LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Den Ham en Fransum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Retro Acta, DTB Den Ham/Fransum. Begint 1-1-1684. Ledematen en kerkelijke zaken zoals kerkenraad benoemingen eruit gevist, staan tussen dopen en huwelijken in. MG 08-01-2005. Gecontroleerd, aangevuld met Kerkenraad, juni/aug. 2006 resp. mei/juni 2007 Menne Glas (bezig).

- mutaties 1684 - 1697 (Johannes Meijer)
- mutaties 1697 - 1698 (Ajoldus de Vrese)
- mutaties 1699 - 1700 (vacature)
- mutaties 1700 - 1711 (Gerhardus Blencke)
- mutaties 1712 - 1714 (Johannes Adriani Mensinga)
- mutaties 1714 - 1746 (Henricus Brongersma)
- mutaties 1748 - 1811
- kerkenraad (net begonnen)


Anno 1684
Den 13e janrij. [1684] ben ick Joannes Meijer als predicant op Den Ham en Fransum in mijn dienst bevestiget in de kercke op Den Ham, hebbende de predicatie gedaen Dns. Ruis predicant tot Wierum en Dorquert en hadde tot sijn text Ezech. 3.v.17. Ende de oplegginge der handen bedienden Dns. Wassenborgh predicant tot Oostwolt en Leegemeeden beneffens Dns. Heijdanus predicant tot Noorthorm. Godt de Almachtige wil geven dat dese mijne comste in dese Gemeijnte sij in genade, mijn voortganck in zeegen, en mijn uijtganck in zalicheit Amen.

Den 20 dito [jan. 1684] hebbe ick in de Hamster Kercke door des Heeren genade mijn eerste predicatie tot een inleijdinge van mijn dienst gedaen en hebbe tot mijn text gehadt 2 Cor. 5.v.20.

Den 20 april [1684] Is het h. avontmael des heeren gehouden tot Fransum, ende sijn met attestatien tot ons gecomen:
Maria Sijgers van Oldehove
Anna Onnens van Garnewert
Grietien Claesen van Oostwolde

Den 22 junij [1684] is het h. avontmael gehouden op Den Ham, en sijn als nieuwe ledematen nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten der religie daer toe getreden:
Marretien Jurjens huijsvrouw van Cornelis Jans tot Fransum
Arent Hammingh tot Fransum
Claeske Jans, huijsvrouwe van Jacob Berents tot Fransum
   met attestatien zijn tot ons gecomen:
Ida Alberts van Aduwert ende
Lisabeth Sjabbes van Noorthorm

den 14 sept. [1684] Is het h. avontmael tot Fransum gehouden en zijn als nieuwe ledematen nae voorgaende ondervraginge in de fondamenten des geloofs daer toegetreden:
Eeletien Jansen van Den Ham
Luitien Jansen van Den Ham
Haije Peters van Den Ham
Sijtske Jansen van Den Ham
Allert Dreews en Trijntien Harmens sijn huijsvrouw tot Fransum
Thijs Jacobs en sijn huijsvrouw genaemt Trijntien Clasen op Den Ham

den 14 dito [dec. 1684] Is des heeren h. avontmael op Den Ham gehouden, en sijn als nieuwe ledematen nae voorgaende ondersoeck in de leere der zalicheit, daer mede toegetreden:
Ettien Jans jonge dochter op Den Ham
Swaentien Jacobs jonge dochter op Den Ham
Ave Peters tot Fransum

den 15 martij [1685] Is des heeren h. avontmael tot Fransum gehouden en zijn nae voorgaende ondersoeckinge in de fondamenten der christelijcke religie als nieuwe ledematen daer mede toegegaen:
Julle Brongers op Den Ham
Jacob Hindricx  tot Fransum
Peter Leenders tot Fransum
Jan Hindricx op Den Ham
Etske Jans op Den Ham
Gerrit Tijmens op Den Ham
Baucke Garmens tot Fransum

den 5 april [1685] Is Willem Jansen op Den Ham als ouderlingh in de Hamster Gemeijnte in zijn dienst bevestiget.

den 7 junij [1685] Zijnde pinxterdach is des heeren h. avontmael op Den Ham gehouden, en zijn daer mede als nieuwe ledematen nae voorgaende ondersoeck in de leere der waerheit toegelaten:
Jantien Hemkens op Den Ham
Annje Isaacks op Den Ham
   met attestatien zijn tot ons gecomen:
Jannes Willems van Houwerzijl zijnde litmaet geweest in de Gemeijnte tot Garnewert en Oostum
Geertruit Thomas Bloems van Suidhorm

den 13 7bris [1685] Is tot Fransum des heeren h. avontmael gehouden en is als een nieuw lidtmaet nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten van de christelijcke religie daer mede toegegaen:
Grietien Cornelis jonge dochter op Den Ham

den 13 dito [dec. 1685] Is in de Hamster kercke het h. avontmael gehouden en zijn als nieuwe Ledematen nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten van de Christelijcke religie, daer mede toegegaen dese volgende personen:
Grietien Leenders jonge dochter tot Fransum
Jan Willems op Den Ham
Grietien Cornelis jonge dochter op Den Ham
Liefke Jans jonge dochter op Den Ham
Claes Jacobs op Den Ham
Hindrick Dreuws op Den Ham
Harmen Cornelis op Den Ham
Pieter Jansen tot Fransum

den 23 dito [dec. 1685] is Jan Onnens als diacon in plaetse van Hindrick Elinck in de Hamster Gemeente bevesticht.

den 13 dito [maart 1687] is het h. avontmael tot Fransum gehouden, en zijn nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten der Christelijcke religie als nieuwe Ledematen daer mede aengetreden volgende personen:
Reijnder Jacobs
Ebeltien Sijmens jonge dochter
Berent Tijmens
Jan Allerts
Annetien Willems jonge dochter
t'samen op Den Ham
   met attestatie is tot ons gecomen:
Welmoet Jans van Langeweer

den 12 junij [1687] is het h. avontmael op Den Ham gehouden en zijn als nieuwe Ledematen nae voorgaende ondersoeckinge en belijdenisse in de fondamenten der Christelijcke religie daer mede toegetreden:
Cornelis Hindricx van Fransum op Ellersvelt out 80 jaren
Jantien Watsens jonge dochter op Den Ham

den 11 sept. [1687] is tot Fransum des heeren h. avontmael gehouden en is als een nieuw Ledemaet nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten van de Christelijcke religie daer mede toegelaten:
Cornelis Leenders van Fransum
   met attestatien zijn tot ons gecomen:
Abraham Sibes en Froucke Jansen echtelieden van Nijehove
Evert Jans en Aeltien Edzarts echtelieden van Bedum
Marretien Jacobs van Witte Wierum
Marretien Arents van Oostwolde

den 11 decemb. [1687] is des heeren h. avontmael gehouden op Den Ham.

den 11 martij [1688] is het h. avontmael tot Fransum gehouden en sijn als nieuwe Ledematen nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten der Christelijcke religie daer mede toegetreden:
Grietien Clasen huijsvrouw van Gerrit Tijmens op Den Ham
Trijntien Allerts huijsvrouw van Pieter Jans Cuijper op Den Ham
Fennetien Hindricx dienstmaecht van Arent Hamminck tot Fransum

de 17 dito [juni 1688] Is des heeren h. avontmael op Den Ham gehouden en sijn mett attestatien tot ons gecomen:
Marretien Sijbrants van Wierum
Sijtske Jans soo voor desen met attestatie van ons waer gegaen nae Obergum en van daer weder tot ons gecomen.

den 16 septembr. 1688 is des heeren h. avontmael tot Fransum gehouden en sijn met attestatien tot ons gecomen:
Jantien Reijnders jonge dochter van Wierum nu dienstmaecht van Julle Brongers op Den Ham
Gerrit Thijssen en Berentien Jansen Echtel. van Saexum
Pijr Gosens van Dorquert

den 16 dito [dec. 1688] Is des heeren h. avontmael op Den Ham gehouden en is met attestatie tot ons gecomen:
Jacob Lieuwes van Garnguwert dienstknecht van Hindrick Elinck op Den Ham

Dito [3 maart 1689] Is des heeren h. avontmael tot Fransum gehouden

Den 23 dito [juni 1689] Is des heeren h. avontmael op Den Ham gehouden en is als een nieuw litmaet nae voorgaende ondersoeck haeres geloofs in de fondamenten van de christelijcke religie daer mede toe gelaeten:
Elisabeth Jans jonge dochter woonende met Baucke Harmens op Den Ham
   met attestatien sijn tot ons gecomen:
Jan Clasen en Hilje Elties Echtel. van Garnwert
Corneliske Peters jonge dochter van Wijrum

den 22 dito [sept. 1689] Is tot Fransum het h. avontmael gehouden en sijn tot ons met attestatien gecomen:
Derck Berents en Grietie Dieges Echtel. van Grijpskerck

Den 8 decemb. [1689] Is op Den Ham des heeren h. avontmael gehouden en sijn als nieuwe ledematen nae voorgaende ondersoeck in de Fondamenten der Christelijcke religie daer mede toe getreden:
Geesien Meints jonge dochter op Den Ham
Berentien Tjeerts jonge dochter op Den Ham
Hebeltien Peters jonge dochter tot Fransum

Den 9 martij [1690] is tot Fransum des heeren h. avontmael gehouden en is met attestatie tot ons gecomen en daer mede als ledemaet van de ware gereformeerde kercke daer toe gegaen:
Renskien Jans van Grijpskerck off de Waert

Den 8 junij [1690] sijnde pinxterdach is des heeren h. avontmael op Den Ham gehouden en sijn als nieuwe ledematen nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten der Christelijcken religie daer mede toe getreden:
Simen Willems soon van Willem Jans ouderlingh op Den Ham
Marretien Meuwes dochter van de Schoolmr. Meuwes Jans op Den Ham
   met attestatien sijn tot ons gecomen:
Trijntien Roeleffs van Bedum
Jochum Peters en Jantien Tonnis Echtel. van Leeghkercke

