LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Kantens

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

De ledematen van Kantens. Ingevoerd periode tot aan 1704 jan. 2006 door Johan Waterborg. Periode vanaf 1704, alsmede correctie tot aan 1704, en kerkenraad/acta herfst 2006 Ton Bosch.

Geheel nagekeken door Fred Wiersema, dec. 2007.

- Lidmaten onder Joachim Kuen 1661-1686
- Lidmaten onder L. Huisinga 1704-1734
- Lidmaten onder Isaac Westerlo 1735-1740
- Lidmaten onder Bernardus Philippus Haase 1740-1752
- Lidmaten en acta onder D.J. Mensinga 1752-1754
- Lidmaten en acta onder H.W. Schmaal 1754-1756
- Lidmaten en acta onder O. Oomkens 1756-1762
- Lidmaten en acta onder Everardus Mindelts 1762-1789
- Lidmaten en acta onder Joannes van der Linden 1789-1811
- Mutaties kerkenraad 1704-1811
- Overige acta [deels, zie ook bronmateriaal]


[onder de bediening van Joachim Kuen]

1661

Register van de Ledemaaten
der Gemeijnte j.c. binnen Cantens
den 3. Novemb: 1661 bevonden
van Joachim Kuen, doenmaels
aldaar tot Predicant bevestight.

Den wel-edelen en Hoogh-gebooren Heer
Joest Lewe neffens sijn huijsvrouw
Mevrouw Petronella Coenders

Claes Minnolts ouderlingh en Greetien sijn huijsvrouw
Allert Menckes ouderl: en Abeltien sijn huijsvrouw
Jan Garbrants Diacon
Remke Rooda diac:  en Roelefjen sijn huijsvrouw
Derck Pieters Zijdtzema Schoolmeester en Eenje sijn huijsvrouw
Jan Cornelis Diaco: en Louke sijn huijsvrouw
Jacob Jansen Diac: en Barber sijn huijs-vrouw
Aeltjen wed: van Sebo Allerts
Bauwe wed: Bartelt Bartelts
Minnolt Peeters jongh-man op Smeeng-hiem
Greetjen Joosten, huijsvrouw van Jan Takens
Lijsebeth Reinders, huijsvrouw van Ate Abels
Rickert Sijckens en Annetien Luijtjens sijn huijsvrouw
Popko Jansen
Jacob Cornelis en Geertien sijn huijsvrouw
Wopke Jacobs, huijsvrouw van Jacob Claesen
Wiske, huijsvrouw van Willem Alberts
Alle Ebels en Geertien sijn huijs-vrouw
Jan Peters
Anna wed: van Pieter Valcks
Valck Pieters en Gebbe sijn huijs-vrouw
Weijt Alberts en Engele sijn huijs-vrouw
Garbrant Claesen en Pieterke sijn huijs-vrouw
Bene Pieters en Eijske sijn huijs-vrouw
Aeltien wed: van Tako Timens
Euke Laurens Kuijper en Hindricken sijn huijsvrouw
Wijpke wed. van Garbrant Hansen
Allert Berents en Greetjen sijn huijs-vrouw
Greetien wed. van Ebel Hiddens
Jan Timens en Corneliske sij huijs-vrouw
Jan Mennens Glasemaecker

Alef Jansen
en Fokel Ennens sijn huisvrouw
Corneliske wed van Claes Jansen
Jantien Jacobs, huijs-vrouw van Sijwert Allerts
Cornelis Jacobs en Teetjen sijn huijs-vrouw
Hindrik Tammens en Bouwe sijn huijsvrouw
Hindrick Nannens en Geertien sijn huijsvrouw
Eijske Jacobs, de huijsvrouw van Hind. Boelens
Jacob Claesen en Anne Heijnens sijn huijsvrouw
Hindrick Jurriens
Claes Pieters en Greetjen sijn huijsvrouw
Folckert Pieters
Roelef Jansen en Geeske sijn huijsvrouw
Pieter Hindricks en Greetjen sijn huijsvrouw
Adriaen Sijmons en Hijckjen sijn huijsvrouw
Geese wed. Jan Willems
Hermen Luitjens Backer en Trijntien sijn huijs-vrouw
Aeltien de huijs-vrouw van Herm: Hermens
Pieter Dreuwes en Menske sijn huijsvrouw
Jan Jansen smidt en Anne Luerts sijn huijsvrouw
Swaantien Jansen wed. van Jan Jans
Lue Luitjens wedman en Lijsebeth Laurens sijn huijsvrouw
Jan Hermens en Lijsebeth sijn huijsvrouw
Arijs Alberts en Swaane sijn huijsvrouw
Lijsebeth Folckers huisv: van Piet: Tammens
Heijke wed. Jurrien Jansen
Derck Lues en Greetjen sijn huijs-vrouw
Jantien wed. van Julle Heijnes
Jantien wed. van Jan Reijners
Geert Jurriens molenaar
Jan Geerts metselaar en Ebele sijn huijs-vrouw

Nieuwelingen dien het de Heere belieft heeft
sijn Gemeijnte toe te voegen, door den dienst van
Joachim Kuen, als mede met attestatien
andere plaatsen toegekomen, sijn deze navolgende:

Decemb. den 6
Joachimus Kuen Pastor met getuigenisse van Wede
Dieuwertien Kuen jonge doghter met attest. van Groningen

1662

Mart den 10
Greetje Dates de huijsvrouw van Jan Peters

Jun. den 7
Albert Cornelis
Greetje Peters
Aeghtje Cornelis
Met attestatie van Groningen
Berent Alberts

Sept. den 1 met attestatie van Zuijdtbroeck
Reiner Jebbes

Decemb. den 7
Martien Peters

1663

Mart. den 1
Rickste de huijsvrouw van Folckert Peters

Juni den 7
Diewer Julles de huijs-vrouw van Addo
Pieterke Rooda jonge doghter
Tiepke Jacobs jonge doghter, mede gedoopt
Hindrick Hermens en Greetje Cornelis sijn huijs-vrouw

Sept. met attestatie van Rottum
Gertruit Harmens

Decemb. den 4 met attestatie van Leens
Anna Crass de waerde en lieve huijsvrouw van mij J: Kuen

1664

Marti den 6 met attestatie van Godlinse
Imke Jacobs
Met getuigenisse van Schermer
Trijntjen Cornelis jonge doghter

Juni den 5
Claes Lamberts Backer

Sept. den 4
Elske Reijners

Novemb. den 21 met attestatie van Noortwolda
Greetjen Frericks

1665

Mart. den 7
Trinje Cornelis de huijsvrouw van Cornelis Tiarcks

Juni den 6
Euke Hindricks en Hilje Jansen sijn huijsvrouw

Sept. den 4
Anne Eijsens

Decemb. den 4 attestatie van Godlinse
Atze Takens en Geese Hermens sijn huijsvrouw

1666

Mart. den 5
Derck Jans
Jantien Jacobs de huijsvrouw van Pieter Hind.

in jun: zijn geene nieuwe toegekoomen

Sept. den 7 met attestatie van den Dam
Martien Claesen jonge doghter

Decemb. den 4 met attestatie van Noordtwolda
Anne Peters

1667

Mart. den 8
Sicko Jochums en Jantien sijn huijsvrouw
beijde gedoopt en aengenoomen

Junii den 6
Minnolt Claesen
Tiepke Claesen jonghman

Septbr. den 6
Pieterke Hermens

Decemb. .....

1668

Mart. juni: .....

Sept. den 13 de weledele en hooghgebooren juffer
Maria Lewe doghter van Klincken-borgh
Wellemtje Ulgers, d' huijsvrouw van Minnolt Claasen
Jannes Krijt en Jantien Hermens sijn huijs-vrouw
Annetien Luitjens de huijsvrouw van Claes Lamberts
Ettien Hermens
Martien Claesen

Decemb. den 1
Tonniske Sickens jonge doghter mede gedoopt

1669

Mart. --
Claes Jansen en Martien Jansen sijn huijsvrouw
Sijwert Allerts

Junij den 2
Jan Haickens
Baltster Jacobs en Evertje Tonnis sijn huijs-vrouw
Albert Geerts en Trijntien Jansen sijn huijsvrouw
Eppe Klaesen en Greetien Jansen sijn huijsvrouw
Garske Hilbrants de huijsvrouw van Berent Alberts

Sept. --
Geertien Pieters de huijs-vrouw van Jan Haickens
Met attestatie van Wester-emden
Martien Jans

Decemb.  ....

1670

Mart. 9
Hindrick Boelens

Juni den 13
Gebbe Hermens
Met attestatie van Stitswert
Aeltien Heijnes

Sept. ....

Decemb. den 6
met attestatie van Huisinga
Mr. Claes Peters School-meester en
Gretien Sybolts sijn huijs-vrouw

1671

Mart. 3
Garbrant Jansen jonghman
Met attestatie van Middelstum
Wiltje Ennes, jongh-man

Juni den 4
Aeltien Crass met attestatie van Leens
Derckjen Folckers met attestatie van Stitswert

Sept. 2
Greetien de huijsvrouw van Goitje Willems

Decemb. ....

1672

Mart. den 1
Drewes Pieters
Anje Reinders de huijsvrouw van Garmt Jansen
Tiackje Ulrighs de huijsvrouw van Renger Hermens
Hijcke Jansen de huijsvrouw van Jacob Claasen

Juni 4 met attestatie van Winsum
Pieter Willems jonghman

Sept. den 7
Wiertje Luitens de huisvrouw van Claes Cornelis Backer

Decemb. 1
Roelef Rooda jonghman

1673

Mart. den 1 de wel edele en hooghgebooren joncker
Evert Lewe soone van Klincken-borgh
Renger Hermens mede gedoopt

Sept. 3 met attestatie van Onderwijrum
Willem Peters Timmerman en sijn huijsvrouw Ide Iles

Decemb. ...

1674

Mart. den 7
Harcke Jansen en Anje sijn huijsvrouw

Jun. met attestatie van Stitswert
Jan Dercks en sijn huijsvrouw

Sept. den 5
Catharina Blencke jonghe doghter

Decemb. den 3
Goitje Willems
Hilje Jansen jonge doghter

1675

Mart. den 25
Cunne Lues van Leens jonge doghter, gedoopt en angenoomen

Juni den 6 met attestatie van Warffum
Trijntien Harckes de huijsvrouw van Hindrick Claesen Backer

Sept. ...

Decemb. ...

1676

Mart den 12
Siert Frericks
Met attestatie van Rottum
Martien Claesen de huijsvrouw van Haijo Wiggers

Jun. den 8
Annetien Jacobs jonge doghter
Met attestatie van Warffum
Corneliske Jans de huijsvrouw van Pieter Cornelis Molenaer
Van Zandeweer
Martien Jacobs jonge doghter

Septemb. den 1
Greetjen de huijsvrouw van Dreuws Peters

Decemb. den 1
Claas Allerts jongh-man
Bene Rooda jonghman

1677

Den 1 Mart.
Sebo Allerts jongh-man
Aeltien Allerts wed: van Claes Peters
Jacob Alberts en Anje Jacobs sijn hujs-vrouw

Den 1 junij
Pieter Jansen neffens sijn huijsvrouw Lijsebeth Gerardus
Geeske Cornelis de huijsvrouw van Claas Sijpkes
Eelje Geerts jonge doghter
Met attestatie van Uijthuisen
Teelke Willems jonge doghter

Septemb. den 9

Decemb. den 9
Reenje Hermens de huijsvrouw van Tijmen Julles
Met attestatie
van de Meden Corneleske Edema weduw. van Pieter Tiddes
van Huisinga
Hillejen Jans jonge doghter

1678

Mart. den 1 maart
Cornelis Tiarcks
Joest Jansen
Jebbo Jurriens en sijn huijsvrouw Trijnje Geeuwes
Aeltien Writzerts wed. van Bartelt Bartelts

Junius den --
Anje Jansen jonge doghter

Sept. den --
Aeltien Lues de huijsvrouw van Hindrick Everts

Decemb. den 12
Jan Jansen en sijn huijs-vrouw Geertjen Geerts, mede gedoopt
Claes Peters en sijn huijsvrouw Aeltien Julles
Aeltien Jansen jonge doghter
Martien Ebels jonge doghter
Anna Julles jonge doghter
Met attestatie van Groningen
Catharina Buirema de waerde en lieve huis-vrouw van mij Joachim Kuen

1679

Mart. den 2
Egbert Sijpkens en sijn huijsvrouw Renske Julles
Ipo Cornelis en sijn huijsvrouw Mette Berents
Tijmen Julles
Barber Fockes wed. van Lue Alberts
Griete Hindricks wed van Cornelis Cornelis
Anje Elles jonge doghter

Junij den 1
Met attestatie van Loppersum
Hermen Egberts Backer

Den 4 septemb.
Mr Derck Ubels Kleer-maaker
neffens sijn huijsvrouw Weijke Ubbes
Met attestatie van Assen
Mr Jan Hillebrandts Glaase-maaker
neffens sijn huijs-vrouw Albertien Hermens Bosch

Den 12 Decemb.
Aeltien de huijsvrouw van Joest Jansen

1680

Den 7 Martij
Siert Jansen Kuijper en sijn huijs-vrouw Aeltien

Den 13 Junij

Septemb. den 12
Jan Luirts en sijn huijsvrouw Trijnje Cornelis
Pieter Claasen en sijn huijsvrouw Aeltien Jansen

Decemb. den --
Auke Weites en sijn huijsvrouw Hemke Allerts

1681

Mart. den 13
Martien Jansen d' huijsvrouw van Hindrick Jansen

Juni den 12

Septemb. den --

Decemb. den --
Jan Hilbrants en sijn huijsvrouw Jeije Menkes
Jantien Allerts jonge doghter
Met attestatie van Zandeweer
Lijsebeth Geerts d' huijsvrouw van H. Nannes
Van d' Meeden
Ebeltien Teunis jonge doghter

1682

Mart. den 5
Geertien Jansen jonge doghter

Junij den --
Anje Jacobs
Dieuwerke Lues
Jacobjen Alefs [alle drie] jonge doghters

Septemb. den --
Met attestatie van Leer-mensch
Grietien Elema, jonge doghter

Decemb. den 6
Jan Pieters, jonghman
Siben Luitjens d' huijsvrouw van Menno Hermens
Renske Luijrts, wed van Claes Cornelis
Grietje Heijnes
Wellemtie Arijs [beide] jonge doghters

1683

Mart. den 11
Met attestatie van Midwolde
Anje Peters d' huijs-vrouw van Jacob Frericks

Junij den 10
Met attestatie van Uijt-huisen
Reiner Eises en Aefke Mennes sijn huijs-vrouw

Sept. den --
Sijtje Jacobs d' huijsvrouw van Sebo Allerts, mede gedoopt

Decemb. den --
Jacob Frericks
Menno Hermens
Claas Jacobs

1684

Mart. den 14
Met attestatie van Middelstum
Talle, d' huijsvrouw van Roelef Jansen
Angenoomen
Bouke Reeners wed. van Thomas Elema

Juni den 6
Angenoomen
Gretien Hermens, wed: van Focko Berents
Met attestatie van Rottum
Hindrick Peters en sijn huijs-vrouw Geertien Jansen

Sept. den 4
Geert Valcks

Decemb. den 10
d' Hoogh edel gebooren Heer Albert Lewe van Klincken-borgh

1685

Martius den --

Junius ..

