Jans beide van Colham.

den 1 junij
met bivoeginge van twe ledematen die met attestatie
van t Hogezant tot ons gekomen sijn met name
Berent Gerbens en Antie Philippes sijn huisvrouw {weder
vertrocken na het Hogezant}

Den 14 Septemb:
met bivoeginge van dri ledematen die met
attestatie tot ons overgekomen sijn Hillijggien Fockes van Groningen
{weder vertrocken} Sicko Harms van Scharmer en Aaltien Jans
van Slochteren.

1711

den 7 junij
met toevoeginge van vier ledematen Egbert Hindrix
en Gretien Roelefs echteluiden met attestatie van Westerbroek en
Wolter Jans en Gretien Egbers echteluiden met attestatie van Zuitlaren
{dese laaste vertrocken na Westerbroek}.

den 6 Septemb:
met toevoeginge van dri ledematen die met attestatie tot ons
overgekomen zijn
van Westerbroek Thomas Ebels,
van Kropswolde Geertien Tiaerts,
en Derckien Jans van Farmsum

Den 6 Decemb:
met toevoeginge van twe ledematen die met attestatie
tot ons sijn overgekomen als Berent Jaersema van Delfzijl
en Clare Clasens van Slochteren.

1712

den 13 Martii
met toevoeginge van twe ledematen die met attestatie
van t Hogezant tot ons zijn overgekomen,
als Meindert Jans Evenaar, en Jantien Wolters Emmen echteluiden.

den 12 junij
met toevoeginge van seven ledematen als
Jacob Eijtens en Talligien Jans
echteluiden van Peise met attestatie
en Leendert Hindrijcks en Annichien Jans
egteluiden van cropswolde met attestatie,
Aafke Lolkens met attestatie van Woltersum,
Martien Jansen met attestatie van Godlinse en
Geesien Jans met attestatie van Dalen.

1713

den 4 junij
met toevoeginge van een lidtmaet die van Cropswolde
tot ons is overgekomen, met name Feigien Geerdts.

den 16 Septemb
met toevoeginge van een lidmaet die van Westerbroeck
met attestatie overgekomen met name Fennigien Jans

Den 3 Decemb:
met toevoeginge van een lidmaet op de belijdenisse
des geloofs als met name Roelef Jans op Foxham.

1714

den 3 junij
met toevoeginge van dri ledematen die met
attestatie tot ons sijn overkomen, als
Egbert Aitens van Eelde en
Jan Jans Luninck en Martien Jans echteluiden van Scharmer

den 2 december
met toevoeginge van twe ledematen, [e]en met attestatie tot ons
gekomen van Dalen en een op de belidenisse angenomen
Harm Roelefs en Hilligien Alberts

1715

den 3 Meert
met toevoeginge van twe ledematen die met attestatie van
Lellens en het Hogezant tot ons sijn overgekomen
Madalena a Besten, en Luike Geerdts.

den 2 junij
met toevoeginge van twe ledematen die van
Slochteren tot ons overgekomen sijn
Willem Warmolts en Eijtien Eijtes echteluiden

den 1 decemb:
met toevoeginge van verscheide ledematen
die op belidenisse des geloofs tot t heren Nachtmael
sijn angenomen met name
Jannes Fockes en Trijntien Jacobs Echteluiden
Tonjes Peters, Reinder Warmolts, Harm Berens,
Peter Jans, Henrica Elisabhet Piccardts,
Aaltien Luities, Egbertien Hemkes en Margien Jans.

1716

den 7 junij
met toevoeginge van een lidmaet die met attestatie
van wolde tot ons is overkomen met name
Jan Stevens

den 6 Decemb:
met toevoeginge van dri ledematen op de
belijdenisse des geloofs
Geert Jans, Geertien Jans en Hillijgien Berens.

1717

den 7 Meert
met bijvoeginge van ses ledematen op
de belijdenisse des geloof
Hindrijckien Jans
Geertien Jacobs
Willem Jans
Peter Jacobs
Jan Jans
Albert Jans.

den 6 junij
met bijvoeginge van een lidmaat die met attestatie
van Slochteren tot ons is overgekomen met name
Peter Meints.

den 5 Decemb:
met bijvoeginge van een lidmaet op de
belidenisse des geloofs met name
Johannes Harms.

