LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Garrelsweer

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmatenregister Garrelsweer en ouderlingen en diakens 1728 - 1811
Transcriptie Geert Kamphuis, augustus 2006.
Nagekeken mei/juni 2007 Henk Blok

Latere toevoegingen zijn tussen ronde ( ) haken geplaatst,
opmerkingen van de transcribent tussen vierkante haken.

- lijst 1728 en mutaties 1729 - 1736 (Antonius de Vries)
- lijst 1739 en mutaties 1739 - 1747 (Lambertus van der Tuuk)
- lijst 1750 en mutaties 1750 - 1771 (Regnerus Tjaarda de Cock)
- lijst 1771 (Everhardus du Cellieé)
- lijst 1777 (Otto Hendrik Swam)
- lijst 1780 (Jullenius Brongers)
- lijst 1782 en mutaties 1782 - 1811 (Petrus Frima)
- kerkenraad 1729 - 1811


[1728]

[1728]
Vitae ofte acten
van de Kerkelijke discipline en bedieninge
der Gemeinte tot Gardelsweer

1. Naamen der Ledematen
2. Gecopuleerde
3. van de Gedoopte persoonen
4. Oeffeninge en Discipline

Ant. de Vries
pastor tot Gardelsweer

Register van de Ledemaaten
behoorende onder de gemeinte tot Gardelsweer
toen dit boeck is opgericht.

Antonius de Vries pastor aldaar
mijn huisvrou Gesijna Scheuninck
Aldert Reinders en sijn huijsvrou
Aefke Gerrijts

Op Nienhuijs
Jan Geerts en sijn huijsvrou Antje Boelens
en haar dienstmeidt Harmke Doets
Jan Sickes en sijn huijsvrou Jantijn Nijenhuis
Op Driewerderhof Hindrikje Geerts
De Kerckvooght Writzer Pieters en zijn huisvrou
Martien Tiaards
Tjaard Writzers
zoon van de Kerckvooght en sijn
huijsvrou Martjen Sijmens

Bij Diep langs.
Anje Berents. Frerik Gaijkes
Sibelt Sibels en sijn huijsvrou Trijnje Frerix
Anje Jaspers. Frerik Gaijkes
Grietje Hindrix
de Schoolmeester Gerrijts Geerts en sijn huijsvrou
Gebke Jochums
Frerix Jacobs
en sijn huijsvrou
Trijnje Heerkes Anje Cornelijs [2de naam later
toegevoegd, waarschijnlijk 2de echtgenote]
Simon Ubels en sijn huijsvrou Theetijn Scholtens
Thetie Claesens [ook deze
latere toevoeging waarschijnlijk tweede vrouw]
Bartelt Klaasens en sijn huijsvrou

Over Diep
Trijnje Frerix
Aeijelt Hindrix
en sijn huijsvrou
Grietje Harms
Jan Harms
en sijn huijsvrou Ettien Frerix
Menje Jans huijsvrou van Reintje Eppes
Reinder Clasen [latere toevoeging
waarschijnlijk tweede echtgenoot]

Bij het getal van welke Ledemaaten daarna
tijdelijx gekomen en angenoomen zijn op
volgende tijden deze navolgende.
1729 9 decemb
Jacob Tholes
Niesijn de Vries
Sare Aeijelts
Taalke Arendts

[alle vier] door onderwijs

1730
den 11 meert
Claas Cornellis
Fenne IJtes Grietie Cornellijs

[alle drie] door onderwijs

8 september
Lijsbeth IJtes met attestatie van Groningen
5decemb
Hindrikje Geerts met attestatie van Appingedam

1731
14 sept
Harm Geerts door onderwijs

1733
den 13 maert
Anje Kornelis huijsvrouw van Frerik Jakobs met
attestatie van Loppersum
den 19 junij Reintje Eppes man van Meinje Jans
Thetje Klaasens huisvrou van Simon Ubels
Jantjen Klaasens onse dienstmeit
[alledrie] door onderwijs
den 11 decemb.
Wolter Sippes met attestatie Thetie Meinders
van Loppersum

