LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Godlinze

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten Godlinze
Ingevoerd zomer/herfst 2006 door Wilma Heeres.

Wordt momenteel (nov. 2006) nagekeken door Menne Glas (bold gedaan).

Bron: RA 96

- mutaties 1682
- lijst medio 1682
- mutaties 1682 - 1716
- mutaties 1716 - 1749
mutaties 1750 - 17xx


Anno 1682 den 18. Junii is in tot predickant en Herder der Gemeijnte Jesu Chr tot Godlinse bevestight Jacob Schickhart, doende de bevestigh-predicatie D. Bottichin... praedicant tot Bierum (uijt 1. Thess.5.14) de hant geevende D. Schenkius predicant tot Leermens.
En is voorts des naedemiddaghs daer op van D. Schickhart gepredickt, uijt 1. Cor. 9. vers 17.

Den 20 Augusti op Danckdach van wegen de Verlossinge van Groningen nademiddach zijn tot Ouderlingen bevestight, de Heere Ed. geb. Heer Jan Remt Rengers op Rengerda, en de Eerb. Jacob Eltjes nadat deselve 3. malen van de praedickstoel gecondight waren sonder de minste opspraeke op haer leere of leeven.

Den 21 Augusti zijn geappaiseert door tusschen spr. van de praedicant Mr. Jan Weever  & Peter Frericks, & Thuijs op Rengerda en Peter Dercks den 25 Augusti, item Harrit & Jonas, oock Ebel & Claes Snijder, item Wemel & Magdalena Schenkius, oock Aeltien Jonas & Magdalena Schenkius.

Den 7 Septemb. Peter Harms Schoolmr. tot Godlinse ten Avontmael aengenoomen, item Lutgert en Fenne Onnes beijde gesusters en hooch in ouder
item Reenje Luijtjes Smit.

Dito den 8 zijn met Attestatie gekoomen en gekundight tot Het Avontmael
Anje Reijnders  van Leermens
Peeter Harrits hoochgedaeght van Uijthuijsen
Morke Reijns van Sandeweer
Jantien Gerrits van Lellens

Den 8. Septemb is proefpredicatie gehouden Voor t nachtmael, en de Belijdenis van de gemeijnte daer op geschiedt, volgens gewoonte.
Voorts heeft men Kerckn-raet gehouden met Ouderlingen en Diaconen
Daer in voorgestelt is differentie tusschen Jan Jovius Schoolmr. & sijn Moeder
Magdalena Schenkius, maer is geoordeelt dat men haer voor deese tijt niet konde
vereenigen, alsoo de Moeder haer Soon niet wilde beloove aan dese ofte gene
partner niet te sullen of willen trouwen, waardoor de verbitteringe wederzijts soo
groot is geworden, dat de versoeninge ondoenlijck is geoordeelt, en beijder zijts
haer van t Avondmael te onthouden naest aenstaends is gerecommandeert
Eijndelijck zijn Voor den Kercken-raet geciteert Geert Frix Kuijper en Reenje
Smit
om te versoenen wegens een afgedaen & gesleeten pleijderij, waar over
beijde verstaen zijn geworden, en heeft Reenje eerst Sijn handt uijtgereijckt ver-
gifnis versocht en aengebooden  bij aldus hij Sijn partij is nae waer geweest met ge-
dachten of daden etc. Waerop alsoo Geert Frix de handt heeft geweijgert die
nochtans jonger was, en t pleijt oock bij Rechte verlooren hadde; Als onversoenlijck
is vermaent hem van t Nachtmael des Heeren te onthouden tot dat hij sich versoenlijck toonde. En is alsoo de kercken-raet in de Vreese des H. gelijck versamelt alsoo oock gescheijden.

Den x Septemb. is het Nachtm. Des H. gehouden en Voor en Nade middach gepredikt.


Die van te vooren als Ledematen waren van de Kercke Chri tot Godlinse eer se haere Nieuwe praedicant bequame, en voor de eerste mael met hem convoceerde zijn dese navolgende:

me Vrouw Clants
Aeltien haer dienstmeijt
Jr. Jan Remt Rengers
Luijt. Allert Rengers
Jr. Jan Wijtse Rengers
me Vrouw Maniels Catharina Renetta Rengers
Pieter Dercks meijer van Rengers op Rengerda &
Trijntje Reijnders sijn huijsvrouw
Jacob Elties
Aefke Jans huijsvrouw van Claes Frerix noch ongedoopt
Siabbe Roelefs &
Martien Henrix sijn huijsvrouw
Jacob Peters en
Mechtelt sijn huijsvrouw nae de Dijck op
Martien Jans huijsvrouw van Derck Clasen
Harmen Tonnis
Eelje Berens huijsvrou van Jacob Jans
Ecke Garms &
Stijnte Clasens sijn huijsvrouw
Swier Jacobs
Abel weduwe van Anne Garms.

Zuijdkant van 't Loegh.

Trijntje Frix huijsvrouw van Reijnder Gerrits
Trijntje Timans huijsvrouw van Roelef Sjabbes
Barber Julles op Sibel de Weer
Jantien Peters in 't huijs de Pannekoeck genaemt
Lisabet huijsvrouw van Peter Cornelis voerman
Claes Luijtjes schipper
Harrit Clasen
Peter van Uijthuijsen sijn schoonvader
Jan Harms
Elske weduwe van Jacob Thomas
Morcke Reijnts met Attestatie van Sandweer
Eelje Henrix
Ailke Peters weert &
Wemel Gerrits sijn huijsvrouw
Lubbert Eijlders &
Trijntje Popkes sijn huijsvrouw
Bijuwke oltbedaeght &
Eltje haer dienstmaeght
Henrick Crijns Schipper &
Metjen sijn huijsvrouw
Derck Garms in 't Gasthuijs &
Trijntjen sijn huijsvrouw
Anne Garms in 't Gasthuijs
Wolbrich Buijssen &
Martien Peters sijn Huijsvrouw
Jonas Sibens &
Aeltien Willems sijn huijsvrouw
Grietjen Tiackkes &
Alijd Fockens.
Geert Frix Couper &
Aeltien sijn huijsvrouw
Jantien Simens
Aefke Clasen
Cornelis Duiers
Jacob Tonnis Couper
Magdalena Schenkius.
Tamme Sickens
Ebel Jans.
Jan Sibrants glasemaker
Jan Peters Blaeu
Teetjen Bruijns
Claes Snijder &
Aeltjen sijn huijsvrouw
Jan Jovius schoelmr. &
Hourelia Schilthof sijn huijsvrouw
Arent Willems &
Trijntien Arents sijn huijsvrouw
Anje Reijnders huijsvrouw van Alje Fockens
Stijntje Bartels
Jan Simons Weever &
Beertje sijn huijsvrouw
Knelliske Valcks
Peter Frericks &
Imke sijn huijsvrouw
Ubel Jacobs organist &
Diewer Ubels sijn huijsvrouw
Sipke Thomas schipper &
Geertruijd sijn huijsvrouw
Derck Popkes Snijder &
Martien Clasen sijn huijsvrouw.
Henrick Tonnis Couper
Harm Clasen.
Jacobjen Onnes
Theijs Swiers &
Lisabet Tiaerts sijn huijsvrouw
Peter Abels &
Bieuwke sijn huijsvrouw
Albert
Teetje Garms.
Bouke Tammens naeijster
Ebel Gebes in de Swane
Derck Peters &
Knelliske Dercks sijn huijsvrouw
Trijntien Harckes schoemakers
Timon Assjes
Johannes Rhoda Chirurgus &
Heijltje Pots sijn huijs.vrouw
Jacobus Schickhart V.D.M. &
Jantien Gerrits sijn Dienstmaeght


Nieuws Aengenomene tot het H. Nachtmael dat de eerstemael gehouden is
Peter Harms Schoolmesters.
Lutgert Onnes.
Fenne Onnes.
Reenje Luijtjes Smit NB. Dat de Leedematen zijn 98, of 2 min dan hondert.

Den 7. Xber is Attestatie verleent aan Fenne Logistus Backersche tot Losdorp
Als gewesene Litmaet tot Godlinse.

Den 8 Xcemb. 1682. Is nae de proefpraedicatie, Consistorie gehouden, ende alles
in vreede bevonden, Dan alleen dat de Couper Geert Frix noch al onversoenlijck
blijft en zijn op die mael tot het Nachtmael aengenoomen:
Benne Clasen seer bedaeght
Jantien Cornellis huijsvrouw van Peter Harms
Roelef Sjabbes op Maerhuijs
Kunne Lamges dienstm. van Jacob Eltjes
Grietjen Geerts dienstm. van de H. H. Rengers
Anje Wolters Wolbrichts J.D..
Jacob Tonnis Smit
Thomas Jacobs Schipper
Trijntjen Garms huijsvrouw van Harm Clasen op het Loegh
Evert Alberts seer bedaeght
Henrick Abels &
Barber Jans Echtelieden bij Peter Abels inwoonende
Grietjen Jans huijsvrouw van Claes Schipper
Tonnis Jacobs J.M. wonende bij Stijntien
Harmen Clasen op de Vennen &
Grietjen Heeres sijn huijsvrouw
Anje Clasen weduwe van Peter Harkes bij de dijck
Jan Harmens dienstknecht van de H. H. Rengers schoenmaker &
Grietje Jans sijn huijsvrouw
Lubbert Popkens huijsman &
Trijntjen Harkens sijn huijsvrouw
Jan Frericks aen de Dijck         Numero. 22.

Met Attestatie zijn toegekoomen:
Trijntien Peters huijs-vrouw van Thomas Jacobs, van Leermens
Aeltjen Dercks J.D. van Westerembden

En soo zijn de ledematen in summa bevonden 120. Waer Voor Godt is gelooft en gedanckt, die den dienst sijner knechten soo segent, en sijn woort niet onvruchtbaer en laet, maer sijn arm oopenbaert, en dagelijcks toedoet tot sijne gemeijnte die salich worden & gebeeden om continuatie, dat Chri. Coninckrijk meer en meer verheerlijckt worde, niet alleen in getal en menichte, maer ook in geloove en Godtsalicheijt.

Op den Laetsten dach des jaers 1682 is gedoopt,
Eetje Clasen van Mennisten gebooren, en voorts tot het H. Nachtmael aengenoome.

1683

16 Martii gedoopt Trijntien IJls huijsvrouw van Henrick Jans Nachtegael bij de Dijc, en sij is oock tot het Communion toegelaten.

Sulcks dat de Nieuws aengenoomen tot het Communion dat door des H. genade sal
gehouden worden den 25 maert A 1683, zijn dese naevolgende:
Eetje Clasen J.D.
Trijntien IJls Huijsvrouw van Henrick Jans Nachtegaele.
Bartelt Peters
Lijsabet Reijnders huijsvrouw van Jan Peters Blaeuw
Lijsabet Peters huijsvrouw van Arent Peters Prins
Jantien Peters huijsvrouw van Harrit Clasen.
Anne Henrix dienstmaecht naburinne van Harrit Clasen.
Anje Peters weefmaeght
Anje Klasen weefmaeght
Aefke Frix J.D.
Jacob Jans eheman van Eeelje[!]
Diewertien Roelefs huijsvrouw van Jan Harmens Dijcker
Grietjen Roelefs dienstm. van Siabbe Roelefs.
Enno Henrix Gortemaker
Reijnder Clasen J.M. & Couper
Aechtje Jans huijsvrouw van Jan Frericks  N. 16.

Den 23 Martii A 1683 is Consistorie gehouden op het Choor tot Godlinse eu en is niet sonderlingh voorgevallen, de Gemeijnte in Loflijcke Ruste zijnde, & heeft alsoo de Belijdenis nae de proefpraedicatie gedaen.

Den 25 Meert is het Nachtmael bedient, en voor en nae de middach gepredight.

Den 30 Meert is de Heer J. Remt Rengers vertrocken van weegen het deerlijck ongeluck.

Den 8 Junii gepasseert attestatie aen Autje Tiackes om tot het Communion op t Zand te admitteren.

A 1683 den 2: Junii tot het H. Avontmael aengenoomen:
Grietjen Harms jonge D. bij Vrouw Clants.
Anje Harckens Huijsvrouw van Mr. Jacob Smit
Jantien Clasen met Attestatie van 't Zandt.

Den 17 dito is t Avontmael gecelebreert in Godlinse en voor en nademiddagh gepredikt.

Den 24 dito Attestatie verleent tot het Communion tot Uijtwierda aen
Henric Abels & Barber Jans.

Den 28 Octob. in het Diakenschap bevestight de Eerb. Peter Abels.

Den 9 Decemb is het heijlige Avontmael alhier wederom gehouden onder Godts .. en in goede Vreede, waer toe nae voorgaende ondersoeck is nieus aengekoomen Timon Lamberts voerman & met Attestatie van Spijck Trijntien Luijtjens Coupers vrouw & Doecke Jans van 't Zant.

1684

Den 3 Februarii in Diakenschap bevestight de E. Aijlco Peters.

Den 7. Martii gedoopt Claes Frericks bejaerde persoon van Godlinser dijck, en mede ten H. Avontmael aengenoomen nae voorgaende examen en belijdenisse.

Den 1 Maij Ao 1684 is Remmertien Lubberts huijsvrouw van Jacob Elties van Middelstum met attestatie tot ons als litmaet Chri. tot ons gekoomen en aengenoomen.
Dito attestatie gepasseert aen Anje Reijnders huijsvrouw van Alje Fockens om lidmaet te zijn in de gemeijnte tot Zeerijp.

Den 13 Junii is met attestatie tot ons gekoomen uijt de Zeerijp Geeske Peeters, en voor lidmaet erkent.

Den 19 Junij A 1684 is tot ons in Vreeden wedergekeert, en eerst in de Kercke gecompareert:
de H. Ed. geb. H. Jr. Johan Rempt Rengers op Rengerda

Den 12 7temb. is tot het Nachtmael des Heeren toegelaten Diewer Jans huijsvrouw van Klaes Garms, nadat se des Sondaeghs te voore den Doop tot Luts... (in mijn absentie praedickende tot Zeerijp voor die swacke Broeder) hadde ontfangen

Den 19 Decemb. gedoopt Trijntien Willems, huijs-vrouw van Lambert Clasen en ten H. Avontmael toegelaten. Dito met Attestatie aengekoomen van Ten Buire onse Schoolmr. Geert Besuijnck. Noch aengenoomen ter heijl Avontmael:
Diewer Harmens dochter van Jantien Nannes.

1685

Den 6 Meert 1685 Bouke Alles met Attestatie tot het Nachtmael van Godlinse aengenomen van Leermens gekoomen, getrouwt aen Claes Swiers.

Den 4. Junij A 1685 is Tot den H. Doop & t H. Avontmael aengenoomen de Eerb. Reijnder Gerrits Eheman van Trijntien Frixs.
Dito ten H. Avontmael Aengenoomen Elske IJtes.

Den 5. Junij is Consistorie gehouden nadat Reijnder Gerrits gedoopt was, en is Lutgert bode gesonden, die met Peter Abels op eenige scheltwoorden van haer zijde tegen hem gedaen, is versoent.

Den 6 Septemb is Consistorie gehouden, en verhaelt dat in het visiteren gene van de gemeijnte was bevonden, die sich wilden ergeren soo des Ed. J. Heer Johan Remt Rengers op Confessie van hertelijck berouw weder tot het Communion toequam, Ja, veele sich daer over verblijdeden, soo ist, dat het Eerw Consitoriu volgens acte uijt het protocol Classis Loppersumana in dato den 23 Junij Ao 1685 art. 9 ad artic. 13 sijn Edelheijt hebben geinfirmeert op sijn belijdenisse de vergeevinge van sijn sonden, en hem tot het Communion weder aengenomen.
2. Zijn Tammo Sickens & Jantien Gerrits wederom versoent over eenige smadelijcke woorden soo gesproocken, en vermeijndte waren gesproocken te zijn.
3. Zijn 2 ouderlingen uijt het Consistorio gedeputeert om Peter Frerix te vermanen wegens dronkenschap, item is Ailco Peters in Consistorio vermaent over de selve foute van dronckenschap, t welck sij beijde in danck hebben aengenoomen, met belofte van sich te beeteren.

Den 9. 7temb is tot Lidmaet aengenomen Jan Jansen van Zandeweer E.man van Geeske Peters, snijder tot Godlinse.

1686

Den 12. Martij is Consistorie gehouden, en dit besonderlijck voor gevallen, dat twee vrouws persoonen als waren Lijsabet & Tietjen beijde voerlijden vrouwens & leedematen voor dit mael zijn vermaent om haer van t gebruijck des heijligen Avontmaels te onthouden, omdat dertelijck tegens Godts wet Deut. 225 sich in mans kleederen hadde verkleedet.
Noch wiert verhaelt, hoe dat Derck Snijder & sijn vrouw Martien, met Harmen Baerts & sijn huijsvrou Tjake op hare differentie sijn geappuiseert.  Met attestatie van Losdorp zijn tot ons als Communicanten opgekoomen de E.
Jan Hebes & sijn vrouw Hijckjen.

