LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Hornhuizen en Kloosterburen

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Toegang 123 inv. nr. 231 (DTB Hornhuizen/Kloosterburen). Okt. 2005/sept. 2006, Menne Glas

Nagekeken voorjaar 2013 door Bert Schut

- lijst 1721
- mutaties 1722 - 1736
- mutaties 1737 - 1744
- lijst 1747
- mutaties 1747 - 1789
- avondmaal 1789 - 1802
- lijst 1785 - 1785
- mutaties 1785 - 1811


Aantekeninge gemaakt van bevondene
Ledematen en gehoudene H. Avontmaal
des Heeren

Anno 1721 folio 151
Den 21 December is door mij voor de eerste maal
des Heren H. Avontmaal door Gods goed-
heid in de kerke tot Cloosterbuiren gehouden
en in de huisbesoekinge tot Hornhuisen be-
vondene Ledematen

Scipio Meima van Aijlva Heer van Hornhuisen en
Cloosterbuiren op Tammingaborg
Anje Jans
Geeske Peters
Dewer Hinderiks
Bieuke Folkers
Peter Berents
Luitien Arents en Corneliscke Jans Egtelieden
Hinderikien Clasen
Rieuwert Okkes
Peter Remts en Trijnje Alberts Egtelieden
Diacon Jacob Edskes en Scheltie Jeltes Egtelieden
Trijnje Everts
Cornelis Allers
Evert Allers
Schoolm. Jan Oosterhoff en Ellegien Meijers Egtelieden
Diakon Isebrant Peters en Aaltien Jacobs Egtelieden
Evert Jans
Ebel Jacobs en Anje Sikkes Egtelieden
Willem Jans en Anje Willems Egtelieden
Ouderl. Popke Jeltes
Tonje Freriks
Jelte Popkes en Lijsabeth Tjapkes Egtelieden
Eijlke Jans en Jantien Jans Egtelieden
Anje Jans
Albert Alberts
Jan Jacobs

Anno 1721 [nieuwe pagina, vervolg bovenstaande lijst]
Peter Jacobs en Grietien Gerrits Egtelieden
Berent Meijer en Jantien Mennes Egtelieden
Claas Douwes
Douwe Ubbes
Elle Hinderiks en Sjauke Remts Egtelieden
Menne Roelefs en Trijntien Luijes Egtelieden
Goijtien Harms en Fokien Harms Egtelieden

In de Huis besoekingen tot Cloosterbuiren
bevondene Ledematen
Grietien Jacobs
Diacon Tijmen Geerts
Jacob Rengers
Schoolm. Berent Hinderiks
Tjaaer Jansen en Roelefien Roelefs Egtelieden
Eijse Alljes en Grietien Jans Egtelieden
Fenje Arents
Claas Peters Ceur en Jantien Menkes Egtelieden
Ouderl. Claas Roelefs en Grietien Luitiens Egtelieden
Anje Gerrits
Aaltien Sijfkes
Aaltien Tonnis
Diacon Elink Hinderiks en Anna Catharina Hansen Egtelieden
Imke Willems
Harm Lubbers en Maria Clasen Borkman Egtelieden
Jan Derks
Sijmon Tonnis en Trijnje Cornelis Egtelieden
Aaltien Mennes
Hillje Clasen
Peter Onnes


[ DTB Hornhuizen/Kloosterburen. Aangenomen Ledematen vanaf 1721. 
Vermeldingen Avondmaal weggelaten
Vermelding;Nieuws aangekomene Ledematen; weggelaten (behalve 1e keer). Okt. 2005, Menne Glas ]

Anno 1722
Den 5 April is wederom des Heren H. Avontmaal door
Gods goedheid gehouden in de kerke tot Hornhuisen
Nieuws aangekomene Ledematen
De Hoog wel Geborene vrouw Mevrouw Anna
Bouwina Tjaarda van Aijlva geboren Starkenborg
van het huis Verhillersum vrouw op Tammingaborg
met attestatie van Leens

Anno 1722 [ nw. blz., vervolg bovenstaand dus 5 april 1722 ]
Isebrant Peters en Trijnje Garmts Egtelieden
met attestatie van het W.Nijlant en van Peterbuiren
Martien Harms met attestatie van Den Andel
Folkert Harms Veemeijer met attestatie van Garshuisen
Dewer Jannes na behoorlijk ondersoek aangenomen

11 October Hornhuisen
Trijntien Peters Torringa mijn geliefde huis-
vrouw met attestatie van Winsum

27 December Cloosterbuiren
Anna Jans met attestatie van Groningen
Frans Nitters en Gebke Cornelis met attestatie van Ulrum
Coertie Rijpkes na behoorlijk ondersoek aangenomen

Anno 1723
20 Junij Cloosterbuiren
Peter Hinderiks en Hebelje Nannings met
attestatie van Warfhuisen

