LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Grijpskerk

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Eerste bewerking Reid van der Leij.
Hersteld naar tekst kerkenboek, gecontroleerd en aangevuld maart 2006 Hans Schripsema.
Edsko Havinga heeft zich in de periode okt. 2006-jan. 2007 over de oude Acta tot aan 1674 gebogen
Riana Luiks heeft in jan. 2007 de namen vervet.

Het inv. nr. 1 van het archief der Hervormde Gemeente Grijpskerk bevat 3 banden, in één daarvan, met schutblad doopprotocol, is tevens de administratie der lidmaten ingebonden:
- Acta 1612-1674 (fol. 103-138)
- Lijst 1645-1682 (fol. 139-170)
Een tweede boek in dit archief heeft schutblad Doop en Trouwboek ..., en deze bevat daarnaast:
- Predikanten (fol. 2)
- Acta 1684-1794 (fol. 3-67) (niet volledig uitgetrokken)
- lijst 1693 en administratie tot in de 19e eeuw (68-137)
Het derde boek is een diaconie-rekeningen boek 1752-1802.


- acta 1611 - 1674
-
bewerking 1645 - 1682 (Everwinnus Wassenberg)
- lijst 1684 en mutaties 1684 - 1693 (Dominicus van der Sloot)
- lijst 1693 en mutaties 1694 - 1719 (Pompejus Venhuisen)
-
lijst 1719 en mutaties 1719 - 1727 (Ludolphus Venhuisen)
- mutaties 1728 - 1760 (Rintzius van der Sloot)
- mutaties 1762 - 1776 (Carolus Dionysius Mettevier)
-
mutaties 1777 - 1796 (Scato Gockinga)
-
lijst circa 1780
- belijdenis 1798 - 1811 (Lucas Fockens, vanaf 1803 Johan Petrus Escher)
-
attestatie 1798 - 1811 (Lucas Fockens, vanaf 1803 Johan Petrus Escher)
-
predikanten
-
diakenen en ouderlingen 1693 - 1813

Namen der predikanten van het begin der Reformatie

Johannes Sigefridus Cuperus Wassovis Dillenburgensis 1607-1610
Johannes Lubberti 1611-1643
Everwinus Wussenberg 1644-1682
Dominicus van der Sloot 1683-1693
Pompeius Venhuizen 1693-1719
Ludolf Venhuizen 1719-1726
Rintius van der Sloot 1728-1761
Carolus Dionysius Mettivier 1762-1776
Scato Gockinga 1777-1798
L. Fockens 1798


[Grijpskerk Consistorie acten]

[geen datum, waarschijnlijk 1611, deels afgescheurd en in marge weer bijgeschreven]
Op den Eersten Sondaghe Trinitatus [zondag na pinksteren] zijn na’t geschien van drijen verscheidenen publica…. kringhe der gemeendten Goddes mit aentecningh in die bedieninghe der diaconeij beroepen ende ooc …., lijck Jann Zijckeman inseterener ende Albert Petersz op die Ruijgsandt, zijndt also diese zwee die eerste wettilij[cke] Diaconen in den reparatie ofte wederopbouwinghe der ….. [gemeente]

Anno Christi 1612
Sinth am naesten in ordendliken dieninge der gemeente te Grijpkerke tot diakenen bevestiget.

Den 29 Martij Dominicij Judica ceu. 5. quadrag.[2e zondag voor pasen, zijnde 5e zondag na aswoensdag] nae drie volgenden sondagen openbaer vorstellinge vor die gemeente de gelicken ock in gelicken Christi vor die gemeinte bevestiget
Ouderlinge Jan Siekama in de buiren, Albert Pieters op de ruige Waert, ende Jan Joesten in de Westerklufth mede den dienst doende van wegen Duirsemer klufth, ende sienth deese twe voor ditsmaall buiten de gemeinte verkosen, nae vorigen gebruick alhijr tott bedieninge anstaande, ende noch niet gebeterth.

Anno 1613 is Claes Berents glasemaker tut olderlinck deser onser gemiente verkosen. Jan Sekema bevesticht
in de Diaconia d armen.

Anna 1614 den 5 Maij is Take Reiners bevesticht tut olderling ende ingeliken Klaes Berents in desulven bedieninge gecontinueert. Wert als de van de anwesende broeders vor guet ingesien ende besloten is dat vordan 2 olderlingen sulden sijn, ende on volgenden iaren de laest ve[r]keesde bliven sulde. Is daer binnen dit iare verkosenth tot diaken Berent Harmens schoenmaker
[In marge:] Take Reiners, Klaes Berents ouderlingen, Berent Harmans diaken

Den 4 Maij Anno 1615 is Jan Pieters van de Waerstens tut arme regent verkosen in de plaatse van Remke Jansens, het sint overst Berent Harmens ende Meinerth Ariaans in de diaconie bebleven ende vor dit iaar gelaten, de welke met Remke Jansens
rekenschap gedaen hebbende van den untfanck ende uitgave in haer bedieninge overden tijt van Mai des iars 1614 tot up Mai 1615, is bevunden in vergelikinge des untfancks ende utgaves mit malkanderen dat de van den armen schuldich bleven sestijndehalf stbb. [dus het batig saldo is 15 ½ stuivers]. Actum als boven
[In marge:] Jan P..ters, Berent Harmens, Meinerth Ariaans diaken
Dewile de tijt twe nije olderlingen ende diakens te kiesen, volgende was den 10 Aprilis des maandags na Paassen, so is wederom van den broederen vor guet ingesien dat, dewile de broederen  hiervoor genoemd noch weinich waeren, noch een olderlinck muchte gelaten warden so dat van dit volgende iare van Mai 1615 tot up Mai 1616 Take Reiners in bedieninge des olderlings sulde continueren.

[deel blad afgescheurd, deel gevlekt, waarschijnlijk april 1616]
…. sint van …anwesende broederen der ge…..sen Klaes Berents glasemaeker [weer] tut ouderling .. …ema tut diacken, ende sint vor de gemeinte openbaer … bevestiget den 26 Aprilis, des vrijdaegs, na gedaene [predi]kinge.

……Anno 1617 des vrijdaegs voor Palmdach na gedane proeff… van die anwesende broederen der gemeente verkoren Jan
tut ouderlinck, ende Jan Niclaes? tut diaken, ende sijn ….. nae den publicaties, ende geene swaericheith van iemant in die … [per]soenen warom sie tut sodanen dienst niet muchten toegelaten worden, … [ingebr]acht sijnde, sint sie den 27 Aprilis na Christeliken ordinge openbaar vor de gehele versammelinge in de kerke tut ….en dienst bevestigeth.

Den 18 Aprilis Anno 1618, up Sondage Misericordia Domini, na gedane predickinge ende besundere anroepinge des namen Godes tot den raede?, sinth erwalet Alberth Pieters tut olderlingck ende Aerent Sipkes snider ende Carsen Kopers for de diaken, ende de dor de mieste stemmen der anwesende broederen, deser onser gemeinte.

Den 17 Aprilis Anno 1619 sint van de anwesende broederen van gemeinte verkoren Jan Jansens fervemaker up de Waarth tut olderlinck. ende Frans Jansens kuiper  in de binnenbuiren tut diaken.
[in marge:] ….ens, …..ns Jansens

Den 14 Maij Anno 1620 sint Alberth Pieters en Everth Jansens verkorene olderlinge na christeliken ordeninge in hare bedieninge bevestigeth, Jan Sekema verkorene armenvoogt is niet bevestiget toenden dienst na geborliker ordeninge dewile har niet tegenwoordich waerhe. Waeran overst tesaemen voor dese diensten van de broederen ende gemeente den 30 Aprill verkoren. Dat overst nu wederum twe olderlingen gestelt ende bevestigeth sintt, is daerum geschieden dat dese beide all even vele vota off stemmen hadden.
[in marge:] Albert Pieters, Evert Jansens ouderlingen, Jan Sekema diaken.

Den 29 Aprilis anno 1621 sin van de anwesende broeders tut bedieners deser unser gemiente vorkoren, Evertt Janssen dor mieste stemmen in de olderlingschap gecontinueert, Berent Harmens shoemaker erwalet toe diaken, doch overst dese for desen diensten vormaals bevestiget sintt na christeliker ordninge, is dat vor ditmaal nagelaten.
[in marge:] Evert Jansens olderling, Berent Harmans diaken.
[doorgehaald] Den 15 Aprill anno
Die verkesinge in volgende iaeren siehtt lateris 101 [= (blad)zijde 101]
 
[waarschijnlijk slot van lijst van absenten bij het H.A, in marge slecht leesbaar]
[waarschijnlijk april 1647]
..laes Tonnis ende sijn huisvrouw Wemele Derx, Wijmer Ates en sijn huisvrouw, Rinse Ates en sijn huisvrouw, tsaemen weegen absentie van huisz. Siauck Tiardts huisvr. van Wessell Ockes als oock Frouwe Tierdts Baal die wegen swackheid des lichaems.
[NB op ledenlijst Scripsema
27-08-1645 Gerrelske Popkes* huisvrouw van Rinse Ales, *vertrocken naar de Leeke Majo 1650
Wijmer Ales* en Brecht Popkes**, *verstorven 16 Oct. 1666, **obijt 14 Oct. 1666
15-07-1646 Claas Tonnijs en Jakobje Nikolaus zijn huisvrouw, vertrocken naar Wetzingh
16-12-1646 Siouke Tiards huisvrouw van Wessele Okkes, vertrocken met attestatie naar Midwolde 6 Martij 1649
1645 bij Kommerzijll: Sappe Hoijts* en Ockjen Hermens** sijn huisvrouw, *gestorven 17 Mart 1665, **verstorven Majo 1660
[hieruit jaartal, maar niet alles klopt!]

Overts Sappe Hoits bij Kommerzijll sich niet alleen vant’gebruick des heiligen avontmael onthouden maer oock te dier tijdt als mede darnae sich der gehoorsamheit der kercklijken discipline sich ontrocken, niet tegenstaende hij van de predicant Godsalieck sijns schuldigen plichte vermaent wierde. So ist dat op instantie ende anhouden van Jacob Cornelis, Sappe verwetticht, dat men bij verdere ongehoorsaamheit soude genootsaeckt worden met hem nae kerkenordere te revoldeeren, twelck ge[daen]….zijnde. En is hij darop niet alleen bij de predicant selfst overkomen om te vernemen hoe ende wanneer hij sijn versoeninge mochte versoeken, mede komen Dingsdag deran volgende in de Weem sich ingestelt, sijn beschuldinge angehoort, ende sijn verantwoordinge op deselve nae sijn vermoogen gedaen, bekennende dese de woorden van leugentale ende liegen tegens Jacob Cornelis ende sijn huisvrouw Aucke wel gebruikt te hebben, maer dat sulx geschiet waer uit oorsacke, datter meer woorden bij sijn eerste seggen waeren bijgevoegt, gelijck hij van  andere bericht was, dat hij ock Jacobs huisvrouw van sich gestoeten, maer geensins uit toornigen gemoede. Ontkennende eenige scheltwoorden ende dreigementen die hem waren te laste gelegt. Brengende ten laetzsten in, eenige klachten tegens meergemelte Jacob Cornelis als dat dije in sijn behuisinge hem qualick in woorden ende daden beijegenet hadde, oock daernae als hij versoeninge van hem begeert hadde bij Kommerzijll, deselve hem geweigert. T’welk bij Jacob int’geringste niet angenomen wierde. Waerop sij dan niet alleen tot oprechte bekentnis van de begaene mislaagen maer oock tot Christelijke versoenlijjckheit vermaent zijn. Oock is Sappe Hoijts om sijn ongestuimicheit die in onse tegenwoordicheit betoendt, als mede om de voorangetoogen delicten, die bij sedlene des [?] den christelijken naer behoeren niet behoirden gepleegt worden, ernstlijck bestrafft. Sint, dat hij vriendelick Jacob Cornelis ende sijn huisvrouw om vergiffnisse gebeeden, die dan oock sijn begaene mislaegen hem voor ditmael ten besten gehouden, begeerende mede wat an wedersijden geschiet waere voor deesen tijdt doet ende begraeven soude zijn ende verblijven ende siin alsoo broederlijck met malcander versoent. Actua den 15 Junij Anno 1647 in tegenwoordicheit van de Pastor ende olderlingh Reiner Takes.
[was getekend door] reijnner takes   E. Wassenbergh

1647
Den 7 Julij sijn in de vergaderinge des Kerkenraats nae gedaene belijdenis vant’ hoofftstucken der Christelijken religie ende under onderrichtinge in deselve mits gedaene belofftenis van volstandigen bij deselve Leer tot dat einde hares levens gehoorsamen der Kerklijken discipline tot Ledematen der Gemeente Jesu Christije op ende aengenoomen [zie lidmatenlijst]

[rand slecht afgebeeld]
2. Alsoo in de visitatie van de Litmaeten deeser gemeente, tegens het anstaende avontmael de predicant ende ouderlingen
scande klag[ten] waeren voorgecoomen over Jan Joosten, Hajo Tiepkens, …..Rolefs, Frerick Lubbers mede ledemaaten onsere gemeente, De… haer seer ergerlick gedraagen hadden op den Jongste recken …. van de Westerhorn. Niet alleen door dronkenschap ende verblijven den geheelen nacht over tot des lichten morgens, in [de] Herberg,  waeran sij alle schuldich waeren, Maer oock gewalt ende scheltwoorden, waermede Frerick Lubbers int besonder betichtiget werde. So hebben de Broederen  opsienders deeser gemeente goet gevonden deselve tegen den 9. Julij in de Weem te citeeren, om van deese ergerlijke daat, reden te geven ende na eisch van saeken bestrafft te worden.
Op welcken tijdt, de kerkenraatt versaemelt zijnde, verschenen sijn Jan Joosten, Hajo Tiepkens ende Derck Rolefs, welcke de dronckenschap ende het lang verblijven ja vernachten in de herberge niet hebben ontkent, maer beklaegt dat haer van Frerick Lubbers hijrtoe door sijn verscheiden scheltwoord[en] ende gewalt geleegentheit gegeeven waere, overmitsz deselve Jan Jo[osten] hadde verweeten dat hij sijn stieffkinderen het goet gestoele[n], t’welck Derck Rolefs anhorende, ende Frerick hijroffer straffen[de], was hij oock van denselven voor enen schelm, dieff erst .. oock, eindlijck van tuieren? ende töveren gesproocken, oock [was] daer met gewalt opgeloopen, om welcke ongenuchten als mede om den geduchtigen regen, sij haer soo lange opgehouden hadden, begeerende dat sodaene schandelijken daet van de E. kerckenraat wel overwoogen ende gestrafft wierdt, ende dat haer eres door wederropinge van de voorseijde scheltwoorden van Frerick Lubbers mocht worden herstelt, ende sij v[an] denselven voor eerlijke luiden gehouden wierden. De E. kerkenraat heefft hijrop wel angenoemen hare beg[eer]te te sullen vervorderen, maer haere gemeenen daat int’minste niet ontschuldigen. Waerom sij dan niet alleen ernstelijck gecensureert, maer oock voor ditmaal van de tafel des heeren sijn opgeschortt overmitsz hijrdoor de vianden der waerheit was geleegentheit gegeeven om de Heer te lasteren, ende veel swacke onder ons grootlij[cks] geergert waeren.
3. Overmitsz Frerick Lubbers van huisz zijnde met den drie gedaegde niet verscheenen was, is nodich geacht ’s volgenden daags wederom te saemen te coomen ende dienselven wederom voor de vergaederinge te eischen. Ende is mede Derck Rolefs gelaatsz neffens hem sich antestellen, dewijle hij klaegde meest van hem verongelijckt te weesen.
4. Den 10. dito de Broederen in meerder getal vergaedert zijnde, is binnengekoomen Frerick Lubbers om van sijn snoede ende eener oprechten Christen onbetaemlick bedrijff reden te geeven, ende voortsz t’hooren wat de E. kerkenraat over hem statueeren soude. Dewelcke dan gevraegt zijnde, heefft desgelijx de [dron]kenschap ende overnachten in de Herberge niet heefft gelo[oche]net. Maer angaende de scheltwoorden heefft voor [dat]
 
eenige beschuldingen ingebracht tegens Jan Joesten , N. dat hij van denselven t’onrechte van wegen eenige schulden soude angesprooken zijn; daar nochtans in dien men tot rekenschap quaeme de sacke geheel anders soude bevonden worden. Wilde oock noch, dies noot zijnde bij sijne reden tegens Jan Joosten wegen ’t onrecht an sijn stieffkinderen gepleegt persisteeren, brengende darop eenige nietige redenen in, daer uit welke de warheit van sijn beschuldinge soude blijken. Edoch heefft ten laetesten gevraecht zijnde, verklaert niet te weeten van Jan Joosten als alle eer ende goete. Angaende de scheltwoorden tegens Derck Rolefs gesproocken, heefft desel[ve] ontsaeckt?, maer wel bekent dat hij hefftige redenen [met] Derck van weegen overwijsingh van seeker gelt, [waer]in hij vermeende verongelijckt te sijn, gehatt te h[ebben]. Maer overmitsz voorgemelte Derck Rolefs, (die [med]e in de vergaederinge verscheenen was) hooch tegens [hem] betuigde de scheltwoorden alsoo genoempt, gevallen te zijn, roepende, mede tot getuigen Jan Joosten ende Hajo Tiepkens, (wiens getuighenis de Broederen ‘s daegs te vooren gehoort). Ende daerom desto ijveriger begeerde dat sodaene scheltwoorden mosten bij den author waer gemaeckt off weederoopen, ende hij volgendien voor een goet eerlijk man gehouden worden, voor ende aleer hij met hem konde eenige gemeenschap hebben. So heefft, daerop Frerick Lubbers, vermaent zijnde om hem wel te bedencken, dewijle hij dronken geweest, konden hem diergelijke woorden wel ontfallen hebben, niet alleen meergemelte Derck Rolefs om vergiffenis gebeeden, Maer oock in onserer aller tegenwoordicheit rondelijck verklaertt, van Derck ende alle de sijne, de dagen sijnes levens niet onerlijx geweeten off  gehoort t’hebben. Warop sij malcanderen de hant gegeeven ende stedes ende vast verdraegen zijn, met beloffte van goeden vreede ende vriendtschap te sullen onderhouden, gelijck dan oock Frerick Lubbers mede om geen nieuwe onruste te verwecken angenoomen heefft, de overige penningen die noch an de kerckecass verplicht was, te dan d.[adelijk] sulle te betaelen.
5. Verder is gedelibereert wat in dese ergerlijcke sacke van Frerick Lubbers te doen stonde, ende nae overweeginge van alles dat daerin diende angemerkt te worden als oock nae herleesinge van d’acten van den 27. Augusti Anno 1645 fol. 183, van den 10 Decemb. desselven jaers fol. 184, van den 16 Decemb. Anno 1646 fol. 190. Heefft de E. Kerkenraatt geordeelt dat hij Frerick Lubbers sich van de tafel des Heeren sal onthouden tot der tijdt de kerkenraatt goet ende stichtelijk sal vinden dat hij wederom toegelaeten worde. Dat mede hem worde bekent gemaeckt, dat alhowel hij genoech gemeriteert, dat dese sijne opschortinge

opentlijck de gemeente van de predickstoell geopenbaert wierde, nochtans de Broederen t’selve vor ditmael, in het van beter levens wandelinge an hem te bespeuren, voorbij gegaen, verklaerende niettemin dat sij bij verdere sodaene enorme delickten ende openlijke schandaelen niet alleene dat, maer oock tot swaerder straffen nae kerkenorden met hem genootsaeckt sulden worden te procederen. Dat deese saecken in de vergaaderinge buitengewoon aldus affgehandelt sijn op nadat ende daegenvoorst sulx bevestunden wij met onderteikeninge van onse haenden. [was ondertekend door]
E. Wassenbergh pastor, reijnner takes

Den 27 Junij [1648?] de Broederen deeser gemeente in een ans[ien]lijck getall in de kerke vegadert zijnde zijn tot ouderlingen nieuers verkooren Jacob Cornelis huisman op de Ruigewaertt, Mr. Jan Lubbers snij[der] in de Nieuwezijll, Reijner Takes in de Binnenburen continueerende in deselvs bedieninge. De Diaconen als Aries Wolters op de Ruigewaertt, Meves Heerdts der armen boockholder in de binnenb[uren], Menne Ariaens in de Nieuwezijll continueeren.
[in marge:] Verkooren tot ouderlingen Jacob Cornelis, Jan Lubbers, Reijner Takes, tot diaconen Aries Wolters, Meves Heerdts, Menne Arians.

Den 11 Julij is het H. Avontmael des heeren gehouden.

Den 5 Septembris d’ouderlingen der gemeente JC. alhijr, met naemen Jacob Cornelis, Reijner Takes ende Jan Lub[bers] mitsgaders uit de diaconen Meves Heerdts ende Menne Ariens neffens de geweesene ouderlingen Albert Peters, Gerrit Cornelis, Jacob Claessen Campers, Jan Joesten ende Reijntjen Ub…. in de Weem vergaadert zijnde, is binnengestan Johannes Stangerus geweesene schoolmr. alhijr , voordraegende, dat hij nu tot verscheiden reisen, so mondelijck als schrifftelijck, versocht hadde vant’Eerw. consistorium [alhijr  doorgestreept] weinige [?] letteren van attestatie, dat hij een litmaat deser gemeente sij geweest. ende dat mede begeerde dat hij voor 1 Juni was angenoemen worden. Maer dat sulx door ordre der Clas[sis] vant’Westerquartier, blijckende uit de missive van d’Pastor tot Grijpskerck hem toegesonden worden, geweigert. En dat geen getuichenis hem soude worden medegedeelt, ter wedert dat hij een attestatie bij de predicanten tot Doccum (allwaer hij hem tegenwoordelijck ophieldt) nopende sijn leve wandelinge aldaer, van de tijdt off dat hij van ons gesusp. werde, soude konnen brengen. ende alsdan vergiffenis van sijn grove mislaegen verbeden ende verkreegen hebbende, sich met de gemeente JC. alhijr soude hebben versoent. Gelijck hij dan betuigde tot sulcken einde verscheenen te zijn, verzoekende oijtmoedelijck, dat hem sijn fouten (waer in voorgaende acten wijtloopich gehandelt is) mochte

Acta Consistorius den 9 Octobris [1650]
1. nieuwe lidmaten [zie lijst]
2. Is men gecoomen tot herleesinge van voorgaende acten: ende voor eerst ad. art. 2 raekende d’quaestioise sake van Albert Evers ende Claes Reijners, heefft d’E.kerckenraett voor ditmaell, door haere absentie,
niets daerin kunnen doen, maer alleen goet gevonden deselve tegens naestcomstigen Vrijdag nae gehoudene proefpredicatie opt’nieuw te citeeren, met intimatie, sij koomen ofte koomen niet dat evenwel d’Broederen tot quittinge van hunne conscientien zullen eletueeren?.
3. hebben d’predicant ende ouderlingh ad. art. 3. gerapporteert, dat sij in d’visitatie van d’lijdtmaeten in d’Nieuwezijll bespeurt, dat Aeltije Gerbens alsnoch harneckelijck [= hardnekkig] persisteerde bij d’voorwendinge van haer onschult, waerdoor men wel wierde veroorsaeckt verder nae kerckenorder met haer te procedeeren. Edoch d’E. Kerckenraatt, voor ditmael om redenen tverder censure uetstellende, heeft haer wederom van den tafel onses Heeren gesuspendeert, verwachtende offer noch bij haer teekenen van waer berouw sich mochten oopenbaeren. Wartoe deselve haer ondertusschen van d’predicant ooc well vermaent hadde.
4. Is bekent gemaeckt dat Lubbe Jacobs in d’Nieuwezijll, waervan in voorgaande acten is gementioneert [in marge. i.h. folio 203], versocht hadde, wederom tot d’communion toegelaeten te worden. Maer alsoo men noch weinig ijver int’anthooren van Godts H.e wordt, ende waere boetveerdichheit des levens bij haer bespeurde, waerdoor d’ergernisse mocht worden weggenoomen, is sulx voor ditmael niet geraedsaem gevonden.
5. Is binnen gestaen Greete Claessens weduwe bij Uitterdijck, inbrengende verscheiden doleances over Wijert Egberts mede aldaer woonachtich, als dat sij van denselve met woorden ende wercken qualijck getraiteert ware. Hijertegens verschijnende voorsch. Wijert Egberts met desselfs huisvrouw, heeft d’voorgestelde beschuldinge over sijn person wel niet ontkent maer d’saeke van Greete voorn. met nieuwe klachten beswart als die sick  door eenige achterklappinge, streckende tot naedeel van sijn huisvrouw, geleegentheit gegeeven. Warvan sij ooc in deese vergaederinge overtuigt wierde. Waerom sij dan beijde, schuldich bevonden zijnde, tot bekentenisse van schuld, broederlijke versoeninge ende depeccatie[­= verontschuldiging] an deese E. vergaederinge sijn vermaent, hetwelcke ooc sij hade angenoomen ende volbracht is. Eijndlijck is haer geraeden ter vermijdinge van meerder ergernisse bij eenige swacke onder ons, ende lasteringe bij de genen die buiten zijn, voor dit mael vant’ gebruick des H. Avontmaals sicg t’onthouden. Hetwelck sij selve oordeelden noodich te zijn.

Acta Consistorus de 11 Octobris
1. Zijn op voorgaende citatie voor d’vergaederinge des Kercken[raetts] gecompareert Albert Everts ende Claess Reijners, deselv[er] verschill nopende haeren haverkoop noodich diende weghgenoomen. Ende alsoo d’Klaeger bij weijgeringe van versoeninge tegens verscheiden vermaeningen als noch persisteerde, eischende dat d’beklaegde ter regined[?] van sijn geleedene groote schade ijets den armen wilde mededeelen. Is hun voorgeslaegen dat sij beijde, tot verhoedinge van meerder inconvenienten, 2 mannen uit het midden des Kerckenraetts , door die p[astor] wilden doen nomineeren, die daernae een uitspreacke souden doen, waermeede sij beijden tevreden zijn. Hetwelck bij hun angenoomen zijnde, zijn hijrtoe genoemt Jacob Jansen ouderling ende Vechter Jansen boeckhouder der armen. Deese nae dien sij acht genoomen op hunne proceduiren van t’begin tot het einde, gekent hebben dat Albert Evers voorn. met een Rijxdaeler ende Claess Reijners met 2 silvere ducatons d’armen soude begiftigen, waerin sij beijde geacquiesceert ende met malcanderen sich versoent hebben.
2. Zijn geleesen d’getuignissen van Thijss Nannes van Schalsje? uit Westvrieslandt, soo van sijn Christelijke gemeijnschap ende levenswandelinge aldaer, als mede van dversoening  met d’bloetverwanten eens verstorvenen, die voor twee jaeren (gedurende welcken tijdt sich voorn. Thijss bij ons opgehouden ende allesins gelijck een goet Christen betaemt gedraegen) bij ongelucke door het affgaen van een gelaeden Roer t’welck in dessels handen was, omt’leven geraeckt is. Ende daerbij haer versoek dat hij nu tot het H. Nachtm. alhijer tot Grijpskerke mochte toegelaeten worden. Hetwelck nae voorgaende deliberatie hem vergunt is.
Deese acten van de 9 ende 11 octobris sijn in d’vergaederinge onser presbijterij geresumeert ende geapprobeert.
[was getekend door] brant duercks olderlijnck, E. Wassenbergh pastor, Vechter Janss diaecon,
/X Jacob Jansens ouderling self getoogen Merck

Acta Consistorij den 19. Februarij Anno 1651
1. Fusis Precibus zijn in d’vergaederinge des Kerkenraetts nae’t verhaelen van d’hoofftstucken der Christelijke religie ende levende onderrichte in d’selve, tot Ledemaeten onser gemeijnte ….. angenoomen [zie lidmatenlijst]
2. Is men gecoomen tot herleesinge van d’acten van d’voorgaende 2 vergaederingen ende voor eerst ad. art. 2. actorim de 9. oct. van Vechter Jansen diacon gerelateert dat Claass Reijners sijn aelmose noch niet hadde overgeleevert, t’welck nodich alhijr
notam genoomen te worden.

3. ad art.3. ende 4. rackende Aeltije Gerbens ende Lubbe Jacobs, hebben d’E. broederen deselve noch voor ditmael van den tafel  des heeren opgeschort gehouden.
Deese acten zijn in onse tegenwoordich. gerisimeert ende approbeert
[was getekend door] /X Jacob Jansens ouderling self getoogen merk, E. Wassenbergh pastor, brant dijercks ouderlijnck

Den 23 Februarij ist hooghwaerdige Avondmael gehouden, vant’welcke  veele van d’ledemaeten genoodtsaeckt wierden haer t’absenteeren, door d’hooge waetervloet, ende inbreeken van d’Ruigewaertster seedijck, des voorgaenden avonts beginnende, ende d’geheele sondagh over continueerende, nae alle apparentie tot merklijke schaede der ingeseetenen.

Den 12. Aprilis zijn van d’Broederen in ansienlijken getalle vergaedert, nae d’anroepinge van Godts H. Naem door meeste stemmen verkoosen Peter Luwes op d’oosterRuigewart tot ouderlingh, ende Gerbent Meijnders op d’westerwart tot diacon.
Continueerende noch voort’anstaende Jaer Jacob Jansen in d’bedieninge van t’ouderlinckschap ende Vechter Jansen in d’diaconie wegens d’Westerhorne ende binnenburen. Waerbij het voor ditmael gelaaten is, alsoo d’engesetene van d’Nieuwezijll, nu haer eigen  pastor hebbende, haer van deese gemeijnte afsonderden.
d’Nieuwsangenoomenen zijn den 11 Maij, coram faciet eccla in hunne bedieninge solemnelijck bevesticht.

Acta Consistorij den 4. Junij 1651
art.1. Is bijt’heerleesen van d’voorgaende acten van den 19 Febr. ad. art. 2 van Vechter Jansens boeckholder der armen gerelateert, dat Claess Reijners d’bewuste aelmoese met 2 ducatons an hem voldaen hadde.
2. ad. art. 3. noopende d’suspensie der personen in derselven gementioneert, hebben d’Broederen geresolveert, dat daervan naeder sall gehandelt worden, opt’advijss der Eerw. Classis, soo wanneer d’Kerckenraet in d’Nieuwzijll, onder wiens inspraeke sij tegenwoordelijck staen, hijerover met hun in communicatie sullen treden

3. Zijn tot d’communion nieuws toegelaeten op d’belijdenisse des Christelijken geloofs [zie ledenlijst]
4. Opt’voorstelt Everwien Wassenbergh, predicant, is nodich dat Claess Annes tegens anstaende vrijdag, nae gedaene proefpredicatie, wegens eenige vuile schemperie den Christen onbetaemelijck, naer dese vergaederinge sall worden citeert.
5. op Vrijdag den 6. dito Is Claess Annes huisman  op d’Ruigewaert wegens sijn uitgelaeten spotternije ende smaedyredenen, smaekende nae verachtinge van Godts Heilige woordt, noch voren weijnig daegen, bij d’brandnis ten huijse van Claess Reijners, tot groote ergernisse van die d’selven anhoorden, scherplijck gecensureert, broederlijck vermaent, dienvolgens is hem door begeerte van d’diaconen voorgedraegen, dat hij d’penningen (volgens gemeijnte ommeslach van d´drie Klufften deses Kerspel tot soulagiment der armen onder ons, vrijwillich gedaen) bij hem noch ten achteren, vant voorbije ende dit lopende jaer, wilde opbrengen, op dat sij niet mochten genootsaeckt worden d’selve door middel van rechte te innen.
Dese acta sijn in onse tegenwoordich. geresimeert. [was getekend door]
/X Jacob Jansen ouderling self getoogen Mark, E. Wassenbergh pastor, Pijeter Liwes, Vechter Jans, gerben meijnders

De 8 Junij ist hoochwaerdiche Avontmaal des Heeren gehouden, waeren absent (behalve d’ledemaaten in Juirsmakliftt die sich tegens d’predicant ende ouderlingh in visitatione verklaerden, sich voortaen an d’Nieuwezijll ende Christelijcke gemeijnschap aldaer te sullen houden.) Mewis Heerdts ende Trijne, onrustich zijnde wegent houwelijck van haer dochter Trijne, tegen har raet opgericht, noch d’selve Trijne Johannis Heerts, zijnde tot verscheiden tijden van ons gesocht maer niet tehuis gevonden; noch Tamme Sigers ende sijn wijff wegens swackheijt, so sij seijden, item Derck Tiasses bij Commerzijll, noch Tiepke Thijses ende sijn huisvrouw wegens Sijrt Jeltes gemaeckte questie, haer versaekende op hunne pl…., desgelijx Berent Hermens ende sin huisvrouw in d’westerhorn wegens sinnedriftt [?]… , veroorsaakt bij Drewes Glaesemaker, cooper van sine huiss staent in deese binnenb[uren].

