LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Heveskes

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

DTB Heveskes.

Ingevoerd maart 2005 door Doewe Veen.
Nagekeken en aanzienlijk aangevuld/uitgebreid met informatie uit de Acta voorjaar 2007 door Wilma Heeres.

- predikanten
- diakens
- ouderlingen
- lijst 1687 en mutaties 1687 - 1700 (Johannes Haselbeek)
- lijst 1702 en mutaties 1702 - 1720 (Ludolfus Keuchenius)
- mutaties 1720 - 1724 (dubbel, zie onder) (Martinus Croons)
- acta 1690 - 1720 (J. Haselbeek resp. L. Keuchenius)
- mutaties en acta 1720 - 1724 (Martinus Croons)
- mutaties 1726 - 1759 (Johannes Deodatus Brucherus)
- lijst en mutaties 1765 - 1786 (Antonius Waalkens)
- lijst en mutaties 1787 - 1791 (Johannes Rudolphus van Boekeren)
- mutaties 1793 - 1808 (Ubbo Everhardus van der Swaagh)
- mutaties 1809 - 1811 (W. Waalkens)


1620 Bernhardus Joachimi Geremoveerd 1626

1627 Andreas Boltenius gekomen uit de Overveluwe zegt zich hier in te dringen, en was ook eerst beroepen, doch is niet toegelaten.

1628 Joannes Ulken overleden 1656

1658 Joannes Rudolfi, den 4 februari 1678 overleden

1680 Rudolfus Helperi den 14 maart 1680 bevestigt. Zijnde beroepen van Engelbert en vertrokken naar Nieuw-Scheemda 1687

1687 Joannes Haselbeek Den 14 august. 1687 bevest. Zijnde beroepen van Oterdum. Den 6 novembr 1700 overleeden.

1702 Ludolfus Keuchenius S.S.M.C. is bevestigt in sijnen dienst door oplegginge der handen van D. Corn. Themmen van Weijwert, de inleijding-rede gedaen van D. T. Themmen van Oterdum uit 1 Thess. 5. 12. 13. den 9 april 1702 op Palmsondag. Den 26 augustus 1720 overleden.

1720 Martinus Croons bevestigt in den H. Dienst door Dn: Hieronimus Thermoij Eccls in Farmsum en Dn. H. Warendorp Eccls in Midhuisen na dat tot Woltersum ruim elf jaren en tot Weiwert ruim vijf hadde gestaan en den H. dienst waargenomen. Den 3 december 1724 overleden.

1726 Johannes Deodatus Brucherus in den H. dienst bevestigt door D. Hieronimus Thermoij Eccls in Farmsum en D. Cornelius Diephuis Eccls in Oterdum. Op den 20 junius beroepen van Weiwert en den 13 martij 1764 ooverleeden.

1765 Antonius Waalkens beroepen van Larrelt in Oostvriesland, hier ter plaats door Dn. F. Kniphuizen Pred. te Weiwerd en P. Adriani Predikant te Ooterdum in den H. Dienst bevestigt den 24 julij doende de langste eene welgepaste redevoering over Hebr. 13:17 en de eerste eene heilrijke zegenwensch, wanneer de bevestiging zijnen dienst beginde met eene Leerrede uit Jes. 45:24.
Van de stemgerechtigde te Midling en Mark in Oostvriesland tot Leeraar in die Gemeente geroepen zijnde, heb ik voor die roeping vriendelijk bedankt.
Mij eene plaats, van eenen Heer in deze Provincie aangeboden zijnde, heb ik daar voor mijne dankbaarheid betuigt.
Den 19 sept 1781 tot Leeraar in de Stad Emden geroepen zijnde, heb ik die roeping beleefdelijk afgeschreven, en hier van aan mijne Gemeente Kennis gegeven, predikende bij die gelegenheid over de woorden van Paulus: Want ik zoeke niet het Uwe: Maar U. 2 Kor. 12:14.
Overleden den 16 feb. 1785.

1787 Johannes Rudolphus van Boekeren beroepen van Meethuisen den 15 julij bevestigt hier ter plaats door dom. H. Abbring Pred. te Oterdum en E. Ducelje geagt Evangelie dienaar te Farmsum predikende, de eerste uit Joh. 20:21-23, en de laaste een korte redevoering uit Ezech. 3:17, afgezonden uit 't Classis van Appingedam om mij de hand van Broeder toe te reiken, wanneer ik mijn Dienst dien, zelfden dag begon met woorden van Paulus uit 1 Cor. 1:18 want 't woord des konings etc.
Overleden den .... november 1791.

1793 Ubbo Everhardus van der Swaagh beroepen van Krewert, hier ter plaats bevestigd den 26 mei door Dn. W. van Sijdenborgh pred. te Weiwert, doende bij die gelegenheid ene redevoering over 2 Timoth 4:1,2. Zijnde de hand van broederschap gegeven door Dn. P. van Ham pred. te Meethuizen waarop ik enen aanvang van mijn dienstwerk in deze gemeente maakte met een leerrede over Matth. 17:5 het laatste gedeelte: Hoort hem.

1806 Den 16 october heb ik ondergetekende na den 8 september dezes jaars te Nieuw-Scheemda beroepen te zijn en die beroeping in de vreze des Heeren te hebben aangenomen, mijne afscheidsrede gehouden over Openb. 3:3
U. E. van der Swaagh Predikant

1809 Den 2 van Hooimaand is hier ter plaatse bevestigt W. Waalkens, beroepen van Opwierda, door den Wel Eerw. Heer E. Ducelliee pred. te Farmsum, doende bij die gelegenheid ene redevoering over Coloss. 4:17, zijnde de hand van broederschap gegeeven door den WelEeerw. Heer B. Bredee pred. te Oterdum waarop ik ene aanvang van mijn dienstwerk in deze Gemeente maakte met een Leerrrede over 1 Corin. 1:24.


[ Onderstaand een samengevatte lijst der diaconen. ]