5 September
Aijlt Ibes en Teube Cornelis met attestatie van Ulrum
Reinewe Cornelis na behoorlijk ondersoek aangenomen

19 December Cloosterbuiren
Jantien Hinderiks met attestatie uit de Wildervank
Jannes Hansen en Sijtske Jannes Egtelieden met attestatie van Winsum
Jacob Jannes na behoorlijk ondersoek aangenomen en
Annegien Arents met attestatie van Warfhuisen

Anno 1724
2 April Hornhuisen
Geertruid Jacobs met attestatie uit het W.Nijland

25 Junij Cloosterbuiren
Harmtien Writsers met attestatie van Mensingeweer
Jantien Alberts met attestatie van Peterbuiren
Jan Harms en Lijsabeth Clasen Egtelieden na behoorlijk ondersoek aangenomen

1 October Hornhuisen
Berbardus Veenkamp en Aaltien Wibbes Egtelieden
met attestatie van Ulrum

17 December Cloosterbuiren
Jantien Jans met attestatie van Eendrum
Geertruid Alberts na behoorlijk ondersoek aangenomen

Anno 1725
18 Martij Hornhuisen
Folkert Sijbes en Maria Cornelis met attestatie van Suirdijk
Martien Hiddes met attestatie van Warfhuisen

24 Junij Cloosterbuiren
Jan Emes en Jacob Julles na behoorlijk ondersoek aangenomen
Bette Tijmens en Martie Albes met attestatie van Peterbuiren

16 September Hornhuisen
Luije Derks en Aafke Gabriels Egtelieden met attestatie van Peterbuiren
Aafke Willems met attestatie van Warfhuisen

16 December Cloosterbuiren
Cornelis Isebrants en Tonnis Harms beide na
een behoorlijk ondersoek aangenomen

Anno 1726
31 Martij Hornhuisen
Harm Jans en Alida Renjes Egtelieden
Lubge Popkes [en] Hinderik Uties alle na behoorlijk
ondersoek aangenomen

15 September Hornhuisen
Trijntien Clasen, Trijntien Stevens, Maijke Crijns [en]
Trijntien Sijmons alle na behoorlijk ondersoek
aangenomen

Anno 1727
16 Martij Hornhuisen
Frerik Remts, Doke Berents, Gerrit Sijfkes,
Welmtien Jacobs, Geeske Remts alle na behoor-
lijk ondersoek aangenomen
Peterke Tijmens met attestatie uit Den Andel

8 Junij Cloosterbuiren
Trijntien Nitters met attestatie van Baflo
Liefke Derks na behoorlijk ondersoek aangenomen

28 September Hornhuisen
Tonnis Abels en Aafke Siwerts met attestatie van het W.Nijland
Jantien Nannings en Peterke Eijlkes na behoorlijk
ondersoek aangenomen

Anno 1728
28 Martij Hornhuisen
Douwe Remges na behoorlijk ondersoek

12 December Cloosterbuiren
Schoolm. Johannes Rosema met attestatie van Baflo

Anno 1729
20 Martij Hornhuisen
Jantien Pieters met attestatie van Peterbuiren
Berentien Thijes met attestatie van de Leek
Jan Rijkes en Jannes Clasen Borkman beide na
behoorlijk ondersoek aangenomen

12 Junij Cloosterbuiren
Antje Writsers na behoorlijk ondersoek aangenomen

11 7ber [september] Hornhuisen
Grietie Eijses na behoorlijk ondersoek aangenomen

11 December Cloosterbuiren
Hijme Jans na behoorlijk ondersoek aangenomen

Anno 1730
12 Martij Hornhuisen
Tjeert Tewes en Remke Jans Egtelieden
met attestatie van Ulrum

4 Junij Cloosterbuiren
Moeder Jans na behoorlijk ondersoek aangenomen

17 December Cloosterbuiren
Geertruid Willems na behoorlijk
ondersoek aangenomen

[ Volgt een vacature, wisselde dominees houden avondmaal ]

1734
1 janr. sijn tot ledematen overgekomen
Popke Jans en Corneliske Pieters met
attestatie van Pieterbuiren

22 October tot Lidmaat overgekomen
Jan Jans met attestatie van Eenrum

1735
8 julij sijn tot Lidmaeten overgekomen met
attestatie van Wehe Harmanus Broos en Anna Averes

14 8ber [oktober] is tot Lidtmaet overgekomen de
E. Eijse Isebrants met attestatie van Warfhuisen

1736
Den 13 julij is Jurjen Cornelis op belijdenisse des geloofs
tot Lidmaat angenomen
Den selven dito met attestatie van Winsum overgekomen
Helena Titia Trebben


[Op 5 mei 1737 houdt Joh. V. Diemen voor het eerst Avondmaal, einde vacature dus]

1-1-1741 Hornhuijsen
met genoegsame attestatie tot onse
ledemaatschap van Westernieland overgekomen
de E. Willem Gerrits en Aeltien Peters Egtelieden tot Hornhuisen