Acta consistorij den 1 (ende 4) Octobris 16..
1. nieuwe lidmaten [zie lijst]
 
2. Is wederom, met toestemminge der broederen, tot d’communion toegelaaten Trijne Johannis Heerdts, d’welcke haer d’laetzste reise van de taefel des Heeren afgehouden, om dat sij sich met seeker Jongman buiten voorweeten haerer ouderen in houwelijxbeloften verbonden hadde, ende d’selve hijer door niet weinig onruste veroorsaackt, welcke nu ganselijk weghgenoemen is.
3. Alzoo in deese vergaederinge wierde vertoent, datter verscheiden persoenen in ons Kerspel woonachtich van hunne houwelijck d’kerklijke proclamatien versochten, maer echter, d’selve geschiet zijnde, in conjugio sich niet lieten confirmeeren. Is noodich geacht, dat bij eerste geleegentheit haer naemen an d’Grieteluiden werden bekent gemaeckt, ten einde d’selve door politijke autoriteit, hijerin moegen versien.
4. Is nae voorgaende citatie den 4. dito verscheenen Peterke Peters huisvrouw van Jan Hindrix, ende wegens haere ongebondenheden ten huisze van Claess Gerts waren gepleegt, ende d’ergerlijke scheltwoorden, tegens denselve uitgelaeten, te reden gestelt. Heefft geantwoort dat sij hijervan weinig kenniss hadde, ende indien sulx van haer gesproocken, moste d’dranck toegeschreeven worden. Betuigende van Claess opgemelt ende sijn huisvrouw niet te weeten als alle eere ende goet. Waerop sij dan tot meerder zedichheid ende matichheid eernstlijck vermaendt zijnde, oock gewaerschouwet, om voor ditmal vant’hoochwaerdiche Avontmael haer t’onthouden, heefft sulx met danksegginge ende beloffte van beteringe hares levens angenoemen. [was getekend door] Pijeter luwes,  E. Wassenbergh pastor, /X Jacob Jansens self getoogen Merk, Vechter Jansz.

Den 5 Octobris ist heilige Nachtmael gehouden, waertoe haer d’ledemaeten, in ansienlijken getaelle, stichtlijck vervoegt hebben. Zijn nochtans uitgebleven Derck Peters ende sijn huisvrouw, betichticht zijnde dat sij haer dienstmaegdt niet wel souden getraileert hebben, oock tegens gedaene verwittinge haer absenterende van d’vergaederinge, om hijerop verstaen te worden. Noch Berend [Peters doorgestreept] Harmens ende sijn huisvrouw, desgelijx woonachtich in d’Westerhorne, Derck Tiasses bij Commerzijll door nalatichheid, Jacob Jansen schipper, zijende verreist, Brunt Derx ende sijn huisvrouw door kranckheit. Noch Jan Claessen, Jan Nicolai wegens swackheid, Item Peter Hindrix, Peterke Peters, Aicke Tijarks, Hilke d’weduwe van Claess Sijwerts, zijnde van huiss gereist, Eelke Eelkes weduwe, zijnde onrustich gemoetes? door d’handelinge van haer dochter, dienstmaegt van Derck Peters

Acta Consistorij den 22. Octobris 1651
art. 1. Is voor eerst bijt’heerleesen van d’acten van d’voorgaende verghaederinge, ad art.3.  Een Missive van d’Heer Grijetman vant Westerdeel Langewolt Eppo Heer van Ransen, raekende d’persoonen, die hun kercklijke copulatien niet bevorderen verveerdicht, ende van de t’saementlijke Broeders guterkant, met bijgevoegde specificatie van haer Naemen op een Zedille int besonder.
2. Alzoo seckere swaerichheit was voorgevallen over Claess Geerts wever, woonachtich opt’oosteinde van deese binnenburen, dat d’selve des volgenden daags, nae jongst gehoudene communion, naer Doccum hem soude begeeven hebben om van een wickster aldaer te verneemen, bij wien doch mochte berusten, die silveren kleerhaeke, die sijndesz uit haer wooninge, onder verrichtinge van d’Gotsdienst was onstoolen, ender wederkeerende door sijn relaes, enige ontrust, andere veel geergert ende lasteringe van den heiligen Naem Godts veroorsaeckt. Hetwelcke hem voergestelt zijnde in deese verghaederinge, heefft geantwoort, dat hij naer Doccum was geweest, om sijn gaeren voor sijn swaeger Sijurt Jacobs an d’vaeder over te brengen, he coomende in secker huiss, om naer d’wooninge van d’kenter [of Renter?] voorschr. te vraegen, hadde aengetroffen 2 vrouwens, van dieverije tot malcanderen spreekende, bij welcke geleegentheit hij d’ene gevraecht, off sij ooc wel wiste waer t’gestoolen goet van sijn dochter waere gebleeven, ooc d’selver vrouwe verder gehoort, ende thuiss coomende daervan gesecht, doch niemandt beschuldiget, of van dieverije verdacht gehouden, gelijck hij dan ooc onversiens ende geensins uit vorbedachten rath d’utinge voorn. gedaen. Versoekende, indien hij hijerin gestruikelt, dat hem sulx voor ditmael mocht ten besten gehouden worden. Waerop hij, van d’predicant door reeden, genoomen uit verscheiden passagen des O. T.’s hij genoechsam overtuigt, dat sulx niet anders ware, als vervloekte afgodische superstitie, alle menschen verboten, ooc ijverich bestraftt, getrouwelijck vermaent, ende doort oordeel der broederen getsaementlijck, tot sijn meerder vertederinge ende bescherminge, van t’H. Avontmaell des Heeren, t’welck naestcomstich gehouden sall worden, opgeschort. T’welck alle hij met dancksegginge, ende vergietinge van traenen heefft geaccepteert.
3. Claes Geerts opgemelt, gevraegt zijnde nae d’absentie van sijn dochter Martijen, d’welcke ooc verwietichet was om voor deese verghaederinge te verschijnen, R. dat d’selve kranck zijende niet coomen conde, welcke ontschuldinge is angenoemen.
Praesentis: E. Wassenbergh pastor, Vechter Jansz diacon, gerbenns meijnders, /X jacob Jansens ouderling self getoogen merck

[115]

Acta consistorij den 11 Februarij 1652
[1] Naet’ gedaene Gebett is men gecoomen tot d’herleesinge van d’naestvoorgaende acten ende voor eerst ad. art.1. gerelateert, dat opt’ anschrijven deses kerkenraetds, secker brief raekende d’copulatie, der ondertrous staende persoonen, tot tweemaell van d’predijckstoell alhijer was gepubliceert, waerop is goet gevonden, d’executie tegens d’naelatige bij d’Heer Grietman wijder t’urgeeren. ende d’opstellinge van haere naemen het E. gerichte t’overantwoorden.
2. Is verscheenen Gerbrant Ulbrans Meulener ende Trintije sijn wijff, inbrengende verscheiden klachten, over Hermen Derx cercher ende Ebbe echteluiden, getsaemenlijck ledematen der gemeijnte J.C. alhijer, van d’welcke sij door ergerlijke scheltwoorden verongelijckt zijende, van des Heeren tafel haer hadden geabsenteert, onder andere 1e. dat Hermen gesecht hadde tegens Gerbrant, dat hij gemeent dat hij (d’Meulener ende sijn huisvrouwe) deege lieden waeren met en warheit, maer wierde nu anders bevonden. 2de haer verweeten dat Joannes Backer bij haer ware angeraeden om Ebbe met woorden qualijck te bejegenen. 3e dat Ebbe haer gescholden voor leugenachtige luiden. Verklaegde hijerop verstaen zijnde, hebben hijerop geantwoordt als volgt,
Op d’eerste beschuldinge, bekende Hermen soodaene woorden gesprooken te hebben, uit haestichheit, wenschende dat sulx van hem niet geschiet war. Begeerde dat sulcke redenen mochten gehouden worden, als off hij se niet gesprooken hadde, vermits hij niet oneerlijx van d’meulenar ende sijn wijff  met waerheit conde seggen. ad. 2. Resp. niet te weeten sulx gesecht te hebben, hielde ooc darvan harlijeden niet suspect. ad. 3. Bekende Ebbe tegens Gerbens’ dochter van leugens gesprooken te hebben, maer niet tegens hem off sijn huisvrouw Trintje, het welcke d’voorst. clachte grootelijx hadde veroorsaeckt.
De kerkenraatt deese saeken wel overweegende, als ooc d’voorgaende onlust tuschen d’benaebarde ledematen ontstaen, in acht neemende op d’verbitteringe der gemoederen, die sij voor d’verghaederinge, door ongestuime woorden ende gebaerden, quaemen t’uiten, voornaemelijck Ebbe, in t’ beantwoorden van d’beschuldingen, an d’welcke sij luiden evenswel door eigen bekentenis meerendeels schuldich bevonden wierden, heefft haer dieshalven een scherpe reprimendt gegeeven, ende darnae tot broderlijke liefde en eendrachtichheit, met verscheiden reden uit Godts H. woordt vermaent, ende versoeninge met malcanderen, dewelcke ooc niet alleen Harmen cercher ende sijn wijff, maer ooc van Gerbrant ende Trientje nae behooren is angenoomen, net quijdtscheldinge van d’fouten, warmeede d’verklaegde voorn. waeren beschuldicht, nae gedaene beloffte, dat sij voortaen in goede vreede ende vriendschap solden aender malcanderen houden.
3. Is bij Anne weduwe van Arent Engelbers timmerman, so wegens seckere swaerichheit over Hijlke Douwes, weduwe van Tonnis sch[oe]maecker, als die haer dochter Sijcke soude beschuldigt hebben van dieverie, waerover sij verklaerde niet weinig ontstelt te zijn, eischend’ dat Hijlcke sulx, so sij conde, soude bewijsen, offt ten minsten verklaeringe doen, dat sij van haere dochter niet en wiste als alle eere ende goet. Op d’welcke klachte ende voorgewente eisch, Hijlck Moij eerst bekende dat haer goet gestoolen was, op Nieuwjaers Avont, maer dat sij van d’ diefstal niemandt int’besonder beschuldigt hadde, ooc noch niet beschuldigen conde, alsoo sij t’niet gesien hadde, achtede over sulx onnodich

d’geeischte verklaeringe te voldoen, soo lange haer niet en war beweesen dat sij ijets tot krenkinge van d’eere van Annes dochter voorn. gesprooken hadde. Met d’welcke verantwoordinge Anne naege.. door onse tuschenspreeken te vreden gestelt is.
4. Is nae voorgaende overtuiginge van d’tafel des heeren voor ditmael opgeschort Hijlke Douwes voorn. om dat sij door inductie van Berent Ufkes ende Doetien (so sij sechte) haeren soon nae Doccum tot d’wicke gesonden hadde, om van haer te verneemen, waer het gestoolen goet mochte gebleeven zijn.
Deese acten zijn in onse tegenwoordichheit onderschr. gelesimeert
E. Wassenbergh pastor, Jacob Jansen ouderling, Vechter Jansen Diacon.

Den 15 Febr. ist hoochwaerdige Avontmael gehouden, to hetwelcke sich nieuws met ons vervoegt hebben [zie lidmatenlijst]
Vant’gebruick des H. Avontmaels hebben haer geabsenteert
Frederica Rengers weduwe Assendorp, zijnde in d’statt, Derck Peters en sijn huisvrouw, in d’westerhorne, wegens t’pleijt met haer dienstmaeget, Evert Harmens, Derck Lubbers wegens verschil met Berent Backer, Martjen Moije bij d’Waerdijck, ende Eeltije Coopes weduwe wegens swachheit des lichaems, Gerbrant Ul… ende Trientije, howel sij haer met d’cercher ende sijn wijff versoent hadden, Anke Sijerts, huisvrouw van Jacob Derx zijnde int’kinderbedde, Hijlcke Douwes ende Claess Ge
wever, zijnde opgeschort vant’H. Avontm., noch Martijen Claessen huisv. van Sijm.. Jacobs, noch Gerlofs Griete bij d’Wartdijck, Item Antje huisv. van Sijm De…, noch Derck Tiesses ende Cornelis Karst affkeerige.

Acta consistorij den 26 ende 28 Maij 1652
1. Nieuwe lidmaten [zie lijst]
2. zijn wederom tot den taefel des Heeren toegelaeten Martjen Claessen, Claess Geerts ende Hijlcke Douwes.
3. Is noodich geacht, bij d’Heer Grietman vant’Westerdeel Langewold aente houden, om d’executie vant’mandaet, rackende d’ongecopuleerte ende int besoender, om Teete Sebels in deese binnenburen daertoe te brengen, dat hij nae soo veel jaeren een mael sich met sijn vrouw laet cop.
4. Is dienstich gevonden dat Valck Everhardi, tegens den 28 Maij voor d´ verghaederinge des Kerckenraedts, werde geciteert om te antwoorden op d’beswaeren, over sijn persoon, van versch.ledematen gemoveert

Acta consistorij den 13 Martii 1661
1. Zijn op de belijdesiss des christelijcken geloofs tot ledemaeten der gemeijnte Jesu Christi aengenoemen [zie ledenlijst]
2. Swaerigheden in de visitatie angemerckt, zijn door private vermaeningen voor ditmael afgedaen.
H. Avontmael gehouden den 16 Martij.

Den 28 Aprilis nae gehoudene predicatien zijn bij d’ presente broderen in aensienlijcken getalle in d’kerck vergadert, nieuws verkooren, Joan Simens huijsman op d’Ooster Ruigewaert tot olderlingh, ende Joan Peters koopman bij d’Opslachtezijll tot Diacon, weegens d’Ruigewaert, continuerende noch voort’anstaende jaer in den dienst van Olderlingh Joan Claessens en Jurien Janszen als boockhouder onser armen. d’Nieuws verkoorene sijn nae geschieen drie ordentlijcke proclamatien voor de vergaderinge confirmeert den 19 Maji 1661.

Acta consistorij den 12 Junii
1. Nae anroepinge van des Heeren Naem, zijn op de belijdeniss des geloofs tot communicanten angenoomen [zie ledenlijst]
2. Alsoo in de visitatie swaericheijt bij Jacob Janssen kerckvoogdt was gemoveert over Albel Alberts op d’Ruigewaert, met versoeck dat d’selve ter vergaderinge van d’kerkenraedt mocht worden gehoort ende verstaen. Is nodich geacht deselve door d’schoolmr. tegens Vrijdagh nae de predicatie te citeeren.
Vrijdag den 14 dito
Jacob Janssen ende Albel Alberts op voorgaende citatie verschijnende is t’swaricheijt wegens eenige haestige hoenwoorden ontstaen, weghgenoomen. Verklaerende Abel Alberts dat hij niet anders als eerlijck conde gevoelen ende sprecken van Jacob Janszen, belovende sij beijde bij hanttastinge, dat sij malc[an]deren in vrede ende vrientschap, als Christenen betaemt souden beijegenen.

2 [in de marge bijgeschreven] van den 4 derselve 1661
Is binnen gestaen Claes Reijners, vertoonende een schrifftelijcke acte van d’E. Grietman Claes Sekema onderteijckent, bij d’welcke hij verklaerde, dat voors. Claes Reijners, van den Gerichte Westerdeel Langhewoldt, sijn proces tegens Reijt Tieerdts hadde geinstitueert, ten einde d’selve hem Claes soude bewijsen ende nae behooren boeten soodaene injurien, van dat Claes met Grete Geerts vleeschlijck soude hebben geconverseert, t’selve proformelijck hadde vervolgt, in volgen Reijt Tieerdts d’aensprecking ende conclusie negerende, Claes Reijners genootsaeckt waere het door getuigen weder in de saecke te procenderen, waervan den positie voor Gerichte geproducert ende de getuigen nae recht daerop geexamineert waeren. Maer dat voorgsch. positien bij getuigen beantwoordt, neffens andere stucken waren verlooren, ende formelijck in copiis niet conden uijtgelangt worden. Versochte dat hij eenmael, nae verloop van so veel tijt in welcke hij alles wat hij tot reparatie van sijn eer con bijbrengen, ter handt genoomen hadde, tot des Heeren tafel mocht toegelaeten worden, erkennende d’proceduren des pastoors ende der andere leden onses Kerken tegens sijn person rechtmatich te zijn. d’kerkenraedt heeft nae voorgaende deliberatie ende communicatie met den Classes sijn versoeck goedvonden met Christelijcke vermaeninge, dat hij voortaen het licht des geloofs ende van godtsalicheit an andere wilde laeten schijnen ende die door sijn exempel mochten sijn geergert wederom te stichten.
Dese acten zijn nae behooren geconfirmeert.
H. Avontmaal gehouden den 16 Junii
E. Wassenbergh
pastor, Jan Sijmens ouderlinck, Jan Claesens ouderlienck

Acta consistorii den 4.7temb. 1661
1. [nieuwe lidmaten, zie lijst]
2. Alsoo in de visitatie swaerichheijt was angemerkt tuschen Joest Pieters Ruige[waert ende] desselvs huijsvrouw ten eener, ende Abbe Janszen ende Fockel ter ander zijdt, in dese bin[nenburen]. Is nodich geacht deselve tegens vrijdagh nae gehoudene proefpredicatie, te cit[eeren], als mede Abel Alberts wegens moijte ende onlust verleden Sondagh tot sijnen h[uisz] voorgevallen, en op gisteren in openbare herberge, met Reijnder Hermens.
3. Is voor ons verschenen Peter Luwes Hileijer in de Garkeuken, klaegende over sijn nabuir Hindrick Smitt, als die hem bij de E. Grietman Ketell soude hebben bedraegen, van geplegds gewelt, doort’ophouden vant’waeter bij de verlaeten, oock dat hij oorsaecke soude zijn van sijn soons doodt. De citatie is verordineert ten daege ende ure als voren, indien Mr. Hindrick wederom soo vroech van Liewaerden t’huise kompt.
4. Is bekent gemaeckt het verschill tuschen Martijen d’weduwe van Sipt Lamberts ende Jacob Heerdts in dese binnenburen wegens de nieuwe timmeringe van Jacobs behuisinge, in d’welcke sij sich meende benadeelt te zijn. Ten voorcoeminge van sulck zijn genomineert d’pastoor ende Joan Claessen ouderlingh.
            Veneris den 6 dito.
1. ad. art. 2. is binnengestaen Abel Alberts op de Ruigewaert, en gevraegt 1o offt hij sijn huisfrouw Leefke Campers met de tange geslaegen, 2o oock slaegen an sijn swaeger de commissaris van Ruige…gegeven. 3. Reijner Hermans mit ergerlijck schelt ende smartwoorden bejegent hadde. Belangende het eerste, heeft bekent sijn huijsfrouw met de tange geraeckt te hebben, doch op de volden van de Rock. Ontkende het 2de van de slaegen, den hadde sijn swaeger uijt sijn huijs doen gaen, dewijle hij van deselve met rappier angevochten was. Ende angaende Reijner Hermens bekende haestige woorden tegens deselve gebruickt t’hebben, dan beloofde sich met deselve bij d’eerste gelegentheijt hijerover te versoenen. Vonde sich evenwell beswaert om voor ditmael des Heeren tafel te begaen, waerbij het billick (nae Christelijcke vermaeningen an hem gedaen) voor ditmael gelaaten is.
2.  d’saeken d’andere personen art. 2 ende 3. van vorige acten gemelt concernerende, blijven in staat, angesien geen van haer sich gepresenteerdt.
3.  Is gerapporteert, dat het verschill tuschen gemelte quastiuse personen niet hadde connen wegh geruimt worden, angesien elck van haer, bij sijn vermeende recht gedachte te verblijven, doch dat Grietje d’huijsfrouw van Jacob Heerdts hadde verklaert dat sij voort’Avontmaell met hare nabuirsche hijervan naeder soude spreeken.
Het H. Avontmael gehouden den 8. 7tembris
Dese acten zijn geresumeert ende geapprobeert. [was getekend door]
E. Wassenbergh pastor, Jan Sijmens ouderlinjck, Jurien Jansen Diacken

Acta consistorii den 27. Novemb. 1661
1. [nieuwe lidmaten, zie lijst]
2. Zijn ingenoomen de doleances van Derck Fricks in Jursemakluft, over Otto H… bij d’opslachterzijll, van d’welcke hij seide zijn gediffameert, als die zijn peerden bij nachte soude hebben gebruickt, bewust vande sulcks door ’t getuighnisse van sijn nabuir Bastiaen Peters, tegens d’welcke hij soodaene woorden soude hebben geeffundeert. Otto Heres hijrto was gehoort zijnde, bekent wel in de weer geweest te zijn, dat sijn peerden gearbeidt hadden alsoo d’selve mede waeren t’huijss gekomen offt gebracht door Derck Fricks soon, mar dat hij in sijn opinie waer versterckt door Bastiaen Peters voorschr. seggende doet de man dat noch! dezelve, gaende met hem aen de Nieuwzijll om aan de waerheit ende gelegentheit der saecke naeder t’vernemen. Verwonderde sich oversulcks dat die sich nu als getuige tegens hem liet gebruicken, want dat hij sich selve hadde in sijn tegenwoordichheit (gelijck van hem versocht) hadde laaten vinden. d’Kerckenraedt bemerckent dat hi geerne sich ergens wilde laeten varen, oock Derck Fricks om vergevinge van sulcks versochte, heeft haer tot oprechte versoeninge ende vergetinge vant’gesch…. vermaent, d’welcke oock met beloffte ende hantastinge is aengenomen.
3. Is men gekomen tot herlesinge van voorgaende acten , is ad art. 2 van de …. [4] 7tembr. jongstleden, rackende het verschill van Abbe Jansen ende Fockel, ende Joest Pi[jters] ende desselfs huijsfrouw, waren deselve in de visitatie soo verre gedisponeert door de pastoor met veel persuasen reden, dat in cas partien voor dese vergaderinge voor eerlijck luiden hielden, met beloffte van voortaen paislinge vriend. ende nabuirschap te zullen houden, haer different geheel soo weghgenomen sou zijn. Doch op voorgaende citatie verschijnende, heeft men ten volle het oogmerck niet connen bereicken, angesien voorseide Abbe Jansen (noch geen litmaet zijnde) d´handelinge quam af te breeken, seggende dat hij geen gewenscht gerustheit overt´gepasseerde gevoelde, conde evenwel een goet rust zijn, all geschieden geen uijterlijck belofften. d’andere ledemaeten is sich gegunt om des Heeren tafel te begaen., mits alle bitterheit ende toorn afleggende als d’verongelijckinge vergetende ende vergevende.
4. Belangende het verschill tuschen Peter Louwes ende Hindrick Hindricks art. 3. gemelt is van de pastoor gerefereert, datselve in sijn tegenwoordichheit ten huisze van voorgeschr. Peter Louwes vereffenet te zijn, blijvende nochtans Hindrick Hindricks bij d’ontkenninge, jae betuigende sulcks noijt gedacht dat waerover gemelte Peter tot der tijdt tot misnoegen over hem gehadt hadde.
5. Ter occasie van de 4. art.  als oock van d’3. van den 9 dito, spreekende van d’swaerichheit tuschen Jacob Heerdts ende Greetije ende Martjen  weduwe van Sipt Lamberts, is bekent gemaackt, dat d’weduwe voorschr. seer klaegde,  
 
dat Jacob Heerdts als noch sijn timmeringe an har gevel op den ouden voete niet gemaeckt hadde, niet tegenstaende hij sulcks, voort’laetst gehouden H. Avontmael, ten overstaen van Jacob Alberts hadde beloofft. Versocht als noch t’effect van d’gedaene beloften, protesterende dat sij niet eer tot des Heeren tafel met har conde gaen, ende begeerende dat oock d´andere so lange mochten afgehouden worden. De vergaderinge vindt goet haer te seggen, dat bij aldien tegens Vrijdagh haer saecke niet werde bemiddelt ende beslecht, sij alsdan nae gehoudene proefpredicatie alhjer har sullen laaten vinden, ten einde t’geen tot weghweringe van ergernisse mochte reste onder haer, mogt worden gecontribueert.
6. Jacob Janszen in deze binnenburen nu andermael begerende tot de communion toegelaeten te worden op de belijdenis des geloofts, wort voor desen mael om reden geschort.
7. Simen Renses een tijdtlangh herwarts om swackheit des hooffts ende drinckenschap van d’brekinge des broodts gesuspenderet zijnde, wordt op sijn instantelijck versoeck, wederom toegelaaten.
Dese acten sijn geresumeert
[was ondertekend door] Jan Sijmens ouderlijnk, E. Wassenbergh pastor, Jurien Jansen Diacken

Vrijdag den 29 Novemb.
Bij resumptie van voorgaende acten is ad art. 5, sprekent van d’swaerichheit, ontstaen uijt d’timmeringe van Jacob Heerdts, is bekent gemaeckt, dat op d’insinuatie, tuschen d’questieuse personen niet gevolgt waren, waerom sij dan zijn verwittigt, om sich heden voor dese vergaderinge te sisteren. Ende zijn verschenen, voor eerst Jacob Heerdts, d’welcke nae d’gelegentheit der saecke gevraagt zijnde heefft verklaert ende bekent als volgt.
1e dat hij geduirende d’reparatie ende verbeteringe van sijn huijss, Martijen d’weduwe van Sijpt Lamberts hadde gevraegt, off hij niet in plaetze van eenige korte holten, in de gevel ten westen van sijn voorhuijsz langer balcken mochte leggen, ende dat sij geantwoordt sulcks t’connen gedoogen, indien sij daerbij geen schaede lede.
2 e dat hij, op d’klachten van Martijen voorschr. over vermeende verongelijcking, haer in desen angedaen, niet alleen geduirende d’timmeringe door har selven, mar oock voor een vierendeell jaers, door d’pastoor ende ouderlingh, in d’visitatie haer ende sijn huisfrouw voorgestelt, waar gegaen met
 
Jacob Alberts ten huisze van Martijen voorschr. belovende, dat hij d’balcken wilde laaten afsaegen, ende sijn timmeringe maecken op den ouden voet, gelijck die bij sijn voorsaeten geweest waeren.
3 e Dat hij nochtans sulcks niet hadde gedaen, dewijle het van veelen hem was afgeraeden, als sullende strecken tot sijn naediel ende schaede. Praesenteerde evenwel, sijn saecke t’willen an Mannen geven, voor sin deel, dat d’selve oordeelen souden, oft door sijn gebouw d’gevel meerder last gekregen hadde te draegen dan voor bouwen, soude het d’eigendom van d’gevel toe te staen. Hijrmede vertreckende sonder verder persuative reden ante hooren.
Hijrtegens insisteerde Martijen voorn. de gedaene belofften van Jacob Heerdts voort’laetstgehouden Avontmael an har gedaen, waerop niet alleen hij mar oock sijn huijsfrouw des Heeren tafel hadden begaen. Sustineerende dat het voor haer gevaerlijck soude sijn de saecke in handen van goede mannen t’stellen, dewijle d’gevel haer toequam, exempt d’vrijheit die haer nabuiren daran gehadt hadden, die sij geensins Jacob Heerdts wilde benemen.
d’Kerckenraedt oordeelt, dat d’belofften, vrijwilligh als voorschr. gedaen, billick behoirden voltrocken worden. Ende dat de belovers hijrin sich vreveligh ende weigerigh stellende, tot weringe van ergernisse, van d’communion op Sindagh naestkomende har sullen onthouden. Ondertuschen sullen alle middelen tot slissinge van d’oneenichheit tuschen dese nabuiren ende ledemaeten Christi ter handt genoomen worden. Praesentes
E. Wassenbergh
pastor, Jan Sijmens ouderlijng, Jacop Cornelijs

Acta consistorii den 26 Febr. Anno 1662
art.1. Alsoo sekere swaerichheit was voorgevallen, tuschen Joest Pieters ende sijn huijsfrouw ter eener, ende Fokele Janssen huijsfrouw van Abbe Janszen ter ander zijde, wegens geresene ende tegens malkanderen geeffinderde hoonwoorden, zijn deselve op voorgaende verwittinge ter vergaederinge verschenen, en hebben bij handtastinge belooft, dat se van nu an alle haat ende viandtschap van harten afleggende, met elkanderen in goede nabuirschap ende vrede souden leven, gelijck christenen betaamt, waerop se dan oock tot des Heeren tafel wederom zijn toegelaeten.
2. Op d’handelinge van den 29 Novembris tuschen Jacob Heerdts ende Martijen weduwe van Sijpt Lamberts vorgevallen, is bekent gemaecks, dat het verschill was weghgenoomen, door dien Jacob Heerdts sijn beloften hadde voltrocken.
3. Zijn van des Heeren tafel voor ditmael afgehouden Grete Gerlofs ende Tietse Fiddericks, handtsgemeijn geworden zijnde op een vrouwendagh offt Lindelbier, als oock Cornelis Kerst, wegens sijn gevecht ten huijsze van Peter Luwes. Noch Peter Luwes wegens sijn vroech ende ontijdich trouwen ende voorgaende gevecht bij d’opslachterzijll.
4. Nieuwe lidmaten [zie lijst]
            Vrijdagh den 28 dito
5. Wierde bekent gemaeckt dat Tietse Feddericks bij den pastoor sich hadde soecken te excuseren, vant’geen hirboven art. 3 is geteikent, als die tot driemaelen toe van voorgeschr. Grete Gerlofs was aengevallen sonder oorsacke, oock niet meer hadde gedaen, als deselve afgekeert. d’Kerckenraedt heeft de saecke gelaeten an har selfs beprovinge.
Dese acten zijn geresumeert

Het H. Avontmael is gehouden den 2. Martii.

Den 4 Maji zijn door d’meeste stemmen genomineert ende geeligeert wegens Westerdijcken ende d’binnenburen den E. Brant Popkes als olderlingh deser gemeijnte ende Gerbrant Ulbrants tot boeckhouder der armen, continuerende voor´t anstaende jaer Jan Simens ouderlingh ende Joan Peters als Diacon wegens de Ruigewaert. d’Nieuwverkorende zijn den 25 Maii nae voorgaende drie ordentlijcke proclamatien, voor de vergaderinge bevestigt.
Dese acten zijn geresumeert in kennisse dese handen
E. Wassenbergh pastor, Jan Sijmens ouderlijng, brant popkes olderlijng, gerbrant Ulbrants

Acta consistorii den 4. Junii 1662
art. 1. Nieuwe lidmaten [zie lijst]
2. Is bij ’t heerlesen van d’voorgaende acten bekent gemaeckt, dat Joost Pieters ende Jaepke, noch onrustich bevonden waeren over haer naebuirsche Fokele Jansen, niet tegenstaende haer versoeninge jongst in dese vergaderinge geschiet. Brengende in, dat Fokele komende met haer uijt d’weem terstont int’naeste huijsz waere ingekeert, betoonende (na har meeninge) hijrmede dat haer de gedaene beloften niet ter harte gingen. d’Kerkenraedt resolveret dat men dese saeck voor ditmael sall laeten berusten, als hebbende an swaerichheden gedaen t’geen mogelijck, te meer dewijle Fokele verklaert, wel gerust te zijn, ende haer nabuiren geen reden van offense gegeven hadde.
3. Is nodich geacht dat Abel Alberts tegens Vrijdagh nae gehoudene predicatie, sall worden geciteert, om wegens eenige bij hem gepleegde exorbitantien te reden gestelt worden.

            Veneris den 6 dito
Abel Alberts volgens resolutie van den 3 jongst, door de schoolmr. verwittigt zijnde, ende ter vergaderinge niet verschijnende, wordt in contumiciaen voor ditmael van des Heren tafel opgeschort.
t’H. Avontmael zall gehouden worden den 8 Junij naestvolgende.
praesentes
E. Wassenbergh pastor, brant popkes olderlijnck, gerbrant Ulbrants, Jan Sijmens ouderlijng, Jan Pijeters dijijacken

Acta consistorii den 3 7tembrs.
1. Nieuwe lidmaten [zie lijst]
2. Bij ’t heerlesen van voorgaende acten is ad art. 2 bekent gemaeckt, dat Joost Pieters ende Jaepije har gerust hadden getoont ende bereidt om des Heeren tafel mede te begaen.
3. Zijn hijrop ingenoomen ende overwogen de swaericheijden in de visitatie der ledemaeten, tegens het anstaende H. Nachtmael, als vooreerst d’onlust ende misnoegen tuschen Otte Heres ende Jacob Hanszen ende derselver respective huijsfrouwen ontstaen wegens dodinge van eenige hoenen int’koorn van voorschr. otte Heeres, ende darop gevolgde onvriendelijcke beijegeningen, met woorden ende daeden an zijde van Jacob Hanszen. Ende stichtelijck geoordeelt dat tot weghweringe van ergernisse sij voor dit mael haer van des heren tafel sullen onthouden. Gelijck dan Jacob Hanszen voorn. sich onbereidt verklaert hadde.
4. De partijschap tuschen Griet Gerlofs ende Tietse Feddericks van dewelcke art. 3. acrorus van den 26 Feb. jongst is sprekende, continueert alsnoch ende alsoo haer suspensis te meer dewijl Tietse met haer Nieuws getroude man sonder wettelijcke copulatie leeft.
5. De intentie ende versoeck van Griete Geerts om wederom tot de gemeijnschap toegelaten te worden, is na voorgaende deliberatie toegestaen. [was getekend door]
E. Wassenbergh pastor, brant popkes olderlijck, gerbrant Ulbrants diijaecken
H. Avontmael is gehouden den 7 7.tembris.

