LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Hellum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Toegang 124 inv. nr. 217 Bewerkt door Jacob Boerema.
Laatste wijziging: 11 augustus 2004.
1692-1743 vet nagekeken en aangevuld juli 2007 MG.
1743-1821 nagekeken Bert Schut voorjaar 2013
1691-1725 acta aug. 2007 Jacob Boerema

- predikanten vanaf 1743
- lijst circa 1692 en mutaties 1692 - 1726 (Henricus Fleck)
- acta 1691 - 1725 (Henricus Fleck)
- acta 1726 - 1729 (Remko Haijens)
- lijst 1727 en mutaties 1727-1728 (Remko Haijens)
- mutaties 1729 - 1734 (Fredericus Henricus Havingha)
- acta 1729 - 1730 (Fredericus Henricus Havingha)
- lijst 1734 (Luiardus Jacobi Bakker)
- acta 1734 - 1742 (Luiardus Jacobi Bakker)
- fragment 1743 (Hermannus van Teijlenga)
- lijst 1743 (Hermannus van Teijlenga
- mutaties 1743 - 1749 (Hermannus van Teijlenga)
- lijst 1753 (Nicolaus Havinga)
- lijsten/mutaties 1753 - 18xx


Protocol Boek
Der
Gedoopte kinderen tot Hellum
Ledematen
Zaaken de kerkenraat Betreffende
   en
Personen die hier getrouwt of gekondigt zijn

Anvang nemende met de Dienst van
D. Hermannus van Teijlenga
V.D.M. te Hellum
Alhier bevestigt den 28 April 1743

Vervolgt door
Nicolaus Havinga
V.D.M. te Hellum
alhier bevestigt door Do. M. U. ten Oever pred. v. Slogter en
snamiddags zijn Intree Rede gedaan over 2 Cor. 4:5
den 20 maij 1753

Vervolgt door
Joannes Augustus Biebericher
V.D.M. te Hellum
Bevestigt sijnde door den Eerw. Heere H. G. Heres V.D.M. te Schilwolda en ingesegent door den Eerw. Heere F. Liefstingh V.D.M. te Ziddebuuren
Op den zelven dag den Intrede-reden gedaan uijt Jesaj. 6 v. 8
den 2 Junij 1771

Vervolgt door
Tiddo Waldrik Siertsema V.D.M. te hellum bevestigd zijnde door den wel eerw. Heere L. Dijk, predikende 2 Tim. 4:2, V.D.M. te Ziddebuuren, en ingezegent door den wel Eerw. Heere H. G. Heres v.d.m. te Schild-wolda, op denzelven dag de Intrede reden gedaan uit Ps. 51:14-15
den 2 Augustus 1778

Vervolgt door
Fokko Knijphuijsen beroepen door de Hoog WelGeboren vrouwe C.B. van Starkenborgh dou. Rengers vrouwe van Farmsum etc. etc. unica collatrix van Hellum, van Haeften onder het Classis van Zaltbommel in Gelderland, en alhier te Hellum ingezegent door des zelfs Neef L. Knijphuijsen A.L.M. phil. Doctor, V.D.M. te Obergum, met Ps. 92:15,16a in den grijsen ouderdom etc.
Zijnde de hand van Broederschap hem gegeven door de WelEerw. Heeren L. van Dijk V.D.M. te Siddeburen en A. Adriani V.D.M. te Schilwolda, hebbende zijn intrerede gedaan uijt Hand. 10:42,43 Ende heeft ons geboden ten volle etc.
d. 23 Meij 1784 hebbende voorheen gestaan te Jukwert, Siddeburen, Weiwert, Ingen en laast te Haeften.
 

Vervolgd door
Abrh. Ledeboer V.D.M. te Hellum
bevestigd zijnde door den WEerw. Heer G.B. Redingius V.D.M. te Schilwokda
en ingesegend   -   -   -   -    -   -   -  -  J. Begeman V.D.M. te Siddeburen
Op den zelfden dag d' intreerede gehouden den 7 Febr. 1805
De textv. van den bevestiger waren Luc. 2 v. 17, 18, 19 en van den bevestigden Rom. 11 v. 16 --- den 31 maij 1806 beroepen in de gemeente van Oud Vassemeer, dan heeft voor deze beroeping bedankt en zich den 22 junij weder aan de gemeente verbonden en bij die gelegenheid gepredikt Jo. 17 v. 26.
Den 9 Aug. beroepen in de gemeente can 's Gravesande, en deze beroeping aangenomen hebbende, afscheid gepredikt d. 11 sept. 1806 uit Prod. 12 v. 13, 14.


[ overgenomen uit de DTB boeken Lidmaten te Hellum, ca. 1692

N.B.: in kopiedeel DTB staat ca. 1694, maar gezien het feit dat Jan van Gennep eind 1693 al overleden was, vermoed ik (=JB) dat de lijst van begin 1693 of mogelijk zelfs van daarvoor is. Gezien het feit dat hieronder Antje Eltes genoemd wordt met haar moeder Fenneke, zonder de vermelding vrouw van …, terwijl ze 25-9-1692 trouwde met Peter van Gennip zou er op kunnen duiden dat de lijst al van voor die datum is. Het is verder niet helemaal duidelijk waar de lijst ophoudt en de latere toevoegingen beginnen, maar ik denk dat ik de goede positie wel heb gekozen.
September 2001: aan de hand van de lidmatenlijst van Winschoten waar in 1692 vermeld wordt dat Willemina Rengers met attestatie van Hellum komt kunnen we aannemen dat de lidmatenlijst van Hellum in elk geval niet later opgemaakt is dan medio 1692.
Opmerking: alle lijsten zijn op volgorde van bewoning, echter niet altijd is de zelfde route gekozen. ]

Catalogus of Lijste dergener, so lidmaten zijn
onder de Gereformeerde Geme. Xsi tot Hellum
beginnende van 't oost einde.


Boven Huisen
Lippe Ufkes met Trijnje Simens, beijde bij mijn H. Fleck angenomen
Jacob Geerds cherger, dessen vrou bij mij aangenomen
Marrichjen op de Hellumer Sanden met haar soon Jan Cornelis
Jan Jansen met sijn vrou Lisabeth

Hare dogter Trijnje Jans bij mij lidmaat geworden
Geuchjen Jans en Frouke Lippes
Jan Martens weduw bij mij aangenomen

Har dogter Beerte Jans lidmaat gewest
Marrichjen weduw van Eppo Willems
Peter Wijrds en Marrichjen eluiden
Jacob Coons en Aaltjen Coords eluiden

Beneden Huisen op d’Akker Enden
Jacob Dwers met sijn vrou
Jacob Tonnis en Hille Hendrix eluiden
Cornelis Jans met Trijne sijn vrou
Tjaard Okkes bij mij geworden en Trijne Jacobs geweest
Niese Claaszen
Hillebrand Aates met sijn vrou Marrichjen bij mij aangenomen
Meiske Jansen
Utje Schipper met sijn vrou Aaltjen

Over de Schild wonende
Tonnis Peters met sijn vrouw

Bij de weg aan ’t Loog
Geerd Egberts met sijn vrou Geeske Stevens
Aachje Jans lidmaat en haar man Willem Hindricks bij mij geworden
Jantjen Herms
Tamme Cornelis en Jantjen Claaszen eluiden
[F?]occo Ufkes en Grietge Coords

An ’t Loog
Rudolphus Coldhof en sijn vrou Eelder
Mr. Derk Zijdzema met sijn vrou Renske Coldhofs
Hermen Hebes en Bauke Pieters eluiden
Etje naast Gepke
Poppe Fokkes met Bauwe Weerds eluiden waarvan de man bij mij is aangenomen
Anje Pieters vrou van Jacob Tonnis
Jan Geerds en Anje Jans eluiden
pr. Henr. Fleck met sijn vrou Reinera Reinink en meid Judith Claaszen alhier aangenomen
Jan Jacobs met sijn vrou Trijne
Fenneke de brouwersche met haar dogter Antje Eltes, so bij mij is aangenomen
Jan Isebrands en Anje Allers eluiden
Meerten Jacobs en Beertje Jans eluiden
Hendrik Geerds en sijn broeder
Jacob Wobbes en Hille Jans eluiden
Haike Frerix en Niesje eluiden
Barber de vrou van Luitjen Edes

Beneden Huisen
Barber de vrou van Hendrik Aates, bij mij lidmaat geworden
Geerd Teels en Anje sijn vrou
Hendrik Hermans met Aaltjen Tonnis sijn vrou en Aaltjen haar moeder
Frouke Jans weduw
Juff. Odilia, Wilhelmina en Everhardina Rengers, drie susteren, en haare meid  Bauwe die bij mij is aangenomen
Jan van Gennep en Imme Reddemers eluiden
Hermen Hermens en Renske Freriks eluiden
Hendrik Nannes en Hermke     eluiden

Boven Huisen
de weduw Tijbe met haar schoondogter Grietjen die bij mij is aangenomen
Jan Hermans
Peter Claaszen en Jantjen Jacobs eluiden
Simon Jacobs en Hilletje Jacobs eluiden

[Hier vermoedelijk het einde van de lijst van ca. 1692. Direct gevolgd door toevoegingen vanaf ca. 1692.]

Bauwe de meijd van Juff. Odilia Reng. met Tiben Greetgen bij mij ledematen geworden
Tiben Hendrik, de man van Greetjen mede bij mij aangenomen
Nog zijn bij mij aangenomen Peter van Gennep, Swaanje Hendriks, Jantjen Lujes, Armagarda Reinink, Luitjen Hendriks
Met attestatie gekomen Frerik en Abelia van ’t Hoge Land, mede de dogter van de tegenwoordige cherger gend. Fenje
Nog met attestatie d’ Heere Capt. Groothuis en sijn liefste Susanna, met Rixte Redeker de meid
Van Slogter is met attestatie gekomen Abel Bileveld met sijn vrouwe Jantjen
Jan Brigmeijer met attestatie

[na 27-1-1695:]
Bij mij aangenomen volgende Roelef Jansen, getroud aan de wede. Abeli
Luitjen Herms, Isebrand Jans
Tonnis Hendrix, Claas Pieters
Hillebrand Geurds, Arend Wibes
Berend Abels, Frerik Jans
Haike Steffens en Greetjen Herms
Meinerd Jans en Lisebeth over de Schild
Jacob Teunissen, Aaltjen Jans
Aaltjen Jacobs, Anna Catharina Reinink
Anje Hindrix
Herm Brigmeijer met attestatie
Met attestatie: Greetje Mekkes en Geesjen Arends, meid van Capt. Groothuis
Aangenomen door mij: Wijchman Jans
De cherger bij de meule met sijn vrou met attestatie
Bij mij aangenomen:
Jantjen Eppes j. dogt van Hellum
Imke Jacobs j. dogter van Schildw.

Ao. 1697 den 16 december tot niewe ledematen aangenomen:
Abelje Alberts, huisvrou van Jacob Pieters
Etje Aapkes, huisvrou van Hillebrand Geurds
Abel Geurds en Swaanje Jans Egte luiden
Geeske Lamberts j.d.
Anje Derx, huisvrou van Tijes Simons
Hendrik Eppes j.m.
Elske Hendrix j.d.

Anno 1698 den 10 Martij aangenomen Greetje Geerds, huisvrou van Geerd Geerds

Den 16 Junij zijn tot ledematen angenomen Jan Coords en Frouke Ritzema
Claas Herman en Anie Hebels zijn met attestatie van Midwolda gekomen

Anno 1700 Jan Geerds den 24 Martij
item Jelte Abels
Aachtje Hendriks, huisvrou van Jan Eppes
Geertje Jacobs, Deetje Coons
Hendrikje Jacobs, Hilje Abels
Jantje Amelinks
Cornelis Jans en Fenje sijn vrouw met attestatie
Hendrik Jacobs en Grietje Fockes met a[tt.]
Berend Jans bij mij aangenomen
De Hoog Ed. en Welgeb. Heere Jan Tamminga, Schotte Tamminga met de Juffers Anna, Catharina, Sibijlla en Cecilia Tamminga
Derk Jans bij mij angenomen
Everd Reends met sijn vrouw bij mij angenomen
Tamme Haikes met attestatie
Grietje Geerds j.d. bij mij angenomen
Mr. Herm de Wever met sijn vrouw gekomen met attestatie
Mr. Herm Smit bij mij angenomen
Jan Alles met attestatie
Geerd Geerds en Teelke Jansen bij mij angenomen uit het Pausdom
Willem Claaszen en Grietje Geerds bij mij angenomen
Fokele Hillebrands j.d. angenomen door mij
Geeske over de Schild met attestatie
Albert Hendriks en sijn vrou Trijnje door mij angenomen
Aaltjen Jacobs j.d. angenomen
Hendrik Mennes, schipper angenomen
Jacob Jans en Lutgerds sijn vrouw door mij angenomen
Ede Luitjens angenomen en de vrouw Anje Simons met attestatie
Frouke Frens met attestatie, de huisvrouw van Mr. Baars
Schoolmr. Focco Herms, angenomen, sijn vrouwe met attestatie
Jan Jacobs en Hilje Abels eheluiden door mij angenomen
Roelef Hendrix en Eetje Martens door mij angenomen
Jantjen Roelef, vrou van Jan Coords door mij angenomen
Tonis Stevens met sijn vrou Stijnje angenomen
Ufke Fockes, j.m. door mij angenomen
Sijke Frerix vrou van Jacob Tjasses angenomen door mij
Herm Geerds vrou Fokel door mij angenomen
Geertruid en Dietje Coons j.d. angenomen
Jan Hendriks j.g. angenomen door mij
Hendrikjen de vrou van Hendrik Lamberts door mij angenomen
Cone Jacobs j.m. en Niesje Jacobs j.dogter angenomen
Eltje Coons j.m. angenomen, Hilje Peters j.d. door mij angenomen
Claas Herms met sijn vrouw met attestatie
Willem Hendriks angenomen, Trijntjen Hendrix vrou van Rembt angenomen
Geertjen Hendrix j.d. en Hendrikjen Geerds j.d. door mij angenomen

