LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Huizinge

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Het oorspronkelijke DTB-boek van Huizinge is aangelegd in 1682. In 1766 is dat gesplitst; het oorspronkelijke doop en trouw gedeelte zijn ingebonden in een nieuw doop- resp. trouwboek. De rest van het oorspronkelijke boek, waaronder Ledematen, is verloren gegaan. De registratie van Ledematen vanaf 1766 volgt onderstaand. MG 22 januari 2005.
Nagekeken en aangevuld met acta aug.-okt. 2006 Ton Bosch.

- lijst 1766 en mutaties 1766 - 1796
- lijst en mutaties 1797 - 1811
- acta en kerkenraad


Namen der tegenswoordige Ledematen 1766

1. Cornellis Egtbers ouderl. (ob)
ende sijn vrouw Geertie Reinders (ob.)
3. Harm Colstein Smit oudl.
ende sijn vrouw Trientie Harms
5. Bonne Clasen Diacon
ende Hindrika Wibbes
7. den Schoolmr. Geert Veerman Diacon
ende Tunniske Jans Blau
9. Godefridus Berghuis oud Diacon
ende Atie Vegters
11. Arent Freriks oud diacon
12. Rienie Arijs
ende Lijsbet Meinderts (ob.)
15. Jantie Jans huisvrou v. Derk Remmerts (ob.)
16.
Simen Alberts ende (ob)
Dewerke Jacobs (abiit)
18. Willem Does ende (ob.)
Barber Olchers (ob.)
20. Jacob Tunnis ende (obit)
Trienie (obire)
22. Jan Isebrants ende (ob.)
Peike Derks (ob. 1785)
24. Saske Wijpkes (ob.) vrouw v. Jacob Popkes
25.
Jan Freriks en (ob)
Aeltie (ob.)
27. Lijzebet Willems (ob.)
vrou v. Pieter Eppes
28. Dietie Berents (abiit) vrou v. Geert Peters
29. Aefke Willems vrou v. Thomas Hindriks
30. Arent Hindriks (ob.)
31. Egtbertie Emes (obiit)
32. Homke Cornellis (ob)
33. Cornellis Coerts
34. Enne Sierts ende (ob.)
Trienie Hindriks (ob.)
36. Geeske Albertus vrou van Siert Derks (obiit)
37. Sjabbe Jacobs (obiit)
38. Geertien Peters (obiit)
39. Luie Bruins (ob.)

Ik predicant Henr. Blankstein
Mijn moeder Margareta Mensinga wed. Blankstein (ob.)
Mijn suster Eliz. Blankstein

1766

Den 23 Maert s' Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 3 Aug. s' Heeren H. Avondm. gehouden

Den 19 Octob. s' H. H. Avondm. gehouden

1767

Den 11 Jan. s' H. Heilig Avondm. gehouden

Den 5 April s' H. Heijl. Avondmaal gehouden

Den 5 Juli s' H. Heijlig Avondm. gehouden

Den 11 October s' H. H. Avondmaal bedient

1768

Den 3 Jan. s' H. Heilig Avondm. gehouden

Den 3 April s' H. Heilig Avondm. gehouden

Den 26 Juni s' H. Heeren H. Avondm. gehouden
en met attestatie van Middelstum overgekomen
Meinert Alkes

d. 2 Oct. s H. Avondm. gehouden

den 25 Dec. op kersdag d. H. Avondmael gehouden
en met attestatie van Usquert overgekomen
Hilje Jans

1769

Den 26 Mart 's H. Avondm. gehouden
en met attestatie van Noortwolde overgekomen
Tietie Wigbolts dienstmaagt bij Jelte Hommes

Den 19 Juni 's H. Avondm. gehouden

Den 29 oct. 's H. Avondmm. bedient
en van Amsterdam herwaerts overgekomen mijn huisvrouw
Catharina Wessels

1770

Den 21 Jan. 's H. H. Avondm. bedient

Den 15 April na voorgaand visitatie en proefpredicatie
s' Heeren H. Avondm. bedient en sijn tot Leden angenomen
Tjaakje Reijnts huisvrou v. Eijsse Egtberts
Grietie Jacobs vrou van Jacobus Philippus
Geertie Hindrix vrou van Bartelt Jans
Mattie Dirx bruid van Jan Swijgman
Trientie Lues J.D.