Den xi Junij A 1686 is tot het heijlich Nachtmael als litmaet aengenomen
Meijse Sickes

Den 18. Junij is Consistorij gehouden, waer in gerelateert het bestaen en belijden van Sickes, om als litmaet aengesien te worden. Item dat Garrit Clasen sijn roovende woorden soo hij tegens Jantien Gerrits hadde uijtgegoten ter presentie van de Pastoor, & Jac. Eltjes Ouderlinck, & Ailco Peters diaken heeft gerevoceert.
Beklaeghte dat het door toornicheijt & in beschonken geschiet waer, versoekende het hem ten besten mochte gehouden worden, van de maeght niet weetende als alle een goedt, & dat sij beijde daer op versoent waren, twelck sich de gansche kerck Raet liet welgevallen. Item is verhaelt dat Lutgert en Jacobjen was vereenight in hare verschillen. Eijndelijck, dat eenige Leedematen van den Predicant vermaent waeren wegens het kaartspeelen, en ijdel danssen, welcke be... hebben sulcks naetelaten om in toekomstigh geen ergernisse daer door aen anderen te geeven. Aldereijndelijckst heeft men de versoeninge gesocht tusschen Jan Blaeu & Lisabet sijn huijs vrouw, met Ailco Peters en Wemel sijn Huijsvrou op eenige violentien en bittere woorden, doch voor dit mael vruchteloos getenteert.

Den derden 7ber. Is tot het H. Nachtmael toegelaten de E. Tidde Tiddens
Den selfen dito A 1686 is Consistorie gehouden, en daer in gerelateert wat in de visitatie is voorgevallen, dat alsnoch de twee vrouwen Teete & Lijsebet respective
huijsvrouwen van Timon Voerman, & Peter Voerman niet vernedert zijn over haer  delict verkleedinge in mans habijt; Geert Kuijper noch onversoenlijck blijft tegens Reenje Smit. Item is getroffen de versoeninge tusschen Meijndert Couper & Mr. Jacob Smit, des gelijcken tusschen de Redger Jovius & Tamme Kreemer, tusschen Redger Jovius & Bartelt Voerman.
Met Attestatie is tot ons gekomen van Huijsinge gedateert den 30 Augustii de E. J. D.
Geertruijdt Lippes Wijland van Westhoffe uijt de Pals.

Den 18 Xcemb. zijn tot ons Communion aengekoomen: Derck Clasen van Godlinser Dijck, & met Attestatie van de Meede de E. J. D. Leefke Jans.
Dito is Consistorie gehouden, en tot het Avontmael weder toegelaten Lisebet & Teetjen respective huijsvrouwen van Tijmen & Peeter Voermans. Oock is Lutgert vermaent sich te beeteren van hare oploopenthijt, bekommeringe met anders saken, en klappen bij de huijsen. Heeft Jan Peters Blaeuw met Lijsebet sijn huijsvrouw questie met Ailco, weder bijgeleght, en de injurie vergeetende, weder betuijght tot het H. nachtmael te willen koomen.

1687

Den 9. Jan. A 1687. Is nae de 3de kondinge in het Diakenschap bevestig
bevestight de Eerb. Jan Sibrants in plaetse van de E. Ailco Peters

Den xi Martij A 1687. Is Consitorij gehouden en sonderlingh niet voorgevallen, als dat Henrick Jans Nachtegael tot het H. H. Nachtmael als lidmaet is aengenoomen, en de Questie tusschen Lutgert en Alijdt is bijgeleght. Redger Jovius & sijn huijsvrouw over een differentie van injurieuse woorden ontbooden zijnde, hebben gedifficulteert op t Choor te verschijnen, de Commi.. den haurdiam verstaen hebbende, mitsgaders de Pastoor ter Plaetsen, is de sake tusschen haer beijde bijgeleght: maer tusschen de Redger en de Pastoor heeft voor dese mael geen Pais konnen getroffen worden.

Den 28 Augusti A 1687 tot het H. Avontmael aengenoomen
Heertjen Peters, & sijn huijsvrouw Eefke Harms.
Zijnde Heertien van mij gedoopt de 8 dito
Berent Jans van Stemverden
Met Attestatie van Appinga Dam is gekoomen: Antjen Berents huijsvrouw van Tammo Sickens.
Met attestatie van Oldenzijl is tot ons Communion weder toegekoomen Bouke Timons, huijs-vrouw van Tonnis Frericks die van ons tegens t naest aenstaende avontmael nae voorgaende examen is aengenoomen.
Met attestatie van de Rijp is gekoomen en erkent als litmaet Martjen Reenjes
Notandum, dat de Ew. Pastoor ter Plaetze en de E. Redger Jovius elckander hebben
verstaen en wederom overeen zijn gekoomen over de vermeijnde injurie, soo dat beijde wederom gecommuniceert hebben. insgelijcks de E. Chirurgus J. Rhoda is wegens injur.. woorden gesproocken van Mr. Jonas wederom te vreede gestelt, hebben oock beijde daer op het nachtmael ontfangen. item soo heeft Mette Krijns haer bedaert oover de vermeijnde injurie soo sij meinde haer aengedaen te zijn geweest van Mr. Jonas en de Redger Jovius bel t avontmael daer op te ontfangen.

1688

Den 16. Mart is nachtmael gehouden, en zijn Evert Alberts en Anje Jacobs van weegens te vroege bijslaep vermaent haer voor dese mael van t Heijl. Avontmael te absenteren.

Den 1. Junij is nae voorgaende private institutie gedoopt de bejaerde Alle Everts van mennisten Ouders gebooren, en tot het heijlich Communion toegelaten twelck alhier gehouden is op Pinxter-dach den 8 ejusdem, is oock tot ons als litmaet met attestatie oover gekoomen van Peise Roelefjen Schuijrings.

Den 5 Septemb op vreijdach is consistorie gehouden, en tot het H. Nachtmael toegelaten Teetje Relefs in de Moes-horn.
De E. E. H. Joh. Remt Rengers & de Red. Johan Jovius zijn questieus bevonden, welcke voor deese tijdt sich niet hebben konnen verstaen, om ten Communion te verschijnen.
Oock is beslooten dat Geert Frix niet tot het H. Avontmael mach toegelaten worden, voor en aleer hij belijdenisse doet, dat het hem leet is met Reenje Smit in sij leeven zijnde niet te hebben willen versoenen, en dat soo hij noch leefde veerdich soude zijn met hem te appaiseren.

Den 5. Novemb A 1690. Is Consistorie gehouden, en zijn versoent Derck Peters en Meijndert Couper. Alsoo de Ed. H. Johan Remt Renghers ende de  Regjer Jovius oover haer differenten in Consistorie niet gehoort en zijn, wegens beijder Absentie, heeft de E. Kerkcken-raet daer oover niet konnen oordeelen twelck de E. Pastoor in Last gegeeven is om het den Redjer bekent te maken. Harmen Baerts en Roelof Siabbes verwitticht zijnde is Roelef alleen gecompareert verclarende door getuijge Harmen Baerts niet te nae gesproocken te hebben, is ooversulcks niet van het H. Avontmael geweert, de beproevinge aan hem selfs gelaten zijnde. Oock zijn nae voorgaende examen doen tot het H. Avontmael toegelaten:
Peter Cornellis &
Claes Jans Nachtegal.

1691

Art. 1. Den 6 Martij A. 1691. is Consistorij gehouden, in vollen getale van Pastoor, Ouderlingen & Diaconen, en zijn nae examinatie en afcondinge van den Predick-stoel tot het heijlige Nachtm. aengenoomen;
1. Aenje Fockens.
2. Greetjen Jans.
3. Anje Boelens.
4. Teetje Cornellis.

2. Soo is bevonden dat de Gemeente nu waer in goeden ruste & vreede, dan alleen dat Jonas Sibens, en Wolbrich Buijssingh als mede sijn huijs-vrouw Martjen oover eenige uijtgestrooijde schandelijcke geruchten. De sacke bij Rechte aenhangich zijnde, heeft het E. Consistorium de questie & het different voor tegens- woordich niet konnen beslissen, of partijen bevreedigen.

3. De E. E. Heer Johan Remt Rengers in Consistorio als mede Ouderlinck praesent zijnde, heeft relaes gedaen van de versoeninge soo tusschen sijn E.E. & de Redjer Joh. Jovius waer geschiedt, in voegen; dat Jan Wolderinck soude voor Recht geciteert worden, om te behandigen aen de E. E. Jr. Johan Remt Renghers een eijgenhandige ofte gerechtelijcke attestatie; of hij niet hadde gehoordt dat de Redjer Jovius sijn Pastoor ernstlich hadde versocht, om nae Rengerda sich te transporteren, en sijn Ed. Johan Rempt Renghers af te vragen, wat de Oorsake ware waerom hij Ed. hem nae t Leeven stonde; En dat de Redjer daer op verstaen zijnde, eerst wel geseght heeft, sulck niet te weeten, Edoch als sijn Ed. aennam hem sulcks te bewijsen eijndelijck t selve bekent heeft, sich excuserende, dat hij doen ter tijdt wat bestorven waer geweest, alsoo hij eenige H. H. Op een bier-Collation te gaste hadde, & dat uijt vreese om dat andere hem voor sijn Ed. hadden bevreest gemaeckt, t welck bij hem hooger als waerheijdt waer opgenoomen, t welck hem nu leedt waer. En dat alsoo daer tusschenspreekinge van de E.E. H.H. Jr. Willem Alberda, & Willem Ubbena de sacke is bijgelecht, de E.E. Heer Rengers het den Redjer heeft te goede gehouwden, beloovende elck anderen voorts in vrientschap te bejegenen, waeroover de Kercken Raet haer verblijdt heeft, & Godt gedanckt.

Den 29 Maij is Consistorie gehouden, en zijn questieus bevonden Jr. Jovius en Aijlco Peters, met der selver hijsvrouwen Jonas Zibens en Wolbrich Buijsingh zijnde noch voor dees tijts geen midelen tot des selven versoeninge krachtich bevonden. Item Jan Peters Blaeus Lisabet en mr. Jan Woldringh Glasemaker. blijven questieus sodat sij niet konnen ten H. Avontmael koomen. Doch Godt zij gelooft tot ons overgekoomen is met Loflijcke Attestatie de Deugts. Jonge D. Anje Jans van Oosfr Nieulandt, en tot onse Communion toegelaten.

Den 1. Juni op Pinxter maendach is herstelt van mij en D. Bottichius de Pastoor D. Martin tot Losdorp nae een geruijme suspensie.

Den xden dito [aug.] NB. Met Droefheijt is aengemerckt dat soveele haer van het nachtmael onthouden hebben om in toekomstich de lieden in t particulier daer oover te bestraffen dat se soo hardt van herten onversoenlijcke, hoovaerdige, laetdunkige, kijvachtige, trage, onachtsame & en Godt te bidden om verbeteringe.

Den 2 Decemb. is Consistorie gehouden, en zijn tot het H. Nachtmael toegelaten
Aeltien Arens J.D. [en]
IJsebrant Peters van de Dijck, [beide] nieuws aengenoomen
Anje Evers is met Attestatie gekoomen van Middelstum.
Doen is voor den kercken-raet geciteert Houke Huijsvrouw van de E. Redjer J. Jovius questieus met Geertruijt Lippes, doch alsoo niet gecompareert is zijn sij beijde niet oover-een gebracht, Ailco Peters en Weemel sijn huijsvrouw zijn wederom ten Avontmael gekoomen, door toe stemminge van de E. Redjer Jovius, die sich noch soo verre niet heeft bewoogen bevonden om tot dat Nachtm. te compareeren, en soo zijn Jonas Sibens met sijn huijs-vrouw Aeltien met toestemminge van Martien huijsvrouw van Wolbrich Buijssingh wederomme ten Communion toegekoomen, maar sij heeft haer selven voor dees' tijdt met haer man geabsenteert. Mr. Jan Woldringh is wederom ten Avontmael gekoomen, maar Mr. Jan Peters Blaeuw & Lisabet hebben haer geabsenteert van t avontmael twelck is gehouden den 6 Decemb A 1691.

Den 19 Febr. A 1692 is tot Diacken bevestight Doecke Jans debita forma.

Den 4. Martij A 1692. Is nae aenroepinge van Godts Nam alhier in Choro templi Consistorie gehouden, en zijn tot Ledematen van Chri. gemeinte aengenoomen de hoogh Edel wel gebooren Juffer Johanna Maria Victrix Manieel, & Boele Simons kenecht op Heerschap Ockes plaetz. Item Jantien Tammens J.D. van Godlinse.

(2) Is oock gerelateert dat in de visitatie zijn vereenight geworden de E. Harmen Baerts en Henrick Jans Nachtegal van weegens eenige smadelijcke woorden soo Henrick soude uijtgesproocken hebben van slecht tractement en naeroepinge hier uijt erreesen, &

(3) is gecompareert in Consistorio de E. Redjer Johan Jovius klagende oover Geertruijt Lippes, dat sij soude geseght hebben dat sijn vrouwen moeder de sleutels op haer mans doot kiste soude gelecht hebben, of ten minsten sulcks hadde te kennen gegeven als sij seijde; mijn ouders zijn van t hare heengekoomen , en hebben mij van t hare grootgemaakt, oock is geen van haer de sleutels op de kist gesmeeten. Waer op Geertruijt geciteert zijnde en de sake haer in voegen als voorts voorgestelt zijnde, geantwoort heeft; het eerste te ontkennen gesproocken te hebben, en op het tweede dat se van haer eijgen ouderen alsoo spreeckende de Redjerschen moeder daer door niet hadde gemeinte, in voegen datse daer door soude hebben willen seggen: dat de Redjersche van t Zant sulcks t soude gedaen hebben: want sij sulcks niet en wiste, daerom sij oock haere eijgen ouderen en niet anderen genoemt hadde. Schoon sij wel een geruchte daervan hadde gehoort, datse dat oock daerom voorts niet hadde willen of durven gelooven waerachtich te zijn. In welke verclaringe, als Doecke Jans die hadde over gebracht ten huijse van de E. Redjer, sijn sijn huijsvrouw soo veel contentement hebben genoomen, datse daer op geresolveert haer in vrintschap met Geertruijt te willen leeven en met  haer te  communiceren, waer over de Consistorie verheught is geworden.

(4) Als verstaen is geworden dat de Gemeijnte in meerdere gerustheijt is gekoomen
en in vreede toegenoomen is de Consistorie geslooten met dancksegging daer oover
als mede over den aenwas in 3 litmaten.

In kennis der waerheijt hebben wij dit onderteijkent.
[handtekeningen]
Jan  Rempt Renghers ouderlinck tot Godlins
Harmen Clasen

Doecke Jans

Den 6. Martij A 1692 Is het H. Avontmael gehouden en voor middagh verclaert de text Matt. 27. 25 & des namiddaeghs de text. Matt. 26.30

Den 17 Junij 1692 is de proefpraedicatie gedaen op vrijdagh, doch nae gewoonte geen consistorie gehouden alsoo noch Ouderlinck noch eenigh diaken praesent waer. Echter zijn tot het H. Nachtmael nae voorgaende examinatie en proclamatie van den praedikstoel of ijemat ware die op haer leeven ijeets te seggen wiste, en niemant tegenspraeck makende toegelaten, en voor litmaten erkent:
De E. Jacob Ubels & de
Deugs. Aeltien Clasen.

Den 9 7temb. A 1692. is Consistorie gehouden, in vollen kercken raedt soo in staet waer doen ter tijdt, en zijn in haer Christelijck opsicht tot Ledemaden geadmitteert soo met attestatien zijn gekoomen Boucke Jans tegenwoordich huijs- vrouw van Sipko Thomas van Losdop & Grietjen Elties tegenwoordigh huijs-vrouw van Boele Simons, van Sandeweer.
Voorts is geciteert geworden voor de  Achtbare Kerckenraet de E. Arent Willems welcke swarigheijt gemaeckt hadde in visitatione tegens Geertruijt Lippes, om niet met haer te mogen communiceren, sonder te mogen openbaren waer in hij beledight was, dit geschiedt zijnde, heeft geweijgert on Choro templi voor haer achtbare te verschijnen en sijn klachten in te stellen, heeft de vergaderinge goet gevonden Geertruijt voor schreven te doen citeren om uijt haer mont te verstaen wat schortinge daer mocht weesen, heeft betuijght niet anders gedaen of gesproocken te hebben, als dat Arents soon Jacob de meijers soo in haer broot-heers landt hadden belooft te sullen majen hadde vertockt door beloften van brandewijn of anders soo dat haer brootheers bier ter dien occasie verstert waer, en geseijt; de Lieden hebben kreuningen bij de Landtheeren om huijren af te bidden, maer wel gelt om de majers van haer beloften door giften te versetten. De E. Kercken raet dit rijpelijck overweegende, en geen aenklager (hoewel Geciteert) verneemde, heeft geoordeelt, dat Geertruijt haer om die oorsake van het H. Nachtmael niet behoefde te absentueren.
Zijn doenmaels oock geciteert Aeltjen Jonas en Geertruijt voors. om eenich different, en is de sacke in tegenwoordichs van de E. Kerckenraet bijgeleght, & met handt-tastinge vreede en eenichijt belooft.
Noch zijn verwitticht de E. Redger Johan Jovius & de E. Aijlco Peters om reden te geeven van haer weijgeren ten Avontmael te koomen, hebben geantwoort een scrupel te hebben dien sij niet mochten openbaren anders met geen mensch in questie te zijn, die haer van t Communiceren soude hebben konnen beletten. Waer in de Kerkckenraet acquicseerend, so is de vergaderinge gelijck met den gebede was begonnen met dancksegginge gescheijden.
[handtekeningen]
Jan Rempt Renghers 
ouderlinck tot Godlinse
Harmen Clasen
Doecke Jans

Noch den 20 Novemb A 1692. is in de plaetze van salige Jacob Elties tot Ouderlinck bevesticht de E. Harrit Clasen

Den 8. Xcemb A 1692. is Consistorie gehouden, maer soo seer van incompleeten
getal, datter in sommige saeken weijnich of niet heeft connen verrichtet worden, dan alleen is tot het Heijlige Avontmael toegelaten die seer oude vrouwe Alst Dreewes huijs-vrouw van Focco Benes

Den 10 Martij A 1693 is Consistorie gehouden edoch niet compleet sodat weijnich of niet aengaende de verschillen heeft konnen uijtgericht worden, doch zijn tot het H. Avontmael toegelaten:
Henrick Hommes
Jacobje Peters.
Anje Luijtjens.

