LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Finsterwolde

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Uitwerking van het lidmatenregister van de gemeente Finsterwolde. Opvallend zijn de diverse religieuze teksten die toegevoegd zijn bij het aannemen van de lidmaten.

Bronnen: Toegang 232 inv. nrs. 1 en 2 en Toegang 124 inv. nr 76 bevat lidmaten 1685-1778 (volgens index), feitelijk een afschrift van de periodes 1685-1727 (Burger), 1730-1749 (Janssonius), 1749-1762 (Busscher) en 1764-1779 (Busch). Mogelijk is dit afschrift gemaakt door de opvolger van de laatste, dus dom. de Sitter die tot 1814 predikte.
Toegang 232 inv. nr. 1 is een zwaar beschadigd boek, met daarin onder meer lidmaten 1685-1749. Deze zijn daaruit overgenomen.

Uitgewerkt zomer 2006 door Paul Stuit.

Nagekeken voorjaar 2012 door Bert Schut

- predikanten 1608 - 1831
- kerkenraad 1780 - 1811
- mutaties 1685 - 1727
- mutaties 1730 - 1745
- mutaties 1745 - 1749
- mutaties 1749 - 1779
- mutaties 1780 - 1811


Naamlijst
Der Predikanten te Finsterwold

1.
Bernhardus Goltszwerden 1608 1614
2.
Udo a Doeszeborgh Maij 1614 1615
3.
Petrus Meinardi 1616 1629
4.
Johannes Uphuis 1630 1654 Apr. overleden
5.
Michael Reininck 1655 1681
6.
Hillebrandus Sickman Aug. 1682 1685 vertrokken
naar Assen in Drenthe
7.
Fredric Udalric Burger Juni 1685
Overleden den 30 october 1727 in het
71 ste jaar zijns ouderdoms en het
42 ste zijner bediening
8.
Christophorus Eijssonius beroepen van Velge in Oostvries
Land in Jan 1729 overleden den 12 maart 1745
In het 55 ste jaar zijns ouderdoms na een dienst van
Elf jaar te Velge en zestien jaren in deze gemeinte.
9.
Johannes Henricus Janssonius beroepen den 13 Maij
1745 van Embden in Oost Vriesland bevestigd door
Dn. J. Klugkist pred. Te Oostwold den 15 Augustus
1745 uit Jes 52:7, de intreerede gedaan dien zelfden
dag s middags uit Jes 55:5 Beroepen en ver
trokken naar Veendam afscheid predikende uit
10.
Meinhard Busscher beroepen van Norgh in het Land
schap Drenthe 1750 bevestigd door Dn. J. Klugkist
en G. Bekkeringh.
Overleden April 1762.
11.
Martinus Busch beroepen van Winsum bevestigd door
Dn. J. Klugkist en Gerhardus Bekkeringh pred te
Oostwold en Nieuw Beerta, welke laatste predikte
Uit 1 Petri 4:10,11 de nieuws bevestigde deed zijn
Intree leerrede op dien zelfden dag des nademiddags uit
Hand 10:42,43 op den 4 Sept. 1763.
Zijn E. is overleden te Groningen ten huize zijnes ouders
Aan de waterzucht op den 11 Juni 1779.
12.
Johan Hendrik de Sitter beroepen van Schellingwoude
In noord Holland onder de E. Classis van Edam
Des zelden jaars door Dn. L. van Bolhuis pred
Te Oostwold uit Hand 26:17b 18a. De hand van
Broederschap is toegereikt door Dn. G. Bekkingingh
Pred te nieuw Beerta. De nieuws bevestigde deed
Op dien zelfden dag snademiddags zijne intrerede
Uit 1 Cor 1:23,24.
De weleerw. J.H. de Sitter is aan eene langzame
Verzwakking in het 60 ste jaar van zijner ouderdom over
Leden den 13 Februarij 1814.
13.
Hermannus Bouman beroepen van Oostermeer onder de
E. classis van Leeuwarden d. 26 October 1814 te
Finsterwold bevestigd d. 11 Junij 1815 door Ds. U.E. v.d
Swaagh Pred. te Nieuw Scheemda met eene leerrede over
Handel. V. 20 waarna de bevestigde des nadenmiddags
Zijnen dienst in deze gemeente plegtiglijk aanvaardden
Met eene leerrede over 1 Timoth. VI.12.
14.
Frederik Johannes Abresch beroepen van
Garmerwolde onder de E. C;assis van
Appingedam d.23 october 1823 te
Finsterwold bevestigd d. 4 April 1824
Door Ds. J.H. Mensinga Pred. te Nieuw
Beerta als 2 den consulent (zijnde de
Eerste consulent Ds. Begemann, Pred. in
Midwolda gedurende de vacature overleden)
Met eene leerrede over Hebr. 13:17
Zijnen dienst in deze gemeente plegtiglijk
Aanvaardde met eene leerrede over
1 Cor. 1: 23, en 24.
(F.J. Abresch overl. 15 maart 1831)


Naamlijst
Der Ouderlingen te Finsterwold
1780

Febo Hemmes
Ebo Romelingh
Oltman Karsjens verkozen in plaats van Ebo Romeling
Den 2 December 1781
Rienko Evers verkozen in plaats van Febo Hemmes den
Juni 1784
Beno Hiltjes verkozen in plaats van Oltman Karsjens
31 Maij 1795.
Aaldrik Jans verkozen in plaats van Rienko Evers
Juni 1796.

Naamlijst
Der Diaken te Finsterwold
1780

Jurjen Popkes afgaande
Rienko Evers boekhoudende
Aaldrik Jans aangaande
Wilt Nannes verkozen 1781
Matthias Adam Nitze verkozen 1782
Hendrik Hendriks Wolthoorn verkozen 1783
Beno Hiltjes verkozen 1784
Jurjen Harms verkozen 1785
Wilt Nannes verkozen 1786
Harm Roelfs verkozen 1787
Jan Eeden verkozen 1788
Karsjen Oltmans verkozen 1789
Beno Hiltjes verkozen 1790
Aaldrik jans verkozen 1791
Berend Berends verkozen 1792
Derk Garrelts verkozen 1793
Jan Wirtjes verkozen 1794
Lupko Pieters verkozen 1795
Fokko Heddema verkozen 1796
Albertus Derks Wolthekker verkozen 1797
Karsjen Oltmans verkozen 1798
Harm Jakobs verkozen 1799
Jan Eedes verkozen 1800
Wilt Nannes verkozen 1801
Jan Kuijpers verkozen 1802
Derk Gaarelts verkozen 1803
Jan Wirtjes verkozen 1804
Lupko Pieters 1805
Eltjo Freriks Hamster 1806


Pagina 65-89: Naemen die tergeenen van mijn als ledemaaten nae voorgaende ondervraeg ende beproeving van haer leer kennis ende zulks zijn angenomen in t jaar 1685

Johan Borchers anders Lammers ende Reijnte Tjaers den 1 decembr.

1686
Aijsse Hijndrijcks, huijsvrou van Wilhem Ezes den 26 febr.
Anje Gerwers, huijsvrou van Derk Hindricks den 28 februarij

Gerd Jansen, uijt het pausdom tot ons overgegaen
met sijn vrou uijt(doorgestreept)de luijters was enbeij
de nae ondersoeking en grondige onder
vraeging van mij angenomen tot onse religie
den 6 junij 1686 woonen opt Veenhuijsen.

Haijke Poppes Henrijck Jansen huijsvrou
met kerckelijcke attestatie van de pastor
van Nehrmoer voor ons verscheenen
is mede toegelaeten worden.

Den 28 novembr. 1688 is nae behoorlijke ondersoek
ende ondervraeging van een grondige kennis der waerheijt
de nae de waere godsaaligheijt is van mij angenomen
tot het heijlige avontmael des H. Wije Tjaeks
huijsvrou van de E. Hitje Peters.

Den 30 jan. Is nae behoorlijcke ondervraeging
ende grondelijcke belijdenis van mij tot
ledemaat angenomen de E. Heero
Melles.

Anno 1690 den 8 septembr.zijn van mij nae
voorhiergaende ondervraeging ende grondige belij
denis tot het h. avontm. angenomen
Wendel Harmens en Imke Fockens.

Anno 1690 den 12 Sept. Is Janneke Willems huijs
vrouw van Eijlke Ubbes nae voorhiergaende onder
vraging ende belijdenis van t luterse geloove
tot ons overgegaen ende tot het heijl.
avontmael angenomen worde.

Anno 1691 den 11 febr. Zijn nae voorgaende ondervrae
ging ende grondige belijdenis der hoope van zaaligheijt tot
het heijl nachtmael des heeren angenomen, Geeske Be
rents huijsvrouw van Jost Jurgens ende Dever Jans
weduwe van Hermannus Klaesens.