Register der bevestigde Diaconen in Heveskes

1678 Den 1 jan. Freerk Bonnes
1679 Den 11 jan. Jacob Peters
1680 Den 10 jan Jan Harms
1681 den 1 jan. Sicco Derks
1682 Den 1 jan. Tjaert Jacobs
1683 Den 1 jan. Eltje Reijnds
1684
1685 Den 1 jan. Garmt Willems
1686 Den 1 jan Jan Roelfs
1687 Den 15 jan. Peter Tjaerts
1688 Den 1 jan. Freerk Bonnes
1689 Den 1 jan. Jan Harms
1690 Den 1 jan. Simon Lijppes
1691 Den 1 jan. Wabbe Hommes
1692 Den 1 jan. Schelte Jans
1693 Den 1 jan. Harmen Entes
1694 Den 1 jan. Gosen Jans
1695 Den 1 jan. Gerrit Tiaarts
1696 Den 1 jan. Rempt Cornellis
1697 Den 1 jan. Frerik Tonkes
1698 Den 1 jan. Evert Jans
1699 Den 1 jan. Sander Elties
1700 Den 1 jan. Tiark Harkes
1701 Den 1 jan Peter Jans
1702 Den 1 jan. Tidde Sickes
1703 Den 1 jan Ente Tiaarts
1704 Den 1 jan. Jacob Jans
1705 Den 1 jan. Claas Jans bevestigt 1-2-1705
1706 Den 4 jan. Simon Luppes bevestigt 7-2-1706
1707 Den 3 jan. Willem Garbrants bevestigt 6-2-1707
1708 Den 2 jan. Tobias Jans bevestigt 29-1-1708
1709 Den 2 jan. Willem Wabbes bevestigt 27-1-1709
1710 Den 2 jan. Eppo Aijlts bevestigt 26-1-1710
1711 Den 7 jan. Arent Everts bevestigt 15-2-1711
1712 Den 7 jan. Homme Wabbes bevestigt 31-1-1712
1713 Den 1 jan. Jacob Everts bevstigt 5-2-1713
1714 Den 1 jan. Evert Jans bevestigt 28-1-1714
1715 Den 1 jan. Frerik Peters bevestigt 27-1-1715
1716 Den 1 jan. Pieter Rembts bevestigt 26-1-1716
1717 Den 1 jan. Tjark Harkes bevestigt 24-1-1717
1718 Den 1 jan. Tidde Sickes bevestigt 6-3-1718
1719 Den 4 jan. Ente Tjaarts bevestigt 5-2-1719
1720 Den 11 jan. Willem Garbrants bevestigt 28-1-1720
1721 Den 23 feb. Tobias Jans bevestigt 30-3-1721
1722 Den 1 jan. Boele Garbrants broeder van Willem Garbrants en 25-1-1722 bevestigt
1723 Den 1 jan. Frerik Peters bevestigt 24-1-1723
1724 Den 1 jan. Jan Everts bevestigt 16-1-1724
1725 Den 11 feb. Pieter Rempts schoolm. bevestigt als diacon.
1726 Den 3 mrt. Hayke Hindriks bevestigt als diaken
1727 Den 5 jan. Edzart Ampses bevestigt 16-2-1727
1728 Den 4 jan. Tobias Jans
1729 Den 1 jan. Boele Garbrants bevestigt 23-1-1729
1730 Den 1 jan. Edzart Romelink bevestigt 5-2-1730
1731 Den 28 jan. Peter Hayes bevestigt als diaken
1732 Den 1 jan. Frerik Peters bevestigt 27-1-1732

1765 Diaconen dezer Gemeente zijn Schoolm. Hindrik Wichers en Bene Hindriks
1766 Den 1 jan. Samuel Berents bevestigt 19-1-1766
1767 Den 1 jan. Berent Jans Barth bevestigt 25-1-1767
1768 Den 1 jan. Wabbe Jans bevestigt 17-1-1768
1769 Den 1 jan. Tonjes Jacobs bevestigt 22-1-1769
1770 Den 1 jan. Jan Freerks bevestigt 27?-1-1770
1771 Den 1 jan. Hommo Tonjes bevestigt 20-1-1771
1772 Den 1 jan. Bene Hindriks bevestigt 19-1-1772
1773 Den 1 jan. Berent Jans Barht bevestigt 17-1-1773
1774 Den 1 jan. Samuel Berents Meijer bevestigt 16-1-1774
1775 Den 1 jan. Jan Freerks bevestigt 22-1-1775
1776 Den 1 jan. Hommo Tonjes bevestigt 28-1-1776
1777 Den 1 jan. Bene Hindriks bevestigt 19-1-1777
1778 Den 1 jan. Jacob Tonjes bevestigt 18-1-1778
1779 Den 1 jan. Samuel Berents Meijer bevestigt 17-1-1779
1780 Den 1 jan. Berent Jans Barth bevestigt 16-1-1780
1781 Den 1 jan. Jan Freerks bevestigt 21-1-1781
1782 Den 1 jan. Hommo Tonjes bevestigt 20-1-1782
1783 Den 1 jan. Bene Hindriks bevestigt 19-1-1783
1784 Den 1 jan. Jan Schut bevestigt 18-1-1784
1785 Den 1 jan. Berent Jans Barth 16-1-1785
Wegens vertrek van dom. Waalkens 3 jaar geen diaken verkozen
1788 Den 1 jan. Jan Freriks bevestigt 20-1-1788, Jan Klazens Schut afgaande diaken die dit wegens de vacature der Predikantsplaatz 3 jaren bedient heeft
1789 Den 1 jan. Hommo Tonnis van Clooster Oosterwierum, bevestigt 18-1-1789
1790 Den 1 jan. De E. kerkvoogd Bene Hindriks, bevestigt 17-1-1790
1791 Den 1 jan. Evert Roelfs
1794 Den 1 jan. Jan. C. Schut bevestigt 9-1-1794
1795 Den 1 jan. Berent Jans Barth bevestigt 18-1-1795
1796 Den 1 jan. Jan Freerks bevestigt 23-1-1796
1797 Den 1 jan. Evert Roelfs bevsestigt 29 -1-1797
1798 Den 1 jan. Jan C. Schut bevestigt 28-1-1798
1799 Den 1 jan. Wolter Sijwkes bevestigt 20-1-1799
1800 Den 1 jan. Jan Freerks bevestigt 26-1-1800
1801 Den 1 jan. Jan C. Schut bevestigt 18-1-1801
1802 Den 1 jan. Evert Roelfs bevestigt 24-1-1802
1803 Den 1 jan. Jan Freerks bevestigt 16-1-1803. Evert Roelfs inmiddels verstorven
1804 Den 1 jan. Wolter Sijwkes 22-1-1804 bevestigt. Verkozen uit een drietal: Wolter Sijwkes, Arend Lammerts en Koert Hommes
1805 Den 1 jan. Arend Lammerts bevestigt 20-1-1805
1806 Den 1 jan. Jan Hommes bevestigt 26-1-1806
1807 Den 1 jan. Jakob Folkerts Bos. Verkozen uit een drietal: Jakob Folkerts Bos, Jakob H. Houtman en Wolter Sywkes.
1808 Den 1 jan. Jakob H. Houtman bevestigt 24-1-1808. Verkozen uit een drietal: Jakob H. Houtman en Wolter Sywkes en Arend Lammerts.
1809 Den 9 jul. Koert Hommes bevestigt 6-8-1809. Verkozen uit een drietal: Wolter Sywkes, Arend Lammerts en Koert Hommes. Jakob H. Houtman Schoolm. vertrokken naar Farmsum.
1810 Den 1jan. Jacob Prenges bevestigt 21-1-1810. Verkozen uit een drietal: Jacob Prenges, Wolter Sywkes en Jan Hemmes.
1810 Den 25 feb. Wolter Sywkes bevestigt 11-3-1810. Verkozen uit een drietal: Jakob
Folkerts Bos, Jan Hemmes, Wolter Sywkes. Diaken Koert Hommes was overleden.
1811 Den 1 jan. Jannes Berents bevestigt 20-1-1811. Verkozen uit een drietal: Jannes Berents, Barth , Julle Berents Barth en Jakob Folkerts Bos.


