LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Feerwerd

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
DTB Feerwerd. Ledematen lijst.

De dominees hielden, naast lidmaten-administraties, "Acta Consistori" bij, daaruit cursieve aanvullingen.
Linker-marge aantekeningen rechts geplaatst tussen haken.
Krul-haken rechts naast namen aangevende echtpaar weergegeven door "x" (en dan "en" weggelaten).

Laatste wijziging maart 2005 Menne Glas.
Nagekeken maart 2007 door Cor Enter.

- Lijst 1666 (Henricus Textor)
- Mutaties 1666 - 1690 (Henricus Textor)
- Mutaties 1691 - 1694 (Gerardus Coccius)
- Mutaties 1695 - 1712 (Petrus Heijdanus)
- Mutaties 1712 - 1724 (Johannes Keuchenius)
- Lijst 1727 (Nicolaus Metelercamp)
- Mutaties 1728 - 1730 (Nicolaus Metelercamp)
- Lijst 1733 en Mutaties 1733 (Nicolaus Egbertus Metelercamp)
- Lijst 1734 (Antonius Stegnerus)
- Lijst (1757?) 1761 (Henricus Metelercamp)
- Lijst 1762 (Menso Johannes Adriani)
- Lijst 1774 (Tiddo van der Veen)
- Lijst ca. 1777 (Hindrik Hovius)
- Lijst 1781 en mutaties tot en met 1800 (Didericus ten Cate)
- Lijst 1806 en mutaties tot en met 1807 (Johannes Corstius)
- Lijst 1808 en mutaties tot en met 1811 (Gerrit Johan Frederik Cramer von Baumgarten)

[ 15 maart 1666: bevestiging Predikant Henricus Textor. Opvolger van de overleden Samuel Folckeri. Visitatie op 27 en 29 maart, 30 maart proefpredikatie.
Dominee tekende de bevonden ledematen aan, en heeft daarna de lijst aangevuld ]

Die HoogEgb Vrouw Mevrouw Agnes van Bassen, wed. Alberda
Wel Edegb. Reinder Alberda
Henricus Textor pastor loci (is verstorven den 20 April 1690)
Aeltien Harmens zijn huisvrouwe (Anno 1680, den 3 Januarij verstorven des morgens tussen 8 en 9 uiren)
Jan Wijrsma (verstorven den 26 Decemb 1678)
x Eeluijden
Marritien Alles (Dese is verstorven den 3 Aprilis 1667)
Cornelijs Hendricks (gestorven den 25 Jan. 1670)
x Eeluijden
Anje Iwema (Den 9 Febr. 1670)
Jan Haijes (overleden den 14 maij 1667)
x Eeluijden
Stijntien Rengers (verstorven den 14 8briis 1667)

Wolter Harmens
x Eeluijden
Marretien Peters (verstorven den 2 octob 1672)
Hendrick Hansen (Desen in der tijdt Schoelmeester zijnde is verstorven in Groningen den 13 Augusti 1666)
x Eeluijden
Eva Hendricks (Die huisvrouwe van dese. t.w. Eve Hendricks is gerust den 13 Januarij 1667)
Jacob Reerts (verstorven)
x Eeluijden
Geertien Dreuwes (verstorven)
Rijckel Hendricks (vertrocken na Groningen)
x Eeluijden
Aefke Jacobs (verstorven des nachts den 17 April 1679)
Harmen Jans (verstorven den 1 Junii 1691)
x Eeluijden
Aeltien Jans
Hendrick Rensen (vertrocken nae Groningen in den jare 1673)
x Eeluijden
Jantien Claesen (gestorven den 31 Marti 1670)
Wisse Hovingh (verstorven den 9 Febru. 1668 op Sondagh)
x Eeluijden
Trijn Peters (verstorven den 1 septemb. 1672)
Geert Jacobs (verstorven den 12 Febr. 1670)
x Eeluiden
Ide Peters (verstorven in Januarius 1691)
Jan Cornelijs (verstorven den 22 Jan. 1670 op Saturdagh des smorgens an t nae seven uijren)
x Eeluijden
Grietjen Jansen (verstorven den tusschen den 9 en 10 Mart. 1669)
Jacob Dates (Dese is bij die eerste visitatie den 28 Mart. 1666, der gemeijnte toegedaen)
x Eeluijden
Anje Bolts
Albert Peters (verstorven den 16 Jan. 1687)
x Eeluijden
Geertien Geerts (verstorven)
Jan Arijs (nae Esinge vertrocken)
x Eeluijden
Itien Jansen (..?.. weder tot Ferwert)
Luijlef Geerts (verstorven den 21 Junij 1675)
x Eeluijden
Fenne Jansen (verstorven den 16 Maij 1667)
Arendt Hendricks (Dese in de visitatie den 28 Marti 1666 toegedaen deser gemeijnte -- verstorven den 5 Feb. 1670)
x Eeluijden
Anje Jansen (vertrocken na Groningen)

Willem Dates (overleden den 28 Maij 1667)
x Eeluijden
Anne Jansen (nae Visvliet vertrocken)
Jacob Broerkers (verstorven den 29 Mart 1667)
x Eeluijden
Teetjen Leuwes (vertrocken nae Collum met attestatie in dato den 1 8bris 1667)
Jan Hendricks
x Eeluiden (vertrocken nae Groeningen in 7ber 1668)
Cornelijske Reinties
Siabbe Abbringha (verstorven den 5 Janu. 1673)
x Eelu.
Swaentien Gerrijts (verstorven)
Luitjen Jansen (verstorven den 31 Novemb.)
x Eelij.
Peterke Jacobs (vertrocken nae Esinge den 28 ago. 1675)
Arendt Cornelijs (verstorven den 22 8bris 1680)
x Eelu. (met attestatie van Esinghe in dato den 20 junij, alhijr tot Feerwert ten Avondmael toegelaten den 29 ejusden)
Deuwer Peters (verstorven den 1 9bris 1677)
Haijcke Peters
x Eel. (Dese zijn in Junio 1666 met attestatie van hijr nae Suidthorn vertrocken ende aldaar tot die gemeijnte aangenomen, nae dat sij den 25 Marti 1666, den gemeinte tot Feerwert nae gehoudene ondersoek waren toegedaen)
Lueijkjen Tieerks
Cornelijske Peters wed. (verstorven)
Harmke Leuwes wed. (verstorven den 3 Maij 1673)
Jouwer Jansen wed. (verstorvenden 31 Aprilis 1673)
Cornelijs Hendricks wedenaer (verstorven den 2 Janu. 1667)
Trijn Cornelijs wed. (verstorven den 1 sept. 1688)
Griete Remmer wed. (verstorven den 27 Jan. 1673)
Geertruijt Somens wed. (verstorven in Groningen den 1 8bris 1672)
Jan Bartels wede. (verstorven)
Geertien Olferts (verstorven den 20 Janu. 1677)
x Echteluiden
Ajel Ibels (Desen Ajelt is nae gehoudene ondersoeck der gemeinte toegedaen den 7 Octobris 1666)
Anje Jansen (verstorven den 24 marti 68)
x Echteluiden
Hidde Peters (Desen Hidde Peters is op sijn belijdenisse gedoopt zijnde den 5 8bris 1666, den 7 toegelaten tot het H.A. gestorven den 30 April. 1669 op Maij avondt.)
Anne Geerts wed. (verstorven den 20 mart. 1670)
Teele Jansen weden. (verstorven den 30 Maij Ao. 1666 op woensdach s'morgens)
Claes Jurriens (overleden)
Ide Jansen wed. (verstorven den 5 Januarij 1667)
Harmen Andries (verstorven den 9 Maij 1678 op Hemelvaert)

Geertien Jansen jonghe dochter (van hijr nae Fransum vertrocken in dato den Novemb 1667)
Stijntien Hendricks jonghe dochter en Jantien Hendricks jonghe dochter [beide] (vertrocken met attestatie nae Groningen den 26 Aug. 1667)
Marretien Jacobs jonghe dochter (dese is verstorven den 27 Julij 1666 op Schouwerzijl)
Marretien Cornelis jonghe dochter (dese is op den 7 october 1666 den gemeinte toegedaen; nadem vertrocken nae Esinge den 17 Junij 1667; dan anno 1668 in Julij wedergekeert tot dese gemeijnte, en woont tegenwoordig tot Garnewert)


Acta Consistorii Ecclesia Feerwert...
Pastor zijnde Henricus Textor Groninganus
Ouderlingh Jan Wijrsma
Diaconen Jan Haijes, Cornelijs Hendricks
aengevangen met den jaere 1666, den 29 Mart...


