LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Delfzijl

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmatenregister Delfzijl

Periode 1743 - 1812 ingevoerd zomer 2006 door Els Vermij, nagekeken aug. 2006 MG.

Periode 1632 - 1703 ingevoerd zomer 2006 Henk Hartog. Nagekeken door Bert Schut maart 2013.

- mutaties 1632 - 1685
- mutaties 1702 - 1703
- mutaties 1743 - 1792
- lijst en mutaties 1792 - 1809
- mutaties 1810 - 1812


[Delfzijl Kerkboek Toegang 202 inv. nr. 1]


[anno 1632]
Junij 23
Douwe Heeroma fendrick
J. Anna Rochell sijn wijff

Elseke Goekes maget
Anne Frericks
Arian Arians backer
sijn wijff
de moeder
Willem Jacobs
Anneke Straetmans

Sept. 23
Frerick Schulte
Pieter Hindricks
Wupke sijn wijff
Claesken Arens

Decemb. 23
Froucke Altes capÖ.sche
Hans Jacobs
Berent Jans
Etjen Valks
Voske Jochims
Nool Vincents
Willemke Luirts
Tijs Jans

A[nn]o 1633
April 14
Pieter Simons
Mr. Niclos chirurgin
Grietke sijn wijff
Willemke Arien
Reinu Stebijs
Rixst Jochims
Auck Jacobs bij hoeren
Jantjen Rolofss

Julij 21
Focko Harmanni
David Jonas
Jeltje Jorjens
Fenno Idskes wijff
Grietke bij de commandeur

Sept. 29
Anna van Ham
Hindrick van Susten
cum uxour met attestatie
Cort Flour
LuijtÖ Hindrichs
Anna Lujkes
Jan Hoving
Sens Pieters
Jan Janson potbacker
Griet sijn wijff

Op den 29 martij 1634 als van d. Wol. /
phius tíavontmael des heeren bedient/
was, sijn van B. Stuijfsand etc./
tot DelfÖ gecomen Ö

A[nno] 1634
Martij 29
Hendrick Aertsen
Icke Hendrick corporaels vrouw onder capitein Idzaeren
Ebbe Habbens wed. van s. Dirck Bruijns

Julij 27
Wolter Wilgenbosch, sergiant van den heer colonel Eminga
Wijert Remmelts ende
Anneke sijn huijsvrou
Floer Coerts
Jan Kater Rimmelman
Aeltijen Geerts
Fenne Sickis
Jannetijen Claessen
Jantijen Pijters, adelbors vrou under cap. Edsaerda
Grijetije Hendrick Kerkhoffs vrou ende met attest
Marijke Wilhelmus met attestatie
Anneke Stuijfsand met attestatie

8bris 19
Johans Schouwenburg, sergiant
Mork sijn huijsvrouw
Claes Stevens, soldaet onder den heer colonel Eminga
Hans Geerts
Jitje H. Treccius
Pijterke Jacobs, h.
Hilleke Dircks, h.
Grietije Jans, h
Lijsebet Wolter sergiants, h.
Anneke mr. Willems, h.
Aeltijn sergiant Wolters, h.
Dirck Egberts
Lijsebet sijn huijsvr.
Inmartetije Ens, Jan Peters h.


1634
Xbris 28
Jan Alberts
Lene Pijter Tegis huijsvrou
Luke Kolenberg rustmeijst. onder den e. cap. Edzaerda
Johan Hendricks van Oldenburg, soldaet onder den heer cap. Aijlva
Almut Albert Frericks sijn huijsvrou, sijnde profooste onder cap. Piet. van Edzarda
Anneke Wolters, huijsvrou van Eltije Schatens

1635
Martij 22
Jurjaen Kock, korporael van den adelborsten, onde[r] cap. Aijlva
Pieter Geukes, Adelborst
Vrouke Roseboom
Geeske, Hendrick van Hochsteijn w.
Magdalena, Simon Disselcamps w.
Janneke, Eltije Schatens dochter

Junij 21
Jan Geerts ende
Swaentije Gerts sijn wijf
Pieter Koppelman
Pieter Babijn, schoelmr.
Tonis Gunter ende
Geeske Henricks sijn wijff
Berend Jansen ende
Barbar Doedes sijn wijff
Jan Claessen
Francijntijen Denijs

ende noch met Attestatie
Jr. Poppe van Burmania, capitein
Tijes Jans, ende sijn wijff
Henrijck Jansen, adelbors onder cap. Burmania, ende Anna sijn wijff

Sept. 6
Jan Cornelijs
Dirck Thomas Engelsman
Harmen Jaspers, lantspesaet onder den e. heer capitein Burmania
Trijne Hansen weduwe
Hendrijckije, Fleur Koerten huijsvrouw
Epke, Hendrick Harmens huijsv.
Stijntije, mr. Pieters huijsvrouwe
Robert Poules Schotsman, soldaet onder den e. heer cap. Grousteins

Xbris 20
Harmen Sijmens
Berend Rhoo, meist. snijder
Anneke, Dirck Thomas wijff
Mette, Geert Tolen wijff
Anneke, Jan Katers wijff

met Attestatie van Bellingwolst. zijl
Menno Coehoorn, faendrich
Johan Arendts, sergeant
Geertijen Jans sijn huijsvrou
Johan van Oort, sergiant
Anneke Harmens, sijn huijsvr.
Bartholt Gosselaer, rustmeist.
Derckijn Lipkens, sijn huijsvr.
Frans Remkes, chijrurgijn
Anneke Dircks, sijn huijsvr.
Jelto Valentijn
Anneke Sijbrants sijn wijf
Arent Andries, pijper
Geertijen, sijn wijff


1636
Hans Jansen worster
Griete Hansens sijn wijf
Truijchien Arends
Cornelijske Ebens
Anneke Extens
dese ende díondergeschrevene sijn alle van de compagnie van den heer comm. M. Houwarda

noch met Attestatien van de pastoren toe Lier ende Lieroert
Nanne Sager onder de compagnie van de overste luijtenant H. v. Hottinga
Anna sijn huijsvrou
Trijne Nannes dhr., wde. van Philips Conraeds

Martij 27
Rolde Jan Hovings wijff
Jantijen Jurjens wijff

Julij 3
Johan van Minden, corporael onder cap. Burmannia
Jan Jansen adelborst onder cap. Burmannia
Maritije Hanses huijsvrouwe
Anna Rotterts huijsvrou

met Attestatie
Rintske Michiels huijsvr.

8bris 9
Jan Wewer, corporael
Hans Breijer adelborst, beide onder Burmannia
Eppe Jacobs, snijder
Clara Obbens, mr. Everts wewe

ende met genoegsame Attestatie

1636
Joncker Juriaen Quaden
Juffr. His van Eminga, sijn wijf
Christianus Wachtloo, gewesen predicant in Brasijll
Margrietije Alberts, sijn wijff
Allard Gratama, charsijr, ende
Siouck Stijps, sijn wijff

Xbris 18
J. Froukije v. Lijclama, huijsvrou van de e. faendrich Cohoorn
Hester Jans
Griete Witte
Vrouke blockmaker
Anna Eilards
Erfrouw Harmens

ende met Attestatie
Hilleke Harmens
Icke N. jongdochter

1637
Aprilis 2
Jacob Jelis lambsaet onder capt. Burmania Ostender
Jan Christoffels tamborijn onder Burmania

ende met Attestatie
Jan Jansen
Siecke Jansen sijn wijff

Julij 2
met Attestatie
mr. Tomas chirurgijn
Trijne Dircks huiŖvrouwe van Jan Aijlckes
Sara Menckes vrouw van Mencko Jochims


1637
7bris 23
met Attestatie
de e. capt. Hinrich van Suchten
Juff. Tieetske van Ciersens sijn frouwe
Jan van Uffen adelbors onder capt. Suchten
Feije Tonis weduwe
Gretje Luers dochter van Farmsum

Anno 37 op den 17 10ber het h. aventmael des heeren gehouden zijnde, zijn dese navolgende lieden van mij Gerhardo a Besten opgenomen
Peter Uges
Jantien Edsis, weduw van Egbert Rolefs
Anke Luijtiens
Hijlke Hansen
Frans Jonkbloet adelbors onder Burmanje
Siurt Jansen en zijn wijf
Gertijen Bokkes
Anne Eijelers
Grete Jacobs
Alijt Jurriens
Lijsebet Harmens
Anke Jacobs

met Attestatien
Juffrouw Clara van Andrea
Peter Tomes en
Tomes Peters, beijde van Norden
LÖbe Dercks

Anno 1638 dem 19 Martij toegelaeten
Roelff Toenis kraker
Gerl Robers soldaet onder den hr. capitein Burmania
Frans Bartels soldaet onder den manafte capitein Burmania
Trijn Jansen huisvrou van Johan Harmens snikkefarer
Geske Harmens weduwe van wijlen Cornelis Oest
Trijn Luijtiens huijsvrou van wijlen Jonas adelbors onder Burmania
Anne Harmens huisvrou van Harmen Beck soldaet onder de h. heer commanduer Houerda

Den 24 Junij
Casper Haijes soldaet onder den manhafte capitein Poppe Burmannja
Willem Jansen int Roede Hardt
Gertien Harmens díhuisvrou van díÖ Harmen Gerts
Geske Engberts huisvrou van Engelbert HansÖ
Marien Elties j. docht.
Grietien Hindercks, díhuisvrou van Roelff Toennis
Gerke Jansen en sijn huisvrou
Ideke Jacobs
Edske Bartels mede veerschipper
Allie Eltes, vrou van Elte Hansen
Cunne Hindericks, weduw van Hindrick Jansen
Hijme Geerts de huisvrou van Geert Albers soldaet onder dÁapt. Burmanja
Menze Beerens
Awe Classen, weduwe van Marten Seegers
Folff Geerts, knecht van mr. Hindrick Smit

met Attestatien
Anna van Lijkelma weduwe van dícapt. EÖ
Trintken Heermans j.dr.
Toentie Jansen
Roelff Remmers en Jijtie sijn wijff
Fenke Toemes j.dr.
de ee manhafte luitenant collonel Ö Cadoles du Mortier en zijn huisfrou
Juff. Sara du Mortiers geboren van Hamel
Christ. Catharina van Hamel


Den
Maije Jans huijsvrou van Peter Wijllems
Michel Hindericks, bakker
Greete Toenis, weduwe van wijlen Erdewijn Prins, corperal
Imke Beerens weduwe van wijlen Peter tromeslager
Engele Jans, huisvrou van Koert van Groeneborch, soldaet onder den heer commanduer
Habbe Sijbens bakker in de Landeportstraet

met Attestatien
Gertruijt Jacobs, weduwe van wijlen mr. Hindrik ..rol

Den    anno 1638
Barber Harmens huijsvrou van Johan Picks corperal onder díers. capitein P. v. Burmanja
Fenije Beerens, díhuijsvrou van Hinderik Smijld..
Rijxst Angelkes
Menke Jochums van Emden
Jurien disteler cum uxore
Johan Janssen
Peter Spanjaer sergiant onder dícapitein M. vn Houerda

met Attestatien
Evert Janssen uijt Vrieslandt
Sijtske Gijsbers huijsvrou van mr. Jacob Heeres
Grete Dijrks díhuijsvrou van Derk Iserman
Altien Geerts dienstmacht van díheer commanduer Houerda

Den 8 April anno 1639
Den edelen erentvesten en manhaften Menno Houerda van Meckema capitein en commanduer in Delffzijl
Jacob Heeres schoeldienaer aldaer
Tierk Lubbers adelbors onder den heer commanduer
Albert Jans schoelapper in de Landtpoortstraet
Clar Monink van Hamborch adelbors onder den heer commanduer
Anne Jacobs de huisvrou van Ede Jans tamborin onder P. v. Burmanja
Frecktien Hansen weduwe
Toentie Gregoris Faster j. dochter en dienstmeit van P. v. Burmanja
Stijne Engelbers de huisvrou van Engelbert Meijer in de Landtstraet
Daijke Jans díhuisvrou van Jacob Jacobs Cluin
Trijne Jans, de huisvrouw van Johan Jansen harbargier

met attestatien
Barbertien Harmens huisvrou van Harmen Sijmens
Jurien Schulten timmerman en Beecke sijn huijsvrou
Sijberich Tiabbens van Noorden

Den     Anno 1639
is eerst op belijdenis gedoopt
Peter Carels glasemaker en zijn huijsvrou
Siouke Jurjens díhuijsvrou van Jurjen ter Beck soldaet onder den hr. capitein Popo v. Burmanja
Luijtien Jonas adelbors onder den hr. capitein Burmanja
Hemke Rijkels weduwe in de Landtstraet

met attestatien
Willemke Luijtiens de dochter van Luitie Roelfs
Chatrine Jans de huisvrou van Johan Jansen cleermaker

Anno 1639
Uepke Lambers jonge dochter van Emden
Anne Vissers van Groningen
Grete Gerlts van Groningen


Den 22 december anno 1639
Anne Harmens weduwe van Johan Hopman
Antije Luijtiens de heer van Luitien Jonas
David Jansen
Gebpke Eieles huijsvrouw v. Habbe Sijbens

met attestatien
Eelk Lambers huisvrouw van Johan Martens van Emden
Nesien Karstiens huijsvrouw van Menge LÖeeÖens

Anno 1640 op palemdach des heren h. nachtmael gehouden en zijn doen tot dígemeinte opgenomen
Berent Peters Backer in de Oude Schans
Dirk Heijkes adelbors onder den e. capitein Burmanja
en Lummen Clases zijn huijsvrou
Elske Harmen Crangers
Heijeltie Sijmens huijsvrou van Rijkst Angelkes
Wubbe Lamers díhuijsvrou van Jacob Martens

Anno 1640
Grete Fokes huisvrou van Andres Ulst
Gebke Leeners huisvrou van Geert van Essen
Claske Classen jonge dochter
Jacob Eemen mestersmijt up de Vennen
Albert Beerens mr. schoemaker en zijn huijsvrouw
Magdalena Bernhardi j. dochter
díe. Cornelis But conteloer van díconfoije alhijr

met attestatien
Janke Jans j. dochter
Cornelis Classen en Dewere zijn huijsvrouw
Stijne Tijarts weduwe van wijlen Tijart Valcks

Anno 1641 in 8ber
Sara Hanses huijsvrouw van Coert Croenenborch
Neele Sweins weduwe
Trijn Albers huisvrouw van Peter Öele
Evert Everts constapel
Gretie Sijurts j.dr.
 
met attestaien
Barteltie Jans, huisvrouw van Öeis Jans schoemaker
Achtie Adrians Wijnharden j.dr.

Anno 1641 sondach voor karsdach
Anneke Johannes
Jurien van der Wijk adelborst onder de e. m. capiteij Burmanja
Swantie Aijsema
Tetie Aijsema, j. jufferen
Alexander Leorius orgenist alhijr


Anno 1642 den 3 April des heeren h. aventmal gehouden hebbende zijn doen tot dígemeinte des heeren toegelaten nae díbelijdenisse haeres geloofs
Jacob Jacobs soldaet onder den e. manhafte capitein P. v. Burmanja
Aeltien Hanses huijsvrouw van Beerent Helmerichs
Christoffel Jansen soldaet onder díe. manhafte capitein P. v. Burmanja
Bijntie Wulff adelbors onder de comanduer M. Houerda
en Gertruijt Hendercks zijn vrouw
Gepke Jans huijsvrouw van Olze Fokkes
Jantien Lambers huijsvrouw van Harpert Tapper
Antie Derks huijsvrou van Albert Gerijts tamburijn
Pitie Feddes
en Lijsebet Gerrijts huijsvrouw en dochter van Gerijt Mennes
Jantien Jansen j.dr.

met attestatien
De e. Hieronimus Dwingel
en Hebeltien Sluijters zijn huijsvrouw
Frans Remmers soldaet onder díe. capitein P. v. Burmanja
en Olben zijn huijsvrouw
Altien Jansen
Folpke Tiaden huijsvrou van Jurien Distelaer
Dewere Clasen weduwe van Clas Beerens

Den 3 Julij des heeren h. aventmael gehouden en zijn doen tot dígemeinte nae voergamde belijdenisse des geloofs toegelaten
Hans Meijer en
Anne zijn huijsvrouw
Harpert Dapper
Derck Susewint
Geert Albers
Toenis van Gronningen
Engel Geerts díhuijsvrouw van mr. Geert Kramer chirurgijn
Meijer Jochums, huijsvrou van Johan Arens
Gepke Jurjens huijsvrouw van Popke Bartels

met attestatien
Mense Walderiks huijsvrouw van Johan Hovink
Popke Bartels kuijper
Annetie Joukens j. dochter
Dijrck Jansen kleermaker

Den 18 10ber anno 1642
Der heeren h. nachtmal gehouden hebbende hijr doen naer voergaende belijdenisse haeres geloofs tot dígemeinte op en angenomen dese nae volgende


Den 18 7ber
Isaak Egbers rustmester onder díheer commanduer Houerda
Antie Sijukes weduwe van Evert Jansen
Wendel Harmens huijsvrouw van Clas Sommer
Henderik Henderiks soldaet onder díe. capitein P. v. Burmanja
en Elske Peters zijn huijsvrouw

met attestatie
Fredrik Wijlkens onder den heer commanduer

Den 18 10ber anno 1642 zijn naer voorgande belijdenisse haeres geloofs tot des heeren h. nachtmal toegelaten
Engebert Henderiks adelbors onder dícapitein van Burmanja
Jochum Vroom lantspesaet onder dívoorsr. companie
Johan Aijkes borger en koemelker in díLantstraet
en Sijeke Jans zijn huijsvrou
Tijerk Roseboom schijpper op díVennen
en Elijsabet zijn huijsvrouw
Harmen Bongel adelbors onder den heer commanduer
Jelske Beijerma huijsvrouw van díe. luijtenant Lemmen
Henderiktien Beerens huijsvrouw van Oest Cornelis
Engel Wigbolts j.dr.

Met attestatien
Heijelke Roemelings huijsvrouw van díe. Sijurt Jans
en Peterke Reijners haer dienstmacht
Elske Henderiks huisvrouw van Hendericus gardiner

Den 26 Martis anno 1642
Zijn naer voorgande belijdensisse haeres geloofs toegelaten
Johan Hovink der jonger smijts geselle
Janke Hotzes, de huijsvrouw van Jacob Jurjens soldaet onder de commanduer Houwerda


Wijpke Luijejers de huijsvrouw van Wigbolt Addens

met attestatien
Johan Toenis mr. schoemaker en
Efke zijn huijsvrouw

Den 18 junij anno 1643
zijn naer voorgande confessie geadmittert
Albert Gerrits tamburijn onder díe. manh. cap. Popo v. Burmanja
Jaqntien Toenis huisvrouw van Frerk Meijnts kijstemaker

met attestatien
Hilke Beerens, huijsvrouw van Aleph Groenenbarch
Geert Luijtiens jongman

Den 17 7ber
het aventmal des heeren gehouden hebbende zijn alsdoen toegelaten
Gretje Peters de huisvrouw van Ebe Tammes
Peter Jans mr. schoemaker in de Landtstraet
Harmen Berch
Coert Groenenberch
Peter Ruele soldaten onder den heer Houwerda
Rotger Jansen
en Anne Jans zijn huisvrouw

Met attestatien
Grete Juriens díhuisvrouw van Jurien ter Wijsk
Lutgert Vijts de huisvrouw van Lambert Lambers
Henderik Jans soldaet onder mijn heer Houwerda
Jantien Derks
Antie Harmens Spanjaer


Den 1 April Anno 1644 des heeren h. aventmal gehouden en doen geadmittert
Jurien Berck
Daniel Eerenst van Hamborch
Sijrt Sijerts huisv. van Johum Rijdder
Meenje Jans, huijsvrouw van Johan Roelffs
Stijne Jacobs huisvrouw van Otto Jans
Leene Peters weduw van zalige Harmen Jaspers
Elijsabet Jans huisv. van Harmen Roever corporal
Anne Berens, huisvrouw van Henderik Roever
Nieske Albers weduwe van zalige Hans Juriens
Geertie Evers huisvrouw van Johan Schra
Lamke Omkes, huisv. van Adam Thonis
Melze Hanses huisvrouw van Johan Meijer

Den 28 junij des heeren h. aventmal gehouden, zijn doen naer voorgande belijdenisse toegelaten
Allie Menges, jonge dr.
Anne Gerts huisvrouw van Harmen Lichthart
Tamke Olphers huisvrouw van Jan Wilgenbosch
Hilke Jans, huisvrouw van Hans Vleck, lansp.
Polette Brakelmans, huijsvrow van Jochum Jochums díjonge

Met attestatien
Harmannus Bockholt en
Anneke zijn huisvrouw
Fenne Addiks huisvrouw van Addik Jansen
Bartruit Jacobs, huisvrouw van Johan Clasen

Den 2 julij Anno 1644 het aventmal gehouden en toegelaten
Joest Derks glasemaker
Sibilla Lemmen, j.dr.
Geert Tappe soldaet en
Greete Eden zijn huisvrouw
Johan Mulder
Anne Renemans j.dr.


Anno 1645 des sondages voor Christdach zijn na de belijdenisse hares geloefs toegelaten

Albert Bruins adelbrost onder dícommanduer Houwerda
Johan Arens cleinsmijt
Aert Jans tamburijn onder dícommanduer Houwerda
Jochum Jochums onder dícompanie van captein Burmanja
Trijntie Arens Wijngart
Anne Geerts, díhuisvrouw van Jacob Hemmelrijk soldaet

met attestatien verschenen
Conraet v. Bransuma
en Maria Catharina zijn huijsvrouw
Beerentie Reenemans
Albert Jans en
Lijsebt Lubbers zijn huisvrouw
Grete Lambers huijsvrouw van Frerk Jans soldaet

Den 5 sondach trinitate anno 1645 het h. aventmal gehouden en doen toegelaten
Grete Geerts, díhuijsvrouw van Jochum Jochums soldaet
Johan Geerts van Farmsum jongman
Fenne Jans huisvrouw van Hans Smijt soldaet

den 17 sondach trinitate den 28 7ber 1645 het h. nachtmal gehouden en naer voorgande belijdenisse haeres geloovens toegelaten
de e. Peter v. Lemmen, luijtenant onder den heer commanduer Burmanja
Bartelt Kerckhooff en
AltoeJans zijn huisvrouw
Tietie van Bransum en
Affke v. Bransum j. dochters en susters
Neeske Joestes huisvrouw van Jan Pieters Hagen
Gretie Martens huisvrouw van Frerck Wijlkens
Anne Hanses díhuisvrouw v. Hans Coerts

Den 21 10ber 1645
des heeren h. nachtmal gehouden en ben doen naer voorgande belijdenisse des gelooffs toegelaten dese naevolgende persoonen
mr. Frerck chijrurgijn onder captein Sijtsema
Henderick Soemer schulÖ van den heer commendant Burmanja
Douwe Classen
Beerent Menges
Jacob Roelffs Cuijper en
Rijcktien Hoijtes zijn wijff
Jacob Hemmelrijck soldaet onder de e. manh. captein Sijtsema


Juffr. Catharijna Coetzeron weduwe van wijlen fenderijck Aggeus Ockema
Velcktien Eeverts huisvrouw van Sijbrant Peters boomsluiter
Allie Toenis huisvrouw van Harmen Jans
Houwe Sebes huisvrouw van zalige Popo Tammes
Anna Peters huisvrouw van Jan Engelbers soldaet
Gretie Jans huisvrouw van Roelff Sander soldaet
Lieffke Nannes huisvrouw van Henderick Jans voerman
Eppe Reijners

met attestatie
Jiktien Jeelijs huijsvrouw van Anton Walcken

Op Pasche Dach Anno 1646 des heeren h. aventmal gehouden hebbende, ben naer voorgande belijdenisse haeres geloofs met blijtschap toegelaten
Aijke Jans brouwer
en Eltie zijn huisvrouw
Tidde Roda organist
en Welmoet Jans zijn huisvrouw
Arent Cock adelbors onder dícaptein Sijtsema
Albartien Harmens huisvrouw van Evert Harmens
Harmen Jans onder captein Sijtsema
Geert Henderiks onder dícommanduer Burmanja
Frouke Jans huisvrouw van Julle Jacobs
Grete Hermens huisvrouw van Henderick van Vorle
Hendericktien Jacobs huisvrouw van Jurien Juriens

Den 5 julij des heeren h. nachtmal gehouden en doen naer voorgande belijdenisse des geloofs toegelaten
Johan Wilgenbus adelbors onder den heer commanduer Burmanja
Harmen Jansen
Elske díhuisvrouw van Johan Weners
Andries Schaaf chargier
Geske Jans jonge dochter
Stijne Haijkes huisvrouw van Henderik Willems

Met attestatien
Peter Ipes chargier en
Altie Jarchs zijn wijff
Maijcke Seegers joge dochter


Den 17 sondach Trinitatis Ao 1646 des heeren h. aventmal gehouden en doen toegelaten
Lubbert van Essen soldaet onder dícommanduer Burmanja
Lucke Hendericks huisvrouw van Henderick Tresse
Seijke Allers díhuijsvrouw van Henderick Jansen
Anne Jans, weduwe van Jan Harmens

Den 20 10ber Ao 1646 zijn naer voorgande belijdenisse haeres geloofs tot des heeren h. aventmal toegelaten
Schate Eltjes en
Grietje Peters zijn huisvrouw
Oest Cornellis schipper
Frerck Jans soldaet onder de e. Sijtsema
Wipke Egbers huisvrou van Peter Leues
Engel Hilmers, huisvrou Harmen Jans
Fenne Henderijx huisvrou van Beerent Henderix

Met attestatie
díe.e. Daniel v. Marwe commanduer alhijr
Fenne Stratens van Groningen
Johan v. Alberdingh
Jacob Eebels van Uijtwijrda

Den 4 April des heeren h. aventmal gehouden en doen naer voorgande belijdenisse des geloofs toegelaten dese navolgende persoenen
Henderick Jansen voerman in de Landtstraet
Feijcke Boudewijns huisvrouw van Boudewijn Specht
Jantien Pouels, weduwe

Met attestatie
Díer. Sebo Djurken luitenant
Juffvr. Catharina Cannegieters zijn huisvrouw
Hans Vos sergeant
Haio Beerens sergiant
Elijsabet Marinis sijn huisvrouw
Jan Pouelsen rustmr.
Rijckel Onnens corperael
Jan Gerlofs adelbors
Geeske Hemscher huisvrouw van dícorperal Borgert Jansen
Annetien Beerens
Hille Lauwerens

Den 27 junij a[nn]o 1647 des heeren h. nachtmal gehouden hebbende zijn doen naer voorgande belijdenisse des geloofs toegelaten
Jan Gerts Bullemeier
en Hilcke Jans zijn huisvrouw
Jan Meijer adelbors onder de e. m. captein Sijtsema
Hans Fleck corperal onder deselve comp.
Mr. Henderik v. Ackema chijrurgijn onder de commanduer Merwen
Jurjen Germeraert soldaet onder deselve commanduerTrintie Jaies huisvrouw van dírustmr. J.P. Crijger
Geeske Gerts

Met attestatien
De ed. eer en duegentrijke vrouw Hillena v. Isselmuiden, huisvrouw van díheer commanduer Merwen
Jurien Grif corperal onder den heer commanduer
Altien Philips
Stijntie Willems
Hidde Henderix huisvrouw van Henderick Artsen
Reijnouw Tates
Elske Leewes weduwe
Steven Egbers en
Trijne Aerens
Sijbrant Tomas jongman

Den 19 7ber A[nn]o 1647 des heeren h. nachtmal gehouden en zijn doen toegelaten
Eevert Jacobs r. kistemaker
Jancke Dircks huisvrouw van Beerent Menges
Elske Geerts huisvrouw van Albert Hermens
Anneke Beerens jonge dochter

Ao 1647 des sondachs voor carsdach des heeren h. aventmal gehouden en doen naer vorgande confessie des geloovens tot dítaffel des heeren geadmiteert
Pouel v. Issele en
Maijke zijn huisvrouw
Rixt Toolens huisvrouw van Henderick Hendericks
Jaits Jans díhuisvrouw van mr. Jan schepstimmerman
Reijner Jans corperal van den heer commanduer Merwen
Tetie Hiddes díhuisvrouw van Peter slachter
Maria Antoni Lappers vrouw

Met aldestatien
Jan Wessels waerman en
Epke zijn huisvrouw
Geeske Hendericus vrouw van Hans Polhager
Bartelt Roelfs soldaet onder den heer commanduer
Stijntie Caspers huisvrouw van Casper Harmens
Annetien Bijme j.dr.


Anno 1648 op Palemsondach des heeren h. nachtmal gehouden en zijn doen naer voorgande belidenisse des geloofs toegelaten dese persoonen
Geertruit Hendericks huisvrouw van Eevert kistemaeker
Henderckje Willems huisvrouw van Douwe Classen
Trijntie Apkes jonge dochter
Henderick Hendericks mr. cleermaeker
Sara Frercks huisvrouw van Coert v. Groenenberch
Clas Sijres soldaet onder Sijtsema
en Anna Clas zijn huisvrouw
Johan Borchers soldaet onder Sijtsema
Henderick Tiessen profas onder captein Sijtsema
Jantien Pieters
Hans Teeman smitt
Anna Tomes weduwe
Geert Hermens soldaet onder captein Sijtsema

Met attestatie
Geesje Albers j. dr. en camenier van mijn vrouw Merwen

Den 17 junij des heeren h. nachtmal gehouden en zijn doen tot des heeren taffel niws admittert
Willem Jaspers backer voor die Landtpoort
Tiaden Luddens, huisvrouw van Reijner corperal
Margreta Egbers huisvrouw van Jan Jansen adelbors
Trijne Toenis huisvrouw van Dirck Rippers
Geeske Jans huisvrouw van Jan Borchers

Met attestatien
Jantien Joannis huisvrouw van mr. Beerent Roo
Renske Everts huisvrouw van Arent Everts schipper
Duire Clemens huisvrouw van Roelf Harmens
Maijcke Jochums
Imke Geerts huisvrouw van Melcher Groenewout

Den 24 7ber 1648 des heeren h. aventmal gehouden en toegelaten dese persoonen
Eilert Harmens soldaet onder díed. manhaft heer commanduer Merwen
Jan Martens soldaet onder deselve
Nieske Regneri Wolphius j.dr.
Sijberich Albers huisvrouw van Albert Gerrits
Maria Heeres jonge dochter

Met attestatien
van Farmsum
Anna Hendericks weduwe van Henderick Willems
van Gronningen
Annetien Egbers j.dr. en dienst van díproviantmester


Den 17 10ber anno 1648 des heeren h. aventmal gehouden hebbende zijn doen nnaer voorgande confessie haeres geloofs tot des heeren gemeinte toegelaten dese persoenen
Hert Jans adelbors onder díheer commandeur Merwen
en Anneke zijn huisvrouw
Gepke Jans huisvrouw van díoude corperal Ricklof Onnes
Altje Jans huisvrouw van Lauwerens Lindeman
Macheltje Pieters en
Gepke Meins beijde jonge dochteren

Met attestatien
Jantjen Cransiens huisvrouw van díproviantmester Onnens
Eljen Tiessen díhuisvrouw van Jochum veerschipper

Den 18 martij anno 1649 des heeren h. aventmal gehouden en geadmittert
Albert Michels
Henderick Micheels rustmr. van dícaptein Sijtsema
Jurjen Hansen corperal onder dícommandeur Merwen
Henderick Recklickhuisen landtsbesaet onder D. Merwen
Andres díSweede
Geertjen Reijners huisvrouw van Jan Beerens
Gretje Bastians huisvrouw van Beerent Jansen
Foske Jans huisvrouw van Jan Martens
Trijntie Hendericks weduwe van w. Harmen Meijer

Den 17 junij anno 1649 des heeren h. avenmal gehouden en doen aengenomen
Joost Barckman en
Jacob Hoevische beijde soldaten onder díheer commandeur Merwen
Antje Hendericks huisvrouw van mr. Henderick barbier
Riemke Jacobs
Trijne Gevers

met attestatien
Wiger Jacobs en
Trijntie zijn huisvrouw
Esse Dircks j.dr.


Den 23 7ber anno 1649 des heeren h. aventmal gehouden zijnde zijn naer voorgande belijdenisse des geloofs tot de h. taffel toegelaten
Andres Corstenaer
Lucas Berentsen
Willem v. Kelwijk, soldaten van wijlen capt. Demmer
Jennetjen Henderickx huisvrouw van Severijn Michels
Jantjen Geerts huisvrouw van Haicke Cornelis
Gretje Hendericx huisvrouw van Marten Bus en
Trintie Hendericx weduwe haer suster

Met attestatien zijn op dien tijt comparert
Jan v. Eck luitenant onder captein Lus en
Pelle zijn huisvrouw
Jacob Scharmacker serchiant en
Mecheltje zijn huisvrouw
Jan Verschuir serchiant en
Catharina zijn huisvrouw
Henderick Gulzen
Andres Terchet en
zijn huisvrouw
Henderick v. Lichtenouw en
Trintje zijn huisvrouw
Marten Holm en Albertien zijn huisvrouw
Jurjen Camis en Jetse zijn huisvrouw
Jurjen van Tellicht en
Trintje zijn huisvrouw
Jan Kenneker en Anna Maria zijn huisvrouw
Lute v. Walfradt en
Elijsabet zijn huisvrouw
Coert Jans en
Fercke zijn huisvrpuw
Jan ten Oostaldorp en
Tiets zijn huisvrouw
Casper Cock en Altje zijn huisvrouw
Jurjen van Cappel en
Engel zijn huisvrouw
Anna v. Munster huiŖvrou van Frerck v. Wardedorp
Anna Martens huisvrouw van Marten Haes
Dewer Jans huisvrouw v. Jan v. Gronningen
Anna Abrams huisvrouw v. Abram Verhagen
Gret Jans huisvrouw v. Jan Harmens
Baucke Idens huisvrouw v. Ide Sep
Tetje Jans huisvrouw v. Jan Luitjens
Jantje Swiers huisvrouw v. Swier Hermens
Jacob Berents
Tiade Meiners huisvrou v. Meinert Peters
Jan Backer
Brecht Duiremeier
Tiebe Wiers huisvrouw v. Wiert Scheper
Ancke Roemers huisvrouw v. Clas Roemers
Dese zijn altesamen onder captein Lus met attesate bij ons gekomen uijt de Lange Ackerschans


Noch met attestatie den selven dito van dícompanie v. wijlen capt. Demmer van Wesel
De ehr. en manhafte Jacob v. Belke luitenant en zijn huisvrouw Maria de Gruť
h. Matias Tack vandrager
Arent v. Neves sergiant en zijn huisvrouw Gretjen Hermensen
Gilles Keser chargiant
Jacob Henderix corperal
Jan v. Couesvelt corperal
Hermen Jansen van Wierden
en zijn huisvrouw Mechelt Leenarts
Casper Hiltman en zijn huisvrouw Trijntjen
Otto David Mathijssen v. Wullen en zijn huisvrouw Vroutjen Jaspers
Uijken Hanen uxor Petri Baltzelars
Anna v. Bijlevelt
Maijken Willems
Hermen Artsen van Schutorp
Derck Ulzen en zijn huisvrou Elijsabet van Berck
Francijn Jansen j.dr. v. Huesden
Henderick v. Merckele en
Christijn zijn huisvrouw
Gretjen huisvrouw van Willem v. Kelwijck
Jan Peters Germain
Hans Philips
alle van Weesel

Noch van verscheiden plaetsen met attestatie op dien dito
Anna Simens
Hillien Schainge
d. Petrus Alberti s.s. theol. candidatus
Jacob Tiaes en
Geske zijn huisvrouw

Den 4 advent anno 1649 des heeren h. aventmal gehouden hebbende zijn naer belijdenisse haeres geloofs in de gemeinte ten Delffzijl toegelaten
Díe. Beerent Ruitenborch adelbors onder dícommandeur Merwen
Arent Everts schipper
Berent Helmers houtsager
Janneke Hansen jonge dochter
Antje Dieterings, huisvrouw van Eielert Harmens
Afke Jans huisvrouw van dícorperal Jurjen Hansen
Angnete Jans j.dr.
Moeder Ockens huisvrouw van Abram Cruse
Onne Rijckelefs lantsbesaet onder díheer commandeur
en zijn huisvrouw
Otte Jansen van der Vastenouw
Anna Hendericks weduwe van wijlen dícorperal Willem Meijer
Samuel Reeneman contrerulleur alhijr

Met attestatien
Lucretia Roelfs jonge dochter
Altje Jansen weduwe


Anno 1650 in dívasten op pallem sondach des heeren h. aventmal gehouden, zijn toegelaten navolgende persoenen
Martjen Stevens huisvrouw van Steven Fransen Meijborch
Gesjen Engelbers jonge dochter
Henderick Jansen in díLandtstraet
Gertruit Jans vrou van Jan Willems
Trijne Classen huisvrou van Derck Feijkes
Martjen Jacobs weduwe van Jacob slachter

met attestatie
Lijsebet Classen vrouw van Jan Albers messelaer

Den 28 junij des heeren h. aventmal gehouden en toegelaten
díe. Melcher Groenewoll
díe. Cornelis Pieters Coppelman, jongman
Gertruit Jans huisvrouw van Henderick Folpers
Aremgart Cornelis, j.dr.
Trijne Jans vrouw van Leenert v. Velden
Altjen Jans huisvrouw van Jan Wijnholt tambuer
Juff. Swantjen Aisema
Joannes Corneli studiosus
Jan Hemmes en
Helmst zijn huisvrouw

Int nastvolgende h. nachtmal zijn naer voorgande confessie der waere gereformeerde kercke toegelaten
Jan Jansen van Oldenburch soldat onder den ed. heer commandeur Merwen
Harmen Lichthart onder de ed. captein Sijtsema
Harmen Clock soldaet van dieselve companie
Abram Cruse appoincteerde onder den heer commandeur
Fucke Popkes huisvrouw van Folkert Hansen
Otte Dircks en Gretje zijn huisvrouw

Up den lasten advent in anno 1650 het h. nachtmal gehouden en toegelaten
Trijntien Simens huisvrouw van Jan Boltemeier
Gretje Sickens jonge dr.
Frouke Roelffs huisvrou van Matias Willems adelbors under den commandeur

met attestatie
Hinderkje Willems jonge dochter
Gretje Henderix, j.dr.