1735
den 17 junij
Aeghtje Pieters met attestatie van Lellens
den 16 decemb
Thetje Meinders huijsvrouw van Wolter Sickes door onderwijs

1736
den 14 maert
Egbertijn Gerrits door onderwijs
den 15 julij
Grietijn Cornellis huijsvrouw van Klaas Cornellis door onderwijs


1739
Den 24. Maij ben ik Lambertus Van Der Tuuk,
Dammonâ - Omlandus, in den Heiligen diest alhijr ingewiet
neemende een anvang van dit mijn werk door het
verklaren van de woorden 2 Tim. 2.7. De vooraf
gaende leerrede is gedaen door Dom. N. Nijwolt
Eccl. in Ten Bour met de woorden Ezech. 33.7
De oplegginge der handen geschiede door Dom.
R. Kuen
Eccl. in Wirdum ende Dom. L. van Meuwen
Eccl. in de Zeerijp.

Ledematen zoo alhijr door mij zijn gevonden

Jan Geerts & Antje Boelens (habitationem quintarunt [?] hujus pagicum Termunten. aprilis 1741)
Jan Sikkes en Hindrikje Geerts. (obiit illa 1742)
Tiaart Writzers & Martien Sijmons
Sibelt Sibels
& Trijnje Frerixs. (obiit illa 1742)
Antje Jaspers. (mortua 1739)
Frerik Gaijkes.
Geert Geerts
Schoolmeester
Egbertien Geerts.
Frerik Jacobs & Anje Cornellijs.
Sijmon Ubels & Thetie Classens. (obiit ille 1742)
Bartelt Classen en Trijnje Frerixs.
(obiit ille Jan 1743)
Eijlt Hindriks en Grietie Harms. (obierunt 1741)
Jan Harms
Reinder Classen
en Menjie Jans
Jacob Tholes en Aagtie Pieters
Claes Cornellijs en Grietie Cornellijs. (ille obiit Decembr. 1741)
Wolter Sikkes en Thetie Meinders. (ille obiit Novembr. 1741)

Bij voorgenoemde zijn in vervolg van tijd deese naevolgende
Persoonen aangenoomen.

1739.
22 sept.
Isebrant Goijtiens door onderwijs. (abiit. 1740)

1740.
25 Junii
Aafke Jans met attestatie van Wirdum.

1741
28 Martii
Grietie Tiarks vrouw van Jan Harms. Onderw.
30 Septemb.
Claas Jans, Knegt van R. Claessen d. Onderw. (obiit 1741)

1743
21 Martii
Hinricus Jans met attestatie van Oterdum
19 Junii
Hindrik Lammers op belijdenis & onderwijs.
24 Novembr. Klaes Jacobs met attestatie van Ten Post.

04-04-1747
Ds. Van der Tuik vertoont een beroep van Bedum en heeft dit aangenomen. Ondertekend door:
Tiaert Writzers
Frerick Gaijkes
als deacon
Reinder Claesen als Deacon
R. Kuen Eccl. te Wirdum
als getuige
Joh. Frima Eccles. Loppersum als pred. & Eccles

1747
Den 8 Maij hebbe mijne afscheit
genomen van mijne Gemeente tot
eene Redenvoeringsstoffe neemende
Luc.4. vs.42.43.
L. van der Tuik
Pastor voorts. in Bedum.


1750
Den 5 April Ben ik Regnerus Tjaarda
De Cock
geboren te Ten-boer in de ommelanden,
hier, leeraar dezer gemeente bevestigt,
nemende, tot enen grontslach mijner intrede
redenvoeringe, de woorden uit Richt:3;20, zo zeide Ehud, ik hebbe Godts woort an U toen stont hij op van den stoel: de bevestigingsleerrede deedt de zeer Eerw. Heer J. Frima pred. te Loppersum uit Ps. 126: 5,6 De oplegging der handen geschiedde van mijnen Hoog geeerden vader Tjaarda de Cock pred. te Midwolder-Hamrik en van twe Eerw. Heren broederen van dit classis te weten L. van Meuwen pred. in de Zeerijp en J.R. Bruinwolt pred. te Stedum.

