LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Eenrum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
[ Onderstaande gegevens in overleg overgenomen van de site van Fred Reenders www.reenders.com; Fred heeft deze gegevens ingevoerd. Aangepast aan de layout van overige ledematen-files. Ledematenlijst 1686 gekontroleerd MG, overige gegevens (nog) niet ]

In 1686 begint de nieuwe predikant Wibrandus Hartzema het DTB boek van Eenrum met een lijst van lidmaten van de kerk.
Daarna noteert hij naast de dopen en huwelijken ook wie er belijdenis doen en wie met attestatie naar Eenrum komen. Niet zelden staan bij deze vermeldingen ook opmerkingen over de woonplaats, de herkomst, het beroep en soms zelfs over familie-relaties. Dit kan een mooie extra bron zijn voor de genealoog.
Na het overlijden van Wibrandus in 1727 worden de aantekeningen fragmentarisch en ze houden na 1730 op.
N.B. Het gaat hier om belijdende leden! Doopleden worden niet genoemd tenzij ze belijdenis doen...

[ Bron: DTB 53, Eenrum. 1e Versie: Fred Reenders. Laatste wijziging: 29-07-2004, Menne Glas. Correcties: september 2006, Geert Kamphuis ]
 
Ao 1686.
Den 15e Augusti ben ik Wibrandus Hartzma prae vi...
legitima vacatione als Prediger in deese Gemeijnte
en successor van D. Ant. Elema geintroduceert, en
ingezettet door D. Elbergium en D. Hoendricks
respective Pastores in Bafloo en Pieterbuijren.

[een viertal dopen]

namen der Litm. van oudts

Gosen Hindrix en
Albertjen Luitjes sijn huisvrouwe
Grietje Luitjes wed. van Leenert Sappes
Evert Berens en Geertjen Pieters sijn huijsvrou
Hindrick Peters, en Grietje Derx Ehelieden
Etske Jansen huijsvrou van Jan Jacobs
Sibrant Ulpherts en Martjen Jansen sijn huijsvrou
Geertjen Lammers j.d.
Dewer Harms wed. van Jacob
Ulphert Lucas en Anje Thijes Ehelieden
Jan Lepharts
Lubbert Tiaerts en Lammege Lepharts sijn huijsvrou

Anje Willems huijsvrou van Albert Garbrants
Cornelis Jansens en Marretjen Remges sijn huijsvrou
Doe Ebels
Bregtjen Onnes J. dochter
Arent Peters en Bieuwtjen Jans sijn huijsvrou
Jarch Derx
Marie Peters
Marretjen Clasens, huijsvrou van Claes Derx
Claes Folkers en Marretjen Arijes Ehelieden
Frerick Louwerens en Trijns Jans Ehelieden
Grietje Ennes
Dietje Wabbes
Magdalena Aries de huijsvrou van Jan Sigers
Wobbe Peters wed. van Garmt Jacobs
Simon Jansen Stellemaker en Grietje Frerix sijn huijsvr.
Jacob Jacobs Smit en Geeske Jansens Ehelieden
Fritzer Eijlckes op Ernstheem en Geertjen Siabbes sijn huijsvr.
Zijtje Writzers wed. van Douwe Heres en
Hero Douwes haar soon
Luijtjen Jacobs
IJedke Menckes
Griete Gales
Derck Jurjens
Swaanje weduwe van Hans Peters
Ebeltjen Eppes huijsvr. van Jan Ennes
Abeltjen Jacobs wed. van Rekenmester Wijrtzma
Eeuwerich Jans wed. van Hindrick Palvaes
Cornelliske Gerrits huijsvr. van Hend. Thomas
Anje Geerts huijsvr. van Focke Willems
Jan Geerts en Jantjen Aljes Ehelieden

Claes Menckes
Ede Peters
Tiaerd Dercks en Marretjen sijn huijsvr.
Jan Dercks en Peterke Jans sijn huijsvr.
Wibbe Siwers en Aeltjen Jansens sijn huijsvrou
Lubbe Jansens, wonende op 't Aaght
Jocchum Horenborgh
Evert Hindricks en Talje Jans Ehelieden
Hijlckjen Derx huijsv. van Enno Kuijper
Jan Gerrits Vuist
Elizabeth Eijlckes wed. D. Ant. Elema
Advocaat H. Mettinck en Anna Elema sijn huijsvrou
Harmen Lubbers en Siamke Luers sijn huijsvrou
Claes Cornelis en sijn huijsvrou
Geertjen Clasens
Steven Peters
Occo Dercks en sijn huijsvrou
Frouke Jacobs
Geeske de huijsvrou van Simon ketellapper
Moij Anne wed. van Jacob Jansen
Berent Hindricks en sijn huijsvrou
Aeltjen Cornelis
Anne wed. van Occe Derx
Jan Jacobs en sijn huijsvrou
Grietje Jans
Bauwe Drewes huijsvr. van Jan Clasens
Jantjen Jans
Mester Jan Oosterhof en sijn huijsvrou
Aeltjen Hindriks
Take Hindricks glasemaker en sijn huijsvr.
Lizebeth Lues
Hindrick Jansens

Anje Jansens huijsvrou van Abel backer
Onne Jemmes
Claes Benens Smit
Harmannus Hovet en sijn huijsvrou
Trijntjen Pieters
Cornellis Hindricks
Abel Tonnis en sijn huijsvrou
Gebke Derx
Jan Albers
Geert korvemaeker en
Jantjen Harms
Jan Cornellis en sijn huijsvrou
Assel Jaspers
Popke Jansens en sijn huijsvrou
Teetje Albers
Jan Lubbers en sijn huijsvrou
Anje Arijes
Aeltjen Oosterhofs huijsvrou van Geert Ebels
Moij Tiaerke wed. van Jan Simens
Wecke Dercks
Jan Ebels schipper en sijn huijsvrou
Anje Cornellis
Rijke Lues schipper
Meenje Clasens J.Dochter
Eltje Pieters weduwe van Cornellis Boelens
Hindrickjen huijsvrou van Berent Jans schuitevaerder
Jan Roelefs en sijn huijsvrou
Roele Clasens
Evert schoemaeker en sijn huijsvrou
Frouke Onnes
Grietje Folkers weduwe van Hindrick Jacobs,
wonende bij haar kinderen Hindrick timmerman en Anje Hindrix

