LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Hoogezand

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Hoogezand, Edsko Havinga heeft de periode 1639 - 1709 in okt. 2006 ingevoerd.
Geert Kamphuis heeft zich, na een eerste aanzet door Kees Hulshof, in juni 2007 over het tweede deel gebogen, de periode 1710-1811.

Voorjaar 2013 nagekeken door Bert Schut

- mutaties 1639 - 1705
- mutaties 1705 - 1719
- kerkenraad 1668 - 1709
- mutaties 1710-1811


Hoogezand Toegang 124 inv. nr. 226

1639 - 1705 folio 20-36 Ledemaeten der Gemeinte I.C. op t Hooge sandt

[ toevoegingen, kennelijk van latere datum, tussen () ]
[ de predikant heeft vaak de woorden met attestatie van vervangen door enkel van
en en zijn huisvrouw door enkel en  ]

28 juli 1639
Geert Beerents en sijn vrouw
Anne Geerts met attestatie

7 maart 1641
Talle Hindrix, Hindrick Ruiters weduwe

13 juni 1641
Magdalena Hanssen

20 maart 1642
Lijsebeth Janssen, jonge Jan Vonx vrouwe

19 juni 1642
Griete Reijners weduwe

1643
Bouwe Roelefs, weduwe met attestatie van Paijse
31 december 1646
Annejen Janssen wed. met attestatie van Groningen

4 juni 1648
Reener Wijpkens

31 december 1648
Christoffer Lubberts en sijn vrouw

24 juli 1649
Annejen Janssen met attestatie van Groningen
Sjuurt Jollens met attestatie uit Vrieslandt

24 maart 1650
Hindrick Alberts schoolmr. op t Hoogesandt en
Geesjen Hindrix sijn vrouw, van Groningen

29 december 1650
Abel Abels Timmerman

19 december 1652
Leffert Janssen Brouwer

10 maart 1654
Jantjen Jannes en
Leentjen Eedes met attestat. van Hooghkercke

17 december 1654
Derck Hindrix en sijn vrouw
Eltjen Abels met attestat. van Noortbroeck

18 maart 1655
Oomke Luitjens en sijn vrouw
Hindrickjen Drewes

4 december 1659
Trijne Janssen olde Jan Vonx weduwe
Roelof Janssen Booneschans

4 maart 1660
Lijsebeth Janssen, Jan Bus vrouwe

2 december 1660
Annejen Willems, Claes Jacobs vrouwe

3 maart 1661
Jacob Wijbes en sijn vrouw
Reinouw met attestatie van Colham

1 september 1661
Anne Enses en sijn vrouw
Elsjen Janssen

2 maart 1662
Geert Willems ende sijn vrouw
IJntie Doedens

8 juni 1662
Tijes Alberts

7 september 1662
Wijbrigh, Willem Feijes weduwe
Aeltien Willems, Derck Ockens weduwe
Etjen Brueckers met attestatie van Scheemda

8 maart 1663
Eetjen Albers met attestat. van Groningen
Beerent Feijes en sijn vrouw
Barber Paulus (beide vertrocken)

7 juni 1663
Grietien Abrahams met attestatie van Loppersum
Jan Joris ende sijn vrouw
Meenje Meints (beide verstorven)

6 december 1663
Hindrick Janssen snijder

4 september 1664
Janke Hansen met attestat. van Herbaim.

4 december 1664
Dewertien Hoogesandts (vertrocken)

5 maart 1665
Wigbolt Janssen en sijn vrouw
Beerte
Joucke Teeckers en sijn vrouw
Anneke Klaessen

11 maart 1666
Aeltien Roelefs jonge dochter
Lubbert Derx met attest. van Uithuisen (verstorven)
Jetse Martens

9 september 1666
Beerte Tonnis, weduwe van Lubbert smidt

3 maart 1667
Jelle Siurts en sijn vrouw
Frouke Tonnis

2 juni 1667
Egbert Alberts en sijn vrouw
Jantien Wijgers
Aeltien Jacobs met attestat. van Diever

8 december 1667
Beerent Geerts en sijn vrouw
Lijsebeth
Garmtien Hindricks jonge doghter
Harmen Jans en sijn vrouw
Griete Jans (verstorven)
Grietien Jans, weduwe Meursings van Colham
Trijntien Jacobs met attestat. van Colham.

8 maart 1668
Jurjen Gerrits
Hindrickjen Hindrix met attestat. van Gronin.
Aeltien Roelefs met attestat. van Wolde

7 juni 1668
Pieter Jacobs en sijn vrouw
Marrejen Derx met haer doghter
Grietien Pieters met attestat. van Wanneperveen
Trijntien Pieters met attestat. van Eenrum
Jan Hinrix met attestat. van Obergum
Derck Tonnis met attestat. van Suidt-Laren (gestorven)
Moeder Haijckens (vertrocken)
Taeuwe Haijckens met attest. van de Mieden (gestorven)
Jan Harmens en sijn vrouw
Rensche met attestatie van Colham (beide vertrocken)
Henricus van Bijar (Eccless.) en
Grietien Brase sijn huisvrouw

13 september 1668
Roelef Pellens snijder
Roelef Alberts jonghman
Anje Eijsens
Derck Bouwens met attestat. van Delfzijl
Evert Jans Grevingh en
Edzart Frederick Grevingh, beide van Ommen(beide vertrocken)
Luitien Gerrits en sijn vrouw
Grietje Janssen met attest. van Suirhuister Veen (beide vertrocken)
Maria Amelinghs met attest. van Eelde

13 december 1668
Maeijke Janssen wed.
Griete Francken wed.

14 maart 1669
Jeije Kornelis
Geesijen Alberts wed.
Kunnejen Volckerts wed.
Allert Willems
Hans Everts en sijn vrouw
Antie Scheltes
Jacob Jacobsen (vertrocken)
Trijntien Janssen
Annejen Krijns
Lijckel Andries en sijn vrouw
Stijntien Bennens
Hindrick Janssen en sijn vrouw
Stijntien Harmens

13 juni 1669
Jacob Janssen
Popke Alberts
Jan Harmens Vonck
Lamme Luities
Sibrigh Jacobs
Etjen Derx
Uilke Tiercks en sijn vrouw
Auckjen Sipkes van de Jouwer
Harmen Geerts en sijn vrouw
Giele Jacobs van Sapmeer

10 september 1669
Jan Pieters
Jan Reenders en sijn vrouw
Folcke Hindrix van Sapmeer
Gerke Sipkes en sijn vrouw
Haentie Bonnes van de Jouwer
Harmtien Roelefs van Rode
Warner Jeltens van Vries
Grietien Reinouws van Groningen

12 decmber 1669
Enne Luijes en sijn vrouw
Mette
Eetsche Jacobs
Egbertien Everts, dienstmaeght bij Leff. Jans
Goossen Roelefs
Wobbe Wobbens
Alle Pieters
Zirck Hessens en sijn vrouw
Aeltien Cornelis van Westerbroeck
Metjen Smits van Groningen
Jacob Pieters van Warfhuisen

13 maart 1670
Philippus Matthias en sijn vrouw
Dewertien Berents
Engelbert Jacobs en sijn vrouw
Albertien Everts
Derck Janssen en sijn vrouw
Antie Floris
Lubbert Klaessen en sijn vrouw
Trijntien Derx
Goijen Hindrix
Harmen Geerts van Sapmeer
Geesjen Harmens van Cropswolde door toelatinge Bottichii
Heere Alberts en sijn vrouw
Wijpcke Wijbens van t Olde-bert

12 juni 1670
Bastiaen Hanssen bij de Hoeck
Derck Peters bij de Kalckwijck
Tonnis Hindrix van Eenrum
Jan Hindrix Cnoop en
Alke Foppens van Groningen
Dietert Wiltens en
Aeltien Harcken van Groningen
Geertien Janssen van Groningen

11 september 1670
Albert Pieters en
Enneke Vrij
Wijbe Jacobs
Hebeltien Everts
Roelefjen Ebels
Tietien Tonnis (H.V. van Writser Pieters)
Jan Janssen en
Hillejen Hijlckes, van Marum
Hindrick Janssen Backbant en
Ellejen Jacobs van Wolde
Geertien Nannens van Sapmeer
Jantien Janssen wed. van Sapmeer

11 december 1670
Homme Heijnens en
Lijsebeth Gerrits
Albert Roelefs
Gaetse Derx
Hillejen Berents
Baaltien Wolters van Wolvega
Jantien Jans van Scharmer

12 maart 1671
Jeltien Zirx van Martenshoek
Jan Lubberts van Eghten
Lijsebeth Gratema van Groningen

12 juni 1671
Froucke Harmens
Tiert Jacobs
Michiel Peters en
Wijtse Leuwes van Sapmeer
Hendrick Pieters en
Femme Benens van Sapmeer
Maeijcke Eves van Sapmeer
Gerrit Leenaerts en
Antien Ariens van de Leek
Goossen Dos en
Jantien van Suirdijk

10 september 1671
De Heer Capitain Casijn van IJselt en
Juffrouw Machtelt Losecaet van Campen
Willem Janssen van de Leeck
Philips Christoffers en
Siouck Pieters van de Jouwer

10 december 1671
Wigher Bartelts
Wigher Cornelis
Hillebrant Simons en
Corneliske Hillebrants
Melle Sijbes van Eernsum
Hindrik Bartelts van Lettebert
Rudolphus Hamminga van Schiltwolda
Marrejen Warners van Groningen
Engelbert Weghhuis en
Lummeken Gerrits van Schapen

10 maart 1672
Wilte Engelberts en
Jantien Roelefs
Pieter Derx
Claes Janssen
Swaentien Timens met attestat. van Noortlaren
Geertruidt Roelefs - - van Winsum
Diewertien Pieters - - van Noortwolde
Trijntien Goossens - - van Sappemeer

geen nieuwe ledematen 16 juni, 15 september en 8 december 1672

16 maart 1673
Jacob Willems
Pieter Cornelis Oevelgunde
Isebrand Cornelis
Kene Lamberts met attestat. van Groningen [K door R heen geschreven]

8 juni 1673
Grietien Klaessens
Wijbe Ubels en
Deuke Janssen van Sappemeer
Lijsebeth Roelefs van Sappemeer

14 september 1673
Marten Janssen
Anna Caspers van Westerborgh

14 december 1673
Lijsebeth Renekes
Eijse Janssen en
Saertien Woelesius

9 maart 1674
Derk Pieters en
Antie Mensens
Hindrik Hindrix
Hindrik Roelefs
Grietien Roelefs van Colham
Derk Popkens van Sappemeer
Gerben Douwes en
Geeske Jans van t Heren-Veen
Geertie Jans [met erboven geschreven:] Nannens van Sleen

14 juni 1674
Wijntien Willems
Lammejen Allerts
Trijntien IJbes van Hoornhuisen
Aaltien Janssen van Veendam

13 september 1674
Duirke Pieters
Albert Jacobs en
Wichertien Janssen

6 december 1674
Jantien Cornelis
Eetse IJbes
Almt Tonnis
[ernaast geschreven:]NB Mr. Jacob Lieuwes en Houckjen Hajes Harlingen
Garstien Pieters van Groningen
Jantien Aijolts van Suidtbroek
Hille Tobias van Oostwolt

14 maart 1675
Geert Klinckema
Jannes Lefferts
Hindrik Dieters
Douwe Ates
Writser Pieters
Grietien Hindrix
Maria Everts
Hindrik Janssen Meijer en sijn vr.
Trijne Andries
Andries Wijnties en sijn vr.
Foockele Sijmens
Lijsebeth Voskamp
Engele Wubbes met attestat. van Winschoot

13 juni 1675
Anneke Elsens dienstmaaght bij de Pr.
Harmtien Hindrix
Lubbejen Gerrits van Groningen
Lambert Conradi van Winsum
Jentien Jacobs en
Mientien Claassen van Warga
Aeijelt IJbes en
Stijntien Dates van Feruwert
Harmen Roelefs en
Anje Derx van Sappemeer

12 september 1675
Jacob Jacobs
Meghtelt Pieters
Jan Jelles
Kunne Luies van Cantens

5 december 1675
Claas Pieters
Geertien Derx
Jantien Garbrants
Jantien Wijnties
Grietien Foppens van Groningen
Jacob Pieters van Sappemeer

12 maart 1676
Jan Jacobs
Albert Alberts
Pieter Jacobs
Hindrick Barents
Siouke Ubels
Jantien Andries
Mr. Derck Janssen en
Grietien Edes van de Harckstede

11 juni 1676
Albart Janssen Vonck
Hille Timens
Claes Janssen en
Anne Tobias
Susanna Tobias
Menert Hindrix en
Jantien Claessen van Wijnieterp

10 september 1676
Lucas Pieters Sickinge
Jantien Bronnens
Berent Jans
Jantien Janssen vrouw van Jacob Peters
Trijntien Pieters
Thijes Alberts
Trijntien Pieters wed. van Douwe Aetes

3 december 1676
Reijner Peters en sijn vrouw
Wijtske Wabbes
Metjen Peters
Jochum Janssen
Aeltien Egberts, Derck Popkes vrouw
Atte Remckes en sijn vrouw
Sapke Datema van de Zeerijp
Jucke Kerstens en sijn vrouw
Tets Ubels van Goredijck

11 maart 1677
Tietie Popkens wed. Aijlke Nannens
Jeltien Pauwels huisvr. van Giele Jans
Teije Sierds en sijn vrouw
Sijcke Jacobs van Wijnieterp

3 juni 1677
Lupke Scheltens huisvr. van Roelef Jans
Eltie Willems jonge dr.
Gese Cornelis wed.
Fredse Janssen snickevaarder van Groningen
Geesjen Harmens dienstmt. bij de Pastor, mede van Groningen

9 september 1677
Sibrigh Uilkes huisvrouw van Jan Roelefs
Ragger Janssen
Auckjen Hijlckes
Lubbert Stoffers en sijn vrouwe
Willemtien Fabers
Egbert Pieters en sijn vrouw
Griete IJbes van Nijbrongerga
Anne Sijnnes van de Jouwer

2 december 1677
Aeltien Uilkes huisvrouw van Hans Joestens
Hindrik Wijbes
Berent Derx [ernaast getekend :] +++
Poppe Ockes en sijn vrouw
Jancke Poppes van Nijbrongerga

17 maart 1678
Jan Roelefs tot Wolde bij Mart.hoek
Marrejan Alberts huisvrouw van Thijes Alberts
Hille Feikes van Aduwert

9 juni 1678
Joest Alberts op Martenshoeck
Mense Gieles van Gordijck
Jantien Meursingh van Sappemeer

8 september 1678
Focke Allens en sijn vrouw
Jeltien Leffers
Hiltie Cornelis huisvrouw van Mense Gieles
Tiaeckjen Harens jongedr.
Zipke Ennes van IJlst

8 december 1678
Jasper Entes
Jan Hindrix
Jelcke Cruse
Jannes Harmens
Eltien IJckes huisvr. van Derck Janssen
Etjen Roelefs huisvr. van Hindrik Wijbes
Arent Tiaerts van Cropswolde
Peter Jacobs van Siddeburen
Jannecke Wijbes van Nijbrongerga

9 maart 1679
Wemeltien Buininx h.vrouw van Fredse Jans
Geert Janssen
Pieter Warners
IJtske Ates h.vrouw van Feicke Peters, van Groningen
Hindrickjen Jans h.vrouw van Roelef Jans, van Sappemeer

8 juni 1679
Antie Teijes h.vrouw van Derck Lufferts
Siuurtien Uwes h.vrouw van Pieters Warners [boven Warner staat een 2 en boven Pieters een 1; dus lezen als Pieter Warners]
Froucke Hanssen h.vrouw van Willem Christiaens
Jw. Margareta Coninghs van den Hage
Harmtien Alberts van Groningen
Willem Christiaens van Schiermoncker-Oogh

21 september 1679
Msr. Thomas de Jager
Ariaen Arents en sijn h.vrouw
Annetie Engels
Ida Janssen huisvrouw van Claes Janssen, van Groningen

14 december 1679
Zijtske Jochums huisvr. van Berent Geerts
Willemtien Geerts huisvr. van Zipke Ennes
Geeske Jans h.v. Geert Jans Cloppenborgh
Feicke Pieters
Jan Oomkes
Aeltien Alberts h.v. van Jurjen Hoen, van Groningen
Jan Hindrix van Groningen
Herman Brantlagh en sijn vrouw
Annejen Coerts, [beide] van Noorthorn
Tietien Popkes van Colham
Rotger Hindrix van Lettebert

14 maart 1680
Grietien Janssen dienstm. bij de Pastor
Geesjen Pieters h.v. van Albert Pieters
Obbe Tierdts en sijn vrouw
Geertien Lolles van de Jouwer

13 juni 1680
Trijntien Teijes jongedr.
Hindrickjen Hijlckes vrouw van Asinge Mindelts
Geesjen Alberts wed. van Thebbe Thebbes, van Sappemeer
Etjen Reinders wed. van Ede Veghters, van de Harckstede

12 september 1680
Roelef Tijmens en sijn vrouw
Antie Annens
Saecke Lijckels en sijn vrouw
Marrejen Derx [in linker marge staat tussen deze twee: NB]
Roelef Tijmens en sijn vrouw
Maria Hindrix (van Sappemeer wederom 4 jun. 1682, 29 feb. 1704)
Hindrick Wolters en sijn vrouw
Marrejen Janssen
Hindrick Rienties en sijn vrouw
Trijntien Alberts
Heine Janssen en sijn vrouw
IJtjen Theijes
Derck Janssen
Jurjen Berents Hoen
Tjebbe Ariaens
Barber Jacobs vrouw van Pieter Jacobs
Tiete Popkens vroue van Engel Hilwerts
Derck Faber van Groningen
Gebbejen Sickens van Cropswolde
Fouck Wouters vrouw van Sioerd Jorrits van de Jouwer

13 maart 1681
Katrina Willems huisvrouwe van Derk Faber
Sjoucke Jelis huisvrouwe van Pabe Wolters
Foockeltien Janssen met attestatie van Groningen
Reinder Ottens en sijn vrouw
Auckjen Hijlckes van Sappemeer

12 juni 1681
Hindrick Folckerts en sijn huisvrouw
Antie Lijckels
Philips Auckes en sijn huisvrouw
Antie Thijes
Aeltien Jochems h.v. van Derck Lubberts
Marrejen Ottens h.v. van Hindrik Talens
Jelte Pijrs met attestatie van Sappemeer

11 september 1681
Haijcko Thomas en sijn vrouw
Trijntien Franssens
Souwert Wolters en sijn vrouw
Tjetsche Zircks
Jacob Meines en sijn vrouw
Wijtsche Zircks
Eltien Willems huisvrouw van Jelke Cruse
Geertien Harmens huisvrouw van Allert Roelefs

4 december 1681
Harmen Janssen Meijer en sijn vrouw
Griete Raggers
Aeltien Alberts huisvrouw van Jannes Lefferts
Engel Hilwerts
Antie Joestens

12 maart 1682
Rijckel Sijmons
Frerick Boelens
Jan Tonnis Schaep
Wijpke Sickens huisvrouw van Albert Alberts
Lammert Geerts en
Trijntien Peters
Hans Tierts en
Aefke Janssen
Jan Berents en
Jeije Wijmerts
Willem Luitiens en
Hindrickjen Peters
Annejen Alberti wed. van Rolef Nannes, van Sappemeer
Frederick Berents Eijckhoff en
Geesjen Alberts van Geithoren

4 juni 1682
Klaas Dukes
Petertien Everts van Groningen
Anne Doojes van Sappemeer
Jantien Peters van Colham

10 september 1682
Hindrickjen Claessen wed. van Berent Janssen
Epjen Harmens jongedr.
Jurjen Peters en sijn vrouw
Geertien Roelefs van Groningen
Hindrick Janssen en sijn vrouw
Niesjen Janssen. Colham

10 december 1682
Hindrick Janssen en sijn vrouw
IJmke Gerbens
Albert Peters
Roert Alberts
Pabe Wolters
Eelcke Tjepkens
Geeske Wigboldts h.vrouw van Heijne Jans
Wabbe Klaassen van Sappemeer
Hans Joesten en sijn vrouw
Aaltien Uilkes
Sapke Harmens h.vrouw van Eelcke Tjapkens

11 maart 1683
Onne Janssen
Grietien Lubberts
Trijntien Claessen wed. van Willem Willems
Jantien Willems jr.
Geesjen Hindrix
Hillejen Alberts
Jantien Hindrix
Ariaen Andries en sijn vrouw
Nanneke Johannis van de Gordijck

10 juni 1683
Geerdt Hoevenbergh
Agnes van Bijler jr.