Anno 1651 op palmsondach het h. nachtmal gehouden en toegelaten
De erentv. Regnerus Franckena luitenant van captein Sijtsema
en Helena van Terwischa zijn huisvrou
Abram Verhagen sergiant van captein Lus
Jan Evers lansbesaet van den commandeur Merwen
Grete Jacobs vrou van Jacob Hevesche soldaet

Den 15 junij anno 1651 des heeren h. aventmal wederom gehouden, en naer vorgande belijdenisse hares gelovens in den heeren gemeinte op ende aengenomen dese persoenen
Evert Lucas soldaet onder captein Jacob v. Wassener
Jan Sissing soldaet onder de e.e. commandeur Merwen
Jurjen Rijckelefs tamburijn under den selfden
Wiert Hansen soldaet onder captein Lus
Martjen Hendericks jonge dochter
Acke Evers jonge dochter
Timen Lammers jongman
Hillebrandt Hendericks rustmester onder captein Wassener

met attestatien
Cornelisjen Geerts jonge dochter
Hille Roelfs j.dr.
Annetien Blencke j.dr.
d. Thomas Lamberti Grashuisen s.s. theol. studiosus
Hermen
Her

Den 28 7ber anno 1651 des heeren aventmal gehouden en niws angekomen
Gretje Jans dívrouw van Jan Christoffers
Anneke Jansen díhuisvrouw van Coert Hansen soldaten onder dÁommandeur Merwen
Jan Aljes jongman
Pieter Ipes díjonge en Trijntie sijn huisvrouw
Harmen Harmens Bonger tambuer van captein Sijtsema

met attestatie
De ed. e. Jacobus Sagmans vaendrager van captein Sijtsema

Den lasten advents sondach des heeren h. aventmael gehouden en toegelaten
Juffr. Anna Knotte huisvrouw v. Jaques Sagemans vaendrich
Johan Wijnhout tambuir onder den heer commandeur Merwen
Jacob Jajes soldaet onder Sijtsema
Boldewijn Specht soldaet onder denselven
Poping Albers soldaet onder wijlen capt. Lus
en Antie Andrśs zijn huisvrouw
Anna Hermens vrouw v. Harmen Harmens Bonger tambur
Geertruit Sijwerts vrouw v. Harmen Klock
Bocko Classen jongman
Trijntie Jochums
Catharijna v. Besten out 15 jaren
Elske Jansen, jonge dochters

met attestatie
Fennetie Berens, j.dr.


Hans Stoever
Gretje Jurjens weduwe van Luitjen Annes snickevaerder
Luitjen Dircks jongman
mr. Johan Tiades
Anna Hendericks weduwe van Johan Juirjens Rooseboem
Rinske Hanses huisvrouw van Harmen Vleckenstein
Antje Hanses jonge dochter
Jancke Pieters jonge dochter

met attestatien
Magdelena Tamkens huisvrouw van Johan Verschuir sergiant
Leffert schoemaeker met sijn huisvrouw

met attestatie onder de companie van capt. Schaij
Jan Gerritsen sergiant en
Metge Lambers sijne huisvrouw
Evert Wilkens corporael van deselve
en Elsken Geermans sijne huisvrouw
Gerrit Harmens met Elijsabet sijn huisvrouw
Henderick Bruggenhagen en Annemoor sijne huisvrouwe
Harmen Steenvelt
Marij Harmens

met attestatie onder captein Wenge
Roelff Jansen sergiant met sijne huisvrouw
Jan Herman sergeant
Jan Hendericks corporael met sijn huisvrouw
Jan Lambers met sijn vrouwe
Jan Stevens
Jan Coen
Jan Arens
dívrouwe van Pieter Wijlant corporael
dívrouw van Geert Dircksen

met attestatie onder captein Ammema
Jan Joukens vaendrager
Willem Harmens sergeant
Hans Voogt sergeant
Hans Arens corporael
Tonnis Egbers corporael
Willem Jurjen corporael
Dirck Jacobs
Bartelt Meijer
dese altsamen met haer respective huisvrouwen
Margriet Arens j.dr.
Antoni Klerck
Jan Buse
Bauke Budemans j.dr.
Trintie Hendericks
Neeltien Henderix
Anneke Jansen


Des heeren h. aventmal gehouden en toegelaten naer voorgaende belijdenisse haeres gelooffs
Juffer Anna Sijbilla van Merwen
Trijne Arens huisvrouw van Abram Jacobs
Trijntie Philips jonge dochter

met attestatie
Siouke Ubbens huisvrouw van díluitenant Hermen Spanjaer
Jan Jansen sergiant met sijn huisvrouw
Hans Jacobs soldaet
Jan van Lubeck soldaet
Vijt van Cappel
Derck Hendericks
Chatarina Loomans

Dese sijn onder de compagnie van de e.e. capitain Rijnja aengecomen
Jan Rekers soldaet en
Geertruit Philips sijn huisvrouw
Tiacke Jansen jonge dr.

Op den 2 kersdach anno 1652 des heeren h. aventmal gehouden en toegelaten
díerentveste en manhafte Lodewijck Asserhuis luitenant van den heer commandeur
en juffer Elijsabet van Merck sijn huisvrouw

met attestatien
Werner Jansen veltscheerder onder dícompagnie van díed. en manh. captein Wenge
Weijert Gaickes soldaet onder captein Rijnja
Joucktien sijn huisvrouw
Claske Classen huisvrou van Evert Jelis

Op palm sondach anno 1653 toegelaten
Cornelis Pieters boeckvercooper
Pieter Berens backer
Trijntje Jans j.dr.
Altje Hendericks j.dr.
Trijntje Geerts díhuisvrouw van Jan Everts lambassael onder díed. commandeur
Harmen Toolman soldaet onder captein Wenge
Willem Jansen pottebacker met sijn huisvrouw

met attestatien
De heer capitain Gerrit Schaij en sijn l. huisvrouw vrouw Elijsabet Louwens
Henderick Alberts van Gronningen soldaet onder díheer capitain Wenge


Den 4. sondach trijnitatis anno 1653 des heeren h. aventmaal gehouden en toegelaten
Pieter Jacobs molenaer
en Martjen sijn huisvrouw
Greetjen Harmens j.dr.
Fennetjen Broers vrouw van Jurjen Rickeleffs tambur
Lijsebet Bijntjes weduwe van Geert Tonnis
Jantjen Leffers vrouw van Willem Gerls
Hemcke Henderix vrouw van Geert Harmens
Leenart Jansen soldaet onder capitain Wenge
Fenneke Wipkes weduwe van Henderick Aldericks

met attestatien
De wel ed. vrouw Evert Hillebrantz huisvrouw van díwel. ed. luitenant Bartholt Wichering
Díerentveste en manhafte Johan Erenst van Asswede luitenant en
vrouw Anna Folckers sijn huisvrouw
Henderckje Gerrits jonge dr.
Menste Sijpkes vrouw van Beerent van der Witlage
Harmen Jansen Mostaert
Anna Tiarts vrouw van Tiart Jansen
Anneke Philips weduwe van Philips Heins
Anneke Wilckes weduwe van Wilcke Ennes
Geeske Hendericks
Willem Doncken soldaet onder den heer commandeur Merwen
Altjen Tiarts jonge dochter

Den 17 sondach trinitatis des heeren h. aventmael gehouden en doen naer voorgaende belijdenisse haeres geloofs toegelaten dese naevolgende persoenen
Rinske Jansen jonge dr. en dienstmaegt van díhopman Peter Simens
Fennetien Hendericus, de huisvrouw van Harmen Jansen Mustaert
Grete Leffers huisvrouw van Jan Jansen adelbors onder captain Wenge
Hille Hendericx vrouw van Joan Pijrs
Grete Harmens weduwe van Hans Luirts
Harmen Jansen Cater soldaet onder captain Schaij
Willem Jacobs sergiant onder captain Gerhard Schaij
Betje Frercks jonge dochter
Gretje Pieter jonge dochter

met attestatien verscheenen
mr. Olcher Michaelis chirurgijn
Willem Lubbers rustmester onder captain Rijnja
en Trijntje Jacobs sijn huisvrouw
Joan Hansen mr. cleermaecker en
Geertjen Willems sijn huisvrouw
Antje Harmens díhuisvrouw van Jan Aljes
Rolffjen Jansen huisvrouw van Roelff snickevaerder


Den laesten advents sondach anno 1653 des heeren h. aventmal gehouden en naer belijdenisse haeres gelooffs tot díh. taffel toegelaten
Gertje Henderix jonge dochter
Etjen Caske huisvrouw van Bocko Classen
Jantien Tiesen jonge dochter
Jacob Dercks jongman
Altje Jans jonge dochter
Dirck Rippers
Joan Andres veerschipper
Eede Toppen soldaet onder captain Sijtsema
Meinert Pieters soldaet onder captain Rijnja

Met attestatien zijn verscheenen ende toegelaten
Christina van Laxten huisvrouw van Pieter Simens
Jantjen Jurgens huisvrouw van díconstapel NN

Op palem sondach anno 1653 des heer h. aventmal gehouden en zijn alsdoen naer voorgaende belijdenisse hares geloofs tot de taffel des heeren toegelaten dese naevolgende persoenen
Edel Jacobs huisvrouw van Swier Harmens
Froucke Annes vrouw van Jacob Koolmeijer
Henderick Roever corporael onder captain Sijtsema
Froucke Coerts vrouw van dícorporael Coert Wilckes
Antje Gosselaers en
Elijsabeth Gosselaers j. dochters
Ancke Jans j.dr.
Allert Wipkes mr. cuiper
en Heieltie Jacobs sijn vrouw
Arent Ottes jongman

Met attestatien
Johan Lodewijck Olfener mester silversmit

Den 4 sondach trinitatis den 25 junij des heeren h. aventmael gehouden en toegecomen
de erentv. Harmen Spanjaer luitenant van captain Rijnja
Antje Eedes huisvrouw van Ede Sijtses corporael van captain Sijtsema
Trijntie Jans huisvrouw van Peter Sappema
Anneke Geerts huisvrouw van Geert van Roon onder dícommandeur

met attestatien
Jancke Pieters j.dr.
Henderckjen Clasen huisvrouw van Beerent Arens sergiant onder captain Rijnja


Den 4 sondach trinitatis anno 1654 des heeren h. aventmael gehouden en naer voorgaende belijdenisse haeres gelooffs tot des heeren taffel toegelaten dese naevolgende persoenen
díerentveste Hermen Spanjaer luitenant van díed. en manh. captain Rijnja
Antje Eedes huisvrouw van Eede Sijtses corporal van captain Sijtsema
Trijntje Jans huisvrouw van Pieter Sappema
Anneke Geerts huisvrouw van Geert van Roon

met attestatien
Jantke Pieters jonge dr.
Henderickie Classen huisvrou van Beerent Arens sergiant onder captain Rijnja

Den 17 sondach trijnitatis het h. aventmal celebreert en toegelaten
Fijne Carels huisvrouw van Bonne Eebels
Esse Wigbolts j.dr.
Pouel Ham adelbors onder díheer captain Schaij

met attestatien
Marten Jansen en Trijntien Gijsberts sijn huisvrouw
Choerbrant Pieters
en Sioucke Arens sijn huisvrouw

Den laesten advent 1654 het h. aventmael gehouden en toegelaten
Berent Berens backer
en Elijsabet sijn huisvrouw
Jan Tomas kleermacker
Jan van Limborch soldaet onder captain Schaij
Jaco Eppes mr. schoemacker
Sijben Jacobs mr. backer
Wessel Wessels soldaet onder díheer commandeur
Roelff Jansen schoemacker
Jan Pieters jongman
Fennetjen Leners breider
Lucke Jansen j.dr.
Siecke Hansen j.dr.
Gertruit Henderix j.dr.
Sara Jochums j.dr.

met attestatien
Hillitien Clasen j.dr.
Ette Beerens j.dr.
Swantje Jans j.dr.


Anno 1655 op palem sondach des heeren h. aventmael gehouden en geadmitteert
Lamme Jansen díhuisvrouw van Jan Tomas kleermacker
Elijsabet Pouels j.dr.
Tiacke Boelsens weduwe van mr. Olcher, iam obijt
Geske Roelfs vrouw van Focke backer
Johan Obbes harbargier int Ancker
Geertruit Ties vrouw van Frerick Jansen
Altjen Jacobs vrouw van Gerrit Jansen soldaet onder catain Sijtsema
Eede Sijtses corporal onder captain Sijtsema
Gepke Jans huisvrouw van Willem backer
Catharijna Bleeckers j.dr.

met attestatien compareert
Annetien Coenders vrouw van díconterolleur Reneman
Altjen Egbers

Den 2 sondach trinitatis anno 1655 des heeren h. aventmael gehouden en doen toegelaten
Gepke Hendericks vrouw van Tidde Rooda
Berent Jansen mr. timmerman
Gretje Dircks jonge dr.
Assele Jansen, Jan Berens backers vrouw
Geske Arens jonge dochter
Steven Jacobs corporal van den heer capitain Schaij
Anna Reijners jonge dochter

met attestatien
De weled. Borchert van Assuwede confoijmr. en desselffs l. huisfrouwe Teetjen van Rensen
Maria Crols vrouw van Albert Jansen
Elijsabet Henderix j.dr.

Noch toegelaten
Gebke Henderix huisvrouw van Tiddo Rooda
Berent Jansen mr. timmerman
Gretje Dirx jonge dr.
Assel Jansen vrouw van Jan Berens
Geske Arens j.dr.
Steven Jacobs corporal van capt. Schaij
Anne Reijners j.dr.


Noch toegalaten op den laesten advent 1655
Derck Pieters van Cleve onder capt. Ammema
Swaentie dívrouw van Rotger Cruisenbrinck onder dícommandeur
Antje Jans vrouw van Jan Berens onder Ammema
Pieter Wijtjes soldaet onder capt. Schaij
Jan Henderix Cruisenbrinck soldaet onder díheer commandeur

Den 30 martij 1656
Op palem sondach des heeren h. aventmael gehouden en doen tot des heeren tavel naer voorgaende belijdenisse des geloofs toegelaten
Pieter Hansen schipper
Jan Berens mr. backer
Jan Derx en
Anne Jans van Oldenborgerlandt
Fenne Jansen j.dr.
Gertruit Classen j. dochtr.
Grete Arens vrouw van Jan Clancker
Lambert Berens soldaet onder díed. heer captain Schaij

Met attestatien verschenen en toegelaten
Anna Eeden j. dochtr.
Engele Helmut weduwe
Berte Gerts huisvrouw van Roelff Jansen
Sara Hopping j.dr.
Ebe Hessels Wirdtsema
en Jancke Henderix sijn vrouw
Lammetjen Abels jonge dochtr.

het h. aventmael gehouden in junio 1656 en toegelaten
Coert Hermens en
Gretje Herens sijn huisvrouw
Gertruit Pieters Adama j.dr.
Magdelena Jurjens huisvrouw van Casper Barckman
Wipke Gerrits jonge dochter

Met attestatien
Feijcke Lettinga fanderick onder díed. en manh. capitain Sijtsema
en Claske Dircks Medworda sijn wijf
mr. Henderick Beckeringh en
Elsjen Jansen sijn huisvrouw
Johan Jacobs sargier
Altje Pieters
Gertjen Caspers vrouw van Casper Jansen

Den 5 8ber 1656 des heeren h. aventmael gehouden en naer belijdenisse en voorgaende condinge toegelaten dese naevolgende persoenen
Jacob Pool soldaet onder díheer commandeur Merwe
Swier Hermens onder díselve compaignie
Henderick Bijntjes backer
Altje Jacobs huisvrouw van Boele Wijpkes


Hemke Arenshuisvrouw van Jan Sissinck
Antje Eielers vrouw van Hans Joesten
Antje Frercks huisvrouw van Jan Cruisenbrinck

Met genoechsame attestatien zijn verscheenen
Samuel Steinfelt corporal onder díheer capitain Entens
en Sophia Berens sijn vrouw
Christiaen Jansen en Maria sijn huisvrouw
Gertruit Wedda jonge dochter
Gesjen Pieters jonge dochter
Trijntje Reijners huisvrouw van Jan Henderix

Den laesten advent anno 1656 des heeren h. aventmael gehouden en tot dígemeinte nieuws op en angenomen dese naevolgende persoenen
Gretje Berens jonge dochter en dienstmaegt van Schate Eltjes
Doorente Jansen jong dochter, dienstmaegt van díconfoijmr. Assuwede
Boele Wijpkes mr. korvemaecker
Geert Popkes schipper
Dewere Egbers jonge dr. en dienstmaecht van díconterolleur Reeneman
Carstjen Cock soldaet onder capitain Schaij

Op palem sondach anno 1657 des heeren h. aventmael gehouden en toegelaten
Jancke Gerckes jonge dr.
Moeder Ennes huisvrouw van Jan Hendericks soldaet onder capitain Sijtsema
Jan Klancker soldaet onder de heer commandeur Merwen


Den 4 sondach nae Trijnitatis des heeren h. aventmael gehouden en doen geadmitteert dese naevolgende persoenen
Claes Classen jongman
Henderick Geerts en
Anneke Harberts sijn huisvrouw
Hans Mulder soldaet onder C. Schaij
Otto Alberts tambur onder captain Entens
Lucke Jurjens, huisvrouw van Henderick Henderix backer
Anna Pieters j.dr.
Swantje Siabbes jonge dr.
Henderick van Crevel soldaet onder dícapitain Schaij

Met attestatien verscheenen
Trijntje Jans weduwe van Jan Tiesen
Anna Jans huisvrouw van Jan Veltens
Enno Frebes brouwer
Pere Reijners huisvrouw van Jan díBuer

Nieuwe ledematen nae voirgaende belijdenisse hares geloofs tot des heeren h. taffel toegelaten
díedelv. Johan Valcke vaenderck van de ed. heer commandeur Merwen en
Itje Hoecks sijn huisvrouw
Willem Jansen Olijma boomsluiter
Johan Jansen snickevarder
Casper Doorman soldaet onder capitain Sijtsema
Willemke ans huisvrouw van Bartelt Gosseler sergiant
Bieuke Geerts vrouw van Hendrick Bijntjes backer
Elske Tiesens j.dr.
Antje Jans jonge dochter

Met attestatien verscheenen
Juffr. Bauwelia Knotte
Jantjen Joestens jonge dr.
Lutgert Conradus j.dr.
Sophia Evers j.dr.
Berentje Jansen jonge dochter

Nieuwe ledematen noch toegelaten
Altjen Arens vrouw van Berent Jansen timmerman
Beertje Hendericks Hartich Jans vrouw
Heijelke Dirckx vrouw van Henderick Crevel


Met attestatien
Gesien Classen
Abraham Martens en
Trijntjen sijn huisvrouw

Noch volgende nachtmael toegelaten
Lambert Brouwer onder capitain Rijnja
Harmen Meijners Huisman
Hidde Pieters mr. glasemaeker
Hans Joosten soldaet onder díheer commandeur Schaij
Trijntje Frercks j. dochter
Antje Jans j. dochter
Sieke Pieters jonge dr.
Antje Pieters huisvrouw van Rentjen Oosterman
Trijntje Hermens vrouw van Geert Harmens
Antje Berens vrouw van Berent Berens
Eijmke Henderix vrouw van Coop Fockens

Met attestatien
díe. Johan Albrecht Altinhg en
Eebele Northooren ander Altingh sijn huisvrouw
Rentjen Henderix Oosterman
Martjen Jans j.dr.
Wiert Gousens soldaet onder de heer Schaij
Gretjen Wierts sijn huisvrouw
Egbertus Holthuis s.s. theol. candidatus

Den 3 advent anno 1658 toegelaten
Jacob Jansen snickevarder
Focko Eppes soldaet onder captain Rijnja

met attestatien
Marijnus Jaquus en
Atjen sijn huisvrouw
David Hansen en
Assel sijn huisvrouw
Henderick Hermens
Roelf Tholus
Merten Eielerman en
Trijne sijn huisvrouw
Hantjen Coerts j.dr.
Anna Jans huisvrouw van Frans Sijmons
Henderick Hildervelt en
Hille sijn huisvrouw
Gretje Henderix vrouw van Berent Folckers van Ankum

Noch toegelaten
Stijntje Jacobs j.dr.
Duire Meeners j.dr.
Clare Rijckelefs j.dr.
Stijntje Reijners vrouw van Clas Spanhouwer


Den 12 Maij 1659 toegelaten
Rinske Micheels, huisvrouw van Jan Jansen cleermacker
Antje Dercks vrouw van Arent Leeners tambuir
Janneke Oltenhuisen vrouw van Christoffer Haseveller

Met attestatien
Jan Jansen van Wener
Jan Gijsberts en Gretje Abrams sijn huisvrouw
Anneke Jansen en
Gertruit Tiaden haer dochter
Altjen Tiepens
Annetien Engelberts j.dr.
Lijsabet Cnijphuisen j.dr.
Reeneke Jans
Berentjen Jans j.dr.
Anneke Johannis vrouw van Jan Tammes

1659
Den 15 sondach Trinitatis des heeren h. nachtmael gehouden en toegelaten
Rippert Bijntjes en sijn huisvrouw
Maijcke Claercks
Jeie Harmens weduwe van Clas Classen

Met attestatien
Trijntje Henderix j.dr.

Anno 1659 den derden advent zijnde den 11 december des heeren h. nachtmael gehouden en naer voorgaende belijdenisse haeres geloofs en verthooninge haerder attestatien doen geadmitteert dese volgende personen
Bocko Siurts jongman
Clas Dircks schipper
Welmoet Classen jong dr.
Gretje Isebrants j.dr.
Abeltje Johannis weduwe van Clas Dercks
Wessel Jaspers soldaet onder capitain Huininga en
Dorenthe Hansen sijn vrouw
Pieterke Pieters vrouw van Lambert Brouwer
Maria Hansen vrou van Hans Smit onder capitain Entens


Doede Berens soldaet onder capitain Huininga
Jan Jaspers soldaet onder onder dícommandeur Schaij

Met attestatien
díweled. juffr. Mechel díMepsche
Hero Wessels
Barbere Fockes weduwe van Focko Hermens
Gertruit Bruines
Gretje Blencke j.dr.
Gretje Henderix j. dochter van Gronningen
Gijse Jansen veerman
en Stijntie Jidtsen sijn huisvrouw van Emden
Gretje Does huisvrouw van Eede Top

t nachtmael gehouden en toegelaten
Gretje Ennes
Anna van Besten
Frerck Jans en
Loucke ter Borch sijn vrouw
Henderckje Jans de vrouw van Henderick Willims
Christiaen Wulph soldaet onder den heer commandeur

Met attestatien
Hermen van Buinen en
Gretje sijn huisvrouw
Suffridus Ritzema

Anno 1660
Den 10 junij des heeren h. aventmael gehouden en op dien tijt toegelaten
Hermannus Fockens jongman en constapel
Micheel Bintjes mr. cleermaker
Antje Fockens díhuisvrouw van Pieter Berents backer
Johan Pijrs soldaet onder capitain Sijtsema

met attestatien
Clas Jansen schoemaeker
Henderick Willems molenaer
Thomas Lecter sergier cum uxore
Jan Gales cleermaecker en Dewer sijn huisvrou
Elske Henderix


des heeren h. nachtmael gehouden en toegelaten
Antje Eeverts jong dochter
Gesjen Cornelis vrouw van Henderick Wiltens molenaer
Stijntje Jans dochter van J. Dercks
Hilcke Binders vrouw van Evert Arens
Trijntje Jans jong dr.
Cornelia Pieters j. dochter
Elsjen Jurjens vrouw van Christiaen Wulff soldaet onder capitain Schaij
Talcke Jansen vrou van Garrelt Jansen, Butter

Met attestatien
Altje Jans vrouw van Sacharias Mulder soldaet onder capt. Sijtsema

Anno 1660 den 14 Decemb. tot des heeren h. Avontmael op ende angenomen
Tiepe Harmens soldaet onder díe.e. T. Huininga
Simon Visscher
Aechte Fockens huisv. van Focco Everts soldaet onder Rinia
Tetjen Roeleffs huisv. van Roelef Berens
Antje Eggerits huisv. van Eggerich Huininga corporael onder Zijtzema
Grietien Sjuurts j. dochter
Geertien Sjuurts jong dochter
Aeltien Jans j. dochter
Aeltien Egberts jonge dochter
Trijntjen Dercx jonge dr.
Anneke Andreas j. dochter
Simon Ages ende Heltje Thijsen, bejaerde persoonen ende echteluiden zijn den 13 dito gedoopt ende terstont tot de Tafel des heeren toegelaten.

Met attestatien
Elsien Heerens wed. van Hero Ulrici
Maria Heerens huisv. van d. Warendorp
Peter Jansen ende Fennetjen Peters echtel.
Pieter Reeukes sergiant onder cap. Entes comp.
Laurentius Sinnama contrarolleur
Johan Hovinge Smit ende Lamcke sijn huisv.
Anna Dercx jonge dochter
Annichien Beloeil
Trijntjen Hind. jonge dochter


Namen der nieuwe communicanten angenomen den 27 feb. 1661
Jan Hindricx soldaet onder de comm. Schaij
Hindrick Jaspers ad idem
Andreas Vooght en Ette sijn huisv.
Griete Engels wed.
Frouke Jans huisv. van Geert Meijer
Elske Hindricx jonge dochter
Anneke Jacobs jonge dochter
Elske Jacobs huisv. van Geert Dijsselhorst
Wipke Alberts huisv. van Hind. Kleijne Meijer
Bouwe Heerens met attestatie van Tjamsweer

Namen der communicanten angenomen den 23 Maij 1661
Berent Folckers soldaet onder com. Schaij
Johan Simons backers gesell
Altjen Wijpkes, met H. Mostert
Henderick Sogelman mr. backer
Eedeke Jacobs dr. van Jacob Classen
Gretjen Wigbolts, huisvrouw van Wigbolt Classen
Gretjen Henderix huisvrouw van Henderick Remmers corperael
Abram Maurits en Tetjen sijn huisvrouw
Barbere Eppens
Anna Jansen jong dr.
Lijsabet Jansen, vrouw van Derck Holder
Berent Arens sergiant

Met attestatie
Fenne Jansen weduwe van Harmen Gerits van Harlingen
Trijntjen Clasen jonge dr. van Groningen
Pieter Ipes Adama en Aeltie sijn huisv. van Loppersum

Namen der nieuwe communicanten opgenaomen den 29 Augusti 1661
Derck Leffers soldaet díheer comm.
Joest Lubberts
Jacob Everts tambour onder de manhafte capitain Huninga
Elske Jansen jonge dochter
Grietjen Dercx jonge dochter

Met attestatien
Wilcke Hindricx van Winschooten en Aeltjen Allen echteluijden van Emden
Willem Dunckens en Maijke Willems van Groningen
Jan Schultes en Heile Joannis echteluiden van Uijtwijrda

Den 11 Decemb. 1661
Eede Geerts backer
Jacob Kransen tambour onder capn G. Schaij
Hermen Jansen schoenmaker
Frans Bienties barbier
Magdalena Baltzers wed. onder Entens compagnie

Met attestatien van ander plaetsen
Hindricktjen Hindricx huisv. van Arent Willems van Groningen
Sibille Geert j.D. van ís Gravenhage
F[e]nneke Berents j.D. van Middelborgh
Geeske Fockens j.D. van Sixbijrum
Hindricktjen Schultens j.D. van Gron.


Met de compagnie van díe.e. Arnold Huinga van Lieroort met attestatien
Jan Rodenburgh sergiant en
Trijntien sijn shuisv.
Willem Hindrix corporael ende sijn huisv.
Jurrien Jansd corporael met sijn huisv.
Harmen Edsers adelbors met sijn huisv.
Aeltjen Sighers
Geert Melchers corporael
Willem Holtenbergh met sijn huisv.
Jacob Claesen en Wendel met attestatie van Groningen

Ao 1662 den 12 Martij
zijn dese navolgende persoonen, nae belijdenisse des geloofs, en beloffte van Godsaligen wandel, als communicanten an des heeren h. Tafel toegelaten, namelijk
d.e. Pieter Michiels
Arent Willems commissaris
Maria Andreas j.D.
Fennichjen Schults j.D.
Berent de Wit rustmester onder capn. Arent Huinga
Jan Wijpkes cuiper en
Antjen Sanders sijn huisv.
Casper Nije-Meijer soldaet onder capn. Tiddo Huininga
Marten Beem soldaet
Jan Dercx soldaet onder capn. Schaij
Bruin Leffers soldaet onder cap. Schaij

Ao 1662 den 27 Junij
zijn geadmittert ad s. coenam
Grietien Jacobs huisv. van Jacob tambourijn
Aeltjen Peters huisv. van Jurjen Ber. Cuip.
Maria Philips huisv. van Samuel Corp onder wijlen capn. Entes
Trijntje Jacobs huisv. van Gilliaen Verwwt
Elias Ottens schipper
Christopher Holboom adelborst onder díe.e. commr G. Schaij
Trijntjen Hansen huisv. van Geert Clasen
Lucke Onnes wed. van Onne Aijles

Met attestatie
Rinske Hindricx van Groningen
Geertien Simons wed. van Emden
Taelke Boelkens en
Aeltjen Joestens van Lieroort
Grietjen Coerts van den Dam

Ao 1662 den 4 7bris
Als nieuwlingen toegelaten
Jr. Herman Conraed van Asswede
Swaentjen Egberts jonge D.
Eppe Berents ende
Anne Jacob sijn huisv.

Met attestatie
Engele Lucas van Groningen
Frerick Simons van Hamburgh
Grietien Jurriens huisv. van Jurjen Jansen van Gron.

Nieuwe communicanten angenomen den 3 Decemb. 1662
Haicke Cornelis snicke-vaerder
Jacob Jansen snickevaerder
Berentjen Haickens j.D.
Trijntien Gerrits huisv. van Pieter Sappema
Stoffer Jurjens

Met attestatie
Reijner Allers ende Ave Peters sijn huisv. van Oterdum

[fiche 42]

Met attestatie
Elsjen Sims j.D. van Groningen
Trijntien Jansen j.D. van Groningen

Den 1 Martij 1663 wederom het h. Avontmael gehouden, ende zijn nae voorgaende belijdenisse des geloofs en condinge, als ledematen angenomen dese navolgende personen
Antie Simons j.D.
Anna Jansen j.D.
Trijntien Hindricx j.D.
Trijntien Gerrits j.D.
Antie Tiddes anders Bestens huisv. van Tidde Rhooda organist

Den 29 Maij mae belijdenisse des geloofs tot h. Avontmael ge-admitt.
Frits Hansen jongman
Hille Hindricx huisv. van Hans Kelder

De 4 Septemb. als nieuwelingen tot het h. Nachtmael nae belijdenisse des geloofs geadmitteert
Elisabeth Brugmans j.D.
Frouke Hermans

Met atetstaie van Groningen
Geertruijd Marissen huisv. van Johan corporael onder díe.e. comr G. Schaij

Nieuwe communicanten welcke nae belijdenisse des geloofs sijn geadmiieert.
Den 5 Decemb. 1663
Toncke Dercx, adelbors onder díe.e. capn Tiddo Huininga
Cornelis Pauwels chirurgijn

Met attestatie sijn gecomen
Lummejen Hermens j.D. van Groningen
Fennejen Jansens j.D. van Groningen
Neeske Geerts van Uijwijrda

Dese navolgende persoonen militeerende onder díWelEd. manh. heer majeur Joan Gruijs zijn uijt de Forteresse van Bellingewolde angecomen.
Martijn Nandt sergiant ende Aeltjen sijn huisv.
Switer Mendels sergiant ende Harmtjen sijn h.
Tonnis Eijlarts rustmr. ende Maria s. h.
Mr. Lubbert Abels chijrurgijn ende Sara s. H.
Albert Harmens adelbors ende Elsien s. H.
Hindrick Christoffers adelbors ende Lucke s. H.
Antonius Clinck adelbors ende Elsien s. H.
Harmen Struick adelbors ende Elisabeth s. H.
Hindr. Hase adelbors
Peter Joestem tambourijn ende Enneke sijn h.
Gooswijn Jansen corporael ende Margareta s. H.
Jurjen Zijll sold. ende Agatha s. H.
Jan Jansen ende Jenneke s. H.
Hans Hindrix ende Geeske s. H.
Harmen Albers ende Antjen s. H.
Luilef Colbergh ende Trijne s. H.
Martijn Hante corporael ende Trijne s. H.
Gerrit Pieters soldaet ende Griete s. H.
Berent Bos ende Jenneke s. H.
Geert Geerts en Maria s. H.
Wolff Wagenaer ende Trijne S. H.
Hindrick Jacobs en Geertruijt S.H.
Tamme Jansen corporael ende Clara s. H.
Jurjen van Essen soldaet ende Enneke s. H.
Joachim Borgemr. ende Geese S. H.
Sjuurt Egberts ende Elisabeth S. H.
Geert van Holten ende Maria sijn H.
Jan Berents soldaet ende Maria s. H.
Cornelis Berens soldaet ende Haicke s. H.
Matthias Klinck soldaet
item van Bellingewolde
Anneke Clasen j.D.
Elisabeth Jurriens j.D.
Anneke Tammens j.D.


Beatrix Andree de Benevielle
Elscke Hindricx wed. is nae belijdenisse van haere sonden ende betooninge van beteÖ wederom tot den tafel des heeren toegelaten.

Nieuwe communicanten, welcke nae voorgaende belijdenisse des geloofs tot de gemeijnschap des h. Nachtmaels zijn toegelatenm, den 4 Feb. 1664
Enno Frebus jonghman
Hilke Peters j.D.
Anneke Willems j.D.

