LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Harkstede

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten en notulenboek van Harkstede: 1731-1811
Eerste versie ontvangen van Henk Nieborg, 27 oktober 2004,
Gecontroleerd en aangevuld, feitelijk opnieuw gemaakt, aug./sept. 2006 TB

- Lidmaten en acta onder Alexander Piccard 1731-1738
- Lidmaten en acta onder Sipco BoŽthuis Venhuizen 1738-1756
- Lidmaten en acta onder Willem Jacob Nuijtz 1756-1771
- Lidmaten en acta onder Scato Gockinga 1771-1777
- Lidmaten en acta onder C. Knottnerus 1778-1782
- Lidmaten en acta onder Willem Fokkens 1782-1795
- Lidmaten en acta onder Luitje van der Werff 1796-1811
- Bonuslijst ergens tussen 1810 en 1816

[onder de bediening van Alexander Piccard]

1731

Den 14 Majus, zijnde Pinxter-maandag, ben ik, Alexander Piccard
door de Eerw. zeer geleerde Heeren Helperus Helperi en
Tammo Oomkens, respective Opsiender der Gemeinten
Jesu Christi, in Siddebuiren en Scharmer, bevestigt
in mijn Opsienders-Ampt over dese Gemeinte in der beider
Harksteden.

Hebbe daar op voor de eerste maal den 29 Junij de proefpredikatie
gedaan, sonder dat er ieeds onbetamelijks door Gods goedheid is voorgevallen, en
den 1 Julij daar op in goede ruste en vrede met mijn Gemeinte het
H. Avondmaal gecelebreert, sonder toevoeginge van nieuwe ledematen.

Dog bevonden alhier te zijn dese naavolgende ledematen.

Mannen.

Klaas Jans Ouderling.
Koert Jans den 20 Majus 1731 tot Ouderling verkoren en den 10 Junij van mij bevestigt.
Enne Doedens Diaken.
Derk Peters den 20 Majus 1731 van de Gemeinte tot Diaken verkoren en den 10 Junij van mij bevestigt.
Eppe Jacobs
Menne Jacobs
Hindrik Klaasen
Tjaard Uuldriks
Albert Reuben

Lucas Jacobs
Geert Hindriks Modderman
Jan Geerts Modderman
Jan Reuben
Hindrik Berents
Jan Jans
Jan Eppes
Ebe Jans
Albert Hindriks
Jan Garmens


Vrouwen

Henrica Elisabeth Piccardt wedew. van de overleden predikant Henrik Piccard
Anke Klaasens meestersche
Grietje Peters
Ide Jans
Margijn
Jantijn
Eelje Klaasens
Liefke Hindriks
Gebbegijn Aijbes
Meenje Klaasens
Swaanje
Harmke Jans
Jantijn
Fennegijn Berents
Geesijn Sijmens
Aaltijn Roelefs
Geertijn Luilefs
Anje Klaasens
Lammegijn Derks
Aaltijn Derks
Vrouwke Klaasens
Liefke Jans
Asseltijn Jans
Lukke
Jantijn
Anje Wierds
Auke

Den 21 September des jaars 1731 hebbe ik A. Piccard de twede proefpredikatie
gedaan, dog niets onbetamelijks door Gods goedheid bevinden. En den 22 deses
daar op in goede ruste en vrede met mijn Gemeinte het H. Avondmaal gecelebreert
sonder toevoeginge van nieuwe ledematen.

Den 7 December des jaars 1731 hebbe ik A. Piccard de derde proefpredicatie
gedaan, en niets onbetamelijks door Gods goetheid bevonden hebbende, soo hebbe ik
den 9 daar op volgende in goede ruste en ruste en vrede met mijn Gemeinte het H. Avondmaal
gecelebreert, sonder toevoeginge van nieuwe ledematen.

1732

Den 7 Meert hebbe ik wederom proef-predikatie gedaan, en niets
onbetamelijks door Gods goetheid voorgevallen zijnde, soo hebbe ik den 9 Meert
daar op volgende in goede ruste en vrede met mijn Gemeinte het H. Avondmaal
gecelebreert, sonder toevoeginge van nieuwe ledematen.

Den 30 Majus des jaars 1732 hebbe ik wederom proefpredikatie gedaan, en
niets onbetamelijks door Gods goedheid voorgevallen sijnde, soo hebbe ik den
1 Junij daar op volgende in goede ruste en vrede met mijn Gemeinte het
H. Avondmaal gecelebreert, met bijvoeginge van 5 nieuwe ledematen, als
Hindrik Harms
Jantijn Mennes
Anje Hindriks
Klaaske Derks
Jan Alles


Den 12 September des jaars 1732 hebbe ik wederom proef-predikatie gedaan, en consistorie
gehouden, dog niets onbetamelijks door Gods goetheid voorgevallen zijnde, soo
hebbe ik den 14 daar op volgende in goede ruste en vrede met mijn Gemeinte het
H. Avondmaal gecelebreert, sonder toevoeginge van nieuwe ledematen.

Den 12 December des jaars 1732 hebbe ik wederom proef-predikatie gedaan, en
consistorie gehouden, dog niets onbetamelijks door Gods goetheid
voorgevallen sijnde, hebbe ik den 14 daar op volgende in goede ruste
en vrede met mijn Gemeinte het H. Avondmaal gecelebreert, met twee
nieuwe ledematen, namelijk
Peter Jans, van mij aangenomen
en
Trijntje Lammers wed. van Beerend Meinders met attestatie van
Opwijrda tot ons overgekomen

1733

Den 6 Meert des jaars 1733 hebbe ik proef-predikatie gedaan, en consistorie
gehouden, dog niets onbetamelijks door Gods goetheid voorgevallen sijnde,
hebbe ik den 8 daar op volgende in goede ruste en vrede met mijn Gemeinte
het H. Avondmaal gecelebreert, sonder toevoeginge van nieuwe ledematen.

Den 5 Junij des jaars 1733 hebbe ik proef-predikatie gedaan, en consistorie
gehouden, dog niets onbetamelijks door des Heeren goetheid voorgevallen
sijnde, hebbe ik den 7 daar op volgende in goede ruste en vrede met mijn
Gemeinte het H. Avondmaal gecelebreert, sonder toevoeginge van nieuwe
ledematen

Den 11 September des jaars 1733 hebbe ik proef-predikatie
gedaan, en consistorij gehouden, dog niets onbetamelijks door des
Heeren goetheid voorgevallen sijnde, hebbe ik den 13 daar op volgende
in goede ruste en vrede met mijn Gemeinte het H. Avondmaal
gecelebreert, sonder toevoeginge van nieuwe ledematen

Den 4 December des jaars 1733 hebbe ik proef-predikatie gedaan, en
consistorij gehouden, dog niets onbetamelijks door des Heeren goetheid voorgevallen
zijnde, hebbe ik den 6 daar op volgende in goede ruste en vrede met mijn Gemeinte
het H. Avondmaal gecelebreert, sonder toevoeginge van nieuwe ledematen

1734


Den 5 Meert des jaars 1734 hebbe ik proef-predikatie gedaan, en
consistorij gehouden, dog niets onbetamelijks door des Heeren goetheid
voorgevallen zijnde, hebbe den 7 daar op volgende in goede ruste en vrede met
mijn Gemeinte het H. Avondmaal gecelebreert, met toevoeginge van
een litmaat, namelijk:
Peter Jans uit de Kleine Harkstede

Den 3 Junij des jaars 1734 hebbe ik proefpredikatie gedaan, en
consistorij gehouden, dog niets onbetamelijks door des Heeren goetheid
voorgevallen zijnde, hebbe den 6 daar op volgende in goede ruste en vreede met
mijn Gemeinte het H. Avondmaal gecelebreert, sonder toevoeginge van
nieuwe ledematen.

Den 3 September des jaars 1734 hebbe ik proefpredikatie gedaan,
en daar op consistorij gehouden, en niets door des Heeren goetheit
voorgevallen, uitgenomen, dat een seker verschil en haat tusschen Tjade
Uildriks
, met sijn huisvrouwe, en Margijn, weed. van Alle Jacobs, met haar
soon, Jan Alles, ontsproten uit een seker beschuldiginge van Margijn met
haar soon Jan Alles omtrent Tjade Uildriks met sijne huisvrouwe, over eenige
ontvreemdinge of afknibbelinge van verpondings-gelt, 't welk zij met
elkander (als zijnde beide Schatbeurders) opbeurden, is bijgelegt, op
belijdenisse van Margijn met haar soon Jan Alles voor de gehele kerkenraad
datse uit een onmatigen drift zeer onvoorsigtig gesproken hadden, en meer
gesegt alse waar konden maken, waar op Tjade Uildriks met sijn huisvrouwe
Aaltijn Roelefs in onser aller presentie haar wederom de hand van vrede
en versoeninge hebben toegereikt, met belofte van alles te willen
vergeven en vergeten.
Hijr op hebbe ik dan den 5 daar op volgende in goede ruste en vreede met
mijn Gemeinte het H. Avondmaal gecelebreert, met toevoeginge van een litmaat,
namelijk Alstien Pieters, van Lellens met een goede attestatie tot ons overgekomen.

Den 3 December des jaars 1734 hebbe ik proef-predikatie gedaan,
en consistorij gehouden, dog niets onbetamelijks door des Heeren goetheid
voorgevallen zijnde, hebbe den 5 daar op volgende in goede ruste en vreede
met mijn Gemeinte het H. Avondmaal gecelebreert, sonder toevoeginge van
nieuwe ledematen.

1735

Den 2 Meert des jaars 1735 hebbe ik proef-predikatie gedaan,
en consistorij gehouden, dog niets onbetamelijks door des Heeren goetheid
voorgevallen zijnde, hebbe den 6 daar op volgende in goede ruste en
vreede met mijn Gemeinte het H. Avondmaal gecelebreert, met toevoeginge van
een litmaat, namelijk Lammert Mennes uit de Kleine Harkstede

Den 3 Junij 1735 hebbe ik proef-predikatie gedaan, en consistorij gehouden,
dog niets onbetamelijks door des Heeren goetheid voorgevallen zijnde,
hebbe den 5 daar op volgende in goede ruste en vrede met mijn
Gemeinte het H. Avondmaal gecelebreert, sonder toevoeginge van
nieuwe ledematen.

Den 2 September 1735 hebbe ik proefpredikatie gedaan en Consistorij gehouden met
mijn gehele kerken-raad, voor welken tijd ons al ter ooren quam, dat Enne Doedens als zijnde
getrout met Aaltijn Derks, opentlijk betigt wierde van overspel te bedriven, met
een sijner naaburinnen te weten Vrouwke Klasens, getrouwt aan
Jan Jans, of in de wandelinge Kleine Jan genaamd, waar op wij gesamentlijk
besloten, toen de tijd van visiteeren daar was, hen beide voor ons allen te
citeeren, om de sake te ondersoeken, 't welk geschiet zijnde, soo betuigde Vrouwke
Klaasens aanstonds voor de gehele kerken-raad (soo wel de Diakenen als Ouderlingen
present zijnde) dat Enne Doedens het haar wel aangevergt hadde, dog
dat zij sig suiver gehouden en 't geweigert hadde, wier aanverginge Enne Doedens
wel ontkende, dog soo flauw, van slegs maar te seggen, die vrouw kon wel
meer seggen, dat het ons allen geloofweerdig voorquam, dies hebben we hem
gecensureert en het H. Avondmaal ontsegt, tot soo lange hij beter bliken in
gedrag, leven en wandel, koomt te geven. Daar benevens hebben we Vrouwke
Klasens
ook gecensureert, en het avondmaal ontsegt, eensdeels om dat het ons
niet geloofweerdig voorquam, datse sig naa hun voorgeven in desen suiver gehouden
hadde, vermitse tot hier toe een geduirige ommegank en gemeensame verkeeringe
met Enne Doedens gehouden hadde, 't welk alle naburen getuigen
konden, en anderdeels dewijl se ook opentlijk van een seker soort van
diefstal niet alleen beschuldigt, maar ook selfs overtuigt konde worden. Dit
dan de waarheit zijnde, soo hebben wij alle dit met onse handen ondertekent
en bekragtigt den 2 September 1735.
A. Piccard Eccls. in de Harckstede.
Koert Jans, als Ouderling.
Jan Eppes, als Diaken.
Dit X mark heeft Klaas Jans als ouderling getogen.