10 september 1683 geen nieuwe ledematen

9 december 1683
Berent Mammens
Jan Berents en sijn vrouw
Grietien Allerts
Swier Swiers en sijn vrouw
Gebke Klaessen
Grietien Swiers [hiernaast weer teken] +++
Jan Eedes van Groningen

9 maart 1684
Peter Claessens
Ubele Juuckes
Annejen Berents h.v. Jan Oomkens
Otte Roelefs en sijn vrouw
Griete Koenes van Sappemeer

8 juni 1684
Peter Luijes en sijn vrouw
Jantien Jochums
Trijntien Jacobs vrouw van Jan Booij
Harmen Hindrix en sijn vrouw
Agusta Gerlefs van de Harckstede
Lolcke Tierts en sijn vrouw
Hijlcke Douwes van Sappemeer

14 september 1684
Bauwcke Mientes vrouw van Peter Claessen
Trijntien Luitiens jongedr.
Tiete Romckes van Doccum
Roelefjen Alberts [Jansen doorgestreept] van Suitlaaren

7 december 1684
Hindrickjen Boelens h.v. Peter Vos
Marrejen Gerbens h.v. Jan Hindrix
Ipe Jochums bij Mart.hoeck

10 maart 1685
Thomas Sijmons jonghman
Geertruidt Winter jongedr.
Mieke Popkes h.vrouw van Ubele Juckes
Geerdt Janssen en sijn vrouw
Grietien Harmens van Sappemeer

7 juni 1685
Sipke Tierts van Bergum
Berent Peters en sijn vrouw
Geertruit Cornelis van Warfum
Ariaentie Kemp van Amsterdam
Jantien Bronnens van Groningen (10 september 1676 [toen deed ze in Hoogezand belijdenis])

11 september 1685
Frouckjen Arents jonge doghter
Ockjen Hilties jonge doghter
Margareta van Blancken van Groningen
Elske Thijessen van Sappemeer
Jan Peters en sijn vrouw
Lisebeth Meinders van Sappemeer

6 december 1685
Geesjen Leffers jonge doghter
Aeltien Peters jonge doghter
Jantien Peters jonge dr.
Sicke Luitiens
Jan Hindrix
Haije Geerdts
Geerdt Lammerts en sijn vrouw
Martien Janssen
Aefke Janssen h.v. van Ruirdt Alberts

14 maart 1686
Hans Gaetses en sijn vrouw
Faeckjen Roerts
Klaas Wessels en sijn vrouw
Antie Douwes
Klaes Janssen en sijn vrouw
Geertien Roelefs
Teecke Bonnes en sijn vrouw
Grietien Berents
Harmen Lefferts
Fennejen Eijlers jongedr.
Melle Gaickens van Appingedam

13 juni 1686
Andreas Berents en sijn vrouw
Geertien Alberts
Aeltien Berents jongedr. van Groningen

12 september 1686
Aeltie Popkens jondr.
Wicher Janssen en sijn vrouw
Aeltien Menckes van Groningen (1688 vertrocken)
Klaesjen Peters van Vledder
Jan Batram en sijn vrouw
Grietien Booijs van Nieuwe Scheemda
Ulger Claessen en sijn vrouw
Hindrickjen Janssen
Siwert Harberts en sijn vrouw
Trijntien Harmens van Sappemeer
Harmen Harmens en sijn vrouw
Faacke Roelefs van Veendam

5 december 1686
De Heer Scato Gockinga van Groningen
Derck van Aalteren en sijn vrouw
Veghter Edes en sijn vrouw
Aafke Sappens van de Haecksteden

13 maart 1687
Roelefke Annes jongedr.
Wijtsche Roerts jongedr.
Grietien Egberts h.v. van Jan Janssen
Fennejen Janssen h.v. van Anne Doojes
Hillejen Luijes h.v. van Claes Hebels

19 juni 1687 (loco 12)
Peter Peters en sijn h.v.
Gebbejen Jelis van Sappemeer
Derck Popkes van Wolde volgens order des E. Classis
Auckien Tieerdts van Bergum
Marcus Broadright en sijn h.v.
Hillejen Janssen van Ter Munte

11 september 1687
Albert Auckes en sijn h.v.
Antie Aijbes
Jan de Jagher van Noortbroeck
Jan Jacobs en sijn h.v.
Jantien Hillebrants van Groningen
Jan Timens en sijn h.v.
Jantien Janssens vaan Rolde

11 december 1687
Jan Peters op Martenshoeck

11 maart 1688
Teecke Annes en sijn vrouw
Jantien Roelefs
Anna Spandauw wed. van Hermannus Dellis Pr. tot Colham
Broer Cornelis van Belkum

10 juni en 9 september 1688 geen nieuwe ledematen

2 december 1688
Harmen Sickens
Swaentien Harmens

3 maart 1689
Hindrick Alberts
Stoffer Stoffers
Rensche Jacobs h.vrouw van Jelte Pijrs
Petertien Fredses
Trijntien Willems

9 juni 1689
Melle Gaickens en sijn vrouw
Aeltien Berents van Sandeweer
Almoet Andries van Groningen

8 september 1689
Aeltien Geerts van de Scheemda
Jantien Peters van de Draghten

8 december 1689
Arendt Breustinge J.M.
Jacobus Christiani J.M.
Klaes Popkens en sijn vrouw
Marrejen Lamberts
Roelefjen Eijses J.D.
Mr. Cornelis Thomas van Groningen
Hillejen Claessens van Groningen
Heijeltien Egberts van Groningen
Femme Benens van Sappemeer

9 maart 1690
Geert Harmens jonghman
Jacob Hindrix jonghman

8 juni 1690
Jacob Thijes en sijn vrouw
Geeske Ennes
Steven Hindrix jonghman
Andries Ariaens jonghman
Antie Berents huisvrouw van Derck Hindrix
Klaes Cronenborgh van Groningen
Jantien Janssens jongedr. van Harckstede

7 september 1690
Jacobus Sijurtsma van Haerlem
Grietien Teessens h.v. van Claes Cronenborgh van Groningen

7 december 1690 geen nieuwe lidmaten

8 maart 1691
Hillejen Alles jongedr.
Marie Berents h.vrouw van Roelef Tijmens

14 juni 1691
Abel Janssen en sijn huisvrouw
Hiltien Popkens van Ulrum
Itien Garrelts huisvrouw van Meerten Jacobs, Sappemeer
Grietien Harmens jongedoghter van Groningen

13 september 1691
Jurjen Harmens
Trijntien Janssen huisvrouw van Mense Gieles
Andreas Westerborgh
Jeremias Joestens en sijn vrouw
Jutte Ottens, alle drie van Sappemeer.

6 december 1691
Antie Hommens huisvrouw van Jacob Peters

13 maart 1692
Wichertien Jacobs huisvrouw van Andreas Ariaens
Tiarck Uilkes jonghman van Groningen

12 juni 1692 geen nieuwe lidmaten

11 september 1692
Bouwjen Scheltens jonge doghter

4 december 1692
Vrouwcke Gerbens jonge doghter
Aefjen Janssen van Groningen

12 maart 1693 geen nieuwe lidmaten

4 juni 1693
Elsien Derx jong dr.
Antie Alles jonge dr.
Aeltien Onnens jonge dr. van Groningen

10 september 1693
Claesjen Tonnis jonge dr.

10 december 1693
Sipke Jacobs jonghman
Jan Alefs jonghman van Groningen
Swaentien Alefs jonge dr. van Groningen

11 maart 1694 geen nieuwe lidmaten

11 juni 1694
Roelef Janssen Duirsema

9 september 1694
Geertruidt Vos huisvrouw van Stefen Hindrix
Albertien Eijsens huisvrouw van Peter Lujes
Claesjen Peters van Vledder
Tietien Huis van Groningen
Geert Sickens vande Harckstede

2 december 1694
Geertruidt Gerrits huisvrouw van Egbert Homan van de Pekel
Geertien Jochums huisvrouw van Tierck Hindrix van Sappemeer

6 maart 1695
Ense Annens
Baucke Everts jonghman
Simon Hillebrants jonghman
Trijntien Writsers h.vrouw van Sijbe Mellens
Grietien Lauwerents wed. van Jan Cornelis
Geesjen Tierts jongedoghter
Catrina Annes jonghedoghter

9 juni 1695
Roelef Cornelis jonghman
Jacob Willems jonghman
Froucke Roelefs jonge doghter
Annejen Derx jonge doghter
Reinder Peters en sijn huisvrouw
Geeske Roerts van Sappemeer
Douwe Jacobs en sijn huisvrouw
Metjen Wijndels van de Wildervangh
Roelef Peters van Suidbroeck
Gerrijt Janssen Krol van de Knijp
Geert Harmens van Groningen
Jantien Claessens van Sappemeer
Willemtien Fabers van Groningen

8 september 1695
Fennejen Hindrix jonge doghter

8 december 1695
Sijbe Melles
Claes Janties jonghman
Maaije Zirx h.vrouw van Harmen Jans
Marrejen Bruins van Groningen

8 maart 1696
Derck Dercks en sijn vrouw
Wijke Onnes
Jacob Berents en sijn vrouw
IJpke Tierts
Bonne Udes
Ede Claessens jonghman
Geeske Hindrix huisvrouw van Berent Jacobs van Sloghteren

14 juni 1696
Catharina Jacobs van Heidenbergh huisvrouw van Geert Harmens van de Scheemda
Lijsebeth Sijwerts jonge dr. van Sappemeer

13 september 1696
Zibrigh Jacobs huisvrouw van Derck Peters van de Wildervangh

6 december 1696
Aucke Claessen h.vrouw van Philips Christoffers
Grietie Wabbes jong dr.
Sije Auckes van Colham
Geertien Roelefs van Sappemeer
Aeltien Harmens van Groningen
Lammert Geerts en sijn h.vrouw
Trijntien Peters van Mitlingh

14 maart 1697
Hindrick Oomkens
Willem Jacobs
Albert Popkens jongh man
Hindrickjen Arents h.vrouw van Hindrick Alberts
Marrejen Garbrants h.vrouw van Jan Melis
Sjoujen Jans h. vrouw van Sasker
Riencke Poppes h.vrouw van Stefen Wolters
Etjen Alberts jonge dr.
Antien Jurjens jonge dr.
Trijntien Derx jonge dr.
Claes Janssen en sijn h.vrouw
Geertien Roelefs van Sappemeer
Annejen Karstens van de Wildervangh

13 juni 1697 geen nieuwe lidmaten

12 september 1697
Jan Claessen en sijn huisvrouw
Bouwjen Lucas
Trijntien Janssen h.vrouw van Jochum IJpes
IJtien Janssen h. vrouw van Jannes Mennens
Geesjen Roelefs h.vrouw van Willem Jacobs
Annejen Peters h.vrouw van Gerrit Janssen
Jantien IJebrandts jonge doghter
Jacobus Christiani en sijn vrouw
Ockjen Scheltens van Winschoten

5 december 1697
Sickien Sickens h.vrouw van Jan Janssen Bus van Wolde

13 maart 1698
Jan Janssen en sijn h.vr.
Grietien Janssen
Hindrick Minderts en sijn h.vr.
Rienje Peters
Hindrick Luitiens
Aeltien Harmens h.vr. van Tonnis Janssen
Eefke Sickens j.dr.
Aeltien Fockens j.dr.
Tjetsche Mellens j.dr.
Christiaen Hindrix mat attestat. van Ladbergen in Teecklenb.

5 juni 1698
Eelcke Sappes en sijn huisvrouw
Arentien Sickens
Hindrina Sickinga j.dr.
Grietien Egberts van Cropswolde

11 september 1698
Anna Duirsema huisvrouw van Monsr. Ten Hoorn
Derck Altingh en sijn vrouw
Niesjen Kruiminck van Groningen

4 december 1698
Pijer Tierts
Hillejen Derx h.vrouw van Christiaen Hindrix
Tjetsche Janssens j.dr.
Hillejen Janssen j.dr.

12 maart 1699
Popke Claessens hovenier op Vredenbergh
Trijntien Geert[s] h.vrouw van Wolter Janssen
Wijske Juuckens wed. van jonge Peter Luies
Roelefjen Annes wed. van Harmen Sickens van Wolde

11 juni 1699
Joncker Hillebrand Gruis en sijn h.vrouw
Margareta Greving, van Groningen en Lellens
Jan Tijmens en sijn h.vrouw
Jantien Janssen van Westerbroeck
Jantien Isebrands jonge dr. van Groning.
Hindrickjen Berents van Staphorst
Cathrina Ilsabein VeeMeijers van Lage

10 september 1699
Jan Alberts en sijn huisvrouw
Reindertien Reinders met attestat. van Groningen

3 december 1699
Derck Vreborgh en sijn vrouw
Abertien de Vriese met attest. van Groningen
Mr. Nicolaus Kemp chirurg. van Lexmonde
Michiel Louters en sijn vrouw
Aeltien Dimers van Groningen

3 maart 1700
Aucke Janssen huisvrouw van Heine Hommens
Aeltien Warners jonge doghter
Aeltien Hindrix jonge doghter

9 juni 1700
Anna Margareta Beijers jonge doghter
De Heer Capitein Derck Alberda van Groningen
Claes van Oven van Groningen
Arent Peters en
Marrejen Janssen eghtelieden van Groningen
Gerrijt Janssen en
Annejen Peters eghtelieden van Doccum

8 september 1700
Mevrouw Ziadina Meghtelt de Sigers ter Borck huisvrouw van de Heer Capitein Derck Alberda
Hillejen Bilevelt jonge doghter
Peter Derx en sijn huisvrouw
Eetsche Jacobs, allen van Groningen

1 december 1700
Hindrickjen Geerds huisvrouw van Peter Philippus
Jantien Sioerts jonge doghter
Kunnejen Harmens jonge doghter
Annejen Fockens jonge doghter
Ellejen Jacobs wed. van Mr. Hindrik Backbant van Delfzijl
Hindrickjen Harmens jonge doghter van Groningen

13 maart 1701
De Heer Monsr, commissaris Johan Duirsma
Harmen Derx
Heine Hommens
Harbrigh Lubberts huisvrouw van Harmen Peters
Grietien Roelefs jonge doghter
Eltien Joestens jonge doghter

19 juni 1701
Peter Roelefs met attestat. van Sappemeer

2 october loco 11 september en 11 december 1701 geen nieuwe lidmaten

12 maart 1702
Louter Christiaens en sijn vrouw
Elsjen Peters
Willem Wigers en sijn vrouw
Pijrke Annens
Peter Asinga en sijn vrouw
Rensche Eves
Harmen Peters
Harmen Homan
Popke Derx jonghman
Peter Philips

Antie Janssen jonge doghter
Jantien Homans jonge doghter
Petertien Alles jonge doghter
Maria Robberts jonge doghter
Met attestatien
Peter Alberts schoelmeester en sijn vrouw
Ette Sijbens van Bellingh-Wolde
Frerick Boelens en sijn vrouw
Wupke Warners van Sappemeer
Hendrick Hinsevelt en sijn vrouw
Jenneken Arents van Almelo
Hidde Jacobs jonghman van Cropswolde
Hindrikjen Jans van 't Hooge-Veen
Margareta Hal van Benthem
Tietjen Roelefs van Godlinse
Hindrickjen Alberts van Groningen
4 junii Lisebeth Gratema wed. van mrs. Hovenbergh van Wagenborgh
Grietien Wabbes h. vrouw van Jacob Jans van Veendam
3 september
Geert Cootes van Tekelenborgh met attest. van Ledbergen
Geerten Jacobs h. vrouw van Derk Lamberts van Sappemeer
Jantien Peters h. vrouw van Harmen Hindrix van Lier 3 december Juffer Beertha Gerlacius

11 maart 1703
Sioert Jollens en sijn vrouw
Rientie Roelefs
Otte Reinders en sijn vrouw
Aeltien Thijes
Jan Peters Weijer en sijn vrouw
Jacobjen Roelefs
Lipke Janssen huisvrouw van Douwe Janssen
Marrejen Arents huisvrouw van Peter Claessens
Annejen Queissels huisvrouw van Timen Bartelts
Hindrickjen Lubberts jonge dogter

10 juni 1703
Margarietjen Vos van Groningen
Ipe Hindrix van Aduwert
Willemtien Fabers van Harlingen

9 september 1703
Vaendrigh Hindrik Keun en sijn vrouw
Clara Onneken van Groningen
Lambert Hindrix en sijn vrouw
Cornelisjen Roelefs van Groningen
IJtien Crijns van Bedum
Anna Margareta de Maber van Amstelredam
Catharina Lisebeth Brands van Appingadam

2 december 1703
Trijntien Boijs huisvrouw van IJpe Hindrix op Martenshoek
Vrouw Aeltien Smits wed. van de Heer Pastor Gersonius van Scharmer
Hesther Gersonius jonge dr. van Scharmer

9 maart 1704
Evert Christiaens en sijn vrouw
Hillejen Feijes
Jan Harmens en sijn vrouw
Grietien Janssen
Hindrik Janssen
Lammert Berents
Harmen Luilefs
Thijes Hillebrants jonghman
Aeltien Hindrix
Lutgertien Hillebrants
Grietien Jurjens
Jantien Alberts
Grietien Jollens
Auckjen Douwes
Saertien Jenties
Sophia Harmens

8 juni 1704
Allert Roelefs
Timon Bartelts
Catrina Alegunda Keun jonge dr.
Roelef Timons van Sappemeer
Hindrik Berents van Sappemeer

14 september 1704
Roelefjen Remmels huisvrouw van Hidde Jacobs met attestat. van Noortlaren

7 december 1704
Margareta Klugkist huisvrouw van Jan Janssen Veltingh van Suidbroek

8 maart 1705
Elsjen Jans huisvrouw van Cornelis Jans
Lammejen Derx huisvrouw van Evert Jans
Jan Harmens met attestatie van Cropswolde

7 juni 1705
Gosse Claessens en sijn huisvrouw
Wijpke Janssens
Tiete Claessens en sijn huisvrouw
Antie Tiackens
Everdina Hindrix huisvrouw van Tiacke Janssens van Groningen
Lummejen Alberts huisvrouw van Willem Hindrix van t Hooge-Veen
Jantien Janssen jonge doghter van Winschoot

20 september 1705
Vr. Francina Bronkhorst wed. van D. Beckeringh Predicant op Colham, met attestatie van Groningen
Elkjen Jacobs wed. van Mr. Hindrik Bagbandt van Sloghteren


[vanaf 13 dec. 1705 folio 2 - 13 verso en 37 - 55 verso]

Ledematen die van mij Johan. Carolinus ten tijde mijner bedieninge op t Hogezandt zijn aengenomen.

[ in een ander boek laat Ds Joh. Carolinus degenen die belijdenis deden een de volgende beloften ondertekenen, de manier waarop dat gebeurde is tussen () geplaatst achter de namen, de staande en liggende kruisjes aangegeven met + en x]
[Beloftenbladen deels aan randen niet meer leesbaar, aanvullingen gemarkeerd.]