15-10-1741 Cloosterbuiren
met wettige en genoegsame attestatie
van Baflo tot onse leemaatschap overgekomen
de E, Martie Jans huijsvrouw van Roelf
Clasen, Mr. Smit tot Hornhuijsen

16-6-1743 met wettige en genoegsame
attestatie van Aalsum in Vriesland tot onse lede-
maatschap overgekomen de E. Hendrik Elings

12-7-1744 Cloosterbuiren
met attestatie tot ons overgekomen
Hendrick Elinghs van Aalsum en sijn
huijsvrouw Breghtie Goverts van Gerkesklooster

[ vanaf midden 1746 wisselende dominees: vacature ]


[ DTB Hornhuizen. Bevonden 1747. Linkermarge aantekeningen rechts geplaatst tussen ( ). 13-08-2004 MG ]

Aantekening gemaakt van
bevondene Ledemaeten en gehoudene
H. Avontmaal des Heeren

Anno 1747
Den 28 Januarij is door mij voor de Eerste mael des
HEEREN heijlig en hoogweerdig Avontmaal door
Gods onverdiende goetheijt in de kerk tot Hornhuisen
gehouden en in de huisbesoekinge tot Hornhuisen
bevondene Ledematen.

Ouderling Pijtter Remts en Trijnje Alberts Egtelieden
Diacon Luije Derks en Aafke Gabriels egtelieden
Diacon Tieerd Teewes en Remke Jans egtelieden (doot beijde)
Schoolm. Johannis Rozema (doot)
Wedman Cornelis Isebrants en Geertruijd Willems egtelieden
Jan Rijkes en Martjen Harms egtelieden (overleeden)
Jan Jacobs (overleeden)
Jantjen Mennes huisvrouw van Berent Meijer (overleden)
Aijlt Ebes (overleeden)
Aijlke Jans (overleeden)
Lijzabet Japkes (overleden)
Corneliske Sijtses (overleeden)
Willemtje Jakobs (overleeden)
Anje Sikkes (vertrokken na Baflo)
Willem Gerrijts
Anje Jans wed. van Jakob Sijbes
Anje Willems
Moeder Jans
Coertje Rijpkes
Reinouw Cornelis (overleeden)

Nieuws aengekomen Ledematen
Swaanje Jans en Anje Willems beijde met attestatie van Whe

In de Huisbesoeking tot Cloosterbuijren bevondene Ledemaeten

Ouderling Aldert Berents (doet)
Diacon Jurjen Cornelis en Hijmke Jans egtelieden
Schoolm. Harmannus Broos en Anna Averes egtelieden (overleeden)
Diacon Hendrik Uitjes (overleeden)
Isebrant Pieters en Trijnje Garmts (overleeden)
Pijtter Onnes
Hendrik Elings en Bregtje Goverts egtelieden (vertrokken na Visvliet)
Gerrijt Sieukes (overleeden)
Doke Berents
Albartje Hidddes
Trijnje Cornelis
Jantjen Peters
Martjen Willems
Trijnje Claessen
Hilje Claessen (overleeden)
Popke Jans vertrokken na Hornhuizen


23-4-1747 Cloosterbuiren
Jantjen Minkes na behoorlijk ondersoek aengenoomen
Geesjen Cebes met attestatie van Groningen
Claas Bonnes met attestatie van Baflo (overleeden)

17-8-1749 Hornhuisen
met attestatie tot ons overgekoomen van Steenbergen
de Hoog Wel Gebooren Heer H. W. van Aijlva Collonel
Commandant van de beijde Batallions Oranje Frieslandt
Heer van Hornhuisen en Cloosterbuiren, maar nu weer vertrokken
Nog nae behoorlijke ondersoek weegens de kennis in de funda-
menteele stukken van onsen Hervormde religie aengenomen
Abelje Willems huisvrouw van Lue Mennes

12-7-1750 Hornhuisen
naa voorgaand onderwijs en belijdenis des geloovs
Gabriel Lues aangenomen tot lidmaat deser kerk

18-10-1750 Cloosterbuiren
met attestatie van Leens tot ons
overgekoomen de E. Popke Rieuwerts schipper van
Cloosterbuijren nae Groningen et vice versa

31-1-1751 Hornhuisen
naa voorgaand onderwijs en belijdenis
des geloovs aangenoomen tot Lidmaaten desser Gemeente
Dina Jans en Cornellia Hijpkes

2-4-1751 Heeft Claaske Ekkes sig laaten doopen en is na
voorgaande belijdenis des geloovs tot lidtmaat deser Gemeente aangenoomen

2-5-1751 Cloosterbuiren
na een wettig ondersoek en beproeving omtrent
de fondamenteele waarheden tot Lidmaat der Gemeente angeno-
men IJpe Munting Huisman onder Cloosterbuiren

12-7-1751 Hornhuisen
na eenig ondersoek tot Lidmaat der Gemeente angenoomen
Abeltje Willems weduwe wijlen Hindrik Uitjes

