LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Haren

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten Haren

Bewerkt door Jacob Boerema.
Naar foto's genomen uit de dtb kopie.
Annen, januari-mei 2005, resterende gedeelte begonnen april 2006.
Nagekeken en predikanten toegevoegd sept. 2006 MG

- predikanten en kluften
- lijst 1704
- mutaties 1704 - 1709
mutaties met attestatie 1710 - 1756
- mutaties aangenomen 1710 - 1757
- mutaties met attestatie 1757 - 1763
- mutaties aangenomen 1760 - 1807x
lijst 1808 en mutaties 1808 - 1811


Predikanten
tot
Haren

Henricus Petri. Videantus acta Sijnodi Prima.
Tobias Scusinge. Videatus Liber primus Classicalij inchoutus? 1591.
Simon Johan Philaeus. Ex actis Sijnodi primae 1598.
Heijcko Rudolphi. Ex actis Classis 1601.
Ulrickus Bulthenius. Ex actis Classis 1608. Is in Rijsum enige tijd bij de Lutheranen? geweest.
Hubertus Brucherus. Ex actis Classis 1615.
Abraham Trommius. Beroepen 1657. Vertrokken na Gronngen 1671.
Johannes Gansevoet. Beroepen 1672. Overleden 1685.
Johannes Stegnerus. Beroepen van Garnerwolde. Vertrokken na Groningen 1703.
Meinhard Cock. Beroepen van Sleen. Vertrokken na Winschoten 1709.
Abrahamus Fledderus. Beroepen den 2 Jan. 1710. Emeritus geworden 1757.
Johannes Meijer Frisius Orientalis. Beroepen met eenparigheid den 8 Maart en bevestigd den 22 Mai 1757. Na dat vierdehalf jaar voor sijn weerdige Antecessor de dienst had waargenomen. Overleden. [zo te zien eerste opsteller van deze lijst]
Wijbrandus Holwerda beroepen van Menaldum in Vriesland, den 30 september 1807 bevestigd door de E. Heeren Beekhuis en Backhuis Predikanten te Middelbert en Noordlaren, den 6 Dec. 1807. Intre-reede gedaan den 13 Dec. 1807. Text 2 Theo. iii:1.
Hendrik Karel Roessingh.
W.          A.        van Griethuizen.
H.           J.         ter Haar Romenij.

De huijsgesinnen der Gemeente van Haren
van ouds verdeeld
volgens de Registers der vorige Predikanten
In sess Boerschappen
1. Haren
2. Onnen
3. Hemmen
4. Dilligt
5. Over 't Horense Diep
6. Essen

Haren
verdeeld
In vijff verscheiden
Kluften
1. An de Straat de West-sijde van 't Noorden tot 't Suijden
2. Rondom de Kerk
3. An de Oosterweg
4. De Mikkelhorst
5. Agter den Ess


Kerke-Boek
der
Gemeente
tot
Haren
Inhoudende de Register van
Ledematen, gedoopte en getrouwde
Sijn anvang nemende van den 13 Aprilis
ANNO
1704
op welken dag in dese gemeente is bevestigd
Dominus M. Cock

De ledematen der gemeinte die bij de vorige praedicanten als D. Brucherus, Trommius, Gansevoort, Stegnerus tijden angekomen en angenomen waren. En die nog in leven waren als de H. Tekenen voor de eerstemaal door Meinhard Cock wierde uijtgedeeld.

NB. De opgesteld order is bij elk buurschap en so verre uijt Oude Registers blijkt de jaren wanneer een jegelijk angekomen of angenomen is bijgevoegd.
En daar agter bijgevoegd die angekomen en angenomen zijn bij M. Cock.

[MG. hier en daar "en" toegevoegd voor de krulhaak waarmee echtparen waren aangegeven, hier en daar wat punctuatie, en namen vet gemaakt]

Ledematen in Haren

1659 Jan Kristoffers van Boekeren verstorf majus 1708, oud 94 a 95 jaren
Mene Jans sijn dogter
Roelof [en] 
Aaltien
ehel.
1689 Christoffer van Boekeren [en] verstierf 1705 in Aug.
1682 Annegien Alberts Ehel.
Evert ten Camp smid [en]
Annegien ehel.
1669 Jan Janssen Timmerman
en Gesien Ehel.
Jan Roelefs Schoemaker
en IJkien ehel. obiit
Herman Hindriks [en]
1690 Annegien Hindriks Ehel.
de rode roe sijn vrou, vertrok met att. 1705, weder gekomen met att. 1709
Herman Homan
Annegien de meid
Jan Stevens en
Jantien Ehel.
1671 Jurrien Carstens [en]
Beeltien Wibbes Ehel. angekomen 1683 
Carst Jurriens
1682 Trijntien Bartelds en haar dogters
Anne Tomas
Petertien Herms

Ledematen in Haren

Jan Roelefs moeder Hanneijien angekomen 1662, verstorf 1709 febr.
en de vrou Jantien Schuiringe
1673 Geerd Arends stellemaker [en]
Beertien Hindriks Ehel. angekomen 1686
Gesien wedw van Bernardus Tijsen
Albert     Cuijper [en]
Rolina      Ehel
Deke, Jan Harms vrou
Hindrik Stellemaker [en]
Aaltien Lamberts Ehel. [beide] vertrokken met attest. na de stad
Aaltien Rummering wedw. Abberinge
Gesworen Roelof Abberinge
Hilligien Jans wedw van L. Abberinge
Jan Eek de knegt van de gesworen. vertrok. met att. na de stad 1707
1662 Mster Steven Jans obiit 1707
Jantien, Niclaas Greven wedw.
1686 Petertien, Jan P weduw verstorf april 1708
Jaje Jans haar dogter
Schulte Rudolph Rummering
Gesien Jans sijn huijsvrou
1656 Juttien Abbringe wedw. van Jan Pauls tot Onnen schultinne [?] ... , verstorf 1708 mart.
Jan Jans Cuiper [en]
Hendrikkien Ehel. verstorf 1705
Evert Jans, Schrijvers Mejer an de strate [en]
Gesien     Ehel.
En de suster van de vrou Marregien met attest. na de stad vertrok.
Berend Jans Timmerman [en]
Geerdtien     Ehel.
Geerdtien vrou van Geerd op de Camp
Trintien van der Stappen wedw van P. Jakob Nienhuijs
Grietien Nienhuijs
Aafien vrou van Herm Snijder
Everwijn Berends [en]
Jantien     Ehel.
1673 Marregien van der Stappen wedw van L. Abberinge
Grietien Abberinge
Nanne Abbringe
Gese, Poppe Jans vrouw
Bougien, Lambert Jans vrouw

Ledematen an de Oosterweg

1660 Anna Lubberts, verstorff in mart. 1708
1684 Swane, Jan Lubberts vrou
Jakob Geerds [en]
Jantien     Ehel.
1683 Jakob Clasen, verstorv xbr. 1706
Annegien, Jan Staals vrow
Mster Jan Tiliking [en]
Coena Luinen Ehel. vertrokken na de Mieden 1705.
Petertien, Roelofs vrou op Benninks plaats
Trijntien, Herman Hindriks vrow
Hindrikkien, Egberts Pauls vrow
Simon Thomas [en]
1683 Bougien Everts Ehel.
Berend Pauls ouderling [en]
1686 Hillegien Ehel.
Marregien Berends haar dogter
de knegt Herman
1661 Marregien obiit 1707, wedw van Cornelis Janssen ouderling
Hindrik Cornelis [en]
Grietien Simons Ehel.
Hindrik Ubels [en]
Reemke     Ehel.

Op de Mikkelhorst

Swaantien, Aiolt Jans vrou
Egbert Jans, Lt. Campers mejer [en]
Jajgien    ehel. verstorv 1707 Januar.
Jannes Herms [en]
Hermpien     Ehel.
1683 Jan Hendriks [en]
1669 Annegien     Ehel.
Aaltien Jans haar dogter
Harke knegt van de Raads Heer Ludolphi, vertrok na Grote Gast met attest.

Agter den Es

Hemme     knegt bij vrou Buttinga
Jan Jans de meijer van vrou Buttinga
Margareta sijn vrou
Jan Jans grote meijer van deselve, [en] obiit 1707
Gerdtien Ehel.
Jantien Egberts olde cherger wedu
Geerd Egberts [en]
Aaltien Ehel.
Hindrik Egberts
Jantien Jelis, Jan Geerds vrou
Hendrikkien haer dogter.

Geerd Willems molenaar [en]
Hendrikkien     Ehel.
Herm Cherger bij de molen

In Onnen

Derkje     op H. Altinge plaats
Hieronijmus Reiners [en]
de vrou van Hieronuijmus [beide] vertrok. na Glimmen met att.
Hilliggie Alberts diend bij Hendr. Ebbing [staat in linkermarge]
Jan Bartelds op Hilbings plaats
Jaigien     sijn vrouw
Fenne, Lubbert Jans vrou verstorf 1705
Herman [en]
Tobiggien     Ehel. nu op de Mikkelhorst
1676 Jan Westerhof [en] 
Grietien Harms nu getroud an Henr. Jans, nu tot Haren
1677 Egbert van Gieten den Schulten meijer [en
1683 Marregien Berens Ehel.
Abeltien,     Tebben vrou
1674 Peter Suinge
Albert Suinge [en]
Roeloffien Tammens Ehel.
1682 Bareld Jans [en]
1676 Aaltien Berents Ehel.
1664 Roeloffien Freriks wedw Weersink
Jan Weersink gevoren
Trijntien Herms de meid
Luijchien Abberinge gesuoren
Trijntien Abberinge verstorf 1704
de meid Egbertien Herms nu 1707 bij de overvaard
Lambert Marissen [en]
Jantien     Ehel.
Albert Hindriks en]
1684 Aafien     Ehel.
1658 Grietien, gesuoren Roelof Abberinge wedw, vertrok 1706 met att. na Sapmeer
Peter Abberinge verstierf 1706 in april
Clasien Abberinge
Hindrikkien Abberinge
Grietien, Willem Abberinge vrou
Albertien Abberinge
Sicco Eisinge
1677 en de vrouw Gesien
Grietien Eskampen[?]
Jan Pauls [en]
Jantien     Ehel.
Willem Pauls [en]
Jantien Abberinge Ehel. verstorf febr. 1706
Paul Jans
de meid Grietien

Ledematen in Hemmen

Luijchien Jans [en]
Grietien Geerds Ehel. [zij] angekomen 1682
Roelof Warmolds gesuoren angekomen 1676
de vrou
Oomke Jakobs de mejer  nu tot Helpen dog hier in de gemeinte
en de vrou
Roelef [en]
Hille  Ehel.

in Dilligt

Wibke Alting huijsvrou van Herm Menssen
Albert Westebrink [en]
Jantien     Ehel.
Albert Tenis
Jantien     Ehel.
Roelof Jans verstorf 1705
Grietien     Ehel.