1718

den 3 junij
met bivoeginge van sekere ledematen die met
attestatie tot ons sijn overgekomen van
Scherlo [??] uit Drente Vennijgjien Jans
van Veendam Gretie Wolters
van de Harkstede Geertien Hindrijcks

den 4 Septemb:
met bivoeginge van twe ledematen die van de Harkstede
en Westerbroek met attestatie tot ons sijn overkomen
Jan Hindrijcks en Jantien Lukas

den 4 Decemb:
met bivoeginge van twe ledematen
een op de belijdenisse des geloofs Afien Jacobs,
en een met attestatie tot ons gekomen van Zuitbroek,
Trijntien Jans

1719

den 5 Meert
met bivoeginge van twe ledematen
Harmannus Albers en Berentien Eijbers van Foxham.

1720

den 3 Meert
met toevoeginge van seven ledematen op
de belijdenisse des geloofs met
Peter Evers, Jan Kors [of Kars?], Jannes Egbers, Jan Roelefs,
Tiaart Uilkrijcks [Uildricks?], Hanna Jans en Acke [of Aete?] Benes tsaemen van Colham.

1721

1 junij
met bivoeginge van een lidmaet
op de belidenisse des geloofs genaemt
Roelef Willems.

den sevenden Decemb:
met toevoeginge van twe ledematen op
de belidenisse des geloofs
Corneljes Luilefs en Margien Luilefs.

1722

den 6 Septemb:
met toevoeginge van dri ledematen op
de belijdenisse des geloofs als
Jantien Roelefs van Colham, Trijntien Hansens
van Groningen, en Trijntien Dercks van Westeremden
en twe met attestatie van Haren en Scharmer als
Aaltien Mennes en Swaantien Geerdts van Haren.

den 6 December
met toevoeginge van dri ledematen
op de belijdenisse des geloofs als
Trijntien Jans, Weelmeltien Jans en Klaeske Hindrijcks.
met attestatie tot ons overgekomen van Kropswolde
sijn Geesgien Abrahams en Marchien Hindrijcks.

1723

den 5 Meert
met toevoeginge van twe ledematen op de
belijdenisse des geloofs als
Jannes Abelis van Colham, en Enne Jans van t Hamrijck.

den 6 junij
met toevoeginge van dri ledematen welke met attestatie
van Scharmer en Zuitlaren tot ons sijn overgekomen,
met name Sicke Harms, Wemeltien Geerts, en Lammert Jans.

den 5 Septemb:
met toevoeginge van een lidmaet op de belijdenisse des geloofs
met name Alessander Piccard S:S: Theologia Studiosus.

1724

den 5 Meert
met toevoeginge van een lidmaet die met attestatie
van Peijse tot ons overgekomen, met name
Wemeltie Roelefs en is op de belijdenisse angenomen
Tiake Jacobs, Klare Corneljes, Geert Jacobs,
Coop Jans en Roelef Berens.

den 3 September
met toevoeginge van twe ledematen
ene op de belijdenisse de geloofs met
name Lijsbet Veltens van Groningen.
ene met attestatie tot ons overgekomen
van Echten in Drente met name
Hindrijck Roelefs Hoeving.

1725

den 9 Septemb:
met toevoeginge van een lidmaet die
met attestatie tot ons van de Harckstede
is overgekomen met name Eltje Klaesens.

den 7 decemb:
met toevoeginge van dri ledematen die
met attestatie so van Noortbroek, als van
Schilwolde tot ons overgekomen zijn met name
Hindrijck Engbers en
Klare Corneljes, en Tietien Lammers.

1726

den 2 junij
met toevoeginge van twe ledematen met name
Jacobjien Luities van Westerbroeck en
Anje Hindrijcks van Slochteren

den 1 Septemb
sonder toevoeginge van nieuwe ledematen
op de belijdenisse des geloofs als een die
met attestatie van Westerbroeck tot
ons overgekomen is met name
Jantien Corneljes.

