LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Garmerwolde

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Ledematen Garmerwolde, gedestileerd uit de kerkelijke handelingen.
Eerste versie december 2004 Henk Nieborg.
Nagekeken en aangevuld januari/februari 2005 Menne Glas.
Nogmaals nagekeken en aangevuld met diakenen/ouderlingen Ton Bosch maart/april 2006.
Aangevuld met periode 1747 - 1811 aug/sept. 2006 Ton Bosch en nagekeken.

- Lidmaten 1663 - 1747
- Diakenen/Ouderlingen 1663 - 1747
- Lidmaten en acta onder J. F. Heideggers 1748-1758
- Idem onder Joh. Conraad Heideggers 1758-1795 [zoon]
- Avondmaal 1797-1800 [verm. dezelfde predikant]
- Lidmaten 1797-1802
- Mutaties kerkeraad 1748-1795
- Mutaties kerkeraad 1797-1802


1663
13 7bris na ondersoeck:
Jacob Peters Jongeman
Jucke Isebrants jonge dochter

1664
3 Januarij tot ledematen J.C. begeven:
Broer Jansen Timmerman
Jan Jansen Jongsman
Annetjen Tiaerts Jonge dochter
24 April angenomen:
Geertjen Jurjens d'huisvrou van Jurjen Lamberts
14 Aug. na ondersoeck:
Anje Peters weduwe van Peter Peters bij het Maer
Geeske de weduwe bij de Bovenrijge

1666
21 Jan. tot ledemaeten begeven:
Peele Sijbrants bij de Legewegh
Aefke Claesen in d' Heidenschap
20 Maij als litmaet angenomen:
Trijntjen Berents huisv. van Steffen Peters, met attestatie 17 Maij van Thesinge
16 7bris tot litmaet angenomen:
Gerrit Jacobs bij de Lege-wech en
Annetjen Eltes sijn huisvrou met attestatie van Thesinge den 13 7br.
Jan Willems zoon van Willem Gortemaker met attestatie van Bedum den 19 Aug.

1667
24 Martij ledematen geworden:
Claes Jans en
Trijntjen sijn huisfrou

1668
6 7br. met attestatie:
Jan Hermens en
Anje sijn huisvrou van Tijnallinge
na belijdenis angenomen:
Focco Jacobs en
Claes Andries beide bij de Boven-rijge wonende

1669
4 April met attestatie uit Groningen:
Eefjen Dercks
14 9br. na belijdenis:
Trijntjen d'huisvrou van Arent Crijns in d'Heidenschap

1670
27 Julij tot nieuwe ledematen angenomen:
Gerrit Heins en Jantjen sijn huisvrou

1671
5 Martij met attestatie:
Anje Hiddes van Noordijck, nu huisvrou van Jan Peters tot Garmerwolde
3 7br. als ledematen der gemeinte laten inteikenen:
Roelef Peters Jonge-man
Hebeltjen Jans Jonge Dochter
17 10br. als ledematen laeten op teicken:
Martjen Sijmens huisvrou van Berent Willems
Eppe Claessen en
Geertjen sijn huisvrou met attestatie van Lellens

1672
31 Martij litmaet geworden:
Renje Claessen jonge Dochter bij de Lege-wegh

1673
5 Januarij met attestatie van Engelbert:
Severijn Harrijcqes Cleedermaker
voor d'eerstemael gecommuniceert, na belijdenis:
Geert Meertens en
Grietje sijn huivrou
1 Maij ledematen geworden:
Jan Pieters bij ít Maer
Berent Willems
21 10br. na belijdenis:
Arent Crijns uit d' Heidenschap
Claes Geerts
Aeltjen d'huisvrou van Severijn Snijder
Geeske d'huisvrou van Jan Timmerman
Liefke Jochems d'huisvr. van Claes Geerts vern[oemd]
Jike jonge dochter van Jochem Hermanni

1675
31 Januarij met attestatie:
Jantjen Jansen van Bedum
na ondersoeck:
Sens Jansen vrijgeselle
6 Junij tot ledematen begeven:
Clare d'huisvrou van Jan Jansen uit d'Heidenschap
Trijntjen Claessen Jonge Dochter

1676
16 Januarij als ledematen:
Geeske bij de Bovenrijge
Aefke Tiaes in d'Heidenschap
16 Januarij mede tot het Avontmael begeven:
Gerrit Geerts en
Corneliske Crijns
18 Junij met attestatie:
Vrou Anna Maria van Selbach wed. Dijck en
Anna Maria Wolderingh van de Gemeinte tot Groningen
Wibbetjen Ties van Noordwolde
24 7br. na belijdenis:
Lijsbet d'huisfrou van Gerrit Claesen op de Wegh
25 10b. na belijdenis:
Mest. Hindrick Jans Snijder

1677
15 10b. litmaet geworden:
Aeuke Claessen huisvrou van Jan Hemmes bij de Lege-wegh

1678
17 Martij tot Litmaeten begeven:
Claes Geerts in d' Heidenschap
Jan Hemmes bij de Lege-wegh
Mest. Claes Pieters Coster en Organist
16 Junij tot Litmaeten angenomen:
Jelmer Jans bij de Lege-wegh
Frerick Claesen in d' Heidenschap

1682
17 Sept. aangenomen:
Gerrijt Claessens
3 decemb. aangenomen:
Lammejen Claessens

1683
4 Martij aangenomen
Willemtjen, Sebastiaens huis-vrouwe
17 Junij met attestatie
Kunnejen Aapkes, van Bedum

1684
8 martij aangenomen:
E. Heer Julsing
8 Junij aangenomen:
Roelf Tjaarts en
Tijwes Snijder bij de Boven-rijge
14 Septemb. aangenomen:
Marjen, Roelf Tjaarts huijsvrouwe

1685
7 Junij aangenomen:
Bouke, de huijsvrouwe van Jelmer
6 September. aangenomen:
Grietjen, jonge dogter woonende bij Frerik Jans
9 Decemb. na belijdenis:
Gerrijt Pieters en sijn huijsvrouwe Anje, bij de Lege-weg

1686
14 martij met attestatie:
Jacob Garms van Ten Bour
6 Junij aangenomen
de huijsvrouwe van Jacob Garms
de huijsvrouwe van Derk, op Luitjen Claes' plaatse
5 Septemb. aangenomen
Frerik, agter Tackerborg

1687
15 maji aangenomen:
Ebe Sens

1688
8 Julij aangenomen:
Albertjen Berents, de huijsvrouwe van Frerick, agter Tackenborch

1689
13 Jannuarij met attestatie:
Jacob Eijses en sijn huijsvrouwe
Nieske Eppes, van Westerwijtwart
4 Augusti met attestatie
Gerrit Jacobs met
Annegien Michaels sijn huijsvrouwe
Reentje Harms J.D.
15 xb. met attestatie:
Aefke huijsvrouwe van Hilbrant Everts van Leeg-kerck
Grietijn Jacobs weduwe van Arent Derx van Noord-wolde
aangenomen:
Arent Berents in t' Heijden-schap

1691
5 April angenomen:
Allardt Tjaerts en sijn huijsvrou
Aeltijn Tonnis, en
Tjaert Harms
28 Junij met attestatie:
Rembge Willems en
Trijntijn Jannes sijn huijsvrouw van t Bour

1692
27 Martij aangenomen:
Derk Ouwes
12 juni na belijdenis
Luijtijn Willems en
Jantijn Clasens sijn Huijs-vrouw

1693
25 Junij
met attestatie uijt dí Harck-stede
Annetijn Wijbes
angenomen
Joest Eppes
1 October aangenomen
Wellemtijn Berents

1694
25 Martij met attestatie
Edze Heins en
Bouke Willems sijn Huijs-vrouw
10 Junij angenomen
Lolleke Jansens
9 7b. angenomen
Eppe Reijnts

1695
24 Martij angenomen
Jantijn Clasen
Hindrickjen Berents
16 Junij angenomen
Jan Harms en
Grietijn Edzarts sijn Huijs-vrouw
met attestatie
Metjen Geerts en
Jantje Reinders
22 7b met attest.
Anje Tiaes

1696
22 Martij met attestatie
Geeske
14 Junij angenomen
Willem Berents en sijn Huijs-vrouw
Martijn Derx
Steffen Jacobs

1697
7 Martij angenomen
Pieter Garbrants
26 xber met attestatie
Hinderickijn Berents j.d.
angenoomen
Simon Jans en
Aeltijn sijn Huijs-vrouw

1698
13 Martij angenomen
Trijnje Gerrits
xber aengenomen
Geesijn Sebastiani

1699
10 7ber angenomen
Anje Sents

1700
10 Martij met attestatie
Claeske Dercks

1701
4 7ber met attestatie
Lutgertijn
4 xber met attestatie
Eeuwke Wiltes en
Trijntien Harms sijn Huijs-vrouw

1702
11 Junij met attestatie
Catrina Pieters van Colham

1704
21 7b voor d' eerste mael gecommuniceert
Hr. Jarges en sijn
Liefste

1705
27 xb met attestatie
Aefke Clasens

1706
11 Martij angenomen
Tonnis Jans, en
Anje Jans sijn huijs-vrouw
Claes Hindrix, en
Swaentijn Egberts haer maagt
Rinje Jans
12 7b met attestatie
Martijn Hindricks van Scharmer

1707
7ber met attestatie
Meester Lambert Harms ende huisvrouw
Annegien Meulencamps

1708
17 junius tot de gemente gekomen
Maria Jacobs dienstmeid van de Hoog welgebr. Heer Jarges op Takkenborg etc. etc.