De Ledematen, hier van mij gevonden,
zijn de volgende

Tjaart Writsers en Martjen Simons
Klaas Jakobs
en Aafke Jans. (Obiit ille in Jan. 1753)
Jan Harms en Grietje Tjarx (Haec obiit)
Hindrik Lammers en Grietje Kornellis (Haec obiit. abiit ille)
Thetje Meinders
[doorgehaald:] Anje Kornellis (zie opd’ander zijt)
Trienje Meinders (obiit)
Reinder Klaassen (gesturven d. 4 Jan. 1751)
Simon Ubels en Trientje (Haec obiit item & ille d. 4 Febr. 1753)
Jakob Tholes en Aagtje Pieters (Haec obiit)
Hindrikus Jans en Egtbertje Geerts (beide vertrokken naar Borgsweer)
Trientje Frerix moeder van Freerk Gaikes (obiit)
Freerk Gaikes en Teetje Jans. (Haec obiit, in ille)
Anje Kornellis
Ije Doekes
. (obiit)

1750
In vervolg van tijt angenomen
Juni d. 26
Harmanna Margareta de Cock met attestatie van Leeuwaarden
October
d. 9 Jan
Jan Hindriks Nuwenteit met attestatie van Rotterdam (vertrokken
naar Losdorp)
Jantjen Simons op voorafgaande belijdenisses.

1751
Januari d.2.
Martjen Wolters met attestatie van Bedum wederom vertrokken naar Wirdum
Maart d.31.
Nanne Jansen (obiit)
Anna Tonnis
Klaas Luitjes
(vertrokken naar Loppersum)
[alle drie:] op voorgaande belijdenisse

1752
d.7.Januari.
Geeske Jans op attestatie van Woltersum (obiit d.3 Febr. 1753)

1754
d. 10 Juli.
Jantjen Kornellis op gedane belijdenisse (vertrokken)
Noch is voor deze als litmaat de gemeinte toegevoegt
d. 4.Jan. Dezes jaars Margaretha Dijkers op attestatie van Amsterdam.

1758
Den 3 Octobr. Dina Wierts hijsvrou van J.H. Niewentijdt
Schoolmeester op belijdenis (vertrokken naar Losdorp)
1759
Den 18 Januari Jakob Jans Schut op Belijdenis

1763
D.14.meert.
Johan Gerhardt Bekker chir. & practisijn in de
geneeskunde op voorafgaande belijdenis.

1764
D.15.meert
Jan Okkes & Elizabeth Ekens Ehel. met attestatie
van Delfzijl

1765
D.15.Octob.
Jan Geerts met Attestatie van Stedum

1767
D.3 Juli.
Evert Rengers Schoolmr te Garrelsweer (obiit)
& zijn Huisvrou met Attestatie van Aduwert.

1769
D.30 April
Luitjen Claassen & zijn Huisvrou
Zwaantje Fokkes met Attestatie van Loppersum

1770.
D.13 April
Anje Jans vrou van Jakob Tholes
met attestatie van Wirdum.
18-03-1771
Ds. R.T. de Cock deelt mee dat hij het beroep van de Nieuwe Pekel A heeft aangenomen.
Ondertekend door
Joh. Frima Pred. te Loppersum moderator
R. Beckeringh Eccls te Wirdum
Jacob Fockes als ouderling
Jacob Jans Schut als Dijakon
J.G. Bekker als litmaat
J. Westerhoff als litmaat

1771. Den 21. April hebbe ik, door de Edelm.
Hrn. de Burgemeesteren & Raat in Groningen
ten gewonen Leeraar beroepen in de Nieuwe
Pekel A, Mijne afscheits redevoering gedaan uit
Hebr.XIII:20,21. [etc]
Regnerus Tjaarda de Cock
Ber. Pred. in de Nieuwe Pekela


1771
Den 15 September.
Ben ik Everh. DuCelliee
(beroepen van Groot Borsum in Oostvrieslandt)
Alhier in den H. Dienst bevestigd, nemende
bij den anvang tot een grondslag van mijne
rede voeringe, de woorden uit I Sam:12:23 [etc]