1727

den 9 Meert
met toevoeginge van dri ledematen
op de belijdenisse des geloofs met name
Casper Schultens, Gerrit Jans, en Jantien Jans
en twe met attestatie
en van Slochteren Geertie Thomas,
en een van Cropswolde Konnechien Jans

8 julij
met toevoeginge van een lidmaet op
de belijdenisse des geloofs Hendrijck Piccardt
en vijf die met attestatie van elders sijn angekomen
Egbert Jans en zijn huisvrouw van Slochteren,
Arent Wolters en zijn huisvrouw van Emmen
en Jan Roelefs van Peise.

1728

den 7 meert
met toevoeginge van 2 ledematen die
met attestatie van Scharmer en Kropswolde
tot ons sijn overgekomen met name
Anje Lammers en Hindrijckien Geerdts.

den 5 Septemb
met toevoeginge van een lidmaet, die met
attestatie van Uithuisen tot ons is overgekomen met name
Jantien Reenjes.

1729

den 6 meert
met toevoeginge van twe ledematen
met name Jurjen Albers en Klaeske sijn huisvrouw.

den 4 December
met vermeerderinge van twe ledematen,
die van Wittewierum met attestatie tot ons sijn overgekomen
[de namen worden niet vermeld, mogelijk Albert Jurrijns en Swaantje Geerts]

1730

den 8 Meert
met toevoeginge van twe ledematen
die met attstatie van het Hogesant tot
ons sijn overgekomen met name
Hindrijckien Luitiens en Roelef Jans.

1731

den 11 Meert
met toevoeginge van vijf ledematen met name
Peter Jacobs en Geeske Albers echteluiden
Boele Hindrijcks en Aagtie Corneljes echteluiden
en Berent Jans.

den 10 junij
sonder toevoeginge van niewe ledematen, als een die
met attestatie van Garmerwolde tot ons is overgekomen
met name Trijnje Claessens.

den 16 Septemb:
met toevoeging van twe ledematen op
de belijdenisse des geloofs met name
Anna Maria Trip huisvrouw van de Heer van Swinderen,
RaetsHeer tot Groningen
en Johanna Amarentia Trip
en twe die met attestatie tot ons sijn overgekomen
Geertien Mindels van Scharmer
en Jantien Jans huisvrouw van Otto Aelders van Krobswolde.

1732

[geen nieuwe lidmaten]

1733

den 8 Meert
met toevoeginge van twe ledematen op
de belijdenisse des geloofs met name
Hindrijckien Wierds, en
Johannes Hindrijcks van Colham.

1734

den 7 Meert
met toevoeginge van een lidmaet met attestatie
van Voorburg uit Zuitholland tot ons overkomen zijnde
met name Wijgardus Schomberg

den 5 Septemb
met toevoeginge van vier ledematen,
die met attestatie van Slochteren tot
ons overgekomen zijn
Egbert Jans en Roelefien sijn huisvrouw
en van Velthuisen uit graefschap Bentum
Lucas Hindrijcks en Fenne Jacobs sijn huisvrouw.

den 3 December
met toevoeginge van twe ledematen die met
attestatie van Velhuisen int graafschap Bentum,
en van de Harckstede met name
Geerd Foising, en Trijntien Lammers.

1735

[geen nieuwe lidmaten]

1736

den 4 Meert
met toevoeginge van een lidmaet,
op de belijdenisse des geloofs, met name
Jelle Tijmens schoolmeester op Colham.

1737

den 3 Meert
met toevoeginge van een lidmaet op de
belijdenisse des geloofs, met name
Jan Roelefs Cars van Colham.

den 2 junij
met toevoeginge van dri ledematen
op de belijdenisse des geloofs met name
Gretien Evenaars, Jan Geerds en Auke Peters van Colham.

den 6 Septemb:
met toevoeginge van twe nieuwe ledematen,
die van Scharmer met attestatie sijn tot ons
overgekomen [namen niet vermeld]

1738

den 5 December
met toevoeginge van een lidmaet op
de belijdenisse des geloofs met name
Maijk Jans

1739

[geen nieuwe lidmaten]

1740

den 4 [September]
met toevoeginge van twe ledematen die met attestatie,
de ene van Groningen, de ander van de Harcksted.
met name Hillijgchien Jansen en Hilligien Hindrijcks tot
ons overgekomen zijn.

