LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Eppenhuizen

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Eppenhuizen. Deels naar een 1e versie van Niek Jager.
Voor zover bekend de volledige ledematen-administratie tot aan 1811.
(  ) latere toevoegingen; slot-x als 's'; (huis)vrouw overal met kleine letter.
Horizontale lijnen niet (allemaal) in origineel; blanko regels pagina-scheiding.
MG 18-09-2004. Bolt nagekeken, en iets aangevuld, MG oktober 2006
Nagekeken dec. 2006 Henk Blok.

- intro
- lijst 1659 en mutaties 1659 - 1701 (Albertus Tammens)
- lijst ca 1701 en mutaties ca 1701 - 1711 (Simon Vetter)
- mutaties 1711 - 1719 (???)
- lijst 1755, mutaties 1755 - 1785 en lijst 1786 (N. Blencke)
- lijst en mutaties 1799 - 1801 (H. Beekhuis)
- lijst en mutaties 1802 - 1804 (Francois Bekius)
- lijst 1807 en mutaties 1807 - 1810 (P. Westerhoff)
- lijst 1810 en mutaties 1810 - 1811 ( W. G. Reddingius)


Kercken-Prothocol
tot
Eppenhuisen

Dit boeck behoort tot onse
kercke, is van kercke gelt
ghecofft voor 16 st.

NB. Alsoo dese Gemeijnte kleijn
en vreedsaem is, so is bij mijn tijdt
onder de Ledemaeten nieds van waerde
voer gevallen van quaestieuse
saecken, dat noteeren waerdich was,
wasser seer kleijns twas hart[?] geslist[?]
onder de ledemaeten, onder malkander

NB. Dit binnenstaende is van mij Pastor
Loci, Alb. Tammens, uit mijn cladde
en notulen , in dit protocol eaptim[?] over
geset in tjaer 1682, inde maent 
van Maij, door dien mijn kleijne cladde
volwas, om dit alsoo te vervolgen


Anno 1659 den 26 Martij
hebben de H.H. Collatoren van
Eppenhuisen ende D' Eed. Heer
Joest Lewe op Clinckenborch,
als mede de E. Heer Abell Conders
van Helpen op Onnema mij vereert
met de beroepenge van de vacante
Pastorie tot Eppenhuisen.

Anno 1659, den 17 Maij, ben ick in
Classe Middelstuma geexamineert
Examinatoris D: Cools, Beuckenberch
ende Wiltens, respective Praedicanten 
tot Usquert, Menckeweer ende Meeden.

Anno 1659, den 19 Junij, ben ick tot
Eppenhuisen geconfirmeert, Confir
matorius D. Lamb. Henr. Nitrink
ende Gualthere a Bijler, respectieve
Praedicanten in Sandweer en Oldenzijll.

[latere toevoeging]
1701 den 15 maij
Verstorven den 15 Maij n.s. 1701 zijnde pinxter Sondagh
des Avondts tusschen 9 en 10 uijren nadat alvoorens 8 dagen
waer kranck geweest, welcke kranckheijt een begin nam op
Sondagh van te vooren nochtans tweemael gepredight, hoewel des
nae de middaeghs een weijnich korter, over de 45 sondagh des Catechismi.
[einde toevoeging]

Register der communicanten
off Ledemaeten, die ick tot
Eppenhuisen hebbe gevonden:

Hindrick Geerts kerckvooght
Trijntien Eebels sijn huisvrouw
Claes Arents Arme vooght
Talle sijn huisvrouw
Harmen Meertens
Sijwert sijn huisvrouw doch impotent
item Marretien Harmens d'dochter
Cornelijs Meertens
Marretien
sijn huisvrouw
Stijntien Knolls
Frick Oobels
Obell Alberts
Jan Rinjes
Hindrick Meertens

Jan Hindricks
Trijntien
sijn huisvrouw

Albert Jacobs
Grietien
sijn huisvrouw
Sijwert Jansen
Marretien
sijn huisvrouw
Oude Moij Greete
Rinje Steffens
Frouke
sijn huisvrouw
Mester Pieter Jansen Coster
Lammert Schippers vrouw Trijne
Oude Moij Trijne
inpotent

Bij mijn tijdt aengenomen
ende aengewonnen in dese kleijne
gemeijnte als volgen.