Else Andries en sijn huijsvrou
Reimt Aljes
Tijerd Lubbers en sijn huijsvr.
Grietje Evers
Jelte Balles
Etske Jans en sijn huijsvrou
Anje Jelles
Willem Allers en sijn huijsvr.
Teetje Sickens
Hindrick Emens en sijn huijsvrou
Marretjen Hansens
Grietje Wabbes huijsvr van Abr. Berens
Aeltjen Geerts huijsvr. van Brant Peters
Marie Hiddens huijvr. van Wibbe Berents
Garmt Wijrtzema
Anje Peters dienstmaeght wonende bij Wijrtzema
Moij Eltjen wed. van H. Huijsman
Kerckvoeght Drewes Stuirwolt en sijn huijsvrou
Hilje Evers
Lizebeth Simens huijsvr. van Jan Derx
Allert Jurjens en sijn Dochter
Grietje Allers
Jacob Jans op Oldijck
Harmen Does en sijn huijsvr.
Geertjen Jacobs
Jantjen Onnes wonende op
Oldijck
Peter Jacobs
Jan Peters en sijn huijsvr.
Fenje Cornellis
Jacob Garbrants en sijn huijsvrou Dewercke Hindricks genoemt
Tamme Reintjes en sijn huijsvrou
Grietje Douwes

Kerckvooght Claes Peters en sijn huijsvrou
Getruit Jansens
Folkert Clasens en sijn huijsvr.
Anje Frericks
Jannes Jacobs Hasecamp en sijn huijsvr.
Pieterke Jansens

Nieuws angenomene Litm: sijn deess welcke na voorgaande belidenisse
en ondersoeck des geloofs tot het eerste Avontm: sijn geadmitteert
Jan Arijes en
Jacob Garbrants en
Anje Hindricks J. Dochter.
Met attestatie sijn toegelaaten
Tiarck Tammens mulder van Sandeweer,
Epke Eckes van Pieterbuiren en
Grietje Pieters J.Dochter van Winsum.

1687

Martij den 13.
sijn daartoe nae voorgaande ondersoekinge en belijdenisse des geloofs gekomen
Geert Ebels Collector, en Haeske Thomas, Aefjen Jansen J. Dochter en Anje Hessels J.D.
Met attestatie van Winsum Grietje Peters.

Junij den 19
en sijn van nieuws na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des
geloofs daar toe gekomen Gerrit Peters en Anje Clasens sijn huysvrou
Met attestatien sijn geattmitteert van Mensingeweer Grietje Jacobs weduwe van Bene Hindricks.
Enne Willems en Luckjen Jansens sijn huijsvr: van Mitthuijsen.

Septembr den 18
en is na behoorlijcke ondersoekinge daar toe gelaeten worden
Cornelis Jans en sijn huysvrouw Deetje Wabbes.
Trijntje Clasens huysvrou van Claes Benens.
Grietje Clasens huijsvrou van Tiarck Tammens mulder

1688

Den 16 Janry
en geadmitt: met attestatie van Uldrum Trijntjen Berents

Aprilis den 8.
En is daartoe gekomen met attestatie van Mensingeweer Meenje Goytjes.

July den 1.
en sijn van nieuws na voorgaande ondersoeck en belijdenis des geloofs daar toe gekomen Peter Tewes en sijn huijsvrou Aeltjen Stuirwolts, wonende op den Over.
Lucas Ulpherts.
Anje Geerts.

Septembr den 23.
en sijn van nieuws na voorgaande ondersoeck en belijdenis des geloofs
daar toe gekomen Peter Jacobs en Keenje Hindricks Echtelieden.
met attestatie Anje Hindrix van Nykerck.
Grietje Jacobs van Wede.

December den 16.
met attestatie is geadmitteert Fockjen Onnes huysvr: van Weke Derx.

1689

Julij die 7.
en sijn na voorgaande belijdenisse daar toe angenomen Ebel Riewers moltemaker en Roelefjen Gaijes J.Dochter van Wede.

November die 3
En is met attestatie van Bafloo tot ons gekomen Geertjen Hansens wonende op Ernstheem

1690

Febr. die 16.
en is na voorgaande belijdenis daar toe aangenomen Ida Clasens wonende bij Peter Arents

Junij die 1.
en sijn van nieuws op voorgaande behoorlijcke ondersoekinge daar
toe gekomen Jan Garbrants en Reinou Clasens echteluiden op den Hander
Doncke Jans Schoolmr en Paulina Dries beide met attestatie van Groningen.
Jantjen Jansens van Esinge J. Dochter met mij dienende.
Derck Jansens jonghgesel met attestatie van Winsum.

October die 12.
en is van nieuws na voorgaande behoorlicke ondersoekinge daer toe
gekoemen Jasper Jansen van Eendrum.
met attestatie sijn geadmitteert
Simon Jans van d Andiel wonende bij Berent backer.
Hindrick Peters van Tinallinga.
Peter Peters van Mensingaweer

1691

Janrij den 18
sijn van nieuws na voorgaande belijdenis daer toe angenomen
Jannes Haselkamp wonende op de Horn
Grietje Jans weduwe van Jarch Dercks
Julle Jansens en Talje Geerts beijde met attestatie van Stedum

Maij die 10
is van nieuws na voorgaande ondersoeck en belijdenis des geloofs daar toe geadmitteert
Aeltjen Carsjes J.Dochter wonende op den Hoorn
met attestatie van Garnwert is tot ons gekomen Trijntjen Meuwes
Wibbigjen Jans huysvrou van Jasper Jansens met attestatie van Leens

