LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Eexta

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Uit de HG Eexta Toegang 217 inv. nr. 45. Transcriptie feb. 2006 Annelies de Wijk.
Lijst 1748, predikanten en tweede mutatielijst 1748-1811 toegevoegd, okt. 2006 Menne Glas en Teijo Doornkamp

Nagekeken Bert Schut maart 2013

- predikanten
- mutaties 1729 - 1747
- lijst 1748
- mutaties 1748 - 1811
- mutaties 1748 - 1811 twee


Namen der predikanten in de Eexta

1602 Sebastianus Hermanni beroepen van Midwolda, overleden 1625

1626 Sebastianus Hermanni misschien een zoon van idem vor...

1635 Frederikus v Oosthoek van Engelbert en Middelbert overl...

1653 Hermannus Kunning overleden 1674

1676 Joh. v Oostbroek, zoon v Fred. van de Harkstede, overl. 1696

1697 Heijo Sibinga, overelden 1722

1722 Fredericus Sparringa v Oostwold beroepen, overl 1747

1748 Joh. Sijlman beroepen van Wetsing en Sauwert, alhier overelden 15 November 1787 oud ruim 66 jaren

1789 Tiddo Waldrik Siertsema, eerst pred. geweest te Hellum, daarna te Nieuw-Scheemda, alhier in Eexta bevestigd den 19 April 1789 door deszelvs vader J. Siertsema pred. te Nieuwolda, welke 56 jaren pred. is geweest, eerst te Wetsing en Sauwert, daarna te Nieuwolda, in April 1806 ontslag versocht en bekomen, heeft als Emeritus pred. gewoond op het Hogezand, overelden den 10 Febr. 1808 in ouderdom van bijna 84 jaren, alhier bij het orgel begraven. Tiddo Waldrik Siertsema is op deszelvs verzoek in den ouderdom van 66 jaren emeritus geworden, heeft bijna 5 jaren te Hellum en bijna 6 jaren te Nieuw Scheemda en alhier bijna 30 jaren pred. geweest. Zijn afscheidspredikatie alhier gedaan den 31 Jan 1819.

1819 Eltje Jacobs Huisinga beroepen van Westerbroek in het Goregt en alhier bevestigd door Ds. J. Pelinck van de Scheemda den 9 mei 1819. Overleden den 13den Junij 1858

1859 Henricus Rudolphus Warmolts beroepen van Uithuistermeden buitendijks, alhier bevestigd den 3 Julij 1859 door den Consulent A.P. Goudschaal pred. te Scheemda. Met ingang van 1 Augustus 1896 is aan Henricus Rudolphus Warmolts eervol emiritaat verleend. De afscheidsrede van de gemeente Eexta werd voor hem den 2den Augustus gehouden.

Den April 1897 deed ds. H.C. Lambers, overgekomen uit Hasselt alhier zijn intrede, na bevestigd te zijn door ds. J.P. Eringa van Oostwold. Afscheid genomen van de gemeente Januari 1900 bij zijn vertrek naar Lunteren.

Den 14 den April 1901 deed Ype Stelma cand. t.d. H.D. te Sneek alhier zijn intrede, na des mrogens bevestigd te zijn door Ds. J.H. Beekman. pred. te Sneek.

Den 15 Augustus 1908 deed Ds. H. Ysebrands, overgekomen uit Garijp alhier zijn intrede na bevestigd te zijn door Ds. J. Luuring van Zwartsluis.

Den 21 Oct 1917 deed U.P. Okken overgekomen van Kolham alhier zijn intrede na bevstigd te zijn door Ds. J.W. Hoekstra van Wirdum (Gron.).

Den 22 Juli 1934 deed Roelof Bijlsma, cand. t.d. H.D. te Koudum alhier zijn intrede na des morgens bevestigd te zijn door Ds. T.G. van Binsbergen van Koudum. Het afscheid van Ds. Bijlsma vond plaats zondag 2 januari 1938 des middags, wegens vertrek naar Hellendoorn (Ov.).

Den 5den Maart 1938 deed Willem Hendrik Poot, cand. t.d. H.D. gekomen van Wommels Hijdaard alhier zijn intrede, na des morgens te zijn bevestigd door Ds. A.A. v Ruler van Cubaard zijn intrede alhier. Zijn afscheid vond plaats 12 Augustus 1946 wegens vertrek naar Baerterberg.

Den 27sten April 1947 deed Ds. Antonie Karel Lodewijk Bloem gekomen van Roswinkel alhier zijn intrede, na des morgens bevestigd te zijn door Ds. L. Hartingveld te Midwolda.

Den 1967 deed Ds. L.W. de Wijk intrede, zijn afscheidspredikatie gehouden op 29 sept 1974 en vertrokken naar Delfzijl.


1729
Den 2 Septem is na gedane proefpredicatie
consistorium gehouden in de Eexta waren tegenswoordig 
F. Sparringa Past met de beide Broederen Ouderlingen
als de E. Menso Jans en de E. Henricus Sijpkens
...

1 dec. 1729
met attestatie:
uit Jemgum Geeske Luitjens
Frouwke Alberts uit Hilgerlee

3 maart 1730
met attestatie uit Winschoten:
Lijsebeth Douwes Mellema, huisvrouw van de coopman Albertus Lant
nieuw aangenomen:
Antje Jans
Siwert Klugkist

2 juni 1730
met attestatie van Winschoten:
Anske Luikens huisvrouw van Barttelt Freriks
Hanne Jans huisvr. van Jan Berents
Hindrik Jans Kleensmit
nieuwe ledematen:
Fenje Roelfs
Houwke Reints

juni 1731
als litmaat is angenomen Tammo Sijpkens

sep. 1731
... waren present F. Sparringa en Menso Jans dewijl de
Ouderling Henricus Sijpkens was overleden. ...
met attestatie Abeltjen Jans uit Hogesant

dec. 1731
tot lidmaat aangenomen Focke Fockes

29 feb. 1732
... waren tegenwoordig F. Sparringa Menso Jans nevens
onze medebroeder Geert Derks welke nadat verscheiden
personen waren genoemt is verkozen tot Ouderling
dezer gemeente, in plaats van de overledene Henricus Sijpkens

29 feb. 1732
Frouke Reints met attestatie van de Mieden

6 juni 1732
nieuwe ledematen:
Wemel Roelfs
Bouchijn Pieters
Geertjen Eppes

dec. 1732
Jacob Schut is wegens gegeven ergernissen gesuspendeert van t avontmaal des Heeren

27 feb. 1733
Jacob Wilkes bleev nog gesuspendeert
Geertjen Eppes is wegens gepleegde Hoererie geciteert
voort Consistorium dog om ongesteltheid des lichaams
niet verschenen.
met attestatie:
De Hoogwelgeboren Heer N. Jargers uit de Oudeschans
de j. D. Heike Jans uit Suitbroek

5 juni 1733
Jacob Wilkes bleev nog gesuspendeert
Geertjen Eppes geciteert en verschenen voort Consistorie
is wegens Hoererie gesuspendeert van 't Avontmaal des Heeren.
Bruinje Tonnis is met attestatie tot ons uit Midwolda gekomen.