3-10-1751 Cloosterbuiren
na behoorlijk ondersoek tot lidmaat der Gemeente
aangenoomen Jantjen Emes huisvrouw van Popke Jans

9-1-1751 Hornhuizen
na voorgaand genoegsaam onderwijs en belijdenis des geloovs tot
Ledemaeten der Gemeente aangenoomen Cornellis
Jans Mr. Smit in Hornhuizen, Lieske Floris
huisvrouw van Willem Gerrits, en Kunje Lammerts

2-7-1752 Hornhuisen
na voorgaande belijdenis van hun geloov tot leeden der
kerke aangenoomen Renje Pijtters huisvrouw van Jan Jeltes
en Claaske Arijens huisvrouw van Harmen Jeltes beijde tot Hornhuizen

7-7-1754 Cloosterbuijren
na voorgaande belijdenis des geloovs
tot Lidmaat deeser Gemeente aangenoomen Sijbenje
Jans huisvrouw van Claas Pijtters tot Hornhuizen

22-9-1754 Cloosterbuijren
op belijdenis haares geloovs tot
Lidtmaaten deeser Gemeente aangenoomen Popke Doues
en Voske Tonnis egtelieden tot Cloosterbuijren

25-12-1754 Hornhuijzen
op belijdenis des geloovs
tot lidmaat angenoomen Reuke Jans
als meede met attestatie tot ons overgekoomen van
Wetzing Coenraad Janssen en Leentje Arents

25-12-1755 met attestatie na Visvliet vertrokken
Hindrik Elings en Bregtie Gooverts

??-7-1757 Cloosterbuiren
op de belijdenis des geloovs tot lidmaat
van deese Gemeente aengenoomen Luije Mennis woonagtig tot Hornhuisen
met attestatie wederom vertrokken naa Uijthuizen
Coenraad Janssen en Leentje Arents

7-10-1759 Cloosterbuiren
met attestatie vertrokken
Anje Sikkes na Baflo en
Jantjen Minkes na Weehe

25-12-1762 Hornhuisen
met attestatie tot ons overgekoomen van Mastrigt de
HwG. Heer Hw. Baron van Aijlva Heer van Hornhuisen
nog op belijdenis van haar geloov tot lidmaat
van onse kerk aengenoomen Anje Jans huisvrouw
van Cornellis Jans Smit

10-7-1763 Cloosterbuiren
met attestatie van Vierhuisen tot ons overgekoomen
de E. Remt Pieters en sijn huisvrouw Neeltje Isebrants
en na voorgaand onderwijs in de H. Godgeleertheit en op belijdenis
des geloovs tot Lidmaaten aengenomen
De E. Stoffer Jannes van Cloosterbuijren
Derk Luies van Hornhuisen
Pieter Eemes van Hornhuisen
De Schoolmeester J. Rosema en sijn huisvrouw Crijnje Jans
Geertje Geerts huisvrouw van IJpe Munting van Cloosterbuijren
IJtie Jans huisvrouw van Gabriel Lujes

25-12-1763 Hornhuisen
op de belijdenis des geloofs tot Lidmaaten van
deese Gemeente aengenoomen Lubbert Jakobs
en sijn huisvrouw IJtie Jans

7-10-1764 Cloosterbuijren
op de belijdenis des geloofs na voorgaand ondersoek over de
kennis der waarheit tot deese Gemeente aengenoomen
de E. Garmt IJsbrants en Claas Jans als mede
met attestatie van Warffum tot ons overgekoomen
Stijntje Jans huisvrouw van Claas Jans

25-12-1764 Hornhuisen
tot lidmaat van deese gemeente aengenomen
Meijske Jans, die eenige dagen te vooren gedoopt is

16-6-1765 Cloosterbuijren
met attestatie van Wehe tot ons overgekoomen Jantje Minkes

3-8-1766 Cloosterbuijren
met attestatie tot ons overgekoomen
Annegijn Boelens van Beedum en
Jacobus Jochgums van Wetzinge

19-4-1767 te Hornhuisen
na voorgande onderwijs of op belijdenis des geloovs tot deese Gemeente
als Lidmaaten aangenoomen
Tomas Tiallings
Geert Lujes
Hindrik Alberts van Cloosterbuijren
Alle Willems en Anje Willems egtelieden
Stijnje Harms

3-4-1768 Hornhuisen
op de belijdenis haares geloofs toen tot
leeden der Gemeente aangenoomen
Meerten Franssen
Jan Reeuwers
Tonnis Jans en
Jan Valentijns

25-12-1768 Hornhuisen
toegelaaten als gast Aafke de huisvrouw van Eijsse
Jacobs, en Jacobus weer met attestatie vertrokken na Leens

Paasdag-1769 Hornhuisen
met attestatie van Pieterbuijren tot ons overgekoomen
de huisvrouw van Eijsse Jacobs, Aafke