Van andere plaetsen zijn met attestatie tot ons gecomen
Claertien Barents huisv. van Cornelis de Valck van Rotterdam
Jan Willems van Duesburgh met attestatie van Haerlem
Enneke Struicks j.D. uijt Bellinge-wolder Schans

Nieuwelingen tot het h. Avontmael geadmittert den 1 junij 1664.
prśmissa fidei confessione
Elscke arents huisv. van Carsien Kock
Jantien Conraets j.D.
Elsien Jans j. dochter

Met attestatie
Jacomina de Groote huisv. van Hindrick Hase van Groningen
Berent Geerts van Middelborgh en
Geesien Widmaria sijn huisv. van Bierum
Lisabeth Clasen huisv. van Leenart Putman van Harlingen
Frederick Hindricx enn Clasien Cornelis van Bierum
Elisabewth Cornelis huisv. van Jan Jansen van Farmpsum

Nieuwe Ledematen op ende angenomen den 2 7bris 1664
Harmen Tepens ende Pietertjen sijn huisvrouwe
Jan de Buur
Anna Adams weduwe van Michiel Moorstadt
Tonnis van Grevinge soldaet onder díe.e. capn Gruijs
Trijntjen Jans huisv. van Jacob Tjaars
Onno Onnens jonghman
Anneke Hermens j.D.
Grietje Gerrits j.D.
Harmtjen Geerts j.D.
Corneliske Haijkes j.D.
Anna Catharina Hindrix j.D.

Met attestatie zijn tot ons gecomen
Grietjen Harmens van Godlinse
Hindrick Willems jongman van Duisburgh uijt Haerlem
Elsien Pieters van Suijdbroeck

Nieuwe ledematen opgenomen den 2 Decemb. 1664
Frerick Sivers soldaet
Coert Aickens soldaet [beiden] onder G. schaij
Aeltjen Sjuurts

Met attestatie
Christina Gemminga van Holwijrda
Trijntjen Hind. j.D. van Noortbroeck
Sivertien Abrahams van Farmpsum
Geeske Alberts j.D. van Groningen
Elske Struijcx j.D. van Bellinge Wolster Schans


Dese naevolgende zijn nae voorige belijdenisse des geloofs toegelaten tot de gemeijnschap der h. Avont-maels.
Den 3 Martij 1665
Hindrick Timens ende
Trijntien Claesen sijn huisv.
Jan Hindricx stoeldraijer
Willem Bontekoe ende
Aeltien sijn huisvrouwe
Derck Huisinge ende
Eeffjen sijn huisv.
Antje Amses huisv. van Jan Willems
Anneke Dercx huisv. van de cuiper
Elsien Mulders huisv. van Harmen Jansens
Trijne Hindricx j.D.
Frouke Jansen huisv. van Jan Waelkens

Met attestatien
díe. Jacobus Langius van Groningen
Cornelis Jansen ende Griete Jans sijn huisv. van Weijw.

Nieuwe Ledematen angenomen den 28 Maij 1665
Grietien Simons j.D.
Remke Schates j.D.
Roeleff Harmens
Jan Jansen Vlas
Grietie Haijckes huisv. van Haike snicker
Martie Popkes huisv. van Berent Jansen
Egbert Tonnis soldaet onder de comm. Schaij
Judith Wijnkes
Catharina Wijnkes, jonge dochters
Trijne Gerkes huisv. van Matthias Jacobs

Met attestatien van Groningen
Vrouw Hestera Rotgers ander Meijnardi
Harmtien Jansen huisv. van Jan Piers
Eijse Jans
Geert Hindricx Hoppinga soldaet onder Gruijs
Aeltien sijn huisvr.
Lijsabeth Pieters huisv. van P. van Stappen
Jan Jansen van Hasalonne en Trijntjen sijn huisv.

Noch met attestatien van Groningen behoorende onder de compagnie van de Baron van Cnijphuijsen
Jan Everts sergiant ende
Trijntien Jansen sijn huisv.
Berent Rutenborch rustmr. ende
Catharina Coucheron sijn huisv.
Hindrick Bouwens barbier ende
Anneke Febens sijn huisv.
Hindrick van Rekelenckhuijsen corporael ende
Anneke Berents sijn huisv.
Wessel Wessels van Wiener ende
Fedde Wessels sijn huisvr.
Albert Jansen van Oldenborgh ende
Maria Crols sijn huisv.
Harmen Jansen ende
Aeltien Geerts sijn huisv.
Jan Martens corporael ende
Foske Jans sijn huisv.
Sweer Harmens ende
Ebele Jacobs sijn huisv.
Pieter Rotgers
Jan Jansen Schaep
Geert Hoffstee
Claes Toles
Magdalena Caspers huisv. van Casper Bareman
Jan Sissingh van Groningen
Jacob Poot van Maestricht
Anneke Geerts huisv. van Geert Jacobs


Onder capn Harmen Manninga met attestatien van Groningen 30 Maij
Otto Albers en Grietien Ottens
Hans Martens
Tialle Harmens
Geertien Hindricx
Hans Smit
Maria Hansen
Marlena Balsars
Samuel Steenvelt
Maria Samuels
Imke Coops
Abraham Maurits
Teetie Abrahams
Antje Clasen
Elsida Harmens
Andreas Vooght
Maria Andreas

Met getuigenisse van Groningen resorteerende onder capn Christop. Zijtsema.
Den 30 maij 1665
Bartolt Goslaer sergiant
Hindrick Roefer, Anna sijn huisvr.
Jan Meijer ende
Mette sijn huisv.
Aeltien díhusvr. van Laurens Linneman
Jan Piers ende sijn huisvr.
Harmen Clock ende Trijne sijn huisv.
Anna Jans huisv. van Jan Willems
Bolldewijn Specht ende Grietien sijn huisv.
Mette huisv. van Gijsbert Vogelsanck
Rinse díhuisv. van Harmen Vleckenstein
Alijt Eggers j.D.
Antie díhuisvr. van Eggert Heun
Moeder díhuisvr. van Jan Hindricx
Caspar Doorman en sijn huisvr.
Griete díhuisvr. van Hindrick Bartels
Anna díhuisvr. van Jan Albers

Nieuwe communicanten nae voorgaende belijdenisse des geloofs angenomen
Den 1 Septemb. 1665
Geesien Aijolts huisvr. van Ajolt Jarges
Elsien Jansen huisvr. van Jan Bruijns Rijsum
Barbere Coerts j.D.
Machteltien Alberts j.D.
Geertien Jansen j.D.
Wigbolt Hindricx, soldaet onder Gruijs
Hindrick Barch tambour onder Cnijphuijsen

Met attestatie van Groningen
Petrus Kuijnen candidatus
Annetien Hindricx huisv. van Wigbolt Hind.
Jantien Hindricx
Grietien Hindricx van Slochteren

Nieuwe communicanten geadmitteert den 1 Decemb. 1665
Jan Waelkens soldaet onder G. Schaij
Jan Harrincx corporael onder G. Schaij
Willem Alberts soldaet onder de baron Knijphuijsen
Geesien Roeleffs j.D.

Met attestatien
Arentien ter Borch, van Groningen
Frouke Jansen j.D. van Groningen
Annichien Menner j.D. van Groningen
Geertien Jansen van Groningen
Hindricktien Kanne-gieters van Noortlaren
Roebert Michiels vaendrick van Hoorn
Freijmer Jansen van Appinga-Dam
Roeleff Koijter vaendrick onder den capitain Huisman
Cornelis van Bueren corporael onder capitain Huisman

Nieuwe communicanten toegelaten den 9 Martij 1666
Hilcke Philippus j.D.
Christopher Jansen soldaet onder G. Schaij

Met attestatien
Díed. juffr. Sibilla van Asswede
Meijntien Jansen
Merten Dalftuin soldaet onder Huininga en Stijne sijn huisv.
Freecke Jacobs
Jantien Jochums huisv. van Jan Pieters tambour


Nieuwe Ledematen welcke naer voorgaende belijdenisse des Geloofs, ende belofte van een Godsaligen wandel tot des heeren h. Tafel toegelaten zijn
Den 10 Junij 1666 quo die con-cio mea- valedictoria habita fuit.
Geertruijt Jansen wed. van Jan Ellens
Teetjen Geerts wed. van Geert Clasen
Antje Bonnes jonge D.
Trijntien Jacobs j.D.

Met attestatien van andere plaetsen zijn angecomen.
Annetien Pieter Gravanaus wed. van Gron.
Geertruijt Andrea j.D. van Groningen en van Solwert nomine patris
Frouke Elties van gron.
Derck Bauwens en sijn huisv. Hindricktien Egges uijt Sapmeer
Pieter van Tongeren sergiant onder de grave van Dona ende Maria Jans s.H.
Jacob Martens adelbors onder deselve grave

Van ít Cruijsfort in Vlaenderen resorteerende onder de comp. van den heer Hindrick Georgh baron van Swartsenborgh
Monsr. Wilhelm Viersen vaendrager ende
Juffr. Anna Slijps sijn huisv.
Jan Stevensen corporael ende Trijntien Jans s.H.
Gerrit Velthuijsen corporael ende Anneke Camerlinx sijn h.
Melchelt Steen-Meijer ende Maria Hans s.H.
Herman Croese emde Agnes Melchers s.h.
Hindrick Croese ende Josina Cantoors s.h.
Jurrien Cramers ende Fijtien Achs s.H.
Anneke Achs
Albert Constapel ende Maria Beensen s.h.
Barbol Isaacs huisv. van Gerhardus Steendam
Maria Rijck huisv. van Jan Bartol sergiant
Maijken Thijssen huisv. van Aert van der Veg..
Haijken Hans huisv. van Jan Rotgers
Anneke Jans huisv. van Claes van Elsen
Anneke Michiels huisv. van Pieter van Breeda
Pieter Gerrits Cloppenburgh sergiant van capitn Rosier ende
Hindricktien Algers sijn huisvrouwe

Den 14 7temb. 1666
Grietjen Havercamp met attestatie
Enno Frebus
Duire Meenderts

Den 14 December 1666
Anna Douwens
Maria Gemminga
Barber Schatens, [allen] jonge drs.

Met attestatien
Hendrickjen Roelefs
Hilletjen Jurriens
Romcke Harmens
Metjen Jansen
Trijntjen Dijlermans, [allen] van Groningen
Fennetjen Crijns van Appingadam
Claes Eijsens ende Aucke Remkes van Holwijrda
Moses Bataville soldaet onder Graef Dona ende
Emmerenske Hendrickx sijn huisvrouw

Nieuwe Ledemaeten welcke nae voorgaende belijdenisse des gereformerden Geloofs en belofte van een Godtsaligen wandell tot des heeren h. tafell toegelaaten zijn
Den 10 meert 1667 zijn dese


Anno 1667
Egge Eltjes en Sara Bonnes sijn huisvrouwe
Jurrien Jansen constapell
Wesselus Cloeck
Jacob Willems j.m.
Rickert Haickens
Zijger Tonnis j.m.
Augustinus Segeler en sijn Huisvrouwe
Heijlcke Jacobs
Geertruit Luidaas huisvrouw van Christopher Jurriens
Geertruit Jansen j.d.
Froucke Clasen
Annejen Jurriens
Rijckjen Matthijes
Cornelisjen Sickes
Antje Wilkes j.d.
Anneke Jansen j.d.

Mett attestatien van andere plaetsen zijn angecoomen
Van Groningen
Díhoogedele heer capitain MichaŽl Broersema ende juffer Lamma van Rensen sijn huisvrouw
Sophia Roelefs huisvrouw van Hans Muller
Anneke Davids Clots huisvrouw
Van Appingadam
Aeltjen Jansen j.d.
Jonas Uilrickx en Bouwe Sibes sijn huisvrouw
Van Bergen op Zoom
Aeltjen Hermans

Nieuwe ledemaaten welcke naa voorgaende belijdenisse des geloofs en beloftenisse van een goeden wandels tot des Heeren h. Tafel toegelaaten zijn den 10 Junio 1667
Michgeel Pieters sergiant onder díheer commandeur Schaij ende sijn huisvrouw Trijntjen Olima
Johan Heijman sergiant onder díheer capitain Rosier
Gerrijt Steendam sergiant onder díheer capitain Swartsenborch
Willem Jansen Mulder
Berent Beentjes
Claes Derckx
Anneke Joestens huisvrouwe van Hermen Dasjen
Hermentjen Jansen j.d.
Grietjen Abrahams j.d.
Jan Pieters Schut tambuir onder díheer majeur Gruis
Tonnijs PoleŽ soldaet onder díheer commandant Gerhard Schaij ende sijn huisvrouwe Grietjen Aeits
Elske Jochums huisvrouw van Jochum Hansen soldaet onder díheer Dona
Anneke Frerickx huisvrouw van Dries Driesen
Geert Anthoni soldaet onder díheer capitain Broersema


Met attestatien zijn gecoomen van vreemde plaetsen
Van Groningen
DíEdele manhafte heer capitain Lodewijch Asserhuijs ende juffrouw Elizabeth van Marck sijn huisvrouw
Hendrickjen Roedrinckx
Johan Hendricksen de Bode
Van Beijlen
Hermentjen Hindrickx huisvcrouw van Jacobus Crantius
Van Oostwolt
Ouwe Ebes
Van Ö
Jacob Peijs
Van den Busch
Adriaentjen Quinten
Van Farmsum
Lumke Lucassen huisvrouw van de sergiant Johan Heijman
Van den Dam
Jan Hindrickx met sijn huisvrouw
Jantjen Willems  ÖÖÖ

Heeft dominus Joannes Havercamp wegens díafmertelende coortse niet gevisiteert en volgens dien is also dese tusschen tijt hijr ingevallen

1668
De persoonen die bij ons op de belijdenisse van haer geloove tot des Heeren tafell zijn geadmitteert op den 29 Februario zijn volgende
Jurrien Jansen
Sicco Tamkens organist
Jacob Isebrants
Evert Alberts en sijn huisvrouw
Trijntjen Everts
Jurrien Jansen onder díheer commandeur Gerhard Schaij
Hermen Jansen onder díheer capit. Lodewich Asserhuis
Jan Caspers soldaet onder díheer baron tot Swartzenborch
Wopke Jansen huisv. van Jan Tonnijs
Trijne Jansen huisvrou van Jan Jansen
Jantjen Geerts huisvrouw van Hendrick Clasen
Maria Steenfelts huisvrouw van Hendrick Jaspers

Met attestatie
Van Groningen
Dorothea Thomas j.d.
Van Appingadam
MichaŽl Helt en Maria Michels sijn huisvrouwe
Van Farmsum
Hendrick Jacobs ende Jaje Jansen sijn huisvrouw


1668
Nieuwe Ledemaaten aengenoomen den 3 junio om te communiceeren den 7 junio
Hermannus Treccius
Stoffer Dercx ende sijn huisv. Cunne Berens
Augustinus Berents en Rudolphus Fockens
Hindrick Luitjes
Jan Hendrix naa dat hij van mij J. Havercamp in de beginselen der religie genoechsaam onderwesen was, is gedoopt tot Creuwaert domo 2 Trinit. den 31 majo 1668
Elske Roelefs
Geeske Stevens huisv. van Steven Johannes
Berentjen Jansen j.d.
Jantjen Jansen j.d.
Lizebeth Gilliaens
Grietjen Clasen, wed. van Claes Everts
Annelsjen Michels j.d.
Agnees Jansen

Met attestatie
Eltjo Aijkens en sijn huisvrouw Namke van Noortbroeck
Van Heusden
Lijzebeth Jacobs, weduwe van de sergiant Marinus Catoor van díheer capit. Hamell
Van Solwert
Suffridus Ritzema ende Abeltjen Joannis
Van Groningen
Grietjen Hendrix j.d.
Aeltjen Ockes j.d.

Nieuwe communicanten geadmitteert den 13 Septemb. en aengenomen den 9
Anna Onnens j.d.
Marretjen Jansden j.d.
Maria Jansen j.d.
Berentjen Gemminga j.d.

1668

Geeske Jacobs Terneden j.d.
Trijntjen Derckx j.d.
Geeske Berents j.d.
Christina Berents
Meijmerich Oltmans
Trijntjen Fockens
Gregorius Idzinga contraroller
Jan Pieters Ackerman
Hermen Herments ende Jan Jansen beijde woonachtig bij díheer commend. Gerhard Schaij
Jan Jansen sold. onder díheer capitain L. Asserhuis

Met attestatien van Dijler Schans
Monsr. Jacobus Matthś vaendrick onder díheer capitain Boeckholt ende Maria Widmaria sijn huisvrouw
Henricus Altinck
Christoffel Meerman sergt
Wolter Sanders ende Rixte Hulsebosen sijn huisvrouwe
Poppingen Alberts adelborst ende Elizabeth Hermens sijn huisvrouwe
Rintje Jansen huisv. van Pieter Konken corpl.
Reijnste Hajens huisv. van Joannis Walsinchem, tambour
Van Holwijrda
Arent Jans sold. onder díheer capitain L. Asserhuis, ende Geeske Cornelius sijn huisvrouwe
Van Groningen
Geesjen Jans, huisvr. van Jan Jochums


Nieuwe Ledemaaten op ende aengenomen den 3 December om op den volgende 6 te moogen communiceeren
Swier Swiers, en Agneta Jurriens sijn huisvrouwe
Daniell van Vliedt
Thomas Alberts
Hermen Alberts Vleckensteijn
Jacob Rotgers tambour onder de baron Swartzenborch
Ude Alberts
Pieter Hendrix
Gebke Borgerts huisv. van Borgert Teijssen
Annetje Arents huisvr. van Arent Hermens
Geertruit Caspers, huisvr. van Casper Caspers
Renske Thomas Lecklaer, j. d.
Elske Berents j. d.
Anna Margrieta

Met attestatie
Van Amsteldam
Jan Gilliaerd schrijnwercker
Van Stedum
Anna Jansen, huisvr. van Willem Jansen mulder
Van Lieroort
Agatha Fockens

1669

Nieuwe Ledemaaten op belijdenisse angenomen den 3 Martio om op den 7 te mogen communiceren
Hans Hendrix,
Derck Roelefs,
Jan Louwers, soldaten onder díheer commandeur Schaij
Hepke Jan,
Pieter Reens, soldaten onder de heer baron tot Swartzenb.
Hermen Jans, sold. onder díheer cap. Wicherink
Jan Hendrix
Claes Sijbrants
Froucke Jans, huisv. van Jan Louwers
Jantjen Jans j.d.
Anna Crijthe j.d.
Strijntjen Roelefs j.d.
Aeltjen Lubberts j.d.

Met attestatie
Van Groningen
Aeltjen Schuijtt
Van Appengadam
Inze Eedses j.d.
Tjaeda Fransens j.d.
Van Rottum
Anna Vincentius

Nieuwe communicanten wederom angenomen den 17 Junio om op den volgenden 20 tot de Tafell te moogen koomen


1669
Trijntjen Willems huisv. van Jacob Jans snickvaerder
Geesjen Husinga, huisv: van Augustinus Perkoos
Pieter Leethuijs en sijn huisv. Maria Emmerickx
Antje Huiberts, huisv: van Huibert Wierts, soldaet onder díheer capitain Boeckholt
Hermen Oldenborch, soldaet onder díheer command. Schaij
Marretjen Clasen, huisv. van Neene Voerman
Meentje Jans j. d.
Grietje Alberts j. d.

Met attestatie
Van Groningen
Aeltjn Pieters huisv. van Enno Frebus brouwer
Van Embden
Aeltjen Warners van Borsum, huisv. van Ubbo Friese
Jacob Cornelijs en sijn huisv. Maria Tiljer
Noch van Groningen
Berent Lammerts, corpl. onder díheer capitain Asserhuis en sijn huisv. Annetje Usebrants
Van Appingadam
Rudolphus Fockens
Van Nieuwolda
Aeldrick Wierts, chirurgijn onder díheer cap. Boeckholt

1669

Wederom eenige leden naa gedane belijdenisse den 8 September angenoomen om op den volgende 12 te mogen tot des Heeren H. Tafell te comen.
Catalina Wessels, huisv. van Wessell Hendrix onder díheer commandeur Gerhard Schaij
Jacob Dieters onder díheer majeur Gruijs
Madlena Jans, huisv. van Otto Ebes
Lijzabeth Jans, j. D.
Frerick Hermens sold. onder díheer commandeur Schaij of onder díheer cap. Wicheringh

Met attestatie
Van Embden
Eelcke Augustinus, huisv. van Augustinus, rustmr. onder díheer capitain Buirmanja
Van Appingadam
Margrieta Ollershemius j. d.
Van Amsterdam

1669

Christina de Rover, huisvr. van Daniel ŗ Vliedt
Van de Bourtange
Talle Roelefs, huisvr. van Hendrick van Dertelen, als mede Lucke Willems

Wederom nieuwe Ledematen op en angenomen den 8 Decemb. om den volgende 12 te communiceren
Geertruit Jans, wedue van Hindrick Everts
Margrieta Jansen, huisvrouw van Jacob Faber goudtsmidt
Otto Ebes, schipper
Theijs Lubberts
Madelena Fockens j. d.
Annetje Storx j. D.
Joest Willems Bontekoe
Hermentjen Hermens, huisvr. van Hermen Jans
Trijntjen Hendrix, huisv. van Joannes Borgert
Borgert Theijssen, sold. onder díheer majeur Gruis
Staas Jonckbloedt, ende Jacob Heijners, soldaten onder de heer baron tot Swartzenb.
Derck ter Horst, sold. onder díheer cap. Sicco Boeckholt

1669

Met attestatie
Van Groningen
Epke IJpkens
Menge Berents, jongman
Van Leuwaerden
Aeltjen Jacobs Iselmonde, j. d.
Van Appingedam
Marchjen Jansen, j. d.
Van Slooten
Willemke Hendrix

Wederom angevangen in het jaer 1670

Nieuw angenomen Ledemaaten om op den 13 Martio voor díeerste maell te moogen communicieren.
Martjen Hiddema, weduevrouw van de majeur Wijnholt díJager
Jan Oving snickevaerder
Jacob Faber goltsmit
Grietjen Pieters huisvrouw van Ubbo Jansen
Pieterke Doedes, huisvrouw van Doede Hubbes
Jantjen Neermans, weduevrou van de sergiant Neerman
Margrieta Geerts, huisvrouw van Geert Jansen


Anno 1670

Claes Peters sold. onder díheer comm. G. schaij
Maddalena Martens, j. dr.
Barber Hansen, j. dr.

Mett attestatien
Van Appingadam
Luitjen Derx Ter Horn
Anneke Everts, H. van Pieter Jansen smidt
Wijert Eppes van Loppersum

Anno 1670 den 12 Junij
zijn dese navolgende persoonen, naa geloofs belijdenisse ende levens belofte, als communicanten tot des heeren Tafell toegelaaten, namentlijck
Maijke Willems/Hendrickx, H. van Pieter Hendrix backer
Hendrick Does
Claes Jansen voerman ende s. H. Grietjen Jansen
Tonnijs Meuwes ende s. H. Annetjen Claessen
Marretjen Martens H. van Marten Pauls tambour
Delia Antonijs j. D.

Mett attestatie
Pieter Hendrickx backer,
Grietjen Simens j. D.,
Grietjen Arents j. D, [allen] van Groningen
Grietjen Ffranssen j. D. van Appingadam

Nieuwe Ledematen usitato ordine opgenoomen den 7 Septemb. des jaars 1670 om den 11 daer aen volgende te moogen communicieren
Díjuffer Debora Elzabeeth van Assuede
Lubbert Hermens brouwer ende s. Huisvr. Geesjen Jacobs
Reuwen Louwerts, sold. onder díheer commandant G. Schaij
Jantjen Jansen H. van Jan Jansen, soldaet onder díheer capit. L. Asserhuijs
Anneke Hermens wedue van Hermen Jansen

Met getuigenissen van andere plaetzen
Annetjen Claessen H. van Benedictus Cros sergiant van díheer cap. Asserhuis
Elsjen Geerts, beijde van Groningen
Martje Herlijn, H. van Willem Jansen Olijma, van Embden

Nieuwe communicanten op ende aengenoomen den 1 December om op den 4 dito te moogen communiceeren
Benedictus Gros, sergiant onder díheer capitain Asserhuijs
Neene Taakes voerman ende s. H. Geesjen Hansen
Grietje Pieters, H. van Jan Ackerman slachter
Anneke Meijnerts, H. van Meijnert Pauls
Ubbo Vriese, sold. onder díheer cap. Asserhuijs
Matthias Jacobs adelbors ende Gerko Matthias soldaten onder díheer capit. Asserhuijs
Johan Bartels j. m.
Derck Roelefs,
Claes Rosevelt,
Geert geerts, [allen] soldaten onder díheer majeur Gruijs

Mett attestatien van Groningen
Díjr. Claes Coender majeur j. m.
Hindrickjen Harmens,
Frouwcke Wigbolts,
Hilletjen Harckens, [allen] j. drs.
Cornelisjen Berents, H. van Jan Hermens
van Embden
Engell Hendrickx, H. van Geert Geerts soldaet onder díheer majeur Gruijs
van Farmsum
Marretjen Entes j. D. van Opt Zandt

Anno 1671 den 9 meert om op volgende 12 dito te communiceeren zijn naa kerckelijk gebruick op ende angenomen navolgende persoonen
Trijntjen Hendrickx, j. D. van Farmsum, woonende mett Lubbert Hermens brouwer
Hendrick Lammers, j. m. van Blijham
Meijndert Pauls tambourijn ende
Hans Freericks, soldaaten onder díheer commandeur G. Schaij
Joannes Walsinga sold. onder díheer capit. A. Wśrumeus
Jacob Derckx

Mett attestatie
Elizabeth Jans, j.D. van Groningen
van Leuwarden
Hendrick Overdijck adelborst ende
Jurrien van Barentorf, soldaten onder díheer capitain Walrich
Jacob Berents constapell van Coeverden
Micheel Mandevijll ende s. huisvrouw van de Schansse Nassauw


Anno 1671
Nieuwe Ledemaaten aengenoomen den laetsten Majo om te communicieren den 4 Junio
Wibbetjen Luirts, huisvr. van Derck Roelefs, sold. onder díheer commandeur Gerhard Schaij
Fritz Goszels, jongman, tambour onder díheer capit. L. Asserhuijs
Aefke Lammerts, huisvr. van Pieter Bouckes
Anna Jacobs, huisvr. van Jacob Koijt, sold. onder díheer capitain L. Asserhuijs
Jan Hansen, sold. onder díheer capit. Geert Wicherinch
Tietje Jacobs j. D.
Hendrick Valck chijrurgijn
Anneke Ffrerickx, huisvr. van Frederick Steffens, soldaet onder díheer capitain A. Werumśus
Dieuwke Jansen, huisvr. van Jan Grijse
Tette Dieters, huisvr. van Allert Wijrts chijrurgijn

Met attestatien
Van Veendam
Díheer capitain Arnoud Werumśus, ende desselfs huisvr. jufvrouw Enna Haijckens
Van Leuwarden
Vrouw Pietertjen Schouten huisvr. van díheer leutenant Schouten
Van Groningen
Vrouw Aldegunda Hoeckx, weduevrouw van díe. pastoor Bevers van Wirdum
Grietjen Jansen, huisvr. van Jochum Tobias
Marretjen Asjes, weduevr. van Geert Claessen
Maria Pieters
Van Leuwarden, militerende onder díheer capitain Gizebart díWalrich
Joannes Jelgersma en Catharina Demmers sijn huisvrouwe
Albert Jelgerma, en Grietjen Arents sijn huisvr.
Heijn Fransz en Reijns Claessen sijn huisvr.
Paulus Isaackx en Sijbrich Paulus sijn huisvr.
Janneke Sickama
Jatje Sijbes, huisvr. van Jan Louwerman
Christina Karstens
Van Weijwert
Arent Jansen en Geeske Cornelijs sijn huisvr.

Volgende sijn nieuwe Ledematen aengenomen den 31 Augusti om met ons te moogen communiceeren den 3 September
Teijske Jansen, huisvr. van Wijrt Eppes
Heijlcke Willems, j. D. van Gaadlinse
Berent Wolters, j. m. van Weijwert
Arijs Hansen, soldaat onder díheer commandeur G. Schaij
Jochum Tobias, sold. onder díh. c. Asserhuijs

Met attestatien
Van Groningen
Geesjen Claessens
Jantjen Hansen
Jeltjen Garrebrants, huisvr. van Garrebrant Sjuerts
Van Harlingen
Antje Tjalckes van der Beeck, huisvr. van Mennolt Reijners
Van de Scheemda
Geert Frerickx
Van Farmsum
Pieter Boeckes

Nieuwe Ledemaaten aengenoomen den 6 Decemb. om te mogen communiceeren op den volgenden 10.
Tjaart Valckx
Hendrick Berents, sold. onder díheer capitn. L. Asserhuijs
Jan Willems Bontekoe
Renske Hendrickx, huisvr. van de corporaal Hendrick Swevea, onder díh. cap. Wicheringh
Fennetje Pieters, huisvr. van Pieter Voochts, sold. onder díh. c. Wicheringh
Trijntjen Jansen, huisvr. van Jan Hansen, soldaet onder díh. c. Wicheringh
Geeske Ebels, huisvr. van Hermannus Treccius, adelbors onder díheer capitain Arnold Werumśus

Met attestatien
Van Groningen
Lumme Luitjens, huisvr. van Ine Eernst
Van Leuwarden
Riemke Andries, huisvr. van Andries Truit
Van Embden
Reentjen Nannen, huisvr. van Andries Winckelaer


Van Swoll
Berentjen Hermens, huisvr. van Hendrick Claessen
Van Appingadam
Ideke Tonnijs, huisvr. van Joest Willems Bontekoe
Van Veendam
Annetjen Wijbens, huisvr. van Jochum Jans, sold. van díh. Werumśus
Van Stedum
Grietjen Geerts, j. D.

Int jaar 1672 op den 6 Meert zijn om op den 10 te mogen communicieren angenomen volgende persoonen
Jan Tonnijs schipper
Fenne Jochums
Hans Harrijs snickevaarder
Sjamke Jacobs, wed. van Jacob Hendrix
Willem Harmens corporaell en
Hans Jurriens soldaat [beide] van díh. Asserhuis
IJne Eernst, sold. onder díheer majeur Gruis
Trijntjen Harmens huisvr. van Harmen Coenes sold. van díh. Wicherinch
Daniel Jans en
Jan Alephs [beide] sold. onder díh. Wicherinch
Hendrickjen Derx, huisvr. van Jan Derx, sold. onder díheer Werumśus
Jantjen Alberts en
Janneke Noodts [beide] j. dochters

Met attestatien
Van Groningen
Geertruidt Lubberts, huisv. van Willem Harmens, corpor. van Asserhuis
Van Appingadam
Grietjen Jans, huisvr. van Geert Schutt, sold. van díh. Werumśus

Nieuwe Ledematen op end angenomen den 12 Junio om den 16 te moogen communicieren
Díheer capitain Gasper van Vosbergen
Hendrick Hendrickx backer
Jan Cornelius de Valck veerman
Casper Caspers soldaat onder díh. com. Schaij
Christina Gedokes, huisvr. van Gedokes Hansen, soldaat onder díh. c. Werumśus
Nieltjen Tijmens, huisvr. van Teije Gabbes soldaat onder díh. c. Walrich
Marijke Jansen, j. d.
Aeltje Jansen, j. d.
Hilcke Jansen, j. d.

Met attestatien
Van Leuwaerden
Mevrouw Magdalena van Jongstall, huisvr. van díh. c. Vosbergen
Van Scheemda
Aijsse IJpes huisvr. van Jan Everts soldaat onder díh. comm. Schaij
Van Groningen
Roelefjen Eijlarts, huisvr. van Eijlardt Gerrijts, soldaat onder díh. majeur Gruijz
Van Appingadam
Ideke Jacobs, j. d.
Lutgert Haijens, j. d.

Nieuwe communicanten welcke op belijdenisse des geloofs den 12 Septemb. zijn toegelaten om den 15 te mogen toetreden
Jan Hendrix snickevaerder
Jacob Claessen en Engeltjen Jansen
Andries Geerts, sold. onder díh. maj. Gruijs
ende sijn huisvr. Deuwre Geerts
Rixste Hendrix huisvr. van Hendrick Derckx sold. onder díh. c. IJsselmuiden
Jacob Alephs sold. onder díh. c. Wicheringe
Claas Braam, soldaet onder díh. c. IJsselmuiden

Mett attestatien
Van Groningen
Maria Gloudi, huisvr. van Gloudi Siules, corporaall onder díh. c. IJsselmuiden
Derck Pieters Bolt, vaendrich van díh. c. Asschendorp
De sergiant Joannes Wijnant Schram en des selfs huisvr. Maria Pauls
Hermen Remmerts corporaall onder díh. c. Verschoor en sijn huisvr. Fennetje Hermens
Geesjen Egberts


Lodewijch Jacobs sold. onder díh. c. Huijsman en Margrieta Lodewijchs s. huisvr.
van Embden
Jan Lamkes veerman en Gebke Ffransen sijn huisvrouwe
van Wesell
Daniell Gerrijtssen sold. onder díh. c. Welderen
van Farmsum
Pieter Berents Backer ende Anneke Fockens sijn huisvr.
van Holwijrda
Tidde Schultes ende Hijcke Tiddens s. huisvr.
van Mensingeweer
Grietjen Franssen

Nieuwe ledematen opgenoomen den 4 december om te mogen communiceeren den 8sten Decemb.
Neeske Terborch j. d.
Lijzabeth Jans Nieuhuijs j. d.
Lijzabeth Claessen j. D.
Henricus Hovingh j. m.
Aeltjen Meijers huisv. van Roelef Meijer

Mett attestatien
van Groningen
Meenje Pieters j. D.
Lijzabeth Harckens j. D.
Engeltjen Coerts j. d.
van Farmsum
Claaske Hansen j. d.
Haijcko Engels, huisvr. van P. Scheltes
van díOude Schans
Judith Gerrijts huisvr. van G. Sanders
van Scheemda
Tietje Derckx, weduevrouw van David Blanck
van Eexta
Lijzabeth Willems, weduevr. van Willem Jacobs

1673
Nieuwe Ledemaaten op haer ondersoeck in scientie en conscientie gedaan den 8 Meert tot het H. Avontmaell toegelaaten den 9 Meert anno 1673
Jan Hansen Goutsmidt
Hendrick van Dartelen sergiant onder díh. c. Euwsum
Jacob Takes j. m.
Dijrck Wetjens, sold. onder díh. c. Writzers
Hilcke Abels huisvr. van Haijcko Hendrix backer
Elijzabeth Stoffels, huisvr. van Stoffer Warrens, sold. onder díh. m. Gruijs
Oucke Janssen j. D.
Stijntjen Groenwolt j. D.
Rinste Groenwolt j. d.
Geeske Janssen j. D.

Mett attestatien
van Groningen
Nieltjen Jacobs, huisvr. van Jacob lodewijx
Elijzabeth Folckers huisvr. van F. Fockens
van Winschooten
Marretjen Harckes
van Oterdum
Geert Luitjes schoemr. en Klaartjen Geerts s. huisvrouwe
van Borchsweer
Marretjen Eenjes, huisvr. van Derck Hase

Nieuwe Ledematen die haar belijdenisse gedaan hebben op den 5 Junio om op den 8sten te communiceren
Simon van Groenwegen vaendrich van díh. c. Verschoor
Geert Jansen Vastenouw
Adriaen Huberts, sergiant onder díh. comend. Schaij
Marten Reuben
Jan Basteleur, corp. van díh. c. Sibenius
Antje Claassen, huisvr. van Harmen Coenes snick.
Aeltjen Arents, huisvr. van Philipp Claassen corpor. onder díh. c. Verschoor
Hermen Cornelius soldaat onder díhr. c. Eussum
ende Elizabeth Jacobs s. huisvr.
Rense Abrahams, j. m.
Annetje Jacobs j. D.