.. mede toegelaten souden werden, op sondach den 1 april 1666
Haijcke Peters [en]
Lueckjen Tiercks echteluiden
Jacob Dates
Arendt Hendricks


...door Attestatie van Esingha in dato den 20 Junij, desen gemeinte waren toegedaan
Arendt Cornelijs [en]
Deuwer Peters echteluijden


... nu toegedaen souden werden, den 5 8bris
Hidde Peters
Ajel Ibels
Marretien Cornelijs jonghe dochter


23 decembris [1666] ... den gemeinte (nae onderwijsinghe ende belijdinghe in den gelove) toegedaen:
Hendrick Cornelijs
Hilleijen Harmens sijn huisvrouw, op t' Loegh
Trijntie Cornelijs huisvrouw van Claes Jurriens bij die Aduwerderzijlen

Brechtie Leuwes jonghe dochter (Toegevoeght onser gemeinte den 21 Febr. 1666, dese is verstorven den 1 Febr. 1673)
eodem dies [23 dec 1666] Hendrick Cornelijs
x Echteluijden. Hilletien Harmens (vertrocken nae Ostum den 28 7br 1668)
Trijntie Cornelijs huijsvrouwe van Claes Jurriens (verstorven)

Dese zijn ter avondtmael toegelieten den 17 Mart. ao. 1667
Maria Matthijs en Trientie Cornelijs, jonge dochteren [beide] (vertrocken nae Adewert in Jan. 1671)
Hendrick Onnes Schoolmr. ter plaetse (Tusschen den 6 ende 7 Junij 1632 verstorven)

Desen zijn tot de gemeinschap toegelaten den 17 Juni 1667
Trintien Wijnckelmans jonge dochter (vertrocken na Groningen in Jan. 1667)
Bernier Berendts (verstorven)
Aechte Claesen (vertrocken na Ham 1671)

Geadmitteert tot het N. den 8 7bris 1667
Trijn Dates jonge dochter (verstorven den 4 April 1679)

den 8 10bris
Jannes Reinders (verstorven)
Auke Douwes sijn huijsvrouw (verstorven den 14 April 1669)
Lubbartijn Jacobs, huisvrouw van Hendrik Onnes (verstorven)
Geertien Cornelijs jonge dochter (vertrokken na Esinge)

den 13 junij 1668
Jan Peters ende Aeltie Jans sijn huijsvrouw met attestatie van Wede
Elizabeth Janse wede, met attestatie van Godlinsa (vertrocken nae Leens den 9 7ber 1669)
Geertruijdt Janse huisvrou van Ludef Geerts (verstorven den 20 Marti 1688 [?vlek]
Eijckie Mennes jonghe dochter (verstorven in Meij 1672)

Den 27 September 1668
Grietje Jannes jonge dochter
Stijntie Dates jonge dochter (verstorven)

Den 11 Junij 1669
Cornelijs Louwerents (Nae Adewert vertrocken)
Marretien Arendts (verstorven)
Aeltien Claesen met attestatie van Esinge (vertrokken na Groningen)

Anno 1669 den 10 7ber
Grietie Tiaerts met attestatie van Menkeweer (NB) huijsvrouw van Jan Wijrsum
Deuwer Cornelijs huijsvrouw van Eeuwe Timens

Den 17 10ber 1669
Michiel Jochums van Groningen met attestatie (verstorven den 12 10ber 1672)
Geertien Euwolts huijsvrouwe van Harmen Andries
Swaentien Jansen jonge dochter (verstorven tot Esinge in mart. 1670)

Den 11 mart. 1670
Willem Tales (overleden)
Barber Jochums (overleden)
Claes Jacobs (verstorven)
Anje Jochums sijn vrouwe
Jan Geerts (verstorven den 10 octob. 1631)
Berendt Berniers
Marretien Louwerens (vertrocken nae Fransum den 15 Jun. 1671)

Den 17 Junius 1670
Mense Binderts van t' Nijebert met attestatie (weder vertrokken na Nijbert)
Liefke Gerrijts van Aduwert met attestatie (weder na Aduwert)

Den 17 Marti. 1671
Hendrick Haijes ende (verstorven)
Grietje Ites, sijn huijsvrouwe van Aduwerderzijlen (verstorven den 10 Junij 1689)

Den 16 Septemb. 1671
Eeuwe Timens (verstorven den 29 mart. 1679)
Wemeltien Harmens jonge Dr. met attestatie van Groningen (vertrokken na den Dam)
Maria Kosters (vertrokken na Groningen)

Anno 1672 den 8 Martius
Peter Louwerens

Den 7 junii, met attestatie van Oldehove
Jan Ebbes ende Menje Louwerens (Dese is verstorven op Donderdagh zijnde den 12 April. 1677, en de man ook verstorven)

Den 13 Decemb. met attestatie van het Nijebert
Jantien Hendricks, wed. Jelle Tammens (NB)

Den 6 Jun. 1673
Ritze Jacobs en (verstorven den 16 marti 1679 des nachts op 11 uire)
Jantien Ottens, sijn huijsvrouwe (vertrokken na Groningen)

Den 6 Decemb.
Eijso Hovinga en
Jantien Cornelijs sijn huijsvrouw
Catharina Bindtscher van Rijnkerck

Den 4 Septemb. 1674
Anje Jansen huijsvrouw van Jan Bartels met attestatie van Garnwert (verstorven)
Rense Clasen
Geert Jansen ende (gestorven de 18 Febru. 1678)
Trintien Sickes met attestatie van Saaxum
Harmtien Sickes huijsvrouw van Bartholomeus Eijbes (verstorven)
Grietie Frerijcks met attestatie van Garnwert (NB)

Den 27 10ber 1671
Juliaen Arendts jonge dochter (vertrokken)Den 12 Mart. 1675
Hiske Jansen huijsvrouwe van Rense Clasen
Aeltien Jansen, huijsvrouw van Peter Jansen (verstorven)
Aefke Elles hvrouwe van Jan Luelefs (verstorven den 19 Julij 1681)

Den 11 Junij 1675
Anje Elles, huijsvrouwe van Pouwel Jans met attestatie van Suijdthorm (verstorven)

Den 10 Septemb. 1675
Foske Joostens jonge dochter (vertrocken nae Nijekerk den 5 Junij 1676)

Den 25 10ber. 1676
Harmen Jans ende Aechte Clasen met attestatie van Garnwert (de man verstorven en de vrou vertrocken)

Anno 1678 den 16 Mart.
Peter Jansen getrouwt met Aeltien Jans (vertrokken)

Acta den 25 Junij 1678
nae ondersoek
Aeltien Jansen huijsvrouwe van Douwe Harmens
Anna Christina Mesem. j.d. met attestatie van Groningen


Acta consistori den 6 junij 1679
door attestatie van Oldehove toegedaen
Bauwcke Jansen jonge dochter


Den 22 Novemb. 1679
Trintie Peters, met attestatie van Maerslach huijsvrouwe van Arendt Cornelijs, door attestatie van Maerslagh (verstorven den 13 Decembris 1680 op 12 uijren)

Den 12 Martie ao. 1680
Deuwke Peters huijsvrouwe van Jan Hovinge

Gerrijt Jansen ende Reinouw Jansen tot Faruwert (de vrou verstorven)

Den 4 Septemb. 1680
Annetien Hendricks j.Dr. met attestatie van Groningen (vertrokken na Groningen)

Act. den 12 Junij 1681
Hendrickien Niehoff huijsvrouw van de Predicant alhijr, met attestatie van Groningen


Den 2 Septemb. 1681
Douwe Harmens, getrouwt aen Aeltien Jans

Den 9 Decemb. 1681
Egbert Geerts Eeman van Grietjen Jans

Den 17 Martius 1682
Date Willems ende 
Trijntjen Simens sijn huijsvrouw (de vrou verstorven)
Lijsebeth Jansen huijsvrouw van Claes Jacobs
Tonnijs Tierts, getrouwt met Anje Elles (vertrokken)
Ajel Tiaerts jonggesels (verstorven)

Den 26 Maij 1682
Grietjen Derks, huijsvrouw van Egbert Geerts (verstorven)

Den 15 Septemb. 1682
Maria Enscheda jonghe Dochter (verstorven)