Octobris die 4
En sijn van nieuws daar toe gekomen
Focco Jansens en sijn huijsvro Anje Lues
Jacob Jans en sijn huijsvr. Reinou Jans
Jans Sasses
Corneliske Jans huijsvr. van Hendrik Peters
Met attestatie van Petersbuiren is tot ons gekomen Eke Jacobs huijsvrou van Willem Alberts

Decembr die 27
en sijn van niews op voorgaande behoorlicke ondersoekinge daar toe angekomen Brant Peters
Berent Jans wonende an't kerck-hof
Marcus Harms en Geeske Clasens sijn huijsvrou
Trijnje Geerts Wed. van Peter Garbrants
Enne Jansens
Grietje Jans Jonge dochter met mij dienende
Maria Clasens J.Dochter
Geeske Cornellis J.D. wonende voor dienster. bij Writzer Eijlkes op Ernstheem
Met attestatie is geadmitteert Abeltjen Jansens van Mensingeweer, Ehevr. van Enne Clasens

1692

April die 10
en sijn daar toe nieus aengenomen
Sicco Wiggers en sijn huijsvrou Getruit Fockes, wonende op Jr. Berums plaatse.
Jan Derx wonende op de wech na Wijrtzuma plaatse.
Willem Albers
Enne Clasens wonende an de wegh na d'Heer Pathuis plaatse.
Trijnje Evers Docht. van Evert Berents
Met attestatij van Obergum is geadmitteert Albert Roelefs.

Julij die 10
en sijn van niuws op voorgaande ondersoekinge geadmitteert
Peter Peters wonende op Oldijck
Writzer Jans wonende an de wegh na Pieterbuiren
Bruin Elses
Asse Dercks J.D.
met attestatij sijn toegelaeten
Mr Derck Willems van Cantes
Reint Geerts van Tijnallinga
Jancke Wiltens J.Dochter van Groningen

October die 2
en sijn van nieuws op voorgaande behoorlijcke ondersoekinge daer toe angenomen
Anje Jans huijsvrou van Jan Meertens
Anje Ottens[Obbens?] huijsvr. van Jan Jacobs
met attestatij is toegelaeten
Samuel Grossius Chirurgijn van Cantes

Decembr die 25
van niuws angenomen
Renje Everts en Jantjen Jans sijn huijsvrou
Jantjen Willems huijsvrou van Jan Sasses
Trijnje Jacobs J.D. op Oldijck wonende
Op vertoninge van genoegsame Attestatij is mede geadmitteert Bijwke Mennes van Zaaxum

1693

April die 2
is na voorgaande ondersoekinge daer toe gekomen
Reinou Jacobs huijsvrou van Jannes Hasecamp.
Met attestatie sijn geadmitteert
Pieter Bartels van Wee
Luckjen Cornelis van Ulrum
Marretjen Cornelis J.Dochter van Warfhuijsen

Julij die 23
na voorgaande ondersoekinge daar toe angenomen
Jan Meertens
Renje Hindrix jongesel wonende bij Reintjen Cornelis
Hilje Ulphers huijsvrou van Claes Pieters Kerckvoeght op den Hander
Geertjen Cornelis huijsvr. van Doe Ebels.
Meenje Elses weduwe van Melcher Arens.
Anneke Jansens huijsvrou van Gerrit Rose
Hilje Harms Dochter van Harmen Does wonende op Oldijck
Ebeltjen Mennes J.Dochter
Greetje Hindrix J.Dochter wonende op Ernstheem bij Gerrit Cornellis.
Met attestatij is toegelaeten Aeltjen Jans van Leens huijsvr. van Jan Lubbers

Octobris die 15
na voorgaande ondersoekinge daar toe angenomen
Jantjen Jans Dochter van Jan Ebels wonende bij t [Mure?]
Met attestatij sijn toegelaeten Aefke Frerix huijsvr van Peter Folckers van Saexumhusen
Pieter Jacobs en Trijnje sijn huijsvrou beijde vant Nijlant wonende op den Hoorn

Decembr die 31
na voorgaande ondersoekinge daar toe gekomen
Eppe Aljes en Grietje Simens sijn huijsvrou
Lammert Borchers woonende bij Mr Arent kuijper
en Hilje Benens J.Dochter

1694

Martij die 18
sijn met attestatie toegelaeten
Gerrit Boeckman Chirurgijn en Elizabeth Bot van Amsterdam
Renske Haickes J.Dochter van Saexumhuisen
Grietje Clasens J.Dochter van Winsum

Junij die 17
is met attestatie toegelaeten
Maria Pieters huisvrouw van Frerick Reints van Warfhuijsen
Na voorgaande ondersoekinge sijn geadmitteert
Trijntjen Tiesman huisvr van Arent Stoffers
Cornelis Jans cercher en Roelefien Roelefs sijn huijsvrou
Geesien Gaijkes J. Dochter en Geertjen Abels J.Dochter

Septembr die 16
na voorgaande ondersoekinge geadmitteert
Boele Cornellis wonenden voor knecht op Ernstheem bij Gerrit Cornellis
Maria Stuirwolts J.Dochter
Frouke Cornelis woonende op Ernstheem bij Writzer Eijlckes

Decembr die 16
sijn met attestatie toegelaaten
Anje Pieters huijsvrou van Hindrick Berens van Mensingeweer
Elizabeth Clasens huijsvrou van Jacob Sibrants van Wede
Lieke Cornelis J.Dochter van Uldrum
sijn mede na voorgaande ondersoekinge daar toegekomen
Jacob Sibrants schipper
Harmen Remges
Lammert Laijs
Maijke Blencksema huijsvr. van Redger Wierhuis
Heiltjen Jans
Trijnje Benens Dochter van moij Griete

1695

Martij die 17
met attestatie toegelaeten
Jurjen Jans van Mensingeweer
Evert Raengs en Cornelliske Averes sijn huijsvr van Pietersbuijren
is mede na voorgaande ondersoekinge daar toe gekomen
Eufke Harms dienstmeijt van Pieter Tewes

Junij die 16
met attestatie toegelaaten
Grietje Does huijsvrou van Jan Meins van Winsum
Fenje Does J.Dochter met attestatie van Appingadam
is mede na voorgaande ondersoekinge daar toe gekomen
Jan Meins kuijper van Loppersum

die 8 Septembris
met attestatie tot ons gekomen
Lucas Ulphers en Sijbrigh Evers sijn huijsvrou van Wetsinge
na voorgaande ondersoekinge geadmitteert
Simon Jans Schipper en Marretjen Popkes sijn huijsvrou
Grietje Jans J.Dochter wonende an de wegh na Mensingeweer.