Over t' diep

Annegien, Jan Freriks vrou op pastorien plaatsie
Maria, Hindrik Makkinge vrou
1682 Wicher Freriks [en]
1682 Cornelissien     Ehel.
1677 Peter Jans [en]
Jantien     Ehel. - verstorf Febr. 1707
Jan Jakobs [en]
Wibbegien     Ehel.

in Essen

Popko Abels gesuoren [en]
1667 Marregien Ehel.
Jakob Popkens [en]
Aaltien Abbringe Ehel.
Herman Roelefs - dog nu enige jaren sig onthouden van t'avondmaal
sijn vrou Jantien Cornelis
Meijke    - mede nu van t avondm. sig onthoudende veel jaren
Geerdtien Menkes verstorf 1706
Jannes Heminge [en]
Petertien Sikkes Ehel. - angekomen 1678, verstorven 1706
Swaantien wedw. van Roelef Cuijk
1674 Lamme wedw. van Sijger
1673 Trijntien Cornelis, Jan Krotten wedw. verstorf 1705
Hindrik Alberts
1684 de vrou Grietien Willems
1682 Jakob Alberts
1675 de vrou Hendrikkien
de dogter

Ledematen in Essen

Jan Jakobs
de meid
1676 Aaltien Cornelis - verstorv Januar. 1707
Hindrik
de vrou
Lambert op de Koij
en de vrou

In Helpen

De voor desen in Haren gewoont hebben en in de gemeinte alhier gebleven sijn.
Cornelis Klunder
Meintelt Rummering wedw Tin.
1669 Gese, Siwert Mellens wedw.
Jantien
Oomke Jakobs en de vrouw
Aaltien weduw van N -, Op Raadshr. Alting plaats, attest. na de stad gegeven 1707
Jan op de Kamp met de vrouw


Ledematen angekomen en angenomen geduirende den dienst van pastor Meinhard Cock.

1704 in April angekomen
Meinhard Cock pastor 
Alegonde Birza Eheluiden
Lammegien Herms dienende bij de pastoer
[alle drie] met attest. van Sleen.

Herman Eissen mejer van de gesworen R. Warmolds, 1709 verstorf
sijn vrou Jantien 
en de moeder Hillegien, verstorf 1708
alle met attest. van Vries

Aangenomen in Majus
Gesworen Jan Rummerink
Talle dienstmeid bij Nanne Abbringe, nu te Helpen dog hier in de gemeente, attestatie na de stad gegeven 1707
Ook d'andere meid . . . . . . . . . vertrok na Peise met att.

Angenomen in Augustus 1704
Johanna Judit Cock met att. na Covorden vertrok.
Lucia Reuven wonende bij vrou Battinga att. na Groningen en getroud
Maria Janssen att. na de stad, 1708 wederom met att hier gekomen
Remina Abberinge
Aaltien Janssen diend in de Jagt-wagen
Emmina Thomas diend bij de Hr. Bennink, att. na de stad.
Egbert Janssen van Boekeren
Tebbe Hendriks tot Onnen zijnde te voren paaps geweest.

9vemb 1704 angekomen
Jan Bus
Luijchien Jans knegt tot Hemmen met att. van Northove, vertrok. met att. na Groningen 1709.
   angenomen 
Hendrik Geerds [en]
Frouke Derks Ehel. agter den Es, vertrokken na Noortl. met attest
Roelof Herms van Essen
Töbiggien Bartolds tot Haren.

1705 Martius 1705 angenomen
Jan Herms, Popko Abels mejer tot Haren
Jannes Egberts van Beijlen diend bij J. Westerhof, nu bij onse schulte, attest. na Groningen gegeven
Jan Lubberts, vrou Toppinga mejer tot Haren
Jan Hendriks schoemaker [en]
Maria Willems Ehel.
Jan Abberinge
Grietien Fonks
Willem Eisinge tot Onnen
Aaltien Egberts van Onnen

Angekomen in majus met attestatien
Sicco Hendriks op Raads-heer Gruijs plaatse
De vrou
De soon Evert Sickens tot Essen
en sijn vrou Geerdtien Arents, dese [beide] vertrok. 1709 met att. na Gron.
Alle 4 met att. van Gasseler Nieveen.
Jacobus Blijenbeek schoolmr, att. uijt de stad - verstarf 1706
Jantien Eissen op Jan Staals plaats, attest van Noordlaren.

1705 in Junio angekomen:
Jan Westerhofs swager Henric Jans met att. van Beijlen.
Jantien Hoving vrou van L. Abbering gesworen tot Onnen met attest. van Noordlaren.
   Angenomen:
Jan Eisinge van Onnen, vetrok. met att. na Groningen 1709
Hendrikkien Jans van de Mikkelhorst
Jantien Reiners van Hemmen diend bij Lamme Sijgers tot Essen
   Angekomen:
Hendrikkien Tijmens diend bij de Raadshr. Ludolphi, met att. van de stad, vertrokk. met attest.

9vemb. angekomen:
Jan Derks wever in Jurrien Carstens huijsje
Trijntien Hendriks sijn vrou, att. van Assen, obiit in 1707
   Angenomen:
Jantien Jans, dogter van Jan Bartolds tot Onnen
Jantien Hendriks van Eelde diend bij Hijeronijmus tot Onnen
Hester Borchards van Onnen

1706 Febr.
Angenomen:
Frerik Strating tot Onnen
Claas Jurriens van Haren
Derk Berends tot Haren [en]
Albertien Coobs Ehel.
Fennegien Lucas diend tot Essen
Grietien Lucas van de Oosterweg

1706 in Majus angekomen:
Jan Kruse, Jantien Rummerinck Ehel. attest van Noodlaren
Geerd Hermanssen bij Pouls tot Onnen
Hindrik Mullers bij Lujchien Jans tot Hemmen, beide met att. van Noorthorn
Lummegien op de Hoornse dijk bij Jan Jakobs att. van Eelde.

In junio angenomen:
Elsien Egberts uijt t' Laar, diend tot Onnen
Jan Jakobs, vertrok. met attest, 
Jan Freriks, beide van de Hoornsedijk
Evert Simons an de Oosterweg
Remmert Hindriks, tot Essen
Hindrik Hindriks van Westerbork, tot Essen, bij J. Heppinge

1706 Junii ankekomen[!]:
Met attest. van Westerbork Wolter Jans in Jurrien Carstens nieue kamer, att. na Noordlaren gegeven
Geessien Koeliaans met attest van Emmelencamp, bij Nanne Abbringe, vertrok met attest. na Obergum 1707
Jantien Krusen met attest. van Zuijd-Laren, an de strate, attest. na Groningen gegeven.
Herman Ravekes met attest. van Ulsen, woond bij de smitt, vertrok met att. na Vries.

Angenomen in 7temb.
Roelef Sickens schoolmestr nu hier nieuws beroepen.
Jantien Christoffers van Boekeren tot Haren

Decembr. aangenomen
Jan Suinge van Onnen
Hendrikkien Sikkens van d'Ooster-weg, de dogter van de Raadshr Gruijs mejer
Aaltien Herms van Noord-Laren diend bij de Geswren Popko Abels tot Essen
Jantien Hindriks van Noort-Sleen diend bij Luijchien Jans tot Hemmen.

xbris angekomen
Grietien Kruse met attestat. van Noordlaren
Gerrit Lucas gewesen corporaal te peerde woond bij zijn swager Bareld Jans tot Onnen, met attest. van Heusden.

1707 martius aangenomen
Jan Egberts van Beijlen diend bij Jannes Heppinge tot Essen
Evert Egberts van Ringen bij Emmelencamp bij de wedw van Christoffer van Boekeren
Jan Jans van Essche[?] bij Veld-huijsen diend bij Gesworen R. Abbringe
Grietien Lamberts op de koij bij Essen.

Majus angekomen
Jan Geerds kleermaker tot Essen met attest. van Emmen, vertrok met att. wederom na Emmen
Abeltien Hindriks met attest. van Scharmer, woond tot Dilligd, de dogter zijnde van H. Makkinge

1707 Augustus ankekomen[!]
Roelof Hindriks [en]
Hendrikkien Hindriks eheluijden, att. van Borger
Annegien Harms diend op Raadshr Ludolphi plaats.

9vemb angekomen
Jeltien Hansen diend bij Nanne Abbringe, met attest. van Groningen, vertrok met att. na Groningen.
Berend Alberts met att. van Beijlen diend bij J. Westerhoff, vertrok met att. na Middelbert 1709
Albertien Kuusen met att. van Noordlaren
Annegien Willems met att. van Fries, woond bij Jan Herms in

In xbr. aangenomen
Jurrien Herms an de Hoornse Dijk, te voren de Roomsche Religie beleden hebbende
Tetien Reiners van Hemmen
Jantien Egberts uijt t' Laar diend bij de Schultes
Zwaantien Jans van Essche diend bij Jan Westerhoff, vertrok met att. na Gron.
Trijntien Geerds van Haren diend bij Kruuse

1708 in Martio angekomen
Aaltien Barelts met att. van Noch, de bruijd tijn van Remmelt Hindriks tot Essen
Jan Lamberts swager van Jan Geerds bij de meule, met att. van Zuijd-Laren
   aangenomen
Jan Geerds
Jakob Nienhuijs

In majus angekomen
Roeloff Pauls met att. van Gron. woond bij Jan Jakobs tot Essen
Maria Jans dogter van Annegien Arents[?], mstr Steven Lucas[?] wedwe, attest. uijt Groningen
Mettien Abrahams an Jan Arins[?] getroud, attest. uijt Groningen, vertrok met attest. wederom na Groningen
Jan Luijchien, Jurrien Carstens soon, attest. uijt Groningen

Angenomen
Herman Alberts uijt t Laar [en]
Hendrikkien Roelofs van Diever [beiden] bij de Gesw. R. Abbringe wonende
Annegien Jans van Delfzijl op de Hr Bennings plaatse, vertrok na de stad 1709 9vbr met attest

Augusti angekomen
Annegien Peters J.d. van Garrelsweer met attest. van Warffum, vertrok met att. na de stad 9vembr 1708

Angekomen 9vbr 1708
Derkien Egberts van Helpen huijsvrou van Jan Luijchies met att. van de stad.