1706 - 1715 Wij overwegen ... die onse belijdenisse van tenige suijvere Gereformeerde Christelijk Geloof en Religie op t Hogezand aen den Eerw. Ds Johannes Carolinus Bedienaar des Goddelijken [Woord ] aldaar gedaan hebben en van z[ijne] Eerw. daerop als Ledematen C[hristi] tot de kerke en Gemeenschap [der] Heijligen zijn aengenomen, [ ] en beloven dese navolgende
[arti]culen door de hulpe Godes en de [ ] ning van sijn Heijligende en Le[ ] Geest Getrouwelijk te sullen [ ]
1. Sweren en beloven wij dat wij al de dagen onses levens in dese suijvere Gereformeerde Religie sullen [blijven sonder oijt bij wat gelegenheijdt [genegen] zijn tot een ander geloven.
2. Sweren en beloven wij met onse [ mond],  hant en herte dat wij dese be[lofte]nisse wel en vroom sullen [ ]dat wij alle gelegenheden sul [.. Godtzaligheijt te dienen .  ] lesen en hooren van sijn Goddelijk woort en gebruijken der H. Sacramenten en alle plichten sorgvuldig war te nemen om Godt te verheerlijken en onse saligheijt uijt te wercken als mede onse naesten een Goet exempel te geven om hem te stichten te vermanen te hoopen met hem in alle vrede Liefde met een goede conscientie te wandelen.
3. Sweren en beloven wij dat bij aldien wij door verleijdinge en menschelijke swackheijt in eenige sware sonden mogten vervallen zijn waerdoor wij Godt onteert onse naesten ontsticht en onse zielen en lichamen mogten besmet hebben, dat wij dan goetwillig in alle liefde en nedrigheijt met een boetveerdig herte ons de kerckelijke vermaningen sensuren en straffen met alle schuldige gehoorsaemheijt en lijtsaamheijt sullen onderwerpen, Godt sullen van herten bidden dat hij ons om Chri wille sulks wil vergeven en onse leetwesen en berouw door een verbetert en goeden wandel voor Godt en onse naesten sullen betonen op dat Godts [ ] Godt werde verheerlijkt Godts Naeme geheijligt, onse naesten gesterkt onse zielen behouden werden en wij het eijne onser belijdenisse onses Geloofs mogen krijgen, de zaligheijt onser zielen.
Daer toe helpe ons Godt Almachtig. amen. den 14. Meert 1706

Cena [bedoeld is avondmaal] 1
Habitas den 13 Decembr. 1705
met attest.
Roelofjen Annes, van Westerbroek
Trijntjen Geerts, van Cropswolde

Cena 2.
Habita den 14 Meert 1706
Nieuwe Ledematen:
Tonnis Jans uijt de Lula (+)
en
Elske Dercks uijt de Lula (merkteken)
Harbert Arents (tekent HA aan elkaar versmolten)
en
Frouke Jansen(frouke Jansen) beijde uijt de Lula
Willem Cornelis (merkteken)
en
Roelofjen Hindriks beijde uijt de Lula (+)
Albert Wierts (Albert Wierts)
en
Eke Scheltes beijde op t Hogezandt (merkteken)
Geert Harmens (+)
en
Aeltjen Andries beijde op de Kalkwijk (merkteken)
Geert Roelofs van t Hogezandt (merkteken)
Andries Willems op t Hogezandt(Andries Willems)
Jantjen Geerts op t Hogezandt (+)
Heijltjen Melles op t H.Z. (heltije melles)
Monsr. Jannes Brongers (Jannes Brongers)
Heijltjen Hindriks Meijer op de Kalkwijk (heltien hendreck)
Albert Tonnis (merkteken)
en
Tietjen Andries op de Kalkwijk (merkteken)
Aeltjen Wijchers opt H.Zandt (x)
Jan Tonnis(Jan Tonnis)
Lammigjen Jacobs (laemmeijen ijacob)
Renske Siwerts op de Kalkwijk (+)
Wijchertjen Geerts op Martenshoek (merkteken)
Sijbe Hindriks op Martenshoek. (Sijbe henderickx)
Renske Jacobs op Martenshoek (merkteken)
Garmtjen Claessens (gaermentien klassens)
Trijntjen Hindriks op M.hoek (merkteken)
Niesjen Berents op de Kalkwijk (neijssen beerents)
Gerlof Jacobs (geerlef Jacobs)
Geeske Willems op de Kalkwijk(geeske willems)
Jantjen Harmens(Jantien Harmens)
Heijltjen Lubbers op de Kalkwijk (+)
Hindrik Eltjes op t H. Zandt (+)
Jan Melis op M. hoek (+)
Gerbrant Jans op M. Hoek. (v)

met attestatie
Margjen Tebbes, van Cropswolde

Cena 3.
20 juni 1706
Nieuwe Ledematen
Berent Hoen van t H. Zandt (berent hoen)
Pieter Dercks vant Hogezandt. (peter Dercks)

met attestatie
Gerrit Jans
en
Catharina Roeberts sijn vrouw, van Farmsum
Barbara Peters Jonge Dochter, van Mensingeweer
Claes Wabbes
en
Grietjen Jansen sijn h.vrouw, van GroteGast
Margjen Allers wed. van Jan Willem Stavast, van Sapmeer.
Uilke Harmens, van Colham

Cena 4
5 september 1706
Nieuwe Ledematen
Jantjen Eijses jonge Dochter op de Kalkwijk (Janttjen Ejsens)
Sijtske Hilles Jonge Dochter van Bolswert (x)
Trijntjen Tekes Jonge Dochter op de Kalkwijk (merkteken)
Eltjen Roelofs in de N. Compagnie (Eltien roelefs)

met attestatie
Annigjen Wetters, van Schiltwolde
Hindrickjen Alberts J.dogter, van Groningen
Hilligjen Remmelts, van Suijtlaren.

Cena 5.
12 december 1706
Nieuwe Ledematen
Jan Jansens van t Hogezandt (merkteken)
Jan Melles (ijan melles)
en
Maria Geerts van t Hogezandt. (+)
Abram Roelofs J.M. van t H. Zandt (Abram Roelefs)
Albert Joostens van Martenshoek (Albert Joostens)
Berent Jacobs van t Hogezandt (beerendt Jakops)
Hindrick Harmens (merkteken)
en
Geesjen Nannes van t H. Zandt (gesien Nannens)
Geesjen Tonnis van de Kalkwijk (merkteken)
Vrouke Reinders van t H.Zandt (merkteken)
Grietjen Jans van t H.Zandt (+)
Hilligjen Jacobs van t H. Zandt (hellegtjen jockops)

met attestaties:
De E. Roelof Vos J.M., van Groningen
Tebbe Alberts, van Slogteren
Sibbe Jans, van de Jouwer
Lammigjen Woltinge, van Schonebeek.

Cena 6
6 maart 1707
Nieuwe Ledematen
Jene Claessen van t Hogezandt (Jene Klaassens van het Hoogesant)
en
Jeltjen Jelkes van t Hogezandt (Jeltien Jelckes hogesandt)
Andries Jans van de Kalkwijk (Andries Jans van die kalcwijck)
en
Brecht Jans van de Kalkwijk (+)
Foeke Alders van de Kalkwijk (merkteken)
en
Lammigjen Claessen van de K. wijk (merkteken)
Trijntjen Oenes van Martenshoek (merkteken)
Aeltjen Rijckens van M. hoek (Altien rijckens)
Arent IJpes van Martenshoek (Arent IJppes)
en
Swaantjen Jans van M. hoek (Swaenten IJams)
Pieter Alberts van t Hogezandt (Peter Alberts Hoge sant)
Willem Rusius van de Kalkwijk (Willem Rusiuus van kalcwick)
Meijnt Annes van de N. Compagnie (Meijnt Annes van die nijwe Companij)
Jantjen Jans van Martenshoek (jantien Jans marteneshoeck)

met attestatien
Maria Elisabet Vreborg, van Stedum
Claeske Annes, van Langemeer
Cornelisjen Harmens, van Groningen
Bene Jans, van Sappemeer

Cana 7
5 juni 1707
Nieuwe Ledematen
Derck Heijnses van Martenshoek (merkteken)

met attestatie:
Garbrig Wetters, van Schiltwolde

Caena 8 [ geen datum vermeld, gezien de regelmaat 4 of 11 september 1707]
met attestatie :
Anna Maria Gersonius van Scharmer
Trijntjen Dercks wed. van Lubbert Claessen van de Pekel A
Gepke Jans van Groningen, vrouw van de horologiemaker
Fennigjen Jans vrouw van de Barbier uijt Sappemeer.
Albert Pieters knecht van de Mulder van Groningen

Cena 9
11 december 1707
Nieuwe Ledematen:
Gosse Cornelis (gosse Cornellis van de kalckwicke)
en
Geeske Gerrits sijn huijsvrouw (geske gerrijdts)
uijt de Mennisten tot ons overgekomen en wonende op de Kalckwijk. (en 6 van hare kinderen gedoopt)
Luijtjen Willems (merkteken)
en
Etjen Jacobs sijn huijsvrouw van Mart.hoek (ettin Jacobs)
Hindrik Dercks van t Hogezandt (hinderck Dercks)
Hindrick Jans van t Hogezandt  (Hindrick Jans)
Trijntjen Jentjes van t Hogezandt (+)
Meijntjen Jentjes van t Hogezandt (+)
Jan Haeijkes van Martenshoek (merkteken)
Focken Engels van t Hogezandt (merkteken)
Jancke Broers van t Hogezandt (Jancke broers van hoge sant)

met attestatien
Wichertjen Geerts van Groningen
Trijntjen Hindriks van Sappemeer

Caena 10
4 maart 1708
Nieuwe Ledematen:
Tonnis Jans van t Hogezandt (merkteken)
Jacob Sijtses (Jacob Sijtses op de kalcwijck)
en
Reijntjen Jans sijn huijsvrouw uijt de Mennisten toegekomen van de kalkwijk (+)
Roelof Jans van t Hogezandt (merkteken)
Leene Tetes van t Hogezandt (merkteken)
Grietjen Harms uijt de luijtersen tot ons gekomen van de kalwijk (+)
Geertruijt Leeuwen uijt de luijtersen tot ons gekomen op t Hogezandt (x)
Maria van Helder van Martenshoek (maria van helder van mashoek)
Lijsbet Jans van Martenshoek (x)
Lijsbet Fokes van de Kalkwijk (+)
Hindrickjen Gerrits van t Hogezandt (+)

met attestatie :
Jantjen Wolters Emmen, van Suijdtlaren

Caesa 11
10 juni 1708
Nieuwe Ledematen:
Juffr. Maria Johanna Helmholts (Maria johanna helmholts)
Juffr. Agnes Helmholts van Martenshoek (angenis helmholds)

met attestatien
Lijsbet Jans, van Groningen
Pieter Philips
en
Hindrickjen Geerts sijn huijsvrouw, van Sappemeer

Caesa 12
16 september 1708
Nieuwe Ledematen :
Meintjen Jansen J.D. van Martenshoek (mientien ijans van martensoeck)

met attestatie:
Jan Claessen en
Geertruijt Harmens, van Veendam
Jantjen Bronnes, van Eelde

Caena 13
9 december 1708
Nieuwe Ledematen :
Jan Tonnis smit van Martenshoeck (Jan tonnis)
Egbert Hillebrants van t Hogezandt (Egbert hillebrants)
Aeldert Jeltes kleijnsmit van t Hogezandt (Aeldert Jeltes)
Geesjen Harmens wonende bij Wolter Wijbes op de Kalkwijk (geesien harmens)
Trijntjen Feijkes J.D. van t Hogezandt (trijntien feijkes)

met attestatie:
Aeltjen Jansen, van Middelbert
Elligjen Willems H.vrouw van Jan Smit, van Sappemeer

Caena 14
10 maart 1709
Nieuwe Ledematen :
Doecke Claessen (merkteken)
en
Aeltjen Franssen sijn H.vrouw van t Hogezandt (merkteken)
Harmen Gerrits (Harmen gerrits)
en
Pietertjen Claessen sijn H.vrouw van t Hogezandt (Pietertien klasen)
Hessel Jelles (merkteken)
en
Jantjen Willems sijn H.vrouw van de Kalkwijk (Jantjen Willems)
Harmen Feijkes en (Hermen Feijkes)
Pietertjen Hindriks sijn H.vrouw van t Hogezandt (petertin hendricks)
Meindert Jans Evenaar van Martenshoeck (Meindert Jans Evenaer)
Tieert Wijbes van M.hoeck (merkteken)
Engelbert Jans van t Hogezandt (Engbert ijans)
Sibrich Jans van t H.Zandt (merkteken)
Roelofjen Dercks J.D. van t H.Zandt (merkteken)
Harm Tebbes (merkteken)
en
Ebel Jans sijn H.vrouw van de K.wijk (merkteken)
Jan Hanssens (dit es Jan hansens)
en
Renske Jelkes sijn H.vrouw van de Kalkwijck (Renske Jelckes)

met attestatie :
Geert Lammers
en
Siertjen Hindricks, van Sapmeer
Harmen Claessen, van Sapmeer
Hendrikjen Jans, van t Hogeveen
Claes Pieters J.M., van Noortbroeck
Sappe Garmes
en
Aagte Hindriks, van Sapmeer.

Caena 15
2 juni 1709
Nieuwe ledematen
Jan van Helden van Martenshoek (Jan van Helder van martenshoeck)

met attestatien:
Alexandrina Maria Helmholts, van Gieten
Engeltjen Jacobs J.D., van Groningen
Gerbrich Hendriks Wetter, van Schilwolde

Caena 16
8 september 1709
Nieuwe Ledematen
De Hoogh Edelgeb. Heer Tiaart Adriaan Gerlacius (TGerlacius)
Tonnis Harmens van de Kalkwijk (tonnes harmens)
Luije Tebbes (+)
en
Jantjen Jans sijn Huijsvrouw van de Kalkwijk (+)

met attestatien :
Monsr. Johannes de Jager, van s Graven Hage
Hindrick Schilts
en
Hindrickjen Berents sijn H.vrouw, van Slochteren
Hindrick Geerts
en
Hindrikjen Jansen sijn H.vrouw, van Vries
Jantjen Hindriks huijsvrou van Otte Jans van Veendam

Caena 17
8 december 1709
Nieuwe Ledematen:
Claas Wetter (klaes wetter)
en
Etjen Dercks sijn H.vrouw van de k.wijk (Ettijen dercks)
Tiacko Jansen van de Kalkwijk (Tiacko Jansen)
Wijja Christiani J.D. van M.hoek (wijeja chrjstjanj)
Wiltjen Ruirts Estringa van Martenshoek (Wiltje Ruerts esterga)

met attestatie :
Jan Franssen
en
Jacobjen Obbes sijn H.vrouw, van de Jouwer

Caena 18
9 maart 1710
Nieuwe Ledematen:
Adam Tebbens van Martenshoek (A. Tebbens)
Annigjen Uijlkes Jonge Dogter van t Hogezandt (Annigjen Uijlkes)
Lambert Hindriks (lambrd henderck)
en
Metjen Sierts sijn H.vrouw van t H.zandt (meetten sijerts)
Jan Dercks (merkteken)
en
Tetjen Freriks sijn Huijsvrouw van de Kalkwijk (x)
Berent Gerbens (merkteken)
en
Antje Philippes sijn H.vrouw van Martenshoek (aentien flieppes)
Douwe Claessens Jongman van t H.zandt (X)
Hindrickjen Eijlers van de Kalkwijk (+)
Aefke Dercks Jonge Dogter van de Kalkwijk (aefke dercks)
Jochem Berents (Jochem berens)
en
Geeske Jans sijn H.vrouw van de Kijl Compagnie (Geeske Jans) beide ook gedoopt
Abram Jans (merkteken)
en
Barber Claessens sijn H.vrouw van de Kalkwijk (+) beide ook gedoopt
Albert Jans Pleter (Albert ijans) ook gedoopt
en
Sijtske Andries sijn H.vrouw van de Kalkwijk (Sijtske Aendries)
Swaentien Claessen van de Kalkwijk (swaentijen klaessens)
Lummegjen Jans uijt de Kielcompagnie (+)
Wijcher Jans uijt de Kijl Compagnie (wijchgte Jansen)
Jan Claessen van de Kalkwijk (ijan klasen)
Jantjen Claessen van de Kalkwijk (+)
Jacob Claessen (merkteken)
en
Hiltje Feijtses sijn H.vrouw van de Kalkwijk (merkteken)

met attestatien:
Pieter Sickinge, van Scharmer
Aeltjen Sickes Jonge Dogter, van Appingedam
Gehardus Daniels
en
Trijntjen Harmens sijn H.vrouw, van Colham

Caena 19
1 juni 1710
Nieuwe Ledematen :
Pieter Claessen van Martenshoek (+)
Johanna van Helder Jonge Dochter van Martenshoek (janna van helder)

met attestaties:
Jan Meertens
en
Martjen Andries sijn H.vrouw, van Grotegast
Trijntjen Theijes, van Groningen
Maria Geerts, van Wischoot
Bartold Meijnders
en
Stijntjen Helmers, van Sappemeer

Caena 20
7 september 1710
Nieuwe Ledematen :
Berent Hansen van t Hogezandt (Beerendt Hansen)
Pieter Fockens van t Hogezandt (Peter Fockens van hoogesant)
Abel Uilkens van t Hogezandt (Abel Uilkens van hoogesant)
Jan Alberts (Jan Alberts vant hoogesant)
en
Idtjen Feitses sijn Huijsvrouw van t Hogezandt (Eittien feitses)

met attestatien :
Maria Wetters huijsvrouw van Ede Vechters, van Schilwolde
Trijntjen Jacobs wed. van Jan Bois, van Suijtlaren
Harmen Homan
en
Frouke Roelofs sijn huijsvrouw, van Noortbroek

Caena 21
14 december 1710
Nieuwe Ledematen:
Swier Berents van de Kalkwijck (swijr beerens)
Rineke Sibes van de Kalkwijk (Rinke sibes)
Hindrik Berents uijt de Kijlk. (merkteken, HB door elkaar)
Harmen Willems uijt de Kijlk. (merkteken)
Jan Geerts uijt de Kijlcompagnie (Jan gerts)
Trijntjen Hindriks van t Hogezandt (merkteken)
Grietjen Harms van t Hogezandt (merkteken)

met attestatien :
De E. Catharina Jans Vierhuijsen Huijsvrouw van Monsr. Albertus Duijrsma, van Spijk

Jan Ottens
en
Trijntjen Harms sijn H.vrouw, van Sappemeer

Caena 22
22 maart 1711
Nieuwe Ledematen :
Monsr. Albertus Duijrsema van Martenshoeck (Albertus Duirsema van Martenshoeck )

Caena 23
14 juni 1711
Nieuwe Ledematen :
Rientjen Hindriks van de Kalkwijk (Rientjen hindrijcks)
Gerben Jans van t Hogezandt (gerbenijans)
Eefke Hindriks van t Hogezandt (Eefke hindricks)
Martjen Dercks van t Hogezandt (mertijn dercks)

met attestatien:
Jan Thomas, van Akrum en Terhorne
Aeltjen Cornelis J.D., van Groningen
Jan Jans, van Winschoten
Berent Kuijper
en
Sara Rusius sijn Huijsvrouw, van Gildhuijs
Harmen Jans, van Sappemeer

Caena 24
13 september 1711
Nieuwe Ledematen :
De Hooggeleerde Heer Petrus Duijrsema J.U.D. van Martenshoek (Petrus Duirsema)
Johannes Hansens (Johannes hansens)
en
Elsien Wolters zijn Huijsvrouw uijt de Lula (esen wolters)
Wijtske Hansens van de Kalkwijk (wijske hansen)

met attestatie
Hindrik Berents van Tienen, van Suijtbroek
Margjen Lamberts wed. van Kleis Popkes, van Colham.
Jantjen Steencks, van Groningen

Caena 25
6 december 1711
Nieuwe Ledematen :
Derck Berents uijt de Lula (derck beerens)
Jannes Roelofs van t Hogezandt (Jannes Roelefs)
Albert Dercks van t Hogezandt (Albert dercks)
Albert Hindriks (Albert hindrcks)
en
Hilligjen Tobias sijn Huijsvrouw van t Hogezandt (heltin Tobias)
Maike Hindriks van Martenshoek (merkteken)
Geesjen IJppes J.D. van M.hoek (gesijen ijpes)
Annigjen Harms van t Hogezandt

met attestatien:
Mewes Jans
en
Jantjen Willems sijn H.vrouw, van de Wildervanck
Jan Geerts Steenbergen
en
Jantjen Jans Jeulen sijn H.vrouw, van Steendam
Berent Gerbens
en
Antje Philippes sijn H.vrouw, van Colham
Jacob Jentjes J.M., van Groningen
Antje Kleijs, J.D., van Colham

Caena 26
6 maart 1712
Nieuwe Ledematen :
Ibe Hommes (ijbe hemmes)
en
Lijsbet Geles sijn Huijsvrouw van de Kalkwijk (+)
Jacob Freriks van t Hogezandt (ijacob freericks)
Jan Jansen uijt de Nieuwe Compagnie (+)
Jan Geerts van Martenshoek (Jan geerts)
Egge Aelders van de Nieuwe Comp. (eggee Aelders)
Grietjen Alberts Jonge Dogter van t Hogezandt (grijtijn alberts)
Grietjen Dercks weduwe van Hindrik Berents van de Nieuwe Compagnie (+)

met attestatien :
Jan Dercks de molenaar
en
Hijlke Jacobs sijn H.vrouw, van Groningen
Jantjen Adams, van Scharmer
Coopjen Hindriks Jonge dogter, van Sappemeer
Jantjen Hindriks, van Cropswolde
Grietjen Hindriks, van Colham

Caena 27
12 juni 1712
met attestatie:
Annigjen Engbers Eijlers, van Schonebeeck

Cana 28
11 september 1712
met attestatien:
Swaantjen Arents, van Loppersum
Geert Geerts, van Cropswolde
Hans Willems
en
Trijntjen Jans sijn Huijsvrouw, van Colham.