Jan Rinjes vrouw Trijne
Obell Alberts vrouw Remmerich
Jantien Harmens met attestatie
         van Sandweer
Pieter Jacobs
vrouw Grietjen Eijsses

Mr. Pieters vrouw, Aeffke Pieters
Jan Rinjes vrouw, Marretien Claesen
Fenne Egberts met attestatie
              uit Groeningen
item mijn vrouwe Elletien Vincents
              Gramsbergen met attestatie
Claes Dercks
Jacob Hindricks
 \ met attestatie
Anje Pieters      / van de Zeerijp
Claes Arents vrouwen Moeder
Moij Corneliske van Loppersum
              met attestatie
Berent Tonnijs
Claes Dercks
vrouw Sieicke
Pieter Andries
Riske
sijn huisvrouw
Jan Hindricks
Geertien Harmens
sijn huisvrouw
Jan Thomas
Jantien Geerts
sijn huisvrouw

Pieter Rinjes
Remmert Rinjes
Aeltien Harckers met attestatie
            van Oldenzijll
Claeske Everts
Meijndert Jansen

Wiert Jacobs
Anne Pieters vrouw van Dreuws Claesen
Trijnje Knolls
Jantien Pieters
vrouw van Albert Pieters
Writzer Rinjes vrouw Geertien Jacobs
Albert Pieters
Maria Pieters
Mrs dochter
Louwerens Pieters
Aeffke Harckes
sijn huisvrouw
Dreewes Claesen
Engelbert Wolters

Barber sijn huivrouw
Geertruit Jansen onse Meijt
Albert Pieters                         \ met attestatie
Marretien Jansen sijn huisvrou / van Usquert

Toebe Arents
Willem Alberts
Arentje Jansen
sijn huisvrouw
Eijsse Hebels met attest van Ooster
                                      wijtwert
Aeltien Claesen huisvrouw van
   Eijsse Hebels
Pieter Pieters
soone van onse Mester
   Pieter Jansen Coster
Bauwe Cornelijs
   \
Meerten Cornelijs / broeder ende suster
Aeltien Pieters, huisvrouw van Tiaert
   Gerrijts
Focko Claesen
sone van Claes Dercks
Harmen Knols vrouwe Gretien
Reinou Berents
Harmen Knoll
Writzer Frericks
Simon Dercks

Meerten Cornelijs vrou Fenne
Jan Arijs

Tonnis Ates
Marretien Willems
sijn huivrouw
Jantien Pieters met attestatie van
               Sandeweer
Boele Jannis
Haijcke Claesen
Albert Abels
Cornelius Warners
Anje Berens
sijn huisvrouw
Assele Dercks met attestatie van Sandeweer
Homke Claesen
Trijntien Jansen
met attestatie van Oldenzijll
Thomas Jacobs ende Aeltien sijn huisvrouw
   met attest. van Garshuisen
Ewe Clasen ende Beeltien Lippes sijn huisvrouw
Geertien Jansen Jan Thomas Meijt
Alje Aljes met attest. van Middelstum
Harmen Onnens vrouwe Marretien Geerts
   met attestatie van Garshuisen
Wemeltien Everts
Jacob Pieters en
Anje Willems
sijn huisvrouw
Anje Clasen met attestatie van Spijck
Ewe Knoll met attest. van Wirdum
Geertien Hansen

Menne Pieters
Grietje Claesen
 sijn huisvrouw
   met attestatie van Enum
Allert Pieters


Volgens de gewoonte van mijn
eerwaerde antecessor Albertus Tammens
hebbe ick, Simon Vetter predicant
in Eppenhuisen, oock opgekent alle en
een ijegelick ledemaet, van mij tot
Eppenhuisen bevonden. En zijn dese:

1. Boele Jans, en sijn huisvrouw
2. Geertien
3. Menne Pieters, en sijn vrouw
4. Grietien
5. Euwe Cnol
6. Jacob Pieters, en sijn vrouw
7. Anje