Sept. den --
Weijke Jacobs, jonge doghter

Decemb. --
Met attestatie van Wester-wijtwert
Geesjen Willems  d' huijsvrouw van Jan Sijwerts
van Winsum
Martien Sickes, jonge doghter

1686

Martius --

Junius den 20
Met attestatie van Usquert
Jelte Geerts en Jantien sijn huijs-vrouw
van Groningen
Pietertien van Huisen, jonge doghter
Angenoomen
Aefke Meertens
Betje Hermens beijde jonge doghters

Septemb. den 10
Met attestatie van Wetzinge
Hermen Willems en sijn huijs-vrouw Annetien Pieters
van Groningen
Elsjen Stoffers jonge doghter
Angenoomen
Roelef Jansen Schipper


[onder de bediening van L. Huisinga]

1704

Namen der Ledematen deser
gemeinte zoo bevonden zijn op het
houden van het eerste Avontmaal des
Heeren in 7temb: 1704

Pastor L: Huisinga (obijt) en sijn vr: Helena Zandt
Ouderlingen:
Balthasar Teunis en sijn huisvr. (obijt)
Paul Jans en sijn huisvr. (obijt)
Diakenen:
Claas Pieterz en sijn huisvr. (obijt)
Lambert Berents en sijn huisvr. (doot)
Schoolmr. Pieter Zijtzema en sijn huisvr. (doot)
Reijnder Eijsen en sijn huisvr. (doot)
Melle Harmens en sijn huisvr. (doot)
Sije wedw. van .... (doodt)
Cornelis en sijn huisvr. (doot)
Jacob Frericks (doot)
Moij Gebbe huisvr. van Jan Jacobz (doot)
de huisvr. van Simen op Egijpten (doodt)
Pieter Jans en sijn huisvr. (doodt)
Juffer Bloemzaat (vertrokken)
2 juff: Capz
de huisvr. van Hebel Harkes (vertrokken)
Menke Jans en sijn huisvr. (doodt)
Siwert Luis en sijn huisvr. (doot)
Geert Valks en sijn huisvr. (doodt)
Siert Frericks en sijn huisvr.
Moij Jantie en haar dochter Aale (doot)
Jan Geerts en sijn huisvr. (doot)
.... wedw van de mulder (doot)
Mr Willem en sijn huisvr.
Lijsbeth huisvr. van Take Jacobz (doodt)
Tiark Dreuwes en sijn huisvr. (doodt)
Willemtie huisvr. van Pieter Willems (doodt)
2 dogteren Magijrus
.......  wedwe
Mr Jan Puthuis (doot)
Mr Fokke timmerman (vertrokken)
Pieter Weever (doot)
Moij Renske (doot)
Moij Anne
Egbert timmerman en sijn huisvr. (doot)
Hindrik chercher (doot)
Pieter timmerman en Aeltien sijn huisvr.
Jan Jansen
Jan Derks en sijn huisvr. (doot)
Bettie
Geertie weduwe van ....
Roelef Jansen en sijn huisvr. (doot)
de huisvr. van Pieter Harms
Berent (Cornelis doodt)
Minnelt Clasen en sijn huisvr. (doot)
Hidde en sijn huisvr. Anje
Jelijs en sijn huisvr. (doot)
Hindrik Harms en sijn huisvr. (doot)
Moij Anne
Trijnje huisvr. van Claas Eppes (doodt)
Arijs Hindricks en sijn huisvr. (doot)
Mr Jochem en sijn huisvr. (doot)
Luijtie Rickers en sijn huisvr. (doot)
Mr Roelef Rhoda (doot)
Moij Pieterke
Claas Jacobs en sijn huisvr.
Auke en sijn huisvr. (doot)
Cornelis Snijder en sijn huisvr.
..... huisvr. van --  (met attestatie vertrokken na Zeerijp)
Claas Egberts, knegt van Geert Valks

in Decemb.
Niets voorgevallen, en sijn tot het H. Avontmaal
ditmaal nieuws angenomen na gedane belijdenissen
Claas Eppes (dood)           Geesie Pieters
Pieter Harms (dood)          Jantie Derks (doot)
en is ook ditmaal met de gemeijnte versoent Hebel Harkes (doot)

1705

den 13 Martij
zijn tot des Heeren H. Avontmaal angenoomen
Teunis Balthasars (dood)
Pieter Willems (dood)
Steffens Jarges en sijn huisvr. (doot)
Jan Simens en sijn huisvr.
Ettie huisvr. van Hijle Willems
(Cornelken) de huijsvr. van Claas Jacobs timmerman
Willem (Haikes) op de bult (doodt)
Jacoba Zandt (vertrocken)
Grietie Jacobs (doodt)
tegen welke laaste eenige klagten zijnde ingebragt,
heeft de Kerkenraad haar opgelegt zig met moeij Gebbe
de huisvrouw van Jan Jacobs te versoenen, of
anders tot nader ordre zig van het H. Avontmaal te
onthouden, en alsoo zij die conditie niet volbragt heeft,
is ditmaal niet gekoomen

den 19 Junij
zijn met attestatie gekoomen van Rottum
Feije Clasen
van Usquert Cornelis Harms
en zijn wegens onderlinge verschillen onthouden
Mr. Pieter Zijtzema en sijn huisvrouw, en Geert Valks

den 17 Sept.
hebben zig absenteert de voornoemde van het H. Avontmaal

den 13 Decemb.
hebben zig wederom onthouden de voornoemde en is in
plaatze van Lambert Berents tot diaken verkooren
de E. Jannes Putthuijs en is na Kerken ordre bevestigt
den 1 Jan. 1706

1706

den ... martij
Geert Valks versoent zijnde met Mr. Pieter Zijtsema en sijn
huisvr. zijn wederom tot het H. Avontmaal gekoomen

den 11 junij
Met attestatie zijn gekoomen tot de gemeijnte
Bouke Nanninga jonge dogter van Mensingeweer
en
Auke Lubberts van Usquert

den 1 Septemb.
van Westerdijxhorne met attestatie
Anje Pieters, huisvr. van Teunijs Roelefs
Is de Kerken raad voorgedragen dat Mr. Pieter Zijtsema
en Geert Valks op nieuw, versoent zijn, hetgeen de broeders
met blijschap sig gehoort hebben.
Is geresolveert dat Grietie Jacobs om vagelij?? ongesegelt??
zig van het H. Av. voor ditmaal soude onthouden

1707

den 11 Martij.
Is beslooten dat Jochem Kleermaker van wegen
dronkenschap en daar in gepleegde ongeregeltheden
het H. Avontmaal zal ontsegt worden.

Is door de predikant ook bekentgemaakt dat
Geert Valks het voorgaande Avontmaal niet is
tegenwoordig geweest: en ook ditmaal zig wilde
absenteren.

Is Grietie Jacobs op beloft van beterschap wederom
angenoomen tot het H. Avontmaal.

Is met attestatie van Rottum
gekoomen
Anje Clasen jonge dogter
Nieuws angenoomene
de E. Teunijs Roelefs (doot)
Willem Goijties jongman (doot)
Geertien Jans jonge dogter

1710

Met attestatie van Ulrum gekoomen Crijn Bakker (doot)
en sijn huisvrouw Martie, en Jan Sipkes van WesterEmbden
na onderwijsinge angenomen

1711

den 1 Martij het H. Av. gehouden en zijn voor
de eerstemaal verschenen, door mij onderwesen
Remke Rhoda en Geeske Tiarks Echtel. (doot)
Jan Aukes en Grietie Willems Echtel. (doodt)

Op den 6 7temb. het H. Avontmaal gehouden
en is met attestatie van Loppersum verschen[en]
Bieke de huisvrouw van Hemme ..... (doot)
en na voorgaande onderwijsinge
Swaantien Jans jonge dogter

1716

den ... Maart zijn na voorgaande onderwijsinge tot des
H. H. Av. angenomen dese volgende
[volgen eerst een aantal lege regels]
Jan Pieters (doot)
Peter Harms (doot)

den 14 junij des H. H. Av. gehouden en zijn met attestatie
van Bedum verschenen
Hindrik Eppes en sijn huisvrouwe
en de nieuws angenomene zijn
Cornelis Jansen
Jebbe Pauls en sijn huisvr. Martie Everts (doodt)
Rieuwer Reinders (doot)

1722

den 14 8tober is alhier met attestatie verscheenen Lucretia Takens, van Eppenhuisen (doot)

1723

den 29 julius, zijn met attestatie tot dese gemeinte overgekoomen Henrik Harms (obijt) en
Grietje Isebrants van Loppersum

den 22 Septembr. met attestatie Pieter Egberts, van Menkeweer, en zijn huisvrouw
Martien Tonnis van Onderwierum

1724

den 23 junij zijn tot deze gemeinte overgekomen met attestatie,
Cornelis Claassen, en Anje Pieters van Obergum.

1730

den -- Sept. het H. Av. gehouden en is tot den Heren
Tafel angenomen
Peter Jan Huisinga S.S.Theol.Stud.

den 15 decembr. is alhier tot deze gemeinte met attestatie overgekomen van Rottum
Gerrit Sierts

1731

den 8 junij met attestatie alhier gekomen van Middelstum Hile Alles.

den 11 junij. Berent Luitjens (obijt) en Lijzebeth Claasen egtelieden van ’t Zandt met attestatie.

den 5 decembr. met attestatie alhier overgekomen Trijntje Simons huisvrouw
van Valk Pieters, van Stedum.

1732

den 27 8tobr. is tot deze gemeinte overgekoomen met attestatie van
Godlinse Neeng Gerrijts (vertrocken na Godlinze)

1733

Den 19 decembr. is met attestatie van Bierum, tot deze gemeinte overgekomen
Geertie Jans.

1734

Den 15 Junij, zijn op belijdenisse haares geloofs nieuws aangenomen door
J.H.A. Huisken pastor tot Rottum, vacante loco hoc,
deze navolgende
Okke Pieters (vertrocken na Middelstum met attestatie in dato den 16 Junij 1756)
Gesina Huisinga (vertrocken na Groningen)
Roelina Eles (vertrocken na Borkum)
Fenje Valks (vertrokken na de Rijp den 15 Julij 1735)
Gebke Valks, en
Eete Hiddes

Den 19 September het H. Avontmaal alhier gehouden zijnde is op belijdenisse
haares geloofs aangenomen door J.H.A. Huisken predikant tot Rottum vacante hoc Grietje Simons, huisvrouw van Hindrik Claasen Bakker. (doot)
Met attestatie van Winsum zijn tot deze Gemeinte ten zelven dage overgekomen
Mr. Gerardus Averesh, en zijn huisvrouw Sara Verlage. (doot)


[onder de bediening van Isaac Westerlo]

1735

15 maij ?? in ?? gedaen hebbende ?? Hand. 6.v.9

Den 3 Julij is door mij Isaac Westerlo als pastor loci ???
voor de eerste maal het H. Avondm. aan dese plaatse
bedient de gemeente bevonden hebbende van 83 Ledematen
groot.
Terwijl dat met attestatie tot ons quam uijt de Gemeente van
Rottum Jantjen Peters huijsvrouw van Albert Aaljes (doot)
en mijn dienstmeit Roelefjen Geerts van Dwingelo uijt de
Landschap Drenthe (nu huijsvrouw van Arent Klaessen Wiel).

En met attestatie quam mijn huisvrouw Hillegonda Reiners
in dato den 22 Decembr. 1735

1736

Met attestatie is gekomen de Hoog EWGbr. Gestr. Heer A.A. Baron
van Lijnden Heer van Cantens, Stitswert en Eppenhuijsen etc. etc. etc.
van Wilp in Gelderlandt in dato den 20 Septembr. 1736 (obijt).

1737

Den 17 April is met attestatie van 't Zant gekomen Kornelliske Heres (gest.)
den selvden dito quam van de Meden met attestatie Grietje Berents huijsvrouwe
van Willem Remmers (doot).

den 24 December is op belijdenisse hares geloofs aengenomen
Antje Berents en tot het H. Avondmael, gehouden den 29 Xber 1737 d??
toegelaten, en quam met attestatie van Middelstum de huijsvrouw
van meester Jacob de Hovenier, Ebeltjen (Geerts, den 21 april 1739 met
attestatie vertrokken naer Wirdum).

1738

den 6 april het avondmael gehouden sijnde, sijn met een attestatie tot ons overgekomen van Stedum de E. Klaes Sebes en des selfs huijsvrouw Trijntje Klaessen, (en van de Uijthuiser meden die man en vrouwe in de Ketterij
bij Cornelis Jans, nom?? Jan .... en .... zijn huijs... [rand van papier af]

den 29 Junij 's Heeren Avondmael bedient, en is met attestatie tot ons gekomen van Garshuisen Joostjen Hindriks wedw. van Jan Cnarf (doot).

den 21 7ber het H. Avondmael bedient.

den 25 Xber 's H.H. Avondm. gehouden aen dese plaets.

1739

den 26 April 's Heren H. Avondm. bedient en zijn met attestatie overgekomen van Tijnalli[nge] Grietje Peters huijsvrouw van Eltje Jacobs, en Jannes Mulder van Borger uijt de Lands[chap] Drenthe, thans lijfknegt van de HoogEdelWelGeb. Hr. Baron A.A. Lijnden hr. van Cantens.

den 12 Jul. het Heil. Avontm. gehouden door J.C. Heidegers predikant tot
Middelstum.
Tot het Avondm. toegelaten Aafke Jans met attestatie van Middelstum.

den 20 7ber het Heil Avontm. gehouden door D. Edzers predikant tot Stitswert

den 20 Xber het Heil. Avontm. gehouden door C. Baar pred. tot Rottum.

1740

den 20 Maart het H. Avontm. gehouden door J.C. Heidegers pred. tot Middelstum

den 31 Maij is Hijle Alles vertrokken, met attestatie na Hijsinga.

den 19 Julij is het H. Avontm. gehouden door dom. Baar pastor tot Rottum.

den 18 Sept. het Heil Avontm. gehouden door D. Edzards pastor in Stitswert.


[onder de bediening van B.P. Haase]

Den 23 Decemb. is door mij B.P. Haase (den 27 Nov. 1740 bevestigt, ??? intr. uijt Jerem. 1.v7) het Heil. Avontm. bedient voor het eerste mael als pastor hujus loci.

Met attestatie sijn hier gekomen, Hijle Alles van Hijsinga.
En Janna Kanhuijsen van Groningen (weder vertrocken).

1741

Den 2 April het H. Avontmael gehouden.

Den 9 Julii het H. Avontmael bedient.

Den 14 Sept. het Heilige Avondmael uitgedeelt.

den 17 Sept. is met attestatie gekomen van Warffum Anje Arijs,
huijsvrouw van Ocko Pieters (doot).

Den 29 Novemb. Hebben haere belijdenisse des geloofs in de opentlijke vergaderinge gedaen, en met groot genoegen van de Gemeente goed gekeurd, naedat sij door alle voornaeme hoofdstukken sijn ondervraggd, en op alles hebben geantwoord, soo sijnde toegelaten tot het H. Avondmael, als
Gerhardus Eles, meester van deese plaets.
Auke Jans, soon van Jan Auks, ouderling van deese plaets
Cornelis Hindriks.
Etjen Eibes, huisvrouw van Talke Sikkes.
Roelfjen Hindriks, huisvrouw van Willem Willems.
Harmtjen Berens, huisvrouw van Jakob Claesen.
Anje Relts [?], huisvrouw van Gerrit Sijrts [moet zijn Rins TB].
Lijsabeth Jans, dogter van Jan Auks ouderling van deese plaets (vertrocken na 't Zant)
Trintje Hindriks.

1742

Den 8 Apr. is het Heil. Avondmael uitgedeelt.

Den 8 Maij is Jantjen Claesen met eene attestatie vertrokken naer de Pekel-A.

Den 21 Jun. Is het Heilige Avondm. gehouden, en
sijn tot het selve toegelaten, en aengenomen naedat sij haare belijdenis in de
openbare vergaderinge gedaen hebben
Lummichien Hindriks huisvrouw van Claes Adrian. (doot)
Aaltjen Euwes
Met attestatie is gekomen, en tot het Heil. Avondm. toegelaten Jan Geerts, van Middelstum.

Den 7 Octob. Is het H. Avondmael uitgedeelt.
En is vertrokken met attestatie naa Eppenhuisen: Cornelis Sijbrands, en
A. Hiddes.

Den 30 Decemb. Is het Heilige Avondmael uitgedeelt.
En sijn tot des Heeren tafel toegelaten
Albert Aaljes
Willem Willems (doot)
Claes Adriani (doot)
Arend Claesen
Fenje Hindricks

En is met attestatie tot deese Gemeente overgekomen van Winsum Fokko Friks.

1743

Den 7 April Sacram Coenam administravi

den 8 Jun. Is des Heeren Avondmael gehouden.

den 28 Oct. Sacram Coenam celebravimus, en zijn met attestatie gekomen van
Groningen Greetje Berens, en Getruda Muntings van Grijpskerke.

den 26 Decemb. Celebravimus actionem S. Coena, et admissi sunt hi duo
Lumchen de huisvrouw van Claes Adriani en Aeltjen Eeuwes.

1744

den 19 Apr. Is des Heeren Avondmael gehouden.

den 12 Jul. Is het Heilige Avondmael uitgedeelt, en
is met attestatie overgekomen Johan Herman Radewold van
Lage uit het Graefschaep van den Lip, en Johan Hudeman van
Bremen.

den 27 Sept. Sacram Coenam administravi, et ecclesia addite sunt sequintens
Sijwert Menckes en Johan Elingh.

1745

den 10 Jan. Is des Heeren Avondmael gehouden.

den 18 Apr. Is het Heilige Avondmael uitgedeelt.

den 18 Jun. Sacram Coenam administravi, en is met attestatie overgekomen
Wibrand Jacobs Medendorp van Bedum (vertrokken)

den 23 Sept. Is het Heilige Avondmael uitgedeelt, en is met attestatie
gekomen van Groningen Aefke Heines.

den 30 Decemb. Is des Heeren Avondmael gehouden.

1746

den 10 Apr. Sacram Coenam celebravimus, en is met attestatie overgekomen
van Delden Getrudt Gesina Huisken.

den 10 Jul. Is het Heilige Avondmael uitgedeelt, en met attestatie vertrokken nae
Groningen Aefke Heines.

den 23 Sept. Is des Heeren Avondmael gehouden.

den 23 Decemb. Sacram Coenam administratiavi.

1747

den 17 Apr. Celebravimus Sacram Domini Sijnnaxin, en sijn met attestatie van
Uithuisen aangekomen Piter Tonjes en Frauwke Rinnes (de eerste vertrokken
naar Oldenzijl)

den 10 Jul. Is des Heeren Avondmael gehouden.

den 26 Sept.  Is het Heilige Avondmael uitgedeelt.

1748

den 10 Jan. Sacram Coenam celebravimus.

den 12 Apr. Sacram Coenam administravi.

den 16 Jul. Is het Heilige Avondmael gehouden, en met attestatie overgekomen
Pieter Harms van Veenhuisen.

den 18 Sept. Is het Heilige Avondmael uitgedeelt.

1749

den 10 Jan. Sacram Coenam administravi.

den 13 Apr. Sacram Coenam administravi, et ecclesia additi sunt sequentes
1. Arend Arens (doot)
2. Derk Harms
3. Kunje Peters
4. Renje Berens
5. Martjen Friks (doot)

den 10 Jun. Is des Heeren Avondmael gehouden, en met attestatie gekomen
van Sandeweer Hendrik Cramer, en van Groningen Aefke Heines
en met attestatie vertrocken nae Baflo Martjen Friks.

den 16 Sept. Is des Heeren Avondmael uitgedeelt.

1750

den 4 Jan. Is het Heilige Avondmael uitgedeelt.

den 29 Mart Sacram Coenam administravi.

den 7 Jun. Sacram Coenam celebravimus.

den 4 Octob. Is des Heeren Avondmael gehouden.

1751

den 3 Jan. Is des Heeren Avondmael gehouden

den 11 Apr. Is des Heeren Avondmael uitgedeelt. Is met attestatie
vertrokken nae Groningen Getruda Muntings, en
Hendrik Cramer nae Sandeweer.

den 27 Jun. Is het Heilige Avondmael uitgedeelt. en is tot des Heeren tafel
toegelaeten Catharina Eles.

den 19 Sept. Is des Heeren Avondmael gehouden, en is met attestatie nae
Wester Embden vertrokken Catharina Eles, en is met attestatie
van Groningen overgekomen Warner Carspel dinaer.