Derk Jans
, Roelef Jans, Claas Tammens, Derk Geerds en Jan Hendriks angenomen in Martio 1708. Doenmaals mede te gelijke angenomen Fenje Jans, Aaltjen Jacobs, Cornelisje Claaszen, Hermtje Tjaards en Greetje Geerds.
Angenomen Trijntje ... en Jantjen Meinerds
Te gelijke Focke Jans en Jan Meinerds en Jacob Willems

Anno 1710 den 4 Aprilis door mij angenomen Lucas Jacobs, Geerd Fockes, Hermannus Fleck en Jacob Willems. Dito angenomen Everdje Jans, Leuike Claaszen, Hemke Remkes, Trijntje Tjaards, Jacobjen Jans, Cornelisje Alles, Cornelisje Geerds. Elske Tiddens met attestatie van Siddebouren

Anno 1711 den 28 Aprilis Peter Jans met attestatie van Wagenborgen
Nieuws angenomen Jan Frerix, Derk Utjes, Ellichjen Herms, Hendrikje Willems, Grietje Jacobs, Hilje Hendrix en daarna Swaantje Hendrix

Anno 1711 in Junio Angenomen Claas Jans en Hendrik Grotenhuis

Anno 1712 Aafke Jans met attestatie van Schildwolde in Junio

Anno 1712 met attestatie van Schildwolde Trijntje Simons

Anno 1712 den 7 Decembr Angenomen Schelte Gennips, Joost Jans, Derkjen Herms, Anje Lippes, Martjen Jans en Alke Haijkes

Ao. 1713 den 23 Martij tot nieuwe ledematen angenomen: Claas Claassen, Jan Herms, Wijrd Peters, Tjaard Simens, vrouwes personen: Aaltjen Egberts, Anje Claassen, Tessina Sijtsema, Gebbeke Alles, Aafke Gennips, Frouke Jans

Den 17 Martij 1715 tot nieuwe ledematen angenomen: Diderig Fokkes, gekomen van het Hogeland, met sijn vrouwe Jantjen Wessels. Nog Tias Jacobs, Sjadde Hendrix, Geerd Jacobs, Diewer Jacobs, Renske Garms, en Peije Hendrix

Anno 1716 den 17 Septemb. zijn tot nieuwe ledematen angenomen Sophia Maurits, Frouke Lippes en Nantje Wijgmans

Anno 1717 den 18 Martij angenomen Jacob en Peter Meinerds en ook de maagd doenmaals van Meinerd Jans genaamd Wigboltje Tjabbes, Hendrik Bareld, Herm Derks, Rigt Herms, Aafke Cornelis
Isebrand Jans en sijn vrouwe met attestatie van Slogter
Rembert Berends met attestatie van Slogter

Hiltje Scheltoma den 6 Martij Anno 1720

Pieter Sijdsema en sijn suster Ena den 12 december 1720

Den 16 Martij zijn angekomen attestatien
van den Dam Claas Jans, van Kreeward Willemina Cloosters, van Scheemder Hamrik Greetje Hekes

Den 13 dito niews angenomen ledematen
Jantjen Claassen, Aafke Jacobs, Haijke Peters en Jantjen Berends

Anno 1722 met attest. van Oostwold Jantjen Brouns, van Oosterwidwert Aaltjen Simens j.d., doen mede nieuwe leden angenomen: Gijsbert Martens Wedman, Roelef Herms, Enno Martens en Wobbe Haijes

Den 29 Maij Nieske Aljes met attestatie van Enum door d. Matterstok

Anno 1722 den 30 Maij Hoike Willems met attestat van Oosterwijdwerd

Den 2 Junij Jan Hindrix met attestat van Cropswolde

Anno 1724 den 9 Martij angenomen tot nieuwe ledematen de E. Remt Hendriks, Peter Herms en Peter Bennes gelijk mede Grietie Hendriks en Aaltie Alberts

Volgens attestatie van Wirdum Derk Frans den 6 Junij desselven jaars
Teie Peters met Sijt sijn vrouw en sijn soon met attestatie van d. Vinkers
Nog Tibe Roelefs met attestatie van Siddebuiren d. Helperi

Isebrand Jans met attestatie van d. Vinkers den 9 Augusti gedateerd

Sjamme Jacobs en sijn vrouwe Martjen Roelefs met attestatie van 1 Decemb. van d. Vinkers

Den 6 7br 1725 Is Eltje Herms tot lidmaat angenomen

Den 3 10br is Henricus Gomarus tot lidmaat angenomen. 1725

Den 14 Martius 1726 sijn nieuwe lidmaten aengenomen
dese volgende: Jan Jurriens, Haje Heres, Wiard Alberts, IJpe Hekes, Jacob Isebrands, Martjen Eppes, Hemke Cornellis, Anje Berents, Tetje Simons en met attestatie van Siddebouren Jacobus Vos, met attestatie van Slogter Jan Gerrits en sijn vrouw.


Kerkeraadshandelingen Hellum

DTB 217, 1691-1725


28. Kerkenraads verhandelingen
Beginnende bij mij Henr. Fleck, pr. in Hellum.

Anno 1691, den 1 januarij.
Na aanroeping van gods h. naam kerkenraad gehouden, waarin volgens gewoonte derr kerke is getreden tot verkiesing van een niewe diacon in plaatse van de afgaande diakon Utje Jans, schipper. In d' welke dan met meerderheid van stemmen tot diakon is verkoren mr. Derk Zijdzema.
En also dese vergadering met een danksegging tot god gewonel. geeindigd.
Welke gemelde Utje Jans op den volgenden derden sondag den 21 januarij in sijn ampt is bevestigd na gewoonte.

Den 21 martij.
is de kerkenraad met een gebed tot god geopend. En nadien doen niet merkweerdigs voorquam in dese kleine gemeinte, is deselve met danksegging besloten.

Den 12 junij.
Funis precibus kerkenraad gelegt zijnde, is wederom na gehoudene censure morum niets noterens weerdigs bevonden. En alsoo ook dese na een hertel. danksegging tot god wederom gescheiden.

Den 2 octobr. wanneer weder gewonel. kerkenraad wierd gehouden, is deselve met het gebed begonnen. En na censure morum bevonden eenig verresen verschil tusschen Simon Jacobs en Hillichjen eluiden met haar kind Ellichjen Simons, ontstaan uit het heimelik verloven en ondertrouwen van voorsz. Ellichjen met eenen Jan Hendrix, buiten consent van voorgenoemde ouders. Om welke oorsake sij eluiden vermeende t' hebben genoegsame reden sig t' onthouden van 't gebruik des h. avondmaals. Waarover of men wel sijn best heeft gedaan om dese moeite weg te leggen, is egter sulx te vergeefs onderlegt. Waarom na gedane omvraginge eenpariglik is besloten dat men hierin zoude acquiesseren ter tijd de gemoederen mogten bedaren. En alzo ook dese kerkenraad met een danksegginge besloten.

29. Kerkenraads verhandelingen

Anno 1691.
Den 18 december wanneer na aanroeping van gods naam en censure morum de kerken raad was gelegd, is daarin niet sonderlings te voorschijn gebragt. Alleen dat het verschil met Simon Jacobs en sijn voordogter, hoewel daarover behoirl. debvoiren waren gedaan, nog niet was bijgelegt. Is besloten dat men versagting der gemoederen sou afwagten, en so mede dese door danksegging tot gog gescheiden.

Anno 1692.
Den 1 januarij is, fusis precibus, kerkenraad gehouden.
In welke weder gewonel. nominatie van een diacon is gemaakt, en uit dese nominatie met meerderheid van stemmen tot diakon verkoren Haike Freriks. En na desen de kerkenraad met een danksegging tot god.
Welke Haike Freriks op den volgenden derden sondag gewonelik in sijn bediening is bevestigd.

Den 18 martij. De kerkenraad begonnen zijnde met het gebed, is na gehoudene censura morum niets niews voorgevallen. Behalven dat de onlusten tusschen Simon Jacobs met sijn voorkind tot nog toe niet hebben kunne worden bijgelegt. Egter scheen daartoe enige hope sig op te doen. Die dan den broederen is gerecommendeerd te bevorenderen. En dienvolgens ook dese kerkenraad met danksegg. besloten.

Den 17 junij is gewone kerkenraad gehouden, waarin fusis precibus, na censure morum , is bevonden tot leetwesen dat enig lid deser gemeente had gesegt, dat sij wilde voor weinig geld een oog laten uitslaan aan een onbekenden detenteur van haar goed. Waarover sij dan verstaan zijnde, eerst dit ontkende, dog daarna op ernstige sommatie beleed sulx wel gesegt te hebben, maar jokkende. Hierop is sij daarover behoirl. bestraft en mede overtuigd van de ijdelheild en godloosheid van sulx een wangevoelen. En vermaand dat sij haar na desen hiervan, als van een sake die ten hoogsten ergerlik was, moest onthouden. En so is ook dese kerkenraad met een hertelike danksegginge tot god besloten, wanneer ook de sake tusschen Simon Jacobs met sijn kind nog moest beneven desen in statu gelaten worden.

30. Kerkenraad verhandelingen

Anno 1692.
Den 16 september. Na aanroeping van gods h. naam kerkenraad gehouden. En is na censure morum bevonden dat het verschil tusschen Simon Jacobs en sijn dogter, in plaats van te verkouden, scheen weerom aan te gloejen, om enige oorsaken so bij gerigte of bij minnelik verdrag moesten ontscheiden worden, spruitende uit tutele administratie. Is geresolveerd dat men sijn debvoir sou aanwenden om d' ouders te bedaren, also die doorgaans hierin hevig zijn. En een beter afwagten. Voords is dese actus met het gebed besloten.

Den 15 decembr. Is de gewonelikke kerkenraad met het gebed geopend. En na gehoudene censure morum bespeurd dat het oude verschil tusschen Simon Jacobs met sijn vrou en de kinderen nog continueerde. Men is bij 't vorig advijs gebleven. En also voords niets considerabels voorviel, is ook dese verhandeling met danksegging geeindigd.

Anno 1693.
Den 1 januarij is, fusis precibus, gewoone kerkraad gehouden, warin getreden is tot verkiesing van een niewe diakon. En also d' oude, so door schrijven of anders, hiertoe bequaam waren, onder de ledematen in dese bediening hadden gestaan. Is geresolverd met d' uitgediende wederom te beginnen. Dienvolgens is mr. Derk Zijdzema wederom genomineerd en na gedane proclamatien op den 3den volgende sondag bevestigd. Nadien ook op den eersten januarij voorschreven de kerk-raad met danksegg. was gescheiden.

Den 24 decembr. is fusis precibus kerkenraad gehouden. En nadien boven de oude geschillen van Simon Jacobs met sijn kinderen niet sonderlings voorviel, ook die metten gebede geeindigd.
Dat hier van dit jaar 93 geen meer aanteikeningen zijn is door mijn langduirige siekte geschied, en dat ook geen bijzondere ontroeringen voor quamen of saken die dienden geboekt te worden.

31.
Anno 1694.
Den 1 januarij gewoone kerkenraad gehouden, waarin getreden tot nominatie en electie van een niewe diacon, waartoe met meerderheid van stemme is verkooren Pieter Claaszen, die den derden volgende sondag, na ouder gewoonte, is bevestigd. Nadien ook dese vergadering metten gebede was begonnen en geeindigd.

Den 9 martij fusis precibus kerkenraad gehouden, waarin niets merkwaardigs is voorgevallen, zijnde Simon Jacobs nu weder met sijn kinderen versoend. En alsoo is ook dese met den gebede geeindigd.

Den 8 junij fusis precibus weder kerkenraad gehouden, dog alsoo daarin niets van belang is voorgevallen, is ook dese met den gebede geeindigd.

Den 8 septembr. Funis precibus kerkeraad geholden, dog niets van belang voorgevallen zijnde, met het gebed geeindigd.

Den 14 decembr. Funis precibus kerkenraad gehouden en nadien ook doen niet sonderlings voorquam, 't welk te vooren niet al was afgedaan, is die ook met het gebed geeindigd.

Anno 1695.
Den 1 januarius. Is fusis precibus volgens gewoonte getreden tot nominatie en electie van een niewe diacon en met meerderheid van stemmen verkooren Focco Ufkes, die dan na voorgegaane drie sondags proclamatien vervolgens is bevestgd, nadien d' electie met een danksegg. was geeind.

Den 16 martij kerkenraad gehouden na aanroepinge van gods naam, dog wijl niets sonderlings voorviel, ook met een danksegging geeindigd.

Den 10 junij kerkenraad gehouden post fusas preces, dog viel door gods genade niets voor van aanmerking en wierd dienvolgens met danksegging geeindigd.

32.
Anno 1695
Den 13 septembr. Na aanroeping van gods naam kerkenraad gehouden en geen sonderlinge saken zijnde voorgevallen, is men met danksegginge gescheiden.

Den 6 december. Funis precibus kerkenraad gehouden, dog wanneer niets merkeliks voorviel, scheidde men met een danksegginge.

Anno 1696.
Den 1 januarij heeft men na voorgaande gebede, begonnen te treden tot de gewoone nominatie en electie van een niewe diacon, in welke met meerderheid van stemmen is verkoren Abel Berends, waarna men god volgens gewoonte gedank en denselven na voorgegaane drie sondags proclamatien rite bevestigd.

Den 6 martij. Na aanroepinge van gods naam, kerkenraad gehouden. En wanneer niets merkweerdigs voorviel, heeft men ook die met een danksegging geeind.

Den 8 junij. Is kerkenraad gehouden en met het gebed begonnen, na gedaane ondersoek viel niets noteerens weerdigs voor, daarom men ook die vergadering met een danksegging heeft geeindigd.

Den 18 december post fus. prec. kerkenraad gehouden en door 's heeren genade niet bijsonder aanstootelix zijnde bevonden, is dese vergadering met het gebed besloten.

Den 4 december. Funis precibus kerkenraad gehouden, dog door 's heeren genade niets van belang zijnde gevonden, is men met danksegginge gescheiden.