Den 6 Junij 1683
Hendrick Jacob getrouwt aen Swantie Gerrijts met attestatie van Wee (verstorven)
Margrieta Mensens Enscheda j.dochter met attestatie van Delfzijl (vertrokken na Groningen)
Barnie Eijsses j.dochter met attestatie van Esinge (vertrokken na Zuidhorm) 
Aaltien Jacobs jonge dochter (verstorven; NB)

Den 7 Septemb. 1683
Berendt Cornelijs ende Geertien Frerijcks van Esinge met attestatie (de vrou dood)
Derck Jansen jonghgesell van Esinge met attestatie (weder na Esinge)
Aefke Frerijcks met attestatie van Groningen (vertrocken NB)

Den 29 Martij 1684
Tonnijs Olgers Schoolmr. ter plaetse
Arendt Teijes ende 
Jantien Clasen sijn vrouw (de vrou verstorven)
Marretien Minnolts huijsvrouw van Peter Louwrens

Anno 1684 den 7 Junij
Grietjen Cornellijs huisvrouw van Berendt Cornellijs met attestatie van Suijdthorm
Geertruijdt Jansen, huijsvrouw van Jan Guetjens (verstorven)

Anno 1685 den 6 Junij
Jan Hovinge Secretaris deser Grietenie

Den 2 April 1686
Geert Rijckels jonghgesell (verstorven)
Marretien Martens jonghe dochter (vertrokken)

Den 24 Junij 1686
Jan Lippes en 
Trijntie Ulphers Echteluiden woonachtigh bij de Aduwerderzijlen met attestatie van Esinge de dato den 23 Junij 1686 (de vrou overleden)

Den 4 Septemb. 1686
Peter Jans, jonghgesell, wonende bij Aduwerderzijlen met attestatie van Den Ham de dato den 2 September 1686 (NB; vertrocken)

Den 26 Novemb. 1686
Elsien Jans huisvrouwe van Tonnijs Olgers Schoolmr.

Den 25 Martii 1687
Hendrick Dates en 
Aefke Clasen sijn huisvrouw
Roelef Meertens getrouwt aen Lijsabet Jans met attestatie van Saaxum.
Swaantie Roelofs jongedochter onder attestatie van Esinge met att. van Den Ham (verstorven)

Den 12 Junij 1687
Engbert Berniers met attestatie van Dijxhorm.
Anje Willems jongedochter met attestatie van Den Ham (vertrokken)
Grietje Hendricks j.dochter met attestatie van Groningen (vertrokken)

Den 23 Mart. 1688
Jantien Jans jonge-dochter met attestatie van Adorp in dato den 13 Mart 1688 (NB; vertrokken)

Den 8 Junij 1688
Siger Meertens met attestatie van Saaxum den 8 Junij 1688 (vertrokken)
Jacob Ribbers met attestatie van s' Gravenhage den --- Janij 1688 (vertrokken)

Den 6 September 1688
Geert Alberts getrouwt met Marretien Jacobs

Den 30 Novemb. 1688
Jan Jacobs ende 
Itie Onnes Echtl. met attestatie van Esinge
Sicke Ibes
Grietje Gaickos

Den 15 Marti 1689
Jan Guetjens

Anno 1689 den 5 Junij
Willem Peters, met attestatie van Obergum de dat 4e Jun. 1689
Biuwke Willems jonge dochter onder att. van Saexum 3 Jun. 1689 (vertrocken)
Anneke Revers, ende 
Fokel Willems jonge dochteren (de eerste vertrokken)

Den 29 Septemb, 1689
Grietjen Wolters huisvrouwe van Gerrijt Jansen
Martien Jacobs huisvrouwe van Geert Alberts

Den 22 Novemb. 1689
Renske Jans jonge dochter met attestatie van Oldehove in dato den 19 Novemb. 1689

[ In het voorjaar, op 20 april 1690, overlijdt dominee Henricus Textor][ Na bevestiging dominee Gerardus Coccius op 21 juni 1691. ]

Den 23 Julii
Gerardus Coccius Pastor loci met attestatie van Leeuwarden in dato den 2 Maij 1681
Hendrikjen Hendriks met attestatie van Appingadam in dato den 16 Junii 1691
Derk Berents
x echtelieden met attestatie van Fransum en Den Ham in dato den 23 Julii 1691
Grietjen Thijssens
Antje Peters Jonge Dogter

Ende sijn in dato als boven int geheel nog bevonden dese
ondestaande ledematen tot dese Gemeinte te behoren
De HEDG Me Vrou Agnes van Bassen wed. Alberda
De HEDG Reijner Alberda
Gerardus Coccius Pastor loci (vertrocken na Aduwert Den 5 December 1694)
Wolter Harmens ouderling
Geertjen Dreuwes wed. van Jacob Reerts (verstorven om kerstijd 1691)
Aaltjen Jans wed. van Harmen Jans
Jacob Dates
x Egteluiden
Anje Bolts
Jan Ariens
(verstorven den 4 Maart 1692)
x Egteluiden bij AduwerderSijle
Itjen Jans
Dieuwer Cornelis
Engbert Berniers
x Egtelieden op de Meden
Anje Jochems
Berend Berniers

Peter Louwerents (overleden den 14 november 1693)
x Egteluiden
Marretjen Minnolts
Eijso Hovinge

x Egteluiden
Jantjen Cornelis
Catharina Bintschoe
Rense Clasen
x Egteluiden
Hiske Jansen
Gerrijt Jansen
x Egteluiden (te samen vertrokken na Oostum)
Grietjen Wolters
Douwe Harms

x Egteluiden
Aaltijen Jans (verstorven den 13 Maij 1692)

Egbert Geerts
Date Willems

x Egteluiden
Grietje Gaijkes
Roelof Meertens
x Egteluiden
Lisebet Jansen (Gestorven den 6 Jan 1695)
Berend Cornelis
x Egteluiden
Grietjen Cornelis
Tonnijs Olgers Schoolmeester
x Egteluiden (vertrokken na Bellingeweer 18 Maart 1692)
Elsien Jans
Arend Teijes
Jan Hovinge
Secretaris (overleden den 17 Maij 1692)
Jan Lippes
Geertjen Ewolts

Hendrick Dates (Gestorven den 13 December 1694)
x Egteluiden
Aefke Clasen
Geert Alberts
(verstorven den 18 Februari 1692)
x Egteluiden
Marretjen Jacobs (overleden den 5 Juli 1692)
Jan Jacobs
x Egteluiden
Itjen Onnes (Gestorven den 27 feb. 1695)
Sikke Ibes
Jan Geutjens
Willem Peters
op de Burgt
Fokel Willems
Hilena Sluiters Jonge Dochter op de Burgt (vertrokken na Groningen den 10 november 1691)
Renske Jans Jonge Dochter op de Burgt (vertrokken na Groningen den 10 november 1691)

Den 23 Juli 1691
Hendrikjen Hendriks met attestatie van Appingadam (vertrokken na Groningen den 10 november 1691)
Derk Berents (gestorven den 17 apr. 1695)
x Egteluiden met attestatie van Den Ham
Grietjen Tijssens
Antje Pieters J.D. (vertrokken na Leeuwarden den 10 Novemb. 1691)

Den 8 November 1691
Lisebet Arents huisvrou van Wolter Harmens ouderling deser gemeinte (overleden den 21 Junii 1692)
Jan Lulefs
x Egteluiden
Trijnje Hiddes

Den 18 Maart 1692
Anje Jans J.D. met attestatie van Nijkerk aan de borge
Auke Eppes huisvrou van Egbert Geerts
Goris Peters
x Egteluiden
Anje Bartholomeus
Itie Clasen
J.D. (vertrokken na Garnwert den 2 April 1693)

Den 10 Junii 1692
Abraham Jans Schoolmr.
x Egteluiden met Att. van Groningen
Jeltjen Feijkens
Jan Ariens
x E.Luiden met attestatie van Garnwert
Henrikjen Jacobs (verstorven den 15 Octob. 1693)
Trijnje Claasen huisvrou van Jan Lippes
Jacobjen Neengkes
J.D.
Mete Douwes J.M. (verstorven den 4 Aug. 1694)

Den 25 September
Joannes Le Hon (verreist na Luik 1694)
Fennetjen Hendrix met attestatie van Den Ham den 19 Augusti (vertrocken met ds. Coccius na Aduwert den 5 Decemb. 1694)
Evertjen Jans Dorenbos met attest. van Saaxum (vertrokken na Esinge den 26 Maij 1693)
Trijnje Peters J.D. (vertrokken na Esinge den 3 Junii 1694)

Den 16 December
Ibe Ajels man van Fokel Willems

Den 7 April 1693
Frouke Lippes huisvrou van Sikke Ibes (verstorven in Octob. 1694)
Gerrit Hendrix Hartman (vertrokken na Dokkum)

Den 2 Julii 1693
Jan van Gelder geboortig van Zutphen met Attestatie van Woensvelt
Anne Tiddes met attestatie van Esinge (vertrokken na Wierum den 11 Maij 1694)
Sara Claassen

Den 29 September 1693
Arent Jacobs
Peter Herms J.M.