Acta conscorii debn 26 9vemb. 1662
1. [nieuwe lidmaten zie lijst]
2.Is binnen gestaen Menze d’weduwe van Eelcke veerman met har dochter, klaegende over Lijsbet Gerbrants d’huijsfrou van Crijn Tonnijs, als die haer soude beticht hebben van dieverie ende ontvremdinge van een keese, niet alleen tegens har dienstmaegdt, maer oock tegens Geeske d’huijsfrou van Joan Alberts timmerman. Begeerende dat se sulcks niet connende bewijsen, mocht pastoren acta dat se van har ende d’haeren niet en wiste als alle eere ende goet, ende der laesteren wegens geleden haer vernoeginge daer mede een stick gelds. Lijsbet Gerbrants hijrtegen gehoort ende naerder ondervraegt zijnde, heeft verklaart datse har voor eerlijcke luiden kennde, ende voorts soodaene satisfactie gedaen in de ruste datse allerzijdts met malkanderen christelijck zijn versoent, met belofte datse voortaen goede naebuir- ende vriendschap soude onderhouden, Ende d’geseide saecke noijt weder ophalen offt gedencken.
3. Des Heeren hoichweerdige Avontmael sal gehouden worden den 30 Novembris dominic. 1. Adventus.
Dese acten zijn geresumeert [was getekend door]
brant popkes olderlijnck, E. Wassenbergh pastor, Jan Sijmens ouderlijng, gerbrant Ulbrants dieijacken

Acta consistorii Anno 1663 den 18 Febr.
1. [nieuwe lidmaten, zie lijst]
2. In de visitatie van de lijtmaeten tegens s’heeren avontmael is niet censurabels, door des heren genaede, voorgevallen, hijr henen gehoirende, dan eenige swaericheden, zijn door besondere t’saemensprekingen weghgenoomen.
3. De communion sal wederom gehouden werden op Vrijdagh aenstkomende, zijde den 22 Februarij
[was getekend door]
E. Wassenbergh pastor, brant popkes olderlinck, Jan Sijmens ouderlijng, gerbrant Ulbrants dieijaeck

Den 17 Maji nae gehoudene predicatie, d’broderen in aansienlijck getalle in d’kerck noch vergadert zijnde, is men getreden tot d’keure van olderlingen ende diaconen, ende nae dat men d’E. Brant Popkes als ouderlingh ende Gerbrant Ulbrants als diacon wegens Westerdijcken en d’binnenburen hadde doen continueren, zijn bij de meeste stemmen verkooren Otto Heres bij d’opslachterzijll als ouderlingh ende Thomas Feddericks diacon wegens d’ruigewart. d’Nieuwverkooren zijn volgent formulier coram facio ecclesia bevestigt den 14 Junii 1663.

Acta consistorii den 22 Maji 1663
1. [nieuwe lidmaten, zie lijst]
2. In de visitatie van d’ledemaeten tegens des heeren hoichweerdige Avontmael is sondelings niet strafwaerdigs bevonden, dan de veelvoudige klachten over d’naelaeticheit van onse schoolmeester Abraham Brantlagh in sijn schooldienst, als oock de veelgepleegde drinckerijen tot sijnen huijsze. T’welck hem voorgedraegen zijnde heeft beijdelen bekent, de warschouwings van d’kerckenraedt met dancksegginge aangenoomen, met belofte dat hij in’t toekomende soodaene abuisen, nae sijn uijterste vermogen wilde tegengaen ende remedieren.
3. Alsoo oock mentie wierde gemaeckt, van een ergerlijck gerichte van onkuiszheit, van de weduwe Corneliske Jouckes, die oock voor eenige jaaren, om sulcken grouwell een geruimen tijdt van des Heeren tafel is opgeschort geweest. Waervan nu door kortheit des tijdts geen volckomen sekerheit verkrijgen conde. Is raadsaem gevonden, datse, tot weiringe van ergernisz, dewijle haerer wandel deurgaens in burschappen anstootlijck bevonden werde, tot naeder dispositie haer de communion onthoude.
4. Het nachtmael onses Heeren sal worden gehouden op Sondagh aenstkomstich, den 24. Maji
[was getekend door]
E. Wassenbergh pastor h., Otto Heeris, brant popkes olderlinck, gerbrant Ulbrants dieijack, Tomes ffeddericks diiacken

Acta consistorii den 19 Augusti 1663
1. Nae gedaene gebedt is op gedaene citatie door de schoolmr. verschenen Egbert Popkes bij d’wartdijck, ende verstaen op sijn exorbitantie bij nachte gepleegt, wederkerende uijt de Herbergh, waerom hij oock van d’politique Richter was gestelt in bewaeringe ende door geltboete gestraft. Heeft bekent ende beleden daeran schuldich te zijn, dat hij door niemandt waere aengeranden, maer door dronckenschap soo waere vervallen, verhopende, dat diergelijck nae desen noijt wederom soude werden gehoort. Is darop eernstijck vermaent tot soberheit ende maticheit ende ijver int bijwoonen van den openbaeren Godtsdienst, oock tot weijringe van ergernisse voor d’aenstaende reise van des Heeren tafel opgeschort.
2. Zijn ingenoomen de doleancies van Joan Simens over Cornelis Kerst wegens gegeven aenstoot, doort’uijtvaren in seer hevige woorden niet alleen tegen hem, mar oock tegens Egbert Gerrijts, op d’uijtinge ten huijsze van Joan Willems op d’wart. Cornelis Kerst hijrtegens gehoort zijnde, heeft verklaert datter redenen door den drock waren gevallen die hij van herten wenschte verswegen te zijn. Dan versochte dat desen mochten overgesien ende vergeven worden. Hetwelck ter ander zijde aengenomen, ende zijn die beide met elkanderen broderlijck versoent. Edoch is Cornelis Kerst ernstijck gewarschouwt dat hij sich int toekomende soude onthouden, van dronckenschap, gewelt ende dantzen in gezelschappen, aen hoedaene saecken hij sich nu en dan schuldich gemaeckt hadde.
3. Meester Sijtije Offringe ende Wijbrant Timens, verwittigt zijnde, om haer langdurigh verschill voor dese vergaederinge afte leggen, is geen van beijden gecompareert. Wordt darom het begaen van des heeren tafel an haer eigen beprovinge gelaaten.
4. Is oock goet gekent, dat de suspensie van Cornelis Jouckes sal continueren.
5. [nieuwe lidmaten, zie lijst]
6. T’Heilige Avontmael sal worden gehouden op aenstkompstige 23. Augusti
Dese acten sijn geresumeert ende approbeert. [was getekend door]
E. Wassenbergh pastor, brant popkes olderlijnck, Otto Heeriz Ouderlin.., gerbrant Ulbrants diaecke, Tomes ffeddericks diiacon

Acta consistorii den 24. Novembris 1663
1. [nieuwe lidmaten, zie lijst]
2. Is bekent gemaackt, dat de visitatie van de ledemaeten tegens het anstaende H. Avontmael van de pastoor ware geschiet, ende geen swaerichheden, hierhenen gehoorendt, door des Heeren genaede, gevonden.
3. Des Heren Avontmael sall gehouden werden den 30. Nov. anstaende.
[was getekend door]
brant popkes olderlinck, E. Wassenbergh pastor, Otto Heeriz Ouderling, gerbrant Ulbrants diaeck, Tomes ffeddericks diaecon

Acat consistorii den 26 Febr. Anno 1664
1. [nieuwe lidmaten, zie lijst]
2. In de visitatie van de ledemaeten is voor ditmael niet censurabeles voorgevallen, dat hijrhenen conde gebracht worden, dan enige weinige swaericheden, zijn door particuliere aanspraeck ende vermaeninge afgedaen.

[131]
3. Het hoochwardigh Avontmael onses Heeren sal worden gehouden op naestkomstige sondagh den 28. Februarij.
Dese acten zijn geresumeert ende approbeert  [was getekend door]
E. Wassenbergh pastor, Claes Cornelijs olderlijnck, Tomas ffeddericks diiacon, pier gerckes dijakon

Acta consistorii den 4. Maji 1664
Nae gedaene publicatie en convocatie van de ledemaeten deser gemeijnte zijn genominert ende geeligert bij pluraliteit van stemmen, Claes Cornelis huijsman tot Westerdijcken tot Ouderlingh, in plaatz van Brant Popkes, ende Mr. Pier Gerkes in de binnenburen tot Boeckhouder der aelmosen in plaatze van Gerbrant Ulbrants, dewelcke nae drie ordentlijcke proclamaties haer diensten zijn bevestigt den 22 Maji . Continueren voor t’aanstaende jaar Otto Heres als ouderlingh ende Thomas Feddericks diacon wegens de Ruigewart.

Acta consistorii den 2. Junii
1 Nae gedaene gebedt, is censure gehouden over de praesente broderen leden des kerckenraadts ende angaende Otte Heres gemeneert, dat hij Jacob Hansen, ten huijse van Joan Peters herbergier, qualick soude hebben bejegenet, niet alleen met hevige woorden, maer oock met slaegen. Hetwelck als hem voorgestelt wierde, heeft bekent, dat hij sich grotelijx hadde verloopen, met versoeck dat de broderen om Christi wille sijn fouten gelieven voor te sien ende vergeven de. Is oock op voorgaende citatie binnen gestaen Jacob Hansen inlangende de copie van d’attestatie van verscheiden personen ondertekent, dienende tot verificatie van de bovengeschr. geruchten. Gevraegt zijnde nae d’oorsaeck van hunne verschille, heeft verklaart dat hij int anwijsen van seeker kast hadde gealuseert, vermeende hetselve te behoiren tot de boudde van Valck Everhardi, daer het doch gehoirde tot die van Otte Heres, die darom hem Jacob Hansen voor een falsarius hadde gescholden. De vergaderinge, nae rijpe deliberatie oordeelt, dat Otte Heres mergenoempt, behoore te bekennen, dat hij sich in woorden ende daden tegens Jacob Hansen hebbe vergrepen, vergifnis te versoecken, voorts denselven kennen als een eerlijck man met beloffte dat hij voortaen in goede vreede
 
ende vrienschap met deselve will leven. Ende angaende de rechts onkosten, allrede bij Jacob Hansen in desen gedaen, alsoo onse moderatie darover wierde versocht, hebben hem toegelegt drie Rijxdalers voorbeheedens de Heer Grietman Sekema sijn praetensien. Hetwelck reciproce angenomen zijnde, zijn se beijde Christel. met elckandren versoent. Edoch tot weghweiringe van ergernisz is Otte Heres voor ditmael van des Heeren tafel opgeschort, als oock van dat recht van stemmingh in consistoriale actien, tot het naeste Avontmael twelck oover een vierendeel jaars sal gehouden worden.
2. [nieuwe lidmaten, zie lijst]
3. Des Heeren Hoochw. Avontmael sall worden gehouden op anstvolgende Sondagh, zijnde den 5. Junii
[was getekend door]
E. Wassenbergh pastor, Claes Cornelis olderlijnck, Tomas ffeddericks diiacon, pier gerckes diiackon

Acta consistorij den 2 7tembris
1. [nieuwe lidmaten op 31 augustus, zie lijst]
2. Voorts is ingenoomen de swaericheit, in de visitatie gevallen ende angaende over Abel Claessen op de Wart, ende is dienangaende vande pastor gerelateert, dat hij op de doleances van Joan Dercks ende Anne, medeleden deser gemeijnte, hadde verstaen, hare dochter Griete Jansz dienstmaegt van Abel Claessen, op den 11. Augusti in de Weem ten overstaen van har suster Siewke, verklaerende, 1. dat Abel Claessen haer all voor een jaer hadde gevrijet ende trouwbeloften gepraesenteert, welcke oock op descher instantien bij haar gedaen eindlijck van haer werden angenoomen. 2. Dat hij eenige daegen darnae quijdtscheldinge van de voorschr. beloften hadde descher, die bij haer waeren geweigert. 3. Dat hij voort na Maji jongst de quijdtscheldinge hadde begeert, ende sij geantwoort indien, hijt’op sich continueren wilde sij will. 4. Dat hij darnae mermaels vleeslijcke conversatie met haer hadde gehadt. 5. Dat hij laestmael als Focke backers kint begraven werd sijn gedaene trouwbeloften hadde vermindert, doch begeerende, dat se tegens ieder
 
die sij tot har finden soude, deselve als oock de beslaepinge wel wilde ontkennen, met versekeringe, dat hij alsdan hare ouders, om haer comen versoecken, ende op haer consent, in derselver tegenwoordicheit, een pant tot bevestinge van haer ondertrouw soude geven. Dat hij tenselven daege sich ter behuisinge van haer ouderen (allwar sij oock, volgens afspraacke, haer vinden liet) het voors. har ende haer ouderen hadden gebragt, die sulx niet raedsaem gevonden. Dat hij evenwell har in tegenwoordicheit van d´ouderen met handt ende mondt hadde belooft, dat hij se noijt wilde verlaaten. Mackende eindlijck bekent hare genegentheit om de gedaene trouw beloften met hem te voltrecken.
Hetwelck op Saterdagh daranvolgende Abel Claessen van de pastoor voorgestelt zijnde, hadde tot zijn purge gesegt 1. Dat hij well an sijn dienstmaegdt voorst. trouwbeloften hadde gepraesenteert, maer se geweigert deselve antenemen . Het tweede diende nopends de remissie van de trouw beloften ontkennende, verklaret opt´4e sij mocht haer beslaepen hebben, angesien sij bij hem droncken zijnde opt´bedde conde gekoomen zijn. voegende darbij met een hevigh gemoet, hij gedachte doch niet een woordt meer te antwoorden, noch sijn dienstmaegdt te trouwen, gaende ter deuren uit.
Hijerop zijn ter vergaederinge verschenen Joan Dercks ende Anna, echtlueden, ouderen van voorschr. Griet Jansz (tegens dewelcke Abel Claessen wens geciteert) klaegende her dat deselve op Saterdagh s´avonts, als Focke Backers kint begraeven was, nuchteren moets in haer behuisinge ware gekomen, ende onder anderen gesegt, dat hij soude har dochter trouwen in haer tegenwoordicheit. ´t Welck trouwe sij tegens mannen soude ontkennen zo dat hij darna har wilde vrijen ende wijnkoop geven.
4e dat hij descher tijdt haer dochter voorschr. trouwbelofte hadde gedaen en daerop een dronck van Anne … ontfangen. 5e Voorts gesegt ende har vermaent dat se hem als har Man soude respecteren, op sijn huijsz ende kinderen goede achtinge geven.
Dat hij voornemens was houwlijcks voorwaerden te maecken, sijn dochtertijen tot d´erfnisz met sijn soontijen gelijcke sibbe te stellen, ende sijn bruijt met een gave darin te bedencken.
Is vergaederinge bedroeft sich over dit scandael ende overmits op gedaene citatie Abel Claessen niet gecompareert, vindt raedsaem tot hem te senden, uijt har midden Claesz Cornelis ouderlingh ende Piet Gerkes diacon, om sijn meening nochmals te verstaen, en bekent te maecken, dat hij tot naeder purge sich van des Heeren tafel sal hebben te onthouden.
Het H. Avontmael is gehouden den 4. 7temb.

Acta consistorij den 30 Nov.
nieuw lidmaat, zie lijst
Bij herlesinge van voorgaende acten, hebben de gecommitteerde broderen verhaelt, dat se s´daegs daranvolgende naemelijck den 3. 7temb. ten huisze van Abel Claessen har hadden vervoegt, maer deselve niet t´huijsz gevonden. Pier Gerkes voorgeschr. hijrbij int´besonder, dat hij Abel, darnae tot sijnent waer gekomen, ende gesegt mogelijck te zijn, dat hij van har niet ware in sijn behuisinge gevonden, wenschte met sijn dienstmaegdt voor de Kerkenraadt geconfronteert te worden. Warop gedelibereert zijnde, is citatie tegens Vrijdagh an Joan Derx ende Anna als oock an Abel Claessen selve geordineert, met bekent maekinge, dat sijn dienstmaegdt Griete als dan wilde medebrengen.

Acta consistorii den 2. decembris
Abel Claessen te oorsacke in voorgaende art. geredet, van de kerkenraadt geciteert zijnde, is niet verschenen, blijft darom vant´H. Avontmael geschort. twelck Joan Dercks ende Anna hijer tegenwoordigh zijnde, is bekent gemaeckt.
Het H. Avontmael gehouden den 4. decembris

Acta consistorii den 1 Martii Anno 1665
1. nieuwe lidmaten, zie lijst
2. Corneliske Jouckes sal op beproevinge nae een vierendeell jaers wederom tot des heeren tafel toegelaeten worden.
3. De saecke van Abel Claessen blijft in staet, ende sijn versocht ende gecommitteert, Otto Heeres ouderlingh ende Thomas Fedderix diacon, om hem noch eens te sundeeren.
Het H. Avontmael gehouden den 5. Martij

Acta consistorii 30 Maji
1. nieuwe lidmaten, zie lijst
2. Ter occasie van de derde articel van de voorgaende acten, verhael  des gecommitteerde broderen, datse Abel Claessen hadden gesundeert, dan geen ander antwoordt bekoomen, als dat sijn dienstmaegdt Griete Jans hem ende sijn kinderen wel hadde bedient, har huiszdiensten narstelijck wargenoomen. Mar dat hij geen trouw beloften har hadde gedaen, veel weiniger vleeslijck bekent. Oversulx geheel ongenegen har tot sijn echtgenoot te nemen.
Het H. Avontmael gehouden den 3. Junii

Den 11 Junij zijn Brant Dercks ouderlingh ende Peter Peters schoemaeker bij d’opslachterzijll genomineerdt diacon, opentlijck cor.. facis eccla. in har diensten bevestigt. Die keure is geschiet den 21. Maji . Voort’anstaende jaar continueren Claesz Cornelis ouderlingh ende Pier Gerckes boeckhouder der armen wegens Wester en de binnenburen.

Anno 1673 op wonsdag den 10. Sept.
1. nieuwe lidmaten zie lijst
2. Willem Hinricks laetstmael om sijn uijtsporicheden van de communie afgehouden, ende nu versoeckende wederom toegelaeten te worden, is sulx toegestaen. Doch met erenstige vermaeninge dat hij sich voor dronckenschap soude wachten, ende de gemeijnte niet bedroeven, op dat men niet genootsaeckt worde, nae kerckenordere gestrenger met hem voort te varen.
3. Verder de visitatie gehouden zijnde, waeren geen nieuwe swaerigheden voorgekoemen, ende de litmaeten in gewenschte ruste ende bereidwillicheijt gevonden tegens den tijdt van ’s Heeren Avontmael.
4. De Brekinge des Broots zal gehouden worden op volgende Sondagh den 14 Septembris
[was getekend door] E. Wassenbergh pastor, Jacob Heerts olderlijngh, pieter pieters olderlijngh, Sijmen Ebels diaken

Acta consistorii den 3. Decemb. 1673
1. [nieuwe lidmaten, zie lijst]
2. De visitatie van de Litmaeten was geschiet soo op de Ruigewaert als in de Westerhorn ende Binnenburen, ende door des Heeren genaede niet strafwaerdiges aengemerckt.
3. [nieuwe lidmaten op attestatie, zie lijst]
4. Des Heeren Hooghw. Avontmael sal op de aenstaende Sondagh den 7. Decmbr. gehouden worden
[was getekend door] E. Wassenbergh pastor, Jacob Heerts olderlijngh, pieter pieters olderlijngh, Sijmen Ubels diaken, Frerik Tiercksdirck uckes

Acta consistorii den 4. Marti 1674
art 1. [nieuwe lidmaten, zie lijst]
2. In de visitatie van de lidtmaeten is niet strafweerdigs angemerkt, alleen Jacob Hansen en sijn huijsvrou waren niet volkomelijck geresolveert, wegens de oude ende  de bekende questies, des Heeren tafel te begeven.
3. Het hooghwardige Avontmael onses Heeren Jesu Christi is gehouden den 8. Martii 1674
[was getekend door] E. Wassenbergh pastor, Jacob Heerts olderlijngh, pieter pieters olderlijnck, Sijmen Ubels diaken

Acta consistorii 1674 den 3. Junii
1. [nieuwe lidmaten, zie lijst]
2. In de visitatie zijn geen swaerichheden voorgevallen als eenige kivagie tuschen Sicke Tieerdts ende Lijsbet te eener sij Wimolt ende Oentije te ander zijde, waerom deselve van de predicant ende olderlingh tot onderlinge liefde ende eenigheijt wierden vermaent.
3. Het h. Avontmael zal geholden worden op Pinxterdagh de gewoonlijcke tijdt zijnde an den 7. Junii.
d.s. Zijn getelt de communicanten, ses ende tseeventich manspersonen ende hondert ende dertich vrouwlieden, tesaemen .206. doch waeren verscheiden absenten.
[was getekend door] E. Wassenbergh pastor, Jacob Heerts olderlijngh, pieter pieters olderlijnck, Sijmen Ubels diaken

[in marge:] Verkiesinge van leden des kerckenraadts.
Den 5 Julij Anno 1674 zijn nae anroepinge van des Heeren Naeme genomineert tot Ouderlingh Brant Popkes wegens Westerdijcken ende de binnenburen, ende Joan Tiercks Diacon wegens de Ruijgewart. Continuerende in het ouderlinghschap Peter Peters op de Ruijgewart ende in het Diaconschap Simon Ubels in dese binnenburen. De Nieuws verkoorene zijn, den 26. dito volgens ’t formulier opentlijck voor de Gemeijnte bevestiget.

Acta consistorij den 2. Sept. 1674
art.1 Nae gedaene Gebedt is men gekoomen tot herlesinge van voorgaende acten, bij art 2. spreckende van ’t misnoegen tuschen Sicke Tieerdts ende Lijsbet echteluijden te eener ende Oentje Hindricks ende Wijmolt ter ander zijde, is bekent gemaeckt , dat se om reden, door de schoolmeester waeren geciteert. Ende is daerop binnengeroepen ende eerstlijck vermaent zijnde, hebben altesaemen als voor Godts angesichte verklaert har Chritelijck voornemen om alle quat ende partijschap van harten aflegen ende met elkanderen in liefde ende eenichheit te leeven. Ende zijn nae toewenschinge van Godts segen tot de Communie toegelaeten.
2. [nieuwe lidmaten, zie lijst]
3. T’Hoochw. Nachtmael onses Heer J. C. sal gehouden worden op naestvolgendt Sondagh den 6. Septembris.
[was getekend door] Everwinus Wassenbergh pastor, peter peters olderlijnck, brant popkes olderlijnck, Jan tijercks deijacken,
Sijmen ubels diaken

Acta consistorii den 2. Decemb. 1674
1. Is bekent gemaeckt van de predicant de geresene swaerichheit in de visitatie aengemerckt, tuschen Peter Geerts koopman ende Trijne echte huijsvrouw van Pier Gerckes, wegens leverantie van een paer hoosen, van ’t welcke echter de waere geschapenheijt, staende tuschen verkoper ende kopersche, niet bescheijdentlijck konde vernoomen worden, hoewel deselve eernstlick waeren vermaent tot erkentnisse van schuldt, bij deselve dar de misslagh mocht wesen begaen, oft tot bevredinge van de gemoederen onder malkanderen. Waerop Peter voorn. met sijn huijsvrouw hadden verklaert, dat sij har tot des Heeren tafel wilden door Godts genaede bereiden. Waerop de anwesende broederen hebben geoordeelt, dat men ’t an har beproevinge soude laeten.
2. Voorts is even ’t selve goet gevonden, in de saecke tuschen Krijne Tonnis ende Joannes Sijuerts ende hare respective huijsvrouwen. Te meer omdat Joannes voorn. ende sijn wijf verklaerden, datse niets tot krenckinge van eere van Krijn voorschr. gesproocken hadden, ende sich genegen t’houden om met Krijn Tonnis sich te versoenen, t’welck oock an hem was kenbaer gemaackt.
3. [nieuwe lidmaten, zie lijst]
4. Het heijligh Nachtmael sal worden gehouden op Sondagh naestekomstigh den 6. Decembris.
Dese acte zijn geresumeert.
[was getekend door] E. Wassenbergh pastor, brant popkes olderlijnck, pieter pieters olderli…., Sijmen ubels diaken


1645-1682

- Plaats voorop gezet, in het geval van 2 of meer herhalingen
- Plaats in oude spelling teruggezet
- Beroepen met kleine letter
- Datum voor “vertrokken” of “overleden” naar oude spelling teruggezet
- Datum als alinea-indeling zo gelaten
- “hij” en “zij” vervangen door * en **
- Plaatsen op -zijl eindigen meestal met dubbel ll of le, ik kon het niet altijd goed
  beoordelen.
- Vooral bovenin: twijfels met: ?

26 maart 2006
Hans Schripsema

Fol 139 foto 019 – Folio’s hiervóór 102-138 zijn niet bewerkt (kerkeraadsverslagen)

1645
bij Kommerzijll: 
Sappe Hoijts* en Ockjen Hermens** sijn huisvrouw, *gestorven 17 Mart 1665, **verstorven Majo 1660
Jan Philippes* en Grietje Mennes** zijn huisvrouw, *verstorven 12 Julij 1666, **obijt 1669
Beetze Melis* huisvrouw van Goike Fopkes, *obijt 1675
Trine Simens, verstorven 9 Febr. 1649
Fockjen Jansens wed., obijt Ao 1674
Aaltje Peters, verstorven 12 Aprilis 1648
Cornelis Kerst [Karst]* en Antje Claessen** sijn huisvrouw, *obijt 3 Junij 1669, **vertrocken met attestatie naar Munnekezijl 17 Junij 1675
in de Westerhorn:
Brant Popkes* ouderling en Aaltje Metskes** zijn huisvrouw, *obiit 13 Juni 1676, **obiit 16 Feb. 1681
Sioucke Hermens huisvrouw van Hermen Gerrijts, vertrocken met attestatie naar Leegkerk 1 Maij 1647
Jan Joosten, verstorven 27 Martij 1648
Juicke Deddes* en Anna Folckers** zijn huisvrouw, *obijt 21 Martij 1668, **obijt 2 Jan. 1653
Frerick Lubbers* en Aafke Jansen* zijn huisvrouw, *obijt 1 Mart 1670, **obijt 22 Novemb. 1653
Jan Cornelis* en Stijntje Geerts* zijn huisvrouw, *vertrocken met attestatie naar Collum 1665, **verstorven 31 Aug. 1649
Berent Hermens, verstorven decemb. 1652
Sioucke Janckes huisvrouw van Anne Aries, vertrocken naar Rieuwel?? 1 Maij 1650
Teetje Cornelis, obijt 1669
Evert Jansen* en Martjen Gerrijts** zijn huisvrouw, *obijt Ao 1667, **obijt 1669
Derck Rolefs, vertrocken met attestatie naar Visvliet 17 Julij 1656
Timen Timens en Aucke Tiards [Tiarcks] zijn huisvrouw, vertrocken naar Lutkegast Maij 1650
Jursemakluft:
Jan Sibrans, vertrocken met attestatie naar Den Ham Maij 1647
Jan Hessels* en Aucke Halbes zijn huisvrouw, *verstorven 16 Febr 1650
Mewes Julles
in de Nieuwesijl:
Jan Cornelis* en Reintjen Hendrix zijn huisvrouw, *verstorven Octob. 1645 en 22 dito begraven
Douwe Tiepkens, verstorven 19 April 1647, 24 dito begraven
Trijne* huisvrouw van Timen Jacobs, *verstorven Mense decemb. 1647
Marck Goossens en Anna zijn huisvrouw
Mr. Jan Mennes* en Mintje Attjes zijn huisvrouw, *verstorven 4 Nov. 1646
Jantjen Reijntjes weduwe van Jan Meijners
Menne Ariaens* en Jantjen Jansen zijn huisvrouw, *verstorven 24 Novembris 1648

Fol 140 foto 056
Berent Peters, nu woonachtig bij Commerzijl, verstorven Ao 1661
Aaltje Gerbens wed. van Ariaen Cornelis
Jan Albers en Griete sijn huisvrouw
Hebele Brant oud[erling] 
Hantje Albert Henrix weduwe, verstorven Decemb. 1647
Jelle Juriens weduwe van Luite Popkes, verstorven Augustus 1645
Greete Julles* huisvrouw van Berent Snijder, *verstorven 14 Febr. 1646
Neele Meijners huisvrouw van Jan Mennes
Aachte Sijes wed. van Jan Takes
Willem Derx
Roucke Uges en Renske Hotzes zijn huisvrouw
Jan Lubbers en Fenneke Emens zijn huisvrouw
Reijntjen Willems en Corneliske Claessen* sijn huisvrouw, *verstorven decemb. 1645
Eltje Claessen en Marie Pieters zijn huisvrouw, vertrocken met attestatie naar Sirquesum in Oostvriesland 27 April 1649
Renske* de weduwe van Hendrick Jochums, *verstorven 22 Octobris 1648
Jacob Claessen Camper en Trijntje Brantz* zijn huisvrouw, *verstorven 18 Aug. 1648
Aafke Jacobs weduwe van Jacob Claessen
Anna Rinsma huisvrouw van Boucke Abbes, vertrocken met attestatie naar Surhussum Majo 1648
Lubbe Jacobs
Dever Hiddes

Dese sijnt die ick alhijr te Grijpskerck
als ledemaeten der waeren gereformeerden
gemeente Jesu Chri. gevonden hebbe
.......................................]