Dito [7 sep. 1690] is in deselve [Fransumer] kercke des heeren h. avontmael gehouden en sijn als nieuwe ledematen nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten van de Christelijcke religie daer mede toe getreden:
Gesina Meijers jonge dochter
Aeltien Reijnties jonge dochter
Cornelis Jans Smith en Leuckien Dercx Echtel.
t'samen op Den Ham
   met attestatie is tot ons gecomen:
Trijntien Meijnders van Leeghkercke

Den 7 decemb. [1690] is op Den Ham des heeren h. avontmael gehouden en is nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten van de christelijcke religie als een nieuw ledemaet daer mede toegetreden:
Wobbe Tjeerts van Fransum
   met attestatie is mede tot ons gecomen:
Sijger Meertens van Feerwert

Den 1 martij [1691] is tot Fransum des heeren h. avontmael gehouden en is nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten van de christelijcke religie als een nieuw ledemaet daer mede toegegaen:
Dewertien Jacobs jonge dochter tot Fransum

Den 28 junij [1691] is op Den Ham des heeren h. avontmael gehouden en met attestatie mede tot ons gecomen:
Fennetien Hindricx sijnde mijn tegenwoordige dienst maecht

Den 13 sept. [1691] is tot Fransum des heeren h. avontmael gehouden

Den 13 decemb. [1691] is op Den Ham des heeren h. avontmael gehouden en is nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten van de christelijcke religie als een nieuw ledemaet daer mede toegetreden mijn soon:
Wilcko Meijer
out 23 jaer
   met attestatien sijn tot ons gecomen:
Jannes Willems en Trijntien Jansen van Midwolde en Leeck
Marretien Albers huisvrouw van Willem Jacobs tot Fransum van Garnwert
Annie Cornelis van Oldehove huisvrouw van Harmen Lamberts op Den Ham

Den 27 dito [maart 1692] sijnde Pascha dach is des heeren h. avontmael tot Fransum gehouden

Den 19 junij [1692] is des heeren h. avontmael op Den Ham gehouden en is als een nieuw litmaet nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten der christelijcke religie daer mede toegegaen:
Jan Rempts op Den Ham
   met attestatien sijn tot ons gecomen:
Grietien Frericx jonge dochter van Roodewolde
Stijntien Garmts jonge dochter van Mensingeweer en Maerslach
Jantien Jans jonge dochter van Wierum en Dorquert

Den 25 sept. [1692] is tot Fransum des heeren h. avontmael gehouden en sijn als nieuwe ledematen nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten van de christelijcke religie daer mede toegaen:
Trijntien Peters jonge dochter op Den Ham
Ritzart Fockens en Grietien Geuwes van Fransum
Jan Harmens op Den Ham
   met attestatie
Balle Sijttes van Northorm

Den 23 dito [okt. 1692] is Jan Willems als diacon van 't carspel Fransum in de Fransumer kercke in sijn dienst bevesticht.

Den 25 decemb. [1692] sijnde midwinter ofte Christ geboorts dach is des heeren h. avontmael op Den Ham gehouden en is als een mieuw lidtmaet met ons daer toegetreden:
Christoffer Lancan nae een 12 jarige uijt Vranckrijck en Engelandt in sijn Vaderlandt gearriveert sijnde

Den 12 dito [feb. 1693] is Gerrit Tijmens als Diacon in 't Carspel Ham in plaets van Schepper Cornelis Temmens in sijn dienst in de Hamster kercke bevesticht.

Den 5 dito [maart 1693] is tot Fransum des heeren h. avontmael gehouden en sijn nae voorgaende ondersoeck in de Fondamenten van de Christelijcke religie als nieuw ledematen daer mede toegegaen:
Grietien Luijtiens jonge dochter van Northorm
Geertien Frericx jonge dochter van Fransum

Den 4 juni [1693] is op Den Ham sijnde pinxterdach het h. avontmael gehouden en sijn nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten van de christelijcke religie als nieuwe ledematen daer mede toegegaen:
Grietien Willems jonge dochter op Den Ham
Trijntien Roeleffs wed. van Tonnis Jans van Fransum hebbende het pausdom verlaten
   Met attestatie sijn tot ons gecomen:
Jacob Peters van Aduart
Eje Fransen van Nijehove

Den 17 dito [sep. 1693] is tot Fransum des heeren h. avontmael gehouden door Dns. Selvius predicant tot Northorm in mijn kranckheit bedient en sijn nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten van de christelijcke religie als nieuwe ledematen daer mede toegegaen:
Popke Sijmens van Fransum
Ettien Popkens van Den Ham doch voort om moijterije met haere naebuiren te rugge gebleven
Jan Reijnders en Aeltien Geerts beijde van Den Ham

Den 8 octob. [1693] is Allert Dreuws als Diacon van Fransum in de Fransumer kercke in sijn dienst bevesticht in plaetse van Jan Willems.

Den 10 decemb. [1693] is op Den Ham des heeren h. avontmael gehouden, en sijn als nieuwe ledematen nae voorgaende ondersoeck in de fondamenten van de christelijcke religie daar mede toegegaen:
Jan Geerts en Welmoet Douwes Echteluiden op Piloersema
   met attestatie is tot ons gecomen:
Jacob Wijbes van Esinge

Dit volgende van den 11 Febrij 1694 door Dns Joannes Meijer in sijn leven Pastor in Den Ham en Fransum uit het Oude Kercke-Boeck niet over-geteickent hebbende, is van mij Aijoldus Vreese tegenswoordig Predicant ter plaetse gecopieert tot den 28 Novemb 1697.

Den 11 martij [1694] is des Heeren h. Avontmael gehouden tot Fransum, en is als een nieuw Lidmaat naa voorgaande ondersoeck in de fundamenten van de Christelijcke Religie daar mede toegetreden:
Cornelis Frericks van Fransum

Den 24 junij [1694] is des Heeren H. Avontmaal op Den Ham gehouden en zijn als nieuwe ledemaaten naa voorgaande ondersoeck in de fundamenten van de Christel. religie daar mede toegetreden:
Anna Maria Meijers, en
Grietien Onnens, jonge dochteren op Den Ham
Trijntien Cornelis mede van Den Ham
   Met attestatie zijn tot ons gekoomen:
Hindrick Jacobs, en
Aefke Jans Echtel. van Leens
Wemeltien Louwens huisvrouw van Sijger Meertens van Suidthorm
Claas Mennes van Leeghkerck
Brechtje Sijbrants van Esinge
Digo Dercks en Nieske Rotgers Eluiden van Garnwert

Den 23 septemb. [1694] is des Heeren H. Avontmaal tot Fransum gehouden, en zijn als nieuwe Ledemaaten naa voorgaande ondersoeck in de fundamenten van de Christel. Religie daar mede toegetreden:
Rindert Jans en
Reijnder Cornelis beijde op Den Ham
   Met attestatie zijn tot ons gekoomen:
Pieter Jacobs van die Hooge-Meeden. 
Harmen Sijbrants van Aduart.
Tiepke Geerts van Northorm. 
Pieter Sijmens en Luddue Tonnis Echtel. van Nijehove. 
Trijntien Jans van de Leege-Meeden.

Den 9 decemb. [1694] is des Heeren H. Avontmaal op Den Ham gehouden, en zijn naa voorgaande ondersoeck in de fundamenten der Christel. Religie als nieuwe Ledemaaten daer mede toegetreden:
Albert Jans en
Gerleff Jans beijde op Den Ham
   Met attestatie is tot ons gekoomen:
Nieske Luities huisvrouw van Ritze Fockes van Northorm

Den 10 dito [maart 1695] is des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum en zijn als nieuwe Ledemaaten naa voorgaande ondersoeck in de fundamenten van de Christel. religie daar mede toegetreden:
Peter Harmens en
Apolonia Derx, jonge dochter, beijde op Den Ham
   Met attestatie zijn tot ons gekoomen:
Peter Ellens van Aduart
Sjoert Elses en Anje Hilbrants Echtel. van Esinge

Den 26 dito [mei 1695] is Harmen Sijbrants in plaats van Pieter Jans als Diacon in de Hamster kerck bevestigt.

Den 9 dito [juni 1695] is des Heeren H. Avontmaal op Den Ham gehouden, en zijn als nieuwe ledemaaten nae voorgaande ondersoeck in de fundamenten van de Christelijcke Religie daar mede toegetreden:
Grietien Harmens jonge dochter op Den Ham
Aucke Dercks, huijsvrouw van Jacob Wichers
Aaltien Warners, huisvrouw van Edtske Jans
Anje Aleffs, jonge dochter van Fransum
   Met attestatien zijn tot ons gekoomen:
Ebeltien Sijmens, jonge dochter van Zuidthorm
Abel Harmens, mede van Zuidthorm
Claas Roelefs en Lisabeth Juijrts, Echteluiden van Garnwert
Rickert Alberts van de Hoogemeeden

Dito [25 aug. 1695] is Peter Jacobs als Diacon van Fransum in plaats van Reinder Claasen bevestigt in sijn dienst in de Frans.-kercke .