Anno 1697.
Den 1 januarij. Heeft men na d' oude gewoonte na voorgaande gebede, nominatie van niewe diacon gemaakt, en is tot diacon met meerderheid van stemmen door de gemeente verkooren Peter van Gennip, waarna men, gedankt hebbende, is gescheiden.

33

Daarna is hij op 3 agtereenvolgende sondagen gepubliceerd zijnde, gewoonelik bevestigd.

Anno 1697
Den 5 martij kerkenraad met hed gebed begonnen, en niet van bijsonder belang zinde voorgevallen, met een danksegging besloten.

Den 11 junij. Na gedaane gebed kerkenraad gehouden. En vermids niets anmerkens weerdig voorviel, oo met danksegging gescheiden.

Den 17 7br. Na aanroepinge van gods naam kerkenraad gehouden. En niets van belang voorvallende, met danksegging geeindigd.

Den 17 10br. Na aanroepinge van gods naam kerkenraad gehouden. Dog niets van belang voorgevallen zijnde, is die met het gebed gescheiden.

Anno 1698.
Den 1 januarij. Heeft men na voorgande gebede na ouder gewoonte nominatie gemaakt, en is met meerderheid van stemmen tot diacon vercooren, in plaats van d' afgaande Abel Berends, Tamme Cornelis. Waarna men god gedankt. En hij Tamme Cornelis, na dat hij op 3 volgende sondagen was geproclameerd, gewoonelik is bevestigd.

Den 11 martij kerkenraad gehouden, welke met het gebed begonnen, heeft past. H. Fleck voorgesteld of door die hem sijns swagers wege voorgedragene moeijte door Beerte Jans, de gemeinte volgens haar oordeel ook soude ontrust zijn Hebben de leden eenstemmelik geantwoord: dat sij sulx niet konden oordeelen. 2 In omvrage voorgesteld of die papierene hand van Meerten Jacobs wegen genotene boelpenningen uit de boedel van Leeuwke, Hermen Stijes en Sare behoorden soo te blijven staan? Is geantwoord Neen, maar dat de diaconen Marten Jacobs souden aanseggen: Hij moeste de penningen opbrengen in korten of behoirl. versegel. daarvan geven. Voords is men met danksegg. gescheiden.

34.

Anno 1698.
Den 17 junij. Na aanroepinge van gods h. naam weder kerkenraad gehouden. Waarin over de sake van weddeman Merten Jacobs schulden van de diaconen rapport is gedaan, dat de weddeman voorsz. geresolveerd hadde van geen versegelinge aan de diaconie van Hellum te willen geven, maar 't capitaal te willen opbrengen met de verschenene renten. En vermids geen tijd van opbrengen is bestemd, worden de diaconen alsnog belast hem aan te seggen dat hij selve de tijd van te betalen mogte nomineeren.
Mede heft hij instantie over een voorgaande obligatie aan de diaconen gedaan, waarvan hij sustineerde dat die nog in sijn weerde lag, dog nagesien zijnde, was die obligatie voldaan 1683 den 20 februarij tot op twee ducatons 6 gl. 6 str., die per rekeninge resteerden sonder alnog te weten hoe het daar mede gelegen is, 't welke de diaconen mede in last is gegeven te ondervragen. Volgends is dese vergader. met een danksegg. gesloten.

Den 9 7br. Is fusis precibus kerkenraad gehouden, niets van bijsonder belang voorgevallen, dan de sake van Marten Jacobs, die in vorige staat blijfd. Volgends is dese handeling na gedane danksegginge gescheiden.

Den 23 decembr. wederom na anroepinge van gods naam kerkenraad gehouden, waarin verschenen is Cone Geerds, klagende over eenige woorden die hem te nadeel waren gesproken van Barbare de wede. van Luitjen Edes, sij daarop beijde verstaan en vermaand tot onderlinge christel. vrede en versoeninge, heeft voor die tijd niet konnen na wensch worden bijgelegt.
Aangaande de praetensie van Marten Jacobs is geresolveerd dat die sal voortgeset worden op de aanstaande diaconie rekendag in 't begin van 1699 te houden. En hij weddeman voors. aldan worden verstaan door de ouderling Rudolphus Koldhof en diaken Peter van Gennip of hij versegelinge of betalinge aan d' Hellumer diaconie ten eersten wil geven. Voords is ook dese vergaderinge met een danksegginge tot god gescheiden.

35.

Anno 1699.
Den 10 martij. Is wederom na gedane gebed kerkenraad gehouden, wanneer wederom zijn ontboden Cone Geerds en Barbara de wede. van Luitjen Edes, welke dan beijde tot versoeninge zijnde angemaand, op de gedane vermaninge van onderlinge christelijke vrede en overtuiginge uit gods woords, door gods zegen wederom zijn verenigd.
2 Angaande de praetensie der diaconie van Hellum op Merten Jacobs weddeman blijfd inbevolen d' ouderling Rudolphus Koldhof en diacon Utje Jans, om hem te verstaan of hij betalinge of verzegeling gesind is te geven an de diaconie voorsz. Voords is dese vergadering mede met danksegginge geeindigd.

Den 10 junij. Is fusis precibus kerkenraad gehouden, dog wijl niets ongewoons voor is gevallen, dan de sake van Merten Jacobs, welke men nog moste laten in vorige staat, heeft men die met een danksegginge geeindigd.

Den 22 septembr. Na anroepinge van gods name kerkenraad gehouden zijnde, viel niets beswaarliks voor, of is met eene bijgelegt, uitgesonderd de sake van Merten Jacobs, welke bleef als voren. Daarom ook dese vergadering met danksegginge is besloten.

Den 1 decembr. Kerkenraad gehouden na anroepinge van gods name. En wanneer niets sonderlings buiten het oude voorkwam, is ook dese vergaderinge met danksegginge geeindigd.

Den 1 januarij 1700. Is na anroepinge van gods name door meerderheid van stemmen verkoren tot diacon van Hellem Luitjen Herms, welke na 3 voorgaande sondaagsche kondigingen gewoonl. is bevestigd.

1700. Den 22 martij. Funis precibus wederom kerkenraad gehouden, wanneer eenige swarigheid was ontstaan tusschen Hendrik Nannes en Claas Herms, boven de onthouding van Merten Jacobs, welke alle voor die tijd niet konden worden te regt gebragt. En daarom ook dese vergaderinge met danksegginge besloten.

Den 21 junij. Wederom kerkenraad gehouden na voorgaande gebed, wanneer weder vereenigd waren Hendrik Nannes met Claas Herms, dog Merten Jacobs bleef als voren hem onthoudende, waarom dan ook dese vergaderinge met danksegginge is gesloten.

36

Anno 1700
Den 13 september. Is na anroepinge van gods name kerkenraad gehouden, dog niets voorgevallen buiten de onthoudinge van Merten Jacobs, of is wederom bijgelegd, daarom ook dese handelinge met danksegginge is besloten.

Den 6 decembr. Funis precibus is kerkenraad gehouden, wanneer Merten Jacobs met sijn vrouwe wederomme haar hebben laten bewegen om de kerke van Hellum te besoeken, sij vrouwe ook beloofd haar te sullen begeven tot het h. avondmaal, ook sijn andere stribbelingen bijgelegd, en vervolgens met danksegginge besloten.

Anno 1701.
Den 1 januarij. Is nad [sic] oude gewoonte nominatie gemaakt van een diacon, wanneer met meerderheid van stemmen is verkoren mr. Derk Zijdzema, welke na drie sondaagsche kondigingen is bevestigd, na voorgegane begin en eindigen met gebed bij de gedane nominatie en electie.

Den 25 martij is fusis precibus kerkenraad gehouden, wanneer verschil is voorgekomen tusschen Hendrik Nannes en Claas Hermens, welke in die tijd niet heft konnen worden bijgelegd do or de voorgenomene middelen van versoeninge, wanneer op die tijd wederom haar tot de h. gemeenschap hebben begeven Merten Jacobs met sijn huisvrouwe, waarop ook dese vergadering met danksegginge is besloten.

Den 17 junij. Na voorgaande anroeping van gods naam kerkenraad gehouden. In welke wederom zijn vereenigd geworden Hendrik Nannes en Claas Hermens, wanneer ook de verdere moijelikheden in de gemeente zijn bijgelegd. En also mede dese vergaderinge met danksegging is geeindigd.

Den 9 septembr. Na voorgegane anroepinge van gods naam kerkenraad gehouden. En wanneer in dese visitatie vele moejelikheden in de gemeente voorkwamen, so zijn dog deselve meest wederom door gods genade bijgelegd, waarom ook dese vergaderinge met danksegging is gescheiden.

37.

Anno 1701.
Den 8 decembr. is de kerkenraad met een gebed geopend. En wanneer eenige mojelijkheid in de gemeente was, die voor die tijd niet is bijgelegt, is ook dese kerkvergadering met danksegging besloten.

Anno 1702.
Den 23 martij is na anroepinge van gods naam consistorie gehouden, daarin niets bijsonders is voorgevalen. Waarom ook dese bijeenkomst met danksegginge is gescheiden.

Den 14 junij is kerkenraad gehouden na anroepinge van 's heeren naam. Waarin eenige stribbelinge voorkwam, die niet geheel wierd weg genomen, dog soude men sijn best doen om die te vereffenen. En also is dese vergaderinge met danksegg. gescheiden.

Den 4 7br. kerkenraad gehouden, welke met een gebed begonnen waarin dan de vorige moeite was weggenomen. En also niets belang verder voorviel, is ook die met een danksegging geeindigd.

Den 12 decembr. is na anroepinge van gods naam kerkenraad gehouden. alwaar sig partidigheid opdee, die sig niet wilden versoenen of wilden voor de kerkenraad mondeling spreken met malkander, 't welk haar is toegestaan, en zijn also minnelijk versoend en is de vergaderinge met danksegginge gescheiden.

Anno 1703.
Den 26 martij is na anroepinge van gods naam kerkenraad gehouden, waarin tusschen die tijd onlangs enige scheldwoorden waren voorgevallen, dog vermids partijen waren versoend, is ook die vergadering met danksegging gescheiden.

Den 18 junij. Funis precibus is kerkenraad gehouden, waarin niet sonderlings is voorgevallen, daarom met danksegging tot god geeindigd.

Den 13 7br. Na anroep. van gods kerkenraad gehouden, wanneer sig eenige moeite opdede, men sou sijn best doen om die te slissen. En is also dese vergaderinge met danksegginge gescheiden.

Den 9 decembr. Is na anroepinge van gods naam kerkenraad gehouden, waarbij gebleek dat de voorgaande swarigheid cesseerde, en niet niews voorviel. Is ook dese geeindigd met een hertel. danksegging.

38.

Anno 1704.
Den 23 martij is na anroepinge van 's heeren naam kerkenraad gehouden. En niets van belang voorgekomen zijnde, met danksegging geeindigd.

Den 15 junij is kerkenraad gehouden en na opening van het gebed bevonden eenige moejelikheid en twist tusschen geburen, dog zijn dezelve door de tijd en vermaning tot eendragt, weder bijgelegt, voorts met danksegging besloten.

Den 16 7br. kerkenraad gehouden, deselve met een gebed geopend. Dan geen swarigheid voorkomende, ook met danksegging gesloten.

Den 13 decemb. is na anroepinge van gods naam kerkenraad gehouden, waarin wat onlust sig op dede, welk evenwel door tusschen spreken is bijgelegt. Dus is dese vergadering met danksegging gescheiden.

Anno 1705.
Den 16 april is met opening des gebeds kerkenraad gehouden, dog niets van belang voorgevallen. En so met danksegging tot god geeindigd.

Den 26 junij na anroepinge van gods naam kerkenraad gehouden. Dog geen sonderlinge swaarigheid voorgevallen, dies? men is met danksegging gescheiden.

Den 18 7br. kerkenraad na anroeping van gods naam gehouden, waarbij wel van quaestie wierde gewaagd, maar als onlangs voorgevallen, niet bijgelegd, waarom men met danksegging is gescheiden.

Den 12 10br. is na anroeping van gods naam kerkenraad gehouden. Daarbij bevonden dat de voorige onlusten waren weggenomen. En also is ook dese vergadering met den gebede gescheiden.

Anno 1706.
Den 2 april is na anroeping van gods naam kerkenraad gehouden en bevonden dat sig onlusten op deden door een onrustig persoon, die doen niet geslist wierden. En so is met danksegging gescheiden.

den 23 junij is na anroeping van gods naam kerkenraad gehouden, wanneer de voorige stribbelingen nog niet waren bijgelegt, dies men moest st...?

Den 16 7br. isn na anroepinge van 's heeren naam kerkenraad gehouden, wanneer de onstane moeiten waren bijgelegt. En also is dese vergaderinge met danksegging geeindigd.

39.

Anno 1706.
Den 11 decembr. is na gedane gebede kerkenraad gehouden, zijn eenige onlusten voorkomen, die anstonds niet konden bijgelegt worden, derhalven ook deselve met een gebed besloten.

Anno 1707.
Den 1 april kerkenraad gehouden, deselve met een gebed angevangen, wanneer de voorige quaestien waren bijgelegd en andere niewe ontstaan, die niet wierden bijgelegd. Is dese met danksegging gesloten.

Den 23 junij is na anroeping van 's heeren name kerkraad gehouden, waarin de voorige moeilikheden nog niet t'eenemaal waren geeindigd, waarom men met danksegging is gescheiden.

Den 15 7br is na anroeping van 's heeren naam kerkenraad belegt, waarin niets bijsonders voorkwam, dies men met danksegg. gescheiden.

Den 9 10br. is kerkraad met een gebed geopend, daarin niet sonderlings voorviel, dies ook deselve met danksegging is besloten.

Anno 1708.
Den 28 martij is kerkraad met een gebed geopend, wanneer eenig oneenigheid voorkwam, daarvan partijen niet wierden vereenigd, daarom men met danksegging is gescheiden.

Den 21 junij is na gedane gebed kerkenraad gehouden, wanneer de voorgaande pleijdoijen nog niet waren geeindigd, dies ook dese met danksegging is geeindigd.

Den 13 7br. Na het gebed kerkraad gehouden, dog de pleijdoijen nog anhoudende, vonden partijen swarigheid, dies is de vergaderinge gescheiden met een danksegginge.