Lijst der bevestigde Ouderlingen in de gemeente van Heveskes
1684 Den 1 jan. Sikke Derks en Tjaert Jacobs. De eerste haer leven lang
1705 Den 7 jan. Freerk Tonkes bevestigt 1-2-1705. Sicko Derks overleden.
1709 Den 2 jan. Simen Luppes en Schelte Jans bevestigt 27-1-1709
1712 Den 7 jan. Jacob Jans bevestigt 31-1-1712
1722 Den 1 jan. Evert Jans en Ente Tiaarts bevestigt 25-1-1722 Evert Jans voor 4 jr en Ente Tiaarts voor 2 jr
1724 Tiark Harkes int Clooster bevestigt 16-1-1724
1731 Boele Garbrants ouderling i.p.v. Tjark Harkes

1766 Jan Micheels op t Klooster Oosterwierum, gestorven 1-8-1769
1766 Den 1 jan. Tamme Sijpkes bevestigt 19-1-1766, gestorven 13-12-1769
1770 Den 1 jan. Tonjes Jacobs en Schoolm. Hindrik Wichers, bevestigt 21-1-1770, overleden 23-7-1805
1793 Den 8 sept. Homme Tonnis vertrokken naar Farmsum met attestatie van lidmaatschap in 1802
1806 Den 1 jan. Jan Klaassens Schut, bevestigt 26-1-1806, overleden 10-9-1809 en Jan Freerks bevestigt wegens tusschenkomende zware ziekte, den 16 maart.
1811 Arend Lammerts als ouderling. Verkozen uit een drietal: Arend Lammerts, Wolter Sywkes en Jan Hemmes.


Lijste
der Ledematen tot
Heveskens

1687. Den 25 sept. als voor de eerste mael van mij het
Avondmaal is uitgedeelt, deze navolgende ledematen tot
Heveskens bevonden.

Op de Somerdijk
Wije Pieters, weduwe van Popke Claessen
Evert Everts en Anje Arends zijn huisvrou

In t Clooster Oosterwierum
Tjaerd Jacobs en Eelke Eltjes zijn huisvr.
Moeij Eevrou
Jan Harms en Reemke Tiddes sijn huisvr:
Wabbo Hommes en Cornellisjen ten Veenhuis sijn huisvrou.

In t Loech
Schoolmr. Derk Jans en Anna Crijt zijn huisvr.
Annichjen Sanders wed. van Eltje Reinds.
Garmt Willems en Etjen Wijndelts zijn huisvr.
Martjen Bruins wed. van Peter Berents.
Freerk Bonnes en Hilje Jans sijn huisvr.
Grietje Jans wed. Aijlt Sises Smit.
Sijke Geerts huisvr. van Sipe Jacobs.
Jan Roelefs.
Sikke Derks.
Trijnje huisvrou van Jan Okkes.
Engel Scheltes wed. van Jan Everts.
Peter Tjaerts.
Simon Lippes.
Lubbe Bonnes huisvr. van Peter Jans.

Den 25 dec. sijn na voorgaende belijdenisse haeres ge-
loofs angenomen en tot de tafel des H. toegelaten.
Jantjen Derks huisvr. van Peter Tjaerts.
Trijntje Peters huisvr. van Wilke Cornellis.

1688. Den 18 mart. sijn op de belijdenisse haeres geloofs tot
het avondmaal toegelaten
Arent Wolthers en Aijlke Eltjes sijn huisvr.
Egbertje Claessen huisvr. van Sijmen Lippes.

Den 2 sept. Sijn op de belijdenissen hares geloofs tot het
Avondmaal toegelaten.
Anje Claessen.
Fenne Geerts.
Geertruid Popkes.
Grietje Jans.

Den 16 dec. sijn op de belijdenisse haeres geloofs angenomen
en tot de tafel des H. toegelaten
Schelte Jans.
Luitjen Willems.

1689. Den 17 mart. sijn op de belijdenisse haeres geloofs
tot de gemeinte toegedaen.
Jacob Jans Schipper.
Haijo Peters.
Mette Memems.

Den 22 sept. is op de belijdenisse sijns geloofs tot de
gemeinte toegedaen.
Harm Entes.

1690. Den 7 sept. sijn op de belijdenis haers geloofs
toegedaen tot de gemeinte.
Frerijk Tonkes
Harm Egberts van t Clooster

1692. Den 13 mart. Goosen Jans met attestatie van Wagenborgen
tot onze gemeenschap toegelaten

Den 10 juni op de voorgaende belijdenisse haeres
geloofs tot de gemeinte toegedaen
Eltje Edsers
Evert Jans.

Den 18 dec. op de voorgaende belijdenisse haeres
geloofs tot de gemeinte toegedaen als ledematen.
Gerrijt Tjaerts en Sjouke Heijnes sijn huisvrou.
Sijben Tonkes.

1693. Den 12 Mart. op de belijdenisse haeres geloofs
tot de gemeinte teogedaen als lidmaten.
Tjark Harkes en Eva Edsers sijn huisvr.
Willemtje Rights.
Maertje Abels.

Den 10 dec. op de belijdenisse haeres geloofs
tot de gemeinte toegedaen als ledematen.
Amse Edserds en Imme Jans sijn huisvr.
Peterke Waldrix huisvr. van Goossen Jans.
Fenna Wichers met attestatie van Farmsum.

1694. Den 17 juni. op voorgaende belijdenisse haeres
geloofs tot de gemeinte toegedaen als ledemaet.
Jantjen Peters.
Pieterke Jans met attestatie van Weijwert.

Den 16 dec. op voorgaende belijdenisse sijns ge-
loofs tot de gemeinte als lidmaet toegedaen.
Peter Jans.

Den 9 juni op voorgaende belijdenisse haeres geloofs
als lidmaet angenomen.
Roelina Gansevoort
Bouwe Hindrix huisvrou. van Harm Jans met attestatie
van Weijwert
Anje Harms met attestatie van Farmsum.

Den 15 dec. Anje Gerbrants met attestatie van den
Dam tot onse gemeenschap toegelaeten.

1696 Den 8 mart. op belijdenisse haeres geloofs tot de
gemeinte toegedaen als ledemaeten.
Sander Eltjes
Reind Eltjes
Imke Ailjes j.d. met attestatie van Oosterwijtwert.

Den 7 juni op voorgaende belijdenisse haeres geloofs
tot de gemeinte als lidmaet toegedaen.
Martje Harms huisvr. van Schelte Jans.

Den 13 sept. Hilje Jans huisvr. van Frerijk
Tonkes met attestatie van Holwierde tot ons gekomen.

1697 Den 28 mart. op voorgaende belijdenisse haeres
geloofs als lidmaten tot de gemeinte toegebragt.
Stijne Lubbers wed. van Jan Janssen
Tidde Sikkes en Trijnje Peters sijn huisvr.

1698. Den 23 Mart op belijdenisse haeres geloofs als
lidmaet den gemeinte toegebragt.
Maertje Hindrix huisvr. van Jacob Jans Schipper.

Den 11. 7br op belijdenisse haeres geloofs tot de
gemeinte als lidmaet toegebragt.
Lijsbeth . dienstmaegt van de Hr: Edsema

1699. Den 31 Mart. Claes Jans met attestatie van
Siddeburen en Lummichjen Jans dienstmaegt van
den Hr: Edsema met attestatie van Eelde.

1700 Den 17 Mart.op voorgaende belijdenisse des geloofs
als lidematen tot de gemeinte toegedaen.
Claes Jans en Hille Willems sijn huisvrou.
Ente Tjaerts en Sijneke Geerts zijn huisvr.
Jacobjen Edserds huisvr. van Jacob Janssen.
Geeske Harkes huisvr. van Claes Jans Schoemacker


1702 Ludolfo Kuichenius den 25 juni heb voor de eerstemael het Avondmael des H. uitgedeelt en dese navolgende Ledematen te Heveskes gevonden.