8. Allert Pieters, en sijn vrouw
9. Trijntien
10. Tonis Ates, en sijn vrouw
11. Maertien
12. Eeuw Clasen, en sijn vrouw
13. Beeltien
14. Jan Tomas
15. Geertien Jans, huisvrouw van Harm Jans
16. Dreuwes Clasen en sijn vrouw
17. Anje
18. Aeltien Willems wed. van Tomas Jacobs
19. Martien Geerts, de vrouw van Harm Onnes
20. Albert Abels
21. Cornelis Warners en sijn vrouw
22. Anje
23. Meerten Cornelis en sijn vrouw
24. Fenne
25. Hendrick Harms
26. Jan Arijs en sijn vrouw
27. Anje Ebels

28. Teube Arents wed. van Jan Hendricks
29. Pieter Pieters Schoelmeester, sijn vrouw
30. Geertruidt
31. Engelbert Wolters en sijn vrouw
32. Barber
33. Christiaen Jans en sijn vrouw
34. Bauwe

Door de gemeine en besondere
predekinge van Godts H. Woort ende
de kraghtige medewerckinge sijnes
H. Geestes, hebbe ick Godts kercke hier
vergroot met dese navolgende:

1. Jan Clasen en sijne vrouw
2. Aeltien, beijde met attestatie van Eendrum
3. Bauke Jacobs
4. Hilke Peters

5. Mencko Clasen en sijn vrouw
6. Stijntien met attestatie van Noordwolde
7. Claes Harms
8. Geert Jacobs
9. Grietie Peters huisv. van Christ. Jans
       met att. van Uithuisen
10. Jantien huisv. van Claes Harms
11-12. Eppo Menckes en sijn vrou Nanje
13. Luitien Jans oock sijn vrouw
14. maer met attest. van Uithuisen
15. Marie huisvrouw van Peter Mennes
16. Albert Jacobs
17. Hilje, Albert Jacobs huisvrouw met
                 attestest. van de Meden
18. Anje Jans
19. Jan Geerts en sijne vrouw Deuwerke
20.    beijde met attest. van Sandweer
21. Feike Clasen huis van Boele Jans
22. Valk Jans angenomen sijn vrouw Nanje met
22. attest. van de Meden

23. Eeuwe Clasens huisvrouw Frouke angenomen
24-25. Egbert Datum en sijn huisvrou Geertien met attest. van
                                                       Oldenzijl
 


[ Onderstaand enkel de aangenomen ledematen overgenomen,
deze zijn opgeschreven met vermeldingen als:
1711 Den 14 Junius is des H.H. Avontmael gehouden en niet
strafbaers bevonden, en zijn tot Ledemaeten angenomen:
]

14-6-1711
Arent Jans, na voorgaende onderwijsing
Rinje Clasen en sijn huisvrou
Martien Aris met attesta. van Garshuisen

29-12-1711
met attestatie van Sandweer
Grietie Harms
mondelick onderwijs
Jan Clasen en sijn huis.
Trijnje Arijs

12-6-1712
met attestatie
Hindrick Hindricks en sijn huisv.
                          van Uithuisen
            na mondelick onderwijs
Hilke Haijkes

4-9-1712
na mondelick onderwijs
Jantien Jacobs
Trinje Berents


4-12-1712
na voorgaende mondelick onderwijs
Claes Peters met sijn huisv.
Anneke Roelefs

5-3-1713
na voorgaend mondelick onderwijs
Sicko Wolthers

4-6-1713
met attestatie van Oosternielant
Trijnje Jacobs huisvrouw
        van Focco Dercks

3-9-1713
met attestatie van Uithuisen
Anje Boelens

17-6-1714
met attestatie
Jacob Harms Knol a Westeremden
en
Trinje Clasen sijn huisvrouw
Evert Everts van Oldenzijl
en
Bieuke Tiarcks sijn huisvrouw
Wijnant Roeters a Zutpheen

2-12-1714
na voorgaend mondelick onderwijs
Hebo Jans
en sijn huisvrouw
Wobge Jans