11 sep. 1733
Jacob Wilkes is wederom tot 't Avontmaal des Heren
angenomen
Wupke Jans met attestatie uit Finsterwolde overgekomen

dec. 1733
met attestatie:
uit Westerlee Martjen Willems en
uit de Beerta Jantjen
Geertjen Eppes bleev nog gesuspendeert

4 maart 1734
nieuwe ledematen:
Lamme Hindriks
Grietje Jans
Engel Waalkes
Geertjen Eppes gesuspendeert bleev als voren

4 juni 1734
Geertjen Eppes bleev nog gesuspendeert
13 december 1734
Geertjen Eppes bleev nog gesuspendeert
4 maart 1735
ook is wegens gegeven ergernis gesuspendeert Casper Jans

3 juni 1735
Geertjen Eppes is van hijr vertrokken na Veendam
Casper Jans bleev gesuspendeert

dec. 1735
De gesuspendeerde is ontheven maar Jacob Wilkes is wegens
begane misdaat wederom gesuspendeert

31 aug. 1736
met attestatie uit Warffum Margreta Fossea Piccart

30 nov. 1736
met attestatie uit de Scheemda Heike Jans

1 maart 1737
nieuwe ledematen:
Focke Willems
Derk Geerts

31 mei 1737
met attestatie uit de Scheemda Swijko Emmen

30 mei 1738
met attestatie uit Winschoten Lamke Sietens

dec. 1738
met attestatie uit Groningen als litmaat
Gezina Jans Heimuller huisvrouw van de out Commijs Jan Takens

dec. 1739
nieuwe ledematen:
uit Groningen Fenna Ubbens
uit Noortbroek Crijne Boeles

maart 1740
aangenomen Trijntie Alberts huisvrouw van Harrem Coenes

juni 1740
met attestatie uit Bleiham Lucas Jans

2 sep. 1740
tot litmaat angenomen Vrouke Bouwes

2 dec. 1740
tot litmaat angenomen:
Janna Menses
Asse Roerolfs

2 juni 1741
tot litmaat overgekomen Trijntje Reijers van Enkhuisen
en tot litmaat aangenomen Evert Eiderts

30 aug. 1743
tot litmaat is angenomen Margreta Ubbens

dec. 1744
tot nieuwe ledematen angenomen:
Harrem Coenes
Elssie Jurckes
Edse Berents
Julle Jans

12 maart 1745
't voorgevallene was dit dat verschenen is Mons. Tammo Sijpkes welke sig beklaagde over de Coopm. Evert Evers dat hij op hem en sijne familie calumnieuse beschuldiging had geworpen bij gelegenheit van seker limijt scheidinge tusschen beide huisen dese beklaginge met sekere attestatie corroboreerde ...

dec. 1745
een lidmaat uit de Scheemda is tot ons
gekomen juvfr. Catrarina Visschers

3 juni 1746
een litmaat is tot ons overgekomen uit Marum genaamd Weeje Wessels

[laatste notitie van F. Sparringa dateert van 2 sep. 1746]

[handschrift van J. Sijlman]

In December 1746 en Mart. 1747 is consistorium gehouden volgens berigt der Ouderlingen.

Ten tijde van de vacature tusschen de dood van Dom. Sparringa
en de bevestiging van mij J. Sijlman sijn alle consistoria gehouden
als uit een geschrift blijkt an mij overgelevert door Geert Derks Ouder..

23 juni 1747
proefpredicatie door de Eerw. Heer C.H.Swijghuisen, Eccls. in de Scheemda

15 sep. 1747
proefpredicatie door de Eerw. Heer W. Schortinghuis Eccls. in Midwolda

15 dec. 1747
proefpredicatie door de Eerw. Heer C.H. Swijghuisen

15 maart 1748
proefpredicatie door de Eerw. Heer W. Schortinghuis

15 juni 1747
proefpredicatie door de Eerw. Heer C.H. Swijghuisen


6 september 1748
met attestatie na de Scheemda gegaan is Wija Wessels dienstmaagt van de wedman Stheman, so is in de Eexta met mij J. Sijlman overhekomen mijn vrouw met Dina Siertsema anders Sijlman


30 mei 1749
met attestatie:
Geertruit Hindriks van Midwolda
Foppo Geerts van de Scheemda

6 maart 1750
op belijdenis:
Joris Anthoni
Diewer Hindriks
Wija Pieters Mulder

12 juni 1750
op belijdenis: Henricus Ubbens Groenier

4 sept. 1750
met attestatie van Termunten de heer H. Ten Camp en desselfs huisvr. A. Ensing

12 maart 1751
... De E. Menszo Jans op den 22. Decemb. 1750 gestorven was. ...

Wij ondergeschrevene J. Sijlman Pastor en Geert Derks
Ouderling ... hebben op den 7 April 1751 ...
in de plaats van onsen verstorven medebroeder
de E. Menszo Jans tot Ouderling aangesteld de E. Jan Harms ...

4 juni 1751
tot litmaten op belijdenis:
Hilke Tonnis
Tetje Hindriks
Anna Margrieta Sparringa

10 dec. 1751
Anna Margrieta Sparringa getrout sijnde an de Eerw.
Heer J. Siertsema Eccls. te Wetsinge en Souwert is met
Kerkelijke attestatie derwaarts hene gegaen

10 maart 1752
tot ledematen op belijdenis:
Allert Geerts
Petronella Meijers huisvr. van Louwert Alberts

2 juni 1752
met attestatie sijn gegaan na Groningen de juffer Janna Meijers
en na de Scheemda Tetje Hindriks

1 dec. 1752
met attestatie van Gron. sijn gekomen
Harmannus Eckringa confoijmeester, en sijn huisvr. Margrieta Radijs
tot litmaten angenomen op belijdenis:
Mr. Jan Koerts
Allert Jans
Eeke Ubbens Groenier

9 maart 1753
... sijnde onse Medebroeder Geert Derks nevens sijn huisvr. Trijntje Jans
beijde gestorven op den 23 Febr. deses jaars. ...
met attestatie van Winschoot Hendrik Alberts en Hindrikje Harms Ehel.

Wij ondergeschrevene J. Sijlman Pastor, en Jan Harms
ouderling der Gemeente ... hebben op den 2. Maij 1753 ...
gekozen tot ouderling ... De E. Tammo Sijpkens ...

8 juni 1753
van de Scheemda met attestatie Reinder Harms
op belijdenis aangenomen en uit de Luth. kerke tot onse Ger. Gemeente overgegaan Meinert Jans


8 maart 1754
in de gemeente is wegens een seker geval 't
welke openbaer anstoot gegeven heeft mr. Albert Geerts gecensureert
op belijdenis aangenomen Gebbina Ebels huisvr. van Nanno Geerts

30 mei 1755
met attestatie vertrokken:
Aldert Geerts naar Oostwold
Meidert Jans 2 dienstknegten naar de Scheemda

5 maart 1756
tot litmaat is op belijdenisse angenomen Edzardina Sparringa

10 juni 1756
met attestatie is na VlagtWedde heengegaen Edzardina Sparringa
huisvr. van De Heer Rigter van Swinderen.
met attestatie overgekomen van Winschoten Mevr. Bouwina Folckers
op belijdenis aangenomen Renske Jans

3 dec. 1756
Meindert Jans een dienstknegt is van de Scheemda tot ons wedergekomen

9 sep. 1757
met attestatie na Midwolda is gegaan Meijndert Jans
op belijdenis:
Mr. Geert Jans
Bieke Everts
Hindrikjen Hindriks

2 dec. 1757
Allert Jans is met attestatie na de Beerta gegaan

10 maart 1758
Jan Philippus is van de Scheemda tot ons met attestatie gekomen

2 juni 1758
met attestatie sijn weggegaen Pietronella Meijers huisvr. van
De E. Louwert Alberts na Cropswolda en Mevrouw Bouwina
Folckers na Winschoten

1 dec. 1758
met attestatie is van de Scheemda gekomen Mr. Derk de Muinck

2 maart 1759
met attestatie van Rijssen Gerrit Egbert Dickers

1 juni 1759
op belijdenis Margrieta Sijpkens

31 aug. 1759
met attestatie wedergekeert Allert Geerts van Oostwold

30 nov. 1759
met attestatie na Niewolda Margrieta Sijpkens
huisvr. van de Eerw. Heer Joh. Siertsema pred. aldaar

7 maart 1760
op belijdenis Anneke Sijwerts

30 mei 1760
op belijdenis Alagonda Sparringa en Anje Pieters
met attestatie Kasper Jans na Groningen

5 sep. 1760
van de Meden sijn tot ons overgekomen Albert Harms en
Anje Frans Ehel.