Den 8 decemb. [1695] is op Den Ham des Heeren H. Avontmaal gehouden, en is naa voorgaande ondersoeck in de fundamenten van de Christelijcke religie als een nieuw lidmaat daar toegetreden:
Sibolt Hiddes

Den 15 dito [maart 1696] is des Heeren H. Avontmaal tot Fransum gehouden, en zijn als nieuwe ledemaaten nae voorgaande ondersoeck en belijdenisse in de fundamenten van de Christelijcke religie daar mede toegetreeden deese volgende personen:
Grietien Eijsens
Fokeltien Luitiens
Trijntien Allers
Trijntien Jacobs
Dewertien Dercks, 't samen jonge dochters van Den Ham
Marten Peters van Fransum
Jan Jansen
Jan Harmens
Jan Reijnders, 't samen van Den Ham
   Met attestatie zijn tot ons gekoomen:
Claas Egberts en Marretien Mewes Echtel. van Aduart

Den 21 juni [1696] is op Den Ham des Heeren H. Avontmaal gehouden, en zijn met attestatien tot ons gekoomen dese volgende personen:
Meerten Arents en Geertruit Rempts Echtel. van Aduart
Ritse Fockes en Nieske Luities Echtel. mede van Aduart
Jacob Ubels en Anje Jansen echtel. van Nijehove

Den 13 septemb. [1696] is des Heeren H. Avontmaal tot Fransum gehouden, en zijn als nieuwe ledemaaten nae voorgaande ondersoeck in die Fondamenten van de Christelijcke Religie daar mede toe-getreden:
Trijnje Allers, huisvrouw van Jochem Peters
Aucke Bauckes, jonge dochter op Den Ham
Anje Thijs, jonge dochter van Fransum
Evert Jans en Jantien Onnens Echtel. van Fransum
   Met attestatien zijn tot ons gekoomen:
Peter Jacobs van Oldehove
Grietie Freriks van Garnwert
Derck Jacobs en Meenje Elses echtel. van Eendrum

...

Hier mede eindiget 't geene van Dns. Joh. Meijer, in sijn leven, als oock 't geene naa sijn doodt van andere in 't Oude Kercke-Boeck is angeteickent geweest.


Vermidts het ontijdig en onverwachte afsterven van Dn. Ajoldus de Vrese in sijn leven predikant op Den Ham en Fransum sijn Eerw. heeft verhindert hetgeene bij sijn tijt in kerkelijke saken was voor gevallen hier te konnen in 't net stellen is het geene dat hier volgt uijt sijn Eerw. notulen en die van sijn weduwe nevens andere Broederen des Eerw. Classis hier bij gevoegt door mij L. de Beveren predikant in Noorthorm.

Den 28 November [1697] is de Eerw. en Godtsalige nu salige D. Ajoldus de Vrese van de gemeijnte Jesu Christi in Grotegast en Doesum op de wettige beroepinge der H.H. Collatoren van Den Ham en Fransum tot dese gemeijnte overgekomen na 3 voorgaende wettige proclamatien in den H. dienst alhier  bevestigt door de Eerw. welgeleerde Broederen D. Bartholdus Reneman predikant in Nijehove, D. Georgius Alstorff predikant in Lutkegast en D. Gerhardus Coccius predikant tot Aduwert.

Den 25 decemb. [1697] is op Den Ham des Heeren H. Avondmaal gehouden.

Den 3 april [1698] tot Fransum des Heeren Avondmaal gehouden en tot het selve toegelaten:
   op Belijdenisse hares geloofs:
Jantjen Peters huijsvr. van Peter Jacobs

Den 3 juli [1698] des Heeren Nachtmaal gehouden op Den Ham en tot het selve aengenomen:
   op belijdenisse des geloofs:
Peter Peters en Martjen Jansen sijn huijsvr.
Aafke Alefs j.dochter
   met attestatie:
Jan Klaassen van Esinge

In visitatione was eenige swarigheijt gevonden tusschen Aaltjen Warners huijsvr. van Etske Jans en Claas Egberts klagende de eerste dat de laetst genoemde Klaas Egberts haar hadde verweten dat bij haer in oneerbaerheijt soude gelegen hebben 't welke hij ook staende hield dog niet konde bewijsen waer op hem sijn ongegronde lastering sijnde voorgehouden hij daer over ernstig sijnde bestraft en sijn misdaet erkent ende Aaltjen nevens haer man vergiffenisse hebbende versogt deselve door tusschen spreeken van de Eerw. kerkenraet het hem dese maal vergeven hebben onder belofte van haer altoos voor een eerlijke vrouw te houden en sig in het toekomende van so sware lasteringe te wachten waermede sij onderlinge versoent en dus dese sake afgedaen is.

Op den 25 october [1698] is de Eerw. Geleerde enGodtsalige D. Ajoldus de Vrese in sijn leven Bedienaar des Goddelijken woort op Den Ham en Fransum in den Heere ontslapen en den 8 novemb. in de kerke van Den Ham begraven.


Den 8 jan. [1699] is des Heeren H. Avondmaal in dese gemeijnte bedient door de Eerw. D. Gerhardus Coccius predikant tot Aduwert en tot het selve aengenomen:
   op Belijdenisse hares geloofs:
Bauckjen Jansen Siccama huijsvr. van Jan Alderts

Den 26 martij [1699] is des Heeren H. Avondmaal bedient tot Fransum van D. Petrus Heijdanus predikant tot Feerwert.

Den 12 en 13 dito [juni 1699] is van mij L. de Beveren op versoek van dese gemeijnte de visitatie van deselve gedaan en de swaerigheijt gevonden van welke de volgende Acte melt welkens copia hierin voege om dat de kerkelijke protocolle doenmaals wanneer se genomen wiert nog niet verder als tot de doot van D. Meijer Salgh. vervolgt en was.

COPIA

Acta des kerkenraets van Den Ham en Fransum gehouden ter presentie van de Eerw. D. L. de Beveren predikant tot Noorthorm op den 16 junij 1699.

Art.1.
In visitatione was eenige klachte voorgekomen van Sibelt Hiddes, op en tegen Jacob Wichers, welke hem op een morgen na sijn werk gaande, na dat hij Jacob Wichers de gansche nacht gedronken hadde, seer deerlijk hadde geslagen, sonder daertoe eenige wettige reden te hebben, waar over Jacob Wichers geciteert sijnde, geantwoort heeft niet te willen compareren, hebbende in visitatione geen andere reden van soo ergerlijke misdaet konnen geven als eenige seer magere verongelijkingen, die hij sustineerde van hem Sibelt Hiddes te hebben ontfangen, waar op de kerkenraet de laetst genoemde vermaent heeft, sig tegen so halstigen en wraeksuchtigen mensch, in alle voorsichtigheijt te gedragen, en voor het tegenwoordige, van sijn kante, alle ongelijk door Jacob Wichers hem aengedaen, te vergeven en te vergeten. 't welke bij hem is aengenomen. Edog Jacob Wichers aen de grove sonden van dronkenschap, wraeksucht, en swaere verongelijkingen van sijn naesten op een publike weg gepleegt, schuldig vindende, geresolveert hem te doen aenseggen, sig soo lange van des Heeren H. Avondmael te onthouden, tot hij sig met Godt, het gerichte, en sijn verongelijkte medemensch hadde versoent.

Art.2.
In censura morum, is onder de leden des kerkenraets niets berispelijks voorgekomen.

Art.3.
Dese Acta sijn geresumeert en goetgekeurt, van ons ondergeschrevene. Datum in de Pastorije weem op Den Ham op tijt als boven.

Onderstont:
me presente et consentiente
L. v. Beveren eccls in Noorthorm
Peter Arents als Diacon
Pieter Jacobs als Diacon
Willem Jans als olderling
Jacob Peters als olderling
Allert Drijews als Diaken
Harmen Sibrants als Diacon

Den 18den junij 1699 is des Heeren H. Avondmaal in dese gemeijnte in de kerke van Den Ham bedient door D. Joh. Henr. Dorrie predikant tot Sibaldebuijren ende tot het selve toegelaten op belijdenisse haars geloofs dese navolgende ledematen:
Lijsbeth Klaassen huijsvr. van Luijtjen Peters tot Fransum
Grietjen Peters j.dochter op Den Ham
Geertjen Jacobs huijsvr. van Jan Remts op 't Fransummer voorwerk
Abel Jacobs tot Fransum
Weijke Hemkes j.D. tot Fransum
't geene in visitatione en bij de kerkenraat is voorgevallen staet in de voorgaende Acte van den 16 junij vermelt.

Sondagh den 24en 7er 99 is het H. Nachtmaal des Heeren in de Kercke tot Fransum gehouden, en door mij uijtgedeelt aan de Ledematen van Den Ham en Fransum, die daar te saamen komende gecommuniceert hebben, oirconde mijn handt.
De proefpred. is door Louis Damalvij Eccls. in Oostwoldt, de Hooghe en de Leege Meeden; eodem vrijdagh tot Fransum door de eerw. D. Metelercamp Prediekant tot Zuijdthorm gedaan.
Doch de ommegangh, of visitatie is dese reijs versuijmt, de saacke van Jacob Wichers, blijft noch in deselve staat.

Den 24 dito [dec. 1699] is op Den Ham des Heeren H. Nachtmaal uijtgedeelt door Dn. Pompejus Venhuijsen predikant tot Grijpskerk.

Den 10 mart 1700 is 't H. Avontmaal op Den Ham bedient door Jac. Bruccherus praedikant in 't Oldebert, en is tot 't selve toegelaten op belidenis des geloofs Grietjen Willems J.D. op Fransumer Voorwerk
De visitatie en proefpredikatie sijn gedaan door Dn. van Beveren


Anno 1700

Den 1 April ben ick Gerhardus Blencke als praedicant op Den Ham en Fransum in den H. dienst bevestigt in de kercke op Den Ham. confirmatores sijn geweest: de eerw. en wel geleerde Dnus. Isebrants, praedicant in Wijrum en Dorquert, Dnus. Sicco Abbring praedicant in Visvliedt, en Dnus. Lamb. de Beveren Pred. in Northorm, door welcke de Praedicatie is gedaen uijt Hebr. 13 vers 17.

Den 7 dito [april 1700] Hebbe ick in de Fransumer kerk door des H. genade mijn eerste Praedicatie als Praed. gedaen en hebbe tot mijnen text gehadt 1 Cor. 1 vers 1.