1741

den 5 Meert
met bijvoeginge van dri ledematen, die met
attestatie van Neukerck uit het Westerquartier,
en van Scharmer tot ons sijn overgekomen als
Peter Tijmens en Swaantie Harms echtelieden, en Jantie Roelefs.

den 10 Decemb
met toevoeginge van twe ledematen die met
attestatie van Scharmer sijn overgekomen als
{met attestatie vertrocken na de Harksteede}
Lammert Strijck en Geesien Jans echteluiden
op de belijdenisse des geloofs angenom[en]
Stijntien Roelefs van Colham.

1742

den 8 junij
met toevoeginge van een lidmaet op
de belijdenisse des geloofs, met name
Corneljes Jans van Colham.

Anno 1743

Den 27 October gedoopt Hindrickje onegt kind
van Elsijn Harms dogter van Harm Roelefs en Fennechijn
[Elsien gedoopt 7-5-1719] beantwoord door de vader
Harm Roelefs welke ook angenomen hebben opsigt over
dit kind te houden, en het selve in de Christelijcke
gereformeerde Religie te doen onderwijsen.

1744

Den 18 December
met toevoeginge van een lidtmaat met
attestatie van Middelbert alhier gekomen genaamt
Anje Wijrts.

Anno 1745 den 9 Maij ben ick Occo
Piccardt in den Heiligen Dienst en het Opsienders
ampt over den gemeente J:C: te Colham
bevestigt door de Eerwaarde Welgeleerde
Heeren Tammo Oomkens en Martinus
Ubbenius Ten Oever Predikanten tot
Scharmer en Slochteren.

1746

Den 26 Junij
twee lidmaten de gemeente toegevoegt,
de Schoolmeester Daniel Tjaarts en Cornelia Post
zijn Huisvrouw met attestatie ven de Hark-stede.

1747

[geen nieuwe lidmaten]

1748

den 31 dito [Maart]
met toevoeging van een Litmaat Elsabetha Bloemert
huisvrouwe van den Heer Predikant O: Piccardt, met
attestatie van Groningen.

1749

[geen nieuwe lidmaten]

[van 1750 tot 1761 geen aantekeningen]

1761

[geen nieuwe lidmaten]

1762

In het Jaar 1762 den 5 September Ben ik Martinus Middendorp
in des Heren Dienst en het opsienders ampt over de gemeente van J.C.
te Kolham bevestigt door de Eerwaarde Zeer Geleerde Heren
Johannes Cassau en H: Wolthers Predikanten tot Noordwolde
en Slochteren.

den 26 Sept
zijn 4 lidtmaten de gemeente toegevoegt met attestatie
van Slogteren Jantien Piccardt. Hinderica E. Piccardt.
Gualtherus Piccardt. Edske Popkes Smit.

Den 26 december
is een litmaat de gemeente toegevoegt
Catharina Jacobs met attestatie van 't Hogezand
{wederom vertrokken na 't Hogezand}

1763

[geen nieuwe lidmaten]

1764

den 23 sept
is een Litmaat met name Luitjen Jans op
belijdenisse des geloofs de gemeente toegevoegt
{Vertrokken na Windeweer met attestatie}

1765

[geen nieuwe lidmaten]

1766

den 1 Junij
is een Lidtmaet met name Geeske Roelfs
op belijdenisse des geloofs de gemeente toegevoegt.

1767

den 1 Maart 1767
zijn dese 4 Ledematen met Name
Jan Hindriks, Haije Everts, Hindrik Lucas {obiit}
en Roelef Schuiringh op belijdenisse des geloofs
de gemeente toegevoegt.

den 31 Maij
zijn drie Ledematen met Name Geeske Klasens,
Ellegijn Tonnijs {obiit} en Jurjen Harrems {vertrokken
na Schiltwolda} op belijdenisse haars geloofs de
gemeent toegevoegt.