Hier op hebbe ik dan den 4 daar op volgende in ruste en
vreede het H. Avondmaal met mijn Gemeinte gecelebreert,
sonder toevoeginge van nieuwe Ledematen.

Den 2 December 1735 hebbe ik proef-predikatie gedaan, en consistorij
gehouden, dog niets onbetamelijks door des Heeren goetheid voorgevallen
zijnde, hebbe den 4 daar op volgende in goede ruste en vrede met mijn
Gemeinte het H. Avondmaal gecelebreert, sonder toevoeginge van
nieuwe Ledematen.

1736

Den 2 meert

Den 1 Junij 1736 hebbe ik proef predikatie en Consistorij gehouden,
dog niets onbetamelijks door des Heeren goetheit voorgevallen, maar
Enne Doedens, den 2 september des voorleden jaars, met Vrouwke Klasens
gecensureert zijnde wegens onbetamelijk gedrag met elkander, voor onse
kerkenraad weder verschenen zijnde, en hertelijk betuigt hebbende dat hij een
innig berouw en leetwesen daar over hadde, met een belovende dat
hij onder des Heeren bijstand voortaan sig voor alles dat ergerlijk was soude wagten,
en sig als een regt Lidmaat betaamt in alles soude gedragen, ook sig
onder de censure wel gecomporteert hebbende, soo hebben wij
Leeraar en Ouderlingen als kerkenraad deser Gemeente
desen Enne Doedens van zijn censure weder ontslagen, tot des Heeren
Tafel weeder toegelaten, en in onse Broederlijke gemeenschap aangenomen.
Dog Vrouke Klasens onder de censure weggestorven zijnde, soo
hebbende daar geen verder sakelijkheit over konnen verrigten. Dit dan de
waarheit zijnde, soo hebben we dit met onse handen ondertekent en bekragtigt.
A. Piccard Eccles. in de Harkstede.
Koert Jans als ouderling.
Dit X mark heeft Klaas Jans met sijn hand getogen als ouderling.

Hier op hebbe ik dan den 3 daar op volgende in ruste en vrede het
H. Avondmaal met mijn Gemeinte gecelebreert, sonder toevoeging van
nieuwe Ledematen.

Den 7 September 1736 hebbe ik proefpredikatie en consistorij
gehouden met mijn kerkenraad, waar in wij eenen Jan Jans of in de
wandelinge Kleine Jan genaamt gecensureert en het H. Avondmaal
ontsegt hebben, wegens sijn ergerlijk gedrag, leven en wandel, voornamelijk
in hoererije bestaande met eenen Elisabeth Kornellis, daar hij
nu meede ondertrouwt is, tot soo lange hij daar over berouw en leetwesen
betuige, mitsgaders blijken van beter gedrag, leven en wandel betone.
A. Piccard Eccles. in de Harkstede.
Koert Jans als ouderling.
Dit mark X heeft Klaas Jans met sijn eigen hand als ouderling getogen.

Hierop hebbe ik dan den 9 daar op volgende in ruste en vrede
het H. Avondmaal met mijn Gemeinte gecelebreert, sonder
toevoeginge van nieuwe Ledematen.

Den 30 November 1736 hebbe ik proefpredikatie en consistorij gehouden, dog niets
onbetamelijks door des Heeren goetheid voorgevallen zijnde, hebbe den 2 December
daar op volgende in goede ruste en vrede met mijn Gemeinte het H. Avondmaal
gecelebreert, sonder toevoeginge van nieuwe Ledematen.

1737

Den 1 Meert hebbe ik soeken Proefpredikatie te houden, dog wegens
onweer en harden storm te niet gelopen zijnde soo hebbe ik egter den 3 Meert
in goede ruste en vrede met mijn Gemeinte het H. Avondmaal gecelebreert, met
bijvoeginge van een Ledemaat te weten Pieter Jans de Jonge uit het Legelant.

Den 30 Majus hebbe ik proefpredikatie en consistorij gehouden, dog
niets onbetamelijks door des Heeren goetheid voorgevallen zijnde, soo hebbe
den 2 Junij daar op volgende in goede rust en vrede met mijn Gemeinte het
Avondmaal gecelebreert, met bijvoeginge van een Lidmaat te weten
Brechgijn Geerts geboortig van Ten Bour.

Den 6 September hebbe ik proefpredikatie en consistorij gehouden,
dog door des Heeren goetheid niets onbetamelijks voorgevallen zijnde, soo hebbe
den 8 September daar op volgende in goede ruste en vrede met mijn
Gemeinte het Avondmaal gecelebreert, sonder toevoeginge van nieuwe
Ledematen.

Den 6 December hebbe ik proefpredikatie en consistorij gehouden,
dog door des Heeren goetheid niets onbetamelijks voorgevallen zijnde,
soo hebbe den 8 December daar op volgende in goede ruste en vrede
met mijn Gemeinte het H. Avondmaal gecelebreert, sonder toevoeginge
van nieuwe Ledematen.

1738

Den 27 februarij hebbe ik proefpredikatie en consistorij gehouden, dog
door des Heeren goetheid niets onbetamelijks voorgevallen zijnde, soo hebbe
den 2 Meert daar op volgende in goede ruste en vrede met mijn
Gemeinte het H. Avondmaal gecelebreert, sonder toevoeginge van
nieuwe Ledematen.

Den 25 Majus 1738 hebbe ik naa voorafgaande proefpredikatie
met mijn Gemeinte voor de laatse reis (wegens vertrek naa Warffum)
in goede ruste en vrede het H. Avondmaal gecelebreert, sonder toevoeginge
van nieuwe Ledematen.


[onder de bediening van Sipco BoŽthuis Venhuizen]

Anno 1738 den 14 September ben ik Sipco BoŽthuis
Venhuizen, van S.S.M. Cand. tot predicant beroepen
zijnde, in deze Gemeente van beide Harksteden bevestigt;
zijnde de opligginge der Handen geschiet door Gualterus
Piccardt dienaar des woords in Colham en Helperus Helperi
opziender in de Gemeinte van Siddebuiren, en de bevestigings-
predicatie door Tammo Oomkes predicant te Scharmer, gedaan.

Den 10 October 1738 heb ik proefpredicatie gehouden, en zondaags daaraan
met mijn gemeinte het H. Avontmaal gecelebreert, zijnde alles in ruste door des
Heeren goetheit geweest, en geene nieuwe leedemaaten toegevoegt.

1739

Den 9 Januari 1739 heb ik proefpredicatie gehad, en daar na des zondaags daarop
volgende het H. Avontmaal met mijn Gemeinte gehouden, zijnde met attestatie
van garmerwolde hier in deeze gemeinte als Lidmaat aangenomen Klaaske
Derks wed. van Lambert Claassen.

Den 13 Meert 1739 heb ik proefpredicatie gehouden, en zondaags daarop volgende
het H. Avontmaal in goede ruste en vreede met mijne gemeente geviert zonder
toevoeginge van nieuwe ledematen.

Den 14 Juni 1739. Heb ik proefpredicatie gehouden en daarop zondaags aanvolgende met mijne
gemeinte Avontmaal gehouden met toevoeging van eenen nieuwe lidmaadt van Scharmer
met attestatie tot ons overgekoomen namelijk Aaltje Eltjes. In de attestatie iets twijfel-agtigs
aan mij schijnende voor te koomen nopens bovengemelde; die reets eenige jaaren in ons Carspel
gewoont hadde zonder echter attestatie van die gemeinte waaronder zij gehoort, had getoont
te hebben; hebbe mijn kerkenraadt aangaande haar gevraagt of iets tegens bovengenoemde
wisten; betuigden deselve gezamentlijk niets te weeten; waarom wij haar ook tot des Heeren
tafel hebben toegelaten.
Ook is bij ons kerken-raadt goetgevonden Jan Jans (in de wandel Klein Jan genaamt)
die gecensureert was en zonder van de censuire ontheft te weesen echter aan des Heeren tafel
gekomen was; in zijne censuire te verlengen tot nader order. Over welke censuire tegens hem
geschiet de bovengenoemde zich beklaagde, als zijnde niet wettig geweest, dewijl hij niet was geciteert geworden
voor de kerkeraadt, noch ook niet daar geweest, en hem de censuire niet bekent gemaakt. Doch
heeft zich echter gesubmitteert zeggende dat hij een man van weinig vermogen zijnde zich tegens den
vertrokkenen predicant Dnus. A. Piccardt, dewelke hem met zijn kerkeraadt gesuspendeert had van
het Avontmaal, doch niet zoude konnen, ???geren , of zijn vermeent regt mainteneeren.

Den 11 Septemb. 1739 heb ik proefpredicatie gehouden, en zondaags daaraan den 13 het H.
Avontmaal met mijn gemeinte gehouden, geen nieuwe Lidmaten toegevoegt tot de gemeente
noch ook geene bezonder ontrusting in de zelve geweest.

Den 11 Decemb. 1739 heb ik proefpredicatie gehouden, en zondaags aanvolgende
in ruste en vreede met mijn gemeinte het H. Avontmaal gehouden zonder toevoeginge
van nieuwe Leedematen.

1740

Den 4 Meert heb ik proefpredicatie gehouden, en is bij de kerkeraadt niets anders voorgevallen,
als dat wij Jan Jans, in de wandelinge Klein Jan genoemt, die in het jaar 1736
den 7 Sept. gecensureert was wegens onbetaamelijke gemeenschap met Elizabeth Kornellis
doen zijn meidt nu zijn huisvrouw, wederom tot de tafel des Heeren hebben toegelaten,
nadat hij voor ons schuldbelijdenis gedaan en belooft had zich onder des Heeren bijstant
voor dergelijke zonden te wagten. Dit de waarheit zijnde hebben wij predicant en
ouderlingen zulks met onze naams ondertekening bevestigt.
S.B. Venhuizen Eccls. in de Harkstede.
Dit mark X heeft Klaas Jans als ouderling getogen.
Koert Jans.

Den 6 Meert heb ik met mijne gemeente in rust en vreede het H.
Avontmaal gehouden zonder toevoeginge van niuwe ledematen.

Den derden Junius heb ik proefpredicatie gehouden, en daarop zondags
aanvolgende den 5 Juni op pinxterdag het H. Avontmaal met mijne gemeente
in rust en vreede gecelebreert met toevoeginge van twee Ledematen, t.w. Geert Jans
met attestatie van Scharmer gekomen, en Hilje Derks met attestatie van Woltersum

Den tweeden Septemb. heb ik proefpredicatie gehouden, en niets bizonders door des
Heeren goetheit zijnde voorgevallen, eerdaags daar aan met mijne gemeente des H. Heilig
Avontmaal gehouden zonder toevoeginge van nieuwe ledematen

Den IX Decemb. heb ik proefpredicatie gehadt en zondags daarop volgende
het H. Avontmaal met mijne gemeente in rust en vreede gecelebreert, met toevoeginge
van een Lidmaat Albert Harms van Eschen met attestatie tot ons overgekomen.