1709
10 Meert met attestatie
Jacob Hindriks an de lege weg van Middelbert ende
Gesien Jurjens van Groningen
9 Juni na belijdenisse
Pieter Jans en sijne huisvrouw
Jantien Gerrits anít Maer
Martien Jans de huisvrouw van Willem Berents an de lege weg
Aagtie Menkes huisvrouw van Wildrik Jans an de lege weg
Eltie Simons huisvrouw van Jacob Hindriks an de lege weg
Jan Luities op de Streek
Jan Geerts op de Streek
Lijsbet Berents op de Streek
Ida Ebes op de Streek
Trijntien Freeriks op de Streek
met attestatie
Jan Jansen an de bovenrijge van de Harkstede
Aafke Hindriks op de Streek van Woltersum

8 December met attestatie van Groningen
Catarina Schainks huisvrouw van Dom: Bekkering van Groningen
Anje Bronnes huisvrouw van Hindrik Hindriks in de Heijdenschap

1710
9 Meert na belijdenis
Sijbolt Jans ende desselfs huisvrouw
Cornelliske Gerrits in de Heijdenschap
1 Juni met attestatie van Groningen
Welgeboor. Hr. Popke De Valke ende
Welgeborn. Vrouw Anna Lucia de Valke geboren Julsinge
en van Noortdijck
Tiasse Harms en desselfs huisvrouwe
Anje Jans an de lege weg

14 September met attestatie van Groningen
Magdalena Verschuir kamermaagt van de Heer van Takkenborg

1711
22 Meert na belijdenis
Anje Sijbrants huisvr. Jacob Popkes op Gelmersma
Jurjen Lamberts en
Louke Jans echte lieden an de bovenrijge
Hilje Hinderiks jonge dogter an de bovenrijge
Jaijke Sijbrants jonge dogter bij de kerke
Trijnje Hinderiks jonge dogter bij de kerke
Jan Harms jongman bij de kerke
Zijke Gerrits Jonge Dogter an de lege weg
Pieter Gerrits Jongman an de lege weg
21 Juni met attestatie
Lijsabet Berents van Groningen ende
Harm Elling van Wedde beijde woonachtig bij de Heer van Takkenborg
13 September met attestatie van Middelbert :
Harm Elias en Jantien Frens echtelieden
van Groningen:
Petertien Claassen wonende bij de Heer van Gelmersma
13 December na belijdenis
Willem Jurjens an de lege weg
Aaltien Derks Jonge dochter

1712
19 Juni na belijdenis
Gerrit Vegters Jongman an de boven rijge
met attestatie van Amsterdam
Jantien Adams op Gelmersma
van Groningen
Grietien Crispinus
van de Wildervank
Bijlke Harkama beijde jonge dochters op Takkenborg

1713
19 Meert na belijdenis
Grietien Harms de Huisvrouw van Frerik Olchers
Hijkien Berents J.D.
Zents Ebes Jongman
18 Junius met attestatie van Noordijk
Eltien Egberts de huisvr. van Kornellis Berents
24 September met attestatie van Groningen
Jan Gosens wonende bij de Heer van Gelmersma
17 December met attestatie van Farmsum
Lubbertus Romeling wonende bij de Heer van Gelmersma

1714
18 Meert met attestatie van Groningen
Sergiant Jan van Keulen
16 september met attestatie van Zuidwolde
Bartholomeus Eijssens ende
Jacobien Jans echte lieden in de boven rijge
van Middelbert
Eppe Bonnes en zijn huisvrouke
Wijmke Simons in de Heijdenschap
Geert Jansen Jongman van Scheerhorn behorende onder het karspel Emmelerkamp

1715
24 Meert na belijdenis
Siwert Jans op de Streek
Pieter Roelefs op de Streek
Harm Geerts JM. op de Streek
Popke Jans op de Streek
Wilte Eeukes JM. in de Heijdenschap
Hilje Nanninks Huisvrouwe van Joest Eppes op de Streek
Grietien Jans JD. op de Streek
Beertie Jans JD. op de Streek
Roelfien Freriks JD. op de Streek
Anje Derks JD. op de Streek
Aaltien Jans JD. op de Streek
16 Juni met attestatie
Geertruid Houwinks van Groningen ende
Grietien Derks van Wedda beijde woonachtig op Takkenborg
8 December met attestatie van Wittewierum
Geertien Claasen J.d. op Gelmersma

1716
15 Meert
Jan Abbring na gedane belijdenisse
Hinderik Hinderiks jongman met attestatie van Haren
21 Juni tot ons gekomen
Hindrik Pieters ende
Martien Claassen Echte lieden aan de leege weg hebbende haar attestatie vertoont de eerste van Obergum de tweede van Adorp
13 September na belijdenis
Aaltien Gerrits J.D. an de lege weg

1717
21 Meert met attestatie van Ten Bour
Aaltien Isebrants
door belijdenisse
Aaltien Eppes wed. van Derk Krijns in de Heijdenschap
Albert Jacobs ende
Peijke Alberts echtelieden an de lege weg
Trijnje Derks jonge dogter in de Heijdenschap
Aafke Geerts jonge dogter op de Streek
Hilje Derks jonge dogter an de lege weg
13 Juni met attestatie van Zuidwolde
Kornellis Hinderiks en des selfs huisvrouw
Welmoetien
na belijdenis en onderwerpinge der xtelijke discipline
Martien Hinderiks jonge dogter in de Heijdenschap
12 December met attestatie van Groningen
Kornellis Bourema en
Ida Ebes zijn huisvrouwe

1718
10 Juli met attestatie van D. van Loo Eccts tot Stiswert
Lijsbet Egberts Jogen dogter op Gelmersma

1719
26 Meert voor de eerste maal gekommuniceert
Jacob Hinderiks en sijn huisvrouwe op Takkenborg, zullende hun attestatie van Ten Bour op de volgende reijse moeten ingebragt worden
10 December met attestatie
Jurjen Hinderiks van Ten Bour en
Tijes Tammes welke op volgende reijs zijn attestatie moet vertonen

1720
14 april met attestatie
Tijes Tammes van Engelbert
Albert Jansen van Winsum

30 juni met attestatie van Groningen
Wemeltien Luities jonge dogter
22 xber na belijdenis
Grietien Luitien Huisvrouwe van Ties Tammes over diep
Jantien Roelefs jonge Dogter op de Streek
Hilje Allerts jonge dogter over diep
Geertien Harms jonge dogter an de boven rijge

1721
30 Meert na belijdenis
Geeske Alefs jonge dogter op de Streek
Jenneke Eijsses jonge dogter in de Heijdenschap
Harm Eukes Jongman in de Heijdenschap

1722
15 Meert na gedane ondersoek des geloofs en onderwerpinge der kerkelijke tugt
Jan Hindriks Jongman op de Kerken rijge
Ariaan Berents Jongman op de Kerken rijge
Hitje Jans jonge dogter op de Kerken rijge
Egbertien Luitiens jonge dogter op de Kerken rijge
Heijltie Derks jonge dogter over diep
Martien Cornellis jonge dogter over diep
met attestatie uit Groningen
Trijntien Doedens in de Heijdenschap
14 Juni met attestatie van Farmsum
Geert Jans Jongman
13 7ber met attestatie van Noordijk
Jan Claassen
Reene Claassen de Huisvrouw Pieter Olcheers in de Heijdenschap

1723
28 Meert op belijdenis
Krijne Pieters en desselfs huisvrouwe
Trijnje Jans an de Lege weg
Trijnje Jans de Huisvrouw van Jurjen Hinderiks an de Lege weg
27 Juni na belijdenisse des geloofs en onderwerping der kerkelijke censuren
Jacob Eukes Jongman in de Heijdenschap
Klaas Eukes Jongman in de Heijdenschap
Welmoet Jacobs jonge dogter op de Streek
Zijke Jacobs jonge dogter op de Streek
met attestatie van de Harkstede
Hillechien Klaassen huisvrouwe van Wilte Eukes in de Heijdenschap
van Wetsinge
Trijntien Gijses an de lege weg
19 xber na belijdenisse
Wobbechien Geerts huisvrouw van Writser Bronnes
Jacobjen Jans jonge dogter op de Kerkenrijge
met attestatie
Hilje Derks van Middelbert

1724
10 7ber met attestatie van Thesinge
Jurjen Harms en
Zieke Gerrits echte lieden. an de lege weg
van Noordijk
Cornellis Harms en
Wije Cornellis Echtelieden op de Ridderborg

1725
24 Juni na belijdenis
Trijnje Hinderiks wed. Rotger Pieter in de Heijdenschap
Hilje Bartels jonge dogter op de Streek
Trijnje ... jonge dogter op de Streek
Jantien Bartels jonge dogter de Heijdenschap
23 7ber na belijdenis
Welgb. Hr. Joest de Valke

1726
16 Juni na belijdenisse
Aaltien Ewolts jonge dogter op de Streek
Zaartien Jacobs jonge dogter op de Streek
15 7ber met attestatie van Groningen
Aaltien Huperts huisvr. van Berent Ariaans
van Oterdum
Hilke Hillebrants huisvr. van Wilke ... in de Heijdenschap
15 xber na belijdenisse
Trijnje Pieters wed. van Berent Willems an de leege weg
Martien Tonnis jonge dogter op de Streek