De Namen der Ledematen, die van mij
E. du Celliee te Garrelsweer gevonden zijn,
zijn de volgende

Juliana Johanna Spandaw, mijn Huisvr.
Jan Westerhoff en zijn Huisvr. Antie Jurriens (vertrokken na Oterdum)
Jacob Tholes en zijn Huisvr. Anje Jans.
Jacob Jans Schut en zijn Huisvr. Aafke Jans
Jan Ockes, en zijn Huisvr. Elizabet Ekens.
Luitien Klasens en zijn Huisvr. Swaantie Fokkens (vertrokken
na Lellens)
Heijlke Harkes (vertrokken na Tiamsweer)
Johan Gerhard Bekker
Martien Sijmons
Jan Harms
(obiit)
Anje Kornellis
Bettie Pieters
Anna de Cock
(obiit)
Frauke Jans met attestatie van Loppersum
Jan Clazen Schut, op belijdenisse angenomen (vertrokken
na Tiamsweer)
Remmerdina Hovius op belijdenisse voor de volle
kerkenraad angenomen (;1775 vertrokken na Groningen met attest)
03-11-1775
Ds. Everhardus du Celliee deelt mee dat hij is beroepen te Farmsum en dat hij dat heeft aangenomen.


1777.
Den 31 Maart, zijnde Paasch-maandag, ben ik Otto Hendrik
Swam
, geboortig van Almelo uit Overijssel, alhier tot
Leeraar in deze Gemeinte bevestigd, neemende ten grondslage mijner Leerreden Rom.1:16. [etc]

De Ledemaaten, welke ik hier vond, waaren
Jacob Tholes, en zijne huisvrouw Anje Jans (Jacob Tholes
overleden, en Anje Jans vertrokk, naar Wirdum)
Jacob Jans Schut, en zijne huisvrouw Aafke Jans.
Jan Okkes, en zijne huisvrouw, Elizabet Ekens.
Johan Gerhard Bekker.
Martjen Sijmons
. (overleden)
Anje Cornelis.
Betje Pieters.
Frauke Jans.
Barendina Neppers
, wed. van G. Swam met attestatie van Almelo.
Eppo Brongers met attestatie van Winschoot (vertrokken met
attestatie naar Thesinge)

1780.
den 9 van Gras-maand, heb ik, Otto Hendk. Swam, den
Herder-staf over deze Gemeinte staat-plechtig neergelegd, en
haar opentlijk gezegend en vaarwel gezegd [etc]
20-03-1780
Ds. Swam deelt mee dat hij beroepen is te Tjamsweer en dit heeft aangenomen.


[1780]
Den 23 Julij ben ik Jullenius Brongers
geboortig van Groningen alhier
tot Leeraar in deze gemeente bevestigt, [etc]

De Ledematen alhier bevonden zijn de navolgende
Jacob Jans Schut en zijn huisvrouw Aafke Jans
Jan Okkes en zijn huisvrouw Elizabeth Ekens
Johan Gerhard Bekker
Anje Cornelis
Beitje Pieters
Frauke Jans
Henrietta Clara Brongers
Geboren Hagenorus
met attestatie van Ulrum
Lummijna Jans Huisvrouw van Hindrik Ebes
met attestatie van Groningen.
25-03-1782
Ds. Brongers verzoekt ontslag van zijn ambt.
14-04-1782 Afscheidspreek ds. Brongers.