Den 30 Martii 1694
Siger Jans
x Egteluiden
Abeltjen Roelofs

Den 8 Junii 1694
Jan Geerts
x Egteluiden met attestatie van Esinge
Eltjen Fokkes
Joanna Margreta Muns met attest. van Groningen

Den 2 September 1694
Abel Peters J.M. na gedane belijdenisse
Lisebet Jacobs na gedane belijdenisse

[ laatste acta consistori van dominee Gerardus Coccius op 22 november 1694, deze is beroepen tot Aduard ]


[ Nieuwe dominee, nl. Petrus Heijdanus, beroepen 30 oktober 1694; bevestigd 6 januari 1695 ]

Anno 1695. Den 6 Januarij ben
ik Petrus Heijdanus, op mijn
beroepinge van Feerwert in Dato
Den 30 Octob. 1694, aldaar ter plaatse
bevestight naar gewoonte. De predicatie wiert
gedaan door den Eerw. Dns. Gerh. Coccius
Pastor tot Groot Aduwert. De oplegginge
der handen, door den Eerw. Dns. Lamb.
Bieruma Eccl. tot Suithorm, en door
mijn vader Gisb. Heijdanus Eccl. tot
Esinge.

Wanneer ik daar op den 14 April het
H. Avontmaal gehouden hebbe zijn daer
tot Ledematen van dat selve bevonden

Mannen

De H.El. Heer Alberda (Obijt den op Pinxter 1696)
Petrus Heijdanus, Pastor Loci (gestorven den 22 Julij 1710)
Wolter Harmens, Ouderlingh
Rense Klasen, Ouderl. (obijt)
Jan Geutjens, (Diacon)
Abraham Jansen, Schoolmr.
Eiso Hovingh (verstorven in october 1710)
Jan Lippes
Willem Peters (vertrocken na Garnwert op maj 1698)

Arent Jacobs
Jan van Gelder (van sijn vrouw weghgelopen den 13 april 1695)
Date Willems
Jan Geerts
Roelef Meertens
Jan Ariens (obijt den 20 April 1697)
Jan Jacobs (vertrocken na Oostum op maj 1698)
Engbert Berniers
Derck Berents (Gestorven den 18 apr. 1695)
Dige Dercks
Douwe Harmens
Siger Jansen

Goris Peters (vertrocken na Obergum den 15 mart. 1699)
Berent Berniers
Jacob Dates
Arent Teijes
Egbert Geerts
Berent Cornelis

Ibe Ajelts
Jan Jacobs Kremer toegelaten 14 april 1695
Jan Leulefs (gestorven den 16 mart. 1702)
Sicco Ibes
Peter Harmens (gestorven den 12 Julij 1712)

[ rechts aantekening "bij mij toegekomen"]
Harmen Wolthers j.m. op belijd. den 6 mart. 1698
Albert Garmts met attestatie 5 junij 1696
Luitjen Jansen met attest. 5 junij 1698
Jonas Fauckereau Gallus S.S.M.Cand. met attest. 4 7temb. [1698]
Jacob Peters J.M. op belijd. 12 Mart. 1699
Derck Jacobs met attest. van Oldehove

Vrouwen

De H. Eel. Geboren Vrouw Agnissa van Bassen Wed. Alberda (vertrocken na Gelderlant)
Hiske Jansen uxor van Rense Klasen
Lijsbeth Jacobs
uxor van Jan Geutjens
Jeltjen Feijkens
uxor van Abrah. Jansen
Jantjen Cornelis uxor van Eiso Hovingh (gestorven den 5 Octob. 1710)
Trijnje Klasen uxor van Jan Lippes
Sara Klasen
uxor van Arent Jacobs
Itjen Jansen uxor van Jan van Gelder
Grietje Gajkes uxor van Date Willems
Eltjen Fockkes
uxor van Jan Geerts
Fockjen Enghberts
uxor van Jan Ariens toegelaten 14 april 1695
Anje Jochems uxor van Engbert Berniers
Grietje Tijsens
uxor vn Derck Berents
Nieske Rotgers
uxor van Dige Dercks
Jacobjen Neenghs uxor van Douwe Harmens
Abelje Roelefs uxor van Siger Jansen
Anje Bartholomeus uxor van Goris Peters (obijt)
Anje Bolts uxor van Jacob Dates
Auke Eppes
uxor van Egbert Geerts
Grietje Kornelis uxor van Berent Cornelis
Fokel Willems
uxor van Ibe Ajels (obijt den 12 august. 1696)
Catharina Bintschoe uxor van Jan Jacobs Kremer
Trijnje Hiddes uxor van Jan Leulefs (obijt den 7 Septembr. 1710)
Martien uxor van Sicco Jibes
Altjen Jansen wed. uxor van Harmen Jansen
Anje Jansen
uxor van Willem Peters (vertrocken na Garnwert op maij 1694)
Aafke Klasen wed. uxor van Henrick Dates

Frouke Steffens uxor van Jan Jacobs (Op belid. des geloofs angenomen den 1 jan. 1696; vertrocken Oostum)
Martjen Drewes uxor van Klaas Hartman (met attestatie; obijt den 3 maart 1704)
Henrikjen Jacobs uxor van Roelef Meertens 6 decemb. 1696 (met attestatie)
Martjen Mindelts uxor van Peter Lourents (obijt den 20 feb. 1697)
Stijntjen Rotgers jonge doghter (op belid. angenomen den 14 mart. 1697; vertrocken na Wee)
Diewer Cornelis huisvrouw van Ibe Aijels met attestatie den 12 7ber
Cornelia Robers uxor van Petrus Heijdanus Eccls. in loco (met attestatie angenomen den 12 10ber 1697)
Grietje Jacobs j.D. (op belid. angenomen ut supra) den 12 10ber

den 5 Junij 1698
Maria Commersteijn, Gerard Schatters huisvr, met 2 maaghden 
Trijntje en 
Hillighjen

Lijsbeth Sjabbes
uxor van Luitjen Jansen
Lijsbeth Juirts
uxor van Klaas den 4 7temb. [1698]

den 11 junij [1699]
Jan Tjeerts en 
Teetje Willems met attestatie van Saaxum
Stijntje Rotgers van Wee


den 17 10b [1699] met attestatie toegekomen
Hillighjen Abrahams van Ten Buur
Claaske Rotgers van Gron.


den 9 Junij [1700] met attestatie
Geert Simons
en Eghtel. van Garnwert
Geeske Sjoerts
Lijsbeth Pieters j.d. van Suithorm


15 dec. [1700]
Cornelis Jansen j.m. op belijdenisse
Jantjen Adams van Noort Sleens met attestatie j.D.


