LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Grootegast en Doezum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten Grootegast-Doesum 1628-1811. RA 206, 207 en 208. Transcriptie feb./maart. 2006 Reid van der Leij. Corr. maart 2006 Menne Glas. In sept. 2006 kleine aanvulling (Doezum 1790+) uit RA 208, MG. Nagekeken april 2007 door Cor Enter.

- lijst 1628 (Haijo Johan Walkens)
- mutaties 1628 - 1638 (zonder datums) (Haijo Johan Walkens)
- mutaties 1628 - 1638 (met datums, uit acta) (Haijo Johan Walkens)
mutaties 1639 - 1642 (Johannes Gerhardi Beckering)
- mutaties 1643 - 1684 (Bernardus Beekman)
- mutaties 1685 - 1697 (Ajoldus de Vreese)
- mutaties 1697 - 1706 (Popko Heijdanus)
mutaties 1706 - 1763 (Johannes Smook)
mutaties 1766 - 1783 (Wilhelmus de Weerd)
- mutaties 1783 - 1796 (Abraham Albertus Cremer)
- lijst 1797 en mutaties 1797 - 1811 Grootegast (Ubbo Wilhelm Thoden van Velzen)
mutaties en kerkenraad 1790 - 1805 Doezum (Abraham Albertus Cremer)
- lijst 1797 en mutaties 1797 - 1811 Doezum (Ubbo Wilhelm Thoden van Velzen)


GEDENCK
Boeck
Der kerckelijcke Handelingen
in de Gemeinte JESU CHRISTI tot
Groote Gast ende Doesum
beginnende den 25 Decembris 1628, geschreven
ende aengevangen bij
D. HAIJO JOHAN WALCKENS
Prediger deser Gemeijnte

Namen der Ledematen, die ick gevonden hebbe

Grote - Gast
1. Awt Luijties
2. Evert Gewes
3. Anne sijn huijsfrouw
4. Jan Gerrijts
5. Claesien sijn huijsfrouw
6. Geert Jansen
7. Geertien sijn huijsfrouw
8. Hindrick Gerlefs
9. Ettien Willems sijn huijsfrouw
10. Claes Berents
11. Tee Pieters sijn huijsfrouw
12. Tiebbe Crusinga
13. Leuck dwedewe
14.
Lamme Coerts
15. Berent Abels
16. Mr. Wobbe Fockes
17. Hille Thomas
18. Anne Willums
19.
Jan Lensens
20. Cornelijs Jies
21. Trijne sijn huijsfrouw
22. Albert Harmens
23. Tamme Pieters
24. Uulcke sijn huijsfrouw
25. Rolef Haijckes
26. Sjouck sijn huijsfrouw
27. Jannes Jans
28. Ebele sijn huijsfrouw
29. Gese Moer
30. Beke Jans
31. Jan Hindricks
32. Riene Wobbema
33. Folcke moer, huijsfrouw Tete Harrijts
34. Ege Meijnema
35. Anne sijn huijsfrouw
36. Hindricktien Moeij
37. Elle Abels
38. Carst Harrijts
39. Focke Alberts
40. Lisebeth Gerckes sijn huijsfrouw

Namen der Ledematen in Dosum
1. Anne Clasen
2. Howke sijn huijsfrouw
3. Wijet Sickema
4. Tiaucktien Iwema sijn huijsfrouw
5. Simme Wijers
6. Sibrich Rolefs sijn huijsfrouw
7. Asse Bockema
8. Romcke Waltes
9. Wijtse sijn huijsfrouw
10. Lambert Lamberts
11. Renst Evers
12. Anne sijn huijsfrouw
13. Hindrick Tiebbes
14. Hannetien sijn huijsfrouw
15. Wijer Simmes
16. Sake sijn huijsfrouw
17. Iwke Moer de weduwe
18. Hille Moer d' weduwe
19. Jille Tiebbes
20. Jantien Esema sijn huijsfrouw
21. Jan Rolefs de olde
22. Trijne sijn huijsfrouw
23. Jannes Jans
24. Griete Wijers sijn huijsfrouw
25. Fennetie de weduwe
26. Mr. Willem
27. Griete sijn huijsfrouw
28. Marretien Pieters de weduwe
29. Harmen Jans
30. Jan Jacobs
31. met sijn huijsfrouw
32. Idze Tammes
33. Focke Heres
34. Simcke sijn huijsfrouw
35. Onne Harmens
36. Jelcke sijn huijsfrouw
37. Siberich Crusinga d' weduwe
38. Steffen Lulckes
39. Albert sijn huijsfrouw
40. Jan Cornelijs
41. Geertien Romckes sijn huijsfrouw
42. Thomas Gosens
43. Anne sijn huijsfrouw
44. Jan Tonnis
45. Albert sijn huijsfrouw

[ 1628 - 1638, Ds. Haijo Johan Walckens vertrok naar Noordhorn 5 sep. 1638... ]

Namen der gener, die geduirende den dienst des pastoors Haijo Johan Walckens de Gemiente zijn toegedaen
1. De pastoor Haijo Johan Walckens met attestatie van Groningen
2. Berentien Jans sijn huijsfrouw
3. Reijt Wijers
4. Tietske Steffens sijn huijsfrouw
5. Ebele Luijties
6. Gese van Luijn
7. Reijnow Tonnijs
8. Harrijt Carst
9. Luijtien Cornelijs
10. Trijntien Harmens, huijsfrouw van Idze Tammes
11. Tie Swetties, weduwe van Jan Warners
12. Jill Wijers
13. Tiawck Steffens sijn huijsfrouw
14. Tiege Wijers
15. Trijntien Steffens sijn huijsfrouw
16. Meijnt Harmens Hekema
17. Eelcke Jarchs huijsvrouw van Riet Mellema
18. Lewck Heeres huijsvrouw van Pieter Jillincks
19. Anne Thomas huijsvrouw van Jacobs Janties
20. Trijntien Jans J.D
21. Trijntien Isebrants huijsfrouw van Swettien Jacobs
22. Pieter Jillincks
23. Renske Sijes huijsfrouw van Tiebbe Crusinga
24. Lulcke Steffens
25. Geertruijt Jans sijn huijsfrouw
26. Hans Steffens
27. Bieninck Sappes
28. Wijtze N. sijn huijsfrouw
29. Claes Jansen
30. Harcke Clasen
31. Siwert Tijsen
32. Gerlef Cones
33. Pabe Iles
34. Jan Roelefs de jonge
35. Sjoucke Sjuijrts
36. Griete Jans sijn huijsfrouw
37. Sitie Melles
38. Lutghert Steffens huijsfrouw van Siwert Tijs
39. Aefien Jannes huijsfrouw van Harcke Clasen
40. Hindrick Jans
41. Geert Steffens
42. Marretien Tammes sijn huijsfrouw
43. Steffens Hansens
44. Siouck N sijn huijsfrouw
45. Sitie Steffens
46. Hindricktien Heerkes huijsfrouw van Remcke Willems
47. Grietm: Christiaen Ketel
48. Juffr: Froucktien Awema sijn huijsfrouw
49. Rolef Tijsen
50. Remcke Willems
51. Fennetien Luitiens huijsfrouw van Pabe Iles
52. Conrad Simmers
53. Gertruijd Jansen sijn huijsfrouw
54. Grietien Tammes huijsfrouw van Claes Jansen
55. Eefke Ubels huijsfrouw van Hans Steffens
56. Arent Tijsens
57. Jantien Jillincks huijsfrouw van Jan Rolefs
58. Anne Dircks huijsfrouw van Remmert Takes
59. Sije Gauckes huijsfrouw van Pieter Harrijts
60. Feijcke Eelckes
61. Brechtien Jans sijn huijsfrouw
62. Albert Tiebbes
63. Aeltien Jans sijn huijsfrouw
64. Fenne Tiebbes huijsfrouw van Arent Tijsen
65. Wobbe Fockes Heddinga
66. Ide Sije Reinties dochter sijn huijsfrouw
67. Harrijt Fossema
68. Antie Alberts sijn huijsfrouwe
69. Harmen Hindricks
70. Wijke Harmens sijn huisvrouwe
71. Albert Jans op Suijr-huister-dijck
72. Heere Harmens
73. Jantien Wobbes sijn huijsfrouw
74. Jan Gosens
75. Baucke Tiebbes sijn huijsfrouw
76. Heere Fockes
77. Jantien Jans huijsfrouw van Cornelijs Willems
78. Teke Harrijts
79. Swaentien Cones

Dese zijn aengewonnen in de tijt mijner bedieninge. De aldergenadigste Godt wil verlienen, dat sijn Gemeinte voortaen menige aenwassen in Gelove end in getal, um nae desen leven met Abraham, Isaac en Jacob aen te sitten int' Coninckrijke Godts. Amen
t' welck ick van harte wensch
Haijo Johan Walckens
Pastor
[ Vertrokken naar Noordhorn 5 sep. 1638 ]


eind 1629/begin 1630 aangenomen: 
1. Harrijt Carst
2. Luitien Cornelijs
3. Trijntien Harmens huijsvrouwe van Idzo Tammes
4. Tee Swetties weduwe van Jan Warners

13 juni 1630 Namen der nieuwe communicanten:
1. Jille Wijers tot Doesum
2. Tiaucke Steffens sijn huijsvrouwe
3. Tiege Wijers tott Doesum
4. Trijntien Steffens sijn huijsvrouw
5. Meijnt Harmens Hekema op Groote-Gast
6. Eelcke Jarchs huijsvrouwe van Riet Mellema
7. Leewcke Heres huijsvrouw van Pieter Jillincks
8. Annetien Thomas huijsfrouw van Jacob Janties met attestatie van Nie-kercke

12 sept. 1630 Nieuwe communicanten aengekomen: 
1. Trijntien Jansen, jonge dochter van Grote-Gast
2. Trijntien Isebrandts huijsvrouw van Swettien Jacobs
3. Pieter Jillincks

12 juni 1631 Tot de taefel des heeren toegelaten: 
1. Renske Sijes huijsvrouw van Tiebbe Crusinga
2. Lukke Steffens van Doesum
3. Geertruijt Jansens sijn huijsvrouw, beide met attestatie van Faen

11 dec. 1631 Drie nieuwe personen aengenomen: 
1. Hans Steffens tot Doesum
2. Bieninck Sappes
3. Wijtze sijn huijs-vrouw, beijde met attestatie van Suijr-husum

30 dec. 1632 Nieuwe communicanten: 
1. Claes Jans van Grote-Gast
2. Harcke Claesen
3. Siwert Tijsen
4. Gerlof Cones
5. Pabe Iles
6. Jan Roelefs de Jonge
7. Sjowke Siuirts [en]
8. Griete Jans sijn wijf [beide] met attestatie

28 april 1633 Nieuwe communicanten aengekomen: 
1. Sitie Melles
2. Lutchert Steffens huijsfrouw van Siwert Tijs

22 sept. 1633 Tot nieuwe communicanten aengenomen: 
1. Aeftien Joannes huijsfrouw van Harcke Clasen
2. Hindrick Jansen op Grote-Gast

06 april 1634 Nieuwe communicanten aangekomen: 
1. Geert Steffens tot Doesum 
2. Marretien Tammes sijn huijsfrouw

12 okt. 1634 Nieuwlijx aengekomen: 
1. Steffen Hansens en
2. Sioucke sijn huijsfrouw, [beide] met attestatie