27-08-1645 op belijdenis: [op belijdenis geldt voor alles wat hierna komt]
Cristijntien Peters, vertrocken met attestatie naar Leeuwarden 4 Nov. 1645
Sara Jochums, verstorven Mense Aprili 1651
Barber Hoges huisvrouw van Merten Heeres, obijt 1670
Berent Corstes, verstorven 1659
Greetje Dates vrouw/weduwe? van Jan Peters, verstorven 1659
Lijsbetje Hermens huisvrouw van Coop Jelgers wonende tesamen in de Binnenburen, 17 [Julii?] 1656 vertrocken met attestatie naar Gerkesklooster
Greetje Fokkes* huisvrouw van Peter Jansen, *obiit decemb. 1652
Siewe Cornelis* huisvrouw van Berent Termens in de Westerhorn, *verstorven 28 Januarij 1649

Fol 141 foto 020
Adolphus Plan, vertrocken met attestatie naar ’t Oldampt 1646
Derckjen Melchers
Timen Jacobs, verstorven 27 april 1648
Anne Mennes huisvrouw van Jan Derx
Hermen Lieuwes en Tiemck Reijns zijn huisvrouw, vertrocken met attestatie naar Noorthorm Majo 1647
Jan Krines wonende thans in de Nieuwesijll, vertrocken naar Rasquert 1648
Peter Jansen, obijt 1670
Jan Jansen, verstorven 3 decemb. 1662
Antje Jansen huisvrouw van Hajo Tiepkens, vertrocken op Dingsdags naar ???? 1646
Auckjen Jarges huisvrouw van Derck Rolefs Echteluiden in de Westerhorn, verstorven 5 Aprilis 1654
Geeske Arents, obijt 12 Jul. 1679
Joan Simens, verstorven 8 Marti 1679
Trijntjen Takes, vertrocken met attestatie naar Dongerdeel 6 Augusti 1648
Greete Nitters op de Ruigewaard, verstorven April 1655
Albert Jansen* en Gebbe Berends** sijn huisvrouw bij Kommerzijll, *vertrocken naar Visvliet 1653?, **verstorven 1655
Mr. Meerten Berens snijder, vertrocken met attestatie naar Burum Majo 1649
Engelbert Meijners kremer, verstorven 10 Febru. 1649
Jan Derx schipper
Engeltje Evers* huisvrouw van Pieter Goedkoop in de Nieuwesijll, *verstorven 28 Januarij 1648
Anna Reijners huisvrouw van Mewes Julles
Jacob Meijners en Teetje Cornelis zijn huisvrouw
Derck Feikes en Anna Peters zijn huisvrouw
Kunne Claessen in Jursemakluft
Vechter Jansen, obiit 13 Jan. 1666
Pier Goijtjens* en Neeske Egbers** sijn huisvrouw, *verstorven, **verstorven 9 Aprilis 1648
Gerrelske Popkes* huisvrouw van Rinse Ales, *vertrocken naar de Leeke Majo 1650
Wijmer Ales* en Brecht Popkes**, *verstorven 16 Oct. 1666, **obijt 14 Oct. 1666
Hiske Edes weduwe van Claes Siurts, Verstorven Aug. 1652
Aaltje Coops huisvrouw van Jelger Engelberts, verstorven als weduwe 20 Febr. 1652
Aucke Geerts* huisvrouw van Claes Kempes, *vertrocken met attestatie naar Visvliet 1658
Joost Peters* en Jaapje Derx** sijn huisvrouw wonende [...?] in de Binnenburen, *verstorven 26 Maji 1666, **verstorven 15 Junij 1666

Fol 142 foto 057
18-03-1646
Aries Wolters, verstorven 7 Maij 1648
Hette Jansen, vertrocken naar Noordhorn? 1648?
Brant Derx, obiit 22 Jun. 1672
Hille Albers huisvrouw van Peter Claessen, obijt 16 7temb. 1664
Wobke Jansen, verstorven 8 Julij 1648
Jannes Takes, vertrocken met attestatie naar Dongerdeel 6 Augusti 1648
Johan Sibes, verstorven 1667
Aucke Allerts op de Ruigewaert, obijt 1673
Jan Meijners* en Barber Jillinx** zijn huisvrouw, *verstorven 1664, **verstorven 1666
Teetje Claessen* weduwe van Jacob Jansen in de Westerhorn, *obijt 1669
Jantjen Jansen, vertrocken met attestatie naar Groningen 11 Aug. 1649
Hendrikjen Dercks, vertrocken met attestatie naar Noordhorrem Ao 1651
Gerbrant Ulbrans* en Toentje Jannes** zijn huisvrouw in de Binneburen, *obiit 24 Aug. 1667, **verstorven 10 Jan. 1682
Trijntje Gerbrans, vertrocken met attestatie naar Burum Majo 1649
Boucke Abbes, vertrocken met attestatie naar Suirhuisum? Majo 1648
Jannes Hessels in de Nieuwesijl

15-07-1646
Derck Lubbers* en Elbrecht Jacobs** zijn huisvrouw, *obijt Ao 1653, **vertrocken met attestatie naar Visvliet Maij 1654
Eelckjen Fockes* huisvrouw van Brant Derx op de Ruigewaert, *obijt 1671
Siurt Hillebrans op de Ruigewaard, nu in Jursemakluft 1651
Hajo Tiepkens Ipema, verstorven 19 Decembris 1662
Foekele Hijlckens huisvrouw van Claes Cornelis, obiit
Wijtske Jacobs* huisvrouw van Pebe Jansen in de Westerhorne, *verstorven 3 Martij 1653
Peter Luitjes mr. timmerman, verstorven Juni 1654
Claes Jansen, vertrocken met attestatie Ao 1647
Claas Tonnijs en Jakobje Nikolaus zijn huisvrouw, vertrocken naar Wetzingh
Kunne Tonnijs* huisvrouw van Claes Jansen, *verstorven 10 Maij 1655
Auckjen Fopkes [wonende ...?] in de Binnenburen, vertrocken met attestatie naar Aduart 1647
Peter Krines
Rolef Doekes
Aijse Benes huisvrouw van Engelbert Meijners kremer in de Nieuwesijl

Fol 143 foto 021
16-12-1646
Tiallinck Siurts* en Anna Hermens** sijn huisvrouw, *vertrocken naar Visvliet 1661, **verstorven 4 Octob. 1650
Greete Jansen* huisvrouw van Willem Jannis op de Ruigewaert, *vertrocken met attestatie naar Burum 14 Julij 1652
Goicke Fopkes bij Kommerzijll, verstorven 24 Septembris 1647
Deweke Jannis* huisvrouw van Berent Peters, *verstorven 1661
Siouke Tiards huisvrouw van Wessele Okkes, vertrocken met attestatie naar Midwolde 6 Martij 1649
Coop Jelgers, vertrocken naar Gerkesklooster 17 Julij 1656
Heiltje Juikes huisvrouw van Peter Derx, vertrocken met attestatie naar Wolterswolde in Westvriesland 1647
Brant Camper* en Eefke Riemers** zijn huisvrouw, *verstorven 31 Maij 1647, **verstorven 22 Augusti 1648
Jan Claessen, vertrocken met attestatie naar Noortwijck 25 Oct. 1657
Greete Fopkes in de Binnenburen, vertrocken met attestatie naar Harlingen 1 Maii 1657
Hermen Wibrans en sijn huisvrouw Aucke Marcks
Henrick Henrix en Timen Tammens sijn huisvrouw
Brune Jansen en Trijntje Watzens zijn huisvrouw in de Nieuwesijl

07-04-1647
Sijtjen Peters* huisvrouw van Claas Jansen *obiit Ao 1676
Jan Hendricks* en Peterke Peters* zijn huisvrouw in onse Binnenburen, *obiit Maje 1672, **obiit 1676
Frouke Hillebrans* huisvrouw van Jacob Jansen bij Kommerzijl, *obiit 3 feb. 1671
Claas Annes, obijt 20 Jul. 1670
Geertjen Jelis huisvrouw van Harcke Kempes op de Ruigewaard
Claes Cornelis in de Westerhorne, obijt 14 Nov. 1670
Frouke Onnes* huisvrouw van Jan Sibrans** in Jursemaklufft, *vertrocken met attestatie naar Den Ham 1 Maij 1647, **obijt Jan. 1669
Temme Broerkens* en Barber IJnjes zijn huisvrouw, *obijt 21 Januarij 1648
Abel Ites
Hille Johannes* huisvrouw van Rolef Doikes in Nieuwesijl, *verstorven

07-07-1647
Willem Johannis bij de Waertdijck, vertrocken met attestatie naar Burum 14 Julij 1652
Janniske Melis bij Kommerzijll, vertrocken met attestatie naar Tolbert 20 Junij 1648
Aucke Peters* huisvrouw van Berent Johannis in onse Binnenburen, *obijt januario 1652

Fol 144 foto 058
op belijdenis:
Wijger Derx en Teetje Feijkes sijn huisvrouw in Jursemaklufft
Jacobjen Albers huisvrouw van Reijntjen Willems
Jacob Derx in de Nieuwezijll
   met attestatie:
Hindrickjen Rolefs, huisvrouw van Jan Jacobs, van Nieuwehove, woonende in de Nieuwezijll

30-10-1647
op de Waert:
Luiduw Jansen* huisvrouw van Zytze Roelefs, *obijt 9 Julij 1679
Hilcke Douwes* huisvrouw van Tonnis Everts, *verstorven 1659
Sioucke Gerckes huisvrouw van Thomas Fedderix, [..] sich an de gemeinte in de Nieuwezijll 14 Febr 1668
in de Binnenburen:
Geese Bockes, verstorven 1658
Renske Reiners, vertrocken met attestatie naar Oldekerk 1651
Trijne Johannis, vertrocken met attestatie naar Groningen 17 Feb. 1649, obijt December 1667
Pebe Jansen in de Westerhorn, vertrocken met attestatie naar Lutkegast 17 Augusti 1653 
Martjen Peters wed. in de Nieuwesijll, verstorven April 1651
Ave Jacobs in de binnenburen, verstorven 31 Sep. 1658

23-02-1648
Valck Everhardi, vertrocken naar Lettelbert Maji 1678
Greetjen Abels* huisvrouw van Jan Simens, *verstorven Decemb. 1654
Harke Kempes op de Waert, obij Ao 1653
in de binnenburen:
Albert Everts, obijt Nov. 1668
Bartelt Anes* en Fopke Beninx** zijn huisvrouw, *vertrocken met attestatie naar Leeuwarden 23 Aprilis 1648, **verstorven Martij 1648
Lijsbet Bouckes, vertrocken met attestatie naar Groningen Febr. 1651
Antje Jacobs, obiit Ao 1666
Greetje Jansen, verstorven 1659
Peter Hindriks, verstorven 1662
[...]
Tialle Itses en Frouwke Meijnts zijn huisvrouw
Imke Itses
in de Nieuwesijll:
Menne Jansen 
Geertje Popkes

14-06-1648
Trijne Jansen* huisvrouw van Claes Rijnses, *obiit 22 Jan. 1679
Jan Peters bij Kommerzijl
Wijtske Jansen* huisvrouw van Derck Tiesses op de Waert, *verstorven 1654
Martjen Claessen* huisvrouw van Siurt Jacobs in de binnenburen, *vertrocken naar onder klokslag van Lutkegast 20 ...bris 1662
Alste Heerkes huisvrouw van Jacob Derx in de Nieuwezijll

Fol 145 foto 022
in Jursemakluft:
Antje Hessels weduwe van Derck Albers, vertrocken naar Visvliet
Wendele Derx huisvrouw van Bouwe Foppes, vertrocken naar Visvliet
in onse Binnenburen:
Jan Sibrans* en zijn huisvrouw Frouke Onnes, *obijt 1653, zij obijt 20 Januari 1669
Siouke Hermens huisvrouw van Hermen Gerrits in de Nieuwesijlen 

20-09-1648
Menne Jansen uit deze Binnenburen, 23-11-1674 naar Groningen
Goossen Marcx uit de Nieuwezijll
Jantjen Rolefs uit de Nieuwezijll, 7-2-1649 naar Visvliet
Jantjen Claessen* huisvrouw van Thijs Nannes van Schatzer?, *vertrocken met attestatie naar Leeuwar? 27 Aprilis 1652
Bartolt Anes, vertrocken met attestatie naar Leeuwarden
Greetje Peters

21-02-1649
op de Waert:
Herman Peters, verstorven 5 Junii 1669
Jan Gerbrans* en Aucke Peters**, *obiit 1669, **obiit Jun. 1666
Anne Peters, vertrocken met attestatie naar Oldehove 19 Maij 1650
Thijs Hindrix, verstorven in de gevancknisse? bij de bisschop van Munster Aug. 1672
in de Westerhorn:
Tijipke Thijssen en Jeije Gaijkes*, *obijt 14-2-1679
Barber Cornelis, vertrocken met attestatie naar Niehove 10 Maij 1650
in dese binnenburen:
Tamme Sigers* en Corneliske Jansen**, *verstorven 1650, **obiit Novemb. 1666
Marie Rinses, verstorven 1655
Eelke Eelckes, obijt 1655
Joan Hermens, verstorven 18 Januarij 1653
Claes Reijners, obijt 12 Jun 1662
Leefke Gerbrans, vertrocken naar Eexta 4 Jun. 1667
in de Nieuwesijll:
Reene Gales 
Hermen Jans
en Geertjen Jansen, vertrocken met attestatie naar Kollum 24 Maij 

Fol 146 foto 059
30-05-1649
Jacob Nitters verstorven 27 Martij 1666
Greetjen Jansen huisvrouw van Wolter Geerts, vertrocken met attestatie naar Groningen 9 Julij 1656
Trijntjen Ottens in dese Binnenburen
Agathe (Aechte) Jansen op de Waert, obijt 7 Oct 1675
Boucke Abbes en sijn huisvrouw Anna Folckers in de Nieuwezijl

26-09-1649
Bene Tijerx* en Aucke Sijurts** in de Westerhorne, *verstorven 8 Novembris 1666, **obijt
Gercke Eelses en sijn huijsvr. Jetse Hindrix in Jursemakluft
Antje Jacobs op de Ruigewaert, met de woninge verplaatst naar Munnekezijll Maij 1654
in de Nieuwezijl:
Antjen Jansen
Gerrit Hindrix 
Renske Heddes
 

06-03-1650
Derck Tiesses, obijt Febr. 1679
Hille Jansen op de Waert, vertrocken met attestatie naar Nieuwehove 26 Novemb. 1653, wederom vertrocken naar Groningen 27 Feb. 1655
Jannes Popkes snijder in dese binnenburen, obijt 28 Febr. 1653
Folckert Kempes backer en sijn huisvrouw Aucke Jacobs
in de Nieuwezijll:
Eme Hansens schipper
Froucke Albers
Jacob Jansens
schipper bij Kommerzijll, vertrocken met attestatie naar de Niezijll 1672

20-06-1650
de E. E. Joncker Sickes Rengers en Eweke Gockinga desselfs huisvrouw vertrocken naar Groningen met de woninge 1651
Derck Peters Derx* en sijn huisvrouw Antje Cones in de Westerhorne, *verstorven 29 Aprilis 1652
Antje Seekels* huisvrouw van Willem Bockes in de Binnenburen, *verstorven 3 Julii 1659
Wessel Wessels en Aeltje* zijn huisvrouw in de Nieuwezijll, *vertrocken met attestatie naar Groningen November 1650

09-10-1650
op belijdenis:
Gerrijt Wassenbergh November, vertrocken met attestatie naar Amsterdam 1650
Joan Claessen kremer ouderling in de binnenburen, verstorven 29 Oct. 1661
Renske* weduwe van Jan Hendrix doodtgraever, *verstorven februari 1651
al bijsamens hier op huisende in dese binnenburen
Anne Peters* huisvrouw van Berent Hermens in 't Westerhorn, *verstorven decemb. 1652

11-10-1650
met attestatie:
Thijs Nannes, van Schatlge[?] uit Westvrieslandt, vertrocken met attestatie naar Leeuwarden 27 Apr. 1652, van dar wedergekeert en verstorven 9 7tembris 1659

Fol 147 foto 023
19-02-1651
op belijdenis
Joan Folckers kistemaeker, verstorven 21 Juni 1653
Jacob Heerdts, verstorven 3 Sept. 1679
Pijer Gerkes timmerman
Jantijen Jansens dochter woonende in dese Binnenburen, verstorven
Claes Rinses kremer bij Kommerzijll, obijt 29 Maji 1667
Jeltije Geerts huisvrouw van Allert Derx, vertrocken met attestatie naar Munnekezijll 2 Oct. 1653
Geertijen Hindrix, huisvrouw van Roelef Claessen bij de Waertdijck, vertrocken naar Visvliet 1659

04-06-1651
op belijdenis:
Jacob Marcus bij Kommerzijll, obijt Ao 1668
in de Binnenburen:
Hiltije Duijes, huisvrouw van jan Jansen op 't Oosteijnde van dese binnenbuiren, verstorven Junio 1654
Mertijen Geerts, huisvrouw van Peter Peters in de binnenbuiren, obijt Ao 1651
Lubbe Jansens de koijkers dochter in de Westerhorne, vertrocken met attestatie naar Sibaldeburen 23 Junij 1657
met attestatie:
Mr. Thomas Hermans en sijn huisvrouw Kniertje Gerrijts, van Hilversum ut Hollandt, vertrocken met attestatie naar Collum 12 Octobris 1652
Jetse Fedderix dochter, van Visvliet, Jetze Fedderix obijt 6 Julij 1653
Anne Peters, huisvrouw van Abel Geerts, van Oldehove, obijt 7temb. 1666

01-10-1651
op belijdenis:
op de Waert:
Peter Claessen huisman op d'Wart, obijt 14 Julij 1652
Bastiaen Peters, vertrocken naar Niezijll 1659
Luitz Tierdts, huisvrouw van Peter Haikens bij Kommerzijll, verstorven October 1651
Corneliske Jeronijmus in de binnenburen, verstorven 1 Septemb. 1668
met attestatie:
Jacob Jacobs en Anne Jansen op de Waard, van Nieuwhove, beide vertrocken naar Niehove
Elske Jelles in de binnenburen, van Collum, obiit 5 september 1661

Fol 148 foto 060
11-02-1652
op belijdenis:
in de binnenburen:
Greetje Gisbers huisvrouw van Rompt Rompts, obijt 1667
Renske Willems huisvrouw van Hindrick Jacobus, verstorven
op belijdenis:
in de Westerhorne:
Evert Hermens en (verstorven 25 dec emb. 1652)
Geeske Sijerts echtelieden, van Warfum, obijt 1672
Ide Rijtskes, woonende bij haer soon Tjallingh op de Waert, van [niet leesbaar], obijt decemb. 1652
in de Binnenburen:
Hindrickjen Derx, van Noorthorm, vertrocken naar Noordhorn
Jan Reijners, van Groningen, obijt 27 Febr. 1656

26-05-1652
op belijdenis:
Deege Peters in de Binnenburen, obijt 29 Oct. 1665
in de Binnenburen:
Anne Frerix huisvrouw van Luke Rosema, verstorven Ao 1654
Hemke Jansen huisvrouw van Simen Rinses, obijt 13 Juli 1677
Neese Drews huisvrouw van Jurijen Jansen, obijt 4 Feb. 1665
op de Middelwaard:
Deetjen Gerrijts, vertrocken naar Obergum 17 November 1655
Anne Jansen, verstorven 9 Aprilis 1666, weduwe van Derck Broers
Trijntje Ubels huisvrouw van Johan Cornelis in de Westerhorne, verstorven
met attestatie:
in de Binnenburen:
Andries Hindrix en (verstorven Juni 1654)
Barbertjen Cornelis echteluiden, van Nieuwhove, vertrocken naar Enumatil Ao 1672

05-09-1652
in de Binnenburen:
Aefke Jouckes weduwe, obijt Ao 1667
Trijntje Steffens, verstorven 23 decemb. 1652

08-12-1652
Idse Meetes* en Rijxte Derx** in de Binnenburen, *verstorven 30 7temb. 1667, **obijt 6 Dec. 1668
in de Westerhorne:
Jantjen Jansen, obiit Jan. 1680
Jaepje (Jaepke) Simens, obijt Ao 1675
Tialpe Siewkes bij Kommerzijl, vertrocken met attestatie
naar Groningen Majo 1656
Dever Balles in de Binnenburen, obijt 12 Sept. 1675

23-03-1653
op de Waard:
Sijpke Douwes* en Renske Jacobs**, *verstorven 22 Maji 1660, **vertrocken met attestatie naar Burum 5 Julij 1662
Lijsbet Gerbens, verstorven 30 Jan. 1670
in dese Binnenburen:
Lamke Lamberti, overleden 22-5-1660
Wick Fetses, vertrocken met attestatie naar Collum 13 Maii 1657

Fol 149 foto 024
22-06-1653
op de Westerwaard:
Derck Peters, obiit 26 Novemb. 1667
Renske Derx, obijt Ao 1667
Teetze (Taetske) Fedderix bij de Waertdijck, vertrocken met attestatie naar Burum 6 Oct. 1669
Mertijen Fockes op de Westerwaert, obijt 14 Novembris 1676
Geertje Joannis op de Middelwaert
op de Westerwaard:
Joan Derx, obiit feb. 1679
Anne Jacobs, verstorven April 1682
Hindrickjen Rolefs, obijt 1672

30-09-1653
bij de Waertdijck:
Lambert Claessen, verstorven 1658
Joan Tonnijs en Ide Luitjens sijn huisvrouw, vertrocken naar Vierhuizen 21 Maij 1656
Claeske Jacobs huisvrouw van Peter Jansen op de Waert
in dese binnenburen:
Martjen Jansen huisvrouw van Sijpt Lambers
Namke Claessen* huisvrouw van Evert Janssen, *obiit 1679
Claes Gerrijts schoolmeester bij Kommerzijll, vertrocken met attestatie naar Groningen Majo 1655

28-12-1653
Joncker Joan Remmert Clant* op Aickema en 
Vrouw Ulsia Maria Clant** gebooren Auwema, *verstorven 6 Sept. 1655, **verstorven 1656
in dese Binnenburen:
Hendrick Buwes Buwalda, vertrocken naar Amsterdam Maij 1654
Willem Bockes, verstorven 1657
Trijntje Geerts dienende met de Joncker opgemelt, vertrocken naar Groningen 1654

05-04-1654
in dese binnenburen:
Joan Peters herbergier, obijt 21 Nov. 1665
Eelcke Fockes huisvrouw van Egbert Claessen*, *overleden 1658
Aut (Auwet) Derx* en Trijne Johannis**, *obijt 1671, zij obijt Decemb. 1667

05-07-1654
Joan Liewes in de Westerhorne, obijt 27 Nov. 1668
in dese Binnenburen:
Foeckjen Andries, verstorven 1654
Albert Everts* en Wobbe Hermens**, * Nov. 1668, **verstorven december 1655

Fol 150 foto 061
04-10-1654
op de Ruigewaert:
Abel Albers en sijn huijsfrouw Leefke Campers*, *obiit 20 Feb. 1681
Timen Luwes* en sijn huisvrouw Grietjen Ariens**, *overleden 27-5-1661, **vertrocken met attestatie naar Ausbuur

10-01-1655
in dese Binnenburen:
Luijtien Engelbers, vertrocken naar Niezijl Maji 1662
Fedije Liebbes dochter, vertrocken met attestatie naar Visvliet 2 Novemb. 1655

25-04-1655
in dese Binnenburen:
Tietze Bockes* dochter en 
Sijwke Berents** weduwe van Joannes Derx, *vertrocken met attestatie naar Sappemeer 3 Junii 1659, **verstorven Maji 1661

08-08-1655
Meester Borcherd* van Roden en Lijsabet Beijeringh** echteluiden in dese Binnenburen, *om begane doodslagh gevlucht, **18 Martij 1657 attestatie verleent
Froucke Willems* huisvrouw van Jacob Cornelis op de Waard, *obijt 26 Aprilis 1673

28-11-1655
Thijs Claessen en Gebbechien Lettes echteluiden bij Commerzijl, vertrocken met attestatie naar Midwolde 29 Oct. 1656
Tijetske Brants huijsvrouw van Joan Simens op de Waert
Joan Meijnders Huisman tot Westerdijcken, verstorven 20 Maji 1664

05-03-1656
op de Ruigewaert:
Abel Claessen* en Antije Willems** echteluiden, *vertrocken naar Burum 6 Junij 1670, **verstorven 16 Juni 1662 (als Annetijen Willems)
Wijbe Frerix en Trijne Sijuerts* echteluiden, *obijt 1674
bij Kommerzijl:
Frouwke Rolefs* huijsvrouw van Jochum Peters, *obijt 1671
Aechtie Jansen* huijsvrouw van Gerck Tiesses, *obijt 1671
Trijntje Foppes dochter tot Westerdijken, vertrocken met attestatie naar Visvliet 16 Feb. 1658
in dese binnenburen:
Lue Rosema, obiit 1678
Froucke Derx huijsvrouw van Claes Rolefs, zij obiit 26-12-1667
Hiltije Jansen* huisvrouw van Johan Claessen, *verstorven 22 Oct. 1661
Stijntijen Jacobs* huisvrouw van Geert Lenses, *met attestatie vertrocken naar Oldehove 1671
Derckijen Haijes huisvrouw van Cornelis [Derx?], verstorven Augustus 1664
Claes Janssen, vertrocken met attestatie naar Sijbaldeburen 23 Juni 1657
Gaetske Gerrijts dochter op de Waert, verstorven 16 Aug. 165[.]

Fol 151 foto 025
28-05-1656
Sijpt Lamberts in dese Binnenburen, verstorven 1659
Derck Broers bij de Waertdijck, obijt Ao 1665
Anne Jansen huijsvrouw van Wiert Egbers, vertrocken met attestatie naar Niehove 1600
Martijen Jansen* weduwe van Hotije Hajes in dese Binnenburen, *verstorven 1657
Greetije Geerts in dese binnenburen, obijt 20 7t. 1667
Hille Jansen, vertrocken met attestatie naar Groningen Maji 1667, tot ons wedercomende van Groningen

20-08-1656
in dese binnenburen:
Ariaen Gerbrans, verstorven 29 Jan. 1666
Jurien Jansen, woont 1678 bij Lutkegast
Geert Lenses, obijt 27 Apr. 1670
Sijtje Offeringe, obijt 7 Feb. 1671
Abel Geerts, verstorven 7temb. 1666
Trijne Hermens* huisvrouw van Peter Broers, *vertrocken naar Lutjegast 6 Mart. 1677
Jeltije Tijerx dochter op de Waert, vertrocken met attestatie naar Niehove 31 Maji 1663
in dese binnenburen:
Gerhardus Wassenbergh, vertrocken naar Groningen [24 October 16.6?]
Egbertjen Menses dochter 
Hilltijen Jansen dochter, beide vertrock. naar Groningen
Lufke Ubels dochter tot Westerdijcken, vertrocken naar Harlingen 25 7t. 1673

26-11-1656
Claes Jansen* en Aeltije Willems echteluiden bij Kommerzijll, *obiit Jan. 1666
Sijrck Jelckes bij de Waertdijck, verstorven Augusti/Aprili? 1657
Joucke Jentijes* huijsvrouw van Joan Cornelis tot Westerdijcken, *verstorven 1660
Frans van Wullen en Sophia de Lange echteluiden in dese binnenburen, vertrocken met attestatie naar ’s-Hertogenbosch 23 Oct. 1659

18-03-1657
Renick Timens tot Westerdijcken, obiit Ao 1665
Aechte Pieters huijsvrouw van Hindrick Willems bij Kommerzijll
Wijbrich Frerix huijsvrouw van Thijs Hindrix bij d’Opslachterdijck
Peter Broers in dese binnenburen, obijt Ao 1676
Wemel Jansen dochter wonende met de pastoer, vertrocken naar Grootegast 30 Maji 1661
Jebbe Romkes tot Westerdijcken, vertrocken naar Visvliet 22 Nov. 1669

17-06-1657
Geertijen Hermens huijsvrouw van Albert Hermens in dese binnenburen, vertrocken met attestatie naar Nieuwzijll in Majo 1665
Geertijen Jansen huijsvrouw van Joan Derx in dese binnenburen
Antije Meertens dochter tot Westerdijcken, vertrocken met attestatie naar Lutkegast
Jacobijen Gerbrants dochter in dese binnenburen

Fol 152 foto 062
16-09-1657
Anne Hotijes huijsvrouw van Joan Peters in dese binnenburen, overleden 20 Feb. 1670
Grete Jansen huijsvrouw van Ile Sippes op de Waert, vertrocken met attestatie naar Visvliet 1 Maji 1660
Aeltije Jansen huijsvrouw van Rolef Sijppes op de Waert
Foekele Jansen in dese binnenburen

09-12-1657
Cornelis Derx in dese binnenburen, vertrocken met attestatie naar Holwerdt 28 Aug. 1676
Grete Jansen* huijsfrouw van Rotger Jacobs op de Blauweborgh, *verstorven 1658
Lijsbet Idses huijsfrouw van Wobke Botes in dese binnenburen, zij overleden mei 1658
Peter Louwes* en Anna Harckama** in de Gaarkeucken, *obijt 1668, **obiit
in dese binnenburen:
Welmoet Rolefs dochter, verstorven 5 April 1667
Sijucke Derx, vertrocken naar Visvliet Maji 1661

10-03-1658
in dese binnenburen:
Reijner Hermens, gestorven 21 Febr. 1664
Albert Hermens, vertrocken met attestatie naar Niezijl Maji 1665
Egbert Claessen, verstorven 30 Augusti 1658
Wijbrant Tijmens, obijt Novemb. 1669
Antje Derx
op de Waert:
Ariaen Jacobs, verstorven Oct 1664
Geeske Frerijx, obijt Ao 1665
Sijoucke Jansen dochter, 12 Aug. 1665 vertrocken met attestatie naar Old[ehove?]
Rotger Jacobs tot Westerdijcken, vertrocken met attestatie naar Frieslandt 1660
Hendrick Hendricks Faber* en Pietije Popckes** in dese binnenburen, *obijt 1669 **vertrocken met attestatie naar Gerkesklooster 20 Maij 1671
Anna Falx in dese binnenburen, verstorven 25 Maji 1658

26-05-1658
in dese binnenburen:
Jeije Frerix, obijt 1672
Aeltijen Hermens, vertrocken met attestatie naar Aduard 12 Aprili 1660
Aeltijen Jacobs, obijt
Berent Derx
Renske Reijners, obijt 26 Marti 1673
Lubbe Jansen, vertrocken naar de [...]

fol 153 foto 027
25-08-1658
Dever Peters in dese Binnenburen
Dewer Joosten op d’Ooster Ruigewaert, vertrocken naar Kollumerland 1 Maji 1678
Anne Arijs* ende Antije Alberts** in de binnenburen, *obiit januari 1670, *obiit 5-1-1668

08-12-1658
Albert Gerbrants in dese Binnenburen, vertrocken naar Groningen 12 April 1662
in Westerdijcken:
Abeltije Jansens dochter, verstorven
Cornelisijen Waeles, vertocken met attestatie naar Noordhorn 7 Maij 1659

09-03-1659
Hendrick Willems bij de Opslachterzijll, verstorven 1660
Peter Joannes op de Ruigewaert, obijt Jan. 1670
in dese binnenburen:
Henrick Jansens glasemaker, 
Greetijen Abrahams dochter, verstorven 5 Junii 1660
Henrick Reijners* wever en Martijen Reninx** echteluiden, *obijt 3 december 1666, **obiit 5 december 1666
Simen Renses, obijt 1669
Jeije Hotijes* huijsfrouw van Luijtjen Egbers, *verstorven Ao 1660
Reije Jacobs huijsfrouw van Thijs Nanninx, vertrocken naar Nuis 21 Martij 1660

08-06-1659
Joan Jacobs op de Waert, obiit Febr. 1679
Feijte Sasses in de binnenburen, vertrocken 1660

09-09-1659
in dese binnenburen:
Hans Jacobs touwslager en
Trijne Jacobs dochter, beide vertrocken met attestatie naar Groningen 24 Aug. 1676
bij de Opslachterzijl:
Martijen Jansen 
Jantijen Jansen


30-11-1659
Lammichen Alberts* huijsfrouw van Willem Alerts in dese Binnenburen, *verstorven 1659

Fol 154 foto 063 
07-03-1660
Rolef Wolters* en Jantijen Jacobs** echteluiden tot Westerdijcken, *obiit 9 Jan. 1669, **obiit
in deze binnenburen:
Peter Abels, obijt Maji 1668
Michiel Aerts, verstorven 28 Maji 1664
Jacob Jansen en Hijlck Jacobs echteluiden
Lulcke Jansen, vertrocken naar Lutjegast 1672
Hindrick Offeringe, obiit 1666
Hindrick Steffens
Wobke Botes, verstorven 1675 in t leger
Krijne Tonnis, obiit 1679
Metije Jansen huijsfrouw van Hans Jacobs, vertrocken met attestatie naar Groningen 1676

06-06-1660
Peter Peters timmerman in dese Binnenburen
Gaucke Sijuerts* en Dever Jacobs** echteluiden in de Westerhorne, *obiit 18 Oct. 1679, **obiit 25 Oct. 1677
Hebel Claessen* huijsfrouw van Simen Tieerdts, *vertrocken 19 Feb. 1668 naar Nieuwzijl
in deze binnenburen:
Jinnick Wijmerens dochter, vertrocken met attestatie naar Niehove 23 Augusti 1662
Menne Rinses, vertrocken met attestatie naar Leeuwarden 1661
Focke Lubbes* backer en Simelcke** echteluijden, hij obiit 20 Junij 1667, **vertrocken naar Visvliet 1 Julij 1668
Peter Alberts backer, vertrocken met attestatie naar Suirhusum op 3 Junij 1664

12-09-1660
Foske Drews* huijsfrouw van Rolef Idses tot Westerdijcken, *obiit 7 Decemb. 1679
Greetije Hindrix wed. van Ete Jansen in dese binnenburen
Jfr. Rixte van Rensen anders Wijntijes residerende op de Blauwborch, vertrokken met attestatie naar Groningen
Atije Metskes* huijsfrouw van Egbert Gerrijts op de Waert, *obijt 1670
Egbert Claessen en Hille Idses echteluijden tot Westerdijcken, vertrocken met attestatie naar Visvliet 12 Decemb. 1668

12-12-1660
in dese binnenburen:
Hendrick Jansen chrirurgijn, vertrokken
Joan Jansen, [..?] Maji 1665

fol 155 foto 028
13-03-1661 op belijdenis
Joncker Michael van Wijncken wonende op de Blauwborch, met attestatie 14 Maji 1666
Peter Peters schoenmaker bij Kommerzijll
Lambert Takes bij de Waertdijck
Greetije Peters op de Waert
Grete Geerts huissfrouw van Jacob Marcus bij de Opslachterzijll, obiit Ao 1663
   met attestatie:
Peter Jansen bij Kommerzijll, van Winijedorp[?] uijt Vrieslandt, vertrocken met attestatie naar Leeuwarden 4 Nov. 1677
Maicke Thijssen, huisvrouw van Joan Cornelis tot Westerdijcken, van Lutkegast, vertrocken met attestatie naar Collum Ao 1666

12-06-1661
op belijdenis:
Martijen Eelckes huijsfrouw van Peter Peters schoenmaker bij Kommerzijll, obijt Mart 1669
Antije Ottens huijsfrouw van Meester Hindrick Jans Bagbant chirurgijn in dese binnenburen, vertrocken met attestatie naar [Foxholl...] onder Kropswolde [?] Maji 1665
   met attestatie
Ide Dercks dochter Dienende met de E.E. Joncker Reint Clant, van Groningen, wederom vertrokken naar Groningen, ledemaat in [...]
Albert Jansen en Aucke Geerts echteluiden in dese binnenburen, van Visvliet, vertrocken naar de Nieuwezijll 22 Aug. 1663

04-09-1661
op belijdenis:
Jacob Hansen* herbergier en Hiltije Tonnijs* echteluiden bij de Opslachterzijll, *obijt Decemb. 1679, **obiit 1681
Trijntije Folckerts* huijsfrouw van Jacob Gerks bij de Waertdijck, *vertrocken met attestatie naar Wierum 1 Maji 1669
Hilcke Jansen huijsfrouw van Gerbrant Meijnders op de Westerruigewaart
   met attestatie:
Otte Heres* en Greetije Hiddes** echteluiden op de Opslachterzijll, van Butenpost, *obijt 1673, *vertrocken naar Lutkegast

27-11-1661 op belijdenis:
Hindrick Jansen in de Westerhorne, verstorven 11 Januarii 1664
Jantijen Hermens huijsfrouw van Hindrick Bockes in dese binnenburen, zij obijt 12 Febr. 1681
Sibbel Goickes dochter bij de Opslachterzijll, obiit Ao 1673
Siouckijen Hansen dochter bij de Waartdijck, vertrocken met attestatie naar Niehove 24 Augusti 1662
   met attestatie:
Assel Jelles in Jursemakluft, weduwe van Jacob Jansen, van Collum, vertrocken naar Hollandt 12 Maji 1666, vertrock [?] den 2 Junij 1666, gestorven alhier tot Grijpskerk
Antije Hansen in de binnenburen, van Suidhorrum, verstorven 2 Febr 1662
Peter Bouckes in dese binnenburen, uijt de Nieuwzijll, vertrocken met attestatie naar Leek Maji 1665

Fol 156 foto 064
26-02-1662 op belijdenis:
Anne Gerbrants huijsfrouw van Jacob Nitters in dese binnenburen
   met attestatie:
Ds. Jacobus Molanus en (obiit 26 Jan. 1669)
Joanna Vechneri, echteluiden, van Groningen (obijt 7 Augustus 1669)
Maria Vechneri, van Uijthsen, vertrocken
Martijen Gaijckes van Gerkes Clooster, obijt 7 Junij 1673

04-06-1662
op belijdenis:
Eelcke Aarts* huijsfrouw van Sipke Reijners tot Westerdijken, *obijt Mart 1669
Martijen Cones dochter op d’Westerwaard
in dese binnenburen:
Jeijcke IJes huijsfrouw van Laes Jacobs, vertrocken naar Noordhorn Jan. 1670
   met attestatie:
Joan Alberts en Geeske Geerts echteluiden, van Suijthorrum
Trijntijen Thomas* huijsfrouw van Aut Jansen bij d’Opslachterzijll, van [niet genoteerd], *verstorven Decemb. 1679