Geeske Hartjes j. d.
Aeltje Bontekoe j. D.
Lijzabeth Roelefs j. D
NB Geeske Pieters, J. D. was van mij gedoopt op den vierden junio

Met attestatien van Heusden
Díheer Johan Frederick van Aldendorf, leutenant van díh. c. Verschoor
van Tjamsweer
Lucretia Hakens weduevrouw van den eerw. etc. Theodorus Rudolphi in sijn leven pastor tot Ten Buir
van Groningen
Díheer Adolph Schaij, vaendrich van díh. comm. Schaij
Díe. Hermannus Stegman, brouwer en díe. Jantjen Benninchs s. h.
Salomon Wijgman, sergiant onder díh. c. Sibenius
Berentjen Gemminga huisvr. van Jan Janssen, sergiant onder díh. c. Sibenius
Geertruit Geerts
Imme Vos, j. D.
Gertruit Jochums, j. D.
Lutgert Haijes, j. D.
Trijntjen Geerts, huisvr. van Lammert Koster, sold. onder díh. maj. Gruijs
Hendrick Hendrickx sold. onder díh. c. Eussum
van Haarlem
Barent Cornelijs Valck, j. m.
van Wesell
Jan becker sold. onder díh. cap. Welderen
en Trijntjen Jansen s. huijsvr.
van Schenckenschans
Lijzabeth Tiemans
van Farmsum
Aeltjen IJnes
, j. D.

Nieuwe Ledemaaten die haar belijdenisse gedaan hebben den 16 septemb. en daer op den 21 tot des Heeren Tafell toegelaten.
Díheer proviandmr. Onno Onnens
Monsr. Joh. Paterson, schotsman, corporael van dAdelborsten onder díh. c. Wilckens
Trijntjen Hendrickx, huisvr. van Hendric Hendrickx Backer
Grietjen Staas huisvr. van Staas Gerrijts soldaat onder díh. c. Wicheringe
Roelef Joris soldaat onder díh. c. Welderen
Clement Martens, j. m., sold. onder díh. command. Schaij
Jan Stoffels, j. m., sold. onder díh. c. Verschoor
Geesjen Boeckholts, j. D.
Geertruidt Stoffels, j. D.
Geesjen Hendrix, j. d.
Hilletjen Coens, j. D.
NB Ide Pieters, huisvr. van Pieter Hendrix prśmissa fidei professione van mij den 18 Junio gedoopt zijnde, is mede toegelaten

Met attestatien
Van Opwijrda
Grietjen Bassinch, huisvr. van díe. proviandmr. Onno Onnens
van Appinga-Dam
Grietjen Derckx, huisvr. van Harmen Engelberts, sold. ond. díh. c. verschoor
van Tiell
Trijntjen Willems, huisvr. van Melchior Janssen

Nieuwe Ledemaaten die haare belijdenisse gedaan hebben den 10 december om op volgende sondach zijnde den 14 te moogen communiceeren.
Monsr. Johan Pijrlinck díWalrich, vaendrich van díh. c. Dominicus Walrich
Hermen Klaassen koopman
Claas Schoeler brouwer
Wolter Claessen
Pieter Jans Coppelman, beijde soldaten onder díh. comm. G. Schaij
Roelef Meijijer sold. onder díh. c. Geert Wicherinch


Anno 1673

Trijntje Derckx, huisv. van Derck Jansen, soldaat onder díh. c. Geert Wicherinch
Thomas Derckx, sold. onder díh. c. Writzers
Deuwer Caspers, j. d. van Tjamsweer
Geertruit Hermens, j. d. van Delfzijll

Met attestatien
van Embden
Eefke Jacobs huisv. van Pieter Jansen Smit
van Hinte
Klaas Sleij chirurgijn ende Wobbeke Eeckx sijn huijsvrouwe
van Appinga-Dam
Trijntje Franssen
van Groningen
Susanna Jacobs huisvr. van Meije Heeres
Gerrijt Lucas soldaat onder díh. c. Arnold Werumśus, en Lucke Jans s. huisv.

Anno 1674

Nieuwe Ledemaaten die op haar gedaan belijdenisse den 5 Meert den 8sten tot des Heeren Tafel zijn toegelaaten.
Antje Meijnerts, huisvrouwe van Eltje Fleurs
Aeltjen Sibens, j. d.
NB Jan Doeckes, naa dat hij op den 3 dach van Martij gedoopt was
Roebert Wetter organist
Focko Schults, adelborst onder díheer comm. G. Schaij
Cornelius Lubberts
Otto Benes, beijde soldaten onder díh. c. Schaij
Hendrick Kaams adelborst en
Jochum Jansen, soldaat onder díheer capn H. Wicherinch
Andries Steenvelt corporaal onder de h. capn A. Werumśus

Met attestatien
van Groningen Tjaeckjen Geerts, weduevrouw van Jan Wessels
van Appinga-Dam Trijntjen Simens j. D.
van Farmsum Boucke Beenes huisvrouw van Marten Reubens
Tonnijs Abels, sold. onder díh. c. Arnold Werumśus ende Marijcke Andries sijn huisvrouwe

Van nieuws opgenoomen den 3 Junij om op den 7 te moogen communiceeren
Díe.e. jonckheer Rotger Ahasuśrus van Asswede, opntfanger der confoijen ende licenten ten Delfzijll
Augustinus Attzema, sergiant onder díheer comm. G. Schaij
Albertus Valck, chirurgijn
Klaas Janssen schoemaker ende Grietjen Isaax des selfs huijvrouwe
Trijntje Geerts, huisvrouwe van Teuws Abels snickevaerder
Luitjen Roelefs, huisvrouwe van Jan Berents, soldaat onder díh. c. G. Schaij
Marten Pouwls, tambour onder díh. c. G. Wicherinch
Anna Janssen, huisvr. van Wessell Doncker, sold. onder díh. c. G. Wicherinch

Met attestatien
van Groningen Dietert Lubberts commissarijs
Grietjen Hindrix en Grietjen Roelefs, j. ds.
Geertjen Willems, j. D.


Hendrick Derx, soldaat onder díh. c. Leuwes
Geesjen Claassen
van Leuwarden
Swaantjen Jacobs
van Winssum
Sjoucko Tiammes, weduevrouw van de commissarijs Meene Janssen
van Mackum Thomas Lecklaar, en Meentje Janssen sijn huisvrouw
van Farmsum Eeske Tammens, vroetvrouw
Jacob Taakes en desselfs huisvr. Geertruit Andreas
van Assen Albert Berents en s, huisvr. Hilletjen Berents
Albert Remmels ende s. h. Trijntjen Berents
van Holwijrda Remmert Janssen ende s. h. Froucke Remmerts

Nieuwe communicanten ende die op de belijdenisse haars geloofs gedaan den 2 Sept. en op getoonde attest. voor díeerste maell op den 6ten Sept. tot des H. Tafel zijn toegelaaten.
Engeltje Arents, huisv. van Hendrick Bartolts, kledermr.
Maria Willems j. d.

Met attestatien
van Groningen Hendrick Bartolts, kled.
Grietjen Warners, huisvr. van Tamme Janssen
Trijntjen Derckx, huisv. van Hans Jurrien Hoobeen van Bamberch
van Farmssum
Jantjen Welters, huisvrouwe van Jan Coerts

Volgende persoonen zijn soo op[ annemenge (die geschiet is den 3 December) soo op attestatie den 6 December om voor díeerste laekk te communiceeren toegelaten.
Hermentjen Nanninckx, huisvr. van Allert Pott, schipper
Geesjen Janssen, huisvr. van Hans Crom, sergiant van captn Geert Wicherinch
Trijntjen Pieters, huisvr. van Berent Binnerts
Trijntjen Davids, huisvr. van David Voocht, sold. ond. c. Wichering
Maria Schaats, j. D.
Antje Janssen, j. D.

Met attestatien
van Groningen
Antonius Martini, stud.
Renske Janssen, j. D.
Lodewich Jacobs soldaat ende des selfs huisvr. Margrieta Lodewichs
Lisabeth Hendrix
van Veendam
Allert Pott, schipper
van Bentheim
Johan Steenwech, soldaet onder díh. capitn Arnold Werumśus, en des selfs h. Catharina Janssen
van Farmsum Anneke Janssen, j. D.


1675
Nieuwe communicanten haar belijdenisse hebben gedaan den 3 Meert om op den 7 te communiceeren.
Ubbo Janssen Casteleijn, veerman
Arent Helmich, corp. onder díh. c. Wild ende
Trijntjen Ottens Sonsbeeck sijn huijsvr.
Hemcke Harmens, huijsvr. van Hermen Hendrickx sold. ond. díh. c. Geert Wicheringh
Arent Roelephs
ednde Reelef Doedes, beijde sold. onder díh. comm. Gerhard Schaij
IJtje Beenes huijsvr. van Kasper Sporius sold. ond. díh. comm. Schaij
Hitske Jacobs J. D. van Delfzijll
Stijntjen ter Neden, j. D. van Delfzijll
Trijntjen Isebrants, j. D. van Farmsum

Met attestatien
van Groningen
Huijbert van Linde, sergiant onder díh. c. Adam Hieronijmus Wild
Swaantjen Ottens, huisvr. van Otto Benes sold. onder díh. c. Schaij
van Deventer
Maria Brockx, huijsvr. van Hendrick Meijer, sold. onder díh. com. Schaij
van Farmsum
Martjen Hendrix

Nieuwe communicanten die haar belijdenisse hebben gedaen den 10 Junij om op den 13 te moogen communiceeren
Chatharina Willems huijsvr. van Hendrick Matthias sold. onder díh. c. Wild
Sophia Hendrix, huijsvr. van Jan Jansen, soldaat onder díh. c. Wicheringh
Aeltjen Janssen, j. D.

Mett attestatien
van Groningen Grietjen Hendrix, j. D.
van Embden Apollonia Janssen
van Appingadam Julietje díJaghers j. D.
van IJlst Geertruijt Steenmeijers
van Farmsum Sigher Daniels ende
Cornelijs Roelefs, soldaet ond. díh. com. Gerhard Schaij ende
Teelcke Ollershemius sijn huijsvr.
van Wester Embden Willem Doedes

Nieuwe communicanten die haar geloofs belijdenisse hebben gedaen op den 9 Septemb. om op den 12 te communiceeren.
Betje Klaassen, huijsvr. van Simon Tjaarts bierdrager
Marretje Doedes, huijsvr. van Willem Doedes

Met attestatien
van Leeuwaerden Renske Thomas Lequers j. D.
van Leuvesteijn Jacomijntje Jochums, huijsvrouw van Lourens Erckzon
van Farmsum Trijntje Douwes j. D.

Nieuwe Ledematen die op haar Geloofs belijdenisse gedaen den 9 December aengenomen zijn om den 12 te mogen communiceeren
Monsr. Joannes Sas Knotthe vaandrich van díh. c. Wild
Jan Klaassen Mulder ende Jantjen Arents s. huijs
Stijntjen Gerrits huijsvr. van Gerrijt van Woerden
Trijntjen Arents, Grietjen Klaassen
en Jantjen Luppes j. D.
Pieter Krijgher sold. onder díh. c. Schaij
Jacob Jonghbloet sold. onder díh. c. Wild

Mett attestatien
van Lieroort monsr. Daniel Hoorn
van Appinga-Dam Trijntje Derx j. D.
van Ommerschans Jan Haas


1676
Nieuwe op en angenomene Ledematen van den eersten Meert om voor díeerste mael op den 5 te mogen communiceeren
Geertjen Nanninx, wed. van Adde Wigbolts
Dietjen Kornelius, j. D. van Loppersum
Hermen Guseman van Groll, soldaet ond. cap. Wicherinch
Elsjen Hendrix, huijsvrouw van Claes Geerts van Roden, soldaet onder Wild

Met attestatien
van Amstelredam Jan Barents schrijnwercker, ende Hendrickjen Coninx s. H.
van Groningen Aeltje Willems Bontekoe, j. D.
van Appinga-Dam Metjen Isebrants, j. D.
van Uijtwijrda Geertjen Geerts, huijsvr. van Wessel Hindrix sold. ond. díh. c. Schaij
van LierOort Lizabeth Rommels, huijsvr. van Jurrien Rotgers

Op- en angenoomen den 8 Junij om op den 11 te moogen communiceeren
Jan Jansen van Dijll, sold. ond. díh. com. Gerhard Schaij
Hermen Hendrix van Bourtange, sold. onder díh. c. Geert Wicherinch
Anna Hoebers van Peijse, j. D.

Met attestatien
van Groningen Neesjen Hendrix, huijsvr. van Hendrick Ten Hove, ond. c. Wild
Stijntjen Assuerus Baars, huijsvr. van Geert Luitjens schoemaker
van Embden Reijne Geerts, huijsvrouwe van Geert Steuver, sold. ond. Werumśus
van Godlinse Pieter Janssen van Godlinse

Nieuwe Ledemaaten op en angenoomen den 20 Sept. om op den 24 voor díeerste maell tot J.C. Tafel toetetreden
Hendrick Bonnes snickevaerder
Cunne Geerts, h. van Geert van Lier, sold. onder cap. Werumśus
Renste Jansen Oldenborgh j. D.

Met attestatien
van Groningen Geesjen Hendrix j. D.
van Embden Hendrick Egbers de Roos seijlmaker

Nieuwe Ledemaaten op belijdenisse des Geloofs en belofte van beterschaps des levens aengenoomen den 6 december om voor díeerste maell op den 10 December te mogen communiceeren.
Hendrick Sissinck sergiant onder de compagnie van den overleden heer cap. Werumśus

Met attestatien
van Groningen
Renske Thomas Lequere j. D.
Annetje Bartholomeus j. D.
Maria Willems j. D.


1677
Nieuwe Ledematen op haer belijdenisse aengenoomen den 7 Meert 1677 om op den 11 (soo Godt wil) te moogen tot C. Tafell te gaen.
Talcke Jansen, huijsvr. van Jan Janssens, soldaat onder díh. comm. G. Schaij
Hermen Hermens, sold. onder díheer cap. Wicherinch
Hans Hendrix j. m., sold. onder díh. c. Schaij

Met attestatien
van Groningen Christina Kolthof, j. D.
Janneke Schouwenborgh, h. van Willem Luijlefs, sold. onder c. Wild
van Steijnfurt Berent Winckelman, soldaadt onder díh. c. Wild
van Groningen Hendrick Ten Hove, ad idem

Nieuwe communicanten op- en angenoomen den 30 Maij om te communiceeren den 3 Junij 1677

Lucas Vriese, rustmr. onder díh. c. Geert Wicherinch
Gerrijt Bernarts, sold. onder díh. c. Wild

Met attestatie
van Groningen

Mevrouw Bouwe Millinga weduwe Coenders
Juffer Wilhelmina Coenders
Hendrickjen Lammers weduevrouw van Nicolaus Pieters
van Farmsum Trijntjen Isebrants, h. van Pieter Klaassen, soldaet onder díh. c. Geert Wicherinch
van de Nieuwe Schans
Grietjen Abrahams, h. van Jan Haase
van Finsterwoldt
Koert Groenmeijer sold. onder díheer cap. Adam Hieronijmus Wild

Wederom volgende op en angenomen den 13 September om te moogen toetreden tot J.C. Tafel den 16 deses maents des jaers 1677.
Wilhelmus Knoop, alhijr chijrurgijn

Met attestatien
van Groningen
Magdalena Martens, h. van Frederick Muller
Saara Claassen Saagman, h. van Aeldrick Wijrts Lamoen, sold. onder díh. c. Sighers
Marreijtjen Jacobs, h. van Stoffer Janssen, soldaet ad idem
van Franiker
Christina Maria Cancrinus, h. van Wilhelmus Knoop chijrurgus
van Ooster Wijtwert
Luijtjen Aljes en s. h. Aeltjen Rigts
van Farmsum
Tonnijs Abels, soldaat onder díh. cap. N. Sighers ende s. h. Anneke Tonnijs


1677
van Uijtwijrda Thomas Albers
van Solwert Lijzabeth Goosens, h. van Cornelijs Roelefs, soldaet onder díh. comm. Gerhard Schaij

Inkomelingen tot des Heeren Tafel op- en angenomen den 14 decemb. om op den 16 te mogen communiceeren.
Aijlcke Ebels schipper
Jacob Jacobs en
Wessel Joachums, beijde soldaten onder díh. comm. G. Schaij

Met attestatie
van Wester Embden
Annetjen Does h. van Pieter Jansen Koppelman, soldaadt onder díh. comm. Gerhard Schaij

NB NB Alsoo het Eerw. Consistorium tot Groningen den bij haar voor eenige jaren gesuspendeerden Catharina Hellinckhuisen aen het beleijt van ons Consistorium absoluit heeft opgedragen, soo is den selven, haer staett in tegenwoordicheijt rijpelijck overwogen zijnde, met de goede attestatien haerder gebuiren van haer censure ontslagen, ende sulx op de proefpredicatie den Gemeijnte bekent gemaackt.

Anno 1678

Nieuwe ledemaaten angenoomen den 7 Meert om op den 10 te moogen communiceeren.
Jantjen Janssen, huijsvrouwe van Jacob Berents Jonckbloedt, tambour onder díh. c. Wild
Antje Freerickx, j. D. van Delfzijll

Mett attestatien
van tíTjamsweer Dieuwer Caspers, j. D.

Ankomelingen op haer belijdenisse tot Ledemaaten aengenoomen den 23 Maij om op den 26 te moogen toetreden.
Elske Hendrix, huijsvrouwe van Sibelt Janssen, sold. onder díh. m. c. G. Schaij
Tette Klaassen, huijsvrouwe van Jacob Jacobs, sold. ad idem
Dedje Wijpkes, j. D. van Farmsum

Met attest.
van Appinga-Dam
Trijntjen Derckx, huijsvrouwe van Neenne Taackes voerman

Ledemaaten aengenoomen den 4 Sept. om op den 8 te moogen communiceeren
Hendrick Janssen snickevaerder
Trijntjen Jacobs, huijsvrouwe van Hans Jurriens, soldaet onder díh. c. Geert Wicherinch
Annetjen Janssen, j. D. van Rijnberck


Met attestatien van andere plaetsen
van Utrecht
Elsjen Jacobs, wedue van Christoffel Janssen
van Groningen
Geesjen Boeckholt, j. D.

Nieuwe Ledematen aangenomen den 4 December om op den 7 te mogen communiceeren
Eltje Fleurs
Hendrick Klaessen
Maddalena Boonhoep, huijsvrouwe van Aijlcke Ebels schipper
Jacob Alles cuijper ende sijn huijsvr. Grietjen Luitjes
Christina Rotgers, huijsvrouwe van Pieter Krijger soldaet onder díh. majeur ende com. G. Schaij
Engeltjen Engelberts, j. D. van Gron.
Daniel Oostergoo
Hendrick Meijer, soldaet onder díheer majeur en com. G. Schaij
Trijntjen Jogchums, j. D. van díOlde-Schans

Met attestatie
van Groningen
Elsjen Heeps, huijsvrouwe van Jan de Wael
Jantjen Simens, j. D.
van Amstelredam
Sara Hendrickx, j. D.
van Cantens
Hilletjen Jans, j. D.

Anno 1679

Nieuwe Ledemaaten aen- ende opgenoomen den 6 Meert om op den 10 te mogen tot Christi Tafel coomen
Juff. Jelmer Coenders
Marretjen Janssen, huijsvr. van Stoffer Dijstelaer
Albert Arijs de Bruijn
Jan van Embden sold. onder díheer cap. Geert Wicherinch
Mechtelt Hendrix, huijsvrouwe van Frerick Eijlarts, sold. onder benoemde heer

Mett attestatien
van Deventer Pieter Baltes messemaker
van Leuwarden ende Sjouwke Eppinga huijsvrouw van Pieter Baltes
van Noortbroeck
Susanna Vermeulen, huijsvrouwe van Albertus Valck, chirurgijn
van Appinga-Dam
Gertruit Hermans, huijsvrouw van Jan Ecamp, soldaet onder díheer majeur ende comm. Gerhard Schaij


Nieuwe Ledematen aengenoomen den 6 Junij om op den 8 te mogen communiceeren
Sijwert Pauls
Hermcke Leffers, weduevrouw van Claas Jacobs in sijn leven soldaet onder díheer m. ende c. Schaij

Met attestatien
van Garijp in West Vrieslant
Feijckjen Janssen
Uijlcke Taeckes Koijcker chargier der confoijen ende licenten met des selfs huijsvrouwe Uijlckjen Jansen
van Uijtwijrda
Willem Does ende Marretjen Janssen sijn huijsvrouwe
van Farmsum
Bouwke Remmers, huijsvrouwe van Arent Janssen koemelcker
van Groningen
Annetjen Hermens huijsvrouwe van Christoffel Jacobs connestapell

volgende resorteerende onder de compagnie van díheer capitain Albert Jan van Merwen
Dieuwertjen Hoogesand huisvrouw van Hermen Rooseboom sergiant
Jan Hendrix corporaell ende des selfs huijsvrouw Geesjen Janssen
Elsjen Niclaas, h. van Christoffer Ricardi
Annetjen Alberts, h. van Pieter Cornelijs adelborst
Elsjen Tonnijs, h. van Jan Marcus
Geesjen Gerrijts, h. van Derck Martens
van Embden
Christina Wetter, wed. van Luijrt Freijdenberch

Nieuwe aengenomene die haer belijdenisse gedaen hebben den 10 sept. om voor díeerste mael op den 13 te moogen communiceeren.
Díe. joncker Jan Coenders majeur
Christoffer Jacobs connestapell
Trijntjen Jacobs, h. van Jan Janssen van Embden, militerende onder díheer cap. Geert Wicherinch
Bieuwcke Janssen, j. D. van Loppersum
Jantjen Coerts, j. D. van Farmsum

Met attestatien
van Groningen
Geert Geerts ende des selfs huijsvrouw Engele Hendrix
Joannes Buijrlingh soldaet onder díheer cap. A.J. van der Merven
ende dese selfs huijsvrouwe Anna Catharina Buijrlingh
Jantjen Gerrijts, h. van Cornelijs Cornelijsen, soldaet onder vernoemde heer van der Merven
Aeltjen Hendrix, wed. van Hermen Tepell
van Leeuwaerden
Taeckjen Renici Idzinga, j. D.

Nieuwe aengenoomene Ledematen, hebbende haer belijdenisse den 10 December om op den 14 te mogen communiceeren.


Benno Hiddema, jongman ende collecteur
Nicolaus Heijns, j. m. chirurgijn
Aeltjen Janssen Perkoos j. D.
Jantjen Hendrix, j. D.

Met attestatien
van Groningen
Grietjen Hendrix, wed. van Cornelis Eijben
Jan de Waal harthouwer
Hilletjen Arents, j. D.
van Ruinen
Gertruida van Olffen, j. D.
van de Nieuwe Schans
Catharina Melcherts, huijsvr. van Boele Andries connestapel
van Olden-Hove
Antje Jorijs, h. van Tonnijs Abels
van Wolthuijsen in Oostv.
Jacob Faber goudtsmidt, ende des selfs h. Margrieta Janssen

Anno 1680

Ledemaaten opgenomen den 5 Martij 1680 om op den 7 voor de 1mael te moogen communiceeren.
Enno Pieters sergiant onder díh. cap. Albert Jan van der Marven
Nicolae Ricaere, soldaet onder voornoemde heer
Geertjen Frerix, huijsvrouwe van Pieter Abels
IJtjen Hiddens Ackerman, j. D.
Arentjen Cornelijs, j. D.
Trijntjen Pieters, j. D.

Met attestatien
van Groningen
Grietjen Sijmens, huijsvr. van Focco Schultes, adelborst onder díheer overste en comm. Gerhard Schaij
van Suidtbroeck
Anna Jacobs, weduevrouw vanm Arent Roelefs

Volgende, belijdenisse gedaen den 3 Junij om op den 6 te mogen communiceeren.
Harmen Berents Bus, corp. onder díh. cap. Albert Jan van der Merven, ende des selfs huijsvrouwe Doetjen Luijrts
Hendrickjen Janssen, h. van Pieter Janssen
Marijcke Uchtmans, h. van Hermannus Potter, soldaet onder díheer majeur Geert Wicherinch
Trijntjen Haijckens, j. D.

Met attestatien
van Groningen
Aletta Hiddema ende Annetje Janssen, j. Drs.
Pieter Holij, adelborst onder díheer cap. A.J. van der Merven
Geertruit Hermens, h. van Hendrick Bodeger
van s Hartogenbosch
Magdalena Jansen, h. van Jan Hoen, sold. onder benoemde heer cap.


Díop- en annemenge wederom gedaen den 2 Sept. om op den 5 voor díeerste mael te mogen communiceeren.
Sijbelt Jans, sold. onder díheer overste Gerhardt Schaij
Gerrijt Entinck, chirurgijn onder díheer majeur Geert Wicheringh
ende des selfs huijsvrouwe Grietjen Jacobs
Bouwcke Reijnts soldaet onder díheer capitain Albert Jan van der Merven
Jan Everts
Beerte Jurriens
Antje Christoffers, j. D.
NB Aefke Popkens. Dese is wel afgelesen, maer om reden, ons nae díafcundinge kenlijck geworden, niet toegelaaten.

Met attestatien
van Groningen
Hilletjen Hessels, huijsvr. van Berent Rotgers
Bouwe Janssen, huijsvrouwe van Wessel Jans
van Uijtwijrda
Jacob Lamberts ende des selfs huijsvrou Grietje Rinjes

Nieuwe Ledemaaten die op haer belijdenisse, gedaen den 30 Novemb. om voor díeerste maell op den 5 December te mogen communiceeren.
Boele Andries, connestapell
Berent Rotgers, knoopemaecker
Johanna Marcus, h. van Thomas Vriessou, soldaet onder díheer cap. Albert Jan van der Merven
Derck Martens corp. onder voornoemde heer
Willem Gerrijts soldaet onder benoemde heer cap. ende des selfs huijsvrouwe Geesjen Hermens

Mett attestatien
van Leijden
Díheer Cornelius Schaij, juris stud.
van Leeuwaerden
Magdalena Sigelaer, huijsvrouwe van Joannes Meijer connestapel
van Groningen
Metjen Andreas,
Anna Crijthe,
Geertjen Aertz, j. Dochters
van Appinga-Dam
Eelje Egberts, j. D.
van Farmsum
Bieuwcke Cornelijs, j. D.

FINIS Anni 1680


Anno 1681
Díop ende annemenge wederom gedaen op den 10 Meert 1681 om op den 13 voor díeerste mael te mogen communiceeren.
Albert Pieters, jongman ende molenaers geselle
Arijs de Bruun
Aeltjen Claessen, huijsvrouwe van Peter Olij

Met attestatien
van Groningen
Monsr. Dirck Beeckman, proviandmr. alhier
Hillebrant Alberts jongman ende backers geselle

Nieuwe Ledematen opgenomen den 8 Junij om op den 12 te mogen communiceeren
Jenneke Everts, wedue-vrouw van Hermen Vervoort
Hermen Frericks Rose-boom, sergiant onder díheer cap. Albert Jan van der Marven
Elske Sibes, j. D. van Delfzijll
Pieter Cornelis adelbor[s]t onder geseijde heer
Geeske Jacobs huijsvrouwe van Cornelijs Roelefs, stoeldraijer

Met attestatien
van Groningen
Joannes Olingius, j. m. ende chijrurgijns geselle
Anna Noots, huijsvrouwe van Willem Luilefs Colbargen
van Wester-Embden
Relef Doedes, j. man

Oock nae kerckx-gewoonte opgenomen den 8 Sept. die voor díeerste mael op d. 11 gecommuniceert hebben.
Maria Ten Velde, huijsvrouwe van Nicolaus Herlijn
Gijsebert Bevers kuiper
Albert Lubberts, korvemaker
Jantjen Harmens, huijsvrouwe van Jan Abels
Margrieta Christoffers, huijsvrouwe van Joest Hendrix
Frerick Gerrijts van der Hulst, sold. onder díheer capit. Albert Jan van der Marven

Met attestatien
van Groningen Dieuwke Gerrijts, huisv. van Jurrien Rosman, sold. onder díh. c. Albert Jan van der Marven
van Appinga-Dam Anna Maria Ouckes, j. D.
van Uitwijrda Wobbe Klaessen weduevrouwe van Gerrijt Neenes


van Ter-Munten
Geesjen Boeckholts, weduevrouw van mr. Wolter Diest

Op gedane belijdenisse inn dato van den 8 December om te mogen communiceeren den 11 dito.
Jan Ecamp, soldaet onder díheer overste l. ende c. Gerhard Schaij
Thomas Fritsoen, soldaet onder díheer capitain Albert Jan van der Merwen
Stijntjen Janssen, huijsvrouw van Jan Barents kannegieter
Rindeltje Aijbens, huijsvrouw van Jan Willems Bontekoe
Atjen Frerickx, huijsvrouwe van Conraet Hanssen, sold. onder díheer capitain Albert Jan van der Merwen
Tietjen Wobbes, huijsvrouwe van Abraham Hermens, soldaet onder díheer capitain Albert Jan van der Merwen

Mett attestatien  van Groningen
Aeltjen Schults, huijsvrouwe van Pieter Voogt, corpor. onder díheer majeur Geert Wicheringh
IJtjen Hiddens Ackerman, j. d.
Aeltjen Alberts, j. D.
van Midwolda
Catharina Niemans, j. D.

1682
Volgende hebben voor ons behoorlijcke belijdenisse gedaen op den 8 Meert op dat hun voor díeerste maell gegeven wijrde díh. bonttekenen des Lichaems ende Bloets Jesu te mogen ontfangen den 12 dito.
Juffer Alagonda Eeck
Tjalle Schepels, j. D. van de Nandeell
Maria Ringels, j. D. van Wirdum
Lutgertjen Klaessen, j. D. van Groningen
Agneta Pieters, j. D. van Deventer
Maria Harmens, huijsvrouwe van Hans Eernst, rustmr. onder díheer capitain Sibenius
Aeltjen Harmens, huijsvrouwe van Carst Carstens, soldaet onder díheer majeur G. Wicheringh
Lammetje Boelens, huijsvrouwe van Baltes Christoffer, tambour onder díheer cap. Siton
Nicolaus Herlijn, boomsluiter
Lucas Ouwckes, j. m. ende backers geselle


Hendrick Janssen, jongman van Vlissingen, soldaet onder díheer overste l. ende c. Gerhard Schaij
Hermannus Potter ende
Gerrijt Poelman van Tijll, beijde soldaten onder díe.e. heer majeur Geert Wicheringh

Mett attestatien
van GroningenDeddetjen Wijpkes, j. D.

NB
Heeft voor ons belijdenisse gedaen, nae dat menichmaell geonderwesen was, den 22 Junij waer op den 23 gedoopt zijnde om op den 25 mede tot Christi Tafell te worden toegelaaten
Sibrich Edse, j. D.

Met attestatien
van Groningen
Díheer Joannes Kemmerer, leutenhant van díheer overste leutenhant ende c. Gerhard Schaij
ende vrouw Elizabeth Asserhuijs, huijsvrouwe van genoemde heer leutenhant
Aeltjen Willems Bontekoe, j. D.
Doechjen Janssen, j. D.
Aeltjen Simens, j. D.
van Appinga-Dam
Bieucke Janssen, J. D.
van Hinthe uit OostVrieslant
Teelcke Schinckels, huijsvrouwe van Gijsbert Bevers cuiper
van Uithuijsen
Nicolaus Heijns Veenhuijsen, j. man ende chirurgijn
van Oosterwijtwert
Sieke Hoijckes, huijsvrouwe van Claes Schoeler, brouwer

Nieuwe Ledematen op gedane belijdenisse gedaen den 6 Sept. om te mogen communiceeren voor díeerste maell den 10 Sept. 1682
Jan Abels
Aeltjen Berents, wedue van Derck Speelman
Lijzabeth Hermens, huijsvrouwe van Bouwcke Reijnts, soldaet onder díheer capitain A.J. van der Marven

Mett attestatien van Groningen
Elsjen Harmens, j. D.


Hilletjen Janssen
Menzo Berens Heman
van Dornberch
Johannes Freude, soldaet onder díheer cap. A.J. van der Marven

Hebben haer belijdenisse voor ons gedaen den 6 Decemb. om op den 10 1682 voor díeerstemaell te mogen communiceeren.
Catharina Wiardi, J. D.
Johannes Ritzema, j. m.
Feere Gerrijts, schipper

Met attestatien
van Groningen
Aefjen Derx díJagher,
Margarieta Mensens, j. Drs.
van Farmsum
Grietjen Coerts, huijsvrouwe van Albert Lubbes korvemaker
van Appinga-Dam
Anna Maria Ouckens, j. D.
Jan Richels, j. m.
Jochum Kleensmidt, ende des selfs huijsvrouwe Anna Maria Wijers

1683
Dese volgende hebben haer belijdenisse voor ons gedaen op den 7 Meert om op den 11 1683 te mohghen communiceeren.
Claas Thonnis, backer
Jacob Alberts, soldaet onder díheer overste, ende command. G. Schaij
Lamcke Grofholt,
Aefjen Hiddema,
Antje Geerts,
Fieijcke Boldewijns,
Jantjen Frerickx, [allen] j. Dochters

Mett attestatien
van Groningen
Rebecca Lant, huijsvrouwe van de proviand-mester Collen

Met attestaien sijn tot ons gekomen den 10 Junij 1683 dese volgende
van Haerlem
Hillegonda Evers, huijsvrouwe van monsr. Han Sas Knotte, majeur
van Groningen
Geertruijt van Feerwert, huijsvr. van Ferdinand Scharlant, goutsmidt
Annetjen Janssen, huijsvr. van Theijs Jochums, tambour onder díheer overste l. ende c. Gerhard Schaij


Annetje Geerts,
Jantjen Cornelijs, j. D.
van Appinga-Dam
Annetje Gerhardi, J. D.
Mello Gaickens, j. man, backers geselle
van Farmsum
Hermen Willems, backer ende des selfs huijsvrouwe
Geertjen Jacobs
van Gildehuijs uit het Graefschap Benthum
Anna Ter Gunne, huijsvrouwe van Christiaen Prose, sold. onder díh. overste L. ende C. G. Schaij

Volgende persoonen hebben haer belijdenisse gedaen den 5 Sept. om op den 9 te moghen voor díeerste maell te communiceeren.
Elsjen Janssen, j. D. van Groningen
Theijes Jochums, tambour onder díh. overste L. ende C. G. Schaij

Met attestatien
van Groningen
Díheer Eernst Willem Reckz, vaendrich onder díheer capitain Eerhard Clant
van Leuwaerden
Sijbrich Derx
van Oterdum
Antje Claessen wed. van Thonnijs Mewes
van Scheemda
Lijzabeth Willems

Dese volgene hebben haer belijdenisse gedaen op den 6 December om op den 9 voor díeerste maell te moghen communiceeren.
Neeske Remmerts, j. D. van Ziddebuiren wonende met mr. Wijrt Eppes
Trijntjen Janssen, j. D. van Oosterhuisen, wonende tot Farmsum


NB
Deses vorige 2 sijn van mij naa dat sij dickwijls op haer eijgen begeerte geonderwesen waren, ende de laetste met kennenisse des Eerw. broeders Knouwels tot Farmsum gedoopt den 7 December 1683.
Lamke Jacobs, j. D.
Sjouwke Kooijcker, j. D.
Geeske Cornelijs van Uijtwijrda
Beeltje Geerts, huijsvrouwe van Simen Swijtringh, sold. onder díheer cap. Albert J. van Merven
Mr. Alle Hijles, cuiper
Hermen Hermens, sold. onder díh. overste L. ende C. G. Schaij
Hendrick Voogt, sold. onder díheer capit. Wolter Sprincen

Mett attestatien
van Groningen

Monsr. Hans Sas Knotte, alhijr majeur
Geertjen Stevens, j. D. van Gro.
Jacob Abbes, jongman, ende backers geselle
van Oosterwijtwert
Trijntjen Haijckes Ganckenga, j. D.