Den 1 Juli s' H.H. Avondmael gehouden

Den 5 Oct. s' H. Heijlig Avondmael gehouden

1771

d. 5 Jan. 's Heijl. Avondm. bedient

D. 7 April s' H.H. Avondm. bedient

Den 30 Juni weder s' H. Avondm. bedient

Den 6 Oct. 1771 s' Heeren Heijlig Avondm. bedient
en zijn de voorgemelten perzonen weder toegegaan
[betreft Harm Colsteijn en Saske Wijpkes, zie acta]

Den 29 December s' Heeren H. Avondmaal gehouden

1772

Den 12 April s H.H. Avondm. gehouden

Den 28 Juni s' H.H. Avondmaal gehouden

Den 4 Octobr. s' H.Heijlig Avondm. gehouden en is
met attestatie van Mensingeweer overgekomen
Aefke Cornelis

den 27 Dec. s' H. Heijlig Avondm. gehouden

1773

Den 4 April 's Heeren H. Avondmael gehouden

d. 29 Juni s' H. H. Avondm. gehouden

den 27 Sept. s' H. Heijlig Avondm. gehouden
en na gedane belijdenis angenomen
Anje Melles huisvr. v. Onne Jans

Den 26 Dec. s' H. Heijlig Avondm. gehouden

1774

Den 3 April s' H. Heijlig Avondmael gehouden

Den 3 Juli s' H. Heijlig Avondm. gehouden

den 2 Oct. s' H. Heijlig Avondmaal gehouden
en is met attestatie van Obergum overgekomen
Lijsebet Luirts huisvrou van Willem Wigbolts

Den 24 Dec. s' Heren H. Avondm. gehouden

1775

Den 2 April s' H. Heijlig Avondmaal gehouden
en op belijdenis des geloofs angenomen
Sikje Arents J. Dogter van Husinge

Den 2 Juli s' Heeren H. Avondmael gehouden
en sijn op gedane belijdenisse des geloofs angenomen
- Willem Wigtbolts Herbergier [?]
- Berent Lammerts ende Maria Colsteijn
- Cornellis Pieters Heijn en sijn huisvrou Renske Jans

Den 1 Octob. s H. H. Avondm. gehouden

Den laatsten December s H. Heijlig Avondm. gehouden

1776

Den 31 Mart s' Heeren H. Avondmaal gehouden

den 22 Juni s' H. Heijlig Avondm. gehouden

den 26 Sept. s' H. Avondm. gehouden

den 27 Dec. s' H. Heil. Av. gehouden

1777

den 23 Mart s' H. Heilig Avondm. gehouden

den 22 Jun. s' Heeren Heijlig Avondm. gehouden

wederom d. 19 october

1778

s' H. Heilig Avondm. gehouden d. 4 Januarij

Den 5 April s' H. Heilig Avondm. gehouden
en op belijdenis angenomen
Trientje Willems vrou van Hindr. Friks
Trientje Abels vrou van Jacob Tobias
Dewerke Freriks vrou van Jan Peters
Neelje Everts mijn dienstmaagd

Den 11 Oct. t Heilig Avondm. gehouden
en als Lidmaat angenomen
Derk Popkes Jongman van Husinge

Den 27 Dec. s' H. Heilig Avondm. gehouden

1779

Den 28 Maart s' H. Heilig Avondm. gehouden
en is na gedane belijdenis tot Lidmaat angenomen
Garmt Tobias

Den 20 Juni s' H. Heilig Avondmaal gehouden

Den 3 October na voorgaande proefpredicatie
en consistorie t Heilig Avondmaal gehouden

Den 26 December t H. Avondmaal gehouden
en sijn als nog de gecensureerden beide afgebleven

1780

Den 19 Maert s' H. Heilig Avondm. bedient en is
met attestatie van Uithuister Meeden overgekomen
Pieter Wibrants

den 26 Juli s' Heeren Heilig Avondm. bedient en nog
afgebleven
Cornellis Peters Hein
Saske Wijbes
en angekomen
Hilje Olchers dienstmaegt met attestatie v. Middelstum
en op belijdenis angenomen
Jacob Tobias
Claas Claassen Cuper
Arien Jans
Pieter Arents Jongman
Jan Derks
Jan Peters

