LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Garsthuizen

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Bron RA Groningen DTB 93 Garsthuizen
Ingevoerd mei 2006 Fred Reenders. Nagekeken juni 2006 MG.

Van 1714 tot 1725 zijn de kerkelijke zaken, dopen en huwelijken per jaar door elkaar genoteerd. De vermeldingen betreffende ledematen hieruit volgen onderstaand. Naast deze administratie is geen andere teruggevonden, helaas.


1714
den 13 Maij op voorgaande belijdenisse des geloofs is boven
genoemde persoon Jan Alberts gedoopt en tot het H. Avond-
maal angenomen.
[29 April proclamatie van het huwelijk Jan Alberts van Garshuijsen en Auke Lubberts weduwe van Jurjen Jans tot Garweer]

1715
Junij [dag papier stuk] Met attestatie van d' kerken-raad van d' Mee als lidmaat
tot ons gekomen d' Eers. Jan Jacobs
en op belijdenisse hares geloofs angenomen 
Peter Wiardi en
Peterke Hindriks van Baffelt.

1716
den selven dito [7 Junij] tot het H. Avondmaal angenomen
na voorgaande onderwijs Tonniske Haijes
en Lijsbeth Jans zijnde ongedoopt maar staat
den 12 dito gedoopt te worden.

Den 13 Junij tot het H. Nagtmaal op belijdenisse des geloofs
angenomen Margreta Wiardi,
Bernardina Meurs en Johanna Wiardi.
En met attestatie van Loppersum d. E. Boele Jans Boe-
lema
en Geertien Harmens.

1717
Den 7 Meert [...]
Angenomen Ledematen
Sijwert Barthol. Luddes
Cornellis Beewes
Aafke Harmens
Frouwe Jans
Aafke Jacobs
Battruijd Hindriks

Met attest. van Eppenhuijsen
Hindrik Hindriks en sijn huijsvrou Jantien Aris.

1720
1 Meert Tot het H. Avondmaal op belijdenisse des geloofs angenomen
Deeuwerke Clasen
En met attestatie gekomen Luijtjen Jans en [witruimte] Jans.

[niet gedateerd, tussen 16 maart en 16 juni, aan inktkleur te zien 16 juni]
Op Belijdenisse des geloofs tot het H. Avondm. an
genomen Simon Thomas en Elis. Adriana Meurs.

Den 30 Aug. tot het H. Avondm. angenomen Philippus 
Steenbreijker
en Hillrelipa[?] van Bremen op be-
lijdenisse des geloofs.

den 13 [november] Consistorie gehouden is in de minne bijgelegt het different tussen pastoor d' pastoorsche en Eijsse Thomas en sijn
huisvrouw ...
als mede dat van IJpe Hans en Frerik Peters.
Zijnde Gerrijt Clasens en Lijsbeth Jans om haar hoererije
voor dit maal van d' H. Avondm. afgewesen.

1721
den 21 dito [december] tot het H. Avondmaal op nieus angenomen
Jan Reenders en Claaske Jans man en vrouw
Eijske Willems Schunk
Marie Wessels
Jan Boelens Boelema
Ipe Coenes Retsema
Anje Tammes
Evertien Gerrijts

En met kerkelijke attestatie [witruimte] d' huijsvrouw van Peter Tonnis

1722
den 1 Meert met attestatie van Loppersum tot het H. Avondm.
angekomen Freriks Dieters.

1723
den 3 September met attest. als Lidmaat der Gemeente Christi is tot
ons gekomen Freriktien Hindriks van Leermens.

Den 22 decembr.
Met kerkelijke attestatie van Garnwert en Oostum zijn als
Ledematen tot dese gemeente overgekomen, Albert
Jacobs
en Grietie Roelefs Egtelieden.
En met kerkl. attestatie van Westeremden Kunje Aljes
en op belijdenisse des geloofs angenomen
Jacobus Ringels S.S.Th.Stud. en
Wiardus Wiardi B.L. Stud.

1724
den 17 Meert op belijdenisse des Geloofs zijn als Ledem[papier stuk]
Ch. Kerke angenomen
Harmen Clasens
Peter Hoijkes
Grietie Peters
Aaltien Coenes Retsema
Grietie Boelens Boelema

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.