3-3-1715
na mondelick onderwijs
Jacob Clasen en sijn huisvrouw
Jacobtien Fockes
Focko Dercks

Berent Jans

2-6-1715
met attest.
Sicko Steenhuisen en sijn huisvrou
Claeske Dercks van Loppersum
Wolter Engelberts en sijn huisv.
Seike Caspers van Oldenzijl

21-7-1716
met attestatie
Rickhard Hindricks en sijn huisvrouw
Eetje Jacobs van Spijck
Abraham de Haen en sijn huisvrouw
Frouke Cruse van Garshuisen
Broerke Lubbers en sijn huisvrouw
Geertruit Tonnis van Warfum

18-9-1718
Cornelis Meertens na mondelick
onderwijs angenomen

11-12-1718
met attest
Frouke Jans van Losdorp

12-3-1719
met attest.
Harko Willems en Grietie Oomkes
echteluiden van Westerwijtwert
angenomen van ons
Geertien Jans en Martien Hendriks


N. Blencke te Eppenhuizen bevestigt den
11 Maij 1755 heeft hier bevonden ledemaeten
te zijn

Heere Jakobs ouderling (gestorven)
Martje deszelvs huisvrouw (gestorven)
Pieter Ennes Bolt Diaken (gestorven 1763)
Willem Menkes diaken (gestorven)
Meester Jan Jurjens (gestorven)
Geeske vrouw van Jan Reinders (vertrokken)
Kornelis Sijbrands ende (gestorven)
Barber Hiddes deszelvs huijsvrouw (vertrokken)
Pietertje huisvrouw van Douw Pieters
Douw Pieters met attestatie van Sandeweer (vertrokken)
                     tot ons overgekomen 1755
Geertruida Aelders met attest. van Groningen 1756
   mijn geliefde huisvrouwe (obiit)
den 8 7ber 1757 na voorgaende
onderwijs aengenomen
Ekke Jans
Nantje Jans
(vertrokken)
Martje Hindriks (vertrokken)
d' 15 Junij 1758 aengenomen
Jan Kornellis
Eilke Lambertus
huijsvrouw van Pieter Ennes Bolt (gestorven)
1760
Martje Jans met attestatie van Westerembd.
Anna Maria Soulet nu Blencke mijn huisvrouwe
       met attestatie van Kantes (obiit)

Nanje Tammes huisvrouw van Jan Kornellis van
        Garsthuizen met attestatie (gestorven)
Cornellis Warners \
Etje Geerts  
        / d. 16 Meert 1763 na vorig onderwijs aengenomen
Jakob Heres met attestatie van Stedum 1763 (gestorven)
Grietje Pieters vrouw van Ekke Jans met attestatie van Middelstum 1760
Pieter Jans Bos met attestatie van Enum d' 3 Meert 1766 (vertrokken)
Trijnje Jans met attestatie van Tesingen d' 24 Maij 1767
Reinouw Tammes met attestatie van Garsthuizen d' 7 Junij 1767
Geertje Jakobs vrouw van Jan Alderts  \ d' 28 Maij 1768 na onderw. aengen.
Kornelske Klaezen vrouw van Harke Okkes / (vertrokken)
Antje Pieters Bolt  \ d' 2 7br 1768 na onderwijs aengen.
Wibbina Jans        | (vertrokken na de Meden)
Trijntje Menkes     / (vertrokken naar Garshuizen)
Jantje Jans huijsvrouw van Rolef Popkes na onderw. aeng. d' 2 Ags. 1771
Bouke Jans na voorgaende onderwijs gedoopt en aengenomen
         d' 21 Ags. 1774. (vertrokken na de Meden)
Klaes Jans (gestorven)
Anje Jans (vertrokken) \ d' 1 Maert 1776 Na vorig onderwijs aengenomen
Diewerke Pieters         /
Harmannus Wibbens met attestatie van Zandeweer
Kornelis Jans                  \ (vertrokken na Uithuizen)
Frerikje Evers (gestorven) | d' 29 Maij 1779 na vorig onderwijs aengenomen
Geertje Hindriks              / (vertrokken na Zandeweer )
Derk Popkes van Huizinge met attestatie 1780 gekomen
Alje Wolters egtelieden en \
Jantje Willems                  / met attestatie van Oldenzijl
Jan Jans Campen Schoolmr. met attestatie van Kantes
Maria Harmannij mijn huisvrouw met attestatie van de Eexta
Klaas Arents, met attestatie van het Zand (vertrokken)
Berent Kornelis, met attest. van Witte Wierum
Jakob Eibes na voorige onderwijs aangenomen d' 28 Febr.i 1785
Bouke Luidens vrouw van Mr. Jan Kampen \ d' 3 Junij 1785 na vorig onderwijs
Gerritje Klaasen vrouw van Jakob Eibes      / aangenomen
Harm Remmers en Wipke Rienjes met attestatie van Uithuizen