Decembr die 8
na voorgaande ondersoekinge geadmitteert
Enno Popkes.
Hindrick Takes en Luij Takes sonen van Mr Take glasemaker
Aeltjen Busch onse Dienstm.

1696

Martij die 22
sijn met attestatie tot ons gecomen
Anna van Isselmonde [Van Mensingeweer]
Hindrickijn Jansens J.Dochter van Obergum
sijn mede na voorgaande ondersoekinge des geloofs geadmitteert
Cornelis Clasens wonende tegens over Redger Wijrhuis
Claes Arents suitevaerder en Anje Janses Vet, sijn huijsvr.
Hijle Jans en Roelefien Geerts sijn huijsvrou

Junij die 28
is met attestatij van Groningen tot ons gecomen
Willemina Basteleurs huijsvrouw van Samuel Grossius
na voorgaande ondersoekinge geadmitteert
Jan Clasen en Aeltjen Isebrandts sijn huijsvr wonende op Joncker Berums plaatse
Peter Folckers wonende omtrent Pieter Jacobs
Grietje Clasens wed. van Jan Menckes
Evert Tierts bij Evert schoemaeker voor dienstknecht wonende

Septembr die 13
na voorgaande ondersoek geadmitteert Anje Peters [= Anje Jans] huijsvr van Pet[-er] Peters wonende op Oldijck

Decembr die 20
na voorgaande ondersoek en belijdenisse haars geloofs angenomen
Siwert Wibbes wonenden op den Hander
Lijsebeth Alberts J.Dochter
Immege Ulphers wonende bij haar swager op den Hander
Anje Clasens J.Dochter, Anje Hindrix J.Dochter woonende op Zantvoort voor Dienstmaaght
Op vertoninge van genoegsame attestatij sijn mede geadmitteert
Aurelia Uneken onse dienstm. van Groningen
Derck Jansen schipper van Bafloo

1697

Martij die 28
En sijn na voorgaande ondersoekinge en belijdenisse des geloofs geadmitteert
Anje Jacobs huisvrouw van Lammert Lais
Grietje Remges huijsvrou van Jan Lubbers snijder
Grietje Fockes huijsvr. van Omke Gosens
Corneliske Onnes huisvr van Derck Jansens schipper
Frouke Willems Dochter van Geert korvemaker wonende op Schouwerzijl
Lijsebeth Evers Dochter van Evert Berens gortemaker
Grietje Algers J.D. wonende bij Garmt Wijrtzema voor dienstmaaght
Greetje Crijns J.D. wonende bij Claes Pieters voor dienstmaaght

Junij die 13
met attestatie van Mensingeweer tot ons gecomen Joost Frerix en Aeltjen Teles

Sept die 12
met attestatie geadmitteert van Suirdijck Pieter Pieters
van Pieterbuiren Geesien Folkers huijvr van Sikke Jans, wonende omtrent Garmt Wiersema

Decembr die 12
is met attestatie tot ons gekomen van Pieterbuiren Derck Jans, wonende bij Berent backer
En is mede na voorgaande ondersoek en belijdenisse des geloofs angenomen Omke Gosens

1698

Martij die 13
na voorgaande ondersoekinge en belijdenis des geloofs daar toe gekomen
Aefke Popkes huijsvr. van Berent Jans

Junij die 19
met attestatie tot ons gekomen Anje Jansens van Wee wonende op de Houw op J.Hasecamps plaatse
Maria Lucas van Groningen wonende bij Mr Menne wed.
Maria Pieters an de wegh na Mensingeweer

September die 11
na voorgaande ondersoek en belijdenisse des geloofs daar toe gekomen Gosen Harms, soon van Harm DoŽs.
Battruit Rengers woonende voor dienstmeijt bij Pieter Tewes

Decembris die 4
na voorgaande ondersoek en belijdenisse des geloofs daar toe gekomen
Meindert Jansens en Meenje Havinx sijn huijsvrou
Mr Cornellis Radijs Chirurgijn
Hilje Jacobs wonende voor dienstmaaght bij Meindert Jansens
van Groningen is met attestatie geadmitteert Claesjen Steffens[?] wonende voor dienstmaaght bij mij [pastor Hartzema]

1699

Martij die 12
met attestatie van Leens toegelaten Pieterke Clasens wonende voor dienstmaaght bij de wed. van Haijo
sijn na voorgaande ondersoekinge en belijdenisse des geloofs angenomen Hero Pieters broeder van Claes Peters kerckvooght
Janneke Jans dochter van Jan Geerts op de weg na Mensingeweer

Junij die 11
sijn van niuws daar toe gekomen Frerick Siabbes en Fenje Geerts sijn huijsvr. wonende op't Aaght
Derck Aljes en Jantjen Fockes sijn huijsvrou
Marretjen Sickes huijsvrou van Pieter Folckers
Sijn mede geadmitteert met attestatie Getruit Jacobs van Pieterbuiren huijsvr van Mr Corn. Radijs
Evert Tieerts met attestatie van Godlinse

September die 10
is van Gemeijnte van Groningen tot ons gekomen Catharina Maria Menningh mijn huisvrou
met attestatie van Pieterbuiren is geadmitteert Menne Ger[rits?]