5 dec. 1760
met attestatie sijn weggegaan:
Geertruid Hindriks Wed. van Tonnis Hindriks na ScheemderHamrik
Derk de Muink na de Scheemda

12 juni 1761
op belijdenis Eijldert Ockes

4 sep. 1761
met attestatie Anna Magdalena Coenders geb. van Dam

4 dec. 1761
met attestatie is weggegaen na Gron. A.M. Coenders

5 maart 1762
met attestatie sijn van Groningen tot ons overgekomen Adriaan
Wildervank nevens sijn huisvr. Lutgertje van der Tuuk.
op belijdenisse is angenomen Derk Janssen dienstknegt van Otjen
Roelfs, sijnde te voren lit van de Luthersche kerke gewest
[in linkermarge] sijnde kort na gehouden consistorie met attestatie na
Bonda gegaan Swaantje Jans

11 juni 1762
met attestatie na de Scheemda weggegaan Derk Jans

3 sep. 1762
op belijdenis is angenomen Joh. Sijpkens

3 dec. 1762
op belijdenis Wobke Jans huisvr. van Edzko Alberts

3 juni 1763
met attestatie van 's Graven Hage sijn tot ons overgekomen Cornelis
Kuijpers, en desselfs huisvr. Willemina Tersoek

2 sep. 1763
met attestatie van Middelstum Egbert Jans, onse tegenwoordige Schoolmr. en Organist

9 maart 1764
met attestatie van Weender is tot ons wedergekeert Meijndert Jans.

7 sep. 1764
tot litmaat is angenomen Haijo Jans

30 nov. 1764
met attestatie van Zuidbroek is tot ons overgekomen Tjeetske
Fiebes onse Schoolmrs. huisvrouw, gelijk tot Midwolda is gegaan
Hindrikjen Hindriks
en na de Scheemda Eeke Ubbens Groenier

1 maart 1765
op belijdenis D. E. Edzko Alberts, en Grietje Jans
met attestatie vertrokken Eltjo Jurkes

28 feb. 1766
op belijdenis Anna Onnes huisvr. van mr. Jan Koerts
en Jan Jans Backer

3 sep. 1766
met attestatie van Zuidbroek Jantjen Roelfs huisvr. van Haijo Jans

5 dec. 1766
... een misdaad begaan door ontijdige zamenkomst van Jan Jans met
sijn bruid thans sijne huisvr. Dog waar na hij belijdenis gedaan
hebbende met blijke van berouw, met de woninge na Westerlee gegaan is.
tot litmaat is op belijdenisse angenomen Eltjo Reijnolt Sijpkens.

5 juni 1767
op belijdenisse is tot litmaat angenomen Jacobus Themmen

4 sep. 1767
met attestatie zijn weggegaan S. Emmen na
de Scheemda, en Hindrikje Harms wed. van Reindert Alberts
na Zuidbroek.

11 maart 1768
op belijdenis Hindrik Hemmes, en Metdina Sijpkens

2 sep. 1768
met attestatie is van Oostwold gekomen Mejuffr. Hillegjen Oomkes
mijn huisvr. en na Leeuwarden gegaan Mejuffr. Metdina
Sijpkens getrouwt an Den Hr. Binkes

10 maart 1769
met attestatie na de Scheemda gegaan Edzko Jans,
en G.E. Dickers, en van Den Ham tot ons opgekomen
Jantjen Tijmens huisvr. van Ant. Emmen

2 juni 1769
op belijdenis Anje Jans

8 sep.1769
op belijdenis Willemijna Mennes vrouw van Brouwer A. Metelenkamp
en Wija Jans vr. van Klaas Geerts
met attestatie van Zuidbroek Berent Michiels en Martjen Fockes Ehel.

1 dec. 1769
met attestatie van Oostwold Mejuffrouw Catharina Sijpkens
op belijdenis Antonij Emmen en Br. A. Metelenkamp

31 aug. 1770
met attestatie tot ons gekomen van Schlangen uit 't Graafschap
Lippe Johan Jurgen Lahme
op belijdenis Harmke Klaassens huisvr. van Aldert Geerts
Als mede Menko Jans, welke na voorafgaande
geloofsbelijdenisse, en blijken van sijnen wandel bevestigende
eerst, als een volwassene na de Proefpred. is gedoopt, en daarop
de vraagstukken heeft beantwoord.


Wij ondergeschrevenen J. Sijlman pastor , en T. Sijpkens
Ouderling ... hebben in de plaats Onze overledenen Broeder
Jan Harms tot Ouderling alhier gekozen de E.
Aldert Geerts ... 1 Martij 1771

1 maart 1771
op belijdenis angenomen Albert Tonnis, Derk Jans, Harmannus Themmen,
Aaltjen Abels, Abel Abels

31 mei 1771
met attestatie is na N.Beerta gegaan Johan Jurgen Lahme
knegt van Dhr. Geert Jans

30 aug. 1771
... geen consitorie gehouden, omdat onze br. Ouderling
T. Sijpkens onpasselijk was, en Aldert Geerts in den
Heere door een saligen dood overleden.
met attestatie is tot ons overgekomen
Anna Margrieta Everts, huisvr. van Antonij Jans,
van Noordbroek

29 nov. 1771
tot litmaten zijn aangenomen Fred. Sparringa,
en Etjen Roelfs, sijnde met attestatie weder
van Beertster Hamrik Johan Jurjen Lahme.
Tot Ouderling is in plaatse van den overl. Aldert
Geerts angestelt de E. Nanno Geerts ...


5 juni 1772
met attestatie van Zuidbroek Grietje Olthof
huisvr. van de Schoolmr. Egbert Jans.
op belijdenis angenomen Harm Jans

4 sep 1772
op belijdenis angenomen Klaas Geerts en Hemmo Hindriks

5 maart 1773
op belijdenis is angenomen Ocko Eijlderts

4 juni 1773
op belijdenis angenomen Elisabet Sijlman

3 sep. 1773
attestatie gegeven aan Hauwke Reijnts na Winschoten.
En tot ons opgekomen van de Scheemda Rixta Heres
dienstmaagd van onze ouderl. T. Sijpkens

3 dec. 1773
op belijdenis Etdina Harmanna Sijpkens
met attestatie van Nieuwolda Jan Berents Sinninge


2 sep. 1774
op belijdenisse zijn angenomen Frouwke Jans en Wendeltje
Roelfs huisvr. van Harm Jans

2 juni 1775
op belijdenis angenomen Berent Everts, en Aaltjen
Pieters, als mede Martjen Kaspers.
met attestatie van Zuidbroek Wijpko Hindriks

1 sep. 1775
met attestatie is na Gron. gegaan E.R. Sijpkens, en tot ons
overgekomen van N.Scheemda Geertruid Heijnes.