1709
Aangenomen in martius
1. Willem Abbringe van Onnen.
2. Jan Apinge in Haren, vertrok met att. na Gron.
3. Jan Jans op het Einde - Haren
4. Claas Jans - Haren
5. Roelof Geerds bij Jan Westerhof knegt - Haren
6. Jantien Jans op het Einde Jans vrou
7. Trijntien Jans diend tot Haren bij J. Kruse
8. Fennegien Egberts op Lt. Campers plaats
9. Geessien Jans, Jan Bartolds dogter tot Onnen
10. Luijchien Geerds diend bij Nan. Abbringe
11. Jantien Alberts diend an de Oosterweg bij Jan Geerds
12. Jantien Hindriks diend tot Dilligd

Angekomen Majus 1709
Jantien Alberts uijt het Laar met attest. van Ooster-Hesselen, diend bij Evert Jans tot Haren

Aangenomen in Junij 1709
Frerik Jans vervloeijd tot Haren
Hendrik Alberts tot Onnen
Berend Roelofs tot Dilligd
Frerik Wichers van de Hoornse Dijk
Wemelina Mechteld Camerling van Sleen
Hendrikkien Willems huijsvrou van Gesworen J. Rommering
Aaltien Jans agter den Esch wonende
Grietien Peters
Hillechien Wichers an de Hoornse dijk
Geessien Reiners van Hemmen

Angekomen
Met att. van Oost[?]wolde Annegien Jans huijsvrouw van Jan Harmens woond in Jurrien Carstens kamer op 't Einde
Roelof Berends en Mechteld Lubberts Ehel. wonen op mevrou Buttinga plaats agter den Esch met attest. van Eelde

Aangekomen
Hendrik Roelofs van Golen-kamp, met attest. van Ulsen
Hilligchien Janssen Soeberinge van Swichteler bij Beijlen woond bij Jannes Heppinge tot Essen met att. van Beijlen


Ledematen angekomen met attestatien geduijrende den dienst van Pastor Abrahamus Fledderus.

1710 in meert
Abrahamus Fledderus [en]
Johanna Stegnerus Eheluijden met attest. van Groningen
Jan Luichibroer met attest angekomen uijt Grasdorp uijt het karspel Veldhuijsen in het Graavschap Benthem wonende etc.
Jan Jansen Bange van Emlenkamp met attestatie angekomen
Claasjen Claasen huisv. van Everd Simens tot Essen van Engelberd
Geesjen Veninge van Bruntinge van Westerborgh
Alberd en Hindrik Coops vader ende soon van Noordlaren
Harm Harms en Geertjen Jans Eghtelieden van Noordlaren
Hilletjen Jans van Vries
Lammechijn Roeleffs van Zuijdlaren
Eefse Jans van Groningen
Willem Jans van Garwert
Geesjen Gerrijds van Assen
Geesjen Arends van Westerborg

Grietjen Lucas van Noordlaren
Jantjen Janssen van Noordlaren
Grietjen Roeleffs van Godlinse
Jan Arents van Borger
Grietjen Aringa, wed. Gesw. Roeleff Abbring van Sappmeer
Jantjen Eghberts van Groningen
Lutmer Hindriks en Hillechijn Hindriks Ehel. van Zuijdlaren
Hieronijmus Reijnders en Lammechijn Willems Ehel. van Noordlaren
Jeltjen Hansen van Groningen
Jan Eijssingh en Hillechijn Geerts Ehel. van Groningen

Sept. 1713
Hillechijn Harms van Zuijdlaren
Jan Meertens en Fennechijn Jans Eheluijden van Westerbroek
Elizabet Egberts van Westerbroek

Decemb. 1713
Fredericus Ter Burg j.u.d. en desselfs huijsvrouw
Henrica Offenberg, neffens desselfs suster
Catharina Offenberg, al te samen van Harderwijk
Jan Pathuijs van Groningen

1714 Meert
Trijntjen Willems van Groningen

Junij
Albertijn Hindriks van Bedum

August
Jan Janssen en Fennechijn Jansen Ehel van Groningen, vertrokken na 't Hogezand

1715 Junij
Aaltjen Alting wed. Nijsing van Dieveren
Lucas Homan van Groningen
Barelt Hindriks van Schilt-wolda

30 Aug.
Jantjen Hindriks van Groningen
Evert Janssen en Geesjen Janssen Ehel. van Noordlaren
Fokeltijn Pauwels van Adorp
Grietjen Lucas van Rolde

26 Nov.
Fenna Hinderink van Ulsen

1716
Febr.
Hindrikjen Roeleffs van Veldhuijsen

In Maij
Tietjen Reijnders van Groningen
Annechijn Stevens van Groningen
Trijntjen Hindriks van Delfzijl
Aaltjen Jans van Middelbert
Roeleffijn Roelefs Heuvinge van Rolde
Jan Teelen van Beijlen
Johan Jobst van Teeklenburg
Sara Abrahams van Groningen
Jantjen Jans van Groningen
Jan Hindriks van Noordlaren wederom na Noordlaren vertrokken

1717
Meert
Geert Geerts en Maria Tielemans Ehel. van de Oudeshans
Albertijn Stevens van Noordlaren
Wessel Wessels van Gieten

Junius
Willem Hindriks en Jeijgjen Janssen Ehel van Ide uijt Vrieser caspel
Hindrik Roeleffs van Noordlaren
Aaltjen Nienhuijs van Groningen
Hindrik Jans en Frouke Derks Ehel. van Noordlaren, wederom na Noordlaren vertrokken
Geert Hindriks

Sept.
Jantjen Jans huijsvrouw van Niclaasen van Groningen
Elte Jacobs van Lutkegast
Hindrik Hindriks van Garmerwolde

1718
Meert
Berent Janssen van Huij

Junij
Imke Ammes van Wittewijren
Jantjen Hindriks van Rolde

Decemb.
Jan Gerrijts van Groningen

1719
Meert
Grietjen Jacobs van Slogteren

Junius
Lammechijn Clasen van Emmen
Jan Tijn van Noordhoorn
Hindrik Albers en Annechijn Roeleffs Ehel. neffens
Albert Hindriks haar oudsten soon van Noordlaren
Frerik Evers en Hindrikjen Lambers Ehel. van Zuijdlaren
Sijbilla Giertruijt Jacobs j.d. van Norh., na Groningen
Swaantjen Willems van Haddenberg
Trijntjen Reijnders van Groningen

1720
Meert
Tallechijn Jans van Groningen
Wobbechijn Westerbrink van Rhoon

Maij
Geesjen Geerts, j.d. van Gieten

Sept.
Aaltjen Harms van Groningen
Martjen Carssens van Rijsum
Fennechijn Hindriks van Odoren
Adolp Christoffer Delbrugge van Lengerke

Nov.
Rensje Veninge van Westerbork

1721
Sept
Trijntjen Hindriks j.d. van Groningen
Magdalena Jansen van Zuijdlaren, wederom na Groningen vertrokken [sic]

1722
In meert
Margareta Jans van Groningen
Jantjen Jans van Groningen
Jacob Jans en Grietjen Egbers van Rhoon
Jan Hindrik Groften van Noordhorn
Abeltjen Janssen van Eelde
Adolph Kristoffers Delbrugge van Lengerke
De attestatie voormaals an hem gegeven wederom
gelangt, nu wederom in December 1724 met attestatie vertrokken na sijn vaderland
Geesjen Jans van Noordlaren

In Junij
Roeleff Hartelief en Hilligjen Geers Ehel. van Glimmen
Jan Hindrik Bloemer en Annigjen Jans van Veendam, vertrokken met attestatie na Slogteren 1728
Hindrik Clasens Kien van Sleen

Sept
Maria Harms van Vries

1723
Meert
Johannes Roeleffs en Grietje Harms Ehel. van Paterwolde uijt Eelder caspel

Majus
Jan Hindrik Thijs en Tjaakjen Jans Ehel. van Westerbroek, neffens haar dogter Berentijn

Sept.
Margarieta Hoijsingius van Groningen
Jan Pathuijs en Grietjen Krouse Ehel. van Groningen
Jan Tonnijs, Jan Janssen en Willemtijn Tonnijs Ehel. van Noordlaren
Albert Harms en Jantjen Pieters van Scharmer
Berent Cornelis van Westerbroek, vertrokken na Middelbert
Derk Hellewegs van Emmelcamp
Gerrijt Ribbers van Emmelcamp, na Groningen vertrokken

1724
In Maij
Marchjen Roeliffs van Emmen
Gerhardus Kier van Sleen
Albert Lammers van Eelde
Ludolph Ting en Bouchijn Jans Ehel. van Groningen

Sept.
Martjen Hindriks van Groningen

Decemb.
Annechijn Bartels van Rolde
Egbertijn Tijs van Zuijdlaren

1725
Junius
Pietertijn Jacobs van Rhoon
Roeleff Jans van 't Heerenveen, vertrokken na Groningen
Jan Hermanssen van Noordhoorn

1726
Junius
Eemtjen Hindriks j.d. van Zuijdlaren, vertrokken na Noordlaren 1728

Sept.
Fennigjen Jans j.d. van de Bourtange, vertrokken na Gron. nov. 1728

1727
Meert
Hindrik Geers en Frouke Derks Eheluiden van Noordlaren
Jan Hindriks van Noordlaren

Sept.
Luichjen Hindriks en Geesjen Egbers Ehel. van Vries

1728
Junius
Jan Eppinge van Sleen met attesatie vertrokken 1729
Jan Willems van Dalen
Geert Berents en Abeltje Jans Ehel. van Noordlaren
Jan Geers en Grietje Albers Ehel. van Noordlaren wederom vertrokken na Noordlaren
Egbert Scheuringe van Sweel

Decemb
Hindrikjen Gerrijts van Beilen
Zeertijn Wolthers van Drouwen uijt Borger caspel

1729
Sept.
Ettjen Albers huijsvrouw van Eppe Sikkens van Cropswolde
Hindrikjen Hindriks van Anlo

1730 Meert
Conraad Hindriks van Anloo

1730 Junius
Jan Berent Kosters van Roderwolde
Harm Oldekamp van Noordhoorn, na Groningen vertrokken
Hilligjen Janssen van Emmelcamp
Hindrik Janssen van Groningen

Sept
Aaltjen Jans van Groningen

1730 Decemb.
Fokeltjen Haijens wed. van Jacob Antoni van Westerbroek

1731 Sept
Gerrijt Roeleffs van Amsteldam

1732 Maij
Aaltijn Berents van Emmelcamp
Jan Kortkamp van Peijse

1733
Jan.
Albert Jans van Westerbork onder het caspel van Rolde, wederom vertrokken na Westerbroek [sic]

Jun.
Harm Roeleffs van Oosterheszelte

Sept.
Aaltijn Hindriks van Anloo
Anna Janssen van Swol uijt Laarwolt, na Cropswolde vertrokken

Decemb
Elizabeth Sluijters nu huijsvrouw van de geswoorn Jan Warmolts van Roderwolde
Aaltjen Homans thans huijsvrouw van Cornelis Hindriks van Vries

1734
Meert
Abel Geerts en Zophia Jurjens Ehel. van Groningen
Aaltjen Nienhuijs van Groningen

1734
Jun.
Hindrik Jans en Annechijn Hindriks Ehel. van Sleen, weder vertrokken in hetselve jaar na Gasselte
Annechijn Janssen van Emmen
Hindrik Assen van Gramsbergen