13 Mart. [1701]
Roelf Eijses met attestatie van Oldehove


26 junij met attestatie van Garnwert
Jan Henricks
en eghte Lieden
IJtjen Klasen
Henrickjen Jansen f. Doghter


11 7temb. [1701] met attestatie van Garnwert
Wemel Klasen


11 Decemb.
Wemel Henricks met attestatie van Esinge


24 Decemb. [1702] op belijdenisse
Derck Heijkes


Aaghtje Joestens j.D. (op belijdenisse des geloofs den 6 mart. 1704)
Atje Jansen Corlingh uxor van Jan Jacobs (met attestatie van Warfhuizen, den 9 mart. dito)
Grietjen Berents J.D. (met attestatie van Groningen, op den selven dato)

den 22 Junij [1704] met attestatie van Esingh
Anje Henricks


Grietjen Peters uxor van Jacob Jans (met attest. van Oldehove den 20 junij 1705)
Geertruit Tammes uxor van Cornelis Jans (op belijd. den 18 Junij 1705)

den 3 Jan. 1706 door belijdenisse
Abel Wolthers


Den 28 Mart [1706] op belijdenisse
Auke Erents j. D.


den 19 7temb op belijdenisse
Anje Wolthers


den 11 7temb. [1707] met attestatie
Catharina Louwens wed. zal. D. Gisbertus Heijdanus Eccls. tot Esinge in leven sijnde
Jantjen Clasen j.D. van Garnwert


den 18 Decemb. [1707] 
Grietje Wijrts huisvrouwe van Tjeert Jarghs met attestatie van Esinge
Hijlke op belijdenisse
Meerten Roelfs op belijdenisse


den 9 Mart. 1708
Timen Ewes Viduud op belijdenisse
Haajke Jansen j.D. op belijdenisse


den 10 Junij [1708]
Aaltjen Garbrants met attestatie van Suithorm
Martjen Arents j.D. met attestatie van Den Ham


den 9 Dec. [1708]
Trijntje Renses j.D. op belijdenis


Seder die doodt van de eerw. Pastor Peterus
Heijdanus, zijn tot dese gemeinte toegecoomen

Den 21 Septembr. 1710
Derck Arijs
x Egt.Lui. met attestatie van Oldehove 
Jantjen Ritses

Den 15 martie 1711
Evert Brandts met attestatie van Oldehove

Den 19 Junij
Derck Jacobs
x Egt.Lu. met attest. van Wierum
Bijwcke Claasen

Den 18 Decembr.
Jan Peters op bij Lijdenis

Den 16 Septembr 1712
Albert Claasen op bij Lijdenis


Na dat de eerwaarde Dns. Petrus Heijdanus hier ter plaatse was gestorven op den 22 juli 1710 ben ik in des selvs plaatse beroepen den 22 7ber 1712 en daar op bevestigt den 30 8ber.
Na gedane visitatie proefpredikaatsie en gehoudene consistori heb ik voor de eerste maal des Heren Heilig Avondmaal bediend op kersdag of den 25 December 1712. Joh. Keuchenius


Ledematen der gemeinte Jesu Christ.
te Feerwert in den jaren
1712 etc.

Joh. Keuchenius
x Egtel.
Baltrina van Dortmont
Wolter Harms ouderl. (1714 den 4 April obiit)
Jacob Dates ouderl. (1714 den 8 marti obiit)
Douwe Harms diacon, ao. 1714 ouderling geworden
x egt.Luid.
Jacobjen Neengs
Jan Jacobs diacon (1714 den 8 juli obiit)
x egtel.
Atje Jansen (vertrocken na Esinge)
Abraham Jansen schoolmr
x Egtel.
Jeltje Feikens (1719 obiit 1 7br.)
Egbert Geerts (1717 obiit)
x Egt.l.
Aafke Alefs
Berent Cornelis (1719 obiit in majo)
x Egt.L.
Grietje Cornelis
Arent Theies
Jan Lippes
x Egt.L.
Grietje (1715 januar. obiit)
Roelef Meertens ao. 1714 ouderling geworden (1722 in junio obiit)
x Egt.L.
Hindrikjen Jacobs (1720 obiit)
Jan Tieerts (1714 den 1 8br obiit)
x E.L.
Fetje Willems
Geert Simens

x E.l.
Geeske Siourts (1721 .?. Aug. obiit)
Roelef Eisses (1723 in ult. maj. obit)
x E.l.
Hitske Jansen
Derk Feikes

x e.l.
Grietje Jacobs
Klaas Renses
(obiit 1717)
x e.l.
Auke Arends
Abel Wolthers
1723 ouderling geworden
Timen Euwes (1713 in jul. obiit)
Tiaert Jarghs
x e.l.
Grietje Wierts

Derk Ariens
(1718 obiit in Nov.)
x E.l.
Jantje Ritses
Douwe Ritsema

x E.l. vertrocken na Groning
Neeltje Davids
Isebrand Rotgers
x E.l.
Anje Alefs (1723 in juni obiit)
Derk Jacobs
x E.l.
Bieuwke Clasen
Derk Jacobs
(obiit 1717)
x E.l.
Wemel Clasen
Haje Hendriks (1718 in 8br. obiit)
x E.l.
Geertje Hendriks (vertrocken na Garnwert 1721)
Gerrit Jansen J.M.
Jan Peters
x E.l.
Aagje Joostens (1714 den 11 Aug. obiit)
Evert Brands
Albert Clasen
(1715 den 27 meert obiit)
x E.l.
Anje Wolters
Aaltje Gerbrands wed. (1715 den 13 Mart. obiit)
Abelje Roelefs wed.
Anna Jochums wed. (1715 den ... jan. obiit)
Anke Peters wed.
Catharina Piellen wed. (1720 Nov. 24 obiit)
Eelke j.d.
Diver de oudere wed. (1714 den ... Aug. obiit)
Diver de jongere wed. (1714 in 7ber obiit)
Grietje Gajkes wed. (1720 vol 21 [?] obiit)
Jantje ... Schipper Roelefs vrouw (1721 obiit)
Lijsbeth Siabbes wed. (1717 vertrocken na Esinge)
Lijsbeth Jacobs vrouw van Jan Jansen (1720 in Febr. obiit)
Sara Clasen
Stijntje Rotgers Harm Peters vrou
Trientje Alberts wed. (1717 vertrocken na Adwert)

1713 den 2 April
Eppe Sijpkens met attestatie van Leeuwarden
x E-luiden (met attestatie vertrocken na Winsum)
Anna Bicla
Jannes Heins
x Egl. beide met attest. van Groningen (vertrocken op ... na t Hogesant)
Jaukjen Reurds

den 17 December
Date Willems op belijdenisse (1719 obiit in April)
Sijke Clasen j.D. op belijdenisse (obiit 1715 den 19 Febr.)

1714 den 1 Meert
Tonnis Jacobs
x Egl. beide met attest. van Oldenhove (1717 vertrocken)
Lijsbeth Berents

den 7den jun.
Jan Jacobs Schipper en sijn vrouw
x op belijdenisse
Tietje
Hiemke
.... vrouw van Date Willems (op belijdenisse)
Anje Hillebrands wed. met attestatie van Fransum (obiit 1719 in majo)
Jantje Abrahams j.D. met attestatie van Groningen (vertrocken na Oldehove)

1715 den 15 Meert
Martjen wed. van Sicke Ibes, op belijdenisse
Lijsbeth Lammers wed. van Timen Eeuwes, op belijdenisse
Lijsbeth Bruins j.D. met attestatie van Garwert (obiit 1720)

den 7 junii
Jantjen Jacobs j.d. met attestatie van Sauwert

den 13 Decemb.
Martjen ... huijsvrouw van Evert Brants op belijdenisse toegekomen

1716 den 12 junij
Jan Adolfs
en Aleida Reinders met attestatie van Garwert (met attestatie na Adewert 1718 8br 27)
Martjen Derks op belijdenis
Welmoet Berents op belijdenis

den xi 7ber
Harmke Peters met attestatie van Niehove, huijsvrouw van Gerrit (vertrocken)
Hendrik j.m. diensk. v. mij op belijdenis (vertrocken met attestatie na Saxum)

den 12 decemb.
Grietje Jacobs dienstmaagt bij Claes Renses met attestatie van Saxum (vertrocken na Esinge)
Cornelis Hendriks
x Eh. luid. met attest van Esinge
Trientje Jansen

1717 den 8 juni
Pieter ten Berge op belijdenisse (obiit 1721)
x
Gesina Wijardi met attestatie van Groningen
Jan Geerts Kremer - van Aduat (vertrocken na Aduaert in 1721)

1718 den 16 juni
Imme Jansen
en Geertjen Harms met attestatie van Esinge
Jan Jansen Schoelapper (obiit 1719 nov. 28)
x Eh. l. met attestatie van Vierhuisen
Auke Jansen (vertrocken na Esinge met attestatie)
Martjen Crijns huijsvrouw van Jan Jansen op de Burgt gekomen, met attestatie van de Legemeden (vertrocken)
Martjen Clasen huijsvrouw van Luitjen Meijnderts, met attestatie van Nijehove (vertrocken met attestatie na Grijpskerk)
Aafke Peters j.d. met attestatie van Saxum (en daar na toe wederom vertrocken met attestatie)
Jan Jansen, op voorgaande belijdenisse en doop (obiit)