1 dec. 1755
attestatie gegeven an Elisabet Sijlman thans getrouwt
an D. Hr. Doctor L. Sijlman, na Groningen, en an
Etdina Harmanna Sijpkens thans huisvr. van Den Hr.
Pred. G.J. Van Hasselt na de Zeerijp

1 maart 1776
op belijdenis angenomen Derk Koerts

31 mei 1776
tot litmaat is angenomen Alof Jans


30 aug. 1776
Geertruid Heijnes is met attestatie gegaan na Sapmeer

29 nov. 1776
met attestatie is van de Scheemda terug overgekomen Derk Geerts Stinds

28 feb. 1777
op belijdenis zijn angenomen:
Anje Derks
Aaltjen Lubbartus
Luitjen Henricus Bouwman
Anna Jans

31 mei 1777
tot litmaat is angenomen Edo Harms, en Anna Jans
is met attestatie gegaan na Midwolda

29 aug. 1777
tot litmaat is angenomen D. Brouwer Roelf Mulder,
en met attestatie zijn overgekomen Geert Jans Struik van Schilwolda,
en Harbert Hindriks van de Scheemda

27 feb. 1778
op belijdenis angenomen Garmt Klaassens


12 juni 1778
... zijnde onze mede ouderl. Nanno Geerts overleden. ...
Mathias Sijpkens is met attestatie van Leeuwarden tot ons wedergekeert.
In de plaats van Nanno Geerts is na gemaakte nominatie,
tot ouderling gekozen Antonij Emmen

4 sep. 1778
Tot ons is wedergekomen van de Scheemda Geertruid Hindriks,
en derwaarts is heengegaan Geert Jans Struik

4 dec. 1778
Tot ons is wedergekomen van Wetsinge Garmt Klaassens
en van Delfzijl is met attestatie overgekomen Klaas Hindriks

4 juni 1779
op belijdenis zijn tot litmaten angenomen Berent Jacobs, welke attestatie
versogt heeft na de Scheemda, en Ebel Nannes.

3 sep. 1779
op belijdenis zijn angenomen Wendelke Alberts, Pieter Meijnders
welke van de Lutherse kerke tot ons is overgekomen, Trijntje Lupkes
en Roelfjen Tjakkes


3 maart 1780
Albert Harms is met attestatie na de Scheemda vertrokken.

2 juni 1780
met attestatie is gegaan na Noordbroek Rixte Heres
En tot dese Gem. overgekomen Josina Johanna Caharina 's Grauwen
van Groningen, en wedergekeert Berent Jacobs van de Scheemda

1 dec. 1780
met attestatie is van de Scheemda overgekomen
Bouwe Marcus d. Muinck

2 maart 1781
op belijdenis angenomen Marijke Hiltjes

1 juni 1781
met attestatie zijn na Noordbroek gegaan Mr.
Ocko Eijlderts en Anje Derks Ehel. en tot ons van Midwolda
overgekomen Gerrit Dries

31 aug. 1781
op belijdenis zijn aangenomen Aletta van Swinderen, en
Epjen Alberts.
Met attestatie zijn na Nieuw Beerta gegaan
Berent Everts, en Aaltjen Pieters.
En tot ons overgekomen van Ziddebuiren Willem Roelfs

30 nov. 1781
met attestatie is na de Scheemda gegaan Hermannus Themmen


8 maart 1782
Met attestatie is na Termunten gegaan Ebel Nannes
En van Groningen overgekomen Maria Hermanni
Tot ledematen zijn op belijdenisse aangenomen Hindrik
Stoffers, en Grietje Willems

31 mei 1782
Met attestatie is na Noordbroek gegaan Johan Jurgen Lahme
en sijn huisvr. Wendelke Alberts.
En op belijdenisse angenomen Eijldert Gerrits Dewes

30 aug. 1782
met attestatie is tot ons van Nieuwolda overgekomen Willem Jans

29 nov. 1782
met attestatie is gegaan Maria Hermanni
na Eppenhuisen, en tot ons overgekomen Stoffer Hartogs

7 maart 1783
Tot litmaten zijn op belijdenisse aangenomen Ida Roelfs,
Willem Jans Korfker en sijn huisvr. Jacobje Jacobs.
En tot ons overgekomen van Bellingwolda Uniko Aaldriks.

6 juni 1783
overgekomen met attestatie
van Groningen Clara Alberdina Smith en
van Westerlee Mr. Jan Jans Backer en desselfs huisvr.
Dieuwertje Themmen. En weggegaan na Finsterwolde is Anna Margrieta Everts.
op belijdenisse angenomen Dieuwertje Berents.

5 sep. 1783
op belijdenis Waldrik van Swinderen angenomen
gelijk mede dat Berent Jacobs met att. gegaan is na de Beerta

5 dec. 1783
Willem Roelfs met attestatie gegaan na Groningen


4 juni 1784
met attestatie is Gerrit Dries na Midwolda gegaan.

3 sep. 1784
Van Westerlee is met attestatie overgekomen Edzko Freriks,
en, op belijdenisse, zijn tot litmaten angenomen Sijbe Koops,
en Mr. Hindrik Addes

29 nov. 1784
met attestatie zijn gegaan Metta van Swinderen na Wedda
en Wildrik van Swinderen na de Scheemda.
op belijdenisse is aangenomen Mr. Jan Berents snijder

28 feb. 1785
Met attestatie is Clara Alberdina Smit na Groningen vertrokken.

6 juni 1785
op belijdenisse zijn tot litmaten aangenomen Dieuwertje Tiddes,
Stijntje Jans, en Kornelske Hijkes

29 aug. 1785
Met attestatie is van Delfzijl tot ons overgekomen
Sijberdina Rentes Broersema.
En op belijdenisse zijn tot litmaten aangenomen Willemtje Henricus,
als mede Grietje Geerts en Anje Geerts

28 nov. 1785
Met attestatie is tot ons van Westwoud en Binnenwijsent
overgekomen Teunis Derks


27 feb. 1786
op belijdenis zijn angenomen Ugo Egberts,
als mede Klaas Nannes en Rijnt Nannes

Den 13 April zijn na particulier onderwijs in de Goddel.
waarheden, op belijdenisse aangenomen, en van de Mennisten
tot onze Geref. Kerke overgegaan Hommo Harkes, en
sijn huisvr. Eefke Alberts, sijnde bovengenoemden,
na voorafgaande kerkenkondiginge, den 14. dito gedoopt.
Als mede zijn Grietje Geerts, en Anje Geerts met kerkelijke
attestatie van haar litmaatschap gegaan na de Scheemda sijnde
sulks alhier gekondigt, den 30 April.
Ook is Sijberdina Rentes Broersema met attestatie van
haar litmaatschap gegaan na Termunten, sijnde sulks insgelijks
gekondigt, den 7 Maij.
Insgelijks is Reijnt Nannes met attestatie van sijn litmaatschap
gegaan na Beertster Hamrik, 't welke mede is gekondigt, den 28 Maij.

29 mei 1786
met attestatie zijn van de Scheemda overgekomen de Heer
Dr. Wouter van Bijler, en desselfs huisvr. Rica Aurelia
Fockens, als mede Mejuffer Henrietta Titia Fockens, 't welke in onze kerke den 28 Maij is gekondigt.
Met attestatie van Bonda Derk Pieters, 't welke in onze kerke den 18 Junij gekondigt is.
met attestatie van Winschoot Eggo Harms Lotteringen, 't welke ook hier gekondigt is op den 20 Aug.

26 feb. 1787
op belijdenis Jan Berents Pelmulder, tot voren behorende tot de gem. der Luthersen.

Tonnis Derks is met attestatie wedergekeert na Westwoud en Binnenwijsent
gekondigt op sond. den 6 Maij.
Als mede Bouwo Marcus de Muinck na de Scheemda, na
kerkenkondiginge op Sond. den 13 May.

27 aug. 1787
[laatste notities van J. Sijlman]

20 april 1788
[notitie van T.W. Siertsema, later toegevoegd]
als diacon bevestigd Jacobus Themmen, kort daar na overleden.