Sept.
Harm Hindriks van Odoren
Harm Geerts van Emmen

1735 Decemb
Dom. Fredericus Haijinga van Westerborg, wederom vertrokken
Jan Dobben van Odoren
Simon Hardwick muller van Groningen, vertrokken

1736 Majus
Evert Freriks van Emmelencamp
Grietjen Westerbrink van Roderwolde
Hindrikjen Coenraads van Roderwolde
Jantjen Willems van Groningen

Sept
Pietertijn Jans huijsvr. van Otto Hindriks van Westerbroek
Berent Berens en Annechijn Geers Ehel. van Groningen
Cornelis Hindriks van Groningen

Decemb.
Swaantjen Derks van Noordlaren

1737 Maij
Jantjen Jans van Groningen

1737 Decembr
Luijgjen Bolhuijs van Peijse
Lammert Jans van Winsum
Jantjen Volkers van Emmelencamp

1738 Decemb
Hillechijn Jans huijsvrouw van Jan Roeleffs van Noordijk

1739 Meert
Albertus Homan en Egberdina Berents Ehel. van Groningen

1740
Junius
Hindrik Janssen en Jantjen Albers Huijsinge Ehel. van Rolde
Jantjen Janssens huijsvrouwe van Anthoni Tiessen van Noordlaren

Decemb.
Geesjen Obbens van Groningen
Jantjen Janssens van Borger

1741
Meert
Coop Hindriks van Groningen
Otto Slaat van Swelo
Jan Geers van Noordlaren

Junius
Tonnijs Hindriks en Jantjen Lutmers Egtelieden van Groningen

Sept.
Hillechijn Berents van Vries

Maij 1755
Albert Jans van Glimmen onder Noordlaren
Jan Roriks van Ulsen

[ chronologisch raar, maar staat zo in boek, achterop vorige blad dus niet verkeerd ingebonden ]

1742
Alberdina Homans van Gasselte
Jan Hindriks Huisinge van Rolde

Nov.
Marchijn Luichijs van Noordlaren

1743
Meert
Hinderik Wiggerink van Emmelkamp

Maij
Getruijt Janssen van Groningen
Hillechijn Hindriks van Groningen

Sept.
Wobbechijn Westerbrink van Rhoden

1744
Meert
Grietje Willems van Groningen

Sept.
Grietjen Wandsheer van Emmelkamp

1745
Meert
Lambert Smithuijs van Ulsen, vertrokken na Emlencamp 1750

Jun.
Eghbert Jans en Grietjen Roeleffs Ehel van Westerbork

Dec.
2 Lutgertjen Rummerink van Noordlaren

1746
Meert
2 Hindrikjen Jans van Noordlaren
Roeleffijn Lutgers van Peijse

Jun.
Geert Imhort van Veldhuijsen, na Vries

Sept. 46
Meijnert Janssen van Groningen

1747
Meert
Lucas Rummering van Groningen

Jun.
Grietjen Albers van Zuijdlaren
Hindrik Harms van Groningen

Sept.
Roeleff Jans van Groningen
Hindrik Wobbes van Groningen

Nov.
Rolina Albers van Groningen

1749 Meert
Christoffer Albers van Groningen

1750
Jun.
Geert Schraer van Hestrup uijt het caspel van Brantlegt

Sept
Grietjen Harms van Norgh

1751 Meert
Jan Derks en sijn huijsvr. Hillechijn Janssens van Eelde

1752 Jun.
Aaltijn Derks van Rolde

1753 Sept
Harm Jans van Vries
Boele Tijmens en Marchijn Harms Ehel. van Noordlaren

1755 Meert
Jan Harms Banning en Wigbeltje Tiabbes Ehel van Winsum
Berent Aalderink en Geesjen Bus Ehel. van Noordhoorn

Sept. 55
Annigjen Joestens van Peijse

1756
Meert
Pieter Geerts van Steenwijk
Geesjen Bus van Hankorve onder het caspel Noordhoorn
Annigje Berents van Zuijdlaren

Sept 1756
Roeleff Cruse en Pietertijn Sipkens Ehel. bij de Harender molen van Noordlaren.


Ledematen die met attestatien zijn overgekomen bij dom. J. Meijer

1757 7ber
Mevrouw Catarina Hoffmans weduw van wijlen den Heer Secretarius Scherius

1758 Meert
Ellegien Janss huijsvrouwe van Egbert Janss van Cropswolde

1759 den 29 Mai
Roelfs Jans Meijer en Elisabeth Maria Jans Ehel. van Groningen

1760 den 11 Febr.
Hindrik Claassen en Hindrikje Janssen Ehe van Westerbork

1760 den 4 Decembr
Marchien Pieters van Groningen huijsvrou van Jan Jans

1761 den 4 Junius
Jan Hindriks van de Harkstede
Grietje Jacobs van Noortlaren

Den 3 7ber
Anna Hendriks van Groningen

1762 den 2 Juni
Pietertijn Jans van Garmerwolde

Den 9 7ber
Aaltjen Ten Oever uxor pastoris hujes loci, van Groningen

1763, in meert
Harm Harms van Groningen

In volgende jare sijn de ankomende ledematen in ditselve boek agter aan getekend.


Ledematen die alhijr angenomen sijn geduijrende den dienst van A. Fledderus.

1710
Aaltjen Nijenhuijs
Jantjen Harms aghter de Es
Jantjen Harms binnen Haren

1711 op den 3 Meert
Hindrik Adolphs binnen Haren
Jan Adolphs binnen Haren
Jan Abberingh binnen Haren
Hindrik Geerts wonende bij Harmen Hindriks, an de Oosterwegh
Geertjen Harms wonende bij Hindrik Cornelis, an de Oosterwegh
Mensjen Simens, - - - - - - - - - - - - - - - - - -  an de Oosterwegh
Hindrik Harms tot Haren
Albertjen Lucas tot Essen
Sicco Alberts tot Onnen

In Junij
Hindrik Straten van Onnen
Fennechijn Harms van Onnen
Jan Reube van Veldhuijsen
Gerrijt Stevens van Veldhuijsen
Trijntjen Harms agter de Esh
Aaltjen Abbrink tot Haren

In Meert 1713
Jantjen Harms tot Haren
Hillechijn Janssen tot Haren
Aaltjen Abbring tot Haren
Menke Janssen aghter de ess
Geesjen Alberts tot Dilligt
Geesjen Harms tot Dilligt
Marchjen Roeleffs tot Dilligt
Grietjen Lamberts van Haren, nu woonaghtig tot Helpman

December 1713
Grietjen Alberts, nu woonaghtig tot Glimmen
Geesjen Harms woonaghtig tot Onnen
Albertijn Sickens an de Oosterwegh

1714 Meert
Hillechijn Peters huijsvrouw van Roeleff Swartwolt
Annechijn Lammerts
Annechijn Derks van Vries

1715 Meert
Johanna Rummering in Haren
Claasjen Abbering in Haren
Jantjen Jacobs in Essen
Marchjen Willems in Essen
Beertjen Meijnders in Onnen, attestatie gegeven na Dieveren
Aalert Hindriks in Haren

Aug. 30
Jantjen Lammers bij de Harender Molen

Nov 26
Jan Willems tot Essen

1716 Febr.
Evert Evers in Haren
Roeleff Jans in Haren
Metjen Hindriks in Haren
Hindrikjen Janssen in Haren
Hindrikjen Janssen an de Ooster wegh
Albert Hindriks tot Onnen
Marchjen Willems tot Onnen
Hindrik Jacobs tot Onnen

In Maij
Jan Harms tot Onnen woonagtig
Hindrik Albers tot Onnen woonagtig
Harmtjen Albers tot Dilligt
Aaltjen Harms tot Haren
Marchjen Popkens tot Haren

1717 in Meert
[onderstaande allemaal] tot Onnen te samen woonagtig
Johanna Pauwels
Jantjen Eghbers
Geert Roebers
Ebbing Ebbing
Harm Eghbers
Geert Janssen
[bovenstaande allemaal] tot Onnen te samen woonagtig
Hillechijn Hindriks tot Hemmen
Jantjen Jeronijmus tot Hemmen [inschrijving doorgehaald]
Hillechijn Janssen op de Hoornshe dijk
Grietjen Kars op de Hoornshe dijk
Geesjen Geers tot Dilligt
Derk Albers tot Haren

1718 in Meert
Jan Janssen tot Haren
Swaantjen Evers tot Haren
Roeleff Hartliefs tot Dilligt [inschrijving doorgehaald]

In Junij
Roeleff Baving tot Dilligt
Rensijn Albers tot Dilligt
Menso Harms tot Dilligt
Albert Abbering an de Oosterweg
Niclaas Greving tot tot Haren
Jan Roeleffs tot tot Haren
Geesjen Harms nu woonagtig tot Helpman
Elsijn Jans an de Hoornshe dijk

In September
Hindrik Reijnders op Gesworens plaatse
Albert Hindriks tot Haren
Geert Hindriks tot Haren
Harm Christoffers tot Haren

In Decemb.
Harm Hindriks wonende als knegt bij Jan Christoffers schoem.
Harm Harms agter de Esh

1719 in Junij
Willemtijn Eijssing j.d. tot Haren
Grietjen Janssen j.d. tot Haren

Albertijn Sikkens j.d. an de Oosterweg, met attestatie vertrokken
Trijntjen Harms j.d. an de Oosterweg
Trijntjen Hindriks j.d. tot Essen
Hillechijn Jans j.d. tot Essen
Aaltjen Popkes j.d. tot Essen

1720 in Junius
Johanna Abberink in Haren
Geesjen Geerts in Haren
Ettjen Albers in Haren, vertrokken na Cropswolde met attestatie
Aaltjen Roeleffs in Haren
Hindrikjen Geers in Haren
Roeleff Janssen in Haren
Albert Albers in Haren
Hindrikjen Egbers tot Onnen
Wemeltjen Coops tot Onnen
Mettjen Jans tot Onnen
Berent Janssen tot Onnen
Swaantjen Geers an de Oosterweg, met attestatie vertrokken na Colham
Grietjen Popkes an de Oosterweg
Trijntjen Harms tot Dilligt

1721 in Meert
Jan Christoffers in Haren

1722
In Meert
Aaltjen Everwijns in Haren, vertrokken met attestatie na Ten Bour

In Junij
Saartjen Eppens tot Essen
Marchjen Janssen tot Essen, attestatie na Groningen gegeven
Ziechjen Berents in Haren
Grietjen Kruijse in Haren
Hindrikjen Hindriks in Haren
Marchjen Roeleffs in Haren, met attestatie na Groningen

1723 in Junius
Jan Rummerink in Haren
Albert Kuijk in Haren
Jan Warmolts te Henmen
Swaantjen Cornelis tot Onnen
Jantjen Jans tot Onnen
Aaltjen Jans tot Onnen
Geesjen Roelefs
tot Onnen
Bartelt Janssen tot Onnen
Koop Karstens 
Frerik Jans op de Hoornshe dijk