Den 6 10br. Kerkenraad gehouden, na een voorgaande gebed, waarin het pleijdoij nog niet was afgedaan. Dies men met danksegg. is gescheiden.

Anno 1709.
Den 3 april kerkraad gehouden waarbij gebleken dat het pleijdoij was geeindigd, waarom men met danksegging is gescheiden.

Den 19 junij kerkraad gehouden na anroeping van 's heeren naam, en niets bijsonders voorvallende, is die met danksegging gescheiden.

Den 12 7br. weder kerkenraad na een gebed, wanneer krakkeel tusschen twee ledematen, die niet te eenemal konde opgeheven worden, van 's tijds kortheid, is men met danksegging gescheiden.

Den 3 decembr. is na anroeping van 's heeren naam kerkraad gehouden, wanneer de twistige vereenigd. En alsoo ook dese vergadering met een danksegging is gescheiden.

40.

Anno 1710.
Den 3 april kerkraad gehouden na anroeping van 's heeren naam, en niets bijsonderlijks voorviel, met danksegg. gescheiden.

Den 19 junij kerkraad gehouden, waarbij gebleek dat eenige moeite was ontstaan tusschen eenige leden, welke alsdoen niet konde worden bijgelegt. En is dese vergadering met danksegg. gescheiden.

Den 11 7br. kerkraad gehouden, na anroep. van 's heeren naam, waarbij gebleek dat voorige moeite was bijgelegt, alsoo ook dese met danksegg. geeindigd.

Den 9 december is kerkraad gehouden. En also niets sonderlings voorviel, is ook dese met danksegginge gescheiden.

Anno 1711.
Den 4 april kerkraad gehouden na anroepinge van 's heeren naam, waarbij voorkwamen niewe krakeelen, ondoenlijk om vooran? weg te neem. Dies is men met danksegging gescheiden.

Den 19 junij kerkraad gehouden na anroep. van 's heeren naam, waar gebleek dat voorige krakkeelen waren gebragt tot een pleidoij, dus is men met danksegginge gescheiden.

Den 17 7br. kerkraad, na anroeping van 's heeren naam, gehouden. Waarin gebleek dat het pleijdoij nog anhield. Dies is met danksegg. gescheiden.

Den 17 decembr. kerkraad, na anroep. van 's heeren naam, gehouden, wanneer het pleijdoij nog anhield. Vervolgens is men ook met danksegging gescheiden.

Anno 1712.
Den 18 martij kerkraad gehouden na anroep. van 's heeren naam, wanneer vorige pleijdoijen nog continueerden, dies men met danksegging is gescheiden.

Den 4 junij kerkraad gehouden, fusis precibus, wanneer gebleken dat die pleijdoijen waren ten einde, dus partijen versoend. En also is men met danksegging gescheiden.

Den 8 7br. Funis precibus kerkraad gehouden, waarin dan niets sonderlings voorkomende, is men met danksegging gescheiden.

Den 9 decembr. Funis precibus kerkraad gehouden, waar wederom niewe onlusten waren ontstaan, welke also men niet konde so haast stillen. Is men met danksegging gescheiden.

41.

Anno 1713.
Den 11 martij. Funis precibus kerkraad gehouden, waar dan gebleken, dat voorige onlusten niet waren bijgelegt, derhalven is men met danksegging gescheiden.

Den 9 junij Funis precibus kerkraad gehouden, waar gebleken dat de voorige onlusten waren bijgelegt, dies men met danksegg. is gescheiden.

Den 8 7br. Funis precibus kerkraad gehouden, waarin also niet sonderling voorviel, dan dat seker persoon, die gelijk doorgans, also ook in moeite en was, ook nu nog, is men derhalven met danksegg. gescheiden.

Den 7 decembr. Funis precibus kerkraad gehouden, waarin getoond, dat die onrusten nog gaande waren, en geen middel gevonden was die weg te nemen, waarom men met danksegging gescheiden.

Anno 1714.
Den 9 martij Funis precibus kerkraad gehouden, waarbij voorgesteeld [sic] dat de voorige onlusten nog anhielden, hoewel se tot betere wegen waren vermaand, dies is met met danksegging is gescheiden.

Den 14 junij Funis precibus kerkraad gehouden. Men berigte dat de voorige onlusten nog continueerde, niet tegenstaande de vermaningen. So is ook dese vergadering met danksegging gescheiden.

Den 8 7br. Funis precibus kerkraad gehouden. En waren nog de voorig gemelde onlusten, wijl se met pleijdoij waren vermengd, men moest derhalven beters verwagten, dus is men met danksegg. gescheiden.

Den 6 decembr. Funis precibus kerkraad gehouden, wanneer de voorige swarigheden nog niet waren weg genomen, dies men is met danksegging gescheiden.

Anno 1715.
Den 6 martij Funis precibus kerkraad gehouden, waarbij gebleken dat de voorige moeiten enigsins ingeschikt waren, maar wederom niewe opgekomen, waarom men met danksegg. moest sluiten.

Den 14 junij Funis precibus kerkraad gehouden. Is gebleken dat die onrustig persoon nog in beweging was, die andere ontruste, 't welk also men niet konde beletten. Heeft men met danksegg. besloten.

Den 13 7br. Funis precibus kerkraad gehouden, waarbij bevonden dat seker pleitende nog in beweging was, men ook niet anders kon uitwerken, so is ook dese vergadering met danksegging gescheiden.

Den 12 decembr. Funis precibus kerkraad gehouden. Is bevonden tot leetwesen dat de onlusten nog anhielden, waarom men met danksegging heeft moeten scheiden.

42

Anno 1716.
Den 12 martij. Na anroepinge van god, is kerkraad gehouden, waarin gebleken dat het proces nog niet was gesleten met het verder geschil. En also per tempore met een danksegging besloten.

Den 18 junij is na anroeping van 's heeren naam kerkraad gehouden, waarbij gesien dat de pleijdoeijes waren geeindigd, en de geschillen opgeheven, waarmede die vergadering met danksegginge is geeindigd.

Den 10 br. Na anroepinge van gods naam kerkraad gehouden, wanneer niets van bijsonder belang is voorgekomen, waarom ook die vergadering met danksegging is geeindigd.

Anno 1717.
Den 18 martij kerkenraad gehouden na opening van het gebed, wanneer voorviel dat sekere personen sig ergerlijk hadden gedragen, die daarom tot een tijd van betere sinnen het avondmaal is ontseid. En also is dese met danksegg. geeindigd.

Den 11 junij Funis precibus kerkraad gehouden, waarbij gebleken dat d' ergerlijke nog niet waaren weder gekeerd, en geen niewe swarigheden ontstaan, dies men met danksegg. gescheiden.

Den 9 7br. Funis precibus kerkraad gehouden, waarbij de afgedwaalde ergelijke haren mislag hebben met berouw beleden, belovende daarvan in 't komstige sig te willen wagten, dies is ook dese vergadering met danksegging gescheiden.

Den 11 december is fusis precibus kerkenraad gehouden, waarin niet sonderlings is voorgevallen, derhalven met danksegginge men is gescheiden.

Anno 1718.
Den 10 martij kerkenraad gehouden fusis precibus. En geen bijsondre ergernissen vernomen hebbende, is ook dese met danksegginge geeindigd.

Den 15 junij is fusis precibus kerkeraad gehouden, waarin niet sonderlings is voorgekomen, waarom ook dese met danksegg. is gescheiden.

Den 9 septembr. wanneer kerkraad is gehouden fusis precibus, is bevonden dat eenige moejelijkheid was ontstaan, dog niet gehelijk bijgelegt, derhalven ook dese met een danksegginge is gescheiden.

43.

Anno 1718.
Den 9 decembr. fusis precibus is kerkenraad gehouden, wanneer de voorgaande moeite was bijgelegt. En is alsoo ook dese vergaderinge met danksegginge gescheiden.

Anno 1719.
Den 9 martij is fusis precibus wederom kerkeraad gehouden, in dewelke stribbelingen bevonden. En hoewel men die tragte weg te nemen, heeft sulx doe niet kon geschieden, dies is het danksegg. geeind.

Den 9 martij [sic]. Funis precibus kerkenraad gehouden, waarin de moite is bijgelegt, waarom met danksegginge is gescheiden.

Den 10 septembr. is fusis precibus kerkraad gehouden, waarin geen sonderling voorval was, waarom dese met danksegginge is geeind.

Den 13 decembr. is fusis precibus kerkraad gehouden, waarin ook niets bijsonders is voor gevallen. En so is ook dese met danksegg. geeind.

Anno 1720.
Den 8 martij is fusis precibus kerkeraad gehouden. En wanneer aldaar eenige swarigheid voorviel, heeft men die getragt weg te nemen, dog vrugteloos, derhalven ook die is met danksegg. geeindigd.

Zijn tot ouderlingen gekoren d' E. Reind Harms en d' E. Jan Barels, tot diaken d' E Harmannus? Fleck.

Den 7 junij is fusis precibus kerkraad belegd, dog wijl voorige parthijen nog pleiten, is sulx gelaten ter decisie des regts, so is dan selve met gebede geeind.

Den 6 septembr. Funis precibus is kerkraad belegt en alles bevonden in voorige staat, waarom ook dese met danksegginge is gesloten.

Den 5? decembr. Funis precibus kerkraad gehouden, wanneer de voorige pleidoijen continueerende, warom ook dese met danksegg. geeindigd.

Anno 1721.
Den 14 martij is fusis precibus kerkraad gehouden, waarin bleven die pleidoijen. Also is ook dese geeind. met danksegginge tot god.

[ander handschrift]

Den 5 junij na anroepinge van gods naem kerkenraed gehouden, wanneer de voorgaende moeilijkheden waeren weggenomen, is dese vergaderinge met danksegginge tot god gescheiden.

Den 4 september na aenroepinge van gods naem kerkenraed gehouden en waneer niet sonderlings voorviel met danksegginge tot god wederom gescheiden.

Den 4 december na aenroepinge van gods naem kerkenraed gehouden, dog dewijl niet sonderlings voorviel met danksegginge tot god gescheiden.

Anno 1722.
Den 5 martij kerkenraed gehouden de wijl twe partijen sig onhebbelijk hebben gedraegen sijn beide het heilige avondmael ontsegt en daerop met danksegginge gescheiden.

Den 4 junij kerkenraed gehouden en waneer de partijen bleven in den staet sonder versoenninge is ook dien met danksegginge tot god gescheiden.

44.

Anno 1722
Den 3 septer. kerkenraed gehouden waerin de vorige menschen bleven in deselve staet, en alsoo is men gescheiden met danksegginge tot god.

Den 3 decembr. is kerkenraed gehouden, en bleven die menschen nog gesepareerd van de gemeinschap dewijl se niet wilden bekennen haer faute.

Anno 1723.
Den 4 martij kerkenraed gehouden daerin dan bevonden wierd dat eenige jongmans door dronkenschap sig onbequaem gemaekt hadden, daerom haer t het nagtmaal ontseid en also is met danksegginge gescheiden.

Den 3 junij kerkenraed gehouden waerbij de voorige afgehoudene sijn wederom toegelaten en also is men met danksegginge tot god gescheiden.

Den 5 sept. kerkenraed gehouden waerbij niet sonderlings is voorgevallen en also is men met danksegginge gescheiden.

Den 3 decembr. kerkenraed gehouden en also niets sonderlings voorviel is men met danksegginge tot god gescheiden.

Anno 1724.
Den 9 martij kerkenraed gehouden waerin niet sonderlings is voorgevallen, is men met danksegginge gescheiden.

Den 7 junij kerkenraed gehouden dog niet sonderlings voorkoomende is ook dese met een danksegginge gescheiden.

Den 17 sept. kerkenraed met den gebede geopend, dog niet sonderlings voorvallende, is men met danksegginge gescheiden.

Den 7 decembr. kerkenraed met den gebede begonnen en niet van belang voorvallende is men met danksegginge gescheiden.

Anno 1725.
Den 8 martij kerkenraed gehouden dog niets voorvallende, is het met danksegginge gescheiden.

[ander (vorige) handschrift]

Den 5 septembr. wederom kerkraad gehouden en zijn [sic] anroepinge van gods h. naam binnen gekomen personen die malkander geinjurieerd hadden, en wanneer sij waren tot vrede vermaand, zij onderlinge versoend, desgelijke nog een andre partije die nog niet bij malkander quaemen, warom dan dese ook met danksegginge is gescheiden.

Den 7 decembr 1725 is weeder kerkraad gehouden na anroepinge van gods h. naam, waren de vorige partijen al weder versoend en nieuwe in een huis ontstaan. En niets konnende daarin gedaan worden, is ook dese met dankseegge tot god gescheiden.


[ 1 pagina acta, zo te zien geschreven door R. Haijens behalve notitie uit 1729 ]

Kerken Raadt gehouden.

1726 De plaatse vacant sijnde. Den 2 Junii 1726 Enno Meertens als Diaken bevestigt door Do. Oomkens Eccl. tot Scharmer.

1727 Den 26 October is Hindrik Jans, de soone van Jan Barels, met eenparigheijdt van stemmen tot Diaken verkoren, en na drie voorafgaande kondigingen, na gewoonte bevestigt op den 16 November.

Den 26 December 1727 fusis precibus kerkenraadt gehouden, wanneer seker vrouws persoon, belijdende overspel begaan te hebben, is des Heeren Avontmaal ontsegt, en onder censuir gebragt. Wanneer oock enig verschil tuschen twee leden een geruime tijdt geduirt hebbende is bijgelegt, en de partie wederzijts versoent, en soo is de vergadering met danksegginge tot Godt gescheijden.

1728 Den 5 Martius 1728 fusis precibus Kerkenraadt gehouden, wanneer twee persoonen wegens ergerlijk gedrag het H. Avontmaal ontsegt is, en dus is de vergadering met een danksegging tot Godt gescheijden.

Anno 1729 D. 2 Jan. is van de Eerw. Kerkenraad door meerderheid van stemmen tot Diaken in de plaatse van Enno Meertens verkosen Pieter Bennes.
Praesente D. P. Oomkens.