Den 8 oct. s; H. Heilig avondmaal gehouden
en de vorige afgebleven

Den laatsten Dec. s' H. Heilig avondm. gehouden
en sijn de vorige afgebleven

1781

d. 8 april s' H. H. Avondm. gehouden
en sijn afgebleven als vorens
Corn. Peters Heijn
en Saske Wijbkes

d. 23 Juni voor s' H. Heijlig avondm.
proefpredicatie gehouden, de vorige afgebleven
en toegekomen
met attestatie van Leens
Geertje Jans huisvrou v. Peter Arents
op belijdenis
mijn dogter Elizab. Blankstein
Trientje Clasen vrou v. Claes Cuper
Menje Jans vrou van Jan Derx
Simen Ennes
ende
Gebke Hindriks vrou v. Peter Wibrants
[beide] v. de menisten nu gedoopt

Dog dien volgende Nagt mijn vrou overlijdende
is den 24 namidd. 't  Avondm. bedeelt
door D. A. L. Bouman v. Middelstum

den 30 Sept. s' Heeren Heilig Avondm. gehouden en was
Saske Wijbkes verstorven
Cornellis Hein als voor afgebleven
mede Peter Arents belet [?]
gelijk zijn vrou na Leens vertrokken afwesig was

den 30 Dec. s' Heeren H. Avondm. gehouden
en deselve afwesig
 
1782

Den 24 Mart s' Heeren H. Avondm. gehouden
en zijn de vorige afgebleven

den -- Juli s' Heeren H. Avondm. gehouden en
de vorige afgebleven

Sondag den 29 Dec. s' Heeren H. Avondmaal gehouden
en zijn de voorgemelde
Pieter Freriks
en
Tietje Wigbolds
afwezig gebleven

1783


den 13 April s' Heeren H. Avondm. gehouden
en de vorige afgebleven

den 20 Juni s' H. Avondm. gehouden
en als nog de 2 vorige absent

den -- Oct. s' H. Heilig Avondm. gehouden
en de vorige absent

den 28 Dec. s' H. Heilig Av. gehouden
en de vorige absent

1784


den 3 october met attestatie gekomen
Habbe Ottes

den 26 Dec. met attestatie v. Rottum
Thomas Engtberts Smits knegt

1785

Den 22 Mart. s' H. Heijlig Avondm. gehouden en is
1 afgehouden Jelte Hommes
1 behalve de vorige Tetje Wigtbolts zijnde vervolgens
in 't huwlijk getreden en na Middelstum vertrokken

den 3 Juil s' Heeren Heijlig Avondmaal gehouden
en was afwezig als Jelte Hommes
dog Pieter Arents weder toe gelaten ( sie 30 Sept. 1781)
wijl Geertje Jans te Leens voor en na was toegelaten
en 't geval dog niet te herstellen scheen, om die 2
mensen weder te doen 't zaam wonen

Den 9 Oct. s' H. Heilig Avondm. gehouden,
met attestatie van Uithuizen overgekomen
Klaas Harms en
Klaaske Alberts

1786

1 Jan. s' Heeren Heijlig avondm. bedient en angenomen
Atje Reers vrouw van Claas Harms
met attestatie van Rottum
Berent Lammers Smit ende
Maria Colstein zijn vrouw
En is ook Jelte Hommes weer toegelaten

Den 9 april s' Heeren H. Avondmaal gehouden

den 16 Juli s' Heilig avondm. gehouden

d. 8 oct. s' H. Heilig Avondm. gehouden

Den 31 Dec. s' H. Heijlig Avondm. gehouden

1787

Den 8 April paasdag s' Heeren Heijl. avondm. gehouden
en is op belijdenis angenomen
Wibke Freriks Vos jonge dogter alhier (vertrokken na Loppersum)
En om dronkenschap geweert
Cornellis Pieters Hein