Den 14 Junij A 1693 is de eerste halve bedach geweest volgens placaet van den 3 Junij A 1693. En is desselven Daeghs Consistorie gehouden, en tot het heijlich Communion toegelaten Grietjen Alles huijsvrouw van Peter Peters in de Pannekoeck.

Den 18 dito is het Communion gehouden, en voor de middach verhandelt op 1. Cor xi. 17 & nademiddach over Coloss. 1.10-12.

Den 8 7temb. A 1693. is Consistorie. gehouden, waer in gerelateerd en goet-gekeurt is de versoeninge soo getroffen is tusschen de Edelen Jonker Johan Remt Rengers, en Jonker Jan Wijtso Rengers oover de verschillen soo tuschen haer Ed. en Mester Jacob Tonnis Smit waren erreesen, met belofte dat geen van drien voorts, van de selve moeijt in tooren soude reppen. 2. Heeft Mr. Geert Frix en sijn huijsvrouw Aeltien voldaen de Begeerte van het Consistorie volgens acte A 1682, en met hant-tastinge belooft Reenje Smit hoe wel nu overleeden alles te vergeeven en te goede te houden waer in hij haer hadde beledicht, zijn oock beijde daer op tot het Heijlich Communion wederom toegelaten. 3. Soo is Anje Wolberichs, na dat haer Ehe man de Smit tot Stedum overleeden waer (van welcken sij haer om sijn quaet com-portament hadde van bedde en bijwooninge onthouden, niet tegenstaende hij sulcks op haer dickwils hadde versocht met belofte van Beterschap.) de bant des houwelijcks ontbonden zijn En sij vrijtgemaekt van hem door de dooth, mits haer E. belijdende dat het haer leet waer van hem sich te hebben moeten onthouden om voornoemde reede, en op hare betuijginge, dat se hem te goede hielt alle sodanige verongelijckingen van hem (geduierende haere bij-wooninge) haer aengedaen
Wederom tot het h. heijlich Nachtmael toegelaten. 4. Soo zijn oock de E. Pastor Loci, & Mr. Joh. Rhoda wegens haer different wederom met elck ander vereenight. 5. De sacke so Harm Baerts en Tiaeckjen sijn huijsvrouw voorgewent hebben, om selve haer daerom van t nachtmael te absenteren, en Bouken Dochter Jantien daer van te weeren, want van de Eerw. Kercken raet soo veel niet geacht dat de Eene of de ander daerom behoefde afteblijven. Alsoo in de vreede des Heeren begonnen hebbende is men is men oock gescheijden.

Den 22 October is de E. Lubbert Popkes in sijn Diakens-ampt bevestiget, in plaetze van de afgaende Diacken de E. Harm Clasen op de Vennen.

1694

Den 9 Feb. A 1694 is Consistorie gehouden nae de proefpraedicatie, en ten heijligen Avontmael geadmitteert, Barber Dercks bij 't Maer. De staet van de Gemeinte ten meesten deele in ruste bevonden, dan alleen dat de Vrou Jovius met haer moeder Magdalena ende Aeltien Jonas quaestieus waren, de versoeninge voor dees tijt niet hebben konnen getroffen worden zijn beijde jae alle 3 van het Communion afge-bleeven, de redjer Jovius geoordeelt niet bequaem te sijn om t avontmael te genieten wegens sijn maliversatien (waer op oock gebreuckt van de hooge Justitie Camer) tot hij berouw toont en beterschap van alsulcke handelingen, hebbende in visitatione bekent dat niet sonder haet was tigens Jan Woldringh en de andere, en dat oversulcks hem selfs van Nachtmael wilde absenteeren, soo ist van de Consistorie daer bij gelaten. Oock is Jan Woldringh niet ten Avontmael verscheenen. Gelijck met gebeede was aengevangen, alsoo met danckseggin dese Kerkshandel geeijndight. Signatu in Godlinse den xi Febr. A 1694.
Jan Remt Renghers Ouderlinck
J. Schickhart V.D.M.
Doecke Jans.
Harrit Klaesen als ouderlinck
Lubberdt Popkes

Den 5 7b. 1694  is Consistorie gehouden, de gantsche gemeinte in vreede bevonden, en tot het H. Avontmael als lidmaten toegelaten, de E. Anje Wijbes, Jurjen Peters, & Jan Jansen
en is de vergaderinge met dancksegginge geslooten.

Den 5. Decemb. 1694. Is Consistorie gehouden in het Choor tot Godlinse en zijn in de Vreese des Heeren tot het H. Avontmael aengenoomen Weijcke Clasen, ende Anje Heeres J.D., oock is met Attestatie van Spijck tot onse gemeenschap overgekoomen Weijcke Jans. En is de Gemeinte door des Heeren genade in een vreedtsame staet bevonden: Henrick Abels heeft een goede Attestatie van Delfzijl nae gebracht.
Doch, alsoo Johan Jovius geweesene Redjer en Rechter in de vier Bouren, en Lidmaet van onse gemeinte, wegens maliversatien, van ons ondergeschreeven is gesuspendeert of opgeschort den 9 Feb. 1694 om de heijlige teijckens niet te moogen genieten tot dat hij Jovius voornoemt berouw toonde; edoch in plaetze van berouw, kenbare overspel met Houcke Bojes, weduwe van de E. Redjer Laxsten heeft begaen, en van t E.E. Gerichte in den Dam daer oover is gebreuckt. Godlinse ontweecken zijnde: Over welcke sacke met het Eerw. Classis van Loppersum gedelibereert hebbende, die oordeelde dat men met Jovius behoorde te doen, gelijck met de geweesenen Pastoor van Garshuijsen N. Veendael van t voorss Classis is gedaen, teweeten, dat men Jovium als een verrott lit soude afsnijden, tot dat hij teijckenen van waer berouw soude getoont, en de Kercke tot Godlinse satisfactie wegens de gegevene ergernissen soude hebben gedaen: Sulcks ist, dat wij ondergefe Repraesenteerende gemeijnte hier ter plaetse, mits desen in de vreese des Heeren achtervolgende het bevel des Apostels 1 Cor. 5. v. 5,7,11,13. en t Classis voorss, koomen te doen, stellende Jovium seeven jaren volgens ouder Kercken gebruijck tot beproevinge, welcke tijdt wij bidden en hoopen dat sal mogen verkortet worden, nadat de Goede, en Almachtige Godt door sijne genade in hem sal gelieven te wercken. Aldus gedaen in Godlinse om van den Praedikstoel afte kondigen den 5. Xb. 1694 gelijck geschiedt is Den 9 Xb. 1694.
Jan Rempt Renghers Ouderlinck
J. Schickhart V.D.M. in Godlinse
Harrit Klaesen ouderling
Lubbert Popkes
Meindert Clasen

1695

Den 18 marcii 1695 is Consistorie gehouden vrijdaegh voor het Avontmael en is de Gemeinte in sodanige ruste bevonden en gebracht dat meest alle de leedematen (uijt genoomen eenige krancke) hebben gecommuniceert soo als het selden gebeurt, en zijn tot het H. Communion toegelaten, dese nieuwe aengenoomene;
Juffr. Justina Sibille Huininga.
Bronne Siabbes.
Claes Nannincks
Welmoet Lammers.
Frerick Jans.
Menne Abrahams.
Elscke Vrericks.
En is met dancksegginge geslooten soo voor de goede toestant van Godts kercke
als mede voor dien gesegende aenwas.

Den 6. Juij is Consistoorie gehouden, en de Gemeinte in reedelijcke vreede bevonden,
doch in Jan P. Blaeu aengeseght dat hij om de ontsteltenisse sijnes gemoets voor dit mael hem van t heijlich Communion sich moste onthouden. En zijn doe tot des
H. heijl. Avontmael aengenoomen: 11. Harm Jans & 12. Geesjen Clasen Ehe. L. met attestie van Leermens
1. The Onnes [en]
2. Trijntien Jacobs Echtgenooten
3. Enneke Henricks J.D.
4. Claes Harmens [en]
5. Grietje Jacobs EheLieden bij de Dijck.
6. Focco Klasen Eheman van Ebelje Jans.
Met Attestatie zijn dan oock tot ons gekoomen en aengenoomen:
7. Grietje Jans J.D. van Fries
8. Grietjen Caspars J.D. van Uijtwierda
9. Aenje Doekes huijsvrouw van Doecke Jans van t Zant
10. Ebeltje Jansen huijsvrouw van Focco Clasen van Holwierda.
En is alsoo de vergaderinge met dancksegginge over desen aenwas van Godts gemeijnte beslooten.

Den 4 Decemb. 1695 is met aenroepinge van Godts Naem Consistorie gehouden, en zijn tot het heijl. Avontmael aengenoomen:
1. Willem Remkes
2. Jacob Bruijns
3. Stijntien Dercks
Met Attestatie zijn tot onds gekoomen:
Harm Jans [en]
Geesjen Klasen [beide] van Leermens
Anje Wilricks van Spijck doch sal se noch vertoonen& is voltrocken mondel. per D. Gerbe

Voordeesen eenich verschil erresen zijnde tusschen Mr. Meijndert
Clasen
Diacken, en Geertruijt Lippes heeft de Kercken- raet
Geertruijt bewoogen om neffens twee Ouderlingen te gaen nae M..
en hem de onderlinge vreede en versoeninge aen te bieden, en sulcks
ten volsten, om dat Mr. Meijndert te vooren de Ouderlingschap
en haer, met hant-tastinge toegeseijt hadde; haer sake en quaestie soude
soo berusten, de Ouderling-schap en sijselve niet anders, doe daer op hebben
konnen bevroeden, of de vreede was getroffen, Edoch Mr. Meindert neder-
handt sich verclarende dat hij het soo niet gemeindt hadde, maer alles
dat hij t gedaen hadde om dat het politiq Gerichte soude omtrent haer
sacke superseden: Geertruijt dan geassisteert met twee mannen uijt
de Consistorie als waren Harrit Klasen & Lubbert Popkens, hen
Mr. Meijndert de Vreede en versoeninge wederom aengebooden hebben
met versoeck sij mochten onderlinge malcanderen vergeeven soo
de een den anderen eenich ongelijck aen gedaen heeft gehadt: twelck
Mr. Meijndert weijgerende: Soo heeft op sulck rapport de Reprae-
senterende Gemeijnte geoordeelt; Geertruijt mocht tot het h Nacht-
Mael toe treeden, Wenschende van Godt, dat hij Mr. Meijndert tot
beter sin gelieve te brengen.

1696

Den 15. Meert 1696 is het H. Nachtmael Wegens mijn impotent..
alhier bedient dan D. Joh. Martini Pastor tot Losdorp, zijnde
met Attestatie van Loppersum tot het Communion toegelaten
Aefke Harmens huijsvrouw van Roelef Siabbes.

Den 4de Septemb 1696 is Consistoorie gehouden , en tot het Communion zijn toegelaten met Attestatie van het Zant koomende; de Eerb. Eppo Peters & de Deughts. Bieuke Lambers.
De sake van Mr. Meijndert is gerept,
maer bleef in statu, gelijckse was, den 4 Decemb. 1695. Leeverde een vuijlschrift
binnen, maer schroomde en weijgerde t selve te onderteijckenen, waerom het
oock van de Kercken raet is verfoeijet, en verworpen, desen 4den 7t. A 1696.

Den 2. Decemb 1696 is Consistorie gehouden, en zijn tot het H. Nachtmael
aengenomen nae voorgaende ondersoekinge: Pieter Jans Schoenmaker,
Anje Lues Backersche, & Lijsebet Harckes huijsvrouw van Willem
Remkes
huijsman. Item Tiaert Jans met attestatie van Spijck, en
Godt is gedanckt voor den Tamelijcken aenwas.
De sacke van Mester Meijnert Clasen is gerept, en voorgeslagen
of men hem uijt het midden van de Kercken-raet ijemant soude toesenden
om hem als noch te vermanen om, sich alhier wederom tot het gehoor van Godts
woort te begeeven zijn voorgedane versoeninge te ratihaberen, en van sijne
Lasteringen aengaende de Kerckenraet berouw te toonen, of met sijn leevendige
getuijgen voor den dach te koomen opdat hem recht geschage; Edoch niemant
heeft voor ditmael sulcks niet willen aenneemen, als niet willende meer
sijn snode woorden hooren, noch haere liefflijcke woorden, gelijck sij hem te vooren
sodickwils toegesprooken hadden, meer verderven, Spr Sah. c. 23.8,9. spreeckt niet voor
de ooren eenes sots, want hij soude het verstandt uwer woorden verachten, Onder-
tusschen Godt biddende, dat hij hem sijne ogen oopene, en tot de rechte wijsheijt wederbrenge. Hier mede is de vergaderinge geeijndight.

Den 6. December 1696 is het H. Communion gehouden, met een frajen aental.

1697

Den 5. Martij A. 1697. is Consistorie gehouden, en zijn tot het H. Nacht
mael  aengenoomen, Eelje Harmens woonende bij de E. Harmen B.
Berent Cornellis, Geert Jans, Aenje Henrix. ende met Attestatie
van het Zandt Aenje Edses. De Gemeinte is in redelijcke
Vreede gevonden; Doch de Sacke van Mester Meijndert blijft in den
selfden staet, alsoo de Kercken Raet hem gevisiteert hebbende, en
eeven vreevelich bevindende, onbillijcke dingen voorslaende, als dat Geer-
truijt Lippes
soo lange van het Nachtmael soude afgeweesen worden
als hij sich selven moetwillich daer afgehouden hadde, en met gene getuijge
compareerende, heeft geoordeelt de sacke van Mester Meijndert Gods over
te geeven, dien sij verhoopt een mael te sullen remedieren.

Den xi Junii is Consistorie gehouden, en hoewel er veele oneenicheden en scheldingen van sommige zijn gerept, mochtans heeft voor die tijdt weinich tot versoeninge konnen uijtgewrocht worden, waerom oock de Communicanten in seer soobere aental zijn geweest.

Den 3de 7temb. 1697. is Consistorie gehouden waer in Geapprobeert
Aenneeminge ten heijligen Avontmael als Litmaet van Chri. gemeijnte, Anje
Jansen
tans woonende met Willem Remkes. Voorts zijn in Consistorio
scheen Lutgert en haer dochter Teetje, met Geeske huijsvrouw van Klaas
Nachtegal
, welcke over hare differen zijn vereenigt beloovende voorts
vreede met maelcandere te leeven. Is oock gerept van de Woorden die Geer-
truijt Lippes
met Kerck-vooght  J. Rhoda gehadt hadde, en overwoogen des
voorgaende beschuldiginge van haer; Geoordeelt, dat Geertruijdt mocht haer selve
beproeven, geen haet den E. Kerck-vooght toedragende, als voorts tot het heijlig
Avontmael mochte toegaen. En is alsoo gelijck met een wensch de vergaderinge aengevangen, met dancksegginge geslooten.

Den 3. Decemb. 1697. is Consistorie gehouden en de Gemeijnte in tamelijcke vreede bevonden, vreij beter als den derde 7temb deses jaers, en zijn met Attestatie tot ons gekoomen en tot het Communion aengenoomen van Spijck: Peter Berens Anje Cornellis Duijerts.
Is alsoo de vergaderinge gelijck met een Wensch aengevangen, alsoo met Dancksegginge geeijndight.

1698

Den 6. Martij A 1698 is het H. Communion gehouden in frajen
Aental, als op den 4. de dito Consistorie gehouden was, en
nae Examinatie tot het H. Nachtmael toegelaten zijn;
Martien Lammers stiefdochter van Harrit Clasen,
Hidde Jans &
Tonnis Henrix
En is gelijck met den gebede begonnen, alsoo met dancksegginge geslooten.

Den 10 Junij 1698 is Consistorie gehouden en niemant voor de kerckenraet verscheen om de quaestien die de gemeinte mochte hebben, dan zijn gecommittert uijt het midden van de selve om die daer waren te assopieren. hoewel naderhandt in comuniceren gebleecke is dat de comitteerde weijnich hebben gevordert, doch in frajen antal is t communion gehouden op pinxteren en zijn tot het Avont-
mael toegekomen:
1. Geert Harms bij t Maer,
van nieuws aengenoomen, & met Attestatien:
2. Henrick Abels van Eppenhuijsen
3. Cornelis Timens & sijn huijsvrouw
4. Grietje Sjabbes beijde van Holwierda.
5. Jantien Boelens van Losdorp.
6.7. Menke Eltjes van de Meeden. & sijn huijsvrouw Eltje.
8. Antie Jacobs sijn dienstmeijt van Weijwert.

Den 2. Septemb. A 1698. is Consistorie gehouden, en niemant voor de  K ... om eenige saecke geciteert alsoo de haperinge soo hier en daer smoock ... oopenbaer en was, waer om een en ander van het Avontmael zijn afgebleeven. Edoch zijn nae voorgaende onderwijs en examinatie tot het Communion als ... aengenoomen:
Weijcke Ailkes J.D.
David Berens, stellemaker.
Peter Dercks Huijsman.
Geertien Arents. Schippersvrouw.
En voor dien Aenwas Godt gedanckt.