Den 15 juni [1700] is in de kercke van Fransum 's Heeren Avondm. gehouden en sijn na gedaene belijdenis des geloofs aengekoomen:
Luitjen Pieters van Fransum en
Roelefke Mennes van Den Ham
   met attestatie sijn aengekomen:
Hendrick Olchers en 
Trijntjen Jacobs met attest. van Northorm
Trijntje Lubberts, item van North.
Rixtje Alberts met att. van Dorquert
Gerlof Jansen en 
Geertjen Hindriks met att. van Aduwert

Den      [blanko, sept? 1700] 's Heeren Avontmael gehouden in de kercke op Den Ham, en sijn toegetreeden na gedaene belijdenis:
Ties Hindriks van Dieveren
   met attestatie:
Harm Roelefs
en Teke Jansen van Esinge
Cornellis Jansen Boldt van Hoge Meeden
Trijnje Everts van Wierum en Dorquert

Den 15 dito [dec. 1700] Des H. Avontmael gehouden op Den Ham en sijn na gedaene belijdenis des geloofs mede toegelaeten:
Tijmen Jans en Wolter Abels, beijde van Den Ham
Jan Pieters en Hijlk Everts beijde van Fransum

1701

Den selfden dito [20 maart 1701] Des H. Avontmael gehouden in de kercke tot Fransum en na gedaene belijdenis des geloofs is toegetreden:
Tjaart Egberts van Den Ham

Den 12 jun. [1701] Des H. Avondtmael gehouden op Den Ham en sijn na voorgaende ondersoeck van de fondamenten der religie mede toegelaten:
Gerke IJkes van Fransum en
Jan Arijs van Den Ham

Den 11 septemb. [1701] het H. Avontmael gehouden in de kercke tot Fransum en sijn na belijdenis des geloofs aengekoomen:
Tjetske Jeltes en
Grietje Jacobs
beijde van Den Ham
   en met attestatie van Garnwert:
Meijsse Jansen

Den 11 decemb. [1701] Des Heeren Avondtmael gehouden op Den Ham

Den 12 dito [maart 1702] Des Heeren Avondtmael gehouden in de Kercke tot Fransum en sijn na gedaene belijdenis des geloofs mede toegetreden:
Pieter Jacobs van Fransum en
Trijnje Jans woonagtig op Den Ham

Den 11 juni [1702] In de Hamster kerke des Heeren heijligh Avontmael gehouden

Den 3 septemb. [1702] is Willem Jacobs in de Fransumer kercke als Diaken tot Fransum bevestigt

Den 10 septemb. [1702] In de Fransumer kerke des Heeren H. Avontmael gehouden, en sijn na gedaene belijdenis des geloofs mede toegetreden:
Alle Jacobs van Fransum
Evert Roelefs van Fransum
Baukjen Harms op Den Ham
Klaeske Pieters op Den Ham
Eijske Eijsses op Den Ham
Grietje Pieters van Fransum

Den 29 dito [okt. 1702] Is Harm Roelefs op Den Ham als Diacon bevestigt.

Den 10 decemb. [1702] Des Heeren H. Avontmael gehouden op Den Ham.

Den 25 mart [1703] Des Heeren H. Avondtmael gehouden tot Fransum en na gedaene belijdenis des geloofs meede toegetreden:
Trijnje Hindriks van de Legemeeden.

[ volgende twee keer geregistreerd! ]

Den 25 mart [1703] Des H. H. Avondtmael gehouden tot Fransum en is na gedaene belijdenis des geloofs angenomen:
Trijnje Hindriks van de Legemeeden.

Den 17 juni [1703] des Heeren H. Avondtmael gehouden op Den Ham en sijn na gedaene belijdenis des geloofs mede toegetreden:
Temme Dercks en Geeske Gerrits Egtelieden op Den Ham
   met attestatie:
Jan Arents en Euwke Krijns egtelieden met attestatie van Wierum
Albert Jacobs en Aeltjen Sekes Egtelieden met attestatie van Niekerck
Tjaert Egberts met attestatie van Wierum
Beijsse Jans met attestatie van Oldehove

Den 16 Dito [maart 1704] is Cornellis Boldt als Diacon tot Fransum bevestigt.

Den 23 dito [maart 1704] Des H. H. Avontmael gehouden tot Fransum en na gedane belijdenis des geloofs mede toegelaten:
Hilje Harms van Suidthorm, en
Stijnje Harms item van Zuidthorm

Den 15 Dito [juni 1704] 'S H. Avontmael gehouden en na gedane Belijdenis des geloofs toe getreden:
Berent Jans Wever van Velthuisen
   met attestatie:
Derck Arens en 
Stijnje Pieters van Aduwert.

Den 28 septemb. [1704] 'S H. Avontmael gehouden tot Fransum, en op belijdenis des geloofs angenomen:
Anje Jans van Aduwert en
Jantjen Abes Iwema met attestatie van Maerslag.

Den 6 decemb. [1704] 'S H. Avontmael op Den Ham gehouden.

Den 15 martij [1705] 'S Heeren Avontmael gehouden en na belijdenis des Geloofs aengenomen:
Abel Jacobs van Fransum.

Den 31 Dito [mei 1705] Ses Heeren H. Avontmael gehouden.

Den 14 junij [1705] is Tijmen Jans als Diacon op Den Ham bevestigt.

Den 13 septemb. [1705] Des H. Avontmael gehouden tot Fransum en na gedane belijdenis des Geloofs aen genomen:
Hilje Meertens woonagtig tot Fransum en
Anje Wibbes van Eenrum
   met attestatie van Leegkercke:
Trijnje Geerts

Den 13 decemb. [1705] Des Heeren H. Avontmael gehouden en na belijdenis des Geloofs angenomen:
Temme Willems en Maijke Baukes egte Lieden op Den Ham
Rieuke Hindrix en Hiske Jacobs  Egte Lieden op Den Ham
Romke Roelfs van Den Ham
Martjen Ariaens woonagtig op Den Ham
   met attestatie:
van Mackinga, Jan Meuws en Aaltjen Hindricks egte lieden
van Noorthorm, Reijner Cornellis en Grietjen Jacobs huisvrou van Romke Roelfs

Den 28 maert [1706] 'S Heeren H. Avontmael gehouden tot Fransum en na belijdenis des geloofs angenomen:
Hindrick Gales Ima van Fransum
Arent Sijwerts wonagtig op Den Ham
   met attestatie sijn tot ons gekomen:
Martjen Klaessen huijsvrouw van Jan Onnes met Attest. van Zuidwolde
Ennigien Ennens met Attest. van Appingadam

Den 13 junij [1706] is Evert Jans tot Diacon van Fransum bevestigt.

Den 20 junij [1706] des H. Heijlig Avontmael op Den Ham gehouden en na belijdenis des geloofs angenomen:
Jan Klaessen Stellemaeker op Den Ham
Roelf Harms
Cornelliske Gerrits
Fenne Jans
   met attestatie
Stijnje Jans, met attestatie van de Leeck
Stijnje Jans, met attestatie van Wierum

Den    [blanko, sept? 1706] 'S Heeren H. Avondtmael gehouden tot Fransum en na gedane belijdenis des geloofs is toegetreden:
Trijnje Pieters van Den Ham

Den 19 Dito [dec. 1706] 'S Heeren H. Avontm. gehouden op Den Ham en na gedaene ondersoeck en belijdenis des geloofs sijn an de tafel des H. mede toegelaten:
Jan Onnes
Jan Wolters
Geertjen Jacobs 't samen woonagtig op Den Ham

Den 20 Dito [maart 1707] Des Hren Heijlig Avontm. gehouden tot Fransum, en na gedane ondersoeck van de Gronden der religie, sijn angenomen tot Ledematen:
Roelf Jans van Fransum
Jan Eelkes van Fransum
Tamme Willems van Fransum

Den 12 jun. [1707] Des Hren H. Avondtm. tot Fransum gehouden.

Den 11 martius [1708] Des Hren H. Avontmael gehouden tot Fransum en na belijdenis des Geloofs aengenomen:
Harm Baukes
Geertruijdt Pieters
Barber Dercks alle woonagtig op Den Ham

Den 10 Dito [juni 1708] Des Hren Avontm. gecelebreert op Den Ham na geloofs belijdenis sijn tot Ledematen aengenomen:
Antje Micheels woonagtig tot Fransum, en
Geertjen Everts op Den Ham

Den 9 Dito [sept. 1708] 'S Hren Avontm. tot Fransum gehouden, en tot Lidmaet aengenomen na gedane belijdenis des geloofs:
Leendert Pieters van Den Ham

Den 9 decemb. [1708] 'S Hren Avontm. gehouden op Den Ham, na geloofs belijdenis toegelaten:
Pieter Jans en Elske Pieters egte lieden op Den Ham

Den 10 martius [1709] Tot Fransum 'S Hren Avontmael gehouden en tot Lidmaet na belijdenis geloofs aengenomen:
Roelefke Cornellis tot Fransum

Den 20 Dito [mei 1709] is Willem Jacobs tot Ouderling van Fransum bevestigt.

Den 16 Dito [juni 1709] 'S Hren Avontmael gehouden op Den Ham, en na belijdenis des geloofs aengetreden aen 's Hren tafel:
Eijbe Klaessen en Trijnje Luijtjens egte lieden op Den Ham
   met Attestatie van Ulrum:
Klaes Hindriks en Grietje Klaessens egtelieden te Fransum
Anje Hindrix met Attestatie van de Legemieden
   na belijdenis des geloofs:
Aefke Walings van Fransum

Den 15 septemb. [1709] 's Heren Avontm. gehouden tot Fransum, met attestatie van Garnwert aengekomen: 
Berentjen Reerts
   na belijdenis des geloofs:
Martjen Remmers van Den Ham

Den 15 dec. [1709] 'S Heren Avontm. gehouden op Den Ham

Den 16 mart. [1710] 'S Heren H. Avontm. gehouden tot Fransum en na gedane belijdenis des geloofs angenomen:
Anje Willems van Hoogkerck

Den 21 Dito [sept. 1710] 'S Heeren Avontmael gehouden tot Fransum en na belijdenis des geloofs sijn toegelaten:
Berent Jacobs en Anje Geerts egte Lieden op Fransumer voorwerck
   met Attestatie van Northorm:
Jacob Hindriks en Baukjen Jans egte Lieden op Den Ham
Hidde Abels en Tiarke Peters egte lieden op Den Ham met Attestatie van Oldehoeve
Seijke Hindriks met Attestatie van Oostwoldt

Den 21 Dito [dec. 1710] 'S Hren Avontm. gehouden op Den Ham, en na gedaene geloofs belijdenis sijn angenomen dese volgende:
Garmt Roelfs
Trijnje Dercks
Willemke Lucas en
Trijnje Tonnis, al t saemen dier tijt woonachtig op Den Ham

Den 29 Dito [maart 1711] Des Hren Avontmael gehouden tot Fransum.

