LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Eenum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Volledige transcriptie van Eenum, gemaakt door Wilma Heeres voorjaar 2006.

Bewerkt en nagekeken MG juli 2006.

- mutaties 1686 - 1740
- mutaties 1742 - 1762
diakenen 1687 - 1758
- mutaties 1762 - 1782
mutaties 1782 - 1789
- mutaties 1789 - 1793
mutaties 1793 - 1810
- mutaties 1810 - 1811


De naemen der genen die tot ledematen aen het H. Avondtmael des Heeren van mij sijn aengenoomen.

1686

Den 11 augusti is tot het H. Nachtmael des Heeren aengenoomen. Derk Zijrts nae voorgaende ondersoek van Leere als Leven.

Den selvigen Dito is ons van Elske Bennes een kerkelijke attestatie vertoont van een lidtmaet der gemeinte tot Charrels-weer te sijn geweest en is also bij ons aengenoomen.

Den selvigen Dito is op selvige wijse, als sijnde tot Groningen aan d' Tafel des Heeren geweest, tot den Tafel des Heeren toegelaten Jacobien Karst.

Den 29 augusti is het Avondtmael des Heeren gehouden nae voorgaende visitatie. in welke niet besonders mij is voorgecoomen dan dat ik d eene en andere beiaarde persoonen gevonden hebben die tot dus verr noch aen de gemeente niet waren geweest, en dise visitatie en Nachtmael sijn d' eerste geweest, die ik als predikant tot Eenum gedaen en gehouden hebben.

Den 9 December sijn tot het Avondtmael des Heeren aengenoomen Jan Claesens en Lisebet Rijkels sijn huijsvrouwe, in de Stucken van de religie van te vooren ondersocht.

Den selven Dito is tot het Avondtmael toegelaeten Jantien Jans de huijsvrouwe van Menne Peters, vertonende ons een kerklijke attestatie van tot Leermens aen de gemeente te sijn geweest.

Den 12 December is door des Heeren genade het Avondtmael van ons gehouden nae voorgaende gewoone visitatie. hebbende in den selve geen swaerigheijt vernomen, als datter noch d een en ander dese plicht quam voor te schuijven. Dit Nachtmael is van verscheijden niet gehouden, als terugge wordende gehouden door lichaemlijke swakheijt.

1687.

Den 25 Martij sijn tot het Nachtmael aengenoomen Menne Swarte

Op den selve Dito Dieuwer Luijtjens

Den 27 Martij sijnde Paeschdag is het Avondtmael des Heeren gehouden nae voorgaende gedaene visitatie.

Den 19 juni is gehouden het Avondtmael des Heeren gehouden nae voorgaende
visitatie. waer toe mede toegelaten is Geesjen Hindrix, sijnde een lidtmaet der gemeente tot Groningen volgens attestatie.

Den 24 September is het avondtmael des Heeren gehouden nae voorgaende visitatie, hebbende int omgaen eenige questie en onlust vernomen tusschen Olger Wolters en
Harmen Crijns, hebb de selve in mijn huijs verboodt alwaer versoeninge in mijn bijwesen tusschen haer beijden met handt langinge is gemaekt.

Bij dese gelengentheijt is tot het H. Avondtmael des Heeren aengenoomen de Hoogh Edele gebooren Juffer Everdina Alberda van te vooren van mij in de stucken der religie en onderricht en ondervraeght.

Mede sijn tot het H. Nachtmael des Heeren toegelaten Lisebeth Gerrijts en Aeltjen Jans sijnde tot Siddeburen en Leermens an de Tafel des Heeren geweest tot volgens attestatie, wordende Lisebeth Gerrijts ernstlijk van mij vermaent om int toecoomende soo ijverlooslijk haer van het Nachtmael des Heeren niet te absenteeren, gelijk sij tot Siddebuuren een geruimen tijdt hadde gedaen, volgens klachte van de kerkenraedt aldaer in haer attestatie aan ons vertoond, en is bij haer bemoeijnge toonende, leedtwesen bewijsende, ijverloosheijt bedogende, beterschap belovende tot het Avondtmael des Heeren toegelaten.

Den 25 december is door Godts genade het Avondtmael des Heeren gehouden
nae voorgaende visitatie.
En sijn bij dese gelegentheijt tot het Avontmael aengenoomen Trijnje Aepkes, Wolter Luddes, Tietje Harmens nae voorgaende ondersoek van de Hoope die in haer was.

1688.

Den 18 Martij is door des Heeren genade het nachtmael gehouden nae voorgaende visitatie.

Den 10 junij is nae voorgaende visitatie door Gods genade het Avondtmael des Heeren gehouden.

Den 16 september is door Godts genade het H. Avondtmael gehouden nae voorgaende visitatie.

Den 16 december is door des Heeren goedtheijt het H. Avondtmael gehouden. Bij dese gelegentheijt sijn er veele absent geweest sommige om oneenigheijt, sommige om niet al te goede gedraegsaemheijt, sommige van wegen kranken

1689

Den 10 Martij is door des Heeren genade het Avondtmael gehouden, wordende bij dese gelegentheijt tot het H. Nachtmael aengenoomen Heertjen Hindrixs.

Den 16 junij is is door Godts genade het H. Avondtmael gehouden sijnde het acht dagen opgeschort van wegen de onpasselijkheijt van d' Eedele Heer R. Alberda en is bij dese gelegentheijt in onse gemeinschap angenoomen Jantje Peters de huijsvrouwe van Otte Willems vertoonende ons een kerkelijke attestatie van de kerkenraedt tot Westeremden, waer sij een lidtmaet van de gemeinte was geweest.

Den 15 septemebr is door Godts genade het Avondtmael des Heeren wederom gehouden nae voorgaende visitatie.

Den 8 december is door des Heeren genade het H. Nachtmael gehouden, wordende bij dese gelegentheijt tot het H. Nachtmael toegelaten Wisse Peters, hebbende tot Warffum aen de gemeinte geweest volgens de attestatie an ons vertoont.

1690.

Den 9 Martij is door des Heeren genade het H. Avondtmael gehouden nae voorgaende visitatie en is bij dese gelegentheijt tot het H. Nachtmael toegelaten Jan Frerix.

Den 15 junij is door des Heeren genade het H. Avondtmael gehouden en zijn bij
dese gelegentheijt tot het H. Avondtmael toegelaten Tietjen Hiddes hebbende attestatie van de kerkenraedt tot Groningen en Grietje Claesen huijsvrouwe van Menne Swarte.

Den 14 september is het H. Nachtmael gehouden nae voorgaende visitatie, bij dese gelegentheijt hebben haer Elte Jacobs en Geertjen Olgers vant H. Nachtmael onthouden om de eene en ander oneenigheijt die tusschen haer beijde was.

Den 14 december is door des Heeren genade het H. Avondtmael gehouden nae voorgaende visitatie, en zijn bij dese gelegentheijt om lichaems swakheijt absent geweest Martjen Sijrts, Elte Jacobs; Willem Eijsses, Jacob Michiels waeren er ook niet, daer mij de reden van onbekent sijn.

Harmen Claesen is bij dese gelegentheijt tot lidtmaet angenomen en Alje Everts hebbende attestatie van de kerkenraedt tot Bedum mede toegelaten.

1691.

Den 8 Martij is door des Heeren Goedtheijt het H. Avondtmael gehouden nae voorgaende visitatie.

Den 14 Junij is door des Heeren genaden gehouden het H. Avondtmael nae voorgaende visitatie. Elte Jacobs en Arent Melles Griete hebben haer absenteert, de selven is mij onbewust. Bij dese gelegentheijt sijn tot het H. Nachtmael angenomen Lammichjen Sijtsens, Tiark Simens en Anje Peters echtelieden.

Den 13 september is door Godts genade het H. Nachtmael gehouden nae voorgaende visitatie.

Den 13 december is door des Heeren genade het H. Nachtmael gehouden nae voorgaende visitatie. En is bij dese gelegentheijt mede toegelaten Jantjen Lubberts hebbende een attestatie van de ouderlingschap in Pekel A, hebbende haer ernstelijk bestraft van wegen haer ontijdig voor af bijslapen met haer tegenwoordigen man waer over leedtwesen betoonende is toegelaten.

1692.

Den 13 Martij is door Gods Goedtheijt het H. Avondtmael gehouden en bij dese gelegentheijt angenomen Anje Sijbens en Grietjen Thomas hebbende de laeste een kerkelijke attestatie van Weiwert.

Den 12 junij is het H. Nachtmael des Heeren gehouden, en sijn toegelaten Jije Lammers en sijn huijsvrouw hebbende attestatie van Holl-wijrda.

Den 11 september is door des Heeren Goedtheijt het H. Avondtmael gehouden, en is bij dese gelegentheijt tot het H. Nachtmael angenoomen Trijnje Heeres wed. van Claes Jans.

Den 16 december is des Heeren nachtmael gehouden nae voorgaende visitatie waer in gevonden hebbe oneenigheid tusschen de Schoenmaekers en Claes Jans huisvrouwe welke trachtende bij te leggen hebbe niets connen voroeren.

1693.

Den 19 Martij is des Heeren H. Nachtmael gehouden nae voorgaende visitatie, in
welke de oneenigheid tusschen bovengenaemdt is bij gelegt, en is bij dese gelegentheijt Jacob Harmens tot een lidtmaet van de gemeinte angenoomen.

Den 11 junij is nae voorgaende visitatie het H. Nachtmael des Heeren gehouden, en is bij dese gelegentheijt tot lidtmaet der gemeinte angenoomen Bijwke Peters de huisvrou van Jacob Harmens.

Den 9 september is nae voorgaende visitatie des Heeren Nachtmael gehouden.

Den 10 december is des Heeren Avondtmael gehouden, en is bij dese gelegentheijt tot lidtmaet angenoomen Wijmije Derks de huis vrouw van Hindrik Claesen.

1694.
Den 11 Martij is nae voorgaende visitatie des Heeren H. Nachtmael gehouden.

Den 11 Junij is nae voorgaende visitatie het H. Nachtmael gehouden en is dese mael tot lidtmaet der gemeinte angenoomen Hindrik Claesen.

Den 9 september is nae voorgaende visitatie het H. Avondtmael gehouden en is bij dese gelegentheijt tot de gemeinte angenoomen Anje Sijwerts de huisvrou van Jan Claesen, afstandt doende van de Paepsche religie en goede belijdenisse doende van de waere Gereformeerde, waer bij door Godts Genade te willen verdrijven sijn sondelijk en met handt gevinge beloofde.

Den 9 december is nae voorgaende visitatie het H. Nachtmael gehouden en sijn bij dese gelegentheijt tot des Heeren Avondtmael toegelaten Aechtje Aeijkens met een attestatie van Delfzijl en Grietjen Steffens.

1695.

Den 17 Martij is nae voorgaende visitatie het H. Nachtmael gehouden en sijn bij dese gelegentheijt tot des Heeren Avondtmael angenomen Claes Jans en Peter Willems.

Den 9 junij is nae voorgaende visitatie het H. Nachtmael gehouden, en is bij dese gelegentheijt tot des Heeren Avondtmael angenoomen Cathrine Schoonmans dienstmaegt van de Wel Gebooren Heer R. Alberda, van de Luthersche tot onse religie overgaende, Willem Peters en sijn vrouw, met attestatie van Wijrdum.

Den 8 september is nae voorgaende visitatie het H. Nachtmael gehouden.

Den 15 December is nae voorgaende visitatie het H. Nachtmael gehouden en is bij dese gelegentheijt tot het H. Avondtmael angenoomen Grietjen Mennes.

1696.

In dit jaer is des Heeren H. Nachtmael nae voorgaende visitatie 4 mael gehouden, een en ander verschillen bijgelegt.

1697.

In dit jaer is nae gewone kerken ordre en voorgaende visitatie het H. Nachtmael 4 mael gehouden, gen oneenigheden voorgekomen.

1698.

In dit jaer is door de Heeren Genade 4 mael des Heeren H. Avondtmael gehouden.

1699.

Is door des Heeren onverdiende Goedtheijt 4 mael het H. Nachtmael gehouden.

1700.

Is door des Heeren Genade 4 mael het H. Nachtmael gehouden.

1701.

In dit jaer is des Heeren H. Avondtmael 4 mael gevijert.

1702.

Is des Heeren H. Nachtmael 4 mael gehouden, tot lidtmaet angenomen de wel geboren juffer Clara Alberda.

1703.

Is des Heeren H. Avondtmael 4 mael gehouden.

1704.

Is nae voorgaende visitatie het H. Nachtmael gehouden 4 mael.

1705.

Is nae voorgaende visitatie het H. Nachtmael 4 mael gehouden.

1706.

Is nae gewone kerke ordre na voorgaende vistatie 4 mael het H. Nachtmael gehouden.

1707.

Is nae voorgaende visitatie het H. Nachtmael 4 mael gehouden, Tot ledematen angenomen, Trijnje Egberts, Georgius Martterstek.

1708.

Is door Godts genade 4 mael het H. Avondtmael gehouden.Tot ledematen angenomen Aeltjen Martterstek, Hilje Jans met attestatie van Uijtwijrda.

1709.

Is door de Heeren Goedtheit des Heeren H. Avondtmael gehouden, met attestatie gecomen van Spijk Peter Claesen, angenomen Trijnje Peters, huijsvrou van Willem Edses.

1710.

Is des Heeren H. Avondtmael 4 mael gehouden, tot lidtmaten angenomen Grietje Jans, Frouke Reinders, Luitjen Jacobs, Suffridus van der Tuuk.

1711.

Is des Heeren Avondtmael nae voorgaende visitatie 4 mael gehouden, met attestatie van Leermens als ledematen Roelef Sickens en Geertjen Peters sijn huisvrou toegelaten, tot ledematen angenomen de wel geboren jonker Geert Alberda, Peter Jans, Elte Jacobs, Lammertjen Jans, Agneta Marterstek, met attestatie van Losdorp Pieter Tiaerts en Geertruit Mennes sijn huisvrouw.

1712.

Is des Heeren H. Avondtmael gehouden 4 mael, met Attestatie van Stedum gekomen Bouke Heines huijsvrou van Claes Meertens, tot ledematen angenomen Claes Jacobs en Siabbe Claesen sijn huisvrou, Jacob Jans met Attestatie van Suijtwolda, angenomen Dietje Gerrijts, Grietje Huigens huisvrou van Cornellijs Raeng Cornellijs.

1713.

Is des Heeren H. Avondtmael 4 mael gehouden, sijn met Attestatie van Wittewierum
toegelaten Jan Lippes en Frouke Hindriks sijn huisvrou, angenomen Claes Meertens, Otte Willems, Jacob Geerts en Geeske Claese sijn huisvrou met attestatie van Losdorp toegelaten, als ook Anje Jans huisvrou van Jan Ennes met Attestatie van Wirdum.

1714.

Is door Godts Genade Het H. Avondtmael 4 mael gehouden, eenige verschillen, die tusschen dese en gene ledematen waeren ontstaen, in liefde bijgelegt.

1715.

Is door des Heren Goedtheit het H. Avondtmael nae voorgaende visitatie 4 mael gehouden. Met attestatie van Charles-weer toegelaten Jan Eppes en Aeltjen Alberts sijn huisvrou.

1716.

Is door Godts Goedtheit het H. Avondtmael 4 mael gehouden, met attestatie van Wijtwert toegelaten Anje Simens. Angenomen de wel-geboren jonker Gijsbert Harm Jarghes, item Lijsebet Claesen, Nieske Aljes.

1717.

Is door Godts Genade het H. Avondtmael 4 mael gecelebreert. Angenomen de wel geboren jonker Jan Roelef Jarghes, Jan Sjobbema schoolmeester, Peter Peters en sijn huisvrou, Ide Jans, Etjen Jans, Grietjen Writsers met attestatie van Stedum.

1718.

Is door Godts Genade het H. Avondtmael 4 mael gehouden. Angenomen de Hoog-welgeboren juffer Catharina Magdalena Alberda. Toegelaten met attestatie van Leermens Christoffer Colter en Jantjen Freriks sijn vrouw.

1719.

Is door Godts Genade het H. Avondtmael 4 mael gehouden, verscheiden oneenigheden bijgelegt, met attestatien toegelaten Grietjen Eelkes met attestatie van Sappemeer, Harm Jans en Harmke Harms sijn wijf met attestatie van Lellens, Hindrik Jans en Albert Jans met attestatie van Vriescheloo. Hilje Wolters met attestatie van Stedum.

1720.

Is door des Heeren Genade het H. Avondtmael 4 mael gehouden. Met Attestatie van Zee-rijp toegelaten Jan Jansen hovenier en Tietjen sijn huisvrouw.

1721.

Is door Godes Genade het H. Avondtmael 4 mael gehouden. Verscheiden verschillen bijgelegt.

1722.

Is door des Heeren zegen het H. Avondtmael 4 mael gehouden. Met attestatie van Hoog-kerke toegelaten Aukjen Claesen huisvrou van Roelef Eppes. Verui tumultus qua turbae hoc anno in Ecclesia hac exortae! Quasi summa imis confunderentur. Hoc omne malum non nisi hortulari eiusque uxoris loquaci linqua subertum, utinam hac familia ad nos nunquam pervenisset t Regetur Mercator non sine dolore narratuvus insustam perpessus mulitam.

1723.

Is door Godts genade het H. Avondtmael gehouden 4 mael. Met attestatie van Spijk toegelaten Jantjen Jans.

1724.

Is door Godts Goedtheit het H. Avondtmael gehouden 4 mael. Met attestatie van Opwijrda toegelaten Trijntjen Meinders.

1725.

Is door des Heeren Goedtheit het H. Avondtmael 4 mael gehouden. Met attestatien toegelaten. Engel Jans huisvrou van Focke Luitjens van Stedum. Nanne Jans van Wester Embden. Siecke Bruins van Tiamsweer.

1726.

Is door des Heeren goetheit het H. Avondtmael 4 mael gehouden.

1727.

Is door des Heeren goetheit het H. Nachtmael 4 mael gehouden, eenige verschillen bijgelegt.

1728.

Is door des Heeren Genade het H. Avondtmael 4 mael gehouden.

1729.

Is door des Heren Genade het H.Avontmael 4 mael gehouden. met attestatie van Nielant tot ons gecomen Jacob Derks Kremer en sijn huisvrou.

1730.

Is door Godts genade het H. Avondtmael 4 mael gehouden sonder opdoen van eenige moeijte.

1731.

Is door Godts goedtheit het H. Avondtmael 4 mael gehouden, alles in vrede, en Eenigheit.

1732.

Is door Godts genade het H. Avondtmael 4 mael gehouden sonder verschil tusschen de ledematen.

1733.

Is door des Heeren Genade het H. Avontmael 4 mael gehouden, alles in vrede, en Eenigheit.

1734.

Is door des Heeren Genade het H. Avondtmael 4 mael gehouden, en is Claes Duirts met sijn huisvrou hebbende attestatie van Spijk, tot des Heeren Tafel toegelaten.

1735.