In t Clooster.
Tjaert Jacobs ouderling.
Tetje Aijlts sijn dienstmaegt.
Wabbo Hommes en Cornellisjen ten Veenhuis z:huisvr.
Bouwe Hindrix huisvr. van Harm Jans
Tjark Harkes en Eva Edsers sijn huisvr.
Evert Jans en Welmoet Rights sijn huisvr.

In t Loech.
De Hr: en vrou Edsema
Peter Jans en Lubbe Bonnes zijn huisvr.
Freerk Tonkes en Hilje Jans sijn huisvr.
Sicco Derks ouderling.
Engel Scheltes wed. van Jan Everts
Schelte Jans en Martje Harms sijn huisvr:
Jacobjen Edsers huisvr: van Jacob Jans.
Imme Jans huisvr: van Harm Hilvers
Trijntje Peters wed. van Wilke Cornellis
Grietje Jans wed. Aijlt Smit.
Simon Lippes en Egbertjen Claessen sijn huisvr.
Anna Sanders wed. van Eltje Reinds.
Reind Eltjes.
Tidde Sikkes en Trijntje Peters sijn huisvr.
Claes Jans en Hille Willems sijn huisvr.
Sander Eltjes
Jacob Jans Schipper en Maertje Hindrix zijn huisvr.
Schoolmr: Rempt Cornellis en Anne Peters sijn huisvr.
Claes Jans Schoenmaker en Geeske Harkes sijn huisvr.
Ente Tjaerts op de vennen en Sijneke Geerts sij huisvr.
Sijke Geerts huisvr. van Sipe Jacobs.
Etje Wijndelts wed. van Garmt Willems.
Anna Reijninks, keukenmeid van de Hr: Edsema
Annichjen Tuist kamermeijd van de Hr: Edsema

Met attestatien.
{Aeltje Hanssen wed. van Jacob Tjaerts
{Tetje Aijlts, beijde van Weijwert.
Eevert Geerts van Eelde knegt van de Hr. Edsema

1703. Den 26 Martij op voorgaende belijdenisse des geloofs
als ledemaeten tot de gemeinte toegedaen.
Reijnd Edserds
Homme Wabbens.

Met attestatie van Weijwert
Hillichjen Rempts den 14 xbr 1703.

1704 Den 13 Martius op voorgaende belijdenisse haeres
geloofs als ledemaeten tot de Gemeinte toegedaen.
Trijntje Tjaertz
Aeltjen Cornellis huisvr. van Eppe Aijlts
Grietjen Jurjens huisvr. van Remmert Hindriks
Harm Hilverts.

1704 Den 6 juni met Attestatie tot ons overgekomen
Willem Garmtz en IJkjen Sickes sijn huisvrouw.

1704 Den 11 decembr zijn op voorgaende belijdenisse haeres
geloofs als ledematen tot de Gemeente gebracht.
Tobias Janssen en Eske Wabbens zijn huisvrou. Zo ook
Eppo Aijltz.

1706 Den 17 Martij is op voorgaende belijdenisse van zijne
geloofskennisse tot kerklidt aangenoomen
Willem Wabbes van Ackema-heert

1707 Den 11 martij zijn op voorgaende belijdenisse van haar
gelove als ledematen bij de Gemeente gekomen.
Heijltjen Peters, mijn dienstmaagt, en
Meijnd Aijlts.

1708
Den 30 maij met Attestatie tot ons overgekoomen
Albert Berents en Eelke Jacobs zijn huisvrou beyde van
Woldendorp.

1708
Den 7 septembr zijn met attestatie tot ons overgekomen
Jacob Tjarks en zijn dochter Aafke Jacobs beide van Holwierda.

1708
Den 7 december zijn op voorgaande belijdenisze van haar ge-
love als ledemaaten tot de Gemeente gebracht.
Peter Rempts en Trijntjen Simens zijn huisvrou.
Cornellisjen Peters.
Hilje Berents
.
Gebke Roelefs
.
met attestatie van Weijwert
Sjouke Hindriks.

1710
den 4 junij met attestatie van Oterdum
Lijsebeth Tjarks huisvrou van Haijko Hindriks
dito met attestatie van Wagenborgen
Jacob Everts

1710
den 06 sept. Met attestatie vertrocken na Farmsum
Sjouke Hinderiks, huisvrou van Aijlt Jans.

1710
Den 10 7br met attestatie van Farmsum is gekomen
Saakje Engelberts j.d.

1710
Den 12 decembr met attestatie van Farmsum gekomen
Anna Hilbrands huisvr: Homme Wabbes.

1711
Den 13 meert met attestatie van Schildwolde ge-
komen Sicke Roelefs, dienstknegt van Freerk Tonkes
weduwe.

1711
Den 27 meert met attestatie na Termunten ver-
trocken Hilje Berents huisvrou van Berent
Jans
.

1711
Den 23 augusti met attestatie na Appingedam verreijst
Gebke Roelefs j.d. van Slochteren

1711
Den 11 Decembr met attestatie na Weijwert vertrocken
Eppe Aijlts en Aaltjen Cornellis zijn huisvrouw.

1711
Den 11 decembr met attestatie van Farmsum tot ons geko-
Men Sjouke Hindriks huisvrou van Aijlt Jans.
Dito op voorgaande belijdenisze van haar gelove tot kerk-
lidt angenomen.
Geertien Haijes jonge dogter.

1712. Den 10 meert op voorgaande belijdenisze van
haar Gelove zijn tot medeleden der Kerke ange-
nomen Grietje Jans huisvr. van Sise Aijlts.
Margrietien Wichers, jonge Dogter van Noordbroek.
Aijlt Jans, uit het Clooster Oosterwierum.
Wijndelt Garbrands, van Hevesches.

1712 Den 25 maij met attestatie na Noordbroek vertrokken
Margrietien Wichers Jongedogter.

1712 Met attestatie van Groningen tot ons gekomen
Aaffien Jans jongedogter.

1713 Den 10 meert met attestatie van Appingedam tot ons
gekomen Fenje Jans huisvrouw van Harmen Hindriks.

1713 Den 2 junij met kerkelijke attestatie tot ons van
Berum gekomen Fokke Hoikes.

1713 Den 1 septembr met kerkelijke attestatie tot ons
van Nieuwolda gekomen Geesjen Jans, jongedogter.

1714 Den 7 meert, op voorgaande belijdenisse van haer ge-
love zijn tot ledematen der Kerke aangenomen
Freerk Peters; Boele Garbrants.

1715 den 27 febr. met attestatie na Termunten vertrokken
Grietje Harckes J.D.

1715 den 19 april met attestatie na den Dam vertrokken
Sieke Roelefs.

1716 den 12 maart met attestatie na Holwierde vertrokken
Aafke Jacobs wed. van Rembt Cornelis.

1716 den 24 maij met kerkelijke Attestatie van Niewolde
tot ons gekomen Grietje Everts, jongedochter.

1717
den 18 junij met kerkelijke attestatie van Lemgo
uit de Graafschap Lippe tot ons gekomen
Hendrik Jans.

den 11 decembr met kerkelijke attestatie van Spijk tot
ons gekomen Cornellis Rembts.