Den 15 Juli s' H. Heilig Avondm. bedient en de vorige afgehouden

Den 1 October H. avondm. bedient en dezelve afgehouden

Den 30 Dec. s' H. avond,. bedient

1788

Den 30 Mart s' Heeren H. avondm. bedient en dezelve afgehouden

Den 30 Juni s' Heeren H. avondmaal gehouden en dezelve afgebleven

Den 12 October s H. Heijlig avondm. gehouden

1789

Den 4 Jan. s' H. Heilig avondm. gehouden

den 12 April s' Heren H. avondm. gehouden

den 29 Juni s' Heren H. avondm. gehouden

den 27 Sept. s' Heeren Heilig Avondmaal gehouden

1790

den 3 Jan. s' H. Heilig Avondm. gehouden

Den 4 April paasdag s' Heeren H. Avondm. gehouden
En tot Lidmaat angenomen
Grietje Jans huisvrouw v. Willem Wigtbols

den 4 Juli s' H. Heilig avondm. bedient

den 8 Oct. 's H. Heilig avondm. gehouden

1791

den 2 Jan. s' H. Heilig Avondm. gehouden

Den 24 April pascha s' Heeren H. Avondm. gehouden
en op belijdenis angenomen
Lubge Clasen
Cornellis Brongers ende
Geertie Cornellis Eheluiden
doch deze met attestatie vertrokken na Middelstum

Den 10 Juli s' Heeren Heil Avondm. gehouden

Den 9 Oct. s' Heeren Heilig Avondm. gehouden

Den 25 Dec. zondag 1 kerstdag s' Heeren H. Avondm. gehouden

1792

Den 8 April paasdag s' Heeren H. Avondm. gehouden

Den 7 Octob. s H. Heijlig Avondmaal gehouden
en dezelve afgebleven
afgegeven een attestatie an
Renske Jans na Wwijtwert

Den 29 Dec. s H. Avondmaal gehouden
en de vorige afgebleven

1793

den 31 Mart paasdag s' H. Heijl. av. gehouden
en is Jelte Hommes weer toegelaten
schoon om redenen op goedvinden des kerkenraads
door mij hem privaat gecommuniceert

den 7 Juli s' H. Heilig avondmael gehouden

den 6 Octob. s' H. Heilig avondm. bedient

den 29 Dec. s' H. H. avondm. bedient

1794

den 5 April s' H. Heilig av. bedient

den 29 Juni s' H. avondm.

den 28 Sept. 's  H. Heilig avondm. gehouden

1795

den 5 April paas s' H. Heilig avondmael

den 12 Juli s' H. Heilig avondm. gehouden

den 11 Oct. s' H. Heilig avondm. gehouden

den 27 Dec. s' H. H. av. gehouden

1796

27 Mart. paasdag s' H. avondm. bedient


1797

Namen der Ledematen in de Gemeente
te Huizinge bij de aanvaarding van den
dienst van Henricus Blankstein bevestigd
den 7 Mai 1797

Bonne Klaassen Ouderling (overl. 30 Aug 1808)
en vrouw Hindrikje Wibbes (overl. 1799)
Habbe Ottes diakon
Klaas Harms diakon (overl. 1821)
en vrouw Klaaske Alberts (overl. 1811)
Cornelis Koers oud diacon en nu verkoren Ouderling in Juli bevestigd (overl. 1802)
Rienje Arijs (overl. 1800)
Jacob Tobias (overl. 1810)
en vrouw Trijntje Abels
Sijmen Mennes (overl. 1809)
Garmt Tobias (ol. 1810)
Arien Jans
en vrouw Aafke Kornelis ([beide] met attestatie naar Loppersum 9 Juni 1798)
Cornelis Pieter Hein (dog zints enige jaren niet toegelaten) (overl. 1809)
en vrouw Renske Jans (overl. 1822)
Willem Wigbolts (overl. 1795)
en vrouw Grietje Jans (overl. 1802)
Berent Lammerts
en vrouw Maria Colstein ([beide] overl. 10 en 11 mai 1804)
Jan Derks (overl. 1805)
en vrouw Menje Jans (overl. 1798)
Elisabet Blankstein (overleden 1806)
Grietje Jacobs (overl. 1801)
Lubge Klaassen (overl. 1800)
Diewerke Freerks (overl.)
Atje Reers (overl 1809)
Anje Melles
Gebke Hinderks

Den 2 Juli des Heren H. Avondmaal gehouden
zijnde mede van Oldenzijl overgekomen
Diewerke Lucas