1723 Sept.
Trijntjen Hindriks agter de Esh

1724 in Maij
Marchjen Willems tot Hemmen

1725 in Meert
Wolter Janssen
Lubbert Sikkens

Junius
Fennechijn Jans in Haren
Alberdina Rummerink in Haren
Aaltjen Bolhuijs tot Essen

1728 Junius
Harmanna Maria Fledderus in Haren
Ida Hieronimus tot Hemmen
Johanna Geers tot Hemmen
Luichijn Pauwels tot Onnen
Harmen Roeleffs Oosting tot Haren

Decemb.
Juffer Florentina Geertruda Canter an de Oosterweg

1730 Meert
Conrad Hindriks van Anloo

Junius
Geert Geers tot Essen
Jan Hindriks tot Haren
Willem Jeronijmus tot Hemmen, vertrokken met attestatie na Eelde

1731 Jun.
Margareta Pauwels tot Haren, huijsvrouw van Albert Kuijk
Maria Strating tot Haren, huijsvrouw van Jan Westerhoff
Willem Jans tot Haren
Abeltijn Strating tot Onnen
Abeltijn Pauwels tot Onnen
Aaltjen Willems tot Onnen
Roeleff Jans tot Onnen
Hindrik Hindriks tot Onnen
Jantjen Geers tot Essen

1732 Maij
Arend Harms agter de Esh
Jan Wolthers
Joest Ottens
Tebbe Wilkes
Claas Lammers
Frederikus Mattheus
Geert Hindriks
Lukas Rummerink
Grietjen Hindriks
Fennechijn Lukas
Geesjen Hindriks
Anna Derks
[waarschijnlijk allemaal, zonder haak ter hoogte Geert Hindriks] tot Haren
Trijntjen Geers an de Oosterweg
Aaltijn Lammers tot Onnen
Metjen Popkens tot Onnen

1732 Sept
Zophia Elizabeth Canters
Hillechijn Roeleffs
Anna Elizabeth Meijering, de minne van de Raadsheer Emmen
Jantjen Hindriks, de koksmaagt van de raadsheer Emmen,
Beijde met attestatie na Groningen

1733 Jun.
Lucas Jans,
Jan Roeleffs Swartwolt,
beijde van Haren

1734 Jun.
Jan Eltijs de meijer van de Raadsheer Emmen an de oosterweg
Annechijn Geers huijsvrouw van Hindrik Jans Snijder tot Haren
Margareta Catharina Fledderus
Egbertijn Hindriks jonge dogter tot Haren
Lammert Freriks molenaar tot Haren, vertrokken na Pekel A

1735 Meert
Egbert Lammers an de oosterweg

Maij
Wobbe Hindriks tot Haren
Hindrikjen Harms tot Haren
Marchijn Hindriks tot Haren
Abel Bolhuijs tot Essen
Luijtjen Bolhuijs tot Essen

1736
Coop Albers agter de Esh
Hindrik Harms tot Haren
Jan Pathuijs tot Haren
Hindrikjen Hindriks tot Haren
Pietertijn Hindriks tot Haren
Aaffijn Albers Westerbrink tot Dilligt

1737 Jun.
Cornelis Hindriks tot Essen

1738 Meert
Roeleff Hindriks
Coop Hindriks
Gerrijt Harms

Maij
Hindrikjen Roeleffs tot Essen
Oetjen Heming tot Onnen

1739 Meert
Eghbert Pauwels
Jan Hindriks
Geert Hemmes [waarschijnlijk allen] tot Haren woonagtig

Junius
Albert Harms tot Haren
Roeleffijn Gerrijts tot Haren
Johanna Fledderus tot Haren
Johanna Hindriks tot Haren
Hindrikjen Hindriks tot Haren
Trijntjen Janssen tot Haren
Jan Claassens tot Haren
Egbert Derks Jans tot Haren
Lammechijn Jans tot Hemmen
Geesjen Albers tot Dilligt
Alberdina Pathuijs onder Essen
Janna Derks tot Essen
Grietjen Eijssing tot Onnen
Roeleffijn Hindriks tot Onnen

1739 Decemb.
Vaandrik Feijo Canter

1740 Junius
Annechijn Jans
Jeijchijn Strating wonende in Onnen
Lukas Roeleffs wonende in Haren

1741 Jun.
Jantjen Aalders huijsvrouw van Berent Janssen wonende op de Horst
Jan Roelefs schoenmaker
Catharina Ter Borgh
Johanna Swartwolt
Swier Janssens schoolmeester tot Onnen

Sept.
Elizabeth Maria Janssens

1742 Meert
Geesjen Albers

1744
Jun. 3
Lammechijn Hindriks woonagtig tot Onnen
Albert Eijsinge woonagtig tot Onnen
Jan Pauwels woonagtig tot Onnen
Lukas Hindriks woonagtig tot Onnen
Roeleff Willems tot Dilligt

1745
Sept 2
Jan Geers op de Mikkelhorst

Dec. 2
Anna Maria Warmolts tot Hemmen [hoort mogelijk bij sept 2]
Alberdina Albers

1746 Meert
Rudolphus Warmolts stud. in de reghten

Sept.
Geert Geers van Haren

1747 Meert
Jantjen Evers wonende bij de pastor loci als dienstmaagt
Roeleff Kappen kleermaker tot Haren uijt het pausdom tot onse kerke overgegaan
Joannis Rummerink soon van de schoute Rummerink
Roeleff Swartwolt soon van de schoolmeester
Berent Geers op de Mikkelhorst wonende

Jun.
Egbertjen Janssens tot Haren
Geert Jans tot Haren

Sept
Anna Wemelina Rummerink tot Haren
Hillechijn Jans tot Haren

1748 Meert
Feijo Sickinge

Jun.
Anthoni Jans

1749 Meert
Aaffijn Jacobs
Jurjen Janssens
Jan Janssens
Harm Hindriks

Meert 1750
Jantjen Baving
Hillechijn Barels
Jan Ter Borg
Lucas Eijsing
Albert Hindriks
Adolf Jans
Albert Jans
Jan Krouse
Eijllard Harm Scholtens
Jan Janssens en Harm Jans

1750 in Junius
Hindrikjen Arents tot Onnen
Pieter Hindriks tot Onnen
Jan Gerrijts op de horst

1751 Meert
Albert Eppes, vertrokken na Groningen

Sept
Lambert Roeleffs tot Essen

1752 Meert
Albert Andries, over het Hoornshe diep
Roeleff Jans en sijn huijsvrouw
Marchijn Jans, over het Hoornshe diep
Jan Hindriks tot Hemmen op de plaatse van de weesheer Coks
Albert Harms tot Haren
Cornelis Hemmes tot Haren
IJde Boes en sijn huijsvrouw
Machijn Mindels, tot Haren

Jun
Roeleffijn Strating tot Onnen
Pieter Strating tot Onnen
Hindrik ter Borg tot Onnen
Jan Eijssing tot Onnen
Hindrik Gerrijts tot Onnen
Jan Hindriks tot Haren

Decemb
Annechijn Jans an de Oosterweg
Gesijna Rummerink tot Haren
Alberdina Rummerink tot Haren
Trijntjen Hindriks tot Haren
Elisabeth Jans tot Haren
Albert Westerbrink tot Haren
Wolther Paping tot Haren
Simon Evers tot Haren

1753 in maij
Petronella Wubbina Johanna van Edekinge dog nu Sikkinge tot Haren
Marchijn Lammers tot Haren
Annechijn Hindriks tot Haren
Leena Hindriks tot Haren
Aaltijn Roeleffs tot Haren
Jan Lammers tot Haren
Fokkijn Hindriks tot Onnen
Aaffijn Hindriks tot Onnen
Margaretha Abberink tot Onnen

Decemb
Jan Jacobs tot Onnen

1754 Meert
Albert Albers op hoornsche dijk

Maij 31 [30?, 0/1 door elkaar]
Jan Hindriks tot Hemmen
Jantjen Janssens tot Haren
Johanna Kuijk tot Haren
Johanna Pauwels tot Onnen
Grietjen Ebbink tot Onnen
Hindrik Jans tot Haren

Op Maij 1755
Jantjen Meijerink tot Onnen
Annechijn Bavink tot Dilligt
Cornelzijn Roeleffs tot Essen
IJkjen Jans an de Oosterweg
Swaantjen Jans tot Haren
Harm Kooers tot Haren
Jannes Westerhoff tot Haren
Jan Buirma tot Groningen

Op meert 1756
Margareta Hindriks van Haren
Geesjen Lammers van Haren
Mettijn Gerrijts van Haren
Hindrikjen Boelens van Onnen, vertrokken na Groningen
Marchijn Jan van Onnen
Roeleff Jans van Haren
Luijchijn Pauwels van Essen
Bastiaan Roelefs van Dilligt
Albert Roeleffs van Dilligt

Op Meert 1757
Swaantjen Jans an de Oosterweg
Willem Takens van Haren
Anna Jans van Haren
x Geesjen Jans van Haren, vertrokken na Midwolda
Jantjen Hindriks Davids van Vries
Niezijn Jans van het Oosterbroek
x Willemtijn Boelens van Wolsberge, vertrokken na N. Scheemda
Grietjen Hindriks uijt de beneden Pekel
Egberbertijn [!] woonagtig tot Onnen


Ledematen angenomen van Dom. J Meijer

Anno 1760 den 27 Maii
Henricus Hornhuijs [en]
Gesine Pauwls Ehelieden, van Essen
Hinderk Cornelis [en]
Roelfijn Harms Bos Ehelieden, van Essen
Derk Harms [en]
Aaltje Hindriks Ehelieden, van de Middelhorst
Heijltijn Janss van Hemmen
Greetje Steffens van Haren
Jantje Cornelis van Essen
Jan Janss van Westphalen, die dikwijls betuijgd heeft uijt liefde een overreding van de waarheid des gereformerde Godsdienst volk en vaders-huijs te hebben verlaten

Anno 1761
Den 20 Jan.
Jodocus Henricus Warmolts J.U. candidatus

Den 31 Mai
Menso Jans van Haren
Hinderk Jans, ...so Gratie, van Haren
Egbert Jans van Haren

Den 1 Junius
Heite Janss van Eelde
Remmer Heins van Rolde
Harmtijn Geers Heuting van Onnen
Clasijn Cuijks van Haren

Anno 1762
Den 2 Junius
Tieme Boelens van Onnen
Harm Gerrijts van Onnen
Aaltijn Pauwels van Onnen
Marchijn Willems van Onnen
Roelfijen Jacobs Ehevrou van Lammert Albers van Essen

Anno 1763
Den 2 Juni
Geert Wolting
Jan Bellenga
Marchijen Hindriks
Aaltjen Reinders
Annechijn Lucas [en]
Fennechijn Lucas Sororis
Lucas Jans
Hinderk Roelfs [en]
Jan Roelfs Fratres
Barelt Engberts van Nörg
Hinderk Muller van Groningen
Jan Roelfs van Foxwolde in Roner carspel
Jeijckijen Janssen van Noortlaren
Hinderkijen Wolters van de Beneden Pekel