Caena 29
11 december 1712
Nieuwe Ledematen
Trijntjen Vos J.D. van Martenshoek (trijntjen vos)
Aeltjen Joestens huisvrouw van Hindrik Derks van t Hogezandt (Aeltijen  Jostens)
Trijntjen Geerts, huijsvrouw van Egbert Hillebrants smit van t Hogezandt (Trintien geerhts)
Susanna Roebers, met attest. van Groningen

Caena 30
5 maart 1713
Nieuwe Ledematen :
Daniel a Besten J.M. van M.hoek (daniel besten)
Jan Harmens J.M. van de Kalkwijk(Jan harmens)
Almoetjen Everts J.D. van de Kalkwijk (merkteken)
Jantjen Jans Evenaar J.D. van M.hoek (Jantien Jans Eevenaar)
Magdalena Gerardia a Besten J.D. van M. hoek (mag [erboven met ander handschrift da] lijna geraddus a besten)
Berent Bonnes (beerent bonnes [tekent na Trijntjen Willems])
en
Harmtjen Jans sijn H.vrouw uijt de Lula (hermentien Jans)
Jebbigjen Jans H.V. van Bene Benes uijt de Lula (+)
Geesjen Arents uijt de Lula(merkteken) wed.
Geesjen Hindriks H.V. van Wilke Tebbes uijt de Lula (x)
Berentjen Jans H.V. van Hindrik Harmens van M.H. (beerentien Jans)
Jantjen Jans H.V. van Jan Homan uijt de Kijlcomp.(Jantijen Jans, [met ander handschrift huisvrouw van Jan Hoving ])
Annigjen Tomas H.V. van Egge Jans uijt de Kijlcomp.(+)
Wendel Meertens H.V uijt de Kijl [in marge:] luijters. geweest (+ [ander handschrift ] H.V. Jan)
Trijntjen Willems J.D. van de Kalkwijk (trijntijn willens)
Etjen Harms H.V. van Geert Geerts van t Hogezandt (+)
Rindelt Jelkes (rijndert Jelckes)
en
Hebeltjen Meijnders sijn H.V. uijt de Lula [in marge:] mennist geweest (+)
Jan Hindriks [in marge:] luijters geweest (merkteken)
en
Geesjen Lubbers sijn H.v. uijt de Lula [in marge: ] luijters geweest (geesien lubbers)
Margrietjen Joestens H.V. van Christian Hindriks uijt de Lula [in marge: ] luijters geweest (+)
met attestatien:
Christiaen Hindriks, van Ladbergen
Jantjen Willems wed. van Hessel Jelles, van Zuijtbroek
Roelof Claessen
en
Margjen Hindricks, sijn h.v., van Cropswolde

Caena 31
4 juni 1713
Nieuwe Ledematen
Jantjen Alders huijsvrouw van Jan Gerts uijt de Keilcomp. (merkteken)
Aeltjen Mewes J.D. uijt de Kijlcomp (x)

Met attestatien
De E. Liuitenant Siamme Jans Heblinga van Cropswolde
Johannes Schonenbeek J.M. van Sweel
Gerrijt Gerts van Groningen
Harmen Schultens
en
Roelofjen Jansens sijn vrouw, van Rolde

Caena 32
10 september 1713
Nieuwe Ledematen
Aeltjen Freriks J.D. van de Kalkwijk (x)
Harmen Harmens van de Kalkwijck (merkteken)
Simen Evers van de Kalkwijk (x)

met attestatien
Hilligjen Alberts wed. van Jan Wolters van Diever
Geertjen Meijnders huijsvrouw van Simen Everts van Sappemeer

Caena 33
10 december 1713
Nieuwe Ledematen
Lubbert Jans van de Kalkwijck (Lubbert Jans van de kalckwijeck)
Wilke Tebbes uijt de Lula (W )
Tiete Jans van de N. Compagnie (+)
Aldert Jans van de N. Compagnie (x)
Swaantjen Jans J.D. van de Kalkwijk (kriebeltje)
Saartjen Pieters J.D. van de Kalkwijk (saartien pieters kalkw[ afgescheurd])
Ietjen Tonnis J,D, uijt de Kijl Compagnie (merkteken)

met attestatie
Claesjen Freriks J.D. van Cropswolde

Caena 34
4 maart 1714
Nieuwe Ledematen
Albert Jans van de Kalkwijk (Albert Jans)
Luijtjen Jans (merkteken)
en
Trijntjen Jurriens sijn H.vrouw van de Kalkwijk (+)
Saartjen Hommes van de Kalkwijk (+)
Jannes Goosens van t Hogezandt (Jannes Goosenes)
Jan Jansen uijt de KijlComp. (+)
Sioert Tonnis (merkteken, halfliggende zandloper)
en
Martjen Wobbes sijn H.vrouw van de Kalkwijk (+)
Harmen Berents van Martenshoeck (Harmen berents)
Derck Hindriks van de Kalkwijk ([waarschijnlijk op door verwering afgevreten bovenrand])
Roelof Pieters (merkteken)
en
Grietjen Siwerts sijn H.vrouw van de Kalkwijk (zelfde merkteken als haar man)
Jannes Jans uijt de Kijl Comp.(merkteken)

met attestatien
Maria van Helderen van Gron.
Hoeite Willems van t H. veen
Pieter Fockes van Loppersum
Roelofjen Geerts van Anlo
Tonnis Harmentsen van Latbergen
Andries Jans
en
Geesjen Claessens sijn H,vrouw, van Veendam
Aeltjen Stevens, van Veendam

Caena 35
10 juni 1714
Nieuwe Ledematen
Rombartus Claessen Kronenborg J.M. van Martenshoek (Rombartus Clasen kroonenborgh van MartensHoek)
Eltjen Boelens uijt de KijlComp. (x)
Trijntjen Siercks uijt de KijlComp. (krabbeltje)
Hilligjen Pieters J.D. van Martenshoeck (hiltijen peters )

met attesties
Siwert Claessen, van Gron.
Sara Dathema J.D., van Gron.
Jan Leenders, van Westerbroek
Swaantjen Hindricks J.D., van Cropswolde
Corneliske Jans, van Bedum
Berent Harms Oldhof, van Delfzijl

Caena 36
9 september 1714
Nieuwe Ledematen
Jan Jansen Redeker uijt de Lula (Jan Jans Redeker)
Geesjen Dercks H.vrouw van Jan Hindriks Harmeijer uijt de Kalkwijk (geesin dercks)
Almoetjen Tonnis H.vrouw van Popke Dercks uijt de KijlComp.(merkteken)
Jeltjen Johannes H.vrouw van Hebel Claessen uijt de Lula (x)
Grietjen Jans H.vrouw van Rincke Sibes uijt de KijlComp. (merkteken, pijl omhoog horizontaal doorstreept)

met attestatien
Jannes Harmeijer, van Latbergen
Heere Vechters, van de Harckstede
Grietjen Jans H.vrouw van Jan Jansen Redeker, van Sappemeer
Erenst Hindriks
en
Martjen Dercks sijn H.vrouw, van Sappemeer

Caena 37
9 december 1714
Nieuwe Ledematen
De E. Anna Christiani J.D. van Martenshoek (anna Chrijstijijnnj)
Roelof Jacobs van Martenshoek (Roelef Jacops)
Geugjen Harms van de Kalkwijk (krabbeltje)

met attestatien
De E. Nicolaus Kemp, van Termunten
Albertjen Peters, van Groningen

Caena 38
3 maart 1715
Nieuwe Ledematen
Catharina Elisabet Carolina van t Hogezandt (Catharina Elisabeta Carolina)
Hindrick Pieters van de Kalkwijk (hendrick pieters)
Joder Palezer van de Kalkwijk (ijoder paltzen)
Aeltjen Jans wed. van Rommert Annes van t Hogezandt (merkteken)
Jacobjen Berents J.D. van t Hogezand (ijacopijn beerents)
Hindrikjen Tekes J.D. van t Hogezand (hinderkijn Teekes)
Grietjen Tonnis J.D. van t Hogezandt (grietijn tonnis)
Beeltjen Claessen Huijsvrouw van Jan Claessen van de Kalkwijk (bjalten klaessen)
Tia Willems J.D. van de Kalkwijk (x)
Trijntjen Jurriens Huijsvrouw van Jan Ruijrs van Martenshoek (x, [hier staat hvv Jan Rujts])

met attestatien
Martjen Dercks van Warfu[m]

Caena 38
2 juni 1715
met attestatie
Johannes de Wit, van Groningen

Coena 40

Coena 41
15 december 1715
met attestatie
Ijtje Davids, van Groningen
Geert Derks, van Groningen
21 junij 1716
met attestatie van Groningen gekomen
monsr. Albertus van Swaneveld


Ledematen der Gemeinte, door mij Joh. Huchting ten tijde mijner bedieninge
op t Hogezand, aengenomen en aengekomen.

In december 1716
[op belijdenis]
Anna Hamerslag, wed. van Niclaes Spreen
Luie Peters en
Lisabeth Jacobs sijn huisvr.
Jan Ottes en
Grietje Jelkes sijn huisvr.
Hindrik Tjerks en
Hindrikje Jans sijn huisvr.
Hindrik Jans en
Grietjen Geerds sijn huisvr.
Douwe Hindriks en
Trijntje Jans sijn huisvr.
Jan Fockes j.m.
Tjipke Eelkes
Likeltje Alberts j.d.
Hiltjen Jurjens j.d.
Lisabet Hindriks j.d.

met attestatien deese navolg.
Marrechjen Leihamer huisvr. van Rombertus Claessen, van Groningen
Roelfjen Geerts j. dogt., van Westerbroek
Vr. Hendrina Placius huisvr. van Mons. Albertus van Swaneveld, van Holwert

17 maart 1617
[op belijdenis]
Juffrouw Isabella AEmilius huisvrouw van de Heer Luitnant Gerrit Bassaleur
Albert Boeffinga Brouwer op t Hogezand
Harm Eelkes en
Trijntje Peters sijn huisvrouw
Peter Feijkes j.m.
Jan Tonnis j.m.
Hebel Claessen
Maijke Everts huisvr. van Tiete Jans
Cornelis Roelfs
Mettje Claessen
Uge Peters

met attestatie
Willem Jelles en
Engeltjen Bruijns, van Groningen
Hillichjen Cornellis huisvr. van Berent Hindriks, van Cropswolde
Foekeltjen Jans, van Cropswolde

In juni 1717
met attestatie
Jan Suijnk, van Haaren
Albert Suijnk ende
Roelfjen Tamminga sijn huisvrouw, beijde van Haaren
Jan Mensen en
Berentje Hindriks Gommer, eghtel., van Schonebeek

In september 1717
met attestatie
d. Hr. Luitnant Gerrit Basseleur, van Mons
Solliciteur Jan Lankhorst en sijn huisvrouw
Catharina Maria Basseleur, van Groningen
Roelf Harms, van Zuitlaaren

In december 1717
[op belijdenis]
Hindrik Jans
Jan Jansen Brinck
Trijntje Ottes jonge dogt.
Menstje Allers j.d.
Grietje Peters j.d.
Itje Sierts j.d.
Antje Jans j.d.
Rindeltje Reinders j.d.

met attestatie
Rotger Harms en
Aefke Lamberts, van Zuidlaren
Aeghtje Ebbes j.d., van Groningen

In maart 1718
[ op belijdenis]
Thomas Jans
Jan Freriks en
Deuwertjen Harms sijn huisvr.
Hindrik Jans
Hiltje Hindriks jonge dogter
Roelf Piers
Marrechjen Geerds j.d.
Arent Peters
Aeltje Hindriks j.d.
Grietje Harms j.d.
Aefke Jans j.d.

met attestatie
Brikkes Balzers, van Groningen
Antje Thijsens huisv. van Derck Hindriks, van Cropswolde

In juni 1718
met attestatie
Engeltje de Berg huisvr. van Wouwter Mensing, van Rotterdam
Bernhardus Sterrenberg absent en
Margrieta de Lange, van Huisum
Hugo ter Spill en
Jantje Jans sijn huisv., van Engelbert
Jantje Jans, wed. van Brune Willems, van Sappe-meer
Cornelis Jans jongman, van de Wildervank
Geertjen Willems huisvr. van Roelf Claessen, van Zuitlaren

In september 1718
[ op belijdenis]
Bouwijna Christiani j. dogter, van Martenshoek

met attestatie
Wiert Warmolts ende
Jantje Hindriks Sikkinge sijn huisvrouw, van Colham

In december 1718
[op belijdenis]
Jan Claessen schoemaker van t Hogezand
Trijntjen Phoebes huisvr. van Roelf Remmers in de nije Compagnie
Lammechjen Hindricks j.d. van de Kalkwijk
Claeske Alberts j.d. van de Kalkwijk

met attestatie
Geertruijt Haak huisvr. van Albert Roelfs, van Assen

In maart 1719
[op belijdenis]
Roelf Remmers uijt de Nije Compagnie
Abel Verheek en
Jantje Willems sijn huisvr. van t Hogezandt
Maijke IJmkes jonge dogt. van Martensh.
Jan Berents en
Jantje Derks sijn huivr. van de Lula

met attestatie
De Hr. Goevert Gerlacius Heer op Vreedenborg
Allert Peters uijt de Kijl, van Cropswolde
Vite Geerts en
Ettje Hindriks, van Zuitlaaren
Jan Hindriks Meijering, van Veendam
Ebeltjen Stiens, van Groningen
Sara Jans, van de Nieuwe Schemda
Geeske Alberts, van Bedum
Nella Claessen huisvr. van Claes Jans, van Zuidbroek

In juni 1719
met attestatie
Jan Fikkers collector op t Hogezand, van Groningen
Claas Buiters Brouwer op Martens-hoek, van Groningen
Hindrik Hindriks, van Groningen

In september 1719
[op belijdenis]
Wolter Jans uijt de Kijl
Luitje Willems en sijn huisvr.
Hindrikje Pieters uijt de Kalkwijk
Derck Jansz jong m. van t Hogezand
Fockelina Huchting jonged, van t Hogezand

met attestatie
Jan Claessen en
Grietjen Harms echtelijeden, van Cropswolde
Johanna Huchting wed. van wijl. D.nus Johannes Gelting, Pastor tot Engelbert


ouderlingen en diakenen Hoogezand 

Anno 1668 den 6 Septemb. sijn voor de eerste mael op het Hogezandt tot Olderlingen gekoren
Abel Abels ende Leffert Janssen, ende tot Diaconen Siuurdt Jolles ende Joucke Teeckes.
Deselve sijn opentlijck voor de gemeinte bevestight den 11 Octob. daeraen volgende.
den 29 Octob. heeft Henrik Alberts Schoolmr. als afgaende diacon van sijn ontvangh en uitgave
reeckeninge gedaan, en sijn de nieuwe diaconen in hare bedieninge getreden.

[volgende schematisch, de afrekening wordt in het boek hierna ook niet meer vermeld ]

6 sep 1668 gekozen, 11 okt 1668 bevestigd
ouderlingen Abel Abels en Leffert Janssen
diakenen Siuurdt Jolles en Joucke Teeckes voor Henrik Alberts schoolmeester

9 okt 1670 gekozen, 6 nov 1670 bevestigd
ouderling Geert Berents voor Leffert Janssen
diaken Harmen Geerts voor Siuurdt Jolles

22 okt 1671 gekozen, 12 nov 1671 bevestigd
ouderling Derck Bouwes voor Abel Abels
diaken Enne Luies voor Joucke Teeckes

27 okt 1672 gekozen, 20 nov 1672 bevestigd
ouderling Peter Jacobs voor Geert Berents
diaken Jan Hindrix voor Harmen Geerts

2 nov 1673 gekozen, 26 nov 1673 bevestigd
ouderling Siuurt Jolles voor Peter Jacobs een weinigh te voren verstorven
diaken Tiert Ubbes voor Enne Luies

27 dec 1674 gekozen, 24 jan 1675 bevestigd
ouderling Eijse Janssen voor Derck Bouwens
diakenen  Jacob Janssen en Roelef Alberts, opdat alsoo jeder cluft een Diacon hebbe, voor Jan Hindrix

23 mei 1677 gekozen, 4 juni 1677 bevestigd
diakenen Berent Geerts en Claes Janssen voor Tiert Ubbes en Roelef Alberts
blijvende de vorige ouderlingen in haren dienst

10 okt 1680 gekozen, 7 nov 1680 bevestigd
ouderling Berent Geerts voor Siuurt Jolles  te voren verstorven
diakenen Derck Pieters en Goossen Roelefs voor Berent Geerts en  Jacob Janssen

26 dec 1681 gekozen, 22 jan 1682 bevestigd
diaken Ragger Janssen op Martenshoeck voor Klaas Janssen

26 dec 1682 gekozen, 21 jan 1683 bevestigd
ouderling Roelef Alberts voor Eijse Janssen
diaken  Focke Alles voor Derck Peters

6 jan 1684 gekozen, 3 feb 1684 bevestigd
ouderling Derck Peters voor Berent Geerts,
diaken Alle Peters voor Goossen Roelefs

11 jan 1685 gekozen, 8 feb 1685 bevestigd
ouderling Eijse Janssen voor Roelef Alberts
diaken Hindrick Janssen Backbant voor Ragger Janssen

2 jan 1686 gekozen, 24 jan 1686 bevestigd
ouderling Claes Janssen voor Derck Peters,
diaken Hillebrant Simons voor Focke Alles

5 jan 1687 gekozen, 30 jan 1687 bevestigd
ouderling Harmen Geerts voor Eijse Janssen
diaken  Jan Hindrix voor Alle Peters

1 jan 1688 gekozen, 29 jan 1688 bevestigd
ouderling Alle Peters voor Claes Janssens,
diaken Fredse Janssen voor Hindrick Janssen Backbant

1 jan 1689 gekozen, 27 jan 1689 bevestigd
ouderling Ragger Janssen voor Harmen Geerts,
diaken Jannes Leffers voor Hillebrant Simons

1 jan 1690 gekozen, 26 jan 1690 bevestigd
ouderling Goossen Roelefs voor Alle Peters,
diaken Wigherh Crusinge voor Jan Hindrix  Dommeringh

1 jan 1691 gekozen, 25 jan 1691 bevestigd
ouderling Eijse Janssen voor Raggen Janssen
diaken Jan Roelefs voor Fredse Janssen

1 jan 1692 gekozen, 24 jan 1692 bevestigd
ouderling Jannes Lefferts voor Goossen Roelefs te voren verstorven
diaken Mr. Feije Peters voor Jannes Lefferts

1 jan 1693 gekozen, 29 jan 1693 bevestigd
ouderling Hillebrandt Simons voor Eijse Janssen,
diaken Anne Dooijes voor Jelcke Crusinge  [ Jelcke en Wigherh Crusinge waren broers, wie was diaken ? ]

1 jan 1694 gekozen, 28 jan 1694 bevestigd
ouderling Klaas Janssen voor Jannes Lefferts,
diakenen Jolle Siuurdts en Jan Peters voor Anne Dooijts  wesende te voren verstorven en  Jan Peters

2 jan 1695 gekozen, 27 jan 1695 bevestigd
ouderling Eijse Jansen voor Hillebrant Simons,
diakenen Focke Alles en Derck Popkens voor Jolle Siuurds wesende te voren verstorven en Feicke Peters

1 jan 1696 gekozen, 26 jan 1696 bevestigd
ouderling Derck Peters voor Eijse Jansen,
diaken Hans Gaetses voor Focke Alles

19 jan 1697 gekozen, 3 feb 1697 bevestigd
diaken Roelef Peters voor Jan Peters

1 jan 1698 gekozen, 23 jan 1698 bevestigd
ouderling Derck Popkens voor Klaas Janssen,
diaken Stefen Hindrix op de calckwijcke voor Derck Popkens

1 jan 1699 gekozen, 29 jan 1699 bevestigd
ouderling Alle Peters voor Derck Peters,
diaken Harmen Lefferts voor Hans Gaatses

1 jan 1700 gekozen, 4 feb 1700 bevestigd
ouderling Jan Hindrix Dommering voor Derk Popkens,
diaken Jacobus Christiani voor Roelef Peters

27 feb 1701 gekozen, 3 apr 1701 bevestigd
ouderling Hans Gaetses voor Alle Peters
diaken Hindrik Rienties voor Stefen Hindrix

15 jan 1702 gekozen, in Feb 1702 bevestigd
ouderling Stefen Hindriks voor Jan Hindrix Dommeringh sijnde te voren verstorven
diaken Douwe Jacobs voor Harmen Lefferts

1 jan 1703 gekozen, 28 jan 1703 bevestigd
ouderling Harmen Lefferts voor Hans Gaetses
diaken Hindrik Oomkens voor Jacobus Christiani

1 jan 1704 gekozen,, 3 feb 1704 bevestigd
ouderling Jan Peters op Martenshoek  voor Stefen Hindrix
diaken Peter Luies op de Kalkwijcke voor Hindrik Rienties

1 jan 1705 gekozen, 25 jan 1704 bevestigd
ouderling Hillebrant Simens voor Herman Lefferts
diaken Jan Claessens voor Douwe Jacobs

1 jan 1706 gekozen, na 3 proclamaties bevestigd
ouderling Claas Jans voor Jan Pieters
diaken Albert Popkes voor Hindrik Oomkes

1 jan 1707 gekozen, na 3 proclamaties bevestigd
ouderling Derck Popkes voor Hillebrant Simens
diaken Hindrik Jans voor Pieter Luijes

1 jan 1708 gekozen, na 3 proclamaties bevestigd
ouderling Feije Pieters voor Claes Jans
diaken Geert Harms voor Jan Claessen

1 jan 1709 gekozen, 27 jan 1709 bevestigd
ouderling Douwe Jacobs voor Derk Popkes
diaken Jacobus Christiani voor Albert Popkes


[Lidmaten-gegevens vanaf 1720 uit kerkenboek Toegang 124 inv. nr. 227 en toegang 244 inv. nr. 129. In Toegang 124 inv. nr. 226
bevindt zich 1 blad met enkele lidmaten-aantekeningen uit deze periode.
Die zijn onderstaand tussengevoegd. Latere toevoegingen staan tussen accolades. Opmerkingen van transcribent tussen vierkante haken Geert Kamphuis]

Kerken-boek
op t
Hooge-zand
Behelsende
1) Ledematen der Gemeente
2) Gedoopte en
3) Houwelijken
ingaande met den jaare 1720.