24 Sept. des H. H. Avondm. bediend

31 Dec. des H. H. Av. bediend

1798

den 1 April met attestatie van Enum overgekomen
Pieter Cornelis en 't  H. Av. bediend
(Juni 1804 met attest. vertrokken naar Wester Embden)

1 Juli des H. H. Av. bediend

30 Sept.} t H. Av. bedient
25 Dec. }

1799

17 Maart t H. Avondmaal bediend
zijnde op belijdenis des geloofs tot
Leden des Gemeente aangenomen
Cornelis Berents en Tietje Jacobs Egtelieden
Jannes Harms en Martje Claassen Egtelieden (met attestatie na Middelstum 1801)
Roelf Berents en Jacob Lammerts (met attestatie naar Wester Embden)

17 Juli }
13 Oct.} t H. Av. bediend
29 Dec.}
met attestatie van Wester Embden overgekomen
Trijntje Willems

1800

6 April t H. Av. bedient

29 Juni voorbereiding
en aangekomen met attestatie van Middelstum
Antje Jans huisvrouw van Roelf Jans
en op belijdenis des geloofs aangenomen
Jacob Klaassen (ob.)
Klaas Harms
Jacob Egberts Huisinga
Leffert Elslo Schoolmeester
Hindrik Freerks met deszelvs huisvrouw Geertje Wierts
Wijberich Derks huisvrouw van Jan Wierts, en
Weeke Jacobs huisvrouw van Harm Hindriks

12 Oct. s  Heren heilig Avondmaal bediend

28 Dec. Met attestatie van Holwierda overgekomen
Reint Sjabbes en Anna Klein Egtelieden
en 's H. H. Av. bediend

1801

29 Maart 's H. H. Av. bedient

28 Juni 's  H. Av. bediend

11 Oct. 's  H. H. Av. bediend

1802

10 Jan. 's H. H. Av. bediend, zijnde tot dese Gemeente
overgekomen van Den Ham mijne huisvrouw
Alberdina Anna Geertruda Meijer

11 April 's  H. H. Av. bediend

18 Juli 's  H. H. Av. bediend

10 Oct. 's  H. H. Av. bediend

26 Dec. 's  H. H. Av. bediend

1803

10 April 's  H. H. Av. bediend

10 Juli 's  H. H. Av. bediend, zijnde op belijdenis
des geloofs tot Lidmaat aangenomen Harm Crijns

9 Oct. 's  H. H. Av. bediend

1804

den 26 Maart zijn op belijdenis des geloofs tot
Ledematen aangenomen
Roelf Jans Brink
Geert Stoffers
Trientje Arents vrouw van Jacob Garmts (ob 1809)
Cornelske Venekamp vrouw van J.E. Huizingh
Anje Klaassen dochter van den diakon Klaas Harms,
vrouw van Arijs Jacobs wonende op de Harre

1 April 's H. H. Avondmaal bedient
Met attestatie van Kantens overgekomen
Jan Havinga Grimmius Schoolmr.
Met attestatie naar Wester Embden vertrokken
Pieter Kornelis

24 Juni 's  H. H. Av. bediend

den 7 Oct. is het H. Avondmaal bediend

25 Dec. t H. Av. bediend zijnde met attestatie
van Uskwerd overgekomen
Tjark Ebels en zijn huisvrouw Lijsbet Sijmens
(1815 vertrokken naar  Wirdum)

1805

den 7 April s H. H. Av. bediend

7 Juni zijn na gedane belijdenis tot Ledematen aangenomen
Anna Pieters huisvrouw van Wolter Aljes
Jetske Rienjes

30 Juni 's  H. Av. bediend

29 Sept. 's  H. H. Av. bediend

25 Dec. 's  H. H. Av. bediend

1806

3 April zijn na afgelegde belijdenis tot Ledematen aangenomen
Derk Harms [en]
Fenje Kornelis Echtelieden
Jan Jeltes (met attestatie naar de Zeerijp)