1718
den 6 septembr op voorgaande belijdenisse van haar
Gelove zijn tot Ledematen der kerke aangenomen
Lubke Jacobs, huisvrouw van Jacob Everts.
Fenje Wibbes, huisvrouw van Focke Hoikes.
Aaltien Garmtz, huisvrouw van Cornellis Wilkes.

1718 den 23 novembr is met Kerkelijke attestatie van Wibel-
sum in Oostfrieslant tot ons gekomen Claes Janssen.

1719
den 9 maert op voorgaande belijdenisse van zijn gelove
is tot lidmaat der kerke angenomen
Edserd Ampses

1719. den 15 dec. met kerkelijke attestatie van Lop-
persum tot ons gekomen Anje Everts wed.
van Wolter Derks.
van hier na Groningen vertrokken met attest.
Afijn Jans J.D.

1720. den 16 junij is met kerkelijke attestatie van Farmsum
tot ons gekomen Alje Claassen huisvrouw van Ja-
cob Jans.


1720. Den 25 decembr. is met attestatie tot
ons gekomen van Pekel A. Aafke Edzes
huisvrouw van Wijnholt Garbrants.

Den 30 meert na voorgaande onderwijs
en belijdenis des geloofs zijn tot lidmaten
angenomen
Peter Garbrants
En zijn huisvr.
Aaltien Hillebrants
Aechte Willems
is met attestatie
van Rijsum tot ons gekomen

1721 Den 23 junius zijn na voorgaande onderwijs
en belijdenis des geloofs tot de gemeinte
angenomen
Tonnis Arents
Jacob Clasen
Willem Jacobs
Jan Everts
.

Met attestatie van hijr na Zandeweer vertrokken
Fokke Hoikes en zijn huisvrouw Fenje Wibbes.

1721 Den 26 7ber
Met attestatie van Wijbelsum tot ons gekomen
Geeske Everts huisvrouwe van Jacob Heren en
Eke Mensen wed. van Harmen Hillebrants

1722 d. 2 jun. Met attestatie van ons vertrokken
na Termunten
Geeske Everts huisvrouwe van Jacob Heren en
Eke Mensen wed. van Harmen Hillebrants

d. 26 jun. Na voorgaande onderwijs tot onse gemeinte
gekomen
Peter Hajes
Tiaart Entes
Atje Tiddes
Engel Entes
Trijntie Jans
met attestatie van Appingadam

1722 Den 25 7ber Proefpredikatie gedaan en consistorie ge-
houden in welke niets bestrafens waardig is
voorgekomen is der halven deze vergadering
met een dankzegging gescheiden gelijk als ze
met den gebede begonnen was.

Den 27 dito Het hoogwaardig Avondtmaal des Heeren
gehouwen en zijn na voorgaande onderwijs
en belijdenis des geloofs tot de gemeinte toe-
gedaan
Kornellis Wilkes en
Frouke Meertens, huisvrouwe van
Willem Jacobs.

den 26 decembr. 1724
Aaltien Jans met attestatie van Farmsum.
Klaas Jans met attestatie van ons ver-
trokken na Weiwert.

Den 3 junius 1724
Aaltien Jans met attestatie van ons vertrokken
na Godlinse.

Den 2 julius Stijntie .... huisvrouwe van Mense Peters
angenomen.


[ De opmerkelijke zaken uit de Acta tussen 1690 en 1726 ]

1693 Den 6 decembr. voor het H. Avondmael consistorium gehou-
den, waer in niet bijsonders is voorgevallen, also alleen
hoe dat Wabbo Hommes seer ergerlijk leefde door sijn gewo-
ne dronkenschap, in welke hij nog continueerde, niet tegenstaen-
de voorgaende broederl. bestraffinge en vermaninge nu en dan
aan hem in t bijsonder geschiet; waer op geresolveert is door een
gecommitteerde of twee, voor schr. Wabbo
Hommes ernstlijk te overtuigen van sijn ergerlijke leven, en op
alle minnelijker wijse te vermanen tot beterschap, en so
vervolgens op voorgaende schultbekentenisse en hertelijk
berouw hem tot den tafel des H. toe te laeten, het welk
ook geschiet is. Is daer op de vergaderinge met een danksegginge
gescheijden.

...

1696 Den 1 mart. voor het H. Avondmael consistorium angelegt
dewelke met den gebede begonnen is; op die tijd is voor de
Kerkenraad geciteert Harm Entes lidmaet van dese gemeente
over sijne schandelijke begane hoererije waer van sijn E. be-
schuldigt word, en welke saeke reets het gerigte is aanhan-
dig gemaekt; sijn persoon op de citatie niet gecompa-
reert sijnde, hebben de broederen van het consistorium ge-
samenlijk geoordeelt, dat sijn E. Kerkelijke sal worden an-
gesegt sig van het Avondmael des H. te onthouden, ter
tijd hij aen dese vergaderinge wegens sijn gegeven er-
gernisse sal hebben satisfactie gedaen. In omme vrage
verder gelegt sijnde, of iemand van de broederen iets an-
ders hadde in te brengen, so is er niets bijsonders meer voor
gevallen; is hier op de vergaderinge met een dankseggin-
ge gescheijden.

...

1696 Den 6 decemb. voor het H. Avondmael consistorium gehadt
en is deselve met den gebede angevangen, doe is in de
vergaderinge voorgedragen het seer ergerlijke leven van
Wabbo Hommes, welke als nog continueerde door sijn gewone
dronkenschap, niet tegenstaende de broederlijke bestraffingen en
vermaningen te voren nu en dan aan hem gedaen, so is twee
gecomitteerde Broederen in last gegeven, om voorschr. Wabbo
Hommes broederlijk te vermanen, en te brengen tot overtuigingen,
die niet als onder voorwaerde van een voorgaende leetweesen, en
berouw, en gegeven satisfactie hem tot het aenstaende Avond-
mael te admitteeren, so is Wabbo Hommes door de gecomitteerde
Broederlijk bestraft en vermaent; maer also sijn E. des tijds niet
tot schultbekenninge kon gebragt worden, maer in tegendeel
obstinaet en verhard bleef, sonder de minste tekenen van be-
rouw te bemerken. So is hij van het Avondmael des Heeren
gesuspendeert. Verder in omwege gelegt sijnde, of iemand van
de broeders iets anders hadde in te brengen, so is niets anders
meer voorgevallen; is hier op de vergaderinge met een
danksegginge gescheijden.

1697. Den 15 Mart. is bij gelegentheid van het H. Avondmael
consistorium angelecht, en is met den gebede begonnen. Aen
de vergaderinge bekent gemaekt sijnde, hoe Wabbo Hommes
tot confessie van sijn voorgaende ergernisse eenigsins gebragt
was, en beterschap belooft hadde, hebben de Broeders daer in
genoegen genomen, en is hij tot het H. Avondmael weer toe-
gelaeten. Verder in omvraege gelegt sijnde, of daer ook iets was
voor te draegen, so is door de genade des H. niets bijson-
ders voorgevallen; waer op dan de vergaderinge met een dank-
segginge gescheijden is.

1697 Den 7 7br. voor het H. Avondmael consistorium gehouden,
dewelke met den gebede begonnen is. Des tijds is ....
Jans dogter van Jan Kant met attestatie van Delfzijl bij
ons gekomen sijnde en wonende als maegt bij den Hr. Edse-
ma, wegens haer ergerlijke leven, en quade comportementen
bij provisie van het H. Avondmael gesuspendeert; Is daer op
de vergaderinge met een danksegginge geeindigt.