30 mrt. 1635 Aangekomen: 
1. Sitie Steffen Jansen dr., met attestatie van Amsterdam

18 mei 1635 Nieuws aengegaen: 
1. Hindricktien Heerkes huijsvrouw van Remcke Willems, met attestatie van den Nuijs

27 dec. 1635 Nieuwe communicanten aangetreden:
1. de Eerentf. Heer Grietman Christianus Ketel
2. de deugtrijcke juffrouw Froucktien Awema
3. de E: Rolef Tijsen
4. Remcke Willems
5. Fennetien Luitiens huijsfrouw van Pabe Ites

18 april 1636 Nieuwe communicanten onse Gemeinte togedaen:
1. Conraed Simmers met sijn huijsfrouw
2. Gertruijd Hansen, met attestatie van Groningen
3. Grietien Tammes huijsfrouw van Claes Jansen
4. Eefke Ubels huijsfrouw van Hans Steffens
5. Arent Tijsen

9 okt. 1636 nieuwe communicanten aengenomen:
1. Jantien Jillies huijsvrouw van jonge Jan Rolefs
2. Anne Dirx huijsvrouw van Remmert Takes
3. Sije Gaukes huijsvrouw van Pieter Harrijts

9 april 1637 nieuwe communicanten:
1. Feijke Eelckes op de Ees
2. Brechtien Jans sijn huijsvrouw
3. Albert Tiebbes
4. Aeltien Jans sijn huijsvrouw
5. Fenne Tiebbes huijsvrouw van Arent Tijsens

8 okt. 1637 dese nieuwe communicanten nieuwlijx aengekomen:
1. Wobbe Fockes Heddinga
2. Ide Sije Rinties dr. sijn huijsfrouw
3. Harrijt Fossema
4. Antie Alberts sijn huijsfrouw
5. Harmen Hindricks
6. Wijke Harmens sijn huijsfrouw

8 april 1638 dese communicanten door Godts sonderlinge segen aangewonnen:
1. Albert Jansen op Suijr huijster dijck
2. Here Harmens tot Doesum met 
3. Jantien Wobbes sijn huijsfrouw
4. Jan Gosens toe Doesum met 
5. Bauke Tijbbes sijn huijsfrouw
6. Heere Fockes in Doesum
7. Jantien Jans in G.G. huijsfrouw van Cornelijs Willems
8. Teeke Harrijts van G.G

24 juni 1638 niewlijx togekomen in Grote Gast:
1. Swaentien Cones, huijsfrouw van Jan Jans


[ Dominee Johannes Gerhardi Beckering beroepen 4 feb. 1639, vertrokken naar Noordhorn 2 nov. 1642 ]

Pasen 1639 nieuw:
Griete Cornelles van Doesum
met attestatie:
Hadije Julles

30 juni 1639 op de ondersoeckinghe haers gelooffs dese naevolgende personen toegelaeten: 
Rintije Pieters
Biele Hindricks sijn huisfrouw
Jan Jansen Cuiper
Aerijen Pieters
met attestatie van Ruinen:
Willem Hindricks met sijn huisfrouw

13 okt. 1639 van nieus aengegaen:
Jan Romkes

2-feb. 1640 van nieus aangegaan: 
Dije Thomas
met attestatie van Ulrum uit de Marne:
Geesijen Jansen

10 mei 1640 van nieus aengegaan:
Pieter Pieters
Gebbe Jans sijn huisfrouw
Berentijen Berents huisfrouw van Mr. Wobbe

11 okt. 1640 op de belijdenisse haers gelooffs toegelaeten: 
Egbart Claesen
Tonnijs Jansen

Eetse Jansen sijn huisfrouw
Hindrick Willems
Cornellijs Jansen met sijn huisfrouw Tietije Marcus
Jantijen Gerrijts huisfrouw van Joannes Beckeringh pastoer met attestatie van Groninghen

10 jan. 1641 van nieus toegelaten: 
Tijebbe Jansen
Swettije Jacobs


11 april 1641 van nieus toegelaten:
1. Lamme Eises huisvrouw van Here Fockes
2. Sijouck Pieters huisfrouw van Berendt Lamberts
3. Roleff Eilardts ende sijn huisfrouw
4. Barber Redmers, welcke van te vooren op Lutke Gast aengegaen waeren

11 juli 1641 van nieus aengegaen:
Hindrick Jansen
Jetske Poppes, huisfrouw van Aerijen Pieters

10 okt. 1641 van nieus mede toegelaten:
Tijmen Jacobs op d' Ees

9 jan. 1642 op de belidenis haers gelooffs, voor d' eerste maell toegelaten:
Pieter Jacobs op Grootegast
Rensch Jansen huisfrouw van Jan Jansen Cuiper op Grootegast

27 mrt. 1642 op d' belidenisse sijnes gelooffs:
Joannes Peters

26 juni 1642 op d' belidenisse haers gelooffs van nieus aengenomen:
Eltijen Jansen huisfrouw van Elle Abels op Grootegast
Jantijen Alberts huisfrouw van Tijmen Jacobs op d' Ees
Aeltijen Steffens weduwe van Hindrick Fockes t Doesum

25 sept. 1642 van nieus aengegaen met attestatie van d' Nuis:
Lambertijen Goosens weduwe van Dijer Wijema
Femke Ipes
huisvrouw van Popke Lieuwes in d' Graslanden
Jantijen Idses huisfrouw van Popke Backer met attestatie van Midwolde

11 dec. 1642 van nieus toegelaeten:
Luitijen Roleffs van Groetegast
Pieter Tijsen van Doesum
Martijen Jannis huisfrouw van Jannis Pieters op Grootegast
met attestatie van Luttekegast:
Harmen Lauwerens ende 
Cijtien Ubels sijn huisfrouw.


[ Ds. Bernhardus Beekman, beroepen 21 feb. 1643, ovl. 13 dec. 1684 ]

4 juni 1643 met attestatie:
Jan Jannes ende Fenne sijn huisvrouwe van Osterwolt

3 sept. 1643 van nieus toegecomen:
Hindrick Popkens van Doesum
met attestatie:
Tijarck Teijenga met sijn huisvrouwen ut de Cale Penne
Trintien Edzes van Lutkegast

17 dec. 1643 op belidenis haeres geloofs van nieus aengenoomen: 
Jan Meertens van Grootegast
Tiert Tammens van Grootegast

17 mrt. 1644 op de belidenis haeres geloofs van nieus aengenomen:
Hille Heres de huisvrouwe van Tiert Tammes van Grotegast
Tiarck Cornelis met Gebbe Jacobs sijn huisvrouwe van Grotegast
Gaucke Fockes van de Gast

16 juni 1644 met attestatie gecoomen ut Neijbert:
Hans Engelberts

13 okt. 1644 op belidenis haeres geloofs nieus toegelaten:
Reinouw Egens
Anne Warners


6 april 1645 met attestatie van Weijdum:
den E.E. Titus van Hannia ende juffrou Anna Ketels sijn huisvrouwe

29 juni 1645 op de belijdenisse hares geloven aengenomen:
Focke Wobbes schoolmester van Grootegast
Rijckel Jansen ende Jicke Rees sijn huisvrouwe van Grootegast
Eelcke Harmens van Doesum
met attestatie:
Witsche Sapes van Sebaldeburum

28 sept. 1645 op de belidenisse hares gelofs angenomen:
Ittien Gerberts huisvrouwe van Jan Simmes

29 mrt. 1646 op de belidenisse haeres geloofs op ende angenomen:
Marrien Naalkes huisvrouwe van Hans Engelberts

28 mrt. 1647 aengenomen nae belijdenisse hares geloofs: 
Griete Coers huisvrouwe van Coert Lubbers

27 juni 1647 nae de belidenisse sijns geloofs:
Steven Bruins

26 dec. 1647 aengenomen tot de gemeinte nae belidenisse haeres geloofs:
Jurrien Benincks ende Hille Onnes sijn huisvrouwe

26 mrt. 1648 aengenomen tot de gemeinte nae belidenisse hares geloofs:
Popke Koerts ende Trine Stevens sijne huisvrouwe

24 juni 1648 sint van Lutkegast 2 ledematen op ende aengenomen als:
Gretien Aibes
Jan Roelefs


24 sept. 1648 op ende aengenomen na belidenisse: 
Watte Jansens van de Eest
Baucke Karst van Grootegast
Maijecke Gerckes van Grootegast

24 dec. 1648 na belidenisse haeres geloofs:
Frouw Jansens van Doesum
met attestatie van Visvliet:
Tietien Willems huisvrouwe van Jielije Fockes

25 mrt. 1649 op het beliden van sijn geloof angenomen tot de gemeinte:
Reemer Jipens van Grootegast

24 juni 1649 nae belijdenisse hares geloofs:
Altien Beecmans
Sioucke Thomas

Swaentien de huisvrouwe van Jan Roelefs
Roelof Oosterhof ende Jantien sijn huisvrouwe
Jacob Johannis

23 dec. 1649 nae belijdenisse hares geloofs:
Renske Geerts

30 juni 1650 met attestatie gecoomen dese naevolgende:
Thee Jansens van Northorm
Sijbolt Sijbolts met sijn huisvrouwe van Suirhuisum
Jantien Harmens van Usquart
Marrien Willems van Suidtwolde

29 sept. 1650 op de belijdenisse haeres geloofs tot de gemeinte angenomen:
Sicke Egens ende Renske sijn huisvrouwe

15 dec. 1650 op belijdenisse sijnes geloofs:
Derck Jansens

16 mrt. 1651 op de belijdenisse sijnes geloofs tot de gemeinte angenomen:
Sipke Roelefs
met attestatie:
juffer Altien van Hannia van Groningen
Anne Jurriens van Marum

14 dec. 1651 angenomen op belidenisse haers geloofs: 
Menno Fockes
Ave Gerbens huisvrouwevan Popke Outses
met attestatie van Groningen:
Agneta Jansens
Lamme Jansens


14 mrt. 1652 opgenoomen tot deser gemeinte nae belidenisse haers geloofs:
Trine Cornellis huisvrouwe van Peter Jansens

12 sept. 1652 angenomen tot de gemeinte na belidenisse haeres geloofs:
Wibrich Arents huisvrouwe van Wobbe Fockes

12 dec. 1652 op ende angenomen tot de gemeinte nae belidenisse haeres geloofs:
Joucke de huisvrouwe van Harrijt Fossema

13 mrt. 1653 angenomen op de belidenisse hares geloofs:
Wobbe Fockes
Trine de huisvrouwe van Hans Steffens

26 juni 1653 nae belidennisse haeres geloofs:
Lamme Rinderts huisvrouwe van Egbert Clasens

25 sept. 1653 nae belidenisse haer geloofs:
Ariaan Rinties huisvrouwe van Watte Jansens

11 dec. 1653 na belidenisse haeres geloofs:
Edse Jelles ende Reincke Tiercks sijn huisvrouwe

24 sept. 1654 angenomen nae belidenisse haeres geloofs:
Griete Hindricks

24 dec. 1654 angenomen tot de gemeente nae belidenis haeres geloofs:
Griete Sijwerts huisvrouwe van Hans Emes

25 mrt. 1655 nae belidenisse sijnes geloofs:
Aerdt Clasens

24 juni 1655 nae belidenisse haeres geloofs:
Allerdt Onnes
Trine Geerts huisvrouwe van Jacop Jansens
Jan Oosterhof schoolmester van Grootegast