1719 den 17 martii
Jacob Derks jong.m. met attestatie van Wierum (obiit)
Feijdine Abrahams j. D. op belijdenisse
Trientje Roelefs j. D. op belijdenisse

den 8 juni
Trientje Wolters j.D. op belijdenisse
Hielke Siegers
x Eh.l. met attestatie van Saxum
Trienje Eggers
Jebbe Jickes huijsvrouw van Jacob Sijbrants met attestatie van Saxum

xber 9
Anna Birza huisvrouw van Eppe Sijpkes met attest. van Winschoten

1720 den 12 meert
Cornelis Berents (Kremer) met attest. getekent wese.

den 14 junius
Harm Dauwes op voorgaande belijdenisse
Eeske Rijkens huisvrouw van Cornelis Berents op voergaande belijdenisse, en doop

1723
Jacob Roelefs j.j op voorgaande belijdenisse (1723 obiit)
Jan Abrahams j.m. op voorgaande belijdenisse

1720 den 12 decemb.
Anje Everds wed. van Wolter Derks met attestatie van Heveskes (obiit)
Grietje Meertens j.d. diensmaagt op de Burgt met attestatie van Leegkerk (vertrokken na Esinge)

1721 den 20 Junius
Jantjen Abels vrouw van Jacob bij de Zijle, met attestatie van Saxum
Frans Jans met attestatie van Esinge
x E.l.
Annigjen Everts van Groningen

1722 den 17 juni
Sibolt Hiddes en Grietje Harms
met attest. van Nijehove (vertrocken na Garwert)

den 22 7ber
Peter Harms j.M. op voorgaande belijdenisse
Alegonda Matterstek (vertrocken)
Reneke

1723 den 26 martii [allen] op voorgaande belijdenisse toegekomen
Sijtje Siebrants
Cornelis Jacobs dienstk. op de Burgt
Gerrit Berents sone op de Boltshuisen
Hendrikje Jans dogter van Jan Geutjes (obiit)
Aafke Eppes
Anje Derks dogter van Derk Feikes

1724 in Februario
Jacob Everts op voorgaande belijdnisse
Hilje Roelefs j.D.

den 29 martii
Aaltje Berents j.D.

den 14 junij
Aaltje ...... j.D. van Garwert op belijdenisse
Martje Klasen wed. met attestatie van Grijpskerk getekent den 11 xber

den 18 xber
Hendrik Berents
x egte Lieden op belijdenisse
Aaltje Hendriks
Claas Douwes op belijdenisse


Ao 1727 den 26 octob. ben ick N. Metelercamp hier tot Feerwert bevestigt ...
...
En zijn nae gehouden Avontmael ledematen deser ghemeijnte bevonden
in den jaare 1727 den 28 December
Dese naevolgende

Nicolaus Metelercamp pastor Loci
Dauwe Harms Ouderlingh
x Egte Lieden
Japickjen Neingh
Abel Wolters Ouderl. (Obiit in Maij 1729)
Harm Dauwes Diaken (verkoren Ouderl. Ao 1729)
x Egte Lieden
Anje Wolters
Cornellis Berents Dia[ken?]
x Egte Lieden
Eetske Riekels
Thomas Jans Schoolmr. (vertrocken nae Delfzijl als Convoijmeester)
Hijlke Sijgers
x Egte Lieden
Trijnje Egges
Jantje wedw. van Berent Cornelis (obiit 1727 in Decemb.)
Aaltjen Berends
Gerrit Berends
Derck Jacobs

x Egte Lieden
Biewke Klasen
Tjeert Tjarges
x Egte Lieden
Grietje Everts
Jacob Everts
x egte Lieden
Trijnje Roelfs (obiit 1731 in Septem.)
Hiske Jansen wedw. van Roelf Eijses (obiit 1728 in August.)
Klaes Dauwes
x e.L.
Trijnje Wolters
Evert Brandts
x egte L.
Martjen Jans
Jantjen ...... j.D. met attest. vertrocken nae Oldehove
Derck Hijlkes
x e.l.
Grietje Dates (obiit 1731 in junius)
Sara Clasen wedw.
Anje Derks j.D.
Jantjen ...... wedw.
Anna Birza wedw. Eppe Sijpkes (Obiit in maij 1729)
Jantjen ...... j.D.

Ludolf Jans tegenwoordig Schoolmr.
Peter Harms (obiit in novembr. 1731)
Auke Arents wedw. van Claes Renses
Jibbe Sickes huisvrouw van Jacob Sibrands
Welmt Berendts wedw. van Gerrit Jans (obiit in Jan. 1730)
Jan Lippes
x egtel.
Anke
Jan Jacobs
x egtel.
Tietje Hindrixs
Geertjen Sijgers huisvrouw van Derck Vrericks met attest. van Esingh
Cietse Sibrands
x e.l.
Aafke Aalfs
Eelke Cornellis j.D. (obiit in Jan. 1729)
Lisebit Lambers huisvrouw van Roelf Jans
Geert Sijmens (obiit 1727 in December)
x e.l.
Jantjen Ritses
Jantjen Derks j.D.
Cornellis Meertens
x e.l.
Anje Renses
Jimme Jans Viduus.[?] (obiit 1731 in februari)
Sijnke Jans wedw. van Date Willems
Stijnje Rotgers vrouw van Harm Peters (obiit 1730 in Junius)
Isebrandt Rotgers j.m.
Hindrick Berents
x e.l.
Aaltjen Hindrixs
Cornellis Hindricks (obiit in April 1730)
x e.l.
Trijnje
Hilje Roelfs
j.D. (vertroken na Niijhoove)
Martjen wedw. van Sicke Ibes (obiit 1731 in April)
Aafke Eppes  j.D.Anno Dom. 1728
Den 21 maart
Claas Hijlkes met attestatie van Saxum (verkoren Diaken 1729)

Den 13 Junij
Anje met attestatie van Bafflo
Luwke Hindrixs met attestatie van Garnwert (vertrocken met attest. nae Garnwert den 1 august 1729)
Anje Jans op voergaende belijdenisse

den 12 7br
Heere Rotgers
en e.l.
Antje Willems met attestatie van Oldehove den 12 7br.

Den 19 Decembr.
Cornellis Meertens
en e.l.
Anje Renses met attestatie van Garnwert

1729 Den 13 meert
Peter Reijners
en e.l.
Trijnje Berents op belijdenisse des geloofs
Roelf Sijgers
en e.l.
Trijnje Reijnjes op voorgaene belijdenis
Aalph Peters en
Egbert Peters Fratius[?] op belijdenisse

Den 11 Septb.
Jantjen Sjouirts nae gedane belijdenisse
Claeske Claesen nae voorgaende geloofsbelijdenisse

Den 12 Decemb. met attestatie van Garnwert gekomen
Gerrit

Den 12 meert 1730
Annechien Ipes nae gedaene geloofs-belijdenis aengenomen

Den 22 Septem.
Met attestatie van Garwert oovergekomen
Derck Arens (overleden Decemb. 1762)
x Echtluden
Engel Jacobs1732. Nadat de Eerw. welg. Heer Nicolaus Metelercamp van hier na Nijehove tot het Leeraar-ampt beroepen en vertrokken was, zo ben ik ondergeschreven om die zelfde bediening van Jesus aan deze Gemeente te verrighten den 11 Jan. 1732 beroepen, den 18 Meert geexamineert den den 6 april van dat jaar bevestight; de bevestiger, zijnde de Hr. Bijler pred. te Nijkerk, predikte over Lut.5.vs.1, de oplegginge der handen geschiede door de H.H. Meletercamp pred. te Zuithorn. Mijn Veel Geeerde vader, Mentes pred. te Visvliet, Salmasius pred. te Opende; Mijn intie-rede als bevestigde was uit Ps.51.vs.14,15.
Nicolaus Egbertus Metelercamp pred. te Feerwert
soon van Henricus Metelercamp pred. te Zuithorn
neef van Nicolaus Metelercamp
thans pred. te Nijhove, voorheen in deze Gemeente te Feerwert


Ledematen der Gemeente J.C.
tot Feerwert in den jare 1733 etc.