1727
21 7ber met attestatie van Middelbert
Grietien Harms huisvrouwe van Jan Gerrits in de Heijdenschap
14 December na belijdenis
Grietien Hinderiks en
Trijntien jonge dochteren op Gelmersma

1728
19 7ber met attestatie
Trijnje Alberts van Middelbert in dato den 7 7ber 1728
Derk Cornellis Jongman van Wittewierum in dato den 16 7ber 1728

1729
3 April na belijdenisse
Grietien Claassen jonge Dochter an de Leege weg
met attestatie
Pieter Wiltes van Scharmer in de Heijdenschap
19 Juni met attestatie
Klaas Wierts en
Grietie Cornellis Echtlieden in de Heijdenschap van Ziddebuiren
Aaldert Pieters en
Wemeltien Jans Echtelieden an de leege weg de eerste van Woltersum en de tweede van Colham
11 7ber met attestatie van Bedum
Claas Eeverts
van Lellens
Garrebrant Pieters en desselfs huisvrouwe
Martien op de Stadt weg

1730
12 Meert na belijdenisse
Willem Berents en
Aeltien Jans Echtelieden an de leege weg
Eltie Ottes in de Heijdenschap
Trijnje Claassen jonge dogter op de Streek
met attestatie
Willem Everts van Bedum
11 juni na belijdenis
Harke Willems Jongman
Trijnje Sibolts jonge dogter
Ebelje Kornellis jonge dogter
Martien Pieters jonge dogter
3 7ber met attestatie
van Ten Bour
Hinderik Abels en
Cornelliske Engelberts Echte lieden op de Streek
van Engelbert
Aagtie Ottens huisvrouwe van Pieter Itens in de Heijdenschap
van Zeerijp
Lukkien ... jonge dogter op de Stads weg

1731
10 Juni na belijdenis
Liefke Bartels huisvrouwe van Garrebrant Pieters op de Stadt weg
Hinderik Claassen J.M. op de Streek
met attestatie
Boelem Jans van Onstwedde op Gelmersma

1732
16 Meert angenomen
Willem Claassen an de Lege wegh
Trijnje Egberts jonge dogter op de Streek
15 juni na belijdenis
Eppo Joesten en
Nanne Joesten Jongmans op de Streek
14 xber angenomen
Heer Luitenant B.J. de Valke en
Otte Pompejus de Valke
Douwe Jimkes
met attestatie van Groningen
Cornelliske Peters in de Heijdenschap wed. van Pieter ...

1733
14 Juni met attestatie van Woltersum
Anje Sibrants huisvrouwe van Willem Cornellis Echte lieden an de Lege weg

1734
14 Meert na belijdenis
Claas Clasen buiten de wal
Anje Hindriks Jonge Dogter op de Streek
12 7ber
met attestatie
Trijnje Riemers van Wester Embden huisvrouwe van Eppe Joesten
12 December na belijdenis
Titia Bekkeringh

1735
23 Meert angenomen
Trijnje Jans huisvrouwe van Hanne Harms in de Heijdenschap
Harm Lamberts op de Streek
26 Juni na belijdenis
Auke Wilderiks Huisvrouwe van Derk Cornellis an de Leege weg
met attestatie van de Harkstede
Claaske Derks de huisvrouwe van Lambert Claesen in de Fledderbus
23 7ber mijn soon na belijdenis
G. Bekkeringh Th. St.

[ Nieuwe predikant J. F. Heidegers ]

1738
28 Decembr. met attestatie van Embden
Heer Lieutenant Johan Bern. de Valcke

1739
22 Martij met attestatie van Emmelenkamp
Lambert Jans
27 September na belijdenis
Heer Adamus deValcke

1740
19 Junij
met attestatie van Wester Embden
Geeske Alders Huijs-vrouw van Jan Gerrids in de Heijdenschap

1742
10 Junij na belijdenis
Trijnje Claassen Huijs-vrouw van Hendr. Claassen aan de leege wegh

1743
16 Junij na belijdenis
Trijnje Hanssen Huijs-vrouw van Hindrick Alberts aan de leege wegh
22 Sept. met attestatie van Bedum
Gerrid Jans
15 December met attestatie van Godlinse
Popke Eltjes

1744
13 December met attestatie van Haren
Petertje Jans Huijs-vrouwe van Ottho Hindriks

1745
14 Martij na belijdenis
Geertruijd Jans, Huijs-vrouw van Teunis Jans
13 Junij met attestatie van Sapmeer
Enne Alberts
19 September na belijdenis
Hindrik Alberts
12 December na belijdenis
Sijamke Jans

1747
10 December na belijdenis
Swaantje Derks geboortig van Scharmer.


Benoeming van diakenen en ouderlingen 1663-1747
[overgenomen 9 april 2006 Ton Bosch]

1663
13 7 bris [worden vermeld]
beide ouderlingen Claes Jans en Jan Dercks

1664
3 Januarij Also tot vaste Diakenen deser Gemeinte gecoren en
bevestigt sijn gewest Louwrens Jans koster deser kercke
en Onne Eissens uit d' heidenschap dewelcke
beider in haer amt tot haer sterfdach gecontinueert
hebben, so ik na het versterf van Onne Eissens,
die den 4. Junij 1663 in Christo ontslaepen is,
wederom geresolveert om een twede diacon te kiesen en na
gedaene condinge is de geheele gemeinte van beide carspelen
tot de keur geadmitteert; Doch als de Ledematen van het
Carspel Garmerwolde haer stemmen meest an Pieter Nannes
hadden gegeven so hebben de ledemaeten van d' heidenschap
uit naeme d 'E. voogden van Geertruits gasthuis die
het Carspel d' heidenschap toecomt, geprotesteert tegen dese
keur, pretenderende dat haer het recht van den Diacon toe quam,
het welck men haer niet billick cunde toestaen de
wijls onse eigen Carspel luiden daer door werden uitgesloten, en
oock om dat se haer van de tafel des H. een geruimern
tijt onthouden hadden. Waer op dese saecke is steken gebleven.

Als Louwerens Jans in feb. 1664 oock is gestorven en
d' H.H. Collatoren des 1. Martij te saemen sijn geroepen om een
nieuw koster te stellen soo hebben d' H.H. voorgest., welcke
dese questie al bekent was gemaeckt, dese volgende
resolutie genomen en de pastoren behandigt om sich daer na
ter schicken; de resoluitie luidet aldus:
Alsoo onlangs bij 't kiesen van een nieuwe Diacon in de
gemeente Carspel tot Garmerwolde, d'ingesetenen van d' heidenschap
hebben gepretendeert, dat haer privative toequam een Diacon
te stellen, daer sij nochtans niet meer als precario [heb]ben toegelaet
tot voors[chreven] gemeinte, sonder dat se oijt voor Carspel
lieden [heb]ben angenomen: soo ist dat wij onderges[chreven] Collatoren
daer tegens willende versien, goedt gevonden hebben, den
twe predigers neffens de kerckvoogden tot Garmerwolde
ter lasten en Authosiseren om voorschr. ingesetenen van d' heidenschap
daer in tegen te staen: en na nieuwe convocatie van de
Carspel lieden tot Garmerwolde, soo veel in haer is, te versorgen
dat d' E. Peter Nannes welcke redes gecoren is en noch een
di... gecoren moest worden uit Garmerwolde tot diaconen geconfirmeert
worden. Actum Groningen den 1. Martij 1664.

.... dese kundinge is de gemeinte tot de kiesinge getreden en heft
neffens Peter Nannes die te voren gecosen was, Jannes Schuman tot
een tweede diacon vercoren; en dese beide diaconen sijn, na sat se drie
achter een volgende sondagen die gemeente waren voorgestelt, den
vierde sondag volgens kercken order in haer ampt bevestigt

14 Aug.
Na dat het de H. belieft hadde Joannes Secuma uit dit
tranen dal te verlossen so is daer op van de Carspel
gemeente luiden tot een diacon in sijn plaets gecoren
Jan Hemmes, of Jan Jans Timmerman op tijtlanck na
gedane houdinge (om sijn lijfs swackheit) eerst bevestigt

1667
24 April Is de gemeinte getreden tot het verkieseb van een nieu Daicon
in plaets van den afgaenden d' Erb. Peter Nannes en heeft daer toe
vercoren de Erb. Mr. Jan Hermens Snijder, dewelcke, na 3
wettelijcke p[ro]clamatien, op den 16. Maij is geconfirmeert

1668
11 Maij sijn d' E. Peter Nannes tot Ouderlinck ende
d' E. Frerick Jansen tot Diacon gecoren, in plaets
van zal. Claes Jans als ouderling en Jan Jansen Timmerman
als afgaende Diacon; en sijn nae wettelijcke p[ro]clamatie
op den 21. Junij in haer ampt bevestigt

1673
31 Martij heeft de kerckenraedt beneffens de tegenwoordige
ledemaeten in plaets van zal. Jan Dercks tot
Ouderlinck wederom vercoren d' E. Focco Jacobs
ende in plaets van Mr. Jan Hermens Snijder
(wegens sijn vertreck na Zandeweer) Jan Janssen
tot Diacon. Dese persoenen sijn de gemeinte voor
6 April d' eerste mael bekendt gemaeckt
13 dito voor de twede mael
20 dito voor de laest mael
27 dito sijn dese voornoemde Ouderlinck en Diacon in
haren dienst geconformeert

1675
6 Junij is Jan Pieters bij 't Maar (in plaets
van Frerick Jans als afgaende Diacon,
na dat sijn beroepengs de Gemeinte volgens
kercken orders was bekent gemaeckt)
in sijn Diaconi ampt bevestigt

1687
4 Septemb. zijn ook gekozen, tot ouderling,
Jan Derks, agter de kerke, in plaats van sijn verstorven
Broeder Frerik Jans, en tot Diakon, Roelef Tjaarts in plaats
van den overleden Geert Geerts.