Anno 1766
Den 28 Mai
Hester Borckers
Trientje Lammers
Jantje Roelfs [en]*
Hindrikje Roelfs Sorores
Annechijn Roelfs Nieboer
Grietjen Egberts Pauls
Annechijn Gerrijts
Hillechijn Jans nu Adolps
Boele Reinders van Vries geboortig

Anno 1769, in Mais
Hinderk Ebbing
Evert Janss
Aaltjen Jans huijsvrouw van Meinerd Jans
Jan Abels, Onnen
Henricus Hinderks, Onnen
Wemeltijn Janss, Onnen
Jan Berents Westerhoff van Embden

Anno 1770, in Mai
Jan Janss Stelmaker
Arend Geers Hoornse Dijk
Geerd Ebels Hoornse Dijk
Cornelsijn Freriks Hoornse Dijk
Gesijn Jans huijsvrouw van Alb. Eppes[?]
Greetje Jans huijsvrouw van Eijse[Eijte?] Jans
Aaltje Jans huijsvrouw van Derk Jacobs
Roerdina Jans huijsvrouw van Jan Kuijper
Afijn Frederijks

Anno 1771, Juni
Jan Hinderks [en]
Hinderk Hinderks Broeders, van O...[?]
Hillechijn Jans, huijsvrouw van Jacob, van O...[?]
Lammechijn Jans huijsvrouw van Roelf van Dilgt
Johanna Meijer, naar Groningen 1809
Greetje Roelfs van Dilgt geboortig
Peter Pauls
Roelf Lucas
Hinderk Lucas [en]
Jan Lucas Broeders
Henricus Roelfs Nieboer
Jacob Bolhuijs
Jan Janss Stelmaker

Anno 1772, junius

Simon Evers
Jan Jans an de Oosterweg
Hinderk Wessels
Boeë IJdes
Ettje Lucas dogter van Lucas Roelfs
Greetje Cornelius, Essen
Marchijn Cornelius, Essen
Mene Ottens
Trientje Dauwes van Niehove

Anno 1773
Claas Janss
Lammert Albers
Gerrit Jans Pootholt
Abeltijn Römmering

Anno 1774, Junius
Roelf Swartwolt
Johanna Lucas

Anno 1775, junius
Thomas Lubbers
Cornelius Bolhuijs
Lucas Jans
Jan Albers
Sietse Berends
Marten Jans [en]
Hieltje Harms, echteluiden
Annegien Warners
Lupke Hinderks
Grietje Pieters
Fennegien Hinderks
Fennegien Berends
Wilmina Roelfs
Wilmina Frederiks

Anno 1776, junius
Jan Egbers, van Dilgt
Loeë Oeges, H. Dijk
Paul Pauls, Onnen
Arend Jans
Hinderk Antonius
Hinderk Evers, Harener Molen
Hinderkjen Freriks, huijsvrouw van Thomas Lubbers
Geerdje Hinderks, H. Dijk
Fennegien Egbers, Dilgt
Antje Alles, H. Dijk
Remina Nieboer
Albertien Meinders, Essen
Evertien Lucas
Henrica Meijer

Anno 1777, junius
Roelf Jelkes Voss en Grietje Pathuijs, egtelieden
Jan Meiners en Anna Nieboer, egtelieden
Hinderk Coops en Harmtien Reiners, egtelieden
Berend Geerts, oosterweg
Marten Jans, an de straat
Jan Jans Woldring, schoemaker
Jannes Meiners, Essen
Hinderk Egbers Pauls
Lucas Lucas, Oosterweg
Albert Lucas Roelfs
Frerik Everts Muller
Lammegien Jans an de straat
IJkje Oeges, H. Dijk
Jaijckien Albers huijsvrouw van Roelf Harms
Trientje Jans, - - - - - - van Albert Andries
Gaaske Thieses, - - - - - - van Willem Willems
Aaltje Geerds Hemmes
Hinderkien Everts Muller
Fenegien Albers, dogter van Albert Timmerman

d. 1 december
Jan Jacobs en Gesijn Roelfs egtelieden wonende te Helpen
Dit is geschied met kennis en toestemming van Dom. Bachiene.

Anno 1778, Junius
Hemme Geerds van Essen
Roelf Berends Brink, Onnen
Jan Roelfs, Onnen
Liesbet Wiggers, - - -
Jantien Jans, - - -
Aaltien Hinderks

Anno 1779
De 8 mei Maria Rummerink geboren Ter Borch
- 10 - Sjoerd Reurs, vid. gedoopt de 11 dito, vert. naar Gron. 30 maij 1810
- 7 junij Henricus Pauls, Onnen
- - - Willem Eijsinge, Onnen
- 9 - Peter Joris, 56 jaar oud, Haren
- - - Roelf Jans, 43 - -, Haren
- - - Andries Berends, 42 - -, Hoornse Dijk
- - - Hinderk Uges, 34 - -, Hoornse Dijk
- - - Thies Hinderks, 33 - -, Hoornse Dijk
- - - Gosse Hinderks, 25 - -, Hoornse Dijk
- - - Claas Hans, 45 - -, Essen
- - - Abel Bolhuis, 32 - -, Essen
- - - Gesien Jans, 45, - -, Essen, uxor A. Lubbers
- - - Grietje Hinderks, 25 - -, Cropswolde
- - - Gebbegie Jans, 23 - -, Wildervank

Anno 1780, junius
Johannes Sietses, 56
Derk Jacobs, 48
Hinderk Jans, hovenier van Taalman Trip, 47
Hinderk Willems, soon van Willem Takes, 25
Evert Everts, Harener Molen, 22
Aaltien Jans, egtevrou van Roelf B. Brink, 53
Gesien Abels, ehevrou van Harmanus Jans, 35

Anno 1781, den 28 junius
Hinderk Harms Hutt, 50
Claas Hinderks, [en] 46,
Annegien Jans, 40, egtelieden
Jannes Takes, 44
Gerrit G. van Dahlen, 36
Egbertien Jans, 34, huijsvrou van Berend Oosterweg
Hillegien Hinderks, 34, - van Jan Woldring
Geerd Jans n Timmerman, 27
Sikke Lucas, 32
Jan Roelfs, van Dilgt, 28
Annegien Roelfs, van Dilgt, 25
Annegien Albers, van Noordlaren, 32, woond bij de Hr. Sibinga
Harmtien Gerrits, dogter van Gerrit, woont bij vrou Cuik
Hinderkien Geerds, 30, Essen
Baugien Meiners, 26, Essen
Jantien Pauls, 26, Onnen
Aaltien Albers Aijsing, 24, Onnen

Anno 1782, den 5 junius
Harm Lucas, van Eschenbrug onder Emmelkamp, 49
Jan Hinderks, van Donneren onder Vries
Grietje Wichers huijsvrou van Roelf Jans Gortmaker, 46
Petertie Jans - van Albert Jacops, 32
Annegien Meinerds, van Essen, 29
Albertien Jacobs van Paterwolde onder Eelde, 27
Grietje Albers van Noortlaren, 25

Anno 1783, den 25 maij
Jan Wolthers van Anlo de kuijper, 38
Geerd Jans hovenier bij E Heer Sibinga, 34
Willem Berends kleermaker, van Emmelkamp, 35
Andries Alles, [en] 29,
Hinderkien Hinderks, 29, egtelieden van H. Dijk
Aaltien Ebbing, van Onnen, 24
Gesien Hinderks, vrou van Berend Andries, 24
Aaltien Roelfs, van Dilgt, 24

Anno 1784, Junius
Albert Lucas, 28
Derk Lucas, 25
Jan Egbers, Onnen, 26
Jan Paping, 35
Berend Andries, 24
Jan Jans snijder, 23
Jan Pathuijs, 22
Jan Swartwolt, 22
Jantien Jacobs, 43, uxor Harm Jacobs[?]
Gesien Albers, 43, in de ho..[?]
Antje Berends, 42, uxor Arend
Hinderkien Meines, 27 Essen
Aaltie Boerma, 24
Margareta ter Borg, 23
Engeltien Willems, 22
Anna Conraads, 22

Anno 1785, junius
Geertien Tebbes, huijsvrou van Hinderk Hinderks, van Onnen
Aaltie Hinderks, huijsvrou van Hinderk Antonius, van Onnen

Anno 1785, junius
Jan Popkes
Hinderkien Egbers, van Coeverden
Margien Jans, weduw van Berend Hinderks
Jantien Jans, 30, huijsvrou van Jan Joggems
Jantie Antonius, 28, - - Hinderk Egberts
Jantien Jans, 24, - - Jan Lucas
Hinderkien Ebbinge, 25

Anno 1787, junius
Geald Berends, H. Dijk
Jan Jacobs, in dienst bij Gesw. Bolhuis, van Patwolde
Gerrit Harms, [en]
Jan Harms, Fratris van Onnen?
Gesien Geerds, huijsvrou van Lucas Arends
Hinderkien Jans, - - Willem Geerds
Aaltien Paping, gedoopt 21 9br 1762
Johanna Swartwolt, - 15 jul. -64
Lammegien Clasens, Hemmen, - 3 Feb. -67
Leentien Hinderks, [en]
Jantien Hinderks, sorores, H. dijk, - 28 Aug -63

Anno 1788, den 28 maius
Hebben hunne belijdenis afgelegd en sijn angenomen
Jan Cornelius, gedoopt d. 25 Aug 1748
Popke Abel Bolhuis, - 4 decemb 1755
Berend Kars, van Noordlaren
Sikke Joggems, van Rowolde
Willem Geerds, van Eelde
Reinold Jacobs, van Eelde, vertrokken [=gedoopt?] in Groningen 1743
Roelfijen Roelfs, weduwe van Claas Harms[?], - 15 december 1737
Johanna Hinderks, huijsvrou van Hind. Willems Taks[?]