6 April 's  H. H. Av bediend

13 Juli 's  H. H. Av. bediend

28 Sept. s H. H. Av. bediend

28 Dec. 's H. H. Av. bediend

1807

19 Maart zijn na gedane belijdenis tot Ledematen aangenomen
Nikolaas van Zalen Schoolmeester
Harm Berents, Smid

5 Juli [geen verdere vermelding]

4 Oct [idem]

27 Dec. [idem]

1808

Den 3 April de eerste Leerrede gedaan
op den nieuwen predikstoel
en tevens de voorbereiding:
zijnde na gedane belijdenis tot Lidmaat aangenomen
Wolter Aljes

10 April t H. Avondmaal bediend

17 Juli [geen vermelding]

9 Oct [idem]

25 Dec. [idem]

1809


Den 17 Maart is na gedane belijdenis
tot Lidmaat aangenomen
Stijntje Eisses huisvrouw van Geuge Derks

26 Maart t H. Avondmaal bediend

2 Juli Het H. Av. bediend, met attestatie naar
Noordwolde vertrokken
Roelf Jans Brink en Antje Jans
en naar Middelstum
Jakob E. Huizingh en Korneliske Venekamp

1 Oct. Het H. Av. bedient en met attestatie van Stedum overgekomen
Martje Lubbartus huisvrouw van Jacob Klaassen

25 Dec. 's H. H. Av. bediend, en met attestatie van Middelstum overgekomen
Harm Johannes Faber

1810

15 April 's H. H. Avondmaal bediend

15 Juli ['s H. H. Avondmaal bediend]

30 Sept. ['s H. H. Avondmaal bediend]

25 Dec. ['s H. H. Avondmaal bediend]

1811

den 7 April 's H. H. Avondmaal bediend
zijnde op belijdenis des geloofs tot Ledemaat aangenomen
Grietje Wolters huisvrouw van Geert Stoffers

14 Juli ['s H. H. Avondmaal bediend]

29 Sept. ['s H. H. Avondmaal bediend]

29 Dec. t H. Av. bediend


Acta / Kerkenraad:
[vanwege het soms ronduit beroerde handschrift de teksten
afgebroken, zie de foto's onder "bronmateriaal"  TB]

1770

Handelingen van den kerkenraad gehouden te
Huizinge d. 22 Nov. 1770

Art. 1
de vergaderinge wierd met den gebede geopent

Art. 2
praesente Leden waren
Do. H. Blankstein
Cornellis Egberts ouderl.
Bonne Clasen diacon
Gert Veerman als diacon

Art. 3
Verscheen als geciteert van den kerkenraad de ouderling
Harm Colsteijn verdagt van anstotelijke en ergerlijke
misdaad van onerbare gedragingen ende overspel
bijzonder met een Saske Wijbkes etc.

Art. 4
Stond insgelijx binnen Saske Wijbkes, huisvrouw
v. Jacob Popkes sedert tijden qualijk berugt in
sondigheijd nu van overspel ook met Harm Colsteijn
voor etlijke jaren gepleegt etc.

Art. 5
Na opweginge dezen so anstotelijke misbedrijven
heeft de E. kerkenraadt in gevolge de ordeninge
Gods en des H. Jesu tot suiveringe en stigtinge der
Gemeente gevonnist
Dat Harm Colsteijn van alle bijzondere delen
en waarnemingen van kerklijke diensten ende plaetse
boven een particuliere sig zal hebben te onthouden
Dat ook de eene en andere hij van de Tavel des
Heeren zal moeten ???? noch onthouden ende
afgescheijden blijven etc.

Art. 6
de gecensureerde verklaarde hartelijk genoegen
te nemen in 't oordeel ende besluit des kerkenraads etc.

Art. 7
Wierd deze vergaderinge met d. gebede besloten

H. Blankstein Eccl.
Cornelis Egbers olderlink
Bonne Klaasen diacon
G. Veerman boekh. diacon

1771


Acta van de kerkenraad gehouden te Huizinge d. 3 Oct. 1771

Art. 1
De vergaderinge werd met de gebede geopenent

Art. 2
Praesente Leeden waren
Do. H. Blankstein
Cornellis Egtberts ouderl.
Gert Veerman
ende Jelte Hommes [beide] diaconen

Art. 3
Sijn voorgelesen de vorige acten van d. 22 Nov. 1770

Art. 4
Quam voor den kerkenraad Harm Colstein, deed  herte-
lijke belijdenis sijner gepleegden misdaad so als hij verklaerde
dikwijls ootmoedig voor God beleden te hebben versogt
tevens van de kerklijke censure ontheven, tot 't gebruik des
H. Avondmaals en (so t sijn kon) tot de Broedschap en
sijn vorige stand weder toegelaten te mogen worden
belovende sig in opsien na s' Heeren genade van alle
verdre misdaad te hoeden en sijn gegeven ergernisse
met een voorbeeldigen wandel te verbeteren.