Decembr die 3
is van de gemeijnte van Groningen geadmitteert Trijntje Dillingh voor Dienstmaaght bij mij [pastor Hartzema] woonende

1700

Junij die 16
zijn met attestatie van de Schemda geadmitteert Mr Gerhardus Averes Chirurgijn en Sara Verlage zijn huijsvrouw
sijn mede na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs angenomen Luitjen Geerts en Hilje Jans huijsvrou van Thomas Jans Vet op den Hoorn woonende

Septembr die 8
zijn met attestatie van Whee toegelaeten Mr Bronger Sijkes[?] timmerman en Elizabeth Sickes zijn huijsvrou
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs angenomen Willemke Roelefs van Roen wonende bij de wed. van Albert Hindrix
Cornelis Egbers backer en Anje Drewes

Decembr die 8
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs angenomen Jantjen Eckes, wed. van Pieter Hansens wonende bij Weke Derx

1701

Martij die 13
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs daar toe gekoemen Jan Jansens Vet wonende op den Hoorn.
Jacob Abrahams van Groningen
met attestatie van Pieterbuijren is geadmitteert Claeske Sijwerts wed. van Raengh Luitjes

Junij die 5
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs daar toe gekoemen
Peter Jans van Wierhuijsen voor dienstknecht woenende bij Pieter Pieters [Egbert Pieters?] en Anje Siwers op de Loijte.
sijn met attestatie van Cloosterbuiren geadmitteert Jacob Jans en Trijnje Cornelis sijn huijsvrouw

Decembris die 11
is met attestatie van Mensingeweer toegelaten Grietje Algers wonende op Ernstheim bij Writzer Eijlckes
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs is geadmitteert Kunne Bettes vrou van Jan Albers

1702

Martij die 12
sijn met attestatie van Petersbuiren toegelaeten Jan Wijers en Sijbertjen Jans sijn huisvrouwe
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs is geadmitteert Jacob Gijses

Junij die 18
is met attestatie tot ons gekoemen van Pietersbuiren Anje Mindels huijsvrou van Melis Sickes
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs is geadmitteert Folkert Pelgrims, welcke van 't pausdom tot ons is overgegaan

Decembris die 10
is met attestatie van Garshuijsen geadmitteert Claaske Heijnes, wonende voor dienstmaeght bij Luitjen Geerts

1703

Martij die 11
sijn met attestatie toegelaeten Joest Karsjes snijder van Menckeweer
Duirt Claassens voor Dienstknecht woenende bij Luijrt Luijes met attestatie van de Brede
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs geadmitteert Antje Martens huijsvrou van Jan Siwers

Septembris die 16
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs daer toegekoemen Eltje Wijrtzema

Decembris die 9
Is om gegevene ergernisse afgehouden van des Heeren H. Avondmael Evert Raenghs
En om gegevene ergernisse gesuspendeert van t selve Aeltjen Stuirwolt huijsvrou van Pieter Tewes

1704

Martij die 9
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs geadmitteert Joh. Dalhoff S.S. Th. Studeosus[?]

Die 8 Junij
sijn met attestatie toegelaeten d E. Frikke Lubbers en Ida Reiners sijn huijsvrouw, van de Zeerijp.
Derck Jansen en Cornelliske Onnes Ehelieden van Warfhuijsen

Septembris die 7
na voorgaande ondersoeck daar toe aengenomen Marretjen Berents huijsvrou van Rokes Geerts

Decembris die 7
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs geadmitteert Geertjen Ennes J.Dochter, Stijntjen Abels J.D. voor Dienstmaaght bij mij wonende.
Is op een serieuse vermaninge wederom toegelaten de vrou van Pieter Tewes [Aaltje Stuirwolt], belovende haar levent te sullen beteren

1705

Martij die 15
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs geadmitteert Peter Ennes,
en Eenje Dercks wed. van Arent Pieters,
Grietje Frericks J.Dochter

Junij die 28
is met attestatie van Leens toegelaeten Renje Jeltes
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs geadmitteert Freija [Feijke] Ennes en Auke Ritses sijn huijsvrou.
Jacob Geerts en Lubje Albers sijn huijsvrou
Aefien Clasens J.D. wonende voor dienstmaecht bij Claes Pieters kerckvoeght
Is wederom toegelaeten na een serieuse vermaninge van een voorsichtige wandelinge Evert Raenghs

Septembr die 20
Is met attestatie van de Brede toegelaten Grietje Edzkes
mede na voorgaande ondersoeckinge en belijdenisse des geloofs geadmitteert Mester Tonnis Jansen schoemaeker

Decembris die 6
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs daar toe gekomen Imke Harms vrouw van Jan Hindricks en Jantjen Hindrix wonende naest Marcus Harms.
Met attestatie van Ten Buir is geadmitteert Jan Remmerts
met attestatie van 't Wester Nijeland Heijltje Garmts vrouw van Pieter Folckers
en Stijnje Tieerds van Pieterbuiren beijde tonende berouw over haare gegevene onstichtinge, met belofte van haar voortaen Christelijk te sullen gedragen in haaren wandelinge.

1706

Junij die 13
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs daar toe gekomen Jan Crijns en Aeltjen Harms sijn huijsvrou
Mr Ebel Jans kuijper

Septembris die 26
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs daar toe gekomen
Allert Roelefs schoemaeker en Anje Engelberts zijn huijsvrou
Marretjen Alles wonende voor dienstmaeght bij Pieter Pieters

Decembr die 12
na voorgaande ondersoeckinge en belijdenisse des geloofs daar toe gekomen Willem Jacobs

1707

Martij die 13
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs daar toe gekomen Jacob Hendrix en Peterke Jans sijn huijsvrou
Anje Jans J.Dochter, en Marie Hiddes J.Dochter

Junij die 12
sijn met attestatie geadmitteert van Hornhuisen Harmen Jacobs en sijn huijsvrou Trijnje Jacobs, wonende op de plaatse van Moij Claeske
Jan Hendrix op Oldijck met attestatie van Wester-Nielandt
van Wede Bieuwke Jansen, wed. van Jan Jansen