9 dec.1655 nae belidenisse hares geloofs:
Marrien Fockes
Altien Thomas
met attestatie van Groningen:
E.E. Antonij Polman
Joachimus Kuen
Petertien Thomas

22 juni 1656 op de belijdenisse haeres geloofs:
Jellie Hansens ende Trine sijn huisvrouwe
met attestatie:
Petertien Annes huisvrouwe van Louwe Reits

21 sept. 1656 nae belijdenis hares geloofs:
Hindrick Rinties ende Jantien sijn huisvrouwe
Claes Jansens ende Trijntien sijn huisvrouwe

7 dec. 1656 op de belijdenis haeres geloofs:
Jellie Cornellis ende Renske sijn huisvrouwe
Eenje Wobbes huisvrouwe van Gaucke Fockes
Jellie Fockes
Willem Gerrits


23 mrt. 1657 met attestatie gecomen van Niekerke:
Lambert Jansens

7 juni 1657 nae belijdenis hares geloofs:
Peter Thijssens
Swaentien Tonnis huisvrouwe van Tiege Weijers

20 sept. 1657 met attestatie van Groningen:
E. Joncker Bocko Ketel

6 dec. 1657 met attestatie van Groningen:
J. Maria Ketels

19 sept. 1658 belijdenis:
Altien Peters weduwe van wijlen Gerrit Clasens

5 dec. 1658 belijdenis:
Harrit Jansens

11 sept. 1659 belijdenis:
Leene Gerrits

11 dec. 1659 belijdenis:
Garst Warmols
Claes Jansens
ende Aucke sijn huisvrouwe
Harcke Sijpkes ende Ludts sijn huisvrouwe
Frouw Simmes huisvrouwe van Idze Jelles
Eelke Simmes
huisvrouwe van Menno Fockes
met attestatie van de Leegemeeden:
Lodewick Harmens ende Griete sijn huisvrouwe

11 mrt. 1660 op de belijdenis:
Gosen Thomas ende Antie sijn huisvrouwe
Fuoeckien Abels huisvrouwe van Jan Reits
Aefke Jansens
huisvrouwe van Romt Dercks
Jantien Jansen
huisvrouwe van Jeme Jeijes
met attestatie:
vrouw Wija Frix anders Ketel

24 juni 1660 belijdenis:
Jan Willems
met attestatie van Collum:
Tietse Lewes huisvrouwe van Tonnis Clasens

31 mrt. 1661 belijdenis:
Leffert Romts ende Deewer sijn huisvrouwe

16 juni 1661 op attestatie:
Wemele Jansens huisvrouwe van Jan Hindricks

1 sept. 1661 belijdenis:
Popke Mennes
Trine Geerts


1 juni 1662 belijdenis:
Albert van Oosterhof schoolmester van Grootegast ende Renske sijn huisvrouwe

31 aug. 1662 belijdenis:
Anne Fockes huisvrouwe van wijlen Engelbert Tonnis

30 nov. 1662 belijdenis:
Heercke Simmes ende Marrien sijn huisvrouwe

14 juni 1663 met attestatie gecomen:
Annetien Tillijs van Groningen
Grietjen Harmens van Veendam

13 sept. 1663 belijdenis:
Grietien Idzes
met attestatie van Roderwolde:
Claes Peters ende Anneijen Cornellis sijn huijsvrouwe

13 mrt. 1664 belijdenis:
Gerbrecht Siouckes huisvrouwe van Egbert Clasens
Sakien Tieges huisvrouwe van Harmen Harmens
Altien Tiercks
huisvrouwe van Pieter Geerts
Uutlicke Popkes
Romt Dercks


12 juni 1664 belijdenis:
Rientien Remts ende Tielecke sijn huisvrouwe

28 aug. 1664 belijdenis:
Claes Jacops ende Fosse sijn huisvrouwe
Renske Rickes

11 dec. 1664 belijdenis:
Peter Geerts
Rickste Jansens
Sijtie Thomas
ende Gels sijn huisvrouwe
Griete Hindricks huisvrouwe van Berent

12 mrt. 1665 belijdenis:
Geert Onnes ende Albertien sijn huisvrouwe

10 dec. 1665 belijdenis:
Harmen Alefs ende Trijntien sijn huisvrouwe
Saecke Popkes ende Wibke sijn huisvrouwe
Gerben Johannes
Focke Elles

met attestatie van Visvliet Johannes Videnius

11 mrt. 1666 belijdenis:
Peter Jacops ende Minse sijn huisvrouwe
Hille Jansens

10 juni 1666 belijdenis:
Geertien Hoffies huisvrouwe van Jiellie Simmes
met attestatie van Lutkegast:
Nieltien Jacobs
met attestatie van Gerrits Clooster:
Sibolt Eves ende Lurm Geerts zijn huisvrouwe

9 dec. 1666 belijdenis:
Jan Reits ende Wemme sijn huisvrouwe
Trijne Gerrits wed. van wijlen Harmen Auts
Ave Meines

15 sept. 1667 belijdenis:
Tipke Jansens huisvrouwe van Gosen Thomas

14 juni 1668 belijdenis:
Roelef Wolters ende Antije sijn huisvrouwe

29 nov. 1668 belijdenis:
Jan Hansens
Jan Jansens
Grietien Timens


28 feb. 1669 belijdenis:
Wijer Tieges ende Eltien sijn huisvrouwe
Altien Hansens
Renske Jacops


13 juni 1669 met attestatie van Collum:
Renske Hansens

26 sept. 1669 met attestatie van Visvliet:
Gebbe Siouckes huisvrouwe van Peter Geerts

12 dec. 1669 belijdenis:
Peter Jansens ende Trijntien sijn huisvrouwe
Harmen Onnes ende Geese sijn huisvrouwe
Gebbe Jansens huisvrouwe van Jan Harmens
Hilletien Fockes
huisvrouwe van Roelef Alles
Petie Heerkes huisvrouwe van Jan Heeres
Grietien Sijerts wed. van Eebel Meertens

13 mrt. 1670 opgenomen in de gemeente:
Jantien Dercks huisvrouwe van Albert van Oosterhof
Imme Benders huisvrouwe van Tamme Lubbes
Sijbrich Harmens huisvrouwe van Roelef Reits
Johannes Beecman


12 juni 1670 met attestatie van Sijbaldeburen:
Tietje Peters

11 sept. 1670 belijdenis: 
Tamme Clasens ende Trijntien sijn huisvrouwe
Jouckien Tiebbes huisvrouwe van Abraham Fockes
Abeltien Roelefs huisvrouwe van Jitze Eentzes
Jouckien Rienties huisvrouwe van Wobbe Heres
met attestatie van Oldehove:
Trijntie Jochums

27 nov. 1670 belijdenis:
Geert Mendels
Grietien Peters
huisvrouwe van Idze Jelles
Geert Meertens

12 mrt. 1671 belijdenis:
Trine Ubbes

18 juni 1671 belijdenis:
Jacop Hansens ende Antie sijn huisvrouwe

3 sept. 1671 belijdenis:
Andries Jansens
Liefke Jansens


3 dec. 1671 belijdenis:
Tamme Lubbes
Ettien Abels huisvrouwe van Sibolt Eves

3 mrt. 1672 belijdenis:
Tiebbe Berents
Menne Popkes met Agnete sijn huisvrouwe

23 mrt. 1673 belijdenis:
Jan Reits Rademaker
Harrijt Fossema


22 juni 1673 met attestatie:
Marten Houckema van Oppende
IJbe Peters van Lutkegast

7 dec. 1673 belijdenis:
Poppe Remts met sijn huisvrouwe
met attestatie:
Gerrit Hindricks

20 sept. 1674 met attestatie van Gerritscloster:
Teetse Moij wedu van Abel Luities

6 dec. 1674 belijdenis:
Sibke Nalkes
Renske Harmens
huisvrouwe van Frerick Gales
Tijs Arents
en sijn huisvrouwe Antie Jansens

7 mrt. 1675 belijdenis:
Jan Hillebrants ende Weijcke sijn huisvrouwe
Jan Harmens ende Anne sijn huisvrouwe
Brucht Sieckema ende Antie sijn huisvrouwe
Derck Wobbes ende Albertien sijn huisvrouwe
Frerick Gales
Aachte Harmens huisvrouwe van Jan Michiels
ende Ancke Jiellies

6 juni 1675 belijdenis:
Jacop Timens en Baijcke sijn huisvrouwe

5 sept. 1675 belijdenis:
Ipe van Oosterhof ende Hijmcke sijn huisvrouwe
Willem Julles
Jouckien Peters huisvrouwe van Sicke Harkes
Eelckien Abels huisvrouwe van Meerten Harmens

12 mrt. 1676 belijdenis:
Claes Annes ende Moerke sijn huisvrouwe

1 okt. 1676 belijdenis:
Jan Clasens ende Antie sijn huisvrouwe
Tetien Pabes

17 dec. 1676 belijdenis:
Sibrant Feikes
Siwert Arents

Ake Gerkes huisvrouwe van Claes Harkes

18 mrt. 1677 belijdenis:
Abbe Arent huisvrouwe van wijlen Reit Onnes
Anne Gerbens
huisvrouwe van Siwert Arents

16 dec. 1677 belijdenis:
Bauwe Cornellis huisvrouwe van Focke Jansens

3 mrt. 1678 belijdenis:
Trine Clasens huisvrouwe van Jan Alberts
Trine Siwerts

16 mrt. 1679 belijdenis:
Melle Zijeties ende 
Trine Dercks

15 juni 1679 belijdenis:
Jan Alberts

12 sept. 1680 belijdenis:
Focke Fockes ende Jelcke sijn huisvrouwe
Foeckele Thomas

12 dec. 1680 belijdenis:
Rientien Peters
Anne Roelefs huisvrouwe van Jan Harmens

13 mrt. 1681 belijdenis:
Eeme Jiies ende Tijp sijn huisvrouwe
Fredrick Jilbert

12 juni 1681 met attestatie van Oppende:
Eltien Ilberi
Beertien Egberts

met attestatie van Visvliet:
Berent Clasens ende Ebelie Harrits sijn huisvrouwe

11 sept. 1681 belijdenis:
Anne Jacops

5 feb. 1682 belijdenis:
Theodorus Ilberi

30 april 1682 belijdenis:
Roelef Alles

10 sept. 1682 belijdenis:
Johannes Hindricks

10 dec. 1682 belijdenis:
Simme Heerckes
Femke Jansens huisvrouwe van Claes Jansens
met attestatie:
Harmen Jansens van Steinfurt

10 juni 1683 opgenomen:
Jacop Lamberts ende Aefke sijn huisvrouwe
Jan Meertens ende Eebele sijn huisvrouwe
Aachte Willems
met attestatie van Groningen:
Den Edele Welgeborenne Heer Capitein Melle Coenders ende mevrouw Gesina Polman anders Coenders ende Lisebet Jansens

30 sept. 1683 belijdenis:
Rein Gaukes
Eebele Annes

met attestatie:
Jan Thomas van Roowolde
Johannes Wenneker van Lengeren

16 dec. 1683 met attestatie van de Brede:
Jan Koerts ende Jantien Hindricks sijn huisvrouwe

16 mrt. 1684 belijdenis:
Meint Sijwerts
Romt Leffers ende Trijntien sijn huisvrouwe
Trijntien Jiellies huisvrouwe van Lubbe Reiners