[ Lidmaten te Hellum, opgemaakt circa eind 1727. ]

Catalogus der
Lede-Maten soo hijr gevonden als
van niews angenoomen van mij R. Haijens
V.D.M. ibid.

Ledematen hijr gevonden
Derk Uties met sijn vrauw Jaabjen Jans.
Harm Adriaans met sijn vrauw Trijnje Harms.
Stijnje de wed. van R. Harms (obiit)
Evert Riens met sijn vrauw Imke.
Luitien Harms (obiit)
Albert Hindriks (obiit 1728)
Hemke Remkes (obiit 1728)
Rempt Hindriks met sijn vrauw Trijnje Hindriks.
Jan Harms (obiit) met sijn vrauw Aafke.
Ipe Hekes met sijn vrauw Anje Berents (vertrokken naa Schiltwolda)
Harm Albers Smit (obiit)
Enno Meertens met sijn vrauw Haike Peters.
Hiltie Peters met sijn vrauw Getruit Cornelis.
Jabus Vos met sijn vrauw Eetie Meertens.
Teunijs Stevens met sijn vrauw Paje Hindriks.
Klaas Jans Timmerman met sijn vrauw Grietie Hindriks.
Peter Bennes Brauwer met sijn vrauw Wilmijna Hindriks (obiit)
Peter Luitiens met sijn vrauw Frauke.
Hajo Heres.
Grietie Geerts.
Enneke Jacobs (obiit 1732)
Wopke Hajes (obiit den 29 Febr. 1731)
Focko Hindriks Smit met sijn vrauw Hilje.
Past. Rempko Haijens met sijn vrauw Maria Smith.
Focko Harms met sijn vrauw Elske Tiddes.
Renske Rudolphus (obiit)
Ena Derks (obiit 1732)
Peter van Gennip (obiit) met sijn vrauw Antie Harms (obiit 13 Nov. 1728)
Roelof Harms met sijn vrauw Aafke Peters.
Hiltie Scheltes met sijn vrauw Jantien.
Trijnje Tiaars (obiit 1728)
Trijnje Hilbrans (vertrocken na Appingadam den 3 Juni 1734)
Peterke.
Peter Zijtsema.
Tamme Hajkes.
Geert Geerts met sijn vrauw Hemke Cornelis.
Jan Barels (obiit) met sijn vrauw Teube en twee soons Barelt en Hindrik (obiit)
Willem Clasens met sijn vrauw Grietie Geerts.
Klaas Tammes (obiit) met sijn vrauw Martien Eppes.
Harm Geerts (obiit)
Ettien wed. van Hillebrant Geurs (obiit)
Schelto van Gennip met sijn vrauw Jantien
Jan Klasens met sijn vrauw Nantie Wijgmans.
De molenaar met sijn vrauw.
Peter de Opsiender bij de molen met sijn vrauw.
Diderik met sijn vrauw.
Derk Fransens met sijn vrauw Tettie Sijmens (vertrokken nae Siddebuiren)
Jan Fredriks (obiit) met sijn vrauw.
Wiert Albers met sijn vrauw Tijbe Roelofs (vertrokken na Siddebuiren)
Isebrant Jans met sijn vrauw Jantien Brunes.
Hillebrant Ates (obiit)
Thee Peters met sijn vrauw Elske Lubbers (vertrokken naar Schiltwolda)

[ca. 1727/1728, opgeschreven door R. Haijens, direkt volgend op lijst hierboven]
Met adtestatie overgekomen Grietie Sikkes van Jukwert.
Met adtestatie overgekomen Aaltien Hindriks van Siddebuiren.
Enne Cornelius van Schiltwolda.
Peter Thiejes van Zuitbroek.
Jannes Jacobs van Schiltwolda.


[1729 - 1734, Fredericus Henricus Havingha, hij hield twee kolommen bij, hier chronologisch onder elkaar gezet ]

Namen der Ledematen dewelke geduirende de
Dienst van Fredericus Henricus Havingha V.D.M.
in Hellum of angenomen of met attestatie sijn
overgekomen.

Angenomen
[niemand op deze blz.]

Anno 1729 met attestatie opgekomen:
1. Lijsabeth Jans, wed. van Eppe Jurjens van Slochteren.
2. Geert Derks en Geertjen Tiesens eghtel. van Siddeburen.

Anno 1730 met attestatie overgekomen:
Lammina Watse wed. Havingha, van Groningen (vertrocken na Petten in Noordholland)
Jacob Isebrands van Groningen (vertrocken na Schilwolda)

1731
angenomen:
Margriete Maurits (obiit 1732)

Anno 1731 [met attestatie overgekomen]:
Grietijn Jacobs van Schildwolda.

Anno 1732 [angenomen]:
Jantijn Fockens (vertrocken na de Zeerijp den 27 Majus 1733)

Anno 1733 den 17 Junius zijn tot ledematen aengenomen:
Jacob Cornellijs en sijn huisvrouw Trijntijn Thiees.
Harm Haikes en sijn vrouw Voske Luirts, welcke van de Mennisten tot ons gekomen is.
Geeske Rembts (vertrocken na Schilwolda den 6 Xbr 1733)
Anna Akerma uit het Pausdom tot ons opgekomen (en vertrocken den 1 julius 1734 met attestatie)

Den 2 7br 1733 sijn met Attestatie tot ons overgekomen:
Mettie Siammes van Siddeburen.
Jacob Meinders en sijn vrouw Antie Frericks beide van Oostwold uit 't Westerquartier.

Anno 1734
Den 3 Junius sijn tot ledematen aengenomen:
Meerten Thomas
Kenje Pieters
Claaske Cornellijs en
Abeltie Jans.


Opstel van saeken, de Kerkenraed tot Hellum betreffende, dewelke voorgevallen sijn geduirende de Dienst van Fredericus Henricus Havingha.

Anno 1729
Den 30 Januar. is Pieter Bennes tot Diaken in de plaetse van Enno Meertens bevestight.

D. 4 Meert
Den 4 Meert is nae gewoonte, de proefpredicatie geeindight sijnde, Kerkenraed gehouden, deselve wierde geopent door een gebed tot God om sijn zegen en voorkomende genade in het werk, het welke waer te nemen was, waer in seeker vrouws persoon genoemt Jantjen Roelefs te voren al van overspel overtuight, en tot hier toe geen doorslaende blijken van Godvrught, of smertelijk berouw over hare sonden vertonende, de tafel des Heeren wierde ontseght, gelijk ook haer man Hendrik Hendriks, dewijl sij dagelijks in grote oneenigheden met malkanderen leefden tot grote ergernisse der Gemeinte, waervan selfs de blijken in de visitatie an haer huis sijnde in tegenwoordigheid van mij en een ouderlingh hadden getoont. Welk voorgesteld sijnde is de vergaderinge met een danksegginge tot God gescheiden.

D. 3 Junij
Den 3 Junij is weder nae de proefpredicatie Kerkenraed gehouden, deselve wierde geopent door een gebed tot God om sijn voorkomende genade, waer in is besloten, dat die beide personen voorheen genoemt tot nogh toe niet tot 's Heeren H. avondmael wederom mosten worden toegelaten, dewijl nogh merkelijke ergernisse an de Christelijke Gemeinte gaven. Wijders waren der ook eenige verschillende woorden tussen eenige Leeden van de Gemeinte voorgevallen, waer door eenige derselver sigh beswaert vonden, om dese reijs het H. Nagtmael bij te wonen, is dien angaende geoordeelt, men soude soo veel mogelijk door tussenspraek die verschillen soeken te doden, en tot liefdens vereeniginge deselve kraghtigh an te setten, waer nae de vergaderinge met een danksegginge tot God, en een bede van sijn zegen in het vervolgh is gescheiden.

D. 2 7ber
Den 2 September proefpredicatie gehad, maer hebbe doenmaels geen kerkenraed kunnen houden, dewijler maar een lidt van de Kerkenraed present was.

D. 9 10ber
Den 9 December is nae gewoonte, de proefpredicatie geeindight sijnde, Kerkenraed gehouden, deselve wierde door een gebed tot God om light en zegen geopent, en is doenmaels niets nieuws van merkelijke ergernissen, of oneenigheden van dese of geene der Ledematen voorgekomen, blijvende alleene de vorgemelde saek van Hendrik Hendriks en sijn vrouw in statu quo, en dus is de Kerkenraed nae voorgaende danksegginge en bede tot God, gescheiden.

18 10ber
Den 18 December is met eenparigheid van stemmen tot Diaken verkosen Evert Reenes.

Anno 1730
Den 15 Januar. is Evert Rienes tot Diaken bevestiget.

D. 3 Meert
Den 3 Meert is, nadat de proefpredicatie geeindight was, Kerkenraed gehouden, deselve wierde geopent door een gebed tot God, en is doenmaels niets van verschillen of oneenigheden tussen de Ledematen voorgekomen blijvende de sake van Hindrik Hindriks en sijn vrouw in statu quo, en dus is de vergaderinge met een danksegginge en bede tot God gescheiden.

D. 3 Meert
Den selven dagh sijn op de Nominatie tot ouderlingh benoemt, Remt Hindriks, Luitjen Harms, en Tamme Haijkes.

D. 5 Meert
Den 5 meert is uit de Drie genomineerde personen met eenparigheid van stemmen tot Ouderlingh verkosen Remt Hindriks.

D. 26 meert
Den 26 meert is Remt Hindriks, nadat Drie aghtereevolgende sondagen Kerkelijk was voorgestelt, tot ouderlingh bevestight.


[NB: onderstaande gegevens van 1734 en 1736 staan in twee kolommen naast elkaar. Vermoedelijk moet het geïnterpreteerd worden als vanaf 1734/1736 tot 1743]

Naamen der Ledematen dwelk geduirende de dienst van mij dominus Luiardus Jacobi Bakker V.D.M. tot Hellum zijn of angenoomen, of met attestatie tot ons zijn overgekoomen

[1e kolom]
1736 Angenoomen
Euwke Alberts
Krijnje Pieters
Hinderk Roelefs
Driewes Claassen
Agtje Luies
Renske Eppes
Sieke Gebels
Tidderijkus Fockens (dese is vertrokken met een attestatie na Siddebuiren)
Hind. Remts
Grietje Tammes
Stijntje Cornelijs
Riene Everts
Harmen Harmens
Arent Garmts
Anje Everts
Claas Willems
Geert Willems
Engel Berents
Frerik Luitjens
Hinderk Hinderks
Harm Jans
Jacob Jans
Tietje Harms
Jan van Gennip
Claas Coenes

[2e kolom]
Met attesstie gekoomen 1734:
Saartjen Derks van Uitwijrd[a]
Bouwke Jans van Termunten
Tidde Riems en sijn huisvr[ouw] Nieske Derks van Osterwijtwerd.
Trijnje Pieters van Osterwijtwert.
Berent Coerts van Siddebuiren.
Swaantjen Derks van Ziddebuiren.
Magrieta Helperi van Ziddebuiren.
Imme Klaassen ende Elske Klasen van Loppersum.
Elske Jacobs van Westerlee.
Tidderijkus Fokkes van Ziddeburen.
Anje Jacobs van Woldendorp.
Gerrit Gerrits van de Noordbroek.


Opstel van Saken betreffende de Kerkenraad welke voorgevallen zijn in de Dienst van Dominus Luiardus Jacobi Bakker V.D.M. gedurende 1734 tot Hellum

Den 17 xbr. is nadat de Proefpredicatie geeindigt was kerken Raad gehouden, sel selve wijrde geopent met den gebede tot Godt om ligt en genade tot dat werk, en door dien dat in de laaste maal van D. Havinga was bekend gemaakt, en verschil ontstaande tuschen twe huisgesinnen, de wijrde bekent gemaakt dat se haar voor dese maal van de Tafel des Heeren souden onthouden, is nu wederom de twist weggenoomen, en haar beide toegelaaten, om met ons tmogen toegaan, blijvende de sake van H. Hinderks en Jantjen Roelefs in statu quo, en wijl niet meer was tverhandelen, is de vergadering, met een danksegginge tot Godt gescheiden.

1735 Den 3 Februari is op D. Nominatje gestelt van Diacon D. E. Fokko Hermens Schoolmeester, Roelef Harms, Jacob Cornelijs.

Dito Den 10 Dato is in plaats van de afgaande Diacon Peeter Zijtsema, met eenparige stemmen wederom verkoren in des selfs plaats Fokki Harmens Schoolmeester, voor de tijd van 2 jaeren.

Dito Den 13 meert is D. E. Fokko Harmens nadat hij drie agter een volgende sondagen is afgekondigt in sijne bedieninge bevestigt.

Dito Den 18 meert is nadat de proefpraedicatie geeindiget was kerkenraad gehouden, en geopent mt den gebede tot Godt ok ligt en genade tot dat werk, sijn doenmaals geen wesentlijke verschillen ingebragt, blijvende onder tuschen de sake van Hind. Hinderks, en Jantjen Roelefs in statu quo, en dus is de vergaderinge met danksegginge tot Godt gescheiden.

Dito Den 17 Juni nadat Proefpredicatie geeindigt was, kerkenraad gehouden, en geopent met den gebede tot Godt om logt en genade tot dat werk, zijnde doenmaals niets besonders voorgekomen, als noch naa dat ik H. Hinderks, ende Jantjen Roelefs ernstigh hadde vermaant, maar tot noch toe haar harte niet getroffen en tot versoeninge brengen, blijvende als vooren de saak in statu quo, en dus is de vergaderinge met danksegginge tot Godt gescheiden.

1735 Den 16 Septemb. na dat d. proefpredicatie was geeindigt, Kerkenraad gehouden, geopent zijnde met den gebeede tot Godt, is doenmaals niet besonders voorkoomen, als de oude saake van H. Hinderks en Jantjen Roelefs manet in statu, dus is de vergadering met een danksegginge tot Godt gescheiden.

Dito Den 9 Xb. na dat d. proefpraedicatie geeindigt was, Kerkenraad gehouden, geopent zijnde met den Gebede tot Godt, is doenmaals niet besonders voorgekoomen als de saake van Hind. Hinderks en Jantjen Roelefs manet is statu, dus is de vergaderinge wederom met een Danksegginge gescheiden.