Is door Genade Godts het H. Avontmael 4 mael gehouden, en sijn tot het H. Avontmael angenomen met attestatie van Leermens de huisvrou van Alje Everts shoemaker en Sijpke Wijbes met Attestatie van Farmsum, en nae voorgaende onderwijs Claes Peters en sijn huisvrou, Derk Jans voortijt Mennonijt en sijn huisvrou, Grietje Tjaerkes mijn dienstmaegt.

1736.

Is het H. Avontmael 4 mael gehouden.

1737.

Is het H. Avontmael 4 mael gehouden.

1738.

Is het H. Avontmael 4 mael gehouden, en sijn tot Avontmael angenomen, Anje Jans met attestatie van Wester Embden, en nae voorgaende onderwijs, Antje Peters, Peter Jacobs, d huisvrou van Siwert Peters, Tobias Harms en sijn huisvrou, de huisvrou van Tjaert Peters.

1739.

Is door Godts genade het H. Avontmael viermael gehouden.

1740.

Is door Godts genade het H. Avondmael viermael gehouden.

Den 29 september zijn met attestatie van Loppersum tot het Heilig Avondmael toegelaten Andrias Gosens en Annie Jurrijns.


[ Nieuw handschrift ]

1742.
Den 30 september is door des Heeren genaede het H. Avondmael aen deze plaetze gehouden, en zijn van Leermens als lidtmaeten tot ons overgekoomen met attestatie Derk Jans en zijn huijsvrouwe Geertjen Pieters.

Den 25 december is door des Heeren goedertijrentheit het H. Avondmael sonder eenige ontmoetinge aan deze plaetze gehouwden.

1743.

Den 7 april is des Heeren H. Avondmael aen deeze plaetze met wel eenige swaerigheit voogevallen doch weederom afgedaen.

Den 7 Julij is des Heeren Heilig Avontmael aan deeze plaetze gehouden, en zijn met attestatie tot ons overgekoomen Titia Beckeringh van Garmerwolde en Albertus van der Tuik en Niesje de Vries echtelieden van Appengadam, daer en booven is al weederom mij eenige swaerigheidt in de gemeente ontmoet, doch gelijk twee maenden gestelt.

Den 20 september is des Heeren Heilig Avontmael aen deese plaetze weederom gehouden en zijn de boovengenoemde swaerigheiden weer geoppert, doch ook teffens gedempt. De wijle eenig swaerigheeden in de gemeente te zijn opgestaen. Zo heeft het Heilig Avondmael schoon het alreede een en aender mael gekondigt was, in gevolge de synodaele wet in de maendt van December zijn voortgang niet konnen hebben, maer is uitgestelt tot op het begin van het jaer 1744. Te meer nae die over maete laatstige zaeken welke een nauwkeurig onderzoek vereischden vooraf consistorie moste gehouden worden, en welke daer op ook gehouden is den 25 januari 1744.

Art. 1.
Is de consistoriaele vergaederinge met den gebeede geoopent.

Art. 2.
Is in de consistoriaele vergaederinge verscheenen Aeltie Simens de welke de kerken raedt van Eenum heeft voorgehouden, hoe dat zij een tijdt lang zich hadden schuldig gemaekt aen gegeeven ergernissen zo in het particulier, als in het gemeen, zo heeft zij wel de gemeine ergernissen beleeden, maer van weinig belang geoordeelt en de de particuliere heeft zij ontkent in zoverre dat zij wel tende iemant geergert te hebben, maer dat zij de eigentlijke veroorzaeker van deze ergernisse niet waer. Doch de kerkenraedt naeder de zaeke in des Heeren vreese overweegende, zo heeft zij bovengenaemde perzoon des Heeren H. Avontmael ontzegt, tot dat zij haer schult beleedt, beterschap beloofde en agtervolgens de wetten der kerken betoonde.

Art. 3.
Heeft de kerkeneraed voor haer doen koomen Trijnje Pieters, en haer in de teegenswoordigheit van twee getuigen overtuigt, hoe dat zij iets op het duijrste hadde ontkent. Waer mede zij nochtans schuldig stondt, gelijk zij het ook daedelijk heeft beleeden, egter zei dat de zaeke niet in alle deelen zoo daenig bestondt als Aeltie Simens vermelt hadde gelijk ook dit haer zeggen in alles met het getuigenissen van de getuigen overeen kwam. Waarop de kerkenraedt de zaeken naeder overweegende het noodig geacht heeft dat zij zich vooreerst van het Heilige Nacht mael zoude hebben af te houden.

Art. 4.
Is de kerkenraed nae een Dankzegginge aen Godt gescheiden.

Den 5 april 1744 is des Heeren Heilig Avontmael aen deeze plaetze gehouden, en met attestatie tot ons overgekoomen Egbert Rienjes van Lopperzum.

Den 28 Junij des Heeren Heilig Avontmael aen deeze plaetze gehouden.

Den 27 september des Heeren Heilig Avontmael aen deeze plaetze zonder verhinderinge gehouden.

Den 25 December des Heeren H. Avontmael gehouden.

1745.

Den 26 meert hebben wij op het verzoek van Aeltien Simens kerkenraed gehouden.

Art. 1.
Is de consistoriaele vergaederinge met den gebeede geoopent.

Art. 2.
Is Aeltien Simens aen de kerkenraedt verscheenen verzoekende tot het Heilige Avondmael weerderom te moogen toegelaaten te worden, welk verzoek de kerkenraed van Eenum in de vrede des Heeren overwoogen hebbende haer weederom hebben aengenoomen nae alvoorens schuldt belijddenisse van haere gegeevene ergernisse zo in het gemein als in het bijzonder gedaen te hebben, met betuiginge van haer berouw en leedtweezen over haare . de wanbedrijven en met belofte van en het voornemende zich voorzigtiger te gedraegen en zich van ergenisse te waghten waerop haer van de kerkenraedt des Heeren heilgende, en herworvende genaede is toegewenscht.

Art. 3.
Is de consistoriaele vergaederinge nae een Dankzegging gescheiden.

Hierop is des Sondags daer aen des Heeren H. Avontmael zonder eenige verhinderinge gehouden ende is met attestatie tot ons overgekoomen Jacob Arijs van het Oosternieland.

Den 4 october is des Heeren Heilig Avontmael aen deeze plaetze nae voorgaende visitatie gehouden en is met attestatie tot ons overgekoomen Robbert Harmens.

Den 3 october is des Heeren Heilig Avontmael aen deeze plaetze nae voorgaende visitatie zonder verhinderinge gehouden.

[1746.]

Den 30 januwari 1746 is des Heeren Heilig Avontmael (weegens eenige oneenigheden tot op dien tijd verschooven) nae voorgaende visitatie gehouden.

Den 17 April is des Heeren H. Avontmael nae voorgaende visitatie zonder verhinderinge gehouden.

Den 3 Julij des Heeren H. Avontmael nae voorgaende visitatie zonder verhinderinge gehouden.

Den 25 September des Heeren H. Avontmael nae voorgaende visitatie zonder verhinderen gehouden, en is op voorgaende belijdenis des Waerheit, ende het ontfangen van het Heilige bondzeegel des doops, tot lidmaet aengenoomen Jantie Jans.

1747.

Den 8 januwari des H. H. Avontmael nae voorgaende visitatie zonder verhinderinge gehouden, en is met attestatie nae Bierum vertrokken Jantie Jans.

1748.

Den 16 April des H. Heilig. Avontmael nae voorgaende visitatie zonder verhinderinge gehouden.

Den 9 Julij is des Heeren Heilig Avontmael aen deeze plaetze nae voorgaende visitatie gehouden zonder verhinderinge.

Den 15 October des Heeren Heilig Avontmael aen deeze plaetze zonder verhinderinge gehouden nae voorgaende visitatie.

Den 24 December des Heeren Heilig Avontmael aen deeze plaetze nae voorgaende visitatie zonder verhinderinge gehouden.

1748.

Den 31 Maert des Heeren Heilig Avontmael aen deeze plaetze zonder eenige verhinderinge nae voorgaende visitatie gehouden.

Acten van onze conscistoriaele vergaederinge gehouden te Eenum den 12 April 1748.

Art. 1.
Het consistorie geoopent met den gebeede.

Art. 2.
Voorgestelt op instantie van de deputaten bei het classis van Lopperzum, om iets te conterbueeren tot onderhoudt van de noodtlijdende kerken, en is geresolveert om jaerlijks te geeven twee guldens.

Art. 3.
Voorgestelt of men niet een nieuwe ouderlinge mosten keijzen omdat er teegenwoordig maar een is, en is geresolveert toegestaan om aenstaende maendag een nieuwe door de gemeinte te laaten kieijsen.

Art. 4.
Is beslooten om voortaan aen ieder vierendeel jaers voort nae de proefpredicatie consistoriaele vergaederinge te houden.

Art. 5.
Titia Beckeringh heeft een kerkelijke attestatie verzogt, en is zulke toegestaen.

Art. 6.
De consistoriale vergaederinge met een dankzegginge geeindigt.

Aldus gearresteertin onze consistoriale vergaedering te Eenum. 
G. Beckeringh Past.
Pieter Jans
J. Sjobbema
Nanne Jans

Den 28 Julij is des Heeren Heilig Avontmael aen deeze plaetze nae voorgaende condlinge en visitatie gehouden en is niets bijzonders voorgevallen, alleen dat eenige weinige leeden van deeze gemeente zigh weegens onderlinge tweedragt en twist, hoewel van mij als hiervan tot vreede vermaent, van het H. Avontmael hebben onthouden.

1748. den 1 december

Art.1.
Met den gebeede de vergaederinge geoopent.

Art. 2.
Is voorgestelt of er niet diaken rekeninge zoude geschieden voor de gemeinte, zo is op het verzoek van de boekhouder om noch te moogen continueren tot in het begin van Februw. van het volgende jaer, zulks toegestaen en heeft de boekhouder belooft als dan reekeninge in onze praesentie te verrigten voor de gemeinte.

Art. 3.
Terwijle er eenige ergernisse in de gemeente gekoomen is, zo is geoordeelt dat neffens de predikant een van de ouderlingen, die perzoonen zulks zouden onder het ooge brengen en daeroover vermaenen, en waerschouwen.

Art. 4.
Is met een dankzegging geslooten de vergaederinge.
Aldus gearresteert en beslooten in onze kerkelijke vergaedering
G. Beckeringh Pastor. Pieter Jans
Jan Wabbes J. Sjobbema
Nanne Jans

   Den 13 februwari 1749 heeft de boekhouder van de diaconeij nae voorgaende condinge reekening gedaen voor de gemeinte van zijn ontfangst en uitgaeve, en is voor zijn getrouwe dienst bedankt.
   Den 16 februwari heeft de kerkenraed beslooten nae voorgaende condinge door de gemeinte te laeten verkiezen eene nieuwen diaken in plaets van den afgaende boekhouder.
   Waerop dan ook op den 23 Febr. nae voorgaende condinge door de gemeinte van Eenum met meerderheit van stemmen tot diaken is verworen is Claes Duirts, aen welke door de pastor loci van zijn verkiezinge kennisse is gegeeven, welke betuigt heeft die bedieninge te zullen waerneemen.

1749. Den 17 Marti is de kerkenraedt ter geleegentheit van de proefpredicatie weeder vergaedert, en met de gebeeden geoopent

Art. 1.
Heeft de predicant beneffens den ouderling te vooren gecommitteert ingevolge den 3 artikel tot weeringe van eenige ontstaende ergernisse aen de kerkenraad gerapporteerd, dat zij deeze commissie met genoegen hadden verrigt.

Art. 2.
Heeft de predicant gerapporteert aen de kerkenraadt hoe dat hij met veel genoegen zijn visitatie voor des Heeren Heilig Avontmael had verrigt, en alles tot ruste, en vreede gebragt.

Art.3.
Is den kerkenraed met een dankzegingge geslooten

Waerop dan ook den volgende Zondag des Heeren Heilig Avontmael zonder eenige verhinderinge den 19 Meert is gehouden.

Den ? Juni is het Avontmael des Heeren zonder eenige verhinderinge aen deeze plaetze gehouden.

Den 10 october is er consistorie voor het H.Avontm. gehouden, en de vergaederinge door den gebeede geoopent.

Art. 1.
Is aen de kerkenraed bekent gemaekt dat Jacob Arijs en Anje Jurrijns een kerkelijke attestatie van mij begeert, ende geoptineert hebben om dat er geen swaerigheit en weigeringe was, met welke zij nae het Oosternieuwland zijn vertrokken.

Art. 2.
Is in omvraege gebragt, of ook iemant van de leeden van den kerken raad iets ergelijks in de gemeijnte was voorgekoomen, waerop deeze of geene van de gemeente moste verstaen worden, en tot het Heilig Avontmael niet konde toegelaeten worden, en is geandwoord van neen.

Art. 3.
Hebbe ik predicant aan de leeden van de kerkenraad gerapporteert, hoedat ik in mijne visitatie alles nae genoegen hebbe bevonden, uitgenoomen, dat er twee leedemaeten waeren, die al een geruimen tyt tot met elkanderen in oneenigheeden, en twist hebben geleeft, ende of het niet goed waere, dat er neffens mij iemant van de kerkenraad tot die menschen gecommitteert wierden, om waere het moogelijk de ruste ende vreede tusschen die perzoonen te herstellen, en hen te vermanen in liefde en vrede met elkanderen te verkeeren, of de kerkenraad aenderszints andere middelen zoude bij der hand neemen, om nae bevindinge van zaeken te handelen, en is daertoe neffens mij gecommitteert de ouderling ...ten Jans, die de gereezene oneenigheeden gelukkig hebben geassopieert.

Art. 4.
Is de vergaederinge met een dankzegginge geslooten.

Waerop dan ook het Heilige Avontmael den daerop volgende Zondag gehouden is.

1750.

Den 18 janu. is des Heeren Heilig Avontmael zonder eenige verhinderinge aan deeze plaetze gehouden, nadat alvoorens ter gelegentheit van de proefpredicatie in de consistorie in omvraege was gebragt, of er ook eimant van de leedemaeten weegens een onstuijtelijken wandel most verstaen, en van de kerkenraadt tot beeterschap ver maant worden, waerop geaendwoord is van neen.

Den 29 meert is des Heeren H. Avontmael aen deeze plaetz zonder verhinderinge gehouden nae alvoorens de visitatie en de proefpredicatie gehouden te hebben.

Den 13 Juni is nae voorgaende visitatie en proefpredicatie des Heeren Heilig Avontmael aen deeze plaetze gehouden.

Den 20 september is des Heeren Heilig Avontmael aen deeze plaetze nae voorgaende visitatie ende proefpredicatie aen deeze plaetze zonder verhinderinge gehouden.

1751.

Den 27 Janu. is des Heeren Heilg Avontm. zonder eenige verhinderinge gehouden.

Den 18 April des Heeren H. Nagtmael aen deeze plaetze zonder verhinderinge gehouden, en is met attestatie tot ons overgekoomen van Solwert Geertje Pieters.

Den 4 Julij is des Heeren H. Avontm. aen deeze plaetze zonder verhinderinge gehouden.

Den 17 Septemb. is des Heeren H. Avontm. aen deeze plaetze zonder verhinderinge gehouden.

Den 26 December is des Heeren Heilig Avontm. aen deeze plaetze gehouden en is met attestatie tot ons van het Zandt overgekoomen Anje Pouls.

1752.

Den 31 Meert is nae voorgaende afspraeke tusschen de leeden van de kerkenraad consistorie gehouden aen deeze plaetze teegens het Heilig Avontmael, welke geoopent is geworden met den gebeede tot Godt, om den Geest der wijsheit ende derogtmaterigheit, doende der vrede des Heeren, om onze harten en raadpleginge te bestijren tot heerlijkheit van zijn m. en zo als het ten meesten ter dienste van de gemiente mooge strekken.

Art.1.
Is nae voorgaende citatie in de consistorie verscheenen Claes Duijrs meede diaken van Eenum, aen wier is voorgehouden zijn ergerlijke leevenswijze, welke hij een tijd lang tot oneere van God en ontstigtinge zijner Gemeente heeft gehouden, met een vertooninge van de grouwelijkheit des begaende zonde en het gevaer der geener die in zulke zonden volharden.

Art. 2.
Aengezien Claes Duijrts tot genoegen van de Eerw. kerkenraad heeft betuigt, dat hij zigh verscheidene maelen heeft schuldig gemaekt aen ergerlijke zonden, en dat het hem zulks meenigmael ernst was, en dat bij hooptede die tijd noch wel te beleeven, dat hij door Godts genaede mogt bewerkt worden om te leeven voor den Heere, zo heeft de Eerw. kerkenraad geoordeelt, dat terwijle Claas Duijrts tot noch toe weinige beeteringe des leevens heeft betoont (en de belijdenisse niet alleen genoeg zij, maer de afstand van alle ongerechtigheeden) inzonderheit van ... word, zigh voor een tijd lang van het H. Avontmael behoorde te onthouden, maer dat hij ter aller tijd in het vervolg bij mij als predikant uit naeme van de kerkenraad, een attestatie kan verkrijgen, om tot de gemeinte van Holwierda toegelaeten te worden, mits dat hij aen ons vertoone een behoorlijke attestatie van een behoorlijken en christelijken wandel.

Art. 3.
Is Claes Duirts weederom binnen gestaen, en hem deeze resolutie voorgeleezen zijnde, heeft betuigt daer in volkoomen te konnen berusten, waer op hij vermaent is, tot beeterschap van zijne voorgaende leevenswijze, om dies door een heiligen wandel alle ergernissen volkoomen weg te neemen.

Art. 4
Is voor mij als predicant aen de kerkenraad voorgedraegen, dat tot leedenen van deeze Gemeinte op voorafgaende onderzoek en belijdenisse hebben aengenoomen Hinderik Jans, Jan Claesens, ende Aaltijn en Frouwke Pieters, waerteegens indien de leedenen van de Eerw. kerkenraad eenige swaerigheit hadden zij het nu mogten voorstellen, en was het goedt dat zij dezelve met heit tot leedemaeten konden toelaeten.

Art. 5.
Is de kerkenraad met dankzegginge en gebeeden gescheiden
Aldus gearresteert en beslooten in choro temple[?]
Eenum den 31 Meert 1751
G. Beckeringh Pastor
Pieter Jans
Nanne Jans
Jan Wabbes

Den Julij is des Heeren Heilig Avontmael nae voorgaende condinge ende visitatie gehouden.

Den september is des Heeren Heilig Avontmael nae voorgaende condinge en visitatie aen deeze plaetze gehouden.

Den 31 December is des Heeren Heilig Avontm. aen deeze plaetze nae voorgaende condinge en visitatie gehouden.

1753.

Den 18 Meert is des Heeren Heilig Avontmael aen deeze plaetze nae voorgaende condinge en visitatie gehouden.

Den 24 Juni is des Heeren H. Avontmaal aen deeze plaetze nae voorgaende condinge en visitatie gehouden.

Den 21 october is des Heeren Heilig Avontmael aen deeze plaetze noch voorgaende condinge gehouden.

Den 30 December des Heeren Heilig Avontmaal aen deeze plaetze nae voorgaende condinge en visitatie zonder verhinderinge gehouden.

1754.