29 mei 1684 belijdenis:
Peters Jansens
met attestatie van Groningen:
IJkien Cornellis
van Openda:
Jantien weduwe van Albert Tonnis
van Boucksum[?]:
juff. Chatrina Elisabeth Stolling

31 aug. 1684 belijdenis:
Aut Harmens ende Sioucke sijn huisvrouwe
met attestatie van Oppende:
Corneliske Timens huisvrouwe van Hindrick Alberts


[ Ds. Aijoldus Vreese, bevestigd 28 juni 1685, vertrokken naar Den Ham/Fransum 30 nov. 1697 ]

27 sept. 1685
1. Wijger Jansen met attestatie van Sijbaldebuiren

10 jan. 1686 belijdenis:
1. Cornellis Fockes
2. Grietie Jacobs sijn huisvrouw van Doesum
3. Antie Roelefs van Doesum
4. Fooktjen Jans van G.gaste
5. Jantien Jans van G.gaste
6. Margreta Potgieters van Cleef
7. Gelse Jurjens van G.gaste
8. Derck Jans met attestatie van Bellingeweer

14 feb. 1686 belijdenis
1. Jan Bonnes
2. Saekjen Mennes sijn huisvrouw van Doesum
3. Hiltje Alberts van d' Eest, met attestatie van Grijpskerck

4 april 1686 belijdenis:
1. Jan Tonnis
2. Weektjen Fockes sijn huisvrouw van Doesum
3. Reijt Heeres
4. Frouke Berents sijn huisvrouw van Doesum
5. Teeke Jansen van Doesum
6. Aeltjen Rintjes van Doesum
7. Grietien Jacobs van Doesum
8. Claes Harckes van Doesum

4 juli 1686 belijdenis
1. Elske Abels Lege, van Doesum, uit die Graslanden
2. Tade Fockes van d' Eest
3. Swaentien Sunninge met attestatie van Eelde
4. Geertjen Alderts met attestatie van Westerbroek

5 sept. 1686 belijdenis
1. Naele Sipkes van Doesum
2. Foeckeltje huisvrouw van Jan Germens met attestatie van Lutke gaste

19 dec. 1686 belijdenis
1. Anne Sijes
2. Leene Lenses sijn huisvrouw van G.gaste
3. Jan Popkes en 
4. Gelbrich Pieters van G.gaste sijn huisvrouw
5. Jan Harmens en 
6. Leene Gerrits sijn huisvrouw van G.gaste
7. Merten Harmens en 
8. Renske Jacobs sijn huisvrouw van Doesum
9. Jantien Gales van G.gaste
10. Elske Alberts uit die Graslanden

6 mrt. 1687
1. Tiebke Jansen met attestatie van Noordwijk

26 juni 1687
1. Cornellis Pieters met attestatie van Grijpskerck
2. Beertje Melchers met attestatie van Nijekerck
3. Eentje Ottes met attestatie van Lutjegast

11 dec. 1687 belijdenis
1. Tiert Laersema van G.gaste

11 mrt. 1688 belijdenis
1. Teetje Jansen van G.gaste

17 juni 1688
1. Geesjen Jans met attestatie van Groningen
2. Claes Harckes en
3. Maijke Roelefs sijn huisvrouw, met attestatie van Grijpskerck
4. Gerlefke Hindriks met attestatie van Nijkerck

30 sept. belijdenis
1. Ebel Hindercks

16 dec. 1688 belijdenis
1. Dirck Dircks van Doesum
2. Teube Rintjes van Doesum

17 mrt. 1689 belijdenis:
i. Harmen Frercks schoolmr. van Doesum
ii. Fedde Gerrits van Gr.gast
iii. Haeijcke Cornellis van Gr.gast
iv. Grietie Jacobs met attestatie van L.gast

16 juni 1689 belijdenis: 
1. Sicke Harckes van Gr.gast
2. Sipke Haeijckes van Uethorn
3. Simon Allers en 
4. Eltien Augustinus, met attestatie van Wee

1 sept. 1689 tot een disch-genoot aengenomen:
1. Haddue Reinders, met attestatie van L.gast

1 dec. 1689 belijdenis:
1. Folckert Dercks van Lutkegast

9 mrt. 1690 belijdenis:
1. Derck Rompts en 
2. Lijsebeth Harmens sijn huisvrouw
3. Trijntjen Frercks van Doesum
4. Wisck Lammers van Grootegast

1 juni 1690 met attestatie van Grijpskerk:
1. Karsjen Hilbrants en 
2. Antie Rotjes sijn huisvrouw

28 dec. 1690 
1. Jacob Thomes, met attestatie van Haren
2. Pietje Jacobs, met attestatie uet de Drooge-ham

21 juni 1691
1. Grietie Hansen, met attestatie van Opende

6 sept. 1691 
1. Focke Gauckes, met attestatie van 't Nijebert

13 mrt. 1692
1. Aeltjen Dircks met attestat. van L.gast 

12-06-1692
1. Jan Geerts, met attestatie van de Leek 

4 dec. 1692 ... ten deele op de Belijdenisse haeres Geloofs, ten deele oock met goede ende genoegsame Attestatien versien sijnde, door volgende personen vermeerdert:
1. Andries Dercks en 
2. Wiege Tiebbes sijn huisvrouw van Doesum
3. Aeltjen Poppes van Doesum
4. Antie Arents van Doesum
5. Elske Pieters van Doesum
6. Simke Mennes van Doesum
7. Martien Jansen van Gr.gast
8. Brechtje Roelefs van Gr.gast
9. Idse Gerbens met attestatie van Suidthorm
10. Jan Geerdts en 
11. Antie Lijkels sijn vrouw met attest. van Lutjegast
 met attestatien uit d'Opende [12-16]
12. Jan Hemkes en 
13. Antie Faeckes eheluiden, uit de Curringhorne
14. Aeltjen IJnes, uit de Curringhorne
15. Jacob Tijmens en 
16. Aeltjen sijn huisvrouw uit de Curringhorne
17. Bene Melles en 
18. sijn huisvrouw, uit de Curringhorne met attestat. van Marum

12 mrt. 1693 aangenomen: 
1. Pieter Jacobs van G=gaste
2. Alle Roelefs van G=gaste
3. Jan Jansen van G=gaste
4. Tonjes Reeuckes van G=gaste
5. Fookel Wijbes met attest. van Sibaldebuiren
6. Antie Pieters met attest. van Opende

25 juni 1693 belijdenis: 
1. Jan Jansen en 
2. Aetje Jansen sijn huisvrouw van G=gaste
3. Claes Berents van G=gaste
4. Cornellis Pieters van de Leeck
5. Trijntje Jacobs uit de Curringhorne

10 sept. 1693 Aangenomen:
1. Foske Roosema met attestatie van Grijpskerck

10 dec.1693 belijdenis:
1. Brecht Meertens

23 sept.1694 toegedaen: 
1. Antje Dircks en 
2. Stijntje Floris, beijde met attest. van Lutke gaste
3. Moocke Leeuwes van G=gaste nae voorgaende geloovs belijdenisse

24 mrt. 1695 nieuwe Ledematen: 
1. Grietie Wijgers van G=gaste, op de belijdenisse haeres geloovs
2. Barber Jansen met attestatie van Lutkegaste

9 juli 1695 aengenomen:
1. Gebbe Jansen, met attest. van Sibaldebuiren

8 sept. 1695 over-genoomen:
1. Egbert Geerdts en 
2. Grietie Siurts, met attestatie van Grijpskerck

22 mrt. 1696 aangenomen: 
1. Jan Lefferts en 
2. Wem Tiessen op belijdenis
3. Iwkjen Berents met attestatie van die Nuijs

6 dec. 1696 tot het Disch-genootschap toegelaten:
1. Simon Hansen Weddeman op belijdenis des geloovs
2. Geeske Harms met attestatie van Zuithorm

21 mrt. 1697 nieuw: 
1. Lambert Keimpes ende 
2. Siouckjen Claesen met attestatie van Grijpskerck

20 juni 1697 alsdoen tot mede-Communicanten overgenoomen:
1. Trijntien Geerdts en haer dochter 
2. Martien Jacobs, met attestatie van Sibaldebuiren
3. Aeltjen Roelefs met attestatie van Suiderhuisterveen
4. Tonniske Jans met attestatie van Lutke-gaste


Doius Aioldus Vreese, op Den Ham en Fransum zijnde beroepen, is den 29 October 1697 de beroepinge van Grotegast en Doesum overhandigt an Popko Heijdanus s.s.minist.candid., welcke den 1 december geexamineert zijnde den 19 dito is bevestigt op de Grotegast door Doium G. Alstorph pastor in Lutkegast (die oock de praedicatie deed uit 1 Pet. 4.11. Die spreect die spreecke als de woorden Godts) en Doium D. Amalvi, pastor in Oostwolt en Legemeden

6 feb. 1698 belijdenis:
Jan Derckx tot G:gast

24-04-1698 belijdenis: 
van Grotegast:
1. Peter Hindricks
2. Jacob Peters
van Doesum:
1. Moo Egberts
2. Jacob Arijs
3. Hemke Jacobs
4. Menschtien Andries
5. Jannes Jacobs en 
6. Jinke Harrijts eh.lieden
7. Tonnijs Jansen en 
8. Jantien Sijtjes eh.lieden
9. Jantien Itses
10. Aaltien Sijtjes
met attestatie:
11. Menuer Venhuisen huisvrouw van Popko Heijdanus van Groningen
12. Juwe Dates en 
13. Trijntien Cornelis eh.lieden van Neijkerck

24 juli 1698 op belijdenis:
van Doesum:
Renske Dercks huisvrouw van Meerten Harmens
Anke Renties huisvrouw van Tijmen Jacobs
van Grootegast:
Ebel Meijnderts huisvrouw van Douw Alberts
Lijsbeth Niclenius huisvrouw van Heercke Reiners
David de La Haije

23 okt. 1698 op belijdenis:
van Grotegast:
Jan Michiels
Wobbe Dercks en 
Grietie Fockes zijn huisvr.
Anna Thalia Niclenius huisvr. van Claes Reijners
Geertien Harmens huisvr. van Jacob Thomas
van Doesum:
Berent Reijts en 
Baucktien Menses sijn huisvr.
Etie Luitiens huisvrouw van Sijwert Jansen

8 jan. 1699 toegedaen:
van Grotegast:
De Hoogh Edele Welgeb. Joncker Unico Michiel de Hertoge Heer van Feringa etc.
Claas Reijners
Meijndert Hindricks en 
Ariane Jansen eh.lieden
van Doesum:
Jan Tonnis

9 april 1699 op belijdenis toegedaan:
Antonius Joan. Perissonius van Ootmarsum
van Grotegast:
Eetske Jansen huisvr. van Frans Simmes
Wilmke Lieuwes
van Doesum:
Jan Jansen en 
Ancke Wobbes sijn huisvr.
Rindert Clasen en 
Gepke Peters sijn huisvr. van de Ees
met attestatie:
De HooghEd. Welgeb. vrouw mevrou Ulcia Maria d'Hertoge geboren Clant, van Grijpskerk
Hebeltie Ottes huisvrouw van Sijwert Douwes van L.gast

25 juni 1699
op belijdenis van Grotegast:
Trijnje Simons huisvr. van Haetie Jansen
Aafke Luitiens van Grootegast
met attestatie:
Eesche Peters en 
Antie Ottes zijn huisvr. van t Dorp
Trijntie Floris huisvrouw van [niet ingevuld]
Derck Rompts en sijn huisvrouw
Lijsbeth Harmens van t Westerzandt