1782
Den 4 Aug. ben ik Petrus Frima Joh: Frilig:
geboortig van Loppersum, alhijr als Leeraar in deze
gemeente plegtig bevestigt, predikende [etc]

Ledematen van mij Pet: Frima zijn als volgt
hijr bevonden en aangenomen

Jacob Jans Schut en zijn huisvrouw Aafke Jans
Jan Okkes & zijn huisvrouw Elizabeth Ekens (overleden)
Johan Geerhard Bekker
Anje Cornelis
Frouke Jans
Lummina Jans
(met attestatie na Wittewirum vertrokken)
Wigbolt Jans met attestatie van Leermens
Sioukien Frima Geboren Reiding tot litmaat
aangenomen den 6 Jan: 1784
Hindrik Ebes, Schoolmeester aangenomen
den 26 meert 1784 (na Wittewierum)
Heere Geerts en Grietje Jans, den 16 Dec 1785 angenomen.
Albert Jans, met attestatie van Wirdum
Geeske Ennes tot lidmaat den 14 Sep 1787 angenomen
Himke Luities, geboortig van Loppersum, na
voorgaande belijdenis, gedoopt & tot litmaat
aangenomen den 18 maj 1788 (deze met attestatie
vertrokken na Wetzing en Souwert)
Albert Evers, met attestatie van Uisthuistermeden
Margareta Helperi wed. Coun [Kuen in huw. index] met attestatie van Delfzijl
Egbert Stoffers Schoolmeester, met attestatie van Siddebuiren
Geeske Ennes met attestatie na Hellum
Albert Everts met attestatie na Masstrigt
Albert Jans met attestatie na Appingedam
Martien Klasen met attestatie van Loppersum
Helperi Kim, Roelf Ebels, Willem Tonnis aangenomen d. 24 maart 1793
Sara Geerts en Dina Pieters aangenomen oct 1793
Egbert Stoffers met attestatie na Leermens
Roelf Ebels en Grietie Jans, Echtel. met attestatie na Ten Bour
Willem Tonnis met attestatie na Westeremden
Trijntie Oomkes, Harmtje Bavinck, Nantje Pieters
aangenomen den 13 april 1799
Met attestatie van Leermens Wobbegijn Euwes
Tjaart Aljes, Trijntien Pauls, Martien Klaasen
zijn tot leden aangenomen den 22 Maart 1804
Tjaart Aljes met attestatie na Loppersum d.16 Jun 1805
Grietie Ariens Kappers tot Lidmaad angenomen Maart 1806
Gerrijt Jacobs, en Antje Klasens tot leden aangenomen den 19 Maart 1807
Arent Pieters, Hilje Geerts, Antje Jurrijns, zijn tot Leden angenomen
J. Sissing Schoolmeester en Roelfke Ottes, zijn tot leden aangenomen
J.C. Wildervank, met attestatie van Loppersum
tot Leden der gemeente zijn aangenomen den
19 Juni 1807 Jantien Meir & Aaltje Klaasen
1808 Den 11 Dec [uit acta Consistoria]
J.C. Wildervank, Grietie Ariens Kappers met attestatie na Schildwolde
1810 den 24 Juni [uit acta Consistoria]
Gerrit Jacobs en Trijntie Pauls met attestatie na Loppersum
1810 den 14 Juli
opgekomen met attestatie van Wittewirum
Jan Dikema, Lamberdina Ambrosia Wolthuis
met attestatie van Loppersum Jan Jacobs
tot Leden aangenomen Wilmke Jans, Martien Eilts, Hindrikie Johannes
1811 Den 31 Maart, Omge Kornelis aangenomen


Acta van Consistorie
onzer gemeinte tot Gardelsweer
[hieruit zijn de aanstelling en aftreden van ouderlingen en diaken
vanaf 13-3-1729 ge-extraheerd]

1735
den 20 April is beslooten de Kerkenraad te vermeerderen
met een Boekhouder en een diaken, en beraamd
alle twee jaaren een nieuwe Diaken te bevestigen
is tot Boekhouder verkooren de Kerckvooght Tiaard Writsers en
tot Diaken Aeijelt Hindrix, die daar op den 19 maij
in haren dienst zijn bevestigt.

1737.
den 7 April is tot nieuwe diakon verkooren Jan Sickes
de welcke na voorgaande kondinge den 12 maij
in zijnen dienst is bevestigt.

1739 den 4 Juni
kerkenraadt gehouden, en is in de plaatse
van Aeijlt Hindriks tot nieuwe Diakon verkoren
Claes Kornellijs
den selven dato is meede beslooten om alle twee
jaaren ook een niewe Ouderling te bevestigen
en is weederom van niews tot Ouderling verkooren
Meester Gerrit Geerts ende nae kundinge in zijn
dienst bevestigt.