Septembr die 18
met attestatie geadmitteert van Hoornhuijsen Jannes Clasens
Is mede van Pieterbuiren tot ons overgekomen Hijke Derx huijsvrou van Jan Hindricks op Oldijck

Decembris die 11
met attestatie van Wede toegelaaten Grietje Dercks huijsvrou van Thomas Arents wonende op de Loijte
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs daar toe gekomen Fosjen Alles

1708

Martij die 11
na voorgaande ondersoeck ende belijdenisse des geloofs daar toe gekomen
d E. Jacob Euwes en Elisabeth Writzers Echtelieden wonende op Erentsheem
Cornelis DoŽs en Hilje Fockes Echtelieden

Die 9 Septembris
met attestatie van Groningen toegelaaten Jantjen Willems J.D. wonende bij mij voor Dienst-maaght
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs sijn geadmitteert Jan Jocchums soon van Jocchum Jans
Hillegonda Hartzma mijn Dochter
Jantjen Geerts Dochter van de Collector Geert Ebels

Decembris die 15 Hebben ...
met attestatien toegelaaten van Tolbert:
Jan Simens
soon van Simen Jans Stellemaeker
met attestatie van Nijkerck:
Teijtje Wijrts huijsvrou van Mester Tie Smidt
Naa voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs sijn geadmitteert:
Anje Jans
vrou van Berent Wibbes
Getruit Rokes van Obergum wonende voor dienstmaaght bij Wibbe Siwers
Geertjen Jans dienstmaagt van Frick Lubbers

1709

Martij die 10
met attestatie toegelaten van Baflo Garbrant Jacobs
van Pieterbuiren Berent Wibbes
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs sijn geadmitteert Mester Tije Sibrants
Dewerke Nannes huijsvrou van Garbrandt Jacobs

Junij die 9
met atestatie geadmitteert van Hornhuijsen Hans Sijwerts
Lucas Berents en Jacobjen Cornelis sijn huijsvr. van Tijnallinga

Septembris die 8
met attestatie van Groningen toegelaaten Dewerke Jans J.Dochter wonende bij Jacob Pieters
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs sijn geadmitteert Albert Aijlts van Marrienhove
en Aeltjen Jans vrou van Derck Tonnis

Decembris die 8
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs geadmitteert Jantjen Jans huijsvrou van Pieter Peters, en IJtjen Abrahams

1710

Martij die 9
met attestatie van Maarslagh toegelaeten Nieltjen Sijtses Blincksema, huijsvrou van d'E. Frick Lubbers
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs is geatmitteert Thomas Arents wonende op de Loijte

Junij die 15
met attestatien van Groningen d' EE Valerius Elema Advocaet, en Richter an dese plaatse
met attestatie van Suidhorn Cornelia Averes huijsvrou van Evert Raenghs Abbringh
Mr Bronger Seijckes en sijn huijsvrou Elisabeth Sickes met attestatie van Mensingeweer

Septembris die 7
met attestatie van Gardelsweer toegelaeten Cornelis Remmes mulder en Martjen Isebrandts sijn huijsvrou
van Wierum Jantjen Rengers wonende bij Jan Alefs voor meijdt
na voorgaande ondersoeck en belijdenis des geloofs sijn daer toe gekomen
Hendrick Cornelis en Trijnje Jans sijn huijsvrou
Hendrickjen Jacobs huijsvrou van Jan Pieters
Albert Jans jonckgesel
Barber Jans wonende voor dienstmaeght bij die kerckvoeght Claes Pieters

Decembris die 7
met attestatie van Vierhuijsen toegelaten Marretjen Clasens Dochter van Claes Benens smit

1711

Martij die 8
na voorgaande ondersoeck en belijdenis des geloofs daar toe gekoemen Jan Jansen, welcke van de Lutheranen tot ons is overgegaan

Junij die 15
met attestatie tot ons gecomen en geadmitteert
Mr Gerhardus Averesse en Sara Verlage zijn huijsvrou van Zuidthorn
Geertjen Harms huijsvrou van Remge Allerts van 't Wester-Nijelandt, wonende op de kolde-Horn
Geeske Jans huijsvrou van Harm Geerts mulder met attestatie van de Nieuwe-Beerta

Septembris die 6
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs daar toe gekomen Harmen Geerts mulder

Decembris die 6
met attestatie toegelaeten Albert Jannis van Vierhuijsen
Egge Engelberts van Ten Bour
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs sijn geadmitteert Lubbert Jans snijder, Gerrit Hindricks, Jan Bouwes

1712

Junij die 5
met attestatie tot ons gekomen ende geadmitteert Jan Roelefs en Fennetjen Harms sijn huijsvrou, en Jantjen Beijshuisen huijsvrou van Jan Pouwels van Groningen
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs is daartoe gekoemen Thomas Jacobs wonende op De Horn

Septembris die 4
met attestatie van Sauwert tot ons gekomen Teubje Jans, weduwe van Bartelt Jans

Decembris die 4
met attestatie van 't Wester-Nijelandt tot ons gekomen Trijnje Jeltes, huijsvrou van Pieter Ennens
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs sijn geadmitteert Renje Clasens, en Anje Harmens sijn huijsvrou

1713

Martij die 5
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs geadmitteert
Jelte Garmts wonende voor knecht bij Siwert Heepkes
en Aijlke Pieters J.Dochter

Junij die 4 op Pinxster
met attestatie van Baflo toegelaaten
Hilje Lujes hujijsvrou van Roekes Geerts
na voorgaande ondersoeck en nelijdenisse des geloofs geadmitteert
Arijs Jans en Marretjen Hendricks sijn huijsvrou

Die 3 Septembris
met attestatien geadmitteert van Husinga Freecke Jans huisvrouw van Jannes Folkers backer
van Obergum Jantjen Jans huisvrou van Meerten Jans wonenden op Oldijck
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs sijn toegelaaten
Jacob Jacobs en Melle Jacobs
Lizabeth Gerrits

