LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Breede

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Ledematen te Breede. Transcripte Gerrij Groen, corr. MG,  feb./maart 2006.
De overledenen ook meegenomen.

- lijst 1752
- mutaties 1752 - 1755
- mutaties 1755 (niks)
- mutaties 1757 - 1768
- mutaties 1768 - 1782
- lijst 1782 en mutaties 1782 - 1799
- lijst en mutaties 1799 - 1802
- lijst en mutaties 1802 - 1811

Anno 1751
Den 24 October Ben ik Joannes Pesman in den Heiligen Dienst op d' Brede als Leeraar bevestigt; de Bevestigers waren D. A. Piccart Pred. te Warffum, D. L. Van der Tuijk Pred. te Usquert en D. P. Somberg Pred: te StitsWerd, D. P. Somberg predikte Uit –Exod.28.40,41. Den Zonen Aarons zult gij ook rokken maken etc. Waarop ik naa een half uir tusschen tijt, mijne Gemeente anvaarde,doende mijn Intree-Reede uit Ps. 51 :14,15 Geeft mij Weder de Vreugde uwer heils etc.

Ledematen gevonden in de Gemeente Van de Breede door J. Pesman Pastor op de Breede 

1752.

Jan Geerts
Anje Michiels Wed. van Gerrijt Jans
Cornelijs Meertens
Trijntje Wiersema zijne HuisVrouw


Anno 1752

16 Januari met Attestatie aangenomen
Jantje Derks Wed: Hind: Pesmans Schoolmr. Van Thesinge
Pieter Jans en desselfs HuisVrouw Weke Jans van Baflo

1754
19 appril naa geloofsbelijdenisse aangenomen tot lidmaat der Gemeente 
Goijtjen Jans

1755
5 Januij met zeer loffelijke attestatie aangenomen tot lidmaten deser Gemeente
Lubbert Pieters Van Stitswert Schoolmr. En Desselfs HuisVrouw
Berentje Jans


Anno 1755
19 Maij Ben ik Theodorus Lubbers in den Dienst ingezegend door Ds A. Piccart Pred. te Warfum en L. van der Tuik Pred. te Usquert. Zijnde D.  Pred. te Stitswerd wegens onpaslijkheid niet tegenwoordig. Mijn waarde vader Joh. Lubbers pred. in de Beerta deed de Bevestigings preek uit Fil. 2:15 en ik mijne Intreed Redevoering uit Ps. 119:9.
Den 23 November verroeping naar een andere gemeente.


Anno 1757
30 Maij Ben ik Conradus Meijer beroepen van Simonswold in Oostvriesland gelegen, na de Brede in den H. Dienst, als Leeraar deser Gemeente bevestigt. De Bevestigings-Predikatie werd gedaan door D. L. Somberg, Pred. te Stitswerd en de Insegening geschiede seer hartelijk en seer lovend van D. A. Piccardt Pred. te Warffum. Waar op de hand van Broederschap wierd gegeven, so van G. Eerwaarde, als ook van Ds. L. Van der Tuik, Pred. te Usquert. Hierop (na verloop van een half uur) deed ik mijn Intrede-Rede tot dese nieuwe Gemeente, met de woorden van de Opperste Wijsheid uit Spreuk:VIII vs.32, Nu dan Kinderen, horet na Mij, want wel gelucksalig zijn se, die mijne Wegen bewaren, M. Dom. Somberg predikte vooraf uit Hebr. XIII. 17 Sijt uwen Voorgangeren gehoorzaam en sijt ze onderdanig, want sij waken voor uwe Sielen, als die rekenschap geven zullen: Op dat sij dat doen mogen met Vreugde en niet al sugtende, want, dat is u niet nut.