Anno 1691 den 25 febr. Zijn nae voorgaende
grondige ondersoek ende ondervraeging van de be
lijdenis der zaligheijt door Xstus verworven
ende te naeije gebragt tot het heijlige
avontmael angenomen dese naevolgende
personen De E. Jan Ubbes, den E.
Jan Jans ende Seijcke Gerrits God de
Heere vermeerdere door sijn genade hoe
langer hoe meer. Sijn kerken om Cristi
wille Amen.

Anno 1691 den 26 febr. Is nae voorafgaende on
dervraeging tot het heijlig avontmael angeno
men: Geeske Ezes huijsvrouw van Jan Tonnies

Anno 1691 den 26 febr. Is nae voorafgaende ondersoe
king ende ondervraeging tot des H. avontmael ange
nomen Greetje Jans huijsvrouw van Albert Galtjes
God de alderhoogste vermeerde hoe langer hoe meer
t getaal der geloovigen ende verbonts genoten om
Xsti wille Amen.

Anno 1691 den 5 jun. Is nae voorheergaan
de ondervraeging tot het H. avontmal an
genomen Neeske Hindriks uijt Finsterwolde.

Anno 1691 den 2 decembr. is Bouwe Eilkes nae voor
gaende ondervraeging der hooftstucken der christelijken
gereformerdert leere van ons tot het h. avontmael
des heeren angenomen.

Anna 1691 den 3 decembr. Is Hindrik Harmens
geboorten uijt de Beerta van ons nae voorheer
gaende grondige ondervraeging van de hooft
stucken der christ. Gereformeerder leere tot
het h. avontmael onses heeren angenomen.

Item Jantjen Haijes wed. van
Albert Tonnies is nae voorgaende
ondervraeging ende grondige antwoort
tot het h. avontmael des heeren
van ons angenomen.

Anno 1692 den 26 febr. Is Rijnske Meijners
huijsvrou van Meijnert Tijes nae voorgaen
de ondervraging ende grondige antwoorde
tot het heijlige avontmael angenomen.

Anno 1692 den 2 mart. Zijn nae voorgaende
ondervraeging ende grondige antwoorde tot het h. avont
mael van ons angenomen Ailke Luitjens
ende Epke Luitjens.

Anno 1692 den 3 junij is nae voorheergaende
ondervraging ende grondige antw. Tot het h.
avontm. Des heeren van ons angenomen de E.
ende deugts. Juf. Jacomina Hovenbergh.

1692 den 2 decembr. Is nae voorheergaende
ondervraging ende grondig antw. Tot het H.
avontm. Des heeren van ons angenomen de E.
ende deugts. Anje Heeres.

Anno 1693 den1 junij is naenae voorgaende ondervraeg
ging ende onderigting volgens goede ende regt
sinnege antwoorde der belijdenis tot saaligheit
tot het h. avontmael des Hr. Jesu Christi
angenomen de deugts. Aaltjen Cornelies huis
vrou van Jan Eckberts : god vermeerde
re sijn kennis ende de ledemaaten in
sijn gemeijnte tot sijn eer ende heerlijck
heijt ende sijner kinderen saligheit
Amen

Anno 1693 den 29 novembr. Is Meijnert Tijes nae voorgaene
grondige ondervraeging van ons tot het h. avont
maal des Hr. Angenomen. De Hr, vermeerdere
zijn volk ende geve dat dagelijx tot de gemeentens
mogen toegedaen worden zielen der regtveerdige ende
gotvreesende tot vermeerdering van sijn eer en
heerlijkheijt Amen

Edem die ook nae gedaene ondervraging van ons tot
het h. avontmaal des Hr. Angenomen Saekje Ja
cobs de Hr. Vermeerdere den anwas sijner kerke.

Item is van ons angenomen Anje Tjacks na
dat deselve een grondige belijdenis des geloofs
hadde afgeligt.

Anno 1694 den 8 martij is van ons tot het h. avontmael ange
nomen nae een grondige belijdenis Hindrik Jacobs
en 9 mart: is vor ons nae voorgaende belijdenis
des geloofs angenomen tot des Hr. avontmael Mr.
Rolef Wolbrigts

Item van ons angenomen Haeske Dercks
nae afgelegde goede en grondige belijdenis tot
het h. avontmaal des Hr.

Anno 1694 den 30 august: is nae voorgaende onder
vraeging tot des Hr. H. avontmael angeno
men Hindrick Hindrix
Item Antje Peters huisvrou van Rolef Jacobs
Item Popke Hebels ende Anne Hebels de
heere geve verders wasdom van sijn kerke
in Xsto Jesu

Anno 1694 den 6 decembr. Is Tjark Harmens nae voor
gaende ondervraeging van de leere der waerheijt
tot het h. avontmael des Hr. Van ons angenomen
de Heere vermeerdere sijn koninckrijk.

Item Berent Claesens ende Frouke Coerts
zijn nae voorgaende grondige ondersoek tot des
Heeren h: maal van ons angenomen.

Item die Jan Alberts ende Gepbke eelieden zijn van
ons nae ondervraging van de leere der waerheit ende
nae grondige antwoorde tot de Hr. h: avontmaal ange
nomen de Heere vermenigvuldige de ledematen van
sijn kerke Amen

Ao 1695 den 31 Maij is Tjacke Luitjens nae voorgaende
ondervraging ende ondersoeking tot des Hr.
H. avontmael angenomen. De Heere
vermeerdere sijn kerke en den anwas
van dien in gnaden Amen.

Ao 1695 den 29 Aug: is van mij nae voorgaende onder
vraging tot des Hr. h. avontmaal als ledemaet
angenomen Warners Jurgens

Item Anje Jans huisvrou van Tjarck Harmens
de Hr. vermeerdere sijn kercke in gnaden Amen.

Anno 1695 den 27 novembr. Is nae voorgaende ondervraeging ende
daerop volgende belijdenis der hoope
tot saaligheit van mij tot
het h. avontmael angenomen Gep
ke Jans huisvr. Van Harmen Jans
de Heere vermeenigvuldige seer de
ledemaaten van het lichaem van Jesu.
Amen.

Den 28 idem is nae voorgaende belijdenis en
antwoorde op die vraagstucken der artijkelen van
ons christelijcke geloove tot het h. avontmaal
angenomen Geertjen Geerts huisvrou van Jan
Geerts op Hardenberg.

Den 26 febr. 1696 is van ons nae voor
gaende belijdenis en grondige antwoorde
tot het heijlig avontmael angenomen
Maria Peters huisvrou van Harmen
Geers nae datse te vooren luters was en
nu door godes segen met een
begeerte tot ons quam overgaen
de Hr. vermeerdere sijn kerke
en vermenigvuldige het getal sijner
kinderen Amen

Iedem die is Bouwe Jans huisvrou van Sebo Jans
en Antje Peters wijlen Cornelies Jans sijn
huisvrouw nae grondige ondervraeging
van ons tot des Hr. Heijl avontmael aen
genomen.

Item Harmen Jans, Aaltjen Luppes, Swaantjen Jans,
Geertje Jans, Geeske Harmens, Anna Jans
dese alle sijn van ons tot des Hr. H. avontm:
nae voorgaende belijdenis haeres geloofs
angenomen. De Heere vermeerdere het
konickrijke van Jesu hoe langs soo meer.
Amen.

Item is Reemt Etzarts en Stijne Jans na dat
deselve belijdenis haeres gelooves hadden afgeleijt
van ons tot de Hr. Heijl. avontmaal
angenomen.

Item is Nomde Alerix ende Bouwe eeliden
van ons nae voorgaende belijdenis haeres
gelooves tot des Hr. H. avontmael an
genomen.

Noch is op desselven dags van ons angenomen
tot des Hr. Heijl. avontmaal Luitgart
Jans na dat deselve van ons grondig onder
vraght was van de hoope der saaligheijt
de Heere geve wasdom van sijn kerke
om Xsti wille Amen.

En 28 febr. 1696 zijn Joost Andries en Berent
Jans nae voorgaende belijdenis van haere
hoope der saaligheijt van ons tot des
Heeren avontmael angenomen.

Ao 1696 den 10 junij is nae voorgaende ondervraeging van
de leere der waerheijt van mij angenomen tot des
Hr. h: avontmael Trintje Jans huisvr. Van Pe
ter Ebbes. De Hr. vermenigvuldige sijn volk.