1741

Den 10 Meert heb ik proefpredicatie gehouden, en zondags daar aan met
mijne gemeente het H. Avontmaal in ruste en vreede gecelebreert zonder
toevoeginge van niewe Ledematen

Den 9 Junius heb ik proefpredicatie gehouden en zondaags daar aan
volgende, door des Heeren goedheit niets bezonders zijnde voorgevallen, met mijne
Gemeente in rust en vreede het H. Avontmaal gehouden

Den 8 Septemb. heb ik proefpredicatie gehouden en zondaags daaraan
den 10. het H. Avontmaal met mijn gemeente en goede vreede gehouden
zonder toevoeginge van niewe Ledematen

Den 8 Decemb. heb ik proefpredicatie gehouden en door des Heeren
goetheit geene wanorders zijnde voorgevallen, des zondaags daar aan het
H. Avontmaal met mijn Gemeente gecelebreert in vreede

1742

Den 9 Meert heb ik proefpredicatie gehouden, en niets besonders
door des Heeren goetheit zijnde voorgevallen, zondaags daaraan het
H. Avontmaal in ruste met mijne gemeente gehouden

Den 8 Junius heb ik proefpredicatie gehouden en zondags daar
aan volgende het H. Avontmaal met mijne Gemeente in ruste en
vreede gecelebreert

Den 7 Septemb. heb ik proefpredicatie gehouden, en niets besonders door des
Heeren goetheit zijnde voorgevallen, zondaags daaraan het H. Avontmaal met
mijne gemeente in vreede gecelebreert, zijnde met attestatie vertrokken Antje
Klaassen de ouwde Nessersche, na Colham

Den 7 Decemb. heb ik proefpredicatie gehouden, en niets besonders
zijnde voorgevallen door des Heeren goetheit, zondaags daaraan het H.
Avontmaal gehouden met mijn Gemeente met toevoeginge van een
Lidmaat t.w. Jantje Fokkes met attestatie van Siddebuiren
tot ons overgekomen

1743

Den 2 Meert heb ik proefpredicatie gehadt, en niets besonders zijnde voor-
gevallen door des Heeren goetheit, zondaags daaraan het H. Avontmaal met
mijne gemeente in ruste en vrede gehouden

Den 7 Juni heb ik proefpredicatie gehouden, en zondags daaraan volgende
het H. Avontmaal met de gemeente in ruste gecelebreert, zijnde niets besonders
voorgevallen als dat op belijdenisse des Geloovs, naa voorgaandt onderwijs, tot
Lidmaten des Gemeente aangenoomen en tot het gebruik des H. Bontzegelen zijn
toegelaten deeze navolgende persoonen: Klaas Klaassen, Jacob Sickes,
Eppe Jans en Lijsbet Cornellis

Den 6 Septemb. heb ik proefpredicatie gehouden en zondags daar aanvolgende
het H. Avontmaal met de Gemeente gehouden, zijnde niets besonders door des
Heeren goetheit voorgevallen

Den 13 Decembr. Heb ik proefpredicatie gehouden en niets besonders door des
Heeren goetheit zijnde voorgevallen zondags daar aan in ruste en vrede met mijne
gemeente het H. Avontmaal gehadt

1744

Den 6 Meert heb ik proefpredicate gehadt en niets besonders zijnde voorgevallen
zondaags daar aan met de Gemeente het H. Avontmaal gehouden.

Den 5 Juni heb ik proefpredicatie gehouden en zondaags daaraan met mijne Gemeente
het H. Avontmaal in ruste gecelebreert, zijnde niets voorgevallen, als dat de Kerkeraadt
goed gevonden heeft Jan Alles het H. Avondmaal voor eenigen
tijdt te verbieden wegens ergerlijke en vroegtijdige conversatie met zijn vrouw,
hebbende de E. Kerkenraadt de censuir, niet eerder geŽxcerceert en hem bekent gemaakt,
omdat wagten moste of het E. Gerigte ook tegen hem eenige actie wegens die saake
zoude instellen, het geene niet geschiedende, nu dagte niet langer te behoeven wagten,
zijnde hem egter alvorens voort naa het geval gewaarschuwt, van zich van des Heeren
Tafel te onthouden.
S.B. Venhuizen, pastor in de Harkstede

Den 11 Septemb. heb ik proefpredicatie gehadt en niets besonders zijnde voorgevallen
zondaags daar aan met mijne Gemeente het H. Avontmaal in ruste en vrede
gecelebreert.

Den 11 Decemb. heb ik proefpredicatie gehouden en niets besonders zijnde geweest
weder in ruste en vrede met de Gemeente het H. Avontmaal gehouden.

1745

Den 26 Meert heb ik proefpredicatie gehadt en zondaags daar aan met mijne
Gemeente in ruste en vrede het H. Avontmaal gehouden, zijnde niets besonders door des
Heeren goetheit voorgevallen.

Den 11 Juni heb ik proefpredicatie gehouden en zondaags daar aan het
H. Avontmaal met de Gemeente gecelebreert in ruste en vrede met
toevoeginge van een Lidmaat Fenje Jans, op belijdenis van haar
gelove na voorgaande onderwijs aangenoomen.

Den 10 Sept. Heb ik proefpredicatie gehouden en niets besonders zijnde voorgevallen en
daags daar aan met de selve het H. Avontmaal in ruste en vrede gecelebreert.

Den 11 Decemb. Heb ik proefpredicatie gehouden en niets besonders zijnde voorgevallen zondags
daar aan volgende met mijne Gemeente het H. Avontmaal in vrede gehouden
met bijvoeginge van een Lidmaat Trienje Alles op belijdenis aangenomen.

1746

Den 1 April heb ik proefpredicatie gehouden en niets besonders zijnde voorge-
vallen, als dat de Schoolmeester Daniel Tjaarts en zijn vrouw Cornelia
Michiels Post
naa voorgaande onderwijs en gedane geloofs-belijdenisse van
mij tot Lidmaten deeser gemeente zijn aangenoomen en tot het gebruik der
H. Bontzegelen toegelaten, waarop zondags daar aan volgende met mijne gemeente
het H. Avontmaal in ruste gehouden hebbe.

Den 17 Junij Heb ik proefpredicatie gehouden, en is met attestatie na Thesinge vertrokken
Jantje Harms. Doch ook met attestatie tot ons overgekomen Lammert Strijx
en Geessien Jans van Colham. Voorts heeft kerkenraat goedgevonden Jan Alles
aan wien het H. Avontmaal ontzegt geweest was, wederom tot het H. Avontmaal
toe te laten, naa geduirende den tijdt der censuire zich zeer wel en bescheiden
gedragen te hebben, en geen de minste ergernisse of nieuw aanstoot gegeven te hebben.
Belovende zich onder des Heeren genade voor ergerlijke zonden te zullen wagten.
Daarop zondags daaran volgende het H. Avontmaal met de gemeente in rust
gecelebreert hebbe.
S. B. Venhuisen Eccls.

Den IX Sept. Heb ik proefpredicatie gehadt en sondags daar aan het H. Avontmaal
gehouden met mijn gemeente zijnde, door des Heeren goetheit niets besonders
voorgevallen geweest.

Den 16 Decemb. Heb ik proefpredicatie gehadt en sondaags daar aan met mijne
Gemeente het H. Avontmaal in ruste en vrede gehouden.

1747

Den 27 Meert. Heb ik proefpredicatie gehouden en niet besonders zijnde voorgevallen
zondaags daar aan het H. Avontmaal met de gemeente in vrede gehouden.

Den 17 Juni. Heb ik proefpredicatie gehouden en zondags daaraan het H. Avontmaal
gehouden, ondertusschen was ons in de visitatie voorgekoomen
en van Aaltje Derks bekent gemaakt dat er zeer veel praterij onder de
menschen was over Jacob Sickes en Anje Hindriks als of die wat te veel
gemeenschap met elkanderen hadden en dat zij in 't bisonder ook daar aan geŽrgert
was. Welk zaake van ons in de kerkeraat nauwkeurig ondersogt zijnde wierd
bevonden niets ten laste van gemelde persoonen met gront te konnen in
gebragt worden, waarom wij ondergeschrevene leden van de kerkeraat
betuigen naa nauwkeurig ondersoek niets tot last met gront te konnen
ingebragt worden tegen de eere van gemelde persoonen en houden hen
zoo verre ons is voorgekomen voor lieden van eere daar niets op te seggen
valt het geene ook Aaltje Derks in tegenwoordigheit van ons en
haar beleden heeft, en is daar mede de gansche zaak afgedaan.
S.B. Venhuisen Pastor.
Koert Jans.
Jan Eppes.
H.B.

Den 15 Sept.
Heb ik proefpredicatie gehouden en niets besonders door de Heeren goetheit zijnde
voorgevallen het H. Avontmaal met de gemeente in ruste gehouden, met
toevoeginge van een Lidmaat Anje Wierts met attestatie van Colham gekoomen.

Den 13 Decemb. heb ik proefpredicatie gehad, en zondags daar aan het H.
Avontmaal met de gemeente gehouden, niets besonders sijnde voorgevallen.

1748

Den 28 Meert heb ik proefpredicatie gehouden en zondags daar aan het H.
Avontmaal met de gemeente gehouden niets besonders geschiet zijnde,
dan dat de saak van Jacob Sikkes en Anje Hindriks weder op nieus gerugt
in de gemeente verwekt heeft. Door dien gemelde personen, daar reets kerkenraadt
was over gehouden, den 17 juni anno 1747, maar doen gelijk de acta ter dier
tijdt uitwijsen, geene genoegsame gront van beschuldiginge tegen haar ingebragt
zijnde, niet schuldig bevonden wierden, op nieus redenen van argwaan tegen haar gegeven hadden,
als eene ongeoorloofde gemeenschap te opteren. Waarop de kerkeraadt als daar in van haar
selvs aangesogt goedvondt den 12 April de saake weder te ondersoeken. En wierd doe
bevonden dat de moeder van Jacob Sickes Asseltje Jans verscheidene onvoorsigtige
uitdrukkingen omtrent haaren soon gebruikt had, en selvs geklaagt dat de loperij van Anje
haar vervulde maar om Jacobs wil daar niet durfde tegen doen of zeggen, en ook beleden
onbetoomlijk dingen gesien te hebben als dat Jacob Anje aan haar huis etend, met
de klomp tegen de knij onder de rokken gestoten had, en dat zij Assel aan Anje
ook, zulks verweeten had. Verder wierdt bevonden dat de meidt van
Assel en Jacob staande hieldt, gesien te hebben, (gelijk zij voor ons beleedt)
dat Jacob Anje gesoent had eens in de melken-kamer en eens bij het vuir.
De kerkenraadt vondt goedt mij predicant te versoeken in deese saake het advijs
van het Classis dat den 16 April gehouden wierdt in te neemen. Het geene geschiet
zijnde, adviseerde het E. Classis van Appingadam gemelde persoonen noch niet
te censureeren, maar noch te vermaanen zig voorsigtig te gedragen en van alle
gemeenschap, die aanleiding tot argwaan kon geven zich te onthouden, en ingevalle
zij tegen de vermaninge des kerkenraats voortvoeren gemeensame omgang met
elkanderen te afferen, en ergernis te verwekken, men dan tot de censuire van
haar zoude voortvaren. In welk advijs en oordeel van 't Classis de kerkenraadt
berustende goetgevonden heeft, haar uit naam van de kerkenraadt te laten
vermanen en waarschuwen zich van alle schijn des kwaats in deesen te onthouden,
en alle gemeensame omgang waar uit ergernis konde genoomen worden te
mijden.
S.B. Venhuisen, Pastor in de Harkstede.
L.L.
Koert Jans
Jan Eppes.