1752

...2 Jan. Sacram Coenam administravi, et ecclesiae addite sunt sequentes.
Berend Sjabbes
Johan Hilbrands
Luitje Berens
Reiner Laurens
Abram Peters
Anje Peters
Fokelje Folkers
Trientjen Gerrijts
Harmtje Jebbes
(vertrokken)

den 9 Apr. Is des Heeren Avondmael gehouden.

den 27 maij Sijn tot des Heeren tafel toegelaeten
Johan Tammes
Lije Jans
Harm Tammes
en is met attestatie vertrokken nae
Petersbuiren Rolina Eles.

Finis Ministerii mei, in ecclesia cand. die enim 4 Jun. concionem
habui valedictoriam in locum 2 Cor. 13.11.
Deo commito ecclesiam.
Bernhardus Philippus Hase

den 9 Julii het heilig Avondm. gehouden en bedient door D. C. de Baar predicant
te Rottum, vacante hic ministerio S.

den 17 Sept. het heil. Avondm. bedient door D. J.C. Heidegers pred. te Middelstum
vacante hic ministerio Sacro.


[gedurende de bediening van J. Mensinga]

12 Nov. 1752 is alhijr in den H. Dienst bevestigt D. J. Mensinga
van Jemgum alhijr overgekomen, bevestiger was D. B.Ph. de Haze
antecessor predikende uijt Ex. 4:11 en 12. de bevestigde had zijn intrede
uijt 1 Cor. 1:23, 24. Presente gecommitteerde Classicaale leden
waren D. C. de Baar van Rottum, P. Somberg van Stitswert,
D. H. Blankstein past. van Huising.

1753

Den 5 Jan.
Kerkeraad gehouden voor het Avondmaal en is goetgevonden dat Claas
Sebes
over zijne nalatigheid in 't H. Avondm. zou angesproken vermaant
en opgewecht worden door den predikant.

Den 7 Jan. het heil. Avondm. des H. gehouden, en zijn op attestatie
van Groningen angenomen en toegelaten Roelef Rosema en Willemina Cramers
ehelieden alhier overgekomen.

Den 10 Junii op Pinxteren des H. heilig Avondmaal gehouden, zijnde eenen
geruimen tijt uijtgestelt wegen absentie van den HoogWelgeb. Heere
van Cantens.

1753 Jan. is met attestatie van Peterbuiren weergekeert
Rolina Eles

Den 29 Julii hebbe den afscheid gepredikt uijt Act 20; 25-27.
Finis Ministerii mai
J. Mensinga F.

Den 16 7ber. Des Heren H. Avontmaal gehouden
door Domnus P. Sombarg pastor te Stitswert.

Den 16 December is tot Litmate deser Gemeinte overgekomen
Luikjen Aijbes, weduwe van Claas Wichers met attestatie
van Wester Dijkshorn.

Den selvden dito is des Heeren H. Avondmaal gehouden door mij
Corn. de Baar, pastor te Rottum.

1754

Den 17 Maart des Heren H. Avontmaal gehouden
door Dnus P. Sombarg pastor tot Stitswert.

Den 16 Junii des Heeren H. Avondmaal gehouden door
D. C. de Baar, pastor te Rottum.


[onder de bediening van H.W. Schmaal]

Den 4 Augusti 1754 is alhier in den H. Dienst bevestigt H.W. Schmaal Prop.
Westerwold. zijnde bevetigers D. C. de Baar pastor te Rottum, en H. Blankstein
pastor te Huisinge, welke predikte uit 2 Cor. 5: vs 19:6 terwijl de bevestigde
predikte uit Eph: 6: vs 19

Den 13 octob. is 't H. Avondtmaal gehouden, en op attestatie angenomen de
Juffrouw Anna Maria Soulet komende van Aduart.

1755

Den 26 Jan. 't H. Avondmaal gehouden.

Den 30 Meert het H. Avondmael gehouden, en zijn hier met attestatie van
Groningen overgekomen Hermanna Schmael geboren Schepel en
Ida Alberts.

Den 13 Julii is 't H. Avondmael gehouden.

Den 21 7br. 't H. Avondmael gehouden, en is met attestatie van
Stitswert gekomen Fieke Freriks.

Den 26 7br. van hier met attestatie vertrokken na Rottum Harmtie Jebbes

Den 28 7br. heb ik pastor H.W. Schmaal mijn afscheid van dese mijne
geliefde Gemeente genomen om na de Gemeente van Vlagtwedde te
vertrekken, predikende uit Hand. 18:20.21a

Den 21 10b. is 't H. Avondmael gehouden door H. Woelesius pastor te
Middelstum en Toorwert.

1756

Den 21 Meert is hier 't H. Avondmael gehouden door Dom. Somberg
pastor te Stitswert.

Den 20 Juni is hier 't H. Avondmael bedient door D. de Baar pastor
te Rottum.


[onder de bediening van O. Oomkens]

Den 25 Juli 1756 is hier in den H. Dienst bevestigt O. Oomkens cand.
Gron. De bevestiger D. A. Sluiter pred. in de Wildervank predikte
uit Hand. XX:vs28. De bevestigde uit Rom. XV:30,31,32.
De presente gecommitteerde classicale leden waren D.D. C. de Baar
en H. Woelesius past. te Rottum en Middelstum.

Den 10 8b. is hier 't H. Avondmael gehouden.

1757

Den 9 Jan. Sacram coenam administravi.

Den 24 April is 't H. Avondmaal gehouden.


Den 10 Juli. Is alhier 't H. Avondtmael gehouden.

Den 9 8b. Is alhier 't H. Avondtmael gehouden.

1758

Den 8 Jan. is alhier 't H. Avondtmaal bedient

Den 30 April. Is hier 't H. Avondtmaal bedient. En zijn tot ons met attestatie gekomen de Hoog?? HoogGebooren Freulin Wilhelmina Lijnden van Eppingehuisen
Jantijn Oving van Groningen (vertrokken naar D????)

Den 2 Juli. Is hier Kerkenraad gehouden, dog niets voorgevallen notatu dignum.

Den 9 Juli. Is hier 't H. Avondmaal gehouden, en zijn van hier na Wester Emmen met attestatie vertrokken
Roelef Rosema en Willemina Cramers Ehelieden.

Den 24 7temb. Is hier 't H. Avondmaal gehouden.

Den 31 Decemb. Is hier 't H. Avondmaal gehouden.

1759

Den 29 April. Is alhier 't H. Avondmaal bedient.

Den 15 Juli. Is hier 't H. Avondtmaal gehouden.

Den 22 Octob. Is hier 't H. Avondtmaal gehouden, en zijn met attestatie van
Stitswert tot ons overgekomen
Menke Okkes en Aaltjen Klaesens.

1760

Den 6 Jan. is hier 't H. Avondmaal gehouden, en na gedaene belijdenis angenomen
tot lidt van dese Gemeinte
Luie Geerts.

Den 27 April. Is hier 't H. Avontmaal gehouden. Ook zijn na gedaene belijdenis op nieuws angenomen tot leeden der Gemeinte
Sikke Valks
Klaas Simens
Bouwke Simens
(vertrokken naar Middelstum)

Den 9 Juli. Is hier na gehouden proefpredicatie consistorie gehouden, en
besloten dat Abraham Pieters wegens dronkenschap en daerin gepleegde
insolentien 't H. Avondmaal soude ontsegt worden.

Den 13 Juli. Is hier 't H. Avondtmaal gehouden.

Den XII Octob. Is heir 't H. Avondtmaal gehouden, nadat den 10 Octob. de proefpredicatie gehouden was.

1761

Den 18 Jan. Sacram Coenam celebravimus.
En is van hier met attestatie vertrokken
Na Stedum Trijntje ... wed. van Valke Pieters.
Na Eppenhuisen de juffrou Anna Maria Soulet.

Den 21 Junii is hier het H. Avondtmaal gehouden, na gedane proefpredikatie
door C. de Baar, V.D.M. te Rottum.
En is met attestatie van Groningen tot dese gemeinte, als lidtmaat
overgekomen Pieter Remkes, schoolmr. te Cantes.

Den 18 Sept. proefpredicatie gehouden, en waren met attestatie
tot dese gemeente gekomen van Rottum
Jan Arijs schepper
Jan Cornellis
Grietje Eles
sijn huisvrouw
Jacob Claesen
Trijntje Pieters
sijn huisvrouw
Met attestatie van Groningen
Anna Catrina Barkhuis
P. Somberg Eccls. tot Stitswert.

Den 20 September 't H.A. gehouden
P. Somberg, pastor tot Stitswert.

Den 18 December de proefpredikatie gehouden, en den 20
December te Cantes het H. Avondmaal door mij ondergeschrev[ene]
bediend.
C. de Baar, pastor te Rottum.

1762

Den 19 Maert proefpredicatie gehouden.

Den 21 Maert 't H. Avontmael gehouden.
P. Somberg pastor tot Stitswert

En is alhier door mij tot Lidmaet angenomen
Katrina Eilders weduwe van den Wel Eerwaerden
Heer Omius Oomkes, in leven Leeraar deser plaets,
(en vertrokken met attestatie na Obergum)
P. Somberg pastor tot Stitswert

Den 18 Junij. Proefpredikatie en den 20 's Heren
Avontmaal uitgedeelt sonder dat ons iets
voorgekomen is, antekeninge waardig.
M. van der Tuik
pastor te Sandweer


[onder de bediening van Everardus Mindelts]

Den 17 October
is hier in den Heiligen Dienst bevestigt Everardus Mindelts S.S. ???
???? de bevestigers waren C. de Baar, P. Somberg en N. Blenke
predikanten te Rottum, Stitswert in Eppenhuizen etc. [nauwelijk leesbaar]

1763

Den 23 Jan.
is 't Heilig avondmael gehouden, na dat de proefpredikatie geschiet was
in de consistorie is niets voorgevallen, ten dezen tijde is tot ons met een
kerkelijk getuigschrift van Groningen gekomen Annigien Leuws [nauwelijks leesbaar].

Den 29 Maje
is 't heilig avondmaal gehouden, nadat de voorbereiding geschiet was

Den 11 Sept.
is 't Heilig Avondmaal gehouden, nadat de voorbereiding geschiet was.
In de consistorie is niets voorgevallen, ten desen tijde is tot ons met kerkelijk
getuigenisse als lidmaat van Gron. overgekomen Pieter Koning.

Den 25 Dec.
is 't Heilig Avondmaal gehouden, nadat de voorbereiding geschiet was
en is van ons met een kerkelijk getuigenische als lidmaat naar
Uithuister Meeden vertrokken Hindrik Pieters.

1764

Den 1 April
is 't heilig avondmaal gehouden, nadat de voorbereiding geschiet
was, in de consistorie niets voorgevallen, ook is van ons als lidmaat
met eene kerkelijke attestatie naar Delft vertrokken
Jantje Oving.

Den 1 Julii
is 't heilig avondmaal gehouden, nadat er vorbereiding geschiet was, en
in de consistorii is niets voorgevallen, ook is van ons als lidmaat met eene
kerkelijke attestatie vertrokken de E. Pieter Koning naar 't Graafschap Zurich.

Den 30 Sept.
is 't heilig avondmaal gehouden, na dat de voorbereiding geschiet was,
in de consistorie is niets voorgevallen, met attestatien sijn tot ons
overgekomen de HoogWelGeboren Heer Tialling Homme Baron van
Schwartzenberg, ???? Hohelandsberg Heer van Cantens etc. van Franeker [?],
gelijk ook Trienje Jans van Uithuisen. Van ons sijn met attestatien vertrokken
Pieter Teunis naar Oldenzijl, en Auke Jans naar Stiewert [?].

Den 30 Dec.
is 't heilig avondmaal gehouden, nadat de voorbereiding geschiet
was, in de consistorie is niets, 't welk anteking waardig is,
voorgevallen van ons is met attestatie vertrokken naar Middelstum
Bouwke Simons.

1765

Den 7 April
is 't heilig en hoogwaardig avondmaal gehouden, nadat de
proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets 't welk
meldenswaardig is voorgevallen, met attestatie als lidmaat is tot ons
van Stedum overgekomen Cornelis Tobias.

Den 7 Julii
is alhier 't heilig en hoogwaardig avondmaal gehouden, nadat
de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets
voorgevallen, van Groningen is tot ons als litmaat
overgekomen Aaltje Mindelts geboren Pootholt.

Den 13 October
is alhier 't heilig en hoogwaardig avondmaal gehouden,
na dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie
is niets schrijvens waardig voorgevallen.

1766

Den 5 Jan.
is 't h. avondmaal gehouden, na dat de proefpredikaatsie
gehouden was, in de consistorie is niets schrijvens waardig
voorgevallen.

Den 6 April
is 't H. Avondmaal gehouden, nadat de proefpredikaatsie
gehouden was, in de consistorie is niets voorgevallen.

Den 13 Julii
is 't H. Avondmaal gehouden, nadat de proefpredikaatsie
gehouden was, in de consistorie is niets voorgevallen.

Den 19 7ber
is 't h. Avondmaal gehouden, nadat de proefpredikaatsie
gehouden was, in de consistorie is niets voorgevallen.

1767

Den 11 Jan.
is alhier 't heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, nadat
de proefpredikaatsie geschiet was in de consistorii is niets schrijvens
waardig voorgevallen. Op belijdenische der godlijke waarheden sijn
tot nieuwe ledematen angenomen dese volgende personen
Claas Berents
Hindrik Leues
Jantje Pieters
deselfs huisvrouw
Michael Jacobs
Joost Swaagman


Den 12 April
is alhier 't heilig en Hoogweerdig avondtmaal gehouden
na dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorii is
niets schrijvens waardig voorgevallen.

Den 12 Julii
is alhier 't heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden,
na dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorii
is niets schrijvenswaardig voorgevallen.
 
Den 25 Oct.
is 't H. en hoogweerdig avondmaal gehouden, nadat de proef
predikaatsie gehouden was, in de consistorii is niets voorgevallen.

1768

Den 10 Jan.
is alhier 't heilig en hoogweerdig avondmaal gehouden,
na dat de Proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorii
is niets schrijvenswaardig voorgevallen.

Den 3 April
is alhier 't heilig en hoogweerdig avondmaal gehouden, na
dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorii is niets
schrijvenswaardig voorgevallen.

Den 21 Aug.
is alhier 't heilig en hoogwaardig avondmaal gehouden,
na dat de Proefpredikaatsie gehouden was, in de consistorii
is niets schrijvens waardig voorgevallen.

Den 20 Nov.
is alhier 't heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden,
na dat de proefpredikaatsie gehouden was, in de consistorii
is niets schrijvens waardig voorgevallen, van ons
is met attestatie vertrokken naar Thesing Joost Swaagman,
nu schoolmeester aldaar.

1769

Den 22 Jan.
is 't heilig en Hoogw. avondmaal gehouden, na dat de proef
predikaatsie geschiet was, in de consistorii is niets schrijvens
waardig voorgevallen.

Den 23 April
is 't heilig en hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de
proef Predikaatsie geschiet was, in de consistorii is niets
schrijvens waardig voorgevallen, en is tot ons met attestatie van
Stitswert als lidmaat overgekomen Harmtje Jebbes.

Den 16 Julii
is 't heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat
de proef Predikaatsie geschiet was, in de consistorii is niets
schrijvens waardig voorgevallen.

Den 15 October
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de proef
predikaatsie geschiet was, in de consistorii is niets schrijvens
waardig voorgevallen.

1770

Den 7 Jan.
is 't H. en Hoogwaardig avondmaal gehouden, na dat de
proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorii is niets
schrijvenswaardig voorgevallen.

Den 15 April
is 't H. en Hoogwaardig avondmaal gehouden, na dat
de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorii is
niets schrijvens waardig voorgevallen.

Den 15 Julii
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na
dat de proef predikaatsie geschiet was, in de consistorii
is niets schrijvens waardig voorgevallen.

Den 11 Nov.
is 't heilig avondmaal alhier gehouden, in de
consistorii is niets schrijvens waardig voorgevallen.

1771

Den 17 Febr.
is 't heilg avondmaal alhier gehouden, in de consistori is niets voorgevallen.
ook is de proefpredikatie geschiet.

Den 28 Apr.
is 't Heilig en Hoogweerdig avondmaal alhier gehouden, na dat de
proefpredilaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen.

Den 28 Julii
is 't heilig en Hoogwaardig avondmaal alhier gehouden, na dat
de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen
en is tot ons met attestatie overgekomen Ebeltje Hoijkes van Uithuistermeden.

Den 3 Nov.
is 't Heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de proefpredikaatsie
geschiet was, in de consistorie is niets meldenswaardig voorgevallen, op
belijdenisch der godlijke waarheden sijn tot ledematen angenomen, en de
gemeente voorgelesen dese volgende personen:
Claas Jans
Evert Jebbes
Pieter Hindriks
Grietje Derks
Geeske Hindriks
Grietje Jans
Egbertje Bartelts

1772

Den 19 Jan.
is 't Heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de proefpredi-
kaatsie geschiet was, in de consistorie is niets meldenswaardigs voor-
gevallen. Op belijdenisch der Godlijke waarheden is tot lidmaat
angenomen, en de gemeente voorgestelt de E. Jan Reinders.

Den 5 April
is 't Heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de proefpredikaatsie
geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen meldingwaardig.

Den 12 Julii
is 't heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de
proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets schrijvens
waardig voorgevallen, met attestatie van Gron. is tot ons overgekomen
Jantje Havinga weduw van Jacob Barghuis.

Den 18 October
is 't Heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de proefpredikaatsie
geschiet was, in de consistorie is niets schrijvenswaardigs voorgevallen. 

1773

Den 17 Jan.
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden, nadat de proef-
predikaatsie gedaan was, in de consistorie is niets voorgevallen
en is tot ons als lidmaadt van Marum overgekomen Wieke Tomes [?].