Anno 1684
Volgende hebben haer belijdenisse gedaen op den 6 Meert om voor díeerstemael te moghen communiceeren op den 10 Meert des jaers 1684.
Marretjen Thomas, huijsvr. Hermen Claessen, sold. onder díheer capitain W. Sprincen
Aeltjen Hendrix, wed. van Thomas Has
Louwert Meertens, sold. onder díheer capit. A.J. van Marven
Trijntjen Berens, j. D.
Relle Hovingh, j. D.
Jacob Hovinck, j. m. smitsgeselle

Met attestatien
van Groningen
Hans Borcherts ende sijn huijsvrouwe Hillichjen Alberts
van Farmsum
Grietjen Isebrants, huijsvrou van Berent Janssen timmerman


Nieuwe angenomene ledematen op den 5 Junij om te moghen voor díeerstemael communiceeren op den 8 Junio 1684.
Mr. Ferdinand Caart Goudsmidt
Aefjen Christoffers, j. D. van Bolswert
Evert Aepkes, soldaet onder díheer ov. L. ende C. Gerhard Schaij

Mett attestatienvan Groningen
Aeltjen Ottens Birza, huisv. van Jacob Eppes
Annetje Peters, j. D.
Albert Ritzema, j. m. en backs ges.
Grietjen Adams, huisv. van Adam Gruiter, sold. onder díh. M. Clant
Henrick Teijssen, soldaet onder voorn. heer
Elsjen Tjaerts, huisv. van Jacob Hendrix, sergiant onder genoemde heer capitain
Henrick Willems, sold. ad idem
ende Grietjen Hendrix
van Roden
Anna Krijthe, j. D. van Groningen
van Wede
Cornelische Jansen, h. van Herm Frerix Couper

Nieuw angenomene ledematen op den 9 sept. om voor díeerste maell te mooghen communiceren op den 14 Sept. 1684.
Hermen Frerix, couper alhier
Annetje Berents, j. D. van Delfzijl
Hilletjen Peters, j. D. van Farmsum

Mett attestatien
van Groninghen
Elizabeth Wedda, huisvrouwe van Nicolaus Mahuij, brouwer
Hilletjen Derx Zijtsema, h. van Peter Peters, snickevaerder op Groningen
Hermen Cornelijs, zargier der convooijen, ende des selfs huijsvrouwe Maria Magdalena Meijknegt
Christoffers Meijnderts Eenhuijs, sergiant onder díheer cap. Mello Clant, ende sijn huijsvrouwe Grietjen Janssen
Joost van der Lip, rustmr. onder gen. heer, ende des selfs huijsvrouw Hillighjen van der Lip
Jan Pauls, corp. ad idem
Jacob Lodewies, sold. ad idem, ende s. h. Neeltjen Jacobs
Arent Jacobs, tambour onder ben. heer
ende Altjen Henricus s. huijsvrouw
Allard Christjaens onder ben. heer, en Marijcke Janssen s. huijsvrouwe
Judith Janssen huijsvrouwe van Hendrick Janssen, sold. onder ben. heer
Fennetje Geerts, huisvr. van Hendrick Hermens, soldaet onder ben. h. c.
Aagtje Lamberts, huisvr. van Henrick Cookenbringh, sold. ad idem
van s Hartogen-Bosch
Harmen Das, sergiant onder díh. capitain L. Asserhuijs ende Aauwcke Joostens des selfs h.
van Appinga-Dam
Antje Janssen, J. D. van Embden


Nieuwe Ledematen op den 10 Dec. angenoomen om voor díeerstemaell op den 14 Decemb. 1684 te communiceeren.
Hendrick Harmens, sold. ond. díheer cap. Melle Clant
Elizabeth Janssen h. van Simon Jacobs
Immetjen Meckens,
Rebecca Janssen, j. Ds.
Andries Boelens, j. m.

Met attestatien
van Groningen
Jacob Hendrix, sergiant onder díheer cap. Mello Clant
Aafjen Hiddema,
Maria Janssen, j. Ds.
Wendeltjen Janssen, h. van Jan Andries, sold. onder b. heer
Aaltjen Hermens, h. van Hermen Jansen sold. ad idem
Jan Jacobs, soldaet onder ben. heer
van Embden
Hester Sporemakers, j. D. van Embden
van Appinga-Dam
Freeke Dreeuwes, h. van Wijpke Hermens, torfschipp.
Joh. Artopśus, j. m. en back.s ges.
van Ooster-wijtwert
Remmert Luilefs, j. m.

1685
Nieuwe Ledemaaten aengenoomen den 11 Meert om op den 15 te moghen communiceeren.
Geert Edes snickev. ende desselfs h. Frouwke Luitjes
Uijlcko Janssen Perkoos, h. van Benedictus WesterEenen, soldaet onder díheer cap. Albert Jan van der Merven
Antje Hendrix, j. D. van Delfzijll
Antje Haijckens Ganckinga, j. D. van Delfzijll
Imke Egges, j. D. van den Dam
Jan Tjaarts, sold. onder díheer Mello Clant

Ledematen aengenoomen op den 12 Junij om te mooghen comm. op den 15 junij 1685.
Trijntjen Hermens Mostard, j. D.
Anna Micheels, j. D.,
Aaltjen Janssen, j. D. [beide] van Delfzijll
Trijntjen Claessen, j. D. van Cadmus
Jacob Sibes,
Jacob Henrickx, [beide] j. m. van Delfzijll

Met attestatien
van Groningen
Jantjen Derx, h. van Casper Notarbus, adelb. onder díheer capitain Mello Clant


van síHartogen Busch
Willem Derx van Aller
van Appinga-Dam
Annetjen Cornelijs, j. D.
van Grijpskerck
D.nus Nicolaus Gillot, S.S. T. Cand.

Nieuwe Ledemaaten aengenomen den 6 Sept. om op den 13 te mogen communiceeren.
Jan Egberts snickevaerder
ende Trijntjen Alberts s. h.
Bouwcke Cornelijs, j. D. van Witte Wijrum
Aefke Henrickx, j. D. van Delfzijll

Met attestatien
van síHeeren Breittunge uit díHeerlijckheijt Smalcalden
Me-Vrouw Cornelia díCarpenter, weduevrouwe van den manhaften oversten Willem de Lobbregt
Mijn heer Eduard de Lobbregt majeur der lijfgarde van díhertoch Bernard van Saxen,
des selfs huijsvrouwe mevrouw Cornelia de Clant
van Sas van Gent
Derck Alberts, ende s. h. Assele Jacobs
van Coeverden
Marten Abrams Karnebeeck
ende Grietjen Peters sijn huisvr.
van Berum
Grietjen Geerts, huisvrouw van Cornelijs Roelefs, stoelmaker
van Groningen
Romke Roberts, j. D.

Ledemaaten opgenomen den 9 December om op den 13 te communiceeren.
Sijben Aijben, h. van Neene Taackens voerman
Berentjen Peters Perkoos, h. van Jacob Abbes backer
Neesjen Hanssen, h. van Jan Pauls corp. onder díheer capitain Mello Clant
Jan ter Borck, chirurgijn
Sander Jansen, cuipers geselle
Abraham Harmens, soldaet onder díheer capitain Albert Jan van der Merven

Met attestatien
van Groningen
Monsr. Datho Quintus vaend.


Datho Quintus vaend. onder díheer overste leutenhant ende commandant Gerhard Schaij, edne des selfs huijsvrouwe Justina Uchtmans
Jr. Magdalena Catharina Kemmerer
Cornelius Alberts, j. m. ende backers geselle
Aefjen Christoffers,
Jantjen Hendrix [beide] j. D.
van Farmsum
Jantjen Hendrix, huijsvrouwe van Jan Janssen sold. onder díheer Albert Jan van Merven


1702
met attestatien
van Groningen
vaandrich Abdias Mattheus
Catharina Elias huijsvrou van den gevreijden corporaal Rotgert Roelefs, militerend onder de hr. capit. Mepsken
Maijken Clasen j. d.

1703
Met attestatien van Appingadam
Aeghte Jans huijsvrou van Jakob Peters
Jan Geerts van Norden
met attestatie van Bourtange
Trijntje Fokkens huijsvrou van Arent Pauls
van Uijtwijrda
Derkjen Alberts wed. van Jakob Hindriks
van Veendam
Jan Hikkes ende Wijkke Jakobs sijn huijsvrou


Protocol van het houden des H. Avontmaals, mitsgaders van aangekome en aangenome Ledematen enz. ten tijde van Joh. Ludov. Gochenius, Predikant te Delfzijl.

1743
Den 22 Septemb. het heilig Avontmaal alhier gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn als Ledematen bij ons aangekomen:
Enneke Tonnijs, van Groningen; en
Aaltje Gerrijts, van Emden.

Den 20 Novemb. aan Poppe Redmers een kerkelijke attestatie gegeven naar Borgsweer.

Den 1 Decemb. aan Anna Margaretha, huisvrouw van Poppe Redmers, een kerkelijke attestatie gegeven naar Borgsweer.

Den zelven dito aan Grietje Vos, weduwe van Geert Eilerts een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 9 Decbr. aan Berend Isebrants een kerkelijke attestatie gegeven naar Farmsum.

Den 22 dito het H. Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Enum als Lidmaat bij ons aangekomen de HoogWelgb. Heer Jan Roelfs Jarghes, Commandeur van het guarnisoen dezer fortresse.

1744
Den 17 Januarii een kerkelijke attestatie gegeven aan Anje Sijmens naar Loppersum.

Den 15 Maart des Heeren heilig en hoogwaardig Avontmaal gehouden.

Den 5 Junii een kerkelijke attestatie gegeven aan Geertjen Lucas naar Appingadam.

Den 28 Junii het heilig Avontmaal gehouden, hetwelk zo lang wegens de onpasselijkheit des Leraars uitgestelt was.
En is met kerkelijke attetatie van Oosterwijtwert als Lidtmaat bij ons aangekomen Eeuke Arents.

Den 7 Julii aan Mangelus Berents, Soldaat onder de Compagnie van den Hr. Capitein Matthie, bij zijn vertrek een kerkelijke attestatie gegeven.

Den zelven dito aan Grietje Cornellis, weduwe van Cornellis Jans, een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 31 Aug. aan Willem Ockes, en zijn huisvrouw Eke Wipkes, een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den zelven dito aan Wilhelmus Dijkema, en zijn huisvrouw Marijke Roggenkamp, een kerkelijke attestatie gegeven naar Emden.

1744
Den 20 Septbr. het heilig Avontmaal gehouden.
En is op de Belijdenisse des geloofs tot Lidtmaat der Gemeinte aangenomen
Hillechjen Willems, jonge dochter.
Met kerkelijke attestatiŽn van Groningen zijn bij ons aangekomen:
Janna Canhuis;
Jan Schuiling, organist alhier, en zijn huisvrouw.

Den 7 Decemb. aan Enneke Tonnijs een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 11 dito een kerkelijke attestatie gegeven aan Martjen RŲmelingh naar Wirdum.

Den 20 Decbr. het hoogwaardig Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Termunten als Lidtmaat bij ons aangekomen Dreuws Tammes.

1745
Den 21 Maart het H. en hoogwaardig Avontmaal gehouden.

Den 16 April aan Aaltje Gerrijts een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 4 Maij een kerkelijke attestatie gegeven aan Janna Canhuis, naar de Nieuwe-Schans.

Den 7 Junii een kerkelijke attestatie gegeven aan Claas Wetter, naar Groningen.

Den zelven dito een kerkelijke attestatie gegeven aan Grietje Roberts, naar Emden.

Den 13 Junii het H. Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn als Ledematen bij ons aangekomen:
Veendrik Jakob Camphuis, en Alida Everts, Echtelieden, van Emden;
Trijntje Schuts, huisvrouw van de Sergeant Claas Roda, van de Bourtange;
Titia Pieters, van ís Hertogenbosch;
Dirk Geerts, en Antje Dirks, Echtelieden, van de Bourtange.

1745
Den 8 Aug. een kerkelijke attestatie aan Petertjen Hanssens gegeven naar Groningen.

Den 12 Septbr. des Heeren Avontmaal gehouden.

Den 19 Decemb. het H. Avontmaal gehouden.

1746
Den 20 Maart des Heeren Avontmaal gehouden.

Den 7 April aan Mangelus Berents wederom een kerkelijke attestatie gegeven naar Emden.

Den 17 Junii een kerkelijke attestatie gegeven aan Annechjen IJpes, huisvrouw van de Schoolmeester te Uitwierda, naar Uitwierda.

Den 19 Junii des Heeren Avontmaal gehouden.

1746
Den 27 Juni aan Dirk Geerts, Soldaat in de Compagnie van de Hr. Majoor NN. Lewe, een kerkelijke attestatie gegeven naar Breda.

Den 18 Septemb. des Heeren Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn als Ledematen bij ons aangekomen
de Proviantmeester Georg Christiaan Weijghard de Thour; en
Sibrig Hindriks, huisvrouw van Wijert Poppes Oosting; beide van Groningen.

Den 30 Octob. aan Hillechjen Willems, huisvrouw van Marten Waalkes een kerkelijke attestatie gegeven naar Emden.

Den 21 Novbr. aan Trijntje Schuts, weduwe van de Sergeant Claas Roda, een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen

Den 11 Decemb. het Heilig Avontmaal gehouden.
En zijn op de belijdenisse des geloofs tot Lidtmaten der Gemeinte aangenomen, en tot de gemeenschap van des Heeren Tafel toegelaten de volgende jongelingen:
Poppe Cornelius, geboortig van Oterdum;
Lubbartus Patroclus RŲmeling; en 
Roelf Alberts van Streun, beide van Delfzijl.
En met kerkelijke attestatiŽn zijn bij ons aangekomen:
Frederik Casimier Stein, van Appingadam; en
Deeuwertjen Cornelis, jonge dochter van Noortbroek.

1747
Den 3 Febr. aan Deeuwertjen Cornelis een kerkelijke attestatie gegeven naar Noortbroek.

Den 12. Maart het H. Avontmaal gehouden.
En met kerkelijke attestatiŽn bij ons aangekomen:
Niesjen Schrader, huisvrouw van de Sergeant Wolter Tichelaar, van de Boertange; en 
Dirk Geerts
, Soldaat in de Compagnie van de Hr. Majoor NN Lewe, van Breda.
En op de belijdenis des geloofs heb ik tot Lidtmaten der Gemeinte aangenomen:
Gerrit Hindriks.
Jacobus Egberts, en zijn huisvrouw Jacobjen Jans.
Harmke Geerts, huisvrouw van Jochem Hillers. en
Jan Reints.

1747
Den 30 April aan Roelf Alberts van Streun een kerkelijke attestatie gegeven naar Amsterdam.

Den 18 Juni des Heeren Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn als Ledematen bij ons aangekomen:
Jan Jans, Schoolmeester alhier, en Bouwina Schortinghuis, zijn huisvrouw, van Esinge.
En Aaltjen Albertus, jonge dochter, van Groningen.
En op de belijdenis des geloofs hebben we tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Johanna Scholts, huisvrouw van Patroclus Scholts.
Geesjen Hindriks, huisvrouw van Jan Hanssens.
Johanna Duif, huisvrouw van Hindricus Rootlant.
Willem Hagenouw, jongman, van Delfzijl.
Berent Berents, jongman, van Farmsum.
Hindrik Hindriks ter Borgh, j.m. van Delfzijl.

1747
10 Septemb. des Heeren Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Amsterdam als Lidtmaat bij ons aangekomen
Rinske Hindriks, jonge dochter.

Den 17 Decemb. het H. Avontmaal gehouden.
En op de belijdenis des geloofs heb ik tot Lidtmaat der Gemeinte aangenomen den Heer Godefridus Abbring, S. Theologia Studiosus, van Esinge.

1748
Den 17 Maart des Heeren Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Harlingen als Lidtmaat bij ons aangekomen de Commijs Frederik Geerling.
En op de belijdenis des geloofs zijn tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Poppe Gerrijts.
Lisabeth Peters, huisvrouw van Jan Jans;
Maria Peters, huisvrouw van Arent Egberts; en
Geesjen Hindriks, huisvrouw van Jan Hindriks.

1748
Den 24 Maij aan Aaltje Gerrijts, die hier weer een tijtlang gewoont had, wederom een kerkelijke attestatie naar Groningen gegeven.

Den 9 Junii het H. Avontmaal gehouden.

Den 13 Aug. aan den Student G. Abbring een kerkelijke attestatie gegeven naar Oldenzijl.

Den 8 Septemb. des Heeren Avontmaal gehouden.

De 15 Decemb. des Heeren Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Uitwierda bij ons aangekomen Cornelis Garmts.
En op de Belijdenis des geloofs zijn tot Lidtmaten der Gemeinte aangenomen:
Harm Elsthof.
Lisabeth Borgesius, huisvrouw van Nanne Hindriks.
Hemke Heeres, huisvrouw van Jan Bartelts.
Hillechjen Hindriks, jonge dochter, en
Jantjen Jans, jonge dochter.

1749
Den 16 Januarii aan Titia Pieters een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 23 Maart het H. Avontmaal gehouden.
En zijn op de Belijdenis des geloofs tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Johannes Vos, j.m. en
Hindrik Kuen, j.m.

Den 9 April aan Dirk Geerts en zijn huisvrouw een kerkelijke attestatie gegeven naar Nimwegen.

Den 22 Junii des Heeren Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Haren als Lidtmaat bij ons aangekomen de Heer
Joachim Canter.
Ook heeft Dirk Geerts de kerkelijke attestatie voor hem en zijn vrouw gegeven naar Nimwegen weer teruggebracht.

1749
Den 28 Septemb. des Heeren Avontmaal gehouden.

Den 28 Decemb. het H. Avontmaal gehouden.
En is op de belijdenis des geloofs tot Lidtmaat der Gemeinte aangenomen de HoogWelgeboren Heer Derk Alberda, Sous-Lieutenant in het eerste Bataljon Orange Lijfregiment, in de Compagnie van den Heer Lieut. Colonel Lichtenvoort.

1750
Den 22. Maart het Heilig Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Oudewater als Lidtmaat bij ons aangekomen de E.
Jan Scholts, Chirurgijn.

1750
Den 28 Junii het H. Avontmaal gehouden.
En is op de belijdenis des geloofs tot Lidtmaat aangenomen
Harm Heikes.

Den 12 Augusti aan Jan Scholts een kerkelijke attestatie gegeven naar Veendam.

Den 27 Septemb. des Heeren Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn als Ledematen bij ons aangekomen:
Auctjen Drewes, huisvrouw van Johannes Groeneboom, met attestatie van Amsterdam;
Maria Wilkens, huisvrouw van H.P. Oorth; en
Geertjen Hindriks, weduwe van Marten Reiners, beide met attestatiŽn van Emden.

Den 21 Octob. aan Cornelis Garmts een kerkelijke attestatie gegeven naar Uitwierda.

1750
Den 20 Decemb. des Heeren Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn van Groningen als Ledematen der Gemeinte bij ons aangekomen:
Ebel Scheltes en Deitjen Jans, Echtelieden.
En op de belijdenis des geloofs zijn tot Lidtmaten der Gemeinte aangenomen:
Alberdina Dijkama, en
Frouwke Peters, jonge dochters.

1751
Den 28 Maart het Heilig Avontmaal gehouden.
Op de belijdenis des geloofs is tot Lidtmaat der Gemeinte aangenomen:
Willem Meijer, jongman van Farmsum.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn zijn als Ledematen bij ons aangekomen:
Lubbechjen Gerrits, huisvrouw van Harm Hindriks, van Woldendorp;
Lubbechjen Peters, huisvrouw van Peter Claassen, van Groningen; en
Wolter Valks, van Holwierda.

1751
Den 27 Junii des Heeren Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Goningen als Lidtmaat bij ons aangekomen
Geertruida Harmanni, huisvrouw van Peter Jacobus Druif.

Den 26 Septbr. het H. Nachtmaal gehouden.
En zijn op de belijdenis des geloofs tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Hermannus Wiardi, en zijn huisvrouw Lammechjen Wessels.
Beerta Wiardi, weduwe van SamuŽl de Beer.
Peterke Jans, huisvrouw van Euke Arents en
Antje Berents, huisvrouw van Poppe Gerrijts.

Den 2 Decemb. een kerkelijke attestatie aan Peter Ottes gegeven naar Groningen.

Den 19 Decemb. het H. Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van de Leek als Lidtmaat bij ons aangekomen de heer Petrus Vos.

1751
Den 23 Decemb. aan Willem Meijer een kerkelijke attestatie gegeven naar Farmsum.

1752
Den 26 Maart des Heeren Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Appingadam als Lidtmaat bij ons aangekomen
Elisabeth Hindriks, jonge dochter.
Op de belijdenis des geloofs zijn tot Ledematen der Gemeinte, enige dagen tevoren, aangenomen:
Christoffer Jans.
Geert Hindriks. en
Johannes Haselbeek.

Den 23 Junii aan Hindrica Rosinga weduwe van Jan Schuilingh een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 25 Junii het H. Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie als Lidtmaat bij ons aangekomen
Grietje Jans, van Oterdum.
En op de belijdenis des geloofs is enige dagen tevoren als Lidtmaat der Gemeinte aangenomen Anna Rootlant, huisvrouw van de Commijs Jan Hindriks Schrader.

Den 1 Oktob. des Heeren Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatie van Breda als Ledematen bij ons aangekomen:
Henrik Sterenburg, Sergeant, en Geesjen Oudemans, zijn huisvrouw.
En met kerkelijke attestatie van Farmsum, Berent Koster, en zijn huisvrouw Trijntje Kelderhofs.

Den 31 December het H. Avontmaal gehouden.
Met kerkelijke attestatie van Groningen is als Lidtmaat bij ons aangekomen
Pietertjen Klaassen, huisvrouw van Lambertus Watjon.
En op de belijdenis des geloofs hebben we tot Lidtmaat der Gemeinte enige dagen tevoren aangenomen de Heer Jan Dirk Lampe.

1753
Den 25 Maart het heilig Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Appingadam als Lidtmaat bij ons aangekomen
Anje Hermannus, huisvrouw van Berent Berents, schoemaker alhier.
En op de belijdenis des geloofs is tot Lidtmaat der Gemeinte aangenomen
Trijntje Ariens.

Den 24 Junii het Avontmaal des Heeren gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Groningen als Lidtmaat bij ons aangekomen de Heer Henrik Been, Sous-Luitenant, hier in guarnisoen leggende.

Den 29 Junii aan Trijntjen Ariens een kerkelijke attestatie gegeven naar Spijk.

1753.
Den 23 September het heilig Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn als Ledematen bij ons aangekomen:
De Heer Ferdinand de Thour, van de Willemstadt;
Berent Jans en Grietje Hendriks, zijn huisvrouw; en
Hans Georg Kšmener, van Groningen;
Elisabeth Krijnes, jonge dochter, van Weiwert; en
Engelbert Jurjens Westerhuis, jongman, van Appngadam.
En op de belijdenis des geloofs is enige dagen tevoren tot Lidtmaat der Gemeinte aangenomen
Bougjen Oostingh, huisvrouw van Lubbertus Patroclus RŲmelingh, organist alhier.

Den 6 Novbr. aan den Heer Henrik Been kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Insgelijks den zelven dito aan Hans Georg Kšmener, ook naar Groningen.

1753
Den 23 December des Heeren Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn als Ledematen bij ons aangekomen:
De Heer Capitein Meinertshagen met zijn vrouw, van Groningen;
De Heer Sous-Lieutenant Johan Martin Faupel, van Munchhausen in Hessen, en zijn vrouw Baltina Versteeg, van Groningen;
Willem van Frankeland, Sergeant;
Alida Vonders, huisvrouw van de sergeant Nicolaas Kools;
Sergeant Bartelt de Rijke en Janneke Nolles, Echtelieden;
Gijsbert van Zuilen, Corporaal;
Meentjen Cornelis huisvrouw van den Rustmeester Lodewijk van der Lippe;
Trijntjen Jippes huisvrouw van Jan Hanssen;
met attestatiŽn van Groningen.

1754
Den 31 maart het heilig Avontmaal gehouden.
Met kerkelijke attestatie van Bierum is als Lidtmaat bij ons aangekomen
IJtje Claassen.
En op de belijdenis des geloofs zijn enige dagen tevoren tot Ledematen aangenomen:
Freule Anna Uliea Jarghes.
Juffer Dorothea Versteeg.
Trijntjen Tjapkes.
Hilke Jans.
Marieke Hindriks.
Jannes Poppes.
Anna Barkhuis, huisvrouw van de Sergeant Frankelant.
Sergeant Nicolaas Cools, en de Rustmeester Lodewijk van der Lippe, beide van Roomsgezinde afkomst.
Claas Ekens.
Egbert Egberts, en zijn huisvrouw Anna Tjapkes.
Dietmer Niehof.
Jan Okkes.

Den 15 April aan den Hr. Capitein Meinertshagen en zijn vrouw een kerkelijke attestatie gegeven naar Breda.

1754
Den 17 April hebben de volgende personen kerkelijke attestatiŽn van mij ontfangen naar Breda.
De Hr. Sous-Lieutenant Faupel, en zijn vrouw;
Juffer Dorothea Versteeg;
Sergeant Frankelant, en zijn vrouw;
Sergeant Bartelt de Rijke, en zijn vrouw;
Sergeant Nicolaas Cools, en zijn vrouw;
Rustmeester Lodewijk van der Lippe, en zijn vrouw;
Corporaal Gijsbert van Zuilen.

Den 4 Junii aan Marieke Hindriks een kerkelijk attestatie gegeven naar Groningen.

Den 16 Junii aan Freule Anna Uliea Jarghes een kerkelijke attestatie gegeven naar Lutkegast.

Den 30 Junii het H. Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn aangekomen:
Johan Conrad Weil, van Maastricht, en
Johan Peter Scheu, van Freijendiets in ít Nassausche,
soldaten hier garnisoen houdende.

1754
Den 8 Septbr. aan Maria Wilkens, huisvrouw van H.P. Oorth, een kerkelijke attestatie gegeven naar Emden.

Den 29 Septbr. des Heeren Avontmaal gehouden.
Met kerkelijke attestatie van Maastrigt is bij ons aangekomen Mevrouw Magdalena Adriana Radermacher, huisvrouw van de Hr. Commandeur de Vries. [later toegevoegd, in andere inkt.] (attestatie gegeven naar Groningen).
En van Caub in de Palts Catharina Christina Pfaffin.
Op de belijdenis des geloofs hebben we tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Juffrouw Maria Elisabeth van Klinken, huisvrouw van den Heer Proviantmeester de Thour, die voorheen Luthers was; en Lisabeth Ekens, huisvrouw van Jan Okkes.

1754
Den 29 Decemb. het H. Avontmaal gehouden.
Op de belijdenis des geloofs zijn enige dagen tevoren tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Andries Roodt, en Frouwke Hempkes, zijn huisvrouw;
Grietje Cornelis, huisvrouw van Jan Coenraats; en
Elsjen Hemmes, weduwe van Claas Hindriks.
En met kerkelijke attestatie van Westeremden is aangekomen
Lisabeth Kruisberg, huisvrouw van Nicolaas Muller, Chercher bij de molen alhier.
Ook is met kerkelijke attestatie van HaijngrŁndau in ít Graafschap Isenburg aangekomen Johan MichaŽl Mšser, Soldaat.

1755
Den 23 Maart des Heeren Avontmaal gehouden.
Met kerkelijke attestatie van Groningen is bij ons aangekomen
Antje Pieters, huisvrouw van Dietmer Niehof.
En op de belijdenis des geloofs zijn enige dagen tevoren tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Jan Coenraats.
Niklaas Muller.
Geert Alberts.
Jan Jans.
Derk Jurjens.
Caspar Wessel, soldaat.
Cornelis Nieuhout, soldaat.
Trijntjen Harmens, jonge dochter.

Den 7 April aan Caspar Wessel een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den zelven dito aan Cornelis Nieuhout een kerkelijke attestatie naar Groningen gegeven.

Den 14 April aan Catharina Christina Pfaffin een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den zelven dito aan Johan Conrad Weil, en Johan Peter Scheu, elk een kerkelijke attestatie naar Groningen gegeven.

1755
Den 2 Junii aan Niklaas Muller en zijn vrouw een kerkelijke attestatie gegeven naar Appingadam.

Den 24 Junii aan Pietertjen Klaassen een kerkelijke attestatie gegeven naar Bergen op den Zoom.

Den 29 Junii het hoogwaardig Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn bij ons aangekomen:
Matthijs Thuijnman, van Bergen op den Zoom;
Aaltjen Eijses, van den Andel;
Jan Ameland, van Maastricht;
Johannes Gerlach Sneider, van Neunkirchen;
Anna Elisabetha Cordula Sassin, van Petersberg.

1755
Den 28 September des Heeren Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn bij ons aangekomen:
Enneke Tonnijs, van Groningen; en
Conradus Ungar, Soldaat, van Hersfeld.

Den 21 December het H. Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Deventer bij ons aangekomen
Mevrouw Anna Aleida van Suchtelen, huisvrouw van den Heer Capitein Hans Bernhard Beck.

1756
Den 15 Maart aan Matthijs Thuijnman een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

1756
Den 21 Maart het heilig Avontmaal gehouden.
Zijnde enige dagen tevoren op de belijdenis des geloofs tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Stijntje Everts.
Aaltjen Everts.
Anna Siebels.
Annechjen Philippus.
Anna Sophia Oosting, huisvrouw van Jan Derks, Glazemaker; en
Reinder Heddes.
En met kerkelijke attestatie van Budingen is bij ons aangekomen
Frans Reichart, soldaat.

Den 11 April aan Henrik Sterenburg en zijn vrouw een kerkelijke attestatie gegeven naar Appingedam.
Denzelven dito aan Conradus Ungar, soldaat, een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

1756
Den 12 April aan Johannes Gerlach Sneider een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Denzelven dito een kerkelijke attestatie naar Groningen gegeven aan Anna Elisabetha Cordula Sassin.

Den 12 April aan Jan Ameland een kerkelijke attestatie naar Groningen gegeven.

Denzelven dito mede aan Frans Reichart naar Groningen een kerkelijke attestatie gegeven.

Den 2 Junii aan Willem Hagenouw een kerkelijke attestatie gegeven naar Termunten.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn van Groningen als Ledematen bij ons aangekomen:
Anna Maria de Lelij;
Catharina Verkouteren;
Ida Roelfs Bontekoe, huisvrouw van Peter Jacobus Druif;
Cornelis Schwenler;
Johannes Cornelis de la Hosťe;
Jan van Houten;
Rudolf Huber;
Hindrik Broekhuisen;
Martinus Buchli.
En met kerkelijke attestatie van Bergen op Zoom,
Jacobus Kamphuijs.

Den 27 Junii een kerkelijke attestatie gegeven aan Reinder Heddes naar de Scheemda.

Den 2 Augusti aan Jan Hindriks en zijn dochter Jantjen een kerkelijke attestatie gegeven naar Sandeweer.

Den 11 dito aan Mevrouw Anna Aleida van Suchtelen een kerkelijke attestatie naar Groningen gegeven.

Denzelven dito een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen aan Stijntje Everts.

1756
Den 8 Septbr. een kerkelijke attestatie aan Elisabeth Krijnes gegeven naar Groningen.

Den 26 September des Heeren Avontmaal gehouden.
En met kerkelijke attestatie van Groningen is bij ons aangekomen, Janna de Haan.
En met kerkelijke attestatie van Middelstum, Henricus Wichers, Chirurgijn alhier.

Den 26 December het heilig Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Oldenzijl als Lidtmaat bij ons aangekomen Geesje Jansen.
Op de belijdenis des geloofs zijn we tot Ledematen der Gemeinte aangenomen de volgende personen:
Olphert IJbes;
Trijntjen Bick, huisvrouw van Gerrit Hindriks Smit;
Dionijsius Johannes de la Houssaije, sergeant;
Benjamin de Vries, Corporaal, en Wijntje Alberts, zijn huisvrouw.
Anna Maria Kempenich, huisvrouw van Martinus Buchli, soldaat;
zijnde de laatste vrouw van Roomsgezinde afkomst.

1757
Den 7 Februarii aan Jacobus Kamphuijs een kerkelijke attestatie gegeven naar Bergen op Zoom.

Den 1 April aan Hijkjen Wolters een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

1757
Den 3 April het heilig Avondmaal gehouden, zijnde zolang om een gewichtige reden uitgestelt geweest.
En op de belijdenis des geloofs zijn eenige dagen tevoren tot Lidtmaten der Gemeinte aangenomen:
Anna Pieters, huisvrouw van Eide Jans;
Marieke Ludolfs; en
Stijntje Peters.

Den 13 April hebben de volgende personen kerkelijke attestatiŽn ontfangen naar Hulst.
Anna Maria de Lelij;
Anna Uliea Jarges;
Catharina Verkouteren;
Janna de Haan;
Rudolf Huber;
Martinus Buchli;
Hindrik Broekhuizen;
Jan van Houten;
Johannes Cornelis de la Houssaije;
Dionijsius Johannes de la Houssaije;
Benjamin de Vries en zijn vrouw;
Anna Maria Kempenich.

Den 3 Junij aan Aaltjen Everts een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 7 dito aan Anna Siebels een kerkelijke attestatie naar Groningen gegeven.

Den 3 Julij des Heeren Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Groningen als Lidtmaat bij ons aangekomen de Heer Lieutenant Albert Borchard de Regteren van Hemert.

Den 30 Augusti aan Jantjen Jans een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

1757
Den 2 October het heilig Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn van ís Hertogenbosch als Ledematen bij ons aangekomen:
Johanna van Hees;
Geertruij Vasen;
Willem Polman; en
Johan Jacob Happel.

Den 25 December des Heeren Avontmaal gehouden.
Met veel ruimte hebben we op de belijdenis des geloofs tot Lidtmaat der Gemeinte aangenomen:
Kornelis Luilofs.
Met kerkelijke attestatie van Groningen zijn bij ons aangekomen,
Theodorus Bronkhorst, en Anna Theodora Geelink, Echtelieden.
En met kerkelijke attestatiŽn van ís Hertogenbosch
Johan Hendrik Alling;
Hans Hindrik Wegeser;
Hieronijmus Mulder; en
Johan Nicolaus Seijbhard.

1758
Den 19 Febr. aan Veendrik Jakob Camphuis en zijn vrouw een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 2 April het heilig Avontmaal gehouden.

Den 2 Julii des Heeren Avontmaal gehouden.
En zijn als Ledematen bij ons aangekomen, met kerkelijke attestatie van Groningen,
Johan Ernst Achenbach;
met attestatie van Hengelo, Jannes Bussemaker;
met attestatie van Sandgewerrum, Anna Geertruid Herpel;
en met attestatie van Groningen, Pieternella Harkema, jonge dochter.

Den 12 Septemb. aan Alberdina Dijkama een kerkelijke attestatie gegeven naar de Leek.

1758
Den 24 September des Heeren Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn van Appingadam als Ledematen bij ons aangekomen:
de Heer Capitein Francois Nicolaas de Lelij, en Mevrouw zijn huisvrouw.

Den 2 October een kerkelijke attestatie gegeven aan Jannes Bussemaker naar Hengelo.

Den 17 December het hoogwaardig Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn van Appingadam als Ledematen bij ons aangekomen:
de Heer Major de Vriese, Commandeur van het garnisoen dezer fortresse, met attestatie van de Fransche Gemeinte te Groningen;
Diever Zaagman, huisvrouw van Monsr. Wabbo Kuen, met attestatie van Appingadam.
Geertruid Tonnis, weduwe van Hindrik Klasens Klatter, met attestatie van de PekelA;
Niesjen Rosevelt, huisvrouw van Petrus Diephuijs, met attestatie van Noordbroek; en
Conraad Urlutig, met attestatie van Groningen.

En op de belijdenis des geloofs hebben we tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Petrus Diephuijs;
Henrica Hindriks, huisvrouw van Engelbert Jurjens;
Geert Eilers Muller;
Stijntje Peters, weduwe van Willem Jonas;
Jan Swart, die tevoren Luthers was, en Ida Peters, zijn huisvrouw; en
Aaltjen Willems, huisvrouw van Jan Jans.

1759
Den 4 Maart aan Anna Theodora Geelink, weduwe van Theodorus Bronkhorst, een kerkelijke attestatie gegeven naar Maastricht.

1759
Den 25 Maart des Heeren Avontmaal gehouden.

Den 3 April de kerkelijke attestatie van Anna Geertruid Herpel, van Sandgewersum aan ons gebracht, vernieuwt.

Den 27 Maij aan Peternella Harkema een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 11 Junii aan Poppe Gerrijts en zijn vrouw een kerkelijke attestatie gegeven naar Appingedam.