Den 14 Junius
Heb ik proefpredicatie gehouden en sondags daar aan volgende het H. Avontmaal
met de gemeente gehouden niets besonders des Heeren goetheit zijnde voorgevallen.

Den 13 Sept.
Is de proefpredicatie hier gedaan door dom. Piccardt pred. tot Colham (wanneer dit jaar
1748 op het versoek van het E. Classis den legerdienst heb aangenoomen, en de selve bij
het regmt. Oranje Stadt en Lande in de Cartonnerings kwartieren omtrent Steenbergen
heb waargenomen) en sondags daar aan volgende het H. Avontmaal door
dom. Ten Oever pastor tot Slogteren bij de gemeente uitgedeelt, zijnde niets besonders
bij de gemeente (zoo veel mij bewust) voorgevallen.

Den 13 Dec.
Heb ik proefpredicatie gehouden en sondags daar aan met de Gemeente het
H. Avontmaal in rust gecelebreert, niets bisonders door des Heren goetheit zijnde
voorgevallen, als dat een nieuw Lidmaat Hindrik Jans met attestatie van
Loppersum is overgekoomen, als mede de Schoolmeester Lambartus Wiers
met attestatie van Groningen.

1749

Den 13 Meert heb ik proefpredicatie gehouden, en door des Heeren goetheit niets besonders
in de Gemeente zijnde voorgevallen, zondaags daar aan volgende het H. Avontmaal
met de Gemeente gecelebreert.

Den 6 Junius
Heb ik proefpredicatie gehouden, en niets besonders zijnde voorgevallen
sondags daar aan volgende met de Gemeente het H. Avontmaal gecelebreert.

Den 19 Zept.
Hebbe proefpredicatie gehouden en zondags daar aan volgende het H.
Avontmaal in ruste met de Gemeente gecelebreert door des Heeren goetheit
niets besonders zijnde voorgevallen.

Den 12 Dec.
Heb ik proefpredicatie gehadt, en niets besonders in de gemeente zijnde
voorgevallen, zondags daar aan volgende het H. Avontmaal met de Gemeente
gehouden.

1750

Den 20 Meert.
Heb ik proefpredicatie gehouden en zondags daar aan volgende het H.
Avontmaal met de gemeente gecelebreert, niets besonders zijnde voorgevallen
als dat twee op belijdenis des geloofs tot Lidmaten der gemeente zijn door mij
aangenomen namelijk Klaas Jans en Harm Jacobs Koning.

Den 12 Juni.
Heb ik proefpredicatie gehouden en sondags daar aan het H. Avontmaal met
de gemeente gecelebreert met toevoeginge van een Lidmaat namelijk de meestersche
Swaantje Jans op belijdenis van haar geloov aangenomen.

Den 5 Sept.
Heb ik proefpredicatie gehouden en zondags daar aan volgende het H.
Avontmaal met de Gemeente gecelebreert.

Den 19 Dec.
Heb ik proefpredicatie gehouden en niet besonders zijnde voorgevallen
zondags daar aan volgende het H. avontmaal met de Gemeente gehouden.

1751

Den 2 April heb ik proefpredicatie gehouden en zondags daar aan volgende het H.
Avontmaal met de gemeente gehouden zijnde vijf niewe Ledematen naa voorig
onderwijs van mij aangenomen t.w.:
Eewerik Jutes
Klaas Wobbes
Derk Coerts
Leentje Eppes
Trienje Harms


Den 18 Junius heb ik proefpredicatie gehouden en zondags daaraan het H.
Avontmaal gehouden in ruste en vrede met de Gemeente.

Den 17 Sept. Heb ik proefpredicatie gehouden en zondaags daar aan het H.
Avontmaal met de gemeente in ruste gecelebreert.

Den 17 Dec.
Heb ik proefpredicatie gehouden, alwaar bij de kerkenraadt verklaagt wierde
Albert Harms de Boekhouder van sijn swager Geert Jans, hem beschuldigende
dat de zelve hem had nagegeven, dat hij door toverij zijne ziekte had veroorzaakt, en
dat Albert Harms met besweerders en Duivelbanders zig had opgehouden om van de
zelve raadt en hulpe te verkrijgen. Vermits de ziekte van Albert Harms heeft
de kerkenraadt geoordeelt dat de zaak most uitgestelt worden tot dat Albert
Harms wederom beterde en zich in persoon konde sisteeren en verantwoorden.
En blijft de saak dus levendig.
S.B. Venhuizen Eccles.

Zondaags hier aan volgende heb ik het H. Avontmaal met de Gemeente
gecelebreert.

1752

Den 20 Meert
Heb ik proefpredicatie gehouden; De saak van Albert Harms van selvs geeindigt
zijnde door des selvs doodt, zoo heeft daarin niet verders konnen gedaan worden. En
niets besonders zijnde voorgevallen heb ik zondags daar aan met de Gemeente het H.
Avondmaal gecelebreert.

Den 19 Junius.
Heb ik proefpredicatie gehouden en zondaags daar aan volgende het H. Avontmaal in
ruste met de gemeente gecelebreert niets bisonders door des Heeren goetheit zijnde
voorgevallen.

Den 8 Sept.
Heb ik proefpredicatie gehad en zondaags daar aan volgende het H. Avontmaal
met de gemeente in ruste gecelebreert niets bisonders door des Heeren goedtheit zijnde
voorgevallen.

Den 22 Dec. heb ik proefpredicatie gehouden en zondags daar aan het H. Avontmaal
gecelebreert met de Gemeente, niets besonders zijnde voorgevallen. De saak van
Albert Harms en Geert Jans van selvs door de doot van Albert Harms geeindigt
zijnde is door de kerkeraadt niet verders daar in gedaan. Hebbende Albert
Harms
op zijn doodbedd betuigt tegen mij predicant en de ouwderling
Jan Eppes; dat hij zijn swager Geert Jans hield voor eerlijk man, en hem
geen Toverij had nagegeven, maar daar onschuldig van hieldt.

1753

Den 30 Meert.
Heb ik proefpredicatie gehouden en zondags daar aan met de
Gemeente het H. Avontmaal gecelebreer niets besonders door des
Heeren goetheit zijnde voorgevallen.

Den 15 Junij.
Heb ik proefpredicatie gehadt en zondags daaraan het H. Avontmaal
met de Gemeinte gecelebreert niets besonders sijnde voorgevallen in
de gemeente.

Den 28 Sept.
Heb ik proefpredicatie gehouden en zondags daaraan, niets besonders
zijnde voorgevallen, het H. Avontmaal met de Gemeente gehouden.

Den 14 Dec.
Heb ik proefpredicatie gehouden en niets besonders zijnde voorgevallen met
met de Gemeente het H. Avontmaal in ruste gecelebreert.

1754

Den 29 Meert
Heb ik proefpredicatie gehouden en zondaags daar aan het
H. Avontmaal met gemeente gehouden niets besonders door des
Heeren goetheit zijnde voorgevallen.

Den 14 Junius.
Heb ik proefpredicatie gehad en zondags daar aan het H.
Avontmaal met gemeente in ruste gecelebreert, niets besonders zijnde
voorgevallen door des Heeren goetheit

Den 6 Sept.
Heb ik proefpredicatie gehouden en zondaags daar aan het H. Avontmaal met
gemeente gecelebreert niets besonders door des Heeren goetheit zijnde voorgevallen.

Den 20 Decemb.
Heb ik proefpredicatie gehouden en zondaags daar aan het H.
Avontmaal met de gemeente gehouden niets besonders door 's Heeren
goetheit zijnde voorgevallen.

1755

Den 21 Meert.
Proefpredicatie gehouden en niets besonders voorgevallen zijnde heb ik
zondags daar aan volgende het H. Avontmaal met de Gemeente gehouden.

Den 6 Junius.
Proefpredicatie gehouden en niet besonders voorgevallen zijnde heb zondaags
daar aan het H. Avontmaal gecelebreert in ruste en vreede met de Gemeinte
met toevoeginge van deese vier niewe Ledematen, ik naa voorig onderwijs
op belijdenis haar geloovs tot het H. Avontmaal zijn toegelaten:
Abraham Jans
Grietje Hendriks
Jantje Jans
Aaltje Jans


[onder de bediening van Willem Jacob Nuijtz]

1756

den 23 Maij ben ick Willem Jacob Nuijtz van S.S.M. cand. tot
predicant beroepen sijnde, in deese gemeente van beide Harckstede
bevestigt; sijnde de oplegginge der handen geschiet door Tammo Oomkens
dienaer des woords tot Scharmer en N. Havinga opsiender der gemeente
van Hellum; en de bevestigings predicatie door J.C. Appelius predicant
te Zuijdbroeck gedaen.

Den 17 Junij hebbe ik proefpredicatie gehouden, en sondags daer aen
met mijne gemeente het H. Avondmael gecelereert, sijnde alles in ruste door des
Heeren goedheid geweest, en geen nieuwe ledemaeten toegevoegt.

d. 30 Sept. donderdag, hebbe ik proefpredicatie gehouden, en
sondags daer aen d. 3 october met mijne gemeente het H. Avondmael
gecelereert, d. 3 october Ao. 1756, sijnde alles door Gods goetheid
in ruste geweest voor de tweede mael, en geen nieuwe ledemaeten toegevoegt.

d. 17 Decembr. vrijdag hebbe ik proefpredicatie gehouden, en sondags
daer aen d. 19 Decembr. met mijne gemeente het H. Avondmael geviert
sijnde alles door Gods goetheid in ruste geweest voor de derde mael, en geen
nieuwe ledemaeten toegevoegt

1757

d. 18 Maert. Vrijdag voor de vierdemael hebbe ik proefpreeck
gehouden, en sondags daer aen d. 20 Maert met mijne gemeente het H.
Avondmael gehouden sijnde, so veel als mij bewust is, alles in ruste door des
Heeren hulpe geweest, en een Jan Hindricks woonende op de Vossenborg
tot ons aengenomen aen des Heeren nachtmael met attestatie uit Haren.

d. 17 Junij vrijdag proefpreeck gehouden, en sondags daer aen d. 19 Junij
met mijne gemeente het H. avondmael gehouden, sijnde so veel als bewust is,
alles in ruste door des Heeren goedheid geweest.

D. 23 Sept. Vrijdag proefpreek gedaen in de gemeente en niets besonders
voorgevallen, so hebbe ick sondags daer aen d. 21 october volgende
het H. Avondmael met de gemeente gecelebreert door toevoeginge van een
suster in de gemeente met attestatie van Groningen, genoemt Aaffijn Jans.

D. 23 Decembr. Vrijdag proefpreedicatie gedaen in de gemeente met toevoeginge van
twee ledematen meedebrengende een attestatie uit Den Haege, met naeme, van
die Heer en de Juffer woonende op de Borg van Harckstede, sijnde Joh. en Jacoba
van Leeuwen; so hebbe ick voorders sondaer aen d. 25 December volgende het
H. Avondmael met mijne gemeente geviert sinde, als ick dencke, alles in ruste ende
vreede.