Den 11 April
is 't heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, nadat de proef
predikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen

Den 18 Julii
is 't heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, nadat de proefpre-
dikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen

Den 24 Oct.
is 't heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, nadat de proef-
predikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen

1774
 
Den 30 Jan.
is 't heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, nadat de proef-
predikaatsie geschiet was, en is op belijdenis 's geloofs als lid-
maat angenomen Aafke Pieters huisvrouw van Valk Harkes
in de consistorie is niets voorgevallen

Den 3 April
is 't Heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, nadat
de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets
voorgevallen

Den 14 Aug.
is 't Heilig en Hoogweerdig avondtmaal gehouden, nadat de proefpre-
dikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen. De tijdt
van dit Avondtmaal is tot dus lang verschoven van wegen de siekte en
de daar op gevolgde doodt van den Hoog Wel Gebor. Heer Tialling Homans
Baron van Swartenberg en Hohelandsberg Heer van Cantens etc.
voorgevallen op Clinkenburg 's nagts tusschen saturdag en sondag den 3 Julii.
't lijk is den 8 Julii 's nademiddags in de graf kelder bijgeset. En de lijkrede
is over sijn Hoog Wel Gebor. gedaan door de pastor loci over Jer. 34 vs. 4 en 5.

Den 13 Nov.
is 't heilig en Hoogwaardig avondmaal gehouden, nadat de
proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen

1775

Den 29 Jan.
is 't Heilig en Hoogweerdig Avondmaal gehouden, na dat
de proefpredikaatsie geschiet was. In de consistorie is niets
voorgevallen

Den 16 April
is 't Heilig en Hoogweerdig Avondmaal gehouden,
na dat de proefpredikaatsie geschiet was. In de
consistorie is niets voorgevallen

Den 6 Aug.
is 't Heilig en Hoogweerdig Avondmaal gehouden
nadat de proefpredikaatsie geschiet was. In de
consistorie is niets voorgevallen, en is tot ons van Rottum
met attestatie overgekomen mejufw. Liefke Hillenius
wed. van den Wel Eerw. en seer Geleerden
Heer Cornelius De Baar in leven Pred. te Rottum

Den 22 Oct.
is 't Heilig en Hoogweerdig Avondmaal gehouden, na
dat de proefpredikaatsie geschiet was: in de consistorie
is niets voorgevallen, en sijn tot ons als Ledematen overgekomen
van Valburg in Gelderlandt de Hoog Welgeborenen Freulin
Sijna Giesberta Baronesse van Nievenheim.
En van Rottum Elizabeth Clasen.

1776

Den 14 Jan.
is 't Heilig en Hoogweerdig Avondmaal gehouden, na dat de
proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets
voorgevallen, en is van ons als lidmaat met attestatie vertrokken
de E. Hille Alles naar Middelstum & Toornwert

Den 7 April
is 't Heilig en Hoogweerdig Avondmaal gehouden, na dat de
proefpredikaatsie geschiet was: in de consistorie is niets voorgevallen

Den 21 Juli
is alhier 't Heilig en Hoogweerdig Avondmaal gehouden, nadat
de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets
voorgevallen, en is ons met attestatie vertrokken naar Valburg de
Hoog Wel Geborene Freulin S. G. Baronesse van Nievenheim

Den 20 October
is alhier 't Heilig avondmaal gehouden, nadat de proefpredikaatsie
geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen

1777

Den 12 Jan.
is 't Heilig en hoogwaardig avondmaal gehouden,
nadat de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie
is niets schrijvens waardig voorgevallen, en op belijdenis
des geloofs sijn als ledematen angenomen Ebbe Cornelis, en
Geertje Fokkes (vertrokken naar Feerwert)

Den 20 April
is 't Heilig en Hoogwaardig Avondmaal gehouden, nadat
de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets
schrijvens waardig voorgevallen, en sijn tot ons van Gron.
met attestatie overgekomen de E. Pieter Egberts en
Hermanna De Maar.

Den 27 Julii
is 't Heilig en Hoogwaardig avondmaal gehouden, nadat de
proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets schrijvens
waardigs voorgevallen. En sijn tot ons als ledematen met attestatie
overgekomen van Bedum de E. Jan Clasen, en van Gron. de E.
Hindrik Willem Meijer. Insgelijks sijn van ons met attestatie
vertrokken naar Middelstum Ebbe Cornelis thans collector te
Middelstum, en naar Leermens de E. Claas Jans en Trientje Jans Egtel.

Den 26 Oct.
is 't Heilig en Hoogwaardig avondt gehouden, na dat de proefpre-
dikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets schrijvens waardig
voorgevallen. En is van ons met attestatie naar Rottum vertrokken
Elizabeth Clasen weduw van Pieter Egberts weddeman en ouderling
te Cantens, ook is tot ons met attestatie overgekomen van Eelde in 't
landschap Drenthe de E. Jan Buring. En op bedelijdenis des geloofs sijn
tot ledematem angenomen
Lucas Harms
Anna Jans de Maar
Claaske Clasen
Jantje Teunis


1778

Den 18 Jan.
is 't H. en Hoogweerdig avondtmaal gehouden, na dat de proef-
predikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen.

Den 19 April
is 't H. en Hoogweerdig avondtmaal gehouden, na dat de proef-
predikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen
schrijvenswaardig, en is van ons met attestatie vertrokken naar Baflo
J. Buring.

Den 19 Julii
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de proef-
predikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen, en
is tot ons als lidmaat met attestatie van Norgh overgekomen de E.
Pieter Sijbrandts Berkhof (vertrokken naar Feerwert)

Den 18 October
is 't H. en Hoogweerdig avondtmaal gehouden, na dat de proefpre-
dikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets schrijvens waardig voorgevallen.

1779

Den 17 Jan.
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de proef-
predikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets schrijvens
waardig voorgevallen.

?? April
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de proefpredikaatsie
geschiet was, in de consistorie is niets schrijvens waardig voorgevallen.

Den 25 Julii
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal nadat de proefpredikaatsie geschiet
was, in de consistorie is niets voorgevallen

Den 17 Oct.
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de proefpredi-
kaatsie geschiet was. In de consistorie is niets voorgevallen, met
attestatie sijn van ons vertrokken naar Feerwerd Pieter Sijbrants
Berkhof en Geertje Fokkes, met attestatie sijn tot ons overgekomen
van Stedum Willem Ebels, en Trientijn Simens

1780

Den 23 Jan.
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de proefpredi-
kaatsie geschiet was. In de consistorie is niets voorgevallen, en is tot
ons met attestatie overgekomen van Oostwolde uit Vrieslandt de E.
Jan Jansen van Kampen

Den 30 April
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de proef-
predikaatsie geschiet was. In de consistorie is niets voorgevallen,
en is tot ons met attestatie overgekomen van Bedum
Jantje Pieters

Den 30 Julii
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de proef-
predikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen.

Den 22 Oct.
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na dat de proefpre-
dikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen, als
lidmaat is tot ons van Gron. met attestatie overgekomen
Evertje Jacobs

1781

Den 21 Jan.
is 't Heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na
dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie
is niets voorgevallen

Den 15 April
is 't Heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na
dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie
is niets voorgevallen. Tot ons is als lidmaat overgekomen
van Bedum Anna Vischer (vertrokken met attest. naar Gron.)

Den 15 Julii
is 't Heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden,
nadat de proefpredikaatsie geschiet was. In de
consistorie is niets voorgevallen. Van ons is als lidmaat
met attestatie vertrokken naar Eppenhuisen Jan
Jansen
van Campen.

Den 18 Nov.
is 't Heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden,
na dat de proefpredikaatsie geschiet was (wegens
onpasselijkheidt van de pastor is dit houden van
't avondmaal so lang uitgestelt)

1782

Den 20 Febr.
is 't Heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden,
na dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de
consistorie is niets voorgevallen

Den 5 Maji
is 't Heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, nadat
de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets
voorgevallen, als lidmaadt is tot ons overgekomen van Bierum
Hindrik Jans, en sijn op belijdenis 's geloofs tot ledematen angenomen
Valk Harkes
Geert Arents
Leffert van Ess
Hindrik Harms
Hermannus Jannes


Den 28 Julii
is 't Heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na
dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is
niets voorgevallen

Den 27 Oct.
is 't H. en Hoog Weerdig avondmaal gehouden, nadat de proefpre-
dikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen

1783

Den 26 Jan.
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden, nadat
de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen

Den 20 April
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden, nadat de
proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets voorgevallen

Den 10 Aug.
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden,
na dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de consis-
torie is niets voorgevallen, en sijn tot ons met
attestatie overgekomen uit de Gemeente te Zapmeer
de Hoog Edele en Wel Geborene Mevrouw
Enna Hillegonda Geertsema weduwe Gesselen
vrouw van Cantens en onderhorige dorpen
(Mevr. van Gesseler met attestatie vertrokken na Zandeweer).
En uit de Gemeente te Uithuisen de E. Derk Derks
en Geertje Jans Echtel.

Den 30 Nov.
is 't Heilig en Hoogweerdig avondmaal gehouden,
na dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de con-
sistorie is niets voorgevallen

1784

Den 7 Maart
is 't H. en Hoogwaardig avondmaal gehouden,
na dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de con-
sistorie is niets voorgevallen. En sijnde met attestatie uit
de gemeente Uithuister Meden als ledematen overge-
komen Evertje Heines, en uit die van Wetsing en
Sauwert Geertje Heerkes. En sijn op belijdenis
des geloofs tot Ledematen angenomen Alberdina
Wichers
, en Trientje Menses

Den 30 Maji
is 't H. en H. Waardig avondmaal gehouden, nadat de
proefpredikaatsie geschiet was, in de voorbereiding is
niets voorgevallen, en is naar Aduard vertrokken
met attestatie Anna Visscher

Den 12 Sept.
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden,
nadat de proefpredikaatsie geschiet was, in de
consistorie is niets voorgevallen

Den 19 Dec.
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden,
na dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie
is niets voorgevallen, van ons is met attestatie vertrokken
naar Middelstum en Toornwert Jantje Pieters

1785

is 't H. en Hoogwaardig avondmaal gehouden,
na dat de proefpredikaatsie gedaan was, in de
consistorie is niets voorgevallen, en is tot ons met
attestatie overgekomen uit de gemeente te
Uithuisen Lamge Heines

Den 17 Julii
is 't H. en Hoogwaardig avondmaal gehouden, na
dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie
is niets voorgevallen, en is tot ons met attestatie overgekomen
uit de Gemeinte te Bedum Hindrik Alberts

Den 16 Oct.
is 't H. en Hoogweerdig avondmaal gehouden, na
dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie
is niets voorgevallen, en sijn tot ons met attestatie
overgekomen uit de Gemeinte van 't Ooster Neuwland
Onne Folkerts, en uit de Gemeente van Gron.
Frederika Huis

Den 1 Jan. 1786
is 't H. en Hoogwaardig avondmaal gehouden, den
avondmaal heeft van wegen 't smertelijk sterfgeval
van de huisvrouw van de pastor loci voorgevallen den
6 Dec., niet eerder konnen gehouden worden, de proefpre-
dikaatsie is geschiet, in de consistorie is niets voorgevallen,
uit de Gemeente te Uithuisen is tot ons met attestatie
overgekomen Geertjen Sebes.
En sijn op belijdenis des geloofs op 't nieuw tot
Ledematen angenomen
Antje Dalens
Treintje Alberts
Jantje Eppes
Jantje Jans
Menje Sijbrants


1786

Den 19 Meert
is 't H. en Hoogwaardig avondmaal gehouden,
na dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de
consistorie is niets voorgevallen

Den 2 Julii
is 't H. en Hoogwaardig avondmaal gehouden, nadat
de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie is niets
voorgevallen, en is tot ons met attestatie uit de Gemeente
te Uithuisen overgekomen Rolina Eles

Den 1 Oct.
is 't H. en Hoogwaardig avondmaal gehouden, na
dat de proefpredikaatsie geschiet was, in de consistorie
is niets voorgevallen

Den 25 Dec.
is 't H. en Hoogwaardig avondmaal gehouden,
na dat de proefpredikaatsie geschiet was. In
de consistorie is niets voorgevallen. Op belijdenis
des geloofs is tot Lidmaat angenomen de E.
Pieter Fokkes

1787

Den 15 Juni
is na de voorbereidingspredicatie niets merkwaardigs gebeurd, en
bekend gemaakt de aenkomst van Derk Popkes met attestatie
van Eppenhuisen, en de anneeming tot lidmaaten op belijdenis des
geloovs, die verrigt is in tegenwoordigheid van dese kerkenraad,
van de echtelieden Jan Tammes geb. te Garsthuisen, en
van Geeske Freriks geb. te Garsthuisen, alwaerom
den 17 Juni 't H.H. avondmaal bediend is door A.J. Costerus pastoor
te Rottum wegens versterv van Ee. Mindelts

d' 14 September
is alhier de voorbereidingspredikatie door mij gehouden
en er in de consistorie geen de minste klagte zijnde
ingebragt is

d' 16 dito
't H. Avondmaal alhier bedient door
G.J. Hulsewé Eccl. te Stitswert

1788

den 10 Febr.
is aan de gemeente bekend gemaakt de anneeming tot lidmaat
der Krist. Geref. Gem. die verrigt is in tegenwoordigheid van de
ouderlingen deser plaats, van de Wel Edel Geb. Heer
Jan Ernst Willem van Gesseler geboortig te Groningen.
A.J. Costerus pastoor te Rottum wegens
versterv van Do. Mindelts

14 maart is na de voorbereidingspred. niets merkwaardigs gebeurd alwaarom
16 maart het HH avondmaal bediend is door A.J. Costerus past. te Rottum

d' 13 Juni is alhier de voorbereidings predikatie gehouden en er in de
consistorie geen de minste klagt zijnde ingebragt is
d' 15 dito 't H. Avondmaal alhier bedient door G.J. Hulsewé pastor te Stitswert

Den 19 Sept. is alhier de voorbereidings preek en zijnde niets bijzonders
Den 21 dito 't H. Avondmaal bediend door mij B.W. Hoffmann P.M

d' 19 Dec. 1788 is alhier de voorbereiding predikatie gehouden, en er in
kerkenraad niet te berigten zijnde, is hier op
d' 21 dito 't H. Avondmaal bedient door G.J. Hulsewé pastor te Stitswert

1789

XI maart is na de voorbereidingspredicatie niets merkwaardigs gebeurd alwaarom
15 maart het H.H. avondmaal bediend is door A.J. Costerus pastor te Rottum

16 april zij op belijdenis tot lidmaatender Kristel. Geref. Kerk
in tegenwoordigheid van de Kerkenraad te Cantens, angenomen
Reneke Renkes geb. te Cantens en Jans Lukas
geb. te Sandeweer, en Jantje Renkes geb. te Cantens
door A.J. Costerus pastoor te Rottum


[onder de bediening door Joannes van der Linden]

den 1 Junij [1789]
is alhier bevestigd tot predikant Joannes van der Linden van Spranckhaijzen,
beroepen van Paezens in Friesland - bevestigers waren de weleerw.
Heeren H. Blankstein, A.J. Costerus, en G.J. Hulsewé, predd. te Huizinge,
Rottum en Stitswert, predikende de laatste uit Coloss. I:28, terwijl
de bevestigde zijnen dienst begon uit Matth. XVII:5l

den 21 Junij
is alhier de voorbereidingspredikatie gedaan, en niets merkwaardigs
voorgevallen zijnde, daarop
den 28 dito 's Heeren avondmaal bediend

den 4 Oct.
is alhier de voorbereiding geschied, en niets merkwaardigs gebeurd, waarop
den 11 dito het avondmaal gehouden is.
Met attestatie zijn vertrokken:
Reneke Renkes
Frederica Huis
[beide] naar Uithuizen
Met attestatie sijn tot ons overgekomen:
Jan Bolhuis, van Winschoot
Aldert Sebes
Martje Jurriens
Luitjen Jans
, [alle drie] van Uithuizen

Bij de huisvisitatie zijn de volgende Ledematen in de gemeente bevonden:
[linkerkolom]
Jan Ernst Willem van Gesseler
Jacob Claassen
Sicke Valks
[beide] ouderlingen
Valk Harkes
Lucas Harms
[beide] diakenen
Trijntje Pieters (obiit 1792)
Trijntje Menses
Aafke Pieters Bolt
Jan Tammes
Luitjen Jans

Geeske Freriks
Joannes Lucas
Grietje Geerts
Willem Eijbels
Trijntje Simons
Lamge Heines
Derk Popkes
Tamme Douwes

Alberdina Wichers
Peter Egberts
(obiit 1792)
Hermanna Jans
Evertje Heines
Peter Renkes
A.C. Berchuis
Jan Bolhuis
(vertrokken naar Garst)
Jantje Renkes (obiit 1791)
Eijbeltje Haijkes Bakker
Rolina Elis
(obiit 1794)
Lucretia Everts zie 1790 5 Dec. (obiit 1794)
Hendrick Leuies
Klaas Berents
Evertje Jacobs
Grietje Klaassens
zie 1790 5 Dec. (naar Stitswert)
Jan Klaassen

[rechterkolom]
Hendrik Jans
Klaaske Klaassen
Hendrik Harms
Feijke Freriks
Trijntje Alberts
Aafke Derks
(obiit 1790)
Onno Folkerts (obiit 1790)
Antje Arents
Harmtje Tebbes
(obiit 1791)
Jantje Eppes
Peter Fockes
Leffert van Ess
Meinje Sijbrands
Arent Claassen Wiel
(obiit 1794)
Geert Arents Wiel
Jan Hillebrands
Jantje Jans
Liefke Hillenius
Cornelis Hindriks
(obiit 1790)
Leuie Geerts (obiit 1791)
Geertje Heerkes
Egbertje Bartels