Ledematen; Aangenomen,

1720

in Martio
Peter Alberts Boneschans van de Kalkwijk
Timen Joesten van Martenshoek
Sikke Harmens van Martenshoek
Thomas Cornelis j.m. van Martenshoek
Jacob Jansz. v. Martenshoek
Elias Derks en sijn huisvrouw
Hindrikje Harmens van de Lula
Maijke Tonnis jong. dogt. van t Hogezand
Grietje Jans j.d van t Hoogezand
Anne Margriete Hindriks j.d van t Hogezand
Trijntjen Frerijks j.d. van t Hogezand
Jantjen Teckes j.d. van t Hogezand
Aeltjen Geerds j.d. van de Lula

In Junio Aangenomen
Peter Jans op de Kalkwijk
Hans Smid en Aeltje Meuwes met attest van Meppel
Jan Peters met attestatie bijt de Gereformeerde Gemeente Norden
Leentje Ipes Wed. van Tidde Rindels met attestatie van Scharmer.

in September
Jan Jansen en Fennechje Jansen eghtel. met attestatie van Colham

In December
Aeltje Vos huisvr. van Claes Buiters brouwr van Martenshoek
Grietje Roelfs huisvr. van Roelf Harmens van Martenshoek
Andries Jurjens van Martenshoek
Aeltje Jurjens j.d. van t Hogezand
Lammert Lucas van Martenshoek
Thomas Jans van de Kijl-compagnie
Maijke Jans j.D. van de Lula
Lisabeth Jacobs j.d. van de Lula
[met latere toevoeging:] (de naam van deeze J.D. is Lybigjen Jacobs; en is zulx op haar verzoek getekent den 4 Jan: 1725. Buninga)
Bouchje Tonnis huisvr. van Jannes Jansz uijt de Kijl.
Lu Claessen en sijn huisvr. Roelfje Jans van de Kijl
Jannes Freriks en sijn huisvr. Aeltje Jacobs van de Kalkwijk.
Fijeke Arents j.d. van de Kalkwijk.

Met attestatie
Geesje Jacobs huisvr. van Jurjen Harmens met attestatie van Amsterdam.

1721

in Martio
Karst Tonnis en Hillechje Harms sijn huisvr.
Annechje Harms huisvr van Thomas Jans.
Warner Peters en
Hindrikje Berents van de Lula.
Aeltje Berents j.d. van de Lula.
Anna Derks
Trijntje Douwes.
Berent Hindriks uijt de Kijl Compagnie
Derk Reenkes j.m. van t Hogezand
Tjeerd Piers.
Popke Jans schoolmr in de Kijl.
Jan Hindriks van de Kijl Compagnie.
Claes Benes.
Garrechje Joesten huisvr van Heere Vechter van de Kalkwijk
Jan Claassen
Jan Peters j.m. van t Hoogezand
Geertruijd Jansz.

Met Attestatie
Jan Cleersnijder schoolmr op t Hoogezand en
Lammechjen Sikkes sijn huisvrouw, Saertjen
Jacobs
alle drie met attest. van Uijtwierda.
Gerrit Siemens en Geeske Jans sijn huisvrouw met
attestatie van Kropswolde

In Junio tot Ledematen aangenomen
De Hr Thomas van Zerad, Rente-mr deser Provincie
Roelf Writzers Chirurgijn op t Hoogezand.
Rindeltje Reinders huisvrouw van Jacob Jacobs
Wijtske Eelkes j.d. beijde met attest. van Sappemeer.

In Septembre
Jacob Peters en Lucretia Regniers met attestatie van Cropswolde.
Bouchie Peters huisvr. van Eijse Jans met attestatie van Sappmeer.

1722
15 septemb.
Pieter Jochems en Margie Jans met attestatie van Grooningen.


Leedemaaten angenoomen van Dominij Venhuisen
Harmen Goosens en Albertus Jans Beide van Hoogezant.
1723
in Xbr [december]
Met Attestatie van Westerbroek Angekoomen Grietien Corneelijs huisvrou van Jan Roelefs.
Met Attesstatie van Feenserwolt angekoomen Hemke Abels huisvrou van Jannes Pieters.
Met Attestatie van Amsterdam Angekoomen Jan Nijsinge en zijn huisvrouw Jantijn van der Moelen met Attestatie van Geelmuiden.

1724
Den 24 Meert
Tot lidtmaat angenomen van Domiinie Fenhuisen van Sapmeer
Eijse Roelefs van de Calckwijck

Ledematen Gedurende den dienst van mij
F. Bunning, als Pastor
den 13 Aug. 1724
bevestigt,  op het Hoogezant
op belijdenisse of attestatie
deeze Gemeente toegedaan.
Zijn hier met mij gekomen
mijn vrouw
Anna Buning geboren Vechter
en dienstmaagd
Lammigjen Geerts J.D. van Assen
en is mij
tegens het Nagtmaal in 7br [september]
eene attestatie gegeeven van
D.M. Tideman V.D. Min.
in Veendam, van den 25 maart 1724.
waarop als Ledemaaten zijn
aangenomen
Jan Peters Wolthuizen en Frouke Peters echtelieden

21 7br [september]
Egbert Eijtens, en
Magdelena  Abesten
Jannes Egberts Echte Lieden [en dochter] op att. van D. Gualthary
Picard
EccLs. op Colham, den 21 7br [september] 1724.

20 Xbr [december].
Jantje Jans op att. van D.C. Gerhardi, Past. tot Spijk den 21 Nov. 1724.
22. do [dito]
Wolther Jans en Ebeltje Jans op att. van D. R. Bttichius Eccl. te Cropswolde, den 17 10br 1724.
Hindrik Verleman, of Hindrik  Hinkdriks van Latbergen op att. van D. J.M. Banning pastor ibidem  den 17 Xbr [december] 1724.

1725
15 maart
Trijntje Derks van Wester Emden, op attest van D. G. Piccard Eccl. te Colham den 13 maart 1725.

den 29 d[ito]
op belijdenisse:
Harm Jansz
Sicco Cornelisz
Jan Gerritsz
Albert Eielsz
Zypke Reinders
Grietje Hindrix
Annigjen Roerts

den 21 Jun.
Derk Hulsewe en Murke Ajolds Echtelieden op attest van D. T. Themmen V.D.M. te Groningen den 9 Junius 1725.
Sicco Jacobs en Elligjen Jacobs op att. van D. R. Bttichius Eccl. te Cropwolde den 21 Jun. 1725.
Aaltjen Bruininx, Ubbe Arents wed. in de Kielcomp. op belijdenisse.

[later op deze pagina toegevoegde lijst, hier letterlijk overgenomen:]

Volgens Aantekeninge op los papier zijn aangekomen [= toegang 124 inv. nr. 226 folio 177]

1726. In Maart Jantjen Jans Huisvr. van Johannes Gleijns op belijdenis

1728. In Junij Jan Gosses en Bieke Klaassen Ehel. met attestatie van t Herenveen

1725. In December Abram Claassen en Aaltje Jacobs Ehel. met attest

1725. In maij Hugo Ter Spel en Jantjen Boelema met attestatie van Engelbert

1727. In Maart op Belijdenis Grietje Pieters huisvrou van Jacob Jentjes
en met attestatie van Zuitbroek Lubbertje Cornelis huisvrou van Eenje Derx

1731
Namen der Personen welke of op belijdenisse of op attestatie tot t H. Avondmaal zijn toegelaten, ten tijde als J.F. van Oostbroek predikant was, zijnde beroepen 7 decemb. 1729 en in den Heijligen dienst op t Hogezand bevestigt den 10 decemb. 1730.

Den 15 decemb zijnde proefpredicatie tot dese gemeente overkomen met Attestatie van Dns. Stegnerus predikant tot Noordbroek
Trijntjen Willems huijsvr van Ubbo Eltjes

1733
Coena prima habita den 18 Mart.

Op belijdenisse aangenomen
Jantien Derks wed. van Derk Berents uit de Kijl Comp.
Zijpke Wijtzes huisvrouwe van Cornelijs Roelfs in de Lula
Welm Jacobs J.D. op de Kalkwijk

Met Attestatie aangekomen
Aaltien Geerts van Zuijdlaren
Anna Alders van Sapmeer
Dieuwke Andries mede van Sapmeer

Coena Secunda habita 10 Juni

met  Attestatie tot ons overgekomen
Monsr. Jan Stenhuis van Groningen
Willem Meijer van Cropswold

Coena Tertia de 9 Septemb habita

als wanneer deze gemeente zijn toegevoegt na gedane belijdenisse
Mr. Jannes Peters op de Kalkwijk
Maria Geerts in de Kijl J.D.
Fokeltje Gosses J.D. in de Kijl
Geertien Gosses J.D. in de Lula

Coena Quarta habita den 23 Decemb 1731

als wanneer deze gemeente is toegevoegt na gedane belijdenisse
Tjeers Arents Jongman op de Kalkwijk

Coena Quinta habita den 9 Mart [1732]

wanneer geene de gemeente zijn toegevoegt
noch met attestatie noch op belijdenisse

Coena Sexta habita den 8 Junij 1732

als wanneer dese gemeijnte is toegevoegt geworden na gedane belijdenisse
Jacob Peters in de Kijl Comp.

Coena Septima habita den 14 Sept. 1732

als wanneer dese gemeente is toegevoegt met attestatie van Sapmeer
Geertien Egberts Wed. van Cornellis Kuperus.

Coena Octava habita den 21 Decemb.

als wanneer dese gemeente zijn toegevoegt op voorgaande belijdenisse
Harmen Rinkes op de Kalkwijk

Met attestatie tot ons overgekomen
Trijnjte Albers van Slogteren
Jan Claassen en Teetske Peters Egtel. van Sapmeer
Jan Hansen van de Pekel

Ao 1733 Coena Nona habita den 8 Mart

als wanneer dese gemeente zijn toegevoegt

Na gedane belijdenisse
Jantien Bartels Huijsv van Nanne Peters in de Kijl
Eelke Alberts Huisvr van Hindrik Hindriks op t Hogezant.
Hindrikje Alberts J.D. van t Hogezandt
Catrina Roefs Vos J.D. van t Hogezant

Op Attestatie
Sappe Eelkes van Cropswolde
Tietje Jans Huijsvr. van Derk Segers van Veendam
Trijntje Berents Huijsvr. van Hillebert Engels van Sapmeer

Coena decima habita den 14 Junij

Als wanneer dese gemeente zijn toegevoegt na gedane belijdenisse
Geesje Gosses Huijsvrouwe van Meijndert Bartels in de Kijl Comp
Jeltje Rintjes J.D. uit de Lula

Op Attestatie
Harmen Lindtrooth van Diemen

Coena Undecima gehouden in Septemb

als wanneer gene deze gemeente noch op belijdenisse noch met Attestatie zijn toegevoegt

Coena duodecima gehouden den 20 Decemb

doen tot de gemeente overgebragt na gedane belijdenisse
Claas Everts van de Kalkwijk

Op Attestatie
Hiltje Hindriks van Sapmeer

Coena decima tertia gehouden den 14 maart 1734

wanneer op belijdenis zijn aangenomen
Geertien Jans Huijsvrouwe  van Willem Reijnders van t Hogezandt
Catriena Tebbens J.D. van t Hoogezant

Coena decima quarta gehouden op de twede sondag in Junij 1734

Coena decima quinta habita den 19 Sept. 1734

wanneer geen de gemeente zijn toegevoegt noch op attastatie noch op belijdenisse

Coena Decima Sexta habita die 19 Decemb.

Wanneer dese Gemeente is toegevoegt na voorgaande belijdenisse
Johanna van Delden van Groningen

Coena decima Septima habita die 13 Mart. 1735

als wanneer dese gemeente zijn toegevoegt na voorgaande belijdenisse
Frouke Wiers Huijsvr. van Derk Jans
Rijkent Tebbens
Geesje Peters

met attestatie

Jan Thiessen van Sapmeer
Geert Hindriks van Uuthuijster Meeden
Roelf Jan vab Sapmeer
Jantien Luijchies van Cropswolde

Coena decima octava habita die 5 Jun. 1735

wanneer de Gemeente zijn toegevoegt
Elligje Jans Huijsvr. van Hubert
Grietje Berents J.D. beijde met attestatie van Groningen

Coena decima nona habita die 11 Septemb. 1735
[geen vermeldingen]

Coena Vicesima den 18 December 1735
wanneer de gemeente is toegevoegt
Annigje Aaldriks huijsvrouw van mr. Auke Almerts
met attestatie van Zuijdbroek

Coena Vicesima prima habita die 11 Mart. 1736
Als wanneer dese Gemeente is toegevoegt
Na voorgaande belijdenisse
Jacobus Christiani J.M. van Martenshoek

Coena Vicesima secunda habita die 10 Jun. 1736.
als wanneer de Gemeente toegevoegt zijn
Na voorgaande belijdenisse
Trijntje Rintjes J.D. op t Hogezandt

Met attestatie
Juffr. Anna Duijrsema Huijsvr. van N. Ten Hoorn Med. D. van Groningen
Eltje Roelefs van Sapmeer.

Coena vicesima tertia habita die 30 sept 1736
als wanneer dese gemeente is toegevoegd
Na voorgaande belijdenisse
Hindrikje Jans J.D. op t Hogezandt

Met Attestatie
Jan Hindriks van Sapmeer

Coena vicesima quarta habita die 16 december 1736
als wanneer tot de gemeente is aangekomen
met Attestatie
Hindrikje Harmens wed. van Hindrik Harmens van Schildwolde

Coena vicesima quinta habita die 17 maart 1737
als wanneer dese op attestatie is toegevoegd
Arent Hindriks van Holwijrda

Coena vicesima sexta habita die 16 Juni 1737
als wanneer dese gemeente is toegevoegd

na voorgaande belijdenisse
Trijntje Heermens Huijsvr. van Reemdt  Geerts in de Kijl

Op attestatie
Jan Derks van Norg

Coena Vicesima Septima habita den 8 Sept. 1737

Wanneer op gedane Belijdenisse de Gemeente zijn toegevoegt
Dina Jans Huijsvr. van Jan Edskes van Hogezant
Roelf Simens en Grietje Jans egte lieden op Martenshoek

met attestatie
Cornelia Verhaar Huijsvrouw van Alexander Jacobus Cokkenius van Amsterdam

Coena Vicesima Octava habita den 22 Dec. 1737

Als wanneer na gedane belijdenisse de gemeente zijn toegevoegt
Trijntje Kleersnijder J.D. van t Hogezandt
Jan Leuning van t Hogezandt

Coena Vicesima Nona habita den 9 Mart 1738

Als wanneer de gemeente na gedane belijdenisse zijn toegevoegt
Trijntje Swiers Wed. van Meijne Wijbes op t Hogezant
Albert Jacobs Jongm. van Martenshoek

Met attestatie
Rensche Harmens van Sapmeer

Coena Trigesima habita die 8 Jan.

Wanneer gene de gemeente zijn toegevoegt.

Coena trigesima prima habita die 14 sept. 1738
wanneer dese gemeente is toegevoegd

met attestatie
Geertruijd Jans weduwe van Jan Jans van Winschoten

Op belijdenisse
Hindrikje Harmens J.D.

Coena Trigesima tertia habita 21 Dec. 1738
wanneer is toegevoegd

met Attestatie
Alexander Jacobus Gochemus med. d. van Amsterdam

Coena Trigesima Quarta habita die 8 maart 1739
wanneer dese gemeente is toegevoegd

op belijdenisse
Hilligje Reenders Huijsvr. van Arend Hindriks op t Hogezandt
Frouke Berents Huijsvr. van Derk Hindriks in de Kijl Comp.

Coena Trigesima Quinta habita die 14 jan. 1739
wanneer dese gemeente is toegevoegd

met Attestatie
Wiert Eijkenhout van Sapmeer
Trijntje Reijnders van Amsterdam
Hebbeltje Hebels van Cropswolde

Coena Trigesima Sexta habita die 13 Sept. 1739
als wanneer tot dese gemeente

met attestatie zijn overgekomen
Geesje Harmens Huijsvr. van Jochem Jans Brandenburger van Veendam
Derk Luijtjes van Groningen
Wipke Derks Huijsvr van Peter Harmens van Sapmeer
Roelf Peters en Grietje Siwers Egtel. van Zuidbroek

Coena Trigesima Septima habita die 20 Decemb. 1739
[geen vermeldingen]

Coena Trigesima octava habita die 13 Mart 1740
wanneer dese Gemeente zijn toegevoegt

Met attestatie
Simon Hardwich Muller van Haren
Grietje Luijtjes Huijsvr van Wabbe Jacobs van de Scheemda

op Belijdenisse
Roelf Jans Huijsvr van Albert Tonnijs van de Kalkw.
Geesje Berents J.D. uijt de Kijl Comp
Bouchijn Berents J.D. uijt de Kijl Comp

Coena Trigesima Nona habita die 12 Junii 1740
Doen dese Gemeente toegevoegt

met attestatie
Albert Harmens van Zuijdlaren

Coena Quadragesima habita die 11 septemb. 1740
 als wanneer aan de gemeente is toegevoegd.
[Geen vermeldingen]

Coena Quadragesima Prima habita die 18 dec.
als wanneer dese gemeente zijn toegevoegt

na gedane belijdenisse
Grietje Abrahams Huijsvr: van Peter Hindriks

Met Attestatie
Hindrik Hindriks en Martje Hindriks echtelieden van Sapmeer
Harmtje Jans Huijsvr. van James Lucas van Cropswolde
Tjarkje Tjarks J.D. van de Scheemda

Coena Quadragesima Secunda habita die 12 Mart. 1741

als wanneer na gedane belijdenisse de gemeente is toegevoegt
Nanne Peters in de Kijl Comp.
Uuntje Wiers Huijsvr. van Tebbe Adams
Grietje Lucas Huijsvr. van Lucas Jans
Jacobje Alberts Huijsvr. van Steven Jurjens
Trijntje Bartels weduwe van Stoffer Peters
Trijntje Cornelis Huijsvr. van Robert Gerrijts

S. Coena Quadragisima tertia habita 11 julij 1741

wanneer na gedane belijdenisse aan de gemeente is toegevoegd
Zoetje Roelfs Huijsvr. van Bartelt Jans

Coena Quadragesima quarta habita die 10 Septemb.
als wanneer tot dese gemeente

met attestatie overgekomen
Anna Aukens van Groningen

Coena Quadragesima quinta habita die 17 Dec.
als wanneer gene tot dese gemeente zijn toegevoegt
[geen vermeldingen]

Coena Quadragesima Sexta habita die Mart. 1742

als wanneer na gedane belijdenisse de Gemeente zijn toegevoegt
Jan Cornelis van de Kalkwijk
Harmen Jans van de Kijl
Marrigje Lucas Huijsvr. van Albert Peters Boonschans van t Hogezandt
Gesina Stenhuijs Huijsvr. van Jan Terspil van t Hogezandt
Gerbrig Harmens Huisvr. van Jan Leuning van Sapmeer

Coena Quadragesima Septima habita die 3 Jun. 1742

wanneer op attestatie tot dese gemeente zijn overgekomen
Johanna Galema Weduwe van Do. Winter en Laurelia Winters van Middelbert (vertrokken 1754)

Coena Quadragesima Octava hab. den 9 Sept. 1742
als wanneer na gedane belijdenisse de gemeente zijn toegevoegdt
Samuel Jurjens
Alke Hindriks

Coena Quadragesima Nona hab. die 23 Dec. 1742

als wanneer na gedane belijdenisse dese gemeente zijn toegevoegt
Hindrik Alberts (30 augustus 1751 met Attest. vertrokken naar de Scheemda)
Sjoukje Peters
Berent Lucas
Ruert Heijnes

Coena Quinquagesima habita 10 Mart. 1743

als wanneer met attestatie dese gemeente zijn toegevoegt
Jacob Jans Sunderman
Anna Barkmans
 desselfs Huijsvr.
Harmen Jacobs Sunderman [alledrie:] van Lattbergen in Tekelnborg
Feijke Everts en Annigje Alberts egtelieden van Sapmeer

En na gedane belijdenisse
Wolter Jans
Stijntje Jans Huijsvr. van Sweijtze Timens

Coena Quinquagesima Prima habita die 9 Jun. 1743

Wanneer tot dese gemeente met belijdenisse overgekomen is
Anje Olchers van Middelstum

Coena Quinquagesima Secunda habita den 15 Sept. 1743
Wanneer tot dese gemeente zijn toegebragt

Na voorgaande belijdenisse
Geesje Tebbes huijsvr. van Albert Boon

Met Attestatie
Jantien Roelefs van Cropswolde

Coena Quinquagesima tertia habita den 22 Decemb 1743
Wanneer tot dese gemeente zijn toegebragt

Met Attestatie
Mr. Jan Jans van Cropswolde

Na voorgaande belijdenisse
Roelf Abrahams uijt de Kijl Comp.