N.E. Metelercamp Pastor
x egt.l.
M.C. Nauta
Douwe Harms ouderling
x e.l.
Jakoobje ---
Harm Douwes ouderling
x e.l.
Anje Wolters
Claas Hijlkes diakon
x e.l.
Claaske Claassen
Derk Arents diakon
x e.l.
Engel Jakobs
Ludolf Jans Schoolm.
x e.l.
Anje ---
Trijnje --- wed. van Cornelis Hindriks
Anje Jakobs huisvrouw van Rense ---
Aaltje Jakobs jonge doghter (na Baffelt)
Egbert Pieters
x e.l.
Auke Arents
Derk Jakobs
x e.l.
Bieuke Claassen
Grietje Wierts wed. van Tieert Jarges
Gerrit Berents Jonghman
Hijlke Sigers
x e.l.
Trijnje Egges
Jakob Everts
Hindrik Berents
x e.l.
Aaltje Hindriks
Jan Jakobs
x e.l.
Tietje Hindriks
Geertje Sigers
huisv. van Derk Freriks
Jan Lippes
x e.l.
Anke
Cornellis Berents

x e.l.
Eetske Rikels

Aafke Eppes
huisv. van Tiipke ---
Anje Willems wed. van Here Rotgers
Hindrik Douwes
x e.l.
Hilje Roelfs
Sijmke Jans
wed. van ---
Pieter Reiners
x e.l.
Trijnje Berents
Cornelis Meertens
x e.l.
Anje Renses
Roelf Sigers
x e.l.
Trijnje Lammerts
Lijsebet Lamberts
huisv. van Roelf Jans
Aalf Pieters
x e.l.
Jantjen ---
Jantjen Siourts huisv. van Pieter ---
Zijtze Sibrants
x e.l.
Aafke Aalfs
Claas Douwes
x e.l.
Trijnje Wolters
Gerrit Lukas

x e.l.
Aaltje Derks
Evert Brants
x e.l.
Martjen Jans
Derk Feikes Viduus
Anje Derks
J.D.
Sara Classen wed.
Jantjen --- wed.

Op belijdenis aangenomen
Cornelis Geerts j.m.
Derk Freriks man van Geertje Sigers
Jantjen Cornelis J.d.


[ in volgend lijstje de 'z' als 's' getranscribeerd ]

Ledematen behorende tot de gemeijnte
J.C. te Feerwert 1734

Huram[?] Stegnerus past. loci.
x egte Lieden
Johanna Haken nu Stegnerus
Douwe Harms
x egtel.
Jacobje ---
Claas Hijlkes diakon
x Egtel.
Claaske Claassen
Derk Arents diaken
x EgteL.
Engel Jacobs
Ludolf Jans Schoolmr.
x Egtel.
Anje ---
Trijnje --- wed. van Cornelis Hindrix
Anje Jacobs huisvrouw van Rense
Egb. Pieters

x Egtel.
Auke Arents
Derk Jacobs
x egtel.
Bieuwke Klaassen
Grietje Wijrts wed. van Tjeert Jarges
Gerrit Berents Jongm.
Hijlke Sijgers
x e.l.
Trijnje Egges
Jacob Everts
Hindrik Berents

x e.l.
Aaltien Hindrix
Jan Jacobs
x e.l.
Tietje Hindrix
Geertjen Sijgers huijsvrouw van
x egtel.
Derk Freriks
Jan Lippes

x egtel.
Anke ---
Cornelis Berents
x egtel.
Eeske Rijkes
Aafke Eppes huisvrouw van Tjipke
Anje Willems
wed. van Here Rotgers
Hindrik Douwes
x e.l.
Hilje Roelfs

Sijmpe Jans wed.
Pieter Reijnders
x egtel.
Trijnje Berents
Cornelis Meertens
x egtel.
Anje Renses
Roelf Sijgers
x egtel.
Trijnje Lammerts
Lijsbet Lammerts

Aalf Pieters
x egtel.
Jantien ---
Jantie Sjourts
Sijtse Sijbrants

x egtel.
Aafke Aalfs
Claas Douwes

x egtel.
Trijnje Wolters
Gerrit Lucas
x egtel.
Aaltien Derks
Evert Brants

x egtel.
Martien Jans
Derk Feijkes
(obiit 1734)
Anje Derks j.Doct. van D. Feijkes
Sara Claassens
Jantien --- wed. maagt van Claas Hijlkes
Cornelis Geerts knegt van G. Hijlkes
Jantien Cornelis
jonge dogter maagt van Claas Hijlkes
1734-


[ Gedateerd door een onbekende met potlood tussen [ ] op 1757, maar getekend (zie onder) sept. 1761.
Echtparen middels twee scheve streepjes over twee regels "<" links aangegeven, hier door een "x" ertussen ]

De Ledematen in de Gemeente J. Xsti tot
Feerwert
gevonden door mij H. Metelerkamp

nevens mij d. E: [ links van krulhaak de volgende 5 omvattende ]
H. Metelerkamp Pastoor
Klaes Hijlkes Ouderl.
Kornelis Berents Ouderl. (overleden)
Sjabbe Kornelis Datema Diakon
Gerrit Berents Diakon (overleden)
leden Kerken raet [ rechts van de vorige 5 omvattende krulhaak ]

en
Klaes Douwes nu Ouderling
x
Martje Hindriks
Jacob Derks
x
Klaeske Berens (overleden)
Derk Arents (overleden)
x
Engeltje Jacobs
Hindrik Berents

x
Metje Jans
Frans Douwes tegenw. Diacon
x
Jantje Pieters
Pieter Hindriks (overleden)
Jan Jakobs (overl.)
Boukje Reinders wedw.
Johanna vrouw van de Waerman
Aeltje Moej (overleden)
Willemke Tjeerts
Hilje Roelfs vrouw van Hans Bouman
Grietje Derks
x
Ludolph Jans Schoolmr.
Grietjen Habbes
Wiert Pieters (overleden)
x Angenom.
Hilje Rewers
Hans Boumans tans Diakon
Joesten Hindriks

[Getekend] 
H. Metelerkamp
Sept. 1761


[ Twee kolommen naast elkaar, klaarblijkelijk de mannen links en hun echtgenotes rechts, maar loopt niet goed. hier onder elkaar geplaatst, positie in lijst dus "ongeveer" man/vrouw ]

Namen der Ledemaaten
in de Gemeente te Feerwert 1762
M.J. Adriani Pastor

M.J. Adriani Pastor (vertr. na Garnwert 1778)
Klaas Hijlkes Ouderling (overl. d. 30 Sept. 1770)
Claas Douwes Ouderling (overl. d. 14 Nov. 1768)
Frans Douwes Diacon
Hans Bouman Diacon
Sjabbe Datema
Jacob Derks (ov. d. 12 Julij 1770)
Hindrik Beerents
Luidolf Jans Schoolmr. (ov. d. 19 Dec. 1765)
Hans Jans
Jan Waalkes
Douwe Hindriks
Jacob Luidolfs

Ite Cornellis (vertrok. na Esinge)
Wolter Claassen
Jr. Hindrik Lewe van Aduard
Berent Gerrits
Aarent Jannes
Ede Edes

Lutgerdina Sijlman (vertr. na Garnwert 1778)
Jantien Hindriks (overleden d. 9 Julij 1770)
Martje Claasen (ov. d. 9 Nov. 1767)
Jantje Pieters
Hiltje Roelfs (overleden den 5 Sept. 1765)
Johanna de Groot
Engeltje Jacobs

Metje Jans
Boukje Jans
Willemke Tjeerts
(overleden d. 25 Maij 1767)
Grietje Derks
Grietje Hebbes
Hilje Rewers

Grietje Hindriks Cronenborg (vertrokk. na Groningen; hier wedergekommen 1767)
Geertje Sigers
Jantje Jacobs (overl. d. 17 Maij 1775)
Aaltje Jans
Tijtje Hindriks

Jantjen jans (vertr. na Loppersum)
Maike Koenes
Elsje Hindriks

Jantje Fransen (vertr. na Esinge)
Wijtske Cornellis (overleden d. 31 Aug. 1770)
Jantje Hindriks
Kunje Pieters (vertrokken na Garnwert)
Martje Hindriks met att. van Groningen (na Groningen)
Antje Fokkes
Wijtske Jans met att. van Garnwert (ov. d. 5 Julij 1773)
Trijntje Jans met att. van Wierum
Aaltje Jannes
Antje Jans wed. Hindr. Hillebrants met att. v. Oostum
Anneke Luidolfs
Grietie Jacobs


[ Lijst door onbekende (zelfde als dateerder lijst 1757/61?) tussen [ ] gedateerd op 1774 ].
Wederom twee kolommen, mannen links vrouwen rechts.
Hier onder elkaar ]

Naamlijst der Ledematen der Gemeente
te Feerwert gevonden door mij
T. van der Veen