Hendrik Alberts
Derk Derks
Geertje Sebes
Aldert Sebes
Martje Jurriens

Christoffel Maximiliaan Jans K. Hölken z. 1790 4 Juli
Pieter Eijbes zie 1790 5 Dec.
Grietje Albertus - ibid.
Lolke Lolkes Hommema - ibid.
Dirkje Arjens - idib.

den 6 Dec. is alhier voorbereiding gehouden, en niets merkwaardigs voorgevallen, zijnde
den 13 dito s 'Heeren avondmaal bediend
De ledematen blijven dit jaar zoals boven

1790

den 14 Maart is alhier voorbereiding gehouden, en niets merkwaardigs gebeurd, zodat
den 28 dito s 'Heeren avondmaal is bediend geworden

den 27 Junij is alhier voorbereiding geschied, en niets merkw. voorgevallen zijnde
den 4 Julij s 'Heeren avondmaal bediend
Met attestatie is tot deese gemeente overgekomen:
Christoffel Maximiliaan Jans Kaspar Hölken, van Slogteren
 
den 5 Sept. is alhier de voorbereidings-predikatie gehouden, en niets merkwaardigs
voorgevallen zijnde
den 19 Sept. s 'Heeren avondmaal bediend

den 5 Dec. is aan de kerkenraad bericht, dat door den predikant, op belijdenis
des geloofs, tot leeden der Christlijk hervormde kerk alhier, zijn aangenomen:
Pieter Eijbes
en Grietie Albertus

Met att. overgekomen:
Lolke Lolkesz Hommema
en Dirkje Arjens, [beide] van Finkum
Lucretia Everts, van Uithuijzen
Grietje Klaassens, van Rottum
verder is de proefpredikatie gehouden, en niets ingebracht, waarop
den 12 Dec. 's Heeren avondmaal gehouden is

1791

Den 20 Maart het avondmaal etc. [zie verder onder acta]

Den 24 Junij is de voorbereidings-predikatie gehouden, en niets ingebracht zodat
den 31 dito s' Heeren avondmaal is gevierd geworden

Den 2 Oct. is de voorbereidings-predikatie gehouden, en alles wel zijnde
Den 9 dito s' Heeren avondmaal bediend

Den 8 Dec. zijn, na voorafgaande belijdenis des geloofs, tot lidmaten
der Christlijke hervormde gemeente aangenomen de volg. persoonen
[linkerkolom]
Jacob Jans
Joannes Boomgaart
(obiit 1794)
Wigger Tiddes
Laurens Reinders

[rechterkolom]
Grietje Klaassen
Trijntje Oosting
Grietje Tonnis
Trijnje Cornelis

waar van den 11 dito der gemeente is kennis gegeeven

Den 18 dito is de voorb. predikatie gedaan, en, alles we
bevonden zijnde,
den 25 dito s  Heeren avondmaal gehouden

1792

Den 18 Maart is de voorbereidings predikatie gehouden, en bekent gemaakt dat
met attestatie van Bedum tot ons is overgekomen
Anje Everts
waarop, in den kerkenraad geende bezwaren zijnde ingebracht
den 25 dito het avondmaal gehouden is.

Den 24 Junij is de voorbereidingspredikatie gehouden, en, niets door den
kerkenraad aangemerkt zijnde
den 1 Julij 's Heeren avondmaal gevierd

Den 23 Sept. is de voorbereidingspredikatie gehouden en der gemeente bekend gemaakt
het vertrek van Jan Bolhuis naar Garnwert en het overkomen tot de gemeente van
Helena Sibinga met att. van Groningen
(obiit 1794) en Jan Burema met att. van de Eexta, zijnde
den 30 dito s' Heren avondmaal gevierd.

Den 16 December is de voorbereidingspredikatie gehouden, en
den 13 dito s' Heren avondmaal bediend

1793

Den 2 Maart is, na voorafgaande proefpredikatie, s' Heren avondmaal bediend

Den 23 Junij is, na voorafgaande proefpredikatie, s' Heren avondmaal bediend

Den 15 Sept. is de voorbereidingspredikatie geschied, en het lidmaatschap bekent
gemaakt van den Here Jacob van Gesseler de Raadt, J.U.D., waarop
den 22 dito het avondmaal gehouden is

Den 15 Dec. is de proefpredikatie gehouden, en
den 22 dito het avondmaal bediend

1794

den 16 Maart is de proefpredikatie gehouden, en
den 23 dito het avondmaal gehouden

den 1 Junij is der gemeente kennusgegeven, dat op belijdenis des geloofs, tot
lidmaten der kerke zijn aangenomen
Grietje Willems
Jantje Feitzes
(obiit 1806)
Trijntje Jans
Trijnje Willems
Geertruid Fockes
Trijnje Melles
Martjen Freeriks
, welke laatste als dusverre ongedoopt, en tot de Menoniten behorende den 8 dito is gedoopt geworden, bij welke gelegenheid ook de proefpredikatie gehouden is, en daarop
den 15 dito s' Heren avondmaal bediend

den 7 Sept. is alhier des voorbereidingspredikatie gehouden, en het overkomen
van Wessel Wesselink, van Emlenkamp
tot onze gemeente bekend gemaakt, waarop
den 14 Sept. s' Heren avondmaal is bediend geworden

den 2 Dec. zijn op belijdenis des geloofs tot ledematen der kerk aangenomen
Jacob Hommes
Pieter Hindriks
Jurrien Geerts
, en
Geert Egberts
waar van den 7 dito des gemeente kennis wierd gegeven

den 14 dito is de voorbereidings-predikatie gehouden, en
den 21 dito s' Heren avondmaal gevierd, zijnde in de huisvisitatie de
navolgende ledematen bevonden:
[linkerkolom]
J.E.W. de Gesseler (woont elders)
Jacob Claassen (obiit 1802)
Sicke Valks
Valk Harkes
Lucas Harms
(obiit 1796)
Trijntje Menses
Aafke Pieters Bolt
Jan Tammes
(obiit 1801)
Geeske Freriks
Lutjen Jans
Jannes Lucas
Willem Eijbels
(obiit 1807)
Trijntje Simons

[rechterkolom]
Lamgin Heines
Derk Popkes
(woont elders)
Tamme Douwes (obiit 1808)
Alberdina Wichers
Hermanna Jans
(woont elders)
Evertje Heines (obiit 1805)
Pieter Renkes (obiiit 1801)
A.C. Berchuis (vertr. naar Baflo 1802)
Eijbeltje Harkes Bakkes (obiit 1796)
Hendrik Leuis
Klaas Berents
Evertje Jacobs
(obiit 1795)
Jan Klaassen (obiit 1806)
Hendrik Jans

[volgend folio, linkerkolom]
Klaaske Klaassen (obiit 1795)
Hindrik Harms (obiit 1798)
Feijke Freriks (obiit 1795)
Peter Fockes
Geert Arents Wiel
Jan Hillebrands
(obiit 1803 [of 1807?])
Jantje Jans (obiit 1795)
Hindrik Alberts
Derk Derks
Geertje Sebes
C.M.J.K. Holstein
Grietje Albertus
(woont elders)
Jacob Jans (obiit 1797)
Wigger Tiddes
Laurens Reinders
(vertr. naar Usquert 1808)
Grietje Tonnis
Anje Everts
(vertr. naar Rottum)
Grietje Willems (vertr. naar Z.wolde 1800)
Jantje Feitzes (obiit 1806)
Geertruid Fockes (obiit 1805)
Trijntje Melles
Wessel Wesselink
(vertr. naar Emlenkamp 1802)
Pieter Hindriks
Jurrien Geerts
(obiit 1808)
Hermannus Willems - woont elders 1801
Derk Sikkes Knol (obiit 1806)
Aaltje Willems [beide] - 1801
Jannetje van Alken - 1801
Klaas Pieters - 1801

[rechterkolom]
Trijntje Alberts
Antje A??? [mogelijk Arents; geknoei] (vertr. naar t Zandt 1801)
Jantje Eppes
Leffert van Ess
Meinje Sijbrands

Liefke Hillenius
(obiit 1797)
Geertje Heerkes (obiit 1795)
Egbertje Bartels (obiit 1802)
Aldert Sebes (vertr. 1807 naar Middelstum)
Martjen Jurriens (obiit 1806)
Pieter Eijbes
L.L. Hommema
Derkje Ariens
[beide] vertr. naar Stiens 1795
Grietje Klaassen
Trijntje Oosting
Trijnje Cornelis
(obiit 1800)
Helena Sibinga
J. van G. de Raadt
(vertr. naar Bellingwolde 1801)
Trijntje Jans
Trijnje Willems
(vertr. naar Uithuizen 1803)
Martjen Freriks (obiit 1795)
Jacob Hommes (obiit 1806)
Geert Egberts (vertr. naar Bedum)
Lubbegin Alberts - zie 1797 (obiit)
Harmina Lucas - ibid.
Frans Jans Lameris ibid.
Pompejus van der Tuuk - zie 1799
Cornelis Stuivinga
Grietje Berents
[beide] - zie 1800 (vertr. naar Wehe ib.)
Jan Freerks Hoving
Jantje van Bergen
[beide] - zie 1800
Zie verder 1802, op Maart, 1802 op Dec., 1806 Junij en Dec.
April 1808

1795

den 5 Maart is de voorbereidings-predikatie gehouden, en
den 15 dito het avondmaal bediend

den 13 Junij is de voorbereidings-predikatie gedaan, en
den 20 dito het avondmaal gehouden

den 6 Sept. is de voorbereidingspredikatie geschied, en daarop
den 13 dito het avondmaal gevierd

den 13 Dec. is de voorb.-pred. geschied, en
den 20 dito het avondmaal gehouden

1796

den 27 Maart is het avondmaal bediend

den 17 Junij na het houden der voorbereidingspredikatie etc. [zie acta]

den 19 Junij is alhier het avondmaal bediend

den 9 Sept. is alhier de voorbereidings-pred. gehouden, en
den 11 dito het avondmaal gevierd

den 26 Dec. is het avondmaal gehouden

1797

den 17 Maart is de voorb. pred. gehouden en daarop
den 19 dito het avondmaal bediend, zijnde met attestatie tot ons
overgekomen
Lubbegin Alberts, van Groningen
Harmina Lucas, van Sleen

den 23 Junij is de voorb. pred. gehouden, zijnde met attestatie van Obergum
overgekomen Frans Jans Lamers
en vertrokk. naar Rottum Anje Everts

den 25 dito is het avondmaal gehouden

den 1 Oct. is het avondmaal aan deze plaats bediend

den 25 Dec. is het avondmaal gevierd

1798

den 25 Maart is het avondmaal bediend

den 26 Aug. is het avondmaal bediend

den 14 Oct. is het avondmaal gehouden

den 25 Dec. is het avondmaal gevierd

1799

den 10 Maart is het avondmaal gehouden

den 16 Junij is het avondmaal gehouden, en der gemeente bekend gemaakt
het lidmaatschap van P. van der Tuuk, zijnde door D. G.J. Hulsewé
pred. te Sitswert op de belijdenis des geloofs, volgend attestatie
alhier vertoond, aangenomen

den 29 Sept. is het avondmaal aan deze plaats bediend

den 22 Dec. is het avondmaal aan deze plaats bediend

1800

den 30 Maart is de proefpredikatie gehouden, en bij die gelegenheid
bekend gemaakt, dat tot leden der kerk op belijdenis des geloofs
zijn aangenomen:
Cornelis Stuivinga
en Grietje Berents
met attestatie is van hier vertrokken naar Zuidwolde:
Grietje Willems

den 20 april is, wegens tusschenkomende beletzelen van den predikant
het avondmaal gehouden

den 15 Junij is de proefpredikatie gehouden, en der gemeente bekend
gemaakt, dat van hier met attestatie naar Wehe vertrokken zijn:
Cornelis Stuivinga
en Grietje Berents
Stond binnen Jan Freerks Hoving, woonachtig te Kantens
overleggende zijne attestatie als lidmaat, getekend te Ten Boer etc.
[zie acta]

den 7 Sept. is, na voorafgaande voorbereiding, het avondmaal ter dezer
plaatse bediend

den 14 Decemb. is de voorbereidingpredikatie gehouden, en bekend gemaakt
dat met attestatie van Groningen tot deze gemeente is overgekomen:
Jantje van Bergen

den 21 Dec. is het avondmaal bediend

1801

den 29 Maart is het avondmaal gevoerd, en is tot Lidmaat aangenomen:
Hermannus Wibbens
zijnde met attestatie vertr. naar 't Zandt: Antje Arents
en naar Bellingwolde: J. van G. de Raadt

den 14 Junij met attestatie van Rottum zijn overgekomen de echtelieden:
Derk Sikkes Knol (obiit 1806)
en Aaltje Willems
van Zandeweer: Jannetje van Alken
en is op dato de voorbereiding tot het avondmaal gehouden, dat vervolgens
den 21 Junij gevierd is

den 6 Sept. is de voorbereidingspred. gehouden, en
den 13 dito het avondmaal gevierd

den 29 Nov. is de voorbereidings-predikatie gehouden en bekend
gemaakt, dat met attestatie van Rottum tot deze gemeente
is overgekomen:
Klaas Pieters

den 6 Dec. is het avondmaal gevierd

1802

den 4 Maart zijn tot lidmaten der kerk aangenomen, na
voorafgaande belijdenis van hun geloof:
Jan Havinga Grimmius (vertr. naar Aduard 1803)
Douwe Derks (vertrokken naar Oosterzee 1806)
Melle Hindriks
Sibilla Plantina Geertsema
(vertr. naar Noordhorn)
Jantje Jans
Stijntje Willems
Jantje Roelfs
Hendrica Ebels Nanninga
(vertr. naar Bedum)
Anje Hanses Kraan
Geertruida van der Tuuk

en is met attestatie van Noordhorn tot deze
gemeente overgekomen:
Statius Georg Geertsema (vertr. naar Noordhorn)

den 14 dito is het avondmaal aan deze plaats bediend

den 20 Junij is het avondmaal bediend, en is met attestatie
van hier naar Baflo vertrokken: A.C. Berghuis

den 19 Sept. is het avondmaal gehouden

den 19 Dec. is het avondmaal bediend, zijnde tot deze gemeente
overgekomen Jan Bolhuis van Aduard

1803

den 20 Maart is het avondmaal bediend, en zijn van hier met
kerkl. attestatie vertrokken:
Jan H. Grimmius naar Aduard
en Trijntje Willems naar Uithuizen

den 19 Junij is het avondmaal bediend, na vooraf attest van
lidmaatschap afgegeven te hebben aan
Statius Georg Geertsma
en Sibilla Plantina Geertsema [beide] vertrekkende naar Noordhorn

den 18 Sept. is het avondmaal bediend

Den 11 Dec. is, na gehouden voorbereiding, het avondmaal bediend,
zijnde met attestatie van hier vertrokken naar Bedum:
Geert Egberts
en Henrica Ebels Nanninga

1804

Den 11 Maart is het avondmaal aan deze plaats bediend

den 17 Junij is het avondmaal aan deze plaats bediend

den 9 Sept. is het avondmaal aan deze plaats bediend

den 9 Dec. is het avondmaal aan deze plaats bediend

1805

den 10 Maart is het avondmaal gehouden

den 16 Junij is het avondmaal gehouden

den 6 Oct. is het avondmaal gehouden

den 29 Dec. is het avondmaal gehouden, en [zie acta]

1806

den 30 Maart is het avondmaal bediend

den 15 Junij is het avondmaal bediend, zijnde met attestatie van Groningen
overgekomen Tiepke Willems

den 14 Sept. is het avondmaal bediend

den 21 Dec. is het avondmaal bediend, zijnde met attestatie van
Uithuijzen overgekomen Geeske Hindriks

1807

den 29 Maart is het avondmaal bediend

den 28 Junij is het avondmaal bediend

den 13 Sept. is het avondmaal bediend, en met attestatie van hier
naar Middelstum vertrokken Aldert Sebes

den 13 Dec. is het avondmaal bediend

1808

d. 10 April is het avondmaal bediend en der gemeente kennis gegeven, dat tot
Lidmaat is aangenomen Pieter Eppes.
Met attestatie overgekomen Klaas Arents van Zandeweer
zijnde hier insgelijks met attestatie vertrokken naar Usquert
Laurens Reinders

19 Junij is het avondmaal bediend

den 9 Oct. is het avondmaal dezer plaats bediend, zijnde het zelve,
wegens lichaamlijke ongesteldheid van den pred. enige weken later
dan naar gewoonte gehouden

1809

den 22 Jan. is de voorbereiding geschied, en kennis gegeven,
dat Anna Abbas met attestatie tot deze gemeente is
overgekomen, zijnde wegens voorafgaande ziekte van den pred.
den 29 dito het avondmaal bediend

den 24 Maart is, bij gelegenheid der voorbereidingspredikatie, bekend
gemaakt, dat op belijdenis des geloofd, tot Lidmaat der
kerk is aangenomen: Jan Isebrands
En dat van hier met attestatie naar Obergum vertrokken zijn
Frans Jans Lameris
en Anje Hanses Kraan - waarop den
2 April het avondmaal is bediend geworden

den 18 Junij is het avondmaal bediend

den 17 Sept. is het avondmaal bediend

den 24 Dec. is het avondmaal bediend, en bij die gelegenheid
kennis gegeven, dat van hier met attestatie naar Rotterdam
vertrokken is Jannes Holstein, en van Rottum tot
deze gemeente overgekomen:
Geertje Pieters en
Hindrikje Jakobs

1810

den 18 Maart de voorbereiding gehouden, en de gemeente kennis
gegeven dat hier met attestatie vertrokken zijn naar Leermens
Sikke Valks en Trijntje Menses, en tot ons overgekomen
Johanna Benthem, wed. E. de Grave van Niekerk
en Abel Meertens, van 't Zandt

d. 3 Junij is het avondmaal bediend

d. 30 Sept. is het avondmaal bediend, zijnde met kerklijke attestatie
tot ons overgekomen van Zandeweer Frouwina Dekens

d. 25 Dec. is het avondmaal bediend

1811

d. 24 Maart is het avondmaal bediend, zijnde met attestatie
van de Meden tot ons overgekomen Arent Arents

d. 7 Julij is het avondmaal bediend, en is met attestatie van
Rottum tot ons overgekomen Albertus Pieters de Wind,
zijnde van hier met attestatie naar Groningen vertrokken
Trijntje Oosting en Teepke Willems

d. 8 Sept. is met attestatie van Usquert tot ons overgekomen
Anje Derks

d. 15 Dec. is het avondmaal bediend

1812

den 15 Maart is de voorbereidingspredikatie geschied, en met
attestatie van Groningen herwaarts overgekomen Harm Alberts
en Antje Oetses

den 22 dito zijnde het avondmaal gehouden

Den 14 Junij is de voorbereidingspredikatie geschied, zijnde tot
lidmaat aangenomen Jan Jans de Jonge
en met attestatie van Onderwierum overgekomen
Fenje Klaassen

27 Sept. is na voorafgaande voorbereiding het avondmaal gevierd

15 Dec. is na voorafgaande voorbereiding het avondmaal gevierd


[Mutaties kerkenraad]

1704


Acta Consistorii in dato den ... 1704:
Claas Pieterz versogt hebbende van het diaken ampt
ontslagen te wesen, is hem zulks toegestaan als
zijn tijd geeijndigt waar, en is in sijn plaatse verkooren
Menke Jans, welke vervolgens na Kerken ordre is bevestigt

1753

7 Julii Kerkenraad gehouden.
En is na anroeping van des Heeren naam op verzoek van Hindrik Pieters
om ontslag van zijnen dienst als diacen, getreden tot nominatie in teffens [?]
electie van een nieuwen diacen in desselfs plaats, en is met algemeen
genoegen en stemmen tot opgemelten dienst (na gewoonte ditmael
uijt de buiten carspelluiden) verkozen Gerrit Sijerks Verlaatmeester,
dien des Heeren zegen wierd toegewenst, en de afgaande broeder voor
desselfs goede bediening in voorzorg der arme minzaamst bedankt,
en is voorts de vergaderin met dankzegging geeindigt.
Joh. Mensinga F. Eccl. Cantensis ???
Praeses et scriba consistorii

Den 16 Julii tot diacen bevestigt de nieuws verkoren broeder Gerrijt Sijerts.