Den 17 Febr. is des Heeren H. Avontm. nae voorgaende condinge gehouden zonder te konnen visiteren weegens aenhoudende koorzen.

Den 2 Julij hebbe ik ondergeschreevene op het verzoek van Nanne Jans boekhoudent diaken, de ouderlingen laaten staan, alzo Nanne Jans begeerde eens eindelijk reekeninge te doen van de diaconij penningen 't geene in een jaer 4 niet geschiet was, hetgeene voorgestelt zijnde, is met eenpaarigheit van stemmen beslooten, om een nieuwe Diaken te verkiezen, alzo er maer eene was, en dan vervolgens nae de bevestinge van dien reekeninge in te neemen, waar over naeder zal gesproken worden nae de bevestinge van de nieuwe diaken, en zal de gemeinte door mij morgen van de predikstoel verzogt worden staande te blijven, om volgens de oude gewoonte voort over te gaan tot het verkiezen van een nieuwe diaken. Actum ut Supra G. Beckeringh Past. tot Eenum.

Den 3 Maij is op voorgaende kondinge van de predikstoel door de praesente stemhebbende leeden tot een tweede diaken met alle stemmen verkooren Egbert Rienjes welke nae voorgaande kondinge in den H. dienst bevestigt is den 30 juni.

Den 12 Julij is ter geleegentheit van de Proefpredicatie met attestatie als lidmaat van Holwierda tot ons overgekoomen Aaltijn Rienjes, huijsvrouw van Pieter Jans. Waerop den 14 julij des Heeren Heilig Avontmaal zonder verhinderinge gehouden is.

Den October is des Heeren Heilig Avontmaal nae voorgaende visitatie zonder eenige verhindringe gehouden.

Den 29 December is des Heeren Heilig Avontmaal nae voorgaende kondinge en proefpredicatie zonder verhinderinge gehouden.

1755.

Den 23 April is des Heeren Heilig Avontmael nae voorgaende kondinge en proefpredicatie zonder verhinderinge gehouden.

Den 22 Juni is des Heeren Heilig Avontmael nae voorgaende kondinge en proefpredicatie gehouden en zijn met attestatie overgekoomen uit de Zeerijp Pieter Ennes en desselfs huijsvrouwe Maria Adams, en is meede tot lidmaat angenoomen Lupke Hinderiks.

Den 22 Junij is des Heeren Heilig Avontmael volgens kerkelijk gebruik zonder eenige verhinderinge alhier gehouden.

Den 21 september is des Heeren Heilig Avontmaal zonder eenige verhinderinge nae gewoonte gehouden.

Den 26 October zijn de naedemiddaags nae t eindigen van de predicatie alle de leeden van den kerkenraad op het verzoek van den boekhouder der armen bij elkanderen geweest, en hebben op het verzoek van dezelve beslooten de Diaconij reekeninge in te neemen, en mij als predicant verzogt het zelve op aanstaande zondag te kondigen en aen de gemeinte bekent te maaken, laatende het ondertusschen aen mijne vrieheit, om een dag daertoe te moogen uitkiezen, en sulkens nae mijn welgevallen, en zo als het mij best schikken konde.
G. Beckeringh
Pastor tot Enum

Den 28 December is des Heeren Heilig Avontmaal nae voorgaende kondinge en proefpredicatie gehouden an deezen plaatze en is nae voorgaende onderzoek in de waarheden tot lidtmaat angenoomen Harmannus Broos schoolmeester alhier.

1756.

Den Meert is des Heeren H. Avontmaal nae voorgaande condinge en visitatie aen deeze plaatze zonder verhinderinge gehouden en is als lidmaat met Attestatie van de Zeerijp tot ons overgekoomen Lijsabet Clasens.

Den    is des Heeren Heilig Avontmaal nae voorgaande condinge en visitatie zonder eenige verhinderinge aen deeze plaatze gehouden.

Den    is des Heeren Heilig Avontmaal nae voorgaande condinge en visitatie aen deeze plaatze zonder eenige verhinderinge gehouden.

Den    is des Heeren H. Avontmaal nae voorgaandevisitatie en condinge gehouden, en is niets voorgevallen.

1757.

Den    is des Heeren Heilig Avontmaal volgens kerkelijk gebruik zonder verhinderinge gehouden.

Den 10 Julij is des Heeren Heilig Avontmaal nae kerke order zonder eenige verhinderinge gehouden aen deeze plaatze.

Den 18 September is des Heeren H. Avontmaal nae voorgaende visitatie en proefpredicatie zonder verhinderinge gehouden.

Den    December is des H. H. Avontmaal nae voorgaende visitatie en proefpredicatie sonder verhinderinge gehouden.

1758.

Den 26 Meert is des Heeren H. Avontmaal nae voorgaende visitatie en proefpredicatie sonder verhinderinge gehouden, en zijn nae voorgaende onderwijsinge en ondersoek tot Leedemaaten van deeze gemeente annegenomen Jasper Jans, Pieter Jans Bos, en Jan Pieter kerkvoogt alhijr.

Den    Juni is des Heeren H. Avontmaal nae voorkondinge en proefpredicatie zonder eenige verhinderinge gehouden.

Den       is des H. H. Avontmaal nae voorgaende kondinge, visitatie en proefpredicatie zonder verhinderinge gehouden.

1760.

 

1761.

Den 11 Januwari is alhijr nae voorgaende kondinge en proefpredicatie des H. Heilig Avontmaal zonder eenige verhinderinge gehouden.

Den 28 Juni is alhijr des H. Heilig Avontmaal nae voorgaende visitatie en proefpredicatie, zonder eenige verhinderinge gehouden.

Den 13 september is alhijr des Hr. H. Avontmaal nae voorgaende visitatie en proefpredicatie zonder verhinderinge gehouden.

[ Ander schrift, ongetwijfeld gedurende vacature ]

1762.

Den 20 Junij wiert hijr consijstorie gehouden.

Art. 1.
Is de vergaderinge door den gebede geopend door mij L. Bulthuis.

Art.2.
Is in onvrage gebragt of iemant op de ledematen iets in Leer of leven had in te brengen.

Art. 3.
Daaromtrent niets in anmerkinge gebragt sijnde, is de vergaderinge met dankzegginge geeindigd.
L. Bulthuis
Ecc. te Lellens

Sondag J. 27 Junij is des Heren Nagtmaal gehouden door do. B. Bolhuijs.

Den 26 september des Heeren H. Nagtmaal gehouden door Dnus G. Abbring.


De Naemen der Diacenen die bij mijn tijdt vercooren sijn.

1687
Den 16 Octob. is Jan Claesen als diaken bevestigt, sijnde door de gemeinte in plaetse van Olger Wolters daer toe vercooren.

1689.
Den 8 Septemb. is Reiner Willems van de gemeinte tot Diaken vercooren in plaetse van Jacob Jans en den 3 Novemb. Bevestigt.

[ ander schrift, volgende dominee ]

De naemen der diaconen en ouderlingen die in den tijt mijner bedieninge hier zijn aengestelt.

1743.
In het kluste[?] van het jaer zijn tot ouderlingen van deeze gemeinte verkooren de E. Pieter Jans, en Nanne Jans, en nae voorgaende condinge in den Heiligen dienst door mij Pastor te Enum bevestigt.

1744.
In het begin van dit jaer is door de gemeinte tot diaken verkooren Sijpke Wijbes, en nae voorgaende condinge in den Heiligen dienst bevestigt.

1746.
Alzo door het vertrek van Sijpke Wijbes met de wooninge nae Loppersum de diaken plaets is opengevallen, zo is in desselfs plaetze weederom tot diaken door de gemeinte verkooren Nanne Jans, nadat hij alvoorens vriewillig afstand van het ouderlingschap gedaen hadde, en is bevestigt in deeze zijn nieuwe bedieninge.

1748.
Nadat op den 12 April in de consistoriaele vergaederinge was voorgestelt en beslooten een nieuwe oudeling in plaets van Nanne Jans te verkiezen, zoo
heeft de gemeinte bij meerderheit op paesche maendag tot deeze Heilige bedieninge verkooren Jan Wabbes, welke nae bovengaende condinge in deeze zijne bedieninge bevestigt is den 12 Maij.

1749.
Nadat de kerkenraad op den 16 Febr. beslooten heeft in plaets van den afgaenden boekhouder, die den 13 Febr. zijne reekeninge gedaen hadde, en voor zijnen dienst bedankt was, een nieuwe diaeken te kiezen, zo is door meerderheit van stemmen van de gemeinte verkooren Claes Duijrts, welke die beroepinge aenneemende nae voorgaende condinge in zijne bedieninge bevestigt is den 16 Mart.

175 [staat niks!]
Is nae nae voorgaende afspraeke van de kerkenraad en daer op volgende condinge door de gemeinte tot Diaken verkooren Egbert Rienjes in plaats van Claas Duijrts, die van Enum met de woninge vertrocken was en is nae voorgaende condinge in Zijne bediening bevestigt.

1758.
Den 24 December is nae voorgaende afspraeke van de Leeden van de kerkenraad, en daer op volgende condinge met meerderheit van stemmen tot ouderling verkooren Nanne Jans in plaats van Pieter Jans, door de doot van ons weggerukt, ende met alle de stemmen tot diaken Pieter Jans Bosch in plaats van Nanne Jans, die zijn ontslag verzogt hadden, en zijn daer op [en toen hield het boek op]

 


Den 7den November 1762 ben ik Petrus Landt door de WelEerw. H. Predikanten J. Frijma Pastor tot Loppersum, L. van Meeuwen Pastor in Zeerijp & L. Bulthuis Pastor tot Lellens Tot Predikant alhier te Enum in de Heijl. Dienst ingezeegent & bevestigt.

Lidmaten alhier Gevonden.

Mannen 8.
D. Eerw. Nanne Jans Ouderling (gestorven)
.. Jan Clasen ouderling (gestorven)
.. Jan Pieters Diaken en Kerkvoogd
Pieter Jans Bosz Diaken (vertrokken na Eppenhuisen)
Egbert Rienjes
Jasper Jans
Hindrik Jans
Pieter Ennes

bijgekomen.
Ite Hindriks, Claas Jans (Beijde vertrokken)
Frerik Harms (vertrokken na Hellum)
Andries Sissing Schoolm (vertrokken)
Elle Hindriks, Niening Roelfs, Enne Pieters
Hindrik Harms, Roelf Harms, H. van Zalen

Vrouwen 13.
De Weduw van de Oude Kerkvoogd Pieter Jans (overleden)
Aaltje Rienjes Huisvrouw van Pieter Jans Bos (alhier overleden en begraven in Meert 1763)
Grietje ... Huisvr. Van Nanne Jans (overleden)
Lisebet ... vrou van Egbert Rienjes
Anje Sierts Weduwe van (gestorven en begraven meert 1763)
Aaltje Simens Weduw van ... (gestorven en begraven den 2 maij dito)
Geertje vrou van Tjaart Pieters (gestorven)
Vrouwke Pieters Jonge Dogter op de Hoogte
Marieke Adams Huisvrouw van Pieter Ennes (gestorven)
Lupke Hindriks Vrou van Hindrik Jans
Engel Jans Weduwe van ... (gestorven)
[en] ..... in 't Gasthuis
Anje Willems Wed. van ... (gestorven en begraven in Jan 1763)
Anje Aijkes Weduwe Van Jan Wabbes (gestorven en begraven 1769)

Bijgekomen.
Zwaantje Thies vrou van Isebrand Willems, met Attestatie van Loppersum (daarhenen weer vertrokken)
Lubbegijn Jacobs vrou van A. Sissingh (vertrokken na Uithuisen)
Jantje Berents Vrou van J. Clasen Ouderling (overleden)
Alberdina Boelens Vrou van Do P. Landt met attestatie van Groningen
Sara Jans vrouw van Albert Jans
Grietje Hindriks Vrou van Jan Deddes
Maria Harms Jongedogter (vertrokken na Uithuisen)
1770 [in linker marge voor Anje Sijmens]
Anje Sijmens Vrou van Rempt ... met attestatie van Loppersum
Nantje Mekkes Vrou van R. Nienings
Jantje Omges Vrou van H. Harms
Vrouke Harms Vrou van Elle Hindriks
Aagtje Nienings Vrou van Hindrik Pieters met attestatie van t Zandt.
Alstje Cornelis Vrou van Jasper Jans
Janneke Derks met atttestatie van Zandeweer
1778 13 Juli [in marge voor Jan Deddes]
Jan Deddes Aangenomen

Den 26 December 1762 zijnde 2e Kresdag
is door des Heeren goedertierentheijd t Heijlig Avondmaal des Heeren an deese plaetse sonder verhindereinge gehouden, na voorgaande afkondiginge, visitatie, en proefpredikaatsie en Voor den eerste reijs van mij als Leeraar dat Heijl Bond Zegul bedient, en is als lidmaet van Loppersum tot ons overgekomen met attestatie Zwaantje Thies, Huisvrouw van de E. Isebrand Willems.

Den 3 April 1763 sijnde Paaschdag
is door des Heeren Goedertierentheyd t Heylig Avondmaal des Heeren an deese plaetse sonder verhinderinge gehouden, en is als lidmaat van Huisinge tot ons overgekomen met behoorlijke van Huising kerkenraad attestatie Ite Hindriks, Jongman.

Den 3 Julij
is des Heeren H. Avondmaal na voorganede visitatie en Proefpredikaatsie an dese plaatse Zonder enige verhinderinge gehouden, en is na voorgaande onderwijs en ondersoek in de waarheden onses Geloofs tot Lidmaat van mij angenomen den jongman Claas Jans.

Den 23 October
Is t H. H. Avondmaal des Heeren door de goede hand Gods over ons alhier sonder verhinderinge gehouden edog door onpasselijkte 14 dagen later dan wat gewoon gebruik, en heeft in de proefpreek een kerkelijk attestatie versogt en bekomen Juffer Titia Bekkeringe van hier na Groningen.

Den XI December
Hebbe ik ondergeschrevene an de Leden van de Eerw. kerkenraad bekent gemaakt, in consistorie dat Claas Duirts thans woonagtig tot Leermens voortijts Diaken alhier, dog van wegens Zijn ergerlijk Levenswijse tot ontstigtinge der Gemeinte, t H. Avontmaal ontsegt, bij mij sig vervoegd heeft, hartlijk begerende ontslag van Zijn censure, vertonende met een eene behoorlijke attestatie Zijner thans stigtelijk gedrag en kristelijken Wandel, door den Eerw. Kerkenraad van Leermens en eenen van Zijnen Brood Heer Den HWGeb. Heer Grevinck, t geen den voornoemden niet heb konnen nog mogen weigeren maar na voor afgaande kondiging alhier zulks toegestaan, en met deese onse kerkelijke Attestatie vertrokken na Leermens, daar alle de Leeden met genoegen in berusteden. Actum ut Supra P. Landt, Pastor in Enum.

Den 29 Januarij 1764
is het H H Avondm. des Heeren door Gods goetheyt over ons alhier na voorgaande kondiginge visitatie en Proefpredikatie zonder enige Stooringe gehouden.

Den 8 Febr 1764 
heeft Pieter Jans Bos Boekhoudende Diacon alhier na voorafgaande kondiginge rekeninge gedaan voor de Gemeente van Zijn ontvangst en uitgave, en is alles wel bevonden voor Zijn getrouwe Lievde dienst bedankt.

Acten van onse Consistoriale Vergaderinge gehouden tot Enum op 27 April 1764
Art 1.
Is de Vergaderinge met den Gebede Geopent
Art 2.
In Omvrage gebragt hebbende of er iemant der broederen op de Ledematen iets in Leere op opzigtelijk haar Leven hadde intebrengen, en is geantwoort van neen.
Art 3.
Daar op Vervolgens niets meer Anmerkingen gebragt Zijnde is de Vergaderinge met Danksegginge gesloten.
Aldus gearresteert in onse kerklijke Vergaderinge
Enum den 27 April 1764
P. Landt Pastor
Nanne Jans ouderling
Jan Klaasen Ouderling
Pieter Jans Diakon
Jan Pieters Diaken

Den 29 April 1764
Heeft het ons alhier onder het geheugen van des Heeren ongehoudene Goedadigheijt andermaal mogen gebeuren, t H.H.Waardig Avondmaal des Heeren zonder verhinderinge te houden na voorgaande afkondiginge etc.

Den 15 Julij
Is des H. Avontmaal na voorgaande visitatie en Proefpredicatie an deese plaatse sonder verhinderinge gehouden.

Den 11 September
Heeft Ite Hindriks Jongman als lidmaat van Huisinge hier overgekomen, een kerklijken attestatie versogt van hier na Wirdum, en na voorgaande kondiginge bekomen met de Zelve daar henen vertrokken. Nue Consist.

Den 7 October
Is des H.H. Avondmaal door Gods overbodige Goedadigheijt na voorafgaande voorbereijdinge etc an dese plaatse zonder belemmeringe gehouden.

Den 28 September
besloten zijnde na voorgaande kondiginge door de Gemeente te doen verkiesen een nieuwen Diacon in plaats van de afgaande Boekhoudende Diacon P.J. Bos vertrokken
van hier na elders. So is daar op dan ook na alvorens des Heeren angesigt gesogt hierover den 7 October na voorgaande kondiginge door de Gemeente van Enum met meerderheijt van Stemmen tot Diacon verkoren Pieter Ennes, de bedieninge op sig genomen hebbende verklaarde den Zelven ook met den Heere te Zullen waarnemen, welk na voorgaande kondiginge in den H. Dienst bevestigt is.

Den 9 dito
Heeft de van hier vertrokkene Boekhouder van de Diaconij P.J. Bos na voorgaande condiginge verrekeninge gedaan voor de Gemeente van Zijn ontfangst en Uitgaav en is voor Zijn getrouwe dienst bedankt.

Den 30 December
Is des H.H. Avondmaal door des H. Goetheijt na voorg. Kondiging etc zonder verhinderinge gehouden.

Den 24 Meert 1765
Het H. Nagtmaal des Heeren alhier na voorgaande kondiginge etc zonder verhinderinge door Gods Goedheijt bedient en van ons gehouden.

Den 22 Junij
Zijn na voorgaande Onderwijs en onderzoek in de Waarheden onses Kristelijken Geloofs tot Ledematen der Kerke alhier van mij angenomen Andries Sissingh Schoolmeester & Lubbegijn Jacobs sijn HuisVrouw alsmede Jantje Berents, Huisvrou van Jan Clasen ouderling alhier.

Den 28 Junij 1765 is alhier Consistori voor het H. Nagtmaal gehouden en de Vergaderinge met den Gebeede Geopent ter gelegentheijdt der Proefpredikaatsie.
Art 1.
In Omvraage gebragt hebbende of er ook iemand van de Ledematen wegens een onstigtelijken Wandel moest verstaan worden en van de kerkenraadt tot beterschap vermaant, is eenparig geantwoord van neen.
Art 2.
Hebbe ik Predikant gerapporteert an den kerkenraad, hoe dat in mijn Visitatie voor des H. Heijlig Avondmaal alles na Genoegen hadde bevonden, en tot dien einde heeft de minste rede van klagte in te brengen
Art 3.
Is de Consistoriale vergaderinge met een Danksegginge geindigt
Aldus Gearresteert in Choro Templi
Enum den 28 Junij 1765
P. Landt Pastor
Nanne Jans
Jan Klaasen Ouderling
Jan Pieters Diaken

Den 30 Junij 1765.
Is t H. H. Nagtmaal des Heeren door s Heeren Goedheijt onverhindert alhier na voorafgaande visitatie etc. van ons bedient.