10 sept. 1699
op belijdenis:
Jan Harmens van Grootegast
met attestatie:
Meijnt Sijwerts en sijn huisvrouw 
Ettien Clasen van Lutkegast
Albert Harmens en 
Siouck Geerts sijn huisvrouw van Opende

10 dec. 1699
op belijdenis:
Sijwert Douwes van t Dorp
op belijdenis van Doesum:
Jan Tijmens en 
Aaltien Arents zijn huisvr. uit de Curringhorne
met attestatie:
Hijlke Heres en 
Jeltie Clasen sijn huisvr. op t Dorp van Gerritsclooster
Harmen Jansen en 
Mettie Imes sijn huisvr. met attestatie te Grootegast van Sijbaldebuiren

10 mrt. 1700 op belijdenis:
Heercke Reijners van Grotegast
Nicolaus van der Tuick s.s. Theol. Studios. van Appingedam
met attestatie:
Geertie Moeij wed. van Seijt Fockes van Marum

1 juni 1699 op belijdenis:
Jan Derks van Grotegast
Lieuwe Roelfs
Anke Joesten sijn huisvrouw van Doesum
met attestatie:
Jan Meertens en sijn huisvr.
Martien Andries van Suidwolda

15 dec. 1700 met attestatie van Augustinus-ga:
Zijtske Everts

28 mrt. 1701 
op belijdenisse:
Jan Wijers van G.tegast
Maria Offeringh huisvr. van Jan Gerbens op G.tegast

26 juni 1701 
op belijdenis:
Trijntie Lijckels van Doesum
met attestatie:
Jacobus Bloembergh
Trijnje Pieters van Sibaldebuiren

25 sept. 1701 haar attestatie vertoont:
Annejen Jans j.d. van Groningen

8 jan. 1702
op belijdenis van Grotegast:
Tonnis Peters
Arian Wijbes

met attestatie van Gerks-Clooster:
Tonnis Harkes
Elske Martens eh.lieden op t Dorp

16 april 1702
op belijdenis van Grotegast:
Focko Fockes en 
Wijbrech Derks eh.lieden
Jan Henriks van Grootegast

2 juli 1702
op belijdenis:
Antie Clasen huisvrouw van Derk Sibolts op de Ees
Beijtske Uipts huisvrouw van Eve Sibolts op d' Ees
Maijke Pebes wed. van Jacob Clasen op t Dorp
met attestatie:
Jannes Jansen en Trijntie Jacobs ehlieden van t Dorp
Rixtie Alberts, huisvrouw van Jan Jacobs van die Ham

8 okt. 1702 met attestatie van L.gast:
Breghte Meertens huisvrouw van Hans Wijers

29 dec. 1702 met attestatie:
Tonnis Jans van Sibaldebuiren

25 mrt. 1703
met attestatie:
IJtze Alberts, en
Eelke Jansen eh.lieden van Marum
Gaatze Jacobs, huisvrouw van Simme Heerkes van Opende
Jan Hartman en
Helena Jansen eh.lieden van Grijpskerk

29 juli 1703
Gepke Pouls met attestatie van t Heerenveen

23 sept. 1703 op belijdenis van Grotegast:
Jannes Peters
Lijsbeth Jansen huisvrouw van Abel Roelfs
23 feb. 1703
op belijdenis:
Wupke Wupkes en Hijlktien Gerrolsma eh.lieden op t Dorp
met attestatie:
Jan Harmens
Anke Reijners eh.lieden van t Dorp
Wicle Binnes
Elisabeth Tades eh.lieden van Augustinusga

23 mrt. 1704
op belijdenis:
Jantien Lamberts weduwe van Foeke Jans van Doesum
met attestatie:
Claas Wabbes van Harkstede
Grietie Jans, sijn huisvrouw uit Sappemeer

22 juni 1704
met attestatie:
Benjamin Rasser van Groningen
Jan Geerts van Lellens
Maria Jongers van de Bourtange
Jan Tonnis en
Aaltien Oosterhof ehl. van Noordwijk

22 sept. 1704 op belijdenis:
Geertien Allerts, huisvrouw van Idse Roelefs

21 dec. 1704 op belijdenis:
Jilje Mellema, schoolmr. van G.gast

5 april 1705 met attestatie:
Reijnder Jiljes en
Anke Alberts Oosterhof van t Dorp

28 juni 1705 met attestatie:
Harke Derks, van Haren
Jan Claasen, van Grijpskerk

27 sept. 1705 met attestatie:
Hans Oedses en
Sijtske Teunis eh.luiden van Augustinusga

10 jan. 1706 op belijdenis:
Henrik Henriks Ossekamp en
Geele Popkens eh.lieden te G.gast
Jannes Willems en
Wijtske Coenes eh.lieden tot G.gast
Wijtske Wobbes van Doesum
met attestatie:
Cornelis Doedes en
Wijtske Oedses eh.lieden van Boornbergen in Vrieslant

28 mrt. 1706 op belijdenis:
Anke Fockes huisvrouw van Eme Peters in de Kurringhorn
Anke Peters huisvrouw van Jan Henriks te G.gast
Alef Harmens op Grotegast
Geertien Folkerts huisvrouw van Ubel Lammerts tot Doesum
met attestatie:
Trijntie Gleijns van Groningen

4 juli met attestatie van Lucas-wolda:
Jilje Naalkes en
Fentie Henriks eh.lieden


Wegens de beroepinge en het vertrek van dominus Pompejus Heijdanus pastor tot Grotegast en Doesum na Noordijk deze tegenwoordige plaatse komende te vaceeren zo hebben de heeren collatoren na voorgaande rijpe deliberatie met eenparige stemmen in desselfs plaatse wederom geeligeert mij Johannes Smook s.s.m.cand. tot predikant tot Grotegast en Doesum op den 19 octob. 1706, gelijk ik ook na voorgaande examen gedaan den 17 novb. 1706 daar op den 5 decb. 1706 tot Grotegast ben bevestigt door doius Pomp. Venhuisen pastor tot Grijpskerk, en doius Lamb. de Beveren pastor tot Noorthorn, die de predikatie dede uit Mal. 2 vs. 11

20 mrt. 1707 op belijdenis:
1. IJpe Pieters uit Corringhorn
2. Geert Harms op Dorp
3. Grietijn Roelfs met attestatie van Nijkerk
4. Jantijn Lucas met attestatie van Groningen

19 juni 1707 op belijdenis:
1. Sikke Derks en 
2. Baijke Pieters egtelied. tot Gr.gast
3. Vrouke Hemkes huisvrouw van Roelf Arents in Uithorn
4. Bregte Jacobs huisvrouw van Reinder Klaasen op de Eest
5. Tijmen Jacobs op Dorp
6. Zijtske Jacobs op Dorp
met attestatien zijn gekomen:
7. Teelke Jans van Helm
8. Jan Remmers van Bafloo

25 sept. 1707 angenomen:
1. Luje Jacobs en
2. Roelfke Jans egtelieden op Dorp
3. Reijnder Jansen en 
4. Anke Roelfs egtelieden Grootegast
met attestatie van Groningen:
5. Bijra Everhardi
6. Jantijn Egberts van Groningen

11 dec. 1707 toegelaten:
1. Harm Alberts en 
2. Agniete Jelles egtelieden tot Gr.Gast
3. IJpke Hindriks huisvrouw van Jacob Theijses tot Gr.Gast
5. Abel Meertens en 
6. Sjouke Jansen egteliede tot Doesum
7. Geert Rijkes met Attestatie van de Bourtange

24 juni 1708 op belijdenis:
Roelf Arents van Uithorn
met Attestatien:
Sipke Jacobs en Aafke Willems van Augustinusga
Jan Jeltes en Hilletie Jans van Oudwoude

9 sept. 1708 op belijdenis:
Harm Auts van Gr.gast
met Attestatien zijn gekomen:
Annegien Edens van de Rijp
Geezijn Beerents van Groningen

23 dec. 1708 na gedane belijdenis:
Jene Krijns van Doesum
Grietijn Alberts van Gr.gast
na vertoonde Attestatien van Zuidhorn:
Martijn Garbrants
Pieter Jans

7 april 1709 op belijdenis:
Johannes Baukes en 
Marie Mellema egtelieden tot Gr.gast
met attestatie:
Grietijn Kornelis van Groningen
Renck Sijmens en Antje Jansen van Lutteke gast

30 aug. 1709 angekomen:
Gauke Fokkes tot Doesum na belijdenisse des geloovs
Take Klaessen Smith en 
Anna Maria Wendels ehelieden met attestatie van Visvliet
Baukijn Hindriks huisvrouw van Geert Harms op Dorp met attestatie van Luttekegast

15 dec. 1709 na belijdenis:
Albert Reijnders van Dorp
Marten Alberts en 
Geertijn Mekkes egtelieden tot Grotegast

23 mrt. 1710 op belijdenis:
de H.W.G. juffer Josina Klants
met attestatie van Winsum:
Bieke Abels

22 juni 1710 met attestatie van Oldehove:
Derk Jans en Jantjen Fokkes

21 sept. 1710 op belijdenis:
Berentijn Wijgers van Doesum
met attestatie van Enum:
Corneliske Jurjens

21 juni 1711 op belijdenis:
Eijsse Reijts van Doesum
Jelle uit de Curringhorn
met attestatie:
Fookel Wijbes wedw. van Jouke Claassen van Nijkerk
Egbert Mennens van Esinge

16 sept. 1711 na gedane belijdenis:
Lieuwe L[vlek] en 
Romke Jansen egteluiden uit de Curringhorn

19 dec. 1711 met attestatie van Zuidlaren:
Trijntjen Oomkes van Helpen

27 mrt. 1712 na belijdenis:
Hans Fokkes en
Thietjen Roelfs e.lieden tot Grotegast
Gauke Beerents op Dorp
Willemke Jans van Zibaldebuiren

26 dec. 1712 na gedane belijdenis:
Jan Pieters tot Grotegast
Lammert Jans tot Grotegast
Martjen Jans tot Grotegast
Roelf Berents van de Eeze
Abel Thijes, knegt van de Heer van Feringa
met attestatie:
Wijcke Hommes van Groningen
Ettjen Geerts van Zuidhorn

2 juli 1713 met attestatie:
Barta Marinus

15 okt. 1713 na gedane belijdenis:
Grietjen Zeijts van Grotegast
Zijbrig Romts van Grotegast

26 dec. 1713 na belijdenis:
Ubel Lammerts van Grotegast
Harmen Meertens en 
Nijnke Derks echtelieden tot Doesum
Meerten Jansen tot Doesum

25 mrt. 1714 na belijdenis:
Kornelis Harms en 
Zidje Jansen echtelieden tot Doesum
Jille Derks en Berentjen Reijnders echtelieden tot Grotegast
Lamke Harrijts tot Doesum
met attestatie:
Swaantje Jansen van Groningen
Geesjen Gerrijts van Groningen

16 sept. 1714 na belijdenis:
Trijntje Harms tot Doesum

20 dec. 1714 na belijdenis:
Riet Arents tot Grotegast
Geeske Geugijs tot Grotegast
in de Curringhorn:
Jurrien Jans
Aaltjen Heemkes
Ebel Wolthers
Riemke Gerrijts


24 mrt. 1714 na belijdenis:
Antje Zeijts tot Grotegast
IJmke Roelfs tot Grotegast
Rixte Fockes tot Doesum