Resolutie Den 22 Aug. 1706 is de E. Simon Gises Coopman van Groningen verscheen in onse kerkvergaderinge voorstellende dat S.G. gehoort had dat enig support van de Diaconie van Heveskes in sijn jeugt hadde genoten, waar voor S.G. de diaconije wilde voldoen, met de interesse van dien, onder beding dat S.G. dan mogte naderen dat land, gelegen onder het Carspel van Weijwert, dat van sijne voorouders herkomstig is, en door de Diaconije over de tweendertig jaren in possess is genomen, door dien sijne familie daer van tijdelijk hadde genoten, nogtans geen bewijs waar, dat S.G. eenig voordeel daarvan hadde gehad. So is door beijderzijtsen toestemminge besloten, dat dese zaak in Liefde zoude worden worden bijgelegt en de onderlinge pratensien mitzdesen afgedaan zijn zonder eenige afspraak van beijde kanten, en word Simon Geses bedankt voor het cederen van sijn vermeende eijgendom, gelijk S.G. door dezen bedankt word.
Heveskes den 22 Aug 1706
Ludolfus Keuchenius Pastor in Hevesches
Sijmen Gijsen
Geelte Jans als getuige
Havick Schultes als getuige
Rempt Cornelis Schoolmeester tot Heveskes als getuige


1720 den 22 decembr Proefpred. ...

1721 Den 27 meert Proefpr. gedaan en daar
op consistorie gehouden in welke is ingebragt
dat Homme Wabbes niet was genodigt
voor dit maal om gegeven ergernis van
dronkenschap en is deze vergadering
met een dankzegging tot Godt geslooten gelijk
als ze met een gebede begonnen was.

1721 Den 30 meert het H. Nachtmaal
des Heeren gehouden en zijn naa voorgaande
onderwijs en belijdenis van hun gelove
tot de gemeinte toegevoegte Peter
Garbrants
en zijn huisvrouwe Aaltien
Hillebrants

1721 Den 21 juni na gedane proefpredikatie kerken
raadt gehouden in welke is beslooten dat
Homme Wabbes noch niet moest genodigt
worden en is Henderik Jans en zijn vrouw
Geertien Hajes, neffens Trijnje Jans vrouw
van Peter Hajes om haar onderlinge twist
en ergerlijke onenigheden het H. A. voor dit maal ontzegt, voors is deze vergade-
ring met dankzegging geslooten gelijk als ze
met den gebede was begonnen.

Aachte Willems
is met attestatie van
Rijsum tot ons gekomen
En na voorgaande onderwijs
in de gemeinte angenomen
Tonnis Arents
Jacob Clasen
Willem Jacobs
Jan Everts
.

1721 Den 23 junius het H. Avondmaal des Heren
gehouden en zijn met attestatie tot ons gekomen
van Wibelsum
Geeske Everts huisvrouwe van Jacob Heren
en
Eke Mensen wed. van Harmen Hillebrants

1721 Den 26 7ber Na gedane Proefpredikatie
kerkenraadt gehouden is welke is beslooten
dat Homme Wabbens op zijn zelfs beproeving
wederom zoude toegelaten worden. De
sake van Geertien Hajes en Trijntie Jans
vrouw van Peter Hajes alzo noch onverzoent
leven blijft in vorige staat voors is deze
vergadering gelijk ze met den gebede begonnen
was met dankzegging gescheiden.

1721 Den 19 decemb. ...

1722 Den 27 meert ...

1722 d. 2 jun. Met attestatie van ons vertrokken na
Termunten
Geeske Everts huisvrouwe van Jacob Heren
en
Eke Mensen wed. van Harmen Hillebrants
beide van Wijbelsum uit Oostvrieslant tot
ons met attestatie gekomen.

1722 26 junius ...
Na voorgaande onderwijs zijn tot de ge-
meinte gekomen
Peter Hajes
Tiaart Entes
Atje Tiddes
Engel Entes
Met attestatie van Appingadam
Trijntie Jans
huisvrouwe van
Peter Hajes en zo is de zake afgedaan

1722 Den 25 7ber Proefpredikatie gedaan en kerkenraadt
houden in welke niets bestraffens waardig
is voorgekomen, derhalven is deze vergadering
met een dankzegging tot Godt gescheiden gelijk
als ze met den gebede begonnen was.

Den 27 dito Het hoogwaardig Avondtmaal des Heeren
gehouwen en zijn na voorgaande onderwijsing
en belijdenis des geloofs tot de gemeinte
toegedaan
Kornellis Wilkes
en
Frouwke Meertens
, huisvrouwe van
Willem Jacobs.

1722 den 26 Decembr. ...

Den 27 dito Het H.N. des Heeren gehouden door sijn
bijzondere goedtheidt en is niemant tot
ons gekomen als
Aaltien Jans met attestatie van Farmsum

1723 den 26 meert ...

Den 11 junius ...

D. 24 7ber ...
Tot ons is gekomen Trijntie Jans met attestatie
van Nieuw Wolda

Den 24 Decembr. de proefpredikatie gedaan en kerkenraadt gehouden
in welke is voor gekomen dat Peter Garbrants en zijn
huisvrouwe in eenige maalen niet an het H.A. waren
geweest en ook niet ten kerke quamen, waarover
om reden is beslooten dit noch wat an te zien.

[1724] Den 31 meert de proefpredicatie gedaan en kerkenraadt
gehouden, en bleef de zaak van Peter Gar-
brants
en zijn huisvrouwe noch de zelve, als
zo geheel niet komen tot het gehoor van Godts
woordt, verders is deze vergaderinge met een
dankzegginge gescheiden gelijk ze met den
gebede begonnen was.

1724 den 2 April ...

Den 30 junius Proefpredicatie gedaan en kerkenraadt ge-
houden waar in niets van belang voor quam
als dat de zaak van Peter Garbrants de zelve
bleef is dese vergadeing derhalven met
een dankzegginge tot Jehovah Godt gescheiden
gelijk als ze met den gebede begonnen was.

Den 2 julius Het Heilig en hoogwaardig Nachtmaal des
Heeren gehouden en is der gemeinte toe
gevoegt
Stijntie Peters huisvrouwe van Mense Peters

Den 4 7ber met attestatie van ons vertrokken na
Uitwierda

Den 15 7ber voorbereidings predikatie gedaan en daar
op kerken raadt gehouden waarin niets
van belangh voorquam de zaak van
Peter Garbrants en zijn huisvrouwe noch
de zelve blijvende is deze vergaderinge
met een dankzegginge gescheiden gelijk ze
met den gebede begonnen was.

Den 17 7ber Het Heilige Nachtmaal des Heren gehouden
en zijn na voorgaande onderwijs ende
belijdenis haares geloofs tot de gemeinte
gekomen
Hajko Henriks
Abeltien Peters
Gebke Garralts

[ volgen enkele aantekeningen in de vacature van diverse predikanten ]


1726. Den 24 maart
sijn met attestatie vertrokken Harm Hilbers na Farmsum
en Alje Clasen na Meedhuizen

1727 Den 16 meert
is op voorgaande onderwijs en geloovs belijdenisse tot
de Gemeinte gekomen Willem Jans.

Den 12 7ber De Proefpredikatie gedigt sijnde is de kerkenraad
gehouden, en is niets berispelijks ingebragt, als alleen dat
Frerik Peters, gelast is om gewigtige reden sig van het
Avondmaal te onthouden; is dese vergaderinge
met een danksegging tot God; gelik sij begonnen was
geeindigt.