03-09-1662
op belijdenis:
in dese Binnenburen:
Ideke Claessen dochter, vertrocken met attestatie naar Nieuwzijl 22 Nov. 1664, obijt Jan. 1670
Imke Hindricks dochter
Griete Willems dochter, verstorven 1663

26-11-1662
op belijdenis:
Sijtse Jansen dochter, vertrocken met attestatie naar Visvliet op 5 Junij 1663
Anne Hendrix huisvrouw van Egbert Popkes bij de Waardijk, 15-5-1664 naar Burum
Siweke Jansen huijsvrou van Luijtijen Rijmckes in d’Westerhorne
in dese binnenburen:
Laes Jacobs, obiit 2 Jan. 1669
Ariaen Willems* en Stijntje Willems echtelieden, *obijt in april 1672
Martijen Melles huijsvrouw van Peter Bauckes, vertrocken met attestatie naar Leek Maji 1665

Fol 157 foto 029
18-02-1663
op belijdenis:
Poppe Auts bij Kommerzijl, obiit Aprili 1669
Claes Claessen* en Peterke Berents** echteluiden bij de Opslachterzijl, *obijt 1669, **vertrocken met attestatie naar Oldehove 8 Decemb. 1685
Sibe Laessen in Jursemakluft, verstorven Ao 1667

22-05-1663 met belijdenis:
Egbert Popkes bij de Waertdijck, vertrocken met attestatie naar Burum 15 Maji 1664
in dese binnenburen:
Betske Jansen huijsvrouw van Wijbrant Bouwes, verstorven Junio 1663
Geertijen Jacobs dochter, vertrocken met attestatie naar Eexta Jun. 1667

20-08-1663 op belijdenis:
Trijntijen Hansen huijsvrouw van Sekel Tetes in dese binnenburen

24-11-1663 op belijdenis:
Aeltijen Juriens dochter dienende met onse schoolmeester Brantlach, vertrocken met attestatie naar Groningen 4 Novemb. 1666
Talle Auckes huijsfrouw van Derck Jacobs in de Westerhorne, vertrocken met attestatie naar Nieuwzijl 21 Maji 1664
Griet Jans dochter an Jursemakluft, vertrocken met attestatie naar Burum 15 Maji 1664
Martijen Jans huijsfrouw van Pieter Jans wever bij Commerzijl, vertrocken naar Leeuwarden 4 Nov. 1677
   met attestatie:
Mechtildt Vechneri dochter in dese binnenburen, obiit 7temb. 1666

26-02-1664 op belijdenis:
Luijtijen Riewkes in dese binnenburen, obijt 4 Mart. 1669
Derck Jacobs tot Westerdijcken, vertrocken met attestatie naar Niezijll 21 Maji 1664
Hermen Hermens in dese Binnenburen, obiit Ao 1674
   met attestatie:
Jacob Barri[t]s en Maeijcke Gijsberts echteluiden in dese binnenburen, van Leuwarden, vertrocken met attestatie naar Harlingen 1670
Claes Jansen bij de Waertdijck, van Burum, obijt Maji 1670

Fol 158 foto 065
02-06-1664 op belijdenis:
Gelt Gelts jongman in dese binnenburen, vertrokken
Neeltijen Lenerts huisvrouw van Claes Abels bij de Waertdijk, met attestatie vertrocken naar Collum 7 Maji 1665
Aachte Lamberts dochter dienenden bij Derck Peters op de Waert, met attestatie vertrocken 17 Juli 1665
Jacob Jacobs, met attestatie vertrocken naar Oudwoude 12 Junij 1665
   met attestatie:
in dese binnenburen:
Peter Dercks jongman van t' Oldebert, met attestatie vertrocken naar de Dam 24 Febr. 1667

31-08-1664 op belijdenis:
Joan Willems* en Wiecke Jansen echteluiden bij de Opslachterzijl, *obijt 3 Jan. 1672?
Sibilla Riemersma weduwe van ds. Casparus Bothenius, vertrocken met attestatie naar Groningen 1 Maji 1667

30-11-1664 op belijdenis:
Mecke Jacobs kistemaeker in dese binnenburen, ? attestatie vertrokken Marti 1669, obiit

01-03-1665 op belijdenis:
Claes Rolofs schipper in dese binnenburen, obiit 14 decemb. 1668
Stijne Jacobs dochter, dienende met Jonker Asschendorp op Reitsema, vertrocken met attestatie naar Groningen 2 Maji 1665
Agneetijen Jacobs dochter bij de Opslachterzijl, vertrocken met attestatie naar Nieuwezijl 18 October 1667

30-05-1665 op belijdenis:
Aele Waelincks en Luijtske Gercks Tadema echteluiden op de Waert, vertrocken met attestatie 31 Jul. 1668 naar Metslawier
Griete Rolefs dochter op de waert
Philippus Jansen* en Teetijen Geerts** echteluiden bij d’Opslachterzijl, *diacon, obiit 21 Mart 1672, **obiit Ao 1678
Trijne Juijckes dochter in de Westerhorne, obiit Ao 1677
   met attestatie:
Anske Jansen in deze Binnenburen, van Sebaldebuiren, obiit Sept. 1675
Lijsebet Egberts wonende bij de E.E. Joncker Assendorp, van Groningen, vertrocken met attestatie naar Groningen 7Tembr 1665

24-08-1665
Leenert Tonnijs tot Westerdijken, vertrocken naar Niezijl 1672
Rijntijen Jans huisvrouw van Dirck Jansen op de Waard
in dese binnenburen:
Albert Jans en Aucke Geerts echteluiden, vertrocken met attestatie naar Visvliet Junij 1666
Bele Mewes huisvrouw van Teke Gerbrants, obiit in de belegering tot Groningen 1672
Martijen Mients huisvrouw van Sappe Sickes an Juursemakluft, verstorven 14 Mart 1674
Trijntijen Imers j.d. bij de Opslachterzijl,

23-11-1665
Pieter Dieges vertrocken met attesatie naar Burum 6 Febr. 1668
Trijn Jansen huisvrouw van Poppe Rotgers
Eltje Cornelis dochter in dese Binnenburen

fol 159 foto 030
22-02-1666
Antije Tieerdts in dese Binnenburen
Aeltije Meijndts en
Baucke Wierdts op de Ruigewaert, obijt Ao 1679
Idije Claessen in dese binnenburen, obijt Jan. 1670
Reijner Mewes tot Westerdijcken

25-05-1666
bij de Opslachterzijl:
Alert Jansen, obijt 1669
Joannes Auts en Antije Jansen
Cornelius Wolphius in dese Binnenburen, obiit 28 Juni 1668
Antije Hermannus bij de Opslachterzijl, obijt 1666
Hilletijen Fabricius op Reijtsema

24-08-1666
Rolef Idses in de Westerhorne, obijt Ao 1676
Sicke Tijeerdts in dese Binnenburen
dochteren in de binnenburen:
Betije Botenius dochter, vertrocken met attestatie naar Groningen 1 Maji 1667
Maijcke Jacobs dochter, vertrocken naar Eexta 1669
Meijntje Piers dochter, vertrocken naar Den Ham 10 Junij 1667
Sijeke Reijners op de Waert, vertrocken met attestatie naar Groningen in Decemb. 1669

23-11-1666
Albert Jacobs op de Ruigewaert, vertrocken met attestatie naar Ausbuir 1674
in dese binnenburen:
Frerick Jacobs* en Jantijen Cornelis** echteluiden, *obijt 1676, **obijt 5 Maji 1672
Trientijen Peters* huijsvrouw van Willem Ennes, *obiit 18 Jun. 1667
Ebel Mennes huijsvrouw van Joan Derx, *vertrocken met attestatie naar Niehove 5 Julij 1668
Jacob Luijlofs

Fol 160 foto 160
22-02-1667
in dese binnenburen:
Wopke Mennes, obiit 7 Julii 1675
Joan Derx, vertrocken met attestatie naar Niehove 5 Junij 1668

22-03-1667
Meerten Geerts, vertrocken met attestatie naar Zuidhorn 16 Nov. 1667
Lijsbet Willems
Claes Hindrix bij de Gaarkeuken, obiit Ao 1673
in dese binnenburen:
Willem Hindrix 
Jinnike Wijmerens
, obiit Ao 1673
Antije Claessen, obiit 13 Feb. 1671

29-05-1667
Derck Tiercx op de Westerwaard, obiit 1678
in dese Binnenburen:
Willem Ennes, vertrocken naar Wijrum? Maji 1669
Joannes Wassenbergh, vertrocken met attestatie naar Groningen 10 Aug. 1667, stud. Phil.
Wijmelt Janssen
Eefse Eelckes
Gesina Assendorp
geboren Clant vrouw op Reijtsema, vertrocken naar Groningen 1675
in dese binnenburen:
Neesijen Peters, obiit 1667
Gerrijt Hermens, obiit 21 Maji 1669
Ebel Dercx, obiit
Aachte Lamberts op de Westerwaard

04-09-1667
Hesselus Vlieg Chirurgijn in dese binnenburen
Hermen Ufkes op de Waard, passant attestatie december 1669, woont tot Groningen
in dese binnenburen:
Aeltijen Wassenbergh j.d., vertrocken met attestatie Oct. 1667
Arijs Dercx koopman
Bijweke Juijckes tot Westerdijken, obiit Febr. 1669
Meent Jansen Heckema* ende Antije Claessen** in dese binnenburen, *obiit Ao 1672, **vertrocken met attestatie naar Niezijl 18 Jun. 1675
Grietije Jansen huisvrouw van Abel Claessen op de Waart, vertrocken met attestatie naar Burum 7 Jun. 1670

04-12-1667
in dese binnenburen:
Oentije Henricks, obiit Ao 1667
Tierck Benes, vertrocken met attestatie naar Niezijll 12 Jun. 1674
Griete Dieges

Fol 161 foto 031

01-04-1668
in dese binnenburen:
Jacob Jansen 
Attije Andels
Claeske Jacobs
bij de Waertdijk, vertrocken met attestatie naar Burum 12 [...] 1675
Wijtske Arents in dese Binnenburen
Swaentijen Hansen tot Westerdijcken, obiit Ao 1671

24-06-1668
Antije Wobkes j.d. op de Waard, verstorven Majo 1672
Egbert Gerrijts op de Waard
de Wel Eed. geb. Jr. Lucas Clant op Aickema
Doctor Ubbo Spanjaert in dese Binnenburen
Hillichijen Hindricks j.d., diendende met de E. Clant op [...], vertrocken naar Groningen
Renske Folckeri jongedochter j.d. in dese Binnenburen, vertrocken met attestatie naar Den Ham 3 Julij 1669

16-09-1668
Joannes Gerhardi Scheerhoorn schoolmeester, obiit 5 Feb. 1673
in dese Binnenburen:
Jacob van Cleve, obiit 22 Oct 1668
Grietije Joannes, vertrocken met attestatie naar Visvliet Maji 1669
Hijlcke Rienincks huijsvrouw van Joan Gerbents op de Waert, verstorven 20 Maji 1669
Anne Siuerts huijsvrouw van Reijner Rolefs in dese Binnenburen

13-12-1668
Elske Geerts op de Waard, obijt 1673
in dese Binnenburen:
Wentije Wassenbergh, vertrocken met attestatie naar Groningen 1 Juni 1672
Hindrick Zijtses en Aeltijen Jansen, vertrocken naar Visvliet 27 Maji 1677
Antije Abels
Aeltije Wasssenbergh
, vertrocken naar Leeuwarden 17 Julij 1675

Fol 162 foto 067
10-03-1669
Joan Tiercks en Geertijen Peters echteluijden op de Waert
Hermen Falcks nu woonachtig op de Waard, obiit Ao 1673
Sipke Reijners op de Oosterwaert
in dese binnenburen:
Wibrant Bouwens, obiit Ao 1680
Reijner Rolefs
Trijntije Hermens

Pier Brantz en Eefse Valcks echteluijden, vertrocken met attestatie naar Tjamsweer Maji 1669
Joan Dercks
Trijntije van Cleve, vertrocken naar Obergum April 1669
Joanna van Cleve, vertrocken met attestatie naar Visvliet Maji 1669
Grietijen Joannis
Engeltijen Bloemsaet
, vertrocken naar Groningen Maji 1673 +

03-06-1669
Joan Claessen en Ariaentije Cornelis op de Waert, obiit Jan. 1671
Trijne Peters in dese binnenburen
De Wel Eed. geb. Vrouw Trudea Clant vrouw op Aickema
Amelia Gerrijts j.d. op Reijtsema, verplaatst naar Groningen 1671
in dese Binnenburen:
Marten Geerts, vertrocken met attestatie
Joan Dercks* en Ebel Mennes, *obiit Majo 1672
Hebel Claessen bij de Waertdijk, obiit Feb. 1679

08-07-1669
Joan Thomas en Barber Peters in dese binnenburen, verplaatst met der woninge naar Groningen q.g. attestatie 1672
Gerrijt Jansen en Lubbe Rolefs* bij de Opslachterzijl, *obiit Ao 1674
in dese binnenburen:
Foeckijen Jansen 
Peter Peters
en Aeltijen Feddes echteluijden, vertrocken naar Gerkesklooster 18 Jan. 1675
Ahasverus Smitt en Maria Huiberts, verplaatst naar Groningen

Fol 163 foto 032
1669
in dese Binnenburen:
Derck Berents 
Francina Frere
* huijsvrouw van Christiaen Cruiger, *vertrocken naar Groningen Maji 1670
Sijecke Edsens huijsvrouw van Simon Ubels backer
Engele Rolefs* huijsvrouw van Wijbrant Buwes Smitt, *verstorven 26 Mart 1679
Rudolphus Mattheus secret., vertrocken met attestatie naar Groningen 24 Febr. 1676
Maijcke Thijssens tot Westerdijcken, Ao 1679 naar Visvliet

02-03-1670
Jacob Rolefs ende Geeske Rolefs in dese Binnenburen

01-06-1670
Joannes Sijuerts
in dese binnenburen:
Antije Mewes j.d., vertrocken met attestatie naar Groningen 22 Nov. 1672
Hilletije Alberts huijsvrouw van Andries Eelckes
Antije Meertens huijsvrouw van Sipke Reijners op de Waert
Claes Peters ende Anne Cornelis in dese Binnenburen
Vrouw Maria Hoendricks tot Westerdijcken, vertrocken met attestatie naar Groningen 26 Febr. 1677
Hilletijen Tobias op de Waert, vertrocken met attestatie naar Leegkerk 18 Aug. 1670

07-09-1670
Simen Ubels backer, obijt 16 Febr. 1679
in dese binnenburen:
Leefke Peters huijsvrouw van Peter Geerts 
Joan Heres en Maijcke Peters echteluiden
Grietijen Reijntijens, vertrocken met attestatie naar Den Ham
Talle Luijtijens, obiit

Fol 164 foto 068
1671
in dese binnenburen:
... Ritsckes, obiit den 14 Febr. 1681
Allerd Peters, obiit den 1 April 1682
Maije Eelkes
Tzijpke Jansen aan de treckwegh
Hillebrant Sijuerts in dese binnenburen

31-05-1671
bij de Opslachterzijll:
Hajo Jansen, vermoordt van de vijandlijcke volcken bij Munnekezijl 1672
Hidde Sibolts en Liebbe Lues, vertrocken met attestatie naar Niehove den 19 Maji 1672
Joan Harckes tot Westerdijcken
in dese binnenburen:
Jantijen Bloemsaet j.d., vertrocken met attestatie naar Groningen den 5 Aug 1671
Folckert Martens* en Jantijen Juriens, *verstorven den 17 Maji 1675
Jantijen Simens bij de Opslachterzijll, obiit den 13 Aug. 1677
Joan Peters jongman in dese binnenburen, obiit Ao 1676
op de Waert:
Antije Cones, verstorven den 15 Febr. 1680
Pier Brantz en Eefse Valcx
Bauckjen Dircks in dese binnenburen

06-09-1671
Willem Reijntijens in dese binnenburen
Sibbele Claessen j.d. tot Westerdijcken, obiit in Mart. 1672
Claes Romkes en Grietije Gerbents tot Westerdijcken an Juursemakluft, vertrocken naar Visvliet den 27 Maji 1672
Grietije Cornelis j.d. op de Ruigewaard, vertrocken met attestatie naar naar Munneckezijl den 17 Junij
Corneliske Hermens in de binnenburen

29-11-1671
in deese binnenburen:
Peter Geerts 
Aefke Willems, ... attestatie den 14 Maji 1672 zijnde verplaatst naar Niehove
Grietije Thijssen op de Waerdt

[uit acta, foto 135]
10-09-1673
op belijdenis
Berent Hinricks kuijper in dese binnenburen
Joannes Berents Jongman woonende alhier
met attestatie
Lumge Everts, van Visvliet
Lijsebet Jansen Jonge Dochter, van Suijdhorm

03-12-1673
op belijdenis
Berent Jacobs huisman op de westerwaert
Peter Janszen
en
Meije Peters, echtelujdenbij de Opslachterzijll
Gerbent Hoppes
en
Trijn Rolofs, echtelujden woonachtich in de Middelwaert op de wegh
Wijtscke Claeszen J.D. bij de waertdijck
Jantjen Uijtijes huisvrouw van Peter Sijverts in dese binnenburen
Foekel Wijtses J.D. levende met Abel Alberts op de Middelwaert
met attestatie
Bartruijt Albers, van Adewert
Haartije Mewes, van Groningen

[uit acta, foto 136]
04-03-1674
op belijdenis
Joan Hinriks  Moulenaer
Fijpke Haijes
en
Grietjen Jansen, echteluiden
Barbertje Alberts woonende in dese binnenburen
Hermen Jansen op de Wart

Fol 165 foto 033
03-06-1674 op belijdenis:
Eijlke Rolefs in dese Binnenburen, verstorven 12 Decemb. 1680
bij de Opslachterzijll:
Eefse Tonnis 
Fedije Hinricks
Dever Hinricks
bij de Waertdijck
   met attestatie:
Focke Pieters* en Ide Jans** echtelieden woonende in de Westerhorne, van Wierum, *overleden 16 Martij 1681, **verstorven 21 Decemb. 1677
in de binnenburen:
Martijen Dercks, van Burum 
Teetijen t’Sasijes, j.d., van Wede

02-09-1674 op belijdenis:
Hanneke Meijndts in dese binnenburen, verstorven 19 Jan. 1681
Aucke Folckers* huisvrouw van Cornelis Bouwes en
Teetije Alberts huisvrouw van Renick Tekes in de Westerhorne, *vertrocken met attestatie naar Suijdhorm 10 Jun. 1675
in dese Binnenburen:
Peter Jansen 
Geertrijdt Spanjaerdt
, vertrocken naar Leeuwarden Oct. 1674

02-12-1674 op belijdenis:
Popke Brants ouderling in de Westerhorne, verstorven 7 Decemb. 1680
Jeremias Rolefs en
Rompt Hinricks, schipper, opt Oosteinde van dese Binnenburen

03-03-1675
Sibrant Engelberts en Aafke Abels in de binnenburen, vertrocken met attestatie naar Aduart 25 Febr. 1676
Eelckjen Cornelis bij de Waertdijck

09-06-1675
Joan Hillebrants en Wiecke Thijssen echteluiden op de Westerwaert

08-09-1675
Fockeltijen Foppes in onse binnenburen
Berentijen Jansen op de Waert, vertrocken met attestatie naar Niezijl 7 Junij 1681
Antije Buwes in de Westerhorne 
Jeltije Peters in de binnenburen, vertrocken met attestatie naar Leek 24 Aug. 1676
Claes Tiercks en Sijberich Jacobs aan de Treckweg, vertrocken met attestatie naar Suijdhorm 23 Maji 1679

Fol 166 foto 069
01-12-1675
Juffer Helena Clant op de Blauweborgh, vertrokken naar Groningen

01-03-1676
Aeltije Lamberts in de Westerhorne, vertrocken met attestatie naar de Nieuwezijl den 12 Jan. 1679
Grietije Luerts bij de Opslachterzijll
Joan Hinricks van Schuttrup in dese binnenburen, vertrocken met attestatie naar Schuttrup 1676

31-05-1676
Henrick Jansen schoolmeester en Luijckijen Ipema echteluijden
Joan Tammes in de Westerhorne, vertrocken naar Lutjegast 10 Jun. 1680 
Annechjen Haijckens op de borgh Reitsema, vertrocken naar Emden 28 April 1677 

24-08-1676
in dese binnenburen:
Annetije Jacobs 
Renger Simons en Grietijen Jansen

28-02-1677
Geert Jetses en Grietije Tonnis* in dese binnenburen, *obiit 8 Nov. 1680

30-05-1677
Claes Hermens en Engele Doekes bij de Opslachterzijll
Joan Eelses op de Oosterwaert
Trijntije Frerix op de Binnenburen

23-08-1677
Asseke Thomas in de binnenburen

30-11-1677
bij de Opslachterzijll:
Joan Jobs 
Henrick Rolefs
Reemke Harkes
Hermen Jansen
* en Griete Thomas in dese binnenburen, *vertrokken 7 7ber 1678

Fol 167 foto 034
23-02-1678
Sibrant Eelses in de Westerhorne, verstorven 27 Jun. 1680
Claes Jansen bij de Waertdijck
Pier Brants en Eefse Valcks in dese Binnenburen, vertrocken met attestatie naar Lettelbert 30 Maji 1678

07-06-1678
Martijen Peters op de Waert
Jan Everts en Eeke Cornelis in dese binnenburen
Frerick Temmes op de Waert, 12 Junij 1679 vertrocken met attestatie naar Noordhorm
Herman Weerman op Reitsema, vertrocken met attestatie naar Bentem Sept. 1678
Cone Gerrijts en Claeske Jacobs in de Westerhorne

04-12-1678
Menne Mennes* en Siauckien Gerkes** in dese binnenburen, *cum uxore vertrocken met attestatie naar Visvliet 20 Febr. 1683, **obiit 1-11-1679, 
Joan Mennes en Cornelis Hoijts op ’t uiteinde van deze binnenburen
Reijt Rolefs en Swaentijen Ariens in de Westerhorne
Derck Meertens op de Waert, verstorven 16 Jan. 1679
Aucke Poppes bij de Opslachterzijl, vertrocken met attestatie 23 Febr. 1679
Aeltijen Wassenborgh in dese binnenburen

05-03-1679
in de binnenburen:
Peter Lippes en Doetijen Jacobs* echteluijden, *obiit 2 Decemb. 1679
Hinrick Willems jongman
Egbert Rolefs jongman, vertrocken met attestatie 1 April 1679
Auckijen Pauls
Imke Peters
Teetske Dercks


Fol 168 foto 070
04-06-1679
op de Waert:
Peter Hermens en Martijen Gerbrants
Louwe Jacobs
Joan Luijtijens
, verstorven den 29 Aprilis 1680
Albert Jansen bij Kommerzijll
in dese binnenburen:
Joannes Labierum, vertrokken met attestatie den 1 Sept 1679
Philips Lindhof
Renske Rinses


03-09-1679
Annetije Tiercks in de Westerhorne

03-03-1680
Peter Sijuerts in dese Binnenburen 
Auckjen Rolelfs j.d. in de Westerhorne 

02-06-1680
Lijsbet Rolefs j.d. in de Westerhorne
Wijbe Sibrants in dese Binnenburen

03-09-1680
Anna Wassenberg in dese Binnenburen
Marij Pieters op de Oosterwaard

01-12-1680
Upke Heres bij de Waertdijk
Tonniske Sickes in dese binnenburen, verstorven den 19 Martij 1681

02-03-1681
Gerrit Jansen op de Waert
Simen Jansen en Ariaentije Reijners 
in de binnenburen:
Egbert Geerts en Griete Siuerts
Annetije Michiels weduwe
Renske Toenis huisvrouw van Mennes Mennes
Hiltije Wijbes huisvrouw van Cornelis Ites
Maijcke Sipkes j.d.
Derck Claessens en Lijske Cornelis op de Waert
Beninck Fransen en Renick Takes in de Westerhorn

Fol 169 foto 035
in de binnenburen:
Thijs Jansen en Grietije Jacobs*, *obijt 16 April 1681
Cornelis Pieters
Annetije Thijssen
hujsvrouw van Joannes Jansen
Teetijen Temmens op de Waert
Hieronimus Noordinck in dese binnenburen, vertrocken met attestatie 14 Sept. 1681

01-06-1681
Sijtije Gerlefs op de Westerwaard
in de binnenburen:
Cornelis Jansen 
Aeltije Eissens
Naelcke Arps
Joan Jacobs
ende Mincke Haickes, vertrocken met attestatie naar Visvliet 1 Jun. 1682
Joan Lulckes ende Wijtske Joosten op de Oosterruigewaard
Andries Sibrens in dese Binnenburen

31-08-1681
in de binnenburen:
Geeske Heres 
Trijntije Pieters
huijsvrouw van Jacob Joes [Jans?]

07-12-1681
in de binnenburen:
Trijntije Uijtijes 
Henric Cronenborgh
, 1682 vertrocken met attestatie

03-03-1682
Zijtse Rolefs ende Ebke Alberts in dese Binnenburen
Jije Jeltes Feringa op de Oosterwaert

07-06-1682
op de Waert:
Lieuwe Iles en Rense Jacobs 
Geeske Juriens
Hemtijen Itijes
Andries Claassen
en Trijntijn Douwes in de Binnenburen
Dr. Nicolaus Gillot op de Borgh Aickema
bij Kommerzijl:
Gottfrid Möllerts 
Grietije Piet

Fol 170 foto 071
Simon Coenes en Epke Emes op de Waert
Peter Jacobs en Zijtske Jans in dese binnenburen
Mente Luijtjes en Grietje Jacobs echteluijden in Opslachterzijl
Corneels Ietses op de Waert 
Evert Pieters en Grietje Tonnis echteluijden in de binnenburen 
Ancke Corneels!


1684

Protocoll ofte Kerckeboeck
Aengehecht met de bedieninge van Dominicus van der Slo[ot] 
Harlinga Frisius Pastor in Grijpskerk
Beroepen den 25 octobr. 1683

Nomina Membrorum Ecclesia
ofte
Namen der Ledematen van de gemeente J. Christi
tot Grijpskerk van mij Dominico van der Sloot
in de eerste visitatie geschiet in Martio 1684 gehouden.

Ledematen in Grijpskerk

Dominicus van der Sloot pastor loci.
Antie Feddes zijn dienstmaeghd
Mr. Henrick* en Louke Tieerdts zijn huisvrouw, *versturven
Geeske Bales weduwe
Trijn Jansen
Jantien Juriens
weduwe, versturven
Anne Thijssens
Beernt Jansen
Naal Aeris
, versturven
Maij Eelkes vrijster
Eef Eelkes weduwe
Jan Allerts en Geeske Geerts zijn huisvrouw, semain versturven
Lamke Lammerts
Siouw Claesses
Griettie Johannis
vrijster †
Kneliske moij weduwe van Johannes Sioerdts
Geert Jetses Backer wedenaar, vertrokken
Pijtter Geerts en Lijfke Pijtters zijn huisvrouw, de man versturven
Andries Claessens en Trijntie Lous, vertrokken
Aeltie en Wentien Wassenbergh jongedochters, vertrokken
Romk Hendricks en Asscke Thomas zijn huisvrouw, de man overleden
Trijntie Pijtters
Antie Machiels
weduwe, vertrokken
Wijtske Arents weduwe
Pier Gerkes* en Trijn Pijtters zijn huisvrouw, *versturven
Fop Thomas vrijster
Freerck Hendricks en Anck Rinses zijn H
Beern Dircks en Antie Jacobs zijn huisvr.
Willem Hendricks* en Fookel Jans** zijn H, *versturven; **vertrokken
Teetske Dircks weduwe, vertrokken
Anke Abeles
Evert Pijtters
Smidt en Griettie Theunis 
Martien Jansen weduwe, versturven
Griet Pijtters weduwe
Jan Minnes en Bauckjen Dircks sijn Huisv., de man verstorven; De vrouw verstorven
Trijntie Freercks weduwe
Reiner Roelofs en Antie Sioerdts zijn Huisv.
Antie Dircks weduwe
Johannes Beernts vrijer
Pijtter Lippes en Trijntie Uitties zijn Huisv.
Hendrick Jansen glaasmaker
Mr. Vliegh en Hillechjen Bernardus zijn H.
Cornelis Jans en Sijke Idses zijn Huisvrouw
Jan Herres en Maicke Pijtters sijn Huisvrouw
Lum Everts Huisvrouw van Jan Pijtters
Sebel Hendricks weduwe
Imke Hendrick weduwe
Pijtter Sioerdts en Jan Uitties zijn huisvr., de man versturven
Rintien Jansen Huisvrouw van Dirck Jansen
Willem Rinties Raam-maker
Wijbe Sijbrants en Antie sijn Huisvrouw
Beernt Hendricks kuiper en Imke Pijtters, vertrokken
Pijtter Pijtters wedenaar, vertrokken
Trijntie Hansen Huisvrouw van Saekle
Wijtske Claessen vrijster
Andrijs Sibrens en Trijntie Claessen sijn H.
Tjepke Thijssens wedenaar
Anne Gerbens weduwe
Taecke Simons en Antie Simons sijn Huisv., de man verstorven
Sijtske moi weduwe
Eelkjen Fockes
Sijtse Roelofs en Cike Alberts sijn Huisv.
IJcke Cornelis weduwe
Rimer Simens en Griettie Jansen sijn H., vertrocken
Hiltie Wijbbes
Thijs Jansen
Sicke Tieerdts
en Lijsbet Willems sijn H.
Wijmmel moi weduwe
Aris Dircks en Fokel Fops zijn Huisvrouw
Jacob Jansen en Tjeb Jansen sijn Huisv.
Jacob Dircks en Foeck Jansen sijn Huisv.
Eghbert Geerts en Griettie Sioerdts sijn Huisv.
Jacobjen Gerbrants weduwe
Jacob Jansen* en Hijlckjen Harmens sijn H., *verstorven
Theunis Aries en Trijntie Harmens sijn Huisv., de man verstorven
Dirck Beerns en Griettie Dieges sijn H., vertrocken
Jan Dircks en Griet Jansen* sijn Huisvrouw, *verstorven
Gerben Hosgijes wedenar

Ledematen in Westerdijcken

Jr. Lucas Klant en sijn Huisvrouw Trudea Clant op Aickema
Focke Hotties en Hijlk Tieerdts zijn H., de vrouw verstorven
Pier Pijtters en Imk Sioerdts sijn Huisv. 
Jan Harkes en Sioucke Jansen sijn Huisv.
Reiner Meuwes wedenar
Hilbrant Sioerdts en Antie Tieerdts H.
Jan Hilbrants en Wijke Thijssen sijn H., de man verstorven
Rienck Doeckes wedenar, vertrokken
Karsjen Hilbrants en Antie Retties sijn H.
Lijsbet Roelofs vrijster
Binninck Fransen en Antie Bouwes H.
Reit Roelofs en Swaen Ariens sijn H.
Coene Gerrijts en Claeske Jacobs sijn H.
Juffr. Helena Klants

Van de Waerdt

Cornelis Jetses en Hemtien Itties sijn H., de vrouw versturven
Eije Jeltes en Griettie Jansen sijn Huisv.
Simon Coenes en Epcke IJmes sijn Huisv., de man versturven
Jan Elses en Martien Pijtters sijn Huisv.
Jan Claessen en Dieuwer Hendricks H., vertrokken
Tjetske Brants weduwe, versturven
Geertie Johannis weduwe, versturven
Jan Frericks en Gertien Pijtters sijn H.
Harmen Jansen
Jan Temmes
en Cijttie Temmes sijn H.
Jan Lolkes en Wijtske Joostens sijn H.
Wijbrigh Freerks weduwe
Sipke Reiners en Anck Martens sijn H.
Lieuwe IJles en Rinsk Sibrants sijn H.
Simon Jansen en Aeriaentie Reiners sijn H.
Gerrijt Jansen en Geeske Juriens sijn Huisv.
Dirck Claessen en Lijske Knelis sijn Huisv.
Grietie Roelofs, vertrokken
Claes Jansen en Eelk Cornelis sijn Huisv.
Jelte Eeverts wedenar
Martien Coenes weduwe
Jan Feits en Eltien Gieuwes sijn Huisvr.
Pijtter Harmens en Martien Gerbrants sijn H.

Van Commerzijl

Jan Pijtters en Griettie Leurs sijn H., de man versturven
Tiettie Hindricks
Griettie Louwes
Louwe Jacobs
vrijer
Jan Jobs en Aegtje Jansen sijn Huisv., Jan Jobs versturven
Geertie Sickes weduwe
Griettie Pijtters
Hendrick Roelofs
en Riemke Harkes sijn H.
Pijtter Jansen en Maike Pijtters sijn H.
Johannes Auts en Antie Jansen sijn Huisv.
Meinte Luitses en Griettie Jacobs sijn H., vertrokken
Pijtter Pijtters en Mettie Wiers sijn Huisv., de man versturven
Engel Doelis
Wijke Jansen
Pijtter Bebkema
, vertrokken na Grijpskerk, [later] Muntiesijl
Eus Theunis weduw
Aeltie Meins weduw
Grote Aeght weduw


Lidtmaten die onder de bedieninge
van Dominicus van der Sloot, soo op de
belijdenisse des geloofs, als met attestatie
tot de gemeenschap des H. Avontmaals
zijn toegelaten.