[ Nieuw handschrift ]

Den 20 sept. [1711] Is het H. Nachtmael gehouden tot Fransum.
Hilbrant Hendricks en Grietjen Cornilis sijn met attestatie gekomen van Noordtwolde

Den 20 december [1711] Des Heeren Avontmaal gehouden op Den Ham.


Den 26 Jun. [1712] is bevestigt D. J.A. Mensinga, zijne bevestigers zijn geweest Ds. P. Venhuizen Predikant van Grijpskerke, R. Busch Pred. te Saaxum, (in plaats van D. IJsbrants Pred. te Wierum) J. Smook Pred. te Grotegast en Doezum die zijne predikaatsi heeft gedaan uit 2 Cor. 4 vers 4, de inleidings pred. gedaan uit Kollos. 2 vers 1.

den    [blanko] julius [1712] Kornelis Bolt tot Ouderling van de gemeente van Fransum bevestigt, na drie kerkelijke kondigingen.

den    [blanko] [1712] Roelef Jans tot Diaken van de gemeente van Fransum bevestigt na 3 etc.

den     [blanko] Septb. [1712] het avontm. te Fransum wordt gehouden, met kerkelijke attestattien gekomen Aylt Ibes van Ad., Trijnje Hinrijks en Jantien Lukas van Groningen.

den 25 decemb. [1712] het Avontm. op Den Ham wordende gehouden zijn tot ledematen aangenomen Jantien Jans van Den Ham, en Trijnje Alephs, met kerkelijke attestatie van de Willemstad is gekomen Jan Everts, soldaat.

den 26 meert [1713] des H.H. Avontmaal gehouden te Fransum.

Den 2 julius [1713] Het Avontm. des H. gehouden op Den Ham en op die gelegentheit tot ledematen aangenomen Abelje IJpes jonge dogter, Anje Janssen j. dogter, en is met kerkelijke attestatie van Grijpskerke gekomen Anje Wibbes j. dogter.

den 16 jul. [1713] is Derk Arents na drie voorgaande kondigingen bevestigt tot Diaken van d' gemeente van Den Ham in plaats van Rikkart Alberts, die alvorens zijn verzogte dimissi gegeven is.

den 17 septb. [1713] des H. Heilig avontmaal gehouden te Fransum, als aangenome ledematen zijn tot het zelve gekomen Albert Ennes en Garmt Abels.

Den 17 10bris [1713] Des Hren Avontmael gehouden tot Den Ham.

Den 25 martij [1714] Des Hren Avontmael gehouden tot Fransum.

Den 3 junius [1714] is Roelef Arents tot Diacon van Fransum bevestigt nae drie vergaende kondign.

dito [10 juni 1714] des H.H. Avontmaal gehouden op Den Ham.


Anno 1714
Den 17 junius Ben ick Henricus Brongersma als Praedicant op Den Ham en Fransum in den H. dienst bevestigt, in de kerke op Den Ham, en de bevestigers sijn geweest, de Eerw. en welgeleerde Dns. Metelercamp Praedicant tot Zuidthorm, Dns. R. Busch Praedicant tot Saaxum en Dns. van Meeuwen Praedikant tot Niekerk, die sijn praedicatie heeft gedaan uit Ps. 45 vers 3. Sijnde anstonts na het eindigen van deselve door mij de inleidings praedicatie gedaan uit 2 Cor. 2 vers 16.

23 sept. 1714 des H. heilige Nagtmaal gehouden tot Fransum, als wanneer met kerkelike Attestatie tot dese gemeinte sijn overgekomen:
Leeuwe Jans, Cuiper, en 
Anje Geerts sijn huisvrouw

25 dec. 1714 des H. heilige Nagtmaal gehouden op Den Ham.

24 maart 1715 des Heeren H. nagtmaal gehouden tot Fransum als wanneer met kerkelike attestatie mede tot des Heren tafel is toegelaten:
Grietien Abels van Dorkwert

23 juni 1715 des Heeren H. Nagtmaal gehouden in Den Ham als wanneer met Attestatie van Oldehove sijn aangekomen:
Cornelis Benings en 
Grietien Peters Echteluiden
   na belidenisse des geloofs is toegelaten
Frerick Haikes sijnde geweest van een Luiterse belidenisse

22 sept. 1715 des Heeren H. Nagtmaal gehouden tot Fransum als wanneer na voorgaande belidenisse hares geloovs tot nieuwe Ledematen sijn angenomen:
Hillebrandt Siuirts en
Harm Arents woonachtig tot Fransum
Geeske Arents en 
Claaske Jans woonachtig op Den Ham

22 dec. 1715 des Heeren H. Nagtmaal gehouden op Den Ham als wanneer met kerkelike Attestatie van Burum is angetreden:
Jan Wolters sijnde getrout met Jantien Abels wed. van Jan Peters van Fransum

15 maart 1716 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum en is met kerkelike attestatie van Zuidhorm mede toegekomen:
Martien Wigers j.dochter

28 juni 1716 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham en sijn na voorgaande belidenisse des geloofs mede toegelaten:
Jantien Jochums en
Eetien Roelefs beide jonge dogters van Fransum

Sept. 1716 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum en is met kerkelike Attestatie van Niehove mede toegekomen:
Nieske Luities huisvrouw van Jan Tijssen

25 dec. 1716 des Heeren H. Avontmaal gehouden in Den Ham, en sijn doenmaals met attestatie tot ons overgekomen, volgende personen:
Aaltien Roelefs van Esinge
Wieke Abels wed. van Harm Leffers van Grote Garst, en
Jan Everts van Huij

28 maart 1717 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum en is na voorgaande belidenisse des geloofs mede toegelaten:
Meenje Derks van Veendam
   en met kerkelike Attestatie is mede toegekomen:
Jan Alberts van Leegkerck

4 juli 1717 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham als wanneer met kerkelike attestatie mede toegekomen sijn van Zuithorm:
Gerrit Willems en 
Antie .... echte luiden, als mede
Tieert Tonnijs en 
Antie Tijsens van Wierum mede echte luiden

19 sept. 1717 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum.

23 jan. 1718 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham, maar is het selve soo lang uitgestelt, vermits de watervloet die een maant te vooren ons dat selve verhindert hadde.

10 april 1718 des Heeren H. Avontmaal gehouden te Fransum als wanneer met kerkelike attestatie van Wijrum mede is toegelaten:
[witte ruimte] jonge dogter

26 juni 1718 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham, als wanneer met Attestatie van de gemeinte van Grotegast mede sijn toegetreden:
Lammert Jans en 
Gelse Jurriens Echteliden

18 sept. 1718 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum als wanneer met kerkelike Attestatie van Grijpskerk mede is angetreden:
Zijbrandt Lewes uit de Osseweide

25 dec. 1718 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham.

26 maart 1719 des heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum als wanneer na voorgaande belidenisse des geloofs mede sijn toegekomen dese volgende als:
Anje Clasen jonge dogter
Corneliske Meertens j.d.
Abelje Roelefs j.d.
Wijtsche Jans j.d.
Tetie Jans j.d., als mede
Folkert Jacobs en
Arent Meertens te samen van Den Ham, en
Jan Jansen van Fransum

4 juni 1719 is door de Hoogh Edel Welgeboren Heer de Heer van Aduard etc. etc. consent gegeven tot het graven van de Hamster kerken gragt, op kosten van de Caspellieden, bij gelegenheit dat de kerk wat ten achteren was, dogh op die conditie, dat dit in dat toekomstige van geen verpligtinge sal sijn.

25 juni 1719 des Heeren H. Avontmaal gehouden in de Hamster kerke, en is doe met kerkelike Attestatie van Suidthorm mede toegekomen:
Harm Willems

24 sept. 1719 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum.

24 dec. 1719 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham.

31 maart 1720 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum als wanneer met Attestatie mede is toegekomen:
Aaltien Derks van Mensingeweer

23 juni 1720 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham en sijn met kerkelijke Attestatie tot dese Gemeinte van Grijpskerk mede toegekomen:
Hans Wijerts en 
Brechtien Meertens echte lieden

29 sept. 1720 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum als wanneer na voorgaande geloofs belidenisse mede is toegekomen als een nieuw Lidtmaat:
Louwe Jans van Den Ham

22 dec. 1720 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham en is met kerkelike Attestatie van Esinge mede toegekomen:
Abelje Ipes

6 april 1721 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum.

29 juni 1721 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham en is met kerkelike Attestatie van Usquert toegekomen:
Anje Clasen

28 sept. 1721 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum als wanneer na voorgaande geloofs belidenisse mede is toegekomen:
Evert Everts van Den Ham,
   en met Attestatie van Grijpskerk:
Geurtien Roelefs

21 dec. 1721 des Heeren H. Avontmael gehouden op Den Ham en na voorgaande geloofs belidenisse mede toegelaten:
Jacob Geerts van Fransum

29 maart 1722 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum als wanneer na voorgaande belidenisse des geloofs mede is toegelaten:
Jan Jansen van Den Ham

28 juni 1722 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham, en na gedane geloofs belidenisse is angenomen, en tot de Tafel des Heeren toegelaten:
Trijntien Meertens van Den Ham
   en met attestatie van Noorthorm:
Geertien Wijbrants

13 sept. 1722 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum en na gedane geloovs belidenisse mede toegelaten:
Peter Ebels van Den Ham

28 maart 1723 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum en is na gedane belidenisse des geloovs mede toegelaten:
Eevse Binders jonge dogter van Den Ham

27 juni 1723 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham.