1691
2 Augusti is Gerrit Pieters bij de Leege
weg gekoosen als Diacon in plaets van
Roelef Tjaarts

1699
26 November zijn d' Gekoosene Ouderlingh Oude Jan Pieters,
Diaconen Hindrick Pieters en Jonge Jan Pieters in haeren
bedieningen bevestigt

1709
15 December zijn de verkorene Diakonen Joest Eppes op de Streek
en Gerrit Klaassen van de bovenrijge in haar bedieningen
bevestigt

1712
11 December zijn als doen tot Diakonen verkoren in plaats van de afgaande
Joest Eppes en Gerrit Klaasen de E. Allert Tiaarts en
Tonnis Jansen, welke ook na drie voorgaande
proclamatien wettelijk in haar dienst zijn bevestiget op den 8 Juni 1713

1714
21 October is tot Ouderling deser gemeinte met eenparige stemmen
gekosen de E. Zents Jans en is den 17 November daar an volgend
in dese H. dienst bevestiget volgens kerken-ordere

1716
26 Juli is tot Diaken (in plaats van wijlen Allert Tiaarts) verkooren
de Euke Wiltes en is daar op na drie voorgaande proclamatien
op den 16 August. in sijn dienst bevestiget

1718
1 Maij zijn met mederheijt van stemmen verkoren tot Ouderling Ebo Zents in plaats van
wijlen Zents Jans en tot Diakon Willem Jurjens in plaats van wijlen Euko Wiltes
en zijn na drie kondigingen op den 29 dito in hun dienst bevestigt na K[er]kenorder

1719
9 Juli is tot tweede Diakon deser gemeinte in plaats van Tonnis Jans
gekosen de Eers. Jujen Lamberts welke na voorgaande
publicatie op den 13 August. daar an volgende volgens Kerken order in sijn
dienst is bevestigt

1723
26 7ber Na dat naar voorgaande kundinge tot den dienst des Ouderlings schaps de E. Luitien
Willems en tot den dienst des diakenschaps de Berent Ariaans
so hebbe deselvige op drie achter en volgende sondagen de Gemeinte voorgedraagen
so sijn dese daar op den 5 December in hunne dienst bevestigt

1727
14 December Na dat Harm Geerts met meerderheijt van stemmen was verkoren tot Boekholder
deser diakonie in plaats van den afgaanden Berent Ariaans is deselvige na
voorgaande drie kundigingen op den 28 December deser jaars in sijnen dienst bevestiget

1729
Naa voorgaande kundige is Gemeinte op den 6 Meert getreeden tot de verkiesing
van eenen nieuwen Ouderling in plaats van wijlen Ebo Zents en is met mmerderheijt
van stemmen verkoosen de E. Tonnis Jans dewelke dan op naa Kerken order op 3
volgende sondagen sonder inspiringe gekondigt op den 23 Meert in sijn dienst is bevestiget

1736
25 meert zijn na voorgaande publicatie en wettige verkiesinge tot Ouderlingschap deser
gemeinte de E. Berent Ariaans en tot Boekhouder deser Daikinie de E. Thies Tammes in plaats
van den afgaanden Siwert Jansen in haaren bevestiget.

1737
18 Augusti is hijr door de gemeinte tot Diaken verkooren Jurrijn Harmens, en nae driemaal gekondight te zijn
is den 27 october van den Ew. D. Keun van Wirdom bevestigt

1740
29 Maij is de E. Eppe Joosten, naa een wettige verkiesinge en 3 voorafgaande publicatien
tot Boekhouder deeser Daiconije bevestigt, in plaats van den afgaanden Tijes Tammes.

1741
20 october is Willem Claassen naa een wettige verkiesinge en 3 voorgaande publicatien
tot Diaken in deese Gemeijnte bevestigt, in plaats van den afgaanden Jorghen Harms

1744
3 Julij in plaats van de afgaande Diaken en Boekhouder de E. Eppe Joosten voor eerst tot
Boekhouder verkoren de E. Diaken Willem Claassen, en tot Diaken de E. Claas Everts
19 Julij is de E. Claas Everts bevestigt

1746
6 Febr. is naa voorgaande wettige verkiesinge ende friemalige publicatien tot
ouderling deeser Gemeijnte bevestigt de Kerkvoogd Jorgen Lamberts

1747
7 Maij is naa voorgaande wettige verkiesinge en 3 gewoone proclamatien tot
Diaken in deese Gemeijnte bevestigt de E. Douwe Jemkes, in plaats van de E. Willem Claasen


[onder de bediening van J.F. Heideggers]

Protocol van 't houden des
H. Avondmaals, aannemen
der Lidmaten, Kerkelijke
censuren, en dan van 't
verkiesen en bevestigen der
ouderlingen en diakenen
ook beginnende van 't jaar
1748.

1748

Den 10 Martij is het H. Avondmaal
door des Heeren genade hier uijt
gedeelt, naa voorgaande publicatien,
en is niets bijsonders voorgevallen.

Den 23 Junij is des Heeren H. Avondmaal
hier door des Heeren genade weder om
gehouden naa voorgaande publicatien
en geheele visistatie. En is tot Lidmaat
aangenomen naa voorgaande onderwijs,
belijdenis des geloofs en onderwerping
der kerkelijke censure de E.
Frebus Goossens.

Den 15 Sept. is door des Heeren genade
het H. Avondmaal hier wederom uijtgedeelt,
naa voorgaande gewoone publicatien, en
geheele visitatie.

Den 8 Decembr. Is des Heeren H. Avondmaal
door des Heeren genade hier wederom
gehouden, naa voorgaande gewoone
publicatien.

1749

Den 9 Maart is hier door des Heeren
genade weder om des Heeren Nachtmaal
gehouden, naa voorgaande gewoone
publicatien.

Den 15 Junij is hier door des Heeren genade
weder om des Heeren Avondmaal gehouden,
naa voorgaande gewoone publicatien en
geheele visiatie. En is de huijsvrouw van
Tijes Thammes, namens Greetje Luitjes
vermaant om sigh van het Avondmaal des
Heeren te onthouden, als sigh hebbende schuldig
gemaakt aan veele grove sonden van
achterklap, vloeken, sweeren, e.s.v. en in??-
heijd
etc.

Den 14 Sept.is hier door des Heeren genade
weder om het Nachtmaal des Heeren uijt-
gedeelt, naa voorgaande gewoone
publicatien, en geheele visitatie,
uijtgenomen het huijs van Tijes
Thammes, op advijs van alle de
leden van de E. Kerckenraad.

Den 14 Dec.is door des Heeren
genade hier wederom het H. Avond-
maal uijtgedeelt, naa voorgaande
gewoone publicatien.

1750

Den 8 Maart is hier door des Heeren
genade weder om het H. Avondmaal
uijtgedeelt, naa voorgaande gewoone
publicatien. En is tot Lidmaat aangenomen,
naa voorgaande onderwijs ende belijdenisse
des geloofs, als ook onderwerpinge van de
kerkelijke censure, mijn oudste dogter
Christina Sophia Heidegers.

Den 8 Junij. De E. Kercken-Raad vergadert zijnde
voor 't H. Avondmaal, soo is voorgestelt of Greetje Luitjes,
huisvrouw van Tijes Thammes verder van 't H. Avondmaal
niet moeste geweert, als levende etc.
J.F. Heideggers als predikant
Jurrijen Lamberts als ouderlink
Claas Evers diaken
Douwe Jemkes als dijaken

Den 21 Junij is door des Heeren genade
hier wederom het H. Avondmaal uijtgedeelt,
naa voorgaande publicatien en
geheele visitatie, en is volgens de
voorgaande sententie van de E. Kercken-Raad,
het H. Avondmaal aan Greetje Luitjes de
huijsvrouw van Tijes Thammes verboden,
en hij ook vermaant om sigh vooreerst
daar van te onthouden.

Den 24 Junij zijnde de dagh wanneer
etc.
Actum in choro templi den 8 Julij 1750.
J.F. Heideggers, predikant
Jurijen Lamberts ouderlijng
Klaas Evers dieijaek
Douwe Jemkes als diaken

Copie van een attestatie.

Ik onder-geschrevene
etc.
Garmerwolde den 7 Sept. 1750
Eppe Joosten

Den 13 Sept. is hier door des Heeren
genade wederom het H. Avondmaal
uijtgedeelt, naa voor-gaande gewoone
publicatien en geheele visitatie,
wanneer ik en de Kerkvoogd Jorgen
Lamberts als ouderling, ook wederom
etc.

Den 13 Decembr. is hier door des
Heeren genade wederom het
H. Avondmaal uijtgedeelt, na
voorgaande gewoone publicatien.