1757

Den 8 Maij. Is na anroepinge van 's Heren naam op versoek van Auke Jans om ontslag van zijn dienst als diacon, getreden tot de nominatie en teffens electie van een nieuwen diacon in desselfs plaatse, en is met algemeen toegenegentheijd en toestemminge tot opgemelde dienst ditmael na de gewoonte uit de binnen carspelluiden verkosen Fokke Friks Bakker, en is verders de vergaderinge met een danksegginge beeindigt.

Den 30 Maij. Is bovengemelde Fokke Friks als diacon bevestigt, en nadat 's Heren segen deselve was toegewenscht, is de afgaende diacon Auke Jans voor zijn dienst an de armen bewesen bedankt.

Den 18 7temb. Is alhier na anroepingen van 's Heren naem Kerkenraed gehouden, en in plaatse van de verstorvene Valke Jans tot de electie (na voorgaende nominatie van drie personen naeml. de E. Simon Jans, de E. Harke Hindriks, de E. Pieter Egberts) getreden, en is met eenparigheijd van stemmen tot ouderling deser gemeinte verkoren Harke Hindriks, waerop de vergaderinge met een danksegginge geeindigt is.

Den 23 8b. Is alhier als ouderling deser Gemeinte bevestigt de E. Harke Hindriks,
over welke 's Heren Segen onder anroepinge van Godts naem is uitgesproken.

1758

Den 21 Septemb. Is hier Kerkenraad gehouden. En heeft Gerrit Sierts als diacon zijn dimissie versogt, 't welk toegestaan is en met eenparigheid van stemmen is in desselvs plaatse tot diacon geëligeert Jan Geerts.

Den 22 Octob. Is Jan Geerts na anroepinge van Godts naam als diaken bevestigt, nadat de afgaande broeder Gerrit Sierts voor 't waarnemen van zijne dienst bedankt en de segen 's Heren was toegewenscht.

1760

Den 25 April. Is hier na gehoudende proefpredicatie consistorie gehouden,
en is in plaatse van de overledene ouderling Valke Pieters de nominatie
gemaakt tot een nieuwe ouderling naaml. Pieter Egberts, en Auke Jans.

Den 27 April. Is hier 't H. Avontmaal gehouden, en is na gedaene Godtsdienst
tot ouderling verkoosen Pieter Egberts, en na 3 afkondiging bevestigt.

1762

Den 18 Junij.
... als dat Jacob Clasen consistorialiter in anwesen van Dnus Sombergen tot diacon verkoren en 3 maalen de gemeente voorgestelt sonder verhinderinge door mij op den 20 deser in zijn ampt bevestigt is.
M. van der Tuik
pastor te Sandweer

1763

Den 26 Dec.
??? eene kerkelijke vergadering gehouden, bij welke gelegentheid de
E. Jan Geerts versogte dat een ander in zijn plaatse tot diacon mogte
gekozen worden, 't welk eenparig is toegestaan, bij die selve gelegentheidt
is er wederom een nominatie gemaakt namelijk de E. Jan Aries en
Jan Cornellis en is anstonds daar uit met eenparigheidt van stemmen
beroepen de E. Jan Aries.

1764

Den 5 Febr.
is de E. Jan Aries, nadat hij drie reisen de gemeente was voorgestelt,
als diacon bevestigd, nadat de segen 's Heeren hem was toegewenscht
en is de E. Jan Geerts als afgaand diakon hartelijk bedankt voor
sijne getrouwe en ????lijke voor??? der armen bewesen.

1767

Den 8 October
voor de E: kerckenraadt sijn geroepen de E. Sikke Valks, Kunje Pieters des selfs huisvrouw, en Luitje Berents, Aafke Heines des selfs huisvrouw te saam ledematen van dese gemeente wegens enig ongenoegen tusschen de bijde eerste en de 2 laasten ontstaan, edog dit ongenoegen is met liefde bedekt en vergeven, als of ’t noit gebeurt was.
E. Mindelts pred. te Cantens
Harcke Hindriks olderlinck
Pieter Egberts olderlinck
Jacob Clasen diaken
Jan Arijs diaken

1770

Den 2 Dec.
is er een kerkelijke vergadering gehouden, en daar in in
plaats van den verstorvenen ouderling Harke Hindriks
eene nominatie gemaakt tot ouderling, en sijn daar op
gebragt de E. Jan Geerts, Jacob Clasen, en Jan Aries, en is
anstons daar uit met eenparigheidt van stemmen beroepen
de E. Jan Geerts. Bij dese gelegentheidt versogte de
boekhoudende diacon Jacob Clasen sijne dimissie, 't
welk sijn E. is toegestaan, en sijn hier op anstons
genomineert tot diacon de E. Luitje Berents, Sicce Valks,
en Hindrik Leues, uit welk drietal met eenparige
stemmen beroepen is Sicce Valks, ten selven tijde is
er met algemeen goedkeuring op voorstel van de pastor
loci besloten
1. dat de resolutie genomen den 7 Julii 1757 moeste
levendig blijven
2. dat de boek houdende diacon alle drie jaar voor de
leden van de kerkenraadt reking soude moeten doen
3. dat bijde de diaconen ten minsten eenmaal in elk jaar
alle de diaconie saken sullen oversien
4. dat de diacon of diaconen in eigen persoon de almoesen
ontfangen sullen.
Hier op is de E. vergadering met dankbetuiging geeindigt.

den 26 Dec.
is de E. Jan Geerts als ouderling, a drie maal de gemeente te sijn voor-
gestelt bevestigt, na dat sijn E. 's Heeren milden segen was toegewenscht.

den 30 Dec.
is de E. Sikke Valks als diacon, na driemaal de gemeente te sijn voorgestelt bevestigt na dat sijn E. 's Heeren milden segen was toegewenscht. Op desen selven dag is de E. Jacob Clasen in consitorie als boekhoudende diacon voor sijne voorsigtige, in regt verderlijke besturing door de pastor loci uit naam van de kerkenraadt vriendelijk en gulhartig bedankt, met toewensching van 's Heeren segen, waarop sijn E. met veel tederheidt en andoening afscheidt nam van de vergadering.

1773

Den 5 Jan.
is er eene kerkvergaderinge gehouden, en bij die gelegentheidt
versogte de E. Jan Areis sijn demissie als diacon, 't welk sijn
E. is toegestaan. Bij die selve gelegentheidt is er wederom
ene nominatie van drie gemaakt, en sijn daar opgebragt
de E. Jan Cornelis, Claas Jans, en Evert Jebbes, en is daar uit
anstons met eenparige stemming beroepen de E. Jan Cornelis.
Hier op is de vergadering met dank betuiging geeindigt.

Den 7 Febr.
is de E. Jan Cornelis als diacon, na driemaal de gemeinte te sijn
vorgestelt, bevestigt, na dat sijn E. 's Heeren milden segen was
toegewenscht. Op desen selven dag , is de E. Jan Aries als afgaant
diacon in consistorie voor sijne gedane diensten door de pastor
loci mede uit naam van de E. kerkenraadt bedankt met toewensching
van 's Heeren segen, waar op sijn E. de vergadering is uitgegaan.

1776

Den 5 Maji
is er een kerkvergadering gehouden, en bij die gelegentheidt versogte
Sikke Valks sijn ontslag als diacon, 't welk hem genegen wiert toegestaan,
hier op wierde er anstons eene nominatie gemaakt, er sijn er op gebragt
de E. Claas Jans, Hindrik Leus, Claas Berends, Cornelis Hindriks,
en Leue Geerts, en is daar op anstons met eenparige stemmen beroepen
de E. Claas Jans, hier op is de vergadering met dankbetuiging geeindigt.

Den 16 Juni
is de E. Claas Jans als diacon, na drie maal de gemeente te
sijn voorgestelt, bevestigt, na dat sijn E. des Heeren segen was toe
gewenscht, de afgaande diacon is de vergadering uitgegaan

Den 1 Dec.
is er eene kerkvergadering gehouden, en bij die gelegentheidt
versogte de diacon Jan Cornelis ontslag van sijne bediening,
't welk sijn E. genegen is toegestaan, en sijn en der selfe plaats
op de nominatie gebragt Evert Jebbes, Hindrik Lues en Claas
Berents
, en is daar uit anstons met eenparigheidt van stemmen
beroepen Evert Jebbes. Bij den selve gelegentheidt is er
in plaats van den verstorvenen ouderling Jan Geerts eene
nominatie gemaakt, en sijn daar op gebragt, de afgaande
diacon Jan Cornelis, Jacob Clasen, en Sikke Valks, en is daar
uit met eenparigheidt van stemmen beroepen tot ouderling de
E. Jan Cornelis. De E. vergadering is hier op met dank
betuiginge geeindigt.

Den 29 Dec.
sijn de E. Jan Cornelis als ouderling, en de E. Evert Jebbes als
diacon, na driemaal de Gemeente te sijn voorgestelt, in hunne
bediening bevestigt, na dat hun des Heeren segen was
toegewenscht. Genoemde Jan Cornelis is voor 't gedane werk
als diacon hardgrondig bedankt, met toewensing van
eene genadige vergelding voor de gedane diensten den
behoeftigen bewesen.

1777

Den 20 April
is er kerkvergadering gehouden, en versogt de E. diacon
Claas Jan sijn ontslag, angesien sijn E. met de woning naar
Leermens stont te vertrekken, welk versoek als allesins billijk
is toegestaan, en sijn op de nominatie gebragt, de E. Luitje Beren[ts],
Claas Berents, en Hindrik Leues, en is daar uit anstons
met eenparigheidt van stemmen beroepen Hindrik Leues, de
vergadering is, gelijk se met den gebede begonnen was, als ook
wederom met danksegging tot Godt geeindigt

Den 19 Maji
is de E. Hindrik Leues als diacon, na drie maal de Gemeente te sijn
voorgestelt in sijne bediening bevestigt, nadat sijn E. der Heeren
segen was toegewenscht, en de E. Claas Jans is voor 't gedane werk als
diacon bedankt met toewenschinge van eene genadige vergelding
voor de gedane diensten den armen bewesen.

1780

Acta van de Kerkeraadt te Cantens gehouden den 5 Nov. 1780:
Artic. 1
De vergadering wierde door een gebed tot den Heer geopent
Artic. 2
Versogte de E. Evert Jebbes als boekhouden diacon sijn ontslag
van sijne bediening 't welk sijn E. is toegestaan
Artic. 3
De E. kerkenraadt nam de volgende besluiten:
1. dat elk diacon een boekje soude hebben, en dat de ontfangene
almoesen daar in souden getekent worden niet door hun,
maar door de andere leden van den kerkenraadt
2. dat de almoesen, die in 't bekken ontfagen worden
anstons sullen moeten worden getelt, en op deselve wijse
als even gesegt is, in de 2 boekjes sullen moeten worden
ingeschreven
3. Indien de boekhoudende diacon buiten 't dorp woont, sal
die diacon, welk in 't dorp woont, 's sondags van de ontfangene
penningen so veel worden afgetelt, als nodig is om op de
volgende saturdag aan de noodlijdende uit te delen
Artic. 4
Heeft de E. vergadering een nominatie gemaakt
om daar uit twe ouderlingen te kiesen, en daar op
sijn gebragt Jacob Clasen, Evert Jebbes afgaande daicon,
Sikke Valks, Jan Vriese, Pieter Egberts en Luitje
Berents
, en sijn daar uit met eenparige stemmen
tot ouderlingen beroepen de E. Jacob Clasen, en Evert
Jebbes
.
Artic. 5
Is door de E. Kerkenraadt een nominatie gemaakt,
om daaruit een diacon te kiesen in plaatse van den
afgeganen diacon Evert Jebbes, en sijn daarop
geplaatst de E. Willem Ebels, Claas Simons en Pieter
Egberts
, en is daar uit met eenpaarige stemmen
tot boekhoudende diacon gekosen de E. Willem
Ebels

Artic. 6
de E. Vergadering is met danksegging tot Godt geeindigt

Den 25 Dec.
Sijn de nieuw gekosene ouderlingen met namen Jacob Clasen
en Evert Jebbes, gelijk ook de nieuw gekosen diacon in hunne
bedieningen bevestigt, na 3 maal gekondigd te ?????? en is hun
des Heeren segen toegewenscht. Ook is de E. Everd Jebbes als
afgaande diacon in de vergadering door de pastor loci uit naam
van de vergadering voor de gedane liefde diensten bedankt met
toewensching van des Heeren segen

1784

Acta van de kerkenraadt te Cantens gehouden den 13 Junii
Art. 1.
De vergadering wierde door den pred. ter plaats met den
Gebede tot Godt geopent
2.
Wijl de bijde diaconen Hiindrik Leues en WIllem Ebels bij
herhaling hunne dimissien versogt hadden, en hun was
toegestaan, so sijn uit binnen Carspellieden op nominatie
gebragt de E. Valk Harkes, Leffert van Ess, en Derk Derks,
en is daar uit met eenparige stemmen tot boekhoudende
diacon gekosen de E. Valk Harkes. Uit de buiten Carspel
lieden sijn op de nominatie gebragt de E. Lucas Harms,
Tamme Douwes en Pieter Egberts, en is daar uit met een-
parige stemmen gekosen de E. Lubbert Harms.
3.
Also de ouderling Evert Jebbes is overleden, sijn tot ouderling
op de nominatie gebragt, de E. Sikke Valks, Hindrik Leues,
en Willem Ebels, en is daar uit met eenparige stemmen
tot ouderling gekosen Sikke Valks
4.
De E. vergadering is met den gebede tot Godt gesloten
[get.] E. Mindelts Pred. te Cantens

Den 10 Julii is de gekosen ouderling Sikke Valks, en de nieuws
gekosene diaconen Valk Harkes en Lucas Harms, nadat
se de Gemeente tot drie reisen toe waren voorgedragen,
en er niets tegen was ingebragt, in hunne bedieningen
bevestigt

1790

Den 11 Julij
Art. 1
Wierd geresolveerd dat de wet van den 5 Nov. 1780 art. 3 N-1 moest levendig
blijven, zijnde reeds dien morgen weder in gebruik gebracht
Art. 2
De E. Lucas Harms verzogt zijne dimissie als diaken welke door den kerkenraad
wierd toegestaan
Art. 3
De kerkenraad resolveerde eenpaarig om bij deeze gelegenheid en in het
vervolg de mans ledematen ter stemming over te roepen, zullende vooraf door
den kerkenraad een drietal geformeerd worden, om uit het zelve met de
mans ledematen een bekwaam persoon te kiezen
Art. 4
Achtereenvolgens deeze resolutie wierd door den kerkenraad het drietal gemaakt
Peter Fockes
Hendrik Alberts
L. van Ess

en de electie, oder voorkennis der gemeente, bepaald op den 13 Julij
Art. 5
Op gem. 11 Julij voormiddag wierd in den armen buidel gevonden zeker
geschrift, behorende eenige remarques, zo omtrent den boekhoudende
diaken Valk Harkes, als de beide ouderlingen, deeze woorden ten slot
hebbende: "wilt gij daar meer van weeten, vraagt het  L. van Ess, ik tee-
ken het L. van Ess" - Edoch overmits de kerkenraad bij gedaane diaconie
rekening alles volkomen wel bevonden had, en zij ook niets ten laste
der ouderlingen wist, zo wierd beslooten L. van Ess voor de vergadering
te citeeren en behoorlijk te ondervraagen

Den 13 Julij
Art. 1
De kerkenraad en mans ledematen vergaderd zijnde, ging men over
tot de electie van eenen nieuwen diaken, volgens het gemaakte drietal
en wierd daar uit met eenpaarige stemmen beroepen
de E. Pieter Fockes
Art. 2
Wierd binnen geroepen L. van Ess en ondervraagt of hij de opsteller van
gem. geschrift was en of hij ook iets wist ten laste der geconjurieerde
broederen, welke daar op betuigde, deels, dat het geschrift niet van zijne
hand was, deels, dat hij niets ten laste der broederen konde inbrengen,
waar op de vergadering, overtuigd van zijne onschuld, den geciteerden
heen zond
Art. 3
De eerw. kerkenraad, ziende, dat men den opsteller van dit geschrift niet langs
den gewoonen weg ontdekken kon, en nochthans de eer hunner broederen willende
beschermen, besloot eenparig, dat de predikant, bij de eerste gelegenheid het
navolgende voor de gemeente zou afleezen: "de Kerkenraad van Cantens
met leedweezens en verontwaardiging gezien hebbende zeeker geschrift onder eenen
verdichten naam, waar bij de kerkenraad der plaats, en inzonderheid de E.
Valk Harkes, als boekhoudende diaken, op eene onbetaamelijke wijze wordt
getaxeerd, als mede ouderlingen in hunne eer bekort, zo is het, dat wij, predikant,
ouderlingen en diakonen mits deezen in gemoede verklaaren, de rekening
der diaconie te hebben ingenomen, en in allen deel wel bevonden, waar van
wij, des noods zijnde, rekenschap kunnen en durven geeven, terwijl we
etc.