Anno 1789, majus
Hinderk Geerds, Essen, oud 38 jaren
Jan Jogchems, Oosterweg, 36
Roelf Hinderks, van Sleen, 28
Otte Jans, woond bij Pathuis, - Norg, 24
Egbert Pauls, Aijla[?] Ess.
Janna Pauls, a Onnen, 28
Jantje Papink, 24
Gesie Alephs, huisvr van Jan Cornelius, 37
Petertien Peters, Onnen, 22

Anno 1790, junius
Willem Willems en Sjaukie Jans egtelieden, 27, 28, H. Dijk
Grietje Jans, huisvrou van Jan Albers, 23
Jan Antonius, van Hemmen, 31
Hinderk Harms, van Diever, 23. v. na ...teren?
Aaltien Everds, van Essen, 35
Henrica Clasen huijsvrou van Willem Egbers, 20

Anno 1791, junius
Jan Hinderks, gedoopt d. 19 Aug 1764
Tetje Willems, 17 Feb. 1765
Roelf Meiners, 16 10br 1759
Geerd Jans, 5 meert 1769
Grietje Ebbing, 11 meert 1764
Egberdina Ebbing, 22 9ber 67
Hillegien Jans, 23 10br 64
Lugchie Hinderks, 9ber 49
Lammegien Bolhuis, 17 7ber 58
Lammegien Harms, 16 maij 1762
Gesien Jans, 4 8ber 61
Annegien Jans, 6 9ber 63
Hinderkien Thomas, 16 7ber 64
Harmtien van Boekeren, 24 Febr 71
Egbertien Jans, 30 Aug. 72
Mena Berends, H.v. van Willem Berends, oud 46, Nbroek.
Hinderkien Jans, H.v. van G. H. Vedder, 33, Eelde
Grietje Freriks, H.v. van Luit Pauls, 31, Middelbert
Grietje Harms, wonende bij Ter Borgh, 25, Noordlaren, vertrokken na Westerbroek 1796

Fol. 32v

Anno 1793 & 1794, de 23 en 24 maij
Jan Willem Roelfs, van Dilgt, gedoopt 24 9ber 1765
Lammert Jans, 6 april 1766
Jan Jacobs, v. Onnen, 10 7ber 69
Hinderk Harms Bos, v. Essen, 7 April 71
Jan Jans stelmaker, 27 8ber 71
Trientje Antonius, 15 April 64
Aaltje Jans, 3 Febr. 65
Derkjen Egberts, 6 Julius 66
Lutgertien Jans, H. Dijk, 6 9ber 68
Geesje Lucas, 19 Febr. 69
Jan Simons, van Groningen, arbeider van de Hr. Nobel, oud 38 jaren
Claas Hemkes, van Donkerbroek, huism[?] t Onnen
Albertien Wolters van Peijse, uxor van Jan Jacobs, oud 28 jaren
Aaltje Derks, van [niet ingevuld], woond bij Jantje Papink, oud 27 jaren
Tjaakje Alefs, van [niet ingevuld], woond bij Jan Cornelius, oud 26 jaren

Anno 1794, de 1 Februarius
Johanna Elisabet Nobel van Groningen
Niet sonder voorkennis en toestemming van de pred. U. E. van Berchuis onder wiens ....[?] gemelde behoorde

De 4 Maart
Richardina Wilhelmina Nobel, en
Constantia Geertruida Nobel, gelijk boven

De 26 Majus
Jannes Jans, gedoopt d. 5 xber 1751
Gerrit Harms Vedder, te Groningen 1764
Abel Jans, d. 25 Jan. 1767
Hinderk Meiners, 28 Maij 1767
Aaltje Alberts, huijsvr van Jan Jans, Noordl. 1763
Elisabeth Derks, d. 9 xber 1764
Henrica Peters, d. 9 Julius 1769
Alberdina Hornhuis, 28 April 1771
Catharina Wuffen, Suidlaren 1774
Janna Clasen, 26 xber 1773
Woltertje Clasen, 23 9ber 1777

1795 de 4 Junius
Geertruid Ewolds, van Noordwolde, oud 25 jaren
Swaantje Jans, van Garrelsweer, 22

Anno 1796, den 23 en 25 maij
Jan Lucas, gedoopt d. 23 meert 1766
Jannes Eijtes, 30 october 1768
Cornelius Hornhuis, 28 april 1771
Jan Voss, 2 januarij 1772
Grietje Peters, 22 decembr 1771
Geertruijd Ebbing, 28 januarij 1773
Jantje Wolters ancilla pastorij van Peijse
Ennegien Janss, - Harm Alberts te Annen
Harm Jans Ellens[?], geboren te Emmelkamp, getrouwd d. 31 maij hujus anni
Frerik Dourro gebooren te Nuis, gebooren 1774, en heeft de schooldienst te Onnen waargenomen, vertrokken na Hornhuisen en Cloosterbuiren

1797 in de maand Junius
Roelf Coops geboren te Vries
Aijsse Folkers hier[?] gedoopt de 22 maij 1769
Maria van Streun, 10 december - [dus 1769]
Thies Bavink
Fennegien Peters, de 1 maij 1774
Annegien Ebbing, 2 augustus 1777
Egberdina Wuffen

In Junius 1798
Hinderk H. Adolphs, gedoopt d. 26 meert 1769
Harm Martens, 20 Aug - [1769]
Ebbing Ebbing, 15 April 1770
Johannes Sikkens, 6 meert 1774
Jelle Voss, 21 - [meert] 1776 [of 75?, gekras]

In Junius 1798
Margien Jans Frieling, gedoopt d. 15 7ber 1771
Ida Derks, 23 Aug. 1772
Annegien Jacobs, 22 9ber 1772
Hanna Hinderks, 21 Aug. 1774, met attest naar Noordlaren
Stientje Geerds v. Groningen, geboren x 1777

1799 in het laaste v. Maij
Jan Jans v. de Hoornse Dijk, gedoopt 11 8br 1761
Jacob Jans v. Onnen, 12 - [8br] 1766
Roelf Jans, 22 meert 1767
Harm Meiners v. Essen, 20 10ber 1769
Jan Harmannus v. Onnen, 21 Aug 1774
Alke Andries v. de H. Dijk, 11 Feb. 1770
Angeneta Hinderks, 17 April 1774
Elsje Hinderks an de Oosterweg, 7 Meert 1779, vert. naar Gron.

1800 in het begin van Junij
Coop Alberts, 12 Maij 1765
Roelf Baving, v ...?, 1771
Adolph Geerds, 14 Febr. 1773
Hinderk Hinderks, 30 Aug. 1772
Peter Willems, 1 April 1770 - Fratres
Folkert Willems, 10 - [April] 1773 - Fratres
Christoffer van [sic], 8 Maij 1772
Lucas Hinderks, 23 9ber 1774
Peter Martens Venema, 2 April 1776
Berentien Berends, 7 Aug. 1774
Aaltje Jans, 26 10ber 1779
Geertje Martens uxor J? J. Claijpen? bij de Hoornse d., v.d. Leek
Jantje Hinderks geboren te Cropswolde 1771
Hillegien Hinderks, - Groningen 1776

Angenomen ledemaaten in Junius 1801
Hinderk Antonius, gedoopt den 26 Febr. 1769, vertrokken naar Gron.
Geerd Berends, 23 - [Febr] 1772
Jan Jans, 12? April 1775
Jan Hinderks, 28 Jan 1777
Jan Roelfs Jacobs, v. Eelde
Harm Harms Vedder, v. Noordijk?
Roelf Jans Brink, v. Noordlaeren
Aaltje Hemmes, 9 Aug 1778
Annegie Hinderks Adolph, 7 Jan 1760
Abeltien Harmannus, 1 - [jan] 1771
Alkedina v. Streun, 19 Julius? 1772
Willemina v. Streun, 4 Aug. 1776, vertrokken naar Groningen 1810
Aaltje Derks, 19 Junius 1772
Lammegie Derks, 19 Junius 1772
Petronella Hinderks, 16 9ber 1777
Hillegien Martens, 3 Jan. 1779
Roelfien Peters, 21 Maij 1780
Egberdina Jans Meijer, 17 Meert 1782
Afien Eltjes v. de Nieuwe Pekel, oud 60 jaren
Hinderkje Jans Haijtsema v Groningen, oud 53 jaren
Jantje Jans dochter van Jan Peters, teboren te Noordbroek, 25 jaaren
Roelfien Egberts v. Noordlaren, 25 jaaren
Jantje Voss, gedoopt d. 3 Meert 1782

Angenoomen ledemaaten in Junius 1802
Trut ter Borg, gedoopt de 2 Julius 1758
Jan Gerrits Pootholt, 3 Jan. 1762
Hinderk Albertus, 14 Feb. 1771
Jan Egberts Wuffen v. Suidlaren oud 31 jaar
Jan Jans Woldring, 30 Junij 1776
Tebbe Hinderks, 29 Junius 1777
Aaltje Harms, 12 Junius 1764
Hillegien Roelfs, 19 Aug. 1764
Fennegien Hinderks, 9 Febr. 1772
Margien Claas Hans, 23 10ber 1773
Margien Jans Oosterhuis, 15 Maij 1774
Margien Roelfs v. Eelde,g eboren 1779, woond bij de ingenieur Rummerink

1803, d. 2 Maij
Dina Jannes, gedoopt den 13 8ber 1771
Claas Hinderks, 14 9ber 1751
Hinderk Berends, 17 Maij 1761
Willem Martens, 10 Jan. 1773
Margien Lammers, 12 Junius 1757
Pitertien Geerds, 12 Junius 1785
Roelfien Harms, 16 Febr. 1772
Eijte Ubels, te Vries gedoopt
Jantje Egberts, te Noordlaren -- [=gedoopt]
Jannes Jacobs, te Vries --, getroud met Aaltje Jans Hed? [Wed?] v. P. Pauls
Egbert Jans, te Peijse --
Jan Roelfs, woond bij E... v. Voss?, Beijlen --, vertrokken naar Anlo
Geerdje Berends bij de meester, te Eelde -- [=gedoopt]

Ledemaaten angenomen in Junius 1804
Jan Albartus, gedoopt den 25 ...? 1761
Jacob Derks, 13 Maij 1778
Roelf Vos, 21 Junius 1778
Willem Hinderks, te Noordlaren geboren
Lammert Hinderks, te Eelde gebooren,   \
Grietje Berends, gedoopt d. 22 7br 1776 / Egtelieden
Grietje Harmannus, 21 10bris 1777
Isebella Anna Folkers, 8 Augustus 1779
Engel Jannes Taakes, 24 10ber 1781, vertrokken nar Anlo
Jantje Berends Kars, 27 Meert 1783
Jantje Hinderks Adolphs, 11 Januarij 1784
Leentje Hinderks Taakes, 23 April 1786
Stientje Jans huijsvrou van Christoffer van Boekeren, gebooren te Noordbroek

Anno 1806 sijn tot ledemate angenomen in Maij
Hinderk Berends, gedoopt de 20 9br 1768
Harm Harms Postv.? H. Bartels, 2
Geerd Harmannus, 22 8ber 1780
Willem Berends, 7 Jan. 1781
Hinderk Woldring, 18 Meert 1781
Jacob Martens, 10 Jan 1773
Petertien Jans, 12 Maij 1782
Grietje Hemmes, 7 Meert 1784
Aaltien Eijtes, 10 Febr. 1782
Hinderkien Berends Kars, 28 Jan. 1787
Thies Egberts van Suidlaren?
Berend Hindriks van Groningen
Hinderkien Berends v. Eelde
Eltien Harms Vedder van Groningen
Annegien Derks v. Noordlaren
Afien Hinderks Stricks? v. Groningen

Ledematen angenomen in feberw. 1807
Jan Koops bij de Haardermolen, angenomen op belijdenis van zijn geloof door den predikant te Noordlaren H. G. Beekhuis, dewijl de WelEerwaardige Heer Meijer, predikant te dezer plaats, bij wie voornoemde, reeds onderwezen was, door den dood was weg genomen.