1-10-1769 Cloosterbuiren
op de belijdenis des geloovs met veel blijk van waarheijt
in het binnenste aangenoomen tot Lidmaaten der Gemeente
Pieter Jeltes
IJbeltje Jacobs en
Pieterke Rijkkes

25-12-1769 Hornhuisen
op de belijdenis des geloovs
en na voorgaand onderwijs tot leeden der
Gemeente aangenoomen
Maria Allerts
Jantjen Reeuwkes
Jan Jans en
Aijlke Jans

25-12-1770 Hornhuisen
op de belijdenis haares geloofs na een onderwijs in
voorgaande tijden tot leeden der Gemeente aangenoomen
Pieter Reeuwerts van Hornhuisen
Elle Lammerts van Cloosterbuijren en
Trijnje Louwes van Cloosterbuijren

begin-7-1771 Cloosterbuijren
na voorgaand onderwijs en op de
belijdenis haares geloovs tot Lidmaat der Gemeente aangenomen
Grietje Claassen huisvrouw van Jakob Julles

25-12-1771 Hornhuisen
met attestatie tot ons overgekoomen van Lellens
Harmannus Geertsema en Jantje Geerts, en weer van ons
vertrokken Annegijn Boelens van Bedum

20-4-1772 Hornhuisen
op belijdenis des geloofs en voorgaand onderwijs
tot lidmaaten der Gemeente aangenoomen
Anje Claassen
Geertjen Tomas

3-4-1774 Hornhuisen
op de belijdenis des geloofs tot Leeden
aangenoomen Wijbe Derks en Beerend Siabbes

7-4-1776 Hornhuijzen
op belijdenis des geloofs na een voorgaande beproeving tot Leeden aengeno-
men Harmen Jeltes en Trijnje Jans

13-7-1777 Cloosterbuijren
op belijdenis des geloovs tot Leeden aangenoomen
Trijntjen Geerts huisvrouw van Rijpke Cornellis tot Hornhuisen
Idse Jakobs en Harmenke Wijtses egtelieden tot Cloosterbuijren
Als gasten hebben voor dit maal gecommuniceert
De Hoog Wel Gebooren Heer C. Jarges Collonel over
een Regiment infanterij Heer van Hornhuijsen etc etc beneffens
de HwG. Mevrouw Jarges gebooren Leewe
als meede Mr. Sikke, Hovenier bij de Borg te Hornhuisen

25-12-1777 Hornhuisen
met attestatie tot ons overgekoomen
IJtje Munting van Eenrum en
Sicco Everts van Scharmer

paasdag-1778
naa voorgaand onderwijs en op belijdenis
des geloovs tot Leeden aangenoomen
Jan Lubbers en de Schoolmeester Tjipke Pijtters

26-7-1778 Cloosterbuijren
tot Leeden aangenoomen op belijdenis des geloovs
Jan Jans en IJtje Tieerds
Albert Jans

18-10-1778 Cloosterbuijren
op belijdenis des geloovs tot lid
aangenomen Geeske Pieters huisvrouw van Wijbe Derks

4-4-1779 Cloosterbuijren
met attestatie vertrokken na Hantumhuisen in Friesland
Idse Jacobs en Harmenke Wijtses
met attestatie uijt Friesland uijt de Gemeente te
Engwierum overgekomen tot ons Doetje Jans
en op belijdenis des geloovs op nieuw aangenoomen
Hindrik Lammerts
Wijbrand Jans
Anje Jacobs
Claas Everts

17-7-1779 Hornhuisen
op belijdenis op nieuws aangenoomen
Klaas Jacobs en
Cornelliske Luijrts de huisvrouw van Jan Beerends

18-11-1781 Cloosterburen
op belijdenis des geloovs
aangenomen Pijtter Jans en sijn huisvrouw Trijntie
Remts egtelieden onder Hornhuisen, en IJme Jans
huisman onder Hornhuizen

24-2-1782 Hornhuizen
op belijdenis des geloovs na
voorgaand onderwijs tot lidmaeten aangenomen
Minne Sijmens huisman onder Hornhuizen en Grietje Rijpkes
weduwe van [niets aangetekend] en Albert Willems, die ook
na voorgaande belijdenis gedoopt is, noch met attestatie
van Grijpskerk tot ons overgekoomen Geeske Ariens

12-5-1782 Cloosterburen
op belijdenis des geloovs aangenomen
Garmt Klases en zijn vrouw Aaltje Hendriks
Roelof Geerts, Hiltje Freerks, Fockje Derks
en Tjeerd Derks en Geerts Fongers

18-8-1782 Hornhuizen
op belijdenis des geloovs aangenomen tot lid der kerke
Rijpke Derks van Hornhuizen

10-11-1782 Cloosterburen
op belijdenis des geloovs aangenomen de Hoogwelgeboren
Freule Anna Jarges van Hornhuisen en Klaas Aljes
en Aafke Roelofs van Cloosterburen