[notitie door W.H. Folckers]
1788
Den 8 Juni zijn na gehoudene proefpredicatie in de vacature
van deze Gemeente de naburige Predikant van
de Scheemda W.H. Folckers met den eenen Ouder-
ling dezer Gemeente A. Emmen, bij malkanderen
tegenwoordig geweest om consistorie te houden.
Doch denzelven is niets bijzonders voortgekomen.
W.A. Folckers pred. in de Scheemda.
A. Emmen ouderling

[notitie door P.J. van Hasselt]
De ondergeschr. verklaard door dezen, dat Hij
op den 14 Sept. na gehoudene proefpredikatie
als naburig Pred. in de pastorie van de Eexta,
de plaats daar men bij den vorigen Predikant gewoon
was, consistorie te houden, gecompareerd is; aldaar
een wijle tijds gewagt heeft, of er iemand der Leden
verschijnen zou; doch niemand verschenen zijnde, heeft
men dit keer geene consistorie houden kunnen
P.J. Van Hasselt
Eccl. Midwolda

[notities door T.W. Siertsema, later toegevoegd]

den 21. Sept. is alhier het H. Avondm. bediend door R.B. Beckeringh Eccl. te
Woldendorp.

den 21. decembr. is alhier de bediening van het H. Avondm. waargenomen door
B. de Roos Eccl. te Noordbroek, nadat zondags te voren
de proefpredicatie gedaan was door W.H. Folckers pred. in
de Scheemda

1789

den15 Maart is alhier het H. Avondm. bediend door Br. W.H. Folkers
pred. in de Scheemda, nadat door Br. G.J. van Hasselts
pred. te Midwolda de voorbereidingspredicatie gedaan
was den 8. Maart.

den 11. Jan. 1789 is Eildert Gerrits Smit als diacon bevestigd in de vacature.

1789

Handelingen der Kerkelijke Zaaken in de Eexta
gedurende den dienst van T.W. Siertsema Pastor in de Eexta
beroepen van Nieuw-Scheemda, alhier in de Eexta bevestigd
den 19. April 1789 door mijn vader J. Siertsema pred. in Nieuwolda
25 Mai 1789 is Hindrik Stoffers met attestatie als lidmaat deezer kerke
vertrokken na de Scheemda (van Scheemda alhier teruggekeert met attest.)
5 Juni met attestatie van Emden int Oostvriesland alhier gekomen de
wel Ed. Juffer Engelina Alagonda Eissonius.
En zijn als ledematen met mij van Nieuw Scheemda overgekomen mijne
vrouw Johanna Harmanna Hillegonda Siertsema geboren
Wijchgel en mijn dienstknecht Ubbo Harms, welke alle drie alhier op zondag
in de kerke zijn afgekondigd (Ubbo Harms met attest. na Obergum vertrokken)

den 4 dec. 1790 alhier na voorgaand onderwijs tot lidmaat aangenomen
Gepke Edzes

13 maart 1791
Na 3.malige onverhinderde afkondiging is T.H. Barlagen
tot diacon alhier bevestigd.


1791

4 Septbr. zijn met attest. van litmaadschap uit de Scheemda tot ons
overgekomen, Hindrik Stoffers, en Jan Jurjens, ...

5 Septbr.
De Eerw. Ouderling T. Sijpkens is op gisteren
den 4. Septbr. tegen 1 uur overleden

25 december is na drie-malige afkondiging de Eers.
Harm Jans tot diacon bevestigd, in plaats van den overleden
diacon Eildert Gerrits Smit.

1792

18 maart
met attestatie van Limaatschap was van Slochteren tot ons
overgekomen Swaantje Jans, vrouw van Jan Julles.

8 Juni
met attest. als lidmaat van ons na de Scheemda vertrokken Ugo Egberts.
op belijdenis zijn tot Ledematen aangenomen,
Harm Derks en Luktjen Berents Echtl.
Hilke Hindriks, Ida Alberts, Doetje Derks, Otto Alberts,
In plaats van Hr. Tammo Sijpkens als ouderling alhier overleden
is na gemaakte Nominatie van 3 personen, tot mede

ouderling aangesteld op de zelvde wijze als hier vorens
geschiedenis en staat aangetekend, aangesteld de Eers.
Berent Mechiels.

den 24. Juni is de E. Berent Mechiels, nadat dezelve drie zondagen onverhin-
dert is afgekondigt tot ouderling alhier bevestigd.

3 Septbr.
tot Lidmaat na voorgaand onderwijs en belijdenis der waarheid aangenomen
Jan Burema (obiit), welke met attestatie daar van is vertrokken.

1793

7 April is na driemalige onverhinderde kerkkondiging tot diacon bevestigd
Jan Berents Pelmulder.

3 juni 1793
de ouderling A. Emmen en zijn vrouw Jantjen Tijmens zijn met attestatie vertrokken
naar Groningen, na voorafg. belijdenis tot Litmaat aangenomen
Trijntje Emmen en met attestatie vertrokken na Vries op Drenthe,
en tot ons met attest. van de Scheemda overgekomen Hindrik Jans
zijnde dit gister van de predikstoel afgekundigt, en in plaats van
de ouderling A. Emmen die na Groningen vertrokken is, na voorgaande
genomineerde drei personen, tot mede ouderling verkozen,
en aangesteld op de zelvde wijze als hier vorens geschied is,
en vermelt staat de Schatbeurder Luitjen Hindriks
Bouman. Zijnde in Consistorie niets bijzonders


ingebragt ...
T.W.Siertsema pred. in de Eexta [handtekening]
Berend Michiels ouderlink [handtekening]

15 december 1793
met attestatie van de Scheemda is overgekomen Agneta Bouwina
Wildervank, vrouw van Otto Alberts Bouman, op belijdenis tot
ledematen aangenomen Temmo Jans (obiit), en Auke Berents ...

1794

3 maart 1794
... dat de E. Luiken Egges en Hemmegijn Dries
Echtl. van de Scheemda tot onze gem. als ledematen waren
overgekomen met attestatie

24 sep. 1794
tot lidmaat aangenomen Melle Edzes

7 dec. 1794
de Schoolm. Everhardus Bödeger met attest.
van Westerle alhier gekomen, en Hindrik Stoffers
van hier vertrokken na de Scheemda.

1795

5 april 1795
Johannes Sijpkens als lidm. met attest. v Groningen.

10 Mai is de Zijlvest Mechiel Berents na driemalige
kerkekondiging alhier als diacon bevestigd.

20 dec. 1795
na voorg. belijdenis tot lidmaat aangenomen Hindrik Hemmes,
en met attest. van de Meden tot ons overgekomen Eildert Hemmes.

12 maart 1797
... H. Avondmaal gehouden ...
bij die gelegendheid Harm Jans tot Ouderling verkozen.

den 9. April 1797 is Harm Jans tot ouderling, en
Otto Alberts Bouman tot diacon alhier bevestigt ...


10 dec. 1798
tot ledematen waren aangenomen Detmer Hommes,
Heiko Jans, Jacob Karsies, Weija Luppes de schoolmeestersche
Petronella Jans Bakker, Geessijn Jans Timmer, Pieterke
Jans Timmer (de laatste gestorven)

8 sep. 1799
T. Sijpkens van Gron. met attestatie wederom vertrokken na Groningen.

7 sep. 1800
met attest. v Winschoot hier gekomen Ubbo Thijen

12 april 1801
na 3 kerkelijke onverhinderde afkondigingen is
onze Schoolmr. en organ. E.J. Bödeker tot diacon bevestigt,
in plaats van den afgaanden boekhouder T.A. Bouman

13 sep. 1801
met attestatie van Scheemda overgekomen Weja
Placius, weduw. doctor Averes
aangenomen Pieter Freerks brouwer, Elias Jans, Tjakko
Wijpkes, en Willem Berents.

13 maart 1803
met attest. als lidm. van Winschoot
Voske Eppes en alhier aangenomen
Jan Jans Backer en Anna Hiskes Ehel.
Klaas H. Schragen, Lambertus Hinderik Luidens, Jan Harms.

den 10. April op Paasch Zondag is na 3. onverhinderde
kerkekondiging alhier in plaats van den afg. diacon Detmer Hommes
als diacon bevestigd, Klaas H. Schragen.

12 juni 1803
met attestatie als lidmaat van Groningen alhier
afgekondigt, mijn dochter Anna Margareta
Sparringa Siertsema


10 sep. 1803
als ledematen van Groningen tot ons overgekomen hr.
Adriaan David Cornets de Groot en mevr. Loiza Siccama Ehel.