1751

Den 14 Martij is hier door des Heeren
genade wederom het H. Avondmaal uijt-
gedeelt, na voorgaande gewoone publicatien.

den 22 April op donderdag namiddag om 1 uur consistorie gehouden welke
etc.
G. Beckeringh, past. tot Enum
L.S. Bulthuis, ecc. te Lellens
R. Oosterveldt, eccl. te Wittewierum

Den 13 Junij is hier door des Heeren
genade wederom het H. Avondmaal
gehouden, naa voorgaande gewoone
publicatien en geheele visitatie.
En zijn Tijes Thammes en sijn huijs-
vrouw Greetje Luitjes niet tegenstaande
haare voorgaande betuijgingen
echter na die tijd niet bij ons in de kercke,
en dus ook niet ten Avondmaal geweest.

Den 19 Sept. is des Heeren H. Avondmaal
hier ook wederom uijtgedeelt, naa
voorgaande publicatien en geheele
visitatie, etc.

Den 12 Decembr. is hier door des Heeren
genade wederom het H. Avondmaal uijtgedeelt,
naa voorgaande gewoone publicatien.

1752

Den 12 Maart is hier door des Heeren
genade wederom het H. Avondmaal
uijtgedeelt, naa voorgaande gewoone
publicatien: en heeft de heer
capiteijn Jan Bernard De Valcke
een attestatie als lidmaat van
Groningen ingelevert.

Den 18 Junij is het H. Avondmaal hier
wederom gecelebreert naa voorgaande
gewoone visitatie en publicatien:
Wanneer de Kerckenraad eenparig
van oordeel was, dat men voor ditmaal
het huijs van Tijes Tammes ook
eens soude voorbijgaan, als komende
na het verdrag ook nogh niet bij ons in de
kerke, soodat 't door de voorgaande
visitatien ook vooral niet beter
was geworden: en soo soude
men dan eens sien, of sij dus eenigsins
tot nadencken en inkeer konden
gebracht worden.

Den 10 Sept. Is hier door des Heeren
genade het H. Avondmaal wederom
uijtgedeelt, en naa voorgaande gewoone
publicatien en geheele visitatie,
soodat ook doe alleen, hoewel wederom
vruchteloos geweest ben ten huijse
van Tijes Thammes.

Den 10 Dec. is het H. Avondmaal hier
ook gehouden, naa voorgaande ge-
woone publicatien: en heeft haare
attestatie als Lidmaat van Stedum
ingelevert Lubke Claassen, de
huijsvrouw van Jan Siwerts.

1753

Den 11 Maart is hier door des Heeren genade
weder om het H. Avondmaal uijtgedeelt,
na voorgaande gewoone publicatien.

Den 10 Junij, zijnde de eerste Pinxterdag,
is hier door des Heeren genade het H.
Avondmaal wederom gehouden, na
voorgaande gewoone publicatien en
geheele visitatie.

Den 16 Sept. is hier door des Heeren genade
wederom het H. Avondmaal uijtgedeelt,
na voorgaande gewoone publicatien, en
geheele visitatie.

Den 9 Decembr. is hier door des Heeren
genade wederom het H. Avondmaal
gehouden, na voorgaande gewoone
publicatien.

1754

Den 10 Maart is hier, na voorgaande
gewoone publicatien door des Heeren
genade wederom het H. Avondmaal
gehouden.

Den 16 Junij is hier wederom na gewoone
voorgaande publicatien, en geheel visitatie
door des Heeren genade, het H. Avondmaal
uijtgedeelt: wanneer na voorgaande
onderwijs en behoorlijcke belijdenis
des geloofs, als ook onderwerping van
de kerckelijcke censure tot lidmaat
is aangenomen, mijn twede dogter
Catharina Margareta Heidegers.

Den 15 Dec. Is hier door des Heeren
genade wederom het H. Avondmaal
gehouden, na voorgaande gewoone
publicatien: en heeft de E. Weddeman
Geerd Harms een attestatie als Lidmaat
van Thesingen ingelevert.

1755

Den 9 Maart is hier wederom het
H. Avondmaal na voorgaande gewoone
publicatien uijtgedeelt.

Den 8 Junij is hier het H. Avondmaal
door des Heeren genade wederom
gehouden, na voorgaande gewoone
publicatien en geheele visitatie.

Den 14 Sept. heeft men hier wederom door
des Heeren genade het Nachtmaal des Heeren
gecelebreert, na voorgaande gewoone
publicatien, en visitatie.

Den 14 Decembr. Is het H. Avondmaal
hier wederom, na voorgaande gewoone
publicatien, uijtgedeelt.

1756

Den 14 Martij is hier door des Heeren genade
het H. Avondmaal uijtgedeelt, na
voorgaande gewoone publicatien.

Den 19 April zijnde twede Paaschdag zijn na voorgaande
belijdenis des geloofs ende onderwerping
van de kerckelijke censure tot
Lidmaten aangenomen, mijne twe
oudste soons, Jan Conraad ende
Hendrik Adolph Heidegers,
S. S. Theol. Studiosi.

Den 20 Junij is hierna voorgaande gewoone
publicatien en geheele visitatie wederom
door des Heeren genade het H. Avondmaal
uijtgedeelt.

Den 12 Sept. is hier wederom na voorgaande
publicatien en geheele visitatie des Heeren
H. Avondmaal uijtgedeelt. En heeft sijn
attestatie als Lidmaat van Stedum
ingelevert de E. Aldert Claassen.

1757

April 3. Proefpredikatie gedaan en de vraagstukken voorgelesen door
R. Oosterveldt predikant te Wittewierum.

Den 10 April zijnde Paasmaandag is hier na voorgaande
kndiging des Heren H. Avondmaal gehouden
en bedient door dom. Wiardi predikant te
Woltersum.

Sept. den 25. Proefpredikatie gedaen en de vraagstucken voorgelesen
door Do. C.D. Mettivier predikant te Thesinge.

Decb. 11 is met attestatie van Groningen als lidmaat tot deese
Gemeente overgekomen Benne Brondsma schoolmeester van dese
plaatse.

den 25 dito Des Hr. H. Avondmaal gehouden, en bediend
door Do. C.D. Mettivier predikand te Thesinge.

1758

den 23 April Wederom 'S H.H. Avondmaal door C.D. Mettivier
predikant te Thesinge [nauwelijks leesbaar]

Den 16 Julij. Proefpredikatie gedaan en de vraagstukken voorgelesen door
mij G. Abbring pastor tot Oosterwijtwert.

den 23 dito des Heeren H. Avontmaal gehouden en bedient door
Do. Bekkiringh Eccl. in Enum


[onder de bediening van Joh. Conr. Heideggers]

D. 22 Oct. heb ik Joh. Conr. Heideggers de plaatse weder
vervult van mijn vader en ben in dese
Gemeente bevestigt van de Eerwaerdige
Heeren R. Oosterveld, pred. te Wittewierum,
C.D. Mettevier pastoor te Thesinge en G. Abbring
pastor tot Oosterwijtwert.

Den 4 Dec. is hier wederom het H. Avondmaal naa voorgaande gewone
publicatien uijtgedeelt, en is niets besonders voorgevallen.

1759

den 18 Meert
is hier wederom des H. Avondmaal uijtgedeelt naa
voorgaande publicatien en niets besonders voorgevallen.

den 24 Junij
is hier wederom des H. Avondmaal uijtgedeelt naa
voorgaande publicatien en visitatie.

den 7 Oct.
is hier wederom des H. Avondmaal uijtgedeelt naa
voorgaande publicatien.

1760

Den 27 Jan.
is hier wederom des H. Avondmaal uijtgedeelt
naa voorgaande publicatien en is niets
bijsonders voorgevallen.

Den 4 Maj.
Is hier wederom des H. Avondmaal
uijtgedeelt naa voorgaande publicatien
En is naa voorafgaande ondersoek der waarh.
met onderwerpinge van de kerkelijke
censure tot litmaat aangenomen Harm
Westendorp.

Den 3 Aug.
Is hier wederom des H. H. Avondmaal
uijtgedeelt naa voorgaande publicatien
en visitatie en is niets bijsonders voorgevallen.

Den 2 Nov.
Is hier wederom des H. H. Avondmaal uijtgedeelt
naa voorgaande publicatien en is niets
bijsonders voorgevallen.

1761

Den 1 Feb. is hier wederom des H. Avondm. uijtgedeelt
naa voorgaande publicatien en is niets bijsonders voor-
gevallen.

Den 3 Maij
is hier wederom des H. Avondm. uijtgedeelt naa
voorgaande publicatien en is niets bijsonders
voorgevallen.

Den 18 Aug.
Is hier wederom des H. Avondm. uijtgedeelt
naa voorgaande publicatien en visitatie, en is
niets bijsonders voorgevallen.

Den 8 Nov.
Is hier wederom des H. Avondm. uijtgedeelt naa voor-
gaande publicatien en is niets bijsonders voorgevallen.

1762

Den 7 Febr.
Is hier wederom des H. Avondmaal uijtgedeelt naa
voorgaande publicatien en is niets bijsonders voorgevallen.

Den 9 Maij
is hier weder des H. H. Avondmaal uijtgedeelt naa
voorgaande publicatien en visitatie en is niets bijsonders
voorgevallen.

Den 20 Maij
heeft Petertijn Jans wed. van Otto Hindriks hare
attestatie als Lidmat hier versogt en verkregen.

Den 7 Aug.
is hier weder des H. H. Avondmaal uijtgedeelt naa voor-
gaande publicatien en is niets bijsonders voorgevallen.