Den 4. Dito is het H. Nachtmael gehouden, voor de middaghs gepredight 1 Cor xi. 28,29. En nade middach d. g. 163.

Den 27. November is Consistorie gehouden en zijn in pleno geciteert Mr. Meijndert & Jantien sijn huijsvrouw, welcke sich tot duslange een geruijmen tijdt van het avontmael hadden onthouden van wegen Geertruijt Lippes, onderricht zijnde; hebben sich eijndelijck laten geseggen, en haer begeeven; soo datse beloofde op de nastmale wederom te communiceren, dat oock geschiedt is.

Den 2. Xcemb. 1698 is wederom Consistorie gehouden, & tot Diacon vercoren de E. Harmen Baerts, in plaetze van de E. Gerrit Neenghs, & zijn tot het Heijl. Avontmael toegelaten dese Nieuws geexamineerde:
1. Wiske Philippus J.D. de Rengerda woonachtich
2. Grietje Jans J.D. bij Eppo woonacht.
3. Woltje Phraebus J.D. bij Harmen Clasen woonacht.
4. Hilje Lubberts huijsvrouw van Doe Dercks.
5. Claes Jans, Echte man van Aefke.
6. Grietjen Ulphers E.V. van David Stellemaker.
7. Martien Jans E.Vr, van Geert Frix Koup
Met attestatien van Eendrum:
8. Evert Tieerts. J.M. bij Anna de Schoenmakeresse
van Groningen:
9. Jantien Timens J.D. wonend bij de Pastoor.
Zijnde 9. in antall. waer op Godt is gedanckt, en de Consistor met blijdtschap

Den xi Xb. is wederom Consistorie gehouden, en zijn doen tot Diaconen verkooren de E. Bronno Siabbes in Plaetse van Harmen Baerts die ondertusschen overleeden waer uijt de Huijsmans standt, & de E. Geert Besuijnck Schoolmr. uijt de Borger stand

1699

Den 2 Junij A 1699 is Consistorie gehouden, en zijn voor den Kerckenraet geciteert Jacob Ubeles en Anje Jans quaestieus edoch alsoo Anje niet compareerde konde in de sake niet gedaen worden. De sacke van Jan Blaeu, en Jan Wolberingh litis pendent, konden wij voor dies tijt niet beslechten noch hare gemoederen versachten, Tot Claes Nannincks en Lubbert Popkens uijt het midden versonden zijnde met ons Diacon Geert Besuijnck, heeft ons sodanigh gebleecken, voor dien tijt niet goedt te zijn dat een van Beijden of hare vrouwens oorbaerlijck konden Communiceren, aengaende hare ontsteltenisse, waer in sij ook hebben bewillicht.
Is alsoo de Consistorie met Dancksegginge voor de goede toeversicht den kerkelijcke vergaederinge beslooten.

Den 1 Septem. 1699 is Consistorie gehouden, en de Gemeinte in reedelijcke Vreeden gevonden, alsoo eenige quaestien tusschen sommige van mij voor de Consistorie te houden zijn geassopieert en afgedaen, zijn tot het Avontmael op Attestatie aengenoomen, Jan Harmens Wedman & Grietjen Jans Echte lieden van Bierum, en is gelijck met den gebede begonnen alsoo met dancksegginge geslooten.

Den 1 December is Consistorie gehouden, cum voto aengevangen, Lutgert en Grietje Davids questieus zijnde, zijn weder versoent geworden, tot het H. Nachtmael zijn aengenoomen nae voorgaende ondersoeck: 1. Jan Jacobs huijsman & 2. Grietje Lubbers Echte lieden bij den Dijck, oock 3. Grietje Bartels. En is de vergaderinge met Dancksegginge geslooten.

1700

Den eersten Meert is Consistorie gehouden, en sonderlingh niet voorgevallen, als dat ten Heijligen Avondmael nae voorgaende ondersoeck  en belijdenisse is aengenoomen, Diewer Theijs J. D. woonde op Sijbelde weer. De Gemeijnte in Redelijcken vreede bevonden, en Godt voor dien aenwass gedanckt.

Den 31 Maij A 1700 (gepredikt R. 81. tot beproevinge) is Consistorie gehouden alleen van 3 persoonen, en is de Gemeijnte in reedelijcke ruste bevonden, waar oover Godt gedanckt is, als mede voor dat twee ontruste sint het laetste communion, haer nu bedaert en bedacht hebben beloovende weder te communiceren, als waren Peter Harms in de Pannekoeck, & Tonnis Crij...

Den 30 Aug. is Consistorie gehouden, en bevonden dat verscheijn verdeeltheden in de gemeijnte waren uijt kijvagie en quade suspicien ontstaende, die voor dese tijdt niet hebben konnen worden geslist, waerme veele haer van t heijlich Communon hebben onthouden, en met een heijligen sucht en wensch van t E. Sijnedrion om redres geeijndight, met Attestatie van Uijthuijsen is toegelaten, Aechte Aepkens.

Den 6 Decemb. is nae Aenroepinge van Godts name Consistorie gehouden en de Gemeijnte in reedelijcke ruste bevonden, dan dat Jacob Ubels en Mr. Meijndert questie hadden voorgestelt, waer op beijde geciteert zijn geworden, Edoch alsoo Mr. Meijndert Kuper was nae den Dam gegaen, niet weetende met wat oogemerck, heeft in dese sake voor deestijdt niet meerder konnen gedaen worden. Voorts zijn tot het H. Nachtmael aengenoomen nae voorgaende ondersoeck: Atje Addes J.D. woonende bij Peter Dercks, & Martien Onnes huijsvrouw van Heere Cornellis. En met  Attestatie van Spijck: Jacob Jans, & Cornelliske Dercks. Is voorts de vergaderinge met Dancksegginge geslooten.

1701 Nieuwe stijl

Den 26 Februarij is met aenroepinge van Godts Name Consistorie gehouden met volgende Consistoriale leeden, als Pastoor, Harrit Clasen Ouderlingh, Bronne Siabbes & Mr. Geert Besuijnck beijde Diaconen, en waren als getuijen versocht Mr. Jonas & Mr. Jacob Tonnis om de waerheijt te getuijge aengaende het gepasseerde tusschen Meijndert Clasen , & Jacob Ubels, die als verschillende partien waren geciteert, of men de selve niet konde bevreedigen, Mr. Meijndert als aenklager van Jacob Ubels, heeft dan voorgebracht eenige smadelijcke woorden religie en leeven betreffende welcke Jacob Ubels niet heeft ontkent gesprooken te hebben, maer sich verexcuseert uijt dronkenschap onvoorsichtelijcken gesprooken te hebben, en met een versocht dat het hem te goede mocht gehouden worden de handt van versoeninge praesenteerende, t welck Mester Meijndert geweijgert heeft soo aen te neemen of Jacob soude openbaer belijden dat hij een leugenaer was, waer van Meijndert een attestatie begeerde van de Kercken Raet. Waer op de Pastoor verhaelde wat schandt-woort hij Meijndert, van Jacob Ubels en de Pastoor met de gantsche Kercken Raet in praesentie van de Pastoor zijnde in bedrijf sijns ampts en visitatie, Mr. Meijndert
hadde uijtgesprooken, en of Jacob Ubels daer oock een handt van soude hebben, Mester Meijndert sulcks niet durvende bekennen op Conscientie afgevraeght zijnde, is eijndelijck de sake geappaiseert, de handt van vergiffenise aen Jacob Ubels aengenoomen, heeft ook Mr. Meijndert de handt aen Pastoor en Mr. Geert Besuijnck gepresenteert met versoeck men mochte het hem te goede houden hadde hij qualick van haer en de Kercken Raet gesprooken, waer toe sij terstondt bereijdt waren, hem de handt van versoeninge toereijkende. Waer op de vergaderinge is geeijndight.
J. Schickhart V.D.M. in Godlinse
Harrit Klaesen als olderlinck
Bronne Siabbes Als Diacon
G. Basuinck als Diacon

Den xi Meert A 1701 is kercken raet gehouden met aenroepinge van Godts Name, in vollen getale, en is geciteert Jan Harmens Wedman, welcke gecompareert zijnde is aengeclaeght van sijn Praedicant wegens quade bejegeninge in de herberge sonder dat de pastoor hem egene de minste occasie daer toe hadde gegeeven, jae de Redjer Lippe Fopkens hem daer over hadde bestraft, en te swijgen ingeseght, want hij de Pastoor daerom in de herberge nietm hadde verboodt dat de Wedman hem de herssens soude schrabben, waer op hij wedman dan een wijl heeft gesweegen, doch naderhandt als de Redjer eeven waer vertrocken, hij Wedman seer vileine woorden, en vuijle lasteringen in bitteren tooren tegens sijn sielsorger, om dat hij hem van dronkenschap door sijn vrouw hadde bestraft aengesien hij in de visitatie selfs absent waer geweest, en veeltijts door dronkenschap onbequaem was om bestraffinge nae behooren te ontfangen. Waer op Jan Harms heeft geantwoort, dat hij vileine woorden, en lasteringen aldaer van sijn Pastoor hadde gesprooken, doch in dronkenschap als niet wel bij sijn sinnen zijnde en dat hem nu sulcks van herten leet waer, jae sijn Pastoor om vergiffenisse ... beloofde oock sich in toekomstich voor sodanige reeden te sullen wachten, dat oock van sijn Pastoor niet als alle eeren ende goedt wiste, hem houdende voor een vroom predicant; waerop de pastoor hem de handt van vergiffenisse heeft toe-gereijckt, als niet soekende des Wedmans verderf, maer behoudenisse van hem en sijn familie. Waer op dan de Ed. Heer Rengers als Ouderlinck vraeghde, of hij Jan Harms dan nu wel te nachtmael mochte gaen, waer
op de Pastoor regereerde van neen, tensij hij Jan Harms sich oock eerst met Jantien Timens die hij geledeert hadde quame te versoenen, waer op hem gelastet is om haer de versoeninge aen te bieden, twelck hij tot dus-verre niet heeft gedaen, waerom de sacke tusschen haer beijden noch in verschil staet, waer van de tijdt nader leeren sal. En is alsoo de vergaderinge met Dancksegginge geslooten.
J.R. Renghers op Rengerda
B. Siabbes als Diacon
G.Besuinck als Diacon
Harrit Klaesen als Olderlinck

Den 12. Meert A 1701 zijnde Saterdach tegen den Avont heeft de Welgeb. Heer Willen Aberda sijn kerckelicke attestatie vertoont van Uijt-huijsen gedateert den 30. Augusti 1700, welcke des sondaeghs daer aen den 12. Martij de gemeijnte van Godlinse opentlijcks is voorgeleesen, waer op sijn Edelheijt doen heeft gecommuniceert.

3 Junij 1701 is met aenroepinge van Godts name Consistorie gehouden, en zijn tot het Communion toegelaten 1. Jantien Peters huijsvrouw van Geert Harms, 2. Martien Jans wonende bij de mennist Willem Jans, 3. met attestatie van de Wildervanck Arentjen Kie...
Zijn oock voor de Consistoriale Broeders geciteert Jan Harmens Weddeman, en Jantien Tijmens klagende, over hem, dat hij haer in eer te nae hadde gesproocken, twelck Jan Harms ontkende, betuijgende, niet als alle eere & goedt van haer te weeten, oock geen viansch.. op haer te hebben. Waer mede de vergaderinge met dancksegginge is geslooten.

Den tweede Septemb. 1701 is Consistorie gehouden, de staet van de Gemeinte den kercken-raet voor gedragen, die bedroeft is geworden om verscheijden tweespalt die veel uijt beuselingen waren ontstaen, en dronckenschap sommiger leedematen, die sich van het Avontmael hebben onthouden, van welcke se nae vermaninge beterschap hoopt.
Zijn oock 2 uijt het midden van haer gecommittert om Enno Henrix en Lubbert Popkes waer t mogelijck te vereenigen, doch hebben tot noch toe tot geen accoort konnen gebracht worden. Alsoo is de vergaderinge in de Name des H. aengevangen oock met den gebede beslooten.

Den 22 Novemb. is Consistorie gehouden , en bevonden dat Enno Henrix en Lubbert Popkens noch niet veraccoordeert waren, heeft der halven Harrit Clasen ouderlinck aengenoomen de versoeninge noch eens te tenteeren, en blijft de gemeijnte in noch wat beter staet als in Septemb. bevonden. Is oock tot het H. Coion toegelaten op attestatie uijt den Dam, Roelef Harmens kleeremaker.

1702

A 1702 den 18 Mart is Consistorie gehouden, en zijn de E. Lubbert Popken & Enno Henricks wederom met Elckanderen geappaiseert, en zijn met attestatie tot het  Avontmael toegelaten: Bouwke Peters J.D. van Losdorp, & Hilje Jans, J.D. van t Zandt, en van van Nieus nae Examinatie toegelaten Aefke Peters J.D. & alsoo gelijck met wensch begonnen, met dancksegginge de vergaderinge beslooten.

Den 9 Junij 1702 is Consistorie gehouden, en de Gemeijnte in tamelijcke vreede bevonden, soo dat niemant voor de vergaderinge is geciteert geworden, aengesien de sportelingen & krackeelen voor het nachtmael zijn geassopieert. Tot het Nachtmael zijn aengenoomen de van nieuws geexamineerde:
Anje Peters huijs-vrouw van Roelef Harmens,
Grietje Dercks J.D. Woonende met Willem Remkes.
met Attestatie:
Peter Jans, & Trijntie Henrix E.L. van t Zandt
Jacob Jans Schipper & Cnelliske Dercks E.L. van Losdorp.
Gebke Peters J.D. van Ten Post & Witte Wieren.
En is alsoo deze kerckelijcke vergaderinge gelijck met gebede begonnen, alsoo met
dancksegginge geeijdight.

Vreijdach den 1ten Septemb A 1702 is in de vreese des Heeren Consistorie gehouden verscheijden sportelingen waren te vooren in visitatione afgedaen, Edoch de scheldinge tusschen Mr. David Rademaker en Teetje Lutgers Dochter, meer Politijck als kerckelijck zijnde is in sijnedrio bekent gemaeckt, en geoordeelt, dat voor deese tijdt aen haer niet te besadigen en wg ... Oock is doen ten Communion geadmitteert, Trijnje Huijsvrouw van Claes Clasen bij de Dijck en is de vergaderinge met dancksegginge geeindight dat de Gemeinte in sulcken staet noch waer.

NB. Van wegens mijne impotentie is tot twee malen gene visitatie geschiet, noch Consistorie gehouden, hoewel het Nachtmael is gehouden door dienst van nabuijrige Praedicanten.

1703

Den 8. Junij op verijdach is nae de proefpraedicatie Consistorie gehouden, en zijn doen geciteert geworden Mr. David Stellemaker & Teetje Dochter van Lutger, welcke in haere verschillen gehoort zijn geworden, vermendt zijnde tot vreede & versoeninge hebben elck ander de rechterhandt van paijs toegelanght beloovende voorts in goede nabuijerschap en vriendtschap te leeven. 2. Weije Mennes welcke van Achterklap beschuldicht was van Trijntien Arents, schult bekentenisse heeft gedaen, betuijgende dat het haer van herten leedt waer, beloovende haer van sulck een quaedt in toekoomende te wachten, weetende niet als alle goedt van Jacob Arens, biddende hem en sijn moeder om vergiffenise, op welcke belijdenisse sij weder tot het H. Avontmael is toegelaten, etc. Was de Gemeijnte anders in redelijcke goede staedt, waer voor Gode gedanckt zij.

Den 31 Augusti A 1703 is Consistorie gehouden waer in souden geciteert zijn geworden Trijntien Arens & Weije Mennes als oock Anje Tonis & de Smit Mr. Jacob Tonnis tegens Jantien Reijnders, ten ware hare onderlinge quastien op voorgaende Donderdach in de Pastorie door Pastor ter plaetze waren geslicht en met veele de batten waren afgedaen, en partien vereenight, twelck met blijdtschap van onse Consistorialen is vernoomen. Anders is de Gemeijnte in reedelijcke vreede bevonden. Zij doe tot ons Communion geadmitteert Aeltjen Henrix met Attestatie van Schildwolde & Lijsabet Peters met attestatie van Holwierda, is oock attestatie verleent van vertreck als litmaet Jantijn Boelens, etc.

Den 30 9b. is Consistorie gehouden, edoch geene tot het H. Avontmael op Nieuw toegekoomen, noch oock gene questie voor gekoomen, waer om wij met danckseggine zijn gescheijden.

1704

Den 14 Meert is Consistorie gehouden, en de Gemeijnte in sulcken vreede bevonden, dat geene klachten zijn voorgekoomen, en tot het heijlige Nachtmael aengenoomen volgende 12 persoonen:
1. Froucke Henrix getroude vrouw van Jan Lippes,
2. Aefke Jans J.D. bij Peter Jans Schoenmaker,
3. Grietje Lubbers  J.D. van Lubbert Popkens.
4. Aefke Jans J.D. bij Gerrit Neenghs woonende
5. Jantien Henrix J.D. bij Tonnis Henrix
6. Anje Jonas J.D.
7. Geertjen Lubberts J.D. van Lubbert Popkes.
8. Doe Dercks weduenaer.
9. Reijnder Jans Blaeuw
10. Trijntjen Ennes.
Met Attestatie
11. van Hellum, Welmoet Jansen bij Aeltjen Nanninx
12. van Losdorp, Haije Luijtjens E.M. van Trijntjen Ennes.
Is alsoo Consistorie geeijndicht met Dancksegginge besonderlijck dat Godt de Dienst van sijn Dienaer nu soo rijckelijck heeft geseegent, toedoende tot de Geene die sullen salich worden. Amen.