Ao 1696 den 2 septr. Is nae voorgaende ondervraeging en
de grondige antw. Op de selve van ons tot des Hr. H. avont
maal angenomen Etzo Luppes uit de Eekamp
de Hr. vermeere en doe anwasse sijn kerke en gemeijn
te Amen

Eedem die is Meerten Jans van ons tot des Hr. H.
taafel angenomen de Heer geve den wasdom siner kerke
Amen

Ao 1696 den 2 decembr. Is nae voorgaende
ondervraeging van ons tot des Hr. avontmael
angenomen Geesjen Berents de Heer vermeer
dere de ledematen van sijn kerke Amen

Item is Hindrick Frerix na voorgaende
ondersoek en grondige antw. van
ons tot het h. avontm. angenomen
de Hr. brenge veele zielen tot
het koningrijke van Jesu Amen.

Ao 1697 den 4 martij zijn nae voorgaende
ondervraeging en grondige ondersoek
van ons tot des heeren avontmael
angenomen Berent Derx en Ubbe
Luppes de Heere breng hoe langer hoe
tot sijn koningrijke Amen

Ao 1698 den 3 martij zijn van mij na voorgaende
ondervraeging en ondersoek tot des Hr. H. a
vontmaal angenomen Poppo Christians
en Tjark Frerix de Hr. vermeerdere sijn kerke
en de waere ledematen in deselve

Item Tjark Tammens is nae voorgaende
ondervraging en antwoorde op den selve dito
van ons angenomen tot des Hr. avontmael
de Heere vermeerdere sijn gemeijnte en de
leden derselven. Amen

Den 4 martij is van ons tot des Hr. H. a
vontmaal angenomen Geertruit Harmens
(toegevoegd: en Anke Frerix huisvrou van Jan Sibels)
huisvrou van Tidde Egberts nae dat deselve
een goedt bewijs van de leere der waerheijt
hadden afgelegt de Heere geve verder wasd.
in sijn kerke Amen

Ao 1698 den 9 junij is nae voorgaende ondervraeging en
grondige ondersoek van ons tot des Hr. H. avontmael
angenomen de E. Luitjen Tonnies. De Hr. geve hem
en alle ledematen van Christi kerken bequaamheijt en
heijligheijt om sich soo te gedragen als waere gelovig toe
staet en vermerdere ook sijn volk tot eere van
hem Amen.

1698 den 14 Sept. Is van ons angenomen nae grondige onder
vraeging en ondersoek tot des Hr. H. avontmaal
Hindrick Geerts, Maria Jans huisvrou van Bonno
Tonkes en Gretjen Harms de Heere vermede
ren het getal sijner gelovigen en geve dat sijne
kerke moge anwassen Amen.

1698 den 1 december zijn Hr. Hindrik Geerts Heijdekamp en
Greetjen Sijmes sijn huisvrou nae voor gaende ondervrae
ging van ons tot des Hr. H. avontmaal angenomen.
Als mede is van ons nae voorgaende ondervraeging an
genomen tot des Hr. H. avontmael den E. Pieter Eisleben.

Item Coert Hindrix is van ons nae voorgaende onder
vragingen en beantwoording tot des Hr. H. avont
mael angenomen.

1699 den 2 Martij is van ons tot des Hr. H. avont
maal angenomen Geert Frerix op Hardenborg
woonende de Heere vermedere het koninckrijke
sijn soons J.C. Amen

Idem Grietjen Hans weduw: van Luppe Aijlkes en Venne
Alberts zij mede van ons tot des Hr. H. avontmaal
nae voorgaende ondervraeging angenomen.

Den 1 junij zijn van ons tot des Heeren H. avontm.
nae voorgaende belijdenis angenomen Harmen
Geerts en Reemen Jans eeliden.

Den 19 nov: zijn nae voorgaende ondervraeging
en grondige antwoorde tot des Hr. avont
maal angenomen Phebe Jans en
Cornelies Aijlkes de Hr. geve verder
sijnen segen tot den anwas van sijn kerke.

Den 30 nov: is van ons tot des Hr. H. avontmaal
nae voorgaende ondervraeging en bewijs
van kennis angenomen Jantjen Tonnies de
Heere vermeerdere sijn gemeijnte Amen.

Anno 1700 den 28 febr: is nae voorgaende ondervraeging
van ons tot des Hr. H. avontmaal angeno
men Renske Heres huisvrou van Mr.
Jan Schoemaeker en Elske Jans dogter
van wijlen de weddeman Jan Hutjes de
Heere vermedere de kennis en den voor
ganck sijner gemeenten.

Den 29 febr: is nae voorgaende ondervrae
ging en antwoorde van ons tot des Hr.
H. avontmael angenomen Goethert
Borgesius de Heere geve verdere anwas
In sijn kerke Amen.

Item Ive Aries is op den selven mede tot het
h. avontmaal angenomen.

Anno 1701 den 11 martij zijn tot des Hr. H. avont
mael angenomen Albert Hindrix en
Anne Harmens sijn huisvrou, Peter Tam
mens Sergies, Doetjen Tjarx en Haijke
Frerix.

Den 1 decembr. Zijn van mij tot des Hr. H. avont
maal angenomen Greetjen Claesens huisvrou van
Geert Geerts en Sibbelt Ebbes wed. van Jan Jans zal.
De Here vermeerdere hoe langer hoe meer sijn kerke
en gemeijnte Amen.
Item die is Annichen Jans huisvr. van Pieter
Tammens mede van ons tot het avondm. des Hr.
angenomen
Item Willem Simens Gortemaeker is van
ons mede tot het heijl avondm. angenomen.

Den 2 decembr. Zijn nae voorgaende ondersoek van ons
tot het heijl avontmaal angenomen
Jan Ubbes en Trintjen Hindrix sijn huisvrou en
Greetjen Hindrix.

Anno 1702 den 3 martij zijn nae voorgaende onder
vraeging en belijdenis der waerheijt die
na de ware godt saligheijt is van ons tot des
Hr. H. avontmaal angenomen Focko Willems
en Gepke Reijnts eeliden de Heere vermedere
Sijn gemeijnte Amen.

Den 2 junij is van ons tot des Hr. H. avontmaal
angenomen Houke Arents huisvrou van Hindrick A
Rents.

Den 31 Aug. is van ons tot des Hr. H. maal angenomen
Aafke Luitjens.

Item Aaltjen Tiddes huisvrou van Egbert Frerix is na
voorgaende ondervraging van ons tot des H. avontm.
angenomen
Item Engel Brunes huisvrou van Harmen Jans.

Den 28 nov. Van ons angenomen Anna Burgers en
Augustinus Laurens.

1703 den 1 mart. Angenomen tot des Hr. heijl maal
Tjadduwe Etzkens en Geeske Hindrix
Item Focke Borries, Luitjen Etkes, Eijte Etzars, Tetjen
Warners huisvrou van Memme Willems, Lupke Alberts

Den 30 aug. is tot des H. H. avontmaal van mij ange
Nomen Haeske Geerts.

1703 den 29 Nov. Is tot des Hr. H. avontmaal nagenomen
Lupke Aijolts huisvrou van Hindrik Geerts.
Item D E. Hillebrant Tjackes en Fopke
Ilben gelijk mede de E. Willem Frerix.

1704 den 28 febr. Is van ons tot des H.H. a
vontmaal angenomen Antje Jans
en Fockjen Harmens
Item Haijko Tonnies, Aaltje Geerts huisvrou
van Geert Frerix en Antje Berents huisvrou
van Willem Frerix.

1704 den junij is Geesjen Themmen angenomen tot het H.
avontmaal.

1704 den 4 sept.is van ons tot des Hr. H.
nagtmaal angenomen Anke Harmens
dogter van Harmen Geerts.

1704 den 4 decemb. Is van ons tot godtstaafel an
genomen Arien Cornelies en Elske Hindrix
eeliden van Hardenborg item Bouwe
Hindrix dogter van Hindrik Jacobs.

1705 den 26 febr. Van ons tot des Hr. H. avontm.
Lisabet Leffers.

Den 5 junij van ons tot des heeren avontmal ange
Nomen Harmen Jurgens en Grete Harmens zijn
de van de Luterse gemeente tot ons overgegaan.

1705 den 3 sept. Is nae voorgaende ondervraging van ons
tot des H. H. avontmaal angenomen Lucke Hindrix
dogter van Hindrick Fockes.

1705 den 3 decembr. Is Haijke Jans dogter van wijlen
Jan Hutje weddeman nae voorgaende onder
vraging van ons tot des Hr. Heijl. Avontmaal
angenomen.

Item Antje Geerts huisvrou van Phebe Heres.

1707 den 3 martij zijn van mij pastoor tot des
Heeren h. avontmaal nae voorgaende onder
vraging en ondersoeking angenomen naevolgende
Haije Heres en Tamke Tammens sijn huisvrou
Item Hindrick Geerts.
Den selven dito is mede van ons angenomen Nom
de Cornelies de Hr.vermeenigvuldige de ledematen
van sijn kerke A.
Item Jantjen Albers en Jantjen Heres
als mede Eltjen Etzkens.