Den 31 oct.
is hier weder des H. H. Avondmaal uijtgedeelt
naa voorgaande publicatien en is niets bij-
sonders voorgevallen.

1763

Den 6 Febr.
is hier weder des H. H. Avondmaal uijtgedeelt
naa voorgaande publicatien.

D. 8 Maij
is hier weder des H. H. Avondmaal uijtgedeelt
naa voorgaande publicatien.

D. 19 Aug.
is hier weder des H. H. Avondmaal uijtgedeelt
naa voorgaande publicatien en visitatie.

d. 6 Nov.
is hier weder des H. H. Avondmaal uijtgedeelt
naa voorgaande publicatien. En is naa voor-
gaande ondersoek den ???lieden met onderwer-
pinge van de kerkelijke censuiren tot Litmaat
aangenomen Willem van Zalen.

1764

D. 12 Febr.
is hier weder des H.H. Avondmaal uijtgedeelt
naa voorgande publicatien.

D. 13 Majus
is hier wederom des H. H. Avondmaal uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 15 Aug.
is hier wederom des H. H. Avondmaal uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

d. 11 Nov.
is hier wederom des H. H. Avondmaal uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

1765

D. 10 Febr.
is hier weder des H. H. Avondm. uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 19 Maij
is hier wederom des H. H. Avondmaal uijtgedeelt en
naa voorgaande ondersaek der waarheden met onderwer-
pingen van den kerkelijken censuire tot litmaat
aangenomen Hilje Eppes Bauwsema.

D. 18 Aug.
is hier weder des H. H. Avondmaal uijtgedeelt naa voorgaande
gewone publicatien.

D. 16 Nov.
is het H. Avondmaal weder uijtgedeelt naa voorgaande
gewone publicatien.

1766

D. 26 Febr.
is het H. Avondmaal weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. -- Maij.
is hier het H. Avondm. weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. -- Sept.
is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. 28 Dec.
Is hier het H. Avondm. weder naa voorgaande
gewone publicatien uijtgedeelt.

1767

D. 5 April
is hier het H. Avondm. weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. 5 Julius
is hier het H. Avondm. weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien en visitatie

D. 11 Oct.
is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

1768

D. 14 Jan.
is hier het H. Avondm. weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. 17 April
is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien. En heeft de E.
Dirk Menssens van Lier een attestatie ingelevert van
Weener in Oostvriesland als lidmaat.

D. 17 Julius
is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt naa voor-
gaande gewone publicatien en tot Litmaten aange-
nomen Okke Sens en Ewolt Daniels.

D. 9 Oct.
is hier het H. Avondm. weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. 16 Oct.
Is met eenparigh. van stemmen naa voorgaande
aanroepinge van Jeh. naam tot diacen verkoren
Okke Sens en naa driemalige kondiging
in haren dienst bevestigt.

1769

D. 15 Jan.
Is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt naa
voorgaande publicatien.

D. 16 April
Is hier des H. H. Avondm. weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. 25 Junius
Is hier weder het H. Avondmaal uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien en
visitatie. En heeft Jan Berendts Westerhoff een
attestatie ingelevert als Litmaat van Haren.

D. 15 Oct.
Is hier wederom het H. Avondmaal uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

1770

D. 14 Jan.
Is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. 22 April
Is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. 29 Jul.
Is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. 21 Oct.
Is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

1771

D. 20 Jan.
Is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. 14 April
Is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 14 Jul.
Is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien. En
heeft Geeske Jacobs huijsvrouw van Albert
Abels een attestatie ingelevert als Litmaat
van Woltersum.

D. 13 Oct.
Is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien,
en tot Litmaat aangenomen naa voorgaande
ondersoek in de waarheden met onderwerpinge
van de kerkelijken censuire Wijke Hindriks.

1772

D. 5 Jan.
Is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 5 April
Is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 28 Jun.
Is het H. Avondmaal hier weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

d. 11 Oct.
Is het H. Avondmaal hier weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien,
en tot Litmaat aangenomen Pieter Sijwerts.

1773

D. 17 Jan.
Is het H. Avondmaal hier weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 18 April
Is het H. Avondmaal hier weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. 11 Jul.
Is het H. Avondmaal hier weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 9 Oct.
Is het H. Avondmaal hier weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien en
heeft Hendrik Jacobs van Appelscha
een attestatie als Litmaat ingelevert.

1774

D. 9 jan.
Is het H. Avondmaal hier wederom uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 10 April
Is het H. Avondmaal hier weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 10 Jul.
Is het H. Avondmaal hier wederom uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. 2 Oct.
Is het H. Avondmaal hier weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

1775

D. 22 Jan.
Is het H. Avondmaal weder uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien en heeft de E.
E??ke Okkes Soling huijsvrouw van Jan Fokkes
eene attestatie als Litmaat van Midwolde
ingelevert
[opm.: naam van de vrouw lijkt op Eijfke, zou Hilke moeten zijn].

D. 23 April
Is hier het H. Avondmaal weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 9 Jul.
Is het H. Avondmaal hier wederom uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 15 Oct.
Is het H. Avondmaal hier uijtgedeelt naa voorgaande
gewone publicatien.

1776

D. 21 Jan.
Is het H. Avondmaal hier wederom uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 14 April
Is het H. Avondmaal hier uijtgedeelt naa
voorgaande publicatien.

D. 21 Jul.
Is het H. Avondmaal hier wederom uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 20 Oct.
Is het H. Avondmaal hier wederom uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

1777

D. 18 Jan.
Is des H. H. Avondmaal hier wederom uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 19 April
Is het H. Avondmaal hier wederom uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 25 Jul.
Is des H. H. Avondmaal hier weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 18 Oct.
Is het H. Avondmaal hier weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewoone publicatien.

1778

D. 11 Jan.
Is des H. H. Avondmaal hier wederom uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 16 April
Is des H. H. Avondmaal hier wederom uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 17 Oct.
Is des H. H. Avondmaal hier wederom uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

1779

D. 17 Jan.
Is des H. H. Avondmaal hier wederom uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 24 April
is des H. H. Avondmaal hier wederom uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 25 Julius
is des H. H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien en is tot Litmaat aangenomen
naar voorgaande ondersoek in de waarh.
en met onderwerpinge van de kerkelijke
censuiren Bartelt Harms.

Den 31 Oct.
is des H. H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien.

1780

D. 6 Febr.
is het H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien.

D. 23 April
is des H. H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naar voorgaande gewone
publicatien, en zijn naar voorgaande
onderwijs en belijdenis des geloovs, als ook
onderwerpinge van de kerkelijke censure
tot Litmaten aangenomen
Sens Okkes
Jan Fokkes
Cornelis Lubbers
Siebrig Jans


D. 30 Jul.
is des H. Avondmaal hier weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 10 Dec.
in plaats van den 29 Oct. wegens mijne
ziekte is hier weder des H. Avondmaal
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien en met attestatie van Thesinge
als litmaat tot ons overgekomen Derk Hindriks.

1781

D. 1 April
is des H. H. Avondmaal hier weder uijtgedeelt
naar voorgaande gewone publicatien.

D. 1 Jul.
is des H. H. Avondmaal hier weder uijtgedeelt
naar voorgaande gewone publicatien
en zijn naar voorgaande onderwijs en
belijdenis des geloovs als ook onderwerpinge van
de kerkelijke censure tot Litmaten aangenomen
mijn oudste dogter
Margareta Geertruijda Heideggers
en
Anje Pauwels.

Den 28 Oct.
is hier weder des H. H. Avondmaal
uijtgedeelt naar voorgaande
gewone publicatien.

1782

D. 27 Jan.
is hier wederom des H. H. Avondmaal
uijtgedeelt naar voorgaande
gewone publicatien.

D. 21 April
is hier wederom des H. H. Avondmaal
uijtgedeelt naar voorgaande
gewone publicatien. En zijn naar
voorgaande onderwijs en belijdenis des
geloovs als ook onderwerpinge onder
de kerkelijken censuren tot Ledematen
aangenomen mijn jongste dogter
Johanna Catharina Heideggers en
Aaphien Bruijnsteins
Jantje Alders
Leyfke Hindriks
Jantje Timens
Cnelske Jans


D. 27 Jul.
is hier wederom des H. H. Avondmaal
uijtgedeelt naar voorgaande
gewoone publicatien.

D. 20 Oct.
is hier des H. H. Avondmaal
wederom uijtgedeelt naar
voorgaande gewone publicatien.

1783

D. 26 Jan.
is hier wederom des H. H. Avondmaal
uijtgedeelt naar voorgaande
gewone publicatien, en is met
attestatie als Litmaat tot ons
overgekomen Gerrit Rijkens organist
en schoolmeester hier ter plaatse.

D. 27 April
is hier wederom des H. H. Avondmaal
uijtgedeelt naar voorgaande
gewone publicatien.

D. 27 Jul.
is hier wederom des H. H. Avondmaal
uijtgedeelt naar voorgaande gewone
publicatien.

D. 9 Nov.
is des H. H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naar voorgaande gewone
publicatien.

1784

D. 8 Febr.
is des H. H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien.

D. 16 Maij
is des H. H. Avondmaal weder uijtgedeelt
naar voorgaande gewone publicatien en is
tot Litmaat (naar voorgaande onderwijs
en belijdenis des geloovs als ook onderwerpinge
onder de kerkelijke censure) aangenomen
Jacob Sipkes

D. 31 Jul.
is des H. H. Avondmaal weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

D. 27 Oct.
is hier des H. H. Avondmaal wederom
uijtgedeelt naar voorgaande gewone
publicatien.

1785

D. 30 Jan. is 't H. Avondmaal
hier wederom uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. 24 April
is 't H. Avondmaal hier
wederom uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. 31 Jul.
is 't H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naa voorgaande
gewone publicatien.