1758

D. 16 Maert. Donderdag proefpredicatie gedaen in de Harksteder
gemeente, so vervolgens sondags daeraen d. 19 Maert het H. nachtmael des
Heeren met mijne gemeinte gehouden in ruste en vrede.

D. 23 Junij daer aenvolgende op vrijdag is hier proefpredicatie geweest te
Harckstede sonder ledemaeten aen te neemen, en vervolgens zondag daer op
d. 25 Junij het H. Avontmaal des Heeren met mijne gemeente gehouden,
dog niet in ruste en vreede.

D. 22 Sept. hier aen volgende proefpredicatie gedaen op vrijdag te
Harckstede sonder ledemaeten aen te neemen, en zondag daer op d. 24
Sept. het H. Nachtmael des Heeren met mijne gemeente geviert,
met ruste en vreede so veel mij bewust is.

d. 22 Dec. op vrijdag volgende hebbe ik proefpredicatie te Harckstede gedaen
sonder leedemaeten aen te neemen, en sondags daer op d. 24 December het
H. nachtmael des Heeren met mijne gemeente gehouden sijnde alles in ruste en vreede.

1759

d. 25 Maert hebbe ik het avondmael met mijne gemeente gecelebreerd, na vorens
de proefpredicatie gedaen op vrijdag den 23 Maert, sijnde alles in ruste en vreede
gelijck ick hoope.

d. 24 Junij. Hebbe ik het H. nachtmaal met mijne gemeente geviert, na
vorens de proefpredicatie gedaen op vrijdag den 22 Junij, sijnde alles in ruste
en vreede, als ick hoope.

d. 30 september. Is er het H. nachtmaal alhier met mijne gemeente gehouden,
na voorens de proefpredicatie geviert sijnde op vrijdag d. 28 September,
so hebbe ick alles in ruste en vreede, na ick wensche, gevonden.

Acta Consistoria gehouden in de Harkstede, door de Gecommitteerde
nabuirige predicanten tot oplettendheidt op 't gedrag van
Dom. J.W. Nuijtz predikant van de Harkstede, en de leeden
der kerkenraadt dier gemeente den 19 November 1759.

Art.1

De vergaderinge met den gebeede begonnen wierdt tot
praeses angestelt D. Piccardt, predicant tot Colham,
adsessor D. Wolthers, predicant tot Slogter.
Scriba D. H. Diephuis, predikant Schiltwolda.
Ouderlingen waren Jan Eppes en Claas Clasens.
Diaken Jan Alles en Jacob Sickes.

Art.2
De zaak of factum waar over deeze kerkeraadt gehouden
wierdt is de openbare gegeven ergernisse van Dom. J.W. Nuijtz
door te vroeg bijslapinge, zijnde zijn huisvrouw van een gezont
kindt, plus minus vijf maanden na den trouwdag bevallen.

Art.3
Wierdt Dom. Nuijtz binnen geroepen, die 't fait niet
konde ontkennen, ernstig van de anweesende Broederen
over 't schandalum datum bestraft wijrde met kerkelijke
toe wensching, dat hij met gezigte en berouw van zijne
zonde mogte wederkeren tot de geopende fontaine
ter afwaschinge van zonden en onreinigheidt.

Art.4
De Gecommitteerde Broederen met de kerkenraadt van
de Harkstede, hebben geoordeelt, dat D. Nuijtz volgens
kerkenorder gecensureert mogte worden en dewijl en voor
eerst geen ordinair classis te Appingadam staat gehouden
te worden, bij provisie dit besluit genomen, dat
Dom. J.W. Nuijtz van 't heilige Dienstwerk, en dus
van 't prediken, bedienen der Sacramenten en 't genieten
des H. Avondmaals, zal gesuspendeert worden, gelijk
wij doen door dezen, ter tijdt dat van de naastkomende
classis hijrom trent nader zal worden gedisponeert.

Art.5
En terwijl wij meede ook geinformeert zijn geworden,
dat de huisvrouw van Dom. Nuijtz Lidtmaadt
is van Gods kerke, zoo hebben wij met een besloten
haar bij provisie van 't H. Avondmaals gebruik
te ontzeggen.

Actum in consistorio,
Harkstede den 19 November 1759.

O. Piccardt
Pred: te Kolham.
H. Wolters Pred: te Slogteren.
H. Diephuis Pred: te Schiltwolda.
Jan Eppes olderlinck
Klaas Klaasens older lijngh.
Jan Alles als Dieaek.
Jacob Sickes als Dieaek.

Den 30 December is alhier het H. Avontmaal
gehouden, en bedient door Dom. Wolters, Pred. te Slogteren
ingevolge order van het Eerw. Classis door een nabuijrig broeder
moetende bediend worden. En is 's Vrijdags van te voren
de proefpreek gedaan door Dom. Piccardt Pred. te Kolham.

1760

Acta Cons. gehouden in de Harkstede door de Gecommitteerde
nabuirige predicanten, en de leeden der kerkenraadt dier Gemeente.
Den 13 jann. 1760.

Art.1
De vergaderinge met den gebeeden begonnen wijrde tot
praeses angestelt D. Piccardt van Colham.
Adsessor D. Wolthers van Slogteren.
Scriba D. Diephuis van Schiltwolda.
Ouderlingen waren Klaas Klasen en Jan Eppes absent.
Diaken Jan Alles en Jacob Sickes.

Art.2
De Gecommitteerden van 't Classis van Appingadam D.
Nuijtz over de opgegevene Text Ps. 32:5 gehoord hebbende,
zijn taliter qualiter daarover voldaan geworden, en
komen derhalven hem van de Suspentie te ontslagen,
en wederom toetelaten tot 't Dienstwerk van een leraar
des N.F. alsgoe openbare verkondige van 't woord des Heren
't bedienen der Sacramenten etc.

Art.3
Insgelijks de huisvrouwe van D. Nuijtz, openbare
belijdenisse voor ons gedaan hebbende van hare zonden
is wederom toegelaten tot 't gebruik van 't H. Avondmaal
des Heren.

Actum in consistorio
Harkstede den 19 Jan. 1760

O. Piccardt, Predikant te Colham.
H. Wolters, Leeraar te Slogteren.
H. Diephuis, Pastor Schiltwolda.
Klaas Klaasens, ouderlijng.
Jan Alles als Dieack.
Jacob Sickes als Dieak.

d. 23 Martius Is er het H. Avondmaal alhier met mijne
gemeente gehouden, na voorens de proefpredicatie geviert sijnde, op vrijdag d.
21 Maert, so hebbe ick, gelijck ick hoope, alles in rust en vreede gevonden
dog tot leetwesen, het is in onrust geweest.

Den 28 Maert
So is de twist tusschen Claes Post en Jan Alles aengaende de
turf begonnen in de kerckenraed wederom bij deselve neder
gelegt, mits dat Claes Post bekent uit haestigheid sulcks
gesegt te hebben, en niet wel weer maecken kunnende,
en betoonde daer over berouw, hier op sij met elkander
geaccordeert en sij eens geworden sijn, deselve verklaerende noijt
daer van te reppen in Prasea. Eccls. qsil.

W.J. Nuijtz, Eccles. in de Harckste.
Jan Epp[es] older lingh.
Jacob Sickes als Dijeijak.

Den 22 Junij. Hebbe ik het H. Avondmael met mijne gemeente
gehouden, na voorens proefpredicatie gehouden d. 20 Junij
hebbende, sijnde alles in ruste en vreede, gelijck ick hoope.

Den 21 September. Hebbe ik 't H. nachtmaal met mijne gemeente
gehouden, navoorens proefpredicatie gedaen d, 18 September, zijnde
alles in ruste en vreede, als ick hoope.

d. 21 Decembr. Is het H. Avondmaal des Heeren met mijne
gemeente geviert, dog niet wel met ruste en vreede, alvoorens de
proefpredicatie gehouden d. 18 December op donderdag.

1761

d. 12 April eerste veerendeel jaars Avondmaal des Heeren is
met mijne gemeente geviert, dog alles nu in ruste en vreede na ick dencke,
alvoorens de proefpredicatie gehouden d. 9 April op donderdag.

d. 14 Junij. De tweede vierendeel jaars het H. Nachtmaal
des Heeren is in mijne gemeente gehouden, alvoorens
donderdag de proefpredicatie gedaen d. 11 Junij, dog alles in ruste
en vreede, na men weet.

d. 27 Sept. De derde vierendeel jaars het H. Nachtmaal
des Heeren is in mijne gemeente gehouden, alvoorens
donderdag de proefpredicatie gedaen d. 24 Sept., dog alles
in ruste en vreede, na men weet.

d. 13 Dec. de vierde of laetste vierendeel jaars het
H. Nachtmaal des Heeren is in mijne gemeente geviert,
alvoorens zondag te vooren de proefpredicatie gehouden
d. 6 Dec., dog alles in ruste en vreede, als men hoopt.

1762

Den 21 Maert.
In de eerste vierendeel jaars gehouden het H. Avondmaal des Heeren
op zondag te vooren d. 14 Maert proefpreeck Jesu Christi in mijne
gemeente, alvoorens de proefpredicatie gedaen op zondag,
dog alles in ruste en vreede, gelijck men denckt.

den 20 Junij.
In de tweede vierendeel jaars gehouden het H. Avondmaal des Heeren
zondag Jesu Christi in mijne gemeente alvoorens de proefpredicatie
gedaen op zondag 13 Junij. Dog alles in ruste en vreede nog wel bevonden.
NB. Hier sijn oock twee ledemaeten van andere gemeente te gast
geweest op het Avondmaal des Heeren

den 19 September.
In de derde vierendeel jaars gehouden het H. Avondmaal des Heeren
Jesu Christi in mijne gemeente alvoorens de proefpredicatie gedaen op
zondag d. 12 Sept. Dog alles in ruste en vreede nog wel bevonden.

den 19 Decembr.
In de vierde vierendeel jaars gehouden het H. Avondmaal des Heeren
Jesu Xti in mijne gemeente alvoorens de proefpredicatie gedaen op zondag
d. 12 December. Dog alles in ruste en vreede nog wel bevonden.

1763

d. 20 Maert. In de eerste vierendeel jaars gehouden het H.
Avondmaal des Heeren Jesu Christi in mijne gemeente, alvoorens de
proefpredicatie gedaen op donderdag d. 17 Maert. Dog alles
in ruste en vreede, so men denckt, nog bevonden.

d. 26 Junij. In de tweede vierendeel jaars gehouden het H.
Nachtmaal des Heeren Jesu Christi in mijne gemeente alvoorens de
proefpredicatie gedaen op donderdag d. 23 Junij. Dog alles
in ruste en vreede, so men denckt, nog bevonden.

d. 2 October. In de derde vierendeel jaars gehouden het H.
Avondmaal des Heeren Jesu Xti in mijne gemeente, alvoorens de
proefpredicatie gedaen op donderdag d. 29 September. Dog
alles in ruste en vreede, so men hoopt, nog bevonden.

d. 18 November. In de vierde veerendeel jaars het H.
Avondmaal gehouden voor den Heere Jesu Christi in mijne
gemeente alvoorens de proefpredicatie gedaen op zondag te vooren
d. 11 November. Dog alles in ruste en vreede, so men
denckt, bevonden nog.