Den 1 junij is van mij pastoor angenomen tot des Hr. H.
avontmaal nae voorgaende ondervraeging en antwoorde
Liesabeth Harmens huisvrou van Harmen Berents
Item Jacob Geerts en Tonnies Hemmes.

Den 2 septembr. Van mij angenomen tot des Hr.
Heijl. Avontmaal nae voorgaende onderwijs
en ondervraeging
Moeder Jans dogter van Jan Harmens
Item Peterke Harmens dogter van Harmen Geerts.

1708 den 28 maij zijn nae voorgaende ondervraeging
en onderwijsing tot godts H. taafel angenomen
Imke Jans huisvrou van Else Harmens en Geert
jen Hindrix.

Met attestatie onder dato den 5 maij 1708 Trijnje
Simons van t Sant tot ons gekomen.

Ao 1709 den 28 febr. Zijn tot des Hr. heijl. Taafel nae voor
gaende ondersoek en grondige ondervraging ang
nomen Jurgen Jans, Maria Burgers, Gree
tjen Jans en Tetje Arents de Hr. vermeerdere
sijn kerk.

1709 den 28 aug. zijn nae voorgaande onder
vraeging tot Hr. H. avontmaal angeno
men Antje Hindrix huisvrou van
Jan Lubbers en Vrouke Hindrix
huisvrou van Albert Lupkes
de Hr. vermedere sijn Kerk.

1709 den 27 nov. Is van mij tot des Hr. heijl. Avont
maal angenomen nae grondige ondervraging
Luyer Derx.

1710 den 27 febr. Zijn van mij tot des Hr. H. taafel
nae voorgaende onderwijsing angenomen Berent
Hindrix, Jan Hindrix, Fopke Lubbers,
Sicke Etzkes, Peter Aijses en Ockjen Geerts
de Heere vermeerdere den anwas van sijn kerk
Amen.

1710 den 4 decembr. Is nae voorgaende onderwijsing
angenomen tot des Hr. h. maal Trintje
Hindricks huisvrou van Berent Jans.

1711 den 22 febr. Zijn van mij tot des Heeren
H. avontmaal nae voorgaende onderwijsing
angenomen Berent Aijsses en Themme Themmen
De Hr. vermeerdere sijn koninkrijck Amen.

Ao 1711 zijn van mij tot des Hr. H.
avontmaal angenomen nae voorgaende
onderwijsing dese navolgende persoonen
Memme Willems
Berent Alberts
Doede Jans
Ette Etzkens
Anke Harmens
Jelste Harmens De Heere wil zijn
gemeente hoe langh hoe meerder vermeer
deren Amen.

Ao 1712 den 3 martij zijn naevolgende persoonen
tot des Hr. Heijlige avontmaal nae voorgaen
de onderwijsing angenomen
als Elsabeen Balzers van Weener weduwe
wijlen Hindrick Heeres van Boon
Geeske Jans huisvrou van Arent Hindrix
Greetjen Jans huisvrou van Ede Geerts
en Elske Geerts De Heere verleene
in gnaden een rijken anwas van sijn
kerke Amen.

Ao 1712 den 2 junij zijn naevolgende persoonen tot des Hr.
Heijl: avontmaal nae voorgaende onderwijsing ange
nomen als
De E. Joost Alberts, Hindrick en Focke Peters soo
nen van Peter Fockes en Hindrik Geerts als
mede de deugts. Berentje Jans huisvrou van Gerrit
Lammers, Ebbe Eltjes huisvrou van Cornelis Jurgens,
Bouwe Harms huisvrou van Thomas Geerts, Ije
Wubbels huisvrou van Augustinus Laurent,
Lupke Fockes huisvrou van Doe Jans, Meenje Jacobs
huisvrou van Hindrick Hindrix. De Heere
vermeerdere sijn kerke Amen.

Ao 1712 den 2 sept: is tot des Hr. H. avontmaal angenomen
Maria Lammers dogter van Lammert Geerts

Ao 1712 den 30 nov: is nae voorgaende ondervraeging tot des
Hr. heijl. Avontmaal van ons angenomen Jan Rolefs
de Hr. vermeerdere sijn kerke in genaden Amen.

Ao 1713 den 2 martij zijn van ons nae voorgaende onder
wijsing tot des Hr. H. avontmaal angenomen dese nae
volgende persoonen Jan Derx Tonnies, Renske
Harmens huisvrou van Hindrick Geerts, Eke Ger
rits, Anne Harms en Grietjen Hindrix de
Heere vermeerdere sijn kerke hoe langh hoe meer
Amen.

Ao 1713 den 29 augusti is tot des Hr. heijlig avontmaal
nae voorgaende onderwijsing angenomen Geert Harms
en desselfs huisvrou Greetje Jans. Heere vermeerdert
uw kerke Amen.

Ao 1714 den 1 martij is van ons tot des Heeren H. a
vontmaal nae voorgaende onderwijsing ange
nomen D E. Wicher Hindrix.

Item Jan Ebes, Helmerus Aijsses, Venje
Nomdes en Dewer Fockes de Heer vermeer
dere sijn kerke Amen.

Ao 1714 den 31 augusti van ons tot des Heeren H. avontm.
angenomen Cornelske Jans huisvrou van Jan Mertens,
Greetjen Luppes huisvrou van Themme Themmen,
Anne Luppes en Jantjen Bartels Heere vermeerdert
uw kerke Amen.

Ao 1715 den 28 febr. Zijn nae voorgaende onder
wijsing tot des Hr. heijl avontmaal ange
nomen des naevolgende personen
Hindrik Derx, Peter Jans, Tonnies
Martens, Greetjen Jans huisvr.
van Jan Tonnies, Greetje Jans dogter
van Jan Reijnts zal., Wije Everts wed.
van Derck Luppes en Elske Aijsses. De
Hr. vermeerde het getal der geloovige in
gnaden Amen.

Ao 1716 den 26 febr. Zijn naevolgende persoonen nae voor
gaende onderwijsing tot des Hr. heijl. Avontmaal
angenomen
Albert Sticker, Derck Rolefs, Harmen
Tjarks en Jan Tjarks als mede Lisabeth Allerts
huisvrou van Peter Onnen Greetjen Onnen,
Wijbe Jans en Geesjen Peters. De Heere vermeerde
sijn kerke in genaden Amen.

Ao 1716 den 4 decembr. Zijn naevolgende persoonen nae voor
gaende onderwijsing tot des Hr. H. avontmael
angenomen
Jan Joostens, Harmen Joostens, Hindrickjen Sijbes
Greetjen Jans en Wije Sijbes de Heere vermedere het
getal sijner ledemaaten in genaden Amen.

Ao 1717 den 5 Martij zijnde dese naevolgende persoonen van ons
nae voorgaende onderwijsing tot des Hr. H. avontm.
angenomen D. E. Lupke Wijntjes, Haijke Abels, Lam
Mert Martens, Jan Romelingh, Greetjen Derx,
Antje Jans, Hilke Jacobs, Hemke Abels, Janna
Gerrits, De Heere vermeerdere in gnaden het getal
sijner ledematen Amen.

1717 den 3 junij zijnde nae voorgaende onderwijsing van
ons tot des Hr. heijl. Avontmaal angenomen, Eckbert
Fopkes, Antje Antonius weduwe wijlen Geert Jans en Swaan
tje Udens huisvrou van Philippus Mensens de Heere
vermeerdere sijn kerke Amen.

Ao 1717 den 2 decembr. Zijn nae voorgaande onder
wijsing tot des Hr. H. avontmaal angenomen
Harmen Claesens en Engelke Alberts de
Hr. vermeerdere sijn kerke Amen.

Ao 1718 den 3 martij is nae voorgaende onderwijsing
tot des Hr. H. avontmaal angenomen
Epke Jans wed. wijlen Harmen Luppes

Ao 1719 den 1 martij zijn nae voorgaende onder
wijsing tot des Hr. H. avontmaal angenomen
Berent Jans, Derk Tobias, Heijke Egberts
huisvr: van Jurgen Warners, Dewer Marius
huisvrou: van Jan Rolefs, Aaltjen Derks
huisvrou van Tonnies Martens, Venje Peters,
Aaltje Tonkens, Ide Hillebrants, Greetjen
Peters God vermeerde sijn kerke Amen.

Ao 1719 den 29 novembr. Harmen Hindrix en Anne Jacobs de ge
wesene huisvrou van Hindrick Iben nae voorgaende onder
wijsing tot des Hr. H. avontmael angenomen.