Den 21 Xbr Hebben wij de Proefpredicatie gehouden en naar gehouden
proefpredikatie de kerkenraad vergadert is niets berispelijks
ingebragt, en Frerik Peters tot het H. Avondmaal genodigt.

1728 Den 19 Meert
is met attestatie tot ons overgekomen Edzart Romeling?
van Slogteren
en Juirke Meijnderts en Ulrich Willems
sijn naar voorgaande onderwijs en belijdenis haars geloovs dese gemeinte toegevoegt

Den 26 decembr
is Juirke Meinders met attestatie vertrokken na Weijwert

1730 na voorgaande onderwijs en geloofsbelijdenis de gemeente
toegevoegt
Antje Peters
Grietje Garrelts

Den 25 juni sijn met Attestatie
vertrokken Tjark Harkes en sijn huisvrouw Bouwe
na Oterdum als mede
Haijke Hindriks en Lisabeth Tjarks na Farmsum

Den 25 december is met attestatie vertrokken
Tjaart Entes na Middelstum

1731 Den 18 meert sijn met attestatie tot ons overgekomen
Onne Andries en Eilke Tiddes van Oterdum
Jan Rijkens van Nieuw Wolda

Den 23 september is met attestatie tot ons gekomen van Farmsum
Tetje Ajolts

Den 16 decembr is Harm Hilberts met attestatie van Farmsum tot
ons gekomen

1733 Den 22 meert Tonnis Jacobs met attestatie van Termunten
tot ons gekomen

Den 21 junij is met attestatie tot ons gekomen
Sijmen Aikes en sijn huisvrouw
Anje Jans van Uitwierda

Den 27 7ber sijn op voorgaande belijdenis haares geloofs, en onderwijs de gemeinte toegevoegt
Jantjen Jeltes Aaltjen Hommes Corneliske Wabbes
en Bregtje

1734 Den 21 meert sijn naar voorgaande onderwijs en belijdenis hunnes
geloovs de Gemeinte toegevoegt
Claas Hindriks en sijn Huisvrouw Hilligjen Jans
en Jan Jacobs.

1736 Den 1 juli hebben zig naar voorgaande onderwijs tot de gemeinte
toegevoegt
Corneliske Wabbes, huisvr. van Jan Evers
Aaltjen Huisvrouw van Tonnis Jacobs
Jantjen Huisvrouw van Jan Jacobs
Als mede Jan Clasen met attestatie van Uitwierda tot ons overgekomen

1744 Den 26 junii is Abel Eppes naar voorgaande
geloovsbelijdenisse de Gemeinte toegevoegt

1751 Den 24 meert zijn naar voorgaande onderwijs en belijdenisze des
geloovs tot het H. Avondmaal angenomen
Jan Aikes en onze schoolmeester
Hindrik Wichers

Den 25 december is Grietje Klazen Huisvrouw van Peter Rempts
naar voorgaande onderwijs en belijdenisze tot het H. Avondmaal
angenomen

1752 Den 29 juni zijn naar voorgaande Onderwijs tot het H. Avondmaal
angenomen Regnerus Wolphius en deszelfs huisvrouw
Trijntjen Tijmens


Den 30-06-1765
is alhier tot lidtmaat deser gemeinte angenoomen
Homme Tonnijs j.m. (zn v. Tonnis Jacobs van t Clooster).

Den 22-09-1765
Jan Michiels, ouderling en Kerk Voogd (verstorven)
Bene Hindriks Diacon en Kerk Voogd
Hindrik Wichers schoolmeester en Diacon
Tonjes Jacobs
Wabbe Jans (gestorven)
Samuel Berents vertrokken na Farmsum
Jan Aikes
Berent Jans Barth
Hommo Tonjes
Tammo Sijpkes
(gestorven)
Hilbrand Pieters
Jacob Tonjes (1766) met attestatie vertrokken na Weiwerd. Wederom tot ons met attestatie van Weiwerd overgekomen
Eelke Entes, huisvrouw van Kerkvoogd Bene Hindriks
Trijnje Jans huisvrouw van Jan Aikes (overleden)
Jantie Jans wed. van Jan Klaassen (overleden)
Frauke Jans huisvrouw van Remke Harms (overleden)
Grietie Klaassen huisvrouw van Freerk Freerks Vos
Eske Wilms, dv. Wilm Klaassen (overleden)
Hillegijn Jans wed. van Klaas Hindriks (overleden)
Trijntie Harms huisvrouw van Samuel Berents (overleden)

Den 22-06-1766
op voorgaande belijdenis der waarheid is tot lidmaat dezer gemeente angenomen Jan Freerks

Den 14-09-1766
Jacob Tonjes als lidmaat van Weiwerd tot ons overgekomen

Den 21-12-1766
Geertruida T. Fokkens met attestatie van Zuidbroek tot ons overgekomen

Den 01-04-1767
na gedane belijdenisse der waarheid is tot lidmaat der gemeente angenoomen Theodoricus Edzards Romeling vertrokken na Delfzijl 1768

Tonko Vreerks met attestatie van Woldendorp tot ons overgekomen,
overleden 2-11-1772

Den 28-06-1767
Derk Tiasses met attestatie van Weiwert tot ons overgekomen.
Wederom derwaarts vertrokken 1768

Den 03-07-1768
na gedane belijdenis van waarheid is tot lidmaat der gemeente angenoomen Anna Tonjes huisvrouw van Derk Tiarsses

Den 20-12-1772
na voorgaande belijdenis der Waarheid is tot lidmaat van de gemeente angenoomen Anna Alberts Oltmann j.d. Vertrokken na Delfzijl.

Den 07-04-1773
naar gedane belijdenisse der Waarheid zijn tot lidmaten der Gemeente angenoomen
Bouke Koerts huisvrouw van Hommo Tonjes
Wupke Heijes j.d.

Den 05-07-1778
Grietie Jurjens Breuker huisvrouw van Eenje Abels met attestatie van ..(Chorme..y) overgekomen
En belijdenis van de waarheid gedaan heeft en daarop tot lidmaat der gemeente angenomen is de jongeling Aiko Jans
Den 20-12-1778
Evert Roelfs met attestatie tot ons van Brandlicht overgekomen

Den 01-07-1781
Jan Schut en zijn huisvrouw Ailke Harkes met attestatie van Tjamsweer tot ons overgekomen

Den 21-10-1781
Samuel Berents Meijer met attestatie vertrokken naar Farmsum
Den 30-12-1781

mans ledematen der Gemeente Heveskes
Tonjes Jacobs, ouderling,
Hindrik Wichers, ouderling
Berend Jans Barth, Diacon
Jan Freerks, Diacon
Bene Hindriks
Hilbrand Pieters, overleden
Jan Aikes
Jacob Tonjes,
vertrokken na Weiwerd, overleden
Hommo Tonjes
Aiko Jans
Evert Roels
Jan Schut

vrouwen ledematen der gemeente Heveskes
Eelke Entes
Grietie Klaassen
Geertruida Tiapkes Fokkens,
vertrokken
Bouke Koerts
Wupke Heijes,
overleden
Hilke Harkes