1764

Den 18 Maart.
In de eerste vierendeel jaars het Heijlig Avondmaal gehouden voor
den Heere Jesu Christi in mijne gemeente, bevoorens de proefpredicatie
gedaen op zondag voorheen d. 11 Maert. Dus alles is nog in
ruste en vrede, so als men hoopt.

Den 1 Julij. In 't tweede vierendeel jaars 't H. Avondmaal
gehouden voor den Heere Jesu Christi in mijne gemeente, alvoorens de
proefpredicatie gedaen, op zondag te vooren d. 24 Junij. Dog alles in
ruste en vrede, so men denckt, nog bevonden.

Den 9 Sept. In 't derde vierendeel jaars het H. Nachtmaal
gehouden in den Heere Jesu Christi naem in mijne gemeente, alvoorens
de proefpredicatie gedaen op donderdag te vooren d. 6 Sept.
Dog alles in ruste en vreede, so men hoopt, nog bevonden.

Den 23 Dec. In de vierde veerendeel jaars gehouden het
Avondmaal des Heere Jesu Christi in mijne gemeente, al
voorens de proefpredicatie gedaen op donderdag al
voorens d. 20 Dec. Dog alles in ruste en vrede, so
men denckt, bevonden.

1765

Den 10 Maart. In de eerste vierendeel jaars gehouden
het Avondmaal des Heeren Jesu Christi in de Harckste, al
voorens de proefpredicatie gehouden op zondag te voorens d. 3
Maert. Dog alles in ruste ende vreede, so als men hoopt, geweest is.

d. 9 Junij. In de tweede vierendeel jaars het
Avondmaal des Heeren Jesu Christi in de Harckste, alvoorens de
proefpredicatie gehouden op donderdag te vooren d. 6 Junij. Dog
alles in ruste ende vreede, so men denckt, geweest is.

d. 22 Septembr. In de derde vierendeel jaars gehouden het
H. Nachtmaal des Heeren Jesu Christi naem in de Harckste, alvoorens
de proefpredicatie gehouden op donderdag te vooren d. 19 Sept.
Dog alles inog wel bevonden, so men hoopt.

den 15 Dec. In de vierde vierendeel jaars gehouden het
H. Avondmaal des Heeren Jesu Christi in de Harckste, alvoorens
de proefpredicatie gehouden op donderdag te vooren d. 12
December. Dog alles nog wel in ruste ende vreede, so
men wenscht.

1766

den 16 Maart. In de eerste vierendeel jaars gehouden
het H. Avondmaal des Heeren Jesu Christi in de Harckste, al
voorens de proefpredicatie gehouden op donderdag te vooren
d. 13 Maart. Dog alles nog wel in ruste en vrede, so
men wenscht.

d. 29 Junij in de tweede vierendeel jaars gehouden het
H. Avondmaal des Heeren Jesu Christi in de Harckste, alvoorens
de proefpredicatie gedaen op zondag te vooren d. 22
Junij. Nog alles, hopen en wenschen wij, in ruste en
vreede mag bevonden sijn.

d. 21 Septembr. In de derde vierendeel jaars gehouden
't Heijlig Avondmaal des Heeren Jesu Christi in de Harckste, alvorens
de proefpredicatie gedaen op zondag te vooren d. 14 Septembr.

d. 21 Decembr. in de vierde vierendeel jaars gehouden het H.
Avondmaal des Heeren Jesu Christi in de Harckste, alvorens de
proefpredicatie gehouden op zondag te voren d. 14 Dec.

1767

d. 15 Maart. In de eerste vierendeel Jaars gehouden het H.
Nachtmaal des Heeren Jesu Christi in de Harkstede, alvorens de
proefpredicatie gehouden op zondag te voren d. 8 Maart.

d. 21 Junij. In de tweede vierendeel Jaars gehouden het H.
Avondmaal des Heeren Jesu Christi in de Harkstede, alvorens de
proefpredicatie gehouden op zondag te voren d. 14 Junij.

d. 27 Sept. In de derde vierendeel Jaars gehouden het H.
Avondmaal des Heeren Jesu Christi in de Harkstede, alvoorens de
proefpredicatie gehouden op zondag te voren d. 20 September.

d. 13 Dec. In de vierde vierendeel Jaars gehouden het H.
Nachtmaal des Heeren Jesu Christi in de Harkstede, alvorens de
proefpredicatie gehouden op zondag te voren d. 6 December.

1768

d. 13 Maart. In de eerste vierendeel Jaars gehouden het H.
Avondmaal des Heeren Jesu Christi in de Harkstede, alvorens de
proefpredicatie gehouden op zondag te voren d. 6 Maart.

d. 26 Junij. In de tweede vierendeel Jaars gehouden het H.
Avondmaal des Heeren Jesu Christi in de Harkstede, alvorens de
proefpredicatie gehouden op zondag te voren d. 19 Junius.
Dog alles in ruste en vrede bevonden.

d. 18 Sept. In de derde vierendeel Jaars gehouden
het H. Nachtmaal des Heeren Jesu Christi in de Harkstede,
alvorens de proefpredicatie gehouden op zondag te voren
d. 11 Sept. dog alles in ruste en vrede.

den 18 Dec. In de vierde vierendeel jaars gehouden het H.
Avontmaal des Heeren Jesu Christi in de Harckste, alvoorens de
proefpredicatie gedaen d. 4 Dec. op zondag, dog alles in hope van
ruste en vrede.

1769

d. 12 Maart. In de eerste vierendeels jaars gehouden
het Nachtmaal des Heeren Jesu Christi in de Harckste, alvorens
de proefpredicatie gedaen d. 5 Maart op zondag, dog gelijck
men wenscht dat de God des vredes de herten tot vrede mag
neijgen.

d. 25 Junius. In de tweede vierendeel jaars gehouden het Nachtmaal
des Heeren Jesu Christi in de Harckste alvorens de proefpredicatie
gedaen d. 18 Junius 1769 op zondag, dog in disorder God
betert.

d. 1 October. In de derde vierendeel jaars gehouden het Avondmaal
des Heeren Jesu Christi in de Harckste alvorens de proef predicatie
gedaen d. 24 sept. 1769 op zondag. Dog tot nog toe in geen goede Harmonie.

d. 24 Dec. de vierde vierendeel jaars gehouden 't
Avondmaal des Heeren Jesu Christi in de Harckste, alvorens
de proefpredicatie gedaan d. 17 Dec. Dog nog
geen vrede, en alles in roer.

1770

d. 25 Maart de eerste vierendeel jaars gehouden 't
H. Nachtmaal des Heeren Jesu Christi in de Harckste, alvorens
de Proefpredicatie gedaen d. 18 Maarte. Dog alles in
geen ruste, maer in gantsch onruste in mijne gemeente
tusschen mij en haer en onder elkander.

Den 24 Junius is aan dese plaatse na voorgaande
gehoudende proefpreek t H. Avondmaal in vrede
gehouden.

Den 30 Sept. nae voorgehouden pfpredikatie den 23 door dom. F.
Liefsting
is hier op den 30 dezer door mij het H. H. Avondmaal
bedient. H.G. Heres Eccls te Schildwolda

Den 16 December is 't Heilig Avontmaal alhier
bedient door domine Middendorp te Colham nadat
den 9 December de proev predicatie gedaan was
door de heer predicant van der Laan te Scharmer.

1771


Den 17 Meert is alhier 't Heilig Avontmaal
bedient door de heer predicant Wolters te Slogteren nadat
den 10 Meert de proev predicaatsie was gehouden
door de heer predicant van der Laan te Scharmer.

Den 23 Juni is alhier 't Heilig Avontmaal bedient
door de heer predicant Heres te Schildwolda nadat
de proev predicaatsie den 16 Juni was gehouden
door de heer predicant van der Laan te Scharmer.


[onder de bediening van Scato Gockinga]

Den 11 Augustus ben ik Scato Gockinga van S.S.
Ministerie Candidatus tot Predicant beroepen
zijnde in dese Gemeinte van de beide Harksteden
bevestigt zijnde de oplegging der handen geschied
door de Wel Eerwaarde en Geleerde Heren
Focco Liefsting, Predicant te Siddeburen en
Meinhardus Middendorp te Colham waar van
de eerste een hertelijke en gepaste segenwensch
gedaan heeft zijnde de bevestiginge
Predicaatsie gedaan door de Wel Eerwaarde
en Geleerde Heer Arnoldus van der Laan
Predicant te Scharmer waar op ik
agtermiddags mijn intrede gedaan hebbe
met de woorden van de lieffelijke in Psalmen
Israels David uit den Psalm 't 2de
lid van 't 14 vers en 't 15 vers.

In mijn eerste visitatie gehouden
den 16 September 1771 en volgende dagen de
volgende ledematen gevonden.

[linkerkolom]
Mansledematen
Abraham Jans
Harm Jacobs Koning
Jan Geerts (overleden den 2 Nov. 1776)
Lucas Jacobs (overleden den 12 Maart 1774)
Eppe Jans
Geert Jans (overleden den 3 Juli 1775)
Hindrik Berends (overleden tusschen den 7 en 8 April 1776)
Klaas Klasen
Klaas Jans
Lambertus Weers
Jan Alles
Derk Koers
Klaas
Wobbes (overleden den 29 juli 1775)
Jan Albers met attestatie van Niehaske tot ons
overgekomen

[rechterkolom]
Vrouwen Ledematen
Asseltje Jans (overleden den 1 December 1771)
Jantje Jans
Aaltje Derks
Grietje Hindriks
Ida Jans (overleden den 8 Juli 1775)
Mainje Clasen (overleden den 1 Juli 1775)
Swaantje Jans
Aaltje Jans
Trijntje Harms
Aaltje Eltjes
Jantje Jans op belijdenis haars geloovs
aangenomen (vertrokken naar Groningen)
Lummig Bartels Veltkamp met attestatie van
Westerbroek tot ons overgekomen in
den jare 1777

Den 29 September hebbe ik voor de eerste reis
avondmaal met mijn Gemeente gehouden
en gepredikt over Joh, 6:35 zijnde alles in
ruste geweest door des Heren goedtheid en
mijn gelievde huisvrouw Anna De Valcke van Groningen
met attestatie tot dese Gemeente overgekomen
nadat sondags van te voren den 22
September de proev predicaatsie gedaan
was door de Wel Eerwaarde en Geleerde Heer
Meinardus Middendorp predicant te Colham.

Den 15 December heb ik voor de twede reis Avondmaal
met mijn Gemeente gehouden bij die plegtige gelegentheid
gepredikt over Hebreen 4: vers 16 eerste lid
zijnde alles door des Heren gunstige bestelling
in ruste en vrede nadat ik sondag van te voren de
proev predicaatsie hadde gehouden over 2 Cor. 13:5
't eerste lid.

1772

Den 15 Maart heb ik voor de derde reis Avontmaal
met mijn Gemeente gehouden en gepredikt
over PS. 23: 3a, zijnde alles door des Heren
goetheid nog in ruste en vrede zijnde met
attestatie van Groningen tot dese gemeente
overgekomen Anna Mulders en met
attestatie van Steenwijk Annigje Lodewijks
nadat ik donderdag te voren proevpredicaatsie
hadde gehouden over Matt. 26:36, 37 en 38.

Den 21 Juni heb ik voor de vierde reis Avontmaal met
mijn Gemeente gehouden en gepredikt over Jes. 43:25
zijnde alles door des Heren goedheid nog in rust
en vrede nadat ik sondags te voren proev predicaatsie
hadde gehouden.