Den 6 October
Is het H.H. Avondmaal des Heeren onverhindert door Gods Genade Alhier na voorgaande kondiging visistatie proefpr. gehouden.

Den 29 December
Is het H. Nagtmaal des Heeren onverhindert door s Heeren Goetheijt alhier na voorg. kondiginge visitatie proefpredicatie gehouden.

Den 3 Meert 1766
heeft Pieter Jans Bos oud Diacon alhier tans wonagtig onder Eppenhuisen, een kerklijke attestatie versogt en na voorafgaande kondiginge bekoomen en met deselve van hier vertrokken na Eppenhuisen.

Den 30 Meert 1766
Is het H. H. Avondmaal des H. onbelemmert door s H. Goetheijt hier ter plaats, na vooafgaande kondiginge ... proefpredik gehouden.

Den 29 Junij
Is de Bedieninge van t H. Nagtm des H. onverhindert door des H. Goetheijt alhier, na voorgaande visitatie & proefpredik. onder ons gehouden.

Den 14 September
heeft Claas Jans Lidmaat alhier een kerkelijke attestatie versogt van hier na Loppersum, en na voorgaande kondiginge bekomen, met deselve derwaarts Vertrokken. Nue Consistorii

Den 5 October
Is de Bedieninge van t H. en HoogWaardig Avondmaal des Heeren door t Ongehoudene van Gods Goetheijt na voorgaande kondiginge, visitatie, voorbereijdings predikatie alhier onverhindert gehouden.

Den 28 December
Is de Bedieninge van t H. H. Nagtmaal des H.onder ons door des Heeren Goedheijt alhier na voorg. kondiginge visit. Proefpredik. gehouden.

Den 12 April 1767
Is de Avondmaals Bedieninge alhier na Voorafgaande kondiginge Huisbesoekinge en Voorbereijdings preek door Gods Goedheijt gehouden.

1767 Den 12 Julij
Is de Bedieninge van t H. H. Avondmaal des Heeren hier ter plaatse door 's Hemels Goetheijt na Voorgaande Kondiginge, Visitatie, & proefpred Gehouden.

Den 27 September
bij gelegentheijt der Proefpreek ingelevert de Attestatie van de Juffer A. Boelens Huisvrouw thans van P. Landt Pastor alhier met den Zelven uit Groningen Overgekomen als onbesproken Lidmaat In Leer en Leven, Gezond in t Gelove.

Den 11 October
Is de Bedieninge van t H. H. Avondmaal des Heeren hier ter plaatse Na Voorgaande Kondiginge, Proefpredik. etc gehouden,door den WelEerw Heer G. Abbringh Pastor te Oosterwijtwert, wijl ik wegens sware Ziekte belet wierde Zulks te verrigten.

Den 27 December
Is de Bedieninge van 't H. H. Nagtmaal des Heeren hier ter plaatse na Voorgaande Kondiginge Proefpredik wederom, door mij Gode Zij Dank gehouden.

A 1768 Den 17 April
Is de Bedieninge van t H. Nagtmaal des Heeren hier ter plaatse door Gods Ongehoudene Goetheijt na Voorgaande kondiging, Vist & proefpred. Gehouden, en is als Lidmaat van Uithuister Meden tot ons Overgekomen de Jongman Frederik Harms met dgtige Attestatie ons gebleken onergelijk van leven en Wandel.

Den 6 Julij
Zijn na voorgaande Onderwijs en Onderzoek in de Waarheden van onsen Geheijligden Godsdienst tot Ledematen der Kerke alhier van mij Angenomen, Sara Jans Vrouw van Albert Jans, als mede Grietje Hindriks Vrouwe van Jan Deddes.

Den 10 Julij
Is de H Avondmaals Bedieninge alhier na vorige kondiginge Voorgaande visitatie et voorbereijdingspreek door s H Goetheijt gehouden.

Den 16 October
Is de Avondmaal Bedieninge Alhier na Vorige kondiginge, Visitatie proefpr. onder ons door s Heeren Goetheijt gehouden en niemand Censurabel bevonden.

A 1769 Den 8 Januari
Is de H Avondmaals Bedieninge alhier na Vorgaande kondiginge Visitatie en Proefpredik door des Heeren Goetheijt gehouden, en bij gelegenth. der proefpred. ingelevert een Attestatie Van de Jongedogter Maria Harms met den selven hier Overgekomen van Crewert als Lidmaat.

Den 15 Meert
Heeft Frerik Harms Lidmaat alhier een Kerkelijke Attestatie versogt na Hellum en na voorafgaande Kondiginge bekomen met den Zelven derwaarts vertrokken. Nue Consist.

1769 Den 24 Meert
Zijn na voorgaaande Onderwijs en belijdenis des Geloofs tot Lidmaten der kerke alhier van Mij Angenomen Hindrik Harms en des Zelvs Huisvrou Jantjen Omges, als mede Alstjen Cornellis vrouw van Jasper Jans.

Den 2 April
Is t H. Avondmaal alhier na voorgaanse visitatie & proepredik door des Heeren Goetheijt onverhindert onder ons gehouden.

Den 9 Julij
Is des H. H. Avondmaal alhier na vorige condiginge, visitatie en proefpredikaatsie zonder enige verhinderinge gehouden, nadat alvorens ter gelegentheijt van de proefpredik in de Consistorie in Omvrage gebragt was, of er ook Iemand van de Ledematen wegens een onstigtelijken Wandel moeste verstaan worden en van de kerkenraad tot beterschap vermaant worden, waar op geantwoord is, dat er een der Zelver, Zig een tijt lang vrij ergerlijk gedragen hadde en daar over moeste Onderhouden worden en voor ditmaal altans niet toegelaten worden tot t H. Avondm. Waar op ik Predikant an de Leden van den kerkenraad rapporteerde, hoe dat alles in mijn Visitiatie wel bevonden hadde uitgenomen die zelvde Lidmaat an wien voor gehouden hebbe. der Selver ergerlijke Gedrag en anstotelijke Levenswijse, een tijt lang tot Oneer van God en Grote Ontstigtinge Zijner Gemeente gehouden, met een der Zelver Schandelijkheijt en grouwelijkheijt dier begane Zonden en het Gevaar haar boven t Hoofd hangende, daar in volhardende, den selven tot beteringe des Levens ernstig Opgewekt en Zulks belooft hebbende, egter vermaant voor ditmaal haar te Onthouden van de Tavel des Heeren en op betoonde beterschap wederom te Zullen toelaten (hebbende in dese mijne handelinge, de kerkenraad ten volle berust) t welk van de selven nagekomen sijnde daar op wederom ten Avondmaal toegelaten is.

Den 1 October
Is t H. Avondmaal des Heeren hier ter plaatse na voorgaande kondig proefpr & Visitatie zonder belemmeringe door Gods verbeurde Goetheijt gehouden, en heeft bij gelegentheijt der proefpr. een kerkelijke Attestatie verzogt de jongedochter Maria Harms van hier na Uithuisen, en na voorgaande kondiginge bekomen, met den Zelven derwaarts vertrokken. Nue Consistorii.

Den 25 December
Is het H. H. Avondmaal des Heeren hier Na voorg Kondig. Proefpr. & visitatie Zonder Verhinderinge door s Heeren Goetheijt gehouden.

Acten van onze Consistoriale vergaderinge gehouden tot Enum den 6 April 1770
   Art. 1 is na voorgaande afspraak tussen Leden van de kerkenraad consistorie gehouden an dese plaatse tegen het Heijlig Avondmaal welke geopent is met den gebeden tot God om den Geest der Wijsh, Zagtmoedigheijt en vrese des Heeren, om onse harten en raadslagen te bestieren tot Heerlijkheijt Zijns naams.
   Art. 2 is in omvraag gebragt of er iemand van de kerkenraad iets ergerlijks in de Gemeente was voorgekomen waarover dese of genen moesten verstaan worden en is geantwoord van neen.
   Art. 3 heb ik Predikant an de Leden van de kerkenraad gerapporteert, hoe dat alles in mijn visitatie wel bevonden heb en niemand censurabel bevonden.
   Art. 4 heeft Jan Pieters verzogt rekeninge te doen voor de Gemeente van de Diaconij penningen t geen ook in een Jaar a 5 o geschiet was, als mede ontslag van Zijn dienst, dat voorgestelt zijnde is toegestaan en besloten de gemeente van de predikstoel daar van te berigten den tijt nader te bepalen en volgens ouder gewoonte als dan over te gaan ter verkiesinge van een nieuw Diacon en dan vervolgens na de bevestiginge van den Selven de rekeninge in te nemen.
art 5. de kerkenraad met den Gebede geeindigt en besloten.
Aldus gearresteert en besloten in onse Consistoriale vergaderinge tot Enum in choro Templi den 6 April 1770
P. Landt past aldaar
Nanne Jans ouderling
Jan Klaasen Ouderling
Jan Pieters Diaken.

Den 8 April
is de Bedieninge van het H Avondmaal des Heeren hier ter plaatse na voorg. condiginge visit en proefpred. gehouden door Gods Goetheijdt onverhindert Gehouden.

Den 13 dito
Hebbe ik ondergeschrevene de kerkenraadt staan laten blijven, en an Pieter Ennes mede Diacon gevraagd of voornemens waren langer in Zijn Dienst te Continueren, waar op antwoordede Ja en geen reede wist warom dat hij afgaan Zoude Waar op hem en de andere Broederen voorhield, dat oordeelde mede te moeten afgaan also reets in t 6de Jaar Diacon geweest was, en ook een Synodale resolutie ons daar toe verpligte, also die maar 4 Jaaren Opgav, en dan so iemant afgaande een ander in den Zelver plaats moeste gekosen worden, voegende het overzulks dat wij daar an mede obedieerden, en dat hier versloft Zijnde vervolgens in train bragten, t welk mede in omvrage gebragt van de 3 andere Leden des kerkenraads goetgekeurt wierde, billijk en betamelijk geoordeelt, en ook Zelve van Pieter Ennes angenomen en besloten mede te Zullen afgaan en de Stemhebbende Ledematen daar van kennis te laten toekomen en op anstaande Zondag en Paashmaandag staan te blijven ten einde tot de verkiesinge van 2 Niewe Diaconen in plaats van de 2 afgaande na den geindigden Godsdienst voort over te gaan. Actum us Supra P. Landt past in Enum.

Den 16 April
Zijne Paaschmaandag zijn na voorgaande kondiginge van de Predik stoel door alle de Stemhebbende Leeden tot Diaconen verkoren met meerderheijt Van Stemmen Egbert Rienjes, en Hindrik Jans, welke de bedieninge op sig volvaardig genomen hebbende betuigden den Selven met den Heere te Zullen waarnemen, en Zijn daar op de voorgaande Kondiginge in der Zelver dienst bevestigt den 13 Maij.

Den 29 Maij
heeft de Afgaande Boekhouder Diacon alhier Jan Pieters na voorgaande Kondiginge verrekeninge gedaan voor de Gemeente van Zijn ontvangst en Uitgave, en is voor sijn veelvuldige moeijte & getrouwe Lievde dienst bedankt, nadat alles uitnemend wel bevonden was en na wensch de Diaconij geadministreert.

Den 8 Julij 1770
Is de Bedieninge van het H. Avondmaal des H. hier ter plaatse na Vorige kondiginge visit en proefpredik. door Gods Goetheijdt gehouden, hebbende de Broeders van de kerkenraad niets wigtig en van wesentlijk belang, dat consistoriale vergaderinge vorderde, met attestatie als Lidmaat van t Zand alhier overgekomen Anje Simens.

Den 30 Septbr
Is de Bedieninge van het H. Avondm des Heeren alhier na vorige Kondiginge visit & proefpredik, door Gods Goetheijt Onverhindert gehouden en niemand censurabel bevonden.

Den 30 December
Is de Bedieninge van het t H. Avondmaal des Heeren alhier na Vorige Kondiginge Visitatie en proefpredik. door des Heeren Goedheijt onbelemmert Gehouden.

Ao 1771 

Den 24 Meert Is de Bedieninge van t H. Avondmaal des Heeren alhier na Vorige kondiginge Visitatie en proefpred door s Heeren Goetheijt gehouden, hebbende
wegens absentie van 2 broederen, die de proefpred niet konden bijwoonen geen vergaderinge gehouden, sijnde ook geen wesentlijke Zulks vorderende zaken te verhandelen versoekende alleenlijk Zwaantje Thies vrouwe van Isebrand Willems kerklijke attestatie van hier na Loppersum welke de Gemeente voorgestelt is an haar toegestaan en daar mede, niets tegen haar ingebragt, na Loppersum vertrokken is. Nne consistorii NB.

Den 30 Junij Is de Bediendinge van t H. Nagtmaal des heeren alhier na vorige kondiginge visitatie en proefpredik door Gods Goetheijt gehouden en van den Broeders niets ingebragt, warom Consist vergaderinge belegt moest worden.

Den 3 Julij heeft de Boekhoudende Diacon Egbert Rienjes alhier na vorige kondiginge Verrekeninge gedaan voor de Gemeente van sijn een Jaarige Ontfangst en Uitgaave, en is na dat alles wel bevonden is en getrouwelijk de Diaconij bedient voor sijn Zorge moeijte en Lievdedienst bedankt.

Den 29 Septr Is de Bedieninge van t H. Avonmaal des Heeren alhier Na vorige kondiginge visit & proefpredicatie door des H. Goetheijt onbelemmert gehouden.

Den 29 Decbr Is de Bedieninge van t H. Avondmaal des Heeren alsvorens na voorgaande kondig. Visit & Proefpred, Gode zij dank alhier niet Ongezeegend gehouden, en van de Broederen des kerkenraads niets ingebragt en ik zelve niemand censurabel bevonden

A 1772

Den 5 April Is de Bedieninge van t H. Avondmaal des Heeren hier ter plaats gehouden Na Vorige kondiginge proefpredik na door Gods Goetheijt, en niemand Censurabel bevonden. 

Den 5 Julij Is de Bedieninge van t H. Avondm des Heeren alhier gehouden door des H. Onverdiende Goetheijdt na Vorige kondig Visitatie&proefpr, en van de kerkenraadt niets ingebragt en alles wel bevonden.
Nadat den 1 dito na Voorgaande Onderwijsinge en belijdenis des Geloofs tot Ledematen der kerken alhier hadden angenomen Enne Pieters en Niening Roelfs hier woonagtig en den Selven als Zodanige gelegentheijd der voorbereijd preek de Gemeente voorgestelt en bekengemaakt.

Den 11 October Is de Bedieninge van t H. Avondmaal des Heeren hier ter plaats gehouden met Veel Zeegen, Na Vorige kondig. Visit en Proefpredik den Heere Zijr voor de Eere en Lof, en van de kerkenraad niets ingebragt en darom geen vergaderinge gehouden.

Den

A1773

Den 10 Janr Is de Bedieninge van t H Avondmaal des Heeren J.C hier ter plaatse door de Goede hand des Heeren over ons ongehinderd als vorens gehouden, hebbende de Broederen des eerw Kerkenraads niets weesentlijks weeten te rapporteren, en alles wel bevonden.
Nadat den 30 Decr na voorgaande Onderwijs en belijdenis des Geloovs tot Ledemaet der kerk alhier angenomen hadden Nantje Mekkes vrouw van Niening Roelfs hier woonagtig, en haar als zodanig bij Gelegentheijdt der Proefpredik der Gemeente Voorgestelt en bekentgemaakt.
Als meden te dier Zelvertijt Aagtje Nienings Vrouwe van Hindrik Pieters tegenwoordig als damvaarder alhier, als Ledemaat met dgtige Attestatie tot ons overgekomen van het Zandt.

Den 4 April Is de Bedieninge van t H. Avondmaal des Heeren, hier ter plaatse na vorige kondiginge, Visit en Proefpred onbelemmert door des Heeren Goedheijd gehouden, en niemand ergerlijk in leere of Leven bevonden.

Den 4 Julij
Is de Bedieninge van t H. Avondmaal des Heeren alhier na vorige Condiginge Visitatie & Proefpredik door S Heeren Goetheijt Gehouden door den Pastor G. Abberinge ter oorsaak ener hevige Ziekte, met welke God, dog tot hier toe niet ter dood mij besogtede, maar boven verwagtinge, Mij spoedig herstelde, het diene tot Sijne Heerlijkh. Amen

Den 3 October
Is des H. Avondmaals Bedieninge des H. hier ter plaats na Vorige Condiginge Visitatie en voorbereijd door Mij wederom ongehindert door S Hemels Goedheijd bedient, na alvorens den Kerkenraad bij een Geroepen, niemand iets wigtigs had voor te stellen

Den 26 December
Is de H. Bedieninge van s H. HW Avondmaal alhier na vorige Cond. Proefpr. en Visitatie met den H onder ons Gehouden, Hem Zij daar voor de Eere.

A1774.

Den 27 Meert Is de H. Avondmaals Bedieninge alhier na Vorige Afkondiging (Visitatie hebbe wegens mijne swakheijd en anhoudende koortsen ditmaal niet konnen Waarnemen) en Voorbereijdinge met den Heere onder ons Gehouden.
NB. Hebbende na de proefpredik 2 personen tot ons van de Mennoniten uitgegaan een Broer en Suster, sijnde geweest Roelof Harms, dienstbaar alhier bij Enne Pieters en Vrouwke Harms Huisvrouw van Elle Hindriks woonagtig alhier, na alvorens in de gronden Van onsen Herformden Kristelijk Godsdienst van mij Onderweesen en belijdenis des Geloofs tot Ledematen Onser kerke angenomen hadde, Het Heijlig BondZegel des Doops an haar toegedient.

Den 19 Junij Is de H. Avondmaal Bedieninge alhier na vorige kondiginge en voorbereijdinge door mij, uit een sware koorts Ziekte door de Goede hand Gods Opgekomen en herstelt, wederom in mijn eersten uitgang selve bedient, omdat op den 10 aan voorgaande Onderwijs en Belijdenis des Geloofs tot Ledematen der Kerk alhier angenomen had Albert Jans en Reuwen Abels, dienstbaar bij Niening Roelfs en haar als sodanige bij gelegentheijd der proefpredicatie wegens mijn Ziekte, toen door Do Abbringe Verrigt, der Gemeente voorgestelt en bekentgemaakt.
Op den Zelven dag sijn na den geindigden Godsdienst, na Vorige condiginge van den predikstoel, door allen de Stemhebbende Mans Ledematen tot Ouderlingen Verkoren in plaats van Nanne Jans, en Jan Clasen beijde Overleden, Jan Pieters Mede kerkvoogd alhier, en Pieter Ennes, en in stede van den Afgaanden Boekhoudenden Diacon Egbert Rienjes, tot Diacon alhier gekosen Niening Roelfs, na Toebede dat Zij allen, desen haaren Bedieningen in den Heere Waarnemen en met den Heere mogen vervullen, en sijn daar Op na voorgaande kondiginge in der selver Dienst bevestigd, wegens invallende Ziekte van Pieter Ennes, den 14 Augustij.