23 juni 1715 na belijdenis:
Grotegast:
Jacob Pieters en 
Aafke Jans
Arrien Pieters

Zijtze Tijmens in de Curringehorn
Frans Simmes op de Dijk
met attestatie:
Jacob Harms van Hornhuisen
Johanna Elias van Groningen

22 dec. 1715 met attestatie:
Jonker Jan Schatter van Oldehove

28 juni 1716 na belijdenis:
Anna Geertruit Marinus tot Grotegast
Anke Jans van Doesum
Berent Harms van Doesum

23 sept. 1716 na belijdenis:
Idse Roelfs tot Grotegast
Thijs Alberts en Jantjen Sijmens tot Gr.gast
Antje tot G.gast
met attestatie:
Grietje Eijsses van Niekerk

27 juni 1717 na belijdenis:
Willem Melles tot Doesum

26 sept. 1717 na belijdenis:
Tijmen Idskes en Griete Harms egtelieden in Curringhorn

26 dec. 1717 na belijdenis:
Jan Hindriks tot Gr.gast
Pieter Jannes tot Gr.gast
Mathijs knegt van de Heer van Feringa tot Gr.gast
Ubel Harrijts tot Doesum

27 mrt. 1718 na belijdenis tot Grotegast:
Berent Hindriks en Eetje Pieters egtelieden
Jepke Meijnderts
Tjeeske Jans
met attestatie:
Johannes Haijens van Nijkerk

26 juni 1718 met attestatie:
Hans Oedzes en zijn huisvrouw van Zuiderhuisen

18 sept. 1718 de gemeijnte is met deze belijders vermeerdert:
Folke Foekes en Renske Jannes egtelieden tot Gr.gast

18 dec. 1718 na belijdenis tot Doesum:
Menne Fokkes
Fokke Fokkes
Roelfke Fokkes


26 mrt. 1719 na belijdenis:
Jan Klaassen en Anke Pieters egtelieden tot Gr.gast
Bauke Heerkes tot Gr.gast
Martjen Remts tot Gr.gast
met attestatie:
IJmke Fokkes van Collum
Leentje Jans van Oldekerk

25 juni 1719 met attestatie:
de huisvrouw van de heer Idema van Lellens
Trijntje Geerts van Lellens
Willem Berents en zijn huisvrouw van Openda

24 sept. 1719 met attestatie:
Jacob Tjeerts en zijn huisvrouw van Openda

2 juni 1720 na belijdenis:
de hr. Bernhard Idema tot Doesum
Aaltjen Abels tot Gr.gast
Auke Jans in de Curringhorn
met attestatie:
Abel Jacobs en zijn huisvrouw van Lutjegast
Geertijn Mekkes wedw. van Marten Alberts van Lutkegast

23 mrt. 1721 na belijdenis van Grotegast:
Hindrik Jans en Bregtje Jannes egtelieden
Iene Heijnes en Martjen Geugjes egtelieden

14 sept. 1721 na belijdenis:
Geert Alberts van de Ehze
met attestatie:
Gerardus Rotgers van 't Nijebert
Jebke Meijnders van Luttekegast

14 dec. 1721 na belijdenis:
Marie Wobbes wedw. van Jan Meertens tot Doesum
Luitjen Harms en Wimke Alberts tot Grotegast

21 jan. 1722 met attestatie van Groningen:
Jantjen Hillebrands

21 mrt. 1723 na belijdenis:
tot Grotegast:
Jan Derks
Eijte Willems en 
Antje Binders eh.lieden
Trijntje Lammers, zijnde deze laaste ook doenmaals, bij het houden van de proefpredikatie, de gemeijnte door den h. doop ingelijft
tot Doesum:
Grietje Beenes
Grietje Jans
Lamke Wijgers
Grietje Willems


13 jan. 1723 na belijdenis:
Albertje Wobbes tot Grotegast
met attestatie uit Scheemder Hamrik:
Pieter Douwes en desselfs huisvrouw

12 mrt. 1724 op gedane belijdenis:
IJmke Zijtzes tot Grotegast
Willem Beenes tot Doesum
Zijtske Elzes tot Doesum

17 sept. 1724 na belijdenis:
IJmke Tjeerts op Dorp

25 mrt. 1725 op belijdenis:
Leffert Romts tot Grotegast
Claas Wobbes tot Grotegast

17 juni 1725 met attestatie:
Renske Derks van Grijpskerk
Hindrikje Roelfs van Oosterwolde

16 dec. 1725 met attestatie:
Albert Alles van Opende
Jannes Jans van Zebaldebuiren

22 sept. 1726 op belijdenis:
Nijne Zijgers tot Grotegast
met attestatie:
IJmke Mennes van Luttekegast

22 dec. 1726 met attestatie van Lettelbert:
Eetske Doodjes

15 juni 1727 met attestatie van Luttekegast: 
Tonnis en Rijtje Popkes egtelieden

13 juni 1728 met attestatie van Luttekegast:
Zijbrig Romts

12 sept. 1728 op belijdenis:
Eijte Alberts en Albertje Fokkes egtelieden tot Grotegast

23 mrt. 1732 op belijdenis:
Lammert Fockes tot Doesum

21 sept. 1732 op belijdenis:
Roelf Harms en Ebel zijn huisvrouw
Mettjen Jans, tesamen uit Curringhorn

22-03-1733 op belijdenis:
Sara Johanna Smooks

21 juni 1733 op belijdenis:
Reenje Zikkes en 
Corneliske Cornelis beide tot Grotegast

20 sept. 1733 met attestatie uit Opende:
Barelt Heinses

21 mrt. 1734 op belijdenis:
Cornelis Claassen tot Grotegast

19 sept. 1734 op belijdenis:
Harm Jacobs tot Grotegast

27 mrt. 1735 op belijdenis:
Gerardus Claassen tot Grotegast

1 april 1736 op belijdenis:
Lijkel Jans en Sjouke IJtzes egtelieden tot Doesum

22 juni 1736 met attestatie van Opende:
Luije Eeuwes en Anke Geerts egtelieden

19 mrt. 1739 op belijdenis:
Harke Meertens en Jelkjen Willems egtel.
Harm Jannes en Albertje Zikkes egtel.
Anke Tonnis huisvrouw van Berent Hindriks, allen tot Grotegast

18 dec. 1739 met attestatie van Surhuizum:
Antje Derks
Meerten Abels en Anke Ubels echtelieden van Opende

18 sept. 1740 op belijdenis:
Douwe Roelfs in de Curringhorn

18 dec. 1740 op belijdenis:
Grietje Mellema, j.d. tot Grotegast
Hindrikje Pieters huisvrouw van Eijte Willems tot G.g.

18 juni 1741 op belijdenis:
Lubbe Gerkes en IJwke Berents egtelieden tot Grotegast
met attestatie van Zebaldebuiren:
Jan Jansen en Hillje Jannes egtelieden

17 sept. 1741 met attestatie van Grijpskerk:
Zijwert Doeskes en Renske Johannes egtelieden

22 mrt. 1744 met attestatie van Marum:
Anne Lijkels en Grietje Claassen, egtelieden

20 dec. 1744 met attestatie van Grijpskerk:
Jantjen Zipkes de huisvrouw van Claas Abels tot Grotegast

25 sept. 1746 met attestatie van Lutkegast:
Rense Harms

25 mrt. 1747 op belijdenis:
Fokke Jans tot Grotegast en 
Aaltjen IJnes, nog 
Willem Jans met Hiltje Luitjes egtelieden tot Doesum

24 juni 1748 op belijdenis:
Boele Alles en Lamke Hemmes Egtel. tot G.gast

18 dec. 1751 op belijdenis:
Ettjen Jans huisvrouw van Sikke Arriens tot Doesum

23 juni 1754 op belijdenis:
Wijtske Gerlefs huisvrouw van Gerardus Claassen tot Grotegast

25 mrt. 1755 op belijdenis:
Eete Jacobs huisvrouw van Derk Jilles tot Grotegast
met attestatie van Aduwert:
Mense Zijbrands en Froukien Cornelis Egtelieden.

28 jan. 1756 met attestatie van Tolbert:
Wobbe Popkes en Aaltje Cornelis Egtelieden

21 mrt. 1756 met attestatie van Tolbert:
Wobbe Popkes en desselfs huisvrouw [voor de 2e x]

19 sept. 1756 op belijdenis:
Anje Berents weduwe van Willem Mellema tot G.gast

12 dec. 1756 met attestatie van Eelde:
Ebeltje Wobbes huisvrouw van Hindrik

19 dec. 1756 met attestatie van Donkerbroek:
Carel Grein en Elizabet Claassen Egtelieden

18 juni 1758 met attestatie van Warfhuizen:
Hendrik Egberts en Jantjen Harms Egtelieden
met attestatie van Groningen:
Hengo Duurt Emmius en Gezina Johanna Tepens Egtelieden

24 sept. 1758 met attestatie van de Nuis:
Grietien Lammerts weduwe van Wijbe Jans
met attestatie van Oostwolde:
Goodeske Alberts

24 mrt. 1759 met attestatie van Visvliet:
Trijntjen Derks huisvrouw van de zarrijs Wolter Jans

21 dec. 1760 op belijdenis:
Wiggel Wijbes tot Grotegast

19 juni 1763 met attestatie van Wirdum:
Pieter Hiddes


Proefpreeken en Nagtmalen gehouden staande de vacature en door mij Wilh. de Weerd volgens opgaav geboekt.
21 dec. 1766 met attestatie:
IJwe Barelts van Lutke-Gast, en 
Liefke Annes van Marum

19 juni 1768 met attestatie van Lutke-Gast:
Renske Alles
Alzo door 't overlijden van dominus Johannes Smook pastor van Groote-Gast en Doezum (die alhier 58 jaaren 's Heeren kudde met zeegen hadde geweit) ... W. de Weerd ... 15 jan. 1769 bevestigt ...
26 mrt. 1769 met attestatie van Groningen:
Catrina de Weerd

30 juni 1771 op belijdenis:
Harink Klasen en desselfs huisvrouw Geeske Harms op t Dorp
Aaltje Klasens van t Strobos
Derk Popkes bij de Eese

22 dec. 1771 met attestatie van Wildervank:
Tuibigjen ter Horst weduwe van Wolter Jans

22 mrt. 1772 met attestatie van Visvliet:
Meentje Pieters

5 juli 1772 met attestatie van Lutke-gast:
Jan Gaukes

26 dec. 1772 met attestatie van Vreland: 
Jeronimus Gillebaart en Aaltje Daalman E.Lieden

11 april 1773 met attestatie van Niekerk:
Alagonda Avina Holst, Huisvrouwe van ds. De Weert

17 juli 1774 met attestatie van Grijpskerk: 
Antje Mattheus, en 
Maria Jentjes huisvrouw van Derk Alderts te G.gast

25 juni 1775 met attestatie: 
Michiel Johannes van Strobosch benevens sijn huisvrouw Henke Tjebbes van Oudwoude en Westergeest

16 juli 1775 op belijdenis:
Aaltje Rentzes huisvrouw van Hindrik Jans uit de Corrighorn, en 
Meerten Arents van Doesum

29 okt. 1775 met attestatie van Grijpskerk:
Stijntje Hoikes

31 dec. 1775 op belijdenis:
Willem Fokkes van Doesum
met attestatie van Haren:
Geert Ebels

7 april 1776 op belijdenis:
Derk Alderts van Grootegast

21 juli 1776 met attestatie van Niekerk:
Roelf Joesten en deszelvs huisvrouw Martjen Reinders
alsmede van Noorthorn:
Fetje Hotzes huisvrouw van Luurt Gaeikes

30 mrt. 1777 met attestatie van Sibaldebuiren:
Grietje Willems

12 okt. 1778 op belijdenis:
Johannes van der Molen, med. Doctor, en 
Jannes Pieters, beiden van Grootegast

4 jan. 1778 met attestatie van Zuithorn:
Roelfke Renzes

19 april 1778 op belijdenis:
Geertruit Zites Iwema huisvrouw van Hendrik Lubbes, en 
Hindrik Jans, beiden van Grootegast

12 juli 1778 op belijdenis:
Jakob Sijgers van Strobos, en 
Jan Willems, van Doesum

26 dec. 1779 op belijdenis:
Bauke Piers en des zelvs huisvrouw
Degina Holst te Doesum woonagtig

9 juli 1780 op belijdenis:
Tonnis Berends en des selvs huisvrouw Sapke Hotzes
met attestatie van Niekerk:
Jans Freerks

24 dec. 1780 op belijdenis:
de student Henrikus Bulthuis van Groningen doch naderhand met attestatie vertrokken naar elders.