Den 25-12-1782
op zijne belijdenissen tot lidmaat dezer gemeente angenomen
Wolter Sijwkes

Den 23-03-1783
op haar belijdenisse der waarheid tot lidmaten dezer gemeente zijn aangenomen
Hindrik Geerts Smit
Wilm Heijes
Jurjen Wabbes
Rikkert Klaassen


Jacob Tonjes met attestatie vertrokken na Weiwerd

Den 29-06-1783
op haar belijdenisse tot lidmaat dezer gemeente is aangenomen
Geeske Jans, huisvrouw van Schelte Okkes


Den 21-12-1787
ledematen bij eerste bediening H.Avondmaal onder predikant I.R. van Boekeren

Mans ledematen
Tonnis Jacobs, ouderling, overl.
Hindrik Wichers, schoolm. en ouderling
Jan Klasens Schut, diaken
Berent Jans Barth, diaken, overl.
Hommo Tonnis vertrokken
Jan Aikes overl.
Bene Hindriks, kerkvoogd, overl.
Jan Freriks
Aike Jans
Evert Roelfs
Wolter Sijwkes
------------------
Fokke Cornellis
met att. Van Weiwerd
Lammert Alberts vertrokken

Vrouwen ledematen
Eelke Entes, overleden
Grietje Klasen,
overleden
Bouke Koerts,
vertrokken
Hilke Harkes,
overleden
Geeske Jans
Cathrina Sibinga,
vertrokken
----------------------------------
Martje Jans vertrokken
Renske Jans
Aaltje Jans
met attest van Weiwerd huisvr. van Fokke Cornellis
Jantje Roelfs

Den 08-04-1789
tot lidmaat aangenomen
Martje Jans

Den 11-10-1789
tot lidmaat aangenomen Renske Jans van Klooster Oosterwierum

Fokke Cornellis en Aaltje Jans met attestatie overgekomen van Weiwerd

Den 31-03-1790
tot lidmaat aangenomen Lammert Alberts

Den 13-04-1791
tot lidmaat aangenomen Jantje Roelfs, huisvrouw van Hindrik Benes

Den 25-03-1792
met attestatie naar Weijwert vertrokken Fokke Cornellis en Aaltje Jans


1793.
den 11 Aug. Door U.E. van der Swaagh ....

Den 11-08-1793
Egberdina Beckeringh met attestatie overgekomen van Krewerd

Den 20-04-1793
Grietje Jans met attestatie van lidmaatschap van de gemeente Groningen overgekomen

Den 25-12-1795
Grietje Jans met attestatie vertrokken naar Groningen

Den 01-10-1797
Elizabeth Derks met attestatie overgekomen van Krewertd
Lijsbeth Wols met attestatie overgekomen van Groningen

Den 25-12-1798
Rijnhard Dilleman met attestatie van Delfzijl overgekomen

Den 24-03-1799
zijn op belijdenis der waarheden, tot ledematen der Christelijk hervormde gemeente alhier aangenomen
Gepke Tiddes, huisvrouw van Jan Freerks
Geeske Alberts, huisvrouw van Pieter Geerts
Sineke Benes, huisvrouw van Jan Hemmes

Den 21-07-1799
Lijsbet Wols met attestatie van hier wederom naar Groningen vertrokken

Den 15-04-1800
is op belijdenis der waarheden tot lidmaat der Christelijke Hervormde gemeente alhier aangenomen
Eva Tjarks, huisvrouw van Sibrand Jans met attestatie vertrokken naar Tjamsweer

Den 27-07-1800
Luitske Jakobs met attestatie van Burum overgekomen, overleden 15-9-1807

Den 25-12-1800
Martje Jans vetrokken naar Farmsum met attestatie
Elizabet Derks vertrokken naar Farmsum met attestatie

Den 18-04-1802
is op belijdenis der waarheden tot lidmaat der Christelijke Hervormde gemeente alhier aangenomen Jacobus Meinderts

Den 25-12-1802
Homme Tonnis en deszelfs huisvrouw Bouke Koerts met attestatie vertrokken naar Farmsum

Den 14-02-1803
is op belijdenis der waarheden tot lidmaat der Christelijk Hervormde gemeente alhier aangenomen Koert Hommes

Den 10-03-1803
zijn op belijdenis der waarheden tot ledematen der Christelijk Hervormde gemeente alhier aangenomen
Arend Lammerts en deszelfs huisvrouw Pieterke Berends Barth

Den 14-04-1805
Jacobus Meinderts met attestatie naar Jukwerd vertrokken

Den 29-11-1805
is op belijdenis der waarheden tot lidmaat der Christelijke Hervormde gemeente alhier aangenomen Jan Hemmes

Den 17-12-1805
is op belijdenis der waarheden tot lidmaat der Christelijke Hervormde gemeente alhier aangenomen Jakob Folkerts Bos

Den 25-12-1805
Jakob Houtman, schoolmeester en deszelfs huisvrouw Jantje Harms Jager met attestatie van Kropswolde overgekomen

Den 06-04-1808
zijn op belijdenis der waarheden tot ledematen der Christelijke hervormde gemeente alhier aangenomen
Geertje Hajes, huisvrouw van Jakob Folkerts Bos
Doetje Tjarks, huisvrouw van Koert Hommes
Jantjen Rengeniers Wolphius, huisvrouw van Jannes Berends Barth

13 oktober 1808
Art: 2
Stond binnen den Wel Eerw. Zeer geleerde Heer U.E. van der Swaagh, gevende te kennen dat zijn Eerw. Beroepen was te Nieuw- Scheemda onder het Class. van het Oldampt en Westerwolde, en die beroeping in de Vreese des Heereb had angenomen waarom hij verzogt van Zijne betrekkingen als predikant Heveskes te worden ontslagen.
Art 3:
De vergadering betuigde niets tegen de leer of het leven van hunnen Leeraar te hebben in te brengen en stond hem (hoewel de leden betuigden met droefheid te zijn aangedaan over het vertrek van hunne waardigen leeraar) volvaardig Zijn verzoek toe, ten welken einde de Zij den Wel Eerw. Heer U.E. van der Swaagh ene honorabele Demissie schriftelijk ter hand stelde. Waarop de Wel Eerw. Heer U.E. van der Swaagh een zegenend afscheid van deze vergadering nam.
Art. 4
Stond binnen de Juffrouw van der Swaagh verzoekende van de vergadering ene attestatie van lidmaatschap, welke haar met alle bereidwaardigheid wierdt gegeeven en schriftelijk ter hand gestelt.


Den 27-09-1809
Jacob Houtman, schoolmeester en Jantje Harms Jager vertrokken met attestatie naar Farmsum.
Mejuffrouw Hester Jakobs, huisvrouw van den predikant W. Waalkens met attestatie van Opwierda tot dese gemeente overgekomen.

Den 29-12-1809
zijn op belijdenis der waarheden tot ledematen der Christelijk Hervormde gemeente alhier aangenomen Jannes Berents Barth en
Julle Berents Barth

Den 14-04-1811
Jakob Freeks Prenger, schoolmeester, met attestatie van Wedde tot deze gemeente overgekomen
 


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.