12-03-1684
Tjeerdt Hilbrants en Anke Jans sijn Huisvr van de Waerdt

[Hier stopt dominee helaas in het boek, onderstaand uit de Acta, éénmalig aanhef ]

Acta Consistorii
ofte
Verhandelingen des E. Kerkenraadts
Den 12 maert 1684,
Naa het aenroepen van des Heren Naem

12-03-1684 op belijdenis:
Popko Abeles van Commerzijl,
Rieuke Hansen van Commerzijl,
Tieerdt Hilbrants en Anke Jans van de Waard,
Sake Lammerts en IJttie Ritskes,
Claes Eghberts en Antie Alberts,
Claes Eghberts en Auke Eghberts,
Aaltie Jansen de huisvrouw van Gerben Hoppes,
IJttie Jans vrijster, alle van Grijpskerk
Auke Martens de huisvrouw van Pouwel Aerps uit Westerdijken
   met attestatie:
Trijntie Tiepkes weduwe van Visvliet
Antie Feddes van Finkum?
Geert Gerrits van Schutroff
Jan Elses van Burum

11-06-1684 op belijdenis:
Broer Pijtters en Anke Roelofs sijn huisvrouw in de Westerhorn
Anke Alberts de huisvr. van Beernt Jansen,
Ettien Jacobs,
Griette Claesen vrijster, alle van Grijpskerk
Jacob Jansen van Grijpskerk
   met attestatie:
Martien Cramers van Marum
Dirckje Jacobs van Mensingeweer

10-09-1684 op belijdenis:
Dirck Jansen en Aafke Aris sijn huisvrouw van de Waardt
Aafke Pijtters huisvrouw van Harmen Jans van de Waardt
   met attestatie:
Martien Lammerts vrijster van Nijezijl

17-12-1684 met attestatie:
Harmen Pijtters en Trijntie Jacobs van Wehe
   op belijdenis:
Theunis Hendricks van Grijpskerk

11-03-1685 op belijdenis:
Loucke Roelofs huisvrouw van Pijtter Thijssen
   met attestatie:
Beernt Jansen en Hijlckjen Nittaerdts van Visvliet
Jan Coerts van Bedum
Aeltie Dimers van Groningen

03-06-1685 op belijdenis:
Jan Pijtters Schoolmeester tot Grijpskerk
Focke Siabbes en Bave Eeverts zijn huisvrouw

09-09-1685 met attestatie:
Berent Stavingh en Trijntien Beernts van Oldehove
Pijttie Riemers Vrijster van Buitenpost
   op belijdenis:
Jouwer Jacobs van Ezinge, dienstmaagd van Hijlck Popkes
Neeltie Hindricks huisvrouw van Dirck Sickes
   met attestatie:
Dirck Popkes van Ternaard
Jantien Lammerts van Visvliet

11-12-1685 op belijdenis:
Gaatie Thomas en Lutger Luittiens echtelieden van de Waard
Allert Abels en Bauckjen Pijtters sijn huisvrouw van Kommerzijl
Jan Harmens Dienstknecht van Lucas Clant
Epke Jacobs huisvrouw van Mr. Jan Pijtters
Marij IJppes huisvrouw van Jan Eises op Juursemakluft
Jantien Pijtters huisvrouw van … Jacobs op Kommerzijl
Aaltie Jacobs weduwe van Rinse op Kommerzijl

03-03-1686 met attestatie:
Johan David Crajus Preceptor van de heer Klant
Griettie Luijttjens van Sebaldeburen
  op belijdenis:
Gerrijt Cornelis vrijer Vertrokken

03-06-1686 met attestatie:
Pijtter Pijtters van Kollum
Antie Folkerts van Burum
  op belijdenis:
Lum Dircks weduwe van Machiel Harckes

08-09-1686 met attestatie:
Maartie Jans Kuick huisvrouw van Dominicus van der Sloot

13-12-1686 met attestatie:
Neeltie Dircks Dienstmaagd van de heer Klant
   op belijdenis:
Jacob Clasen en Ebel Eeverts sijn huisvrouw bij de Waarddijk
Cornelis Pijtters Vrijer wonende bij Geert Jetses Backer
Griet Jacobs Vrijster in de Binnenburen
Aaltie Jansen Vrijster wonende bij Geert Jetses

09-03-1687 met attestatie:
Voske Rosema van Aduard
   op belijdenis:
Jan Harmens en Trijntie Machiels zijn huisvrouw in de Binnenburen
Antie Jans Vrijster, wonende bij Willem Ruites
Abel Koerts en Rinske Jansen zijn huisvrouw bij de Kommerzijl
   met attestatie:
Roelefke Folkerts weduwe van Warfhuizen

08-06-1687 met attestatie:
Claes Harkes en Maijke Roelofs van Visvliet
Grietie Hiddes huisvrouw van Pijtter Thijssen
Elbrich Jans Dienstmaagd van Jr. Clant, van Bedum
   op belijdenis:
Sijke Pijtters huisvrouw van Bennier Everts
Pijtter Thijssen Huisman op de Waard

31-08-1687 op belijdenis:
Allert Jans soon van Jan Allerts timmerman

01-12-1687 op belijdenis:
Wobke Alberts huisvrouw van Theunis Hendricks mr. schoenmaker
Antie Jansen huisvrouw van Hans Saeckles

07-03-1688 met attestatie:
Griettie Folkerts en Jacob Lues haar man
   op belijdenis:
Brunier Everts Huisman op Westerdijken
Nanning Thijsses en Aaltie Minnes zijn huisvrouw
Gijsseltie Cornelis huisvrouw van Jelte Everts
Jantien Harckes van Kommerzijl

30-05-1688 op belijdenis:
Jr. Allert Joost Klant, zoon van de Heer Lucas Clant
Pijtter Everts en Albertie Theunis zijn huisvrouw
Cornelis Claesses mr. Schoenmaker en Aucke Fockes zijn huisvrouw
   met attestatie:
Jacob Lulefs van Visvliet
Alegonda van Walpert vrouw?? van de heer Klant
Auke Folkerts Jongedochter van Westergeest
Lumke Dircks weduwe van Visvliet
Willem Pijtters en Baatie Minnes van Nijkerk

06-03-1689 met attestatie:
Meendert Hindriks en Trijntie Theunis van Garnwerd
   op belijdenis:
Nies Freerks Vrijster in de Westerhorne
Focke Haickes van Kommerzijl
Jan Jansen in de Westerhorn
Tijte Saeckles en Griettie Fockes sijn huisvrouw In de Westerhorn
Dirck Sickes in de Westerhorn
Trijntie Piers in de Binnenburen

06-06-1689 met attestatie:
Menje Sickes Vrijster van Aduard
   op belijdenis:
Sijpt Hettes
Wijtske Jans
van Kommerzijl
Richt Hermes Weduwe in de Buijren
Trijntie Jans Vrijster, wonende bij Broer Pijtters in de Westerhorn

06-09-1689 met attestatie:
Idske Wussum huisvrouw van Hindrik Geerts Wedman van Lutjegast
Geesjen Jacobs van Groningen, dienstmaagd van de heer Klant

05-12-1689 op belijdenis:
Geertie Sijmons Dienstmaagd van Pijtter Thijssen

05-03-1690 met attestatie:
Jelk Jeppes weduwe van Burum
   op belijdenis:
Evert Fockes en Griettie Sickes
Jannes Jansen en Geeske Lammerts
Hendrik Pijtters Dootgraver
Geert Jansen Wever
   met attestatie:
Johannes Henricus Duurje SSM Candidatus

18-06-1690 op belijdenis:
Jacob Abeles In de Buijren
   met attestatie:
Ipcke Freercks en Antie Dircks van Sint Jacobi Parochie
Griettien Hijlckes van Franeker

10-09-1690 op belijdenis:
Jantien Jans weduwe van Jan Beernts in de Buijren

14-12-1690 met attestatie:
Ebel Hendricks Dienstmaagd van Cornelis Jetzes, van Grootegast

25-02-1691 met attestatie:
Harmen Geerts van Niezijl
   op belijdenis:
Alle Isbrants en Hendrickjen Martens zijn huisvrouw in de Westerhorn
Baucjen Ottes Vrijster
Lijsbet Jacobs huisvrouw van Jacob Valentijn
Grijttie Jansen Vrijster
Wijke Jansen huisvrouw van Abele Theunis
Trijntie Beernts huisvrouw van Hendrick Jans mr. glaesemacker
   met attestatie:
Jan Jansen van Steinfort
Trijntie Tjercks huisvrouw van Cornelis Jetses van Niezijl

07-06-1691 met attestatie:
Egbert Cornelis en Metje Eijers sijn huisvrouw van Lutjegast
Janke Wijers weduwe van Noordhorn

09-09-1691 op belijdenis:
Wilke Geerts Molenaar
Anje Fockes Vrijster

04-12-1691 op belijdenis:
Swaantie Simens huisvrouw van Wilke Geerts molenaar
Oetze Sjoerdts Huisman op Kommerzijl

09-06-1692 met attestatie:
Anneke Rewes van Uithuisen, dienstmaagd van de heer Klant
   op belijdenis:
Jan Claessen en Jantien Lebbes in de Westerhorn

21-09-1692 met attestatie:
Aaltien Jansen van Groningen, dienstmaagd van Ate Egberts

10-09-1693 met attestatie:
Helene Jans van Uithuizen

[volgende twee (21/9 resp. 10-9) nog eens op afwijkende blz. 24 ]

21-09-1692 met attestatie:
Aaltien Jans, van Groningen, dienstmaagt van Ate Egberts
Maijke Pijtters en Riemke Harkes, beide van Commerzijl

10-09-[1692]
Helena Jans, van Uithuijsen


Nae 't ooverlijden van de Eerw. Godtr. welgel. Heer D. Dominicus van der Sloot op den 4 januarii 1693, ben ick Pompejus Venhuisen Esinga Omlandus geweesen predikant tot Visvliet den 23 novemb. 1693 met eenpaerige stemmen tot predikant van Grijpskerck beroepen, en nae expiratie des genaeden jaars den 18 februarii 1694 more solito tot Grijpskerck bevestiget door de Eerw. Broederen D. Bartholdus Reneman in Nijehove, D. Hermannus Oon in Nijezijl, D. Georgius Alstorphius in Lutkegast respective praedikanten, predikende D. Alstorphius uit Jer. 3 vs. 15, ick nae gedaene installatie uit 1 Cor. 2 vs. 2 alsoo de passie xti doe een aenvangh nam.

Naemen der geene die tot Leeden der gemeinte ad h. coenam sijn aengenomen. Pastore Pompeijs Venhuisen Omlanda.

Naemen der geene die ik hijr bij de ankomste van mijn dienst gevonden hebbe

[dominee Venhuisen heeft de ledematen in twee kolommen genummerd genoteerd, hier gerepresenteerd onder elkaar zonder de nummertjes]

Pompejus Venhuisen pastor loci en Geertruida Bitter mijn huisvrouw

In de Binnenburen

Wijbe Sijbrants ouderling en Anje Cornelis sijn huisvr.
Arijs Dercks en Fookelje Foppes sijn huisvr.
Trijn Tijpkes wed. van Jan Derks
Trijn Harmens wed. van Theunis Ariens
Eelcke Everts wed. van Jacob Claessen
Trijne Pijers huisvr. van Jan Jacobs
Saecke Lamberts en IJtien Ritzkes sijn huisvrouw
Rixt Hernes wed. van Bening Freriks
Grietie Jacobs vrijster
Antie Tijssens huisvr. van Teeke Mennes
Jacob Jansen en Tijbbe Jansen sijn huisvrouw
Sicco Tieerts en Lijsebeth Willems sijn huisvr.
Jacob Abels diacon en Aeltien Eises sijn huisvr.
Hilje Wijbes huisvr. van Cornelis IJtes
Grietje Hijlkes huisv. van Jan Sargier
Uilke Geerts molenaar en Swaentien Sijmons sijn huisvr.
IJcke Cornelis huisvr. van Derk Arijs
Trijntie Ribbekes huisvr. van Abel Jelles
Pijr Peters wewenaer
Lumke Everts huisvr. van Jan Peters
Cornelis Jansen Bakker en Sijke Edserts sijn huisvr.
Claas Eijlerts timmerman en Aucke Rengers sijn huisvr.
Eebel Mennes wed. van Frerik Claessen
Trijntie Freriks wed. van Cornelis N
Hesselus Vliegh chirurgus
Trijntie Beerends wed. van Hindrik Jansen
Sijtse Roelfs snijder en Ebke Alberts sijn huisvr.
Jannes Berents vrijer
Anje Dirks wed. van Harrem Balles
Reiner Roelfs Schroor en Anje Sijoerts sijn huisvr
Rintie Jans huisvr. van Dirck Jansen
Antie Jans huisvr. van Hans Saekels
Jacobjen Gerbrans wed. van Jan Hindriks
Eebeltien Hindricks vrijster
Trijn Jans wed. van Jan Jacobs
Fopke Thomas vrijster
Jan Hartmans Meijer schoolmeester alhijr en Helena Jansen sijn huisvrouw

Hindrick Peters dootgraver en Lamke Lambertus sijn huisvr.
Eefse Eelkes wed. van Aucke Sicces
Geeske Heeres wed. van Balle Jacobs
Allert Jans gortmaker en Trijnje Jansen sijn huisvr.
Geert Jansen weever en Ettien Jacobs sijn huisvr.
Hindrick Sasvelt classicale bode en Aeltien Jansen sijn huisvrouw
Coene Gerrijts en Claaske Jacobs sijn huisvr.
Jan Coerts collector en Corneliske Harmens sijn huisvrouw
Nanningh Thijssen snijder en Grietie Jansen sijn huisvrouw
Jan Harrems coopman en Jantien Roelfs sijn huisvr.
Anke Abels huisvr. van Jan Garrems snijder
Tjeert Hillebrants harbargier en Anke Johannes sijn huisvr.
Lambert Keimpes en Siouke Claesen sijn huisvr.
Roelfke Alberts wed. van Jan Renjes
Aske Thomas huisvr. van Hindrik Claesen schipper
Jacob Jansen en Trijntien Peters sijn huisvr.
Jan Harrems en Trijn Michiels sijn huisvrouw
Lijsebeth Jacobs huisvr. van Jacob Valentijn
Jan Eises en Marij IJpes sijn huisvrouw
Trijn Peters wed. van Pijr Gerkes
Berent Jansen weever en Anke Alberts sijn huisvr.
Jacob Lues en Grietie Folkerts sijn huisvrouw
IJtie Jansen huisvr. van Leenert Claesen
Frerick Hindriks weever en diacon en Anke Rentzes sijn huisvr.
Andries Sijbrants leertouwer en Trijntie Claesen sijn huisvrouw
Beerent Dircks en Anke Jacobs sijn huisvr.
Beerent Jansen en Hilletien Nitterts sijn huisvr.
Peter Lippes schoemaker en Trijn Uities sijn huisvrouw
Anje Fockes vrijster

Idske Wussum huisvr. van Hind. Wedman
Tonnis Hindricks schoemaker en Wobke Alberts sijn huisvr.
Sijtske Jansen wed. van Tijpke Tijssen
Evert Peters smit en Grietie Theunis sijn huisvr.
Nieske Freriks vrijster
Jantien Uities huisvr. van Lambert schipper
Harmen Peters cuiper wedenaar
Cornelis Claesen schoemaker en Anke Fockes sijn huisvr.
Grietie Claesen jongedochter
Grietie Peters wed. van Jacob Heeres
IJmke Hindriks wed. van Wopke Mennes
Bauke Ottes

Ledematen in de Westerhorren

Broer Peters ouderlingh wedenaar
Jan Harkes cooiker en Sijwke Jansen sijn huisvr.
Teete Saekels en Grietie Fockes sijn huisvr.
IJe Willems wewenaar
Jantien Willems vrijster
Focke Wobbes en Batie Everts sijn huisvr.
Jan Claesen en Jantien Lebbes sijn huisvr.
Focko Hotties wewenaer
Eevert Fockes en Grietie Jilderts sijn huisvr.
Wijke Tijssen huisvr. van Rompt IJildts
Hindrikjen Meertens wed. van Alle IJsebrants
Anke Meertens huisvr. van Hindrik Ubels
Beeningh Fransen en Antie Bouwes sijn huisvr.
Harmen Wigchers
Bernier Eeverts en Sijke Peters sijn huisvr.
Albertie Theunis wed. van Peter Eeverts
Ancke Sijmens wed. van Teeke Sijmens

Leedemaeten op de Ruigewart en Commersijl te samen

De Hoogh Edelgeb. Heer Lucas Clant en sijn Ed Huijsvr. Truida Clant
Jonker Allart Clant
Sipke Reiners ouderling en Anke Meertens sijn huisvr.
Peter Harmens wewenaer
Jan Feits en Ettien Geeuwes sijn huisvr.
Jan Elses en Martien Peters sijn huisvr.
Derk Jansen en Aafke Ariens sijn huisvr.
Martien Coenes wed. van Dirk Tierks
Gijssel Cornelis wed. van Jelte Eeverts
Claes Jansen en Eelkje Cornelis sijn huisvr.
Doeske Geerts en Jeijke Sijwerts sijn huisvr.
Jan Jansen
Ariaentjen Reiners wed. van Sijmen Jansen
Sijke Jansen huisvr. van Abel Theunis
Peter Tees diacon en Grietie Hiddes sijn huisvr.
Griet Luitiens huisvr. van Jannes Jansen
Egbert Geerts en Grietie Sijoerts sijn huisvr.
Gerrem Hoppes en Aeltien Jansen sijn huisvr.
Leeuwe IJles en Renske Sijbrants sijn huisvr.
IJe Jeltes en Grietien Jansen sijn huisvr.
Jan Lulkes en Wijtske Joesten sijn huisvr.
Ebke Eemes huisvr. van Idse Ennes
Oetse Sioerts en Jantien Peters sijn huisvr.
Aeltien Meints wed.
Aeldrik Abels schipper en coopman en Bauktien Peters sijn huisvr.
Sijpt Heddes schoemaker en Wijtske Jansen sijn huisvrouw
Enne Maria tho Nansum wed. van de Ed. Heer Wolter de Sijgers
Teetie Temmes wed. van Jan Femmes
Jan Tierks en Geertien Peeters sijn huisvr.

Gaedje Thomes en Lutchertien Luitiens sijn huisvrouw
Maij Peters huisvr. van Peter Barnjes
Anke Cornelis wed. van Jan Alberts
Lijsebet Peters huisvr. van Peter Claesen
Focke Haeickes
Grietie Louwes wed. van Ede Eelkes
Wijke Jansen huisvr. van Nanningh Teetes
Geertien Jetses wed. van Harke Keimpes
Jantien Harkes vrijster

Popko Abels en Grietie Peters sijn huisvrouw
Riemke Harkes huisvr. van Hindrick Jans
Antie Jansen wed. van Jannes Auts
Rieuke Hansen en Engel Doedes sijn huisvrouw

Dese sijn de naemen d’geene die ick hijr aen de gemeinte te sijn gevonden hebbe. Vervolgh van de naemen der geener die de Heere door mijn dienst hijr toegevoegt heeft.

’t Avontmael voor de eerste mael hijr houdende den 18 Martii 1694 sijn bij bovenstaende deese naevolgende gevoegt:

18-03-1694 op belijdenis:
Petertien Meelis huisvr. van Harmen Wigchers
Idse Ennes
Geertien Wigchers jonge dogter
Susanna Jacobs mijn dienstmaegt
Jan Hindricks
Anje Alberts huisvr. van Mr. Vliegh
Geert Jansen en IJde Brants sijn huisvr.

Leenert Claesen
Beerent Harmens
en Frouktien Mels sijn huisvr.
Sappe Borcherts en Jetske Harmens sijn huisvr.
   met attestatien:
Claes Goslings en Trijntje IJles, van Visvliet
Frans Halbes en Corneliske Meertens sijn huisvrouw, van Nijezijl
Aerent Sijmons, van ‘t Olbert

10-06-1694 op belijdenis:
Ancke Tietes huisvrouw van Jan Jansen
   met attestatie:
Meerten Gerkes, van Groningen
Antie Folkerts, van Collum

09-09-1694 met attestatie:
Mense Meertens en Lubge Freriks sijn huisvrouw, van Burum

09-12-1694 op belijdenis:
Grietie Lulkes huisvrouw van Jilt Fockes
Hindrik Jans Wever op Commerzijl
Wolter Roelefs Vrijer
Wijet Hindricks Vrijer
Trijntie Willems huisvrouw van IJe Willems
   met attest. van Lutjegast:
Poppo Tinga

10-03-1695 op belijdenis:
Peter Claesen en Martien Hilbrants sijn Huisvrouw
Ebbe Harmens jonge Dochter
Jacobjen Geerts jonge Dochter

09-06-1695 op belijdenis:
Antie Johannis Huisvrouw van Harmen Kuiper
   met attestatie:
Hindrick Zietses en Aeltien Jansen sijn vrouw, van Visvliet

09-09-1695 op belijdenis:
Cornelius Barels der beider Rechten Doctor
Jan Garremts meester snijder
Renske Jansen huisvrouw van Broer Pieters
   met attestatie:
Douwe Thomas en sijn moeder Bauke Gaeles, van Visvliet

08-12-1695 op belijdenis:
Valck Jacobs en Martien Jansen sijn huisvrouw
   met attestatie:
Teetske Harmens huisvr. van Jan Claessen, van Collum

08-03-1696 met attestatie:
de Heer Sijghers
   op belijdenis:
Romt Jilderts
Jonker Osebrant Clandt

07-06-1697 op belijdenis:
IJeike Arijs huisvr. van Jan Jansen
   met attestatie:
Mevrouw Sijgers, van Buitenpost
Cornelis Bouwes en Auke Folkerts sijn huisvr., van Zuidhorn
Martien Tieuwes huisvr. van Berent Jans, van Zuidhorn
Harmen Beerents, van de Leeck

06-09-1697 op belijdenis
De Ede Juffer Ulsia Maria Clant

14-03-1697 op belijdenis:
Geertien Jansen huisvrouw van Fridse Hindriks

20-06-1697 op belijdenis:
Sara Claasen
   met attestatie:
Grietien Geerts dienstmaagden van de Heer Clant, van Groningen

05-12-1697 met attestatie:
Hindrick Zijtses, van Saaxum
   op belijdenis:
Auctien Pijrs dienstmeit van Peter Thies

13-03-1698 op belijdenis:
Eete Hiddes en Swaenje Hindricks sijn huisvrouw
Aeltien Jacobs huisvrouwe van Jan Tonnis
Geeske Beninghs vrijster
Trijntien Meertens vrijster
Thomas Cornelis vrijer
Jacob Cornelis vrijer
Romt Harmens en Antie Sioerts sijn huisvrouw
   met attestatie:
Grietie Jansen weduwe van Renger Sijmens, van Midwolderhamrik
Doe Jacobs en Eenje Lubbes zijn huisvr., van Niehove

05-06-1698 met attestatie:
Liefke Meinerts huisvr. van Doctor Barels, van Groningen
Elteke Christina de Sijgers wed. van Minnolt Gerrijts, van Noordhorn
Jacob Peters wedenaer, van Noorthorm
Geert Jansen van Schuttorph, uit Westphalen

11-09-1698 op belijdenis:
Hottie Fockes en Antie Tiepkes zijn huisvrouw
   met attestatie:
Jacob Foeckes en Martien Fridses, van Visvliet

11-12-1698 op belijdenis:
Auctien Fransen huisvrouw van Jan Romts
Aeltien Hindricks dochter van Hindrick Zijtses, van de Waart
   met attestatie:
Albertien Willems huisvrouw van Gerrit Melles, van Lutjegast

12-03-1699 op belijdenis:
Aefke Peters huisvr. van Lubbert Jansen
Idse Jansen Huisman op Juirsemakluft
Tierk Derks vrijer
Coene Derks vrijer
Sijmen Peters Arbeijder op de Waert
Anje Thijssen wed. van Jacob Rieuwers
Hiltie Jansen jonge Dochter
   met attestatie:
Bijuwke Geerts jonge Dochter, van Zuidhorn

11-06-1699 op belijdenis:
Willem Peters Snijder
Fop Arijs vrijer
   met attestatie:
Peter Bijekema, van Burum
Antie Lijckels huisvr. van Frerick Arijs, van Grootegast
Maria Westerloo jonge Dochter, van Groningen
Roelfien Andries jonge Dochter, van de Leek
Jan Arijes van Nijehove
Anke Meertens huisvrouw van Hindrik Ubels, van Lutjegast

10-09-1699 op belijdenis:
Bouwe Wijbrants vrijer
Reitse Roelefs vrijer
Jan Berents vrijer
   met attestatie:
Aurelia Unecken jonge Dochter van Groningen
Peter Claessen en Frouke Tiallings sijn huisvr., van Noordhorn

10-12-1699 op belijdenis:
Jan Tonnis meester timmerman in de binnenbuiren
Aeltien Simens huisvr. van Peter Reiners
Grietie Pijrs jonge Dochter
   met attestatie:
Ettien Roelfs huisvr. van Mense Eebels huisman op de Waart, van Nijehove
Peter Reiners Huisman in de Westerhorn, van Lutjegast

10-03-1700 op belijdenis
Gaatske Rotgers Huisvr. van Jacob Derks
Hindrick Ubels Huisman in de Westerhorn
Scheltie Peters dienstmeid van Jan Lulkes
Peter Roelfs vrijer
Peter Jansen vrijer
   met attestatie:
Harmen Claessen, van Harlingen
Herman Prumers, van Steinfurt

09-06-1700 op belijdenis:
Roelef Jansen en Uilkjen Harmens sijn Huisvr.
   met attestatie:
Annetien Willems jonge Dochter, van Groningen

08-12-1700 op belijdenis:
Jan Romts
   met attestatie: 
Geertien Eises jonge Dochter, van Pieterburen

13-03-1701 op belijdenis:
Trijntien Lues Huisvrouw van Jacob Peters
Grietie Carsijns vrijster
Swaanje Claessens vrijster
Barber Jansen vrijster
Albert Feits vrijer
   met attestatie:
Sijger Claessen vrijer, van Oldehove

12-06-1701 op belijdenis:
Renske Claessen Huisvr. van Sijmen Peters
   met attestatie:
Wijbe Cornelis vrijer, van Nijehove

11-09-1701 op belijdenis:
Tierk Jans vrijer
Tiete Nannings vrijer
Wijger Jansen en Grietie Nannings sijn Huisvrouw
Sijtse Hindriks en Auktien Peters sijn Huisvrouw
   met attestatie:
Maria Derks dienstmaagt van de heer van Aikema, van Groningen
Harmen Jansen, van Collum

11-12-1701 op belijdenis:
Hans Seekels slachter
Hindrik Jansen schoolmeester alhier
Brechtie Jansen jonge Dochter
Meinert Engelberts vrijer
Willem Jansen
en Enne De Sijghers sijn huisvrouw
   met attestatie:
Else Jacobs Siccama en Dirtsen Jansen sijn Huisvr., van Ee
Teijes Hindricks vrijer, van Sauwert
Peter Roelofs vrijer, van Purmerent

12-03-1702 op belijdenis:
Corneliske Derks jonge Ddochter
Feit Jansen vrijer
Mecke Rengers vrijer
Jacob Derks
   met attestatie:
Berent Derks, van Steinfurt

11-06-1702 met attestatie:
Trijntien Meinderts Huisvr. van Reitse Roelofs, van Nijekerk

10-09-1702 op belijdenis:
Hilligjen Willems jonge Dochter
   met attestatie:
Willem van Halteren en Trijntien Tamkens sijn huisvr., van Groningen
Aeltien Cornelis huisvr. van Douwe Thomes, van Nijehove
Lieuwe Jeppes en Aegtie Roelefs sijn huisvr., van Visvliet
Elsien Harmens jonge Dochter, van Groningen
Anke Rotties weduwe van Carsjen Hilbrants, van Grootegast

10-12-1702 op belijdenis:
Grietie Hindriks huisvr. van Mr. Hindrik Jans
   met attestatie:
Jan Reintiens Coopman, van Groningen

11-03-1703 op belijdenis:
Romkjen Peters jonge Dochter
Hilligjen Jansen jonge Dochter
Claas van Halteren vrijer

10-06-1703 op belijdenis:
Heert Lues en Aeltien Everts sijn Huisvr.
   met attestatie:
Maria Wiersema huisvr. van Jan Coerts, van Maarslagh

09-09-1703 op belijdenis:
Sjouke Doedes huisvr. van Hindrik Jans wever op Commerzijl
Grietie Pijrs jonge Dochter
   met attestatie:
Peter Jansen, van Middelsdom
Maria Offeringa huisvr. van Drewes Roelofs uit de Westerh., van Gr.gast
Peter Gerrits, van Noorthorm

09-12-1703 op belijdenis:
Martien Hindriks Huisvr. van Albert Feijts
Jelkjen Willems Huisvr. van Wolter Roelofs
Corneliske Alberts jonge Dochter
Anke Hindriks weduwe van Hindrik Jacobs
Drewes Roelofs Huisman in de Westerhorn
   met attestatie:
Anje Jansen huisvr. van Jan Berents wever, van Oldehove
Wimpke Peters j. Dochter, van Lutkegast

16-03-1704 op belijdenis:
Trijntien Willems Huisvr. van Jan Reintiens
Geertien Reiners weduwe van Alle Hetzes
Geeske Engelberts Huisvr. van Frerick Benings
Geertien Abels jonge Dochter
Imke Lubbes Huisvr. van Geert Jansen lapper
Anke Wijts Huisvr. van Meerten Pauls
Stijntien Jacobs jonge Dochter
Remke Olgers meester timmerman
   met attestatie:
Anje Timens Huisvr. van Bouwe Wijbrants, van Enum
Arent Jansen, van Zuithorren

08-06-1704 met attestatie:
Claes Jansen en Geertien Jacobs sijn huisvr., van Waaxens

14-12-1704 op belijdenis: 
Geert Jansen
   met attestatie:
Grietie Carsiens, van L.gast

08-03-1705 op belijdenis:
Trijntien Frericks huisvr. van Berent Hindricks glasemaker

07-06-1705 op belijdenis:
Sibrant Andries vrijer
   met attestatie:
Mechtelt Jans j. D. woonende bij de heer Clant
Peter Roelefs, van Aduard
Trijntie Jacobs huisvr. van Uipt Douwes, van Harlingen

13-09-1705 op belijdenis:
Lijsebeth Alberts jonge Dochter

13-12-1705 op belijdenis:
Jannes Benings vrijer
   met attestatie:
Vreda Lammina Fabricius huisvr. van Teko Vliegh, van Gasselt

14-03-1706 op belijdenis:
Eltien Jansen Siccama jonge Dochter
Brechtie Lammerts huisvr. van Feit Jansen

06-06-1706 met attestatie:
Jan Martens, van Warfhuizen

12-09-1706 op belijdenis:
Hijlkjen Abels Huisvrouw van Coene Derks
   met attestatie:
Jacob Hindricks en Maria Sijwerts sijn Huisvrouw, van Nijekerk

12-12-1706 op belijdenis:
Eeske Gerrems Huisvr. van Gerrit Jansen
Teeke Vliegh meester backer
Albert Arijs en IJcke Claessens sijn huisvrouw
   met attestatie:
Lijsebeth Sijtses, van Mensingeweer
Rixtie Wijtses Huisvrouw van Saeke Lammerts, van Collum

13-03-1707 op belijdenis:
Ruertie Claessen Huisvr. van Hindrik Zijtses
Wemel Jansen Huisvr. van Peter Reiners
Sepkjen Wibrants Halbetsma Huisvr. van Jan Martens
   met attestatie:
Geeske Dates j.d., van Zuidhorn
Helena Jans weduwe van Jan Hartman, van Grootegast
Jan Claessen en Tade Fockes sijn Huisvrouw, van Doesum

05-06-1707 met attestatie:
Tietien ten Noort, j. D. van Groningen

11-09-1707 met attestatie:
Idse Claessen en Taetske Wijbets sijn Huisvrouw, van Boerum

18-12-1707 op belijdenis:
IJeike Thijssen jonge Dochter
Jan Secema dienstknegt van de H. van Aikema
met attestatie:
Jacob Hansen van Zuithorrem

11-03-1708 op belijdenis:
Meerten Cornelis en Anje Jacobs sijn Huisvrouw
Frouke Jansen j. Dochter wonende bij Peter Thies
   met attestatie:
Jelkjen Claessen Huisvr. van Lubbert Jansen, van Grootegast

10-06-1708 op belijdenis:
Focce Derks
   met attestatie:
Lue Douwes, van Nijehove

09-09-1708 op belijdenis: 
Hiltje Alberts j. D.