Decembris die 10
met attestatie geadmitteert van Uldrum Berentjen Jacobs
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs sijn toegelaeten
Jannes Folckers backer
Weet Julles en Beetje Jans sijn huijsvrou

1714

Martij die 4
sijn met attestatie toegelaaten
van Zuidhorn Julle Jacobs horologie-maker
en van Zuidwolde Claas Frericks wonende bij Jan Hendricks op Oldijck voor knecht
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs geadmitteert
Jan Dercks schoemaecker
Cornellis Berents soon van Mr Berent backer
Anje Berents huijsvrou van Julle Jacobs
Sijtjen Writzers J.Dochter wonende op Erenstheem
Trijntjen Geerts Dochter van de overledene Collector
IJedke Clasens J.Dochter wonende bij Hendrick Haijes
Aeltjen Clasens J.Dochter wonende bij Hendrick Clasens

Junij die 18
met attestatie toegelaaten van Uithuijsen Marretjen Eppes, huijsvrou van Jan Jocchums

Septembris die 2
met attestatie van Cloosterbuiren toegelaaten Harmen Hindricks kuiper en Stijnje Pieters sijn huijsvrou
met attestatie van Appingadam Ebel Jans
Derckjen Harckes vrou van Wigger Sickes van Wehe
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs is geatmitteert Marretjen

die 9 Decembris
met attestatie tot ons gekomen Harmen Jansen van Grijpskerck
Jan Harmens mulder alhijr en Luke Harmens van Usquert
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs geadmitteert
Derck Luijs en Jacob Berents

1715

die 3 Martij
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs geadmitteert
Willem Hendericks schoemaeker
Jan Tonnis wonende bij de weduwe van Frick Lubbers voor knecht
en Anje Lubbers huijsvrouw van Mester Cornellis Jans
Tetje Frericks wonende voor dienstmaaght bij Meint Jans op Oldijck
Aefke Berents

Die 9 Junij op't Pinckster Feest
met attestatie toegelaten
Jan Dercks backer van Schiermunnekeroogh
Aeltjen Hendricks huijsvrou van Hemme Pieters met attestatie van Middelstum
van Leens Tietje Harms huijsvrou van Jelte Garmts
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs is geadmitteert Pieter Willems
en sijn gesuspendeert om groote ergernisse Claes Benens en Anje Jans sijn vrouw.

Die 1 Septembris
na voorgaande ondersoeckinge en belijdenisse des geloofs daar toe aengenomen
Jacob Gorijs en Albertjen Coers sijn huijsvrou
Jan Frericks en Aefke Drewes sijn huijsvrou
Aeltjen Fritzers huijsvrou van Siwert Wibbes
Etjen Rijckers wonende bij Siwert Heepkens
Anje Stevens wonende bij Berent Dercks op d'Hoorn

1716

den 7 Junij
met attestatie toegelaten Willem Pieters en Trijnje Jacobs sijn huijsvrou van Obergum
Jelte Luitjes en Grietje Edskes Echtelieden van Winsum
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs sijn geadmitteert
Jan Pieters en Trijntjen Harms sijn huijsvrou
Op een serieuse vermaninge, en belofte van beteringe des levents sijn wederom toegelaeten Claes Benens en Anje Jans Echtelieden gelijck in consistorio waar besloten

die 6 Septembris
met attestatie toegelaaten Lammert Laijs en Anje Jacobs Ehelieden van Wee
Mencke Pauls wonende bij Mester Arent [Pieters] kuijper van Menkeweer

Die 13 Decembris
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs geadmitteert
Jan Pieters Woltman
Eleas Telckhuijs Chijrurgijn
Pieter Egbers en Harmcke Jans sijn huijsvrou
Zijtjen Tonnis huijsvrou van Jan Dercks backer
Geeske Hendricks huijsvrou van Pieter Willems

1717

Die 14 Martij
met attestatie toegelaaten
Derck Jans en Sibrig Jans echte-lieden van 't Wester-Nijeland

Den 4 Junij
met attestatie van Wehe toegelaeten Hendrick Jans en Anje Boelens Ehelieden

den 12 Decembris
nae voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs geadmitteert Marretjen Berents J.D. wonende voor dienstmaeght bij Mester Arent Pieters kuijper

1718

Die 6 Martij
met attestatie van Mensingeweer tot ons gekomen Lientjen Jans wonende bij Lucas Berents
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs zijn geadmitteert
Jan Sickes, en Harmtjen Hendricks zijn huijsvrouw,
Jantjen Jans wonende bij Jan Pieters Woltman,
Deetje Jans wonende bij Eppe Heepkes

die 11 Septembris
met attestatie van Oldehove gekomen Renske Pieters Huijsvrou van Luilef Hemmes,
van Wehe Eelje Clasen Wed. van Jannes Mennens
Met attestatie van Garmerwolde Aeltjen Isebrants J.D.
Na blijck van berou, en serieuse vermaninge over voorgaande ergernisse is a Consistorio wederom toegelaeten Antje Martens Wed. van Jan Siwers

die 4 Decembris
met attestatie van Winsum toegelaten Jacob Jans en Engeltjen Harmens Echtelieden
Antje Martens vrou van Claes Clasen met attestatie van Leens

1719

die 5 Martij
met attestatie van Usquert geadmitteert Jan Bartels en Grietje Clasen sijn huijsvrou
Weke Pieters J.D. met attestatie van Uijthuijsen

Die 10 Septembris
met attestatie van Winsum toegelaaten de Confoijmester Timmen Nannes
van Uijthuijster-Meden Jacob Jans en Jantjen Clasen Echtelieden
na ondersoeck en belijdenisse des geloofs is geadmitteert
Jan Reinders van den Hoorn, wonende bij Jan Pieters

Die 3 Decembris
met attestatie uijt Groningen tot ons gekomen en toegelaaten mijn swager R.Jan Penninck Solliciteur en mijn Dochter Hillegonda Hartzma sijn huijsvrou
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs geadmitteert
Luitjen Simons en Wibbige Pieters sijn huijsvrou
En is om gegevene ergernisse gesuspendeert Antje Martens wed. van Jan Siwers.
Oock is wederom toegelaten Claes Arents die eenige tijdt waar gesuspendeert, belovende in Consistorie beterschap van sijn leven en wandel.