Den 20 September heb ik voor de 5 maal Avontmaal
mijn gemeente gehouden en gepredikt
over exodus 3 vers 5 zijnde alles door des Heren
goedheid nog in rust en vrede nadat sondags van te
voren proev predicaatsie was gehouden.

Den 20 December heb ik voor de 6 maal Avontmaal
met mijn gemeente gehouden en gepredikt over
1 Thess. 5:23 zijnde door des Heren goedheid alles in
ruste en vrede nadat sondags van te voren voorbereidings
predikaatsie was gehouden.

1773

Den 21 Maart heb ik voor de sevende maal Avontmaal
met mijn gemeente gehouden en gepredikt over Luc. 22:30 en
zijnde door des Heren goedheid alles in rust en vrede nadat
sondags van te voren voorbereidings predikaatsie was gehouden.

Den 27 Juni heb ik voor de agste maal Avondmaal met
met mijn gemeente gehouden en gepredikt over Spreuk. 8:17a
zijnde door des Heren goedheid alles in ruste en vrede nadat
sondags van te voren voorbereidings predikaatsie was gehouden.

Den 3 October heb ik voor de negende maal Avondmaal met
mijn gemeente gehouden, zijnde alles door des Heren onver-
diende goedheid nog in rust en vrede zijnde met attestatie
van Doornik tot deze gemeinte overgekomen
Vennigje Jansen na dat sondags van te voren proev
predikaatsie was gehouden.

Den 19 December heb ik voor de 10 maal Avondmaal
gehouden met mijn gemeente gehouden zijnde alles door
des Heren onverdiende goedheid nog in rust en vrede nadat
sondags van te voren proev predikaatsie was gehouden.

1774

Den 20 Maart heb ik Avondmaal gehouden met mijn
gemeente zijnde alles door des Heren onverdiende goedheid
nog in rust en vrede nadat sondags van te voren proev
predikaatsie was gehouden.

Den 26 Juni heb ik Avondmaal met mijn gemeente gehouden
zijnde alles door des Heren onverdiende goedheid nog in rust
en vrede na dat sondags van te voren proev predikaatsie was
gehouden.

Den 11 September heb ik Avondmaal met mijn gemeente gehouden
zijnde alles door des Heren onverdiende goedheid nog in rust
en vrede nadat sondags van te voren proev predikaatsie was gehouden.

Den 18 December heb ik Avondmaal met mijn gemeente
gehouden zijnde alles door des Heren onverdiende goedheid nog
in rust en vrede nadat sondaags van te voren proev predikaatsie
was gehouden.

1775

Den 19 Maart heb ik Avondmaal met mijn gemeente
gehouden zijnde alles door des Heren onverdiende goedheid nogh
in rust en vrede zijnde tot deze gemeente op belijdenis haars geloovs
aangenomen Jantje Jans en met attestatie van Niehaske tot ons
overgekomen Jan Alberts, zijnde sondags van te voren proev
predikaatsie was gehouden

Den 18 Juni heb ik Avondmaal met mijn gemeente
gehouden zijnde alles door des Heren onverdiende goedheid
noch in ruste zijnde sondags van te voren proev
predikaatsie gehouden.

Den 17 September heb ik Avondmaal met mijn
gemeente gehouden zijnde alles door des Heren
onverdiende goedheid noch in ruste zijnde sondags
van te voren proev predikaatsie gehouden.

Den 17 December heb ik Avondmaal met mijn gemeente
gehouden zijnde alles door des Heren onverdiende goedheid
noch in rust zijnde sondags van te voren proev predikaatsie gehouden.

Wij ondergeschrevenen Predikant, Ouderlingen en Diacenen
uitmakende de kerkenraad van de Harkstede gezien hebbende dat er
onder die gene die Diaconie brood eten gevonden worden die weken
agter een gesondt zijnde uit de kerk blijven hebben in navolging
van de prijs waardige gewoonte van andere Caspelen ook in
't vond [?] besloten dat alle die gene die gesond zijn en de weg
bekwaam is niet eenmaal des sondags en op andere feestdagen
in de kerk komen ook die week van haar gewoon onderhoud
zullen verstoken zijn wordende de boekhouder gelast zich hier
stiptelijk aan te houden dit bovenstaande onze ernstige
welmeining zijnde hebben dit bovenstaande in een kerkelijke
resolutie verandert en eigenhandig ondertekent.
Harkstede den 19 December 1775.

Scato Gockinga, Predikant in de Harkstede.
Klaas Klasen ouderlijng.
D.K. als ouderling.
Jan Alles als Dieack.
Eppe Jans als dejakan.

1776

Den 17 Maart heb ik Avondmaal met mijn gemeente gehouden
zijnde alles door des Heren onverdiende goedheid noch in ruste
en vrede nadat donderdags te voren proev predikaatsie was
gehouden.

Den 16 Juni heb ik Avondmaal met mijn gemeente gehouden
zijnde alles door des Heren onverdiende goedheid noch in ruste
en vrede nadat sondags te voren proev predikaatsie was gehouden.

Den 15 September heb ik Avondmaal met mijn gemeente
gehouden zijnde alles door des Heren onverdiende goedheid
noch in ruste en vrede na dat sondags van te voren proev
predikaatsie was gehouden.

Den 15 December heb ik Avondmaal met mijn gemeente
gehouden zijnde alles door des Heren onverdiende
goedheid noch in rust en vrede na dat sondags van te
voren proev predikaatsie was gehouden.

1777

Den 16 Maart heb ik Avondmaal met mijn gemeente
gehouden zijnde alles door des Heren onverdiende goedheid
noch in rust en vrede nadat donderdags van te voren
proev predikaatsie was gehouden.

Den 22 Juni heb ik Avondmaal met mijn gemeente
gehouden zijnde alles door des Heren onverdiende goedheid
noch in rust en vrede zijnde met attestatie van Westerbroek
tot deze gemeente overgekomen Lummig Bartels Veltkamp
zijnde sondags van te voren proev predikaatsie gehouden

Acta Consistorii gehouden in de beijde Harksteden
op den 16 Julij 1770 Seven en Seventig.

Art.1
Met de gebede geopend door Dnus A. van der Laan predikant
in de Scharmer, die naar tijds omstandigheden toepasselijk zeer stigtelijk
& vuirig God badt.

Art.2
Modestores waeren
Dnus A. van der Laan predikant in de Scharmer, praeses.
Dnus L. Dijck predkant te Siddeburen h.t. scriba.
Leden van de Eerw. Kerkenraadt
Klaas Klaasens ouderling
Derk Koers ouderling
Eppe Jans Diaken
Harm Jacobs Koning Diaken.

Art.3
Stond binnen de Eerw. zeer Geleerde Heer S. Gockinga predikant
in de beijde Harksteden, vertonende een beroeping op zijn Eerw.
uitgebragt van de Gemeente te Grijpskerk, versogte dierhalven
los-makinge van zijne tegens-woordige gemeente. Dit is
zijn Eerw., hoe ongaarne ook nogtans gewillig toegestaan,
wijl de beroepinge van zijne Eerw. wettig bevonden wierde
met toebeden van des Heeren dierbaren Zegen over zijne
anstaanden Gemeente. Ook beloven de leden van de Eerw.
kerken-raadt van de beijde Harksteden zijn Eerw. een lovlijk
instrumentum dimissionis, 't welk Zijn Eerw. terstond
besorgt is, blijvende ons predikant, tot dat Zijn Eerwaarde
actueel in zijnen Dienst te Grijpskerk bevestigd is.

Art.4
Dese vergaderinge is met danksegginge tot God gesloten.

A. van der Laan preses.
L. Dijck pred. tot Siddeburen Scriba.
Klaas Klaasens als ouderling.
Eppe Jans Dejaak.
Harm Jacobs Coning, De IJaak.

Den 31 Augustus heb ik voor de laatste maal Avondmaal
met mijn gemeente gehouden zijnde alles door des Heren
onverdiende goetheid noch in rust en vrede zijnde zondags
van te voren proev predikaatsie gehouden.

In 't jaar 1777
Door mij Scato Gockinga Predikant in de Harkstede op
belijdenis des geloofs aangenomen
Jan Weers
en Liefke Eppes
Renske Harms
Claaske Clasen


[bediening onder C. Knottnerus]

1778

Op de 1-ste Rustdag zijnde den .....
Hebbe ik onder geschrevene door Godts goedheid in de Gemeijnte
van Groot en Kleijn Harckstede voor de eerste maal met mijn Gemeijnte
des Heeren H. Avondmaal gehouden. Uiterlik, onder een gewenschte vrede
gepredigt hebbende uit Op. 3:20.
Donderdag voorheen Proefpredige gehouden zijnde .....
H.E.Q.T. Ego C. Knottnerus in de Harckstede Pastor.

De eerste zondag na Pascha 1778 zijnde den ....
Hebbe ik onder benoemde voor de twedemaal met mijn Gemeijnte
in ruste en vrede 't H. Avondmaal gehouden gepredigd zijnde uit ....
en zondaags te vooren proefpredige gehouden zijnde.
H.E.Q.T. Ego C. Knottnerus in de Harckstede Pastor

De 19 Julie hebbe ik onder benoemd voor
de 3-maal met mijn Gemeijnte in een gewenschte
vrede gecommuniceert. De proefpredige was uit 1:Pet:2:7
Voor des Heeren Avondmaal is gepredigd uit Matt:24:28.
Die testor Ego C. Knottnerus Pastor

Den ?? October hebbe ik ondergeschrevene
voor de 4-demaal in vrede met mijn Gemeijnte
gecommuniceert na voorgaande proefpredicatie.

1779

Den 10 Jannuw. is alhier voor de viefdemaal
met mijn Gemeijnte in vrede het H. Avondmaal
gehouden, door dominus van der Laan uit
Scharmer, wegens mijn sware ziekte voor
mij bediend na voorgaande proefpredicatie.

Op Pascha den 4 April hebbe wederom met mijn Gemeijnte in
een gewenschte vrede Avondmaal gehouden, en is
geweest de proefpredikatie donderdaags te vooren.
H.E.Q.T. C. Knottnerus Pastor

Den 19 September na gehouden proevpreek het H.
Avondmaal gehouden

1780

den 15 April is hier wederom na gedane proevpreek
het Avondmaal bedient

den 15 Junius is na voorafgaande proevpreek het
H. Avondmaal gehouden

den 17 Septembr. is het H. avondmaal des Heren na
voorafgehouden proevpreek wederom bedient.

den 17 December is na gedane proevpreek het H.
Avondmaal gehouden

1781

Den 18 Meert is hier na voorafgehouden proevpreek
het avondmaal des Heren bedient

den 17 Junius is hier het avondmaal na gedane
proevpreek gehouden

den 16 Septembr. na voorafgaande proevpreek het
avondmaal des Heren bedient

den 16 December het H. avondmaal gehouden
na gedane proevpreek


[onder de bediening door Willem Fokkens]

1782

Den 7 Julij ben ik Willem Fokkens van S.S.M. Candidatus tot
Predicant beroepen zijnde in deze Gemeente der beide
Harksteden bevestigt, zijnde de oplegginge der handen
geschied door Arnoldus van der Laan Dienaar 's
woords te Scharmer, en de bevestigings predicatie
gedaan door Lucas Dijk Leeraar te Siddeburen
waarop ik agtermiddags mijn intrede gedaan hebbe
met Collossensen 1 vs: 28.