Den 2 October
Is de H. Avondsmaal Bedieninge des Heeren hier, na vorige Condiginge Visitatie, & proefpredikatie door Gods goede Hand over ons an dese plaatse gehouden, en de Broeders Ouderlingen en Diaconen hebbende laten staan, alles wel in de gemeente en niemand censurabel bevonden.
Nadat op den 22 der vorige maand na voorgaande Onderwijsinge en belijdenis Zijns
Geloofs tot lidmaat deser Gemeinte alhier angenomen hadde Elle Hindriks, en als Zodanig bij gelegentheijd der Proefprek der Gemeinte Vorrgestelt en bekentgemaakt.

Den 27 dito heeft de afgaande Boekhoudenden Diacon Egbert Rienjes alhier na voorgaande Condiginge Verrekinge gedaan Voor de Gemeente Van Zijn Ontvangst en Uitgave en is voor sijn Veelvuldige moeite en getrouwe Liefdedienst bedankt, nadat alles wel bevonden Was en na Wensch de Diaconij alhier geadministreert.

Den 1 Januarij 1775
Is de Bedieninge Van t H Nagtmaal des H hier ter plaatse door des Heeren verbeurde Goedheijd gehouden, na Vorige Condiging Proefprek. en de Leden des kerkenraad hebbende laten staan, niemand der Zelver iets hadde voor te dragen warom Consistorien belegt moeste worden.

Den 9 April
Is de H. Avondmaals Bedieninge hier gehouden, na vorige Condiginge Visitatie & Proefpredik den Heere Zij er voor de Eere.

Den 9 Julij
Is de H Avondmaals Bedieninge alhier door s H ongehoudene Goetheijd na vorige Condiginge Visit en proefpredikatie Gehouden en hadden de Leden van den kerkenraad niets in te brengen.

Den 1 October
Is de Bedieninge van t H Avondmaal an dese plaatse door s Heeren Goedheijt na vorige Condiginge Visitatie en Voorbereijdinge Gehouden.

Den 14 Januarij 1776.
Is de Bedieninge van t H Avondmaal alhier als vooren Gode zij dank onverhindert gehouden.

Den 31 Meert.
Is de bedieninge, Van t H Avondmaal alhier door des Heeren Goetheijd, na vorige kondig visitatie en voorbereijdinge geviert, na alvorens de kerkenraad bijeen geroepen niemand iets Wigtig hadde voortedragen.

Den 23 Junij
Is de Bedieninge van t H Avondmaal des Heeren hier na voor afgaande kondiginge, Visitatie en proefpred. onder ons door des H goedheijd gehouden, en was door den kerkenraad niets in tebrengen.
Zijnde Janneke Derks aan den Zelven en de Gemeente voorgestelt, na Vertooninge Van Attestatie des kerkenraads tot Zandeweer als lidmaat hier tot ons Overgekoomen.

Acten der Consistoriale Vergaderinge gehouden tot Enum den 11 Octr 1776
   Art. 1.
Is den Vergaderinge met den Gebede Geopent om den Geest der Wijsheijd eendragt en vreede des Heeren.
   Art. 2.
In omvraag gebragt hebbende, of er iemand der Broederen op de Ledematen iets in Leere of wegens Ontstigtelijken Wandel hadde in te brengen en daar over worden Verstaan en Van den kerkenraad Opgewekt, is eenparig Geantwoord Van Neen.
   Art. 3.
Heeft Hindrik Jans verzogt rekeninge te doen Voor de Gemeente van de Diaconie als mede Ontslag van Zijn Dienst, dat Voor Gestelt Zijnde is toegestaan en besloten de Gemeente van den predikstoel daar van te berigten, de tijt nader te bepaalen en volgens ouder Gewoonte Over te gaan ter Verkiesinge Van een Nieuwe Diacon.
   Art. 4.
Daar Op vervolgens niet meer in Anmerkingen gebragt Zijnde is de Vergaderinge met dankzegginge Gesloten. Aldus gearresteert in Onse Consistioriale Vergaderinge in Choro Templi den 11 Octr 1776
P. Landt past. Jan Pieters ouderling
Hindrik Jans Dijakon P. E.
Nienink Roelfs Dijakon

Den 13 October Is de Bedieninge van t H Avondmaal des Heeren hier na Vorige kondiginge, Visitatie en Proefpredik onder ons, Gode zij dank Gehouden, Zijnde Henr. Van Zalen Schoolm. Alhier, de Gemeente Voorgedragen na vertoninge van Attestatie des kerkenraads tot Groningen, als Lidmaat hier tot ons Overgekomen.

1776

Den 20 October is na Geindigde Godsdienst , en na Vorige kerkkondiginge door alle de Stemhebbende Mans Ledematen tot Diacon verkooren Voor de derde reijse Egbert Rienjes in plaatse van den Afgaanden Boekhoudende Diacon Hindrik Jans.
Na Toebede van desen Zijnen Bedieninge in den Heeren te moogen Vervullen en Waar te neemen en is daar Op, na alvoorens de Gemeente driemaal voorgestelt geweest Zijnde, in des Zelfs dienst alhier bevestigt den 10 Nov.

Den 20 Nov Heeft de Afgegaane Boekhoudende Diacon Hindrik Jans alhier na Vorige Condiginge Verrekeninge Gedaan Voor de Gemeente, van Zijn Ontfangst en Uitgaave, en is voor Zijne moeite, en Getrouwe Dienst bedankt, na alles wel bevonden te hebben.

Den 25 Decr. Hebben A Sissing en Sijn Huisvrou Kerkl Attestatien Versogt en bekomen en daarmede van hier na Uithuisen Vertrokken.

Den 12 Januarij 1777
Is de Bedieninge Van des H. H. Avondm alhier na Vorige kondiginge proefpredik. Gode Zij dank gehouden.

Den 6 April
Is de Bedieninge Van des H.H. Avondm hier ter Plaatse na Vorige Condiginge, proefpredik en Visitatie door S H. Goedheijd niet OngeZegent Gehouden, Sijnde in Onsen kerklijke Zameninge niets Van belang te berigten geweest.

Den 7 Julij.
Is de Bedieninge van t H.Avondm des H alhier na Voorafgaande Kondiginge, Visitatie & Voorbereijd preek door des H. Goedheijd onder ons onverhindert Gehouden, na dat de Broeders in den kerkenraad alvorens belegt niets bijzonders waare voorgekomen.

Den 19 October
Is de Bedieninge van t Avondm des H. hier ter plaats na vorige Kondig. Visitatie en proefpredik. Gode Zij dank (en hadden de Leeden der kerkenraads niets intebrengen)
onder ons gehouden.

Den 18 Januarij 1778
Is de Bedieninge Van t H.Avondm des H onder ons alhier gehouden, den H Zij er voor Gelooft, na Voorafgegaanen bekentmakinge, Visitatie en Voorbereijdingen en hadden de Leden van den kerkenraad bij een Geroepen Zijnde, niets te berigten, maar alles wel.

Den 12 April
Is de Avondmaals Bedieninge hier Onder Ons gehouden, door s Heeren al langer verbeurde Grote Goedertierentheijd, na Vorige Kondig. Visitatie en proefpred. en alles in Liefve Vrede, en in der Kerkenraad niemand der Ledematen Censurabel bevonden.

Den 12 Julij
Is de Bedieninge Van t H.Avondmaal hier Onder Ons door S Heeren Groote Goedigheijd na Vorige Kondig. Visitatie en proefpred. Gehouden, nadat Op den 3 dito na Voorgaande Onderwijs en belijdenis der Geloofs tot Lidmaat der kerke alhier Aangenomen had, en den Kerkenraad belegt, de persoon Jan Deddes aan haar, Als mede Voor af de Gemeente Voorgestelt hadden en alles in Liefde Vrede en niemand ergerlijk bevonden.
Verzoekende in dese onse Zameninge Egbert Rienjes wegens Zijne meer en meer
toenemende Swakheijd, als konnende Zijn Ampt niet langer bedienen, Ontslag Van Sijne Diaconschap, dat Voorgestelt, Aangenomen is, Voor Zijn getrouwe dienst bedankt en besloten De Gemeente Van den Predikstoel daar Van te berigten, den tijt nader te bepalen, en volgens Ouder Gewoonte Overte gaan ter verkiesingen Van een niewe Diacon.

Den 13 Septr is na geeindgden Godsdienst en voorafgaande kondiginge door de Stemhebbende Mans Ledemaaten in plaats van Egbert Rienjes tot Diacon alhier verkooren Enne Pieters en is daar Op na alvorens de Gemeente driemaal voorgestelt sijnde in dese Zijnen Diaconschap alhier bevestigt den 11 October.

Den 18 october
Is de Bedieninge van s H.H. Avondmaal alhier na vorige kondiginge proefpred. Visitatie wederom Gode zij dank gehouden, na vorens alles in Vrede bevonden te hebben.

Den 10 January 1779.
Is de Bedieninge van t H. Avondm des H, alhier na vorige kondig, proefpred. visitatie voor Af, door s H allang verbeurde Goedheijd gehouden en het Broederschap niets intebrengen, Zijnde alle de Ledemeaten Liefderijk.

Den 4 April
Is de Bedieninge van s H. H.Avondm als vorens in alle Zijn Omslag alhier, in Op Zien van Jesus Geest, ter Zijner Gedagtenis gehouden, op den dag van Paaschen welke den Kristenen alom vierden berigtende de kerkenraad niet dan Vrede.

Den 18 Junij heeft Henr.van Zalen, als Schoolmeester naar Usquert beroepen,
eene kerklijke Atttestatie verzogt, en bekomen, en daar mede van hier na Usquert vertrokken.

Den 4 Julij
Is de H Avondmaals Bedieninge alhier door s H Groote Goedigheijd na vorige kondig. Visit en proefpred gehouden. en de Gemeente als mede de kerkenraad den Persoon van Hindrik Hindriks voorgestelt, welken na voorgaande Onderwijs in de Gronden onsens Christendoms en belijdenis des Geloofs tot Lidmaat der kerken Alhier hadden Aangenomen.

Den 10 October
Is de Bedieninge Van s H.H. Avondm alhier na Vorige bekendmakinge Proefpred en Visitatie, tot Jesus Gedagtenissen, door Gods al lange Verbeurde Goedheijd gehouden, en alles in Liefde en Vrede bevonden.
Sijnde Jelle Ane Cuipers Schoolmr alhier de Gemeente Voorgedragen na Vertoninge van Attestatie des kerkenraads tot Groningen, als lidmaat hier tot Ons Overgekomen.

Den 23 Novr heeft Niening Roelfs rekeninge gedaan van de Ontvangst en Uitgave zijner Diaconiepenningen alles Welbevonden zijnde, is voor Zijn Getrouwen Dienst en de arbeijd Zijner Liefde uit naam dezer Gemeente door Mij bedankt, verzoekende Ontslag Van Zijn Diaconiedienst dat aangenomen is, en in der Zelver Plaats daar Op na geindigende Gods- dienst en voor afgaande Bekentmakingen door Mans Ledematen tot Diacon alhier verkoren den 5 December Hindrik Harms, met
eenparige Stemmen. en na driemalige voorstellinge aan de Gemeente in der Zelver dienst alhier bevestigt op den 26 dier maand.

Den 9 Janr 1780.
Is de Bedieninge van t H.Avondm alhier na Vorige Condiginge, en proefpred door des Heeren Goedheijd gehouden, Zijnde alle de Ledematen eensgezind en den Broeders in de kerkenraad niets dat on stigtelijk waare voorgekomen.

Den 26 Meert
Zijnde het Paasch Feest, dat de Christen kerk alomme viert, heeft het ons wederom mogen Gebeuren, onder het Geheugen van Gods Langmoedige Verdraagsaamheijd, na voorafgaande Condiginge Visitatie en Proefpredik alhier den H Avondm Bedieninge te houden, en hadden de Leden van de kerken raad niets in te brengen.

Den 25 Junij
Is de Bedieninge van t H.Avondmaal alhier na Voorgaande 3malige Kondiginge, Visitatie en Proefpredik door s H. Onverdiende Goedheijd gehouden. en de het Broederschap in den kerkenraad niets intebrengen, maar alles wel.

Den 1 October
Is de Bedieninge van t H. Avondm alhier na vorige Condiginge, Visit. & Proefpred onverhindert door s H. Goedheijd Gehouden, en hadden de Leden des kerkenraads niets te berigten.

Den jaar 1781 is de Bedieninge van t H. Avondmaal alhier na vorige Kondiginge en Proefpreek gehouden Door Dom Abring.

Den 6 Mai is de Bedieninge van t H. Avondmaal alhier na vorige Kondiginge en Proefpred gehouden. door dom Havinga.

Den 12 Augustus is de Bedieninge van t H. Avondmaal alhier na voorige
Kondiginge en Proefpreek gehouden door Dom Heidegers.

Den 4 Novemb. is de Bedieninge van t H.Avondmaal alhier na vorige Kondiginge en Proefpreek Gehouden door dom Joh. Goldschmid, en waren na voorgaand onderwijs in de Gronden van onzen Gereformeerden Godsdienst, op belijdenis des Geloofs tot ledematen angenomen Jetje Johannes huisvrou van J. A. Kuipers Schoolmeester te Enum den welken nog eerst Gedoopt moest worden en Jantjen Onnes Dienstmaagt van de Wedw P. Landt welke Perzonen de Gemeinte voorgestelt Zijn hebben de Kerkenraad betuigt tegen die 2 menschenniets te hebben door B. Marissen als Nabuirig Predikant tot Oosterwijtwert.

Den 27 Jan. 1782 is de bedieninge van t H.Avontmaal alhier na vorige kondiging en Proefpreek Gehouden. door dom Abring.

Handelingen des Kerkenraads gehouden in t choor der kerke te Enum.
Den 28 Oct. 1781
   Art. 1.
Is de vergadering met den gebede geopend, door Do. M.A. Mees, pred. te Leermens, hier in de tourbeurt thans predikende voor Do J. Venhuizen Pred. Te Spijk.
   Art. 2.
Presente leden der Vergadering waren D. Mees Praeses, de E. Jan Pieters & Pieter Ennes ouderlingen, Enne Pieters & Hindrik Harms Diakenen.
   Art. 3.
In omvrage gebragt zijnde, of ze ook iets wat voor te stellen vernam mens dat er eenige oneenigheid was in de gemeente tusschen 2 ledematen de Schoolmr J.A. Kuijpers, & Hindrik Jans. welke 2 personen voor de kerkenraad geroepen, & afgehoort zijnde, heeft men verstaan dat het differest of zaaken van klein aarbelang ware; waar op tot vrede & verzoeninge zijnde aangemaant, zijn zij onderling weder bevreedigt, & hebben elkander wederom de hand van broederschap gegeven.
   Art.4.
Stelde de Do Mees aan de Kerkenraad voor, hoe hem even voor de predikatie in de pastorij een zedel gelangt was om af te kondigen als meede daar bij gezegt, dat de E. Jetje Johannes, Huisvrouw van de Schoolmr J. A. Kuijpers, gedoopt zou worden. - waar op de Do Mees begrepen had, die doop niet te behooren te bedienen voor dat vooraf daar af met de ouderlingen der gemeente gesproken had. dat wijders dat cedeltje had afgekondigt, luidende als volgt,
"Op belijdenisse des geloofs
"Zijn door mij aangenomen
"Jetje Johannes, huisvrouw van J.A. Kuijpers, Schoolmr te Enum
"en
"Jantjen Onnes.
"Actum Oosterwijtwert 22 Oct. 1781.
"B. Marissen
"pred. te Oosterwijdwert

De zaak in omvrage gebragt & daar over gedelibereert zijnde, was het eenparig advijs des kerkenraads, dat of schoon men tegen die 2 menschen zelve niets hadden egter die maniere van doen & het aannemen dezer ledematen de Kerkenraad zeer bedenkelijk voorkwam, om dat het geschied was zonder enige voor af gegaane kennis des Kerkenraads, bijzonder de ouderlingen daar niets van geweeten hadden, & dus dat oordeelden, dat de H. Doop aan de Schoolmeestersche niet had behooren bediend te worden van de Do Mees, voor dat hij zig daar over bij de ouderlingen nopens het leren & gedrag der zelf geinformeert had.
Bijzonder betrekkelijk de attestatie van D. Marissen begreep men dat dezelve onvolledig was, om dat slegts gemeld wierd, dat op belijdenis des geloofs waren aangenomen, zonder te melden in wat gemeente die menschen zouden ledematen zijn --- Dat dus aan Jetje Johannes & Jantjen Onnes door den Schoolmr. zal aangezegt worden, uit naam des Kerkenraads, dat die Attestatie van lidmaatschap hun onvolledig was voorgekomen & zoo hier begeerde ledemaaten der kerke te zijn, zig dan met een ander blijk dienden te vervoegen.
   Art. 5.
Waar op deeze vergaderinge met dankzegginge is besloten.
Actum als boven.
H.A. Mees, pred. te Leermens.
Jan Pieters ouderling
P.E. ouderling
Enne Pieters Diaken
Hindrik Harms deiak

Handelingen des Kerkenraads gehouden in t choor der Kerk te Enum
Den 20 Jan. 1782.
   Art.1.
Is de vergadering met den gebede geopend.
   Art.2.
Zijn de vorige actum geresumeerd en niets bijzonders daar over voorgevallen.
   Art.3
Is de vergadering met dankzegginge ge eindigt door Joh. Bekkering Prases predikant in de Zeerijp, terwijl Jan Pieters als ouderling Enne Pieters als Diacon en Hindrik Harms als Diaconen tegenwoordig waren.
J. Bekkering Pred. in de Zeerijp
Jan Pieters ouderling
Enne Pieters Diaken
Hindrik Harms deiak

Acta.
Consistorie Extraordine (volgens besluit van de Winter deputaten Classis in dato d. 6 Maart 1782) in de Kerk te Enum gehouden, den 8 van dezelve maand.
   Art.1.
Is deze Vergadering met den Gebede geopent door Dom. Frima als Praeses.
   Art. 2.
Waren tegenswoordig. Gemelde Dom. Joh. Frima en Dom. L. Udema als afgezondene der Classis, de E. Jan Pieters en Pieter Ennes als Ouderlingen
Enno Pieters en Hindr. Harms Diaconen.
   Art. 3.
Alzo de Mr van Enum J. A. Kuipers zig den 6 dezer bij de Classis Dep. Hijbern te Loppersum vervoegt, en aldaar bericht had, dat zijn Huisvrouw Jetje Johannes, een mennonijt, en dus ver ongedoopt, door Dom. B. Marissen Pred. te Oosterwijtwerd, als lidtmaat dezen gemeente was aangenomen, dog, wijl daar van geen volledige adtestatie afgegeven, nog ook kennis aan de Kerkenraad te Enum gegeven was, tot dus ver de bediening des Doops was agtergebleven, verzochende uit name van zijn Vrouw dat dit Bond zegel aan haar mogte worden bedient, zo is (ingevolge Resolutie des Classis om deze zaak zoveel mogelijk in den regten Form zoeken te brengen) daar over de Kerkenraad gehoort, en de zaak in omvrage gebragt zijnde, bleek t, dat thans een andere vollediger Adtestatie van Dom. Marissen was overgegeven van woord tot woord dus luidende.