1720

Die 3 Martij
met attestatie van t Zand toegelaten Ecke Takes vrijgesel

Die 8 Septembris
is na een serieuse vermaninge wederom toegelaaten Antje Martens wed. van Jan Siwers

Die 1 Decembris
met Attestatie van Groningen toegelaten Vrou Getruda Hoexum, wed. van D. Ernestus Philippus Meijer, gewesene Predikant in Hoornhuijsen en Cloosterbuijren
na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs zijn geadmitteert
Remge Harms en Bauke Cornellis zijn huijsvrou
Aeltjen Pieters huijsvrou van Mr Gerrit Hindricks timmerman
Menje Pieters J.D. wonende bij Mr Gerrit Hindricks

1721

Die 9 Martij
is met attestatie van Leens toegelaten Wicke Pieters J.D.
Na voorgaande ondersoek en belijdenisse des geloofs is geadmitteert mijn soon Harmannus Hartzma S.S. Th. Studiosus

die 22 Junij
En is met attestatie van Mensingeweer toegelaten Jan Jacobs pelde-garsten mulder

Die 7 Septembris
En is om gegevene ergernisse gesuspendeert van hetselve [Heijligh Avontmaal] Antje Martens weduwe van Jan Siwers

Den 7 Decembris
En is met attestatie van Warfum toegelaten Aefke Dokes huijsvrou van Mester Hero Douwes
Na voorgaande ondersoek en belijdenisse des geloofs sijn geadmitteert Jan Jacobs zijnde de soon van Mr Jacob Jacobs,
als ook Geeske Hindriks huijsvrou van Jan Jacobs pelle-garste mulder.

1722

Den 1 Martij
En sijn met attestatie van Groningen toegelaaten Jacob Hindricks
van Uijthuijsen Fijgie Klaasen huijsvrou van Mr Melle Jacobs Smit
van Tijnallinga Grietje Reinjes huijsvrou van Arent Wijpkes gewesene cercher van Eendrum
Na voorgaande ondersoek en belijdenisse des geloofs zijn geadmitteert Hero Douwes Schoolmeister alhijr,
Jantjen Hiddes huijsvrou van Jelte Pieters,
Anje Clasen J.D.

Den 28 Junij
En is met attestatie van Winsum geadmitteert Jan Willems, en sijn huijsvrou Aefke Jannis Baas.
Nae voorgaande ondersoek en belijdenisse des geloofs is toegelaaten Simon Bruines

Den 13 Septembris
En is met attestatie van Vliedorp en Nijkerk geadmitteert Renje Clasen en Grietje Harmens sijn huijsvrou.
En is wederom toegelaten Antje Martens wed. van Jan Siwers, die wegens gegevene ergernisse gesuspendeert waar geweest, belovende beterschap van haar leven en wandel.

Den 6 Decembris
En is nae voorgaande ondersoek en belijdenisse des geloofs toegelaaten Anje Jans, Dochter van Jan Sasses.

1723

Den 7 Martij
En sijn nae voorgaande ondersoek en belijdenisse des geloofs geadmitteert Albert Willems en Grietje Clasen sijn huijsvrou,
Grietje Simon J.D. wonende bij Jacob Gijses,
Claes Clasen,
Anje Ennes huijsvrou van Hijle Hindriks

Den 20 Junij
En is nae voorgaande ondersoek en belijdenisse des geloofs aengenomen Jan Ennes

1724

Den 12 Martij
En is met attestatie van Nijenhove tot ons gekomen Trijntjen Sijrts, huijsvrou van Evert Berent backer;
Nae voorgaande ondersoek en belijdenisse des geloofs is angenomen mijn Dochter Helena Magdalena Hartzma

Den 3 Septembris
En sijn met attestatie van Crewert toegelaten Sicco Steenhuijsen en Claeske Derks sijn huijsvrou

Den 3 Decembris
en is met attestatie van Stitzwert toegelaten Frerick Wirks
Nae voorgaande ondersoek en belijdenisse des geloofs is angenomen Mr Jan Evert Schulte, welke Luthers waar geweest.

1725

Den 11 Martij
En sijn nae voorgaande ondersoek en belijdenisse des geloofs angenomen Mr Gerrit Geltes glasemaker en Trijnje Jans sijn huijsvrou.

Den 17 Junij
En is met attestatie van Esinge toegelaten Jacob Hindricks.

1726

Den 23 Junij
En sijn met attestatie toegelaten van Wetzinge Jantjen Hiddes huijsvrou van Jelte Pieters.
Met attestatie van Baflo Maijke Geerts huijsvoru van Jan Jans.
En Jantjen Hindriks huijsvrou van Jan Omkes mede van Mensingeweer

Anno 1726 den 8 Septembris
En sijn met attestatie van Warffum toegelaten Derk Clevering en Auke Harms sijn huijsvrou

Den 1 Decembris
En is met attestatie van Warfhuisen toegelaten Harm Hindriks Haan

1727

Den 22 Junij
En is met attestatie van Baflo tot ons gekomen Anje Derks hijsvrou van Claes Reinjes

1728

Den 5 decembr
en nieuws met attestatie van Peterbuiren angekomen Peter Derks en sijn Huijsvrou Hilje Harms

1729

Den 9 october
en nieuws met attestatie tot onse Gemeinte aengekomen van Obergum De E Lijsebet Zijtses

1730

Den 18 junij
is tot dese gemeijnte met Attestatie overgekomen van Warfuisen Jantijn Gerrijts

Den 8 October
en nieuws met Attestatie tot onse Gemeinte aengekomen van Leens De E. Trijntie Annes

[ Hierna volgen geen aantekeningen meer van nieuwe ledematen en belijdenissen.]

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.