Proefpreeken en Nagtmaalen gehouden in de vacature na het overlijden van Dom. W. de Weerd, en door mij A.A. Cremer te boek gebragt etc. etc. 

18 sept. 1783 met attestatie:
Geertje Douwes van den Ham en
Evert Derks Bazuin van Winschooten

18 mrt. 1784 met attestatie van Rhoden:
L.M. Atlas, naderhand vertrokken naer Suiderhuisterveen

17 juni 1784 met attestatie van Groningen:
Freerik Hommes en vrouw Franzina Ritzema

17 okt. 1784 met attestatie vertrokken naar Lutkegast:
Meint Wijtzes

17 juni 1785 op belijdenis:
Geeske Jakobs, van Doesum
... beroepen Abraham Albert Cremer ... 10 sept. 1786 bevestigt ...

22 april 1787 met attestatie van Winschoten:
Meeneke Jans Geersema

30 nov. 1787 op belijdenis:
Wietse Willems uit de Korringhorn

13 april 1788 met attestatie van Heerenveen:
Aath van Terwisga, huisvrouw van de predikant Abraham Albert Cremer te Grotegast en Doesum

28 juni 1788 op belijdenis:
Luurt Gaijkes van Doesum

5 okt. 1788 met attestatie van Leuwaerden:
Grietje Jakobs Elfrink

5 april 1789 met attestatie:
Harm Hindriks wedman van West.deel Langewold van Lutkegast en 
Anna Stegnerus van Aduwert

5 juli 1789 met attestatie van Sint Jansga:
Eske Jans

26 juli 1789 met attestatie van Grijpskerk:
Meine Boerma

19 feb. 1790 op belijdenis:
Berend Lubbes van Grootegast

31 mrt. 1791 op belijdenis:
Warner Jans
Albert Hillebrands
Hindrik Berends


17-07-1791 met attestatie vertrokken naar Nijhove:
Warner Jans

18 dec. 1791 met attestatie overgekomen:
Antje Gerrits Rosema

14 april 1793 met attestatie overgekomen:
Aafjen Everts, huisvrouw van Jan Jakobs

23 juni 1793 op belijdenis: 
Lutske Tjeerts
Aaltje Alderts huisvrouwe van Iewe IJntjes
Jenke Karstens Klasinga, en
Trijntje Gerbens
met attestatie overgekomen:
Roelf Buning

30 mrt. 1794 met attestatie van het Noordhoorn in het graafschap Bentheim:
Berend Ennes

12 april 1795 vertrokken met attestatie naar Veldhuizen in het graafschap Bentheim:
Berend Ennes

13 mrt. 1796 op belijdenis te Grotegast:
Klaas Luitjens
Kornelis Berents
Geerd Lukas
Nientje Meertens
Sitske Hendriks


Den 14 Maij 1797 ben ik hier bevestigd ... Ulben Wilhelm Thoden van Velzen
De naamen der Ledematen, die bij het aanvaarden dezes boeks te Grotegast gevonden wierden, als ook, die op belijdenisse des geloofs en met attestatie van elders der gemeente toegevoegd zijn.

Namen der Leden van de Hervormde Gemeente te Grotegast, welke hier gevonden zijn bij de komst van U.W. Thoden van Velzen, als Leeraar, Alsmede Aantekening van hun, die op belijdenis, op attestatie aangenomen zijn.

Deze zijn gevondene Leden in 't Jaar 1797.

Anna Stegnerus
Froutje Gerbens
Lutske Tjeerds

Nientje Meertens (gestorven 29 october 1798)
Geerd Lukas
Sietske Hendriks

K.J.Klasinga (vertrokken 30 sept. 1800 met attestatie naar Sebaldeburen)
Jenke Klasinga (vertrokken 30 sept. 1800 met attestatie naar Sebaldeburen)
Derk Allerts (gestorven 17 Junij 1802)
Cornelis Berends
Albert Hillebrands
Roelf Buning

Wietske Gerlofs (gestorven 3 Jan. 1799)
Henrik Berends
Eske Jans
Lamke Harms
(gestorven 11 Jan. 1800)
Fegtertjen Willems
Claasjen Everds
Berend Lubbes
Aaltje Allerts (met attestatie vertrokken naar Lutkegast 1 aug. 1803)
Aangekomen Leden

29 juli 1798 met attestatie van Visvliet:
Rompt Garms (gestorven 15 Maij 1800)

18 mei 1799 met attestatie van Lutkegast:
Hiltje Harms

15 aug. 1799 op belijdenis:
Jannes Harms
Elske Gerrits
Geertje Jans
Tjitske Annes
(met attestatie naar Niekerk 25 sept. 1800)
Aaltje Geerds
Wendelina Lukas van Sleen
Imke Jochems (gestorven 13 dec. 1802)

11 april 1800 op belijdenis:
Roelfke Klaassen
Anje Jakobs
Imke Harms
Hindrikje Harkes
Trijntje Hillebrands

11 mei 1800 met attestatie van Tolbert:
Johan Philip Christiaan Wagener, toegedaan des Augustijnse geloofsbelijdenis

14 nov. 1800 op belijdenis:
Jan Popkes
Wijtze Wijbes
Harm Willems


16 nov. 1800 met attestatie naar Sebaldeburen vertrokken:
Karst J. Klasinga, en 
Jenke Karstes Klasinga
met attestatie tot ons overgekomen:
Teke Reints Beerda

24 juni 1802 met attestatie vertrokken naar Sebaldeburen:
Johan Philip Christiaan Wagener

19 sept. 1802 met attestatie:
Abel Roelfs en zijn huisvrouw Jantjen Hendriks van Norch
Meindert Allardus van Marum

27 mrt. 1803 met attestatie van Sebaldeburen:
Jenke Karstens Klasinga
met attestatie van Veldhuisen:
Gerrit Sluiters (vertrokken 31 aug. 1803)

24 juni 1803 op belijdenis:
Gerrit Jans Ietsema (NB met attestatie vertrokken)
Pieter Jans
Ebeltje Ubels
Roelfke Wijers
Gaatske Hemmes
Martjen Tekes

2 april 1804 op belijdenis, alle onder Doezum woonagtig: 
Iewe Jans
Jacob Louwes
Janke Harms
Jeltje Annes


12 april 1804 met attestatie van Lutkegast:
Meint Jentjes

27 mei 1804 met attestatie naar Nuis en Nijbert:
Harm Willems

13 juli 1804 met attestatie van Sijbaldebuiren:
K.J. Klasinga

26 okt. 1805 is de alhier beroepene schoolmeester 
Jelle Fockens met zijn huisvrouw Anna Petronella Reits, met attestatie van Sappemeer overgekoomen.

9 dec. 1805 met attestatie overgekomen uit Eelde:
Marchien Klaassens Bolhuis

30 mrt. 1806 met attestatie van Buurum:
Rinske Hiddes

26 juni 1806 met attestatie van Lutkegast:
Tjiske Annes

30 sept. 1806 met attestatie van Oostwold:
Hermannus Bauwer (NB deze man met de noorderzon vertrokken zijnde, heeft den kerkenraad besloten hem als een onwettig lidmaat te censureren)

15 dec. 1806 met attestatie van Grijpskerk:
Dirk Geerts Sunneker

15 mrt. 1807 met attestatie van Tolbert:
Anna Catharina Berghuis, wed. P. Renkes
Rencke Renkes en Frederica Huis, Egtelieden

22 okt. 1808 met attestatie van Bellingwolde:
Jurjen Hoedenburg onze beroepene schoolmeester

22 okt. 1809 met attestatie van Groningen: de alhier beroepene schoolmeester 
Douwe Roelfs Huisman

20 feb. 1810 met attestatie van Rhooden:
Jacob Roelofs (NB vertrokken naar elders)

25 mrt. 1810 in tegenwoordigheid van mij Wietse Wiebes als ouderling, op belijdenis aangenomen, uit Grotegast: 
Lammert Gerkes
Albert Harms en Grietje Jans Egtelieden, als mede 
Tietje Jacobs, en 
Anke Baukes Piers huisvrouw van Jan Beerends Hasenberg

26 mrt. 1810 in tegenwoordigheid van mij Johannes Baukes als ouderling, op belijdenis tot Doesum: 
Antje Wessels huisvr. van Hindrik Freerks
Geeske Garbrands huisvr. van Harm Lubbes
Albertje Fokkes huisvr. van Pieter Hotses
Aukje Willems
wed. van Lieuwe Piers
Geeske Everts huisvr. van de schoolmester J.H. Smid, en 
Aaltje Jans huisvr. van Pieter Klaassen

11 mrt. 1810 op belijdenis: 
Matje Willems
Annechien Harms en 
Lubbe Harms

28 mrt. 1810 op belijdenis te Doesum: 
Antje Wessels huisvr. van Hindrik Freerks
Geeske Garbrands huisvr. van Harm Lubbes
Albertje Fockes huisvr. van Pieter Hotses
Aukje Willems weduwe van Lieuwe Piers
Geeske Everts huisvr. van de schoolmeester Jacob Haatjes Smid
Aaltje Jans huisvr. van Pieter Klaassen
nog uit Grotegast op belijdenis:
Albert Harms en Grietje Jans Egtelieden
Tietje Jacobs
Anke Baukes Piers huisvr. van Jan Beerends Hasenberg
Lammert Gerkes
met attestatie van Rhooden:
Jacob Roelofs
met attestatie van Groningen:
Dauwe Roelfs Huisman, schoolmeester tot Grotegast

16 dec. 1810 met attestatie van Oldehoove:
Pieter Tijmens

13 mrt. 1811 met attestatie van Winschoot:
R.J. Barghuis (en in Julij wederom van hier vertrokken naar de Oude Peekel-A)


Gedenkboek der
Kerkelijke Handelingen
voorgevallen
in de gemeente van
Doezum
aangevangen met den jaare Onzes Heeren
1790

[ Predikant bij begin van het boek in gecombineerde gemeente Grotegast en Doezum is Abraham Albert Cremer, bevestigd 10 sept. 1786. Beroepingsbrief uit 1786. ]

1790

24 jan. is de nieuw gekozene diaken van Doezum Luurt Gaaikes in zijnen dienst bevestigd, nadat hij het vorige jaar den 20 dec. in plaats van Wietse Willems met eenparigheid van stemmen was aangesteld, ziet het oude kerkprothocol.