Ao 1720 den 29 febr. Zijn nae voorgaende onderwijsing tot
des Hr. H. avontmaal angenomen dese naevolgende
persoon Albert Jans, Cornelske Hitjes, Ockjen
Hitjes en Harmke Luppes de Heere breide sijn
kerke uit Amen.

Ao 1721 den 29 febr. van mij nae voorgaende onderwijsing
tot des Hr. H. avontm. Naevolgende persoonen
angenomen: Folkert Jans, Lupke Hindrix, Swaantje
Jans wed. van Harmen Jans uit de Eekamp, Trijne
Alberts, Swaantjen Cornelies, Tetje Phebes, Sijben
Alberts Godt vermeerdere sijn kerke Amen.

Ao 1722 den 26 febr. Van mij tot des Hr. H. avont
maal angenomen nae voorgaende onder
wijsing dese persoonen
De E. Harmen Hansen, de E. Jan Geerts,
Trijntjen Berents huisvrou van Jan
Geerts.
Wendelke Heddes huisvrou van
Harmen Tonnies, Anke Haijkes
huisvr: van Berent Jans, Aneke
Hans, Anne Derx, Aaltjen Rolefs
en Elske Poppes de Heere
vermedere sijn kerke.

Ao 1723 den 4 martij zijn van mij naevoorgaende onder
wijsing tot des Hr. H. avontmaal angenomen
dese naevolgende persoonen
Hindrick Hindrix, Tjacke Reijnts, Hindric Jans,
Rolef Luppes, Aleric Meijners, Peter Rolefs, Geeske
Jans weduwe van Jan Hindrix, Scheltje Harms,
Antje Harms, Geeske Berents, Meentje Alberts,
Geertjen Hindrix, Greetjen Lammers
als mede Berent Egges en Hindric Alberts de Hr. vermeer
dere sijn kerke

Ao 1724 den 2 martij zijn van mij nae voorgaende onderwijsing tot
des Hr. H. avontmaal angenomen dese naevol
gende persoonen
Etzko Galtjes, Rolef Michaels, Jan Jans, Jan Jans,
Jan Harms, Tjacke Hillebrants, Hinderic Alberts
en Jannes Jurgens als mede
Berentje Rolefs huisvrou van Jan Tobias, Antje Jans
huisvrou van Simon Jans, Etjen Hindrix huisvrou
van Etzko Galtjes, Elske Hindrix huisvr. Van Jan
Harmens en Gepke Jans: de Heere vermeerdere
sijn kerke.

Ao 1725 den 28 febr: van ons tot des Hr. avontmaal
nae voorgaende onderwijsing angenomen dese
naevolgende persoonen
Jan Tobias, Eernst Rolefs, Berent Berents, Ubbe Jans,
Harbert Wijerts, Hero en Harmen Jans,
Aaltjen Jacobs huisvrou van Berent Berents,
Eetjen Doedens huisvr. van Jan Sijbels,
Metje Aijses huisvrou van Lammert Harmens,
Dewer Knotnerus, Eetjen Rolefs en Anke
Alberts. De Heere vermeerdere sijn kerke.

Ao 1726 den 27 febr. Zijn nae voorgaende onderwijsing
tot des Hr. H. avontmaal angenomen navolgeinde per
soonen Galtje Alberts, Berent Jans, Meentje Jans
huisvrou van Albert Willems, Elske Harms huis
vrou van Berent Jans, Anne Doejes huisvrou van
Jan Jans, Wemke Jans huisvr. Van Carsjen Haijens,
Grietje Hiljes, Geertruit Hillebrants en
Geesjen Ebberts huisvrou van Jan Derx de
Heere vermeerdere sijn kerk.

Ao 1727 den 26 febr. Van mij tot des Heeren H. avont
maal angenomen na voorgaende onderwijsing
dese naevolgende perssonen
Geert Etzes
Jan Jans
Geert Rolefs
Jan Harms
Berent Jans
Hindric Ockes
Jan Jans
Haijke Geerts huisvr. van Luppo Etzes
Hilke geerts huisvr. Van Geert Etzes
Greetje Berents huisvr. Van Jan Jans
Geerte Harms
Antje Jacobs
Aaltjen Tjarks
Doetje Nomdes
Anke Joosts


Anno 1730 den 27 xber. Na voorgaande onderwijsinge
belijdenis en verbintenis tot des heeren
H. avondmaal aangenomen
Tiabring Pauwels en Grietje Coerts.

1731 in maart Lutgert Eltjes huisvrou van
Aeijlert Geerts met attestatie van de
Nieuwe-Beerta tot deese gemeinte
overgekomen.

In junius Hindrik Alberts smit met
attestatie van Termunten tot dese gemeinte
overgekomen.

In xber [december] van de Nieuwebeerta tot ons
gemeinte met attestatie overgekomen
Derk Jurjens.

1732 in Xber [december] met attestatie van Woldendorp
tot ons overgekomen de E. Harbert
B Sinning
en Elisabeth Gillot.

1733 in Maart na voorgaande belijdenis
en verbintenis tot des H.H. avondm.
angenomen Wipke Jans
met attestatie na de Eexta vertrocken

1733 in Xber [december] met attestatie van de
Scheemda tot ons gekomen
Harm Jans backer en sijn vrou
Eije.
de vrou attestatie gekregen om in de
Boven Pekel A te vertonen den 25 febr. 1735.

1734 in junio met attestatie tot ons gemeinte uit
de gemeinte der stad Groningen overgekomen
en tot het H. avondmaal na kerken
kondiginge toegelaten Claas Jans Vriesenborg
schoolmeester alhier.

In 7ber [september] met attestatie tot ons gemeinte
uit de gemeinte van Groningen over
gekomen en tot het H. avondmaal
na kerkenkondiginge toegelaten
Jantjen Arents huisvr. van de E. Claas
Jans Vriesenborg.

1735 in 7ber [september] met attestatie van Farmsum
tot ons gemeinte overgekomen
Grietje Willems en na vorige kondi
ginge toe gelaten.

1736 in junio met attestatie van Deventer en
en na kerkenkondiging tot dese
gemeinte overgekomen en toege
laten Catharina de Cajes huisvrou
van Rijke Jans Zijl.

1738 met kerkelijke attestatie
Anje wed. van
Albert Aeijlkes in de Eekamp
van hier vertrokken na
de Beerta

1737 in 7ber [september] van Nieuwolda met attestatie
tot ons gemeinte toegelaten Wigbold Augustinus
1742 met attestatie vertrocken na Scheemderhamrik

Item na voorgaande belijdenis en verbintenis
opt nieuw tot het H. avondmaal
angenomen Tettje Alberts
Met attest vertrokken na de Boven Pekel 1744

1742 in junii met attestatie van
Winschoot tot dese gemeinte
ovegekomen Trijntje Jakobs
huisvrou van Aapke Alberts in de Ekamp

1743 Geeske Berents huisvrou van Pieter Roelefs.

1744 In junio na voorgaande onderwijs
en voldoende belijdenis tot het
Heilig nagtmaal angenomen
Antje Haikes huisvrou van
Albert Jans navoor
gaande onderwijs en voldoende belij
denis tot het heilig nagtmaal ange
nomen.


1745 voor het avondmaal in Septemb.
met attestatie tot deese ge
meinte overgekomen van Emden
Anna Helena Emmius huis
vrouw van dom. J.W. Janssonius
predikant alhier.

Nog Trijntje Jans Husinge
meede met attest. Van Emden
de H. zeegene haart overkomsten!

1745 in Nov. Voor t avondm. zijn tot
lidmaten der gemeinte aangenomen
na voorgaande voldoenende belijdenis
Barber Roelfs Stuirs en
Jan Zands. D Heere doe er zo
en zo toe tot zijn heerlijkheit!

1746 voor t avondmaal van Mart.
tot lidmaaten aangenoomen na voor
gaande belijdenis Trijntje Popkes
j.d. in dienst van Luger Lugers en
Mr. Phebe Hemmes (schoemaker in F.W.)
Trijntje ...Ps deeze is met attest. vertrokken na
de Wildervank.

Voor t avondm. van Junij
na voorgaande belijdenis tot
lidmaaten de gemeinte aangenomen
Harm Lammers j.m. bij zijn vader
Lammert Harms en Hebel
Willems j.m. bij zijn vader Willem
Jansen dHeere zegene dit werk
tot heil van hunne zielen !

Met attest. Tot ons gekomen van
Gron. Harm Gerrits dezes.