1736 Den 14 Martij na dat d. proefpredicatie geeindigt was Kerkenraad gehouden, geopent zijnde met den gebeede tot Godt, is doenmaals niets besonders voor gekoomen, als d. saak van Hind. Hinderks ende Jantjen Roelefs, wegens haar ergerlijke leven, geen de minste blijken van ver... manet in statu, tot ons leedwesen, dus is de vergaderinge met Danksegginge gescheiden.

Den 25 Martij is D.E. Merten Thomas na voorgaande kundiging als Diacon voor de tijd van 2 Jaaren in sijn Dienst bevestigt in plaatse van D.E. Derk Uitjes afgaande Boekhouder.

Den 8 Juni na dat de proefprediatie geeindigt was kerkenraad gehouden, gopent sijnde met een gebede tot Godt, is doenmaals niet besonders voorgekoomen, als die saake van Hind. Hinderks ende Jantjen Roelefs wegens haar voortgank in den ergerlijken wandeling manet in statu. Dus is de vergaderinge wederom met een danksegginge gescheiden.

1736 Sept. Den 7 Septemb. Proefpredikatie, geindigt zijnde, kerkenraad gehouden, geopent met den Gebede tot Godt om Ligt, ende genade, is doenmaals niet besonders voorgevallen, alleen de saake van Hinderk Hinderk, ende Jantjen Roelefs blijft in weesen, wijl sij als noch betoonen dat haar hart niet vreede genegen sij, dus is de vergaderinge met danksegginge tot Godt gescheiden.

Xbr Den 19 dito Proefpredikatie geeindigt zijnde, kerkenraad gehouden, geopent met gebede tot den Heere, om genadige verlichting van sijn Geest, is doenmaals niet besonders voorgevallen, alleen de saake van Hind. H. ende Jantjen Roelefs manet in statu. Dus is de vergaderinge met een danksegging tot Godt gescheiden.

1737 Meert den 15 Proefpredikatie ge-eindigt zijnde, en kerkenraad gehouden, geopent met gebede tot Godt, om Licht ende genade, dat hij als de Godt des Vredes in 't midden van ons mogte zijn met sijn Genade, is doenmaals niet besonders voor gevallen, als d. saake van Hind. H. ende Jantjen Roelefs manet in statu. Dus is de vergaderinge met danksegginge gescheiden.

Den 24 dito is d. E. Jacob Cornelijs verkooren als Diacon voor de tijd van 2 agter eenvolgende jaaren, in plaats d. af gaande boekhouder Focko Harmens Schoolmeester, daar na bevestigt.

1740 Den 2 7br. kerkenraad gehouden na gedaane proefpr. geopend sijnde met den gebeede, is daar niets besonders voorgevallen, dus is die vergaderinge met danksegginge gescheijden.

Den 2 xbr kerkenraad gehouden, na gedaane Proefpr. geopent sijnde met den gebede, is doemaals niet besonders voorgevallen, dus is de vergaderinge met danksegginge gescheiden.

1741 Den 3 Proefpr. gedaan sijnde kerkenraadt gehouden, na voorgaande gebeede tot Godt, is doemaals niet besonders voorgevallen, als in sigt van Hinderk Remts, welke sig ergerlijk heeft gedraagen wegens gansch ontijdege samenkomste met sin vrouw, ende Hajo Heeres welke sig schuldig gemaakt hadde an andere sonden de ergerlijk waaren, is haar bijede voor dit maal het Avontmaal ontsegt, dus de vergaderinge met danksegging gescheiden.

Den 2 Juni Proefp. gedaan zijnde kerkenraad gehouden, na voorgaande gebede tot God is doemaals niet besonders voorgevallen, als besigte van bovengenaemde manet in statu, mede is Hilje Alberts, wegens eenige buitensporigheid, en gegeven ergernis het Avontmaal voor dit maal ontsegt, dus is die vergaderinge met danksegging wederom gescheijden.

1741 Den 11 Juni is na voorgaande nominatie tot Diacon verkooren d.E. Tidderikes Fokkes voor de tijd van 2 agter eenvolgende jaeren, ende is na de gewoone afkundiginge in sijn dienst bevestigt.

Den 1 7br kerkenraad gehouden na gedaane suchtinge tot Godt, is doemaals niet besonders voorgevallen, als van Hind. Remts ende Hajo Heeres na voorgaande belijdenisse wederom tot de Tafel des Heeren zijn angenoomen, belangende de saake van Hilje Alberts manet in statu dus is de vergaderinge met danksegging gescheiden.

Den 1 xbr kerkenraad gehouden, naa den gebeede tot Godt, is doemaals niets besonders voorgevallen, belangende die saake van Hilje Alberts manet is statu quo, dus is de vergaderinge met danksegginge gescheiden.

1742 Den 2 meert kerkenraad gehouden na gedaane proefpred. met gebede geopent zijnde isdoemaals niet besonders voorgevallen, en belangende de zaake van Hilje Alberts is na gedaane belijdenisse ten einde gebragt, dus is de vergaderinge met danksegginge gescheiden.

[volgende dominee]

Opstel betreffende de voornaamste saken welke in de kerken raat zijn voorgevallen onder de dienst van mij H. van Teijlenga V.D.M. te Hellum.

[en dan volgt niets, helaas]


[ gehele pagina doorgestreept ]
1743 met attestatie gekomen:
Anna Pauli wed. Joachimi van Groningen.
Paulina Joachimi huijsvrouw van Teijlenga van Groningen.
Hendrik Sanders en Heijltje Fonti[..?] van Noortbroek.


[ Lidmaten te Hellum, opgemaakt 1743, door Hermanus van Teijlenga ]

Catalogus
Der Ledematen alhier gevonden te Hellum bij mij Ds. H. van Teijlenga V.D.M. ibid.

Over t Schilt
1 Trijnje Eppes.
2 Tidde Riemts
3 Trijnje Pieters
4 Imme Klaassen en zijn huijsvrouw
5 Auke Klaassen (vertrokken na Garwert)
6 Heuke Willems en zijn huijs-
7 vrouw Neeske Alles.
8 Jacop Meijnders.

In t Dorp
9 Freek Luijtjens en zijn huijsvrou
10 Abelje Jans.
11 Harm Harms en zijn vrouw
12 Stijnje Knellis.
13 Klaas Jans Timmerman en zijn
14 vrouw Grietje Hindriks
15 Klaas Willems.
16 Riene Everts
17 Harm Adriaans en zijn vrouw
18 Trijntje Harms.
19 Geert Derks en sijn vrouw
20 Geertjen Tijssens
21 Jan Klaassen, kerkvoogd
22 Arent Garms.
23 Euke Alberts en zijn vrouw
24 Grietje Tammes.
25 Hindrik Rems.
26 Aafke Jans.
27 Harm Jans.
28 Jacob Jans.
29 Hindrik Hindriks en zijn vrouw
30 Anje Everts
31 Imte Remkes.
32 Tonnis Stevens en zijn vrouw
33 Paije Hindriks
34 Margareta Helperi
35 Meerten Tomas.
36 Dreuwes Klaassens en zijn
37 vrouw Aagtje Luies
38 Hiltje Pieters en zijn vrouw
39 Geertruijd Kornelis
40 Fokko Hindriks en zijn vrouw
41 Hilje Alberts
42 Roelef Harms en zijn vrouw
43 Aafke Pieters
44 Gennip Pieters
45 Klaas Koers Schipper.
46 Ipo Hekes en zijn vrouw
47 Anje Berents.
48 Saartjen Derks.
49 Trijntje
50 Hindrik Roelofs.
51 Pieter Zijtsema en zijn vrouw
52 Renske Eppes
53 Willem Klaassens
54 Metje Sijammes.
55 Barelt Jans en zijn vrouw
56 Klaaske Cornelis
57 Tietje Harms.
58 Geert Willems en zijn vrouw
59 Kenje Pieters
60 Geert Jacobs (obiit) en zijn vrouw
61 Hemke Cornelis (vertrokken na Ziddebuiren)
62 Pieter Harms opsiender bij de
63 molen en zijn vrouw Aaltjen Hindriks
64 Gerrijt Gerrijts en zijn vrouw
65 Jantjen Berents.
66 Harm Haijkes en zijn vrouw
67 Voske Luirs
68 Derk Uijtjes
69 Willem Hindriks
70 Tamme Haijkes en zijn vrouw
71 Anje Sijmens
72 Ewelje Jacobs.
73 Jannes Jacobs en zijn vrouw
74 Pieterke Pieters (vertrokken na Zidd.)
75 Engel Berents
76 Berent Coerts en zijn vrouw
77 Jantjen Cornelis (obiit)
78 Tidderikus Fockens schoolmeester en organist.
79 Haije Heeres en zijn vrouw
80 Crijnje Pieters (vertrokken na Schiltwolda)


[Toegang 242 inv. nr. 1. De lijst is in twee kolommen, hier onder elkaar]

Lijste der Ledematen d.welke geduurende de dienst van Do. Hermanus van Teijlenga V.D.M. te Hellum zijn of angenomen of met attestatie tot ons overgekomen.

[kolom 1]

1743 Angenomen

den 12 7br. [september]
1. Berent Steenbergen

Anno 1744
2. den 9 December Jan Eppes

Anno 1746
3. den 16 Martii Geertjen Naamdes
4. den selven dito Jantjen Hindriks

Anno 1747
5. Den 15 Decembr Kundina Doornbos huisvrouw van Theod. Fokkens

[kolom 2]

Met attestatie tot ons overgekomen
Anno 1743
1. den 14 juni Anna Pauli wed. Joachimi, en
2. Pauwelijna Joachimi (obiit) huijsvrouw van Teijlenga, beijde van Groningen
3. Hendrik Sanders en zijn huijsvrouw 4. Heijltje Tonkens van Noordbroek
5. den 20 7b. [september] Aakjen Vinckers huijsvrouw van Harm Reijnts van Schildtwolda
6. den 22 10b. [december] Trijntie Hillebrands wed. van Enno Cornelis van Appingadam

Anno 1744

Anno 1745
7. den 17 Septembr Niesjen van Giffen huijsvrouw van Teijlenga van Groningen
8. den 10 Decembr Harm Egberts en IJkjen IJpes echtel. en opzigter bij de molen, van Losdorp (met attestatie vertrokken na Wirdum 20 Sept 174. [onleesbaar]

Anno 1746
9. den 9 Septembr Hemke Cornelis wed. van Geert Jacobs die met att. na Ziddeburen was vertrokken
10. den zelve dito Cornelis Hindriks van de Meeden
11. den 9 Decembr Harmke Barelts wed. van Hindrik Geerts met attestatie van Schildwolda

Anno 1747
12. den 10 Martii Hillechijn Gerardus met attestatie van de Beerta
13. den 15 Sept. jonge dogter Frouke Oomkens met attestatie van Meethuisen
14. den selven dito Frouke Rotmers huisvrouw van Jacob Meijnders met attestatie van Loppersum (vertrokken na Farmsum)

[1e kolom]

Aangenomen
Anno 1749
Den 7 Martii Tjaart Scheltes

1751 den 12 Meert na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs tot ledematen angenomen Eebe Clasens en Grietie Hindricks egtelieden, en Steffen Hindricks en Aaltijn Jans

[2e kolom]

Met attestatie overgekomen
Anno 1747
Den 15 Decembr Trijnje Harkes huijsvrouw van Berent Koerts van Ziddeburen

Anno 1748
Den 6 Decembr Trijnje Sijbrands huijsvrouw van Harm Claassen over t Schilt met attestatie van Woltersum

Anno 1749
Den 12 Sept. Evert Herman Jans met att van Lijn uijt t Graafschap Teckelenburg


[ Bediening Havinga begint in 1753. Paren op 1 regel gezet ]

Lijste van de Ledematen der kerke te Hellum bij de eerste huisbesoekinge, gevonden van D. N. Havinga V.D.M.

Over t Schildt

Berent Steenbergen en zijn vrouw Trijnje Eppes
Trijnje Sijbrands, vrouw van Harm Clasens (gestorven)
Nieske Aljes, wed. van Heuke Willems (met attest. vertrokken na Leermens)
Tidde Riemts (gestorven) en zijn vrouw (nu weduwe) Trijnje Pieters (hertrouwt an Jacob Jans)

in 't Dorp
Aan de Oostzijde van de Kerk op de Acker-Enden

Claas Coens en zijn vrouw Jantje Hindricks
Ipe Hekes (gestorven) en zijn vrouw Anje Berents (gestorven)
Hemke Cornellis (gestorven) vrouw van Edse Lubbers
Hindrick Hindricks (gestorven) en zijn vrouw Jantje Hindricks
Claaske Cornellis wed. van Barelt
Hiltje Pieters (gestorven) en zijn vrouw Geertruid Cornellis (gestorven)
Vrouwke Oomkes vrouw van Adriaan Harms
Geert Willems (gestorven) en zijn vrouw (wed.) Kenje Pieters

An de Weg en in de Bovenhuisen

Asse Haikes (gestorven) wed., en moeder van Gerrit Gerrits (gestorven) en zijn vrouw (wed.) Jantje Berents nu vrouw van Harm Alberts (gestorven)
Harm Haikes ouderl. (gestorven) en zijn vrouw (wed.) Voske Luirts nu vrouw van Hindrik Fockes
Anje Simons (gestorven) wed. Tamme Haikes
Steffen Hindriks
Ebe Clasens en zijn vrouw Grietje Hindriks
Evert Jans (gestorven)
Saartje Derks wed. (gestorven)
Trijntje Harms wed. van Harm Adriaans
Trijntje Hillebrands (gestorven) wed. van Enne Cornelis
Cornellijs Hindriks en zijn vrouw Hilje Gerardus

[ nieuwe bladzijde ]

Ledematen van de kerk
in 't Loeg


Hindrick Roelfs ouderl:
Pieter Sijdsema
Roelf Harms (gestorven) en zijn vrouw Aafje Pieters
Gennep Pieters (gestorven)
Theodoricus Fokkens organist, koster, en schoolmeester (gestorven) en zijn vrouw Kundina Dorenbos (gestorven)
Focco Hindriks (gestorven) en zijn vrouw Hilje Albers
Metje Sjammes vrouw van Jan Geerts