10 feb. heeft de boekhoudende diaken Willem Jans te Doezum de jaarlijksche rekening in de kerk gedaan ...

19 feb. op belijdenis:
Liewe Piers van Doezum
13 juni met attestatie van Sibaldeburen:
Zeijth Lubbes wonende op het Dorp onder Doezum

1791

30 jan. te Doezum in plaats van den afgaanden diaken Willem Jans tot diaken met eenparigheid van stemmen verkozen Liewe Piers, welk perzoon, na op drie agter eenvolgende zondagen den gemeente voorgesteld te zijn, den 6 maart in zijnen dienst is bevestigd.

25 sep. met attestatie:
Jan Berends Renkema en Knelske Alberts e.l. van Opende wonende thans in de Korrenhorn onder Doezum

1792

19 feb. is te Doezum in plaats van den gedimitteerden diaken Luurt Gaaikes tot diaken op nieuw verkozen Zeijth Lubbes, welke perzoon tot 3 maalen toe staat geproclameerd te worden

2 maart op belijdenis:
Trijntjen Cornellis huisvrouwe van Marten Martens schoolmeester te Doezum, en
Janneke Jans huisvrouwe van Jan Sikkes huisman te Doezum.

1 april Zeijth Lubbes in zijnen dienst ingezegend.

6 april boekhoudend diaken Liewe Piers heeft rekening gedaan.

1793
10 maart is tot diaken van Doezum aangesteld Jan Willems, welke perzoon na tot driemaalen toe opentlijk van den predikstoel der gemeente voorgesteld te zijn, is den 1 april in zijnen dienst bevestigd.

1794

23 maart is tot diaken te Doezum verkozen Jan Berends in de Corringhorn, welke perzoon op drie agter een volgende zondagen staat geproclameerd te worden, bij gelegenheid dat Jan Zeits zijnen ontslag van zijnen dienst heeft verzogt.

27 april is te Doezum bovengemelde nieuwverkozene diaken Jan Berends in zijnen dienst bevestigd, en de afgaande diaken Zeijth Lubbes voor zijnen trouwen dienst bedankt.

2 mei heeft de boekhoudende diaken Jan Willems de jaarlijksche rekening gedaan ...

1795

1 maart is te Doezum na bekomen ontslag van den boekhoudende diaken Jan Willems tot nieuwe boekhoudende diaken verkozen Liewe Piers, welke perzoon na eene driemalige kerkkondiging den 22 maart in zijnen dienst is bevestigd.

[ vervolg na dood A.A. Cremer door diens opvolger U.W. Thoden van Velzen uit de aantekeningen geboekt ]

1796

21 april is te Doezum tot diaken verkoren Klaas Luitjens, 8 mei bevestigd.

1797
Kerken Raads handelingen te Doezum, voorgevallen sedert het begin mijner bediening den 14 maij 1797 zie het Kerk-Protokol van Grotegast!

[ vanaf hier ingekorte registraties ]

28 mei 1797 afgaande diaken Liewe Piers, verkozen Luurt Gaaikes, 16 juli bevestigd.

14 april 1799 afgaande diaken Klaas Luitjens, drietal Joannes Baukes, Bauke Piers, Jan Willems, 28 april Joannes Baukes verkozen, 26 mei bevestigd.

25 aug. 1799 Luurt Gaaikes als diaken ontslag verzocht, Albert Doeskes gekozen, bevestigd 22 sept.

1 juni 1800 afgaand diaken Joannes Baukes, opvolger Lieuwe Piers uit drietal Lieuwe Piers, Rense Joannes en Jan Willems, 8 juni bevestigd.

1 juni 1800 in plaats van de overleden Marten Martens, in leven schoolmeester en kerkdienaar, tot nieuwe beroepen Hermanus Wondaal, 8 juni gekondigd.

27 sept. 1800 verzocht Albert Doeskes ontslag als diaken, 4 okt. drietal Rense Joannes, Jan Willems en Luurt Gaaikes, 18 okt. Rense Joannes gekozen, als armverzorger van Doezum 22 nov. bevestigd.

22 nov. 1800 overleden diaken Lieuwe Piers, drietal gemaakt Klaas Luitjens, Jan Willems en Joannes Baukes, 29 nov. Klaas Luitjens gekozen, 20 dec. bevestigd.

10 okt. 1802 in plaats van ouderling Douwe Roelfs drietal gemaakt Luurt Gaaikes, Jan Berends en Albert Doeskes, 17 okt. Luurt Gaaikes, 7 nov. bevestigd.
Toen [10 okt] is ook besloten, dat Douwe Roelfs, onder den naam van Oud-Ouderling, stem en zitting in den kerkenraad, als mede zijn plaats in het doop-hek houden zal, zolang hij leeft, daar hij, sins den 11 maij 1777, het ouderling ..?.. te Doezum had waargenomen, en nu een man van ruim 92 jaren was geworden.

11 juli 1803 vergadering ter losmaking van predikant Thoden van Velzen, beroepen naar Oldendorp in Oost Friesland.

1805 tot nieuwe kerkenraadsleden gekozen en bevestigd Hendrik Freerks tot ouderling, Albert Doeskes tot boekhoudend diaken, en Wiebe Douwes tot mede-diaken.

17 nov. 1805 afgaand diaken Albert Doeskes, nominatie Pieter Hotses, Gerrit Witvoet en Jacob Haatjes Smid, gekozen Jacob Haatjes Smid, bevestigd 15 dec.


Lijst der Leden van de met Grotegast gekombineerde Hervormde Gemeente van Doezum, die aldaar gevonden werden bij de komst van U.W. Thoden van Velzen, als Leeraar, den 14 Maij 1797, en die naderhand deze Gemeente toegevoegd zijn, 't zij, dat ze met een getuigschrift van lidmaatschap van elders overgekomen, of op belijdenis hunnes geloofs aangenomen zijn.

Gevondene Leden:
Janneke Jans
Meerten Arends
Roelfke Renses
Lieuwe Piers
(Kerk-Voogd en Diaken gestorven 21 Nov. 1801)
Marten Martens (Schoolhouder en Kerk-Dienaar, gest. 10 April 1800)
Trientje Kornelis
Klaas Luitjens

Jan Willems (gestorven 12 Junij 1802)
Douwe Roelfs
Jan Gaukes (gestorven)
Martje Reinders
Bauke Piers, Kerk-Voogd (gest. 10 Febr. 1800)
Degina Holst
Luurt Gaaikes
Tetje Hotzes
Pieter Hotzes
Geeske Jakobs

Grietje Jans (gest. 1 Okt. 1800)
Everd Bazuin
Annegien Pieters

Frederik Hommes (gest. 4 Okt. 1800)
Fransina Regina Ritzema
Aaltje Harings
Henke
Seith Lubbes
Derk Popkes
Geertjen Douwes
, huisvr. van Klaas Geerts (met attest. vertrokken na Up-Einde in Junij 1804)
Sapke Hotzes
Grietje Jakobs


Aangekomene Leden

1797

1 Julij is met getuig-Schrift van lidmaatschap overgekomen Joannes Baukes

1799

17 Febr. zijn, op belijdenis aangenomen Albert Doeskes, Aaltje Martens en Rense Joannes.

1802

21 Maart, zijn hier, op belijdenis van hun geloof, tot Leden van Jezus Gemeente aangenomen:
Klaas Harings
Willem Machiels
Jetze Machiels
Halbe Pieters
Henrik Heines
(vertrokken met Adtest. na Lutkegast d. 18 Junij 1808)
Johannes Jans
Wiebe Douwes, en
Anje Jans

19 Sept. is hier met een Getuig-Schrift van Lidmaatschap van de Leek overgekomen en gekondigd Jakob Smid, School-Houder te Doezum.

5 Dec. zijn hier met een Getuig-Schrift van Lidmaatschap van Grijpskerk overgekomen en gekondigd Jan Frides en Grietje Boukes, echte lieden

1803

24 Maart, zijn hier, op belijdenis van Kristelijk geloof, tot Leden van Jezus Kerk aangenomen:
Ettjen Jans en
Aafke Meints (D. G. vertrokken na Sijbaldebuuren in 1809)

25 Maart zijn dese tw Zusters kerkelijk gekondigd, alsmede 2 met Kerkel. Attestatien overgekomene Leden:
Eempien Asses, overgekomen van Roden, en
Gerrit Witvoet, overgekomen van Zuidhorn

25 Junij, zijn op belijdenis des geloofs aangenomen de volgende Perzonen:
Ipo Frederik Hommes, en zijne Huisvrouw
Jakoba Frank

26 Junij zijn deze tw, als nieuws-aangenomene Leden Kerkelijk gekondigd, alsmede:
Jetske Geerds, die met haar kerkelijk Getuig-Schrift overgekomen was van Marum.

1804
den 2 April, zijn door Dom. J. Los, toen ter tijd Predikant te Lutkegast tot Leedemaaten voor deeze gemeente aangenomen, wijl de Leeraarsplaats alhier toen nog niet vervult was:
Jewe Jans [en]
Jacob Lauwes [en]
Janke Harms en
Jeltje Annes, alle onder Doesum woonagtig.

1804
den 28 Sept. is met kerkelijke Adtestatie van Lidmaatschap en goed gedrag tot ons overgekoomen van Opeinde
Henderk Freriks woonagtig te Doesum.
in December, zijn met Adtestatie van Lidmaatschap en goed gedrag tot ons overgekoomen:
Hendrik Jans de Boer, thans opzichter op Strobos en
Grietje Leen zijn huisvrouw.

1805
den 20 Maij is Mijke Bouwes Huisvrouw van Hendrik Jacobs tot ons overgekomen met Adtestatie van Lidmaatschap en goed gedrag van Gerkesklooster.

1807
den 20 December is met adtestatie van Lidmaatschap en goed gedrag van Snt Jacobi Parochie in dato 22 Nov. 1807 tot ons overgekoomen Jantje Jans Remkema, nu woonagtig in de Kornhorn.

1808
den 2 October is op Belijdenis des Geloofs tot Lidmaat der Kerk aangenoomen Marijke Alles, Huisvrouw van Reinje Simons, als meede Grietje Timens, Huisvrouw van Willem Dootjes, beide woonagtig op het Dorp. NB. Deeze menschen hadden de Belijdenis geleert bij Dom. de Sitter, V.D.M. te Lutkegast, en zijn ook door zijn Eerw. aangenoomen, en ook door den Doop der Christelijke Kerke ingelijfd.

1810
den 26 Meert, zijn op Belijdenis des Geloofs, tot Lidmaaten deezer gemeente aangenoomen Matje Willems, Annechien Harms en Lubbe Harms, alle woonagtig te Doezum.
Op dato [26 Meert] zijn nog aangenomen Antje Wessels, Huisvrouw van Hindrik Freerks, Geeske Garbrands, Huisvr. van Harm Lubbes, Albertje Fokkes, Huisvrouw van Pieter Hotzes, Aukje Willems, Weduwe Lieuwe Piers, Geeske Everts, Huisvrouw van J.H. Smid, en Aaltje Jans, Huisvrouw van Pieter Klaassens, alle uit Doezum.

1811
in Sept. is met Adtestatie van Beijlen als lidmaat der Gereformeerde Kerk tot ons overgekoomen Elias Kruiderink, geboortig van Almelo.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.