Den 28  Maij A 1704 zijnde vast en bedach is oock met eenen de proefpredic. gedaen, en Consistorie gehouden, waer in niet sonderlinghs is voorgevallen, dan dat Klaes Nachtegal claeghachtich was over Mester David, doch niet bewijsende, heeft David voorgenoomen te  communiceren. Oock is tot ons overgekoomen van Schildwolde met Attestatie als Litmaet: Eenje Lammers. welcke toegelaten is.

Den 10 Septemb 1704 op bedaeghs nademiddach is Consistorie gehouden, en omdat van mijn aenhoudende hooftpijn geen visitatie geschiet waer, is ommegevraeght offer oock jemand van de Leedematen sich hadde bij onse Consistorialen bekentgemaeckt swaricheijt hebbende, en also niemant was gecompareert sulcks hebbene, of noch compareerden, soo is Consistorie daermede waerdigh beslooten, en sondags daer aen het H. Avontmael bedient in redelijcken aental.

Den 12 Decemb. 1704 is Consistorie gehouden, en is door Godts genade ons gene swaricheijt voor gekoomen, en is tot ons Commuion aengenoomen: Jantien Onnes.

1705

Den 20 Martij is Consistorie gehouden, en niets voorgekoomen waerom men jemat heeft geoordeelt te moeten voor t selve citeren, en zijn doen tot het Communion toegelaten:
1. Grietje Sijbrants E. vrouw van Henrick Hebels.
2. Weijcke Ennes weduwe van Harm Sijerts.
3. Geertien Jans J.D. Woonende bij Doe Dercks.
Met Attestatie van Gron. is gekomen
4. Gesina Middelborghs.
En is alsoo gelijck met gebede begonnen, voto beslooten.

Den 29 Maij 1705 is Consistorie gehouden, waer voor niemant is geciteert. om eenich Carel of mistal, soo dat oock gecommunicerrt is met een loflijckem antal, zijn doe ook tot het selve aengekoomen met attestatie:
Claes Dercks van Spijck &
Renske Ringels van Peterbuijren of Wierhuijsen
& is de Consitorie met Godt danck beslooten.

Den 28 Augusti 1705 is Consistorie gehouden, en gene swarichije voor gekoomen waerom ijemant geciteert moste worden voor den Kercken-raet, met wiens toestemminge de Wel Ed. Joncker Eger Tamminga tot het H. Nachtmael als lidtmaat is aengenoomen, en gelijck met gebet begonnen alsoo met Dancksegginge beslooten.

1706

Den 12 Martij 1706 is Consistorie gehouden en niets voorgekoomen waerom iemant voor de selve geciteert soude moeten worden, en verhaelt dat Mart Geertien Theijs, en Weije Mennes waren versoent wegens haer verschil als bevoorens in des Pastoors huijs. Oock sijn tot het H. Nachtmael toegelaten de geexamineerde:
Peter Garms,
Teetjen Henrix,
Martien Dercks &
Geertien Hendrix met Attestatie van Ten Bour.

Den 23. Maij zijnde Pinxter dach is het Avontmael des H. gehouden, nae voorgaende gehouden Consistorie op naest voorgaenden Vreijdach, is de gemeente bevonden in reedelicke vreede, waer voor Godt gedanckt en zijn tot Lidmaten aengenoomen
Jan Harmens & Jan Lippes, beijde bij t Maer won.

Dito behoorde op den derden 7t. Consistorie gehouden zijn geworden doch bij absentie van Ouderlingh en Diac. heeft sulcks niet wel konnen geschieden. Ondertusschen zijn om kleijne praterien van t Communioon afgebleeven Jacob Ubels & sijn Huijsvrou, David & sijn vrouw, Anne Jans, De Heere geeve haer beeter sin. Doe is met Attestatie tot ons gekomen vant t Zandt, en als Litmaet aengenoomen, Abelje Reenjes huijsv. van Der. Kla

Den 3 Decemb 1706 is Consistorie gehouden, en zijn tot het Coion aengenoomen, Mene Soon, v. Eltje Menkes & Tiarck Tholes, met attestatie tot ons gekoomen; Anna Halfwassenius huijsvrouw van Mr. Pieman van Appingedam, & Hebeltjen Frericks van t Zandt. Verscheijden twistende partien hebben sich voor dit mael niet konnen besatigen en vereenigen als Mr. David & sijn huijsvrouw, met Mr. Reinder Blaeu & sijn huijsvrou Jonas & Aeltjen sijn huijsvrou, Mr. D. & Tiake .. verhoopen tegen toekomende Avontmael een beeter gelijck oock van Lubbert Popkes & sijn huijsvrou wegens lasteringe sich noch niet konnende besonnen.

1707

Den 4 Meert is Consistorie gehouden en de Gemeijnte in redelijcke vreede bevonden, dan is sommiger huijsgesinnen quaestie gerept, doch geoordeelt dat voor dese tijdt daer in niet heft konnen gedaen worden alsoo de Ed. Heer Rengers absent waer, en eenige tijdt tot besandinge der gemoederen daer most tusschen koomen. Ondertusschen zijn tot den H. Avontmael als Lidtmaten nae voorgaende examinatie toegelaten:
1. Ida Johanna Rengers
2. Elske Lubberts van mennisten gebooren en nae voorgaende examen van ons gedoopt geweest zijnde.
3. Trijntien Stoffers woonende bij Harrit Clasen
4. Anje Roelofs, woonende bij de Heer Rengers,
5. Martien Jans, woonende bij Jacob Veerman
6. Eenje Eenjes, woonende bij Menke Eltjes.
En met Attestatie:
7. Samuel Pieman Chirurgus van den Dam.
8. Geesjen Egberts van Lutsdorp woonende bij de Pastor T. Schickh.

Den 11 Maij 1707 is Consistorie gehouden en verhaelt hoe dat door de praedicant & ouderlingh de Ed Heer Joh. Rempt Rengers op Rengerda door de genade Godts de strijdende partien, die te vooren lange haer van t Communion hadden geabsenteert, nu wederom versoent waren, en in de proefpraedicatie sigh hebben vertoont. De gemeijnte nu in goede vreede zijnde, so wil de H. door sijne genade continueeren! Oock is met Attestatie tot ons overgekoomen, en aengenoomen in onse opsight: Berent Jans uijt de Scheemda, woonende op Rengerda.

Den 2 7temb 1707 is Consistorie gehouden en de Gemeinte in sulcken vreede bevonden, datter in de visitiatie geen twist sich heeft opegedaen, en doen is gepredight over Jes. 63 het 8. v.

Den 9 Decemb 1707 is Consistorie gehouden, en de Gemeijnte in goede vreede bevonden, oock zijn nae voorgaende examen volgende tot Litmaten toegelaten:
Popke Dercks & sijn huijs-vrouw Grietjen Allers, item
Tonnis Jacobs bij de Dijck wonende.
En is de Consistorie alsoo met Dancksegginge beslooten.

1708

Den 9 Martii 1708 is Consistorie gehouden, en de Gemeijnte in goeden stand vreede en ruste bevonden en zijn tot het heijlich Avontmaell toegekoomen nae voorgaende examinatie: Trijntien Jans. huijsvrouw van Peter Jans Diacken, en met Attestatie van Zandweer, Grietjen Jans huijsvrouw van Cornelis Timens Backer. En nae een Belijdeniss sijns Berouws sijner voorige Misslagen: Derck Tonnis Gasthuijs-man.

Vreijdaeghs voor Pinxsteren is Consistorie gehouden, en door Godts genade onse gemeinte in goeden en vreedsame stant bevonden, zijn oock dese navolgende tot het Communion toegelaten, de Nieuws geexamineerde J. Harms E. man van Weijke Klasen, & met Attestatie van Losdorp Anje Jonas, met attestatie van Spijck Geeske Meijnders, en gelijck attestatie wort verwacht van Beerum, Allert Jans.

Den 7. Septemb. is Consistorie gehouden, en de Gemeinte in goede Vreede bevonden, waer voor Godt gedanckt is, insgelijcks voor een aensienlijck gettal, die in de Gemeinschap Chri. en tot het Heijlig Avontmael zijn toegelaten nae voorgaende examen, als waren:
1. Lisabet Lubberts, oock van ons gedoopt als bejaert.
2. Willem Alberts E man van Anje Jonas.
3. Anneke Jans J.D. van Jan Berents.
5.[!] Grietje Jonas J.D.
6. Engel Jans J.D.
7. Peter Eppes.
8. Lutgert Geerts bij de Dijck
9. Geeske Gerrits huijs-vrouw Doe Dercks.
10. Harm Eppes, Knecht van Jonker Rengers, belooft attest. te vertoonen.

Den 7 Decemb 1708 is Consistorie gehouden & zijn tot ons Communion aengenoomen door Attestatien Harm Eppes wonende op Rengerda, dese van Uijthuijsen, Jantien Henrix, dese van Loppersum. Item Imke Mennes, op belofte van attestatie oock van Loppersum per nasten te vertoonen.

1709

Den 1 Meert is Consistorie gehouden, en zijn tot het Communion toegelaten Jan Clasen met Attestatie van OldenZijl, 2. Willem Jans Damlooper, & Abeltien Eijlers met Attestatie van Leermens, etc.

Den 31 Maij 1709 is Consistorie gehouden, en gene Klache ons voorgekoomen, soo dat niet weeten of de gemeinte was doe in goeden vreede en welstandt, en Maria Pieters huijsvrouw van Jan Berents Kremer door attestatie van Groningen tot ons koomende, is tot ons Communion aengenoomen, voto ut ceptum, ita finitum e.

Den 14 Julii 1709 zijn bevestight geworden Jonker Johan Remt Renghers, in sijn Ouderlingh-ampts staet, en tot Diaconen uijt de Huijsmans stant Peter Harms op de Vennen, de Borgerstandt Tiarck Tholema. Den 15 dito hebben de afgaende Diaconen Eppo Peters & Peter Jans Rekeninge & Reliqua gedaen, zijn oock voor hare trouwe diensten hertelijck bedanckt.

Den 4 Septemb 1709 Consistorie gehouden en is alles in vreeden bevonden, doen op Attestatie van de Rijp tot ons Coion aengenomen
Henrick Jansen huijsman in de Pannekoeck.

Den 29 November is Consistorie gehouden en nae voorgaende examinatie ten H. Avontmael aengenoomen, Anje Abels huijsvrouw van Pieter Schipper, en Jan Berens, Kremer. Is oock geen krackeel vernoomen. Is Godt gedanckt. Noch voor het Communion is met Attestatie van Ooster Nieuwlandt verscheenen: Grietje Lubbers, welcke op attestatie tot het H. Avontmael is geadmitteert, den 30. Novemb 1709.

1710

Den 24 Febr. is tot het Communion aengenoomen Peter Jans Scheer.

Den 4 Junij op woensdach is Consistorie gehouden, nadat de proefpradicatie op de beedstonde was gededaen, en zijn tot het Communion aengenoomen de gexamineerde Sjabbe Klasen en Grietjen Roelefs maeght op de Borgh van de H. Schatter, en met attestatie van Sapmeer Jacob Thomas.

Den 10 7t. 1710 is Consistorie gehouden, niemant gecitert om quastie, de Gemeinte in redelijcke Vreede gevonden, en zijn nae examinatie tot ons Communion toegelaten:
1. Grietien Roelefs, woont bij de Heer van Petten,
2. Cornellisien Jacobs woonende bij de Kinderen van Klas Nanninx;
3. Aeltjen Theis wonende bij Willem Jans.
4. Diewer Cornellis wonende bij Kinderen van Klas Nanninx.
Met Attestatie van Groningen:
5. Ede Stickers Scherjant, & sijn huijsvrouw
6. Elsjen Wesselinghs, & haer dochter
7. Henrina Edes.
Met Atestatie van Enum:
8. Hitje Jans, huijs-vrouw van Berent Cornellis.
Alsoo is geleck met gebede is begonnen alsoo, met dancksegginge geeijndigt.

1711

Den 27 Februarij 1711 zijn geinseert onsen Commuion en ten H. Avontmael aengenoomen: Grietjen Jans huijsvrouw van Hebe Jans, en Grietjen Harms in t Gasth. wonende, nadat tsamen geleert & gexamineert waren.
Item, de E. Jacob Arents & Anje Harms sijn huijsvrouw.
Als na de proefpradicatie Consistorie gehouden wierde, daer geen swarighs in is voorgekoomen, & Deus Laudatus.

Den 3 Junij 1711 is Consistorie gehouden, en bevonden dat verscheijden verschil hadden, eniet konnende voor dees tijt tot vreede gebracht worden om ten Avontmael te gaen, dat oock Peter Frericks voor de Consistorie geciteert is geworden en niet heeft willen verschijnen, datter oock verscheijden belooft hadden sich tot het Communion te laten onderwijsen, maer niet verscheenen zijn, eenige afgewesen om dat niet konden leeren, en verdrietigh in de sake liever te marckte zijn getrocken als dat tot onderwijsinge souden wederkeeren, waer op de vergaderinge is gescheijden, Gode de sake aen beveelende, dat hij met sijn H. Geest haer mocht verlichten en krachtich daer toe trecken.

Den 2. Septemb is Consistorie gehouden, & met Attestatie van Spijck Grietje Teewes huijsvrouw van Derck Luijtjes ten avontmael aengenomen. Voorts, zijn verhaelt veelvuldige Crackeelen die in visitatione waren voorgekoomen, tot welckeers appaiseman men niet veel heeft konnen tewegebrengen, door de uijthuijsige verstrooijtheijt der gemeijnte,  en hartneckth. van sommige. En is dese vergaderinge geslooten met gebet, gelijck se begonnen was.

Den 22 Novemb. zijn in het Diaconschap bevestight de E. Derck Luijtjes van de huijsmans standt, & de E. Allert Jans van de Borger-standt, en is doen gepradikt 1 Tim. 3.8-15.

Den 13 Xb. is Avontmael gehouden met een redelijcke aental, gepdickt. 1. Cor. X 16 [en] 1 C. 7. 23

1712

Den 4 Feb. 1712 is Consistorium gehouden, en gerelateert dat vier familien swarigheijt maeckten om te communiceren wegens onderlinge questien waer van voor dese tijt niet de pais niet heeft konnen getroffen worden.
En zijn twee met attestatien aengekoom als waren Elske Asses huijsvrouw van Frerick Peters met attest. van t Zant, & Epke Frericks huijsvrouw van Jan Theis met attest. van Leermens, en soo is gelijck met gebede is begonnen, alsoo met gebet en dancksegginge geeijndight, als gepraedickt was uijt Mar. 14.35-42.

Den 3 Junij is Consitorie gehouden, de Gemeinte in redelijcke Vreede bevonden soo dat niemant voor ons geciteert is geworden, en zijn ten heijligen avontmael na examinatie aengenoomen: Henrick Alberts kleremaker en sijn huijsvrouw Jantien Jans, item Henrick Klasen bij het Maer, en sijn huijs-vrouw Abelje Egges. Met attestatie is aengekoomen & aengenoomen Frerickje Jans van Wirdum, & is met dancksegginge voor deesen aenwas de vergaderinge geslooten.

1713

Den 26 Febr. is doe oock Consistorie gehouden, en zijn daer doe Vereenight geworden Tonnis Jacobs aen de dijck woonende & Grietje Mennes.

Den 7 April 1713 hadde de Welgeb. Heer Enno Polman vertoont een seer Loflijcke Attestatie, dat was een Litmaet van de Gereformeerde Kercke, gesont in Geloove, onberispel. van Leeven, de teijkenen des H. Avontm. neerstelijck tot sterkinge sijns geloofs, en bevorderinge des waren Chrsitendoms een geruijmen tijts hebbende genooten, die oock deese gemeijnschap & belijdenisse met seer Godsaligen wandel belooft en verciert en hem altoos als een Christel. Edelman gedragen heeft etc. met versoek desen Godsaligen Edelman sodanigh te erkennen, en in herderlijcken opsight aen te neemen etc. met wensch, de Godt aller genade gelieve ons allen barmhartighs te geeven om hem getrouw te blijven ten eijnde toe. Rorichum den 21 Martii 1713.    Noie Eccliae Joh. Vienna Pastor

Den 2 Juni is Consistorie gehouden, en zijn ten H. Avontmael aengenoomen de boven genoemde Heer Enno Polman met attestatie.
Met attestatie oock: Tiacjen Does & Hemke Jans, & Jantien Wolters.
Noch van ons gexamineert: Peter Jans Cuper, Popke Lubbers, Grietje Frans wonde bij Jonk. Polman, & Hilje Peters, wonende bij Duijrt.

Den 3 September is Nachtmael gehouden, & met attestatie van Stedum tot het H. Coion toegelaten Leentien Hiddes, huijsvrouw van Derck Popkes.

Den 26 Novemb. 1713  is Consistorie gehouden, en tot Litmaet onser gemeinschap aengenoomen: de Eerb. Popke Jacob Jans met attestatie van de Meeden tot ons gekoomen. Deus Laudatus est.