Jr. Hindrik Lewe van Aduard
T. van der Veen Pastor
Frans Douwes Ouderling
Siabbe Datema Ouderling (obiit)
Jacob Ludolfs Diacon
Wolter Claasen Diacon
Hindrik Beerents
Hans Bouman

Hans Jans
Jan Waalkes
Douwe Hindriks
Berent Gerrits
Arend Jannes
Ede Edes

Christina Pieterd. Meezenbroek met attestatie na Noordlaren
Jantjen Pieters
Johanna de Groot
Geeske Jacobs
Jantje Hindriks
Metje Jans
Grietje Hindriks Cronenberg
Hilje Rewerts
Tijtje Hindriks
Grietje Hebbes
Maike Koenes

Antje Tekkes
Elsje Hindriks
Engeltje Jacobs
Boukje Jans
Grietje Derks
Geertje Sigers
Aaltje Jans
(vertr. na Garnwert)
Aaltje Jannes (vertr. na Esinge)
Anneke Ludolfs
Hinderijna Floris met attestatie van Leermens (vertrokken na Noordlaren)
Antje Jans


[ Lijst door onbekende in potlood tussen [ ] gedateerd op 1777 - 1780. Twee-koloms, hier onder elkaar gezet ]

Naam lijst der Ledematen te Feerwert
Door mij Gevonden. En angenomen
H. B. Hovius

[ kolom 1 ]
Jonker Hindrik Leewe van Aduwert
H.B. Hovius Pastor
Frans Douwes ouderling (obiit)
Wolter Clasen ouderling
Jacob Ludolfs Diakon
Jan Waalkens Diakon
Hindrik Berents
Hans Bouman
Hans Jans
Douwe Hindriks
(obiit)
Berent Gerrits
Arent Jannes
Ede Edes
Lukas Geerts
Waaling Jacobs
Willem Hijlkema
[?] op belijdenis angenomen
Jakob Renses op belijdenis angenomen (obiit)
Pieter Reersten[?] op belijdenis angenomen

[ kolom 2 ]
Jantje Geerts Ceuter met attestatie uit Groningen
Jantje Pieters (obiit)
Johanna de Groot (abi.)
Geeske Jacobs
Jantje Hindrix
Metje Jans
Grietje Hindrix Cronenborg
Hilje Rewerts
Tijtje Hindrix (vertrokken met attestatie naar Garnwerd)
Grietje Hebbes
Maike Koenes
Antje Fekkes
Eltije Hindrix

Engeltje Jacobs (overleden)
Boukje Jans (obiit)
Grietje Derks
Grietje Sijgers

Anneke Ludolfs
Antje Jans
(obiit)
Jantje Geerts
Egbertje Teophilus
Minje Cornelis
Hilje Jans
Anje Jans
op belijdenis angenomen (obiit)
Itje Alders[?] Met attestatie van Garnwert
Trijnje ... op belijdenisse angenomen (obiit)
Bouke Fransen op belijdenis angenomen (abi.)


[ 2 koloms lijst mannen / vrouwen, hier onder elkaar ]

Ledematen in de
Gemeente van Feerwert 1781 D. ten Cate Predik.
Gevonden

[ mannen-kolom ]
Jkr. Hindr. Lewe van Aduart (obiit)
D. ten Cate pastor
Wolter Klasen Ouderl.
Willem Hijlkes Dia… (obiit)
Arend Jannes Diaken (vertrokken Aduwert)
Jakob Ludolfs Ouderl.
Jan Waalkes (obiit)
Hindr. Berends
Hans Bouman (obiit)
Hans Jans (obiit)
Berend Gerrits (overl.)
Ede Edes (obiit)
Lukas Geerts (obiit)
Waling Jakobs
Pieter Fransen (overleden)
Pieter Berkhof Schoolmr. (obiit)

[ vrouwen - kolom ]
Margar. Vooreveld
Geeske Jakobs
Jantje Hindriks
Matje Jans

Grietje Hindriks Kronenburg (vertrokken)
Hilje Rewelts
Antje Hindriks (zie p. 273)
Grietje Hebbes (obiit)
Maike Koenes (overled.)
Antje Tekkes (vertrokk.)
Elsje Hindriks (overl.)
Geertje Sijgers (obiit)
Anneke Luidolfs (overl.)
Jantje Geerts
Egbertje Theophilus
Menje Cornelis
Hilje Jans
Itje Alberts
Geertje Fokkes
(overl.)
Antje Jans (vertrekt)

Overgekomen Ledematen
Hindrik Fransen en Vr. ---
Renske Drewes
Johannes Gaaikes ---
Agatha Petronella Bossonnade
Geert Jurjens en Vr. ---
Trientje Everts
Pieter Martens Venema Schoolmr.
Thomas Eijses en Vr. --
Elizabeth Freerks
Stijntje Jochums
huisvr. van Reindt Geerrts
Roelfke Pieters
huisvr. van Timen Pieters (vertrokken)

Aangenomene Ledematen

23 juni 1784
Bijfke Derks (obiit)

11 juni 1788
Gerrit Berends (obiit)
Severijn Bouman

5 okt 1789
Pieter Hindriks
Trijnje Willems
Tetje Jans (met attestatie naar Wierum[?])
Mentje Harms
Jantje Ebels wed. Siger Pieters
Willemtje Geerts wed. van Klaas Jans Schipper

29 juli 1793
Frankje Harms

5 okt 1793
Jan Luitjes en
Berend Roelfs Molenbeek (obiit)

29 dec 1800
Koene[?] Geerts


[ 2 koloms, hier onder elkaar ]

Ledematen
in de
Gemeente van Feerwert gevonden
door
Dnus J. Corstius P. L.
1806

[ 1e kolom ]
J. Corstius Pastor
Wolter Claasens Ouderling (obiit)
Hindrik Berends
Waling Jacobs
Hindrik Fransen
Joannes Gaaikes

Geert Jurjens ouderling
Pieter Martens Venema Schoolmr.
Thomas Eijtes
Severijn Bouman Diacon
Pieter Hindriks
Jan Luitjes
Koene Geerts


[ 2e kolom ]
Geeske Jacobs
Jantje Hindriks
Matje Jans
Hilje Rewerts

Tijtje Hindriks (vertrokken)
Jantje Geerts
Menje Cornelis
Hilje Jans
Itjen Alderts
Renske Drewes

Agatha Petronella la Bossonade
Trientje Everts
Stijntje Joannes
Elisabeth Freerks
Trijnje Willems
Matje Harms
Jantje Ebels
Willemtje Geerts
Frankje Harms

Overgekomen Ledematen
Aaltje Wiltes
Joanna Munrick[?]

Aangenomen Ledematen
16 maart 1807
Harm Antonius (vertrokken mey Attestatie na Ezinge
Jan Cornelis Diacon (obiit)


[ 2-koloms, hier onder elkaar ]

Ledematen
in de
Gemeente van Feerwert
gevonden door
Dr. G.J.F. Clames van Baumgarten [1808] [ dat [1808] in potlood later toegevoegd ]

[ 1e kolom ]
G.J.F. Clames v. Baumgarten Pastor
Geert Jurjens  Ouderl.
Pieter Hendriks
Thomas Aites Diacon
Hind. Franssen
Peter M. Venema Schoolm.
Severijn Bouman
Waling Jacobs
Koene Geerts
Jan Luitjes
Jan Cornelis
(obiit)

[ 2e kolom ]
Trientje Everts
Itje Alders
Elisabeth Freerks
Renske Drewes
Matje Harms
Annegjen Ald. Haselhoff
Grietje Dates
Geeske Jacobs
Frankje Harms
Agatha Petronella la Bossenade
Jantje Ebels

Overgekomene Ledematen
Joanna Catarina Broese van Garnwert
Gepke Rowaan van Groningen (met attest. naar Esinge)

Aangenomene Ledematen
1809
Douwe Wolters Diakon bij de Aduarder Zijl
1811
Jakob Jakobs Diakon te Feerwert
Jakob Jans te Feertwert
Bareld Jans te Feerwert
Date Dates te Feerwert
Jan Sjoerds te Bolthuisen
Trienje Cornelis Schuringa vrouw van Douwe Wolters
Vrouke Pieters
vrouw van Jakob Jakobs
Wietske Freerks
vrouw van Meester  P. Venema
Hilje Hindricks
vrouw van Jan Berends op de Meden
Eelje Pieters en
Anje Pieters dochters van den Ouderl. Pieter Hendriks
 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.