Art. 5
Stond binnen Saske Wijbkes vrou van Jacob Popkes
die als nog hare misdaad beleed, de censure
billikte, maar ook hoe sij daar over leed droeg
en bij God genade sogt en beheerde tot des H.
Tavel weder te worden toegelaten belovende
voortaan hare leven en wandel erlijk te houden
en ook den schijn des quades te vermijden.

Art. 6 t/m 10:
Beide worden van hun censuur ontheven.

Art. 11
Wierd de vergaderinge met den gebede ende dank-
segginge besloten

Henr. Blankstein Eccl.
Cornellis Egbers ouderl.
G. Veerman boekh. diacon
Jelte Hommes diacon

1779


Handelingen van den kerkenraad gehouden
den 28 Sept. 1779 voor t'avondmaal

Art. 1
De vergaderinge wierd met den gebede geopent door
Do. H. Blankstein

Art. 2
Praesente Leden waren
Do. H. Blankstein
Cornellis Egtberts
Harm Colstein [beide] ouderlingen
Jelte Hommes diacon
Cornellis Coerts absent

Art. 3
De rede desen vergaderinge was dat Cornellis Peters Hein
in overspel bevonden was met Saske Wijbkes vrouw van
Jacob Popkes welk fait gelijk voor andere so voor
de predicant van de een en andere was bekent ende beleden.

Art. 4
Wierd in omvragen gelegt of juist gemelte personen
also hare fait niet ontkenden of wensten bewesen te
hebben in persoon souden moeten voor dese vergaderinge
gereist worden, en is hier van om redenen afgesien.

Art. 5
Heeft de vergaderinge besloten gemelte Cornellis Peters Hein
an te leggen sig voorts van 't avondmaal te onthouden
hem ter tijd tot erkentenisse gekomen en de gegevenen ergernissen
door hertelijke belijdenisse en belofte van behoedzaamheid
onder G. ???ede ook voor den kerkenraad sal hebben weggenomen

Art. 6
Opsigtlijk Saske Wijbkes was de vergaderinge van
oordeels dat also nu reeds van tijt tot tijt 3, 4 maal van
haar overspelingen was gecensureert en telkens tot die selve
weg wedergekeert en als een onverbetelijke hoere sig liet
gebruiken, eens enige jaren haer gedrag en wandel
an te sien gelastende haer sig van de Tavel des Heren
te onthouden.

Art. 7
Hebben de domine en de oudste ouderling op sig
genomen der een en anders van dit besluit kennen te
geven en te vermanen om over haer sonden en dese
gevolgde afsondering van s' Heeren Tavel door Gods
genade restlijk leet was te soeken.

Art. 8
De vergaderinge is met gebede geeindigt.

H. Blankstein predicant
Cornellis Egberts olderlik
Harm Colstein ouderlinck
Jelte Hommes dijacon

1782

Den 26 Sept. kerkenraad gehouden

Art. 1
Is de vergaderinge met den gebede geopent door
den predicant

Art. 2
Praesente leeden waren
Do. H. Blankstein
Schepper Cornellis Egtberts
en Harm Colsteijn [beide] ouderlingen
Jelte Hommes
en Cornellis Coerts [beide] diaconen

Art. 3
Stond binnen Cornellis Heine in 't jaar 1779
gecensureert wegens begane ergernis met Saske Wijbkes,
belijdende over zijn begane quad berouw te hebben , en door genade
te wensen zijn leven voorts zo in te rigten om zijn gegeven ergernisse
met een stigtlijken wandel uit te wissen, versoekende tot 't
Avondmaal te worden toegelaten, gelijk hem dan
met toewensinge van de Godlijke genade vergunt is.