Aantekening
Der ledematen die onder de bediening van Ds. Wijbrandus Holwerda op belijdenis des geloofs zijn aangenomen, of met attestatie van daar tot deze gemeente zijn overgekomen.

1808
3 Januari
Akke Douwes Vettevogel, huisvrouw van Ds. Wijbrandus Holwerda, met attestatie van Menaldum

27 Maart
Hilligje Hoving
, met attestatie van Groningen
   op belijdenis des geloofs zijn aangenomen.
Hendrik Dirks
Martinus van Oosting
en
Egbertje Groothuis
Warnerus Harmens
Jantje Klases
Grietje Hendriks huisvrouw van Jan Aites
Willempje Hendriks, vertrokken naar Noorlaren den 15 Maart 1809

Everdina Alberts, huisvrouw van Frits Waites?
Gepke Hendriks, weduw van Jan Hakes?
Etje Gerrijts
Dezen  allen van Haren

Hendrik Hendriks
Jan Veltman
Jan Dirks
Gerrijt Jans
Dezen van Onnen

Folkert Eises
Jan Folkerts
Roelf Roelofs
Dezen van Haarder meulen

Andries Alberts
Harmen Hendriks
Dezen van den Horenschedijk

Hendrik Klases te Hemmen
Trijntje Berends huisv. van Reinder Hendris aan de Oosterweg

Aaltje Hendriks huisvrouw van Hendrik Harms Bos op Essen
Hendrik Havedink met attestatie van Hardenberg

Ledematen die met attestatie sijn angekomen
Evert Vaarwijk, Meert? 1764, vertrokken
Trientje Roelfs weduwe van Jan Hinderks van Noortlaren
Grietje Roelfs van Sleen, vert.
Jantje Jans weduwe van Roelf Andries van Noortlaren, 1765
Daniel Hermans Tjassens en mevrouw Anna Engelina Tjassens geboren Ellens van Gieten, 1765
De Hoog Ed. Gestrenge Heer R. A. L. Gockinga, collonel van een batallon infanterie en comende? van de Lut. Schans, en Mevrouw H. Piccard van Slogteren van de Lut. Schans, 1766
Fennechijn Jans, van Groningen, vertrokken in 66, 1766
Bareld Engbers, van Norg, 1766
Roelf van Streun en Gesijn Harms Holtkamp van Groningen, 1767
Boele Reiners van Anlo, hier angenomen , weder vertr., 1768
Jacob Albers van Winde onder Vries, 1768
Coopke Jacobs van Roderwolde, 1768
Lammechijn Pieters, van Groningen, 1768
Berend Hinderks, van Groningen, 1768
Vrouwke Michiels, van Noortlaren, 1768
Gerrijt Dries, van Noortlaren, vert., 1769
Janna Jans, van Anloo, 1769
Juffer Maria Louisa Gockinga van Swolle, 1769
Jan Ottens van Groningen, 1769
Margareta Eisinge van Bedum, 1769
Otte Berents van Noortlaren, vert., 1770x81?
Annegje Albers van Eelde, 1770x81?
Jantje Jans, van Odoren, 1770x81?
Johan Adam Schuts? hovenier van Alphen, 1771
Jantje Lammers, van Anloo, 1771
Jan Egbers van Vries, 1771

Angekomene Ledematen
Hinderkje Hinderks van Groningen, 1773
Gesijn Jans huisvrouw van Hinderk Lucas van Gron., 1774
1774 Aug. Arendina Hoenderken wedw. Frerik Hamming, Noortlaren
- - Harm Jacobs en Metje Gerrits egtelieden, Groningen
1775 Junius Fennegien Jans van Borger
- 7ber Christophorus Willig van Rotenberg, 1781
- 9ber Margien Jans wedw Albert Roelfs van Groningen, weder vertrokken naar Groningen
1776 Junius Christiaan Keijser van Dalen
- 9ber Jacobjen Abrams van Groningen
1777 Junius Jan Kunnen van Emmelenkamp x
1778 Febr. Jan Pat van Pathuijs van Schonebeek
- xber Derk Jans van Vries x 1780
1780 Aug. Trientje Jans van Groningen
- 10ber Trientje Gerrits van Anlo, sorores
- - Alberdina Gerrits, van Eelde, sorores
1783 Meert Carl Steinmetz hovenier bij borgemr. van Berchuijs
- xber Annegien Jans huijsvrou van Lucas Lucas, van Vries
1784, Meert Luijten Pauls bij de Harender Molen, van Noordlaren
- - Gesien Kerkhoven van Weesp, huijsvrouw des hoveniers van borgemr. van Berchuis?
- - Junius Lammegien Jans huijsvrouw van Jan Egberts van Zuidlaren
- xber Egbert Denning van Norgh
1785 Meert Wijbe Sjabbes huijsvrou van Claas Wessels van Groningen, vert.
1786 Meert Hinderk Hinderks en Grietjen Berends van Groningen
- 7ber Lucas Jans en Grietje Egberts van Westerbroek, vertrokken na Anloo 1788

Ledematen hier gekomen met attestatien
1788 Junius Rudolph Rummerink [en]
        Anna Wemelina Buirma, Egtelieden van Groningen
- 7ber Jantien Lunsche, huisvrou van Cornelius Bolhuis, van Peijse
- xber Aaltje Cornelius huisvrou van Lucas       [niet ingevuld] van Groningen
1789 Junius Hinderk Jansen van Coevorden
- - Frerik Wuffen van Groningen
-90 Junius Gerrit Jans Wijtens van Emmen
- 9ber Jantje Geerds, huisvr. van Michel Spilger? van Groningen, vertrokken na Vries 1791 April
1791 7ber Thij Janssen van Gieten, - na Gieten 1798 Febr.
1792 Jan. Hendrik Niclaas Lasse? van Haarlem, [en]
- - Ida Aleida Haak, van Amsterdam, Egtelieden
- 7ber Jantjen Geerds van Buinen met attestatie van Borger, vertrokken.
1793
In Junius Philip Jacob Dutri en Anna Davids ehel. van Groningen
- 7ber Roelfje Geerds van Noordlaren?, diend bij H. Lucas?
1794
In Maij Egbert Jans van Noordlaren
1795 Lammegien de Witt uxor Geerd Buning van Groningen
- Johannes Bischof van Gieten
1796 Mrt? Bauwe Peters van Slogteren
- Junius Hinderkje Eijtes huijsvrouw van Roelf Coops v. Noordlaren
1798
Junius Roelf Hinderks v. Peijse
         Jan Harms van Noordlaren
1799
Junius Lucas v. Wold v. Groningen

1797 Teunis v. Stedum, v. Groningen
1801 Cornelius Staal en Margien v. Wold, v. Groningen
1802 Hinderkien Geerds, v. Groningen
--     Riene Olgers, v. Groningen
1803 Steffen Hinderks v. Noordijk
1804 Andries Martens Venema v. Wud?, vertrokken na 't Hogesant na ...?
-      Hinderkje Huijsinga van Obergum
-       Hinderkje Jurjens van Vries
1806 Majus Albertien Kaspers van de Harkstede
1808 Jacobje Hindriks huisvrouw van Lense Berends, van Rolde
1809 Jantje Geerts van Groningen
-      Arnoldus Willem Hoekzema van Groningen, vertrokken naar Groningen
- April Jannes Fransens Denef, van Groningen, weder naar Groningen vertrokken
        Hendrik Jans met attestatie van Vries
1810 Geesje Wilphorst met attestatie van Groningen
        Geertje Jans, van Vries
        Lambertus Bults, van Sleen
        Jantje Jans, van Eelde
        Douwe Wijtzes Vettevogel, van Harlingen
       Jantjen Homan, van Anlo


Namen van ledematen die op Belijdenis des geloofs zijn aangenomen

1808 in Maart
Jan Koiter Bouwes
Roelof Zieses
Hindrik Jacobs
Hendrik Geerts
Pieter Jans
Jan Alberts
Hindrik Jans
Jan Frieling
   en
Sjoukje Andries
Jan Harms Basuin
Alle Martens
Oege Eeites?
Geert Alberts
   en
Aaltje Harms
Willem Everts
   en
Aaltje Alberts

1808 in Maart
Aaltje Jacobs huisvrouw van Harm Roelofs
Aaltje Hindriks huisv. van Hindrik Derks
Sjordje Pieters huisv. van Harm Harms
Annegje Harmens huisv. van Jan Everts
Grietje Jans huisv. van Jacob Dirks
Lammigje Meinderts huisv. van Jan Roelofs
Albertje Hindriks huisv. van Arend Jans
Trijntje Spilgers huisvr. van Cornelis Jans
Annigje Harms huisv. van Hindrik Meinderts
Tetje Haikes huisv. Roelof Roelofs
Geertruid Geerts huisv. van Roelof Hinderks
Annegje Dirks huisvr. van Jan Koops
Jacobje Jacobs wedw. Jan Egberts
Jantje Berends wedw. Jan Hindriks
Grietje Alderts huisv. van Hindrikus Hindriks
Aaltje Alberts
Grietje Hindriks
Jacobje Jacobs
Annegje Jacobs

1809 den 30 maart
Hindrikus Hindriks
Jan Koster
Jan Jans
Jan Pieters
Melle Hindriks
Hindrik Hindriks
Berend Zieses
Wopke Jans
Berend Jans
Willem Jans
Catarina Vos
Swaantje Hindriks
Hindrikje Hemmes
Christina Jans
Egbertje Jans
Egbertje Jans [sic, 2 maal]
Hindrikje Hindriks
Trijntje Hindriks
Fennigje Geerts
Jeltje Gjalts
Grietje Berends
Elija Hindriks
Jantje Jans

1809 den 2 Julij
Jan Jans
Jan Geerts Stel
Hailtje Jans
Aaltje Paulus

1810 29 Maij
Folkert Folkerts
Geert Hemmes
Harmen Jans
Lourens Jans
Peter Hindriks
Roelof Brinks
Arend Jurjens
Hindrik Hindriks
Hindrikje Alberts
IJda Lukas
Alderdina Hemsing
Willemtje Jans
Metje Berends
Geesje Hindriks

31 Maij
Jan Egberts Wuffing
Willem Jans
Jan Willems Kamps,
   en
Stientje Geerts, met attestatie van Zuidlaren
Wicher Alderts
   en
Grietje Pieters, met attestatie van Noordlaren

1811 den 23 Febr.
Dirk Roelofs
Adolf Folkerts
Jan Swartwolt

1810 [!] Februari
Aaltje Lucas
Fokje Eising
Hindrikje Willems
Jantje Boules
Aaltje Roelofs
Petertje Geerts
Jaichje Aitens

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.