27 okt. 1804
Stijntjen Harms als lidmaat aangenomen (na Meden)

13 april 1805
als diacon bevestigd Jan Jans Backer

4 sep. 1805
met attestatie als lidmaat van de Meden overgekomen
Ida Hittjes vrouw van Tjakko Wijpkes op Oude Dijk

8 dec. 1805
tot lidmaat aangenomen koopm. Luppo Emkes Klooster

22 maart 1806
tot ledematen aangenomen
Jacoba de Muinck, vrouw van kerkv. T.H. Barlagen
en Jantjen Hillenius, vrouw van Detmer Hommes.
met attestatie als lidmaat van Scheemda overgekomen
Anna Heres, vrouw van Heiko J. Timmer

8 maart 1807
mijne dochter Johanna Hillegonda
Siertsema met attestatie als lidmaat v Groningen
... als diacon bevestigd de E. Pieter
Jans van de Zwaag den 12. April 1807.

6 juni 1807
met attest. van Zuidbroek Engelina Alegonda
Eijssonius, en Gezina Katharina Bruining
met attest. na de Scheemda Luppo Emkes
Klooster en des zelvs huisvrouw Jacobjen de Vries, als lidmaten

14 juni 1807
met attestatie als lidmaat van Midlum
in Reiderland Pieter Jans van de Zwaag.

20 sep. 1808
Jan Jans Suring met attest. van Oostwold en
Hermannus de Loos zadelmaker v Gouda

1808 [voor 13 maart]
tot ledematen aangenomen Frouwke Jans en
Antje Berents


5 juni 1808
... zijnde tot ouderling verkozen Detmer Hommes

18 sep. 1808
met attestatie als lidmaten van Westerle
tot ons overgekomen koopm. Jan Philippus en Jantjen
Abels Ehel.

12 maart 1809
als ledematen van de Scheemda overgekomen
Reindert Drent en Neeltje Geerts Ehel. en
van Groningen met attestatie Boele Kruithof
en vrouw Debora Buning Ehel.

9 april 1809 is Pieter Freerks Brouwer na
onverhinderde 3.reisen afkondiging tot diacon
alhier bevestigd.

11 juni 1809 op belijdenis zijn tot Ledematen
aangenomen Jacobus Jans Meijer, Willem Harms,
Eggo Bouwes Lottering, Teunijs P. Hopman,
Fenna Harms, en Moederdina Barlagen.

10 sep. 1809
met attestatie als lidmaat overgekomen van de
Scheemda tot ons Hinderika de Groot.

12 dec. 1809
tot lidmaat aangenomen
Nantje Fockes, vrouw van Harm Schipper

10 juni 1810
mijn Zoon Jan Siertsema met
attestatie als lidmaat van Midwolda
hier getekend als lidmaat

9 dec. 1810
op belijdenis aangenomen Zwaantje Klaassens
vrouw van Pieter Jans op Zwaag,
met attestatie v Leiden overgekomen
Sebastiaan Holswirder en vrouw
Dirkjen Brussé.

7 maart 1811
na 3 onverhinderde afkondiging tot diacon
alhier bevestigd Jacobus Jans Meijer.


23 juni 1811
met attestatie als ledematen van de Scheemda
alhier afgekondigd Hr. Mr. W. van Swinderen
en des zelvs beide dochters, de Juffers Edzardina
van Swinderen en Tjaduwe van Swinderen

1 juni 1812
als lidmaat van de oude pekela overgekomen
Jantjen Harms Hut, vrouw van Pieter Hopman.

5 maart 1813
Edso Egges Lottering, Geert Harms
van der Veen, Julle Jans Rademaker
aangenomen tot Ledematen

14 maart 1813
met attestatie als lidmaat Arent Jans Winkelhorst
van Aalten in 't Gelderse 11. Febr. 1813

[ datering 1748 wanneer Ds. Johannes Sijlman Ds. Frederikus Sparringa opvolgt, achterin het deel]

Namen
der Ledematen welke D. J. Sijlman in de Eexta
na de dood van D. F. Sparringa bevonden heeft.

Evert Berents (obiit)
Fenje Roelfs (obiit)
Casper Jans (obiit na Opwierda)
Engel Waelkes (obiit)
Houwke Rients (abiit na Winschoten, obiit)
Martjen Willems (obiit)
Jacobje Jacobs (obiit)
Harm Coens (obiit)
Eltjo Jurkes (obiit na Finsterwold)
Jantje Jans (obiit)
Edzo Berents (obiit)
Nanno Geerts (obiit)
Menzo Jans (obiit)
Janna Menszens (obiit na Gron.)
Geert Derks (obiit)
Trijntje Jans (obiit)
Albert Geerts (ob.)
Aletta Sparringa (obiit)
Harm Jans (obiit)
Geeske Luitjens (obiit)
Evert Egberts (obiit)
Haijke Jans (obiit)
Hindrik Jans klien smit (obiit)
Anneke Sickes (obiit)
Boune Tonnis (obiit)
Geertjen Eppes (obiit na Gron.)
Hilligjen Klaessens (obiit)
Wija Wessels (0biit na de Scheemda)
Tammo Sijpkesn (ob.)
Margrieta Fossa Piccardt (obiit)
Jannes Meijer (obiit)
Auktjen Rigtes (obiit)
Aefje Hindriks (ob.)
Catharina Visscher (obiit)
Evert Everts (obiit)
Anna Catharina Fabritius (obiit)
Julle Jans (ob.)
Doetje Derks (obiit)
Asse Roelfs (obiit)
Cornelske Derks (obiit)
Geeske Boelens (obiit)
Krijne Boelens (obiit)
Edzko Jans (obiit na de Scheemda)
Frouwke Reints (obiit)
Swaantje Jans (obiit na Bonda)
Ubbo Groenier (obiit)
Catharina Klugkist (obiit na Sapmeer)
Focko Fockens (obiit)
Wemel Roelfs (obiit)
Moederke Freriks (obiit)
Jantje Haijkes (obiit)
Swijko Emmen (obiit na de Scheemda)
Jan Harms (obiit)
Stijntje Alderts (obiit)
Themmo Jacobs (obiit)
Pietrobella Meijers (obiit)
Lamke Sickes (obiit)

Namen
der Lidmaten welke ten tijde van D. J. Sijlman in de Eexta sijn angenomen, of met attestatie angekomen.

Met attestatie van Wetsing:
Johannes Sijlman (obiit)
Metdina Siertsema (obiit)

van Midwolda:
Geertruid Hindriks (obiit na N.Scheemda, rediit van de Scheemda na de Eexte obiit

van de Scheemda:
Foppo Geerts (obiit)

angenomen:
Joris Anthoni (obiit)
Dieuwer Hindriks (obiit)
Wija Pieters Mulder (obiit)
Henricus Ubbens Gronier (obiit na Termunten)

van Termunten:
Hero ten Camp (obiit)
Aleida Ensingh (obiit)

angenomen:
Hilke Tonnis (ob.)
Tetje Hindriks (abiit na de Scheemda)
Anna Margrieta Sparringa (obiit na Wetsinge)
Allert Geerts (obiit na Oostwold, rediit na de Eext, obiit)
Petronella Meijer (obiit na Kropswolde)
Allert Jans (obiit na de Beerta)
Jan Koerts (ob.)
Ecke Ubbens Groenier (obiit na de Scheemda)

van Groningen:
Harmannus Eckeringa [en]
Margrieta Radijs ([beide] obierunt na de Nieuwe Schans)

van Winschoten:
Hindrik Alberts (obiit)
Hindrikje Harms (obiit na Zuidbroek)

van de Scheemda:
Reijnder Harms (obiit na de Scheemda)

angenomen:
Meindert Jans uit de Luth. kerk op belijdenis tot ons overgegaan (obiit na de Scheemda, rediit na de Eexta, obiit na Midwolda)

angenomen:
Gebbina Ebels (obiit na Midwolda, rediit na de Eexta, abiit na de Scheemda)
Edzardina Sparringa (obiit na Vlagtwedde, ob.)