09-12-1708 op belijdenis:
Renskjen Berents Huisvrouw van Idze Ennes
Trijntjen Peters Huisvrouw van Willem Peters

10-03-1709 op belijdenis:
De Hoogh Eedel Geb. Jonker Reint Clant
Claeske Hindriks huisvrouw van Frerik Hindriks
Haike Jansen en Swaenje Eeverts sijn Huisvrouw
Anke Jilts j. Dochter
Renskjen Mentis Huisbrouw van Albert Jans
Geertjen Hindriks huisvrouw van Hindrick Dieters
   met attestatie:
Peter Harmens, van Lutkegast

04-06-1709 op belijdenis:
Welmoet Jacobs jonge Dochter
Hille Alberts vrijer
Jantjen Doedes Huisvrouw van Peter Thijssen
Meerten Pauls
Teeke Rienings
   met attestatie:
Wessel Willems en Jantje Willems sijn huisvr., van Groningen

04-09-1709 met attestatie:
Geesjen Egberts Huisvr. van Thijes Sijtsema, van Groningen
Martjen Gerbrants en Peter Jansen, van Grotegast

07-09-1709 op belijdenis:
Itje Sjoerts Huisvrouw van Dotje Jacobs
Arent Hindriks wewenaar
Dieuwer Balles j. D.
   met attestatie:
Anje Wibes j. D., van Den Ham

08-12-1709 op belijdenis:
Hiltje Jansen j. Dochter
   met attestatie:
Peter Olgers en Ebelje Rinnerts sijn Huisvrouw, van Niehove
Thomas Derks, van Nijezijl
Nieske Jansen Huisvr. van Doe Jacobs, van Nijehove

16-03-1710 op belijdenis:
Egbert Jacobs en Jacobjen Jacobs sijn huisvrouw
Menne Freriks en Anke Tonnis sijn huisvouw
   met attestatie:
Grietje Andries huisvrouw van Jan Simens, van Nijezijl
Arent Gerrits en Anke Jansen sijn huisvr. van Lutkegast

08-06-1710 met attestatie:
Sibrant Andries, van Harlingen
Popko Rosema, van Nijehoove
Jan Abels en Geertjen Wigchers sijn huisvrouw, van Gerkes Clooster

07-09-1710 op belijdenis:
Jan Simens Bennema
Eeme Willems Faber


07-12-1710 op belijdenis:
Martien Claessen Huisvrouw van Teecke Rieniks
Frerick Benings
   met attestatie:
Sibrant Lourens, van Visvliet
Folkert Cornelis en Martien Ponses sijn Huisvr., van Visvliet

08-03-1711 op belijdenis:
Rein Abels Huisvrouw van Zijtse Hindriks
Geert Alberts
Gerrit Jansen
   met attestatie:
Jan Jacobs, van Leens

07-06-1711 met attestatie:
Tobias Untzelman
en Maria Beugholt sijn huisvrouw, van Termunten
Siwert Meinderts en Nieske Claessen sijn Huisvr., van Aduart

06-09-1711 op belijdenis:
Martjen Thijssen, van Wijnjeterp

06-12-1711 op belijdenis:
Margaretha Allershoff
Jan Abels huisman op de Waart
   met attestatie:
Harmen Jacobs en Aefke Jansen, van Wetsinge
Trijntje Peters huisvr. van Jan Abels, van Den Ham
Julle Dates van Noorthorm

13-03-1712 op belijdenis:
Alegunda Venhuisen mijn Dochter
Geeske Peters j. Dochter
Else Peters Siccama vrijer
Harke Hindriks en Willemke Sijpts sijn huisvr.
   met attestatie:
Jan Casper Bruins van Schuttorff
Johannes Ritskes en Martjen Hindriks sijn huisvr., van Gerkesklooster

12-06-1712 op belijdenis:
Ariaantje Jansen Siccama Jonge Dochter
Anje Eijses j. D.
Grietje Peters j. D.
Dootje Jacobs een arbeijder
   met attestatie:
Antje Meinerts Huisvrouw van Duirt Elama van Rijpema, van Buitenpost

11-09-1712 op belijdenis:
Euwe Peters en Trijnje Jansen sijn huisvrouw
Frerick Popkes meester backer
   met attestatie:
Antje Melchers huisvr. van Zijtse Claassen mr. kuiper, van Burum
Helena Jans huisvr. van Claes Cornelis, van Lutkegast

11-12-1712 op belijdenis:
Albert Jansen
Jan Mennes molenaar
   met attestatie:
Auke Jacobs huisvr. van Frerick Popkes, van Lettelbert

12-03-1713 op belijdenis:
Hindrik Dieters wever in de binnenbuiren

11-06-1713 op belijdenis:
Johanna de Vreese j. D.
Ebge Berniers huisvrouw van Cornelis Eijses
Hattje Bartels weduwe van Harmen Jansen
   met attestatie:
De Welgeb. Juffer Josina Clant van Grotegast

10-09-1713 op belijdenis:
Andrieske Roelofs huisvrouw van Arent Jansen
Jantjen Heeres huisvrouw van Popko Rosema
Aefke Corneles huisvrouw van Edze Meertens
Sijtse Claassen meester kuiper alhier
   met attestatie:
Paulus Derks en Fennigjen Edens, van Groningen
Wemeltje Peters huisvrouw van Peter Jans, van Noorthorn

10-12-1713 op belijdenis:
Abel Willems en Corneliske Hansen sijn huisvrouw
Bauktjen Tieerts huisvrouw van Bouwe Wibrants
Sibrant Lieuwes
Trijntje Mackes huisvrouw van Sibrant Louwrens
Bientje Paebes
   met attestatie:
Claas Claassen en Antje Lubbes echtelieden, van Visvliet

11-03-1714 op belijdenis:
Namke Jacobs weduwe van Menne Harmens
Grietje Abels jonge Dochter
Eilert Eeskes en Grietje Keimpes sijn Huisvrouw

03-06-1714 op belijdenis:
Geesjen Jansen Noorthoff huisvr. van Jan Remmerts Linthorst
Borchert Sappes en Bauktjen Jansen sijn huisvr.
   met attestatie:
Evert Raangs en Cornelia Avresch sijn huisvouw, van Zhorm
Schelte Popkes en Aeltjen Tierks
sijn huisvr. van L.gast

09-09-1714 op belijdenis:
Attje Jansen Siccama j. Dochter
Martjen Arijs wonende als meit bij Jan Elses Siccama

09-12-1714 op belijdenis:
Grietje Harkes huisvrouw van Thomas Romts
Anje Cornelis huisvrouw van Hans Seekels
Siberigh Doeskes huisvrouw van Gerleff Cornelis
Siwert Doeskes en Renskjen Johannes sijn Huisvrouw
Uittje Peters
   met attestatie:
Aeltjen Hamminge, van Groningen
Peter Pijrs, van Visvliet
Grietje Jans, van Nijezijl

10-03-1715 op belijdenis:
Jurrien Peters vrijer
Tamme Willems en Geertjen Sijtses sijn huisvrouw
Trijntjen Tietes huisvrouw van IJtte Cornelis
Trijntje Lieners jonge Dochter
Hans Jansen en Hiltje Arijs sijn huisvrouw
Jan Remmerts Linthorst mr. waegenmaker
Cornelis Jansen vrijer

09-06-1715 op belijdenis:
Jan Popkes vrijer
Willem Adriaans vrijer
Cornelis Eises
   met attestatie:
Sibrant Andries* en Aefke Wijtses** sijn huisvr., *van Visvliet, **van Noorthorm

08-09-1715 met attestatie:
Geertjen Roelofs, van Oostwolt

15-03-1716 op belijdenis:
Harmen Simens vrijer
Remmert Harmens vrijer
Folkert Goukes vrijer
Hesselus Vliegh en Fettie Douwes Stellingwerff sijn huisvrouw

15-06-1716 op belijdenis:
Thie Peters

15-06-1716 met attestatie:
Joest Heuvelman, van Ezinge
Geertjen Geerts j. D., van Wierum
Eebel Reiners en Sjouke Jans zijn huisvr., van Boerum
Ettje Roelofs huisvr. van Claes Jacobs, van Oldehove

06-09-1716 op belijdenis:
Cornelis Jacobs vrijer, wonende bij de Ed. Hr. Jonker Reint Clant

13-12-1716 op belijdenis:
Menschtjen Jacobs jonge Dochter
Wijtske Jacobs jonge Dochter
Annigjen Jurriens Huisvrouw van Arp Pauls
Jan Egberts vrijer

13-06-1717 met attestatie:
Foppe Peters en Jeike Sijwerts, van Nijehove
Hans Wijers en Brechtje Meertens van Oldekerk
Geeske Peters weduwe van Fridze Jans, van Nijezijl
Focco Willems, van Groningen
Berent Jansen Zecker, van Ulsen

12-09-1717 op belijdenis:
Jan Meints meester backer en Doetje Hindriks zijn Huisvrouw

13-03-1718 met attestatie:
Sicko Meckes van Noorthorm

12-06-1718 met attestatie:
Antje Emmen Huisvrouw van Claas Hindriks, van Gasselt
Gerhard Arning, van Steinfurt
Jan Harmens, van Esinge
Sjouke Harmens, van Lutkegast
Siwert Does en Renske Johannes, van Visvliet
Hilbrant Claassen, van Collum

11-09-1718 met attestatie:
Margreta Swijghuisen, van Groningen

11-09-1718 op belijdenis:
Eevert Jeltes en Geertjen Idses zijn huisvrouw

11-12-1718 op belijdenis:
Tieetske Lieuwes huisvrouw van Hottje Focces
   met attestatie: 
Jantjen Doedes huisvrouw van Peter Thijssen van Nijehove
Lieuwe Derks en Anke Jacobs sijn huisvrouw, van Visvliet

03-1719 met attestatie:
Ludolf Venhuisen SS.M.C., van Groningen
Grietie Simens Bennema H. van Jan Secema wedman, van Niezijl
Rinskien Dirks H. van Harm Wiggers, van Doesum

21-06-1719 met attestatie: 
Luttje Klaasen, van de Leke
Geertjen Jans, van Ezinge


Namen der Ledematen in 't begin van mijn dienst alhijr gevonden

[1719, 2 koloms genummerd, hier onder elkaar]

In de binnenbuuren

Dominus Ludolf. Venhuisen pastor loci
Geertruda Bitter wed. van ds. Pom. Venhuizen, abiit
Antia Margareta Emmen vrouw van Klaas Hindercks
Doeske Geerts, obiit 1720
Jeike Siewers
Anje naaister
Klaas Klasen en Anke Lubbes
Geert Jans en Imke Lubbes
Albert Arijs en IJke Klasen
Anke moeij
Trijn Olgers, obiit
Gaatse moeij, obiit
Teke Rienings, obijt
en Martjen
Pieter Pijrs en
Namke
Hinderik Jans schoolmeester en
Grietje
Lutgertjen Luities wed. van Gadie Tomes, obiit
Hinderktjen wed.
Cornelia wed. van Evert Raanks, obiit
Bouwe Wijbrants en
Boukjen Tieerts

Jantjen Roelfs, obiit
Jan Remmels Linthorst en
Geesjen Jans Noorthof
Hiltje Jans
Jan Berens en, obiit
Grietje
Lientje Klasens
Liendert Klasen en, obiit
Hilje; abiit vertrocken
Jan Kaspers en
Klaaske Hinderks, obiit
Grietje Jans, obiit
Hinderik wever en, obiit
Geertjen
Meester Tonnis schoemaker
Trijn Harrems, obiit
Pieter Roelfs smit en
Anje Jacobs
Jan Meints bakker en
Doetje Hindercks
Cornelius en
Ebge
Hans Jans en
Hiltje Arijs

Tiete Sekels en, obiit
Anke Jans
Serske Anje, obiit
Trijn Lippes, obijt 1726
Uujtje Pieters
Doctor Cornelius Barels, obiit 1721
zijn Huisvrouw Liefke Meinders
Juffrouw Ebels vrouw van luitenant Ebels
Meester Pieter Bakker en, obiit 1722
Wemeltje, vertrocken
Abel Willems en
Corneliske Hansen, obiit
Teke Vlieg en, vertrokken
Freda Lamina Fabritius, vertrokken
Hans Wiejers en, vertrokken
zijn vrouw, vertrokken
Grietie Abels
Sikke oom, obiit
Lijsebet
Meester Hinderik Salvelt en, obiit
Aeltjen, obiit
Focco Stobbe en
Geeske
Jacob Abels Aettje
Menskien Jacobs
Wijtske Jacobs, abiit
Anje Struufs, vertrokken
Sijberig Doeskes, obiit 1722
Remmert timmerman diaken
Jan Sloot, obijt 1726
Hille Wijbes, obiit
Siwert Meinders diaken en, obiit
Nieske
Geertjen vrouw van Berent Pot
Berent Pot schipper, obiit
Jan Sekema wedman en
Grietje Bennema
Geertien Abels wed. van Reitse Roelfs, obiit
Jacob Pieters kuiper ouderling en
Trijntjen
Rikstje Wijtses
Hiltje Hinderck, obiit
Jan Egbers


Douwe Thomes
en
Aeltjen
Aske moeij vrouw van Wessel Jurriens, obiit
Edse Meertens snider en, doorgehaald
Aafke Cornelis, obiit 1721
Willem snider en, abiit
Trijn, obiit
Bregtje Lammers, obiit 1723
Jan Reinties lakenkoper en
Trijnje
Jantjen moeij, obiit
Mester Hesselus Vliege en, obiit
Anje, obiit
Antie Arps vrouw, obiit

In de Westerhorren

Tade moeij, vertrokken, obiit
Folkert Cornelis en
Martjen Sponsies, obiit
Anke Lubbes, obiit
Maria Offeringa, obiit
Evert Jeltes en
Geertjen Pieters, obiit
Menne Freerks en
Anke, obiit
Albert Tierts en, obiit
Martien, obiit
Pieter Reinders en, obiit
Wemel, vertrokken
Grietje moeij, obiit
Eije Willems en, obiit
Trijnje
De Heer Allart Joest Clant H. op Aickema, obiit 1722
Juffer Josina Clant eig. soror, abiit
Jantien Doedes
Margaretha Swijghuijsen, nobilis analla discessit
Jacob Foeckes, obiit
Jurrien Pieters, obiit
Geertjen Jans meit van Jan Wiggers
Hans Sekels en
Anje Cornelis
Schelte Popkes ouderling en
Aeltjen
Harrem Wiggers en, obiit
Renskjen Dercks, abiit
Tamme Willems en
Geertjen
Geeske Idses, vertrokken
Freerk Benigs en, obiit
Geeske

De Waarden

Popke Rosema en
Jantjen Heres
Luitje Klazes de Heer Knoks meit, abiit
Euwe Pieters en
Trijnje Jans
Meerten Pauels en
Anke Wietes, obiit
Siewert Doesges en
Renskjen Jannes
Fieke moei, obiit
Dootze Jacobs en
IJtje Siuurts
Guurtje, abiit
Martjen Hindercks, obiit
Gijssel vrouw van Klaas Jacobs
Jan Popkes wonende te Noorthorn, abiit
Sibrant Andries wonende te Burum, vertrokken
Aafke huisvouw van Sibrant Andries, vertrokken
Oukjen weduwe van Freerk Popkes, vertrokken
Koene Derks en, obiit
Hijlkjen Abels
Jan Abel
s de jonge en
Trijnje
Hottje Fokkes en, obiit
Tietske Lieuwes
Lieuwe Derks en
Anke Jacobs
Borgert Sappes en
Baukje Jans, obiit
Jan Abels oude en, abierunt
Geertjen Wiggers, abierunt
Jan Elses Sikkema kerkvoogt, obiit
Attje Jans Sikkema
Sijtse Hinderiks en, obiit
Reinje Abels
Grietje Hiddes, vertrokken
Folkert Gaukes en
Martjen Arijs, obiit
Jan Simens diacen en
Grietje Andries

Arent en
Anke
Engel Salves vrouw van Wiger Derks
Harmen Simens Bennema
Jelke Lubberts Jans vrouw, obiit
Meester Kornelis gewezen bakker, obiit
Andrieske vrouw van Arent Jans, vertrokken

Kommerzijl

Fop Pieters en
Jejke
Sijpt Heddes en
Wijtske Jans
Wijger Jans ouderling en
Grietje Nannings

Eltjen Roelfs
Hinderik Jans wever en, obiit 1721
Sioukien Doedes

Wilemke wed.

17-09-1719 met attestatie:
Mons. Johannes Woelezius en Grietje Olgers zijn Huisvrouw, van Middelstum
Meerten Sijgers smit, van Nijehove

24-03-1720 op belijdenis:
Willem Gerrits vrier, abiit
   met attestatie:
Willem Jans van Godlinze; abiit

21-06-1720 met attestatie:
Johanna Elias dienstmaagd van de Heer van Aikema, van Groningen, abiit
Engeltje Zalves huijsvrouw van Wieger Derks, van Visvliet

15-09-1720 op belijdenis:
Jan Mennes vrier, abiit
Geeske Jans Dogter
   met attestatie:
Jacobus Pillemelles, van de Oude Schans, abiit

15-12-1720 op belijdenis:
Hinderik Tonnis vrier, abiit
Abel Jacobs vrier
Boukien Harmens jonge Ddochter, obiit
Wijtske Sipkes vrouwe van Jan Roggers, abiit
   met attestatie:
Else Pieters Siccema en, obiit 1722
Jelderke Heeres zijn Huijsvrouwe, van Noorthorren

23-03-1721 op belijdenis:
Wessel Jurriens, abiit
Antje Eijes jongedochter
   met attestatie:
Sikke Mekkes en Grietje Jans zijn huijsvrouw, van Visvliet

23-06-1721 met attestatie:
Dieke Jans, van Opwierde

21-09-1721 op belijdenis:
Grietje Pieters vrouw van Jan Caspers, obiit
Ettien Jans jongedochter
Antje Jans jongedochter, obiit
   met attestatie:
Tatje Ockens en, abiit
Kunnigje Houwings, beide van Groningen, abiit

22-03-1722 op belijdenis:
Grietje Jacobs Huisvrouw van Jan Egberts

27-06-1722 met attestatie:
Martje Klazen, van Feerwert
Roelefke Dates wed. van Harrem Hindriks, van Luttekegast

13-09-1722 op belijdenis:
Tiepke Eijes Feringa

20-12-1722 op belijdenis:
Jantjen Heerkes jongedochter, abiit
   met attestatie:
Tije Pieters en Aarjaantje Jansen Siccema, van Mensingeweer
Geertje Freerks, van Groningen

21-03-1723 op belijdenis:
Fraukjen Hessels Huisvrouw van Hinderik Tonnies, abiit

13-06-1723 op belijdenis:
Jan Jans
   met attestatie:
Margareta Ten Camp mijn huisvrouw, uit de Eexta; obiit Den 17-01-1724

12-09-1723 met attestatie:
Elsien Jansen en, abiit
Jan Pieters, beide van Groningen, abiit
Froukjen Berents jonge dochter van Niekerk

12-12-1723 op belijdenis:
Fokjen Annes vrouwe van Lammert Tietes
Anje Alles jongedochter

19-03-1724 op belijdenis:
De Hoog Eedel Welgeboren Heer J.R. Clant Heer op Aikema Obijt 1-12-1726

11-06-1724 met attestatie:
Geert Jans, van Esinge

17-09-1724 op belijdenis:
Hilje Eijes jongedochter
Kornelske Eijes jongedochter
   met attestatie:
Bote Wybes en Barber Pauwels zijn huisvrouwe, van Oldehove

17-12-1724 met attestatie:
Grietje Gijses Huisvrouw van Folkert Cornelis, van Esinge

25-03-1725 met attestatie:
Jan Tijssens vriejer van Visvliedt

24-06-1725 op belijdenis: 
Lammert Jans van de Oude dijk
Willemke Alberts Huisvrouw van Gerrit Euwkes
   met attestatie:
Harrem Alles en Swaantje Harrems zijn Huisvrouw, van de Leeke
Ouke Klasen, van Groningen
Diewer Tiepkes, van Garnwerdt
Maejke Tijssens, van Visvliet

30-09-1725 met attestatie:
Antje Eijes jongedochter, van Groningen

16-12-1725 met attestatie:
Martje Keimpes Huisvrouw van Onno Everts, van Visvliet
Anke Menses Huisvrouw van Gerlof Kornelles, van Visvliet
Foeke Jacobs vriejer, van Visvliet

23-06-1726 met attestatie:
Ouke Klasen jonge dochter en
Jacob Corneles van Niezijll

02-03-1727 met attestatie:
Grietie Harkes, van Niekerck of eigentlijck van ‘t Oosterzant onder Oldek.

15-06-1727 met attestatie:
Saartie Jeijnties jongedochter, van ‘t Hogezant
alsmede Berent Feijkes & Antie Jansen Egteluiden, van Noordthorn


20-06-1728 op belijdenis:
Simen Haikes

september 1728 met attestatie:
Grietie Bojes, van Leegkerk

december 1728 met attestatie:
De Hooghedelgebooren Heer Osebrandt Clant beneffens Mevrouw Orsel Gesina Grofstins egtelieden, van Augustinusga
Geertruit Blenke weduwe van Hinderik Prinsen, van Groningen
   op belijdenis:
Allert Jans eerst gedoopt en Aaltie Minses egtelieden
Trijntie Pieters
   met attestatie:
Focke Claasen, van Niezijll
Willem Jans, van Niezijll

maart 1729 op belijdenis:
Hindrik Hindriks
   met attestatie: 
Harmen Jacobs, van Niezijll
Trijntie Claassen, van Harlingen
Aukje Dirks, van Groningen

juni 1729 op belijdenis:
Onne Everts

december 1729 met attestatie:
Juffrou Geeske Baukes vrou van de Heer Dr. Rickinga, van Aduard
Popke Metskes, van Oldehove
Popke Dirks, van Bedum
   op belijdenis:
Arp Pauls
Grietie Egberts

maart 1730 met attestatie:
Hindrik Jans en Teunnisje Sioerds, van Nijekerk
Aagtie Jelles, van Niekerk
   op belijdenis:
Focke Cornelis
Jan Jacobs clerk van onse school
Martie Pieters huisvrouw van Evert Tonnis

juni 1730 op belijdenis:
De Heer Dr. Johannes van Rickinga
   met attestatie:
Jan Jansen, van Oosterwierum uit Friesland
Pieter Jacobs, van Nijekerk
Pieter Elties, van Warfhuisen
Ettien Jansen, van Niehove
Rinskien Mertens, van Suidhorn
Martien Jacobs, van Niezijll
Aaltien Jans, van Groningen

september 1730 met attestatie:
Jacob Harmens en Aefke Jans echtelieden, van Lutkegast

december 1730 met attestatie:
Evert Everts, van Den Ham
Harmen Geerts, van Collum
   op belijdenis:
Wybe Mennes backer

maart 1731 op belijdenis: 
Dirkjen Foppes
IJtie Jacobs

september 1731 met attestatie:
Johannes Hajes en Aaltie Abels, van Niezijll
Sioert Doeskes en Rinske echtelieden, van Niezijll

december 1731 met attestatie:
Pieter Dovius?, van de Leek
Pieter Elties, van Zuidbroek
Corneliske IJes, van Boerum
   op belijdenis:
Ettien Hotjes

maart 1732 op belijdenis:
Aaltie Berents
   met attestatie:
Jan Hindriks Schrader, van Lutjegast

december 1732 op belijdenis:
D’ Hoog Welgeborene jonker Lucas Jan Clant

maart 1734 op belijdenis:
Catharina Woelesius
Duierke Jans

juni 1734 op belijdenis:
Jeltie Claassen
   met attestatie:
Freke Everts, van Niehove
Eltien Roelefs, van Niehove

september 1734 op belijdenis:
D’ Hoogwelgeb. Frelle Sibilla Plantina Clant
Eenje Claassen
   met attestatie:
Jan Clasen en Louke Jannes echtelieden, van Niekerk
Welmoed Lubbers, van Niezijll
Tieerd Fockes en Adriaantie Rinders, van Niezijll

maart 1735 op belijdenis:
Baukje Reinders
   met attestatie:
Ete Hiddes, van ’t Clooster

juni 1735 met attestatie:
Dirk Jacobs en Bieuke Claassen echtelieden, van Ferwerd
Geertruit Wichers, van Aduart

december 1735 met attestatie:
Jan Jans, van Gerkes Clooster

september 1736 met attestatie:
Pieter van Brugge, van Lurk in Gelderland

maart 1737 met attestatie:
Anje Pieters, van Niehove
   op belijdenis: 
Baukje Jacobs

juni 1737 met attestatie:
Albertie Battinge, van Coevorden

december 1737 op belijdenis:
Eise Cnelis

maart 1738 op belijdenis:
Henrica Willems
Pieterke Geerts
   met attestatie: 
Jan Hofkamp en Siwerdina Krijghsman egtelieden, van L.gast

juni 1738 op belijdenis:
Neeltien Willems
Lubbert Uilriks weer opgenomen

september 1738 met attestatie:
Anje Bartels
en, van Warfhuizen
haar dienstmaeght Ettien Jacobs, van De Ham
Pieterke Claassen, van De Ham

december 1738 met attestatie:
Teeke Wigbolts en Aukje echtelieden, van Boerum

maart 1739 op belijdenis:
De Heer Anthoni Knok
Willem Bartels
Grietie Jacobs

september 1739 met attestatie:
Stijntie Hillebrans, van Middelstum

december 1739 met attestatie:
Jannes Terts, van Noorthorn
   op belijdenis: 
Agnita Claasses

maart 1741 met attestatie:
Elisabet Eemminga gesegt Ketwijk, van Groningen
Jan Lippes en Lutske Hindriks echtelieden, van Niehove
Trijntie Annes huisvrou van Jelte Pieters, van Leens

juni 1741 met attestatie:
De Hoog Welgeboren Margarita Josina Clant douariere Westenbeek, van Zuidhorn
   op belijdenis:
Martie Pieters weduw van Eppe Feits

december 1741 op belijdenis:
Wilhelmus Ruiter
Jan Jans
Tietie Sytses

Hanne Jochums
Jantie Sipkes
Antie Seekles


Maart 1742 op belijdenis:
Rinsina Woelesius
Trijntie Meertens


juni 1742 op belijdenis:
Hindrikje Oebels

september 1742 op attestatie:
Geertruida Muntinge, van Groningen
Jantien Alberts, van Roderwolde
Pieter Tiaards, van Zeerijp

maart 1743 op belijdenis:
Tettie Claasses
   met attestatie:
Jannetje Pieters Herkama, van Monnikendam

juni 1743 op belijdenis:
Cnelis Feits

september 1743 op belijdenis:
Hiltie Enes

december 1743 op belijdenis:
Jeltie Fockes
Martie Hindriks

maart 1744 op belijdenis:
Jan Markus

december 1744 op belijdenis:
Jan Hindriks

maart 1745 op belijdenis:
Desselfs huisvrouw Trijnje Eppes

september 1745 op belijdenis:
Jantie Hindriks

maart 1746 op belijdenis:
Eelkjen Jans
Aafke Harmens

juni 1746 op belijdenis:
Evert Nannings wedman
   met attestatie:
Geert Heines en Neeltie Willems, van Niezijll

september 1746 op belijdenis:
Arys Alberts

december 1746 op belijdenis:
Martien Tijes
   met attestatie:
Grietie Reinders, van Oostermeer

maart 1747 op belijdenis:
Antie Meckes
   met attestatie:
Pieter Foppes en Grietie Jans echtelieden, van Niezijll

juni 1747 op belijdenis:
Sara Jans Secema

december 1747 op belijdenis:
Reintien Hindriks
Johanna Rickinga


december 1748 op belijdenis:
Hendricus de Grave
Baukjen Jans
Swana Rickinga


juni 1749 op belijdenis:
Jan Tonnis

december 1749 met attestatie:
Jan Harmens Venema, van Tolbert

maart 1750 op belijdenis:
Petrus Geersma
Jelmer Sickes

Geeske Jans huisvrouw van Jan Hanties
Trijntie Jans huisvrou van Jacob Tonnis

december 1750 met attestatie:
Aaltie Lieuwes, van Garnwert
   op belijdenis:
Jacob Tonnis

maart 1751 met attestatie:
Chrirugijn Meint Idema, van Appingedam
   op belijdenis: 
Grietie Jans
Trijntie Alberts

juni 1751 op belijdenis:
Willem Pieters
Hindrikje huisvrou van Pieter Tiaards

september 1751 met attestatie:
Jan Simens, van Niezijll
   op belijdenis:
Grietie Sybrens
IJke Aarius


maart 1752 op belijdenis:
Tietie Jans
Germ Pieters
Jene Geerts


maart 1753 met attestatie:
Tonniske Tonnis, van Niezijl

september 1753 met attestatie:
Reinder Geerts, van Garnwert
   op belijdenis:
Jantie Hindriks

september 1755 met attestatie:
Jantie Lippes huisvrouw van Jan Hindriks, van Visvliet

december 1755 op belijdenis:
Eise Jansen

18-01-1756 op belijdenis:
Eppe Jans

maart 1756 met attestatie:
Ymkje Ottes, van Gerkens klooster
Lubke Engberts van Noorthorn

juni 1756 op belijdenis:
Jan Hindriks
Grietie Lieuwes na alvorens Grietie Lieuwes gedoopt
Maike Jans

september 1756 op belijdenis:
Baukje Berents

december 1756 op belijdenis:
Marijke Jenties

september 1757 op belijdenis:
Jacob Pieters

december 1757 op belijdenis:
Stijntie Albers
Berent Olthen en Grietie Feddens, van Groningen

maart 1758 op belijdenis:
Rindelt Willems
Lucas Secema schoolmeester
   met attestatie:
Jacob Hindriks, van Groningen

maart 1759 op belijdenis:
Coene Tieerds
Paul Jans


juni 1759 met attestatie:
Willem Bartels, van Visvliet

december 1759 op belijdenis:
Uilkien Elias na doop

maart 1760 met attestatie:
De Heer Jan Gerard Geersma van Schildwolda


12-12-1762 met attestatie:
Gesina Matties

13-03-1763 met attestatie:
Trijnje Jans, van Visvliet

10-03-1765 met attestatie:
Maria Rusting, van Niekerk

09-06-1765 op belijdenis:
Jan Gerrits
   met attestatie:
Grietje Hiddes, van Bedum

23-03-1766 op belijdenis:
Reinske Jeltes
Trijntje Jelmers Steenhuizen

14-09-1766 met attestatie:
Wijbe Mennes, van Sijbaldebuiren
Grietje Claassen, van Zuidhorn

14-12-1766 op belijdenis:
Jacob Jenes

21-06-1767 met attestatie vertrokken:
Jacob Jenes, naar Bedum

27-09-1767 met attestatie:
Roelof Claassen, van Zuidhorn
Jaike weduwe van Geerd Jans, van Visvlied

27-12-1767 met attestatie:
Jan Coenes van Lutkegast

27-03-1768 op belijdenis:
Doctor Jan Metting Boersema

19-06-1768 met attestatie:
Trijntje Andries, van Niezijl

18-12-1768 op belijdenis:
Martje Gerrits

26-03-1769 op belijdenis:
Meinardina Lenting
Grietje Corneles


24-09-1769 op belijdenis:
Gerrit Jacobs
Matthias Saltzman
Antje Mattheus


25-03-1770 met attestatie vertrokken:
Jene Geerts, naar Lutjegast

22-09-1770 op belijdenis:
Sijtse Tjerks

24-03-1771 op belijdenis:
Anna Wolthes

23-06-1771 met attestatie vertrokken:
Anna Wolthes, naar Usquert

22-09-1771 op belijdenis:
Margaretha van Delden, huisvrouw van de Weledele Gestrengen Heer M. Willem de Raadt, der beiden Rechten Doctor en Grietman van Westerdeel Langewold

22-12-1771 op belijdenis:
Albert Cornelis
   met attestatie vertrokken:
Jacob Pieters en Trijntje Ottes, naar Visvlied

22-03-1772 met attestatie vertrokken:
Jantje Lippes, naar Obergum

27-09-1772 met attestatie vertrokken:
Albert Cornelis, naar Oldehove

27-09-1772 met attestatie:
Melchior Willem de Raad, van Groningen
Hindrik Gerrits Groenhof en Sieuwke Mennes echtelieden, van Leeg en Hoogkerk

20-12-1772 op belijdenis:
Hilje Jans
Stijntje Hoikes

   met attestatie:
Atje Jacobs, van Niezijl

21-03-1773 op belijdenis:
Antje Sijtzes

27-06-1773 op belijdenis:
Jan Alberts

20-03-1774 met attestatie:
Harm Bomers, van Brandslacht
   met attestatie vertrokken:
Jan Alberts, naar Oldehove

26-06-1774 met attestatie vertrokken:
Maria Jentjes, naar Grootegast en Doezum
Antje Mattheus, naar Grootegast en Doezum

16-10-1774 met attestatie:
Jacob Jans, van Niehove

26-03-1775 op belijdenis:
Meerten Boersema
Jacob Pieters


25-06-1775 met attestatie vertrokken:
Harm Bömers

29-10-1775 met attestatie vertrokken:
Stijnje Albers, naar Niezijl

29-10-1775 met attestatie vertrokken:
Stijnje Hoikes, naar Grootegast

16-06-1776 met attestatie:
Harm Meinders, van Fransum

21-09-1776 met attestatie:
Anna Gockinga geboren De Valcke, van Harkstede


Den 21 December 1777 heb ik Scato Gockinga voor de eerste maal als wettig Leraar des Heren heiligen hoogwaardig Avondmaal gehouden

22-03-1778 op belijdenis:
Aaltje Berends
Simon Secema
Antoon Hindrik
Smit

22-03-1778 met attestatie:
Stijntje Hoikes, van Grootegast
   met attestatie vertrokken:
Jacob Pieters, naar Lutjegast

28-06-1778 op belijdenis:
Anna Elisabeth Bolt

28-06-1778 met attestatie:
Hermannus Hofman en Annegijn Hindriks Zwart, van Groningen
Geeske Ariens, van Eenrum
Jan Fridses en Grietje Boukes, van Visvliet