D. 6 Nov.
is 't H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naa voorgaande
gewone publicatien.

1786

D. 5 Febr.
is 't H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien.

D. 23 April
is 't H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien.

D. 15 Jul.
is des H. H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naa voorgaande gewoonde
publicatien.

D. 8 Oct.
is 't H. Avondmaal hier weder
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien.

1787

D. 14 Jan.
Is 't H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien.

D. 15 April
is 't H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien.

D. 15 Jul.
is 't H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien en zijn naa voorgaande
onderzoek in de waarheden en
onderwerping onder de kerkelijke
sure tot Ledematen aangenomen
Nanning Tjaas
Matje Cornellijs
Frijke Jans
Geeske Jans

D. 28 Oct.
is hier 's H. H. Avondmaal r wederom
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien.

1788

Den 27 Jan. is hier 's H. H.
Avondmaal wederom uijtgedeelt
naa voorgaande gewone
publicatien.

Den 27 April is hier 's H. H.
Avondmaal wederom uijtgedeelt
naa voorgaande gewone
publicatien.

D. 27 Jul.
is des H. H. Avondmaal hier weder
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien.

D. 26 Oct.
is des H. H. Avondmaal hier
weder uijtgedeelt naa voorgaande
gewone publicatien.

1789

D. 1 Febr.
Is des H. H. Avondmaal hier
wederom uijtgedeelt naa
voorgaande gewone publicatien.

D. 3 Mai
is des H. H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt en is naa voorgaande
ondersoek in de waarheden, en onder
werping onder de kerke censure
tot Litmaat aangenomen
Eltje Popkes Wigboldus

D. 2 aug. is hier des H. H. Avondmaal
wederom uijtgedeelt en is naa voorgaande
ondersoek in de waarheden
en onderwerpinge onder de kerkelijke
censure tot Litmaat aangenomen
Willem Derks van Doornwert.

D. 15 Nov.
is hier des H. H. Avondmaal wederom
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien.

1790

Den 14 Febr. is hier des H. H. Avondmaal
weder uijtgedeelt naa voorgaande
gewone publicatien.

D. 20 Jun.
is hier des H. H. Avondmaal weder
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
en is naa voorgaande onderzoek
in de waarheden en onderwerpinge
onder de kerkelijke censure tot Litmaat
aangenomen Pieter Jacobs.

D. 3 Oct.
is des H. H. Avondm. weder uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

1791

D. 9 Jan.
is des H.H. Avondmaal hier weder
uijtgedeelt.

D. 1 Mai
is des H. H. Avondmaal hier weder
uijtgedeelt en met attestatie als litmaat
van Scharmer hier overgekomen
Hindrik Jerrits

D. 24 Jul.
is des H.H. Avondmaal hier
uijtgedelt en met attestatie als litmaat
van Groningen hier gekomen
Trijntje Boers

Den 16 Oct.
is s H. Avondmaal hier uijtgedeelt
naa voorgaande gewone publicatien.

1792

Den 22 Jan. is des H. H. Avondmaal
wederom uijtgedeelt en zijn naa voorgaande
onderwijs, belijdenis des geloovs, en
onderwerping der kerkelijke censure tot
Litmaten aangenomen
Roelf Popkes
en
Gosen Frebes

Den 22 April
is des H. H. Avondmaal wederom
uijtgedeelt en naa voorgaande
onderwijs, belijdenis des geloovs en
onderwerping d. kerkelijke censure tot
litmaat aangenomen
Albert Cornellijs

Den 22 Jul.
is des H. H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt naa voorgaande gewone
publicatien.

Den 21 Oct.
is hier des H. H. Avondmaal
weder uijtgedeelt naa voorgaande
gewone publicatien.

1793

Den 27 Jan. is des H. H. Avondmaal hier
weder uijtgedeelt.

Den 28 April is hier des H. H. Avondmaal
wederom uijtgedeelt.

Den 21 Jul. is hier wederom des H. H.
Avondmaal uijtgedeelt.

Den 20 Oct. is hier wederom des H. H. Avondmaal
uijtgedeelt.

1794

Den 26 Jan. is des H. H. Nagtmaal hier
wederom uijtgedeelt.

Den 27 April is des H.H. Avondmaal hier
wederom uijtgedeelt en is naa voorgaande
onderwijs belijdenis des geloovs
en onderwerping onder de kerkelijke
censure tot Lidmaat aangenomen
Hindrik Klasen

D. 20 Jul. is des H. H. Avondmaal hier wederom
uijtgedeelt.

D. 19 Oct. is des H. H. Nagtm. hier wederom
uijtgedeelt.

1795

D. 25 Jan. is des H. H. Nagtm. hier wederom
uijtgedeelt.

D. 26 April is des H. H. Nagtm. hier
wederom uijtgedeelt.

D. 2 aug. is des H. H. Nagtm. hier wederom
uijtgedeelt.


[Op kaft:]
Kerk
Prothocol,
van
Garmerwolde
ANNO
1797.

Het avondmaal

1797

Den 18den Juni is hier te Garmerwolde de avondmaals bediening waargenomen - na
voorgaande gewone publicatien.

Den 1st. October is hier weder het H. avondmaal uitgedeeld - na gewone publicatien.

1798

Den 28st. Januari is hier weer het nachtmaal gehouden - na voorafgaande
afkondigingen.

Den 20 st. Mai is hier weer het nachtmaal gehouden - na voorgaande afkondingen

Den 16 Sept. is hier de voorbereidingdpreek gehouden - en na het sluiten
van de predikatie Consistorie.

Den 23 Sept. - is, na ene driemalige kerkelijke afkondiging, het Heilig
Avondmaal gehouden.

Den 30 December - is, na ene kerkelijke afkondiging -
het H. Avondmaal gehouden

1799

Den 24 Maart - (op eersten Pascha dag), is hier de voorbereiding van
het H. Avondmaal gehouden - en na het sluiten van de predikatie
Consistorie.

Den 31 Maart is, na ene 3 malige kerkelijken afkondiging -
het H. Avondmaal gehouden.

den 23st. Juni - is hier de voorbereiding van het avondmaal gehouden -
den 30st. Juni --------de bediening van het Avondmaal.

Den 29st. September - is hier de voorbereiding van het nachtmaal gehouden.
Den 6 st. October ------- de bediening van het nachtmaal.

Den 26st. december - is de voorbereiding van het avondmaal gehouden, en
Den 29 st. December ------ de bediening van het avondmaal.

1800

Den 23st. Meert - is de voorbereiding van het nachtmaal gehouden.
den 30st. Meert - de bediening van het nachtmaal

Den 22 Juni - de voorbereiding van het Nachtmaal
den 29 Juni - de bediening van het Nachtmaal

Den 21 September - voorbereiding van het Nachtmaal
- 28 Sept. ------ de bediening van 't Nachtmaal

Den 21st. December - voorbereiding van het Nachtmaal
en Consistorie.
Den 28st. nachtmaal gehouden


Ledematen

1797

Den 23 September is naa voorgaande onderzoek in de waarheden van onzen Godsdienst
en onderwerpinge aan de kerkelijke censure tot Lidmaat aangenomen
Eise Jans

1798

Den 16 September, is tot ons van de Middelbert, voorzien van een
kerkelijk getuigschrift, overgekomen
Martje Jans (1)

1799

Den 24 Maart, is, tot ons van de Lippenhuizen in Vriesland, voorzien van
een kerkelijk getuigschrift, overgekomen:
Lammigje Aldershof (2)

Den 23 Maart zijn na voorgaande onderzoek in de waarheden
van onzen Godsdienst - en onderwerpinge aan de kerkelijke
censure tot Ledematen aangenomen
Jan Bartels (3)
Martje Kornelius (4)
en
Jan Gerrits (5)

1800

Den 13 Meert is na voorgaande onderzoek in de waarheden
van onzen Godsdienst - en onderwerpinge aan de kerkelijke
censure tot Lidmaar aangenomen
Aaltje Jelmers (6)
en
Aaltje Roelfs (7) - geboortig
van de Kleine Meer - welke jonge dochter in den Mennoniten
Godsdienst was opgevoed - doch tot jaren van onderscheid
komende - van mij begeerde in den Protestansch gereformeerden
Godsdienst onderwezen te worden - eindelijk belijdenis van ons
geloof gedaan hebbende - gedoopt is den 23st. Meert.

den 15 Meert - Gepke Eises (8)

den 16den - Hilje Jans (9)
Egbert Derks (10)
Gerrit Jans (11)

den 20 st. - Gerrit Harms (12)

den 22st. - Hilje Pieters (13)

Den 26 Juni is tot ons overgekomen van de Harkstede - voorzien van
een kerkelijk getuigschrift -
Kornellis Jacobs (14)

Den 18 December Lidmaat geworden
(15) Hillegien Jans - weduwe van Bartelt Harms

19 -- (16) Anje Jakobs - weduwe van Evert Hindriks
(17) Jan Westers
(18) Trijntje Bartels

20 -- (20) Gerrit Jakobs
(21) Jan Nannings
(22) Klaassien Hindriks

Den 19 December 1801 - zijn Ledematen geworden
Elle Sijbrants
en
(24) Martjen Pauwels
(25) Tamme Lammerts
en
Eetje Hijkes

den 20st. Klaas Jans Mekkes (26)
Matje Roelfs (27)

den 21. Harm Jurriens (28)
en
Anje Eltjes (29)

den 22. Arent Jans (30)
Wilte Jans (31)

den 23. Luitje Wessels (32)
Luitjen Jans (33)

1802

Wicher Jans Kruisinga - is tot ons, voorzien van een kerkelijk getuigschrift,
van Wierum overgekomen den 24 Mai.