Coena Quinquagesima quarta habita die 8 Mart. 1744
Wanneer tot dese Gemeente is overgekomen

met attestatie
Martie Claassen van Sapmeer

Coena Quinquagesima quinta habita die 14 jun. 1744
als wanneer tot dese gemeente is overgekomen

met Attestatie
Maria Gerrijts van Cropswolde
Geesje Harmens Huijsvr. van Arent Hindriks met attestatie van Borger

Coena Quinquagesima sexta habita 13 sept. 1744
wanneer gene de gemeente zijn toegevoegt noch met Attestatie noch ook op belijdenisse

Coena Quinquagesima septima habita die 26 dec. 1744
Als wanneer dese Gemeente zijn toegevoegd

na gedane belijdenisse
Fokko Gerrijts
Tjakje Haijckens Huijsvr. van Daniel a Besten
Maria Harmens Huijsvr. van Fester Tammens

Coena Quinquagesima octava habita die 14 maart 1745
[geen vermeldingen]

Coena Quinquagesima nona habita die 13 juni 1745
[geen vermeldingen]

Coena Sexagesima habita die 12 Septemb.

Wanneer tot dese gemeente met attestatie is overgekomen
Aaltje Pieters van Groningen (met attestatie na Gron. vertrokken 1751)

Coena Sexagesima habita die 19 Decemb.

Als wanneer dese gemeente na gedane belijdenisse is toegedaan
Evert Tonnijs

Met Attestatie
Haijke van der Werf en Anna Ten Oever Egtelieden van Sapmeer (vertrokken na Sapmeer 1756)

Coena Sexagesima prima habita die 13 Mart. 1746
Als wanneer dese Gemeente zijn toegevoegt

na gedane belijdenisse
Tonnijs Jacobs
Elbrig Joestens
Huijsvr. van Fokke Gerrijts
Aaltje Sluijs Huisvr. van Wicher Willems

Coena Sexagesima Secunda habita die 12 Junij 1746
Als wanneer dese gemeente is toegevoegt

na gedane belijdenisse
Mr. Johannis Gleijns

Coena Sexagesima tertia habita die 11 sept. 1746
als wanneer dese gemeente sijn toegevoegd

na gedane belijdenis
Cornelisje Tjakkes Campinus wed. van Reurt Jeijpes

Met Attestatie
Jantien Harmes Huijsvr. van Jacob Pieters van Groningen

Coena Sexagesima quarta habita die 18 Dec. 1746
wanneer gene de gemeente sijne toegevoegt
[geen vermeldingen]

Coene Sexagesima quinta habita die 12 Mart 1747

als wanneer na gedane belijdenisse de Gemeente is toegedaan
De Hr. Jan Lucas Trip

Met attestatie
Grietje Cramers van Sapmeer

Coena Sexagesima Sexta habita die 11 juni 1747
als wanneer aan de gemeente is toegevoegd

na gedane belijdenisse
Cornelia Bontjes
Lammigje Sijmens
Hendrikje Geugjes
Frouke Berents

Met Attestatie
Albertus van der Tuik en Niesje de Vries echtelieden van Enum
Aaltje Adriaans van Groningen

Coena Sexagesima Septima habita die 10 Septemb. 1747
als wanneer dese Gemeente is toegevoegt

na gedane belijdenisse
Grietje Berents Huijsvr. van Derk Luijtjes

Coena Sexagesima Octava [geen datum vermeld]
als wanneer dese Gemeente zijn toegevoegt

na gedane belijdenisse
de Hr. Vincent Berent Trip
Claasje Berents J.D.

Met Attestatie
Tjerk Renses van Sapmeer
Geeske Derks Huijsvr. van H. van Elst van Groenlo
Hilligje Roelofs van Sapmeer

Coena Sexagesima Nona [geen datum vermeld]
als wanneer des Gemeente zijn toegevoegt

na gedane belijdenisse
Jan Tonnijs

Aaltje Hindriks
Huijsvr. van Roelf Abrahams

Met attestatie
Jacob Sijtzes en sijn Huijsvrouw Saartje Jacobs van Sapmeer
Wiert Eijkenhoudt van Sapmeer

Coena Septuagesima habita die 9 Junij 1748
[geen vermeldingen]

Coena Septuagesima prima habita die 8 Sept. 1748
als wanneer gene tot dese gemeente zijn overgekomen

Coena Septuagesima Secunda habita die 15 Dec. 1748
als wanneer tot deze gemeente

met Attestatie zijn overgekomen
Jan Coerts van Zuijdlaren (vertrokken na Zuitbroek)
Annigje Jans van Groningen

Continuatie van
Avontmaalstijden en namen der ledematen t zij met Attestatie aangekomen, t zij op belijdenisse van hun geloven aangenomen en toegelaten door mij
Johannes Henricus Niewoldt Oldamsius,
eerst predikant te Gerkes Clooster in Vrieslant en aldaar in dienst gekomen de 26 juni 1729. Daarna te Ten Buur onder t Classis van Loppersum en aldaar bevestigt 11. Meij 1738.
Vandaar tot deze gemeente beroepen den 2 Maart en bevestigt in de bedieninge den 26 april 1750 door S.W. Liefting Past. te Westerbroek en H. Janssonius Pastor te Cropswolde, predikende de laatste ter bevestigingen 1.Theis.5:12,13.a. en ik zelve tot intrede Openb. 3:8.

Leden van de Kerkenraadt waren toen

Ouderlingen:
Jan Jans
Mr. Jan Kleersnijder
Cornelis Geerts in de Kijlcompagnie

Diaconen
Thonnis Jacobs
Derk Luitjens
Sikko Jacobs
Elias Derks in de Kalkwijk

1750
Den 21 Junij
Heb ik alhier na voorgaande afkundigingen het eerste nagtmaal des Heren bedient te gehouden en zijn toen met attestatie aangekomen en de gemeente toegevoegt mijn vrouw
Titia Janssonius van Ten Buur
Hindrik Popken van Anlo
Allert Caelema van Gron.
Geesje Pieters van Groningen

Den 20 Septemb.
Coena Secunda habita wanneer geen ledematen den gemeente zijn toegevoegt.

Den 13 Decemb.
Coena Tertia.
En toen met Attestatie aangekomen en toegelaten
Vrouw Heijlewig Noot Huijsvrou van den E. Pietersz
van Gron.
Maria Susanna Pietersz. van Gron.
Lammigjen Gabbes huijsvrou van Pieter Harms van Gron.
Aaltje Entes huijsvrou van Brouwer Albertus Maagd van Sapmeer

1751
Den 14. Maart Coena Quarta
wanneer gene als Ledematen zijn aangekomen

Den 20. Juni Coena Quinta als voren

Den 12. Sept. Coena Sexta
Wanneer op vertoonde attestatie aijn toegelaten, en aangekomen van Gron.
Jan Nauta en Trude Ten Oever Egtelieden.

Den 12 Decemb. Coena Septima
Wanneer als Litmaten der gemeente zijn toegevoegt
Aaltje Hebes Huisvrou van Jan Jans met attestatie van Gron.
Jentje Harms J.D. met attest. van Swart Sluis.

1752
Den 12. Maart Coena VIIIva
Waneer na voorgaande onderwijs in de Kennis der Waarheijt op

belijdenisse van hun geloof tot Litmaten aangenomen zijn
David Braam en Lolke Alders Egtelieden
Derk Mennes en Diewertje Sikkes Egtelieden (na Gron)

Met attestatie van Appingadum
Trijntje Reijnders J.D.

Den 11. Junius Coena IXna
[geen vermeldingen]

Den 10. Septemb. Coena Xma

Waneer met attestatie van Groningen gekomen zijn
Jeremias Mees
Thijs Mees
en Christ. Maria Tentink Ehel.

Den 10 Decemb. Coena XIma

Waneer als Ledematen de gemeente zijn toegevoegt
Geert Willems op belijdenisse van zijn geloof en doop

Met attestatie De Lnt Gerardus Warendorp en Margareta Hardewijk Egtel. van Groningen (ende vertrokken na Gron. 1762)
Juffr. Ernestina Fred. Juliana van Kalthof van Sapmeer
Johanna Catharina Rubens J.D. van van Freren in 't Amt Lingen.

1753
Den 11 Maart Coena XIIma

En toen, na gedane onderzoek in de kennis der waarheijt en op belijdenisse van hun geloof aangenomen, en tot de gemeenschap van des Heeren toegelaten
Jan Willems en Maijke Jogchums, echtelieden
Jannes Lammerts
Reijnder Egges
Albert Jogchems alle in de Kijl C.
Martje Egberts J.D. op t HZ

Op attestatie van Veendam is toegelaten
Lijsbeth Jacobs Huisvrouw van Jan Derks in de Kijl Comp. (vertrokken na Veendam)

Den 10. Junius Coena XIIIma
Waneer gene aangenomen noch met Attestatie aangekomen zijn.

Den 16. Sept. Coena XIVma

Waneer met Attestatie zijn aangekomen
Luitnt Jan Hendriks Stork en Anna Elizabeth Stork Egtel. van Leeuwarden
Warmholt Crouse Jongm. van Sellingen (weder vertrokken)

Den 9 Xb Coena XVma
Waneer ook gene nog op attestatie, nog op belijdenisse de gemeente zijn toegevoegt

1754
Den 17. Maart Coena XVIma
En ook toen gene aangekomen of aangenomen.

Den 9. Junius Coena XVIIma

En toen op Attestatie de gemeente toegevoegt
Hinrik Piccart en zijn huisvrouw Grietje Meijnders Evenaar met Attestatie van Colham (met attestatie weder vertrokken na Colham 1755)
Jan Krijthe en zijn huisvrouw Tonnisje Egberts met attestatie van Groningen

Den 15. Sept Coena XVIIIva

En toen met Attestatie van Liens aangekomen
Elizabeth Ringes wed.

Den 15. Decemb. Coena XIXna

Waneer op Attestatie van Appingadam de gemeente toegevoegt is
Hieronimus Herwig

1755
Den 9. Maart Coena XXma

Waneer op belijdenisse van hun gelove na voorgaande onderwijs in de kennisse der waarheijt, tot litmaten aangenomen en tot de H. Tafel zijn toegelaten
Witzer Roelfs
Albertje Roelfs
huisvrou van Albert Jogchums
Wijtske Cornelis Jonge Dogter
alle drij in Kijl Comp.

Den 15. Junius Coena XXIma
[geen vermeldingen]

Den 14. Sept. Coena XXIIda

En toen met Attestatie van Amsterdam aangekomen
Roelf van Munster en Geesje Abrahams zijn Huisvrouw.

Den 14 Decemb. Coena XXIIItia

Waneer met Attestatie aangekomen zijn
Trijntje Jans Meijerhof Huisvrou van Jan Bloemhof van Appingedam
Jan Huisingh en Aaltje Meijering Egtel. van Emmen.

1756
Den 14 Maart Coena XXIVta
[geen vermeldingen]

Den 13 junius Coena XXVta

Waneer de Gemeente zijn toegevoegt op Attestatie van Dalen
Hindrik Arents en Jantjen Jans zijn Huisvrouw

Den 12 Sept. Coena XXVIta
Geen Litmaten, nog op belijdenisse nog op Attestatie, aangekomen.

Den 12 Decemb. Coena XXVIIma
[geen vermeldingen]

1757
Den 13 Maart Coena XXVIIIva

Waneer op belijdenisse van haar gelove aangenomen zijn
Geertruda Nieuwoldt J.D.
Geesje Jacobs J.D.
Hanna Arents J.D.
Jeltje Roelfs J.D.
allen vant Hogezant

1758
Het vervolg van aantekeningen der personen welke in onderscheijdene  Avondmaaltijden tot ledematendesen gemeijnte of op attestatie of op gedane belijdenisse sijn aangenomen door mij S. Moerkramer.
Sijnde het eerste Avondmaal ten tijde mijner bedieninge gehouden den 16 Junij 1758 wanneer de Kerkenraad bestond uit volgende leden:

Ouderlingen
Mr. Jan Kleersnijder
Roelf Vos
Thomas Cornelis

Diaconen
Jan Ilberi
Derk Luitjes
Tonnis Jacobs

op gedane belijdenisse tot Lidmaate aangenomen
Trijntje Jans huisvrouw van Arent Jurjens

met attestatie tot ons overgekomen
Mijn vrouw Hinrika Johanna Moerkramer
Margarita Heijne van Windeweer
Eetje Geerts van de Mieden
Jan Hinderks van Groningen

20 Sept

op gedane belijdenisse Tietje Jans Kempinga

en op attestatie van Leuwarden Anna Wicherts

10 Dec

op gedane belijdenisse
Jan Barkhuis
Jan Koerds

met attestatie gekomen
van Kolham Jan Geerts en Jantjen Jans
van Sappemeer Margijn Haselhof.

1759
18 Meert

op gedane belijdenisse
Hiltjo Kleersnijder
Trijntjen Jakobs

met attestatie tot ons overgekomen
van Groningen Bonna Remelink

5de Nachtmaal bediend d 10 Junij, voor welke tot Ledematen sijn aangenomen

op gedande belijdenisse
Wejerd Derks
Hilligjen Derks
Geertjen Roberts

Elligjen Hinderks
Sicco Kleersnijder
Ilbina Remelink

met attestatie overgekomen
Johan van Leuwen
Jakoba van Leeuwen [beiden] van Kolham
Lammigjen Jans van Groningen
Luitje Bosch van Anlo in Drenthe

6de Nagtmaal bediend d 9 Sept voor welke tot ledematen sijn aangenomen

op gedane belijdenisse
Siert Jans
Andries Derks (Attest. gegeven naar Delfzijl)
Peter Harms
Annigje Lukas
Jeltje Feijkes

met Attestatie tot ons gekomen
Hinderk Jans van Haren

7de Nagtmaal gevierd d 9 Decemb, voor welk tot Ledematen sijn aangenomen

op gedane belijdenisse
Roelf Hortes
Jan Derks
Aafke Klaasen
Annigje Harms
Reindert Sikkes

op ingebragte attestatie
Wieke IJmmes van Groningen (den 21 Nov. 1789 weg naar Groningen)
Wijbe Jansen
Bauchien Haijes [beiden] van de Grouw in Westfriesland.
Eerke Jans Kempenga
Aaltje Sijpkes [beiden] van Sappemeer

1760
8de Nagtmaal waargenomen d 9 Meert voor welk tot Ledematen sijn aangenomen

op gedane belijdenissen
De Hr Postm. Ahasverus Johan Veltman
Helmer Antonis

9de Avondmaal bediend d 8 Junij, voor welk tot Ledematen sijn aangenomen

op ingebrachte attestatie
Willem Bronsema van Groningen
Hanna Arents van Suidbroek

10de Nagtmaal gehouden de 21 Sept voor welke tot Ledematen zijn aangenomen

op ingeleverde attestatie van Groningen
Catharina Cos wed. Copinga (vertrokken na Gron. 1776)

op gedane belijdenisse
Klaas Jans en Aafke Jakobs echtelieden
Roelina Warendorp
Regtje Jans
Grietje Haselhof (vertrokken naar Groningen)
Mona Hinderks
Swaantje Jans

De 11te Nagtm. gehoudenden den Dec. sonder dat er Ledenmaten vooraf zijn angenomen.

1761
Het vervolg van aantekening der Personen, welke of op Attestatie van elders of op voorafgaande belijdenis tot Ledematen deser gemeente zijn angenomen en toegelaten door mij W.C. Costerus;

zijnde 't eerste avondm. ten tijde mijner bedieninge gehouden den 28 Juni 1761 wanneer de Kerke-raad bestond uit volgende Leden.

Ouderlingen
Jan Kleersnijder

Samuel Greben
Derk Luitjes

Diaconen
Reurt Heines
Albert Jacobs
Sicko Kleersnijder

zijnde ook toen met attestatie tot ons overgekomen
mijn vrouw Jacoba Costerus geboren Dijk
IJkjen Jans met attestatie van Haren
Gilles Delhais met attestatie van Gron.

10 Sept. zijnde toen met attestatie overgekomen
Jogchum Jans en Geessijn Harms van Veendam
Barbara Sleengs huisvr. van Hans Jacobs van Gron.
Berent van Ham en Maria Benthem van Gron.

20 Dec. zijnde toen met attestatie overgekomen
Johannes Boot van Gron, (weder vertrokken)
Jantjen Bauwkes van Bedum (weder vertrokken)

1762
14 meert
wanneer op gedane belijdenis angenomen
Aaltje Catharina Tebbens

20 Juni
op belijdenis aangenomen
David Landweer
Claas Egberts

1763
13 Maart

met attestatie overgekomen
Hindrik Jans van Groningen en
Albertje Jans van Groningen (vertrokken na t Zand 1773)
NB. wanneer ook toen als Ledemaat van onse Kerke is angenomen een bejaarde Persoon Oetse Douwes, nadat hij op belijdenis des geloofs te voren gedoopt (vertrokken na Groningen)

13 Juni

zijnde toen met attestatie overgekomen
Tonke Hindriks van Winschoot

14 Sept.

op belijdenis angenomen
Hindrik Simons en sijn huisvrouw Frauke Harms (beiden gestorven)
Claas Jans

met attestatie overgekomen van Sleen in Drenthe
Geert Janssen Maathuis en sijn huisvrouw Hindrikjen Hindriks

11 Dec.

op belijdenis angenomen
Fiebe Roelofs uit de Kijl

en met attestatie overgekomen van Dokkum
Anna Magdalena Gerrijts wederom den 11 Maij vertrokken na Doccum

1764
11 Maart

op belijdenis tot Leden angenomen desen 3
Frerijk Jacobs, Derk Abrahams en Hiltje Harmens zijnde toen ook gedoopt

en met attestatie van Gron overgekomen
Haisen van Dijk (vertrokken)

1765
10 Maart

op geloofsbelijd. tot Ledematen angenomen dese 6 navolgende
Harm Gosses, Claas Peeters, Wabbe Jacobs, Hindrik Harms, Augustinus Germs, Jantje Berents huisvr. van Derk Abrahams.

zijnde toen ook met attestatie van Gron overgekomen
Anna Berents huisvr. van David Landweer (overleden)

16 Dec.
met attestatie van Sappem. overgekomen
Claas Edes en Margijn Jans huisvrouw van Jan Harms (met Attest. na Sapmeer), en van Bedum Menne Ten Horen en

tot Lidmaat op gedane belijdenis angenomen
Niesjen Derks Swijters.

1766
9 Meert

met attestatie van Sappem. overgekomen
Sijger Helmers (den 20 Maij 1782 met Attest. naar de K...

15 Juni

op belijdenis angenomen
Boewe van Ham, Margijn Hiddes, en Annigjen Roelefs.

14 Sept.

op belijdenis angenomen
Bastjaan van Lijnen en sijn huisvrouw Trijntje Tiddes

zijnde op proefpr. ook gedoopt
Wijbke Jacobs en Jantjen Claassen.

zijn toen met attestatie overgekomen van Bedum
Hindrik Pieters en Jantje Berents van Scharmer.

1767
8 meert

tot Lidmaat angenomen
Rienke Harms (vertrokken na Sappem.)

10 Sept.

op belijdenis angenomen
Leentje Willems uit de Kijl.

13 Dec.

met attestatie overgekomen uit Groningen
Harmannus en Wibbigjen Hogenberg Ehel. en
Margaretha Ferre.

1768
13 Meert

op belijdenis angenomen
Jan Geerts (vertrokken na Zuidbr.)
Hilligjen Harms (naar Ijlst) en Grietje Harms.

12 Juni

op belijdenis angenomen
Otte Pieters Boon en sijn Huisvrouw Fokel Dauwes

zijnde op proefpr. ook gedoopt
Jantje Jacobs

met attestatie uit Wagenborgen overgekomen
Jauwkjen Wijbes wed. van J. van der Tuuk
en uit Sappemeer Trijntje Jans.