Lidmaaten 1786 tegenwoordig in leven:

Jan Cornelis ouderling (overleden)
Alje Wolters Diaken
Jakob Eibes Diaken
Jan Kampen Schoolmr.
Harmannus Wibbens
Derk Popkes (vertrokken na Cantes)
Harm Remmers
Maria Harmannij
mijn vrouw
Etje Geerts wed. van Korn. Warners
Antje Pieters Bos vrouw van H. Wibbens
Jantje Willems vrouw van A. Wolters
Bouke Ludens vrouw van Mr J. Kampen
Gerritje Klaasen vrouw van J. Eibes
Grietje Pieters wed. van Ekke Jans (vertrokken na Midd.)
Martje Jans vr. van G. Wolters
Geertje Jakobs vr. van J. Alders
Jantje Jans wed. van Roelef Popkes
Diewerke Pieters vr. van Jakob Cornellis
Reinouw Tammes (vertrokken na Garshuizen)
Wipke Rienjes vr. van H. Remmers
Trijnje Jans vrouw van Sijbrand Gerrits
Swaantje Harms we van Here Pieters na onderwijs aangenomen d' 27 Maij 1791
Cornelis Jans zoon van Jan Cornelis \ na onderwijs aangenomen d' 25 Maij 92
Geeske Jans dogter van Jan Alders  /
Jan Pieters Bos met attestatie van Zandeweer
1797 2 December Elizabeth van der Tuuk met attestatie van Stitswert


Den 29 September 1799 ben ik hier door mijn Vader bevestigd, de beroeping van mij en verdere omstandigheden vindt men in de Boekzaal van Septemb., en waren Ledematen.

Hermannus Wibbens Ouderling
Harm Remmers Diaken
Jan Pieters Bosch Diaken
Jacob Eibes
Jan Kampen Schoolmeester
Wipke Rientjes huisvrouw van Harm Remmers
Bouke Luden vrouw van Jan Kampen
Antje Pieters Bos vrouw van H. Wibbens
Elisabeth van der Tuuk vrouw van Eildert Jans
Geertje van der Tuuk wonende bij haar zoon Aildert Jans
Gertje huisvrouw van Jacob Eibes
H.G. Beekhuis Pastor.

Tot ledematen der Gemeente zijn bij mijn tijd aangenomen

Eildert Jans Bolt      \ den 5 November 1800
Hindrik Kornelis Bolt /

Frouke Jans huisvrouw van Jan Pieters Bosch  \
Geeske Jacobs ----- van Rikkert Tonjes             | den 10 Nov. 1800
Geertje Sijbrants dochter van Sijbrant Gerrits   /

Met attestatie van lidmaatschap is tot ons overgekomen Albertina
Buijsing huisvrouw van den predikant alhier den 12 Novbr 1800

Tot lidmaat aangenomen Hijke Reinders huisvrouw van Klaas Kor-
nelius
den 7 Novber 1801

19 oct. 1801: buitengewone kerkvergadering. Dom. H. Beekhuis beroepen te Noordlaren. Aanwezig ds. W Janssonius van Uithuizen en ds. J. Fred. Vietor van Oldenzijl, alsmede Jan Pieters Bos diacon.


28 maart 1802: Francois Bekius als dominee bevestigd door ds. A. de Haan pred. te Dockum, ds. W. Janssonius, J.F. Vietor en J.J. Damsté predikanten te Uithuizen, Oldenzijl en op de Meden.