1783
op belijdenis des geloovs na voorgaand onderwijs tot leedematen
der kerke aangenomen Harm Jans, Folkert Teunis, Maike Jans
Martje Garmts, Ebeltje Garmts, Lijsabet Tunnis, Trijntje Eises
en Klaas Eises

13-7-1783 Cloosterburen
op belijdenis des geloovs tot lid der gemeente
aangenomen Etje Munting

19-10-1783 Cloosterburen
met attestatie tot ons overgekomen van Groningen de juffrouw
Geertruida ten Oever huisvrouw van de pastor Kaijer

??-4-1784 Hornhuizen
op belijdenis des geloovs na voorgaand onderwijs tot lidmaat
der gemeente aangenomen Jan Harkes

4-7-1784 Cloosterburen
op belijdenis des geloovs gedoopt en tot lid der gemeente
aangenomen Grietje Freerks, noch op belijdenis toen
aangenomen tot leden der gemeente Grietje Klases
en Gerrit schoolmeester van Cloosterburen

13-3-1785
naa Pieterburen met
attestatie vertrokken Folkert Theunis
Den dito Claas Eises naa Vierhuizen

6-1-1787 Hornhuizen
met kerkelijke attestatie tot ons overgekomen
Jantje Geerts weduwe van Jan Drost, van Groningen

7-10-1787 Cloosterbuiren
naa gedane belijdenis des geloofs tot ledematen des gemeente aangenomen
te Hornhuizen Matje Claassen
te Cloosterbuiren Rijpke Albers

19-1-1788 Hornhuizen
voor deeze keer als gast bij ons gecommuniceerd
Cornelis Mennes mr. schoenmaker alhier

20-4-1788 Hornhuizen
met attestatie van Pieterbuiren bovengenoemde
Cornelis Mennes tot ons overgekomen

10-8-1788 Cloosterbuiren
met attestatie tot ons overgekomen
Claas Ates van Obergum

9-11-1788 Cloosterbuiren
naa gedane belijdenis des geloofs tot ledematen der gemeente aangenomen
Sijtje Derks en Geeske Pauls

1789 d. 15 Februarie Het H. Avondmaal ddor mij voor de laaste keer, in deze Gemeente, te Hornhuizen bediend.
H. Meder


Anton Gabriel Meder

1789 Den 5 Julij het H. avondmaal bediend te Cloosterbuiren.

[Volgen registraties per kwartaal van gehouden Avondmaal, min of meer afwisselend gehouden te Hornhuizen resp. Kloosterburen, zonder verdere informatie, tot aan: ]

1801 Den 6 Sept. te Cloosterburen H. avondmaal gehouden door J.A. Julkers[?] als wanneer ik aldaar voor d'eerste maal 's nademiddags als proponent, op die vakante plaats mijna[?] gave het koren uit Jac. 1 vers 17.
D. Heins, den 12 Oct. daarop ber. pred. alhier.

Den 22 Nov. H. Avondmaal te Hornhuizen gehouden door Ds. ter Huizen van Vierhuizen, en als toen 1ste kondiging van mij D. Heins als ber. pred. te Hornhu. en Cloosterburen.

Den 24 Maart 1802 op paascha S' H. nactmaal te Hornhuizen gehouden door mij voor de eerste maal D. Heins pred. alhier

Den 1 aug. 1802 te Cloosterburen S' G. avondm. gehouden door mij D. Heins.

[Hiermee stopt deze administratie, de lidmaten zijn gescheiden bijgehouden, zie onder]


Aanteekeningen van Leedematenin de
Gemeente van Hornhuizen en Cloosterbuiren
van den Jaare 1785, en vervolgens folio 309

Hornhuizen
De HoogWelGeb. Heer C. Jarges, Heer van Hornhuizen (gestorven 1792)
Mevrouw N.A. Jarges, geb. Lewe van Martenes (gestorven 1792)
Jonker J. Jarges (vertrokken met kerkelijke attestatie naar Groningen - 1799)
Freule A. Jarges (gestorven 1795 14 Julij)
Geertruda dienstmeid aan de borg van Hornhuizen (gestorven 1795)
Pieter Reeuwerts - Diakon (gestorven 1805)
Anje, desselfs huisvrouwe (obiit 1786)
Jan Lubbers (gestorven 1797)
Ebelje, huisvrouw van Arent Meertens (gestorven 1798)
Pieters Jans en (gestorven 1791)
Trijnje Remts, desselfs huisvrouwe (1)
Harm Jans (alias Harm Rijkes) (obiit 1804)
Pieter Eemes, en (obiit 1786)
Trijnje Jans, desselfs huisvrouwe
Reemt Pieters (gestorven 1793)
Jan Harkes en (2)
Maijke, desselfs huisvrouwe (3)
Wijbe Derks en (4)
Geeske, desselfs huisvrouwe (5)
Rijpke Cornelis, Mr. Bakker (gestorven 1794)
Tialling Thomas en (obiit 1786)
Foekje Derks, desselfs huisvrouwe (6)
Jan Jans en (7)
IJtje, desselfs huisvrouw (gestorven 1799)
Tjeerd, de voorzoon van IJtje (8)
Pieter Jeltes (obiit)
Grietje, weduwe (In 't begin van 1786 wederom getrouwd naar Men...)
Anna, huisvrouw van Jan Laauwes (obiit 1786)
Albert Jans, voerman, en (9)
Trijnje, desselfs huisvrouw (gestorven 1796)
Theunis Jans, Mr. Timmerman, en (10)
Jantje, desselfs huisvrouw (11)
Jan Valenties (obiit)
Tjipke Pieters, Schoolmeester, en (12)
Hilje Freerks desselfs huisvrouwe (gestorven 1794)
Roelf Geerds, en (13)
Ebelje, desselfs huisvrouwe (14)
Lubbert Jakobs, Ouderling (overleden 1793)
Garmt Claassen, Diakon, en (15)
Aaltje, desselfs huisvrouw (16)
Cornelske, weduwe (vertrokken met attestatie naar Middelstum 1792)
Eeme
Menne Simons en (17)
Matje Garmts, desselfs huisvrouwe (18)
Claas Jakobs (19)