Aldus gedaan in den kerkenraad van Cantens den 13 Julij 1790
J. van der Linden van Spranckhuijzen pred.

Den 22 Aug.
is de nieuws gekozene diaken Pieter Fockes, na driemaal der gemeente
zonder opspraak voorgesteld te weezen, in zijnen dienst bevestigd,
onder toebede van s' hemels ruimsten zegen

1791

Den 6 Maart
De E. Valk Harkes verzogt in ql. als boekhoudende diaken zijn demissie
van den kerkenraad, welke hem wierd toegestaan, zijnde nog dien zelvden
dag, ter vervulling der vacature, het drietal gemaakt
Jan Tammes
Tamme Douwes
Pieter Egberts
, uit welke nominatie
Den 8 dito met overroeping van de mans ledematen met meerderheid van stemmen
verkooren is de E. Tamme Douwes

Den 20 dito
het avondmaal gevierd, bij welke gelegenheijd de E. Valk Harkes, als
afgaande boekhoudende diaken den Eerw. kerkenraad voorstelde, dat
voorneemens was publicque rekening van zijne administratie voor de
gemeente in de kerk te doen, het geen dan ook, met eenpaarige stemmen
aan zijn E. wierd geaccordeert, zijnde de rekening op
den 24 dito bepaald, en geschied, wanneer zijn E. uit naam der kerkenraads
voor de gedaane liefdediensten in trouw wierd bedankt

Den 27 dito
is de nieuws verkooren diaken Tamme Douwes, na der gemeente drie
maalen zonder opspraak voorgesteld te wezen, in zijnen dienst als
zodanige bevestigd

1796

den 17 Junij
na het houden der voorbereidingspredikatie, ging de kerkenraad over
tot het maken van ene nominatie van ouderlingen, in plaats van den
van zijnen post vervallen ouderling Sicke Valks, gelijk ook tot
het formeren van een drietal diakenen in plaats van den afgaanden
diaken Pieter Fockes, om hier van op den naast volg. zondag kennis
aan de gemeente te geven, en, ingevolge reglement van den
6 Maij l.l. tot het doen der keuze op te roepen, zijnde de daar toe
bepaalde dag woensdag den 22 Junij.
Op de nominatie tot ouderling zijn gesteld
Pieter Fockes
Hindrik Leuies
Pieter Renkes

Op die tot diaken
Jacob Jans
Geert Egberts
Hindrik Alberts


den 22 dito [=Junij] zijnde de bepaalde dag tot de verkiezing van een ouderling en
diaken, zijn met meerderheid van stemmen verkozen
tot ouderling P. Renkes
en tot diaken G. Egberts
welke personen, na der gemeente tot driemaal toe zonder verhindering
voorgesteld te wezen
den 30 Julij in hunne posten bevestigd zijn, hebbende de afgaande diaken
alvorens rekening en overlevering der diakonie penningen gedaan,
het welk alles is wel bevonden

1797

den 25 dito [=Junij] is het avondmaal gehouden, waarna de kerkenraad over
ging tot het formeren van 2 drietallen tot ouderling en diaken,
vallende Jacob Klaassen en Tamme Doewes dit jaar
volgens regl. van de Repr. der Ommel. uit, en zijn op het
drietal tot ouderling gesteld
Hindrik Leuies
Derk Derks
L. van Ess

op dat tot diaken
Jannes Lucas
Lutjen Jans
Jurrien Geerts


den 9 Julij is de gemeente kennis gegevan van de gemaakte nominatien
en bij die gelegenheid opgeroepen, om den volgenden dag, zijnde maandag
den 10 dito daar uit ene keuze te doen, als wanneer met meerderheid van
stemmen benoemd zijn tot ouderling Derk Derks
tot diaken Lutjen Jans
welke personen, na der gemeenten tot driemaal, zonder verhindering
voorgesteld te zijn,
den 3 Sept. in hunne posten zijn bevestigd geworden
den 7 dito heeft de boekhoudende diaken Geert Egberts rekening en
verantwoording van de administratie der diaconie pennengen gedaan,
en is alles wel bevonden

1798

den 26 Aug. heeft de meerderheid van den kerkenraad in plaats van
den afgaanden ouderling en diaken P. Renkes en D. Egberts
het navolgend drietal gemaakt van ouderling
Jacob Hommes
Tamme Doewes

Peter Fockes
en van diaken
Geert Arents Wiel
Laurens Reinders
Aldert Sebes

zijnde hier uit, na gedane oproeping der gemeente,
gekozen tot ouderling Jacob Hommes
tot diaken Geert Arents Wiel
welke personen, na der gemeente bij driemaal herhaalde
kerk kondiging, zonder opspraak, voorgesteld te zijn,
den 23 Sept. in hunne posten zijn bevestigd geworden, waarop de
afgaande boekhoudende diaken Geert Egberts
den 26 dito rekening en verantwoording van de administratie der
arme penningen gedaan heeft, zijnde alles wel bevonden

1799

den 11 Aug. is de kerkraad, op voorstel van de afgaanden ouderling en
diaken, overgegaan tot het maken van een dubbel drietal, zijnde
tot ouderling genomineerd:
Tamme Doewes
Pieter Fockes
Hindrik Lewes

tot diaken:
Jurrien Geerts
Jannes Lucas
Hindrik Alberts

den 14 Aug. is uit het dubbel drietal hier vorengemeld door de gemeente
benoemd tot ouderling: Pieter Fokkes
en tot diaken: Jurrien Geerts
zijnde [beide] den 22 Sept. bevestigd geworden

den 25 Sept. is door den boekh. diaken Geert Arents Wiel rekening en
bewijs der arme-penningen gedaan, en alles welbevonden

1800

Den 2 Nov.
de afgaande ouderling Jacob Hommes, en de afgaande diaken
Geert Arents Wiel verzochten dat de kerkraad mogt overgaan,
om, ter vervulling van hunne plaatzen, een dubbel drietal te
formuleren, waar toe, staande de vergadering besloten is, en zijn
genomineerd tot ouderling:
Jacob Klaassen
Tamme Doewes
Wicher Tiddes
en tot diaken:
Aldert Sebes
Hindrik Alberts
Frans Lameris

wordende verder bepaald, om de gemeente, dat is, alle hoofden des
huisgezins tot de electie op te roepen tegen naasten zondag den 9 Nov.

den 9 Nov.
is de gemeente des voormiddags opgeroepen tot het doen der keuze
uit bovengemeld dubbel drietal, gevende de predikant tevens kennis,
van als dan in overweging te zullen brengen, of de gemeente hem
in qlte als predikant wilde qualificeren, om te verschijnen op de kerk-
vergaderingen van het hervormd genootschap, zullende die vergadering
des namidd. ten vier uur beginnen.

den 9 Nov. [kerkenraadsvergadering, waaruit:]
art. 5
vervolgens overgegaan tot het ander punt der zamenkomst, wierd
na ingenomen stemmen verkozen tot ouderling Tamme Doewes
en tot diaken Hindrik Alberts

1801

den 13 Sept.  ... als wanneer in plaats van den afgaanden
ouderling en diaken Pieter Fokkes en Jurrien Geerts
het navolgende dubbel drietal door den kerkraad geformeerd is, om
daaruit op den 27 aanst. twe personen door de gemeente te
doen verkiezen
op het voorstel tot de benoeming van een ouderling zijn gesteld:
Geert Egberts
Geert Arents
Hendrik Leues

en tot diaken zijn genomineerd
Derk Sikkes Knoll
Jannes Lukas
Aldert Sebes


Handelingen der gemeente, bijeenvergaderd, na voorafgaande
kerkkondiging den 27 Sept. 1801:

[waaruit] art. 2
vervolgens zijn, na ingenomene stemmen der gemeente, benoemd
tot ouderling Geert Arents, en
tot diaken Derk Sikkes Knol

den 1 Nov. zijn de nieuws verkozen ouderling en diaken, na
voorafgaande driemalige kerkkondiging, in hunne posten bevestigd,
en heeft de boekhoudende diaken Hindrik Alberts, op den zelfden
dag rekening der arme-penningen gedaan, ten overstaan en
tot genoegen der gemeente

1802

den 5 Dec. verzochten Tamme Doewes als ouderling
en Hindrik Alberts als diaken de hier gebruikelijke gewoonte
hun ontslag van genoemde betrekkingen, en is de kerkraad daar
op overgegaan tot het formeren van een dubbel drietal ter
vervulling van de beide openvallende posten, zijnde de
navolgende personen genomineerd: tot ouderling
Pieter Fokkes
Geert Egberts
Jacob Hommes

en tot diaken:
Aldert Sebes
F. J. Lameris
Jannes Lukas

en is verder bepaald, der gemeente van de benoeming kennis
te geven op den volgenden zondag, zijnde den 12 dito, en
vervolgens opteroepen tegen den 19 dito, om dan uit beide
drietallen ene finale keuse te doen

Handelingen der Gemeente, opgeroepen, en vergaderd
den 19 Dec. 1802:
art. 1
De Predikant gaf aan de gemeente het oogmerk der zamen
komst nader te kennen, en verzocht, dat alvorens 3 personen
uit de praesenten gecommitterd wierden, om de tegenswoordige
handelingen te verifieren, waar toe gekozen zijn:
Tamme Doewes, Geert Egberts en Aldert Sebes
art. 2
uit het bovenvermeld drietal zijn bij meerderheid van stemmen
gekozen tot ouderling Pieter Fokkes
en tot diaken Jannes Lukas

Dit bovenstaande conform de waarheid zijnde, getuigen wij
met onze naamstekening
Tamme Doewes
Geert Egberts
Aldert Sebes


1803

den 16 jan. zijn de nieuwsgekozene ouderling en
diaken na voorafgaande driemalige kerkkondiging in
hunne posten bevestigd

den 2 oct. verzochten de ouderling Geert Arents Wiel en de
diaken Derk Sikkes Knol, hunnen tijd uitgediend hebbende,
ontslag van hunne betrekkingen, en is daarop besloten om
naastvolg. zondag een dubbel drietal te vervulling
der vacant wordende posten te formeren, gelijk zulks
den 9 dito ook geschied is, zijnde tot ouderling genomineerd
Jacob Hommes
Derk Derks
Wigger Tiddes

en tot diaken
Frans Lameris
Aldert Sebes
Peter Eppes

zullende van die nominatie der gemeente bij de eerste
gelegenheid worden kennis gegeven, en tevens opgeroepen
om daar uit de verkiezing te doen

den 16 dito is de gemeente kennis gegeven van bovenstaande
nominatie, en tegen den 23 dito opgeroepen, om daar uit
ene keus te doen

Handelingen der Gemeente, opgeroepen en zaamgekomen
den 23 Oct. 1803:
Art. 1
De gemeente zullende overgaan tot de verkiezing van een
ouderling en diaken, volgens bovenstaand dubbel drietal,
zijn op verzoek van den predikant, tot tekening der tegens-
woordige handelingen namens de gemeente benoemd
Jan Bolhuis, Tamme Doewes, Derk Sikkes
Art. 2
vervolgens zijn met meerderheid van stemmen verkozen
tot Ouderling Derk Derks
tot diaken Aldert Sebes

Dit bovenstaande conform de waarheid zijnde,
getuigen wij, als daartoe van den gemeente gecommiteerd
J. van Bolhuis
Tamme Doewes
D. S. Knol


1804

Handelingen van den Kerkraad, gehouden
den 27 Jan. 1804:
Art. 1
De kerkkondiging van den nieuws verkozen ouderling en
diaken, zonder enige verhindering driemaal geschied zijnde
en de bevestiging dier broeders dus verre door zekere omstan-
digheden vertraagd zijnde, die nu niet meer bestaan, heeft
de kerkraad besloten, om met bevestiging voort te varen op
aanstaanden zondag den 29 Januarij, en waar van aan de
verkozen leden is kennis gegeven
Art. 2
De kerkraad, heeft op verzoek van Aldert Sebes, als benoemd
tot boekhouder diaken, vastgesteld dat bij de aanstaande
eerste verkiezing van een diaken, de last van boekhouder
van Aldert Sebes zal overgaan op den dan benoemd wordenden
persoon
J. van der Linden, leraar
G.A. Wiel, afgaande ouderling
P. Fokkes ouderling
D.S. Knol als afgaande diacon
Jannes Lukas diaken
Derk Derks als ankomende ouderling
Aldert Sebes als ankoomende diaken

Den 29 jan. zijn de nieuwsverkozen ouderling Derk Derks en
de diaken Aldert Sebes in hunne posten bevestigd, en hebben
de afgaande ouderling G.A. Wiel en diaken Derk Sikkes Knol
hun finaal ontslag bekomen, zijnde door den predikant uit
naam van de gemeente bedankt voor hunne goede diensten
J. van der Linden, leraar
Pieter Fokkes ouderling
Derk Derks ouderling
Aldert Sebes diaken
Jannes Luikas diaken

den 16 Dec.
verzogten Pieter Fokkes, als ouderling, en Jannes Lukas, als
diaken, hunnen tijd nu uitgediend hebbende, ontslag van
hunne posten, het welk hun dan ook geaccordeerd is, onder
die mits evenwel, dat zij zullen blijven fungeren, heen
ter tijd hunne plaatzen door nieuwe leden vervuld zijn,
ten welken einde dit dubbel drietal door den kerkraad
geformeerd is, als tot ouderling:
Jacob Hommes
Tamme Doewes
Hindrik Alberts
tot diaken:
Frans Lameris
Pieter Eppes
Pieter Hindriks

zijnde de gemeente daar van kennis gegeven, en
opgeroepen tot de electie tegen maandag den 24 Dec.

Handelingen der Gemeente zaamgekomen
den 24 Dec. 1804:
Art. 1
De gemeente zullende overgaan tot de electie van een ouderling
en diaken, zijn tot het tekenen der handelingen benoemd
Pieter Fokkes en Geert A. Wiel
Art. 2
Zijn benoemd tot ouderling Tamme Doewes en tot diaken
Frans Lameris
[get.]
Pieter Fokkes
Geert Arents Wiel


1806

den 20 Jan.
zijn de nieuwsbenoemde ouderling en diaken Tamme Doewes
en Frans Lameris in hunne posten bevestigd, en zijn daarna
de afgaande ouderling Pieter Fokkes en diaken Jannes Lukas
voor hunnen dienst door den mond van den predikant namens
de gemeente bedankt, zijnde alvorens de rekening der
diakonie penningen geschied en welbevonden

den 29 Dec. .... hebben de broeders
Derk Derks en Aldert Sebes ontslag van hunne posten als ouder-
ling en diaken verzogt, het geen  hun, daar zij hunnen tijd hadden
uitgediend, dan ook is toesgestaan, onder voorwaarde van te blijven
fungeren, heen ter tijd hunne plaatzen wederom vervuld zijn,
waarop de kerkraad dit dubbel drietal formeerde
tot ouderling
Hindrik Alberts
Derk Sikkes
Jannes Lukas

tot diaken
Pieter Hindriks
Jannes Holstein
Laurens Reinders

zullende de gemeente op naasten zondag worden opgeroepen,
ten einde daaruit de verkiezing te doen

1806

Handelingen der gemeente zaamgekomen
den 12 Jan. 1806:
1.
de gemeente zaamgekomen ter vervulling van de
afgaande leden des kerkraads, zijn tot het tekenen
der handelingen benoemd Derk Sikkes
en Pieter Hindriks
2.
tot ouderling is benoemd Jannes Lukas, doch ten
aanzien van den diaken, wegens discrepantie, geen besluit
gevallen

Handelingen van den kerkraad gehouden
den 19 Jan. 1806:
De kerkraad heeft ter voorkoming van nieuwe onaange-
naamheden besloten, de nominatie van diakenen
weer intetrekken, en in der zelver plaats, na rijp beraad,
het volgend drietal geformeerd
Luitjen Jans
Klaas Pieters
Klaas Berents

met last, om daar van des gemeente op naasten
zondag kennis te geven, en tot de verkiezing op te
roepen tegen den 2 Febr.
[get.] J. van der Linden

Handelingen der gemeente zaamgekomen
den 2 Febr. 1806:
1.
De gemeente zaamgekomen ter vervulling van de
openvallende diakonie plaats zijn tot het tekenen dezer
handelingen benoemd
Frans Lameris
en Klaas Pieters
2.
zijnde tot diaken benoemd Luitjen Jans
[get.:]
Frans Lameris
Klaas Pieters


den 2 Maart zijn de nieuws verkozen ouderling en diaken in
hunne posten bevestigd, na dat alvorens de diakonie
rekening geschied en welbevonden was