20-09-1778 op belijdenis:
Reinder Carels

20-12-1778 op belijdenis:
Jan Cornellis
Frerik Everts


28-03-1779 op belijdenis:
Thomas Cornellis
Pieter Cornellis
Albert Berends

   met attestatie:
Jan Alberts, van Groningen

27-06-1779 met attestatie:
Jaike Heins, van Visvliet

26-09-1779 met attestatie vertrokken:
Boukje Berends, naar Boerum

08-06-1780 met attestatie:
Johannes Cassau en Pieterke Clasen, van Noordwolde
   op belijdenis:
Geertruit Jans

31-12-1780 op belijdenis:
Martje Heerkes
Frouktjen Willems

Meine Boerema van Appingedam
   met attestatie vertrokken:
Jacob Jans, naar Fransum

17-06-1781 met attestatie:
Margaretha Braam van Sibaldeburen
Evert Hindriks en Antje Pieters van Damwoude

23-09-1781 op belijdenis:
Essijn Berends
Grietje Berends

   met attestatie vertrokken:
Geeske Ariens, naar Hornhuizen

17-03-1782 op belijdenis:
Aagtje Jans
Cornellis Ten Hoorn

IJlkje Alberts Boersema

23-06-1782 op belijdenis:
Stijntje Harms

15-09-1782 op belijdenis:
Jeltje Gerrits

22-12-1783 op belijdenis:
Trijntje Gaukes
Bouwtje Jans

   met attestatie:
Reurtje Jans weduwe van Jan Cornelis, van Den Andel
Doetje Jans, van Den Andel

16-03-1783 met attestatie:
Abeltje Addes, van Loppersum

07-09-1783 met attestatie:
Geeske Ariens, van Hornhuizen

14-12-1783 op belijdenis:
Gerlof Dirks

20-06-1784 met attestatie:
Former Thomas en Grietje Rienks echtelieden, van Aalsum

19-12-1784 met attestatie:
Cornellis Pieters en Maria Hartsema, van Zuidhorn
Tonnis Reinders, van Zuidhorn

20-03-1785 op belijdenis:
Alje Maints
Jan Haaies
Niesje Jans


11-09-1785 op belijdenis:
Fokke Hoikes
   met attestatie:
de Heer Daniel Herman Tjassens, van Anlo

28-12-1785 met attestatie vertrokken:
Jan Haaies en Anna Elisabeth Bolt, naar Groningen

18-03-1787 op belijdenis:
Si??en Gerrits

28-09-1788 op belijdenis:
Jannes Pieters
   met attestatie:
Pieter Le Maire en Jantje Wijpkes van Amsteldam

20-09-1789 op belijdenis:
Lieuwe Hotjes

27-12-1789 op belijdenis:
Hillebrand Freriks

21-02-1790 met attestatie vertrokken:
Pieter Le Mare en Jantje Wijpkes, naar Lettelbert

06-06-1790 met attestatie:
Hermannus Tolhuis, van Deventer

19-09-1790 met attestatie vertrokken:
Martje Heerkes, naar Noordhorn

19-12-1790 met attestatie:
Geeske Tjeerts, van Visvliet

11-12-1791 met attestatie vertrokken:
Harmannus Tolhuis, naar Eenrum

11-03-1792 op belijdenis:
Matje Berends

09-12-1792 op belijdenis:
Eke Jacobs

10-03-1793 op belijdenis:
Derk Jacobs
   met attestatie:
Geeske Koenes, van Visvliet, naar Burum

09-06-1793 met attestatie vertrokken:
Former Thomas en Grietje Rienks, naar Dokkum

15-09-1793 op belijdenis:
Jan Reintjes

08-12-1793 met attestatie:
Eke Jacobs, van Zuidhorn

22-06-1794 met attestatie:
Albert Mennes van Ee
Egbert Ebels, van Bourum

22-06-1794 met attestatie vertrokken:
Aaltje Berends, naar Visvliet

21-12-1794 met attestatie:
Adriana Roseveld, van Groningen, 1-3-1800 naar Groningen

08-03-1795 met attestatie:
Albert Hemsing en Harmanna Johanna Uilkens echtelieden, van Groningen

07-06-1795 met attestatie:
J.H. Vremoet en Ikien Doedes echtelieden, van Roden
Klaas Harms en Barber Eilders echtelieden, van Groningen

20-09-1795 met attestatie vertrokken:
Pieterke Clasens, naar Niekerk

20-03-1796 met attestatie:
Jan Visser en Geesjen Hindriks Post egtelieden, van Menkeweer

29-06-1796 met attestatie vertrokken:
Niesje Jans, naar Uithuizen
   met attestatie: 
Frans Bloem, uit Lipland
   met attestatie vertrokken:
Claas Harms en Barber Eilders egtelieden, naar Groningen

[ongedateerde lijst, circa 1780. 4-koloms, hier onder elkaar. ]

Mans Ledematen

In ’t Dorp
Pouwel Jans
Mattheus Saltsman
Jelmer Steenhuisen
, overleden
Lucas Plantinus Secema
Jan Jans
, overleden
Hermannus Hofman
Meine Boerema
Jan Metting Boersema
Albert Berends
, overleden
Evert Hindriks, overleden
Antoon Hindrik Smit
Johannes Cassau
Hindrik Groenhof, overleden
De Heer Grietman de Raad
Reinder Carels, overleden den 27 November 1782
Jan Cornellis Ten Hoorn
Gerlof Dirks
Jan Haaies, vertrokken
Cornellis Pieters, vertrokken
Tonnis Reinders, vertrokken
Alje Maints
Pieter Gerrits

In de Westerhorn
Reintje Hindriks
Harm Meinderts
Jacob Teunis, vertrokken
Jan Fridses

Op de Waarden
Jan Thomas, overleden
Thomas Cornellis
Pieter Cornellis
Rendert Willems
, overleden
Eppe Jans, overleden
Harm[?geknoei?] Tomas

Te Commerzijl
Roelf Clasen, overleden in ’t jaar 1783

Vrouws Ledematen

In ’t dorp
Trijntje Alberts, overleden
Trijntje Jans, overleden
Catharina Woelesius
Margaretha Braam
Martje Pieters
Aaltje Berends
Grietje Berends
Meinardina Bolt
, overleden
Essijn Berends
Lieuwke
Jeltje Gerrits
Antje Pieters
, vertrokken
Anna Bolt, vertrokken
Uikje Wiersema, overleden
Martje Heerkes
Pieterke Clasens
Margaretha van Delden
Stijntje Hoikes
Teuniske Teunis
, overleden
Aagtje Jans
IJlkje Alberts Boersema
Trijntje Gaukes
Bouwtje Jans
Maria Hartsma
, vertrokken
Niesje Jans
Doetje Jans
Reurtje Jans
, overleden den 29 Sept. 1782
Geeske Ariens

In de Westerhorn
Grietje Bouwkes


Te Commerzijl
Hilje Jans

Geertruit Jans, overleden in ’t jaar 1783
Stijntje Harms

Op de Waarden
Frouktjen Willems
Grietje Jans

Jaike Heins, woont nu in ’t Dorp
Martje Metskes
Grietje Rienks


[accolades bij echtparen vervangen door “en”]

Lidmaten op belijdenis

1799 
Jan Abels in de Westerhorn, obiit 1809

1800 
Gerrit Everts te Grijpskerk
Hiltje Formiers op de Waard en
Ietje Kornelis op de Waard
Wijke Lieuwes te Grijpskerk en
Klaas Annes in de Westerhorn
Frans Folkerts op de Waard en
Adolf Jans op de Waard, vertrokken met attestatie naar Munnekezijl 1811
Gale Freriks te Kommerzijl, obiit 1808
Jan Kornelis te Grijpskerk, obiit 1809
Reinder Harms in de Westerhorn
Jakob Jans van der Heide te Grijpskerk
Albert Kornelis
te Grijpskerk
Antje Geerts te Grijpskerk
Hindrik Ages op de Waard, obiit 1802

1801
Jelmer Reinders te Kommerzijl, obiit in September 1809
Jantje Lamberts te Grijpskerk, obiit in Junij 1809
Harm Wichers en
Ibeltje Tjerks, echtelieden te Kommerzijl

1802
Grietje Jakobs Wed. Mekke Rengers te Grijpskerk, vertrokken na ... Dijk?
Aukje Rengers Wed. Harm Jelles te Grijpsk.
Anne Ites te Grijpskerk, vertrokken met attestatie na Niehove den ? Maj 1818
Trijntje Jans Wed. Kornelis Pieters te Grijpskerk
Sijtse Alberts te Grijpskerk, obiit 1806
Klaas Pieters te Grijpskerk
Geeske Jans Wed. Tjeert Jans te Kommerzijl

1803
Geert Jenes en
Anje Jans, echtelieden in de Westerhorn
Aaltje Tomas op de Waard

1803 op belijdenis:
Aafke Jans op de Waard, vertrokken naar Nijziel
Trijntje Roelfs te Kommerzijl
Harmke Hindriks op de Waard
Date Johannes
te Grijpskerk

24-08-1804 op belijdenis:
Cornelis Jacobs op de Westerwaard
Pieter Fokkes op de Westerwaard
Gaaike Pieters te Grijpskerk, vertrollen met attestatie naar Noordhorn
Dietje Jans onder Grijpskerk, obiit 1807
Riemke Dirks op de Westerwaard

21-02-1805 op belijdenis:
Hendrik Wijbes van Grijpskerk
Mattje Geerts huisvrouw van J. Steenhuijs te Kommerzijl
Tetje Klases huisvrouw van Jacob Teunis op de Westerwaard

3-01-1806 op belijdenis:
David Adrianus Escher stud. te Groningen

30-11-1806 op belijdenis:
Dirk Everts van Grijpskerk, obiit 1809
Neeltje Hendriks huijsvrouw van Hendrik Egberts onder Grijpskerk

14-05-1807 op belijdenis:
Hendrik Jans op de Gaarkeuken, 11 mei 1810 met attestatie naar Groningen
Jan Klaasen old schatbeurder in de Westerhorn

01-03-1809 op belijdenis:
Eelke Renses Sinia in de Westerhorn onder Grijpskerk

28-05-1810 op belijdenis:
Germen Jeltes op de Waard

06-09-1811 op belijdenis:
Arend Pieters van de Waard
Fredrik Hendriks en zijne vrouw Trientje Everts beide te Grijpskerk

20-11-1811 op belijdenis:
Jakob van Boekelo van Grijpskerk


Lidmaten op attestatie

1798
Minke Arends van Leeuwarden d. 8 Aug. 1798, vertrokken naar het Herenveen d. 12 Maij 1799
Henrica Bolt van Groningen d. 2 Junij, vertrokk. n. Gron. 1800
Anna Wilhelmina Havingha van Ruinen d. 22 Dec. 1798, vertrokken naar Twijsel 1803

1799
Willem de Raadt van Groningen en
Sophia de Raadt van Groningen en
Arina de Raadt van Groningen [met z’n drieën]
Catharina Gesina Nauta van Groningen
Warner Jans
en
Wijtske Lamberts, echtell. van Niehove

1800
Hendrik Westerborg van Groningen, vertrokken n. Nijziel 1806
Harmannus Onnekes van Groningen

1801
Pieter Jans Rietsema en
Trijntje Schuringa, obiit 1809, echtel. van Zuidhorn
Meindert Jakobs Juursema van Niezijl, vertrokken n. de Leek 1804
Simon Rocherts van Visvliet, met attestatie vertr. na Visvliet

1802
Enne Vonk, obiit in December 1809 en
Geeske Hindriks, echtel. van Niehove
Johanna Pesman van Zuidhorn, met attestatie naar Groningen Maij 1810

1803
Jan Derks Cremer van Obergum, met attest. naar Sapmeer 1807

1801
Geert(s) Jans Sunneker van Schutrop, met attest na Grootegast

1803
Petronella Pruissen van Groningen, vertrokken n. Gron.? 1804
d. 17 Oct 1803
Tettje Buwalda van Burum, vertrokken na Birdaard 1813
1803
Henrica Bolt van Groningen, vertrokken n. Nijziel 1806

1805
Sijds Eelkes van Oostermeer
d. 31 Augustus 1805
Ewald Alderts van Collum

Den 30 November 1806
Hiltje Jans van Sebaldeburen

Ledematen op Attestatie:
Albert Hemsink en Harmanna Johanna Uilkens, mei 1808 met attestatie vertrokken naar Groningen

1810 met attestatie:
Jannes Roelfs Huisman schoolmeester, van Slochteren

05-09-1811 met attestatie van Visvliet:
Pieter Klaasens en zijn vrouw Tjitske Reinders beide van Pieterzijl


Vanaf hier [= fol. 24] voornamelijk kerkeraadsverslagen over zonden begaan door ledematen en functionarissen, t/m fol 67.
Groningen, 20 maart 2006
Hans Schripsema

De daarin voorkomende ouderlingen en diakenen:

[Er staat meestal bij dat ze ouderling van de Ruigewaart zijn of diaken in de binnenburen, van de Waarden, of in Grijpskerk. Qua spelling heb ik de namen intact gelaten, de functies modern gespeld en de beroepen met een kleine letter, om misverstand dat het een achternaam lijkt te voorkomen]

fol 25
1693-1694
Brenhuisis Eijts?
Sipke Reiners, ouderling
Broer Pieters, ouderling
Wijbe Sijbrants, afgaand ouderling
Pieter Thies, afgaand diaken
Frerick Hendricks, afgaand diaken
Jacob Abels, diaken
Cornelis Jansen, ouderling
Derk Jansen, ouderling
Jan Lubbes, diaken
Wilke Geerts, diaken
1695
Broer Pieters, afgaand ouderling
Jacob Abels, afgaand diaken
Evert Fockes, ouderling
Tonnijs Hindricks, diaken

fol 27
Dirk Jansen, afgaand ouderling
Wilke Geerts, diaken
1696
Cornelis Jansen, afgaand ouderling
Jan Lulkes, afgaand diaken
Wilke Geerts, afgaand diaken
Pieter Thies, ouderling
Harmen Peters, ouderling
Oetze Sioerts, diaken
Leenert Claesen, diaken
Evert Fockes, ouderling

fol 28
1697
Evert Fockes, afgaand ouderling
Tonnis Hindriks, afgaand diaken
IJe Willems, ouderling
Arent Sijmons, diaken
1698
Pieter Thies, afgaand ouderling
Harmen Peters, ouderling
Oetse Sioerts, diaken
Leenert Claesen, diaken
Peter Harmens, ouderling
Evert Peters, ouderling
Idse Emes, diaken
Cornelis Claasen, diaken

fol 30
1699
Tiete Seekels, ouderling ipv IJe Willems
Jan Harmens kremer, diaken ipv Arent Sijmens

fol 33
1700
Evert Peters
Jan Harmens
Cornelis Claesen
IJdse Emes

Tete Seekels

fol 34
1700
Evert Peters, ouderling
Tete Seekels, ouderling
Jan Harmens, diaken
IJdse Emes

fol 35
1700
Peter Harmens, ouderling +
Evert Peters, afgaand ouderling
Idse Emes, afgaand diaken
Cornelis Claesen, afgaand diaken
Oetse Sioerts, afgaand ouderling
Frerik Hindriks, ouderling
Valk Jacobs, diaken
Tjeert Hilbrants, diaken

fol 36
1700
Frerik Hendricks, ouderling
Tete Seekels, ouderling
Tieert Hilbrants
Oetse Sioerts
Jan Harmens
, diaken

fol 37
1700
Frerik Hindriks, ouderling
Tete Seekels, ouderling
Oetse Sioerts, ouderling
Jan Harmens, diaken
Valk Jacobs, diaken
1701
Tete Seekels
Frerik Hendricks
Oetse Sioerts
, ouderling
Jan Harmens, diaken
Valk Jacobs, diaken

fol 38
1701
Tiete Seekels, afgaand ouderling
Jan Harmens, afgaand ouderling
Romt Jelderts, ouderling
Jacob Peters, diaken

fol 39
1701
Romt Jilderts
Frerik Hindricks, ouderling
Valk Jacobs, diaken
Oetse Sioerts, ouderling

fol 40
1701
Jacob Peters, diaken
Oetse Sioerts, ouderling
Romt Jelderts
Valk Jacobs

fol 41
1702
Oetse Sioerts, afgaand ouderling
Frerik Hindriks, afgaand ouderling
Valk Jacobs, afgaand diaken
Tieert Hilbrants, afgaand diaken
Jan Lulkes, ouderling
Wilke Geerts, ouderling
Jacob Fockes, diaken
Douwe Thomes, diaken
Romt Jelderts, ouderling

fol 42
1703
Romt Jilderts, afgaand ouderling
Jacob Pieters, afgaand diaken
Pieter Reinds, ouderling
Jan Reinties, diaken

fol 43
1703
Jan Lulkes, ouderling
Wilke Geerts, ouderling
Pieter Reinders
Jacob Fockes, diaken
Jan Reijntjes, diaken

fol 44
1703
Jan Lulkes, ouderling
Pieter Reijnders, ouderling
Douwe Tomes, diaken
Jan Reijntjes, diaken

fol 45
1704
Hindriks Zijtzes, ouderling
Tonnis Hindriks
Jan Feits, diaken
Peter Jansen, diaken
1705
Harmen Wichers, ouderling
Berent Harmens, diaken
Mense Martens, diaken, ipv de overleden diacon van de R Waart [wellicht Jan Feits?]

fol 46
1706
Valk Jacobs, ouderling
Leenert Claessen, ouderling
Bouwe Wibrants, diaken

fol 47
1706
Harmen Wijggers, ouderling
Valk Jacobs, ouderling
Mense Martens, diaken

fol 48
1707
Harmen Wijghers, ouderling
Valk Jacobs, ouderling
Bouwe Wibrants, diaken
Coene Derks, diaken ipv Mense Mertens +
Hans Seekels, ouderling
Reitje Roelofs, diaken
1708
Jacob Foekes, ouderling
Arent Simons, ouderling
Willem Peters, diaken
1709
Hottie Focces, ouderling
Berent Hindricks glaesemaker, diaken

fol 49
1710
Idze Ennes, ouderling
Douwe Thomas, ouderling
Tiete Nannings, diaken
Peter Roelefs, diaken
1711
Drieuws Roelofs, ouderling
Wijbe Cornelis, diaken
Douwe Tomes, ouderling
IJdse Ennes, ouderling

fol 50
1711
Douwe Tomes, ouderling
IJdse Ennes, ouderling
Driewes Roelefs, ouderling
1712
Douwe Tomes, ouderling
IJdse Ennes, ouderling
Driewes Roelefs, ouderling
1713
Cornelis Derks, ouderling
Jan Reintiens, ouderling
Zijtse Hindriks, diaken
Teeke Vliegh, diaken
Claas Jansen, diaken
Folkert Cornelis
, ouderling
Focce Derks meester smit, diaken

fol 51
1714
Tiete Nannings, ouderling
Reitse Roelefs, ouderling
Wijger Jansen, diaken
Ja
n Mennes, diaken
1715
Sibrant Lourens, ouderling
1716
Sijtse Hindriks, ouderling
Bouwe Wibrants, ouderling
Geert Alberts, diaken
Sijtse Claassen, diaken
1717
Schelte Popkes, ouderling
Frerik Popkes, diaken, vertr. n. Lettelbert
Siwert Meinderts, diaken
1718
Jan Simens, diaken ipv Geert Alberts +
Wijger Jans, ouderling ipv Sijtse Hindriks
Jacob Peters, ouderling ipv Bouwe Wijbrants
Remmert Harmens, diaken ipv Sijtse Claassen

fol 52
1719
Menne Freerks, ouderling ipv Schelte Popkes
Jan Remmels Linthorst, diaken ipv Siewert Meinders
1720
Popke Rosema, ouderling ipv Wiger Jans
Jan Abels de oude, diaken ipv Jan Simons
Pieter Jans, ouderling ipv Jacob Pieter
Jan Sekema wedman, diaken ipv Remmert Harmens

fol 53
1720
Popke Rosema, ouderling
Pieter Jans, ouderling

fol 54
1721
Evert Jeltes, ouderling ipv Menne Freerks
Jan Egbers, diaken ipv Jan Remmels Linthorst

fol 55
1722
Jan Simons, ouderling ipv Popke Rosema
Sijtse Klasen, ouderling ipv Pieter Jans
Jan Abels de jonge, diaken ipv Jan Abels de oude
Wessel Jurriens, diaken ipv Jan Sekema
1723
Rompt Jelders, ouderling ipv Evert Jeltes
Johannes Woelesius, diaken ipv Jan Egbers

fol 56
1724
Liewe Derks, ouderling ipv Jan Simons
Jan Sekema, ouderling ipv Sijtze Klasen
Harrem Simons, diaken ipv Jan Abels
Jan Reintjes, diaken ipv Wessel Jurriens
1725
Hanse Sekels, ouderling ipv Romt Jelders
Sikko Mekkes, diaken ipv Jan Woelesius
1726 
Jan Abels, ouderling ipv Lijwe Dirx
Jan Woelezius, ouderling ipv Jan Sekema
Ewe Pieters, diaken ipv Harmen Sijmons
Jan Meijnts bakker, diaken ipv Jan Reijnties

fol 57
1726
Hans Seekels, ouderling
Lieuwe Dircks, ouderling

fol 58
1727
Jan Sijmons, ouderling ipv Hans Seekels
Meerten Sijgers, diaken ipv Sicko Meckes
1729
Harm Simens, ouderlin ipv Jan Abels
Remmert Harmens, ouderling ipv Jan Woelesius
1730
Folkert Cnelis, ouderling ipv Jan Simens
Oene Everts, diaken ipv Meerten Sijgers
1731
Jacob Harmens, ouderling ipv Harmen Simens
Jan Egberts, ouderling ipv Remmert Harmens
Allert Jans, diaken ipv Jacob Cnelis
Simen Hajkes, diaken ipv Abel Jacobs
1732
Jan Egbers, ouderling
Focke Jacobs, diaken
1733
Jacob Cnelis, ouderling
Abel Jacobs, ouderling
Popke Metskes, diaken
Tamme Willems, diaken
1734
Jan Simens
Folkert Cnelis

fol 59
1735
Allert Jans, ouderling
Taeke Jacobs, ouderling
Foppe Pieters, diaken
Pieter Eltes, diaken
1736
Jan Simens, ouderling
Jan Claassen, diaken
1737
Foppe Pieters, ouderling
Simen Harkes, ouderling
Cnelis Eises, diaken
Jan Jacobs Faber schoolmeester, diaken
1738
Willem Jans, ouderling
Evert Oenes, diaken
1739
Jan Abels, ouderling
Tamme Willems, ouderling
Jacob Harmens, diaken
Sipke Sipkes
, diaken
1740
Cnelis Eises ouderling ipv Jan Abels +
Willem Bartels, ouderling
Simen Hajkes, diaken
1741
Harmen Simens, ouderling
Focke Jacobs, ouderling
Allert Jans, diaken
Abel Jacobs, diaken
1742
Willem Jans, ouderling
Oene Everts, diaken
1743
Jacob Cnelis, ouderling
Sipke Sipkes, ouderling
Jan Lippes, diaken
Cnelis Feits, diaken
1744
Folkert Cnelis, ouderling
Jan Jacobs Faber schoolmeester, diaken +
Jan Markes
1745
Allert Jans, ouderling
Oene Everts, ouderling
Jan Hindriks, diaken
Eise Cnelis, diaken
1746
Willem Jans, ouderling
Pieter Tiaards, diaken
1747
Jan Woelesius, ouderling
Jan Hindriks, ouderling
Evert Nannings, diaken
Pieter Foppes, diaken
1748
Rientie Hindriks
, ouderling
Cnelis Feits, diaken
1749
Harmen Simens, ouderling
Focke Jacobs, ouderling
Jacob Cnelis, diaken
Oene Everts, diaken
1750
Willem Jans, ouderling
Jelmer Sickes, diaken
1751
Jan Hindriks, ouderling
Eise Cnelis, ouderling
Jan Tomes, diaken
Dirk Meertens, diaken
1752
Jacob Tonnis, ouderling
Frerik Hilbrants, diaken
1753
Jacob Cnelis, ouderling
Pieter Tie..ds, ouderling
Pieter Foppes, diaken
Germ Pieters, diaken
Jelmer Sickes Steenhuisen, diaken ipv Frerik Hilbrants

fol 60
1754
Willem Jans, ouderling
Reinder Geerts, diaken
1755
Jan Hindriks, ouderling
Focke Jacobs, ouderling
Jan Tomes, diaken
Jelmer Sickes, diaken
1756
Jan Egbers, ouderling
Reintie Hindriks, ouderling
Jan Markes, diaken
1757
Jacob Cnelis, ouderling
Jan Lippes van Commerzijl, diaken
Jan Hindriks, diaken
1758
Jacob Tonnis, ouderling
Eise Cnelis, ouderling
Evert Nannings, diaken
1759
Jan Hindriks, ouderling
Rindelt Willems, diaken
Jelmer Sickes Steenhuisen, diaken
1760
Jannes Teijes, ouderling
Reintien Hindriks, ouderling
Reinder Geerts, diaken
1761
Jacob Cnelis, ouderling
Eppe Jans, diaken
Paul Jans, diaken

fol 61
1762
Jacob Cornelius, ouderling
Jannes Feits, ouderling
Rentje Hendriks, ouderling
Reinder Gerts, diaken
Pouwel Jans, diaken
Eppe Jans
, diaken absent

fol 64
1763
Jan Thomas, ouderling
Evert Nannings, ouderling
Rendert Willems, diaken
Jan Laurens Lentingh, diaken
1764
Cnellis Feits, ouderling
Gerben Pieters, diaken
1765
Jan Hindriks, ouderling
Eijsse Cornelis, ouderling
Coene Tjeerts, diaken
Jelmer Sickes Stenhuisen, diaken
1766
Reintjen Hindriks, ouderling
Jan Laurens Lenting, diaken
1767
Jan Thomas, ouderling
Jelmer Sickes Steenhuisen, ouderling
Rendert Willems, diaken
Gerben Pieters, diaken
1768
Cornelis Feits, ouderling
Pouwel Jans, diaken
1769
Jan Hindriks, ouderling
Eijsse Cornelis, ouderling
Wijbe Mennes, diaken
Coene Tjeerts, diaken
1770
Reintjen Hindriks, ouderling
J.L. Lenting, diaken
1771
Jan Thomas, ouderling
Jacob Tonnis, ouderling
Rendert Willems, diaken
Gerrit Jacobs, diaken
1772
Cornelis Feits, ouderling
Doctor Jan Metting Boersema, diaken
1773
Jan Hindriks, ouderling
Jelmer Sickes Steinhuisen
Coene Tjeerts, diaken
J.L. Lenting, diaken
1774
Reintjen Hindriks, ouderling ipv Cornelis Feits +
Wijbe Mennes, diaken
1775
Jan Thomas, ouderling
Jan Jans Kronenberg, ouderling
Rendert Willems, diaken
Gerrit Jacobs, diaken

fol 65
1776
Reintje Hindriks, ouderling
Jan Lenting, diaken
Meerten Boersema, diaken
Rendert Willems, ouderling
Jan Lenting, ouderling
Harm Meinderts, diaken
Pouwel Jans, diaken

1778
Harmanus Hofman koopman, diaken
1779
Jan Thomas, ouderling
Jelmer Steenhuisen, ouderling
Thomas Cornelis, diaken
Jan Metting Boersema, diaken
1780
Harm Meinders, ouderling
Pouwel Jans, diaken
1781
Jan Jans Croninga, ouderling
Rendert Willems, ouderling
Johannes Cassau, diaken
Pieter Cornellis, diaken
1782
Reintje Hindriks, ouderling
Cornellis ten Hoorn, diaken
1783
Jelmer Steenhuisen, ouderling
Thomas Cornelis, diaken
Antoon Hindrik Smit, diaken
1784
Harm Meiders, ouderling
Johannes Cassau, diaken
1785
Former Thomas, ouderling
Pouwel Jans, ouderling
Pieter Cornellis, diaken
Cornellis te Hoorn, diaken

fol 66
1786
Reintje Hindriks, ouderling
Harmanus Hofman koopman, diaken
1787
Rendert Willems, ouderling
Johan Mattias Saltsman, ouderling
Thomas Cornelis, diaken
Johannes Cassau, diaken
1788
Harm Meiders, ouderling
Antoon Hindrik Smit, diaken
Former Thomas, ouderling
1789
Cornellis ten Hoorn, ouderling
Hillebrand Freriks, diaken
Jannes Pieters, diaken
1790
Reintje Hindriks, ouderling
Andries van Zalen, diaken
1791
Johan Matthias Saltsman, ouderling
Pieter Cornellis, ouderling
Johannes Cassauw, diaken
Jannes Willems, diaken
1792
Lieuwe Hotjes, ouderling
Antoon Hindrik Smit, diaken
1793
Cornellis Hillebrand, ouderling
Haaie IJntjes, diaken
Willem Renderts, diaken

fol 67
1794
Harm Meiders, ouderling
Jan Andries van Zalen, diaken
1795
Cornelis ten Hoorn, ouderling
Jannes Pieters Kits, ouderling
Teunis Jacobs, diaken
Jelmer Siersema, diaken
1796
Lieuwe Hotjes, ouderling
Gosse Jans, diaken
Hillebrand Freriks, diaken
1797
Mattheus Saltsman, ouderling
Albert Mennes, ouderling
Geert Reinders Steenhuizen, diaken

fol 110-114 
Dominees, diakenen en ouderlingen

4-4-1803
Ds. Th. Bolt
Ds. Lucas Fokkes
Ds. P Mettivier

Ouderlingen
Kornelis ten Hoorn
Albert Minnes
Allert Hemsink

Diakenen
Cornelis Jacobs
Warnder Jans
Gerrit Everts


26-6-1803
Enne Vonk, van de Waard
Meindert Jacobs Juursma, uit het dorp

Ds. J.P. Escher

23-8-1803
Klaas Pieters, uit het dorp, ipv Meindert Jacobs (vertrok als wedman naar Leek)

10-6-1804
Ouderlingen
Pieter Jans Ritsema, uit de Waard
Pieter Gerrits, uit Grijpskerk
Diaken
Jan Visser

23-6-1805
Ouderling
Geert Jenes, uit de Westerhorn
Diakenen
Cornelis Jacobs, uit de Waard
Hermannus Onne[kes], uit Grijpskerk

15-6-1806
Ouderlingen
Johannes Kits, uit de Waard
Hillebrand Freerks, uit Grijpskerk
Diaken
Jacob van der Heide

16-11-1806
Albert Mennes, uit de Waard ipv Joh. Kits (vertrok door huwelijk naar Oldehove)

7-6-1807
Ouderling
Hendrik Jans, op de Gaarkeuken
Diakenen
Jelmer Steenhuijs, van Commerzijl
Ewold Alderts, uit Grijpskerk

26-6-1808
Ouderlingen
C. ten Hoorn, uit Grijpskerk
Cornelis Jacobs, uit de Waard
Diaken
Reinder Hofman

11-6-1809
Ouderling
Jan Klasen, uit de Westerhorn
Diakenen
Arent Pieters, uit de Waard
Dirk Klasen, uit Grijpskerk

1-6-1810
Ouderlingen
J. van der Heijde, uit Grijpskerk
Albert Minnes, uit de Waard
Diaken
Jan Klasen de Poel, uit Grijpskerk

13-1-1811
Ouderling
Geert Jenes, uit de Westerhorn
Diakenen
Djurre Joh. Siccama, uit de Waard
Drewes Everts Poelstra, uit Grijpskerk

12-1-1812
Ouderling
Fredrik Hendriks Pol, van de Waarden
Pieter Ritsma
Diaken
Fredrik Hillebrands Feringa, uit Grijpskerk

10-1-1813
Ouderling
Klaas Jans de Poel, uit de Westerhorn
Diakenen
Rendert Cornelis de Vries, van de Waarden
Jan Frides Lameris, uit Grijpskerk

24-5-1813
C. Alberti v.d. M. te Visvliet (praeses)
J.P. Escher, te Grijpskerk
J. Meijer, te Niezijl

fol 104
28-8-1797
Ds. Th. Bolt, te Visvliet
P. Mettivier, scriba
Ouderlingen
Johannes Mattheus Salsma
Lieuwe Hotjes
Albert Mennes
Diakenen
Jelmer Sijrsema
Gosse Jans

Geert Reinders Steenhuisen

Ds. Scato Gockinga, wil ontslag

fol 105
7-10-1798
Ds. L. Fockens, onderhandelingen met de Doopsgezinden over kerkgebouw

fol 126
Predikanten van Grijpskerk
23-10-1803
J.P. Escher, ipv L. Fockens, bevestigd door de predikanten P. Mettivier, Boet en N.N. Sinninghe
28-5-1815
J. Wijbelingh, ipv J.P. Escher, bevestigd door de predikanten J. Rutgers (ipv J. Meijer), C. Alberti en J. Meijer
Die bleef tot zijn dood in 1848

fol 130
Introduktie kerkboek Grijpskerk, aangelegt in ’t jaar 1790 toen Scato Gockinga predikant was

fol 135
Droge opsomming van Avondmalen 1797 – 1801

fol 136
Droge opsomming van Avondmalen 1802 – 1809
3-6-1804 
vertrekkend lidmaat: Geeske Koenes uit de Westerhorn
9-9-1805
J.H. Vremoet onder censuur geplaatst wegens herhaalde dronkenschap voor onbepaalde tijd, in 1809 nogmaals, definitief besluit.

fol 137
Alle collectes van 1809 – 1813 nog even nageteld.
Hierna vertrok J.P. Escher naar Birdaard


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.