3 Julii Wanneer ook met attestatie zo van Groningen als Simonswold tot ledemaat deser Gemeente is angenomen mijne huisvrouwe:
Geertruida Meijer, gebooren Meines


18 Martii 1758 op belijdenis:
Douwe Jannes en
Remke Frericks Egte Vrouw van Geutien Jans

Anno 1759
15 April na Geloofs Belijdenisse angenoomen:
Bouwke Albers Egte Vrouw van Cornelius Broeijels en
Tjaakjen Lubbers Egte Vrouw van Roelof Pieters.

1 Julius is toegelaten de eersame Jongman:
Lucas Alingh van Gaasselt in 't Landschap Drenthe

Anno 1760
6 April Pascha na voorgaande Onderwijs op haare Belijdenisse tot ledemaat angenoomen
Meisje Eppes Egte Vrouw van Harm Hinderks

1761
Den 21 Junius angenomen:
Hidje Pieters Dogter van Pieter Janssen Diaken

Den 29 Nov. 1762 na belijdenis angenomen en den 5 December van de Predikstoel gekondigt de Eersaame 
Cornelius Broeijels, Huisman te Breede.

Anno 1763
Den 3 Martius op belijdenisse angenomen:
Anje Jans, Dogter van den Ouderling Jan Geerds, huisvrouw van Steven Jans

Anno 1766
Ouderling Jan Geerds gestorven de 11 Februarii

Den 3 Martius op belijdenisse angenomen:
Michiel Gerrits en
Jacob Gerrits, broeders, Sonen van Anje Michiels , weduwe van Gerrit Jans en 
Jan Freriks van Usquert dienstknegt van voornoemde.

Anno 1767
Jacob Gerrits Jongman. Gestorven den 29 Nov. en begraven den 9 dec. 1787

Anno 1768
Pasch Sondag den 3 April op belijdenisse angenomen:
Jacob Pieters jongste Soon van Pieter Jans.


Anno 1768
Den 31 Julij Ben ik Henricus Stheman in den Heiligen Dienst op d’Brede als leeraar bevestigt. De bevestigers waren D. P. Somberg, Pred. te Stitswerd, D. N. van der Tuik Pred. te Usquert; D. B. Liefsting, Pred. te Warffum. D. B. Liefsting predikte uit 1 Pet. V: 2.3.4. Weidet de kudde Gods etc. Waarop ik (na verloop van een half uur) den dienst in deze Gemeente aanvaerde met de bede van den Rigter Ps.51:14 en 15. De vrijmoedige Geest ondersteune mij. So sal ik de overtreders etc.

Den 16 October met attestatien van Groningen aangenomen mijn moeder:
Magdalena Froon Weduwe Stheman en 
Geertje Sijgers onse Dienstmeid

Den 24 Juni gestorven Jacob Pieters, jongste Soon van Pieter Jans.

Anno 1774
Den 20 meert
De E. Pieter Jans oud Diaken gestorven 12 Januari en desselfs Dogter Hidje Pieters huisvrouw van Hidde Dercks gestorven 6 meert.
Aangenomen op belijdenis:
Willem Lues van Hornhuisen, dienstknegt van genoemde Pieter Jans.

Den 19 Junij met attestatie van Middelstum aangenomen:
Geeske Lammerts.

Den 30 Octob. t’versterf van mijn geliefde moeder Magdalena Froon.

Anno 1775
Den 18 Junij met attestatie van Stedum aangenomen de E. 
Jan Hommes en Marlene Egberts desselfs huisvrouw.

Anno 1778
Tussen 28 Junij en Den 27 Sept is onse gemeente van een waerdig lidmaat berooft nam: L.P. Alting Schoolmeester alhier.

Anno 1779
Den 10 Janrii wederom van een waerdig lidmaat door de dood berooft ; nam: Cornelis Meertens Ouderling van desen Plaats.

Den 28 meert met attestatie van Baflo:
Jan Sterenberg

Den 18 Julii Wederom een lidmaat gestorven Douwe Jannes.
Aangenomen na belijdenis:
Cornellis Derx en desselfs huisvrouw Ainje Jans

Anno 1780
Gestorven Geesijn Sijgers mijn dienstmaagd en catechisant

Den 1 Octob. Gestorven Remke Freriks Huisvrouw van Geutien Jans, Diaken.