Den 1 Julii het heilig Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatie van Maastrigt als Ledematen bij ons aangekomen
de Hr Philip Carel Kuen, en Cornelia Peill, zijn huisvrouw.

1759
Den 30 September het heilig Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van de PekelA als Lidtmaat bij ons aangekomen
Anje Jans, huisvrouw van Tonnijs Geerts.
En met attestatie van Appingadam Maria Hindriks ter Borgh.

Den 14 October aan Lubbegjen Jans, weduwe van Claas Oosting, een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 30 December des Heeren Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Groningen als Lidtmaat bij ons aangekomen
Daniel Kolf; met attestatie van Coevorden, Johan Daniel Steinbrik; en met attestatie van Gorinchem Maria Catharina Fiemenin.

1760
Den 30 Maart het heilig Avontmaal gehouden.
En is op de belijdenis des geloofs tot Lidtmaat der Gemeinte aangenomen Anna Kuen.

Den 1 Junii aan Daniel Kolf een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 3 dito aan Beeltjen Jans een kerkelijke attestatie naar Groningen gegeven.

Den 29 dito des Heeren Avontmaal gehouden.
Met kerkelijke attestatie van Groningen zijn als Ledematen bij ons aangekomen
Thomas Sijbens, en Janna Lomans, Echtelieden.
En op de belijdenis des geloofs is tot Lidtmaat der Gemeinte aangenomen
Trijntje Willems, huisvrouw van den Chirurgijn Henricus Wichers.

1760
Den 26 September aan Trijntjen Harmens een kerkelijke attestatie gegeven naar Heveskes.

Den 28 September het heilig Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Emden als Lidtmaat bij ons aangekomen
Johanna Ludolfi, huisvrouw van Lammert Reinders;
En met attestatie van Groningen Rosina Wertiks.

Den 15 November aan Andries Roodt een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 17 December een kerkelijke attestatie gegeven aan Anna Kuen naar Nieuwolda.

Den 28 December des Heeren Avontmaal gehouden.
Met kerkelijke attestatie van Groningen is als Lidtmaat bij ons aangekomen:
Teeleke Jans.
En op de belijdenis des geloofs is tot Lidtmaat der Gemeinte aangenomen:
Derk Hermanni
.

1761
Den 15 Februarii aan Chirurgijn Henricus Wichers en zijn vrouw een kerkelijke attestatie gegeven naar Middelstum.

Den 22 Maart het heilig en hoogwaardig Avontmaal gehouden.

Den 29 April aan Ebel Scheltes een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 10 Junii aan Derk Hermanni een kerkelijke attestatie gegeven naar Appingedam

Den 28. Junii het heilig Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn van Wester-Emden als Lidtmaten bij ons aangekomen
Roelef Rosema en Wilmina Cramers, Echtelieden.
Op de belijdenis des geloofs zijn tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Clara Geertruida Cloeck;
Anna Geertruida Gochenius;
Hanna Bernardus; en
Aaltjen Cornelis.

1761
Op 23 Augusti een kerkelijke attestatie gegeven aan Aaltjen Eijses naar Winschoten.

Op 27 September des Heeren Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van IJperen als Lidtmaat bij ons aangekomen
Johan Coenraad Weijl.

Op 27 December het heilig Avontmaal gehouden.
En op de belijdenis des geloofs zijn enige dagen tevoren tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Poppe Tonnijs; en
Berentje Alberts, huisvrouw van Peter Cornellis.

1762
Den 18 Maart aan Hanna Bernardus, huisvrouw van Pieter Jacobs, een kerkelijke attestatie gegeven naar Godlinze.

Den 28 Maart des Heeren Avontmaal gehouden.
Met kerkelijke attestatie van Groningen zijn als Ledematen bij ons aangekomen
de Proviantmeester Hindrik Veenhorst, en Johanna van Someren, Echtelieden.
Op de belijdenis des geloofs zijn tot Ledematen der Gemeente aangenomen:
Aaltjen Jans, huisvrouw van Ocke Freriks;
Aaltjen Scholts, huisvrouw van den Sergeant Progaskij;
Jurjen Hendrik Honstein, soldaat, tevoren Roomsch geweest;
Jacoba Aaldriks, huisvrouw van Corporaal Seijbhard;
Siben Christoffers, huisbrouw van Tonnijs Willems Wijndels; en
Aafjen Philippus, jonge dochter.

1762
Den 19 April kerkelijke attestatiŽn gegeven aan de volgende personen.
Aaltjen Scholts, huisvrouw van den Sergeant Progaskij;
Johan Nicolaus Seijbhard, Corporaal, en Jacoba Aaldriks, zijn huisvrouw;
Jurjen Hendrik Honstein, soldaat, en Rosina Wertiks, Echtelieden;
Thomas Sijbens en Janna Lomans, Echtelieden.
Geertruij Vasen;
Hieronijmus Mulder;
Johan Coenraad Weijl;
Hans Hindriks Wegeser;
Willem Polmanij;
Johanna van Hees;
Johan Hendrik Alling;
Johan Daniel Steinbrik, en Maria Catharina Fiemenin, Echtelieden.

Den 27 Junii het heilig Avontmaal gehouden.
Met kerkelijke attestatiŽn van Bergen op den Zoom zijn als Ledematen bij ons aangekomen:
Arent Lodewijk van Coeverden, en Helena Gesina van Triest, Echtelieden;
Aleida Elizabeth van Coeverden;
Johannes Josephus Wigbold van Coeverden; en
Jacobus van der Peil.
Met kerkelijke attestatie van Groningen,
Titia Heijjen, huisvrouw van Hans Augusta.
En met kerkelijke attestatie van Appingedam,
Grietje Berents, huisvrouw van Philippus Ipes.

1762 den 16 Augusti aan Mevrouw de weduwe van den Commandeur Jarges kerkelijke attestatie gegeven naar Roden in het Landschap Drenthe.

Den 26 September des Heeren Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Groningen als Lidtmaat bij ons aangekomen
Margareta Groenewolt, huisvrouw van Hindrik Kuen.

1762 den 26 December des Heeren Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn van Bergen op den Zoom als Lidtmaten bij ons aangekomen:
Alijda Wissing, huisvrouw van Berend Niewenhuijs, en
Egbert van Ittersum.
Op de belijdenis des geloofs hebben we tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Anna Warners, huisvrouw van Claas Ekens;
Jan Roggenkamp, j.m. en
Jacob Steenhuis, j.m.

1763
Den 27 Maart het heilig Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Bergen op den Zoom als Lidtmaat bij ons aangekomen
Johan Hendrik Michel, Corporaal.

1763
Den 14 April aan den Corporaal Hendrik Michel een kerkelijke attestatie naar Groningen gegeven.

Den 15 dito aan Alijda Wissing.

Denzelven dito aan Jacobus van der Peil.

Den 16 dito aan Arent Lodewijk van Coeverden, en Helena Gesina van Triest, Echtelieden; Aleida Elisabeth van Coeverden; en Johannes Josephus Wigbold van Coeverden.

Den 28 dito aan Maria Elisabeth van Klinken een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 26 Junii des Heeren Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn van Groningen als Ledematen bij ons aangekomen:
De Heer Egbert Lankhorst, en zijn huisvrouw;
De Heer Albertus Lankhorst, en zijn vrouw;
Johannes Rhoda, en Hasina Stheman, Echtelieden;
Johan Conrad Fern;
Maria Roedolf.
Met attestatie van Nimwegen:
de Heer Jan Isaak Staakman, en zijn huisvrouw.
Met attestatie van ít Hogezant, Aaltje Adriaans.
En met attestatie van Assen, Johanna Hoffman.

Den 9 Aug. aan Johanna Hoffman een kerkelijke attestatie gegeven naar Assen.

Den 25 Septbr. het heilig Avontmaal gehouden.
En zijn op de belijdenis des geloofs tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Clara Kuen, j.d. en
Johanna Hendrina Goedknecht, j.d.

1763
Den 25 December des Heeren Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatie van Groningen als Ledematen bij ons aangekomen
Jan Schuiring en Trijntje Metting, Echtelieden.
En met attestatie van Nassau, Diederik Rost, soldaat.
Op de belijdenis des geloofs zijn tot Lidtmaten aangenomen:
Geesjen Hindriks ter Borg, weduwe van Gerrit Feijes;
Anna Peters Schaal, huisvrouw van Jan Jans van Sechelhoorn;
Karst Hovingh; en
Christoffer Conraads, jongman.

1764
Den 19 Maart aan Jan Ockes en zijn vrouw een kerkelijke attestatie gegeven naar Garrelsweer.

1764
Den 25 Maart het heilig Nachtmaal gehouden.
Op de belijdenis des geloofs zijn tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Christiaan Everhard Weits;
Aagtje Jakobs, huisvrouw van Rudolf Jans;
Heiltje Schelts, huisvrouw van Olphert Ibes; en
Jan Jans van Sechelhoorn.

Den 24 Junii des Heeren Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatie van Groningen als Lidtmaten aangekomen
Dina Geertruida Hulsebus, en
Elisabeth Bennema.

Den 30 September het heilig Avontmaal gehouden.

Den 21 October aan Johannes Rhoda en Hasina Stheman, Echtelieden, een kerkelijke attestatie gegeven naar Loppersum.

1764
Den 7 November aan Diederik Rost, soldaat, een kerkelijke attestatie gegeven naar Nassau.

Den 12 December aan P.t.. ..... een kerkelijke attestatue gegeven naar Uitwierda
[zeer grondig, naam onleesbaar,  doorgehaald]

Den 30 December het H. Nachtmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Groningen als Lidtmaat aangekomen
Johanna Elisabeth Jense.
Hermen Janszen, en Catharina Peters, met attestatiŽn van Coevorden.

1765
Den 31 Maart het heilig Avontmaal gehouden.
En zijn met kerkelijke attestatiŽn van Groningen als Ledematen bij ons aangekomen,
Zwaantje Egberts, en Jan Hindrik Dalmeulen.
En van de Grave, Susanna van der Beek.
Op de belijdenis des geloofs zijn tot Ledematen aangenomen,
Johannes Heidema, Commies alhier;
Peter Nannes; en
Tonnis Willems Wijndels.

1765
Den 8 April aan Roelef Rosema en zijn vrouw een kerkelijke attestatie gegeven naar Petersbuuren.

Den 11 Junii aan Johanna Hendrina Goedknecht, jonge dochter, een kerkelijke attestatie gegeven naar Amsterdam.

Den 30 Junii het H. Nachtmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Rouveen als Lidtmaat bij ons aangekomen,
Petrus Haak, Cadet in het bataillon Orange Drenthe, onder de Compagnie van den Hr Baron Majoor Mulert.
Op de belijdenis des geloofs zijn tot Ledematen der Gemeinte aangenomen:
Regniera Adriana Cloeck; en
Jantjen Kempes.

1765
Den 19 Augusti aan Geesjen Hindriks Ter Borg een kerkelijke attestatie gegeven naar Amsterdam.

Den 27 September aan Peterke Jans een kerkelijke attestatie gegeven naar Uitwierda.

Den 29 September des Heeren Avondmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Deventer als Lidtmaat bij ons aangekomen
Derkje Kosters.

Den 29 December het heilig des Heeren Avontmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Hellum als Lidtmaat bij ons aangekomen
Margareta Helperi, huisvrouw van Monsr. Wabbo Kuen, Collector alhier.
En met attestatie van Nieuw-Scheemda, Benne Isebrands.

1766
Den 23 Maart des Heeren Avondmaal gehouden.
En zijn op de belijdenis des geloofs tot Ledematen der Gemeinte aangenomen,
Hindrik Luis, en
Grietje Claassens, jonge dochter.

Den 29 Junii het heilig Avondmaal gehouden.
En is met kerkelijke attestatie van Groningen als Lidtmaat bij ons aangekomen
Harm Jans, bakker alhier.

Den 30 Junii aan Clara Kuen, huisvrouw van Marten Kim, een kerkelijke attestatie gegeven naar Hellum.

Den 21 Julii aan Karst Hovingh een kerkelijke attestatie gegeven naar Appingedam.

1766
Den 11 Augusti aan Maike Gossens, weduwe van Laurens Doedens een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 28 September des Heeren Avondmaal gehouden.

Den 1 October aan Hermen Janszen, soldaat, en Catharina Peters, een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

Den 2 Novbr. aan den Heer Albertus Lankhorst en zijn vrouw een kerkelijke attestatie gegeven naar Groningen.

1767
Den 11 Januarii het heilig Avondmaal gehouden, zijnde zo lang om gewichtige redenen uitgestelt.

Den 2 Maart en is op de belijdenis des geloofs tot Litmaat der gemeinte aangenomen
Tobias Beerents Wedde.

1767
Den 22 Maart aan deze navolgende personen een kerkelijke attestatie gegeven na Leeuwaarden,
De Heer Egbert Lankhorst en zijn huisvrouw Mejuffrouw van der Kreek.
De Heer Jan Isaac Stakman en zijn huisvrouw Mejuffrouw Catharina Adriana Naasthoven.
Mejuffer Johanna Elisabeth Jenssen.
Susanna van der Beek, huisvrouw van C. Goedknegt.
Conraet Fern.
Johanna Hofman, huisvrouw van Hindrik Groosman,
Jan Hindrik Dalmeulen,
Petrus Haak.

Den 22 dito Maria Rudolphs een kerkelijke attestatie gegeven na Groningen.

Den 26 April aan Christoffer Conraads, jongman, een kerkelijke attestatie gegeven naar Leiden.

Den 3 Maaij het Heilige Avondmaal gehouden en bediendt door Dominie Adriani van Oterdum.

Den 5 Julij aan Marieke Ludolphs een kerkelijke attestatie gegeven naar Farmsum

1767
Den 5 Julij het heilige Avondmaal gehouden en bedient door Dominie Sissing Predikant te Solwert en Marsum.

Den zelven dito zijn hijr met kerkelijke attestatien van Leewaarden gekomen de navolgende personen.
Hans Jurjen Hanewalt
Julius Degenhart
Wijtske Jans
Cathrina Staling.

Den 20 September ít heilige avondmaal gehouden en bedient door Domine Brontsema Predikant tot Weiwert.

Den zelven dito zijn hier met kerkelijke attestatie van Leewaarden gekomen dese na volgende personen.
De Hr. Egtbert Ernst en Mejuffr. Hendrina De Gester
Johannes Stille, en Lamberta Ter Hogt.
Theodorus Wilhelmus Schroder, en Gerardina van Kerperik Echtelieden.

Den 13 december zijn hier met kerkelijke attestatien aangekomen
Jan Nicolaas Meijer en Grietie Meijer, Echtelieden
Gerrijt Jan Grabriel, en Elizabet Kloppenborg, Echtelieden.

1767
Den 20 december ít heilig avondmaal gehouden en bedient door Domine Adrianij van Oterdum.

Den zelven dito is alhier met kerkelijke attestatie aangekomen van Dokkum
Elias Slijk.

1768
Den 13 Meert zijn alhier met kerkelijke attestatien aangekomen dese na volgende persoonen.
Geeske Abels, van Farmsum, huisvrouw van Benne Isebrants,
Wichertje Wichers, van Veendam,
Johan Ludwig Friedrich Rosman, van Detmoldt.

Den 13 Meert Engelbert Jurjens Westerhuis, en zijn huisvrouw Henrica Hindriks, Echtelieden, een kerkelijke attestatie gegeven naar Appingadam.

Den 20 Meert het heilige Avondmaal gehouden en bedient door Dominie G. Emen predikant te Uitwijrda.
Den zelven dito is hier met attestatie aangekomen van Rintelen,
Johannes Hinricus Magflieth.

Den zelven dito is aan dese navolgende personen een kerkelijke attestatie gegeven om naar elders te vertrekken
De Hr. Lieutenant Ph. Car. Kuen en sijn huisvrouw Cornelia Peill, Echtelieden.
Bombardier J. E. Achenbach,
Canonnier J. Bussemaker.

1768
Den 4 Maaij aan Hans Jurjen Hanewalt een kerkelijke attestatie gegeven na Zuttveen.

Den 15 Maaij aan dese na volgende personen kerkelijke attestatie gegeeven na Groningen.
Egbert Ernst, en Hendrina De Gester, Echtelieden,
Johannes Stille, en Lamberta Ter Hogt, Echtelieden,
Gerrijt Jan Grabriel, en Elizabet Kloppenborg, Echtelieden
Julius Degenhart,
Johannes Hindricus Machfliet,
Wijtske Jans,
Johan Ludwig Friedrich Rosman.

Den 23 Maaij aan Elias Slijk een kerkelijke attestatie gegeven na Groningen.

1768
Den 19 Junii het Heilige avondmaal gehouden en bedient door Dominie Sissing te Solwert en Marssum.

Den 28 Juniii aan Theodorus Wilhelmus Schroder, en Gerardina van Kerperik, Echtelieden, attestatie gegeven na Groningen.

Den 25 julius an de Heer Luitenant Jan Nicolaas Meijer attestatie gegeven na Groningen.

Den 14 Augustus an Catharina Staling attestatie gegeven na Groningen.

Den 29 September het Heilige Avondmaal gehouden, en zijn met kerkelijke attestatie tot ons overgekomen van Groningen:
Fredrik Broesthart en Peternella Bedix.
Maria Broeshart en Maria Elizabeth Greve,
van Namen:
Joannes Vonk
Maria Catharina Kouchenstein,
Willem Vrede Velt.
Melchert Jan Ommelo.
Adam Hendrik Ambrust.
Willem Hettelij.
Coenraad Akkerman en Maria Akkerman.
Johannes Akkerman.
van Winschoten Aaltien Bosman.

Den 22 October 1768 An Johan Ludwig Friedrich Rosman attestatie gegeven na de Pekel A, alzoo de vorige verloren was.

Den 25 December het Heilige Avondmaal gehouden en zijn met kerkelijke attestatie tot ons overgekomen
Jantijn Houwing van Groningen,
Theodoricus Edzards RŲmeling van Heveskes.
Johan Barteld en Johanna van Leuwen van Arnhem,
Ernst Appel van Weningh
en op Belijdenisse des geloofs tot Lidmaat deser Gemeente angenomen:
Sijpke Klasens.

Den 26 Meert 1769 ít H. Avondmaal gehouden
en is met Attestatie tot ons overgekomen
Alagonda Janssonius van Veendam

Den 21 April 1769 aan deese navolgende personen een kerkelijke Attestatie gegeven naa Groningen.
Fredrik Broesthart, en Peternella Bedix, Eheluiden.
Maria Broesthart.
Johan Barteld en Johanna van Leuwen.
Maria Elizabet Greve.

Den 6 junius aan Willem Vredevelt kerkelijke Attestatie gegeven na Groningen 1769.

Den 29 Junius het H. Avondmaal gehouden, en zijn met kerkelijke Attestatie tot ons overgekomen
Sicco Jans van Groningen en
Aijelt Harms van Schildwolda.
en op belijdenisse des geloofs tot lidmaat deser Gemeente aangenomen
Geertruida Jans.

Den 14 Augustus aan Johanna van Someren wed. van de Heer Proviantmeester Veenhors kerkelijke Attestatie gegeven na Groningen 1769

Den 12 october 1769 ít H. Avondmaal gehouden, zijn met Attestatie tot ons overgekomen
Gelina Tiddens van Ziddeburen.
Wopje Tellinga van Groningen.
Annegijn Hindriks Zwijgmans
van Groningen.
Jantie Melles van Bierum.
de E. Fredrik Hamer van Namen
en op Belijdenisse nieuw aangenomene waren
Gerlof Weits.
Geert Reinken Geerdes.
Tjapke Cornellis
Jan Pouwels.

Den 13 November 1769 een kerkelijke Attestatie gegeven an Wijcheltie Wijgchels na Veendam.

Den 31 xber ít H. Avondmaal gehouden, waren met Attestatien tot ons overgekomen geene, maar op Belijdenisse des geloofs angenomen de E. Jan Menses.

1770
Den 1 April ít H. Avondmaal gehouden, waren met Attestatie tot ons overgekomen
Gualterus Piccard van Colham
Berent Kunsje van Groningen
op de Belijdenisse des geloofs angenomen waren.
Aafje Craiters.
Elsijn Lubbers.
Renske Mensingh.
Annegijn Albers.

Den 30 April 1770 an Wopje Tellinga een Attestatie gegeven van haar Lidmaatschap na Groningen.

Den 12 maij aan Hindrik Willemsen een kerkelijke Attestatie gegeven na Groningen.
Nog kerkelijke attestie gegeven aan Sikke Jans na Groningen.

Den 16 Maij aan Aielke Jans kerkelijke Attestatie gegeven na Groningen.

Den 2 julius Ďt H. Avondmaal gehouden.
Zijn op belijdenisse des geloof aangenomen
Aaltien Winters
Jantie Egbers

Grietie Hindriks

Jantie Klasens
.
en met Attestatien tot ons overgekomen:
Egbert Ernst en Hendrina de Gester.
Gerrijt Jan Gabrier en Elisabeth Kloppenburgh
Johannes Stille en Lamberta ter Hogt.
Elias Lijk.
Catharina Staling.
Wijtske Jans.
Roelof Vonk.

Den 18 Augustus aan Ernst Appel, soldaat, kerkelijke Attestatie gegeven naa Groningen.

Den 30 September ít H. Avondmaal gehouden. Zijn met Attestatie tot ons overgekomen
Sicke Reinders en Roelfke Abels, Eheluiden van de Meeden op ít Hogeland.

Den 17 November aan Geert Reinken Geerdes kerkelijke Attestatie gegeven naar Spijk.

Den 20 9vember aan Geert Eilers Muller kerkelijke Attestatie gegeven naar Groningen.

Den 25 Xber ít H. Avondmaal gehouden, waren op belijdenisse des geloofs aangenomen, nog met AttestatiŽn tot ons overgekomen, geene.

Den 24 Meert 1771 ít H. Avondmaal gehouden, zijn op de Belijdenisse des geloofs aangenomen
de Weledele juffer Niesina Bennema.
Anje Adams.
Remko Cornellis.
Jan Hinkes.
Haije Albers
Derk Jans Hakkelblok,
maar met Attestatie tot ons overgekome geene.

1771
Den 8 April Kerkelijke Attestatie gegeven naa Sluis in Vlaanderen
Egbert Ernst en Hendrina de Gester, Eheluiden.
Jophannes Stille en Lambarta ter Hogt, Eheluiden.
Gerrit Jan Gabriel en Elisabeth Kloppenburg, Eheluiden.
Wijtske Jans.
Ida Zwarts.
Elias Slijk.

Den 24 April aan Derkje Kosters een Kerkelijke Attestatie gegeven na Oldersum.

Den 30 junius ít H. Avondmaal gehouden, zijn met Attestatie tot ons over gekomen
van de Grave
P. E. H. Brand
Johan Matthijs
Berendina Matthijs
Steven Matthijs
Christina Willekes
Johannes Bergh van Ferndorf in Ďt vorstendom Nassauw Siegen
en op Belijdenisse des geloofs angenomene waren
Wijbrand Dijna Jacobs, [en]
Antie Evers, [beide] jonge dogthers.

Den 19 Augustus aan Siepke Klasens een Kerkelijke Attestatie gegeven na Embden.

Den 22 September aan Sicke Reinders en Roelfke Abels Eheluiden een Kerkelijke Attestatie gegeven naa Uitwierda.

Den 29 September aan Jantie Klasens een kerkelijke Attestatie gegeven naa Embden in Oostvriesland.

Den 28 September ít H. Avondmaal gehouden, zijn met Attestatie tot ons over gekomen geene, nog nieuws angenomene.

Den 30 September een kerkelijke Attestatie gegeven an Annegijn Hindriks Zwijgmans naar Groningen.

Den 29 xber ít Avondmaal des Heeren gehouden, waren met Attestatie geene, maar nieuws angenomene:
Migchiel Rodha.
Quirijn Verhorst.
Jan Cornellis Borst
Ipe Muntingh.
Grietie Jans
Engel Egbers.
Trientie Hindriks.

Den 16 Meert 1772 een kerkelijke Attestatie gegeven an Derk Jans Hakkelblok na de Pekel A.

Den 28 Meert 1772 een kerkelijke Attestatie gegeven an Quirijn Verhorst na Bourtange.

Den 17 April 1772 een kerkelijke Attestatie gegeven an den Heer Gerlof Weits en Alegonda Janssonius Eheluiden na Farmsum.

Den 21 April 1772 een kerkelijke Attestatie gegeven an Eva Barteling naa Groningen.

Den 8 junius 1772 een kerkelijke Attestatie gegeven an Migchiel Rodha naa Groningen.

Nog den 8 junius 1772 Attestatie naa Groningen gegeven aan
P. E. H. Brand.
Johan Matthijs.
Berendijna Matthijs.
Steven Matthijs.
Christina Willekes.
Johannes Bergh.
Johannes Knieriem
Anna Catharina Knieriems

Den 22 junius een kerkelijke Attestatie gegeven an Jan Dirk Lampe en Geesijna Jans na Uitwierda.

Den 28 junius ít Avondmaal des Heren gehouden, waren met Attestatie tot ons overgekomen
Johannes Hindrigh Meijerbagh van Groningen
Willem Niekel van Kiesdorf,
Johannes Daniel Kirborg, anders Krit.

Den 20 September ít Avondmaal des Heren gehouden, waren met Attestatie tot ons overgekomen
de Heer Cornelius Camphuis en Anna Jacoba Faure van Bergen op ten Zoom.
Meindert Senders van Groningen
Martinus Feffer van Groningen.

Den 25 Xber ít Avondmaal des Heren gehouden, waren met Attestatie tot ons overgekomen
Bouwke Derks van Weiwert
Jogchum Jurjens van Pieterburg
Maria Kreugers van Zaemslag.

Den 20 Febr. 1773 Maria Kreugers met Attestatie wederom verzonden naar Zaemslag.

1773
Den 4 April ít Avondmaal des Heren gehouden, waren met Attestatie tot ons overgekomen
Johan Georg Wrenstein van Dierdorf.
Johan Jacob Kutscher van Oberhummerich.
en op belijdenisse des geloofs angenomen waren
Liebrecht Alexander Faure.
Jacob William Kamphuis.
Luitien Isebrands.

Attestatien gegeven den 23 maij 1773 naar Groningen aan
Johannes Daniel Smidt.
Johannus Hindrigh Meijerbagh.
Willem Niekel.
Johan Georg Ierstein
Johan Jacob Kutscher
Martinus Feffer
Meindert Sanders
Liebrecht Alexander Faure
Jacob William Kamphuis.
de Heer Cornelius Kamphuis
Anna Jacoba Faure.

Den 4 julius Ďt Avondmaal des Heren gehouden, was met Attestatie tot ons overgekomen
Grietie Sjoerts
van Middewolda en Leek

Den 10 october Ďt Avondmaal des Heren gehouden, was met Attestatie tot ons overgekomen
Jogdsum Jans Krouse van Groningen

Den 7 october is met Attestatie tot ons overgekomen van Groningen
Hilligje Jans.

Den 24 Xber is met Attestatie tot ons overgekomen van Groningen
Johan Friederich Bennes van Althenrooth

Den 26 Xber Ďt Avondmaal des Heren gehouden, zijn op belijdenisse des geloofs angenomen
de Hoog Welgeborene Heer Gerhard Lewe en Christoffer Andreas Akkerman.

1774
Den 27 Meert Ďt Avondmaal des Heren gehouden, waren met Attestatie tot ons overgekomen geene op belijdenisse des geloofs angenomen:
Attestatie gegeven den 29 Mert 1774 na Breeda aan
Melchert Jan Ommelo.
Roelf Vonk.
Johannes Akkerman.
Willem Hettelij.
Maria Catharina Rauschenstein.
Christoffer Andreas Akkerman.

Den 15 April met Attestatie na Groningen verzonden
Johan Friderich Bennes
Grietie Sjoerts
Jogchum Jans Krouse
Hillegien Jans.

Den 26 junius Ďt Avondmaal des Heren gehouden, waren met Attestatie tot ons gekomen
Laurens van der Veen van Namen
Carel Fachinger van Vlissingen.
Hindrikus Steenbrink
Aaltien Hovingh, van Westerlee
Sicke Reinders.
Roelfke Abels van Uitwierda.

Den 29 September Ďt Avonmaal des Heren gehouden, waren met Attestatie tot ons overgekomen
Jan van Eel van Namen
Barend Jan van Braak van Namen
Mattheus Thegauw van Vlissingen
Aaltie Schaltens van ís Gravenhage.
Antie Jacobs op de belijdenisse angenomen
Juliana Mattheus van Vlissingen.

Den 4 october 1774 Attestatie gegeven aan Mathias Stephan en des zelvs huisvrou naar Nassau Dietz.

Den 29 December Ďt Avondmaal des Heren gehouden, waren met Attestatie tot ons overgekomen
Johan Georg Schrijver
Johan Hendrik Lang
Johannes Bekker
Johannes Backer
Willem Bekker en Anna Christina Bekker
Peter Schans
Johan Hendrik Laux
Simon Miller en Anna Elisabeth Tauerbach
Johannes Jacobus Schmitt
Joannes Georgius Marx
Johan Hinrich Beudel
Johan Daniel
Johan Christiaan Wagner
Casper Bekker en Maria Catharina Hoogsteen.

op de belijdenisse angenomen
Jacob Berents Wedde en
Trientie Klains
Jan Jacobs.

Den 18 Februari 1775
Attestatie gegeven aan Aaltien Bosman wed. van Roelof Kruiming na Westerlee.

Den 9 April Ďt Avondmaal des Heren gehouden, waren met Attestatie tot ons overgekomen
Derk Jans Hakkelblok van de Pekel A
Jan Eggerings van Brummen
op belijdenisse des geloofs angenomen den E. Trientie Geerts.

Den 18 April Attestatie gegeven naar Groningen als volgt aan
Johan Georg Schrijver
Johan Hindrik Lang
Johannes Bekker
Johannes Backer
Willem Bakker en Anna Christina Bekker
Pieter Schans
Johan Hendrik Laux
Simon Miller en Anna Elisabeth Tauerbach
Joh. Jacobus Schmitt
Joannes Georgius Marx
Johan Hindrik Beudel van Menderbach
Johan Daniel Andreas

Johan Christiaan Wagner
Caspar Bekker en Maria Catharina Hoogsteen.

Den 18 April Attestatie gegeven aan Carel Fachinger na Groningen
en aan Georg Hendrik na Vlissingen.

Den 24 junius Ďt Avondmaal gehouden, waren met Attestatie tot ons overgekomen
Adolf Leij.
Johannes Wethlij
Johannes van Epen.
Catrina Schrasser.
Florus Baars.
Daniel Duran
alle van Zas van Gent.
ook Janna Elzes van Onstwedde
Op belijdenisse des geloofs angenomen de
E. Evert Cornellis Borst.

Den 19 Augustus met Attestatie tot ons over gekomen
Hendrika Reurink van Amsterdam.

Den 31 Augusti met attestatie verzonden na Groningen de E. Klaas Ekens.

Den eerst october zegge den 1 october Ďt Avondmaal gehouden, waren met Attestatie tot ons overgekomen geene, maar op belijdenisse des geloofs angenomen
Johanna Diephuis.

Den 25 october met attestatie naa Leeuwaarden verzonden Johanna Diephuis.

Den 13 9ber met Attestatie naa het Hoogezandt verzonden Evert Cornellis Borst.

Den 25 December Ďt Avondmaal des Heren gehouden, met Attestatie van Groningen tot ons overgekomen de E. Hindrik Merkelbach en op belijdenisse des geloofs angenomen de E. Helena Kim.

Den 31 Meert 1776 het Avondmaal des Heren gehouden, waren met Attestatie tot ons overgekomen geene, maar op belijdenisse des geloofs angenomene waren
Egberdiena Leeuwe
Borgert Dijken, Garberdina Wiardi, Eheluiden
Geertruida Druif.

Den 6 April Attestatie afgegeven an de E. Hindrik Merkelbach naa Groningen.

Den 29 April Attestatie vernieuwt an
Adolf Leij.
Johannes Wethlij.
Johannes van Epen.
Florus Baars
Daniel Duran
alle van Zas van Gent.

Den 23 junius Ďt Avondmaal des Heren gehouden. met Attestatien tot ons overgekomen van Zas van Gent
Gerardus Jacobus de Bok.
Hindrik van Hees.
Jan Gerrijt Fuiten.
Rebecca Blommers.
op de belijdenisse des geloofs angenomene
Theodoricus RŲmelingh.
Trientie Muntingh.

Den 29 September Ďt Avondmaal des Heren gehouden.
met Attestatie tot ons overgekomen geene,
op belijdenisse des geloofs angenomen Albertus Stenhuis en met Attestatie na elders verzonden den 1 october.

Den 29 December Ďt Avondmaal des Heren gehouden, waren met Attestatie tot ons overgekomen geene, nog ook nieuwe angenomen geene.

1777
Den 30 meert op Pascha Eerste dag Ďt Avondmaal des Heren gehouden
met Attestatie tot ons overgekomen geene, maar op de belijdenisse des geloofs angenomen
de E. Klaas Hindriks.

Den 17 April Attestatie vernieuwt aan
Hindrik van Hees.
Rebecca Blommers.
Gerardus Jacobus de Bok.

Den 29 junius Ďt Avondmaal des Heren gehouden, met Attestatie tot ons overgekomen uit Sluis in Vlaanderen
Johan Jacob Metzlar en
Charlotta Susanna Croon.
Jantien Camphuis.
Andreas Schoemaker en
Anna Christina van der Hove.
Johanna van Waardenburg.
Hiltie Gerrijts.
Hiddo van Gennep en
Aletta Bosman,
maar angenomene op nieuws geene.

Den 10 Augusto Attestatie afgegeven aan Elizabeth Bennema naa Zutphen.

Den 12 Augustus Attestatie afgegeven aan Fredrik Hamer naa Hertogenbosch.

Den 26 7ber met Attestatie tot ons overgekomen
Hinderika Kloek van Wirdum en 
Frederik Bauer van Leuwaarden.

Den 28 Ďt Avondmaal des Heren gehouden.

Den 4 jan. 1778 Ďt Avondmaal des Heren gehouden, en met Attestatie tot ons overgekomene geene. maar op de Belijdenisse des geloofs angenomen de dogter
Elijsabeth Obbes.

1778
Den 29 Meert Ďt Avondmaal des Heren gehouden waren met Attestatie tot ons overgekomen geene, maar op de belijdenisse des geloofs angenomen
de E. Baltus Johannis de Vries en
Hendrik Vijge.

Den 31 Meert met Attestatie van hier verzonden naa Groningen
Johan Jacob Metzlar en 
Charlotta Susanna Croon

Hiddo van Gennep en 
Aletta Bosman.
Jantie Camphuis.
Andreas Schoemaker en
Anna Christina van der Hove.
Frederik Bauer.
Johanna van Waardenburg.
Hendrik Vijge.
en Baltus Johannis de Vries
Janna Elzes. Na de Pekel A.
Henderika Reuvink.

Den 13 Maij Attestatie afgegeven aan Klaas Hindriks na de Eexta.

Den 29 Augustus Attestatie gegeven aan Theodorikus RŲmeling naa Nieuw Scheemda.

Den 27 September Ďt Avondmaal des Heren gehouden, en met Attestatie tot ons overgekomen Alsje Cornellis Dorenbos van Holwierda, maar op belijdenisse des geloofs angenome geene.

Den 15 Xber Attestatie aan Trijntie Tjapkes naa Groningen.

Den 26 Xber Ďt Avondmaal des Heren gehouden, en met Attestatie tot ons overgekomen
Geertruida de Bakker van Amersfoort.
en op de belijdenisse des geloofs angenomen
Regina Boersema.

1779
Den 11 Febr. Attestatie afgegeven aan Jan Menses naa de Beneeden Peekel A.

Den 28 Meert Ďt Avondmaal des Heren gehouden, angenomene nog met Attestatie tot ons overgekomene geene.

Den 26 April Attestatie afgegeven aan Georg Duistram en Susanna ModŤ Egtelieden.

Den zelven datum aan de chergeant Coenraad Heenberg een Attestatie afgegeven naa Mastrigt.