26 sept. 1723 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum.

19 maart 1724 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum, en is doenmaals op voorgaande belidenisse des geloovs mede als een nieuw lidtmaat toegekomen:
Berentien Peters wed. van Focco Eeuwes van Fransum

25-6-1724 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham en is met Attestatie van de gemeinte van Obergom tot ons overgekomen:
Ekko Duirts

24 sept. 1724 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum.

24 dec. 1724 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham.

18 maart 1725 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum als wanneer na gedane ondersoek in de gronden van de Religie tot de gemeinte als nieuwe Ledematen sijn angenomen:
Jantien Gerrits en
Liefke Hillebrandts J. Dogters beide van Fransum

17 juni 1725 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham en sijn doenmaals na voorgaande belidenisse des geloovs mede toegelaten:
Geert Jans en
Anje Temmes j.d. beide van Den Ham
   en met attestatie van Oldehove is gekomen:
Anje Jacobs

23 sept. 1725 des H. Heiligh Avontmaal gehouden tot Fransum.

16 dec. 1725 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham.

23 juni 1726 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham.

22 sept. 1726 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum.

27 okt. 1726 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham.

23 maart 1727 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum en sijn met Attestatie van Zuithorm toegekomen:
Jan Geerts en 
Wimke Jans Eghte lieden
   alsmede met Attestatie van Esinge:
Lukkien Tierks huisvrouw van Jacob Jansen

22 juni 1727 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham.

21 sept. 1727 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum.

21 dec. 1727 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham.

21 maart 1728 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum en sijn met Attestatie toegekomen:
Barber Derks van Niehove, en
Trijnje Gerlofs van Hoge Meeden, beide J.D.

20 juni 1728 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham.

26 sept. 1728 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum.

17 dec. 1728 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham en is na voorgaande ondersoek mede toegelaten:
Jan Derks van Den Ham
   als mede sijn met attestatie van Zuithorm toegekomen:
Watse Jans en
Lijsbeth Jans J.Dochter

20 maart 1729 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum en is met Attestatie van Wijrum tot dese Gemeinte toegekomen:
Wiecher Klasen

19 juni 1729 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham.

18 sept. 1729 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum en sijn doenmaals met Attestatie tot ons overgekomen:
Harke Hindriks van Leeg-kerk en
Jacob Pieters van Wijrum

25 dec. 1729 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham

2 april 1730 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum en sijn bij die gelegenheit na voorgaande ondersoek in de grondt stukken van onse Religie mede als nieuwe Ledematen tot dese Gemeinte toegekomen:
Martien Freerks en
Nieske Jans beide van Den Ham

18 juni 1730 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham als wanneer na gedane ondersoek in de grontstukken des geloovs als nieuwe Ledematen tot dese gemeinte toegekomen sijn:
Trijnje Jans J.D. en
Hindrik Hindriks beide van Fransum

24 sept. 1730 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum als wanneer na gedane ondesoek in de gronden der Religemede als een nieuw Lidtmaat tot dese Gemeinte toegekomen is:
Frouke Jansen huisvrouw van Arent Roelefs van Fransum

26 maart 1731 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum.

24 juni 1731 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham.

23 sept. 1731 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum, en is met Attestatie van Aduard toegekomen:
Meentie Timens

23 dec. 1731 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham, sijnde met Attestatie mede toegelaten:
Claas Derks van Wijrum

23 maart 1732 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum.

13 juli 1732 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham en is met kerkelijke Attestatie van Usquert tot ons overgekomen:
Andries Jacobs

28 sept. 1732 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum, en sijn bij die gelegenheit met attestatie tot ons overgekomen:
Zepke Michiels van Noorthorm, en
Gebke Harms van Leegkerk

28 dec. 1732 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham.

29 maart 1733 des Heeren H. Avontmaal gehouden tot Fransum.

28 juni 1733 des Heeren H. Avontmaal gehouden op Den Ham, en is doenmaals met Attestatie van Stedum tot ons overgekomen:
Corneliske Feddes

4-10-1733
na ondersoek
Hindrik Geerts

20-12-1733
Idje Writsers met attestatie van Oostwold en Leege Meeden

28 maart 1734
Grietien Jans Jonge Dogter met attestatie van Zuithorm

20-6-1734
na belidenisse
Corneliske Jans wed. van Gerrit Roelefs van Den Ham
Egbert Clasen van Den Ham
Martien Simens huisvrouw van Geert Tierks van Fransum
Hilje Cornelis jonge Dogter van Fransum
Anje Hillebrants J.D. mede van Fransum
met attestatie
Drieuwes Ewolts van Onderwirum
Ype Hindriks en Geeske Mindels des selvs huisvr. van Zuithorn
Egbert Arents en Brechtie Jans sijn huisvrouw van Oldehove
Trijnje Jans J.D. van Zuithorn

25-10-1734
na ondersoek
Peter Hindriks van Fransum

26-6-1735
na belidenisse
Hindrik Hillebrants van Fransum

25-9-1735
na ondersoek
Jan Timens van Den Ham

1-4-1736
Martijn Wijbes jonge Dogter met attestatie van Wijrum

23-12-1736
na belidenisse
Enno Alberts van Den Ham

29-9-1737
Douwe Jansens en Menstie Frijdes Echte lieden met attestatie van Suirdijk
Jan Peters met attestatie van Wijrum
Eltien ..... met attestatie van Noorthorm
Stijnie Mennes huisvrou van Drewes Ewolts met attestatie van Garnewert

22-12-1737
toegelaten
Jan Sijgers van Fransum
Eltien Jacobs J.D. met attestatie van Noorthorm

30 maart 1738
na belidenisse
Lammert Sakes
 Zijbrandt Sijtses beide van Den Ham

28-9-1738
na belidenisse
Maria Brongersma mijn dochter

5-4-1739
toegelaten
Jan Freerks van Fransum
met attestatie van Noorthorm
Peter Hidddes en Aaltien Alderts Echte Lieden

25-12-1742
na onderzoek
Jacob Jans van Den Ham
Albert Bolt van Fransum

31 maart 1743
na belidenisse
Anie Lewes jonge Dochter van Den Ham

5-7-1744
na belidenisse
Arentien Berents Jonge Docher van Den Ham

27-12-1744
met attestatie van Grijpskerk
Abel Jacobs

27-6-1745
met attestatie van Groningen
Antje Ennes J.D.

26-6-1746
met attestatie van Grote Gast
Wimke Thijssen weduwe van Jan Leffers


[ 15 September 1748 is David Meijer Brementis als Predicant op Den Ham en te Fransum bevestigd. ]

15-12-1748
met attestatie van Winsum
Joost Jans en
Jantjen Jans Egtelieden te Fransum
Van Aduart
Geert Martens Schoolmeester op Den Ham en te Fransum

18-10-1750
met attestatie van Zuidhorn
Geerd Jans en
Corneliske Berends zijne huisvrouw

18-7-1751
mijne vrouw
Trijntjen van Duinen als Lidmaat van mij angenomen zijnde voor het eerste maal me angegaan is

9-4-1752
na onderwijzing
Meinert Harmes
Jan Reinerts
Sjoert Hillebrands

26-6-1753
na onderwijsing en belijdenis
Louke Thijs huisvrouw van Willem Jacobs
Bregtje Garmts
Ailke Wolters huisvrouw van Claes Peters
Kunje Dirks huisvrouw van Enne Alberts

6-7-1755
Peter Hendriks na onderweezen en zijn belijdenis

25-12-1755
met attestatie
Geesjen Wijbets Snikkel, Huisvrouw van Doue Jans

4-7-1756
op belijdenis
Claes Pieters
Trijntje Claessen
Matjen Jans
Eltje Louwes

25-12-1756
op belijdenis
Remmert Garmts

26-6-1757
Abel Eijlerts na belijdenis

24-7-1759
op belijdenis
Jan Egberts onder Fransum woonagtig
Poppe Sjoerts onder Fransum woonagtig

14-9-1760
op belijdenis
Anje Dreews huisvrouw van Allert Jans op Hoge Meden, welke naethand met attestatie tot de Gemeinte van Oostwolt en Legemeden is overgegaan

29 maart 1761
voor het eerste maal
Claes Geerts na onderwijs

7 maart 1762
Tijmen Jans zoon van Jan Tijmens na onderwijs

2-10-1763
voor het eerste maal
Detert Geerts
Martjen Geerts huisvrouwe van Jan Egberts

30-6-1765
met attestatie van Esinge
Trijntjen Arends huisvrouwe van Arend Peters

22-9-1765
met attestatie van Aduart
Aefke Sikkes huisvrouw van Jacob Aljes te Fransum

4-6-1766
op belijdenis
Hermannus Hendricks eertijds Roomsgezind
Wemke Abels Dop

8-6-1766
voor het eerste maal
Geertje Gerrits weduwe van Popke Sjoerts te Fransum
Geelje Everts huisvrouw van Detert Geerts te Fransum
Cunje Dreews huisvrouw van Evert Jans te Saxum
Jantjen Jans dogter van Jan Tijmens
Hermannus Hendriks en
Wemke Abels hier voren genoemd

17-9-1769
op belijdenis
Dirk Cornelis

17-6-1770
na onderwijs
Jacob Berends
Harm hendriks

23-6-1771
met attestatie van Niezijl
Grietjen Jacobs weduwe van Jan de Vil

25-12-1771
na onderwijs
Jan Tijmens Junior
Menne Driews
Angnete Claessen huis vrouwe van Jacob Jans
Aafke Dreews
met attestatie van Groningen
Andries van der Aa en
Anna Dijkhuisen Egtelieden onder Fransum, ook
Sijbrand Dijkhuisen

29 maart 1772
op attestatie van Aduart
Diewerke Peters huisvrouw van Hendrik Hijlkes

14 maart 1773
na belijdenis
Wijbrand Jans
Harm Meinderts

13 maart 1774
na onderwijs
Jantjen Meinderts huisvrouw van Wijbrand Jans
Hermanne de Mare huisvrouw van Pieter Egberts
met attestatie
Jantjen Alberts Douwema huisvrouw van Tijmen Jans van Ee uit Friesland

19-6-1774
op belijdenis
Johannes Meijer mijn zoon
Claes Jans naa Zuidhorm met attestatie gegaan
met attestatie van Niehove
Grietje Claessen

5-7-1778
met attestatie van Aduard
Anje Jans huisvrouw van Geert Wijrds Egtelieden te Fransum

28 maart 1779
met attestatie van Noordhorn
Jan Albers

25-12-1779
met attestatie van Zuidhorn
Jantje Jans

25 maart 1781
met attestatie van Grijpskerk
Jacob Jans

28-12-1781
op belijdenis
Jan Beerents en alvoorens den 16 dito gedoopt was, als zijnde van Mennisten afkomst.