Art. 4
Stond binnen Tetje Wigtbolts als geroepen wegens een
heerschende blaam en naspraak van ontugtigheid en is besloten
dat zij om der ergernisse der Gemeente sig 't avondmaal
had te onthouden, latende intussen haar alle vrieheid
om tegen de sulke die zij voor geeft haer lasterlijk te hebben
betigt in regten haer eere te soeken.

Art. 5
In om vrage gegeven of imand nog iets
had an te melden en niets bevonden, is met
op sporinge van elkander ook tot waaksaamheid
en een voorbeeldige wandel dese vergaderinge met
danksegginge besloten Husinge den 26 Sept. 1782
Henr. Blankstein vDM.
Harm Colsteijn ouderling
Kornelis Koerts diacen
Jelte Hommes dijacon

1792

Handelingen des kerkenraads gehouden den 22 Juni 1792

Art. 1
De vergaderinge wierd met den Gebede geopent

Art. 2
Praesente leden waren Dom. H. Blankstein
Bonne Clazen ouderling
Cornelis Coerts
Habbe Ottes [beide] diaconen

Art. 3
Wierd in de vergaderinge voorgestelt hoe Jelte Hommes
van tijt tot tijt tot ergernis der gemeente an den drank verval[t]
en niet stigtelijk tot s' Heeren tavel kon toegelaten worden
en is geresolveert dat d. praedicant hem deswegen vermanen
sou, en om tot beteringe zig van 't Heilig Avondmaal
te onthouden.

Art. 4
In omvragen gelegt zijnde of op verdere Ledematen iets ware
an te merken is geŽrinnert dat angesien verscheijde met der
woon van hier onder naburige gemeenten vertrokken derwaerts
met attestatie souden verwesen worden

Art. 5
Verder was op niemand der Ledematen eenige anmerking
nog hadden de Leden des kerkenraads iets tot elkanders beswaar.

Art. 6
Is de vergaderinge met de gebede besloten.

Henr. Blankstein pred.
Bonne Klaasen oudlig
Kornelis Koerts diaken
Habbe Ottes diacon

1809

Den 25 van grasmaand [= april]:
In een buitengewone kerkvergadering, alhier gehouden
onder voorzitting van Do. B. W. Hoffmann, predikant te
Middelstum bezwaar door den predikant dezer plaats
ingebragt zijnde wegens de keuze en tegen de voltrekking
van den post van diaken van en door [?] Harm Berends, als hebbende
deze man zich reeds gedurende een jaar aan den gemeen-
schappelijken Godsdienst onttrokken, en met woorden ten d????
aan den dag gelegd den predikant een vijandelijk hart ten
t dragen, en daarin ook nu nog volhoudende
iet, het welk niet anders dan wanorde in den
kerkenraad, en ontslichting der Gemeente moest
te weeg brengen, indien zulk een keuz volbragt
werd: zoo is hierop gehoord het g????
der Leden van den Kerkenraad, welke het ver-
klaarde van den predikant niet alleen volkomen
bevestigde, maar tevens betuigde hem
Harm Berends, na de keuz van hem als
diaken en in 't bijzonder, en met elkanderen
op alle vriendelijke wijze t hebben willen over-
halen om tot andere denk en handelwijze
te komen, d?? dat alles volkomen ver-
geefsch was: en daarom besloten ter voor-
koming van alle wanorde en ontslichting zoo
van den Kerkenraad, als Gemeente de op boven
gemelden Harm Berends gevallenen keuze
te annulleren en met kennisgeving aan
de Gemeente daarvan, dezelve mede op te roepen
tot het doen eener nieuwe keuze. En is
tevens gemelden Harm Berends, geciteert zijnde
deze resolutie voorgelezen.

Actum te Huizinge d.d. B.W. Hoffmann
Pred. [rest onleesbaar]

Ten gevolge vorenstaande resolutie
is tot diaken verkozen Nikolaas van Zalen.
En daar beider dienstdoende diakonen
Jakob. E. Huizingh en Roelf Jans Brink
met der woon naar elders vertrokken,
was mede bevorens in plaats van den
eerstgenoemden verkozen de oud diaken
Reint Sjabbes, en bevestigd den 30 April.
Nikolaas van Zalen bevestigd den 14 Mai 1809.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.