L. B. S.
Ondergeschreven Verklare en getuige door dezen, dat door mij als nabuurig Predikant, op gedane gezonde Belijdenisse des Geloofs tot Lidmaten onzer Christelijke Gereformeerde Kerke zijn aangenomen, verzoeke derhalve den Broeder die den dienst in de vacerende Gemeente te Enum mogt waarnemen en deze mijne attestatie zal worden vertoont, benevens de leden der Kerken-raads te Enum, om vooor zodanige te erkennen en aan te nemen Jetjen Johannes huisvrouw van A.J. Kuijpers Schoolmeester te Enum , na dat dezelve eerst gedoopt zal zijn, en Jantjen Onnes, als dienstmaagd wonende bij Mejuffr. de Wed. P. Land.
Gegeven te Oosterwijtwert 1781 d. 3. Novbr.
B. Marissen
Pred. alhier

In welke adtestatie de Leden dezer vergaderinge eenparig genoegen hebben genomen, konnende, en ook gaarn willende, het versuim van Kennisgeving aan hen, als leden des Kerkenraads, aan de Jongheid van Dom Marissen toeschrijven, in hope van voortaan in deze hunne betrekking gerkent te worden.
   Art.4.
Is verder besloten, dat bij de eerste gelegentheid, de bediening des Doops aan Jetje Johannes mag geschieden, en aan Jantje Onnes door de Schoolmeester hier ter plaats kennis zal worden gegeven, dat, als Lidt maat, tot het gebruik van t H. Avondmaal word toegelaten.
   Art.5.
Voorts, niets bijzonders zijnde voorgedragen, is deze Vergadering met Gebedt en Dank-zegging besloten.
Gehouden als boven.
Joh. Frima Moderator en testus
L. Udema scriba.
Jan Pieters ouderling
P. E. Ouderling
Enne Pieters Diaken
Hindrik Harms

1782
Den 28 April is naa gehouden proefpredikatie alhier Consistorie gehouden, waar in niets besonders is voorgekomen, Zijnde alle leden, uitgenomen een ouderling die verstorven was, tegenwoordig geweest. zijnde dese t zamenkomst, gelijk met den gebede begonnen zoo ook met dankzegginge geeindigt, nadat van Alberdina Boelens, wed. van dom. P. Land; en Jantjen Onnes een kerkelijke Attestatie als Ledematen naa Wittewierum verzogt, en afgegeven was.
N. Havinga Pred. te Garshuisen
Jan Pieters ouderling
Enne Pieters Diaken
Hindrik Harms deiak

1782
Den 5 Meij het H. Avondmaal bedient door dom. J. Bekkering pred. in de Zeerijp.


Op Zondag.
Den 26 Meij 1782, ben ik H. Velink door de Wed Eerw. Heeren Rudolphus Oostervelt, Nicolaus Havinga en Menso Alting Mees respective Predicanten te Wittewierum, Garshuisen en Leermens tot Predikant alhier te Enum in de Heijlige Dienst ingezegent en bevestigt. 
Bij welke gelegentheid de Hoog Geleerde Heer G. Kuijpers S.S. Th. Doctor et Prof. op Lands Hoogeschool te Groningen gepredikt heeft over Paulus Vermaning aan Titus Cap. 2 .15.
Waarop ik 's namiddags eenen aanvang maakte van mijnen dienst met Petrus woorden aan Cornelius en Zijn huisgesin uit Hand Cap. 10. vers 42. 43.

De lidmaten alhier gevonden.
Mannen.
De Eersame [staat voor de eerste en wordt overal aangehaald; weggelaten]
Jan Pieters Ouderling en Kerkvoogd (gestorven)
Enne Pieters Diacon (gestorven)
Hindrik Harms Diacon (gestorven)
Jelle Anes Cuipers Schoolmr. en Organist
Hindrik Jans (gestorven)
Neining Roelfz (vertrokken naar Loppersum)
Hindrik Hindriks (gestorven)
Albert Jans (gestorven)
Jan Deddes (gestorven)
Ruiwen Abels (gestorven)
Elle Hindriks (gestorven)
Roelf Harms (vertrokken met attestatie na Wirdum)
Pieter Cornellis (vertrokken met attestatie naar Husinge)
Popke Jans (overleden)

Vrouwen.
Vrouke Pieters Wed. van Pieter Ennes Ouderling (gestorven)
Jantje Omges Vrouw van H. Harms
Jeltje Johannis Vrouw van de Schoolmr J. A. Cuipers (gestorven)
Lupke Hindriks Vrouw van Hindrik Jans (gestorven)
Nantie Mekkes Vrouw van Neining Roelfs (gestorven)
Sara Jans Vrouw van Albert Jans (gestorven)
Grietje Hindrik Vrouw van Jan Deddes (gestorven)
Vrouke Harms Vrouw van Elle Hindrik
Anje Sijmens, Vrouw van Rempt Jans
Janneke Derks Vrouw van Pieter Cornellis
Aagtje Neinings Wed. van Hindrik Pieters (gestorven)
Anje Jans Huisvrouw van Luij Jans met attestatie van Uithuisen
Lucretia Martens dienstmaagd tegenswoordig bij de Pastor Telnam met attestatie van [?]uthen[?]
Nantje Botes Wijma huisvrouw van H. Velink met attesttie van Doo[..?..]
Geertruida Egtberdina Koning, huisvrouw van D.F. Sibenga met Attestatie van Gordijk (met attestatie vertrokken naar Oudega)
Trienje Luitjens, huisvrouw van Niening Roelfs, met Attest. van Loppersum

[ Hoewel onderstaande lijst in het kerkenboek hier volgt, lijkt het onwaarschijnlijk dat het chronologisch op deze plaats thuis hoort. De liefhebber die de lijst juist kan dateren, wordt verzocht dat aan de webmaster door te geven!
Het is een twee-koloms lijst, mannen links en vrouwen rechts. Hier onder elkaar geplaatst.
Jaap Huttenga meldde dat Jan Hindriks en Willemina Willems in mei 1790 in Eenum getrouwd zijn. Maar zijn ze dat op deze lijst ook al? Of juist nog niet?
Evert Smit meldde een geschat geboortejaar van 1770 voor Geert Doorn. Etje Jans wordt vermeld als vrouw van Geert Doorn. Hun huwelijk is voltrokken op 12 aug. 1798, dus deze lijst is van na die datum!
 ]

Register der Ledematen

Mannen
Leu Jans (overleden)
Aarent Tjaarts
Jan Hindriks
Jan Klein
met attestatie van Holwierda
Kornellis Michiels
, met attestatie van Holwierda
Pieter Hillebrands
Popke Hommes
Jakob Eisses
Tijmen Kuipers
, schoolleeraar

Vrouwen
Grietje Tijmens, huisvr. van J.A. Kuipers
Jantje Coenraads, huisvr. van H. Hindriks
Anna Derks, dienstmaagd van d. predikant Sibinga (met Attestatie vertrokken naar  Groningen)
Elizabet Hindriks Vrouw van Pieter Klasen
Jantje Jochchems Vrouw van Klaas Hindriks
Geertje Eppes Vrouw van Jan Jans
Aiske Willems dienstmaagd van den predikant (met Attestatie vertrokken naar Oudega)
Catharina Geertruida Koning met Attestatie van Groningen (en vertrokken naar Oudega met Attestatie)
Anna Margaretha Nienhuis met attestatie van Weijwert (en vertrokken met adtestatie naar Amsterdam)
Berendina Nienhuis met attestatie van Weijwert.
Ida Cornelis met attestatie van Weijwert (vertrokken naar Groningen)
Wellemtje Krijns met attestatie van Holwierda (overleden)
Anje Pieters met adtestatie van Wirdum
IJckje Gerrits met adtestatie van Oosterwijtwert (vertrokken met adtestatie naar Wirdum)
Etje Jans van Dam, vrouw van Geert Doorn
Willemina Willems
Martje Pieters
Hinderkien Hindriks Weert

A 1782.
Den 12 Junij heeft Enne Pieters Boekhoudende Diaken na voorafgaande kondiginge rekeninge gedaan, van sijn ontfangst en uitgave en is alles wel bevonden, voor sijn
getrouwe Liefde dienst bedankt.

Den 15 September is door des Heren onverdiende goedheid aan dese plaats t H. Avondmaal Sonder verhinderinge gehouden, na voorafgaande kondiginge en proefpredicatie en voor de eerste maal van mij als Leraar dat H. Bondzegel bedient.

Den 1 December is de bedieninge van t H. Nagtmaal door d Heeren Goedheid gehouden, na voorafgaande kondiginge Huisvisitatie ewn proefpredicatie.

A 1783.
Den 9 Maart is alhier het H. Avondmaal door S Heeren onverdiende Goedheid onverhindert gehouden, na voorafgaande Kondiginge en Proefpredikatie.

Den 22 Junij is wederom aan dese plaats het H. Avondmaal na voorafgaande kondiginge en proefpredikatie, door S Hemels onverdiende goedheid onverhindert gehouden, na dat de Broeders in onse Kerkelijke Zameninge niets van belang te berigten hadden.

Den 13 Julij is na geeindigde Godsdienst en voorafgaande Kondiginge door de stem hebbende mans Ledematen tot Ouderling deses gemeente Verkoren Neining Roelfs in plaats van Pieter Ennes, en deselve is, na alvorens de Gemeente driemaal voorgestelt, in de Sijn dienst den 3 Aug. bevestigt.

Den 2 Nov. is wederom aan dese plaats de H. Bondzegelen na voorafgaande 3maal kondiginge visitatie en voorbereidinge bediend geworden, dog eenige tijd later als t behore verrigt geweest sijn, maar ben daar in verhindert geworden wegens siekte. De Kerkelijke Vergadering bij een geroepen sijnde, was niemand der leden , die iets hadde intebrengen.

A 1784.
Den 1 Feb. is alhier doors Heeren goedheid het H. Avondmaal wederom gehouden, na voorafgaande Kondiginge en proefpredicatie.

Den 2 Meij is alhier wederom doors Heeren onverdiende Goedheid het H. Avondmaal gehouden na voorafgaande Kondiginge en Proefpredicatie &c. na dat alvorens ter gelegentheid van de Proefpreek in de Consistorie in omvraage gebragt was, of de broeders ook iets hadden intebrengen waarop Enne Pieters verzogte om rekeninge te doen van uitgaaf en ontfangst der diaconie penningen, als mede ontslag van sijn ampt als boekhoudend diaken, t welk hem eenpaarlijk is toegestaan, waarop den 2 Meij agtermiddags na voorafgaande Kondiging door de stemhebbende mans Ledenmaten tot ouderling wederom verkosen is in plaats van de ouderling Jan Pieters, welke in t voorgaande Jaar is overleden, de afgaande Boekhoudende diaken Enne Pieters, en in desselfs plaats als diaken Hindrik Hindriks, welke personen na driemaal de Gemeente sijnde voorgestelt, en niemand er is opgekomen, die tegen deselven in leer en wandel iets hadde intebrengen den 6 Junij daaraan volgende in hunne bedieningen sijn bevestigt.

Den 10 Junij heeft Enne Pieters als afgaande Boekhoudene Diacon, na voorafgaande kundinge rekeninge gedaan van Sijn ontvangst en uitgaave, in bij deselve alles wel bevonden sijnde, is voor sijn getrouwe Liefde dienst bedankt.

Den 1 Aug. is alhier wederom de bedieninge van het H Avondmaal na voorige Kondiginge proefpredikatie &c door Gods goedheid gehouden. en is als Lidmaat van Uithuisen tot ons overgekomen Anje Jans Huisvrouw van Luij Jans volgens attestatie.

Den 12 Sept. Heeft Roelf Harms als Lidmaat deser gemeente een kerkelijke attestatie verzogt en bekomen, en daarmede van hier na Wirdum vertrokken.

Handelingen des Kerkenraads te Enum
gehouden d. 21 van Lentem. 1785.

1.
Is de vergadering met aanroeping van s Heren naam geopend door B. Marissen.

2.
Presente leden waren H. Velink Predikant te Enum Enne Pieters en Niening Roefs, als Ouderlingen, Hindrik Hindriks, als Diaken, Benevens twee naburige overgeroepene predikanten B. Marissen Predik. te Oosterwijtwert en L. Tigler Predik. te Wirdum. Van welken tot Praeses is aangesteld Dom. B. Marissen en tot scriba L. Tigler.

3.
Stonden binnen gemelde Ouderlingen en Diaken zich beklagende, dat ze zedert een geruime tijd v.w. zedert den 1 August 1784 aldaar geen Nachtmaal noch Kerken-raad, noch Huisbezoeking was gehouden. Waarop door den Praeses nader naar de reden hiervan, vooral ten aanzien van het Nachtmaal gevraagd zijnde, bragten zij verder ter beschuldiging bij de ongeselde levenswijze en het ergerlijk en aanstootlijk gedrag van Dom H. Velink. Waarom zij zwarigheid, hadden gemaakt in hun conscientie, om Nachtmaal van hunnen predikant te ontvangen. Als mede gaven zij te kennen, dat zij reeds an en andermaal Dom. Velink over zijn begane mispassen hadden aangesproken en vermaand, doch vruchteloos, gelijk onder anderen was geschied op d. 21 en 23 Octobr 1784. Ook bragten zij tot nader verklaring van hun gelegde bij een Geschrift eigenhandig door Gemelde Ouderlingen en Diaken, waarin de voornaamste punten van bezwaar worden in het brede opgegeven.

4.
Stond binnen de predikant H. Velink in plaats van een mondelijk antwoord overgevende een Schriftelijke Verdediging, waarin zijn Wel Ew. de voornaamste bezwaar punten, tegen hem ingebragt, trachtte te wederleggen; ja zelfs de Broeders Ouderlingen en Diaken van een liefdeloze en Onheusselijke behandeling van hem beschuldigde.

5.
Wij Onderget. deze netelige zaak overwogen hebbende konden geen genoegzaam doorzicht in de zelve ontvangen om ze te kunnen vereffenen en beslissen. Hebben derhalve geoordeeld de zelve aan het Oordeel van de Eerw. Classis te moeten overgeven, die ten eersten vergaderen zal te Loppersum. Het geen wij, als Moderatores & Testes, eigenhandig vertekend hebben.

6.
Ten Laasten is de Vergadering met den Gebede besloten
B. Marissen praeses J. Tigler als Scriba

 

1785 den 23 Meij is alhier in de Kerke te Enum, door de Mans Leedematen verkosen tot Diakonen J.A. Cuipers Schoolmr deses plaatze en daarop na driemaal Kundige bevestigt in Sijnen dienst

1785
Den 1 Meij is hier na voorafgaande kondiginge en proefpreek het avondmaal des Heeren gehouden.

Den 2 Oct. is hier wederom na voorgaande kondiginge en proefpreek het Avondmaal gehouden en als Lidmaat deses gemeente met attestatie van Uithuisen overgekomen Lucretia Martens thans wonende als dienstmaagd bij den Pred. H. Velink hier ter plaatse.

1786.
Den 15 Jan. is hier na voorafgaande kundiginge en Proefpreek het H. Avondmaal gehouden.

Den 9 April is hier na voorafgaande kundige en proefpreek het H. Avondmaal gehouden

Den 27 Aug. is hier na voorafgaande Kerkkundige en proefpreek het H. Avondmaal bedient.

Handelingen van de Consistoriale Vergadering te Enum gehouden op den.
26 Nov. 1786.

Art. 1.
Is devergaderinge met den gebede geopend door de Do H. Velink pred. hier ter plaatse.

Art.2.
Presente leden waren van deze Samening H. Velink Pred. en Praeses, Nienink Roelfs als Ouderling en Hind. Hindriks en J.A. Cuipers als Diakonen.

Art. 3
In onvraag gebragt zijnde, of er ook een of ander van de broederen op de ledematen iets in Leere of Wegens ergerlijk leven had intebrengen waarop N. Roelfs als ouderling en de beide diakonen antwoorden niets te hebben in te brengen, waarop Do H. Velink berigtede, dat Albert Jans met de meester voor dezen keer geen Avondmaal konde houden waarop hij Consistorialites is geciteert geworden, om in deselve te verschijnen, maar wederom heeft laten weten, dat hij niet konde komen wegens onpasselijkheid.

Art 4.
Hierop niets meer van aan merkinge Zijnde ingebragt, is dese vergaderinge tot een volgende uitgestelt, en deselve met dankzegginge gesloten.
Aldus gedaan te Enum d 26 Nov. 1786.
H. Velink Pred. et Praeses
Nienink Roelfs ouderling
Hindrik Hindriks Diaken
J. A. Kuipers Diaken

Den 3 december is alhier na alvorens kundinge en preofpredicatie het H. Avondmaal door S Heeren Goedheid bediend geworden, en met Attestatie als Lidmaat deses Gemeente overgekomen van Dockum de Juffrouw Nantje Botes Wijnia thans huisvrouw van H. Velink Pastor hier ter plaatse.

1787
Den 18 Maart is alhier na alvorens Kundiginge Proefpred. en huisbesoeking gedaan het H. Avondmaal, aan dese plaats wederom gehouden.

Den 21 Maart heeft de Boekh. Diaken H. Hindriks alhier in de kerk voor ons rekenig gedaan van ontvangst en uitgave der Diaconie penningen en is alles welbevonden en hebben hem voor sijn moeite bedankt, en blijft nog een Jaar continueeren als Boekhouder.

1787.
Den 24 Junij Is het H. Avondmaal hier wederom gehouden na alvoorens de Kondiginge gedaan, proefpreek verrigt is geweest, en als Ledemaat van onse Kerke de Hervormde Geloofsbelijdenis aangenomen van mij Pieter Cornellis hier woonagtig, en den gemeente is voorgestelt geworden.

Den 7 Oct. is het H. Avondm. hier gehouden (dog twee weeken Later. wegens omstandigheden van geboorte en dopeninge des Pred. Zoon) nadat van te vooren de kondiginge gedaan proefpreek gehouden & verrigt is geweest.

Den 30 dec. is het H Avondmaal hier wederom gehouden, na alvorens 3maal kundige huisvisitatie en proefpreek etc gedaan is geweest.

1788.
den 6 April Is het H Avondmaal hier gehouden na alvorens 3maal gekundigt proefpreek &. gehouden.

Handelingen van den Kerkenraad, gehouden te Enum d. 23 Junij 1788.

Art. 1.
Is deeze vergadering met den gebede geopend door den Heer Praeses.

Art. 2.
Leden waren er tegenwoordig, behalven de gewoone H. Velink Pred. Nienink Roelfs Ouderling, Hindrik Hindriks en de A. Cuipers Diakenen, nog twee naburige Predikanten van de Classis ten dien einde gecommitteerd, DD. Marissen en Tigler, Pred. te Oosterw. en Wirdum.