An de West-zijde van de kerk

Frerik Luitjes (gestorven) en zijn vrouw Abeltje Jans
Margrieta Helperi vr. van de weddeman Marten Martens Kim nu wed. hertrouwt an W. Kuen (met attestatie vertrokken na Delfzijl)
Meerten Thomas (gestorven)
Teunis Stevens ouderl. (gestorven) en zijn vrouw Paike Hindriks (gestorven)
Harm Harms en zijn vrouw Stientje Cornellis

in de Bovenhuisen, en an de Weg

Hindrik Hindricks en zijn vrouw Anje Everts
Aafke Jans wed. (gestorven)
Harm Jans
Jacob Jans
Claas Jans en zijn vrouw Grietje Hindriks
Hindrick Remts (gestorven)
Heiltje Tonckes wed.
Eeuwke Albers (gestorven) en zijn vrouw Grietje Tammes (gestorven)
Arent Garmts
Jan Klaasen kerkvoogt (gestorven)
Geert Derks
Aakje Vinckers vrouw van Harm Reints
Occo Steffens (gestorven)
Rene Everts (gestorven)

op Acker-Enden

Aaltje Jans vrouw van Berent Geerts

Nog behoren er toe

Derk Uitjes (gestorven)
Jan Eppes - wonende te Siddeburen (gestorven)
Tjaart Scheltes - wonende te Siddeburen (met attestatie vertrokken na Slogteren)


[fol. 110; met att. overgekomen lidmaten:]
Opke Tonkens, met att. van Appingedam gekomen maij 1755 (gestorven)
Martien Roelfs, met att. van Siddeburen 3 meert 1757 gestorven
Remmert Claasens, met att. van Farmsum 23 september 1759 gestorven
Niesjen van Giffen, huisvr. van de kerkvoogt Jan Clasen, met att. van Groningen 19 meert1760; met att. vertr. na Schiltwolda 1763
Aaltien Jans, huisvr. van Pieter Claasen, met att. van Schiltwolda 9 december 1763
Clara Kuen, huisvr. van de Wedd. Marten Kim, met attestatie van Delfzijl overgegeven in juni 1767 ovl. 22 maart 1805
Jan Bilder en vr. Talleke Tjarcks, met attestatie van Usquert in juni 1768; met att vertr. na Slogteren in juni 1769
Frerick Harms, met attestatie van Eenum 10 meert 1769
Arent Luxema, met attestatie van Groningen 9 juni 1769
[fol. 111; aangenomen ledematen:]
1763, d. 28 Meert:
Geeske Jacobs, vrouw van Sicce Jans gestorven
Jan Harms
en zijn vrouw Aaltje Tammes gestorven
Thomas Jans
en zijn vrouw Eetje Hindricks gestorven
1769 in Meert:
Geertje Hindricks, vrouw van Hindrik Alberts
1770 in December
Pieter Claasen, tans wonende te Schildwolda 1788
1771 in Februari - jongelingen:
Hindrick Hindriks
Hajo Hindricks obiit
- jonge dogters:
Bijfke Tonnis obiit
Barber Claasens
Trijntje Roelfs, met attestatie vertrokken na Garsthuizen
Elsina Theodoricus Wildeman, tans wonende te Zuidbroek 1788 en
Hilje Freericks, tans wonende te Engelbert 1788[fol. 112]
Lidmatenlijst bij het eerste huisbezoek van ds. Biebericher (1771, Aug. 17, 18, 19, bijgehouden tot 1777)

In 't Dorp

Hindrik Roulofs, ouderl. overleden 13 october 1775
Hajo Hindriks
Hillegien Alberts gestorven 11 april 1774
Pieter Sietsema
Arent Luxama, meester
Arent Germs overleden 6 maart 1774
Clara Kuen, vrouw van Marten Kimm
Abeltje Jans, weduw van Frerik Luitjes
Hillegien Freriks, met attestatie na Engelbert 19-5-1773
Thomas Jans
Aaltjen Jans, vrouw van Berent Geerts
Metje Sjammes, vrouw van Jan Geerts

Aan de Weg en in de Bovenhuisen Westwaerts

Harm Harms overleden in juli 1774
en vrouw Stientje Cornelis
Hindrik Hindriks, diaken
en vrouw Anje Everts
Hindrik Hindriks
Claas Jans overleden in januari 1775
en vrouw Grietje Hindriks
Elsina Theodoricus Wildeman, met attestatie vertrokken na Zuidbroek 7 nov. 1774
Jacob Jans
Harm Jans gestorven
Bijfke Tonnis gestorven 30 julij 1771
Eibe Claesens overleden 4 janu. 1776
en vrouw Grietje Hindriks
Hailtje Tonkens
Geertien Hindriks, vrouw van Hindr. Alberts
Geert Derks gestorven 10 novem. 1779
Aakjen Vinkers, vrouw van Harmen Reints

Aan de Weg en in de Bovenhuisen Oostwaerts

Cornelis Hindriks overleden
en vrouw Hillegien Gerbrands
Voske Luirts overleden april 1775
Trijntje Harms gestorven in de maand juli [jaar niet vermeld!]
Jan Harms, diakon
en vrouw Aaltje Tammens
Steeven Hindriks overleden 4 jan. 1777
Frerik Harms

Nog:

Aafke van Gennep, woont te Schilwolda gestorven 27 jan. 1773

Op de Akkerenden Oostwaerts

Claas Koenes
en vrouw Jantje Hindriks
Claeske Cornelis, weduwe van Barelt Jans
Pieter Claesen
en vrouw Aaltje Jans, [beide] met attestatie vertrokken na Schildwolda 1778
Vrouwke Oomkens, vrouw van Adriaan Harms

Op de Akkerenden Westwaarts

Barbara Claesens

Over het Schildt

Berent Steenbergen, ouderl:
en vrouw Trijntje Eppes
Trijntje Pieters, vrouw van Jacob Jans

[EINDE LIJST]


[fol. 114; met attestatien overgekomen ledematen:]
1771
Hindrik Overesch, met attestatie van Borg Steinfurt alhier aangekomen 5 julij1771; overleden te Steinfurt
Anna Willems Smitt, met attestatie van Loppersum hier aangekomen8 septem. 1771, vertrokken na Groningen 9-11-1775
Jan Berents, van Brandlecht overgekomen met attestatie in de maand mei anno 1775
Garbrand Jans, overgekomen met attestatie van Woldendorp op den 30 juni 1775
Jan Löpen, overgekomen met attestatie van Noordhoorn op den 5 junij 1777; vertrokken naar Amsterdam den 10 maart 1780
Marten Eltjes, met attestatie van Siddebuiren den 25 april 1779
[fol. 115; aangenomen ledematen:]
1771, den 20 Decembr. Marten Martens Kimm
Ebbo Pieter Sijdsama
1772, den 20 Meert Berent Geerts
Hijke Geerts, vertrokken met attestatie na Meethuisen 1773
1773, den 26 Meert Grietje Ottes Kubbinga, vrouw van meester A: Luxema
1774, den 19 Meert Tjaadje Edzes, vrouw van Hindrik Klaasens
1775, den 21 Meert Nine Jacobs, weduwe van Arent Garms; vertrokken naar Schildwolda
1776, den 28 Meert Angenomen als ledematen:
Derk Geerts
Derk Reints
Eppo Pieters
Evert Hindriks, nb. met attestatie vertrokken na Methuijsen den 8 november 1803
Hermannus T. Wildeman
Epke Reints, vrouw van H. Wildeman
den 25 Sept. Trijntje Jans, vrouw van Eppe Pieters
1774, 14 Junij Hilke Jans

[fol. 116]
Lidmatenlijst door ds. T. W. Siertsema gevonden (1778)
[N.B.: de ledematen die er tussen 1771 en 1778 zijn bijgekomen, staan hoofdzakelijk bij elk deel van het dorp onderaan in de lijst bijgeplaatst!]

In het Dorp

Hajo Hindriks
Pieter Zijdsema
Arent Luxema, schoolmeester
Klara Keun, vrouw van de wedman Marten Kim
Abeltje Jans, wed van Frerik Luitjens
Thomes Jans
Aaaltjen Jans, vrouw van Berent Geerts overleden
Berent Geerts
Metjen Siammes, vrouw van Jan Geerts
Marten Martens Kim
Eppo Pieters Zijdsema
Grietje Ottes Kubbinga, vr van Arent Luxema
Hilke Jans, getrouwd aan Thomas Jans

Aan de weg en in de Bovenhuisen Westwaarts

Stienje Cornellis
Hindrik Hindriks, ouderling
en vrouw Anje Everts
Hindrik Hindriks
Evert Hindriks
Harmannus T. Wildeman, collector
en vrouw Epke Reints
Jacob Jans overleden
Harm Jans gestorven [doorgestreept]
Grietje Hindriks, wed. van Eibe Klasens
Eibe Klasens [doorgestreept] Hailtje Tonkens
Geertjen Hindriks, vrouw van Berent
Eppo Pieters
en vrouw Trijnie Jans
[fol. 117]
Tjatje Edzes, vrouw van Hindrik Klasens
Geert Derks overleden
Derk Geerts
Aakje Vinkers, wed. van Harm Reints overleden
Derk Reines en Garbrand Jans

Aan de Weg en in de Bovenhuisen Oostwaerts

Jan Harms, ouderling
en vrouw Aaltje Tammes
Frerik Harms

Op de Akkerenden Oostwaerts

Klaas Koenes
en vrouw Jantje Hindriks
Klaaske Cornelis, wed van Barelt Jans
Vrouwke Oomkens, vrouw van Adriaan Harms
Jan Berents
Jan Leupen, met attestatie vertrokken naaar Amsterdam 10 maart 1780

Op de Akkerenden Westwaarts

Barbara Klasens

Over het Schildt

Berent Steenbergen, ouderl:
en vrouw Trijnje Eppes
Trijnje Pieters, vrouw van Jacob Jans

[EINDE LIJST][fol. 118]
Ledematen der kerke van Hellum met attestatie hier gekomen:

Marttijen Eltjes, met attestatie van Ziddeburen den 25 april 1779, getrouwd aan Hajo Hindriks; met attest. naar Sappemeer 1804.
Jantien Lefferts, met attestatie van Groningen 27 juli 1781.
Egbert Harkes, met attestatie van Wittewierum, 10 septb. 1781.
Martjen Egberts, met attestatie van Wittewierum, 10 septb. 1781.
beiden met attestatie na Winschoten vertrokken den 13 augustus 1782.
Jan Jacobs is alhier met attestatie van Delfzijl gekoomen 29 nov. 1782.
1784, den 20 junij met attestatie van lidmaatschap van Loppersum tot ons gecoomen Albert Luijtjes Nuiver; overleden 1793.
1786 den 5 dec. met attestatie van lidmaatschap van Groningen tot ons gekomen, de E. jonged ogter Maijke Vink.
1788 den 28 meert heeft Jacob Roelfs zijn attestatie van lidmaatschap aan ons vertoond en overgegegven, getekent door H: Wolters, pred: te Slogteren.
1788 den 17 dec. heeft Geeske Geerts haar attestatie van lidmaatschap aan ons en overgegeven, getekent door J. Bekkering, pred. in de Zeerijp; met attestatie weder vertrokken 5 nov. 1792 naar Garrelsweer.
1790 den 16 maij heeft Geeske Ennes haar attestatie van lidmaatschap aan ons vertoond en overgegeven, getekent door P: Frima, pred. te Garrelsweer.
1794 met attestatie van lidmaatschap tot ons van Groningen overgekomen Hendrikje van der Vlag, getekent door D: V: Emmius Berchuijs 25 nov. 1794; nu weder vertrokken naa Groningen 1799 F: K:
1802 heeft aan ons overgegeven haar attestatie van lidmaatschap Sieke Klasens, vrouw van Henrik Freerks, gegeven op de Meden, den 12 julij getekend door D: W: J: Wichers Abresch, mede uijt naam des kerkenraads.

[fol. 119]

Ledematen der kerke van Hellum, na voorgaand onderwijs en op belijdenis des geloofs aangenomen:

1780, 3 april Jan Harms en voruw Kornelscke Klasen
27 maij Martjen Geerts, vrouw van Jan Berents; vertrokken naa Schildwolda met attestatie 1786.
1782, den 6 mai Siabbe Freerks
Grietje Freerks; met att. naa Schildwolde 17 sept. 1785.
1785, den 25 meert tot lidmaat deser gemeinte angenomen Jan Jans Grube, naa voorgaande belijdenis des geloofs, en belofte van sig overeenkomstig onse suijver leere te gedragen, de Z: F: D: Knijphuijsen V:M:D:; met attestatie naa Schildwolda d: 17 septber. 1785.
1787, 1den 5 junij tot ledemaaten dezer Gemeinte [...] angenomen Reint Harms en sijn vrouw Knelske Jans; it: [item]
Ida Eibes, vrouw van Jacob Freerks; overleden d: junij 1801.
Harmke Roelfs, vrouw van Harm Jans; dese is overleden d: 16 en begraven den 22 meert 1788.
1788, den 18 dec. [...] Theodoricus Fokkens Wildeman, schoolmr en organist alhier.
[fol. 120]
1791, den 13 april aangenomen Jan Gennip Scheltes
d. 16 dito Roelf Harms en sijn vrouw Lupke Tiakkes.
d. 16 december Hilje Jans, huisvrouw van Egbert Antoni; met attestatie naa Siddeburen gegaan 22 junij 1792,
Jantje Jans van Gennip Scheltes, vrouw van Berent Harms
Trientje Jans van Gennip Scheltes, vrouw van Hendrik Haijes Smit
Peterke Peter, J: Dogter, vertrokken met attestatie naa Siddeburen den 19 junij 1800.
1802 met attestatie van lidmaatschap tot ons van de Meden overgekomen Sijke Klaassens, huisvrouw van Hendrik Freeks; vertrokken met attestatie naa de Meden.
1803 met attestatie van lidmaatschap tot ons van Schildwolde overgekomen Tetje Peters, vrouw van Otto Luxema, den 19 meert 1803.
1804 Martje Jans, wed. van Jan Febes; overleden in april 1805, en Mientje Jans, vrouw van Joannes Kim, zijn overgekomen met attestatie van Farmsum, den 15 maij en 5 october 1804.
1805 Hillegie Berends, huisvrouw van Willem Steenhuis, is overgekomen met attestatie van Appingadam van den 8 meert 1805.
Jaapikje Jacobs, j.d. is overgekomen met attestatie van Appingadam van 11 november 1805.
den 21 dec. is tot lidmaat aangenomen op belijdenis [...] Jan Jans Bakker.
[volgende waarschijnlijk 1806, maar jaartal niet vermeld:]
den 19 maart tot ledematen aangenomen op belijdenis ... Dirk Reinders, Claas Gennips, Grietje Peters (huisvrouw van Geert Heijkes), Aije Luurs (huisvrouw van Claas Machiels) vertrokken met attestatie naar Meethuizen, Jenneke Kim (huisvrouw van J. Jans Bakker), Elsje Thooms (huisvrouw van Jan Sikkes)
Jantje Eppes (huisvrouw van Peter Geers), Renske Jans (huisvrouw van Engbert Willems).
1807 den 20 mei aangenomen: Luurt Geerts, Geert Roelfs, Jan Peters, Aije Peters (huisvrouw van Remke Tjeerts), en Jantje Jans (huisvrouw van Jan Wabs).
Jan Klaassen Wenninger is overgekomen met attestatie van Anlo van den 23 april 1807; vertrokken met attestatie naar Lellens.
Pieter Eppes Sijtsema is overgekomen met attestatie van Siddebuuren van d. 7 junij.
[fol. 121]
Isak Jacobs Rijzekamp, overgekomen met attestatie van de Zeerijp van 5 sept. en vertrokken na Woldendorp.