Voor t avondm. van decemb.
met attest.
Johannes Mensinga
S.S. th. Stud. V. Gron.
Roelfke Wessels van Nieuw
Scheemda

1747 voor t avondm. Van Mart.
zijn tot lidmaaten na
voorgaande belijdenis aange
nomen Moeder Hanssen en
Elske Lucas beijde gewoude
de Heere zeegene haar in Zion

Voor t avondm. Van junij zijn met
attestatie van Groningen tot
ons overgekomen Trijntje Pieters
Husinge en Jannetje Bastiaans,
Jacob Eppes en Anna Tonnis
van Oostwolda

Voor het avondm. Van septemb.
is na voorgaande belijdenis tot
het H. avondm. Toegelaten en
tot lidmaat aangenoomen den E.
Jurjen Geerds j.m. de H.
zeegenene dit werk en kroone
Hem met genaade.

1748 voor het avondm. Van junij zijn
na voorgaande belijdenis tot lidma
ten des gemeente angenoomen de E.
Eetje Doedes en Hindrick Reines j.m.
de heere zeegene hunne perzonen
in de gemeinschap der waare kerke!

Nog is na voorgaande belijdenis aan
genoomen tot lidmaat Jantje Jans weduwe

Voor t avondm. van decemb. Met
attestatie van Gron. aangekomen
Hillichje Wijbes.

1749 voor het avondm. van Mart.
ziet onder de acta consistorij.

1749 voor het H. avondmaal gehouden in Dec. Zijn tot deze
gemeente als ledematen overgekomen en an de ge
meente zonder verhindering voorgedragen Aijlke
de Jonge en de studiosus Rudolph Cuik.


Toegang 124 inv. nr. 76

1749
In Maart zijn tot ledematen der gemeente aangenomen
na voorgaande belijdenis:
Harm Jans
Luger Lugers
Eijsse Ebes
Harko Loertsz
Egbert Roelfs
Jan Harms

De Here make hen bekwaam om als beregtigde
tot des heren tafel te naderen!
Dn. S.H. Janssonius beroepen en vertrokken
Naar Veendam 1749

Namen der genen
welke gedurende den dienst van M. Busscher
alhier beroepen van Norg tot ledematen deser
gemeinte op belijdenis of met attestatie zijn
aangenomen.
Hier zijn doorgaands gene jaren wanneer aangeno
men zijn opgetekend, maar alleen de namen.
1749 1762
Aijlke de Jonge
Rudolph Cuick SS Th. St. met attestatie
Jan Roelfs
Geertruid Engberts
Trijntje Berends
Lukke Jurjens
Albert Jans
Jakob Reinders
Willem Romeling
Ebe Romeling
Lupke Fokkes
Ettjen Hindriks
Klaartje Harms
Remke Edels
Reinder Mentjes
Sipko Busscher
Th. St. aangenomen den 10 Sept. 1756
Harmke Galtjes
Egbert Klasens
Oltman Karsjens
(drie hierboven aangenomen op 3 Dec. 1756)
Harmke Harmannus
Metje Willems
Ida Takens
Grietje Engels
Hindrik Hindriks
Geert Eilders
Hindrik Harms
Tjark Jans
Jurjen Popkes
Harm Hindriks
Geert Jans
Dn. M. Busscher overleden 1762.

Namen der genen
welke gedurende den dienst van M. Busch
alhier beroepen van Winsum tot ledematen
op belijdenis of met attestatie voor zo ver die
aangetekend stonden.
1764
Doedo Jans
Jurjen Harms
Berend Harms
Trijntje Galtjes
huisvr. v. Jakob Pieters Maart 1770
Trijntje Berends huisvr. v. Hendrik Hendriks
Wolthoorn d. 11 juni 1772
Jakob Pieters d. 10 Sept. 1772
Beno Hiltjes d. 8 Maart 1774
Jan Alberts d. 8 Maart 1774
Geertruid Berends huisvr. v. Beno Hiltjes d. 9 Maart 1774
Wilt Nannes schoolmeester alhier met
attestatie van Bellingwolde getekend
d. 26 Augustus 1775
Dijke Hendriks met attestatie van Blijham
Den 5 September 1776
Anneke Harms huisvr. van Eggo Jans 4 Maart 1776
Wilko Jans thands in dienst bij de kinderen van
Daniel Daniels van Barenborg
Harm Harms geboortig van Farsmolt in het Bran
denburgsche thands in dienst bij Eltje Eilderts
Beide aangenomen den 4 Maart 1778.
Matth. Ad. Nitze wedman alhier en
Bouwina Schinkel Eh. Met attestatie van
Winschoten getekend d. 3 December 1778
Rienko Evers en
Elisabeth Lubbers Eh met attestatie van
de Beerta getekend d. 17 Julij 1778
Aaldrik Jans met attestatie van de Nieuwe
Beerta getekend d. 5 Aug 1778
Dn. M. Busch overleden d. 11 Junij 1779.


Toegang 232 inv. nr. 2 pp. 153-161

Namen der genen
Welke ledematen dezer gemeente gevonden heb
te zijn bij mijne eerste huis bezoekinge
alhier te Finsterwold gedaan den
4 September 1780 en eenige vol
gende dagen.

Jurjen Harms diaken 1785 overleden 1801
Reeneko Evers kerkvoogd Diaken 1779 Ouderling 1784 overleden 1795
Elisabeth Lubbers eh. Overl. D. 19-6-1782
Egbert Claassenz overl. D. 1 oct. 1785
Anke Harms de Groot huisvrouw van Eggo Jans overled. 1801
Harko Loerts overleden 1795
Jan Remmeltz overl. Jan. 1785
Metje Willems overleden 1794
Ebo Roemeling Collector Ouderling overleden Nov. 1785
Harm Hindriks de Groot overleden 1784
Anke Harms Joesten eh. Overleden 1784
Aaldrik Jans Diaken 1780 Diaken 1791 Ouderling 1796
Trijntje Galtjes eh. Overleden 1807
Oltman Karsjes ouderling 1781 overleden 1801
Jan Alberts Diaken 1775 Beno Hiltjes Diaken 1776 Diaken 1784 Diaken 1790 Ouderl. 1795
Geertruid Berens eh.
Matthias Adams Nitz Wedman Diaken 1782 overl. 1798
Bouwina Schinkel eh. Overleden d. 22 Jan. 1787
Febo Hemmes Ouderling overleden 1783
Wilt Nannes Schoolmeester Diaken 1781 Diaken 1786
Aaltje Olchers overleden 1797
Diewertje Knotnerus weduwe Jan Jans Sand overleden 14 Nov. 81.
Hindrik Harms de Groot Diaken 1777 overleden 1795

Bij de Aegijpterdijk [Egypterdijk]
Jurjen Popkes Diaken 1778 overleden 1796
Jantjen Jans eh. Overleden d. 22 April 1784

Hardenburg
Dijke Hendriks huisvr. v. Roelof Jakobs
Trijntje Berens huisvr. v. H. H. Wolthoorn
vertrokken met attestatie naar de Beerta 1805

Veenhuizen
Tjark Jans overl. d. 19 April 1784
Wilko Jans thans in dienst in de N. Beerta overl. Febr. 1792