1768

[geen nieuwe lidmaten]

1769

den 5 Maart 1769
zijn twee Ledematen met Name Lukje Jans en Grietje Conraats
op belijdenisse haars geloofs de gemeente toegevoegt.

den 4 Junij
zijn dese na volgende met Name
Manspersonen
Roelef Klasen, Amel Kornellijs, Fokke Jans, Sebert Fopkes,
Jan Lucas {met attestatie vertrokken na Cropswolda}.
Vrouwspersonen
Jantje Jans, Fennigijn Rotgers, Trijntje Roelefs {obiit},
Fennigijn Gerrits {obiit}, Geeske Roelfs en Ida Jans
tot Ledematen op belijdenisse haars geloofs de gemeente
toegevoegt.

1770

[geen nieuwe lidmaten]

1771

den 3 Maart 1771
zijn twee ledematen met attestatie van het Hogezant
t.w. Derk Abrahams {obiit}en Jantje Berents.
En drie op belijdenisse hares geloofs met name
Fennegijn Stevens, Geertje Jannes en Enje Hindriks
de gemeente toegevoegt. {Welke laaste vertrokken
is met attestatie na Schiltwolde.}

1772

den 31 Maij
is een Lidtmaat Willem Hagenauw met attestatie
van Slogteren de gemeente toegevoegt.

1773

den 14 Maart 1773
zijn drie ledematen op belijdenisse hares geloofs,
met name manspersoon Klaas Roelfs.
Vrouwsperonen Margijn Amels en Trijntje Klasen
de gemeente toegevoegt.

den 13 Junij
is 1 lidtmaat met attestatie van Garsthuisen Trijntje Roelfs
de gemeente toegevoegt. {Wederom vertrokken met
attestatie na Garsthuisen.}

1774

den 6 Maart
sijn dese vijf ledematen met Name
Wobke Luitjes, Roelfje Harms, Wemeltje Harms,
Arentje Jacobs {Arentje Jacobs vertrokken met
attestatie na Cropswolde} en Vrouke Amels, op
belijdenisse haars geloofs de gemeente toegevoegt.

1775

[geen nieuwe lidmaten]

1776

den 27 Maart 1776
met toevoeging van seven Ledematen op
belijdenisse haars geloofs met Name
Jan Bartelts, Geert Jans, Roelef Geerts, Rotgert Geerts,
Aaltijn Hindriks, Trijntje Jans Dorenbos, Wijtske Eisses
welke Laaste bij de Proefpredicatie ook meteen op
belijdenisse haars geloofs den H. doop ontfangen heeft.

den 16 Junij
is een Litmaet Fennigijn Jansen met attestatie van
Groningen de gemeente toegevoegt.

1777

den 7 Sept.
sijn twee Lidtmaten met attestatie van Groningen
Tijakje Ferree wed. van Harm Dijken en
van Cropswolda Wijpke Hoving de gemeente toegevoegt.

1778

[geen nieuwe lidmaten]

1779

[geen nieuwe lidmaten]

1780

den 12 Maart
sijn dese vijf Ledematen met Namen Evert Haijes,
Michiel Post, Hindrik Jans, Evert Jans, Ida Roelfs
op belijdenisse haars geloofs de gemeente toegevoegt.

1781

den 11 Maart ´s sondaags daar an [18 maart]
sijn vier Ledematen met Name Jacob Roelfs,
Sicke Harms, Arentje Willems en Geertje Jans
op belijdenisse haars geloofs de gemeente toegevoegt.

den 24 Juni ´s sondaags daar an [1 juli]
is een Lidtmaat met attestatie van Cropswolda
Jan Lucas de gemeente toegevoegt.

1782

[geen nieuwe lidmaten]

1783

den 9 Maart ´sondaags daar an volgende [ 16 maart]
is een Litmaat op de belijdenisse sijns geloofs
met Name Hindrik Jannes de gemeente toegevoegt.