In het jaar 1782 den 28 Julij ben ik Antonij Stenhuijs als leeraar dezer Gemeente op den Breede ingesegent. De bevestigers waren Dom. Liefsting van Warffum en Dom. Benthem van Usquert. [en nog een heel verhaal]

Lijst der Ledematen door mij Antonius Stenhuijs bij de eerste visitatie op de Breede gevonden

Cornelius Broeijls Diaken
Gottie Jans Diaken
Jan Sterenberch Schoolmeester
Trijntie Wijrsema Weduwe
Stenhuijs
Geesje Lammers Vrouw van Jan Klaasens
Meissie Eppes Vrouw van Harm Hindriks
Cornelius & Anje gehuwde lieden
Anje Vrouw van Steven Onnes[?]
Jan Hommes & Marlena Egtbers gehuwde Lieden.

Den 20 Octb. 1782 Met attestatie van Groningen & Leek tot ledematen dezer Gemeente aangenomen mijne Waarste Vrienden.

Van Leek Mijne Moeder Susanna Jacoba Driessen wed. Stenhuijs
Van Leek Mijne Zuster Jacoba Lucia Stenhuijs
Van Groningen Mijne Broeder Hendrik Stenhuijs

28 Dec. 1782 Overleden Jan Hommes lidmaat dezer Gemeente.

Den 13 April 1783. Intusschen is Steven arbeijder gestorven geen lidmaat.

Den 3 Augustus 1783 Intusschen is mijnen teder Geliefden Zuster overleden, Lidmaat dezer Gemeente genaamd Jacoba Lucia Stenhuijs

Den 9 November 1783 Intusschen is Janna een dogterke van Jan Hommes en Marlena Echtberts na’s vaders dood geboren; gestorven

Den 11 April 1784 Intusschen is Jan Klasen huisman ter deser plaatse Lidmaat geworden.
Een Diakonij Jongetje is overleden genaamd Hidde.

Den 18 Julius Intusschen is een dogterke van wijlen Jan Hommes & Marlena Echtberts gestorven genaamd Pieterke.

Den 31 octob. Inmiddels is gestorven Cornellus Derks lidmaat dezer gemeente.

Den 31 Julij 1786 Intusschen oplieden de E. Trijntie Wijrzema wed. C. Meertens lidmaat.

d. 6 julij. 1788 Intusschen is overleden Jan Sterenberg Schoolmeester en lidmaat dezer gemeente.

Den 22 Maart 1789 intusschen zijn overleden:
Mecheijl Gerrits Diaken en Lidmaat deeser gemeente
Geeske Lammerts huisvrouw van boekhouder Jan Klaazen lidmaat deser Gemeente

Den 2 Nov.1789 met attestatie van Rottum is gekoomen:
Anje Klazen huisvrouw van Peter Peters

Anno 1798 
Den 24 Juni Heilig Avondmaal gehouden door H Gootjes Pred.van Onderwierum en Westerdijkshorn
Den 23 Sept. H. Avondmaal bediend door G.J. Hulsewe pred. te Stitswerd.

Anno 1799 
Den 18 Jan. Waargenomen door B. Liefsting te Warffum.
Den 10 Maart Proefpredicatie door G.J. Hulsewe pred. te Stitswerd
Den 25 Maart H.Avondmaal bediend door R A Benthem pred. te Usquert.


Den 31 maart 1799 ben ik Willem Abresch in den H. Evangeliedienst bevestigd in deze gemeente van de Breede. De bevestigers waren Ds Liefsting van Warffum, Ds Benthem van Usquert, Ds Hulzewe van Stitswerd. Mijn waarde broeder Ds F.L. Abresch predikant te Velp bij Arnhem deed de Bevestigingsrede uit Matth. XXVIII vers 18 tot 20 en ik mijne Intreeredevoering uit 2 Korinth. IV vs 7.