Cloosterbuiren
Claas Everts, en (obiit)
IJtje Munting, desselfs huisvrouw (20) (1)
Etje Munting (21) (2) [wsch. gezien dubbele nummering dezelfde als hierboven]
Grietje Claassen, huisvrouw van Jan Freerks (21) (2)
Voske, weduwe (gestorven)
Garmt IJsebrands (gestorven 1796)
Wiebrand (obiit 1805)
Hinderk Lammers, Diakon, en
Dietje, desselfs huisvrouwe (in 1787 beide vertrokken naar Collum, en hebben hunne kerkelijke attestatie ontfangen den 7 junij 1789)
Stoffer Jans, Ouderling (obiit 1787)
Grietje, huisvrouwe van Rijpke Alders (overleden 1794)
Geerd Fungers, Diakon (obiit 1805)
Abelje, weduwe (gestorven 1796)
Aafke, dienstmeid van Jan Thomas (vertrokken)
Gerrit Roelfs, Schoolmeester (obiit)
Klaas Aljes (gestorven 1797)


[1785]

Bijgekomene of eerst aangenomene Ledematen

Jantje Geerds, weduwe van Jan Drost, dienstmeid aan den Pastorie, van Groningen, 1786 d. 31 Dec.

Matje Claassen, dienstmeid van Arend Meertens, op Geloofsbel. aangen. te Hornhuizen, 1787 d. 28 Sept.

Rijpke Alders, Mr. Smit, op Geloofsbelijdenis aangenomen te Cloosterb. ... ... ... (3)

Cornelis Mennes, Mr. Schoenmaker, met attestatie van Pieterbuiren, Hornhuizen, 1788 April 4 (4)

Klaas Ates, Knegt van bovenstaande, met attestatie van Obergum, Hornhuizen 1788 Junie (vertrokken met attestatie naar Winsum 1 December 1793)

Sijtje Derks, vrouw van Gerhardus Nanninga, op Geloofsbelijd. aangenomen, te Hornhuizen 1788 October (5)

Geeske Pauls, vrouw van Geerd Funger, op Gellofsbelijd. aangenomen, te Cloosterb. 1788 October (obiit 1805)

Jantje Geerds weduwe van Jan Drost heeft den 28 Maij 1789 haare kerkelijke attestatie van hier naar Peize ontfangen

Justina Maria Meeter, geboorene de Pottere, den 30 April 1789 van Solwert tot ons overgekomen, dus te Hornhuizen 1789 April (vertrokken met attestatie naar Wolthuizen in Oostfriesland 1799 Maij)

Gerrit Woning hovenier aan de Borg van Hornhuizen met attestatie van Middelstum, Hornhuizen 1790 October (gestorven 1791)

[volgende vier blad afgescheurd]

[Jak]ob Eises op geloofsbelijdenis aangenomen te Hornhuizen 1791 April (6)

[...] Jans op geloofsbelijdenis aangenomen te --- --- --- [= idem] (7)

[...]ette Willems (prior in contesti[?]) en Anje Luies, egtelieden te Cloosterbuiren, op geloofsbelijdenis aangenomen te --- [=idem, Hornh.] 1794 31 Maart (8)

[...]n Reinders en Anna Jans (posterior obiit) egtelieden te Hornhuizen, op geloofsbelijdenis aangenomen te --- [=idem, Hornh.] 1794 April (9)

Frederik Douwes klerk bij den Schoolmeester te Cloosterbuuren met attestatie van Haare 1796 Julij (10)

[blad aan rechterkant beschadigd]

Writzer Jans Boikema en Aafke Gabriels egtelieden tot ons met attestatie overgekomen van Leens 1799 ma[...] (11)

Martje Engberts met attestatie van Lidmaatschap van Loppersum tot ons overgekomen 1799 7 Sept.