1784

den 28 Maart 1784
zijn tot Litmaeten op de belijdenisse haars geloofs
met Namen Harm Jannes, Luitje Haijes.
Vrouwspersonen Menje Jelmers, Hindrikje Jans,
Grietje Kornellis, Jantje Harms, Margje Geerts
de gemeente toegevoegt.

den 6 Junij ´sondaags daar an volgende [13 juni]
is Lidtmaat met attestatie van Olst
Johan Herman Scholte de gemeente toegevoegt.

1785

den 13 Maart
zijn drie Litmaeten, twee met Namen
Roelf Huisman Willem Geerts op belijdenisse
huns geloofs, en een met Name Geert Maathuis
met attestatie van Sapmeer, de gemeente
toegevoegt.

1786

den 26 Maart
zijn twee Litmaeten de een met attestatie van
Schiltwolda met Name Wobbina Arendina Adriani
en de twede op belijdenisse sijns geloofs Jacob Harms
de gemeente toegevoegt.

1787

den 25 Maart
sijn vier ledematen op belijdenisse huns geloofs
Vrouwspersonen met Name Hindrikje Derks, Aaltje Jans,
Trijntje Berents en Kunje Lubberts de gemeente toegevoegt.

1788

den 16 Maart
sijn twee litmaten met Name Jan Wessels en Grietje Jans
op belijdenisse huns geloofs de gemeente toegevoegt.

1789

den 13 sept. sondaags daar an [20 September]
sijn twee litmaten met Name Eppe Eltjes en
Hindrikje Andries met attestatie van Sapmeer
de gemeente toegevoegt.

den 13 december ´sondaags daaran [20 december]
is een Litmat met Name Geert Jans Struick
met attestatie van Slogteren
de gemeente toegevoegt

1790

den 28 Maart
sijn vier Ledematen de een met Name
Jacomina Schuirman met attestatie van Groningen
en drie op belijdenisse huns geloofs, met Name
Kornellis Amels, Aaltje Amels, en Meike Jans
de gemeente toegevoegt.

1791

den 20 Maart sondaags daaran [27 Maart]
sijn twee Litmaten de een met attestatie van
's Gravenlant met Name Hindrik Harkamp en
de ander met Name Aaltje Fokkes op belijdenisse
huns geloofs de gemeente toegevoegt.

1792

den 1 April
sijn twee litmaten met Name Gerrijt Amels en Hindrikje Amels
op belijdenisse huns geloofs de gemeente toegevoegt.

den 25 december ´sondaags daaran [30 december]
zijn twee Litmaten met attestatie de een van Anloo met name
Jan Mulders en de ander van Arhnem? [geknoei maakt
de plaatsnaam onleesbaar] met name Hendrina Wichers
de gemeente toegevoegt.

1793

[geen nieuwe lidmaten]

1794

[geen nieuwe lidmaten]

1795

den 13 dec. 'sondaags daaran [20 december]
is litmaat met name Rudolf Albert van Swinderen
met attestatie van Groningen de gemeente toegevoegt.

1796

den 6 Maart 'sondaags daar an [13 maart]
sijn vier Ledematen met Name Jan Jans Sloot
Vrouwspersonen Marieke Alberts, Aucke Remkes
en Grietje Jannes op belijdenisse hun geloofs de
gemeente toegevoegt.

den 18 december 'sondaags daar aan [25 december]
is een Litmaat met Name Antonia Engbers met
attestatie van Anloo de gemeente toegevoegt.

1797

[geen nieuwe lidmaten]

1798

den 25 Maart 'sondaags daar an [1 april]
sijn ses Litmaten op belijdenisse huns geloofs
met Naame Klaas Klasen, Lucas Jans
Vrouwpersoonen Klaare Jacobs, Merieke Harms,
Remke Geerts en Jougijn Alberts welke Laaste bij
de Proefpredicatie ook meteen op belijdenisse haars
geloofs den H. Doop ontfangen heeft., de gemeente toegevoegt.

den 10 Junij 's sondaags daar aan [17 juni]
is een Litmaat met Naame Jantien Gerrits met attestatie van
Groningen de gemeente toegevoegt.