Art.3.
Moderatores waren DD. B. Marissen, Praeses, L.Tigler, Scriba.

Art.4.
Stond binnen Nienink Roelfs, Ouderling deezes gemeente, welke gevraagd zijnde, of als nog begeerde, gelijk laatst bij de Classis verzocht had, om van zijne bediening als Ouderling ontslaagen te worden, daarop hoofdzaaklijk geantwoordde, dat, indien de zaaken zo bleeven, als ze nu sedert eenige tijd geweest waren, hij dezelve bij het gedaan verzoek bleef, maar indien de verschillen weder konden vereffend en ingeschikt worden, dezelver er ook niet tegen had, om verder in zijnen dienst te continueeren; biedende daartoe van zijnen kant aan al het mooglijke tot onderlinge bevreediging en ook aan Ds Velink, om al het voorleedene te vergeeven en vergeeten en verders als Broeders Zamen te woonen, het geen aan den anderen kant ook van Ds Velink geschiedde.
Waardoor dus het ongenoegen, tusschen hen beiden plaats hebbende, weggenomen zijnde, ook de reden van het verzoct ontslag ophield.

Art. 5.
Dewijl er nog eene plaats van Ouderling bij deezen Kerkenraad reeds Zedert eenigen
tijd was open geweest door het overlijden van Enne Pieters, is thans ook noodig gekeurd dezelve met een bekwaam persoon te vervullen, en zijn de eenpaarige Stemmen van alle de leden deezer vergadering gevallen op den persoon van Albert Jans, welke daartoe Zegen en heil is toegewenscht, om deeze gemeente tot Zegen te mogen zijn.

Art. 6.
Eindelijk is deeze Zamening met den gebede en dankzegging geeindigd.

B. Marissen H. Velink
Praeses       pred. L. P.
L. Tigler
Scriba         Nienink Roelfs ouderling

Hendrik Hendriks Diaken
J. A. Kuipers Diaken

 

1788
De 6 Julij heeft Lucretia Martens een Kerkelijke Attestatie, als Ledemaat deeses
gemeente verzogt, en bekoomen, daarmede na Wirdum van hier vertrokken.

Den 13 Julij is alhier het H. BondZegel bedient, en uitgedeelt na voorafgaande Kundige &c, en S agtermiddags na driemaalige Kerk-Kundige Albert Jans als ouderling verkoosen, in sijn dienst bevestigt.

Den 18 Julij heeft de Boekhoudende Diaken Hindrik Hindriks na voorafgaande Kerk kundige rekeninge van ontvangst en uitgaave gedaan en is vriendlijk bedankt voor zijne administratie. Ter selver tijd verzogte hij ontslagen te mogen worden als Boekhouder, het welke door ons als Leeden van de Kerkenraad hem is geaccordeert en deselve administratie overgedragen aan de andre diaken J.A. Kuijpers.

Acte van de Consistorie gehouden op den 5 Oct 1788 te Enum

Art.1.
Is de vergadering met gebede geopend.

Art.2.
Presente Leeden waren de pred. H. Velink de Ouderlingen Neinink Roelfz en Albert Jans en de diaken J.A. Kuijpers.

Art.3.
In omvrage gebragt zijnde of de broederen ook iets bezwaarlik hadden in te brengen waarop geantwoord is van neen eenpaarlik.

Art.4.
Ook stond binnen Lupke Hindriks, die vooraf door de Meester uit naam van de Kerkenraad verzogt was om in de Consistorie te verschijnen.
Waarop de Leeden van de kerkenraad de Schoolmr. als ook Lupke Hindriks voorstelden, dat die oneenig heden dewelke al een geruime tijd tusschen die beide genoemde plaats hadden gehad of het niet mogelijk zoude sijn aan de sijde van Lupke Hindriks om met de Schoolmr, die sij beledigt hadde, sig te kunnen verzoenen, en haar voorgaande gezegdens in te trekken.

Art 5
Waarop Lupke Hindriks volgens een afgegeven verklaring in presentie van ons door haar ondertekent alle voorgaande gezegdens herroept en hem heeft gevraagt om vergevinge, waarop de Schoolmr opgemelde belediging van Lupke Hindriks aan hem gedaan haar heeft vergeven, en elkanderen de hand van onderlinge vrede liefde en eendragt gegeven hebben.

Art 6.
Aldus is dese samening met dankzegginge gesloten
Actum Enum in de Consistorie
Den 5 Oct 1788
H. Velink
Pred L. P.
Nienink Roelfs ouderling
J.A.K [doorgestreept en een merkteken er naast.]

Den 12 October is alhier wederom t heilig nagtmaal uitgedeelt na voorafgaande 3 kondige huisvisitatie en proefpredicatie.

Geduurende den tijd der Vacatie is, in t jaar 1789 d 18 Januari het Avondmaal gehouden door D. J. Bekkering, pred. in de Zeerijp, na dat het zelve te voren 3maal gekondigt, en proef preek en Consistorie gehouden was.

26 April Het H. Avondmaal bedient door D. N. Havinga pred. te Garshuisen, na voorgaande kondiging, proefpreek en Consistorie.

26 Juli het H Avondmaal bedient door D. G. Cremer, pred. te Wolter sum, na voorgaande Kondiging, proefpreek en Consistorie.


23 Augustus [1789]is Derk Friese Sibinga, beroepen van de Gordijk onder de Classis van Zevenwouden en Friesland, hier te Enum, als Herder en Leeraar in den Heiligen dienst bevestigt; door de WelEerw. Heeren Confirmatores Classis R. Oostervelt, P. Frima en J.H.J. Wijchgel, resp. pred d. te Wittewierum, Garrelsweer en op t Zant; doende bij der geleegenheid de WelEerw Heer J.R. van Boekeren, pred. te Heveskes, en aangehuwd broeder van den Bevestigden, op afstand van Ds Wijchgel,
de bevestigingsrede, predikende over 2 Korint 5. 19 b 20 a, waarop D. Sibinga s namiddags zijne intre-rede hield over 2 Korint. 6. 2b.

d 13 October is in de kerk te Enum de rekening van den boekhoudenden Diaken J.A.Kuipers, betreklijk den ontfangst en na voorafgaande uitgave der Arme- Kas te Enum nagezien en wel bevonden, zijnde den Boekhouder voor zijnen getrouwen liefdedienst bedankt, en verzocht verder dezen post waar te nemen.
Bij deze gelegenheid is door den kerkenraad besloten, dat voortaan het geld, t welk in de kerk gecollecteerd werd, ieder reis, na geeindigeden Godsdienst door de Broeders in de Kerk zou getelt en opgeteekent worden.

d 15 Novemb. het H. Avondmaal gehouden, na voorgaande 3malige kondiging, huisbezoeking, proefpreek, en Kerkenraad, wanneer er niets bijzonders voorviel, als alleen er wierd eene Kerkelijke Attestatie van de Gemeente van de Gordijk ingelevert van het Lidmaatschap van Geertruida Egberdina Koning huisvrouw van Ds Sibinga, welke na vorige kondiging tot Lidmaat is aangenomen.

1790 d 26 Februari op Vrijdag proefpreek en Consistorie gehouden, bij welke geleegenheid bleek dat Trienje Luitjens van Loppersum herwaards was overgekomen met eene Kerklijke Attestatie van Lidmaatschap, welke is angenomen. en is daarop d 28 Febr. het Avondmaal gehouden.

d 13 Juni proefpreek en Consistorie gehouden, zijnde niets bijzonders voorgevallen, behalven dat na gedanen belijdenis, en na kerkkondiging tot Ledematen der Gemeente waren angenomen Popke Jans, Grietje Tijmens, huisvrouw van den Schoolm. J.A. Cuipers, Jantje Coenraads, huisvr. van Hindrik Hindriks, en Anna Derks, Dienstmaagd van den predikant, welke laatste een Attestatie van Lidmaatschap naar Groningen verzocht, en bekomen heeft, en is daarop
20 Juni het Avondmaal gehouden

In de Classicale Vergadering gehouden te Loppersum in September 1789, is de predikant van Enum D. F. Sibenga verzocht, het een en ander, nopens het voorgevallene met den geweezenen predikant Velink en deszelfs huisvrouw, kortelijk in het kerk-prothocol op te teeken, gelijk blijkt uit de Classicale Acten van dien tijd.

Ingevolge hier van, heb ik, wat aangaat D. Henrikus Velink, te berichten. dat dezelve, nadat hij een en andermaal van wegen zijn ergerlijk gedrag, in zonderheid van dronkenschap, van zijnen dienst, voor eenigen tijd, is gesuspendeert geweest, eindelijk op d 26 November 1788, door de Eerw. Classis van Loppersum, met voorkennis van de H. W. Geb. Vrouwe S. L. Alberda, Douarire van den HWG. Hr Baron van In en Kniphuisen, en ten overstaan van de H. Eerw. Heeren Deputatie Synodi, wegens zijn hand over hand toenemend wangedrag, van zijn dienst is gedeporteert geworden, zijnde de predikantsplaats van Enum vacat verklaart; en hebbende de Classis den voornoemden Heer Velink ontzegt de geheele bediening des Woords, en den aankleve van dien, daarenboven nog het gebruik des H. Avondmaals, heen ter tijd hij beterschap des levens belooft, bewijst en der Classis zulks geblijke.

Betreklijk de Juffrouw Naentje Botes Wijnia, huisvrouw van D. Velink, zijnde de volgende Handelingen te berichten.

Handelingen der Consistorie gehouden te Enum den 11 Januari 1789

Art.1
Is de Vergadering met den gebede geopent door D. Mees, predikende in de beurt van D. Havinga.

Art.2.
Praesent waren de leden van den Enumer Kerkenraad, de twee Ouderlingen Nienink Roelfz en Albert Jans, en de twee diakenen Hindrik Hindriks, en J.A. Kuijpers.

Art.3.
In omvraag gebragt zijnde, of er ook op de leer of het leven van de Ledematen iets was antemerken, antwoorde de Kerkenraad eenparig, dat niets hadden aan te merken, dan alleen, dat de Classicale Bode D. Zijtzema aan den Enumer Kerkenraad had geinsinueert een Acte van de Classis van Loppersum,luidende van woord tot woord als volgt.

" Copia van de acta Classis Loppersensis
" extraordinariae, gehouden den 5 Nov. 1788

"Art 10
"Ten opzicht van de Juffrouw Velink was de Classis van
"oordeel, dat, vermits dezelve, volgens eigene confessie
"de oorzaak van alle deze onheilen was, zij uit dien
"hoofde als lidmaat te Enum diende gecensureert
"te worden, en dat men hiervan aan de Consistorie
"te Enum kennis zoude geven
"Coll. accord.
"Joh. Frima
"Classis Praeses."

Uit welken hoofde de Kerkenraad eenpaarig oordeelde, om van deze, door de Classis gedecreteerde Censure aan de Juffrouw Velink, door den Consistorialen Bode, den Schoolmeester J. A. Kuipers, kennis te geven, en haar Ed. dezelve te insinueeren. Ten welken einde Extract van dit Artikel aan den Schoolmeester is afgegeven.

Art.4
Is de vergadering met gebed en dankzegging besloten.
Aldus gedaan in Consistorio te Enum d 11 Januari 1789
M. A. Mees pred. te Leermens
Nienink Roelfs Ouderl.      het merk van Albert Jans Oud.
Hindrik Hindriks Diaken.     J.A. Kuipers Diaken.
Col.Lene.

1790 d 20 Juni na de tweede preek is Kerkenraad gehouden in tegenwoordigheid der Mans Ledematen, na aanroeping van s Heeren naam, stelde de predikant voor dat men in plaats van den afgaande oudsten Br. Diakon Hindrik Hindriks, eenen nieuwen tot bekleding van dien post behoorde te benoemen, en is daarop door de Ledematen verkoren Popke Jans, hier op is de vergadering met dankzegging gescheiden.

11 Juli is Popke Jans, nadat hij 3 agtereenvolgende Zondagen als nieuwverkoren Diakon der Gemeente is voorgestelt, s achtermiddags in die bediening bevestigt.

16 Juli is na voorgaande kondiging in de Kerk te Enum de rekening van den boekhoudende Diakon J.A. Kuipers, betreklijk den ontfangst en Uitgave der Arme-kas te Enum nagezien, en wel bevonden, zijnde dies Broeder voor zijnen wel
uitgevoerden dienst bedankt, en verzocht verder deeze moeite op zich te nemen.

Handelingen der kerkenraads-vergadering gehouden te Enum op t Choor der Kerk d 26 Sept. 1790

Art 1
Is de vergadering met het gebed geopent

A 2
Tegenwoordig waren al de leeden, dien hunnen naam hier onderteekent hebben

A. 3
Werd voorgeleezen al het geen door den predikant te voren is angeteekent, en goedgekeurt

A 4
Censura morum gehouden over de Kerkenraadsleden die een voor een buiten stonden, beginnende met den predikant vervolgens over de andere leden der Gemeente, was niets inte brengen.

A 5
Onder de bijzonderheden was dat de Kerkenraad besloot dezen namiddag eenen nieuwen Ouderling te verkiezen, in plaats van den verstorvenen Oud. Albert Jans, en wierd door den Predikant voorgestelt dat om de goede orde waar te nemen, en de wet te onderhouden, voortaan bij gelegenheid der proefpreek plegtig Consistorie diende gehouden, en de handelingen daar van altoos in het Protocol angeteekent te worden dat voortaan volgens eene Synodale Risolutie de Censura morum diende te geschieden, als na verricht was, t geen is goedgekeurd.

A 6
Hier op is de vergadering met dankzegging gesloten
D.F. Sibenga pred.
Nienink Roelfs ouderling
J. A. Kuipers     Popke Jans Diaken
Diaken

Handelingen der Kerkvergadering gehouden te Enum in de Kerk, Zondag namid. D 26 Sept. 1790

A1
Is de vergadering met een Gebed geopent.

A2
Tegenwoordig waren al de Leeden der Kerkenraad, neffens de Mans ledematen der Gemeente

A3
Men ging over tot de stemming van eenen nieuwen Ouderling, en werd eenparig verkoren de Broeder Hindrik Hindriks

A4
Hierop niets bijzonders zijnde, is de vergadering met dankzegging geeindigt.
D.F. Sibinga pred.

Handelingen der Kerkvergadering gehouden te Enum op Zondag d 12 Decemb 1790

A1
Is de vergadering met een Gebed geoopent.

A2
Tegenwoordig waren al de Leeden der Kerkenraads

A3
Zijn de voorige handelingen geleezen en goedgekeurt

A4
Censura Morum gehouden eerst over de Leeden der Kerkenraad, vervolgens over de Ledematen der Gemeente, er was niets bijzonders, ook verklaarde de Predikant dat hij in de huisbezoeking alles wel bevonden had.

A5
Hier op niets bijzonders zijnde, is de vergadering met dankzegging geeindigt.
D. F. Sibinga pred. uit allernaam

Handelingen der Kerkvergadering te Enum op Vrijdag d 18 maart 91

A1
Is de vergadering met een Gebed geopent.

A2
Tegenwoordig waren al de Leeden der Kerkenraads

A3
Zijn de vorige handelingen geleezen en goedgekeurt.

A4
Censura Morum gehouden eerst over de Leeden der Kerkenraad, vervolgens over de Ledematen der Gemeente er was niets bijzonders

A5
Onder de bijzonderheden niets an te merken als dat de broeder H. Hindriks die d 26 sept 90 tot Ouderling verkoren was, na 3 agtervolgende Zondagen der Gemeente
voorgestelt te zijn, op d 24 Oct. in dien pest[?] bevestigt is
De vergadering is met dankzegging gesloten
D.F. Sibinga, uit aller naam

Handelingen der kerkvergadering van Enum gehouden op Pinxtermaandagh 13 Juni 1791

A1
Is de vergadering met een gebed geopent.

A2
Tegenwoordig waren alle de Leeden

A3
Zijn de vorige handelingen geleezen

A4
Censura morum gehouden volgens gewoonte

A5
Geene bijzonderheden zijnde is de Vergadering met dankzegging gesloten
D. F Sibinga.

Kerkenraads-handelingen van d 18 Sept. 91

A1 4
Luid als de vorige

A5
Onder het bijzondere was dit eenen, dat J.A. Kuipers, als boekhoudend Diakon, na voorgaand Kerkkondiging, de diakonijrekening gedaan heeft op Vrijd. d 24 Juni, op het Choor der Kerk; welke rekening wel bevonden zijnde, zo is die Broeder voor zijne moeite bedankt en verzocht voor eerst nog aan te houden; zijnde bij die gelegenheid besloten dat gelijk nu geschied is, zoo ook in het vervolg, de boekhoudende Diakon
zal gehouden zijn, bij het innemen der rekening, het geld van den meerderen Ontvangst te vertonen.
De vergadering is met dankzegging geeindigd.
D.F. Sibinga

Kerkenraad gehouden d 11 Dec 91 volgens gewoonte. Er was niets bijzonders. De predikant die, in dit vierdeel jaars, volgens zijne gewoonte, beezig was in de huisbezoeking, had ook niets te herinneren.

Kerkenraad gehouden op Vrijdag d 23 maart 1792 volgens gewoonte. Er was niets bijzonders.

1792
Op Zondag d 3 Juni Kerkenraad gehouden tegen het Avondmaal als meede volgens gewoonte Censure Morum. De Predikant had na voorgaande goedkeuring des Kerkenraads, op belijdenis des geloofs, tot Ledematen aangenomen Leue Jans, Arent Tjaarts, Jan Hindriks, Elizabet Hindriks, Jantje Jochchems, Geertje Eppes en Aiske Willems

Op Maandag d 25 Juni is de diakonij rekening van den boekhoudenden Diakon J.A. Kuipers, na voorgaande Kerk-kondiging, op het Choor der Kerk, door de Kerkenraads-Leeden ingenomen en welbevonden, zijnde die broeder voor zijn liefdewerk bedankt, het diakonij-boek en Administratie aan Popke Jans overgedragen; en J. A. Kuipers op zijn verzoek van den post als Diaken ontslagen.

Waarop, d 15 Juli s Zondags namiddag, na den Godsdienst, door al de Mans Leedematen, eenpaarig tot Diaken verkooren is Jan Hindriks, die, na 3 achtervolgende Kerk-Kondigingen, den 5 Aug. s namid., in zijn ambt bevestigd is.

Op Zondag d 16 Septemb, bij de Voorbereidings-rede tegen het Avondmaal, is de Kerkenraad vergaderd geweest en Censura morum gehouden.

Op Zond. d 16 Dec. bij de Voorbereiding voor t Avondm. is de Kerkenraad vergaderd geweest, Censura morum gehouden, en niemant, ook niet de predikant die in de huisbezoeking beezig was, had iets van belang te herinneren.

1793
Op Vrijdag d 29 maart bij de Voorbereiding voor t Avondmaal is de Kerkenraad vergaderd geweest & Censura morum gehouden, niets bijzonders was er, behalven dat Catharina Geertruida Koning met een getuigschrift van Lidmaatschap tot ons was overgekoomen, welke ook aangenoomen is als Lid van deeze Gemeente.