Mejuff. Anna Meins gebr. Hoekzema met attestatie van Lidmaadschap van Groningen herwaards gekomen den 2 Feb. 180[...] (12)

Verders zijn bijgekomen, en op belijdenis des geloofs door mij D. H... tot Ledematen aangenomen:

13. Johannes Jans op belijdenis des geloofs aangen. te Cloosterb.

Jacob Jans Muller mede op bel. des geloofs te Cloostbr. (is kort daarop vertrokken)

14. Anje Cornelis te Hornhuizen huisvrou van Lammert Ailkes Hornh.

15, 16. Pieter Remts en zijne huisvrou Gertje Klazes beide te Hornh.

17. Jan Jacobs Smith op belijdenis des geloofs te Hornh. (met kerkelijke Attestatie van Lidm. naar Uithuizen vertrokken 14-9-1808)

18. Den 5 dec. 1803 Marttjen Jacobs huisvrou van Ebel Jannes, woonachtig onder Cloosterburen

19. Den 22 Maart 1804 Renje Hendriks huisvrou van Jan Dirks in Cloosterburen na voorafgaande belijdenis des geloofs aangenomen

20. Met attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen Hilje Jacobs hv. van Jan Wiers, met attestatie van Schildwolde

21. Den 28 April 1804 Jan Hendriks te Hornhuizen geboortig van Gro[n.] op belijdenis des geloofs aangenomen

22. Den 21 Maij Luije Geerts dienstknegt bij Klaas Jacobs op geloofsbelijdenis aangenomen

23. Den 5 Julij Wijbrich Jacobs huisvrou van Claas Geerts echtel. te Clooster na voorafg. bel. des geloofs aangenomen

25. [24 ontbreekt] Den 1 Oct. 1804 Lubbert Hendriks en Magdalena Klazes deszelfs hv. echtl. te Hornhuizen, na voorafgaande belijdenis [des] geloofs aangenomen

1805 Nieuws aangenomene Ledematen:
Jan Reukes te Hornh. na voorafgegane bel. des geloofs
Nanne Eises en deszelvs huisvrou Aaltje Hendriks na bel. des. gel.
Jan Jacobs te Hornh. na voorafg. bel. des geloofs
Lammert Ailjes na bel. des gel. te Hornh.
Trijnje Willems huisvrou van Klaas Jacobs te Hornh.
Jan Dirks Mr. Kuiper te Hornh.
Geert Jacobs aan de Kruisweg te Hornh.
Jan Wiers, Bakker te Hornh.
Freerk Jacobs op Nieuwenclooster
Tobias Bruins mr. bakker in de Molenrijge
Harm Jans van Bolhiem onder Cloostb.
Bartelt Siers en deszelvs huisvrou Trijntje Reinders aan [...] weg onde Cloosterb.
Jan Freerks van de Dam gedoopt en belijd. gedaan
Corneliske Wibbes huisvr. van Pieter Cornelis mr. Smit te [...] en gedoopt na bel. gedaan
Klaas [...] [ten] [huize] van[Lubbe]rt Hendriks gedoopt en belijd. gedaan

1805 den 7 Sept. Jantje Sijgers huisvrou van Jacob Eisses te Hornhuzen zijnde als toen in onze kerk gedoopt en na voorafgegane belijdenis des hervormde geloofs tot Lidmaat aangenomen

1805 in Dec. Cornelis Jans Smit wonende te Hornhuzen na belijdenis des geloofs en ontvangen doop, aangenomen tot Ledemaat

1806 op den 15 April te Hornhuzen na voorafgaande belijdenis des geloofs aangenomen Koene Cornelis als mede deszelvs huisvrou Antje Jans beide te Hornhuizen (posterior obiit)

Op den 17 April te Hornhuzen na voorafgaande belijdenis des geloofs aangenomen Teunis IJmes woonachtig te Hornhuzen

Op den 4 April 1807 na voorafgaande belijdenis des geloofs aangenomen Klaas Gerrits te Cloosterbr.

Den 12 Maart is met kerkelijke Attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen Anna Wolters van Gron. huisvrou van Hendrik Ates ehl. in Cloosterburen

Den 5 Julij is Wibbe Wibbes molenaar met kerkelijke attestatie van Lidmaadschap van Wehe tot ons overgekomen

Den 29 junij is Reina Jans des zelvs huisvrou na belijdenis des geloofs door mij tot Lid der kerke aangenomen D. Heins V.d.M.

Den 21 van Lentemaand is Trijntje Alles huisvrou van Dirk Mennes met Attestatie naar Wehe vertrokken

Den 29 April 1811 is Neeltje Pieters van Hornhuzen na voorafgaande belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen

Den 4 Maij 1811 is Neeltje Pieters met Attestatie naar Middelstum vertrokken

Op den 2 Julij na belijdenis des geloofs aangenomen Hendrikje Thomas huisvr. van Jan Jacobs van Wier

 

Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.