11 Dec.

op belijdenis angenomen
Jan Harms
Martje Jans huisvrouw van Harm Eensens

1769
12 Meert

op geloofsbelijdenis angenomen
Hindrik Harms de Wilde
Auwtje Jans; NB welke beide ook toen gedoopt zijn

11 Juni

wanneer met attestatie zijn overgekomen van Groningen
Andries Bos en Brengje Brons en desselfs Dogter Margareta Bos (weder vertrokken na Groningen)
en van Rott. Aagje a Besten (weder vertrokken)

10 Sept

op belijdenis angenomen
Geesje Roelefs

1770
4 meert

met attestatie van Haren tot de Gemeente zijn overgekomen
de Heer Dan. Herman Tjassens, en desselvs huisvrouw Mevr. Anna Engelina Geertruida Ellens


en wanneer tot Ledematen zijn angenomen dese 4
Luitje Sickes, de Juffer Margaretha Lubbina Copinga (vertrokken na Gron. 1776) Gepke Simens, J.D en Bauwgje Hindriks onse Dienstmaagd.

3 Juni

op geloofsbelijdenis is angenomen
Dina Hogenbergs Dogter van Harmannus Hogenberg

9 Dec.

op geloofsbelijd. angenomen zijn
Ludgertje Haijes huisvrouw van Lucas Harms en
Pieterjen Jurrijns Huisvrouw van Boewe van Ham

en met attestatie van Cropswolde overgekomen
Wijbke Hovingh Huisvrouw van Jacob Eites (weder vertrokken na Cropsw. 1774)

1771
10 Meert

op geloofsbelijdenis angenomen is
Hindrick van Aalst

en met attestatie van Groningen overgekomen
Jantje Upkens huisvrouw van Cornellijs Luningh

9 Juni

met attestatie van Amsterdam tot ons is overgekomen
Joh. Kaman, med. doctor de 28 Maij 1780 weer met attest. gegaan naar Amsterdam
8 sept.
wanneer als ledematen met attestatie van Sappem. tot ons is overgekomen
Mevrouw de Weduwe A. Sprengers; (met attestatie met haren 4 Dogters vertrokken na Zuidlaren) en
Geert Jans en Elisabeth Wolthuis van Winschoten (weder vertrokken na de Pekela 1772)
Albert Hartoghs van Scheemda (weder vertrokken 1772)

zijnde toen tot Ledematen angenomen
Anne Hoijtes en Elske Ijpes zijn huisvr.
Luitje Hoijtes en Geertje Aartz zijn huisvr.

1772
8 Meert

met attestatie van Noordbroek tot ons zijn overgekomen
Hindrik Ofkes en Eltje Uupkes Echtelieden (de eerste dood, de laatste met Attest naar Sapmeer)

zijnde in dien maad tot Ledematen op belijdenisse ook angenomen
Renske Annes; en Grietje Hindriks; (dog beide van hijr vertrokken)

7 Juni

zijnde in de vorige maand tot Ledematen op belijdenis angenomen de 4 Dogter van de Mevrouw Sprengerts; (zijnde weder vertrokken na Zuidlaren)

23 Dec.

zijnde met attestatie toen tot ons overgekomen van Odoren in Drenthe
Wilhelmina Rosinghe huisvrouw van Albertus Copinga;
en van Groningen Focolina Gerrits Huslhof huisvr. van Pieter Harms

1773
14 Meert
zijnde met attestatie tot ons uit Gron. overgekomen
Roelef Jacobs Vonck (met Attest. naar Gron), en Wipke Harms huisvr. van Dr. Landweer

en op geloofsbelijdenis toen angenomen dese 6
Cornellijs Luning;
Wicher Wichers;
Arent Hijlkes; (met Attestatie vertrokken na Groningen)
Cornellijs Wijchers;
Jan Lammerts;
Roelof Frerijks.

en zijnde toen op voorafgaande belijdenis gedoopt
Hindrick van Lijnen oud bijna 22 jaren.

12 Sept.

wanneer toen met attestatie tot ons zijn overgekomen
van Groningen Jacob Bakker
van Delfzijl Jurjen Erenstein soldaat (weder vertrokken den 7 Juni 1774)
van Noordlaren Claas van Meurs, (met Attest. naar Groningen)
van Hoogkerk Lubbertus Lubberts (met Attest. gegaan naar Groningen)

26 Dec. op Middewinter,

wanneer toen met attestatie zijn overgekomen
van Gron. Annigjen Roelefs huisvr. van Claas van Meurs (gestorven)
van Arnhem Catharina Jacobs (wederom derwaarts vertrokken d. Meert 1774)

zijnde toe op geloofs-belijdenis aangenomen dese 8 personen
Heere Hoijtes (obiit), Willem Claassen, Alb. Copinga (met Attest na Odoren), Jacob Alberts, Wijcher Ilberi en desselvs huisvrouw ornelsche Rienkes Grietje Fokkes huisvrouw van Adam Tebbes (met Attest naar Saaxum), Hebel Tjeerts huisvrouw van Cornellijs Wijchers.

1774
13 Meert

zijnde toen met attestatie overgekomen
van Sneek Margje Jans Nortjens

en op geloofsbelijdenis aangenomen des 3
Stijntje Jannes;
Swaantje Tjeerts
Aaltje Wanderts J.D.

12 Juni

zijnde toen met attestatie overgekomen
van Amst. Margaretha Nieuwenhuis huisvrouw van Med. Doctor J. Kaman, (den 28 Maij 1780 met Attest gegaan naar Amsterdam)

11 Sept

Riencke Vechters; en Jan Hoving beide van de Calkwijk
en 6 anderen die in hunne bejaardheit ook gedoopt zijn zie t Doop-Prothocol 1774 den 4 Sept. met name
Claas Roelefs, Haijo Jacobs van Bruggen, Jan Abels, Jan Christiaan; een Africaensche neger een dienstknegt van den Wel. Ed. J. Appius J.U.D. en Martje Ottes huisvr. van Jan Jans Hoving;

en met attestatie is tot ons overgekomen
van Gron. Alegonda Bebing, (den 22 Maij 1785 met Att. naar Gron.)
en van Sappem. J.J. Piccard Med. Doct. en desselvs huisvr. Hinderika Elisabet Piccard (vertrokken na Gron. den Maij 1776)

25 Dec

wanneer toen tot ons is overgekomen met attestatie
uit Surinamen en WestIndien Jacob Appius (vertrokken na Sapp 1775)

1775
12 Meert

wanneer toen tot ons is overgekomen met attestatie
van Gron. Geertjen Sikkes J.D. (daarna weder vertrokken 1775)
van Colham Catharina Jacobs huisvr. van [naam niet vermeld]

en op geloofs-belijdenis aangenomen tot Lidmaat
Geertje Jacobs Hollander huisvr. van Pieter Boon
NB en op geloofs-belijdenis van de Gereform. Godsdienst in verlogening van den roomsche godsd. Johanna Gresser (vertrokken na Amst. 1775)

4 Juni op pinxt.

wanneer toen tot ons is overgekomen met attestatie
van de Lang Acker Schans of de Nieuw Schans Geesje Lubbes huisvr. van Haijo Jacobs van Bruggen

en op geloofs-belijd. aangenomen tot Lidmaat Aafke Rienkes huisvr. van Claas Roelefs.

25 Dec.

zijnde tot Lidmaten aangenomen
Eijke Pieters en sijn huisvr. Hindrickjen Wijchers
Frerijk Hindriks bijgenaamt Minckes
Lucas Alberts Boneschans
Ook is nog op belijdenis des geloofs aangenomen de Heer Adriaan Josef Trip J.U. Candid. (met Attest naar Groningen)

en met attestatie vertrokken na Gron. Geertjen Sickes

1776
17 Meert

met attestatie tot ons overgekomen van Gron. Catharina Numan huisvr. van Claas van Meurs.

NB. voor t Nagtmaal in Juni zullende worden gehouden zijn nog voor mijn vertrek na Sleen in Drenthe dese navolgende tot Ledematen op geloofs-belijd. aangenomen

uit de gehoudene Catechisatie op t Calckwijk
Lammigjen Oomkes wed. van Tekke Jacobs
Aaltje Jans
Trijntje Febes
(met Attest. naar de Kiel)
Jantje Geerts (met Attest. na Westerborg)
Jochum Jans (met Attest. na Sapmeer)
Jan Jans
Geuchijn Luitjes
(met Attest. naar Veendam)
Greetje Luitjes
Etje Reinkes

en uit de gehoudene Catech. op t Hogez.
Hindrik Lammerts Kock
Willem Tonnijs
Hindrick Poppes
Harmanna Maagds

Jeltje Tjeerts (obiit)
Grietje Jans

Geertje Alberts
Trijntje Claassens Boneschans
Aaltje Jochums Brandenburgs
Harmanna Jacobs
Saartje Daniels
Martje Jacobs
Swaantje Dercks
Trijntje Meinderts

1776
6 Juni

Roeltjen Harms huisvr. van Berent Jans met kerkelijke Addestaci van Noordlaren alhier vertoont overgekomen gepubliceert (met attest. naar Eelde)
Juffr. Elizabet Metteral met att. van Zuidlaren (den 4 maij 1777 vertrokken naar Gron.)

1777
8 Juni

met Attestatie tot ons zijn overgekomen
van IJsbrechtum Ida Scholtens
van Groningen de Heer Hendrik de Sandra Veltman als ook Anna Maria Hogenberg, (de Heer Veltman den 11 Febr. 1781 met Attest. na Slogteren)
van Leer Mevrouw Johanna Catharina Aleijda Veltman geb, de Rehden
van Delfzijl Evert Cornellis Bont (obiit)

21 Sept.

met Attestatie van Amsteldam tot ons is overgekomen Aagje Besten

7 Decemb.

wanneer met Attestatie tot ons zijn overgekomen
van Groningen Mevrouw Anna Sophia Trip geb. Gockinga (NB. naar Gron)
van Suidlaren de Heer Daniel Josephus Slotsboo (overleden) en Mevrouw Remeia Elisabeth van Burmania Echtelieden
van Amsterdam de Heer Klaas Joukes Bleeker
van Farmsum Juffrouw Roelina Margijna Holthuis desselfs Huisvrouw (overleden)
van Franeker Bauke Thaekes Piebinga (met Attestatie naar Groningen)
nog van Leer Mevrouw Theodoria Henriette Trip geb. van Rehden (overleden)
daarentegen is Klaas Eedes met Attest. gegaan naar Sappemeer
Nog is van Groningen toen overgekomen Jan Benjamins

1778
28 Juni

wanneer met Attestatie van Harlingen tot ons zijn overgekomen
Jan Wijngaarden en Trientje Sibrands Echtelieden (den 21 April 1782 met Attest. vertrokken naar Suidbroek)

13 Sept.

wanneer met Attest. van Gron. zijn overgekomen
Jan Harms en Leentje Eppes Echtelieden (overleden)

1779
7 Maert

wanneer met Attestatie van Cropswolde is overgekomen
Hindrik Dilling (obiit)

13 Juni

wanneer tot ons zijn overgekomen
Geesje Derks weduwe van Laurens Mangels
Klaas Harms en
Antoni Meestma (weer met Attest. gegaan naar Groningen
allen van Groningen

19 Sept.

wanneer tot ons zijn overgekomen
van Suidlaren de Heer Antonij Bretayna de Presly en deszelfs Huisvrouw Magdalena van Dalen
van Vledder Gerrit Berkenmeijer (met Attest vertrokken naar [bladzijde afgesneden, onleesbaar])

terwijl toen op belijdenis des geloofs is aangenomen Fokelina Jans wonende bij den Heer Dr. Veltman.

12 Dec.

wanneer uit de Fransche gemeente van Groningen tot ons is overgekomen de Heer Scato Hendrik Trip (NB naar Gron) en
uit de Nederduitsche gemeente van Gron. Egberdina Meijer (den 22 Nov 1784 met Attest. naar Groningen)

1780
19 Maert

wanneer met Attestatie zijn overgekomen
van Noordlaren Hindrikje Pieters (obiit) vrouw van Cornellis Luning en
van Oosterhesselen Geessijn Janssen

4 Juni

wanneer met Attestatie zijn overgekomen
van Cropswolde Willem Hanssen (obiit) en
van Slogteren Geesje Hindriks (de laatste met Attest. gegaan naar Groningen.)

10 September

wanneer met Attestatie zijn overgekomen
van Uskwert de Hr. Eisso Metelerkamp J.U.D (van hier naar Gron.) en
van Greetzijl de Hr. Johan Peter Ihle (overleden) en deszelfs Vrouw Gesina Bercherts (doorgehaald: laatste 23 jan. 1792 met attestatie).

17 December

wanneer met Attestatie van Mensingeweer tot ons is overgekomen
Anna Folkers (weer met Attest. gegaan naar Pieterburen)

1781
11 Maert

wanneer met Attest. van Wener tot ons is overgekomen Mevrouw Gerardina Metelerkamp geb. Groeneveld (van hier na Gron.)

terwijl op belijdenis des geloofs tot Lidmaten zijn aangenomen
Tjerk Gerrits
Jan van Goch (overleden) en zijn Huisvrouw Lukje Geerts
Jan Derks
Anna Sturks
Grietje Hindriks

17 Juni

wanneer met Attestatie zijn overgekomen van Groningen Mevrouw A.G. Menninga geb. Kestner (die met Attest. is gegaan naar Gron),
als ook van Zuidbroek  Aaltje Paulus, (die den 12 Maij 1782 met Attest. is gegaan naar Rottum)

23 Dec.

wanneer met Attest. van Groningen tot ons is overgekomen Jakobus Mangel, (den 4 Maij 1783 met Attest. naar Groningen)

1782
23 Juni

wanneer met Attest. van Sapmeer tot ons zijn overgekomen Lucas Stevens en Adriaantje van Ulsen, (de laatste den 14 Aug. 1792 met Attest. naar Groningen)

1783
23 Maert

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Johanna Lentz geb. Udema, als ook Stoffer Christiaans

22 Juni

wanneer met Attest. van Sapmeer is overgekomen Jannes Geerts Stuitje

5 Oct.

wanneer met Attest. van Groningen is overgekomen Adriaantje Simens

21 Dec.

wanneer op belijdenis des geloofs is aangenomen
Harm Hanssens Lodewijk, die met Attest is gegaan naar Renkum bij Wageningen, terwijl met Attest van Gron. is overgekomen Sophia Randa(obiit)

1784
7 Maert

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Roelf Derks, Aaltje Harms, Wemeltje Freerks (met Attest naar Groningen), en Hilje Jochums (obiit) (
obiit)

6 Juni

wanneer met Attest. van Groningen is overgekomen
Dievertje Nieland;

12 Sept.

wanneer met Attestatie zijn overgekomen
van Sapmeer Martinus Themmen
van Groningen Jan Gerrit Holthuis en deszelfs Vrouw Emke Tunes en dogter Margaretha Holthuis (met Attest. weer naar Groningen) als ook Aldert Hemmes, en eindelijk Grietje Fraai (de 11 Febr. 1787 naar Sapmeer gegaan)
Nog van Sapmeer Berent Alberts en Antje Jans.

19 Dec.

wanneer met Attest. zijn overgekomen van Groningen
de Hr. Harmannus Conradus Dronrijp Medic. Doctor van Harlingen
Antje Siebes. (de eerste met Attest vertrokken naar Gron.)

1785
13 Maert

wanneer op belijdenis des geloofs tot Lidmaten zijn aangenomen de Collector Popke Jans Smit en deszelfs Huisvrouw Meindertje Pieters (overleden)

11 December

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen Roelf Hooites en Elsje Hooites,

terwijl met Attest van Gron. is overgekomen Zwaantje Braanmorst Vrouw van H. van Alst.

1786
10 Sept

wanneer met Attest. van Haren is overgekomen Albert Lucas Revers(obiit)
, en op belijdenis aangenomen Margje Veltkamp (den 9 Sept 1787 met Attest. naar Groningen)

1787
17 Juni

wanneer met Attest. van Sapmeer is overgekomen Elisabeth Meijhuizen

16 Dec.

wanneer met Attest. van Sapmeer tot ons is overgekomen Maria Buitenwerf (en den 14 Juni 1789 weer met Attest. naar Sapmeer gegaab)

1788
15 Juni

wanneer met Attest zijn overgekomen van de Bellingwolder Schans de Heer Johannes Regnerus Eckringa en des zelfs Huisvrouw Wilhelmina Johanna Obreen,
en van Eelde de Heer Ubbo Nijsingh.

7 Sept.

wanneer met Attest. van Slogteren is overgekomen Trientje Alberts,
en van Veendam Harke Harkes en Albertje Jakobs Ehel. (den 26 Maij 1797 weer met Attest. naar Veendam)

1789
8 Maert

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Roelf Sigers, Adam Jakobs Vonk (met Attest. naar Groningen), en Trientje Everts

14 Juni

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Hooite Roelfs en Gerke Maagh (obiit),

terwijl tot dese gemeente van Sapmeer zijn overgekomen de WelEerw. Heer Cornelius Themmen en deszelfs Huisvrouw Jaomina Uden

6 Sept.

wanneer met Attest. zijn overgekomen
van Groningen Jan Ensink
van Sapmeer Jan Barkhuis en Grietje Bos Echtl. (met Attest. naar Sapmeer den 3 Juni 1790)

13 Dec.

wanneer op belijdenis des geloofs aangenomen is Jaigje Pieters

en met Attestatie
van Finsterwold overgekomen Janneke Fraaij (den 6. Nov. 1791 vertrokken naar Groningen),
van Rouveen Evert Veenhoven Schoolmeester deser plaatze en Hindrikje Hindriks Echtelieden.

1790
7 Maert

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
IJpe Annes (obiit)
Elisabeth Fritses (den 5 Maij met Attest. naar Groningen)
Helmer Gerardus (obiit) en deszelfs Huisvrouw Geesje Jans Barghuis (obiit)
Roelf Hindriks Fedder
Geertruid Hindriks

13 Juni

wanneer op belijdenis zijn aangenomen
Ebeltje Meines Huisvrouw van M. Themmen
Trientje Lucas
Geertje Pieters
Jantje Kars
(met Attest. naar Cropswolde)
Pieter Haijkes
Wicher Haijkes
Jan Tjapkes


Nog met Attest. van Simonswold in Oostvriesland overgekomen
[roepnaam onleesbaar, pagina afgesneden] Martens Brunsma

1790
19 Dec.

wanneer met Attest.
van Groningen tot ons overgekomen is Geertje Haak (den 6 Nov. 1795 Attest. gegeven naar Groningen)
en van Leiden Mevrouw Ida Bela Griese weduwe van Kempen (den 24 April 1796 met Attest naar Leiden.)

1791
13 Maert

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Douwe Hindriks en deszelfs Huisvrouw Trientje Roelfs (obiit)
Abram Derks en deszelfs Huisvrouw IJke Sigers (den 17 Maart 1809 met Attest. gegaan naar Nieuw Wolda.)
Jan Hindriks en deszelfs Huisvrouw Fokje Epkes
Arent Jans
Christiaan Abrams
(den 8 Sept 1792 met Attest. naar Sapmeer)
Jacob Sikkes (obiit)
Hindrik Wolters (obiit)
Freerk Tonkes
Heiltje Tonkes (Attest. gegeven)
Geert Jans (obiit)

19 Juni

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Margje Berents (den 1 Juni 1796 met Attest. naar de Kiel)
Annigje Hindriks
Pieter Derks (met Attest. naar Sapmeer)
Frouke Jakobs Dorenbos (met Attest. naar Sapmeer)
Fokke Dorenbos (met Attest. naar Sapmeer)
Alberdina Dorenbos
Berentje Aijkes Tulp (met Attest. naar Groningen den 4. Maart 1792)

En is met Attest. van Groningen overgekomen Doedje van Dockum (met Attest. naar Winschoten.)

25 Sept.

wanneer met Attestatie zijn overgkomen
van Loppersum de Heer Hendrik van der Tuuk (gegaan naar Groningen den 28 Sept. 1794)
van Nieuw Scheemda Meindert Jans en deszelfs Huisvrouw Sijben Hajes (obiit)

11 Dec.

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Wicher Hooites
Trientje Hooites (den 3 Juli met Attest. naar [niet ingevuld])
Lubbertje Jakobs (met Attest. naar Sapmeer)
Aaltje Reints
en is met Attestatie van Groningen overgekomen Fredrik Dets (met Attest. naar Sapmeer.)

1792
4 Maert

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Jan Geerts (obiit)
Poppe Eilderts (obiit)
Jan Hindriks (Gernaat)
Juffrouw Etje Dronrijp geb. Radijs (met Attest. gegaan naar Veendam)
Aaltje Kriens

Met Attestatie zijn overgekomen
van Amsterdam Geesje Verheek
en van Groningen Jakob Jans (den 13 Juni 1793 met Attest. weer naar Gron.)