Als Ledematen der Gemeinte zijn door mij gevonden.

Hermannus Wibbens Ouderling
Harm Remmers Diaken
Jan Pieters Bos Diaken
Jacob Eibes. Boer (obiit 18 aug 1816)
Jan Jans Kampen. Schoolmeester
Aldert Jans. Boer
Hendrik Kornelis. Boer
Kornelis Jans (den 1sten julij met attestatie vertrokken naar Garshuizen)
Jantje Jans
Bouke Ludens
huisvrouw van J.J. Kampen (obiit)
Antje Pieters Bolt huisvrouw van H. Wibbens (obiit)
Elisabeth van der Tuuk huisvrouw van Aldert Jans
Geertje Jacobs weduwe, wonende bij haar zoon Aldert Jans
Gerritje Klaasen huisvrouw van Jacob Eibes
Frouke Jans huisvrouw van J. Pieters Bolt
Geeske Jacobs huisvrouw van Rikkert Tonnis
Gerritje Sijbrands dochter van Sijbrand Gerrits
Hijke Reinders huisvrouw van Klaas Kornelis
Geeske Jans huisvrouw van Hendrik Kornelis
Etje Egberts weduwe woende bij haar zoon H. Kornelis (obiit)

den 11 julij 1802 is met attestatie van lidmaatschap van Dockum tot ons overgekomen Gaatske van Slooten huisvrouw van F. Bekius pred.

den 27ste februarij 1803 is door mij tot Ledemaat dezer Gemeente aangenomen
Harke Jans, thans als knegt wonende bij Aldert Jans.

den 9den Maij 1803 is door mij tot Ledemaat dezer gemeente aangenomen Houlina Wibbens dochter van Harmannus Wibbens onder ..?.. ten Huizen, en met attestatie vertrokken naar Saaxumhuizen

den 14 junij 1804 is Hijke Reinders huisvrouw van Klaas Kornellis met attestatie vertrokken naar Middelstum

den 24 Junij 1804 is met attestatie van Warffum over gekomen Trijntje Mennes vrouw van Ludde Derks, en zijn tot Ledematen door mij aangenomen Trijntje Aljes, Frouke Clasen en Louwke Jacobs

[ geheel, vanaf "Als Ledematen der Gemeente zijn door mij gevonden" is doorgehaald, met mededeling "over geplaatst in het Nieuwe Boek" ]

Buitengewone Handelingen der Kerkenraad gehouden in de kerk te Eppenhuizen den 3 Juli 1804 ten opzichte van de Dimissie van ds. Fr. Bekius.
[ beroepen naar Middelbert ]
J.J. Damsté Praeses
J. Fz. Vietor
Scriba
H. Wibbens
Aollderling
Harm Remmerts
dejakon
Jan Pieters Bos
diacon

Handelingen der Vergadering ter beroeping van een Predikant in plaatze van den
 vertrokkenen Fr. Bekius op den 11 December 1804 onder voorzitting van J. Dekens Pred. te Zandeweer.
[ do. C. Fz. Vietor pred. te Oldenzijl wordt gekozen ]
H. Wibbens als olderling
Harm Remmerts diaken
Jan Pieters Bos diaken


1805, den 21 julij ben ik P. Westerhoff alhier bevestigd in mijner dienst, als leeraar dezer Gemeente door ds. B. Liefsting, V.D.M. te Warffum, bij vriendelijke schikking van ds. Blankenstein, V.D.M. te Huizinge, en hebbe op dienzelvden dag een aanvang gemaakt met mijnen predikdienst uit Joh. 21.15.17.