Namen der genen welke tot ledematen
dezer gemeente na afgelegde belij
denis der waarheid of met
Attestatie zijn aange
nomen gedu
rende de
dienst van J.H. de Sitter als leraar deser gemeente.
1780
Wibbegje Hendriks met attestatie van Schelling
woude
(overleden 1810)
Na voorgaande belijdenis der waarheid den 14
September 1780 tot lidmaat aangenomen
Hendrik Hendrikz Wolthoorn oud in t 47 ste jaar
Op Hardenberg
(Diaken 1783 overleden)
1781
Tot deze gemeente overgekomen
Berent Borcherts met attestatie uit de Beerta getekend
Den 9 Maart 1781, woonachtig in de Eekamp.
(overleden den 4 Maart 1801)
Na voorgaande belijdenis der waarheid den 30 Maij
tot lidmaat der gemeente aangenomen
Hendrik Klaassens oud in t jaar woonachig in de Eekamp
(overleden Dec. 1796)
1782
Na voorgaande belijdenis der waarheid den 21 Februarij
tot ledemaaten dezer gemeente aangenomen
Anna Klaassens weduwe van Hendrik Hendriks Smit oud in t 59 jaar
(overleden d. 20 April 1787)
Jan Hendriks oud in t 41 ste jaar
(overleden 1810)
1783
Pieter Derks met attestatie van Farmsum
getekend d. 21 Januarij 1783
(met attestatie naar de Beerta vertrokken d. 22. nov. 1785)
Rembertina Maria Baumeester huisvrouw van J.H. de
Sitter met attestatie van Groningen getekend.
(overleden d. 28 Maart 1785)
Anna Margaretha Evers huisvrouw van den collector
Filippus H. Gosselaar met attestatie van de Eexta
getekend d. 24 Junij 1783.
(met attestatie vertrokken na Oostwold 1801)
Na voorgaande belijdenis der waarheid zijn den 4 September
tot ledematen aangenomen
Wirtje Melchers oud in het 48ste jaar woonachtig in de Eekamp
(vertrokken met attestatie na Oostwold 1785)
Tjaakje Harms oud in het 47ste jaar huisvrouw van Jan Eiltes
op de Nieuwe Polder
1784
Na voorgegane belijdenis der waarheid zijn den 1 Sept. Tot
ledematen aangenomen
Grietje Willems oud in t 40ste jaar huisvrouw van Mensso
Alberts
Grietje Jans Blink oud 39 jaar wed. van Tije Epkes
(vertrokken met attestatie na Farmsum 1787)
Geesje Harms oud 33 jaar huisvrouw van Karsjen Oldmans
Janneke Fraaij met attrstatie van Groningen getekend
d. 1 Sept. 1784
(vertrokken met attestatie na het Hogezand 16 Nov. 1789)
1786
Den 24 Februari
Na voorgaande belijdenis der waarheid die naar de godzalig
heid is zijn tot ledematen dezer gemeente aangenomen
Harm Roelfsz oud in het 53 jaar en
(Diaken 1787 overleden)
Geert Jans oud in het 35 jaar.
Den 27 Maij
Na voorgaande belijdenis der waarheid die naar de
godzaligheid is, zijn tot ledematen der gemeente
aangenomen
Aaltje Harms, wed. v. Sijbo Jans, oud in het 53 jaar
(overleden d. 7 Dec. 1806)
Klaaske Hendriks oud in het 44 jaar huisvrouw van
Geert Jans Grade
Talle Luitjes oud in het 45 jaar huisvrouw van
Lammert Kornelisz
(overleden 1810)
Geeske Klasens oud in het 40 jaar huisvrouw van
Luitje Albers
(vertrokken met attestatie naar de Beerta 1795)
Grietje Klasens oud in het 39 jaar huisvrouw van
Jurjen Harms
(overleden 1790)
Eike Geerdsz oud in het 33 jaar huisvrouw van
Ipe Berends Zijlwaarder
Anje Oldmans oud in het 28 jaar huisvrouw van
Derk Jans in de Beerta
(vertrokken naar de Beerta d. 25 Nov. 1786 met attestatie)
Zwaantje Lubbers met attestatie van Middelbert
in het Gorecht getekend d. 14 Maij 1786
(overleden Maij 1793)
Den 22 November
Na voorgaande belijdenis der waarheid die naar godza
ligheid is is tot lidmaat der gemeinte aangenomen
Pieter Hendriks oud in het 50ste jaar
(overleden Aug. 1798)
1787
Den 9 Juni
Na voorgaande belijdenis der waarheid die naar de god
zaligheid is, zijn tot ledematen dezer gemeinte aangenomen
Wubbe Elzes in het 33ste jaar
(overleden 1788)
Hilke Jans in het 46 jaar huisvrouw
van Evert Christiaans
Met attestatie van Leuwarden is tot ons overgekomen
Johanna Maria de Blau huisvrouw van
Joh: Hend: de Sitter
(overleden d. 20 April 1793)
Na voorgaande belijdenis der waarheid die naar de godzalig
heid is, zijn d. 31 Aug. tot ledematen dezer gemeinte aange
nomen Hendrik Jans oud in het 27ste jaar thands in dienst
bij Aaiko Tonnis
(vertrokken met attestatie naar Oostwold Juni 1791)
Jan Albers Bos oud in het 26 jaar thands in
dienst bij Jan Lubbers op de Polder
(vertrokken met attestatie naar Oostwold)
1788
Den 26 Febr. Zijn na voorgaande belijdenis der waarheid
die na de godzaligheid is tot ledematen dezer gemeinte
aangenomen
Jan Edes oud 48 jaar
(Diaken 1785 overl. 1809)
Albert Ebels Bos oud 47 jaar
Poppe Jans oud 46 jaar
Op den 24 Maij zijn na voorgaande belijdenis der
waarheid die na de godzaligheid is, tot ledematen der
gemeinte aangenomen
Maijke Everts oud in het 41ste. jaar
(vertrokken met attestatie naar N.Beerta d. 26 November 1789)
Voske Geerts huisvrouw van Jan Edes oud in t 46ste jaar
Woltje Alberts Bos met attestatie van Bellingwolde
(vertrokken met attestatie na Bellingwolda 1791)
1789
Den 25 Februarij is na vooegaande belijdenis der waarheid
die naar de godzaligheid is, tot lidmaat der gemeente aangenomen
Karsjen Oltmans oud in het 33 jaar
(Diaken 1789 Diaken 1798)
Valentijn Koster met attestatie van Breda
getekend den 13 Juni door P. van Kempen pred. Ald.
(vertrokken naar Bergen op den Zoom met attestatie in maart 1790)
1790
Den 2 Maart is na voorgaande belijdenis der waarheid
die naar de godzaligheid is, tot lidmaat dezer gemeente aangenomen
Koert Tjaberings oud in het 56 jaar
(overleden 1805)
Trijntje Geerds wed. van Jan Prijt met attestatie van Bonda
getekend d. 17 November 1790 door H. Beekhuis pred. Aldaar
(wederom vertrokken naar Bonda 1791)
1791
Berend Galtjes met attestatie van Oostwold getekend
Den 28 Februari 1791 door R. Blaauw pred. Aldaar
(wederom vertrokken met attestatie via Midwolda 1808)
Den 24 November is na voorgaande belijdenis der waarheid
die naar de godzaligheid is, tot lidmaat dezer gemeente aangenomen
Hendrik Alberts oud in het 38 jaar
(overleden 1810)
Den 26 dito is na voorgaande belijdenis der waarheid die
naar de godzaligheid is tot lidmaat dezer gemeente aangenomen
Berend Berendsz oud in het 49ste jaar overl. 1794 April
(Diaken 1792)
Met attestatie van Zwol getekend d. 12 Maart 1791 door
J.P. van Couwenbergh Eccl. Aldaar is
Johannes Beekhuis tot ons overgekomen
(vertrokken met attestatie naar Amsterdam d. 18 Maart 1792)
1792
Op den 22 Maij is na voorgaande belijdenis der waarheid
die naar de godzaligheid is tot lidmaat aangenomen
Derk Garreltsz oud 37 jaren
(Diaken 1792)
1792
Jan Kuipers wedman alhier en Trijntje Waalkens Eh.
Zijn tot ons overgekomen met attestatie van Zuidbroek
getekend door J.C. Appelius pred. Aldaar d. 1 Maij 1792.
Is na voorgaande belijdenis der waarheid die naar de
godzaligheid is tot lidmaat dezer gemeente aangenomen
Pieterke Jans Blink oud
Huisvrouw van Hendrik Harms Swart mr. stel
maker en timmerman.
1793
Eltje Egberts huisvrouw van Loert Harkes met attes
Tatie van Midwolda getekend d 3. Maart 1793
(met bewijs van lidmaatschap vertrokken naar het Zand d. 13 Augustus 1819)
1794
Na voorgaande belijdenis der waarheid zijn tot lede
maten dezer gemeente d. 20 Februarij aangenomen
Harm Jans Troost oud 54 jaar
(met attestatie na Gron 1811)
Albartus Derks Wolthek oud 52 jaar
(Diaken 1797)
Lupko Pieters oud 46 jaar Diaken 1795
Jan Wirtjes oud in t 32 jaar Diaken 1794
Fokko Heddema oud in t 28 jaar Diaken 1796, overl.
Na voorgaande belijdenis der waarheid is tot lidmaat
dezer gemeente d. 30 Maij aangenomen