Ledematen bevonden
Mannen Vrouwen
[verder geen namen behalve de hieronder genoemde kerkeraadsleden]
Derk Coerts ouderling
Lambertus Weerts ouderling den 11 Junij 1779 bevestigt de plaats vacant zijnde
Harm Koning Diaken
Eppe Jans Diaken door mij den 11 Augustus 1782 bevestigt.
Harm Jacobs Koning (tot ouderling door mij bevestigt den 4 Julij 1784)

Den 29 September hebbe ik na voor afgegane proevpreek
voor de eerste maal 's Heren H. Avondmaal
gehouden

Den 25 December
heb ik na 's zondaags van te vooren proevpreek
gehouden te hebben, 's Heren H. Avondmaal
gecelebreert

1783

den 30 Maart
heb ik na 's donderdaags te voren
proevpreek gehouden te hebben 's Heren H.
Avondmaal gehouden

den 8 Junij
heb ik na 's zondaags van te vooren
proevpreek gehouden te hebben, 's Heren H.
Nagtmaal geviert

Den 7 Septembr.
heb ik proevpreek gehouden en zondaags
daaraan met mijn gemeente 's Heren
H. A. gehouden hebbende een
Lidmaat aangenomen t.w. Klaas Derks

den 25 decembr.
heb ik naar voorafgaande proevpreek
met mijn gemeente Avondmaal gehouden

1784

den 21 Maart
heb ik naar voorafgaande proevpreek
met mijne gemeente 's Hren H. Nagtmaal
gehouden hebbende toen ook
Geert Hagman tot Lidmaat
aangenomen

den 4 Julij
heb ik naar voorafgaande proev
preek nagtmaal gehouden zijnde
toen met attestatie overgekomen
Tonniske Offekes en van Westerbroek
Hindrik Jerrits

Den 26 September
Heb ik na voorafgaande proev
preek 't Nagtmaal gehouden

Den 26 December
Is hier 't Nagtmaal 's Heeren gekondigt,
dog wegens wettige verhinderingen na
gedane proevpreek niet eerder gehouden
als den 23 Januarij 1785

1785

Den 27 Maart
Heb ik naar voorafgaande proevpreek
nagtmaal 's Heeren gehouden tevens
tot Ledemaat aangenoomen Gerhardina
Fokkelijna Servatius geboren Engelhart

Den 19 Junij
Heb ik na voorafgaande proevpreek
't H. Avondmaal 's Heeren gehouden

Den 18 September
Heb ik na voorafgaande proevpreek
't Heeren H. Avondmaal gehouden

Den 18 December
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek
't H. Avondmaal 's Heeren gehouden

1786

den 19 Maart
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek
't H. Avondmaal 's Heeren gehouden

Den 18 Junij
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek 't
H. Avondmaal 's Heeren gehouden en heeft
haare attestatie van Lidmaatschap te Leeuwarden
bij ons ingelevert mijne vrouwe Alegonda Jongsma

den 17 September
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek
't H. Avondmaal 's Heeren gehouden

den 17 December
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek 't H.
Avondmaal 's Heeren gehouden

1787

den 18 Maart
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek 's
Heeren H. Avondmaal gehouden

den 17 Junij
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek
't H. A. 's Heeren gehouden en tevens tot Lidmaat
mijner gemeente aangenomen Wildrik Hindriks

Den 30 Septbr.
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek
't H. A. 's Heeren gehouden

den 23 Decembr.
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek 't H. A.
's Heeren gehouden

1788

den 16 Maart
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek 't H.
A. 's Heeren gehouden

den 22 Junij
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek
't H. A. 's Heeren gehouden

den 21 September
Hebbe ik na voorafgaande proevproefpreek
's H. Avonondmaal 's Heeren gehouden

den 21 December
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek
't H. Avondmaal 's Heeren gehouden

1789

den 22 Maart
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek 't H.
Avondmaal 's Heeren gehouden

den 28 Junij
Is ??? door mij gedaane proefpreek 't
H. Avondmaal 's Heeren gehouden

den 20 September
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek 's Heeren
H. Avondmaal gehouden

den 20 December
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek
's Heeren H. Avondmaal gehouden

1790

den 21 maart
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek met
mijne gemeente 's Heeren H. Avondmaal gehouden

den 4 Julij
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek met mijne
gemeente 's Heeren H. Avondmaal gehouden

den 19 Septbr.
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek met
mijne gemeente 's Hren H. Avondmaal gehouden

den 19 Decembr.
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek met
mijne gemeente 's Hren H. Avondmaal gehouden

1791

den 20 Maart
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek met mijne
gemeente 's Hren H. Avondmaal gehouden

den 24 Julij
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek met mijne
gemeente 's Hren H. Avondmaal gehouden

den 18 September
Hebbe ik na voorafgaande proevpreek
met mijne gemeente 's H. H. Avondmaal
gehouden

Den 4 December
Hebbe ik met gemeinte na voorafgaande
proevpreek 's H. H. Avondmaal gehouden

1792

den 9 April
Is alhier na voorafgaanden proevpreek
door mijnen nabuur den WelEw. Zeer Geleerd
Heeren A. van der Laan pred. te Scharmer
met mijne gemeente 's H.H. Avondmaal gevierd.

den 8 Julij
Is alhier na voorafgaande proefpreek
door Den Weleerwaardigen en zeergeleerden
Heere B. F. Jongsma pred. te Peins en
Zweijns in Vriesland met de gemeente
S. H.H. Avondmaal geviert.

den 30 Sept.
Is alhier na voorafgaande proefpreek door
den Wel Eerw. en Zeergel. Heer Calcoen
met de gemeente S. H.H.
Avondmaal gehouden.

den 16 Dec.
Is alhier na voorafgaande proefpreek
door den Wel Eerw. en Zeergel. Heer F.A. Begeman
pred. te Middelbert met de gemeente
S. H.H. Avondmaal gehouden.

Gedurende de vacature is hier volgens
gewoonte viermalen des jaars naa voorafgaande
vorbereidens predicatie het H. Avondmaal
gehouden.


[onder de bediening van Luitje van der Werff]

1796


Den 20 November heb ik mijn dienstwerk als
Leeraar alhier begonnen na dat door
L. Dijk pred. te Ziddebuiren en A. van der Laan
Pred: in Scharmer bevestigd was geworden.
Luitje van der Werff.

Heb hier gevonden de volgende Lidmaten.

Mannen
Harm Koning ouderling.
Derk Jans ouderling.
Wedman J. Weerts Diakonen.
Jan Derks Diakonen.
Jan Hindriks Klosse.
Albert Jans Klosse.
Wicher Koops Bunt
welke drie laast gemelde uit Geithoorn in Overijszel
met attestatie tot de Harkstede zijn overgekomen.

Vrouwen
Aaltje Jans Klosse, vrouw van Wicher Koops Bunt.

Tot Lidmaat aangenomen
Lammiggijn Nieuwborgh,
vrouw van den Pred. L. v.d. Werff.

den 25 Decemb.
Is alhier voor de eerste maal naa voorafgaande
proefpreek door mij L. van der Werff het H.
Avondmaal met mijn Gemeente gehouden.

1797

Den 13 Juli tot Lidmaat angenomen
Kornellis Jacobs.

Heb ik viermaal navoor afgaande voorber.
preek t H. Avondmaal gehouden

1798

Zoals boven den Dec. Avondm. gehouden

1799

Zo als voor heen

Met attestatie is hier gekomen
Jan Talen en wederom vertrokken
met attestatie naar Westerbroek.

1800

Den 4 Juni is met attestatie hier gekomen Dina Pieters.

Viermaal t H. Avondm. gehouden

1801

Zo als boven

1802

Insgelijks viermaal Avondm. gehouden

1803

Met attestatie Anje Jans van Woltersum.

In de maand Decembr. voor de vierde maal
Avondm. gehouden

1804

Zo als boven

Den 24 Junij med attestatie
hier gekomen van Engelbert
Jan de Vrieze.

1805

Den 10 Meert tot lidmaat aangenomen
Liefke Abrams vrouw van Albert Ennes.

Weder viermaal Avondm. gehouden

1806

Den 15 Junij tot Lidmaat aangenomen
Jerrijt Hindriks Wedman.

Den 12 Octobr.
Kerkenraad gehouden in de Kerk te Harkstede.
In de vergadering wierd door de Diakonen
voorgesteld, dat noodzaakelijk was; wegens
gebrek van toereikende penningen ter
bezorging der Armen, om 100 gl. op te
neemen voor reken van de Diakonie,
welk voorstel, wierd goedgekeurt in
een besluit veranderd en de Diakonen
Wijcher Bunt en Jerrit Hinderiks
gequalificeerd, om 100 gl. op rente te neemen
ten laste der Diakonie.
L. van der Werff.
Pred.

Zo als t vorige jaar

1807

Viermaal Avondm. gehouden

1808

In de maand Maart Juni Septembr.

1809

Viermaal op tijd H. Avondm. gehouden

1810

Zoo als vooren

Tot ons gekomen met attestatie van lidmaatschap
W. Hoeksema.

1811

Zoo als voorens


[Bonus: ongedateerde lidmatenlijst, ergens tussen 1810 en 1816]

Lidtmaten dezen Gemeente

Manspersonen

Jan Talen (obiit)
Albert Jans Closse (attestatie vertrokken naar Garmwolda, terug gekomen)
Tomas Jans Closse (met attestatie vertrokken naar Veendam)
Jan Vrieze Walraven (schipper, zedert eenige jaren niet gecommuniceert)
Jerrit H. Veenhoven (obiit)
Jan H. Brakema (obiit)
Menke Berends (met attestatie naar Woltersum)
W. Hoeksema (met attestatie vertrokken naar Korbswolda)
Jan J. Zwartwolt (schipper sedert eenige jaren niet gecommuniceerd)
Berend Garms Knollema
Wierd Jans Zwaneveld
Alje Garms Knollema (met attestatie naa Gron.)
Popke Sjeorts van der Veen
Wolter Jans Closse
Hindrik Joesten Rogge
Klaas Tjapkes
Jelle Hielkes Nieuwstijl
De Heer Menso Tonkens (met attest. naar Groningen vertrokken)
Ewald Harms Groeneveld (met attestatie van Middelbert)

Vrouwspersonen

Aaltje J. Closse (obiit)
Lammechien Nieuwborg (vrouw van J.L. van der Werff predikant te Harkstede, obiit)
Liefke Abrams (obiit)
Geertruid Jans (zedert jaren vertrokken)
Aaltje Tunnis (obiit)
Grietje Gerrits Huisman (met attestatie vertrokken naar Hoexendam??)
Janna Heerkes Brouwer (met attest. naar Groningen)
Eike Poelman (met attestatie vertrokken)
Anna Geertruda van den Werff
Tietje van der Werff ([beide] met attestatie van Groningen)
Aaltje Koops wede. van Wilm Wallinga (obiit)
Grietje Jans vrouw van Jans Moes (vertrokken)
Luikje Popkes
Anje Jans Spelde (met attestatie naa Gron.)
Bauke G. Fiebes echgenote van Menso Tonkens (met attestatie naar Groningen vertrokken)
Geertje Eppes wed. van wijlen Hindrik Geerts ????? H. Brakema (met attestatie van Middelbert)

Tot Lidtmaten aangenomen
den 19 Maart Jakobje Wijchers Bunt en
Frauwkien van der Werff (met attestatie van d. 15 Sept. 1825 vertrokken naar Groningen)

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.