1714

Den 25 Februarij is Consistorie gehouden & zijn teh. Nachtmael aengenoomen, Grietje Ennes & Aefke Eijses, doch ook Weije Mennes wegens quade geruchten vermaent om haer voor ditmael daer van te onthouden, om ergernisse in de gemeinte voor te koomen.

Op Paesch Maendagh zijn in hare respective ampten bevestight nae drievoudige proclamatie van de pradickstoel doch sonder dat daer ijmant verscheen waer die tegens de Kerckenraets kiesinge of hare persoonen het minste hade, teweten, de E. Bronno Siabbes als Ouderlingh, in plaetse van Jonker Jan Wijtso Rengers overleeden; & als Diaken of Besorger der Armen deser Gemeijnte tot Godlinse ingeseegent en gecongratuleert de E. Eltje Menkes in plaetse van de E. Derck Luijtjes afgaende etc.

Den 31 Maij 1714 is Consistorie gehouden, en niet bijsonders voorgekoomen, als dat tot het heijligh Communion zijn toegelaten van ons te vooren geexamineerde Henrick Jans Timmerman, & Henrick Jacobs kleremaker, oock met attestatie van Grooningen gekoomen, Fennichjen Peters, en soo is de Consitorie met Dancksegginge geslooten.

Den 9 November 1714, de selfde dach doe het Nachtmael des Heeren gecelebreert is geworden, waer toe Nieus aengekoomen, en nae voorgaende examens aengenoomen zijn:
Wendel Jans & Metjen Jans, oock               
Peter Jacobs Smit, & Berentien Jans.
met attestatie van Loppersum hebben mede gecommuniceert
Olcher Zivers, & zijn huijsvrouw Anje Allerts.
NB d. Prad: ios Ps: 23.3

1715

Vrijdach voor Pinxster is de proefpraedicatie gedaen, 4 persoonen zijn tot het H. Avontmael aengenoomen:
Johannes Basuijn S.S. Ministerii Candidatus
Martinus Tomlaer van Bierum
Bruijn Cornellis van Lusdorp &
Grietje Jacobs van Spijck.

Den 30 Aug. is Consistorie gehouden, sonder dat ijemant geciteert is om twist, en zijn doe tot het H. Nachtmael toegelaten dese van te voren gexamineerde 5 personen: 1. Hebe Jans en 2. Peter Jans gebroeders, 3. Jacobus Niclaes, & 4. Trijntie Gerlefs huijsvrou van Brui... oock 5. Martien Jans, met Attestatie van Spijck n. 6. Grietje Jans weduwe van Popke Lubberts.

Als vrijdaeghs te vooren [voor 1 Xb 1715] Consistorie was gehouden daer tot Ouderlinck van ons gemeijnte wiert verkooren met gemeene stemminge Peter Jans Schoemaker & tot Diaken; Willem Jans Veerman.

Op de kortste dach zijn bovengesc. bevestight in het ambt van Ouderlingh & Diaken- chap.

1716

20 Mart. 1716
Door Attestatie Tot des H. Heilig Avontmael toegekomen: Nanninga Jacobs en Martien Eppes van Spijck

Den 19 Junij
Met attestatie van Leermens toegekomen Bieuwke Derks Huisvrou van Wolter Eppes.


Den 16 Aug. 1716 ben ik Antonius Stegnerus alhier in den predikdienst bevestigt. Dn. van Weerden predikant tot Losdorp predikende uit Mal. 2 en ik uit Rom 15 30-33.

Register der voornaamste Consistoriale Saken maar NB dewijle door enig voorval dit boek een geruime tijd buiten mijn magt geweest is, is in  het begin niet alles pertinent aengeteikent.

Het eerste Avondmaal deses jaars is door mij gehouden d 27 7b en is in de voorgehoudene kerkenraad niets van belang voorgevallen, gelijk er enige met attesta
tie toegelaten zijn

Het twede Avondmaal deses jaars is gehouden d. 27 Decemb. en weet ik ook niet dat er ijts van belang is voorgevallen, terwijl met attestaat angekomen is Meerten Freriks en Armke Berents van Spijk

1717

Het eerste Avondmaal deses jaars is gehouden d. 28 Martij omtrent dese tijd is de stellemaker N.N. het Avondmaal verboden, terwijl met attestatie van Stedum angekomen is Jan Lippes en Frauke Hindriks

Het twede Avondmaal deses jaars is gehouden d. 29 Junij, omtrent dese tijd sijn tot ledematen op haar belijdenisse aangenomen
Meenk Gerrijts
Balster Gerijts
Willem Jans
gelijk ook sommige op attestatie als juffer Aaltje Arends en Gertruid Jans van Embden gelijk ook Anje Joestens huisvrouw van Berent Jans van Spijk.

d. 12 7b is het derde Avondmaal gehouden

d 12. 10b Het vierde

1718

Den 13 Martij is het Eerste Avondmaal deses jaars gehouden

d. 26 Junij Het twede, omtrent dese tijd is in plaats van Eiltje Menkes afgaande Diaken verkoren Duirt Claassen die ook na de gewone proclamatien bevestigt is

d. 9. 8b is Het derde deses jaars gehouden en met attestatie van Rottum angekomen Jan Hindriks en Anje Teunis

Het laatste avondmaal deses jaars is gehouden d. 1 Jan 1719 terwijl er in de Kerkenraad niets van belang is voorgevallen als dat men vernam dat het oude verschil tusschen Doe Derks en de Smit nog niet was afgedaan. Omtrent dese tijd in de plaats van Willem Jans afgaande Diaken verkoren Jan Berents en in plaats van de overleden Duirt Claassen de E Peter Eppes dog dese moglijk wat  eerder.
In t jaar 1719 is ook met attestatie van Spijk ten avondmaal gekomen Metje Freriks

1719

Het na order eerste avondmaal deses jaars is gehouden d. 26 Martij terwijl er in de kerkenraad niets van belang is voorgevallen terwijl er met attestatie an het avondmaal gekomen is Tabita Gesevius van Gron. en Rudolphus Keun van Delfzijl, gelijk ook Pieter Hindriks en Jeike Claassen van t Zand en Geertjen Derx van Spijk

Het twede avondmaal deses jaars is gehouden den 25 Junij.

Het derde is gehouden d. 1 October moglijk is nu Doe Derks na gedane belijdenis van sijn misslag en belofte van schuldige pligtsbetragtinge, en daar op gevolgde vermaninge wederom teogelaten, dog sijn partij is als nog onversoenlijk gebleven.

Het laatste avondmaal deses jaars is gehouden d. 31 10b  en is in de Kerkenraad niets van belang voorgevallen

1720

Het eerste avondmaal deses jaars is gehouden den 24 Martij terwijl er in de Kerkenraat niets van belang is voorgevallen. En met attestatie is toegelaten, Aagtje Hajkes huisvrouw van Willem Jans van t Zand.

Den 17 Junij is het twede avondmaal deses jaars is gehouden terwijl  er in de vorige gehouden Kerkenraad niets van veel belang is voorgevallen, met attestatie van Loppersum zijn angekomen:
Jan Claassen en Liefke Jans
en van nieuws op de belijdenis angekomen:
Sara Jacobs wed. van Berent Berents.

Het derde avondmaal deses jaars gehouden in 7b terwijl in de vorige gehouden vergadering des Kerkenraads niets van belang is voorgekomen.
Met attestatie van Gron. is angekomen:
Jantjen Ooitings als ook
Mamme Heren van Hamswerum

Het laatste avondmaal deses jaars is gehouden d. 20 10b terwijl  in de kerkelijke vergadering te geweest niets van belang voorgekomen is.

1721

Het eerste avondmaal deses jaars is gehouden d. 28 Martij.
Met attestatie van Ooster Nijland sijn angekomen:
Jan Peters en Rinje Geerts E-Luiden
Omtrent dese tijd is in plaats van de afgaande diakon Peter Eppes verkoren en angegaan Doe Derks
Ook is in dese tijd de Kerkenraad genootzaakt geweest om an Jan Lippes en Jan Claassen wegens lelijke misslagen het avondmaal te verbieden.

Den 29 Junij is het 2de avondmaal gehouden en in de kerkenraat niet sonderlings voorgekomen en is met attestatie van Losdorp angekomen Grietje Jacobs

Den 21 7b is het derde avondmaal gehouden, ... er in de te voren gehouden  kerkelijke vergadering niets van ongelegenthijd voorgevallen is.

Het laatste avondmaal deses jaars is gehouden d. 28 10b en zijn met attestatie angekomen:
Simon Thomas van Garshuisen
Heertje Pieters van Leermens
Janna van Munninghuisen van Lusdorp
Anje Dirks en Haje Willems beijde van Lusdorp

1722

Het eerste avondmaal deses jaars 1722 gehouden den 5 April terwijl er in de te voren gehouden kerkelijke vergadering alhier niets van anbelang is voorgevallen.
Met kerkelijke attestatie zijn angekomen:
Anje Allards van Spijk, en
Bauke Thoma van Stedum
gelijk op haar geloofs-belijdenis angenomen en toegelaten zijn:
Jan Heertjens van Oosterwijtwert en
Margjen Jans van Groningen.

Het twede avondmaal deses jaars is gehouden d. 28. Junij terwijl is in de vorige vergadering niets van anbelang voorgevallen is, als alleen gezien is dat met attestatie anquamen:
Hijktijn Fokkes van Leermens
Anje Jurjens van Bierum als ook
Martjen Peters van Uithuisermeden

NB Tusschen dit en het volgende avondmaal in plaats van de afgaande Diaken Jan Berents verkoren en na drie afkondigingen bevestigt Hindrik Peters Korrel

Het derde avondmaal deses jaars is gehouden d. 27 7b., in de te voren gehouden kerken-raat is het wangedrag van enige vernomen en eenparig besloten om d Tjark Tholma en sijn vrouw wegens het ontijdig t samenkomen voor de voltrekking van
het huwelijk gelijk ook om het onkuisch leven an de maagt van Peterke Heertjes het avondmaal te verbieden.
Met Kerkelijke attestatie zijn nu angekomen:
Eltje Isebrants en Peterke Jans van Marsum
Berent Tonnis van Garshuisen.

Het vierde en laatste avondmaal deses jaars is gehouden d. 27 10b en is in de kerknraadt te voren gehouden niets van belang voorgevallen

1723

Het eerste avondmaal is gehouden d. 21 Martij en is met attestatie angekomen Anje Willems van Losdorp gelijk ook Cirk Jansen van Rijssum en sijn vrouw Grietje Daniels met attestatie van Embden, en op belijdenis Jacob Bartels van Manslagt.

Het twede avondmaal is gehouden d. 27 Junij.

Het derde is gehouden den 26 september.

Het laatste avondmaal is gehouden d. 26 December en is in de kerkenraadt niets voorgevallen als dat op attestatie toegelaten zijn Janna van Munninkhuisen van Oosterwijtwert, Jacob Jans van Kreeuwert, Derk Peters van Spijk, Aagtje Folkers van Groningen, gelijk op belijdenis des geloofs angenomen is Margje Bronnes Stenhuis.

1724
  
Het eerste avondmaal deses jaars is gehouden d. 19 Martij en is er in de gehoudene Kerkenraat niets van belang voorgevallen als dat wegens een attestatie van Spijk tot het H. avondmaal toegelaten is Jacob Peters.

Het twede avondmaal deses jaars is gehouden den 18 Junij en is in de voorgaande kerkenraadt in plaats van de afgaande diakon Doe Derks verkoren Bruin Kornelis.
Met attestatie sijn tot het avondmaal angekomen van Appingadam De E Luie Lieutenant Petrus Vinkers en sijn E Huisvrouw Elisabet Ebels, van Schil-wolda Popke Jans en van Heveskes Aaltje Jans.
Na drie gewone afkondigingen is in plaats van de afgaande Diakon Doe Derks bevestigt Bruin Kornelis.

Het derde avondmaal deses jaars is gehouden d. 24 7b en is in de vorige t samenkomst van de Kerken-raat niets voorgevallen als dat op attestatie van Middelstum toegelaten is Daniel Jacobs.

Het vierde avondmaal deses jaars is gehouden den 17 december en is (so t bekendt is) in de vorige t samenkomst der Kerken-raadt niets van belang voorgevallen.

1725

Het eerste avondmaal deses jaars is gehouden den 18 Martij sijnde in de vorige Kerkenraadt op attestatie van Spijk toegelaten Lucas Jans.

Het twede avondmaal is gehouden den 10 Junij.

Het derde avondmaal is gehouden d. 9 7b.

Het 4de avondmaal deses jaar is gehouden d. 9 10b en is op attestatie toegelaten Ida Lammerts van het Zandt en is tot Ouderling verkoren Jan Ber...

1726

Het eerste avondmaal deses jaars is gehouden d. 17 Martij met attestatie is angekomen Albert Klaassen van Usquert omtrent dese tijdt is ook tot Ouderling bevestigt Jan Berents.

Het twede avondmaal is gehouden d. 10 Junij en is na proefpredikatsij tot Diakon verkoren Peter Arens die in het vervolg bevestigt is.

Het derde avondm. is gehouden d. 8 7b en is met attestatie van Campen in Oostfrieslant toegelaten Albert Asten.

Het vierde avondmaal deses jaars is gehouden d. 15 10b zijnde op de belijdenis hares geloofs toegelaten Metje Harms huisvrouw van Derk Luitj... als ook Trijntje Kornelis huisvrouw van Jan Jansen.
Verders is er bij de kerken-raat niets van anbelang voorgevallen.

1727

Het eerste avondmaal deses jaars is gehouden d. 16 Martius sijnde door de te voren gehouden kerken-raadt van het avondmaal gesuspendeert Jacob Tonnis wegens dronkenschap.

Het twede avondmaal is gehouden d. 8 Junij en is bij dese gelegentheijdt het avondmaal wegens ergerlijk wangedrag ontsegt an Hindrik Peters Korrel, en Peter Eppes, en Klaas Derks, en is op belijdenis des geloofs toegelaten Eelke Haits gelijk ook met attestatie van Weender Renske Klaassen.

Het derde avondmaal deses jaars is gehouden den 7 7b en is nu op de belijdenis des geloofs toegelaten Klaas Kornelis.

Het vierde avondmaal is gehouden d. 7 10b en is tot diaken verkoren en in het vervolg bevestigt Balsther Gerrijts.
NB Het avondmaal is verboden wegens grouwelijk taal an Grietje de huisvrouw van Menno Sipkes.

1728

Het eerste avondmaal deses jaars is gehouden d. 14 Martius en is met attestatie van Spijk toegelaten Jantjen Harms Jans.

Het twede avondmaal deses jaars is gehouden d. 6 Maj Junij.
art 1
In de te voren gehoudene kerken-raadt is gehoort het berigt van Roelf Harms en teffens een copia uit de acten der Kerken-raadt van Holwijrda gelesen behelsende dat
die Kerken-raadt haar beswaart vondt om hem op van hier gebragte attestatie ten avondmaal toe te laten, en dan ook belastende een dugtige attestatie te halen. Dit van d. Godlinser Kerken-raadt overwogen zijnde heeft de selve geoordeelt om die van Holwijrda te antwoorden, (sulx door oversending deser acte doende) in dese voegen: Dat de attestatien moeten geschreven worden na waarheijdt, en dat deswegens geen ander attestatie dan de gepasseerde kan gegeven worden, konnende en willende dog ter verklaringe dit der gegevene attestatie wel nader seggen, dat hij Roelf Harms hier te voren volgens veler getuichnis in het avondmaal geweest is, dog om redenen hem alderbest kennelijk t sedert vele jaren niet, zijnde het hem niet verboden maar hebbende hij sig (wellligt om gesceide redenen) ontrokken, dat verder de meening der gepasserde attestatie niet geweest is, opdat hij daar op het Avondmaal soude worden toegelaten, maar agtervolgens Gods woort in lere en leven ondersogt worden, (gelijk hij daar nu ook al over een jaar gewoont heeft) en wierde hij na dien regel bequaam bevonden, daartoe toegelaten en dan sal dese kerkenraadt (en anders niet) sig moeten verblijden te horen, dat hij (niet na den aarden sleiztrant[?] maar) als sodanige dus ten avondmaal geweest is, wenschende in dese en andersints het wenschelijke an de Eerw. kerken-raadt van Holwijrda.
A. Stegnerus Pred. te Godlinse
Jan Beerens ouderlinck

Den 5 7b is het derde avondmaal gehouden en is op belijdenis des geloofs toegelaten Bernhardus Dijkhuizen, van Marien-hout.