Lijst der Ledematen door mij W. Abresch bij de eerste visitatie op de Breede gevonden

Jan Klaasens ouderling dezer gemeente
Geutjen Jans voorheen ouderling dezer gemeente
Meiske Eppes wed. van Harm Hindriks
Anje Jans wed. van Steven Jans
Arlena Egtberts huisvrouw van Pieter Hiddes
Anje Klazens huisvrouw van Pieter Pieters

zondag na Pasen 1800 overleden Anje Jans wed. van Steven Jans

29-12-1800 op belijdenis des geloofs aangenomen:
Frerik Sijmens vader van onzen schoolmeester oud 78 jaren (in het volgende jaar gestorven).


[ Nieuwe dominee Meinardus Woldring, bevestigd 27 juni 1802 ]

Lijst der Ledematen door mij M. Woldringh bij de eerste huisbezoeking in de Breede gevonden.

Jan Klazen ouderling dezer Gemeente
Geutjen Jans voorheen ouderling dezer gemeente
Marlena Egtberts huisvrouw van Pieter Hiddes diaconen dezer gemeente
Anje Klazen huisvrouw van Pieter Pieters huisman in de Breede (vertrokken met atestatie naar Usquert den 10 december 1816)

Op den 13 en 18 september dezes jaar zijn naar dat zij de belijdenis van hun geloof hadden afgelegt, de navolgende perzonen tot Ledematen dezer Gemeente aangenomen als

Gerriet Jans diaken dezer Gemeente
Pieter Hiddes diaken dezer Gemeente
Sijmen Freerks voorzanger dezer Gemeente
Steven Broeils huisman in de Breede
Pieter Pieters huisman in de Breede
Anje Havinga huisvrouw van Sijmen Freerks voorzanger
Harmenke Jans huisvrouw van Steven Broeils
Lijsebet Jans huisvrouw van Aldert Cornelis huisman in de Breede

28-3-1803 Geutjen Jans lidmaat en gewezen ouderling dezer gemeente is overleden in het 84 jaars zijnes ouderdoms

Op 20 november 1803 is het nieuwe uurwerk in geweidt, gefabriceert door H.J. Kraan weleer Wagenmaker te Baffloo, dog thans door eigen vlijd en moeite horologie en uurwerkmaker te Obergum den des zelfs zoon J. Kraan Horologie en Uurwerkmaker te Winzum.

26-10-1806 is een kind dood geboren van Jacob Nannings en Antjen Jelles

6-5-1808 is in het Armenhuis in de Breede overleden Lijsebet Klazen weduwe Douwe Jannes oud omtrend 80 jaren.

9-10-1808 overleden Jan Woldringh zoontje van M. Woldringh ruim een half jaar oud.
29-9-1808 overleden Pieter Hiddes huisman op de Breede oud 49 jaren.
13-11-1808 overleden des zelfs huisvrouw Mandelena Egberts oud 75 jaren

22-5-1809 met attestatie van Adorp gekomen de eerzame jonge dochter Evertje Jans, en wederom vertrokken.

Op 19-6-1809 overleden de jongeling Freerk Sijmens oud 23 jaren zoon van den schoolmeester Sijmen Freerks.

5-7-1809 overleden Lijsebet Jans huisvrouw van Aldert Cornelis huisman op de Breede, oud 43 jaren en 3 maanden.

5-4-1811 is overleden Gerriet Jans huis of bouwman oud 69 jaren
5-4-1811 is overleden Siger Boelens arbeider oud 65 jaren
5-4-1811 is overleden Luitje Jans huisman oud 58 jaren

Op 17-12 –1811 na belijdenis aangenomen 
Geertjen Luitjens Ter Borgh huisvrouw van de predicant M. Woldringh
Tjaakjen Machijls huisvrouw van Ekke Pieters de Viet

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.