van Winschoten:
Bouwina Folkers (rediit na Winschoten)

angenomen:
Renske Jans (obiit na de Beerta)

van de Scheemda:
Jan Philippus (obiit)

angenomen:
Geert Jans (obiit)
Bieke Everts (obiit)
Hindrikje Hindriks (obiit na Midwolda)

van de Scheemda:
Dirk de Muinck (rediit na de Scheemda)

van Rijssen:
Gerrit Egbert Dickers (obiit na de Scheemda)

angenomen:
Margrieta Sijpkens (obiit na Nieuwolda0

van Oostwold:
Allert Geerts (obiit)

angenomen:
Amanke Sijwerts (obiit)

angenomen:
Alaghonda Sporning (obiit 1808)
Anje Pieters (obiit)

van de Meden:
Albert Harms (obiit na de Scheemda)
Anje Frans (obiit)

angenomen:
Eijldert Ockes (ob.)

van Wel:
Anna Magdalena Coenders (obiit na Groningen)

van Groningen:
Adriaan Wildervank [en]
Lutgertjen van der Tuuk ([beide] obiit na de Scheemda)

angenomen:
Derk jans (obiit na de Scheemda)

angenomen:
Johannes Sijpkens (na Groningen)

angenomen:
Wobke Jans (obiit)

van 's Gravenhage:
Cornelis Kuijpers (vertrok.)
Willemina Tersoek (ob.)

van Middelstum:
Egbert Jans Schoolmr. (verstorven)

angenomen:
Haijo Jans (obiit)

van Zuidbroek:
Tjeetske Fiebes (obiit)

angenomen:
Edzko Alberts (ob.)
Grietje Jans (obiit)

angenomen:
Anna Onnes (na Westerlee)
Jan Jans (obiit na Westerlee, rediit na de Eexta)

van Zuidbroek:
Jantje Roelfs (obiit na de Beerta)

angenomen: Eltjo Reijnhold Sijpkens (obiit na Groningen)

angenomen:
Jacobus Themmen (obiit)

angenomen:
Hindrik Hemmes
Metdina Sijpkens (obiit na Leuwarden, rediit na de Eexta, na Groningen)

van Oostend:
Hillegjen Oomkes

van Den Ham:
Jantjen Tijmens (na Groningen)

angenomen:
Anje Jans

van Zuidbroek:
Berent Michiels (ob.)
Martjen Fockes (ob.)

angenomne:
Willemtjen Mennes (ob.)
Itije Jans (ob.)

van Oostwold:
Catharina Sijpkens (obiit)

angenomen:
Antonij Emmen (na Groningen, ob.)
Arnoldus Metelerkamp (obiit)

van Schlangen:
Johan Jurgen Lahme (obiit. Na N. Beerta, rediit na de Eexta, obiit na Noordbroek)

angenomen:
Harmke Klazens (obiit)
Menneke Jans (na Scheemda)

angenomen:
Harmannus Themmen (obiit na de Scheemda)
Derk Jans (obiit)
Aaltje Abels
Abel Abels (ob)
Albert Tonnis (verstorven)

van Noordbroek:
Anna Margreta Eersts (obiit na Frieslan)

angenomen:
Fred. Sparringa (obiit)
Etjia Roelfs (obiit)

van Zuidbroek:
Grietje Olthof (na Zuidbroek, ob)

angenomen:
Harm Jans (ob.)

angenomen:
Klaas Geerts (na Scheemda)
Harmen Hindriks (ob.)

angenomen:
Ocko Eijlardus (obiit na Noordbroek)

angenomen:
Elisabeth Sijlman (obiit na Groningen, obiit)

van Woldendorp:
Rixta Heres (obiit na Noordbroek)

angenomen:
Etdina Harmanna Sijpkens (obiit na de Zeerijp)

van Nieuwolda:
Jan Berents Sinninge (obiit na de Beerta)

angenomen:
Frederika Jans (obiit)
Wendeltje Roelfs (obiit)

angenomen:
Berent Enste [en]
Antjen Pieters ([beide] obierunt na Nieuw Beerta)
Martjen Kaspers (obiit)

van Zuidbroek:
Wijpko Hindriks (obiit)

van N Scheemda:
Geertruijd Heijnes (obiit na Sapmeer)

angenomen:
Derk Koerts (ob.)

angenomen:
Alef Jans

van de Scheemda:
Derk Geerts Stends (ob.)

angenomen:
Anje Derks (obiit na Noordbroek)
Anttjen Lubbertus (ob.)
Luitjen Hinriks Busman (na Scheemda)
Anna Jans (aoiit na Midwolda)

angenomen:
Edo Harms (obiit)

van Schilwolde:
Geert Jans Struik (obiit na de Scheemda)

van de Scheemda:
Harbert Hindriks (vertrokken met attes. na Groningen)

angenomen:
Roelf Mulder Bauers (obiit)

angenomen:
Garmt Klaassens (obiit na Wetsinge, rediit na de Eexta)

van Delfzijl:
Klaas Hindriks (obiit na de Beerta)

angenomen:
Berendt Jacobs (obiit in de Beerta, obiit na de Scheemda, rediit na de Eexta)
Ebel Nannes (obiit na Termunten)

angenomen:
Wendelke Alberts (obiit na Noordbroek)
Pieter Meinders uit de Luth. kerke op belijdenisse tot ons overgekomen (obiit)
Trijntje Lupkes (obiit)
Roelfjen Tjakkes (ob.)

van Groningen:
Josina Johanna Catharina Grauwen (na Groningen)

van de Scheemda:
Bouwe Marcus de Muinck (rediit na de Scheemda)

angenomen:
Marijke Hiltjes

van Midwolda:
Gerrit Dries (rediit na Midwolda)

angenomen:
Aletta van Swinderen (obiit na Wedda)

van Ziddebuiren:
Wilm Roelfs (obiit na Groningen)

angenomen:
Epjen Alberts (na Scheemda)

angenomen:
Hindrik Stoffers (vertrokken na Scheemda, wederom hier gekomen, vertrokken, wederom)
Grietje Willems

van Groningen:
Maria Harmannus (obiit na Eppenhuizen)

Angenomen:
Eijldert Gerrits Dercx (verstorven)

Van Nieuwolda:
Hiske Jans? (12 na Scheemda)

Van de Scheemda:
Stoffer Hartogs (13)

Angenomen:
Ida Roelfs (ob.)
Willem Jans Korssier (14)
Jacobje Jacobs (15 overleden)

Van Bellingwolda:
Unico Aaldriks (na Vrieschelo)

Van Groningen:
Clara Alberdina Smit (rediit na Gron.)

Angenomen:
Dieuwertje Berents

Van Westerlee:
Dieuwertje Themmen (ob.)

Angenomen:
Waldrik van Swinderen (obiit na de Scheemda)

Van Westerlee:
Edzko Freriks (ob.)

Angenomen:
Lijbe Koops (verstorven)
Hindrik Addens (na Pekela)

Angenomen:
Jan Berents (na Beerta)

Angenomen:
Dieuwertje Tiddens (ob.)
Stijntje Jans (18)
Kornelske Heijkes (ob.)

Van Delfzijl:
Sijberdina Rentes Broersema (obiit na Termunten)

Angenomen:
Willemtje Henricus (ob.)
Grietje Geerts
Anje Geerts

Van West... en ...?:
Teunis Derksz (rediit na We.. en B..?:)

Angenomen:
Ugo Egberts (met attest. vertrok. na Scheemda, ob.)
Klaas Nannes (vertrok.)
Reijnt Nannes (obiit na Beerster Hamrik)

Angenomen uit de Mennisten tot onse kerke:
Hommo Harkes (obiit)
En sijn huisvr. Eefke Alberts (ob.)