[Mutaties kerkeraadsleden 1748-1795]

1750

Den 12 Julij.
Is de E. Kerckenraad en de gemeijnte versocht om naa
't eijndigen van den Godtsdienst staan te blijven
tot de verkiesinge van een nieuwe ouderling
in plaats van den van hier vertrockene Berend
Ariaans.
Wanneer naa een aanroepinge van Godts naam
met eenparige stemmen is verkoren de E. Eppe Joosten:
waarvoor de HEERE doe ook is gedankt.
Vervolgens soo is de verkorene den 19 Julij
voor 't eerste maal, den 2 Aug. voor 't
twede maal, en den 9 Aug. voor 't derde
maal van den predikstoel gekondigt, en
daar op denselven 9 Aug. in sijnen
dienst bevestigt.

1751

Den 26 Sept. is de E. Kerckenraad en
de Gemeijnte versocht, om staan te blijven
tot de verkiesinge van een nieuwen diaken
in plaats van de E. Claas Everts dewelke
van sijnen dienst heeft versocht ontslagen
te zijn.
Wanneer na een aanroepinge van
Godts naam, met eenparige stemmen
is verkoren de E. Popke Eltjes, en
tot boekhouder Douwe Jemkes,
waarna de vergaderinge ook met
een danksegging is gescheiden.
Vervolgens soo is de verkorene Popke Eltjes
ook drie achter een volgende sondagen ge-
kondigt, en den 24 Oct. bevestigt.

1753

Den 25 Nov. is de E. Kerckenraad
en de Gemeijnte versocht om na 't
eijndigen van den Godtsdienst staan
te blijven, tot verkiesing van een
nieuwen ouderling, in plaats van
den overledene Jorgen Lamberts.
Wanneer na een aanroepinge
van Godts naam met eenparige
stemmen is verkoren de E. Jorgen
Harms
, en soo is deeze handelinge
ook met een danksegginge geeijndigt.
Vervolgens, soo is de verkorene den 2 Dec.
voor 't eerste maal, den 9 dito voor 't
twedemaal en den 16 dito voor 't
derde maal van den predikstoel
afgekondigt, en daarop den 23 Dec.
in sijnen dienst bevestigt.

1758

Den 17 Dec. is de E. Kerkeraad versogt
staan te blijven tot de verkiesing van een nieuwe
diaken in plaats van de E. Douwe Jemkes
dewelke van sijnen dienst heeft versogt
ontslagen te zijn.
Wanneer naa een aanroeping van des
H. naam met eenparige stemmen
verkoren is de E. Frijbes Goses
en tot boekhouder Popke Eltjes
waarna de vergaderinge ook met een
danksegginge is geschijden.

1759

Vervolgens soo is de verkorene Frijbes Gosens
ook drie agter volgende sondagen gekondigt
en den 14 Januar. van het jaar 1759 bevestigt.

1764

D. 15 April.
is de E. Kerkenraad versogt staan te blijven
tot de verkiesinge van enen provisionele ouderling
wegens der ouderdom en blindheijd van Jurrien
Harms.
Wanneer naa eene aanroeping van des
H. naam met eenparige stemmen
verkoren is de E. Willem Clasen
waarnaa de vergaderinge ook
met enen danksegging is gescheijden.
Vervolgens soo is de verkoren ouderling Willem
Clasen drie agter een volgende sondagen
gekondigt en d. 13 Maij in sijnen
dienst bevestigt.

1766

In der maant Oct. d. 26
In de kerkenraad versogt staan te blijven
tot verkiesinge van een nieuwe diaken in
plaats van de E. Popko Eltjes dewelke van
sijnen dienst heeft versogt ontslagen te worden.
Wanneer naa eene aanroepinge van des
H. naam met eenparige stemmen ver-
koren is de E. Hindrik Albers en
tot boekhouder Frijkes Gosens waer naa
de vergaderinge ook met eene dank-
segginge is geschijden.
Vervolgens soo is de verkorene Hindrik
Albers naa ene driemalige kondiging
in sijnen dienst bevestigt.

1774

D. 12 Sept.
Is de kerkenraad versogt staan te blijven tot
verkiesinge van een nieuwe diacen in plaats
van Okke Sens dewelke van sijne dienst heeft
versogt ontslagen te worden.
Wanneer naa ene aanroepinge van
des H. naam met eenparige stemmen
verkoren is Pieter Sijwerts waarnaa
de vergaderinge ook met eene
danksegginge weder is gescheijden.
Vervolgens is de verkorene Pieter Sijwerts naa
eene drie malige kondiging in sijne dienst
bevestigt.

1780

D. 26 Meert
is de kerkenraadt versogt staan te
blijven tot de verkiesinge van een
nieuwe ouderling in plaats van
de E. Eppe Joesten.
Wanneer naa eene aanroepinge
van Godts naam met eenparige stemmen
verkoren is de E. Popke Eltjes
waar naa de vergaderinge met
danksegginge is gescheijden.
Vervolgens soo is de verkorene ouderling
Popke Eltjes drie agtereenvolgende
gekondigt en de 9 April
in sijnen dienst bevestigt.

D. 7 Maij
is de Kerkenraad versogt staan te blijven
tot de verkiesinge van een nieuwe diacen
in plaats van den overledenen Klaas Klasen.
Wanneer naar eene aanroepinge van
Godts naam met eenparige stemmen
verkoren is Sens Okkes, waarnaa
de vergadering met danksegging is
tot God is verscheijden.
Vervolgens soo is de verkorene diacen Sens
Okkes op drie volgende sondagen gekondigt
en den 28 dito in sijnen dienst bevestigt.

1782

D. 16 Dec.
is de Kerkeraad verzogt staan
te blijven tot verkiesinge van
een nieuwe diacen in plaats
van D. Siwerts.
Wanneer naar ene aanroepinge
van Godts naam
met eenparige stemmen
verkoren is Jan Fokkes, waarnaa
de vergaderineg met danksegginge
tot Godt is gescheijden.

1783

Vervolgens soo is de verkorene diacen
Jan Fokkes op drie volgende zondagen
gekondigt en d. 5 Jan. 1783
in sijnen dienst bevestigt.

1792

Den 29 Jan.
is de Kerkenraadt en de Gemeente
versogt om naa 't eijndigen van den
Godtsdienst staan te blijven ter
verkiesinge van een nieuwe
ouderling, in plaats van de overledene
Willem Klaasen.
Wanneer naa ene aanroepinge
van Godts naam met eenparige
stemmen is verkoren de E.
Pieter Siwerts en soo is dese
handelinge met ene danksegging
geŽijndigt.
Vervolgens soo is de verkorene daarop
drie agtereenvolgende zondagen
gekondigt en daarop den 19 febr.
in sijnen dienst bevestigt.


[Mutaties kerkeraadsleden 1797-1802]

De aanstelling van nieuwe
Ouderlingen en Diakenen

1797

Den 9den Juli is de Kerkenraad verzogt staan te blijven, ter verkiezinge van enen
nieuwen diaak, in plaats van den afgaanden diaak Roelf Freerks -
Na aanroepinge van Gods naam, is met eenparigheid van stemmen
verkozen Eltje Popkes Wigboldus - waarop de vergadering met ene
dankzegginge tot Godt is gescheiden.
Drie agter eenvolgende zondagen is het gekondigd en den 30sten Juli is hij
in den dienst bevestigd.

1799

Den 30sten. Januari heeft de Gemeente Derk Hindriks tot ouderling verkozen
in stede van den overleden ouderling Pieter Siwerts.
Deze samening begon en eindigden met een gebed.
Drie agter eenvolgende zondagen is het afgekondigd - en
hij is den 24sten Februari in den dienst bevestigd.

Den 8st. December is tot diaak verkozen Pieter Jakobs - in plaats van
den overledenen diaak Evert Hindriks - de kerkelijke
vergadering wierde door een gebed geopend en door ene dankzegging
gesloten - drie zondagen is de nieuws verkozene
aan de gemeente voorgedragen - en den 29st. bevestigd.

1800

Den 13 Maert - is tot ouderling verkozen, in plaats van den
overleden ouderling Frebes Gosens, - Roelf Freerks -
de kerkelijke vergadering wierde door een gebed geopend, en
door ene dankzegginge gesloten - En den 30st Meert is hij
na ene driemalige kerkelijke afkondiging in dezen dienst
bevestigd.

1802

den 8 April is tot diaak verkoozen Gerrit harms - in plaats van Pieter
Jakobs - welke van zijnen post vrijwillig afstand had gedaan -
de kerkelijke vergadering wierde door een gebed geopend en
door een dankzegging geslooten - En den 25st is hij
na eenen driemalige kerkelijke afkondiging in den dienst bevestigt.

 

Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.