Bij het vertrek van de predikant A: Ledeboer waren te Hellum 43 lidmaten.

[volgende ws. 1808 maar jaartal niet vermeld:]
den 27 aug: is tot lidmaat aangenomen Claasje Gennips, huisvrouw van Ekke Nannes.
op 2 sept. aangenomen Jan Sikkes, Teunis Jans, en Jaantje, huisvrouw van Teunis Jans.
op 4 sept. Hendrik Claassens en Weeske Aijsses, wdwe. van Gerrit Lutjes, en Marij ? Hendriks, huisvrouw van Berend Lutjes.

De ledematen zijn bij de komst van J: Jansonius als pred. in deze gemeent April 1809:

In het Dorp:

1. Jan Harms Ouderling
2. M. M. Kim Ouderling
3. J. J. Bakker Diaken
4. en vrouw Jenneke Kim overl. 1810
5. Pieter Eppes Sijtzema
6. en vrouw Japikje Jakobs
7. T. F. Wildeman, schoolm:
8. en vrouw Grietje Nannes
9. Weefke Aijtses, wed. van Gerrit Lutjes
10. Mientje Jans, vrouw van Joannes Kim
11. Thomas Jans overl. 1810
12. en vrouw Hilke Jans
13. Teunis Jans
14. en vrouw Jaantje -
15. Jantje Jans van Gennip, vrouw van Berent Harms
16. Renske Jans, vrouw van Engbert Willems

Oosteinde:

17. Harmannus Wildeman overl. 1811
18. Korneliske [Hindriks, vr. van Harm Freerks]
19. Jan Pieters
20. en vrouw Teetje Pieters
21. Klaas van Gennip
22. Derk Reinders
23. Geert Roelfs overleden 1811
24. Jantje Jans [vr. van Jan Wabbes]
[doorgestreept: 25. Grietje Jans, wed. Aldert Sebes]
26. de vrouw van Remke Tjeerds [Anje Pieters]
27. Luurt Geerts
[fol. 122]

Westeinde:

28. Hindrik Hindriks
29. en vrouw Eltje Jans Grube
30. Jantje Eppes, vrouw van P. Geerts
31. Jan Sikkes Diaken
32. en vrouw Elske Tomas
33. Roelf Harms
34. en vrouw Lupke Tjakkes
35. Reint Harms
36. en vrouw Korneliske Spithorst
37. Marij Hindriks, vrouw van Berend Luitjes; vertrokken na Meeth:
Oosteinde nog: 38. Hillechien Berends, huisvrouw van W. Stenshuis
in het dorp: 39. Grietje Pieters, vrouw van Geert Heikes
40. Wed. Luxema
[doorgestreept: Westeinde: 41. Jaantje van Gennip (slecht leesbaar)]
Westeinde: 41. Klaaske van Gennip, vrouw van Ekke Nannes ovl. 1811
Over t Schild: 42. Geeske Ennes, vrouw van Gerrit Bartels
Westeinde:&43. Trijntje Jans, vrouw van Jakob Smid; vertrokken na Wirdum
44. Hindrik Klaassens.

[einde lijst]

1810 - aangenomen na voorgaand onderwijs ...:
E. M. Remkes, J. M. Kim, Rigte Tjarks
Diewer Hindriks, Kornelliske Hindriks, Harmke
Jans, Grietje Jans, wed. A. Sebes, Jan Derks Kubbe
Met attestatie overgekomen:
Theodorikus Dorenbos, van Schildwolda; vertrokken na Schildwolda
... Steenbrink; vertrokken na Groningen.
... Jentzema, van Wollendorp; vertrokken na Groningen.[fol. 123]
Lijst der ledematen in Maart 1812:

Van ’t Oosteinde af:

1. J. D. Kubbe met attestatie vertrokken naar Schildwolda in 1817
2. Harmke Jans, vrouw van J. H. Nieboer
3. Derk Reinders
4. en vrouw Diewe Hindriks
5. Jan Pieters overl.
6. en vrouw Tietje Pieters overl.
7. Aije Pieters, vrouw van Remke Tjeerds
8. Jantje Jans, vrouw van Jan Wabbes
9. Luurt Geerts overl.
10. Hillechien Berends, vrouw van W: Steenhuis
11. Grietje Jans, wed. A. Sebes
12. Kornelliske Hindriks, vrouw van H. Freerks overl.
13. Renske Jans, vrouw van Engbert Willems
14. Jan Jans [doorgestreept: Bakker] Jansema; vertrokken na Suriname
15. P. E. Sijtzema overl.
16. en vrouw Jakobje Jakobs overl.
17. T. F. Wildeman
18. en vrouw Grietje Nannings
19. Heike Jans Jansema
20. en vrouw Albertje Hindriks
bij 19. en 20.: met attestatie overgekomen van Middelbert 1811, heeft de vrouw slegts eens, de man nog niet gecommuniceerd; met att. vertr. naar Colhamn 1818.
21. Weefke Eisses, wed. G. Luitjes
22. Jantje v. Gennip, vrouw van B: Harms
23. J. Jansonius overl.
24. en vrouw Anna Cleveringa; met att. vertrokken naar Appinged.
25. J. M. Kim diaken verkoren overl.
26. en vrouw Mientje Jans
27. Tonnis Jans Dijksterhuis
28. en vrouw Jaantje overl.
29. Hilke Jans, wed. Tomas Jans is blind
30. Grietje Pieters, vrouw van G. Heikes
31. Wed. Luxema overl.
32. H. H. Haan ouderling overl.
33. en vrouw Eltje Jans Grube
34. M. Kim ouderling
35. Rigte Tjarks [doorgestreept: vertrokken na Schild.]
36. Jaantje Eppes, vrouw van P. Geerts
[fol. 124]
37. Jan Sikkes
38. en vrouw Elske Tomas
39. Roelf Harms
40. en vrouw Lupke Tjakkes
41. E: M: Remkes Huisman diaken
42. Reint H: Vinkers
43. en vrouw Korneliske Spithorsts
44. Kornelliske Klazens, wed. Jan Harms
45. Hindrik Klaassens Schipper
46. Klaas van Gennip
47. Geeske Ennes, vrouw van G. Bartels; vertr. naar Meeth.
[Bij 46 en 47. vermeld:] Over t Schild
48. Jan Harms Jansema oud ouderling overleden

[einde lijst]

Op belijdenis des geloofs na voorafgaand onderwijs aangenomen:
den 11 maart 1812
49. Aafke Hindriks, vrouw van Rigte Tjarks ovl.
50. Grietje Kornellis, vrouw van Eltje Jans Roelfzema
51. Leuktje Kornelis, vrouw van E. A. Biemolt
52. Vrouwe Harmannus Wildeman, vrouw van K. J. Boerema ovl.
den 13 maart 1812:
52. [twee maal!] Aaktje Reints Vinkers, vrouw van ... (wonende te Wagenborgen, heeft nog niet gecommuniceerd, junij 13)
den 16 maart V.M.
53. Jan Hindriks Schipper
54. Klaas Jakobs Boerema
N. Midden
55. Trijntje Harms Nieboer, vrouw van Jan Derks Kubbe; vertr. na Schildwolda
56. Elizabet Harmannus Wildeman, j.d. ovl.
57. Evert Hillebrands Niehof, met attestatie van Noordbroek overgekomen 10 juni 1815 ovl.
58. Etje H...ens [er is doorheen geschreven en daardoor onleesbaar], vrouw van den Schout E. M. R. Huisman, met attestatie van Midwolda overgekomen 1 december 1815; ovl. in 1816.
[fol. 125]
1817 Heino Harms Fokkens, van Siddeburen met attestatie van 14 maart; met attestatie vertr. naa Schildwolda.
1818 den 20 Novbr. tot ledematen aangenomen:
Jan Arends Luxema, A. Condina, vrouw van Theod. Adolfs Wildeman, en Antje Ekkes, vrouw van; vertr. naa Slochteren.
aangenomen op belijdenis ... Hendrika Eppes Bronts, vrouw van E. M. R. Huisman, den 15 Septembr.; ovl.
1819 Haike Wensemius, met attestatie van Groningen; vertr. met attestatie naar Assen 1821.
1820 met attestatie overgekomen uit Appingadam: 21 Febr. Roelf Ebels en Grietje Jans; vertrokken naar Slochteren maij 1821.
1820 Roelof Janssen, met attestatie uit Nijmegen overgekomen.
1821 Jan Jans Mooi, met attestatie uit Siddeburen.
Op 27 Maart aangenomen na ...
Ekke Nannes Drijfholt, Pieter Geerts Veltman, Jan Harms Nijboer en Gerbrand Derks Smit.
Op 30 Junij bevestigt bovenstaande personen, benevens:
Hindrik Hindriks de Haan, Nanne Wildeman, Geessien Wildeman, huisvrouw van Jan Eltjes Wilthoff, Anje Wildeman,
Cundina Wildeman, Aafje Jurriens, vrouw van Nanne Ekkes Drijfhout, Berentje Klasens, vrouw van Derk Roelfs Roelfsema,
Clara Eppes, vrouw van Gerbrand Derks Smit, Tjoutje Reints Vinckers jonge dochter.
Met att. overgekomen uit Scheemda: Trientje Derks.


[einde lidmaat gegevens]KERKVOOGDEN TE HELLUM UIT VERSCHILLENDE BRONNEN VERZAMELD:
N.B.: in inv.nr. 1 staan lijsten met diakenen en ouderlingen vanaf 1743.

ca. 1689: Rudolphus Kolthoff [uit DTB Hellum, p. 65]
1692 Rudolphus Kolthoff [uit DTB Hellum, p. 70]
1712, 1716, 1719 Haijko Frerix [Archief Woldzijlvest; inv.nr. 1]
RA Farmsum 346, 7 december 1712, akte 55: kerkvoogden Haeicke Frericks en Reindt Harmens.
1713 Reint Harrems [Huisarchief Farmsum; inv.nr. 209a: staatboek gerechtigheden]
1722 Reint Harms [Archief Woldzijlvest; inv.nr. 1]
1723 Reijnt Harmens en Jan Barelts, kerkvoogden te Hellum (RA Farmsum 353, 11-8-1723, akte 14).
1728 Remt Hindriks [Archief Woldzijlvest; inv.nr. 1] (mogelijk ook al in 1722, maar daar wordt hij niet kerkvoogd genoemd)
1729 Jan Barelts en Rempt Hindricks als kerkvoogden [RA Farmsum 357, 13 mei 1729, akte 58)
1730 kerkvooght Remt Hindriks opvolger als eigenaar van 3 akkers land in de tweede klaauw van Hellum, daarvoor van Peter Jansen en consorten [Huisarchief Farmsum, inv.nr. 209a: staatboek gerechtigheden]
ca. 1735 kerckvooght Rempt Hindriks genoemd als gebruiker van land [Woldzijlvest, inv.nr. 20, 18e stuk, ca. 1735, slijtingen schepperij Hellum sinds 1709]
1739 Jan Clasen (december 1739: HA Farmsum inv.nr. 219, charters 10 en 11.
1743 Jan Klaassen [lidmatenlijst 1743, DTB Hellum]
1753 Jan Klaasen (ovl. voor 1771) [lidmatenlijst 1753, bijgehouden tot 1771; archief N.H. kerk Hellum, inv.nr. 1]
1759 Jan Claasen, kerkvoogt te Hellum trouwt 20-6-1759 (ondertr. 4-6-1759) te Hellum [DTB Hellum, fol. 40v]
1760 wijlen kerkvoogd Hindrik Rempts (HA Farmsum inv.nr. 272 [3/5] - 13/23 mei 1760)
1760 [lidmaten: attestatie van zijn vrouw als huisvr. van de kerkvoogt Jan Clasen] [hij ovl. voor 2-9-1762: zie Staatboek Hellum]
1797, 1798 H: Westendorp (die woonde te Farmsum!) in qualiteit als kerkvoogd van Hellum [RA Fivelingo, gerecht Hellum-Schildwolde, inv.nr. 478: diverse akten 6-5-1797 en 3-11-1797.]


Diakenen:
HJK 899, 10-5-1670, fol. 133: Claes Emes ende Cornellis Jansen in qlte arme voorstanderen tot Hellum
RA Farmsum 348, 8 maart 1713, akte 14: Willem Hindricks en Jan Jacobs, diaconen van Hellum.

 

Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.