30-6-1782
op beleidenis
Renske Drewes

25-12-1782
angenoomen
Freerk Jacobs

23 maart 1783
op belijdenis
Antje Jans vrouw van Geert Martens Schoolmeester
Geertje Douwes

2-6-1783
op belijdenis
Brantje Tunnis
Wijbe Meinders
Jan Meinders

26-9-1784
op belijdenis
Anje Luitjen huisvrouw van Jan Lewes

25-12-1784
op belijdenis
Lidia Elisabeth Meijer
Bouwina Tijmens

20 maart 1785
op belijdenis
Anna Douwes

3-7-1785
op belijdenis
Arent Pieters
Beerent Gerrits

25-9-1785
op belijdenis
Diewerke Klaasen

2-7-1786
op belijdenis
Aaltje Wijgers

1-10-1786
met attestatie van Wierum
P. Tonnies Jonker

25 maart 1787
op belijdenis
Gerrijt Luitjens Oldhof
Epke Tammes

23-12-1787
met attestatie van Visvliet
Antje Joh. Hellinga

16 maart 1788
op belijdenis
Maria Alida Meijer
Anje Ennes

29-6-1788
met attestatie
Roelf Buning

5-7-1789
op belijdenis
Jacob Sijmens
met attestatie
A.J. Grimmius Schoolmr. [of Schoolmr. J. van Duinen]
J. van Duinen wed. S. Grimmius [of J. van Duinen Ún wed. S. Grimmius]
Eijke Alles

7-6-1790
op belijdenis
Jan Freerks Bennema
Marten Sijmons

10-7-1791
met attestatie van Garnwert
Anje Ennes huisvrouw van Jan Jans

18 maart 1792
met attestatie
Anna Schierbeek

25-12-1793
op belijdenis
Pieter Sijmens

6-7-1794
Met attestatie van Peize
Jan Hemsink

25-12-1794
met attestatie van Wierum
Geertje Sikkes

15 maart 1795
op belijdenis
Stijnje Klaasen huisvrouw van Jan Meinderts
Alberdina Anna Geertruida Meijer
Anna Margaretha Meijer

5-7-1795
op belijdenis
Klaas Pieters
Derk Ennes
Jan Sijmens
met attestatie van Rolde
Arent Tonnis

25-12-1796
op belijdenis
Jan Hindriks

2-7-1797
Garmt Jacobs
Hindrik Jans
Hilbrand Sjoerts
die voor de eerste maal hebben gecommuniceert

6-4-1800
op belijdenis
Anna Jans

27-9-1801
met attestatie
Zwaantje Hindriks van Leegkerk

27-6-1802
Fokke Pieters op attestatie van Noorthorn

26-9-1802
met attestatie
Jantje Jacobs

23-9-1804
aangenomen en voor de eerstemaal aangegaan
Albert Tijmens
Tijmen Tijmens

23-12-1804
op belijdenis
Geertje Gerrijt huisvrouw van Menne Drewes
met attestatie van Wierum
Renske Eijtes

5-4-1807
Freerkje Pieter met attestatie van Ezinge
Herman Meijer
Hindrik Aljes
Harm Jans
Anje Jans
Hindrikje Pieters
Mattje Jacobs
Freeke Jans
welke na voorafgaande onderwijs in de waarheden van onzen Godsdienst op belijdenis door mij zijn aangenomen

27 maart 1808
met attestatie van Wierum
Booike Booies

9-10-1808
met attestatie van Aduard
Mensje Jans

26 maart 1809
op belijdenis
Frans Jans Beekman eertijds Roomgezind

31-3 1811
op belijdenis
Idje Klaasen
Eeske Jans


5 april 1685 is Willem Jansen op Den Ham als ouderlingh in de Hamster Gemeijnte in zijn dienst bevestiget.

23 dec. 1685 is Jan Onnens als diacon in plaetse van Hindrick Elinck in de Hamster Gemeente bevesticht.

23 okt. 1692 is Jan Willems als diacon van 't carspel Fransum in de Fransumer kercke in sijn dienst bevesticht.

12 feb. 1693 is Gerrit Tijmens als Diacon in 't Carspel Ham in plaets van Schepper Cornelis Temmens in sijn dienst in de Hamster kercke bevesticht.

8 okt. 1693 is Allert Dreuws als Diacon van Fransum in de Fransumer kercke in sijn dienst bevesticht in plaetse van Jan Willems.

26 mei 1695 is Harmen Sijbrants in plaats van Pieter Jans als Diacon in de Hamster kerck bevestigt.

25 aug. 1695 is Peter Jacobs als Diacon van Fransum in plaats van Reinder Claasen bevestigt in sijn dienst in de Frans. kercke

[3 juli 1698]
In visitatione was eenige swarigheijt gevonden tusschen Aaltjen Warners huijsvr. van Etske Jans en Claas Egberts klagende de eeste dat de laetst genoemde Klaas Egberts haar hadde verweten dat bij haar in oneerbaerheijt soude gelegen hebben 't welke hij ook staende hield dog niet konde bewijsen, waer op hem sijn ongegronde lastering sijnde voorgehouden hij daer over ernstig sijnde bestraft en sijn misdaet erkent ende Aaltjen nevens haer man vergiffenisse hebbende versogt deselve door tusschen spreeken van de Eerw. kerkenraet het hem dese maal vergeven hebben onder belofte van haer altoos voor een eerlijke vrouw te houden en sig in het toekomende van soo sware lasteringe te wachten waer mede sij onderlinge versoent en dus dese sake afgedaan is.

12 en 13 juni 1699 is van mij L. de Beveren op versoek van dese gemeijnte de visitatie van deselve gedaan en de swaerigheijt gevonden van welke de volgende acte melt welkers copia hierin voege om dat de kerkelijke protocolle doenmaals wanneerse genomen wiert nog niet verder als tot de doot van D. Meijer Salgh. vervolgt en was.

COPIA
Acta des kerkenraets van Den Ham en Fransum gehouden ter presentie van de Eerw. D. L. de Beveren predikant tot Noorthorm op den 16 junij 1699.

Art.1.
In visitatione was eenige klachte voorgekomen van Sibelt Hiddes, op en tegen Jacob Wichers, welke hem op een morgen na sijn werk gaande, na dat hij Jacob Wichers de gansche nacht gedronken hadde, seer deerlijk hadde geslagen, sonder daertoe eenige wettige reden te hebben, waar over Jacob Wichers geciteert sijnde, geantwoort heeft niet te willen compareren, hebbende in visitatione geen andere reden van soo ergerlijke misdaet konnen geven als eenige seer magere verongelijkingen, die hij sustineerde van hem Sibelt Hiddes te hebben ontfangen, waar op de kerkenraet de laetst genoemde vermaent heeft, sig tegen so halstigen en wraeksuchtigen mensch, in alle voorsichtigheijt te gedragen, en voor het tegenwoordige, van sijn kante, alle ongelijk door Jacob Wichers hem aengedaen, te vergeven en te vergeten. 't welke bij hem is aengenomen. Edog Jacob Wichers aen de grove sonden van Dronkenschap, wraeksucht, en swaere verongelijkingen van sijn naesten op een publike weg gepleegt, schuldig vindende, geresolveert hem te doen aenseggen, sig soo lange van des Heeren H. Avondmael te onthouden, tot hij sig met Godt, het gerichte, en sijn verongelijkte medemensch hadde versoent.

Art.2.
In censura morum, is onder de leden des kerkenraets niets berispelijks voorgekomen.

Art.3.
Dese Acta sijn geresumeert en goetgekeurt, van ons ondergeschrevene. Datum in de Pastorije weem op Den Ham op tijt als boven.

Onderstont:
me presente et consentiente
L. v. Beveren
eccls in Noorthorm
Peter Arents als Diacon
Pieter Jacobs als Diacon
Willem Jans als olderling
Jacob Peters als olderling
Allert Drijews als Diaken
Harmen Sibrants als Diacon

3 sept. 1702 is Willem Jacobs in de Fransumer kercke als Diaken tot Fransum bevestigt.

29 okt. 1702 is Harm Roelefs op Den Ham als Diacon bevestigt.

16 maart 1704 is Cornellis Boldt als Diacon tot Fransum bevestigt.

14 juni 1705 is Tijmen Jans als Diacon op Den Ham bevestigt.

13 juni 1706 is Evert Jans tot Diacon van Fransum bevestigt.

20 mei 1709 is Willem Jacobs tot Ouderling van Fransum bevestigt.

juli 1712 Kornelis Bolt tot Ouderling van de gemeente van Fransum bevestigt, na drie kerkelijke kondigingen.

1712 Roelef Jans tot Diaken van de gemeente van Fransum bevestigt na 3 etc.

16 juli 1713 is Derk Arents na drie voorgaande kondigingen bevestigt tot Diaken van d' gemeente van Den Ham in plaats van Rikkart Alberts, die alvorens zijn verzogte dimissi gegeven is.