Hilligjen Eltjes oud in t 54 jaar huisvrouw van
Otto Rijkwerds op Hardenberg. (overleden 1801)
1795
Hendrik Jans en Willemke Wirtjes Eh. Met kerkelijke
attestatie van Oostwold getekend Maij 1795
1796
Geerd Okkes met attestatie van de Nieuwe Beerta
getekend Maij 1796
(vertrokken met attestatie na Groningen 1807) (overleden)
Sijntje Reinders en Barbara Soeters Eh. Met attestatie van Arnhem
Na voorgaande belijdenis der waarheid is tot lidmaat
in Juni aangenomen
Aaltje Wessels oud 24 jaren
(vertrokken met attestatie na de O. PekelA Sept. 1796)
1797
Na voorgaande belijdenis der waarheid die naar de godzaligheid
is, zijn tot lidmaten onzer kerke aangenomen d. 24 Febr.
Wendel Geerds Busscher huisvr. van F. Heddema
Bouwina Evers huisvr. van David Daniels
Eetje Egges oud 29 jaren J.D.
Vrouwke Karsjens huisvr. van Jan Wirtjes oud in 35 jaar
En op den 25 dito
Melchert Berends op Hardenberg oud in t 40 jaar
Klaas Hendriks in t 32 jaar
(overleden 1801)
Willem Jans oud 29 jaren
1797
Willem Kronenburg bombardier bij de canonniers alhier en
Maria Johanna Bos Eh beide met attestatie van Groningen
(met attestatie naar Gron. vertrokken)
Jan Derks dienstknegt bij de kinderen van wijlen Eltjo
Eilders met attestatie van de Beerta getekend
d. 6 September 1797
(overleden 1808)
1799
Den 5 Maart zijn na voorgaande belijdenis des geloofs tot lede
maten der gemeente aangenoen
Eefke Oldmans huisvrouw van Eltjo Freriks oud
45 jaren
(overleden 1809)
Fenje Benes J.D. oud 33 jaren
Annegjen Egges J.D. oud 28 jaren
(vertrokken met attestatie naar de Beerta)
Grietjen Egges huisvrouw van Jakob Kornelis
in de Beerta oud 25 jaren
(met attestatie vertrokken naar de Beerta)
Jantjen Christiaans met attestatie van de Beerta
in dato d. 4 Maart 1799
Okjen Roelfs Dreisman huisvrouw van Harm Jakobs
(met attestatie vertrokken naar de O. Pekela
1801
Catharina de Bruin huisvrouw van den commijs alhier
J. van Dam met attestatie van Coevorden in
dato d. 28 Junij 1801 getekend door A.J. Hartman
predikant aldaar.
1802
Fenje Pieters weduwe wijlen J. Haijkens in leven
Schoolmeester te Oostwold met attestatie van
Oostwold in dato d. 2 Maart 1802 getekend door
R. Blaauw pred: aldaar.
(vertrokken met attestatie in Sept. 1817 naar Groningen)
Den 5 Maart zijn na voorafgegane belijdenis der waarheid
tot leden dezer gemeente aangenomen
Geeske Pieters wed. wijlen Hendrik Harms de Groot
oud 53 jaren
Willemke Jaspers huisvrouw van Geerd Jans
oud 49 jaren
Etjen Jans huisvrouw van Obbo Eppes
oud 48 jaren
Klaaske Eijsses huisvrouw van Jan Eebes
oud 48 jaren
(overleden 1803)
Trijntje Egberts huisvrouw van Gerlof Jans
oud 43 jaren
Trijntje Jurjens dogter van wijlen Jurjen Harms
oud 25 jaren
(met attestatie vertrokken naar Termunten)
1804
Den Maij is na voorafgegane belijdenis der waarheid tot
lidmaat dezer gemeente aangenomen
Garrelt Derks oud 24 jaren
(vertrokken met attestatie na Farmsum 1807)
1805
Den Maij tot ledematen na voorafgegane belijdenis de
waarheid tot leden dezer gemeente aangenomen
Jan Steffens oud 39 jaren
Wilko Pieters oud 37 jaren
Klaas Tjaden oud 36 jaren
Harm Roelfs oud 33 jaren
Jan Geerds Bonder oud 30 jaren
Geerd Jans oud 25 jaren
Jan Klaassens Muntingha oud 23 jaren
Eduarda Lucea Radijs met attestatie van Farmsum
in dato d. 22 April 1805 getekend door E. du Cellice
Pred. Aldaar
(overleden 1810)
Garbrand Wijbes met attestatie van Oostwold in dato den
20 November 1805 getekend door R. Blaauw pred. Aldaar.
1806
Den 15 Januarij is tot lidmaat dezer gemeente na voor
afgegane belijdenis van de lere der waarheid aangenomen
Jan Jans Sand oud in het 29ste jaar
(met attestatie vertrokken naar Bellingwolda)
d. 12 Februarij is tot lidmaat der hervormde christelijke kerk
na voorgegane belijdenis van de lere der waarheid aangenomen
Eltjo Freriks Hamster oud 51 jaren
(met attestatie vertrokken na Scheemda, Diaken 1806)
Met attestatie van de Nieuwe Beerta is als lidmaat der
Hervormde kerk tot ons overgekomen
Engelke Jans jongman als schoenmakersknegt
dienende bij Jan Harms oud in het 25ste jaar
zijnde de attestatie getekend d. 9 Febr. Door Ds. J.H. Mensinga
Pred te Nieuwe Beerta
(vertrokken naar de Nieuwe Beerta 1809)
1807
Weid Abrahams met attestatie van Bonda getekend
Door Ds H. Beekhuis pred aldaar
(overleden 1810)
d. 11 April zijn na voorafgegane belijdenis der waarheid
tot leden deze gemeenten aangenomen
Leentje Jakobs huisvr. v. Etsko Folkers oud in het 50ste
(overleden 1809)
Antje Weids huisvr. v. Klaas Tjaden oud in het 47 jaar
Eije Garrelts met attestatie van Groningen getekend
door U. Emmius van Berchuijs pred aldaar den
31 Augustus 1807.
1808
Jan Hiltjes Cloosterhuis met attestatie van Winschoten
in dato den 3 Maij 1808 getekend door
H. Cannegieter pred. Aldaar.
1808
Den 30 April is na voorgaande belijdenis der waarheid tot
lidmaat der gemeente aangenomen
Hermannus Cramer J.M. van Winschtoen, thands
hier in dienst bij Haijo Remkes.
(vertrokken met attestatie na de N. Beerta)
d. 6 Maij zijn tot ledematen dezer gemeente na voorafgegane
belijdenis der waarheid aangenomen
Trijntje Jans oud in het 26 jaar
Harmke Gerlofs oud in het 24
(vertrokken met attestatie na Zuidbroek 1811)
Grietjen J. Kroon oud in het 23
Ellegjen Muntingha oud in het 22
Foske Berends oud in het 21
Anje Karsjens oud in het 18 jaar
Jan Benes oud in het 30 jaar
Jan Gerlofs oud in het 22 jaar
1809
In Maart zijn tot leden dezer gemeente na voorafge
gane belijdenis der waarheid aangenomen
Jan Oolders oud in het 49 jaar
Derk Albertus Wolthekker oud
Trijntje Berends huisvrouw van Geerd Geerds oud
Maria Jans huisvrouw van Christoffer Hermans
oud in het 29 jaar
Zwaantje Ottes oud
(ats. In Oct. 1825 naar Blijham)
1810
In Junij is tot lidmaat dezer gemeente na voorafgegane
Belijdenis aangenomen
Trijntje Pieters geboortig van Westerlee als
dienstmeid wonende bij Jurjen Meinders
In de Eekamp oud in het 25 jaar
In Augustus is tot lidmaat aangenomen na voorafgegane
belijdenis der waarheid
Doetjen Hendriks J.D. oud ruim 20 jaren
In November is tot lidmaat na voorafgegane velijdenis
der waarheid aangenomen
Fokjen Harms oud ruim 63 jaren weduwe
wijlen Hendrik Klaassens
Jan Jans Sand en
Jantje Kornelius
eh.
Met attestatie van Bellingwolda
1811
In Maij tot ledematen dezer gemeente aangenomen
Hendrik Berends geboortig van de Boneschans
onder Bellingwolda thands hier woonagtig
oud pl. m. 25 jaaren.
Galtjo Jakobs oud ruim 40 jaren
(overl. 1811)
In September is tot lidmaat aangenomen
Eltje Hendriks huisvrouw van Jan Hendriks
Wolthoorn op Hardenberg
Geerd Jans met attestatie van Nieuw
wolda getekend door Ds. R. Engels
pred aldaar d. 16 van Oogstmaand 1811
(vertr. na Bellingwolda 1813) In December is tot lidmaat aangenomen
Nieske Jans laatst wed. van wijlen
Wubbo Elzes oud 73 jaren
1812
In Maij zijn tot lidmaten aangenomen
Quirinus Theodorus de Blau de Sitter
Anna Muller
dogter van Cornelius
Jans en Martjen G. Busscher op de
Stadspolder
(vertr. na Lettelbert)
In December
Oltman Karsjens
Hendrik Radix
(vertrokken met attest. D. 6 Junij 1828 naar Winschoten)
1813
Eltjo Hillenius Tjarks oud
Albert Pieters Pape oud bijna 30 jaren
Evert Derks oud
Elsjen Reints Nannes oud bijna 23 jaren
Geerdjen Hendriks oud bijna 33 jaren
Hendrikje Harms Eden oud in het 26 jaar


Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.