1799

den 10 Maart, 'sondaags daar aan [17 Maart]
sijn vier Ledematen met Naamen Fredrik Jans Kars,
Tonnis Pieters, Reube Jans en Hinderikus Post,
de gemeente toegevoegt.

den 22 september 'sondaags daar aan volgende [29 september]
is een Litmaat met Name Margje Klasen met attestatie
van Noordijk de gemeente toegevoegt.

1800

den 23 Maart, en sondaags daar aan volgende [30 Maart]
is een Litmaat met name Grietje Philippus met attestatie
van Kropswolda de gemeente toegevoegt.

1801

den 1 Maart en sondaags daaraan [8 Maart]
zijn dese vijf litmaten met Namen
manspersonen Jan Rotgerts en
vrouwpersonen Jantje Jans, Vrouke Jacobs,
Jantje Fokkes en Trijntje Roelefs de gemeente toegevoegt.

1802

den 19 September en sondaags daaraan [26 september]
is een Litmaat met Name Aaltje Roelfs de gemeente
toegevoegt met attestatie van Garmerwolda.

1803

[geen nieuwe lidmaten]

1804

den 25 Maart 's sondaags daar aan den 1sten Paasdagh [1 april]
sijn twee litmaten met Name Harm Harms en
Vrouke Pieters de gemeente toegevoegt.

1805

Wegens de Vacature, veroorzaakt door 't versterf van Ds.
M. Middendorp, zijn den 7 Juni door den Ondergetekenden, na
voorafgaande belijdenis der waarheid, tot Ledematen ter Gemeen-
te aangenomen, Wobbigje Everts en Geesje Hindriks.
(getekend) H.W. Hemmes, Eccl. Slocht.

1807

Den 31 Mai is door ondergetekenden attestatie van
Lidmaatschap en goed gedrag afgegeven aan Jan Jans Mulders,
Schoolmeester, en Antonia Engberts, deszelfs huisvrouw,
vertrekkende naar Vries.

Den 9 Sept. zijn, in tegenwoordigheid der beide Ouderlingen,
op de gedane belijdenis der waarheden, als Ledematen aan de
Gemeente toegevoegd, Martje Jans, Janna Jans, Tietje Jans, en
Gerritje Jans, allen dogters van Jan Gerrits en Trijntje Jans op
Colham, zijnde de Vader Mennoniet, waarom deze dogters in
hunne jeugd niet gedoopt waren, maar nu na hare belijdenis
gedoopt zijn.

Hierop volgt het nieuw protocol van den
Kerkenraad aangelegd in Mei 1809.

Lijst der Ledematen, en de tijd, wanneer
zij tot onze gemeenschap zijn toegelaten:
[alfabetisch op voornaam, lijst loopt door tot 1830, alleen de lidmaten t/m 1811 overgenomen TB]

Aaltje Amels (vrouw van H.J. Kok) 1790 {+}
Ainje Eppes Wolthuis 1809 {vr. van Sijbe Bos?}

Coenraad Arends Heidegast 1810

Frouke Jakobs Nijboer 1801

Geert Maarthuis 1785
Geert L. Haidema 1811
Grietje Jans Huisman (vr. van W.G. Tepper) 1788

Harm J. Cock 1784

Ida R. Dolphies (wed. Wester) 1780 {overl. 1827}

Jan Rutgert Tepper 1801
Jan Jans Sloot 1796 {+1825}
Jan R. Schuur 1811
Jakob van Bruggen 1811
Jauchien Alberts (wed. Kl. Ruiter) 1798

Klaartje Jakobs (vr. v. Jan [niet ingevuld]) 1798

Maria Harms Haan (wed. Scholtens) 1798
Martje Klaassens Ruiter (wed.) 1799

Roelf Huisman 1785

Willem G. Tepper 1785
Wobbigien Everts (vr. G. Haidima) 1805

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.