Den 27 junius Ďt Avondmaal des Heren gehouden, waren met Attestatie tot ons overgekomen
Rutger Fredrik Hendrik Hamel
Jan Donier Kock.
Gerrit Jan Seving.
Antonia van Balen, alle van Arnhem.
Geerard Leeners van Groningen
Niklaas Mulder van Termunten.
Klaas Jan Azema en Jannegie van ít Zand van Anlo.
en op de belijdenisse des geloofs angenomen
Renske Cornellis
Frauke Hindriks Terborgh.

Den 15 September Attestatie afgegeven aan Hindrik Vijge en Johanna van Waardenburg, na Groningen.

Den 26 September Ďt Avondmaal des Heren gehouden waren met Attestatie tot ons overgekomen
Bernard Willem Papet.
Jan Bauman
Jacobus Deussen.
Johan Abraham Witte.
Johannes Leonard Beuk
Willemijn Kerk
alle van Arnhem
maar op de belijdenisse des geloofs angenomen
Elsien Pieters Druiff.

Den 18 october Attestatie naar elders gegeven aan de
Klaas Jentzema en Zwaantie van Zanden Eheluiden.

1780
Den 8 Meert Attestatie afgegeven aan Renske Cornellis naa Groningen.

Den 26 Meert het Avondmaal des Heren gehouden waren op belijdenisse des geloofs angenomene geene, maar met Attestatie tot ons overgekomen van Harderwijk
Tietie Thaden.

Den 4 April Attestatien vernieuwt en daer meede verzonden
Rutger Fredrik Hendrik Hamel
Bernard Willem Papet.
Antonia van Balen
Gerrit Jan Seving.
Jan Daniel Kock
Jan Bauman
Jacobus Deussen.
Johan Abraham Witte.
Johannes Leonard Beut
Willemijn Kerk
Gerard Leenders
Laurens van der Veen
Jan Eggerings
Jan van Eel.
Berend Jan van Braak.

Den 16 April Attestatie afgegeven aan Henrika van Cloeck naa Enkhuijsen.

Den 17 April Attestatie afgegeven aan Regniera Adriana van Cloek naa Groningen.

Den 19 junius Attestatie afgegeven aan Elsien Pieters Druif naar Groningen.

Den 25 Junius Ďt Avondmaal des Heren gehouden, waren op de belijdenisse des geloofs angenomene geene, maar met Attestatien tot ons overgekomen waren.
Hendrik Mets
Jan Joest Hofmeester
Georg Ernst Ilesheim
Johannes Willem van Kester
Anna Elizabet van der Horst.
Maria Bauwijns
alle van Mastrigt
Andreas Scherbaum van Groningen.

Den 23 julius met Attestatie van Ommen tot ons overgekomen
Annetie Wessels.

Den 1 october Ďt Avondmaal des Heren gehouden, waren op de belijdenisse des geloofs angenomen geene, maar met Attestatien tot ons overgekomene
Anna Reiziger wed. Bakkers.
Hillebrand Janssonius
Gesina van der Tuik.

Den 25 December Ďt Avondmaal des Heren gehouden, waren op de belijdenisse des geloofs angenomen geene, maar met Attestatien tot ons overgekomene
Sijberdijna Rentes Broersema van Winschoten en
Gertruida Harms Vink van Uithuisen.

1781
Den 16 januari met Attestatie van Leeuwarden tot ons overgekomen
Johan Hendrik Weijdeman.

Den 31 Jannuari Attestatie gegeven aan Johan Hendrik Weijdeman naar Leeuwaarden.

Den 17 meert Attestatie gegeven aan Annetie Wessels en Andreas Scheerboom naa Gronigen.

Den 19 Meert op belijdenisse des geloofs tot Lidmaat angenomen
de Heer Hindrik Bennema, en de zelve tijd met Attestatie verzonden naa Lí Hage.

Den 6 April met Attestatie tot ons overgekomen van Coevorden
Joost Fredrik Hahn
Catharina Margaretha Kempfer
Johannes Adam Esteneus.
Johan Hendrik Haklap
Johan Engel Bukking.
Willem Jan van Thielen van den Vugt.
Johan Jacob en Johannes Hindriks Wonderlijk van Coevorden.
Anna Alberts Altmons van Heveskes.

Den 8 April Ďt Avondmaal des Heren gehouden, met Attestatie tot ons overgekomene geene.

nog Arnolda Dina Savelkoel.
Maria Philipina Heidt van Groningen.

Den 6 Junius Attestatie gegeven aan Maria Bouwijns.

Den 24 Junius Ďt Avondmaal des Heren gehouden, met Attestatie tot ons overgekomen waren
A. J. B. Drabbe.
Henrietta Cock.
J. H. Helwig
Johannes Adam.
Johannes van Wijk.
Casper Snijder.
Martinus Cock.
Johannes Francis van Reijsen.
Christoffel Blanck
Johannes Van Os
Bartholomeus Van Os
Gijsbert Brontsen
Johannes Buijsjus.

Coenraad Helwijg.
Willem Hochepui
Ernst Willem Kok.
Johannis Goosen.
Antoni Beukman.
Johan Georg Wouderlief
Pieternella Hofman.
Henrika Cornelia Abelaar.
Eilje Tjaden.
op Belijdenisse des geloofs angenomene
Jan Pieters
Annechijn Jans
Aaltie Pieters
Dieuwerke Eppes.

Den 19 Junius met Attestatien overgekomen van Groningen
Maria Johanna Snijders
Willem Teunis van der Wal
Hendrik Halfman
Catrina Wijnhout
David Wilhelmus.

Den 30 September Ďt Avondmaal des Heren gehouden, met Attestatie tot ons overgekomen geene; maar op belijdenisse des geloofs tot Lidmaat angenomen
Geertruida Helena Lubbers.

Den 29 october Attestatie afgegeven aan Geertruida de Bakker naar Amersvoort.

Den 14 November met Attestien tot ons overgekomen
Johan Balthasar Diecks.
Johannes Danenberg
Hector Elie Hanrij

Den 25 December Ďt Avondmaal des Heren gehouden, met Attestatie tot ons overgekomen
Zwaantie Poppes van Groningen.
maar op belijdenisse des geloofs angenomene geene.

Nog met Attestatien tot ons gekomen
Roeleman van der Meulen
Anna Adriana van Boon
Johan Peter Wunderlich
Johannes Schreiber
Friedrich Schreibers.

1782
Den 24 Meert het Avondmaal des Heren gehouden, met Attestatien tot ons overgekomen geene; op belijdenisse des geloofs angenomen
de E. Klaas Herbers.
Gerriet Beerents Roeltzema.
Wiert Jans Hakkelblok.

Den 29 Meert verzonden met Attestatie allen die in ít jaar 1782 met Attestatien tot ons gekomen waren en daar genaemt staan.

Den 13 meij Attestatie gegeven aan Elisabeth Bennema naa Bergen op den Zoom.

Den 26 April op belijdenisse des geloofs angenomen de E. Christoffer Schetsberg.

Den 24 Maij kerkelijke Attestatie afgegeven aan Christoffer Schetsberg Schoolmeester tot Zuidbroek.

Den 13 junius Attestatie afgegeven aan Aaltie Pieters naa Uitwierda.

Den 30 junius Ďt Avondmaal des Heren gehouden met Attestatie tot ons overkomen waren
De Heer Berend Duchesnoij van Buium
Georg Schafer
Johannes Fiege en Maria Catharina
Willem Gerardt
Grietie Fijpels
Johan David Marik
Andriettas Wilhelmina Geijsel.
Hagestinus Riegerswaard.
Jan Urbanus en Johanna Tekelenburg.
Op belijdenisse angenomen:
Enneke Haijens.

Den 30 junius Attestatie afgegeven aan Berend Kunssie

Den 29 julius Attestatie afgegeven aan Eelje Tjaden naa Groningen.

Den 22 September Ďt Avondmaal des Heren gehouden met Attestatien tot ons overkomen waren van Utrecht Elisabeth van Schoonneveld.
van Namen Lijbrecht Alexander Faure en Johanna Diephuis.
Willem Hagenauw van Termunten
Willem Hagen van Klinkenborgh van Wagenborgen.

Den 26 october Attestatie afgegeven aan Willem Gerard en Grietie Fijpels Eheluiden naa Gronigen.

Den 9 November met Attestatie overgekomen van Boxberg
Ferdinant van Adelsheim.

Den 8 November Attestatie afgegeven aan Hagestinus Reigerswaard naar Utrecht.

Den 29 9ber kerkelijke Attestatie gegeven aan Jan Jacobs naar Hellum.

Den 25 December Ďt Avondmaal des Heren gehouden, met Attestatien tot ons overgekomen geene nog op belijdenisse des geloofs angenomene.

1783
Den 8 jannuarius 1783 kerkelijke Attestatie gegeven aan Anna Albers Olmptman naar Sauwert.

Den 3 Meert kerkelijke Attestatie gegeven aan Lijbrecht Alexander Faure en Johanna Diephuis naar Zierikzee.

Den 13 April Ďt Avondmaal des Heren gehouden, met Attestatie tot ons overgekomen geene; maar op belijdenisse des geloofs angenomen
Ipe Brondsema Timmerman
Jan Jans Couper
Harmannus Beerents Schoemaker
Derkje Poppes
Mensina Hakkelblok.
Anna Catharina Tjaden (vertrokken naar Loppersum den 12e Februarij des jaars 1819)

Den 3 junius kerkelijke Attestatie gegeven aan Elizabeth Obbes naar Appingedam.

Den 5 junius kerkelijke Attestatie gegeven aan Sijberdina Rentes Broersema naar Appingedam.

Den 14 julius Attestatie afgegeven aan allen die met Attestatien als militaire personen tot ons waren overgekomen 1782 den 30 junius.

Den 6 julius Ďt Avondmaal des Heren gehouden, met Attestatien tot ons overgekomen geene, nog op de Belijdenisse des geloofs

Den 28 9ber de Proefpreek en den 5 october Ďt Avondmaal gehouden, met Attestatien tot ons overgekomen van Zas van Gent alle
Dirk Wentink
Hendrik Buschkens
Alida Jacoba Brugman.
Bernardus Castrijnse
Harmannus Velt.
Anna Elijsabeth Janssen.

Den 28 December Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op de Belijdenisse des geloofs angenomen
Jan Riemersma
Dina Geertruida Bennema.

1784
Den 29 Meert kerkelijke Attestatie gegeven naar Groningen
Jan Riemersma
Dirk Wentink
Hindrik Buschkens
Alida Jacoba Brugman.
Bernardus Castrijnse
Harmannus Velt.
Anna Elijsabeth Janssen.

Den 4 April Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op de belijdenisse des geloofs angenomen waren
Derk Jan Carel Lamberts
Petronella Diephuis
Fientie Pieters
Jantie Pieters.

Den 22 meert kerkelijke Attestatie gegeven David Wilhelmus naar Bourtange.

Den 15 junius kerkelijke Attestatie gegeven aan de Hoogwelgeb. Heer Berend Duchesnoij en Mevrou Henrica Cornelia Abelaar naar Groningen.

Den 4 julius Ďt Avondmaal des Heren gehouden op de belijdenisse des geloofs angenomen
Tomas Muntingh
en met Attestatie tot ons overgekomen
Cornelis Wichers en Taad Binkes
Goswinus Johannes 
Asuerus Halts
Lambert van de Linden
.
Johan Peeter Hiltler
Carel Hendrik Hepgen
.
Elizabeth Obbes
van Appingedam.

Den 27 Augustus aan Klaas Harpers kerkelijke Attestatie gegeven naar Wagenborgen.

Den 10 September aan Jantie Pieters kerkelijke Attestatie gegeven naar Uitwierda.

Den 26 September Ďt Avondmaal des Heren gehouden, nieuwe angenomene geene nog met Attestatie tot ons overgekomen geene.

Den 15 November aan Johannes Willem van Kester en Anna Elisabeth van der Horst Eheluiden kerkelijke Attestatie afgegeven naar Coevorden.
nog aan Dina Geertruida Bennema insgelijks naar Coevorden.

Den 26 Xber Ďt Avondmaal des Heren gehouden, waren Nieuws Angenomene
Willem Groenboom
Ulmbina Vos en 
Berendina Bruins.
en met Attestatien tot ons overgekomen waren
Hindrik Bennema van Schravenhage.
Librecht Alexander Faure en Johanna Diephuis van Zirkzee.

Den 2 Meert aan Derk Jan Carel Lamberts kerkelijke Attestatie gegeven na de Willemstadt.

1784
Den 2 Meert Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op belijdenisse des geloofs angenomen:
Maria Magdalena Diephuis
en met Attestatie tot ons overgekomen
Annegijn Gerrits van Farmsum.

Den 26 Meert aan Goswinus Johannes Asuerus Stats kerkelijke Attestatie gegeven naa de Bourtange.

Den 15 junius 1785 aan Georg Ernst Izerhein kerkelijke Attestatie gegeven naa Coevorden.

Den 3 julius Ďt Avondmaal des Heren gehouden en op de belijdenisse des geloofs tot Lidmaten angenomen Jannes Freeks Scherphuis en Albert Blink en Lubbegijn Wijbes.

Den 25 September Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op de Belijdenisse des geloofs angenomen geene; maar met Attestatie tot ons overgekomen van Gronigen
Eelje Tjaden.

Den 25 December Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op de Belijdenisse des geloofs angenomen
Trientie Jans
Atien Remko Borst
Grietie Cornelies
Elijsabeth Harms
met Attestatie tot ons overgekomen
Jacobus Klock van Loppersum.

1786
Den 15 Januarius aan Lambert van der Linden kerkelijke Attestatie afgegeven of de zelve vernieuwt.

Den 2 April Ďt Avondmaal des Heren gehouden en op de Belijdenisse des [geloofs] tot ledematen angenomen
Derk Bos 
Tjadewee Haijkes

Jan van der Zijl 
Harmke Pieters

Uule Hindriks 
Trientie Sijbens

Hilke Feeres
Grietie Jurjens
Anna Harms
en met Attestatie tot ons overgekomen 
Geertruida Harms van Monslagt in Oostvriesland,
en Elijsabeth Obbes met Attestatie verzonden naa Woldendorp.

Den 8 Maij op belijdenisse des geloofs tot Lidmaten angenomen
de E. Maria Elijsabeth Steen en Elijsabeth Hindriks.

Den 19 Maij met Attestatie verzonden naa [blanko]
de E. Carel Hendrig Hepgen
Maria Elijsabeth Steen
en Elijsabeth Hindriks.

Den 12 junius met Attestatie verzonden naa Coevorden
Lijbrecht Alexander Faure en Johanna Diephuis
Bougijn Oostingh naa de Meiden in den Oldampte.

Den 25 junius Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op de belijdenisse des geloofs geene; maar met Attestatie tot ons overgekomen
Francina Berk van Leeuwaarden,
Michiel Beijer en Christina Veldhoen van Thiel.

nog Jan Frederik Sneller met Attestatie van Thiel.

Den 24 october Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op de belijdenisse des geloofs geene, nog met Attestatie tot ons overgekomene geene.

Den 25 December Het Avondmaal des Heren gehouden, geen angenomene nog tot ons overgekomen met Attestatie.

1787
Den 10 januari Attestatie afgegeven aan Egberdina Leeuwe naa Breda.

Den 11 Februari met Attestatie tot ons overgekomen van Appingedam
de E. Johannes ter Haar en Willemina Homoet.

Den 1 April Ďt Avondmaal des Heren gehouden; op de belijdenisse des geloof angenomen geene, nog met Attestatie tot ons overgekomen geene.

Den 1 Julius Het Avondmaal des Heren gehouden, op de belijdenisse des geloofs geene Lidmaten; maar met Attestatie tot ons overgekomen
Johannes Jacobus Philippus Krents van Sint Andries
en Johannes Martinus Heideman van IJlenburg
zegge den 1 Julius.

nog Jantie Roelfs van Weiwert.

Den 30 September Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op de belijdenisse des geloofs geene Lidmaten, maar met Attestatie ten ons overgekomen
Geert Nienhuis en Harmke Geerts van Gronigen.
Haijke Hindriks van Weiwert.

Den 25 December Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op de belijdenisse des geloofs nog met Attestatie tot ons overgekomen Lidmaten geene.

1788
Den 5 Meert Attestatie afgegeven aan Dieverke Eppes naa Lellens.

Den 16 Meert Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op de belijdenisse des geloofs angenomene geene; maar met Attestatie tot ons overgekomen Willemijntie de Vries van Amsterdam.

Den 26 Maij op de belijdenisse des geloofs tot Lidmaar angenomen
Aagtie Jans


Den 29 Junius Het Avondmaal des Heren gehouden, op Belijdenisse des geloofs angenomen
de E. Egbertie Eppes
met Attestatie tot ons overgekomene geene.

Den 28 September Het Avondmaal des Heren gehouden; op de Belijdenisse des geloofs angenomen geene, nog met Attestatie tot ons overgekomen geene.

Den 27 october kerkelijke Attestatie gegeven aan Johannes Jacobus Philippus Krenst Sergiant naar Duitsland.

Den 25 December 1ste kerstdag Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op de Belijdenisse des geloofs angenomene geene, maar met Attestatie tot ons overgekomen
Dina Geertruida Bennema van Zas van Gent.

1789
Den 18 Februari kerkelijke Attestatie afgegeven aan Michiel Beijer en Christina Veldhoen naar Groningen.

Den 5 April Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op de Belijdenisse des geloofs angenomen
de E. Hindrikje Derks;
en met Attestatie tot ons overgekomen
de E. Lubke Jacobs van Bierum.

De 5 junius kerkelijke Attestatie afgegeven aan Hindrikje Derks naa Sluis in Vlaanderen.

Den 5 junius kerkelijke Attestatie afgegeven aan Jan Frederik Sneller na Sluis in Vlaanderen.

Den 5 junius kerkelijke Attestatie afgegeven aan Joannes Martinus Heidemans naa Sluis in Vladeren.

Den 20 junius kerkelijke Attestatie afgegeven an Margreta Helperi wed. Ceun naa Garrelsweer.

Den 28 junius met Attestatie tot ons overgekomen
Jan van Teijlingen
van Steenbergen
Lijbrecht Alexander Faure en Johanna Diephuis van Coevorden
Martien Cornellis van Loppersum
Eland Peterson weduwe van Steenbergen.

Eland Peterson weduwe met Attestatie verzonden naa Langakkerschans den 15 Augustus 1789.

Jan van Teijlingen met Attestatie verzonden na Gronigen den 29 november.

Annegijn Gerriets Smitt met Attestatie verzonden naa Farmsum den 22 December.

Den 25 December Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op de Belijdenisse des geloofs angenomen de E. Geertruida Jans Hakkelblock, met Attestatie geene.

1790
Den 4 April Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op de Belijdenisse des geloofs angenomen geene, maar met Attestatie tot ons overgekomen
Wieko Eden de Wit van Leer in Oosvriesland
Joanna Henrica de Moer van Gronigen en 
Geesjen Hindriks
van Gronigen.
Lubberdina Alting van Gronigen.

Den 26 April kerkelijke Attestatie afgegeven aan Wilmientie de Vries naa de Pekel A.

Den 18 junius kerkelijke Attestatie afgegeven aan Robert Rischie.

Den 18 junius kerkelijke Attestatie afgegeven aan Maria Catrina Jonge naa Groningen.

Den 4 julij Ďt Avondmaal des Heren gehouden met Attestatie tot ons overgekomen
Thomas Wichtman
Wilhelm Ahlins.
Cicilia Riddle.
Peter Tastin, alle van Groningen.
Nieuws angenomene geene.

Den 13 September kerkelijke Attestatie afgegeven aan Lijbrecht Alexander Faure en Johanna Diephuis naa Philippine, en Geesjen Hendriks naa Amsteldam.

Den 26 September Ďt Avondmaal des Heren gehouden, op belijdenisse des geloofs angenome geene, met Attestatie tot ons overgekomen Jacob Derks Pik en Jacobje Oenes van Veendam.

Den 6 october kerkelijke Attestatie afgegeven aan Pieter Justin soldaat, hebbende zijn paspoort ontvangen.

Den 17 November op Belijdenisse des geloofs tot Lidmaat angenomen
Johanna Miggelina Adams, vertrokken na Groningen.

Den 26 xber Ďt Avondmaal des Heren gehouden, waren met Attestatie of op belijdenisse des geloofs geene.

1791
Den 8 Meert kerkelijke Attestatie afgegeven aan de WelEdele Heer Cornelis Wichers naa Gronigen.

Den 3 April het Avondmaal des Heren gehouden, met Attestatie tot ons overgekomen van Heveskes
de E. Lammert Albers.
en op Belijdenisse des geloofs angenomen
Jan Prospers, soldaat in de Compagnie van den Capitain Macdonald,
Maarten Jan Lodewijk Erfman, soldaat in de Compagnie van de Lieutenant Collonel Turnebulle.

Den 16 April kerkelijke Attestatie afgegeven aan
Thomas Wichtman
Cecilia Riddle
Wilhelm Ahlins
Johanna Henrica de Moer
Jan Prospers
Marten Jan Lodewijk Erfman, alle naar Coevorden.

Den 17 Julij in de vacature ít avondmaal gehouden en op belijdenis der waerheid aangenomen tot Ledematen door do. Ducelliee te Farmsum
Aaltjen Pieters Nauta
Hindrikje Pieters, deze laatste is vertrokken met attestatie na Groningen;
en met attestatie overgekomen
Willem Casper Kuen van Scheemda
Franciscus Snoek van Coeverden
Tonnis Mellink van dito
Maria Miltner van dito
Johan Hindrik Meertens van dito
Geertruijt van Goor van Oostvlieland
Pieter Haaijes van Termunten
Jan van Teijlingen van Bourtange
Robert Rischie van Groningen
John Richie van Coevorden
Maria Catarina Joung van Groningen
de hr. ontvanger Willem Fredrik van Schretenbach Rengers en desselvs vrouw Beerta Johanna Wichers van Oostvlieland
Lodewijk SchoŽfter van Bozoom
Parlan Macfarland van Coevorden

Den 2 october Het H. avondmaal bedient door do. Edelink te Holwierda.

1791 den 18 dec. ít avondmaal bedient door do. Bieruma.

1792 den 18 maart ít avondmaal bedient door E. Ducelliee.

Den 17 Junij, na voorige gehoudene proefpredicatie ít H. Avondmaal bedient door Do. van Sijdenborgh te Weijwert.

1792 den 23 September is alhier de gewone proefpredicatie gehouden, zijnde op belijdenis des geloofs tot Lidtmaat aengenomen
Danuel Mackaij, sergeant onder Stuart
en met attestatie overgekomen
Anna Janssen, van Tinallinge
Elizabeth Obbes van Farmsum.
Daniel Sutherland, sergeant van Coevorden.

dí 30 sept.
Met attestatie vertrokken Elisabeth Bennema na Geertruijdenberg
[in de kantlijn.] enít avondmaal gehouden.

Den 23 December alhier de proefpredicatie en den 25e op kersdag het H. avondmaal gecelebreert, zijnde op belijdenisse tot Ledematen aangenomen
1. Meente Pieters Keijzer
2. Nicolaas Arends Redeker.
3. Luije Hindriks
4. Maria Pieters vrouw van Edzerd Amses
5. Geertruijda Jans vrouw van IJpo Brontzma
6. Annechijn Groeneboom vrouw van Johannes Brauns.
7. Anna Everts
8. Antje Sijbenius
9. Stientje Aikes, vrouw van Remke C. Borst
10. Elsjen Huisinga, vrouw van Jan C. Borst
11. Berendina Huisinga, vrouw van Tonnis Foppes Noorman.
En met attestatie van Groning aengekomen Hendrik Jan van den Bosch, cannonier.

1793, in februario eene kerkelijke Attestatie afgegeven aan Lubberdina Alting na Groningen.

Den 24 Maart is alhier de voorberijdings reeden gehouden, en den 31ste het avondmaal geviert, zijnde met attestatie tot ons overgekomen van de Boertange
1. Capitain Pilkington
2. Vaendrik Willem Jacob de Rechteren van Hemert
3. Johannes Schellentraeger
4. John Cummius
5. John Maclaine
6. Thomas Paton
7. Jacob van den Honseker
8. Eland Peterzon weduwe
9. Johanna Catrina Monhoff
10. Elizabeth Sutherland
11. Dorothea Suoch
12. Johanna van der Veen
13. Attje Idema, van Appingedam.


1792 den 20 September zijn deze volgende Ledematen in de eerste visitatie bevonden te Delfzijl.

[Hierna volgt een genummerde lijst van lidmaten die Ďin 1792 zijn aangetroffení. In het origineel zijn veel nummers doorgekruist, voor andere is een kruisje in de kantlijn gezet, om aan te geven dat de betreffende persoon is overleden dan wel vertrokken (hierbij staat meestal niet vermeld wanneer de betreffende persoon is overleden dan wel vertrokken). In deze transcriptie wordt dit aangeduid met een x voor het betreffende nummer]

1. J. A. Biebericher, predikant.
2. Anna Janssen, desselvs vrouw
x3. Dina Geertruijda Hulsebos. Mevrouw Bennema vertrokken na Groningen.
x4. Dina Geertruijda Bennema. Mevrouw Riemersma dito na Groningen vertrokken.
x5. De Heer Dirk Alberda, Gedeput. Staat
x6. De Heer Willem Fredrik van Schratenbach Rengers, Convooijmeester.
x7. Beerta Johanna Wichers, Mevrouw Rengers, beijde vertrokken
x8. Jan Roggenkamp, ouderling en
9. Trijntje Gleins, desselvs vrouw.
x10. Pieter Nannens, ouderling en vertrokken
x11. Antje Eemes, desselvs vrouw, overleden 1803.
12. Jacob Steenhuisen, ouderling, en
x13. Geertruijda Jans, desselvs vrouw.
x14. Hendrik Luis, diacon, doot
15. Enneke Haaijes, desselvs vrouw.
x16. Jan Hikkes, diacon vertrokken naar Noordbroek
x17. Uile Hindriks, diacon, en doot
18. Grietje Jurgens, desselvs vrouw.
x19. De Heer Hindrik Bennema Controlleur doot
x20. Petronella Diephuis, desselvs vrouwe, overleden
x21. Maria Magdalena Diephuis, vertrokken
x22. Jan Winter, oud schoolmeester, overleeden.
x23. Bouwgijn Schortinghuis, desselvs vrouw, doot
24. Willem Hijben Klinkenborg, Meester, en
x25. Aaltjen Jans Winter desselvs vrouw, doot
x26. Annechijn Philippus, wedw Pieter Vos, doot
x27. Gerrijt Roelfsma, waarman, doot
x28. Aaltjen Schouten, vrouw SchŲne, vertrokken
x29. Anje Hermannus, wedw. B. Berents, doot
x30. Hermannus Berents, schoemaker, doot.
x31. Tadewee Haijkens, desselvs vrouw, overleden
x32. Trijntje Bik, wedw. Gerrit Smitt, overleden
x33. Annegijn Gerrits Smitt, wedw M. Wijkes, doot
x34. Jan Jans, Kuiper, overleden
x35. Derkje Popkes, desselvs vrouw, overl.
x36. Tonnis Wijndelts, koopman, vertrokken
x37. Jantje Houwink, desselvs vrouw, overleden
x38. Pieter Haaijes, S[???pp??], vertrokken
x39. Egbertje Eppes, [??????], vertrokken
40. Lammert Alberts, schoemaker
x41. Annegijn Jans, wedw A. Huisinga, overleden
x42. Jan Cornelis van der Zijl, schipper, doot
43. Anna Harms, desselvs vrouw.
x44. IJpe Brontsema, Timmerman, overleden
x45. Jantje Roelofs, vrouw Jan Vos, overleden
x46. Jaatje Kempes, doot
x47. Harm Hikkes, Bakker, vertrokken
x48. Bouwke Derks, wedw Harm Hindr., vertrokken
49. Willem J. Groeneboom, en
x50. Ullembina Vos, desselvs vrouw, overleden
x51. Albert Blink, Bakker, overleden
x52. Hillebrand Janssonius, weddeman, overleden
x53. Gesiena van der Tuuck, desselvs vrouw, overleden
x54. Johan. Ter Haar, Med. doctor, doot
55. Willemina Homoet, desselvs vrouw
x56. Geert Nienhuis, administrator, en
x57. Harmke Geerts, desselvs vrouw, [beide] vertrokken
x58. Jacob Derks Pick, Castelain, vertrokken
x59. Jacobje Oenes, desselvs vrouw, vertrokken
60. Jan Cornelis Borst, collector.

1792 [volg. blz. vervolg] gevondene Ledematen te Delfzijl
x61. Derk Jans Hakkelblok, koopman, doot
x62. Stientje Pieters, desselvs vrouw, doot
x63. Paulus van Huisen, overleden
x64. Borchert Dijken, koopm., en doot
65. Garbardina Wiardij, dess. vrouw
x66. Wiert Jans, Bakker, overleeden
x67. Wijbrandijna Eemes, overleden
x68. Tjapke Cornelis Borst, en obiit
x69. Aafjen Kraisel, desselvs vrouw, obiit 1798
x70. Hendricus Steenbrinck, en
x71. Aaltjen Hovingh, dess. vrouw, beide vertrokken
x72. Frouwke H. Ter Borgh, vrouw Meente Pieters
x73. Grietje Cornelis, vrouw D. Marissen, overleden
x74. Grietje Berents, wedw. Jan Poort, overleden
x75. Geertruijda P. Druijff, vrouw Priem, overleden
x76. Jan Paauwels, obiit
77. Anna Cathrina Tjaden, vrouw E. Egberts
x78. Wilke de Witt, vertrokken
79. Swaantje Poppes, vrouw L. Strating
x80. Renske Cornelis, vrouw P. Asuerus, doot
x81. Grietje Jans, vrouw Wigbolt Willems, doot
x82. Theodoricus Romelingh, schipp. en
x83. Trijntje Pieters, dess. vrouw, overleden
84. Martjen Cornelis, vrouw C. Sijbrands
x85. Anna Rootland, wedw Schrader, doot
x86. Remke Cornelis Borst, overleden
x87. Aafjen Borst, overleden 1797.
x88. Jan Pieters Uijlehoorn, overleeden
x89. Berentje Alberts, vrouw H. Stoffers overleden
x90. Jan Schuring doot overleden
x91. Trijntje Mettingh, desselvs vrouw, overleden
92. Berendina Bruins, wed. J. Eltjes
x93. Roelof van Streun, overleden
x94. Trijntje Jans, vrouw L. Schutt
x95. Lupke Wiebes, wed. Scherphuis, overleden
x96. Jan Pieters, Snikvaerder, overleden
x97. Geertruijda van Goor, vertrokken
x98. Derk Jurgens, overleeden
x99. Haaijke Hindriks, vrouw J. G. Pekelder, doot
100. Antje Everts
x101. Meinsina Jans, vrouw A. Redeker, overl.
x102. Willem Casper Keun, vertrokken
x103. Jan van Teijlingen, Capitain van Stuart, vertr.
x104. Robert Richie, oud sergeant, vertrokken
x105. Maria Catharina Joung, dess. vrouw, vertrokken
x106. Parlan Maclafand, sergeant, vertrokken
x107. John Richie, sergeant, vertrokken
x108. Tonnis Mellink, vertrokken
x109. Joh. Hendrik Meertens, corporaal, vertrokken
x110. Elisabeth Hindriks, dess. vrouw dito vertrokken
x111. Lodewijk SchoŽffer, canonnier, vertrokken
x112. Maria Catrina Miltner, vrouw Muller, vertrokken
x113. Franciscus Snoek, vertrokken
x114. Annegijn Jans, vrouw van Lue Hindriks, overleden
x115. Engelina Egberts, doot
116 Harmke Pieters, vrouw Hindr. Gerhardes
x117. Egbertje Eppes, vrouw Pieter Haaijes, vertrokken.

1792 Met attestatie overgekomen:
x1. Daniel Sutherland, Sergeant, van Coevorden, vertrokken
x2. Elisabeth Obbes, overleden
x3. Hendrik Jan van den Borch, cannonier, van Groningen, vertrokken.

1793 in Maart:
x4. Capitain Pilkington, van Bourtange, vertrokken
x5. Willem Jacob de Rechteren Hemert, [van dito], vertrokken
x6. Johannes Schellentraeger, van dito, vertrokken
x7. John Cummius, van dito, vertrokken
x8. John Macbaine, van dito, vertrokken
x9. Thomas Paton, van dito, vertrokken
x10. Jacob van den Honseker, van dito, vertrokken
x11. Attje Idema, van Appingedam, vertrokken.
x12. Eland Peterzon, weduwe, vertrokken
x13. Johanna Catharina Monhoff., vertrokken
x14. Elizabeth Sutherland, van dito, vertrokken
x15. Dorothea Suoch, van dito, vertrokken
x16. Johanna van der Veen, van dito, vertrokken
x17. Johannes Suurland, van Deventer, vertrokken
x18. Doede Rosevelt, vertrokken
x19. Jan Keen, vertrokken
x20. Margaretha Woldring, vertrokken
x21. Cornelia Claasje Bakker, vertrokken
x22. Jan Egberts Ekkelboom, vertrokken
x23. Maria Suurveen, vertrokken
x24. Wigbolt Suurveen, vertrokken
x25. Harmannus Suurveen, vertrokken
x26. Johannes Marks, van Goor, vertrokken
x27. Annegijn Gerrits, van Farmsum, vertrokken
x28. Andries Derks, van ít Hogezand, overleden
x29. Joh. Hendr. Neussel, van Deventer, vertrokken
x30. Gillis van Overloop, van Zutphen, vertrokken
x31. Willem Dirk van Doorn, Majoor onder orange
x32. Jacoba Wilhelmina van Oldenaller, de vrouw
x33. Johan Marie van Doorn
x34. Johanna Goverdina Alida van Doorn.
Deze allen van Deventer en nu vertrokken
x35. Aaltje Wagenborg, van Groningen, vertrokken
x36. Johannes van der Kloot, van Goor
x37. Hilletje Vissinga, de vrouw, van dito, [beide] vertrokken
x38. Jantje Hillebrands, van Appingedam, overleden
x39. J. Picard, vaandrig onder oranje, van Oostburg, vertr.
x40. Jurgijn Wetter en vrouw
x41. Klaasjen Eleveld Schuurman, [beide] van Steenwijk, beijde vertrokken.

in december 1793:
x42. de overste B. Durleu, van Groningen, vertrokken
x43. Willem Nieuwland, van Breda, vertrokken

in Maart 1794:
x44. P. M. Mettina de Cock, van Groningen, vertrokken
x45. Johanna Haijing, van Nimegen, vertrokken
x46. Berendina Pieters, van dito, vertrokken
x47. W. Kien van Lenningh, van Bourtange, vertrokken
x48. Johan Jacob Pecht, van Sluis, vertrokken
x49. David Moritz, sergeant van Randwijk, van Nimegen
x50. Adrietta Wilhelm. Keijzer, beijde vertrokken
x51. Johan Adam Moritz, van Nimegen, vertrokken
x52. Angenes van Beek, van Nimegen, vertrokken
x53. Hendrina van Benschap, van dito, vertrokken
x54. Sophia Johanna Mensink, van Groningen, vertrokken
x55. Klaas Osterdam, van Arnhem, vertrokken
x56. Mieke Reinberg, desselvs vrouw, van dito, vertrokken
x57. Jacob Welter, sergeant, van Arnhem
x57. Justinus Heckman, corporaal, van dito, [beide] vertrokken

1794 Met attestatie overgekomen [=vervolg op volgende pagina:]
x59. Jannes Bruinogen, bombardier van Coevorden, vertrokken
x60. Johan. Geudekes Kinsman, van Sas van Gent, vertrokken
[hier slaat de schrijver 10 nummers over]
x70. Aaltje Wildriks, van Uijtwierda, doot
x71. Henricus Vredeman, van Appingedam, vertrokken
x72. Jacobus Ras, van Groningen, vertrokken
x73. Regina Hagenouw, van Termunten
x74. Carel Justus Durleu, van ís Bosch, vertrokken
75. Harm E. van der Zijl, van Groningen
x76 Jean Baptist Charlie, bombar., vertrokken
x77. Joan Bruinoog, Bomb. van Bourtange vertrokken
78. Maria Miltner, van Groningen
x79. Philip Wentelbarent, van dito, vertrokken
x80. A. van Lochteren, van Wirdum, dito
x81. Gerrit J. Kappers, van Aalten, dito
x82. Andr. Nijglij, van Leeuwarden, dito
83. Mattjen Cornelis Mulder, van Farmsum
x84. Nieltje Dreeuws, van Appingadam, doot
85. Arendina Vos, van Appingadam
86. Jan Roelofs, van Westerlee
87. Albert E. Mijdema, van Uijth.meden
88. Geertruijt Jans, van dito
89. Jan Garls Tobias, van de Boven Pekel, vertrokken
90x Geertjen Poort, van Amsterdam, vertrokken
91. Margrieta Uijlenhorn, van dito
92. Sara Cornelis van Farmsum
x93. Willemtje Groenhuijs, van Groningen, doot
x94. Tetje Thomas, van Appingadam, doot
x95. Aafke Pieters, van Loppersum, doot
x96. Anje Hindriks van Farmsum, doot

1792 Op Belijdenis des geloovs aegenomen:
Sept.
x1. Daniel Mackaij, Sergeant van Stuart, vertrokken in december
2. Meente Pieters Keijzer
3. Nicolaes Arends Redeker
4. Luije Hindriks
x5. Stientje Aikes, vrouw van Remko C. Borst, doot
6. Elsjen Huisinga, vrouw van Jan C. Borst.
x7. Berendina Huisinga, overleden
8. Maria Pieters, vrouw Edsdert Amses
x9. Geertruijda Jans, vrouw IJpo Brontsma, doot
x10. Annegijn Groeneboom, vrouw Joh. Brauns, vertrokken
x11. Anna Everts, j.d., overleden
12. Antje Sijbenius, j.d.