Acta Consistorii Godlinsensis d. 26 October

Art 1  ad art. 1 d. 3 Junij
Op de vorige afgegevene acte wegens Roelf Harms is wederom gesonden een copia uit de acten der E. Kerkenraadt van Holwijrda behelsende dat in onse attestatie en acte niet was geweest of hij Roelf Harms gesont was geweest in lere en leven of niet, gelijk ook niet of hij van dese kerkenraadt voor uitwendig litmaat was erkent of niet, het gene (het ene en het andere) dog nodig so hadde moeten zijn, en dat bij gevolg Roelf Harms bij haar nog aennemelijk nog verwerpelijk was en bijgevolg, billijk wederom versogt wierde een dugtige attestatie en duidelijker uitdrukkingen; Dit nu in in extraordinair angelegde vergadering (terwijl te voren de ordinaire vergadering alhier door een sterfgeval en ander belet gestremt wierde, overwogen zijnde is geoordeelt wederom te moeten schrijven, om alle onlust so ver met een goede conscientie doenelijk is van onse kant voor te komen en sulx wederom door oversending deser acte te doen in dese voeghe, dat de attestatien na waarheijt moeten zijn en de vorige attestatie en acte die geweest zijn, en dat ook daar in na onse bevatting belangende het geschrevene te vinden is gelijk in de attestatie geschreven is, van sijn gesontheijdt of ongesontheijdt, in de lere terwijl er geschreven is dat hij Roelf Harms alhier wonende sijn onkunde in de eerste waarheden, merkelijk vertoont had, en dat hij deswegen ook gewaarschouwt was, so is in de volgende consistoriale acte te vinden dat hij alhier als litmaadt was erkent voor so ver en in die sin als er geschreven is dat hij an het avondmaal geweest was, en nooit daar van (formeel) gesuspendeert, konnende bij gevolg in dus ver als uitwendig litmaat angemerkt worden, gelijk door desen dan nog in, die sin geschreven wordt, als ook dat angesien hij sig selvs vele jaren onttrokken heeft dat dese kerken-raadt an die, van Holwijrda als nog ernstig  ernstig versocht (gelijk hij daar nu al een geruime tijdt gewoont heeft dat hij als sulk ene angesien en ondersogt worden (hij nu misschien beter beter in staat zijnde als te voren) wegens het nodige dat hij nu heeft in kennis en godsvrugt, niet als ijmandt die noojt, ten avondmaal geweest is of wegens ergerlijkheijdt in leven gesuspendeert waar over
hier in consistorio nog noojt tegen hem klagten zijn ingebragt, dog die er geweest is, maar sig selve vele jaren ontrokken heeft en wordt het in waarheijdt niet na den fleur[?]-trant maar na des Heren woordt wenschelijk bevonden, so schrijft dese kerkenraadt als nog dat sij immers wenscht dat hij toegelaten worde, sal sig verblijden van, het ene en het andere wenschelijke tijdingh ter horen gevende hem dus gelijk nu en te voren geschreven is, en hij van hier gegaan is an de Eerw. kerkenraadt van Holwijrda over, om na ware bevinding te handelen, wenschende in desen en andersints het wenschelijke an de kerkenraadt van Holwijrda van Hem die in
het midden der kandelaren is en de sterren in sijn regterhandt heeft.
A. Stegnerus pred. te Godlinse
B S Stenhuijs Auderlinck
Jan Beerents medde ouderlinck

Art 2.
Bij gelegentheijdt van het bovenstaande verschil over de persoon van Roelf Harms met de E. kerken-raadt van Holwijrda, is geoordeelt dat de predikant van Godlinse, bij bequame gelegentheijdt in de E. Classis van Loppersum sal voorstellen hoe en onderregting versoeken hoe dese Kerken-raadt haar sal gedragen omtrent onkundige leden onkundig in de eerste waarheden belanghed de Drie-Eenheijdt de persoon natur en ampten en het werk des Saligmakers of is het gemeijn in de eerste en wesentlijke
stukken van de elende verlossing en dankbaarheijdt of sij (die so wel op de lere als het leven letten moet de sodanige onder behoorlijke voorsigtigheijdt eijgentlijk formeel anstonds sal suspenderen, als ergerlijk en niet gesondt in de lere het sij dat willen afblijven op de waarschouwing of niet en of men sig sal vergenoegen indesen
de sulks gewillig of billijke waarschouwingen van het avondmaal afblijven sonder dan verder  te suspenderen, en so laatste de Eerw. Classis behaagt, nae enen dan  (indien sij . ras geschieden kan) na een andere plaats vertrekken en nu attestatie eijsschen en men geen valse attestaten geven moet als ook door strafbaar door Godd. en menschelijke wetten en de attestatien sal schrijven, of men niet sal volstaan met die na waarheijdt te schrijven, immers wenscht het Consistorie van Godlinse dat E. Scriba Classis dit haar voorstel en versoek anteikene en dat de Eerw. Classis van Lopp. naar enige te. tot nodig en wenschelijk berigt in desen late toekomen wenschende verder in dese en andsints an de Eerw. Classis van Lopp. al het wenschelijke van de Groten Herder en Opsiender der zielen.
A. Stegnerus pred. te Godlinse
B.S. Stenhuijs Auderlinck
Jan Beerents Ouderlinck

Den 10 10b is kerken-raadt gehouden en op attestatie van Bierum tot het avondmaal toegelaten Derk Wierts.
Teffens is besloten Jacob Tonnis wegens sijns onbetamelijke annadering tot het avondmaal de naast vorige reijts sulx werden te laten verbieden met bedreijging dat (indien sulx weder geschiede) tot sijn leetwesen daar in soude worden voorzien.

Het 4de avondmaal deses jaars is gehouden d. 12 10b.

1729

Het eerste avondm. deses Jaars is gehouden d. 13  Martij.

Het 2de d. 12 Junij zijnde met attestatie toegelaten Egbertha Broos van Groningen.

Het 3de d. 4 7b en

Het 4de d. 11 10b zijnde in de kerkenraadt niets van belang voorgevallen

1730

Het eerste avondm. deses jaars is gehouden d. 5 Martij.

Het 2de d. 11 Junij.

Het 3de d. 3 7b.

Het 4de d. 10 10b van Sandeweer ismet attestate angekomen Albert Eeuwes

1731

Het eerste avondm. deses jaars is gehouden d. 4 Martij

Het 2de d. 3 Junij

Acta Consistorij tot Godlinse gehouden d. 12 Julij 1731
De predikant stelde voor enige uitstroojsels van sommige betreffende sijn lere en wenschende in desen het oordeel der Br. Ouderlingen verklaren wij, gesien
door onderteikening dit volgende. Dat wij uit de mondt der predikant alhier noojt gehoort hebben (in wat gelegentheijdt sij het ook sij) de volgende stukken daar nu vrij over gepraat wordt te weten dat hij (predikant) het ijmandt an de ogen sien konde of hij herboren was of niet, als ook dat het avondmaal alleen zijn soude voor verscheide van haar wedergeboorte en niet te gelijk voor andere want gelovige schoon twijfelende an de haar staat, maar dat wij het tegendeel gehoort hebben en openbaar in de kerk en daar buiten: verder getuigen wij dat hier niemandt gecensureert wordt ten sij om ergernissen die sigtbaar zijn en geven wij ook met genoegen getuichenis van de regtzinnigheijdt der lere des predikants alhier tot Godlinse, en van sijn stigtelijk leven immers tot nog toe, nader ook nog bepalende dat hij ijverig is ter overtuiging van onbekeerde, vertroosting anmoediging en opbouw van ware gelovige, als ook ter onderwijsing van andere tegens het avondmaal als ijder week daar toe een catechesatie hebbende, gelijk ook de vijf andere catechesatien ider weke gehouden, daar toe souden konnen dienen onder de segen des Heer, en dat hij so ook door prediken en catecheseren arbeijdt tot een regte vermeerdering en opbouw der gemeijnte. Dit dus de waarheijdt zijnde onderteikenen wij geern en vrijwillig in staat zijnde dit ten allen tijde (wierde het geeischt) nader te versekeren.
B. Siabbes Auderlinck
Jan Beerens Ouderlinck

Het derde avondm. deses jaars is gehouden d. 2 Septemb en

Het vierde d. 16 10b deses jaars

1732

Het eerste avondm. deses jaars is gehouden d. 9 Martij, met kerkelijke attestatie van
Leermens zijn angekomen Egbert Arendts en Tijtje Everts

Het twede avondm. is gehouden d. 1 Junij en is met kerkelijke attestatie van Spijk angekomen en toegelaten Isebrandt Doekes en Idie Meijnders

Het derde avondm. is gehouden d. 7 7b en is met attestatie van Oosterwijtwert angekomen Peter Derks en op de belijdenis des geloofs toegelaten en angenomen Klaas Boldewijn van Winsum.

Het vierde avondm. deses jaars is gehouden d. 14 10b sonder dat in de vorige kerken-raadt ijts van belang sij voorgevallen.
Met attestatie van Leermens angekomen Bernhardus Dijkhuisen en Renschke Klaassen

1733

Het eerste avondm. deses jaars is gehouden d. 15 Martij en is van de kerken-raadt in plaats van de afgaande dijaken Balster Gerrijts verkoren Derk Peters en in t
vervolg bevestigt.

Het twede d. 14 Junij en is met attestatie van Leermens toegelaten Jantjen Jans

Het derde d.6 7b en

Het 4de d. 13 10ber en is met attestatie angekomen Albertje Jans van Gerkes Klooster

1734

Het eerste avondm. deses jaars is gehouden d. 28 ...

Het twede d. 20 Junij NB Tot litmaat angenomen Geert Jans omtrent dese tijdt

Het derde d.12 7b

Het 4de d. 12 december

1735

Het eerste avondmaal deses jaars is gehouden den 11 Martij omtrent dese tijde is in plaats van Klaas Kornelis tot diaken verkoren Isebrandt Doekes

Het 2de avondm. is gehouden d. 5 Junij, in de gehoudene Kerken-raadt is het avondm. ontsegt an Geert Jans en Berent Tonnis wegens slagerij.

Het 3de avondm. is gehouden d. 11 7b en zijn Geert Jans en Berent Tonnis wederom van de Censure ontslagen op gedane belijdenisse en in de kerken-raadt na de proefpredikatsie vergadert.

Het 4de avondm. is gehouden d. 21 10b.

1736

Het eerste avondmaal deses jaars is gehouden d. 4  Martij is tot oudling verkoren Balster Gerrijts Elama.
NB Gelijk er voor en omtrent dese tijde vrij wat tweespalt is geweest tusschen tusschen de predikant en Jan Berents ouderling, tusschen gemelde Jan Berents en Jacobus Niklaas dat het verschil tusschen Jan Berents en de predikant in der
minne is afgemaakt de na dat op het voorstel van de predikant (betreffende de beschuldiging tegen Hem van Jan Berents wegens liefdeloosheijdt in Hem J. B. en andere niet an te spreken, sijne kremer-waren van elders te halen etc,) dat hij pred. het niet konde inschikken ten sij Jan Berents wenschte dat het gepasseerde hem van de pred. wierde te goede gehouden of quijt gescholden en dat hij de pred. erkende voor een eerlijk predikant, en dat daar op de handen van vriednschap eerst konden gegeven worden, waar op Jan Berents de handen toereikende, dit dus dan ingeschikt is d 25 Jan. 1736.
Enige weken hier na is ook het verschil tusschen Jan Berents en Jacobus Niklaas in der minne in de kerke bijgelegt al wanneer na enige bestraffinge en vermaning ter matein dienende toewensch en bidding van al het wenschelijke van de grote  vredevorst, de vergadering gescheiden is.

Het 2de avondm. is gehouden d. 10 Martij Junij

Het 3de d. 2 7b omtrent dese tijdt of ijts later is Jan Suirs Houker Trijntje wegens lelijke gerigte tot belangende haar lelijke gedraginge onder anderen in de herberg bij Wagenburg het avondm. verboden tot die tijdt dat sij antoonde een attestatie door de weerdt en weerdines van Wagenburg (daar sij geweest waren) tot haar ontschuldiging onderteikent.

Het 4de avondm. is gehouden d. 9 10b

1737

Het eerste avondm. deses jaars is gehouden d. 17 Martij

Het 2de d. 9 Junij en zijn in de tekorte gehoudene kerkenraadt met attestatie van t Zant overgekomen en toegelaten Peter Jans en Trijnje Jans egteluiden gelijk ook omtrent dese tijdt met attestatie als lidtmaat van Spijk angekomen en angenomen
is Sjabbe Dreewes.

Het derde avondm. is gehouden d. 8 7b en zijn op attestatien van Noordbroek ook als lidmaten angenomen Eltje Hommes en Frouke Ebels, en op geloofsbelijdenis Trijntje Sikkes vrouw van Jacob Jans

Het 4de d. 15 10b

1738

Het eerste avondm. is gehouden d. 16 Martij

Het 2de in Junij

Het 3de d. 14 7b  en is met attestatie van Noortbroek toegelaten Popko Elties als ook Jan Garremts van Oosterwijtwert op attestatie

Het 4de d. 14 10b

1739

Het eerste avondm. is gehouden d. 15 Martij

Het 2de d. 7 Junij dog NB is omtrent dese tijdt een droevig verschil ontstaan blijkbaar in de volgende acten.

Acta van de kerkenraadt van Godlinse d. 5 Junij 1739 en in t vervolg betreffende de twisten tusschen den enen ouderling Jan Berents en de diakonen Isebrant Doekes en Jacobus Niklaas.

Art 1.
De staat des verschils is kortelijk en voornamelijk (sullende het overige in t vervolg wel ingelascht worden) dat op den dag dat volgens het versoek van de gansche Kerken-raadt, een vrouwspersoon onder de Diakonij alhier zijnde van de Ed. Heer Rigter gestraft wordende, Jan Berents eerst tot den enen en in t vervolg tot beijde diakonen gesegt hadde, dat men sien most waar de schult was, dewijle dat mensch so weijnige middelen had om te bestaan, en sij so slegt onderhouden wierde als of hier hare diefstal te soeken was, en dit (so als gesegt wierde dat ook niet tegen gesproken is) ten anhoren van andere, waardoor vrij de diakonen gesegt wierden als oorsaken van dat gebeurde onheijl of immers daar toe gelegentheijdt hebbende gegeven.

Art 2.
De ouderlingh en diakonen na enige woorden wisseling hier over nog op desen eijgen morgen haar vervoegende bij de predikant vielen er vele woorden voor en ging het so ver dat de ouderling Jan Berents tot de diaken Jacobus Niklaas teffens Damvaarder seijde en wel in een sigtbare en hoorbare boosheijdt, dat hij (diaken) in den Dam voor dronken en mal bij de strate liep, waarop Jacobus de overige leden der Kerkenraadt tot getuigen nam, eijsschende dat dat bewesen wierde, dese ouderling onder anderen antwoordende dat dat is genoeg gesegt wierde, de diaken dat hij de getuichenissen eijsschte.

Art 3.
De predikant en de andere ouderling het ene en het andere doe overwegende, oordeelden 1. dat Jan Berents te beschuldigh was in opsigt van de tijdt der beschuldiging (als zijnde op de tijdt der sententie en rigterlijke executie doen vele met eenmalle bermhertigheijdt haar vertoonden) in opsigt van de plaatse en wijse der beschuldiging, als geschiedende buiten de kerkenraadt en vrij driftig gelijk thans de al te grote driftigheijdt in de eerste t samenkomst ook in de regtvaardiging sijner
sake sig seer duidelijk vertoonde, ja ook in de beschuldiging selfs, terwijle wij alle wel wisten dat het sober met dat mensch was, maar teffens wisten dat dat haar eijgen schult was als, luij slordig agteloos in opsigt van haar selfs, en haren kinderen opvoeding, sij anders meerder krijgende als andere arme, om welke geseide redenen haar ook wel voor een korte tijdt ijts onthouden was, verder dat het nu ook gansch de tijdt niet was om haar meerder te geven om der menschen boosheijdt, der verder gesegt wordende dat de diakonen in desen na het goedtvinden der Kerkenraadt gedaan hadden en deswegens niet so seer sij als wel de gansche Kerkenraadt te beschuldigen was, en wel in het besonder Jan Berents als die in desen noojt ijts in de Kerkenraadt (so veel belecht was) gesegt had, schoon ook daar de Diakonij- saken in het laaste verhandelt wierden, en er telkens gevraagt wierde of ijmandt nog ijts voor te stellen had, dit nu niet geschieden zijnde, ja, hij (Jan Berents) selfs het mede goetgevonden hebbende om het kennelijke versoek an den Regter te doen, toepast niet dan nu sulcken handeling, mag men vragen? Art 4    De Kerkenraadt wederom vergadert zijnde d. 31 te Maj, op dit laatste stuk van Jan Berents selfs geoppert wordenden   2. Dat in opsigt van de gedane beschuldiging van Jan Berents tegens Jacobus Niklaas dit verschoven wierde tot de naaste vergadering der
Kerkenraadt, om dan na bevinding van saken te handelen, na dat de beschuldiging behoorlijk bewesen wierde of niet.

Art 4.
De Kerkenraadt wederom vergadert zijnde den 31 Maj, en dit laatste stuk van Jan Berents selfs eerst geoppert wordenden, eijschte Jacobus Niklaas de getuigen tegens hem ten bewijse van de regtmatigheijdt der beschuldiging tegens hem ingebragt, Jan Berents die niet hebbende en Jacobus Niklaas die eijschende was het besluit der kerkenraadt dat de kerkenraadt wederom den 5 Junij soude vergaderen en dat Jan Berents sijne stukken en blijken als dan soude inbrengen.