3 juni 1714 is Roelef Arents tot Diacon van Fransum bevesyigt nae drie vergaende kondig.

2 sept. 1714 de E. Timen Jans Schepper van Den Ham tot Ouderlingh van de gemeinte van Den Ham bevestigt na drie voorgaande kerkelike kondiginghen.

23 dec. 1714 de E. Jan Onnens tot Diaken van de gemeinte van Den Ham bevestigt na drie voorgaande kerkelike kondigingen in plaats van Meerten Arents, die alvorens sijn versogte dimissie gegeven is.

2 feb. 1716 is Tamme Willems tot Diaken van de gemeinte van Fransum bevestigt na drie voorgaande kerkelike kondigingen in plaats van Roelef Jans die alvorens sijn versogte dimissie gegeven is.

6 juni 1717 de E. Wolter Stullinge als Diaken van Den Ham bevestigt, na drie voorgaande kerkelike kondigingen, in plaats van Derk Arents die alvorens sijn versogte dimissie gegeven is.

27 maart 1718 de E. Jan Wolters als Diaken van Fransum bevestigt na drie voorgaande kerkelike kondigingen in plaats van Roelef Arents, die alvorens sijn versogte dimissie gegeven is.

26 feb. 1719 Jacob Hindriks als Diaken van Den Ham bevestigt, na drie voorgaande kerkelike kondigingen in plaats van Jan Onnes, die alvorens sijn versogte dimissie gegeven is.

13 okt. 1720 is Abel Jacobs als Diacon van Fransum na drie voorgaande kerkelike condigingen bevestigt, in plaats van Jan Wolters dewelke is komen te overlijden.

April 1721 is Sijmon Willems als Diacon van Den Ham na drie voorgaande kerklijke condigingen in de Hamster kerk bevestigt in plaats van Wolter Stullinga, dewelke alvorens sijn versogte Dimissie gegeven is.

7 sept. 1721 is Roelef Arents als Ouderling van Fransum bevestigt na drie voorgaande kerklijke Condigingen in plaats van Cornelis Jansen Bolt dewelke is komen te overliden.

11 juni 1724 is Meerten Arents als Ouderling van Den Ham bevestigt na drie voorgaande kerkelijke kondigingen in plaats van Tijmen Jansen dewelke is komen te overliden.

22 sept. 1724 is Ecco Duirts als Diacon van Fransum bevestigt na drie voorgaande kerkelike kondigingen in plaats van Abel Jacobs dewelke alvorens dimissie gegeven is.

6 mei 1725 is Tamme Willems als Ouderling bevestigt tot Fransum na drie voorgaande kondigingen, in plaats van Roelef Arents dewelke is komen te overliden.

22 juni 1727 des nademiddaags is Lieuwe Jansen als Diacon van Den Ham bevestigt na drie voorgaande kerkelike kondigingen in plaats van Albert Ennes die alvorens dimissie is gegeven.

29 juni 1727 is Datho Mekkes insgelijks als Diacon van Fransum bevestigt na drie voorgaande kerkelike kondigingen in plaats van Freerk Haikes die mede alvorens dimissie is gegeven.

29 mei 1729 is Hillebrandt Sjoerts als Ouderlingh van Fransum bevestigt na drie voorgaande kerkelike kondigingen in plaats van Tamme Willems die overleden is.
Insgelijks tot Diacon van Fransum bevestigt Berent Jakobs na drie voorgaande kerkelijke kondigingen in plaats van Datho Mekkes die van ons vertrokken is.

3 juli 1729 is Louwe Jans na drie voorgaande kerkelike kondigingen als Diacon van Den Ham bevestigt in plaats van Temme Derks die alvorens sijn dimissie is gegeven.

6 aug. 1730 is Hillebrandt Hindriks na drie voorgaande kerkelike kondigingen tot Diacon van Fransum bevestigt in plaats van Ecco Duirts die alvorens sijn dimissie gegeven is.

8 juli 1731 is Albert Ennes als Ouderling op Den Ham bevestigt na drie voorgaande kerklijke kondigingen in plaats van Meerten Arents die wegens ouderdom en swakheit op sijn versoek ontslagen is.
Den selven dito is Jan Mewes Schoolmeester van Den Ham als Diacon van Den Ham bevestigt na drie voorgaande kerklike kondigingen, in plaats van Leewe Jansen die overleden is.

2 aug. 1733 is Harke Hindriks als Diaken van Den Ham bevestigt na drie voorgaande kerkelijke kondigingen in plaats van Loewe Jans die alvorens sijne dimissie gegeven is.

6 sept. 1733 is Abel Jacobs als Diaken van Fransum bevestigt na drie voorgaande kerkelijke proclamatien, in plaats van Claas Derks die alvorens van ons was vertrokken.

11 aug. 1737 is Jan Timens van Den Ham na drie voorgaande kerkelike kondinge als Diaken in de gemeinte van Den Ham bevestigt in plaats van Harke Hindriks die alvorens sijne dimissie gegeven is.

9 aug. 1739 is Jan Freerks van Fransum na drie voorgaande kerkelike kondinge, als Diaken in de Gemeinte van Fransum bevestigt in plaats van Abel Jacobs die al lang te vooren sijn dimissie gegeven was, en met een daarna is overleden.

23 aug. 1739 is Drewes Ewolts woonagtig op Den Ham bevestigt als Diacon van Den Ham in plaats van Marten Pieters, die alvorens sijne dimissie is gegeven.

17 sep. 1741 is Jan Peters van Den Ham na drie voorgaande kerkelike kondinge als Diaken in de Gemeinte van Den Ham bevestigt in plaats van Jan Timens die alvorens sijne dimissie is gegeven.

13 okt. 1743 is Enne Alberts soon van onse Ouderling Albert Ennes na drie voorgaande kerkelike kondigingen bevestigt als Diaken van Den Ham in plaats van Drewes Ewolts die alvorens sijn dimissie is gegeven.

[na 16 feb., voor 12 apr.] 1744 is Douwe Jans na drie voorgaande kerkelike kondigingen als Diaken van Den Ham bevestigt, in plaats van Jan Peters die overleden is.

15 mei 1746 is Jan Timens na drie voorgaande kerkelike proclamatien als Ouderlingh in de gemeinte van Den Ham bevestigt in plaats van Albert Ennes die overleden is.

23 juli 1747 is Abel Jacobs na drie voorgaande kerkelike proclamatien in sijne bedieninge als Diacon van Den Ham bevestigt in plaats van Enne Alberts die alvorens sijne dimissie is gegeven.

Anno 1748 op den 26 jannuarii is Ds. Henricus Brongersma predicant op Den Ham en Fransum, volgens des Heren wille door de doot van zijn post afgelost en den 6 februarii op Den Ham in de kerk begraven.

Nb. Te anvulling van het kerkelijke protocoll, dient hier ten aansien van Ouderlingen en Diaken genoteert te worden
1) Dat gedurende de vacature op Den Ham in t jaar 1748 Louwe Jans is verkosen tot Ouderling, die met Jan Tijmens dese plaats bekleed heeft, zijnde Jan Tijmens op zijn verzoek enige jaren na dato van zijn ouderlingschap ontslagen, blijvende Louwe Jans alleen ouderling
2) Diaken is verkosen gedurende de vacature Jacob Jans, die nevens Abel Jacobs armvoogd was wanneer ik in t jaar 1748 den 15 septb de bediening anvaarde. Dewijl nu door abuus in t vervolg vergeten de annotatie van af- en angaande Diaken, word hier genoteert
a. Ten aansien van Den Ham, is in plaats van Abel Jacobs gekosen Andries Jacobs, in plaats van Jacob Jans Lammes Sakes, in plaats van Andries Jacobs Geert Martens schoolmeester, alles naar gewone kerken order.
b. Te Franzum waren Diaken in den jaare 1748 Jan Freriks en Albert Bolte. Dog is in t leste van 1748 in plaats van Jan Freriks verkoosen Joest Jans en in plaats van Albert Bolte Meindert Harmes. Dit opgemelde is gepasseert van t jaar 1748 tot 1754.

15 sep. 1748 Ben ik David Meijer Bremensis als Predicant op Den Ham en te Fransum in de kerk op Den Ham in den H. dienst bevestigt door de Eerwaarde Zeer Geleerde Heeren D. S. Mattersteg Pred. te Tolbert, D. Ubbo Coopinga Pred. op de Leek, D. M. Hagenau Pred. te Lutkegast, predikende de laatste uit Joh. 12 v. 26 en ik deed mijn eerste aenspraak als bevestigde Predicant uit Ps. 122 v. 9.

4 okt. 1750 is Andries Jacobs als angaande Diaken op Den Ham bevestigt in plaats van Abel Jacobs.

14 dec. 1754 is Geert Martens schoolmeester als Diaken op Den Ham bevestigt in plaats van Andries Jacobs.

Acta Consistorii habiti op Den Ham den 27 Maij 1755.
$1.
Hebben de naburige Predikanten Dn. J. Munting en A.W. Costerus op versoek van de pastor loci zich gesisteert in de kerkenraad en is geopent door Dn. Munting als praeses met den gebede.
$2.
Zijn binnen gekoomen Jan Jacobs van Aduwert, vervolgens Daue Jans en Trijnje Claessen, eindelijk Leue Jans, Jan Tijmens, Eltje Loues, Anje Harmes, welke eerst elk afsonderlijk daarna te samen zijn gehoort over eenige verschillen, welke zij zedert eenige tijd tot onderlinge verwijdering met malkander gehad hadden en zijn op gemoedelijke en ernstige over..ing overeengekomen om alle verschillen neder te leggen gelijk blijkt uit teneur van volgende acte en malkander in broederlijke liefde te ontmoeten, waartoe hen des Heeren zegen toegewenscht.

Wij ondergeschreven


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.