10 Juni

wanneer op belijdenis des geloofs is aangenomen
Klaas Luitjes (vertrokken naar Groningen)

en zijn met Attestatie van de Scheemda overgekomen de Heer Med. Doctor Wouter van Bijlen en deszelfs Huisvrouw Rica Aurelia Fokkens, als ook de Juffer Henrietta Titia Fokkens (met Attestatie vertrokken naar Eelde)

23 Dec.

wanneer met Attest.
van de Fransche Gemeente van Groningen is overgekomen Mevrouw Maria Christina Baart de La Faille (den 1 Maij met Attest. naar Zuidbroek.)
en van Borger Harm Klazens

1793
3 Maert

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Jakob Cornellis Luning
Harm Bronneger (met Attest. naar Groningen)

en is met Attestatie van Sapmeer overgekomen Martje Mennes

2 Juni

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Siertje Geerts
Gepke Eltjes (met Attest. naar de Scheemda)
Aaltje Tonnis (met Attest. naar Sapmeer)
Pieter Thammes (met Attest. naar Winschoten)
Jan Hindriks

en met Attestatie
van Amsterdam overgekomen Harmtje Jakobs Cremer
van Groningen H.C.C. Dronrijp Med. Doctor

8 Sept.

wanneer met Attest. zijn overgekomen
van Groningen Jantje Blink (met Attest. naar Farmsum)
van Velsen bij Haarlem Jan Hendrik Mesmer (wederom Attest. gegeven)

1799
9 Maert

wanneer met Attest. van Groningen is overgekomen Grietje Elias

22 Juni

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Hindrikje Barkhuis (met Attest. naar Farmsum)
Tetje Hindriks (met Attest. naar de Pekel.)
Jantje Arents

Met Attest.
van Sapmeer overgekomen Trientje Abrahams
van Amsterdam Jan van Halteren en Grietje Kamphuisen Ehelieden (den 29 Maart 1795 weer met Attest. naar Amsterdam)

14 Sept.

met Attest van Groningen gekomen Aaltje Everts Ubbing (weer vertrokken naar Groningen)

1795
22 Maart

en is toen met Attest. van Noordijk overgekomen Koenraad Krieger

1796
20 Maart

wanneer met Attest. van Zuidlaren is overgekomen Hilligje Tammingh Weduwe Radijs

12 Juni

wanneer met Attest. van Zuidlaren is overgekomen Margje Reints

1797
2 April

wanneer op belijdenis des geloofs tot lidmaat is aangenomen Juffer Eleonora Alagonda Houdina Gockinga

25 Juni

wanneer op belijdenis is tot lidmaat aangenomen Juffer Hinderika Johanna Metelerkamp (Attest. gegeven naar Embden)

en zijn met Attest. overgekomen
van Amsterdam Katharina Graafland Wed. van Lintelo. (Attest gegeven naar IJsselstein)
van Delfzijl Aaltje Scholten

10 Sept.

wanneer met Attest. van Groningen is overgekomen Anna Derlos Kuipers (1810 weer met attestatie naar Groningen)

10 Dec.

wanneer met Attest.
van Sapmeer is overgekomen Jantje Jans en
van Grijpskerk de WelEerw. Heer Scato Gockinga en deszelfs Huisvrouw Margaretha Braam.

1798
17 Maart

wanneer met Attest zijn overgekomen
van Sapmeer Jakoba van Foreest, Francina Jakoba van Foreest, Anna Lammina Kleersnijder ([alle drie:] met Attest den 1 Maij 1799 gegaan naar Assen)
van Winschoten Sibrant Eijes Junior en deszelfs Huisvrouw Geesje Geerts;
van Noordijk Egbert Pieters en deszelfs Huisvrouw Aaltje Pieters
van Ten Bour Sibrig Jans Huisvrouw van Freerk H. Minkes. (met Attest. vertrokken naar Ten Boer.)

16 Sept.

wanneer op belijdenis des geloofs is aangenomen Elisabeth Hinderikus (obiit) Vrouw van Fritzer Bartels, en

met Attest. van Lemgo overgekomen Frans Hindrik Tasche.

16 Dec.

wanneer met Attest van Groningen overgekomen is Jan Kuipers.

En is op belijdenis des geloofs aangenomen Jan Jans Mulder.

1799
10 Maart

en is met Attest. van Groningen overgekomen Sixtus Tarquinius Quaestius

16 Juni

wanneer op belijdenis des geloofs aangenomen
Octavia Bellina Metelerkamp (Attest gegeven)
Aafle Epkes
Lammigje Willems
Mintje Feikes


terwijl met Attest
van Groningen overgkomen Fennigje Roelofs (met Attestatie na Sapmeer vertrokken), Anna Weima Camerling Wedw. Calkoen (den 15 Aug. met Att. naar Gron.), Hillegonda Elisabeth Calkoen (obiit) Huisvrouw van Groenhof
van Hoogkerk Eefke Hindriks (Attest gegeven)

15 Dec.

wanneer met Attest. zijn overgekomen
van Bellingeweer Schultetus Nicolaus Havinga (Attest gegeven naar [niet ingevuld])
van Groningen Antje Aljes en Gesina Freerks Brouwers (Attest. gegeven)

1800
22 Juni

wanneer met Attest van Groningen zijn gekomen Kasper Struiwig en Eeintje Leermans (obiit)

14 Sept.

wanneer met Attest. zijn overgekomen
van Eelde Roelf Leenderts en Jantje Martens Ehel (obierunt)
van Groningen Jan Pieters (Kremer)

21 Dec.

wanneer met Attest.
van de Kiel is overgekomen Harm Abrahams Braam (den 11 Juni 1809 met Attest. naar Groningen)
als ook van de Wildervank Annigje Maathuis

1801
22 Maart

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Trientje Jans (met Attest. vertrokken naar Bonda)
Alberdina Pieters
Elisabeth Klasen
(met Attest. vertrokken naar Bonda)
Dievertje Jurjens
Jan Etskes Jans
Etske Jans Smit
Reint Jans Smit en deszelfs Huisvrouw
Susanna Hanssen
Evert Jans deze twee personen zijn toen door den doop der christelijke gemeente tevens ingelijft.

Nog met Attest.
van Groningen overgkomen Mevrouw Angenita Louisa de Vriese geb. Verspijck (met Attest. naar Middelburg) en Berendina Margaretha Barkman
van Sapmeer Christiaan Abrahams en Egbertje Jans

28 Juni

wanneer met Attest zijn overgekomen
van Groningen Lambertus Struiwig (ob.)
van Veendam Jan Eppes en Hilje Mennes Ehel. (ob)
van Lettelbert Gerrit Anninga en Aaltje Mulder Ehel. (Attest. gegeven naar Noordbroek)
van Windeweer en Lula Hilligje Roelfs

13 Sept.

wanneer met Attest
van Kropswolde zijn overgekomen Hindrik Hindrikus (ob.) en Wiepke Reints Hoving Echt. als ook Jantje Eppes
en van Kolham Geert Jans Struik

13 Dec.

wanneer op belijdenis des geloofs aangenomen is Scato Georg Gockinga (obiit)

En met Attest. van Hemelum overgekomen Gesina van Ham

1802
28 Maart

wanneer met Attest.
van de Lang-AkkerSchans is overgekomen Ida Aaldriks (ob.) en
van de Kiel Jantje Meines Kruisinga (obiit)

En zijn op belijdenis des geloofs aangenomen
Pieter Geerts en Hilligje Lammerts Ehel (met Attest gegaan naar Beerster-Hamrik.
Adriana Bleker (obiit)
Geertruida Bleker
Margaretha Bleker (obiit)
Adriaantje Hindriks

27 Juni

wanneer met Attest. zijn overgekomen
van de Kiel Poppe Geerts en Aafke Jakobs Ehel (Attest. gegeven naar Kropswolde)
van Groningen Klaas Bronsema en Rebekka Jans Ehel.

12 Sept.

wanneer met Attest. van Groningen zijn overgekomen
Pieter Ottes Boon en
Ties Jans (weder vertrokken naar Farmsum)

19 Dec.

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Sara Tammen
Lijsabeth Roelfs
Renske Luitjes (Attest gegeven naar Kropswolde)
Jentje Jakobs
[de eerste drie:] ook gedoopt

Nog met Attestatie van Kropswolde overgekomen
Hindrik Karsts Hiddingh

1803
20 Maart

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Berent Tjapkes (obiit) en Loeke Jochums Echtelieden
Marijke Roelfs
Geesje Tjaarts (naar Sappemeer vertrokken)
Annigje Berents
Martje Fokkes
Meintje Geerts

19 Juni

wanneer op belijdenis des geloofs aangenomen zijn
Arius Kriens (obiit)
Reinder Hindriks (Reinders)

en met Attest. overgekomen (en met Attest gegaan naar Bonda)
van Bonda Klaas Ages de Vries
van Laag-Akker-Schans Trientje Jans

11 Sept.

wanneer met Attest. van Groningen is overgekomen Boele Roseboom

En op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen Michal Lentz

18 Dec.

wanneer met Attest. zijn overgekomen
van Midwolda Etdina Harmanna Sijpkens en Margaretha Foscea van Hasselt (met Attest gegaan naar Deventer)
van Groningen Johan Hendrik Gerhard Bachiene en Nesina Johanna Catharina Haselhof Ehel. (den 10 Nov 1806 met Attest. gegaan naar Groningen)
van Sapmeer Rosetta Elisabeth Hendriks (obiit)
van Vries Jan Teunis (vertrokken)

1804
11 Maart

wanneer met Attest. van Groningen is overgekomen Derkje Hebels

10 Juni

en zijn met Attest. overgekomen
van Haren Andries Martens Venema
van Veendam Lammert Pieters Kuiper (vertrokken naar de Scheemda)

16 Sept.

en zijn met Attestatie van de Kiel overgekomen
Harmannus Fokkes en Sjouke Harberts Ehel. (den 8 Dec. 1808 Attest. gegeven naar Noordbroek)

9 Dec.

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Geesje Eijes (den 3 Maart 1809 met Attest. naar Oud-Pekela)
Harm Davids en Geesje Lammerts Ehel (obierunt)
Jan Everts

1805
24 Maart

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Sibilla Dronrijp (met Attest. gegaan naar Veendam) en
Jantje Everts (Borst)

23 Juni

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Harmke Foppes (den 28 Maij 1810 Attest gegeven naar Appingedam)
Grietje Brons
Anna Gabbes
Jantje Harms (vert. 1839)
Lutgertje Pieters (obiit)

Nog zijn met Attest. overgekomen
van Veendam Edske Popkes en
van Sapmeer Klaaske Foekes Ehel (weer met Attest. naar de Wildervank)
van Groningen Harmanna Tonkens

22 Sept.

wanneer op belijdenis des geloofs is aangenomen
Johanna Zwaandina Lentz (obiit)

en met Attest. van de Scheemda overgekomen Geesje Buurma (is weer met Attest. gegaan naar Groningen)

15 Dec.

NB. Den 11 December 1805 is hier op aanschrijving van het Departementaal Bestuur eene nauwkeurige telling in het Kerspel gedaan, wanneer bevonden is het getal der Ledmaten van de Gereformeerde Kerke alhier te zijn 178,
en van alle Ingezetenen, tot dit Karspel behorende,
jong en oud te zamen 1796,
hieronder 1270 Gereformeerde zielen,
259 Roomschen,
192 Mennisten,
42 Lutheranen,
33 Jooden.

1806
30 Maart

wanneer met Attest. zijn overgekomen
van Bedum Lijsabeth Jans (den 6 Maart 1809 met Attest. naar Sapmeer)
van Groningen Sara Numan

en op belijdenis des geloofs aangenomen
Jan Veenhoven
Jan Huizing (vertrokken)
Jantje Jakobus van Duinen
Jantje Jochums
Sijtske Jochums

15 Juni

wanneer op belijdenis des geloofs aangenomen zijn
Johanna Maria Jakoba van Iddekinge (obiit)
Roelfje Hillebrands
Grietje Luning (met attest naar Groningen)
Jantje Luning (obiit)

En met Attest. van Groningen overgekomen Hendrikje Borggeld en Ida Pieters.

28 Sept.

wanneer op belijdenis des geloofs aangenomen zijn
Jouke Bleker Medicijnae Stud.
en Willem Luiwes (den 23 Maart 1809 Attest. gegeven naar Bergum)

en zijn met Attest overgekomen
van Leeuwarden Harm Douwes en
van Nieuwolda Do. J. Siertsema en deszelfs Huisvrouw (ob.) Margaretha Siertsema geb. Sypkens, en zoon Tammo Siertsema
nog van Nieuw-Scheemda Eefke Hindriks (met Attest. naar Veendam)

14 Dec.

wanneer met Attest. van Groningen is overgekomen Geesje Grim

1807
15 Maart

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Jakob Daniels (Boerma)
Marijke Alberts (met Attest. naar Veendam)
Martje Jakobus van Duinen (ob.)
Trientje Huizing (met Attest naar Groningen)
Anje Klazen

21 Juni

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Annigje Freerks (obiit)
Jeltje Jans
Grietje Jans
Tonnisje Jakobs
Annigje Jans
Maijke Hindriks (met attestatie naar Groningen)
Jantje Jans

En zijn met Attest. van Noordbroek overgekomen Gerrit Anninga en Aaltje Mulder Ehel.

20 Sept.

is met Attest. van Groningen overgekomen Hermanna Elisabeth Trip geb. Tjassens

13 Dec.

wanneer met Attestatie zijn overgekomen
van Sappemeer Alexander Numan en Katharina Dorothea Lichtenvoort (vertrokken)
van Groningen Jakobus van Kregten en Antje Jakobs (den 1 Nov. 1809 Attest. gegeven naar Groningen)
van Zuidlaren Hilligje Popkes de Haan
van Veendam Derk Ruerds
van Windeweer en Lula Willem Visscher

1808
27 Maart

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Lammert Geerts (ob)
Hindrik Tjerks de Jonge en Itje Jacobs Barghuis Ehel.
Pieter Michiels en Aaltje Jakobs Ehel.
Reint Hindriks en Harmina Arends Ehel.
Engbert Harms Mulder
Michiel Jans Bennema (ob)
Sijpke Eerkes Kempinga (ob) en Soetje Jans Ehel.
Nikolaas Thomas Kuipers
Pieter Harms van Emmen
Freerk Ewolds (ob.)
Harm Geerts Bolewis
Wijpke Jans
Trientje Pieters Smit
Annigje Pieters
(zijnde ook den 20 dito gedoopt, en den 19 Jan 1780 geboren, dogter van Pieter Richts en Wemeltje Geerts.)
Lipje Luitjes (ob)
Hindrikje Reinkes Bleker
Talligje Harms
(Jager)
Annigje Joesten
Renske Egberts
Fijke Joesten
Freerk Berents
en Geesje Jans Ehel, (de laatste ook den 20 dito gedoopt)
Roelf Jans Sissing
Jan Hindriks
Roelf Jans
(zijnde ook den 20 dito gedoopt en den 25 Sept 1785 geboren, zoon van Jan Everts en Jantje Roelfs.)
Geert Geerts Schut (vertrokken naar Sappemaeer den 18 Maert 1829)
Rense Egberts
Martje Roelfs Staat
Klaasje Engberts
Baugje Ottes
Geesje Everts
Jantje Gerrits Barkmeijer
Albertje Reinders
(naar Sappemeer vertrokken den 25 Jul 1828)
Engeltje Hindriks Bleker
Faike Jans


En is met Attestatie van Kropswolde overgekomen
Reinder Hindriks

26 Juni

wanneer met Attestatie zijn overgekomen
van Leer in Oost-Friesland Johannes Henrikus Wens en Jinske van Loon Ehel. en
van Hogeveen Jan Derksen en Alke Planter Ehel.
van Sapmeer Hindrik Harms
nog van Anlo Willemtje Willems

En zijn op belijdenis des geloofs aangenomen
Maria Jacobs Luning (vertrokken)
Aaltje Jans Terspil
Louise Susette Petronella Sprenger
(vertrokken)
Ebelina Bleker (obiit)
Adriaan Themmen
Abel Jans en Hindrikje Hindriks Echt. (ob.)
Oetze Ottes Boon en Trientje Germs Echt.
Kornelius Themmen (obiit)
Kornelis Borst
Jan Borst

25 Sept.

wanneer met Attest. is overgekomen
van Colham Juffrouw Wobbina Arendina Middendorp geb. Adriani (ob.)
en van Lantbergen Johan Henrik Stork (ob.)

18 Dec.

wanneer met Attest. van Gieten zijn overgekomen
Lammert Roelfs Verver en Fennigje Harms van Emmen Ehel. (vertrokken naar de Oude Pekel A den 20 Mei 1825)

1809
19 Maart

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Trientje Harms (vertrokken na Groningen)
Geertje Jakobs (vertrokken na Windeweer en Lula)
Annigje Warners (met attestatie naar Sapmeer)
Trientje Reinkes
Harmtje Klasen
Luikje Jans
(naar Groningen aan deze vrouw overgezonden bewijs van aanneming 1834)
Sapke Stoffers
Antje Adel
(vertrokken naar Winschoten)
Lucas Thammes
Roelf Hinderikus
(vertrokken naar Winschoten)

En is met Attest. van Anlo overgekomen Jantje Popkes (en den 26 Nov Dito wederom derwaartsch gegaan)

18 Juni

wanneer met Attest van Groningen is overgekomen Anna Woldendorp geb. de RaadtB

3 Dec.

wanneer met Attest van Groningen is overgekomen Annigje Averes Weduwe Eltje Bronsema (wederom na Gron. met attestatie vertrokken)

1810
1 April

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Klaas Kornellis en Janna Arends Ehel (en is de eerste ook den 25 Maart gedoopt.)

22 Juli

wanneer op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Kornelis van Dijk (is met attestatie vertrokken)
Hajo Meinderts
Willemtje Jans (vertrokken)
Annigje Jelkes (vert.)
Hindrikje Fridriks (vertrokken naar Sappem. 18 Maart 1829)
Elligje Michiels Post
Reina Pieters Smit

En is met Attestatie van Noordbroek overgekomen Nanko Eppo Woldendorp
alsmede Geesje Alliers Mulder, uit de N. PekelAa.

30 Sept

met Attestatie van Cropswolde overgekomen Dina Pieters (vertrokken naar Kropswolde) en van Westerlee Melle Luppes en Wija Filippus Echtld.

23 December

wanneer met Attest. van Groningen is overgekomen Froukje Hendriks (weer vertrokken naar Groning.)

1811
23 Juni

terwijl met attestatie waren overgekomen
De Heer Overste Cornelis Gokkinga van de O. PekelAa
Sophia Hendriks van Egmond aan Zee
Harmen Feikens van Petersburg
de laatste op deliberatie en consent van den kerkenraad dewijl sijne Attestaite reeds verouders was (obiit)
Nog overgekomen Johanna Munnik, huisvrouw van den Predikant J. Corstius.

[zonder datum in 1811]

op belijdenis des geloofs is aangenomen Abraham Geerts.

en met attestatie overgekomen
Jantje Edes van Zuidbroek
Luiken Martens van Termunten (vert.)
Pierre Jacque Runkel van Amsterdam (vert.)
Willem Jacob Gockinga van Groningen (ob.)
Roelf Jans Bakema en

Talligje Harms Jager van Kropswolde

Met attestatie van Groningen overgekomen Johanna Theodora Hekmans

1812
15 Maart

Op belijdenis des geloofs zijn aangenomen
Pieter Riks Kliphuis oud 66 jaar. gedoopt d. 13 Maart en vrouw Wemeltje Geerts oud 64 gedoopt den 13 Maart.
Tonnis Hofkamp (obiit)
Roelf Berends de Jonge
Jannes Geerts Hoed (vertr.)
Derk Roelfs Hoen
Albertus Smid (vertr)
Willem Aikes Tholen
Jannes Ites Bok
Geertje Jacobs Niebuhr.
Harmanna Harms Jager (vertrokken)
Tetje Klaassens Schut
Hilligje Everts Borst
Jantje Alberts Hoving (obiit)
Jantje Hindriks Pathuis
Grietje Harms Koster
Dievertje Hindriks Prins
Aaltje Hindriks Rooseboom (obiit)
Harmtje Lucas (vertrokken naar Gron.)
Lukje Egberts
Albertje Jochems
Catharina Jannes
Janna Jannes.

13 Mei

op belijdenis des geloofs Jan Reinders en Pieter Groenhof.

8 Julij

met attestatie overgekomen Catharina Bles weduwe de Bruin (vertrokken) van Augustinusga

13 Julij

Aaltje Huisinga van Groningen.


Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.