Art 5.
De kerkenraadt op den 5 Junij weder vergadert zijnde, seide Jan Berents dat hij geen getuigen gesogt hadde, nog soeken soude, terwijle de sonde al groot genoeg was, en niet meerder behoefde te worden, en dat de sake beter in der minne wierde afgedaan, waar op Jacobus Niklaas gehoort zijnde accordeerde hij dit ook, dog onder dese conditie dat Jan Berents, hem openbaar in de tegenwoordigheijdt der gansche kerkenraadt gesmaat en gehoont hebbende, hem ook aldaar wederom opentlijk eerde, en schultbekentenis dede.
De kerkenraadt was mede genegen tot ene minnelijke en teffens betamelijke inschikking, en hoorde Jan Berents hierop, dewelke seijde dat hij, wel schultbekentenis wilde doen, indien de diakonen dat ook deden, en anders niet, dewijle die eijgentlijke oorsaken der quaestie waren, als hebbende hem in ene en andere opsigt niet wel behandelt, te weten Isebrandt Doekes (de ouste diaken) soude gesegt hebben, dat hij (ouderling J. B.) in Jan Harms huis hadde staan te luisteren, dat vrij slegt was, en dat, Jacobus Niklaas sulke gedagten van hem geuitet had, als of hij hem hadde willen slaan, het gene immers seer slegt was. Dese
diakonen hierop gehoort zijnde seijde Isebrant Doekes dat hij niet meer wiste wat er in dese gesegt was, en Jacobus Niklaas dat hij (J. B.) bij de eerste ontmoetinge hem bij de borst vattende en schuddende met een scherp gelaat en woorden, hij was bang geworden in dese opsigt, andersints niet bepalende wat hij (J. B.) hadde willen doen. Inmiddels is het in desen dus ook geweest dat bij vele woorden- wisselingh het eerste geval of oorspronk deser elende wederom gerept wierde, de diakonen klagende dat sij in haar ere en ampt wierden angetast.

Art 6.
De predikant en ouderling het ene en het andere horende oordeelden op het laastgemelde dat de klagte der diakonen regtmatig was, en dat haar gevoelen te voren art. 3 gemelt als nog het selve zijn moste om redenen daar gesegt, en verder betreffende de beschuldiging tegens I. D. de wijle hij (I.D.) betuigde niets met sekerheijdt in desen te weten, of te konnen seggen, en Jan Berents geen getuigen had, dat sij bijgevolg in desen geen regters konden zijn, dewijle de nodige stukken en blijken ontbraken, en wat de saak van J.N. betrof, dat sij daar over al so min regters konden zijn, dewijle er nog oor nog ooggetuigen in desen waren behalven dat I.D. bij het begin deser handeling zijnde geweest seijde, dat hij vresende dat het te hoog lopen soude, en sijne nature ook gaande worden sig deswegens ontrokken hadde: wat voor het slot de ouderling J.B. betrof in opsigt van het verwijt an J.N. gedaan en sijne verklaringe als nu oordeelde de pred. en ouderling willende (als
een van beijden zijn soude) liever beschuldigt worden van te grote langsaamheijdt als haastigheijdt in sulken droevigh voorval, dat op de naaste vrijdag men hierover wederom vergaderen soude, en dat dan J.B. of schultbekentenis soude doen, of het geseide met suffisante getuigen bewijsen, opdat sij op goede gronden de sake konden afdoen, gevende het verder (terwijle de sake niet afgedaan was) an de conscientie van ider der partie over, hoe van haar in opsigt van het avondm. (overmorgen te houden) sij te handelen.

Art 7.
De Kerkenraadt op haar laatste besluit wederom vergadert zijnde d. 12 Junij, verschenen J.B. ouderling en de genoemde diakonen voor de pred. en de ouderling Balster Gerrijts Elema, de pred. stelde voor het besluit te voren genomen dat of nu met suffisante getuigen de beschuldiging tegens J.N. bewesen moste worden, of een betamelijke schultbekentenis geschieden, hier op antwoorde Jan Berents dat hij de getuigen so seer niet soeken soude, en dat hij sig beriep op de conscientie van J.N. en het getuichenisse van meester Sjabbe Dreeuws, volgens de eijgene belijdenis van J.N. an hem gedaan, en van hem an J.B. bekent gemaakt waarop J.N. antwoorde dat sijne conscientie hem in desen niet beschuldigde, en dat hij meester Sjabbe soude halen, en dat hij wel wiste dat die dat getuichenisse niet geven souden, gelijk ook J.B. selfs beleedt dat meester Sjabbe de geseide beschuldiging niet bevestigen souden, de predikant hier op seggende dat hem (J.B.) een quartier uir tijdts gegeven wierde, de getuigen te brengen, was sijne antwoordt, misschien zijn sij niet te huis en ook kan ik se hier niet dragen dragen, sonder dat hij uitstel van tijde versogte
waar op hij verder seijde dat hij de beschuldiging tegens J.N. niet meer wiste (so als
wij die alle en elk in t bijsonder wisten en die (soals te voren gesegt is art. 3) seijden) en dat het wel so wesen konden als wij seijden, en ook niet, waar op de andere ouderling vragende of hij meijnde dat wij geen waarheijdt seijden was sijne antwoordt, het gebeurt wel so, seggende verder (om niet alle woorden over en weder te schrijven dog maar alleen het voorname daar het eijgentlijk of voornamentlijk op an koomt, sonder ijts agter te laten so ver ons enigsints bewust is, dat enigsints tot voordeel van J.B. zijn konde) dat hij die beschuldiging niet soude bewijsen, en ook geen schultbekentenis doen die geeischt wierde, of de diakonen souden ook in geseide opsigten het selve doen, in opsigt van welk stuk wederom geantwoordt zijnde als te voren en dat dit onder een confuze der Kerkenraadt niet viel, de sake ook seer ongelijk zijnde, dat so de diakonen in haar ere en ampt wordende angetast, antwoorde J.B. dat men regt moste oordelen en niet op twee schouderen dragen en forte dat men in sijn oordeel niet partijdig niet eensijdig zijn mosten.

Art. 8.
De pred. en ouderling duidelijk vernemende dat J.B. nog het ene nog het andere wilde doen, haar sakelijk in haar regtmatige eijsch bespottede, terwijle hij telkens met veel drift en woorden het selve of ijts dat veel te min was bijbragt, heeft geoordeelt dat in opsigte van het gemelde verschil en de gedragingen van J.B. in desen hij als een lasteraar van sijn mede-mensch, en als een ongehoorsame an de Kerkenraadt mosten angeteikent worden, en gesuspendeert van sijn ampt als ouderling en van het H. Avondmaal tot die tijdt dat hij op een gepaste wijse schultbekentenisse dede welke suspensie en geseide conditie hem dan ook angesegt is, oordelende de Kerkenraadt dat men gene bewijsen wederom moste eijsschen, om dat dan de sake noojt afgedaan wierde, hij vele weken tijdt daar toe gehadt had, ja voorgaf des conscientie werk van te maken om afteswaken[?] te soeken, te meer daar hij gesegt had dat hij se niet soeken soude en te meer daar hij meer dan eens gesegt had, schultbekentenis te willen doen als de andere het ook deden, terwijle hij een regte schultbekentenis verstaande (so als men immers soude moeten oordelen) sig selfs dus schuldig seide of ene valse om der vrede wille of wat het zijn mogte immers dan deswegens censurabel was.

Art. 9.
De vergadering hier op vertrokken zijnde uit de Kerk, ging J.B. na sijn huis en de predikant ouderling en diakonen na de pastorij om verder hier over te spreken, en ging dit teffens so, dat J.B. al vrij, ijts voor uit zijnde, wederom terugge quam in boosheijdt seer scherp en hoorbaar seggende of (mogelijk liever) roepende Domine roep het maar van de predikstoel af op dat elk het wete, welke woorden de Kerkenraadt in anmerking genomen heeft om tegens J.B. gebruikt te worden indien hem in t vervolg nodig geoordeelt wierde, gelijk ook de honende woorden tegens de Kerkenraadt art. 7[?] gemelt hebbende de Kerkenraadt nu maar geoordeelt over het gene sij nodig agte om de gemelde quastie ten einde te brengen.

Dese 9 artikelen zijn van de predikant en ouderling B. G. Elema in waarheijdts teiken nnderteikent.
A. Stegnerus pred. te Godlinse
Balster Gerrits Elema

d. 13 Junij is het derde avondm. gehouden en met attestatie van Leermens overgekomen Jacob Klaassen en Jantjen Harms.

d. 13 10b het laaste zijnde nu of de vorige reijse P. Emmelcamp op belijdenis des geloofs angenomen.

1740

d. 13 Martij is het eerste avondm. deses jaars gehouden.

Het twede d. 5 Junij terwijle in de te voren gehoudene Kerkenr. Isebrant Doekes als diaken sijn demissie versogt en bekomen heeft en in die selfe plaats met eenparige stemmen verkoren is P. Emmelcamp.

NB Het 3de avondm. xi 7b.

Het 4de d. x. 10b gehouden.

Met attestatie van Sandeweer? is overgekomen als lidtmaat Geesje Garms[?]

Op belijdenis des geloofs is dit jaar angenomen als lidtmaat Trijnje Geerts Huisvrouw van Sjabbe Dreeuws en enige tijdt daar na Klaas Harms van Losdorp dienstknegt van Sjabbe Dreeuws.

Acta der Kerkenraadt van Godlinse d. 7 10b 1740

Art 10.
De Schoolmeester P. Emmelcamp an de Kerken-raadt vergadert den 4 10b berigtende dat Jan Berents genegen was de kerken-raadt te spreken is de volgende woensdag den 7 10b hier toe bestemt en Jan Berents op die tijde voor de kerkenraadt verschenen, als wanneer de predikant hem voorstelde dat hij de kerken-raadt verblijden konde met ene voldoenende schultbekentenis in opsigt van de diakonen in t gemeijn en meester Jacobus Niklaas in t bijsonder wegens de verschillen te voren gemeldt, dit ook met enige beweegredenen andringende, tegelijk stelde de predikant voor verscheijdene honende redenen in de laaste en vorige vergadering van Jan Berents gemelt so met opsigt op de predikant als ouderling wenschende dat hij in de ene en andere opsigt sig gepaste verklaarde.

Art 11.
Jan Berents heeft eerst op het laatste en doe ook op de eerste beswaarnissen geantwoordt en schultbekentenis gedaan, versoekende dat het ene en anderen wierde vergeven, en ook dat in t vervolg een naauwkeurige opsigt op hem gehouden wierde.

Art 12.
De Kerkenraadt heeft hem daar op nog sijne misdaden onder het oge gebragt als te swaarder ook om dat hij (J.B.) ouderling was, en heeft hem verklaart dat sij hem weder annemen souden, dog met een hertelijke vermaning tot een betamelijke wandel, en bekentmaking dat (indien er wederom (gelijk dit de eerste reijse niet was) ijts van belang quam dat de Here verhoede, als het zijn konde) sij dan tot het uiterste komen soude, en is Jan Berents hier over gevraagt of hij dit dan niet billijk oordeelde waar op hij (Jan Berents) ja geantwoordt heeft en dat dit billijk was, en hier op heeft de kerkenraadt hem dan wederom ontslagen en angenomen onder biddingen om alle wenschelijke segeningen over hem in desen en andersints gelijk ook over elk van haar.
In waarheijdts teiken wordt dit onderteikent d. 7 10b 1740
A. Stegnerus pred. te Godlinse
Balster Gerrits Elema Ouderlingh

1741

Het eerste avondmaal dese jaars is gehouden d. 5 Martij

Het twede d. 4 Junij zijnde met attestatie van Westerbroek overgekomen en angenomen Fennigje Baukers

Het 3de avondmaal is gehouden d. 17 7b

Het 4de d. 3 december en is met attestatie van Appingadam overgekomen Antje Eltjes

1742

Het eerste avondmaal deses jaars is gehouden den xi Martij

Het 2de is gehouden d. 10 Junij

Het 3de d. 16 7b en zijn met attestatie herwaarts van Lellens overgekomen Roelf Jans en sijn Huisvrouw Grietje Walriks

Het 4de avondmaal is gehouden d. 9 10b en is met attestatie uit Appingadam overgekomen Martje Derks

1743

Het eerste avondmaal deses jaars is gehouden d. 10 Martij. NB Met attestatie van lutersch[?] overgekomen Sijben Peters en Tjaske Jans E. L.

Het 2de d. 2 Junij

Het 3de d. 1 7b

Het 4de d. 1 10b

1745

Het eerste avondmaal deses jaars is gehouden d. 14 Martij

Het 2de d. 6 Junij

Het 3de d. 10 7b

Het 4de d. 5 10b

1746

Het eerste avondm. is gehouden d. 5 Martij. In plaats van de afgegane diaken P. Emmelcamp is verkoren Sjabbe Dreewes dog die nu weder vertrekkende is in sijne plaatse verkoren tot diaken Bernhardus Dijkhuisen

Het 2de d. 12 Junij

Het 3de d. 11 7ber

Het 4 de d. 11 10b sonder dat bij gelegentheijdt de vorige proefpredikatien in de kerkenraadt is van anbelang is voorgevallen

1747

Het  ave  eerste avondmaal deses jaars is gehouden d. 5 Martij

Het 2de NB bij gelegentheijden van siekte uitgestelt
d. 16 Julij. door D. Kramer van Westerembden

d. 17 7b is wederom de Kerken-raadt vergadert geweest, doe is daar in niets wesentlijx voorgevallen gelijk ook niet in die vergadering den 3 10b gehouden.

1748

Het eerste avondm. deses jaars is gehouden den thijnden Martius en bij de vorige Kerkenraadt agt dagen te voren gehouden niets van belang voorgevallen

Het twede avondm. is gehouden d. 2 Junij is en is bij de vergaderde Kerkenraadt bij dese gelegentheijdt niets wesentlijx voorgevallen

1749

Den 8 April is de Eerw. Past. A. Stegnerus in het 63ste Jaar zijnes ouderdoms overleden, na dat zijn Eerw. bijna 33 Jaaren al hijr het Predikt Ampt heeft Bediend.


1750

Den 20 September ben ik Everhardus Idema geroepen van Thesinge, alhijr in den H. dienst bevestight, door de Weleerwaarde Heeren Broederen, Kraamer, van Meuwen, en Bulthuijs uitdeelders der verborghgentheden Godts, in Wester-Emden, Zee-rijp, en Lellens.

den 4 October geweest des H.H. Naghtmaal.

den 27 December gehouden het heijlig Avondmaal.

1751

den 4 April wederom gehouden het heijlig Avondmaal.

den 11 Juli wederom gehouden het Nagtmaal des Heeren.

den 17 October geweest de bedieninge des Avontmaals.

den 19 december het Avontmaal gehouden.

1752

den 2 April het heijlige Avontmaal geweest.

den 2 Juli het Naghtmaal des Heeren geweest.

den 8 October insgelijk.

1753

den 28 Jan. wederom geweest des Heeren Nagtmaal

den 22 April insgelijk

den 5 Juli wederom geweest het heijlig Avondmaal

den 4 October het Naghtmaal gehouden.

1754

den 27 Jan. geweest het Avondmaal

den 5 Majus Insgelijk

den 13 October wederom geweest de bedienige des Avondmaals
Terwijl in dese tijden tot lidmaaten zijn Angenoomen: Antje Hindriks, Diewerke Pieters, Derck Jans, Cornelis Hindriks, Hindrik Pieters, Geertjen Hindriks. En met kerckelijke Attestatien tot ons overgekoomen, Marieke Ottens van Groningen, en
Willem Jans, neffens desselvs huijs-vrouw Martje Arents van Spijk

1755

den 18 Jan. wederom geweest het H. Avondmaal. Proefpr. Openb. 3 vs. 20. Voor het Avondmaal Ps. 138. vs. 6 naa het selve Spr. 8 vs. 32

den 4 Majus wederom geweest des Heeren H. Avondmaal, proefpr. Jes. 65 vs. 13. Voor het Avondmaal Spr. 13 vs. 25, naa hetselve, Pet[?]. 116 vs. 9.

den 17 Aug wederom geweest des Heeren H. Avondmaal.

den 2 Novembr wederom gehouden des Heeren H. Avondm.

1756

den 15 Febr. gehouden des Heeren H. Avondmaal.

den 16 Maius gehouden het H. Nachtmaal.

den 15 Augusti geweest het H. Avondmaal.

den 14 Novembr.gehouden des Heeren Avondmaal.

1758

den 3 April geweest het H. Avondmaal.

den 16 Jul. geweest het H. Avondmaal.

den 15 Octobr. insgelijk.

1759

den 21 Jan. wederom geweest het Avondmaal.

den 22 April gehouden het H. Avondmaal.

den 6 Maius gedoopt de kinder van Laurens Jans, en Jacob Jans.

den 22 Jul. Insgelijks.

den 14 October geweest het Avondmaal.

1760

den 20 Jan. Geweest het Naghtmaal.

den 20 April gehouden het Avondmaal.

den 27 Jul. geweest het H. Nachtmaal.

den 9 Octobr Insgelijks.

1761

den 1 Febr. geweest het H. Nagtmaal.

den 19 April, gehouden het Nagtmaal.

den 2 Aug. geweest het Avondmaal.

den 25 Octobr gehouden het H. Nagtmaal.

1762

den 15 Jan. geweest het Avondmaal

den 11 April gehouden het Avondmaal.

den 11 Jul. geweest het Avondmaal.

den 10 Octobr. gehouden het Avondmaal.

1763

den 2 Jan. Insgelijks.

den 3 April Wederom geweest het Avondmaal.

den 10 Jul. geweest het nagtmaal

den 9 Octobr gehouden het Avondmaal.

1764

den 8 Jan. Insgelijk etc., en zijn tot leedemaaten angenomen Jan Jacobs smid, Jacob Hindriks schoemaaker, Tjarck Everts Stelmaaker, Ebelje Jacobs Huijsvrouw van Derck Jans, Pieter Luijtjens Jongman, en met attestatie van Siddeburen tot ons gekoomen Anje Jans.

den 22 April, wederom geweest het H. Avondmaal.

den 15 Jul. na voorgaande visitatie, en voorbereijdingpreek wederom gehouden des Heeren. H. Avondmaal.

den 21 Oct. Insgelijks wederom geweest des Heeren Nagtmaal.


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.