In april 1793.
x13. Metting Cavelier, vaandrig onder Stuart, vertr.
x14. Geertruijda Francisca Bennema, vertr.

In december 1793 aangenomen tot Ledematen.
15. Grietje Wiardij, weduwe Derk Bosch
x16. Antje Roodland, vrouw W. de Witt, doot
17. Elsjen Willems, vrouw D. Westerae
18. Lammetje Hofstede, vrouw Pieter Willems
19. Dietje Tobias, vrouw R. van Streun
20. Marijke Roelofs, vrouw L. Alberts
21. Regina Jochums, vrouw H. Hofstede
22. Hillegijn Borst, vrouw H. Bosch
23. Anna Sophia Redeker, j. d.

In februario 1794.
x24. Dominicus Vogelzang, Corporaal onder orange
x25. Hendrik Norbruis, capitain díarmes
x26. Harm Derks, corporaal, alle vertrokken
x27. Leendert Wijnfoorden, soldaat
x28. GabriŽl Verra, soldaat
x29. Antoon van der Wielen, soldaat, alle onder orange Stad etc.
30. Jan Abrahams Havinga.

In december 1794.
31x. Evert Cornelis van der Zijl, doot
x32. Abeltje Bouwkes, desselvs vrouw, doot
x33. Harm Luppes Priem, doot
x34 Jurjen Aukes, doot.
x35. Aaltjen Phoebus Dijk, vrouw J. Abrams, doot.

In Martio 1795
36. Willem Edzes
37. Anna H. Groenewolt
x38. Evertje Jans, overleeden in Martio 1799
39. Geertruijda J. Hasselbeek
40. Hillechijn T. Borst.
x41. Jantje Cornelis, aan ít trekpad onder Uijtwierda
x42. Anje Haaijes, vrouw Arent Tammes, doot
x43. Jan Bronts, vertrokken
x44. Bouwgijn Wigbolts, overleden
45. Geziena Brauns
46. Etjen Jans
x47. Carsjen Rockesius en vrouw, doot
x48. Hendrica Staats, doot
49. Harmannus Bosch
50. Cornelis Tjapko Borst
51. Adriaan J. Borst

Aangenomen tot Ledematen: [=vervolg op volgende pagina:]
52x Elizabeth Biebericher, vertrokken
53x Epke Pieters Pot, vrouw Jan Bronts, doot
54x Aaltje Jurgen Staats, vertrokken
55. Cornelis Jans Borst en vrouw
56. Grietje J. van der Zijl, doot
57. Jantje Teijsens, vrouw van Harm van der Zijl
58. Lubbartus Schutt
59. Pieter Abrahams Havinga
60x Hendrik Steevens Mulder, doot
61x Grietje Melles zijn vrouw, doot
62. Theeuwes Claesens
63x Claas Sijbrands, doot
64x Harke Sijbrands, doot
65. Wiske Jans, j. d., vertrokken
66. Tijtje Harms, wedwe
67x Aaltje H. Sjoerds, v. H. Redeker, doot
68. Cornelske Harms, v. Wopke Klaesens
69. Johanna Ter Haar, j. d.
70. Geesjen D. Westera, j. d.
71x Stijntje D. Westera, j. d., doot
72. Frouke P. Dik, weduwe
73x Geertje A. Luxema, doot
74. Sijke J. Vos
75. Mettje T. Romelingh, doot
76. Stijntje R. Borst
77x Ida A. Hoornstad, doot
78. Aafke Harms
79. Hendrikje Spithoff
80. Maijke Ottens
81. Frouwke Eppes Vos
82. IJda Cornelis Balkema
83. Anna P. Hulshuijs
84. Grietje Alberts

1793 den 23 Junij is de proefpredicatie gedaan, censura morum gehouden en den 30 dito het H. avondmaal gecelebreert, zijnde met attestatie alhier aangekomen volgens optekening op de lijst der aangekomenen.
En met attestatie vertrokken na Groningen alle de Leden onder Stuart hiervoren in de optekens Lijst gespecifieert, benevens
1. Dina Geertruijda Hulsebos, weduwe Bennema
2. Dina Geertruijda Bennema, vrouw Riemersma
3. En Geertruijda Francisca Bennema.

Op den 22 September is de proefpredicatie gehouden, censura morum, en van de predikstoel afgekondigt een getal aangekomene Ledematen volgens opgetekende Lijst hiervoren, meest behorende tot ít garnisoen van oranje Stad en Lande, zie de voornoemde pagina; gelijk ook Aaltjen Wagenborg van Groningen en Jantje Hilbrands van Appingadam, gelijk ook attestatie is afgegeven na Groningen aan Annegijn Groeneboom, zijnde den 29 september het heijlig avondmaal geviert.

Op den 22 december is er proefpredicatie gedaan, en er waaren met attestatie aangekomen de Heer overste B. Durleu van Groningen en Willem Bijland van Breda
gelijk ook tot Leden der Gemeente waaren aangenomen 1. Grietje Wiardij, wed. Bosch. 2. Antje Roodland. 3. Elsjen Willems. 4. Lammetje Hofsteede. 5. Dietje Tobias. 6. Marijke Roelofs. 7. Regina Jochums. 8. Hillegijn Borst. 9. Anna Sophia Reedeker.
Censura morum wierden mede gedaan, en is op den 25 december het H. avondmaal alhier gehouden.

1794, den 27 Januarij attestatie afgegeven na Heukelom aan
de overste W. D. van Doorn en vrouwe 
J. W. van Oldenaller
J. M. van Doorn
J. G. A. van Doorn
Johannes Suurland, Doede Rosevelt, Jan Keen, Margretha Woldrik, Cornelia Backer, J. E. Ekkelboom, Maria Suurveen, W. Suurveen, H. Suurveen, Johan. Marks, J. H. Neussel, G. van Overloop, J. van der Kloot, Hillegijn Vissinga, vaandrig Picardt, deze allen van het Leeger. gelijk mede aan Domin. Vogelzang, Hendr. Norbruis, Harm Derks, Leendert Wijnfoorden, GabriŽl Verra, Antoon van der Wielen, die tezelver tijd op Belijdenis alhier aangenomen waren.

Den 23 maart voorberijdinge gehouden, en met attestatie zijn aangekomen
1. P. M. Mettina de Cock, van Groningen
x2 Johanna Haijink, van Nimegen
3. Berendina Pieters, van Bourtange
x7. Willem Kien van Lenning, van Bourtange
en is daarop den 30 Maart 1794 alhier het H. avondmaal geviert, en was mede tot Lidmaat op Belijdenis des geloofs aangenomen Jan Abrahams Havinga, zie de vorige lijst der aangenomene.

1794 den 22 Junij is alhier de proefpredicatie gehouden, en tot Lidmaat niemand aangenomen, doch met attestatie waren overgekomen:
x1. Johan Jacob Pecht, van Sluis in Vlaendren
x2. David Moritz, sergeant onder Randwijk, van Nimegen
x3. Adrietta Wilhelmina Keijzer, van dito
x4. Johan Adam Moritz, van dito
x5. Angenes van Beek, van dito
x6. Hendrina van Benschop, van dito
x7. Sophia Johanna Mensink, van Groningen
x8. Claas Osterdam, van Arnhem, 
      deze allen vertrokken
x9. Mieke Reinberg, van dito
x10. Jacob Welter, Sergeant van dito
Verders was er niets voorgevallen om te worden geboekt, waarop dus dí 29 junij het H. avondmaal is gehouden.

Den 12 augusti Attestatie afgegeven aan Jan Hickes, na Noordbroek

1794, den 3 oktober is alhier de voorberijdings Leerrede gehouden, en met attestatie waeren aangekomen
x1. Justinus Hekman, van Arnheim
x2. Joannes Bruinogen, van Coeverden
x3. Joan G. Kinsman, van Sas van Gent
4. Aaltje Wildriks, van Uijtwierda
en is daerop dí 5 october het H. avondmaal geviert.

den 19 dito wederom met attestatie vertrokken na Zutphen
1. Johanna Haijink. 2. Willemtje van Lenning. 3. J. Jacob Pecht. 4. David Moritz. 5. J. Adam Moritz. 6. A. Willemina Keijzer. 7. Angenes van Beek. 8. Hendrina van Benschop. 9. S. Joh. Mensink. 10. Claes Osterdam. 11. Mieke Reinberg.

Den 26 december is alhier de proefpredicatie gedaan en op Belijdenis des geloofs aangenomen tot Ledematen der Gemeente
1. Evert Cornelis van der Zijl, doot
2. Abeltje Bouwkes, desselvs vrouw, doot
3. Harm Luppes Priem, doot
4 Jurgen Aukes, doot
5. Aaltje Phoebus Dijk, vrouw Jan Abrams
En met attestatie van Appingadam alhier aangekomen Henricus Vredeman, bakker,
zijnde den 28 december ít hoogweerdig avondmaal geviert.

Op den 29 december hebben attestatie ingelevert
1. P. L. Fredrik Lotichius, van Gorcum
2. Adolph Geevel
3. Catharina Veldakker, beide van Leeuwarden
en zijn dus tot ís Heren tafel toegelaten.

1795, den 5 april is na voorgande proefpredicatie het avondmaal gehouden, zijnde met attestatie vertrokken na Dockum alle de militairen van de Thouers die den 19 october en den 29 december hunne attestatiŽn hadden ingelevert, en ter dezer tijd zijn in de Geemeente tot Ledematen aangenomen:
1. Willem Edzes 2. Anna H. Groenewolt
3. Evertje Jans 4. Geertruijda J. Haselbeek
5. Hillegijn T. Borst. 6. Jantje Cornellis
van ít trekpad

1795 den 6 april heevt de kerkelijke attestatie ontvangen Geert Nienhuis met desselvs huisvrouwe Harmke Geerts na Obergum.

Den 28 junij is alhier de voorbereidingsreden gehouden, niemand tot Ledemaat aangenomen, zijnde den 5 Julij ít avondmaal gehouden.

den 27 September wierde de proefpredicatie gehouden, attestatie van Groningen leverde in Jacobus Ras, en met attestatie van hier zijn vertrokken na Ter Munten Hendricus Steenbrink en vrouw Aaltjen Hoving, mede met attestatie van Termunten aangekomen Regina Hagenouw, waarop den 4 october het H. avondmaal is gehouden.

den 16 october alhier met attestatie gekomen Carel Justus Durleu, van ís Hertogenbosch, en Harm Everts van der Zijl, van Groningen.

den 25 december voorberijdinge gehouden, toen met attestatie overgekomen
1. Jean Baptiste Charlie, van Amsterdam
2. Joannes Bruinogen, van Bourtange
zijnde met attestatie na Groningen vertrokken Maria Magdalena Diephuis,
nog met attestatie aangekomen
3. Jan Arnold Engelhard, van Groningen
4. Angenieta de Bell, van Nieuwe Schans,
zijnde den 27 december het Heilig Avondmaal bedient.

1796, den 25 Maart op vrijdag in de vasten, is alhier de voorberijdings Leere gedaan, afgegeven een attestatie aan Aaltje Wagenborg na Groningen,
waerop lí 27 dito het avondmaal is gehouden.

den 19 Junij is alhier de proefpredicatie gedaan, en des zondags daarna het H. avondmaal bedient, niets was er bezonders om geboekt te worden.

den 23 Junij met attestatie van Groningen alhier overgekomen Maria Miltner en Philip Wentelbarent, canonier.

den 18 Septr. de proefpredicatie gedaan en op zondag den 25 September alhier het H. avondmaal bedient.

den 25 december de voorberijdings rede gehouden en dí 26 het avondmaal, zijnde tot lidmaat aangenomen
Anje Haijes, vrouw Arent Tammes.
met attestatie aangekomen
Adriaan van Lochteren, van Wirdum
Gerrijt J. Kappers, van Aalten
Andries Nijglij, van Leeuwarden
militairen hier in guarnisoen
zijnde vervolgens niets voorgevallen hetgeen diende te worden aangetekend.

1797, den 2 april is alhier na gehouden proefpredicatie het H. avondmaal bedient en met attestatie vertrokken
1. Adriaan van Lochteren
2. Gerrijt J. Kappers militairen
3. Andries Niglij
alle naar Groningen.

den 18 April is alhier de voorbereidinge gehouden, en tot lidmaat aangenomen
Jan Bronts, en op 25 Junij het H. avondmaal bedient.

den 29 Julij aangenomen tot Ledematen
1. Bouwgijn Wigbolts
2. Gesiena Brauns
3. Etjen Jans
4. Carsjen Rokesius, en vrouw
5. Hendrika Staats,
met attestatie tot ons overgekomen Marttje Cornelis Mulder, van Farmzum.

den 24 Sept is de voorberijdings Leerde gehouden, en den 1 october het H. avondmaal bedient, voorts niets voorgevallen.

den 24 december is de proefpredicatie gehouden, eenige attestatien van het lidmaatschap ingelevert van de militairen van Waldek alhier in guarnisoen die wij echter niet oordeelden om aan te tekenen wegens het gedurig veranderen der guarnisoenen, intuschen is niemand van de ingezetenen tot Lidmaat aangenomen, niets voorgevallen waarop men attentie behoorde te vestigen, zijnde den volgenden dag den 25 december ít H. en Hoogw. avondmaal gehouden.

1798, den 30 Maart wierden op vrijdag de voorberijdings-rede gehouden, zijnde met attestatie van Appingadam aengekomen Nieltje Dreeuws, wed. Albert Klazens, waarop den 1 april alhier het H. avondmaal is geviert.

den 1 Julij is na gehouden proefpredicatie alhier het Heijlige avondmaal bedient, zijnde enige militairen van Waldeck met attestatie aengekomen:

den 23 september proefpredicatie gehouden, en den 30 dito het H. avondmaal.

den 2 december zijn met attestatie vertrokken na Groningen de militairen van Waldeck, behorende tot onze kerk.

den 20 december tot Ledematen aangenomen
1. Harmannus Bosch.
2. Cornelis Tjapkes Borst
3. Adriaan Jans Borst.

1798, den 23 December gehouden de proefpredicatie en den 25 dito het H. avondmaal.

1799, in Martio zijn met attestatie tot ons gekomen enige militairen behorende tot het 2de Bataillon der 6de halve Brigadie volgens attestatiŽn.

Dito in Martio op Paschen is alhier de proefpredicatie gehouden, en daerop den 31 Maert het Heilig avondmael bedient.

den 23 Junij alhier de proefpredicatie gehouden en de 30 dito het avondmaal, en attestatie afgegeven aan de overste, capitain en Mevrouw DurLeu na Groningen, item aan Catharina Fromm en Angenieta de Bell, na de Nieuw Schans.
zijnde met attestatie aangekomen de sergeant Wintgens.

de 4 sept. sijn eenige Ledematen onder Waldeck met attestatie aangekomen.

den 22 dito is alhier de proefpredicatie gehouden en den 29 dito het Heijlig avondmaal bedient.

den 22 december de proefpredicatie gedaan, en met attestatie aangekomen
Arendina Vos, van Appingedam
Jan Roelofs, van WesterLee
Henrick Angersbach, van Leeuwaerden
Johannes Schaux, van Leeuwaerden
Pieter Wolthers, van de Boertange
Johanna Brem, van de Boertange
Albert E. Mijdema, van Uijthuijs. Meden
Geertruijt Jans, van dito
voorts niets zijnde voorgevallen, is op den 25 december het avondmaal geviert.

1800, den 6 april de proefpredicatie gedaan en op Belijdenis aangenomen
Epke Pieters Pot, vrouw van Jan Bronts
Aaltje Jurgens Staats
Elizabeth Biebericher,
zijnde met attestatie aangekomen
1e verscheijdene militairen van Waldek
2. Jan Garls Tobias van de Boven Pekel
3. Geesjen Hindriks Poort, van Amsteldam
4. Hendrik Jan Smitt, van de Beneden Pekel
waerop den 13 april zijnde paesch zondag het H. avondmaal gecelebreert is, dus 14 dagen later dan na gewoonte wegens mijne onpasselijkheid.

op dito met attestatie na Groningen vertrokken de Heer Derk Alberda.

1800, den 22 Junij alhier de proefpredicatie gehouden, zijnde op geloovs-Belijdenis aangenomen
1. Cornelis J. Borst, en desselvs vrouw
2. Grietje J. van der Zijll
3. Jantje Teijsens, vrouw van Harm van der Zijl
Met attestatie aangekomen
Margaretha Uijlenhorn, van Amsterdam
Sara Cornelis, van Farmsum,
waerop den 29 junij het Heijlig avondmaal is gehouden.

Met attestatie dí 6 Julij aangekomen
1. Willemtje Groenhuijs, van Groningen
2. Tetje Thomas, van Appingadam
3. Aafke Pieters, weduwe Jentsema, van Loppersum
4. Anje Hindriks, van Farmsum.

den 28 Septber is alhier de voorberijdings-Leerreden gehouden en dí 5 octob. het avondmaal.

den 1 october met attestatie aangekomen
John Robertson, proviantmester en
Aaltje Ten Hove, beijde van Campen
dito x Jan Jans Smitt, van Groningen, vertrokken

den 20 december aangenomen op belijdenis des geloovs
1. Lubbartus Schutt
2. Pieter Abrahams Havingha
3. Hendrik Steevens en vrouw
4. Grietje Melles
5. Teeuwes Klaesens
6. Klaas Sijbrands
7. Harke Sijbrands
8. Wiske Jans, j. d.
voorts is 21 december de voorberijdings Leerrede gehouden en op Kersdag dí 25 dito het H. avondmaal bedient.

1801, den 26 Maart tot Ledematen aangenomen
1. Tijtje Harms, weduwe van Krijne Harkes
2. Aaltje H. Sjoerds, vrouw van Hindr. Redeker
3. Corneliske Harms, vrouw van Wopko Klasens
4. Johanna Ter Haar, j. d.
5. Geesjen d. Westeraa, j. d.
6. Stijntje d. Westeraa, j. d.
Met attestatie aangekomen van Groningen Lubbegijn Berends, en weder vertrokken na Appingadam, Jan Jans Smitt
zijnde op dato de voorberijdingsleerreden gehouden, en den 28 Maart het H. avondmaal geviert.

den 27 Julij tot leden aangenoemen
1. Frouke Phoebus Dik, weduwe Jan Meintes
2. Geertje A. Luxama, v. van Harm Jans
3. Sijke J. Vos, vrouw van Jurjen Tikker
4. Mettje T. Romeling, v. Jurjen Tikker
5. Stientje R. Borst
en met attestatie overgekomen
Joh. Roberson, van Rotterdam
Harm Krassenborg, van Leijden
Johan Adam Roose, van ís Haege
Jacob de Graaf, van ís Haege
Maria Doncker, van Amsterdam
zijnde den 28 Junij de voorberijdings Leerrede gehouden, en den 5 julij naastvolgende het H. avondmaal geviert.

den 20 september is alhier de voorbereijdings Leerreden gehouden, en met attestatie overgekomen
1. Simon Sevinck, van Doetinchem
2. Johan Jacob Blenig, van den Haag
3. Sietje Bakker, van den Haag
4. Riemke Scheppers van Veendam
5. Johan Peter Rahu, van Haeg
6. Willemina Kolenkamps, van dito
7. Amelia Rohrman, van Heusden
8. Maria de Rijke, van den Haag
9. Jurjen Jans, van dito
10. Hendrik Waalboer, van Leijden
11. Bouwina Poort, van Groningen
12. Catharina Haag, van Breda
13. Johannes Brouwer, van Zierikzee
14. Johanna Cathrina Sloot, van Leijden
15. Maria Anna Schrijvers, van ís Haege
16. Jacomina de Hollander, van dito
17. Jan Hendrik Dungens, van dito
18. Daniel Hemmert, van dito
den 27 September wierde het H. avondmaal alhier gecelebreert.

den 20 december alhier de proefpredicatie gedaan en met attestatie overgekomen
1. Capitain Jacobus van Everdingen, van Woerden
2. Lt. Jan Kronenberg [en]
3. en Eefje Klamer, [beide] van Groningen
4. Jeske Simons, van ís Haege
den 25 december is het H. avondmaal alhier gecelebreert.

Tot Ledematen aangenomen
1. Gabbe Jacobs Bakker
2. Pieter Andrievťe, beijde zoldaat
toch de eerste verreijst na Dockum, de andre na de Oost Indien.

1802
den 28 Maart is alhier de voorberijdingsreden gehouden en met attestatie aangekomen uijt Doetinchem capitain Johan Hendrik Fredrik Scheldt
en tot Lidmaat aangenomen
Hebel Sissingh, oud capitain
zijnde daarop dí 4 april avondmaal gehouden

den 12 april alhier tot Lidmaat aangenomen
Maria Mulder, huisvrouw van Mattheus Wolthers, toch die voorts met attestatie vertrokken is na Leijden.

1802 den 14 april aangekomen de navolgende militairen
1. Josua van der Laan
2. Adrianus Sloot
3. Leendert Dijkers
4. Fredrik Willem Delflers
5. Fredrik Swiebel
6. Hendrik Gabriel Labrooij
7. Johannes Martinus van der Laan
8. Pieter Jacobus Uding
9. Johannes van der Haagen
10. Jacob van der Hoff
x11. Geertruijd van den Ham - vertrokken
12. Hendrikje Claasens - vertrokken.

En op dito van de borgerij
1. Ida Andries Hoornstad
2. Aafke Harms
3. Hendrikje S. Spithoff
4. Maijke Ottens

van de Militairen
1. Johannes Arnoldus van der Wall
2. Elizabeth Kats - vertrokken
3. Alida Schott

Den 27 Junij is alhier de proefpredicatie gehouden, zijnde met attestatie aangekomen
x1. Jacob Wissema, van Amsterdam - vertrokken
2. Marregijn Geerts, v. Luie Hindr., van Groningen
x3. Constantinus Houwingh, van Utrecht - vert.
En met attestatie na Veendam vertrokken
Aaltje Jurjens Staats, zijnde daarop den 4 Julij het H. avondmaal geviert.

den 1 Julij met attestatie van ís Haege overgekomen
de Lt. Adrianus Prins

den 26 September is de voorberijdings Leer gehouden, en zijn tot Ledematen op geloovs Belijdenis aangenomen
1. Frouwke Eppes Vos
2. IJda Cornelis
3. Anna P. Hulshuis
4. Grietje Alberts
en met attestatie aangekomen
x1 Everdina Reijnderts, van [en] naa Groningen vertrokken
2. Grietje Groenendaal, van dito
3. Elizabeth Haldij, van Ter Veere
4. Grietje Wijntjes, van Steenbergen
5. Harmannus Johannes Cramer, van Bierum
zijnde vervolgens den 3 october het Heijlig avondmaal geviert.

den 25 december is alhier de voorberijding gehouden, en was tot Lidmaat aangenomen
de sergeant Christoffel Bergenthuijzen
zijnde den 26 het H. avondmaal gecelebreert.

1803 den 27 Maart is alhier de proefpreek gedaan, gene ledematen aangenomen, zijnde den 3 april het H. avondmaal bedient.

den 8 maij op geloovs Belijdenis aangenomen van de Militairen
Cornelis de Jongh
Matthies van der Haagen
Johannes Gerhard

den 19 Junij is alhier de voorberijding Leerreden genouden, en den 26 dito het H. avondmaal bedient.

den 25 September is de proefpredicatie gedaan, en zijn met attestatie aangekomen
Lt. Philip Christiaan Struijk, van Leijden
Lt. Jan Gerhard Blaauw, van Groningen
Dirk Nolen, chirurgijn, van Parijs
Nehemia Brem, van ís Hertogenbosch
Christiaan Pieters Holsteijn en
Jantje Berents, beijde van Coevorden
Aike Freriks Vos, en
Geertjen Alles, beijde van Bierum,
zijnde daarop den 3 october het H. en hoogwaerdig avondmaal bedient.

In october 1803, uit de militairen tot Ledematen aangenomen
Hendrik Willem de Bruijn
Arent Reks
Dirk Cramer
Leendert van Baarle
,
en met attestatie aangekomen
Elizabeth van den Broeck, van den Haag
Arnold Hendrik van Iddekinge van Norden
zijnde den 26 december het Heijlig avondmaal geviert. En met attestatie vertrokken na Rotterdam Dirk Nolen.

1804 In maart met attestatie overgekomen
Abelina Johanna Rost van Termunten
Arnold Hendrik van Iddekinghe van Norden, uit Oostvriesland
Johan Wilhelm Auffmorth, van Goor,
en met attestatie is na Groningen vertrokken
Elizabeth Biebereiher

den 25 maart is alhier de voorberijdings Leerreede gehouden en daarop den 1 april sijnde paasch zondag het Heilig en hoogweerdig avondmaal geviert, zijnde voorts niets voorgevallen, hetgene diende te worden geprothocolleert.

1804, in april met attestatie aangekomen
Capitain Hendrik Arnold Veeren, van Lochum
en tot ledematen uijt de Militie aangenomen
1. Frederik Weeber
2. Georg Weeber
3. Moses Arbout
4. Johannes Marett
5. Samuel Bosch
6. Daniel Heijkoop
7. Willem Georgij Rosdorp.

den 24 Junij is alhier de proefpredicatie gehouden, zonder Ledematen te hebben aangenomen en daarop den 1 Julij het heilig avondmaal bedient.

Den 23 Sept. wierde hier de proefpredicatie gedaan, en met attestatie zijn aangekomen
Johannes Wiebes de Vries [en]
Trijntje Willems Tichelaar, [beide] van Wirdum
Johannes Wintraat, van Amsterdam,
zijnde de 30 September het heijlig avondmaal bedient.

den 26 october tot Ledemaat aangenomen Theodorus Rabo Veeren.

den 26 december is de voorberijdings Leerrede gehouden en den volgenden dag het H. avondmaal bedient,
zijnde met attestatie ingekomen
Johannes Wiebes de Vries en 
Trijntje Willems Tichelaar, van Wirdum, reeds boven aangetekent
de Lt Gerard Leendert Hellewich, van Zutphen
Geesjen Freriks Vos, van den Dam

1805 den 5 februarij aangenomen tot Ledematen
1. Harmannus Wiardij Dijken
2. Geert Warnars en vrouw
3. Anna Caspers
4. Hendrik Gerhardus
5. Harm Jans Timmer
6. De Lt Willem Adolph Monhemius
7. Hendrik de Groot, cannonier
8. Elizabeth Arbout
9. Willemtje Dieders
10. Elsjen Haijes
11. Egbert A. Leeuw.

1805 den 20 maart met attestatie van Holwierda aangekomen
de Bombardier Theodore Brocard
de voorberijdings Leere wierde gedaan den 24 maart en daarop den 31 dito het H. avondmaal geviert.

den 13 april tot Ledematen aangenomen
Gerhardus Menningh
Georg Jenni
Joannes Evert Brinkman
en met attestatie aangekomen uijt den Haag
Hendricus Corte, vertrokken.

den 23 junij is alhier de proefpredicatie gehouden en den volgenden zondag zijnde den 30 junij het H. en hoogweerdig avondmaal geviert.

met attestatie van Groningen
Elsje Keuler.

nog aangenomen tot Ledemaat
Johannes Ghou - vertrokken etc.
met attestatie zijn vertrokken alle de Ledematen behorende tot het 3e Bataillon zo mannen als vrouwen welker namen alle alhier te plaatsen te veel zoude zijn.

op 12 September is met attestatie aangekomen, de vrouw van Evert van der Zijl, genoemt Elizabeth Geerts, van Appingadam.

den 22 dito is alhier de voorberijdings Leereden gehouden, en den 29 dito daarop het H. en hoogwaardig avondmaal geviert, zijnde verder niets voorgevallen om daarvan aantekening te doen.

nog met attestatie aangekomen 
Hilje Jacobs van Uijtwierda.

Mede met attestatie vertrokken de artillerie Lt. D. G. Dursteker.

Tot Ledemaat aangenomen 
Wieke Harms.

den 22 de voorberijding gehouden en den 25 december het Heijlig en hoogweerdig avondmaal geviert.

Met attestatie aangekomen 
Jantje Folkers van Bellingwolder Schans.

1806, den 23 Maart is alhier voorberijdinge gehouden en den 30 dito het H. avondmaal geviert.

den 16 junij met attestatie van Groningen overgekomen 
Johannes Koeku, cannonier.

den 6 Julij is na voorafgehoudene proefpredicatie alhier het Heilig en hoogweerdig avondmaal geviert.

den 21 September is de voorberijdings Leerreden gehouden, zijnde met attestatie van Groningen aangekomen 
Anna Catharina Vos
en op belijdnis des geloovs aangenomen 
den cadet Petrus Jacobus Allardus Sluijterman, die voorts met attestatie na een ander guarnisoen vertrokken is.

den 21 december wierde de voorberijding gehouden, geende ledematen aangekomen, maar vertrokken de gantze huishoudinge van den ouderlingh W. T. S. Rengers, daarop is den 25 dito op eerste kersdag geviert het H. en hoogweerdige Avondmaal met de Ledematen.

1807 den 22 maart is de voorberijdings leerreden gehouden, terwijl tot Ledematen zijn aangenomen
Lucas Stratingh en
Reijndert Lammerts
de bediening des H. avondmaals is op paasch zondag dí 29 dito verricht.

den 28 Junij de voorberijdinge gehouden en lí 5 Julij het H. en hoogweerdig avondmaal bedient.

den 20 Sept. de voorberijdinge en den 27 het avondmaal gehouden.

den 20 december wederom de voorberijdinge gehouden, zijnde met attestatie van Groningen gekomen Onno Janssen en hebben op dí 25 dito kersdag het H. avondmaal geviert.

met attestatie van Groningen
1. Onno Janssen
2. Barbara Johanna Jacoba van Kooten, van Campen
3. Dieuwerke Obbes, van Uijtwierda.

1808 den 15 Maart is voornoemde B. J. J. van Kooten van hier met attestatie vertrokken na Bergen op den Zoom.

op dato met attestatie alhier aangekomen
1. Christophorus Noltenius van Elsbroek, van Nijmegen
2. Lijdia Catharina Canneman, van Amsterdam
3. Onne Onnes, van Groningen
zijnde op den 20 dito de voorberijding gehouden en den 27 dito het avondmaal.

den 25 maij met attestatie verzond, na Embden of elders
Hindrik Heijn en vrouw Willempijn Dieters.

op dato met attestatie aangekomen
Hendrik Schuiling en vrouw 
Elsjen de Vries van Groningen
Jan Schellenberger van Delft.

den 17 Junij met attestatie gekomen 
Douwe Pieters Westra en 
Rebekka Reijnders Faber, van Dockum.

den 19 dito de proefpredicatie gehouden, en den 26 dito het avondmaal bedient.

den 18 Sept. de proefpredicatie gehouden, en den 25 dito het Heijlig avondmaal geviert, zijnde met attestatie alhier aangekomen
Cornelis de Keijser, van Vianen.

den 18 december de proefpreek gehouden en den 26 dito op kersdag het h. avondmaal geviert.

1809 april 2, na voorgaande proefrede hebben wij paaschzondag het H. avondmaal gehouden.

den 2 julij is na gehoudene proefpreek het H. avondmaal geviert, zijnde met attestatie aangekomen
Hendrik Jans Smitt van Groningen
en Hendrika van Willigen, van den Haeg,
en met attestatie vertrokken
Cornelis de Keijser na Vianen.

den 24 September is alhier de proefpredicatie gehouden, en daerop wegens verhindering eerst den 8sten october het H. avondmaal bedient.

Douwe P. Westra en Rebekka R. Faber met attestatie vertrokken na de Nieuwe Schans.


[geen inschrijvingen tussen september 1809 en juli 1810, daarna verder in heel ander handschrift, EV]

1810
Den 11 van Zomermaand Voorbereiding tot het H Avondmaal gehouden en aan de gemeente voorgesteld en van de kerkenraad aangenomen
Dirk Polderman en desselfs Huisvrouw Anna Christina de Heer met Attestatie van Brielle, zijnde daarop den 17 van Zomermaand het Heilig Avondmaal gehouden.

Den 9 van Herfstmaand voorbereiding en daarop den 16 dito het H Avondmaal bedient.

Den 2den van Wintermaand de voorbereidings Leerrede gehouden zijnde is op den 16 dito het Heilig Avondmaal geviert.

Op Woensdag avond den 3 April des jaars 1811 voorbereiding gehouden en aan de gemeente voorgesteld en van de kerkenraad aangenomen
Eelbringdina Westerbaan, huisvrouw van J. Limburgh Oosterhuis, Predikant, met Attestatie van Ten Bour
Trijntje Klaassens, met attestatie van Groningen
Tjapko Egberts Leeuwe met attestatie van Groningen
Henderkien Koerts Dik met atttestatie van de Nieuwe Pekel A
Johannes Paulus Kelderman met Attestatie van Amsterdam.

Den 17 Junij 1811 attestatie van Lidmaatschap afgegeven aan Dirk Polderman en Anna Christina de Heer naar Genderingen in Gelderland.

Op vrijdag avond den 12 Julij 1811 voorbereiding gehouden en aan de gemeente voorgesteld
Hermannus Oortwijn met attestatie van Grave
Annigje Vos met attestatie van Groningen
Aaltje van der Poll met attestatie van Haarlem
Auke Rommerts en deszelfs huisvrouw Jol Aukes van Langweer.

Den 12 November eene attestatie afgegeven aan Johannes Paulus Kelderman naar de Beerta.

Den 12 December eene attestatie afgegeven aan Jan Garls Tobias naar Farmsum.

Den 22 December het Heilig Avondmaal gehouden na voorafgaande proefpreek.

1812
Den 13 April zijn op belijdenis des geloofs aangenomen
Harm Jacobus Klok.
Hindrik Jans Kuiper.
Pieter Leonard Delhaas.
Aafjen Broers, vrouw van P. A. Havenga.
Martje Pieters, vrouw van H.J. Kuiper.
Engel Magrieta Fokken.
Hillegien Jans de Vries.
Hendrik Abrahams Haveman.
Meiske Bronsema.

Den 14 April eene attestatie afgegeeven aan Auke Rommerts en Jol Aukes naar Appingedam.

Den 7 April voor de eerste reis het Avondmaal gekondigt om het zelve den 26 dito te vieren, doch uithoofde de kerk tot dienst van het rijk gerequireerd is moet het zelven tot nadere te bepalen gelegenheid worden uitgesteld

 

Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.