1741 2 April
op deesen datum is van de kerkenraet tot Ouderling
andermael verkooren de E. Kerkvoogt Tiaert Writzers
en tot Diakon Wolter Sikkes in plaatse van
Jan Sikkes. beide voor twe jaeren. zijnde
beide nae 3 voorgaende kundingen bevestigt.

1742 Meert 18
Zijn nae voorgaende verkiesinge en kerkelijke
afkondinge twee niewe Diakonen (in plaatse
van de twee overleedene) bevestigt, te weeten
Frerik Gaijkes voor twee, en Reinder Claesen
voor vier agtereenvolgende jaeren.

1754 D.6 Januari.
en is Klaas Luitjes (voorheen, na uitkiezing en
kerkelijke afkunding, wettig bevestigt tot Diakon)
vriendelijk verzogt in zijnen dienst te willen
volharden, t welk zijn E. annam.

1758
Den 10 April
Kerkraat gehouden en
vertoonde Klaas Luitjes enig Diakon
dezer Gemeente hoe zijne Ed. op
Mai anstaande van hier naar Loppersum
met de woninge vertrekken zoude,
verzogt ten dien einde dat men tot
de verkiezing van niewe personen in zijne
plaatse ter vervullinge van het diakonschap
treden mogt waar toe gekoren zijn de
Eer. Jan Niewentijt Schoolmeester
en Jakob Thole
Ook is ten zelve tijde de Eer. Frerik Haikes
ouderling dezer gemeente wegens ouderdom
& lighaams zwakheit tot de waarneming
van dat amt onbequaam van zijnen dienst ontslagen
en in desselfs plaatse gekoren de Eersame
Hindrik Lammerts.
D. 4 Maai 1758 zijn de Eers. Hindrik Lammerts
in het ouderlingschap en de E. J.H. Niewentijt
Schoolmeester & Jakob Tholes in het Diakonschap
bevestigt na voorgegane afkundiginen.
Den 20 Decemb Kerkenraat gehouden en Diakoni
reken gedaan waarna J.H. Niewentijt naar Losdorp vertrokken is.

1760
den 20 April
en is tot boekhoudent Diakon angestelt de E. J. Jans Schut

1763
Den 1 April
en in denselven als niews angenomen voorgestelt de Doctor
J.G. Bakker tegen welken gekundigt zijnde
niemant opgekomen is, de leden des kerken
raat hadden er niets tegen.

1770
D.12 Juni
en is Jakob Tholes tot mede ouderling
& Jan Okkes tot mede diakon gekozen
welke bevestigt zijn d. 15. Juli.

4 April 1784
Is tot ouderling dezer gemeente verkooren Jan Okkes,
en in deszelfs plaats wederom tot Diacon angestelt
Wigbolt Jans.
Na voorgaande kondiging zijn voornoemden den
25 April 1784 in hun dienst bevestigt.

19 Nov 1786
Is tot ouderling dezer gemeente verkoren de E
Jacob Jans Schut, en in deszelfs plaats wederom
tot Diacon angestelt, Hinderik Ebes, School-
meester dezer plaats.
Na voorgaande kondiging, zijn voornoemde den
10 Dec 1786 in hun dienst bevestigt.

1795
Den 28 Juni zijn tot ouderlingen dezer gemeente
verkozen, de E. Helperi Martens Kim
voor J. Jans Schut overleden, ende
E. Heere Geerts, tot Diacon J. Sissing
Schoolmeester.
Na voorgaande kondiging, zijn voornoemde
den 2 aug 1795 in hun dienst bevestigt.

1807 14 Juni
tot ouderling dezer Gemeente is verkozen voor Helperi
Martens Kim, Wigbolt Jans,
en tot Diacon,
voor Wigbolt Jans, Arent Pieters.
Na voorgaande kondiging zijn voornoemde
personen den 28 Juni 1807 in hun dienst bevestigt.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.