Van de Scheemda:
Wouter van Bijcer (vertrokken van hier na Sch. Nu te Zapmeer)
En sijn huisvr. Rica Aurelia Fockens
En Mejuffer Henriette Titia Fockens

Van Bonda:
Derk Pieters (vertrokken naar Groningen met attestatie 1788)

Van Winschoten:
Eggo Harms Lotteringen (overleden)

Angenomen van de Luth:
Jan Berents Pelmulder (20)
T.W. Siertsema [1789 komt de predikant Siertsema naar Eexta]

Met mij van Nieuw Scheemda gekomen:
Mijn vrouw Johanna Harmanna Hielegonda Siertsema geboren Wijchgel
En mijn knecht Ubbo Harms (vertrokken na Obergum)
Juff. Engelina Alagonda Eissonius van Emden (na Zuidbroek, overleden)

Angenomen:
Tonko Barlagen (19)

Aangenomen:
Mechiel Berents (21 overleden)

Aangenomen:
Gepke Edzes (22 weduwe van ?)

Met attest. Van Scheemda:
Hindrik Steffens en … (wederom na Sche.)
Jan Jurjens (23)

Met attest. Van Slochteren:
Swaantje Jans vrouw van Jan Julles (24)

Harm Derks (25) en Luktien Berents (26) Echtel. (angeno.)
Hilke Hindriks (angeno. 27)
Ida Alberts (angeno. 28)
Doetje Derks (angeno. 29 na Scheemda)
Otto Alberts Bouman (30 overleden)
Jan Burema (aangeno. Met attestatie na Cantes, verstr.)
Trijntje Emmen (aangenom d 6 mai 1793, na Vries vertrok.)
Hindrik Jans (van de Scheemda, vertr. na Scheemda)
Temmo Jans (aangenomen gestorven)
31. Agneta Bouwina Wildervanck (van Scheemda, overleden)
32. Auke Berents (aangenomen)
33. Luiken Egges en Hemmegijn Drews (van Scheemda, na Scheemda)
33. Melle Edzes (aangenomen)
34. Everhardus Bödeger Schoolm. (met attest. Van Westerlee)
Johannes Sijpkens (van Groningen met attest., na Gron wederom)
35. Hindrik Hemmes (aangenomen)
Eildert Hemmes (met attest. Van de Meden, vertrokken na Noordbroek)
36. Ubbo Thijens (met attest. Van Zuidbroek, vertrok. na Winschoot)
Willem de Haan (met attest van Beverwijk, vertrok. na Scheemda, na Pekela)
37. aangenomen Detmer Hommes
Heiko Jans (vertrok. na Nwolda)
Jacob Karsies (na Beerta)
Petronella Jans Bakker (na Noordbroek)
Geersijn Jans Timmer (na Scheemda)
Petronella Jans Timmer (obiit)
38. Weia Luppes Schoolmr. vrouw (met attest)
Ubbo Thijen (van Winschoot alhier, overleden)
39. Pieter Freerks (na Scheemda)
40. Elias Jans (na Scheemda)
Met attest. van Scheemda Weja Placius, weduwe Doctor Averes (obiit)
41. Tjakko Wijpkes (angenomen)
42. Willem Berents (angenomen, overleden)
43. Ettjen Eilderts (van Gron.)
44. Anna Margareta Sparringa Siertsema (met attestatie van Groningen, nu te Appingadam)

[op deze pagina is het onduidelijk wat bij elkaar hoort, het is dan ook een zo letterlijk mogelijke transcriptie inclusief de afbrekingen, een naam of woord kan zowel bij de regel erboven als die eronder horen]

Aangenomen:
Jans Jans Backer en Anna Hiskes Ehel. 45. 46.
Klaas H. Schragen 47.
Albartus Luidens
Jan Harms (ob.)
Voske Eppes met att. van Winschoot 48. na Blijham
Lambertus Hinderk Luidens
vertrokken na Winschoot
van Groningen Adriaan David Cornet 49.
de Groot en Loiza Siccama Ehel. 50. na Groningen vertrokken
Stijntjen Harms aangenomen
vertrokken na Medens
Frouwke Eilderts Dewes na N. Schans, 51.
IJda Hittjes, vrouw van Tjakko Wijpkes 51. met attestatie van de Meden
Luppo Emkes Klooster aangenomen en de vrouw met attestatie van Scheemda, met onse attestatie na Scheemda
met attestatie van Scheemda Anna Heres 52.
huisvrouw v Heiko Timmer vertroken na Winschoot
angenomen Jacoba de Muinck, 53. overleden
huisvr. Van T. Barlagen
aangenomen Jantjen Hillenius 54.
huisvrouw v Detmer Hommes
Johanna Hillegonda Siertsema met attestatie van Groningen 55. na Appingadam
Pieter Jans van de Zwaag met attestatie van Midlum in Reiderland
Engelina Alegonda Eijssonius met attestatie van Zuidbroek 56.
nu na Scheemda
Gezina Katharina Bruining met attestatie van Zuidbroek 57.
na Oostwold
Jan Jans Suring met attestatie van Oostwold 58.
59. Hermannus de Loos zadelmaker met attest. van Gouda 59.
Frouwke Jans, aangenomen vrouw van Hindrik Hemmes
Antje Berents aangenomen na de Scheemda nu hier terug mai 1808
Jan Filippus en Jantjen Abels Ehel. v Westerle
na Winschoot
Reinder Drent en Heeltje Geerts Ehel. v Scheemda
na Bonda vertrokken
Boele Kruithof en Debora Buning Echtelieden v Groningen
Hinderika de Groot met attest v Scheemda

[deze bladzijde is weer te volgen]
Aangenomen:
Jacobus Jans Meijer
Willem Harms ten Have (na de Beerta nu in de Eexta terug)
Eggo Bouwes Lottering (angenomen)
Fennija P. Hopman (na Woldendorp vertrokken)
Fenna Harms ten Have (angenomen)
Moederdina Barlagen (na Midwolda)
Nantje Fockes vr. van Harm Schipper angenomen
Mr. Jan Siertsema (met attestatie van Midwolda)
Zwaantje Klaassens vr van Pieter Jans v de Zwaag (angenomen)
Sebastiaan Holswilder en Dikjen Dirkie Brussé met attes. v Leiden
Hr. Mr. Waldrik van Swinderen en des zelvs beide dochters (na Zapmeer met attest.)
De Juffer Edzardina van Swinderen en
De Juffer Tiadduwe van Swinderen (met attest. van Scheemda)
Jantje Harms Hut, vrouw van Pieter Hopman (van Oude Pekela nu na Hogesand)
Edso Egges Lottering (aangenomen 5 maart 1813)
Geert Harms van der Veen
Julle Jans Rademaker
Arent Jan Winkelhorst (met attest van Aalten in ’t Gelderse)
Aaltje Duurst Bontkes huisvr. van J.A. Tiaden (met attest. van Oude Pekela 1 maart 1816)
Annegijn Jurjens vrouw van Jan Hilling krijgsman (aangenomen)
Aldert Harms ten Have aangenomen, mei 1816 (na de Beerta)
Jan Arents Tjaden (met attestatie van Nieuw Beerta)
Geert Pieters Geertsema (aangenomen)
Pieter Hannes Hauke (van Scheemda en overleden)
Tjakko Egges, (met attestatie naar Nieuwolda vertrokken)
Stijntje Edskes vrouw van Tjapko P. Hopman
Martje Hiddes Bossema vrouw van Klaas H. Schrage
Geertje Harms vrouw van Jan Hindriks Oldebroer
Wupko Fokkes Hermans vrouw van Tjakko Egges Brouwer (met attest. van Nieuwolda, en weder [met attest.] naar [Nieuwolda] terug)
Lammechien Wijndels met attestatie van Zuidbroek


Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.