Ledematen
der
Gemeente te Eppenhuizen.
1807

Harmannus Wibbens, ouderling (obiit 1808)
Jan Pieters Bos, Diaken
Frouwke Jans, deszelvs huisvrouw
Hindrik Cornelis, Diaken
Geeske Jans, deszelvs huisvrouw
Aldert Jans, en
Elisabeth van der Tuuk, deszelvs huisvrouw (obiit 1809)
Geertje Jacobs, wedwe wijlen Jan Alderts
Jan Kampen, Schoolmr.
Tjaardina de Cock, huisvr. van den pred. P. Westerhof
Gerritje Klasen, wedwe wijlen Jacob Eibes

Trijntje Mennes, met attest. van Warffum
Frouke Claassen
Geeske Jacobs
Jantje Jans
Harke Jans
, met attest. na Stitswert
Hindrik Luitjes                               \ op belijdenis des geloofs aange
Hindrik Arents                               | nomen 25 Junij 1806
Eilke Wibbens, deszelvs huisvrouw /
Trijntje Aljes
Louwke Jacobs
Martje Tonnis
\ op belijdenis des geloofs aangenomen den 22 Maart
Etje Philippus /                                                                1808
Meerten Jacobs, met attestatie van Warffum
Anje Cornelis, deszelvs huisvrouw \
Hindrik Lammerts (obiit)                | op belijdenis des geloofs aangenomen
Anje Hindriks deszelvs huisvrouw  / den 25 van Lentemaand 1809
Klaaske Willems \
Grietje Hindriks   / op belijdenis des geloofs aangenomen den 31 Mei 1810.


               Lidmaten
der Gemeente van Eppenhuizen
welke W. G. Reddingius bij zijne komst
als predikant aldaar d. 30 Dec. 1810
              heeft gevonden.

(Het jaartal voor derzelvest namen geplaatst wijst aan, wan
neer zij zulks alhier geworden zijn, zoo veel dit uit de aanteeke
ning daar van heeft kunnen worden opgemaakt.)

1768. Geertje Jakobs, wed. van Jan Alderts (is overled. d. 14 Jan. 1814)
1771. Jantje Jans, wed. van Roelof Popkes
         Jan Kampen (overleden)
1785. Gerritje Klaassen, wed. van Jakob Eibes (overleden)
1792. Geeske Jans, huisvrouw van Hendrik Cornelis (vertrokken met
         attest. naar Middelstum,
         die afgegeven is d. 26 Aug. 1813)
         Jan Pieters Bos, Ouderling zijnde der Gem. (is overl. d. 26 Nov.  
         1815)
1800. Aldert Jans
1800. Hendrik Cornelis (vertrok. met attest. naar Middelstum, die afge
                                                           geven is d. 26 Aug 1813. Overl.)
1800. Frouwke Jans, huisvrouw van Jan Pieters Bos (vertr. met attest.
         naar Zandeweer, die afgegev. is d. 25 Nov. 1816)
1800. Geeske Jakobs, huisvr. van Rikkert Tonnis
1804. Trijntje Mennes, huisvr. van Lukke Derks
1804. Trijntje Aljes, wed. van Lippe Derks (overleden)
1804. Frouwke Klaassen , huisvrouw van Jakob Klaassen (overleden 1823)
1804. Louwke Jakobs, huisvrouw van Onne Bonnes
1806. Hendrik Luitjens (overleden)
1806. Hendrik Arends \ (overleden 1825)
               en              | echtelieden
1806. Eilke Wibbens  / (is overleden den 17 Maart 1815)

1808. Martje Tonnis, huisvr. van Albert Pieters
1808. Etje Philippus, huisvr. van Jakob Derks (overleden)
         Meerten Jakobs \   ( zijn met attestatie overgegaan naar
         Zandeweer in den herfst van 1813)
1809. Anje Kornelis,    / deszelfs huisvrouw     
1809. Anje Hendriks, weduwe van Hendrik Lammerts (is vertrokken
                          met attest. naar Middelstum, afgegev. d. 4 Junij 1815)
1810. Klaaske Willems, huisvrouw van Hendrik Luitjens
1810. Grietje Hendriks, huisvrouw van Edze Thomas

               Vervolgens zijn aangekomen:

1811. Wijtje Benthem, huisvrouw van W.G. Reddingius, met at
         testatie van Bierum van d. 23 dec. 1810, en is den Gemeente voor
         gesteld d. 13 Januarij (is vertrokken den 7den Maii 1817 naar
         Midlum in Reiderland
1812 .... [tm. 1811!]
 


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.