1807

Handelingen van den Kerk-raad gehouden
den 29 Nov. 1807:
De boekhoudende diaken F.J. Lameris verzogt zijne
dimissie, en is dit verzoek ingewilligd, waarop aan-
stonds ter vervulling der aanstaande vacatuur gefor-
meerd is tot het volgend drietal:
Pieter Eppes
Hidde Cornelis
Balster van Ess

van welke nominatie
den 29 dito der gemeente is kennis gegeven, en verder opgeroepen
om daar uit den volgende zondag, zijnde
den 6 Dec. een verkiezing te doen, zijnde toen met eenparige
stemmen benoemd Pieter Eppes

1808

den 1 Jan. is de nieuws verkozen diaken Pieter Eppes, na voorafgaande
driemalige kerk-kondiging in zijnen dienst bevestigd

Handelingen van den Kerk-raad, gehouden
den 17 Julij 1808:
De pred. gaf den kerkraad in overweging om, dewijl de broeder
Tamme Doewes overleden was, de openstaande ouderlings
plaats weder te vervullen, en zijn ten dien einde genomineerd
Hindrik Alberts
Pieter Fokkes
Derk Derks

den 24 Julij is van bovenst. nominatie de gemeente kennis gegeven, die daaruit
den 31 dito gekozen heeft Pieter Fokkes, welke
den 28 Aug. als zodanige in dien post is bevestigd geworden, met bepaling dat
hij gerekend zal worden zijne bediening aanvaard te hebben met het begin
van het lopend jaar

den 27 Nov. is ter vervulling der aanstaande vacatures in den kerkraad
gemaakt navolgens dubbel drietal:
tot een ouderling:
Klaas Berents
Hindriks Alberts
Derk Derks

tot een diaken:
Jan IJsebrands
Abel Meertens Doornbos
Jebbe Everts

zijnde
den 3 Dec. de gemeente opgeroepen tegen den volg. zondag, die
den 10 dito daaruit gekozen heeft tot ouderling Hindrik ALberts
tot diaken Jan IJsebrands
welke broeders
den 8 Jan [1809] in hunne posten bevestigd zijn

1809

den 10 Dec. is in plaats van den afgaanden diaken Peter Eppes
geformeerd navolgens drietal:
Egbert Jakobs
Abel Meertens Doornbos
Pieter Hindriks
, en is daaruit door de
gemeente gekozen Abel Meertens Doornbos

1812

d. 19 Jan. zijn uit bevorens door den kerkraad geformeerde drietallen
ter vervulling der vacant wordende posten van ouderling
en diaken waarop genomineerd waren tot ouderling:
Luitje Jans
G. Arents Wiel, en
Derk Derks
en tot diaken:
Egbert Jacobs
Jan Jans, de jonge, en
Jan Vogel
door meerderheid der stemmen van de gemeente benoemd
en als zodanigen bevestigd
Lutje Jans als ouderling
Jan Jans als diaken


[Overige acta]

1753

Den 4 Julii alhijr Kerkenraad gehouden onder presente specialijk verzogte
moderatores D.D. C. de Baar past. van Rottum en P. Somberg
pastor van Stitswerd.
Na aa[n]roeping van des H. naem stond binnen Joh.
Mensinga F. Pred. alhijr
verzoekende zijn dimissie na de Meeden in den Oldamte, alwaar zijn Eerw.
geroepen geworden was, en zig tot opvolging geneigt bevond; en is zulx
met betuiging van genoegen in zijn WelEerw. dienst, en van smerte
over zijn vertrek binnen zo korten tijt van verblijf, evenwel met berusting
in den wille Gods eenparig ingewilligt en toegestaan, en ten dien einde
het instrumentum dimissionis in communis forma loffelijk gegeven
met reserve van betrekking alhijr tot de dadelijke bevesting aldaar, waarna
zijn Eerw. vriendelijk heeft bedankt en de gemeente onder God an het
Consistorium opdragen, des Heeren zegen, en gunstig herstelling
van de breuke door een nieuwen leeraar, gewenst hebbende van het
Constistorium afscheid nam: En is deze vergadering met dankzegging
en gepasten gebede geeindigt.
ita inscruit J. Mensinga F.
Eccl. Dimissus

1757

Den 7 Juli. Is alhier Kerkenraad gehouden, en besloten, dat in  't vervolg de gecollecteerde aelmoesen in tegenwoordigheijd van de geheele Kerkenraad na ijder gehouden predicatie souden getelt worden.
Ook is van de pastor voorgestelt, of men Berent Claesen wegens hoge jaren en blijken van kleinsinnigheijd ook wederom an de taefel 's Heren soude toelaten, dan niet, waer op geresolveert is, dat de pastor de saak ondersoeken, en na bevind van saaken handelen zoude, en verders is de vergadering met een danksegginge geeindigt.

1759

Den 27 April. Is hier consistorie gehouden en van de pastor loci voorgestelt, of het niet nodig zijn soude, dat een der broeders ouderlingen medegingen sommige onwillige op te wekken, 't welk eenparig is toegestemt.

1764

Den 22 Dec.
is er kerkvergadering gehouden, en daar in besloten dat de
leeraar met 2 ouderlingen der genen, die de middelen der
genade versuimden ernstig te vermanen, en an te sporen, 't welk
ook en niet sonder segen is uitgevoert.

1779

Acta van de Kerkenraadt van Cantens gehouden den 30 Junii 1779:
Artic. 1
Vergadering wierde door de predikant van de plaats met den gebede geopenbaart
Artic. 2
Wierde door de pred. van de plaats aan de E. kerkenraadt voorgelezen
an handt van anklagte gedaan door Claas Berents tegen Jacob Clasen
bijde ledematen deser gemeente sijnde van volgende inhoudt:
Ik ondergeschreven getuige door desen op den 16 Jan. 1779 aan de Dom.
E. Mindelts als predikant te Cantens angeklaagt te hebben Jacob Clasen
lidmaadt te Cantens als hebbende sijnen schoonvader Pieter Egberts
in leven ouderling te Cantens in mijne tegenwoordigheidt gevloekt,
waardoor ik seer geergert ben geworden, welke anklagte van mij
onderschreven, gedaan is met begeerte om dese saak kerkelijk te
behandelen, ten einde mijn broeder van genoemde dwaling moge
te regte gebragt, en mijne ergernis moge weggenomen worden. In
oirkunde der waarheidt heb ik sonder arg of list dit getuigenis met
mijn eigen handt vertekent Cant. den 18 Jan. 1779 was getekent
Claas Berents
Artic. 3
Hier op wierde binnengeroepen Claas Berents, en ston binnen vermenende
selfs getuige te konnen sijn, en bragt nefens hem 't volgende getuigenis
in de E. vergadering: Ik ondergeschrevene Harmtijn Jebbens wonagtig
tot Kantens tekenne en verklaare de opregte warhiet te sijn
als dat Jacob Klasen in mijn huijs sijn scoon vader Pieter Egberts
in leven ouderling van dese gemeente heeft gevloekt dit de opregte
warhiet te sijn, hebbe met mijn eijgen hand onder tekent om te mogen
streeken na behoren Cantens den 16 Januarij 1779, was getekend
Harmtien Jibbes
Art. 4
Hier op wierde binnen geroepen en stont binnen de angeklaagde
Jacob Clasen, en wierde de anklagte angekondigt, en de attestatie tegen
hem voorgelesen, en daar over door de E. kerkenraadt onderhouden,
maar genoemde Jacob Clasen betuigde enige ongenoeglijkheidt met
sijn schoonvader gehat te hebben, en dat alles op dien selven tijdt
was bijgelegt, en betuigde in Godts tegenwoordigheidt op sijn conscientje
sig tot op dit ogenblik van vloeken op sijn schoonvader niets bewust
te sijn
Art. 5
De E. kerkenraadt heeft den gehele saak in den gemoede ondersogt
en overwogen, en is van oordeel dat Claas Berents in dit geval niet als
getuige kan, maar als aanklager moet worden begrepen, en dus is dese
gehele anklagt als alleen steunende op 't getuigenisse van een persoon ongegront
bevonden en van de handt gewesen
Artic. 6
Hier op wierden de E. Claas Berents en Jacob Clasen binnengeroepen,
en binnen staande wierde hun 't oordeel van de E. kerkenraadt voor
gelesen met die welmenende vermaninge om sig voorthaan in
haren leven stigtelijk en onergerlijk te gedragen, ja voor al ook ten
ansien van de hoofden der gemeente eerbiedig en gehoorsaam te sijn
overeenkoomstig den inhoudt van des Heeren onfeilbaar woordt
sijt uwe voorgangers gehoorsaam en onderdanig
Artic. 7
De E. Claas Berents versogt een copie van de resolutie van de E.
kerkenraadt 't welk met eenparige stemmen is toegestaan
Artic. 8
De E. vergadering is met danksegging tot Godt geeindigt
[was get.]
E. Mindelts pred. te Cantens

1790

Den 18 Julij
wierd door de E. Valk Harkes geproponeerd, om de resolutie van den 13 op
art. 3 gemeld aan een zijde te stellen, overmits de boekh. diaken van
oordeel was, dat zijne onschuld bij edel denkende menschen genoegzaam
gebleek, en het afleezen der resolutie het kwaadwillig hart van anderen
nog meer zou aanhitzen, waar op de kerkeraad, volkomen overtuigd,
dat gem. geschrift enkel lastertaal behelsde, de gedaane propositie
goedkeurde

1799

den 16 Junij - gemelde P. van der Tuuk verzocht den kerkenraad, ten einde het avondmaal in de gemeente van Stitswertte mogen bijwonen, het geen hem dan ook door de ouderlingen en diakenen is geaccordeerd geworden, onder belofte, zich echter aan de armen alhier niet te zullen onttrekken, en heeft de predikant om redenen hem daar toe moverende over de zaak niet gestemd, maar de conclusie aangezien, terwijl de kerken-raad van Stitswert op de volgende wijze is verzocht geworden, om gemelden P. van der Tuuk tot het avondmaal aldaar te admitteren:
"Ouderlingen en diakenen in Kantens, gesien hebbende
het attest van lidmaatschap van P. van der Tuuk, woonachtig
te Kantens, accorderen aan denzelven op zijn verzoek, om het
avondmaal in de gemeente van Stitswert te mogen bijwonen, en
verzoeken overzulks den kerkenraad aldaar, om bovengem. ten
voorschr. einde te admitteren"
(was get. door de ouderl. en diakenen van Kantens)

Dit bovenstaande de waarheid zijnde, hebben wij niet
geaarseld zulks met onze handtekening te onderschrijven:
J. van der Linden pred.
Geert Geerts
Jacob Hommes
Luiten Jans
Geert Arents Wiel


1800

den 15 Junij stond binnen Jan Freerks Hoving, woonachtig te Kantens,
overleggende zijne attestatie als lidmaat, getekend te Ten Boer
doch tevens verzoekende, dat de kerkraad van Kantens hem vrijheid
mogt verlenen, om het avondmaal in de gemeente van Stitswert bij
te wonen, en dat daar toe de kerkraad van Stitswert van wegens
dezen kerkraad verzocht mogt worden, zo als zulks in het geval
van P. van der Tuuk had plaats gehad (zie 1799 op den
16 Junij) -  de predikant verklaarde van over deze zaak niet
te zullen stemmen, maar de conclusie aan te zien, en de overige
leden, begrijpende, dat de zaak niet alleen van hun konde depen
deren, differeerden dezelve tot naasten zondag.

den 22 Junij ... de zaak van Jan Freerks Hoving toen weer in overweging komende, en de predikant, bij zijne sustenu van niet te stemmen, persisterende hebben de overige leden van den kerkenraad het verzoek van Jan Freerks Hoving
finaal afgeslagen - vervolgens is besloten:
1.
Dat de attestatie van Jan Freerks Hoving zal worden afgekondigd,
en deszelfs lidmaatschap onder deze gemeente bekend gemaakt
2.
Dat gene aanzoeken van wat natuur ook, strekkende tot vrij vergunning
aan leden dezer gemeente, om het avondmaal elders waar te
nemen, zullen worden gehoord, maar ogenblikkelijk zullen worden van de
hand gewezen, en wel om dat de kerkraad zulks geheel niet overeen-
komstig met de belangens der armen kaste vindt.
[was get.]
J. van der Linden pred.
Jacob Hommens ouderling
Pieter Fokkes ouderling
Geert Arents Wiel diakon
Jurjen Geerts diaken

den 16 Oct. is de kerkraad buitengewoon vergaderd geweest, op instantie
der diakonen, inleverende ene missive van het plaatslijk bestuur van
Kantens, houdende aanschrijving "dat de Diaconie binnen den tijd van
5 weken aan gem. bestuur verklaren moest, of zij in staat en gewillig
was, hare arme ledematen voortaan zelve te onderhouden, dan of zij de
zelve met de fondsen aan den staat wilde transporteren, alles ingevolge
een reglement op het arm bestuur van den 15 julij 1800"
gem. missive was getekend den 12 oct. 1800 - de Diakenen verklaarden
zulk een teder punt niet voor haare rekening te willen nemen, en van
gelijk gevoelen waren ook de overige leden van den kerkenraad -
men besloot dus eenparig, om alle hoofden des huisgezins op te roepen,
zo verre niet van wegens de diaconie bedeeld wierden, en der zelver goed
dunken en besluit op die materie te vernemen etc.

den 26 Oct.
Na gedane opening omtrent het oogmerk der zamenkomst, vroeg de
predikant:
1.
Of men de gedane convocatie voor wettig hield, en of de praesente leden,
als wettig opgeroepen, zich verklaarden de gemeente van Kantens te zijn.
2.
Praesente leden waren Aldert Sebes, Pieter Fokkes, Tamme Doewes,
Jacob Hommes, L. van Ess, Geert Egberts, Leuie Tonnis, Pieter Eijbes, Coenraad Jans, Derk Derks, Jurrien Geerts, Laurens Reinders, Frans Lameris, Wicher Tiddes, Hendrik Bulthuis, Hindrik Leues, Geert A. Wiel,
J. van der Linden, Hindrik Alberts, en Hindrik Crijns - Hindrik Alberts en Hindrik Krijns hielden de convocatie voor wettig, doch Hindrik Krijns verklaarde
de praesenten niet te zijn de gemeente van Kantens, terwijl Hindrik
Alberts zich
niet durfde verklaren, waar op beide de vergadering op
verzoek van den predikant verlieten
3.
de overige leden verklarende de gemeente van Kantens te zijn,
verzocht de predikant, dat er vier leden uit het midden der gemeente benoemd
wierden om dit en de volgende handelingen der gemeente door hunne
naamsondertekening te attesteren, en zijn hier toe benoemd:
Geert Egberts
Derk Derks
L. van Ess
Coenraad Jans

4.
de vrage kwam nu, na voorlezing van het reglement, en opheffing
van voor en tegenbedenkingen, in aanmerking, of men de armen met
derzelver fondsen behouden, dan wel aan den staat zou overgegeven,
en is met grote meerderheid tot het eerste besloten
5.
het voorstel omtrent de keuze der diakenen uit de gehele gemeente
te doen, zonder aantemerken of zij al of niet ledematen zijn, wierd
insgelijks met meerderheid besloten
6.
de predikant eindl. enige punten van redoet omtrent het armbestuur
voorstellende, als het verkopen of stellen van huir op het huis van Claas
Jans
, dat de diakonie behoort, zonder dat gem. gebruiker daarvan iets
betaalt, niet tegenstaande sig zijne vrouw een zeer goede
kostwinning heeft, en geen penning tot de diakonie bijdraagt - vervolgens
om de armen aan het werk te stellen, en nuttig voor het algemeen
te maken - eindlijk om toetezien, dat de armen van den openbaren gd.
gebruik maakten, en hunne kinderen ter school en in de catechizatien zonden
des noods onder verbeurte van de gaven der diakonie, kon men het
omtrent deze punten, hoe ernstig ook voorgedragen, niet eens worden, en
men scheidde dus met den krachtlozen wensch van beter dagen en
betere menschen.
Dit alles conform waarheid zijnde, hebben
wij met onze naamsondertekening wel willen bekrachtigen
als hier toe van de gemeente gelast:
Kantens den 26 oct. 1800
Conraat Jans
Geert Egberts
Derk Derks
L. van Ess


9 Nov. [niet overgenomen, zie bronmateriaal]

1802

Handelingen der gemeente, na voorafgaande kerkkondiging
opgeroepen en vergaderd den 11 april 1802:
[niet overgenomen, zie bronmateriaal]

Handelingen der Gemeente, vergaderd den 25 april 1802:
[niet overgenomen, zie bronmateriaal]

Handelingen der Gemeente, vergaderd den 9 maij 1802:
art. 1
De gemeente opgeroepen en zaamgekomen om
over het voorstel van Jan Bolhuis (zie art. 4 en
5 der vorige handelingen) te deliberen, zijn tot het
tekenen der tegensw. handelingen benoemd Geert
Arents Wiel
, Hindrik Alberts, Tamme Doewes
art. 2
Met meerderheid van stemmen is besloten, om de
organistplaats aan Jan Bolhuis op te dragen, en zijn
tot het vervaardigen van den beroepbrief, en om dien
in behoorlijke orde te brengen, namens de gemeente
gecommiteerd dezelfde bovenstaande leden.

Aldus bovenstaande handelingen geresumeerd, en
conform bevonden zijnde, hebben wij dezelve ondertekend
Hindrik Alberts
Geert Arents Wile
Tamme Doewes


1810

den 26 Dec.
de kerkraad heeft met aanmerking, dat de diakenen gedurende
hunnen twee jarigen dienst, zoals dus verre gebruikelijk was, niet
genoeg met de administratie der diakonie-zaken bekend worden,
nadat hier uit inconvenienten bestaan, eenparig besloten, dat de
verandering van de leden des kerkraads voortaan niet om de 2 maar
om de 4 jaren geschieden zal, zodat na eenen vierjarigen dienst tot
keus de helfte der leden afga

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.