Op Dinsdag d 18 Juni is de Diakonij-rekening van den Boekhouder Popke Jans, na voorgaande Kerk-kondiging, op het Choor der kerk, door de Kerkenraads-Leden ingenomen, en welbevonden, zijnde die Broeder voor zijn liefdedienst bedankt, en verzocht nog een jaar aan te houden, t geen door hem is aangenoomen.

1793
Handelingen des Kerkenraads gehouden in het Choor der Kerk te Enum op Maandag d. 24 Junij 1793.

Art.1.
Is deeze Vergadering met den gebede geopend door den WelEerw. Heer B. Marissen,
Predik. te Oosterwijtwert.

Art.2.
Presente Leden waren Ds D.F. Sibenga, Predik. alhier, Nienink Roelfs en Hindrik Hindriks Ouderlingen, Jan Hindriks en Popke Jans Diakenen, de Schoolmeester J.A. Kuipers als Lidmaat. Benevens twee nabuurige Predikanten, de Heeren B. Marissen en L. Tigler, Pred. te Oosterwijtwert en Wirdum, als Testes et Moderatores.

Art. 3
Zijn tot Bestierders van deeze Vergadering aangesteld Ds B. Marissen tot Praeses en Ds Tigler tot Scriba.

Art. 4.
De WelEerw. Zeer Gel. Heer D.F. Sibinga, Predik. ter deezer plaatze vertoonde aan deeze vergadering een Instrument van Beroeping in de Gemeente te Oudega Niega en Opeinde, op Zijn Wel Eerw. uitgebragt door den Hoog Ed. Gestr. Heer Hector Livius van Haersma Grietman van Smallingerland en verdere Stemgerechtigden,
verklaarende zijn Eerw. deszelfs inclinatie en voorneemen, om de Beroeping in de ge-
meente van Oudega enz. op te volgen, met verzoek om van deeze vergadering ontslagen te worden. De vergadering, ten overstaan van de beide nabuurige Predikanten, de Blijken hebbende ingezien en dat verzoek overwoogen, maakte geene zwaarigheid, zijn Eerw., het verzochte ontslag te verleenen, betuigende, dat zijn Eerw. den tijd van verblijf onder hen zich ten opzicht van Leer en Leeven als een
getrouw Zielbezorger hadde gekweeten, en alle mogelijke diensten tot Stichting deezer gemeente aangewend, onder toe bede, dat de groote Koning Zijner Kerke de gaaven van Zijn Eerw., bij de aanstaande gemeente gelieve te Zegenen en vermeerderen, tot verheerlijking van Gods grooten naam, tot uitbreiding van Jesus Koningrijk, en ter bevordering van veeler, Ziel en Zaligheid.

Art. 5.
Eindelijk is deeze Vergadering met dankzegging en gebede door den Heer Praeses geslooten, en hebben wij allen dit getekend
B. Marissen consist Praeses Pred. te Oosterwijtwerd
L. Tigler, Scriba.
Nienink Roelfs ouderling
Hendrik Hendriks ouderling
Popke Jans Diaken
Jan Hinderks dijaken
J.A. Kuipers Litmaat

1793
d 30 Juni is de Kerkenraad bij de Voorbereidings-rede vergaderd geweest. Zijnde die vergadering met het gebed geopend, in tegenwoordigheid, van alle de Leeden der kerkenraads, de voorige gewone handelingen voorgeleezen en goedgekeurd, Censura morum eerst over ieder der tegenswoordige en buitenstaande, vervolgens over de andere Leeden der Gemeente, waarbij men bevond dat niets ten nadeel van iemant was intebrengen. Niets bijzonders was er behalven dat de Predikant getuigschriften van Lidmaatschap verzocht voor Geertruida Egtberdina Sibinga
geb. Koning, Catharina Geertruida Koning en Aiske Willems naar Oudega, t welk na kerk-kondiging is toegestaan.
Hierop is de Vergadering met dankzegging geeindigd.
D.F.Sibinga Predikant

P. S. Den 14 Julij 1793 heeft Ds D.F. Sibinga zijne afscheidsrede voor de gemeente gehouden, en bij die gelegenheid gepredikt over Hebr. 13, 20 en 21.
Uit naam en op verzoek van zijn WelEerw. aangetekend door
L. Tigler, Predik. te Wirdum.

In de vacature is, in het jaar 1793 Sept. den 15. na voorafgaande Proev-predikatie het H. Avondmaal bediend door L. Tigler, Predikant te Wirdum.


Nov. den 3. [1793] is Wijnandus van Sijdenborgh, beroepen van Weijwert onder de Classis van Appingadam, alhier bevestigd door de Wel. Eerw. H.H.H. Abbring, H. Alers, en H.T.C. Ensinck Predd. Te Loppersum, Thesinge, en Zeerijp. De bevestigings redevoering is gehouden door H. Abbring, pred. te Loppersum, uit Jerm. 15. 19b. De intree-redevoering van dom. Wijnandus van Sijdenborgh is na de middag gehouden uit Coloss. 1. 28.

1794
April den 6. Het Avondmaal bediend, na voorgaande proef-preek , bij welke de Kerkenraad niets hadt aan te merken.

Juni den 29. Het Avondmaal bediend, na voorgaande proef-preek, bij welke de Kerkenraad niets hadt aan te merken.

Sept. Den 28. Het Avondmaal bediend, na voorgaande Proef-preek, bij welke de Kerkenraad niets hadt aan te merken.

Novemb. den 2. Is Luie Jans, verkozen tot Diaken, na 3 voorafgegane Kerkkondigingen, alhier voor den middag in zijnen dienst bevestigd.

Decemb. den 25. Het Avondmaal bediend, na voorafgaande proef-preek, bij welke de Kerkenraad niets wigtigs hadt aan te merken.

1795
Maart den 29. Het Avondmaal bediend, na voorafgaande Proev-Preek, bij welke de Kerkenraad niets hadt aan te merken.

Juli den 5. Het Avondmaal bediend, na voorgaande Proev-Preek, bij welke de Kerkenraad niets hadt aan te merken.

Septemb. den 27. Het Avondmaal bediend, na voorafgaande Proev-predikatie, na welke de Kerkenraad niets hadt aan te merken.

Decemb. den 27. Het Avondmaal bediend, na voorafgaande Proev-predikatie, na welke de Kerkenraad niets hadt aan te merken.

1796
Maart den 27. het Avondmaal bediend, na voorafgaande proev-predikatie, na welke de Kerkenraad niets hadt aan te merken.

Juni den 26. Het Avondmaal bediend, na voorafgaande proev-predikatie, na welke de Kerkenraad niets hadt aan te merken.

Octob. den 16. Het Avondmaal bediend, na voorafgaande proev-predikatie, na welke de Kerkenraad niets hadt aan te merken.

December den 11. Is J.A. Kuijpers, verkozen tot Diaken, na drie voorafgegane kerkkondigingen, alhier, voor de middag, in zijnen dienst, bevestigd.

Den 25 het Avondmaal bediend, na voorafgaande proev-predikatie, na welke de Kerkenraad niets hadde aan te merken.

1797
den 16 April het Avondmaal bediend, na voorafgaande proev-preek, na welke de Kerkenraad niets hadde aan te merken.

den 2 Juli het Avondmaal bediend, na voorafgaande proev-preek, na welke de Kerkenraad niets hadde aan te merken.

den 8 October het Avondmaal bediend na voorafgaande proev-preek

den 31 Decemb. het Avondmaal bediend, na voorafgaande proev-preek

1798
den 8 April het Avondmaal bediend, na voorafgaande proev-preek, na welke de Kerkenraad niets hadde aan te merken.

den 8 Juli het Avondmaal bediend, na voorafgaande proev-preek, na welke de Kerkenr. niets hadde aan te merken.

den 30 Sept. het Avondmaal bediend, na voorafgaande proev-preek, na welke de Kerkenraad niets hadde aan te merken.

den 7 Octob. is Popke Jans, verkozen tot Diaken, naa 3 voorafgegane Kerkkondigingen, alhier, voor de middag, in zijnen dienst bevestigd.

den 30 Decemb. het Avondmaal bediend, na voorafgaande proev-preek, na welke de Kerkenraad niets hadde aan te merken.

1799
den 24 Maart het Avondmaal bediend, na voorafgaande proev-preek, na welke de Kerkenraad niets hadde aan te merken.

Den 30 Juni het Avondmaal bediend, na voorafgaande proev-preek, na
welke de Kerkenraad niets hadde aan te merken.

1799
den 29 Sept. het Avondmaal bediend, na voorafgaande Proev-Preek, na welke de Kerkenraad niets hadde aan te merken.

den 25 Decemb. het Avondmaal bediend, na voorafgaande Proev-Preek, na welke de Kerkenraad niets hadde aan te merken.

1800
Den 30 Maart het Avondmaal bediend, na voorafgaande Proev-Preek, na welke de Kerkenraad niets hadde aan te merken.

Den 29 Juni het Avondmaal bediend, na voorgaande Proev-Preek, na welke de Kerkenraad niets hadde aan te merken.

Den 3 Augustus. is Jan Klein, verkozen tot Diaken, na drie voorafgegane Kerk. Kundigingen, alhier, voor de middag, in zijnen dienst, bevestigd.

Den 5 Octob. het Avondmaal bediend, na voorgaande Proev-Preek, na welke de Kerkenraad niets hadde aan te merken.

Den 25 Decemb. het Avondmaal bediend, na voorg. Proev-preek, na welke de Kerkenraad niets hadde aan te merken.

1801
Den 29 Maart het Avondmaal bediend, na voorg. Proevpreek, na welke de Kerkenraad niets hadt aan te merken.

den 5 Juli het Avondmaal bediend, na voorg. Proev-preek, na welke de Kerkenraad niets hadt aan te merken.

den 4 Octob. het Avondmaal bediend, na voorg. Proev-preek, na welke de Kerkenraad niets te berichten had.

den 25 Decemb. het Avondmaal bediend, na voorg. Proevpreek, na welke de Kerkenraad niets had intebrengen.

1802
den 11 April het Avondmaal bediend, na voorafg. Proev-preek, na welke de Kerkenraad niets had aan te merken.

den 19 April is, na voorafgaande Bekendmaking, tot Ouderling verkoren Arent Tjaarts, Lidmaat dezer Gemeente, welke, na 3 agtereenvolgende zondagen der Gemeente te zijn voorgesteld, den 16 Maij in zijnene post bevestigd is.

den 4 Juli het Avondmaal bediend, na voorafgaande Proev-Preek, na welke de Kerkenraad niets hadt voor te stellen.

1802
Den 11 Julij is, na voorafgaande bekendmaking, tot Diaken verkozen Jan Hindriks  Lidmaat dezer Gemeente, welke na driemaal der Gemeente te zijn voorgesteld, den 8 Aug. In zijnen dienst bevestigd is.

den 3 Octob. het Avondmaal bediend, na voorafgaande Proefpreek, na welke de Kerkenraad niets had voor te stellen.

Den 26 Dec. het Avondmaal bediend na voorgaande Proefpreek, na welke de Kerkenraad niets had voortedragen.

1803
den 27 Maart het Avondmaal gevierd, na proefpreek gehouden te hebben. En niets bijzonders.

Den 3 Julij het Avondmaal gevierd, na voorafgaande proefpreek. En niets bijzonders.

Den 25 Sept. het Avondmaal gevierd, na Proefpreek gehouden te hebben. En niets bijzonders.

Den 25 Decemb. het Avondmaal gevierd, na gehoudene Proefpreek. En niets aan te merken.

1804
den 12 Febr. is, na voorafgaande Kerkkundiging, tot Ouderling verkoren Jan Hindriks (thans Diaken) welke, na 3 agtereenvolgende Zondagen der Gemeente te zijn voorgesteld, den 11 Maart, in den dienst bevestigd is.

den 1 April het Avondmaal gevierd, na gehoudene Proefpreek. En niets bijzonders.

den 16 Maart is, na gedane Kerkkundiging, tot Diaken verkoren Cornelis Michiels, welke na 3 agtereen volgende Zondagen der Gemeente te zijn voorgesteld, den 6 Maij, in zijnen dienst bevestigd is.

den 24 Juni het Avondmaal gevierd, na gehoudene Proefpreek, en niets bijzonders.

den 7 October Avondmaal gehouden, na gedane Proefpreek, en niets bijzonders.

den 25 Decemb. Avondmaal gehouden, na gedane Proefpreek, en niets bijzonders.

1805
den 31 Maart. Avondmaal gevierd, na gehoudene Proefpreek, en niets bijzonders.

den 23 Juni Avondmaal gevierd, na gehoude Proefpreek, en niets bijzonders.

1805
den 4 August. is, na gedane Kerkkundiging, tot Diaken verkoren Popke Jans, welke, na drie agter elkanderen volgende zondagen der Gemeente te zijn voorgesteld, den 8 Sept. in zijnen Dienst bevestigd is.

den 29 Sept. Avondmaal gevierd, na gehoudenen Proef preek, en niets bijzonders.

den 29 Dec. Avondmaal gevierd, na gedane Proef preek, en niets bijzonders.

1806
den 6 April Avondmaal gevierd, na gedane Proef-preek, en niets bijzonders.

den 29 Juni Avondmaal gehouden, na gedane Proefpreek, en niets bijzonders.

den 5 Octob. Avondmaal &c.

den 28 Decemb. Avondmaal &c.

1807
den 12 April. Avondmaal &c.

den 28 Juni Avondmaal &c.

den 4 Octob. Avondmaal &c.

1808
Januari den 10 Avondmaal &c.

April den 17 Avondmaal &c.

Juli den 17 Avondmaal &c.

Septemb. den 11 is, na verkozen, en na drie agter elkander volgende Zondagen den Gemeente te zijn voorgesteld, in den Dienst des Diakenschaps bevestigd: Jacob Eises.

Octob. den 9 Avondmaal &c.

Decemb. den 25 Avondmaal &c.

1809
April den 2 Avondmaal &c.

Juli den 2 Avondmaal &c.

Octob. den 15 Avondmaal &c.

Dec. den 25 Avondmaal &c.

1810
Maart den 25 Avondmaal &c.

Handelingen van den Eerw. Kerkenraad van Eenum, in het Choor der Kerke van dit Carspel, op deezen 16 van Zomermaand 1810.

Art.1.
De Vergadering is gepend met den gebede door Do P. Idema Evangelie dienaar te Oosterwijtwerd.

Art.2.
Presente Leden waaren de Ouderlingen Arent Tjaards, Jan Hendriks, en de Diakon Jacob Eijses, Ds P. Idema als vicinus, Do P. van Steenwijk als Repraesentant van Do W. van Sijdenborgh, eelke ter oorzake van Ligchaams ongesteldheid absent was, gelijk Do L. Tigler V.D.M. te Wirdum als vicinus ook wegens onpasselijkheid.

Art.3
Van de Hren Nabuurige Predikanten Do L. Tigler V.D.M. te Wirdum en P. Idema V.D.M. te Oosterwijtwerd, had Praeses moeten zijn de W. Eerw. Tigler, wiens Post nu bekleed werd door Do P. Idema, en die van Scriba door P. van Steenwijk

Art.4.
Ds W. van Sijdenborgh tot nog toe Predikant bij de Gemeente van Eenum, door Ligchaams ongesteldheid verhinderd, om deeze Vergaderinge bij te woonen, welke op verzoek van Zijn W Eerw. te zamen geroepen was; zoo verscheen in zijne Plaatze Do P. van Steenwijk v.D.M. te Leermens en vertoonde, als daar toe gevolmachtigd, een Instrument van Beroepingen waaruit gebleek, dat onze Leeraar Do W. van Sijdenborgh, door den H. W. Geb. Heer J. E. Lewe Heer van Ewsum tot Middelstum, als unicus Collator van Westerwijterd en Menkeweer, tot gewoon Herder en Leeraar van deeze Gecombineerde Gemeenten beroepen was, en deeze Beroeping, (welke Do P. van Steenwijk verklaarde door den Beroepenen te zijn aangenoomen) alrede door de Eerw. Classis van Middelstum was geapprobeerd; en dat Hij Do P. van Steenwijk uit naam van Do W. van Sijdenborgh voorm. verzogt, dat zijn W. Eerw. behoorlijk door deeze vergadering van Zijne Betrekking tot en op dezelve, gelijk in de van die op de Gemeente van Eenum ontslagen wierde.
De vergadering het verzoek gehoord, het Instument Van Beroeping ingezien hebbende oordeelde zich verplicht, om het verzocht ontslag aan Zijn Wel Eerwaarde te verleenen, en daarvan Blijk in debita Forma af te geeven gelijk dan ook daadlijk in deezen Vergadering is geschied, zoodat de WEerw. Heer W. van Sijdenborgh behoorlijk en loflijk ontslagen is, ingevolge en overeenkomstig het gedaane verzoek, wordende Zijn Eerw. met zegenbede toegeweezen aan de gecombineerde Gemeenten van Westerwijtwerd en Menkeweer, terwijl wij bidden en hoopen dat de vrijmachtige en liefderijke Koning Zijner duurgekochte Kerk, de Gemeente van Eenum, spoedig gelieve te voorzien van eenen anderen getrouwe Herder en Leeraar.

Art. 5
Hier op is de Vergadering met Dankzegging en Smeeking beslooten.
Gedaan met opene Deuren op heden d 16 Juny 1810 in de Kerk te Eenum
A T
Bovenstaand Merk betekend Arend Tjaards ouderling
Getuige P. Idema Praeses
Jan Hindriks ouderling
Jacob Eises Diakenen
Petrus Idema Praeses V.D.M. te Oosterwijdwerd
Petrus van Steenwijk Scriba predikant te Leermens

Juni den 27 heeft W. v. Sijdenborgh, Predikant te Enum, des na de middags afscheid genomen, van zijne gemeente, en toen gepredikt uit 2 Petr. 3. 18.

Juni den 24 Avondmaal &c.

In de vakature

Julij d. 1. is hier na gedane kerkkundiging, tot Diaken bevestigd Cornelis Michiels.

Sept. d.9. kerkenraad gehouden, als vooren.

Sept. 16 avondmaal, na gedane proefpreek


Op Zondag
Den 2 dec. 1810 ik G. H. Hein, door de welE. Heeren v. Lakum, Corstius en Idema
respective Predikanten te Spijk, Stedum en Oosterwijtwert, tot Predikant alhier te Eenum in den H. dienst ingezegend.
Bijwelke gelegenheid de HoogEw. Hoogglr. Heer H. Muntinghe S.S. Th. Doctor, en Prof in de H. Godgeleerdheid en Kerkelijke geschiedenis op de Hogeschool te Groningen, eene Leerede hield over Hand. VIII vs 5; waarop ik des nademiddags eenen aanvang met mijn dienstwerk maakte met eene leerede over Jes. I vs 6-8.

Dec. d. 25. avondmaal gehouden, na gedane proefpreek en gehoudene kerkenraad.

1811.
April d. 14. Avondmaal gehouden, na gedane proclamatien en proefpreek, en gehoudene kerkenraad.

Julij d. 14. Avondmaal gehouden, na gedane proclamatien proefpreek en gehouden kerkenraad.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.